Whirlpool | WVS 93F LT K | Setup and user guide | Whirlpool WVS 93F LT K Упътване за употреба

Whirlpool WVS 93F LT K Упътване за употреба
BG
Кратко ръководство
БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ЗАКУПИХТЕ ПРОДУКТ НА
WHIRLPOOL
За да получавате по-пълно съдействие,
регистрирайте вашия уред на
www.whirlpool.eu/register
Преди да използвате уреда, прочетете внимателно
инструкциите за безопасност.
ОПИСАНИЕ НА ИЗДЕЛИЕТО
УПОТРЕБА ЗА ПРЪВ ПЪТ
ВЕНТИЛАЦИОНЕН ОТВОР (ЗА МОДЕЛИ СЪС ЗАСМУКВАНЕ)
Свържете аспиратора и отворите за извеждане в стените с
еквивалентен диаметър на извода за въздух (свързваща тръба).
Използването на тръби и извеждащи отвори в стените с по-малки
размери води до понижаване на ефективността на засмукването и
драстично повишаване на нивото на шум.
Следователно отказваме всякаква отговорност по въпроса.
!! Използвайте тръба с минималната възможна дължина.
!! Използвайте тръба с възможно най-малко колена (максимален
ъгъл на коляното: 90°).
!! Не правете драстични промени в напречното сечение на тръбата.
!! Компанията се освобождава от всякаква отговорност, когато тези
инструкции не са спазени.
ФИЛТРИРАНЕ ИЛИ ОТВЕЖДАНЕ?
!! Вашият аспиратор е готов да се използва във версия със
засмукване.
За да използвате аспиратора във версия с филтриране, трябва да
се монтира специалният КОМПЛЕКТ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.
Проверете дали КОМПЛЕКТЪТ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ е включен или
трябва да го закупите отделно.
Забележка: Ако е приложен, в някои случаи е възможно
допълнителната филтрираща система с активиран въглен да
е монтирана на аспиратора. В ръководството “Инструкции за
безопасност и монтаж” можете да намерите информация за
преобразуване на аспиратора от версия със засмукване във версия с
филтриране.
ВЕРСИЯ С ОТВЕЖДАНЕ
В този случай димът се отвежда навън от сградата с помощта на
специална тръба, свързана към свързващия пръстен, разположен
от горната страна на аспиратора.
Внимание! Изпускателната тръба не се доставя с уреда и трябва да
се закупи отделно. Диаметърът на изпускателната тръба трябва да
е равен на този на свързващия пръстен.
Внимание! Ако аспираторът е доставен с филтър с активен въглен,
той трябва да се премахне.
ВЕРСИЯ С ФИЛТРИРАНЕ
От засмукания въздух се премахват мазнините и миризмите, след
което той се връща обратно в помещението.
За да използвате аспиратора в тази версия, трябва да монтирате
система за допълнително филтриране въз основа на активен
въглен.
КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ
T1.
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T2.
T3.
T4.
T5.
T6.
T7.
ВНИМАНИЕ! Този аспиратор разполага със система за автоматична
работа (вижте по-долу “T4. ВКЛ./ИЗКЛ. на функцията 6th sense
(режим AUTO)”). Калибрирането се извършва автоматично всеки
път когато аспираторът бъде свързан отново към електрическата
мрежа (напр.: при първоначалния монтаж или спиране на
захранването). Калибрирането може също така да се извърши
автоматично (вижте раздел “Настройване на датчика”). По
време на калибрирането, което трае 5 минути, T4 ще премигва и
осветлението може да се използва.
T1. ИЗКЛ. НА МОТОРА НА ВЕНТИЛАТОРА / НАМАЛЯВАНЕ НА
СКОРОСТТА
Натиснете, за да намалите скоростта и да изключите мотора за
екстракция.
Натиснете и задръжте, за да изключите директно мотора за
екстракция.
T2. ВКЛ. НА МОТОРА НА ВЕНТИЛАТОРА / УВЕЛИЧАВАНЕ НА СКОРОСТТА
Натиснете, за да включите мотора за екстракция и за да
увеличите скоростта.
натиснете и задръжте, за да зададете директно 5а скорост.
Моля, имайте предвид: 4та и 5а скорост работят за най-много 5 минути,
след което аспираторът се връща на 3та скорост.
* Налично само при определени модели
ИЗКЛ. на мотора на вентилатора /
Намаляване на скоростта
ВКЛ. на мотора на вентилатора /
Увеличаване на скоростта
Нулиране на алармата за филтъра за
мазнини/филтъра с активен въглен
ВКЛ./ИЗКЛ. на функцията 6th sense
(режим AUTO)
Нощно осветление (амбиентно
осветление)
ИЗКЛ. на основното осветление /
Намаляване на интензитета
ВКЛ. на основното осветление /
Увеличаване на интензитета
T3. НУЛИРАНЕ НА АЛАРМАТА ЗА ФИЛТЪРА ЗА МАЗНИНИ/
ФИЛТЪРА С АКТИВЕН ВЪГЛЕН
На равни интервали от време аспираторът сигнализира за нужда
от обслужване на филтъра.
Моля, имайте предвид: Индикаторите ще работят само ако
аспираторът е включен.
T3 свети: Извършете обслужване на филтъра за мазнини.
T3 премигва: необходимо е обслужване на филтъра с активен въглен.
Нулиране на индикаторите за насищане на филтрите:
Моля, имайте предвид: Този процес се извършва само при работещ
аспиратор.
Натиснете и задръжте T3.
Нулирането на филтъра за мазнини и на филтъра с активен въглен
се извършва с един и същи бутон. Ако алармите и на двата филтъра
са активни, процедурата по нулиране ще извърши нулиране на
броячите един по един, с предимство за филтъра с активен въглен.
Активиране на индикатора за насищане на въгленовия филтър
Моля, имайте предвид: Този процес се извършва само при изключен
мотор за екстракция.
Обикновено този индикатор е деактивиран – натиснете
едновременно и задръжте бутони T6 и T7, за да активирате
функцията: И двата ще светнат, за да потвърдят активирането.
За да деактивирате функцията, отново натиснете и задръжте
същите бутони: И двата ще премигнат еднократно и ще изгаснат,
което потвърждава деактивирането.
T4. ВКЛ./ИЗКЛ. НА ФУНКЦИЯТА 6TH SENSE (РЕЖИМ AUTO)
Аспираторът задава автоматично скоростта на екстракция, ако
датчикът засече промяна в заобикалящите го условия.
Моля, имайте предвид: за да сте сигурни, че функцията се използва
правилно, първо конфигурирайте датчика (вижте “Настройване на
датчика” по-надолу).
Моля, имайте предвид: ако промените някоя от останалите функции,
които управляват скоростта, функцията “6th sense” ще се изключи.
Настройване на датчика
Това се прави при изключен аспиратор.
При нормални заобикалящи условия натиснете и задръжте T4
за 5 секунди, T4 мига в продължение на 5 минути, за да укаже,
че аспираторът извършва калибриране на датчика, след което
изгасва, за да укаже, че калибрирането е завършило.
Настройване на готварския плот: Натиснете и задръжте
едновременно T1 и T2. И двата светват, за да укажат, че аспираторът е
готов да приеме калибрирането на параметрите на готварския плот.
Натиснете T1, за да изберете газова плоча за готвене (T1 мига
в продължение на 3 секунди, за да укаже, че параметрите на
аспиратора са зададени за газова плоча).
Натиснете T2, за да изберете индукционна плоча за готвене (T2
мига в продължение на 3 секунди, за да укаже, че параметрите на
аспиратора са зададени за индукционна плоча).
T5. НОЩНО ОСВЕТЛЕНИЕ (АМБИЕНТНО ОСВЕТЛЕНИЕ)
Натиснете за включване/изключване на мекото фоново
осветление.
T6. ИЗКЛ. НА ОСНОВНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ / НАМАЛЯВАНЕ НА
ИНТЕНЗИТЕТА
Натиснете, за да намалите интензитета и за да изключите
осветлението.
Натиснете и задръжте, за да изключите директно осветлението.
T7. ВКЛ. НА ОСНОВНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ / УВЕЛИЧАВАНЕ НА
ИНТЕНЗИТЕТА
Натиснете, за да включите и за да увеличите интензитета на
осветлението.
Натиснете и задръжте, за да включите директно осветлението.
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Височина (cm)
Широчина (cm)
Дебелина (cm)
Ø на отвеждащата тръба (cm)
105—148,6
89,8
36,9
15—12,5—12
ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА
ПОЧИСТВАНЕ
•
Не използвайте уреди за почистване с пара.
•
Изключете уреда от електрическата мрежа.
Важно: Да не се използват корозивни или абразивни почистващи
препарати. Ако такъв препарат неволно влезе в контакт с уреда,
почистете незабавно уреда с влажна кърпа. Не използвайте спирт.
•
Почистете повърхностите с влажна кърпа. Ако уредът е много
замърсен, добавете няколко капки препарат за миене на
съдове към водата. Забършете със суха кърпа.
Важно: не използвайте абразивни гъби или метални стъргалки или
тел за търкане. С времето те могат да повредят емайла.
•
Използвайте само почистващи препарати, предназначени
за почистване на този уред, и следвайте инструкциите на
производителя.
Важно: Почиствайте филтрите най-малко веднъж месечно, за да
отстраните остатъците от олио и мазнини.
ПОДДРЪЖКА НА ФИЛТРИТЕ ЗА МАЗНИНИ
Филтърът за мазнини трябва да се почиства един път месечно
(или ако моделът разполага с индикатор за насищане на филтъра
и тя укаже необходимостта от почистване), на ръка или в миялна
машина, като не използвате силни препарати, миялната трябва да е
настроена на ниска температура и на кратък цикъл на миене.
Възможно е филтърът за мазнини леко да промени цвета си, но
това не повлиява на способността му на филтриране.
Отворете панела на екстрактора (завъртете го нагоре).
Моля, имайте предвид: Не е необходимо да сваляте панела.
За да извадите филтъра, дръпнете дръжката.
След като филтърът е бил измит и е изсъхнал, извършете стъпките
в обратен ред, за да поставите отново филтъра.
* Налично само при определени модели
ПОДДРЪЖКА НА ФИЛТЪРА С АКТИВЕН ВЪГЛЕН (САМО ЗА
МОДЕЛИ С ФИЛТРИРАНЕ)
Този филтър задържа неприятните миризми, които се отделят при
готвене.
Сменяйте въгленовия филтър на всеки 4 месеца.
Поставяне или замяна на въгленовия филтър
1. Изключете аспиратора от електрическата мрежа.
2. Отворете панела на екстрактора и го извадете от гнездото му.
3. Свалете филтрите за мазнини.
4. Поставете по един въгленов филтър от всяка страна,
като покриете и двете предпазни решетки на ротора на
електромотора.
Завъртете филтрите по посока на часовниковата стрелка, за да ги
закрепите на средните щифтове.
Изпълнете стъпките в обратен ред за сваляне.
Поставете обратно филтрите за мазнини и панела на екстрактора.
СМЯНА НА ЛАМПИ
Аспираторът е оборудван със светодиодна система за осветление
(LED).
Светодиодите осигуряват отлично осветление, имат до 10 пъти
по-дълъг живот от обикновените крушки и предлагат до 90%
икономия на енергия.
Забележка: За смяна на светодиодна (LED) лампа се свържете с
техническия отдел за следпродажбено обслужване.
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
Проблем
Решения
Уредът не работи.
•
•
•
Проверете напрежението в мрежата и дали уредът е свързан към
електрозахранването;
Проверете избрана ли е скорост;
Изключете уреда и го включете отново, за да видите дали неизправността е все още
налице.
Аспираторът не засмуква достатъчно
въздух.
•
•
•
Проверете дали скоростта на засмукване е на желаното ниво;
Проверете дали филтрите са чисти;
Проверете дали отворите за въздух не са запушени.
Аспираторът се е изключил по време на
нормална работа.
•
•
Проверете за прекъсване на електрозахранването;
Проверете дали омниполярният прекъсвач не се е изключил.
Лампата не работи.
•
•
Проверете крушката и, ако е необходимо, я заменете;
Проверете дали крушката е монтирана правилно.
* Налично само при определени модели
Можете да свалите инструкциите за безопасност, ръководството за потребителя и
листовката с енергийните показатели на уреда, като:
•
Посетите нашия уебсайт docs‌.‌whirlpool‌.‌eu
•
Използвате QR кода
•
Освен това можете да се свържете с отдела за следпродажбено обслужване
(вижте телефонния номер в книжката за гаранцията). При контакт с отдела за
следпродажбено обслужване на клиенти съобщавайте кодовете, посочени на
заводската табелка на Вашия уред.
Model
xxxxxxxxxxxx
Model
xxxxxxxxxxxx
XXXXXXXXXXXXXX
400011242747
XXXXXXXXXXXXXX
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising