Whirlpool | ADG 8798 A++ PC IX | Instruction for Use | Whirlpool ADG 8798 A++ PC IX Упутство за употребу

Whirlpool ADG 8798 A++ PC IX Упутство за употребу
Tabela
Kratko uputstvo za upotrebu
PRE PRVE UPOTREBE MAŠINE PAŽLJIVO PROČITAJTE OVO KRATKO UPUTSTVO ZA
UPOTREBU I UPUTSTVO ZA MONTAŽU!
(opis opcija nalazi se na desnoj strani)
DUGME ZA IZBOR PROGRAMA
Pritiskajte dugme „P“ dok se na
displeju ne prikaže broj željenog
programa (P1...Px) – pogledajte
donju „Tabelu programa“.
DUGME ZA POČETAK/NASTAVAK
Pritisnite ovo dugme da biste pokrenuli izabrani program:
upaliće se lampica koja će se posle završetka programa
ugasiti.
Ukoliko se vrata tokom ciklusa pranja otvore, ciklus će
privremeno biti zaustavljen: lampica za početak počeće da
treperi. Da biste nastavili ciklus, zatvorite vrata i ponovo
pritisnite dugme za početak.
DUGME ZA PREKID/ISKLJUČENJE
Pritisnite ovo dugme da biste isključili komandnu tablu.
Ukoliko pritisnete dugme za vreme izvođenja programa,
program će biti prekinut, a voda će u roku od 1 minute biti
ispuštena (na displeju će se prikazati 0:01).
Ukoliko ga pritisnete dok je mašina za pranje posuđa
isključena, sva tečnost koja se eventualno nalazi u mašini
biće ispuštena (proces traje 1 minutu).
Tabela programa
Dostupne
opcije
Programi
Uputstvo za punjenje
Deterdžent
Potrošnja
U
litrima
U
kWh
P1
Koristi se za normalno zaprljano posuđe sa skorelim ostacima
hrane. Detektuje nivo zaprljanosti posuđa i odgovarajuće
Odloženi početak prilagođava program pranja. Prilikom senzorske detekcije
nivoa zaprljanosti na displeju će se pojaviti animacija, a
Multizone
PowerClean® trajanje ciklusa biće ažurirano. Opcija PowerClean® biće
automatski izabrana kod ovog programa. Da biste je isključili,
pritisnite dugme za PowerClean® na komandnoj tabli.
X
7-15
1,00-1,70
70-172
Potpuno
P2
Pretpranje
Odloženi početak
Posuđe za kasnije pranje.
Multizone
—
4,0
0,01
14-16
BEZ
X
10,5
0,85
105-114
Blago
P3
Lomljivo
40°C
Odloženi početak
Blago zaprljano posuđe, na primer čaše i šolje.
Multizone
P4
Brzo
45°C
Odloženi početak Blago zaprljano posuđe bez skorelih ostataka hrane.
Multizone
X
11,0
0,85
30-50
BEZ
P5
Eko 2)
50°C
Odloženi početak Normalno zaprljano posuđe.
Multizone
Standardni program koji je najefikasniji u pogledu
PowerClean® kombinacije potrošnje energije i vode.
X
6,0
0,92
240
Potpuno
P6
Brzo
svakodnevno
60°C
Odloženi početak
Normalno zaprljano posuđe.
Multizone
X
11,0
1,30
80-95
Potpuno
P7
Tiho
50°C
Odloženi početak Normalno zaprljano posuđe, nežno i tiho pranje
Multizone
zahvaljujući manjem pritisku prskanja (39 dBA).
X
10,0
1,20
290-299
Blago
65°C
Odloženi početak
Preporučeni program za jako zaprljano posuđe, naročito
Multizone
pogodno za lonce i tiganje.
PowerClean®
X
11,0
1,60
165-175
Potpuno
Odloženi početak
Program za čišćenje jako zaprljanog posuđa parom.
Multizone
Namakanje ili ručno pretpranje više nije potrebno.
PowerClean®
X
11,0
1,75
180-190
Potpuno
P8
Intenzivno
P9
Para
Higijena
Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA
INDIKATOR NIVOA SOLI
Ukoliko je upaljen (na kraju ciklusa),
treba dopuniti rezervoar za so.
INDIKATOR NIVOA SREDSTVA ZA
ISPIRANJE
Ukoliko je upaljen (na kraju ciklusa),
treba dopuniti dozator sredstva za
ispiranje.
DISPLEJ ZA PRIKAZIVANJE VREMENA PRANJA
Prikazuje trajanje ciklusa pranja i preostalo vreme (h:min). Ukoliko je izabran odloženi početak, na displeju će biti
prikazano vreme do početka programa (h.00, odnosno 0:min kada do početka ima manje od 1 časa).
Ukoliko se na displeju pojave poruke „Fx Ey“, pogledajte poglavlje „Šta učiniti ako...“ na str. 6.
PRANJE U VIŠE ZONA
Omogućava vam da izaberete zone
pranja. Pritisnite ovo dugme više puta
da biste izabrali zone pranja:
obe korpe
samo donja korpa
samo gornja korpa
Odloženi početak Normalno ili jako zaprljano posuđe, uz dodatno antibakterijsko
Multizone
pranje. Prekidanje programa (npr. usled otvaranja vrata) može
X
14,0
1,40
110-120
Potpuno
PowerClean® negativno da utiče na uklanjanje mikroorganizama.
1)
Podaci o programu dobijeni su u skladu sa evropskim standardom EN 50242 u normalnim uslovima (bez bilo kakvih opcija) i mogu da se razlikuju u zavisnosti od uslova. Kod senzorskih
programa moguća su odstupanja do 20 minuta usled rada automatskog kalibracionog sistema mašine.
2)
Referentni program za energetsko obeležavanje u skladu sa zahtevima EN 50242. Napomena za ispitne institucije: da biste dobili detaljne informacije o uporednom ispitivanju vezanom za
standardno punjenje prema standardu EN i ostalim ispitivanjima, obratite nam se na sledeću adresu: contact@whirlpool.com.
SISTEM ZA RECIKLIRANJE VODE: ovi programi čuvaju vodu u predviđenom rezervoaru.
Mašina će radi obezbeđivanja najboljih uslova za rad automatski pokrenuti POSTUPAK ČIŠĆENJA REZERVOARA (u trajanju od najmanje 45 min) posle svakih 30 ciklusa pranja ili posle
nestanka električne energije.
* Potrošnja električne energije: U stanju pripravnosti: 1,08 W / u stanju isključenosti: 0,40 W.
P10
Opis opcija i displeja
Faza
sušenja
U
1)
minutama
6th Sense®
40-70°C
PowerClean®
hladno
KOMANDNA TABLA OVE MAŠINE ZA PRANJE POSUĐA UKLJUČUJE SE PRITISKOM
NA BILO KOJE DUGME OSIM DUGMETA ZA PREKID/ISKLJUČENJE.
AKO SE U ROKU OD 30 SEKUNDI NE POKRENE CIKLUS PRANJA, KOMANDNA TABLA
AUTOMATSKI ĆE SE ISKLJUČITI DA BI SE UŠTEDELA ELEKTRIČNA ENERGIJA.
– upaliće se indikator
POWERCLEAN®
Zahvaljujući dodatnim snažnim
mlaznicama, ova opcija omogućava
intenzivnije i snažnije pranje u posebnom
delu donje korpe. Ova opcija se
preporučuje za pranje lonaca i šerpi
(pogledajte str. 4). Pritisnite ovo dugme da
biste uključili PowerClean® (upaliće se
lampica). Radi što boljih rezultata pranja
posuđa za koje se ne koristi PowerClean®
i što optimalnijeg pranja, opciju
PowerClean® treba isključiti prilikom
pranja takvog posuđa.
PODEŠAVANJE U
SLUČAJU UPOTREBE
TABLETE
Ovo podešavanje vam
omogućava da optimizujete
pranje prema vrsti
korišćenog deterdženta.
Pritisnite dugme za tabletu
i držite ga 3 sekunde (dok
se lampica ne upali) ukoliko
koristite kombinaciju
deterdženata u tableti
(sredstvo za ispiranje,
so i deterdžent u 1 dozi).
Ako koristite prašak ili tečni
deterdžent, lampica za
tabletu na komandnoj tabli
mora da bude isključena.
DUGME ZA ODLOŽENI
POČETAK
Pritisnite dugme više puta
da biste odložili početak
programa. Početak možete
da odložite od 1 do 24 časa.
Svakim pritiskom na dugme
početak pokretanja
programa odložiće se
za jedan čas, a posle
24 vratiće se na 0.
Zatim pritisnite dugme za
POČETAK. Mašina za
pranje posuđa uključiće se
posle isteka podešenog
vremena.
5019 300 01307
SR -1-
Prva upotreba
Kako podesiti tvrdoću vode da bi se obezbedili najbolji rezultati pranja
Vrednost tvrdoće vode treba podesiti samo
pre prvog pranja ili u slučaju promene
tvrdoće vode.
Vrednost tvrdoće vode je fabrički
podešena na vodu srednje tvrdoće
(vrednost 4).
So za regeneraciju treba dodati
i u slučaju korišćenja tableta koje
sadrže so jer takvi deterdženti ne
mogu u dovoljnoj meri da
omekšaju tvrdu vodu.
10
9
1
Prilikom prve upotrebe
rezervoar za so treba napuniti
bez obzira na tvrdoću vode
(pogledajte opis u nastavku u
okviru koraka br. 1 „Svakodnevna
provera“).
4
-
Istovremeno pritisnite dugme za izbor PROGRAMA i dugme za PREKID/Isključenje i držite ih najmanje 3 sekunde.
-
Na displeju će se prikazati trenutno podešena tvrdoća vode.
-
Pritisnite dugme za izbor PROGRAMA da biste povećali tvrdoću. Vrednosti su u rasponu od 1 do 7 (kada dođete do 7, sledećim pritiskom na
dugme za početak vratićete vrednost na 1).
-
Sačekajte 30 sekundi (da se komandna tabla ugasi) ili pritisnite dugme za Početak/Nastavak da biste sačuvali podešenu vrednost.
1. Obratite se svom vodovodnom preduzeću i zatražite informacije o stepenu
tvrdoće vode...
2. ...a zatim unesite
odgovarajuću vrednost u
mašinu za pranje posuđa.
Nemački
stepeni °dH
Francuski
stepeni °fH
Engleski
stepeni °eH
Tvrdoća vode
0-5
0-9
0-6,3
Meka
1
Uneta vrednost biće prikazana Pasta ili prašak (sredstvo
na displeju
za ispiranje i so)
6-10
10-18
7-12,6
Srednje meka
2
11-15
19-27
13,3-18,9
Prosečna
3
16-21
28-37
19,6-25,9
Srednje tvrda
4
22-28
38-50
26,6-35
Tvrda
5
29-35
51-63
35,7-44,1
Veoma tvrda
6
36-50
64-90
44,8-62,4
Izuzetno tvrda
7
Punjenje rezervoara za so – rastvaranje kamenca (nije potrebno ako je izabrana „meka“ voda!)
3
5
1
2
6
7
1 – rezervoar za so
2 – dozator sredstva za ispiranje
3 – posuda za deterdžent
4 – sistem korpi
5, 6, 7, 8 – dostupne funkcije
na komandnoj tabli
9 – filteri
10 – prskalice
Preporuke u vezi sa korišćenjem deterdženta
pređite na korak br. 1
(pogledajte poglavlje
„Svakodnevna provera“)
Napunite rezervoar za so vodom
(samo pre prvog pranja).
ako je voda TVRDA,
treba dodati još soli
(pređite na korak br. 1
„Svakodnevna
provera“)
Svakodnevna provera
Zavrnite poklopac.
Treba skinuti ostatke
soli oko poklopca.
Neki rezervoari za so
imaju indikator nivoa
soli ugrađen u
poklopac (pogledajte
tekst u nastavku za
informacije o tome
kako se vrši
provera).
Vizuelni indikator
(zavisno od
modela).
Odvrnite poklopac.
8
Tablete
Dodajte so (nemojte da stavite
deterdžent!) min. 0,8 kg / maks. 1 kg
Pošto ste dodali so za regeneraciju, odmah pokrenite program za pranje (samo program za pretpranje neće biti dovoljan).
Ostaci rastvora soli ili zrna soli mogu da izazovu duboku koroziju nanoseći time nepopravljivu štetu delovima od nerđajućeg čelika.
Ukoliko je neispravnost posledica takvih okolnosti, garancija ne važi.
Lampica indikatora nivoa soli može da ostane
upaljena posle više ciklusa pranja. Ne morate
dodavati so ako stepen tvrdoće vode spada
u kategoriju meke vode.
(zavisno od modela)
Indikator nivoa soli na komandnoj tabli
Lampica indikatora će se upaliti kada
TREBA DODATI SO.
Indikator nivoa soli na poklopcu rezervoara za so
zelena:
U REDU.
bezbojna: TREBA
DODATI SO
SR -2-
Sipanje sredstva za ispiranje (nije potrebno kada koristite tablete). Kako podesiti regulator doziranja sredstva za ispiranje
2
Doziranje sredstva za ispiranje može
da se prilagodi deterdžentu koji se
koristi. Što je podešena vrednost niža,
to će količina doziranog sredstva za
ispiranje biti manja (fabrički podešena
vrednost: vrednost 4).
Pritisnite dugme da biste otvorili
poklopac B. Pomoću novčića ili
sličnog predmeta okrenite strelicu u
željeni položaj. Pošto ste podesili
doziranje sredstva za ispiranje,
zatvorite poklopac.
Vizuelni
indikator
Bude li
potrebno,
otvorite
poklopac B
(pritisnite
odgovarajuće
dugme).
Proverite indikator nivoa sredstva za ispiranje da biste
utvrdili nivo u dozatoru.
Dodajte sredstvo
za pranje do linije
koja obeležava
maksimalnu
količinu (~150 ml).
(zavisno od modela)
Indikator nivoa sredstva za ispiranje na komandnoj tabli
Svakodnevna provera
Indikator nivoa sredstva za ispiranje na dozatoru
Lampica indikatora će se upaliti kada TREBA DODATI
SREDSTVO ZA ISPIRANJE.
bezbojna: TREBA DODATI SREDSTVO ZA
ISPIRANJE
tamna: U REDU.
Koristite samo sredstva za ispiranje preporučena za upotrebu u kućnim mašinama za pranje posuđa. Odmah obrišite slučajno prosuto sredstvo za ispiranje. Time ćete sprečiti prekomerno stvaranje pene koje može da uzrokuje neispravnost
mašine.
U slučaju pruga: smanjite količinu doziranja okretanjem strelice na nižu vrednost (1-3). Ukoliko posuđe nije potpuno suvo: povećajte količinu doziranja okretanjem strelice na višu vrednost (5-6). Pošto se plastični sudovi sporije suše,
povećanje količine doziranog sredstva za ispiranje u takvim slučajevima neće pomoći.
Deterdženti sa dodatkom sredstva za ispiranje biće efikasni samo kod dužih programa. Kod kraćih programa mogu da se pojave ostaci deterdženta (bude li potrebno, upotrebite prašak). Deterdženti sa dodatkom sredstva za ispiranje često
uzrokuju prekomerno stvaranje pene.
Stavljanje deterdženta – koristite samo deterdžent namenjen za mašine za pranje posuđa u skladu sa preporukama proizvođača
Otvorite poklopac A
(pritisnite odgovarajuće dugme).
3
Svakodnevna upotreba
Stavite deterdžent u obliku tablete/praška/tečnosti u veliku posudu.
Pročitajte preporuke proizvođača deterdženta navedene na ambalaži.
Napunite samo posudu
za deterdžent pre
pokretanja programa
pranja.
Zatvorite poklopac pritiskom na
odgovarajući rebrasti deo.
Za jedno pranje upotrebite samo jednu
tabletu koju ćete staviti u posudu za
deterdžent.
Mogu da se koriste sve vrste tableta, pri
čemu prilikom upotrebe tableta „2 u 1“
obavezno treba dodati so.
Pojedine vrste tableta se možda neće u
potpunosti rastvoriti tokom kratkih ciklusa
pranja (brzo, lomljivo, ručno pranje);
stavljanje tablete na dno korita može pomoći
u njenom rastvaranju i pranju.
SR -3-
Kako napuniti korpe
GORNJA KORPA – u zavisnosti od modela
4
A – podesivi držači (2 ili 4): u horizontalan položaj za šolje/
pribor sa dugom drškom/visoke čaše.
A – ZATVORENO
A – OTVORENO
B – korpica za pribor za jelo: može da se stavi u gornju korpu
kada je izabrana opcija „Polupuna mašina/pranje u više zona“.
Rešetku (F) treba pri tome izvaditi.
DA BISTE OTVORILI A:
CLICK!
Kako podesiti visinu gornje korpe (ako je dostupna)
Podizanjem gornje korpe dobićete više prostora u donjoj
korpi, a njeno spuštanje omogućiće vam da u mašinu
stavite visoke čaše.
Uhvatite i izvucite dve bočne ručice (C) (treba da budu na
istoj visini) i dignite ili spustite gornju korpu.
C
D
Kako izvaditi gornju korpu (ako je dostupna)
Vađenje gornje korpe omogućiće vam da
donju korpu napunite ovećim posuđem.
- Otvorite dva držača (D) da biste izvadili
gornju korpu (kada je korpa u mašini,
držači uvek moraju da budu zatvoreni).
Okrenitethe
držač
Rotate
flapu
pravcu kretanja
clockwise
and
skazaljke
satu i
hook onnarack
zakačite ga za korpu.
A
A
D – ZATVORENO
B
D – OTVORENO
DONJA KORPA – u zavisnosti od modela
Kako koristiti PowerClean®
Funkcija za snažno čišćenje
PowerClean® koristi posebne
vodene mlaznice u zadnjem
delu mašine za intenzivnije
pranje jako zaprljanog posuđa.
1. Pripremite mesto za čišćenje funkcijom
PowerClean® (G) tako što ćete sklopiti zadnje
držače tanjira da biste stavili lonce.
2. Na mesto za čišćenje funkcijom PowerClean®
stavite lonce i šerpe u vertikalan položaj. Lonci
treba da budu okrenuti prema vodenim
mlaznicama.
E – korpica za pribor za jelo
F – rešetka: pomaže pri odvajanju različitih vrsta posuđa radi boljih rezultata pranja.
G – vertikalni držači tanjira: mogu da se sklope da bi se stavili lonci.
H – bočni sklopivi držač (ako je dostupan): može da se koristi za držanje dugog pribora ili šolja.
BOČNI DRŽAČ MOŽE DA SE IZVADI: povucite držač
prema prednjem delu korpe i podignite ga.
F
G
E
5
Rasporedite posuđe na način koji će sprečiti skupljanje vode u udubljenjima i obezbediti slobodno okretanje prskalica. U mašinu stavljajte samo posuđe i pribor koji mogu u njoj da se peru. Nemojte da koristite mašinu za pranje
drvenih predmeta, odnosno posuđa od aluminijuma, kalaja ili srebra ili ukrašenog posuđa (neemajliranog). Sudove (npr. tanjire, činije, lonce) treba pravilno staviti u korpu da bi se omogućilo oticanje vode!
Uključivanje mašine. Pritisnite bilo koje dugme (osim dugmeta za PREKID/Isključivanje) da biste uključili komandnu tablu i omogućili izbor programa.
SR -4-
Izbor programa
6
Pregled programa
Najveći mogući broj programa prikazan je u poglavlju „Tabela“. Odgovarajuće programe za svoju mašinu pronaći ćete na komandnoj tabli (str. 1).
Izaberite program na osnovu priložene tabele sa programima (str. 1).
Vreme izvođenja programa zavisi od spoljnih uslova u stanu, temperature i pritiska itd.
Ciklus pranja
7
Vrata mašine za pranje posuđa treba da budu zatvorena, a slavina za dovod vode otvorena.
Da biste privremeno zaustavili program (npr. kada želite da stavite
neki sud u mašinu):
- Pažljivo otvorite vrata (program će se privremeno zaustaviti) i stavite
posuđe (čuvajte se VRELE pare!).
- Zatvorite vrata i ponovo pritisnite dugme za POČETAK da biste
ponovo pokrenuli ciklus (program će nastaviti ciklus pranja od tačke u
kojoj je zaustavljen).
Da biste prekinuli izvođenje
programa:
- Pritisnite dugme za PREKID/
Isključenje.
- (Voda će u roku od 1 minute biti
ispuštena, a mašina će se nakon toga
isključiti).
Da biste promenili program koji se izvodi:
- Pritisnite dugme za PREKID/Isključenje da biste prekinuli izvođenje programa.
- (Voda će u roku od 1 minute biti ispuštena, a mašina će se nakon toga isključiti).
- Pritisnite bilo koje dugme osim dugmeta za PREKID/Isključenje da biste uključili
mašinu.
- Izaberite novi program.
- Pritisnite dugme za POČETAK.
Isključivanje mašine. Sve je u redu...
8
Mašina će posle završetka programa automatski preći u stanje pripravnosti. Pri tome će se ugasiti sva svetla indikatora.
Budite oprezni prilikom otvaranja vrata: čuvajte se vrele pare.
Ispraznite mašinu; počnite od donje korpe da biste izbegli da preostale kapi vode padnu na posuđe u donjoj korpi.
Održavanje
Održavanje
9
Filteri
Proverite i po
potrebi očistite
Zavrnite mikrofilter; POVEDITE
RAČUNA O OZNACI!
Odvrnite
mikrofilter (1),
izvadite ga (2) i
izvucite fino sito
(3)...
Vratite ga na
odgovarajuće
mesto
Isperite tekućom
vodom...
Samostalno rešavanje manjih problema...
10
Prskalice
Skinite naslage/
izvadite
predmete
koji ometaju
prskalice.
Vratite gornju i donju prskalicu i dobro ih zavrnite.
Odvrnite i skinite
gornju prskalicu...
Odvrnite i skinite
donju prskalicu...
Očistite mlaznice
tekućom vodom
(bude li potrebno,
upotrebite
čačkalice)...
SR -5-
Šta učiniti ako...
U slučaju neispravnosti, izvršite sledeće provere i u skladu sa njima pokušajte da rešite problem pre nego što se obratite službi za korisnike.
Većina problema može da se reši preduzimanjem sledećih koraka kojima će se brzo uspostaviti normalan rad mašine.
Kako se neispravnost prikazuje na displeju:
Trepće broj funkcije „F“x
Mašina...
...ne radi/neće da počne da radi
-
Mašina mora da bude uključena.
-
-
Vrata mašine za pranje posuđa nisu zatvorena.
-
Proverite da li su vrata mašine zatvorena.
-
Uključen je odloženi početak.
-
Proverite da li je izabran odloženi početak (ukoliko je takva opcija dostupna). Ako jeste, mašina će početi da radi tek pošto istekne podešeno vreme.
Bude li potrebno, VRATITE mašinu NA POČETAK pritiskom na dugme za PREKID ili odmah pokrenite ciklus pranja pritiskom na dugme za POČETAK.
...prikazuje „F6 E2“
...prikazuje „F6 E7“ ili „F6 E1“
...prikazuje „F6 E3“/program pranja prerano je
završio (posuđe je zaprljano i mokro)
...prikazuje „F8 E1“
Trepće broj greške „E“y
Mogući razlozi...
Pauza od 0,5 s
Rešenja...
Ukoliko nema napajanja, proverite osigurač.
-
Slavina je zatvorena.
-
Slavina mora da bude otvorena.
-
Uvrnuto crevo za dovod vode ili zapušeni filteri za ulaznu vodu.
-
Crevo za dovod vode ne sme da bude uvrnuto, odnosno odgovarajući filter za ulaznu vodu u konektoru za slavinu ne sme da bude zapušen.
-
Prenizak pritisak vode.
-
Slavina za dovod vode mora da bude potpuno otvorena tokom doticanja vode (minimalni kapacitet: 0,5 litra u minuti).
-
Uvrnuto crevo za dovod vode ili zapušeni filteri za ulaznu vodu.
-
Crevo za dovod vode ne sme da bude uvrnuto, odnosno odgovarajući filter za ulaznu vodu u konektoru za slavinu ne sme da bude zaprljan.
-
Zaprljani ili zapušeni filteri.
-
Filteri ne smeju da budu zaprljani ili zapušeni.
-
Premalo vode u sistemu za vodu na mašini.
-
Udubljene sudove (npr. činije, šolje) treba staviti u korpu tako da budu okrenuti naglavačke.
-
Nepravilno montirano odvodno crevo.
-
Odvodno crevo mora da bude pravilno montirano (kod visoko montiranih mašina ostavite najmanje 200-400 mm od donje ivice mašine) –
pogledajte uputstvo za montažu.
-
Mnogo pene u mašini.
-
Ponovite pranje bez deterdženta ili sačekajte dok pena ne nestane.
-
Zaprljani filteri.
-
Očistite filtere.
-
Uvrnuto odvodno crevo.
-
Odvodno crevo ne sme da bude uvrnuto.
-
Zatvoren priključak creva na sifon.
-
Treba skinuti disk koji zatvara priključak creva na sifon.
Posle preduzimanja gorenavedenih koraka treba poništiti poruku o neispravnosti. Time će problem u većini slučajeva biti rešen.
PONIŠTAVANJE:
Posuđe i pribor...
...nisu dobro očišćeni/na njima se nalaze ostaci
hrane
Pritisnite dugme za PREKID/Isključenje.
Zatvorite vrata.
Voda će automatski biti ispuštena u roku od 1 minute.
Mašina je sada spremna za ponovno puštanje u rad.
Mogući razlozi...
Rešenja...
-
Premalo prostora između sudova (nepravilan raspored udubljenog posuđa po korpi).
Rasporedite posuđe tako da se sudovi ne dodiruju. Udubljene sudove (npr. činije, šolje) treba staviti u korpu tako da budu okrenuti
naglavačke.
-
Premalo deterdženta; prestar ili nepravilno čuvan deterdžent.
-
Bude li potrebno, upotrebite više deterdženta uzimajući pri tome u obzir uputstva proizvođača u vezi sa doziranjem. Deterdžent treba uvek
čuvati na suvom mestu i ne predugo.
-
Temperatura nije dovoljno visoka za jako zaprljano posuđe.
-
U slučaju da je posuđe jako zaprljano, izaberite program pranja na većoj temperaturi (pogledajte tabelu sa programima – str. 1).
-
Punjenje donje i gornje korpe u mašini za pranje posuđa uz istovremeno
korišćenje opcije „Polupuna mašina/pranje u više zona“.
-
Ako izaberete opciju „Polupuna mašina/pranje u više zona“ (ako je dostupna), napunite samo gornju ili samo donju korpu da biste povećali
snagu pranja i time ostvarili optimalne rezultate pranja.
-
Česta upotreba programa eko pranja na 50°C.
-
U slučaju česte upotrebe programa eko pranja na 50°C (ako je dostupan), povremeno izaberite program intenzivnog pranja na 65°C
(ako je dostupan).
-
Zapušene prskalice, zaprljani ili nepravilno postavljeni filteri.
-
Prskalice ne smeju da budu zapušene, a filteri ne smeju da budu zaprljani i moraju da budu pravilno postavljeni (pogledajte str. 5
„Održavanje“).
-
Posuđe ili pribor ometa okretanje prskalica.
-
Povedite računa o tome da posuđe ili pribor ne blokira prskalice, odnosno obezbedite slobodno okretanje prskalica.
SR -6-
Šta učiniti ako...
Posuđe i pribor...
...upaljen indikator nivoa soli
...imaju naslage: prisutni su ostaci soli za
regeneraciju
Mogući razlozi...
-
Rešenja...
Upotreba tableta za meku vodu.
-
Podesite mašinu za rad prilikom upotrebe tablete. Ukoliko ta opcija nije dostupna, normalno je da indikator nivoa soli bude
upaljen.
Na područjima gde je voda veoma tvrda treba dodati više soli za regeneraciju (pogledajte str. 2 „Kako podesiti tvrdoću vode“).
-
Voda je pretvrda.
-
-
Poklopac rezervoara za so je otvoren.
-
Pravilno zatvorite poklopac rezervoara za so.
-
Nema dovoljno sredstva za ispiranje.
-
Ukoliko koristite deterdžent sa kombinovanim dejstvom, pokušajte da rešite problem dodavanjem veće količine sredstva
za ispiranje.
-
Plastični sudovi se sporo suše.
-
Sintetički materijali se sporo suše; ukoliko su sudovi od takvih materijala na kraju ciklusa mokri, obrišite ih krpom.
-
Čisti sudovi su predugo ostavljeni u mašini za pranje posuđa
posle završetka ciklusa (npr. kod korišćenja odloženog početka).
Prisustvo kapi vode na sudovima i bočnim stranama mašine je u takvom slučaju normalno.
Pokušajte da rešite problem tako što ćete pre vađenja posuđa otvoriti vrata na 5 minuta.
-
Nepravilan raspored udubljenog posuđa po korpi.
-
Rasporedite posuđe tako da sprečite skupljanje vode u udubljenjima.
-
Nepravilno doziranje sredstva za ispiranje.
-
Povećajte količinu sredstva za ispiranje (pogledajte str. 3 „Dodavanje sredstva za ispiranje“).
-
Izabran je brzi program.
-
Program brzog pranja na 40°C/45°C namenjen je za brzo pranje blago zaprljanih sudova. Srednje/jako zaprljano posuđe
se možda neće u potpunosti osušiti prilikom brzog pranja u potpuno napunjenoj mašini. U tom slučaju izaberite program
standardne dužine. Za najbolje rezultate otvorite vrata posle završetka programa i sačekajte 15 minuta pre nego što
izvadite posuđe iz mašine.
...plastični delovi su izgubili boju
-
Sok od paradajza/šargarepe.
-
Sok od paradajza može, na primer, da izazove gubitak boje plastičnih delova. U tom slučaju se preporučuje prašak koji
omogućava korišćenje nešto većih količina i time bolje izbeljivanje. Treba koristiti programe pranja na većim temperaturama.
...zamućene čaše itd.
-
Sudovi nisu pogodni za pranje u mašinama za pranje posuđa
(porcelan).
-
U mašinu stavljajte samo posuđe i pribor koji mogu u njoj da se peru.
...naslage na čašama koje mogu da se skinu
-
Korišćenje neodgovarajućih programa za pranje čaša.
-
Sudove treba rasporediti tako da se ne dodiruju. Nemojte da stavljate stakleno posuđe zajedno sa ostalim sudovima u
korpe. Koristite odgovarajući program za pranje staklenog posuđa.
...čaše ne blistaju
-
Čaše nisu pogodne za pranje u mašinama za pranje posuđa
(porcelan).
-
Neke vrste čaša ne smeju da se peru u mašini za pranje posuđa.
...trajne naslage na čašama
-
Efekat duge.
-
Ova pojava je nepovratnog karaktera. Preporučujemo da ubuduće:
Promenite upravljanje sistemom za doziranje omekšivača.
Postupajte pažljivo – upotrebljavajte preporučene količine deterdženta.
U slučaju upotrebe tableta sa kombinovanim dejstvom, pogledajte preporuke proizvođača deterdženta.
...šolje za čaj postaju tamnije, a zaprljanost je posle pranja u mašini još uvek prisutna
Nisu poznati.
-
Ova pojava je neizbežna. Tein trajno menja boju šolja.
...tragovi rđe
-
Nije korišćen program pretpranja.
-
Ostaci slane ili kisele hrane mogu da izazovu tragove rđe čak i na priboru od nerđajućeg čelika. Da biste to sprečili, uvek
koristite program pretpranja kod sudova koji će se kasnije prati.
...ostali tragovi
-
Premala količina sredstva za ispiranje.
-
U slučaju tragova povećajte količinu sredstva za ispiranje (pogledajte str. 3 „Dodavanje sredstva za ispiranje“).
Ukoliko koristite deterdžent sa kombinovanim dejstvom, pokušajte da rešite problem dodavanjem veće količine sredstva
za ispiranje.
...pruge
-
Prevelika količina sredstva za ispiranje.
-
U slučaju pruga smanjite količinu sredstva za ispiranje (pogledajte str. 3 „Dodavanje sredstva za ispiranje“).
Ukoliko koristite deterdžent sa kombinovanim dejstvom koji sadrži sredstvo za ispiranje, nemojte da dodajete sredstvo za
ispiranje.
...pena
-
Neodgovarajuća količina deterdženta/sredstva za ispiranje.
-
Koristite samo propisanu količinu deterdženta/sredstva za ispiranje jer prevelike količine mogu da uzrokuju prekomerno
stvaranje pene.
...nisu suvi
SR -7-
Šta učiniti ako...
Iskopčavanje utikača
Ukoliko je posle gorenavedenih provera problem još uvek prisutan, iskopčajte kabl za napajanje i zatvorite slavinu za dovod vode. Obratite se službi za korisnike (pogledajte garanciju).
Pre nego što se obratite našoj službi za korisnike, pribeležite sledeće:
– opis problema,
– tip i model mašine,
– servisni kod (broj naveden na natpisnoj pločici) na unutrašnjoj desnoj strani vrata:
Mere predostrožnosti i opšte preporuke
1. Ambalaža
Ambalaža može u 100% da se reciklira i obeležena je reciklažnim simbolom
.
2. Skidanje ambalaže i pregled mašine
Posle raspakivanja proverite da li je mašina za pranje posuđa neoštećena i da li se vrata pravilno zatvaraju. Ako sumnjate da
nešto nije u redu, pozovite osposobljenog servisera ili svog lokalnog prodavca.
3. Pre prve upotrebe mašine za pranje posuđa
- Mašina je konstruisana za rad na minimalnoj sobnoj temperaturi od 5°C.
- Proizvođač je ispitao ovu mašinu za pranje posuđa da bi obezbedio njenu ispravnost. Takvo ispitivanje može da ostavi
nekoliko tragova kapi ili vode koji će nestati prilikom prvog pranja.
4. Ušteda električne energije i vode
- Nemojte da ispirate posuđe tekućom vodom.
- Uvek u potpunosti napunite mašinu pre pranja posuđa ili izaberite opciju „Polupuna mašina/pranje u više zona“
(ako je dostupna).
- Ukoliko su dostupni ekološki izvori energije kao što su grejanje pomoću solarnih panela, toplotne pumpe ili sistemi za
centralno grejanje, mašina može da se priključi na dovod tople vode od najviše 60°C. Povedite računa o odgovarajućem
tipu dovodnog creva („70°C Max“ ili „90°C Max“).
5. Bezbednost dece
- Čuvajte ambalažne materijale van domašaja dece.
- Nemojte dozvoliti deci da se igraju sa mašinom za pranje posuđa.
- Čuvajte deterdžent, sredstvo za ispiranje i so van domašaja dece.
6. Bezbednosna upozorenja
- Ova mašina nije namenjena za upotrebu od strane dece, odnosno fizički ili mentalno hendikepiranih lica ukoliko nisu pod
odgovarajućim nadzorom odgovornog odraslog lica koje je u stanju da garantuje njeno bezbedno korišćenje.
- Nemojte da koristite mašinu na otvorenom.
- Nemojte da držite zapaljive materije u neposrednoj blizini mašine za pranje posuđa.
- Voda iz mašine za pranje posuđa nije za piće.
- Nemojte da koristite rastvarače u mašini za pranje posuđa: opasnost od eksplozije!
- Budite pažljivi kada su vrata otvorena: opasnost od saplitanja!
- Otvorena vrata mašine za pranje posuđa mogu da nose samo težinu pune izvučene korpe. Nemojte da stavljate druge
predmete na otvorena vrata, odnosno nemojte na njima da sedite ili stojite.
- Oštre predmete koji mogu da izazovu povrede (npr. noževe) treba staviti u korpicu za pribor za jelo pri čemu oštri krajevi
treba da budu okrenuti nadole. Pribor sa dugom drškom treba staviti u gornju korpu u horizontalni položaj, pri čemu oštri
krajevi treba da budu okrenuti prema zadnjoj strani mašine.
-
Pre čišćenja ili održavanja mašine iskopčajte kabl za napajanje i zatvorite slavinu za dovod vode; na isti način treba
postupiti i u slučaju bilo kakve neispravnosti.
- Popravke i tehničke modifikacije smeju da vrše samo osposobljeni serviseri.
7. Otpornost na smrzavanje
Ako na mestu gde je postavljena mašina postoji opasnost od smrzavanja, iz mašine treba ispustiti svu vodu. Zatvorite slavinu
za dovod vode, skinite dovodna i odvodna creva i ispustite svu vodu. Povedite računa o tome da se u rezervoaru za so nalazi
najmanje 1 kg rastvorene soli za regeneraciju da bi se mašina zaštitila od temperatura do -20°C. Prilikom ponovnog puštanja
mašine u rad može da se pojavi poruka o neispravnosti (pogledajte str. 6).
„F6 E2“ – mašina mora da bude najmanje 24 časa na sobnoj temperaturi od najmanje 5°C.
Posle otklanjanja neispravnosti poništite poruku o neispravnosti (pogledajte poglavlje „Šta učiniti ako...“).
8. Odlaganje
- Ova mašina je proizvedena od materijala koji mogu da se recikliraju. Ukoliko smatrate da je vreme da se mašina odnese
na otpad, odložite je u skladu sa lokalnim propisima o odlaganju otpada. Pre odlaganja učinite mašinu neupotrebljivom
tako što ćete odseći kabl za napajanje. Da biste izbegli situacije koje mogu da predstavljaju opasnost za decu
(npr. opasnost od gušenja), slomite bravu vrata tako da se više ne mogu zatvoriti.
- Ova mašina je obeležena u skladu sa Direktivom 2002/96/EZ o otpadnoj električnoj i elektronskoj opremi (WEEE).
Odgovarajućim odlaganjem ove mašine možete da doprinesete sprečavanju eventualnih štetnih posledica po životnu
sredinu i zdravlje. Neodgovarajuće odlaganje mašine ove vrste kao kućnog otpada može da ima štetne efekte na životnu
sredinu. Simbol
na mašini ili dokumentima priloženim uz nju označava da se ovaj proizvod ne sme tretirati kao
komunalni otpad i da ga treba predati najbližem centru za sakupljanje radi daljeg slanja na reciklažu električnih i
elektronskih proizvoda. Mašinu treba odložiti u skladu sa lokalnim propisima o zaštiti životne sredine koji se odnose na
odlaganje otpada. Da biste dobili više informacija o tretmanu, ponovnom iskorišćenju i reciklaži ove mašine, obratite se
nadležnom lokalnom organu, službi za sakupljanje komunalnog otpada ili prodavnici u kojoj ste kupili mašinu.
EZ izjava o usaglašenosti
Ova mašina je konstruisana, izrađena i stavljena u promet u skladu sa bezbednosnim zahtevima direktiva EZ:
2006/95/EZ, 89/336/EZ, 93/68/EZ i Direktive 2002/95/EZ o ograničenju opasnih supstanci u električnoj i elektronskoj
opremi.
Nazivni kapacitet: komplet posuđa za 13 osoba.
Ukoliko je neispravnost posledica nepravilne upotrebe mašine, garancija ne važi.
Zadržavamo pravo da obavimo tehničke modifikacije.
SR -8-
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising