Whirlpool | SMO 604OF/NE | Use and care guide | Whirlpool SMO 604OF/NE Brukerhåndboken

Whirlpool SMO 604OF/NE Brukerhåndboken
Brukerveiledning
www.whirlpool.eu/register
BRUKERVEILEDNING
MANGE TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET WHIRLPOOLPRODUKT.
For å motta en mer fullstendig assistanse, vær vennlig å registrere produktet ditt på www‌.‌whirlpool‌.‌eu/‌register.
INDEKS
HELSE- & SIKKERHETSVEILEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Sikkerhetsinstrukser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
VEILEDNING FOR BRUK & STELL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Produktbeskrivelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Betjeningspanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Tilbehør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Hvordan bruke apparatet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Første gangs bruk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Daglig bruk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Funksjoner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Spesialfunksjoner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Indikatorlamper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Tabell for tilberedning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Vedlikehold og rengjøring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Problemløsning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Lyder produsert ved drift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Kontrollert tilberedning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Ettersalgsservice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
INSTALLASJONSVEILEDNING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2
NO
Helse- & Sikkerhetsveiledning
SIKKERHETSINSTRUKSER
Les disse sikkerhetsinstruksene før du tar i bruk apparatet.
Oppbevar de i nærheten for fremtidig referanse.
Disse anvisningene og selve husholdningsapparatet
er utstyrt med viktige meldinger om sikkerhet. Disse
må alltid leses og følges. Produsenten fraskriver seg
ethvert ansvar for unnlatelse av å følge disse
sikkerhetsinstruksjonene, for uegnet bruk av
apparatet eller feil innstilling av kontroller.
Svært små barn (0-3 år) må holdes unna apparatet.
Små barn (3-8 år) må holdes unna apparatet med
mindre de holdes under kontinuerlig oppsyn. Barn fra
8 år og oppover og personer med nedsatt sanseevne
eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller manglende
erfaring og kunnskap kan kun bruke dette apparatet
under tilsyn eller hvis de har fått opplæring i trygg
bruk av apparatet og forstår farene det innebærer.
Barn må ikke leke med apparatet. Barn må ikke foreta
rengjørings- eller vedlikeholdsoppgaver uten å være
under tilsyn.
ADVARSEL: Apparatet og dets tilgjengelige deler
kan bli varme ved bruk. Vær forsiktig så ingen tar på
varmeelementene. Barn under 8 år må holdes unna
hvis de ikke er under kontinuerlig oppsyn.
ADVARSEL: Dersom komfyrtoppens overflate er
sprukket, må du ikke bruke apparatet brukes - fare
for elektrisk støt.
ADVARSEL: Brannfare: oppbevar ikke gjenstander
på kokeoverflatene.
FORSIKTIG: Vær alltid tilstede ved matlagingen.
Ved rask tilberedning må en alltid være tilstede.
ADVARSEL: Steking uten tilsyn på komfyrtoppen
kan være farlig - fare for brann. Du må ALDRI forsøke
å slukke ilden med vann: i stedet må du slå av
apparatet og dekke over flammene f.eks. med et
lokk eller et brannteppe.
Ikke bruk platetoppen som arbeidsbenk eller
støtte. Hold klær eller andre brennbare materialer
borte fra apparatet, inntil alle komponenter er
fullstendig avkjølt - fare for brann.
Metallgjenstander som f.eks. kniver, gafler, skjeer
og lokk må ikke plasseres på platetoppen da de kan
bli svært varme.
Etter bruk må du slå av komfyrtoppen med
bryteren og ikke stol på grytedetektoren.
TILLATT BRUK
FORSIKTIG: Apparatet er ikke ment til å betjenes
ved hjelp av en ekstern bryter, som et tidsur eller et
separat fjernkontrollsystem.
Dette apparatet er beregnet for bruk i
husholdninger og på lignende steder som for
eksempel: selvbetjente kjøkken for butikkansatte,
på kontorer eller på andre arbeidsplasser; gårder; av
VIKTIG Å LESE OG RESPEKTERE
kunder på hotell, motell, bed & breakfast og andre
overnattingssteder.
Ingen annen bruk er tillatt (f.eks. oppvarming av
rom).
Dette apparatet er ikke for profesjonell bruk. Ikke
bruk apparatet utendørs.
MONTERING
Flytting og montering av produktet må utføres av
to eller flere personer - fare for skade. Bruk beskyttende
hansker for å pakke ut og installere - fare for kutt.
Installasjon, inkludert tilkopling av vann (hvis dette
er aktuelt), elektrisk tilkopling og reparasjoner må
utføres av kvalifiserte teknikere. Forsøk aldri å reparere
eller skifte ut noen av delene til apparatet dersom det
ikkeuttrykkeligoppfordrestildetteibruksanvisningen.
Hold barn unna installasjonsområdet. Pakk ut
apparatet og forsikre deg om at det ikke er blitt skadet
under transporten. Dersom du oppdager problemer,
må du kontakte forhandleren eller nærmeste
serviceavdeling. Når apparatet er installert må
emballasje (plast, deler i isopor osv.) oppbevares
utenfor barnas rekkevidde - fare for kvelning. Apparatet
må alltid frakobles strømnettet før installasjonen - fare
for elektrisk støt. Under monteringen må du påse at
strømledningen ikke kommer i klem og blir skadet fare for brann eller elektrisk støt. Bare aktivere
apparatene når installasjonen er fullført.
Utfør alt utskjæringsarbeid før du plasserer
apparatet i innbyggingsmøbelet, og fjern trefliser
og sagmugg.
Dersom apparatet ikke er installert over en ovn,
må et eget panel (følger ikke med) installeres i
rommet under apparatet.
ELEKTRISKE ADVARSLER
Det må være mulig å koble apparatet fra
strømforsyningen ved å trekke ut støpslet dersom
støpselet er tilgjengelig, eller ved hjelp av en flerpolet
bryter montert over stikkontakten i henhold til regler
for montering av ledninger og apparatet må jordes i
samsvar med de nasjonale sikkerhetsforskriftene.
Ikke bruk skjøteledninger, multi-stikkontakter
eller adaptere. De elektriske komponentene må ikke
være tilgjengelige etter installasjonen. Bruk ikke
apparatet når du er våt eller barfotet. Bruk ikke dette
apparatet dersom strømledningen eller støpselet er
skadet, hvis det ikke fungerer som det skal, eller
dersom det er skadet eller har falt ned.
Hvis strømledningen er skadet, må den erstattes
med en ny av produsenten, serviceavdelingen eller
tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå farlige
situasjoner - fare for elektrisk støt.
3
Helse- & Sikkerhetsveiledning
RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD
Ved å sørge for at dette produktet kasseres forskriftsmessig, bidrar du til å
forhindre de negative miljø- og helsekonsekvensene feil avfallshåndtering
av dette produktet kan forårsake.
AVHENDING AV EMBALLASJEMATERIAL
Få mest mulig ut av din kokeplates restvarme ved å slå den av et par
minutter før du er ferdig med matlagingen.
Bunnen til kjelen eller gryten din bør dekke den varme platen helt; en
beholder som er mindre enn den varme platen vil føre til energisløsing.
Dekk dine gryter og kjeler til med tettsittende lokk mens du koker og
bruk så lite vann som mulig. Koking uten lokk vil øke energiforbruket
betraktelig.
Bruk kun panner og kasseroller med flat bunn.
ADVARSEL: Påse at apparatet er slått av og koplet
fra strømforsyningen for du utfører vedlikehold;
på produktet eller på de vedlagte dokumentene, indikerer at
Bruk aldri damprengjøringsutstyr - fare for elektrisk Symbolet
det ikke må behandles som vanlig husholdningsavfall, men transporteres
støt.
til en innsamlingsstasjon for resirkulering av elektrisk og elektronisk
Ikke bruk slipende eller etsende produkt, klorholdige utstyr.
RÅD OM ENERGISPARING
midler eller stålull.
Emballasjematerialet er 100 % gjenvinnbart og er merket med
gjenvinningssymbolet .
De forskjellige delene av emballasjematerialet må avhendes ifølge
gjeldende lokale miljøforskrifter.
AVHENDING AV HUSHOLDNINGSAPPARAT
Apparatet er fremstilt av materialer som kan resirkuleres eller brukes
om igjen. Apparatet må avfallsbehandles i samsvar med lokale
bestemmelser angående avfallsbehandling. For mer utfyllende
informasjon om behandling, gjenvinning og resirkulering av elektriske
husholdningsapparater, kan du kontakte de kompetente lokale
styresmaktene, det lokale renholdsverket eller butikken der du kjøpte
husholdningsapparatet. Dette apparatet er merket i overensstemmelse
med EU-direktivet 2012/19/EU for kassering av elektrisk og elektronisk
utstyr (WEEE).
4
SAMSVARSERKLÆRING
Dette apparatet oppfyller kravene for Ecodesign i EU-forordningen nr.
66/2014, i samsvar med EU-standarden EN 60350-2.
NO
Veiledning for bruk & stell
PRODUKTBESKRIVELSE
1. Kokeoverflate
2. Kontrollpanel
1
OFF
Min
18 P
Max
Med
OFF
Min
Med
2
18 P
Max
OFF
Min
Med
18 P
Max
OFF
Min
Med
18 P
Max
BETJENINGSPANEL
2
3 45
6 4
7
8
4
9
10
9
4 11
OK
OFF
Min
Med
18 P
Max
OFF
Min
1 12
18
Max
Med
P
OFF
14 15
13
Min
Med
18 P
Max
OFF
Min
Med
18 P
Max
16
Eksempel på kokesone
OFF
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Identifisering av kokesonen
Knapp for avslåing av kokesonen
Valgt varmenivå
Indikatorlampe - aktiv funksjon
Tidsindikator
Knapp for hurtig oppvarming
Min
Med
7. Spesialfunksjonenes indikatorer
8. På/Av-knapp
9. Tid / funksjoner indikator
10.6th Sense knapp (spesialfunksjoner)
11.OK/ Knapp for tastelås - 3 sek
12.Skyver - berøringsskjerm
18 P
Max
13.Knapper for forhåndsinnstilling og
justering
14.Pause-knapp
15.Knapp for horisontalt fleksibelt område
16.Timer
5
Veiledning for bruk & stell
TILBEHØR
KJELER OG PANNER
Bruk kun kjeler og panner laget av ferromagnetisk
OK
NEI
materiale som er egnet for bruk med induksjonstopper.
For å fastsette hvorvidt en kjele egner seg, kontroller
om symbolet
finnes (vanligvis er det trykt inn i
bunnen). En magnet kan benyttes for å kontrollere om
en kjele er magnetisk.
Kvaliteten og strukturen til kjelens base kan endre tilberedningsytelsen.
Noen indikasjoner for basens diameter svarer ikke til den faktiske diameteren
til den ferromagnetiske overflaten.
og gryter med tynn bunn, kan temperaturen stige svært raskt, og den
“automatiske av”-funksjonen kan løse seg ut noe forsinket, og skade
kjelen eller pannen. Dersom dette skjer, må du ikke ta på noe og vente
til alle komponentene er nedkjølte.
Ring service-senteret dersom en feilmelding kommer til syne.
MINSTE DIAMETER TIL KJELEN/GRYTENS BUNN FOR DE
FORSKJELLIGE KOKEOMRÅDENE
TOMME KJELER OG PANER MED EN TYNN BUNN
Bruk ikke tomme kjeler og gryter når platetoppen står på.
Platetoppen er utstyrt med et internt sikkerhetssystem som konstant
måler temperaturen, ved å aktivere funksjonen “automatisk av” hvor
høye temperaturer registreres. Når disse benyttes med tomme kjeler
OFF
Min
Med
18 P
Max
OFF
Min
Med
18 P
Max
OFF
Min
Med
18 P
Max
OFF
Min
Med
sentrert på
1 punkt
2 punkt
er dekket
3 punkt
er dekket
4 horisontale
punkt er dekket
10 cm
19 cm
fiskekjele/
grillpanne
fiskekjele/
grillpanne
18 P
Max
HVORDAN BRUKE APPARATET
FØRSTE GANGS BRUK
EFFEKTKONTROLL
Med funksjonen “Effektkontroll”, du kan stille inn det maksimale
effektnivået til platetoppen, på grunnlag av spenningen i strømnettet.
Når den maksimale effekten er stilt inn, regulerer platetoppen
automatisk distribusjonen av lading til de forskjellige kokesonene og du
vil høre et akustisk signal når begrensningen er nådd.
Denne innstillingen kan benyttes til enhver tid og vil forbli værende til
den forandres.
Når du kjøper platetoppen er den innstilt på maksimal effekt (nL). Det
maksimale effektnivået (nL) er trykt inn på identifikasjonsskiltet nederst
på platetoppen.
For å stille inn platetoppens effekt:
Når apparatet er koplet til strømnettet, kan effektnivået koples til innen
60 sekund.
• Trykk og hold nede
kontrollen i 3 sekund. På displayet vil lese
.
• Hold nede kontrollen
helt til den siste effektinnstillingen er vist.
• Bruk
og
kontrollene for å velge effekten som er nødvendig.
Tilgjengelige effektinnstillinger er: 2.5 kW – 4.0 kW – 6.0 kW – 7.4 kW.
• Trykk
for å bekrefte.
Den valgte effekten vil bli værende i minnet, selv om det skjer et strømbrudd.
For å variere effektnivåene, må apparatet koples fra hovedstrømforsyningen
i minst 60 sekund, sett deretter støpselet inn i kontakten igjen og gjenta
trinnene ovenfor.
Dersom det oppstår feil mens innstillingssekvensen pågår, vil display
vise
symbolet og du vil høre et akustisk signal. I dette tilfellet må du
gjenta operasjonen.
Dersom feilen vedvarer, ta kontakt med kundeservicen.
AKUSTISK SIGNAL PÅ / AV
For å slå det akustiske signalet på/av:
• Slå på platetoppen
• Hold nede P kontrollen på det første glidepanelet til venstre, i 3 sekund.
Enhver innstilt alarm vil forbli værende aktiv.
OFF
Min
Med
18
Max
P
OFF
Min
Med
18
Max
P
OFF
Min
Med
18
Max
P
OFF
Min
Med
18
Max
P
3”
DAGLIG BRUK
FOR Å SLÅ PLATETOPPEN PÅ/AV
For å slå på platetoppen, trykk på effektknappen i omtrent 1 sekund, til
kokesonens display tennes.
For å slå av platetoppen, trykk på den samme knappen igjen, og alle
kokesonene vil bli deaktiverte.
Dersom ingen funksjon velges, vil platetoppen slå seg av etter 10 sekund.
Dersom platetoppen benyttes, vil en ved å slå den av også slå av alle
kokesonene, og indikatoren for gjenværende varme, “H”, vil lyse helt til
alle kokesonene har kjølt seg ned.
PLASSERING
1. Finn ønsket kokesone ved å se hvilken posisjon symbolene nederst
på hver skyver - berøringsskjerm har.
2. Plasser kjelen i det valgte området, påse at den dekker én eller flere
av referansemerkene på platetoppens overflate.
3. Dekk ikke til kontrollpanelets symbol med kjelen.
6
Merk: I kokesonen nær kontrollpanelet er det tilrådelig å holde kjeler og
panner innenfor merkingen (hensyn må tas både til bunnen av pannen og
den øvre kanten, siden denne ofte er bredere).
Dette forhindrer overdreven overoppheting av styreplaten. Ved grilling og
frityrsteking bør en benytte kokesonene bak når dette er mulig.
AKTIVERING/DEAKTIVERING AV KOKESONENE OG REGULERING
EFFEKTNIVÅER
OFF
18 P
For å slå på en kokesone:
1. Slå på platetoppen.
2. Still inn ønsket effektnivå ved å la fingeren din gli over skyverkontroller
(SKYVER) til kokesonen du har valgt.
Effektnivået vil vises over skyveren. Hver kokesone har forskjellige
effektnivå, som strekker seg fra “1” (minimum) til “18” (maksimum). Ved
å benytte skyverkontrollen er det også mulig å velge funksjonen rask
oppvarming P , som er merket med “P” på display.
NO
Veiledning for bruk & stell
For å slå av kokesonene:
Bruk kontrollen “OFF” ved siden av skyverkontrollen . Dersom kokesonen
fortsatt er varm, vil indikatoren for gjenværende varme “H” vises på
display .
KONTROLLPANELETS SPERRE
For å hindre at platetoppen utilsiktet slår seg på, trykk og hold nede
OK/Kontrollsperren -3 sek . kontrollen i 3 sekund . Du vil høre et akustisk
signal og et lys tennes over symbolet for å indikerer at sperren er aktiv .
Betjeningspanelet er sperret, med unntak av funksjonen for avslåing .
Gjenta prosessen for aktivering for å slå av betjeningspanelets sperre .
Lyset slukkes og platetoppens kontroller vil igjen være aktive .
PAUSE
Pause-funksjonen avbryter platetoppens funksjon i omtrent 10 sekund . I
løpet av denne tiden er det mulig å gjøre rent overflaten rundt kontrollene
uten å endre innstillingene som er gjort . Etter dette vil platetoppen gå
tilbake til normal drift .
TIMER
Timeren er en tidsbryter som gjør det mulig å innstille en tilberedningstid
på opp til 99 minutter .
Innstillingen av timer kan benyttes for hver kokesone, ved å følge
samme prosedyre . Timer viser alltid tiden som er stilt inn for det valgte
området, eller den korteste gjenværende tiden .
For å starte timer:
1 . Slå på kokesonen du ønsker ved å trykket på en hvilken som helst
del av skyveren .
2 . Trykk på
eller
kontrollen for å stille inn ønsket tid . Display
vil vise “00” .
Når den innstilte tiden er utløpt, vil det høres et lydsignal og kokesonen
vil slå seg av automatisk .
For å forandre innstillingen av timer:
1 . Trykk på skyverkontrollen for kokesonen .
eller
kontrollen for å endre ønsket tid .
2 . Trykk på
For å slå av timer:
og
kontrollene samtidig til du hører at timer slår seg av .
Trykk på
FUNKSJONER
FLEKSIBELT OMRÅDE
Velg kontrollen for “Fleksibelt område” for å betjene to kokesoner
samtidig . Det er mulig å benytte begge skyverkontrollene samtidig for
å kontrollere effekten .
Denne funksjonen er ideell for å øke kokesonen med fordelen at kjeler
kan plasseres etter behov innen det valgte området . Ideell for bruk av
ovale eller rektangulære kjeler eller steke-/grillpanner .
HORISONTALT FLEKSIBELT OMRÅDE
Denne kan benyttes for å kontrollere kokesonene bak på samme tid .
Begge de sentrale kontrollene kan benyttes samtidig for å kontrollere
effekten .
Ved å dekke hele det aktiverte området vil en oppnå maksimal tilgjengelig
effekt .
For å slå på funksjonen for Fleksibelt område:
1 . Slå på platetoppen .
2 . Trykk på kontrollen for det Horisontale fleksibelt området . Begge
områdene kan tilkoples og begge display vil vise “0” .
3 . Velg ønsket effektnivå, ved å benytte skyveren .
For å slå av funksjonen for Fleksibelt område:
Trykk på kontrollen for det Fleksible området som er i drift: kokesonene
vil igjen virke hver for seg .
Funksjonen for Fleksibelt område vil også slå seg av når koketoppen slår
seg av etter avsluttet tilberedning .
For best resultat, må du alltid dekke til minst ett eller flere punkt som er
merket på glassets overflate eller inne på det Fleksible området .
SPESIALFUNKSJONER
Min
Med
18
Max
P
OFF
Min
Med
18
Max
P
6th SENSE
Med kontrollen 6th Sense, kan du starte spesialfunksjonene .
1 . Plasser kjelen, slå på koketoppen og velg området for koking ved å
berøre skyveren .
2 . Trykk på “6th Sense” kontrollen . Kokesonens display vil vise “A”
(automatisk) .
3 . Indikatoren for den første spesialfunksjonen som er tilgjengelig for
den valgte kokesonen tennes .
4 . Velg ønsket spesialfunksjon ved å trykke på “6th Sense” kontrollen .
OFF
Min
Med
18
Max
P
OFF
Min
18
Max
Med
5 . Trykk på kontrollen for å bekrefte ønsket funksjon
P
.
Når den er aktivert, kan hver spesialfunksjon benyttes for å stille inn
optimalt kokenivå ved å velge forhåndsinnstillingene og justeringene
(MIN-MED-MAX) .
18 P
OFF
Min
Med
Max
7
Veiledning for bruk & stell
Funksjonen foreslår automatisk et middels nivå som standard.
Ved bruk, dersom det er nødvendig, er det mulig å flytte til et lavere/
høyere nivå avhengig av fremdriften i tilberedningen, for å optimalisere
tid- og tilstand (f.eks nivå for koking av vann).
VIKTIG: Plasser tilbehøret slik det vises i figuren nedenfor, som viser
hvordan tilbehøret må sentreres i henhold til punktene som er merket
av på glassets overflate (kombinasjonen som vises er kun et eksempel;
tilbehør kan også benyttes i forskjellige kokesoner).
HOLD VARM
Denne funksjonen lar deg bringe maten til sin ideelle temperatur for
langsom matlaging og for å fordampe væske, og for å opprettholde
disse tilstandene uten fare for å brenne maten.
Den er ideell fordi den ikke skader maten og sikrer at maten ikke fester
seg til bunnen.
Kvaliteten og type kjele kan påvirke resultatet eller tilberedningstiden.
LANGSOM TILBEREDNING
En spesialfunksjon for å bringe maten til nivået for trekking og
koketemperatur, og for å opprettholde disse tilstandene uten fare for at
maten brenner seg.
Den er ideell fordi den ikke skader maten og sikrer at maten ikke fester
seg til bunnen.
Kvaliteten og type kjele, i tillegg til posisjon, kan påvirke resultatet eller
tilberedningstiden (påse at kjelen alltid står sentralt på kokesonen som
er aktiv).
KOKING*
En funksjon for å varme vann effektivt og for å utstede en lyd eller et
visuelt signal når det begynner å koke. For å starte kokefunksjonen,
må kjelen inneholde minst en halv liter vann. Tilsett salt, dersom det er
nødvendig, kun etter at du har hørt det akustiske signalet.
Systemet sørge for at vannet koker svakt, dette hindrer evt. spruting og
også sløsing med energi.
I løpet av denne funksjonen, vil et akustisk signal informere deg om at
kjelen er tom eller at vannet har fordampet.
Det anbefales å bruke det egnede tilbehøret som befinner seg på
baksiden av kokeplaten.
MOKA*
Den ideelle funksjonen for å få kaffe fra mokabryggeren i løpet av kort
tid og uten problemer med at kaffen spruter over. Systemet kontrollerer
hele prosessen, og holder drikken varm helt til funksjonen er slått av.
SMELTING
Denne funksjonen tillater deg å bringe maten til den ideelle temperaturen
for smelting og opprettholde denne tilstanden uten å risikere at maten
brenner seg.
Den er ideell fordi den ikke skader delikat mat som sjokolade og sikrer at
maten ikke fester seg til bunnen.
GRILL*
Ideell funksjon for grilling. Det er mulig å velge mellom to typer
funksjoner for grilling (1 eller 2 prikker) avhengig av ønsket nivå
for tilberedning.
For tykk mat (>1 cm), anbefaler vi at du bruker en svakere
innstilling på grillen (1 prikk) tilberedningen varer lenger.
For tynnere mat eller for sterkere innstilling på grillen, anbefaler vi at du
bruker innstillingen med 2-prikker.
Når den ideelle temperaturen for å tilføre mat er nådd, vil
kontrollen
slå seg på og du vil høre et akustisk signal. Koketoppen stabiliserer
temperaturen og holder den konstant.
Ved å trykke på
kontrollen vil en bekrefte at maten plasseres i kjelen
og dermed vil spesialfunksjonen gå over på fasen for koking.
Vi anbefaler å forberede maten mens oppvarmingen skjer og plassere
den i kjelen med det samme du har fått ok.
* For disse funksjonene anbefaler vi at du benytter dertil egnet tilbehør:
• for koking: WMF SKU: 07.7524.6380
• for grilling: WMF SKU: 05.7650.4291
• for Moka, Bialetti: MOKA INDUKSJON 3TZ ANTRACITT
INDIKATORLAMPER
GJENVÆRENDE VARME
Hvis displayet viser ”H”, betyr dette at kokesonen fremdeles er varm.
Display vil slå seg av når kokesonen er nedkjølt.
KJELEN ER IKKE RIKTIG PLASSERT ELLER DEN MANGLER
Dersom kjelen ikke er egnet for tilberedning ved induksjonsmetoden
eller dersom den ikke er riktig plassert eller ikke er av riktig størrelse, vil
8
display vise de følgende symbolene
. 30 sekund fra valget vil den
aktuelle kokesonen slå seg av dersom kjelen ikke registreres.
INDIKATOR TIMER
Denne indikatoren viser at timer er stilt inn for kokesonen.
NO
Veiledning for bruk & stell
TABELL FOR TILBEREDNING
TYPE TILBEREDNING
EFFEKTNIVÅ
Maks.
varmeinnstilling
P
14 - 18
10 - 14
5-9
Off
Indikering av erfaring fra matlaging og vaner
Rask oppvarming
Ideell for hurtig temperaturøkning av maten for raskt å nå kokepunkt (for vann)
eller for hurtig oppvarming av væske til matlaging.
Frityrsteking, koking
Ideell for bruning, begynner å lage mat, steke dypfryste produkter,
og bringe væsker hurtig til kokepunktet.
Bruning, sautering, koking,
grilling
Ideell for sautering, opprettholde kraftig koking, tilberedning og grilling.
Bruning, koking, langkoking,
brasing, grilling
Ideell for sautering, opprettholde svak koking, tilberedning og grilling,
og forvarming av utstyr.
Koking, Stuing, Sautering,
grilling, tilberede til maten
blir kremete
Ideell for stuing, opprettholde svak koking, tilberedning og grilling
(over lenger tid).
Tilberedning, trekking,
jevning, kreming
Ideell for oppskrifter som krever langsom tilberedning (ris, sauser, stek, fisk)
med væske (f.eks vann, vin, buljong, melk), og for kreming av pasta.
Ideell for oppskrifter som krever langsom tilberedning (mengder under 1 liter: ris,
sauser, stek, fisk) med væske (f.eks vann, vin, buljong, melk).
Smelting, tining
Ideell for oppmykning av smør, forsiktig smelting av sjokolade,
tining av små mengder.
Å holde maten varm,
tilberede kremet risotto
Ideell for å holde små matporsjoner som akkurat er blitt tilberedt varme
eller holde tallerkener varme eller tykne risotto.
1-4
Ingen strøm
ANBEFALT BRUK
-
Platetopp i stand-by eller avslått (mulig gjenværende restvarme, indikert med H).
VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING
!
ADVARSEL
• Ikke bruk damprengjøringsutstyr.
• Pass på at kokesonene er avslått, og at ingen av displayene viser restvarmeindikatoren ("H").
Viktig:
• Ikke bruk skuresvamper eller stålull siden disse kan skade glasset.
• Rengjør og fjern matrester fra platetoppen (når den er kald), etter
hver bruk.
• Sukker, og matvarer med høyt sukkerinnhold, kan skade overflaten
og må fjernes umiddelbart.
• Salt, sukker og sand kan lage riper i glassoverflaten.
• Bruk en myk klut, absorberende kjøkkenpapir eller et spesialrengjøringsmiddel for platetopper (følg produsentens anbefalinger).
• Væskesøl i kokesonene kan føre til at kjelene flytter seg eller vibrerer.
• Tørk platetoppen grundig etter rengjøring.
Dersom iXelium ™ logoen vises på glasset, må platetoppen behandles
med iXelium ™ teknologien, et eksklusivt Whirlpool finish-middel som
sikrer et perfekt resultat ved rengjøring og som garanterer skinnende
platetopp over lengre tid.
For å gjøre rene iXelium™ platetopper, følg anbefalingene nedenfor:
• Bruk en myk klut (mikrofiber er best) fuktet med vann eller med
vanlig rengjøringsmiddel for glass.
• For å oppnå best mulig resultat må du la den våte kluten ligge på
platetoppens glassoverflate i noen få minutter.
9
Veiledning for bruk & stell
PROBLEMLØSNING
•
•
Kontroller at strømmen ikke er avslått.
Hvis du ikke kan slå av platetoppen etter bruk, kobler du fra
strømmen.
Hvis det kommer opp alfanumeriske koder på displayet når du slår
på platetoppen, finner du mer informasjon i tabellen under.
•
Merk: Hvis det er sølt vann eller væske fra kjelene eller det ligger gjenstander
på platetoppens knapper, kan dette føre til at låsen til kontrollpanelet
utilsiktet aktiveres eller deaktiveres.
Feilkode
Beskrivelse
C81, C82
Kontrollpanelet slår seg av pga.
svært høye temperaturer.
De interne temperaturene i
elektronikken er for høy.
Vent til komfyrtoppen er avkjølt før
du bruker den igjen.
F02, F04
Komfyrtoppen er tilkoblet feil
spenning.
Sensoren registrerer et avvik mellom
apparatets spenning og spenningen
i strømnettet.
Koble komfyrtoppen fra strømnettet
og kontroller den elektriske tilkoblingen.
F01, F06, F12, F13,
F25, F34, F35, F36,
F37, F41, F47, F58, F61,
F76
Mulige årsaker
Løsning
Koble apparatet fra strømtilførselen. Vent i noen få sekunder før du kopler komfyrtoppen til kraftforsyningen.
Dersom problemet vedvarer må du kontakte service-senteret og spesifisere hvilken feilkode som vises på display.
LYDER PRODUSERT VED DRIFT
Induksjonstoppene kan knitre eller knirke ved normal drift. Disse lydene
har sin opprinnelse i kokeredskapen og er knyttet til egenskapene til
kjelenes bunn (for eksempel, når bunnene er laget av forskjellige lag
med material eller når de ikke er jevne).
Disse lydene kan variere avhengig av hvilken type redskap som benyttes
og hvor mye mat de inneholder og de er ikke tegn på at noe er feil.
KONTROLLERT TILBEREDNING
Tabellen nedenfor er utviklet spesielt for å gjøre det mulig for
inspeksjonsorgan å benytte våre produkt.
Kontrollert tilberedning
Kontrollerte tilberedningsposisjoner
Varmedistribusjon, "Pannekaker" test i henhold til
EN 60350-2 §7.3
Varmekapasitet, "Pomme Frites" test i henhold til
EN 60350-2 §7.4
Smelting og hold varm, "sjokolade"
Trekking, "risengryngrøt"
ECO-DESIGN: Testen ble utført i samsvar med regelverket, ved å velge alle kokesonene på komfyrtoppen for å danne ett enkelt område,
eller ved å bruke Flexifull-funksjonen.
10
NO
Veiledning for bruk & stell
ETTERSALGSSERVICE
FØR DU RINGER ETTERSALGSSERVICEN:
1. Se om du kan løse problemet selv ved hjelp av forslagene gitt i
PROBLEMLØSNING.
2. Slå husholdningsapparatet av og på igjen for å se om problemet har løst
seg.
TA KONTAKT MED NÆRMESTE ETTERSALGSSERVICE DERSOM
PROBLEMET FORTSATT VEDVARER ETTER DISSE KONTROLLENE.
For å motta assistanse, ring nummeret vist i garantiheftet eller følg
instruksene på nettstedet www‌.‌whirlpool‌.‌eu.
Når du kontakter vår Kundeservice, må du alltid spesifisere::
• en kort beskrivelse av feilen;
• nøyaktig type og modell av apparatet;
Type: XXX
Mod.: XXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Made in X
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
01
XXXX XXX XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX XXXX XXXXX
•
service-nummeret (nummeret etter ordet Service på typeskiltet).
Servicenummeret er også oppgitt på garantiseddelen;
•
•
din fulle adresse;
ditt telefonnummer.
Dersom du har behov for en reparasjon, må du henvende deg til en
autorisert ettersalgsservice (for å garantere at originale reservedeler vil
bli brukt og at reparasjoner utføres på riktig måte).
Hvis komfyrtoppen skal være innfelt i benkeplaten, kontakter du
serviceavdelingen med forespørsel om skruesett 4801 211 00112.
11
R = Min. 6.5mm
Max. 8mm
590 mm
4 mm
A
53 mm
476 mm
R = 11.5mm
0
Min. 480 mm
Max. 492 mm
560
513
6mm
553 mm
593 + 2 mm
0
+2
A
510 mm
0
+2
mm
mm
R = 11.5 mm
Min. 50 mm
0
560 + 2 mm
kit 4801 211 00112
Min. 480 mm
Max. 492 mm
650 mm
4 mm
A
R = Min. 6.5 mm
Max. 8 mm
R = Min. 6.5mm
Max. 8mm
53 mm
476 mm
R = 11.5mm
A
510 mm
6mm
553 mm
Min. 480 mm
Max. 492 mm
0
653 + 2 mm
560+ 20 mm
0
513 + 2 mm
R = 11.5 mm
Min. 50 mm
0
560 + 2 mm
kit 4801 211 00112
Min. 480 mm
Max. 492 mm
770 mm
4 mm
A
R = Min. 6.5 mm
Max. 8 mm
R = Min. 6.5mm
Max. 8mm
53 mm
476 mm
R = 11.5mm
743 mm
750
513
6mm
Min. 480 mm
Max. 492 mm
0
773 + 2 mm
0
+2
A
510 mm
0
+2
mm
mm
R = 11.5 mm
Min. 50 mm
0
750 + 2 mm
kit 4801 211 00112
Min. 480 mm
Max. 492 mm
R = Min. 6.5 mm
Max. 8 mm
860 mm
4 mm
510 mm
A
53 mm
A
R = Min. 6.5mm
Max. 8mm
483 mm
832 mm
6mm
0
0
490 + 2 mm
863 + 2 mm
R = 11.5mm
R = 11.5 mm
0
840 + 2 mm
513
0
+2
mm
Min. 50 mm
0
840 + 2 mm
0
490 + 2 mm
12
2 x kit 4801 211 00112
R = Min. 6.5 mm
Max. 8 mm
65mm
min. 45mm
min. 20mm
60mm
100mm
15mm
min. 5mm
min. 550mm
min. 20mm
60mm
min. 20mm
min. 5mm
min. 45mm
min. 550mm
min. 20mm
13
x4
1
2
x4
2mm
3
2
1
x4
14
90°C
380-415V 3 N~
380-415V 2 N~
220-240V~
220-240V~
AU-UK-IRL
380-415V 3 N~
220-240V~
220-240V~
AU-UK-IRL
380-415V 2 N~
220-240V3~
BE
230V 2 Phase 2N~
NL
220-240V3~
BE
230V 2 Phase 2N~
NL
35cm 33cm
R
S
T
=E
N
black-nero-negro-preto-μαύροσ-must-melns-juodas-czarny-schwarz-noir-zwart-negru
черно-црн-črna-crno-черный-чорний-қара-černá-čierna-fekete-svart-musta-svart-sort
siyah-dubh
brown-marrone-marrón-marrom-καφέ-pruun-brūns-rudas-brązowy-braunen-brun-bruin
maro-кафяв-браон-rjava-smeđ-коричневый-коричневий-қоңыр-hnědý-hnedý-barna
brunt-ruskea-brunt-brun-kahverengi-donn
blue (gray)-blu (grigio)-azul (gris)-azul (cinza)-μπλε (γκρι)-sinine (hall)-zila (pelēka)
mėlyna(pilkas)-niebieski (szary)-blau (grau)-bleu (gris)-blauw (grijs)-albastru (gri)
синьо (сиво)-плава (сива)-modro(sivo)-plava (siva)-синий (серый)-синій (сірий)
көк (сұр)-modrý (šedá)-modrý(sivá)-kék (szürke)-blå (grå)-sininen (harmaa)-blå (grå)
blåt (gråt)-mavi (gri)-gorm (liath)
yellow/green-giallo/verde-amarillo/verde-amarelo/verdeκίτρινο/πράσινο-kollane/roheline
dzeltens/zaļš-geltona/žalia-żółty/zielony-gelb/grün-jaune/vert-geel/groen-galben/verde
жълто/зелено-жуто/зелена-rumeno/zeleno-žuto/zelena-желтый/зеленый-gul/grønn
жовтий/зелений-жасыл/сары-žlutá/zelená-žltá/zelená-sárga/zöld-keltainen/vihreä
gul/grön-gul/grøn-sarı/yeşil-buí/glas
blue-blu-azul-azul-μπλε-sinine-zila-mėlyna-niebieski-blau-bleu-blauw-albastru-синьо
плава-modro-plava-синий-синій-көк-modrý-modrý-kék-blå-sininen-blå-blåt-mavi-gorm
400011285249
15
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising