Whirlpool | BLF 5121 OX | Use and care guide | Whirlpool BLF 5121 OX Užívateľská príručka

Whirlpool BLF 5121 OX Užívateľská príručka
Príručka o ochrane zdravia a bezpečnosti,
Návod na používanie a údržbu a Návod na inštaláciu
www.whirlpool.eu/register
SLOVENČINA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 3
2
SK
SLOVENČINA
PRÍRUČKA O OCHRANE ZDRAVIA A
BEZPEČNOSTI, NÁVOD NA POUŽÍVANIE
A ÚDRŽBU a INŠTALAČNÁ PRÍRUČKA
ĎAKUJEME, ŽE STE SI KÚPILI VÝROBOK WHIRLPOOL.
Aby sme vám mohli lepšie poskytovať pomoc, zaregistrujte,
prosím, svoj spotrebič na www.whirlpool.eu/register
Register
PRÍRUČKA O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI
BEZPEČNOSTNÉ ODPORÚČANIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
VYHLÁSENIE O ZHODE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Návod na používanie a údržbu
OPIS VÝROBKU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
SPOTREBIČ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
OVLÁDACÍ PANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
TECHNICKÉ PARAMETRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
DVERE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
SVETLO CHLADNIČKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
POLICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
PRIEČINOK CHLADNIČKY NO-FROST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
PRÍSLUŠENSTVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
AKO POUŽÍVAŤ SPOTREBIČ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
PRVÉ POUŽITIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
INŠTALÁCIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE/FUNKCIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
TIPY NA SKLADOVANIE POTRAVÍN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
ODPORÚČANIE V PRÍPADE NEPOUŽÍVANIA SPOTREBIČA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
ČISTENIE A ÚDRŽBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
PRÍRUČKA NA RIEŠENIE PROBLÉMOV A POPREDAJNÝ SERVIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
PREVÁDZKOVÉ ZVUKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
PRÍRUČKA NA RIEŠENIE PROBLÉMOV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
POPREDAJNÝ SERVIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Inštalačná príručka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
3
Príručka týkajúca sa ochrany zdravia a bezpečnosti
BEZPEČNOSTNÉ
ODPORÚČANIA
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
BEZPEČNOSŤ VÁS AJ INÝCH
OSÔB JE VEĽMI DÔLEŽITÁ.
V tomto návode a na samotnom
spotrebiči sú uvedené dôležité
správy týkajúce sa bezpečnosti,
ktoré si musíte prečítať a vždy
presne dodržiavať.
Toto je symbol nebezpečenstva.
Tento symbol vás upozorňuje na
potenciálne riziká, ktoré môžu
vám alebo iným osobám spôsobiť smrť alebo zranenie.
Všetky bezpečnostné upozornenia sprevádza symbol nebezpečenstva a slová NEBEZPEČENSTVO alebo UPOZORNENIE.
Tieto slová znamenajú:
NEBEZPEČENSTVO
Označuje nebezpečnú situáciu,
ktorá spôsobí vážne poranenia,
ak sa jej nepredíde.
dôsledkom nesprávneho používania spotrebiča. Dôsledne
dodržiavajte nasledujúce pokyny.
Nedodržanie týchto pokynov
môže viesť k rizikám.
Výrobcu nemožno brať na
zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním tohto návodu.
Výrobca odmieta akúkoľvek
zodpovednosť za zranenie osôb
alebo zvierat alebo škody na
majetku v prípade nedodržiavania vyššie uvedených rád a opatrení.
Tieto pokyny majte uložené
poruke pre prípad, že ich budete
v budúcnosti potrebovať.
V blízkosti spotrebiča neskladujte výbušné látky, ako sú aerosolové nádoby, a neukladajte ani
nepoužívajte benzín či iné
horľavé látky.
Pri šrotovaní spotrebiča je potrebné ho znefunkčniť odrezaním napájacieho kábla a prípadVAROVANIE
ne odmontovaním dvier a políc,
aby doň nemohli vliezť deti
Označuje nebezpečnú situáciu,
ktorá môže spôsobiť vážne pora- a zostať uväznené vo vnútri.
nenia, ak sa jej nepredíde.
Tento spotrebič neobsahuje
Všetky bezpečnostné upozorne- látky CFC. Chladiaci okruh
obsahuje R600a (HC).
nia špecifikujú potenciálne
Spotrebiče s izobutánom
nebezpečenstvo, ktorého sa
(R600a): izobután je prírodný
týkajú, a uvádzajú, ako znížiť
plyn bez negatívnych účinkov na
riziko poranení, škôd a úrazov
životné prostredie; je však horľaelektrickým prúdom, ktoré sú
4
vý. Preto dávajte pozor, aby sa
potrubia chladiaceho okruhu
nepoškodili. Zvlášť dávajte
pozor, ak sa cez poškodené
potrubia vyprázdni chladiaci
okruh.
C-pentán sa používa ako nadúvadlo v izolačnej pene a ide
o horľavý plyn.
VAROVANIE
Nepoškodzujte rúrky chladiaceho okruhu spotrebiča.
VAROVANIE
Na zrýchlenie procesu odmrazovania nepoužívajte mechanické,
elektrické ani chemické prostriedky nad rámec tých, ktoré
odporúča výrobca.
VAROVANIE
Nepoužívajte ani neumiestňujte
elektrické zariadenia do vnútra
priečinkov spotrebiča, pokiaľ
nejde o typ, ktorý výslovne
povolil výrobca.
VAROVANIE
Výrobníky ľadu a dávkovače
vody, ktoré nie sú priamo pripojené k vodovodu, sa musia plniť
výlučne pitnou vodou.
SK
VAROVANIE
Vetracie otvory na telese spotrebiča alebo na vstavanej konštrukcii nesmú byť upchaté.
VAROVANIE
– farmárske domy a klienti
v hoteloch, moteloch a iných
prostrediach obytného typu;
– priestory poskytujúce ubytovacie a stravovacie služby;
– kateringové a podobné nekomerčné aplikácie.
Pri inštalovaní spotrebiča
skontrolujte, či sú všetky štyri
nožičky stabilné a pevne dosadajú na podlahu, v prípade
potreby ich nastavte a pomocou
vodováhy skontrolujte, či je
spotrebič v dokonale vodorovnej polohe.
Automatické výrobníky ľadu a/
alebo dávkovače vody musíte
pripojiť výhradne k vodovodu
s pitnou vodou, s tlakom v potrubí medzi 0,17 a 0,81 MPa (1,7
a 8,1 bar).
Žiarovka používaná vo vnútri
spotrebiča je špeciálne určená
pre domáce spotrebiče a nie je
vhodná na bežné osvetľovanie
miestností v domácnosti (Nariadenie ES 244/2009).
Aby ste zabezpečili dostatočné
vetranie, na oboch stranách
spotrebiča a nad ním ponechajte voľné miesto.
Vzdialenosť medzi zadnou
stenou spotrebiča a stenou za
ním by mala byť aspoň 50 mm.
Pri menšej vzdialenosti sa zvýši
spotreba energie.
INŠTALÁCIA
Uistite sa, že spotrebič sa nenachádza v blízkosti zdrojov tepla.
Spotrebič zapnite až po úplnom
dokončení inštalácie.
UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA
ELEKTRICKEJ BEZPEČNOSTI
Inštaláciu alebo údržbu smie
vykonávať iba špecializovaný
technik, v súlade s pokynmi
výrobcu a podľa platných vnútroštátnych bezpečnostných
predpisov. Neopravujte ani
nevymieňajte žiadnu časť spotrebiča, ak to výslovne nie je
uvedené v návode na používanie.
Uistite sa, že napätie špecifikované na výkonnostnom štítku
zodpovedá napätiu vo vašej
domácnosti.
ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE VÝROBKU
Tento spotrebič je určený iba na
použitie v domácnosti. Používať
spotrebič na profesionálne účely
je zakázané.
Výrobca nepreberá žiadnu
zodpovednosť za škody spôsobené neprimeraným používaním alebo nesprávnym nastavením ovládacích prvkov.
Spotrebič sa nesmie zapínať
prostredníctvom externého
časovača ani samostatným
diaľkovým ovládačom.
Pri rozbaľovaní a inštalačných
prácach používajte ochranné
rukavice.
Pred akýmkoľvek zásahom pri
inštalácii musíte spotrebič odpojiť od elektrického napájania.
Po vybalení spotrebiča sa uistite,
že sa počas prepravy nepoškodil. V prípade problémov sa
obráťte na predajcu alebo
popredajný servis.
Spotrebič nepoužívajte vonku.
Počas inštalácie dávajte pozor,
aby ste spotrebičom nepoškodili
napájací kábel.
Tento spotrebič je určený na
používanie v domácnosti a na
podobné
So spotrebičom musia manipuúčely, ako sú:
lovať a inštalovať ho minimálne
– v oblastiach kuchyniek pre
personál v dielňach, kanceláriách dve osoby.
a iných pracovných prostrediach;
Kým zapnete spotrebič, počkajte
aspoň dve hodiny, čím sa zaistí
plná efektivita rozvodov chladiva.
Rozsah napájacieho napätia je
uvedený na výkonnostnom
štítku.
Uzemnenie spotrebiča je podľa
zákona povinné.
Pri inštalácii v súlade s bezpečnostnými predpismi namontujte
na dostupné miesto viacpólový
spínač so vzdialenosťou medzi
kontaktmi aspoň 3 mm.
Ak je prívodný elektrický kábel
poškodený, nahraďte ho rovnakým. Prívodný kábel smie vymieňať iba kvalifikovaný technik
v súlade s pokynmi výrobcu
a aktuálnymi bezpečnostnými
predpismi. Obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
Po inštalácii spotrebiča nesmú
byť jeho elektrické časti prístupné používateľom.
Prívodný elektrický kábel musí
byť dostatočne dlhý, aby sa
spotrebič, zabudovaný do
kuchynskej linky, dal zapojiť do
5
elektrickej siete.
Nepoužívajte predlžovacie
káble.
ELEKTRICKÉ PRIPOJENIE
VÝLUČNE PRE VEĽKÚ BRITÁNIU A ÍRSKO
Za prívodný elektrický kábel
neťahajte.
Nepoužívajte rozdvojky, ak je
spotrebič vybavený zástrčkou.
Výmena poistky.
Ak je prívodný kábel spotrebiča
vybavený zástrčkou s poistkou
BS 1363A 13 A, pri výmene
poistky tohto typu použite
poistku vyhovujúcu požiadavkám A.S.T.A. typu BS 1362 a postupujte podľa nasledujúcich
pokynov:
Pri spotrebičoch s namontovanou zástrčkou, ktorá nie je
vhodná do vašej elektrickej
zásuvky, sa obráťte na kvalifikovaného technika.
Vyhýbajte sa dotyku spotrebiča
vlhkými časťami tela a nepoužívajte ho, ak ste naboso.
Spotrebič neuvádzajte do činnosti, ak je poškodený napájací
kábel alebo zástrčka, ak nepracuje správne alebo ak je poškodený alebo ak spadol. Prívodný
elektrický kábel ani elektrickú
zástrčku neponárajte do vody.
Nedovoľte, aby sa prívodný
elektrický kábel dostal do blízkosti horúcich povrchov.
1. Odstráňte kryt poistky (A)
a poistku (B).
2. Do krytu poistky vložte náhradnú poistku 13 A.
3. Oba komponenty namontujte
do zástrčky.
Ak používate prerušovač zvyško- Dôležité:
vého prúdu (RCCB), použite iba
Pri výmene poistky sa musí
model s označením
znova namontovať kryt poistky.
.
Ak stratíte kryt poistky, zástrčka
sa nesmie používať až dovtedy,
Spotrebič je určený na používakým sa nenamontuje vhodná
nie na miestach, kde teplota
náhrada.
dosahuje nasledujúce rozsahy,
Správnosť vymieňanej poistky
v súlade s klimatickou triedou
skontrolujte podľa farebnej
uvedenou na údajovom štítku.
vložky alebo farby nápisu na
Spotrebič nemusí fungovať
základni zástrčky.
správne, ak sa pridlho ponechá
pri teplote mimo špecifikované- Náhradné kryty poistiek dostanete v predajni s elektrickým
ho rozsahu.
tovarom.
Klimatická trieda Okolitá teplota
(°C)
Iba pre Írsku republiku
SN od 10 po 32
Často platia informácie uvedené
N od 16 po 32
v súvislosti s Veľkou Britániou,
ST od 16 po 38
avšak používa sa aj tretí typ
T 16 po 43
vidlice a zásuvky, dvojkolíkový
s uzemnením na boku.
6
Zásuvka elektrickej siete/
zástrčka (platí pre obe krajiny)
Ak namontovaná zástrčka nie je
vhodná pre zásuvku elektrickej
siete v domácnosti, požiadajte
o informácie v servise. Nepokúšajte sa o svojpomocnú výmenu
zástrčky. Tento postup musí
vykonávať kvalifikovaný technik
v súlade s pokynmi výrobcu a s
platnými bezpečnostnými
predpismi.
SPRÁVNE POUŽÍVANIE
Priečinok chladničky využívajte
výlučne na uchovávanie čerstvých potravín a priestor mrazničky výlučne na uchovávanie
mrazených potravín, mrazenie
čerstvých potravín a výrobu
kociek ľadu.
Vyhýbajte sa uchovávaniu
nezabalených potravín v priamom kontakte s vnútornými
povrchmi priečinka chladničky
alebo mrazničky.
Spotrebiče môžu mať špeciálne
priehradky na uskladnenie jedla.
Ak sa v špecifickej brožúre
k produktu neuvádza opak, tieto
položky sa môžu vybrať bez
ohrozenia náležitej funkčnosti
spotrebiča.
Neprehltávajte obsah (netoxický) balíčkov s ľadom (v niektorých modeloch).
Nekonzumujte kocky ľadu ani
ľadové lízanky bezprostredne po
vytiahnutí z mrazničky, pretože
vám môžu spôsobiť omrzliny.
V prípade produktov využívajúcich vzduchový filter vo vnútri
prístupného krytu ventilátora
bude počas prevádzky chladničky filter vždy nainštalovaný.
V priestore mrazničky neuchová-
SK
vajte sklenené nádoby, pretože
môžu prasknúť.
Ventilátor (ak je súčasťou výbavy) neblokujte potravinami.
Po vložení potravín skontrolujte,
či sa dvierka priestorov správne
zatvárajú. Platí to najmä o dvierkach mrazničky.
Poškodené tesnenie je potrebné
vymeniť čo najskôr.
BEZPEČNOSŤ DETÍ
Veľmi malé (0 – 3 roky) a malé
deti (3 – 8 rokov) by sa nemali
zdržiavať v okolí spotrebiča, ak
nebudú pod neustálym dohľadom.
Deti od 8 rokov a osoby so
zníženými fyzickými, senzorickými a mentálnymi schopnosťami
alebo s nedostatkom skúseností
a znalostí môžu používať tento
spotrebič len v prípade, ak sú
pod dozorom alebo dostali
pokyny týkajúce sa používania
spotrebiča bezpečným spôsobom a chápu hroziace nebezpečenstvá. Deti sa so spotrebičom
nesmú hrať. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať
deti bez dozoru.
Obaly, ktoré by mohli byť nebezpečné (plastové vaky, polystyrén
a pod.) uchovávajte mimo
dosahu detí.
ČISTENIE A ÚDRŽBA
Pred akýmkoľvek čistením alebo
údržbou musíte spotrebič
odpojiť od elektrického napájania.
Nikdy nepoužívajte čistiace
zariadenie využívajúce paru
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
LIKVIDÁCIA OBALOVÉHO
MATERIÁLU
LIKVIDÁCIA DOMÁCICH
SPOTREBIČOV
Všetky obalové materiály sa
môžu recyklovať na 100 %, ako
to potvrdzuje symbol recyklácie:
Tento spotrebič je vyrobený
z recyklovateľných a znovu
použiteľných materiálov.
Zlikvidujte ho v súlade
s miestnymi predpismi
o likvidácii odpadov.
Rôzne časti obalu likvidujte
zodpovedne, v plnom súlade
s platnými miestnymi predpismi
o likvidácii odpadov.
Podrobnejšie informácie
o zaobchádzaní, regenerácii
a recyklácii domácich
elektrických spotrebičov si
vyžiadajte na miestnom úrade,
v zbernom stredisku pre odpad
z domácností alebo v obchode,
kde ste spotrebič kúpili.
Tento spotrebič je označený
v súlade s Európskou smernicou
2012/19/ES o likvidácii
elektrických a elektronických
zariadení (OEEZ).
Zaistením správnej likvidácie
spotrebiča pomôžete
predchádzať potenciálnym
negatívnym dopadom na
životné prostredie a ľudské
zdravie, ktoré by ináč hrozili pri
nesprávnej likvidácii spotrebiča.
Tento symbol na
spotrebiči alebo na
sprievodných
dokumentoch znamená, že
s týmto výrobkom sa nesmie
zaobchádzať ako s domovým
odpadom, ale je potrebné
odovzdať ho v zbernom
stredisku pre recykláciu
elektrických a elektronických
zariadení.
7
RADY NA ÚSPORU ENERGIE
Spotrebič namontujte do
suchej a dobre vetranej
miestnosti v dostatočnej
vzdialenosti od tepelných
zdrojov (napr. radiátor, sporák
a pod.) a na miesto, ktoré nie je
vystavené priamemu
slnečnému svetlu. V prípade
potreby použite izolačnú
dosku.
Dodržiavajte inštalačné
pokyny, aby ste zaistili náležité
vetranie. Nedostatočné
vetranie za výrobkom zvyšuje
spotrebu energie a znižuje
účinnosť chladenia.
Vnútorné teploty spotrebiča
môže ovplyvňovať teplota
prostredia, frekvencia
otvárania dverí, ako aj
umiestnenie spotrebiča.
Teplotu treba nastaviť
vzhľadom na tieto faktory.
Otváranie dverí obmedzte na
minimum.
Pri rozmrazovaní vložte
potraviny do chladničky. Nízka
teplota zmrazených potravín
ochladí jedlo v chladničke.
Pred vložením potravín do
spotrebiča ich nechajte
vychladnúť.
Poloha políc v chladničke
nemá vplyv na úsporu energie.
Potraviny klaďte na police tak,
aby sa zabezpečila adekvátna
cirkulácia vzduchu (potraviny
by sa nemali navzájom dotýkať
a mal by byť priestor medzi
nimi a zadnou stenou).
Úložnú kapacitu na mrazené
potraviny je možné rozšíriť
vybratím košov a police Stop
Frost pri zachovaní rovnakej
spotreby energie.
Produkty s vysokou
energetickou triedou sú
vybavené motormi s vysokou
mierou účinnosti, ktoré
zostávajú prevádzkyschopné
dlhšie, no napriek tomu majú
nižšiu spotrebu energie.
Nemajte obavy, ak motor
pracuje dlhšie časové intervaly.
VYHLÁSENIE
O ZHODE
Tento spotrebič bol navrhnutý
na uchovávanie potravín
a vyrába sa v súlade
s Nariadením (CE) č. 1935/2004.
Tento spotrebič bol navrhnutý,
vyrobený a predáva sa v súlade
s:
› bezpečnostnými
ustanoveniami Smernice
o nízkonapäťových
zariadeniach 2006/95/ES (ktorá
nahrádza Smernicu 73/23/EHS
v znení nasledujúcich úprav);
8
› ochrannými požiadavkami
Smernice o elektromagnetickej
kompatibilite 2004/108/ES.
Elektrická bezpečnosť
spotrebiča je zaručená iba
v prípade jeho zapojenia k sieti
s účinným uzemnením.
SK
Návod na používanie a údržbu
OPIS VÝROBKU
SPOTREBIČ
1
7
6
2
8
3
4
5
11
12
13
14
9
10
1. Elektronický ovládací panel/
osvetlenie
2. Police
3. Výrobný štítok s obchodným
menom
4. Zásuvka na ovocie a zeleninu
5. Súprava na zmenu smeru otvárania dverí
6. Priehradky na dverách
7. Stojan na vajíčka
8. Oddeľovač fliaš
9. Polička na fľaše
10. Tesnenie dverí
Mraziaci priestor
10. Tesnenie dverí
11. Zásuvky mrazničky
12. Úroveň
13. Spodná zásuvka: najchladnejšia časť, vhodné na mrazenie
čerstvých potravín
14. Miska na ľad
9
OVLÁDACÍ PANEL
1. LED kontrolky (zobrazujú
práve nastavenú teplotu alebo
funkciu Fast Cooling (Rýchle
chladenie)
2. Tlačidlo FAST COOLING
(Rýchle chladenie)/Tlačidlo
Teplota
1
2
TECHNICKÉ
PARAMETRE
ROZMERY VÝROBKU
Výška
1560
mm
Šírka
595
mm
Hĺbka
655
mm
ČISTÝ OBJEM, CHLADNIČKA (L)
196
L
ČISTÝ OBJEM, MRAZNIČKA (L)
75
L
ODMRAZOVACÍ SYSTÉM
Chladnička
Manuálny
Mraznička
Manuálny
DOBA OCHLADENIA (H)
24
h
KAPACITA ZMRAZOVANIA (KG/24 H)
4.0
kg/24h
SPOTREBA ENERGIE (KWH/24 H)
0.731
kWh/24 h
ÚROVEŇ HLUKU (DBA)
38
dba
TRIEDA ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI
A+
10
SK
DVIERKA
MOŽNOSŤ ZMENIŤ SMER OTVÁRANIA
DVIEROK
Poznámka: Smer otvárania dverí sa dá zmeniť. Ak
túto operáciu vykoná popredajný servis, nie je krytá
zárukou. Odporúča sa, aby zmenu smeru otvárania
dverí vykonávali dve osoby.
Postupujte podľa pokynov v Inštalačnej príručke.
SVETLO
CHLADNIČKY
Systém osvetlenia v priestore chladničky používa
LED svetlo, ktoré umožňuje lepšie osvetlenie aj
veľmi nízku spotrebu energie.
Ak systém LED osvetlenia nefunguje, kontaktujte servis, aby ho vymenili.
Dôležité: Vnútorné osvetlenie chladiaceho
priestoru sa zapne po otvorení dvierok chladničky. Ak dvierka necháte otvorené dlhšie ako
8 minút, osvetlenie sa automaticky vypne.
POLICE
Všetky poličky, klapky a vyťahovacie koše sa dajú
vybrať.
11
PRIEČINOK CHLADNIČKY
NO-FROST
Odmrazovanie chladiaceho priestoru je úplne
automatické.
Kvapky vody na zadnej stene priestoru chladničky
znamenajú, že prebieha fáza automatického
odmrazovania. Rozmrazená voda automaticky
odteká do odtokového otvoru a hromadí sa
v nádržke, odkiaľ sa odparuje.
ODMRAZOVANIE MRAZIACEHO
PRIESTORU
Priestor mrazničky treba odmraziť raz alebo dvakrát
ročne alebo po vytvorení hrubšej vrstvy námrazy (s
hrúbkou 3 mm). Tvorba námrazy je normálna.
Množstvo a rýchlosť tvorby námrazy závisí od
podmienok v miestnosti a od frekvencie otvárania
dverí.
Pri odmrazovaní jednotky vypnite spotrebič
a vyberte všetky potraviny.
Dvere nechajte otvorené, aby sa námraza mohla
roztopiť.
Pri spotrebičoch ako na obrázku
stačí vytiahnuť odtokový kanálik
a podložiť pod neho nádobu.
Po ukončení procedúry vložte
odtokový kanálik na miesto.
Vyčistite vnútro priestoru mrazničky. Starostlivo
opláchnite a osušte.
Spotrebič znovu zapnite a uložte do neho potraviny.
PRÍSLUŠENSTVO
STOJAN NA VAJÍČKA
12
ODDEĽOVAČ FLIAŠ
MISKA NA ĽAD
SK
AKO POUŽÍVAŤ
SPOTREBIČ
PRVÉ POUŽITIE
ZAPNUTIE SPOTREBIČA
Spotrebič sa zapne automaticky po zapojení do
zásuvky elektrickej siete.
Po zapnutí spotrebiča sa odporúča počkať 4 – 6
hodín a až potom vložiť potraviny.
NASTAVENIE TEPLOTY
Spotrebič je za normálnych okolností z výroby
nastavený na odporúčanú strednú teplotu.
Bližšie informácie o nastavení teploty nájdete
v Návode na každodenné používanie.
Po zapojení spotrebiča do elektrickej siete sa displej
rozsvieti a na približne 1 sekundu sa zobrazia všetky
ikony. Rozsvietia sa predvolené hodnoty (z výroby)
chladiaceho priestoru.
Poznámka: Uvedené nastavené hodnoty
zodpovedajú priemernej teplote v celej chladničke.
INŠTALÁCIA
INŠTALÁCIA JEDNÉHO SPOTREBIČA
Aby ste zabezpečili dostatočné vetranie, na oboch
stranách spotrebiča a nad ním ponechajte voľné
miesto.
Vzdialenosť medzi zadnou stenou spotrebiča
a stenou za ním by mala byť aspoň 50 mm.
Pri menšej vzdialenosti sa zvýši spotreba energie.
INŠTALOVANIE ROZPIER
Upevnite vymedzovacie vložky na hornú a spodnú
časť kondenzátora na zadnej stene spotrebiča
(podľa obrázku).
50mm
50mm
13
KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
AKO ZVÝŠIŤ SKLADOVACIU KAPACITU
MRAZNIČKY
• vytiahnutím košíkov, aby sa zmestili rozmernejšie
produkty.
• umiestnením potravín priamo na police mrazničky.
• vytiahnutím ďalších vyberateľných doplnkov.
• Potravinami neblokujte oblasť výstupu vzduchu
(na zadnej stene a spodnej časti vo vnútri produktu).
• Všetky poličky a vyťahovacie koše sa dajú vybrať.
• Vnútorné teploty spotrebiča môže ovplyvňovať
teplota prostredia, frekvencia otvárania dverí, ako aj
umiestnenie spotrebiča.
Teplotu treba nastaviť vzhľadom na tieto faktory.
• Pokiaľ nie je uvedené inak, príslušenstvo
spotrebiča sa nesmie umývať v umývačke riadu.
FUNKCIE
6TH SENSE (6.
ZMYSEL)
Táto funkcia umožňuje rýchle
dosiahnutie optimálnych podmienok
na skladovanie (teplotu a vlhkosť)
vnútri spotrebiča.
Funkcia 6th Sense pracuje
automaticky.
FAST COOLING
(RÝCHLE CHLADENIE)
Použitie tejto funkcie sa odporúča, ak
do chladiaceho a mraziaceho
priestoru vložíte veľmi veľké množstvo
potravín.
Pomocou funkcie Fast Cool (Rýchle
chladenie) je možné zvýšiť kapacitu
chladenia v chladiacom a mraziacom
priestore.
Pre maximalizáciu kapacity chladenia
nechajte zapnutý ventilátor.
Poznámka: Funkciu Fast Cooling
(Rýchle chladenie) treba zapnúť aj
pred vložením čerstvých potravín,
ktoré sa majú zmraziť v mraziacom
priestore, pre zvýšenie mraziacej
kapacity.
ALARM OTVORENÝCH
DVERÍ
Alarm otvorenia dverí sa zapne, keď
dvere ostanú otvorené dlhšie ako 5
minút.
Indikácia alarmu sa zobrazuje
v podobe blikajúceho LED osvetlenia
dverí.
Ak sú dvere otvorené dlhšie ako 8
minút, LED osvetlenie dverí sa vypne.
14
SK
TIPY NA SKLADOVANIE POTRAVÍN
CHLADIACI PRIESTOR
Chladnička je ideálne miesto pre hotové, čerstvé
a zavárané jedlá, mliečne produkty, ovocie, zeleninu
a nápoje.
AKO SKLADOVAŤ ČERSTVÉ POTRAVINY A
NÁPOJE
Na balenie potravín používajte nádoby
z recyklovateľných plastov, kovu, hliníka a skla
a priľnavú fóliu.
› Tekutiny a potraviny vydávajúce silný pach alebo
náchylné na absorpciu pachov vždy skladujte
v uzatvorených nádobách alebo ich prikryte.
› Potraviny, ktoré vypúšťajú veľké množstvo etylénu,
a tie, ktoré sú citlivé na tento plyn, ako je ovocie,
zelenina a šalát, by mali byť vždy oddelené alebo
zabalené, aby neskracovali trvanlivosť uskladnených
potravín; napríklad neskladujte paradajky spolu
s kivi alebo kapustou.
› Neskladujte potraviny blízko pri sebe, aby ste
nezabraňovali dostatočnej cirkulácií vzduchu.
› Aby ste sa vyhli prevrhnutiu fliaš, môžete použiť
držiak na fľaše.
› Ak v chladničke skladujete malé množstvo
potravín, odporúčame použiť poličky nad zásuvkou
na ovocie a zeleninu, pretože je to najchladnejšie
miesto v chladničke.
KDE SKLADOVAŤ ČERSTVÉ POTRAVINY A
NÁPOJE
› Na policiach chladničky: hotové jedlá, tropické
ovocie, syry, lahôdky.
› V najchladnejšej časti (nad zásuvkou na ovocie
a zeleninu): mäso, ryby, studené nárezy, múčniky.
› V zásuvke na ovocie a zeleninu: ovocie, šaláty,
zeleninu.
› Vo dverách: maslo, džemy, omáčky, nálevy,
konzervy, fľaše, škatule s nápojmi, vajcia.
15
Legenda
MIERNA ZÓNA Odporúča sa na
skladovanie tropického ovocia,
plechoviek, nápojov, vajec,
omáčok, nakladanej zeleniny,
masla, džemov.
CHLADNÁ ZÓNA Odporúča sa
na skladovanie syra, mlieka,
vareného jedla, lahôdkárskych
výrobkov, jogurtov.
ZÁSUVKA NA OVOCIE A
ZELENINU
MRAZIACA ZÁSUVKA
(MAXIMÁLNE CHLADNÁ ZÓNA)
Odporúča sa na mrazenie
čerstvých/varených potravín.
ZÁSUVKY MRAZNIČKY
Poznámka
Sivé sfarbenie v legende sa
nezhoduje s farbou zásuviek
16
SK
MRAZIACI PRIESTOR
Mraznička je ideálne miesto na uchovávanie
mrazených potravín, výrobu kociek ľadu a mrazenie
čerstvých potravín v priestore mrazničky.
TIPY NA MRAZENIE A USKLADNENIE
ČERSTVÝCH POTRAVÍN
› Odporúčame každú zmrazenú potravinu označiť
názvom a dátumom. Ceduľky vám pomôžu pri
rozpoznávaní potravín a zistení, dokedy ich treba
skonzumovať, kým sa nepokazia. Rozmrazené jedlo
znovu nezmrazujte.
Maximálny počet kilogramov čerstvých potravín,
ktoré možno zmraziť do 24 hodín, je uvedený na
výrobnom štítku (…kg/24 h).
Ak chcete v mrazničke uložiť malé množstvo
potravín, odporúčame použiť strednú časť.
› Najlepšie je čerstvú zeleninu a ovocie mraziť
bezprostredne po zbere, aby sa zachovala pôvodná
nutričná hodnota, konzistencia, farba a chuť.
Niektoré druhy mäsa, najmä divina, by sa mali pred
zmrazením zavesiť.
› Pred umiestnením do mrazničky vždy nechajte
horúce potraviny vychladnúť.
› Pred mrazením čerstvé potraviny zabaľte
a uzatvorte do:
alobalu, priľnavej fólie, vodotesných
a vzduchotesných plastových vreciek,
polyetylénových nádobiek s vekami alebo nádobiek
určených do mrazničky, ktoré sú vhodné na
mrazenie čerstvých potravín.
› Úplne alebo čiastočne rozmrazené potraviny
okamžite skonzumujte.
Potraviny po rozmrazení nezmrazujte, pokiaľ sa
potravina po rozmrazení nevarila. Po uvarení je
možné rozmrazenú potravinu opakovane zmraziť.
› Potraviny musia byť čerstvé, zrelé a náležitej
kvality, aby bolo možné zaručiť vysokú kvalitu
mrazeného jedla.
› Používajte funkciu Fast cooling na urýchlenie
procesu zmrazovania (viac informácií nájdete
v Príručke na každodenné používanie).
MRAZENÉ JEDLÁ: TIPY NA NAKUPOVANIE
› Po príchode domov mrazené potraviny dajte ihneď
do mrazničky.
› Nezmrazujte fľaše s tekutinami.
Pri kúpe zmrazených potravín:
› Skontrolujte, či obal nie je poškodený (mrazené
potraviny v poškodenom obale môžu byť
pokazené). Ak je balenie vyduté alebo sú jeho časti
vlhké, potravina nemusela byť uskladnená
v optimálnych podmienkach a mohol už začať
proces jej rozmrazovania.
› Zmrazené potraviny nakupujte až ako posledné
a prenášajte ich v tepelne izolovaných taškách.
› Ak sa potravina čo i len čiastočne rozmrazila, už ju
viac nezmrazujte. Spotrebujte do 24 hodín.
› Predchádzajte teplotným výkyvom alebo ich
obmedzte na minimum. Dodržiavajte dátum
spotreby na obale.
› Vždy dodržiavajte informácie o správnom
uskladnení na obale.
17
DOBA USKLADNENIA
MRAZENÝCH POTRAVÍN
MÄSO
Hovädzie
mesiacov DUSENÉ MÄSO
8 – 12
Mäso, hydina
Bravčové, teľacie
6–9
MLIEČNE VÝROBKY
Jahňacie
6–8
Maslo
Králik
4–6
Mleté mäso/vnútornosti
Klobásy
mesiacov OVOCIE
2–3
Jablká
mesiacov
12
Marhule
8
6
Černice
8 – 12
Syr
3
Čierne/červené ríbezle 8 – 12
2–3
Šľahačka
1–2
Čerešne
10
1–2
Zmrzlina
2–3
Broskyne
10
Vajcia
8
Hrušky
8 – 12
Slivky
10
HYDINA
Kura
5–7
POLIEVKY A OMÁČKY
Morka
6
Polievka
2–3
Maliny
8 – 12
Drobky
2–3
Mäsová omáčka
2–3
Jahody
10
Paštéta
1
Rebarbora
10
8
Ovocné šťavy
(pomarančová,
citrónová, grepová)
4–6
KÔROVCE
Kraby, homáre
1–2
Lečo
Krab, homár
1–2
PEČIVO A CHLIEB
1–2
Chlieb
Koláče (obyčajné)
1–2
4
Špargľa
Bazalka
8 – 10
6–8
Torty (pečené)
2–3
Fazuľka
12
2–3
Palacinky
1–2
Artičoky
8 – 10
3–4
Nepečené zákusky
2–3
Brokolica
8 – 10
Slaný koláč
1–2
Ružičkový kel
8 – 10
Pizza
1–2
Karfiol
8 – 10
Mrkva
10 – 12
Zeler
6–8
Huby
8
Petržlen
6–8
Paprika
10 – 12
Hrášok
12
Fazuľové struky
12
Špenát
12
Paradajky
8 – 10
Cuketa
8 – 10
MÄKKÝŠE
Ustrice, vylúpnuté
RYBY
„mastné ryby“ (losos,
sleď, makrela)
„chudé ryby“ (treska,
morský jazyk)
18
ZELENINA
SK
ODPORÚČANIE V PRÍPADE
NEPOUŽÍVANIA SPOTREBIČA
NEPRÍTOMNOSŤ/DOVOLENKA
V prípade dlhodobejšej neprítomnosti sa odporúča
spotrebovať potraviny a spotrebič odpojiť od
napájania v záujme úspory energie.
SŤAHOVANIE
1. Vyberte všetky vnútorné časti.
3. Naskrutkujte nastaviteľné nožičky, aby sa
nedotýkali podkladového povrchu.
2. Dobre ich zabaľte a spojte dohromady lepiacou
páskou, aby do seba nenarážali a nestratili sa.
4. Zavrite a zalepte dvere lepiacou páskou a opäť
lepiacou páskou prilepte napájací kábel
k spotrebiču.
VÝPADOK NAPÁJANIA
V prípade výpadku napájania volajte na linku
miestnych elektrární a spýtajte sa, ako dlho bude
výpadok trvať.
Pre výpadky napájania trvajúce menej ako 24 hodín.
Dvere spotrebiča ponechajte zavreté. Vďaka tomu
potraviny uchováte čo najdlhšie v chladnom stave.
Poznámka: Pamätajte na to, že úplne plný spotrebič
zostane chladný dlhšie ako pri čiastočnom naplnení.
Pre výpadky napájania trvajúce viac ako 24 hodín.
Vyprázdnite priestor mrazničky a potraviny
umiestnite do prenosnej mrazničky. Ak tento typ
mrazničky nemáte k dispozícii a nie sú k dispozícii
balíky s umelým ľadom, skúste ako prvé
spotrebovať potraviny, ktoré sa najrýchlejšie kazia.
Ak sú na potravinách stále viditeľné ľadové kryštály,
je možné ich opakovane zamraziť, hoci tým môže
utrpieť ich chuť a vôňa.
Ak zistíte, že potraviny sú v zlom stave, radšej ich
vyhoďte.
Vyprázdnite zásobník na ľad.
19
ČISTENIE A ÚDRŽBA
VAROVANIE
Pred akýmkoľvek úkonom údržby alebo čistenia
vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrickej siete
alebo odpojte prívod elektrickej energie.
Nikdy nepoužívajte abrazívne prostriedky. Časti
chladničky nikdy nečistite horľavými kvapalinami.
› Pravidelne čistite spotrebič handrou a vlažnou
vodou s neutrálnym čistiacim prostriedkom
špeciálne určeným na umývanie vnútorných častí
chladničiek.
› Vonkajšie časti spotrebiča a tesnenie na dverách
vyčistite vlhkou handrou a vysušte suchou handrou.
› Kondenzátor umiestnený v zadnej časti spotrebiča
je potrebné pravidelne čistiť vysávačom.
Aby bol zaručený nepretržitý a správny odtok
rozmrazenej vody, čistite pravidelne vnútro
odtokového kanálika na zadnej stene chladiaceho
priestoru v blízkosti zásuvky na ovocie a zeleninu,
pričom používajte dodaný nástroj.
20
VAROVANIE
Nepoužívajte parné čistiace zariadenia.
Tlačidlá a displej ovládacieho panela sa nesmú čistiť
alkoholom ani látkami s obsahom alkoholu, ale len
suchou handričkou.
Dôležité:
› Tlačidlá a displej ovládacieho panela sa nesmú
čistiť alkoholom ani látkami s obsahom alkoholu, ale
suchou handričkou.
› Rozvody chladiaceho systému sa nachádzajú
v blízkosti odmrazovacej nádoby a môžu byť
horúce. Pravidelne ich čistite vysávačom.
SK
PRÍRUČKA
NA RIEŠENIE PROBLÉMOV
A POPREDAJNÝ SERVIS
SKÔR AKO SA OBRÁTITE NA POPREDAJNÝ
SERVIS...
Problémy s výkonom sú často dôsledkom drobností,
ktoré dokážete odhaliť a napraviť svojpomocne bez
akéhokoľvek náradia.
PREVÁDZKOVÉ ZVUKY
Zvuky vychádzajúce zo spotrebičov sú normálne,
pretože sa v nich nachádza viacero ventilátorov
a motorov na reguláciu výkonu, ktoré sa zapínajú
a vypínajú automaticky.
NIEKTORÉ PREVÁDZKOVÉ ZVUKY JE MOŽNÉ
ZREDUKOVAŤ:
› Vyrovnaním spotrebiča a jeho inštaláciou na
vodorovný podklad.
› Skontrolovaním, či sú vnútorné komponenty
správne umiestnené.
› Oddelením a predchádzaním kontaktu medzi
spotrebičom a kusmi nábytku.
› Skontrolovaním, či sa fľaše a nádoby navzájom
nedotýkajú.
NIEKTORÉ Z FUNKČNÝCH ZVUKOV, KTORÉ
MÔŽETE POČUŤ:
Zvuk syčania pri prvom zapnutí
spotrebiča alebo po dlhom
vyradení z prevádzky.
Zvuk bublania, keď chladivo
vstupuje do rozvodov.
Zvuk BRRR vydáva bežiaci
kompresor.
Bzukot, keď sa do prevádzky
uvedie vodný ventil alebo
ventilátor.
Praskavý zvuk pri spúšťaní
kompresora.
Klikanie sa ozýva z termostatu,
ktorý nastavuje, ako často sa má
spustiť kompresor.
21
PRÍRUČKA
NA RIEŠENIE PROBLÉMOV
Problém
Možná príčina
Riešenie
SPOTREBIČ NEFUNGUJE
Mohol nastať problém
s napájaním spotrebiča.
› Skontrolujte, či je napájací kábel
zapojený do zásuvky pod
prúdom so správnou hodnotou
napätia.
› Skontrolujte ochranné
zariadenia a poistky vo vašej
domácnosti
V ODMRAZOVACEJ NÁDOBE
JE VODA
Pri horúcom a vlhkom počasí je to
normálne. Nádoba môže byť
dokonca plná do polovice.
› Uistite sa, že spotrebič je vo
vodorovnej polohe a že voda
nepreteká.
OKRAJE SKRINE SPOTREBIČA,
KTORÉ SA DOTÝKAJÚ
TESNENIA DVERÍ, SÚ NA
DOTYK TEPLÉ
Nejde o poruchu.
Pri horúcom počasí a počas
prevádzky kompresora je to
normálne.
SVETLO NEFUNGUJE
Možno treba svetlo vymeniť.
Spotrebič môže byť zapnutý/v
pohotovostnom režime
ZDÁ, ŽE MOTOR BEŽÍ
PRIDLHO
22
Čas prevádzky motora závisí od
nasledujúcich faktorov:
frekvencia otvárania dverí,
množstvo uskladneného jedla,
teplota v miestnosti, nastavenia
ovládacích prvkov teploty.
› Skontrolujte, či ochranné
zariadenia a poistky vo vašej
domácnosti fungujú správne.
› Skontrolujte, či je napájací kábel
zapojený do zásuvky pod
prúdom so správnou hodnotou
napätia
› V prípade, ak sú diódy LED
pokazené, používateľ musí
kontaktovať servis a požiadať ich
o výmenu za rovnaký typ, ktorý
majú k dispozícii len strediská
popredajného servisu alebo
autorizovaní predajcovia.
› Presvedčte sa, či sú ovládacie
prvky spotrebiča nastavené
správne.
› Skontrolujte, si či do spotrebiča
nebolo vložené veľké množstvo
potravín.
› Skontrolujte, či sa dvere
neotvárajú príliš často.
› Skontrolujte, či sa dvere dajú
riadne zatvoriť.
SK
TEPLOTA SPOTREBIČA JE
PRÍLIŠ VYSOKÁ
Príčiny môžu byť rôzne (pozri časť
„Riešenia”)
› Presvedčte sa, či sa na
kondenzátore (zadná časť
spotrebiča) nenachádza prach
a nečistoty.
› Presvedčte sa, či sa dvere dajú
riadne zatvoriť.
› Presvedčte sa, či tesnenie dverí
patrične tesní.
› Počas horúcich dní a vo
vykúrených miestnostiach motor
prirodzene pracuje dlhšie.
› Ak boli dvere spotrebiča istý čas
otvorené alebo po vložení
veľkého množstva potravín bude
motor pracovať dlhšie, aby
dokázal vychladiť interiér
spotrebiča.
DVERE SA NEOTVÁRAJÚ
ALEBO NEZATVÁRAJÚ
SPRÁVNE
Príčiny môžu byť rôzne (pozri časť
„Riešenia”)
› Skontrolujte, či potraviny
neblokujú pohyb dverí.
› Skontrolujte, či vnútorné časti
alebo zariadenie na automatickú
výrobu ľadu nie sú vložené
v nesprávnej polohe.
› Skontrolujte, či tesnenia na
dverách nie sú znečistené alebo
lepkavé.
› Zabezpečte, aby bol spotrebič
vo vodorovnej polohe.
23
POPREDAJNÝ
SERVIS
PREDTÝM, AKO ZAVOLÁTE
POPREDAJNÝ SERVIS
1. Zistite, či nedokážete problém vyriešiť sami
s pomocou návrhov riešení uvedených v časti
ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV.
2.
Spotrebič vypnite a opäť zapnite, aby ste
skontrolovali, či chyba pretrváva
AK PO KONTROLÁCH UVEDENÝCH VYŠŠIE
PORUCHA NAĎALEJ PRETRVÁVA, SPOJTE SA
S NAJBLIŽŠÍM AUTORIZOVANÝM SERVISNÝM
STREDISKOM
Ak potrebujete pomoc, zavolajte na číslo uvedené
v záručnej knižke alebo postupujte podľa pokynov
na webovej stránke www.Whirlpool.eu
Vždy nahláste tieto údaje:
• krátky opis poruchy;
• typ a presný model spotrebiča;
• servisné číslo (číslo uvedené po slove Service na
výkonnostnom štítku). Servisné číslo je uvedené aj
na záručnom liste;
• vašu celú adresu;
• vaše telefónne číslo.
Ak by bolo nevyhnutné spotrebič opraviť, obráťte sa
na autorizované servisné stredisko (zaručí sa tým
použitie originálnych náhradných dielov a správny
postup pri oprave).
Výrobca:
Whirlpool Europe S.r.l. - Socio Unico
Viale Guido Borghi 27
21025 Comerio (VA)
Italy
24
SK
7
SERVICE
25
1.
4x
C
B
A
1x
1x
D
1x
min.
50 mm
2.
26
3.
4.
SK
5.
6.
A
27
7.
9.
28
8.
10.
SK
11.
29
12.
13.
14.
15.
A
30
16.
17.
SK
B
18.
19.
A
A
B
31
SK
400010791528
Whirlpool® registrovaná obchodná značka/TM obchodná značka skupiny spoločností Whirlpool –
© Copyright Whirlpool Europe s.r.l. 2014. Všetky práva vyhradené – http://www.whirlpool.eu
001
n
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising