Whirlpool | ADPU7653A+ PC TR 6S IX | Instruction for Use | Whirlpool ADPU7653A+ PC TR 6S IX Brukerhåndboken

Whirlpool ADPU7653A+ PC TR 6S IX Brukerhåndboken
Oversikt
Hurtigreferanse
FØR DU BRUKER APPARATET FOR FØRSTE GANG LES DENNE HURTIGREFERANSEN OG MONTERINGSVEILEDNINGEN!
BETJENINGSPANELET PÅ DENNE OPPVASKMASKINEN AKTIVERES VED Å TRYKKE PÅ HVILKEN SOM HELST KNAPP UNNTATT SLETTE-/AV-KNAPPEN.
FOR Å SPARE STRØM DEAKTIVERES BETJENINGSPANELET AUTOMATISK ETTER 30 SEKUNDER HVIS INGEN SYKLUS ER STARTET.
DISPLAY FOR VASKETID
Viser syklusens varighet og resttiden (t:min). Når «Utsatt start» er valgt, vises tiden
som gjenstår til programmet starter (t.00) – under 1 t (0:min).
Hvis «Fx Ey»-meldinger vises i displayet, se side 9 – kapittel «Hva må gjøres hvis...».
PROGRAMVALGKNAPP
Trykk på knappen «P»
(gjentatte ganger) til ønsket
programnummer vises på
displayet (P1...Px) – se
«Programtabellen» på neste
side.
UTSATT START-KNAPP
Trykk (gjentatte ganger) på
knappen for å utsette
programstart. Utsatt startindikatoren lyser. Regulerbar
fra 1 til 24 timer.
For hvert trykk på knappen
øker utsatt start-indikatoren
med én time, og etter 24 timer
nullstilles telleren. Når dette
alternativet er valgt, lyser
Utsatt start-indikatoren. Trykk
så på START-knappen.
Maskinen starter etter innstilt
tid.
Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA
POWERCLEAN
INDIKATOR FOR
SKYLLEMIDDEL
Når den lyser (ved programslutt),
er det nødvendig å fylle på mer
skyllemiddel.
De ekstra effektdysene gjør at
dette tilvalget gir mer intensiv
og kraftig vask i den nedre
kurven, i det bestemte
området. Dette tilvalget
anbefales for vask av gryter og
panner (se side 7). Trykk på
denne knappen for å aktivere
PowerClean (indikatoren
lyser).
INNSTILLING FOR
TABLETT
Denne innstillingen forbedrer
programmets ytelser i henhold
til typen vaskemiddel som
brukes. Trykk på Tablettknappen i 3 sekunder (til
indikatoren tennes) hvis du
bruker de kombinerte vaskemidlene i tablettform (skyllemiddel, salt og oppvaskmiddel i
1 dose). Hvis du bruker
flytende oppvaskmiddel eller i
pulverform, må Tablettindikatoren på betjeningspanelet være av.
INDIKATOR FOR SALT
Når den lyser (ved programslutt),
er det nødvendig å fylle på mer
salt.
START/GJENOPPTAKNAPP
Trykk på denne knappen for å
starte programmet som er
valgt: Indikatoren tennes, og
slukker når programmet er
ferdig.
Dersom døren åpnes under et
program, settes syklusen på
pause: Indikatoren for Start
blinker.
For å gjenoppta syklusen lukker
du døren og trykker på
startknappen igjen.
5019 396 03669
SLETTE-/AV-KNAPP
Trykk på denne knappen for å
slå av betjeningspanelet.
Dersom du trykker på knappen
når et program pågår, slettes
programmet og vannet
pumpes ut i 1 minutt (0:01 vises
på displayet).
Hvis du trykker på knappen når
oppvaskmaskinen er slått av,
pumpes all væske ut av
oppvaskmaskinen (prosessen
tar 1 minutt).
NO -1-
Oversikt
Hurtigreferanse
Programtabell
Tilgjengelige
funksjoner
Programmer
Instrukser for plassering av servise
Forbruk
Vaskemiddel
Liter
kWt
Minutter 1)
X
7-14
1,00-1,65
80-165
Full
Tørkefase
P1
Sensor
4070 °C
P2
Forvask
kald
Utsatt
Servise som skal vaskes senere.
—
4,0
0,03
14
NO
P3
Ømtålig
40 °C
Utsatt
Lite skittent servise, f. eks. glass og kopper
X
10,0
0,85
100
Lett
P4
Hurtig
45 °C
Utsatt
Lite skittent servise, uten tørkede matrester.
X
11,0
0,80
30
NO
P5
Øko 2)
50 °C
X
11,0
1,03
170
Full
P6
Hurtig daglig
60 °C
X
10,0
1,30
80
Full
Program med dampbehandling til meget
Utsatt
skittent servise, panner og gryter. Bløtlegging
PowerClean og forbehandling for hånd er ikke lenger
nødvendig.
X
14,0
1,70
180
Full
Normalt eller meget skittent servise med
Utsatt
ekstra antibakterielt vaskeprogram. Stopp av
PowerClean programmet (f.eks. ved å åpne døren) kan ha
innvirkning på bakteriefjerningen.
X
13,0
1,50
118
Full
P7
P8
Damp
Hygiene
3)
Utsatt
Anbefalt program til daglig bruk, for servise
PowerClean med tørkede matrester (f.eks. EN 50242).
Normalt skittent servise.
Utsatt
PowerClean Energisparingsprogram.
Utsatt
Normalt skittent servise.
1) Programdata fastsatt i henhold til den europeiske standarden EN 50242, fastsatt under normale forhold (uten ekstra tilleggsvalg) og kan variere avhengig av forhold.
I programmer med sensor kan det oppstå variasjoner på opptil 20 minutter som følge av apparatets automatiske justeringer.
2) Program på typeskilt i overensstemmelse med standarden EN 50242. - Merknad for testinstitutter: For nærmere detaljer om betingelsene i den sammenlignende
EN-testen og andre tester, vennligst skriv til: «nk_customer@whirlpool.com».
3) Bakteriefjerningen er blitt testet av Pasteur-instituttet i Lille (Frankrike), på bakgrunn av NF EN 13697-standarden fra november 2001.
NO -2-
Første gangs bruk
Hvordan du stiller inn vannets hardhet slik at du alltid oppnår et godt vaskeresultat
Innstill vannhardheten kun før
første vask eller dersom
vannhardheten er endret
-
Vannhardhetsgraden er
fabrikkinnstilt på middels
hardt vann (nivå 4).
Selv om du bruker tabletter
med saltfunksjon, må du
likevel tilsette regenereringssalt, fordi slike tabletter er
ikke effektive nok til å bløte
opp hardt vann.
10
4
1
9
Ved førstegangsbruk må
saltbeholderen fylles
uavhengig av vannhardhetsgraden (se beskrivelse under i
trinn 1 «Daglig kontroll»).
Trykk og hold inne knappene PROGRAMVALG og SLETTE/Av samtidig i minst 3 sekunder.
Hardhetsgraden som er innstilt, vil vises på displayet.
Trykk på PROGRAMVALG-knappen for å øke innstillingen. Verdiområdet går fra 1 til 7 (når nivået når 7, vil det neste
trykket på start-knappen sette nivået tilbake til 1).
Vent 30 sekunder (betjeningspanelet slår seg av) eller trykk på Start/Gjenoppta-knappen for å lagre innstillingen.
1. Spør vannleverandøren hvilken vannhardhet som er
aktuell...
Tyske
grader °dH
Franske
grader °fH
Engelske
grader °eH
Vannhardhetsgrad
2. ...tast inn denne
verdien på
oppvaskmaskinen
Forslag til bruk av oppvaskmiddel
Den inntastete verdien
Gel eller pulver
vises i displayet
(skyllemiddel og salt)
0-5
0-9
0 - 6,3
Bløtt
1
6 - 10
10 - 18
7 - 12,6
Middels
2
11 - 15
19 - 27
13,3 - 18,9
Gjennomsnittlig
3
16 - 21
28 - 37
19,6 - 25,9
Middels hardt
4
22 - 28
38 - 50
26,6 - 35
Hardt
5
29 - 35
51 - 63
35,7 - 44,1
Meget hardt
6
36 - 50
64 - 90
44,8 - 62,4
Ekstremt hardt
7
gå til trinn 1
(se «Daglig
kontroll»)
5
1
2
6
7
1- saltbeholder
2- skyllemiddelbeholder
3- oppvaskmiddelbeholder
4- kurvsystem
5,6,7,8- tilgjengelige funksjoner på
panelet
9- filtre
10- dusjarmer
8
hvis vannet er
HARDT, må det
fylles på mer salt
(gå til trinn 1,
«Daglig
kontroll»)
Daglig kontroll
Fylle saltbeholderen - Løse opp kalk (ikke nødvendig hvis vannhardhetsgraden er stilt inn på «bløtt»!)
3
Tabletter
Skru på lokket.
Saltrester rundt
lokket må fjernes.
Noen saltbeholdere har en innebygd
nivåindikator i
lokket (se under
hvordan du kan
kontrollere).
Visuell indikator
(avhengig av
modellen).
Skru av lokket.
Fyll på salt (fyll aldri på oppvaskFyll saltbeholderen med vann kun
middel!) min. 0,8 kg /maks. 1 kg
før første vask.
Etter å ha fylt opp saltbeholderen, må man umiddelbart sette i gang et vaskeprogram (forskyllingsprogrammet er ikke tilstrekkelig).
Hvis det søles saltlake eller saltkorn, kan det føre til kraftig korrosjon, som kan gi varig skade på komponenter av rustfritt stål.
Vi tar ikke noe garantiansvar for reklamasjon i denne forbindelse.
Indikatorlampen for saltnivået kan lyse
selv etter flere vaskesykluser. Dersom
vannhardhetsgraden er i kategori (bløtt),
er det ikke nødvendig med salt.
(avhengig av modell)
Saltindikator på betjeningspanelet
Indikatorlampen lyser når DET ER
NØDVENDIG Å FYLLE PÅ SALT.
Saltindikator på lokket til saltbeholderen
grønn: OK.
klar: MÅ FYLLES PÅ
NO -3-
Daglig kontroll
Fylle på skyllemiddel (ikke nødvendig når du bruker tabletter). Innstilling av skyllemiddelmengde
2
Visuell
indikator
Hvis
nødvendig,
åpner du
lokket B
(trykk på
tilhørende
knapp).
Sjekk skyllemiddelindikatoren for å
kontrollere nivået i beholderen.
Skyllemiddelmengden kan
tilpasses produktet som
benyttes. Jo lavere regulering,
desto mindre skyllemiddelmengde (fabrikkinnstilling:
posisjon 4).
Trykk på knappen for å åpne
lokket B. Drei pilen i ønsket
posisjon ved hjelp av en mynt
eller lignende. Sett på lokket
igjen når du er ferdig med å
regulere skyllemiddelmengden.
Fyll på
skyllemiddel
til maks-linjen
~150 ml
(avhengig av modell)
Skyllemiddelindikator på betjeningspanelet
Indikatorlampen lyser når DET ER
NØDVENDIG Å FYLLE PÅ SKYLLEMIDDEL.
Skyllemiddelindikator på beholderen
mørk: OK.
klar: MÅ FYLLES PÅ
Bruk kun skyllemiddel som er beregnet for oppvaskmaskin. Tørk bort eventuelt søl øyeblikkelig. Dette hindrer skumdannelse som kan forårsake en feil i apparatet.
Hvis det er striper: reduser doseringen ved å stille på en lavere verdi (1-3). Hvis serviset ikke er helt tørt: øk doseringen ved å stille på en høyere verdi (5-6).
Plastservise har vanskeligere for å tørke og situasjonen bedres ikke av at man velger en større skyllemiddeldosering.
Oppvaskmidler med skyllemiddel vil kun virke i lange programmer. Ved korte programmer kan det bli sittende igjen rester av oppvaskmiddel (bruk eventuelt oppvaskmiddel i
pulverform). Oppvaskmiddel med skyllemiddel har ofte stor skumutvikling.
Fylle på oppvaskmiddel - Bruk kun oppvaskmiddel som er beregnet for oppvaskmaskin, i samsvar med anbefalingene fra leverandøren
3
Åpne lokket A
(trykk på tilhørende knapp).
Fyll på oppvaskmiddel: Tablett / pulver / flytende i det store kammeret.
Se anbefalingen fra oppvaskmiddelprodusenten på oppvaskmiddelemballasjen.
Beholderen fylles like
før programstart.
Daglig bruk
Lukk lokket ved å trykke på rillene.
Bruk kun én tablett per syklus, som kun
plasseres i oppvaskmiddelbeholderen.
Alle typer tabletter kan brukes, men for
kombinerte typer er det nødvendig å
tilsette salt.
Enkelte typer tabletter løser seg kanskje
ikke helt opp ved korte sykluser (Hurtig,
Ømtålig, Håndvask): plasser tabletten på
bunnen av karet for å lette oppløsningen
og vaskingen.
NO -4-
Plassere servise i kurvene
Bestikkurvl
4
Legg bestikket med håndtaket inn mellom stengene.
Slik fjerner du øvre kurv (hvis tilgjengelig) - det kan være praktisk å ta ut i øvre
kurv for å sette store gjenstander i nedre kurv.
- Åpne de to stopperne (D) for å ta ut kurven. Når kurven er på plass, må
alltid stopperne være lukket.
D - LUKKET
Kniver eller bestikk med store håndtak kan legges med
hodet inn mellom stengene.
D - ÅPENT
NO -5-
Plassere servise i kurvene
Bestikkurvl
4
I den øvre kurven kan du sette glass, kopper, boller, og på den høyre siden av kurven kan du sette desserttallerkener.
Foldbare klaffer (A) åpne gjør de det lettere å plassere glass med stett, lange redskaper og kaffekopper.
Tallerkenholdere (B) kan legges ned for å legge i skåler.
LUKKET
AA--CLOSED
AA- -ÅPENT
OPEN
FOR
ÅPNE A:
A:
TOÅOPEN
CLICK!
Drei
klaffen
Rotate
the med
flap
urviseren
og and
hekt
clockwise
hook
rack
den påon
kurven
A
A
B
Du kan plassere fat på opptil Ø 20 cm i den øvre kurven KUN dersom kurven er i den nedre posisjonen (se under hvordan du regulerer den
øvre kurven).
Slik reguleres høyden på øvre kurv (hvis tilgjengelig) - Det kan være
praktisk å løfte opp øvre kurv for å få mer plass i nedre kurv, eller å flytte
den ned for å sette inn glass med lang stett.
- Grip tak i og ta ut de to sidehåndtakene (C) (de må være på samme
nivå) og flytt øvre kurv opp eller ned.
Slik fjerner du øvre kurv (hvis tilgjengelig) - det kan være praktisk å ta ut i
øvre kurv for å sette store gjenstander i nedre kurv.
Åpne de to stopperne (D) for å ta ut kurven. Når den øvre kurven er på
plass, må alltid stopperne være lukket.
C
D - LUKKET
D - ÅPENT
NO -6-
Plassere servise i kurvene
Bestikkurvl
4
Fat og gryter plasseres i nedre kurv. Vertikale tallerkenholdere (E) kan foldes ned
for å gi mer plass til å legge inn gryter.
Når du velger «Halv maskin/Multizone» kan bestikkurven - F (følger med noen
modeller) plasseres i nedre kurv.
E
F
Slik brukes PowerClean
PowerClean
bruker de
spesielle
vanndysene bak
i rommet for å
vaske høye
skitne
gjenstander
bedre.
5
1. Klargjør Power Clean-området (G) ved å folde ned
de bakre tallerkenholderne for å legge inn gryter.
2. Legg inn gryter og ildfaste former på skrå i Power
Clean-området. Gryter må plasseres på skrå mot
vannstrålene.
G
Plasser serviset slik at det ikke samles vann i det og slik at dusjarmene kan rotere fritt. Benytt kun servise som tåler maskinvask.
Artikler av tre, aluminium, tinn, sølvbestikk og servise med dekorasjoner (som ikke er glaserte) må ikke maskinvaskes. Servise (f.eks. tallerkener, salatboller,
gryter) må plasseres på riktig måte i kurvene, slik at vannet kan renne ned!
Slå apparatet på. Trykk på hvilken som helst knapp (unntatt SLETTE-/Av-knappen) for å slå på betjeningspanelet og starte programmeringen.
NO -7-
Velg program
Oversikt over programmer
Maks. antall mulige programmer er illustrert i kapittelet «Oversikt». Programmene på apparatet finner du på panelet (side 1).
6
Velg program i forhold til den vedlagte programtabellen (side 2).
Programmets varighet avhenger av ytre forhold i leiligheten, temperatur og trykk osv.
Programsyklus
7
Døren til oppvaskmaskinen skal være lukket og vannkranen åpen.
Sette programmet på pause (f.eks. hvis du ønsker å legge inn
en gjenstand):
- Åpne døren forsiktig (programmet gjør en pause) og sett inn
gjenstanden/e, (vær oppmerksom på den VARME dampen!).
- Lukk døren og trykk på START-knappen igjen for å gjenoppta
programmet (programmet gjenopptas fra det stedet der det
ble avbrutt).
Slette igangsatt program:
Endre igangsatt program:
- Trykk på SLETTE-/Av-knappen.
- (Tømming av vannet tar opptil
1 minutt og deretter slår apparatet
seg av).
- Trykk på SLETTE-/Av-knappen for å slette igangsatt program.
- (Tømming av vannet tar opptil 1 minutt og deretter slår apparatet seg av).
- Trykk på en hvilken som helst knapp unntatt SLETTE-/Av-knappen for å slå på
maskinen.
- Velg program på nytt.
- Trykk på START-knappen.
Slå av apparatet. Alt OK...
8
Når programmet er fullført, settes apparatet i Standby-modus automatisk. Alle indikatorlampene slukker.
Vær forsiktig når du åpner døren: varm damp kan strømme ut.
Tøm apparatet. Begynn med den nederste kurven, slik at ikke eventuelle vanndråper faller ned på serviset under.
Det lønner seg å la døren stå åpen en liten stund før tømming av
apparatet, slik at dampen slipper ut og serviset tørker. Undersiden av
kjøkkenbenken må beskyttes (se instruksene i
«Monteringsveiledningen»).
Vedlikehold og stell
Vedlikehold og stell
9
Filtre
Kontroller og
rengjør om
nødvendig
Skru på mikrofilteret.
SE MARKERINGEN!
Skru løs
mikrofilteret (1),
fjern det (2) og
fjern finsilen (3)...
Skyll under
rennende vann...
Sett inn
Utbedre mindre feil selv ...
10
Dusjarmene
Fjern
blokkeringer/
rester.
Sett inn og skru øvre og nedre arm godt fast.
Skru løs og fjern
øvre arm ...
Skru løs og fjern
nedre arm ...
Skyll spyledysene
under rennende
vann
(bruk tannpirkere
om nødvendig)...
NO -8-
Hva må gjøres, hvis...
Dersom oppvaskmaskinen ikke fungerer som den skal, bør du kontrollere punktene under før du tilkaller Service.
Ved hjelp av denne informasjonen kan du løse de fleste funksjonsproblemer og raskt ta apparatet i bruk igjen.
Hvordan feilene vises på displayet:
Funksjonsnummer «F»x – blinker
Apparatet...
Mulige årsaker...
...virker ikke/starter ikke
...viser «F6
...viser «F6
E2»
E7» eller «F6
E1»
...viser «F6 E3»/vaskeprogrammet
avsluttet for tidlig (tallerkenene er skitne
og våte)
...viser «F8
E1»
Feilnummer «E»y – blinker
0,5 sek. pause
Løsninger...
- Apparatet må være slått på.
- Kontroller sikringene i boligen.
- Døren til oppvaskmaskinen er ikke skikkelig
lukket.
- Kontroller om døren til oppvaskmaskinen er lukket.
- «Utsatt start»-funksjonen er PÅ.
- Kontroller at du ikke har valgt funksjonen «Utsatt start» (hvis tilgjengelig). I så fall vil ikke
apparatet starte før til innstilt tid. NULLSTILL maskinen om nødvendig ved å trykke på
SLETTE, eller starte syklusen umiddelbart ved å trykke på START.
- Vannkranen er stengt.
- Kontroller at vannkranen er åpen.
- Bøy på vanntilførselsslangen eller tilstoppede
filtre.
- Vanntilførselsslangen må ikke bøyes og filteret i krankoplingen må være rent.
- Vanntrykket er for lavt.
- Vannkranen må være skrudd helt opp under vanntilførselen (minimumstilførsel: 0,5 liter per
minutt).
- Bøy på vanntilførselsslangen eller tilstoppede
filtre.
- Vanntilførselsslangen må ikke bøyes og filteret i krankoblingen må være rent.
- Skitne eller tilstoppede filtre.
- Kontroller at filtrene ikke er skitne eller tilstoppet.
- For lite vann i oppvaskmaskinens vannsystem.
- Buede gjenstander (f.eks. salatboller, kopper) må plasseres i kurven med åpningen pekende
nedover.
- Avløpsslangen er feil montert.
- Avløpsslangen må monteres riktig (for apparater som er montert høyt, sørg for å ha minst
200–400 mm fra apparatets nedre kant) – se monteringsanvisningene.
- Høyt skumnivå.
- Gjenta uten oppvaskmiddel eller vent til skummet forsvinner.
- Skitne filtre.
- Rengjør filtrene.
- Bøy på avløpsslangen.
- Kontroller at det ikke er bøy på avløpsslangen.
- Slangekoblingen til vannlåsen er lukket.
- Tetningsskiven til slangekoblingen til vannlåsen må være fjernet.
Når du har utført handlingene over, må feilmeldingen nullstilles. I de fleste tilfellene vil dette utbedre feilen.
NULLSTILL:Trykk på SLETTE-/Av-knappen.
Lukk døren.
Tømmingen av vannet tar opptil 1 minutt.
Apparatet er klart til ny igangsetting.
NO -9-
Hva må gjøres, hvis...
Serviset eller bestikket...
...er ikke helt rent/har matrester på
seg
Mulige årsaker...
Løsninger...
- For lite plass mellom serviset (feil
plassering av buede gjenstander).
- For lite oppvaskmiddel; oppvaskmiddelet
er for gammelt eller lagret feil.
- Temperaturen er ikke høy nok for meget
skittent servise.
- Legge i vaskemaskinen i både nedre og
øvre kurv med «Halv mengde/multizone»funksjon.
- Plasser serviset slik at det ikke gnisser mot hverandre. Buede gjenstander
(f.eks. salatboller, kopper) må plasseres i kurven med åpningen pekende nedover.
- Bruk eventuelt mer oppvaskmiddel. Følg produsentens anvisninger angående
dosering. Oppbevar oppvaskmiddelet på et tørt sted og ikke for lenge.
- For meget skittent servise, velg et vaskeprogram med høyere temperatur
(se Programtabell - kapittel «Oversikt» - side 2).
- Hvis du velger «Halv mengde/multizone»-funksjonen (hvis tilgjengelig), husk å fylle
bare øvre kurv eller bare nedre kurv for å øke vaskeeffekten, slik at optimale
vaskeresultater oppnås.
- Hvis øko 50 °C-programmet brukes mye (hvis tilgjengelig), velg det intensive
65 °C-programmet (hvis tilgjengelig) av og til.
- Dusjarmene må ikke være tilstoppet, filtrene må ikke være skitne og må være
korrekt montert (se side 8, «Vedlikehold og stell»).
- Hyppig bruk av øko 50 °C.
...saltindikatoren lyser
...har belegg: rester av
regenereringssalt
...er ikke tørt
- Tilstoppede dusjarmer, skitne eller feil
monterte filtre.
- Dusjarmene er blokkert av servise eller
bestikk.
- Bruk tabletter for bløtt vann.
- Vannet er for hardt.
- Lokket på saltbeholderen er åpent.
- Ikke nok skyllemiddel.
- Plastbeholdere tørker langsomt.
- Rent servise har stått i oppvaskmaskinen i
lengre tid etter at syklusen er ferdig (f.eks.
når du bruker funksjonen «Utsatt start»).
- Feil plassering av buede gjenstander i kurven.
- Feil skyllemiddeldosering.
- Hurtigprogrammet er valgt.
- Dusjarmene må kunne rotere fritt og ikke blokkeres av servise eller bestikk.
- Velg «Tablett»: hvis dette tilleggsvalget ikke er tilgjengelig, er det normalt at
saltindikatoren lyser.
- I områder med høy vannhardhet, må man øke mengden av regenereringssalt
(se side 3, «Stille inn vannhardhet»).
- Lukk lokket på saltbeholderen skikkelig.
- Hvis du bruker et kombinert oppvaskmiddel, prøv å tilsette mer skyllemiddel.
- Syntetiske materialer tørker ikke så raskt; hvis de er våte og syklusen er ferdig,
tørk manuelt.
- I dette tilfellet er dråper på serviset og på sidene i oppvaskmaskinen normalt.
Prøv å la døren stå åpen 5 minutter før du tar ut serviset.
- Plasser serviset på skrå, slik at det ikke samler seg vann i det.
- Øk skyllemiddeldoseringen - (se side 4, «Fylle på skyllemiddel»).
- Hurtigprogrammet 40 °C / 45 °C er egnet for hurtig vask av lett skittent servise.
Hvis du bruker denne funksjonen for middels/meget skittent servise, tørker
serviset kanskje ikke helt. Hvis dette er tilfelle, velg et program med standard
varighet. For å oppnå best resultat, åpne døren etter programslutt og vent
15 minutter før du tømmer maskinen.
NO -10-
Hva må gjøres, hvis...
Serviset eller bestikket...
Mulige årsaker...
Løsninger...
...har misfargede plastdeler
- Tomat-/gulrotsaft.
...matte glass, osv.
...belegg på glass som kan fjernes
- Servise som ikke tåler maskinvask (porselen). - Benytt kun servise som tåler maskinvask.
...glassene er ikke blanke
- Ikke egnet for å vaskes i oppvaskmaskin med
- Noen typer glass kan ikke vaskes i oppvaskmaskin.
programmer som passer for glass (porselen).
...vedvarende flekker på glass
- Regnbueeffekt.
...mørke flekker etter te i tekopper
forsvinner ikke under vask i
oppvaskmaskin.
- Ukjent.
...rustflekker
- Forvask-programmet er ikke brukt.
- Matrester som inneholder salt eller syre kan føre til rustflekker også på bestikk av rustfritt
stål. Bruk derfor alltid Forvask-programmet dersom serviset skal vaskes senere.
...andre flekker
- For lite skyllemiddel.
- Hvis det finnes flekker, må du øke skyllemiddeldoseringen (se side 4, «Fylle på
skyllemiddel»).
- Hvis du bruker et kombinert oppvaskmiddel, prøv å tilsette mer skyllemiddel.
...striper
- For mye skyllemiddel.
- Hvis det finnes striper, må du redusere skyllemiddeldoseringen (se side 4, «Fylle på
skyllemiddel»).
- Dersom det benyttes kombinerte oppvaskmidler som inneholder skyllemiddel, skal det
ikke tilsettes mer skyllemiddel.
...skum
- Feil dosering av oppvaskmiddel/skyllemiddel. - Bruk kun nødvendig mengde med oppvaskmiddel/skyllemiddel, ellers kan det dannes
skum.
- Bruk av feil programmer for glass.
- Tomatsaus kan for eksempel føre til misfarging av plastdeler. Oppvaskmiddelpulver
anbefales, fordi doseringen kan økes slik at serviset blir hvitere. Programmer med
høyere vasketemperaturer bør brukes.
- Serviset bør settes sammen slik at de ikke berører hverandre. Ikke sett glassgjenstander
sammen i kurvene. Bruk programmer som er egnet for glass.
- Dette fenomenet kan ikke endres. Vi anbefaler for fremtiden:
- Endre kontrollen i doseringssystemet for bløtgjøringsanlegg.
- Vær forsiktig – følg anbefalt oppvaskmiddeldosering.
- For kombinerte oppvaskmiddeltabletter, se anbefalingene fra produsenten for
oppvaskmiddelet.
- Dette fenomenet kan ikke unngås. Tein forårsaker vedvarende misfarge.
Hvis problemet vedvarer etter at du har foretatt kontrollene over, trekk støpselet ut av stikkontakten og steng vanntilførselen. Kontakt deretter kundeservice (se garanti).
Pass på at du har følgende opplysninger for hånden når du kontakter kundeservice:
- beskrivelse av feilen,
- modell og type,
- servicekoden (nummeret som er oppgitt på servicemerket) som er plassert på innsiden av døren til høyre:
NO -11-
Forholdsregler og generelle råd
1. Emballasje
Emballasjen består av 100 % resirkulerbart materiale og er merket med
resirkuleringssymbolet
.
2. Fjerne emballasjen og kontrollere innholdet
Etter at emballasjen er fjernet, må det kontrolleres at oppvaskmaskinen ikke er
skadet og at døren lukker seg skikkelig. I tvilstilfelle, tilkall en kvalifisert tekniker eller
kontakt forhandleren.
3. Før oppvaskmaskinen brukes for første gang
- Apparatet er egnet til bruk ved en omgivelsestemperatur på mellom 5 °C og 45 °C.
- Det ble kontrollert at oppvaskmaskinen fungerer korrekt før den forlot fabrikken.
Det kan hende det er igjen noen vannflekker etter denne testen, men de vil
forsvinne etter første vask.
4. Energi- og vannsparing
- Unngå å skylle serviset under rennende vann før det settes inn i oppvaskmaskinen.
- Vent med å starte maskinen til den er full av skittent servise, eller velg programmet
«Halv maskin/multizone» (hvis tilgjengelig).
- Er din bolig utstyrt med sentralvarme, varmepumpe eller solcelleoppvarming, kan
apparatet koples til varmtvannssystemet opp til maks. 60 °C. Forsikre deg om at
vanntilførselsslangen er av godkjent type («maks. 70 °C» eller «maks. 90 °C»).
5. Barn og sikkerhet
- Emballasjen må holdes utenfor barns rekkevidde.
- Barn må ikke leke med oppvaskmaskinen.
- Oppbevar oppvaskmiddel, skyllemiddel og salt utenfor barns rekkevidde.
6. Sikkerhetsinformasjon
- Dette apparatet må ikke benyttes av barn eller personer som har behov for tilsyn,
med mindre det er en ansvarlig voksen person tilstede som kontrollerer at alt
foregår på sikkert vis.
- Plasser aldri apparatet utendørs.
- Oppbevar ikke brennbare væsker i nærheten av oppvaskmaskinen.
- Vannet i oppvaskmaskinen kan ikke drikkes.
- Løsemidler må ikke tømmes i oppvaskmaskinen: fare for eksplosjon!
- Vær forsiktig når døren er åpen: man kan lett snuble i den.
- Den åpne døren tåler kun tyngden av kurven inklusiv servise. Ikke bruk den som
trappetrinn eller til å sitte på.
- Skarpe gjenstander man kan skade seg på (f.eks. kniver), må plasseres i
bestikkurven med den skarpe enden pekende nedover. Lange gjenstander skal
plasseres vannrett i den øvre kurven, slik at spissen vender inn mot midten av
apparatet.
- Før enhver form for rengjøring eller vedlikehold må støpslet tas ut av stikkontakten
og vanntilførselen stenges; også i tilfelle feilfunksjon.
- Reparasjoner og tekniske inngrep må kun utføres av en kvalifisert tekniker.
7. Frostfare
Dersom apparatet er plassert i et rom med frostfare, må det tømmes fullstendig hver
gang det har vært i bruk. Steng vannkranen, skru løs tilførsels- og avløpsslangen og la
vannet renne ut. Påse at det er minst 1 kg oppløst salt i saltbeholderen, for å beskytte
maskinen mot temperaturer opp til -20 °C. Neste gang programmet startes, kan det
hende at det vises en feilmelding (se side 9).
«F6 E2» – maskinen må ha stått minst ett døgn ved en temperatur på min. 5 °C.
Når disse feilene er utbedret, må apparatet NULLSTILLES (se kapitlet «Hva må
gjøres hvis...»).
8. Avfallsbehandling
- Apparatet er produsert av resirkulerbart materiale. Hvis du bestemmer deg for å
vrake oppvaskmaskinen, må den avfallsbehandles i overensstemmelse med lokale
forskrifter for avfallsbehandling. Gjør oppvaskmaskinen ubrukelig ved å kutte av
strømledningen. For å unngå farlige situasjoner for barn (f.eks. fare for kvelning),
ødelegg dørlåsen, slik at den ikke lenger kan lukkes.
- Dette apparatet er merket i henhold til EU-direktivet 2002/96/CE, Waste
Electrical and Electronic Equipment (WEEE). Ved å sørge for at apparatet
avfallsbehandles på korrekt vis, bidrar brukeren til å forebygge negative
konsekvenser for miljø og helse. Feil avfallsbehandling av apparatet og manglende
resirkulering kan ha negative konsekvenser. Symbolet
på apparatet eller
dokumentasjonen som følger med, viser at dette produktet ikke må behandles
som alminnelig husholdningsavfall, men leveres til et autorisert mottak for
resirkulering av elektriske og elektroniske apparater. Avhending skal skje i samsvar
med lokale miljøforskrifter. For ytterligere informasjon om behandling, gjenvinning
og resirkulering av dette produktet, vennligst kontakt kommunen, renholdsvesenet
eller butikken der apparatet ble anskaffet.
EU-overensstemmelseserklæring
Dette apparatet er prosjektert, fremstilt og markedsført i henhold til følgende
direktiver: 2006/95/CE, 89/336/CE, 93/68/CE og 2002/95/CE (direktivet RoHS).
Kapasitet: 13 kuverter.
Garantien dekker ikke feil som skyldes feil bruk av apparatet.
Med forbehold om tekniske endringer.
NO -12-
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising