Whirlpool | BLF 5121 W | Use and care guide | Whirlpool BLF 5121 W Käyttöohjeet

Whirlpool BLF 5121 W Käyttöohjeet
Terveys & turvallisuus, Käyttö- ja huoltosekä Asennusopas
www.whirlpool.eu/register
suomi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s .3
2
FI
SUOMI TERVEYS & TURVALLISUUS, KÄYTTÖ & HUOLTO ja
ASENNUS-OPPAAT
Kiitos siitä, että ostit Whirlpool-tuotteen.
Täyden tuen saamiseksi on laite rekisteröitävä
osoitteessa www.whirlpool.eu/register
Sisältö
Terveys- ja turvallisuusopas
TURVALLISUUTTA KOSKEVIA SUOSITUKSIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
YMPÄRISTÖN SUOJELU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Käyttö- ja huolto-opas
TUOTTEEN KUVAUS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
LAITE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
KÄYTTÖPANEELI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
TEKNISET TIEDOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
OVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
JÄÄKAAPIN SISÄVALO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
HYLLYT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
NO-FROST HUURTUMATON JÄÄKAAPPIOSASTO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
LISÄVARUSTEET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
LAITTEEN KÄYTTÖ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
ASENNUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ / TOIMINNOT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
VINKKEJÄ RUOAN SÄILYTYKSEEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
SUOSITELTAVAT TOIMENPITEET, JOS LAITETTA EI KÄYTETÄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
PUHDISTUS JA HUOLTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
VIANETSINTÄOPAS JA HUOLTOPALVELU .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
TOIMINTAÄÄNET. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
VIANETSINTÄOPAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
HUOLTOPALVELU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Asennusopas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
3
Terveys- ja turvallisuusopas
TURVALLISUUTTA KOSKEVIA
SUOSITUKSIA
TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA
OMA SEKÄ MUIDEN
TURVALLISUUS ON HYVIN
TÄRKEÄ SEIKKA.
Tässä käyttöohjeessa ja itse
laitteessa on tärkeitä turvallisuutta koskevia ohjeita. Lue ne
aina ja noudata niitä.
Tämä on turvallisuusseikoista
varoittava symboli.
Tämä symboli varoittaa mahdollisista vaaroista, jotka saattavat johtaa vammoihin tai
jopa kuolemaan.
Kaikkiin turvallisuusviesteihin
liittyy turvallisuusseikoista
varoittava symboli sekä sana
VAARA tai VAROITUS. Näiden
sanojen merkitys on seuraava:
vaara
Osoittaa vaarallisen tilanteen,
joka aiheuttaa vakavia vammoja, ellei sitä vältetä.
varoitus
Osoittaa vaarallisen tilanteen,
joka voi aiheuttaa vakavia
vammoja, ellei sitä vältetä.
Kaikissa turvallisuutta koskevissa varoituksissa kuvataan
4
mahdollinen vaara ja kerrotaan, miten laitteen väärästä
käytöstä aiheutuvien tapaturmien, vahinkojen ja sähköiskujen mahdollisuus voidaan
minimoida. Noudata seuraavia
ohjeita huolellisesti.
Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa
riskitilanteisiin.
Valmistajaa ei voida pitää
vastuullisena mistään vahingoista, jotka johtuvat tämän
oppaan ohjeiden noudattamatta jättämisestä.
Valmistaja ei ole missään
vastuussa henkilöille, eläimille
tai omaisuudelle aiheutuneista
vahingoista, jos yllä olevia
ohjeita ja turvallisuusmääräyksiä ei noudateta.
Pidä nämä ohjeet käsillä myöhempää käyttöä varten.
Tämä laite ei sisällä kloorihiilivetyjä (CFC). Kylmäainepiiri
sisältää R600a-kaasua (HC).
Isobutaania sisältävät laitteet
(R600a): Isobutaani on luonnonkaasu, jolla ei ole haitallisia
ympäristövaikutuksia, mutta se
on tulenarkaa. Varmista sen
vuoksi, että kylmäainepiirin
putkissa ei ole vaurioita. Kiinnitä kylmäainepiirin tyhjentymisen kohdalla erityishuomiota
vaurioituneisiin putkiin.
C-pentaania käytetään eristysmassan paisutusaineena, ja se
on syttyvä kaasu.
varoitus
Älä vaurioita laitteen kylmäainepiirin putkia.
varoitus
Älä säilytä räjähtäviä aineita,
kuten esimerkiksi aerosolipakkauksia, laitteessa tai sen
lähettyvillä äläkä myöskään
sijoita tai käytä bensiiniä tai
muita syttyviä materiaaleja
tällä tavoin.
Älä yritä nopeuttaa sulatusta
käyttämällä mekaanisia, sähköisiä tai kemiallisia apuvälineitä, joita valmistaja ei ole suositellut.
Kun hävität laitteen, tee siitä
käyttökelvoton katkaisemalla
verkkovirtajohto, ja poista ovet
ja hyllyt (jos siinä on sellaisia),
jotta lapset eivät voi helposti
kiivetä sisään ja jäädä ansaan.
Älä käytä tai säilytä laitteen
osastojen sisällä sähkölaitteita,
elleivät ne ole valmistajan
nimenomaan hyväksymää
tyyppiä.
varoitus
FI
Tämä laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön ja vastaaviin
Jääpalakoneet ja/tai vesiautokäyttötarkoituksiin, kuten:
maatit, joita ei ole kytketty
– henkilöstön keittiötiloihin
suoraan vesijohtoverkkoon, on kaupoissa, toimistoissa ja
täytettävä vain juomakelpoisel- muissa työympäristöissä
la vedellä.
– maatiloille ja asiakkaiden
käyttöön hotelleissa, motelleissa ja muissa majoitustiloissa
varoitus
– aamiaishotellien tyyppisissä
Pidä laitteen vaipassa tai sen
ympäristöissä
asennuskalusteessa olevat
– ateriapalveluihin ja vastaaviin
tuuletusaukot esteettöminä.
pienimuotoisiin tarkoituksiin.
varoitus
varoitus
Automaattiset jääpalakoneet
ja/tai vesiautomaatit on ehdottomasti kytkettävä ainoastaan
juomakelpoista vettä antavaan
vesipisteeseen, jonka syöttöpaine on 0,17 – 0,81 MPa (1,7
– 8,1 bar).
Riittävän ilmanvaihdon varmistamiseksi jätä laitteen sivuille ja
yläpuolelle tyhjää tilaa.
Laitteen takaosan ja seinän
välisen etäisyyden tulisi olla
vähintään 50 mm.
Tätä pienempi etäisyys lisää
tuotteen energiankulutusta.
TUOTTEEN
KÄYTTÖTARKOITUS
Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön.
Laitteen ammattikäyttö on
kielletty.
Valmistaja ei vastaa väärästä
käytöstä tai kytkimien virheellisestä asetuksesta aiheutuvista
vahingoista.
Laite ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkopuolisen ajastimen
tai erillisen kauko-ohjauksen
kanssa.
Älä käytä laitetta ulkona.
Laitteessa käytetty polttimo on
suunniteltu erityisesti kodinkoneita varten, eikä se sovellu
huonevalaistukseen (EY-asetus
N:o 244/2009).
ASENNUS
Ota laite käyttöön vasta kun
asennusprosessi on viety täysin
päätökseen.
Asennuksen ja korjaukset saa
suorittaa vain pätevä huoltohenkilö, ja ne on suoritettava
valmistajan ohjeiden ja paikallisten turvallisuusmääräysten
mukaisesti. Älä korjaa tai vaihda mitään laitteen osaa, ellei
käyttöohjeessa nimenomaan
näin kehoteta.
Käytä suojakäsineitä, kun avaat
ja poistat pakkauksia ja suoritat
asennuksia.
Laite on kytkettävä irti sähköverkosta ennen minkään asennustoimenpiteen aloittamista.
Kun olet purkanut laitteen
pakkauksesta varmista, että
laite ei ole vahingoittunut
kuljetuksen aikana. Jos havaitset ongelmia, ota yhteyttä
jälleenmyyjään tai lähimpään
huoltopalveluun.
Varmista asennuksen aikana,
että laite ei vaurioita verkkovirtajohtoa.
Laitteen siirtämisessä ja asennuksessa tarvitaan vähintään
kaksi henkilöä.
Laitteen asennuksen yhteydessä on varmistettava, että kaikki
neljä jalkaa ovat tukevasti
kiinni ja että ne tulevat kunnolla kiinni lattiaan; säädä niitä
tarvittaessa tilanteen vaatimalla tavalla. Tarkasta vesivaa'an
avulla, että laite on täysin
vaakasuorassa.
Odota vähintään kaksi tuntia
ennen kuin kytket laitteen
päälle, jotta kylmäainepiiri
toimisi tehokkaasti.
Varmista, että laitetta ei ole
asennettu lämmönlähteen
lähelle.
SÄHKÖASIOITA KOSKEVAT
VAROITUKSET
Varmista, että arvokilvessä
mainittu jännite vastaa sähköverkon jännitettä.
Virtaa koskevat tiedot on
ilmoitettu arvokilvessä.
Laite on lain määräysten mukaisesti kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.
Asennuksessa on käytettävä
turvallisuusmääräysten mukaisesti moninapaista turvakatkaisinta, jonka koskettimien välit
ovat vähintään 3 mm.
Jos verkkovirtajohto on vaurioitunut, sen tilalle on vaihdettava
täysin samanlainen johto.
Verkkovirtajohdon saa vaihtaa
ainoastaan ammattitaitoinen
sähköasentaja; toimenpide on
5
suoritettava valmistajan antamien ohjeiden ja paikallisten
turvallisuusmääräysten mukaisesti. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
Ymp. lämpötilaluokka (°C)
SN 10 – 32
N 16 – 32
ST 16 – 38
T 16 – 43
Kun asennus on tehty, sähköosat eivät saa olla käyttäjän
ulottuvilla.
Virtajohdon on oltava riittävän
pitkä, jotta kalusteeseen asennetun laitteen voi kytkeä
pistorasiaan.
Älä käytä jatkojohtoja.
SÄHKÖLIITÄNTÄ, VAIN ISOSSA-BRITANNIASSA JA IRLANNISSA
Älä vedä syöttövirtajohdosta.
Jos laitteessa on pistoke, älä
käytä haarapistorasioita.
Sulakkeen vaihtaminen
Jos laitteen virtajohdossa on
pistoke, jonka sulake on tyyppiä BS 1363A 13 A, pistokkeen
sulaketta vaihdettaessa on
käytettävä A.S.T.A.-hyväksyttyä
BS 1362 -tyyppistä sulaketta,
toimien näin:
Jos laitteeseen on sijoitettu
pistoke, joka ei sovellu pistorasiaan, ota yhteyttä ammattitaitoiseen sähköasentajaan.
Älä koske laitetta millään märällä ruumiinosalla, äläkä käytä
sitä, kun olet paljain jaloin.
Älä käytä laitetta, jos virtajohto
tai pistoke on vahingoittunut,
jos laite ei toimi kunnolla tai jos
se on vaurioitunut tai pudonnut. Älä upota virtajohtoa tai
pistoketta veteen. Pidä virtajohto erillään kuumista pinnoista.
1. Irrota sulakkeen suojakansi
(A) ja poista sulake (B).
2. Aseta uusi 13 ampeerin
sulake suojakanteen.
3. Aseta molemmat pistokkeeseen.
Tärkeää:
Sulakkeen suojakansi on kiinniJos käytät jäännösvirran suoja- tettävä takaisin paikalleen
kytkintä (RCCB), käytä vain mal- sulakkeen vaihdon yhteydessä.
Jos kansi häviää, pistoketta ei
lia, joka on varustettu merkin.
saa käyttää ennen kuin tilalle
nällä
on asennettu vastaavanlainen
Laite on säädetty toimimaan
kansi.
alla esitetyillä lämpötila-alueil- Varaosan tyyppi on merkitty
la, arvokilpeen merkityn ilmas- pistokkeen kantaosaan värillitoluokan mukaisesti.
sellä merkinnällä tai kirjainyhLaitteen toiminnassa saattaa
distelmällä.
esiintyä häiriöitä, jos se jäteSulakkeen suojakansia on
tään pidemmäksi aikaa lämpö- saatavilla sähköliikkeestä.
tilaan, joka on sallitun alueen
ulkopuolella.
6
Vain Irlannin tasavallassa
Isoa-Britanniaa koskevat tiedot
ovat yleensä päteviä, mutta
pistokkeen ja pistorasian
tyyppinä käytetään myös
kolmatta vaihtoehtoa, 2-napaista, sivumaadoituksella
varustettua tyyppiä.
Pistorasia/pistoke (pätee
molemmissa maissa)
Jos virtajohdon pistoke ei sovi
pistorasiaan, pyydä lisäohjeita
huoltopalvelusta. Älä yritä
vaihtaa pistoketta itse. Toimenpiteen saa suorittaa vain pätevä asentaja, ja se on tehtävä
valmistajan ohjeiden ja voimassaolevien turvallisuusmääräysten mukaisesti.
ASIANMUKAINEN KÄYTTÖ
Käytä jääkaappiosastoa vain
tuoreiden elintarvikkeiden
säilyttämiseen ja pakastinosastoa vain pakasteiden säilyttämiseen, tuoreiden elintarvikkeiden pakastamiseen ja
jääkuutioiden valmistamiseen.
Vältä pakkaamattomien ruokien säilyttämistä kosketuksissa jääkaapin tai pakastimen
sisäpintoihin.
Laitteissa saattaa olla erityiset
osastot eri ruokien säilyttämiseen.
Mikäli tuotteen ohjeissa ei
nimenomaisesti toisin mainita,
ne voidaan poistaa ilman, että
laitteen suorituskyky heikkenee.
Älä laita suuhun kylmävaraajien
(mallikohtainen varuste) sisältämää (myrkytöntä) ainetta.
Älä syö jääkuutioita tai mehujäitä suoraan pakastimesta
ottamisen jälkeen, sillä ne
FI
voivat aiheuttaa kylmävammoja.
Vioittunut tiiviste on vaihdettava mahdollisimman pian.
Jos laitteessa käytetään tuulettimen kannen sisäpuolelle
asennettavaa ilmansuodatinta,
suodattimen on oltava paikoillaan aina, kun jääkaappi on
käytössä.
Älä säilytä pakastinosastossa
nesteitä sisältäviä lasiastioita,
sillä ne saattavat särkyä.
LASTEN TURVALLISUUS
Älä estä (mahdollisen) tuulettimen pyörimistä elintarvikkeilla.
Tarkista elintarvikkeiden sijoittamisen jälkeen, että osastojen,
erityisesti pakastimen, ovet
sulkeutuvat kunnolla.
Hyvin nuoret (0–3-vuotiaat) ja
nuoret lapset (3–8-vuotiaat) on
pidettävä turvallisen välimatkan päässä, ellei heitä valvota
jatkuvasti.
Laitetta voivat käyttää yli
8-vuotiaat lapset sekä fyysisesti, aisteiltaan tai henkisesti
rajoitteiset tai kokemattomat ja
taitamattomat henkilöt, jos
heidän turvallisuudestaan
vastaava henkilö valvoo tai
opastaa heitä laitteen käytössä
ja osoittaa mahdolliset vaaratilanteet. Lapset eivät saa leikkiä
laitteella. Lapset eivät saa
suorittaa puhdistus- tai huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.
Pidä pakkausmateriaalit (muovipussit, polystyreenipalat jne.)
pois lasten ulottuvilta.
PUHDISTUS JA HUOLTO
Laite on kytkettävä irti sähköverkosta ennen minkään puhdistus- tai huoltotoimenpiteen
aloittamista.
Älä koskaan käytä höyrypesuria.
YMPÄRISTÖN
SUOJELU
Pakkausmateriaalien
hävittäminen
Pakkaus on valmistettu
100-prosenttisesti
kierrätettävästä materiaalista ja
siinä on kierrätysmerkki:
Pakkauksen osia ei saa heittää
roskiin vaan ne on hävitettävä
paikallisten
jätehuoltoviranomaisten
määräysten mukaisesti.
Kodinkoneiden
hävittäminen
Tämä laite on merkitty sähkö- ja
elektroniikkalaiteromudirektiivin
2012/19/EU (WEEE-direktiivi)
Tämä tuote on valmistettu
mukaisesti.
kierrätettävistä tai uusiokäyttöön Varmistamalla, että tuote
soveltuvista materiaaleista.
poistetaan käytöstä
Hävitä laite paikallisten
asianmukaisesti, voidaan auttaa
jätehuoltomääräysten
estämään sellaiset ympäristö- ja
mukaisesti.
terveyshaitat, jotka saattaisivat
aiheutua tuotteen asiattomasta
Lisätietoja sähkökäyttöisten
käsittelystä.
kodinkoneiden käsittelystä,
Tämä laitteessa tai sen
talteenotosta ja kierrätyksestä
mukana toimitetuissa
saat paikallisilta viranomaisilta,
asiakirjoissa oleva symboli
jätehuoltokeskuksesta tai
tarkoittaa, että laitetta ei saa
liikkeestä, josta laite on ostettu.
7
käsitellä tavanomaisena
yhdyskuntajätteenä, vaan se on
toimitettava asianmukaiseen
keräyspisteeseen sähkö- ja
elektroniikkaosien kierrätystä
varten.
energiansäästövinkkejä
Asenna laite kuivaan, hyvin
ilmastoituun tilaan, kauas
lämmönlähteistä
(lämpöpattereista, liesistä jne.) ja
suojaan suoralta
auringonvalolta. Käytä
tarvittaessa eristelevyä.
Noudata asennusohjeita
riittävän ilmanvaihdon
varmistamiseksi. Tuotteen
takaosan puutteellinen
ilmanvaihto lisää
energiankulutusta ja vähentää
jäähdytystehoa.
Ympäristön lämpötila, oven
avaamiskertojen tiheys sekä
laitteen sijainti saattavat
vaikuttaa laitteen
sisälämpötilaan. Huomioi nämä
tekijät säätäessäsi lämpötilaasetusta.
Availe ovia mahdollisimman
vähän.
Kun sulatat jäätyneitä
elintarvikkeita, laita ne
jääkaappiin. Jäätyneiden
tuotteiden alhainen lämpötila
jäähdyttää jääkaapissa olevia
elintarvikkeita.
Anna lämpimien ruokien ja
juomien jäähtyä ennen niiden
laittamista laitteeseen.
Jääkaapin hyllyjen sijoittelulla ei
ole vaikutusta
energiankulutukseen.
Elintarvikkeet tulisi sijoittaa
hyllyille siten, että ilma pääsee
kiertämään (elintarvikkeet eivät
saa koskettaa toisiaan, ja
elintarvikkeiden ja takaseinän
väliin on jätettävä rako).
Pakasteruokien säilytystilaa voi
lisätä irrottamalla koreja ja
mahdollisen Stop Frost -hyllyn.
Tämä ei vaikuta laitteen
energiankulutukseen.
Korkean energiateholuokan
laitteissa on tehokkaat
moottorit, jotka kestävät
käytössä pitkään mutta
kuluttavat vähemmän virtaa. Jos
moottori käy yhtäjaksoisesti
pitkän aikaa, siitä ei tarvitse
huolestua.
VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
Tämä laite on tarkoitettu
elintarvikkeiden säilytykseen ja
se on valmistettu asetuksen
(EY) N:o 1935/2004 mukaisesti.
8
Laitteen suunnittelussa,
› EMC-direktiivin 2004/108/EY
valmistuksessa ja
suojausvaatimukset.
markkinoinnissa on noudatettu Laitteen sähköturvallisuus
seuraavia vaatimuksia:
voidaan taata vain, jos se on
liitetty oikein hyväksyttyyn
› pienjännitedirektiivin
maadoitusjärjestelmään.
2006/95/EY (joka korvaa
direktiivin 73/23/ETY ja
myöhemmät muutokset)
turvallisuusmääräykset
FI
Käyttö- ja huolto-opas
TUOTTEEN
KUVAUS
LAITE
1
7
6
2
8
3
4
5
11
9
10
1. Elektroninen käyttöpaneeli /
valoyksikkö
2. Hyllyt
3. Arvokilpi, jossa laitteen merkki
4. Hedelmä- ja vihanneslaatikko
5. Oven kätisyyden vaihtotarvikkeet
6. Ovihyllyt
7. Kananmunakotelo
8. Pulloerotin
9. Pullohylly
10. Oven tiiviste
Pakastinosasto
10. Oven tiiviste
11. Laatikon väliseinä
12. Taso
13. Alalaatikko: kylmin alue,
paras tuoreiden elintarvikkeiden
pakastamiseen
14. Jääpala-astia
12
13
14
9
KÄYTTÖPANEELI
1. LED-valot (näyttävät senhetkisen lämpötila-asetuksen tai
pikajäähdytystoiminnon käytön)
2. PIKAJÄÄHDYTYS-painike
/ Lämpötilapainike
1
2
TEKNISET
TIEDOT
Tuotteen mitat
Korkeus
1560
mm
Leveys
595
mm
Syvyys
655
mm
Jääkaapin nettotilavuus (l)
196
L
Pakastimen nettotilavuus (l)
75
L
Sulatusjärjestelmä
Jääkaappi
Manuaalinen
Pakastin
Manuaalinen
Nousuaika (h)
24
h
Pakastusteho (kg/24 h)
4.0
kg/24h
Energiankulutus (kWh/24 h)
0.731
kWh/24h
Melutaso (dBA)
38
dBA
Energialuokka
A+
10
FI
OVI
Oven kätisyys
Huomaa: Oven avaussuunta voidaan vaihtaa. Jos
tämä toimenpide suoritetaan huoltopalvelun toimesta, takuu ei kata sitä. Oven kätisyyden vaihtaminen onnistuu helpoiten kahden henkilön toimesta.
Seuraa asennusoppaan ohjeita.
JÄÄKAAPIN
SISÄVALO
Jääkaappiosaston sisällä oleva valojärjestelmä käyttää LED-valoja. Niillä aikaansaadaan parempi valaistus ja niiden energiankulutus on hyvin alhainen.
Jos LED-valojärjestelmä ei toimi, ota yhteys
huoltopalveluun valojen vaihtamiseksi.
Tärkeää: Jääkaappiosaston sisävalo syttyy, kun
jääkaapin ovi avataan. Jos ovea pidetään auki
yli 8 minuuttia, valo sammuu automaattisesti.
HYLLYT
Kaikki hyllytasot, luukut ja ulosvedettävät korit ovat
irrotettavissa.
11
NO-FROST HUURTUMATON
JÄÄKAAPPIOSASTO
Jääkaappiosaston sulatus on täysin automaattinen.
Jääkaappiosaston sisälle, takaseinään muodostuvat
vesipisarat ilmaisevat, että automaattinen sulatus on
käynnissä. Sulatusvesi valuu automaattisesti
tyhjennysaukkoon ja siitä haihdutusastiaan, josta se
haihtuu pois.
PAKASTINOSASTON
SULATUS
Pakastin on suositeltavaa sulattaa muutaman kerran
vuodessa, tai kun huurretta on muodostunut paljon
(huurrekerroksen paksuus 3 mm). Huurteen
muodostuminen on normaalia.
Huurrekerroksen paksuus ja muodostumisnopeus
riippuvat ympäristöolosuhteista ja oven
avaamistiheydestä.
Laite sulatetaan kytkemällä siitä virta pois ja
ottamalla ulos kaikki elintarvikkeet.
Jätä pakastimen ovi auki, jotta jää sulaa.
Kuvan kaltaisissa laitteissa riittää, että otat esiin
sulatusveden tyhjennysputken ja
laitat sen alle astian.
Kun toimenpide on päättynyt,
laita sulatusveden tyhjennysputki
takaisin paikalleen.
Puhdista pakastimen sisäpinnat. Huuhtele ja kuivaa
huolellisesti.
Kytke laite uudestaan päälle ja laita elintarvikkeet
sisälle.
LISÄVARUSTEET
KANANMUNAKOTELO
12
PULLOEROTIN
Jääpala-astia
FI
LAITTEEN
KÄYTTÖ
ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA
LAITTEEN KÄYNNISTÄMINEN
Laite käynnistyy automaattisesti, kun se kytketään
verkkovirtaan.
Odota laitteen käynnistymisen jälkeen ainakin 4–6
tuntia, ennen kuin asetat elintarvikkeita laitteen
sisälle.
LÄMPÖTILA-ASETUS
Laitteen käyttölämpötilaksi on yleensä tehtaalla
asetettu suositeltu normaali lämpötila.
Lämpötilan asetusohjeet on annettu oheisessa
Päivittäiskäytön viiteoppaassa.
Kun laite kytketään sähköverkkoon, näyttöön syttyy
valo ja kaikki kuvakkeet näkyvät näytössä noin 1
sekunnin ajan. Jääkaappiosaston (tehtaan)
oletusarvot tulevat näyttöön.
Huomaa: Näytössä näytettävät arvot vastaavat koko
jääkaapin keskimääräistä lämpötilaa.
ASENNUS
YHDEN LAITTEEN ASENTAMINEN
Riittävän ilmanvaihdon varmistamiseksi jätä laitteen
sivuille ja yläpuolelle tyhjää tilaa.
Laitteen takaosan ja seinän välisen etäisyyden tulisi
olla vähintään 50 mm.
Tätä pienempi etäisyys lisää tuotteen
energiankulutusta.
VÄLIKAPPALEIDEN ASENTAMINEN
Asenna välikappaleet laitteen takana sijaitsevan
lauhduttimen ylä- ja alaosaan (piirustuksen
mukaisesti).
50mm
50mm
13
PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
PAKASTEIDEN SÄILYTYSMÄÄRÄN LISÄÄMINEN
• poistamalla korit suurien tuotteiden säilytystä
varten
• asettamalla elintarvikkeet suoraan pakastinhyllyille
• poistamalla muita poistettavia lisävarusteita.
• Älä tuki ilmanpoistoaluetta (tuotteen sisällä
takaseinässä ja alaosassa) elintarvikkeilla.
• Kaikki hyllyt ja ulosvedettävät korit ovat
irrotettavissa.
• Ympäristön lämpötila, oven avaamiskertojen tiheys
sekä laitteen sijainti saattavat vaikuttaa laitteen
sisälämpötilaan.
Huomioi nämä tekijät säätäessäsi lämpötilaasetusta.
• Ellei toisin ole mainittu, laitteen lisävarusteet eivät
kestä konepesua.
TOIMINNOT
6Th SENSE
Tämä toiminto mahdollistaa
optimaalisten säilytysolosuhteiden
(lämpötilan ja kosteuden) nopean
saavuttamisen laitteen sisällä.
6th Sense -toiminto toimii
automaattisesti.
PIKAJÄÄHDYTYS
Tätä toimintoa kannattaa käyttää
silloin, kun jääkaappi- ja
pakastinosastoihin asetetaan kerralla
suuria määriä elintarvikkeita.
Pikajäähdytystoiminnolla on
mahdollista lisätä jääkaappi- ja
pakastinosastojen jäähdytystehoa.
Jäähdytystehon maksimoimiseksi
tuuletin on pidettävä päällä.
Huomaa: Pakastusteho maksimoidaan
kytkemällä pikajäähdytys toimintaan,
ennen kuin pakastinosastoon laitetaan
pakastumaan tuoreita elintarvikkeita.
OVI AUKI -HÄLYTYS
Ovi auki -hälytys käynnistyy, jos ovi on
ollut auki yli 5 minuuttia.
Vilkkuva oven LED-merkkivalo
ilmoittaa hälytyksestä.
14
Jos ovea pidetään auki yli 8 minuuttia,
oven LED-merkkivalo sammuu.
FI
VINKKEJÄ RUOAN
SÄILYTYKSEEN
JÄÄKAAPPIOSASTO
Jääkaappi sopii erityisesti valmisruokien, tuoreiden
ja säilöttyjen elintarvikkeiden, maitotuotteiden,
hedelmien, vihannesten ja juomien säilytykseen.
TUOREIDEN ELINTARVIKKEIDEN JA JUOMIEN
SÄILYTYSOHJEITA
Käytä ruokien suojana kierrätyskelpoisia muovi-,
metalli-, alumiini- ja lasiastioita tai tuorekelmua.
› Jätä elintarvikkeiden väliin riittävästi tilaa, jotta
ilma pääsee kiertämään.
› Laita nestemäiset tuotteet sekä makuja tai hajuja
levittävät tai imevät tuotteet suljettuihin astioihin
tai kääri ne.
› Estä pullojen kaatuminen pullonpidikettä
käyttämällä.
› Ruoat, joista vapautuu suuria määriä
etyleenikaasua sekä ne, jotka ovat herkkiä tälle
kaasulle, kuten hedelmät, vihannekset ja salaatti,
tulisi aina erotella tai kääriä, jotta niiden säilymisaika
ei lyhentyisi; esimerkiksi tomaatteja ei saisi säilyttää
yhdessä kiivien tai kaalin kanssa.
› Jos jääkaapissa säilytettävää ruokaa on vain vähän,
on suositeltavaa käyttää hedelmä- ja
vihanneslaatikon yläpuolella olevia hyllyjä, sillä se
on osaston kylmin paikka.
TUOREIDEN ELINTARVIKKEIDEN JA JUOMIEN
SÄILYTYSPAIKAT
› Jääkaapin hyllyillä: valmisruoat, trooppiset
hedelmät, juustot, delituotteet.
› Kylmimmällä alueella (hedelmä- ja
vihanneslaatikon yläpuolella oleva hylly): liha, kala,
leikkeleet, kakut.
› Hedelmä- ja vihanneslaatikossa: hedelmät, salaatit,
vihannekset.
› Ovessa: voi, hillot, kastikkeet, pikkelssit, tölkit,
pullot, juomatölkit, munat.
15
Selitys
VIILEÄ ALUE Suositellaan
trooppisten hedelmien, tölkkien,
juomien, kananmunien,
kastikkeiden, pikkelssien, voin,
hillojen säilytykseen.
KYLMÄ ALUE Suositellaan
juustojen, maidon, päivittäisen
ruoan, herkkutavaroiden, jugurtin
säilytykseen.
HEDELMÄ- JA
VIHANNESLAATIKKO
PAKASTUSOSAN LAATIKKO
(KYLMIN ALUE) Suositellaan
tuoreiden / valmiiden
elintarvikkeiden pakastamiseen.
PAKASTIMEN LAATIKOT
Huomaa
Selitysten harmaa väri ei vastaa
laatikoiden väriä.
16
FI
PAKASTINOSASTO
Pakastinosastossa voidaan parhaiten säilyttää
pakastetuotteita, valmistaa jääkuutioita ja pakastaa
tuoretuotteita.
TUOREIDEN ELINTARVIKKEIDEN PAKASTUS- JA
SÄILYTYSVINKKEJÄ
› Kaikkiin pakasteisiin on suositeltavaa merkitä
tuotteen nimi ja päivämäärä. Merkinnät helpottavat
tuotteiden tunnistamista ja auttavat arvioimaan,
milloin tuote on parasta käyttää. Älä pakasta
sulanutta elintarviketta uudelleen.
› Kääri tai sulje tuoretarvikkeet ennen pakastamista
käyttäen jotain seuraavista:
pakastamiskäyttöön soveltuva alumiinikalvo,
tuorekelmu, ilman ja veden pitävät muovipussit,
kannelliset polyteeniastiat tai pakasteastiat.
› Korkealaatuisia pakasteita saadaan elintarvikkeista,
jotka ovat tuoreita, kypsiä ja hyvälaatuisia.
› Tuoreet vihannekset ja hedelmät tai marjat on
pakasteet: ostosvinkkejä
Kun ostat pakasteita:
› Varmista, että pakkaus on ehjä (pakasteiden laatu
on saattanut heiketä, jos pakkaus ei ole tiivis). Jos
pakkaus on pullistunut tai siinä on kosteita läikkiä,
sen säilytysolosuhteet eivät ole olleet kunnossa ja
tuote on saattanut jo alkaa sulaa.
› Tehdessäsi ostoksia jätä pakasteiden valinta
viimeiseen hetkeen ja kuljeta tuotteet kotiin
lämpöeristetyssä laukussa.
Yhden 24 tunnin jakson aikana pakastettavien
tuoretuotteiden enimmäismäärä näkyy arvokilvessä
(…kg/24h).
Jos pakastimeen laitettavia elintarvikkeita on vain
vähän, on suositeltavaa käyttää keskialuetta.
suositeltavaa pakastaa heti keräämisen jälkeen, jotta
niiden ravintoarvo, koostumus, väri ja maku saadaan
säilytettyä. Tiettyjä lihoja, etenkin riistalihaa, on
hyvä riiputtaa ennen pakastamista.
› Anna kuuman ruoan aina jäähtyä ennen sen
laittamista pakastimeen.
› Käytä osittain tai kokonaan sulaneet pakasteet
välittömästi.
Kun olet sulattanut pakasteen, älä pakasta sitä
uudelleen, ellet ole kypsentänyt sitä. Kypsentämisen
jälkeen sulatettu ruoka voidaan pakastaa uudelleen.
› Älä pakasta nestettä sisältäviä pulloja.
› Käytä pikajäähdytystoimintoa nopeuttamaan
jäähtymistä pakastusprosessissa (ks. Päivittäiskäytön
viiteopas).
› Laita pakasteet pakastimeen heti kotiin tultuasi.
› Jos pakaste on sulanut edes osittain, älä pakasta
sitä uudelleen. Käytä se 24 tunnin kuluessa.
› Vältä tai vähennä lämpötilan vaihteluita minimiin.
Noudata pakkaukseen merkittyä viimeistä
käyttöpäivää.
› Noudata aina pakkaukseen merkittyjä
säilytysohjeita.
17
PAKASTEIDEN SÄILYTYSAIKA
Liha
Naudanliha
kuukautta
8 - 12
Pataruoat
Liha, siipikarja
kuukautta
2-3
Hedelmät ja marjat kuukautta
Omenat
12
Aprikoosit
8
Porsaan- ja vasikanliha 6 - 9
Maitotuotteet
Lampaanliha
6-8
Voi
6
Mustikat
8 - 12
Jäniksenliha
4-6
Juusto
3
Musta-/punaherukat
8 - 12
Jauheliha/sisäelimet
2-3
Kuohukerma
1-2
Kirsikat
10
Makkarat
1-2
Jäätelö
2-3
Persikat
10
Munat
8
Päärynät
8 - 12
Luumut
10
Siipikarja
Kana
5-7
Keitot ja
kastikkeet
Kalkkuna
6
Keitto
2-3
Vadelmat
8 - 12
Siipikarjan sisäelimet
2-3
Lihakastike
2-3
Mansikat
10
Patee
1
Raparperi
10
8
Hedelmämehut
(appelsiini, sitruuna,
greippi)
4-6
Äyriäiset
Nilviäiset, hummeri
1-2
Ratatouille
Ravut, hummerit
1-2
Leipä ja
leivonnaiset
Äyriäiset,
simpukat
Avatut osterit
Leipä
1-2
Parsa
8 - 10
Kuivakakut
4
Basilika
6-8
Täytekakut
2-3
Pavut
12
2-3
Ohukaiset
1-2
Artisokat
8 - 10
3-4
Raa'at leivonnaiset
2-3
Parsakaali
8 - 10
Piiraat
1-2
Ruusukaali
8 - 10
Pizza
1-2
Kukkakaali
8 - 10
Porkkanat
10 - 12
Selleri
6-8
Sienet
8
Persilja
6-8
Paprikat
10 - 12
Herneet
12
Ruusupavut
12
Pinaatti
12
Tomaatit
8 - 10
Kesäkurpitsa
8 - 10
1-2
Kala
rasvainen (lohi, silli,
makrilli)
vähärasvainen
(turska, meriantura)
18
Vihannekset
FI
SUOSITELTAVAT TOIMENPITEET,
JOS LAITETTA EI KÄYTETÄ
PITKÄ POISSAOLO / LOMA-AIKA
Jos asunnosta ollaan poissa pitemmän aikaa, on
energian säästämiseksi suositeltavaa käyttää
elintarvikkeet loppuun ja irrottaa laite
sähköverkosta.
MUUTTAMINEN
1. Poista kaikki sisäiset osat.
3. Kierrä säädettävät jalat niin, että ne eivät koske
2. Pakkaa osat hyvin ja kiinnitä ne toisiinsa teipillä,
jotta ne eivät kolhiudu toisiaan vasten tai pääse
katoamaan.
4. Sulje ovi ja kiinnitä se teipillä. Kiinnitä myös
tukipintaan.
laitteen verkkojohto laitteeseen teipillä.
SÄHKÖKATKO
Jos virta katkeaa, tiedustele paikalliselta
sähkölaitokselta, kuinka kauan sähkökatko
todennäköisesti kestää.
Huomaa: Muista, että laite kestää kylmänä
pidempään, jos se on täynnä.
Jos elintarvikkeen pinnalla on yhä jääkiteitä, se
voidaan pakastaa uudelleen, vaikka maku ja aromi
saattavat heiketä.
Jos elintarvike vaikuttaa huonolaatuiselta, se
kannattaa hävittää.
Jos sähkökatko kestää korkeintaan 24 tuntia.
Pidä laitteen ovi suljettuna. Näin laitteen sisällä
olevat elintarvikkeet pysyvät kylminä
mahdollisimman pitkään.
Jos sähkökatko kestää yli 24 tuntia.
Tyhjennä pakastinosasto ja pakkaa elintarvikkeet
pakastelaukkuun. Jos pakastelaukkua ei ole käsillä
eikä keinojääpaketteja ole saatavilla, yritä käyttää
helpoimmin pilaantuvat elintarvikkeet.
Tyhjennä jääpala-astia.
19
PUHDISTUS JA
HUOLTO
varoitus
Irrota pistoke pistorasiasta tai kytke laite irti
sähköverkosta ennen minkään huolto- tai
puhdistustoimenpiteen aloittamista.
Älä käytä hankaavia pesuaineita. Älä koskaan
puhdista jääkaapin osia syttyvillä nesteillä.
› Puhdista laite säännöllisesti liinalla käyttäen
haaleaa vettä, johon on lisätty vähän neutraalia,
erityisesti jääkaapin sisäosan puhdistamiseen
tarkoitettua puhdistusainetta.
› Puhdista laitteen ulkopuoli ja ovitiiviste kostealla
liinalla ja kuivaa pehmeällä liinalla.
› Laitteen takana oleva lauhdutin tulee puhdistaa
säännöllisesti pölynimurilla.
Puhdista jääkaapin takaseinässä, hedelmä- ja
vihanneslaatikon kohdalla oleva poistoaukko
säännöllisesti laitteen mukana toimitetulla
välineellä, jotta sulatusvesi poistuu aina oikeaa
väylää pitkin.
20
varoitus
Älä käytä höyrypesuria.
Painikkeet ja käyttöpaneelin näyttö on
puhdistettava kuivalla liinalla. Puhdistamiseen ei saa
käyttää alkoholia tai alkoholipohjaisia aineita.
Tärkeää:
› Painikkeet ja käyttöpaneelin näyttö on
puhdistettava kuivalla liinalla. Puhdistamiseen ei saa
käyttää alkoholia tai alkoholipohjaisia aineita.
› Jäähdytysjärjestelmän putket ovat lähellä
sulatusvesiastiaa ja ne saattavat kuumeta. Puhdista
ne ajoittain pölynimurilla.
FI
VIANETSINTÄOPAS & HUOLTO
PALVELU
ENNEN KUIN OTAT YHTEYDEN HUOLTOON...
Toimintaan liittyvät ongelmat ovat usein pieniä
pulmia, jotka on helppo selvittää ja voidaan korjata
ilman työkaluja.
TOIMINTAÄÄNET
Laitteesta kuuluu normaalin toiminnan aikana ääniä,
koska laitteessa on useita tuulettimia ja
sähkömoottoreita, jotka kytkeytyvät toimintaan ja
pois toiminnasta automaattisesti.
Joitakin toimintaääniä voidaan
kuitenkin vähentää:
› Säätämällä laite vaakatasoon ja sijoittamalla se
tasaiselle alustalle.
› Tarkastamalla, että sisäosat on laitettu oikein
paikalleen.
› Sijoittamalla laite erilleen niin, että se ei kosketa
kalusteisiin.
› Tarkastamalla, että pullot ja muut astiat eivät ole
kosketuksissa toisiinsa.
Seuraavia toimintaääniä
saattaa kuulua
Suhiseva ääni, kun laite kytketään
toimintaan ensimmäistä kertaa tai
pitkän tauon jälkeen.
Kurluttava ääni, kun
kylmäaineneste virtaa putkissa.
BRRR-ääni kuuluu käynnissä
olevasta kompressorista.
Suriseva ääni, kun vesiventtiili tai
tuuletin alkaa toimia.
Raksahtava ääni, kun kompressori
käynnistyy.
NAKSAUS kuuluu termostaatista,
joka säätää kompressorin
käyntitiheyden.
21
VIANETSINTÄOPAS
Ongelma
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Laite ei toimi
Laitteen virransaannissa voi olla
ongelma.
› Tarkasta onko verkkojohto
liitetty pistorasiaan, jossa on oikea
jännite.
› Tarkasta asunnon sähköverkon
suojalaitteet ja sulakkeet
sulatusvesiastiassa on
vettä
Tämä on normaalia kuumalla ja
kostealla säällä. Astia saattaa olla
jopa puolillaan.
› Varmista, että laite on
tasapainossa, jotta vesi ei vuoda
astian reunojen yli.
laitekaapin reunat, jotka
koskevat ovitiivisteeseen,
ovat lämpimiä
kosketettaessa
Kyseessä ei ole vika.
Tämä on normaalia kuumalla
säällä ja kun kompressori on
käynnissä.
valo ei toimi
Lamppu täytyy mahdollisesti
vaihtaa.
Laite saattaa olla valmiustilassa.
moottori tuntuu käyvän
liikaa
22
Moottorin käyntiaika riippuu
useasta eri tekijästä: oven
avauskertojen määrästä,
säilytettävien elintarvikkeiden
määrästä, huoneen lämpötilasta,
lämpötilasäätimillä valitusta
lämpötilasta.
› Varmista, että asunnon
sähköverkon suojalaitteet ja
sulakkeet toimivat hyvin.
› Tarkasta onko verkkojohto
liitetty pistorasiaan, jossa on
oikea jännite.
› Jos LED-valoissa on vikaa,
käyttäjän on otettava yhteyttä
huoltoliikkeeseen valojen vaihtoa
varten. Tarvittavia LED-valoja on
saatavana vain huoltoliikkeistä tai
valtuutetuilta jälleenmyyjiltä.
› Varmista, että laitteen säätimet
on säädetty oikein.
› Tarkasta onko laitteeseen
laitettu suuri määrä
elintarvikkeita.
› Varmista, että ovea ei avata liian
usein.
› Varmista, että ovi sulkeutuu
kunnolla.
FI
laitteen lämpötila on
liian korkea
Tähän voi olla useita eri syitä
(katso Ratkaisut-kohta).
› Varmista, että lauhdutin
(laitteen takana) on puhdas
pölystä ja nöyhdästä.
› Varmista, että ovi on suljettu
kunnolla.
› Varmista, että oven tiivisteet
ovat kunnossa.
› Moottori toimii normaalisti
enemmän kuumalla säällä tai
hyvin lämpimässä huoneessa.
› Jos ovea on pidetty auki pitkään
tai avattu usein, tai jos kaappiin
on pantu paljon ruokaa, moottori
käy kauemmin, jotta laitteen
sisäosa jäähtyy.
ovet eivät sulkeudu ja
avaudu kunnolla
Tähän voi olla useita eri syitä
(katso Ratkaisut-kohta).
› Tarkasta, että
elintarvikepakkaukset eivät ole
oven tiellä.
› Tarkasta, että sisäosat tai
jääautomaatti eivät ole pois
paikaltaan.
› Tarkasta, että oven tiivisteet
eivät ole likaiset tai tahmeat.
› Varmista, että laite on
vaakatasossa.
23
HUOLTOPALVELU
ENNEN KUIN OTAT YHTEYTTÄ
HUOLTOPALVELUUN
1.
Kokeile, voitko ratkaista ongelman itse
kohdassa VIANETSINTÄOPAS annettujen neuvojen
avulla.
2.
Sammuta laite ja käynnistä se uudelleen
nähdäksesi toistuuko häiriö.
JOS VIKA EI OLE KORJAUTUNUT YLLÄ
MAINITTUJEN TARKASTUSTEN JÄLKEEN, OTA
YHTEYTTÄ LÄHIMPÄÄN HUOLTOPALVELUUN.
Jos tarvitset huoltopalvelun apua, soita
takuukirjassa olevaan numeroon tai katso ohjeet
sivustolta www.whirlpool.eu
Ilmoita aina:
• vian lyhyt kuvaus
• laitteen tyyppi ja malli tarkasti ilmoitettuna
• huoltokoodi (sanan Service jälkeen tuleva numero
arvokilvessä). Huoltokoodi on merkitty myös
takuukorttiin.
• osoitteesi kokonaisuudessaan
• puhelinnumerosi.
Jos tuotetta täytyy korjata, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun. (Näin voit olla
varma, että korjaukseen käytetään alkuperäisiä
varaosia ja että korjaustyöt suoritetaan oikein.)
Valmistaja:
Whirlpool Europe s.r.l. - Socio Unico
Viale Guido Borghi 27
21025 Comerio (VA)
Italy
24
FI
7
service
25
1.
4x
C
B
A
1x
1x
D
1x
min.
50 mm
2.
26
3.
4.
FI
5.
6.
A
27
7.
9.
28
8.
FI
10.
11.
29
12.
13.
14.
15.
A
30
16.
FI
17.
B
18.
19.
A
A
B
31
fi
400010774233
Whirlpool® on Whirlpool-yritysryhmän rekisteröity tavaramerkki /TM © Copyright Whirlpool Europe s.r.l. 2014. Kaikki oikeudet pidätetään - http://www.whirlpool.eu
001
n
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising