Whirlpool | WVS 93F LT K | Setup and user guide | Whirlpool WVS 93F LT K Užívateľská príručka

Whirlpool WVS 93F LT K Užívateľská príručka
SK
Stručný návod
ĎAKUJEME, ŽE STE SI KÚPILI VÝROBOK
WHIRLPOOL
Aby sme vám mohli lepšie poskytovať pomoc,
zaregistrujte, prosím, svoj spotrebič na
www.whirlpool.eu/register
Prv než spotrebič začnete používať, pozorne si prečítajte
Bezpečnostné pokyny.
OPIS SPOTREBIČA
PRVÉ POUŽITIE
VETRACÍ OTVOR (PRE ODSÁVACIE VERZIE)
Pripojte digestor a vypúšťacie otvory na steny s priemerom
ekvivalentným ústiu odvodu vzduchu (spojovacia príruba).
Použitie rúr a vypúšťacích otvorov na stene s menšími rozmermi
spôsobí zníženie sacieho výkonu a výrazné zvýšenie hlučnosti.
Preto odmietame zodpovednosť v tejto záležitosti.
!! Použite rúru s minimálnou nevyhnutnou dĺžkou.
!! Použite rúru, ktorá má čo najmenej ohybov (maximálny uhol ohybu: 90°).
!! Vyhnite sa výrazným zmenám prierezu rúry.
!! Spoločnosť odmieta zodpovednosť, ak nebudú dodržané tieto
predpisy.
FILTROVANIE ALEBO ODVÁDZANIE?
!! Váš digestor je pripravený na používanie v odsávacej verzii.
Na používanie digestora vo filtrovacej verzii je potrebné inštalovať
špeciálnu SÚPRAVU PRÍSLUŠENSTVA.
Skontrolujte, či je priložená SÚPRAVA PRÍSLUŠENSTVA, alebo ju treba
kúpiť osobitne.
Poznámka: Ak je priložená, v určitých prípadoch môže byť na digestor
nainštalovaný prídavný filtrovací systém s aktívnym uhlíkom. Informáciu
o zmene digestora z odsávacej verzie na filtrovaciu verziu nájdete v návode
Bezpečnostné pokyny a inštalácia.
ODSÁVACIA VERZIA
V tomto prípade sú výpary odvádzané mimo budovy špeciálnym
potrubím pripojeným so spojovacím prstencom nachádzajúcim sa na
vrchu digestora.
Upozornenie! Odvádzacie potrubie nie je priložené a je potrebné
kúpiť ho zvlášť. Priemer odvádzacieho potrubia musí byť rovnaký ako
priemer spojovacieho prstenca.
Upozornenie! Ak je digestor dodaný s filtrom s aktívnym uhlíkom, je
potrebné ho vybrať.
FILTROVACIA VERZIA
Vtiahnutý vzduch sa odmastí a zbaví pachov a potom sa vráti do
miestnosti.
Aby ste mohli používať digestor v tejto verzii, musíte nainštalovať
prídavný systém filtrovania založeného na aktívnom uhlíku.
OVLÁDACÍ PANEL
T1.
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T2.
T3.
T4.
T5.
T6.
T7.
UPOZORNENIE! Tento digestor má automatický operačný systém
(pozri ďalej „T4. Zapnutie/Vypnutie funkcie 6th sense (AUTO
režim)“). Kalibrácia sa vykonáva automaticky, zakaždým, keď sa
digestor pripojí do elektrickej siete (napr.: pri prvej inštalácii po
výpadku prúdu). Možno ju vykonať aj manuálne (pozri odsek
„Nastavenie senzora“). Počas kalibrácie, ktorá trvá 5 minút, T4 bude
blikať a svetlá možno použiť.
T1. VYPNUTIE MOTORA VENTILÁTORA/ ZNÍŽENIE RÝCHLOSTI
Stlačením znížte rýchlosť a vypnite motor odsávania.
Stlačením a podržaním priamo vypnite motor odsávania.
T2. ZAPNUTIE MOTORA VENTILÁTORA/ ZVÝŠENIE RÝCHLOSTI
Stlačením zapnite motor odsávania a zvýšte rýchlosť.
stlačením a podržaním nastavíte priamo 5. rýchlosť.
Upozornenie: 4. a 5. rýchlosť trvajú 5 minút, potom sa digestor vráti na 3.
rýchlosť.
T3. ALARM/RESETOVANIE FILTRA MASTNOTY/UHLÍKOVÉHO
FILTRA
V pravidelných intervaloch digestor signalizuje potrebu vykonať
údržbu filtra.
Upozornenie: Ukazovatele fungujú, iba keď je digestor zapnutý.
T3 svieti: Vykonajte údržbu filtra mastnoty.
T3 bliká: vykonajte údržbu uhlíkového filtra.
*K dispozícii len na niektorých modeloch
Vypnutie motora ventilátora/ Zníženie
rýchlosti
Zapnutie motora ventilátora/ Zvýšenie
rýchlosti
Alarm/resetovanie filtra mastnoty/
uhlíkového filtra
Zapnutie/Vypnutie funkcie 6th sense
(AUTO režim)
Nočné osvetlenie (Okolité svetlo)
Vypnutie hlavného osvetlenia/ Zníženie
intenzity
Zapnutie hlavného osvetlenia/Zvýšenie
intenzity
Vynulovanie ukazovateľov nasýtenia filtra:
Upozornenie: Musí sa urobiť, keď je digestor zapnutý.
Stlačte a podržte T3.
Resetovanie filtra mastnoty a uhlíkového filtra sa vykonáva pomocou
toho istého kľúča. Ak sú aktívne alarmy oboch filtrov, proces
resetovania vynuluje počítadlá, pričom prednosť má uhlíkový filter.
Aktivovanie ukazovateľa nasýtenia uhlíkového filtra
Upozornenie: Musí sa urobiť, keď je motor odsávania vypnutý.
Tento ukazovateľ je zvyčajne deaktivovaný – stlačte a podržte tlačidlá
T6 a T7 naraz, čím funkciu aktivujete. Obe sa rozsvietia,
čo je dôkaz aktivácie.
Ak chcete funkciu deaktivovať, ešte raz stlačte a podržte to isté tlačidlo.
Obe tlačidlá nakrátko bliknú a potom sa vypnú, čo znamená, že funkcia
je deaktivovaná.
T4. ZAPNUTIE/VYPNUTIE FUNKCIE 6TH SENSE (AUTO REŽIM)
Rýchlosť odsávania sa na digestore nastaví automaticky, ak senzor
v digestore zistí zmenu okolitých podmienok.
Upozornenie: aby ste si boli istí, že táto funkcia sa používa správne, najprv
nakonfigurujte snímač (pozri ďalej „Nastavenie snímača“).
Upozornenie: ak zmeníte ktorékoľvek ďalšie funkcie, ktoré regulujú rýchlosť,
funkcia 6th sense sa vypne.
Nastavenie snímača
Možno ho nastaviť, keď je digestor vypnutý.
Za normálnych okolitých podmienok na 5 sekúnd stlačte T4, T4 5
minút bliká, kým digestor vykonáva kalibráciu snímača, potom zhasne,
čo znamená, že kalibrácia sa skončila.
Nastavenie varného panela sporáka: Stlačte a podržte T1 a T2
naraz. Obidve sa rozsvietia, čo znamená, že digestor je pripravený prijať
kalibráciu parametra varného panela sporáka.
Stlačte T1 pre výber plynového varného panela (T1 začne na 3
sekundy blikať, čo znamená, že parametre digestora sú nastavené na
plynový varný panel).
Stlačte T2 pre výber indukčného varného panela (T2 začne na 3
sekundy blikať, čo znamená, že parametre digestora sú nastavené na
indukčný varný panel).
T5. NOČNÉ OSVETLENIE (OKOLITÉ SVETLO)
Stlačením zapnite alebo vypnite tlmené podsvietenie.
T6. VYPNUTIE HLAVNÉHO OSVETLENIA/ ZNÍŽENIE INTENZITY
Stlačením znížite intenzitu a vypnete osvetlenie.
Na priame vypnutie stlačte a podržte.
T7. ZAPNUTIE HLAVNÉHO OSVETLENIA/ZVÝŠENIE INTENZITY
Stlačením zapnete a zvýšite intenzitu osvetlenia.
Na priame zapnutie stlačte a podržte.
TECHNICKÉ PARAMETRE
Výška (cm)
Šírka (cm)
Hĺbka (cm)
Ø odsávacej rúry (cm)
105 -148,6
89,8
36,9
15 – 12,5 – 12
ČISTENIE A ÚDRŽBA
ČISTENIE
•
Nepoužívajte parné čistiace zariadenia.
•
Odpojte spotrebič od siete.
Dôležité upozornenie: nepoužívajte korozívne ani abrazívne
čistiace prostriedky. Ak takéto prostriedky náhodou prídu do styku
so spotrebičom, okamžite spotrebič očistite vlhkou handričkou.
Nepoužívajte alkohol.
•
Povrch čistite vlhkou utierkou. Ak je veľmi špinavý, pridajte do
vody niekoľko kvapiek umývacieho prostriedku. Poutierajte
suchou utierkou.
Dôležité upozornenie: Nepoužívajte drsné špongie ani kovové škrabky
či drôtenky. Časom to môže zničiť emailový povrch.
•
Používajte čistiace prostriedky špeciálne určené na čistenie
spotrebiča a dodržujte pokyny výrobcu.
Dôležité upozornenie: Filtre čistite aspoň raz za mesiac a odstráňte
zvyšky oleja a mastnoty.
ÚDRŽBA FILTROV MASTNOTY
Je potrebné čistiť ich raz za mesiac (alebo ak na potrebu výmeny
upozorní systém signalizácie nasýtenia filtra – ak je v modeli, ktorý
vlastníte) jemnými čistiacimi prostriedkami ručne alebo v umývačke
riadu, ktorá musí byť nastavená na nízku teplotu a krátky cyklus.
Ak filter čistíte v umývačke riadu, môže trochu vyblednúť, ale
neovplyvní to jeho filtračnú schopnosť.
Otvorte panel odsávača (otočte ho nahor).
Upozornenie: Nie je potrebné panel odstraňovať.
Filter vytiahnete potiahnutím za rukoväť.
Po umytí a vysušení filter nasaďte, pričom postupujte v opačnom
poradí.
*K dispozícii len na niektorých modeloch
ÚDRŽBA FILTRA S AKTÍVNYM UHLÍM (IBA PRE FILTRAČNÉ MODELY)
Tento filter zadržiava nepríjemné pachy vznikajúce pri varení.
Filter vymieňajte každé 4 mesiace.
Nasadenie alebo výmena uhlíkového filtra
1. Odpojte digestor od elektrickej siete.
2. Otvorte a vyberte panel digestora z puzdra.
3. Vyberte filtre mastnoty.
4. Nasaďte jeden uhlíkový filter na každú stranu, pričom zakryjete
obe ochranné mriežky rotora.
Otočte filtre v smere hodinových ručičiek, aby ste ich zaistili o stredné
kolíky.
Pri vyberaní postupujte v obrátenom poradí.
Znovu nasaďte filtre mastnoty a panel odsávača.
VÝMENA ŽIAROVIEK
Digestor je vybavený LED osvetlením.
LED žiarovky zabezpečujú výborné osvetlenie, majú až 10 ráz dlhšiu
životnosť ako klasické žiarovky a ušetria až 90 % energie.
Poznámka: Ak potrebujete vymeniť LED žiarovku, obráťte sa, prosím, na
popredajný servis.
RIEŠENIE PROBLÉMOV
Problém
Riešenia
Spotrebič nefunguje.
•
•
•
Skontrolujte napätie siete a či je spotrebič pripojený na napájanie.
Skontrolujte, či bola zvolená rýchlosť.
Spotrebič vypnite a znovu zapnite, aby ste zistili, či problém pretrváva.
Digestor neodsáva vzduch dostatočne.
•
•
•
Skontrolujte, či je nastavená želaná rýchlosť odsávania.
Skontrolujte, či sú filtre čisté.
Skontrolujte, či vetracie otvory nie sú niečím zablokované.
Digestor sa počas normálneho fungovania
vypol.
•
•
Skontrolujte, či nie je odpojený od napájania.
Skontrolujte, či sa viacpólové vypínacie zariadenie nevyplo.
Svetlo nefunguje.
•
•
Skontrolujte žiarovku a podľa potreby ju vymeňte.
Skontrolujte, či je žiarovka správne namontovaná.
*K dispozícii len na niektorých modeloch
Bezpečnostné pokyny, Návod na používanie, Technické a energetické údaje spotrebiča si
môžete stiahnuť:
•
Na našej webovej stránke docs‌.‌whirlpool‌.‌eu
•
Pomocou QR kódu
•
Prípadne sa obráťte na náš popredajný servis (Telefónne číslo nájdete v záručnej
knižke). Pri kontaktovaní nášho popredajného servisu uveďte, prosím, kódy z výrobného
štítku vášho spotrebiča.
Model
xxxxxxxxxxxx
Model
xxxxxxxxxxxx
XXXXXXXXXXXXXX
400011242747
XXXXXXXXXXXXXX
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising