Whirlpool | FWDG96148WS EU | Setup and user guide | Whirlpool FWDG96148WS EU Упутство за употребу

Whirlpool FWDG96148WS EU Упутство за употребу
SR
VODIČI ZA SVAKODNEVNU UPOTREBU
HVALA ŠTO STE KUPILI WHIRLPOOL PROIZVOD.
Za još detaljniju podršku, registrujte svoj uređaj na veb
stranici www.whirlpool.eu/register
Molimo vas da pažljivo pročitate Vodič za
zdravlje i bezbednosti Vodič za montažu,
pre upotrebe ovog uređaja.
WWW
Transportni zavrtnji moraju biti
uklonjeni pre upotrebe uređaja.
Preuzmite Uputstvo za upotrebu sa veb
stranice http://docs.whirlpool.eu
Pratite proceduru opisanu na poslednjoj
stranici.
Za detaljnija uputstva u vezi sa uklanjanjem
transportnih zavrtnjeva, pogledajte Vodič za
zdravlje i bezbednosti Vodič za montažu.
OPIS PROIZVODA
UREĐAJ
1.
2.
3.
1. Gornji deo
2. Posuda za deterdžent
3. Kontrolna tabla
4. Držač poklopca
5. Vrata
6. F ilter za vodu - iza
donjeg poklopca
7. D
onji poklopac koji se
može ukloniti
8. Podesive nožice (2)
4.
5.
6.
7.
8.
KONTROLNA TABLA
1.
2.
3.
5.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Taster On/Off
Ručica za programe
Taster za Start/Pauza
Taster za temperaturu
Taster FreshCare+
Taster za sušenje/Blokada
tastera
7. Taster za vrstu sušenja
8. Displej
9. Taster za odloženi početak
ciklusa
10. Taster za centrifugu
10. 9.
8.
7.
6.
65
POSUDA ZA DETERDŽENT
Odeljak za pretpranje
• Deterdžent za pretpranje
Odeljak za glavno pranje
• Deterdžent za glavno pranje
• Odstranjivač fleka
• Omekšivač vode
Odeljak za omekšivač
• Omekšivač
• Tečni štirak
Sipajte omekšivač ili štirak u odeljak, vodeći
računa da ne premašite maksimalno dozvoljenu
vrednost.
Dugme za otpuštanje
(pritisnite da biste izvadili posudu radi čišćenja).
B
A
Poželjno je da koristite posudu A pri
pranju u kojem koristite tečni
deterdžent, kako biste bili sigurni da ste
upotrebili ispravnu količinu deterdženta
(posudu dobijate u pakovanju sa
uputstvima).
Premestite posudu u otvor B kada
upotrebljavate deterdžent u prahu
(prašak za veš).
PRVA UPOTREBA
Za informacije o tome kako da izaberete i pokrenete program
pogledajte odeljak o SVAKODNEVNOJ UPOTREBI.
Prvi ciklus rada
Uklonite sve ostatke nastale prilikom procesa proizvodnje:
1. Odaberite program
sa podešenom temperaturom od
60°C.
2. Dodajte malu količinu deterdženta u prahu (praška za veš) u
posudu za deterdžent odeljka za glavno pranje (maksimalno
1/3 količine preporučene od strane proizvođača
deterdženta, za blago zaprljani veš).
3. Pokrenite program bez ubacivanja veša u mašinu za
pranje i sušenje veša (sa praznim bubnjem).
66
SR
SVAKODNEVNA UPOTREBA
Više informacija o funkcijama možete pronaći u uputstvu za
upotrebu i održavanje koje možete preuzeti putem veb stranice
ili tako što ćete pratiti uputstva sa poslednje stranice. WWW
1. UBACIVANJE VEŠA U MAŠINU.
• Pripremite veš prema preporukama iz odeljka
"SAVETI I PREPORUKE". - Otvorite vrata i ubacite veš
u mašinu, pridržavajte se maksimalne količine veša
koja je navedena u Tabeli programa.
• Zatvorite vrata tako da čujete da su
kliknula, pazite da se veš ne zaglavi između
stakla na vratima i gumene zaptivke.
2. OTVORITE SLAVINU VODE.
Proverite da li je mašina povezana na vodovodnu
mrežu. Otvorite slavinu vode.
3. UKLJUČIVANJE MAŠINE ZA PRANJE I SUŠENJE VEŠA.
Pritisnite taster
; signalno svetlo
će treptati sporo.
4. ODABIR PROGRAMA I PRILAGOĐAVANJE CIKLUSA
SOPSTVENIM POTREBAMA.
Ova mašina može izvršiti:
• Samo pranje
• Pranje i sušenje
• Samo sušenje
Samo pranje
Pomoću ručice za PROGRAME odaberite željeni program. Na
displeju će se pojaviti vreme trajanja ciklusa pranja. Mašina
za pranje i sušenje veša automatski prikazuje maksimalnu
temperaturu i centrifugu koje su predviđene za postavljeni
program. Delujte na odgovarajuće tastere da promenite
temperaturu i/ili centrifugu.
• Pritisnite taster
, temperatura će se postepeno
smanjivati dok ne dođete na pranje hladnom vodom (na
displeju se prikazuje “- -“).
• Pritisnite taster
, centrifuga će se postepeno smanjivati
sve dok se ne isključi(na displeju se prikazuje “0”).
Još jednim pritiskom na taster vrednosti će se vratiti na
maksimalno predviđene vrednosti.
Odaberite željene opcije (ako je potrebno).
• Pritisnite taster da aktivirate opciju; signalno svetlo koje se
odnosi na ovaj taster će se upaliti.
• Ponovo pritisnite taster da deaktivirate opciju; signalno
svetlo će se ugasiti.
! Ako odabrana opcija nije kompatibilna s postavljenim
programom, čućete zvučni signal greške, a signalno svetlo će
tri puta da zatrepti. Opcija se neće aktivirati.
Pranje i sušenje
Ako želite da izvršite pranje i sušenje a da ne napravite
prekid, morate da budete sigurni da količina veša koji ćete
oprati odgovara maksimalnoj količini veša za sušenje koju
predviđa odabrani program (vidite Tabela programa u stupcu
“Mak. punjenje kod ciklusa sušenja”).
1. Pridržavajte se uputstava navedenih u paragrafu "Samo
pranje" da odaberete i eventualno prilagodite željeni
program.
2. Odaberite vrstu željenog sušenja pritiskom na taster
.
Moguce je odabrati dve vrste sušenja: automatsko sušenje ili
sušenje s programiranim vremenom.
- Nivoi automatskog sušenja:
S automatskim sušenjem mašina će sušiti veš dok se ne
dostigne postavljeni nivo sušenja. Prvim pritiskom na taster
mašina automatski bira maksimalni nivo sušenja koji je
kompatibilan s odabranim programom. Narednim pritiscima
na taster smanjuju se nivoi sušenja.
Postoje sledeći nivoi:
Orman : pogodan za dobijanje suvog veša spremnog za
odlaganje u orman, bez potrebe peglanja.
Vešalica
: pogodan za odevne predmete koje želite da
budu malo vlažni kako bi se što manje izgužvali. Potrebno je
okačiti odevne predmete da se do kraja osuše na vazduhu.
Peglanje
: pogodan je ako želite da odevni predmeti
budu prilično vlažni da peglanje bude lakše.
- Sušenje s programiranim vremenom:
Ako želite da postavite sušenje s programiranim vremenom,
pritisnite više puta taster
. Nakon što se prikažu svi nivoi
automatskog sušenja, pritiskajte i dalje taster
sve dok se
ne prikaže željeno vreme. Raspoložive su vrednosti od 210
do 30 minuta.
Ako želite da operete i osušit količinu veša koja je veća
od maksimalne količine veša predviđene za sušenje (vidite
Tabela programa u stupcu “Mak. punjenje kod ciklusa sušenja”),
treba da izvadite nešto veša na kraju pranja pre nego što
počnete sa sušenjem. Postupite na sledeći način:
1. Pridržavajte se uputstava navedenih u paragrafu "Samo
pranje" da odaberete i eventualno prilagodite željeni
program.
2. Nemojte dodavati nikakvo sušenje.
3. Na kraju pranja otvorite vrata i smanjite količinu veša tako
što ćete izvaditi jedan deo istog. Nakon toga pridržavajte se
uputstava da izršite "Samo sušenje".
NAPOMENA: na kraju sušenja uvek sledi hlađenje veša.
Postoje dva već postavljena ciklusa
i
slučajevima nije potrebno aktivirati sušenje.
, u ovim
Samo sušenje
Koristi se ako želite samo da osušite mokar veš koji ste
prethodno oprali u mašini ili ručno.
1. Odaberite program kompatibilan s vrstom veša koji treba
da osušite (npr. odaberite pamuk ako treba da osušite
mokri pamučni veš).
2. Pritisnite taster
da izvršite samo sušenje, bez pranja.
3. Odaberite vrstu željenog sušenja pritiskom na taster
.
Moguce je odabrati dve vrste sušenja: automatsko sušenje
ili sušenje s programiranim vremenom.
67
- Nivoi automatskog sušenja:
S automatskim sušenjem mašina će sušiti veš dok se ne
dostigne postavljeni nivo sušenja. Prvim pritiskom na taster
mašina automatski bira maksimalni nivo sušenja koji je
kompatibilan s odabranim programom. Narednim pritiscima
na taster smanjuju se nivoi sušenja.
Postoje sledeći nivoi:
Orman : pogodan za dobijanje suvog veša spremnog za
odlaganje u orman, bez potrebe peglanja.
Vešalica
: pogodan za odevne predmete koje želite da
budu malo vlažni kako bi se što manje izgužvali. Potrebno je
okačiti odevne predmete da se do kraja osuše na vazduhu.
Peglanje
: pogodan je ako želite da odevni predmeti budu
prilično vlažni da peglanje bude lakše.
- Sušenje s programiranim vremenom:
Ako želite da postavite sušenje s programiranim vremenom, pritisnite
više puta taster
. Nakon što se prikažu svi nivoi automatskog
sušenja, pritiskajte i dalje taster
sve dok se ne prikaže željeno
vreme. Raspoložive su vrednosti od 210 do 30 minuta.
NAPOMENA: na kraju sušenja uvek sledi hlađenje veša.
5.
6.
7.
8.
9.
68
DOZIRANJE DETERDŽENTA. Izvucite fioku i sipajte
deterdžent u odgovarajuće pregrade kako je navedeno u
odeljku “Fioka za deterdžent ”. Samo ukoliko želite izvršiti
pranje ili pranje + sušenje.
ODLAGANJE POČETKA PROGRAMA. Ako želite da odložite
početak programa, pogledajte odeljak “Opcije i funkcije”.
POKRETANJE PROGRAMA.
Pritisnite taster START/PAUZA. Upaliće se signalno svetlo,
vrata će se blokirati, a simbol otvorenih vrata
će se
ugasiti. Da biste promenili program dok je ciklus u toku,
stavite mašinu u pauzu pritiskom na taster START/PAUZA
(signalno svetlo START/PAUZA polako će da trepti i biće
žuto-narandžaste boje); odaberite željeni ciklus i ponovo
pritisnite taster START/PAUZA. Da biste otvorili vrata dok je
ciklus u toku, pritisnite taster START/PAZA; ako se upali
simbol
možete otvoriti vrata. Pritisnite ponovo taster
START/PAUZA da se program nastavi gde je prekinut.
PONIŠTAVANJE PROGRAMA U TOKU (AKO JE
POTREBNO)
Pritisnite i držite pritisnutim taster
dok se mašina ne ugasi.
Ako su nivo i temperatura vode niski, vrata će se deblokirati i
možete ih otvoriti.
Ako ostane vode u bubnju, vrata će ostati blokirana. Da biste
ih deblokirali, uključite mašinu i postavite program
ali
isključite centrifugu (postavite vrednost centrifuge na 0),
voda će se izbaciti na kraju programa, a vrata će se
deblokirati.
ISKLJUČIVANJE MAŠINE ZA PRANJE I SUŠENJE VEŠA NA
KRAJU PROGRAMA.
Na kraju ciklusa na displeju se pojavljuje natpis "END".
Možete otvoriti vrata samo kad se simbol
upali.
Proverite da li je upaljen simbol za otvorena vrata, otvorite
vrata i izvadite veš iz mašine.
Pritisnite taster
da isključite mašinu za pranje i sušene
veša. Radi uštede energije, ako mašinu ne ugasite ručno
pritiskom na taster
ona će se automatski ugasiti otprilike
30 minuta nakon završetka programa.
Ostavite vrata pritvorena kako bi se mašina osušila iznutra.
PREDLOZI I SAVETI
SR
PRAVILA RAZDVAJANJA VEŠA
• Vrsta tkanine/uputstva na etiketi (pamuk, kombinovane tkanine,
sintetika, vuna, stvari za ručno pranje)
• Obojeni veš (odvajajte obojeni i beli veš, perite nove, obojene
stvari odvojeno)
• Veličina (perite stvari različitih dimenzija u istom punjenju, kako
biste poboljšali efikasnost pranja i raspoređenost težine u
bubnju)
• Osetljiv veš (ubacujte male stvari – poput najlon čarapa – i stvari
sa kopčama – poput brushaltera – u posebne vrećice za pranje ili
u jastučnice sa rajsferšlusom).
ISPRAZNITE SVE DŽEPOVE
• Predmeti poput metalnog novca ili zihernadli mogu oštetiti veš i
bubanj mašine za pranje i sušenje veša.
SIMBOLI ZA PRANJE
NA ETIKETAMA STVARI
Vrednost koja se nalazi u simbolu kadice predstavlja najveću
dozvoljenu temperaturu na kojoj se ta stvar može prati.
Normalno mehaničko delovanje
Smanjeno mehaničko delovanje
Izuzetno smanjeno mehaničko
delovanje
Samo za ručno pranje
Nemojte prati
REDOVNO ČISTITE FILTER ZA VODU
• Ovo je neophodno kako biste zaštitili filtere od zapušenja i
sprečili curenje vode. Pogledajte odeljak „Čišćenje i održavanje“ /
„Čišćenje filtera za vodu“ koji se nalazi u detaljnom vodiču koji
možete zahtevati ili preuzeti na veb stranici. WWW
UŠTEDA ENERGIJE I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE
• Pridržavanjem ograničenja težine punjenja koje se nalazi u tabeli
programa štedite potrošnju električne energije, vode i
deterdženta i smanjujete dužinu trajanja pranja.
• Nemojte prekoračivati količine deterdženta preporučene od
strane proizvođača deterdženta.
• Uštedite energiju upotrebom programa za pranje od 60°C
umesto onog od 90°C ili programa za pranje od 40°C umesto
onog od 60°C. Preporučujemo upotrebu
programa od 60°C
za pamučni veš, koji traje duže, ali koristi manje energije.
• Da biste uštedeli energiju i vreme trajanja pranja i sušenja veša,
odaberite najveću moguću brzinu centrifuge dostupnu u
odabranom programu kako biste minimalizovali količinu vode
koja nakon ciklusa pranja ostaje na vešu.
69
TABELA PROGRAMA
1400
9
6
-
SINTETIKA (3)
- 60°C
1200
4,5
4
-
BRZI PROG. 30’
- 30°C
800
3,5
-
- 40°C
600
4,0
4,0
PRANJE I SUŠENJE 45’
30°C
1400
1
1
PRANJE I SUŠENJE 90’
30°C
1200
2
2
CENTRIFUGA + ODVOD VODE *
-
1400
9
6
-
1400
9
6
ISPIRANJE I CENTRIFUGA
BELI
- 90°C
1400
9
6
EKO PAMUK (1)
- 60°C
1400
9
6
- 40°C
800
2
2
- 30°C
0
1
1000
4,5
VUNA
OSETLJIVI VEŠ
15°C
COLOURS15°
Mogućnost odabira/
opciono
-
Nemogućnost odabira/primene
Dužina trajanja programa je prikazana na displeju.
SPORTSKA ODEĆA
-
Tečni deterdžent
- 60°C
Deterdžent u
prahu (Prašak za
veš)
PAMUK (2)
Preporučena
vrsta deterdženta
Omekšivač
-
Glavno pranje
4,5
Pretpranje
4,5
Trajanje (Minuti)
Mak. punjenje kod
ciklusa sušenja (kg)
1000
Sušenje
- 40°C
Program
Maks. brzina
centrifuge (obr/
min)
MEŠOVITO
Dostupne temperature
Mak. punjenje kod
ciklusa pranja (kg)
Deterdženti
i dodaci
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(90°)
-
-
1
-
-
4,5
-
-
Preporučena
količina
Opciona količina
Za programe pranja na temperaturama iznad 50°C, preporučujemo upotrebu deterdženta u prahu (praška za veš) i praćenje uputstava koja su data na
pakovanju deterdženta.
* Odaberite
program i podesite brzinu centrifuge na 0 samo za pražnjenje.
1) Testirajte program u skladu sa EN 50229 standardom (Pranje): odaberite
program sa podešenom temperaturom od 60°C.
2) Dugačak program za pamuk: odaberite
program sa podešenom temperaturom od 40°C.
3) Dugačak ciklus pranja za sintetiku: odaberite ciklus pranja
sa podešenom temperaturom od 40°C.
Testirajte program u skladu sa EN 50229 standardom (Sušenje): Изаберите програм прања
Први сушења мора вршити са номиналном оптерећењу.
и подесите “
“ ниво сушења, за оба оптерећења.
Dužina trajanja ciklusa koja je prikazana na displeju ili u priručniku, predstavlja proračunato vreme trajanja u uobičajenim uslovima. Realna dužina trajanja
može varirati usled različitih faktora, poput temperature i pritiska u dovodu vode, spoljašnje temperature, količine deterdženta, veličine i vrste veša,
izbalansiranosti težine veša, i bilo koje dodatne opcije koja je odabrana.
70
SR
PROGRAMI
Molimo Vas da pratite uputstva data na etiketama veša.
ISPIRANJE + CENTRIFUGA
ispira a potom se uključuje centrifuga. Za rastegljiv veš.
MEŠOVITO
za pranje lako do umereno zaprljanog rastegljivog veša od
pamuka, lana sintetike ili mešavine vlakana.
BELI
Za pranje umereno do izrazito zaprljanih peškira, donjeg veša,
stolnjaka i posteljine, itd. od izdržljivog pamuka i lana. Samo
kada je izabrana temperatura od 90°C, ciklus ima i fazu
pretpranja pre faze glavnog pranja. U tom slučaju se
preporučuje dodavanje deterdženta i u odeljak za pretpranje i
glavno pranje.
PAMUK
za pranje umereno do veoma zaprljanih peškira,donjeg veša,
stolnjaka ili čaršava itd. od rastegljivog pamuka ili lana.
SINTETIKA
za pranje umereno uprljanog veša od sintetike (poliestera,
poliakrila, viskoze itd.) ili mešavine pamuka i sintetike.
EKO PAMUK
za pranje umereno zaprljanog veša od pamuka. Ovo je
standardni program za pamuk na 40°C i 60°C , a ujedno i
najpogodniji program za pranje u pogledu potrošnje vode i
električne energije.
BRZI PROG. 30’
za brzo pranje lako zaprljane sportske odeće: ciklus traje svega 30
minuta, i štedi vreme i električnu energiju. Maksimalno punjenje
3,5 Kg.
VUNA
Sva vunena odeća može da se pere korišćenjem programa
„Vuna”, čak i ona koja ima oznaku „samo ručno pranje”. Za
najbolje rezultate, koristite posebne deterdžente i nemojte
prekoračivati deklaraciju za maks. kg veša.
SPORTSKA ODEĆA
za pranje lako zaprljane sportske odeće (trenerke, šortsevi, itd.);
za najbolje rezultate, preporučujemo da ne prelazite maksimalno
dozvoljenu težinu veša naznačenu u „TABELA PROGRAMA“.
Preporučujemo upotrebu tečnog deterdženta, i to količine
odgovarajuće za polu-napunjenu mašinu.
OSETLJIV VEŠ
za pranje posebno osetljivog veša. Preporučujemo Vam da pre
pranja okrenete veš na unutrašnju stranu.
PRANJE I SUŠENJE 45’
za brzo pranje i sušenje lako zaprljanog pamučnog i sintetičkog
veša. Ovaj ciklus pere i suši veš do 1 kg težine za svega 45 minuta.
COLOURS 15°
Ovaj ciklus pomaže u zaštiti boja pranjem u hladnoj vodi (15°C)
i koristi manje el. energije za grejanje vode, dok i dalje nudi
zadovoljavajuće rezultate pranja. Prikladan za blago zaprljanu
odeću bez fleka. Ovaj ciklus nudi rezultate pranja koji se mogu
porediti sa 40°c mešovito na samo 15°C.
PRANJE I SUŠENJE 90’
za brzo pranje i sušenje pamučnog i sintetičkog veša. Ovaj ciklus
pere i suši veš do2 kg težine za svega 90minuta.
CENTRIFUGA +ODVOD VODE
prvo je veš na centrifugi, a potom se ispušta voda. Za rastegljiv
veš.
OPCIJE I FUNKCIJE
OPCIJE se mogu odabrati direktnim pritiskom na
odgovarajuće dugme
! Ukoliko odabrana opcija ne odgovara podešenom
programu, začuće se zvuk upozorenja koji ukazuje na
grešku, a poruka „No Selection“ (Nema odabrane opcije) će
se prikazati na displeju. Nije odabrana nijedna opcija.
FRESHCARE+
Ako se ova opcija pridruži ciklusima pranja, povećava
njihov učinak jer stvara paru da spreči pojavu glavnih
izvora loših mirisa u mašini (isključivo za pranje). Nakon
faze s parom, mašina vrši blagi ciklus pranja za vreme
kojega se bubanj sporo okreće. Kad se opcija FRESHCARE+
pridruži ciklusima sušenja, sprečava gužvanje odevnih
predmeta, zahvaljujući sporom okretanju bubnja.
Ciklus FreshCare+ počinje na kraju pranja ili sušenja i
nastavlja se u trajanju od najviše 6 sati; može se prekinuti
u bilo kojem trenutku pritiskom na bilo koji taster na
upravljačkoj ploči ili okretanjem ručice. Sačekajte 5 minuta
pre nego što otvorite vrata.
h.
ODLOŽENI POČETAK CIKLUSA
Da bi program koji ste odabrali počeo kasnije, pritisnite
odnosni taster dok ne stignete do željene vrednosti vremena
nakon kojega želite da ciklus otpočne. Kada je ova opcija
aktivna, na displeju će zasvetleti simbol h. . Da obrišete
odloženi početak ciklusa, pritiskajte taster sve dok se na
displeju ne pojavi vrednost “0”.
BLOKADA TASTERA
da biste aktivirali blokadu upravljačke ploče, držite
pritisnutim taster
oko 3 sekunde. Simbol
na
upaljenom displeju pokazuje da je upravljačka ploča
blokirana (izuzev tastera
). Na ovaj način onemogućene su
slučajne izmene programa, posebno ako u kući ima dece.
Ako probate da komunicirate s upravljačkom pločom simbol
na displeju će treptati.
Da biste deaktivirali blokadu upravljačke ploče, držite
pritisnutim taster
oko 3 sekunde.
71
ODRŽAVANJE I VODIČ ZA REŠAVANJE PROBLEMA
Konsultujte „Uputstvo za upotrebu“ kako biste dobili uputstva za
procedure održavanja i rešavanja problema.
TEHNIČKI LIST
Tehnički list sa podacima o potrošnji električne energije možete
preuzeti sa Whirlpool veb stranice http://docs.whirlpool.eu
KAKO DA DOĐETE DO UPUTSTVA ZA UPOTREBU
> Kontaktirajte službu za tehničku podršku
> Upotrebite ovaj QR Kod
WWW
KONTAKTIRANJE SLUŽBE ZA TEHNIČKU PODRŠKU
Prilikom kontaktiranja službe za tehničku podršku biće Vam
potrebna šifra proizvoda koja se nalazi na nalepnici sa unutrašnje
strane vrata. Telefonski broj se nalazi u knjižici sa garantnim listom.
> Preuzmite vodič sa veb stranice kompanije Whirlpool
http://docs.whirlpool.eu
Da biste ovo učinili, morate ukucati ispravnu komercijalnu šifru
proizvoda koja se nalazi na nalepnici.
Whirlpool Europe s.r.l.
Viale G.Borghi 27
21025 Comerio - Italy
CZ
SK
HU
UA
RO
EL
BG
HR
SR
Whirlpool® je zaštićena robna marka kompanije Whirlpool, SAD.
001
72
n
11210239
Printed in Italy
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising