Whirlpool | AKZM 6560/IXL | Instruction for Use | Whirlpool AKZM 6560/IXL Navodila

Whirlpool AKZM 6560/IXL Navodila
POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA
VAŠA VARNOST IN VARNOST DRUGIH OSEB STA NA PRVEM MESTU
V navodilih za uporabo in na napravi so pomembna varnostna opozorila, ki jih mora uporabnik prebrati in vselej upoštevati.
To je simbol za nevarnost, nanaša se na varnost ter opozarja uporabnike na potencialno nevarnost za uporabnike in
ostale osebe.
Pri vseh varnostnih opozorilih so simbol za nevarnost in naslednji izrazi:
NEVARNOST
Označuje nevarno situacijo, ki bo povzročila težko poškodbo, če se ji ne izognete.
OPOZORILO
Označuje nevarno situacijo, ki lahko povzroči težko poškodbo, če se ji ne izognete.
Vsa varnostna opozorila podrobno opisujejo prisotno potencialno
nevarnost in svetujejo, kako zmanjšati nevarnost telesnih poškodb,
materialne škode in električnega udara zaradi nepravilne uporabe
naprave. Dosledno upoštevajte naslednja navodila:
- Pred izvajanjem namestitvenih del izključite napravo iz omrežne
napetosti.
- Namestitev in vzdrževalna dela mora izvesti strokovno
usposobljena oseba po navodilih proizvajalca in veljavnih
varnostnih predpisih. Nobenega dela naprave ne popravljajte ali
zamenjujte, razen če je to posebej navedeno v navodilih za
uporabo.
- Napajalni kabel sme zamenjati le strokovno usposobljen električar.
Obrnite se na pooblaščen servisni center.
- Zakon predpisuje obvezno ozemljitev naprave.
- Napajalni kabel mora biti dovolj dolg, da se naprava lahko priključi
v omrežno vtičnico, ko je nameščena na svoje mesto.
- Za namestitev po trenutno veljavnih varnostnih predpisih je treba
vgraditi večpolno stikalo za odklop z najmanjšim razmikom med
kontakti 3 mm.
- Ne uporabljajte več adapterjev za vtič, če je pečica priklopljena z
vtičem.
- Ne uporabljajte podaljškov.
- Ne vlecite električnega kabla.
- Električne komponente po namestitvi naprave ne smejo biti
dostopne uporabniku.
SL24
- Če je površina indukcijske plošče počena, je ne uporabljajte in
napravo odklopite, da se izognete morebitnemu električnemu
udaru (samo za modele z indukcijsko funkcijo).
- Naprave se ne dotikajte z vlažnimi deli telesa in je ne uporabljajte,
ko ste bosi.
- Naprava je namenjena izključno za pripravo živil v gospodinjstvu.
Dovoljen ni noben drug način uporabe (npr. ogrevanje prostorov).
Proizvajalec ob nepravilni uporabi ali napačni nastavitvi
upravljalnih elementov zavrača vsakršno odgovornost.
- Napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let ali več, in osebe z
omejenimi telesnimi, čutnimi ali razumskimi sposobnostmi oz.
osebe, ki nimajo izkušenj in znanja, če so pod nadzorom oz. če so
bili poučeni o varni uporabi naprave ter se zavedajo prisotnih
nevarnosti. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Otroci ne smejo
brez nadzora izvajati čiščenja ali uporabniškega vzdrževanja.
- Med uporabo se dostopni deli naprave močno segrejejo. Otroci se
ne smejo zadrževati v bližini naprave. Zagotovite ustrezen nadzor
otrok in preprečite, da bi se igrali z napravo.
- Med uporabo se naprava in njeni dostopni deli močno segrejejo.
Pazite, da se ne dotaknete grelnih elementov. Otroci, mlajši od 8 let,
se ne smejo zadrževati v bližini, če niso pod stalnim nadzorom.
- Med uporabo in takoj po uporabi se ne dotikajte grelnih elementov
ali notranjih površin naprave – nevarnost opeklin. Preprečite, da bi
se naprava dotikala oblačil ali drugih vnetljivih materialov, dokler se
vsi deli ne ohladijo dovolj.
- Pri odpiranju vrat pečice po končanem pečenju bodite previdni in
pustite, da vroč zrak ali para počasi izstopita iz pečice, preden se ji
približate. Ko so vrata naprave zaprta, se vroč zrak izloča skozi
odprtino nad upravljalno ploščo. Ne založite odprtin za zračenje.
- Za odstranjevanje posode in pribora uporabljajte zaščitne rokavice
ter pazite, da se ne dotaknete grelcev.
- V napravo ali v njeno bližino ne postavljajte vnetljivih materialov:
ob nenamernem vklopu naprave lahko pride do požara.
- V napravi ne pogrevajte ali kuhajte jedi v zaprtih embalažah. V
notranjosti se ustvari tlak, ki lahko povzroči eksplozijo in poškoduje
napravo.
SL25
- Ne uporabljajte posode iz sintetičnih materialov.
- Pregreta olja in maščobe se lahko hitro vnamejo. Kadar pri kuhanju
uporabljate živila z veliko vsebnostjo maščob in olja, bodite zelo
previdni.
- Naprave med sušenjem živil nikoli ne puščajte brez nadzora.
- Če pri pečenju uporabljate alkoholne pijače (npr. rum, konjak, vino),
upoštevajte, da alkohol pri visokih temperaturah izhlapi. Posledica
izhlapevanja je nevarnost vžiga alkoholnih hlapov, ki pridejo v stik z
električnim grelcem.
- Za čiščenje nikoli ne uporabljajte parne čistilne opreme.
- Med ciklom pirolize se ne dotikajte pečice. Med ciklom pirolize se
otroci ne smejo zadrževati v bližini pečice (velja le za pečice s
funkcijo pirolize).
- Uporabljajte le temperaturno sondo, ki je priporočena za to pečico.
- Za čiščenje stekla na vratih pečice ne smete uporabljati grobih
abrazivnih čistil ali ostrih kovinskih strgal, saj lahko opraskajo
površino, zaradi česar se lahko steklo razbije.
- Pred zamenjavo žarnice se prepričajte, da je naprava izključena, s
čimer preprečite možnost električnega udara.
- Hrane v posodi za peko ne pokrivajte z aluminijasto folijo (samo, če
so posode za peko priložene pečici).
- Pri odstranjevanju embalaže in nameščanju uporabite zaščitne
rokavice.
Odstranjevanje gospodinjskih aparatov
-
Naprava je izdelana iz materialov, ki se lahko reciklirajo oz. ponovno uporabijo. Napravo odstranite po veljavnih krajevnih
predpisih. Pred odstranjevanjem naprave odrežite napajalni kabel.
Dodatne informacije o odstranjevanju in recikliranju električnih gospodinjskih aparatov lahko dobite na pristojnem
občinskem uradu, pri komunalni službi ali v trgovini, kjer ste napravo kupili.
VGRADNJA
Po odstranitvi embalaže s pečice preverite, da se pečica med prevozom ni poškodovala ter da se vrata pečice pravilno zapirajo.
Ob težavah se obrnite na prodajalca ali na najbližji servisni center. Da preprečite poškodbe, pečico odstranite s podstavka iz
polistirena (stiropora) šele v času namestitve.
PRIPRAVA KUHINJSKEGA ELEMENTA
•
•
•
•
Kuhinjski element, ki se dotika pečice, mora biti toplotno odporen (najmanj 90 °C).
Vse potrebne izreze v element izvedite pred namestitvijo pečice v omarico ter natančno odstranite vse lesene trske in
žagovino.
Po namestitvi spodnji del pečice ne sme biti več dosegljiv.
Za pravilno delovanje naprave ne ovirajte najmanjše razdalje med delovno ploščo in zgornjim robom pečice.
SL26
PRIKLJUČITEV NA ELEKTRIČNO NAPETOST
Prepričajte se, da napetost na ploščici s podatki ustreza omrežni napetosti na mestu priključitve. Ploščica s podatki je nameščena
na prednji strani pečice in je vidna, ko so vrata pečice odprta.
•
Napajalni kabel (tip H05 RR-F 3 x 1,5 mm2) sme zamenjati le strokovno usposobljen tehnik. Obrnite se na pooblaščen
servisni center.
SPLOŠNA PRIPOROČILA
Pred uporabo:
-
S pribora odstranite zaščitne dele iz lepenke, zaščitno folijo in nalepke.
Iz pečice odstranite pribor in pečico približno eno uro segrevajte pri 200 °C, da iz izolacijskega materiala ter zaščitnega
maziva odstranite vonjave in hlape.
Med uporabo:
-
Na vrata ne postavljajte težkih predmetov, ker se lahko poškodujejo.
Na vrata ničesar ne pritrdite ali obešajte na ročaj.
Notranjosti pečice ne pokrivajte z aluminijasto folijo.
V vročo pečico nikoli ne vlivajte vode. S tem lahko poškodujete emajl v njej.
Nikoli ne vlecite posode po dnu pečice, saj lahko s tem poškodujete emajl v pečici.
Prepričajte se, da se električni kabli drugih naprav ne dotikajo vročih delov pečice oz. da se ne ujamejo v njena vrata.
Pečice nikoli ne izpostavljajte atmosferskim vplivom.
VAROVANJE OKOLJA
Odstranjevanje embalažnega materiala
Embalažni material je mogoče 100-odstotno reciklirati in je označen z ustreznim simbolom (
odlagajte v okolje, temveč jih odstranite po predpisih krajevnega komunalnega podjetja.
). Zato delov embalaže ne
Odstranjevanje izdelka
-
Naprava je označena skladno z Evropsko direktivo 2002/96/ES o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO).
S pravilnim načinom odstranjevanja izdelka boste pomagali preprečiti morebitne negativne posledice ter vplive na okolje
in zdravje ljudi, ki bi se lahko pojavili ob nepravilnem odstranjevanju izdelka.
-
Simbol
na izdelku ali v priloženih dokumentih opozarja, da z izdelkom ni dovoljeno ravnati kot z običajnimi
gospodinjskimi odpadki, temveč ga je treba odpeljati na ustrezno zbirno mesto za predelavo električne in elektronske
opreme.
Varčevanje z energijo
-
Pečico predhodno segrevajte samo, če je tako predpisano v razpredelnici za pečenje ali v receptu.
Uporabljajte temno lakirane ali emajlirane pekače, saj precej bolje vpijajo toploto.
Pečico izključite 10/15 minut pred iztekom nastavljenega časa pečenja. Hrana, ki jo je treba pripravljati dalj časa, se še
naprej kuha oz. peče tudi po izklopu pečice.
Izjava o ustreznosti
-
Ta pečica, ki je predvidena za stik z živili, ustreza zahtevam evropske uredbe ( ) št. 1935/2004 ter je bila zasnovana,
izdelana in prodana skladno z varnostnimi zahtevami Direktive o nizkonapetostni opremi 2006/95/ES (ki je nadomestila
Direktivo 73/23/EGS in poznejše spremembe) in z zahtevami za zaščito po Direktivi o elektromagnetni združljivosti
2004/108/ES.
VODNIK ZA ODPRAVLJANJE TEŽAV
Pečica ne deluje:
•
•
Preverite prisotnost omrežne napetosti in tudi, če je pečica priključena na električno napetost.
Z izklopom in ponovnim vklopom pečice preverite, če je napaka še vedno prisotna.
Vrata se ne odprejo:
•
•
Z izklopom in ponovnim vklopom pečice preverite, če je napaka še vedno prisotna.
Pomembno: Vrata pečice se med samodejnim čiščenjem ne morejo odpreti. Počakajte, da se samodejno odklenejo
(glejte poglavje »Program čiščenja pri pečicah s funkcijo pirolize«).
SL27
Elektronski programator ne deluje:
•
Če se na zaslonu izpišeta črka » « in številka, se obrnite na najbližjo servisno službo. V tem primeru navedite številko, ki
sledi črki » «.
SERVISNA SLUŽBA
Pred klicanjem servisne službe:
1.
Preverite, ali lahko napako odpravite sami ob pomoči predlogov v poglavju »Navodila za odpravljanje težav«.
2.
Z izklopom in ponovnim vklopom naprave preverite, ali je napaka še vedno prisotna.
Če tudi po zgoraj navedenih ukrepih ne odpravite napake, pokličite najbližjo servisno službo.
Vedno navedite:
•
kratek opis napake;
•
tip in točen model pečice;
•
servisno številko (številka po besedi Service na napisni ploščici), ki je na notranjem desnem robu v notranjosti pečice
(vidna pri odprtih vratih pečice). Servisna številka je navedena tudi v garancijski knjižici;
•
točen naslov;
•
svojo telefonsko številko.
Če je potrebno popravilo, se obrnite na pooblaščeno servisno službo (tako zagotovite uporabo originalnih nadomestnih delov
in pravilno izvedbo popravila).
ČIŠČENJE
OPOZORILO
-
Za čiščenje nikoli ne uporabljajte parne čistilne opreme.
Pečico čistite samo, ko je dovolj hladna, da se je lahko dotaknete.
Napravo izklopite iz električne napetosti.
Zunanjost pečice
POMEMBNO: Ne uporabljajte jedkih ali abrazivnih detergentov. Če kakšen tovrsten izdelek nenamerno pride v stik z
napravo, jo takoj očistite z vlažno krpo.
•
Površino očistite z vlažno krpo. Če je površina zelo umazana, dodajte v vodo nekaj kapljic sredstva za pomivanje posode.
Površino nazadnje obrišite s suho krpo.
Notranjost pečice
POMEMBNO: Ne uporabljajte abrazivnih gobic, kovinskih strgal ali grobih sredstev. Ta sredstva lahko sčasoma uničijo
emajlirane površine in steklena vrata pečice.
•
Po vsaki uporabi počakajte, da se pečica ohladi, in jo očistite, ko je še topla, da odstranite nečistoče in madeže zaradi
ostankov hrane (npr. živila z visoko vsebnostjo sladkorja).
•
Uporabljajte namenska sredstva za čiščenje pečic in dosledno upoštevajte navodila proizvajalca.
•
Steklo na vratih očistite z ustreznim tekočim detergentom. Za lažje čiščenje lahko vrata snamete s pečice (glejte
VZDRŽEVANJE).
•
Za čiščenje zgornjega dela pečice lahko spustite zgornji grelec za žar (samo pri nekaterih modelih, glejte VZDRŽEVANJE).
Opomba: Med daljšim kuhanjem ali pečenjem jedi z visoko vsebnostjo vode (npr. pica, zelenjava) lahko pride do
kondenzacije na notranji strani vrat in okoli tesnila. Ko se pečica ohladi, obrišite notranji del vrat s krpo ali gobo.
Oprema:
•
•
Opremo takoj po uporabi namočite v vodi z detergentom za posodo. Za prijemanje vročih delov opreme uporabljajte
zaščitne rokavice.
Ostanke hrane lahko odstranite z ustrezno krtačo ali gobo.
Čiščenje zadnje stene in stranskih katalitičnih plošč pečice (če sta prisotni):
POMEMBNO: Ne uporabljajte jedkih ali abrazivnih detergentov, grobih krtač, čistil za lonce ali razpršil za čiščenje pečic,
ki bi lahko poškodovali katalitične površine in pokvarili njihove lastnosti samodejnega čiščenja.
•
Prazno pečico pustite približno eno uro delovati z ventilatorjem pri temperaturi 200 °C.
•
Zatem počakajte, da se naprava ohladi, in nato z gobo odstranite ostanke živil.
SL28
Čistilni cikel pečic s funkcijo pirolize (če je prisotna):
-
OPOZORILO
Med ciklom pirolize se ne dotikajte pečice.
Med ciklom pirolize se otroci ne smejo zadrževati v bližini pečice.
Ta funkcija pri temperaturi pribl. 500 °C sežge madeže, ki nastanejo v pečici med pečenjem. Pri tako visoki temperaturi se obloge
spremenijo v lahek pepel, ki ga je mogoče preprosto obrisati z vlažno krpo, kadar je pečica hladna. Funkcije pirolize ne smete
izbrati po vsaki uporabi, temveč le kadar je pečica zelo umazana ali kadar pri predgretju ali pečenju nastajajo dim ali hlapi.
•
Če je pečica nameščena pod kuhalno ploščo, se prepričajte, da so med izvajanjem funkcije samočiščenja (pirolize)
izključeni vsi gorilniki oz. električna kuhališča.
•
Pred zagonom funkcije pirolize odstranite ves pribor.
•
Pred uporabo pirolitične funkcije odstranite najhujšo umazanijo z vlažno gobo, da zagotovite optimalno čiščenje vrat
pečice.
Naprava je opremljena z dvema funkcijama pirolize:
1.
Varčni cikel (PYRO EXPRESS/ECO): porabi približno 25 % manj energije kot standardni cikel. Uporabljajte ga v rednih
časovnih presledkih (po dva- ali trikratnem zaporednem pečenju mesa).
2.
Standardni cikel (PYRO): primeren za čiščenje zelo umazane pečice.
•
V vsakem primeru se po določenem številu rab in glede na to, kako umazana je pečica, na zaslonu izpiše sporočilo, ki vam
predlaga zagon samočistilnega cikla.
Opomba: Med izvajanjem funkcije pirolize ni mogoče odpreti vrat pečice. Ta ostanejo zaklenjena, dokler se
temperatura v pečici ne spusti na sprejemljivo varno raven.
VZDRŽEVANJE
-
OPOZORILO
Uporabljajte zaščitne rokavice.
Pred izvajanjem naslednjih opravil počakajte, da se pečica ohladi.
Pečico izklopite iz električne napetosti.
ODSTRANJEVANJE VRAT
Postopek odstranjevanja vrat:
1.
2.
3.
Vrata do konca odprite.
Dvignite zaporna vzvoda in ju do konca potisnite naprej (sl. 1).
Vrata do konca zaprite (A), jih dvignite (B) in zavrtite (C), da se sprostijo (D) (sl. 2).
Za ponovno namestitev vrat:
1.
2.
3.
4.
Sl. 1
Tečaja vstavite na njuni mesti.
Vrata do konca odprite.
Ponovno spustite zaporna vzvoda.
Zaprite vrata.
Sl. 2
SL29
PREMIKANJE ZGORNJEGA GRELCA (SAMO NEKATERI MODELI)
1.
2.
3.
Sl. 3
Odstranite stranske rešetke za dodatno opremo (sl. 3).
Grelec (sl. 4) nekoliko izvlecite in ga nato spustite (sl. 5).
Grelec namestite v pravilni položaj tako, da ga dvignete, narahlo povlečete k sebi in preverite, da je naslonjen na stranske
nosilce.
Sl. 4
Sl. 5
ZAMENJAVA ŽARNICE V PEČICI
Zamenjava zadnje žarnice (če je prisotna):
1.
Pečico izklopite iz električne napetosti.
2.
Odvijte pokrov žarnice (sl. 6), zamenjajte žarnico (glejte opombo o tipu žarnice) in ponovno privijte pokrov žarnice.
3.
Pečico ponovno priključite na električno napetost.
Zamenjava stranske žarnice (če je prisotna):
1.
Pečico izklopite iz električne napetosti.
2.
Odstranite stranske rešetke za dodatno opremo, če je prisotna (sl. 3).
3.
Z izvijačem potisnite pokrov žarnice navzdol (glejte sl. 7).
4.
Zamenjajte žarnico (glejte opombo o tipu žarnice) (sl. 8).
5.
Ponovno namestite zaščitni pokrov žarnice in ga potisnite proti steni, da se pravilno zaskoči (sl. 9).
6.
Ponovno namestite stranske rešetke za dodatno opremo.
7.
Pečico ponovno priključite na električno napetost.
Sl. 5
Sl. 6
Sl. 7
Sl. 8
Opomba:
Uporabljajte samo žarnice moči 25–40 W/230 V, tip E14, toplotno odporne do temperature 300 °C, ali halogenske žarnice
20–40 W/230 V, tip G9, toplotno odporne do temperature 300 °C.
Žarnica, ki se uporablja v napravi, je posebej namenjena za električne naprave in ni primerna za razsvetljavo prostorov v
gospodinjstvu (Uredba Komisije (ES) št. 244/2009).
Žarnice so na voljo v naši servisni službi.
POMEMBNO:
Če uporabljate halogenske žarnice, jih ne smete prijemati z golimi rokami, ker jih lahko prstni odtisi poškodujejo.
Pečice ne uporabljajte, dokler ne namestite zaščitnega pokrova.
SL30
NAVODILA ZA UPORABO PEČICE
ZA PRIKLJUČITEV NA ELEKTRIČNO NAPETOST GLEJTE POGLAVJE »NAMESTITEV«
3
1
6
2
7
5
12
4
8
11
5
10
9
1. Upravljalna plošča
2. Zgornji grelec/žar
3. Hladilni ventilator (ni viden)
4. Ploščica s podatki (ne odstranite)
5. Lučke
6. Okrogli grelec (ni viden)
7. Ventilator
8. Raženj (če je prisoten)
9. Spodnji grelec (ni viden)
10. Vrata
11. Položaj rešetk (število rešetk je navedeno na sprednji strani pečice)
12. Zadnja stena
Opomba:
Med peko se hladilni ventilator lahko sproža v rednih presledkih, da kar najbolj omeji porabo
energije.
Po koncu peke in izklopu pečice lahko hladilni ventilator deluje še nekaj časa
Če med pečenjem odprete vrata pečice, se grelni elementi izključijo.
PRILOŽEN PRIBOR
Slika A
Slika B
Slika C
Slika D
Slika E
A. REŠETKA: Rešetko je mogoče uporabljati za peko jedi ali kot podporo za posodo, modele za pecivo in
katero koli drugo posodo, namenjeno za uporabo v pečici.
B. PRESTREZNI PLADENJ: Prestrezni pladenj je namenjena za postavitev pod rešetko, kjer prestreza
maščobo, ali kot pekač za kuhanje mesa, rib, zelenjave, fokače itd.
C. PEKAČ: Za peko kruha in peciva ter tudi za pečenke, ribe v lastnem soku itd.
D. KATALITIČNE OBLOGE: za preprostejše in temeljitejše čiščenje sten pečice.
E. POMIČNA VODILA: Za lažje vstavljanje in odstranjevanje pribora.
Število dodatne opreme se lahko spreminja glede na kupljeni model.
PRIBOR, KI NI PRILOŽEN
Druge dele pribora je mogoče kupiti posebej pri servisni službi.
SL31
VSTAVLJANJE REŠETK IN DRUGE DODATNE OPREME V PEČICO
Rešetka in druga dodatna oprema so opremljeni z blokirnim mehanizmom, ki preprečuje njihovo
nehoteno odstranjevanje.
Sl. 1
1.
2.
Sl. 2
Vstavite rešetko vodoravno, z dvignjenim delom »A« navzgor (sl. 1).
Rešetko nagnite, ko doseže položaj zaklepanja »B« (sl. 2).
Sl. 3
3. Rešetko vrnite v vodoraven položaj in jo potisnite do konca proti »C« (sl. 3).
4. Za odstranjevanje rešetke opravite postopek v obratnem vrstnem redu.
Drugo dodatno opremo, na primer prestrezni pladenj in pladenj za peko, vstavite na enak način. Štrleči
del na ravni podlagi omogoča zaklepanje dodatne opreme na njeno mesto.
OPIS UPRAVLJALNE PLOŠČE
Koniec pieczenia: 19:10
ZASLON
TIPKE NA DOTIK: Uporabite jih tako, da se preprosto dotaknete ustreznega simbola (potreben je le rahel
dotik).
Vklop/izklop (ob pritisku gumba za vklop/izklop pečice se oglasi zvočni signal, ki ga ni mogoče
onemogočiti).
Za dostop do glavnega menija ali vrnitev na začetni zaslon
Za dostop do 10 najpogosteje uporabljenih funkcij
za vrnitev na prejšnji zaslon
Za brskanje po funkcijah/možnostih in spreminjanje prednastavljenih vrednosti
za izbiro in potrditev nastavitev
Za začetek kuhanja
SL32
SEZNAM FUNKCIJ
Po vklopu pečice pritisnite simbol
in na zaslonu se prikažejo naslednji prikazi.
Recipes
A
Traditional
B
Specials
Traditional manual cooking functions
C
D
A.
B.
C.
D.
Simbol za označeno funkcijo
Označeno funkcijo lahko izberete s pritiskom
Opis označene funkcije
Dodatne razpoložljive informacije, ki jih lahko izberete
PODROBNOSTI FUNKCIJE
Po izbiri želene funkcije pritisnite gumb
povezane podrobnosti.
, na zaslonu pa se prikažejo dodatne možnosti in s tem
Cursor
Zone 1
Medium
--:--
GRILL POWER
COOK TIME
Zone 2
No
Grill
PREHEAT
--:-END TIME
Zone 3
Zone 4
Za premikanje med različnimi območji uporabite gumba
in
: Kazalec se premakne na nastavljive
vrednosti v zgoraj opisanem zaporedju. Pritisnite
, da izberete vrednost, jo nastavite z
in
potrdite s pritiskom na gumb
.
PRVA UPORABA NAPRAVE – IZBIRA JEZIKA IN NASTAVITEV ČASA
Za pravilno uporabo pečice morate ob prvem vklopu izbrati želeni jezik in nastaviti pravilen čas.
Opis postopka:
1. Pritisnite : Na zaslonu se prikaže seznam prvih treh razpoložljivih jezikov.
2. Pritisnite gumba
in
, da se premaknete navzdol po seznamu.
3. Ko je označen želeni jezik, pritisnite
, da ga izberete.
Po izbiri jezika na zaslonu utripa 12:00.
4. Čas nastavite z gumboma
in
. Če se želite hitreje premikati skozi številke, držite pritisnjen
gumb.
5. Nastavitev potrdite s pritiskom na
: Zaslon prikaže seznam funkcij.
IZBIRANJE FUNKCIJ ZA KUHANJE
Recipes
Traditional
Specials
Traditional manual cooking functions
1.
2.
3.
Če je pečica izključena, pritisnite gumb ; na zaslonu se prikažejo funkcije za kuhanje.
Za brskanje po različnih možnostih pritisnite gumbe
: izbirna funkcija se označi z belo barvo
na sredini zaslona.
Opomba:za seznam in opis funkcij glejte tabelo na strani 37 in na strani 38.
Izberite funkcijo s pritiskom na gumb
: Na zaslonu se prikažejo nastavitve kuhanja. Če so
prednastavljene vrednosti ustrezne, pritisnite gumb za začetek , sicer pa jih spremenite, kot je
opisano zgoraj.
SL33
NASTAVITEV TEMPERATURE/MOČI ŽARA
200°C
--:-COOK TIME
TEMPERATURE
No
Forced Air
--:-END TIME
PREHEAT
180°C
--:--
TEMPERATURE
No
COOK TIME
Forced Air
PREHEAT
Insert food on level 3
Press
when done
--:-END TIME
Če želite spremeniti temperaturo ali moč žara, ravnajte takole:
1. Preverite, ali je kazalec postavljen poleg temperaturne vrednosti (območje 1); pritisnite gumb
, da
izberete parameter za spremembo: Vrednosti temperature utripajo.
2. Z gumbi
nastavite želeno vrednost.
3. Za potrditev pritisnite gumb
in pritisnite . Na zaslonu se prikaže, na katero raven morate dati
hrano.
4. Pritisnite
za začetek kuhanja.
Nastavljeno temperaturo lahko na enak način spremenite tudi med kuhanjem.
5. Po koncu kuhanja se prikaže obvestilo o koncu kuhanja. Zdaj lahko pečico izklopite s pritiskom na
ali pa podaljšate kuhanje s pritiskom na
. Ko je pečica izklopljena, se na zaslonu kaže vrstica
hlajenja, ki kaže temperaturo v pečici.
PREDGREVANJE PEČICE
180°C
--:--
TEMPERATURE
No
COOK TIME
Forced Air
PREHEAT
--:-END TIME
180°C
No
180°C
--:--
TEMPERATURE
COOK TIME
Forced Air
PREHEAT
--:--
TEMPERATURE
--:--
Yes
END TIME
COOK TIME
Forced Air
PREHEAT
--:-END TIME
Če želite pred vstavljanjem hrane segreti pečico, spremenite privzete izbire pečice takole:
1. Z gumboma
in
premaknite kazalec na predgrevanje.
2. Pritisnite gumb
, da izberete nastavitev: Na zaslonu se prikaže »No«.
3. Če želite nastavitev spremeniti, pritisnite
ali
: Na zaslonu se prikaže »Yes« (Da).
4. Za potrditev izbire pritisnite gumb
.
HITRO PREDGREVANJE
180°C
- 00:02
180°C
- 00:02
180°C
TEMPERATURE
INSERT IN
TEMPERATURE
INSERT IN
TEMPERATURE
Fast Preheating
Preheating
- 00:02
INSERT IN
Oven is Hot!
Če želite pred vstavljanjem hrane hitro segreti pečico, spremenite privzete izbire pečice takole:
1. Izberite funkcijo hitrega predgrevanja z gumbi
.
2. Potrdite s pritiskom na
: Na zaslonu se prikažejo nastavitve.
3. Če se prikaže želena temperatura, pritisnite , sicer pa jo spremenite, kot je opisano v prejšnjih
odstavkih. Ko pečica doseže nastavljeno temperaturo, se zasliši zvočni signal. Ob koncu predgrevanja
pečica samodejno izbere običajno funkcijo .
Zdaj lahko v pečico vstavite hrano za kuhanje.
4. Če želite nastaviti drugo funkcijo za kuhanje, pritisnite
in izberite želeno funkcijo.
NASTAVITEV ČASA KUHANJA
180°C
--:--
TEMPERATURE
No
PREHEAT
COOK TIME
Forced Air
--:-END TIME
180°C
- 00:00
TEMPERATURE
No
PREHEAT
HH:MM
Forced Air
--:-END TIME
180°C
- 00:20
TEMPERATURE
No
PREHEAT
HH:MM
Forced Air
19:20
END TIME
To funkcijo lahko uporabite za kuhanje hrane določen čas, najmanj 1 minuto in največ najdaljši čas, ki ga
dopušča izbrana funkcija, nato pa se pečica samodejno izklopi.
1. Če želite izbrati funkcijo, postavite kazalec poleg »COOK TIME« z gumboma
.
2. Pritisnite gumb
, da izberete nastavitev; na zaslonu utripa »00:00«.
3. Spremenite vrednost z gumboma
in
, da prikažete želeni čas kuhanja.
4. Izbrano vrednost potrdite s pritiskom na gumb
.
SL34
ZAPEČENJE
Ob koncu kuhanja se pri določenih funkcijah na zaslonu prikaže možnost zapečenja jedi. To funkcijo lahko
uporabite samo po nastavitvi časa kuhanja.
- 00:05
COOK TIME
20:05
Browning
Cooking finished at 20:00
^ to prolong, ✓ to brown
Browning finished at 20:05
END TIME
Po koncu časa kuhanja se na zaslonu prikaže: »^ to prolong, to brown«. Pritisnite gumb
začne 5-minutni cikel zapečenja. To funkcijo lahko uporabite po kuhanju le enkrat.
, da pečica
NASTAVITEV KONCA KUHANJA/ZAKASNITEV VKLOPA
Nastavite lahko konec kuhanja, tako da začetek kuhanja zakasnite za največ 23 ur in 59 minut. To lahko
storite samo po nastavitvi časa kuhanja. Ta nastavitev je na voljo samo, kadar za izbrano funkcijo ni
potrebno pregrevanje.
180°C
- 00:20
TEMPERATURE
HH:MM
Forced Air
No
19:20
PREHEAT
END TIME
180°C
180°C
- 00:20
TEMPERATURE
HH:MM
Forced Air
No
19:20
PREHEAT
- 00:20
TEMPERATURE
No
END TIME
HH:MM
Forced Air
PREHEAT
20:10
END TIME
Po nastavitvi časa kuhanja se na zaslonu prikaže konec časa kuhanja (na primer 19:20). Če želite zakasniti
konec časa kuhanja, s tem pa tudi začetek časa kuhanja, ravnajte takole:
1. Postavite kazalec poleg časa konca kuhanja z gumboma
.
2. Pritisnite gumb
, da izberete nastavitev: Utripa čas konca kuhanja.
3. Konec časa kuhanja zakasnite tako, da z gumboma
in
nastavite želeno vrednost.
4. Izbrano vrednost potrdite s pritiskom na gumb
.
5. Pritisnite gumb . Na zaslonu se prikaže, na katero raven morate dati hrano.
6. Pritisnite gumb , da vklopite funkcijo. Pečica začne kuhati po določenem času, ki se izračuna tako,
da se kuhanje konča ob nastavljenem času (na primer: če je treba določeno jed kuhati 20 minut in je
čas konca kuhanja nastavljen na 20:10, začne pečica kuhati ob 19:50).
Opomba: Med intervalom pred začetkom kuhanja lahko pečico kadar koli vklopite s pritiskom na
gumb .
Nastavljene vrednosti (temperatura, nastavitev žara, čas kuhanja) lahko med kuhanjem kadar koli
spremenite z gumboma
in
, kot je opisano v prejšnjih odstavkih.
ČASOVNIK
00 : 00 : 00
(HH)
Press
(MM)
01 : 10 : 00
(SS)
to set Timer, ✓ to Start
(HH)
Press
(MM)
01 : 09 : 00
(SS)
to set Timer, ✓ to Start
Timer
To funkcijo lahko uporabljate samo pri izključeni pečici in je uporabna na primer za nadzor časa kuhanja
testenin. Najdaljši čas, ki ga lahko nastavite, je 1 ura in 30 minut.
1. Ko je pečica izključena, pritisnite gumb
: Zaslon prikaže »00:00:00«.
2. Pritisnite gumba
in
, da izberete želeni čas.
3. Za začetek odštevanja pritisnite gumb
. Po poteku nastavljenega časa se na zaslonu prikaže
»00:00:00« in se zasliši zvočni signal. Zdaj lahko čas podaljšate na zgoraj opisani način ali izklopite
časovnik s pritiskom na gumb
(na zaslonu se prikaže točen čas).
SL35
RECEPTI
Po zaslugi tehnologije »Šesti čut« ponuja pečica 30 prednastavljenih receptov z idealnimi temperaturami
kuhanja.
Preprosto upoštevajte recept glede sestavin in načina priprave. Nato nadaljujte takole:
Settings
Fish
Chicken Breasts
Recipes
Poultry
Roast Chicken
Traditional
Vegetables
6th Sense: Press ✓ to view recipes
Fully automatic 6th Sense recipes
Automatic
6th Sense: See cookbook for description
Automatic
- 00:45
CONTROL
COOK TIME
Roast Chicken
19:45
Insert food on level 3
Press
when done
COOK TIME
Cooking
END TIME
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
- 00:44
CONTROL
19:45
END TIME
Izberite »RECIPES« z gumbi
in potrdite z
.
Izberite jed za kuhanje na prikazanem seznamu.
Izbrano jed potrdite z gumbom
.
Izberite želeni recept z gumbi
.
Potrdite s pritiskom na gumb
: Na zaslonu se prikaže približni čas kuhanja.
Hrano dajte v pečico in pritisnite gumb . Na zaslonu se prikaže, na katero raven morate dati hrano.
Pritisnite gumb , da se začne kuhanje. Če želite zakasniti začetek kuhanja, glejte ustrezni odstavek.
Cooking nearly finished
Please check on food
Please turn food
Cooking Finished at 19:45
Press to Prolong Cooking
Opomba: Določene jedi je treba med kuhanjem obrniti ali premešati: Pečica takrat odda zvočni
signal in na zaslonu se prikaže, kaj morate storiti.
Začetni prikazani čas kuhanja je samo približen: med kuhanjem se lahko samodejno podaljša.
Malce pred koncem časa kuhanja pečica zahteva, da preverite, ali je hrana dovolj kuhana. Če ni, lahko čas
ročno podaljšate z gumbi
.
BLIŽNJICE
Lasagna
Pizza
Chicken Breasts
Your most used cooking functions
1.
2.
3.
4.
Pritisnite gumb
: Zaslon kaže 10 najpogosteje uporabljenih funkcij.
Za premikanje po seznamu uporabite gumbe
.
Pritisnite
, da izberete želeno funkcijo.
Če želite spremeniti nastavitve izbrane funkcije, ravnajte, kot je opisano v prejšnjih odstavkih.
NASTAVITVE
1.
2.
Če želite spremeniti nekatere nastavitve zaslona, izberite »SETTINGS« v glavnem meniju z gumbi
.
Potrdite s pritiskom na
: Zaslon prikaže, katere nastavitve lahko spremenite (jezik, glasnost
zvočnega signala, svetlost zaslona, čas, funkcija za varčevanje z energijo).
3. Z gumbi
izberite nastavitev, ki jo želite spremeniti.
4. Za potrditev pritisnite gumb
.
5. Upoštevajte navodila na zaslonu, da spremenite nastavitve.
6. Pritisnite
; na zaslonu se prikaže obvestilo, ki potrjuje vašo izbiro.
Opomba: Ko je pečica izključena, se, če je izbran način ECOMODE (varčevanje z energijo), zaslon čez
nekaj minut izključi in kaže uro. Za prikaz informacij na zaslonu in ponovni vklop luči preprosto pritisnite
ali zavrtite kateri koli gumb. Med funkcijo kuhanja pri vključenem načinu ECOMODE se luč pečice izklopi
po 1 minuti kuhanja in znova vklopi ob vsakem posegu uporabnika. Če te funkcije ne izberete (OFF), se po
nekaj minutah prikaz samo zatemni.
ZAKLEPANJE TIPK
S to funkcijo lahko zaklenete gumbe na nadzorni plošči.
Za vklop za najmanj 3 sekunde hkrati pritisnite
in
. Ko je funkcija vključena, se zaklenejo funkcije
gumbov in se na zaslonu prikaže obvestilo ter simbol . To funkcijo lahko vklopite tudi med kuhanjem.
Za izklop ponovite zgornji postopek. Ko je vključena funkcija zaklepanja tipk, lahko izklopite pečico z
gumbom .
SL36
RAZPREDELNICA Z OPISOM FUNKCIJ
GLAVNI MENI
NASTAVITVE
RECEPTI
TRADICIONALNO
Nastavljanje zaslona (jezik, čas, svetlost, glasnost zvočnega signala,
funkcija za varčevanje z energijo).
Izbiranje 30 različnih prednastavljenih receptov (glejte priloženo knjižico
z recepti). Pečica samodejno nastavi optimalno temperaturo, kuhanje in
čas kuhanja. Pomembno je, da upoštevate navodila v knjižici receptov, ki
so povezana s pripravo, dodatno opremo in uporabljeno ravnijo pečice.
Glejte TRADICIONALNE FUNKCIJE.
POSEBNE FUNKCIJE Glejte POSEBNE FUNKCIJE.
TRADICIONALNE FUNKCIJE
HITRO
PREDGREVANJE
TRADICIONALNO
ŽAR
TURBO ŽAR
KONVEKCIJA
KONVEKCIJSKO
PEČENJE
Za hitro predhodno ogretje pečice.
Za pečenje vseh vrst jedi na le eni rešetki. Uporabite 3. raven. Za kuhanje
pic, slanih pit in sladkarij s tekočim polnilom uporabite 1. ali 2. raven.
Pečice ni treba predhodno segreti.
Za peko zarebrnic, ražnjičev, klobas na žaru, za gratiniranje zelenjave in
pripravo zlato zapečenega kruha. Hrano položite na 4. ali 5. raven. Kadar
pečete meso, uporabite prestrezno ponev za zbiranje mesnih sokov.
Položite jo na 3./4. raven in vanjo nalijte približno pol litra vode. Pečice ni
treba predhodno segreti. Med pečenjem morajo vrata pečice ostati
zaprta.
Za pečenje velikih kosov mesa (stegna, rostbif in piščanci). Položite hrano
na srednje rešetke. Uporabite prestrezno ponev za zbiranje mesnih
sokov. Namestite jo na 1. ali 2. rešetko in dodajte približno pol litra vode.
Pečice ni treba predgrevati. Med pečenjem morajo vrata pečice ostati
zaprta. S to funkcijo lahko uporabljate tudi žar, če je na voljo.
Za kuhanje različnih jedi, ki potrebujejo enako temperaturo, hkrati na več
(največ treh) ravneh (npr. ribe, zelenjava, kolači). To funkcijo lahko
uporabite za kuhanje različnih jedi brez prenosa vonjav med
posameznimi jedmi. Za kuhanje na samo eni ravni uporabite 3. raven, 1.
in 4. za kuhanje na dveh ravneh, 1., 3. in 5. pa za kuhanje na treh ravneh.
Pečice ni treba predhodno segreti.
Za pečenje mesa in peciva s tekočim nadevom (slano ali sladko) na eni
polici. Uporabite 3. raven. Pečice ni treba predhodno segreti.
SL37
POSEBNE FUNKCIJE
ODMRZOVANJE
Za pospešitev odmrzovanja hrane. Položite hrano na srednjo rešetko.
Pustite hrano v embalaži, da se ne posuši na zunanji strani.
Za ohranjanje toplote in hrustljavosti ravno kuhane hrane (npr. meso,
POGREVANJE
ocvrta hrana ali flani). Položite hrano na srednjo rešetko. Ta funkcija se ne
vklopi, če je temperatura pečice nad 65 °C.
Za optimalno vzhajanje sladkega ali slanega testa. Za zagotavljanje
VZHAJANJE
kakovosti priprave se funkcija ne vklopi, če je temperatura pečice nad
40 °C. Testo položite na 2. polico. Pečice ni treba predhodno segreti.
Kuhanje pripravljenih jedi, ki se hranijo na sobni temperaturi ali v
hladilniku (piškoti, tekoče zmesi za kolače, kolački, predjedi in pekarsko
PRIROČNE FUNKCIJE pecivo). Ta funkcija hitro blago prekuha vso hrano; uporabite jo lahko
tudi za pogrevanje kuhane hrane. Upoštevajte navodila na embalaži živil.
Pečice ni treba predgrevati.
Kuhanje velikih kosov mesa (nad 2,5 kg). Uporabite 1. ali 2. raven,
odvisno od velikosti kosa. Pečice ni treba predhodno segreti.
MAKSI KUHANJE
Priporočamo, da meso med kuhanjem obrnete, da se enakomerno
zapeče na obeh straneh. Najbolje je, da meso občasno zalijete, da
preprečite, da bi se izsušilo.
Lazanja
Pica Funkcija samodejno nastavi idealno temperaturo kuhanja in način za 5
Zavitek različnih vrst pripravljene kuhane hrane. Uporabite 2. ali 3. raven. Pečice
ZMRZNJENA
Pomfrit ni treba predhodno segreti.
HRANA
Kruh
Temperaturo lahko nastavite v območju od 50 do 250 °C, da skuhate
Po meri
druge vrste izdelkov.
Kuhanje polnjenih pečenk in mesa v kosih na eni polici. Ta funkcija
uporablja prekinjano blago pomoč ventilatorja, da se hrana ne izsuši. Pri
tej funkciji EKO se luč med kuhanjem izklopi in jo lahko začasno znova
EKO KONVEKCIJA
vklopite s pritiskom na gumb za potrditev. Da povečate energetsko
učinkovitost, priporočamo, da med kuhanjem ne odpirate vrat.
Priporočamo uporabo 3. ravni. Pečice ni treba predhodno segreti.
SL38
RAZPREDELNICE PEČENJA
Recept
Funkcija
PredRešetka
gretje (od spodaj
navzgor)
-
2/3
Temp.
(°C)
160–180
Kvašeno pecivo
Torte z nadevom
(skutna pita, zavitek,
jabolčna pita)
-
1–4
160–180
-
3
160–200
-
1-4
160–200
-
3
170–180
1–4
-
1–3–5
-
3
180–200
-
1–4
180–190
-
1–3–5
-
3
90
-
1–4
90
-
1–3–5
90
-
1/2
190–250
Princeske
-
1–4
-
1–3–5
SL39
4. raven: Pekač za kolače na
rešetki
30–90
1. raven: Pekač za kolače na
rešetki
Prestrezni pladenj/pekač ali
35–90
posoda za kolače na rešetki
4. raven: Pekač za kolače na
rešetki
40–90
1. raven: Pekač za kolače na
rešetki
20–45 Prestrezni pladenj ali pekač
30–40 Prestrezni pladenj ali pekač
4. raven: Ponev na rešetki
35–45 1. raven: Prestrezni pladenj
ali pekač
5. raven: Ponev na rešetki
3. raven: Ponev na rešetki
180–190 35–45*
1. raven: Prestrezni pladenj
ali pekač
Beljakovi poljubčki
Kruh/pica/fokača
(italijanski kruh)
30–90 Pekač za kolače na rešetki
4. raven: Rešetka
160–170 20–45 1. raven: Prestrezni pladenj
ali pekač
5. raven: Ponev na rešetki
3. raven: Ponev na rešetki
160–170 20–45*
1. raven: Prestrezni pladenj
ali pekač
Keksi/kolački
Čas Pribor in opombe
(min)
110–150 Prestrezni pladenj ali pekač
4. raven: Ponev na rešetki
140–160 1. raven: Prestrezni pladenj
ali pekač
5. raven: Ponev na rešetki
140– 3. raven: Ponev na rešetki
160* 1. raven: Prestrezni pladenj
ali pekač
15–50 Prestrezni pladenj ali pekač
4. raven: Ponev na rešetki
190–250 20–50 1. raven: Prestrezni pladenj
ali pekač
5. raven: Ponev na rešetki
3. raven: Ponev na rešetki
190–250 25–50*
1. raven: Prestrezni pladenj
ali pekač
Recept
Funkcija
PredRešetka
gretje (od spodaj
navzgor)
-
3
Lazanja/pečene
testenine/kaneloni/
flani
Jagnjetina/teletina/
govedina/svinjina,
1 kg
Piščanec/zajec/raca,
1 kg
Puran/gos, 3 kg
Pečena riba/
v lastnem soku (file,
cela)
Polnjena zelenjava
(paradižniki, bučke,
jajčevci)
Opečen kruh
180–190
Čas Pribor in opombe
(min)
40–55 Pekač za kolače na rešetki
4. raven: Pekač za kolače na
rešetki
180–190 45–70
1. raven: Pekač za kolače na
rešetki
5. raven: Pekač za kolače na
rešetki
3. raven: Pekač za kolače na
180–190 45–70*
rešetki
1. raven: Prestrezni pladenj
ali pekač + pekač za kolače
-
1–4
-
1–3–5
-
3
190–200
-
1–4
180–190
-
1–3–5
-
3
190–200
-
3
190–200 80–110
-
3
200–230 50–100
-
2
-
3
180–200
40–60
-
2
180–200
50–60 Ponev na rešetki
-
5
Visoko
Slane pite
(zelenjavna pita,
quiche lorraine)
Vetrci/pecivo iz
listnatega testa
Temp.
(°C)
Ribji fileji/zrezki
-
4
Klobase/kebab/
rebrca/hamburgerji
-
5
SL40
20–30 Prestrezni pladenj ali pekač
4. raven: Ponev na rešetki
20–40 1. raven: Prestrezni pladenj
ali pekač
5. raven: Ponev na rešetki
3. raven: Ponev na rešetki
180–190 20–40*
1. raven: Prestrezni pladenj
ali pekač
45–55 Ponev na rešetki
Prestrezni pladenj ali ponev
na rešetki
Prestrezni pladenj ali ponev
na rešetki
Prestrezni pladenj ali ponev
190–200 80–130
na rešetki
3–6
Prestrezni pladenj ali ponev
na rešetki
Rešetka
4. raven: Rešetka (hrano
obrnite ob polovici časa
Srednja 20–30 kuhanja)
3. raven: Prestrezni pladenj z
vodo
5. raven: Rešetka (hrano
obrnite ob polovici časa
Srednje–
15–30 kuhanja)
visoko
4. raven: Prestrezni pladenj z
vodo
Recept
Funkcija
PredRešetka
gretje (od spodaj
navzgor)
Temp.
(°C)
Čas Pribor in opombe
(min)
2. raven: Rešetka (hrano
obrnite po dveh tretjinah
časa kuhanja)
1. raven: Prestrezni pladenj z
vodo
2. raven: raženj (če je
prisoten)
1. raven: Prestrezni pladenj z
vodo
Ponev na rešetki (hrano po
potrebi obrnite po dveh
tretjinah časa kuhanja)
Prestrezni pladenj ali ponev
na rešetki (hrano po potrebi
obrnite po dveh tretjinah
časa kuhanja)
Prestrezni pladenj ali pekač
(hrano po potrebi obrnite po
dveh tretjinah časa kuhanja)
-
2
Srednja
55–70
-
2
Visoko
60–80
Surova goveja
pečenka, 1 kg
-
3
Srednja
35–45
Jagnječje stegno/
krača
-
3
Srednja
60–90
Pečen krompir
-
3
Srednja
45–55
Gratinirana
zelenjava
-
3
Visoko
10–15 Ponev na rešetki
Lazanja in meso
-
1–4
200
Meso in krompir
-
1–4
200
Ribe in zelenjava
-
1–4
180
Celotni obrok:
Tortica (5. raven)/
lazanja (3. raven)/
meso (1. raven)
-
1–3–5
190
Pečen piščanec
1–1,3 kg
SL41
4. raven: Ponev na rešetki
50–100* 1. raven: Prestrezni pladenj
ali ponev na rešetki
4. raven: Ponev na rešetki
45–100* 1. raven: Prestrezni pladenj
ali ponev na rešetki
4. raven: Ponev na rešetki
30–50* 1. raven: Prestrezni pladenj
ali ponev na rešetki
5. raven: Ponev na rešetki
3. raven: Ponev na rešetki
40–120*
1. raven: Prestrezni pladenj
ali ponev na rešetki
Recept
Funkcija
PredRešetka
gretje (od spodaj
navzgor)
Temp.
(°C)
Čas Pribor in opombe
(min)
-
3
Samodejno
10–15
-
1–4
Samodejno
15–20
-
1–3–5
Samodejno
20–30
-
1–3–4–5
Samodejno
20–30
Polnjene pečenke
-
3
200
80–120*
Kosi mesa (zajec,
piščanec, jagnjetina)
-
3
200
50–100*
Zamrznjena pica
*
Prestrezni pladenj/pekač ali
rešetka
4. raven: Ponev na rešetki
1. raven: Prestrezni pladenj
ali pekač
5. raven: Ponev na rešetki
3. raven: Prestrezni pladenj
ali pekač
1. raven: Ponev na rešetki
5. raven: Ponev na rešetki
4. raven: Prestrezni pladenj
ali pekač
3. raven: Prestrezni pladenj
ali pekač
1. raven: Ponev na rešetki
Prestrezni pladenj ali ponev
na rešetki
Prestrezni pladenj ali ponev
na rešetki
Čas kuhanja je približen. Hrano lahko odstranite iz pečice ob različnih časih, odvisno od osebne
preference.
SL42
PREVERJENI RECEPTI po standardih IEC 50304/60350:2009-03 in DIN 3360-12:07:07
Recept
Funkcija
PredRešetka Temp. Čas Pribor in opombe
gretje (od spodaj (°C) (min)
navzgor)
IEC 60350:2009-03 § 8.4.1
Kolač
-
3
170
15–30 Prestrezni pladenj/pekač
4. raven: Pekač
20–35
1. raven: Prestrezni pladenj
-
1–4
160
-
3
170
-
1–4
160
-
2
170
30–40 Pekač za kolače na rešetki
-
2/3
185
-
1–4
175
70–90 Pekač za kolače na rešetki
4. raven: Pekač za kolače na
rešetki
75–95
1. raven: Pekač za kolače na
rešetki
-
5
Visoko
-
5
5. raven: Rešetka (hrano
obrnite ob polovici časa
Visoko 18–30 kuhanja)
4. raven: Prestrezni pladenj z
vodo
-
3
180
-
1-4
160
-
2
170
-
3
170
-
1–4
160
IEC 60350:2009-03 § 8.4.2
Majhni kolači
IEC 60350:2009-03 § 8.5.1
Nemastni biskvit
IEC 60350:2009-03 § 8.5.2
Dve jabolčni piti
IEC 60350:2009-03 § 9.1.1
Popečen kruh**
IEC 60350:2009-03 § 9.2.1
Burgerji**
25–35 Prestrezni pladenj/pekač
4. raven: Pekač
30–40
1. raven: Prestrezni pladenj
3–6
Rešetka
DIN 3360-12:07 § 6.5.2.3
Jabolčni kolač, kvašeni
kolač
35–45 Prestrezni pladenj/pekač
4. raven: Pekač
55–65
1. raven: Prestrezni pladenj
DIN 3360-12:07 § 6.6
Svinjska pečenka
110–
150
2. raven: Prestrezni pladenj
DIN 3360-12:07, dodatek C
Ploski kolač
40–50 Prestrezni pladenj/pekač
4. raven: Pekač
45–55
1. raven: Prestrezni pladenj
Tabela kuhanja predlaga idealne funkcije in temperature za doseganje najboljših rezultatov s poljubnim
receptom.
Če želite kuhati samo na eni ravni s funkcijo konvekcije, postavite hrano na tretjo raven in izberite
temperaturo, ki je priporočena za funkcijo »FORCED AIR« (KONVEKCIJA) na več kot eni ravni.
Navedbe v tabeli so namenjene za uporabo brez drsnikov. Preizkuse opravite brez drsnikov.
** Pri uporabi žara priporočamo, da pustite proste 3–4 cm na sprednjem robu žara, da olajšate
odstranjevanje.
Razred energetske učinkovitosti (po EN50304)
Za izvedbo preizkusov uporabite ustrezno tabelo.
Poraba energije in čas predgrevanja
Izberite funkcijo in opravite preizkus samo z izbrano možnostjo »Predgrevanje« (»Preheating yes«).
Preizkus točnosti regulacije
Izberite funkcijo in opravite preizkus samo z izključeno možnostjo »Predgrevanje« (pri vključenem
predgrevanju krmilnik pečice namenoma spreminja temperaturni profil).
SL43
PRIPOROČENA UPORABA IN NASVETI
Vodnik po razpredelnici za pečenje
V razpredelnici je označena najboljša funkcija, ki se uporablja za določene jedi, ki jih istočasno pripravite
na eni ali več višinah. Čas pečenja se šteje od trenutka, ko živilo vstavite v pečico, brez predgrevanja (kjer
je potrebno). Temperature in čas priprave so okvirne vrednosti, ki so odvisne od količine živila in vrste
uporabljene posode. Najprej uporabite najnižje priporočene vrednosti. Če živilo ni dovolj kuhano oz.
pečeno, uporabite višje vrednosti. Uporabite priloženo opremo in po možnosti temne kovinske modele za
pecivo ter pekače. Uporabite lahko tudi stekleno (pyrex) ali lončeno posodo in opremo, vendar pri tem
upoštevajte, da je čas pečenja nekoliko daljši. Za dosego najboljšega rezultata dosledno upoštevajte
navodila, ki so podana v razpredelnici za pečenje za izbiro opreme (priložene), ki jo je treba vstaviti na
različne višine.
Istočasno kuhanje ali pečenje različnih jedi
S funkcijo »FORCED AIR« (KONVEKCIJA) lahko hkrati kuhate različne jedi, ki zahtevajo enako temperaturo
kuhanja (na primer ribe in zelenjavo), z uporabo različnih višin. Odstranite jedi, ki zahtevajo krajši čas
pečenja, in v pečici pustite jedi, ki zahtevajo daljši čas pečenja.
Sladice
-
-
Občutljive sladice pripravljajte s funkcijo za tradicionalno pečenje na eni višini. Uporabite temne
kovinske modele za pecivo in jih vedno postavite na priloženo rešetko. Za pečenje na več višinah
izberite funkcijo s stisnjenim zrakom in razvrstite položaje modelov za pecivo, da zagotovite
optimalno kroženje vročega zraka.
Ko želite preveriti, ali je vzhajano pecivo pečeno, zapičite lesen zobotrebec v sredino peciva. Če je
izvlečeni zobotrebec čist, je kolač pripravljen.
Če uporabljate teflonske modele za pecivo, ne namažite robov z maslom, saj pecivo ob robovih ne
vzhaja enakomerno.
Če se pecivo med pečenjem »sesede«, nastavite naslednjič nižjo temperaturo, morda znižajte količino
tekočine v testu in ga bolj rahlo umešajte.
Za sladice z vlažnim nadevom (skutna pita ali sadne pite) uporabite funkcijo »CONVECTION BAKE«
(KONVEKCIJSKO PEČENJE). Če je testo peciva vlažno, pecite na nižji ravni in pred dodajanjem nadeva
posujte spodnji del peciva s krušnimi ali piškotnimi drobtinami.
Meso
-
Uporabite poljuben pekač ali stekleno posodo (pyrex) ustrezne velikosti za pečenje izbranega kosa
mesa. Za pečenje pečenk je najbolje, če na dno posode vlijete nekaj tekočine ter pečenko za boljši
okus polivate med pečenjem. Ko je pečenka pripravljena, jo pustite počivati v pečici še 10–15 minut
ali pa jo ovijte v aluminijasto folijo.
Če želite peči meso na žaru, izberite kose z enakomerno debelino, da je meso enakomerno pečeno.
Zelo debeli kosi mesa zahtevajo daljši čas pečenja. Če želite preprečiti čezmerno zapečenje mesa,
spustite rešetko, da se meso peče na večji razdalji od grelca za žar. Meso obrnite po dveh tretjinah
časa pečenja.
Za zbiranje mesnih sokov priporočamo, da neposredno pod rešetko, na kateri se peče meso, postavite
prestrezno ponev s pol litra vode. Po potrebi dolijte vodo.
Raženj (samo pri nekaterih modelih)
To opremo uporabite za enakomerno pečenje velikih kosov mesa in perutnine. Meso namestite na palico
ražnja (piščanca povežite z vrvico) in pred vstavljanjem palice v ležišče na sprednji strani pečice ter
postavljanjem na ustrezno podporo preverite, ali je meso dobro pritrjeno. Da preprečite nastajanje dima
in zberete mesne sokove, vstavite na prvo višino prestrezno ponev s pol litra vode. Palica ima plastičen
ročaj, ki ga odstranite pred začetkom pečenja in ga uporabite po koncu pečenja, da se ne opečete pri
jemanju mesa iz pečice.
Pica
Pekače rahlo namažite, da bo spodnji del pice hrustljav. Po dveh tretjinah pečenja posujte po pici sir mocarela.
Funkcija za vzhajanje testa
Vedno je najbolje, če testo pred vstavljanjem v pečico pokrijete z vlažno krpo. Vzhajanje testa s to funkcijo
je približno za tretjino hitrejše od vzhajanja na sobni temperaturi (20–25 °C). Kilogram testa za pico vzhaja
približno eno uro.
SL44
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising