Whirlpool | AKZM 663/IX | Instruction for Use | Whirlpool AKZM 663/IX Užívateľská príručka

Whirlpool AKZM 663/IX Užívateľská príručka
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Tieto pokyny sú tiež k dispozícii na webovej stránke: www.whirlpool.eu
VAŠA BEZPEČNOSŤ A BEZPEČNOSŤ OSTATNÝCH OSÔB JE VEĽMI DÔLEŽITÁ
V tomto návode a na samotnom spotrebiči sú uvedené dôležité správy týkajúce sa bezpečnosti, ktoré si musíte prečítať a vždy
presne dodržiavať.
Toto je symbol nebezpečenstva, týkajúci sa bezpečnosti, ktorý používateľov upozorňuje na možné riziká hroziace ich
osobe a iným.
Všetky bezpečnostné upozornenia sú označené symbolom nebezpečenstva a nasledujúcimi termínmi:
NEBEZPEČENSTVO Označuje nebezpečnú situáciu, ktorá, ak sa jej nepredíde, spôsobí vážne poranenia.
UPOZORNENIE
Označuje nebezpečnú situáciu, ktorá, ak sa jej nepredíde, môže spôsobiť vážne
poranenia.
Všetky správy týkajúce sa bezpečnosti špecifikujú potenciálne
nebezpečenstvo, ktorého sa týkajú, a uvádzajú, ako znížiť riziko
poranení, poškodení a úrazov elektrickým prúdom a poučujú o
správnom používaní spotrebiča. Dôsledne dodržiavajte nasledujúce
pokyny:
- Pri rozbaľovaní a inštalačných prácach používajte ochranné
rukavice.
- Pred akýmkoľvek zásahom pri inštalácii musíte spotrebič odpojiť od
elektrického napájania.
- Inštaláciu alebo údržbu smie vykonať iba špecializovaný technik,
v súlade s pokynmi výrobcu a za dodržania platných
vnútroštátnych bezpečnostných predpisov. Nikdy neopravujte ani
nevymieňajte žiadnu časť spotrebiča, ak to nie je uvedené v návode
na používanie.
- Výmenu napájacieho kábla musí vykonať kvalifikovaný elektrikár.
Zavolajte autorizované servisné stredisko.
- Uzemnenie spotrebiča je podľa zákona povinné.
- Prívodný elektrický kábel musí byť dostatočne dlhý, aby sa
spotrebič, zabudovaný do kuchynskej linky, dal zapojiť do
elektrickej siete.
- Pri inštalácii v súlade s bezpečnostnými predpismi namontujte na
dostupné miesto vypínač, ktorý dokáže vypnúť všetky póly, so
vzdialenosťou medzi kontaktmi aspoň 3 mm.
- Nepoužívajte rozdvojky, ak je rúra vybavená zástrčkou.
- Nepoužívajte predlžovacie káble.
SK41
- Za prívodný elektrický kábel neťahajte.
- Po inštalácii spotrebiča nesmú byť jeho elektrické časti prístupné
používateľom.
- Ak je povrch indukčnej platne prasknutý, spotrebič nepoužívajte a
vypnite ho, čím predídete možnému zraneniu elektrickým prúdom
(len pre modely s indukčnou funkciou).
- Vyhýbajte sa dotyku varnej dosky vlhkými časťami tela
a používaniu rúry, ak ste naboso.
- Spotrebič je určený iba na používanie v domácnosti na prípravu
jedál. Nie je povolené žiadne iné jeho použitie (napr.: vykurovanie
miestností). Výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť za škody
spôsobené neprimeraným používaním alebo nesprávnym
nastavením ovládacích prvkov.
- Spotrebič a jeho jednotlivé časti sa počas používania zahrievajú.
Buďte opatrní, aby nedošlo ku kontaktu s vyhrievacími prvkami.
Veľmi malé (0-3 roky) a malé deti (3-8 rokov) by sa nemali zdržiavať
v okolí spotrebiča, pokiaľ nebudú pod neustálym dohľadom.
- Deti od 8 rokov veku a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými
a mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a
znalostí môžu používať tento spotrebič len v prípade, ak sú pod
dozorom alebo dostali pokyny týkajúce sa používania spotrebiča
bezpečným spôsobom a chápu hroziace nebezpečenstvá. Deti sa
nesmú so spotrebičom hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať
deti bez dozoru.
- Počas používania a po ňom sa nedotýkajte ohrevných článkov
spotrebiča, pretože by ste sa mohli popáliť. Nedovoľte, aby sa
spotrebič dostal do kontaktu s tkaninami alebo iným horľavým
materiálom, kým sa komponenty úplne neochladia.
- Po ukončení prípravy jedla dávajte pri otváraní dvierok spotrebiča
pozor. Horúcu paru nechajte pred prístupom do rúry postupne
uniknúť. Keď sú dvierka spotrebiča zatvorené, horúci vzduch uniká
otvormi nad ovládacím panelom. Vetracie otvory nezakrývajte.
- Na zloženie hrncov a príslušenstva používajte rukavice alebo
chňapky a dávajte pozor, aby ste sa nedotkli ohrevných článkov.
- Neukladajte horľavé materiály na spotrebič alebo do jeho blízkosti,
pri náhodnom vypnutí spotrebiča môže vypuknúť požiar.
SK42
- Na spotrebiči neohrievajte ani nevarte jedlo v tesne uzatvorenej
nádobe. Tlak vytvorený teplom vnútri nádoby by mohol spôsobiť
jej prasknutie a poškodenie spotrebiča.
- Nepoužívajte nádoby zo syntetických materiálov.
- Prehriaty tuk a oleje sa môžu ľahko vznietiť. Pri príprave jedál
s vysokým obsahom tukov a oleja na ne vždy dohliadajte.
- Nenechávajte spotrebič bez dozoru pri smažení potravín.
- Ak pri príprave jedál používate alkoholické nápoje (napr. rum,
koňak, víno), nezabudnite, že alkohol sa pri vysokých teplotách
vyparuje. Môže tým vzniknúť riziko, že uvoľnené alkoholové pary sa
pri kontakte s elektrickým ohrevným článkom vznietia.
- Nikdy nepoužívajte čistiace zariadenie využívajúce paru.
- Počas pyrolytického cyklu sa nedotýkajte rúry. Zabráňte prístupu
detí k rúre počas pyrolytického cyklu. Pred čistiacim cyklom musí
byť z rúry odstránené nadmerné znečistenie (len pre rúry
s pyrolytickou funkciou).
- Používajte len teplotnú sondu určenú pre túto rúru.
- Nepoužívajte drsné abrazívne čistiace prostriedky alebo ostré
kovové škrabky na čistenie skla dvierok rúry, pretože môžu
poškriabať povrch, čo môže spôsobiť zničenie skla.
- Pred výmenou žiarovky sa uistite, že je spotrebič vypnutý, aby ste
zabránili možnému zásahu elektrickým prúdom.
- Nepoužívajte alobal na prekrytie potravín v nádobe na pečenie
(len v prípade rúr s dodanou nádobou na pečenie).
Likvidácia domácich spotrebičov
-
-
Tento spotrebič je vyrobený z recyklovateľných a znovu použiteľných materiálov. Zlikvidujte ho v súlade s miestnymi
predpismi o likvidácii odpadov. Pred odovzdaním spotrebiča do zberu odrežte prívodný elektrický kábel, aby sa spotrebič
nedal použiť.
Podrobnejšie informácie o zaobchádzaní, regenerácii a recyklácii spotrebičov si vyžiadajte na vašom miestnom úrade, v
zberných surovinách alebo v obchode, kde ste výrobok kúpili.
INŠTALÁCIA
Po vybalení rúry skontrolujte, či sa spotrebič pri preprave nepoškodil a či sa dvierka správne zatvárajú. V prípade problémov
zavolajte predajcu alebo prevádzku autorizovaného servisu. Aby ste predišli akémukoľvek poškodeniu, pri inštalácii iba vyberte
rúru z podstavca z polystyrénu.
PRÍPRAVA OTVORU NA ZABUDOVANIE
•
•
•
•
Diely kuchynskej linky, ktoré sú v kontakte s rúrou, musia odolávať teplu (min. 90 °C).
Pred vsadením rúry urobte všetky potrebné výrezy a z výklenku odstráňte odrezky a piliny.
Po inštalácii nesmie byť spodná časť rúry prístupná.
Na zaručenie správnej činnosti spotrebiča zaručte, aby nebola prikrytá minimálna medzera medzi pracovnou plochou a
horným okrajom rúry.
SK43
ELEKTRICKÉ ZAPOJENIE
Skontrolujte, či napätie uvedené na výrobnom štítku zodpovedá napätiu v elektrickej sieti domácnosti. Výrobný štítok je
umiestnený na prednom okraji rúry (viditeľný pri otvorených dvierkach).
•
Výmenu elektrického kábla (typ H05 RR-F 3 x 1,5 mm2) smie vykonať iba kvalifikovaný elektrikár. Zavolajte autorizované
servisné stredisko.
VŠEOBECNÉ ODPORÚČANIA
Pred používaním:
-
Odstráňte všetky ochranné diely z lepenky, ochranné fólie a nálepky z príslušenstva.
Z rúry vyberte príslušenstvo a zohrejte ju na 200 °C, nechajte ju tak približne jednu hodinu, aby sa odstránil pach a dym z
izolačného materiálu a konzervačného tuku.
Počas používania:
-
Neklaďte na dvierka ťažké predmety, pretože by ich to mohlo poškodiť.
Neopierajte sa o dvierka a na ich rukoväť nič nevešajte.
Vnútro rúry nevykladajte alobalom.
Nikdy nelejte vodu do horúcej rúry. Mohol by sa tak poškodiť smaltovaný povrch.
Hrnce a panvice neposúvajte po dne rúry, mohol by sa tým poškodiť smaltovaný povrch.
Skontrolujte, či elektrické káble alebo iné elektrické spotrebiče v blízkosti rúry nemôžu prísť do styku s jej horúcimi
časťami alebo či sa nemôžu zachytiť do jej dvierok.
Rúru nevystavujte poveternostným vplyvom.
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Likvidácia obalového materiálu
Tento obalový materiál je 100% recyklovateľný a je označený symbolom recyklácie (
zodpovedne, v plnom súlade s platnými predpismi o likvidácii odpadov.
). Rôzne časti obalu likvidujte
Likvidácia spotrebiča
-
Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2002/96/ES o odpade z elektrických a elektronických
zariadení (OEEZ).
Zabezpečením, že tento výrobok bude zlikvidovaný správnym spôsobom, pomôžete predchádzat’ potenciálnym
negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli byť spôsobené nevhodnou manipuláciou so
spotrebičom.
-
Symbol
na spotrebiči alebo na sprievodných dokumentoch znamená, že s týmto výrobkom sa nesmie zaobchádzať
ako s domovým odpadom, ale je potrebné odovzdať ho v zbernom stredisku pre elektrické a elektronické zariadenia.
Rady na úsporu energie
-
Predohrev rúry používajte, iba ak je to uvedené v tabuľke na prípravu jedál.
Používajte tmavé lakované alebo smaltované formy na pečenie, pretože oveľa lepšie pohlcujú teplo.
Rúru vypnite 10 - 15 minút pred uplynutím nastavenej doby. Jedlo, ktoré si vyžaduje dlhšiu prípravu, sa bude piecť aj po
vypnutí rúry.
VYHLÁSENIE O ZHODE
-
Táto rúra môže prísť do kontaktu s potravinami, spĺňa požiadavky európskeho nariadenia ( ) č. 1935/2004 a bola
navrhnutá, vyrobená a predaná v súlade s bezpečnostnými požiadavkami smernice "o nízkom napätí" 2006/95/ES (ktorá
nahrádza smernicu 73/23/EHS v znení nasledujúcich úprav), ako aj s požiadavkami smernice „EMC” 2004/108/ES.
PRÍRUČKA NA ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV
Rúra nefunguje:
•
•
Skontrolujte, či je elektrická sieť pod napätím a či je rúra pripojená k elektrickej sieti.
Rúru vypnite a znova zapnite, skontrolujte, či sa problém neodstránil.
Dvierka sa neotvoria:
•
•
Rúru vypnite a znova zapnite, skontrolujte, či sa problém neodstránil.
Dôležité upozornenie: počas automatického čistenia sa dvierka rúry nedajú otvoriť. Počkajte, kým sa neodblokujú
automaticky (pozrite odsek „Cyklus čistenia rúry pyrolytickou funkciou“).
SK44
Elektronický programátor nefunguje:
•
Ak sa na displeji zobrazuje „ “ s číslicou, zavolajte najbližšie servisné stredisko. V takom prípade uveďte číslo, ktoré
nasleduje po písmene „ “.
AUTORIZOVANÝ SERVIS
Predtým, ako zavoláte autorizovaný servis:
1.
Skúste problém vyriešiť sami pomocou odporúčaní uvedených v „Príručke na odstraňovanie problémov“.
2.
Spotrebič vypnite a opäť zapnite, aby ste skontrolovali, či chyba pretrváva.
Ak po hore uvedených kontrolách porucha naďalej pretrváva, spojte sa s najbližším autorizovaným servisným
strediskom.
Nahláste tieto údaje:
•
krátky popis poruchy;
•
typ a presný model rúry;
•
servisné číslo (číslo uvedené po slove „Service“ na typovom štítku) umiestnenom vpravo na vnútornom okraji rúry
(viditeľný pri otvorených dvierkach). Servisné číslo je uvedené aj na záručnom liste;
•
vašu úplnú adresu;
•
vaše telefónne číslo.
Ak by bolo nevyhnutné rúru opraviť, obráťte sa na autorizované servisné stredisko (zaručí sa tým použitie originálnych
náhradných dielov a správny postup pri oprave).
ČISTENIE
UPOZORNENIE
-
Nikdy nepoužívajte čistiace zariadenia využívajúce paru.
Rúru čistite, až keď bude chladná na dotyk.
Odpojte spotrebič od elektrického napájania.
Povrch rúry
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: nepoužívajte korozívne ani abrazívne čistiace prostriedky. Ak sa niektorý z týchto produktov
dostane nechtiac do kontaktu so spotrebičom, okamžite ho utrite vlhkou handričkou z mikrovlákna.
•
Povrch vyčistite handričkou z mikrovlákna. Ak je povrch veľmi špinavý, pridajte do vody niekoľko kvapiek umývacieho
prostriedku na riad. Poutierajte suchou utierkou.
Vnútro rúry
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: nepoužívajte drsné špongie ani kovové škrabky alebo drôtenky. Časom by poškodili
smaltované povrchy a sklo na dvierkach rúry.
•
Po každom použití nechajte rúru vychladnúť, a potom ju vyčistite, kým je ešte vlažná, aby ste odstránili zapečené zvyšky a
škvrny spôsobené zvyškami jedál (napr. pri príprave jedál s vysokým obsahom cukru).
•
Používajte značkové čistiace prípravky na rúry a prísne dodržiavajte pokyny výrobcu.
•
Sklo dvierok očistite vhodnými kvapalnými čistiacimi prostriedkami. Dvierka rúry sa dajú vybrať, čím sa uľahčí čistenie
(pozrite si časť ÚDRŽBA).
•
Horný ohrievací článok grilu (pozrite si časť ÚDRŽBA) môžete spustiť (iba na niektorých modeloch), aby sa dala vyčistiť
horná stena rúry.
POZNÁMKA: počas dlhého pečenia jedál s vysokým obsahom vody (napr. pizza, zelenina, a pod.) sa na vnútornej strane
dvierok rúry a na tesnení môže tvoriť skondenzovaná voda. Keď ochladení rúry ju osušte utierkou alebo špongiou.
Príslušenstvo rúry:
•
•
Ihneď po použití príslušenstvo namočte do vody, do ktorej ste pridali umývací prostriedok a ak je príslušenstvo horúce, pri
manipulácii používajte rukavice.
Zvyšky jedál odstráňte vhodnou kefkou alebo špongiou.
Čistenie zadnej steny a bočných katalytických panelov rúry (ak sú k dispozícii):
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: nepoužívajte korozívne ani abrazívne čistiace prostriedky, drsné kefy, drôtenky na riad ani
spreje na čistenie rúry, pretože by mohli poškodiť katalytické panely a ich samočistiace vlastnosti.
•
Nechajte prázdnu rúru v činnosti pri teplote 200 °C približne jednu hodinu
•
Potom, pred odstránením všetkých zvyškov jedla špongiou, nechajte spotrebič ochladnúť.
SK45
ÚDRŽBA
-
UPOZORNENIE
Používajte ochranné rukavice.
Pred vykonaním nasledujúcich úkonov sa uistite, že sa rúra ochladila.
Odpojte spotrebič od elektrického napájania.
VYBRATIE DVIEROK
Pri vyberaní dvierok:
1.
2.
3.
Dvierka úplne otvorte.
Nadvihnite úchytky a potlačte ich čo najviac dopredu (obr. 1).
Zatvorte čo najviac (A), nadvihnite (B) a otočte (C), kým sa neuvoľnia (D) (obr. 2).
Montáž dvierok:
1.
2.
3.
4.
Vsuňte závesy na miesto.
Dvierka úplne otvorte.
Spusťte dve blokovacie páčky.
Zatvorte dvierka.
Obr. 1
Obr. 2
PRESUNUTIE HORNÉHO OHREVNÉHO ČLÁNKU (IBA NA NIEKTORÝCH MODELOCH)
1.
2.
3.
Vyberte bočné mriežky na upevnenie príslušenstva (obr. 3).
Ohrevný článok trošku vytiahnite (obr. 4) a spusťte (obr. 5).
Pri opätovnej montáži ohrevného článku ho nadvihnite, mierne potiahnite k sebe, pričom sa uistite, že sa opiera o bočné
držiaky.
Obr. 3
Obr. 4
Obr. 5
VÝMENA ŽIAROVKY OSVETLENIA RÚRY
Výmena zadnej žiarovky (ak je k dispozícii):
1.
Odpojte rúru od elektrického napájania.
2.
Odskrutkujte kryt žiarovky (obr. 6), vymeňte žiarovku (údaje o type sú v poznámke) a opäť zaskrutkujte kryt žiarovky.
3.
Rúru opäť zapojte ku elektrickému napájaniu.
Výmena bočnej žiarovky (ak je k dispozícii):
1.
Odpojte rúru od elektrického napájania.
2.
Vyberte bočné mriežky na upevnenie príslušenstva, ak sú vo výbave (obr. 3).
3.
Plochým skrutkovačom vypáčte kryt žiarovky (obr. 7).
4.
Vymeňte žiarovku (pozri poznámku pre typ žiarovky) (Obr. 8).
5.
Vráťte kryt žiarovky na miesto a zatlačte ho proti stene, aby sa správne upevnil (obr. 9).
6.
Opäť namontujte mriežky na upevnenie príslušenstva.
7.
Rúru opäť zapojte ku elektrickému napájaniu.
SK46
Obr. 6
Obr. 7
Obr. 8
Obr. 9
POZNÁMKA:
Používajte iba žiarovky s výkonom 25-40W/230V typu E-14, T300 °C, alebo halogénové žiarovky s výkonom 20-40W/230 V
typu G9, T300 °C.
Žiarovka použitá v spotrebiči je špecifická pre elektrické spotrebiče a nie je vhodná na osvetlenie priestorov v domácnosti
(Nariadenie (ES) 244/2009).
Žiarovky dostanete v prevádzke autorizovaného servisu.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:
V prípade použitia halogénových žiaroviek s nimi nemanipulujte holými rukami, aby sa nepoškodili odtlačkami
prstov.
Rúru nezapínajte skôr, ako ste opäť namontovali kryt žiarovky.
SK47
POKYNY NA POUŽÍVANIE RÚRY
INFORMÁCIE O ELEKTRICKOM ZAPOJENÍ NÁJDETE V ODSEKU O INŠTALÁCII
3
1
6
2
7
5
12
4
8
11
5
10
9
1. Ovládací panel
2. Horný ohrevný článok/gril
3. Chladiaci ventilátor (nevidno ho)
4. Výrobný štítok (neodstraňujte ho)
5. Osvetlenie
6. Okrúhly ohrevný článok (nevidno ho)
7. Ventilátor
8. Otočný ražeň (ak je k dispozícii)
9. Spodný ohrevný článok (nevidno ho)
10. Dvierka
11. Poloha roštov (číslo úrovne je uvedené na prednej strane rúry)
12. Zadná stena
POZNÁMKA:
Počas pečenia sa môže chladiaci ventilátor striedavo zapínať a vypínať, aby sa znížila spotreba
energie.
Chladiaci ventilátor môže ostať v činnosti určitú dobu aj po ukončení pečenia a vypnutí rúry.
Otvorením dvierok počas pečenia sa ohrevné články vypnú.
DODANÉ PRÍSLUŠENSTVO
Obr. A
Obr. B
Obr. C
Obr. D
Obr. E
A. ROŠT: používa sa na pečenie jedál alebo ako podložka pre pekáče, formy na torty alebo akúkoľvek
inú nádobu vhodnú na pečenie v rúre.
B. PEKÁČ NA ODKVAPKÁVANIE: umiestnený pod roštom sa používa na zachytávanie tuku alebo sa
používa ako plech na pečenie mäsa, rýb, zeleniny, koláčov a pod.
C. PLECH NA PEČENIE ZÁKSKOV: používa sa na pečenie koláčov a zákuskov, ale aj na pečenie mäsa,
rýb v alobale a pod.
D. KATALYTICKÉ PANELY: na zjednodušenie čistenia a zaručenie čistoty stien rúry.
E. POSUVNÉ LIŠTY: na uľahčenie vsúvania a vyberania príslušenstva.
Dodané príslušenstvo sa môže líšiť v závislosti na konkrétnom zakúpenom modele.
PRÍSLUŠENSTVO, KTORÉ SA NEDODÁVA
Ďalšie príslušenstvo sa dá kúpiť samostatne v servisných strediskách.
SK48
VLOŽENIE ROŠTOV A INÉHO PRÍSLUŠENSTVA DO RÚRY
1.
2.
Zasuňte rošt vodorovne, zvýšenou časťou „A“ smerujúcou hore (Obr. 1).
Ostatné príslušenstvo, ako nádoba na odkvapkávanie alebo plech na pečenie sa vkladajú zvýšenou
časťou na plochú časť „B“ smerom nahor (Obr. 2).
Obr. 1
Obr. 2
POPIS OVLÁDACIEHO PANELA
Príprava jedla ukonč. o 19:10
DISPLEJ
DOTYKOVÉ TLAČIDLÁ: pri ich použití sa stačí dotknúť príslušného symbolu (netreba silno stláčať).
zapnutie/vypnutie (ak rúru vypnete stlačením tlačidla pre zapnutie/vypnutie, ozve sa zvukový signál.
Tento signál nemožno zakázať.)
na prístup k hlavnej PONUKE alebo na návrat k začiatočnému zobrazovaniu
na prístup k 10 najpoužívanejším funkciám
návrat k predchádzajúcemu zobrazeniu
na posun po funkciách/voliteľných možnostiach a na úpravu vopred nastavených hodnôt
na voľbu a potvrdenie nastavení
na spustenie prípravy jedla
ZOZNAM FUNKCIÍ
Po aktivácii rúry sa stlačením tlačidla
na displeji zobrazia nasledujúce indikácie.
Recepty
A
Tradičné programy
B
Špeciálne funkcie
Tradičné funkcie pečenia s ručným nastavením
C
D
A.
B.
C.
D.
Ikona príslušnej zvýraznenej funkcie
Zvýraznená funkcia sa dá zvoliť stlačením
Popis zvýraznenej funkcie
Ďalšie funkcie, ktoré sú k dispozícii a dajú sa zvoliť
PODROBNOSTI O FUNKCII
Po zvolení želanej funkcie sa stlačením tlačidla
podrobnosti
na displeji zobrazia ďalšie možnosti a pridružené
Posúvač
Zóna 1
Stredný
Zóna 2
Nie
--:--
VÝKON GRILU
PREDOHREV
DOBA PEČENIA
Gril
--:-ČAS UKONČENIA
Zóna 3
Zóna 4
Pri posune medzi jednotlivými zónami používajte tlačidlá
a
: posúvač sa posúva vedľa meniteľných
hodnôt podľa hore popísaného poriadku. Stlačením
zvoľte hodnotu, zmeňte ju
prostredníctvom
a potvrďte ju tlačidlom
.
SK49
PRVÉ POUŽITIE - NASTAVENIE JAZYKA A ČASU
Aby sa dala rúra správne používať, bude nevyhnutné nastaviť želaný jazyk a presný čas.
Postupujte podľa nasledujúcich pokynov:
1. Stlačte : na displeji sa zobrazí zoznam prvých troch jazykov, ktoré sú k dispozícii.
2. Po zozname sa posúvajte stláčaním tlačidiel
a
.
3. Po zvýraznení želaného jazyka stlačte
, aby ste jazyk nastavili.
Po nastavení jazyka sa na displeji zobrazí blikajúci čas 12:00.
4. Čas nastavte stláčaním tlačidiel
a
. Aby sa číslice posúbvali rýchlejšie, tlačidlo podržte
stlačené.
5. Nastavenie potvrďte stlačením
. na displeji sa zobrazuje zoznam funkcií.
NASTAVENIE FUKCIÍ PEČENIA
Recepty
Tradičné programy
Špeciálne funkcie
Tradičné funkcie pečenia s ručným nastavením
1.
2.
3.
Ak je rúra vypnutá, stlačte tlačidlo ; na displeji sa zobrazia funkcie prípravy jedla.
Rôzne dostupné možnosti si vyhľadajte stláčaním tlačidiel
: funkcia, ktorá sa dá zvoliť, sa
zvýrazní bielym písmom v strede displeja.
POZNÁMKA: zoznam a popis funkcií nájdete v špecifickej tabuľke na strana 54 a strana 55.
Zvoľte funkciu stlačením tlačidla
: na displeji sa zobrazia nastavenia pre prípravu jedla. Ak sa
vopred nastavené hodnoty zhodujú so želanými, stlačte tlačidlo štartu , ak nie, pri ich úprave
dodržiavajte nasledujúce pokyny.
NASTAVENIE TEPLOTY/VÝKONU GRILU
200°C
--:--
180°C
--:--
TEPLOTA
DOBA PEČENIA
TEPLOTA
DOBA PEČENIA
Nie
Horúci vzduch
--:-ČAS UKONČENIA
PREDOHREV
Nie
Horúci vzduch
PREDOHREV
Vložte potraviny na úroveň 3
Po vykonaní stlačte
--:-ČAS UKONČENIA
Aby ste zmenili teplotu alebo výkon grilu, bude nevyhnutné dodržať nasledujúci postup:
1. Overte si, či je posúvač vedľa hodnoty teploty (zóna 1); stlačením tlačidla
zvoľte parameter, ktorý
chcete upraviť: príslušné hodnoty teploty blikajú.
2. Použitím tlačidiel
nastavte želanú hodnotu.
3. Stlačením tlačidla
potvrďte a potom stlačte . Na displeji sa zobrazí informácia o odporúčanej
úrovni, na ktorú vložiť jedlo.
4. Stlačením
spusťte prípravu jedla.
Nastavenú teplotu možno rovnakým postupom upraviť aj počas pečenia.
5. Po ukončení pečenia sa zobrazí správa o ukončení procesu. Teraz môžete rúru vypnúť stlačením
tlačidla , alebo predĺžiť pečenie o ďalšiu dobu stlačením
. Po vypnutí sa na displeji zobrazí pruh
chladenia, ktorý indikuje teplotu vnútri rúry.
PREDOHREV VNÚTRA
180°C
--:--
180°C
--:--
180°C
--:--
TEPLOTA
DOBA PEČENIA
TEPLOTA
DOBA PEČENIA
TEPLOTA
DOBA PEČENIA
Nie
PREDOHREV
Horúci vzduch
--:-ČAS UKONČENIA
Nie
PREDOHREV
Horúci vzduch
--:-ČAS UKONČENIA
Áno
PREDOHREV
Horúci vzduch
--:-ČAS UKONČENIA
Ak by ste chceli rúru pred vložením potravín predohriať, bude nevyhnutné zmeniť nastavenie rúry
nasledujúcim postupom:
1. Posúvač premiestnite tlačidlami
a
do polohy predohrevu.
2. Stlačením tlačidla
zvoľte parameter: nápis „Nie“ bliká.
3. Zmeňte parameter stlačením tlačidla
alebo
: na displeji sa zobrazí „Áno“.
4. Potvrďte voľbu stlačením tlačidla
.
SK50
RÝCHLY PREDOHREV
180°C
- 00:02
180°C
- 00:02
180°C
TEPLOTA
ZADAJTE
TEPLOTA
ZADAJTE
TEPLOTA
Rýchly predohrev
Predohrev
- 00:02
ZADAJTE
Rúra je horúca!
Ak by ste rúru chceli rýchlo predohriať, postupujte podľa nasledujúceho postupu:
1. Zvoľte funkciu rýchleho predohrevu tlačidlami
.
2. Potvrďte tlačidlom
: nastavenia sa zobrazia na displeji.
3. Ak odporúčaná teplota zodpovedá želanej, stlačte tlačidlo , aby ste ju zmenili, postupujte podľa
pokynov v predchádzajúcich odsekoch. Zvukové znamenie vám napovie, že rúra dosiahla nastavenú
teplotu. Po ukončení fázy predohrevu rúra automaticky nastaví funkciu statického ohrevu .
V tej chvíli môžete vložiť jedlo a začať piecť.
4. Ak chcete nastaviť inú funkciu pečenia, stlačte
a zvoľte želanú funkciu.
NASTAVENIE DOBY PEČENIA
180°C
--:--
180°C
- 00:00
180°C
TEPLOTA
DOBA PEČENIA
TEPLOTA
HH:MM
TEPLOTA
Horúci vzduch
Nie
PREDOHREV
--:-ČAS UKONČENIA
Nie
Horúci vzduch
PREDOHREV
--:--
Nie
ČAS UKONČENIA
- 00:20
HH:MM
Horúci vzduch
PREDOHREV
19:20
ČAS UKONČENIA
Táto funkcia umožňuje piecť počas nastavenej doby, od 1 minúty až po maximálnu dobu určenú pre
zvolenú funkciu, po uplynutí uvedenej doby sa rúra vypne automaticky.
1. Nastavte funkciu premiestnením posúvača do polohy nápisu „doba prípravy jedla“ použitím
tlačidiel
.
2. Stlačením tlačidla
zvoľte parameter; na displeji bliká „00:00“.
3. Tlačidlami
a
upravte hodnotu, až kým sa nezobrazí želaná doba pečenia.
4. Potvrďte zvolenú hodnotu stlačením tlačidla
.
ZHNEDNUTIE
Po ukončení pečenia sa u funkcií, ktoré to umožňujú, na displeji zobrazí možnosť doplnkového zhnednutia
jedla. Táto funkcia sa dá aktivovať, iba ak ste nastavili dobu pečenia.
- 00:05
DOBA PEČENIA
20:05
Zhnednutie
Príprava jedla ukonč. o 20:00
+/- na predĺženie, ✓ na zapečenie
Zhnednutie ukončené o 20:05
ČAS UKONČENIA
Po uplynutí doby prípravy sa na displeji zobrazí „^ na predĺženie zhnednutia“. Stlačením tlačidla
spustí fázu zhnednutia trvajúcu 5 minút. Táto funkcia sa dá aktivovať iba raz.
rúra
NASTAVENIE ČASU UKONČENIA PEČENIA / POSUNUTÉHO ŠTARTU
Čas ukončenia pečenia sa dá nastaviť posunutím času zapnutia rúry, a to až o maximálne 23 hodín a
59 minút od presného aktuálneho času. Toto sa dá urobiť až po nastavení doby pečenia. Toto nastavenie
je k dispozícii iba v tom prípade, že pri zvolenej funkcii sa rúra nemusí predohrievať.
180°C
- 00:20
180°C
- 00:20
180°C
TEPLOTA
HH:MM
TEPLOTA
HH:MM
TEPLOTA
Nie
PREDOHREV
Horúci vzduch
19:20
ČAS UKONČENIA
Nie
PREDOHREV
Horúci vzduch
19:20
Nie
ČAS UKONČENIA
PREDOHREV
- 00:20
HH:MM
Horúci vzduch
20:10
ČAS UKONČENIA
Po nastavení doby pečenia sa na displeji zobrazí čas ukončenia pečenia (napríklad 19:20). Aby ste posunuli
čas ukončenia pečenia posunutím štartu rúry, dodržiavajte nasledujúci postup:
1. Posúvač premiestnite do polohy času ukončeniaa pečenia tlačidlami
.
2. Stlačením tlačidla
zvoľte parameter: čas ukončenia pečenia bliká.
3. Posuňte čas ukončenia pečenia pomocou tlačidiel
a
, až kým nedosiahnete želanú hodnotu.
4. Potvrďte zvolenú hodnotu stlačením tlačidla
.
5. Stlačte tlačidlo ; Na displeji sa zobrazí informácia o odporúčanej úrovni, na ktorú vložiť jedlo.
6. Stlačením tlačidla aktivujte funkciu. Rúra začne piecť po dobe čakania vypočítanej tak, aby sa jedlo
dopieklo v nastavenom čase ukončenia pečenia (napríklad, ak sa bude piecť jadlo, ktoré sa pečie
počas 20 minút a nastavený čas ukončenia pečenia je 20:10, rúra začne piecť o 19:50).
POZNÁMKA: počas doby čakania budete v každom prípade môcť zapnúť cyklus pečenia stlačením
tlačidla .
SK51
V ľubovoľnej chvíli môžete tiež upraviť nastavené hodnoty (teplota, úroveň grilu, doba pečenia)
použitím tlačidiel
a tlačidla
, podľa popisu v predchádzajúcich odsekoch.
KUCHYNSKÉ MINÚTKY
00 : 00 : 00
(HH)
Stlačením
(MM)
01 : 10 : 00
(SS)
(HH)
nastavte časomieru, ✓ spusťte
Stlačením
(MM)
01 : 09 : 00
(SS)
nastavte časomieru, ✓ spusťte
Časovač
Táto funkcia sa dá použiť, iba ak je rúra vypnutá a je užitočná, napríklad, na kontrolu doby varenia cestovín.
Maximálna doba, ktorá sa dá nastaviť, je 1 hodina a 30 minút.
1. Keď je rúra vypnutá, stlačte tlačidlo
: na displeji sa zobrazí „00:00:00“.
2. Stláčaním tlačidiel
a
zvoľte želanú dobu.
3. Stlačením tlačidla
sa spustí odpočítavanie času. Po uplynutí nastavenej doby sa na displeji zobrazí
„00:00:00“ a zaznie zvukový signál. Doba sa bude dať predĺžiť podľa hore uvedených pokynov alebo
budete môcť minútky vypnúť stlačením tlačidla
(na displeji sa zobrazí presný čas).
RECEPTY
Vďaka technológii „Senzor“ sa dá použiť 30 funkcií s už vopred nastavenými ideálnymi funkciami a dobami
pečenia.
Podľa receptov treba postupovať iba pri voľbe surovín a príprave jedla. Čo sa týka zvyšku, dodržiavajte
nasledujúce pokyny:
Nastavenia
Ryby
Pečené kuracie prsia
Recepty
Hydina
Pečené kurča
Tradičné
Zelenina
Automatické recepty s funkciou 6. zmysel
Automatická
Automatická
DOBA PEČENIA
Pečené kurča
19:45
ČAS UKONČENIA
7.
6. zmysel: Popis nájdete v kuchárskej knihe
- 00:45
OVLÁDANIE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6. zmysel: Stlačte ✓ na zobrazenie receptov
- 00:44
OVLÁDANIE
Vložte potraviny na úroveň 3
Po vykonaní stlačte
DOBA PEČENIA
Pečenie
19:45
ČAS UKONČENIA
Tlačidlami
zvoľte „RECEPTY“ a potvrďte pomocou
.
Z ponuky si vyberte jedlo, ktoré chcete pripraviť.
Potvrďte jedlo stlačením tlačidla
.
Želaný recept zvoľte pomocou tlačidiel
.
Potvrďte stlačením tlačidla
: na displeji sa zobrazí približná doba prípravy.
Vložte potraviny a stlačte tlačidlo . Na displeji sa zobrazí informácia o odporúčanej úrovni, na ktorú
vložiť jedlo.
Stlačením tlačidla
spusťte prípravu jedla. Aby ste posunuli začiatok pečenia, pozrite si príslušný
odsek.
Jedlo je takmer hotové
Prosím, skontrolujte jedlo
Prosím, otočte potraviny
Príprava jedla ukonč. o19:45
Stlačte ^ na predĺženie
POZNÁMKA: niektoré jedlá treba po uplynutí polovice doby pečenia obrátiť alebo premiešať: z rúry
zaznie zvukové znamenie a na displeji sa zobrazí príslušný potrebný úkon.
Doba pečenia zobrazená na začiatku je iba približná: môže sa automaticky predĺžiť počas pečenia.
Chvíľku pred ukončením pečenia rúra vyžaduje kontrolu, či je jedlo podľa vás dostatočne upečené. Ak by
nebolo, po dopečení môžete dobu pečenia predĺžiť manuálne pomocou tlačidiel
.
SKRATKY
Lasagne
Pizza
Pečené kuracie prsia
Najčastejšie používané funkcie pečenia
1.
2.
3.
4.
Stlačte tlačidlo
; Na displeji sa zobrazí 10 najpoužívanejších funkcií.
Posúvajte sa po zozname pomocou tlačidiel
.
Stlačením
zvoľte želanú funkciu.
Aby ste zmenili nastavenia zvolenej funkcie, postupujte podľa pokynov v predchádzajúcich
odsekoch.
SK52
NASTAVENIA
1.
Aby sa dali modifikovať niektoré parametre na displeji, zvoľte v hlavnej ponuke pomocou
tlačidiel
„NASTAVENIA“.
2. Potvrďte tlačidlom
: na displeji sa zobrazia parametre, ktoré sa dajú upraviť (jazyk, hlasitosť
zvukového znamenia, jas displeja, presný čas, úspora energie).
3. Nastavenie, ktoré chcete upraviť, zvoľte tlačidlami
.
4. Stlačte tlačidlo
na potvrdenie.
5. Pri úprave parametra dodržiavajte pokyny na displeji.
6. Stlačte tlačidlo
; na displeji sa zobrazí správa potvrdenia.
POZNÁMKA: ak je aktívna funkcia EKO REŽIM (úspora energie) (ON), po vypnutí rúry po niekoľkých
sekundách zhasne aj displej a zobrazia sa hodiny. Aby sa na displeji znovu zobrazili informácie a zaplo sa
osvetlenie, stačí stlačiť niektoré z tlačidiel alebo otočiť jeden z gombíkov. Ak je počas funkcie pečenia
aktivovaný EKO REŽIM, osvetlenie vnútorného priestoru sa vypne po 1 minúte pečenia a znovu sa zapne
po každej interakcii používateľa. Aj je funkcia, naopak, vypnutá (OFF), po niekoľkých minútach sa displej iba
stlmí.
BLOKOVANIE TLAČIDIEL (KEY-LOCK)
Táto funkcia umožňuje zabrániť používaniu tlačidiel na ovládacom paneli.
Aby ste funkciu aktivovali, stlačte súčasne tlačidlá
a
a podržte ich aspoň 3 sekundy. Ak je funkcia
aktívna, tlačidlá nie sú funkčné a na displeji sa zobrazí správa s upozornením a ikona . Táto funkcia sa dá
aktivovať aj počas pečenia. Aby ste ju zrušili, zopakujte hore uvedený postup. Ak je aktívna funkcia
blokovania tlačidiel, rúra sa dá vypnúť stlačením tlačidla .
SK53
TABUĽKA S POPISOM FUNKCIÍ
HLAVNÁ PONUKA
NASTAVENIA
Na nastavenie displeja (jazyk, čas, jas, hlasitosť zvukového znamenia,
úspora energie).
RECEPTY
Na výber z 30 rôznych vopred nastavených receptov (pozrite
priložený receptár). Rúra automaticky nastaví optimálnu teplotu,
funkciu a dobu pečenia. Je veľmi dôležité presne dodržiavať pokyny
pri príprave, pri výbere pomôcok a úrovní uvedené v recepte.
TRADIČNÉ PROGRAMY
Pozrite TRADIČNÉ FUNKCIE.
ŠPECIÁLNE FUNKCIE
Pozrite ŠPECIÁLNE FUNKCIE.
TRADIČNÉ FUNKCIE
RÝCHLY PREDOHREV
STATICKÝ OHREV
GRIL
TURBO GRIL
HORÚCI VZDUCH
KONVENČNÉ PEČENIE
Na rýchly predohrev rúry.
Na pečenie ľubovoľného jedla iba na jednej úrovni. Použite 3.
úroveň. Na pečenie pizze, slaných a sladkých tort s tekutou plnkou
používajte naopak 1. alebo 2. úroveň. Rúru netreba predohriať.
Na grilovanie rebierok, špízov, klobások; na zapekanie zeleniny alebo
chleba. Odporúča sa vložiť jedlo na 4. alebo 5. úroveň. Pri grilovaní
mäsa odporúčame používať nádobu na zachytávanie tuku a šťavy z
pečenia. Vložte ju na 3. alebo 4. úroveň a prilejte do nej približne pol
litra vody. Rúru netreba predohriať. Počas pečenia treba udržiavať
dvierka rúry zatvorené.
Na pečenie veľkých kusov mäsa (stehná, roast beef, kurča). Jedlo
vložte do strednej polohy v rúre. Odporúča sa používať nádobu na
odkvapkávanie tuku na zachytenie šťavy z pečenia. Vložte ju na
1. alebo 2. úroveň a prilejte do nej približne pol litra vody. Rúru
netreba predohriať. Počas pečenia treba udržiavať dvierka rúry
zatvorené. Pri tejto funkcii môžete používať otočný ražeň, ak je k
dispozícii v príslušenstve rúry.
Na súčasné pečenie rôznych jedál, ktoré sa pečú pri rovnakej teplote,
na viacerých (maximálne troch) úrovniach (napr.: ryby, zelenina,
zákusky). Funkcia umožňuje piecť bez prenosu arómy jedného jedla
na druhé. Používajte 2. úroveň pri pečení na jednej úrovni, 1. a
4. úroveň pri pečení na dvoch úrovniach a 1., 3. a 5. úroveň pri pečení
na troch úrovniach. Rúru netreba predohriať.
Na pečenie mäsa a tort s vlhkou plnkou (slaných alebo sladkých) na
jednej úrovni. Použite 3. úroveň. Rúru netreba predohriať.
SK54
ROZMRAZOVANIE
UDRŽIAVANIE V TEPLE
KYSNUTIE
KONVENČNÝ OHREV
MAXI PEČENIE
ŠPECIÁLNE FUNKCIE
Na urýchlenie rozmrazenia potravín. Odporúča sa vložiť jedlo do
strednej polohy v rúre. Odporúčame nechať potraviny v svojom
obale, aby sa zamedzilo dehydratácii povrchu.
Na udržiavanie chrumkavosti a teploty práve upečených jedál (napr.:
mäso, smažené jedlá, nákypy). Odporúča sa vložiť jedlo do strednej
polohy v rúre. Funkcia sa nedá zapnúť, ak teplota vnútri rúry
presahuje 65 °C.
Na optimálne kysnutie sladkého alebo slaného cesta. Za účelom
zachovania kvality kysnutia sa funkcia nedá zapnúť, ak teplota vnútri
rúry presahuje 40 °C. Vložte cesto na 2. úroveň. Rúru netreba
predohriať.
Na prípravu hotových jedál, skladovaných pri teplote prostredia
alebo v chladničke (sušienky, hotové hmoty na prípravu torty,
koláčov, prvé jedlá a výrobky ako chlieb). Pri tejto funkcii sa všetky
jedlá úpečú rýchlo a šetrne; funkcia sa dá použiť aj na prihriatie
uvarených jedál. Postupujte podľa pokynov na obale jedla. Rúru
netreba predohriať.
Na pečenie veľkých kusov mäsa (kusy väčšie ako 2,5 kg). Používajte
1. alebo 2. úroveň, v závislosti od rozmerov mäsa. Rúru netreba
predohriať. Počas pečenia sa odporúča mäso obracať, aby sa
dosiahlo rovnomerné opečenie na oboch stranách. Z času na čas ho
treba podliať, aby sa príliš nevysušilo.
Lasagne
Pizza
Funkcia automaticky volí najvhodnejšiu teplotu a režim pečenia pre
Závin
5 rôznych kategórií mrazených hotových jedál. Pri pečení používajte
MRAZENÉ
Zemiak. 2. alebo 3. úroveň. Rúru netreba predohriať.
POTRAVINY hranolčeky
Chlieb
Podľa želania môžete nastaviť hodnotu teploty v intervale 50 až
Vlastné
250 °C a piecť iné druhy výrobkov.
Na pečenie plneného mäsa a plátkov mäsa na jednej úrovni. Táto
funkcia používa prerušovanú a jemnú pomoc ventilátora, čo
zabraňuje nadmernému vysušovaniu jedál. Osvetlenie rúry počas
pečenia pomocou tejto funkcie EKO ostane vypnuté a dočasne ho
EKO HORÚCI VZDUCH
môžete zapnúť stlačením tlačidla potvrdenia. Ak chcete dosiahnuť
maximálnu energetickú úspornosť, odporúčame neotvárať dvere
počas pečenia. Odporúča sa používať 3. úroveň v rúre. Rúru netreba
predohriať.
SK55
TABUĽKA PRÍPRAVY JEDLA
Recept
Funkcia Ohrieva Úroveň Teplota Príprava Príslušenstvo a poznámky
-nie
v rúre (od
(°C)
(min)
spodu)
-
2/3
160-180
30-90
Kysnuté koláče
Plnené koláče
(tvarohový koláč,
štrúdľa, jablkový
koláč)
-
1-4
160-180
30-90
-
3
160-200
35-90
-
1-4
160-200
40-90
-
3
170-180
20-45
-
1-4
160-170
20-45
-
1-3-5
160-170
20-45*
-
3
180-200
30-40
-
1-4
180-190
35-45
-
1-3-5
180-190
35-45*
Sušienky/košíčky
Odpaľované cesto
SK56
Forma na tortu na rošte
Úroveň 4: forma na tortu na
rošte
Úroveň 1: forma na tortu na
rošte
Nádoba na odkvapkávanie/
plech na pečenie zákuskov
alebo forma na tortu na
rošte
Úroveň 4: forma na tortu na
rošte
Úroveň 1: forma na tortu na
rošte
Nádoba na odkvapkávanie
alebo plech na pečenie
Úroveň 4: rošt
Úroveň 1: nádoba na
odkvapkávanie alebo plech
na pečenie
Úroveň 5: panvica na
pečenie na rošte
Úroveň 3: panvica na
pečenie na rošte
Úroveň 1: nádoba na
odkvapkávanie alebo plech
na pečenie
Nádoba na odkvapkávanie
alebo plech na pečenie
Úroveň 4: panvica na
pečenie na rošte
Úroveň 1: nádoba na
odkvapkávanie alebo plech
na pečenie
Úroveň 5: panvica na
pečenie na rošte
Úroveň 3: panvica na
pečenie na rošte
Úroveň 1: nádoba na
odkvapkávanie alebo plech
na pečenie
Recept
Snehové sušienky
Chlieb/pizza/
posúch
Funkcia Ohrieva Úroveň Teplota Príprava Príslušenstvo a poznámky
-nie
v rúre (od
(°C)
(min)
spodu)
Nádoba na odkvapkávanie
3
90
110 - 150
alebo plech na pečenie
Úroveň 4: panvica na
pečenie na rošte
1-4
90
140-160 Úroveň 1: nádoba na
odkvapkávanie alebo plech
na pečenie
Úroveň 5: panvica na
pečenie na rošte
Úroveň 3: panvica na
1-3-5
90
140-160* pečenie na rošte
Úroveň 1: nádoba na
odkvapkávanie alebo plech
na pečenie
Nádoba na odkvapkávanie
1/2
190-250
15-50
alebo plech na pečenie
Úroveň 4: panvica na
pečenie na rošte
1-4
190-250
20-50 Úroveň 1: nádoba na
odkvapkávanie alebo plech
na pečenie
Úroveň 5: panvica na
pečenie na rošte
Úroveň 3: panvica na
1-3-5
190-250 25-50* pečenie na rošte
Úroveň 1: nádoba na
odkvapkávanie alebo plech
na pečenie
-
2/3
180-190
40-55
-
1-4
180-190
45-70
-
1-3-5
180-190
45-70*
Slané koláče
(zeleninové torty,
sladké plnené
torty)
SK57
Forma na tortu na rošte
Úroveň 4: forma na tortu na
rošte
Úroveň 1: forma na tortu na
rošte
Úroveň 5: forma na tortu na
rošte
Úroveň 3: forma na tortu na
rošte
Úroveň 1: nádoba na
odkvapkávanie alebo plech
na zákusky + forma na tortu
Recept
Funkcia Ohrieva Úroveň Teplota Príprava Príslušenstvo a poznámky
-nie
v rúre (od
(°C)
(min)
spodu)
Nádoba na odkvapkávanie
3
190-200
20-30
alebo plech na pečenie
Úroveň 4: panvica na
pečenie na rošte
1-4
180-190
20-40 Úroveň 1: nádoba na
odkvapkávanie alebo plech
na pečenie
Slané a sladké
odpaľované cestá
Úroveň 5: panvica na
pečenie na rošte
Úroveň 3: panvica na
1-3-5
180-190 20-40* pečenie na rošte
Úroveň 1: nádoba na
odkvapkávanie alebo plech
na pečenie
Lasagne/zapečené
Nádoba na odkvapkávanie
3
190-200
45-65 alebo panvica na pečenie na
cestoviny/
cannelloni/nákypy
rošte
Jahňacie/teľacie/
Nádoba na odkvapkávanie
hovädzie/bravčové
3
190-200 80-110 alebo panvica na pečenie na
1 kg
rošte
Nádoba na odkvapkávanie
Kurča/králik/kačica
3
200-230 50-100 alebo panvica na pečenie na
1 kg
rošte
Nádoba na odkvapkávanie
Moriak/hus 3 kg
2
190-200 80-130 alebo panvica na pečenie na
rošte
Pečené ryby/ryby
Nádoba na odkvapkávanie
pečené v alobale
3
180-200
40-60 alebo panvica na pečenie na
(filé, vcelku)
rošte
Plnená zelenina
2
180-200
50-60 Panvica na pečenie na rošte
(paradajky, cukety,
baklažány)
Hrianka
-
5
Vysoká
3-6
Filé / plátky rýb
-
4
Stredná
20-30
Klobásy/kebaby/
rebierka/
Hamburgery
-
5
Stredne
vysoká
15-30
-
2
Stredná
55-70
-
2
Vysoká
60-80
Pečené kurča
1-1,3 kg
SK58
Rošt
Úroveň 4: rošt (v polovici
pečenia jedlo obrátiť)
Úroveň 3: nádoba na
odkvapkávanie s vodou
Úroveň 5: rošt (v polovici
pečenia jedlo obrátiť)
Úroveň 4: nádoba na
odkvapkávanie s vodou
Úroveň 2: rošt (po uplynutí
dvoch tretín doby pečenia
jedlo obrátiť)
Úroveň 1: nádoba na
odkvapkávanie s vodou
Úroveň 2: otočný ražeň (ak je
k dispozícii)
Úroveň 1: nádoba na
odkvapkávanie s vodou
Recept
Funkcia Ohrieva Úroveň Teplota Príprava Príslušenstvo a poznámky
-nie
v rúre (od
(°C)
(min)
spodu)
Panvica na pečenie na rošte
(po uplynutí dvoch tretín
Krvavý roastbeef
3
Stredná
35-50
doby pečenia jedlo podľa
1 kg
potreby obrátiť)
Nádoba na odkvapkávanie
alebo panvica na pečenie na
Jahňacie stehno/
3
Stredná
60-90 rošte (po uplynutí dvoch
koleno
tretín doby pečenia jedlo
podľa potreby obrátiť)
Nádoba na odkvapkávanie
alebo plech na zákusky
Pečené zemiaky
3
Stredná
45-55 (podľa potreby po dvoch
tretinách doby pečenia jedlo
obrátiť)
Gratinovaná
Nádoba na odkvapkávanie
3
Vysoká
10 - 25
zelenina
alebo panvica na rošte
Úroveň 4: panvica na
pečenie na rošte
Lasagne a mäso
1-4
200
50-100* Úroveň 1: nádoba na
odkvapkávanie alebo
panvica na pečenie na rošte
Úroveň 4: panvica na
pečenie na rošte
Mäso a zemiaky
1-4
200
45-100* Úroveň 1: nádoba na
odkvapkávanie alebo
panvica na pečenie na rošte
Úroveň 4: panvica na
pečenie na rošte
Ryby a zelenina
1-4
180
30-50* Úroveň 1: nádoba na
odkvapkávanie alebo
panvica na pečenie na rošte
Úroveň 5: panvica na
pečenie na rošte
Úplné jedlo:
Úroveň 3: panvica na
Koláč (úroveň 5)/
1-3-5
190
40-120* pečenie na rošte
Lasagne (úroveň 3)/
Úroveň 1: nádoba na
mäso (úroveň 1)
odkvapkávanie alebo
panvica na pečenie na rošte
SK59
Recept
Mrazená pizza
Plnené mäsá
Kusy mäsa (králik,
kurča, jahňa)
*
Funkcia Ohrieva Úroveň Teplota Príprava Príslušenstvo a poznámky
-nie
v rúre (od
(°C)
(min)
spodu)
Úroveň 3: nádoba na
Auto3
10 - 15 odkvapkávanie/plech na
matický
pečenie alebo rošt
Úroveň 4: panvica na
pečenie na rošte
Auto1-4
15-20 Úroveň 1: nádoba na
matický
odkvapkávanie alebo plech
na pečenie
Úroveň 4: plech na pečenie
Úroveň 2: panvica na
Autopečenie na rošte
1-2-4
20-30
matický
Úroveň 1: nádoba na
odkvapkávanie alebo plech
na pečenie
Úroveň 4: plech na pečenie
Úroveň 3: panvica na
pečenie na rošte
AutoÚroveň 2: panvica na
1-2-3-4
20-30
matický
pečenie na rošte
Úroveň 1: nádoba na
odkvapkávanie/plech na
pečenie
Nádoba na odkvapkávanie
3
200
80-120* alebo panvica na pečenie na
rošte
Nádoba na odkvapkávanie
3
200
50-100* alebo panvica na pečenie na
rošte
Doba pečenia je približná. Jedlo môžete z rúry vybrať v rôznych časoch, a to v závislosti od vašej
osobnej voľby.
SK60
Tabuľka testovaných receptov (v súlade s normami IEC 60350-1:2011-12 a DIN 3360-12:07:07)
Recept
Funkcia Ohriev Úroveň v Teplota Príprav Príslušenstvo a poznámky
anie
rúre (od
(°C)
a
spodu)
(min)
IEC 60350-1:2011-12 § 7.5.2
Nádoba na odkvapkávanie/
3
170
15-30
plech na pečenie
Úroveň 4: plech na zákusky
Sušienky z treného cesta
1-4
150
25-40 Úroveň 1: nádoba na
odkvapkávanie/plech na
pečenie zákuskov
IEC 60350-1:2011-12 § 7.5.3
Nádoba na odkvapkávanie/
3
170
25-35
plech na pečenie
Úroveň 4: plech na zákusky
Malé koláčiky
1-4
160
30-40 Úroveň 1: nádoba na
odkvapkávanie/plech na
pečenie zákuskov
IEC 60350-1:2011-12 § 7.6.1
Piškóta bez tuku
2
170
30-40 Forma na tortu na rošte
-
1-4
160
Úroveň 4: forma na tortu na
rošte
35-45
Úroveň 1: forma na tortu na
rošte
-
2/3
185
70-90 Forma na tortu na rošte
Úroveň 4: forma na tortu na
rošte
75-95
Úroveň 1: forma na tortu na
rošte
IEC 60350-1:2011-12 § 7.6.2
Dva jablkové koláče
-
1-4
175
-
5
Vysoká
IEC 60350-1:2011-12 § 9.2
Hrianka**
3-6
Rošt
IEC 60350-1:2011-12 § 9.3
Hamburgery**
Úroveň 5: rošt (v polovici
pečenia jedlo obrátiť)
18-30
Úroveň 4: nádoba na
odkvapkávanie s vodou
-
5
Vysoká
-
3
180
-
1-4
160
-
2
170
110-150
-
3
170
35-45
DIN 3360-12:07 § 6.5.2.3
Jablkový koláč, koláč v
pekáči
Nádoba na odkvapkávanie/
plech na pečenie
Úroveň 4: plech na zákusky
55-65 Úroveň 1: nádoba na
odkvapkávanie/plech na
pečenie zákuskov
35-45
DIN 3360-12:07 § 6.6
Pečené bravčové mäso
Úroveň 2: nádoba na
odkvapkávanie
DIN 3360-12:07 príloha C
Nízka torta
SK61
Nádoba na odkvapkávanie/
plech na pečenie
V tabuľke na pečenie sú uvedené ideálne funkcie a teploty na dosiahnutie čo najlepších výsledkov pre
každý druh receptu. V prípade, že by ste chceli piecť s ventilátorom na jednej úrovni, umiestnite jedlo na
druhú úroveň a teplotu nastavte tak, ako sa odporúča pri pečení s funkciou „HORÚCI VZDUCH“ na
viacerých úrovniach.
Toto označenie v tabuľke je bez použitia koľajničiek. Testy vykonávajte bez koľajničiek.
**
Pri grilovaní sa odporúča ponechať 3-4 cm od predného okraja grilu, aby ste uľahčili vyberanie.
Trieda energetickej účinnosti (podľa EN 60350-1:2013-07)
Na vykonanie testu použite špeciálny stôl
Spotreba energie a doba predohrevu
Vyberte funkciu a test vykonajte len s aktivovanou možnosťou „Predohrev“ („Predohrev áno“).
Test presnosti ovládania
Vyberte funkciu a test vykonajte len s vypnutou funkciou „Predohrev“ (pri zapnutí predohrevu ovládanie
rúry úmyselne vytvorí osciláciu teplotného profilu).
SK62
ODPORÚČANIA A RADY
Ako čítať tabuľku prípravy jedla
Tabuľka indikuje najvhodnejšiu funkciu na použitie pre dané jedlo, na prípravu na jednej alebo viacerých
úrovniach súčasne. Doba pečenia sa začína vložením potravín do rúry, bez zarátania doby predohrevu (keď
sa vyžaduje). Teploty pečenia a doby sú iba približné a závisia od množstva a druhu jedla, ako aj od
použitého príslušenstva. Na začiatku použite najnižšie odporúčaní hodnoty a ak jedlo nie je hotové, potom
hodnoty zvýšte. Používajte dodané príslušenstvo a uprednostňujte tmavé kovové pekáče alebo plechy.
Okrem toho môžete použiť panvice a príslušenstvo z pyrexu alebo keramiky, nezabudnite však, že pečenie
sa trochu predĺži. Na dosiahnutie najlepších výsledkov prísne dodržiavajte odporúčania v tabuľke pečenia
a voľte dodané príslušenstvo, ktoré sa má vložiť na rôzne úrovne.
Pečenie rôznych jedál súčasne
Použitím funkcie „HORÚCI VZDUCH“ sa dá pripraviť naraz viac rôznych jedál (napríklad: ryby a zeleninu) pri
rovnakej teplote a na rôznych úrovniach. Vyberte jedlo, ktoré sa pečie kratšie a jedlo, ktoré sa má piecť
dlhšie, nechajte v rúre.
Koláče
-
-
Jemné zákusky pečte pri funkcii tradičného pečenia na jednej úrovni. Používajte tmavé kovové
pekáče a vždy ich uložte na dodaný rošt. Pri pečení na viac ako jednej úrovni zvoľte funkciu pečenia s
ventilátorom a po čase vymeňte polohy pekáčov, aby sa zabezpečila optimálna cirkulácia horúceho
vzduchu.
Pri skúške, či je kysnutý koláč upečený, vpichnite do stredu koláča drevené špáradlo. Ak bude
špáradlo po vybratí čisté, koláč je hotový.
Ak používate pekáče s teflónovým povrchom, okraje nevymasťte maslom, pretože koláč nevyrastie
okolo okrajov rovnomerne.
Ak koláč počas pečenia „klesne“, nabudúce nastavte nižšiu teplotu alebo znížte množstvo kvapalín v
zmesi a miešajte opatrnejšie.
U koláčov s vlhkou plnkou (tvarohovou alebo ovocnou) použite funkciu „KONVENČNÉ PEČENIE“. Ak je
základ koláča vlhký, pečte ho na nižšej úrovni a pred pridaním plnky posypte korpus koláča
strúhankou alebo pomletými sušienkami.
Mäso
-
Používajte pekáč alebo pyrexovú nádobu vhodnej veľkosti pre kus mäsa, ktorý sa má piecť. Pri pečení
veľkých kusov prilejte do pekáča trochu vývaru a počas pečenia mäso podlievajte. Po upečení
nechajte mäso odstáť v rúre počas ďalších 10-15 minút alebo ho zabaľte do alobalu.
Keď chcete grilovať mäso, zvoľte si kusy rovnakej hrúbky, dosiahnete tak rovnomerné opečenie. Veľmi
hrubé kusy si vyžadujú dlhšiu dobu pečenia. Aby sa predišlo spáleniu povrchu mäsa, zvoľte nižšiu
polohu v rúre, aby bolo mäso ďalej od grilu. Po uplynutí dvoch tretín doby pečenia mäso obráťte.
Na zachytávanie štavy z mäsa sa odporúča vsunúť priamo pod rošt s pečeným mäsom nádobu, do ktorej
ste vliali pol litra vody. Podľa potreby obráťte.
Otočný ražeň (iba u niektorých modelov)
Túto časť príslušenstva používajte na rovnomerné opečenie veľkých kusov mäsa a hydiny. Vsuňte mäso na
ražeň, v prípade kurčaťa mäso zviažte a pred vsunutím ražňa na miesto v stene rúry a jeho opretím na držiak
skontrolujte, či mäso nespadne. Aby ste predišli zadymeniu a na zachytenie unikajúcej šťavy sa odporúča
vložiť na prvú úroveň v rúre nádobu, do ktorej ste vliali pol litra vody. Ražeň má plastovú rukoväť, ktorú
musíte pred pečením vybrať a použiť ju na vybratie jedla z rúry po pečení, aby ste predišli popáleninám.
Pizza
Plech mierne vymažte, pizza tak bude mať chrumkavú kôrku. Po uplynutí dvoch tretín doby pečenia
posypte pizzu posekanou mozzarellou.
Funkcia kysnutia (iba u niektorých modelov)
Pred vložením cesta do rúry sa odporúča prikryť ho vlhkou utierkou. V porovnaní s kysnutím cesta pri
izbovej teplote (20-25 °C) sa doba cesta skracuje o približne jednu tretinu. Doba na vykysnutie 1 kg dávky
cesta na pizzu je približne jedna hodina.
SK63
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising