Whirlpool | US 20RU | Instruction for Use | Whirlpool US 20RU Uživatelská příručka

Whirlpool US 20RU Uživatelská příručka
NÁVOD K POUŽITÍ
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE
RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ
VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ
OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NEPOUŽÍVÁNÍ
SPOTŘEBIČE
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
JAK UCHOVÁVAT, ZMRAZOVAT A
ROZMRAZOVAT POTRAVINY
POPIS SPOTŘEBIČE
POPIS VNITŘNÍHO VYBAVENÍ
JAK POUŽÍVAT SPOTŘEBIČ
POUŽITÍ DÁVKOVAČE LEDU A VODY
POUŽITÍ AUTOMATICKÉHO VÝROBNÍKU
LEDU
VÝMĚNA VLOŽKY VODNÍHO FILTRU
JAK ODSTRANIT PORUCHU
SERVIS
220
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE
Spotřebič, který jste zakoupili, je určen výhradně
k použití v domácnosti.
Po vybalení spotřebiče se přesvědčte, zda není
poškozený a zda dveře dokonale přiléhají.
Případná poškození je třeba nahlásit prodejci do
24 hodin od dodání spotřebiče.
Instalaci a elektrické připojení spotřebiče smí
provádět pouze kvalifikovaný odborník podle
pokynů výrobce a v souladu s platnými místními
bezpečnostními předpisy.
Před použitím vnitřek spotřebiče vymyjte.
Doporučujeme Vám, abyste se zapojením
spotřebiče počkali nejméně dvě hodiny, aby
chladící okruh mohl dokonale fungovat.
RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ
1. Obal
Obal je ze 100 % recyklovatelného materiálu a je
označen recyklačním znakem. Při likvidaci se řiďte
místními předpisy pro odstraňování odpadu.
Obalové materiály (plastové sáčky, polystyrén
apod.) mohou být pro děti nebezpečné, proto je
třeba odstranit obalový materiál z jejich dosahu.
2. Likvidace
Spotřebič byl vyroben z recyklovatelného
materiálu.
Tento spotřebič je označený v souladu s
evropskou směrnicí 2002/96/ES o likvidaci
elektrického a elektronického zařízení (WEEE).
Zajištěním správné likvidace tohoto spotřebiče
pomůžete zabránit případným negativním
důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví, ke
kterým by nevhodnou likvidací tohoto spotřebiče
mohlo dojít.
Symbol
na výrobku nebo k němu
přiložených dokladech udává, že tento spotřebič
nesmí být likvidován spolu s domácím odpadem,
ale je ho nutné odevzdat do sběrného místa pro
recyklaci elektrického a elektronického zařízení.
Jestliže už nechcete spotřebič používat,
znehodnoťte ho odříznutím elektrického
přívodního kabelu a odstraňte police a dveře, aby
se děti nemohly zavřít uvnitř.
Při likvidaci spotřebiče se řiďte místními předpisy
pro odstraňování odpadu a odevzdejte ho do
příslušného sběrného dvora; nenechávejte ho bez
dozoru ani jen na několik dní, protože pro děti
představuje možný zdroj nebezpečí.
Další informace o likvidaci, rekuperaci a recyklaci
tohoto spotřebiče získáte na příslušném místním
úřadě, v podniku pro sběr domácího odpadu nebo
v obchodě, kde jste spotřebič zakoupili.
Informace:
Tento spotřebič neobsahuje CFC. Chladicí okruh
obsahuje R134a (HFC) ani R600a (HC) (viz
typový štítek uvnitř spotřebiče).
Pro majitele spotřebičů obsahujících isobutan
(R600a): isobutan je přírodní plyn bez škodlivých
účinků na životní prostředí, ale je hořlavý. Je tedy
nutné se přesvědčit, že nedošlo k poškození
trubek chladicího okruhu.
Prohlášení o souladu s předpisy
• Tento spotřebič je určen k uchovávání potravin
a byl vyroben v souladu s předpisem (ES) č.
1935/2004.
• Tento spotřebič byl navržen, zkonstruován a
prodán v souladu s:
- bezpeènostními cíli smìrnice “Nízké napìtí”
2006/95/ES (která nahrazuje 73/23/EHS a
následná znìní);
- požadavky na ochranu směrnice “EMC”
89/336/EHS ve znění směrnice 93/68/EHS.
Elektrické zabezpečení spotřebiče je zajištěno
pouze v případě správného připojení k účinnému
uzemňovacímu zařízení odpovídajícímu
předpisům.
221
VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ
INSTALACE
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
• Ke stěhování a instalaci spotřebiče jsou nutné
minimálně dvě osoby.
• Při přemísťování dejte pozor, abyste
nepoškodili podlahy (např. parkety).
• Během instalace se přesvědčte, zda
chladnička nepoškodila přívodní kabel.
• Přesvědčte se, zda chladnička nestojí v
blízkosti tepelného zdroje.
• Nad spotřebičem a po jeho stranách ponechte
vždy volný prostor k zajištění správného
větrání a dodržujte pokyny k instalaci.
• Větrací otvory spotřebiče musí vždy zůstat
volné.
• Nepoškozujte okruh chladicí kapaliny.
• Pro připojení k vodovodní síti použijte hadici,
která je součástí vybavení nového spotřebiče,
a nepoužívejte hadici od starého spotřebiče.
• Spotřebič umístěte na suchém a dobře
větraném místě. Spotřebič je určen k provozu
v prostředích, ve kterých je teplota v
následujícím rozmezí podle klimatické třídy
uvedené na štítku s údaji: při dlouhodobém
ponechání spotřebiče v nižší nebo vyšší
teplotě nemůže spotřebič správně fungovat.
• V blízkosti chladničky ani jiných elektrických
spotřebičů nepoužívejte benzín, plyn nebo
hořlavé kapaliny. Uvolněné páry mohou
způsobit požár nebo výbuch.
• Neurychlujte odmrazování mechanickými
nástroji nebo jinými postupy, než doporučuje
výrobce.
• V oddílech spotřebiče nepoužívejte elektrické
přístroje, které nejsou doporučené výrobcem,
ani je do nich neukládejte.
• Chladnička není určena k používání dětmi
nebo nemocnými osobami bez dozoru.
• Nedovolte dětem, aby si hrály nebo se
schovávaly v chladničce, mohly by se udusit
nebo zůstat uvnitř jako v pasti.
• Je-li váš model vybaven mrazicími
akumulátory, nepolykejte kapalinu (netoxickou),
která je v nich obsažena.
• Nejezte ledové kostky nebo ledová lízátka
ihned po vyjmutí z mrazničky, mohly by vám
způsobit omrzliny v ústech.
Klimatická
třída
T. prostř. (°C)
T. prostř. (°F)
SN
N
ST
T
od 10 do 32
od 16 do 32
od 16 do 38
od 16 do 43
od 50 do 90
od 61 do 90
od 61 do 100
od 61 do 110
• Zkontrolujte, zda napětí na typovém štítku
odpovídá napětí ve vašem bytě.
• Nepoužívejte jednoduché adaptéry ani
rozdvojky, či prodlužovací šňůry.
• Pro připojení k vodovodní síti použijte hadici,
která je součástí vybavení nového spotřebiče,
a nepoužívejte hadici od starého spotřebiče.
• Výměnu nebo opravu napájecího kabelu smějí
provádět pouze odborně vyškolení pracovníci.
• Odpojení od elektrické sítě musí být možné
buď vytažením zástrčky ze zásuvky, nebo
pomocí dvoupólového síťového vypínače
umístěného před zásuvkou.
222
POUŽITÍ
• Před každou údržbou nebo čištěním spotřebiče
vytáhněte přívodní kabel ze zásuvky nebo
odpojte přístroj od elektrické sítě.
• Všechny spotřebiče vybavené výrobníky ledu a
dávkovači vody musí být připojené k
vodovodní síti, která dodává výlučně pitnou
vodu (s tlakem vodovodní sítě mezi 1,7 a 8,1
bar (25 a 117 PSI). Výrobníky ledu a/nebo
dávkovače vody, které nejsou přímo připojené
k vodovodní síti, je nutné plnit výhradně pitnou
vodou.
• Chladicí oddíl používejte pouze k uchovávání
čerstvých potravin a mrazicí oddíl pouze k
uchovávání zmrazených potravin, zmrazování
čerstvých potravin a k výrobě ledových kostek.
• Do mrazničky nedávejte skleněné nádoby s
tekutinami, protože by mohly prasknout.
Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost v
případě nedodržení výše uvedených
doporučení a bezpečnostních opatření.
OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NEPOUŽÍVÁNÍ
SPOTŘEBIČE
Při výpadku elektrického proudu až do maximálně 24 hodin
Nechte zavřené dveře spotřebiče. Potraviny tak zůstanou chladné po co nejdelší dobu.
K získání podrobnějších informací si vyhledejte kapitolu “Jak používat spotřebič”, odstavec “Poplach
výpadku elektrického proudu”.
V
-
případě, že nebudete spotřebič používat
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Jestliže odjíždíte na dobu delší než tři týdny, spotřebič vyprázdněte.
Je-li spotřebič vybaven automatickým výrobníkem ledu:
1. Zavřete přívod vody automatického výrobníku ledu alespoň o den dříve.
2. Vyprázdněte nádobu na led.
- Nechte pootevřené dveře spotřebiče, aby vzduch uvnitř prostorů mohl cirkulovat. Tímto způsobem
se zabrání tvorbě plísně a vzniku nepříjemných pachů.
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
• Před každou údržbou nebo čištěním spotřebiče ho vždy
odpojte od elektrické sítě.
• Spotřebič pravidelně čistěte hadříkem namočeným v roztoku
vlažné vody a neutrálního čisticího prostředku určeného pro
čištění vnitřních prostor chladničky.
• Nikdy nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky. Jednotlivé
části chladničky nečistěte hořlavými kapalinami. Uvolněné
páry mohou způsobit požár nebo výbuch.
• Vnější plochy spotřebiče a těsnění dveří čistěte vlhkým
hadříkem a pak je osušte měkkým hadříkem.
• Nepoužívejte přístroje na páru.
• Doporučujeme čistit kondenzátor vysavačem; nejdříve však
odstraňte čelní podstavec (viz návod k instalaci).
• Tlačítka a displej ovládacího panelu (u některých modelů,
umístěný na dveřích mrazničky) nečistěte látkami
obsahujícími alkohol nebo jeho deriváty, ale suchým
hadříkem.
• Trubky chladicího okruhu jsou umístěny v blízkosti misky na
rozmrazenou vodu a mohou dosáhnout vysokých teplot.
Pravidelně je čistěte vysavačem.
Výměna žárovek
Upozornění:
• Před výměnou žárovek vždy odpojte spotřebič od zdroje
elektrického napájení.
• Před provedením výměny odstraňte stínítko, je-li jím model
vybaven. Po ukončení výměny stínítko opět nasaďte.
• Žárovky uvnitř spotřebiče mají bajonetovou objímku, musí být
proto vyjímány a vsazovány bez šroubování.
• Žárovka dávkovače ledu a vody je normálního typu, proto ji
tedy vyjímejte a vsazujte otáčivým pohybem.
Žárovku nahraďte za novou stejného typu, kterou získáte v
našem servisním středisku nebo u autorizovaných prodejců.
223
JAK UCHOVÁVAT, ZMRAZOVAT A
ROZMRAZOVAT POTRAVINY
ÚVODEM
Potraviny zabalte tak, aby do nich nemohla pronikat voda, vlhkost nebo kondenzace; tímto zůsobem
zabráníte přenosu pachů a vůní z jednoho místa v chladničce na druhé a umožníte lepší uchování
zmrazených potravin. Doporučujeme vložit potraviny do plastových nádob se vzduchotěsnými víčky,
hliníkových vaniček, zabalit je do hliníkových fólií, plastových fólií a nepropustných plastových obalů.
POZNÁMKA: do mrazničky nikdy nevkládejte teplá jídla. Nechte je alespoň 30 minut vychladnout při
pokojové teplotě, teprve pak je zabalte do obalu a zmrazte. Zmrazováním vychlazených jídel ušetříte
elektrickou energii a prodloužíte životnost spotřebiče.
ZAPEČETĚNÍ
Před zapečetěním potravin v sáčcích vypusťte úplně vzduch (tekutiny potřebují prostor k roztažení).
Horní část sáčku uzavřete šňůrkou. Do průhledných sáčků vložte štítek; na neprůhledné sáčky nalepte
samolepicí štítky.
ROZMRAZENÍ
Zde je několik užitečných rad.
- SYROVÁ ZELENINA: vložte ji přímo bez rozmrazování do vařicí vody a normálně uvařte.
- MASO (velké kusy): nechte ho v obalu rozmrazit v chladicím oddílu. Před tepelnou úpravou nechte maso
několik hodin ležet při pokojové teplotě.
- MASO (malé kousky): rozmrazujte při pokojové teplotě nebo rovnou připravte.
- RYBY: nechte je v obalu rozmrazit v chladicím oddílu, nebo je rovnou pečte ještě před úplným
rozmrazením. V případě přerušení proudu si mrazicí oddíl udrží teplotu vhodnou k uchování potravin
přibližně 12 hodin; v této době dveře mrazicího oddílu neotvírejte. Částečně rozmrzlé potraviny znovu
nezmrazujte.
- VAŘENÁ JÍDLA: nechte je rozmrazit v troubě v hliníkových vaničkách.
- OVOCE: nechte je rozmrazit v chladicím oddílu.
TABULKA UCHOVÁNÍ POTRAVIN
Doby uchování potravin se mohou lišit v závislosti na kvalitě potravin, typu použitého obalu nebo nádoby
(odolnost proti vlhkosti a páře) a teplotě uchování (která musí být -18 °C).
Kategorie potravin
OVOCE
Koncentrované ovocné šťávy
Ovoce (obecně)
Citrusy a čerstvé šťávy
ZELENINA
Zmražená již ve výrobě
Zmražená doma
DUŠENÁ MASA
Maso, drůbež a ryby
RYBY
Treska, Platýs
Losos
Makrela, Okoun
Ochucené ryby
Měkkýši, ústřice
Vařené ryby, krabi
Syroví ráčci
224
Měsíce
12
8-12
4-6
8
8-12
Kategorie potravin
MASO
Klobásy
Hamburgery
Hovězí, telecí, jehněčí
Měsíce
4 týdny nebo méně
1
2-3
PEČENĚ
Hovězí
Telecí a jehněčí
Vepřové
Čerstvé uzeniny
6-12
6-12
4-6
1-2
BIFTEKY A KOTLETY
Hovězí
Jehněčí, telecí, vepřové
8-12
2-4
2-3
6
2-3
2-3
3
3-4
3-4
12
DRŮBEŽ
Kuře nebo krocan (celé nebo části)
Kachna a husa
Drůbež připravená v omáčce
Plátky (bez omáčky)
12
6
6
1
POPIS SPOTŘEBIČE
CHLADICÍ ODDÍL
A. Vnitřní osvětlení
B. Vnitřní osvětlení
C. Nastavitelná police
D. Police - víko zásuvky
E. Zásuvka na zeleninu
F. Regulátor zásuvky na zeleninu
G. Zásuvka na maso/zeleninu
H. Regulátor zásuvky na maso/zeleninu
I. Prostor na mléčné výrobky
J. Přihrádky
K. Přihrádka 2 l s držákem na láhve
L. Přihrádka 0,75 l
M. Vodní filtr
MRAZICÍ ODDÍL
N. Automatický výrobník ledu
O. Skleněné police / mřížky (v závislosti na
modelu)
P. Zásuvka /dolní koš (v závislosti na
modelu)
Q. Zásuvka / horní koš (v závislosti na
modelu)
R. Nádoba na led
S. Přihrádky mrazicího oddílu
T. Vnitřní osvětlení
225
POPIS VNITŘNÍHO VYBAVENÍ
Vyjmutí a změna polohy polic v chladicím a mrazicím oddílu
Police můžete umístit podle vlastních požadavků. Skleněné police jsou dostatečně silné a unesou váhu
lahví, krabic mléka i těžkých potravin; dávejte ale pozor, abyste je nepokládali příliš prudce. Chcete-li
police odstranit: vytáhněte polici až na doraz, nadzdvihněte ji a vyjměte.
Vyjmutí zásuvky na ovoce a zeleninu nebo zásuvky na maso:
1. vytáhněte zásuvku až na doraz;
2. vsuňte pod ní ruku, nadzdvihněte ji a vytáhněte;
3. zásuvka vyjede z kolejniček a můžete ji posunout;
4. chcete-li ji úplně vytáhnout, musíte zásuvku pootočit: přední konec do výšky, zadní konec dolů.
Vyjmutí a zpětné nasazení skleněného víka zásuvky
Nadzdvihněte asi o 10 cm přední stranu rámu, pak druhou rukou nadzdvihněte zadní část rámu a
vytáhněte ji.
Pro zpětné nasazení víka postupujte opačným způsobem.
Poznámka: rovněž i zásuvky a víka mrazicího oddílu lze vyjmout a je nutné přitom postupovat podle
stejných pokynů jako pro chladicí oddíl.
Regulace teploty v zásuvce na maso/zeleninu
• Do zásuvky na maso se vhání vzduch otvorem umístěným
mezi chladicím a mrazicím oddílem. Tímto způsobem se
teplota v zásuvce na maso udržuje nižší než v ostatních
částech chladničky. Proud vzduchu je možné nastavit pomocí
regulátoru.
• Jestliže si přejete uložit do zásuvky na maso zeleninu,
posuňte regulátor směrem ven až na nastavení pro zeleninu.
Zabráníte tím případným škodám, způsobeným zmrznutím
zeleniny.
Regulace vlhkosti v zásuvce na ovoce a zeleninu
• Vlhkost uvnitř zásuvky na ovoce a zeleninu je možné nastavit
pomocí příslušného regulátoru.
• Nastavením páčky úplně doprava se ze zásuvky odstraňuje
vlhký vzduch k lepšímu uchování ovoce a zeleniny se
slupkou.
• Nastavením páčky úplně doleva se vlhký vzduch v zásuvce
udržuje k lepšímu uchování listové zeleniny.
226
JAK POUŽÍVAT SPOTŘEBIČ
PRVNÍ POUŽITÍ
Připojte spotřebič k vodovodní a elektrické síti (viz návod k instalaci).
V okamžiku připojení k elektrické síti se displej rozsvítí a na několik vteřin budou zobrazeny všechny
symboly. Ihned potom se na displeji mrazničky zobrazí dvě blikající čárky, zatímco displej chladničky
udává teplotu +5°C (nastavenou ve výrobě).
Kontrolka poplachu teploty
bliká a zvukový signál zůstane zapnutý až do dosažení optimálních
teplot. Chcete-li zvukový signál vypnout, stiskněte tlačítko Alarm Reset.
Kontrolka poplachu teploty
automaticky zhasne, jakmile mrazicí oddíl dosáhne správné teploty.
To si může vyžádat různě dlouhou dobu, která záleží na rozlišných skutečnostech (četnosti otevírání
dveří, množství skladovaných potravin, okolní teplotě); obvykle jsou zapotřebí 2 až 3 hodiny.
Poznámka: dokud není dosaženo vhodné teploty, není možné měnit nebo zobrazovat funkce teploty.
227
JAK POUŽÍVAT SPOTŘEBIČ
VOLBA FUNKCÍ
Stand-by
Tato funkce slouží k vypnutí obou oddílů, chladicího i mrazicího. Chcete-li zapnout tuto funkci, stiskněte
tlačítko stand-by na 3 vteřiny; oba displeje zhasnou a na levém displeji se rozsvítí čárka. Spotřebič
opět uvedete do normálního chodu opakováním stejného postupu, až se na displeji zobrazí předtím
nastavené teploty.
Poznámka: uvědomte si prosím, že tímto postupem se spotřebič neodpojí od elektrické sítě.
Teplota mrazicího oddílu
Ideální teplota nastavená ve výrobním závodě je -18°C. Jakmile mrazicí oddíl dosáhne správné teploty,
tato se automaticky zobrazí na displeji.
Chcete-li změnit teplotu, stiskněte tlačítka
tolikrát, dokud neobdržíte požadovanou hodnotu,
která se zobrazí na displeji.
Teplota chladicího oddílu
Ideální teplota nastavená ve výrobním závodě je 5°C.
Chcete-li změnit teplotu, stiskněte tlačítka
tolikrát, dokud neobdržíte požadovanou hodnotu,
která se zobrazí na displeji.
On/off ledu
Chcete-li zapnout výrobu ledu, stiskněte tlačítko on-off a držte ho stisknuté tak dlouho, dokud se
nerozsvítí jeden ze dvou symbolů:
. Přejete-li si tuto funkci vypnout, opakujte postup, dokud
nedojde ke zhasnutí obou symbolů.
Ice mode
Tato funkce umožňuje zvolení druhu požadovaného ledu: tříšť
nebo kostky
podrobnějších informací si vyhledejte kapitolu “Použití dávkovače ledu a vody”.
. K obdržení
Osvětlení dávkovače ledu a vody
Osvětlení dávkovače je možné zapnout a vypnout stisknutím tlačítka
umístěného na panelu nebo
stisknutím jedné ze dvou páček dávkovače; v druhém uvedeném případě světlo automaticky zhasne
po ukončení odběru vody nebo ledu.
228
JAK POUŽÍVAT SPOTŘEBIČ
POPLACHY
Tato upozornění jsou sdělována formou zvukového signálu a obrazové signalizace.
Důležité upozornění: Chcete-li vypnout zvukový signál, stiskněte tlačítko Alarm Reset.
Poplach teploty mrazničky
Zapne se zvukový signál a začne blikat symbol
, zatímco údaje o teplotě na displeji mrazničky
jsou nahrazeny dvěma blikajícími čárkami. Signál se zapne:
• po připojení spotřebiče k elektrické síti po období nečinnosti.
• při nevhodné teplotě mrazicího prostoru.
• jestliže jste vložili takové množství potravin ke zmrazení, že tím došlo ke krátkodobému zvýšení
teplot.
• jestliže byly dveře mrazničky příliš dlouho otevřené.
Poznámka: jestliže nevypnete zvukový signál stisknutím tlačítka Alarm Reset, vypne se automaticky
za 10 minut.
Poplach výpadku elektrického proudu
Zapne se, jestliže byl zjištěn dlouhodobý výpadek elektrického proudu, čímž došlo k zvýšení teploty
mrazicího oddílu. Na displeji mrazničky bliká maximální teplota, jíž bylo dosaženo při výpadku proudu.
Současně se zapne zvukový signál a bliká kontrolka
a
.
Důležité upozornění: doporučujeme, abyste před použitím potravin zkontrolovali jejich stav.
Poplach otevřených dveří
Symbol dveří chladničky/mrazničky (nebo oba) se rozsvítí při otevření jedněch nebo obou dveří
spotřebiče. Jestliže dveře zůstanou otevřené déle než 2 minuty, symbol začne blikat a rozezní se
zvukový signál.
Poplach poruchy
Ozývá-li se zvukový signál a jsou-li na displeji zobrazena písmena, oznamuje se tím problém
spotřebiče. Zavolejte ihned do servisu a sdělte kód zobrazený na displeji místo teploty.
229
JAK POUŽÍVAT SPOTŘEBIČ
SYMBOLY PROVOZU SPOTŘEBIČE
Funkce 6th Sense (6. smysl)
Když se rozsvítí tento symbol, znamená to, že spotřebič vyrovnává teplotu za účelem dosažení
nejlepších podmínek skladování.
Funkce se automaticky zapne, když:
• jste vložili značné množství potravin k ochlazení a/nebo zmrazení.
• dveře chladničky a/nebo mrazničky zůstaly dlouho otevřené.
• došlo k dlouhodobému výpadku elektrického proudu.
Symbol zůstane rozsvícený tak dlouho, dokud se automaticky neobnoví optimální podmínky
skladování.
Kontrolka teploměru listeriózy (u některých modelů)
Tento symbol umožňuje ověřovat, zda teplota chladicího oddílu je vhodná k správnému uchování
potravin.
Je-li kontrolka rozsvícená a spotřebič je alespoň 24 hodin v provozu, znamená to, že teplota uvnitř
chladicího oddílu je správná. V opačném případě je nutné snížit nastavenou teplotu a vyčkat 12 hodin,
než znovu vizuálně zkontrolujete kontrolku.
Antibakteriální filtr
Tento symbol označuje stav opotřebování antibakteriálního filtru.
V okamžiku zakoupení spotřebiče a po výměně filtru je symbol filtru vypnutý nebo se podsvítí modře.
Když se symbol zbarví žlutě, znamená to, že během krátké doby bude nutné vyměnit filtr.
Když se symbol podsvítí červeně, je nutné filtr vyměnit.
Důležité upozornění: Výměnu antibakteriálního filtru proveďte až poté, kdy se barva symbolu
změní na červenou. Vyměňte vložku filtru, stiskněte tlačítko Alarm Reset a držte ho stisknuté, dokud
symbol nezhasne nebo kontrolka se nezbarví modře.
Vodní filtr
Tento symbol označuje stav opotřebování vodního filtru.
V okamžiku zakoupení spotřebiče a po výměně filtru symbol filtru svítí modře (nebo u některých
modelů zeleně). Když se symbol zbarví žlutě, znamená to, že během krátké doby bude nutné vyměnit
filtr.
Když se symbol podsvítí červeně, je nutné filtr vyměnit.
Důležité upozornění: Výměnu vodního filtru proveďte až poté, kdy se na displeji barva symbolu
změní na červenou. Vyměňte vložku filtru, stiskněte tlačítko Filter Reset a držte ho stisknuté, dokud se
symbol nezbarví modře (nebo zeleně). Tlačítko Filter Reset nefunguje tehdy, když už je kontrolka filtru
zbarvená modře (nebo zeleně).
Filtr na vodu je umístěný pod dveřmi mrazicího oddílu.
230
JAK POUŽÍVAT SPOTŘEBIČ
DOPLŇKOVÉ FUNKCE
Zablokování tlačítek
Tato funkce brání náhodné změně nastavení nebo vypnutí spotřebiče.
Nastavení se provede současným stisknutím tlačítek rychlého zmrazování
dovolená
vlevo na panelu a
vpravo na panelu asi na 3 vteřiny, až se rozsvítí světelný symbol
a zapne se
zvukový signál.
Chcete-li funkci vypnout, opakujte stejný postup až do zhasnutí symbolu.
Zablokování tlačítek výrobníku ledu
Tato funkce umožňuje vypnutí dávkovače ledu a vody, aby bylo možné snadněji provést jeho vyčištění
nebo aby se zabránilo jeho náhodnému použití. Nastavení se provede stisknutím tlačítka Child Lock
na 3 vteřiny, až se rozsvítí světelný symbol
a zapne se zvukový signál.
Chcete-li funkci vypnout, opakujte stejný postup až do zhasnutí symbolu.
Poznámka: Funkce zablokování tlačítek neodpojí zdroj elektrického napájení spotřebiče, výrobníku
ledu nebo osvětlení, ale vypne pouze páčky dávkovače.
Rychlé zmrazování
Tuto funkci je nutné zapnout před začátkem zmrazování čerstvých potravin. Funkce se zapne
stisknutím tlačítka
: příslušný symbol se rozsvítí. Funkce se automaticky za 48 hodin vypne, nebo ji
můžete vypnout ručně stisknutím stejného tlačítka.
Dovolená
Tato funkce umožňuje vypnout chlazení chladicího oddílu v případě dlouhodobé nepřítomnosti
uživatele. Funkce se zapne/vypne stisknutím tlačítka
: rozsvítí se příslušný symbol, teplota
chladicího oddílu zmizí z displeje a na jejím místě se objeví čárka. Chladicí oddíl opět uvedete do
normálního chodu opakováním stejného postupu.
Po zapnutí této funkce je nutné z chladicího oddílu vyjmout všechny potraviny, které by se mohly
zkazit, a zavřít dveře, aby se v chladicím oddílu udržela vhodná teplota a zabránilo tvorbě
nepříjemných pachů.
231
POUŽITÍ DÁVKOVAČE LEDU A VODY
První použití
Když používáte dávkovač ledu poprvé, první kostky a poprvé odebraná voda mohou mít nepříjemnou
chuť; raději je vyhoďte a vodu vylijte.
Ice mode
Funkce je aktivní, když je výrobník ledu zapnutý; v tom případě se rozsvítí příslušný symbol ledu.
Stisknutí tlačítka ice mode umožňuje zvolit symbol odpovídající druhu požadovaného ledu (tříšť nebo
kostky); rozsvítí se příslušný symbol.
Odebírání ledu:
1. Stiskněte tlačítko ice mode a zvolte druh požadovaného ledu.
2. Přitiskněte pevnou skleničku na páčku dávkovače ledu. Doporučujeme držet skleničku v blízkosti
otvoru na led, aby nemohl spadnout na zem.
3. Dávkovač ledu zapnete lehkým tlakem na páčku. Použití větší síly nemá za následek rychlejší
a/nebo vydatnější dávkování ledu.
4. Doporučujeme pomalu odtáhnout skleničku, aby se přísun ledu zastavil a led nepadal na zem.
5. K odběru ledu nedoporučujeme používat křehké skleničky.
Odebírání vody
Voda se odebírá přitisknutím skleničky na páčku dávkovače vody a odebírání se ukončí uvolněním
páčky; současně se uvnitř dávkovače rozsvítí osvětlení, které zhasne po uvolnění páčky.
Při odebírání vody není nutné příliš tlačit na páčky. Použití větší síly nemá za následek rychlejší nebo
vydatnější vytékání vody z dávkovače.
POUŽITÍ AUTOMATICKÉHO VÝROBNÍKU
LEDU
Po zapnutí chladničky je obvykle nutné počkat na výrobu prvních ledových kostek jednu noc. Jestliže si
přejete ledovou tříšť, k roztříštění kostek dochází okamžitě. Je tedy možné, že na odebrání ledové
tříště můžete chvilku čekat. Hluk způsobený tříštěním ledu je normální a kousky ledu mohou mít
různou velikost. Jestliže odebíráte po ledové tříšti ledové kostky, může s ledovými kostkami spadnout
do skleničky i trochu tříště.
Normální výroba ledu umožňuje výrobu asi 7-8 dávek ledových kostek za 24 hodin. Množství a velikost
ledových kostek závisí na tlaku vodovodní sítě; výrobu ledových kostek je možné zvýšit snížením
nastavené teploty v mrazicím oddílu.
Poznámka: Jestliže potřebujete velké množství ledu, v tom případě doporučujeme, abyste ho odebrali
přímo z nádoby výrobníku ledu a ne z dávkovače.
UPOZORNĚNÍ: chcete-li zvětšit kapacitu skladování, můžete vyjmout zásuvku na led z mrazicího
oddílu. V tom případě je ovšem nutné vypnout výrobník ledu, který by jinak nepřetržitě
pokračoval ve výrobě ledu.
232
VÝMĚNA VLOŽKY VODNÍHO FILTRU
1. Najděte uzávěr vložky vodního filtru umístěného pod dveřmi
mrazicího oddílu. Uzávěrem otočte směrem doleva, až se
otočí do svislé polohy a uzávěr s vložkou filtru vytáhněte z
mřížky ven.
Poznámka: Protože vložka obsahuje vodu, je možné, že v této
fázi trochu vody vyteče.
1
2. Z konce starého filtru sejměte uzávěr. UZÁVĚR
NEVYHAZUJTE.
3. Z balení vyjměte novou vložku a odstraňte ochranu z Okroužků.
4. Uzávěr nasaďte na novou vložku podle obrázku.
2
5. S uzávěrem ve svislé poloze zasuňte novou vložku až na
doraz do dolní mřížky. Uzávěrem filtru otočte doprava tak,
aby se otočil do vodorovné polohy.
6. DÁVKOVAČEM VODY NECHTE PROTÉKAT VODU, DOKUD
NENÍ ÚPLNĚ PRŮHLEDNÁ (asi 9-14 litrů nebo 6-7 minut).
Systém se tak vyčistí a z trubek se odstraní vzduch.
3
Poznámka: Při odvzdušňování systému může z dávkovače
vytékat voda.
Objednávání náhradních filtrů
Chcete-li si objednat náhradní vložky do vodního filtru, obraťte
se na servisní službu.
4
5
233
JAK ODSTRANIT PORUCHU
Než se spojíte se servisem...
Problémy při provozu spotřebiče mají často jednoduchou příčinu, kterou lze snadno odstranit bez
použití jakéhokoli nářadí.
Zvuky, které spotřebič vydává, jsou normální, protože ventilátor a kompresory, jimiž je vybaven za
účelem regulace chodu, se zapínají a vypínají automaticky.
Hlučnost spotřebiče při chodu může být snížena:
• zabezpečením vodorovné polohy spotřebiče
• odsunutím spotřebiče od sousedního nábytku nebo jiných spotřebičů
• správným nasazením vyjímatelných dílů
• odsunutím lahví a nádob lehce od sebe
Několik možných druhů zvuků vydávaných spotřebičem při chodu:
• syčení při prvním zapnutí spotřebiče nebo při jeho zapnutí po dlouhodobé nečinnosti.
• bublání pocházející od chladicí kapaliny protékající trubkami.
• bzučení, když se uvede do chodu přívodní ventil nebo ventilátor
• praskání při rozběhu kompresoru nebo když se led rozpouští a kape do nádobky.
• náhlý pohyb spotřebiče při zapnutí a vypnutí kompresoru.
Když slyšíš tyto zvuky...
...tvůj spotřebič je živý!!!
234
JAK ODSTRANIT PORUCHU
Spotřebič nefunguje:
• Je zástrčka elektrického napájecího kabelu zasunutá do zásuvky pod proudem se správným
napětím?
• Zkontrolovali jste ochranná zařízení a pojistky elektrického systému v bytě?
Motor běží příliš dlouho:
• Není na kondenzátoru prach nebo chmýří?
• Jsou dveře dobře zavřené?
• Není těsnění dveří poškozené?
• V teplém podnebí nebo ve vytopené místnosti je normální, že motor běží delší dobu.
• Jestliže byly dveře dlouho otevřené, nebo když jste vložili příliš velké množství potravin, bude motor
běžet delší dobu, aby mohl ochladit vnitřek chladničky.
Přílišná vlhkost
• Zkontrolujte, zda není systém na odvádění vzduchu uvnitř oddílu ucpaný a nebrání tak oběhu
vzduchu.
• Zkontrolujte, zda jsou potraviny správně zabalené. Vlhké obaly před vložením do chladničky osušte.
• Dbejte na to, abyste dveře neotvírali příliš často. Otevřením dveří se vlhkost z vnějšího vzduchu
dostane do chladničky. Čím častěji otvíráte dveře, tím rychleji se vlhkost hromadí, zvláště je-li
místnost s chladničkou velmi vlhká.
• Jestliže je místnost, ve které je chladnička instalovaná, velmi vlhká, je vlhkost uvnitř chladničky
normálním jevem.
Je-li v odmrazovací nádobce voda:
• Normální jev v teplém a vlhkém prostředí. Nádobka se někdy může zaplnit až do poloviny. Ověřte si,
že je chladnička dobře vyrovnaná, aby voda nemohla z nádobky vytékat.
Je-li teplota chladničky příliš vysoká
• Jsou ovladače chladničky správně nastavené?
• Nevložili jste do spotřebiče přiliš velké množství potravin?
• Dbejte na to, abyste dveře neotvírali příliš často a aby se dokonale zavíraly.
• Ověřte si, zda není systém na odvádění vzduchu uvnitř oddílu ucpaný a nebrání tak oběhu
studeného vzduchu.
Jsou-li okraje spotřebiče, které se dotýkají těsnění dveří, na dotek horké:
• Normální jev v teplém prostředí a při zapnutém kompresoru.
Jestliže se dveře dobře nezavírají a neotvírají:
• Zkontrolujte, zda dveře nejsou zablokované obaly vložených potravin.
• Přesvědčte se, zda je vnitřní příslušenství nebo automatický výrobník ledu správně umístěný.
• Zkontrolujte, zda není těsnění dveří znečištěné nebo polepené.
• Ověřte si, že je chladnička dobře vyvážená.
Jestliže osvětlení nefunguje:
• Zkontrolovali jste ochranná zařízení a pojistky elektrického systému v bytě?
• Je zástrčka elektrického napájecího kabelu zasunutá do zásuvky pod proudem se správným
napětím?
• Není spálená žárovka?
235
JAK ODSTRANIT PORUCHU
Jestliže automatický výrobník ledu nefunguje:
• Měla mraznička dostatečné množství času k ochlazení? Po zapnutí nového spotřebiče je většinou
nutné počkat jednu noc.
• Je automatický výrobník ledu zapnutý?
• Přitéká k automatickému výrobníku ledu voda? Je otevřený vodovodní kohoutek? Zkontrolujte
nejprve pokyny k instalaci filtru a přesvědčte se, že je filtr správně umístěný a není ucpaný. Jestliže
je filtr v pořádku, obraťte se na kvalifikované pracovníky.
Jestliže dávkovač nefunguje:
• Jsou zavřené dveře chladicího oddílu?
• Je nádoba na led správně nasazena?
Jestliže dávkovač ledu přestane fungovat:
• Dávkovač ledu nebyl dlouho používaný a ledové kostky k sobě přimrzly? Zatřeste nádobou na led,
aby se od sebe kostky oddělily a zvětšila se kapacita nádoby. Doporučujeme starý led vyhodit a
vyrobit nový.
• Páčka dávkovače byla stisknutá příliš dlouho? Počkete asi 3 minuty, abyste umožnili obnovení
chodu motoru dávkovače.
Jestliže má led nepříjemný zápach nebo nedobrou chuť:
• Nenasál led nepříjemné zápachy? Je dobrá kvalita vody? Voda obsahující minerály by si mohla
vyžádat filtr.
• Jsou potraviny přikryté vhodným způsobem?
• Je nádoba na led čistá a je čistý chladicí oddíl? Řiďte se podle instrukcí k správnému dodávání vody
k dávkovači ledu.
• Jsou trubky správně připojené k dávkovači ledu? První kostky ledu, které vyjdou z dávkovače,
mohou mít nepříjemnou chuť. Doporučujeme je vyhodit a vyrobit nové.
Jestliže dávkovač po stisknutí páčky nevydá led:
• Změňte zvolení druhu ledu z kostek na tříšť nebo naopak, abyste tak odstranili případné bloky ledu.
Jestliže závada dávkovače nadále trvá, počkejte dvě minuty a postup opakujte.
Jestliže se tvoří kondenzace v zóně dávkovače ledu/vody:
• Stiskněte příslušný vypínač (označený na obrázku písmenem A),
kterým zapnete zařízení zabraňující vzniku kondenzace.
Hlučnost atomatického výrobníku ledu:
Protože je spotřebič vybaven automatickým výrobníkem ledu, je
možné slyšet bzučení (z přívodního ventilu), kapání vody a zvuk
padajícího ledu do nádoby.
Spálená žárovka:
1. Vždy vytáhněte zástrčku spotřebiče ze zásuvky.
2. Viz část “Údržba a čištění”.
236
SERVIS
Než se spojíte se servisem:
Znovu zapněte spotřebič a přesvědčte se, zda
porucha trvá. Je-li tomu tak, spotřebič opět
vypněte a zkoušku po hodině opakujte.
Jestliže jste provedli všechny kontroly uvedené v
kapitole “Jak odstranit poruchu”, znovu
zapnuli spotřebič, přesto však spotřebič
nepracuje správně a problém přetrvává,
zavolejte do servisu. Vysvětlete jasně problém
a sdělte:
• typ a výrobní číslo spotřebiče (uvedené na
typovém štítku),
• typ poruchy,
• model,
• servisní číslo (číslo za slovem SERVICE na
typovém štítku umístěném uvnitř spotřebiče),
• svoji úplnou adresu,
• své telefonní číslo s předvolbou.
Poznámka:
Změna otevírání dveří provedená servisní
službou se nepovažuje za opravu splňující
podmínky záruky.
237
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising