Braun | $model.subName | Instruction manual | Braun MultiQuick 1 Instruction Manual

Braun MultiQuick 1  Instruction Manual
Multiquick 1
Minipimer 1
Type 4179
www.braunhousehold.com
Hand blender
Deutsch
6
English
8
Français
11
Español
14
Português
16
Italiano
19
Nederlands
22
Dansk
24
Norsk
26
Svenska
28
Suomi
30
Polski
32
Česk
35
Slovensk
37
Magyar
40
Hrvatski
42
Slovenski
44
Türkçe
47
Română (MD)
49
Ελληνικά
52
азаша
54
Русский
57
Українська
60
65
De’Longhi-Braun-Household GmbH
Carl-Ulrich-Straße 4
63263 Neu-Isenburg/Germany
5722112164/03.16 MQ 100 Soup, MQ 100 Dip,
MQ 100 Curry
DE/UK/FR/ES/PT/IT/NL/DK/NO/SE/FI/PL/CZ/SK/
HU/HR/SI/TR/RO/MD/GR/RU/UA/KZ/Arab
A
B
C
D*
* certain models only
4
A
1
2
click!
B
5
• Das Gerät und seine
Anschlussleitung sind von
Kindern fernzuhalten.
• Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht
unbeaufsichtigt durch
Vor dem Gebrauch
Kinder durchgeführt werBitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig und vollden.
ständig, bevor Sie das Gerät in
•
Schalten Sie das Gerät
Betrieb nehmen.
immer aus wenn es unbeaufsichtigt ist und ziehen
Vorsicht
Sie den Netzstecker vor
•
Die Messer sind sehr
dem Zusammenbau, Ausscharf. Behandeln
einandernehmen, Reinigen
Sie die Messer mit größter
oder Aufbewahren.
Vorsicht, um Verletzungen
• Wenn das Anschlusskabel
zu vermeiden.
beschädigt ist, muss die• Dieses Gerät kann von
ses vom Hersteller, dessen
Personen mit reduzierten
Kundendienst oder ähnlich
physischen, sensorischen
qualifiziertem Fachperoder mentalen Fähigkeiten
sonal ersetzt werden, um
oder Mangel an Erfahrung
Gefahr für den Benutzer
und/oder Wissen benutzt
zu vermeiden.
werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des • Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob die Spansicheren Gebrauchs des
nungsangabe auf dem
Gerätes unterwiesen wurGerät mit Ihrer Netzspanden und die daraus resulnung übereinstimmt.
tierenden Gefahren ver• Vorsicht beim Einfüllen von
standen haben.
heißen Flüssigkeiten in die
• Kinder dürfen nicht mit
Küchenmaschine oder den
dem Gerät spielen.
Mixer, da heißer Dampf
• Dieses Gerät darf nicht von
austreten kann.
Kindern benutzt werden.
Deutsch
Unsere Produkte werden hergestellt,
um höchste Ansprüche an Qualität,
Funktionalität und Design zu erfüllen. Wir wünschen Ihnen mit Ihrem
neuen Braun Gerät viel Freude.
6
• Dieses Gerät ist ausschließlich zum Gebrauch
im Haushalt und für haushaltsübliche Mengen konstruiert.
• Keines der Teile darf im
Mikrowellen-Herd verwendet werden.
Gerätebeschreibung
!
"
#
$
Motorteil
Einschalttaste
Pürierstab
Mixbecher
Bitte reinigen Sie alle Teile vor
dem ersten Gebrauch – siehe
Kapitel «Reinigung»
So bedienen Sie Ihren
Braun Stabmixer
Der Pürierstab eignet sich z.B. für
die Zubereitung von Dips, Soßen,
Suppen, Mayonnaise, BabyNahrung sowie zum Mixen von
Getränken und Milchshakes.
1. Motorteil ! auf den Pürierstab #
setzen und drehen, bis es hörbar
einrastet.
2. Stabmixer in das zu verarbeitende
Gut eintauchen und erst dann mit
dem Schalter ‚ einschalten.
Sie können den Stabmixer im Mixbecher $ verwenden, aber auch in
jedem anderen Gefäß. Wenn Sie
beim Kochen direkt im Kochtopf
arbeiten wollen, nehmen Sie den
Topf vom Herd, um den Stabmixer
nicht zu überhitzen.
Rezept-Beispiel: Mayonnaise
200–250 ml Öl
1 Ei (Eigelb und Eiweiß)
1 EL Zitronensaft oder Essig
Salz und Pfeffer nach Geschmack
Zutaten in der genannten Reihenfolge in den Becher geben. Stabmixer senkrecht in den Becher
stellen, einschalten und in dieser
Position halten, bis das Öl emulgiert.
Ohne auszuschalten, den Stabmixer
dann langsam anheben und wieder
senken, bis die Mayonnaise fertig ist.
Vanille-Honig-Pflaumen (als Pfannkuchenfüllung oder -aufstrich)
40 g Trockenpflaumen (halbiert) und
50 g klaren Honig jeweils gekühlt in
den Becher des Zerkleinerers geben
und 5 Sekunden verrühren. Dann
10 ml Wasser (mit Vanillegeschmack)
hinzugeben und 3 weitere Sekunden
rühren.
Verwenden Sie hierfür den
Zerkleinerer-Aufsatz HC (als
optionales Zubehör bei Ihrem Braun
Service Center erhältlich; nicht in
jedem Land verfügbar)
Reinigung
Das Motorteil · nur mit einem feuchten Tuch abwischen. Alle anderen
Teile sind spülmaschinengeeignet.
Allerdings sollten Sie das Messer,
insbesondere nach Verarbeitung
von stark salzhaltigem Gut, möglichst
umgehend abspülen. Vermeiden
Sie auch eine Überdosierung des
Reinigers oder Entkalkers in der
Spülmaschine.
Bei farbstoffreichen Gütern
(z.B. Karotten) können die Kunststoffteile des Gerätes beschlagen
und sich verfärben. Wischen Sie
7
diese Teile vor der Reinigung mit
Speiseöl ab.
Änderungen vorbehalten.
Dieses Gerät darf am Ende
seiner Lebensdauer nicht
mit dem Hausmüll entsorgt
werden. Die Entsorgung kann
über den Braun Kundendienst
oder lokal verfügbare Rückgabeund Sammelsysteme erfolgen.
English
Our products are engineered to
meet the highest standards of
quality, functionality and design.
We hope you thoroughly enjoy your
new Braun appliance.
Before use
Please read the use instructions
carefully and completely before
using the appliance.
Caution
•
The blades are very
sharp! To avoid injuries, please handle blades
with utmost care.
• This appliance can be
used by persons with
reduced physical, sensory
or mental capabilities or
lack of experience and
knowledge if they have
been given supervision or
instruction concerning use
of the appliance in a safe
way and if they understand
the hazards involved.
• Children shall not play with
the appliance.
• This appliance shall not be
used by children.
• Children shall be kept
away from the appliance
and its mains cord.
8
• Cleaning and user maintenance shall not be made
by children without supervision.
• Always unplug or switch off
the appliance when it is left
unattended and before
assembling, disassembling, cleaning and storing.
• If the supply cord is damaged, it must be replaced
by the manufacturer, its
service agent or similarly
qualified persons in order
to avoid a hazard.
• Before plugging into a
socket, check whether
your voltage corresponds
with the voltage printed on
the bottom of the appliance.
• Be careful if hot liquid is
poured into the food processor or blender as it
can be ejected out of the
appliance due to a sudden
steaming.
• This appliance is designed
for household use only
and for processing normal
household quantities.
• Do not use any part in the
microwave.
Description
!
‚
#
$
Motor part
On switch
Blender shaft
Mixing beaker
Please clean all parts before
using for the first time – see
paragraph «Cleaning»
How to operate your
handblender
The hand blender is perfectly suited
for preparing dips, sauces, soups,
mayonnaise and baby food as well
as for mixing drinks and milk shakes.
1. Insert the motor part ! into the
blender shaft # and turn until it
locks.
2. To avoid splashing, insert the
handblender into the vessel first,
only then press switch ‚.
You can operate the handblender in
the mixing beaker $ and just as well
in any other vessel. When blending
directly in the saucepan while cooking,
take the pan from the stove first to
protect your handblender from overheating.
Recipe example: Mayonnaise
200–250 ml oil
1 egg (yolk and white)
1 tbsp. lemon juice or vinegar
Salt and pepper to taste
Put all ingredients into the beaker
according to the a.m. order.
Introduce the handblender to the
base of the beaker, switch it on and
keep it in this position until the oil
emulsifies. Then, without switching
off, slowly move it up and down until
the mayonnaise is well combined.
9
Vanilla-Honey-Prunes
(as a pancake stuffing or spread)
Fill 40 g prunes (cut in half) and 50 g
clear honey (both chilled) into the
chopper bowl and mix for 5 seconds,
then add 10 ml water (vanillaflavoured) and resume mixing for
3 seconds.
Use the chopper attachment HC
(optional accessory available at
your Braun Service Center; however
not in every country)
Cleaning
Clean the motor part · with a damp
cloth only. All other parts can be
cleaned in the dishwasher. However,
after processing very salty food, you
should rinse the blade right away.
Also, be careful not to use an overdose of cleaner or decalcifier in
your dishwasher.
When processing foods with colour
(e.g. carrots), the plastic parts of the
appliance may become discoloured.
Wipe these parts with vegetable oil
before cleaning.
Subject to change without notice.
Please do not dispose of the
product in the household
waste at the end of its useful
life. Disposal can take place
at a Braun Service Centre or
at appropriate collection points
provided in your country.
10
For UK Only
Guarantee Information
All Braun Household products carry
a minimum guarantee period of two
years. The rights and benefits under
this guarantee are additional to your
statutory rights which are not
affected.
Please keep your receipt as this
will form the basis of your
guarantee.
In the unlikely event of a breakdown
you have access to professional help
from our team simply by calling:
02392 392333
For service in the Republic of
Ireland please call:
012475471
Braun Household undertakes within
the specified period to repair or
replace any part of the appliance,
free of charge (with the exception of
any glass or porcelain-ware
incorporated in the product) found
to be defective provided that;
• We are promptly informed of the
defect.
• The product is used and
maintained in accordance with the
User Instructions.
• The appliance has not been
altered in any way or subjected to
misuse or repair by a person
other than an authorised service
agent for Braun Household.
• No rights are given under this
guarantee to a person acquiring
the appliance second hand or for
commercial or communal use.
• Any repaired or replaced
appliance will be guaranteed on
these terms for the unexpired
portion of the guarantee.
• The need for repair has not been
caused by insufficient aftercare
or cleaning: or damage caused
by the chemical or
electrochemical effects of water.
Under no circumstances shall the
application of this guarantee give
rise to the complete replacement
of the appliance or entitle the
consumer to damages.
Braun Household, New Lane,
Havant,
Hampshire PO9 2NH
www.braunhousehold.co.uk
Thank You for choosing Braun.
We are confident that you will get
excellent service from this product.
TO IMPROVE YOUR EXPERIENCE
Register now at www.
braunhousehold.co.uk
By registering we may send you
from time to time details on
exclusive offers, promotions,
recipes and inside tips.
Français
Nos produits sont conçus et
fabriqués pour satisfaire aux plus
hautes exigences de qualité, de
fonctionnalité et de design.
Nous espérons que votre nouveau
préparateur culinaire Braun vous
apportera la plus entière satisfaction.
Avant utilisation
Lisez complètement et attentivement le mode d’emploi avant
d’utiliser l’appareil.
Précaution
•
Les lames sont très
coupantes ! Manipulez-les avec précautions
afin d’éviter toute blessure.
• Cet appareil peut être
utilisé par des personnes
présentant des capacités
physiques, sensorielles
ou mentales réduites,
ou des personnes sans
expérience et savoirfaire, dans la mesure où
celles-ci sont surveillées
ou ont reçu des instructions concernant l’utilisation de l’appareil de
manière sécurisée et si
elles sont conscientes
des risques éventuels
encourus.
11
• Ne pas laisser les enfants
robot ménager ou le mixer,
jouer avec l’appareil.
étant donné qu’il peut être
expulsé de l’appareil en
• Cet appareil ne doit pas
raison d’une formation
être utilisé par.
soudaine de vapeur.
• Tenir l’appareil et son cordon d’alimentation sec• Cet appareil est conçu
teur hors de portée des
pour un usage domesenfants.
tique uniquement et pour
traiter des quantités
• Ne pas laisser les enfants
domestiques.
effectuer le nettoyage et
l’entretien de l’appareil
• N’utilisez aucun des élésans surveillance.
ments de ce produit au
• Toujours éteindre ou
micro-ondes.
débrancher l’appareil
lorsque laissé sans surDescription
veillance et avant de l’as- ! Bloc-moteur
sembler, le démonter, le
‚ Interrupteur
# Pied mixeur
nettoyer ou le ranger.
$ Bol mélangeur
• Si le cordon d’alimentaVeuillez nettoyer toutes les
tion est endommagé, il
pièces avant la première
doit être remplacé par le
utilisation – voir le paragraphe
fabricant, un technicien
« Nettoyage »
du service après-vente
Comment utiliser votre
ou toute autre personne
mixeur plongeant
dûment qualifiée afin
Le mixeur est parfaitement adapté
d’éviter tout danger.
la préparation de sauces, soupes,
• Avant de brancher l’appa- àmayonnaises,
aliments pour bébé,
reil, bien vérifier que la
ainsi qu’à celle des boissons mixées
tension correspond à celle et milkshakes.
1. Insérer le bloc-moteur ! sur le
indiquée sous l’appareil
pied mixeur # et le tourner
(bloc moteur).
jusqu’à enclenchement.
• Faire attention si un liquide 2. Pour éviter d’être éclaboussé,
chaud est versé dans le
introduisez d’abord le mixeur
12
plongeant dans le récipient ; seulement à ce moment-là, vous pouvez
appuyer sur l’interrupteur ‚.
Vous pouvez utiliser le mixeur
plongeant dans le bol mélangeur
$ aussi bien que dans d’autres
récipients. Quand vous utilisez
votre mixeur directement dans
une casserole pendant la cuisson,
enlevez au préalable cette dernière
de votre cuisinière protégeant ainsi
votre préparateur culinaire Braun
contre toute chaleur excessive.
Exemple de recette : Mayonnaise
200–250 ml d’huile
1 œuf
1 cuillère à soupe de jus de citron
ou vinaigre
Sel et poivre
Mettre tous les ingrédients dans le bol
mesureur dans l’ordre mentionné
ci-dessus. Introduire le pied mixeur
jusqu’au fond du bol, le mettre en
marche jusqu’à ce que l’huile se
mélange au reste de la préparation.
Ensuite, sans arrêter le mixeur,
bougez le doucement de haut en
bas jusqu’à ce que tout soit bien
mélangé et que la mayonnaise ait
épaissi.
Pruneaux à la vanille et au miel
(en tant que fourrage de pancake
ou à tartiner)
Mettez 40 g de pruneaux (coupés
en deux) et 50 g de miel clair
(tous les deux frais) dans le bol du
hacheur et mélangez pendant
5 secondes puis ajoutez 10 ml d’eau
(aromatisée à la vanille) et mélangez
de nouveau pendant 3 secondes.
auprès de votre Centre de service
agréé Braun ; mais pas dans tous
les pays)
Nettoyage
Nettoyez le bloc moteur · avec un
tissu humide seulement.
Tous les autres éléments peuvent
être nettoyés au lave-vaisselle.
Cependant, après avoir effectué
des préparations à base d’aliments
très salés, il est préférable de rincer
immédiatement le pied mixeur.
Faites aussi attention à ne pas
mettre trop de détartrant ou de
produit vaisselle dans votre lavevaisselle.
Si vous effectuez des préparations à
base d’aliments colorés (par exemple
des carottes), les parties plastiques
de votre appareil pourraient être
ternies. Dans ce cas, enduisez ces
parties avec de l’huile végétale
avant le nettoyage.
Sujet à modification sans préavis.
A la fin de vie de votre
appareil, veuillez ne pas le
jeter avec vos déchets
ménagers. Remettez-le à
votre Centre Service agréé
Braun ou déposez-le dans des
sites de récupération appropriés
conformément aux réglementations
locales ou nationales en vigueur.
Utilisez l’accessoire HC du hachoir
(accessoire en option disponible
13
Español
ser utilizado por niños.
• Se debe mantener a los
niños apartados del aparato y de su cable de
corriente.
• Los niños no realizarán
trabajos de limpieza y
Antes de empezar
mantenimiento del usuario
Lea detenidamente las instrucsin supervisión.
ciones de uso antes de utilizar
este aparato.
• Siempre desenchufe o
apague el dispositivo
Atención
cuando se le deja desa•
Las cuchillas están
tendido y antes de
muy afiladas! Para
armarlo, desarmarlo, limevitar lesiones, por favor
piarlo o almacenarlo.
maneje las cuchillas con el • Si el cable de alimentamáximo cuidado.
ción está dañado, para
• Las personas con capacievitar riesgos debe reemdades físicas, sensoriales
plazarlo el fabricante, su
o mentales reducidas o
agente de servicio o una
con falta de conocimienpersona cualificada de
tos y experiencia también
modo similar.
pueden hacer uso de este • Antes de conectar el
dispositivo, siempre que
aparato a la red, verifique
se les haya supervisado o
que el voltaje indicado en
proporcionado instrucciola base del aparato se
nes con respecto a su uso
corresponda con el de su
de una forma segura, y
hogar.
que comprendan los peli- • Sea cuidadoso si vierte
gros que este conlleva.
líquido caliente en el pro• Los niños no deben jugar
cesador de alimentos o la
con el aparato.
batidora, ya que puede
• Este dispositivo no debe
verse despedido del apaNuestros productos están desarrollados para alcanzar los más altos
estándares de calidad, funcionalidad y diseño. Esperamos que disfrute de su nuevo pequeño electrodoméstico Braun.
14
rato debido a una vaporización súbita.
• Este aparato ha sido diseñado exclusivamente para
el uso doméstico y para el
procesamiento de cantidades propias en un
hogar.
• No use ninguna de las
piezas en el microondas.
Descripción
!
‚
#
$
Cuerpo del motor
Interruptor
Pie de la batidora
Vaso mezclador
Limpie todas las piezas antes de
utilizarlo por primera vez; vea el
párrafo «Limpieza»
Funcionamiento de la
batidora
La batidora está perfectamente
adaptada para la preparación de
salsas, sopas, mayonesa y comida
para bebés, así como para mezclar
bebidas y preparar batidos.
1. Acople el cuerpo del motor !
con la pie de la batidora # y gire
hasta que oiga el clic.
2. Para evitar salpicaduras, primero
inserte la batidora en el recipiente
y después presione el interruptor
de puesta en marcha ‚.
La batidora puede utilizarse en el
vaso mezclador $ al igual que con
otros recipientes. Cuando utilice
la batidora directamente en un
recipiente con el que esté cocinando,
retire primero el recipiente del fuego
para proteger la batidora del
recalentamiento.
Ejemplo de receta: Mayonesa
200–250 ml de aceite
1 huevo
1 cucharada sopera de zumo de
limón o de vinagre
Sal y pimienta al gusto
Ponga todos los ingredientes en el
vaso mezclador/medidor siguiendo
el orden anterior. Introduzca la
batidora hasta el fondo del vaso,
póngala en marcha y manténgala
en esta posición hasta que ligue el
aceite. Manteniendo la batidora en
marcha, muévala despacio hacia
arriba y abajo hasta que la mayonesa quede ligada y suave.
Ciruelas pasas con vainilla y miel
(como relleno o para untar en
tortitas)
Introduzca 40 g de ciruelas pasas
cortadas por la mitad y 50 g de miel
transparente (ambas frías) en el
recipiente de la picadora y bata
durante 5 segundos. A continuación,
añada 10 ml de agua (de vainilla) y
vuelva a batir durante 3 segundos.
Utilice el accesorio picador HC
(accesorio opcional disponible en
su Centro de Servicio al Cliente
Braun, pero no en todos los países)
Limpieza
Limpie el cuerpo del motor ·
únicamente con un paño húmedo.
Los demás componentes pueden
limpiarse en el lavavajillas. Sin
embargo, después de preparar
15
alimentos picantes o muy salados,
deberá aclarar la cuchilla enseguida.
Además, tenga cuidado de no usar
demasiado detergente o descalcificador en el lavavajillas.
Existen alimentos que pueden
manchar los componentes de
plástico de la batidora (por ejemplo,
zanahorias). Unte estos componentes con aceite vegetal o de oliva
antes de limpiarlos.
Sujeto a cambios sin previo aviso.
No tire este producto a la
basura al final de su vida útil.
Llévelo a un Centro de
Asistencia Técnica Braun
o a los puntos de recogida
habilitados por los ayuntamientos.
16
Português
Os nossos produtos foram concebidos para cumprir os mais elevados
requisitos de qualidade, funcionalidade e design. Esperamos que tire
o máximo partido do seu novo aparelho Braun.
Antes de Utilizar o seu
Aparelho
Por favor leia atentamente as
instruções na íntegra antes de
utilizar o aparelho.
Atenção
•
As lâminas são
muito afiadas! Para
evitar ferimentos, manuseie as lâminas com o
máximo cuidado.
• Este aparelho pode ser
usado por pessoas com
limitações físicas, sensoriais ou mentais ou sem
experiência e conhecimentos, se supervisionadas ou instruídas quanto
ao uso seguro do aparelho
e caso compreendam os
perigos envolvidos.
• Não deixe que crianças
brinquem com o aparelho.
• Este aparelho não deve
ser usado por crianças.
• Não deixe que crianças se
aproximem do aparelho e
do cabo de alimentação
• Este aparelho foi concedo mesmo.
bido apenas para uso
doméstico e para proces• A limpeza e a manutenção
sar quantidades doméstirealizada pelo utilizador
cas normais.
não serão realizadas por
crianças sem supervisão. • Não utilize nenhuma peça
• Desligue sempre o cabo
no micro-ondas.
de alimentação ou o aparelho quando este for deiDescrição
xado sem vigilância e antes
! Peça do motor
de o montar, desmontar,
" Interruptor Ligar
# Pé da varinha
limpar ou armazenar.
• Em caso de dano, o cabo $ Copo misturador
de alimentação tem de ser Limpe todas as peças antes
de as utilizar pela primeira
substituído pelo fabri– consulte o parágrafo
cante, por um seu agente vez
«Limpeza»
de assistência técnica ou
por uma pessoa igualComo utilizar a sua varinha
mente qualificada com
A varinha é ideal para preparar
vista a evitar potenciais
molhos, sopas, maionese e comida
para bebés e ainda para misturar
perigos.
• Antes de conectar o apa- bebidas ou batidos.
relho à corrente, verifique 1. Encaixe o corpo do motor ! sobre
a haste com a lâmina # e gire a
se a voltagem indicada na
haste até travar.
base do aparelho corres2. Para evitar salpicos, insira
ponde à do seu lar.
primeiro a varinha no recipiente,
• Tenha cuidado caso seja
e só depois prima o botão ‚.
despejado líquido quente
utilizar a varinha no copo
para o interior do proces- Pode
misturador $, assim como qualquer
sador de alimentos ou
outro recipiente. Ao misturar diretamente na panela enquanto cozinha,
misturadora uma vez que
primeiro a panela do fogão
este pode queimar devido retire
para proteger a sua varinha contra
à projecção de vapor.
sobreaquecimento.
17
Exemplo de receita: Maionese
200-250 ml óleo
1 ovo (gema e clara)
1 colher de sopa de sumo de limão
ou vinagre
Sal e pimenta a gosto
Coloque todos os ingredientes no
copo de acordo com a ordem indicada. Introduza a varinha na base
do copo, ligue-a e mantenha-a na
sua posição até o óleo emulsionar.
De seguida, sem desligar,
movimente-a lentamente para cima
e para baixo até a maionese ficar
bem combinada.
Ameixas com baunilha e mel
(como recheio ou para barrar
panquecas) Encha a taça picadora
com 40 g de ameixas (cortadas ao
meio) e 50 g de mel claro (ambos
refrigerados) e misture durante
5 segundos, de seguida adicione
10 ml de água (com sabor a baunilha)
e volte a misturar durante 3 segundos.
Utilize a peça da picadora HC
(acessório opcional disponível no
seu Centro de Assistência Técnica
Braun; contudo não em todos os
países)
Limpeza
Limpe a peça do motor ! apenas
com um pano húmido. Todas as
restantes peças podem ser lavadas
na máquina de lavar loiça. No entanto,
após o processamento de alimentos
muito salgados, deve lavar a lâmina
de imediato. Tenha cuidado para
não usar quantidades excessivas de
detergente ou descalcificante na
sua máquina de lavar loiça.
18
Ao processar alimentos com cor
(por ex. cenouras), as peças de
plástico do aparelho podem perder
a cor. Humedeça estas peças com
óleo vegetal antes da limpeza.
Sujeito a alterações sem aviso
prévio.
Não elimine o produto
juntamente com o lixo
doméstico no fim da sua vida
útil. A eliminação pode ser
efetuada junto de um Centro de
Assistência Técnica Braun ou nos
pontos de recolha adequados
disponíveis no seu país.
• Pulizia e manutenzione
non devono essere eseguite da bambini senza
supervision.
• Staccare sempre l’apparecchio dall’alimentazione
o spegnerlo quando lo si
Prima dell’utilizzo
lascia incustodito e prima
Si prega di leggere attentamente
ed integralmente le istruzioni
di montaggio, smontagd’uso prima di utilizzare il disposigio, pulizia, conservativo.
zione.
Attenzione
• Se il cavo di alimentazione
•
Le lame sono molto
è danneggiato, deve
affiliate! Per evitare
essere sostituito dal fablesioni, si prega di manegbricante, dal suo agente
giare le lame con cautela.
addetto all’assistenza o da
• Questo dispositivo può
altre persone similmente
essere utilizzato da perqualificate al fine di evitare
sone con ridotte capacità
pericoli.
fisiche, sensoriali o mentali • Assicuratevi che il voltago prive di esperienza e
gio del vostro impianto
conoscenza, se sorvegliate
elettrico corrisponda a
o istruite su come utilizzare
quello stampato sul fondo
il dispositivo in modo sicuro
del prodotto.
e se prendono conoscenza • Fare attenzione quando
die rischi implicati.
si versa liquido caldo nel
• I bambini non devono giorobot da cucina o nel
care con l’apparecchio.
miscelatore perché esso
• I bambini non devono utipotrebbe essere espulso
lizzare questo dispositivo.
a causa di una improvvisa
• I bambini devono essere
fuoriuscita di vapore.
tenuti lontani dall’appa• L’apparecchio è stato prorecchio e dal cavo di rete.
gettato solo per l’utilizzo a
Italiano
I nostri prodotti sono progettati per
essere conformi agli standard più
elevati in fatto di qualità, funzionalità
e design. Speriamo di soddisfare
appieno tutte le vostre esigenze con
il nuovo dispositivo Braun.
19
casa e per processare
quantità per la casa.
• Non utilizzare le parti di
questo apparecchio nel
forno a microonde.
Descrizione
!
‚
#
$
Corpo motore
Tasto acceso velocità
Gambo frullatore
Bicchiere graduato
Prima di utilizzare la prima volta,
pulire tutte le parti – vedere il
paragrafo «Pulizia»
Come utilizzare il frullatore
a immersione
Il frullatore a immersione è perfetto
per preparare intingoli, salse,
zuppe, maionese, pappe per bambini oltre a frullati, frappè, cocktail.
1. Inserire il corpo motore ! nel
gambo frullatore # e ruotarlo
finché non si blocca.
2. Per evitare schizzi, inserire prima
il frullatore a immersione nel
recipiente e premere poi l’interruttore ‚.
È possibile utilizzare il frullatore a
immersione nel bicchiere graduato $,
o anche in qualsiasi altro recipiente.
In caso di utilizzo direttamente nella
pentola durante la cottura, spostare
prima la pentola dal fuoco per proteggere il frullatore a immersione dal
surriscaldamento.
20
Esempio di ricetta: Maionese
200–250 ml di olio
1 uovo (tuorlo e albume)
1 cucchiaio da tavola di succo di
limone o aceto
Sale e pepe q.b.
Versare tutti gli ingredienti nel
bicchiere nell’ordine sopra indicato.
Introdurre il frullatore a immersione
nel bicchiere fino a toccarne il fondo
e tenerlo in questa posizione finché
l’olio non emulsiona. Poi, senza
spegnere il dispositivo, muoverlo su
e giù finché la maionese non è ben
combinata.
Prugne alla vaniglia e al miele
(come farcitura per pancake o da
spalmare). Inserire 40 g di prugne
(tagliate a metà) e 50 g di miele
liquido (entrambi raffreddati)
all’interno della ciotola tritatutto e
mescolare per 5 secondi, poi
aggiungere 10 ml di acqua (aromatizzata alla vaniglia) e continuare a
mescolare per altri 3 secondi.
Utilizzare l’accessorio tritatutto HC
(accessorio opzionale disponibile
presso il vostro centro di assistenza
Braun; non in tutti i paesi)
Pulizia
Pulire il corpo motore ! esclusivamente con un panno umido. Tutte
le altre parti possono essere lavate
in lavastoglie. Tuttavia, dopo aver
lavorato cibi molto salati, sciacquare
subito le lame. Attenzione inoltre a
non usare una dose eccessiva di
detersivo o anticalcare in lavastoviglie.
Quando si lavorano cibi pigmentati
(es. carote), le parti di plastica del
dispositivo possono perdere il colore
originario. Strofinare queste parti
con olio vegetale prima di pulirle.
Soggetto a modifiche senza
preavviso.
Si prega di non smaltire il
prodotto insieme ai rifiuti
domestici al termine della
sua durata utile. Il prodotto
può essere smaltito presso un
centro di assistenza Braun o un
centro di raccolta adatto del proprio
paese.
Nederlands
Onze producten zijn ontworpen om
te voldoen aan de hoogste normen op
het vlak van kwaliteit, functionaliteit
en design. Wij hopen van harte dat u
geniet van uw nieuwe Braun-toestel.
Vóór gebruik
Lees de aanwijzingen aandachtig
en volledig voordat u het toestel
in gebruik neemt.
Opgelet
•
De messen zijn
uiterst scherp! Om
letsels te vermijden moeten
de messen zeer voorzichtig
gehanteerd worden.
• Dit toestel mag niet worden
gebruikt door personen
met verminderde fysieke,
zintuiglijke of mentale vermogens of een gebrek aan
ervaring en kennis tenzij
onder speciaal toezicht of
wanneer ze werden geïnstrueerd in het veilige
gebruik van het toestel en
tenzij ze de ermee verbonden risico’s kennen.
• Kinderen mogen niet met
het apparaat spelen.
• Dit toestel mag niet worden
gebruikt door kinderen.
• Kinderen moeten uit de
21
buurt worden gehouden
van het apparaat en zijn
netsnoer.
• Reiniging en gebruikersonderhoud mogen zonder
toezicht niet door kinderen
uitgevoerd worden.
• Ontkoppel of schakel het
toestel altijd uit wanneer u
het alleen laat en voor het
gemonteerd, gedemonteerd, gereinigd of weggeborgen wordt.
• Als het netsnoer beschadigd is, moet het vervangen worden door de fabrikant, diens
onderhoudsvertegenwoordiger of personen met vergelijkbare kwalificaties om
gevaarlijke situaties te
voorkomen.
• Controleer, voordat u de
stekker in het stopcontact
steekt, of het voltage van
het stopcontact overeenkomt met het voltage dat
staat vermeld op de onderkant van het apparaat.
• Wees voorzichtig als er
hete vloeistof in de keukenmachine of blender is
geschonken. Dit kan door
22
plotseling stomen uit het
apparaat geworpen worden.
• Het apparaat is enkel ontworpen voor huishoudelijk
gebruik en voor het verwerken van huishoudelijke
hoeveelheden.
• Gebruik geen van de onderdelen in de magnetron.
Beschrijving
!
‚
#
$
Motordeel
Aanknop
Blendervoet
Mengbeker
Maak alle onderdelen schoon
voor u het toestel voor de eerste
maal gebruikt – zie alinea
«Schoonmaken»
Hoe bedient u de
handmixer
De handblender is bij uitstek
geschikt voor het bereiden van dips,
sauzen, soepen, mayonaise en
babyvoeding alsmede voor het
mixen van drankjes en milkshakes.
1. Steek het motordeel ! in de
mixeras # en draai tot het
vastklikt.
2. Om spatten te vermijden, steekt u
de handmixer eerst in het vat, druk
dan pas op de schakelaar ‚.
U kunt de handmixer bedienen in
de mengbeker $, en ook gewoon
in eender welk ander vat. Wanneer
direct in de steelpan gemengd
wordt tijdens het koken, neemt u de
pan eerst van het vuur om uw handmixer te beschermen tegen oververhitting.
Voorbeeld van recept: Mayonaise
200–250 ml olie
1 ei (dooier en eiwit)
1 eetlepel citroensap of azijn
Zout en peper naar smaak
Doe alle ingrediënten in de beker
volgens bovenstaande volgorde.
Plaats de handmixer op de basis
van de beker, schakel hem in en
houd hem in deze positie tot de olie
emulgeert. Zonder het toestel uit te
zetten, beweegt u het langzaam omhoog en omlaag tot de mayonaise
goed gebonden is.
plastic onderdelen van het toestel
hun kleur verliezen. Wrijf deze
onderdelen in met plantaardige olie
voor de reiniging.
Onderhevig aan wijziging zonder
kennisgeving.
Verwijder het product niet als
huishoudelijk afval aan het
eind van zijn levensduur. Het
product kan naar een Braun
Servicecentrum of geschikt
inzamelpunt in uw land gebracht
worden.
Pruimen met vanille-honing
(als een vulling voor pannenkoeken
of smeersel) Vul 40 g pruimen (in
tweeën gesneden) en 50 g zuivere
honing (beide gekoeld) in de hakkom
en meng gedurende 5 seconden,
voeg dan 10 ml water (vanillesmaak)
toe en meng opnieuw gedurende
3 seconden.
Gebruik het hakopzetstuk HC
(optioneel accessoire bij uw Braun
Servicecentrum; echter niet in elk
land)
Reiniging
Reinig het motordeel ! enkel met
een vochtige doek. Alle andere
delen kunnen gereinigd worden in
het afwaswater. Na het verwerken
van erg zout eten moet u echter het
mes direct spoelen. Gebruik niet te
veel reinigingsmiddel of ontkalker in
uw afwaswater.
Wanneer gekleurd voedsel verwerkt
wordt (bijv. wortels), kunnen de
23
foretages af børn uden
opsyn.
• Træk altid stikket ud eller
sluk for apparatet, når det
er uden opsyn og før det
Før ibrugtagning
samles, skilles ad, rengøLæs venligst instruktionerne
res eller stilles til opbevagrundigt og fuldstændigt inden
ring.
brug af apparatet.
• Hvis netledningen er
Forsigtig
beskadiget, skal den
•
Knivene er meget
udskiftes af producenten
skarpe! For at undgå
eller dennes serviceværkskader skal knivene håndsted eller af en kvalificeret
teres yderst forsigtigt
fagmand for at undgå
• Dette apparat kan benytenhver risiko.
tes af personer med redu- • Kontroller før brug, at
cerede fysiske, sensoriske
spændingen på lysnettet
eller mentale evner, eller
svarer til spændingsanmangel på erfaring, hvis
givelsen i bunden af appade er under opsyn eller
ratet.
har modtaget instruktion i • Vær forsigtig, hvis der
brugen af apparatet på en
hældes varme væsker i
sikker måde og har forfoodprocessoren eller
stået de involverede farer.
blenderen, da den kan
• Børn må ikke lege med
skydes op fra apparatet
apparatet.
på grund af pludselig
• Dette apparat må ikke
opståede dampe.
benyttes af børn.
• Dette apparat er designet
• Børn skal holdes væk fra
til brug i husholdningen og
apparatet og dets strømtil mængder som normalt
kabel.
indgår i en husholdning.
• Rengøring og brugerens
• Ingen af delene må anvenvedligeholdelse må ikke
des i mikroovn.
Dansk
Vore produkter er udviklet efter
de højeste standarder for kvalitet,
funktionalitet og design. Vi håber
du vil nyde dit nye Braun apparat.
24
Beskrivelse
!
‚
#
$
Motordel
Tænd-knap
Blenderskaft
Blandebeholder
Rengør alle dele, før de bruges
første gang – se afsnittet
«Rengøring»
Sådan betjenes din
håndblender
Stavblenderen er perfekt til at
tilberede dips, saucer, supper,
mayonnaise, babymad samt til at
blande drinks og milkshakes.
1. Indsæt motordelen ! i blenderskaftet # og drej til det låser.
2. For at undgå stænk indsættes
håndblenderen først i beholderen,
og herefter tændes på kontakten
‚.
Du kan benytte håndblenderen i
blandebeholderen $, og blot samt i
enhver anden beholder. Ved blending
direkte i pande under madlavning,
tages panden af komfuret for at
undgå overophedning af håndblenderen.
Opskriftseksempel: Mayonnaise
200–250 ml olie
1 æg (blomme og hvide)
1 tsk. citronsaft eller eddike
Salt og peber efter behov
Anbring alle ingredienserne i beholdereni ovennævnte rækkefølge.
Indfør håndblenderen til beholderens
bund, tænd den og hold den i denne
position indtil olien emulgerer.
Herefter bevæges den langsomt op
og ned uden at slukke den indtil
mayonnaisen er helt blandet.
Vanille-honning-svesker
(som et pandekagefyld eller pålæg).
Fyld 40 g svesker (skåret i halve) og
50 g klar honning (begge afkølede) i
skålen og bland i 5 sekunder, tilsæt
herefter 10 ml vand (vanillesmag) og
gentag blanding i 3 sekunder.
Brug hakkeudstyret HC
(ekstraudstyr der kan leveres fra
Braun Service Center; dog ikke i alle
lande)
Rengøring
Rengør kun motordelen ! med
enklud. Alle andre dele kan rengøres
i opvaskemaskine. Efter behandling
af meget saltede fødevarer bør
kniven skylles med det samme. Vær
også forsigtig med overdosering af
rengøringsmiddel eller kalkfjerner
i opvaskemaskinen.
Ved behandling af stærkt farvede
madvarer (f.eks. gulerødder), kan
plastdelene i apparatet blive
misfarvet. Aftør disse dele med
vegetabilsk olie inden rengøring.
Med forbehold for ændringer uden
varsel.
Bortskaf ikke produktet som
husholdningsaffald efter
udstået levetid. Bortskaffelse
kan ske på et Braun Service
Center eller på autoriseret
indsamlingssted i dit land.
25
strømledning må holdes
utenfor barns rekkevidde.
• Rengjøring og vedlikehold
må ikke gjøres av barn
uten at de er under tilsyn.
• Trekk alltid ut stikkontakFør ibrugtagning
ten eller skru av utstyret
Vennligst les disse instruksjonår det ikke er under oppnene nøye og i sin helhet for du
syn, og før montering,
begynner å bruke apparatet.
demontering, rengjøring,
eller lagring.
• Hvis strømledningen er
Forsiktig
skadet må den skiftes av
•
Skjærebladene er
produsenten, en av deres
svært skarpe! Håndserviceverksteder, eller
ter skjærebladene varannen kvalifisert person,
somt for å unngå skader.
for å unngå risiko for ska• Dette apparatet kan
der.
brukes av personer med
• Før du setter støpselet i
fysiske, følelsesmessige
stikkontakten, sjekk at
eller psykiske funksjonsspenningen korrespondehemninger eller manrer med spenningsangiglende erfaring og kunnvelsen som er trykt på
skap dersom de har fått
apparatet.
opplæring eller instruksjon om bruken av utstyret • Vær ytterst forsiktig dersom det helles varm
på en sikker måte og dervæske i foodprosessoren
som de har forstått farene
eller mikseren, da varm
som er knyttet til dette.
damp kan sive ut.
• Barn skal ikke leke med
• Dette apparatet er kun
apparatet.
beregnet til bruk i hus• Dette apparatet skal ikke
holdninger og for tilberedbrukes av barn.
ning av mengder som er
• Apparatet og tilhørende
Norsk
Våre produkter er utformet for å
imøtekomme de høyeste standarder
for kvalitet, funksjonalitet og design.
Vi håper du vår glede av ditt nye
Braun-apparat.
26
vanlig i privathusholdninger.
• Ingen av delene skal
benyttes i mikrobølgeovn.
Beskrivelse
!
‚
#
$
Motordel
På-knapp
Blandestav
Miksebolle
Vennligst rengjør alle deler før
førstegangs bruk – se avsnitt
«Rengjøring»
Drift av håndmikseren
Stavmikseren passer perfekt når du
skal lage dip, sauser, supper,
majones og babymat, og når du skal
mikse milkshake og andre drikker.
1. Sett motordelen ! inn i mikserskaftet #, og drei det til det låses
på plass.
2. Sett håndmikseren ned i bollen
først for å unngå sprut, og trykk
deretter på bryteren ‚.
Du kan kjøre håndmikseren i
blandebolle D så vel som i andre
boller. Når du mikser direkte i kjelen,
skal du først fjerne kjelen fra platen
for å beskytte håndmikseren mot
overoppvarming.
Oppskrifteksempel: Majones
200-250 ml olje
1 egg (plomme og eggehvite)
1 ss sitronsaft eller eddik
Salt og pepper etter smak
Legg alle ingrediensene i bollen i den
rekkefølgen som er nevnt ovenfor.
Sett håndmikseren ned i bunnen av
bollen, slå den på og hold den i
denne stillingen til oljen tykner.
Beveg den deretter langsomt opp
og ned uten å slå den av, til majonesen er godt blandet.
Svisker med vanilje og honning
(som pannekakefyll eller pålegg)
Legg 40 g svisker (delt i to) og 50 g
klar honning (begge ingredienser
skal være avkjølt) i skjærebollen og
bland i 5 sekunder. Tilsett 10 ml
vann (tilsmakt med vanilje) og bland
videre i 3 sekunder.
Bruk skjæretilbehør HC (valgfritt
tilbehør som kan skaffes fra et
Braun servicesenter, men ikke i alle
land)
Rengjøring
Motordelen skal kun ! rengjøres
med en fuktig klut. Alle andre deler
kan rengjøres i oppvaskmaskin.
Etter behandling av svært salt mat,
skal du skylle skjærebladet omgående. Bruk heller ikke for mye rengjøringsmiddel eller kalkfjerningsmiddel i oppvaskmaskinen.
Ved behandling av sterkt farget mat
(f.eks. gulerøtter), kan apparatets
plastdeler misfarges. Gni disse
delene inn med vegetabilsk olje før
rengjøring.
Kan endres uten forhåndsvarsel.
Ikke kast produktet sammen
med husholdningsavfall når
det har nådd endt brukstid.
Avhending kan utføres ved et
Braun servicesenter eller ved
egnede oppsamlingssteder der
du bor.
27
• Barn ska hållas utom räckhåll för apparaten och
dess nätkabel.
• Rengöring och underhåll
bör inte utföras av barn
utan övervakning.
•
Koppla alltid från eller
Före användning
stäng av apparaten när
Läs bruksanvisningen noga och
i sin helhet innan du använder
den lämnas utan tillsyn
apparaten.
och innan montering,
demontering, rengöring
eller förvaring.
Varning!
•
Knivbladen är väldigt • Om anslutningskabeln är
skadad måste den bytas
vassa! Hantera knivut av tillverkaren, dennes
bladen ytterst försiktigt för
serviceagent eller en
att förhindra skador.
annan behörig person för
• Den här apparaten kan
att undvika fara.
användas av personer
• Innan du ansluter stickmed minskad kroppslig,
kontakten måste du
mental eller sensorisk förkontrollera att spänningen
måga eller som saknar
stämmer överens med
erfarenhet och kunskap
den som anges på appaom apparaten, ifall de
ratens undersida.
övervakas eller har fått
instruktioner i hur appara- • Var försiktig om het vätska
hälls ned i matberedaren
ten ska användas på ett
eller mixern eftersom den
säkert sätt samt att persokan kastas ut ur apparaten
nen är införstådd med
vid plötslig förångning.
vilka risker som ingår.
• Den här apparaten är
• Barn får inte leka med
utformad endast för
apparaten.
hushållsanvändning och
• Denna apparat ska inte
för hushållsmängder.
användas av barn.
Svenska
Våra produkter är utformade för att
uppfylla högsta standarder vad
gäller kvalitet, funktion och design.
Vi hoppas att du kommer att ha
mycket nytta av din nya apparat från
Braun.
28
• Ingen av delarna får
användas i mikrovågsugn.
Beskrivning
!
‚
#
$
Motordel
Startknapp
Mixerskaft
Mixbägare
Rengör alla delar innan den
första användningen – se
kapitlet «Rengöring»
Hur du använder din
handmixer
Stavmixern är perfekt för tillredning
av dippsåser, såser, soppor,
majonnäs och barnmat samt för att
blanda drinkar och milkshake.
1. Sätt motordelen ! på mixarstaven # och vrid den tills den
hakar i med en klickning.
2. Placera handmixern först i
behållaren och tryck sedan på
knappen ‚ för att undvika att det
sprutar.
Du kan använda handmixern med
mixbägaren D, men även i en annan
valfri behållare. Om du använder
mixern direkt i en såskastrull under
kokning ska du först ta bort kastrullen
från spisen för att skydda handmixern
mot överhettning.
Receptexempel: Majonnäs
200–250 ml olja
1 ägg (gula och vita)
1 msk. Citronsaft eller vinäger,
salt och peppar för smaksättning.
Tillsätt alla ingredienser i bägaren i
den ordning som anges i receptet
ovan. Placera handmixern i bägaren
och se till att dess nedre del nuddar
botten. Slå på den, och håll den i
detta läge tills oljan emulgerar.
För sedan mixern, utan att stänga av
den, långsamt uppåt och nedåt tills
majonnäsen har önskad konsistens.
Vanilj-/honungsplommon
(som pannkaksfyllning eller pålägg)
Fyll hackningsskålen med 40 g
plommon (delade på hälften) och
50 g klar honung (båda kylda) och
rör om i 5 sekunder, tillsätt 10 ml
vatten (med vaniljsmak) och fortsätt
att röra om ca 3 sekunder.
Använd hacktillsatsen HC
(tillbehöret fins som tillval hos ditt
Braun servicecenter; dock inte i
varje land)
Rengöring
Rengör motordelen ! endast med
en fuktig trasa. Alla andra delar kan
diskas i diskmaskin. Om du har
bearbetat mycket salthaltig mat bör
du dock skölja av knivbladet direkt.
Se även till att inte använda för
mycket diskmedel eller kalklösare
i din diskmaskin.
När du bearbetar mat med
färgämnen (t.ex. morötter) kan
apparatens plastdelar missfärgas.
Torka av dessa delar med matolja
innan du diskar dem.
Kan ändras utan föregående
information.
När produkten är förbrukad
får den inte kastas tillsammans
med hushållssoporna.
Avfallshantering kan ombesörjas av Braun servicecenter eller
på din lokala återvinningsstation.
29
Suomi
Tuotteemme on suunniteltu
täyttämään korkeimmat laatu-,
toiminta- ja suunnittelustandardit.
Toivomme, että nautit uudesta
Braun-laitteestasi.
Ennen käyttöä
Lue käyttöohjeet huolella ja
täysin ennen laitteen käyttöä.
Varoitus
•
Terät ovat erittäin
teräviä! Käsittele
teriä erittäin varovaisesti
välttyäksesi vammoilta.
• Tätä laitetta saa käyttää
myös henkilö, jonka fyysinen, aistillinen tai henkinen kyky on alentunut tai
jolla on vain vähäistä
kokemusta tai tietämystä
laitteen käytöstä, jos
hänen toimintaansa valvotaan tai hänelle annetaan
ohjeet laitteen turvallisesta käytöstä ja jos hän
ymmärtää käyttöön liittyvät vaaratilanteet.
• Lapset eivät saa leikkiä
laitteella.
• Tämä laite ei sovellu lasten
käyttöön.
• Lapset eivät saa koskea
30
laitteeseen ja sen virtajohtoon.
• Lapset eivät myöskään
saa puhdistaa ja huoltaa
laitetta ilman valvontaa.
• Sammuta laite tai irrota
pistoke seinästä aina kun
sitä ei käytetä, sekä ennen
kokoamista, purkamista,
puhdistusta tai varastoimista.
• Jos virransyöttöjohto
vahingoittuu on valmistajan, sen huoltoedustajan
tai vastaavasti pätevän
henkilön vaihdettava se
vaarojen välttämiseksi.
• Tarkista laitteen pohjasta
ennen käyttöönottoa, että
verkkovirran jännite vastaa
laitteeseen merkittyä jännitettä.
• Ole varovainen, jos kuumaa
nestettä kaadetaan monitoimikoneeseen tai tehosekoittimeen, koska sitä voi
lentää ulos laitteesta äkillisen höyrystymisen vuoksi.
• Tämä laite on tarkoitettu
ainoastaan tavalliseen
kotikäyttöön.
• Alä käytä mitään laiteen
osaa mikroaaltouunissa.
Kuvaus
!
‚
#
$
Moottoriosa
Käynnistyskytkin
Sekoitinvarsi
Sekoituslasi
Puhdista kaikki osat ennen
ensimmäistä käyttökertaa
– katso kohta «Puhdistus»
Sauvasekoittimen käyttö
Pikasekoitin soveltuu erinomaisesti
dippien, kastikkeiden, keittojen,
majoneesin ja vauvanruokien
valmistukseen sekä juomien ja
pirtelöiden sekoitukseen.
1. Kiinnitä moottoriosa ! sekoittimen
akseliin C ja kierrä sitä, kunnes se
lukittuu.
2. Jotta vältyt roiskeilta, laita
sauvasekoitin astiaan ennen
kytkimen ‚ painamista.
Voit käyttää sauvasekoitinta sekoituslasissa D ja ja muut astiat. Kun
sekoitat suoraan kasarissa ruokaa
laittaessasi, ota kasari ensin pois
liedeltä suojataksesi sauvasekoittimen ylikuumenemiselta.
Esimerkkiresepti: Majoneesi
200–250 ml öljyä
1 kananmuna (keltuainen ja
valkuainen)
1 rkl sitruunamehua tai etikkaa
Suolaa ja pippuria maun mukaan
Laita ainekset sekoituslasiin yllä
kuvatun mukaisesti. Kiinnitä sauvasekoitin sekoituslasin pohjaan, kytke
se päälle ja pidä se tässä asennossa,
kunnes öljy emulgoituu. Pidä laite
päällä ja liikuta sitä hitaasti ylös ja
alas, kunnes majoneesi on sekoittunut hyvin.
Vaniljahunajaluumut (pannukakun
täytteeksi tai levitteeksi) Laita 40 g
luumuja (halkaistuja) ja 50 g kirkasta
hunajaa (molemmat jäähdytettyinä)
pilkontakulhoon ja sekoita 5 sekuntia.
Lisää sitten 10 ml vettä (vaniljan
makuista) ja sekoita vielä 3 sekuntia.
Käytä pilkontavarustetta HC (lisävaruste, joka voidaan hankkia Braun
Service Centeristä; ei kuitenkaan
saatavilla kaikissa maissa)
Puhdistaminen
Puhdista moottoriosa ! käyttäen
ainoastaan kosteaa liinaa. Kaikki
muut osat voidaan pestä pesukoneessa. Huuhtele terä kuitenkin heti
käsiteltyäsi hyvin suolaisia ruokia.
Älä myöskään yliannostele puhdistusainetta tai kalkinpoistoainetta
pesukoneeseen.
Kun käsittelet värikkäitä ruoka-aineksia (kuten porkkanoita), laitteen
muoviosien väri saattaa muuttua.
Pyyhi tällaiset osat vihannesöljyllä
ennen puhdistusta.
Tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.
Älä hävitä tuotetta
kotitalousjätteiden kanssa
sen elinkaaren lopussa.
Laite voidaan hävittää Braun
Service Centressä tai
asianmukaisessa keräyspisteessä
maassasi.
31
Polski
Wyroby firmy Braun spe∏niajà
najwy˝sze wymagania dotyczàce
jakoÊci, wzornictwa oraz funkcjonalnoÊci. Gratulujemy zakupu i
˝yczymy zadowolenia z u˝ytkowania naszego wyrobu.
Przed użyciem
Przed uruchomieniem urzàdzenia
prosz´ dok∏adnie przeczytaç
instrukcj´ obs∏ugi.
Uwaga
•
Ostrza są bardzo
ostre! Aby uniknąć
skaleczeń, obchodź się
z nimi niezwykle ostrożnie.
• Urządzenie nie powinno
być używane przez osoby
o obniżonej sprawności
fizycznej, sensorycznej
lub umysłowej oraz osoby
z niewystarczającą wiedzą
i doświadczeniem, jeśli
nie znajdują się one pod
nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo, nie zostały
poinstruowane jak bezpiecznie używać urządzenia oraz nie zrozumiały
związanych z tym zagrożeń.
32
• Nie wolno pozwolić, aby
dzieci bawiły się tym urządzeniem.
• Urządzenie nie powinno
być używane przez dzieci.
• W pobliżu urządzenia oraz
jego kabla zasilającego
nie mogą przebywać
dzieci.
• Czyszczenie oraz należące do użytkownika
czynności konserwacyjne
nie mogą być wykonywane przez dzieci bez
nadzoru osób dorosłych.
• Urządzenie nie może
zostać pozostawione bez
nadzoru zanim wtyczka
kabla zasilającego nie
zostanie wyciągnięta z
gniazda sieciowego.
Przed przystąpieniem do
rozbierania, składania lub
czyszczenia urządzania
lub w przypadku odstawienia go na przechowanie zawsze należy wpierw
wyciągnąć wtyczkę z
gniazda sieciowego.
• W przypadku, gdy kabel
zasilający jest uszkodzony, wówczas w celu
uniknięcia zagrożeń dla
użytkownika, kabel ten
musi zostać wymieniony
przez producenta, autoryzowany serwis naprawczy
producenta lub przez
osobę o podobnych
kwalifikacjach fachowych.
• Przed podłączeniem urządzenia do gniazda zasilania sprawdź, czy napięcie
prądu jest zgodne z
napięciem wskazanym
na urządzeniu.
• Podczas wlewania gorących cieczy do robota
kuchennego lub do
miksera należy zachować
ostrożność, ponieważ
z uwagi na gwałtowne
parowanie może nastąpić nagły wyrzut takiej
gorącej cieczy z urządzenia.
• Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do
użytku w gospodarstwie
domowym i do obróbki
normalnych dla gospodarstw domowych ilości
produktów.
• Nie używać żadnych części urządzenia w kuchenkach mikrofalowych.
Budowa urzàdzenia
!
‚
#
$
Blok silnika
Włącznik
Końcówka rozdrabniająca
Pojemnik do miksowania
Przed przystąpieniem do
korzystania z urządzenia po raz
pierwszy należy oczyścić jego
wszystkie elementy składowe
– patrz paragraf «Czyszczenie»
Obs∏uga miksera
Blender ręczny doskonale nadaje
się do przygotowywania dipów,
sosów, zup, majonezu oraz posiłków
dla dzieci, a także mieszania
drinków i koktajli mlecznych.
1. Obudowę z nasadką miksującą
# połączyć z blokiem silnika !
i dokręcić aż do zablokowania.
2. Aby uniknàç rozpryskiwania
produktów koƒcówk´ miksera
zanurzyç w ˝ywnoÊci przeznaczonej do rozdrobnienia i dopiero
wtedy w∏àczyç mikser naciskajàc
prze∏àcznik ‚.
Stosujàc mikser r´czny mo˝na
korzystaç z pojemnika do
miksowania lub jakiegokolwiek
innego naczynia. JeÊli miksowanie
b´dzie odbywaç si´ bezpoÊrednio
w garnku, w którym gotowaliÊmy,
nale˝y zdjàç garnek z kuchenki by
nie przegrzaç miksera.
Przyk∏adowy przepis: Majonez
200–250 ml oleju
1 jajko (˝ó∏tko i bia∏ko)
1 soku cytrynowego lub vinegre
Sól i pieprz do smaku
W∏o˝yç wszystkie sk∏adniki do
33
pojemnika zgodnie z wy˝ej
przedstawionà kolejnoÊcià. W∏o˝yç
blender z no˝ami miksujàcymi do
pojemnika a nast´pnie w∏àczyç.
Przytrzymaç blender w tej pozycji
do chwili a˝ olej zmieni konsystencj´. Nastepnie, bez wy∏àczania,
powoli ruszaç w gór´ i w dó∏ a˝
majonez jest dobrze wymieszany.
Wanilia, miód i śliwki suszone (jako
nadzienie do naleśników lub pasta)
Włóż do miski blendera 40 g śliwek
suszonych (przeciętych na pół) i
50 g miodu (oba produkty muszą
być schłodzone) i mieszaj je przez
5 sekund, a następnie dodaj 10 ml
wody (z aromatem waniliowym) i
mieszaj jeszcze przez 3 sekundy.
Użyj końcówki do rozdrabniania HC
(opcjonalne akcesorium, do nabycia
w centrum serwisowym firmy Braun;
dostępność zależnie od kraju)
Czyszczenie
WyczyÊciç blok silnika · wilgotnà
Êciereczkà. Pozosta∏e cz´Êci mo˝na
myç w zmywarce. Nale˝y jednak
pami´taç, aby po przygotowaniu
potraw bardzo s∏onych dok∏adnie
wyp∏ukaç nó˝. Nale˝y równie˝
uwa˝aç, aby nie przedawkowaç
Êrodków czyszczàcych i odwapniajàcych u˝ywanych w zmywarce.
Przy przygotowywaniu ˝ywnoÊci o
intensywnych kolorach (np. marchwi)
plastikowe cz´Êci urzàdzenia mogà
si´ przebarwiç. Przed myciem
prosimy przetrzeç te cz´Êci olejem
roÊlinnym.
Zastrzega si´ prawo do dokonywania zmian.
34
Ten symbol oznacza, ˝e
zu˝ytego sprz´tu nie mo˝na
wyrzucaç ∏àcznie z odpadami
socjalnymi. Zu˝yty produkt
nale˝y zostawiç w jednym z
punktów zbiórki zu˝ytego sprz´tu
elektrycznego i elektronicznego.
Odpowiednie przetworzenie
zu˝ytego sprz´tu zapobiega
potencjalnym negatywnym
wp∏ywom na Êrodowisko lub
zdrowie ludzi, wynikajàcym
z obecnoÊci sk∏adników
niebezpiecznych w sprz´cie.
od přístroje a jeho přívodní
šňůry.
• Čištění a uživatelskou
údržbu by děti neměly
provádět bez dozoru.
• Spotřebič vypněte nebo
vytáhněte šňůru ze
Před použitím
zásuvky vždy, když je
Pfiedtím, neÏ uvedete pfiístroj do
ponechán bez dozoru a
provozu, pfieãtûte si, prosím,
peãlivû cel˘ návod k pouÏití.
před sestavováním, rozebíráním, čištěním nebo
Upozornûní
uskladněním.
•
Nože jsou velmi
• Je-li přívodní šňůra poškoostré! Abyste předezená, musí ji vyměnit
šli poranění, zacházejte s
výrobce, jeho servisní
noži velmi opatrně.
zástupce nebo podobně
• Osoby se sníženými fyzickvalifikované osoby, aby
kými, senzorickými nebo
se předešlo nebezpečí.
duševními schopnostmi
• Před připojením k eleknebo s nedostatkem zkutrické zásuvce zkontrošeností a znalostí mohou
lujte, zda napětí v elekpoužívat tento přístroj
trické síti odpovídá
pouze pod dozorem nebo
napětí uvedenému na
po instruktáži týkající se
přístroji.
bezpečného používání pří- • Když se do prostoru pro
stroje, a pokud rozumí
přípravu jídla nebo mixéru
souvisejícím rizikům.
nalévá horká tekutina,
• S přístrojem si děti
buďte opatrní, protože
nesmějí hrát.
může z přístroje vystřík• Tento přístroj nesmějí
nout z důvodu náhlého
používat děti.
vývinu páry.
• Děti by se měly udržovat
• Tento přístroj je konstruov dostatečné vzdálenosti
ván pouze pro používání
Česk
Na‰e v˘robky jsou vyrábûny tak,
aby odpovídaly nejvy‰‰ím nárokÛm
na kvalitu, funkãnost a design.
Pfiejeme Vám hodnû potû‰ení pfii
pouÏívání nového pfiístroje znaãky
Braun.
35
v domácnosti a pro
zpracovávání množství
normálních v domácnosti.
• Nepoužívejte žádný díl v
mikro-vlnné troubě.
Popis pfiístroje
!
‚
#
$
Motorov˘ díl
Spínač pro zapínání
Tyčový mixovací nástavec
Mixovací nádobka
Před prvním použitím očistěte
všechny části – viz odstavec
«Čištění»
Jak pouÏívat ponorn˘
mixér
Ruční mixér je vynikajícím pomocníkem pro přípravu pomazánek,
omáček, polévek, majonézy a
dětské stravy a rovněž pro míchání
nápojů nebo mléčných koktejlů.
1. Vložte motorový díl ! do nástavce
mixéru # a otočte jím, až se
zaaretuje.
2. Aby pokrm nevystfiikoval, vloÏte
ponorn˘ mixér do nádobky a
teprve potom stisknûte spínaã ‚.
Ponorn˘ mixér mÛÏete pouÏívat
spolu s mixovací nádobkou $ ale
i v jakékoli jiné nádobce. Pokud
budete chtít mixovat pfiímo v hrnci,
ve kterém právû vafiíte, sejmûte jej
nejprve z plotny, aby se ponorn˘
mixér nepfiehfiál.
36
Pfiíklad receptu: majonéza
200–250 ml oleje
1 vejce (Ïloutek a bílek)
1 polévková lÏíce citrónové ‰Èávy
nebo octa
SÛl a pepfi podle chuti
V‰echny pfiísady vloÏte ve v˘‰e
uvedeném pofiadí do pracovní
nádobky. Mixér ponofite aÏ na dno
nádobky, zapnûte jej a podrÏte ve
svislé poloze, aÏ olej vytvofií emulzi.
Potom, aniÏ byste jej vypnuli,
pohybujte jím pomalu nahoru a dolÛ
tak dlouho, dokud majonéza není
hotová.
Vanilkovo-medové švestky
(jako náplň do palačinek nebo
pomazánka)
Naplňte do nádoby sekáče 40 g
sušených švestek (rozpůlených)
a 50 g čirého medu (obojí mražené)
a 5 sekund mixujte, poté přidejte
10 ml vody (ochucené vanilkou) a
pokračujte v mixování 3 sekundy.
Použijte nástavec sekacího nože HC
(volitelné příslušenství k dostání u
servisního střediska Braun; avšak ne
v každé zemi)
âi‰tûní
Motorov˘ díl · ãistûte pouze
navlhãen˘m hadfiíkem. V‰echny
ostatní díly mÛÏete m˘t v myãce
nádobí.
Pokud jste v‰ak zpracovávali velmi
slané pokrmy, doporuãujeme nÛÏ
opláchnout ihned. Dbejte také na to,
abyste nepfiedávkovali ãistící nebo
odvápÀovací prostfiedek ve své
myãce nádobí.
Pfii zpracování potravin, které
obsahují barviva (napfi. karotka), se
mohou umûlohmotné ãásti strojku
zabarvit. Potfiete je pfied tím, neÏ
je budete m˘t, rostlinn˘m jedl˘m
olejem.
Deklarovaná hodnota emise hluku
tohoto spotfiebiãe je 70 dB(A), coÏ
pfiedstavuje hladinu A akustického
v˘konu vzhledem na referenãní
akustick˘ v˘kon 1 pW.
Zmûny vyhrazeny bez pfiedchozího
upozornûní.
Po skonãení Ïivotnosti
neodhazujte prosím tento
v˘robek do bûÏného
domovního odpadu. MÛÏete
jej odevzdat do servisního
stfiediska Braun nebo na pfiíslu‰ném
sbûrném místû zfiízeném dle
místních pfiedpisÛ.
Slovensk
Na‰e v˘robky sú vyrábané tak, aby
zodpovedali najvy‰‰ím nárokom na
kvalitu, funkãnosÈ a dizajn.
Prajeme Vám veºa pote‰enia pri
pouÏívaní nového prístroja znaãky
Braun.
Pred použitím prístroja
Predt˘m, ako uvediete prístroj do
prevádzky, preãítajte si prosím
dôkladne cel˘ návod na pouÏívanie.
Upozornenie
•
Ostrie je mimoriadne ostré! Zaobchádzajte s ním veľmi
opatrne, aby ste sa
neporanili.
• Toto zariadenie môžu
používať osoby s obmedzenými fyzickými, vnemovými alebo mentálnymi
schopnosťami, prípade
osoby s nedostatočnými
skúsenosťami a znalosťami, ak na ne dohliada
iná osoba, prípadne boli
zaškolení v používaní
zariadenia bezpečným
spôsobom a porozumeli
nebezpečenstvám, ktoré
im hrozia.
• Deti sa nesmú hrať s prístrojom.
37
• Toto zariadenie nie je
nutý výlučne pre použitie
určené na použitie deťmi.
v domácnosti a pre spracovávanie normálnych
• Deti sa musia zdržiavať v
množstiev v domácnosti.
dostatočnej vzdialenosti
od prístroja a jeho hlav• Žiadnu časť nepoužívajte
ného napájacieho kábla.
v mikrovlnnej rúre.
• Čistenie ani bežnú údržbu
nesmú vykonávať deti bez
Popis prístroja
dozoru.
• Ak je prístroj bez dozoru,
! Motorov˘ diel
vypnite ho. Pred zložením, ‚ Spínač
Tyčový mixovací nadstavec
rozložením, čistením alebo #
$ Mixovacia nádobka
uložením prístroja vytiahPred prvým použitím všetky
nite elektrickú zástrčku.
diely očistite – pozri kapitolu
• Ak je napájací kábel
«Čistenie»
poškodený, je v záujme
zachovania bezpečnosti
Ako pouÏívaÈ ponorn˘
používateľa, aby ho
mixér
výrobca, jeho zákaznícky
Ručný mixér sa dokonale hodí na
servis alebo podobne
prípravu dipov, omáčok, polievok,
kvalifikovaný personál
majonézy a detskej stravy, ako aj na
miešanie nápojov alebo mliečnych
vymenil.
koktailov.
• Pred zapojením prístroja
1. Vložte motorový diel ! do mixodo elektrickej zásuvky
vacieho nástavca # a otočte ním,
skontrolujte, či napätie v
až sa zaaretuje.
sieti zodpovedá napätiu
2. Aby pokrm nevystrekoval, vloÏte
najskôr ponorn˘ mixér do nádobky
uvedenému na prístroji.
a aÏ potom stlaãte spínaã ‚.
• Pri nalievaní horúcich
Ponorn˘ mixér môÏete pouÏívaÈ
tekutín do kuchynského
spolu s mixovacou nádobkou $, ale i
robota alebo mixéra
v akejkoºvek inej nádobke. Ak budete
postupujte opatrne, môže chcieÈ mixovaÈ priamo v hrnci, v
ktorom práve varíte, zloÏte ho najprv
unikať horúca para.
zo sporáku, aby sa ponorn˘ mixér
• Tento spotrebič je navrhneprehrial.
38
Príklad receptu: majonéza
200–250 ml oleja
1 vajce (Ïloutok a bielok)
1 polievková lyÏica citrónovej ‰Èavy
alebo octu
Soº a korenie podºa chuti
V‰etky prísady vloÏte vo vy‰‰ie
uvedenom poradí do pracovnej
nádobky. Mixér ponorte aÏ na dno
nádobky, zapnite ho a podrÏte vo
zvislej polohe, k˘m olej nevytvorí
emulziu. Potom, bez toho, aby ste
ho vypli, pohybujte nim pomaly hore
a dole tak dlho, k˘m majonéza nie
je hotová.
Vanilkovo-medové sušené slivky
(ako plnka alebo nátierka do
palaciniek)
Naplňte 40 g sušených sliviek
(rozrezaných na polovice) a 50 g
priehľadného medu (obidve položky
chladené) do nádoby na jemné
posekanie a 5 sekúnd mixujte, potom
pridajte 10 ml vody (s vanilkovou
príchuťou) a pokračujte v mixovaní
ďalšie 3 sekundy.
Pri spracovávaní potravín, ktoré
obsahujú farbivá (napr. mrkva), sa
môÏu umelohmotné ãasti prístroja
zafarbiÈ. Potrite ho pred t˘m, neÏ ho
budete um˘vaÈ, rastlinn˘m jedl˘m
olejom.
Deklarovaná hodnota emisie hluku
tohto spotfiebiãa je 70 dB(A), ão
predstavuje hladinu A akustického
v˘konu vzhºadom na referenãn˘
akustick˘ v˘kon 1 pW.
Zmeny sú vyhradené bez
predchádzajúceho upozornenia.
Po skonãení Ïivotnosti
neodhadzujte zariadenie do
beÏného domového odpadu.
Zariadenie odovzdajte do
servisného strediska Braun
alebo na príslu‰nom zbernom
mieste zriadenom podºa miestnych
predpisov a noriem.
Použite nádstavec na jemné
posekanie HC (voliteľné príslušenstvo
dostupné vo vašom servisnom
stredisku spoločnosti Braun; avšak
nie je dostupné v každej krajine)
âistenie
Motorov˘ diel · ãistite len
navlhãenou handriãkou. V‰etky
ostatné diely môÏete um˘vaÈ v
myãke riadu. Ak ste v‰ak spracovávali veºmi slané pokrmy, doporuãujeme nôÏ opláchnuÈ ihneì. Dbajte
tieÏ na to, aby ste nepredávkovali
ãistiaci alebo odvápÀovací prostriedok v myãke riadu.
39
Magyar
Termékeinket a legmagasabb
minŒségi, funkcionális és formatervezŒi elvárások figyelembevételével
terveztük. Reméljük, örömét leli majd
új Braun készülékében!
Használat előtt
Kérjük, hogy a használat megkezdése elŒtt olvassa végig figyelmesen a használati útmutatót!
Figyelmeztetés
•
A kések rendkívül
élesek! A sérülések
elkerülése érdekében,
kérjük, bánjon rendkívül
óvatosan a késekkel!
• A készüléket korlátozott
fizikai, érzékszervi vagy
szellemi képességekkel
rendelkező, illetve tapasztalattal vagy kellő tudással
nem rendelkező személyek is használhatják megfelelő felügyelet vagy a
készülék biztonságos
használatára vonatkozó
útmutatás mellett és a
veszélyek megértése
esetén.
• Gyermekek ne játsszanak
a készülékkel.
• Ezt a készüléket gyermekek nem használhatják.
40
• A készüléket és annak
tápkábelét gyermekektől
elzárva tartsa.
• A készülék tisztítását és
felhasználói karbantartását gyermekek nem
végezhetik felügyelet
nélkül.
• Ha nem használja a készüléket, valamint összeszerelés, szétszerelés, tisztítás és tárolás előtt minden
esetben kapcsolja ki a
készüléket.
• Ha a tápkábel meghibásodott, akkor veszélyek
elkerülése érdekében a
gyártóval, annak szervizügynökével, vagy más
ugyanilyen képesítésű
szakemberrel cseréltesse
ki azt.
• Használat előtt ellenőrizze, hogy a hálózati
feszültség megfelel-e a
készüléken jelzett értéknek.
• Forró folyadékok konyhai
robotgépbe, vagy mixerbe
öntésekor óvatosan járjon
el, mivel a gépből hirtelen
forró gőz áramolhat ki.
• Ezt a készüléket kizárólag
háztartási használatra és
a háztartásokban szokványos élelmiszer mennyiségek feldolgozására
tervezték.
• Egyik alkatrészt se használja
mikrohullámú sütőben.
A készülék alkatrészei
!
‚
#
$
Motor
Kapcsológomb
Mixelőrúd
KeverŒpohár
Az első használat előtt tisztítsa
meg a készülék alkatrészeit –
lásd a «tisztítás» fejezetben.
A botmixer használata
A botmixer segítségével
mártásokat, szószokat, leveseket,
majonézt, bébiételeket és
turmixokat készíthet, valamint
italokat mixelhet.
1. Illessze az ! jelű motor-részt a #
jelű mixerrúdra, majd forgassa el,
amíg az hallhatóan be nem kattan.
2. A kifröccsenés elkerülése
érdekében elŒször helyezze a
mixelŒrudat a feldolgozandó
ételbe, és csak ezután nyomja
meg a bekapcsoló gombot! ‚.
A botmixerhez használhatja a
keverŒpoharat, $, de más egyéb
tálat is. Közvetlenül a fŒzŒedényben
történŒ használatkor elŒször mindig
vegye le az edényt a tızhelyrŒl,
hogy a botmixer ne melegedjen fel!
Recept (példa): Majonéz
200–250 ml étolaj
1 tojás (sárgája és fehérje)
1 evŒkanál citromlé vagy ecet
Ízlés szerint só és bors
A hozzávalókat, a fenti sorrendben
helyezze a keverŒpohárba! Merítse
bele, és indítsa el a botmixert,
majd egyenesen tartva mıködtesse
mindaddig, amíg az olaj elkeveredik.
Ezt követŒen apró mozdulatokkal
mozgassa föl-le a botmixert mindaddig, amíg a majonéz teljesen
kikeveredik.
Vaníliás-meggyes aszalt szilva
(palacsinta tölteléknek vagy
kenhető krémként)
Tegye 4 dkg aszalt szilvát (félbevágva)
és 5 dkg áttetsző mézet (mindkettőt
lehűtve) a turmixgép kancsójába és
keverje azokat 5 másodpercen
keresztül, majd adjon hozzá 10 ml
(vaníliaillatú) vizet és folytassa a
keverést 3 másodpercen keresztül.
Használja a HC turmixgép-adaptert
(a Braun szervizközpontban
beszerezhető opcionális tartozék;
azonban nem minden országban
kapható).
Tisztítás
A motorrészt kizárólag nedves
ruhával törölje át! A többi tartozék
mosogatógépben is tisztítható.
Amennyiben a készülékkel sós ételt
dolgozott fel, célszerı a mixelŒrúd
késeit, vagy az aprítókést használat
után azonnal elöblíteni. Ügyeljen
arra is, hogy mosogatógépéhez ne
adagolja túl a vízkŒmentesítŒ
adalékot!
41
Színes ételek feldolgozásánál (pl.
sárgarépa) elŒfordulhat, hogy a
készülék mıanyag alkatrészei
elszínezŒdnek.
Vízzel történŒ tisztítás elŒtt, törölje
át azokat kevés növényi olajjal!
Hrvatski
Na‰i proizvodi napravljeni su tako
da zadovoljavaju najvi‰e standarde
kvalitete, funkcionalnosti i dizajna.
Nadamo se da çete i vi uÏivati u
kori‰tenju svog novog ure∂aja
Braun.
A változtatás joga fenntartva.
Prije uporabe
A környezetszennyezés
elkerülése érdekében arra
kérjük, hogy a készülék
hasznos élettartalma végén
ne dobja azt a háztartási
szemétbe. A mıködésképtelen
készüléket leadhatja a Braun
szervizközpontban, vagy az országa
szabályainak megfelelŒ módon
dobja a hulladékgyıjtŒbe.
42
Prije kori‰tenja ovog proizvoda
molimo pomno i u cijelosti
proãitajte upute za kori‰tenje.
PaÏnja
•
Noževi su vrlo oštri!
Rukujte s njima što
pažljivije kako biste izbjegli
mogućnost ozljeđivanja.
• Ovaj uređaj mogu koristiti
osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili
osobe bez iskustva i znanja ako su pod nadzorom
ili ukoliko su dobile upute
o korištenju uređaja na
siguran način te shvataju
moguću opasnost.
• Djeca se ne smiju igrati s
aparatom.
• Ovaj uređaj ne bi smjela
koristiti djeca.
• Držite djecu podalje od
aparata i njegova strujnog
kabela.
• Čišćenje i korisničko
održavanje aparata ne
smiju se povjeriti djeci bez
nadzora.
• Uvijek izvucite utikač strujnog kabela ili isključite
aparat kad ga ostavite bez
nadzora te prije montaže,
demontaže, čišćenja ili
pohrane.
• Ako se opskrbni kabel
ošteti, mora ga zamijeniti
proizvođač, njegova servisna služba ili osoba sličnih
kvalifikacija kako bi se
izbjegle moguće opasnosti.
• Prije uključivanja u utičnicu, provjerite odgovara li
vaš napon naponu ispisanom na dnu uređaja.
• Budite oprezni prilikom
ulijevanja vruće vode u
kuhinjski uređaj za obradu
hrane ili blender jer može
doći naglog izlaska pare.
• Ovaj uređaj je osmišljen
isključivo za upotrebu u
domaćinstvu i za obradu
normalnih količina koje se
u domaćinstvu koriste.
• Ne koristite nijedan dio
uređaja u mikro-valnoj
pećnici.
Opis
!
‚
#
$
Motorni dio
Prekidač za uključivanje
Osovina štapnog miksera
Mjerna posuda
Molimo očistite sve dijelove prije
prve uporabe – vidjeti stavak
«Čišćenje»
Rad ‰tapnim mikserom
Štapni mikser je savršen za pripravu
umaka, sokova, juha, majoneze i
dječje hrane, kao i za miješanje pića
i mliječnih napitaka.
1. Uložite motorni dio ! u osovinu
miksera # i okrenite dok ne
uskoči na svoje mjesto.
2. Kako ne bi prskalo, prvo umetnite
mikser u posudu, a zatim pritisnite
prekidaã ‚.
·tapni mikser moÏete koristiti u
mjernoj posudi $, ali i u bilo kojoj
drugoj posudi. Kod mije‰anja
izravno u posudi tijekom kuhanja,
najprije maknite posudu sa
‰tednjaka kako biste za‰titili ‰tapni
mikser od pregrijavanja.
Primjeri recepata: Majoneza
200–250 ml ulja
1 jaje (Ïumanjak i bjelanjak)
1 Ïlica limunovog soka ili octa
Soli i papra prema ukusu
Stavite sve sastojke u mjernu
posudu prema gore spomenutom
redu. Stavite mikser na dno mjerne
posude, ukljuãite i drÏite u tom
poloÏaju dok ulje ne emulgira.
Potom ga lagano pomiãite gore –
dolje, bez iskljuãivanja, dok
majoneza nije dobro promije‰ana.
43
Suhe šljive s vanilijom i medom
(kao nadjev ili namaz za palačinke):
Napunite bokal sa 40 g suhih šljiva
(prepolovljene) i 50 g meda (oboje
rashlađeno) i miješajte ih 5 sekundi.
Dodajte 10 ml vode (sa ukusom
vanilije) i nastavite postupak miješanja
za još 3 sekundi.
S HC uređajem (dodatna oprema
dostupna kod Braun servisnog
centra, ili ne u svakoj zemlji).
Slovenski
Na‰i izdelki so zasnovani tako, da
ustrezajo najvi‰jim standardom
kakovosti, funkcionalnosti in dizajna.
Îelimo vam, da boste svoj novi
aparat Braun z veseljem uporabljali.
Pred uporabo
Prosimo, da pred uporabo
natanãno in v celoti preberete
navodila za uporabo.
âi‰çenje
Motorni dio ! ãistite samo vlaÏnom
krpom. Svi ostali dijelovi mogu se
prati u perilici su∂a. Ipak, nakon
pripreme vrlo slane hrane trebali
biste odmah isprati osovinu i
nastavka za sjeckanje. Tako∂er,
pazite da u perilicu ne stavite
previ‰e sredstva za ãi‰çenje i protiv
kamenca.
Kad pripremate neke namirnice s
jakom bojom (npr. mrkva) plastiãni
dijelovi ure∂aja mogu se obojati.
Takve dijelove premaÏite biljnim
uljem prije ãi‰çenja.
PodloÏno promjenama bez
prethodne obavijesti.
Molimo Vas da ne bacate
ure∂aj u kuçni otpad nakon
prestanka njegovog radnog
vijeka. Ostaviti ga moÏete
u Braun servisnom centru ili
na odgovarajuçim odlagali‰tima u
Va‰oj zemlji.
44
Opozorilo
•
Rezila so zelo ostra!
Da bi preprečili
poškodbe, vas prosimo,
upravljajte z rezili z največjo možno skrbnostjo.
• Uporaba taga aparata s
strani ljudi, ki imajo zmanjšane telesne, čutne ali
duševne zmožnosti ali
nimajo zadostnega znanja
oz. izkušenj, je dovoljena
samo, če so pod nadzorom ali če so jim dana
ustrezna navodila o varni
uporabi aparata in če
razumejo nevarnosti, ki
so s tem povezane.
• Otroci se ne smejo igrati
z aparatom.
• Otroci ne smejo uporabljati tega aparata.
• Otroci se ne smejo zadrtake količine živil, ki je
ževati v območju aparata
običajna za gospodinjin glavnega kabla.
stvo.
• Otroci brez nadzora ne
• Nobenega dela naprave
smejo opravljati čiščenja
ne postavite v mikrovain vzdrževanja.
lovno pečico.
• Vedno izklopite ali izključite aparat, kadar je nenadzorovan in pred sestaOpis
vljanjem, razstavljanjem,
! Enota z motorjem
čiščenjem ali skladišče‚ Stikalo za vklop
# Nastavek za mešanje
njem.
• V primeru, da je napajalni $ Me‰alna posoda
kabel poškodovan, ga
Prosimo, da pred prvo uporabo
mora zamenjati proizvaja- očistite vse sestavne dele – več
informacij v poglavju «Čiščenje»
lec, njihov serviser ali
podobno kvalificirana
Uporaba paliãnega
oseba, da bi se izognili
me‰alnika
nevarnosti.
• Preden priključite aparat
Palični mešalnik je primeren za
na električno vtičnico, pre- pripravo omak, juh, majoneze,
otroške hrane in tudi za mešanje
verite, če vaša omrežna
pijač ali mlečnih napitkov.
napetost ustreza napeto1. Osnovno enoto z motorjem !
sti, ki je navedena na apavstavite v nastavek za mešanje #
in jo zavrtite, tako da se zaskoči.
ratu.
• Bodite pazljivi, če v prede- 2. Paliãni me‰alnik najprej vstavite
v posodo, ‰ele nato pritisnite na
lovalnik hrane ali mešalnik
stikalo za vklop/izklop ‚, sicer se
zlijete vročo tekočino, saj
lahko po‰kropite.
jo lahko ta zaradi nenadne Paliãni me‰alnik lahko uporabljate
pare izvrže.
v priloÏeni me‰alni posodi ali kateri
koli drugi posodi. âe ga Ïelite
• Naprava je namenjena
uporabiti med kuhanjem, posodo
izključno uporabi v
najprej odstavite s ‰tedilnika, da se
gospodinjstvu in predelavi me‰alnik preveã ne segreje.
45
Primer recepta: Majoneza
200–250 ml olja
1 jajce (rumenjak in beljak)
1 jedilna Ïlica limoninega soka ali kisa
sol in poper po okusu
Vse sestavine dajte v me‰alno
posodo v zgoraj navedenem vrstnem
redu. Paliãni me‰alnik postavite na
dno me‰alne posode in ga vkljuãite.
V tem poloÏaju ga drÏite, dokler olje
ne emulgira. Potem paliãnega
me‰alnika ne izkljuãite, temveã ga
poãasi pomikajte navzgor in navzdol,
da se sestavine dobro preme‰ajo.
Suhe slive z vanilijo in medom
(kot nadev ali namaz za palačinke)
40 g suhih sliv (prerezanih na pol)
in 50 g medu (oboje ohlajeno) dajte
v posodo sekljalnika in mešajte
5 sekund, nato dodajte 10 ml vode
(z okusom vanilje) ter mešajte še
3 sekunde.
Z nastavkom sekljalnika HC (izbirni
dodatek na voljo pri servisnem
centru Braun Service Center, a ne v
vsaki državi)
âi‰ãenje
Enoto z motorjem ! lahko ãistite
samo z vlaÏno krpo. Vse ostale dele
lahko pomivate v pomivalnem stroju.
âe ste me‰alnik uporabili za pripravo
zelo slanih jedi, morate rezila takoj
izprati. Pri pomivanju v pomivalnem
stroju pazite, da ne boste uporabili
prevelike koliãine pomivalnega
sredstva ali sredstva za odstranjevanje vodnega kamna.
âe obdelujete Ïivila intenzivnih barv
(npr. korenje), lahko ta povzroãijo
obarvanje plastiãnih delov naprave.
46
V tem primeru plastiãne dele pred
ãi‰ãenjem obri‰ite s krpico, na katero
ste nanesli malo rastlinskega olja.
PridrÏujemo si pravico do
sprememb brez predhodnega
opozorila.
OdsluÏene naprave ne smete
odvreãi skupaj z gospodinjskimi odpadki. Odnesite jo
v Braunov servisni center ali
na ustrezno zbirno mesto v
skladu z veljavnimi predpisi.
kablosundan uzak tutulmalıdır.
• Temizlik ve bakım işlemleri
gözetimsiz bir şekilde
çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
•
Başında bulunmadığınız
Cihazı Kullanmadan Önce
zamanlarda ve monte
Cihazı kullanmaya baμlamadan
etme, sökme, temizleme
önce lütfen bu kullanım
kılavuzunu dikkatlice ve eksiksiz
veya saklama işlemlerinokuyunuz.
den önce mutlaka cihazın
fişini prizden çekin veya
Dikkat
cihazı kapatın.
•
Bıçaklar çok keskin- • Güç kablosu hasarlıysa,
dir! Yaralanmalara
riski önlemek için üretici,
karşı, lütfen bıçakları çok
servis yetkilisi veya benzer
dikkatli bir şekilde kullaehliyete sahip kişiler taranın.
fından değiştirilmelidir.
• Bu cihaz, cihazın güvenli
• Cihazı prize takmadan
biçimde kullanımına ilişkin
önce, şebeke cereyan
denetime veya bilgilendirgeriliminin, cihazın altında
meye tabi tutulmuş olan ve
yazılı olan voltaj ile uygunmevcut risklerin farkında
luğunu kontrol ediniz.
olan fiziksel, duyusal veya • Mutfak robotuna veya
zihinsel yetileri düşük ya
blender’a sıcak sıvı döküda tecrübesi ve bilgisi
lürse dikkatli olun; sıvı ani
olmayan kimseler tarafınbuharlaşma nedeniyle
dan kullanılabilir.
cihazdan fışkırabilir
• Çocuklar cihazla oynama- • Bu cihaz yalnızca evde
malıdır.
kullanılmak için ve normal
• Bu cihaz çocuklar tarafınşartlarda evde kullanılan
dan kullanılmamalıdır.
miktarların işlenmesi için
• Çocuklar cihazdan ve güç
tasarlanmıştır.
Türkçe
Ürünlerimiz kalite, kullanım ve
tasarımda en yüksek standartlara
ulaμılabilmek üzere tasarlanmıμtır.
Yeni Braun ürününüzden memnun
kalacaπınızı umarız.
47
• Cihazın herhangi bir parçasını mikrodalga fırında
kullanmayın.
Tanımlamalar
!
‚
#
$
Motor bölümü
Açma düğmesi
Blendır şaftı
Kase
İlk kullanımdan önce lütfen
tüm parçaları temizleyin;
«Temizleme» başlıklı paragrafa
bakın.
El blenderini çalıμtırma
El blendırı; sos, çorba, mayonez ve
bebek maması hazırlamak ve
içecekleri ve milk shakeleri karıştırmak için idealdir.
1. Motor parçasını ! blender şaftına
# sokun ve kilitleninceye kadar
döndürün.
2. Sıçramayı önlemek için, blenderi
kaba yerleμtirdikten sonra çalıμtırma
düπmesine ‚‚ basınız.
El blenderinizi kendi kase $ yanısıra
baμka kaplarda da kullanabilirsiniz.
El blenderini, yemek piμirme
sırasında, doπrudan kabın içinde
kullanmak istediπinizde, blenderin
fazla ısınmasını önlemek için, önce
kabı ocaktan kaldırınız.
Yemek tarifi: Mayonez
200–250 ml yaπ
1 yumurta
1 çorba kaμıπı limon suyu veya sirke
Tadına göre tuz ve karabiber
Yukarıda miktarları verilen tüm
48
malzemeleri iμlem kabına koyunuz.
El blenderinizi iμlem kabının içine
yerleμtirdikten sonra çalıμtırınız ve yaπ
tam olarak karıμana kadar el blenderinizi bu pozisyonda tutunuz. Mayonez
güzelce karıμıp akıcı kıvamına ulaμana
dek el blenderi-nizi, yavaμça yukarı ve
aμaπıya doπru haraket ettiriniz.
Vanilyalý Ballý Erik Kurusu (krep
içine veya üzerine sürmek üzere)
Doğrama haznesine 40 gram kuru
erik (ikiye bölünmüş) ve 50 gram
süzme bal (her ikisi de soğutulmuş)
koyarak 5 saniye karıştırın. Ardından
10 ml vanilya ile tatlandırılmış su
ekleyin ve 3 saniye daha karıştırın.
HC doğrama ataşmanını kullanın (bu
aksesuar isteğe bağlı olarak Braun
Servis Merkezinden elde edilebilir.
Her ülkede bulunmaz)
Temizleme
Motor kısmını · temizlemek için
sadece nemli bez kullanınız. Diπer
tüm parçalar bulaμık makinesinde
yıkanabilir. Fakat, çok tuzlu yiyecekleri iμlemden geçirdikten sonra
el blenderinizin bıçaπını hemen
durulamanızı tavsiye ederiz. Ayrıca,
bulaμık makinenizde aμırı dozda
temizleyici ve kireç önleyici kullanmamaya özen gösteriniz.
Havuç gibi renk bırakan yiyecekleri
doπrarken, cihazın plastik kısımlarının renkleri solabilir. Temizlemeden
önce bu kısımları zeytinyaπı ile siliniz.
Bildirim yapılmadan deπiμtirilebilir.
EEE STANDARTLARINA
UYGUNDUR
Bakanl∂kça tespit ve ilan
edilen kullan∂m ömrü 7 y∂ld∂r.
Üretici firma ve CE iμareti uygunluk
deπerlendirme kuruluμu:
De’Longhi Braun Household GmbH
Carl-Ulrich-Str. 4
63263 Neu-Isenburg, Germany
Delonghi Bosphorus Ev Aletleri Tic.
A.Ω. Meydan Sok. No:1 Beybi Giz
Plaza D:53-54 Maslak/∑STANBUL
DLB Tüketici Hizmetleri
444 27 64
info@braunhousehold.com.tr
Română (MD)
Produsele noastre sunt proiectate
pentru a atinge cel mai înalt nivel
de calitate, funcøionalitate fli design.
Speråm cå veøi fi multumiøi de noul
produs Braun.
Înainte de utilizare
Vå rugåm citiøi cu atenøie fli în
totalitate instrucøiunile înainte de
folosire.
Atenøie
•
Lamele sunt foarte
ascuţite! Pentru a
evita accidentele, mânuiţi
lamele cu cea mai mare
grijă.
• Acest aparat poate fi utilizat de persoanele cu
capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse
sau de persoanele fără
cunoştinţe sau experienţă
doar sub supraveghere
sau după o instruire care
să le ofere informaţiile
necesare pentru utilizarea
în siguranţă a aparatului şi
dacă aceştia înţeleg pericolele la care se expun.
• Copiii nu trebuie lăsaţi să
se joace cu acest aparat.
• Acest aparat nu trebuie
utilizat de către copii.
49
• Nu lăsaţi aparatul şi cortat excluziv pentru uz
donul de alimentare la
casnic, pentru procesarea
îndemâna copiilor.
de cantităţi obişnuite de
gospodărie.
• Curăţarea şi întreţinerea
aparatului nu trebuie reali- • Nu utilizaţi piesele aparazate de către copii fără
tului în cuptor cu
supravegherea unui adult.
microunde.
• Scoateţi din priză sau
opriţi aparatul întotdeauna Descriere
atunci când îl lăsaţi nesu! Bloc motor
pravegheat şi înainte de
‚ Comutator pornit
# Axul blenderului
asamblare, dezasamblare, curăţare sau depo- $ Vas cilindric
zitare.
Vă rugăm să curăţaţi toate
• Dacă cordonul de alimen- piesele înainte de prima utilizare
– a se vedea paragraful
tare este deteriorat,
«Curăţare»
acesta trebuie înlocuit de
către producător, de către Instrucøiuni de utilizare
agentul de service sau de Blenderul manual este ideal pentru
către persoanele calificate pregătirea sosurilor reci şi calde, a
pentru a se evita potenţia- supelor, a maionezei şi a mâncării
pentru copii, precum şi pentru
lele pericole.
amestecarea băuturilor şi a
• Înainte de conectarea la
shake-urilor cu lapte.
priză, verificaţi dacă tensi- 1. Introduceţi motorul ! în piciorul
mixerului # și rotiţi-l până când se
unea acesteia corespunde
blochează.
celei indicate pe aparat.
2. Pentru a evita stropirea introduceøi
• Fiţi prevăzători în cazul în
aparatul în vas fli abia apoi apåcare un lichid fierbinte
saøi butonul ‚.
este turnat în procesor
Puteøi folosi blender-ul în vasul
sau în blender deoarece
cilindric sau în orice alt fel de vas.
Când amestecaøi direct în vasul
acesta poate fi scos din
care gåtiøi, mai întâi îndepårtaøi
aparat sub formă de aburi. în
vasul de pe aragaz pentru a proteja
aparatul de supraîncålzire.
• Acest aparat este proiec50
Exemple de reøete: Maionezå
200–250 ml ulei
1 ou (gålbenufl fli albufl)
1 linguriøå suc de låmâie sau oøet
sare fli piper dupå gust
Adåugaøi toate ingredientele în
paharul gradat, în ordinea de mai
sus. Introduceøi piciorul pasator în
pânå la baza vasului, porniøi aparatul
øineøi apåsat comutatorul în poziøia
pornit pânå la emulsionarea uleiului.
Apoi, fårå så opriøi motorul, efectuaøi
miflcåri repetate sus-jos pânå când
maioneza este bine omogenizatå.
Prune cu vanilie şi miere (pentru a
umple sau a unge clătitele)
Puneţi 40 g de prune (tăiată în
jumătăţi) şi 50 g de miere clară
(amândouă răcite) într-un aparat de
tocat şi mixaţi-le timp de 5 secunde,
adăugaţi apoi 10 ml apă (cu gust de
vanilie) şi continuaţi mixarea pentru
3 secunde.
recipientele din plastic se pot
decolora. fitergeøi aceste pårøi cu ulei
de gåtit, înainte de a le curåøa cu
detergent.
Conform Hotãrârii nr. 672 din 19 iulie
2001 privind stabilirea conditiilor de
introducere pe piatã a aparatelor
electrocasnice în functie de nivelul
zgomotului transmis prin aer,
valoarea de zgomot dB(A) pentru
acest aparat este de 70 dB(A).
Pot fi modificate fårå înμtiinøare
prealabilå.
A nu se arunca produsul
împreunå cu deμeurile
menajere; a se preda la
centrele de colectare
specializate.
Folosiţi legătura HC la aparatul de
tocat (piesă accesorie opţională
care poate fi procurată de la Centrul
Dvs. de Servicii Braun, chiar dacă
nu în fiecare ţară)
Curåøarea
Curåøaøi blocul motor doar cu o
cârpã moale. Toate celelalte pårøi
pot fi spålate în maflina de spålat
vase. Totufli, dupå ce procesaøi
alimente foarte sårate, trebuie så
spålaøi imediat piciorul pasator. De
asemenea, trebuie evitatå folosirea
în exces a detergentului sau a
substanøelor de detartrare în maflina
de spålat vase.
Dupå prelucrarea unor ingrediente
care påteazå (de ex. morcovii)
51
• Αυτή η συσκευή δεν πρέπει
να χρησιμοποιείται από
παιδιά.
• Τα παιδιά να μην έρχονται
σε επαφή με τη συσκευή
και το καλώδιο τροφοδότησης της συσκευής.
Πριν από τη χρήση
•
Τα παιδιά δεν πρέπει να
Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή τις οδηγίες χρήσης πριν
καθαρίζουν και να συντηχρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
ρούν τη συσκευή χωρίς
επίβλεψη.
Προσοχή
• Πάντα να αποσυνδέετε ή
•
Οι λάμες είναι εξαινα σβήνετε τη συσκευή
ρετικά κοφτερές!
όταν δεν χρησιμοποιείται
Για να αποφύγετε τους
και πριν την συναρμολότραυματισμούς χειρίζεστε
γηση, αποσυναρμολότις λάμες με εξαιρετική
γηση, τον καθαρισμό ή τη
προσοχή.
φύλαξη.
• Αυτή η συσκευή μπορεί να • Εάν το καλώδιο τροφοδόχρησιμοποιηθεί από άτομα
τησης έχει φθαρεί, θα
με μειωμένες φυσικές,
πρέπει να αντικατασταθεί
αντιληπτικές ή διανοητικές
από τον κατασκευαστή, το
ικανότητες ή χωρίς εμπειεξουσιοδοτημένο συνερρία και γνώσεις, παρά
γείο του ή από κατάλληλα
μόνο εφόσον επιτηρούνται
καταρτισμένα άτομα προή τους έχουν δοθεί οδηκειμένου να αποφευχθεί
γίες σχετικά με την
τυχόν κίνδυνος.
ασφαλή χρήση της
• Πριν συνδέσετε το φις
συσκευής και εάν έχουν
στην πρίζα, ελέγξτε εάν η
καταλάβει τους πιθανούς
τάση του ρεύματος αντικινδύνους.
στοιχεί στην τάση που
• Τα παιδιά να μην παίζουν
υποδεικνύεται πάνω στη
με τη συσκευή.
συσκευή.
Ελληνικά
Τα προϊόντα μας κατασκευάζονται
με τρόπο τέτοιον ώστε να πληρούν
τις αυστηρότερες προδιαγραφές
ποιότητας, λειτουργικότητας και
σχεδίασης. Ελπίζουμε να απολαύσετε τη νέα σας συσκευή Braun.
52
• Να προσέχετε εάν βάλετε
ζεστά υγρά στο πολυμηχάνημα ή το μίξερ επειδή
ενδέχεται να εκτιναχθούν
από τη συσκευή σε περίπτωση ξαφνικής συγκέντρωσης ατμών.
• Αυτή η συσκευή έχει
σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση και για επεξεργασία οικιακών ποσοτήτων.
• Απαγορεύεται η χρήση
των εξαρτημάτων της
συσκευής σε φούρνο
μικροκυμάτων.
Περιγραφή
!
‚
#
$
Εξάρτημα μοτέρ
Διακόπτης ενεργοποίησης
Ράβδος μπλέντερ
Δοχείο ανάμιξης
Να καθαρίσετε όλα τα μέρη
πριν τη πρώτη χρήση – δείτε
τη παράγραφο με τίτλο
«Καθαρισμός»
Πώς θα χρησιμοποιήσετε
το μπλέντερ χειρός
Το μπλέντερ χειρός είναι απόλυτα
κατάλληλο για την παρασκευή ντιπ,
σάλτσας, σούπας, μαγιονέζας και
παιδικής τροφής καθώς επίσης και
για την ανάμειξη ποτών και μιλκ σέικ.
1. Εισάγετε το εξάρτημα του μοτέρ
! μέσα στον άξονα του μπλέντερ
# και περιστρέψτε το μέχρι να
κουμπώσει.
2. Για να αποφύγετε τα πιτσιλίσματα, εισαγάγετε πρώτα το
μπλέντερ χειρός στο δοχείο και
μετά πιέστε το διακόπτη ‚.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το
μπλέντερ χειρός με το δοχείο ανάμιξης $ αλλά και με οποιοδήποτε
άλλο δοχείο.
Όταν αλέθετε απευθείας στο μαγειρικό σκεύος, τραβήξτε το πρώτα
από τη φωτιά για να προστατέψετε
το μπλέντερ χειρός από την υπερθέρμανση.
Παράδειγμα συνταγής: Μαγιονέζα
200–250 ml λάδι
1 αυγό (κρόκος και ασπράδι)
1 κουταλιά της σούπας λεμόνι ή ξύδι
Αλάτι και πιπέρι
Ρίξτε όλα τα υλικά στο δοχείο με τη
σειρά που αναφέρονται.
Βυθίστε το μπλέντερ χειρός μέχρι
τον πάτο του δοχείου, ενεργοποιήστε το και κρατήστε τον μέχρι το
λάδι να αποκτήσει μία γαλακτώδη
υφή. Μετά, χωρίς να το απενεργοποιήσετε, μετακινείτε αργά επάνω
και κάτω το μπλέντερ μέχρι να δέσει
η μαγιονέζα.
Βανίλια-μέλι-δαμάσκηνα (για τη
γέμιση κέικ ή για άλειμμα) Βάλτε
40 γρ. δαμάσκηνα (κομμένα στη
μέση) και 50 γρ. καθαρό μέλι (κρύα
και τα δύο) στο μπολ κοπής και ανακατέψτε για 5 δευτερόλεπτα, μετά
προσθέστε 10 ml νερό (με άρωμα
βανίλιας) και συνεχίστε το ανακάτεμα για 3 δευτερόλεπτα.
Χρησιμοποιήστε το εξάρτημα κοπής
HC (προαιρετικό αξεσουάρ, διατίθε53
ται από το κέντρο Service της
Braun. Δεν διατίθενται σε όλες τις
χώρες).
Καθαρισμός
Καθαρίζετε το εξάρτημα του μοτέρ
! μόνο με ένα βρεγμένο πανί.
Όλα τα άλλα εξαρτήματα μπορούν
να πλυθούν στο πλυντήριο πιάτων.
Ωστόσο, θα πρέπει να καθαρίζετε τη
λάμα αμέσως μετά την επεξεργασία
πολύ αλμυρών τροφίμων. Επίσης,
θα πρέπει να προσέχετε να μη χρησιμοποιείτε υπερβολική ποσότητα
απορρυπαντικού ή καθαριστικού
αλάτων στο πλυντήριο πιάτων.
Κατά την επεξεργασία τροφίμων με
χρωστικές ουσίες (π.χ. καρότα),
ενδέχεται να χρωματιστούν τα πλαστικά μέρη της συσκευής. Σκουπίστε
αυτά τα μέρη με φυτικό λάδι πριν τα
καθαρίσετε.
Τηρείται το δικαίωμα αλλαγών χωρίς
προηγούμενη προειδοποίηση.
Μην πετάτε το προϊόν στα
οικιακά απορρίμματα μετά το
τέλος του κύκλου ζωής του.
Μπορείτε να το παραδώσετε
στο κέντρο Service της Braun ή στα
σημεία συλλογής της χώρας.
54
4аза7
Бізді° ±німдер сапа, ж·мыс
±німділігі мен сырты к±рінісі
бойынша е° жо¾ары талаптар¾а
сай болатын етіп жасалады.
Біз жа°а Braun ·рыл¾ы°ызды°
пайдасын толы к±ресіз деп
¿міттенеміз.
Пюре жабдыJы
4QрылJыны пайдаланар
алдында осы нQс7ауларды
назар салып толы7 о7ып
шыJы`ыз.
Абай болы`ыз
•
Ж¿здер ±те ±ткір болады!
Жарааттануды
болдырмау ¿шін ж¿здерді
сатыпен олданы°ыз.
• имылдау, сезіну немесе ойлау
абілеті шектеулі жÁне
тÁжірбиесі мен хабары жо
т·л¾алар¾а, ·рыл¾ыны ауіпсіз
т¿рде олдану жайлы
н·саулытар берілген
жа¾дайда жÁне т±нетін ауіпті
т¿сінген жа¾дайда ¾ана
олдануына р·сат етіледі.
• Балалар ·рыл¾ымен ойнамауы
тиіс.
• Б·л ·рыл¾ыны балаларды°
олданбауы тиіс.
• Балалар ·рыл¾ы мен оны° уат
сымынан алыстатылуы тиіс.
• Тазалау жÁне техникалы
ызмет к±рсету балалар
тарапынан баылаусыз
орындалмауы тиіс.
• араусыз алдырылса жÁне
жинау, б±лшектеу, тазалау
немесе сатау¾а ою алдында
Áрашан ·рыл¾ыны розеткадан
суыры°ыз.
• Егер уатпен амту сымы
заымдал¾ан болса, жараатты
болдырмау ¿шін ол ±ндіруші,
оны° ызмет к±рсету агенті
немесе ·сас ±кілеттігі
бар т·л¾алар тарапынан
ауыстырылуы тиіс.
• ·рыл¾ыны а¾ытпа¾а оспас
б·рын, а¾ытпаны° уат к¿ші
·рыл¾ыда к±рсетілген уат
к¿шіне сай екеніне к±з
жеткізі°із.
• Ас комбайнына немесе
блендерге ысты с·йыты
·й¾ан жа¾дайда абай болы°ыз,
себебі бу ·рыл¾ыдан сырта
шы¾уы м¿мкін.
• Б·л ·рыл¾ы ¿й шарусында
олдану¾а ¾ана арнал¾ан жÁне
та¾амдарды ¿й шаруасына
ажетті м±лшерде ¾ана олдану
ажет.
• Ешбір б±лшекті ыса толынды
пеште пайдаланба°ыз.
Сипаттама
!
‚
#
$
оз¾алтыш б±лік
Ауыстырып-осышта
Блендер тіреуі
Араластыр¾ыш саптыая
Бірінші рет пайдалану алдында
барлы7 бліктерді тазала`ыз –
«Cleaning» тарауын 7ара`ыз
4ол блендерін іске
пайдалану
ол блендері соустарды,
к±желерді, майонезді, сÁби
та¾амдарын Áзірлеуге жÁне
сусындар мен с¿т коктейльдерін
араластыру¾а ±те жасы
бейімделген.
1.
оз¾алтыш б±лікті блендерді°
ж¿зі бар ·°¾ысына енгізіп,
бекітілгенше б·ра°ыз.
2. Та¾ам шашырамас ¿шін ол
блендерін Áуелі шараны° ішіне
орналастыры°ыз да, содан
кейін ¾ана осышты басы°ыз.
ол блендерін араластыр¾ыш
саптыаяты° $ да, сондай-а
баса ыдысты° ішінде де олдану¾а болады.
Тама істеп жатып тікелей
кÁстр±лді° ±зінде араластыр¾ан
кезде, блендерді атты ызып
кетуден ор¾ау ¿шін Áуелі
кÁстр±лді пештен алып ойы°ыз.
Рецепт: Майонез
200–250 мл с·йы май
1 ж·мырта (сарысы мен ауызы)
1 ас асы лимон шырыны немесе
сірке суы
ДÁміне арай т·з бен б·рыш
Барлы ·рамдастарды ±лшем
ретіне сÁйкес саптыаяа
салы°ыз.
ол блендерін саптыаяты°
т·¾ырына орнаты°ыз, оны іске
осы°ыз да, май ойылты¾а
айнал¾анша оны осы алыпта
·ста°ыз. Содан кейін оны
с±ндірместен, майонез жасылап
араласанша жо¾ары - т±мен баяу
оз¾а°ыз.
Ваниль мен бал осыл¾ан ара
±рік (·йматы° толтырмасы
не джем ретінде) 40 г ара ±рік
(екіге б±лінген) пен 50 г таза
балды (екеуі де салындатыл¾ан)
·сатыш шара¾а салы°ыз да,
5 секунд ·саты°ыз, содан кейін
10 мл су (ваниль дÁмі бар) осып,
та¾ы 3 секунд араластыры°ыз.
55
HC ·сатыш ондырманы
пайдаланы°ыз (осымша
керек-жараты Braun ызмет
к±рсету орталытарынан сатып
алу¾а болады; біра барлы
елдерде емес)
Тазалау
оз¾алтыш б±лікті ! тек дымыл
ш¿берекпен тазала°ыз. Баса
б±ліктеріні° барлы¾ын ыдыс
жу¾ыш машинада жуу¾а болады.
Біра ±те т·зды та¾амды
±°дегеннен кейін аспапты° ж¿зін
дереу жуу керек. Сондай-а ыдыс
жу¾ыш машинада тазартышты°
немесе а кетіргішті° арты
м±лшерін олданудан са
болы°ыз.
·рамында¾ы боя¾ыш м±лшері
жо¾ары азы-т¿лікті (мысалы,
сÁбіз) ·сатан кезде, ·рыл¾ыны°
пластмасса б±лшектеріні° т¿сі
кетуі м¿мкін. Б·л б±лшектерді
тазалардан б·рын ±сімдік
майымен с¿рті°із.
Ескертусіз ±згертілуге жатады.
шы¾арушы кодын ара°ыз.
Шы¾арушы кодыны° бірінші саны
шы¾ар¾ан жылды° со°¾ы санын
білдіреді. Келесі 2 сандар
шы¾арыл¾ан жылды° к¿нтізбелік
апта санын білдіреді. Ал со°¾ы
2 сандар 1992 жылдан бастап
автоматты т¿рде есептелген
басып шы¾ару мерзімін білдіреді.
Мысалы: 30421 – Б·йым 2013
жылыны° 4 аптасында
шы¾арыл¾ан.
олмен араластыр¾ыш/Блендер,
MQ 100 Soup, MQ 100 Dip,
MQ 100 Curry,
Тип 4179
220–240 Кернеу, 50–60 Гц,
450 Ватт
Польшада жасал¾ан ¿шін
Делонги Браун Хаусхолд ГмбХ
Германия За°ды ±ндіруші:
Делонги Браун Хаусхолд ГмбХ
Карл-Улрих-Штрассе °
63263 Ной-Изенбург
·рыл¾ыны° ызмет
мерзімі аятал¾анда, оны
т·рмысты алдытармен
бірге тастама°ыз.
·рыл¾ыны Braun компаниясыны°
сервис орталы¾ына я болмаса ±з
елі°іздегі тиісті жинау орындарына
апару арылы арылы°ыз.
Кепілді ызмет к±рсету
мерзімінде немесе одан кейін
ызмет к±рсету, сондай-а
ааулытарды анытау
мÁселелері бойынша Braun
компаниясыны° Т·тынушылар¾а
ызмет к±рсету ызметіне
8 800 200 5262 телефоны арылы
хабарласы°ыз.
ШыJарылJан жылы
Шы¾арыл¾ан жылын белгілеу ¿шін
б·йым таташасында¾ы 5-санды
Б·йымды іске пайдалану
н·саулы¾ына сÁйкес ±з
масатында пайдалану керек.
56
Б·йымны° ызмет мерзімі
т·тынушы¾а сатыл¾ан к¿ннен
бастап 2 жылды ·райды.
Импортер:
«Делонги» АА , Ресей, 127055,
Москва аласы, Сущёвская к±шесі,
27/3-¿й (27-¿й, 3-·рылым)
Тел. +7 (495) 781-26-76
Русский
êÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË
ç‡¯Ë ËÁ‰ÂÎËfl Óڂ˜‡˛Ú ‚˚ÒÓ˜‡È¯ËÏ Òڇ̉‡Ú‡Ï ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË
͇˜ÂÒÚ‚‡, ÙÛÌ͈ËÓ̇θÌ˚ı ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚÂÈ Ë ‰ËÁ‡È̇.
å˚ ̇‰ÂÂÏÒfl, ˜ÚÓ Ç˚ ·Û‰ÂÚÂ
‚ ÔÓÎÌÓÈ ÏÂ ۉӂÎÂÚ‚ÓÂÌ˚
‡·ÓÚÓÈ Ç‡¯Â„Ó ÌÓ‚Ó„Ó ˝ÎÂÍÚÓÔË·Ó‡ Braun.
Перед использованием
èÂ‰ ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËÂÏ
˝ÎÂÍÚÓÔË·Ó‡ ‚ÌËχÚÂθÌÓ
Ë ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÔÓ˜ÚËÚ ‰‡ÌÌÓÂ
ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó.
ÇÌËχÌËÂ
Ножи очень острые!
•
Во избежание травм,
пожалуйста, обращайтесь с ножами с особой
осторожностью.
• Устройство может использоваться лицами с ограниченными физическими, сенсорными
или умственными способностями или лицами, не обладающими достаточным опытом и
знаниями, при условии, если
использование осуществляется
под надзором или они прошли
инструктаж по безопасному
пользованию устройством и
осознают потенциальные
опасности.
• Детям запрещено играть с
прибором.
• Устройство не предназначено
для использования детьми.
• Хранить прибор и его главный
соединительный кабель вдали
от детей.
57
• Запрещена чистка и уход за
прибором детьми без присмотра.
• Всегда отключайте прибор от
сети или выключайте его, если
он остаётся без присмотра, а
также перед сборкой, разборкой, чисткой или хранением.
• Если соединительный кабель
поврежден, то его должен
заменить производитель,
сервисная служба или специалисты такой же квалификации
с целью предотвращения
опасности для пользователя.
• Перед подключением, проверьте соответствие напряжения в
сети напряжению, указанному
на приборе.
• Будьте осторожны при заливке
горячих жидкостей в кухонную
машину или миксер, так как
возможен выход пара.
• Данный прибор предназначен
исключительно для бытового
использования и рассчитан на
переработку объемов продукции в масштабах домашнего
хозяйства.
• Детали прибора не предназначены для использования в
микроволно-вых печах.
éÔËÒ‡ÌË Ë
ÍÓÏÔÎÂÍÚÌÓÒÚ¸
!
‚
#
$
åÓÚÓ̇fl ˜‡ÒÚ¸
Кнопка пуска
Рабочая часть блендера
åÂÌ˚È Òڇ͇Ì
Очистите все детали перед
их первым использованием.
См. раздел «Очистка»
58
àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ·ÎẨÂ‡
Ручной блендер идеально
подходит для приготовления
соусов, подлив, супов, майонеза
и детского питания, а также для
смешивания напитков и молочных
коктейлей.
1. Вставьте моторную часть
! в вал блендера # и для
фиксации поверните.
2. ÇÓ ËÁ·ÂʇÌË ‡Á·˚Á„Ë‚‡ÌËfl
ÔÂ‰ ̇ʇÚËÂÏ Ì‡ ‚˚Íβ˜‡ÚÂθ ‚ ÔÓ„ÛÁËÚ Û˜ÌÓÈ
ÏËÍÒÂ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Û˛
ÂÏÍÓÒÚ¸.
Ç˚ ÏÓÊÂÚ Òϯ˂‡Ú¸ ÔÓ‰ÛÍÚ˚
ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ·ÎẨÂ‡ Í‡Í ‚ ÏÂÌÓÏ Òڇ͇Ì $, Ú‡Í Ë ‚ β·ÓÈ
‰Û„ÓÈ ÂÏÍÓÒÚË. èË Òϯ˂‡ÌËË
ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ ÌÂÔÓÒ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ ‚ ͇ÒÚ˛Î Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓ ÒÌËÏËÚÂ
͇ÒÚ˛Î˛ Ò ÔÎËÚ˚, ˜ÚÓ·˚ Á‡˘ËÚËÚ¸
·ÎẨÂ ÓÚ ÔÂ„‚‡.
è‡ÍÚ˘ÂÒÍËÈ ÔËÏÂ: å‡ÈÓÌÂÁ
200–250 ÏÎ ‡ÒÚËÚÂθÌÓ„Ó Ï‡Ò·
é‰ÌÓ flÈˆÓ (Ò ÊÂÎÚÍÓÏ)
1 ÒÚÓÎÓ‚‡fl ÎÓÊ͇ ÎËÏÓÌÌÓ„Ó
ÒÓ͇ ËÎË ÛÍÒÛÒ‡
ëÓÎË Ë ÔÂˆ‡ (ÔÓ ‚ÍÛÒÛ)
èÓÏÂÒÚËÚ ‚Ò ËÌ„‰ËÂÌÚ˚ ‚
ÏÂÌ˚È ÒÚ‡Í‡Ì ‚ ‚˚¯ÂÛ͇Á‡ÌÌÓÈ
ÔÓÒΉӂ‡ÚÂθÌÓÒÚË. èÓ„ÛÁËÚÂ
·ÎẨÂ ‰Ó ‰Ì‡ Òڇ͇̇, ‚Íβ˜ËÚ ÔË·Ó Ë Û‰ÂÊË‚‡ÈÚÂ Â„Ó ‚
˝ÚÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË ‰Ó ‡ÒÚ‚ÓÂÌËfl
χÒ·. чÎÂÂ, Ì ‚˚Íβ˜‡fl
·ÎẨÂ, ωÎÂÌÌÓ ÔÂÂÏ¢‡ÈÚÂ
Â„Ó ‚‚Âı-‚ÌËÁ ‰Ó ÔËÓ·ÂÚÂÌËfl
χÈÓÌÂÁÓÏ Ó‰ÌÓÓ‰ÌÓ„Ó ˆ‚ÂÚ‡ Ë
ÍÓÌÒËÒÚÂ̈ËË.
Чернослив с ванилью и медом
(начинка или спред для блинчиков)
Поместите в чашу-измельчитель
40 г чернослива (разрезанного
на половинки) и 50 г прозрачного
меда (оба охлажденные). Перемешивайте в течение 5 секунд,
затем добавьте 10 мл воды (приправленной ванилью) и продолжите перемешивать в течение
3 секунд.
Используйте насадку-измельчитель HC (опциональное оборудование, которое можно приобрести в сервисных центрах Braun,
однако не в каждой стране)
Дата изготовления
Чтобы узнать дату выпуска,
посмотрите на пятизначный код
продукта (возле таблички с
обозначением серии). Первая
цифра обозначает последнюю
цифру года изготовления.
Две следующие цифры – это
календарная неделя. А последние
две указывают издание (автоматически подсчитывается с 1992
года). Пример: 30421 – изделие
было выпущено в 2013 году
(в 4 неделю).
é˜Ë˘ÂÌË ÔË·Ó‡
é˜Ë˘‡ÈÚ ÏÓÚÓÌÛ˛ ˜‡ÒÚ¸ ·
ÚÓθÍÓ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ‚·ÊÌÓÈ
Ú͇ÌË. ÇÒ ÔӘˠ‰ÂÚ‡ÎË
·ÎẨÂ‡ ÏÓÊÌÓ ÔÓÏ˚‚‡Ú¸
‚ ÔÓÒÛ‰ÓÏÓ˜ÌÓÈ Ï‡¯ËÌÂ
ÔË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ Ì ‚˚¯Â 60
„‡‰ÛÒÓ‚. êÂÊÛ˘Â ÎÂÁ‚ËÂ
ÔÓÒΠ‡·ÓÚ˚ ‚ Ó˜Â̸ ÒÓÎÂÌÓÈ
Ò‰ ÒΉÛÂÚ ÔÓÔÓÎÓÒ͇ڸ
ÌÂωÎÂÌÌÓ. àÁ·Â„‡ÈÚ ‚˚ÒÓÍÓÈ
ÍÓ̈ÂÌÚ‡ˆËË Ó˜ËÒÚËÚÂÎfl ËÎË
Ò‰ÒÚ‚‡ ‰Îfl ÒÌflÚËfl ̇ÍËÔË ‚
ÔÓÒÛ‰ÓÏÓ˜ÌÓÈ Ï‡¯ËÌÂ.
èË Ó·‡·ÓÚÍ ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚, ӷ·‰‡˛˘Ëı Í‡Òfl˘ËÏË Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ÏË
(̇ÔËÏÂ, ÏÓÍÓ‚Ë), Ô·ÒÚËÍÓ‚˚Â
‰ÂÚ‡ÎË ÏÓ„ÛÚ ÓÍ‡ÒËÚ¸Òfl. èÂ‰
ÏÓÈÍÓÈ ÔÓÚËÚ ˝ÚË ‰ÂÚ‡ÎË
‡ÒÚËÚÂθÌ˚Ï Ï‡ÒÎÓÏ.
ëÓ‰ÂʇÌË ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸
ËÁÏÂÌÂÌÓ ·ÂÁ ۂ‰ÓÏÎÂÌËfl.
Ручной блендер,
MQ 100 Soup, MQ 100 Dip,
MQ 100 Curry
тип 4179
220–240 Вольт, 50–60 Герц,
450 Ватт
Изготовлено в Польше для
Де’Лонги Браун Хаусхолд ГмбХ
Гeрмания
De’Longhi Braun Household GmbH
Carl-Ulrich-Straße 4
63263 Neu-Isenburg/Germany
По вопросам выполнения
гарантийного или
послегарантийного
обслуживания, а также в случае
возникновения проблем при
использовании продукции,
просьба связываться с
Информационной Службой
Сервиса BRAUN по телефону
8 800 200 5262.
59
Изделие использовать по
назначению в соответствии с
руководством по эксплуатации.
Срок службы изделия составляет
2 года с даты продажи
потребителю.
Импортер и ответственный за
претензии потребителей:
ООО «Делонги», Россия,
127055, Москва, ул. Сущевская,
д. 27, стр. 3.
Тел. +7 (495) 781-26-76
Українська
äÂ¥‚ÌËˆÚ‚Ó Á ÂÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆ¥ª
ìÒi ‚ËÓ·Ë Braun ÓÁÓ·Îfl˛Ú¸Òfl Ú‡
‚Ë„ÓÚÓ‚Îfl˛Ú¸Òfl Û Ú‡ÍËÈ ÒÔÓÒi·, ˘Ó·
Á‡‰Ó‚ÓθÌËÚË ‚ËÏÓ„‡Ï Ì‡È‚Ë˘Ëı
Òڇ̉‡Úi‚ flÍÓÒÚi, ÙÛÌ͈iÓ̇θÌÓÒÚi Ú‡ ‰ËÁ‡ÈÌÛ. åË ÒÔÓ‰i‚‡πÏÓÒ¸,
˘Ó ‚Ë ÓÚËχπÚ ‡·ÒÓβÚÌ Á‡‰Ó‚ÓÎÂÌÌfl ‚i‰ LJ¯Ó„Ó ÌÓ‚Ó„Ó ÔËÒÚÓ˛ ‚i‰ Braun.
Перед використанням
èÂ‰ ÚËÏ, flÍ ‚Ë ÔÓ˜ÌÂÚ ÍÓËÒÚÛ‚‡ÚËÒ¸ ˆËÏ ÔËÒÚÓπÏ, ÏË
ÔÓÒËÏÓ ‚‡Ò ‰ÛÊ ۂ‡ÊÌÓ
i ÔÓ‚ÌiÒÚ˛ ÔÓ˜ËÚ‡ÚË ˆÂ
ÍÂ¥‚ÌËˆÚ‚Ó Á ÈÓ„Ó ÂÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆiª.
삇„‡
•
•
•
•
•
60
Ножи очень острые!
Во избежание травм,
пожалуйста, обращайтесь с ножами с особой
осторожностью.
Пристрій дозволяється
використовувати особам з
обмеженими фізичними й
сенсорними можливостями чи
розумовими здібностями або
особам, що не мають достатнього досвіду та знань, якщо
вони перебувають під наглядом
або отримали інструкції щодо
використання приладу й
усвідомлюють небезпеку, що
може виникнути через неправильну експлуатацію.
Дітям заборонено бавитись з
даним приладом.
Пристрій заборонено використовувати дітям.
Не слід допускати дітей до
приладу та його мережного
шнура.
• Чищення і обслуговування не
повинні здійснюватися дітьми
без нагляду.
• Завжди вимикайте або
від’єднуйте прилад від мережі
перед монтажем, демонтажем,
чищенням, зберіганням або
якщо залишаєте його без
нагляду
• Якщо мережний шнур пошкоджений, його слід замінити
у виробника, сервісного
представника або аналогічної
особи, щоб уникнути небезпеки.
• Перед включенням в мережу
упевніться, що Ваша напруга
відповідає напрузі, вказаній на
приладі.
• Будьте обережні, якщо
заливаєте гарячу рідину в
кухонний комбайн чи блендер,
оскільки вона може вилитися з
приладу внаслідок раптового
паротворення.
• Цей пристрій розроблено лише
для побутового використання
та для обробки.
• Деталі пристрою не призначені
для використання у мікрохвильових пічках.
éÔËÒ ¥ ÍÓÏÔÎÂÍÚÌ¥ÒÚ¸
!
‚
#
$
ÖÎÂÍÚÓÏÓÚÓ
Пускова кнопка
Ручка блендера
∏ÏÌ¥ÒÚ¸
Перед першим використанням, будь ласка, очистіть всі
деталі – дивіться розділ
«Чищення»
è‡‚Ë· ÍÓËÒÚÛ‚‡ÌÌfl
LJ¯ËÏ Û˜ÌËÏ ·ÎẨÂÓÏ
Ручний блендер прекрасно личить
для приготування соусів, підлив,
супів, майонезу і дитячого
харчування, а також для змішування напоїв та молочних
коктейлів.
1. Вставте електромотор ! у
змішувальний вал # і поверніть
його, аж поки не защібнеться.
2. ÑÎfl Á‡ÔÓ·i„‡ÌÌfl ÓÁ·ËÁÍÛ‚‡ÌÌ˛ iÌ„‰iπÌÚi‚, ‚ÏË͇ÈÚÂ
ÔÂÂÏË͇˜ ‚ Î˯ ÔiÒÎfl
Á‡ÌÛÂÌÌfl ·ÎẨÂ‡ ‰Ó
ÂÁÂ‚Û‡Û Á ÔÓ‰ÛÍÚ‡ÏË.
ÅÎẨÂ ÏÓÊ̇ ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË
‰Îfl ‚ËÍÓ̇ÌÌfl Ó·Ó˜Ëı ÓÔÂ‡ˆiÈ
Û πÏÍÓÒÚ¥ $, ‡ Ú‡ÍÓÊ Û ·Û‰¸-flÍËı
i̯Ëı ÂÁÂ‚Û‡‡ı.
èË ÁÏi¯Û‚‡ÌÌi ·ÂÁÔÓÒÂ‰̸Ó
Û Í‡ÒÚÛÎi Ôi‰ ˜‡Ò ÔË„ÓÚÛ‚‡ÌÌfl
ªÊi, ÒÎi‰ ÒÔÂ¯Û ÁÌflÚË ªª Á ‚Ó„Ì˛
‡·Ë Á‡ÔÓ·i„ÚË ÔÂ„i‚‡ÌÌ˛
·ÎẨÂ‡.
å‡ÈÓÌÂÁ (ÍÓËÒÚÛÈÚÂÒfl Û˜ÌËÏ
·ÎẨÂÓÏ)
200 – 250 ÏÎ ÓÎ¥ª
1 flȈ (ÊÓ‚ÚÓÍ ¥ ·¥ÎÓÍ)
1 ÒÚ.Î. ÎËÏÓÌÌÓ„Ó ÒÓÍÛ ‡·Ó ÓˆÚÛ
ë¥Î¸ Ú‡ ÔÂˆ¸ – Á‡ ÒχÍÓÏ
èÓÍ·‰¥Ú¸ ÛÒ¥ ¥Ì„‰¥πÌÚË ‚
͇ÒÚÛβ ‚ ÚÓÏÛ ÔÓfl‰ÍÛ, ‚
flÍÓÏÛ ‚ÓÌË Á„‡‰‡Ì¥. á‡ÌÛÚÂ
Û˜ÌËÈ ·ÎẨÂ ‰Ó ‰Ì‡ ͇ÒÚÛÎ¥.
ç‡ÚËÒÌÛ‚¯Ë ÔÂÂÏË͇˜, ÚËχÈÚÂ
ÈÓ„Ó ‚ Ú‡ÍÓÏÛ ÔÓÎÓÊÂÌÌ¥ ‰ÓÍË ÓÎ¥fl
Ì ÔÂÂÚ‚ÓËÚ¸Òfl ̇ ÂÏÛθҥ˛.
èÓÚ¥Ï, Ì ‚ËÏË͇˛˜Ë ÔËÒÚ¥È,
ÔÓ‚¥Î¸ÌÓ Ûı‡ÈÚ ÈÓ„Ó ‚„ÓÛ Ú‡ ‚ÌËÁ
‰ÓÍË Ï‡ÈÓÌÂÁ Ì ·Û‰Â „ÓÚÓ‚ËÈ.
61
Чорнослив із медом і ваніллю (для
начинки або топінгу до млинців)
Покладіть до чаші подрібнювача
40 г порізаного навпіл чорносливу
та 50 г рідкого меду (охолоджених). Подрібнюйте протягом
5 секунд. Після цього додайте
10 мл води з ваніллю та знову
подрібнюйте впродовж 3 секунд.
Використовуйте подрібнювач
моделі HC (додатковий аксесуар,
який можна замовити в сервісному центрі Braun; доступний не
в усіх країнах).
óˢÂÌÌfl ÔËÒÚÓ˛
óˢÂÌÌfl ÂÎÂÍÚÓÏÓÚÓÛ · ÏÓÊ̇
‚ËÍÓÌÛ‚‡ÚË Î˯ Á‡ ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛
Á‚ÓÎÓÊÂÌÓª Ú͇ÌËÌË. ìÒi i̯i
˜‡ÒÚËÌË ÏÓÊ̇ ÏËÚË Û ÔÓÒÛ‰ÓÏËÈÌiÈ
χ¯ËÌi. äiÏ ÚÓ„Ó, ÔiÒÎfl Ó·ÓÚË Á
‰ÛÊ ÒÓÎÓÌÓ˛ ªÊ² ÎÂÁ‡ ÛÍÓflÚÍË
Ú‡ ÔÓ‰i·Ì˛‚‡˜ ÒÎi‰ Ì„‡ÈÌÓ
Ó·ÏËÚË ‚Ó‰Ó˛. èË ˆ¸ÓÏÛ ÔÓÚi·ÌÓ
·ÛÚË ‰ÛÊ ۂ‡ÊÌËÏË, ‡·Ë ÌÂ
‰ÓÔÛÒÚËÚË Û ÔÓÒÛ‰ÓÏËÈÌiÈ Ï‡¯ËÌi
ÔÂÂ-‰ÓÁÛ‚‡ÌÌfl Ï˲˜Ëı Á‡ÒÓ·i‚ Ú‡
Á‡ÒÓ·i‚ ‰Îfl ÔÓÏ’flͯÂÌÌfl ‚Ó‰Ë.
èË Ó·ÓÚi Á ÍÓθÓÓ‚ËÏË
ÔÓ‰ÛÍÚ‡ÏË (̇ÔËÍ·‰, Á
ÏÓÍ‚Ó˛) Ô·ÒÚËÍÓ‚i ˜‡ÒÚËÌË
ÔËÒÚÓ˛ ÏÓÊÛÚ¸ ÁÏiÌËÚË ÍÓÎi.
èÂ‰ ˜Ë˘ÂÌÌflÏ ªı ÌÂÓ·ıi‰ÌÓ
ÔÓÚÂÚË ÓÎiπ˛.
ÖÎÂÍÚ˘ÌËÈ êÛ˜ÌËÈ ÅÎẨÂ Braun
MQ 100 Soup, MQ 100 Dip,
ÚËÔ 4179,
450 ‚‡ÚÚ
62
é·Î‡‰Ì‡ÌÌfl ‚¥‰ÔÓ‚¥‰‡π ‚ËÏÓ„‡Ï
íÂıÌ¥˜ÌÓ„Ó „·ÏÂÌÚÛ Ó·ÏÂÊÂÌÌfl
‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl ‰ÂflÍËı Ì·ÂÁÔ˜ÌËı
˜ӂËÌ ‚ ÂÎÂÍÚ˘ÌÓÏÛ Ú‡ ÂÎÂÍÚÓÌÌÓÏÛ Ó·Î‡‰Ì‡ÌÌ¥.
Гаряча лінія 0 800 503-507
(дзвінки зі стаціонарних телефонів
безкоштовні).
63
.
64
65
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising