Whirlpool | GMA 6422/IXL | Instruction for Use | Whirlpool GMA 6422/IXL Manualul utilizatorului

Whirlpool GMA 6422/IXL Manualul utilizatorului
INSTRUCȚIUNI PRIVIND
SIGURANȚA
RO
IMPORTANT: TREBUIE CITITE ȘI RESPECTATE
Descărcați manualul cu instrucțiuni complet de pe
site-ul http://docs.whirlpool.eu sau sunați la
numărul indicat pe certificatul de garanție
Înainte de a utiliza aparatul, citiți aceste instrucțiuni
privind siguranța. Păstrați-le la îndemână pentru a
le putea consulta și pe viitor.
Aceste instrucțiuni și aparatul în sine furnizează
avertismente importante privind siguranța, care
trebuie respectate întotdeauna. Producătorul nu își
asumă nicio răspundere pentru nerespectarea
acestor instrucțiuni de siguranță, pentru utilizarea
necorespunzătoare a aparatului sau pentru setarea
incorectă a butoanelor de comandă.
Aceste instrucțiuni sunt valabile numai dacă
simbolul țării în care este utilizat aparatul este
prezent pe acesta. Dacă simbolul corespunzător nu
este prezent pe acesta, este necesar să consultați
instrucțiunile tehnice, deoarece acestea conțin
instrucțiunile necesare privind modificarea
aparatului în funcție de condițiile de utilizare
specifice țării respective.
ATENȚIE: Utilizarea unui aparat de gătit cu
funcționare pe gaz are ca rezultat generarea de
căldură, umiditate și produși combustibili în
încăperea în care acesta este instalat. Asigurați-vă
că bucătăria este bine ventilată, mai ales atunci
când aparatul este în funcțiune: mențineți deschise
orificiile de aerisire sau instalați un dispozitiv de
ventilare mecanică (hotă cu extracție mecanică).
Utilizarea intensivă și îndelungată a aparatului ar
putea impune necesitatea unei ventilări
suplimentare, de exemplu, deschiderea ferestrei
sau o modalitate mai eficientă de ventilare, prin
creșterea nivelului de ventilarea mecanică atunci
când este cazul.
AVERTISMENT: Aparatul și părțile sale accesibile
se înfierbântă în timpul utilizării. Trebuie evitată
atingerea rezistențelor. Copiii cu vârste mai mici de
8 ani nu trebuie lăsați să se apropie de aparat, cu
excepția cazurilor în care sunt supravegheați în
permanență.
AVERTISMENT: Dacă suprafața plitei este crăpată,
nu folosiți aparatul – risc de electrocutare.
AVERTISMENT: Pericol de incendiu: Nu depozitați
obiecte pe zonele de gătit.
ATENȚIE: Procesul de preparare trebuie să fie
supravegheat. Un proces de preparare care durează
puțin trebuie să fie supravegheat în permanență.
AVERTISMENT: Prepararea la plită cu grăsime sau
ulei poate fi periculoasă - risc de incendiu. Nu
încercați NICIODATĂ să stingeți un incendiu
folosind apă: trebuie să opriți aparatul și apoi
trebuie să acoperiți flacăra, de exemplu cu un capac
sau cu o pătură ignifugă.
Nu utilizați plita ca suprafață de lucru sau suport.
Nu amplasați articole vestimentare sau alte
materiale inflamabile lângă aparat până când nu
s-au răcit complet toate componentele acestuia pericol de incendiu.
Dacă informațiile din acest manual nu sunt
respectate cu strictețe, s-ar putea produce un
incendiu sau o explozie, acestea putând avea ca
rezultat pagube materiale sau vătămări corporale.
Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor foarte
mici (0-3 ani). Nu lăsați aparatul la îndemâna
copiilor mici (3-8 ani) decât dacă sunt
supravegheați în permanență. Copiii cu vârsta de
peste 8 ani și persoanele cu capacități fizice,
senzoriale sau mintale reduse sau fără experiență și
cunoștințe pot folosi acest aparat doar dacă sunt
supravegheate sau au fost instruite cu privire la
utilizarea în siguranță și înțeleg riscurile implicate.
Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea
și întreținerea nu trebuie să fie efectuate de către
copii fără a fi supravegheați.
ATENȚIE: În cazul spargerii sticlei plitei: închideți
imediat toate arzătoarele și toate rezistențele
electrice și deconectați aparatul de la sursa de
alimentare; - nu atingeți suprafața aparatului; - nu
utilizați aparatul.
Capacul din sticlă se poate sparge dacă este încălzit
excesiv. Opriți toate arzătoarele și plăcile electrice
înainte de a închide capacul. Nu închideți capacul
dacă arzătorul este aprins.
UTILIZAREA PERMISĂ
ATENȚIE: aparatul nu trebuie să fie pus în
funcțiune prin intermediul unui comutator extern,
precum un temporizator, sau al unui sistem de
comandă la distanță separat.
Acest aparat este proiectat pentru a fi utilizat în
locuințe, precum și în alte spații similare, precum:
bucătării destinate personalului din magazine,
birouri și alte spații de lucru; ferme; de către clienții
din hoteluri, moteluri, unități de cazare de tip „bed
and breakfast” și alte spații rezidențiale.
Orice altă utilizare este interzisă (de ex. încălzirea
încăperilor).
Acest aparat nu este destinat utilizării în scop
profesional. Nu utilizați aparatul în aer liber.
Utilizați oale și cratițe cu diametrul bazei egal
sau puțin mai mare decât diametrul arzătoarelor
(consultați tabelul specific). Aveți grijă ca vasele de
gătit așezate pe grătare să nu iasă în afara
marginilor plitei.
Utilizarea necorespunzătoare a grătarelor poate
duce la deteriorarea plitei: nu așezați grătarele cu
susul în jos și nu le târâți pe suprafața plitei.
Aveți grijă ca flacăra arzătorului să nu se extindă dincolo de marginea
vasului.
Nu utilizați: Tigăi din fontă, plăci de piatră pentru gătit, oale sau cratițe
din teracotă. Difuzoare de căldură, de tipul plaselor metalice sau de alte
tipuri. Două arzătoare în același timp pentru un singur vas (de ex. o tavă
de gătit pește).
În cazul în care condițiile locale specifice de distribuire a gazelor fac ca
aprinderea arzătorului să fie dificilă, este indicat să repetați operația cu
butonul rotit la poziția pentru flacără mică.
În cazul instalării unei hote deasupra plitei, consultați instrucțiunile care
însoțesc hota pentru a identifica distanțele corecte de montare.
Piciorușele de protecție din cauciuc de sub grătare ar putea fi înghițite
de copii, reprezintând astfel un pericol de sufocare.După îndepărtarea
grătarelor, vă rugăm să vă asigurați că toate piciorușele sunt montate
corect.
INSTALAREA
Manevrarea și instalarea aparatului trebuie să fie
efectuate de două sau mai multe persoane - risc de
rănire. Folosiți mănuși de protecție la despachetare
și instalare - risc de tăiere.
Instalarea, inclusiv racordarea la rețeaua de
alimentare cu apă (dacă este necesară) și la rețeaua
de alimentare cu energie electrică, precum și
reparațiile trebuie efectuate de un tehnician
calificat. Nu reparați și nu înlocuiți nicio piesă a
aparatului, dacă acest lucru nu este indicat în mod
expres în manualul de utilizare. Nu lăsați copiii în
apropierea zonei de instalare. După despachetarea
aparatului, asigurați-vă că acesta nu a fost
deteriorat în timpul transportului. Dacă apar
probleme, contactați distribuitorul sau cel mai
apropiat serviciu de asistență tehnică post-vânzare.
Odată instalat aparatul, deșeurile de ambalaje
(bucăți de plastic, polistiren etc.) nu trebuie lăsate la
îndemâna copiilor - risc de asfixiere. Înainte de orice
operație de instalare, aparatul trebuie să fie
deconectat de la rețeaua de alimentare cu energie
electrică - risc de electrocutare. În timpul instalării,
aveți grijă ca aparatul să nu deterioreze cablul de
alimentare - risc de incendiu sau de electrocutare.
Activați aparatul numai atunci când instalarea a fost
finalizată.
Conexiunile electrice și racordurile pentru gaz
trebuie să fie efectuate în conformitate cu normele
locale.
AVERTISMENT: Modificarea aparatului și a
metodei de instalare a acestuia sunt esențiale în
vederea utilizării corecte și în siguranță a aparatului
în toate țările ale căror simboluri nu sunt specificate
pe acesta.
Folosiți regulatoare de presiune potrivite pentru
presiunea gazului precizată în instrucțiuni.
Încăperea trebuie să fie prevăzută cu un sistem
de extracție a aerului care să elimine din incintă
gazele combustibile.
De asemenea, în încăpere trebuie să fie permisă
circulația liberă a aerului, deoarece acesta este
absolut necesar pentru o ardere normală. Debitul
de aer nu trebuie să fie de sub 2 m3/h per kW de
putere instalată.
Sistemul de circulație a aerului poate extrage
aerul direct din exterior prin intermediul unei
conducte cu o secțiune transversală internă de cel
puțin 100 cm2; deschiderea nu trebuie să fie
blocată.
De asemenea, acest sistem poate asigura
indirect aerul necesar pentru ardere, adică din
încăperile adiacente prevăzute cu conducte de
circulație a aerului, conform descrierii anterioare.
Totuși, aceste încăperi nu trebuie să fie camere de
zi, dormitoare sau să comporte riscul de izbucnire a
unui incendiu.
Gazul petrolier lichefiat cade pe planșeu
deoarece are o greutate mai mare decât cea a
aerului. Astfel, încăperile în care se află butelii de
GPL trebuie să fie de asemenea prevăzute cu orificii
de aerisire pentru a se permite eliminarea gazului în
cazul scurgerii acestuia. În consecință, buteliile de
GPL, încărcate parțial sau complet, nu trebuie să fie
instalate sau depozitate în încăperi sau spații de
depozitare aflate sub nivelul solului (pivnițe etc.).
Este recomandat ca în încăpere să fie depozitată
numai butelia utilizată, aceasta fiind poziționată
într-un loc ferit de căldura produsă de sursele
externe (cuptoare, șemineuri, sobe etc. ) care ar
putea determina creșterea temperaturii buteliei la o
valoare de peste 50 °C.
Executați toate operațiunile de decupare a
mobilei înainte de a încorpora aparatul și înlăturați
cu grijă toate așchiile din lemn și rumegușul.
În cazul în care aparatul nu este montat
deasupra unui cuptor, trebuie să fie instalat un
panou despărțitor (neinclus în dotarea aparatului)
în compartimentul de sub acesta.
Dacă întâmpinați dificultăți când rotiți butoanele arzătoarelor, vă rugăm
să contactați Serviciul de asistență tehnică post-vânzare în vederea
înlocuirii robinetului arzătorului dacă acesta este defect.
Deschiderile destinate ventilării și dispersiei căldurii nu trebuie să fie
niciodată acoperite.
RACORDAREA LA GAZ
AVERTISMENT: Înainte de instalare, asigurați-vă
că condițiile de distribuție de la nivel local (tipul de
gaz și presiunea gazului) sunt compatibile cu
configurația aparatului.
Verificați dacă presiunea de alimentare cu gaz
este conformă cu valorile specificate în tabelul 1
(„Specificații privind arzătorul și duza”).
AVERTISMENT: Valorile de reglare a aparatului
sunt specificate pe etichetă (sau pe plăcuța cu date
tehnice).
AVERTISMENT: Acest aparat nu este conectat la
un dispozitiv de evacuare a produselor de ardere.
Dispozitivul trebuie să fie instalat și conectat în
conformitate cu normele în vigoare privind
instalarea. Trebuie să se acorde o atenție deosebită
cerințelor relevante privind ventilarea.
Dacă aparatul este racordat la o sursă de
alimentare cu gaz lichefiat, șurubul de reglare
trebuie să fie strâns cât mai mult posibil.
IMPORTANT: Când se folosește alimentarea cu
gaz de la butelie, butelia sau recipientul de gaz
trebuie să fie așezate în mod adecvat (orientare
verticală).
AVERTISMENT: Această operație trebuie să fie
efectuată de un tehnician calificat
Folosiți numai furtunuri metalice flexibile sau
rigide pentru racordul de gaz.
Racord rigid (din cupru sau oțel) Racordul la
sistemul de alimentare cu gaz trebuie să fie
efectuat astfel încât să nu se exercite presiuni
asupra aparatului. Pe rampa de alimentare a
aparatului este prezent un racord în forma literei L
reglabil, care este prevăzut cu o garnitură ce
previne scurgerile. Garnitura trebuie să fie înlocuită
întotdeauna după rotirea racordului (garnitura este
livrată împreună cu aparatul). Racordul conductei
de alimentare cu gaz este un racord 1/2 cilindric
filetat de tip tată.
Racordarea unei țevi din oțel inoxidabil flexibile
și fără sudură la un racord filetat Racordul
conductei de alimentare cu gaz este un racord 1/2
cilindric filetat de tip tată. Țevile trebuie să fie
instalate astfel încât să nu aibă niciodată o lungime
mai mare de 2000 mm atunci când sunt complet
extinse. Odată ce a fost realizată racordarea,
asigurați-vă că țeava metalică flexibilă nu intră în
contact cu nicio componentă mobilă și că nu este
presată. Utilizați numai țevi și garnituri care sunt
conforme cu normele naționale.
IMPORTANT: Dacă se utilizează un furtun din oțel
inoxidabil, acesta trebuie instalat astfel încât să nu
atingă nicio componentă mobilă a mobilierului (de
exemplu, un sertar). Acesta trebuie să treacă
printr-o zonă în care nu există obstacole și care să
permită examinarea furtunului pe toată lungimea
sa.
Aparatul trebuie să fie racordat la rețeaua e
alimentare cu gaz sau la butelia de gaz în
conformitate cu normele naționale. Înainte de a
efectua racordarea, asigurați-vă că aparatul este
compatibil cu tipul de gaz pe care doriți să îl
utilizați. Dacă nu există compatibilitate, urmați
instrucțiunile de la paragraful „Adaptarea la diferite
tipuri de gaz”.
După racordarea la alimentarea cu gaz, verificați
etanșeitatea folosind apă cu săpun. Aprindeți
arzătoarele și rotiți butoanele de la poziția de
maxim 1* la poziția de minim 2* pentru a verifica
stabilitatea flăcării.
ADAPTAREA PENTRU DIFERITE TIPURI DE GAZ
Pentru a adapta aparatul la un alt tip de gaz
decât cel pentru care a fost fabricat acesta (indicat
pe plăcuța cu date tehnice), urmați pașii
corespunzători, indicați după desenele aferente
instalării.
AVERTISMENTE PRIVIND ALIMENTAREA CU
ENERGIE ELECTRICĂ
IMPORTANT: Datele privind tensiunea și
consumul de energie sunt indicate pe plăcuța cu
date tehnice.
Cablul de alimentare trebuie să fie suficient de
lung pentru a putea conecta aparatul la rețeaua de
alimentare cu energie electrică, după ce a fost
încastrat în mobilă. Nu trageți de cablul de
alimentare.
Aparatul trebuie să poată fi deconectat de la
rețeaua electrică fie prin scoaterea ștecherului din
priză (dacă ștecherul este accesibil), fie prin
intermediul unui întrerupător multipolar situat în
amonte de priză, în conformitate cu normele
privind cablurile electrice, iar aparatul trebuie să fie
împământat, în conformitate cu standardele
naționale privind siguranța electrică.
Nu utilizați prelungitoare, prize multiple sau
adaptoare. După finalizarea instalării,
componentele electrice nu trebuie să mai fie
accesibile pentru utilizator. Nu utilizați aparatul
dacă aveți părți ale corpului umede sau când
sunteți desculți. Nu puneți în funcțiune acest aparat
dacă are cablul de alimentare sau ștecherul
deteriorat, dacă nu funcționează corespunzător sau
dacă a fost deteriorat sau a căzut pe jos.
Dacă este deteriorat cablul de alimentare, acesta
trebuie înlocuit cu unul identic de către producător,
agentul de service sau de o persoană calificată
similară, pentru a se evita pericolele - pericol de
electrocutare.
CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA
AVERTISMENT: Asigurați-vă că aparatul este oprit
și deconectat de la rețeaua de alimentare electrică
înainte de a efectua orice operație de întreținere;
nu folosiți niciodată aparate de curățare cu aburi
- risc de electrocutare.
Nu utilizați produse abrazive sau corozive,
produse pe bază de clor sau bureți de sârmă pentru
vase.
ELIMINAREA AMBALAJULUI
Ambalajul este reciclabil în proporție de 100% și este marcat cu simbolul
reciclării
.
Prin urmare, diferitele părți ale ambalajului trebuie eliminate în mod
corespunzător și în conformitate cu normele stabilite de autoritățile
locale privind eliminarea deșeurilor.
ELIMINAREA APARATELOR ELECTROCASNICE
Acest aparat este fabricat cu materiale reciclabile sau reutilizabile.
Eliminați-l în conformitate cu normele locale referitoare la eliminarea
deșeurilor. Pentru informații suplimentare referitoare la tratarea,
valorificarea și reciclarea aparatelor electrocasnice, contactați autoritățile
locale competente, serviciul de colectare a deșeurilor menajere sau
magazinul de unde ați achiziționat aparatul. Acest aparat este marcat în
conformitate cu Directiva europeană 2012/19/UE privind deșeurile de
echipamente electrice și electronice (DEEE).
Asigurându-vă că acest produs este eliminat în mod corect, contribuiți
la prevenirea consecințelor negative asupra mediului înconjurător și
sănătății persoanelor.
Simbolul de pe produs sau de pe documentele care îl însoțesc indică
faptul că acest aparat nu trebuie eliminat ca deșeu menajer, ci trebuie
predat la un centru de colectare corespunzător, pentru reciclarea
echipamentelor electrice și electronice.
RECOMANDĂRI PRIVIND ECONOMISIREA
ENERGIEI
Utilizați oale și cratițe cu diametrul bazei egal cu cel al zonei de gătit.
Utilizați numai oale și cratițe cu baza plată.
Când gătiți, pe cât posibil, lăsați oalele acoperite cu capacul.
Utilizați o oală sub presiune pentru a reduce și mai mult consumul de
energie și durata de preparare.
Amplasați oala în mijlocul zonei de gătit marcate pe plită.
DECLARAȚIE DE CONFORMITATE
Acest aparat respectă cerințele de proiectare ecologică prevăzute de
Regulamentul european nr. 66/2014, în conformitate cu standardul
european EN 30-2-1.
TABEL DE INJECTOARI
Tip de gaz
utiliza
Tip de arzător
Marcaj
injector
Capacitate
termică
nominală
Consum
nomina
CATEGORIA II2H3B/P
Capacitate
termică
redusă
kW
Presiune gaz
mbar
kW
min.
nom.
max.
GAZE NATURALE
(Metan) G20
Semi-rapid
Auxiliary
2 inele de ardere
95
78 A
H3 140
1,65
1,00
3,50
157 l/h
95 l/h
333 l/h
0,35
0,30
2,20
17
20
25
GAZ PETROLIER
LICHEFIAT
(Butan) G30
Semi-rapid
Auxiliary
2 inele de ardere
67
50
94
1,65
1,00
3,50
120 g/h
73 g/h
254 g/h
0,35
0,30
1,90
20
30
35
GAZ PETROLIER
LICHEFIAT
(Propan) G31
Semi-rapid
Auxiliary
2 inele de ardere
67
50
94
1,65
1,00
3,50
118 g/h
71 g/h
250 g/h
0,35
0,30
1,90
20
30
35
Tip de gaz utiliza
Configurație model
4 ARZĂTOARE
Capacitate termică
nominală (kW))
Consum total
nominal
Aer necesar (m3) pentru a
arde 1m3 de gaz
G20 20 mbar
2 SR - 1 AUX - 1DC
7,80
742 l/h
9,52
G30 30 mbar
2 SR - 1 AUX - 1DC
7,80
567 g/h
30,94
G31 30 mbar
2 SR - 1 AUX - 1DC
7,80
557 g/h
23,80
ALIMENTAREA CU ELECTRICITATE: 220-240 V ~ 50-60 Hz - 0,6 W
RO
INSTALAREA
INFORMAȚII TEHNICE PENTRU INSTALATOR
• Folosiți mănuși de protecție pentru manevrarea, pregătirea și instalarea produsului.
• Acest produs poate fi încastrat într-un blat de lucru cu o grosime de 20 până la 60 mm.
• Dacă nu există un cuptor dedesubtul plitei, introduceți un panou separator cu o suprafață cel puțin egală cu deschiderea din blatul de lucru. Acest
panou trebuie poziționat la o distanță maximă de 150 mm sub partea superioară a blatului de lucru, dar în niciun caz la mai puțin de 20 mm de
partea inferioară a plitei. Dacă doriți să instalați un cuptor sub plită, asigurați-vă că acesta este echipat cu un sistem de răcire.
DIMENSIUNI ȘI DISTANȚE DE RESPECTAT
590 mm
510 mm
min. 38 mm
max. 42 mm
A
560 + 20 mm
750mm
Min. 70 mm
50mm
min. 480 mm
max. 492 mm
R = Min. 6.5 mm
Max. 8 mm
B
100mm
NOTĂ: dacă distanța “A” dintre dulapurile suspendate este între 600 mm și 730 mm, înălțimea “B” trebuie să fie de cel puțin 530 mm. Dacă
distanța “A” dintre dulapurile suspendate este mai mare decât lățimea suprafeței de gătit, înălțimea “B” trebuie să fie de cel puțin 400
mm. În cazul instalării unei hote deasupra plitei, respectați instrucțiunile cu distanțele corecte de montare a hotei
MONTAREA
După ce ați curățat suprafața marginilor, aplicați pe plită garnitura furnizată, așa cum se arată în
figură.
Poziționați plita în deschiderea practicată în blatul de lucru, respectând dimensiunile indicate în
Instrucțiuni.
NOTĂ: cablul de alimentare trebuie să fie suficient de lung pentru a permite ca plita să poată fi scoasă prin partea de sus.
Pentru a fixa plita, folosiți consolele (A) livrate împreună cu aceasta. Potriviți consolele în găurile corespunzătoare indicate de săgeată și strângeți-le
prin intermediul șuruburilor, în funcție de grosimea blatului de lucru (consultați figurile următoare).
20 mm
40 mm
20
30 mm
40
60 mm
30
RACORDAREA LA GAZ
• Racordați cotul (A)* sau (B)* (incluse în pachet) la țeava principală de alimentare a plitei și intercalați șaiba (C) (inclusă
în pachet), în conformitate cu standardul EN 549.
* Folosiți cotul (A) pentru Franța și cotul (B) pentru toate celelalte țări.
• După racordarea la alimentarea cu gaz, verificați etanșeitatea folosind apă cu săpun. Aprindeți arzătoarele și rotiți
butoanele de la poziția de maxim
60
A
C
la poziția de minim pentru a verifica stabilitatea flăcării.
C
IMPORTANT: Înainte de conectare, scoateți dopul pentru transport din gaura de cuplare a tubului de gaz al plitei.
B
C
DESCRIEREA PRODUSULUI
1
4
3
1. Grătare detaşabile
Simboluri
2. Arzător auxiliar
Robinet închis
Robinet închis
3. Arzător semi-rapid
Flacără maximă
Deschidere maximă/debit maxim
şi aprindere electrică
4. Arzător semi-rapid
Flacără minimă
5. Arzător cu 2 inele de ardere
5
Deschidere minimă sau debit redus
6. Buton de comandă pentru arzătorul auxiliar
7. Buton de comandă pentru arzătorul semi-rapid
8. Buton de comandă pentru arzătorul semi-rapid
2
1
9. Buton de comandă pentru arzătorul cu 2 inele de ardere
9
8
7
6
UTILIZAREA ZILNICĂ
UTILIZAREA PLITEI
Aveți grijă ca flacăra arzătorului să nu se extindă dincolo de marginea
vasului.
IMPORTANT: când plita este în uz, întreaga zonă a plitei se poate
înfierbânta.
• Pentru a aprinde un arzător, rotiți butonul corespunzător în sens antiorar până când ajunge în poziția pentru flacără maximă.
• Apăsați butonul spre panoul de comandă pentru a aprinde arzătorul.
• După aprinderea arzătorului, continuați să țineți apăsat butonul timp
de aproximativ 5-10 secunde pentru a permite funcționarea corectă
a dispozitivului.
• Acest dispozitiv de siguranță cu care este prevăzut arzătorul va
întrerupe alimentarea cu gaz a arzătorului în cazul în care flacăra
se stinge accidental (din cauza unor curenți de aer, a întreruperii
furnizării gazelor, a vărsării de lichide etc.).
• Butonul nu trebuie ținut apăsat mai mult de 15 sec. Dacă după
trecerea acestui interval arzătorul nu rămâne aprins, așteptați cel
puțin un minut înainte de a încerca să-l aprindeți din nou.
NOTĂ: în cazul în care condițiile locale specifice de distribuire a
gazelor fac ca aprinderea arzătorului să fie dificilă, este indicat să
repetați operația cu butonul rotit la poziția pentru flacără mică.
Arzătorul se poate stinge când butonul este eliberat. Acest lucru
înseamnă că dispozitivul de siguranță nu s-a încălzit suficient. În această
situație, repetați operațiile descrise mai sus.
SFATURI PRACTICE PENTRU UTILIZAREA ARZĂTOARELOR
Această plită are arzătoare cu diametre diferite. Pentru a obține rezultate
optime la folosirea arzătoarelor, vă rugăm să urmați aceste reguli:
• Utilizați oale și cratițe cu diametrul bazei egal sau puțin mai mare
decât diametrul arzătoarelor (consultați tabelul din dreapta).
• Utilizați numai oale și cratițe cu baza plată.
• Folosiți cantitatea corectă de apă când gătiți alimentele și țineți oala
acoperită.
• Aveți grijă ca vasele de gătit așezate pe grătare să nu iasă în afara
marginilor plitei.
• În cazul vaselor cu bază convexă (WOK), folosiți grătarul-suport care
nu este furnizat împreună cu plita, care trebuie plasat numai pe
arzătorul cu inele de ardere multiple.
• Evitați ciocnirile accidentale cu cratițe, grile sau alte echipamente de
bucătărie.
• Nu lăsați grătare goale pe focul aprins pentru mai mult de 5 minute.
IMPORTANT: utilizarea necorespunzătoare a grătarelor poate duce
la deteriorarea plitei: nu așezați grătarele cu susul în jos și nu le
târâți pe suprafața plitei.
ARZĂTOR
Ø DIAMETRU RECIPIENTE
2 inele de ardere
De la 24 la 26 cm
Semirapid
De la 16 la 22 cm
Auxiliary
De la 8 la 14 cm
Nu utilizați:
• Tigăi din fontă, plăci de piatră pentru gătit, oale sau cratițe din
teracotă.
• Difuzoare de căldură, de tipul plaselor metalice sau de alte tipuri.
• Două arzătoare în același timp pentru un singur vas (de ex. o oală de
fiert pește).
REGLAREA PENTRU DIFERITE TIPURI DE GAZ
Această operație trebuie să fie efectuată de un tehnician calificat.
Dacă aparatul trebuie să funcționeze cu un tip de gaz diferit de cel
indicat pe plăcuța cu date tehnice și pe eticheta informativă de pe partea
superioară a plitei, schimbați injectoarele. Înlăturați eticheta informativă
și păstrați-o împreună cu manualul de instrucțiuni.
Folosiți regulatoare de presiune potrivite pentru presiunea gazului
indicată în Instrucțiuni.
• Injectorul de gaz trebuie schimbat de Serviciul de asistență tehnică
sau de un tehnician calificat.
• Injectorul care nu este furnizat împreună cu aparatul trebuie
comandat de la Serviciul de asistență tehnică.
• Reglați poziția de minim a robinetelor.
NOTĂ: când se folosește gaz petrolier lichefiat (G30/G31), șurubul
pentru reglarea debitului minim de gaz trebuie strâns cât de mult
posibil.
IMPORTANT: dacă aveți dificultăți când rotiți butoanele
arzătoarelor, vă rugăm să contactați Serviciul de asistență tehnică
pentru înlocuirea robinetului arzătorului, dacă se constată că este
defect.
IMPORTANT: când se folosește alimentarea cu gaz de la butelie,
butelia sau recipientul de gaz trebuie să fie așezate în mod adecvat
(orientare verticală).
ÎNLOCUIREA INJECTOARELOR (consultați tabelul de injectoare din
Instrucțiuni)
• Scoateți grătarele (A).
• Extrageți arzătoarele (B).
• Folosind o cheie tubulară de dimensiuni corespunzătoare, deșurubați
injectorul (C) deșurubați injectorul care trebuie înlocuit .
• Înlocuiți-l cu injectorul potrivit pentru noul tip de gaz.
• Montați la loc injectorul în (D).
• Dacă aveți un arzător cu coroană multiplă, folosiți o cheie pentru a
înlocui injectorul (E).
Înainte de a instala plita, nu uitați să montați plăcuța cu datele privind
calibrarea gazului, livrată împreună cu injectoarele, astfel încât să
acopere informațiile existente referitoare la calibrarea gazului.
REGLAREA POZIȚIEI DE MINIM A ROBINETELOR
Pentru a vă asigura că poziția de minim este corect reglată, scoateți
butonul și procedați după cum urmează:
• strângeți șurubul pentru a reduce înălțimea flăcării (-);
• slăbiți șurubul pentru a mări înălțimea flăcării (+).
Reglajul trebuie efectuat cu robinetul în poziția de minim de gaz (flacără
mică) :
• Aerul primar al arzătoarelor nu trebuie să fie reglat;
• După aceasta, aprindeți arzătoarele și rotiți butoanele de la poziția de
RO
ADAPTORUL PENTRU WOK ȘI CAPACUL PRODUSULUI
(nu sunt incluse în pachet, aceste accesorii pot fi achiziționate
separat de la Serviciul de asistență tehnică).
maxim la poziția de minim pentru a verifica stabilitatea flăcării.
După terminarea operației de reglare, resigilați folosind ceară sau un
material echivalent.
ÎNTREȚINEREA ȘI CURĂȚAREA
Deconectați de la electricitate înainte de a efectua orice operație de
întreținere.
CURĂȚAREA SUPRAFEȚEI PLITEI
• Toate piesele emailate și de sticlă trebuie curățate cu o soluție de apă
caldă și detergent neutru.
• Suprafețele din oțel inoxidabil se pot păta din cauza apei calcaroase
sau a detergenților agresivi, dacă rămân în contact cu acestea prea
mult timp. Resturile de mâncare căzute pe suprafață (apă, sos, cafea
etc.) trebuie șterse înainte de a se usca.
• Curățați cu apă caldă și detergent neutru, apoi uscați cu o cârpă moale
sau cu piele de căprioară. Îndepărtați resturile arse de mâncare cu
ajutorul unor produse de curățare speciale pentru suprafețe din oțel
inoxidabil.
NOTĂ: curățați oțelul inoxidabil numai cu o cârpă sau un burete
moale.
• Nu utilizați produse abrazive sau corozive, produse pe bază de clor
sau bureți de sârmă pentru vase.
• Nu utilizați aparate de curățat cu aburi.
• Nu folosiți produse inflamabile.
• Nu lăsați pe plită substanțe acide sau alcaline, cum ar fi oțet, muștar,
sare, zahăr sau suc de lămâie.
CURĂȚAREA COMPONENTELOR PLITEI
• Curățați sticla și piesele emailate numai cu o cârpă sau un burete
moale.
• Grătarele, capacele arzătoarelor și arzătoarele pot fi scoase pentru a
fi curățate.
• Curățați-le manual, cu apă caldă și detergent neabraziv, înlăturând
cu grijă toate resturile de mâncare și verificând ca niciun orificiu al
arzătorului să nu fie înfundat.
• Clătiți și uscați.
• Puneți la loc arzătoarele și capacele arzătoarelor, în mod corect, în
locașurile respective.
• Când puneți la loc grătarele, asigurați-vă că zona pe care se așează
oalele este aliniată cu arzătorul.
• Modelele echipate cu fișe pentru aprindere electrică și cu dispozitiv
de siguranță necesită o curățare atentă a capătului fișei pentru a
asigura funcționarea corectă. Verificați frecvent aceste piese și, dacă
este necesar, curățați-le cu o cârpă umedă. Resturile arse de mâncare
trebuie îndepărtate cu o scobitoare sau cu un ac.
NOTĂ: pentru a evita deteriorarea dispozitivului de aprindere
electrică, nu-l folosiți atunci când arzătoarele nu sunt în
locașurile lor.
REMEDIEREA DEFECȚIUNILOR
Dacă plita nu funcționează corect, înainte de a apela la Serviciul de
asistență tehnică, consultați Ghidul de remediere a defecțiunilor pentru
a stabili care este problema
1. Arzătorul nu se aprinde sau flacăra nu este uniformă
Verificați următoarele:
• Alimentarea electrică sau cu gaz să nu fie oprită și, mai ales, robinetul
de alimentare cu gaz să fie deschis.
• Butelia de gaz (gaz lichid) să nu fie goală.
• Orificiile arzătorului să nu fie înfundate.
• Capătul fișei să nu fie murdar.
• Toate piesele arzătorului să fie poziționate corect.
• Să nu existe curenți de aer în apropierea plitei.
2. Arzătorul nu rămâne aprins
Verificați următoarele:
• La aprinderea arzătorului, butonul să fie ținut apăsat destul timp,
astfel încât să se activeze dispozitivul de protecție.
• Orificiile arzătorului să nu fie înfundate lângă termocuplu.
• Capătul dispozitivului de siguranță să nu fie murdar.
• Reglarea debitului minim de gaz să fie corectă (consultați paragraful
respectiv).
3. Recipientele nu sunt stabile
Verificați următoarele:
• Fundul recipientului să fie perfect plat.
• Recipientul să fie centrat pe arzător.
• Grătarele să nu fie schimbate între ele sau poziționate incorect.
Dacă problema persistă și după verificările de mai sus, luați legătura cu
cel mai apropiat Serviciu de asistență tehnică.
SERVICIUL DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ POST-VÂNZARE
Pentru a beneficia de servicii complete de asistență, vă rugăm să vă
înregistrați produsul pe www‌.‌whirlpool‌.‌eu/‌register.
ÎNAINTE DE A CONTACTA SERVICIUL DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ
POST-VÂNZARE:
1. Încercați să rezolvați singuri problema, cu ajutorul recomandărilor din
GHIDUL DE REMEDIERE A DEFECȚIUNILOR.
2. Opriți și puneți din nou în funcțiune aparatul pentru a verifica dacă
defecțiunea persistă.
DACĂ PROBLEMA PERSISTĂ CHIAR ȘI DUPĂ CONTROALELE
MENȚIONATE, CONTACTAȚI CEL MAI APROPIAT SERVICIU DE
ASISTENȚĂ TEHNICĂ POST-VÂNZARE.
Pentru asistență, sunați la numărul de telefon specificat pe certificatul de
garanție sau urmați instrucțiunile de pe site-ul web www‌.‌whirlpool‌.‌eu.
• numărul de service (numărul care se găsește după cuvântul „Service”
de pe plăcuța cu date tehnice). Numărul de service este indicat, de
asemenea, în certificatul de garanție;
• adresa dumneavoastră completă;
• numărul dumneavoastră de telefon.
Dacă sunt necesare orice fel de reparații, vă rugăm să contactați un
serviciu de asistență tehnică post-vânzare autorizat (pentru a avea
garanția că se folosesc piese de schimb originale și că reparațiile vor fi
executate corect).
Atunci când contactați serviciul de asistență tehnică post-vânzare,
specificați întotdeauna:
• o scurtă descriere a defecțiunii;
• tipul și modelul exact al aparatului;
Type: XXX
Mod.: XXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Made in X
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
01
XXXX XXX XXXXX
XX XXXX XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
400011376880
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising