Whirlpool | SMP 9010 C/NE/IXL | Use and care guide | Whirlpool SMP 9010 C/NE/IXL Brugervejledning

Whirlpool SMP 9010 C/NE/IXL Brugervejledning
Brugsvejledning
www.whirlpool.eu/register
BRUGSVEJLEDNING
TAK FORDI DU HAR KØBT ET WHIRLPOOL PRODUKT.
Registrér venligst dit produkt på www‌.‌whirlpool‌.‌eu/‌register, for at modtage en mere komplet assistance.
INDHOLDSFORTEGNELSE
SUNDHEDS- & SIKKERHEDSVEJLEDNING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Sikkerhedsanvisninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
BRUGS- & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Produktbeskrivelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Betjeningspanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Tilbehør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Brug af apparatet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Førstegangsbrug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Daglig brug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Spesialfunksjoner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Indikatorer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Tilberedningstabel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Rengøring og vedligeholdelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Fejlfinding. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Lyde under brug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Kontrollert tilberedning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Kundeservice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
INSTALLATIONSVEJLEDNING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2
DA
Sundheds- & sikkerhedsvejledning
SIKKERHEDSANVISNINGER
VIGTIGE OPLYSNINGER, DER SKAL LÆSES
OG OVERHOLDES
Læs disse sikkerhedsanvisninger før apparatet tages
i brug. Opbevar dem i nærheden til senere reference.
Disse anvisninger og selve apparatet er forsynet
med vigtige oplysninger om sikkerhed, der altid skal
overholdes. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar
for manglende overholdelse af disse sikkerhedsregler,
for uhensigtsmæssig brug af apparatet eller forkerte
indstillinger.
ADVARSEL: Apparatet og de tilgængelige dele
kan blive varme, når apparatet er i brug. Der bør
udvises forsigtighed, for at undgå at røre apparatets
opvarmede dele. Børn under 8 år skal holdes væk fra
ovnen, medmindre de er under konstant opsyn.
ADVARSEL: Hvis kogesektionens overflade er
revnet må apparatet ikke bruges - risiko for elektriske
stød.
ADVARSEL: Risiko for brand: Opbevar ikke genstande
på kogesektionerne.
GIV AGT: Tilberedningsprocessen skal overvåges.
En kort tilberedningsproces skal overvåges konstant.
ADVARSEL: Hold øje med kogesektionen, når der
tilberedes med olie og andre fedtstoffer - brandfare.
Forsøg ALDRIG at slukke en brand med vand: Sluk i
stedet for apparatet og kvæl herefter flammen, for
eksempel med et låg eller et brandtæppe.
Kogesektionen må ikke anvendes som arbejdsbord
eller understøtning. Hold klude eller andre brændbare
materialer væk fra apparatet, indtil alle apparatets
dele er fuldstændig afkølede - brandfare.
Der må ikke anbringes genstande af metal, som
f.eks. knive, gafler, skeer og låg, på kogesektionens
overflade. De kan blive meget varme.
Meget små børn (0-3 år) skal holdes på afstand af
apparatet. Små børn (3-8 år) skal holdes på afstand af
apparatet med mindre de er under konstant opsyn.
Apparatet kan bruges af børn på 8 år og derover, og
personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller
mentale evner eller med manglende erfaring og
viden, hvis disse er under opsyn eller er oplært i
brugen af apparatet på en sikker måde og, hvis de
forstår de involverede farer. Børn må ikke lege med
apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke
udføres af børn, medmindre de er under opsyn.
Efter endt tilberedning skal der slukkes for
kogesektionen ved hjælp af den tilhørende
betjeningsknap. Stol ikke på grydedetektoren.
Dette produkt er beregnet til husholdningsbrug
samt til brug: I køkkenet på arbejdspladser, kontorer
og/eller forretninger; På landbrugsejendomme; Af
kunder på hoteller, moteller, bed & breakfast og
andre beboelsesomgivelser.
Enhver anden brug er forbudt (f.eks. opvarmning
af rum).
Dette apparat er ikke beregnet til erhvervsbrug.
Brug ikke ovnen udendørs.
INSTALLATION
Flytning og opstilling af apparatet skal foretages af
to eller flere personer - risiko for skader. Brug
beskyttelseshandsker under udpakning og installation
- snitfare.
Installation, inklusive vandforsyning (om forudset),
elektriske tilslutninger, og reparation skal udføres af en
kvalificeret tekniker. Reparér eller udskift ingen af
apparatets dele, medmindre dette specifikt er anført i
brugsvejledningen.
Hold
børn
væk
fra
installationsområdet. Kontrollér, at apparatet ikke er
blevet beskadiget under transporten. Kontakt
forhandleren eller Serviceafdelingen, hvis der er
problemer. Efter installation skal emballagen (plastik-,
flamingodele etc.) opbevares udenfor børns rækkevidde
- kvælningsrisiko. Tag stikket ud af stikkontakten før, der
udføres enhver form for installationsindgreb - risiko for
elektrisk stød. Kontrollér at apparatet ikke beskadiger
el-kablet under installationen - brandfare eller risiko for
elektrisk stød. Aktiver kun apparatet, når installationen
er fuldendt.
Skær køkkenelementet til, så det passer, før
apparatet installeres i skabet, og fjern omhyggeligt
eventuel savsmuld og træspåner.
Hvis apparatet ikke installeres over en ovn, skal
der installeret et skillepanel (medfølger ikke) i
rummet under apparatet.
ELEKTRISKE ADVARSLER
Strømforsyningen skal kunne afbrydes enten ved
at tage stikket ud eller ved hjælp af en multi-polet
afbryder, der er anbragt før stikkontakten i henhold til
el-reglerne, og apparatet skal jordforbindes i
overensstemmelsemednationalesikkerhedsstandarder
for elektrisk materiel.
Der må ikke anvendes forlængerledninger eller
multistikdåser. Efter endt installation må der ikke
være direkte adgang til de elektriske dele. Rør aldrig
TILLADT BRUG
ved apparatet, hvis du er våd eller har bare fødder.
GIV AGT: Apparatet er ikke beregnet til at blive Anvend ikke dette apparat, hvis strømkablet eller
startet ved hjælp af et eksternt tændingssystem, som stikket er beskadiget, hvis apparatet ikke fungerer
f.eks. en timer, eller af et separat fjernbetjent system. korrekt, eller hvis det er beskadiget, eller har været
tabt på gulvet.
3
Sundheds- & sikkerhedsvejledning
Eventuel udskiftning af el-kablet skal foretages af
en autoriseret tekniker eller af en tilsvarende
kvalificeret person, for at undgå fare for personskade
- risiko for elektrisk stød.
RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE
ADVARSEL: Kontrollér at apparatet er slukket og
at stikket er trukket ud af stikkontakten, før der
udføres nogen form for vedligeholdelsesindgreb;
Anvend aldrig damprensere - risiko for elektrisk stød.
Brug ikke slibende, ætsende eller klorholdige
produkter eller grydesvampe.
BORTSKAFFELSE AF EMBALLAGEN
Emballagen kan genbruges 100 % og er mærket med genbrugssymbolet
.
Emballagens forskellige dele bør derfor ikke efterlades i miljøet, men skal
bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.
BORTSKAFFELSE AF
HUSHOLDNINGSAPPARATER
Apparatet er fremstillet af materialer, der kan genbruges. Det skal
skrottes i henhold til gældende lokale miljøregler for bortskaffelse
af affald. Kontakt de lokale myndigheder, renovationsselskabet eller
den forretning, hvor apparatet er købt, for at indhente yderligere
oplysninger om behandling, genvinding og genbrug af elektriske
husholdningsapparater. Dette apparat er i overensstemmelse med EUdirektiv 2012/19/EU, Affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).
Ved at sikre, at dette produkt bliver skrottet korrekt, hjælper man med til
at forhindre negative konsekvenser for miljøet og folkesundheden.
Symbolet på produktet eller den ledsagende dokumentation angiver,
at dette produkt ikke må bortskaffes som husholdningsaffald, men at det
skal afleveres på nærmeste opsamlingscenter for genbrug af elektrisk og
elektronisk udstyr.
RÅD OM ENERGIBESPARELSE
Få mere ud af dine varme kogepladers restvarme, ved at slukke dem et
par minutter før tilberedningen er færdig.
Bunden på din gryde eller pande bør dække hele kogepladen; kogegrej,
som er mindre end kogepladen, vil medføre spild af energi.
Dæk dine gryder og pander til med tætsluttende låg under tilberedningen,
og brug så lidt vand som muligt. Tilberedning uden låg forøger
energiforbruget i betragteligt omfang.
Brug kun kogegrej med flad bund.
OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
Dette apparat opfylder kravene om miljøvenligt design i rådets
forordning N. 66/2014, i overensstemmelse med den europæiske
standard EN 60350-2.
4
DA
Brugs- & vedligeholdelsesvejledning
PRODUKTBESKRIVELSE
1. Tilberedningsområde
2. Betjeningspanel
1
2
BETJENINGSPANEL
1
2
6
1. On/Off-tast
2. Kontrollampe - tændt kogesektion
3. Knappen 6th Sense (specialfunktioner)
3
7
4.
5.
6.
7.
8
Kontrollampe - aktiv tastlås
Tastlås
Kogezonemarkeringsdisplay
Kogezonens slukkeknap
4
9
5
10
8. Skydeberøringsskærm
9. Knappen lynopvarmning
10. ”Funktionsadministration” display
5
Brugs- & vedligeholdelsesvejledning
TILBEHØR
GRYDER OG PANDER
Anvend udelukkende gryder og pander, som er
OK
NEJ
fremstillet af ferromagnetiske materialer beregnet
til brug på induktionskogezoner. Kontrollér om
gryden har symbolet
(sædvanligvis præget på
bunden), for at finde ud af, om den er velegnet . Man
kan kontrollere gryderne er magnetiske med en magnet.
Grydebundens kvalitet og struktur kan påvirke tilberedningen. Visse
angivelser af bundens diameter stemmer ikke overens med diameteren
på den ferromagnetiske overflade.
Ring til servicecenteret hvis der visualiseres en fejlmeddelelse.
MINIMUMSDIAMETER PÅ BUNDEN AF GRYDEN/PANDEN FOR DE
FORSKELLIGE KOGEAFSNIT
Gryden skal dække en eller flere af referencepunkterne på kogesektionens
overflade, og den skal have en passende minimumsdiameter, for at sikre
at kogesektionen fungerer korrekt.
120
TOMME GRYDER ELLER PANDER MED EN TYND BUND
Brug aldrig tomme gryder eller pander på den tændte kogesektion.
Kogesektionen er udstyret med et internt sikkerhedssystem som
konstant overvåger temperaturen, og som aktiverer funktionen
“automatisk slukning” hvis der registreres høje temperaturer. Ved brug
af tomme gryder eller gryder med en tynd bund kan temperaturen
stige meget hurtigt, mens funktionen “automatisk slukning” muligvis
aktiveres efter en kort forsinkelse så gryden eller panden tager skade.
Skulle dette ske må man ikke røre ved noget som helst, men vendt indtil
alle komponenterne er kølet af.
190
240
100
BRUG AF APPARATET
FØRSTEGANGSBRUG
Man kan når som helst ændre kogesektionens indstillinger. Klik på
symbolet , der visualiseres på funktionsadministrationens display, for
at ændre indstillingerne.
Fra indstillingsmenuen kan man:
•
vælge sprog;
•
justere lysstyrken;
•
justere lydstyrken på advarselssignalerne;
•
justere tasternes tone;
•
justere kogesektionens effekt;
•
•
genetablere kogesektionens fabriksindstillinger;
kontrollér den installerede softwareversion.
Indstillingerne opretholdes, hvis der forekommer et strømsvigt.
JUSTERING AF KOGESEKTIONENS EFFEKT
Kogesektioens maksimale effektniveau kan indstilles efter behov fra
indstillingsmenuen, eller med minuturet.
Disponible effektniveauer: 4.0kW – 6.0kW – 7.4kW – 11,0kW.
DAGLIG BRUG
TÆNDING OG SLUKNING AF KOGESEKTIONEN
Tryk på tasten i cirka 1 sekund, indtil displayet tænder, for at tænde for
kogesektionen.
Kogesektionen inaktiveres automatisk efter 10 sekunder, hvis der ikke
markeres en funktion.
Tryk, for at slukke, på den samme knap indtil displayene slukker. Alle
kogezoner deaktiveres. Kogesektionen slukker, hvis man trykker på en
af knapperne i over 10 sekunder.
Hvis kogesektionen har været brugt inaktiveres alle kogezoner, når
den slukkes, og restvarmens kontrollampe “H” forbliver tændt, indtil
kogezonerne er afkølet.
VALG AF KOGEZONEN
Den ønskede kogezone kan vælges på displayet i venstre side, ved at
trykke på det tilsvarende felt. De valgte zoner er fremhævede.
Sådan skabes en Flex-zone:
Vælg felterne, eller lad din finger glide her henover, så felterne gradvist
flettes sammen.
Sådan adskilles en Flex-zone:
Tryk og hold feltet, som svarer til den zone du vil skille fra, trykket i 3
sekunder. Som alternativ kan man trykke på knappen ”skil zone” som
vises i funktionsadministrationens display.
Når kogezonerne er blevet skilt, indstilles det samme effektniveau for
hver enkelt zone.
Hvis alle de markerede kogezoner ikke dækkes af en gryde indenfor 30
sekunder vil der blive vist en tydelig stribe på displayet i venstre side.
Det er muligt at aktivere området igen vha. anordningen ”Sæt gryden
på” på displayet i højre side.
MARKERING AF FLEX-ZONEN
Flex-zonen er det område hvori flere af kogezonerne overlapper hinanden
og kan anvendes som én enkelt kogezone.
6
DA
Brugs- & vedligeholdelsesvejledning
AKTIVERING/INAKTIVERING AF KOGEZONER OG JUSTERING AF
EFFEKTNIVEAU
*
Aktivering af kogezonerne:
1. Tænd for kogesektionen. Hvis der allerede er anbragt en beholder
vil pladen automatisk registrere den. Markér den anbefalede zone,
for at vælge effekten.
2. Placér gryden i den valgte kogezone, og sørg for, at den dækker et
eller flere af referencemærkerne på kogesektionens overflade.
SÆT GRYDEN PÅ
Ved brug af en kogezone bestående af flere zoner, kan gryden placeres
hvor som helst på det aktive område. Kogesektionen registrerer
automatisk grydens reelle placering.
Hvis man ønsker at sætte endnu en gryde i det aktive område skal
man bruge anordningen ”Sæt gryden på”
, så kogesektionen kan
registrere den nye gryde.
TASTLÅS
Tryk på knappen ”Tastlås”
i 3 sekunder, for at forebygge utilsigtet
aktivering af kogesektionen under rengøring, eller for at undgå
ændringer af indstillingerne: Et bip og en advarselslampe angiver at
funktionen er aktiveret.
Betjeningspanelet vil være låst med undtagelse af knappen ”off”.
Tryk på knappen ”Tastlås”
i 3 sekunder igen, for at inaktivere funktionen.
Advarselslampen slukker og kogesektionen er igen aktiv.
* Brug af denne position tillader at drage fordel af det maksimale effektoutput.
Bemærk: Dæk ikke displayet eller skydeberøringsskærmen med kogegrej.
Hvis et redskab dækker et af kogesektionens display, vil kogesektionen
muligvis ikke fungere korrekt. På det højre display vil meddelelsen ”TJEK
BERØRING I OMRÅDET, fjern genstanden indenfor et minut” blive vist.
Fjern genstanden og afvent at meddelelsen forsvinder. Slå strømmen til
kogepladen fra og til igen, hvis problemet varer ved.
I kogezonen, i nærheden af betjeningspanelet, bør gryderne og panderne
holdes indenfor afmærkningerne (tag højde både for pandernes bund og
øvre kant, som har tendens til at være større).
Dette modvirker overdreven opvarmning af berøringspanelet. Anvend
venligst de bagerste kogezoner under grilning eller stegning, hvis dette er
muligt.
3. Vælg kogezonen eller flex-zonen på det venstre display.
4. Indstil effekten ved at trykke eller flytte din finger vandren hen over
berøringsskærmen.
Det indstillede effektniveau vises i den markerede kogezones felt.
Hver kogezone har en række forskellige effektniveauer, der går fra “1”
(laveste effekt) til “18” (maksimale effekt.
Ved hjælp af skydeberøringsskærmen kan man også vælge funktionen
lynopvarmning, som er afmærket med “P” på displayet.
Bemærk: Kogezones felt vil blinke, hvis gryden ikke er velegnet til
induktionstilberedning, hvis den ikke er anbragt korrekt eller hvis den
ikke har den rette størrelse. Hvis der ikke registreres en gryde inden for 30
sekunder efter markeringen, slukker kogezonen.
MINUTUR
Når kogesektionen er slukket kan man bruge display til højre som
minutur.
Aktivering af minuturet:
1. Tænd for kogesektionen.
2. Tryk igen på timeglassets ikon , der vises på
funktionsadministrationens display.
3. Brug knapperne +/- til at indstille tiden.
4. Når den indstillede tid er gået, lyder der et lydsignal.
Sådan ændres eller inaktiveres minuturet:
1. Tryk igen op timeglassets ikon , der vises på
funktionsadministrationens display.
2. Brug knapperne + og - til at nulstille tiden, eller tryk på knappen
”STOP”, for at slukke for minuturet.
INDSTILLING AF TILBEREDNINGENS VARIGHED
Kogezonerne kan programmeres til at slukke automatisk.
Sådan indstilles tilberedningens varighed:
1. Markér kogezonen og indstil det ønskede effektniveau.
2. Tryk på stopurets ikon , der vises på funktionsadministrationens
display.
3. Brug knapperne +/- til at indstille tiden.
4. Når tiden er udløbet, aktiveres et lydsignal, og kogezonen slukker
automatisk.
Sådan ændres eller inaktiveres minuturet:
1. Markér den aktive kogezone
2. Tryk på stopurets ikon , der vises på funktionsadministrationens
display.
3. Brug knapperne + og - til at nulstille tiden, eller tryk på knappen
”STOP”, for at slette den indstillede tilberedningstid.
Man kan indstille en tilberedningstid for hver enkelt zone eller for flexzonen ved at følge den samme procedure.
Inaktivering af kogezonerne:
Markér kogezonen i det venstre display og tryk på knappen ”OFF” over
skydeberøringsskærmen. Hvis kogezonen stadig er varm visualiseres
indikatoren “H” i det tilsvarende felt.
H
7
Brugs- & vedligeholdelsesvejledning
SPESIALFUNKSJONER
6 SENSE
Knappen ”6th Sense” giver brugeren adgang til en række specialfunktioner:
•
Guidet Tilberedning
•
Chef Control
•
Flexifull
I funktionsadministrationens display i højre side kan man gennemse
specialfunktionerne og vælge den ønskede.
Med pilene
kan man gennemse de disponible funktioner.
Brug knappen , til at bekræfte dit valg, og dobbeltpilen
til at
vende tilbage til den foregående menu.
th
GUIDET TILBEREDNING
Denne funktion giver dig mulighed for at vælge en af de forindstillede
funktioner, som hjælper dig med at tilberede en række forskellige retter
på den bedste måde.
Kogesektionen støtter brugeren ved at iværksætte de ideelle forhold til
opvarmning og af gryden og fedtstof. Den viser også anvisninger for de
forskellige trin i tilberedningen, så man opnår optimale resultater.
Aktivering af funktionen Guidet tilberedning:
1. Tryk på knappen ”6th Sense”.
2. Vælg ”Guidet tilberedning” i funktionsadministrationens display og
bekræft.
6TH SENSE MENU
Guidet tilberedning
3. Vælg den fødevarekategori, som du vil tilberede, og bekræft.
VÆLG FØDEVARE
8. Anvisningerne (f.eks. ”Tilsæt olie” eller ”Tilsæt fødevare”) vil blive
vist i det venstre display. Ved afslutningen af hver passage skal
brugeren bekræfte, for at fortsætte tilberedningen.
9. Om nødvendigt kan man når som helst ændre det forindstillede
effektniveau vha. knapperne + og - .
10. Når tilberedningen er fuldført trykkes knappen ”STOP”, for at
slukke for kogezonen. Hvis der er blevet brugt flere zoner under
tilberedningen, skal man først markere den kogezone, som man vil
slukke.
Pasta
Kogning
Bemærk: Funktionen ”Guidet tilberedning” kan også aktiveres, når en eller
flere kogezoner allerede er aktive.
Aktivering af funktionen Guidet tilberedning for mere end en
kogezone:
Efter aktivering af funktionen ”Guidet tilberedning” skal du trykke på
knappen ”6th Sense” igen, og gentage aktiveringsprocessen for en ny
kogezone. Allerede aktive zoner kan ikke markeres.
Bemærk: Du kan bruge funktionen ”Guidet tilberedning” i op til 6 zoner,
under forudsætning af, at effektniveauindstillingen tillader dette.
Zonerne kan ikke flettes sammen til et større område.
Traditionel tilberedning når funktionen Guidet tilberedning er aktiv:
Når funktionen ”Guidet tilberedning” er aktiv kan man vælge den
kogezone, som ønskes aktiveret, på displayet til venstre, og indstille
effektniveauet for denne zone, før man starter med at bruge den
normalt.
Ekstrafunktioner
MADKATEGORI
Grøntsager
4. Vælg tilberedningsmetoden og bekræft.
VÆLG TILSTAND
Grilning
Pandestegning
Kogning
5. Vælg tilberedningsforholdene og bekræft.
VÆLG TYKKELSE
Tyk
Tynd
6. Angring gryden og sørg for, at den dækker mindst to af
referencepunkterne på kogesektionens overflade.
Tilberedningsmetoden ”Moka” er den eneste, der tillader at der kun
dækkes et referencepunkt.
Herunder vises et eksempel på hvordan man placerer en række kogegrej.
TILBEREDNINGSMETODE
Kød
Grilning, pandestegning, kogning
Fisk
Grilning, pandestegning, kogning
Grøntsager
Grilning, pandestegning, kogning
Saucer, supper
Saucer (Tomat, cremede supper, bechamelsovs)
Supper (svitsning, ingen forvarmning)
Dessert
Cremesovs, panna cotta, smeltet chokolade, pandekager
Æg
Spejlæg, omelet, kogning (hårdkogte æg, blødkogte æg),
æggekage, røræg
Ost
Grilning, pandestegning, fondue
Pasta og ris
Kogning, pandestegning, risotto, risbudding
Drikkevarer
Simren (mælk), vand (kogning, simren), moka
Tilpasset
Kogning, grilning, pandestegning, simren, smeltning
TILBEREDNINGSMETODER
(Hver enkelt metode kan indeholde supplerende funktioner)
7. Vælg den ønskede kogezone på den venstre display. Der vil blive
vist et ”A” i den markerede zone. De zoner, som er velegnede til
placering af udstyret vises på display.
SMELTNING
Til at bringe maden op på den ideelle temperatur til smeltning og for at
opretholde madens tilstand, uden risiko for at den brænder på.
Denne metode beskadiger ikke sarte fødevarer, så som chokolade, og
forebygger at de klæber fast på gryden.
Tilberedningseffekten kan når som helst justeres vha. knapperne + og på displayet i højre side.
SIMREN
Til langsom tilberedning af retter og til langsomt fordampende væsker,
hvor fødevarens tilstand bibeholdes uden risiko for, at den brænder
8
DA
Brugs- & vedligeholdelsesvejledning
på. Denne metode beskadiger ikke fødevarerne, og forebygger at de
klæber fast på gryden.
Grydens kvalitet og type kan påvirke ydelsen eller tilberedningens
varighed.
Tilberedningseffekten kan når som helst justeres vha. knapperne + og på displayet i højre side.
KOGNING*
Til effektiv opvarmning af vand og advare brugeren, med et lydsignal og
et visuelt signal, når det går i kog.
Systemet holder vandet simrende i kog, for at forebygge at det koger
over og for at spare energi, indtil brugeren bekræfter. Når denne
funktion er aktiv vil et lydsignal advare brugeren at gryden er tom (uden
vand) eller hvis den er kogt tør.
Tilberedningseffekten kan når som helst justeres vha. knapperne + og på displayet i højre side.
Vent med at tilsætte salt til kogningssignalet lyder.
PANDESTEGNING*
Til foropvarmning eller tilberedning af en tom gryde eller pande. Et
lydsignal og et visuelt signal angiver, at den ideelle termperatur til at
komme maden i gryden eller på panden er nået. Mens systemet afventer
brugerens bekræftelse holdes kogegrejets temperatur under kontrol, så
panden ikke bliver for varm og energispild undgås.
For at opnå optimale forhold bør denne funktion anvendes med gryden
og fedtstoffet ved stuetemperatur.
Tilberedningseffekten kan når som helst justeres vha. knapperne + og på displayet i højre side.
Denne funktion kræver brug af dediceret tilbehør.
Brug ikke låget - det anbefales at bruge et stænklåg i stedet.
Det tilrådes at anvende olie som egner sig til stegning under tilberedning
med denne funktion, f.eks. forskellige typer af kerneolie. Ved brug af
andre olietyper skal man altid holde et skarpt øje med tilberedningen,
når de anvendes for første gang.
GRILNING*
Denne funktion tillader en optimal grilning af en række fødevarer, alt
efter deres tykkelse. Når den ideelle temperatur til at komme fødevaren
i er nået vil kogesektionen bippe. Kogesektionen stabiliserer herefter
temperaturen under hele tilberedningen og holder den konstant. Når
brugeren har bekræftet, at fødevaren er kommet i, starter tilberedningen.
Det anbefales at forberede madvaren under opvarmningsfasen, og
komme den i så snart bippet lyder.
For at opnå optimale forhold bør denne funktion anvendes med gryden
og fedtstoffet ved stuetemperatur.
Tilberedningseffekten kan når som helst justeres vha. knapperne + og på displayet i højre side.
Hvis du ikke anvnender en rist beregnet til dette formål, bør du være
meget forsigtig, når grillfunktionen anvendes for første gang, da
pladens kvalitet vil kunne påvirke opvarmningens varighed. Tilbehør
med en meget tynd bånd kan blive meget varme på kort tid.
MOKA*
Denne funktion tillader en automatisk opvarmning af ”moka”
kaffemaskiner. Varmecyklussen kan aktiveres ved at markere funktionen
i menuen og der lyder et bip, når kaffen er klar. Funktionen er
programmeret til at slukke automatisk, for at undgå at kaffen koger over.
Kontrollér altid at de beskrevne forhold er opfulgt, når funktionen bruges
første gang. For at opnå optimale forhold bør denne funktion anvendes
med kaffekanden og vandet ved stuetemperatur.
CHEF CONTROL
Denne funktion opdeler kogesektionen i fire kogezoner, og aktiverer
dem samtidig ved et forindstillet effektniveau. Den giver mulighed
for at flytte gryden fra et område til et andet, så man kan fortsætte
tilberedningen ved en anden temperatur.
Aktivering af funktionen Chef Control:
1. Anbring gryden korrekt.
2. Tryk på knappen ”6th Sense”.
3. Vælg ”Chef Control” i funktionsadministrationens display og bekræft.
6TH SENSE MENU
Chef Control
4. På displayet i venstre side vises de fire kogezoners felter med det
tilsvarende effektniveau (lavt, medium, højt).
5. Hvis du vil bruge flere gryder skal du bruge anordningen ”Sæt
gryden på”
.
6. Tryk på ”STOP”, for at forlade denne funktion.
CHEF CONTROL
Placer din gryde
Ændring af effekten for en kogezone:
1. Markér kogezonen.
2. Markér det ønskede effektniveau ved at trække en finger hen over
skydeberøringsskærmen, der forbliver synligt i 30 sekunder.
3. Angivelsen, som svarer til det markerede effektniveau (lavt, medium,
højt) visualiseres igen.
Bemærk: De ændrede indstillinger gemmes indtil du ændrer dem igen, eller
indtil de nulstilles.
FLEXIFULL
Dette tillader en kombination af de fire zoner, som kan anvendes som ét
enkelt tilberedningsområde.
Aktivering af funktionen Flexifull:
1. Anbring gryden korrekt.
2. Tryk på knappen ”6th Sense”.
3. Vælg ”Flexifull” i funktionsadministrationens display og bekræft.
6TH SENSE MENU
Flexifull
4. Indstil det ønskede effektniveau på skydeberøringsskærmen. Det
indstillede effektniveau vises på det venstre display.
5. Hvis du vil bruge flere gryder skal du bruge anordningen ”Sæt
gryden på”
.
6. Tryk på ”STOP”, for at forlade denne funktion.
FLEXIFULL
Placer din gryde
* Det anbefales at anvende dediceret tilbehør til disse funktioner:
•
til kogning: WMF SKU: 07.7524.6380
•
til pandestegning: WMF SKU: 05.7528.4021
•
grilning: WMF SKU: 05.7650.4291
•
til Moka, Bialetti: MOKA INDUZIONE 3TZ ANTRACITE
Bemærk: Undlad at flytte gryden eller panden under opvarmningens første
minut, så kogesektionen får lov til at virke optimalt.
9
Brugs- & vedligeholdelsesvejledning
INDIKATORER
INDIKATOREN RESTVARME
Når bogstavet ”H” vises i et af felterne i kogezonemarkeringsdisplayet,
vil det sige, at den tilsvarende kogezone stadig er varm. Når kogezonen
er kølet af vil bogstavet ”H” forsvinde.
TILBEREDNINGSTABEL
EFFEKTNIVEAU
Max.
varmeindstilling
P
14 - 18
10 - 14
5-9
1-4
Nul effekt
Slukket
TILBEREDNINGSTYPE
ANBEFALET BRUG
Hurtig opvarmning
Ideel til hurtig opvarmning af madens temperatur, til hurtigkogning
(for vand) eller til hurtig opvarmning af tilberedningsvæsker.
Stegning, kogning
Ideel til bruning, start på tilberedning, stegning af dybfrosne produkter,
hurtigt at bringe væsker i kog.
Bruning, svitsning, kogning,
grilning
Ideel til sautering, holde i livligt kog, tilberedning og grilning.
Bruning, stegning, stuvning,
svitsning, grilning
Ideel til sautering, holde i lavt kog, tilberedning og grilning
samt til forvarmning af tilbehør.
Tilberedning, stuvning, sautering,
grilning, tilberedning indtil cremet
Ideel til stuvning, holde i lavt kog, tilberedning og grilning (i længere tid).
Tilberedning, simren,
gøre tykkere, gøre cremet
Angivelse af tilberedningserfaring og -vaner
Ideel til opskrifter, som kræver lang tid (ris, sauces, stege, fisk) med væsker
(f.eks. vand, vin, bouillon, mælk), og til at gøre pastaen cremet.
Ideel til opskrifter, som kræver lang tid (mængder på under 1 liter:
ris, sovse, steg, fisk) med væske (f.eks. vand, vin, suppe, mælk).
Smeltning, optøning
Ideel til blødgøring af smør, blid smeltning af chokolade,
optøning af små mængder.
Varmholdning af mad,
risotto tilberedning
Ideel til at holde små netop tilberedte portioner mad varme eller holde
temperaturen på små portionsanretninger samt til at røre risotto
sammen med anden ingrediens.
-
Kogesektionen er i standby eller slukket (mulig restvarme efter
tilberedningen, vises med H).
RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE
!
ADVARSEL
•
Anvend ikke damprensere.
•
Før rengøringen påbegyndes, skal det kontrolleres, at der er slukket for kogezonerne, og at restvarmeindikatoren (”H”)
er slukket.
Vigtigt:
•
Brug ikke slibende svampe eller skure-/metalsvampe da de kan
beskadige glasset.
•
Rengør altid kogesektionen efter brug (når den er kold) så alle
aflejringer og pletter af madrester elimineres.
•
Sukker eller andre madvarer med et højt sukkerindhold kan
beskadige kogesektionen og skal fjernes med det samme.
•
Salt, sukker og sand kan ridse glasoverfladen.
•
Brug en blød klud, køkkenrulle eller et specialmiddel, der er
beregnet specifikt til rengøring af kogesektionen (følg producentens
anvisninger).
•
Spildt væske i kogezonerne kan medføre at gryderne flytter sig eller
vibrerer.
•
Tør omhyggeligt kogesektionen af efter rengøring.
10
Hvis logoet iXelium™ logo vises på glasfladen er kogesektionen
behandlet med iXelium™ teknologi, en eksklusiv Whirlpool finish der
sikrer et perfekt rengøringsresultat og samtidig holder kogesektionens
overflade blank i længere tid.
Følg de nedenstående anvisninger, for at rengøre iXelium™
kogesektioner:
•
Brug en blød klud (mikrofibre er bedst) fugtet i vand eller med et
almindeligt pudsemiddel til glas.
•
Det bedste resultat opnås ved at lade en våd klud ligge på
kogesektionens glasoverflade i et par minutter.
DA
Brugs- & vedligeholdelsesvejledning
FEJLFINDING
•
•
•
Kontrollér, at der ikke er strømafbrydelse.
Hvis der ikke kan slukkes for kogesektionen efter brug, skal stikket
straks tages ud af stikkontakten.
Indhent oplysninger og anvisninger i den nedenstående tabel,
hvis displayet viser alfanumeriske koder, når der tændes for
kogesektionen.
Bemærk: Vand på pladen, spildt væske fra en gryde, eller genstande,
der hviler på tasterne, kan eventuelt aktivere eller inaktivere
betjeningspanelets låsning.
Fejlkode
Beskrivelse
Mulige årsager
Løsning
C81, C82
Betjeningspanelet slukker,
når temperaturen bliver for høj.
Temperaturen i de indre elektroniske
komponenter er for høj.
Vent til kogesektioner er afkølet,
før den bruges igen.
F02, F04
Kogesektionen er ikke forbundet
til den rigtige spænding.
Sensoren registrerer en anden
spænding end tilslutningens.
Tag stikket ud af stikkontakten,
og kontrollér tilslutningen.
F01, F06, F12, F13,
F25, F34, F35, F36,
F37, F41, F47, F58, F61,
F76
Fjern strømforsyningen til kogesektionen. Vent et par sekunder og slut herefter kogesektionens strømforsyning til igen.
Kontakt servicecenteret og angiv fejlkoden, der vises på display, hvis problemet varer ved.
LYDE UNDER BRUG
Kogesektioner kan producere støj under normal brug.
Under fasen hvor kogesektinen registrerer gryden lyder der et klik, mens
der kan lyde en hvæsen eller knitren under tilberedningen. Hvæsen og
knitren stammer reelt fra gryderne og skabes af bunden af den anvendte
grydes specifikke egenskaber (for eksempel hvis bunden består af flere
lag af materialer eller hvis den er ujævn). Disse lyde ændres afhængigt
af det anvendte kogegrej, samt mængden af fødevarer heri, og er ikke
et tegn på en defekt.
KONTROLLERT TILBEREDNING
Den nedenstående tabel er blevet skabt med henblik på at tillade de
relevante kontrolorganer at anvende vores produkter.
Kontrolleret Tilberedning
Kontrollerede tilberedningspositioner
Varmefordeling, "Pandekager" test iht.
EN 60350-2 §7.3
Varmeydelse, testen "Pomme frites" iht.
EN 60350-2 §7.4
Smeltning og varmholdning, "chokolade"
Simren, "risbudding"
MILJØVENLIGT DESIGN: Denne test er afviklet i overensstemmelse med bestemmelserne, ved at vælge alle kogezonerne på kogesektionen,
så der blev skabt ét enkelt område, eller ved at anvende funktionen Flexifull.
11
Brugs- & vedligeholdelsesvejledning
KUNDESERVICE
FØR SERVICEAFDELINGEN KONTAKTES:
1. Undersøg, om det er muligt selv at rette fejlen ved at følge
anvisningerne i afsnittet FEJLFINDING.
2. Sluk og tænd igen for apparatet, for at kontrollere, om fejlen er
afhjulpet.
KONTAKT DEN NÆRMESTE SERVICEAFDELING, HVIS FEJLEN
STADIG FOREKOMMER EFTER DE OVENSTÅENDE KONTROLLER.
Ring til det nummer, der står i garantihæftet, eller følg anvisningerne på
websitet www‌.‌whirlpool‌.‌eu, for at anmode om assistance.
Når man kontakter vores kundeservice, skal man altid formidle:
•
En kort beskrivelse af fejlen.
•
Apparatets type og model;
Type: XXX
Mod.: XXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Made in X
12
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
01
XXXX XXX XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX XXXX XXXXX
•
Servicenummeret (nummeret står efter ordet Service på
typepladen). Servicenummeret står også i garantibeviset;
•
•
Din fulde adresse.
Telefonnummer.
Hvis det er nødvendigt at reparere apparatet, kontaktes et autoriseret
servicecenter (som garanti for brug af originale reservedele og en
korrekt reparation).
860 mm
4 mm
510 mm
A
53 mm
A
R = Min. 6.5mm
Max. 8mm
483 mm
832 mm
6mm
0
0
490 + 2 mm
863 + 2 mm
R = 11.5mm
R = 11.5 mm
0
840 + 2 mm
0
513 + 2 mm
Min. 50 mm
0
840 + 2 mm
2 x kit 4801 211 00112
0
R = Min. 6.5 mm
Max. 8 mm
490 + 2 mm
65mm
min. 45mm
min. 20mm
60mm
100mm
15mm
min. 5mm
min. 550mm
min. 20mm
60mm
min. 20mm
min. 5mm
min. 45mm
min. 550mm
min. 20mm
13
x4
1
2
x4
2mm
3
2
1
x4
14
90°C
220-240V~
220-240V~
380-415V 3 N~
380-415V 2 N~
AU-UK-IRL
220-240V3~
BE
230V 2 Phase 2N~
R
S
T
=E
N
NL
black-nero-negro-preto-μαύροσ-must-melns-juodas-czarny-schwarz-noir-zwart-negru
черно-црн-črna-crno-черный-чорний-қара-černá-čierna-fekete-svart-musta-svart-sort
siyah-dubh
brown-marrone-marrón-marrom-καφέ-pruun-brūns-rudas-brązowy-braunen-brun-bruin
maro-кафяв-браон-rjava-smeđ-коричневый-коричневий-қоңыр-hnědý-hnedý-barna
brunt-ruskea-brunt-brun-kahverengi-donn
blue (gray)-blu (grigio)-azul (gris)-azul (cinza)-μπλε (γκρι)-sinine (hall)-zila (pelēka)
mėlyna(pilkas)-niebieski (szary)-blau (grau)-bleu (gris)-blauw (grijs)-albastru (gri)
синьо (сиво)-плава (сива)-modro(sivo)-plava (siva)-синий (серый)-синій (сірий)
көк (сұр)-modrý (šedá)-modrý(sivá)-kék (szürke)-blå (grå)-sininen (harmaa)-blå (grå)
blåt (gråt)-mavi (gri)-gorm (liath)
yellow/green-giallo/verde-amarillo/verde-amarelo/verdeκίτρινο/πράσινο-kollane/roheline
dzeltens/zaļš-geltona/žalia-żółty/zielony-gelb/grün-jaune/vert-geel/groen-galben/verde
жълто/зелено-жуто/зелена-rumeno/zeleno-žuto/zelena-желтый/зеленый-gul/grønn
жовтий/зелений-жасыл/сары-žlutá/zelená-žltá/zelená-sárga/zöld-keltainen/vihreä
gul/grön-gul/grøn-sarı/yeşil-buí/glas
blue-blu-azul-azul-μπλε-sinine-zila-mėlyna-niebieski-blau-bleu-blauw-albastru-синьо
плава-modro-plava-синий-синій-көк-modrý-modrý-kék-blå-sininen-blå-blåt-mavi-gorm
400011390233
15
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising