Russell Hobbs | 23340-56 | User manual | Russell Hobbs 23340-56 Ib User Manual

Russell Hobbs 23340-56 Ib User Manual
instructions
Bedienungsanleitung
mode d’emploi
instructies
istruzioni per l’uso
instrucciones
instruções
brugsanvisning
bruksanvisning (Svenska)
bruksanvisning (Norsk)
käyttöohjeet
инструкции (Русский)
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
pokyny (Čeština)
pokyny (Slovenčina)
instrukcja
upute
navodila
οδηγίες
utasítások
talimatlar
instrucţiuni
инструкции (Български)
‫تعليمات االستخدام‬
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
h b
e
f
f
f
g
5
i
i
2
IMPORTANT SAFEGUARDS
Follow basic safety precautions, including:
This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons
with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and
knowledge if they have been supervised/instructed and understand the hazards
involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be done by children unless they are older than 8 and
supervised. Keep the appliance and cable out of reach of children under 8 years.
Do not connect the appliance via a timer or remote control system.
Bread may burn. Don’t use the appliance near or below curtains or other
combustible materials and watch it while it’s hot.
h The surfaces of the appliance will get hot.
Remove and empty the crumb tray.
Wipe with a damp cloth, dry, then replace it in the toaster.
If the cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent,
or someone similarly qualified, to avoid hazard.
b Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels
containing water.
•
•
•
•
•
•
When using a single toasting slot, don’t let anything get into the other slot, as both slots will be
heated when the lever is lowered.
If bread gets jammed, unplug the toaster, let it cool, and carefully remove the bread.
Don’t toast buttered items they may catch fire.
Don’t use torn, curled, or misshapen bread because you may jam the toaster.
Don’t use the appliance for any purpose other than those described in these instructions.
Don’t operate the appliance if it’s damaged or malfunctions.
HOUSEHOLD USE ONLY
DIAGRAMS
1.
2.
toasting slots
lever
3.
4.
browning control
crumb tray
BEFORE USING FOR THE FIRST TIME
Set the browning level to maximum (6). Operate the appliance empty, to cure the new elements. This may
smell a bit, but it’s nothing to worry about. Ensure the room is well ventilated.
TOASTING BREAD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Sit the toaster upright on a firm, level, heat-resistant surface.
Put the plug into the power socket.
Turn the browning control to the required setting (1 = light, 6 = dark).
Put bread into the toasting slots (maximum thickness 25mm).
Press the lever down fully. It won’t lock down unless the toaster is connected to the electricity supply.
When it’s done, the toast will pop up.
3
instructions
Read the instructions, keep them safe, pass them on if you pass the appliance on. Remove all packaging
before use.
7.
•
To stop toasting, press the 5 button.
You may raise the lever further, to remove small items.
FROZEN BREAD
1.
2.
Leave the browning control at your favoured setting, insert the frozen bread, lower the lever, then
press the f button.
The f light will come on, and the toasting time will be altered automatically to give the same degree
of browning you get with unfrozen bread.
CARE AND MAINTENANCE
1.
2.
Unplug the appliance and let it cool.
Wipe outer surfaces with a damp cloth.
W
ENVIRONMENTAL PROTECTION
To avoid environmental and health problems due to hazardous substances in electrical and electronic
goods, appliances marked with this symbol mustn’t be disposed of with unsorted municipal waste, but
recovered, reused, or recycled.
4
WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN
Beachten Sie bitte folgende grundlegende Vorsichtsmaßnahmen:
Dieses Gerät ist für die Nutzung von Kindern ab 8 Jahren und älter sowie von
Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen und geistigen
Fähigkeiten geeignet, wenn ihnen die Handhabung erklärt wurde/ sie dabei
beaufsichtigt werden und ihnen die damit verbundenen Gefahren bewusst sind.
Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Instandhaltung des
Geräts darf nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn sie sind älter als 8
Jahre und werden dabei beaufsichtigt. Bewahren Sie das Gerät und das Kabel
außer Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
Schließen Sie das Gerät nicht über einen Timer oder über Fernsteuerung an.
Brot kann verbrennen. Das Gerät weder in der Nähe noch unterhalb von
Vorhängen/Gardinen oder anderen brennbaren Materialien einsetzen. Behalten
Sie den Toaster im Auge, solange er noch heiß ist.
h Die Oberfläche des Geräts erhitzt sich.
Entnehmen und leeren Sie die Krümelschublade.
Reinigen Sie diese mit einem feuchten Tuch, um Sie anschließend wieder in den
Toaster zu geben.
Weist das Kabel Beschädigungen auf, muss es vom Hersteller, einer
Wartungsvertretung des Herstellers oder einer qualifizierten Fachkraft ersetzt
werden, um eine mögliche Gefährdung auszuschließen.
b Das Gerät keinesfalls in Flüssigkeit tauchen, im Badezimmer, in der Nähe von
Wasser oder im Freien benutzen.
•
•
•
•
•
•
Wenn Sie nur einen Toastschlitz verwenden, achten Sie bitte darauf, dass nichts in den anderen
Schlitz gelangt, denn beide Schlitze stehen unter Strom, wenn der Hebel nach unten gedrückt wird.
Wenn sich das Brot im Toaster verkantet, sollten Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen, den Toaster
abkühlen lassen und das Brot vorsichtig herausnehmen.
Bitte keine mit Butter (oder Margarine) bestrichenen Brote toasten – sie könnten Feuer fangen.
Um das Verkanten von Brot im Toaster zu vermeiden, verwenden Sie kein abgebrochenes,
verbogenes oder verformtes Brot.
Benutzen Sie das Gerät ausschließlich zu den in diesen Anweisungen beschriebenen Zwecken.
Das Gerät nicht verwenden, wenn es beschädigt ist oder Funktionsstörungen aufweist.
NUR FÜR DEN GEBRAUCH IM HAUSHALT
ZEICHNUNGEN
1.
2.
Toastschlitze
Hebel
3.
4.
Bräunungsregler
Krümelschublade
VOR ERSTMALIGEM GEBRAUCH
Die Bräunung auf das Maximum stellen (6). Das Gerät leer “toasten” lassen, damit die neuen Heizelemente
durchgeheizt werden. Dabei kann ein leichter Geruch entstehen – dies ist kein Grund zur Sorge. Achten Sie
darauf, dass der Raum gut gelüftet ist.
5
Bedienungsanleitung
Lesen Sie die Anleitung, bewahren Sie sie auf und falls Sie das Gerät an Dritte abgeben, geben Sie auch die
Anleitung mit. Entfernen Sie die Verpackung vollständig, bevor Sie das Gerät einschalten.
BROT TOASTEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
•
Den Toaster aufrecht auf eine feste, ebene, hitzebeständige Fläche stellen.
Gerätenetzstecker in die Steckdose stecken.
Den Bräunungsregler auf eine beliebige Stufe stellen (1 = hell, 6 = dunkel).
Legen Sie das Brot in die Toastschlitze (es darf höchstens 25 mm dick sein).
Den Hebel bis zum Anschlag nach unten drücken. Der Hebel bleibt nur unten, wenn der Toaster an
den Strom angeschlossen ist.
Nach dem Rösten springt der Toast nach oben.
Soll der Toastvorgang abgebrochen werden, drücken Sie die Taste 5.
Sie können den Hebel noch weiter nach oben bewegen, um kleine Reste zu entfernen.
GEFRORENES BROT
1.
2.
Der Bräunungsregler kann auf Ihrer bevorzugten Stufe eingestellt bleiben. Das gefrorene Brot
einlegen, den Hebel nach unten drücken und anschließend die Taste f drücken.
Die Kontroll-Lampe f leuchtet auf und die Toastzeit wird automatisch angepasst, so dass Sie die
gleiche Bräunung wie bei ungefrorenem Brot erzielen.
PFLEGE UND INSTANDHALTUNG
1.
2.
Ziehen Sie den Netzstecker vom Strom und lassen Sie das Gerät abkühlen.
Das Gehäuse von außen mit einem feuchten Tuch abwischen
W
UMWELTSCHUTZ
Auf Grund der in elektrischen und elektronischen Geräten verwendeten umwelt- und
gesundheitsschädigenden Stoffe dürfen Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, nicht über
den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen wiederaufbereitet, wiederverwertet oder
recycelt werden.
6
PRÉCAUTIONS IMPORTANTES
Suivez les précautions essentielles de sécurité, à savoir:
Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des
personnes aux aptitudes physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ne
possédant pas l'expérience et les connaissances suffisantes, pour autant que ces
personnes soient supervisées/aient reçu des instructions et soient conscientes des
risques encourus. Les enfants ne peuvent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage
et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à
moins qu'ils ne soient âgés de plus de 8 ans et qu'ils soient supervisés. Tenez
l'appareil et le câble hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
Veillez à ne pas connecter l'appareil via une minuterie ou un système de
télécommande.
Le pain pourrait brûler. N’utilisez pas l’appareil près de ou sous des rideaux ou
autres matériaux combustibles, et surveillez-le pendant qu’il est chaud.
¬ Les surfaces de l'appareil vont s'échauffer.
Enlevez et videz le tiroir à miettes.
Essuyez-le avec un chiffon humide, séchez-le, et remettez-le ensuite dans le grille
pain.
Si le câble est abîmé, vous devez le faire remplacer par le fabricant, un de ses
techniciens agréés ou une personne également qualifiée, pour éviter tout danger.
b N’immergez pas l’appareil dans un liquide, ne l’utilisez pas dans une salle de
bain, à proximité d’une source d’eau ou à l’extérieur.
•
•
•
•
•
•
Lorsque vous utiliserez une seule fente à griller du grille-pain, veillez à ce que rien ne s’introduise
dans l’autre fente, les deux fentes étant branchées à la prise électrique lorsque le levier est baissé.
Si du pain est coincé dans le grille-pain, débranchez-le, laissez-le refroidir, et retirez le pain avec
précaution.
Ne grillez pas des produits beurrés – ils pourraient prendre feu.
N’utilisez pas du pain en morceaux, ou du pain qui n’est pas plat, ou difforme – cela pourrait coincer le
grille-pain.
N’utilisez pas l’appareil à d’autres fins que celles décrites dans ce mode d’emploi.
N’utilisez pas l’appareil s’il est endommagé ou s’il ne fonctionne pas correctement.
USAGE MÉNAGER UNIQUEMENT
SCHÉMAS
1.
2.
fentes de gril
levier
3.
4.
réglage du gril
tiroir à miettes
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
Réglez le niveau de dorage sur maximum (6). Utilisez l’appareil vide, pour amorcer la nouvelle résistance. Il
se peut que cela sente un peu, mais cela est normal. Assurez-vous que la pièce soit bien aérée.
7
mode d’emploi
Lisez les instructions, conservez-les et transférez-les si vous transférez l’appareil. Retirez tous les
emballages avant utilisation.
GRILLER DU PAIN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
•
Mettez le grille-pain droit sur une surface ferme, plate, et résistante à la chaleur.
Mettez la fiche dans la prise de courant.
Tournez le réglage du gril sur le réglage souhaité (1 = clair, 6 = foncé).
Mettez le pain dans les fentes à griller (épaisseur maximum: 25 mm).
Appuyez fort sur le levier. Il ne se bloquera pas si le grille-pain n’est pas branché dans une prise de
courant.
Quand il est prêt, le toast sera éjecté.
Pour arrêter le gril, appuyez sur le bouton 5.
Vous pouvez soulever davantage le levier pour retirer les petits morceaux.
PAIN CONGELÉ
1.
2.
Laissez le réglage du gril sur le réglage de votre choix, introduisez le pain congelé, baissez le levier, et
appuyez sur le bouton f.
La lumière f s’allumera, et la durée de gril sera automatiquement changée pour obtenir le même
niveau de dorage que vous obtenez avec du pain non congelé.
SOINS ET ENTRETIEN
1.
2.
Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir.
Essuyez les surfaces extérieures à l’aide d’un chiffon humide.
W
PROTECTION ENVIRONNEMENTALE
Afin d’éviter des problèmes environnementaux ou de santé occasionnés par les substances
dangereuses contenues dans les appareils électriques et électroniques, les appareils présentant ce
symbole ne peuvent pas être éliminés avec les déchets ménagers, mais doivent faire l’objet d’une
récupération sélective en vue de leur réutilisation ou recyclage.
8
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN
Volg de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen, zoals:
Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen van 8 jaar en ouder en personen
met verminderde lichamelijke, zintuiglijke en verstandelijke vaardigheden of die
onvoldoende ervaring of kennis hebben, indien zij onder toezicht staan of goed
geïnformeerd zijn en zij de risico’s begrijpen. Kinderen mogen niet met het
apparaat spelen. Schoonmaak en gebruikersonderhoud mag niet door kinderen
uitgevoerd worden, tenzij ze ouder dan 8 zijn en onder toezicht staan. Houd het
apparaat en de kabel buiten het bereik van kinderen van jonger dan 8 jaar.
Sluit het apparaat niet via een timer- of een afstandsbedieningsysteem aan.
Brood kan verbranden. Gebruik het apparaat niet onder of in de buurt van
gordijnen of andere brandbare stoffen en houd het apparaat zolang het heet is in
de gaten.
h De oppervlakken van het apparaat zullen heet worden.
Verwijder de kruimellade en maak hem leeg.
Neem de kruimellade met een vochtige doek af, droog hem en breng hem weer
aan in de broodrooster.
Indien het snoer beschadigd is, moet het door de fabrikant, een technicus of een
ander deskundige persoon vervangen worden om eventuele risico’s te vermijden.
b Dompel het apparaat niet in vloeistoffen; gebruik het apparaat niet in de
badkamer , in de buurt van water of in de open lucht.
•
•
•
•
•
•
Wanneer u maar één gleuf gebruikt, zorg dan dat er niets in de andere gleuf terechtkomt, aangezien
beide gleuven roosteren wanneer de liftknop naar beneden wordt gedrukt.
Als er brood vast blijft zitten, haalt u de stekker van het apparaat uit het stopcontact, laat u het
apparaat afkoelen en haalt u het brood er voorzichtig uit.
Rooster geen beboterde etenswaren; ze kunnen vlam vatten.
Gebruik geen uit elkaar vallend, krom of misvormd brood; hierdoor kan de broodrooster blokkeren.
Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan degene die in deze gebruiksaanwijzing
worden beschreven.
Gebruik het apparaat niet bij beschadigingen of storingen.
UITSLUITEND VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK
AFBEELDINGEN
1.
2.
gleuven
liftknop
3.
4.
bruiningsregeling
kruimellade
VOOR HET EERSTE GEBRUIK
Zet de bruiningsgraad op maximaal (6). Zet het apparaat leeg aan om de nieuwe verwarmingselementen in
te werken. Dit kan een lichte geur verspreiden, maar hier hoeft u zich geen zorgen om te maken. Zorg voor
goede ventilatie.
9
instructies
Lees de instructies, bewaar ze goed en geef ze met het apparaat mee wanneer u deze aan een derde geeft.
Verwijder alle verpakkingsmaterialen voor gebruik.
BROOD ROOSTEREN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
•
Zet de broodrooster rechtop op een stevige, vlakke, hittebestendige ondergrond.
Steek de stekker in het stopcontact.
Draai de bruiningsregeling op de gewenste stand (1 = licht, 6 = donker).
Plaats brood in de gleuven (maximale dikte 2,5 cm).
Druk de liftknop helemaal naar beneden. Hij blijft alleen naar beneden gedrukt als de stekker van de
broodrooster in het stopcontact zit.
Als het klaar is komt het geroosterde brood omhoog.
Om te stoppen met roosteren, drukt u op de knop 5.
U kunt de liftknop verder omhoog tillen om kleine etenswaren eruit te halen.
BEVROREN BROOD
1.
2.
Laat de bruiningsregeling op de gewenste stand staan, plaats het bevroren brood in de gleuven, druk
de liftknop naar beneden en druk op de knop “f”.
Het lampje “f” gaat aan en de roostertijd wordt automatisch gewijzigd om dezelfde bruiningsgraad
te verkrijgen als bij brood dat niet bevroren is.
ZORG EN ONDERHOUD
1.
2.
Verwijder de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen.
Neem de buitenkant van her apparaat af met een vochtige doek.
W
MILIEUBESCHERMING
Om milieu- en gezondheidsproblemen als gevolg van gevaarlijke stoffen in elektrische en
elektronische producten te vermijden, mogen apparaten met dit symbool niet worden weggegooid met
niet-gesorteerd gemeentelijk afval, maar moeten ze worden teruggewonnen, opnieuw gebruikt of
gerecycled.
10
NORME DI SICUREZZA IMPORTANTI
Osservare le precauzioni fondamentali di sicurezza, e in particolare quanto segue:
L’apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 ani e da persone con
ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o senza esperienza e conoscenza a
condizione che vengano controllate/istruite e capiscano i pericoli in cui si può
incorrere. I bambini non devono giocare con l’apparecchio. La pulizia e la
manutenzione da parte dell’utente non devono essere effettuate da bambini di
età inferiore agli 8 anni e sotto il controllo di un adulto. Tenere l’apparecchio e il
cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni.
Non collegare l’apparecchio mediante un sistema a timer o a controllo a distanza.
Il pane potrebbe bruciare, per cui non usare il tostapane sotto o vicino a tende od
altri materiali infiammabili, e tenerlo d’occhio mentre è caldo.
h Le superfici dell’apparecchio diventeranno calde.
Rimuovere e vuotare il vassoio delle briciole.
Pulirlo usando un panno inumidito, asciugarlo e rimetterlo nel tostapane.
Se il cavo è danneggiato, farlo cambiare dal fabbricante o dal suo agente di
servizio, per evitare pericoli.
b Non immergere l’apparecchio in acqua, non utilizzarlo in bagno, vicino
all’acqua o all’aperto.
•
•
•
•
•
•
Quando viene usata una sola fessura, non permettere che qualsiasi oggetto penetri nell’altra fessura,
poiché dopo avere abbassato la leva si “accendono” entrambe le fessure.
Se il pane s’inceppa, staccare la spina del tostapane, lasciarlo raffreddare e rimuovere il pane con
attenzione.
Non tostare articoli “imburrati”, poiché potrebbero incendiarsi.
Non usare fette di pane lacerate, arricciate o di forma irregolare, poiché potrebbero fare inceppare il
tostapane.
Non usate l’apparecchio per usi diversi da quelli per i quali è stato progettato, che vengono descritti
in questo manuale di istruzioni.
Non mettere in funzione l’apparecchio se è danneggiato o guasto.
SOLO PER USO DOMESTICO
IMMAGINI
1.
2.
fessure
leva
3.
4.
controllo doratura
vassoio delle briciole
PRIMA DI UTILIZZARE L’APPARECCHIO PER LA PRIMA VOLTA
Impostare sul massimo il livello doratura (6). Usare il tostapane vuoto per condizionare gli elementi nuovi.
Si può produrre un certo odore, ma non è da preoccuparsi. Assicurarsi però che la stanza sia ben ventilata.
11
istruzioni per l’uso
Leggere le istruzioni e conservarle al sicuro. In caso di cessione dell’apparecchio ad altre persone,
consegnare anche le istruzioni. Rimuovere tutto l’imballaggio prima dell’uso.
TOSTATURA DEL PANE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
•
Posizionare verticalmente il tostapane su una superficie stabile, in pari e resistente al calore.
Inserire la spina nella presa di corrente.
Ruotare il controllo doratura sul valore desiderato (1 = leggera, 6 = scura).
Metta una fetta di pane (con spessore massimo di 25 mm) nella fessura.
Premere completamente in giù la leva. Se il tostapane non è collegato alla rete elettrica
d’alimentazione però non si blocca.
Appena pronto, il toast salta fuori.
Per arrestare la tostatura, premere il pulsante 5.
Si può alzare ulteriormente la leva, per rimuovere piccoli pezzi.
PANE CONGELATO
1.
2.
Lasciare il controllo doratura sul valore preferito, introdurre il pane congelato, abbassare la leva e
premere il pulsante f.
Si accende ora la spia luminosa f e il tempo di tostatura viene cambiato automaticamente per
ottenere lo stesso livello doratura del pane non congelato.
CURA E MANUTENZIONE
1.
2.
Scollegare l’apparecchio e lasciarlo raffreddare.
Passare un panno inumidito sulle superfici esterne dell’apparecchio per pulirlo.
W
PROTEZIONE AMBIENTALE
Per evitare danni all’ambiente e alla salute causati da sostanze pericolose delle parti elettriche ed
elettroniche, gli apparecchi contrassegnati da questo simbolo non devono essere smaltiti con i rifiuti non
differenziati ma recuperati, riutilizzati o riciclati.
12
MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES
Siga las precauciones básicas de seguridad, incluyendo:
Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con
discapacidad física, mental o sensorial o sin experiencia en su manejo, siempre
que sean supervisadas o guiadas por otra persona y comprendan los posibles
riesgos. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños solo deben realizar
tareas de limpieza y mantenimiento si son mayores de 8 años y están
supervisados por un adulto. Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de
niños menores de 8 años.
No conecte el aparato por medio de temporizador o de un sistema de control
remoto.
El pan puede quemarse. No use el aparato cercano a, o debajo de, las cortinas u
otros materiales combustibles y vigílelo mientras está caliente.
h Las superficies del aparato estarán calientes.
Retire y vacíe la bandeja recogemigas.
Límpiela con un paño húmedo, séquela y vuélvala a colocar en el tostador.
Si el cable está dañado, éste deberá ser cambiado por el fabricante o su agente de
servicio, para evitar peligro.
b No ponga el aparato en líquidos, no lo use en un cuarto de baño, cerca del
agua, o al aire libre.
•
•
•
•
•
•
Cuando use solamente una parrilla de tostar, no permita que entre algo en la otra, ya que ambas
parrillas estarán “encendidas” al bajar el mando de poner el pan abajo.
Si se atasca el pan, desenchufe el tostador, déjelo enfriar y saque el pan con cuidado. No use nada
puntiagudo para hacer esto ya que podría dañar las resistencias.
No tostado nada con mantequilla, puede incendiarse.
No use pan roto, curvado o deformado, podría atascar el tostador.
No use el aparato para ningún fin distinto a los descritos en estas instrucciones.
No use el aparato si está dañado o funciona mal.
SOLO PARA USO DOMÉSTICO
ILUSTRACIONES
1.
2.
ranuras
tirador
3.
4.
control de tostado
bandeja recogemigas
ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ
Ponga el nivel de tostado al máximo (6). Haga funcionar el aparato vacío para purgar las resistencias
nuevas. Puede que esto huela un poco, pero no es algo que deba preocuparle. Asegúrese de que la
estancia esté bien ventilada.
13
instrucciones
Lea las instrucciones, guárdelas en un lugar seguro y, en caso de dar el aparato a otra persona,
entrégueselas también. Retire todo el embalaje antes de usar el aparato.
TOSTAR PAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
•
Ponga el tostador sobre su base en una superficie firme, nivelada y resistente al calor.
Enchufe el aparato a la corriente.
Mueva el control de tostado a la posición deseada (1 = poco tostada, 6 = muy tostada).
Ponga el pan en la ranura (con un grosor máximo de 25 mm).
Apriete el tirador totalmente hacia abajo. No se bloqueará si el tostador no está conectado al
suministro eléctrico.
Cuando esté lista, la tostada subirá.
Para parar de tostar, pulse el botón 5.
Para retirar pequeños restos de las ranuras, suba más el nivel del tirador.
PAN CONGELADO
1.
2.
Deje el control de tostado en su posición preferida, ponga el pan congelado, baje el tirador, y
entonces apriete el botón f.
Se iluminará la luz f, y se alterará automáticamente el tiempo de tostado para ofrecerle el mismo
nivel de tostado que se obtiene con el pan sin congelar.
CUIDADO Y MANTENIMIENTO
1.
2.
Desenchufe el aparato y deje que se enfríe.
Limpie las superficies exteriores con un paño húmedo.
W
PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL
Para evitar problemas medioambientales y de salud provocados por las sustancias peligrosas con
que se fabrican los productos eléctricos y electrónicos, los aparatos con este símbolo no se deben desechar
junto con el resto de residuos municipales, sino que se deben recuperar, reutilizar o reciclar.
14
MEDIDAS DE PRECAUÇÃO IMPORTANTES
Siga as precauções básicas de segurança, incluindo as seguintes:
Este aparelho pode ser usado por crianças com idade de 8 anos ou superior e
pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de
experiência e conhecimentos, desde que supervisionadas/instruídas e que
compreendam os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o
aparelho. A limpeza e manutenção por parte do utilizador não deverão ser feitas
por crianças a não ser que tenham mais de 8 anos e sejam supervisionadas.
Mantenha o aparelho e o cabo fora do alcance de crianças com menos de 8 anos.
Não conecte o aparelho através de um temporizador ou sistema de controlo
remoto.
O pão pode arder. Não utilize este aparelho próximo ou por baixo de cortinas ou
outros materiais combustíveis e vigie-o enquanto estiver quente.
h As superfícies do aparelho aquecerão.
Retire e esvazie a bandeja de recolha de migalhas.
Limpe-a com um pano húmido, seque-a e volte a colocá-la na torradeira.
Se o cabo estiver danificado, o fabricante, o seu agente de assistência técnica ou
alguém igualmente qualificado deverá substituí-lo a fim de evitar acidentes.
b Não mergulhe o aparelho em líquidos, nem utilize em casas de banho,
próximo de zonas de água ou ao ar livre.
•
•
•
•
•
•
Ao utilizar apenas uma abertura, não deixe entrar nada na outra abertura uma vez que ambas as
aberturas ficam “activas” quando se baixa a alavanca de carro do pão.
Se o pão ficar preso, desligue a torradeira da tomada, deixe-a arrefecer e depois, cuidadosamente,
retire o pão. Não utilize nenhum instrumento afiado para o retirar, já que pode danificar as
resistências.
Não toste alimentos barrados com manteiga, já que esta pode pegar fogo.
Não utilize pão partido, ondulado ou deformado, já que pode ficar preso na torradeira.
Não utilize este aparelho para quaisquer outros fins que não sejam os descritos nestas instruções.
Não utilize o aparelho se estiver danificado ou se o seu funcionamento for defeituoso.
APENAS PARA USO DOMÉSTICO
ESQUEMAS
1.
2.
aberturas
alavanca
3.
4.
comando de torragem
bandeja de recolha de migalhas
ANTES DE UTILIZAR PELA PRIMEIRA VEZ
Regule o nível de torragem para o máximo (6). Ponha o aparelho a funcionar vazio para curar as resistências
novas. Este processo pode provocar um certo cheiro, mas não precisa de se preocupar. Verifique se a
divisão está bem ventilada.
15
instruções
Leia as instruções e guarde em lugar seguro. Forneça-as também caso venha a fornecer o aparelho a
alguém. Retire todo o material de embalar antes da utilização.
TORRAR PÃO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
•
Coloque a torradeira direita numa superfície estável, nivelada e resistente ao calor.
Ligue a ficha à tomada eléctrica.
Rode o comando de torragem para a regulação pretendida (1 = claro, 6 = escuro).
Coloque o pão nas aberturas (espessura máxima de 25 mm).
Pressione completamente para baixo a alavanca do pão. Esta só engata em baixo se a torradeira
estiver ligada à electricidade.
Quando estiver pronta, a torrada sobe.
Para parar de torrar, carregue no botão 5.
Pode elevar ainda mais a alavanca para remover elementos pequenos.
PÃO CONGELADO
1.
2.
Deixe o comando de torragem na sua regulação favorita, introduza o pão congelado, baixe a alavanca
e carregue no botão f.
A luz f acende-se e o tempo de torragem é automaticamente alterado para proporcionar o mesmo
grau de torragem que obtém com o pão não congelado.
3.
CUIDADOS E MANUTENÇÃO
1.
2.
Desligue o aparelho da corrente elétrica e aguarde que arrefeça.
Limpe as superfícies exteriores com um pano húmido.
W
PROTECÇÃO AMBIENTAL
Para evitar problemas ambientais e de saúde devido a substâncias perigosas contidas em
equipamentos eléctricos e electrónicos, os aparelhos com este símbolo não deverão ser misturados com o
lixo doméstico e sim recuperados, reutilizados ou reciclados.
16
VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
Følg altid de grundlæggende sikkerhedsregler, herunder:
Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og derover og personer hvis fysiske,
sansemæssige eller mentale evner er nedsat, eller personer uden den fornødne
erfaring, hvis de er blevet instrueret/har været under opsyn og forstår de
forbundne farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse
må ikke foretages af børn, medmindre de er over 8 år og holdes under opsyn.
Apparatet og ledningen skal holdes uden for rækkevidden af børn under 8 år.
Apparatet må ikke tilsluttes via en timer eller et fjernstyret system.
Der kan gå ild i brød. Undlad at anvende apparatet i nærheden af eller direkte
under gardiner eller andet brændbart materiale, og hold apparatet under opsyn,
når det er varmt.
h Apparatets overflader kan blive meget varme.
Tag krummebakken ud, og tøm den.
Tør den af med en fugtig klud, lad den tørre, og sæt den i brødristeren igen.
Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten,
serviceværkstedet eller en tilsvarende kvalificeret fagmand, så eventuelle skader
undgås.
b Nedsænk ikke apparatet i væske, og undlad at anvende det på badeværelset, i
nærheden af vand eller udendørs.
•
•
•
•
•
•
Når en af brødåbningerne anvendes, kontrollér, at den anden åbning er tom, fordi begge åbninger
aktiveres efter at stangen er blevet trukket ned.
Hvis et stykke brød sætter sig fast, skal du tage stikket ud af stikkontakten, lade brødristeren køle af
og derefter forsigtigt fjerne brødet.
Undlad at riste smurt brød, da der kan gå ild i brødet.
Undlad at anvende brød, som er gået i stykker, bøjet eller deformt, da det kan sætte sig fast i
brødristeren.
Anvend ikke apparatet til andre formål end dem, der er beskrevet i denne brugsanvisning.
Undlad at anvende apparatet, hvis det er beskadiget eller ikke fungerer korrekt.
KUN TIL PRIVAT BRUG
TEGNINGER
1.
2.
brødåbninger
stang
3.
4.
ristningsgrad
krummebakke
FØR APPARATET TAGES I BRUG FØRSTE GANG
Indstil ristningsgraden til maksimum (6) Lad apparatet være tændt uden at lægge brød i, så de nye
varmelegemer hærdes. Der kan forekomme lugt, men det er helt naturligt. Sørg for at lufte godt ud i
rummet imens.
17
brugsanvisning
Læs vejledningen og behold den til senere brug. Lad den følge med apparatet, hvis det overdrages til
andre. Fjern al emballage før brug.
RISTNING AF BRØD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
•
Anbring brødristeren i opretstående stilling på et solidt, plant og varmebestandigt underlag.
Sæt stikket i stikkontakten.
Ristningsgraden justeres til den ønskede indstilling (1 = lyst, 6 = mørkt).
Anbring brødet i brødåbningerne (maksimal tykkelse: 25 mm).
Tryk stangen ned til bunds. Det er ikke muligt at låse stangen i position medmindre brødristeren er
koblet til strømforsyningen.
Når det er gjort, skubbes brødet op.
Hvis du vil stoppe ristningen helt, skal du trykke på knappen 5.
Du kan hæve stangen yderligere for at tage små stykker brød op.
FROSSET BRØD
1.
2.
Indstil ristningsgraden til den ønskede værdi, sæt de frosne brødskiver ind i brødristeren, træk
stangen ned og tryk på knappen f.
f-indikatoren tænder, og ristetiden ændres automatisk, så brødet får samme bruningsgrad, som
frisk brød normalt får.
PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE
1.
2.
Tag apparatets stik ud og lad det køle af.
Tør apparatets yderside af med en fugtig klud.
W
MILJØBESKYTTELSE
Elektriske og elektroniske apparater, der er mærket med dette symbol, kan indeholde farlige stoffer,
og må ikke bortskaffes med husholdningsaffald, men skal afleveres på en dertil udpeget lokal
genbrugsstation for at undgå skade på miljø og menneskers sundhed.
18
VIKTIGA SKYDDSÅTGÄRDER
Följ allmänna säkerhetsföreskrifter, däribland följande:
Denna apparat kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt och av personer
med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med bristande erfarenhet
och kunskap, om personerna i fråga är under uppsikt och har fått anvisningar om
hur apparaten fungerar och om de har förstått vilka risker som användningen kan
medföra. Barn ska inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll
ska inte utföras av barn, såvida de inte är över 8 år och är under uppsikt. Håll
apparat och elkabel utom räckhåll för barn under 8 år.
Anslut inte apparaten genom en extern timer eller fjärrkontroll.
Bröd kan brinna. Använd därför inte apparaten nära eller under gardiner eller
andra brännbara material och håll den under uppsikt så länge den är varm.
h Apparatens utsida blir varm.
Tag ut och töm smulbrickan.
Rengör med en fuktig trasa, torka torrt och ställ sedan tillbaka brödrosten.
Om sladden är skadad måste den ersättas av tillverkaren, serviceombud eller
någon med liknande kompetens för att undvika skaderisker.
b Lägg inte ned apparaten i vätska, använd den inte i badrum, nära vatten eller
utomhus.
•
•
•
•
•
•
När bara ett rostningsfack används ska det andra facket vara helt tomt, eftersom båda facken
aktiveras när spaken sänks.
Om brödet fastnar, dra ur sladden, låt apparaten kallna och ta sedan försiktigt bort brödet.
Rosta ingenting med smör på – det kan börja brinna.
Använd inte bröd som är förstört på något sätt, delat eller sönderrivet eftersom det kan blockera
brödrosten.
Använd inte apparaten för några andra ändamål än sådana som beskrivs i denna bruksanvisning.
Använd inte apparaten om den är skadad eller fungerar dåligt.
ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK
BILDER
1.
2.
rostningsfack
spak
3.
4.
rostningsreglage
smulbricka
FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNINGEN
Ställ in maximal rostningsgrad (6). Använd apparaten utan bröd för att härda de nya värmeelementen. Det
luktar kanske lite, men det betyder ingenting. Se bara till att rummet är väl ventilerat.
ROSTA BRÖD
1.
2.
3.
4.
Placera brödrosten upprätt på en stadig, jämn och värmeisolerad yta.
Sätt stickproppen i vägguttaget.
Vrid rostningsreglaget till önskat läge (1 = lättrostat, 6 = mörkrostat).
Lägg bröd i rostningsfacken (brödets tjocklek ska vara högst 25 mm).
19
bruksanvisning (Svenska)
Läs bruksanvisningen och spara den för framtida bruk. Låt bruksanvisningen följa med om du överlåter
apparaten. Ta bort allt förpackningsmaterial före användning.
5.
6.
7.
•
Tryck ned spaken fullständigt. Den kommer inte att stanna nere om inte brödrosten är ansluten till
elnätet.
När rostningen är klar kommer brödet upp.
Tryck på knappen 5 för att stoppa rostningen.
Spaken kan lyftas högre upp för att ta bort smulor.
DJUPFRYST BRÖD
1.
2.
Ställ in rostningsreglaget på önskat läge, lägg i det frysta brödet, sänk spaken och tryck sedan på
knappen f.
f-lampan tänds och rostningstiden kommer att ändras automatiskt för att få samma rostningsgrad
som gäller för bröd som inte är fryst.
SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL
1.
2.
Dra ur sladden till apparaten och låt apparaten svalna.
Torka av yttersidorna med en fuktig trasa.
W
MILJÖSKYDD
För att undvika miljö- och hälsoproblem som beror på farliga ämnen i elektriska och elektroniska
produkter får inte apparater som är märkta med denna symbol kastas tillsammans med osorterat
hushållsavfall utan de ska tillvaratagas, återanvändas eller återvinnas.
20
VIKTIG SIKKERHETSTILTAK
Følg sikkerhetsinstruksene, inkludert
Dette apparatet kan brukes av barn fra åtte år og personer med nedsatte fysiske,
sansende eller mentale evner eller manglende erfaring eller kunnskap hvis slike
personer har fått opplæring eller blir holdt under oppsyn og forstår farene som er
tilknyttet bruken av apparatet. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og
vedlikehold skal ikke utføres av barn med mindre de er over åtte år og holdes
under oppsyn. Hold apparatet og ledningen utilgjengelig for barn under åtte år.
Ikke koble til apparatet via tidsbryter- eller fjernstyringssystem.
Brød kan brenne. Brødristeren må derfor ikke brukes i nærheten eller under
gardiner, skap eller annet brennbart materiale og skal holdes under oppsyn.
h Apparatets overflater vil bli varme.
Fjern og tøm smulefangeren.
Tørk over med en dampet klut, tørk og sett den tilbake i brødristeren.
Hvis kabelen er skadet så må den bli erstattet av fabrikanten, servicekontoret eller
andre som er kvalifiserte for å unngå fare.
b Dypp aldri apparatet i væsker, ikke bruk det på baderom, nær vann eller
utendørs.
•
•
•
•
•
•
Ved bruk av kun en enkel brødristningssprekk, ikke la noe havne i den andre sprekken fordi begge
sprekkene vil fungere når brødheisen går ned.
Hvis brødet sitter fast, trekk ut støpselet fra brødristeren.
Ikke rist påsmurte skiver, disse kan ta fyr.
Ikke bruk brettet, krøllet eller misformet brød, det kan skade brødristeren.
Ikke bruk apparatet til andre formål enn det som beskrives i disse instruksene.
Ikke bruk apparatet hvis det er skadet eller har mangler.
KUN FOR BRUK I HJEMMET
FIGURER
1.
2.
brødristningssprekker
brødheis
3.
4.
bruningskontroll
smulefanger
FØR FØRSTEGANGSBRUK
Ha bruningsnivået til maksimum (6). Start opp med et tomt apparat, for å brenne de nye elementene inn.
Dette kan lukte litt, men det er ikke noe å bekymre seg for. Forsikre deg om at rommet er godt ventilert.
BRØDRISTING
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ha brødristeren rett opp på en god, flat og varmeherdet overflate.
Stikk kontakten i støpselet.
Drei bruningskontrollen på ønsket innstilling (1 = lys, 6 = mørk).
Ha brødet i brødristningssprekkene (maksimumsstykkelse 25 mm).
Trykk ned brødheisen forsiktig. Den vil ikke låse seg med mindre brødristeren er under strømtilførsel.
Når det er ferdig, vil det ristede brødet sprette opp.
21
bruksanvisning (Norsk)
Les instruksjonene, oppbevar dem på et trygt sted, og send de med apparatet hvis du gir det videre. Fjern
all emballasje før bruk.
7.
•
For å avslutte risting, trykk 5 knappen.
Du kan heve spaken enda mer for å fjerne små ting.
FROSSENT BRØD
1.
2.
Sett bruningskontrollen på din favorittinnstilling, ha i frossent brød, senk spaken, trykk deretter på
knappen f.
Lyset f vil komme på, og ristetiden vil forandre seg automatisk for å samme grad bruning som du
får med tint brød.
BEHANDLING OG VEDLIKEHOLD
1.
2.
Koble fra apparatet og la det kjøle seg.
Tørk over alle overflater med en dampet klut.
W
MILJØBESKYTTELSE
For å unngå miljømessige og helserelaterte problemer forbundet til farlige stoffer i elektriske og
elektroniske varer, må ikke apparater merket med dette symbolet kastes sammen med vanlig avfall, men
gjenvinnes, gjenbrukes eller resirkuleres.
22
TÄRKEITÄ VAROTOIMIA
Seuraa perusvarotoimia, muun muassa seuraavia ohjeita:
Laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen,
aistienvarainen tai henkinen toimintakyky on heikentynyt, tai joilla ei ole
kokemusta ja tietoa, jos heitä valvotaan/ohjeistetaan, ja he ymmärtävät käyttöön
liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai
tehdä hoitotoimia, jos he eivät ole yli 8-vuotiaita ja valvonnan alla. Pidä laite ja
kaapeli alle 8-vuotiaiden ulottumattomissa.
Älä yhdistä laitetta ajastimen tai kauko-ohjausjärjestelmän kautta.
Leipä voi palaa. Älä käytä laitetta verhojen tai muiden syttyvien materiaalin
lähellä tai alla ja pidä laitetta silmällä, kun se on kuuma.
h Laitteen pinnat tulevat kuumiksi.
Poista ja tyhjennä murulokero.
Pyyhi kostealla kankaalla ja laita lokero takaisin leivänpaahtimen.
Jos sähköjohto on vahingoittunut, se pitää antaa valmistajan, tämän
huoltopalvelun tai vastaavan pätevyyden omaavan henkilön vaihdettavaksi
vaarojen välttämiseksi.
b Älä laita laitetta nesteeseen, älä käytä sitä kylpyhuoneessa, veden lähellä tai
ulkona.
•
•
•
•
•
•
Kun käytät vain yhtä paahtoaukkoa, älä päästä mitään putoamaan toiseen aukkoon, sillä molemmat
aukot ovat käytössä, kun vipu on alhaalla.
Jos leipä jää kiinni, irrota leivänpaahdin sähköverkosta, anna sen jäähtyä ja ota leipä varovasti pois.
Älä laita paahtimeen voideltuja tuotteita, ne voivat syttyä palamaan.
Älä käytä revennyttä, vääntynyttä tai muodotonta leipää, se voi jäädä kiinni leivänpaahtimeen.
Älä käytä laitetta muihin kuin tässä käyttöohjeessa kuvattuihin tarkoituksiin.
Älä käytä laitetta, jos se on vahingoittunut tai toimii huonosti.
VAIN KOTIKÄYTTÖÖN
PIIRROKSET
1.
2.
paahtoaukot
vipu
3.
4.
paahtoasteen valitsin
murulokero
ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERTAA
Aseta paahtotaso maksimiin (6). Käytä laitetta tyhjänä, jotta uudet elementit puhdistuvat. Se voi aiheuttaa
hieman hajua, mutta siitä ei kannata huolestua. Varmista, että huoneessa ilma vaihtuu kunnolla.
LEIVÄN PAAHTAMINEN
1.
2.
3.
4.
5.
Aseta laite vakaalla, tasaiselle ja kuumuutta kestävälle alustalle.
Kytke se sähköpistokkeeseen.
Käännä paahtoasteen valitsin haluttuun asentoon (1 = vaalea, 6 = tumma).
Laita leipä paahtolokeroihin (maksimipaksuus 25 mm).
Paina vipu kokonaan alas. Se ei lukitu alas, ellei leivänpaahdin ole kytketty sähkönsyöttöön.
23
käyttöohjeet
Lue käyttöohjeet, säilytä ne ja anna ne laitteen mukana, mikäli luovutat sen toiselle henkilölle. Poista kaikki
pakkausmateriaali ennen käyttöä.
6.
7.
•
Kun se on valmis, paahtoleipä ponnahtaa ylös.
Paahtamisen lopettamiseksi on painettava valitsinta 5.
Voit nostaa vipua vielä poistaaksesi pienet palat.
PAKASTETTU LEIPÄ
1.
2.
Jätä paahtoasteen valitsin omaan suosikkiasemaasi, laita pakastettu leipä paahtimeen, laske vipua ja
paina näppäintä f.
Merkkivalo f syttyy ja paahtoaika säätyy automaattisesti siten, että saat saman paahtotummuuden
kuin tuoreella leivällä.
HOITO JA HUOLTO
1.
2.
Irrota laite verkkovirrasta ja anna sen jäähtyä.
Pyyhi pinnat kostealla kankaalla.
YMPÄRISTÖN SUOJELU
W
Jotta vältettäisiin ympäristölle ja terveydelle koituvat haitat, jotka johtuvat vaarallisista aineista
sähkölaitteissa ja elektronisissa laitteissa, tällä symbolilla varustetut laitteet tulee heittää pois erillään
lajittelemattomista jätteistä, ne on otettava talteen, käytettävä uudestaan ja kierrätettävä.
24
ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Следуйте основным инструкциям по безопасности, включая следующие:
Использование данного устройства детьми старше 8 лет, лицами с
ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями,
недостатком опыта или знаний допускается при условии контроля или
инструктажа и осознания связанных рисков. Детям запрещено играть с
устройством. Очистку и обслуживание устройства могут выполнять дети
старше 8 лет при условии наблюдения взрослыми. Храните устройство и
кабель в недоступном для детей до 8 лет месте.
Не подсоединяйте прибор через таймер или систему дистанционного
управления.
Хлеб может подгореть. Не используйте устройство рядом или под
занавесками или другими горючими материалами и следите за прибором,
когда он горячий.
h Поверхности прибора нагреваются.
Снимите поддон и почистите крошки с поддона.
Протрите влажной тканью, вытрите и установите его обратно в тостер.
Если кабель поврежден, он должен быть заменен производителем,
сервисным агентом или другим квалифицированным лицом для
предотвращения опасности.
b Не погружайте прибор в какую-либо жидкость; не используйте его в
ванной комнате, около воды или вне помещений.
•
•
•
•
•
•
При использовании одного разъема для тостов, следите, чтобы во второй разъем ничего не
попало, так как оба разъема будут рабочими, когда рукоятка для суппорта опущена.
Если тост смялся в процессе, отключите тостер, дайте ему остыть и осторожно выньте хлеб.
Не поджаривайте смазанные маслом изделия, они могут загореться.
Не используйте разорванный, закрученный или деформированный хлеб, Вы можете заклинить
тостер.
Используйте прибор только по назначению.
Не используйте прибор, если он поврежден или работает с перебоями.
ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИЛЛЮСТРАЦИИ
1.
2.
разъемы для тостов
рычаг
3.
4.
регулятор степени поджаривания
поддон для крошек
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА
Установите уровень поджарки на максимум (6). Включите пустой прибор для приведения в порядок
элементов. Может появиться небольшой запах, но волноваться не стоит. Обеспечьте хорошую
вентиляцию комнаты.
25
инструкции (Русский)
Прочтите инструкции, сохраните их, при передаче сопроводите инструкцией. Перед применением
изделия снимите с него упаковку.
ПОДЖАРИВАНИЕ ХЛЕБА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
•
Установите тостер вертикально на твердую, горизонтальную, термостойкую поверхность.
Включите вилку в розетку.
Установите необходимую степень обжаривания с помощью регулятора (1 = светлая, 6 = темная).
4
Положите хлеб в разъем для тостов (максимальная толщина куска 25 мм).
Нажмите на рычаг вниз до его полного опущения. Он не будет заперт, пока тостер не
подсоединен к электрическому источнику.
При готовности выталкивается поджаренный тост.
Чтобы остановить поджарку, нажмите клавишу 5.
Для удаления небольших предметов можно поднять рычаг выше.
ЗАМОРОЖЕННЫЙ ХЛЕБ
1.
2.
Оставьте регулятор поджарки на предпочитаемом Вами значении, вставьте замороженный
хлеб, опустите рычаг, затем нажмите клавишу f.
Включится световой индикатор f , и время поджаривания автоматически изменится для
получения той же степени поджаривания, что и для незамороженного хлеба.
УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ
1.
2.
Отключите прибор от розетки и дайте ему остыть.
Протрите внешнюю поверхность влажной тканью.
ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
W
Для того чтобы избежать угроз для здоровья и окружающей среды из-за вредных веществ в
электрических и электронных товарах, приборы, отмеченные данным символом, должны
утилизироваться не как не отсортированные бытовые отходы, а как восстановленные или повторно
использованные.
26
DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
Dodržujte základní bezpečnostní pokyny, jako jsou:
Tento přístroj mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými
fyzickými, senzorickými či mentálními schopnostmi nebo osoby, které výrobek
nikdy nepoužívaly nebo jej neznají, pokud tak činí pod dozorem/byly poučeny a
rozumí souvisejícím rizikům. S přístrojem si nesmějí hrát děti. Děti nesmějí
provádět čištění a běžnou údržbu, pokud nedosáhly věku alespoň 8 let a nejsou-li
pod dozorem. Přístroj i kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let.
Přístroj nepřipojujte přes časovač nebo systém dálkového ovládání.
Chléb hoří. Nepoužívejte spotřebič v blízkosti záclon či pod nimi nebo pod jiným
hořlavým materiálem a sledujte jej, když je horký.
h Povrchy přístroje budou pálit.
Vyjměte a vyprázdněte přihrádku na drobky.
Otřete je vlhkým hadříkem, osušte a pak vraťte do topinkovače.
Pokud je poškozený kabel, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo
osoba podobně kvalifikovaná, aby nedošlo k riziku.
b Neumisťujte spotřebič do kapaliny, nepoužívejte jej v koupelně, u vody ani
venku.
•
•
•
•
•
•
Pokud používáte pouze jeden opékací otvor, nedávejte nic do druhého otvoru, poněvadž oba otvory
budou aktivní , když bude držadlo dole.
Pokud se chléb zasekne, odpojte topinkovač, nechte jej vychladnout a opatrně chléb vyjměte.
Neopékejte krajíce s máslem, mohly by se vznítit.
Nepoužívejte potrhaný, zkroucený nebo poškozený chléb, mohl by se v topinkovači zaseknout.
Nepoužívejte spotřebič pro jiný účel, než je uvedeno v těchto pokynech.
Nepoužívejte spotřebič, je-li poškozen nebo se objevují poruchy.
JEN PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ
NÁKRESY
1.
2.
opékací otvory
páčka
3.
4.
ovladač stupně pečení
přihrádka na drobky
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
Nastavte úroveň opečení na maximum (6). Použijte spotřebič prázdný, abyste zpracovali nové prvky. Může
to nepatrně zapáchat, ale nejde o nic rizikového. Ověřte, zda je místnost správně odvětrávaná.
OPÉKÁNÍ CHLEBA
1.
2.
3.
4.
5.
Umístěte topinkovač na pevnou, rovnou plochu odolnou vůči teplu.
Zasuňte zástrčku do zásuvky.
Nastavte ovladač stupně pečení do požadované polohy (1 = světlé, 6 = tmavé).
Umístěte krajíce do opékacích otvorů (maximální tloušťka 25 mm).
Zatlačte páčku až dolů. Zablokuje se jen tehdy, když je topinkovač připojen k síti.
27
pokyny (Čeština)
Přečtěte si pokyny a uschovejte je. Pokud zařízení předáte dál, předejte ho i s návodem. Před použitím
odstraňte všechny obaly.
6.
7.
•
Až bude topinka hotová, sama vyskočí.
Opékání ukončíte tlačítkem 5.
Páčku můžete zvednout ještě víc a odstranit malé kousky.
MRAŽENÝ CHLÉB
1.
2.
Ponechte ovládání opékání na oblíbeném nastavení, zasuňte zmražený krajíc, spusťte páčku
přihrádky na chléb, pak stiskněte tlačítko f.
Rozsvítí se kontrolka f , čas opékání se přenastaví automaticky, aby stupeň opečení byl stejný jako u
nezmraženého chleba.
PÉČE A ÚDRŽBA
1.
2.
Přístroj vypojte ze sítě a nechte vychladnout.
Otřete vnější plochy vlhkým hadříkem.
W
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Aby nedošlo k ohrožení zdraví a životního prostředí vlivem nebezpečných látek obsažených v
elektrických a elektronických produktech, spotřebiče označené tímto symbolem nesmějí být vhazovány do
směsného odpadu, ale je nutno je obnovit, znovu použít nebo recyklovat.
28
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
Dodržujte základné bezpečnostné opatrenia, vrátane:
Tento prístroj môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými,
zmyslovými alebo psychickými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a
vedomostí ak sú pod dozorom/poučení a sú si vedomí s tým spojených rizík. Deti
sa s prístrojom nemajú hrať. Čistenie a používateľská údržba nemajú byť
vykonávané deťmi ak nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Prístroj a
elektrickú šnúru uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
Nepripájajte prístroj pomocou časovača alebo systému diaľkového ovládania.
Chlieb sa môže vznietiť. Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti alebo pod
záclonami alebo v blízkosti iných horľavých materiálov a sledujte či nie je príliš
horúci.
h Povrchy spotrebiča budú horúce.
Vyberte a vyprázdnite tácku na omrvinky.
Utrite ju vlhkou handričkou, vysušte a potom ju vráťte do hriankovača.
Ak je prívodný kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, jeho servisným
technikom alebo iným kvalifikovaným odborníkom, aby nedošlo k riziku.
b Spotrebič nevkladajte do kvapaliny, nepoužívajte ho v kúpeľni, pri vode alebo
vonku.
•
•
•
•
•
•
Ak používate len jeden toastovací otvor, dajte pozor, aby sa nič nedostalo do druhého, nakoľko po
zatlačení páčky držiaka na chleba budú hriať obidva otvory.
Ak sa chlieb zasekne, vypnite hriankovač, nechajte ho vychladnúť a chlieb opatrne odstráňte.
Netoastujte “namazané” kúsky chleba, môžu sa vznietiť.
Nepoužívajte polámaný, skrútený alebo zdeformovaný chlieb, mohli by ste hriankovač upchať.
Spotrebič nepoužívajte na iný účel než na ten, ktorý je popísaný v týchto pokynoch.
Nepoužívajte tento spotrebič, keď je poškodený alebo má poruchu.
LEN NA DOMÁCE POUŽITIE
NÁKRESY
1.
2.
toastovacie otvory
páčka držiaka chleba
3.
4.
voľba stupňa opekania
tácňa na omrvinky
PRED PRVÝM POUŽITÍM
Nastavte úroveň opečenia na maximum (6). Uveďte do činnosti prázdny spotrebič, čím ošetríte nové prvky.
Môže to trochu zapáchať, ale nie je to nič, čoho by ste sa mali obávať. Zabezpečte dobré vetranie
miestnosti.
OPEKANIE CHLEBA
1.
2.
3.
4.
Hriankovač postavte na pevný, vodorovný a tepluvzdorný povrch.
Zasuňte zástrčku do sieťovej zásuvky.
Nastavte požadovaný stupeň opekania (1 = svetlý, 6 = tmavý).
Vložte chlieb do toastovacích otvorov (maximálna hrúbka 25 mm).
29
pokyny (Slovenčina)
Prečítajte si pokyny a odložte tak, aby ste ich mohli priložiť pri prípadnom odovzdaní výrobku niekomu
inému. Pred použitím odstráňte všetky obaly.
5.
6.
7.
•
Zatlačte páčku držiaka na chlieb úplne dole. Páčka zapadne len vtedy, ak je spotrebič pripojený do
siete.
Keď je hrianka hotová, vyskočí von.
Na zastavenie opekania, stlačte tlačítko 5.
Páčku môžete dvihnúť vyššie, aby ste mohli vybrať menšie časti.
ZMRAZENÝ CHLIEB
1.
2.
Nechajte stupeň opekania na Vašom obľúbenom nastavení, vložte zmrazený chlieb, stlačte páčku
držiaka chleba, potom stlačte tlačítko f.
Zasvieti svetelná kontrolka f a čas opekania sa automaticky prispôsobí tak, aby sa dosiahol ten istý
stupeň opečenia ako pri nezmrazenom chlebe.
STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA
1.
2.
Spotrebič vytiahnite zo zásuvky a nechajte vychladnúť.
Vonkajší povrch utrite vlhkou handričkou.
W
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Aby nedošlo k ohrozeniu zdravia a životného prostredia vplyvom nebezpečných látok v elektrických
a elektronických produktoch, nesmú byť spotrebiče označené týmto symbolom likvidované s netriedeným
komunálnym odpadom. Je nutné ich triediť, znova použiť alebo recyklovať.
30
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Postępuj zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa, między innymi:
Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby ( w tym dzieci)
o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie
mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod
nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby
odpowiadające za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie
bawiły się sprzętem.
Nie podłączaj urządzenia za pomocą regulatora czasowego lub zdalnego
sterowania.
Pieczywo może się zapalić. Nie pozwól, aby podczas używania urządzenie stykało
się z zasłonami, lub innymi materiałami łatwopalnymi i nie pozostawiaj bez
nadzoru, dopóki nie ostygnie.
h Powierzchnie urządzenia rozgrzewają się.
Wyjmij i opróżnij tackę na okruszki.
Wytrzyj ją miękką, wilgotną szmatką i wstaw do tostera.
Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, powinien być wymieniony przez
producenta, jego serwis techniczny lub specjalistyczny zakład naprawczy w celu
uniknięcia zagrożenia.
b Nie zanurzaj urządzenia w płynie, nie używaj go w łazience, w pobliżu wody,
ani na zewnątrz budynku.
•
•
•
•
•
•
Gdy używany jest tylko jeden otwór na pieczywo, niczego nie powinno być w drugim otworze, bo po
wciśnięciu dźwigni obydwa otwory są „czynne”.
W przypadku, kiedy pieczywo utknie w tosterze, wyciągnij wtyczkę z gniazdka sieciowego.
Nie wkładaj do urządzenia pieczywa posmarowanego, może się zapalić.
Nie wkładaj w toster zniekształconego pieczywa, może utkwić w tosterze.
Nigdy nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem określonym w niniejszej instrukcji.
Nigdy nie używaj uszkodzonego urządzenia lub jeśli zaczęło wadliwie działać.
TYLKO DO UŻYTKU DOMOWEGO
RYSUNKI
1.
2.
otwory na pieczywo
dźwignia
3.
4.
regulacja opiekania
tacka na okruszki
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
Ustaw stopień opiekania na maksimum (świecą się wszystkie lampki kontrolne opiekania). Uruchomić
puste urządzenie bez pieczywa, elementy grzejne muszą się wygrzać. Może wystąpić lekki zapach
„spalenizny”. Nie stanowi to żadnego zagrożenia. Upewnij się, że pomieszczenie jest dobrze przewietrzane.
31
instrukcja
Instrukcję należy przeczytać, zachować, przekazać kolejnemu użytkownikowi, jeśli odstępujemy
urządzenie innej osobie. Wyjmij z opakowania przed użyciem.
OPIEKANIE PIECZYWA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
•
Ustaw toster prosto na stabilnej, suchej płaskiej i termoodpornej powierzchni.
Włóż wtyczkę do gniazdka sieciowego.
Ustaw regulację opiekania na żądany stopień (1=jasny, 6=ciemny).
Włóż pieczywo do otworu (grubość maksymalna kromki 25 mm).
Wciśnij dźwignię opiekania do końca. Dźwignia nie dojdzie do końca, jeżeli toster nie jest podłączony
do zasilania energią .
Kiedy cykl opiekania się skończy, tosty wyskoczą do góry
Aby zatrzymać opiekanie, naciśnij przycisk 5.
Aby usunąć drobne kawałki, można podnieść dźwignię.
PIECZYWO ZAMROŻONE
1.
2.
Ustaw regulację opiekania w żądanym położeniu, umieść zamrożone pieczywo w tosterze, opuść
dźwignię i naciśnij f.
Zapali się lampka f, czas opiekania zostanie automatycznie skorygowany, aby otrzymać taki sam
stopień opiekania, jak dla chleba nie zamrożonego.
KONSERWACJA I OBSŁUGA
1.
2.
Wyjmij wtyczkę z gniazdka i ostudź urządzenie.
Powierzchnie zewnętrzne czyść jedynie za pomocą miękkiej, wilgotnej szmatki.
W
OCHRONA ŚRODOWISKA
Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania, gdyż znajdujące się w urządzeniu
niebezpieczne składniki elektryczne i elektroniczne mogą być zagrożeniem dla środowiska. Nie wyrzucaj
wraz z odpadami komunalnymi.
32
VAŽNE SIGURNOSNE MJERE
Poštujte osnovne sigurnosne mjere, uključujući slijedeće:
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na više i osobe smanjenih
tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom
i znanjem ako su pod nadzorom ili rade po uputama, te razumiju uključene
opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju vršiti
djeca ako nisu starija od 8 godina i moraju biti pod nadzorom. Držite uređaj i
kabel van dosega djece mlađe od 8 godina.
Nemojte priključivati uređaj putem tajmera ili sustava za daljinsko upravljanje.
Kruh može da pregori. Nemojte koristiti uređaj blizu ili ispod zavjesa ili drugih
zapaljivih materijala i nadgledajte ga dok je vruć.
h Površine uređaja će postati vruće.
Izvadite i ispraznite ladicu za mrvice.
Očistite je vlažnom krpom, osušite i vratite u toster.
Ako je kabel oštećen, radi izbjegavanja opasnosti, mora ga zamijeniti proizvođač,
ovlašteni servis ili osoba slične stručnosti.
b Nemojte uranjati uređaj u tekućinu; nemojte ga rabiti u kupaonici, blizu vode
ili na otvorenom prostoru.
•
•
•
•
•
•
Ako koristite jedan prorez za tostiranje, nemojte dopustiti da bilo što upadne u drugi prorez, jer kad
se spusti ručica, oba proreza su aktivna.
Ako se kruh zaglavi u tosteru, iskopčajte uređaj iz utičnice, ostavite da se ohladi i pažljivo uklonite
kruh.
Nemojte stavljati kruh premazan maslacem ili sličnim sastojcima, koji mogu izazvati požar.
Nemojte koristiti raskomadane, savijene ili deformirane kriške kruha.
Nemojte koristiti uređaj u bilo koje druge svrhe osim onih opisanih u ovim uputama.
Nemojte koristiti uređaj ako je oštećen ili neispravan.
ISKLJUČIVO ZA KUĆNU UPORABU
CRTEŽI
1.
2.
prorezi za tostiranje
ručica
3.
4.
regulator pečenja
ladica za mrvice
PRIJE PRVE UPORABE
Postavite pečenje na maksimalnu razinu (6). Vršite ovaj ciklus pečenja bez kruha, kako biste pripremili nove
grijaće elemente na rad. Može se osjetiti neprijatan miris, ali to je normalno. Osigurajte dobru ventilaciju
prostorije.
TOSTIRANJE KRUHA
1.
2.
3.
Postavite toster na čvrstu, ravnu površinu, otpornu na toplinu.
Stavite utikač u utičnicu.
Okrenite regulator pečenja na željenu jačinu (1 = svijetlo pečenje, 6 = tamno pečenje).
33
upute
Pročitajte upute, držite ih na sigurnom mjestu, proslijedite ih ako dajete uređaj. Uklonite cijelo pakiranje
prije uporabe.
4.
5.
6.
7.
•
Stavite kruh u proreze za tostiranje (maksimalna debljina kruha 25 mm).
Pritisnite ručicu prema dolje.b Ručica će ostati u donjem položaju samo ako je toster spojen na
električnu mrežu.
Po završetku, tost će biti izbačen iz proreza.
Ako želite da zaustavite tostiranje, pritisnite tipku 5.
Možete podići ručicu još više, kako biste uklonili male komade.
ZAMRZNUTI KRUH
1.
2.
Ostavite regulator pečenja na vašoj omiljenoj jačini, stavite zamrznuti kruh u prorez, spustite ručicu i
pritisnite tipku f.
Upalit će se indikatorsko svjetlo f i vrijeme tostiranja bit će automatski podešeno kako biste dobili
istu razinu pečenja kao i kod nezamrznutog kruha.
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
1.
2.
Izvucite utikač iz utičnice i ostavite uređaj da se ohladi.
Obrišite spoljašnje površine vlažnom krpom.
ZAŠTITA OKOLIŠA
W
Da bi se izbjegle štetne posljedice na okoliš i zdravlje zbog opasnih supstanci u električnim i
elektronskim proizvodima, svi uređaji obilježeni ovim simbolom ne smiju se zbrinjavati kao nerazvrstani
komunalni otpad, već se moraju prikupiti, ponovno koristiti ili reciklirati.
34
POMEMBNA VAROVALA
Sledite osnovnim varnostnim ukrepom, vključno z:
To napravo smejo uporabljati otroci, stari najmanj 8 let, in osebe z zmanjšanimi
fizičnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in
znanjem, če so pri tem pod nadzorom/dobijo navodila in razumejo s tem
povezana tveganja. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Otroci ne smejo čistiti in
vzdrževati naprave, če niso starejši od 8 let ter pod nadzorom. Napravo in kabel
varujte pred dosegom otrok, mlajših od 8 let.
Te naprave ne smete priključite na časovnik ali sistem za daljinsko upravljanje.
Kruh lahko zagori. Naprave ne uporabljajte v bližini ali pod zavesami ali drugimi
vnetljivimi materiali in jo opazujte, dokler je vroča.
h Površine naprave se segrejejo.
Odstranite in izpraznite pladenj za drobtine.
Obrišite ga z vlažno krpo, potem pa ga znova vstavite v opekač.
Če je kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov servisni
zastopnik ali kdo s podobnimi pooblastili, da se prepreči tveganje.
b Naprave ne postavljajte v tekočino, ne uporabljajte je v kopalnici, v bližini vode
ali na prostem.
•
•
•
•
•
•
Kadar uporabljate le eno odprtino opekača, v drugo ne vstavljajte ničesar, ker se ob spuščanju vzvoda
vseeno segreje.
Če se kruh zatakne, opekač odklopite, počakajte, da se ohladi, in previdno odstranite kruh.
Ne pecite namazanih stvari, saj se lahko vnamejo.
Ne uporabljajte strganega, ukrivljenega ali deformiranega kruha, saj se lahko zatakne v opekaču.
Naprave ne uporabljajte za nič drugega kot za namene, ki so opisani v teh navodilih.
Naprave ne upravljajte, če je poškodovana ali če ne deluje pravilno.
SAMO ZA GOSPODINJSKO UPORABO
RISBE
1.
2.
odprtine opekača
ročica
3.
4.
nastavitev zapečenosti
pladenj za drobtine
PRED PRVO UPORABO
Stopnjo zapečenosti nastavite na največjo vrednost (vse lučke za stopnjo zapečenosti svetijo). Napravo
pustite obratovati prazno, da utečete nove grelnike. Pri tem se lahko pojavi neprijeten vonj, vendar naj vas
to ne skrbi. Poskrbite, da je soba dobro prezračena.
POPEČENJE KRUHA
1.
2.
3.
4.
Opekač postavite pokonci na stabilno vodoravno površino, ki je odporna proti vročini.
Vtič vstavite v električno vtičnico.
Nastavite želeno stopnjo zapečenosti (1 = svetlo, 6 = temno).
Kruh postavite v odprtino opekača (največja debelina je 25 mm).
35
navodila
Preberite navodila, jih shranite na varnem in jih predajte skupaj z napravo, če jo posredujete naprej. Pred
uporabo odstranite vso embalažo.
5.
6.
7.
•
Vzvod potisnite do konca navzdol. Vzvod se ne zatakne, če opekač ni priključen na električno energijo.
Ko je popečen kruh končan, izskoči.
Za ustavitev pečenja pritisnite gumb 5.
Ročico lahko dvignete še bolj, da odstranite male predmete.
ZAMRZNJEN KRUH
1.
2.
Nastavitev zapečenosti pustite na najljubši stopnji, vstavite zamrznjen kruh, potisnite vzvod navzdol
in se dotaknite gumba f.
Zasveti lučka f, čas popečenja pa se samodejno spremeni tako, da bo kruh zapečen enako, kot če ne
bi bil zamrznjen.
NEGA IN VZDRŽEVANJE
1.
2.
Odklopite napravo in pustite, da se ohladi.
Zunanje površine obrišite z vlažno krpo.
ZAŠČITA OKOLJA
W
V izogib onesnaževanju okolja in ogrožanju zdravja zaradi nevarnih snovi v električnih ter
elektronskih napravah, naprave s to oznako ni dovoljeno zavreči med nesortirane odpadke. Namesto tega
jih je treba oddati na zbirno mesto, znova uporabiti ali reciklirati.
36
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Τηρείτε τα βασικά μέτρα ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:
Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των 8
ετών και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή
άτομα που δεν διαθέτουν επαρκή εμπειρία ή γνώση, υπό την προϋπόθεση ότι θα
βρίσκονται υπό επίβλεψη ή θα λάβουν σχετικές οδηγίες και κατανοούν τους
κινδύνους που ενέχει η χρήση της συσκευής. Τα παιδιά δεν πρέπει να
χρησιμοποιούν τη συσκευή ως παιχνίδι. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από
χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά, εκτός κι αν είναι άνω των 8
ετών και βρίσκονται υπό επίβλεψη. Να διατηρείτε τη συσκευή και το καλώδιο
μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.
Μη συνδέετε τη συσκευή με χρονοδιακόπτη ή σύστημα τηλεχειρισμού.
Το ψωμί ενδέχεται να καεί. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά ή κάτω από
κουρτίνες ή άλλα εύφλεκτα υλικά και παρακολουθείτε τη όσο είναι ακόμα θερμή.
h Οι επιφάνειες της συσκευής θερμαίνονται υπερβολικά.
Αφαιρέστε και αδειάστε το δίσκο για ψίχουλα.
Σκουπίστε το με υγρό πανί, στεγνώστε το και στη συνέχεια επανατοποθετήστε το
στη φρυγανιέρα.
Εάν το καλώδιο είναι φθαρμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή,
τον αντιπρόσωπό του ή κάποιο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο προς αποφυγή
κινδύνων.
b Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε υγρό, μην τη χρησιμοποιείτε στο μπάνιο,
κοντά σε νερό ή σε εξωτερικό χώρο.
•
•
•
•
•
•
Όταν χρησιμοποιείτε μία σχισμή φρυγανίσματος, μην αφήνετε τίποτα να εισέλθει στην άλλη σχισμή,
διότι και οι δύο σχισμές θα είναι ενεργές όταν χαμηλώσει ο μοχλός.
Εάν το ψωμί σφηνώσει αποσυνδέστε τη φρυγανιέρα από την πρίζα, αφήστε την να κρυώσει και
απομακρύνετε προσεκτικά το ψωμί.
Μη φρυγανίζετε βουτυρωμένα αντικείμενα, μπορεί να πιάσουν φωτιά.
Μη χρησιμοποιείτε κομμένο, καμπυλωμένο ή παραμορφωμένο ψωμί, μπορεί να σφηνώσει στη
φρυγανιέρα.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οποιονδήποτε σκοπό πέραν αυτού που περιγράφεται στις
παρούσες οδηγίες.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν είναι φθαρμένη ή παρουσιάζει δυσλειτουργίες.
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΆ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΉ ΧΡΉΣΗ
ΣΧΈΔΙΑ
1.
2.
σχισμές φρυγανίσματος
μοχλός
3.
4.
37
επίπεδο φρυγανίσματος
δίσκος για ψίχουλα
οδηγίες
Διαβάστε τις οδηγίες, φυλάξτε τις σε ασφαλές μέρος και σε περίπτωση που δώσετε τη συσκευή σε άλλον
χρήστη, δώστε μαζί και τις οδηγίες. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας πριν από τη χρήση.
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ
Ρυθμίστε το επίπεδο φρυγανίσματος στο μέγιστο (με όλες τις λυχνίες επιπέδου φρυγανίσματος αναμμένες).
Αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει κενή ώστε να "στρώσουν" τα νέα στοιχεία. Μπορεί να υπάρξει κάποια
μυρωδιά, αλλά δεν είναι κάτι ανησυχητικό. Βεβαιωθείτε ότι το δωμάτιο αερίζεται καλά.
ΦΡΥΓΑΝΙΣΜΑ ΨΩΜΙΟΥ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
•
Τοποθετήστε τη φρυγανιέρα όρθια σε σταθερή, πυράντοχη επιφάνεια.
Συνδέστε το φις με την πρίζα ρεύματος.
Ρυθμίστε το επίπεδο φρυγανίσματος στην απαιτούμενη θέση (1 = ελαφρύ ψήσιμο, 6 = μέγιστο
ψήσιμο).
Τοποθετήστε ψωμί στη σχισμή φρυγανίσματος (μέγιστο πάχος 25 mm).
Πιέστε πλήρως κάτω το μοχλό. Εάν η φρυγανιέρα δεν είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα, δεν πρόκειται να
κλειδώσει κάτω.
Όταν ολοκληρωθεί το φρυγάνισμα, το ψωμί θα ανέβει προς τα πάνω.
Για να διακόψετε το φρυγάνισμα, πατήστε το κουμπί 5.
Μπορείτε να σηκώσετε κι άλλο τον μοχλό, για να αφαιρέσετε μικρά αντικείμενα.
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΨΩΜΙ
1.
2.
Αφήστε το επίπεδο φρυγανίσματος στην αγαπημένη σας ρύθμιση, εισαγάγετε το κατεψυγμένο ψωμί,
κατεβάστε το μοχλό και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί f.
Η λυχνία f ανάβει και ο χρόνος φρυγανίσματος αλλάζει αυτομάτως ώστε να έχετε το ίδιο επίπεδο
φρυγανίσματος όπως και με το νωπό ψωμί.
ΦΡΟΝΤIΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤHΡΗΣΗ
1.
2.
Βγάλτε το βύσμα της συσκευής από την πρίζα και αφήστε την να κρυώσει.
Σκουπίστε τις εξωτερικές επιφάνειες με ένα υγρό πανί.
W
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Προς αποφυγή περιβαλλοντικών προβλημάτων και προβλημάτων υγείας λόγω επικίνδυνων ουσιών
από ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, οι συσκευές με αυτό το σύμβολο δεν θα πρέπει να
απορρίπτονται με τα λοιπά οικιακά απορρίμματα, αλλά να ανακτώνται, να επαναχρησιμοποιούνται ή να
ανακυκλώνονται.
38
FONTOS ÓVINTÉZKEDÉSEK
Kövesse az alábbi alapvető biztonsági óvintézkedéseket:
Az eszközt 8 éves (vagy idősebb) gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy
mentális képességekkel rendelkező vagy tapasztalatlan személyek csak felügyelet
alatt/mások utasításainak megfelelően és csak akkor használhatják, ha tisztában
vannak a használatból eredő kockázatokkal. Gyermekek nem játszhatnak az
eszközzel. A készülék tisztítását és karbantartását gyermekek csak felügyelet alatt
és csak akkor végezhetik, ha 8 évesnél idősebbek. Tartsa az eszközt és a kábelt 8
éven aluli gyermekektől elzárva.
Ne csatlakoztassa a készüléket időzítő kapcsolóhoz vagy távvezérlésű
rendszerhez.
A kenyér megéghet. Ne használja a készüléket függönyök vagy más gyúlékony
anyag alatt vagy közelében, és tartsa szemmel, amikor forró.
h A készülék felületei felforrósodnak.
Vegye le és ürítse ki a morzsa tálcát.
Egy nedves ronggyal törölje le, szárítsa meg, azután tegye vissza a pirítóba.
Ha a kábel megrongálódott, ki kell cseréltetni a gyártóval, egy szerviz
munkatársával vagy egy hasonlóan szakképzett személlyel, hogy elkerülje a
veszélyeket.
b Ne tegye a készüléket folyadékba, ne használja fürdőszobában, víz közelében
vagy a szabadban.
•
•
•
•
•
•
Ha csak egy pirító nyílást használ, ügyeljen arra, hogy semmi se essen bele a másik nyílásba, mivel
mindkét nyílás aktív, amikor a kart leengedi.
Ha a kenyér beszorul, húzza ki a konnektorból a pirítót, hagyja lehűlni, majd óvatosan vegye ki a
kenyeret.
Ne pirítson vajazott dolgokat, mert meggyulladhatnak.
Ne használjon szakadt, összecsavarodott vagy deformálódott kenyeret, ami beleszorulhat a pirítóba.
A készüléket az utasításokban leírtakon kívül más célra ne használja.
Ne működtesse a készüléket, ha az megrongálódott vagy hibásan működik.
CSAK HÁZTARTÁSI HASZNÁLATRA
RAJZOK
1.
2.
pirító nyílások
kar
3.
4.
pirítás-szabályozó
morzsa tálca
AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT
Állítsa be a maximális pirító fokozatot (6). Működtesse üresen a készüléket, hogy az új alkatrészeket
bejárassa. Lehet, hogy egy kis szagot érez, de emiatt nem kell aggódnia. Gondoskodjon a helyiség
megfelelő szellőzéséről.
39
utasítások
A használati utasítást olvassa el és őrizze meg; és adja tovább a készülékkel együtt, ha azt továbbadja.
Használat előtt teljes egészében távolítsa el a csomagolást.
KENYÉRPIRÍTÁS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
•
Állítsa a kenyérpirítót egy szilárd, sík, hőálló felületre.
Tegye be a dugót a csatlakozó aljzatba.
Fordítsa a pirítás-szabályozót a megfelelő fokozatra (1 = világos, 6 = sötét).
Tegye be a (maximum 25 mm vastag) kenyeret a pirító nyílásba.
Nyomja le teljesen a kart. Csak akkor záródik le, ha a pirítóst áram alá helyezték.
Amikor kész, a pirítós felemelkedik.
Nyomja meg a 5 gombot a pirítás leállításához.
Tovább emelheti a kart a kis elemek eltávolításához
FAGYASZTOTT KENYÉR
1.
2.
Hagyja a pirítás szabályozót a kedvenc fokozatán, tegye be a fagyasztott kenyeret, engedje le a kart,
azután érintse meg a f-t.
A f fény kigyullad, és a pirítási idő automatikusan módosul, hogy ugyanolyan fokú pirítást érjen el,
mint a nem fagyasztott kenyér esetében.
ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS
1.
2.
Húzza ki a készüléket a konnektorból és hagyja kihűlni.
Tisztítsa meg a külső felületeket egy nedves ronggyal.
W
KÖRNYEZETVÉDELEM
Hogy elkerülje az elektromos és elektronikus termékekben levő veszélyes anyagok által okozott
környezeti és egészségügyi problémákat, az ilyen jellel jelölt készülékeket nem szabad a szét nem
válogatott városi szemétbe tenni, hanem össze kell gyűjteni, újra fel kell dolgozni és újra kell hasznosítani.
40
A ÖNEMLİ GÜVENLİK KURALLARI
Aşağıdakiler dahil, tüm temel güvenlik önlemlerini izleyin:
Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve yetersiz fiziksel, duyumsal veya zihinsel
kapasitelere sahip veya deneyim ve bilgisi bulunmayan kişiler tarafından, sadece
denetim/talimat altında olmaları ve içerilen tehlikeleri anlamaları kaydıyla
kullanılabilir. Çocuklar cihazla oyun oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı
işlemleri, 8 yaşın üzerinde ve denetim altında olmadıkları taktirde, çocuklar
tarafından gerçekleştirilmemelidir. Cihazı ve kablosunu 8 yaşın altındaki
çocuklardan uzak tutun.
Cihazın bağlantılarını, bir zamanlayıcı veya uzaktan kumanda sistemi üzerinden
kurmayın.
Ekmeğiniz herhangi bir nedenle alev alabilir. Cihazı, perde veya diğer yanabilir
materyallerin yakınında veya altında kullanmayın ve cihaz sıcak durumda iken
kontrol altında tutun.
h Cihazın yüzeyleri çok ısınabilir.
Kırıntı tepsisini çıkarın ve boşaltın.
Tepsiyi nemli bir bezle silin, kurulayın ve cihaz içindeki yerine takın.
Hasarlı elektrik kabloları, güvenlik açısından sadece üretici, üreticinin yetkili
servisleri veya benzer niteliklere sahip kişiler tarafından değiştirilmelidir.
b Cihazı sıvıya daldırmayın; banyoda, su yakınında veya dış mekanlarda
kullanmayın.
•
•
•
•
•
•
Çalıştırma kolu aşağı bastırıldığında her iki kızartma bölmesi de “aktif” hale geçeceğinden, tek bir
kızartma bölmesini kullanırken diğer bölmeye bir şey girmemesine dikkat edin.
Ekmek sıkıştığı takdirde, ekmek kızartma makinesinin fişini prizden çekin, soğumasını bekleyin ve
ekmeği dikkatle çıkarın.
Üzerine yağ, reçel, bal, vb. gıda maddeleri sürülmüş ekmekleri kızartmayın, alev alabilirler.
Bölünmüş, kıvrılmış veya şekli bozulmuş ekmek parçalarını kullanmayın, cihazın içinde sıkışabilirler.
Cihazı, bu talimatlarda belirtilenler dışında bir amaçla kullanmayın.
Hasarlı veya arızalı cihazları çalıştırmayın.
SADECE EV IÇI KULLANIM
ÇIZIMLER
1.
2.
kızartma bölmeleri
çalıştırma kolu
3.
4.
kızartma kontrolü
kırıntı tepsisi
İLK KULLANIMDAN ÖNCE
Kızartma seviyesini maksimuma ayarlayın (6). Parçalarını dayanıklı kılmak için cihazı ilk olarak içi boş
durumda çalıştırın. İlk çalıştırmada biraz koku olabilir, endişelenmeyin. Cihazın çalıştırıldığı alanı iyice
havalandırın.
41
talimatlar
Talimatları okuyun, güvenli bir yerde saklayın, cihazın el değiştirmesi halinde cihazla birlikte aktarın.
Kullanmadan önce cihazın tüm ambalajını çıkarın.
EKMEK KIZARTMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
•
Ekmek kızartma makinesini sağlam, düz, ısı geçirmez bir zemin üzerine, dik konumda oturtun.
Cihazın fişini, elektrik prizine takın.
Kızartma kumandasını istediğiniz ayara getirin (1 = hafif, 6 = kuvvetli).
Ekmeği, kızartma bölmesine yerleştirin (maksimum kalınlık 25 mm).
Çalıştırma kolunu aşağıya doğru bastırın. Cihaz elektriğe bağlı olmadığı sürece kol, aşağı konumda
kilitlenmeyecektir.
Ekmek, kızardığında yukarı çıkacaktır.
Kızartmayı durdurmak için 5 düğmesine basın.
Küçük parçaları almak için, çalıştırma kolunu daha da yukarı kaldırabilirsiniz.
DONDURULMUŞ EKMEKLER
1.
2.
Kızartma kumandasını istediğiniz ayarda bırakın, donmuş ekmeği bölmeye yerleştirin, çalıştırma
kolunu aşağıya doğru bastırın, ardından f düğmesine dokunun.
f lambası yanacak ve kızartma süresi, dondurulmamış ekmekle aynı kızartma düzeyini sağlamak
üzere otomatik olarak değişecektir.
TEMİZLİK VE BAKIM
1.
2.
Cihazın fişini prizden çekin ve soğumaya bırakın.
Cihazın dış yüzeyini nemli bir bezle silin.
W
ÇEVRE KORUMA
Elektrikli ve elektronik cihazlardaki tehlikeli maddelerin neden olduğu çevre ve sağlık sorunlarını
önlemek amacıyla bu simge ile işaretlenen cihazlar, genel atık konteynerlerine değil, geri dönüşüm
konteynerlerine bırakılmalıdır.
Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır
Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar :
Ürünü düşürmeyiniz
Darbelere maruz kalmamasını sağlayınız
Cihazı nakliye sırasında orijinal ambalajında taşıyınız.
42
PREVEDERI IMPORTANTE DE SIGURANŢĂ
Respectaţi măsurile de siguranţă de bază, inclusiv:
Aparatul poate fi folosit de copii în vârstă de 8 ani sau mai mari și de către
persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de
experiență și cunoștințe dacă sunt supravegheați/instruiți și înțeleg pericolele la
care se supun. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și utilizarea de
către utilizator nu trebuie efectuate de copii decât dacă aceștia au peste 8 ani și
sunt supravegheați. Nu lăsați aparatul și cablul la îndemâna copiilor sub 8 ani.
Nu conectaţi aparatul prin intermediul unui sistem cu temporizator sau cu
comandă de la distanţă.
Este posibil ca pâinea să se ardă. Nu folosiţi aparatul lângă sau sub perdele sau
alte materiale combustibile şi aveţi grijă cât timp prăjitorul este fierbinte.
h Suprafețele aparatului se vor încinge.
Scoateţi şi goliţi tava pentru firmituri.
Ştergeţi cu o cârpă umedă, uscaţi, apoi reaşezaţi-o în prăjitor.
În cazul în care cablul este deteriorat, trebuie înlocuit de către fabricant, agentul
de service sau orice altă persoană calificată, pentru a evita accidentele.
b Nu puneţi aparatul în lichid, nu îl folosiţi în baie, lângă apă sau afară.
•
•
•
•
•
•
Când folosiți o singură fantă pentru prăjire, nu lăsați nimic să intre în cealaltă fantă, deoarece ambele
fante vor funcționa atunci când veți coborî mânerul.
Dacă pâinea rămâne blocată, scoateţi prăjitorul din pâine, lăsaţi-l să se răcească şi scoateţi pâinea.
Nu prăjiţi felii unse cu unt, pot lua foc.
Nu folosiţi pâine ruptă, ondulată sau tăiată greşit, puteţi bloca prăjitorul.
Nu folosiţi aparatul în niciun alt scop decât cel descris în aceste instrucţiuni.
Nu operaţi aparatul dacă este stricat sau nu funcţionează corect.
EXCLUSIV PENTRU UZ CASNIC
SCHIŢĂ
1.
2.
fante pentru prăjire
levier
3.
4.
comandă de prăjire
tavă pentru firmituri
ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE
Reglaţi nivelul de prăjire la maxim (6) Operaţi aparatul gol, pentru a încălzi noile elemente. S-ar putea să
miroasă puţin, însă nu vă îngrijoraţi. Asiguraţi-vă că începerea este bine ventilată.
PRĂJIREA PÂINII
1.
2.
3.
4.
5.
Aşezaţi prăjitorul de pâine pe verticală, pe o suprafaţă stabilă, nivelată, termorezistentă.
Băgaţi întrerupătorul în priză.
Comutați butonul de comandă de prăjire la nivelul necesar (1 = mic, 6 = mare).
Puneţi pâinea în fanta pentru prăjire (grosime maximă 25mm).
Apăsaţi în jos complet mânerul. Nu se va bloca decât dacă prăjitorul este conectat la o sursă de curent.
43
instrucţiuni
Citiți instrucțiunile, păstrați-le într-un loc sigur; dacă daţi aparatul altcuiva, nu uitaţi să daţi şi instrucţiunile.
Îndepărtați toate ambalajele înainte de folosire.
6.
7.
•
Când este gata, pâinea va ieși.
Pentru a opri prăjirea, apăsaţi butonul 5.
Puteți ridica levierul mai mult, pentru a scoate feliile mai mici.
PÂINE CONGELATĂ
1.
2.
Настройте бутона за избор на степента на препичане на желаното ниво, поставете замразената
филия, спуснете ръчката и докоснете f.
Lumina f se va aprinde, iar timpul de prăjire se va modifica automat pentru a oferi acelaşi nivel de
prăjire pe care îl obţineţi cu pâinea necongelată.
ÎNGRIJIRE ŞI ÎNTREŢINERE
1.
2.
Scoateţi aparatul din priză şi lăsaţi-l să se răcească.
Ştergeţi suprafeţele exterioare cu o cârpă umedă.
W
PROTEJAREA MEDIULUI
Pentru a evita probleme de mediu şi sănătate cauzate substanţele periculoase din aparatele electrice
şi electronice, aparatele marcate cu acest simbol nu trebuie aruncate direct la gunoi, ci trebuie recuperate,
refolosite sau reciclate.
44
ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ
Следвайте основните мерки за безопасност, включително:
Този уред може да се използва от деца над 8-годишна възраст, както и от хора
с ограничени физически, сетивни или умствени способности, или липса на
опит и познания, ако са наглеждани/инструктирани и разбират опасностите.
С уреда не трябва да играят деца. Почистването и поддръжката не трябва да
се извършват от деца, освен ако те не са над 8-годишна възраст и някой ги
наглежда. Пазете уреда и кабела от деца под 8-годишна възраст.
Не свързвайте уреда чрез таймер или система за дистанционно управление.
Хлябът може да се запали. Затова не използвайте уреда в близост до или под
завеси или други запалими материали и не го оставяйте без наблюдение,
докато е горещ.
h Повърхността на уреда ще се нагорещи.
Извадете и изпразнете тавичката за трохи.
Почистете я с влажна кърпа, подсушете я и отново я поставете в тостера.
Ако кабелът е повреден, той трябва да се подмени от производителя, негов
представител за сервизно обслужване или друго квалифицирано за тази цел
лице, за да се избегне всякакъв риск.
b Не поставяйте уреда в течност, не го използвайте в баня, в близост до
вода или на открито.
•
•
•
•
•
•
Когато използвате единия процеп на тостера, внимавайте в другия да не попадне нищо, тъй
като и двата процепа ще бъдат “под напрежение” след спускане на ръчката.
Ако хлябът заседне в уреда, изключете уреда, оставете го да се охлади и внимателно извадете
хляба.
Не препичайте продукти, намазани с масло - те могат да се запалят.
Не използвайте надробени, извити филии или такива с неправилна форма, тъй като те могат да
заседнат в тостера.
Не използвайте уреда за други цели, освен тези, описани в настоящите инструкции.
Не използвайте уреда, ако е повреден или не работи изрядно.
САМО ЗА ДОМАШНА УПОТРЕБА
ИЛЮСТРАЦИИ
1.
2.
процепи на тостер
ръчка
3.
4.
бутон за избор на степента на препичане
тавичка за трохи
ПРЕДИ ПЪРВОНАЧАЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ
Задайте максимална степен на препичане (6). Задействайте уреда празен, за да обработите новите
нагреватели. Това може да предизвика миризма, но тя не трябва да Ви безпокои. Уверете се, че
помещението е добре вентилирано.
45
инструкции (Български)
Прочетете инструкциите, запазете ги и ги предавайте, ако предавате и уреда. Отстранете всички
опаковки преди употреба.
ПРЕПИЧАНЕ НА ХЛЯБ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
•
Разположете тостера в изправено положение на твърда, равна, топлоустойчива повърхност.
Включете щепсела в захранващия контакт.
Настройте бутона за избор на степента на препичане на необходимото ниво (1 = слабо, 6 =
силно).
Поставете филията в процепа на тостера (максимална дебелина 25 mm).
Натиснете ръчката надолу до крайна степен. Тя ще се застопори в долна позиция, само ако
тостерът е включен в електрическата мрежа.
Когато е готова, препечената филийка ще изскочи.
За да прекъснете препичането, натиснете бутон 5.
Можете да повдигнете ръчката още, за да премахнете малките елементи.
ЗАМРАЗЕН ХЛЯБ
1.
2.
Настройте бутона за препичане на желаното ниво, поставете замразената филия, спуснете
ръчката и докоснете f.
Лампичката f ще светне и времето за препичане автоматично ще се промени, за да се получи
същата степен на препичане, както с незамразен хляб.
ГРИЖИ И ПОДДРЪЖКА
1.
2.
Изключете уреда от контакта и го оставете да изстине.
Почистете външните повърхности с влажна кърпа.
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
W
За да се избегнат екологични и здравни проблеми поради наличие на опасни субстанции в
електрическите и електронни стоки, уредите, обозначени с този символ, не трябва да се изхвърлят
заедно с несортирани общински отпадъци, а следва да се върнат обратно, да се използват отново
или рециклират.
46
‫تعليمات االستخدام‬
‫اقرأ التعليمات واحفظها في مكان آمن‪ .‬في حالة اهداء الجهاز لشخص آخر ارفق معه التعليمات‪ .‬يجب ازالة جميع األغلفة قبل‬
‫االستعمال‪.‬‬
‫اجراءات أمان ضرورية‬
‫يجب اتخاذ اجراءات األمان األساسية التالية‪:‬‬
‫يمكن استخدام هذا الجهاز بواسطة األطفال الذين تتراوح أعمارهم من ‪ 8‬سنوات فما فوق‬
‫واألشخاص ذوي القدرات الجسمانية أو الحسية أو العقلية المنخفضة أو عديمي الخبرة والمعرفة‬
‫إذا تم اإلشراف عليهم‪/‬تعليمهم ويفهمون المخاطر المعنية‪.‬‬
‫يجب إال يعبث األطفال بالجهاز‪.‬‬
‫يجب عدم قيام األطفال بالتنظيف والصيانة إال إذا كانوا أكبر من ‪ 8‬سنوات مع اإلشراف عليهم‪.‬‬
‫اجعل الجهاز والكبالت بعيدا عن متناول األطفال دون سن ‪ 8‬سنوات‪.‬‬
‫ال تقم بتوصيل الجهاز عبر جهاز توقيت أو نظام تحكم عن بعد‪.‬‬
‫يمكن للخبز أن يحترق‪ .‬ال تضع الجهاز تحت أو قريبا من الستائر أو أية مواد قابلة لالشتعال‬
‫وراقبه ما دام ساخنا‪.‬‬
‫‪ h‬سوف تصبح أسطح الجهاز ساخنة‪.‬‬
‫أخرج صينية الفتات وأفرغ محتوياتها‪.‬‬
‫نظفها بقطعة قماش رطبة وجففها وأعدها إلى مكانها في المحمّص‪.‬‬
‫إذا كان السلك متضررا فاطلب استبداله في الشركة المصنعة في مكتبها للبيع أو عن طريق مهنيّ‬
‫محترف‪ ،‬لمنع أي حادث ممكن‪.‬‬
‫مهنيّ محترف‪ ،‬لمنع أي حادث ممكن‪.‬‬
‫‪ b‬ال تغمر الجهاز في أي سائل‪ .‬ال تستخدمه في الحمّام أو قرب الماء أو في الخارج‪.‬‬
‫•في حالة استعصاء اخراج الخبز‪ ،‬افصل الجهاز عن التيار واتركه يبرد‪ ،‬ثم أخرج الخبز بحذر‪ .‬ال تستخدم مادة حادّة حيث‬
‫يمكنها أن تضر األجزاء‪.‬‬
‫•ال تدهن الخبز بالزبدة قبل تحميصه‪ ،‬إذ يمكن أن تشتعل النار‪.‬‬
‫•ال تستخدم الخبز المكسّر إذ يمكن استعصاؤه على االخراج‪.‬‬
‫•ال تستخدم الجهاز ألغراض غير مقررة في التعليمات‪.‬‬
‫•ال تستخدم الجهاز إذا كان تالفا أو ال يعمل بصورة صحيحة‪.‬‬
‫الرسومات‬
‫لالستعمال المنزلي فقط‬
‫‪3 .3‬مستوى التحميص‬
‫‪4 .4‬صينية الفتات‬
‫‪1 .1‬فتحات التحميص‬
‫‪2 .2‬ذراع‬
‫قبل االستعمال للمرة األولى‬
‫‪1 .1‬ضع مستوى المحمّص في الح ّد األعلى (‪)6‬‬
‫‪2 .2‬ش ّغل الجهاز فارغا لكي تصبح جميع األجزاء الجديدة فاعلة‪.‬‬
‫‪3 .3‬يؤدي هذا األمر إلى خروج رائحة قوية‪ ،‬ولكن ال تقلق‪ .‬تأكد فقط من أن الغرفة فيها تهوية جيدة‪.‬‬
‫تحميص الخبز‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪1‬أوصل قابس الجهاز بالتيار الكهربائي‪.‬‬
‫‪2‬دُر عجلة المستوى للمحمّص إلى الح ّد المطلوب (‪ = 1‬تحميص قليل‪ = 6 ،‬تحميص كثير)‬
‫‪3‬أدخل الخبز في الفتحات (السمك األقصى ‪ 25‬ملم)‪.‬‬
‫‪4‬أنزل العتلة تماما‪ .‬إذا كان الجهاز مطفئا‪ ،‬فإن العتلة ال يمكن أن تنزل‪.‬‬
‫‪5‬بعد االنتهاء تعود العتلة إلى موضعها وتنطفئ أجزاء الجهاز‪.‬‬
‫‪47‬‬
‫‪6 .6‬من أجل ايقاف المحمّص‪ ،‬اضغط على زرّ ‪.5‬‬
‫•يمكنك رفع الذراع أكثر إلزالة العناصر الصغيرة‪.‬‬
‫الخبز المج ّمد‬
‫‪7 .7‬اختر مستوى التحميص وأدخل الخبز المجمّد‪ ،‬أنزل العتلة واضغط على زرّ ‪.f‬‬
‫‪8 .8‬تضئ اللمبة ‪ ،f‬ووقت التحميص يتغير بشكل أوتوماتيكي لكي يمنح الخبز المجمّد نفس مستوى تحميص الخبز العادي‪. .‬‬
‫العناية والصيانة‬
‫‪1 .1‬افصل الجهاز واتركه يبرد‪.‬‬
‫‪ّ 2 .2‬‬
‫نظف الجزء الخارجي من الجهاز بقطعة قماش رطبة مع شيْ من الصابون في حالة الضرورة‪.‬‬
‫‪ X‬رمز سلة المهمالت على العجلة‬
‫لتجنب المشاكل البيئية والصحية بسبب المواد الخطرة في المعدات الكهربائية واإللكترونية‪ ،‬يجب عدم التخلص من األجهزة‬
‫المميزة بهذا الرمز مع نفايات البلدية غير المصنفة ولكن استعادتها أو إعادة استخدامها أو إعادة تدويرها‪.‬‬
‫‪T22-5003118‬‬
‫‪23340-56 220-240В~50/60Гц 2450-2900 Вт‬‬
‫‪23340-56 220-240V~50/60Hz 2450-2900Watts‬‬
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising