Whirlpool | ADG 8798 A++ PC IX | Instruction for Use | Whirlpool ADG 8798 A++ PC IX Упътване за употреба

Whirlpool ADG 8798 A++ PC IX Упътване за употреба
Карта
Кратко справочно ръководство
ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УРЕДА ЗА ПЪРВИ ПЪТ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО
НАСТОЯЩОТО КРАТКО СПРАВОЧНО РЪКОВОДСТВО И ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА
МОНТИРАНЕ!
(вижте вдясно за описание на опциите)
БУТОН ЗА ИЗБИРАНЕ НА
ПРОГРАМА
Натиснете бутона „P“
(неколкократно), докато на
дисплея се покаже номерът на
необходимата програма (P1...Px)
– вж. „Таблица на програмите“
по-долу.
БУТОН СТАРТИРАНЕ/ВЪЗОБНОВЯВАНЕ
Натиснете този бутона, за да включите избраната
програма: индикаторът свети по време на работа и изгасва
след завършване на програмата.
Когато вратата се отвори по време на цикъла на измиване,
цикълът се спира временно: индикаторната лампичка
„Старт“ премигва. За да включите цикъла отново,
затворете вратичката и натиснете пак бутона Старт.
БУТОН ЗА ОТМЕНЯНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ
Натиснете този бутон, за да изключите контролния панел.
Ако се натисне, когато програмата се извършва, той
отменя текущата програма, източвайки водата за 1 минута
(на дисплея се показва „0:01“).
Ако се натисне, когато съдомиялната машина е изключена,
той източва всякакви възможни течности от съдомиялната
машина (процес с продължителност 1 минута).
Таблица на програмите
Налични
опции
Програми
Инструкции за зареждане
Използвайте за нормално замърсени съдове със
засъхнали остатъци от храна. Открива нивото на
замърсяване на съдовете и регулира програмата. Когато
Отлагане сензорът определя нивото на замърсяване, на дисплея се
Multizone показва анимирано изображение и продължителността на
PowerClean® цикъла се актуализира. С тази програма автоматично се
активира опцията PowerClean®. За да я деактивирате,
натиснете бутона PowerClean® на контролния панел.
P1
6th Sense®
PowerClean®
40°-70°C
P2
Предмиене
студена
Отлагане
Multizone
P3
Чупливи
40°C
P4
Бързо
45°C
P5
Икономично 2)
50°C
P6
Бърза
ежедневна
60°C
Отлагане
Multizone
P7
Тихо
50°C
Отлагане
Multizone
P8
Интензивно
65°C
P9
Пара
Потребление
Миялен
Фаза на
препаквч
рат литра
минути1) сушене
X
7-15
1,00-1,70
70-172
Пълна
Съдове, които трябва да бъдат измити по-късно.
—
4,0
0,01
14-16
НЕ
Отлагане
Multizone
Леко замърсени, например стъклени и други чаши.
X
10,5
0,85
105-114
Леко
Отлагане
Multizone
Леко замърсени съдове без засъхнали остатъци от
храна.
X
11,0
0,85
30-50
НЕ
X
6,0
0,92
240
Пълна
Нормално замърсени съдове.
X
11,0
1,30
80-95
Пълна
Нормално замърсени съдове, деликатно и безшумно
действие благодарение на намаленото налягане на
струята (39 dBa).
X
10,0
1,20
290-299
Леко
Отлагане
Multizone Програма, препоръчвана за силно замърсени съдове,
особено подходяща за тигани и тенджери.
PowerClean®
X
11,0
1,60
165-175
Пълна
Отлагане Програма, включваща използването на пара, предназначена
Multizone за силно замърсени съдове, тенджери и тигани. Вече не се
PowerClean® изисква накисване или ръчна предварителна обработка.
X
11,0
1,75
180-190
Пълна
Отлагане Нормално замърсени съдове.
Multizone Стандартна програма, най-ефективната от гледна точка на
PowerClean® комбинираното потребление на енергия и вода.
Опции и описание на дисплея
ИНДИКАТОР ЗА СОЛ
Когато свети (при завършване
на цикъла), е необходимо
резервоарът за сол да се напълни
отново.
ИНДИКАТОР НА ПРЕПАРАТА ЗА
БЛЯСЪК
Когато свети (при завършване на
цикъла), е необходимо дозаторът
на препарата за блясък да се
напълни отново.
ДИСПЛЕЙ ЗА ВРЕМЕ ЗА ИЗМИВАНЕ
Показва продължителността на цикъла и оставащото време (h:min). Ако е избрано „Отложено стартиране“,
на дисплея се показва оставащото време до стартирането на програмата (h.00) – под 1 ч. (0:min).
Ако на дисплея се покаже съобщение „Fx Ey“, вж. страница 6 – глава „Какво да направите, ако...“.
МНОГОЗОНОВО
Позволява избиране на зони на
измиване. Натиснете този бутон
(неколкократно), за да изберете
зоните на измиване:
и двете кошници
само долната кошница
само горната кошница
– индикаторът светва
Отлагане Нормално или силно замърсени съдове с допълнително
АнтибактеMultizone антибактериално измиване. Прекъсването на програмата
X
14,0
1,40
110-120
Пълна
(напр. поради отваряне на вратата) може да намали
риално
PowerClean® елиминирането на бактериите.
1)
Данните за програмите са получени в съответствие с европейския стандарт EN 50242 при нормални условия (без допълнителни опции) и могат да варират в зависимост от
условията. Възможни са разлики до 20 минути със сензорните програми, дължащи се на системата за автоматично калибриране на уреда.
2)
Еталонна програма за енергиен етикет в съответствие със стандарт EN 50242. – Бележка за изпитателните лаборатории: по-подробна информация относно сравнителното
изпитване EN/стандартно зареждане и други изпитвания ще получите на следния адрес: „contact@whirlpool.com“.
СИСТЕМА ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ НА ВОДА: тези програми съхраняват вода в специален резервоар.
На всеки 30 цикъла или след всяко изключване на уреда автоматично се включва ЦИКЪЛ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА РЕЗЕРВОАРА (с продължителност поне 45 мин.), за да се
гарантира най-добро състояние на продукта.
* Консумация на енергия при: Режим „оставен включен уред“: 1,08 W / Режим „изключено“: 0,40 W.
P10
КОМАНДНОТО ТАБЛО НА ТАЗИ СЪДОМИЯЛНА МАШИНА СЕ АКТИВИРА ПРИ
НАТИСКАНЕ НА КОЙТО И ДА Е БУТОН, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА БУТОНА
ЗА ОТМЕНЯНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ.
С ЦЕЛ СПЕСТЯВАНЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ, КОМАНДНОТО ТАБЛО СЕ
ДЕЗАКТИВИРА АВТОМАТИЧНО СЛЕД 30 СЕКУНДИ, АКО НЯМА СТАРТИРАН ЦИКЪЛ.
POWERCLEAN®
Благодарение на допълнителните
мощни водни струи, тази опция
осигурява по-интензивно и по-силно
измиване в специфичната зона в
долната кошница. Тази опция се
препоръчва за измиване на тенджери и
касероли (виж стр. 4). Натиснете този
бутон, за да активирате PowerClean®
(индикаторът светва). За да може при
измиването без PowerClean® да се
постигнат най-добри резултати и
оптимизиране на ресурсите,
PowerClean® трябва да е изключено.
НАСТРОЙВАНЕ ЗА ТАБЛЕТКА
Тази настройка позволява
оптимизиране на
производителността на цикъла,
в зависимост от типа на
използвания миялен препарат.
Натиснете бутона Таблетка за
3 секунди (докато светне
индикаторът), ако използвате
комбинирани миялни
препарати под формата на
таблетки (препарат за блясък,
сол и миялен препарат в една
доза).
Ако използвате миялен
препарат на прах или течен
миялен препарат, индикаторът
„Таблетка“, намиращ се на
контролния панел, трябва да е
изключен.
БУТОН ЗА ОТЛОЖЕНО
СТАРТИРАНЕ
Натиснете бутона
(неколкократно), за да
отложите стартирането
на програмата. Може да
се настройва от 1 до 24
часа. При всяко
натискане на бутона
индикаторът за началото
на отложеното
стартиране се увеличава
с един час, а след
24 започва отново от 0.
След това натиснете
бутона СТАРТ.
Съдомиялната машина
започва да работи след
изтичане на зададеното
време.
5019 300 01307
BG -1-
Употреба за пръв път
Как да настроите твърдостта на водата, за да постигате винаги най-добри резултати от измиването
Твърдостта на водата трябва да се
настрои само преди първото измиване
или ако се промени твърдостта на
-
Нивото на твърдостта на водата
е фабрично настроено за
средно твърда вода (ниво 4).
-
Дори ако използвате таблетки,
които съдържат сол, трябва да
прибавите регенерираща сол,
тъй като такива миялни
препарати не са достатъчно
ефикасни за омекотяване на
твърда вода.
10
9
1
1. Обърнете се към вашата водоснабдителна компания, за да научите каква 2. ...въведете тази
е степента на твърдост на водата...
стойност във вашия уред Препоръки за употреба на миялни препарати
При използване за първи път
резервоарът за сол трябва да
се напълни, независимо от
нивото на твърдостта на
водата (вж. описанието по-долу
в стъпка 1 „Всекидневна
проверка“).
4
Натиснете и задръжте натиснати заедно бутоните Избиране на ПРОГРАМА и ОТМЕНЯНЕ/Изключване поне за 3 секунди.
Текущата настройката за твърдост на водата ще се покаже на дисплея.
Натиснете бутона Избиране на ПРОГРАМА, за да увеличите настройката. Обхватът на стойностите е в границата от 1 до 7 (когато
нивото достигне 7, следващото натискане на бутона Стартиране ще настрои нивото обратно на 1).
Изчакайте 30 секунди (контролният панел се изключва) или натиснете бутона Стартиране/Възобновяване, за да съхраните
настройката.
Немски
градуси °dH
Френски
градуси °fH
Английски
градуси °eH
Ниво на твърдостта на
водата
Въведената стойност се
показва на дисплея
0-5
0-9
0 - 6,3
Мека
1
6 - 10
10 - 18
7 - 12,6
Умерена
2
11 - 15
19 - 27
13,3 - 18,9
Средна
3
16 - 21
28 - 37
19,6 - 25,9
Средно твърда
4
22 - 28
38 - 50
26,6 - 35
Твърда
5
29 - 35
51 - 63
35,7 - 44,1
Много твърда
6
36 - 50
64 - 90
44,8 - 62,4
Изключително твърда
7
Зареждане на резервоара за сол – Разтваряне на варовиковите отлагания (не е необходимо,
ако нивото на твърдост на водата е зададено на „Мека“!)
3
5
1
2
6
7
отидете на стъпка 1
(вж. „Всекидневна
проверка“)
Таблетки
ако водата е ТВЪРДА
е необходимо да се
добави допълнителна
сол (отидете на
стъпка 1, „Всекидневна
проверка“)
Всекидневна проверка
Визуален
индикатор
(в зависимост
от модела).
Развийте
капачката.
Завийте капачката.
Остатъкът от сол
около капачката
трябва да се
отстрани. Някои
резервоари за сол
имат индикатор на
нивото, вграден в
капачката
(виж по-долу за
извършването
на проверката).
8
Заредете резервоара за сол с вода
само преди първото измиване.
1- резервоар за сол
2- дозатор на препарата за блясък
3- дозатор на миялния препарат
4- система от кошници
5, 6, 7, 8- функции, налични на
контролния панел
9- филтри
10- разпръскващи рамена
Гел или прах (препарат
за блясък и сол)
Добавете сол (никога не добавяйте
миялен препарат!) мин. 0,8 кг / макс. 1 кг
Когато добавяте регенерираща сол, пуснете веднага програма за измиване (само програмата „Предмиене“ не е достатъчна).
Останалият солен разтвор или гранули сол може да доведат до дълбока корозия, като повредят непоправимо компонентите от неръждаема стомана.
Гаранцията не е в сила, ако неизправностите са предизвикани от такива обстоятелства.
(в зависимост от модела)
Индикаторната лампичка за ниво на солта може да Индикатор за солта на контролния панел
остане включена в края на няколко цикъла на
Индикаторната лампичка светва, когато е
измиване. Ако твърдостта на водата е в рамките на
НЕОБХОДИМО ДА СЕ ПРИБАВИ СОЛ.
категория (мека), не се изисква използване на сол.
Индикатор за солта на капачката на резервоара за сол
зелено: OK.
светло:
НЕОБХОДИМО Е
ДА СЕ ДОБАВИ
BG -2-
Добавете препарат за блясък (не е необходимо, когато използвате таблетки). Настройка на регулатора на дозирането на препарата за блясък
2
Количеството на препарата за блясък
може да се регулира съобразно
използвания миялен препарат. Колкото
по-ниска е цифрата на настройката,
толкова по-малко количество препарат
за блясък се отделя (фабрична
настройка: позиция 4).
Натиснете бутона, за да отворите
капак B. Като използвате монета или
подобен предмет, завъртете стрелката
до желаната позиция. След като
промените настройката на препарата
за блясък, затворете отново капака.
Визуален
индикатор
Ако е
необходимо,
отворете капак
B (натиснете
съответния
бутон).
Погледнете индикатора на препарата за блясък,
за да проверите нивото в дозатора.
Прибавете
препарат за
блясък до
линията за
максимално
количество
~150 мл.
(в зависимост от модела)
Индикатор на препарата за блясък на контролния панел
Всекидневна проверка
Индикатор на препарата за блясък на дозатора
Индикаторната лампичка светва, когато е НЕОБХОДИМО
ДА СЕ ПРИБАВИ ПРЕПАРАТ ЗА ИЗПЛАКВАНЕ.
тъмно: OK.
светло: НЕОБХОДИМО Е ДА СЕ ДОБАВИ
Използвайте само препарат за изплакване, предназначен за домашни съдомиялни машини. Незабавно изтрийте препарат за изплакване при случайно разливане. Това предотвратява образуването на прекомерна пяна, което
може да възпрепятства функционирането на уреда.
Ако по съдовете има ивици: намалете дозата, като завъртите кръговия селектор на по-ниска позиция (1-3). Ако съдовете не са напълно сухи: увеличете дозата, като завъртите кръговия селектор на по-висока позиция (5-6).
Съдовете от пластмаса се изсушават по-трудно и дори по-висока степен на настройка на препарата за изплакване не може да промени това.
Миялните препарати, които съдържат препарат за изплакване, могат да са ефективни само при програми с по-голяма продължителност. При кратки програми може да остават утайки от миялен препарат (ако е необходимо,
използвайте препарати на прах). Миялните препарати, които съдържат препарат за изплакване, често образуват прекомерна пяна.
Добавяне на миялен препарат – Използвайте само миялен препарат, предназначен за съдомиялни машини, в съответствие с указанията на
производителя.
Отворете капак A
(натиснете съответния бутон).
3
Всекидневна употреба
Поставете миялен препарат: Таблетка / прах / течност в голямата камера.
Моля, потърсете препоръките на производителя на миялния препарат върху
опаковката на продукта.
Зареждайте дозатора
на миялния препарат
само преди включване
на програма за
измиване.
Чрез натискане на съответните ребра,
затворете капака.
Използвайте само една таблетка,
поставена в дозатора за миялен препарат,
за всеки цикъл на измиване.
Могат да се използват всички видове
таблетки, но за вида „2 в 1“ е
задължително да се добавя сол.
Някои видове таблетки може да не се
разтворят напълно при цикли с по-кратка
продължителност (Бърза, Чупливи, Ръчно
измиване); поставянето на таблетката на
дъното на казанчето може да помогне за
разтварянето и измиването.
BG -3-
Зареждане на кошниците
ГОРНА КОШНИЦА – в зависимост от модела
4
A – Регулируеми крилца (2 или 4): в хоризонтално положение за
чаши/дълги домакински прибори/стъклени чаши с дълго столче.
A – ЗАТВОРЕНИ
A – ОТВОРЕНИ
ЗА ДА ОТВОРИТЕ A:
B – Кошничка за прибори: може да бъде поставена в
горната кошница, когато е избрана опцията „Непълно
зареждане/Многозоново“.
Решетката (F) трябва да се махне.
CLICK!
Завъртете
Rotate
the flap
крилцето
по посока
clockwise
and
наhook
часовниковата
on rack
стрелка и закачете
кошницата
A
A
B
Регулиране на височината на горната кошница
(ако е налична).
Може да е полезно да се повдигне горната кошница, за да има
повече пространство в долната кошница или тя да се свали
надолу за зареждане на стъклени чаши с дълго столче.
– Хванете и издърпайте навън двете странични дръжки
(C) (те трябва да бъдат на едно и също ниво) и повдигнете
или свалете горната кошница.
Как да се извади горната кошница (ако е налична)
Изваждането на горната кошница
може да е полезно, за да се заредят
обемисти съдове в долната
кошница.
– Отворете двата фиксатора (D), за
да свалите горната кошница (когато
горната кошница е поставена на
място, фиксаторите трябва да
бъдат винаги затворени).
D – ЗАТВОРЕНИ
C
D
D – ОТВОРЕНИ
ДОЛНА КОШНИЦА – в зависимост от модела
Как се използва PowerClean®
PowerClean® използва
специални водни струи в
задната част на съдомиялната
машина за по-интензивно
измиване на силно
замърсените съдове.
1. Регулирайте зоната на PowerClean® (G), като
подгънете задните поставки за чинии, за да
заредите с тенджери.
2. Заредете тенджерите и касеролите,
наклонени вертикално, в зоната на PowerClean®.
Тенджерите трябва да са наклонени към
мощните водни струи.
Е – Кошничка за прибори
F – Решетка: помага за отделянето на приборите за по-добри резултати от измиването.
G – Вертикални поставки за чинии: могат да се сгъват надолу, за да се зареждат тенджери.
H – Странична поставка със сгъваеми крилца (ако е налична): рафтовете могат да бъдат
използвани за поставяне на дълги прибори или чаши.
СТРАНИЧНАТА ПОСТАВКА МОЖЕ ДА СЕ МАХНЕ: изтеглете поставката
до предната страна на кошницата и я повдигнете, за да я махнете.
F
G
E
5
Поставете съдовете по такъв начин, че да не се задържа остатъчна вода във вдлъбнатините и разпръскващите рамена да могат да се въртят свободно. Използвайте само съдове, предназначени за миене в
съдомиялни машини. Не измивайте в уреда предмети от дърво, алуминий, калай, сребърни прибори или съдове с украшения (неглазирани). Съдовете (напр. чинии, купи, тенджери) трябва да се поставят в
кошниците по правилния начин за позволяване на оттичане на водата!
Включване на уреда Натиснете произволен бутон (с изключение на бутона ОТМЕНЯНЕ/Изключване), за да включите контролния панел и стартирате задаването на програма.
BG -4-
Избиране на програма
6
Преглед на програмите
Възможният максимален брой програми е илюстриран в главата „Таблица на програмите“. Програмите, съответстващи на вашия уред, могат да се намерят на контролния панел (стр. 1)
Изберете програма в съответствие с приложената таблица на програмите (стр. 1).
Продължителността на програмата зависи от външните условия в жилището, температурата и налягането и т.н.
Цикъл на измиване
7
Вратата на съдомиялната машина трябва да е затворена, а кранът на водата – отворен.
За временно спиране на програмата (напр. ако желаете да
поставите прибор/съд):
- Отворете внимателно вратата (програмата спира временно) и
поставете прибор/и или съд/съдове, (пазете се от ГОРЕЩАТА пара!).
- Затворете вратата и натиснете пак бутона СТАРТ, за да
стартирате отново цикъла (програмата възобновява цикъла от
прекъсването).
За да отмените изпълняващата се
програма:
- Натиснете бутона ОТМЕНЯНЕ/
Изключване.
- (Водата се източва до 1 минута,
след което уредът се изключва).
За да промените изпълняващата се програма:
- Натиснете бутона ОТМЕНЯНЕ/Изключване, за да отмените изпълняващата
се програма.
- (Водата се източва до 1 минута, след което уредът се изключва).
- Натиснете произволен бутон, с изключение на бутона ОТМЕНЯНЕ/
Изключване, за да включите уреда.
- Изберете нова програма.
- Натиснете бутона СТАРТИРАНЕ.
Изключване на уреда. Всичко е нормално...
8
След завършване на програмата, уредът превключва автоматично на режим Готовност. Всички индикаторни лампички изгасват.
Внимавайте, когато отваряте вратата: пазете се от горещата пара.
Изпразнете уреда, като започнете от долната кошница, за да избегнете попадането на евентуално останали капки вода върху долните съдове.
Поддръжка и грижи
Поддръжка и грижи
9
Филтри
Проверете и
почистете, ако
е необходимо
Завийте микрофилтъра. ОБЪРНЕТЕ
ВНИМАНИЕ НА МАРКИРОВКАТА!
Развийте
микрофилтъра (1),
свалете го (2) и
извадете финото
сито (3)...
Поставете
Изплакнете под
течаща вода...
Отстраняване на малки неизправности от вас...
10
Разпръскващи
рамена
Премахнете
запушванията/
отлаганията.
Поставете и завийте здраво горните и долните рамена.
Развийте и
свалете горното
рамо...
Развийте и
свалете долното
рамо...
Почистете дюзите
на струите под
течаща вода
(ако е необходимо,
използвайте
клечки за зъби)...
BG -5-
Какво да направите, ако...
В случай на неизправност, преди да се свържете с екипа за следпродажбено обслужване, извършете следните проверки, за да се опитате да отстраните проблема.
Следните действия позволяват да се отстранят по-голямата част от неизправностите и да се възстанови бързо функционалността на уреда.
Как се обозначават неизправностите на дисплея:
Уредът...
...не работи/не се включва
...показва „F6 E2“
...показва „F6 E7“ или „F6 E1“
...показва „F6 E3“/програмата за измиване
завършва много рано (чиниите са мръсни и
влажни)
Номер на функция „F“x – премигване
0,5 сек. пауза
Решения...
-
Уредът трябва да се включи.
-
Проверете дали е изправен предпазителят на домашната инсталация.
-
Вратата на съдомиялната машина не се затваря.
-
Проверете дали вратата на съдомиялната машина е затворена.
-
Проверете дали е избрана опцията „Отложено стартиране“ (ако е налична). В такъв случай уредът се включва след изтичане на
зададеното време. Ако е необходимо, извършете ПРЕНАСТРОЙВАНЕ на уреда, като натиснете ОТМЕНЯНЕ или стартирайте цикъла
незабавно с натискане на бутона СТАРТИРАНЕ.
-
Опцията „Отложено стартиране“ е включена.
-
Кранът на водата е затворен.
-
Кранът на водата трябва да е отворен.
-
Прегънат маркуч за подаване на вода или запушени входни филтри.
-
Маркучът за подаване на вода не трябва да е прегънат, а съответният филтър за подаване в съединението на водата не трябва да е запушен.
-
Налягането на водата е твърде ниско.
-
Кранът за водата трябва да е напълно отворен при подаването на вода (минимален дебит: 0,5 литра в минута).
-
Прегънат маркуч за подаване на вода или запушени входни филтри.
-
Маркучът за подаване на вода не трябва да е прегънат, а съответният филтър за подаване в съединението на водата не трябва да е
замърсен.
-
Замърсени или запушени филтри.
-
Филтрите не трябва да бъдат замърсени или запушени.
-
Твърде малко вода във водната система на съдомиялната машина.
-
Вдлъбнати съдове (напр. купи, чаши) трябва да се подреждат в кошницата, обърнати надолу.
Неправилно поставен маркуч за източване.
-
Маркучът за източване трябва да е поставен правилно (за уреди, вградени в издигнато положение, оставете мин. 200-400 мм от
долния ръб на уреда) – вж. инструкциите за монтиране.
-
...показва „F8 E1“
Номер на грешка „E“y – премигване
Възможни причини...
-
Прекалено много пяна в съдомиялната машина.
-
Повторете без миялен препарат или изчакайте пяната да изчезне.
-
Замърсени филтри.
-
Почистете филтрите.
-
Прегънат маркуч за източване.
-
Маркучът за източване не трябва да е прегънат.
-
Сифонното съединение на маркуча е затворено.
-
Дискът за затваряне на сифонното съединение на маркуча трябва да се извади.
След извършване на горните действия, съобщението за неизправност трябва да изчезне. В повечето от случаите по този начин неизправността се отстранява.
ПРЕНАСТРОЙВАНЕ:
Съдовете и приборите...
...не са напълно чисти/показват остатъци от
храна
Натиснете бутона ОТМЕНЯНЕ/Изключване.
Затворете вратата.
Водата се източва автоматично до 1 минута.
Уредът е готов за повторно включване.
Възможни причини...
-
Решения...
Твърде малко място между съдовете (неправилно нареждане на
вдлъбнатите съдове в кошницата).
Твърде малко миялен препарат; твърде стар или неправилно
съхраняван миялен препарат.
-
-
Температурата не е достатъчно висока за силно замърсени съдове.
-
-
Зареждане на съдомиялната машина с едновременно използване на
долната и горната кошница с функцията „Непълно зареждане/Многозоново“.
Често използване на Икономично 50°C.
-
-
-
-
Запушени разпръскващи рамена, мръсни или неправилно поставени
филтри.
-
-
Разпръскващите рамена са блокирани от съдове или прибори.
-
Подредете съдовете така, че да не се допират. Вдлъбнатите съдове (напр. купи, чаши) трябва да се подреждат в кошницата
обърнати надолу.
Ако е необходимо, използвайте повече миялен препарат, като спазвате указанията на производителя относно дозировката. Винаги
съхранявайте миялния препарат на сухо място и не за прекалено дълги периоди от време.
За силно замърсени съдове, изберете програма за измиване с по-висока температура (вж. таблица на програмите – стр. 1).
Ако изберете опцията „Непълно зареждане/Многозоново“ (ако е налична), не забравяйте, че трябва да се зарежда само горната
кошница или само долната кошница, за да се увеличи силата на измиване и да се постигнат оптимални резултати от измиването.
В случай на често използване на програмата Икономично 50°C (ако е налична) периодично избирайте програма Интензивно
измиване 65°C (ако е налична).
Разпръскващите рамена не трябва да са блокирани, филтрите не трябва да са замърсени и трябва да са монтирани правилно
(вж. „Поддръжка и грижи“ на стр. 5).
Разпръскващите рамена трябва да могат да се въртят свободно и да не са блокирани от съдовете или приборите.
BG -6-
Какво да направите, ако...
Съдовете и приборите...
Възможни причини...
Решения...
...индикаторът за солта свети
-
За мека вода използвайте таблетки.
-
Задайте опцията „Таблетка“; ако не е налична, нормално е индикаторът за солта да свети.
...има отлагания: остатъци от регенерираща сол
-
Прекалено твърда вода.
-
В зони с много твърда вода, трябва да се добави още регенерираща сол (вж. на стр. 2 „Как да настроите
твърдостта на водата“).
-
Капачката на резервоара за солта е отворена.
-
Затворете добре капачката на резервоара за солта.
-
Няма достатъчно препарат за блясък.
-
Ако използвате комбиниран миялен препарат, опитайте с добавянето на още препарат за блясък.
-
Пластмасовите съдове не изсъхват добре.
-
Синтетичните материали не се изсушават добре; ако са мокри в края на цикъла, подсушете ги.
-
Чисти съдове, оставени в съдомиялната машина дълго
време след края на цикъла (напр. при използване на
опцията „Отложено стартиране“).
-
В тази ситуация наличието на капки вода по съдовете и по страните на съдомиялната машина е нормално.
Опитайте с отваряне на вратата 5 минути преди изваждането на съдовете.
-
Неправилно нареждане на вдлъбнатите съдове в кошницата. -
Поставяйте съдовете наклонени така, че да не остават остатъци от вода във вдлъбнатината.
-
Неправилна доза препарат за блясък.
-
Увеличете дозата на препарата за блясък (вж. „Добавяне на препарат за блясък“ на стр. 3).
-
Избрана е бърза програма.
-
Бързата програма при 40°C/45°C е предназначена за бързо измиване на леко замърсени съдове. Ако се използва
за пълно зареждане на средно/силно замърсени съдове, те може да не се изсушат напълно. Ако е така, изберете
програма със стандартна продължителност. За най-добри резултати, отворете вратата след завършване на
програмата и изчакайте 15 минути, преди да изпразните съдомиялната машина.
...имат пластмасови части с променен цвят
-
Сок от домати/моркови.
-
Доматеният сос например може да предизвика оцветяване на пластмасовите части. Препоръчва се миялен
препарат на прах, тъй като той позволява използването на малко по-високи дози за по-добро избелване. Трябва
да се използват програми с по-високи температури на измиване.
...непрозрачни чаши и др.
-
Съдове, неподходящи за измиване в съдомиялни машини
(порцелан).
-
Използвайте само съдове, предназначени за миене в съдомиялни машини.
...отлагания върху чашите, които могат да се
премахнат
-
Използване на програми, неподходящи за стъклени чаши.
-
Съдовете трябва да се поставят по такъв начин един до друг, че да се избегне допирането помежду им. Не
поставяйте стъклени съдове заедно в кошниците. Използвайте подходяща програма за стъкло.
...чашите не са блестящи
-
Чаши, които не са подходящи за измиване в съдомиялни
машини (порцеланови).
-
Някои видове стъкло не могат да се измиват в съдомиялна машина.
...трайни отлагания върху чашите
-
Ефект „дъга“.
-
Това явление не може да се отстрани. Препоръчваме за в бъдеще:
Променете контрола на системата на дозиране на омекотителя.
Внимавайте – следвайте препоръчваната доза миялен препарат.
За комбинирани таблетки вижте препоръките на производителя.
-
Това явление е неизбежно. Теинът променя цветовете трайно.
...не са сухи
...чаените чаши потъмняват и замърсяването не изчезва след измиване в съдомиялната машина
Не са известни.
...петна от ръжда
-
Не е използвана програма за предмиене.
-
Остатъци от храна, съдържащи соли или киселини, може да предизвикат петна от ръжда, дори и върху прибори от
неръждаема стомана. За избягване на това винаги използвайте програмата за предмиене, ако съдовете трябва да
се измиват по-късно.
...други петна
-
Дозата на препарата за блясък е твърде ниска.
-
Ако има петна, повишете дозата на препарата за блясък (вж. „Добавяне на препарат за блясък“ на стр. 3).
Ако използвате комбиниран миялен препарат, опитайте с добавяне на повече препарат за блясък.
...ивици
-
Дозата на препарата за блясък е твърде висока.
-
Ако се наблюдават ивици, намалете дозата на препарата за блясък (вж. „Добавяне на препарат за блясък“ на стр. 3).
Ако използвате комбиниран миялен препарат, съдържащ препарат за блясък, не добавяйте допълнително
препарат за блясък.
...пяна
-
Неподходяща дозировка на миялен препарат/препарат за
блясък.
-
Използвайте само необходимото количество миялен препарат/препарат за блясък, тъй като в противен случай се
образува прекалено много пяна.
BG -7-
Какво да направите, ако...
Извадете щепсела от контакта
Ако след извършването на изброените по-горе проверки неизправностите продължават, извадете щепсела от контакта и затворете крана на водата. Обадете се с отдела за следпродажбено обслужване (вж. гаранционната карта).
Преди да се свържете с отдела за следпродажбено обслужване, проверете дали имате под ръка следните данни:
– описание на неизправността,
– типа и модела на уреда,
– сервизния код (числото, посочено на табелката с номиналните данни), поставен отвътре на вратата вдясно:
Предпазни мерки и общи препоръки
1. Опаковка
Опаковъчните материали са 100% годни за рециклиране, което е указано със знака за рециклиране
.
2. Сваляне на опаковката и проверка на съдържанието
След като отстраните опаковката, уверете се, че съдомиялната машина не е повредена по време на
транспортирането и че вратата се затваря плътно. В случай на съмнение се свържете с квалифициран техник или
местния търговец на дребно.
3. Преди използване на съдомиялната машина за пръв път
- Уредът е проектиран за работа при минимална температура на околната среда от 5°C.
- Правилното функциониране на съдомиялната машина е изпитано от производителя. След тези изпитания може
да са останали капки/петна от вода, които ще изчезнат след първото измиване.
4. Икономия на електроенергия и вода
- Не изплаквайте съдовете под течаща вода.
- Пускайте съдомиялната машина винаги напълно заредена или изберете функцията „Непълно зареждане/
Многозоново“ (ако е налична).
- Ако има в наличност екологични източници на енергия, като нагряване със слънчеви батерии, топлинни помпи или
централно отопление, свържете съдомиялната машина към тръбите на топлата вода при температура максимум
60°C. Уверете се, че тръбата за подаване на вода е от подходящ тип (с означение „70°C Max“ или „90°C Max“).
5. Безопасност за децата
- Съхранявайте опаковъчния материал на място, недостъпно за деца.
- Не разрешавайте на децата да си играят със съдомиялната машина.
- Съхранявайте миялния препарат, препарата за блясък и солта на място, недостъпно за деца.
6. Предупреждения за безопасност
- Този уред не е предназначен за използване от деца или други лица с физически или психически увреждания, освен в
случай че са под съответен надзор от отговорно лице, за да се гарантира безопасното използване на уреда.
- Уредът не трябва да се използва на открито.
- Не съхранявайте запалими материали в близост със съдомиялната машина.
- Водата в съдомиялната машина не е питейна вода.
- Не използвайте разтворители в съдомиялната машина: опасност от избухване!
- Внимавайте, когато вратата е отворена: опасност от препъване!
- Отворената врата на съдомиялната машина може да издържи само товара на извадената кошница, включително
съдовете. Не използвайте отворената врата като опора и не сядайте, нито стъпвайте върху нея.
- Острите прибори, които може да предизвикат нараняване (напр. ножове), трябва да се поставят в кошничката за
прибори с острието надолу. Дългите прибори трябва да се поставят в хоризонтално положение в горната
кошница, като острието е обърнато към задната част на съдомиялната машина.
-
Преди почистване или извършване на операции по поддръжка, както и в случай на неизправност, извадете
щепсела от контакта и затворете крана на водата.
- Ремонти и технически модификации трябва да се извършват само от квалифициран техник.
7. Устойчивост на замръзване
Ако уредът е поставен в помещение, в което има опасност от замръзване, е необходимо да го източите напълно.
Затворете крана на водата и откачете маркучите за подаване и източване на водата, след което източете водата.
Уверете се, че в резервоара за сол има поне 1 кг разтворена регенерираща сол, за да предпазите уреда от
температури до -20°C. При възобновяване на програмата може да се показва съобщение за грешка (вж. стр. 6).
„F6 E2“ – уредът трябва да се остави поне 24 часа при температура на околната среда най-малко 5°C.
След отстраняването на тези неизправности, извършете ПРЕНАСТРОЙВАНЕ на уреда (вж. главата „Какво да
направите, ако...“).
8. Изхвърляне
- Този уред е изработен от материали, годни за рециклиране. Когато настъпи моментът да го изхвърлите,
процедирайте съгласно местните разпоредби за изхвърляне на отпадъци. Направете го неизползваем, като
отрежете захранващия кабел. За избягване на опасни ситуации за деца (напр. опасност от задушаване) за деца,
счупете ключалката на вратичката, така че да не може да се затвори.
- Този уред е означен в съответствие с европейската Директива 2002/96/ЕО относно изхвърлянето на електрическо
и електронно оборудване (WEEE). Като гарантира, че този уред е изхвърлен по правилен начин, потребителят
допринася за предотвратяване на потенциални опасни последствия за околната среда и здравето. Неправилно
изхвърляне на уред от този тип на място за битови отпадъци може да има вредни ефекти върху околната среда.
Символът
върху уреда или придружаващата го документация показва, че този уред не трябва да се третира
като битовите отпадъци, а трябва да се предаде в най-близкия пункт за рециклиране на електрическо и
електронно оборудване. Изхвърлянето трябва да се извърши в съответствие с местните норми за опазване на
околната среда при изхвърляне на отпадъци. За допълнителна информация за третирането, възстановяването и
рециклирането на това изделие се обръщайте към съответните местни органи, службата за битови отпадъци или
магазина, от който е купен този уред.
Декларация за съответствие за ЕО
Този уред е проектиран, конструиран и предложен на пазара в съответствие със следните Директиви на ЕО:
2006/95/ЕО, 89/336/ЕО, 93/68/ЕО и 2002/95/ЕО (Директива RoHS).
Вместимост: 13 комплекта.
Гаранцията не е в сила, ако неизправностите са предизвикани от неправилна употреба на уреда.
Със запазено право за технически модификации.
BG -8-
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising