Whirlpool | WVS 93F LT K | Setup and user guide | Whirlpool WVS 93F LT K Brugervejledning

Whirlpool WVS 93F LT K Brugervejledning
DA
Oversigtsvejledning
TAK FORDI DU HAR KØBT ET WHIRLPOOL
PRODUKT
Registrer venligst dit produkt på
www‌.‌whirlpool‌.‌eu/‌register, for at modtage en mere
komplet assistance
Læs sikkerhedsanvisningerne med omhu, før apparatet
tages i brug.
PRODUKTBESKRIVELSE
FØRSTEGANGSBRUG
LUFTHUL (PÅ UDSUGNINGSVERSIONERNE)
Forbind emhætten og udledningshullerne i væggen med en diameter,
som svarer til luftudløbet (forbindelsesflange).
Brug af rør og udledningshuller i væggen, med en mindre diameter, vil
medføre en nedsat sugeevne og en meget mere støj.
Ethvert ansvar herfor afvises derfor.
!! Anvend et rør med den korteste, nødvendige længde.
!! Anvend et rør med så få knæk som muligt (maksimal vinkel: 90°).
!! Undgå drastiske ændringer af rørets tværsnit.
!! Selskabet fralægger sig ethvert ansvar, hvis disse forskrifter ikke
overholdes.
FILTRERING ELLER KANALISERING?
!! Din emhætte er klar til at blive anvendt i udsugningsversionen.
Hvis emhætten skal anvendes i den filtrerende version, skal der
installeres et specielt TILBEHØRSSÆT.
Kontrollér om TILBEHØRSSÆTTET medfølger eller om det skal købes
separat.
Bemærk: Hvis det medfølger skal der i visse tilfælde installeres et
supplerende system med aktivt kul på emhætten. Oplysninger om
hvordan emhætten omformes fra udsugningsversion til filtreringsversion
findes i vejledningen “Sikkerhedsanvisninger & Installation”.
KANALVERSION
I dette tilfælde ledes røgen udenfor bygningen vha. et specielt rør, som
forbindes med konnektorringen ovenpå emhætten.
OBS! Afgangsrøret medfølger ikke og skal erhverves separat.
Afgangsrøret skal have den samme diameter som konnektorringen.
OBS! Hvis emhætten leveres med aktivt trækulsfilter, skal dette tages
ud.
FILTERVERSION
Den indsugede luft affedtes og deodoriseres før den ledes tilbage i
rummet.
Det er nødvendigt at installere et supplerende filtreringssystem,
baseret på aktivt kul, for at anvende emhætten i denne version.
BETJENINGSPANEL
T1.
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T2.
T3.
T4.
T5.
T6.
T7.
FORSIGTIG! Denne emhætte har et automatisk betjeningssystem (se
nedenfor “T4. 6th sense funktion (AUTO tilstand) ON/OFF”). Kalibrering
sker automatisk hver gang emhætten genforbindes til strømforsyningen
(f.eks.: den første gang den installeres efter en strømsvigt). Den kan også
udføres manuelt (se afsnit “Sensor opsætning”). Under kalibreringen,
som varer 5 minutter, vil T4 blinke og lyset kan anvendes.
T1. VENTILATORMOTOR OFF / REDUCER HASTIGHED
Tryk for at reducere hastigheden og sluk for udsugningsmotoren.
Tryk og hold for at slukke direkte for udsugningsmotoren.
T2. VENTILATORMOTOR ON / ØG HASTIGHED
Tryk for at tænde for udsugningsmotoren og øge hastigheden.
Tryk og hold for at indstille den 5. hastighed direkte.
Bemærk: 4. og 5. hastighed varer i 5 minutter, derefter vil emhætten
returnere til 3. hastighed.
T3. SMØRE-/KULFILTER ALARM/NULSTIL
Ved regelmæssige intervaller signalerer emhætten behovet for at
vedligeholde filteret.
Bemærk: Indikatorerne virker kun, når emhætten er tændt.
T3 tændt: Udfør vedligeholdelsen af fedtfilteret.
T3 blinker: Udfør vedligeholdelse af kulfilteret.
Nulstilling af filtermætningsindikatorer:
Bemærk: Dette skal gøres for tændt emhætte.
Tryk og hold T3.
Nulstillingen og smørefilter og kulfilter udføres via den samme tast.
Hvis begge filteralarmer er aktive, vil nulstillingsproceduren nulstille
tælleren, en efter en, med prioritet for kulfilteret.
* Kun disponibel på visse modeller
Ventilatormotor OFF / Reducer
hastighed
Ventilatormotor ON / Øg hastighed
Smøre-/kulfilter alarm/nulstil
6th sense funktion (AUTO tilstand) ON/
OFF
Natlys (omkringliggende lys)
Hovedlys OFF / Reducer lysstyrke
Hovedlys ON / Øg lysstyrken
Aktivering af kulfilterets mætningsindikator
Bemærk: Dette skal gøres for slukket udsugningsmotor.
Denne indikator er sædvanligvis deaktiveret - tryk og hold T6 og T7 på
samme tid, for at aktivere funktionen: Begge vil lyse
for at indikere aktivering.
For at deaktivere funktionen, trykkes og holdes de samme knapper
igen: Begge vil blinke kortvarigt, og derefter slukke, for at indikere
deaktivering.
T4. 6TH SENSE FUNKTION (AUTO TILSTAND) ON/OFF
Emhætten angiver automatisk udsugningshastigheden, hvis sensoren i
emhætten registrerer en ændring i de omkringliggende forhold.
Bemærk: for at sørge for at denne funktion anvendes korrekt, skal man først
konfigurere sensoren (se “Sensor opsætning” nedenfor).
Bemærk: hvis du ændrer andre funktioner der kontrollerer hastigheden, vil
“6th sense” funktionen slukke.
Sensor opsætning
Dette kan gøres når emhætten er slukket.
Ved normale omkringliggende forhold, tryk på T4 i 5 sek., hvorefter
T4 blinker i 5 min. for at indikere at emhætten udfører en kalibrering
af sensoren, derefter vil den slukke for at indikere at kalibreringen er
afsluttet.
Indstilling for kogeplader: Tryk og hold T1 og T2 på samme tid.
Begge vil lyse for at indikere, at emhætten er klar til at modtage
parameterkalibrering for kogepladerne.
Tryk T1 for at vælge gas kogesektion (T1 begynder at blinke i 3 sek. for
at indikere at emhættens parametre er indstillet til gas kogesektion).
Tryk T2 for at vælge induktions-kogesektion (T2 begynder at blinke i 3
sek. for at indikere at emhættens parametre er indstillet til induktionskogesektion).
T5. NIGHT LIGHT (OMKRINGLIGGENDE LYS)
Tryk herpå, for at tænde eller slukke for den bløde
baggrundsbelysning.
T7. HOVEDLYS ON / ØG LYSSTYRKEN
Tryk for at tænde og øge lysstyrken.
Tryk og hold for at tænde direkte.
T6. HOVEDLYS OFF / REDUCER LYSSTYRKE
Tryk for at reducere lysstyrken og for at slukke for lyset.
Tryk og hold for at slukke direkte.
TEKNISKE DATA
Højde (cm)
Bredde (cm)
Dybde (cm)
Ø på udsugningsrør (cm)
105 -148,6
89,8
36,9
15 - 12,5 - 12
RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE
RENGØRING
•
Anvend ikke damprensere.
•
Træk apparatets stik ud af stikkontakten.
Vigtigt: Brug aldrig ætsende rengøringsmidler eller slibemidler. Hvis et
af ovennævnte produkter skulle komme i kontakt med apparatet, skal
det straks rengøres med en fugtig klud. Brug ikke alkohol.
•
Rengør overfladerne med en fugtig klud. Hvis fladerne er meget
snavsede, skal de rengøres med en opløsning af vand og få dråber
opvaskemiddel. Tør efter med en tør klud.
Vigtigt: Brug ikke skuresvampe, metalsvampe eller skrabere. Disse kan,
med tiden, beskadige de emaljerede overflader.
•
Brug specifikt fremstillede rengøringsmidler til rengøring af
apparatet, og følg producentens anvisninger.
Vigtigt: Rens filtrene mindst en gang om måneden, for at eliminere
rester af olie og fedt.
VEDLIGEHOLDELSE AF FEDTFILTRENE
Dette skal rengøres en gang om måneden (eller når filtermætningens
indikatorsystem – om forudset på din model – angiver behov herfor)
med et mildt rengøringsmiddel, enten i hånden eller i opvaskemaskinen
ved en lav temperatur og med en kort cyklus.
Ved vask i opvaskemaskinen kan fedtfilteret af metal miste farven, men
de filtrerende egenskaber påvirkes ikke.
Åbn udsugningspanelet (drej det opad).
Bemærk: Det er ikke nødvendigt at fjerne panelet.
Træk i håndtaget, for at fjerne filteret.
Efter vask og tørring af filteret skal det sættes på plads igen i den
omvendte rækkefølge af ovenstående procedure.
* Kun disponibel på visse modeller
RENGØRING AF TRÆKULSFILTER (ANGÅR KUN
FILTRERINGSMODELLER)
Dette filter tilbageholder de ubehagelige lufte fra tilberedningen.
Skift kulfilteret hver 4. måned.
Montering eller udskiftning af kulfilteret
1. Afbryd emhættens forbindelse til ledningsnettet.
2. Åbn og tag udsugningspanelet ud af sædet.
3. Afmonter fedtfiltrene.
4. Montér et kulfilter i hver side, så de dækker begge motorhjulets
beskyttelsesriste.
Drej filtrene med uret, så de midterste stifter fastlåser dem.
Følg den omvendte rækkefølge, for at fjerne dem.
Sæt fedtfiltrene og udsugningspanelet på plads igen.
UDSKIFTNING AF PÆRERNE
Emhætten er udstyret med et lysdiodebelysningssystem.
Lysdioder sikrer en excellent belysning, har en levetid på op til 10
gange længere end almindelige pærer og giver en energibesparelse på
op til 90%.
Bemærk: Kontakt venligst den tekniske kundeservice, for at lade
lysdiodelampen udskifte.
FEJLFINDING
Problem
Løsninger
Apparatet fungerer ikke.
•
•
•
Kontrollér ledningsnettets spænding og om apparatet er forbundet til strømforsyningen;
Kontrollér, at der er blevet valgt en styrke;
Sluk og tænd igen for apparatet, for at se om fejlen varer ved.
Emhætten suger ikke nok luft.
•
•
•
Kontrollér, om styrken er indstillet på det ønskede niveau;
Kontrollér, om filtrene er rene;
Kontrollér lufthullerne for eventuelle tilstopninger.
Emhætten slukker under den normale
funktion.
•
•
Kontrollér at strømmen ikke er afbrudt;
Kontrollér at den flerpolede afbryderanordning ikke er udløst.
Lampen fungerer ikke.
•
•
Kontrollér pæren og skift den, om nødvendigt;
Kontrollér, at pæren sidder korrekt.
* Kun disponibel på visse modeller
Du kan downloade Sikkerhedsanvisningerne, Brugsvejledningen, Databladet og
Energidataene, ved at:
•
Besøge vores website docs‌.‌whirlpool‌.‌eu
•
Ved hjælp af QR-koden
•
Eller som alternativ kontakte vores serviceafdeling (Telefonnummeret findes i
garantihæftet). Når du kontakter vores serviceafdeling, bedes du angive koderne på dit
produkts identifikationsskilt.
Model
xxxxxxxxxxxx
Model
xxxxxxxxxxxx
XXXXXXXXXXXXXX
400011242747
XXXXXXXXXXXXXX
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising