Russell Hobbs | lv_rh_19251 | User manual | Russell Hobbs lv_rh_19251 Lv rh a5 2 User Manual

Russell Hobbs lv_rh_19251 Lv rh a5 2 User Manual
Izlasiet šo instrukciju un noglabājiet drošā vietā. Ja ierīci iedodat kādam citam, līdzi ir jādod
ir arī ierīces instrukcija. Izņemiet ierīci no iepakojuma. Neizmetiet iepakojumu, kamēr neesat
pārliecinājies, ka ierīce darbojas.
Svarīgi drošības noteikumi
Ievērojiet galvenos drošības noteikumus, ieskaitot sekojošos:
Šo ierīci drīkst izmantot tikai rīcībspējīga pieauguša cilvēka klātbūtnē. Lietojiet ierīci un uzglabājiet
to bērniem nepieejamā vietā.
Neievietojiet kannu, paliktni, vadu vai kontaktdakšu šķidrumā, nelietojiet kafijas kannu vannas
istabā, ūdens tuvumā vai ārpus telpām.
Nepieskarieties karstām virsmām. Izmantojiet rokturi un vāciņa taustiņu.
Neizmantojiet kannu bez filtra, jo tā var nejauši izlīt verdošs ūdens.
Neveriet vaļā vāciņu, kamēr ūdens tiek sildīts.
Lejiet ūdeni ļoti uzmanīgi, lejiet to lēni un neturiet kannu pārāk slīpi.
Applaucēšanās risks saglabājas ilgi pēc ūdens uzvārīšanās. Turiet kannu, paliktni un vadu atstatu
no darba virsmu malām un bērniem nepieejamā vietā.
Novietojiet ierīci uz stabilas, līdzenas un karstumnoturīgas virsmas.
Ierīces vads nedrīkst nokarāties no galda un būt uz grīdas, kur aiz tā var aizķerties vai paklupt.
Saritiniet lieko vadu zem paliktņa.
Kad ierīce netiek izmantota, pirms tās pārvietošanas un mazgāšanas atvienojiet paliktni no
elektrības padeves tīkla un ļaujiet tai atdzist.
Pirms kannas ieslēgšanas pārliecinieties, vai vāciņš ir pilnībā aizvērts. Pretējā gadījumā ierīce var
neizslēgties.
Pirms kannas ieslēgšanas pārliecinieties, lai tā būtu stabili novietota uz paliktņa.
Neieslēdziet ierīci, ja kannā nav vismaz 2 tases ūdens.
Nepiepildiet kannu virs maksimālās atzīmes. Pretējā gadījumā verdošais ūdens var izšļakstīties.
Pirms izliet vai ieliet ūdeni tējkannā, noņemiet to no paliktņa.
Neturiet tējkannu, paliktni un tā vadu karstuma avotu tuvumā.
Izmantojiet ierīci tikai ūdens sildīšanai.
Izmantojiet ierīci tikai ar tās komplektācijā esošo paliktni un otrādi.
Šo ierīci nedrīkst darbināt, izmantojot ārēju taimeri vai tālvadības sistēmu.
Nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta vai strādā neregulāri.
Ja ir bojāts ierīces vads, tā nomaiņu drīkst veikt tikai ražotājs, tā servisa pārstāvis vai līdzīgi
kvalificēta persona, lai izvairītos no jebkādiem riskiem.
Tikai lietošanai sadzīves apstākļos
Pirms pirmās lietošanas
Piepildiet tvertni līdz maksimālajai atzīmei un uzvāriet
ūdeni, izlejiet to un izskalojiet kannu. Atkārtojiet šo
procedūru trīs reizes, lai atbrīvotos no visiem ražošanas
putekļiem u.c.
Uzstādīšana
Novietojiet paliktni uz stabilas, gludas virsmas.
Ierīces vads nedrīkst nokarāties no galda un būt uz
grīdas, kur aiz tā var aizķerties vai paklupt.
Saritiniet lieko vadu zem paliktņa.
Ūdens ieliešana
Pārliecinieties, ka slēdzis ir izslēgtā stāvoklī – iestatiet
to pozīcijā O.
Noņemiet tējkannu no paliktņa.
Nospiediet vāciņa noņemšanas pogu, lai to atvērtu.
Piepildiet tējkannu ar vismaz 2 tasēm ūdens.
Nepārsniedziet maksimālo atzīmi.
Ja maksimālā atzīme ir pārsniegta, verdošais ūdens var
izšļakstīties.
Lai aizvērtu tējkannu, nospiediet taustiņu vāciņa vidū.
Pārliecinieties, vai vāciņš ir pilnībā aizvērts. Pretējā
gadījumā ierīce var neizslēgties.
Ieslēgšana
Pārliecinieties, ka slēdzis ir izslēgtā stāvoklī – iestatiet
to pozīcijā O.
Pievienojiet paliktni elektrības tīklam.
Uzlieciet tējkannu uz paliktņa. Centieties neizliet ūdeni.
Iestatiet slēdzi pozīcijā |.
Izgaismosies gaismas indikators un tējkanna sāks uzsilt.
Izslēgšana
Kad ūdens būs uzvārījies, tējkanna izslēgsies un
lampiņa izdzisīs.
Lai izslēgtu tējkannu manuāli, iestatiet slēdzi pozīcijā O.
Vispārēji norādījumi
Pirms sākt ūdens izliešanu, noņemiet tējkannu no
paliktņa.
Lai izvairītos no ūdens izšļakstīšanās, lejiet to lēni un
stingri turiet tējkannu.
Nesasveriet tējkannu sāniski, jo ūdens var nokļūt
vadības panelī. Ja tā notiek, ļaujiet tējkannai nožūt siltā
vietā 12 stundas. Lietojiet to tikai pēc tam.
Paceļot tējkannu Jūs varat ievērot, ka uz paliktņa
ir ūdens. Neuztraucieties – tie ir tvaiki, ko izmanto
automātiskai izslēgšanai. Tie pēc tam kondensējas un
tiek izvadīti caur atverēm zem tējkannas.
Tējkannas pamatnē Jūs varat pamanīt krāsas
izbalēšanos. Un jau atkal nav pamata raizēm – tas
notiek sakarā ar elementa stiprināšanu pie tējkannas
pamatnes.
Tējkannas lietošana ar nepietiekamu ūdens daudzumu
Tas samazinās elementa darba mūžu. Drošinātājs
automātiski izslēgs tējkannu.
Lai novērstu tējkannas ieslēgšanu-izslēgšanu, noņemiet
tējkannu no paliktņa un ļaujiet tai atdzist, pirms novietot atpakaļ uz paliktņa.
Nenovietojiet ierīci uz darba virsmas, kamēr tā nav
atdzisusi.
Nepiepildiet ierīci, kamēr tā nav atdzisusi. Pretējā
gadījumā ūdens var izšļakstīties.
Apkope
Pārliecinieties, ka ierīce ir izslēgta – iestatiet to pozīcijā
O.
Pirms ierīces mazgāšanas vai noglabāšanas atvienojiet
to no elektrības padeves un ļaujiet tai atdzist.
Noslaukiet tējkannu ar mitru drēbi no ārpuses un
iekšpuses. Tīrīšanai varat izmantot nelielu daudzumu
mazgāšanas līdzekļa. Ja to izmantojat, kārtīgi noskalojiet tējkannu, lai nesabojātu to.
Visiem savienojuma elementiem un rozetei ir jābūt
sausiem.
Nelieciet tējkannu vai tās paliktni ūdenī vai jebkādā citā
šķidrumā.
Nelietojiet asus vai abrazīvus mazgāšanas līdzekļus vai
šķīdinātājus.
Regulāri veiciet atkaļķošanu
Katlakmens var būt balts, krāsains vai par rūsains.
Katlakmens uzkrāšanās var izraisīt elementa
pārkaršanu, samazinot tā darba mūžu. Tāpat tas var būt
par iemeslu tam, ka drošinātājs nostrādās priekšlaicīgi,
izslēdzot tējkannu vēl pirms ūdens uzvārīšanās.
Tā kā elements atrodas ierīces apakšā, katlakmens var
veidoties tikai uz tējkannas sieniņām un pamatnes, kur
to var pamanīt un notīrīt.
Ja pamanāt katlakmeni, notīriet to.
Regulāri veiciet katlakmens noņemšanu (reizi mēnesī),
lai uzturētu tējkannu labā darba stāvoklī.
Izmantojiet atkaļķotāju, kas piemērots priekšmetiem ar
plastmasas sastāvdaļām (vairums preču satur plastmasas sastāvdaļas). Ievērojiet ierīces instrukcijas, izskalojiet
to vairākas reizes un piepildiet ar ūdeni, uzvāriet un
izlejiet, lai pārliecinātos, ka kaļķakmens ir novākts.
Garantijas laikā atgriezto produktu remonts, ja to
defekti radušie katlakmens vainas dēļ, ir maksas
pakalpojums.
Ūdens filtrs
Ūdenī nogulsnējušās katlakmens daļiņas padarīs
to duļķainu un neskaidru. Filtrs neļaus šādām
daļiņām nokļūt dzeramajā ūdenī. Ja uz filtra ieraugāt
nosēdumus, notīriet to. Pretējā gadījumā Jūsu tējkannas
sniegums pasliktināsies, dzeramais ūdens, iespējams,
saturēs katlakmeni un ūdens tējkannā var izskatīties
nedzidrs.
Filtra tīrīšana
Pārliecinieties, ka uz Jūsu rokām nav ziepju u.c. pēdas,
kas var atstāt nosēdumus.
Atvienojiet ierīci no elektrības tīkla un ļaujiet tai atdzist.
Atveriet vāciņu.
Izmantojiet filtra mēlīti, lai paceltu un izņemtu filtru.
Noskalojiet filtru tekošā ūdenī, izmantojiet mīkstu
birstīti.
Izskalojiet tējkannu, lai tajā nebūtu nekādu nogulšņu.
Filtra ievietošana atpakaļ
Ievirziet filtru lejup pa sliedēm.
Aizveriet vāciņu.
Uzmanību. Nelietojiet tējkannu bez filtra – tā var
izšļakstīties verdošais ūdens.
Atkritumu konteinera simbols
Lai izvairītos no vides vai veselības problēmām, ko izraisa bīstamas vielas elektriskās un elektroniskās precēs,
ar šo simbolu apzīmētās ierīces nedrīkst izmest kopā
ar nešķirotiem sadzīves atkritumiem. Tās ir jānodod,
jāizmanto atkārtoti vai jāpārstrādā.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising