Russell Hobbs | lv_rh_20370 | User manual | Russell Hobbs lv_rh_20370 Lv rh a4 2 User Manual

Russell Hobbs lv_rh_20370 Lv rh a4 2 User Manual
Izlasiet šo instrukciju un noglabājiet drošā vietā. Ja ierīci iedodat kādam citam, līdzi ir jādod
ir arī ierīces instrukcija. Izņemiet ierīci no iepakojuma. Neizmetiet iepakojumu, kamēr neesat
pārliecinājies, ka ierīce darbojas.
Svarīgi drošības noteikumi
Ievērojiet galvenos drošības noteikumus, ieskaitot sekojošos:
Šo ierīci drīkst izmantot tikai rīcībspējīga pieauguša cilvēka klātbūtnē. Lietojiet ierīci un uzglabājiet
to bērniem nepieejamā vietā.
Neievietojiet ierīci šķidrumā, nelietojiet to vannas istabā, ūdens tuvumā vai ārpus telpām.
Izmantojot vienu tostēšanas atveri, neļaujiet nekam iekļūt otrā atverē, jo abas atveres, nolaižot
sviru, darbosies ar pilnu jaudu.
Novietojiet tosteri vertikāli uz stabilas, līdzenas un karstumnoturīgas virsmas.
Nenovietojiet to uz vai blakus jebkam, ko varētu sabojāt pat mērens karstums.
Maize var aizdegties. Nelietojiet ierīci blakus vai zem aizkariem vai citiem viegli uzliesmojošiem
materiāliem un pieskatiet to, kamēr tosteris nav atdzisis.
Zona ap tostēšanas atverēm kļūst ļoti karsta – neaiztieciet to!
Ierīces vadam ir jābūt novietotam tā, lai tas nekur nekarātos un lai aiz tā nevarētu aizķerties un
paklupt.
Neapklājiet ierīci un neturiet neko uz tās.
Ja maize iesprūst, atvienojiet tosteri no elektrības padeves, ļaujiet tam atdzist un rūpīgi izņemiet
maizi. Neizmantojiet nekādus asus priekšmetus, jo tā sabojāsiet tostera elementus.
Necentieties apcept ar sviestu apziestu maizi, jo tā var aizdegties.
Neizmantojiet saplēstu, salocījušos vai citādi neregulāras formas maizi, tā var iesprūst tosterī.
Kad ierīce netiek izmantota, pirms tās pārvietošanas un mazgāšanas atvienojiet to no elektrības
padeves tīkla un ļaujiet atdzist.
Regulāri no tostera iztīriet maizes drupačas, lai tās neuzkrātos. Tas nav higiēniski
un var radīt aizdegšanās risku.
Nelietojiet tosteri, ja drupaču paplāte nav savā vietā un aizvērta.
Turiet ierīci un tās vadu atstatu no karstām virsmām un degļiem.
Izmantojiet tikai mūsu piegādātās palīgierīces.
Ierīci drīkst izmantot tikai šajā instrukcijā aprakstītajam mērķim.
Šo ierīci nedrīkst darbināt, izmantojot ārēju taimeri vai tālvadības sistēmu.
Ja ir bojāts ierīces vads, tā nomaiņu drīkst veikt tikai ražotājs, tā servisa pārstāvis
vai līdzīgi kvalificēta persona, lai izvairītos no jebkādiem riskiem.
Smalkmaizītes
Tikai lietošanai sadzīves apstākļos
Pirms pirmās lietošanas
Iestatiet maksimālo brūnuma pakāpi (6).
Ieslēdziet ierīci un ļaujiet tai nostrādāt vienu
ciklu bez maizes, lai dezinficētu jaunos
elementus.
Šajā procesā, iespējams, izdalīsies
nepatīkams aromāts, bet par to nav
jāuztraucas. Kārtīgi izvēdiniet telpu.
Maizes tostēšana
Novietojiet tosteri vertikāli uz stabilas,
līdzenas un karstumnoturīgas virsmas.
Nenovietojiet to uz vai blakus jebkam, ko
varētu sabojāt pat mērens karstums
Maize var aizdegties. Nelietojiet ierīci
blakus vai zem aizkariem vai citiem viegli
uzliesmojošiem materiāliem un pieskatiet to,
kamēr tosteris nav atdzisis
Ievietojiet kontaktdakšu rozetē.
Pagrieziet maizes brūnuma kontroles
taustiņu vēlamajā līmenī (1 = gaiša, 6 =
tumša).
Ielieciet maizi tostēšanas atverēs
(maksimālais biezums – 28 mm).
Nospiediet sviru līdz galam.
* Tā nenobloķēsies, ja tosteris nav pievienots
elektrības padevei.
Kad tas ir izdarīts, maize tiks automātiski
pacelta un elementi izslēgsies.
Izņemt
Lai apturētu tostēšanu, nospiediet taustiņu
__. Maize tika pacelta un elementi izslēgsies.
Tālāka izcelšana
Tostējot mazākus izstrādājumus
(smalkmaizītes u.c.), sviru var pacelt vēl vairāk
uz augšu, lai tos vieglāk izņemtu.
Saldēta maize
Ar šo funkciju Jums vairs nebūs jāzīlē, kā
tostēt saldētu maizi.
Atstājiet brūnuma pakāpi savā iecienītākajā
režīmā, ievietojiet atverēs saldēto maizi,
nospiediet sviru un nospiediet taustiņu ___.
Iedegsies __ lampiņa un tiks automātiski
mainīts tostēšanas laiks, lai nodrošinātu tādu
pašu brūnuma pakāpi, kā nesaldētai maizei.
Apbrūnināt drīkst tikai smalkmaizīšu brūnās
ārējās malas. To mīksto iekšējo daļu nedrīkst
apcept.
Sadaliet smalkmaizīti un abas puses ievietojiet atverēs tā, lai brūnās ārējās virsmas būtu
pavērstas pret centra elementiem..
Atstājiet brūnuma pakāpi savā iecienītākajā
režīmā, nospiediet sviru un nospiediet
taustiņu ___. Tādējādi tiks karsēti tikai centra
elementi.
Iedegsies __ lampiņa un tiks apceptas
smalkmaizītes brūnās malas, bet griezuma
puse tiks uzsildīta.
Maizes atsildīšana
Izmantojiet zemāko režīmu. Atsildīt drīkst
tikai vienkāršu maizi, kam nav uzklāts sviests.
Smalkmaizīšu sildītājs
Smalkmaizīšu sildītāju drīkst izmantot tikai ar
1. brūnuma pakāpi.
Neizmantojiet smalkmaizīšu sildītāju, lai
uzsildītu sasaldētas, ar sviestu pārklātas,
glazētas un pildītas smalkmaizītes.
Novietojiet smalkmaizīšu sildītāju uz tostera
ar kājiņām ievietotām atverēs.
Uzlieciet smalkmaizītes uz sildītāja.
Iestatiet brūnuma pakāpi 1. līmenī un
nospiediet sviru.
Kad svira paceļas, izņemiet uzsildītās
smalkmaizītes.
Nepieskarieties smalkmaizīšu sildītāja vadiem
– tie būs karsti.
Ja vēlaties izmantot tosteri parastā režīmā,
noņemiet smalkmaizīšu sildītāju.
Padomi
Ja tostējat vairāk kā vienu maizes šķēli, to
izmēram, biezumam un svaigumam ir jābūt
vienādam.
Veca (vakardienas) maize satur mazāk mitru-
ma, tāpēc iegūsiet kraukšķīgāku rezultātu.
Veca vai plāna maize apcepas ātrāk nekā
svaiga vai bieza maize. Izmantojiet zemāku
režīmu.
Saldie maizes izstrādājumi apcepas daudz
ātrāk nekā parasta maize, tāpēc tiem ir
jāizmanto zemāks režīms
Drupačas.
Regulāri no tostera iztīriet maizes drupačas,
lai tās neuzkrātos. Tas nav higiēniski un var
radīt aizdegšanās risku
Atvienojiet tosteri no elektrības padeves un
ļaujiet tam atdzist.
Piespiediet un atlaidiet drupaču paplāti ___,
lai to atbloķētu.
Izņemiet un iztukšojiet to.
Izslaukiet paplāti ar mitru drēbi, nosusiniet to
un ielieciet atpakaļ tosterī.
Nelietojiet tosteri bez drupaču paplātes.
Apkope
Pirms ierīces mazgāšanas vai noglabāšanas
atvienojiet to no elektrības padeves un
ļaujiet tai atdzist.
Ierīces ārējās virsmas notīriet ar mitru drēbi.
Ja nepieciešams, izmantojiet nedaudz
mazgāšanas līdzekļa.
Neļaujiet nekam iekļūt maizes atverēs, jo tā
var sabojāt elementus..
Nelieciet ierīci ūdenī vai jebkādā citā
šķidrumā.
Nelietojiet asus vai abrazīvus mazgāšanas
līdzekļus vai šķīdinātājus.
Atkritumu konteinera simbols
Lai izvairītos no vides vai veselības
problēmām, ko izraisa bīstamas vielas
elektriskās un elektroniskās precēs, ar šo simbolu apzīmētās ierīces nedrīkst izmest kopā
ar nešķirotiem sadzīves atkritumiem. Tās ir
jānodod, jāizmanto atkārtoti vai jāpārstrādā.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising