Whirlpool | ST U 92E EU | Setup and user guide | Whirlpool ST U 92E EU Упутство за употребу

Whirlpool ST U 92E EU Упутство за употребу
SR
Brzi vodič
HVALA ŠTO STE KUPILI WHIRLPOOL PROIZVOD.
Kako biste dobili kompletniju podršku, registrujte
svoj uređaj na
www.whirlpool.eu/register
Pažljivo pročitajte bezbednosna uputstva pre upotrebe uređaja.
KONTROLNA TABLA
Dugme On/Off (Resetovanje ukoliko je
duže pritisnuto)
2 Dugme za program
3 Dugme birača programa (okrećite za
biranje / pritisnite za potvrdu)
4 Dugme Start/Pauza
5 Zona sa programima
6 Displej
Opcioni tasteri
7 Podešavanja
8 Fresh Care+
9 Zaključane dirke
10 Odloženi Start
11 Vreme Sušenja
12 Sušenje
13 Opcije Ciklusa
1
6.
COTTON
2:20
5.
3.
1.
2.
7.
PRVA UPOTREBA
Pri prvom uključivanju aparata u pogon, na kontrolnoj tabli će se
automatski pojaviti meni s jezicima. Za prikazivanje svih jezika u
mašini, okrećite birač. Pritisnite birač da potvrdite odabrani jezik.
Takođe se uverite da je rezervoar za vodu pravilno ubačen.
Uverite se da je odvodno crevo na poleđini mašine za sušenje
veša pravilno pričvršćeno, bilo na rezervoar za vodu mašine za
sušenje veša (videti sliku), ili na vaš kućni kanalizacioni sistem.
Za dobijanje optimalnih performansi, mašina za sušenje treba
da se postavi u prostoriji sa temperaturom od 20 do 23 °C.
Pravilan rad se ipak garantuje između 14 i 30 °C. Pre uporebe
mašine za sušenje, uverite se da je ostala u vertikalnom položaju
najmanje 6 sati.
NAVIGACIJA (IZBOR FUNKCIJA)
Navigacija je moguća kada je upaljen Led za željenu funkciju.
Zaokretanjem birača krećite se kroz funkciju radi prikazivanja
svih mogućih rešenja na displeju.
Radi potvrde izbora, pritisnite birač.
Za odabrane programe i opcije, mašina će uzastopnim paljenjem
Led-a za funkcije, predložiti određene redosled postupaka.
Međutim, vi možete i sami odabirati programe i opcije tako što ćete
jednostavno pritisnuti taster za željene programe i opcije.
SVAKODNEVNA UPOTREBA
8.
9.
10.
11.
12
13.
4.
Pogledajte odeljak Rešavanje problema.
se povremeno okreće da bi se sprečilo gužvanje.
U slučaju prekida električne struje, potrebno je pritisnuti dugme
Start/Pauza za ponovno pokretanje ciklusa.
Ekomonitor
Ovaj indikator prikazuje nivo utrošene energije za zadani program i
opcije. Potrošnja je proporcionalna broju linija na displeju, koje stoje
pored ikonice eco monitora.
Svetlo u bubnju (kada ga ima)
Neki modeli opremljeni su unutrašnjim svetlom u bubnju radi lakše
upotrebe sušilice. Nije potrebno nikakvo podešavanje. Na primer, svetlo se
pali kada otvorite vrata.
OTVARANJE VRATA TOKOM CIKLUSA
Tokom ciklusa je moguće otvoriti vrata. Nakon što ste ponovo
zatvorili vrata, potrebno je ponovo pritisnuti dugme Start/Pauza da
biste ponovo pustili u rad mašinu za sušenje.
PODEŠAVANJA
Razne postavke mogu se birati na način opisan u delu „Navigacija“.
Jezik prikazuje dostupne jezike na displeju.
Ton tastera omogućuje podešavanje ili uklanjanje podešenih
zvukova za tastere na mašini.
Alarm kraja ciklusa omogućuje podešavanje ili uklanjanje zvuka
koji označava kraj ciklusa mašine.
Kontrast omogućuje podešavanje osvetljenosti displeja
Memorisanje poslednjeg ciklusa pri uključivanju, mašina
automatski bira zadnji obavljeni ciklus, a u suprotnom, počinje da
radi prema fabrički zadatom programu.
Eko rad omogućava podešavanje isključenja mašine posle
završenog ciklusa.
Fabrička podešavanja omogućava vraćanje na postavke
proizvođača.
Ovdje opisane mere omogućuju održavanje uređaja u
OPTIMALNOM stanju. Ne zaboravite da ispraznite rezervoar
posle svakog ciklusa sušenja. Ne zaboravite da očistite filtere
posle svakog ciklusa sušenja. (Pogledajte odeljak Nega i
održavanje)
1. Otvorite vrata i unesite rublje; pridržavajte se uputstava na
etiketama odeće i maksimalnih kapaciteta punjenja navedenih u
odeljku programa. Džepovi trebaju da budu ispražnjeni. Provjerite
da se rublje nije zaglavilo između vrata i/ili filtera vrata.
2. Zatvorite vrata.
3. Pritisnite dugme za isključivanje/uključivanje.
4. Izaberite željeni program zavisno od vrste rublja. Led na tasteru P
mora biti upaljen. Radi odabira željene vrednosti, okrećite birač
i na kraju ga pritisnite radi potvrde.
5. Prema potrebi odaberite opcije. Ako opcije imaju svoje podmenije, kroz njih se možete kretati tako što okrećete birač i na
*MAX. PUNJENJE 9 Kg (Suvo punjenje)
kraju ga pritisnete radi potvrde.
Bezbednosna
uputstva,
korisničko uputstvo, dokumentaciju proizvoda i podatke o potrošnji energije
xxxx
6. Za početak ciklusa
pritisnite dugme
Start/Pauza.
možete
preuzeti:
ETIKETE ZA ODRŽAVANJE
7. Jedan zvučni signal
označiće
kraj ciklusa sušenja. Displej će
•
sa naše
internet
stranice
docs.whirlpool.eu
signalizirati kraj ciklusa.
Odmah
izvadite
rublje,
što pomaže radi
Proverite etiketu na odeći, posebno kada se ista ubacuje po prvi put
manjeg gužvanja.• ili pomoću QR koda
u mašinu
za sušenje.
Sledeći
su najčešći
•
Takođe, možete kontaktirati naš postprodajni servis
(broj se nalazi
u garantnoj
knjižici).
Prilikom simboli:
8. Isključite mašinu pritiskom
na dugme za isključivanje/uključivanje,
kontaktiranja našeg postprodajnog servisa, navedite šifru kojaMože
se nalazi
na
pločici
za
identifi
proizvoda.
se sušiti u mašini za kaciju
sušenje.
otvorite vrata i izvadite rublje. Ako se mašina ne isključi ručno,
otprilike nakon 15 minuta od kraja ciklusa, uređaj se automatski
Ne sme se sušiti u mašini za sušenje.
isključuje radi uštede energije.
Sušiti na visokoj temperaturi.
U slučaju da se ovaj zadnji korak ne izvrši odmah, neke mašine /
ili neki programi/opcije opremljeni su sistemom protiv gužvanja.
Sušiti na niskoj temperaturi.
Tokom nekoliko sati po završetku sušenja, bubanj mašine za sušenje
xxxxxxxxxxxx
Trajanje ovih programa zavisi od količine punjenja, vrste tkanine,
brzine centrifuge koju koristi mašina za sušenje i od drugih
izabranih opcija.
U modelima sa displejem, trajanje ciklusa je prikazano na
kontrolnoj tabli. Preostalo vreme se neprekidno prati i menja
tokom ciklusa sušenja da bi se prikazala najbolja moguća
procena.
P
PROGRAMI
Eko Pamuk
kg Max*
Standardni program za pamuk, pogodan za normalno vlažan
pamučni veš. Najefikasniji program u pogledu potrošnje električne
energije za sušenje pamučnog veša. Vrednosti na energetskoj oznaci
se zasnivaju na ovom programu.
Pamuk kg Max*
Za sušenje pamučnog veša.
Mešovito
kg 4
Ovaj program je idealan za zajedničko sušenje tkanina od
pamuka i sintetike.
Sintetika
kg 4
Za sušenje veša sačinjenog od sintetičkih vlakana.
Osetljivo
kg 2
Za sušenje osetljivog veša kojem je potreban nežan tretman.
Vuna kg 1
Za sušenje vunenog rublja. Pre sušenja, preporučuje se
okretanje ovog rublja na naličje. Teže rubove, koji ostanu vlažni,
ostavite da se prirodno osuše.
Krupni Pred.
kg Max*
Za sušenje pamučne posteljine.
Brzo 30'
kg 0,5
Za sušenje pamučnog rublja, koje je centrifugirano velikom
brzinom u mašini za pranje veša.
Košulje
kg 3
Ovaj program je namenjen za košulje od pamuka ili
mešavine pamuka/sintetike.
Lako Peglanje
Ovaj ciklus ispravlja vlakna rublja olakšavajući peglanje i
savijanje; ne koristite na vlažnom rublju. Pogodan je za male
količine rublja od pamuka ili mešavine pamuka.
Osvežavanje
Kratki program pogodan za osvežavanje vlakana i rublja
unošenjem svežeg vazduha. Ne koristite na vlažnom rublju.
Može da se koristi za bilo kakvu veličinu punjenja, ali je efikasniji
na manjim punjenjima. Ciklus traje otprilike 20 minuta.
Specijalni
Radi zadavanja nekog od narednih programa, koristite birač
programa te odaberite i potvrdite poziciju „Posebni Programi“.
Zaokretanjem birača pristupićete popisu programa; na displeju
će se prikazivati nazivi raspoloživih programa. Pritiskom na birač
potvrdite željeni program.
• Džinskg 3
Za sušenje odeće, na primer pantalona i jakni od džinsa i odeće od
otpornog pamuka, kao što je denim.
• Mini Punjen.
kg 1
Ekonomično sušenje manjih punjenja.
• Sport. Veš kg 4
Za sušenje sportske odeće od sintetike ili mešavine pamuka.
• Svilakg 0,5
Nežno sušenje svilene odeće.
• Obojeni
kg Max*
Program za nežno sušenje pogodan za obojeno rublje.
DUGMAD ZA OPCIJE
Ova dugmad se koristi za personalizaciju izabranog programa
prema vlastitim potrebama.
Sve opcije nisu dostupne za sve programe. Neke opcije nisu
kompatibilne sa drugim, prethodno podešenim opcijama.
Nekompatibilnost je označena zvučnim signalom i/ili trepćućim
indikatorima. Ako je opcija dostupna, indikator izabrane opcije
ostaje upaljen. Ako su izabrane u prethodnom sušenju u istom
programu, neke opcije mogu da ostanu u memoriji.
• Zim. Jakne
kg 2,5
Za sušenje jakni od perja i paperja; vraća im prirodnu mekoću (2
jakne).
OPCIJE
Nakon izbora programa, moguće je podesiti različite opcije,
ako je potrebno.
Sušenje
Svaki program već ima unapred podešen sušenja. Za neke
programe moguće je podešavati stepen preostale vlage u belom
rublju. Pritiskom na pripadajući taster za opcije, upaliće se Led.
Okrenite birač radi kretanja kroz razne raspoložive nivoe za svaki
od programa. Radi potvrde odabira pritisnite birač.
Suvo za peglanje: vrlo nežno sušenje. Korisno kao pomoć u
peglanju rublja odmah nakon kraja ciklusa.
Suvo za odlaganje: nivo namenjen za osetljive odevne
predmete; spremne za vešanje.
Suvo za ormar: rublje je spremno za slaganje i odlaganje u
ormar.
Ekstra suvo: koristi se za odeću koja će se nositi na kraju
ciklusa.
Vreme Sušenja
Za neke programe moguće je podešavati vreme sušenja.
Pritiskom na pripadajući taster za opcije, upaliće se Led. Okrenite
birač radi kretanja kroz raspoloživa razna vremena za svaki od
programa. Radi potvrde odabira pritisnite birač.
Odloženi Start
h
Pritiskom na pripadajući taster za opcije, upaliće se Led.
Okrenite birač radi kretanja kroz raspoloživa razna vremena za
svaki od programa. Radi potvrde odabira pritisnite birač.
U slučaju otvaranja vrata, nakon zatvaranja, potrebno je ponovno
pritisnuti dugme Start/Pauza.
FreshCare+
Ako se rublje ostavi unutar bubnja posle kraja ciklusa, biće
izloženo proliferaciji bakterija. Ova opcija omogućuje blokadu te
proliferacije kontrolom temperature i okretanjem bubnja. Ovaj
tretman ima maksimalno trajanje od 6 sati posle kraja podešenog
programa. Ako je izabrana u prethodnom sušenju, ova opcija
ostaje u memoriji.
Ako se ova opcija koristi u kombinaciji sa odloženim startom,
tretman protiv gužvanja biće dodat i fazi odloženog starta
(periodičnim okretanjem bubnja).
Zaključane dirke
Ova opcija čini nepristupačnim sve komande mašine, osim
dugmeta za isključivanje/uključivanje.
Sa uključenom mašinom:
• za aktivaciju opcije potrebno je držati pritisnutim taster dok se
ne upali odgovarajući indikator.
• za deaktivaciju opcije potrebno je držati pritisnutim taster dok se
ne ugasi odgovarajući indikator.
Ako je izabrana u prethodnom sušenju, ova opcija ostaje u
memoriji.
Opcije Ciklusa
Ovaj taster omogućava pristup jednom meniju s raspoloživim
opcijama (pogledajte daljnje opcije). Po pritiskanju tastera, radi
odabira opcije okrećite birač i pritisnite ga za potvrdu.
•
Brzo
Omogućava brže sušenje.
•
Nežno
Omogućava nežniji tretman veša smanjivanjem temperature
sušenja.
Ciklus sušenja za vunu ove mašine odobren je od strane Woolmark kompanije
za sušenje vunenih proizvoda etiketiranih kao “rucno perivi”, pod uslovom
da se odevni predmeti suše u skladu sa
uputstvima proizvo#aca ove mašine.
Pridržavajte se etikete za održavanje
odevnog predmeta za stala uputstva
za veš. M1762 . Simbol Woolmark je sertificirana robna marka u mnogim
zemljama.
SR
Brzi vodič
HVALA ŠTO STE KUPILI WHIRLPOOL PROIZVOD.
Filteri su vrlo bitne komponente sušenja. Njihova funkcija
Alarm
Za Kraj
Kako biste
dobiliCikl.
kompletniju podršku, registrujte
je sakupljanje
dlačica koje se
stvarajupre
tokom
sušenja.
U
Ova
opcija
aktivira
produženi
zvučni
signal
na
kraju
ciklusa.
Pažljivo
pročitajte bezbednosna
uputstva
upotrebe
uređaja.
svoj uređaj na
slučaju da se filteri začepe, protok vazduha u unutrašnjosti
Aktivirajte
je ako niste sigurni da ćete čuti normalni alarm za kraj
www.whirlpool.eu/register
mašine za sušenje se ozbiljno ugrožava: vreme sušenja se
ciklusa.
produžuje, povećava se potrošnja energije i može doći do
Ako je izabrana u prethodnom sušenju, ova opcija ostaje u
pojave oštećenja na mašini za sušenje. Ako se ovi postupci
memoriji.
nepravilno obavljaju, mašina za sušenje se možda neće
pokrenuti.
•
NEGA I ODRŽAVANJE
Tokom operacija čišćenja i održavanja izvucite kabl mašine
za sušenje iz električne mreže.
Posle svakog ciklusa ispraznite rezervoar za vodu
(pogledajte sliku A).
Izvucite rezervoar iz mašine za sušenje i ispraznite ga u umivaonik
ili neki drugi odgovarajući odvod i nakon toga ga pravilno vratite
na mesto. Nemojte koristiti mašinu za sušenje ako niste prethodno
vratili posudu u sedište.
Posle svakog ciklusa očistite filter vrata (pogledajte slike
B).
Izvucite filter i očistite ga od eventualnih dlačica na površini tako
što ćete ga oprati tekućom vodom ili usisati usisivačem. Da biste
postigli optimalne rezultate, osušite sve filtere pre ponovnog
umetanja. Nemojte koristiti mašinu za sušenje ako niste prethodno
vratili filter u sedište.
Uklanjanje filtera vrata:
1. Otvorite vrata i povucite filter prema gore.
2. Otvorite filter i očistite sve njegove delove od dlačica. Pravilno
ga vratite na mesto; uverite se da je filter potpuno umetnut do
zaptivača mašine za sušenje.
Očistite donji filter vrata kada se upali odgovarajući
indikator (pogledajte slike C).
Izvucite filter i očistite ga od eventualnih dlačica na površini
tako što ćete ga oprati tekućom vodom ili usisati usisivačem.
Ipak preporučujemo da očistite ovaj filter posle svakog ciklusa
da biste optimizovali performanse mašine za sušenje. Nemojte
koristiti mašinu za sušenje ako niste prethodno vratili filter u
sedište.
Uklanjanje donjeg filtera:
1. Otvorite donja vrata.
2. Uhvatite ručicu i izvucite donji filter.
3. Otvorite zadnji zid filtera i uklonite eventualne dlačice sa
unutrašnje površine mrežice.
4. Očistite komoru donjeg filtera izbegavajući direktan dodir sa
pločicama.
5. Ponovno zatvorite zadnji zid donjeg filtera i vratite ga u
sedište proveravajući da li se savršeno uklopio.
6. Spustite ručicu filtera i zatvorite donja vrata.
7. Uverite se da je dovod vazduha slobodan.
TRANSPORT I RUKOVANJE
Nikada nemojte podizati mašinu za sušenje veša držeći je za radnu
površinu.
1. Izvucite kabl mašine za sušenje iz utičnice.
2. Proverite da li su vrata i rezervoar za vodu propisno zatvoreni.
3. Ukoliko je odvodno crevo povezano sa vašim kanalizacionim
sistemom, ponovo pričvrstite odvodno crevo na zadnji deo
mašine (videti Uputstvo za ugradnju)..
'Потрошња струје у Watt у режиму
'искључен при пуном оптерећењу (Po) Watt
0.50
'пуштена укључена (Pl) Watt
1.00
Programi
Kg
kWh
'минута
Eko Pamuk*
9
2.07
211
Eko Pamuk
4.5
1.19
131
Sintetika
4
0.73
95
*Referentni program za oznaku s energetskim podacima; ovaj
program namenjen je za sušenje uobičajenog mokrog pamučnog
rublja i to je nejefikasniji program s obzirom na potrošnju energije za
sušenje mokrog pamučnog rublja.
(Konfiguracija standard/početno predefinisana).
Sistem sa toplotnom pumpom
Toplotna pumpa sadrži gasove sa efektom staklene bašte,
sadržane u hermetički zapečaćenoj jedinici. Ova zapečaćena
jedinica sadrži 0.18 kg gasa R134a F. GWP = 1430 (1 t C02).
OPIS PROIZVODA
1.
2.
3.
4.
Rezervoar za vodu
Dovod vazduha
Donji filter
Filter vrata
A
1
B
C
Bezbednosna uputstva, korisničko uputstvo, dokumentaciju proizvoda i podatke o potrošnji energije
možete preuzeti:
•
sa naše internet stranice docs.whirlpool.eu
•
ili pomoću QR koda
•
Takođe, možete kontaktirati naš postprodajni servis (broj se nalazi u garantnoj knjižici). Prilikom
4
2
kontaktiranja
našeg postprodajnog servisa,
navedite šifru koja se nalazi na pločici za identifikaciju proizvoda.
3
xxxx
xxxxxxxxxxxx
SR
Brzi vodič
HVALA ŠTO STE KUPILI WHIRLPOOL PROIZVOD.
REŠAVANJE
Kako bistePROBLEMA
dobili kompletniju podršku, registrujte
Pažljivosledeću
pročitajte
bezbednosna
uputstva
svoj
uređaj na rada, pre nego što se obratite servisu, proverite
U slučaju
nepravilnog
tabelu.
Nepravilnosti
su često pre
maleupotrebe
i mogu dauređaja.
se reše
www.whirlpool.eu/register
za nekoliko minuta
Nepravilnost
Mašina za
sušenje se ne
uključuje
Mašina za
sušenje se ne
pokreće
Vreme sušenja
traje suviše
dugo
Mogući uzrok
Utikač nije ukopčan u električnu utičnicu
Električna utičnica je u kvaru
Došlo je do prekida električne struje.
Sačekajte ponovno uspostavljenje električne struje.
Vrata su otvorena
Zatvorite vrata
Na mašinama sa ovom funkcijom: sačekajte kraj podešenog
odlaganja ili isključite mašinu da biste je resetovali. Pogledajte odeljak
Opcije.
Podešeno je odlaganje pokretanja ciklusa.
Nije pritisnuto dugme Start/Pauza za pokretanje Pritisnite dugme Start/Pauza
programa
Pogledajte odeljak Opcije, ako postoji funkcija Blokada tastera,
Na mašinama opremljenim funkcijom Blokada
onemogućite opciju. Isključenje mašinu nije dovoljno za uklanjanje
tastera, postoji ova opcija.
ove opcije
Nije izvršeno odgovarajuće održavanje.
Pogledajte odjeljak Nega i održavanje i izvršite opisane postupke.
Podešeni program, vrijeme i/ili nivo sušenja ne
odgovaraju vrsti ili količini rublja unesenog u
mašinu za sušenje.
Pogledajte odeljak Programi i opcije da biste pronašli program i opcije
koji najbolje odgovaraju vrsti punjenja
Odeća je previše mokra
Izvršite ciklus pranja sa većim brojem obrtaja centrifuge da bi se
uklonila što veća količina vode.
Pogledajte odeljak Programi da biste proverili maksimalnu
napunjenost za svaki program.
U slučaju prekida električne struje potrebno je pritisnuti dugme Start/
Pauza za ponovno pokretanje ciklusa.
Mašina za sušenje je možda previše napunjena
Program nije
završen.
Rešenje
Ukopčajte utikač u električnu utičnicu
Probajte da priključite neki drugi električni kućni aparat u istu
utičnicu. Ne koristite električne uređaje za povezivanje na utičnicu
kao što su adapteri ili produžni kablovi
Možda je došlo do prekida električne struje.
Upaljeni ili trepćući indikatori
Rezervoar za
vodu
Rezervoar za vodu je pun
Ispraznite rezervoar za vodu. Pogledajte odeljak Nega i održavanje.
Filter vrata i/ili
donji filter *
Nepravilnosti u protoku vazduha potrebnog za
rad mašine
Očistite filter vrata, donji filter i proverite da li je dovod vazduha
slobodan. Ako se ovi postupci nepravilno izvrše, može da dođe do
oštećenja mašine za sušenje.
Donji filter*
Potrebno je očistiti donji filter
Očistite donji filter. Pogledajte odeljak Nega i održavanje.
Displej pokazuje Senzori mašine su otkrili neku nepravilnost.
„Fault FX EX“
DEMO
Mašina za sušenje je u DEMO načinu rada. (za
Ciklus traje
nekoliko minuta. prob. režim)
Isključite mašinu za sušenje i iskopčajte je iz električne mreže.
Odmah otvorite vrata i izvadite rublje, da bi toplota izašla. Sačekajte
otprilike 15 minuta. Priključite mašinu za sušenje na električnu mrežu,
napunite je rubljem i ponovo pokrenite ciklus sušenja.
Ako se problem ne reši, obratite se Servisnoj službi i navedite
slova i brojeve koji trepću na displeju.
Na primer F3 i E2
Isključite DEMO načinu rada. Sledeće radnje moraju se obaviti jedna
za drugom, bez zastoja. Uključite i zatim isključite mašinu. Držite
stisnute tastere br. 2 i 13 (pogledajte na prvoj stranici) sve dok ne
začujete zvučni signal.
Ponovno uključite mašinu. Pojaviće se poruka o izlasku iz DEMO
načinu rada.
*Napomena: neki modeli imaju funkciju samočišćenja; nisu opremljeni donjim filtrom, pogledajte odeljak Nega i održavanje.
Bezbednosna uputstva, korisničko uputstvo, dokumentaciju proizvoda i podatke o potrošnji energije
možete preuzeti:
•
sa naše internet stranice docs.whirlpool.eu
•
ili pomoću QR koda
•
Takođe, možete kontaktirati naš postprodajni servis (broj se nalazi u garantnoj knjižici). Prilikom
kontaktiranja našeg postprodajnog servisa, navedite šifru koja se nalazi na pločici za identifikaciju proizvoda.
W11376622
06/2019
xxxx
xxxxxxxxxxxx
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising