Whirlpool | ST U 83E EU | Setup and user guide | Whirlpool ST U 83X EU Uživatelská příručka

Whirlpool ST U 83X EU Uživatelská příručka
CS
Stručný návod k obsluze
DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK ZNAČKY
WHIRLPOOL.
Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte Bezpečnostní pokyny.
Přejete-li si získat plnou podporu, zaregistrujte svůj
výrobek na www.whirlpool.eu/register
OVLÁDACÍ PANEL
Zapnuto/Vypnuto (při dlouhém stisku:
Reset)
2 Tlačítko Program
3 Programátor (otáčením zvolte program
/ stiskem potvrďte volbu)
4 Tlačítko Start/Pauza
5 Programová oblast
6 Displej
Tlačítka možností
7 Nastavení
8 Fresh Care+
9 Tlačítka zamknuta
10 Odložený Start
11 Časované Sušení
12 Úroveň vysušení
13 Možnosti Cyklu
1
6.
COTTON
2:20
5.
3.
1.
2.
7.
PRVNÍ POUŽITÍ
Při prvním zapnutí zařízení se na ovládacím panelu automaticky
objeví nabídka pro výběr jazyků. Otáčením ovladače se
zobrazují dostupné jazyky. Pro potvrzení volby stiskněte
ovladač.
Zkontrolujte, zda je nádrž na vodu správně zasunuta. Ujistěte se,
že je odpadní hadice na zadní straně sušičky správně upevněna,
a to buď k nádrži na vodu, nebo ke kanalizačnímu systému.
Kvůli dosažení optimální výkonnosti musí být sušička
nainstalována v místnosti s teplotou prostředí od 20 do 23 °C. Je
však funkční v teplotním rozmezí od 14 do 30 °C. Před použitím
vaší sušičky se ujistěte, že stála ve svislé poloze nejméně 6
hodin.
Přejete-li si změnit stranu otevírání dveří, obraťte se na Centrum
zákaznické podpory (telefonní číslo najdete v záručním listě).
NAVIGACE (VÝBĚR FUNKCÍ)
Navigace je dostupná, když svítí LED příslušné funkce.
Prohledávejte funkci otáčením ovladače, aby se na displeji
zobrazovaly dostupné volby. Následně ovladač stiskněte pro
potvrzení volby.
Stroj nabízí postup výběru programů a možností postupným
rozsvícením LED jednotlivých funkcí. Nicméně programy a možnosti
lze volit nezávisle stiskem tlačítka programů nebo požadované
mežnosti.
BĚŽNÉ POUŽÍVÁNÍ
8.
9.
10.
11.
12
13.
4.
Viz oddíl Problémy a jejich řešení.
Jestliže se tento poslední krok neprovede okamžitě, některé modely a/
nebo některé programy/možnosti jsou vybaveny funkcí tzv. nemačkavé
péče. Několik hodin po skončení sušení se buben v pravidelných
intervalech otáčí, aby se zabránilo vytváření záhybu, neboli pokrčení
prádla.
V případě výpadku elektrického proudu musíte stisknout tlačítko
Start/Pauza pro zrestartování cyklu.
Eco Monitor
Tento ukazatel zobrazuje spotřebu energie podle programu a
nastavených možností. Spotřeba je úměrná počtu čárek na displeji, vedle
ikony Eco Monitor.
Osvětlení bubnu (je-li použito)
Některé modely jsou vybaveny vnitřním osvětlením bubnu, které
usnadňuje používání sušičky. Nevyžaduje to žádná nastavení. Světlo se
rozsvítí, například, při otevření dvířek.
OTEVŘENÍ DVEŘÍ BĚHEM PRACOVNÍHO CYKLU
Dveře je možné otevřít i během práce. Po znovuzavření dveří je
nutno znovu stisknout tlačítko Start/Pauza, aby se sušička zase
spustila.
NASTAVENÍ
Jednotlivá nastavení e volí způsobem poípsaným oddíle "Navigace".
Jazyk Zobrazuje jazyky dostupné pro komunikaci na displeji.
Zvuk tlačítek Umožňuje seřídit nebo zrušit zvuky pro tlačítka na
stroji.
Výstraha konec cyklu Umožňuje seřídit nebo zrušit zvukové
znamení, upozorňující na ukončení pracovního cyklu.
Kontrast displeje Umožňuje seřídit jas displeje.
Upomínka poslední cyklus Při zapnutí se automaticky nastaví
poslední provedený pracovní cyklus, jinak se spustí program
nastavený jako výchozí nastavení.
Režim Eco Umožňuje nastavit vypnutí zařízení po skončení cyklu.
Tovární nastavení Umožňuje obnovit původní, tovární nastavení.
Zde uvedené pokyny vám pomohou udržet toto
zařízení dlouhodobě v OPTIMÁLNÍM technickém stavu.
Nezapomeňte po každém sušení vypustit vodu ze sběrné
nádržky. Nezapomeňte po každém sušení vyčistit filtry. (Viz
oddíl ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ).
1. Otevřete dveře a naložte prádlo; dodržujte pokyny na etiketách
textilu a maximální hmotnost náplně uvedené v oddíle programů.
Vyprázdněte kapsy. Ujistěte se, že prádlo nezůstane zachyceno
mezi dveřmi a/nebo dveřním filtrem.
2. Zavřete dveře.
3. Stiskněte tlačítko Zapnuto/Vypnuto.
4. Vyberte požadovaný program na základě druhu prádla. LED
tlačítka P musí svítit. Otáčejte ovladačem na požadovanou
hodnotu a následně jej stiskněte pro potvrzení volby.
*MAX. NÁPLŇ 8 Kg (Dosušení prádla)
5. V případě potřeby vyberte možnosti. Jestliže mají možnosti
Bezpečnostní
pokyny,
návod
k
použití,
štítek
výrobku
a energetické údaje si můžete stáhnout
xxxx
i podnabídky, lze je prohlížet otáčením ovladače; následně
pomocí:
stiskněte ovladač
pro potvrzení volby.
VISAČKY
NA
PRÁDLE
•
našícyklu
webové
stránkyStart/Pauza.
docs.whirlpool.eu
6. Pro spuštění pracovního
stiskněte
Zkontrolujte visačky na prádle, zejména při jeho prvním vložení do
• jenaskenování
QR kódu znamením. Na displeji
7. Konec cyklu sušení
oznámen zvukovým
sušičky.
Níže
uvádíme
nejpoužívanější
symboly:
•
Případně kontaktujte náš poprodejní servis (telefonní
číslo
najdete
v záručním
listě). Při kontaktování
je upozornění na ukončení
cyklu. Náplň neprodleně vyberte,
našeho poprodejního servisu prosím uveďte kódy na identifikačním štítku produktu.
Může se sušit v sušičce.
pomůže to zabránit pokrčení prádla.
8. Vypněte stroj tlačítkem Zapnuto/Vypnuto, otevřete dveře a
Nesušit v sušičce.
vyberte prádlo. Jestliže se stroj nevypne ručně, po uplynutí cca
15 minut od skončení cyklu se zařízení z důvodů úspory energie
Sušit při vysoké teplotě.
vypne automaticky samo.
Sušit při nízké teplotě.
xxxxxxxxxxxx
Doba trvání těchto programů závisí na množství náplně, na typu
textilu, rychlosti odstředivky, která byla použita při praní a od
dalších zvolených možností.
U modelů s displejem se čas trvání cyklů zobrazuje na
ovládacím panelu. Čas zbývající do konce se během cyklu
sušení nepřetržitě monitoruje a aktualizuje, aby se zobrazoval co
nejpřesnější odhad.
P
PROGRAMY
Eco Bavlna
kg Max*
Standardní program na bavlnu vhodný k sušení normálně
mokrého bavlněného prádla. Z hlediska spotřeby energie
nejefektivnější program k sušení normálně mokrého bavlněného
prádla. Hodnoty na energetickém štítku vycházejí z tohoto programu.
Bavlna kg Max*
Pro sušení bavlněného prádla.
Mix
kg 4
Tento program je ideální pro sušení bavlněných a
syntetických textilií současně, se stupněm sušení usnadňujícím
žehlení.
Syntetika
kg 4
Pro sušení syntetických tkanin.
Jemné Prádlo
kg 2
Pro sušení jemných tkanin, které vyžadují šetrné zacházení.
Vlna kg 1
Pro sušení vlněných textilií. Doporučuje se textil před sušením
obrátit naruby. Nejhrubší okraje, které zůstanou vlhké, nechte
dosušit přirozeně na vzduchu.
Velké Kusy
kg Max*
Sušení bavlněného ložního povlečení.
Rychlé 30'
kg 0,5
K sušení bavlněných textilií po odstředění v pračce na
vysokých otáčkách.
Košile
kg 3
Tento program je určen pro košile z bavlny nebo směsí
bavlny se syntetickými vlákny.
Snadné Žehlení
V tomto programu se rozloží vlákna textilií, aby se dosáhlo
snadnějšího žehlení a skládání; nepoužívejte na ještě vlhké
textilie. Vhodný pro malé náplně bavlněných nebo směsových
textilií.
Osvěžení
Krátký program určený k regeneraci vláken a textilií studeným
vzduchem. Nepoužívejte na ještě vlhké textilie.
Může se používat s libovolným objemem náplně, ale nejúčinnější
je s malými náplněmi. Cyklus trvá cca 20 minut.
Speciální
Pro nastavení některého z následujících programů použijte
ovladač, na kterém zvolíte a potvrdíte "Speciální Programy".
Otáčením ovladače s ena displeji postupně zobrazují názvy
dostupných programů. Požadoavný program potvrďte
stisknutím ovladače.
• Jeanskg 3
Pro sušení bavlněného denimového oblečení a oděvů vyrobených
z odolných materiálů typu denim, jako jsou kalhoty či bundy.
• Minináplň kg 1
Malé množství prádla
Úsporné sušení malého množství prádla.
• Sport kg 4
Pro sušení sportovních oděvů vyrobených z umělých vláken nebo
bavlny.
TLAČÍTKA MOŽNOSTÍ
Tato tlačítka slouží k úpravě navoleného programu dle vlastní
potřeby. Ne všechny možnosti jsou dostupné pro všechny
programy. Některé možnosti nelze kombinovat s jinými, které již
byly zvoleny. Na nekompatibilitu upozorní zvukové znamení a/
nebo blikání ukazatelů. Je-li určitá možnost dostupná, zůstane
ukazatel rozsvícený. Některé možnosti mohou zůstat v paměti
programu, pokud byly vybrány v předchozím sušení ve stejném
programu.
• Hedvábí
kg 0,5
Jemné sušení hedvábných oděvů.
• Barevné
kg Max*
Program šetrného sušení barevných textilií.
• Péřovky
kg 2,5
Sušení péřových bund, jimž vrací jejich přirozenou měkkost (2
bundy najednou).
MOŽNOSTI
Po navolení programu lze v případě potřeby vybrat si z
dostupných možností.
Úroveň vysušení
Každý program má přednastavenou úroveň vsušení. V
některých programech lze nastavit úroveň zbytkové vlhkosti
prádla. Stiskněte příslušné tlačítko volby, rozsvítí se příslušná
LED. Otáčením ovladače se zobrazují jednotlivé úrovně vysušené,
dostupné pro jednotlivé programy. Stiskem ovladače volbu
potvrdíte.
Sušení k žehlení: velmi jemné sušení. Je vhodná tehdy, když se
budou textilie ihned po sušení žehlit.
Na ramínko: míra vysušení určena pro velmi jemné textilie,
které se hned vyvěsí.
Sušení k uložení: prádlo bude připraveno k poskládání a
uložení do skříně.
Extra Sušení: používá se pro oděvy, které se budou oblékat
ihned po skončení cyklu.
Časované Sušení
Stiskněte příslušné tlačítko volby, rozsvítí se příslušná LED.
Otáčením ovladače se zobrazují časy, dostupné pro jednotlivé
programy. Stiskem ovladače se volba potvrdí.
Odložený Start
h
Stiskněte příslušné tlačítko volby, rozsvítí se příslušná LED.
Otáčením ovladače se zobrazují časy, dostupné pro jednotlivé
programy. Stiskem ovladače se volba potvrdí. V případě otevření
dvířek musíte po jejich zavření zase stisknout tlačítko Start/Pauza.
FreshCare+
Jestliže prádlo nechá zůstane v bubnu i po skončení cyklu,
je vystaveno šíření bakterií. Tato možnost nabízí zamezení šíření
bakterií kontrolou teploty a otáčením bubnu. Tato funkce je
aktivní maximálně 6 hodin po skončení zadaného programu.
Jestliže byla tato možnost navolena v předchozím sušení, zůstane
nastavení v paměti.
Jestliže se tato možnost použije v kombinaci s odloženým startem,
bude nemačkavá péče zařazena i ve fázi odkladu (Tato možnost
nabízí pravidelné otáčení bubnu).
Tlačítka zamknuta
Tato možnost nabízí zablokování všech ovladačů na stroji s
výjimkou tlačítka Zapnuto/Vypnuto.
Zapnutý stroj:
• pro aktivaci této možnosti podržte stisknuto tlačítko dokud se
nerozsvítí příslušný ukazatel.
• pro deaktivaci této možnosti podržte stisknuto tlačítko dokud
příslušný ukazatel nezhasne.
Jestliže byla tato možnost navolena v předchozím sušení, zůstane
nastavení v paměti.
Možnosti Cyklu
Toto tlačítko umožňuje otevřít menu možností (viz další
možnosti). Po stisknutí tlačítka otáčejte ovladačem, abyste
vybrali požadovanou možnost, a volbu potvrďte stiskem ovladače.
•
Rychlé praní
Umožňuje rychlejší sušení.
•
Jemné sušení
Umožňuje jemnější zacházení s prádlem pomocí snížení teploty
sušení.
•
Signál konce
Tato možnost slouží k aktivaci dlouhé zvukové signalizace
na konci cyklu. Aktivujte ji, pokud si nejste jisti, že uslyšíte běžný
signál indikující konec cyklu.
Jestliže byla tato možnost navolena v předchozím sušení, zůstane
nastavená v paměti.
Stručný návod k obsluze
DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK ZNAČKY
ÚDRŽBA
A ČIŠTĚNÍ
WHIRLPOOL.
PŘEPRAVA A MANIPULACE
CS
Před Nikdy
použitím
spotřebiče
pečlivě
přečtěte
pokyny.
získat plnou podporu,
zaregistrujte
svůj odpojena
sušičku
nezvedejtesitak,
že ji budete
držetBezpečnostní
za její horní desku.
Během Přejete-li
čištění asiprovádění
údržby musí
být sušička
výrobek
na
www.whirlpool.eu/register
od elektrické sítě.
1. Odpojte sušičku od sítě.
Vyprázdnění sběrné nádržna vodu po každém sušení (viz 2. Ujistěte se, že jsou dvířka a nádrž na vodu důkladně uzavřené.
obrázek A).
3. Je-li vypouštěcí hadice napojena na kanalizační systém,
Vyberte nádobku ze sušičky a vyprázdněte ji do umyvadla nebo opětovně ji připevněte na zadní stranu sušičky (viz Průvodce
do jiného vhodného odtoku, následně je vraťte na místo. Sušičku instalací).
nikdy nepoužívejte bez sběrné nádobky.
Čištění dveřního filtru po každém sušení (viz obrázky B).
Příkon
Vyjměte filtr a vyčistěte ho od případných usazenin na povrchu
Ve vypnutém stavu (Po) - Watt
0.50
tak, že ho umyjete pod tekoucí vodou nebo vyčistíte vysavačem.
Pro dosažení optimálního výkonu všechny filtry předtím, než je
V pohotovostním stavu (Pl) - Watt
1.00
vložíte zpět na místo, vysušte. Sušičku nikdy nepoužívejte bez filtru.
Programy
Kg
kWh
Minuty
Jak vyjmout dveřní filtr:
1. Otevřete dvířka a vytáhněte filtr směrem nahoru.
8
1.41
158
Eco Bavlna*
2. Otevřete filtr a vyčistěte všechny části od nánosů. Vraťte filtr na
místo; ujistěte se, že je řádně osazený na doraz s těsněním sušičky.
4
0.78
93
Eco Bavlna
Čištění spodního filtru po rozsvícení příslušného
Syntetika
4
0.94
113
ukazatele (viz obrázky C).
* Referenční program pro energetický štítek, tento program je
Vyjměte filtr a vyčistěte ho od případných usazenin na povrchu
vhodný pro sušení bavlněného prádla a jedná se o nejúčinnější
tak, že ho umyjete pod tekoucí vodu nebo vyčistíte vysavačem.
program pro bavlnu z hlediska spotřeby energie. (Počáteční
Nicméně se doporučuje čistit tento filtr po každém sušení, aby
standardní nastavení).
byl sušící výkon optimální. Sušičku nikdy nepoužívejte bez filtru.
Jak vyjmout spodní filtr:
Instalace s tepelným čerpadlem
Tepelné čerpadlo používá skleníkové plyny, které se nacházejí
1. Otevřete spodní dvířka.
v hermeticky zaplombované jednotce. V této zaplombované
2. Uchopte rukojeť a vytáhněte spodní filtr.
jednotce se nachází 0.43 kg plynu R134a F. GWP = 1430 (1 t C02).
3. Otevřete zadní stěnu filtru a odstraňte případné usazeniny z
vnitřní plochy síťky.
4. Vyčistěte komoru spodního filtru aniž by jste se přímo dotýkali
plíšků.
5. Zavřete zadní stěnu spodního filtru a zasuňte na místo;
zkontrolujte přitom, zda dokonale sedí.
6. Posuňte rukojeť filtru dolů a zamkněte spodní dvířka.
7. Ujistěte se, že je otvory pro nasávání vzduchu volný.
Filtry mají pro sušení zásadní význam. Jejich úlohou je
zachytit usazeniny, které se vytvářejí během sušení. Pokud
by se filtry ucpaly, proudění vzduchu sušičkou by bylo
značně problematické: prodloužily by se tím čas trvání
sušení, vzrostla by spotřeba energie a mohlo by dojít
k poškození sušičky. Jestliže se tyto operace nebudou
provádět správným způsobem, nebude možné sušičku
uvést do chodu.
POPIS PRODUKTU
1.
2.
3.
4.
Nádrž na vodu
Otvory pro nasávání vzduchu
Spodní filtr
Dveřní filtr
A
1
B
C
Bezpečnostní pokyny, návod k použití, štítek výrobku a energetické údaje si můžete stáhnout
pomocí:
•
naší webové stránky docs.whirlpool.eu
•
naskenování QR kódu
•
Případně kontaktujte náš poprodejní servis (telefonní číslo najdete v záručním listě). Při kontaktování
4 poprodejního servisu prosím
2 uveďte kódy na identifikačním štítku produktu.
našeho
3
xxxx
xxxxxxxxxxxx
CS
Stručný návod k obsluze
DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK ZNAČKY
PROBLÉMY
A JEJICH ŘEŠENÍ
WHIRLPOOL.
Před použitím
pečlivě přečtěte
pokyny.
Přejete-li
si získat
plnou
podporu,než
zaregistrujte
V případě
poruchy
si ještě
předtím,
zavolátesvůj
centrum zákaznické
podpory,spotřebiče
prostudujtesinásledující
tabulku.Bezpečnostní
Shledané anomálie
výrobek
na
www.whirlpool.eu/register
jsou často málo závažné a lze je vyřešit během několika minut.
Chyba
Možná příčina
Zástrčka není správně zapojena do elektrické
zásuvky
Sušička se
nechce zapnout Elektrická zásuvka je vadná
Postup
Zasuňte zástrčku do síťové zásuvky
Pokuste se do stejné zásuvky připojit jiný elektrický spotřebič.
Nepoužívejte k připojení do elektrické sítě zařízení jako jsou adaptéry
nebo prodlužovačky
Došlo k přerušení dodávky elektrického proudu. Počkejte, až dodávka elektrického proudu zase stabilizuje.
Jsou otevřena dvířka
Byl navolen odložený start cyklu.
Sušička se
nechce uvést do Nebylo stisknuto tlačítko Start/Pauza pro
činnosti
spuštění programu
Příliš dlouhé
časy sušení
Program nebyl
dokončen.
Zavřete dvířka
Pro stroje s touto funkcí: počkejte, až uplyne nastavený čas odkladu
startu nebo vypněte stroj, aby se nastavení vynulovalo. Přečtěte si
oddíl Možnosti.
Stiskněte tlačítko Start/Pauza.
Na strojích s funkcí zámku tlačítek: byla zvolena
tato možnost.
Přečtěte si oddíl Možnosti; je-li zvoleno zamknutí tlačítek, deaktivujte
tuto funkci. Vypnout stroj není postačující pro deaktivaci této funkce
Nebyla provedena potřebná údržba.
Přečtěte si oddíl ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ a proveďte požadované operace.
Navolený program, čas a/nebo úroveň sušení
si oddíl Programy a možnosti, kde si můžete vybrat
nejsou vhodné pro daný typ nebo objem náplně Přečtěte
nejvhodnější program a možnosti pro dané textilie.
v sušičce.
Proveďte prací cyklus s odstředěním ve vysokých otáčkách, aby se
Textilie jsou příliš mokré
vyždímalo co nejvíc vody.
Přečtěte si oddíl Programy, kde zjistíte maximální příslušnou
Příčinou může být přetížení sušičky
hmotnost náplně pro každý program.
Mohlo dojít k přerušení dodávky elektrického
V případě přerušení dodávky elektrického proudu musíte stisknout
proudu.
tlačítko Start/Pauza, aby se cyklus zrestartoval.
Světelné ukazatele
Nádrž na vodu
Sběrná nádrž na vodu je plná
Vyprázdněte nádržku na vodu. Přečtěte si oddíl ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ.
Dveřní filtr a/
nebo spodní
filtr *
Porucha proudění vzduchu nezbytného pro
práci stroje
Vyčistěte dveřní filtr, spodní filtr a zkontrolujte, zda je otvory pro
nasávání vzduchu volný. Jestliže se tyto operace nebudou provádět
správným způsobem, může se sušička poškodit.
Spodní filtr*
Spodní filtr se musí vyčistit
Vyčistěte spodní filtr. Přečtěte si oddíl ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ.
Maskinens sensorer har registrert en anomali.
Slå av tørketrommelen og ta støpselet ut av strømkontakten. Åpne
øyeblikkelig opp døren og ta ut tøyet, slik at varmen reduseres. Vent
i omtrent 15 minutter. Koble tørketrommelen til strømnettet igjen,
legg inn tøyet og start tørkeprogrammet.
Display viser
"Fault FX EX"
DEMO
Syklusen varer
få minutter.
Tørketrommelen befinner seg i modaliteten
DEMO. (å gå inn i demo)
Dersom problemet vedvarer må du kontakte kundeservicen
og oppgi bokstavene og numrene som blinker på display.
For eksempel F3 og E2
Deaktiver modaliteten DEMO. De følgende handlingene må utføres
etterhverandre uten pause. Slå maskinen på for deretter å slå den av.
Trykk på tastene Nr. 2 og 13 (se første side) helt til du hører et akustisk
signal.
Slå maskinen på igjen. Det varsles at maskinen er ute av modaliteten
DEMO.
*Poznámka: některé modely jsou samočistící; nejsou vybaveny spodním filtrem - přečtěte si oddíl ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ.
Bezpečnostní pokyny, návod k použití, štítek výrobku a energetické údaje si můžete stáhnout
pomocí:
•
naší webové stránky docs.whirlpool.eu
•
naskenování QR kódu
•
Případně kontaktujte náš poprodejní servis (telefonní číslo najdete v záručním listě). Při kontaktování
našeho poprodejního servisu prosím uveďte kódy na identifikačním štítku produktu.
xxxx
xxxxxxxxxxxx
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising