Whirlpool | AKR 318/IX | Instruction for Use | Whirlpool AKR 318/IX ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ

Whirlpool AKR 318/IX ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ
ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΣΦΆΛΕΙΑ
Κατεβάστε το πλήρες εγχειρίδιο οδηγιών από την
ιστοσελίδα http://docs.whirlpool.eu ή καλέστε τον
αριθμό που υπάρχει στο βιβλιαράκι εγγύησης
Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε αυτές
τις οδηγίες για την ασφάλεια. Φυλάξτε τις οδηγίες σε
κοντινό σημείο για μελλοντική αναφορά.
Αυτές οι οδηγίες και η συσκευή περιλαμβάνουν
σημαντικές προειδοποιήσεις σχετικά με την
ασφάλεια, τις οποίες πρέπει να τηρείτε σε κάθε
περίπτωση. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία
ευθύνη για τη μη τήρηση αυτών των οδηγιών
ασφαλείας, για ακατάλληλη χρήση της συσκευής ή
λανθασμένη ρύθμιση των χειριστηρίων.
Αυτές οι οδηγίες ισχύουν εάν εμφανίζεται στη
συσκευή το σύμβολο της χώρας. Εάν το σύμβολο δεν
εμφανίζεται στη συσκευή, πρέπει να ανατρέξετε στις
τεχνικές οδηγίες που θα σας παρέχουν τις
απαραίτητες οδηγίες για την τροποποίηση της
συσκευής στην κατάσταση που απαιτείται για χρήση
στη χώρα σας.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η χρήση της συσκευής μαγειρέματος
με αέριο έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή
θερμότητας, υγρασίας και προϊόντων καύσης στο
χώρο όπου είναι εγκατεστημένη. Βεβαιωθείτε ότι η
κουζίνα αερίζεται καλά ειδικά όταν η συσκευή
βρίσκεται σε λειτουργία: διατηρείτε τις οπές
εξαερισμού ανοιχτές ή εγκαταστήστε μια μηχανική
συσκευή εξαερισμού (μηχανικός απορροφητήρας). Η
παρατεταμένη εντατική χρήση της συσκευής μπορεί
να απαιτεί περισσότερο εξαερισμό, όπως π.χ. το
άνοιγμα του παραθύρου, ή πιο αποτελεσματικό
εξαερισμό, αυξάνοντας το επίπεδο μηχανικού
αερισμού όταν υπάρχει.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η συσκευή και τα προσβάσιμα
εξαρτήματά της μπορεί να ζεσταθούν κατά τη
διάρκεια της χρήσης. Πρέπει να είστε προσεκτικοί,
ώστε να αποφεύγετε τυχόν επαφή με τις αντιστάσεις.
Τα παιδιά κάτω των 8 ετών δεν πρέπει να πλησιάζουν
τη συσκευή, εκτός εάν επιτηρούνται διαρκώς.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αν η επιφάνεια της εστίας είναι
ραγισμένη, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή –
κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς: μην
αποθηκεύετε στοιχεία στις επιφάνειες μαγειρέματος.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η διαδικασία μαγειρέματος πρέπει να
παρακολουθείται. Μια σύντομη διαδικασία
μαγειρέματος πρέπει να παρακολουθείται συνεχώς.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Είναι επικίνδυνο να μαγειρεύετε
με λίπη ή λάδι σε εστία χωρίς επιτήρηση - κίνδυνος
πυρκαγιάς. Μην προσπαθείτε ΠΟΤΕ να σβήσετε μια
φωτιά με νερό, αλλά σβήστε τη συσκευή και μετά
καλύψτε τη φλόγα, π.χ. με ένα καπάκι ή μια πυρίμαχη
κουβέρτα.
EL
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΕΙΤΕ
Μη χρησιμοποιείτε τη μονάδα εστιών ως
επιφάνεια εργασίας. Διατηρείται τα ρούχα ή άλλα
εύφλεκτα υλικά μακριά από τη συσκευή, έως ότου
όλα τα εξαρτήματα να έχουν κρυώσει εντελώς κίνδυνος πυρκαγιάς.
Εάν δεν τηρήσετε αυστηρά τις οδηγίες του
παρόντος εγχειριδίου, ενδέχεται να προκληθεί
πυρκαγιά ή έκρηξη που μπορεί να οδηγήσει σε υλικές
ζημιές ή τραυματισμό.
Τα πολύ μικρά παιδιά (0-3 ετών) πρέπει να
διατηρούνται μακριά από τη συσκευή. Κρατήστε τα
μικρά παιδιά (3-8 ετών) μακριά από η συσκευή εκτός
εάν επιτηρούνται διαρκώς. Η συσκευή μπορεί να
χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω ή
άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή
διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και
γνώσης της συσκευής, μόνο εφόσον βρίσκονται υπό
επιτήρηση ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την
ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους
κινδύνους που συνεπάγεται. Τα παιδιά απαγορεύεται
να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η
συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να
εκτελούνται από παιδιά χωρίς επιτήρηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση θραύσης της γυάλινης
πλάκας: - απενεργοποιήστε αμέσως όλες τις εστίες
και οποιαδήποτε ηλεκτρική αντίσταση και
απομονώστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος,
- μην αγγίζετε την επιφάνεια της συσκευής, - μην
χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
Το γυάλινο καπάκι μπορεί να σπάσει αν ζεσταθεί.
Σβήστε όλες τις εστίες και την ηλεκτρική πλάκα πριν
κλείσετε το καπάκι. Μην κλείνετε το καπάκι όταν η
εστία είναι αναμμένη.
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση
σε συνδυασμό με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή
ξεχωριστό σύστημα απομακρυσμένου ελέγχου.
Η συσκευή αυτή έχει σχεδιαστεί για οικιακή
χρήση καθώς και για παρόμοιες χρήσεις όπως: χώροι
κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και
σε άλλους χώρους εργασίας, αγροκτήματα, από
πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ, bed & breakfast και
άλλους χώρους κατοικίας.
Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε άλλη χρήση (π.χ.
θέρμανση δωματίων).
Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για
επαγγελματική χρήση. Μην χρησιμοποιείτε τη
συσκευή σε εξωτερικό χώρο.
Χρησιμοποιείτε κατσαρόλες και τηγάνια με πλάτος
βάσης ίσο ή ελαφρώς μεγαλύτερο (ανατρέξτε στον
ειδικό πίνακα). Βεβαιωθείτε ότι οι κατσαρόλες στις
σχάρες δεν προεξέχουν από το άκρο της μονάδας
εστιών.
Η ακατάλληλη χρήση των σχαρών μπορεί να
προκαλέσει ζημιά στη μονάδα εστιών: μην
τοποθετείτε τις σχάρες ανάποδα και μην τις σέρνετε
επάνω στη μονάδα εστιών.
Η φλόγα του καυστήρα δεν πρέπει να εκτείνεται μετά το άκρο του σκεύους.
Μην χρησιμοποιείτε: Πλάκες ψησίματος από χυτοσίδηρο, σκεύη από
φυσική πέτρα, κεραμικές κατσαρόλες και τηγάνια. Αντικείμενα που
προκαλούν διάχυση της θερμότητας όπως μεταλλικά πλέγματα ή άλλου
τύπου. Δύο καυστήρες ταυτόχρονα για ένα σκεύος (π.χ. κατσαρόλα για
ψάρι).
Εάν η ανάφλεξη του καυστήρα είναι δύσκολη λόγω ειδικών τοπικών
συνθηκών στην παροχή αερίου, συνιστάται να στρίψετε το κουμπί στη
ρύθμιση μικρής φλόγας και να επαναλάβετε τη διαδικασία.
Σε περίπτωση εγκατάστασης απορροφητήρα επάνω από τη μονάδα
εστιών, ανατρέξτε στις οδηγίες του απορροφητήρα για τη σωστή
απόσταση.
τα προστατευτικά ελαστικά πόδια στις σχάρες μπορεί να προκαλέσουν τον
πνιγμό μικρών παιδιών.Αφού αφαιρέσετε τις σχάρες, βεβαιωθείτε ότι όλα
τα ποδαράκια είναι σωστά τοποθετημένα.
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ο χειρισμός και η εγκατάσταση της συσκευής
πρέπει να γίνονται από δύο ή περισσότερα άτομα κίνδυνος τραυματισμού. Χρησιμοποιείτε γάντια
προστασίας για να αφαιρέσετε τη συσκευασία και να
κάνετε την εγκατάσταση - κίνδυνος κοψίματος.
Η εγκατάσταση, συμπεριλαμβανομένης της
παροχής νερού (εάν υπάρχει), τις ηλεκτρικές
συνδέσεις και τις επισκευές, πρέπει να
πραγματοποιούνται από τεχνικά εξειδικευμένο
προσωπικό. Μην επισκευάζετε και μην αντικαθιστάτε
κανένα εξάρτημα της συσκευής, εκτός εάν
αναφέρεται ρητά στο εγχειρίδιο χρήσης. Κρατήστε
τα παιδιά μακριά από το χώρο εγκατάστασης. Μετά
από την αποσυσκευασία της συσκευής, βεβαιωθείτε
ότι δεν έχει προκληθεί ζημιά σε αυτήν κατά τη
μεταφορά. Σε περίπτωση προβλημάτων,
επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή με το τμήμα
τεχνικής υποστήριξης πελατών. Μετά την
εγκατάσταση, τα υλικά συσκευασίας (πλαστικά,
φελιζόλ, κ.λπ.) πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα
παιδιά - κίνδυνος ασφυξίας. Η συσκευή πρέπει να
αποσυνδέεται από την ηλεκτρική τροφοδοσία πριν
από κάθε εργασία εγκατάστασης - κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Κατά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε
ότι δεν έχει προκληθεί ζημιά στο καλώδιο
τροφοδοσίας από τη συσκευή - κίνδυνος πυρκαγιάς
ή ηλεκτροπληξίας. Ενεργοποιήστε τη συσκευή μόνο
εφόσον ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.
Οι συνδέσεις ηλεκτρικού ρεύματος και αερίου
πρέπει να συμμορφώνονται με τον τοπικό κανονισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η τροποποίηση της συσκευής
και του τρόπου εγκατάστασης της είναι απαραίτητα
προκειμένου η συσκευή να χρησιμοποιείται σωστά
και με ασφάλεια σε όλες τις επιπλέον χώρες.
Χρησιμοποιήστε ρυθμιστές πίεσης κατάλληλους
για την πίεση αερίου που αναφέρεται στις οδηγίες.
Ο χώρος πρέπει να διαθέτει σύστημα εξαγωγής
αέρα που θα αποβάλλει τους καπνούς καύσης.
Ο χώρος πρέπει επίσης να επιτρέπει την
κατάλληλη κυκλοφορία του αέρα, καθώς ο αέρας
είναι απαραίτητος για την κανονική καύση. Η ροή του
αέρα δεν πρέπει να είναι λιγότερη από 2 m3/h για kW
εγκατεστημένης ισχύος.
Το σύστημα κυκλοφορίας αέρα μπορεί να
λαμβάνει αέρα απευθείας από το εξωτερικό μέσω
σωλήνα με εσωτερική διατομή τουλάχιστον 100 cm2,
το άνοιγμα δεν πρέπει να υπόκειται σε κανενός
είδους έμφραξη.
Το σύστημα μπορεί επίσης να παρέχει τον αέρα
που απαιτείται για καύση έμμεσα, δηλ. από
γειτονικούς χώρους εξοπλισμένους με σωλήνες
κυκλοφορίας αέρα όπως περιγράφεται παραπάνω.
Ωστόσο, αυτοί οι χώροι δεν πρέπει να είναι
κοινόχρηστα δωμάτια, υπνοδωμάτια ή δωμάτια που
ενδέχεται να παρουσιάζουν κίνδυνο πυρκαγιάς.
Το LPG βυθίζεται στο πάτωμα καθώς είναι
βαρύτερο από τον αέρα. Συνεπώς, τα δωμάτια που
περιέχουν φιάλες LPG πρέπει να είναι εφοδιασμένα
με εξαεριστήρες για να επιτρέπουν τη διαφυγή
αερίου σε περίπτωση διαρροής. Ως εκ τούτου, οι
φιάλες LPG, είτε εντελώς γεμάτες ή εν μέρει γεμάτες,
δεν πρέπει να εγκαθίστανται ή να αποθηκεύονται σε
χώρους ή αποθηκευτικούς χώρους που βρίσκονται
κάτω από το έδαφος (κελάρια κλπ.). Συνιστάται να
διατηρείτε μόνο τη φιάλη που χρησιμοποιείτε στο
χώρο, τοποθετημένη έτσι ώστε να μην υπόκειται σε
θερμότητα που παράγεται από εξωτερικές πηγές
(φούρνοι, τζάκια, θερμάστρες κ.λπ.) που θα
μπορούσαν να αυξήσουν τη θερμοκρασία της
φιάλης πάνω από τους 50 °C.
Εκτελέστε όλες τις εργασίες κοπής του επίπλου
πριν να τοποθετήσετε τη συσκευή στο περίβλημα και
αφαιρέστε προσεκτικά όλα τα ροκανίδια και τα
πριονίδια.
Αν η συσκευή δεν εγκατασταθεί πάνω σε ένα
φούρνο, πρέπει να τοποθετηθεί ένα διαχωριστικό
πάνελ (δεν περιλαμβάνεται) στο χώρο κάτω από τη
συσκευή.
Εάν έχετε δυσκολία στην περιστροφή των διακοπτών των καυστήρων,
παρακαλούμε επικοινωνήστε με το σέρβις για την αντικατάσταση της
στρόφιγγας του καυστήρα εάν βρεθεί ότι είναι ελαττωματική.
Τα ανοίγματα που χρησιμοποιούνται για εξαερισμό και για διάχυση της
θερμότητας δεν πρέπει ποτέ να καλύπτονται.
ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν από την εγκατάσταση,
βεβαιωθείτε ότι οι τοπικές συνθήκες διανομής (τύπος
αερίου και πίεση αερίου) και η ρύθμιση της συσκευής
είναι συμβατά.
Βεβαιωθείτε ότι η πίεση παροχής αερίου είναι
σύμφωνη με τις τιμές που υποδεικνύονται στον
Πίνακα 1 («Χαρακτηριστικά καυστήρα και
ακροφυσίου”).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι συνθήκες ρύθμισης αυτής
της συσκευής αναγράφονται στην ετικέτα (ή στην
πινακίδα στοιχείων).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η συσκευή αυτή δεν είναι
συνδεδεμένη σε σύστημα εξαγωγής προϊόντων
καύσης. Πρέπει να εγκατασταθεί και να συνδεθεί
σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς
εγκατάστασης. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί
στις απαιτήσεις σχετικά με τον αερισμό.
Αν η συσκευή συνδέεται με υγραέριο, πρέπει να
σφίξετε τη βίδα ρύθμισης όσο το δυνατόν πιο
σφιχτά.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Εάν χρησιμοποιείται φιάλη αερίου, η
φιάλη πρέπει να στηρίζεται σωστά (κάθετος
προσανατολισμός).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτή η λειτουργία πρέπει να
διεξαχθεί από εξειδικευμένο τεχνικό
Χρησιμοποιήστε μόνο εύκαμπτο ή άκαμπτο
μεταλλικό σωλήνα για τη σύνδεση αερίου.
Σύνδεση με άκαμπτο σωλήνα (από χαλκό ή
χάλυβα) Η σύνδεση με το σύστημα αερίου πρέπει να
γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρχει κανενός
είδους πίεση για τη συσκευή. Υπάρχει ένα
ρυθμιζόμενο εξάρτημα σωλήνα σχήματος L στη
γραμμή τροφοδοσίας της συσκευής και αυτό είναι
εφοδιασμένο με μια τσιμούχα προκειμένου να
αποφεύγονται οι διαρροές. Η τσιμούχα πρέπει πάντα
να αντικαθίσταται μετά την περιστροφή του σωλήνα
(η τσιμούχα παρέχεται με τη συσκευή). Το εξάρτημα
του σωλήνα τροφοδοσίας αερίου είναι ένα
κυλινδρικό αρσενικό εξάρτημα με σπείρωμα 1/2
αερίου.
Σύνδεση εύκαμπτου αγωγού από ανοξείδωτο
χάλυβα σε σύνδεσμο με σπείρωμα. Το εξάρτημα του
σωλήνα τροφοδοσίας αερίου είναι ένα κυλινδρικό
αρσενικό εξάρτημα με 1/2 σπείρωμα αερίου. Οι
σωλήνες αυτοί πρέπει να εγκατασταθούν έτσι ώστε
να μην υπερβαίνουν ποτέ τα 2000 mm κατά την
πλήρη επέκτασή τους. Μόλις ολοκληρωθεί η
σύνδεση, βεβαιωθείτε ότι ο εύκαμπτος μεταλλικός
σωλήνας δεν έρχεται σε επαφή με κινούμενα μέρη
και δεν συμπιέζεται. Χρησιμοποιείτε μόνο σωλήνες
και τσιμούχες που συμμορφώνονται με τους
ισχύοντες εθνικούς κανονισμούς.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Εάν χρησιμοποιηθεί σωλήνας από
ανοξείδωτο χάλυβα, πρέπει να τοποθετηθεί με τρόπο
που να μην αγγίζει οποιοδήποτε κινούμενο σημείο
της επίπλωσης. Πρέπει να δρομολογηθεί μέσω
περιοχής χωρίς εμπόδια ώστε να μπορεί να ελεγχθεί
σε ολόκληρο το μήκος του.
Η συσκευή πρέπει να συνδέεται στην κύρια
τροφοδοσία αερίου ή στην φιάλη αερίου σύμφωνα
με τους ισχύοντες εθνικούς κανονισμούς. Πριν κάνετε
τη σύνδεση, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι
συμβατή με την παροχή αερίου που θέλετε να
χρησιμοποιήσετε. Εάν δεν συμβαίνει αυτό,
ακολουθήστε τις οδηγίες που αναφέρονται στην
παράγραφο «Προσαρμογή σε διαφορετικούς τύπους
αερίου».
Μετά τη σύνδεση στην παροχή αερίου, ελέγξτε
για διαρροές χρησιμοποιώντας διάλυμα σαπουνιού
σε νερό. Ανάψτε τους καυστήρες και περιστρέψτε
τους διακόπτες από τη θέση μέγιστης ρύθμισης 1*
στη θέση ελάχιστης ρύθμισης 2*, για να ελέγξετε τη
σταθερότητα της φλόγας.
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ
ΑΕΡΙΟΥ
Προκειμένου να προσαρμόσετε τη συσκευή σε
έναν τύπο αερίου διαφορετικό από τον τύπο για τον
οποίο κατασκευάστηκε (αναγράφεται στην ετικέτα
διαβάθμισης), ακολουθήστε τα ειδικά βήματα που
υποδεικνύονται με τα σχέδια τοποθέτησης.
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Τα στοιχεία σχετικά με την τάση και
την απορρόφηση ισχύος αναφέρονται στην πινακίδα
τεχνικών στοιχείων.
Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να έχει επαρκές
μήκος ώστε να είναι δυνατή η σύνδεση της
εντοιχισμένης συσκευής στην πρίζα. Μην τραβάτε το
καλώδιο τροφοδοσίας.
Πρέπει να είναι δυνατή η αποσύνδεση της
συσκευής από την ηλεκτρική τροφοδοσία με
αφαίρεση του φις εάν η πρίζα είναι προσβάσιμη ή με
χρήση του πολυπολικού διακόπτη που έχει
εγκατασταθεί πριν από την πρίζα σύμφωνα με τα
εθνικά πρότυπα ηλεκτρικής ασφάλειας και η
συσκευή πρέπει να διαθέτει γείωση με βάση τα
εθνικά πρότυπα ασφαλείας.
Μη χρησιμοποιείτε καλώδια προέκτασης
(μπαλαντέζες), πολύπριζα ή προσαρμογείς. Μετά την
ολοκλήρωση της εγκατάστασης, δεν πρέπει να είναι
δυνατή η πρόσβαση στα ηλεκτρικά εξαρτήματα.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν είστε
βρεγμένος ή με γυμνά πόδια. Μη χρησιμοποιήσετε
τη συσκευή εάν έχει φθαρεί το ηλεκτρικό καλώδιο ή
το φις, εάν δεν λειτουργεί κανονικά, εάν έχει πέσει ή
εάν έχει υποστεί άλλη ζημιά.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά,
πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή,
τον αντιπρόσωπο τεχνικής υποστήριξης ή άλλα
καταρτισμένα άτομα, ώστε να αποφευχθούν τυχόν
κίνδυνοι - κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν από οποιαδήποτε εργασία
συντήρησης, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι
σβηστή και αποσυνδεδεμένη από το δίκτυο
τροφοδοσίας Ποτέ μην χρησιμοποιείτε συσκευές
καθαρισμού με ατμό - κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
Μην χρησιμοποιείτε αποξεστικά ή διαβρωτικά
προϊόντα, καθαριστικά με βάση τη χλωρίνη ή
συρμάτινα σφουγγαράκια.
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Τα υλικά της συσκευασίας είναι 100% ανακυκλώσιμα και φέρουν το
σύμβολο της ανακύκλωσης .
Τα διάφορα μέρη της συσκευασίας πρέπει συνεπώς να απορρίπτονται
με υπευθυνότητα και σε πλήρη συμμόρφωση με τους κανονισμούς της
τοπικής δημοτικής αρχής όσον αφορά τη διάθεση αποβλήτων.
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
Η συσκευή αυτή έχει κατασκευαστεί από ανακυκλώσιμα ή
επαναχρησιμοποιήσιμα υλικά. Απορρίψτε σύμφωνα με τους κανονισμούς
των τοπικών αρχών. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την
επεξεργασία, την ανάκτηση και την ανακύκλωση των ηλεκτρικών οικιακών
συσκευών, επικοινωνήστε με τις αρμόδιες τοπικές αρχές, την υπηρεσία
συλλογής οικιακών αποβλήτων ή το κατάστημα από όπου αγοράσατε αυτό
το προϊόν. Αυτή η συσκευή φέρει σήμανση σύμφωνα με την ευρωπαϊκή
οδηγία 2012/19/ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).
Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος, θα βοηθήσετε
στην αποτροπή των πιθανά βλαβερών συνεπειών για το περιβάλλον και
την ανθρώπινη υγεία.
Το σύμβολο στο προϊόν ή στα συνοδευτικά έντυπα υποδεικνύει
ότι πρέπει να αντιμετωπίζεται ως οικιακό απόρριμμα αλλά πρέπει
να μεταφέρετε στο κατάλληλο κέντρο συλλογής για ανακύκλωση
ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού.
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Χρησιμοποιείτε κατσαρόλες και τηγάνια με διάμετρο βάσης ίση με τη
διάμετρο της εστίας.
Χρησιμοποιήστε μόνο κατσαρόλες και τηγάνια με επίπεδη βάση.
Εάν είναι δυνατό, διατηρείτε τα σκεύη σκεπασμένα κατά το μαγείρεμα.
Η χρήση χύτρας ταχύτητας μειώνει ακόμη περισσότερο την κατανάλωση
ενέργειας και το χρόνο μαγειρέματος.
Τοποθετήστε την κατσαρόλα στη μέση της περιοχής μαγειρέματος που
υποδεικνύεται στην εστία.
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις οικολογικής σχεδίασης
του ευρωπαϊκού κανονισμού υπ’αριθ. 66/2014, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 30-2-1.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΑΚΡΟΦΥΣΙΩΝ
Τύπος
χρησιμοποιούμενου
αερίου
Τύπος καυστήρα
Ένδειξη
ακροφυσίου
Ονομαστική
θερμική ροή
Ονομαστική
κατανάλωση
KATHΓOPIA II2H3+
Μειωμένη
θερμική
ικανότητα
kW
Πίεση αερίου
mbar
kW
ελαχ.
ονομ.
μέγ.
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
(Μεθάνιο) G20
Ταχύς
Ημι-ταχύς
Βοηθητικός
Υψηλής ισχύος
129 B
97
74 B
138 A
3,00
1,75
1,00
3,50
286 λίτρα/ώρα
167 λίτρα/ώρα
95 λίτρα/ώρα
333 λίτρα/ώρα
0,60
0,35
0,30
1,55
17
20
25
ΥΓΡΑΕΡΙΟ
(Βουτάνιο)
Ταχύς
Ημι-ταχύς
Βοηθητικός
Υψηλής ισχύος
86
65
50
93 P
3,00
1,75
1,00
3,50
218 γρ./ώρα
127 γρ./ώρα
73 γρ./ώρα
254 γρ./ώρα
0,60
0,35
0,30
1,55
20
28-30
35
Ταχύς
Ημι-ταχύς
Βοηθητικός
Υψηλής ισχύος
86
65
50
93 P
3,00
1,75
1,00
3,50
214 γρ./ώρα
125 γρ./ώρα
71 γρ./ώρα
250 γρ./ώρα
0,60
0,35
0,30
1,55
25
37
45
ΥΓΡΑΕΡΙΟ
(Προπάνιο)
G30
G31
Τύπος
χρησιμοποιούμενου
αερίου
Διαμόρφωση μοντέλου
5 ΚΑΥΣΤΉΡΕΣ
Ονομαστική θερμική
ροή (kW)
Συνολική ονομαστική
κατανάλωση
Αέρας που απαιτείται (m3)
για καύση 1m3 αερίου
G20 20 mbar
2 SR - 1 AUX - 1R - 1PB
11,00
1048 λίτρα/ώρα
9,52
G30 28-30 mbar
2 SR - 1 AUX - 1R - 1PB
11,00
799 γρ./ώρα
30,94
G31 37 mbar
2 SR - 1 AUX - 1R - 1PB
11,00
785 γρ./ώρα
23,80
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ: 220-240 V ~ 50-60 Hz - 0,6 W
EL
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
• Χρησιμοποιήστε προστατευτικά γάντια για το χειρισμό, την προετοιμασία και την εγκατάσταση του προϊόντος.
• Το προϊόν αυτό μπορεί να εντοιχιστεί σε πάγκο εργασίας πάχους 20 έως 60 χλστ.
• Εάν δεν υπάρχει φούρνος κάτω από τη μονάδα εστιών, τοποθετήστε μια διαχωριστική επιφάνεια τουλάχιστον ίση με το άνοιγμα στον πάγκο
εργασίας. Η επιφάνεια αυτή πρέπει να τοποθετηθεί σε απόσταση το πολύ 150 χλστ. κάτω από την επάνω επιφάνεια του πάγκου εργασίας, αλλά
σε καμία περίπτωση σε απόσταση μικρότερη από 20 χλστ. από το κάτω μέρος της μονάδας εστιών. Εάν πρόκειται να εγκαταστήσετε φούρνο
κάτω από τη μονάδα εστιών, βεβαιωθείτε ότι ο φούρνος διαθέτει σύστημα ψύξης. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που
τοποθετηθεί φούρνος άλλης μάρκας κάτω από τη μονάδα εστιών.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ
730 mm
510 mm
min. 38 mm
max. 42 mm
A
750mm
Min. 70 mm
560 + 20 mm
50mm
min. 480 mm
max. 492 mm
R = Min. 6.5 mm
Max. 8 mm
B
100mm
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν η απόσταση «A» ανάμεσα στα τοιχώματα του ντουλαπιού είναι από 600 χλστ. έως 730 χλστ., το ύψος «B» πρέπει να είναι
τουλάχιστον 530 χλστ. Αν η απόσταση «A» ανάμεσα στα τοιχώματα του ντουλαπιού είναι μεγαλύτερη από το πλάτος της μονάδας εστιών,
το ύψος «B» πρέπει να είναι τουλάχιστον 400 χλστ. Σε περίπτωση εγκατάστασης απορροφητήρα επάνω από τη μονάδα εστιών, ανατρέξτε
στις οδηγίες του απορροφητήρα για τη σωστή απόσταση.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ
Αφού καθαρίσετε την περιμετρική επιφάνεια, τοποθετήστε την παρεχόμενη φλάντζα στην εστία όπως
φαίνεται στην εικόνα.
Τοποθετήστε τη μονάδα εστιών στο άνοιγμα του πάγκου εργασίας που κατασκευάστηκε σύμφωνα με τις
διαστάσεις που αναφέρονται στις οδηγίες.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να είναι αρκετά μακρύ ώστε να επιτρέπει την προς τα
επάνω δρομολόγησή του.
Για τη στήριξη της μονάδας εστιών, χρησιμοποιήστε τα παρεχόμενα στηρίγματα (A). Τοποθετήστε τα στηρίγματα στις αντίστοιχες οπές που
απεικονίζονται με το βέλος και σφίξτε τα με τις βίδες τους ανάλογα με το πάχος του πάγκου εργασίας (ανατρέξτε στις παρακάτω εικόνες).
20 mm
40 mm
20
30 mm
40
60 mm
30
60
ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ
• Συνδέστε την παρεχόμενη γωνία (A)* ή (B)* στον κύριο σωλήνα εισόδου της μονάδας εστιών και παρεμβάλετε τη
ροδέλα (C) σε συμμόρφωση με το πρότυπο EN 549.
* Χρησιμοποιήστε τη γωνία (A) για τη Γαλλία και τη γωνία (B) για όλες τις υπόλοιπες χώρες.
• Μετά τη σύνδεση στην παροχή αερίου, ελέγξτε για διαρροές χρησιμοποιώντας διάλυμα σαπουνιού σε νερό. Ανάψτε
τους καυστήρες και στρίψτε τα κουμπιά από τη θέση μέγιστης ρύθμισης
ελέγξετε τη σταθερότητα της φλόγας.
στη θέση ελάχιστης ρύθμισης
για να
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Πριν τη σύνδεση, αφαιρέστε το πώμα για τη μεταφορά από την οπή σύνδεσης του σωλήνα υγραερίου
στην εστία μαγειρέματος.
A
C
C
B
C
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
1
1
1
Σύμβολα
1. Αφαιρούμενες σχάρες στήριξης σκευών
2. Ημι-ταχύς καυστήρας
4
3. Ημι-ταχύς καυστήρας
5
Κύκλος με σκίαση
Κλειστή στρόφιγγα
Μεγάλη φλόγα
Μέγιστο άνοιγμα/παροχή και
ηλεκτρική ανάφλεξη
Μικρή φλόγα
Ελάχιστο άνοιγμα
ή μειωμένη παροχή
4. Ταχύς καυστήρας
2
5. Υψηλής ισχύος καυστήρα
6. Βοηθητικός καυστήρας
7. Κουμπί ημι-ταχέως καυστήρα
3
6
8. Διακόπτης ελέγχου ταχέως καυστήρα
9. Κουμπί ημι-ταχέως καυστήρα
10. Διακόπτης βοηθητικού καυστήρα
11. Έλεγχος καυστήρα υψηλής ισχύος
11
10
9
8
7
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΧΡΉΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΣΤΙΩΝ
Η φλόγα του καυστήρα δεν πρέπει να εκτείνεται πέρα από την άκρη
του σκεύους.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: οταν χρησιμοποιειται η μοναδα εστιων, ενδεχεται να
ζεσταθει ολοκληρη η περιοχη της μοναδας εστιων.
• Για να ανάψετε τους καυστήρες, στρίψτε το αντίστοιχο κουμπί προς τα
αριστερά στη ρύθμιση μέγιστης φλόγας.
• Πατήστε το κουμπί στον πίνακα ελέγχου για να ανάψει ο καυστήρας.
• Αφού ανάψει ο καυστήρας, κρατήστε το κουμπί πατημένο για περίπου
5-10 δευτερόλεπτα ώστε να λειτουργήσει σωστά η διάταξη.
• Αυτή η διάταξη ασφαλείας του καυστήρα διακόπτει την παροχή αερίου
προς τον καυστήρα εάν η φλόγα σβήσει κατά λάθος (λόγω ξαφνικού
ρεύματος αέρα, διακοπής στην παροχή αερίου, υπερχείλισης υγρού
που βράζει κ.λπ.).
• Μην πατάτε το κουμπί για περισσότερο από 15 δευτερόλεπτα. Εάν
μετά το διάστημα αυτό ο καυστήρας δεν παραμείνει αναμμένος,
περιμένετε τουλάχιστον ένα λεπτό πριν επιχειρήσετε να τον
ανάψετε ξανά.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν η ανάφλεξη του καυστήρα είναι δύσκολη λόγω
ειδικών τοπικών συνθηκών στην παροχή αερίου, συνιστάται
να στρίψετε το κουμπί στη ρύθμιση μικρής φλόγας και να
επαναλάβετε τη διαδικασία.
Ο καυστήρας μπορεί να σβήσει όταν αφήσετε το κουμπί. Αυτό
σημαίνει ότι η διάταξη ασφαλείας δεν έχει ζεσταθεί αρκετά. Στην
περίπτωση αυτή, επαναλάβετε τη διαδικασία που περιγράφεται
παρακάτω.
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ
Αυτή η μονάδα εστιών διαθέτει καυστήρες διαφορετικής διαμέτρου.
Για τη βέλτιστη απόδοση των καυστήρων, τηρήστε τους παρακάτω
κανόνες:
• Χρησιμοποιήστε κατσαρόλες και τηγάνια με πλάτος βάσης ίσο ή
ελαφρώς μεγαλύτερο από τους καυστήρες (ανατρέξτε στον πίνακα
στα δεξιά);
• Χρησιμοποιήστε μόνο κατσαρόλες και τηγάνια με επίπεδη βάση;
• Χρησιμοποιήστε τη σωστή ποσότητα νερού για το μαγείρεμα των
φαγητών και διατηρείτε τις κατσαρόλες σκεπασμένες;
• Βεβαιωθείτε ότι οι κατσαρόλες στις σχάρες δεν προεξέχουν από την
άκρη της μονάδας εστιών.
• Για σκεύη με κυρτή βάση (WOK), χρησιμοποιήστε την ειδική σχάρα
στήριξης που παρέχεται, η οποία πρέπει να τοποθετείται μόνο στους
καυστήρες πολλαπλών δακτυλίων φλόγας.
• Αποφύγετε τυχαία χτυπήματα με κατσαρόλες ή άλλα σκεύη κουζίνας.
• Μην αφήνετε τηγάνια γκριλ στο φούρνο αναμμένο για περισσότερο
από 5 λεπτά.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η ακατάλληλη χρήση των σχαρών μπορεί να
προκαλέσει ζημιά στη μονάδα εστιών: μην τοποθετείτε τις σχάρες
ανάποδα και μην τις σέρνετε επάνω στη μονάδα εστιών.
Καυστήρας
Διάμετρος Ø Κατσαρόλας
Υψηλής ισχύος
Από 24 έως 26 εκ.
Ταχύς
Από 24 έως 26 εκ.
Ημι-ταχύς
Από 16 έως 22 εκ.
Βοηθητικός
Από 8 έως 14 εκ.
Μην χρησιμοποιείτε:
• Πλάκες ψησίματος από χυτοσίδηρο, σκεύη από φυσική πέτρα,
κεραμικές κατσαρόλες και τηγάνια;
• Αντικείμενα που προκαλούν διάχυση της θερμότητας όπως μεταλλικά
πλέγματα ή άλλου τύπου;
• Δύο καυστήρες ταυτόχρονα για ένα σκεύος (π.χ. κατσαρόλα για ψάρι).
Εάν χυθούν υγρά στη ζεστή περιοχή των εστιών μπορεί να προκληθεί
ζημιά στο γυαλί.
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΑΕΡΙΟΥ
Η εργασία αυτή πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο τεχνικό.
Εάν η συσκευή πρόκειται να χρησιμοποιηθεί με αέριο διαφορετικό
από τον τύπο του αερίου που αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών
στοιχείων και στην ετικέτα πληροφοριών στο επάνω μέρος της μονάδας
εστιών, αντικαταστήστε τα μπεκ. Αφαιρέστε την ετικέτα πληροφοριών
και φυλάξτε την μαζί με το εγχειρίδιο οδηγιών.
Χρησιμοποιήστε ρυθμιστές πίεσης κατάλληλους για την πίεση
αερίου που αναφέρεται στις οδηγίες:
• Το ακροφύσιο αερίου πρέπει να αντικατασταθεί από συνεργάτη
μας μέσω του κέντρου εξυπηρέτησης πελατών ή από εξειδικευμένο
τεχνικό;
• Τα ακροφύσιο που δεν παρέχεται με τη συσκευή πρέπει να τα
παραγγείλετε από το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών;
• Προσαρμόστε την ελάχιστη ρύθμιση για τις στρόφιγγες.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν χρησιμοποιείται υγραέριο (G30/G31), η βίδα
ελάχιστης ρύθμισης αέριου πρέπει να σφιχτεί μέχρι τέρμα.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Εάν δυσκολεύεστε κατά το στρίψιμο των κουμπιών
των καυστήρων, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης
πελατών για την αντικατάσταση της στρόφιγγας του καυστήρα
εάν διαπιστωθεί ότι είναι ελαττωματική.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Εάν χρησιμοποιείται φιάλη αερίου, η φιάλη πρέπει να
στηρίζεται σωστά (κάθετος προσανατολισμός).
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΠΕΚ (ανατρέξτε στον πίνακα των μπεκ στις
οδηγίες)
• Αφαιρέστε τις σχάρες (A).
• Αφαιρέστε τους καυστήρες (B).
• Χρησιμοποιώντας σωληνωτό κλειδί κατάλληλου μεγέθους, ξεβιδώστε
(C) το μπεκ που χρειάζεται αντικατάσταση.
• Αντικαταστήστε το με μπεκ κατάλληλο για τον νέο τύπο αερίου.
• Συναρμολογήστε το μπεκ στο (D).
• Εάν διαθέτετε καυστήρα πολλαπλών δακτυλίων, χρησιμοποιήστε
πολύγωνο για να αντικαταστήστε το μπεκ (E).
EL
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΙΣ
ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ
Για να διασφαλιστεί η σωστή προσαρμογή της ελάχιστης ρύθμισης
παροχής, αφαιρέστε το κουμπί και ακολουθήστε την παρακάτω
διαδικασία:
• σφίξτε τη βίδα για να μειώσετε το ύψος της φλόγας (-);
• λασκάρετε τη βίδα για να αυξήσετε το ύψος της φλόγας (+).
Η προσαρμογή πρέπει να γίνει με τη στρόφιγγα στη θέση ελάχιστης
ρύθμισης παροχής (μικρή φλόγα) :
• Ο πρωτεύων αέρας των καυστήρων δεν χρειάζεται ρύθμιση;
• Στη συνέχεια, ανάψτε τους καυστήρες και στρίψτε τα κουμπιά από
Πριν εγκαταστήσετε τη μονάδα εστιών, στερεώστε την πινακίδα
βαθμονόμησης αερίου που παρέχεται με τα μπεκ με τρόπο που να
καλύπτει τις υπάρχουσες πληροφορίες για τη βαθμονόμηση του αερίου.
τη θέση μέγιστης ρύθμισης στη θέση ελάχιστης ρύθμισης για να
ελέγξετε τη σταθερότητα της φλόγας.
Όταν ολοκληρωθεί η προσαρμογή, σφραγίστε ξανά το σημείο
χρησιμοποιώντας βουλοκέρι ή άλλο αντίστοιχο υλικό.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΣΤΙΩΝ
• Όλα τα εμαγιέ και γυάλινα εξαρτήματα πρέπει να καθαρίζονται με
διάλυμα ζεστού νερού και ουδέτερου απορρυπαντικού.
• Το σκληρό νερό και τα διαβρωτικά απορρυπαντικά μπορεί να
προκαλέσουν κηλίδες στις επιφάνειες από ανοξείδωτο χάλυβα σε
περίπτωση παρατεταμένης επαφής. Καθαρίζετε αμέσως τα υγρά που
χύνονται (νερό, σάλτσα, καφές κ.λπ.) πριν στεγνώσουν.
• Καθαρίστε την επιφάνεια με διάλυμα ζεστού νερού και ουδέτερου
απορρυπαντικού και σκουπίστε την με μαλακό πανί ή δέρμα.
Απομακρύνετε τα υπολείμματα που έχουν ξεραθεί με ειδικό
καθαριστικό για επιφάνειες από ανοξείδωτο χάλυβα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Καθαρίζετε τις επιφάνειες από ανοξείδωτο χάλυβα
μόνο με μαλακό πανί ή σφουγγάρι.
• Μην χρησιμοποιείτε αποξεστικά ή διαβρωτικά προϊόντα, καθαριστικά
με βάση τη χλωρίνη ή συρμάτινα σφουγγαράκια.
• Μην χρησιμοποιείτε συσκευές καθαρισμού με ατμό.
• Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτα προϊόντα.
• Μην αφήνετε στη μονάδα εστιών όξινες ή αλκαλικές ουσίες όπως ξίδι,
μουστάρδα, αλάτι, ζάχαρη ή χυμό λεμονιού.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΣΤΙΩΝ
• Καθαρίζετε τα γυάλινα και εμαγιέ εξαρτήματα μόνο με μαλακό πανί
ή σφουγγάρι.
• Μπορείτε να αφαιρέσετε τις σχάρες, τα καπάκια των καυστήρων και
τους καυστήρες για να τους καθαρίσετε.
• Καθαρίστε τα εξαρτήματα με το χέρι χρησιμοποιώντας ζεστό νερό
και μη διαβρωτικό απορρυπαντικό, απομακρύνετε τα υπολείμματα
φαγητού και βεβαιωθείτε ότι κανένα από τα ανοίγματα του καυστήρα
δεν είναι φραγμένο.
• Ξεπλύνετε και σκουπίστε τα εξαρτήματα.
• Τοποθετήστε ξανά τους καυστήρες και τα καπάκια των καυστήρων
σωστά στις αντίστοιχες υποδοχές.
• Κατά την επανατοποθέτηση των σχαρών, βεβαιωθείτε ότι η περιοχή
στήριξης του σκεύους είναι ευθυγραμμισμένη με τον καυστήρα.
• Στα μοντέλα με ηλεκτρικούς σπινθηριστές και διατάξεις προστασίας,
απαιτείται σχολαστικός καθαρισμός του άκρου του σπινθηριστή
ώστε να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία. Ελέγχετε τα εξαρτήματα
αυτά τακτικά και, εάν απαιτείται, καθαρίστε τα με υγρό πανί. Τα
υπολείμματα φαγητών που ξεράθηκαν κατά το μαγείρεμα πρέπει να
αφαιρούνται με οδοντογλυφίδα ή βελόνα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να αποφύγετε τυχόν ζημιά στην ηλεκτρική
ανάφλεξη, μην την χρησιμοποιείτε όταν οι καυστήρες δεν
βρίσκονται στις υποδοχές τους.
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Εάν η μονάδα εστιών δεν λειτουργεί σωστά, πριν επικοινωνήσετε με το
κέντρο εξυπηρέτησης πελατών ανατρέξτε στον οδηγό αντιμετώπισης
προβλημάτων για να καθορίσετε το πρόβλημα.
1. Ο καυστήρας δεν ανάβει ή η φλόγα δεν είναι ομοιόμορφη
Βεβαιωθείτε ότι:
• Η παροχή αερίου και ηλεκτρικού ρεύματος δεν είναι κλειστές και
ιδίως ότι η στρόφιγγα παροχής αερίου είναι ανοικτή;
• Η φιάλη αερίου (υγραέριο) δεν έχει αδειάσει;
• Τα ανοίγματα του καυστήρα δεν είναι φραγμένα;
• Δεν υπάρχουν ακαθαρσίες στο άκρο του σπινθηριστή;
• Όλα τα εξαρτήματα του καυστήρα έχουν τοποθετηθεί σωστά;
• Δεν υπάρχουν ρεύματα αέρα κοντά στη μονάδα εστιών.
2. Ο καυστήρας δεν παραμένει αναμμένος
Βεβαιωθείτε ότι:
• Όταν ανάβετε τον καυστήρα, πατάτε το κουμπί όσο χρόνο
χρειάζεται για την ενεργοποίηση της διάταξης προστασίας;
• Τα ανοίγματα του καυστήρα δεν είναι φραγμένα κοντά στο
θερμοστοιχείο;
• Δεν υπάρχουν ακαθαρσίες στο άκρο της διάταξης προστασίας;
• Η ελάχιστη ρύθμιση παροχής αερίου είναι σωστή (ανατρέξτε στη
σχετική παράγραφο).
3. Τα σκεύη δεν είναι σταθερά
Βεβαιωθείτε ότι:
• Η βάση του σκεύους είναι απόλυτα επίπεδη;
• Το σκεύος είναι κεντραρισμένο επάνω στον καυστήρα;
• Οι σχάρες δεν έχουν τοποθετηθεί ανάποδα ή λανθασμένα.
Εάν μετά από αυτούς τους ελέγχους το πρόβλημα παραμένει,
απευθυνθείτε στο πλησιέστερο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.
ΗΧΟΙ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Για να λάβετε πλήρη τεχνική υποστήριξη, παρακαλούμε να καταχωρίσετε
τη συσκευή σας στην ιστοσελίδα www.whirlpool.eu/register.
ΠΡΙΝ ΚΑΛΕΣΕΤΕ ΤΟ ΣΕΡΒΙΣ:
1. Επιχειρήστε να επιλύσετε μόνοι σας το πρόβλημα με τη βοήθεια
των συστάσεων που παρέχονται στον ΟΔΗΓΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
ΒΛΑΒΩΝ.
2. Σβήστε και ανάψτε ξανά τη συσκευή για να διαπιστώσετε εάν η βλάβη
παραμένει.
ΕΑΝ Η ΒΛΑΒΗ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ
ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΛΕΓΧΟΥΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΟ
ΣΕΡΒΙΣ.
Για τεχνική υποστήριξη, καλέστε τον αριθμό που αναγράφεται
στο βιβλιαράκι εγγύησης ή ακολουθήστε τις οδηγίες στην
www‌.‌whirlpool‌.‌eu.
• τον αριθμό σέρβις (αριθμός που βρίσκεται μετά από η λέξη Service
στην πινακίδα χαρακτηριστικών). Ο αριθμός του σέρβις αναφέρεται
επίσης στο βιβλιαράκι εγγύησης;
• την πλήρη διεύθυνσή σας
• τον αριθμό τηλεφώνου σας.
Εάν απαιτείται επισκευή, απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών (για να διασφαλιστεί η χρήση γνήσιων
ανταλλακτικών και η σωστή επισκευή).
Όταν επικοινωνείτε με την Εξυπηρέτηση πελατών, αναφέρετε πάντα:
• Μια σύντομη περιγραφή της βλάβης;
• Τον τύπο και το ακριβές μοντέλο της συσκευής;
Type: XXX
Mod.: XXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Made in X
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
01
XXXX XXX XXXXX
XX XXXX XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
400011385638
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising