Whirlpool | WME36222 X | Instruction for Use | Whirlpool WME36222 X Uživatelská příručka

Whirlpool WME36222 X Uživatelská příručka
REJSTŘÍK
Kapitola 1:INSTALACE.........................................................................................................4
1.1. INSTALACE JEDNOHO SPOTŘEBIČE............................................................................................................4
1.2. MONTÁŽ OBOU SPOTŘEBIČŮ.......................................................................................................................4
1.3. PŘIZPŮSOBENÍ DVÍŘEK (je-li možnost dostupná).............................................................................4
Kapitola 2: FUNKCE.............................................................................................................5
2.1. ZAPNUTO / POHOTOVOSTNÍ REŽIM (ON / STAND BY)................................................................................5
2.2. 6th SENSE (6. SMYSL) FRESH CONTROL / GREEN INTELLIGENCE profresh...................................5
2.3. VÝSTRAŽNÉ ZVUKOVÉ UPOZORNĚNÍ NA OTEVŘENÁ DVÍŘKA.................................................................5
2.4. RYCHLÉ CHLAZENÍ.........................................................................................................................................5
2.5. ventilace.......................................................................................................................................................5
2.6. NASTAVENÍ TEPLOTY......................................................................................................................................5
2.7. CHLADICÍ PROSTOR CHLADNIČKY„NO-FROST“........................................................................................5
2.8. OSVĚTLENÍ CHLADNIČKY..............................................................................................................................5
Kapitola 3: POUŽITÍ.............................................................................................................6
3.1. Poznámky......................................................................................................................................................6
Kapitola 4: TIPY PRO SKLADOVÁNÍ POTRAVIN................................................................6
4.1. PROUDĚNÍ VZDUCHU.....................................................................................................................................6
4.2. JAK UCHOVÁVAT ČERSTVÉ POTRAVINY A NÁPOJE...................................................................................6
4.3. KDE UCHOVÁVAT ČERSTVÉ POTRAVINY A NÁPOJE..................................................................................6
Kapitola 5: ZVUKY ZPŮSOBENÉ PROVOZEM...................................................................7
Kapitola 6: DOPORUČENÍ V PŘÍPADĚ NEPOUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE..............................8
6.1. NEPŘÍTOMNOST/DOVOLENÁ.........................................................................................................................8
6.2. STĚHOVÁNÍ......................................................................................................................................................8
6.3. VÝPADEK PROUDU..........................................................................................................................................8
Kapitola 7: ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ..........................................................................................8
Kapitola 8: JAK ODSTRANIT PORUCHU............................................................................9
8.1. NEŽ SE OBRÁTÍTE NA SERVISNÍ STŘEDISKO.............................................................................................9
8.2. PORUCHY.........................................................................................................................................................9
Kapitola 9: SERVISNÍ STŘEDISKO...................................................................................10
Další:
ZMĚNA OTEVÍRÁNÍ DVÍŘEK............................................................................................................................... 11
POZNÁMKA:
Tento návod je určen pro více modelů, mezi nimiž mohou být odlišnosti. Části, které se vztahují
pouze k určitým spotřebičům, jsou označeny hvězdičkou (*).
Funkce vztahující se speciálně k vašemu zakoupenému modelu výrobku jsou popsány
ve STRUČNÉM NÁVODU K POUŽITÍ.
3
1. INSTALACE
50mm
1.1. INSTALACE JEDINÉHO SPOTŘEBIČE
Aby bylo zajištěno dostatečné větrání, ponechte
prostor na obou stranách a nad spotřebičem.
50mm
Mezera mezi zadní stranou spotřebiče a stěnou za
spotřebičem by měla být alespoň 50 mm.
Menší mezera zvyšuje spotřebu energie spotřebiče.
1.2. MONTÁŽ DVOU SPOTŘEBIČŮ
V případě společné montáže mrazničky 1
a chladničky 2 umístěte mrazničku nalevo
a chladničku napravo (jak je znázorněno na obrázku).
Levá strana chladničky je vybavena speciálním
zařízením, které brání vzniku kondenzace mezi
spotřebiči.
Při současné montáži obou spotřebičů doporučujeme
použít spojovací díl 3 (podle znázornění na obrázku).
Ten můžete zakoupit v servisním středisku.
1.3. PŘIZPŮSOBENÍ DVÍŘEK (je-li možnost
dostupná)
Výšku dvířek vyrovnejte pomocí seřizovatelného
spodního pantu
(zvolte modely).
m
5 max
m
Jsou-li dvířka chladničky níže než dvířka mrazničky,
posuňte dvířka chladničky směrem nahoru pomocí
šroubováku M10 a otáčejte proti směru chodu
hodinových ručiček.
Jsou-li dvířka mrazničky níže než dvířka chladničky,
posuňte dvířka mrazničky směrem nahoru pomocí
šroubováku M10 a otáčejte proti směru chodu
hodinových ručiček.
4
2. FUNKCE
Chcete-li tuto funkci aktivovat či deaktivovat,
nahlédněte do přiloženého stručného návodu k použití.
2.1. ZAPNUTO/POHOTOVOSTNÍ REŽIM
Funkce Zapnuto/ pohotovostní režim (On/Stand-by)
slouží k zapnutí chladničky a jejímu uvedení
do pohotovostního režimu. Chcete-li uvést spotřebič
do pohotovostního režimu, podržte tlačítko On/
Stand-by stisknuté
Pozor: Vypnutí ventilátoru vede k deaktivaci funkce
6th Sense (6. smysl) Fresh Control / Green Intelligence
ProFresh.
Poznámka:
Přívod vzduchu nezakrývejte potravinami.
Chcete-li snížit spotřebu energie a zajistit správný
výkon při nižší okolní teplotě (nižší než 18 °C), vypněte
prosím ventilátor.
po dobu 3 sekund. Všechny ikony
zhasnou s výjimkou podsvícení „On/Stand-by“
, které
signalizuje, že se spotřebič nachází v pohotovostním
režimu. Je-li spotřebič v pohotovostním režimu
Stand-by, světlo uvnitř chladicího oddílu nefunguje.
Uvědomte si prosím, že tímto postupem se spotřebič
neodpojí od elektrické sítě. Spotřebič znovu zapnete
jednoduše stisknutím tlačítka „On/Stand-by“ (zapnuto /
pohotovostní režim)
Jestliže je spotřebič vybaven ventilátorem, může do něj
být vložen antibakteriální filtr.
Filtr vyjměte z krabice umístěné v zásuvce na ovoce a
zeleninu a zasuňte ho do krytu ventilátoru.
Postup výměny je přiložen v krabici s filtrem.
.
2.2. 6th SENSE (6. smysl) FRESH CONTROL
(kontrola čerstvosti)
/
2.6. NASTAVENÍ TEPLOTY
Spotřebič je z výroby běžně nastaven k provozu při
doporučené střední teplotě.
Podrobné informace o nastavení teploty naleznete v
přiloženém stručném návodu k použití.
profresh
Umožňuje spotřebiči rychle dosáhnout optimálních
skladovacích podmínek (teploty a vlhkosti) uvnitř
spotřebiče. Ke správnému chodu funkce musí být
zapnutý také ventilátor. Funkce „6th Sense (6. smysl)
Fresh Control“ / funkce „ProFresh“ je aktivována
z výroby. Chcete-li ji aktivovat či deaktivovat, nahlédněte
do přiloženého stručného návodu k použití.
Poznámka: Zobrazené hodnoty odpovídají průměrné
teplotě v celé chladničce
2.7. CHLADICÍ PROSTOR NO-FROST
Odmrazování chladicího oddílu je zcela automatické.
Tvoření kapek vody na zadní stěně chladicího oddílu
znamená, že právě probíhá automatické odmrazování.
Voda z odmrazování automaticky stéká do odtokového
kanálku a shromažďuje se v nádobě, odkud se
vypařuje.
2.3. UPOZORNĚNÍ NA OTEVŘENÁ DVÍŘKA
Poplach při otevřených dvířkách se spustí, jsou-li dvířka
otevřená po dobu delší než 5 minut. Upozornění je
rovněž signalizováno blikáním LED osvětlení dvířek.
Jsou-li dveře otevřené déle než 8 minut, LED osvětlení
se vypne.
2.8. OSVĚTLENÍ CHLADNIČKY
Uvnitř chladicího oddílu jsou použity žárovky LED,
které umožňují lepší osvětlení při současné velmi nízké
spotřebě energie.
Pokud osvětlovací systém LED nefunguje, obraťte se
na servisní středisko a požádejte o výměnu.
2.4. RYCHLÉ CHLAZENÍ
Tuto funkci doporučujeme použít při vložení
velkého množství potravin do chladicího oddílu.
Pomocí funkce Rychlého chlazení můžete zvýšit
kapacitu chlazení v prostoru chladničky. Pro
maximalizaci kapacity chlazení prosím ponechejte
ventilátor zapnutý.
Upozornění:
Při otevření dvířek chladicího oddílu se rozsvítí vnitřní
osvětlení. Pokud dvířka zůstanou otevřena po dobu
delší než 8 minut, světlo automaticky zhasne.
2.5. ventilace
Ventilátor umožňuje dosáhnout rovnoměrnější teploty
uvnitř spotřebiče, a tím zajišťuje lepší podmínky uchování
potravin. Z výroby je ventilátor zapnutý. Ventilátor je
vhodné ponechat zapnutý, aby mohla funkce 6th Sense
(6. smysl) Fresh Control / Green Intelligence ProFresh
správně fungovat, a také pokud teplota okolního
vzduchu převýší 27–28 °C, pokud si všimnete kapek
vody na skleněných policích nebo při vysoké vlhkosti.
Upozorňujeme, že je-li ventilátor zapnutý, neznamená
to, že bude nepřetržitě fungovat. Ventilátor se spouští/
zastavuje v závislosti na teplotě nebo vlhkosti uvnitř
chladničky. Z tohoto důvodu je naprosto normální, že se
ventilátor netočí, i když je zapnutý.
5
3. POUŽITÍ
•
3.1. Poznámky
•
•
Nezakrývejte potravinami oblast výstupu vzduchu
(na zadní straně uvnitř spotřebiče).
Všechny poličky, držáky a výsuvné koše jsou
vyjímatelné.
•
Vnitřní teploty spotřebiče mohou být ovlivněny
teplotou v místnosti, četností otevírání dvířek
i umístěním spotřebiče. Při nastavení teploty musíte
brát tyto faktory v úvahu.
Není-li uvedeno jinak, není příslušenství spotřebiče
vhodné pro mytí v myčce.
4. TIPY PRO SKLADOVÁNÍ POTRAVIN
Chladnička je ideálním místem pro uložení hotových
jídel, čerstvých a konzervovaných potravin, mléčných
výrobků, ovoce a zeleniny a nápojů.
4.3. KDE UCHOVÁVAT ČERSTVÉ POTRAVINY A
NÁPOJE
•Na policích chladničky: hotová jídla, tropické ovoce,
sýry, lahůdky.
•V nejchladnější části – v přihrádce s nulovou
teplotou* (umístěnou nad chladicím oddílem*):
maso, ryby, uzeniny, zákusky.
•V zásuvce na čerstvé ovoce a zeleninu: ovoce,
saláty, zelenina.
•Ve dveřích: máslo, džemy, omáčky, nakládaná
zelenina, plechovky, láhve, nápoje v krabicích,
vejce.
4.1. POHYB VZDUCHU
•Přirozená cirkulace vzduchu v chladničce vede
ke vzniku oblastí s různými teplotami. Nejnižší
teplota je přímo nad zásuvkou na ovoce a zeleninu
a u zadní stěny. Nejvyšší teplota je v horní přední
části prostoru.
•Nedostatečné větrání má za následek zvýšení
spotřeby energie a snížení chladicího výkonu.
Příklad uspořádání potravin
4.2. JAK UCHOVÁVAT ČERSTVÉ POTRAVINY A
NÁPOJE
•K balení potravin používejte recyklovatelné
plastové, kovové, hliníkové a skleněné nádoby
a přilnavé fólie.
•Tekutiny nebo potraviny, které šíří nebo pohlcují
pach nebo vůni, vždy uchovávejte v uzavřených
nádobách nebo přikryté.
•Potraviny, které uvolňují velké množství ethylenu
a které jsou na tento plyn citlivé, jako např. ovoce,
zelenina a saláty, by měly být vždy odděleny nebo
zabaleny, aby se nezkracovala jejich životnost;
například neskladujte rajská jablíčka společně s kiwi
nebo se zelím.
•Neukládejte potraviny příliš blízko u sebe, aby byla
zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu.
•Aby se zabránilo převržení lahví, můžete použít
přihrádku na láhve (k dispozici u vybraných
modelů).
•Pokud v chladničce skladujete malé množství
potravin, doporučujeme použít police nad zásuvkou
na ovoce a zeleninu, protože se jedná o místo
s nejnižší teplotou.
Máslo,
džemy
Tropické ovoce
Sýry, lahůdky,
hotová jídla
Džemy, omáčky,
nakládaná zelenina,
plechovky
Láhve
Vejce
Maso,
ryby, uzeniny,
zákusky
Láhve,
nápoje
v krabicích
Maso, ryby
Ovoce, saláty,
zelenina
*Tyto součásti a funkce jsou k dispozici pouze u vybraných modelů. Ověřte si ve stručném návodu k použití, zda je tato funkce
u příslušného modelu skutečně k dispozici.
6
5. ZVUKY ZPŮSOBENÉ PROVOZEM
Zvuky vycházející ze spotřebiče jsou zcela
normální vzhledem k tomu, že spotřebič obsahuje
celou řadu větráků a motorů regulujících výkon,
které se automaticky zapínají a vypínají.
Některé z funkčních zvuků však můžete omezit:
• Vyrovnáním spotřebiče do vodorovné polohy a jeho
umístěním na rovném povrchu.
• Ponecháním prostoru mezi spotřebičem a okolním
nábytkem.
• Kontrolou správného umístění vnitřních prvků.
• Kontrolou, zda se láhve a nádoby vzájemně
nedotýkají.
Některé z funkčních zvuků, které můžete slyšet:
Syčivý zvuk při prvním zapnutí
spotřebiče nebo po opětovném
zapnutí po delší přestávce.
Bublavý zvuk při vlévání chladicí
kapaliny do trubek.
Vrčivý zvuk vydává běžící
kompresor.
Bzučení při zahájení činnosti
vodního ventilu nebo ventilátoru.
praskání při spuštění kompresoru
nebo při vypadnutí ledu
do zásobníku a nárazové praskání
při zapnutí a vypnutí kompresoru.
Cvaknutí termostatu, který řídí
zapínání kompresoru.
7
6. DOPORUČENÍ V PŘÍPADĚ NEPOUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE
6.1. NEPŘÍTOMNOST/PRÁZDNINY
6.3. VÝPADEK PROUDU
6.2. STĚHOVÁNÍ
Poznámka: Mějte na paměti, že se v zaplněném
spotřebiči udrží studený vzduch déle než jen
v částečně naplněném.
V případě výpadku elektrického proudu se obraťte
na místní pobočku dodavatele elektrické energie
a informujte se, jak dlouho bude výpadek trvat.
V období dovolené se doporučuje potraviny
spotřebovat a spotřebič odpojit z důvodu úspory
energie.
1. Vyjměte všechny vnitřní díly.
2. Dobře vše zabalte a přelepte lepicí páskou tak, aby
do sebe předměty nenarážely a nedošlo k jejich
ztrátě.
3. Nastavitelné nožky zašroubujte, aby se nedotýkaly
povrchu podložky.
4. Dvířka uzavřete a zajistěte lepicí páskou,
s jejíž pomocí také připevněte napájecí kabel
ke spotřebiči.
Přijde-li vám, že jsou potraviny ve špatném stavu, je
lepší je vyhodit.
U výpadků proudu do 24 hodin.
1. Neotevírejte dvířka spotřebiče. Tím zajistíte, že
uložené potraviny zůstanou v chladu co nejdelší
dobu.
U výpadků proudu přesahujících 24 hodin.
1. Spotřebujte jídlo, které snadněji podléhá zkáze.
7. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
Před každou údržbou nebo čištěním vytáhněte přívodní kabel
z hlavní zásuvky nebo spotřebič odpojte od elektrické sítě.
Spotřebič pravidelně vymývejte hadříkem namočeným
do roztoku vlažné vody a neutrálního čisticího prostředku
určeného speciálně pro vnitřní části chladničky. Nikdy
nepoužívejte abrazivní prostředky. Nikdy části chladničky
nečistěte hořlavými kapalinami. Výpary mohou způsobit
požár nebo výbuch. Vnější části spotřebiče a těsnění dvířek
vyčistěte vlhkým hadříkem a osušte měkkým hadříkem.
Nepoužívejte parní čističe.
Kondenzátor umístěný v zadní části spotřebiče je potřeba
pravidelně čistit vysavačem.
Kondenzátor umístěný v zadní části spotřebiče je potřeba
pravidelně čistit vysavačem.
Upozornění:
• Tlačítka a displej ovládacího panelu se nesmí čistit
alkoholem ani prostředky na jeho bázi, ale pouze suchým
hadříkem.
• Trubky chladicího systému se nacházejí v blízkosti
odmrazovací misky a mohou být horké. Čistěte je
pravidelně vysavačem.
Pravidelně čistěte přiloženým nástrojem vnitřek odtokového
otvoru, který je umístěný na zadní stěně spotřebiče u
zásuvky na ovoce a zeleninu; zajistíte tak stálý a pravidelný
odtok rozmrazené vody.
8
8. ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH
8.1. NEŽ SE OBRÁTÍTE NA SERVISNÍ STŘEDISKO...
Problémy s výkonem jsou často způsobeny drobnými závadami, které můžete sami odhalit a opravit i bez použití
speciálního nářadí.
PROBLÉM
Spotřebič nefunguje...
•
•
Pokud je v odmrazovací misce
voda…
•
Pokud jsou okraje skříně spotřebiče,
které přicházejí do styku s těsněním
dveří, teplé na dotek…
•
Pokud vnitřní osvětlení nefunguje…
•
•
•
Pokud se zdá, že motor běží
nadmíru…
•
•
•
•
•
•
Pokud je teplota spotřebiče příliš
vysoká…
Pokud se dveře správně nezavírají
nebo neotevírají…
•
•
•
•
•
•
•
•
ŘEŠENÍ
Je napájecí kabel zapojen do funkční zásuvky se správným
napětím?
Zkontrolovali jste jističe a pojistky elektrického rozvodu ve své
domácnosti?
Jedná se o běžný jev v horkém a vlhkém počasí. Miska může být
dokonce zaplněna až do poloviny. Zkontrolujte, zda je spotřebič
vyrovnán, aby voda nepřetékala.
Jedná se o jev normální v horkém počasí a při běhu kompresoru.
Zkontrolovali jste jističe a pojistky elektrického rozvodu ve své
domácnosti?
Je napájecí kabel zapojen do funkční zásuvky se správným
napětím?
Jsou-li LED žárovky rozbité, musí uživatel zavolat do servisního
střediska a požádat o výměnu za žárovky stejného typu, která
jsou k dispozici pouze v našich servisních střediscích nebo
u autorizovaných prodejců.
Doba běhu motoru závisí na různých faktorech: četnosti otevírání
dveří, množství uložených potravin, teplotě v místnosti, nastavení
regulace teploty.
Není kondenzátor (na zadní straně spotřebiče) zaprášený
a zanesený?
Jsou dveře řádně zavřené?
Je těsnění dveří správně osazeno?
V horkých dnech nebo v případě vyšší teploty v místnosti je
samozřejmé, že motor běží déle.
Pokud byly dveře spotřebiče otevřené po delší dobu nebo pokud
bylo vloženo větší množství potravin, poběží motor delší dobu,
aby ochladil vnitřní prostor spotřebiče.
Jsou ovladače spotřebiče správně nastaveny?
Nevložili jste do spotřebiče větší množství potravin?
Neotevírejte dveře spotřebiče příliš často.
Zkontrolujte, zda jsou dveře správně dovřené.
Zkontrolujte, zda zavírání dveří nebrání uložené potraviny.
Zkontrolujte, zda není posunutý některý z vnitřních dílů nebo
automatický výrobník ledu.
Zkontrolujte, zda není těsnění ve dveřích špinavé nebo lepkavé.
Ujistěte se, že je spotřebič ve vodorovné poloze.
8.2. PORUCHY
Pokud se objeví nějaká porucha a některá z kontrolek LED začne blikat, je nutné zavolat servis. Spotřebič bude
uchovávat uložené jídlo.
Poznámka: V případě výpadku proudu se přístroj vrátí do normálního provozu, přičemž dojde k obnovení dříve
nastavené teploty.
9
9. SERVISNÍ STŘEDISKO
Než se obrátíte na servisní středisko:
Zkuste spotřebič znovu zapnout. Tímto postupem se
problém v některých případech podaří odstranit. Pokud
ne, odpojte spotřebič od elektrické sítě a před dalším
zapnutím hodinu počkejte.
Pokud po provedení kontroly popsané v části s pokyny
k odstranění poruchy a opětovném zapnutí spotřebič
stále nefunguje správně, obraťte se na servisní
středisko a vysvětlete, v čem problém spočívá.
•
•
•
servisní číslo (číslo za slovem SERVICE na typovém
štítku umístěném na vnitřní straně spotřebiče),
svou úplnou adresu,
své telefonní číslo s předvolbou.
Poznámka:
Směr otevírání dveří lze změnit. Pokud je tato změna
prováděna pracovníky servisního střediska, nevztahuje
se na ni záruka.
Sdělte:
• model a sériové číslo spotřebiče (uvedeno na
typovém štítku),
• charakter poruchy,
10
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising