Whirlpool | FWDG96148WS EU | Setup and user guide | Whirlpool FWDG96148WS EU Användarguide

Whirlpool FWDG96148WS EU Användarguide
SV
DAGLIG INFORMATIONSBOK
TACK FÖR ATT DU VALDE ATT KÖPA EN PRODUKT FRÅN
WHIRLPOOL.
För en mer komplett användarsupport, registrera din
apparat på www.whirlpool.eu/register
Vi ber dig att noga läsa igenom Hälsa,
säkerhet och installationsguider innan du
använder apparaten.
WWW
Transportbultarna ska tas bort innan
apparaten används.
Ladda ned Bruksanvisningar från webbsidan
http://docs.whirlpool.eu
Följ förfarandet som beskrivs på sista sidan.
Se Hälsa, säkerhet och installationsguider för
detaljerade anvisningar om hur de tas bort.
PRODUKTBESKRIVNING
APPARAT
1.
2.
3.
4.
5.
1. Toppskiva
2. Tvättmedelsbehållare
3. Kontrollpanel
4. Handtag
5. Lucka
6. Vattenfilter - bakom bottenpanelen
7. Avtagbar bottenpanel
8. Justerbara stödfötter (2)
6.
7.
8.
KONTROLLPANEL
1.
2.
3.
5.
4.
1. Start/Stopp-Knapp
2. Programväljare
3. Start/Paus-knapp
4. Temperaturknapp
5. Knapp FreshCare+
6. Knapp torka enbart/Knapplås
7. Knapp torkläge
8. Display
9. Knapp Fördröjd start
10. Centrifugknapp
10. 9.
8.
7.
6.
9
TVÄTTMEDELSBEHÅLLARE
Förtvättsfack
• Tvättmedel för förtvätt
Huvudtvättsfack
• Tvättmedel för huvudtvätt
• Fläckborttagningsmedel
• Vattenavhärdare
Sköljmedelsfack
• Sköljmedel
• Flytande stärkelse
Häll sköljmedel eller stärkelselösning i facket
utan att överskrida “max”-nivån.
Upplåsningsknapp
(tryck för att ta ut behållaren för rengöring).
B
A
Det är tillrådligt att använda
skiljeväggen A vid tvätt med flytande
tvättmedel för att garantera korrekt
mängd tvättmedel (skiljeväggen ingår i
påsen med instruktionerna).
Sätt tillbaka skiljeväggen i utrymmet B
när pulvertvättmedel används.
FÖRSTA ANVÄNDNING
Se avsnittet DAGLIG ANVÄNDNING för instruktioner om hur du väljer
och startar ett program.
Första cykeln
Ta bort eventuella tillverkningsrester:
1. Välj programmet
med en temperatur på 60 °C.
2. Fyll på en liten mängd tvättmedelspulver (högst 1/3 av
tvättmedelstillverkarens råd för lätt smutsad tvätt) i
tvättmedelsbehållarens huvudtvättsfack .
3. Starta programmet utan att ladda tvätt- och torkmaskinen
(med tom trumma).
10
SV
DAGLIG ANVÄNDNING
För mer information om funktionerna kan du beställa en mer
detaljerad bruksanvisning eller ladda ned den från webbsidan
genom att följa instruktionerna på sista sidan. WWW
1. LADDA TVÄTTEN.
• Förbered din tvätt enligt rekommendationerna i
avsnittet “RÅD OCH TIPS”. - Öppna luckan och lägg
in tvätten i trumman. Överskrid inte den maximala
tvättkapacitet som anges i Programöversikt.
• Stäng luckan genom att trycka tills du hör
låset klicka till och kontrollera att ingen
tvätt har fastnat mellan luckglaset och
gummitätningen.
2. ÖPPNA VATTENKRANEN
Kontrollera att tvätt- och torkmaskinen är ansluten
till vattenledningen. Öppna vattenkranen.
3. SÄTTA PÅ TVÄTT- OCH TORKMASKINEN.
Tryck på knappen
. Lampan
blinkar långsamt.
4. VÄLJA ETT PROGRAM OCH ANPASSA EN CYKEL.
Denna apparat förutser följande funktioner:
• Tvätta enbart
• Tvätta och torka
• Torka enbart
Tvätta enbart
Välj önskat program med Programväljare. Tvättcykelns
varaktighet visas på displayen. Tvätt- och torkmaskinen visar
automatiskt den högsta temperatur och centrifughastighet
som kan ställas in för det valda programmet. Om nödvändigt,
justera inställningen för temperatur och/eller
centrifughastighet med de avsedda knapparna.
• Tryck på knappen
för att minska
temperaturinställningen stegvis tills kallt vatten ställs in
(“- -“ visas på displayen).
• Tryck på knappen
för att minska centrifughastigheten
stegvis tills centrifugcykeln avaktiveras (“0” visas på
displayen). Om knappen trycks in igen ställs det högsta
möjliga värdet in.
Välj önskade alternativ (om nödvändigt).
• Tryck på knappen för att välja alternativet. Tillhörande
knapplampa tänds.
• Tryck på knappen igen för att radera alternativet. Lampan
släcks.
! Om alternativet som valts inte är förenligt med det inställda
programmet avges en varningssignal och signallampan
blinkar tre gånger. Alternativet väljs inte.
Tvätta och torka
För att tvätta och torka utan avbrott mellan tvätt- och
torkcyklerna ska man kontrollera att tvättmängden inte
överskrider maximalt tillåten torkmängd för det valda
programmet (se kolumnen “Max. last för torkcykel” i
Programöversikt).
1. Följ instruktionerna i avsnittet "Tvätta enbart" för att välja
och, om nödvändigt, anpassa det önskade programmet.
2. Tryck på
för att välja önskat torkläge. Det finns två olika
torklägen tillgängliga: automatiskt eller tidsinställt.
- Automatisk torkning med valbara nivåer:
I det automatiska torkläget torkar tvätt- och torkmaskinen
tvätten tills inställd torknivå uppnås. När knappen
trycks in en gång ställer den automatiskt in högsta
tillgängliga torknivå för det valda programmet. Tryck på
knappen igen för att sänka torknivån.
Följande nivåer är tillgängliga:
Skåptorrt : Tvätten är helt torr och kan läggas in i skåpet
utan att strykas.
Hängtorrt
: Tvätten är något fuktig för att reducera
skrynklor. Kläderna ska hängas upp på galge för att lufttorka.
Stryktorrt
: Kläderna är lagom fuktiga för att underlätta
strykningen.
- Tidsinställt torkläge:
Tryck på knappe
flera gånger för att ställa in tidsinställt
torkläge. Efter att ha rullat igenom alla automatiska
torknivåer, fortsätt att trycka på knappen
tills önskad tid
visas. Värden från 210 till 30 minuter kan ställas in.
För att tvätta en tvättmängd som är större än maximalt
tillåten torkmängd (se kolumnen “Max. last för torkcykel” i
Programöversikt) ska du ta bort några plagg när tvättcykeln
är klar, innan torkcykeln startar. Gör så här:
1. Följ instruktionerna i avsnittet "Tvätta enbart" för att välja
och, om nödvändigt, anpassa det önskade programmet.
2. Programmera utan torkcykel.
3. När tvättcykeln är klar, öppna luckan och ta bort
några plagg så att tvättmängden reduceras. Följ
sedan instruktionerna för "Torka enbart".
OBS: Låt svalna en stund efter torkcykeln innan du öppnar
luckan.
Vid användning av de två förinställda cyklerna
och
behöver man inte välja och starta torkcykeln.
Torka enbart
Denna funktion används för att bara torka våt tvätt som
tvättats i tvätt- och torkmaskinen eller för hand.
1. Välj ett program som passar för tvätten som ska torkas (t.ex.
välj Bomull för att torka en våt bomullstvätt).
2. Tryck på knappen
för att torka utan att tvätta.
3. Tryck på
för att välja önskat torkläge. Det finns två olika
torklägen tillgängliga: automatiskt eller tidsinställt.
- Automatisk torkning med valbara nivåer:
I det automatiska torkläget torkar tvätt- och torkmaskinen
tvätten tills inställd torknivå uppnås. När knappen “Drying
settings” trycks in en gång ställer den automatiskt in högsta
tillgängliga torknivå för det valda programmet. Tryck på
knappen igen för att sänka torknivån.
Följande nivåer är tillgängliga:
Skåptorrt : Tvätten är helt torr och kan läggas in i skåpet
utan att strykas.
Hängtorrt
: Tvätten är något fuktig för att reducera
skrynklor. Kläderna ska hängas upp på galge för att lufttorka.
Stryktorrt
: Kläderna är lagom fuktiga för att underlätta
strykningen.
- Tidsinställt torkläge:
Tryck på knappen
flera gånger för att ställa in tidsinställt
torkläge. Efter att ha rullat igenom alla automatiska
torknivåer, fortsätt att trycka på knappen
tills önskad tid
visas. Värden från 210 till 30 minuter kan ställas in.
OBS: Låt svalna en stund efter torkcykeln innan du öppnar
luckan.
11
5. ANVÄND RÄTT MÄNGD TVÄTTMEDEL. Dra ut behållaren
och häll tvättmedlet i rätt fack enligt beskrivningen i
“Tvättmedelsbehållare”. Detta är bara nödvändigt med
programmet Tvätta enbart eller Tvätt & tork.
6. FÖRDRÖJNING AV PROGRAMSTART. För att ställa in ett
program som ska starta vid ett senare tillfälle, se avsnittet
“Alternativ och Funktioner”.
7. STARTA ETT PROGRAM.
Tryck på knappen START/PAUS. Tillhörande lysdiod tänds,
lucklåset aktiveras och symbolen för öppen lucka
släcks.
För att ändra programmet medan cykeln pågår, tryck på
START/PAUS för att pausa tvätt- och torkmaskinen (den
orange lampan START/ PAUS blinkar långsamt). Välj sedan
önskad cykel och tryck på START/PAUS igen. För att öppna
luckan medan en cykel pågår, tryck på START/PAUS. Luckan
kan öppnas när symbolen
tänds. Tryck på knappen
START/PAUS igen för att återuppta programmet där det
pausades.
8. RADERA ETT PÅGÅENDE PROGRAM (OM NÖDVÄNDIGT)
Tryck in och håll knappen
intryckt tills tvätt- och
torkmaskinen stannar.
Om vattennivån och temperaturen är tillräckligt låg
avaktiveras lucklåset och luckan kan öppnas.
Om det finns vatten i trumman förblir luckan låst. För att låsa
upp luckan, sätt på tvätt- och torkmaskinen, välj programmet
och stäng av centrifugfunktionen genom att sätta
centrifughastigheten på 0. Vattnet töms och lucklåset
avaktiveras i slutet av programmet.
9. STÄNGA AV TVÄTT- OCH TORKMASKINEN I SLUTET AV
PROGRAMMET.
I slutet av cykeln visas meddelandet “END” på displayen.
Luckan kan öppnas när symbolen
tänds. Kontrollera att
symbolen för olåst lucka är tänd, öppna luckan och ta ut
tvätten.
Tryck på
för att stänga av tvätt- och torkmaskinen. Om
tvätt- och torkmaskinen inte stängs av för hand med
knappen
kommer den att stängas av automatiskt för att
spara energi ungefär 30 minuter efter programmets slut.
Lämna luckan på glänt så att tvätt- och torkmaskinens insida
torkar.
12
RÅD OCH TIPS
SV
RÅD FÖR ATT SORTERA TVÄTTEN
• Typ av material / klädvårdsetikett (bomull, blandmaterial,
syntetmaterial, ylle, plagg som ska handtvättas)
• Färger (separera färgade och vita plagg, tvätta nya färgade plagg
separat)
• Storlek (plagg av olika storlekar i samma tvätt förbättrar
tvätteffektiviteten och distributionen i trumman)
• Ömtåliga plagg (lägg små artiklar, typ nylonstrumpor, och artiklar
med spännen, typ BH, i en tvättpåse eller i ett örngott med
blixtlås).
TÖM FICKORNA
• Föremål som mynt eller säkerhetsnålar kan skada både tvätten
och tvättmaskinstrumman.
TVÄTTSYMBOLER
PÅ TVÄTTRÅDSETIKETTER
Värdet som står i baljsymbolen är maxtemperaturen som får
användas för att tvätta plagget.
Normal mekanisk verkan
Reducerad mekanisk verkan
Kraftigt reducerad mekanisk verkan
Endast handtvätt
Får inte tvättas
RENGÖR VATTENFILTRET REGELBUNDET
• Detta krävs för att förebygga att filtret sätts igen och för att
vattnet ska tömmas ut korrekt. Se avsnittet “Rengöring och
underhåll” / “Rengöring av vattenfilter” i den detaljerade
bruksanvisningen som kan beställas eller laddas ned från
webbsidan. WWW
SPARA ENERGI OCH MILJÖSKYDD
• Genom att respektera tvättmängderna som anges i
programöversikten optimeras energi-, vatten- och
tvättmedelsförbrukningen samt tvättiderna.
• Överskrid inte tvättmedelsmängden som rekommenderas av
tvättmedelstillverkaren.
• Spara energi genom att använda tvättprogram med 60 °C i stället
för 90 °C eller program med 40 °C i stället för 60 °C. Vi
rekommenderar att använda programmet
60 °C för
bomullsplagg, vilket tar längre tid men gör åt mindre energi.
• För att spara energi vid tvätt och tork ska man välja den högsta
centrifughastigheten som förutses för programmet för att minska
vatteninnehållet i plaggen i slutet av tvättcykeln.
13
PROGRAMÖVERSIKT
1400
9
6
-
SYNTET (3)
- 60°C
1200
4,5
4
-
SNABB 30’
- 30°C
800
3,5
-
-
-
- 40°C
600
4,0
4,0
-
-
-
-
-
-
TVÄTT&TORK 45’
30°C
1400
1
1
TVÄTT&TORK 90’
30°C
1200
2
2
CENTRIFUG + TÖMNING *
-
1400
9
6
SKÖLJNING + CENTRIFUG
-
1400
9
6
Programtiden visas på displayen.
Program
SPORT
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(90°)
VITT
- 90°C
1400
9
6
EKO BOMULL (1)
- 60°C
1400
9
6
-
- 40°C
800
2
2
-
-
- 30°C
0
1
1
-
-
1000
4,5
4,5
-
-
YLLE
SKONSAM
15°C
COLOURS15°
Valbar/alternativ
-
Inte valbar/tillämplig
Flytande
- 60°C
Pulver
BOMULL (2)
Sköljmedel
-
Huvudtvätt
4,5
Förtvätt
4,5
Tid (minuter)
1000
MIX/BLANDAT
Torkar
- 40°C
Tillgängliga temperaturer
Max. last för torkcykel (kg)
Rekommenderat
tvättmedel
Max. last för tvättcykel (kg)
Max. centrifughastighet (varv/minut)
Tvättmedel och
tillsatser
Begärd mängd
Valfri mängd
För tvättprogram med en temperatur över 50 °C rekommenderar vi att använda pulvertvättmedel istället för flytande och att följa anvisningarna på
tvättmedelsförpackningen.
* Välj programmet
och ställ in centrifughastigheten på 0 för att bara tömma.
1) Testprogram i enlighet med standard EN 50229 (Tvätt): Välj programmet
med en temperatur på 60 °C.
2) Långt bomullsprogram: Ställ in programmet
med en temperatur på 40 °C.
3) Långt syntetsprogram: Ställ in programmet
med en temperatur på 40°C.
Testprogram i enlighet med standard EN 50229 (Torkning): Välj tvättprogrammet
torkningen ska utföras med max. last.
och ställ in torknivån “
” för båda lasterna. Den första
Cykeltiden som anges på displayen eller i bruksanvisningen är en uppskattad tid baserat på standardförhållanden. Den faktiska cykeltiden kan variera
beroende på flera olika faktorer, såsom inloppsvattnets temperatur och tryck, rumstemperaturen, mängden tvättmedel, storlek och typ av tvätt, lastbalansen
och om andra alternativa funktioner har valts.
14
SV
PROGRAM
Följ råden på tvättrådsetiketten.
MIX/BLANDAT
För att tvätta lätt till normalt smutsade slitstarka plagg av
bomull, linne, syntetfibrer och blandade fibrer.
BOMULL
För att tvätta normalt till hårt smutsad tvätt i bomull och linne:
handdukar, underkläder, dukar, sängkläder osv.
SYNTET
För att tvätta normalt smutsade plagg av syntetfibrer (såsom
polyester, polyakryl, viskos osv.) eller blandat bomull/syntet.
SNABB 30’
För att snabbtvätta lätt smutsade plagg: Denna cykel varar bara 30
minuter för att spara tid och energi. Maximal tvättmängd 3,5 Kg.
SPORT
För att tvätta lätt smutsade sportplagg (träningsoverall, shorts
o.s.v.). För bästa resultat rekommenderar vi att inte överskrida den
maximala tvättmängd som anges i “PROGRAMÖVERSIKT‘‘. Vi
rekommenderar användning av flytande tvättmedel och att
tillsätta lämplig mängd för halvfull maskin.
TVÄTT&TORK 45’
För att snabbt tvätta och torka lätt smutsade plagg av bomull och
syntetfibrer. Denna cykel tvättar och torkar en tvättmängd på
upp till 1 kg på bara 45 minuter.
TVÄTT&TORK 90’
För att snabbt tvätta och torka plagg av bomull och syntetfibrer.
Denna cykel tvättar och torkar en tvättmängd på upp till 2 kg på
bara 90 minuter.
SKÖLJNING + CENTRIFUG
Sköljer och centrifugerar. För slitstarka plagg.
VITT
För att tvätta normalt till hårt smutsade handdukar,
underkläder, dukar och sängkläder o.s.v. i slitstarkt bomull och
linne. Endast när man väljer en temperatur på 90 °C förutser
cykeln en förtvättfas före huvudtvättfasen. I så fall
rekommenderar vi att lägga tvättmedel både i förtvättsfacket
och huvudtvättsfacket.
EKO BOMULL
För att tvätta normalt smutsade bomullsplagg. Detta är det
mest effektiva i fråga om vatten- och energiförbrukning och
standardprogrammet för bomull vid 40 °C och 60 °C.
YLLE
Alla ullplagg kan tvättas med hjälp av programmet „Ylle“,
även om det står „handtvätt“ på etiketten. För optimalt
resultat, använd specialtvättmedel och överskrid inte angiven
max kg tvättmängd.
SKONSAM
För att tvätta särskilt ömtåliga plagg. Vänd gärna plaggen ut
och in före tvätt.
COLOURS 15°
Denna cykel skyddar färgerna genom att tvätta i kallt vatten
(15°C) och förbrukar mindre energi för att värma vattnet utan
att påverka tvättresultatet. Passar för lätt smutsade plagg utan
fläckar. Denna cykel erbjuder samma tvättresultat som
blandtvätt 40 °C med endast 15 °C.
CENTRIFUG + TÖMNING
Centrifugerar tvätten och tömmer sedan ut vattnet. För slitstarka
plagg.
ALTERNATIV OCH FUNKTIONER
ALTERNATIV som kan väljas direkt genom att trycka på
respektive knapp
! Om alternativet som valts inte är förenligt med det
inställda programmet avges en varningssignal och
signallampan blinkar tre gånger. Alternativet väljs inte.
FRESHCARE+
Om detta tillval används med tvättpogram, förbättras
prestandan genom att ånga genereras för att hämma
spridningen av huvudkällorna till obehagliga lukter i
apparaten (endast för tvättning). Efter ångfasen kör
maskinen ett skonsamt tvättprogram där trumman roteras
långsamt. När FRESHCARE+ används med torkprogram
motverkas skarpa veck på plaggen, tack vare den
långsamma trumrotationen.
Programmet FreshCare+ startar i slutet av tvättningen eller
torkningen och fortsätter under max. 6 timmar.
Programmet kan avbrytas när som helst genom att trycka
på valfri tangent på kontrollpanelen eller vrida på vredet.
Vänta ca 5 minuter innan luckan öppnas
h. FÖRDRÖJD START
För att starta det valda programmet vid ett senare tillfälle,
tryck på knappen för att ställa in önskad fördröjningstid.
Symbolen h. tänds på displayen när denna funktion är
aktiverad. För att radera den fördröjda starten, tryck på
knappen igen tills värdet “0” visas på displayen.
KNAPPLÅS
För att låsa kontrollpanelen, tryck och håll knappen
intryckt i ungefär 3 sekunder. Symbolen
tänds på
displayen för att ange att kontrollpanelen är låst (med
undantag för knappen
). På så sätt förhindras oavsiktliga
ändringar på programinställningarna, särskilt när barn vistas
nära maskinen.
Vid försök att använda kontrollpanelen börjar symbolen
blinka på displayen.
För att låsa upp kontrollpanelen, tryck och håll knappen
intryckt i ungefär 3 sekunder.
15
UNDERHÅLL OCH FELSÖKNING
Se Bruksanvisning för instruktioner om underhållet och
felsökning.
WWW
FÖR ATT FÅ TAG PÅ BRUKSANVISNINGARNA
> Ring till kundservice
> Skanna QR-koden
TEKNISKT BLAD
Det tekniska bladet innehållande energiförbrukningarna kan laddas
ned från Whirlpool webbplats http://docs.whirlpool.eu
KONTAKTA KUNDSERVICE
När du kontaktar kundservice måste du kunna uppge koderna som
står på dekalen på insidan av luckan. Telefonnumret anges i
garantihäftet.
> Ladda ned bruksanvisningen från Whirlpool webbplats
http://docs.whirlpool.eu
För att kunna göra detta måste korrekt produktkod matas in, vilken
anges på dekalen.
Whirlpool Europe s.r.l.
Viale G.Borghi 27
21025 Comerio - Italy
Whirlpool® är ett registrerat varumärke som tillhör Whirlpool, USA.
001
16
n
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising