Whirlpool | SMO 604OF/NE | Use and care guide | Whirlpool SMO 604OF/NE Manualul utilizatorului

Whirlpool SMO 604OF/NE Manualul utilizatorului
Manual de utilizare
www.whirlpool.eu/register
MANUAL DE UTILIZARE
VĂ MULŢUMIM CĂ AŢI ACHIZIŢIONAT UN PRODUS WHIRLPOOL.
Pentru a beneficia de servicii complete de asistenţă, vă rugăm să vă înregistraţi produsul pe www‌.‌whirlpool‌.‌eu/‌register.
CUPRINS
GHID PRIVIND SĂNĂTATEA ŞI SIGURANŢA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Instrucţiuni privind siguranţa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
GHID DE UTILIZARE ŞI ÎNTREŢINERE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Descrierea produsului. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Panoul de comandă. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Accesorii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Utilizarea aparatului. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Prima utilizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Utilizarea zilnică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Funcţii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Funcţii speciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Indicatori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Tabel cu informaţii privind prepararea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Întreţinerea şi curăţarea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Remedierea defecţiunilor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Sunete emise în timpul funcţionării . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Preparare verificată . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Serviciul de asistenţă tehnică post-vânzare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
GHID DE INSTALARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2
RO
Ghid privind sănătatea şi siguranţa
INSTRUCŢIUNI PRIVIND
SIGURANŢA
IMPORTANT: TREBUIE CITITE ŞI RESPECTATE
Înainte de a utiliza aparatul, citiţi aceste instrucţiuni
privind siguranţa. Păstraţi-le la îndemână pentru a le
putea consulta şi pe viitor.
Aceste instrucţiuni şi aparatul în sine furnizează
avertismente importante privind siguranţa, care
trebuie respectate întotdeauna. Producătorul nu îşi
asumă nicio răspundere pentru nerespectarea
acestor instrucţiuni de siguranţă, pentru utilizarea
necorespunzătoare a aparatului sau pentru setarea
incorectă a butoanelor de comandă.
Nu lăsaţi aparatul la îndemâna copiilor foarte mici
(0-3 ani). Nu lăsaţi aparatul la îndemâna copiilor mici
(3-8 ani) decât dacă sunt supravegheaţi în permanenţă.
Copiii cu vârsta de peste 8 ani şi persoanele cu
capacităţi fizice, senzoriale sau mintale reduse sau
fără experienţă şi cunoştinţe pot folosi acest aparat
doar dacă sunt supravegheate sau au fost instruite cu
privire la utilizarea în siguranţă şi înţeleg riscurile
implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
Curăţarea şi întreţinerea nu trebuie să fie efectuate de
către copii fără a fi supravegheaţi.
AVERTISMENT: Aparatul şi părţile sale accesibile
se înfierbântă în timpul utilizării. Trebuie evitată
atingerea rezistenţelor. Copiii cu vârste mai mici de
8 ani nu trebuie lăsaţi să se apropie de aparat, cu
excepţia cazurilor în care sunt supravegheaţi în
permanenţă.
AVERTISMENT: Dacă suprafața plitei este crăpată,
nu folosiți aparatul - risc de electrocutare.
AVERTISMENT: Pericol de incendiu: nu depozitaţi
articole pe suprafeţele de gătit.
ATENŢIE: Procesul de preparare trebuie să fie
supravegheat. Un proces de preparare care durează
puţin trebuie să fie supravegheat în permanenţă.
AVERTISMENT: Prepararea la plită cu grăsime sau
ulei poate fi periculoasă - risc de incendiu. Nu
încercaţi NICIODATĂ să stingeţi un incendiu folosind
apă: opriţi aparatul şi apoi acoperiţi flacăra, de
exemplu, cu un capac sau cu o pătură ignifugă.
Nu utilizaţi plita ca suprafaţă de lucru sau suport.
Nu amplasaţi articole vestimentare sau alte materiale
inflamabile lângă aparat până când nu s-au răcit
complet toate componentele acestuia - pericol de
incendiu.
Obiectele metalice precum cuţite, furculiţe,
linguri şi capace nu trebuie aşezate pe suprafaţa
plitei, deoarece pot deveni fierbinţi.
După utilizare, opriţi plita folosind butonul de
comandă şi nu vă bazaţi pe detectorul de vase de gătit.
funcţiune prin intermediul unui comutator extern,
precum un temporizator, sau al unui sistem de
comandă la distanţă separat.
Acest aparat este proiectat pentru a fi utilizat în
locuinţe, precum şi în alte spaţii, cum ar fi: bucătării
destinate personalului din magazine, birouri şi alte
spaţii de lucru; ferme; de către clienţii din hoteluri,
moteluri, unităţi de cazare de tip „bed and breakfast”
şi alte spaţii rezidenţiale.
Nu este permisă nicio altă utilizare (de ex.,
încălzirea încăperilor).
Acest aparat nu este destinat utilizării în scop
profesional. Nu utilizaţi aparatul afară.
INSTALARE
Manevrarea şi instalarea aparatului trebuie să fie
efectuate de două sau mai multe persoane - risc de
rănire. Folosiţi mănuşi de protecţie la despachetare
şi instalare - risc de tăiere.
Instalarea, inclusiv racordarea la reţeaua de
alimentare cu apă (dacă este necesară) şi la reţeaua
de alimentare cu energie electrică, precum şi
reparaţiile trebuie efectuate de un tehnician calificat.
Nu reparaţi şi nu înlocuiţi nicio componentă a
aparatului, cu excepţia cazului în care acest lucru este
indicat în mod expres în manualul de utilizare. Nu
lăsaţi copiii în apropierea zonei de instalare. După
despachetarea aparatului, asiguraţi-vă că acesta nu a
fost deteriorat în timpul transportului. Dacă apar
probleme, contactaţi distribuitorul sau cel mai
apropiat serviciu de asistenţă tehnică post-vânzare.
Odată instalat aparatul, deşeurile de ambalaje (bucăţi
de plastic, polistiren etc.) nu trebuie lăsate la îndemâna
copiilor - risc de asfixiere. Înainte de orice operaţie de
instalare, aparatul trebuie să fie deconectat de la
reţeaua de alimentare cu energie electrică - risc de
electrocutare. În timpul instalării, aveţi grijă ca aparatul
să nu deterioreze cablul de alimentare - risc de
incendiu sau de electrocutare. Activaţi aparatul numai
atunci când instalarea a fost finalizată.
Efectuați toate operațiile de tăiere a dulapului
înainte de montarea aparatului și îndepărtați toate
așchiile de lemn și rumegușul.
În cazul în care aparatul nu este montat deasupra
unui cuptor, trebuie să fie instalat un panou
despărțitor (neinclus în dotarea aparatului) în
compartimentul de sub acesta.
AVERTISMENTE PRIVIND ALIMENTAREA CU
ENERGIE ELECTRICĂ
Aparatul trebuie să poată fi deconectat de la
reţeaua
electrică fie prin scoaterea ştecherului din
UTILIZAREA PERMISĂ
priză
(dacă
ştecherul este accesibil), fie prin intermediul
ATENŢIE: aparatul nu trebuie să fie pus în
3
Ghid privind sănătatea şi siguranţa
unui întrerupător multipolar situat în amonte de ELIMINAREA AMBALAJULUI
este reciclabil în proporţie de 100% şi este marcat cu simbolul
priză, în conformitate cu normele privind cablurile Ambalajul
reciclării
.
electrice, și trebuie să fie împământat în conformitate Prin urmare, diferitele părţi ale ambalajului nu trebuie aruncate la
ci trebuie eliminate în conformitate cu normele stabilite de
cu standardele naţionale privind siguranţa electrică. întâmplare,
autorităţile locale.
Nu utilizaţi prelungitoare, prize multiple sau ELIMINAREA APARATELOR ELECTROCASNICE
adaptoare. După finalizarea instalării, componentele Acest aparat este fabricat cu materiale reciclabile sau reutilizabile.
electrice nu trebuie să mai fie accesibile pentru Eliminaţi-l în conformitate cu normele locale referitoare la eliminarea
Pentru informaţii suplimentare referitoare la tratarea,
utilizator. Nu utilizaţi aparatul dacă aveţi părţi ale deşeurilor.
valorificarea şi reciclarea aparatelor electrocasnice, contactaţi autorităţile
corpului umede sau când sunteţi desculţi. Nu puneţi locale competente, serviciul de colectare a deşeurilor menajere sau
de unde aţi achiziţionat aparatul. Acest aparat este marcat
în funcţiune acest aparat dacă are cablul de magazinul
în conformitate cu Directiva europeană 2012/19/UE privind deşeurile de
alimentare sau ştecherul deteriorat, dacă nu echipamente electrice şi electronice (DEEE).
funcţionează corespunzător sau dacă a fost Asigurându-vă că acest produs este eliminat în mod corect, contribuiţi
la prevenirea consecinţelor negative asupra mediului înconjurător şi
deteriorat sau a căzut pe jos.
sănătăţii persoanelor.
În cazul în care cablul de alimentare este
de pe produs sau de pe documentele care îl însoţesc indică
deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit cu unul Simbolul
faptul că acest aparat nu trebuie eliminat ca deşeu menajer, ci trebuie
identic de către producător, agentul său de service predat la un centru de colectare corespunzător, pentru reciclarea
sau alte persoane calificate, pentru a evita orice echipamentelor electrice şi electronice.
RECOMANDĂRI PRIVIND ECONOMISIREA
pericol sau risc de electrocutare.
CURĂŢAREA ŞI ÎNTREŢINEREA
ENERGIEI
Profitați din plin de căldura reziduală a plăcii fierbinți prin oprirea
aparatului cu câteva minute înainte de a termina prepararea.
Baza oalei sau a cratiței trebuie să acopere placa fierbinte în întregime;
un recipient care este mai mic decât placa fierbinte va duce la irosirea
energiei.
Acoperiți oalele și cratițele cu capace etanșe în timpul preparării și folosiți
cât mai puțină apă. Prepararea fără capac va crește foarte mult consumul
de energie.
Utilizaţi numai oale şi cratiţe cu baza plată.
AVERTISMENT: Asigurați-vă că aparatul este oprit
și deconectat de la sursa de alimentare înainte de a
efectua orice operație de întreținere; nu folosiţi
niciodată aparate de curăţare cu aburi - risc de
electrocutare.
Nu utilizaţi produse abrazive sau corozive,
produse pe bază de clor sau bureţi de sârmă pentru DECLARAŢIE DE CONFORMITATE
Acest aparat respectă cerinţele de proiectare ecologică prevăzute de
vase.
Regulamentul european nr. 66/2014, în conformitate cu standardul
european EN 60350-2.
4
RO
Ghid de utilizare şi întreţinere
DESCRIEREA PRODUSULUI
1. Plita
2. Panou de comandă
1
OFF
Min
18 P
Max
Med
OFF
Min
Med
2
18 P
Max
OFF
Min
Med
18 P
Max
OFF
Min
Med
18 P
Max
PANOUL DE COMANDĂ
2
3 45
6 4
7
8
4
9
10
9
4 11
OK
OFF
Min
Med
18 P
Max
OFF
Min
1 12
18
Max
Med
P
OFF
14 15
13
Min
Med
18 P
Max
OFF
Min
Med
18 P
Max
16
Exemplu zonă de gătit
OFF
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Identificarea zonei de gătit
Buton de oprire a zonei de gătit
Nivel de gătit selectat
Indicator luminos - funcţie activă
Indicator temporizator
Buton pentru încălzire rapidă
Min
Med
7. Indicatori ai funcţiilor speciale
8. Buton de pornire/oprire
9. Indicator de timp / funcţii
10.Buton 6th Sense (funcţii speciale)
11.Buton OK/blocare taste - 3 secunde
12.Ecran tactil cu glisare
18 P
Max
13.Butoane de presetare şi de reglare
14.Butonul Pauză
15.Butonul pentru zona flexibilă orizontală
16.Temporizator
5
Ghid de utilizare şi întreţinere
ACCESORII
OALE ŞI TIGĂI
Folosiţi numai oale şi tigăi din material feromagnetic
OK
NO
care sunt adecvate pentru utilizarea pe plite cu
inducţie. Pentru a stabili dacă o oală este adecvată,
verificaţi simbolul
(de obicei, acesta se află pe
partea inferioară). Puteţi utiliza un magnet pentru a
verifica dacă oalele sunt magnetice.
Calitatea şi structura bazei oalei poate modifica rezultatele de preparare.
Anumite indicaţii pentru diametrul bazei nu corespund cu diametrul
efectiv al suprafeţei feromagnetice.
recipiente goale sau cu recipiente care au baze subţiri, temperatura
poate creşte foarte rapid, iar funcţia de „oprire automată” poate fi
declanşată cu o uşoară întârziere, determina astfel deteriorarea tigăii
sau suprafeţei plitei. Dacă se întâmplă acest lucru, nu atingeţi nimic şi
aşteptaţi până când se răcesc toate componentele.
Dacă apare orice mesaj de eroare, contactaţi centrul de service.
DIAMETRU MINIM AL BAZEI OALEI/TIGĂII PENTRU DIFERITELE
ZONE DE GĂTIT
OALELE GOALE SAU OALELE CU BAZA SUBŢIRE
Nu amplasaţi oale şi tigăi goale pe plita pornită.
Plita este dotată cu un sistem de siguranţă intern care monitorizează
în mod constant temperatura, activând funcţia de „oprire automată”
la detectarea unor temperaturi înalte. Atunci când este utilizată cu
OFF
Min
Med
18 P
Max
OFF
Min
Med
18 P
Max
OFF
Min
Med
18 P
Max
OFF
Min
Med
centrat pe
1 punct
2 puncte
acoperite
3 puncte
acoperite
4 puncte
acoperite pe
orizontală
10 cm
19 cm
tavă pentru
gătit peşte/
tigaie de tip grill
tavă pentru
gătit peşte/
tigaie de tip grill
18 P
Max
UTILIZAREA APARATULUI
PRIMA UTILIZARE
CONTROLUL NIVELULUI DE PUTERE
Cu ajutorul funcţiei „Control nivel de putere”, puteţi seta nivelul maxim
de putere al plitei după cum este necesar şi în funcţie de capacitatea
reţelei dumneavoastră de alimentare cu energie electrică.
Odată ce a fost setată puterea maximă, plita reglează automat distribuţia
încărcării pe diferitele zone de gătit şi va fi emis un semnal sonor odată
cu atingerea limitei.
Această setare poate fi utilizată în orice moment şi va rămâne valabilă
până când este modificată.
La momentul achiziţionării, plita este setată la puterea maximă posibilă
(nL). Nivelul maxim de putere (nL) este specificat pe plăcuţa cu date de
identificare din partea inferioară a plitei.
Pentru a seta nivelul de putere al plitei:
Odată ce aparatul este conectat la sursa de alimentare, nivelul de putere
poate fi setat în decurs de 60 de secunde.
• Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
timp de 3 secunde. Pe afişaj
apare
.
• Menţineţi apăsat butonul
până când este afişată ultima setare a
nivelului de putere.
• Folosiţi butoanele de comandă
şi
pentru a selecta puterea
dorită.
Setările de putere disponibile sunt: 2,5 kW – 4,0 kW – 6,0 kW – 7,4 kW.
• Apăsaţi
pentru a confirma.
Puterea selectată va rămâne în stocată memorie, chiar şi în cazul unei
pene de curent.
Pentru a modifica nivelurile de putere, deconectaţi aparatul de la reţeaua
de alimentare cu energie electrică timp de cel puţin 60 de secunde, apoi
reconectaţi-l şi parcurgeţi din nou etapele de mai sus.
În cazul unei erori în timpul secvenţei de efectuare a setărilor, pe afişaj va
apărea simbolul
şi se va emite un semnal sonor. În acest caz, trebuie
să repetaţi operaţiunea.
Dacă eroarea persistă, contactaţi serviciul de asistenţă tehnică.
ACTIVAREA/DEZACTIVAREA SEMNALULUI ACUSTIC
Pentru a activa/dezactiva semnalul acustic:
• Activaţi plita
• Menţineţi apăsată timp de 3 secunde comanda P de pe primul glisor
din partea stângă.
Orice alarme setate vor rămâne active.
OFF
Min
Med
18
Max
P
OFF
Min
Med
18
Max
P
OFF
Min
Med
18
Max
P
OFF
Min
Med
18
Max
P
3”
UTILIZAREA ZILNICĂ
ACTIVAREA/DEZACTIVAREA PLITEI
Pentru a activa plita, apăsaţi butonul de pornire/oprire pentru aproximativ
1 secundă până la aprinderea luminilor de pe afişajul zonei de gătit.
Pentru a opri plita, apăsaţi din nou pe acelaşi buton şi toate zonele de gătit
vor fi dezactivate.
Dacă nu este selectată nicio funcţie, plita se va dezactiva automat după
10 secunde.
Dacă plita este în funcţiune, dezactivarea acestea va determina
dezactivarea tuturor zonelor de gătit, iar indicatorul de căldură reziduală
„H” va rămâne aprins până la răcirea tuturor zonelor de gătit.
AMPLASAREA
1. Localizaţi zona de gătit dorită urmărind simbolurile de poziţie din
partea inferioară a fiecărui ecran tactil cu glisare.
2. Amplasaţi cratiţa în zona dorită, asigurându-vă că acoperă unul sau
mai multe dintre marcajele de siguranţă de pe suprafaţa plitei.
3. Nu acoperiţi cu vasul de gătit simbolurile de pe panoul de comandă.
6
Vă rugăm să reţineţi: În cazul zonelor de gătit localizate în apropierea
panoului de comandă, se recomandă să ţineţi oalele şi cratiţele în interiorul
marcajelor (luând în considerare atât baza, cât şi marginea superioară a
cratiţei, aceasta din urmă având tendinţa să fie mai mare).
Acest lucru împiedică încălzirea excesivă a panoului tactil. Atunci când
frigeţi sau prăjiţi alimente, vă rugăm să utilizaţi onele de gătit din partea
posterioară, oricând acest lucru este posibil.
RO
Ghid de utilizare şi întreţinere
ACTIVAREA/DEZACTIVAREA ZONELOR DE GĂTIT ŞI REGLAJELE
NIVELURI DE PUTERE
OFF
18 P
Pentru a activa o zonă de gătit:
1 . Activaţi plita .
2 . Setaţi nivelul de putere dorit culisând cu degetul glisorul de comandă
(GLISORUL) aferentă zonei de gătit dorite .
Nivelul de putere va fi prezentat deasupra glisorului . Fiecare zonă de
gătit are niveluri de putere diferite, care variază de la „1” (minim) la „18”
(maxim) . Cu ajutorul glisoarelor de comandă puteţi selecta, de asemenea,
funcţia de încălzire rapidă P care este marcată cu litera „P” pe afişaj .
Pentru a dezactiva zonele de gătit:
Utilizaţi comanda de „OPRIRE” de la capătul glisorului de comandă .
Dacă zona de gătit încă mai este fierbinte, pe afişaj apare indicatorul de
căldură reziduală „H” .
BLOCAREA PANOULUI DE COMANDĂ
Pentru a preveni pornirea accidentală a plitei, apăsaţi şi menţineţi apăsat
timp de 3 secunde butonul de comandă OK/Control blocare-3 sec . Se
emite un semnal acustic şi se aprinde un indicator luminos deasupra
simbolului pentru a indica activarea sistemului de blocare .
Panoul de comandă este blocat, cu excepţia funcţiei de oprire .
Pentru a dezactiva sistemul de blocare a panoului de comandă, repetaţi
procedura de activare . Indicatorul luminos se va stinge, iar butoanele de
comandă ale plitei vor fi din nou active .
PAUZĂ
Funcţia de pauză întrerupe funcţionarea plitei pentru aproximativ 10 de
secunde . În acest interval de timp, aveţi posibilitatea de a curăţa suprafaţa din
jurul butoanelor de comandă fără a modifica setările presetate . La expirarea
acestui interval de timp, plita va reveni la modul normal de funcţionare .
TEMPORIZATOR
Temporizatorul poate fi folosit pentru a seta o durată de preparare de
maxim 99 de minute .
Setarea temporizatorului poate fi realizată pentru fiecare zonă de gătit, prin
efectuarea aceleiaşi proceduri . Temporizatorul indică întotdeauna timpul
setat pentru zona selectată sau cea mai scurtă durată de timp rămasă .
Pentru a activa temporizatorul:
1 . Activaţi zona de gătit dorită prin apăsarea oricărei porţiuni a glisorului .
2 . Apăsaţi butonul de comandă
sau
pentru a seta durata de
timp dorită . Pe afişaj apare „00” .
La finalizarea duratei setate, va fi emis un semnal acustic şi zona de gătit
se va dezactiva automat .
Pentru a modifica setările temporizatorului:
1 . Apăsaţi pe glisorul de comandă aferent zonei de gătit .
sau
pentru a modifica durata
2 . Apăsaţi butonul de comandă
de timp dorită .
Pentru a dezactiva temporizatorul:
Apăsaţi simultan butoanele de comandă
temporizatorului
şi
până la dezactivarea
FUNCŢII
ZONA FLEXIBILĂ
Selectaţi butonul de comandă „Zonă flexibilă” pentru a controla
simultan două zone de gătit . Puteţi utiliza simultan ambele glisoare de
comandă pentru a controla nivelul de putere .
Utilizarea acestei funcţii este ideală pentru creşterea dimensiunii zonei
de gătit, având avantajul de a permite poziţionarea accesoriilor de gătit
după preferinţă în limitele zonei selectate . Aceasta este ideală pentru
utilizarea de oale sau tigăi grill ovale sau dreptunghiulare .
multe dintre punctele marcate de pe suprafaţa de sticlă sau în interiorul
zonei flexibile .
ZONA FLEXIBILĂ ORIZONTALĂ
Aceasta poate fi utilizată pentru a controla zonele de gătit din spate în
acelaşi timp . Ambele butoane de comandă centrale pot fi utilizate în
acelaşi timp pentru a controla nivelul de putere .
Prin acoperirea întregii zone activate se va atinge nivelul maxim de
putere disponibil .
Pentru a activa funcţia Zonă flexibilă:
1 . Activaţi plita .
2 . Apăsaţi butonul de comandă pentru zona flexibilă orizontală .
Ambele zone vor fi conectate, iar pe afişaj apare „0” .
3 . Cu ajutorul glisorului, selectaţi nivelul de putere dorit .
Pentru a dezactiva funcţia Zonă flexibilă:
Apăsaţi butonul de comandă pentru zona flexibilă care este în funcţiune:
zonele de gătit vor reveni la modul de funcţionare separată .
Funcţia Zonă flexibilă va fi dezactivată, de asemenea, atunci când se
dezactivează plita la finalizarea procesului de preparare .
Pentru rezultate optime, acoperiţi întotdeauna cel puţin unul sau mai
7
Ghid de utilizare şi întreţinere
FUNCŢII SPECIALE
Min
Med
18
Max
P
OFF
Min
Med
18
Max
P
6th SENSE
Cu ajutorul funcţiei funcţiei 6th Sense puteţi activa funcţiile speciale.
1. Aşezaţi cratiţa la locul său, activaţi plita şi selectaţi zona de gătit
dorită atingând glisorul.
2. Apăsaţi butonul de comandă „6th Sense”. Pe afişajul zonei de gătit
apare litera „A” (automat).
3. Se va aprinde indicatorul asociat primei funcţii speciale disponibile
pentru zona de gătit selectată.
4. Selectaţi funcţia specială a butonului de comandă „6th Sense”.
5. Apăsaţi butonul de comandă pentru a confirma funcţia dorită .
Odată activată, fiecare funcţie specială poate fi utilizată pentru a seta
nivelul de preparare optim prin selectarea presetărilor şi reglajelor
(MIN-MED-MAX).
18 P
OFF
Min
Med
Max
În mod implicit, funcţia recomandă automat un nivel intermediar.
În timpul utilizării, dacă este necesar, puteţi comuta la un nivel inferior/
superior în funcţie de starea preparatului, pentru a optimiza timpul şi
condiţiile (de exemplu, nivel de fierbere a apei).
IMPORTANT: Aşezaţi accesoriile după cum este indicat în figura de
mai jos unde este prezentat modul de centrare a acestea în raport cu
punctele marcate pe suprafaţa sticlei (combinaţia din imagine este doar
cu titlu exemplificativ; accesoriile pot fi utilizate, de asemenea, pe zone
de gătit diferite).
OFF
Min
Med
18
Max
P
OFF
Min
Med
18
Max
P
Calitatea şi tipul accesoriilor pentru gătit, cum ar fi poziţia, pot afecta
rezultatele duratei de preparare (centraţi întotdeauna cratiţa pe zona de
gătit activată).
FIERBERE*
Această funcţie este destinată încălzirii eficiente a apei şi emite un
semnal acustic sau vizual la începerea fierberii. Pentru a începe funcţia
de fierbere, cratiţa trebuie să conţină cel puţin jumătate de litru de apă.
După ce auziţi semnalul acustic, nu trebuie decât să adăugaţi sare.
Sistemul va menţine apa la fierbere lentă, ceea ce previne eventuale
stropiri cu apă şi risipe de energie.
Atât timp cât această funcţie este activă, un semnal acustic vă va informa
dacă cratiţa este goală sau dacă s-a evaporat apa.
Se recomandă să utilizaţi accesoriul special în partea din spate a plitei.
MOKA*
Funcţia ideală pentru a lua cafeaua de pe suprafaţa unei plite într-un
interval scurt de timp şi fără riscul de a stropi. Sistemul controlează
întregul proces, păstrând băutura caldă, până când funcţia este
dezactivată.
TOPIRE
Această funcţie vă permite să aduceţi alimentele la temperatura ideală
pentru topire şi să menţineţi starea acestora fără riscul de a le arde.
Funcţia este ideală pentru că nu deteriorează alimentele delicate, cum
ar fi ciocolata, şi nu permite prinderea acestora de cratiţă.
GRILL*
Funcţie Grill ideală. Puteţi alege dintre două tipuri de funcţie
Grill (1 sau 2 puncte), în funcţie de nivelul de preparare dorit.
Pentru alimente groase (>1 cm), vă recomandăm să folosiţi o
setare a grillului cu o durată mai îndelungată de preparare (1
MENŢINERE LA CALD
Această funcţie vă permite să aduceţi un preparat la temperatura ideală
pentru o preparare lentă şi evaporarea lichidelor, precum şi pentru
menţinerea acestor condiţii fără riscul de a arde alimentele.
Funcţia este ideală pentru că nu permite deteriorarea alimentelor şi
aderarea acestora la baza vasului de gătit.
Calitatea şi tipul accesoriilor pentru gătit pot afecta rezultatele sau
durata de preparare.
PREPARARE LENTĂ
O funcţie specifică pentru a aduce alimentele la temperatura ideală de
fierbere la foc mic şi preparare şi pentru a menţine aceste condiţii fără
riscul de ardere a mâncării.
Funcţia este ideală pentru că nu permite deteriorarea alimentelor şi
aderarea acestora la baza vasului de gătit.
8
punct).
Pentru alimentele mai subţiri sau pentru o setare superioară a grillului,
vă recomandăm folosirea setării cu 2 puncte.
Odată ce a fost atinsă temperatura pentru adăugarea alimentelor,
butonul de comandă
se aprinde şi se aude un semnal acustic. Plita
stabilizează temperatura şi o menţine constantă.
Apăsarea butonului de comandă
va confirma faptul că alimentul va
fi amplasat în cratiţă şi funcţia specială trece apoi la etapa de preparare.
Vă recomandăm să pregătiţi alimentele în timpul procesului de încălzire
şi să le aşezaţi în tigaie imediat ce este emisă confirmarea.
* Pentru aceste funcţii, se recomandă folosirea accesoriilor dedicate:
• pentru fierbere: WMF SKU: 07.7524.6380
• pentru frigerea la grătar: WMF SKU: 05.7650.4291
• pentru Moka, Bialetti: MOKA INDUZIONE 3TZ ANTRACITE
RO
Ghid de utilizare şi întreţinere
INDICATORI
CĂLDURA REZIDUALĂ
Dacă pe afişaj apare „H”, aceasta înseamnă că zona de gătit încă mai este
fierbinte.
Afişajul se stinge când zona de gătit s-a răcit.
CRATIŢĂ POZIŢIONATĂ INCORECT SAU LIPSĂ
În cazul în care cratiţa nu este potrivită pentru preparare prin inducţie
sau nu este poziţionată corect sau nu are dimensiunea corectă pentru
zona de gătit, pe afişaj vor apărea următoarele simboluri
. în 30 de
secunde de la selecţie, dacă nu este detectată nicio cratiţă, zona de gătit
se va opri.
INDICATOR TEMPORIZATOR
Acest indicator arată că temporizatorul a fost setat pentru zona de gătit.
TABEL CU INFORMAŢII PRIVIND PREPARAREA
NIVEL DE PUTERE
Nivel de putere
max.
P
14 - 18
10 - 14
5-9
1-4
Putere
zero
Off
TIP DE PREPARARE
UTILIZARE RECOMANDATĂ
Indicaţiile completează experienţa şi obiceiurile dumneavoastră culinare
Încălzire rapidă
Ideală pentru creşterea rapidă a temperaturii alimentelor în scopul fierberii
rapide (a apei) sau pentru încălzirea rapidă a lichidelor pentru gătit.
Prăjire, fierbere
Ideală pentru a rumeni, a căli, a prăji produse congelate, a fierbe rapid lichidele.
Rumenire, prăjire uşoară,
fierbere, frigere la grătar
Ideală pentru a prăji uşor, a menţine fierberea, a coace şi a frige la grătar.
Rumenire, preparare,
fierbere înăbuşită, prăjire
uşoară, frigere la grătar
Ideală pentru a prăji uşor, a menţine fierberea lentă, a coace şi a frige la grătar,
şi a preîncălzi accesoriile.
Preparare, înăbuşire, prăjire
uşoară, frigere la grătar,
preparare până la obţinerea
unei texturi cremoase
Ideală pentru a înăbuşi, a menţine fierberea lentă, a coace şi a frige la grătar
(pentru perioade îndelungate de timp).
Preparare, fierbere la foc mic,
îngroşare, obţinerea unei
texturi cremoase
Ideală pentru preparate cu durată lungă de coacere (orez, sosuri, fripturi, peşte)
cu lichide (de ex. apă, vin, bulion, lapte) şi obţinerea unei texturi cremoase
a pastelor făinoase.
IIdeală pentru preparate cu durată lungă de coacere (volume mai mici de
1 litru: orez, sosuri, fripturi, peşte) cu lichide (de ex. apă, vin, bulion, lapte).
Topire, decongelare
Ideală pentru a înmuia untul, pentru a topi delicat ciocolata,
pentru a decongela produse de mici dimensiuni.
Menţinerea la cald a alimentelor,
obţinerea unei texturi cremoase
pentru rizoto
Ideală pentru a menţine la cald porţii mici de mâncare, a căror preparare abia
s-a terminat, pentru menţinerea la temperatura adecvată a felurilor
de mâncare gata pentru a fi servite şi pentru a condimenta rizoto
-
Plită în modul Standby sau Oprit (este posibil să existe căldură reziduală
la finalizarea etapei de preparare, semnalată prin afişarea literei „H”).
9
Ghid de utilizare şi întreţinere
ÎNTREŢINEREA ŞI CURĂŢAREA
!
AVERTISMENT
• Nu utilizaţi aparate de curăţat cu aburi.
• Înainte de a începe operaţiunile de curăţare, asiguraţi-vă că zonele de gătit sunt oprite şi că indicatorul de căldură
reziduală („H”) a dispărut.
Important:
• Nu utilizaţi bureţi abrazivi sau din sârmă deoarece aceştia pot
deteriora suprafaţa din sticlă.
• După fiecare utilizare, curăţaţi plita (după ce s-a răcit) pentru a
elimina depunerile şi petele cauzate de resturile de mâncare.
• Zahărul şi alimentele cu un conţinut ridicat de zaharuri deteriorează
plita şi trebuie să fie îndepărtate imediat.
• Sarea, zahărul şi nisipul pot zgâria suprafaţa de sticlă.
• Folosiţi o lavetă moale, hârtie absorbantă pentru bucătărie sau
produse speciale pentru curăţarea plitei (respectaţi instrucţiunile
producătorului).
• Pătrunderea lichidului în zonele de gătit poate provoca deplasarea
sau vibrarea vaselor de gătit.
• Uscaţi temeinic plita după ce o curăţaţi.
Dacă pe suprafaţa din sticlă apare sigla iXelium ™, înseamnă că plita a
fost tratată cu tehnologia iXelium ™, un finisaj exclusiv de la Whirlpool
care asigură rezultate de curăţare perfecte şi menţine suprafaţa plitei
strălucitoare pentru mai mult timp.
Pentru a curăţa plitele iXelium ™, urmaţi recomandările de mai jos:
• Folosiţi o lavetă moale (preferabil din microfibre), umezită cu apă sau
cu detergent universal pentru suprafeţe din sticlă.
• Pentru rezultate optime, lăsaţi o lavetă umedă pe suprafaţa din sticlă
a plitei timp de câteva minute.
REMEDIEREA DEFECŢIUNILOR
•
•
Controlaţi să nu fie întreruptă alimentarea cu electricitate.
Dacă, după utilizarea plitei, nu reuşiţi să o dezactivaţi, deconectaţi-o
de la reţeaua de alimentare cu energie electrică.
Dacă, atunci când porniţi plita, pe afişaj apar coduri alfanumerice,
consultaţi tabelul următor pentru instrucţiuni.
•
Vă rugăm să reţineţi că: Apa, lichidele vărsate din oale sau obiectele de orice
tip care ating butoanele plitei pot activa sau dezactiva accidental funcţia de
blocare a panoului de comandă.
Cod de eroare
Descriere
Posibile cauze
Soluţie
C81, C82
Zona comenzilor se stinge din cauza
temperaturii prea ridicate.
Temperatura internă a părţilor
electronice este foarte ridicată.
Aşteptaţi ca plita să se răcească
înainte de a o folosi din nou.
F02, F04
Conexiunea plitei nu are
voltajul corect.
Senzorul detectează o tensiune
diferită de cea de conexiune.
Deconectaţi plita de la reţea şi
controlaţi conexiunea.
F01, F06, F12, F13, F25,
F34, F35, F36, F37, F41,
F47, F58, F61, F76
Deconectaţi plita de la reţeaua electrică. Aşteptaţi câteva secunde, apoi reconectaţi plita la reţeaua de alimentare
cu energie electrică. Dacă problema persistă, apelaţi centrul de service şi specificaţi codul de eroare care apare pe afişaj.
SUNETE EMISE ÎN TIMPUL FUNCŢIONĂRII
În timpul funcţionării normale, plitele cu inducţie pot emite diverse
sunete, precum şuierat sau scârţâit. De apt, aceste zgomote provin
de la accesoriile pentru gătit şi sunt legate de caracteristicile părţilor
inferioare ale cratiţelor (de exemplu, atunci când părţile inferioare sunt
realizate din straturi diferite de material sau sunt neregulate).
10
Aceste zgomote pot varia în funcţie de tipul de accesorii pentru gătit
folosite şi de cantitatea de alimente conţinută şi nu reprezintă un motiv
de îngrijorare.
RO
Ghid de utilizare şi întreţinere
PREPARARE VERIFICATĂ
Tabelul de mai jos a fost creat special pentru a permite organismelor de
control să folosească produsele noastre.
Proces de preparare verificat
Poziţii de preparare verificate
Distribuţia căldurii, testată pentru preparare „Clătite”
conform EN 60350-2 §7.3
Performanţa căldurii, testată pentru preparare „Cartofi prăjiţi”
conform EN 60350-2 §7.4
Topire şi menţinere la cald, testare pentru preparare „ciocolată”
Fierbere la foc mic, testată pentru preparare „budincă de orez”
PROIECTARE ECOLOGICĂ: Testul a fost efectuat în conformitate cu normele, selectând toate zonele de gătit ale plitei pentru a forma o zonă unică,
sau utilizând funcţia Complet Flexi.
SERVICIUL DE ASISTENŢĂ TEHNICĂ POST-VÂNZARE
ÎNAINTE DE A CONTACTA SERVICIUL DE ASISTENŢĂ TEHNICĂ POSTVÂNZARE:
1. Încercaţi să rezolvaţi singuri problema, cu ajutorul recomandărilor din
GHIDUL DE REMEDIERE A DEFECŢIUNILOR.
2. Opriţi şi puneţi din nou în funcţiune aparatul pentru a verifica dacă
defecţiunea persistă.
DACĂ PROBLEMA PERSISTĂ CHIAR ŞI DUPĂ CONTROALELE
MENŢIONATE, CONTACTAŢI CEL MAI APROPIAT SERVICIU DE
ASISTENŢĂ TEHNICĂ POST-VÂNZARE.
Pentru asistenţă, sunaţi la numărul de telefon specificat pe certificatul de
garanţie sau urmaţi instrucţiunile de pe site-ul web www‌.‌whirlpool‌.‌eu.
Atunci când contactaţi serviciul de asistenţă tehnică post-vânzare,
specificaţi întotdeauna:
• o scurtă descriere a defecţiunii;
• tipul şi modelul exact al aparatului;
Type: XXX
Mod.: XXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Made in X
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
01
XXXX XXX XXXXX
XX XXXX XXXXX
•
numărul de service (numărul care se găseşte după cuvântul „Service”
de pe plăcuţa cu date tehnice). Numărul de service este indicat, de
asemenea, în certificatul de garanţie;
•
•
adresa dumneavoastră completă;
numărul dumneavoastră de telefon.
Dacă sunt necesare orice fel de reparaţii, vă rugăm să contactaţi un
serviciu de asistenţă tehnică post-vânzare autorizat (pentru a avea
garanţia că se folosesc piese de schimb originale şi că reparaţiile vor fi
executate corect).
În cazul instalării încastrate, apelaţi serviciul de asistenţă tehnică postvânzare pentru a solicita asamblarea kitului de şuruburi 4801 211 00112.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
11
R = Min. 6.5mm
Max. 8mm
590 mm
4 mm
A
53 mm
476 mm
R = 11.5mm
0
Min. 480 mm
Max. 492 mm
560
513
6mm
553 mm
593 + 2 mm
0
+2
A
510 mm
0
+2
mm
mm
R = 11.5 mm
Min. 50 mm
0
560 + 2 mm
kit 4801 211 00112
Min. 480 mm
Max. 492 mm
650 mm
4 mm
A
R = Min. 6.5 mm
Max. 8 mm
R = Min. 6.5mm
Max. 8mm
53 mm
476 mm
R = 11.5mm
A
510 mm
6mm
553 mm
Min. 480 mm
Max. 492 mm
0
653 + 2 mm
560+ 20 mm
0
513 + 2 mm
R = 11.5 mm
Min. 50 mm
0
560 + 2 mm
kit 4801 211 00112
Min. 480 mm
Max. 492 mm
770 mm
4 mm
A
R = Min. 6.5 mm
Max. 8 mm
R = Min. 6.5mm
Max. 8mm
53 mm
476 mm
R = 11.5mm
743 mm
750
513
6mm
Min. 480 mm
Max. 492 mm
0
773 + 2 mm
0
+2
A
510 mm
0
+2
mm
mm
R = 11.5 mm
Min. 50 mm
0
750 + 2 mm
kit 4801 211 00112
Min. 480 mm
Max. 492 mm
R = Min. 6.5 mm
Max. 8 mm
860 mm
4 mm
510 mm
A
53 mm
A
R = Min. 6.5mm
Max. 8mm
483 mm
832 mm
6mm
0
0
490 + 2 mm
863 + 2 mm
R = 11.5mm
R = 11.5 mm
0
840 + 2 mm
513
0
+2
mm
Min. 50 mm
0
840 + 2 mm
0
490 + 2 mm
12
2 x kit 4801 211 00112
R = Min. 6.5 mm
Max. 8 mm
65mm
min. 45mm
min. 20mm
60mm
100mm
15mm
min. 5mm
min. 550mm
min. 20mm
60mm
min. 20mm
min. 5mm
min. 45mm
min. 550mm
min. 20mm
13
x4
1
2
x4
2mm
3
2
1
x4
14
90°C
380-415V 3 N~
380-415V 2 N~
220-240V~
220-240V~
AU-UK-IRL
380-415V 3 N~
220-240V~
220-240V~
AU-UK-IRL
380-415V 2 N~
220-240V3~
BE
230V 2 Phase 2N~
NL
220-240V3~
BE
230V 2 Phase 2N~
NL
35cm 33cm
R
S
T
=E
N
black-nero-negro-preto-μαύροσ-must-melns-juodas-czarny-schwarz-noir-zwart-negru
черно-црн-črna-crno-черный-чорний-қара-černá-čierna-fekete-svart-musta-svart-sort
siyah-dubh
brown-marrone-marrón-marrom-καφέ-pruun-brūns-rudas-brązowy-braunen-brun-bruin
maro-кафяв-браон-rjava-smeđ-коричневый-коричневий-қоңыр-hnědý-hnedý-barna
brunt-ruskea-brunt-brun-kahverengi-donn
blue (gray)-blu (grigio)-azul (gris)-azul (cinza)-μπλε (γκρι)-sinine (hall)-zila (pelēka)
mėlyna(pilkas)-niebieski (szary)-blau (grau)-bleu (gris)-blauw (grijs)-albastru (gri)
синьо (сиво)-плава (сива)-modro(sivo)-plava (siva)-синий (серый)-синій (сірий)
көк (сұр)-modrý (šedá)-modrý(sivá)-kék (szürke)-blå (grå)-sininen (harmaa)-blå (grå)
blåt (gråt)-mavi (gri)-gorm (liath)
yellow/green-giallo/verde-amarillo/verde-amarelo/verdeκίτρινο/πράσινο-kollane/roheline
dzeltens/zaļš-geltona/žalia-żółty/zielony-gelb/grün-jaune/vert-geel/groen-galben/verde
жълто/зелено-жуто/зелена-rumeno/zeleno-žuto/zelena-желтый/зеленый-gul/grønn
жовтий/зелений-жасыл/сары-žlutá/zelená-žltá/zelená-sárga/zöld-keltainen/vihreä
gul/grön-gul/grøn-sarı/yeşil-buí/glas
blue-blu-azul-azul-μπλε-sinine-zila-mėlyna-niebieski-blau-bleu-blauw-albastru-синьо
плава-modro-plava-синий-синій-көк-modrý-modrý-kék-blå-sininen-blå-blåt-mavi-gorm
400011285249
15
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising