Whirlpool | ADP 6342 A+ PC WH | Instruction for Use | Whirlpool ADP 6342 A+ PC WH instrukcja

Whirlpool ADP 6342 A+ PC WH instrukcja
A
Tabela
Skrócona instrukcja obsługi
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM URZĄDZENIA PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ
NINIEJSZĄ SKRÓCONĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI ORAZ INSTRUKCJE MONTAŻU!
PANEL STEROWANIA ZMYWARKI URUCHAMIA SIĘ DOWOLNYM PRZYCISKIEM ZA
WYJĄTKIEM PRZYCISKU ANULUJ/WYŁ. W CELU OSZCZĘDZANIA ENERGII PANEL
STEROWANIA WYŁĄCZA SIĘ AUTOMATYCZNIE PO UPŁYWIE 30 SEKUND, JEŚLI NIE
ZOSTANIE WYBRANY ŻADEN CYKL.
Opis opcji i wyświetlacza
(patrz opis opcji po
prawej stronie)
PRZYCISK WYBORU
PROGRAMU
Nacisnąć przycisk „Programy”
(kilka razy), dopóki nie zaświeci się
wskaźnik żądanego programu
(patrz „Tabela programów”
poniżej).
PRZYCISK START/WZNÓW
Nacisnąć ten przycisk, aby włączyć wybrany program:
zapali się kontrolka i zgaśnie po zakończeniu
programu.
Otwarcie drzwi w czasie trwania cyklu zmywania
powoduje tymczasowe wstrzymanie programu: miga
kontrolka „Start”. Aby wznowić cykl, należy zamknąć
drzwi i ponownie nacisnąć przycisk „Start”.
PRZYCISK ANULUJ/WYŁ.
Nacisnąć ten przycisk, aby wyłączyć panel sterowania.
Naciśnięcie tego przycisku podczas trwania programu powoduje
skasowanie aktualnego programu i odpompowanie wody
trwające przez 1 minutę. Naciśnięcie tego przycisku, gdy
zmywarka jest wyłączona, powoduje odpompowanie
ewentualnych resztek wody ze zmywarki (proces trwa 1 minutę).
W przypadku ciągłego migania kontrolki należy zapoznać się z
informacjami na stronie 6 - rozdział „Co zrobić, gdy ...”.
Tabela programów
Dostępne
opcje
Dane eksploatacyjne
P
Programy
1
Mycie wstępne
zimna
woda
przeznaczone do późniejszego
Opóźnienie Naczynia
mycia.
2
Szybki
45°C
3
Eko 2)
50°C
Instrukcje załadowania
Detergent
1)
Faza
suszenia
Litry
kWh
-
4,0
0,03
14
NIE
lekko zabrudzone, bez
Opóźnienie Naczynia
zaschniętych resztek.
X
11,0
0,80
30
NIE
Opóźnienie
Normalnie zabrudzone naczynia.
Power
Program energooszczędny.
Clean
X
12,0
1,03
150
Pełna
Minuty
Normalnie lub mocno zabrudzone
4
Higieniczny 3)
Opóźnienie naczynia z dodatkowym płynem
antybakteryjnym. Przerwanie programu
Power
(np. przez otwarcie drzwi) może
Clean
X
13,0
1,50
118
Pełna
Opóźnienie Program do zmywania bardzo brudnych
naczyń, szczególnie zalecany do patelni
Power
i garnków.
Clean
X
14,0
1,60
145
Pełna
uniemożliwić usunięcie drobnoustrojów.
5
1)
2)
3)
Intensywny
65°C
Dane programu uzyskano zgodnie z europejską normą EN 50242 w warunkach znormalizowanych (bez dodatkowych opcji). W zależności od warunków
mogą one się różnić. W programach z czujnikiem różnice mogą sięgać nawet 20 minut, co jest związane z automatyczną kalibracją systemu.
Program porównawczy wyznaczający dane podane na etykiecie energetycznej zgodnie z normą EN 50242. - Uwaga dla ośrodków przeprowadzających
testy: aby otrzymać szczegółowe informacje o warunkach testu porównawczego EN, standardowego załadunku i innych testów, prosimy o kontakt pod
następującym adresem e-mail: „nk_customer@whirlpool.com”.
Działanie antybakteryjne zostało przetestowane we współpracy z Instytutem Pasteura w Lille (Francja) zgodnie z normą NF EN 13697 z listopada 2001 r.
Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA
WSKAŹNIK PŁYNU
NABŁYSZCZAJĄCEGO
Gdy się świeci (pod koniec
cyklu), należy uzupełnić poziom
płynu nabłyszczającego
w dozowniku.
WSKAŹNIK SOLI
Gdy się świeci (pod koniec
cyklu), należy uzupełnić poziom
soli w pojemniku.
PRZYCISK POWER CLEAN
Dzięki dodatkowym, mocnym
dyszom opcja ta umożliwia
intensywniejsze i silniejsze
zmywanie w dolnym koszu,
w specjalnej strefie. Opcja ta
jest polecana do mycia garnków
i patelni (patrz strona 4).
Naciśnięcie tego przycisku
włącza opcję Power Clean
(zapala się wskaźnik).
USTAWIENIA TABLETKI
Ustawienie to pozwala zoptymalizować wydajność cyklu
zgodnie z typem zastosowanego detergentu.
W przypadku stosowania tabletek uniwersalnych
(zawierających środek nabłyszczający, sól i detergent)
nacisnąć i przez 3 sekundy przytrzymać przycisk „Tabletka”
(aż zapalą się kontrolki).
W przypadku stosowania detergentów w proszku lub w płynie
kontrolka „Tabletka” na panelu sterowania musi być
wyłączona.
PRZYCISK OPÓŹNIENIA
ROZPOCZĘCIA
PROGRAMU
Rozpoczęcie programu
zmywania można
zaprogramować z
opóźnieniem 2, 4 lub
8 godzin. Nacisnąć przycisk
„Start”. Zmywanie zostanie
uruchomione po upływie
ustawionego czasu.
5019 396 03607
PL -1-
Pierwsze użycie
Prawidłowa regulacja ustawienia twardości wody w celu zapewnienia optymalnych wyników zmywania
Stopień twardości wody powinno się
ustawiać przed pierwszym zmywaniem
lub jeśli się on zmienił.
Poziom twardości wody jest ustawiony
fabrycznie na 4 (średnio-twarda).
Nawet jeśli stosowane tabletki zawierają
sól, należy wciąż stosować sól,
ponieważ takie detergenty nie są
wystarczające do zmiękczania twardej
wody.
10
Po pierwszym użyciu należy
napełnić zbiornik soli
niezależnie od poziomu
twardości wody (patrz opis
poniżej w kroku 1 „Codzienna
kontrola”).
4
9
1
-
Jednocześnie nacisnąć i przez co najmniej 3 sekundy przytrzymać przyciski Programy i ANULUJ/WYŁ.
-
Diody programów pokażą ustawienie stopnia twardości wody.
-
Nacisnąć przycisk Programy, aby zwiększyć ustawienie (po osiągnięciu poziomu 7 kolejne naciśnięcie przycisku powoduje przejście do poziomu 1).
-
Odczekać 30 sekund (panel sterowania wyłączy się) lub nacisnąć przycisk START/Wznów, aby zapisać ustawienie.
1. Zasięgnąć informacji o stopniu twardości wody w miejskich zakładach
wodociągowych...
Stopnie
niemieckie °dH
Stopnie
francuskie °fH
Stopnie
angielskie °eH
2. ...wprowadzić wartość do
zmywarki
3 pierwsze diody PROGRAMÓW
świecące na panelu
(patrz tabela programów)
P1
P2
P3
Poziom twardości wody
0-5
0-9
0 - 6,3
Miękka
1
6 - 10
10 - 18
7 - 12,6
Średnia
2
11 - 15
19 - 27
13,3 - 18,9
Przeciętna
3
16 - 21
28 - 37
19,6 - 25,9
Średnio twarda
4
22 - 28
38 - 50
26,6 - 35
Twarda
5
29 - 35
51 - 63
35,7 - 44,1
Bardzo twarda
6
36 - 50
64 - 90
44,8 - 62,4
Wyjątkowo twarda
7
przejść do kroku 1
(patrz „Codzienna
kontrola”)
Napełnianie pojemnika na sól - Rozpuszczanie kamienia (nie jest konieczne, jeśli twardość wody jest ustawiona na poziomie „miękka”!)
5
1
2
3
6
7
Sugestie dotyczące stosowania
detergentów
Żel lub proszek
(płyn
Tabletki
nabłyszczający
i sól)
Codzienna kontrola
Przykręcić korek.
Należy usunąć
resztki soli wokół
korka. Niektóre
zbiorniki soli
posiadają w korku
wskaźnik poziomu
(poniżej opisano jak
to sprawdzić).
Wskaźnik wizualny
(w zależności od
modelu).
Odkręcić korek.
8
1 - Pojemnik na sól
2 - Dozownik płynu nabłyszczającego
3- Dozownik detergentu
4 - Układ koszy
5, 6, 7, 8 - Funkcje dostępne na panelu
9 - Filtry
10 - Ramiona spryskujące
jeżeli woda jest
TWARDA należy
dodać więcej soli
(przejść do kroku 1
„Codzienna
kontrola”)
Napełnić zbiornik soli wodą tylko przed
pierwszym zmywaniem.
Dodać sól (nigdy nie dodawać detergentu!).
min. 0,8 kg / maks. 1 kg
Po dodaniu soli regeneracyjnej natychmiast uruchomić program zmywania (sam program „Mycie wstępne” nie wystarczy). Wycieki roztworu soli lub rozsypane ziarnka soli mogą
doprowadzić do głębokiej korozji i nieodwracalnie uszkodzić komponenty ze stali nierdzewnej Gwarancja producenta nie obejmuje roszczeń związanych z tym zjawiskiem.
(w zależności od modelu)
Kontrolka soli na panelu sterowania
Kontrolka wskaźnika poziomu soli może się
świecić po zakończeniu kilku kolejnych programów
Kontrolka włącza się, gdy NALEŻY
zmywania. Jeśli poziom twardości wody mieści się
UZUPEŁNIĆ POZIOM SOLI.
w kategorii „miękka”, nie trzeba używać soli.
Wskaźnik soli w korku zbiornika soli
zielony: OK.
przezroczysty:
UZUPEŁNIĆ
POZIOM
PL -2-
Codzienna kontrola
Dodawanie płynu nabłyszczającego (nie jest konieczne, gdy stosuje się tabletki). Regulowanie dozownika płynu nabłyszczającego
2
Wskaźnik
optyczny
W razie
konieczności
otworzyć
klapkę B
(nacisnąć
odpowiedni
przycisk).
Sprawdzić poziom płynu nabłyszczającego za pomocą
wskaźnika.
Ilość płynu nabłyszczającego zależy od
rodzaju stosowanego detergentu. Im
niższe ustawienie, tym mniejsza ilość
płynu nabłyszczającego jest dozowana
(ustawienie fabryczne: pozycja 4).
Nacisnąć przycisk, aby otworzyć klapkę
B. Monetą lub podobnym przedmiotem
obrócić strzałkę na żądaną pozycję. Po
zmianie ustawienia dawkowania płynu
nabłyszczającego ponownie zamknąć
klapkę.
Dolać płynu
nabłyszczającego do
linii poziomu
maksymalnego
~150 ml
(w zależności od modelu)
Kontrolka płynu nabłyszczającego na panelu sterowania
Wskaźnik płynu nabłyszczającego na dozowniku
Kontrolka miga, gdy NALEŻY UZUPEŁNIĆ POZIOM PŁYNU
NABŁYSZCZAJĄCEGO.
ciemny: OK.
przezroczysty: UZUPEŁNIĆ POZIOM
Należy stosować wyłącznie płyn nabłyszczający przeznaczony do zmywarek domowych. Niezwłocznie wytrzeć płyn nabłyszczający rozlany podczas napełniania. Zapobiegnie to tworzeniu się nadmiernej piany, która może doprowadzić do
nieprawidłowości w pracy urządzenia.
W razie obecności smug: ustawić dozowanie na niższą pozycję (1-3). Jeśli naczynia nie są dobrze wysuszone: ustawić dozowanie na wyższą pozycję (5-6). Naczynia plastikowe trudniej schną i nawet ustawienie na wyższą pozycję nie
poprawi sytuacji.
Detergenty zawierające płyn nabłyszczający są skuteczne tylko w dłuższych programach. W przypadku krótkich programów mogą pozostawać resztki detergentu (w razie konieczności stosować detergenty w proszku). Detergenty
zawierające płyn nabłyszczający mają tendencję do tworzenia nadmiernej ilości piany.
Dodawanie detergentu - Stosować jedynie detergenty przeznaczone do zmywarek. Przestrzegać zaleceń producenta.
Otworzyć klapkę A
(nacisnąć odpowiedni przycisk).
3
Codzienna eksploatacja
Dodać detergent: tabletkę / proszek / płyn do dużej komory.
Należy zapoznać się z zaleceniami producenta detergentu na
opakowaniu środka.
Dozownik detergentu
należy napełniać
bezpośrednio przed
uruchomieniem
programu zmywania.
Nacisnąć specjalne żłobienia,
aby zamknąć klapkę.
Stosować jedną tabletkę na jeden cykl.
Wkładać ją do dozownika detergentu.
Można używać wszystkich rodzajów
tabletek, lecz w przypadku tabletek „2 w 1”
należy obowiązkowo dodawać sól.
Niektóre rodzaje tabletek mogą nie
rozpuścić się całkowicie podczas krótkich
programów (Szybki, Delikatne, Mycie
wstępne); umieszczenie tabletki na spodzie
może ułatwić proces rozpuszczania i mycia.
PL -3-
Załadowanie koszy
KOSZ GÓRNY - w zależności od modelu
4
A - Regulowane półeczki (2 lub 4): w pozycji poziomej na
filiżanki/długie akcesoria/kieliszki o długich nóżkach.
A - ZAMKNIĘTE
A - OTWARTE
ABY OTWORZYĆ A:
B - Kosz na sztućce: można go umieścić w górnym koszu,
gdy wybrana została opcja „Połowa załadunku/Multizone”.
Należy zdjąć kratkę (F).
CLICK!
A
A
Obrócić the
półeczki
Rotate
flap
zgodnie zand
clockwise
kierunkiem
ruchu
hook on rack
wskazówek
zegara i
zamocować
na koszu
A
Regulowanie wysokości kosza górnego (jeśli to
możliwe).
Użyteczną cechą jest możliwość podniesienia kosza
górnego, aby zrobić więcej miejsca w koszu dolnym, lub
obniżenia go, aby móc włożyć kieliszki o długich nóżkach.
- Chwycić i wyjąć dwa boczne uchwyty (C) (muszą być na
tym samym poziomie), a następnie podnieść lub obniżyć
górny kosz.
Wyjmowanie kosza górnego (jeśli to możliwe)
Wyjęcie górnego kosza może
pomóc w załadowaniu dużych
naczyń w koszu dolnym.
- Otworzyć dwa zaciski (D), aby
wyjąć kosz górny (gdy kosz górny
jest na miejscu, zaciski muszą
zawsze być zamknięte).
B
D - ZAMKNIĘTE
C
D
D - OTWARTE
KOSZ DOLNY - w zależności od modelu
Stosowanie opcji Power Clean
System Power Clean wykorzystuje
specjalne dysze wodne znajdujące
się z tyłu komory, które pozwalają
na intensywne mycie bardzo
zabrudzonych naczyń.
1. Dostosować obszar Power Clean (G), składając
tylne uchwyty w taki sposób, aby móc włożyć garnki.
2. Włożyć przechylone w pionie garnki i patelnie na
obszar Power Clean. Garnki muszą być
przechylone w stronę silnych dysz wodnych.
E - Kosz na sztućce
F - Kratka: Rozdziela sztućce, aby zapewnić lepsze wyniki zmywania.
G - Pionowe wsporniki do talerzy: można je złożyć, aby załadować garnki.
H - Boczne wsporniki ze składanymi półeczkami (w zależności od modelu): na półeczkach
można układać długie przyrządy lub filiżanki.
WSPORNIK BOCZNY MOŻNA WYJMOWAĆ: Aby wyjąć
wspornik, należy go pociągnąć w kierunku przodu kosza,
a następnie podnieść.
F
G
E
5
Naczynia należy układać w taki sposób, aby w ich wnętrzu nie pozostawała woda oraz aby ramiona spryskujące mogły się swobodnie obracać. Należy używać jedynie naczynia nadające się do mycia w zmywarkach. Nie myć
w zmywarce przedmiotów z drewna, aluminium, cyny, sztućców ze srebra ani naczyń z dekoracjami (bez emalii). Naczynia (np. talerze, miski, garnki) należy umieszczać w koszach w taki sposób, aby woda mogła z nich swobodnie
spływać!
Włączanie urządzenia. Nacisnąć dowolny przycisk (za wyjątkiem ANULUJ/Wył.), aby włączyć panel sterowania i rozpocząć programowanie.
PL -4-
Wybór programu
6
Przegląd programów
W rozdziale „Tabela” opisano maksymalną liczbę możliwych programów. Programy dostępne w Państwa urządzeniu można znaleźć na panelu (strona 1).
Wybrać program zgodnie z załączoną tabelą programów (strona 1).
Czas trwania programu zależy od warunków zewnętrznych w pomieszczeniu, temperatury, ciśnienia itp.
Cykl zmywania
7
Drzwi zmywarki powinny być zamknięte, a zawór wody otwarty.
Tymczasowe zatrzymanie program (np. w celu włożenia dodatkowego
naczynia):
- Ostrożnie otworzyć drzwi (program zostanie tymczasowo zatrzymany)
i włożyć naczynie(a)
(uwaga na GORĄCĄ parę!).
- Zamknąć drzwi i ponownie nacisnąć przycisk START, aby wznowić
program (program rozpocznie się od momentu jego przerwania).
Anulowanie trwającego programu:
Zmiana trwającego programu:
- Nacisnąć przycisk ANULUJ/WYŁ.
- (Następuje odpompowanie wody, które trwa
maks. 1 min., a następnie urządzenie
wyłącza się).
- Nacisnąć przycisk ANULUJ/WYŁ., aby anulować trwający program.
- (Następuje odpompowanie wody, które trwa maks. 1 min., a następnie
urządzenie wyłącza się).
- Nacisnąć dowolny przycisk (za wyjątkiem ANULUJ/WYŁ., aby włączyć urządzenie.
- Wybrać nowy program.
- Nacisnąć przycisk START.
Wyłączanie urządzenia. Wszystko OK...
8
Po zakończeniu programu urządzenie automatycznie przechodzi w tryb Czuwania. Gasną wszystkie kontrolki.
Zachować ostrożność podczas otwierania drzwi: uwaga na gorącą parę.
Rozładowywać urządzenie, rozpoczynając od dolnego kosza. Dzięki temu krople wody z górnego kosza nie będą skapywać na naczynia w dolnym koszu.
Czyszczenie i konserwacja
Czyszczenie i konserwacja
9
Filtry
Sprawdzić i
ewentualnie
wyczyścić
Przykręcić mikrofiltr UWAGA NA OZNAKOWANIE!
Odkręcić mikrofiltr
(1), wyjąć go (2) i
wyciągnąć drobne
sito (3)...
Włożyć
Przepłukać pod
bieżącą wodą ...
Samodzielne usuwanie drobnych usterek ...
10
Ramiona
spryskujące
Usunąć
blokady/osady.
Włożyć i dokładnie przykręcić ramię górne i dolne.
Odkręcić i wyjąć
górne ramię ...
Odkręcić i wyjąć
dolne ramię ...
Oczyścić dysze
spryskujące pod
bieżącą wodą
(użyć wykałaczki
w razie potrzeby) ...
PL -5-
Co zrobić, gdy
W razie nieprawidłowości w działaniu urządzenia, przed skontaktowaniem się z autoryzowanym serwisem należy sprawdzić co następuje.
Poniższe wskazówki pozwalają na usunięcie większości nieprawidłowości w urządzeniu i na szybkie przywrócenie go do pracy
Urządzenie
...nie działa/nie uruchamia się
...kontrolka ANULUJ/Wył. miga 6 razy
...kontrolka ANULUJ/Wył. miga 6 razy/program
zmywania zakończył się zbyt szybko (naczynia są
brudne i mokre)
...kontrolka ANULUJ/Wył. miga 8 razy
-
Możliwe przyczyny...
Urządzenie musi być włączone.
-
Rozwiązania...
Jeśli do urządzenia nie jest doprowadzane napięcie, sprawdzić bezpiecznik w domowej instalacji elektrycznej.
-
Drzwi zmywarki się nie zamykają się.
-
Sprawdzić, czy drzwi zmywarki są zamknięte.
-
Włączona jest opcja „Opóźnione rozpoczęcie programu”.
-
Sprawdzić, czy nie wybrano opcji „Opóźnione rozpoczęcie programu” (jeśli jest dostępna). W takim wypadku urządzenie uruchamia
się dopiero po upływie ustawionego czasu Ewentualnie ustawić opóźnienie uruchomienia programu na „0” (wyzerować urządzenie).
-
Zamknięty zawór wody.
-
Zawór wody musi być otwarty.
-
Zagięty wąż doprowadzający wodę lub zatkane filtry na
doprowadzeniu wody.
-
Wąż doprowadzający wodę nie może być zagięty, a filtr na złączu przy zaworze wody nie może być zanieczyszczony ani
zatkany.
-
Zbyt niskie ciśnienie wody.
-
Zawór wody powinien być całkowicie otwarty podczas doprowadzania wody (minimalne natężenie przepływu 0,5 l/min).
-
Brudne lub zatkane filtry.
-
Filtry nie mogą być zabrudzone ani zatkane.
-
Zbyt mało wody w instalacji wodnej zmywarki.
-
Wklęsłe przedmioty (np. misy, kubki) należy układać w koszach spodami do góry.
-
Nieprawidłowo zamontowany wąż spustowy.
-
Wąż spustowy powinien być prawidłowo poprowadzony i zamontowany (w urządzeniach do wysokiej zabudowy zostawić
min. 200-400 mm od dolnej krawędzi urządzenia) - patrz instrukcja instalacji.
-
Duże pienienie wewnątrz urządzenia.
-
Powtórzyć cykl bez dodawania detergentu i odczekać, aż piana zniknie.
-
Brudne filtry.
-
Oczyścić filtry.
-
Wąż spustowy jest zagięty.
-
Wąż spustowy nie może być zagięty.
-
Zamknięte podłączenie do spustu wody.
-
Tarcza zamykająca złącze rury syfonu powinna być zdjęta.
Po wykonaniu powyższych czynności należy skasować komunikat o błędzie. W większości przypadków powyższe czynności wystarczą do usunięcia usterki.
KASOWANIE:
Naczynia stołowe i sztućce ...
...nie są idealnie czyste/zostają na nich resztki
jedzenia
Nacisnąć przycisk ANULUJ/Wył.
Zamknąć drzwi.
Następuje automatyczne odpompowanie wody, które trwa maks. 1 minutę.
Urządzenie jest gotowe do ponownego włączenia.
Możliwe przyczyny...
Zbyt mało miejsca między naczyniami (nieprawidłowe ułożenie
wklęsłych przedmiotów w koszu).
Zbyt mało detergentu; zbyt stary lub nieprawidłowo
przechowywany detergent.
Ewentualnie dodawać więcej detergentu. Przestrzegać zaleceń producenta dotyczących dawkowania. Detergent
przechowywać w suchym miejscu i przez określony czas.
-
Zbyt niska temperatura dla bardzo zabrudzonych naczyń.
W przypadku bardzo zabrudzonych naczyń należy wybrać program o wyższej temperaturze (patrz tabela programów na stronie 1).
-
Wkładanie naczyń do zmywarki do kosza górnego lub dolnego z jednoczesnym użyciem opcji „Połowa załadunku/Multizone”.
Częste stosowanie programu Eko 50°C.
-
-
-
-
Zatkane ramiona spryskujące, zabrudzone lub nieprawidłowo
założone filtry.
-
-
Naczynia lub sztućce blokują ramiona spryskujące.
-
Rozwiązania...
Umieścić naczynia tak, aby się nie stykały. Wklęsłe przedmioty (np. misy, kubki) należy układać w koszach spodami do góry.
W razie wybrania opcji „Połowa załadunku/Multizone” (jeśli jest dostępna), należy pamiętać, aby naczynia wkładać jedynie
do kosza górnego lub jedynie do kosza dolnego, aby zwiększyć moc mycia i uzyskać optymalne wyniki zmywania.
W razie częstego stosowania programu Eko 50°C (jeśli jest) należy od czasu do czasu przeprowadzić program
Intensywny 70°C (jeśli jest).
Ramiona spryskujące nie mogą być zatkane. Filtry nie mogą być zabrudzone i powinny być prawidłowo zamontowane
(patrz rozdział „Czyszczenie i konserwacja” na stronie 5).
Ramiona spryskujące powinny swobodnie obracać się i nie mogą być zablokowane przez naczynia ani sztućce.
PL -6-
Co zrobić, gdy
Naczynia stołowe i sztućce ...
Możliwe przyczyny...
Rozwiązania...
...świeci się wskaźnik soli
-
Używać tabletek do miękkiej wody.
-
Ustawić opcję „Tabletka”; jeśli ta opcja nie jest dostępna, świecenie wskaźnika soli jest normalnym zjawiskiem.
...mają osady: resztki soli regenerującej
-
Zbyt twarda woda.
-
W przypadku bardzo twardej wody konieczne jest zwiększenie dawek soli regenerującej (patrz „Ustawianie twardości
wody” na stronie 2).
-
Otwarty korek pojemnika na sól.
-
Zakręcić prawidłowo korek pojemnika na sól.
-
Za mało płynu nabłyszczającego.
-
Jeśli stosowane są detergenty typu „2 w 1”, można spróbować dodać więcej płynu nabłyszczającego.
-
Plastikowe naczynia źle się suszą.
-
Materiały syntetyczne nie suszą się dobrze; jeśli są wilgotne na koniec cyklu, wytrzeć je do sucha.
-
Czyste naczynia długo pozostawały w zmywarce po
zakończeniu cyklu (np. w razie korzystania z opcji „Opóźnienie
rozpoczęcia programu”).
W takiej sytuacji obecność kropli wody na naczyniach i na ściankach zmywarki jest normalnym zjawiskiem.
Należy spróbować otworzyć drzwi na 5 minut przed wyjęciem naczyń.
-
Nieprawidłowe ułożenie wklęsłych przedmiotów w koszu.
-
Ustawiać naczynia pod kątem, aby nie pozostawały w ich wnętrzu resztki wody.
-
Nieprawidłowe dozowanie płynu nabłyszczającego.
-
Zwiększyć dozowanie płynu nabłyszczającego (patrz „Dodawanie płynu nabłyszczającego” na stronie 3).
-
Wybrano szybki program.
-
Szybki program 40°C/45°C jest przeznaczony do szybkiego zmywania lekko zabrudzonych naczyń. Jeśli będzie użyty do
pełnego załadunku średnio/bardzo zabrudzonych naczyń, mogą one nie być całkowicie wysuszone. W takim przypadku
wybrać program o standardowej długości. Aby uzyskać lepsze wyniki, otworzyć drzwi po zakończeniu programu i
odczekać 15 minut przed przystąpieniem do wyładowania naczyń.
...z widocznymi przebarwieniami części z tworzywa sztucznego
Sok pomidorowy/z marchwi
-
Koncentraty pomidorowe (na przykład) mogą powodować przebarwienia części z tworzywa sztucznego. Zaleca się
stosowanie detergentu w proszku, ponieważ istnieje możliwość użycia nieco większej dawki, aby poprawić wybielanie.
Należy stosować programy o wyższej temperaturze zmywania.
...matowe szklanki itp.
-
Naczynia, których nie należy myć w zmywarkach (porcelana).
-
Należy używać jedynie naczynia nadające się do mycia w zmywarkach.
...tymczasowe osady na szklankach
-
Użyto programów nieodpowiednich do szklanek.
-
Naczynia powinny być tak ułożone, aby się wzajemnie nie stykały. Nie wkładać szklanych naczyń razem do koszy.
Stosować programy odpowiednie do szkła.
...szklanki nie błyszczą się
-
Naczynia szklane, które nie nadają się do mycia w zmywarkach (porcelana).
...stałe osady na szklankach
-
Efekt tęczy.
...filiżanki ciemnieją i zabrudzenia nie schodzą
nawet po myciu w zmywarce
-
Nieznane.
...ślady rdzy
-
...inne ślady
...nie są suche
Niektórych rodzajów szkła nie można myć w zmywarkach.
-
Zjawisko to jest nieodwracalne. Na przyszłość zalecamy:
Zmienić sterowanie systemu dozowania zmiękczacza.
Zachować ostrożność – przestrzegać zalecanych dawek detergentów.
W przypadku tabletek typu „2 w 1” zapoznać się z zaleceniami producenta detergentu.
-
Jest to zjawisko nieuniknione. Teina powoduje stałe przebarwienia.
Nie stosuje się programu do mycia wstępnego.
-
Resztki potraw zawierających sól lub kwasy mogą powodować rdzewienie również sztućców ze stali nierdzewnej.
W związku z tym stosować zawsze program Mycie wstępne, jeśli naczynia będą zmywane później.
-
Zbyt niska dawka płynu nabłyszczającego.
-
W razie widocznych śladów zwiększyć ilość płynu nabłyszczającego (patrz „Dodawanie płynu nabłyszczającego” na stronie 3).
Jeśli stosowane są detergenty typu „2 w 1”, można spróbować dodać więcej płynu nabłyszczającego.
...smugi
-
Zbyt duża dawka płynu nabłyszczającego.
-
W razie smug zmniejszyć dawkę płynu nabłyszczającego (patrz „Dodawanie płynu nabłyszczającego” na stronie 3).
Jeśli stosowane są detergenty typu „2 w 1” zawierające środek nabłyszczający, nie należy dodawać więcej płynu.
...piana
-
Nieodpowiednie dawkowanie detergentu/płynu nabłyszczającego. -
Stosować wyłącznie zalecane dawki detergentu/płynu nabłyszczającego, aby nie dopuścić do nadmiernego tworzenia się piany.
PL -7-
Co zrobić, gdy
Wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka.
Jeżeli po wykonaniu powyższych kontroli usterka nie ustąpiła, proszę wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego urządzenia z gniazdka i zakręcić zawór wody. Skontaktować się z serwisem (patrz gwarancja)
Przed skontaktowaniem się z serwisem należy przygotować następujące dane:
- opis usterki,
- typ i model urządzenia,
- kod serwisowy (numer podany na tabliczce znamionowej) z lewej strony drzwi od wewnątrz:
Środki ostrożności i ogólne zalecenia
1. Opakowanie
Opakowanie jest w 100% wykonane z materiałów nadających się na surowce wtórne i jest oznakowane symbolem
.
2. Rozpakowanie i sprawdzenie urządzenia
Po rozpakowaniu zmywarki należy sprawdzić, czy nie została ona uszkodzona w czasie transportu oraz czy drzwi zamykają
się dokładnie. W razie wątpliwości należy się zwrócić do wykwalifikowanego technika lub do sprzedawcy.
3. Przed pierwszym użyciem zmywarki
- Urządzenie jest przeznaczone do pracy w temperaturze otoczenia w zakresie od 5°C do 45°C.
- Zmywarka jest testowana w fabryce. Po próbach fabrycznych w urządzeniu mogą pozostać krople/ślady wody, które
znikną po pierwszym zmywaniu
4. Oszczędność energii i wody
- Nie płukać naczyń bieżącą wodą.
- Urządzenie włączać dopiero wtedy, gdy jest załadowane do pełna. W przeciwnym razie, gdy załadowany jest tylko jeden
kosz, włączyć opcję „Połowa załadunku/Multizone” (jeśli jest dostępna).
- Jeśli są do dyspozycji ekologiczne źródła energii, takie jak panele słoneczne, pompy ciepła lub instalacja centralnego
ogrzewania, należy podłączyć zmywarkę do źródła ciepłej wody o temperaturze maksymalnej 60°C. Sprawdzić, czy wąż
doprowadzający wodę jest właściwy (napis „70°C Max” lub „90°C Max”).
5. Bezpieczeństwo dzieci
- Materiały z opakowania należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie wolno pozwalać dzieciom bawić się zmywarką.
- Detergent, płyn nabłyszczający oraz sól regenerującą przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
6. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa
- Urządzenia nie powinny obsługiwać dzieci ani osoby niepełnosprawne, chyba że obsługa odbywa się pod nadzorem
doświadczonych osób, które przejmą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo.
- Nie używać urządzenia na wolnym powietrzu.
- Nie przechowywać płynów łatwopalnych w pobliżu zmywarki.
- Woda w zmywarce nie nadaje się do picia.
- Do zmywarki nie wolno wlewać żadnych rozpuszczalników: grozi wybuchem!
- Uwaga na otwarte drzwi: niebezpieczeństwo potknięcia się!
- Otwarte drzwi urządzenia mogą utrzymać wyłącznie ciężar wysuniętego kosza wraz z naczyniami. Nie należy opierać się
o drzwi, nie siadać ani nie wchodzić na nie.
- Ostre przybory kuchenne, którymi można się zranić, (np. noże) należy układać w koszu na sztućce trzonkami do góry.
Długie przybory kuchenne powinny być wkładane do górnego kosza poziomo, z trzonkami zwróconymi w stronę
drzwiczek.
-
Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek czynności czyszczenia lub konserwacji należy wyjąć wtyczkę przewodu
zasilającego urządzenia z gniazdka i zakręcić kurek wody. Podobnie postąpić w przypadku jakiejkolwiek awarii.
- Wszelkich napraw i modyfikacji może dokonywać wyłącznie wykwalifikowany serwisant.
7. Odporność na niskie temperatury
Jeśli urządzenie jest w miejscu narażonym na niskie temperatury, należy je całkowicie opróżnić z wody. Zamknąć zawór
wody i odłączyć wąż doprowadzający wodę oraz wąż spustowy, a następnie pozwolić na wypłynięcie z nich wody. Sprawdzić,
czy w pojemniku jest co najmniej 1 kg rozpuszczonej soli regenerującej, co zabezpiecza urządzenie przed temperaturami do
-20°C. Gdy program zostanie wznowiony, może zostać wyświetlony komunikat o błędzie (patrz strona 6).
Kontrolka ANULUJ/Wył. miga 6 razy - urządzenie powinno znajdować się przez co najmniej 24 godziny w pomieszczeniu
o temperaturze otoczenia min. 5°C.
Po usunięciu tych nieprawidłowości wyzerować urządzenie (patrz rozdział „Co zrobić, gdy”).
8. Utylizacja
- Urządzenie zostało wykonane z materiałów nadających się na surowce wtórne. W razie konieczności zmywarkę należy
złomować zgodnie z lokalnymi przepisami utylizacji odpadów. Odciąć przewód zasilający, aby urządzenie nie było zdatne
do użytku. Aby uniknąć sytuacji niebezpiecznych dla dzieci (np. niebezpieczeństwa uduszenia), należy uszkodzić zamek
w drzwiczkach w taki sposób, aby urządzenia nie można było zamknąć.
- To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE (Dyrektywa WEEE) oraz polską ustawą
o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zapewniając prawidłowe złomowanie niniejszego urządzenia,
przyczynią się Państwo do ograniczenia ryzyka wystąpienia negatywnego wpływu produktu na środowisko i zdrowie
ludzi. Nieprawidłowa utylizacja urządzenia tego rodzaju może mieć negatywne konsekwencje. Symbol
na urządzeniu
lub w dokumentacji do niego dołączonej oznacza, że urządzenia nie wolno traktować podobnie jak zwykłych odpadów
domowych. Należy oddać je do punktu zajmującego się utylizacją i recyklingiem urządzeń elektrycznych i
elektronicznych. Utylizacja powinna być przeprowadzona zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi usuwania
odpadów. Dalsze informacje na temat utylizacji, złomowania i recyklingu niniejszego urządzenia można uzyskać w
lokalnym urzędzie miasta/gminy, specjalistycznych punktach zbiórki odpadów oraz w sklepie, w którym urządzenie
zostało zakupione.
Deklaracja zgodności WE
Urządzenie niniejsze zostało zaprojektowane, skonstruowane i jest rozprowadzane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa
następujących dyrektyw: 2006/95/WE, 89/336/EWG, 93/68/WE oraz 2002/95/WE (Dyrektywa w sprawie ograniczenia
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym).
Pojemność: 13 nakryć.
Gwarancja nie obejmuje usterek i awarii spowodowanych nieprawidłową eksploatacją urządzenia.
Zastrzega się prawo dokonywania zmian technicznych.
PL -8-
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising