Whirlpool | BSNF 9151 OX | Use and care guide | Whirlpool BSNF 9151 OX Lietotāja rokasgrāmata

Whirlpool BSNF 9151 OX Lietotāja rokasgrāmata
Veselības un drošības, lietošanas un apkopes
un montāžas instrukcija
www.whirlpool.eu/register
LATVISKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
3. lpp.
LV
LATVISKI
VESELĪBAS UN DROŠĪBAS, LIETOŠANAS UN
APKOPES un MONTĀŽAS INSTRUKCIJAS
PALDIES, KA IEGĀDĀJĀTIES WHIRLPOOL IZSTRĀDĀJUMU.
Lai saņemtu pilnvērtīgu palīdzību,
lūdzu, reģistrējiet savu ierīci vietnē www.whirlpool.eu/register
Rādītājs
DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
VIDES AIZSARDZĪBA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Lietošanas un apkopes instrukcija
IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
IERĪCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
VADĪBAS PANELIS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
DURVIS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
LEDUSSKAPJA APGAISMOJUMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
PLAUKTI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
VENTILATORS + ANTIBAKTERIĀLAIS FILTRS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
LEDUSSKAPJA NODALĪJUMS AR „NO FROST” TEHNOLOĢIJU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
SALDĒTAVAS NODALĪJUMS AR „NO FROST” TEHNOLOĢIJU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
PIEDERUMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
KĀ LIETOT IERĪCI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
PIRMĀ LIETOŠANAS REIZE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
MONTĀŽA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
FUNKCIJAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
IETEIKUMI PRODUKTU UZGLABĀŠANAI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
IETEIKUMI IERĪCES NEIZMANTOŠANAS GADĪJUMĀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
TĪRĪŠANA UN APKOPE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
PROBLĒMU RISINĀŠANAS INSTRUKCIJA UN PĒCPĀRDOŠANAS SERVISS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
FUNKCIONĀLAS SKAŅAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
PROBLĒMU RISINĀŠANAS INSTRUKCIJA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
PĒCPĀRDOŠANAS SERVISS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Montāžas instrukcija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
3
DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
NOTEIKTI JĀIZLASA UN
JĀIEVĒRO
Pirms ierīces lietošanas rūpīgi
izlasiet šos drošības
norādījumus.
Saglabājiet šos norādījumus
turpmākām uzziņām.
Šie norādījumi un pati ierīce
sniedz svarīgus drošības
brīdinājumus, kas ir jāizlasa un
vienmēr jāievēro.
Ražotājs neuzņemas atbildību
par bojājumiem, kas radušies
nepiemērotas lietošanas vai
nepareizu vadības elementu
iestatīšanas dēļ.
DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI
Ļoti maziem (0-3 gadi) un maziem
bērniem (3-8 gadi) jāatrodas drošā
attālumā no ierīces, ja vien tie
netiek nepārtraukti uzraudzīti.
Bērni no 8 gadu vecuma un
personas ar fiziskiem, jušanas vai
garīgiem traucējumiem vai bez
pieredzes un zināšanām var lietot
šo ierīci, ja tās tiek uzraudzītas vai
instruētas par ierīces drošu
lietošanu un izprot ar to saistītos
riskus. Bērni nedrīkst spēlēties ar
ierīci. Ierīces tīrīšanu un apkopi
nedrīkst veikt bērni bez pieaugušo
uzraudzības.
ATĻAUTĀ LIETOŠANA
Šī ierīce ir paredzēta lietošanai
tikai mājas apstākļos, nevis
profesionāliem nolūkiem.
Neizmantojiet ierīci ārpus
telpām.
Neuzglabājiet ierīcē sprāgstošas
vielas, piemēram, aerosola
baloniņus, un nenovietojiet
benzīnu vai citus uzliesmojošus
materiālus tuvu tai – var izcelties
ugunsgrēks, ja ierīce ir nejauši
tikusi ieslēgta.
4
UZMANĪBU: Ierīci nav paredzēts
darbināt ar ārēju taimeri vai
atsevišķu tālvadības sistēmu.
Šo ierīci ir paredzēts izmantot
sadzīvē un tamlīdzīgi, piemēram:
– personāla virtuves zonās veikalos,
birojos un citās darba vidēs;
– zemnieku saimniecībās un klientu
istabās viesnīcās, moteļos un citās
dzīvojamā tipa vidēs;
- “gulta un brokastis” tipa vidē;
- sabiedriskās ēdināšanas un
tamlīdzīgiem mērķiem (ne
mazumtirdzniecībā).
Ierīcē uzstādītā spuldzīte ir īpaši
paredzēta sadzīves tehnikai un nav
piemērota izmantošanai kā
gaismeklis telpu izgaismošanai (EK
Regula 244/2009).
Ierīce ir piemērota izmantošanai
vietās, kur temperatūra ir turpmāk
norādītajā amplitūdā atbilstoši
klimata klasei, kas norādīta uz datu
plāksnītes. Ierīce var darboties
nepareizi, ja tā ir ilgstoši atstāta
vidē, kuras temperatūra ir ārpus
norādītās amplitūdas.
Klimata klases vides temp. (°C)
SN No 10 līdz 32
N No 16 līdz 32
ST No 16 līdz 38
T No 16 līdz 43
Šī ierīce nesatur CFC. Dzesētāja
kontūrā ir R600a (ogļūdeņradis).
Ierīces ar izobutānu (R600a):
izobutāns ir dabīga gāze, kas
neietekmē apkārtējo vidi, bet ir
uzliesmojoša.
Tāpēc pārliecinieties, vai dzesētāja
kontūra caurules nav bojātas.
Iztukšojot dzesētāja kontūru, īpaši
uzmanīgi rīkojieties bojātu cauruļu
gadījumā.
BRĪDINĀJUMS : Nesabojājiet
ierīces dzesēšanas kontūra
caurules.
BRĪDINĀJUMS : Pārliecinieties, lai
ventilācijas lūkas ierīces korpusā vai
iebūvētajā struktūrā nebūtu
nosprostotas.
BRĪDINĀJUMS : Lai paātrinātu
atkausēšanu, neizmantojiet
mehāniskus, elektriskus vai
ķīmiskus līdzekļus, izņemot ražotāja
ieteiktos.
BRĪDINĀJUMS : Nelietojiet un
nenovietojiet elektroierīces šīs
ierīces nodalījumos, ja tās nav tieši
atļāvis ražotājs.
BRĪDINĀJUMS : Ledus gatavotāji
un/vai ūdens dozatori, kas nav tieši
savienoti ar ūdensapgādi, ir
jāuzpilda tikai ar dzeramo ūdeni
BRĪDINĀJUMS : Automātiskajiem
ledus gatavotājiem un/vai ūdens
dozatoriem jābūt savienotiem ar
ūdens padevi, kas piegādā tikai
dzeramo ūdeni ar spiedienu no
0,17 līdz 0,81 MPa (1,7 un 8,1 bāri).
Nenorijiet ledus paku saturu (nav
toksisks; dažos modeļos).
Neēdiet ledus kubiņus vai ledu uz
kociņiem tūlīt pēc izņemšanas no
saldētavas, jo tādējādi var gūt
apsaldējumus.
Izstrādājumiem, kuriem ir
paredzēts izmantot gaisa filtru
pieejama ventilatora pārsega
iekšpusē, filtram vienmēr jāatrodas
vietā, kad darbojas ledusskapis.
Saldētavas nodalījumā neglabājiet
stikla konteinerus ar šķidrumiem, jo
tie var saplīst.
Nenosprostojiet ventilatoru (ja
pieejams) ar pārtikas precēm.
Pēc pārtikas novietošanas
pārbaudiet, vai nodalījumu, it īpaši
saldētavas, durtiņas aizveras
pareizi.
Bojāts grozs pēc iespējas drīzāk
jānomaina.
Ledusskapja nodalījumu
izmantojiet tikai svaigas pārtikas
uzglabāšanai, bet saldētavas
nodalījumu — tikai saldētas
pārtikas uzglabāšanai, svaigas
pārtikas saldēšanai un ledus kubiņu
gatavošanai.
Izvairieties no neietītas pārtikas
uzglabāšanas tiešā saskarē ar
LV
ledusskapja vai saldētavas
nodalījumu iekšējām virsmām.
Ierīcēm var būt speciālie nodalījumi
(svaigo produktu nodalījums,
nulles grādu kārba...).
Ja konkrētā izstrādājuma bukletā
nav norādīts citādi, tos var izņemt,
saglabājot līdzvērtīgu sniegumu.
C-pentānu izmanto kā pūšanas
vielu izolācijas putās, un tā ir
uzliesmojoša gāze.
MONTĀŽA
Uzstādīšanu un apkopi drīkst
veikt tikai kvalificēts tehniķis
atbilstoši ražotāja norādījumiem
un vietējiem drošības
noteikumiem. Nelabojiet un
nemainiet ierīces detaļas, ja vien
tās nav tieši norādītas lietotāja
rokasgrāmatā.
Neļaujiet bērniem veikt ierīces
montāžu. Neļaujiet bērniem būt
klāt ierīces montāžas laikā.
Iespējami bīstamus iesaiņojuma
materiālus (plastmasas maisiņus,
polistirolu u.c.) ierīces
uzstādīšanas laikā un pēc tās
glabājiet bērniem nepieejamā
vietā.
Ierīces pārvietošana un
uzstādīšana jāveic vismaz diviem
cilvēkiem. Izmantojiet
aizsargcimdus visos izsaiņošanas
un uzstādīšanas darbos.
Uzmanieties, lai ierīces
pārvietošanas laikā nesabojātu
grīdu (piemēram, parketu).
Uzstādiet un nolīmeņojiet ierīci
uz grīdas, kas spēj izturēt ierīces
svaru, vietā, kas ir piemērota
iekārtas izmēram un lietošanas
veidam.
Pēc ierīces izsaiņošanas
pārliecinieties, vai pārvadāšanas
laikā tā nav bojāta. Problēmu
gadījumā sazinieties ar
izplatītāju vai tuvāko
pēcpārdošanas apkopes
dienestu.
Pirms ierīces uzstādīšanas tai
jābūt atvienotai no elektrotīkla.
Uzstādīšanas laikā sekojiet līdzi,
lai ierīce nebojātu barošanas
kabeli.
Lai nodrošinātu nepieciešamo
ventilāciju, atstājiet brīvu vietu
abās pusēs ierīcei un virs tās.
Lai izvairītos no saskarsmes ar
karstām virsmām, attālumam no
ierīces aizmugures līdz sienai aiz
tās jābūt vismaz 50 mm. Šī
attāluma samazināšana
palielinās izstrādājuma
elektrības patēriņu.
Ieslēdziet ierīci tikai tad, kad
montāža ir pabeigta.
Pirms ierīces ieslēgšanas
pagaidiet vismaz divas stundas,
lai pārliecinātos, vai dzesēšanas
kontūrs darbojas efektīvi.
Pārliecinieties, vai ierīce nav
novietota blakus siltuma
avotam.
ELEKTRISKIE BRĪDINĀJUMI
Lai ierīces uzstādīšana atbilstu
spēkā esošiem drošības
noteikumiem, nepieciešams
izmantot daudzpolu slēdzi, kur
minimālā atstarpe starp
kontaktiem ir 3 mm, un ierīcei
jābūt sazemētai.
Ja ierīces kontaktdakša neder
rozetē, sazinieties ar kvalificētu
speciālistu.
Elektrības kabelim jābūt
pietiekami garam, lai jau
iebūvētu ierīci varētu ērti
pievienot elektrotīklam.
Nevelciet aiz ierīces
elektroapgādes kabeļa.
Ja elektrības vads ir bojāts,
nomainiet to pret tāda paša
veida vadu.
Elektrības vadu drīkst nomainīt
tikai kvalificēts speciālists
saskaņā ar ražotāja
norādījumiem un spēkā
esošajiem drošības
noteikumiem.
Sazinieties ar autorizētu servisa
centru.
Ja ierīces kontaktdakša neder
rozetē, sazinieties ar kvalificētu
speciālistu.
Neizmantojiet pagarinātājus vai
vairākspraudņu kontaktligzdas
vai adapterus.
Nelietojiet ierīci, ja tai bojāts
strāvas kabelis vai kontaktdakša,
ja ierīce nedarbojas pareizi vai tā
ir bojāta vai nomesta.
Nenovietojiet strāvas kabeli uz
karstas virsmas.
Pēc ierīces uzstādīšanas tās
elektriskās sistēmas detaļas
nedrīkst būt pieejamas.
Nepieskarieties ierīcei ar mitrām
ķermeņa daļām un nelietojiet to,
ja jums ir basas kājas.
TĪRĪŠANA UN APKOPE
Tīrīšanas un apkopes laikā
nēsājiet aizsargcimdus.
Pirms ierīces tīrīšanas un
apkopes tai jābūt atvienotai no
elektrotīkla.
Nekad nelietojiet tvaika tīrīšanas
iekārtu.
Neizmantojiet abrazīvus vai
raupjus tīrīšanas līdzekļus,
piemēram, stikla tīrīšanas
līdzekļus, uzsliesmojošus
šķidrumus, tīrāmos vaskus,
koncentrētus mazgāšanas
līdzekļus, balinātājus vai tīrāmos
līdzekļus, kuru sastāvā ir naftas
produkti, plastmas daļu, ierīces
iekšpuses un starpliku tīrīšanai.
Neizmantojiet papīra dvieļus,
tīrāmos sūkļus vai citus raupjus
tīrīšanas līdzekļus.
5
VIDES AIZSARDZĪBA
IEPAKOJUMA MATERIĀLU
UTILIZĀCIJA
Iepakojuma materiāls ir 100%
pārstrādājams un tiek apzīmēts ar
otrreizējās pārstrādes simbolu.
Tādēļ dažādas iepakojuma daļas
jāutilizē atbildīgi un saskaņā ar
vietējiem atkritumu apsaimniekošanas
noteikumiem.
MĀJSAIMNIECĪBAS IERĪČU
UTILIZĀCIJA
Nododot šo ierīci metāllūžņos,
padariet to nelietojamu, nogriežot
strāvas kabeli un izņemot durvis un
plauktus (ja tādi ir) tā, lai bērni nevar
vienkārši iekļūt iekšpusē un tikt
iesprostoti.
Šī ierīce ir izgatavota no
pārstrādājamiem vai atkārtoti
izmantojamiem materiāliem. Utilizējiet
to saskaņā ar vietējiem atkritumu
apsaimniekošanas noteikumiem.
Plašāku informāciju par lietotu
mājsaimniecības ierīču apstrādi,
atjaunošanu un pārstrādi var iegūt
vietējās kompetentajās iestādēs, pie
atkritumu savākšanas pakalpojumu
sniedzējiem vai veikalā, kur ierīci
iegādājāties.
Šī ierīce ir marķēta saskaņā ar Eiropas
Direktīvu 2012/19/ES par elektrisko un
elektronisko iekārtu atkritumiem
(EEIA).
Nodrošinot pareizu izstrādājuma
izmešanu, palīdzēsit novērst
iespējamu negatīvo ietekmi uz dabu
un cilvēku veselību, ko var izraisīt
nepareiza šīs ierīces utilizācija.
simbols uz izstrādājuma vai
komplektācijā iekļautajiem
dokumentiem norāda, ka šo ierīci
nevar izmest sadzīves atkritumos, bet
tā ir jānodod pārstrādei elektrisko un
elektronisko ierīču savākšanas centrā.
IETEIKUMI ENERĢIJAS
TAUPĪŠANAI
Uzstādiet ierīci sausā un labi vēdināmā
vietā, pietiekami tālu no jebkura
siltuma avota (piemēram, radiatora vai
plīts) un vietā, kur tā nav pakļauta
saules staru tiešai iedarbībai. Ja
nepieciešams, izmantojiet izolējošu
plāksni.
Lai nodrošinātu atbilstošu vēdināšanu,
izpildiet uzstādīšanas norādījumus.
Nepietiekama ventilācija izstrādājuma
aizmugurē palielina enerģijas patēriņu
un samazina dzesēšanas efektivitāti.
Ierīces iekšējo temperatūru var
ietekmēt vides temperatūra, durvju
atvēršanas biežums un ierīces
atrašanās vieta. Iestatot temperatūru,
jāņem vērā šie faktori.
Samaziniet līdz minimālam durvju
atvērumam. Atkausējot sasaldētu
pārtiku, ievietojiet to ledusskapī.
PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU
Šī ierīce ir izstrādāta, izveidota un tiek
pārdota atbilstoši drošības prasībām,
kas noteiktas EK direktīvās:
LVD 2014/35/ES, EMS 2014/30/ES un
RoHS 2011/65/ES).
Šī ierīce ir izstrādāta, izveidota un tiek
6
pārdota atbilstoši EK direktīvu Eko
dizaina un enegomarķējuma
noteiktajām prasībām: 2009/125/EK un
2010/30/ES.
Sasaldēto produktu zemā temperatūra
atdzesē pārtiku ledusskapī.
Siltiem ēdieniem un dzērieniem pirms
ievietošanas ierīcē ļaujiet atdzist.
Plauktu novietojums ledusskapī
neietekmē energoefektivitāti.
Produkti jānovieto plauktos tā, lai
nodrošinātu pareizu gaisa cirkulāciju
(pārtika nedrīkst savstarpēji saskarties,
turklāt jāsaglabā atstatums starp
pārtiku un aizmugurējo sienu).
Saldētas pārtikas uzglabāšanas vietu
var palielināt izņemot grozus un
sarmas apturēšanas plauktu (ja tāds
ir), saglabājot līdzvērtīgu enerģijas
patēriņu.
Augstas enerģijas klases
izstrādājumiem ir ļoti efektīvi motori,
kuri darbojas ilgāk un kuriem ir zems
enerģijas patēriņš. Neraizējieties, ja
dzinējs turpina darboties ilgāk.
LV
Lietošanas un apkopes instrukcija
IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS
IERĪCE
1
2
3
4
7
8
9
10
11
12
13
14
5
6
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Ledusskapja nodalījums
1. Ventilators
2. Ventilatora pārsegs un antibakteriālā
filtra zona
3. Elektroniskais vadības panelis /
apgaismojuma vienība
4. Plaukti
5. Pudeļu statīvs
6. Siera trauks + vāks
7. Daudzplūsmu aukstā gaisa zona
8. Sensora apvalks
9. Dzesētāja nodalījums (piemērotākā
vieta gaļai un zivīm)
10. Datu plāksnīte ar rūpniecisko
nosaukumu
11. Augļu un dārzeņu atvilktne
12. Ledusskapja atvilktņu atdalītājs
13. Komplekts durvju atvēršanas
virziena maiņai
14. Olu trauks
15. Durvju plaukti
16. Sānu plaukts nelieliem priekšmetiem
17. Pudeļu atdalītājs
18. Pudeļu plaukts
19. Durvju blīvējums
Saldētavas nodalījums
19. Durvju blīvējums
20. Augšējais nodalījums: vēsākā
zona — labākā vieta svaigas pārtikas
sasaldēšanai
21. Nodalījums ledus gabaliņu
gatavošanai / etētika
22. Plaukti
23. Saldētavas atvilktņu atdalītājs
24. Saldētavas nodalījumi
VADĪBAS PANELIS
1
2
1. Indikatoru gaismiņas (lai attēlotu
pašreizējos temperatūras uzstādījumus vai
Ātrās saldēšanas funkciju)
2. Ieslēgšanas/gaidlaika režīma/
temperatūras poga
7
DURVIS
DURVJU ATVĒRŠANAS VIRZIENA MAIŅA
Piezīme: Durvju atvēršanas virzienu var mainīt. Ja šo
darbību veic pēcpārdošanas apkalpošanas centrs, uz to
neattiecas garantija.
Durvju eņģes ieteicams mainīt divām personām.
Sekojiet norādījumiem Montāžas instrukcijā.
LEDUSSKAPJA
APGAISMOJUMS
Gaismas sistēma ledusskapja nodalījumā izmanto LED
spuldzītes, kas nodrošina labāku apgaismojumu, kā arī
ļoti zemu enerģjas patēriņu.
Ja LED gaismas sistēma nedarbojas, lūdzu, sazinieties
ar apkopes centru, lai to nomainītu.
Svarīgi! Ledusskapja apgaismojums ieslēdzas, kad
tā durvis ir atvērtas. Ja durvis ir atvērtas ilgāk par 4
minūtēm, gaisma automātiski izslēgsies.
PLAUKTI
Visi plaukti, nolaižamās malas un izvelkamie grozi ir
izņemami.
VENTILATORS + ANTIBAKTERIĀLAIS FILTRS
Ventilators uzlabo temperatūras izplatīšanu
ledusskapja iekšpusē, tādējādi nodrošinot produktu
ilgāku uzglabāšanu.
Piezīme: Nenosprostojiet gaisa ieplūdes zonu ar pārtikas
produktiem.
Ja ierīcei ir ventilators, to var aprīkot arī ar
antibakteriālo filtru.
Izņemiet to no kastītes, kas
ievietota augļu un dārzeņu
nodalījumā, un ievietojiet
ventilatora korpusā, kā parādīts
attēlā.
Kārtība, kādā jāveic nomaiņa,
parādīta filtra kastītē.
LEDUSSKAPJA NODALĪJUMS AR „NO FROST”
TEHNOLOĢIJU
Ledusskapja nodalījuma atkausēšana notiek
automātiski.
8
Atkausēšanas ūdens tiek automātiski aizvadīts uz
drenāžas atveri un savākts konteinerā, kur tas iztvaiko.
LV
SALDĒTAVAS NODALĪJUMS AR „NO FROST”
TEHNOLOĢIJU
Saldētavas ar „No frost” tehnoloģiju nodrošina vēsa
gaisa cirkulāciju apkārt uzglabāšanas zonām un
novērš ledus veidošanos, tādējādi pilnībā izslēdzot
nepieciešamību atkausēt.
Saldētie produkti nepielīp pie sienām, marķējums
paliek salasāms, un uzglabāšanas telpa saglabājas
glīta un tīra.
PIEDERUMI
OLU TRAUKS
SIERA TRAUKS
PUDEĻU ATDALĪTĀJS
SALDĒTAVAS ATVILKTŅU
ATDALĪTĀJS
NODALĪJUMS ĀTRAI LEDUS
GATAVOŠANAI
EITEKTIKA - NODALĪJUMS
ĀTRAI LEDUS GATAVOŠANAI
PUDEĻU STATĪVS
LEDUSSKAPJA ATVILKTŅU
ATDALĪTĀJS
9
KĀ LIETOT
IERĪCI
PIRMĀ LIETOŠANAS REIZE
KĀ IEDARBINĀT IERĪCI
Kad ierīce pievienota elektrības padevei, tā
automātiski ieslēdzas.
4–6 stundas pēc ierīces ieslēgšanas neievietojiet ierīcē
nekādus pārtikas produktus.
Kad ierīce tiek pievienota elektrības padevei, displejs
tiek izgaismots un aptuveni uz vienu sekundi tajā
parādās visas ikonas. Izgaismojas ledusskapja
nodalījuma iestatījumu noklusējuma (rūpnīcas)
vērtības.
TEMPERATŪRAS IESTATĪŠANA
Ierīce rūpnīcā parasti tiek iestatīta uz ieteicamo vidējo
temperatūru.
Lai uzzinātu informāciju par temperatūras iestatīšanu,
skatiet Ikdienas lietošanas instrukciju.
MONTĀŽA
VIENAS IERĪCES MONTĀŽA
Lai nodrošinātu nepieciešamo ventilāciju, atstājiet
brīvu vietu abās pusēs ierīcei un virs tās.
Attālumam no ierīces aizmugures līdz sienai aiz tās
jābūt vismaz 50 mm.
Šī attāluma samazināšana palielinās izstrādājuma
elektrības patēriņu.
50mm
50mm
10
Piezīme: Šie uzstādījumi norāda uz vidējo temperatūru visā
ledusskapī
LV
LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI
KĀ PALIELINĀT SALDĒTAVAS UZGLABĀŠANAS
APJOMU
•
•
•
ja izņemsit grozus, varēsiet uzglabāt lielus produktus.
novietojiet produktus tieši uz saldētavas plauktiem.
atbrīvojieties no citiem izņemamiem piederumiem.
•
•
Ierīces iekšējo temperatūru var ietekmēt vides
temperatūra, durvju atvēršanas biežums un ierīces
atrašanās vieta. Iestatot temperatūru, jāņem vērā šie
faktori.
Ierīces piederumi nav mazgājami trauku mazgājamā
mašīnā, ja vien nav norādīts citādi.
•
Nenosprostojiet gaisa izplūdes zonu (izstrādājuma
iekšpusē, aizmugurējās sienas apakšā) ar pārtikas
produktiem.
Visi plaukti un izvelkamie grozi ir izņemami.
•
SALDĒTAVAS NODALĪJUMA ATVILKTNES
IZŅEMŠANA
• Atveriet saldētavas durvis
• Paceliet atvilktni uz augšu, turot to aiz labā un kreisā
stūra (1)
• Izņemiet atvilktni (2)
1
FUNKCIJAS
•
2
Ievietojiet augšējo atvilktni pretējā virzienā
IESLĒGTS/GAIDLAIKA
REŽĪMS
Šī funkcija ieslēdz/iestata ledusskapi
gaidlaika režīmā. Lai izstrādājumu
iestatītu gaidlaika režīmā, nospiediet
ieslēgšanas/gaidlaika pogu un turiet
to 3 sekundes.
Izslēdzas visi temperatūras indikatori.
Kad ierīce ir gaidlaika režīma,
gaisma ledusskapja nodalījuma
iekšpusē nedarbojas.
Atcerieties, ka šī darbība neatvieno
ierīci no
elektrības padeves.
Lai atkal ieslēgtu ierīci, nospiediet
ieslēgšanas/gaidlaika režīma pogu.
6TH SENSE SVAIGUMA
KONTROLE
Šī funkcija ļauj ātri sasniegt optimālus
produktu uzglabāšanas apstākļus
ierīces iekšpusē attiecībā uz temperatūru
un mitrumu.
6th Sense svaiguma kontrole darbojas
automātiski.
ĀTRĀ SALDĒŠANA
Šīs funkcijas izmantošana ir ieteicama,
kad ledusskapja un saldētavas
nodalījumos ievietots ļoti liels
daudzums pārtikas produktu.
Ar Ātrās saldēšanas funkciju iespējams
palielināt ledusskapja un saldētavas
nodalījumu saldēšanas jaudu.
Piezīme: Lai pēc iespējas izmantotu
saldēšanas jaudu, šī funkcija jāieslēdz
arī pirms svaigu produktu ievietošanas
saldētavas nodalījumā.
11
ATVĒRTU DURVJU
BRĪDINĀJUMS
NODALĪJUMS ĀTRAI
LEDUS GATAVOŠANAI
Trauksmes ikona sāk mirgot, un tiek
atskaņots skaņas signāls. Atvērtu durvju
brīdinājums tiek aktivizēts, ja durvis
bijušas atvērtas ilgāk par 2 minūtēm.
KĀ PAGATAVOT LEDUS KUBICIŅUS
24 stundas pirms Atrās ledus
gatavošanas funkcijas izmantošanas
ievietojiet ledus traukus saldētavā,
lai tie atdziest. Lai sasniegtu labāko
rezultātu, ledus traukus ieteicams
pastāvīgi turēt saldētavā, kur
temperatūra ir vismaz -18°C.
Izņemiet ātrās ledus gatavošanas
traukus, velkot tos savā virzienā.
Aizveriet durvis un nospiediet
trauksmes apturēšanas pogu, lai
izslēgtu brīdinājuma skaņas signālu.
Uzlieciet atpakaļ vāku un ievietojiet
trauku atpakaļ noteiktajās vietās
saldētavas augšējā atvilktnē.
Izvairieties no ūdens izliešanas.
Noņemiet vāku un piepildiet trauku ar
dzeramo ūdeni (ne vairāk kā 2/3 no trauka
kopējā tilpuma).
Pagaidiet vismaz 30 minūtes, līdz ledus
kubiciņi ir gatavi (šis laiks var būt nedaudz
ilgāks, ja trauki tiek atkārtoti lietoti uzreiz
pēc ledus trauka pirmās lietošanas reizes).
KĀ IZŅEMT LEDUS KUBICIŅUS
Kad ledus ir gatavs, noņemiet vāku un
izņemiet kubiciņus.
12
LV
ĀTRĀS LEDUS
GATAVOŠANAS
TRAUKU KĀ EITEKTIKAS
IZMANTOŠANA
Ātrās ledus gatavošanas traukus var
izmantot arī kā eitektiku, lai uzglabātu
saldētus produktus, kad pārtraukta
elektropadeve. Lai izmantotu tos
pilnvērtīgi, novietojiet tos virs
produktiem, kas ievietoti saldētavas
nodalījuma augšējā atvilktnē. Arī šajā
pozīcijā tos var izmantot ledus kubiciņu
gatavošanai, taču laiks, lai to izdarītu,
var būt ilgāks.
13
IETEIKUMI PRODUKTU UZGLABĀŠANAI
LEDUSSKAPJA NODALĪJUMS
Ledusskapis ir labākā vieta, kur uzglabāt gatavos gaļas
izstrādājumus, svaigu un konservētu pārtiku, piena
produktus, augļus, dārzeņus un dzērienus.
GAISA VENTILĀCIJA
Dabīgā gaisa cirkulācija ledusskapja nodalījumā
rada zonas ar atšķirīgām temperatūrām. Zemākā
temperatūra ir tieši virs augļu un dārzeņu atvilktnes
un pie aizmugurējās sienas. Augstākā temperatūra ir
nodalījuma augšā, priekšpusē.
Nepareiza ventilācija var palielināt enerģijas patēriņu
un samazināt ledusskapja veiktspēju.
Neaizsedziet gaisa atveres ar pārtikas produktiem vai
citiem priekšmetiem, lai tādējādi netraucētu gaisa
cirkulācijai un pārtikas produktu uzglabāšanai.
KĀ UZGLABĀT SVAIGUS PĀRTIKAS PRODUKTUS UN
DZĒRIENUS
› Lietojiet otrreizēji izmantojamus plastmasas, metāla,
alumīnija un stikla traukus un ietinamo plēvi, lai
iesaiņotu pārtikas produktus.
› Šķidrumus un ēdienus, kas var radīt aromātu vai
ietekmēties no citiem aromātiem vai garšām, vienmēr
ievietojiet aizveramos traukos vai apklājiet tos.
Ēdienus, kas izdala etilēna gāzi vai ir jutīgi pret to,
piemēram, augļus, dārzeņus un salātus ieteicams
atdalīt vai ietīt plēvē, lai tādējādi pagarinātu to
uzglabāšanas laiku, piemēram, neuzglabājiet tomātus
kopā ar kivi vai kāpostiem.
› Neuzglabājiet produktus pārāk cieši kopā, tādējādi
traucējot gaisa cirkulācijai.
› Lai izvairītos no pudeļu apgāšanās, varat izmantot
pudeļu turētāju.
› Lai uzglabātu produktus, kas ir nelielā daudzumā,
iesakām novietot tos uz plauktiņa virs augļu un
dārzeņu atvilktnes, jo tā ir vēsākā vieta ledusskapī.
› Pārliecinieties, lai gaisa atveres netiktu aizsegtas ar
pārtikas produktiem.
KUR UZGLABĀT SVAIGUS PĀRTIKAS PRODUKTUS
UN DZĒRIENUS
› Uz ledusskapja plauktiem: gatavie ēdieni, tropiskie
augļi, sieri, delikateses.
› Vēsākajā zonā (tieši virs augļu un dārzeņu atvilktnes):
gaļa, zivis, gatavie gaļas produkti, kūkas
14
› Augļu un dārzeņu atvilktnē: augļi, salāti, dārzeņi.
› Durvīs: sviests, ievārījumi, mērces, marinēti gurķīši,
bundžas, pudeles, dzērieni pakās, olas.
LV
Apzīmējums
MĒRENĀ ZONA
Paredzēta tropisko augļu, konservu,
dzērienu, olu, mērču, marinētu
gurķīšu, sviesta, ievārījuma
uzglabāšanai.
VĒSĀ ZONA
Paredzēta siera, piena, piena
produktu, delikatešu, jogurta
uzglabāšanai.
VĒSĀKĀ ZONA
Paredzēta gatavo gaļas produktu un
desertu uzglabāšanai.
AUGĻU UN DĀRZEŅU ATVILKTNE
SALDĒŠANAS ZONAS ATVILKTNE
(MAKS. SALDĒŠANAS ZONA)
Paredzēta, lai saldētu svaigu/
pagatavotu pārtiku.
PARASTAS SALDĒTAVAS
ATVILKTNES
Piezīme
Apzīmējuma pelēkais tonis nesakrīt ar atvilktņu krāsu
15
SALDĒTAVAS NODALĪJUMS
Saldētava ir īstā vieta, lai uzglabātu saldētus
produktus, gatavotu ledus kubiņus un sasaldētu
svaigus produktus saldētavas nodalījumā.
IETEIKUMI SVAIGU PRODUKTU SALDĒŠANAI UN
UZGLABĀŠANAI
› Iesakām uz saldētajiem produktiem pielīmēt uzlīmes
ar aprakstu un datumu. Šāda uzlīme ļaus jums atpazīt
produktus un noteikt to derīguma termiņu. Nav
ieteicams atkārtoti sasaldēt atkausētus produktus.
› Pirms saldēšanas svaigo pārtiku ietiniet un cieši
noslēdziet: alumīnija folijā, pārtikas plēvē, gaisa un
ūdens necaurlaidīgos plastmasas maisiņos, polietilēna
trauciņos ar vāciņiem, ja tie ir piemēroti svaigu
produktu saldēšanai.
› Lai iegūtu augstas kvalitātes sasaldētu pārtiku,
produktiem jābūt svaigiem, nobriedušiem un izcilā
kvalitātē.
› Svaigus dārzeņus un augļus ieteicams saldēt uzreiz
Maksimālais svaigu produktu svars, ko iespējams
sasaldēt 24 stundu laikā, norādīts uz datu plāksnītes
(…kg/24h).
Lai saldētavā uzglabātu produktus, kas ir nelielā
daudzumā, iesakām izmantot saldētavas nodalījuma
aukstākās zonas, respektīvi, augšējo zonu.
pēc novākšanas, lai pilnībā saglabātu to sākotnējo
uzturvērtību, konsistenci, krāsu un garšu. Dažus gaļas
izstrādājumus, īpaši medījumus, pirms saldēšanas
ieteicams pakārt.
› Karstu ēdienu vienmēr atdzesējiet pirms
ievietošanas saldētavā.
› Pilnībā vai daļēji atkusušu pārtiku lietojiet
nekavējoties.
Pārtiku nesasaldējiet atkārtoti, ja vien tā pēc
atkausēšanas nav pagatavota. Atkausētu pārtiku pēc
pagatavošanas var sasaldēt atkārtoti.
› Nesasaldējiet pudeles ar tajās esošu šķidrumu.
› Lūdzu, izmantojiet Ātrās dzesēšanas funkciju,
lai paātrinātu saldēšanas procesu (skatiet Ikdienas
lietošanas pamācību).
sasaldēti pārtikas produkti: iepirkšanās padomi
Iegādājoties saldētus pārtikas produktus:
› Pārliecinieties, vai nav bojāts iesaiņojums (saldēta
pārtika bojātā iesaiņojumā var būt bojāta). Ja iesaiņojums
ir uzpūties vai uz tā ir mitri traipi, tas, iespējams, nav
uzglabāts optimālos apstākļos un ir sācis atkust.
› Saldētos produktus iegādājieties iepirkšanās beigās
un pārvietojiet tos termiski noslēgtā somā.
› Mājās saldēto pārtiku nekavējoties ielieciet
saldētavā.
› Ja produkts ir daļēji atkusis, nesasaldējiet to
atkārtoti. Izlietojiet 24 stundu laikā.
Izvairieties no temperatūras maiņas vai to pēc
iespējas samaziniet. Ievērojiet uz iepakojuma norādīto
derīguma termiņa datumu.
› Vienmēr ņemiet vērā uz iesaiņojuma norādīto
informāciju par uzglabāšanu.
16
LV
SALDĒTU PRODUKTU
UZGLABĀŠANAS LAIKS
GAĻA
mēneši
SAUTĒTA GAĻA
mēneši
AUGĻI
mēneši
Liellopu gaļa
8–12
Gaļa, putnu gaļa
2–3
Āboli
12
Cūkgaļa, teļa gaļa
6–9
PIENA PRODUKTI
Aprikozes
8
Jēra gaļa
6–8
Sviests
6
Mellenes
8–12
Trusis
4–6
Siers
3
Upenes / jāņogas
8–12
Maltā gaļa /
blakusprodukti
Desiņas
2–3
Saldais krējums
1–2
Ķirši
10
1–2
Saldējums
2–3
Persiki
10
Olas
8
Bumbieri
8–12
Plūmes
10
PUTNU GAĻA
Cālis
5–7
ZUPAS UN MĒRCES
Tītars
6
Zupa
2–3
Avenes
8–12
Iekšas
2–3
Gaļas mērce
2–3
Zemenes
10
Galvas
1
Rabarberi
10
8
Augļu sulas (apelsīnu, 4–6
citronu, greipfrūtu)
VĒŽVEIDĪGIE
Gliemenes, omāri
1–2
Dārzeņu sautējums
Krabji, omāri
1–2
KONDITOREJAS
IZSTRĀDĀJUMI UN
MAIZE
GLIEMENES
DĀRZEŅI
Maize
1–2
Sparģeļi
8–10
Biskvīti
4
Baziliks
6–8
ZIVIS
Tortes (kūkas)
2–3
Pupiņas
12
„taukainās” (lasis, forele, 2–3
makrele)
„liesās” (menca, paltuss) 3–4
Pankūkas
1–2
Artišoki
8–10
Termiski neapstrādāta
mīkla
Pīrāgi
2–3
Brokoļi
8–10
1–2
Briseles kāposti
8–10
Pica
1–2
Puķkāposti
8–10
Burkāni
10–12
Selerija
6–8
Sēnes
8
Pētersīļi
6–8
Pipari
10–12
Zirņi
12
Sviesta pupiņas
12
Spināti
12
Tomāti
8–10
Cukīni
8–10
Austeres, mīdijas
1–2
17
IETEIKUMI
IERĪCES NEIZMANTOŠANAS GADĪJUMĀ
PROMBŪTNE / ATVAĻINĀJUMS
Ja plānojat ilgāku prombūtni, ieteicams izlietot
pārtikas produktus un atvienot ierīci no elektrības
padeves, lai ietaupītu elektrību.
PĀRVĀKŠANĀS
1.
Izņemiet visas iekšējās detaļas.
2.
Ietiniet tās, aptiniet tās ar līmlenti, lai tās
nedauzītos viena pret otru un nepazustu.
3.
Ieskrūvējiet pielāgojamās kājas, lai tās
nepieskartos atbalsta virsmai.
4.
Aizveriet durvis un nostipriniet tās ar līmlenti, un
pielīmējiet elektrības padeves vadu, atkal izmantojot
līmlenti.
STRĀVAS ZUDUMS
Strāvas zuduma gadījumā sazinieties ar vietējo
elektrības piegādātāju un noskaidrojiet, pēc cik ilga
laika tiks atsākta elektrības padeve.
Strāvas zudumi līdz 24 stundām..
Turiet ierīces durvis aizvērtas. Tādējādi pārtika
uzglabāsies vēsa iespējami ilgi.
Piezīme: Atcerieties, ka pilna ierīce aukstumu saglabās ilgāk
nekā daļēji piepildīta.
Ja uz pārtikas joprojām redzami nelieli ledus kristāli,
to iespējams sasaldēt atkārtoti, taču garša un smarža
varētu būt mainījusies.
Strāvas zudumi, kas ilgāki par 24 stundām.
Iztukšojiet ledusskapi un ievietojiet pārtiku
pārnēsājamā ledusskapī. Ja šāds ledusskapis nav
pieejams un nav pieejami arī iepakojumi ar svaigu
ledu, mēģiniet izlietot tos pārtikas produktus, kas
ātrāk bojājas.
Ja pārtika nav labā stāvoklī, to ieteicams izmest.
Iztukšojiet ledus trauku.
18
LV
TĪRĪŠANA UN
APKOPE
BRĪDINĀJUMS
Pirms ierīces tīrīšanas vai apkopes atslēdziet to no
elektrotīkla vai atvienojiet elektrības padevi.
Neizmantojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.
Ledusskapja tīrīšanā neizmantojiet uzliesmojošus
šķidrumus.
BRĪDINĀJUMS
Neizmantojiet tvaika tīrītājus.
Pogas un vadības paneļa displeju nedrīkst tīrīt ar
spirtu vai vielu uz spirta bāzes, bet gan ar mitru
drānu.
› Laiku pa laikam iztīriet ierīci ar drānu un remdena
ūdens un neitrāla tīrīšanas līdzekļa, kas paredzēts tieši
ledusskapju iekšpuses tīrīšanai, maisījumu.
Svarīgi!
› Pogas un vadības paneļa displeju nedrīkst tīrīt ar
spirtu vai vielu uz spirta bāzes, bet gan ar mitru drānu.
› Ierīces ārpusi un durvju blīvējumu notīriet ar mitru
drānu un pēc tam noslaukiet ar sausu drānu.
› Ledusskapja cauruļu sistēma novietota tuvu
atkausēšanas plāksnei un var kļūt karsta. Laiku pa
laikam iztīriet to putekļu sūcēju.
› Ledusskapja aizmugurē esošo kondensatoru
ieteicams regulāri iztīrīt ar putekļu sūcēju.
19
PROBLĒMU RISINĀŠANAS
INSTRUKCIJA UN
PĒCPĀRDOŠANAS SERVISS
PIRMS SAZINĀŠANĀS AR PĒCPĀRDOŠANAS
SERVISU...
Dažādi sīkumi var izraisīt veiktspējas problēmas, ko
varat atrast un novērst bez jebkādiem instrumentiem.
FUNKCIONĀLAS SKAŅAS
Skaņas, kas rodas ierīcē, ir normālas, jo tajā ir vairāki
ventilatori un dzinēji, kas regulē veiktspēju un
automātiski ieslēdzas un izslēdzas.
Dažas no funkcionālajām skaņām iespējams
samazināt:
› Nolīmeņojot ierīci un novietojot to uz gludas virsmas.
› Pārliecinoties, vai iekšējās detaļas ir ievietotas pareizi.
› Novietojot ierīci tā, lai tā nepieskartos mēbelēm.
› Pārliecinoties, vai pudeles un trauki nesaskaras viens
ar otru.
DAŽAS NO IESPĒJAMĀM FUNKCIONĀLAJĀM
SKAŅĀM
Šņācoša skaņa, kad ieslēdzat ierīci
pirmo reizi vai pēc ilgāka
pārtraukuma.
Burbuļojoša skaņa, kad dzesējošais
šķidrums ieplūst caurulēs.
Rūcošā skaņa rodas no kompresora
darbības.
Dūcoša skaņa, kad ieslēdzas ūdens
vārsts vai ventilators.
Krakšķēšana, kad ieslēdzas
kompresors.
KLIKŠĶIS rodas no termostata, kas
regulē to, cik bieži jāieslēdzas
kompresoram.
20
LV
PROBLĒMU RISINĀŠANAS
INSTRUKCIJA
Problēma
Iespējamais cēlonis
Risinājums
IERĪCE NEDARBOJAS
Iespējama ierīces energopadeves
problēma.
› Pārliecinieties, vai elektrības
padeves vads ir ievietots tīklam
pieslēgtā kontaktrozetē ar
atbilstošo spriegumu.
› Pārbaudiet elektrosistēmas
drošības iekārtas un drošinātājus
jūsu mājās
ATKAUSĒŠANAS TEKNĒ IR
ŪDENS
Tas ir normāli siltos, mitros
laikapstākļos. Tekne var būt līdz
pusei pilna.
› Pārliecinieties, vai ierīce ir
nolīmeņota, lai ūdens nepārplūstu.
IERĪCES KORPUSA STŪRI, KAS
SASKARAS AR DURVJU
BLĪVĒJUMU, IR SILTI
Tas nav defekts.
Tas ir normāli siltos laikapstākļos
un kompresora darbības laikā.
GAISMA NEDARBOJAS
Iespējams jānomaina spuldzīte.
Ierīce var būt ieslēgtā/gaidlaika
režīmā
MOTORS DARBOJAS PĀRĀK ILGI
Motora darbības laiks ir atkarīgs no
dažādām lietām: durvju atvēršanas
reižu skaits, uzglabātās pārtikas
daudzums, istabas temperatūra,
temperatūras iestatījumi.
› Pārliecinieties, vai elektrosistēmas
drošības iekārtas un drošinātāji
jūsu mājās darbojas pareizi.
› Pārliecinieties, vai elektrības
padeves vads ir ievietots tīklam
pievienotā kontaktrozetē ar
atbilstošo spriegumu.
› Ja saplīsušas LED spuldzītes,
lietotājam jāzvana uz servisu, lai
nomainītu tās pret tāda paša veida
spuldzītēm, kas pieejamas tikai
mūsu pēcpārdošanas servisā un
pie izstrādājuma pārdevēja.
› Pārliecinieties, ka ierīces
iestatījumi ir uzstādīti pareizi.
› Pārliecinieties, vai ierīcē nav
ievietots liels daudzums svaigas
pārtikas.
› Pārliecinieties, vai durvis netiek
atvērtas pārāk bieži.
› Pārliecinieties, vai durvis tiek
rūpīgi aizvērtas.
21
IERĪCES TEMPERATŪRA IR
PĀRĀK AUGSTA
DURVIS NEATVERAS UN
NEAIZVERAS PAREIZI
22
Tam var būt dažādi iemesli (skatiet
„Risinājumi”)
› Pārliecinieties, vai kondensatorā
(ierīces aizmugurē) nav putekļi un
pūkas.
› Pārliecinieties, vai ierīces durvis ir
rūpīgi aizvērtas.
› Pārliecinieties, vai ir uzstādīts
pareizs durvju blīvējums.
› Karstās dienās un augstā istabas
temperatūrā motors darbojas ilgāk.
› Ja ierīces durvis ilgu laiku
bijušas atvērtas vai tajā ievietots
liels daudzums pārtikas, motors
darbosies ilgāk, lai atvēsinātu
ierīces iekšpusi.
Tam var būt dažādi iemesli (skatiet
„Risinājumi”)
› Pārliecinieties, vai pārtikas
iepakojumi netraucē durvīm.
› Pārliecinieties, vai iekšējās detaļas
un automātiskais ledus veidotājs
atrodas īstajā vietā.
› Pārliecinieties, vai durvis nav
netīras vai lipīgas.
• ierīce ir nolīmeņota.
LV
PĒCPĀRDOŠANAS
SERVISS
PIRMS SAZINĀTIES AR
PĒCPĀRDOŠANAS SERVISU:
1.
Mēģiniet atrisināt problēmu saviem
spēkiem, izmantojot šeit atrodamo PROBLĒMU
NOVĒRŠANAS INSTRUKCIJU.
2.
Izslēdziet ierīci un ieslēdziet to vēlreiz, lai
redzētu, vai problēma ir novērsta.
JA PĒC IEPRIEKŠMINĒTAJĀM PĀRBAUDĒM
PROBLĒMA NAV NOVĒRSTA, SAZINIETIES AR
TUVĀKO PĒCPĀRDOŠANAS SERVISU
Lai saņemtu palīdzību, zvaniet uz garantijas
grāmatiņā norādīto numuru vai sekojiet
norādījumiem tīmekļa vietnē www.whirlpool.eu
Vienmēr norādiet:
• īsu kļūmes aprakstu;
• precīzu ierīces veidu un modeli;
• servisa numuru (numurs, kas norādīts uz datu
plāksnītes pēc vārda Serviss). Servisa numurs
atrodams arī garantijas grāmatiņā;
• savu pilno adresi;
• savu tālruņa numuru.
Ja nepieciešams remonts, lūdzu, sazinieties ar
pilnvarotu pēcpārdošanas servisu (lai nodrošinātu, ka
tiek izmantotas tikai oriģinālās rezerves daļas un remonts
tiek veikts pareizi).
Ražotājs:
Whirlpool Europe s.r.l. - Socio Unico
Viale Guido Borghi 27
21025 Comerio (VA)
Italy
23
Montāžas instrukcija
2
50mm
abc
4x
1x
1x
1x
A
B
C
D
1
c
2
3
4
5
b
a
c
c
6
c
c
a
24
LV
8
7
9
c
a
10
11
12
c
b
13
B
14
b
a
D
B
15
A
b
25
21
1
1
2
2
3
1
2
3
4
5
6
1
1
45
o
2
2
1
1
45
o
3
2
LV
400010867986
Whirlpool® ir Whirlpool, USA kompānijas reģistrēta preču zīme
26
011
n
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising