Russell Hobbs | lv_rh_21961 | User manual | Russell Hobbs lv_rh_21961 Lv rh 56 a4 User Manual

Russell Hobbs lv_rh_21961 Lv rh  56 a4 User Manual
attēli
1.
2.
Filtrs
Vāks
3. rokturis
4. slēdzis
5. paliktnis
6. lampiņa
Izlasiet instrukciju un uzglabājiet to drošā vietā. Ja nododat ierīci kādam citam, neaizmirstiet iedot līdzi arī instrukciju.
Pirms lietošanas noņemiet visas iepakojuma detaļas.
SVARĪGA DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
Ievērojiet galvenos drošības noteikumus, ieskaitot sekojošos:
1. Šo ierīci drīkst izmantot personas ar pavājinātām fiziskajām, sensorajām un garīgajām spējām, kā arī personas ar nepietiekamu
pieredzi un zināšanām, ja šādas personas tiek uzraudzītas/ir apmācītas un izprot saistītos riskus. Bērniem ar šo ierīci spēlēties nav atļauts.
Bērni nedrīkst veikt ierīces mazgāšanu un apkopi, ja nav sasnieguši 8 gadu vecumu un netiek uzraudzīti. Turiet ierīci un tās vadu vietā, kur tos
nevar aizsniegt bērni, kas jaunāki par 8 gadiem.

Ierīces virsmas uzkarsīs.
2. Ja iepildīsiet pārāk daudz ūdens, no tējkannas var izšļakstīties verdošs ūdens.
3. Lietojiet tējkannu tikai ar tās komplektā esošo paliktni (un otrādi).
4. Ja ir bojāts ierīces vads, uzticiet tā nomaiņu ražotājam, tā servisa aģentam vai līdzīgi kvalificētai personai, lai izvairītos no liekiem
riskiem.
5. Nemērciet tējkannu, paliktni, vadu vai kontaktdakšu nekāda veida šķidrumā.
6. Neveriet vaļā vāciņu, kamēr ūdens silst.
7. Turiet tējkannu, paliktni un vadu atstatu no darba virsmu malām.
8. Tējkannu drīkst izmantot tikai un vienīgi ūdens karsēšanai.
9. Nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta vai nedarbojas kā nākas.
Tikai lietošanai sadzīves apstākļos
UZPILDĪŠANA
1. Lai samazinātu pakļaušanos tvaikam, satveriet roktura aizmuguri.
2. Noņemiet vāciņu.
3. Ielejiet vismaz 1 tasi ūdens, bet ne virs max. atzīmes.
4. Ja iepildīsiet pārāk daudz ūdens, no tējkannas var izšļakstīties verdošs ūdens.
5. Ja vēlaties uzvārīt ūdeni 1, 2 vai 3 tasēm, iepildiet ūdeni līdz tējkannā redzamajām atzīmēm.
6. Uzlieciet atpakaļ vāciņu.
IESLĒGŠANA
7. Uzlieciet paliktni uz stabilas, līdzenas virsmas.
8. Pievienojiet paliktni elektrības rozetei.
9. Uzlieciet uz paliktņa tējkannu.
10. Pagrieziet slēdzi pozīcijā |. Iedegsies lampiņa.
IZSLĒGŠANA
11. Kad ūdens būs uzvārījies, tējkanna izslēgsies.
12. Lai izslēgtu manuāli, pagrieziet slēdzi pozīcijā O vai noņemiet tējkannu no paliktņa.
VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA
• Lai izvairītos no izšļakstīšanās, lejiet ūdeni lēnām un neturiet tējkannu pārāk slīpi.
• Paceļot tējkannu, jūs varat uz paliktņa pamanīt mitrumu. Neuztraucaties, tas ir tvaiks, kas tiek izmantots automātiskai izslēgšanai.
Pēc tam tas kondensējas un iztvaiko pa tējkannas apakšā esošajām atverēm.
NEPIETIEKAMS ŪDENS DAUDZUMS
Tas saīsinās elementa darba mūža ilgumu. Īpašs drošinātājs izslēgs ierīci, ja tā būs izvārījusies tukša.
Lai atiestatītu šo drošinātāju, noņemiet tējkannu no paliktņa.
Novietojiet ierīci uz darba virsmas, līdz tā atdziest.
APKOPE
Atvienojiet paliktni no strāvas padeves un pirms tīrīšanas ļaujiet atdzist.
Noslaukiet visas virsmas ar tīru, mitru drēbi.
Atveriet vāciņu.
Izņemiet filtru.
Noskalojiet filtru tekošā ūdenī un notīriet ar mīkstu birsti.
Ielieciet filtru tējkannā.
Visiem savienotājiem ir jābūt sausiem.
Atkaļķošana (vismaz reizi mēnesī)
Vismaz vienu reizi mēnesī atkaļķojiet ierīci, izmantojot labas kvalitātes atkaļķotāju. Ievērojiet atkaļķotāja lietošanas instrukcijas.
Ierīces, kas garantijas laikā tiks nodotas atpakaļ sakarā ar katlakmens nodarīto kaitējumu, netiks remontētas.
VIDES AIZSARDZĪBA
Lai izvairītos no vides un veselības problēmām sakarā ar elektrisko un elektronisko preču sastāvā esošajām bīstamajām vielām, ar šo simbolu
apzīmētās preces nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Tās ir jānodod speciālos savākšanas punktos un jāpārstrādā.
SIA BTU
Dārzaugļu iela 1-201
Rīga, Latvija
www.btu.lv
lv.russellhobbs.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising