Russell Hobbs | ee_rh_18995-56 | User manual | Russell Hobbs ee_rh_18995-56 Ee rh a4 User Manual

Russell Hobbs ee_rh_18995-56 Ee rh a4 User Manual
kirjeldatud.
8
Ärge kasutage seadet, kui see on kahjustada saanud või
seadme töös esineb tõrkeid.
9
Ärge kasutage seadet järjest kauem kui kaks minutit. Seade võib
üle kuumeneda. Pärast kaht minutit kasutamist lülitage seade
välja ning laske sellel kaks minutit jahtuda.
Kasutusjuhend
Kasutamiseks ainult kodumajapidamises
ENNE ESIMEST KASUTUSKORDA
Puhastage seade vastavalt peatükis "Hooldamine ja korrashoid"
toodud juhistele, et eemaldada tööstustolm jms.
ETTEVALMISTAMINE
Lugege kasutusjuhend läbi, hoidke see alles ja kui annate seadme
kellelegi teisele, andke kaasa ka kasutusjuhend. Enne seadme
kasutamist eemaldage kõik pakkematerjalid.
OLULISED OHUTUSJUHISED Järgige peamisi
ettevaatusabinõusid, sealhulgas:
1
Isikud, kellel on tavapärasest väiksemad
füüsilised, tunnetuslikud või vaimsed võimed
või kes ei ole seadet varem kasutanud ega
tea, kuidas seda kasutada, tohivad seadet
kasutada nende ohutuse eest vastutava isiku
järelevalvel ja juhendamisel ning nad peavad
täielikult mõistma kõiki seadme kasutamisega
seonduvaid ohtusid.
1

Asetage mootoriosa stabiilsele ja ühetasasele pinnale.
Seadme kasutamise ajal tuleb kannu, lõiketerade osa ja muhvi
käsitleda ühtse osana.
2
Asetage kann mootoriosale ja keerake kannu päripäeva, kuni
see oma kohale lukustub.
3
Võtke kaas pealt.
4
Pange koostisained kannu.
5
Ärge täitke kannu rohkem kui 1500 ml ulatuses. Vastasel juhul
võib kaas mootori käivitamisel pealt lennata.
6
Pange kaas peale tagasi.
7
Pange mõõtetopsil olevad sälgud kohakuti kaanes olevate
avadega. Pange mõõtetops oma kohale ja keerake seda
lukustamiseks päripäeva.
8
Ärge kasutage seadet ilma mõõtetopsi paigaldamata.
• Lapsed ei tohi seadet kasutada ega sellega
mängida.
• Hoidke seade ja selle toitejuhe lastele
kättesaamatult.
Vigastuste vältimiseks olge lõiketerade
käsitsemisel, kannu tühjendamisel ja seadme
puhastamisel väga ettevaatlik.
Kuuma vedeliku (üle 40 °C) lisamisel olge
ettevaatlik, sest see võib äkilise aurujõu mõjul
anumast välja pritsida.
Seadme väärkasutus võib põhjustada
vigastuse.
2 Enne seadme kokkupanekut, koost lahti
võtmist või puhastamist tõmmake seadme
pistik seinapistikupesast välja.
3 Ärge jätke vooluvõrku ühendatud seadet
järelevalveta.
4 Kahjustada saanud toitejuhtme peab ohu
vältimiseks välja vahetama tootja,
klienditeeninduskeskus või vastava väljaõppe
saanud tehnik.
5
Enne kannu paigaldamist mootoriosale lülitage seade välja (0) .
Joonised
3 Kiiruse reguleerimine nupp
4 Mootoriosa
5 Muhv
6 Lõiketerade osa
6
Kasutage ainult seadmega kaasas olevaid tarvikuid.
7
Ärge kasutage seadet muul otstarbel kui kasutusjuhendis
SISSELÜLITAMINE
Ärge asetage mootoriosa vette.
7 Tihend
8 Käepide
9 Kann
10 Kaas
11 Kork
12 Jahvatusseade
13 Anum
Tohib pesta
nõudepesumasinas
9
tööomadusi.
Kontrollige, et kiiruse reguleerimisnupp oleks asendis 0.
10 Sisestage pistik seinapistikupessa.
45 Lõiketerade osa eemaldamiseks korpuse küljest:
KIIRUSE REGULEERIMINE
47 Pange kann tagurpidi.
46 Võtke kaas pealt.
11 Keerake kiiruse reguleerimisnupp soovitud kiirusele
(1 = väike, 2 = suur).
48 Kruvige muhv lahti.
49 Eemaldage lõiketerade osa ja tihend.
12 Mootori välja lülitamiseks keerake kiiruse reguleerimisnupp
tagasi asendisse 0.
50 Peske äravõetavaid osi käsitsi.
51 Pange lõiketerade osa ja tihend oma kohale tagasi.
13 Üldiselt on soovitatav suurte koguste ja paksemate segude
korral segada kauem ja kasutada väiksemat kiirust.
52 Kruvige muhv oma kohale tagasi.
14 Väiksemate koguste ning õhemate ja vedelamate segude korral
segage vähem ja kasutage suuremat kiirust.
15 Kiiruse reguleerimisnupu keeramisel vastupäeva asendisse
hakkab seade lühiajaliselt suurel kiirusel tööle. Selles asendis on
nupp vedrumehhanismiga. Kui nupu lahti lasete, läheb see
uuesti asendisse 0.
KOOSTISAINETE LISAMINE
16 Kui soovite töötavasse seadmesse koostisaineid lisada, võtke
mõõtetops ära, lisage kaanes oleva ava kaudu vajalikud
koostisained ja pange mõõtetops oma kohale tagasi.
Koriandripesto
2
koriandrilehti
2
küüslauku
60 g männiseemneid
125 ml oliiviõli
60 g riivitud Parmesani
17 Lülitage seade välja (0) ja tõmmake pistik seinapistikupesast
välja.
18 Keerake kannu vastupäeva ja tõstke see mootoriosalt ära.
JÄÄ PURUSTAMINE
19 Parimate tulemuste tagamiseks täitke kann jääkuubikutega
vahemikus 150-500 ml.
20 Pange seadmele kaas peale.
ja
22 Kontrollige tulemusi ja vajadusel korrake toimingut .
JAHVATUSSEADME KASUTAMINE
23 Keerake jahvatusseade tagurpidi.
24 Kruvige muhv lahti.
25 Eemaldage lõiketerade osa ja tihend.
26 Pange jahvatatavad koostisained (ainult kuivad) anumasse.
27 Pange lõiketerade osa ja tihend oma kohale tagasi.
28 Kruvige muhv oma kohale tagasi.
29 Keerake jahvatusseade õigetpidi.
30 Asetage jahvatusseade mootoriosale ja keerake jahvatusseadet
päripäeva, kuni see oma kohale lukustub.
31 Keerake kiiruse reguleerimisnupp asendisse
ja töödelge
koostisaineid lühiajaliste impulssidega kuni soovitud tulemuse
saavutamiseni.
32 Lükake kiiruse reguleerimisnupp asendisse 0.
33 Keerake jahvatusseadet lahti lukustamiseks vastupäeva ja
tõstke see mootoriosalt ära.
34 Keerake jahvatusseade tagurpidi.
35 Koputage jahvatusseadet mõned korrad, et kogu jahvatatud
segu anumasse saada.
36 Kruvige muhv lahti.
37 Eemaldage lõiketerade osa ja tihend.
38 Tühjendage anum.
HOOLDAMINE JA KORRASHOID
39 Lülitage seade välja (0) ja tõmmake pistik seinapistikupesast
välja.
40 Pühkige mootoriosa pealispinda niiske lapiga.
41 Peske äravõetavaid osi käsitsi.
42
Neid osi tohib pesta nõudepesumasinas.
43 Nõudepesumasinas pesemine mõjutab osade välisviimistlust.
44 See muudab ainult nende välisilmet ega mõjuta seadme
Elektri- ja elektroonikaseadmed sisaldavad ohtlikke aineid,
mis võivad kahjustada keskkonda ja inimtervist. Seetõttu ei
tohi selle sümboliga märgistatud seadmeid visata sorteerimata
majapidamisjäätmete hulka, vaid need tuleb viia vastavasse
kogumispunkti, kus need suunatakse taaskasutusse või
ümbertöötlemisse.
= peotäit
= küünt
VALMIS?
21 Keeake kiiruse reguleerimisnupp 1-2 sekundiks asendisse
laske seejärel lahti.
KESKKONNAKAITSE
Töödelge koriandrit, küüslauku, männiseemneid ja pool õlist
ühtlaseks massiks. Pange need suurde anumasse.
Segage hulka Parmesan. Lisage õli, et saada soovitud konsistents:
Dipikaste: paks
Salatikaste: keskmine
Pastakaste: vedel
Rohkem retsepte leiate meie veebilehelt:
http://www.russellhobbs.com/ifu/550931
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising