Whirlpool | WHE2535 F | Instruction for Use | Whirlpool WHE2535 F Lietotāja rokasgrāmata

Whirlpool WHE2535 F Lietotāja rokasgrāmata
LV
LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI
IERĪCES DIAGRAMMA (1. att.)
A. Rokturis.
B. Drošības aizslēgs (ja iekļauts).
C. Blīvējums.
D. Atdalītājs (ja iekļauts).
E. Atkausēšanas ūdens aizplūdes aizbāznis.
F. Vadības panelis.
G. Sānu motora ventilācijas režģis.
VADĪBAS PANEĻA DIAGRAMMA (2. att.)
1. Sarkana lampiņa: mirgošana norāda uz trauksmes
stāvokli (skatīt sadaļu „PROBLĒMU NOVĒRŠANAS
CEĻVEDIS”).
2. Zila lampiņa: norāda, ka ir aktivizēta STOP FROST
funkcija (skatīt sadaļu „STOP FROST FUNKCIJA”).
3. Zaļas lampiņas: tās norāda uz ierīces darbību, iestatītu
temperatūru un iespējamu ātrās saldēšanas funkcijas
aktivizāciju („Shopping”).
4. Iestatīšanas poga: iestatītās temperatūras
precizēšanai, ātrās saldēšanas funkcijas („Shopping”)
aktivizācijai/deaktivizācijai un „STOP FROST” funkcijas
aktivizācijai/deaktivizācijai.
PIRMS IERĪCES LIETOŠANAS
Jūsu jaunā ierīce ir paredzēta lietošanai mājās un līdzīgos
apstākļos, piemēram:
- virtuves zonās veikalos, birojos un citās darba vidēs;
- fermu dzīvojamās ēkās;
- viesnīcās, moteļos, uzturēšanās vietās, tūristu mītnēs
klientu lietošanai.
Ierīce ir paredzēta tikai saldētu pārtikas produktu
glabāšanai, svaigu produktu saldēšanai un ledus
pagatavošanai.
Saskaņā ar normatīvajām prasībām ierīcei jābūt
iezemētai. Ražotājs neuzņemas atbildību par cilvēku
un dzīvnieku ievainojumiem un īpašuma bojājumiem,
kas radušies, neievērojot šeit minēto kārtību un
atgādinājumus.
1. Pēc izsaiņošanas pārliecinieties, ka ierīce nav bojāta,
durvis cieši aizveras un blīvējums ir neskarts. Par visiem
bojājumiem informējiet mazumtirgotāju 24 stundu laikā
pēc ierīces piegādes.
2. Pirms ierīces ieslēgšanas pagaidiet vismaz divas
stundas, lai pārliecinātos, ka dzesēšanas kontūrs
darbojas efektīvi.
3. Montāža un elektriskie savienojumi ir jāveic kvalificētam
speciālistam atbilstoši ražotāja norādījumiem un saskaņā
ar vietējiem drošības noteikumiem.
4. Pirms ierīces izmantošanas iztīriet tās iekšpusi.
• Pirms ierīces pieslēgšanas barošanas avotam
pārliecinieties, ka spriegums atbilst tam, kas norādīts uz
datu plāksnītes ierīces aizmugurē.
• Elektrosavienojumi ir jāveic atbilstoši vietējiem
noteikumiem.
UZSTĀDĪŠANA
• Izsaiņojiet izstrādājumu.
• Noņemiet visas 4 starplikas, kas ievietotas starp
vāku un ierīci. (3. att.)
• Pārliecinieties, ka atkausēšanas ūdens aizplūdes
aizbāznis (ja iekļauts) ir novietots pareizi (E).
• Lai nodrošinātu optimālu darbību un novērstu
bojājumus, kad vāks ir atvērts, saglabājiet vismaz 7 cm
attālumu no priekšējās sienas un 7 cm attālumu sānos.
(4. att.)
• Ievietojiet piederumus (ja iekļauti).
IERĪCES PALAIŠANA
• Pieslēdziet ierīci barošanas avotam.
• Iedegas zaļā lampiņa („Normal”).
• Mirgo sarkanā lampiņa (1), jo temperatūra ierīces
iekšpusē vēl nav pietiekami zema, lai ievietotu pārtikas
produktus. Parasti šī lampiņa izslēdzas sešu stundu
laikā pēc ierīces ieslēgšanas.
• Ievietojiet produktus tikai tad, kad sarkanā lampiņa vairs
nedeg.
Piezīme. Ja STOP FROST funkcija ir deaktivizēta, uzreiz
pēc aizvēršanas vāku nav iespējams atvērt, jo blīvējums
ir ciešs. Pirms vāka atkārtotas atvēršanas nepieciešams
nogaidīt dažas minūtes.
TEMPERATŪRAS REGULĒŠANA
Lietojiet pogu (4), lai izvēlētos vajadzīgo temperatūru. Lai
regulētu ierīces temperatūru, veiciet zemāk minētās darbības.
• Nospiediet pogu (4). Nospiežot pogu, iestatītā
temperatūra cikliski mainīsies starp vērtībām „Eco”,
„Normal”, „Max” un „Shopping”.
• Izvēlieties „Max”, lai nodrošinātu zemāku uzglabāšanas
temperatūru.
• Daļējas noslodzes gadījumā ieteicams izvēlēties „Eco”,
lai optimizētu energopatēriņu.
Zaļās lampiņas (3) norāda uz zemāk minētajiem
iestatījumiem:
Eco: ne pārāk zema temperatūra
(kreisā lampiņa iedegta).
Normal: vidēja temperatūra
(labā lampiņa iedegta).
Max: ļoti zema temperatūra (abas
lampiņas iedegtas).
Shopping: Ātrā saldēšana
(abas lampiņas mirgo). Skatiet
sadaļu „Svaigu produktu
saldēšana”.
Piezīme. Strāvas padeves traucējumu gadījumā iestatījumi
(izņemot „STOP FROST” funkciju) tiek saglabāti. Laiks,
kas nepieciešams, lai temperatūra saldētavas iekšpusē
sasniegtu aptuveni iestatīto vērtību, var atšķirties atkarībā
no klimata apstākļiem un izvēlētā iestatījuma.
STOP FROST FUNKCIJA
STOP FROST funkcija ievērojami samazina sarmas
apjomu, kas var izveidoties ierīces iekšpusē, savācot to
īpašā, ērti izņemamā un viegli tīrāmā „LEDUS KASTES”
(M) konteinerā. STOP FROST tehnoloģija ļauj arī ērti atvērt
vāku, kad vien tas ir nepieciešams - pat atkārtoti, vienmēr
vienlīdz viegli.
STOP FROST funkcija jau ir aktivizēta, kad ierīce
tiek ieslēgta pirmo reizi (iedegta zila lampiņa). To var
deaktivizēt/aktivizēt no jauna, nospiežot pogu (4) un turot to
nospiestu vismaz 3 sekundes.
Pateicoties STOP FROST tehnoloģijai, mitrums lielā mērā
tiek novadīts LEDUS KASTĒ (M), kur tas pārvēršas ledū.
Periodiski izņemiet LEDUS KASTES (M) iekšieni pēc
tam, kad ir veikta zemāk aprakstītā tīrīšanas procedūra.
Tas, cik bieži ir nepieciešama tīrīšana, lai nodrošinātu
sistēmas pareizu darbību, ir atkarīgs no klimata apstākļiem
uzstādīšanas vietā (biežāka tīrīšana ir ieteicama vietās ar
augstu mitrumu). Ierīces nepietiekama vai neatbilstoša
tīrīšana var uz laiku ietekmēt tās darbību. Tāpēc normālas
lietošanas apstākļos ir ieteicams pārbaudīt ledus kastē
(M) uzkrātā ledus līmeni, arī izmantojot īpašo pārbaudes
lodziņu (I).
STOP FROST IEKĀRTAS TĪRĪŠANAS PROCEDŪRA
• Atveriet ierīces vāku.
• Ar abām rokām satveriet LEDUS KASTI (M) un
pagrieziet to pretēji pulksteņa pulksteņrādītāja virzienam
(S1 att.), lai augšējais indikators (H) vairs neatrodas
aizslēgtā pozīcijā, bet atrodas atvērtā pozīcijā (S2 att.).
Pēc tam izņemiet LEDUS KASTI (S3 att.).
• Noņemiet visu ledu, kas atrodas atverē (L) uz vāka
(atbrīvojiet atveri no jebkādiem traucēkļiem), rīkojoties
uzmanīgi, lai nebojātu virsmas.
• Ar sausu drānu noslaukiet vāka atveres (L) virsmu.
• Aizveriet vāku.
• Izņemiet ledu, kas sakrājies LEDUS KASTĒ (M),
mazgājot to ar aukstu vai remdenu (nevis karstu) ūdeni.
• Ar sausu drānu noslaukiet LEDUS KASTI (M) no
iekšpuses un ārpuses.
• Ievietojiet LEDUS KASTI (M) atpakaļ - sākumā augšējais
indikators (H) atrodas atvērtā pozīcijā, pēc tam pagrieziet
pulksteņrādītāja kustības virzienā, līdz augšējais
indikators (H) atrodas slēgtā pozīcijā (LEDUS KASTES
izņemšanas darbības pretējā secībā).
• Aizveriet vāku.
JA LEDUS KASTE (H) IR BLOĶĒTA VAI GRŪTI
IZŅEMAMA
Ja LEDUS KASTE (M) ir bloķēta, necentieties to izņemt, bet
veiciet zemāk minētās darbības.
• Aizveriet vāku un pārbaudiet, vai STOP FROST funkcija
ir ieslēgta vai izslēgta.
- Ja funkcija ir ieslēgta (deg zilā lampiņa):
uz 3 sekundēm nospiediet pogu (4), lai deaktivizētu
funkciju (zilā lampiņa izslēgta), pēc tam atkal uz
3 sekundēm nospiediet pogu (4); STOP FROST
funkcija ir aktivizēta no jauna (deg zilā lampiņa).
- Ja funkcija ir izslēgta (zilā lampiņa nedeg):
uz 3 sekundēm nospiediet pogu (4): STOP FROST
funkcija ir aktivizēta (deg zilā lampiņa).
• Nogaidiet aptuveni 25 minūtes, lai tiktu pabeigta
automātiskā atkausēšana. Pēc tam vēlreiz mēģiniet
izņemt LEDUS KASTI (M), veicot darbības, kas
aprakstītas sadaļā „STOP FROST IEKĀRTAS
TĪRĪŠANAS PROCEDŪRA”. PĀRTIKAS PRODUKTU SALDĒŠANA
Svaigu produktu sagatavošana saldēšanai
• Iesaiņojiet svaigus produktus alumīnija folijā, pārtikas
plēvē, gaisa un ūdens necaurlaidīgos plastmasas
maisiņos, polietilēna trauciņos ar vāciņiem, ja tie ir
piemēroti produktu saldēšanai.
• Izmantojiet svaigus, nogatavojušos un kvalitatīvus
produktus.
• Svaigus dārzeņus un augļus ieteicams saldēt uzreiz
pēc novākšanas, lai pilnībā saglabātu to sākotnējo
uzturvērtību, konsistenci, krāsu un garšu.
• Karstu ēdienu vienmēr atdzesējiet pirms ievietošanas
ierīcē.
Svaigu produktu saldēšana
• Saldēšanai paredzētos produktus novietojiet tiešā
kontaktā ar ierīces sienām.
A) - saldējamie produkti,
B) - jau sasaldētie produkti.
• Nenovietojiet saldēšanai paredzētos produktus tiešā
kontaktā ar jau sasaldētiem produktiem.
• Lai nodrošinātu labāku un ātrāku saldēšanu, produktus
sadaliet nelielās porcijās; tas būs noderīgi arī tad, kad
izmantosiet sasaldētos produktus.
1. Vismaz 24 stundas pirms svaigu produktu ievietošanas
ierīcē aktivizējiet ātro saldēšanu („Shopping”), atkārtoti
nospiežot pogu (4), līdz mirgo abas zaļās indikatoru
lampiņas (3).
2. Saldējamos produktus ievietojiet ierīcē un turiet vāku
aizvērtu vismaz 24 stundas. Tad produkti būs pilnībā
sasaldēti.
Ātrās saldēšanas funkciju („Shopping”) var deaktivizēt,
nospiežot pogu (4) un izvēloties citu temperatūras
iestatījumu.
Ja funkcija netiek deaktivizēta manuāli, ierīce automātiski
to deaktivizē pēc 50 stundām, atjaunojot pēdējo izvēlēto
iestatījumu (kas bijis aktīvs vismaz 1 minūti), pirms tika
izvēlēts iestatījums „Shopping”.
PRODUKTU GLABĀŠANA
Skatiet tabulu uz ierīces.
Saldētu produktu klasifikācija
Ievietojiet un sagrupējiet saldētos produktus; uz iepakojuma
ieteicams norādīt glabāšanas sākuma datumu, lai
nodrošinātu, ka produkti tiek izlietoti pirms termiņa beigām,
kas katra veida produktiem norādīti mēnešos 6. attēlā.
Padomi saldētu produktu glabāšanai
Pērkot saldētus produktus, pārliecinieties par zemāk
minēto.
• Iepakojums ir nebojāts (produkti bojātos iepakojumos
var būt sabojājušies). Ja iepakojums ir uzpūties vai uz tā
ir mitruma plankumi, iespējams, produkts nav uzglabāts
optimālos apstākļos un tāpēc ir daļēji atkusis.
• Iepērkoties, atstājiet saldēto produktu iepirkumus uz
beigām un pārnēsājiet tos aukstuma somās.
• Ierodoties mājās, nekavējoties ievietojiet saldētos
produktus saldētavā.
• Izvairieties no temperatūras maiņām vai līdz minimumam
tās samaziniet. Ievērojiet uz iepakojuma norādīto beigu
termiņu.
• Vienmēr ievērojiet uz saldēto produktu iepakojumiem
norādītos uzglabāšanas termiņus.
Piezīme.
• Pilnībā vai daļēji atkusušus produktus izlietojiet
nekavējoties. Nesaldējiet produktus atkārtoti, ja
vien pēc atkušanas tie nav termiski apstrādāti. Pēc
termiskas apstrādes produktus var sasaldēt no
jauna.
• Ja strāvas padeve bijusi ilgstoši traucēta, ievērojiet
zemāk minēto. Neatveriet ierīces durvis, izņemot
ar nolūku novietot ledus pakas (ja iekļautas) uz
saldētajiem produktiem ierīces labajā un kreisajā
pusēs. Tas palēninās temperatūras celšanos.
PIESARDZĪBAS PASĀKUMI UN IETEIKUMI
• Uzstādīšanas laikā sekojiet, lai ierīce nesabojātu
barošanas kabeli.
• Ierīcē neglabājiet stikla konteinerus ar šķidrumiem, jo tie
var saplīst.
• Neēdiet ledus kubiņus vai ledu uz kociņiem tūlīt
pēc izņemšanas no ierīces, jo tādējādi var gūt
apsaldējumus.
• Pirms ierīces apkopes vai tīrīšanas vienmēr izraujiet
ierīces kontaktdakšu no kontaktligzdas vai atvienojiet
strāvas padevi.
• Neuzstādiet ierīci vietās, kur tā ir pakļauta tiešiem
saules stariem, vai blakus karstuma avotiem, lai
izvairītos no paaugstināta elektrības patēriņa.
• Neievietojiet ierīcē aerosola bundžas vai konteinerus,
kas satur saspiestu gāzi vai viegli uzliesmojošas vielas.
•
Šīs ierīces un jebkuras citas sadzīves tehnikas tuvumā
neglabājiet un nelietojiet benzīnu, kā arī citus viegli
uzliesmojošu šķidrumus un gāzes. Izgarojumu tvaiki var
radīt ugunsgrēku vai sprādzienu.
• Uzstādiet ierīci pilnīgi horizontālā stāvoklī uz grīdas, kas
ir pietiekami stingra, lai izturētu ierīces svaru, un vietā,
kas ir piemērota ierīces izmēram un lietošanas mērķim.
• Uzstādiet ierīci sausā, labi vēdināmā vietā. Ierīce
ir iestatīta darbībai noteiktos apkārtējās vides
temperatūras diapazonos - atbilstoši klimata klasei, kas
norādīta uz datu plāksnītes ierīces aizmugurē (7. att.). Ierīce var darboties nepareizi, ja tā ir ilgstoši atstāta
vidē, kuras temperatūra ir ārpus norādītā diapazona.
• Ieteicams ierīci atstāt savienotu, ja tā tiek atstāta tukša,
pat uz īsu laika periodu.
• Uzmanieties, lai ierīces pārvietošanas laikā nesabojātu
grīdu (piemēram, parketu). Lai atvieglotu pārvietošanu,
vispirms iztukšojiet ierīci, ja iespējams.
Piezīme. Ierīces pārvietošana un uzstādīšana jāveic
vismaz diviem cilvēkiem.
• Lai paātrinātu atkausēšanu, neizmantojiet mehāniskas
ierīces vai jebkurus līdzekļus, kurus ražotājs nav ieteicis
un/vai piegādājis.
• Nelietojiet elektroierīces šīs ierīces iekšpusē, ja vien
ražotājs to lietošanu nav īpaši ieteicis.
• Ierīcē uzstādītā spuldzīte ir īpaši paredzēta sadzīves
tehnikai un nav piemērota izmantošanai kā gaismeklis
telpu izgaismošanai (EK Regula 244/2009).
• Šo ierīci nedrīkst lietot bērni, kuri jaunāki par
8 gadiem, kā arī cilvēki ar ierobežotām fiziskām,
maņu vai prāta spējām vai bez pieredzes un
zināšanām, ja vien tos nav instruējusi persona,
kura ir atbildīga par to drošību.
• Neļaujiet bērniem rotaļāties vai slēpties ierīces
iekšpusē - pastāv iesprūšanas un nosmakšanas
risks.
• Strāvas vada remontu vai nomaiņu drīkst veikt tikai
kvalificēts vai pēcpārdošanas apkalpošanas centra
personāls.
• Neizmantojiet pagarinātāja vadus vai adapterus.
• Elektrības atvienošana iespējama, izraujot ierīces
kontaktdakšu no kontaktligzdas vai izmantojot
divpolu slēdzi, kas novietots blakus ligzdai.
• Pārliecinieties, ka spriegums, kas norādīts uz
ierīces datu plāksnītes, atbilst ēkā esošajam
strāvas spriegumam.
• Neēdiet ledus paku (ja iekļautas) saturu (nav
toksisks).
• Ierobežojiet durvju atvēršanas reižu skaitu.
• Šai ierīcei ir „apšuvuma kondensatora” tehnoloģija
- kondensācijas elements ir iebūvēts saldētavas
sienās. Tāpēc ierīces priekšējā un sānu sienas
darbības laikā var sakarst. Tā ir normāla parādība
un tādējādi arī tiek samazināts kondensāta
veidošanās risks īpaši kritiskos vides apstākļos
(skatīt sadaļu „Problēmu novēršanas ceļvedis”).
IERĪCES ATKAUSĒŠANA
Ierīce ir jāatkausē, kad uz sienām esošā ledus biezums
sasniedz 5-6 mm.
• Atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
• Izņemiet produktus no ierīces un novietojiet tos ļoti
aukstā vietā vai aukstuma somā.
• Atstājiet ierīces durvis atvērtas.
• Izņemiet iekšējo atkausēšanas ūdens aizplūdes
aizbāzni (atkarībā no modeļa) (8. att.).
• Izņemiet ārējo atkausēšanas ūdens aizplūdes aizbāzni
(atkarībā no modeļa) un novietojiet to, kā parādīts 8. att.
• Izmantojiet atdalītāju (atkarībā no modeļa) ierīces
iekšpusē kā atlikušā ūdens saņēmēju - (D), kā parādīts
8. att. Ja atdalītāja nav, izmantojiet seklu trauku.
• Atkausēšanu varat paātrināt, izmantojot lāpstiņu sarmas
atdalīšanai no ierīces sienām.
• Noņemiet sarmu no ierīces apakšas.
• Lai nebojātu ierīces iekšpusi, ledus likvidēšanai
nelietojiet smailus un asus metāla instrumentus.
• Nelietojiet abrazīvus līdzekļus un nekarsējiet
ierīces iekšpusi mākslīgi.
• Rūpīgi nožāvējiet ierīces iekšpusi.
• Pēc atkausēšanas ievietojiet aizbāzni tam paredzētajā
vietā.
TĪRĪŠANA UN APKOPE
• Noņemiet sarmu no augšējām malām (skatīt Problēmu
novēršanas ceļvedi).
• Pēc atkausēšanas iztīriet ierīces iekšpusi, izmantojot
sūkli, kas samitrināts siltā ūdenī un/vai maigā
mazgāšanas līdzeklī.
• Notīriet sānu atveri (ja ir).
Pirms veicat apkopes darbības, izraujiet ierīces
kontaktdakšu no kontaktligzdas. Ierīces tīrīšanai
neizmantojiet abrazīvus līdzekļus, beržamos vai
traipu tīrīšanas līdzekļus (piemēram, acetonu vai
trihloroetilēnu).
Lai ierīce darbotos efektīvi, tīrīšanu un apkopi veiciet
vismaz reizi gadā.
DARBĪBAS AR VĀKA APGAISMOJUMA SPULDZI
(ja iekļauta)
• Atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
• Noņemiet izkliedētāju, veicot attēlā norādītās darbības
atbilstošā secībā.
• Noskrūvējiet apgaismojuma spuldzi un nomainiet to ar
identisku - tās pašas jaudas un sprieguma spuldzi.
• Novietojiet izkliedētāju tam paredzētajā vietā un
iespraudiet ierīces kontaktdakšu kontaktligzdā.
PROBLĒMU NOVĒRŠANA
1. Mirgo sarkanā lampiņa.
• Vai nav elektrības padeves traucējumu?
• Vai notiek atkausēšana?
• Vai vāks ir kārtīgi aizvērts?
• Vai ierīce neatrodas blakus karstuma avotam?
• Vai ventilācijas režģis un kondensators ir tīri?
2. Visas indikatora lampiņas mirgo.
• Sazinieties ar pēcpārdošanas apkalpošanas centru.
3. Ierīce rada pārāk lielu troksni.
• Vai ierīce ir novietota pilnīgi horizontāli?
• Vai ierīce nepieskaras citiem priekšmetiem, kas var
radīt vibrācijas?
• Vai no ierīces pamatnes ir noņemts iepakojums?
Piezīme. Neliels troksnis, ko rada dzesēšanas gāzes
cirkulācija, pat pēc kompresora darbības apturēšanas ir
normāla parādība.
4. Indikatora lampiņas ir izslēgtas, un ierīce
nedarbojas.
• Vai nav elektrības padeves traucējumu?
• Vai kontaktdakša ir pareizi ievietota kontaktrozetē?
• Vai elektrības kabelis nav bojāts?
5. Indikatora lampiņas ir izslēgtas, un ierīce darbojas.
• Sazinieties ar pēcpārdošanas apkalpošanas centru.
6. Kompresors darbojas nepārtraukti.
• Vai ierīcē nav ievietoti karsti produkti?
• Vai vāks ir bijis ilgi atstāts atvērts?
• Vai ierīce neatrodas ļoti siltā telpā vai blakus karstuma
avotam?
• Vai nav aktivizēta „Shopping” funkcija? (mirgo zaļas
lampiņas (3))
7. Pārāk daudz ledus uz augšējām malām.
• Vai atkausēšanas ūdens aizplūdes aizbāžņi ir novietoti
pareizi?
• Vai vāks ir kārtīgi aizvērts?
• Vai vāka blīvējums nav bojāts vai savīts? (Skatīt sadaļu
„Uzstādīšana”)
• Vai ir noņemtas visas 4 starplikas? (Skatīt sadaļu
„Uzstādīšana”)
• Vai ir ieslēgta STOP FROST funkcija?
• Vai LEDUS KASTE (M) un konuss (L) ir brīvi no ledus?
Veiciet „STOP FROST iekārtas tīrīšanas procedūru”.
• Pārliecinieties, ka STOP FROST atvere, kas atrodas
vāka ārējā aizmugurējā malā, nav nobloķēta.
8. Kondensāts uz ierīces ārējām sienām.
• Kondensāta veidošanās ir normāla parādība noteiktos
klimata apstākļos (mitrums virs 85%) vai tad, ja ierīce ir
novietota mitrā vai slikti vēdinātā telpā. Ierīces darbība
nekādā veidā netiek ietekmēta.
9. Sarmas līmenis uz ierīces iekšējām sienām nav
vienmērīgs.
• Tā ir normāla parādība.
10. LEDUS KASTĒ netiek savākts ledus.
• Pārliecinieties, ka STOP FROST atvere, kas atrodas
vāka ārējā aizmugurējā malā, nav nobloķēta.
VIDES AIZSARDZĪBA
1. Iepakojums
Iepakojuma materiāls ir 100% pārstrādājams, un tas ir
apzīmēts ar pārstrādes simbolu
. Atbrīvojieties no ierīces
saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neļaujiet bērniem piekļūt
ierīces iesaiņojumam (piemēram, plastmasas maisiem,
polistirola gabaliem), jo tas var būt briesmu avots.
2. Atbrīvošanās no ierīces/Utilizācija
Ierīces ražošanā ir izmantoti pārstrādājami materiāli.
Šī iekārta ir marķēta saskaņā ar Eiropas Direktīvu
2002/96/EK par elektrisko un elektronisko iekārtu
atkritumiem (EEIA). Nodrošinot šīs ierīces pareizu
utilizāciju, jūs varat palīdzēt novērst potenciāli negatīvās
briesmas videi un cilvēku veselībai.
Simbols
uz ierīces vai komplektācijā iekļautajiem
dokumentiem norāda, ka šo ierīci nedrīkst izmest sadzīves
atkritumos, bet tā ir jānodod pārstrādei īpaši paredzētā
elektrisko un elektronisko ierīču savākšanas centrā.
Nododot šo ierīci atkritumos, padariet to nelietojamu,
nogriežot strāvas kabeli un izņemot durvis un plauktus tā,
lai bērni nevar vienkārši iekļūt iekšpusē un tikt iesprostoti.
Ierīci nododiet atkritumos saskaņā ar vietējiem noteikumiem
par atkritumu utilizāciju, to aizvedot uz īpašu savākšanas
centru; neatstājiet ierīci nepieskatītu pat dažas dienas, jo
tas ir potenciāls briesmu avots bērniem.
Lai iegūtu papildinformāciju par šī izstrādājuma apstrādi,
atkopšanu un pārstrādi, sazinieties ar kompetentu vietējo
biroju, sadzīves atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu,
kurā iegādājāties ierīci.
Informācija
Šī ierīce nesatur CFC. Dzesēšanas kontūrs satur
R134a (HFC) vai R600a (HC) (skatiet datu plāksnīti ierīces
iekšpusē).
Ierīces ar izobutānu (R600a): izobutāns ir dabīga gāze, kas
neietekmē apkārtējo vidi, bet ir viegli uzliesmojoša. Tāpēc
pārliecinieties, vai dzesētāja kontūra caurules nav bojātas.
Šis izstrādājums var saturēt fluorinētās siltumnīcas gāzes,
uz kurām attiecas Kioto protokols; dzesēšanas gāze
atrodas hermētiski slēgtas sistēmas iekšpusē.
Dzesēšanas gāze: R134a globālās sasilšanas potenciāls
(GWP) ir 1300.
Paziņojums par atbilstību
• Šī ierīce ir paredzēta pārtikas uzglabāšanai un ražota
saskaņā ar Regulu (CE) Nr. 1935/2004.
• Šī ierīce ir izstrādāta, ražota un pārdota saskaņā ar
- drošības noteikumiem, kas uzskaitīti „Zemsprieguma”
direktīvā 2006/95/CE (kas aizstāj 73/23/CEE un
sekojošos grozījumus);
- „EMC” direktīvas 2004/108/EK aizsardzības prasībām.
Ierīces elektrisko drošību var garantēt tikai tad, ja tā ir
pareizi pievienota apstiprinātai zemējuma sistēmai.
PĒCPĀRDOŠANAS APKALPOŠANAS CENTRS
Pirms sazināšanās ar pēcpārdošanas apkalpošanas
centru veiciet zemāk minētās darbības.
1. Apdomājiet, vai nevarat saviem spēkiem atrisināt
problēmu.
2. Vēlreiz ieslēdziet ierīci, lai pārbaudītu, vai problēma nav
atrisināta. Ja tā atkārtojas, atvienojiet ierīci no barošanas
avota un pirms atkārtotas ieslēgšanas nogaidiet
apmēram stundu.
3. Ja problēma saglabājas pat pēc šo darbību veikšanas,
sazinieties ar pēcpārdošanas apkalpošanas centru.
Norādiet šādu informāciju:
• problēmas veids;
• modelis;
• servisa numurs (numurs pēc vārda SERVICE uz datu
plāksnītes ierīces iekšpusē);
• jūsu pilna adrese;
• jūsu tālruņa numurs un reģiona kods.
1
1
3
3
2
4
2
4
5
6
7
8
9
CLASE/KLASSE
CLASSE/CLASS
SN
N
ST
T
°C
°F
10 - 32
16 - 32
16 - 38
16 - 43
50 - 90
61 - 90
61 - 100
61 - 110
400010844391
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising