Whirlpool | AKP 135/05 NB | Instruction for Use | Whirlpool AKP 135/05 NB Užívateľská príručka

Whirlpool AKP 135/05 NB Užívateľská príručka
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY
BEZPEČNOSŤ VAŠEJ AJ INÝCH OSÔB JE VEĽMI DÔLEŽITÁ
Tento návod a samotný spotrebič poskytujú bezpečnostné upozornenia, ktoré si musíte prečítať a vždy dodržiavať.
Toto je symbol nebezpečenstva, týkajúci sa bezpečnosti, ktorý používateľov upozorňuje na možné riziká hroziace ich osobe a iným.
Všetky bezpečnostné upozornenia sú označené symbolom nebezpečenstva a nasledujúcimi termínmi:
NEBEZPEČENSTVO
Označuje nebezpečné situácie, ktoré, ak sa im nepredíde, spôsobia vážne zranenia.
VAROVANIE
Označuje nebezpečné situácie, ktoré, ak sa im nepredíde, by mohli spôsobiť vážne zranenia.
Vo všetkých bezpečnostných upozorneniach sa uvádzajú podrobnosti týkajúce sa potenciálneho rizika, ako aj odporúčania ako predchádzať riziku poranenia a ako
znižovať riziko zasiahnutia elektrickým prúdom následkom nesprávneho používania spotrebiča. Dôsledne dodržiavajte nasledujúce pokyny:
- Pred vykonávaním akéhokoľvek úkonu inštalácie musíte spotrebič odpojiť od elektrickej siete.
- Inštaláciu a údržbu musí vykonávať kvalifikovaný technik, v súlade s pokynmi výrobcu a vnútroštátnymi predpismi. Nikdy neopravujte ani nevymieňajte
žiadnu časť spotrebiča, ak to nie je špecificky uvedené v návode na používanie.
- Podľa platných predpisov musí byť spotrebič uzemnený.
- Prívodný elektrický kábel musí byť dostatočne dlhý na zapojenie spotrebiča po jeho umiestnení do výklenku, aby dosiahol až k napájacej elektrickej zásuvke.
- Pri inštalácii v súlade s bezpečnostnými predpismi namontujte pri inštalácii na dostupné miesto spínač so vzdialenosťou medzi kontaktmi aspoň 3 mm.
- Nepoužívajte rozdvojky a predlžovacie káble.
- pri vyťahovaní zástrčky z elektrickej zásuvky neťahajte za kábel.
- Po inštalácii nesmú byť elektrické časti pre používateľa prístupné.
- Nedotýkajte sa spotrebiča mokrými časťami tela ani ho nepoužívajte, ak máte bosé nohy.
- Spotrebič je určený iba na používanie v domácnosti na prípravu jedál. Nie je povolené žiadne iné jeho použitie (napr.: vykurovanie miestností). Výrobca odmieta
akúkoľvek zodpovednosť za škody v prípade nesprávneho používania lebo nesprávneho nastavenia ovládačov.
- Spotrebič nesmú používať osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými a rozumovými schopnosťami alebo ktoré nevedia spotrebič používať
a neboli o jeho používaní poučené osobami zodpovednými za ich bezpečnosť.
- Prístupné časti sa počas používania môžu veľmi zohriať. Malým deťom nedovoľte, aby sa priblížili ku spotrebiču a dohliadajte na ne, aby sa s ním nehrali.
- Počas a po použití spotrebiča sa nedotýkajte ohrevných článkov ani vnútorného povrchu - hrozí nebezpečenstvo popálenín. Nedovoľe, aby sa spotrebič dostal do
kontaktu s tkaninami alebo iným horľavým materiálom, kým sa komponenty dostatočne neochladia.
- Po ukončení prípravy jedla dávajte pri otváraní dvierok spotrebiča pozor, nechajte, aby pred prístupom do rúry horúca para postupne unikla. Keď sú dvierka
spotrebiča zatvorené, horúci vzduch uniká otvormi nad ovládacím panelom. Vetracie otvory nezakrývajte.
- Pri vyberaní nádob a príslušenstva z horúcej rúry používajte ochranné rukavice, dávajte pozor na ohrevné články.
- Do rúry ani jej blízkosti neklaďte horľavý materiál: v prípade náhodného zapnutia rúry hrozí nebezpečenstvo požiaru.
- Nezohrievajte ani nevarte v rúre uzavreté nádoby ani poháre. Tlak, ktorý vznikne vnútri obalu, môže spôsobiť výbuch a poškodenie spotrebiča.
- Nepoužívajte plastové nádoby.
- Prehriaty olej sa môže vznietiť. Pri príprave jedál s vysokým obsahom tukov a oleja dávajte pozor.
- Počas sušenia potravín nenechávajte rúru bez dozoru.
- Ak pri príprave jedál používate alkoholické nápoje (napríklad rum, koňak, víno a pod.), pamätajte, že alkohol sa pri vysokých teplotách vyparuje. Môže tým
vzniknúť riziko, že uvoľnené alkoholové pary sa pri kontakte s elektrickým ohrevným článkom vznietia.
Likvidácia domácich spotrebičov
-
Tento spotrebič je vyrobený z recyklovateľných a znovu použiteľných materiálov. Zlikvidujte ho v súlade s predpismi o likvidácii odpadov. Pred likvidáciou odrežte
prívodný elektrick kábel.
Podrobnejšie informácie o zaobchádzaní, zbere a recyklácii tohto spotrebiča dostanete na miestnom úrade, v zberných surovinách alebo v obchode, kde ste
spotrebič kúpili.
SK74
INŠTALÁCIA
Po vybalení rúry skontrolujte, či sa spotrebič pri preprave nepoškodil a či sa dvierka správne zatvárajú. V prípade problémov zavolajte predajcu alebo najbližšiu
prevádzku servisu. Aby ste predišli akémukoľvek poškodeniu, pri inštalácii iba vyberte rúru zo základne z polystyrénu.
PRÍPRAVA SKRINKY, KDE MÁ BYŤ RÚRA VSTAVANÁ
•
•
•
•
Nábytok, ktorý bude v kontakte s rúrou, musí odolávať teplu (min. 90°C).
Pred vsadením rúry urobte všetky potrebné výrezy a z výklenku odstráňte odrezky a piliny.
Po inštalácii nesmie byť spodná časť rúry prístupná.
Na zaručenie správnej činnosti spotrebiča zaručte, aby nebola prikrytá minimálna medzera medzi pracovnou plochou a horným okrajom rúry.
ELEKTRICKÉ ZAPOJENIE
Skontrolujte, či napätie uvedené na výrobnom štítku zodpovedá napätiu v elektrickej sieti domácnosti. Výrobný štítok je umiestnený na prednom okraji rúry (viditeľný
pri otvorených dvierkach).
• Výmenu napájacieho elektrického kábla (typ H05 RR-F 3 x 1,5 mm2) musí vykonať kvalifikovaný elektrikár. Zavolajte autorizované servisné stredisko.
VŠEOBECNÉ ODPORÚČANIA
Pred používaním:
-
Odstráňte všetky ochranné diely z lepenky, ochranné fólie a nálepky z príslušenstva.
Z rúry vyberte príslušenstvo a zohrejte ju na 200°C, nechajte ju tak približne jednu hodinu, aby sa odstránil pach a dym z izolačného materiálu a konzervačného
tuku.
Počas používania:
-
Neklaďte na dvierka ťažké predmety, pretože by ich to mohlo poškodiť.
Neopierajte sa o dvierka a na ich rukoväť nič nevešajte.
Vnútro rúry nevykladajte alobalom.
Nikdy nelejte vodu do horúcej rúry; spôsobilo by to poškodenie smaltu.
Hrnce a panvice neposúvajte po dne rúry, pretože by sa tým mohol poškodiť smalt.
Skontrolujte, či elektrické káble alebo iné elektrické spotrebiče v blízkosti rúry nemôžu prísť do styku s jej horúcimi časťami alebo či sa nemôžu zachytiť do jej
dvierok.
Rúru nevystavujte poveternostným vplyvom.
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Likvidácia obalových materiálov
Všetky obalové materiály sa môžu recyklovať na 100 %, ako to potvrdzuje symbol recyklácie (
v plnom súlade s platnými predpismi o likvidácii odpadov.
). Z tohto dôvodu sa rôzne časti obalu musia zodpovedne likvidovať,
Likvidácia spotrebiča
-
Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2002/96/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení - Waste Electrical and Electronic
Equipment (WEEE).
Zabezpečením správneho postupu pri jeho likvidácii užívateľ prispieva k tomu, že likvidácia nebude mať negatívny dopad na životné prostredie a zdravie
obyvateľov.
Symbol
na výrobku alebo na sprievodných dokumentoch znamená, že s výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s domovým odpadom, ale treba ho odovzdať
v príslušnom zbernom stredisku na recykláciu elektrických a elektronických spotrebičov.
Úspora energie
-
Predohrev rúry používajte, iba ak je to uvedené v tabuľke na prípravu jedál.
Používajte tmavé lakované alebo smaltované pekáče, pretože veľmi dobre pohlcujú teplo.
Rúru vypnite 10/15 minút pred nastaveným časom ukončenia pečenia. jedlo, ktoré si vyžaduje dlhšiu prípravu, sa bude piecť aj po vypnutí rúry.
VYHLÁSENIE O ZHODE
-
Táto rúra bola vyrobená tak, že môže prísť do kontaktu s potravinami, v súlade s európskym nariadením ( ) č. 1935/2004 a bola navrhnutá, vyrobená
a predaná v súlade s bezpečnostnými požiadavkami “Nízkonapäťovej” smernice 2006/95/ES (nahrádza 73/23/EHS v znení nasledujúcich úprav), ochrannými
požiadavkami smernice “EMC” 2004/108/ES.
SK75
PRÍRUČKA NA ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV
Rúra nefunguje:
•
•
Skontrolujte, či je elektrická sieť pod napätím a či je rúra pripojená k elektrickej sieti.
Rúru vypnite a znova zapnite, skontrolujte, či sa problém neodstránil.
Dvierka sa neotvoria:
•
•
Rúru vypnite a znova zapnite, skontrolujte, či sa problém neodstránil.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: počas automatického čistenia sa dvierka rúry nedajú otvoriť. Počkajte, kým sa neodblokujú automaticky (pozrite odsek
“Cyklus čistenia rúry pyrolytickou funkciou”).
Elektronický programátor nefunguje:
•
Ak sa na displeji zobrazuje písmeno “ ” a po ňom číslica, zavolajte najbližšie servisné stredisko. V takom prípade uveďte číslo nasledujúce po písmene “ ”.
SERVIS
Skôr, ako zavoláte popredajný servis:
1. Skúste problém vyriešiť sami pomocou odporúčaní uvedených v “Príručke na odstraňovanie problémov”.
2. Spotrebič vypnite a znova zapnite. Skontrolujte, či sa tým problém nevyriešil.
Ak po hore uvedených kontrolách porucha naďalej pretrváva, spojte sa s najbližším popredajným servisom.
Vždy uveďte:
• krátky popis poruchy;
• typ a presný model rúry;
• servisné číslo (číslo uvedené po slove “Service” na typovom štítku) umiestnenom vpravo na vnútornom okraji rúry (viditeľný pri otvorených dvierkach).
Servisné číslo sa uvádza aj na záručnom liste;
• vašu úplnú adresu;
• vaše telefónne číslo.
Ak by bolo nevyhnutné rúru opraviť, obráťte sa na stredisko autorizovaného servisu (zaručí sa tým použitie originálnych náhradných dielov a správny postup pri oprave).
ČISTENIE
VAROVANIE
-
Na čistenie nikdy nepoužívajte zariadenia využívajúce prúd pary.
Rúru čistite, iba ak je chladná.
Pred údržbou odpojte elektrické napájanie.
Povrch rúry
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: nepoužívajte korozívne ani abrazívne čistiace prostriedky. Ak sa tieto výrobky náhodou dostanú do kontaktu so
spotrebičom, ihneď ho utrite vlhkou handričkou.
• Povrch čistite vlhkou utierkou. Ak je povrch veľmi špinavý, pridajte do vody niekoľko kvapiek čistiaceho prostriedku na riad. Ukončte suchou handrou.
Vnútro rúry
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: nepoužívajte abrazívne špongie ani kovové škrabky alebo drôtenky. Časom by poškodili smaltovaný povrch a sklo dvierok.
• Po každom použití nechajte rúru vychladnúť a potom ju vyčistite, kým je ešte vlažná, aby ste odstránili zapečené zvyšky a škvrny spôsobené zvyškami jedál (napr.
pri príprave jedál s vysokým obsahom cukru).
• Používajte znaèkové èistiace prípravky na rúry a prísne dodržiavajte pokyny výrobcu.
• Sklo dvierok očistite vhodným kvapalným čiatiacim prostriedkom. Vybratie dvierok rúry uľahčuje čistenie (pozrite ÚDRŽBA).
• Horný ohrevný článok grilu (pozrite časť ÚDRŽBA) môžete spustiť (iba na niektorých modeloch), aby sa dal vyčistiť strop rúry.
POZNÁMKA: počas dlhého pečenia jedál s vysokým obsahom vody (napr. pizza, zelenina a pod.) sa na vnútornej strane dvierok rúry a na tesnení môže
tvoriť skondenzovaná voda. Keď rúra ochladla, soušte vnútro dvierok utierkou alebo špongiou.
Príslušenstvo rúry:
•
•
Ihneď po použití príslušenstvo namočte do vody, do ktorej ste pridali umývací prostriedok, manipulujte s ním použitím rukavíc.
Zvyšky jedál odstráňte vhodnou kefkou alebo špongiou.
SK76
Čistenie zadnej steny a katalytických panelov rúry (ak sú k dispozícii):
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: nepoužívajte korozívne ani abrazívne čistiace prostriedky, drsné kefy, drôtenky na riad ani spreje na čistenie rúry, pretože
by mohli poškodiť katalytické panely a ich samočistiace vlastnosti.
• Nechajte prázdnu rúru v činnosti pri teplote 200°C približne jednu hodinu.
• Potom, pred ostránením všetkých zvyškov jedla špongiou, nechajte spotrebič ochladnúť.
ÚDRŽBA
-
VAROVANIE
Používajte ochranné rukavice.
Pred vykonaním nasledujúcich úkonov sa uistite, že sa rúra ochladila.
Pred údržbou odpojte elektrické napájanie.
VYBRATIE DVIEROK
Pri vyberaní dvierok:
1. Dvierka úplne otvorte.
2. Nadvihnite úchytky a potlačte ich čo najviac dopredu (Obr. 1).
3. Zatvorte čo najviac (A), nadvihnite (B) a otočte (C), kým sa neuvoľnia (D) (Obr. 2).
Montáž dvierok:
1.
2.
3.
4.
Vsuňte závesy na miesto.
Dvierka úplne otvorte.
Spustite obe úchytky.
Zatvorte dvierka.
Obr. 1
Obr. 2
PRESUNUTIE HORNÉHO OHREVNÉHO ČLÁNKU (IBA NA NIEKTORÝCH MODELOCH)
1. Vyberte bočné mriežky na upevnenie príslušenstva (Obr. 3).
2. Ohrevný článok trošku vytiahnite (Obr. 4) a spusťte (Obr. 5).
3. Pri opätovnej montáži ohrevného článku ho nadvihnite, mierne potiahnite k sebe, pričom sa uistite, že sa opiera o bočné držiaky.
Obr. 3
Obr. 4
Obr. 5
SK77
VÝMENA ŽIAROVKY OSVETLENIA RÚRY
Výmena zadnej žiarovky (ak je k dispozícii):
1. Odpojte rúru od elektrického napájania.
2. Odskrutkujte kryt žiarovky (Obr. 6), vymeňte žiarovku (pozrite si údaje o druhu žiarovky) a zaskrutkujte ju späť (Obr. 7).
3. Rúru opäť zapojte ku elektrickému napájaniu.
Obr. 6
Obr. 7
POZNÁMKA:
- Používajte iba žiarovky s výkonom 25-40 W/230 V typu E-14, T300°C alebo halogénové žiarovky s výkonom 20-40 W/230 V typu G9, T300°C (v závislosti od modelu).
- Žiarovky dostanete v prevádzke servisu.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:
- rúru neuvádzajte do činnosti bez namontovaného krytu lampy.
POKYNY NA POUŽÍVANIE RÚRY
INFORMÁCIE O ELEKTRICKOM ZAPOJENÍ NÁJDETE V ODSEKU O INŠTALÁCII
1
3
2
6
5
11
4
7
10
9
8
1. Ovládací panel
2. Horný ohrevný článok/gril
3. Chladiaci systém (ak je k dispozícii)
4. Výrobný štítok (neodstraňujte ho)
5. Osvetlenie
6. Ventilačný systém pri pečení (ak je k dispozícii)
7. Otočný ražeň (ak je k dispozícii)
8. Spodný ohrevný článok (nevidno ho)
9. Dvierka
10. Poloha roštov
11. Zadná stena
POZNÁMKA:
- Chladiaci ventilátor môže ostať v činnosti určitú dobu aj po ukončení pečenia a vypnutí rúry.
SK78
VHODNÉ PRÍSLUŠENSTVO
(dodávané príslušenstvo je popísané v technickom popise spotrebiča)
Obr. 1
Obr. 2
Obr. 3
Obr. 4
Obr. 7
Obr. 8
6a
6b
Obr. 5
Obr. 6
Obr. 9
Nádoba na odkvapkávanie (Obr. 1)
Používa sa na zachytávanie odkvapkávajúceho tuku alebo častíc jedla, podkladá sa pod rošt alebo sa používa ako plech, napr. pri pečení mäsa, hydiny, rýb, so zeleninou
alebo bez zeleniny. Do nádoby na odkvapkávanie nalejte trochu vody, aby ste zamedzili vystrekovaniu tuku a vzniku dymu.
Plech na pečenie (Obr. 2)
Na pečenie sušienok, koláčov a pizze.
Rošt (Obr. 3)
Používa sa na grilovanie jedál alebo ako držiak na plech na pečenie, formy na koláče alebo akejkoľvek nádoby používanej na pečenie v rúre. Môžete ho vsunúť na
ľubovoľnú úroveň v rúre. Rošt môžete vložiť zahnutou stranou smerom nahor alebo smerom dolu.
Bočné katalytické panely (Obr. 4)
Tieto panely sú pokryté špeciálnym mikroporóznym povlakom, ktorý pohlcuje vystrekovaný tuk. Po pečení mimoriadne mastného jedla sa odporúča vykonať
automatický čistiaci cyklus (pozrite ČISTENIE).
Otočný ražeň (Obr. 5)
Otočný ražeň používajte podľa pokynov v Obr. 9. Odporúčania nájdete aj v časti “Odporúčania a rady pri používaní”.
Súprava na grilovanie (Obr. 6)
Súprava obsahuje drôtený rošt (6a) a smaltovanú nádobu (6b). Túto súpravu musíte uložiť na rošt (3) a používať s funkciou grilu.
Tukový filter (Obr. 7)
Používajte iba príprave mimoriadne mastných jedál. Zaveste ho na zadnú stenu vnútra rúry, oproti ventilátoru. Môže sa umývať v umývačke riadu a používa sa pri
pečení s ventilátorom.
Zásuvné lišty (Obr. 8)
Umožňujú vytiahnuť rošty a pekáče počas pečenia. Sú vhodné pre všetky časti príslušenstva, môžu sa umývať v umývačke riadu.
SK79
POPIS OVLÁDACIEHO PANELA
4
1
1.
2.
3.
4.
2
3
Ovládací gombík pre výber funkcie
Ovládací gombík časomera
Ovládací gombík termostatu
Červená kontrolka termostatu.
AKO ZAPNÚŤ RÚRU
Časomer umožňuje nastavenie doby od 1 po 60 minút.
Aby ste nastavili časomer, odporúčame otočiť ovládací gombík smerom vpravo o celú jednu otáčku a vrátiť ho do polohy želanej doby.
Po uplynutí nastavenej doby zaznie zvukový signál.
TABUĽKA S POPISOM FUNKCIÍ
FUNKCIA
OFF
ŽIAROVKA
STATICKÝ OHREV
GRIL
SPODNÝ OHREV
POPIS
Na prerušenie prípravy jedla a vypnutie rúry.
Zapnutie vnútorného osvetlenia rúry.
Funkcia vhodná na pečenie všetkých druhov jedál na jednej úrovni. Rúru predohrejte na želanú teplotu a potraviny
vložte do rúry po indikácii dosiahnutej nastavenej teploty. Pri pečení odporúčame používať druhú alebo tretiu
úroveň v rúre. Táto funkcia je vhodná aj na prípravu hotových mrazených jedál; postupujte podľa pokynov na obale
jedla.
Na grilovanie rebierok, špízov, klobások, gratinovanie zeleniny a na zapečenie chleba. Rúru predohrejna počas 3
-5 min. Počas pečenia musia ostať dvierka rúry zatvorené. Pri pečení mäsa nalejte do nádoby na odkvapkávanie
(umiestnenej v prvej polohe) trochu vody, aby sa znížila tvorba dymu a predišlo vystrekovaniu tuku. Odporúčame
otočiť potraviny počas prípravy.
Funkcia sa môže použiť na dopečenie plnených tort alebo na zahustenie polievok. Používajte túto funkciu počas
posledných 10/15 minút pečenia.
SK80
TABUĽKA PRÍPRAVY JEDLA
Recept
Funkcia
PreÚroveň Teplota Doba Príslušenstvo rúry
dohrev (od spodu) (°C)
(min)
Kysnuté koláče
-
2
160-180
35-55 Rošt + forma na koláč
Sušienky / Koláčiky
-
3
170-180
15-40 Plech na pečenie
Odpaľované cesto
-
3
180
30-40 Plech na pečenie
Slané a sladké odpaľované cesto
-
3
180-200
20-30 Plech na pečenie
Snehové sušienky
-
3
90
120-130 Plech na pečenie
Jahňacie / teľacie / hovädzie / bravčové
-
2
190-200
90-110
Nádoba na odkvapkávanie alebo rošt +
nádoba z pyrexu
Kurča / králik / kačica
-
2
190-200
65-85
Nádoba na odkvapkávanie alebo rošt +
nádoba z pyrexu
Moriak / hus
-
2
190-200 140-180
Nádoba na odkvapkávanie alebo rošt +
nádoba z pyrexu
Pečené ryby / ryby pečené v alobale (filé, vcelku)
-
2
180-200
50-60
Nádoba na odkvapkávanie alebo rošt +
nádoba z pyrexu
Lasagne / Zapečené cestoviny / Cannelloni / Nákypy
-
2
190-200
45-55 Rošt + nádoba z pyrexu
Chlieb / Posúch
-
2
190-230
15-50
Nádoba na odkvapkávanie alebo plech na
pečenie
Pizza
-
2
230-250
7-20
Nádoba na odkvapkávanie alebo plech na
pečenie
Hrianky
-
4
200
2-5
Rošt
Gratinovaná zelenina
-
3
200
15-20 Rošt + nádoba z pyrexu
Grilované rybie filé
-
3
200
30-40 Rošt + nádoba z pyrexu
Klobásky / Špízy / Rebierka / Hamburger
-
4
200
30-50
POZNÁMKA: teploty a doby pečenia sú iba orientačné a platia pre približne 4 porcie.
SK81
Rošt+nádoba na odkvapkávanie na 1.
úrovni, v polovici pečenia obráťte
ODPORÚČANIA A RADY
Ako čítať tabuľku prípravy jedla
Tabuľka indikuje najvhodnejšiu funkciu na použitie pre dané jedlo, na prípravu na jednej alebo viacerých úrovniach súčasne. Doba pečenia sa začína vložením potravín
do rúry, bez zarátania doby predohrevu (keď sa vyžaduje). Teploty pečenia a doby sú iba približné a závisia od množstva a druhu jedla, ako aj od použitého príslušenstva.
Na začiatku použite najnižšie odporúčaní hodnoty a ak jedlo nie je hotové, potom hodnoty zvýšte. Používajte dodané príslušenstvo a uprednostňujte tmavé kovové
pekáče alebo plechy. Okrem toho môžete použiť panvice a príslušenstvo z pyrexu alebo keramiky, nezabudnite však, že pečenie sa trochu predĺži. Na dosiahnutie čo
najlepších výsledkov prísne dodržiavajte odporúčania v tabuľke pečenia a voľte (dodané) príslušenstvo, ktoré sa má vložiť na rôzne úrovne. Pri pečení jedál s vysokým
obsahom vody rúru predohrejte.
Pečenie rôznych jedál súčasne
Použitím funkcie “KONVENČNÉ PEČENIE” (ak je k dispozícii), môžete piecť rôzne jedlá, ktoré si vyžadujú rovnakú teplotu pečenia súčasne (napríklad: ryby a zeleninu) pri
rovnakej teplote a na rôznych úrovniach. Vyberte jedlo, ktoré sa pečie kratšie a jedlo, ktoré sa má piecť dlhšie, nechajte v rúre.
Koláče
-
Jemné zákusky pečte pri funkcii tradičného pečenia na jednej úrovni. Používajte tmavé kovové pekáče a vždy ich uložte na dodaný rošt. Pri pečení na viac ako
jednej úrovni zvoľte funkciu pečenia s ventilátorom a po čase vymeňte polohy pekáčov, aby sa zabezpečila optimálna cirkulácia horúceho vzduchu.
Pri skúške, či je kysnutý koláč upečený, vpichnite do stredu koláča drevené špáradlo. Ak bude špáradlo po vybratí čisté, koláč je hotový.
Ak používate pekáče s teflónovým povrchom, okraje nevymasťte maslom, pretože koláč nevyrastie okolo okrajov rovnomerne.
Ak koláč počas pečenia “klesne”, nabudúce nastavte nižšiu teplotu alebo znížte množstvo kvapalín v zmesi a miešajte opatrnejšie.
U koláčov s vlhkou plnkou (tvarohovou alebo ovocnou) použite funkciu “KONVENČNÉ PEČENIE” (ak je k dispozícii). Ak je základ koláča vlhký, pečte ho na nižšej
úrovni a pred pridaním plnky posypte korpus koláča strúhankou alebo pomletými sušienkami.
Mäso
-
Používajte pekáč alebo pyrexovú nádobu vhodnej veľkosti pre kus mäsa, ktorý sa má piecť. Pri pečení veľkých kusov prilejte do pekáča trochu vývaru a počas
pečenia mäso podlievajte. Po upečení nechajte mäso odstáť v rúre počas ďalších 10-15 minút alebo ho zabaľte do alobalu.
- Keď chcete grilovať mäso, zvoľte si kusy rovnakej hrúbky, dosiahnete tak rovnomerné opečenie. Veľmi hrubé kusy si vyžadujú dlhšiu dobu pečenia. Aby sa predišlo
spáleniu povrchu mäsa, zvoľte nižšiu polohu v rúre, aby bolo mäso ďalej od grilu. Po uplynutí dvoch tretín doby pečenia mäso obráťte.
Na zachytávanie štavy z mäsa sa odporúča vsunúť priamo pod rošt s pečeným mäsom nádobu, do ktorej ste vliali pol litra vody. Podľa potreby obráťte.
Otočný ražeň (iba u niektorých modelov)
Túto časť príslušenstva používajte na rovnomerné opečenie veľkých kusov mäsa a hydiny. Nasuňte mäso na ražeň, v prípade kurčaťa mäso zviažte a pred vsunutím ražňa
na miesto v stene rúry a jeho opretím na držiak skontrolujte, či mäso nespadne. Aby ste predišli zadymeniu a na zachytenie unikajúcej šťavy sa odporúča vložiť na prvú
úroveň v rúre nádobu, do ktorej ste vliali pol litra vody. Ražeň má plastovú rukoväť, ktorú musíte pred pečením vybrať a použiť ju na vybratie jedla z rúry po pečení, aby
ste predišli popáleninám.
Pizza
Plech mierne vymažte, pizza tak bude mať chrumkavú kôrku. Po uplynutí dvoch tretín doby pečenia posypte pizzu posekanou mozzarellou.
Funkcia kysnutia (k dispozícii iba u špecifických modelov)
Pred vložením cesta do rúry sa odporúča prikryť ho vlhkou utierkou. V porovnaní s kysnutím cesta pri izbovej teplote (20-25°C) sa doba cesta skracuje o približne jednu
tretinu. Doba na vykysnutie 1 kg dávky cesta na pizzu je približne jedna hodina.
SK82
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising