Whirlpool | SMF 9010 C/NE/IXL | Use and care guide | Whirlpool SMF 9010 C/NE/IXL instrukcja

Whirlpool SMF 9010 C/NE/IXL instrukcja
Instrukcja obsługi
www.whirlpool.eu/register
INSTRUKCJA OBSŁUGI
DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU WHIRLPOOL.
W celu uzyskania kompleksowej pomocy prosimy zarejestrować urządzenie na stronie www.whirlpool.eu/register.
SPIS TREŚCI
INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Opis produktu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Panel sterowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Akcesoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Jak korzystać z urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Pierwsze użycie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Ustawienia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Codzienna eksploatacja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Ulubione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Funkcje specjalne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Tabela gotowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Konserwacja i czyszczenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Wi-Fi FAQ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Usuwanie usterek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Odgłosy pracy urządzenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Sprawdzone działanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Serwis techniczny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
INSTRUKCJE INSTALACJI URZĄDZENIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2
PL
Instrukcja bezpieczeństwa
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
PRZECZYTAĆ I ŚCIŚLE PRZESTRZEGAĆ
Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia
należy zapoznać się instrukcjami bezpieczeństwa.
Przechowywać w podręcznym miejscu w celu
korzystania w przyszłości.
W niniejszej instrukcji oraz na samym urządzeniu
znajdują się ważne ostrzeżenia dotyczące
bezpieczeństwa, które należy zawsze uwzględniać.
Producent urządzenia nie ponosi odpowiedzialności za
jakiekolwiek szkody wynikłe z nieprzestrzegania
niniejszych instrukcji bezpieczeństwa, nieprawidłowego
użytkowania urządzenia lub niewłaściwego ustawienia
elementów sterujących.
OSTRZEŻENIE: Urządzenie i jego łatwo dostępne
części mogą nagrzewać się podczas pracy. Należy
uważać, aby nie dotknąć elementów grzejnych.
Dzieci do lat 8 nie mogą znajdować się w pobliżu
urządzenia bez stałego nadzoru.
OSTRZEŻENIE: Jeśli powierzchnia płyty jest
pęknięta, nie wolno używać urządzenia – ryzyko
porażenia prądem.
OSTRZEŻENIE:
Zagrożenie
pożarem:
Na
powierzchniach grzejnych nie należy przechowywać
żadnych przedmiotów.
OSTROŻNIE: Proces gotowania musi być
nadzorowany. Proces krótkiego gotowania musi być
nadzorowany przez cały czas.
OSTRZEŻENIE: Pozostawienie urządzenia bez
nadzoru podczas przyrządzania potraw z użyciem
oleju i tłuszczu może spowodować zagrożenie i
prowadzić do powstania pożaru. NIGDY nie należy
próbować gasić ognia wodą: zamiast tego należy
wyłączyć urządzenie i zakryć płomień np. pokrywką
lub kocem gaśniczym.
Nie używać płyty kuchennej jako powierzchni
roboczej. Ścierki kuchenne i inne łatwopalne
materiały powinny być przechowywane z dala od
urządzenia, dopóki wszystkie jego podzespoły
całkowicie nie ostygną – ryzyko pożaru.
Metalowe przedmioty, takie jak noże, widelce,
łyżki i pokrywki, nie powinny być umieszczane na
powierzchni płyty, ponieważ mogą się nagrzewać.
Małe dzieci (0-3 lat) nie powinny przebywać w
pobliżu urządzenia. Dzieci (3-8 lat) ) nie powinny
przebywać w pobliżu urządzenia bez stałego nadzoru.
Dzieci w wieku 8 lat i starsze, osoby o ograniczonej
sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej oraz
osoby bez odpowiedniego doświadczenia i wiedzy
mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem
lub po otrzymaniu odpowiednich instrukcji
dotyczących bezpiecznego użytkowania urządzenia
oraz pod warunkiem, że rozumieją zagrożenia związane
z obsługą urządzenia. Nie pozwalać, by dzieci bawiły
urządzeniem. Dzieci nie mogą czyścić ani konserwować
urządzenia bez nadzoru.
Po zakończeniu używania płyty należy wyłączyć
pole grzewcze za pomocą przycisku, zamiast polegać
na układzie wykrywania obecności naczynia.
DOZWOLONE ZASTOSOWANIE
OSTROŻNIE: urządzenie nie zostało przeznaczone
do obsługi za pomocą zewnętrznego urządzenia,
np. timera, ani niezależnego systemu zdalnego
sterowania.
To urządzenie jest przeznaczone do użytku w
gospodarstwach domowych i do podobnych
zastosowań, takich jak: kuchnie dla pracowników w
sklepach, biurach i innych środowiskach roboczych;
gospodarstwa rolne; wykorzystanie przez klientów w
hotelach, motelach oraz innych obiektach mieszkalnych.
Wszelkie inne zastosowania (np. ogrzewanie
pomieszczeń) są zabronione.
Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku
przemysłowego. Urządzenia nie należy używać na
zewnątrz.
INSTALACJA
Urządzenie muszą przytrzymywać i montować
co najmniej dwie osoby – ryzyko obrażeń. W celu
odpakowania i instalacji używać rękawic ochronnych
– ryzyko skaleczenia.
Instalacja, podłączenia do źródła wody i zasilania
oraz wszelkie naprawy muszą być wykonywane przez
wykwalifikowanego technika. Nie naprawiać ani nie
wymieniać żadnej części urządzenia, jeśli nie jest to
wyraźnie dozwolone w instrukcji obsługi. Nie należy
pozwalać dzieciom zbliżać się do miejsca instalacji. Po
rozpakowaniu urządzenia należy sprawdzić, czy nie
zostało uszkodzone podczas transportu. W przypadku
problemów należy skontaktować się z najbliższym
serwisem technicznym. Po instalacji zbędne
opakowanie (elementy z plastiku, styropianu, itd.)
należy umieścić w miejscu niedostępnym dla dzieci –
ryzyko uduszenia. Przed przystąpieniem do
jakichkolwiek czynności montażowych urządzenie
należy odłączyć od zasilania elektrycznego – ryzyko
porażenia prądem. Podczas instalacji upewnić się, że
urządzenie nie może uszkodzić przewodu zasilającego
– ryzyko porażenia prądem. Urządzenie można
uruchomić dopiero po zakończeniu instalacji.
Przed włożeniem piekarnika mebel należy przyciąć
i dokładnie usunąć trociny i wióry.
3
Instrukcja bezpieczeństwa
Jeśli urządzenie nie zostało zainstalowane nad WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OSZCZĘDZANIA ENERGII
w pełni wykorzystać ciepło resztkowe płyty grzewczej, należy wyłączyć
piekarnikiem, w szafce pod urządzeniem należy Aby
ją kilka minut przed planowanym zakończeniem gotowania.
zamontować panel oddzielający (brak w zestawie). Podstawa garnka lub patelni powinna całkowicie pokrywać powierzchnię
OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE ELEKTRYCZNOŚCI
płyty grzewczej; użycie naczynia o mniejszej powierzchni podstawy niż
płyta grzewcza spowoduje niepotrzebną utratę energii.
Podczas gotowania należy przykrywać garnki lub patelnie ściśle
dopasowanymi pokrywkami i używać możliwie jak najmniej wody.
Gotowanie bez pokrywki znacznie zwiększa zużycie energii.
Używać wyłącznie garnków i patelni z płaskim dnem.
Musi istnieć możliwość odłączenia urządzenia od
źródła zasilania przez wyjęcie wtyczki (jeśli wtyczka
jest dostępna) lub za pomocą dostępnego przełącznika
wielobiegunowego, zainstalowanego w przewodzie DEKLARACJA ZGODNOŚCI
do gniazda zasilania zgodnie z obowiązującymi To urządzenie spełnia wymagania dotyczące ekoprojektu określone
Komisji (UE) N. 66/2014 i jest zgodne z normą europejską
normami krajowymi; urządzenie musi także posiadać Rozporządzeniem
EN 60350-2.
uziemienie zgodnie z obowiązującymi normami
krajowymi.
Producent, Whirlpool EMEA S.p.A., oświadcza, że ten I200 Maestro
Nie stosować przedłużaczy, rozdzielaczy i złączy model urządzenia gospodarstwa domowego z urządzeniem radiowym
zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.
pośrednich. Po zakończeniu instalacji użytkownik jest
Cały tekst deklaracji zgodności jest dostępny na następującej stronie
nie powinien mieć dostępu do podzespołów internetowej: https://docs.whirlpool.eu.
radiowe działa w pasmie częstotliwości 2,4 GHz ISM, a
elektrycznych urządzenia. Nie korzystać z urządzenia Urządzenie
maksymalna przekazywana moc nie przekracza 20 dBm (EIRP).
na boso lub będąc mokrym. Nie uruchamiać Ten produkt zawiera oprogramowanie typu "open source" opracowane
inne podmioty. Tekst dotyczący warunków korzystania z licencji
urządzenia, jeśli kabel zasilający lub wtyczka są przez
"open source" jest dostępny na następującej stronie internetowej:
uszkodzone, nie działa ono prawidłowo lub zostało https://docs.whirlpool.eu.
uszkodzone bądź upuszczone.
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, jego
wymianę na identyczny należy ze względów
bezpieczeństwa zlecić przedstawicielowi producenta,
serwisowi technicznemu lub innej wykwalifikowanej
osobie w celu uniknięcia potencjalnego ryzyka –
ryzyko porażenia prądem.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do
czynności konserwacyjnych należy sprawdzić, czy
urządzenie zostało wyłączone i odłączone od źródła
zasilania – ryzyko porażenia prądem; Nigdy nie
należy stosować urządzeń czyszczących parą –
ryzyko porażenia prądem.
Nie należy używać środków ściernych, żrących,
środków na bazie chloru ani środków do szorowania.
UTYLIZACJA OPAKOWANIA
Materiał, z którego wykonano opakowanie, w 100% nadaje się do recyklingu
i jest oznaczony symbolem .
Części opakowania nie należy wyrzucać, lecz zutylizować zgodnie z
przepisami określonymi przez lokalne władze.
UTYLIZACJA URZĄDZEŃ AGD
Urządzenie zostało wykonane z materiałów nadających się do recyklingu lub
do ponownego użycia. Urządzenie należy utylizować zgodnie z miejscowymi
przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. Aby uzyskać więcej
informacji na temat utylizacji, odzyskiwania oraz recyklingu urządzeń AGD,
należy skontaktować się z odpowiednim lokalnym urzędem, punktem skupu
złomu AGD lub sklepem, w którym zakupiono urządzenie. To urządzenie
zostało oznaczone jako zgodne z Dyrektywą Europejską 2012/19/WE (WEEE)
dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Właściwa utylizacja urządzenia pomoże zapobiec ewentualnym
negatywnym skutkom dla środowiska oraz zdrowia ludzkiego.
Symbol na urządzeniu lub w dołączonej do niego dokumentacji oznacza,
że urządzenia nie wolno traktować jak zwykłego odpadu domowego. Należy
je przekazać do punktu zajmującego się utylizacją i recyklingiem urządzeń
elektrycznych i elektronicznych.
4
PL
Instrukcja użytkowania i konserwacji
OPIS PRODUKTU
1. Płyta
2. Panel sterowania
1
2
PANEL STEROWANIA
Włączanie i wyłączanie płyty
Specjalny przycisk do włączania i wyłączania całej płyty.
Przycisk jest zawsze aktywny na każdym ekranie, bez względu na stan działania
płyty.
Ekran główny
Specjalny przycisk umożliwiający dostęp do ekranu początkowego może być
wybrany w dowolnym momencie podczas nawigacji.
Ulubione
Specjalny przycisk umożliwiający aktywację ekranu zawiera listę zapisanych lub
proponowanych funkcji.
Ustawienia płyty
Specjalny przycisk umożliwiający dostęp do wszystkich
ustawień i konfiguracji płyty.
5
Instrukcja użytkowania i konserwacji
AKCESORIA
GARNKI I PATELNIE
Należy używać wyłącznie garnków i patelni
OK
NIE
wykonanych z materiałów ferromagnetycznych,
odpowiednich do płyt indukcyjnych. Aby stwierdzić,
czy dany garnek jest odpowiedni, należy znaleźć
symbol informacyjny
(zazwyczaj wybity na
spodzie garnka). Do sprawdzenia, czy dany garnek jest ferromagnetyczny,
można też użyć magnesu.
Jakość i struktura podstawy naczynia mogą mieć wpływ na wydajność
gotowania. Niektóre oznaczenia średnicy podstawy nie odpowiadają
rzeczywistej średnicy powierzchni ferromagnetycznej.
PUSTE NACZYNIA O CIENKIM SPODZIE
Nie należy umieszczać pustych naczyń na płycie, kiedy płyta jest włączona.
Płyta jest wyposażona w wewnętrzny system zabezpieczający, który stale
monitoruje temperaturę i aktywuje funkcję "automatyczne wyłączanie" w
przypadku wykrycia zbyt wysokiej temperatury.
W przypadku użycia pustych naczyń lub naczyń o cienkim spodzie,
temperatura wzrasta bardzo szybko, a funkcja "automatyczne wyłączanie"
może się uruchomić z niewielkim opóźnieniem, co doprowadzi do
uszkodzenia naczynia. Jeśli tak się stanie, nie należy niczego dotykać, ale
zaczekać, aż wszystkie elementy ostygną.
Jeśli pojawi się komunikat błędu, należy skontaktować się z serwisem.
MINIMALNA ŚREDNICA PODSTAWY GARNKA/PATELNI DLA
RÓŻNYCH PÓL GRZEWCZYCH
Aby zapewnić prawidłowe działanie płyty, naczynie musi zakrywać
jeden lub więcej punktów referencyjnych wskazanych na powierzchni
płyty i musi posiadać odpowiednią średnicę podstawy.
19
25
10
(Średnica podstawy naczynia w centymetrach)
JAK KORZYSTAĆ Z URZĄDZENIA
PIERWSZE UŻYCIE
Sekwencyjne ustawienie wymaganych parametrów w przypadku włączania płyty po raz pierwszy.
Aby wyregulować ustawienia w późniejszym czasie, wejść do menu Ustawienia " ".
1
2
Język
Wi-Fi
Aby wybrać żądany język, należy przewinąć listę, a następnie
zatwierdzić wybór.
Służy do konfiguracji połączenia pomiędzy urządzeniem a domową
siecią internetową (patrz arkusz szczegółów).
Jeśli połączenie Wi-Fi zostanie teraz skonfigurowane, data i godzina
zostaną automatycznie pobrane przez system.
Połączenie Wi-Fi można skonfigurować też później, a datę i godzinę
ustawić ręcznie już teraz.
3
Godzina
Służy do ustawienia czasu w mm:hh.
Format można później zmienić w ustawieniach systemu.
4
Data
Służy do ustawienia daty w formacie dd:mm:rrrr.
Format można później zmienić w ustawieniach systemu.
5
Moc
DALEJ
SKONFIGURUJ TERAZ
POMIŃ
ZAPAMIĘTAJ TRYB
DEMONSTRACYJNY :
Tryb używany w punktach
sprzedaży detalicznej do
prezentacji głównych funkcji
menu. Aby powrócić do
pierwotnej sekwencji menu,
należy nacisnąć przycisk
ustawień „ ” i odznaczyć tryb
demonstracyjny w sekcji menu
„Informacje”.
Po odznaczeniu trybu nacisnąć
przycisk ekranu głównego „ ”.
Służy do ustawienia maksymalnej mocy płyty, którą można wybrać spośród
następujących wartości: 2,5 kW – 4,0 kW – 6,0 kW – 7,2 kW – 11,0 kW.
UŻYWANIE EKRANU DOTYKOWEGO
-- W celu przeglądania menu, po prostu dotknąć ekranu, stukając lekko
palcem w wyświetlacz;
-- Prędkość przesuwania treści na ekranie zmienia się i może być
regulowana, w zależności od siły, z jaką palec dotyka ekranu;
-- W celu wybrania lub potwierdzenia wyboru, dotknąć ekranu zgodnie z
wybraną wartością lub pozycją menu;
6
DEMO SKLEPOWE
---
Aby wyświetlić poprzednie lub następne ekrany, nacisnąć
przeznaczone w tym celu przycisk "Dalej" i "Wstecz";
Poszarzone przyciski odpowiadają funkcjom, których w danym
momencie nie można wybrać.
PL
Instrukcja użytkowania i konserwacji
USTAWIENIA
Ustawienia płyty mogą zostać zmienione w dowolnym momencie. Aby zmienić ustawienia, nacisnąć przycisk "
".
Zegar sterujący
Umożliwia przejście do funkcji timera, gdy płyta jest wyłączona.
Wycisz
Służy do wyciszenia wszystkich dźwięków wskaźników płyty.
Blokada elementów sterujących
Umożliwia wyłączenie przycisków. Aby dezaktywować tryb, należy wykonać polecenia zgodnie z
instrukcjami na wyświetlaczu.
Służy do ustawienia mocy płyty zgodnie z indywidualnymi preferencjami użytkownika lub odpowiednio
do maksymalnej mocy znamionowej licznika sieci elektrycznej: 2,5kW – 4,0kW – 6,0kW – 7,2kW – 11,0kW.
Inne opcje - Zarządzanie mocą
Preferencje:
Godzina i data
Służy do ustawienia czasu przygotowania potrawy, daty, godziny i formatów.
Głośność alarmu
Służy do ustawienia głośności alarmu dla timera i przycisków.
Ustawienia wyświetlania - Jasność Służy do ustawienia jasności wyświetlacza, z możliwością wyboru pomiędzy trzema poziomami: wysoki, średni, niski.
Strefa geograficzna - Język
Służy do wyboru języka;
Wi-Fi
Umożliwia podłączenie urządzenia do sieci Wi-Fi (patrz w odpowiednim punkcie).
Informacja
Służy do wyświetlania informacji kontaktowych serwisu posprzedażnego, a także przejścia do trybu
demonstracyjnego lub przywracania ustawień fabrycznych płyty.
Aby dowiedzieć się, jak przeglądać menu płyty, należy wybrać tryb demonstracyjny i użyć funkcji Free Play.
USTAWIENIA WI-FI
Aby ustawić połączenie Wi-Fi, nacisnąć przycisk "
", wówczas na ekranie pojawi się napis "Wi-Fi".
Wi-Fi
Połącz z siecią
Aplikację Whirlpool można pobrać na swojego smartfona za pośrednictwem App Store.
Aby podłączyć swoje urządzenie, trzeba uruchomić tę aplikację.
Kod SAID
Kod SAID służy do skojarzenia urządzenia inteligentnego z urządzeniem AGD.
Jeśli etykieta z kodem SAID została zgubiona, trzeba skontaktować się z serwisem
technicznym.
Adres MAC
Adres MAC jest pokazywany na wyświetlaczu dla modułu Wi-Fi.
Wi-Fi
Wł.
Włączyć i wyłączyć połączenie z Wi-Fi, używając przycisku Wł./Wył.
7
Instrukcja użytkowania i konserwacji
CODZIENNA EKSPLOATACJA
WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE PŁYTY
Aby włączyć płytę, należy nacisnąć przycisk „ON” i przytrzymać przez ok. 1
sekundę, aż do momentu aktywowania się wyświetlacza.
Jeśli nie wybrano żadnej funkcji, płyta wyłączy się automatycznie po 10
sekundach.
Aby wyłączyć płytę, nacisnąć ponownie ten sam przycisk do momentu
wyłączenia wyświetlacza i dezaktywacji wszystkich pól grzejnych.
WYBÓR POLA GRZEJNEGO
Aby wybrać żądane pole grzejne na wyświetlaczu, należy nacisnąć
odpowiedni punkt na wyświetlaczu.
Wyłączanie pól grzejnych:
Wybrać pole grzejne na wyświetlaczu i nacisnąć przycisk „ ”.
Jeśli pole grzejne jest nadal gorące, w odpowiednim punkcie wyświetlacza
pojawia się wskaźnik ciepła resztkowego „ ”.
GORĄCE
WSKAŹNIK CIEPŁA RESZTKOWEGO
Gdy na polu grzejnym pojawia się symbol „ ”, oznacza to, że dane pole jest
nadal gorące. Po ostygnięciu pola grzejnego, symbol „ ” znika.
GORĄCE
GORĄCE
GORĄCE
GORĄC
Specjalne
Jeśli po wyłączeniu płyty niektóre pola są ciągle gorące, wskaźnik
ostrzegawczy nadal się wyświetla.
Specjalne
DODAJ NACZYNIE
Jeśli płyta nie wykryje naczynia, na wyświetlaczu pojawia się odpowiedni
komunikat ostrzegawczy.
AKTYWACJA/WYŁĄCZANIE PÓL GRZEJNYCH I DOSTOSOWYWANIE
POZIOMU MOCY
Aktywacja pól grzejnych:
1. Włączyć płytę. Jeżeli naczynie zostało już umieszczone na miejscu, płyta
wykryje je automatycznie. Wybrać sugerowaną strefę, aby móc wybrać moc.
2. Umieścić naczynie do gotowania na wybranym polu grzejnym,
upewniając się, że przykrywa ono jeden lub więcej punktów
referencyjnych na powierzchni płyty.
WYBÓR ELASTYCZNEJ STREFY GOTOWANIA
Elastyczna strefa gotowania składa się z kilku połączonych pól grzejnych,
które są kontrolowane przez system sterowania jako jedno pole.
Aby utworzyć strefę elastyczną:
Jeśli na płycie ustawiono już naczynie, wyświetlacz pokazuje dostępne pola,
po prostu nacisnąć przycisk „ ” w celu potwierdzenia.
Specjalne
DODAJ NACZYNIE
Aby utworzyć strefę elastyczną w sposób ręczny, przesunąć palec po
powierzchni i stopniowo połączyć żądane pola, kierując się strzałkami.
Niektóre kombinacje są niemożliwe ze względu na ich kształt oraz ze
względu na wykorzystanie innych pól.
*
* Użycie tej pozycji umożliwi wykorzystanie maksymalnego poziomu mocy.
Uwaga: Nie stawiać naczyń na wyświetlaczu.
W przypadku ustawienia naczynia na wyświetlaczu, płyta może nie
działać prawidłowo.
3. Po określeniu pola grzejnego, pojawia się ekran, który umożliwia
wybranie poziomu mocy.
4. Ustawić żądany poziom mocy, naciskając lub przesuwając palec poziomo
i potwierdzić za pomocą przycisku „ROZPOCZNIJ”.
Wybrany poziom mocy wyświetli się w punkcie wyświetlacza
odpowiadającym danemu polu grzejnemu.
1 2
3
4 5
F
BOOST
Specjalne
DODAJ NACZYNIE
Aby podzielić strefę elastyczną:
Po naciśnięciu na strefę, pojawia się odpowiedni ekran, na którym można
wybrać symbol „ ” umożliwiający podzielenie połączonych pól. Dzięki
temu można ponownie sterować oddzielnie każdym polem, przy czym
każde będzie miało ten sam poziom mocy.
3
3
1 2
3
3
4 5
BOOST ROZPOCZNIJ
Specjalne
ROZPOCZNIJ
Specjalne
DODAJ NACZYNIE
Każde pole grzejne posiada kilka poziomów mocy, które można regulować w
zakresie od „1” (minimum) do „18” (maksimum).
Za pomocą ekranu wyboru poziomu mocy można również wybrać funkcję
szybkiego podgrzewania, która wyświetla się na ekranie z przyciskiem „Boost”.
Uwaga: Jeśli naczynie nie może być stosowane na płycie indukcyjnej bądź nie
zostało prawidłowo umieszczone lub jest nieprawidłowej wielkości, pojawia się
następujący komunikat: “Nie wykryto żadnego naczynia na tym polu.” Jeśli naczynie
nie zostanie wykryte w ciągu 30 sekund od wyboru, dane pole grzejne wyłączy się.
8
3
3
Specjalne
PL
Instrukcja użytkowania i konserwacji
DODAJ NACZYNIE
Jeśli wykorzystywana jest strefa grzejna złożona z kilku pól, naczynie można
ustawić w dowolnym miejscu aktywnej strefy grzejnej. Płyta automatycznie
rozpozna rzeczywistą pozycję naczynia.
Aby dodać kolejne naczynie na aktywnej strefie grzejnej, należy użyć
polecenia „Dodaj naczynie”, umożliwiające wykrycie nowego naczynia przez
płytę.
BLOKADA ELEMENTÓW STERUJĄCYCH
Aby uniknąć włączenia płyty podczas czyszczenia lub zmiany ustawień
elementów sterujących podczas gotowania, istnieje opcja blokady płyty
za pomocą polecenia „ ” w „Ustawienia” „ ”. Panel sterowania jest
zablokowany, z wyjątkiem przycisku WYŁĄCZ. Aby ponownie włączyć
elementy sterujące, przesunąć palcem w kierunku górnej części wyświetlacza.
ZEGAR STERUJĄCY
Dostępna jest praktyczna opcja timera, który spełnia różne funkcje, nawet w
przypadku, gdy płyta jest wyłączona.
Aktywowanie timera:
1. Włączyć płytę.
2. Nacisnąć przycisk ustawień „ ” i wybrać timer „ ”.
3. Ustawić żądany czas w formacie gg:mm:ss.
Dostępne są trzy wstępnie ustawione wartości, aby ułatwić regulację
żądanego ustawienia czasu.
4. Nacisnąć przycisk „Rozpocznij”.
Jeśli po dokonaniu wyboru, w ciągu jednej minuty ekran nie zostanie
dotknięty, wówczas zgaśnie, pozostawiając wyświetlone wskazanie
odliczania czasu.
5. Po upływie ustalonego czasu rozlegnie się sygnał dźwiękowy.
Regulacja ustawień timera:
1. Włączyć płytę.
2. Nacisnąć przycisk ustawień „ ” i wybrać timer „ ”.
3. Nacisnąć środek ekranu i dostosować wartości.
Aby wyłączyć timer, nacisnąć „ANULUJ”.
Po upływie ustawionego na timerze czasu, będzie można ustawić nowy czas
lub wyłączyć timer.
USTAWIANIE PROGRAMATORA CZASOWEGO GOTOWANIA
Pola grzejne można zaprogramować tak, aby wyłączały się automatycznie.
Aby ustawić czas gotowania:
1. Wybrać pole grzejne i ustawić żądany poziom mocy.
2. Nacisnąć przycisk stopera „ ” , który wyświetla się na aktywnym polu
grzejnym.
3. Ustawić żądany czas w formacie gg:mm:ss.
4. Nacisnąć przycisk „Rozpocznij”.
W odpowiednim polu pojawi się pasek, który wraz z upływem czasu będzie
się stopniowo wypełniał.
Aby wyregulować ustawiony czas gotowania:
1. Nacisnąć poziom mocy.
2. Nacisnąć przycisk „ ”.
3. Wyregulować ustawiony czas gotowania.
Aby wyłączyć ustawiony czas gotowania, nacisnąć „ANULUJ”.
Czas gotowania ustawia się dla każdego pola i strefy elastycznej w ten sam
sposób.
3
1 2
5
BOOST
3
ROZPOCZNIJ
Specjalne
DODAJ NACZYNIE
3
hh
1
6
3
00:04:00
2
7
mm
3
8
ss
4
9
5
0
Wykonano
3:59
Specjalne
9
Instrukcja użytkowania i konserwacji
ULUBIONE
W dowolnym momencie, za pomocą przycisku „ ” można zapisać
w ulubionych przepis lub wstępnie ustawiony program gotowania,
wybierając żądaną porę dnia.
Sekcja ulubione jest wygodnym miejscem, w którym można zapisać w
jednej lub w wielu kategoriach najczęściej używane przepisy, zgodnie z
rodzajem dań spożywanych w określonych porach dnia:
ŚNIADANIE
OBIAD
KOLACJA
PRZEKĄSKA
DODANIE POZYCJI „ULUBIONE”
Po zakończeniu działania wszystkich funkcji automatycznego gotowania
pojawia się symbol „ ” wskazujący, że użyta właśnie metoda przygotowania
dania może zostać zapisana i dodana do wybranej kategorii. Wybrać jedną
lub więcej kategorii, podświetlając odpowiednie symbole.
Dobrej zabawy!
Twój przepis
Specjalne
PORY POSIŁKÓW
W „Ustawienia” (Menu Ulubione - Data i Czas), w pozycji „Pory posiłków”
można ustawić przedział godzinowy dla każdej kategorii (np.: śniadanie
7-9, obiad 12-14…).
TWORZENIE ULUBIONYCH
Na ekranie „Ulubione” (dostęp za pomocą bezpośredniego przycisku „
” na szklanej płycie), można zapisać wymaganą sekwencję (moc + czas) lub
metodę automatycznego gotowania w jednej z czterech proponowanych
kategorii.
Ta pozycja „ulubione” może być w dowolnym momencie regulowana.
PRZYGOTOWANIE 1
Specjalne
Special
PRZYGOTOWANIE 3
PRZYGOTOWANIE 2
DODAJ NACZYNIE
Utwórz ulubione
Zacznijmy od podstawowych informacji.
Jaki jest typ ulubionej opcji?
Funkcje ręczne
Automatyczne gotowanie
1 2
3
5
F
BOOST ROZPOCZNIJ
Nazwa
Obraz
POZIOM MOCY: 3
Czas gotowania 4:00
DALEJ
EDYCJA
Poziom mocy: 3 dla 4:00
Zapisz jako ulubione
NEXT
Wybrać jedną lub więcej kategorii, podświetlając odpowiednie symbole.
10
EDYCJA
Mięso/Drób
Cienkie plastry
Zapisz jako ulubione
NEXT
Podczas normalnego działania, w przypadku ustawienia czasu
gotowania, pojawia się symbol „ ” oznaczający, że użyty poziom mocy
oraz ustawiony uprzednio czas mogą zastać zapisane.
Ta funkcja jest przydatna, gdy użytkownik chce skorzystać z często
używanych metod przygotowania dań.
PL
Instrukcja użytkowania i konserwacji
FUNKCJE SPECJALNE
6 SENSE
Przycisk 6th Sense umożliwia włączenie funkcji automatycznego gotowania,
dzięki czemu można wybrać wiele metod gotowania różnego typu potraw.
Za pomocą tej funkcji, płyta włącza system wspomagający i zarządzający
wszystkimi etapami gotowania, począwszy od podgrzewania naczynia (z
lub bez tłuszczu) do podtrzymywania optymalnej temperatury podczas
gotowania.
W oparciu o wybraną metodę przygotowania potrawy, płyta zapewnia
instrukcje dla każdego kroku, proponując składniki oraz odpowiedni czas
ich dodania.
th
Po wybraniu „ ”, uzyskuje się dostęp do menu zawierającego różne
kategorie potraw (patrz tabela) oraz tryb spersonalizowany, który umożliwia
bezpośredni wybór różnych metod gotowania.
1 2
3
[Nazwa potrawy]
Metoda gotowania: Nazwa_podmetody
-Tryb: Nazwa_podmetody
*dostępne instrukcje/dalsze informacje
ROZPOCZNIJ
Następnie zostaje aktywowany etap gotowania i, jeśli w wyposażeniu,
wyświetla się pasek wstępnego nagrzewania, odnoszący się do naczynia
pustego lub zawierającego wodę albo olej.
Odgrzewanie
4 5
BOOST
F
Specjalne
OK
Specjalne
albo
Po wybraniu rodzaju potrawy, przechodzi się do drugiego ekranu, na
którym wybiera się jedną z proponowanych metod gotowania dla danej
kategorii i, w razie potrzeby, proponowane są warunki zapewniające
możliwie największą efektywność systemu (np. grubość mięsa).
Wybierz rodzaj potrawy
Mięso/Drób
Kolejny ekran wyświetla podsumowanie, w razie potrzeby, ewentualne
rady (np. użycie odpowiednich akcesoriów).
Ryby
Postęp gotowania można monitorować w dowolnym momencie poprzez
naciśnięcie aktywnego pola (uważać, aby nie nacisnąć „ ”).
Ekran wyświetla stan postępu oraz liczbę wszystkich etapów wymaganych
w danej metodzie przygotowania potrawy.
Heating UP
INFO Krok 2 z 3
Wybierz metodę gotowania
GRILLOWANIE
SMAŻENIE NA PATELNI
GOTOWANIE
SMAŻENIE
Np.: Dodaj potrawę do naczynia
REGULACJA
Warzywa
USTAW CZAS
WYKONANO
Special
Sosy/zupy
Wybierz tryb podmetody
Warunek 1
Warunek 2
Po wybraniu wszystkich wymaganych funkcji, na ekranie wyświetlają się
dostępne pola grzejne, pozwalając użytkownikowi na wybór właściwego. Jak
pokazano na rysunku, ważne jest, aby podczas automatycznego gotowania
naczynie było zawsze umieszczone na dwóch polach i przykrywały oba
kółka. W tym celu, na ekranie wyświetlane są pola, które są już uważane za
połączone.
(Jedyny wyjątek stanowi funkcja moka, w przypadku której proponowane
jest użycie tylko jednego pola).
Dopiero po naciśnięciu przycisku „WYKONANO”, system przechodzi do
kolejnego etapu wymaganego w danej metodzie przygotowania potrawy.
Na tym samym ekranie (nie podczas wstępnego nagrzewania) można
również wybrać czas gotowania lub w celu zakończenia działania można
nacisnąć przycisk „ ”.
Trzeci symbol (Regulacja) zapewnia możliwość kontrolowania i
precyzyjnego ustawiania tempa gotowania. Jest to idealne rozwiązanie
w przypadku, gdy użytkownik pragnie dostosować tempo gotowania do
własnych upodobań.
Na ekranie można również wybrać jeden z kolejno następujących po sobie
5 poziomów, (+1, +2 or -1, -2), dzięki czemu system stopniowo dostosowuje
moc i temperaturę.
-2 -1
0
+1 +2
2
Normalny poziom mocy
Ustaw czas gotowania
ok
DODAJ NACZYNIE
Po zakończeniu poszczególnych kroków, w przypadku ustawienia czasu
gotowania lub naciśnięcia przycisku „ ”, działanie funkcji zostaje
zakończone.
Specjalne
Dobrej
zabawy!
Specjalne
DODAJ NACZYNIE
11
Instrukcja użytkowania i konserwacji
Poniższa tabela zawiera podsumowanie wszystkich kroków nawigacji dla
funkcji automatycznego gotowania z podziałem na kategorie produktów,
metody gotowania oraz, jeśli dotyczy, metody przygotowania potraw z
kompletnymi przepisami.
Tabela nie zawiera wszystkich niezbędnych szczegółów dotyczących ilości
lub innych ustawień, które mogą być wymagane przy wyborze metod
przygotowania potraw.
Możliwe metody przygotowania potraw
KATEGORIA
PRODUKTÓW
SPOŻYWCZYCH
METODA
GOTOWANIA
Mięso/Drób
Grillowanie, smażenie na patelni, gotowanie, smażenie
Ryby
Grillowanie, smażenie na patelni, gotowanie, smażenie
Warzywa
Grillowanie, smażenie na patelni, gotowanie, smażenie
Sosy, gęste sosy,
zupy
Sosy (smażenie sauté, gotowanie na wolnym ogniu, beszamel)
Zupy (smażenie sauté, gotowanie na wolnym ogniu, zupa-krem)
Deser
Budyń, panna cotta, rozpuszczona czekolada, naleśniki,
rice pudding
Jajka
Smażone jajko, omlet, gotowanie (gotowane jajko, jajko na
miękko), frittata, jajecznica
Ser
Grillowanie, smażenie na patelni, fondue
Makaron i ryż
Grillowanie, smażenie na patelni, risotto
Napoje
Gotowanie na wolnym ogniu (mleko), woda (gotowanie,
gotowanie na wolnym ogniu), moka
Niestandardowe
Gotowanie, grillowanie, smażenie na patelni, gotowanie
na wolnym ogniu, roztapianie
ROZTAPIANIE
Idealna metoda gotowania pozwalająca zwiększać lub utrzymywać temperaturę
odpowiednią do topienia lub rozmrażania takich produktów spożywczych jak
czekolada, masła, lub generalnie, delikatne metody przygotowania potraw (np.
kremów), uniemożliwiające przywieranie do spodu naczynia.
GOTOWANIE NA WOLNYM OGNIU
Idealna metoda gotowania pozwalająca zwiększać lub utrzymywać
temperatury odpowiednie w celu gotowania i wolnego odparowania
płynów, w przypadku metod przygotowania potraw wymagających
długiego czasu gotowania: sosów, zup, rosołów, a także dań zawierających
płyny, które należy powoli gotować, utrzymując w stanie wrzenia.
Tempo gotowania może zostać w dowolnej chwili dostosowane przy
użyciu przycisków „+” i „−” na wyświetlaczu.
Jakość i rodzaj naczynia mogą mieć wpływ na rezultaty lub czas gotowania.
GOTOWANIE*
Idealna metoda gotowania umożliwiająca podgrzewanie wody i zwiększanie
temperatury do temperatury kontrolowanego wrzenia po zagotowaniu,
dzięki czemu unika się rozpryskiwania wody oraz strat energii. Gdy woda
zaczyna wrzeć, płyta wyświetla komunikat ostrzegawczy i emitowany jest
alarm. Po usłyszeniu alarmu, należy tylko dodać soli i przypraw.
Kiedy funkcja jest aktywna, system ostrzega użytkownika, że ustawione na
płycie naczynie jest puste (brak wody) lub że woda się wygotowała.
Tempo gotowania może zostać w dowolnej chwili dostosowane przy
użyciu przycisków „+” i „−” na wyświetlaczu.
Jakość i rodzaj naczynia mogą mieć wpływ na rezultaty lub czas gotowania.
SMAŻENIE NA PATELNI*
Idealna metoda gotowania pozwalająca zwiększać lub utrzymywać
temperatury odpowiednie dla wszystkich metod przygotowania potraw,
które wymagają użycia patelni i zawierające takie składniki jak pokrojona
cebula (oraz z użyciem maksimum centymetrowej grubości warstwy oleju)
lub użycia pustych naczyń do produktów spożywczych przeznaczonych do
12
szybkiego gotowania, mięs oraz smażonych warzyw.
Po ustawieniu na płycie patelni, a następnie nałożeniu składników potrawy, płyta
uruchamia etap wstępnego nagrzewania. Wyświetlane jest ostrzeżenie oraz
emitowany jest alarm, aby wskazać dokładny moment, w którym należy dodać
składniki potrawy, w oparciu o wybraną kategorię produktów spożywczych.
Podczas oczekiwania na potwierdzenie przez użytkownika, system nadal
podgrzewa naczynie na kontrolowanym poziomie, co zapobiega nadmiernemu
nagrzaniu patelni oraz składników potrawy, a także stratom energii.
W idealnych warunkach, funkcja powinna być używana wtedy, gdy patelnia i
składniki potrawy mają temperaturę pokojową, stosując odpowiednie akcesorium.
Nie używać przykrywki podczas fazy wstępnego nagrzewania.
Tempo gotowania może zostać w dowolnej chwili dostosowane przy
użyciu przycisków „+” i „−” na wyświetlaczu.
GRILLOWANIE*
Idealna metoda pozwalająca zwiększać lub utrzymywać temperatury
odpowiednie dla wszystkich metod przygotowania potraw, które
wymagają użycia kratki do grillowania, mięsa, ryb, warzyw oraz sera.
Po ustawieniu na płycie kratki go grillowania, płyta uruchamia etap
wstępnego nagrzewania. Wyświetlane jest ostrzeżenie oraz emitowany jest
alarm, aby wskazać dokładny moment, w którym należy dodać składniki
potrawy, w oparciu o wybraną kategorię produktów spożywczych.
Podczas oczekiwania na potwierdzenie przez użytkownika, system nadal
podgrzewa akcesorium na kontrolowanym poziomie, co zapobiega
nadmiernemu nagrzaniu kratki do grillowania oraz stratom energii.
W idealnych warunkach, ta funkcja powinna być używana, gdy kratka do
grillowania ma temperaturę pokojową.
Tempo gotowania może zostać w dowolnej chwili dostosowane przy
użyciu przycisków „+” i „−” na wyświetlaczu.
Jeśli nie korzysta się z kratki do grillowania specjalnie zaprojektowanej do
tego celu, należy szczególnie uważać podczas używania po raz pierwszy
funkcji grillowania, gdyż jakość podstawy może mieć wpływ na długość
wstępnego nagrzewania, a naczynia o bardzo cienkich dnach mogą w
krótkim czasie osiągnąć wysoką temperaturę.
SMAŻENIE*
Idealna metoda pozwalająca zwiększać lub utrzymywać temperatury
odpowiednie dla wszystkich metod przygotowania potraw, które
wymagają całkowitego zanurzenia w oleju produktów spożywczych, bez
względu na to, czy są one świeże czy zamrożone.
Po ustawieniu na płycie patelni oraz nałożeniu składników potrawy, płyta
uruchamia etap wstępnego nagrzewania.
Wyświetlane jest ostrzeżenie oraz emitowany jest alarm, aby wskazać
dokładny moment, w którym należy dodać składniki potrawy, w oparciu o
wybraną kategorię produktów spożywczych.
Podczas oczekiwania na potwierdzenie przez użytkownika, system nadal
podgrzewa naczynie na kontrolowanym poziomie, co zapobiega nadmiernemu
nagrzaniu patelni oraz składników potrawy, a także stratom energii.
W idealnych warunkach, funkcja powinna być używana wtedy, gdy patelnia
i składniki potrawy mają temperaturę pokojową, stosując odpowiednie
akcesorium.
Nie używać przykrywki podczas fazy wstępnego nagrzewania.
Podczas korzystania z tej funkcji, zaleca się używanie tłuszczów odpowiednich
do smażenia, takich jak różne rodzaje olejów z pestek. Należy nadzorować
pierwsze gotowanie na nowym rodzaju tłuszczu.
Zaleca się używanie przednich pól grzejnych w celu lepszego kontrolowania
tempa gotowania.
Tempo gotowania może zostać w dowolnej chwili dostosowane przy
użyciu przycisków „+” i „−” na wyświetlaczu.
MOKA*
Ta funkcja zapewnia automatyczne przygotowanie kawy. Cykl grzania może
być aktywowany poprzez wybór odpowiedniej funkcji w menu, a sygnał
dźwiękowy poinformuje, że kawa jest gotowa. Funkcja ta jest zaprogramowana
tak, aby wyłączać się automatycznie, co zapobiega rozlewaniu kawy. Podczas
pierwszego użycia należy sprawdzić, czy opisane warunki są spełnione. W
idealnych warunkach, funkcja powinna być używana wtedy, gdy kawa i woda
mają temperaturę pokojową, stosując odpowiednie akcesorium.
PL
Instrukcja użytkowania i konserwacji
* Przy korzystaniu z tych funkcji, zalecane jest użycie przeznaczonych do
tego naczyń:
• do gotowania: WMF SKU: 07.7524.6380
• do smażenia na patelni: WMF SKU: 05.7528.4021
• do grilowania: WMF SKU: 05.7650.4291
• do smażenia: WMF SKU: 07.7520.6380
• do Moka, Bialetti: MOKA INDUZIONE 3TZ ANTRACITE
CHEF CONTROL
Funkcja dzieli płytę na trzy pola grzejne, włączając je jednocześnie na
wstępnie ustalonym poziomie mocy. Pozwala to na przenoszenie naczyń z
jednego pola na inne i gotowanie w różnych temperaturach, nie zmieniając
wybranego poziomu mocy.
Wybierz tryb specjalny
Uwaga: Nie należy poruszać patelnią lub garnkiem podczas pierwszej minuty
podgrzewania, aby umożliwić optymalne działanie płyty.
+
+
+
FlexiFull
+
Chef Control
Specjalne
FUNKCJE SPECJALNE
Naciskając przycisk „
DODAJ NACZYNIE
”, można włączyć funkcję Flexifull i Chef Control.
Wysoka
+
+
Niski
+
FLEXIFULL
Funkcja ta pozwala na używanie całej płyty jako jednego pola grzejnego.
+
Aby włączyć funkcję Flexifull:
1. Ustawić naczynie do gotowania na płycie.
(Może również zostać ustawione później).
2. Nacisnąć przycisk „ ” i wybrać funkcję Flexifull.
3. Ustawić żądany poziom mocy.
4. Nacisnąć przycisk „Rozpocznij”.
Ustawiony poziom mocy pojawia się na wyświetlaczu.
5. Aby dodać kolejne naczynia, należy użyć polecenia „Dodaj naczynie” .
6. Aby wyłączyć tę funkcję, nacisnąć „WYJŚCIE”.
Średnie
WYJŚCIE
DODAJ NACZYNIE
Wybierz tryb specjalny
FlexiFull
+
+
+
+
Chef Control
Specjalne
DODAJ NACZYNIE
3
1 2
WYJŚCIE
DODAJ NACZYNIE
3
4 5
BOOST
ROZPOCZNIJ
DODAJ NACZYNIE
13
Instrukcja użytkowania i konserwacji
TABELA GOTOWANIA
POZIOM MOCY
TYP GOTOWANIA
ZALECANE UŻYCIE
Dodatkowe wskazówki dotyczące praktyki i preferencji gotowania
Maksymalna
moc
Boost
Szybkie podgrzewanie
Doskonały do szybkiego podgrzewania potraw lub gotowania wody i
innych płynów.
Smażenie, gotowanie
Doskonały do przyrumieniania, podgotowywania, smażenia produktów
głęboko zamrożonych, szybkiego doprowadzania płynów do wrzenia.
14 - 18
Przyrumienianie, smażenie w
małej ilości tłuszczu, gotowanie,
grillowanie
Przyrumienianie, gotowanie,
duszenie, smażenie w małej
ilości tłuszczu, grillowanie
10 - 14
Gotowanie, duszenie, smażenie
w małej ilości tłuszczu, grillowanie,
gotowanie aż do uzyskania
kremowej konsystencji
5-9
Gotowanie, gotowanie na
wolnym ogniu, zagęszczanie,
kremowanie
Roztapianie, rozmrażanie
1-4
Utrzymywanie potraw w cieple,
kremowanie risotto
Zerowy
poziom mocy
-
Doskonały do smażenia w małej ilości tłuszczu, podtrzymywania wrzenia,
gotowania i grillowania.
Doskonały do smażenia w małej ilości tłuszczu, podtrzymywania delikatnego
wrzenia, gotowania, grillowania i wstępnego podgrzewania naczyń.
Doskonały do duszenia, podtrzymywania delikatnego wrzenia, gotowania i
grillowania (przez dłuższy czas).
Doskonały do przepisów wymagających długiego gotowania (ryż, sosy, pieczenie,
ryby) z płynnymi dodatkami (np. wodą, winem, bulionem, mlekiem) i do zagęszczania
potraw z makaronu.
Idealny do potraw wymagających długiego gotowania (ilość poniżej 1 litra: ryż,
sosy, pieczenie, ryby) z płynnymi dodatkami (np. wodą, winem, bulionem, mlekiem).
Doskonały do zmiękczania masła, delikatnego roztapiania czekolady,
rozmrażania niewielkich porcji artykułów spożywczych.
Doskonały do utrzymywania temperatury niewielkich porcji świeżo
przygotowanego jedzenia lub utrzymywania temperatury talerzy, na których
będą podawane dania, a także do gotowania kremowego risotto.
Płyta w trybie gotowości lub wyłączenia (płyta grzewcza może być nadal gorąca ze
względu na ciepło pozostałe po gotowaniu, na co wskazuje symbol „ ”).
HOT
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
!
OSTRZEŻENIE
• Nie wolno stosować urządzeń czyszczących parą.
• Przed czyszczeniem należy upewnić się, że pola grzejne są wyłączone oraz że nie wyświetla się wskaźnik ciepła
resztkowego " ".
GORĄCE
Ważne:
• Nie używać gąbek ściernych ani myjek, gdyż mogą one uszkodzić
szklaną powierzchnię.
• Po każdym użyciu należy oczyścić płytę (gdy jest zimna), aby usunąć
osady i plamy powstałe od resztek żywności.
• Cukier oraz potrawy o wysokiej zawartości cukru niszczą płytę i
należy je niezwłocznie usuwać z jej powierzchni.
• Sól, cukier i piasek mogą rysować szklaną powierzchnię.
• Należy używać miękkiej ściereczki, chłonnych ręczników kuchennych
lub specjalnego przyrządu do czyszczenia płyty (postępować
zgodnie z instrukcją producenta).
• Płyny rozlane na pola grzewczych mogą powodować przesuwanie
się lub wibrowanie naczyń do gotowania.
• Po wyczyszczeniu płyty należy ją dokładnie osuszyć.
14
Jeśli na szklanej płycie pojawia się logo iXelium™, oznacza to, że płyta
została poddana obróbce w technologii iXelium™, zapewniającej unikalne
wykończenie Whirlpool, które pozwala uzyskać doskonałe wyniki
czyszczenia oraz umożliwia dłuższe utrzymanie lśniącej powierzchni
płyty.
W celu oczyszczenia płyt iXelium™, postępować zgodnie z poniższymi
zaleceniami:
• Używać miękkiej ściereczki (najlepiej z mikrofibry) nawilżonej wodą
lub płynem do czyszczenia.
• Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy pozostawić mokrą ściereczkę
na powierzchni płyty na kilka minut.
PL
Instrukcja użytkowania i konserwacji
Wi-Fi NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA (FAQ)
Jakie protokoły WiFi są obsługiwane?
Zainstalowany adapter WiFi obsługuje standardy przesyłania danych
WiFi b/g/n dla krajów europejskich.
ale to w dużej mierze zależy od materiału, z jakiego zbudowane są
ściany. Możesz sprawdzić siłę sygnału docierającego do urządzenia,
umieszczając obok niego swoje urządzenie typu smart.
Jakie ustawienia należy skonfigurować w oprogramowaniu routera?
Wymagane są następujące ustawienia routera: włączone 2.4 GHz, WiFi
b/g/n, aktywne DHCP i NAT.
Co mogę zrobić, jeśli moje połączenie bezprzewodowe nie dociera
do urządzenia?
Aby rozszerzyć zasięg swojego domowego WiFi, możesz użyć specjalnych
urządzeń takich jak punkty dostępu, wzmacniacze sygnału WiFi oraz
adaptery sieciowe power line (niedostarczane w komplecie z urządzeniem).
Która wersja WPS jest obsługiwana?
WPS 2.0 lub wyższa. Sprawdź dokumentację routera.
Czy są jakieś różnice między używaniem smartfona (lub tabletu) z
systemem Android a używaniem smartfona (lub tabletu) z systemem
iOS?
Można używać dowolnego systemu operacyjnego, nie ma to znaczenia.
Czy zamiast routera mogę używać funkcji tetheringu z telefonu
komórkowego z siecią 3G?
Tak, lecz usługi chmury są zaprojektowane dla urządzeń na stałe połączonych
z internetem.
Jak mogę sprawdzić czy moje domowe połączenie internetowe
działa a funkcja łączności bezprzewodowej jest włączona?
Możesz poszukać swojej sieci na swoim urządzeniu typu smart. Wyłącz
wszystkie inne połączenia transmisji danych, zanim spróbujesz wyszukać
swoją sieć.
Jak mogę sprawdzić, czy urządzenie jest podłączone do mojej
domowej sieci bezprzewodowej?
Wejdź w konfigurację routera (sprawdź instrukcję obsługi routera) i
sprawdź czy adres MAC urządzenia jest wymieniony na liście urządzeń
połączonych z Twoją siecią bezprzewodową.
Gdzie mogę znaleźć adres MAC urządzenia?
Wciśnij przycisk “Settings” a następnie naciśnij na ikonę WiFi lub spójrz
na swoje urządzenie: Zobaczysz etykietę z adresami SAID i MAC. Adres
Mac składa się z kombinacji cyfr i liter zaczynających się od “88:e7”.
Jak mogę sprawdzić, czy w urządzeniu włączona jest funkcja
łączności bezprzewodowej ?
Użyj swojego urządzenia typu smart oraz aplikacji 6th Sense Live, aby
sprawdzić czy sieć urządzenia jest widoczna i połączona z chmurą.
Czy jest coś, co może uniemożliwić dotarcie sygnału do urządzenia?
Sprawdź czy urządzenia, które połączyłeś z siecią nie zużywają całej
dostępnej szerokości pasma.
Upewnij się, czy ilość urządzeń z włączoną funkcją połączenia z WiFi nie
przekracza maksymalnej liczby dozwolonej dla routera.
Jak daleko powinien być ustawiony router od urządzenia?
Zazwyczaj sygnał WiFi jest wystarczająco mocny, aby objąć kilka pokoi,
Gdzie mogę znaleźć nazwę i hasło do mojej sieci bezprzewodowej?
Sprawdź w dokumentacji routera. Zazwyczaj na routerze jest nalepka z
informacją, że trzeba sprawdzić ustawienia routera, używając połączonego
z nim urządzenia.
Co mogę zrobić, jeśli mój router używa kanału WiFi moich sąsiadów?
Wymuś na routerze korzystanie z kanału twojej domowej sieci WiFi.
Co mogę zrobić, jeśli symbol
pojawi się na wyświetlaczu lub
urządzenie nie jest w stanie uzyskać stabilnego połączenia z moim
domowym routerem?
Możliwe, że urządzenie zdołało połączyć się z routerem, ale nie może
połączyć się z Internetem. Aby połączyć urządzenie z internetem, należy
sprawdzić ustawienia routera oraz dostawcy Internetu.
Ustawienia routera: NAT musi być włączone, zapora (firewall) oraz DHCP
muszą być odpowiednio skonfigurowane. Obsługiwane szyfrowanie hasła:
WEP, WPA,WPA2. Aby wypróbować inny rodzaj szyfrowania, skorzystaj z
informacji zamieszczonych w instrukcji obsługi routera.
Ustawienia dostawcy Internetu: Jeśli Twój dostawca Internetu określił liczbę
adresów MAC, które mogą połączyć się z Internetem, możesz nie być w
stanie połączyć swojego urządzenia z chmurą. Adres MAC urządzenia jest
jego unikalnym identyfikatorem. Zapytaj swojego dostawcę Internetu, jak
połączyć z Internetem urządzenia inne niż komputery.
Jak mogę sprawdzić czy dane są przesyłane?
Po skonfigurowaniu ustawień sieci wyłącz urządzenie, odczekaj 20 sekund
i ponownie włącz urządzenie: Sprawdź, czy aplikacja pokazuje status UI
urządzenia.
Niektóre ustawienia pojawiają się w aplikacji w ciągu kilku sekund.
Jak mogę zmienić swoje konto Whirlpool i jednocześnie mieć cały
czas połączenie z moimi urządzeniami?
Możesz stworzyć nowe konto, ale pamiętaj, aby usunąć swoje urządzenia
ze swojego starego konta zanim przeniesiesz je na nowe konto.
Zmieniłem router – co muszę zrobić?
Możesz albo zachować te same ustawienia (nazwa sieci i hasło) albo
usunąć poprzednie ustawienia z urządzenia i skonfigurować je na nowo.
USUWANIE USTEREK
•
•
•
Sprawdzić, czy zasilanie elektryczne nie zostało wyłączone.
Jeżeli po użyciu płyty nie można jej wyłączyć, należy odłączyć ją od
zasilania elektrycznego.
Jeśli płyta grzewcza jest włączona a na wyświetlaczu pojawiają
się kody alfanumeryczne, sprawdzić poniższą tabelę, by uzyskać
instrukcje działania.
Kod błędu
Opis
Możliwe przyczyny
Rozwiązanie
C81, C82
Panel sterowania wyłącza się z
powodu zbyt wysokich
temperatur.
Temperatura wewnętrzna części
elektronicznych jest zbyt wysoka.
Poczekać, aż płyta ostygnie przed
ponownym użyciem.
F02, F04
Napięcie przyłącza jest
nieprawidłowe.
Czujnik wykrywa rozbieżność
pomiędzy napięciem urządzenia
oraz napięciem zasilania sieciowego.
Odłączyć płytę od zasilania
sieciowego i sprawdzić połączenie
elektryczne.
F01, F06, F12, F13, F25,
F34, F35, F36, F37, F41,
F47, F58, F61, F76
Odłączyć płytę od zasilania elektrycznego. Zaczekać kilka sekund, a następnie podłączyć płytę do zasilania elektrycznego.
Jeśli problem występuje nadal, skontaktować się z lokalnym autoryzowanym serwisem i podać kod błędu pojawiający
się na wyświetlaczu.
15
Instrukcja użytkowania i konserwacji
ODGŁOSY PRACY URZĄDZENIA
Płyty grzewcze indukcyjne mogą generować świsty lub trzaski podczas
normalnej pracy.
Hałasy te pochodzą w rzeczywistości z garnków i są związane z cechami
dna (przykładowo, kiedy dno wykonane jest z kilku warstw materiału
lub jest nierówne).
Hałasy te mogą się różnić w zależności od używanych garnków i rondli
oraz od ilości jedzenia, jaka znajduje się wewnątrz. Nie stanowi to wady.
SPRAWDZONE DZIAŁANIE
Poniżej znajduje się tabela stworzona w celu ułatwienia korzystania z
naszych produktów.
Sprawdzone działanie
Sprawdzone pozycje działania
Dystrybucja ciepła, „Naleśniki"
test według EN 60350-2 §7.3
Moc nagrzewania, „Frytki"
test według EN 60350-2 §7.4
Roztapianie i podtrzymywanie ciepła, „Czekolada"
Gotowanie na wolnym ogniu, „Pudding ryżowy"
EKOLOGICZNE PROJEKTOWANIE: Test przeprowadzono zgodnie z przepisami, łącząc wszystkie pola grzejne na płycie w jedno lub aktywując funkcję FlexiFull.
SERWIS TECHNICZNY
PRZED SKONTAKTOWANIEM SIĘ Z SERWISEM NALEŻY:
1. Sprawdzić, czy nie można samodzielnie rozwiązać problemu,
zgodnie z zaleceniami opisanymi w paragrafie USUWANIE
USTEREK.
2. Wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie, aby sprawdzić, czy usterka
nie ustąpiła.
JEŚLI PO PRZEPROWADZENIU POWYŻSZYCH CZYNNOŚCI
URZĄDZENIE NADAL NIE DZIAŁA PRAWIDŁOWO, NALEŻY
SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAJBLIŻSZYM AUTORYZOWANYM SERWISEM
TECHNICZNYM.
Aby otrzymać pomoc, należy zadzwonić pod numer znajdujący
się w karcie gwarancyjnej lub postępować zgodnie z instrukcjami
zamieszczonymi na stronie www‌.‌whirlpool‌.‌eu.
Kontaktując się z naszym serwisem posprzedażnym, należy zawsze
podać:
• krótki opis usterki;
• dokładny typ i model urządzenia;
Type: XXX
Mod.: XXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Made in X
16
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
01
XXXX XXX XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX XXXX XXXXX
•
numer serwisowy (numer po słowie "Service" na tabliczce
znamionowej). Numer serwisowy znajduje się również w karcie
gwarancyjnej;
•
•
dokładny adres;
numer telefonu.
Jeśli konieczna będzie naprawa, należy zwrócić się do autoryzowanego
serwisu technicznego (zapewni to gwarancję zastosowania oryginalnych
części zamiennych oraz właściwie przeprowadzonej naprawy).
860 mm
4 mm
510 mm
53 mm
483 mm
832 mm
0
863 + 2 mm
Min. 50 mm
0
840 + 2 mm
0
R = Min. 6.5 mm
Max. 8 mm
490 + 2 mm
65mm
min. 45mm
min. 20mm
60mm
100mm
15mm
min. 5mm
min. 550mm
min. 20mm
60mm
min. 20mm
min. 5mm
min. 45mm
min. 550mm
min. 20mm
17
x4
1
2
x4
2mm
3
2
1
x4
18
90°C
220-240V~
220-240V~
380-415V 3 N~
380-415V 2 N~
AU-UK-IRL
220-240V3~
BE
230V 2 Phase 2N~
R
S
T
=E
N
NL
black-nero-negro-preto-μαύροσ-must-melns-juodas-czarny-schwarz-noir-zwart-negru
черно-црн-črna-crno-черный-чорний-қара-černá-čierna-fekete-svart-musta-svart-sort
siyah-dubh
brown-marrone-marrón-marrom-καφέ-pruun-brūns-rudas-brązowy-braunen-brun-bruin
maro-кафяв-браон-rjava-smeđ-коричневый-коричневий-қоңыр-hnědý-hnedý-barna
brunt-ruskea-brunt-brun-kahverengi-donn
blue (gray)-blu (grigio)-azul (gris)-azul (cinza)-μπλε (γκρι)-sinine (hall)-zila (pelēka)
mėlyna(pilkas)-niebieski (szary)-blau (grau)-bleu (gris)-blauw (grijs)-albastru (gri)
синьо (сиво)-плава (сива)-modro(sivo)-plava (siva)-синий (серый)-синій (сірий)
көк (сұр)-modrý (šedá)-modrý(sivá)-kék (szürke)-blå (grå)-sininen (harmaa)-blå (grå)
blåt (gråt)-mavi (gri)-gorm (liath)
yellow/green-giallo/verde-amarillo/verde-amarelo/verdeκίτρινο/πράσινο-kollane/roheline
dzeltens/zaļš-geltona/žalia-żółty/zielony-gelb/grün-jaune/vert-geel/groen-galben/verde
жълто/зелено-жуто/зелена-rumeno/zeleno-žuto/zelena-желтый/зеленый-gul/grønn
жовтий/зелений-жасыл/сары-žlutá/zelená-žltá/zelená-sárga/zöld-keltainen/vihreä
gul/grön-gul/grøn-sarı/yeşil-buí/glas
blue-blu-azul-azul-μπλε-sinine-zila-mėlyna-niebieski-blau-bleu-blauw-albastru-синьо
плава-modro-plava-синий-синій-көк-modrý-modrý-kék-blå-sininen-blå-blåt-mavi-gorm
400011390766
19
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising