Whirlpool | SMF 9010 C/NE/IXL | Use and care guide | Whirlpool SMF 9010 C/NE/IXL Gebruikershandleiding

Whirlpool SMF 9010 C/NE/IXL Gebruikershandleiding
Handleiding
www.whirlpool.eu/register
HANDLEIDING
DANK U WEL VOOR UW AANKOOP VAN EEN WHIRLPOOL PRODUCT.
Voor verdere assistentie kunt u het apparaat registeren op www.whirlpool.eu/register.
INDEX
GEZONDHEIDS- VEILIGHEIDSGIDS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Veiligheidsvoorschriften. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSGIDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Productbeschrijving. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Bedieningspaneel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Accessoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Gebruik van het apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Eerste gebruik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Instellingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Dagelijks gebruik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Favorieten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Speciale functies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Bereidingstabel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Onderhoud en schoonmaken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Wi-Fi FAQ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Probleemoplossing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Geluiden die tijdens de werking worden geproduceerd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Gecontroleerd koken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Consumentenservice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
INSTALLATIEGIDS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2
NL
Gezondheids- Veiligheidsgids
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
BELANGRIJK MOET WORDEN GELEZEN
EN IN ACHT GENOMEN
Lees voordat u het apparaat gaat gebruiken deze
veiligheidsinstructies. Houd ze binnen handbereik
voor toekomstige raadpleging.
Deze instructies en het apparaat zelf zijn voorzien
van belangrijke veiligheidsaanwijzingen, die te allen
tijde moeten worden opgevolgd. De fabrikant kan
niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die
het gevolg is van het niet opvolgen van deze
veiligheidsinstructies, oneigenlijk gebruik van het
apparaat of een foute instelling van de regelknoppen.
WAARSCHUWING: Het apparaat en de
toegankelijke onderdelen kunnen heet worden
tijdens het gebruik. Wees voorzichtig dat u de
verwarmingselementen niet aanraakt. Kinderen
jonger dan 8 jaar moeten uit de buurt van het
apparaat worden gehouden, tenzij er voortdurend
toezicht is.
WAARSCHUWING: Als het oppervlak van de
kookplaat gebarsten is, gebruik het apparaat niet risico voor elektrocutie.
WAARSCHUWING: Brandgevaar: leg geen
voorwerpen op de kookoppervlakken.
VOORZICHTIG: Het bereidingsproces moet onder
toezicht plaatsvinden. Een kort bereidingsproces
moet onder voortdurend toezicht plaatsvinden.
WAARSCHUWING: Onbewaakt bereiden op een
kookfornuis met vet of olie kan gevaarlijk zijn brandgevaar. Tracht NOOIT een brand te blussen
met water: schakel daarentegen het apparaat uit en
bedek vervolgens de vlam, bijv. met een deksel of
een blusdeken.
Gebruik de kookplaat niet als werkblad of als
steun. Houd kleding of andere brandbare materialen
uit de buurt van het apparaat tot alle onderdelen
van het apparaat helemaal zijn afgekoeld brandgevaar.
Metalen voorwerpen zoals messen, vorken, lepels
en deksels mogen niet op het oppervlak van het
kookfornuis worden geplaatst, aangezien deze heet
kunnen worden.
Kleine kinderen (0-3 jaar) moeten uit de buurt
van het apparaat gehouden worden. Jonge kinderen
(3-8 jaar) moeten uit de buurt van het apparaat
gehouden worden, tenzij ze constant onder toezicht
staan. Kinderen vanaf 8 jaar en personen met
verminderde fysieke, sensorische of mentale
vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mogen
dit apparaat gebruiken indien ze onder toezicht
staan of instructies hebben ontvangen over veilig
gebruik en de mogelijke gevaren ervan begrijpen.
Kinderen mogen niet spelen met het apparaat. De
reiniging en het onderhoud mogen niet door
kinderen worden uitgevoerd zonder toezicht.
Schakel het kookplaatelement na gebruik uit met
de knop en vertrouw niet alleen op de pannendetector.
TOEGESTAAN GEBRUIK
VOORZICHTIG: Het apparaat is niet geschikt voor
inwerkingstelling met een externe schakelinrichting
zoals een timer of een afzonderlijk systeem met
afstandsbediening.
Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in
huishoudelijke en gelijkaardige toepassingen zoals:
personeelskeukens in winkels, kantoren en overige
werkomgevingen; landbouwbedrijven; klanten in
hotels, motels en andere residentiële omgevingen.
Elk ander gebruik is verboden (bijv. als
kamerverwarming).
Dit apparaat is niet voor professioneel gebruik
bestemd. Gebruik het apparaat niet buiten.
INSTALLATIE
Het apparaat moet verplaatst en geïnstalleerd
worden door twee of meer personen - risico voor
verwondingen. Gebruik beschermende handschoenen
om uit te pakken en te installeren - risico voor
snijwonden.
Laat de installatie, m.i.v. de aansluiting op het
waternet (indien van toepassing) en de elektrische
aansluitingen en reparaties door een gekwalificeerd
technicus verrichten. Repareer of vervang geen enkel
onderdeel van het apparaat, behalve als dit expliciet
aangegeven wordt in de gebruikershandleiding.
Houd kinderen buiten bereik van de installatieplek.
Controleer na het uitpakken van het apparaat of het
tijdens het transport geen beschadigingen heeft
opgelopen. Neem in geval van twijfel contact op met
uw leverancier of de dichtstbijzijnde Klantenservice.
Bewaar het verpakkingsmateriaal (plastic, piepschuim,
enz.) na de installatie buiten bereik van kinderen verstikkingsgevaar. Het apparaat moet worden
losgekoppeld van het elektriciteitsnet voordat u
installatiewerkzaamheden uitvoert - risico voor
elektrocutie. Tijdens de installatie dient u ervoor te
zorgen dat het apparaat de voedingskabel niet
beschadigd - risico voor brand of elektrocutie. Het
apparaat alleen activeren als de installatie is voltooid.
Voer eerst alle zaagwerkzaamheden uit en
verwijder alle spaanders en zaagresten voordat u het
apparaat plaatst.
Als het apparaat niet boven een oven wordt
geïnstalleerd, moet een (niet bijgeleverd) scheidingspaneel
worden geïnstalleerd in het compartiment onder het
apparaat.
3
Gezondheids- Veiligheidsgids
ELEKTRISCHE WAARSCHUWINGEN
Het moet mogelijk zijn het apparaat van het
elektriciteitsnet af te koppelen door de stekker uit
het stopcontact te halen of via een meerpolige
netschakelaar die bovenstrooms van het stopcontact
is geplaatst conform de bedradingsvoorschriften en
het apparaat dient geaard te zijn conform de
nationale veiligheidsnormen voor elektriciteit.
Gebruik geen verlengsnoeren, meervoudige
stopcontacten of adapters. Als de installatie voltooid
is, mogen de elektrische onderdelen niet meer
toegankelijk zijn voor de gebruiker. Gebruik het
apparaat niet wanneer u natte voeten hebt of
blootsvoets bent. Gebruik het apparaat niet als de
stroomkabel of de stekker beschadigd is, als het
apparaat niet goed werkt of als het beschadigd of
gevallen is.
Als het netsnoer beschadigd is, moet het vervangen
wordendoordefabrikant,eenservicevertegenwoordiger
of gekwalificeerd personeel om risico’s te voorkomen risico voor elektrocutie.
REINIGEN EN ONDERHOUD
WAARSCHUWING: Het apparaat moet worden
losgekoppeld van het elektriciteitsnet voordat u
onderhoudswerkzaamheden uitvoert; gebruik
geen stoomreinigers - risico van elektrocutie.
Gebruik geen schurende of bijtende producten,
reinigingsmiddelen op chloorbasis of schuursponsjes.
VERWERKING VAN DE VERPAKKING
De verpakking kan volledig gerecycled worden, zoals door het
recyclingssymbool
wordt aangegeven.
De diverse onderdelen van de verpakking mogen daarom niet bij het
gewone huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden afgevoerd
volgens de plaatselijke voorschriften voor afvalverwerking.
AFDANKEN VAN HUISHOUDELIJKE APPARATUUR
Dit apparaat is vervaardigd van recyclebaar of herbruikbaar
materiaal. Dank het apparaat af in overeenstemming met plaatselijke
milieuvoorschriften voor afvalverwerking. Voor meer informatie
over behandeling, terugwinning en recycling van huishoudelijke
apparaten kunt u contact opnemen met uw plaatselijke instantie, de
vuilnisophaaldienst of de winkel waar u dit apparaat hebt gekocht. Dit
apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese Richtlijn
2012/19/EU inzake Afgedankte elektrische en elektronische apparaten
(AEEA).
Door ervoor te zorgen dat dit product correct wordt afgedankt, helpt u
schadelijke gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen.
Het symbool
op het product of op de begeleidende documentatie
geeft aan dat dit apparaat niet als huishoudelijk afval behandeld
mag worden, maar dat het ingeleverd moet worden bij een speciaal
inzamelingscentrum voor de recycling van elektrische en elektronische
apparatuur.
TIPS OM ENERGIE TE BESPAREN
Maak zoveel mogelijk gebruik van de restwarmte van de hete plaat door
de plaat uit te zetten enkele minuten voordat u stopt met koken.
De basis van uw pot of pan dient de kookplaat volledig te bedekken; een
recipiënt die kleiner is dan de kookplaat veroorzaakt energieverspilling.
Dek potten en pannen af met goed aansluitende deksels terwijl u kookt
en gebruik zo weinig mogelijk water. Koken zonder deksel verhoogt uw
energieverbruik.
Gebruik alleen kookpotten en pannen met een vlakke bodem.
4
CONFORMITEITSVERKLARING
Dit apparaat voldoet aan de ecologische ontwerpvereisten vermeld in
de Europese Richtlijn nr. 66/2014 in overeenstemming met de Europese
norm EN 60350-2.
De fabrikant, Whirlpool EMEA S.p.A., verklaart dat dit I200 Maestro
model van huishoudelijk apparaat met radioapparatuur voldoet aan
Richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de verklaring van overeenstemming vindt u op
de onderstaande website: https://docs.whirlpool.eu.
De radioapparatuur werkt in de ISM-frequentieband van 2,4 GHz, het
maximale uitgezonden radiofrequente vermogen bedraagt niet meer
dan 20 dBm (e.i.r.p.).
Dit product bevat opensourcesoftware ontwikkeld door derden. De
verklaring inzake het gebruik van de open source licentie vindt u op
de onderstaande website: https://docs.whirlpool.eu.
NL
Gebruiks- en Onderhoudsgids
PRODUCTBESCHRIJVING
1. Kookplaat
2. Bedieningspaneel
1
2
BEDIENINGSPANEEL
Speciale toets om de gehele kookplaat aan en uit te draaien.
De kookplaat in-uitschakelen
De toets is altijd actief op elk scherm onafhankelijk van de status van de
(aan/uit)
kookplaat.
Hoofdscherm
Speciale toets voor toegang tot het beginscherm, kan op elk ogenblik tijdens
het surfen geselecteerd worden.
Favorieten
Speciale toets om het scherm te activeren dat de lijst van de opgeslagen of
aanbevolen functies van de kookplaat bevat.
Kookplaatinstellingen
Speciale toets voor toegang tot alle
instellingen en configuraties van de kookplaat.
5
Gebruiks- en Onderhoudsgids
ACCESSOIRES
POTTEN EN PANNEN
Gebruik alleen potten en pannen van ferromagnetisch
OK
NEE
materiaal die geschikt zijn voor gebruik op
inductiekookplaten. Controleer op de aanwezigheid
van het symbool
(dat meestal op de onderkant
gedrukt is) om te bepalen of de pan geschikt is. Er kan
een magneet worden gebruikt om te bepalen of de pannen magnetisch
zijn.
De kwaliteit en de structuur van de panbodem kunnen de bereidingsprestaties
veranderen. Sommige aanduidingen van de diameter van de bodem komen
niet overeen met de reële diameter van het ferromagnetische oppervlak.
LEGE PANNEN OF PANNEN MET EEN DUNNE BODEM
Gebruik geen lege pannen op een ingeschakelde kookplaat.
De kookplaat is uitgerust met een intern veiligheidssysteem dat constant de
temperatuur controleert en dat de 'automatische uitschakelfunctie' activeert
als er hoge temperaturen worden gemeten.
Als de kookplaat wordt gebruik met lege pannen of pannen met een
dunne bodem, kan de temperatuur snel toenemen waardoor mogelijk
de "automatische uitschakelfunctie" met een lichte vertraging wordt
ingeschakeld, met schade voor de pannen tot gevolg. Raak niets aan als dit
gebeurt en wacht tot alle onderdelen zijn afgekoeld.
Neem contact op met het servicecentrum als er een foutbericht verschijnt.
MINIMALE DIAMETER VAN DE ONDERKANT VAN DE PAN VOOR
DE VERSCHILLENDE KOOKZONES
Om de kookplaat goed te doen werken moet de kookpot een of
meer van de referentiepunten, aangegeven op het oppervlak van de
kookplaat, bedekken en een gepaste minimumdiameter hebben.
25
19
10
(Diameter van de onderkant van de pot in centimeter)
GEBRUIK VAN HET APPARAAT
EERSTE GEBRUIK
Opeenvolgende instelling van de nodige parameters wanneer de kookplaat de eerste maal wordt ingeschakeld.
Om de instellingen later aan te passen opent u het Instellingenmenu " ".
1
2
Taal
Wi-Fi
Doorloop de lijst om de gewenste taal te selecteren
en druk om te bevestigen.
VOLGENDE
Maakt de verbinding tussen het apparaat en het Internetnetwerk
van de woning (zie detailblad).
Als de Wi-F-verbinding nu wordt uitgevoerd, worden de datum en
het uur automatisch verworven door het systeem.
De Wi-Fi-verbinding kan ook later uitgevoerd worden, en de datum
en het uur kunnen nu manueel ingesteld worden.
3
Tijd
Stelt de tijd in in mm:uu.
De vorm kan later in de systeeminstellingen gewijzigd worden.
4
Datum
Stelt de datum in in de vorm dd:mm:jjjj.
De vorm kan later in de systeeminstellingen gewijzigd worden
5
NU INSTELLEN
OVERSLAAN
DEMO-MODUS OPSLAAN :
Modus gebruikt in verkooppunten
om de hoofdfuncties van het menu
voor te stellen. Om terug te keren
naar de originele menusequentie
drukt u op de instellingenknop “ ”
en deselecteert u de demo-modus
in het menu-onderdeel "Informatie".
Na de deselectering van de modus
drukt u op de hoofdschermknop
“ ”
Vermogen Stelt het maximumvermogen van de kookplaat in, te kiezen uit de volgende waarden:
2,5 kW – 4,0 kW – 6,0 kW – 7,2 kW – 11,0 kW.
HET AANRAAKSCHERM GEBRUIKEN
-- Om de menu's te doorlopen raakt u het scherm aan en tikt u met een
vinger op het display;
-- De snelheid waarmee het scherm zich verplaatst kan aanghepast
worden en hangt af van hoe hard u op het scherm drukt;
-- Om een keuze te selecteren of bevestigen raakt u het scherm aan op de
gekozen waarde of het trefwoord van het menu;
6
WINKEL DEMO
---
U opent de vorige of volgende pagina door op de daarvoor bedoelde
toetsen "Volgende" en "Teruggaan" te drukken;
Toetsen die grijs zijn betreffen functies die op dat ogenblik niet
kunnen worden geselecteerd.
NL
Gebruiks- en Onderhoudsgids
INSTELLINGEN
De instellingen van de kookplaat kunnen op elk willekeurig moment worden veranderd. Om de instellingen te veranderen drukt u op de toets "
Tijd
Geeft toegang tot de kookwekkerfunctie wanneer de kookplaat uitgeschakeld is.
Stil
Blokkeert de geluiden van alle indicatoren van de kookplaat.
Bedieningsvergrendeling
Schakelt de knoppeninput uit. Volg de instructies op het display om de modus te deactiveren.
".
Stelt het vermogen van de kookplaat af op basis van de individuele voorkeuren of van het
maximumvermogen van de elektriciteitsmeter van uw lichtnet: 2,5kW – 4,0kW – 6,0kW – 7,2kW – 11,0kW.
Andere opties - Vermogensregeling
Voorkeuren:
Tijd en datum
Voor de instelling van maaltijduren, datum, tijd en formaten.
Alarmgeluidsvolume
Stelt het volume van de alarmgeluiden in voor de kookwekker en de knoppen.
Display-instellingen - Helderheid
Stelt de helderheid van het display in, met drie selecteerbare niveaus: hoog, gemiddeld, laag.
Geografische zone - Taal
Om de taal te selecteren;
Wi-Fi
Om het apparaat te verbinden met een Wi-Fi-netwerk (zie betreffende paragraaf).
Informatie
Om contactinformatie voor de Klantenservice te tonen, om toegang tot de Demo-modus te geven of om
de kookplaat te resetten met de fabrieksinstellingen.
Selecteer de Demo-modus en gebruik de Free Play functie om te leren hoe de menu's van de kookplaat
te doorlopen.
WI-FI INSTELLINGEN
Om de Wi-Fi-verbinding uit te voeren drukt u op de toets "
" en "Wi-Fi" wordt weergegeven op het scherm.
Wi-Fi
Verbinden met netwerk
Download de Whirlpool-app van de app store voor uw smartphone.
Start de app om uw apparaat te verbinden.
SAID-code
De SAID-code wordt gebruikt om een smart toestel te verbinden met het apparaat.
Neem contact op met de Klantenservice als het SAD-label verloren is geraakt.
MAC-adres
Het MAC-adres staat op het display voor de Wi-Fi-module.
Wi-Fi
aan
Schakel de Wi-Fi-verbinding in en uit met de aan/uit-knop.
7
Gebruiks- en Onderhoudsgids
DAGELIJKS GEBRUIK
DE KOOKPLAAT IN-/UITSCHAKELEN (AAN/UIT)
Om de kookplaat in te schakelen houdt u de inschakeltoets circa 1 seconde
ingedrukt, tot het display oplicht.
Als er geen functie is geselecteerd, wordt de kookplaat na 10 seconden
automatisch uitgeschakeld.
Druk op dezelfde toets om de kookplaat uit te schakelen tot het display wordt
uitgezet en alle kookzones worden uitgeschakeld.
BEREIDINGSZONE SELECTEREN
De gewenste bereidingszone wordt geselecteerd op het display door op het
betreffende paneel te drukken.
De kookzones uitschakelen:
Selecteer de kookzone op het display en druk op de toets “ ”.
Als de kookzone nog heet is, wordt de restwarmte-indicator “ ”
weergegeven op het betreffende paneel.
HEET
RESTWARMTE -INDICATOR
HEET
Wanneer het symbool “ ” wordt weergegeven op een kookzone,
betekent dit dat de betreffende zone nog heet is. Wanneer de kookzone
is afgekoeld, verdwijnt het symbool “ ”.
HEET
HEET
HEET
Speciaal
Speciaal
VOEG POT TOE
Als de kookplaat geen pot detecteert, wordt de betreffende melding
weergegeven op het display.
BEREIDINGSZONE IN/UITSCHAKELEN EN KOOKVERMOGENS REGELEN
De kookzones inschakelen:
1. Schakel de kookplaat in. Als een recipiënt al op zijn plaats staat, detecteert
het kookelement het automatisch. Selecteer de aangeduide zone en kies
het vermogen.
2. Zet de kookpot in de gekozen bereidingszone en ga na of het één of
meerdere referentietekens op het oppervlak van de kookplaat bedekt.
Als sommige zones nog heet zijn wanneer de kookplaat wordt uitgezet,
blijft een zichtbare waarschuwing weergegeven.
DE FLEXIBELE ZONE KIEZEN
De flexibele zone bestaat uit verschillende kookzones die worden
samengevoegd maar als een enkele zone worden bediend.
Om een flexibele zone te creëren:
Als de kookplaat het accessoire al heeft, geeft het display de beschikbare
zones weer, druk slechts op de toets “ ” om te bevestigen.
Speciaal
VOEG POT TOE
Als u de zone handmatig wilt creëren, schuift u uw vinger over
het oppervlak en voegt u de gewenste zones samen, geleid door
richtinggevende pijltjes. Bepaalde combinaties zijn niet mogelijk door
hun vorm of omdat andere zones in gebruik zijn.
*
* Als u deze positie gebruikt, verzekert u dat het voordeel van de maximale
vermogenoutput.
Let op: Bedek het display niet met accessoires.
Als er gereedschap op het display ligt, werkt het kookelement mogelijk
niet goed.
3. Zodra de zone is vastgelegd, wordt het scherm weergegeven zodat het
vermogensniveau kan worden geselecteerd.
4. Stel het gewenste vermogensniveau in door met uw vinger te drukken of
horizontaal te schuiven en bevestig met de toets “START”.
Het ingestelde vermogensniveau wordt weergegeven op het paneel van
de geselecteerde bereidingszone.
1 2
3
4 5
F
BOOST START
3
Speciaal
VOEG POT TOE
Om een flexibele zone te scheiden:
Wanneer u op de zone drukt, wordt een speciaal scherm weergegeven;
u kunt dan het symbool “ ” selecteren, waarmee u de samengevoegde
zones kunt scheiden. De zones kunnen opnieuw afzonderlijk gebruikt
worden, met hetzelfde vermogensniveau.
3
3
1 2
3
4 5
BOOST
Speciaal
START
Speciaal
VOEG POT TOE
Elke kookzone heeft verschillende verwarmingsinstellingen, die gaan van “1”
(minimaal vermogen) tot “18” (maximaal vermogen).
Op het scherm van het vermogensniveau kunt u ook de snelopwarmfunctie
selecteren, die op het scherm wordt aangegeven met de toets “Boost” .
Let op: Als de pan niet geschikt is voor een inductiekookplaat, als hij niet correct is
geplaatst of geen geschikte afmetingen heeft, wordt het volgende weergegeven:
“Geen pot gevonden in deze zone.” Als er binnen 30 seconden na de selectie geen
pan wordt geregistreerd, dan wordt de kookzone uitgeschakeld.
8
3
3
Speciaal
NL
Gebruiks- en Onderhoudsgids
VOEG POT TOE
Wanneer een bereidingszone wordt gebruikt die uit verschillende zones
bestaat, kan de kookpot op eender welk punt van de actieve kookzone geplaatst
worden. De kookplaat herkent automatisch de positie van de kookpot.
Als u nog een kookpot op de geactiveerde bereidingszone wenst toe te voegen,
gebruikt u het commando “Voeg pot toe” zodat de kookplaat de nieuwe pot
detecteert.
BEDIENINGSVERGRENDELING
Om inschakeling van de kookplaat tijdens de reiniging of verandering
van de bedieningsorganen tijdens de bereiding te voorkomen kan de
kookplaat vergrendeld worden met de toets “ ” in “Instellingen” “
”. Het bedieningspaneel wordt vergrendeld, met uitzondering van de
uitschakeltoets. Om de bedieningen terug in te schakelen schuift u uw
vinger naar de bovenkant van het display.
WEKKER
Dat is de optie om een wekker in te stellen die voldoet aan een hele reeks
vereisten, ook wanneer de kookplaat niet aanstaat.
De wekker inschakelen:
1. Schakel de kookplaat in.
2. Druk op de instellingentoets “ ” en selecteer de wekker “ ”.
3. Stel de gewenste tijd in het formaat uu:mm:ss in.
Er zijn drie vooraf ingestelde waarden zodat het gemakkelijker wordt om de
gewenste tijd af te stellen.
4. Druk op de “Start”-toets.
Als na de selectie het scherm een minuut lang niet wordt aangeraakt, wordt
het zwart en het aftellen blijft weergegeven.
5. Als de ingestelde tijd verstreken is, klinkt er een geluidssignaal.
De wekker afstellen:
1. Schakel de kookplaat in.
2. Druk op de instellingentoets “ ” en selecteer de wekker “ ”.
3. Druk in het midden van het scherm en stel de waarden af.
Om de wekker uit te schakelen drukt u op “ANNULEREN”.
Zodra de tijd verstreken is, kan een nieuwe tijd ingesteld worden of kan de
wekker uitgeschakeld worden.
INSTELLEN VAN DE KOOKWEKKER
De kookzones kunnen geprogrammeerd worden om automatisch te worden
uitgeschakeld.
De bereidingstijd instellen:
1. Selecteer de bereidingszone en stel het vereiste vermogensniveau in.
2. Druk op de stopwatchtoets “ ” die op de actieve kookzone wordt
weergegeven.
3. Stel de gewenste tijd in het formaat uu:mm:ss in.
4. Druk op de “Start”-toets.
Een balk wordt weergegeven in de betreffende zone en wordt gevuld terwijl
de tijd verstrijkt.
De ingestelde bereidingstijd aanpassen:
1. Druk op het vermogensniveau.
2. Druk op de toets “ ”.
3. Pas de ingestelde bereidingstijd aan.
Om de ingestelde bereidingstijd uit te schakelen drukt u op “ANNULEREN”.
Er kan een bereidingstijd ingesteld worden voor elke zone of flexibele zone met
dezelfde procedure.
3
1 2
5
3
BOOST START
Speciaal
VOEG POT TOE
3
hh
1
6
3
00:04:00
2
7
mm
3
8
ss
4
9
5
0
Klaar
3:59
Speciaal
9
Gebruiks- en Onderhoudsgids
FAVORIETEN
Op elk willekeurig ogenblik kunt u met de toets “ ” een recept of een vooraf
ingesteld bereidingsprogramma opslaan in favorieten door het gewenste
tijdstip van de dag te kiezen.
Het onderdeel favorieten is een praktische ruimte waar de vaakst gebruikte
bereidingsprogramma’s kunnen worden opgeslagen in een of meer
categorieën, op basis van de typische gerechten die op bepaalde tijdstippen
worden gegeten:
ONTBIJT
LUNCH
DINER
SNACK
EEN FAVORIET TOEVOEGEN
Aan het einde van elke automatische bereidingsfunctie wordt het
symbool “ ” weergegeven,en dat betekent dat de bereidingsmethode
die u zojuist heeft gebruikt kan worden opgeslagen en toegevoegd in
de categorie die u kiest. Selecteer een of meer categorieën door de
bijbehorende symbolen op te lichten.
Geniet ervan!
Uw recept
Speciaal
MAALTIJDUREN
In “Instellingen “ (Favorietenmenu - Datum en Tijd), onder “Maaltijduren” kan
het uurinterval voor elke categorie veranderd worden (bijv.: ontbijt 7-9, lunch
12-14…).
FAVORIETEN CREËREN
Op het scherm “Favorieten” (te openen met de directe toets “ ” op het
glas) kunnen een vereiste sequentie (vermogen + tijd) of een automatische
bereidingswijze opgeslagen worden in een van vier voorgestelde categorieën.
Deze favoriet kan op elk willekeurig ogenblik aangepast worden.
BEREIDING 1
BEREIDING 3
BEREIDING 2
Speciaal
Special
VOEG POT TOE
Een favoriet creëren
Laten we beginnen met de basis.
Welk type favoriet?
Handmatige functies
Automatisch bereiden
1 2
3
5
F
BOOST START
Een naam
Een afbeelding
VERMOGENSNIVEAU: 3
Bereidingstijd 4:00
VOLGENDE
BEWERKEN
Vermogensniveau: 3 voor 4:00
NEXT
Opslaan als favoriet
Selecteer een of meer categorieën door de bijbehorende symbolen op te
lichten.
10
BEWERKEN
Vlees / gevogelte
Dunne plakken
Opslaan als favoriet
NEXT
Als tijdens het normale gebruik een bereidingstijd is ingesteld, wordt
het symbool “ ” weergegeven, en dat betekent dat zowel het
vermogensniveau dat u gebruikte als de tijd die u eerder heeft ingesteld
kunnen worden opgeslagen.
Deze functie is handig om een bereidingsmethode die u vaak gebruikt
terug op te vragen.
NL
Gebruiks- en Onderhoudsgids
SPECIALE FUNCTIES
6 SENSE
De 6th Sense-toets activeert de automatische bereiding, zodat u talloze
bereidingswijzen voor een groot aantal voedingsmiddelen kunt
selecteren.
Met deze functie activeert de kookplaat een systeem dat bij alle
bereidingsfasen helpt en ze beheert, van het opwarmen van de pot
(met of zonder kruiden) tot het behouden van de beste temperatuur
tijdens de bereiding.
Op basis van de geselecteerde bereidingsmethode geeft de kookplaat
aanwijzingen voor elke stap, beveelt ingrediënten aan en de ideale
tijdstippen om ze toe te voegen.
th
Na de selectie van “ ” gaat u naar het menu dat de verschillende
voedselcategorieën bevat (zie tabel) en de “gepersonaliseerde” modus,
waar u rechtstreeks verschillende automatische bereidingswijzen kunt
selecteren.
1 2
3
Het volgende scherm geeft een samenvatting weer en zo nodig advies
(bijv. het gebruik van een speciaal accessoire).
[Naam van het voedsel]
Bereidingsmethode: Naam_van_methode
Sub-modus: Naam_van_submethode
*mogelijke instructie/verdere info
START
De bereidingsfase wordt vervolgens ingeschakeld en de voorverwarmingsbalk,
indien aanwezig, van het accessoire dat leeg is of gevuld met water of olie,
wordt weergegeven.
Opwarmen
Speciaal
4 5
BOOST
F
OK
Speciaal
of
Na de selectie van het voedseltype gaat u naar een tweede scherm
waar u een van de voorgestelde bereidingswijzen voor de betreffende
categorie kiest. Zo nodig worden de voorwaarden uitgelegd die ervoor
zorgen dat het systeem zo goed mogelijk werkt (bijv. de dikte van het
vlees).
Voedseltype selecteren
Vlees / gevogelte
Vis
Groenten
Sauzen/soepen
Selecteer een bereidingsmethode
GRILLEN
BRADEN IN PAN
KOKEN
BAKKEN
Selecteer modus submethode
Conditie 1
Conditie 2
Het proces kan op elk ogenblik gecontroleerd worden door op de actieve
zone te drukken (let op dat u niet op “ ” drukt).
Het scherm geeft de status van het proces en het totaal aantal fasen
nodig voor elke bereidingsmethode weer.
Heating UP
INFO Stap 2 van 3
b.v.: voeg voedsel toe in de pot
AFSTELLEN
TIJD INSTELLEN
KLAAR
Special
Alleen wanneer op de toets “KLAAR” wordt gedrukt, schakelt het
systeem over naar de volgende fase nodig voor elke bereidingsmethode.
De bereidingstijd kan ook geselecteerd worden op hetzelfde scherm
(niet tijdens de voorverwarming), of u kunt op de toets “ ” drukken
om de functie te beëindigen.
Het derde symbool (Afstellen) geeft de mogelijkheid om de mate van
bereiding te controleren en fijn af te stellen, wat ideaal is voor wie de
bereiding aan zijn eigen smaak wenst aan te passen.
Op dit scherm kunt u de 5 niveaus doorlopen (+1, +2 of -1, -2), zodat het
systeem het vermogen en de temperatuur langzaam aanpast.
-2 -1
0
+1 +2
2
Normaal vermogensniveau
Wanneer alle nodige functies zijn geselecteerd, worden de beschikbare
zones weergegeven op het scherm en u kiest op welke u wilt koken. Het is
belangrijk dat tijdens de automatische bereiding de pan altijd op twee zones
staat, zoals op de afbeelding, zodat beide cirkels bedekt worden. Daarom
worden de zones die al samengevoegd zijn weergegeven op het scherm.
(De enige uitzondering is de moka-functie waarvoor een enkele zone wordt
aanbevolen voor gebruik).
Bereidingstijd instellen
ok
VOEG POT TOE
Wanneer de verschillende stappen zijn voltooid en op een bereidingstijd
of op de toets “ ” wordt gedrukt, wordt de functie beëindigd.
Geniet ervan!
Speciaal
Speciaal
VOEG POT TOE
11
Gebruiks- en Onderhoudsgids
Deze tabel bevat de samenvatting van het automatisch bereiden, met
de productcategorieën, bereidingswijzen en, waar van toepassing, de
bereidingsmethodes met volledig recept.
Deze tabel bevat niet alle nodige details inzake hoeveelheden of andere
instellingen, die nodig kunnen zijn wanneer u de bereidingsmethodes
selecteert.
Mogelijke bereidingsmethodes
VOEDINGSGROEP
BEREIDINGSMETHODE
Vlees / gevogelte
Grillen, braden in pan, koken, bakken
Vis
Grillen, braden in pan, koken, bakken
Groenten
Grillen, braden in pan, koken, bakken
Sauzen, vleessauzen,
soepen
Sauzen (sauteren, sudderen, bechamel)
Soepen (sauteren, sudderen, roomsoepen)
Dessert
Custardpudding, panna cotta, gesmolten chocolade,
pannenkoeken, rijstebrij
Eieren
Gebakken eieren, omelet, koken (gekookte eieren,
zachtgekookt), frittata, roereieren
Kaas
Grillen, bakken in de pan, fondue
Pasta & Rijst
Koken, bakken in de pan, rijst
Dranken
Sudderen (melk), water (koken, sudderen), mokka
Aangepast
Koken, grillen, bakken in de pan, sudderen, smelten
SMELTEN
Ideale bereidingswijze om temperaturen te verhogen of in stand te houden
die geschikt zijn voor het smelten of ontdooien van voedsel zoals chocolade,
boter of in het algemeen delicatere bereidingsmethodes (bijv. custard, crème),
en om te voorkomen dat er iets aan de bodem van de pot blijft plakken.
SUDDEREN
Ideale bereidingswijze om temperaturen te verhogen of in stand te houden
die geschikt zijn voor het koken en langzaam verdampen van vloeistoffen,
voor bereidingsmethodes die lange bereidingstijden vragen, sauzen, soepen,
heldere bouillons en in het algemeen recepten met vloeistoffen die op een
laag vuurtje moeten koken.
De mate van bereiding kan op elk ogenblik worden aangepast met de “+” en
“−”-toetsen op het display.
De kwaliteit en het type van de gebruikte potten en pannen kan van invloed
zijn op de prestatie en de bereidingstijden.
KOKEN*
Ideale bereidingswijze om water te verwarmen en de temperatuur te verhogen
tot gecontroleerd koken zodra het kookpunt is bereikt, om overstromen en
energieverspilling te voorkomen. Wanneer het water begint te koken, geeft
de kookplaat een waarschuwing weer en gaat een alarm af. Voeg eerst zout
en kruiden toe nadat het alarm is afgegaan.
Wanneer deze functie ingeschakeld is, laat het systeem u weten of de pot die u
geplaatst heeft onbedoeld leeg is (geen water) of drooggekookt is.
De mate van bereiding kan op elk ogenblik worden aangepast met de “+” en
“−”-toetsen op het display.
De kwaliteit en het type van de gebruikte potten en pannen kan van invloed
zijn op de prestatie en de bereidingstijden.
BRADEN IN PAN*
Ideale bereidingswijze om temperaturen te verhogen of in stand te houden
die geschikt zijn voor alle bereidingsmethodes met gebruik van een pan en
met ingrediënten zoals gesnipperde ui (met olie tot een centimeter hoog), of
met een leeg accessoire voor snel kokende items, vlees en het sauteren van
groenten.
Zodra de pan, en later de ingrediënten, op hun plaats staan, start de kookplaat
de voorverwarmingsfase. Er wordt een waarschuwing weergegeven en
12
een alarm gaat af om het juiste ogenblik aan te geven dat u voedsel moet
toevoegen, afhankelijk van de geselecteerde voedselcategorie.
Terwijl hij wacht op de bevestiging van de gebruiker, blijft het systeem het
accessoire verwarmen op een gecontroleerd niveau om oververhitting van de
braadpan of de ingrediënten en energieverspilling te voorkomen.
Idealiter wordt de functie gestart met de pan en de ingrediënten aan
kamertemperatuur en met gebruik van het speciale accessoire.
Gebruik het deksel niet tijdens de voorverwarmingsfase.
De mate van bereiding kan op elk ogenblik worden aangepast met de “+” en
“−”-toetsen op het display.
GRILLEN*
Ideale bereidingswijze om temperaturen te verhogen of in stand te houden die
geschikt zijn voor alle bereidingsmethodes met gebruik van het draadrek, vlees,
vis, groenten en kaas.
Zodra het draadrek op zijn plaats ligt, start de kookplaat de voorverwarmingsfase.
Er wordt een waarschuwing weergegeven en een alarm gaat af om het juiste
ogenblik aan te geven dat u voedsel moet toevoegen, afhankelijk van de
geselecteerde voedselcategorie.
Terwijl hij wacht op de bevestiging van de gebruiker, blijft het systeem het
accessoire verwarmen op een gecontroleerd niveau om oververhitting van het
draadrek en energieverspilling te voorkomen.
Idealiter wordt de functie gebruikt met het draadrek aan kamertemperatuur.
De mate van bereiding kan op elk ogenblik worden aangepast met de “+” en
“−”-toetsen op het display.
Als u het draadrek, dat voor dit doel is ontworpen, niet gebruikt, let dan heel
goed wanneer u de grillfunctie de eerste maal gebruikt, aangezien de kwaliteit
van de bodem de voorverwarmingstijd kan beïnvloeden en accessoires met
een heel dunne bodem heel hoge temperaturen kunnen bereiken op korte tijd.
BAKKEN*
Ideale bereidingswijze om temperaturen te verhogen of in stand te houden
die geschikt zijn voor alle bereidingsmethodes waarbij het voedsel volledig
ondergedompeld is in olie, onafhankelijk van het feit of het vers of bevroren is.
Zodra de pan op zijn plaats staat en de ingrediënten zijn toegevoegd, start de
kookplaat de voorverwarmingsfase.
Er wordt een waarschuwing weergegeven en een alarm gaat af om het juiste
ogenblik aan te geven dat u voedsel moet toevoegen, afhankelijk van de
geselecteerde voedselcategorie.
Terwijl hij wacht op de bevestiging van de gebruiker, blijft het systeem het
accessoire verwarmen op een gecontroleerd niveau om oververhitting van de
braadpan en de ingrediënten en energieverspilling te voorkomen.
Idealiter wordt de functie gestart met de pan en de ingrediënten aan
kamertemperatuur en met gebruik van het speciale accessoire.
Gebruik het deksel niet tijdens de voorverwarmingsfase.
Het valt aan te raden om olie te gebruiken die geschikt is voor bakken wanneer
u deze functie gebruikt, zoals verschillende soorten zaadolie. Wanneer u
verschillende olies gebruikt, let dan heel goed op en houd toezicht tijdens het
eerste gebruik.
Het valt aan te raden om de voorste kookzones te gebruiken om de mate van
de bereiding beter in het oog te houden.
De mate van bereiding kan op elk ogenblik worden aangepast met de “+” en
“−”-toetsen op het display.
MOKA*
Deze functie bereidt koffie automatisch. De verwarmingscyclus wordt
ingeschakeld door de functie in het menu te selecteren en er gaat een biep
af wanneer de koffie klaar is. De functie is geprogrammeerd om automatisch
te worden uitgeschakeld om spatten te voorkomen. Controleer altijd of de
beschreven voorwaarden in acht worden genomen wanneer u hem de eerste
maal gebruikt. Idealiter wordt de functie gestart met de moka en het water
aan kamertemperatuur en met gebruik van het speciale accessoire.
* Voor deze functies is het gebruik van speciale accessoires aanbevolen:
• voor koken: WMF SKU: 07.7524.6380
• voor braden in pan: WMF SKU: 05.7528.4021
• voor grillen: WMF SKU: 05.7650.4291
• voor bakken: WMF SKU: 07.7520.6380
• voor Moka-koffiepot, Bialetti: MOKA INDUZIONE 3TZ ANTRACITE
Let op: Verplaats de potten en pannen nooit tijdens de eerste minuut van het
verwarmen zodat de kookplaat optimaal kan functioneren.
NL
Gebruiks- en Onderhoudsgids
SPECIALE FUNCTIES
Als u op de toets “
Control.
” drukt, activeert u de functies Flexifull en Chef
+
+
+
FLEXIFULL
Met deze functie kan u de gehele kookplaat als een enkele kookzone
gebruiken.
+
CHEF CONTROL
Deze functie verdeelt de kookplaat in drie bereidingszones, die
tegelijkertijd worden ingeschakeld aan een vooraf ingesteld
vermogensniveau. Dit maakt het mogelijk om potten en pannen van
de ene naar de andere zone te verplaatsen, zodat u kunt koken aan
verschillende temperaturen zonder het geselecteerde vermogensniveau
te wijzigen.
De functie Flexifull inschakelen:
1. Plaats de pan op de juiste plaats.
(Het kan ook later geplaatst worden).
2. Druk op de toets “ ” en selecteer de functie Flexifull.
3. Stel het gewenste vermogensniveau in.
4. Druk op de “Start”-toets.
Het ingestelde vermogensniveau wordt op het display weergegeven.
5. Als u pannen wilt toevoegen, gebruikt u het “Voeg pot toe”commando .
6. Om deze functie af te sluiten, drukt u op “AFSLUITEN”.
+
Chef Control
Speciaal
VOEG POT TOE
Hoog
FlexiFull
+
+
FlexiFull
+
Gemiddeld
Speciale modus selecteren
+
Speciale modus selecteren
+
Laag
AFSLUITEN
VOEG POT TOE
+
+
Chef Control
Spesiell
VOEG POT TOE
3
1 2
3
AFSLUITEN
4 5
BOOST
VOEG POT TOE
START
VOEG POT TOE
BEREIDINGSTABEL
VERMOGENSNIVEAU
BEREIDINGSTYPE
Max.
vermogen
Snel verwarmen
Ideaal om gauw de temperatuur te verhogen om snel water aan de kook te
brengen of om snel vocht te verwarmen.
Bakken, koken
Ideaal om aan te braden, een bereiding te starten, diepvriesproducten te bakken,
water snel aan de kook te brengen.
Braden, fruiten, koken, grillen
Ideaal om te fruiten, vocht zachtjes aan de kook te houden, koken en grillen.
Braden, koken, stomen,
fruiten, grillen
Ideale per soffriggere, mantenere bolliture leggere, cuocere e grigliare,
preriscaldare accessori.
Koken, stoven, fruiten, grillen,
koken tot het smeuïg is
Ideaal om te fruiten, vocht zachtjes aan de kook te houden, koken en grillen,
en accessoires voor te verwarmen.
Boost
14 - 18
10 - 14
5-9
1-4
Geen
vermogen
AANBEVOLEN GEBRUIK
Tips ter aanvulling van ervaring en bereidingsvoorkeuren
Koken, sudderen, inkoken,
smeuïg maken
Ideaal voor langere bereidingen (rijst, sauzen, braadstukken, vis) met bijbehorend
vocht (bijv. water, wijn, bouillon, melk) en pasta smeuïg maken.
Ideaal voor langere bereidingen (hoeveelheden kleiner dan een liter: rijst, saus,
braadstukken, vis) met vloeistoffen (bijv. water, wijn, bouillon, melk).
Smelten, ontdooien
Ideaal om boter zacht te maken, voorzichtig chocolade te smelten, producten
van kleine afmetingen te ontdooien.
Warmhouden, risotto
smeuïg maken
Ideaal om kleine hoeveelheden voedsel warm te houden die nèt bereid zijn of
om dekschalen op temperatuur te houden en risotto's smeuïg te maken.
-
Kookplaat in stand-by of uit (kookplaat kan nog warm zijn door restwarmte van
het koken, aangegeven met het symbool “ ”).
HOT
13
Gebruiks- en Onderhoudsgids
ONDERHOUD EN SCHOONMAKEN
!
WAARSCHUWING
• Gebruik geen stoomreinigers.
• Controleer voor het reinigen of de kookzones uitgeschakeld zijn en dat de restwarmte-indicatie "HEET"niet wordt weergegeven.
Belangrijk:
• Gebruik geen schuursponsjes of schuurmatjes, omdat hiermee het
glas wordt beschadigd.
• Reinig de kookplaat na elk gebruik (wanneer deze is afgekoeld) om
aanslag en vlekken door voedselresten te verwijderen.
• Suiker of voedsel met een hoog suikergehalte kan tot beschadiging
van de kookplaat leiden en moet direct verwijderd worden.
• Door zout, suiker en zand kan het glasoppervlak bekrast raken.
• Gebruik een zachte doek, absorberend keukenpapier of een speciale
kookplaatreiniger (volg de instructies van de fabrikant).
• Gemorste vloeistoffen in de kookzones kunnen ervoor zorgen dat
de pannen bewegen of trillen.
• Droog de kookplaat grondig nadat deze gereinigd is.
Als het iXelium™ -logo op het glas verschijnt, dan is de kookplaat
behandeld met de iXelium™ -technologie, een exclusieve afwerking
van Whirlpool die perfecte reinigingsresultaten garandeert en het
oppervlak van de kookplaat langer glanzend houdt.
Volg onderstaande tips om iXelium™ -kookplaten te reinigen:
• Gebruik een zachte doek (microvezel is het beste) die is bevochtigd
met water of met dagelijks schoonmaakmiddel voor glas.
• Laat voor de beste resultaten een paar minuten een natte doek op
het glazen oppervlak van de kookplaat liggen.
Wi-Fi FAQ
Welke WiFi-protocollen worden ondersteund?
De geïnstalleerde WiFi-adapter ondersteunt WiFi b/g/n voor Europese
landen.
Welke instellingen moeten in de routersoftware worden geconfigureerd?
De volgende routerinstellingen zijn nodig: 2,4 GHz ingeschakeld, WiFi
b/g/n, DHCP en NAT ingeschakeld.
Welke versie van WPS wordt ondersteund?
WPS 2.0 of hoger. Raadpleeg de documentatie van de router.
Zijn er verschillen tussen het gebruik van een smartphone (of
tablet) met Android of iOS?
U kunt elk besturingssysteem gebruiken, het maakt geen verschil.
Kan ik mobiele 3G-tethering gebruiken in plaats van een router?
Ja, maar cloudservices zijn ingericht op permanent verbonden
apparaten.
Hoe kan ik controleren of mijn internetverbinding thuis werkt en
of de draadloze functionaliteit is ingeschakeld?
U kunt op uw smart-apparaat naar uw netwerk zoeken. Schakel andere
dataverbindingen uit voordat u het probeert.
Hoe kan ik controleren of het apparaat is verbonden met mijn
draadloze thuisnetwerk?
Ga naar uw routerconfiguratie (zie routerhandleiding) en controleer
of het MAC-adres van het apparaat wordt vermeld op de pagina met
apparaten met een draadloze verbinding.
Waar kan ik het MAC-adres van het apparaat vinden?
Druk op "Instellingen" en tik vervolgens op het WiFi-pictogram of kijk
op uw apparaat: er is een label met de SAID- en MAC-adressen. Het Macadres bestaat uit een combinatie van cijfers en letters en begint met
"88:e7".
Hoe kan ik controleren of de draadloze functionaliteit van het
apparaat is ingeschakeld?
Gebruik uw smart-apparaat en de app 6th Sense Live om te controleren
of het apparaatnetwerk zichtbaar is en verbonden is met de cloud.
Is er iets dat kan voorkomen dat het signaal het apparaat bereikt?
Controleer of de apparaten die u hebt aangesloten niet alle beschikbare
bandbreedte gebruiken.
Zorg ervoor dat het aantal WiFi-apparaten het maximaal toegestane
aantal van de router niet overschrijdt.
Hoe groot kan de afstand zijn tussen de router en het apparaat?
Normaal gesproken is het WiFi-signaal sterk genoeg om een paar
kamers te dekken, maar dit is sterk afhankelijk van het materiaal van de
muren. U kunt de signaalsterkte controleren door uw smart-apparaat
naast het apparaat te plaatsen.
14
Wat kan ik doen als mijn draadloze verbinding het apparaat niet
bereikt?
U kunt speciale apparaten gebruiken om de dekking van uw WiFithuisnetwerk te vergroten, zoals toegangspunten, WiFi-repeaters en
bruggen via het elektriciteitsnet (niet meegeleverd met het apparaat).
Hoe kan ik de naam en het wachtwoord van mijn draadloze netwerk
achterhalen?
Raadpleeg de documentatie van de router. Er zit meestal een sticker op
de router met de informatie die u nodig hebt om de instellingenpagina
van het apparaat te bereiken met behulp van een aangesloten apparaat.
Wat kan ik doen als mijn router een WiFi-kanaal in de buurt
gebruikt?
Zorg ervoor dat de router het WiFi-kanaal van uw thuisnetwerk gebruikt.
Wat kan ik doen als
op het scherm wordt weergegeven, of als
het apparaat geen stabiele verbinding met mijn thuisrouter tot
stand kan brengen?
Het apparaat is mogelijk al verbonden met de router, maar er is geen
toegang tot internet. Om het apparaat met internet te verbinden, moet
u de instellingen van de router en/of uw provider controleren.
Routerinstellingen: NAT moet aanstaan, firewall en DHCP moeten correct
zijn geconfigureerd. Ondersteuning voor wachtwoordversleuteling: WEP,
WPA,WPA2. Als u een ander type versleuteling wilt proberen, raadpleeg dan
de handleiding van de router.
Instellingen provider: Als uw internetserviceprovider een vast aantal MACadressen heeft dat verbinding met internet kan maken, kan het zijn dat uw
apparaat geen verbinding met de cloud kan maken. Het MAC-adres vormt
de unieke identificatie van een apparaat. Vraag aan uw internetprovider hoe
u andere apparaten dan computers op internet kunt aansluiten.
Hoe kan ik controleren of er gegevens worden verzonden?
Nadat u het netwerk hebt ingesteld, schakelt u het apparaat uit, wacht
u 20 seconden en schakelt u het apparaat weer in. Controleer of de app
de gebruikersinterface-status van het apparaat weergeeft.
Sommige instellingen hebben meerdere seconden nodig om in de app te
verschijnen.
Hoe kan ik mijn Whirlpool-account wijzigen, maar mijn apparaten
verbonden houden?
U kunt een nieuw account aanmaken, maar vergeet niet om uw
apparaten van uw oude account te verwijderen voordat u ze naar uw
nieuwe account verplaatst.
Ik heb een nieuwe router, wat moet ik doen?
U kunt dezelfde instellingen (netwerknaam en wachtwoord) behouden,
of de bestaande instellingen van het apparaat verwijderen en opnieuw
configureren.
NL
Gebruiks- en Onderhoudsgids
PROBLEEMOPLOSSING
•
•
•
Controleer of er geen stroomuitval is.
Als u er niet in slaagt de kookplaat na gebruik uit te schakelen, trekt
u de stekker uit het stopcontact trekken.
Als bij de inschakeling van de kookplaat op het display alfanumerieke
codes worden weergegeven, dient u volgens onderstaande tabel te
handelen.
Foutcode
Beschrijving
Mogelijke oorzaken
Zorg
C81, C82
Het bedieningspaneel wordt
uitgeschakeld door te hoge
temperaturen.
De interne temperatuur van de
elektronische onderdelen is te
hoog.
Wacht tot de kookplaat is afgekoeld
voordat u hem weer gebruikt.
F02, F04
Het aansluitvoltage is niet goed.
De sensor detecteert een verschil
tussen het voltage van het apparaat
en het voltage van de netvoeding.
Koppel de kookplaat los van het
elektriciteitsnet en controleer de
aansluiting.
F01, F06, F12, F13,
F25, F34, F35, F36,
F37, F41, F47, F58, F61,
F76
Koppel de kookplaat los van de netvoeding. Wacht een aantal seconden en sluit de kookplaat weer op de netvoeding aan.
Neem contact op met het servicecentrum als het probleem zich blijft voordoen en vermeld de foutcode die op
het display verschijnt.
GELUIDEN DIE TIJDENS DE WERKING WORDEN GEPRODUCEERD
Een inductiekookplaat kan sissen of kraken tijdens de normale werking.
Deze geluiden zijn afkomstig van het kookgerei en houden verband
met de kenmerken van de panbodems (bijvoorbeeld als de bodem uit
verschillende lagen bestaat of onregelmatig is).
Deze geluiden kunnen variëren afhankelijk van het type gebruikt
kookgerei en van de hoeveelheid voedsel dat het bevat en zijn geen
symptoom van een gebrek.
GECONTROLEERD KOKEN
Onderstaande tabel is speciaal opgesteld om het voor inspectiediensten
mogelijk te maken om onze producten te gebruiken.
Gecontroleerde bereidingen
Gecontroleerde bereidingsposities
Warmteverdeling, “Pannenkoekentest”
volgens EN 60350-2 §7.3
Warmteprestatie, “Fritestest”
volgens EN 60350-2 §7.4
Smelten en warmhouden, “chocolade”
Sudderen, “rijstebrij”
ECO-DESIGN: De test is uitgevoerd in overeenstemming met de reglementen door alle kookzones van de kookplaat te selecteren en één zone te vormen
of door de Flexifull-functie te gebruiken.
15
Gebruiks- en Onderhoudsgids
CONSUMENTENSERVICE
VOORDAT U CONTACT OPNEEMT MET DE KLANTENSERVICE:
1. Kijk of u het probleem zelf kunt oplossen met behulp van de
aanwijzingen in het hoofdstuk PROBLEEMOPLOSSING.
2. Zet het apparaat aan en uit om te controleren of het probleem is
opgelost.
ALS NA HET UITVOEREN VAN DEZE CONTROLES DE STORING
NOG STEEDS AANWEZIG IS, NEEMT U CONTACT OP MET DE
DICHTSTBIJZIJNDE KLANTENSERVICE.
Om assistentie te vragen, bel het nummer aangegeven in het
garantieboekje of volg de instructies op de website www‌.‌whirlpool‌.‌eu.
Wanneer u contact opneemt met onze Klantendienst, vermeld altijd:
• een korte beschrijving van de storing;
• het type en het exacte model van het apparaat;
Type: XXX
Mod.: XXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Made in X
16
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
01
XXXX XXX XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX XXXX XXXXX
•
het servicenummer (nummer na het woord Service op het
kenplaatje). Het servicenummer staat ook in het garantieboekje;
•
•
uw volledige adres;
uw telefoonnummer.
Wend u tot een erkende Whirlpool Consumenten Service indien
reparatie noodzakelijk is (alleen dan heeft u zekerheid dat originele
vervangingsonderdelen worden gebruikt en de reparatie correct wordt
uitgevoerd).
860 mm
4 mm
510 mm
53 mm
483 mm
832 mm
0
863 + 2 mm
Min. 50 mm
0
840 + 2 mm
0
R = Min. 6.5 mm
Max. 8 mm
490 + 2 mm
65mm
min. 45mm
min. 20mm
60mm
100mm
15mm
min. 5mm
min. 550mm
min. 20mm
60mm
min. 20mm
min. 5mm
min. 45mm
min. 550mm
min. 20mm
17
x4
1
2
x4
2mm
3
2
1
x4
18
90°C
220-240V~
220-240V~
380-415V 3 N~
380-415V 2 N~
AU-UK-IRL
220-240V3~
BE
230V 2 Phase 2N~
R
S
T
=E
N
NL
black-nero-negro-preto-μαύροσ-must-melns-juodas-czarny-schwarz-noir-zwart-negru
черно-црн-črna-crno-черный-чорний-қара-černá-čierna-fekete-svart-musta-svart-sort
siyah-dubh
brown-marrone-marrón-marrom-καφέ-pruun-brūns-rudas-brązowy-braunen-brun-bruin
maro-кафяв-браон-rjava-smeđ-коричневый-коричневий-қоңыр-hnědý-hnedý-barna
brunt-ruskea-brunt-brun-kahverengi-donn
blue (gray)-blu (grigio)-azul (gris)-azul (cinza)-μπλε (γκρι)-sinine (hall)-zila (pelēka)
mėlyna(pilkas)-niebieski (szary)-blau (grau)-bleu (gris)-blauw (grijs)-albastru (gri)
синьо (сиво)-плава (сива)-modro(sivo)-plava (siva)-синий (серый)-синій (сірий)
көк (сұр)-modrý (šedá)-modrý(sivá)-kék (szürke)-blå (grå)-sininen (harmaa)-blå (grå)
blåt (gråt)-mavi (gri)-gorm (liath)
yellow/green-giallo/verde-amarillo/verde-amarelo/verdeκίτρινο/πράσινο-kollane/roheline
dzeltens/zaļš-geltona/žalia-żółty/zielony-gelb/grün-jaune/vert-geel/groen-galben/verde
жълто/зелено-жуто/зелена-rumeno/zeleno-žuto/zelena-желтый/зеленый-gul/grønn
жовтий/зелений-жасыл/сары-žlutá/zelená-žltá/zelená-sárga/zöld-keltainen/vihreä
gul/grön-gul/grøn-sarı/yeşil-buí/glas
blue-blu-azul-azul-μπλε-sinine-zila-mėlyna-niebieski-blau-bleu-blauw-albastru-синьо
плава-modro-plava-синий-синій-көк-modrý-modrý-kék-blå-sininen-blå-blåt-mavi-gorm
400011390766
19
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising