Russell Hobbs | lv_rh_19721-56 | User manual | Russell Hobbs lv_rh_19721-56 Lv rh 19721-56 User Manual

Russell Hobbs lv_rh_19721-56 Lv rh 19721-56 User Manual
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Darba režīma lampiņa
Termostata lampiņa
Slēdzis
Tvaika kontrole
Mazais filtrs
Lielais filtrs
Fiksatori
Filtra turētājs
Rokturis
Uzgaļi
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Pārsegs
Paplāte
Tasīšu sildītājs
Atvere
Gatavošanas galviņa
Tvaika caurule
Putotājs
Ūdens caurule
Tvertne
Durtiņas
Izlasiet instrukciju, glabājiet to drošā vietā. Ja dodat ierīci kādam citam, līdzi ir jādod arī lietošanas instrukciju. Pirms
lietošanas noņemiet visu iepakojumu.
SVARĪGI DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI
Ievērojiet galvenos drošības noteikumus, ieskaitot sekojošos:
Šo ierīci drīkst izmantot personas ar pavājinātām fiziskajām, sensorajām un garīgajām spējām, kā arī personas ar
nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ja šādas personas tiek uzraudzītas/ir apmācītas un izprot saistītos riskus.
Bērniem ar šo ierīci spēlēties nav atļauts
Bērni nedrīkst veikt ierīces mazgāšanu un apkopi, ja nav sasnieguši 8 gadu vecumu un netiek uzraudzīti.
Turiet ierīci un tās vadu vietā, kur tos nevar aizsniegt bērni, kas jaunāki par 8 gadiem.
Nemērciet ierīci nekāda veida šķidrumā, nelietojiet to vannas istabā, ūdens tuvumā vai ārpus telpām.
Ja ir bojāts ierīces vads, uzticiet tā nomaiņu ražotājam, tā servisa aģentam vai līdzīgi kvalificētai personai, lai izvairītos no
liekiem riskiem.
Esiet piesardzīgs – šajā ierīcē tiek izmantots tvaiks zem spiediena.
Novietojiet ierīci uz stabilas, līdzenas un karstumnoturīgas virsmas,
Lietojiet ierīci tikai tās šajā instrukcijā aprakstītajam mērķim.
Nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta vai nedarbojas kā nākas.
Tikai lietošanai sadzīves apstākļos
ŪDENS UZPILDĪŠANA
Izmantojiet atveres durtiņu abās pusēs ierīces aizmugurē, lai atvērtu durtiņas.
Nepiepildiet virs MAX atzīmes.
Izmantojot krūzi
Izvelciet tvertni līdz pusei uz āru.
Piepildiet tvertni ar ūdeni.
Iestumiet tvertni atpakaļ ierīcē un aizveriet durtiņas.
Izmantojot krānu
Izvelciet tvertni līdz pusei uz āru.
Izņemiet no tvertnes ūdens cauruli.
Izņemiet tvertni no ierīces.
Piepildiet tvertni ar ūdeni
Uzlieciet tvertni uz durtiņām, ierīces aizmugures tuvumā.
Ielieciet tvertnē ūdens cauruli.
Iestumiet tvertni atpakaļ ierīcē un aizveriet durtiņas.
SAGATAVOŠANA
Vienai espresso tasei izmantojiet mazo filtru, bet divām tasēm – lielo filtru.
Uzlieciet tasi/tases uz tasīšu sildītāja.
Ielieciet filtru tā turētajā un piespiediet uz leju, lai tas nobloķētos vietā.
Turiet filtra turētāja rokturi pusceļā ap izliekumu starp sānu un ierīces priekšpusi.
Filtra turētāja augšpusē esošajiem fiksatoriem ir jāsavienojas ar fiksatoriem ap gatavošanas galviņu.
Pavirziet rokturi pa labi līdz galam, lai nofiksētu filtra turētāju tā vietā.
Novietojiet lielo tvertni zem filtra turētāja uzgaļiem.
Pievienojiet ierīci strāvas padevei.
Iestatiet slēdzi pozīcijā O.
Darba režīma lampiņa būs izgaismota visu laiku, ko ierīce ir pieslēgta strāvas padevei.
Termostata lampiņa izgaismosies, kad ierīce sasniegs darba temperatūru.
Tad tā cikliski ieslēgsies un izslēgsies, termostatam strādājot un uzturot temperatūru.
Pagaidiet, līdz iedegas termostata lampiņa.
Iestatiet slēdzi pozīcijā W.
Ļaujiet pāris tasēm ūdens ietecēt tvertnē.
Iestatiet slēdzi pozīcijā O.
Pārbaudiet tvertni un uzpildiet, ja nepieciešams.
Tagad viss ir silts un gatavs lietošanai.
KAFIJAS UZPILDĪŠANA
Aizvirziet filtra turētāja rokturi pa kreisi, līdz tas ir apmēram pusceļā izliekumā starp ierīces sānu un priekšpusi, tad nolaidiet
filtra turētāju no gatavošanas galviņas uz leju,.
Neaiztieciet metāla detaļu – tā būs karsta.
Noslaukiet filtru un filtra turētāju ar virtuves dvieli.
Ieberiet filtrā kafiju, līdz malai.
Sastampājiet kafiju ar stampiņu.
Kafiju ir stingri jāsastampā, bet ne jāsablietē.
Notīriet no sānu malām visus kafijas atlikumus, jo citādi turētājs gatavošanas galviņā neturēsies kārtīgi.
PIEPILDĪŠANA
Turiet filtra turētāja rokturi apmēram pusceļā ap izliekumu starp ierīces sānu un priekšpusi.
Filtra turētāja augšā esošajiem fiksatoriem ir jāsasaistās ar fiksatoriem ap gatavošanas galviņu.
Aizvirziet rokturi pa labi, līdz galam, lai nobloķētu filtra turētāju vietā.
ESPRESSO PAGATAVOŠANA
Nolieciet vienu tasi zem abiem uzgaļiem filtru turētajā, vai, divām tasēm, pa vienai tasei zem katra uzgaļa.
Pagaidiet, līdz iedegas termostata lampiņa.
Iestatiet slēdzi pozīcijā W.
Jūs dzirdēsiet, kā darbojas sūknis, un caur uzgaļiem sāks tecēt kafija.
Vērojiet līmeni tasē(s).
Iestatiet slēdzi pozīcijā 0 (izslēgts), ja esat pabeidzis, vai O , ja vēlaties, lai kafija tiktu uzturēta silta.
Tas apturēs sūkņa darbu.
Apturiet sūkni īsi pirms tam, kad kafijas līmenis tasēs ir sasniedzis vēlamo daudzumu (25-30ml vienā devā), jo filtrā esošais
šķidrums iztecēs vēl pēc tam.
KAPUČĪNO
Kapučīno ir espresso ar uzputotu pienu pa virsu.
Jums būs nepieciešama krūze auksta piena un tase pilēšanai.
Lai būtu vieta putām, nepiepildiet tasi par vairāk kā divām trešdaļām.
Ideālā variantā krūzei ir jābūt augstai un šaurai, jo pienam ir jābūt pietiekami dziļam, lai noklātu putotāja galu, nepieskaroties
krūzes apakšai.
Mēs esam secinājuši, ka labāku rezultātu var sasniegt ar vidēji attaukotu pienu, nevis ar pilnpienu. Jums vajadzēs
paeksperimentēt, lai atklātu, kāds piena tips jums šķiet vispiemērotākais.
Necentieties vienā reizē pagatavot pārāk daudz putu. Pārāk liels daudzums tvaika saplacinās pienu, un viss, ko jūs iegūsiet,
būs karsts, ūdeņains piens,
PUTOŠANA
Veiciet putošanu uzreiz pēc kafijas pagatavošanas, kamēr ierīce vēl ir karsta.
Aizslidiniet putotāju, lai tas nepieskartos notekpaplātei.
Pielieciet piena krūzi pie putotāja un turiet to tā, lai putotāja gals atrastos mazliet zem piena virsmas.
Iestatiet slēdzi pozīcijā S.
Pagaidiet, līdz iedegas termostata lampiņa.
Iestatiet tvaika kontroli režīmā S.
No putotāja izplatīsies tvaiks.
Nedaudz virziet krūzi uz augšu un uz leju, turot putotāja galu mazliet zem piena virsmas.
Neņemiet putotāja galu āra no piena, jo piens izšļakstīsies.
Turpiniet, līdz esam ieguvis nepieciešamo putu daudzumu.
Iestatiet tvaika kontroli pozīcijā S.
Iestatiet slēdzi pozīcijā O.
Aizslidiniet putotāju atpakaļ virs notekpaplātes.
Uzlieciet putas uz espresso.
PUTOTĀJA APKOPE
Nomazgājiet putotāju un tvaika caurulīti uzreiz pēc lietošanas, lai piena atlikumi tos nenobloķētu.
Turiet zem putotāja tasi, tā, lai putotāja gals atrastos kārtīgi tases iekšpusē.
Iestatiet slēdzi pozīcijā S.
Izlaidiet cauri nedaudz tvaika, lai izvāktu jebkādus piena atlikumus no putotāja iekšpuses.
Iestatiet tvaika kontroli pozīcijā S.
Iestatiet slēdzi pozīcijā 0 (izslēgts), ja esat pabeidzis, vai O , ja vēlaties, lai kafija tiktu uzturēta silta.
PIENA SILDĪŠANA
Veiciet to pašu procedūru, ko piena putošanai, bet iemērciet putotāju pienā visā pilnībā. Uzmanīgi vērojiet pienu. Ja lietosiet
pārāk daudz tvaika, jūs iegūsiet ūdeņainu pienu.
APKOPE
Kad ierīce netiek lietota, pirms pārvietošanas un pirms tīrīšanas atvienojiet to no strāvas padeves.
Grieziet filtra turētāja rokturi pa kreisi, līdz tas ir apmēram pusceļā ap izliekumu starp ierīces sānu un priekšpusi; tad nolaidiet
filtra turētāju no gatavošanas galviņas.
Iztukšojiet filtru.
Pagaidiet, līdz tie atdziest. Tad no filtru turētāja izņemiet filtru.
Noņemiet pārsegu no notekpaplātes.
Izņemiet notekpaplāti.
Pieturiet tvaika cauruli ar drēbi, lai pasargātu pirkstus no karstuma, un noņemiet putotāju no gala.
Notīriet ierīces ārējās virsmas ar mitru drēbi.
Nomazgājiet noņemamās detaļas ar siltu ziepjūdeni, kārtīgi noskalojiet, nosusiniet un ļaujiet nožūt pilnībā.
Ievietojiet notekpaplāti ierīces apakšā.
Uzlieciet atpakaļ notekpaplātes pārsegu.
Ar vienu roku pieturiet tvaika cauruli, un uzmanīgi uzstumiet putotāju pāri galam ar otru roku,
Uzstumiet putotāju uz tvaika caurules līdz putotāja vidus ir vienā līmenī ar skrūves virsu tvaika caurules galā.
Nevienu ierīces detaļu nemazgājiet trauku mazgājamajā mašīnā.
Regulāri veiciet atkaļķošanu (vismaz reizi mēnesī).
Vismaz vienu reizi mēnesī atkaļķojiet ierīci, izmantojot labas kvalitātes atkaļķotāju. Ievērojiet atkaļķotāja lietošanas
instrukcijas.
Ierīces, kas garantijas laikā tiks nodotas atpakaļ sakarā ar katlakmens nodarīto kaitējumu, netiks remontētas.
VIDES AIZSARDZĪBA
Lai izvairītos no vides vai veselības problēmām, ko izraisa bīstamas vielas elektriskās vai elektroniskās precēs, ar šo simbolu
apzīmētas ierīces nedrīkst izmest kopā ar nešķirotiem sadzīves atkritumiem. Tās ir jānodod, jāizmanto atkārtoti vai
jāpārstrādā.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising