Russell Hobbs | lv_rh_20140 | User manual | Russell Hobbs lv_rh_20140 Lv rh 56 User Manual

Russell Hobbs lv_rh_20140 Lv rh 56 User Manual
20140_56
Izlasiet šo instrukciju un noglabājiet drošā vietā. Ja ierīci iedodat kādam citam, līdzi jādod ir arī ierīces instrukcija. Izņemiet ierīci no iepakojuma.
Neizmetiet iepakojumu, kamēr neesat pārliecinājies, ka ierīce darbojas.
SvARĪgA DROšĪBAS InFORMācIJA
IEVĒROJIET GALVENOS DROŠĪBAS NOTEIKUmUS, IESKAITOT SEKOJOŠOS:
1. Šo ierīci drīkst izmantot personas ar pavājinātām fiziskajām, sensorajām un garīgajām spējām, kā arī personas ar nepietiekamu
pieredzi un zināšanām, ja šādas personas tiek uzraudzītas/ir apmācītas un izprot saistītos riskus.
•
Bērni ar šo ierīci spēlēties nedrīkst
•
Šo ierīci nedrīkst apkopt un mazgāt bērni, ja vien nav sasnieguši 8 gadu vecumu un netiek uzraudzīti
•
Turiet ierīci un tās vadu vietā, kur tai nevar piekļūt bērni, kas nav sasnieguši 8 gadu vecumu.
Ierīces virsmas uzkarsīs
Nemērciet ierīci šķidrumā
2. Ja ir bojāts ierīces vads, uzticiet tā nomaiņu ražotājam, tā servisa aģentam vai līdzīgi kvalificētai personai, lai izvairītos no liekiem riskiem
Neuzpildiet tējkannu pārāk daudz, jo var izšļakstīties verdošs ūdens.
3. Novietojiet ierīci uz stabilas, līdzenas un karstumnoturīgas virsmas.
4. Turiet ierīci un vadu atstatu no dara virsmu malām
5. Izmantojiet tikai komplektā esošās papildierīces
6. Ierīci drīkst izmantot tikai šajā instrukcijā aprakstītajam mērķim.
7. Nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta vai nedarbojas kā nākas.
TIKAI LIETOŠANAI SADZĪVES APSTĀKĻOS
•
•
attēli
5. filtra turētājs
10. karafe
1. rokturis
6. papīra filtrs nr.4 (nav iekļauts)
11. 12. balsts
2. vāks
7. vāks
13. kausiņš
3. ūdens
8. robojums
trauku mašīnā,
4. slots
9. snīpis
uz augšējā plaukta
PIRMS PIRMāS LIETOšAnAS
Piepildiet tvertni līdz max atzīmei un ļaujiet ierīcei darboties vienu tukšu ciklu.
Ļaujiet tai atdzist, izlejiet ūdeni un lietojat normālā režīmā.
KARAFE IR IZOLĒTA
1. Tas nozīmē, ka jūs varat izbaudīt svaigu, karstu kafiju it visur – mājās vai dārzā.
2. Lai aizvērtu karafes vāku, pilnībā pagrieziet to pulksteņa rādītāja griešanās virzienā).
3. Ierobojums atradīs pretim bultiņai.
4. Tam ir jāatrodas šajā pozīcijā visu laiku, kamēr karafe atrodas uz balsta vai tiek nesta.
5. Lai izlietu, noņemiet karafi un pagrieziet vāku par 90 grādiem, lai ierobojums atrastos pretim snīpim.
6. Pēc izliešanas aizveriet vāku.
7. Lai noņemtu vāku, pagrieziet to no aizvērtas pozīcijas 1 pilnu ciklu.
8. Robojums atradīsies pretim bultiņai.
9. Lai uzliktu vāku, pagrieziet robojumu pretim bultai, uzlieciet karafei vāku un pilnībā pagrieziet to pulksteņa rādītāja griešanās virzienā.
10. Robojums atradīsies pretim bultiņai.
*Izskalojiet karafi ar karstu ūdeni, lai uzsildītu to. Tad tā neuzsūks karstumu no kafijas.
UZPILDĪŠANA
11. Noņemiet karafi no balsta.
12. Atveriet no tvertnes vāciņu.
13. Ielejiet nepieciešamo ūdens daudzumu.
14. Atveriet 4. izmēra filtru un ielieciet filtra turētājā.
15. Ieberiet filtrā maltu kafiju, 1 kausiņš uz vienu tasi.
16. Aizveriet vāciņu un piespiediet, lai nobloķētu.
17. Uzlieciet karafi uz balsta.
IESLĒGŠANA
18. Iespraudiet kontaktdakšu rozetē.
19. Pagrieziet slēdzi pozīcijā |. Izgaismosies lampiņa un atskanēs pīkstoša skaņa.
20. Jau drīz karafē sāks pilēt kafija.
Kafijas pupiņas uzsūks ūdeni, tāpēc šķidruma daudzums karafē būs nedaudz mazāks, nekā tvertnē.
Automātiska izslēgšanās
21. Kad gatavošana ir pabeigta, 5 reizes atskanēs pīkstoša skaņa un ierīce izslēgsies.
22. Pagrieziet slēdzi pozīcijā O. Lampiņa izdzisīs.
23. Atvienojiet ierīci no strāvas un ļaujiet atdzist, pirms to tīrīt. Vai atdzesējiet 10 minūtes, pirms sākt gatavošanu vēlreiz.
ĀTRĀ TASE
24. Jūs jebkurā laikā varat izņemt karafi. Lai filtra turētājs nepārplūstu, nolieciet karafi atpakaļ apmēram 20 sekunžu laikā.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
*
APKOPE
Atvienojiet ierīci no strāvas padeves un ļaujiet tai atdzist.
Piespiediet un atveriet vāciņu.
Izberiet filtra saturu miskastē.
Ar rokām nomazgājiet karafi un filtra turētāju.
Noslaukiet virsmas ar mitru drēbi.
Pagrieziet filtra turētāju, lai tā sānu spraugas atrastos pretim vākam, un ielieciet to atpakaļ kafijas aparātā.
Aizveriet vāku un piespiediet uz leju, lai nofiksētu.
Šīs detaļas drīkst mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā, tās augšējā plauktā.
Trauku mašīnas asā vide var likt izbalot krāsām, bet tas būs tikai kosmētisks defekts.
Regulāri veiciet atkaļķošanu (vismaz reizi mēnesī).
Vismaz vienu reizi mēnesī atkaļķojiet ierīci, izmantojot labas kvalitātes atkaļķotāju. Ievērojiet atkaļķotāja lietošanas instrukcijas.
Ierīces, kas garantijas laikā tiks nodotas atpakaļ sakarā ar katlakmens nodarīto kaitējumu, netiks remontētas.
VIDES AIZSARDZĪBA
Lai izvairītos no vides un veselības problēmām sakarā ar elektrisko un elektronisko preču sastāvā esošajām bīstamajām vielām, ar šo
simbolu apzīmētās preces nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Tās ir jānodod speciālos savākšanas punktos un jāpārstrādā.
SIA BTU
Dārzaugļu iela 1-201
Rīga, Latvija
www.btu.lv
Mūsu mājas lapā atradīsiet
receptes gardu maltīšu pagatavošanai:
lv.russellhobbs.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising