Nikon | NIKKOR Z 14-30mm f/4 S | Nikon NIKKOR Z 14-30mm f/4 S Käyttöohje

Nikon NIKKOR Z 14-30mm f/4 S Käyttöohje
No Bruksanvisning
Sv Användarhandbok
Før du bruker dette produktet, må du lese denne bruksanvisningen og kameraets
bruksanvisning.
B Før bruk
Objektivet er inntrekkbart og må trekkes ut før bruk. Drei på zoomringen
som vist til objektivet klikker på plass i uttrukket stilling. Bilder kan kun tas når
brennviddemarkeringen peker på punkter mellom 14 og 30 på brennviddeskalaen.
Merk: Dette objektivet er beregnet utelukkende til bruk med speilløse kameraer med
Nikons Z-fatning.
NIKKOR Z 14-30mm f/4 S
For din sikkerhet
Sv
Fi
Dk
Cz
Sk
Pl
Bruksanvisning (med garanti)
Användarhandbok (med garantidokument)
Käyttöohje (jossa takuu)
Brugervejledning (med garantibevis)
Návod k obsluze (včetně záručního listu)
Užívateľská príručka (so záručným listom)
Instrukcja obsługi (wraz z gwarancją)
For å forhindre skade på eiendom eller personskade, enten på deg selv eller andre, må
du lese ”For din sikkerhet” i sin helhet før du bruker dette produktet.
Bilder kan tas med
disse brennviddene
7MMA047G-02
Nikon Worldwide Service Warranty Card
Modellnavn/Modellnamn/
Mallin nimi/Modelnavn/
Název modelu/Názov modelu/
Nazwa modelu
Serienr./Serienummer/
Sarjanumero/Serienr./
Výrobní číslo/Výrobné číslo/
Nr seryjny
Kjøpsdato/Inköpsdatum/
Ostopäivä/Købsdato/
Datum zakoupení/
Dátum zakúpenia/Data zakupu
NIKKOR Z 14-30mm f/4 S
.................................................................................
A FORSIKTIG: Dersom du ikke overholder forholdsregler som er markert med
dette ikonet, er det fare for personskade eller skade på eiendom.
A FÖRSIKTIGHET: Om de försiktighetsåtgärder som markeras med denna ikon inte
följs kan det leda till personskador eller skada på egendom.
For å trekke inn objektivet, drei zoomringen i motsatt retning, og stopp når du
kommer til (●)-stillingen på brennviddeskalaen.
A ADVARSEL
• Ikke demonter eller endre på dette produktet.
Ikke berør innvendige deler som blir eksponert etter et fall eller en annen ulykke.
Dersom du ikke overholder disse forholdsreglene, er det fare for elektrisk støt eller
andre personskader.
En advarsel vises hvis kameraet slås på mens objektivet er inntrukket. Trekk ut
objektivet før bruk.
C Festing og fjerning av solblenderen
Rett inn påsettingsmerket for solblenderen (●) med objektivets påsettingsmerke for
solblender (●) og drei deretter solblenderen (w) til ●-merket peker mot låsemerket
for solblenderen ({).
• Skulle du oppdage avvik, som røyk, varme eller uvanlig lukt fra produktet,
må du straks koble fra kameraets strømforsyning.
Hvis du fortsetter å bruke produktet, kan det oppstå brann, som kan medføre
brannskader eller andre personskader.
For å fjerne solblenderen, følger du trinnene ovenfor i motsatt rekkefølge.
E
L
P
M
Kundens navn og adresse/Kundens namn och adress/Asiakkaan nimi ja osoite/Kundens navn og adresse/
Jméno a adresa zákazníka/Meno a adresa zákazníka/Nazwisko i adres klienta
A
S
Forhandler/Återförsäljare/Jälleenmyyjä/Forhandler/Prodejce/Predajca/Sprzedawca
Distributør/Distributör/Maahantuoja/Leverandør/Distributor/Distribútor/Dystrybutor
Nikon Europe B.V.
Tripolis 100, Burgerweeshuispad 101, 1076 ER Amsterdam,
The Netherlands
Produsent/Tillverkare/Valmistaja/Producent/Výrobce/Výrobca/Producent
NIKON CORPORATION
Shinagawa Intercity Tower C, 2-15-3, Konan, Minato-ku,
Tokyo 108-6290 Japan
Warranty Terms - Nikon Worldwide Service Warranty
No Nikons verdensomspennende servicegaranti
Ditt Nikon-utstyr har en garanti mot alle produksjonsfeil i ett helt år fra kjøpsdatoen. I denne perioden utføres
reparasjoner og justeringer gratis mot fremleggelse av garantikortet for Nikons verdensomspennende service,
sammen med kvitteringen eller annet kjøpsbevis, hos alle autoriserte Nikon serviceverksteder. Fastsettelse av
den opprinnelige kjøpsdatoen skal gjøres av den opprinnelige forbrukskjøperen via kvitteringen eller annet
bevis. Garantien kan ikke overføres eller bli utstedt på nytt. Garantien dekker ikke skader som skyldes ulykker,
misbruk eller uautorisert reparasjon, skade forårsaket av fall, feil vedlikehold eller oppbevaring, eller skade
som skyldes sand eller vann. Den er kun gyldig hos autoriserte Nikon servicefasiliteter.
Garantibetingelsene erstatter alle andre uttrykkelige eller underforståtte garantier og alle andre
forpliktelser for produsentens og distributørens del, med unntak av lovfestete forpliktelser.
Besøk http://imaging.nikon.com/support/index.htm for informasjon om autoriserte Nikon servicefasiliteter
Sv Nikons globala servicegaranti
Din Nikon-utrustning är garanterad mot alla tillverkningsfel i ett helt år efter inköpsdatumet. Under denna
period utförs reparationer och justeringar gratis endast om garantikortet för Nikons globala service visas upp,
tillsammans med kvittot eller annat inköpsbevis på en auktoriserad Nikon-verkstad. Det ursprungliga
inköpsdatumet ska fastställas av den ursprunglige köparen via kvittot eller annat bevis. Garantin kan inte
överföras och den ges inte heller ut igen. Garantin täcker inte skador orsakade av olyckor, felanvändning eller
obehöriga reparationer, fallskador, felaktigt underhåll eller förvaring, eller skador orsakade av sand eller
vatten. Den är endast giltig hos auktoriserade Nikon-verkstäder.
Garantierna gäller i stället för alla andra uttalade eller underförstådda garantier och för allt annat ansvar
från tillverkarens och distributörens sida, förutom det ansvar som anges i gällande lagstiftning.
För information om auktoriserade Nikon-verkstäder, besök http://imaging.nikon.com/support/index.htm
Dk Nikons verdensomspændende servicegaranti
Dit Nikon-udstyr er dækket af garanti mod fabrikationsfejl i et helt år gældende fra købsdatoen. I denne
periode udføres reparationer eller justeringer uden beregning alene ved forevisning af Nikons garantikort med
verdensomspændende service samt kvittering for køb eller anden form for købsbevis hos et autoriseret Nikonserviceværksted. Etablering af den oprindelige købsdato bør foretages af den oprindelige køber via kvittering
for køb eller andet bevismateriale. Garantien kan ikke overdrages og kan ej heller genudstedes. Denne garanti
dækker ikke beskadigelse som følge af uheld, misbrug eller uautoriseret reparation, beskadigelse som følge af
tab af produktet, forkert pleje eller opbevaring eller beskadigelse som følge af kontakt med sand eller vand.
Denne er kun gyldig på autoriserede Nikon-serviceværksteder.
Garantierne træder i stedet for alle øvrige udtrykkelige eller stiltiende garantier og enhver anden forpligtelse
for producenten eller leverandøren med undtagelse af forpligtelser i henhold til gældende lovgivning.
For information om autoriserede Nikon-serviceværksteder, gå på http://imaging.nikon.com/support/index.htm
Cz Celosvětová záruka Nikon
Na Vámi zakoupené výrobky Nikon je poskytována záruka kryjící veškeré výrobní vady po dobu jednoho roku
od data zakoupení výrobku. V průběhu této záruční doby budou po předložení celosvětového záručního listu
Nikon společně s účtenkou nebo jiným dokladem o zakoupení provedeny zdarma opravy nebo seřízení
výrobků v libovolném autorizovaném servisním středisku Nikon. Datum zakoupení výrobku musí být doloženo
původním kupujícím prostřednictvím účtenky nebo jiného dokladu. Záruka je nepřenosná a záruční list nelze
vystavit opakovaně i v případě jeho ztráty. Záruka se nevztahuje na škody způsobené v důsledku nehod,
nesprávného použití nebo neautorizovaných oprav, na škody způsobené pádem nebo nesprávnou údržbou či
skladováním výrobku, ani na škody způsobené pískem nebo tekutinou. Záruka platí pouze v autorizovaných
servisních střediscích Nikon.
Tyto záruční podmínky nahrazují veškeré ostatní přímé a nepřímé záruky a zahrnují veškeré závazky ze
strany výrobce a distributora s výjimkou záruk poskytovaných zákonem.
Informace o autorizovaných servisních střediscích Nikon naleznete na webové stránce http://imaging.nikon.
com/support/index.htm
Sk Záruka na celosvetový servis spoločnosti Nikon
Vaše zariadenie Nikon má záruku na chyby z výroby na dobu jedného roka od dátumu zakúpenia. Počas tohto
obdobia budú úpravy alebo nastavenia vykonané bezplatne, len na základe predloženia celosvetového
záručného listu Nikon, spolu s dokladom o zaplatení alebo iným dokladom v ktoromkoľvek autorizovanom
servisnom zariadení spoločnosti Nikon. Určenie originálneho dátumu zakúpenia musí byť vystavené
originálnym spotrebiteľským nákupcom prostredníctvom účtenky alebo iným dokladom. Záručný list je
neprenosný, ani sa nedá opätovne vydať v prípade straty. Záručný list sa nevzťahuje na žiadne poškodenie
spôsobené nehodou, nesprávnym používaním alebo neoprávnenými opravami, ani na poškodenie spôsobené
pádom, nesprávnou starostlivosťou alebo skladovaním, ani na poškodenie zapríčinené pieskom alebo
tekutinou. Je platný len v autorizovaných servisných zariadeniach spoločnosti Nikon.
Záruky slúžia namiesto všetkých ostatných expresných alebo predpokladaných záruk a akýchkoľvek iných
záväzkov zo strany výrobcu a distribútora, okrem záväzkov, ktoré vyplývajú z platných zákonov.
Ďalšie informácie o autorizovaných servisných zariadeniach spoločnosti Nikon získate na stránke http://
imaging.nikon.com/support/index.htm
Pl Międzynarodowa gwarancja serwisowa firmy Nikon
Wszelkie wady produkcyjne Państwa sprzętu Nikon są objęte gwarancją przez okres jednego roku od daty
zakupu. W tym okresie naprawy lub regulacje zostaną przeprowadzone bezpłatnie, wyłącznie pod warunkiem
przedłożenia Karty międzynarodowej gwarancji serwisowej firmy Nikon wraz z paragonem lub innym dowodem
zakupu w dowolnym autoryzowanym serwisie firmy Nikon. Datę pierwszego zakupu powinien potwierdzić
pierwszy nabywca, korzystając z paragonu lub innego dowodu sprzedaży. Gwarancja jest nieprzekazywalna i nie
podlega ponownemu wydaniu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń będących następstwem wypadków,
błędnego użytkowania lub nieautoryzowanych napraw oraz uszkodzeń spowodowanych przez upadek sprzętu,
błędną konserwację bądź błędne przechowywanie ani uszkodzeń spowodowanych przez piasek lub ciecz.
Gwarancja jest ważna jedynie w autoryzowanych serwisach firmy Nikon.
Niniejsze zobowiązania gwarancyjne zastępują wszelkie inne wyrażone lub dorozumiane gwarancje i
wszelkie inne zobowiązania ze strony producenta oraz dystrybutora, z wyłączeniem zobowiązań
wymaganych przez właściwe prawo.
Aby uzyskać informacje o autoryzowanych serwisach firmy Nikon, wejdź na stronę http://imaging.nikon.com/
support/index.htm
Om kameran slås på med objektivet indraget visas en varning. Dra ut objektivet
före användningen.
• Använd inte produkten i närheten av lättantändligt damm eller gas såsom
propan, bensin eller aerosoler.
Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka explosion eller brand.
• Ikke la objektivet peke mot solen eller andre sterke lyskilder.
Lyset som blir fokusert av objektivet kan forårsake brann og skade produktets indre
deler.
• Ikke la produktet ligge på et sted hvor det blir utsatt for svært høye
temperaturer i lengre perioder, som i en stengt bil eller i direkte sollys.
Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for brann eller
funksjonsfeil i produktet.
• Ikke transporter kameraer eller objektiver med stativer eller lignende
tilbehør montert.
Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for personskade eller
funksjonsfeil i produktet.
Meldinger til forbrukere i Europa
Dette symbolet angir at elektrisk og elektronisk utstyr skal kasseres separat.
Det følgende gjelder bare for kunder i europeiske land:
• Dette produktet skal behandles som spesialavfall og kastes ved en
miljøstasjon. Må ikke kasseres sammen med husholdningsavfall.
• Separat kassering og resirkulering hjelper til med å konservere naturlige ressurser
og med å forhindre negative konsekvenser for menneskelig helse og miljøet, hvilket
ukorrekt avhending kan resultere i.
• Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du forhandleren eller de lokale myndighetene
som har ansvaret for avfallshåndtering.
Bruke objektivet
Deler på objektivet: Navn og funksjoner
Se bildene til venstre på dette arket.
Påsettingsmerke for
q solblender
Bruk som referanse for å montere solblenderen.
Se C
w Zoomring
Drei for å zoome inn eller ut. Pass på å trekke ut
objektivet før bruk.
Se B
e Brennviddeskala
r
Viser omtrentlig brennvidde når du zoomer
Brennviddemarkering objektivet inn eller ut.
t Kontrollring
Påsettingsmerke for
y objektivet
u
Autofokusmodus valgt: I autofokusmodus kan
du dreie denne egendefinerbare ringen
for å utføre en funksjon som er valgt med
kameraet (se kameraets bruksanvisning for
mer informasjon).
Manuell fokusmodus valgt: Drei for å fokusere.
Bruk som referanse når objektivet monteres på
kameraet.
Gummipakning på
objektivfatningen
i CPU-kontakter
Bryter for
o fokusfunksjon
!0 Solblender
—
Overfører data til og fra kameraet.
Velg A for autofokus eller M for manuell
fokusering. Merk at uavhengig av innstillingen
som er valgt, så må fokus justeres manuelt
når manuell fokusmodus er valgt ved hjelp av
kamerakontrollene.
Solblenderen blokkerer strølys som ellers ville
forårsake lysflekker eller skyggebilder. Den
beskytter også objektivet.
Påsettingsmerke for
!2 solblender
●
!3
—
!4 Bakre objektivdeksel
—
Se A
—
—
—
• Du må ikke løfte eller holde objektivet eller kameraet ved å kun holde i solblenderen.
• Hold CPU-kontaktene rene.
• Dersom gummipakningen på objektivfatningen blir skadet, må du slutte å bruke
objektivet umiddelbart og ta det med til et Nikon-autorisert servicesenter for
reparasjon.
• Sett på fremre og bakre objektivdeksel igjen når objektivet ikke skal brukes.
• For å beskytte objektivets indre deler, skal det oppbevares et sted som beskytter det
fra direkte sollys.
• Hold objektivet tørt. Rust på den innvendige mekanismen kan forårsake uopprettelig
skade.
• Hvis objektivet legges på meget varme steder, kan objektivdelene av armert plast
skades eller deformeres.
• Raske temperaturendringer kan føre til skadelig kondens på innsiden og utsiden
av objektivet. Før du flytter objektivet fra varme til kalde omgivelser eller lignende,
plasser objektivet i vesken eller en plastpose for å forlenge temperaturutligningen.
• Vi anbefaler at du plasserer objektivet i objektivvesken for å beskytte det mot riper
under transport.
Objektivpleie
• Støvfjerning er vanligvis tilstrekkelig for å rengjøre objektivlinsenes glassflater.
• Smuss og fingeravtrykk kan fjernes fra fluorbelagte linseelementer ved hjelp av en myk, ren
bomullsklut eller en objektivrengjøringsklut. Rengjør fra midten og utover med sirkulære
bevegelser. For å fjerne vanskelige flekker tørker du forsiktig med en myk klut som er
lett fuktet med en liten mengde destillert vann, etanol eller objektivrengjøringsmiddel.
Eventuelle dråpeformede merker som blir igjen på vann- eller oljeavvisende overflater
etter denne prosessen kan deretter fjernes med en tørr klut.
• Når du rengjør linseelementer som ikke er fluorbelagte, må du fjerne flekker og
fingeravtrykk ved hjelp av en myk, ren bomullsklut eller en objektivrengjøringsklut som
er lett fuktet med en liten mengde etanol eller objektivrengjøringsmiddel. Tørk forsiktig
fra midten og utover med sirkulære bevegelser, mens du passer på å ikke etterlate
flekker eller berøre linsen med fingrene dine.
• Bruk aldri organiske løsemidler som tynner eller benzen til å rengjøre objektivet.
• Fargenøytrale filtre (NC) (selges separat) og lignende kan brukes til å beskytte det
fremre linseelementet.
• Hvis ikke objektivet skal brukes i en lengre periode, skal det oppbevares på et kjølig,
tørt sted for å forhindre mugg og rust. Ikke oppbevar objektivet i direkte sollys eller
med møllkuler av nafta eller kamfer.
Tilbehør som følger med
•
•
•
•
82 mm objektivdeksel med trykklås LC-82B
Bakre objektivdeksel LF-N1
Solblender med bajonettfatning HB-86
Objektivveske CL-C1
A FÖRSIKTIGHET
• Lämna inte objektivet riktat mot solen eller andra starka ljuskällor.
Ljus som fokuseras av objektivet kan orsaka brand eller skador på produktens
interna delar.
• Lämna inte produkten på en plats där den utsätts för extremt höga
temperaturer under en längre tid, såsom i ett stängt fordon eller i direkt solljus.
Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka brand eller fel på produkten.
• Transportera inte kameror eller objektiv med stativ eller liknande tillbehör
monterade.
Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka skador eller fel på produkten.
Meddelanden till kunder i Europa
Denna symbol indikerar att elektrisk och elektronisk utrustning måste
lämnas till separat insamling.
Följande gäller endast användare i europeiska länder:
• Den här produkten ska lämnas till separat insamling vid en särskild
insamlingsplats. Släng inte produkten tillsammans med det vanliga hushållsavfallet.
• Separat insamling och återvinning hjälper till att spara på naturresurserna och
förhindrar den negativa påverkan på människors hälsa och på miljön som kan inträffa
vid felaktig kassering.
• Mer information får du från återförsäljaren eller av de lokala myndigheter som
ansvarar för avfallshanteringen där du bor.
Använda objektivet
Objektivets delar: Namn och funktioner
Se diagrammet i den vänstra kanten av detta blad.
q
Monteringsmarkering för
motljusskydd
w Zoomring
e Brännviddsskala
Markering för
r brännviddsskala
t
Inställningsring
Objektivets
y monteringsmarkering
u
•
•
•
•
•
Vesken er ment for å beskytte objektivet mot riper, ikke mot fall eller andre fysiske støt.
Vesken er ikke vanntett.
Materialet som brukes i vesken kan falme, sverte av, krympe eller endre farge når det gnis eller fuktes.
Fjern støv med en myk børste.
Bruk en myk, tørr klut for å fjerne vann og flekker fra overflaten. Ikke bruk alkohol, benzen, tynner eller andre
flyktige kjemikalier.
• Må ikke oppbevares på steder som er utsatt for direkte sollys eller høye temperaturer eller luftfuktighet.
• Ikke bruk vesken til å rengjøre skjermen eller linseelementene.
• Pass på at objektivet ikke faller ut av vesken under transport.
i CPU-kontakter
o Fokuslägesväljare
!0 Motljusskydd
—
—
—
—
!3
D Filtre
!4 Bakre objektivlock
Feste objektivet
z Slå av kameraet, fjern kamerahusdekslet og ta av det bakre
objektivdekslet.
x Sett objektivet på kamerahuset mens du holder påsettingsmerket
på objektivet innrettet med påsettingsmerket på kamerahuset, og
roter deretter objektivet mot klokken til det klikker på plass.
Fjerne objektivet
z Slå av kameraet.
x Trykk på og hold nede utløserknappen for objektivet mens du vrir
Spesifikasjoner
Fatning
Brennvidde
Største blenderåpning
Objektivkonstruksjon
Nikon Z-fatning
14 – 30 mm
f/4
14 elementer i 12 grupper (inkludert 4 ED-linseelementer, 4 asfæriske
linseelementer, linseelementer med nanokrystallbelegg og et fluorbelagt fremre
linseelement)
Bildevinkel
• FX-format: 114° – 72°
• DX-format: 90° – 50°
Brennviddeskala
Angitt i millimeter (14, 16, 20, 24, 30)
Fokuseringssystem
Innvendig fokusering
Minste fokusavstand
0,28 m fra fokalplanet ved alle zoomposisjoner
Irisblenderblader
7 (avrundet blenderåpning)
Blenderåpningsområde f/4 – 22
Filterfatning
82 mm (P = 0,75 mm)
Ytre mål
Ca. 89 mm maksimal diameter × 85 mm (avstand fra kameraets
objektivmonteringsflens når objektivet er inntrukket)
Vekt
Ca. 485 g
Nikon forbeholder seg retten til å endre utseende, spesifikasjoner og ytelsen til dette
produktet når som helst og uten forvarsel.
Vrid för att zooma in eller ut. Se till att dra
ut objektivet före användningen.
Se B
Fastställ den ungefärliga brännvidden när
du zoomar objektivet in eller ut.
Autofokusläge valt: I autofokusläge kan
du rotera denna anpassningsbara ring
för att utföra en funktion som valts med
kameran (se kamerahandboken för mer
information).
Manuellt fokusläge valt: Rotera för att
fokusera.
Använd när objektivet monteras på
kameran.
—
Används för att överföra data till och från
kameran.
Välj A för autofokus, M för manuell
fokusering. Notera att oavsett vilket
alternativ som väljs så måste fokus justeras
manuellt när manuellt fokuseringsläge
väljs med kamerareglagen.
Motljusskydd blockerar ljusstrålar som
annars skulle orsaka linsöverstrålning eller
ghost-effekt. De skyddar också objektivet.
—
—
—
—
—
Använd när motljusskyddet monteras.
—
—
—
—
Montera objektivet
z Stäng av kameran, ta bort kamerahuslocket och ta bort det bakre
objektivlocket.
x Placera objektivet på kamerahuset, håll monteringsmarkeringen på
objektivet uppriktad mot monteringsmarkeringen på kamerahuset
och vrid sedan objektivet moturs tills det klickar på plats.
Ta bort objektivet
z Stäng av kameran.
x Håll objektivlåsknappen intryckt samtidigt som du vrider objektivet
Objektiivi on sisäänvedettävä, ja se on laajennettava ennen käyttöä. Kierrä
zoomausrengasta kuvan osoittamalla tavalla, kunnes objektiivi napsahtaa
paikalleen laajennettuun asentoonsa. Kuvia voidaan ottaa vain silloin, kun
polttovälin merkki osoittaa polttoväliasteikon kohtia välillä 14–30.
Turvallisuudesta
Säilytä näitä turvallisuusohjeita paikassa, jossa ne ovat kaikkien tuotetta käyttävien
luettavissa.
Kuvia voidaan ottaa
näillä polttoväleillä
A VAROITUS: Tällä kuvakkeella merkittyjen varotoimien noudattamatta
jättäminen voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan loukkaantumisen.
Försiktighetsåtgärder vid användning
• Lyft inte upp eller håll i objektivet eller kameran bara med hjälp av motljusskyddet.
• Håll CPU-kontakterna rena.
• Om objektivets gummimonteringspackning skulle skadas, sluta omedelbart använda
utrustningen och ta med objektivet till en Nikon-auktoriserad serviceverkstad för
reparation.
• Sätt tillbaka det främre och bakre objektivlocket när objektivet inte används.
• För att skydda objektivets inre delar, förvara det inte i direkt solljus.
• Håll objektivet torrt. Om den interna mekanismen rostar kan det leda till skador som
inte kan repareras.
• Om objektivet lämnas på extremt varma platser kan detta skada eller förvrida delar
gjorda av armerad plast.
• Snabba temperaturförändringar kan orsaka skadlig kondensation inuti och utanpå
objektivet. Innan du tar objektivet från en varm till en kall omgivning eller tvärt om,
placera den i sin väska eller en plastpåse för att bromsa temperaturförändringen.
• Vi rekommenderar att du placerar objektivet i sin väska för att skydda det mot repor
under transport.
Objektivskötsel
• Att ta bort damm är normalt tillräckligt för att rengöra objektivets glasytor.
• Fläckar och fingeravtryck kan tas bort från fluorbelagda objektivelement med en
mjuk, ren bomullsduk eller objektivrengöringspapper; rengör från mitten och utåt
med en cirkelrörelse. För att ta bort svåra fläckar, torka försiktigt med en mjuk trasa lätt
fuktad med en liten mängd destillerat vatten, etanol eller objektivrengöringsmedel.
Eventuella droppformade märken som blir kvar efter denna process på den vattenoch oljeavvisande ytan kan sedan tas bort med en torr trasa.
• När du rengör objektivelement som inte är fluorbelagda, ta bort fläckar och
fingeravtryck med en mjuk, ren bomullsduk eller objektivrengöringspapper lätt
fuktad med en liten mängd etanol eller objektivrengöringsmedel. Torka försiktigt från
mitten och utåt med en cirkelrörelse, försiktigt för att inte lämna fläckar, och rör inte
vid objektivet med fingrarna.
• Använd aldrig organiska lösningsmedel som thinner eller bensen för att rengöra
objektivet.
• Neutral color (NC)-filter (säljs separat) och liknande kan användas för att skydda det
främre objektivelementet.
• Om objektivet inte ska användas under en längre tid, förvara det på en sval, torr plats
för att förhindra mögel och rost. Förvara inte i direkt solljus eller med malkulor av
nafta eller kamfer.
Tillbehör
A HUOMAUTUS
• Älä jätä objektiivia suunnatuksi aurinkoon tai muuhun voimakkaaseen
valonlähteeseen.
Objektiivin kokoama valo on tulenlähde, ja se vahingoittaa tuotteen sisäosia.
• Älä jätä tuotetta pitkäksi aikaa paikkoihin, joiden lämpötila on erittäin
korkea, kuten suljettuun autoon tai suoraan auringonvaloon.
Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tulipalon tai tuotteen
toimintahäiriön.
• Älä kuljeta kameroita tai objektiiveja kiinnitettyinä jalustoihin tai vastaaviin
lisävarusteisiin.
Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa loukkaantumisen tai
tuotteen toimintahäiriön.
Huomautuksia eurooppalaisille asiakkaille
Tämä merkintä osoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaitteet on kerättävä erillään
muusta jätteestä.
Seuraavat ilmoitukset koskevat vain Euroopan maissa olevia käyttäjiä:
• Tämä tuote on tarkoitettu kerättäväksi erikseen asianmukaisessa
keräyspisteessä. Älä hävitä sitä kotitalousjätteen mukana.
• Erilliskeräys ja kierrätys auttavat säästämään luonnonvaroja ja estämään haittoja, joita
voi aiheutua ihmisten terveydelle ja ympäristölle, jos laitteita ei hävitetä asianmukaisesti.
• Lisätietoja saat myyjältä tai jätehuollosta vastaavilta paikallisilta viranomaisilta.
Objektiivin käyttö
Objektiivin osat: nimet ja toiminnot
Katso tämän arkin vasemmassa reunassa olevasta kaaviosta.
Vastavalosuojan
q kiinnitysmerkki
Käytä kiinnittäessäsi vastavalosuojaa.
w Zoomausrengas
Kierrä lähentääksesi tai loitontaaksesi. Varmista,
että objektiivi on laajennettu ennen käyttöä. Katso B
e Polttoväliasteikko
r Polttovälin merkki
t Ohjausrengas
y
u
Medföljande tillbehör
•
•
•
•
A VAROITUS
• Älä pura tai muuntele tuotetta.
Älä koske sisäosiin, jotka paljastuvat putoamisen tai muun vahingon
seurauksena.
Näiden varotoimien noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun tai muun
loukkaantumisen.
• Jos huomaat jotain poikkeavaa, kuten tuotteesta tulevaa savua, kuumuutta
tai epätavallista hajua, irrota heti kameran virtalähde.
Käytön jatkaminen voi aiheuttaa tulipalon, palovammoja tai muun loukkaantumisen.
• Pidä kuivana.
Älä käsittele märin käsin.
Näiden varotoimien noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tulipalon tai
sähköiskun.
• Älä käytä tuotetta helposti syttyvän pölyn tai kaasun, kuten propaanin,
bensiinin tai aerosolien, lähellä.
Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa räjähdyksen tai
tulipalon.
• Älä katso suoraan aurinkoon tai muuhun kirkkaaseen valonlähteeseen
objektiivin tai kameran läpi.
Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa näkövammoja.
• Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa loukkaantumisen tai
tuotteen toimintahäiriön. Huomaa myös, että pieniin osiin voi tukehtua. Jos lapsi
nielee jonkin tuotteen osan, ota heti yhteyttä lääkäriin.
• Älä käsittele paljain käsin paikoissa, joiden lämpötila voi olla erittäin korkea
tai matala.
Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa palovammoja tai
paleltumisen.
82 mm främre objektivlock som knäpps på plats LC-82B
Bakre objektivlock LF-N1
Motljusskydd med bajonettfattning HB-86
Objektivväska CL-C1
Objektiivin
kiinnitysmerkki
Objektiivin
kumitiiviste
i CPU-liitännät
o Tarkennustilan kytkin
D Använda objektivväskan
A Montering och borttagning
medurs.
Fokuspositionen kan ändras om du stänger av kameran och sedan slår på den igen
efter fokuseringen. Fokusera om innan du fotograferar. Om du har fokuserat på en
förvald plats medan du väntar på att ditt motiv ska dyka upp rekommenderar vi att du
inte stänger av kameran tills bilden är tagen.
Se A
Se C
Främre objektivlock
När objektivet är monterat
—
!2 motljusskydd
●
82 mm filtre med skrufatning
Bruk bare ett filter om gangen. Fjern solblenderen før du fester filtre eller roterer sirkulære polarisasjonsfiltre.
Se C
Låsmarkering för
!1 motljusskydd
Justeringsmarkering för
Kompatibelt tilbehør
Använd när motljusskyddet monteras.
Objektivets
gummimonteringspackning
D Bruk av objektivvesken
Materiale: Polyester
A Festing og fjerning
objektivet med klokken.
Fokusposisjonen kan endres hvis du slår av kameraet og deretter slår det på igjen etter
fokusering. Fokuser på nytt før du tar bildet. Hvis du har fokusert på et forhåndsvalgt
sted mens du venter på at motivet ditt skal dukke opp, anbefaler vi at du ikke slår av
kameraet før bildet er tatt.
—
Bruk som referanse for å montere solblenderen.
Fremre objektivdeksel
Når objektivet er montert
När du monterar eller tar bort skyddet, håll i det i närheten av ●-symbolen på basen
och undvik att greppa det för hårt. Skyddet kan vändas och monteras på objektivet när
det inte används.
• Hantera inte med bara händerna på platser med extremt höga eller låga
temperaturer.
Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka brännskador eller köldskador.
Tilbehør
Se C
Låsemerke for
!1 solblender
Når du fester eller tar av solblenderen, holder du den i nærheten av ●-symbolet på
enden og unngår å holde for stramt i den. Solblenderen kan snus og monteres på
objektivet når den ikke er i bruk.
Forholdsregler for bruk
A FORSIKTIG
Rikta upp monteringsmarkeringen för motljusskyddet (●) med justeringsmarkeringen
för motljusskyddet (●) och vrid sedan skyddet (w) tills ●-markeringen är uppriktad
mot låsmarkeringen för motljusskyddet ({).
För att ta bort skyddet, utför ovanstående steg i omvänd ordning.
• Förvara denna produkt utom räckhåll för barn.
Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka skador eller fel på produkten.
Notera dessutom att smådelar utgör en kvävningsrisk. Om ett barn sväljer någon
del av denna produkt, kontakta omedelbart sjukvården.
• Ikke håndter produktet med ubeskyttede hender på steder med svært høye eller
lave temperaturer.
Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for brannskader eller
kuldeskader.
C Montera och ta bort motljusskyddet
• Håll torr.
Hantera inte med våta händer.
Om dessa försiktighetsåtgärder inte följs kan det orsaka brand eller elstötar.
• Ikke se direkte på solen eller en annen sterk lyskilde gjennom objektivet
eller kameraet.
Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for synsskade.
Fi Nikonin maailmanlaajuinen huoltotakuu
Nikon-laitteellesi on myönnetty valmistusvikoja koskeva takuu, joka on voimassa yhden vuoden tuotteen
ostopäivästä lähtien. Tämän takuuajan aikana korjaukset tai säädöt tehdään veloituksetta vain, kun Nikonin
maailmanlaajuinen huoltotakuukortti esitetään yhdessä kuitin tai muun ostotositteen kanssa valtuutetulle
Nikon-huoltopalvelulle. Alkuperäisen ostajan on osoitettava alkuperäinen ostopäivä kuitin tai muun
ostotositteen avulla. Takuu ei ole siirrettävissä, eikä sitä myönnetä uudelleen. Takuu ei kata onnettomuudesta,
väärinkäytöstä tai valtuuttamattomasta korjauksesta johtuvia vahinkoja, pudottamisesta tai virheellisestä
hoidosta tai varastoinnista johtuvia vahinkoja eikä hiekan tai veden aiheuttamia vahinkoja. Se on voimassa
vain valtuutetuissa Nikon-huoltopalveluissa.
Takuu korvaa kaikki muut eritellyt tai välilliset takuut ja kaikki muut valmistajan ja maahantuojan
velvollisuudet lukuun ottamatta sovellettavassa lainsäädännössä ilmoitettuja velvollisuuksia.
Katso tietoja Nikonin valtuutetuista huoltopalveluista osoitteesta http://imaging.nikon.com/support/index.htm
• Demontera eller modifiera inte produkten.
Rör inte vid interna delar som exponeras på grund av ett fall eller annan olycka.
Om dessa försiktighetsåtgärder inte följs kan det orsaka elstötar eller andra skador.
• Titta inte direkt på solen eller en annan stark ljuskälla genom objektivet
eller kameran.
Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka synskador.
Huomaa: Tämä objektiivi on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan peilittömissä
kameroissa, joissa on Nikonin Z-bajonetti.
A HUOMAUTUS: Tällä kuvakkeella merkittyjen varotoimien noudattamatta
jättäminen voi aiheuttaa loukkaantumisen tai omaisuusvahinkoja.
A VARNING
• Ikke bruk dette produktet i nærheten av brannfarlig støv eller gass, som
propan, bensin eller aerosoler.
Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for eksplosjon eller
brann.
• Oppbevar dette produktet utilgjengelig for barn.
Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for personskade eller
funksjonsfeil i produktet. Vær også oppmerksom på at små deler medfører kvelningsfare.
Dersom et barn svelger noe av dette produktet, må du øyeblikkelig kontakte lege.
Bilder kan tas vid dessa
brännvidder
För att dra in objektivet, rotera zoomringen i motsatt riktning, och stoppa när du
når (●)-läget på brännviddskalan.
• Om du upptäcker något onormalt, såsom att produkten avger, rök, värme
eller ovanlig lukt, koppla omedelbart bort kamerans strömkälla.
Fortsatt användning kan orsaka brand, brännskador eller andra skador.
B Ennen käyttöä
Lue ”Turvallisuudesta” kokonaan ennen tuotteen käyttöä estääksesi omaisuusvahingot
ja itsesi tai muiden loukkaantumisen.
För att förhindra skador på dig själv eller andra, läs hela “För säkerhets skull” innan du
använder denna produkt.
A VARNING: Om de försiktighetsåtgärder som markeras med denna ikon inte
följs kan det leda till dödsfall eller allvarliga skador.
Käyttöohje
Ennen kuin käytät tuotetta, lue huolellisesti sekä nämä ohjeet että kameran käyttöopas.
Objektivet är indragbart och måste dras ut innan det används. Vrid zoomringen
såsom det visas tills objektivet klickar in i det utdragna läget. Bilder kan endast tas
när markeringen för brännviddsskalan pekar på en position mellan 14 och 30 på
brännviddskalan.
Obs!: Detta objektiv är endast avsett att användas med kameror utan spegel som har
en Nikon Z-fattning.
A ADVARSEL: Dersom du ikke overholder forholdsregler som er markert med
dette ikonet, er det stor fare for død eller alvorlig personskade.
.................................................................................
B Innan användningen
Förvara dessa säkerhetsinstruktioner där de som använder produkten kan läsa dem.
• Må holdes tørr.
Ikke håndter produktet med våte hender.
Dersom du ikke overholder disse forholdsreglene, er det fare for brann eller elektrisk
støt.
Printed in Thailand
Innan du använder produkten, läs noggrant igenom både dessa instruktioner och
kamerans handbok.
För säkerhets skull
Oppbevar disse sikkerhetsinstruksene der alle som bruker dette produktet kan lese dem.
No
Fi
•
•
•
•
•
Määritä likimääräinen polttoväli, kun lähennät
tai loitonnat objektiivilla.
Automaattitarkennustila valittu:
Automaattitarkennustilassa voit kiertää
tätä mukautettavaa rengasta suorittaaksesi
kameralla valitun toiminnon (katso lisätietoja
kameran käyttöoppaasta).
Käsitarkennustila valittu: Kierrä tarkentaaksesi.
Käytä kiinnittäessäsi objektiivia kameraan.
—
Käytetään tietojen siirtämiseen kameraan ja
kamerasta.
Valitse A automaattitarkennukseen ja M
käsitarkennukseen. Huomaa, että valitusta
asetuksesta riippumatta tarkennusta on
säädettävä käsisäätönä, kun käsisäätö on valittu
kameran painikkeilla.
Vastavalosuojat estävät hajavaloa, joka voisi
muuten aiheuttaa heijastuksia tai haamukuvia.
Ne myös suojaavat objektiivia.
Katso C
—
—
—
—
—
Vastavalosuojan
!2 kohdistusmerkki
●
Material: Polyester
!3 Objektiivin etusuojus
—
—
!4 Objektiivin takasuojus
—
—
Kompatibla tillbehör
82 mm skruvfilter
Käytä kiinnittäessäsi vastavalosuojaa.
A Kiinnittäminen ja irrottaminen
D Filter
Använd endast ett filter i taget. Ta bort motljusskyddet innan du monterar filter eller roterande cirkulära
polariseringsfilter.
Objektiivin kiinnittäminen
z Katkaise kamerasta virta, poista rungon suojus ja irrota objektiivin
Specifikationer
x Aseta objektiivi kameran runkoa vasten pitäen objektiivin
Fattning
Brännvidd
Största bländare
Objektivets konstruktion
Objektiivin irrottaminen
z Katkaise kamerasta virta.
Bildvinkel
Brännviddsskala
Fokuseringssystem
Minsta fokusavstånd
Diafragmablad
Bländarområde
Filterstorlek
Mått
Vikt
Nikon Z-fattning
14 – 30 mm
f/4
14 element i 12 grupper (inklusive 4 ED-element, 4 asfäriska element,
element med Nano Crystal Coat, och ett fluorbelagt främre objektivelement)
• FX-format: 114° – 72°
• DX-format: 90° – 50°
Graderad i millimeter (14, 16, 20, 24, 30)
Inre fokuseringssystem
0,28 m från fokalplanet vid alla zoompositioner
7 (rundad diafragmaöppning)
f/4 – 22
82 mm (P = 0,75 mm)
Ca 89 mm maximal diameter × 85 mm (avståndet från kamerans
objektivmonteringsfläns när objektivet är indraget)
Ca 485 g
Nikon förbehåller sig rätten att ändra utseende, specifikationer och prestanda för denna
produkt när som helst och utan föregående meddelande.
C Vastavalosuojan kiinnittäminen ja poistaminen
Kohdista vastavalosuojan kiinnitysmerkki (●) vastavalosuojan kohdistusmerkin (●)
kanssa ja kierrä sitten suojaa (w), kunnes ●-merkki on kohdakkain vastavalosuojan
lukitusmerkin ({) kanssa.
Poista vastavalosuoja suorittamalla yllä olevat vaiheet käänteisessä järjestyksessä.
Kun kiinnität tai irrotat vastavalosuojaa, pidä siitä kiinni pohjassa olevan ●-merkin
kohdalta ja vältä puristamasta suojaa liian tiukasti. Vastavalosuoja voidaan kääntää ja
kiinnittää objektiiviin, kun sitä ei käytetä.
Objektiivin ollessa kiinnitettynä
Tarkennussijainti voi muuttua, jos sammutat kameran ja kytket sen uudelleen päälle
tarkennuksen jälkeen. Tarkenna uudelleen ennen kuvausta. Jos olet tarkentanut ennalta
valittuun sijaintiin odottaessasi, että kohteesi ilmestyy, suosittelemme, ettet sammuta
kameraa ennen kuin kuva on otettu.
Käyttöön liittyvät varotoimet
• Älä nosta tai pidä objektiivia tai kameraa vain vastavalosuojan varassa.
• Pidä CPU-liitännät puhtaana.
• Jos objektiivin kumitiiviste vaurioituu, lopeta käyttö välittömästi ja vie objektiivi
korjattavaksi valtuutettuun Nikon-huoltoon.
• Kiinnitä objektiivin etu- ja takasuojukset takaisin, kun objektiivi ei ole käytössä.
• Suojataksesi objektiivin sisäosia säilytä objektiivi suojassa suoralta auringonvalolta.
• Pidä objektiivi kuivana. Sisäosien ruostuminen voi aiheuttaa pysyviä vaurioita.
• Objektiivin jättäminen erittäin kuumiin paikkoihin voi vahingoittaa vahvistetusta
muovista valmistettuja osia tai saada ne vääntymään.
• Nopeat lämpötilan muutokset saattavat aiheuttaa haitallista nesteen tiivistymistä
objektiivin sisä- ja ulkopuolella. Sijoita objektiivi koteloonsa tai muovipussiin
lämpötilan muutoksen hidastamiseksi ennen objektiivin tuomista lämpimästä
ympäristöstä kylmään tai päinvastoin.
• Suosittelemme, että asetat objektiivin koteloonsa suojataksesi sitä naarmuuntumiselta
kuljetuksen aikana.
Objektiivin hoito
• Normaalisti pölyn poistaminen riittää objektiivin lasipintojen puhdistamiseksi.
• Tahrat ja sormenjäljet voidaan poistaa fluoripinnoitetuista linssielementeistä
pehmeällä, puhtaalla puuvillakankaalla tai linssinpuhdistusliinalla; pyyhi keskustasta
ulospäin kiertävin liikkein. Poista pinttyneet tahrat pyyhkimällä pintaa kevyesti
pehmeällä kankaalla, joka on kostutettu pienellä määrällä tislattua vettä, etanolia tai
linssinpuhdistusainetta. Tästä toimenpiteestä vettä ja öljyä hylkivälle pinnalle jääneet
pisaranmuotoiset jäljet voidaan myöhemmin poistaa kuivalla kankaalla.
• Kun puhdistat linssielementtejä, jotka eivät ole fluoripinnoitettuja, poista tahrat ja
sormenjäljet pehmeällä, puhtaalla puuvillakankaalla tai linssinpuhdistusliinalla, joka
on kevyesti kostutettu pienellä määrällä etanolia tai linssinpuhdistusainetta. Pyyhi
kevyesti keskustasta ulospäin kiertävin liikkein ja varoen jättämästä jättämästä tahroja
tai koskemasta objektiivia sormillasi.
• Älä koskaan käytä objektiivin puhdistamiseen orgaanisia liuottimia, kuten
maaliohennetta tai bentseeniä.
• Neutraalivärisuotimia (saatavilla erikseen) tai vastaavia voidaan käyttää objektiivin
etuelementin suojaamiseen.
• Jos objektiivia ei ole tarkoitus käyttää pitkään aikaan, säilytä sitä viileässä, kuivassa
paikassa estääksesi homeen ja ruosteen muodostumisen. Älä säilytä suorassa
auringonvalossa tai naftaliini- tai kamferipohjaisen koimyrkyn kanssa.
Lisävarusteet
—
Katso C
Vastavalosuojan
!1 lukitusmerkki
Jos kamera käynnistetään, kun objektiivi on sisäänvedetty, näytöllä näkyy varoitus.
Laajenna objektiivi ennen käyttöä.
Katso A
Väskan är avsedd för att skydda objektivet mot repor, inte från fall eller andra fysiska stötar.
Väskan är inte vattentålig.
Materialet som används i väskan kan blekna, blöda, krympa eller ändra färg när det gnids eller är blött.
Ta bort damm med en mjuk borste.
Vatten och fläckar kan tas bort från ytan med en mjuk, torr trasa. Använd inte alkohol, bensen, thinner eller
andra flyktiga kemikalier.
• Förvara inte på platser som är utsatta för direkt solljus, hög temperatur eller hög luftfuktighet.
• Använd inte väskan för att rengöra monitorn eller objektivelement.
• Var försiktig så att objektivet inte faller ur väskan under transport.
!0 Vastavalosuoja
Vetääksesi objektiivin sisään kierrä zoomausrengasta vastakkaiseen suuntaan ja
pysähdy, kun saavutat kohdan (●) polttoväliasteikolla.
•
•
•
•
Mukana toimitettavat varusteet
82 mm:n paikalleen napsautettava objektiivin etusuojus LC-82B
Objektiivin takasuojus LF-N1
Vastavalosuoja HB-86
Objektiivilaukku CL-C1
D Objektiivilaukun käyttäminen
• Laukun tarkoitus on suojata objektiivia naarmuilta, ei putoamiselta tai muilta fyysisiltä iskuilta.
• Laukku ei ole vedenkestävä.
• Laukussa käytetty materiaali voi haalistua, päästää väriä, kutistua tai vaihtaa väriä, kun sitä hierotaan tai se
on märkä.
• Poista pöly pehmeällä harjalla.
• Vesi ja tahrat voidaan poistaa pinnalta pehmeällä, kuivalla kankaalla. Älä käytä alkoholia, bensiiniä, tinneriä
tai muita haihtuvia kemikaaleja.
• Älä säilytä paikoissa, jotka ovat alttiina suoralle auringonvalolle tai korkealle lämpötilalle tai kosteudelle.
• Älä käytä laukkua näytön tai linssielementtien puhdistamiseen.
• Varo, ettei objektiivi putoa laukusta kuljetuksen aikana.
Materiaali: polyesteri
Yhteensopivat lisävarusteet
82 mm:n kierrettävät suotimet
D Suotimet
Käytä vain yhtä suodinta kerrallaan. Irrota vastavalosuoja ennen suotimien tai pyöröpolarisaatiosuodattimien
kiinnittämistä.
takasuojus.
kiinnitysmerkki kohdistettuna kameran rungon kiinnitysmerkin
kanssa ja kierrä sitten objektiivia vastapäivään, kunnes se napsahtaa
paikalleen.
x Paina objektiivin vapautuspainiketta ja pidä sitä painettuna samalla,
kun kierrät objektiivia myötäpäivään.
Tekniset tiedot
Kiinnitys
Polttoväli
Suurin aukko
Objektiivin rakenne
Nikonin Z-bajonetti
14 – 30 mm
f/4
14 elementtiä 12 ryhmässä (mukaan lukien 4 ED-elementtiä, 4 asfääristä elementtiä,
elementtejä, joissa on nanokidepinnoite, ja fluoripinnoitettu linssin etuelementti)
Kuvakulma
• FX-muoto: 114° – 72°
• DX-muoto: 90° – 50°
Polttoväliasteikko
Millimetrijako (14, 16, 20, 24, 30)
Tarkennusjärjestelmä Sisäinen tarkennusjärjestelmä
Lyhin
0,28 m polttotasosta kaikissa zoomausasennoissa
tarkennusetäisyys
Himmentimen
7 (pyöristetty himmenninaukko)
lamellit
Aukkoalue
f/4 – 22
Suodinkoko
82 mm (P = 0,75 mm)
Mitat
Noin 89 mm:n suurin halkaisija × 85 mm (etäisyys kameran objektiivin
kiinnitysrenkaasta objektiivin ollessa sisäänvedettynä)
Paino
Noin 485 g
Nikon pidättää oikeuden muuttaa tämän tuotteen ulkonäköä, teknisiä tietoja ja
suorituskykyä milloin tahansa ja ilman erillistä ilmoitusta.
Sejmutí objektivu
z Vypněte fotoaparát.
Specifikationer
Fatning
Brændvidde
Maksimumblænde
Objektivets
konstruktion
Billedvinkel
Brændviddeskala
Fokuseringssystem
Tætteste fokusafstand
Blændeblade
Blændeområde
Filterstørrelse
Mål
Vægt
Før anvendelse af dette produkt bedes du læse både denne vejledning og vejledningen
til kameraet.
Bemærk: Dette objektiv er udelukkende beregnet til brug med spejlløse kameraer med
Nikon Z-fatning.
x Tryk på objektivudløserknappen, og hold den nede, mens du drejer
objektivet med uret.
B Før brug
Objektivet er sammentrækkeligt og skal forlænges før brug. Drej zoomringen
som vist, til objektivet klikker ind i den forlængede position. Der kan kun tages
billeder, når brændviddemærket peger på positioner mellem 14 og 30 på
brændviddeskalaen.
For din sikkerheds skyld
For at undgå beskadigelse af ejendom eller tilskadekomst for dig selv og andre skal du
læse “For din sikkerheds skyld” i sin helhed før anvendelse af dette produkt.
Opbevar disse sikkerhedsanvisninger på et sted, hvor alle, der anvender dette produkt,
har adgang til dem.
Der kan tages billeder
ved disse brændvidder
A ADVARSEL: Manglende overholdelse af anvisninger markeret med dette ikon
kan medføre dødsfald eller alvorlig tilskadekomst.
A FORSIGTIG: Manglende overholdelse af anvisninger markeret med dette ikon
kan medføre tilskadekomst eller beskadigelse af ejendom.
For at trække objektivet sammen skal du dreje zoomringen i modsat retning og
stoppe, når du når til positionen (●) på brændviddeskalaen.
A ADVARSEL
• Du må ikke skille dette produkt ad eller ændre det.
Rør ikke ved indvendige dele, der bliver synlige som følge af, at du taber
produktet, eller der sker andre uheld.
Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre elektrisk stød eller anden
tilskadekomst.
Hvis du tænder for kameraet med objektiv trukket sammen, vises en advarsel.
Forlæng objektivet før anvendelse.
C Montering og fjernelse af modlysblænden
Få monteringsmærket for modlysblænden (●) til at flugte med kamerahusets
justeringsmærke for modlysblænde (●), og drej derefter modlysblænden (w), indtil
mærket ● flugter med låsemærket for modlysblænden ({).
• Hvis du observerer noget unormalt, som hvis det begynder at ryge fra
produktet, det bliver varmt, eller der forekommer usædvanlige lugte, skal
du omgående frakoble kameraets strømkilde.
Fortsat brug kan medføre brand, forbrændinger eller andre skader.
For at fjerne modlysblænden skal du udføre ovenstående trin i omvendt
rækkefølge.
• Skal holdes tørt.
Må ikke håndteres med våde hænder.
Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre brand eller elektrisk stød.
• Anvend ikke dette produkt i nærheden af brændbart støv eller brændbar
gas såsom propan, benzin eller aerosoler.
Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre eksplosion eller brand.
• Kig ikke direkte på solen eller en anden stærk lyskilde gennem objektivet
eller kameraet.
Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre nedsat syn.
• Opbevar dette produkt utilgængeligt for børn.
Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre tilskadekomst eller funktionsfejl
ved produktet. Desuden skal du være opmærksom på, at små dele udgør kvælningsfare.
Hvis et barn sluger dele af dette produkt, skal du omgående søge lægehjælp.
• Må ikke håndteres med de bare hænder på steder, der udsættes for meget
høje eller meget lave temperaturer.
Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre forbrændinger eller forfrysninger.
A FORSIGTIG
• Efterlad ikke objektivet, mens det peger i retning af solen eller en anden
stærk lyskilde.
Lys fokuseret af objektivet er en kilde til brand og beskadigelse af produktets
indvendige dele.
• Efterlad ikke produktet på steder, hvor det udsættes for meget høje
temperaturer i længere tid, såsom i et lukket køretøj eller i direkte sollys.
Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre brand eller funktionsfejl
ved produktet.
• Transportér ikke kameraer eller objektiver med stativer eller lignende tilbehør
monteret.
Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre tilskadekomst eller
funktionsfejl ved produktet.
Meddelelser til kunder i Europa
Dette symbol angiver, at elektrisk og elektronisk udstyr skal indleveres separat.
Følgende gælder kun for brugere i europæiske lande:
• Dette produkt er beregnet til separat indlevering hos et særligt anlæg for
denne slags affald. Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
• Separat indlevering og genbrug hjælper med til at bevare naturlige ressourcer og
forebygger negative konsekvenser for folkesundhed og miljø, der kan opstå som
følge af forkert bortskaffelse.
• Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du kontakte forhandleren eller de lokale
myndigheder, som er ansvarlige for affaldshåndtering.
Anvendelse af objektivet
Objektivets dele: Navne og funktioner
Se diagrammet ude i kanten af dette ark til venstre.
q
Monteringsmærke for
modlysblænde
w Zoomring
e Brændviddeskala
r Brændviddemærke
t
y
u
Anvendes ved montering af
modlysblænden.
Drejes for at zoome ind eller ud. Sørg for at
forlænge objektivet før brug.
Viser den omtrentlige brændvidde, når du
zoomer objektivet ind eller ud.
Se B
—
Autofokusindstilling valgt:
I autofokusindstillingen kan du dreje denne
ring til brugerdefinerede funktioner for at
—
udføre en funktion valgt med kameraet (se
Indstillingsring
kameraets brugervejledning for detaljer).
Manuel fokusindstilling valgt: Drej for at
—
fokusere.
Anvendes ved montering af objektivet på
Objektivmonteringsmærke
Se A
kameraet.
Pakning til objektivfatning i
—
—
gummi
i CPU-kontakter
o Knap til fokusindstilling
!0 Modlysblænde
Overfører data til og fra kameraet.
Vælg A for autofokus eller M for manuelt
fokus. Bemærk, at fokus skal justeres
manuelt uanset den valgte indstilling, når
du har valgt manuel fokusindstilling ved
hjælp af kameraets knapper.
Modlysblænden blokerer falsk lys, der
ellers ville medføre flare eller ghosting. Den
beskytter også objektivet.
Justeringsmærke for
!2 modlysblænde
●
—
—
Anvendes ved montering af
modlysblænden.
Forreste objektivdæksel
!4 Bagdæksel
—
—
Ved montering eller fjernelse af modlysblænden, skal du holde fast i den i nærheden af
symbolet ● ved bunden og undgå, at dit greb er for hårdt. Modlysblænden kan vendes
om og monteres omvendt på objektivet, når den ikke skal bruges.
Når objektivet er monteret
Fokuspositionen kan ændre sig, hvis du slukker for kameraet og dernæst tænder
det igen efter fokusering. Fokusér igen inden optagelse. Hvis du har fokuseret på et
forhåndsvalgt sted, mens du venter på, at dit motiv skal vise sig, anbefaler vi, at du ikke
slukker for kameraet, før billedet er taget.
Forholdsregler for anvendelse
• Saml ikke objektivet op, og hold ikke fast i det eller kameraet ved udelukkende at
holde fast i modlysblænden.
• Sørg for, at CPU-kontakterne er rene.
• Skulle pakningen til objektivfatningen af gummi gå i stykker, skal du omgående
indstille brugen og indlevere objektivet til reparation på et Nikon-autoriseret
servicecenter.
• Sæt forreste og bagerste objektivdæksel på igen, når objektivet ikke er i brug.
• For at beskytte objektivets indre skal du opbevare det væk fra direkte sollys.
• Hold objektivet tørt. Rust i de indvendige dele kan forårsage skader, der ikke kan
udbedres.
• Efterlades objektivet i ekstremt varme omgivelser, kan det blive beskadiget eller få
dele presset ud af form på grund af armeret plastic.
• Hurtige ændringer i temperaturen kan forårsage skadelig kondensering i og uden
på objektivet. Før du bringer objektivet fra varme omgivelser til kolde omgivelser
eller omvendt, skal du lægge det i etuiet eller i en plastikpose for at gøre
temperaturovergangen mere lempelig.
• Vi anbefaler, at du anbringer objektivet i dets etui for at beskytte det mod ridser under
transport.
Vedligeholdelse af objektiv
• Fjernelse af støv er normalt tilstrækkeligt til at rengøre objektivets glasoverflader.
• Snavs og fingeraftryk kan fjernes fra fluorbelagte objektivelementer med en
blød, ren bomuldsklud eller objektivrenseserviet; rengør fra midten og udad med
cirkelbevægelser. For at fjerne vanskelige pletter skal du tørre forsigtigt af med en blød
klud, der er let fugtet med en lille smule destilleret vand, alkohol eller objektivrens.
Eventuelle dråbeformede mærker, der stadig sidder tilbage fra denne proces på den
vand- og olieafvisende overflade, kan efterfølgende fjernes med en tør klud.
• Når du rengør ikke-fluorbelagte objektivelementer, skal du fjerne snavs og fingeraftryk
med en blød, ren bomuldsklud eller objektivrenseserviet, der er let fugtet med en lille
smule alkohol eller objektivrens. Tør forsigtigt skærmen af fra midten og udad med
cirkelbevægelser, mens du passer på ikke at efterlade udtværinger eller at røre glasset
med fingrene.
• Undgå at anvende organiske opløsningsmidler, fortynder eller benzol til at rense
objektivet.
• Neutral color (NC)-filtre (forhandles separat) og lignende kan anvendes til at beskytte
det forreste objektivelement.
• Opbevar objektivet på et tørt og køligt sted, hvis det ikke skal anvendes i længere tid
for at undgå mug og rust. Opbevar det ikke i direkte sollys eller med naftalen eller
kamfermølkugler.
—
—
A Montering og afmontering
Montering af objektivet
z Sluk kameraet, fjern kamerahusdækslet, og fjern det bagerste
objektivdæksel.
x Sæt derefter objektivet på kamerahuset, mens du sørger for, at
monteringsmærket på objektivet flugter med monteringsmærket på
kamerahuset, og drej dernæst objektivet mod uret, indtil det klikker
på plads.
Objektiv je zasouvací a před použitím je třeba jej vysunout. Otáčejte zoomovým
kroužkem vyobrazeným způsobem tak daleko, až objektiv zaklapne ve vysunuté
poloze. Snímky lze pořizovat pouze tehdy, pokud se značka pro odečítání ohniskové
vzdálenosti nachází v poloze mezi hodnotami 14 a 30 na stupnici ohniskových
vzdáleností.
Snímky lze pořizovat
v tomto rozmezí
ohniskových vzdáleností
Chcete-li objektiv zasunout, otáčejte zoomovým kroužkem v opačném směru,
dokud nedosáhnete pozice (●) na stupnici ohniskových vzdáleností.
Medfølgende tilbehør
82 mm snap-on front objektivdæksel LC-82B
Bagdæksel LF-N1
Modlysblænde med bajonetfatning HB-86
Objektivetui CL-C1
Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte tyto pokyny a návod k fotoaparátu.
Poznámka: Tento objektiv je určen výhradně pro použití s fotoaparáty mirrorless
vybavenými bajonetem Nikon Z.
Chcete-li sejmout sluneční clonu, proveďte výše uvedené kroky v opačném
pořadí.
Pro vaši bezpečnost
Abyste zamezili škodám na majetku nebo zranění sebe či jiných osob, přečtěte si před
použitím tohoto výrobku kompletně text „Pro vaši bezpečnost“.
A VAROVÁNÍ: Zanedbání upozornění označených tímto symbolem může vést
k úmrtí nebo vážnému zranění.
A UPOZORNĚNÍ: Zanedbání upozornění označených tímto symbolem může vést
ke zranění nebo škodám na majetku.
A VAROVÁNÍ
• Výrobek nerozebírejte ani neupravujte.
Nedotýkejte se vnitřních částí výrobku, k jejichž odhalení došlo v důsledku
pádu výrobku nebo jiné nehody.
Zanedbání těchto upozornění může vést k úrazu elektrickým proudem nebo
jinému zranění.
• Všimnete-li si jakékoli nestandardní situace, jako jsou například vznik
kouře, vysoká teplota nebo neobvyklý zápach výrobku, ihned odpojte zdroj
energie fotoaparátu.
Pokračující používání výrobku může vést k požáru, popálení nebo jinému zranění.
• Výrobek uchovávejte v suchu.
S výrobkem nemanipulujte mokrýma rukama.
Zanedbání těchto upozornění může vést k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
• Nepoužívejte výrobek v přítomnosti vznětlivého prachu nebo plynů, jako je
propan, benzín nebo aerosoly.
Zanedbání tohoto upozornění může vést k výbuchu nebo požáru.
• Nepozorujte objektivem ani fotoaparátem slunce nebo jiný silný zdroj světla.
Zanedbání tohoto upozornění může vést k poškození zraku.
• Výrobek uchovávejte mimo dosah dětí.
Zanedbání tohoto upozornění může vést ke zranění nebo k poruše výrobku. Rovněž
mějte na paměti, že malé součásti představují riziko udušení. Dojde-li k polknutí
libovolné součásti výrobku dítětem, ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
• Nemanipulujte holýma rukama s výrobkem na místech vystavených extrémně
vysokým nebo nízkým teplotám.
Zanedbání tohoto upozornění může vést k popáleninám nebo omrzlinám.
A UPOZORNĚNÍ
• Neponechávejte objektiv namířený do slunce nebo jiného silného zdroje
světla.
Světlo zaostřené objektivem je schopno způsobit požár a poškození vnitřních
součástí výrobku.
• Neponechávejte delší dobu výrobek na místech vystavených extrémně
vysokým teplotám, například v uzavřeném automobilu nebo na přímém
slunečním světle.
Zanedbání tohoto upozornění může vést k požáru nebo poruše výrobku.
• Nepřepravujte fotoaparáty nebo objektivy s nasazeným stativem nebo
podobným příslušenstvím.
Zanedbání tohoto upozornění může vést ke zranění nebo k poruše výrobku.
Upozornění pro zákazníky v Evropě
Tento symbol značí, že elektrické a elektronické vybavení nepatří do komunálního
odpadu.
Následující informace jsou určeny pouze uživatelům v evropských zemích:
• Likvidace tohoto výrobku se provádí v rámci tříděného odpadu na
příslušném sběrném místě. Výrobek nedávejte do běžného komunálního odpadu.
• Třídění odpadu a recyklace napomáhají ochraně přírodních zdrojů a předcházejí
negativním vlivům na lidské zdraví a životní prostředí, ve které by mohla vyústit
nesprávná likvidace odpadu.
• Další informace ohledně nakládání s odpadními produkty vám poskytne dodavatel
nebo místní úřad.
q
Montážní značka
sluneční clony
w Zoomový kroužek
Otáčením kroužku se nastavuje delší nebo
kratší ohnisková vzdálenost. Před použitím
nezapomeňte objektiv vysunout do pracovní
polohy.
Viz C
Viz B
Stupnice ohniskových
e vzdáleností
r
t
y
u
i
Udává přibližnou ohniskovou vzdálenost při
Značka pro odečítání zoomování.
ohniskové vzdálenosti
Nastavené automatické zaostřování: V režimu
automatického zaostřování můžete otáčením
tohoto přizpůsobitelného kroužku provádět
funkci vybranou ve fotoaparátu (podrobnosti
Příkazový kroužek
viz návod k fotoaparátu).
Nastavené manuální zaostřování: Otáčením
kroužku se zaostřuje.
Montážní značka
Používá se při nasazování objektivu na
objektivu
fotoaparát.
Gumové těsnění
—
bajonetu
Kontakty CPU
Volič zaostřovacích
režimů
Slouží k přenosu dat do a z fotoaparátu.
Polohu A vyberte pro automatické zaostřování,
polohu M pro manuální zaostřování. Nezapomeňte,
že bez ohledu na zvolené nastavení je třeba při
volbě režimu manuálního zaostřování pomocí
ovládacích prvků na fotoaparátu zaostřit manuálně.
Sluneční clony blokují parazitní světlo, které by
jinak způsobovalo závoj nebo reflexy. Slouží
také k ochraně objektivu.
—
—
Bezpečnostní opatření pro použití
• Nezvedejte ani nedržte objektiv nebo fotoaparát pouze za sluneční clonu.
• Kontakty CPU udržujte čisté.
• Pokud by se gumové těsnění bajonetu poškodilo, přestaňte přístroj používat a nechte
objektiv opravit v autorizovaném servisu společnosti Nikon.
• Pokud objektiv nepoužíváte, nasaďte přední a zadní krytku objektivu.
• Pro ochranu vnitřních částí objektivu skladujte objektiv mimo dosah přímého
slunečního světla.
• Udržujte objektiv suchý. Koroze vnitřních mechanismů může způsobit neopravitelné
škody.
• Ponechání objektivu na místě s příliš vysokou teplotou by mohlo poškodit plastové
části.
• Rychlé změny teploty mohou způsobit škodlivou kondenzaci vlhkosti na vnitřních
i vnějších částech objektivu. Před přemístěním objektivu z teplého do chladného
prostředí nebo naopak umístěte objektiv do plastového sáčku, abyste zpomalili
změnu teploty.
• Doporučujeme vložit objektiv do jeho pouzdra, aby byl během transportu chráněn
před poškrábáním.
Manipulace s objektivem
• Pro vyčištění optických ploch objektivu je obvykle dostačující odstranění prachu.
• Skvrny a otisky prstů je možné odstranit z optických členů s fluorovou vrstvou pomocí
měkkého, čistého bavlněného hadříku nebo utěrky na čištění objektivů; čistěte
kruhovým pohybem od středu směrem k okrajům. Odolné nečistoty odstraňujte
opatrným otřením měkkým hadříkem lehce navlhčeným malým množstvím
destilované vody, lihu nebo čisticí kapaliny na objektivy. Jakékoli skvrny ve tvaru
kapky, které po tomto postupu zůstanou na povrchu odpuzujícím vodu a tuky, lze
následně odstranit suchým hadříkem.
• Při čištění optických členů, které nejsou opatřeny fluorovou vrstvou, odstraňte
skvrny a otisky prstů měkkým, čistým bavlněným hadříkem nebo utěrkou na čištění
objektivů, které lehce navlhčíte malým množství lihu nebo kapaliny na čištění
objektivů. Optiku jemně otírejte kruhovým pohybem od středu ke krajům a dávejte
přitom pozor, abyste nezanechali šmouhy nebo se nedotýkali čoček prsty.
• Pro čistění objektivu nepoužívejte organická rozpouštědla jako ředidlo nebo benzen.
• K ochraně předního optického členu objektivu lze použít neutrální filtry (NC) (dostupné
samostatně) a podobné příslušenství.
• Pokud nebude objektiv po delší dobu používán, skladujte ho na chladném suchém
místě, abyste zabránili vzniku plísně nebo koroze. Objektiv neponechávejte na
přímém slunci nebo v blízkosti naftalínových či kafrových kuliček.
—
Viz A
—
—
—
—
!4 Zadní krytka objektivu
—
—
o
!0 Sluneční clona
—
Zaklapávací přední krytka objektivu LC-82B o průměru 82 mm
Zadní krytka objektivu LF-N1
Bajonetová sluneční clona HB-86
Pouzdro na objektiv CL-C1
D Použití pouzdra na objektiv
• Pouzdro je určeno k ochraně objektivu před poškrábáním, nikoli pádem nebo jinými fyzickými rázy.
• Pouzdro není odolné proti vodě.
• Materiál použitý pro pouzdro může při otření nebo zvlhnutí vyblednout, pustit barvu, srazit se nebo změnit
barvu.
• Prach odstraňte měkkým štětečkem.
• Vodu a skvrny lze odstranit z povrchu měkkým suchým hadříkem. Nepoužívejte líh, benzen, ředidla ani jiné
těkavé chemikálie.
• Výrobek neskladujte na místech vystavených přímému slunečnímu světlu či vysokým teplotám nebo vlhkosti.
• K čištění monitoru nebo součástí objektivu nepoužívejte pouzdro.
• Dávejte pozor, aby objektiv během transportu nevypadl z pouzdra.
A Nasazení a sejmutí
Nasazení objektivu
z Vypněte fotoaparát, sejměte krytku těla a sejměte zadní krytku
objektivu.
x Umístěte objektiv na tělo fotoaparátu za současného zarovnání
montážní značky objektivu se značkou pro upevnění objektivu na
těle fotoaparátu a poté otočte objektivem tak daleko proti směru
hodinových ručiček, až zaklapne do aretované polohy.
Snímky
je
možné
zhotovovať v rámci týchto
ohniskových vzdialeností
Pre vašu bezpečnosť
D Filtry
Nepoužívejte více filtrů současně. Před nasazením filtrů nebo otočných kruhových polarizačních filtrů sejměte
sluneční clonu.
Specifikace
Bajonet
Ohnisková vzdálenost
Světelnost
Konstrukce objektivu
Stupnice ohniskových
vzdáleností
Systém zaostřování
Nejkratší zaostřitelná
vzdálenost
Počet lamel clony
Rozsah clon
Průměr filtrového
závitu
Rozměry
Hmotnost
Bajonet Nikon Z
14 – 30 mm
f/4
14 čoček / 12 členů (včetně 4 asférických optických členů ze skla ED,
4 asférických optických členů, optických členů s antireflexními vrstvami Nano
Crystal Coat a předního optického členu s fluorovou vrstvou)
• Formát FX: 114° – 72°
• Formát DX: 90° – 50°
Odstupňovaná v milimetrech (14, 16, 20, 24, 30)
Vnitřní zaostřování
0,28 m od obrazové roviny ve všech pozicích zoomu
7 (kruhový otvor clony)
f/4 – 22
B Przed użyciem
Instrukcja obsługi
Uwaga: ten obiektyw jest przeznaczony wyłącznie do użytku w połączeniu z aparatami
bezlusterkowymi wyposażonymi w mocowanie Nikon Z.
Przechowuj te instrukcje dotyczące bezpieczeństwa w miejscu dostępnym dla
wszystkich osób korzystających z tego produktu.
Ak chcete zasunúť objektív, otočte krúžok zoomu v opačnom smere, pričom ho
zastavte, keď dosiahnete polohu (●) na stupnici ohniskových vzdialeností.
A UPOZORNENIE: Nedodržanie pokynov označených touto ikonou by mohlo viesť
k zraneniu alebo poškodeniu majetku.
Ak sa fotoaparát zapne so zasunutým objektívom, zobrazí sa výstraha. Pred
použitím fotoaparátu vysuňte objektív.
A VÝSTRAHA
• Nerozoberajte ani neupravujte tento výrobok.
Nedotýkajte sa vnútorných častí, k odhaleniu ktorých došlo v dôsledku pádu
alebo inej nehody.
Nedodržanie týchto pokynov by mohlo viesť k zasiahnutiu elektrickým prúdom
alebo inému zraneniu.
Ak chcete odstrániť slnečnú clonu, postupujte podľa vyššie uvedených krokov
v opačnom poradí.
• V prípade, že si všimnete akékoľvek nezvyčajné javy, ako sú dym, teplo
alebo nezvyčajné zápachy, ktoré sa uvoľňujú z výrobku, ihneď odpojte zdroj
napájania fotoaparátu.
Pokračovanie v používaní by mohlo viesť k vzniku požiaru, popáleninám alebo
inému zraneniu.
• So zariadením nemanipulujte s holými rukami na miestach vystavených
pôsobeniu mimoriadne vysokých alebo nízkych teplôt.
Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k popáleninám alebo omrzlinám.
A UPOZORNENIE
• Nenechávajte objektív namierený na slnko alebo iné zdroje silného svetla.
Svetlo zaostrené objektívom je zdrojom vzniku požiaru a poškodenia vnútorných
častí výrobku.
• Nenechávajte výrobok tam, kde bude dlhodobo vystavený pôsobeniu
mimoriadne vysokých teplôt, ako napríklad v uzatvorenom automobile
alebo na priamom slnečnom svetle.
Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k vzniku požiaru alebo poruche výrobku.
• Neprepravujte fotoaparáty ani objektívy s pripojenými statívmi alebo
podobným príslušenstvom.
Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k zraneniu alebo poruche výrobku.
Poznámky pre užívateľov v Európe
Tento symbol znamená, že elektrické a elektronické zariadenia je potrebné
odovzdať do separovaného odpadu.
Pri nasadzovaní alebo odstraňovaní slnečnej clony držte slnečnú clonu blízko symbolu
● na jej základni a nezvierajte ju príliš pevne. Slnečná clona sa môže obrátiť a upevniť na
objektív, keď sa nepoužíva.
Používanie objektívu
Časti objektívu: Názvy a funkcie
Pozrite si schému na ľavom okraji tohto listu.
Upevňovacia značka
q slnečnej clony
Použite pri pripájaní slnečnej clony objektívu.
objektívu
w
Krúžok zoomu
Pozrite si
C
Otočením priblížite alebo oddialite záber. Pozrite si
B
Nezabudnite vysunúť objektív pred použitím.
Stupnica ohniskových
e vzdialeností
r
Značka na stupnici
ohniskových
vzdialeností
t Ovládací krúžok
Upevňovacia značka
y objektívu
u
Volič režimov
o zaostrovania
Slnečná clona
objektívu
Poloha zaostrenia sa môže zmeniť, ak po zaostrení fotoaparát vypnete a potom ho znova
zapnete. Pred snímaním znova zaostrite. Ak ste zaostrili na vopred zvolené miesto počas
čakania na to, kým sa objaví váš objekt, odporúčame, aby ste nevypínali fotoaparát až do
zhotovenia snímky.
Bezpečnostné opatrenia pri používaní
• Nedvíhajte ani nedržte objektív či fotoaparát len za slnečnú clonu objektívu.
• Udržujte kontakty procesora čisté.
• Ak by sa gumené tesnenie bajonetu objektívu poškodilo, okamžite prestaňte objektív
používať a nechajte ho opraviť v autorizovanom servise Nikon.
• Založte späť predný a zadný kryt objektívu, keď sa objektív nepoužíva.
• Aby sa chránilo vnútro objektívu, uložte ho mimo priameho slnečného svetla.
• Udržujte objektív suchý. Hrdzavenie vnútorného mechanizmu môže spôsobiť trvalé
poškodenie.
• Ponechanie objektívu na miestach s mimoriadne vysokou teplotou by mohlo
spôsobiť poškodenie alebo zdeformovanie častí vyrobených zo spevneného plastu.
• Prudké zmeny teploty môžu spôsobiť vznik škodlivej kondenzácie vo vnútorných a na
vonkajších častiach objektívu. Pred tým, ako vezmete objektív z teplého do studeného
prostredia alebo naopak, vložte ho do jeho puzdra alebo plastového vrecka, aby sa
spomalila zmena teploty.
• Odporúčame vám umiestniť objektív do svojho puzdra, aby ste ho chránili pred
poškriabaním počas prepravy.
• Pri čistení sklenených povrchov objektívu zvyčajne stačí odstránenie prachu.
• Škvrny a odtlačky prstov je možné odstrániť z prvkov objektívu s fluórovou povrchovou
vrstvou pomocou mäkkej, čistej bavlnenej tkaniny alebo tkaniny na čistenie šošoviek;
vyčistite od stredu smerom von kruhovým pohybom. Ak chcete odstrániť odolné
škvrny, jemne utrite mäkkou tkaninou mierne navlhčenou v malom množstve
destilovanej vody, etanolu alebo prostriedku na čistenie šošoviek. Akékoľvek značky
v tvare kvapky, ktoré zostali z tohto procesu na povrchu odpudzujúcom vodu a olej, je
možné následne odstrániť suchou tkaninou.
• Pri čistení prvkov objektívu, ktoré nemajú fluórovú povrchovú vrstvu, odstráňte škvrny
a odtlačky prstov pomocou mäkkej, čistej bavlnenej tkaniny alebo tkaniny na čistenie
šošoviek, ktorá je mierne navlhčená v malom množstve etanolu alebo prostriedku na
čistenie šošoviek. Jemne utrite zo stredu smerom von kruhovým pohybom, pričom
dbajte na to, aby ste nezanechali škvrny ani sa nedotýkali šošovky prstami.
• Nikdy nepoužívajte na čistenie objektívu organické rozpúšťadlá, ako sú riedidlá na
farby alebo benzén.
• Farebne neutrálne filtre (NC) (k dispozícii samostatne) a podobne sa môžu použiť na
ochranu predného prvku objektívu.
• Ak sa objektív nebude používať dlhšiu dobu, skladujte ho na chladnom a suchom
mieste, aby ste zabránili vytváraniu plesní a hrdze. Neskladujte ho na priamom
slnečnom svetle ani spolu s naftalínovými alebo gáfrovými guľôčkami proti moliam.
Zvolený režim automatického zaostrovania: V
režime automatického zaostrovania je možné
otočením tohto prispôsobiteľného krúžku
vykonať funkciu zvolenú prostredníctvom
fotoaparátu (podrobnosti nájdete v príručke
fotoaparátu).
Zvolený režim manuálneho zaostrovania:
Otočením zaostrite.
Použite pri upevnení objektívu na fotoaparát.
Pozrite si
A
—
—
Používajú sa na prenos údajov do fotoaparátu
a z fotoaparátu.
Vyberte A pre automatické zaostrovanie,
M pre manuálne zaostrovanie. Vezmite do
úvahy, že bez ohľadu na vybrané nastavenie
sa musí zaostrenie nastaviť manuálne, keď sa
pomocou ovládacích prvkov fotoaparátu zvolí
režim manuálneho zaostrovania.
Slnečné clony objektívu blokujú rozptýlené
svetlo, ktoré by inak spôsobovalo závoj alebo
reflexy. Slúžia aj na ochranu objektívu.
Značka aretovanej
!1 polohy slnečnej clony
objektívu
Použite pri pripájaní slnečnej clony objektívu.
Značka pre nasadenie
!2 slnečnej clony
●
objektívu
—
• Nie używać tego produktu w miejscach występowania łatwopalnych pyłów
lub gazów, takich jak propan, opary benzyny lub aerozole.
Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do wybuchu lub
pożaru.
• Nie patrzeć bezpośrednio na słońce lub inne jasne źródło światła przez obiektyw
lub aparat.
Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do uszkodzenia wzroku.
• Przechowywać ten produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do obrażeń ciała lub
wadliwego działania produktu. Dodatkowo należy pamiętać, że małe części mogą
być przyczyną zadławienia. W razie połknięcia jakiejkolwiek części tego produktu
przez dziecko, niezwłocznie uzyskać pomoc lekarską.
• Nie dotykać gołymi rękami miejsc narażonych na działanie skrajnie
wysokich lub niskich temperatur.
Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do poparzeń lub
odmrożeń.
A PRZESTROGA
• Nie pozostawiać obiektywu skierowanego na słońce lub inne źródła silnego
światła.
Światło zogniskowane przez obiektyw może spowodować pożar i uszkodzenie
wewnętrznych części produktu.
• Nie pozostawiać produktu w miejscu, gdzie będzie on narażony na wpływ
skrajnie wysokiej temperatury przez długi okres, np. w zamkniętym
samochodzie lub w miejscu bezpośrednio nasłonecznionym.
Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do pożaru lub
wadliwego działania produktu.
• Nie transportować aparatów lub obiektywów z podłączonymi statywami
lub podobnymi akcesoriami.
Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do obrażeń ciała lub
wadliwego działania produktu.
Uwagi dla klientów w Europie
Ten symbol wskazuje, że urządzenia elektryczne i elektroniczne podlegają
selektywnej zbiórce odpadów.
Poniższe informacje dotyczą tylko użytkowników w krajach europejskich:
• Ten produkt jest przeznaczony do zbiórki selektywnej w odpowiednich
punktach zbiórki odpadów. Nie należy go wyrzucać z odpadami z gospodarstw domowych.
• Selektywna zbiórka odpadów i recykling pomagają oszczędzać zasoby naturalne
i zapobiegać negatywnym konsekwencjom dla ludzkiego zdrowia i środowiska
naturalnego, które mogłyby być spowodowane nieodpowiednim usuwaniem odpadów.
• Więcej informacji można uzyskać u sprzedawcy lub w wydziale miejscowych władz
zajmującym się utylizacją odpadów.
Korzystanie z obiektywu
Części obiektywu: nazwy i funkcje
Korzystaj z rysunku umieszczonego na lewej krawędzi tego arkusza.
Znacznik pozycji
przeciwsłonecznej
•
•
•
•
82 mm zacvakávací predný kryt objektívu LC-82B
Zadný kryt objektívu LF-N1
Bajonetová slnečná clona objektívu HB-86
Puzdro na objektív CL-C1
• Puzdro je určené na ochranu objektívu pred poškriabaním, nie pred pádom či inými fyzickými otrasmi.
• Toto puzdro nie je odolné voči vode.
• Materiál použitý na puzdro môže vyblednúť, púšťať farbu, môže sa zraziť alebo zmeniť farbu, keď sa bude
otierať alebo navlhne.
• Prach odstráňte mäkkou kefkou.
• Vodu a škvrny je možné odstrániť z povrchu mäkkou suchou handričkou. Nepoužívajte alkohol, benzén,
riedidlo ani iné prchavé chemikálie.
• Neskladujte na miestach vystavených priamemu slnečnému žiareniu alebo vysokým teplotám či vlhkosti.
• Puzdro nepoužívajte na čistenie monitora alebo prvkov objektívu.
• Dbajte na to, aby objektív počas prepravy nevypadol z puzdra
Materiál: polyester
—
w Pierścień zoomu
e Skala ogniskowych
Kompatibilné príslušenstvo
t Pierścień sterujący
Znacznik pozycji
u
obiektywu
Gumowa uszczelka
mocowania
obiektywu
i Styki procesora
!3 Predný kryt objektívu
—
—
!4 Zadný kryt objektívu
—
—
A Pripojenie a odpojenie
Pripojenie objektívu
z Vypnite fotoaparát, odstráňte krytku tela a odpojte zadný kryt objektívu.
x Umiestnite objektív na telo fotoaparátu, pričom udržiavajte
upevňovaciu značku na objektíve zarovnanú s upevňovacou
značkou na tele fotoaparátu a potom otočte objektív proti smeru
hodinových ručičiek tak, aby zacvakol na miesto.
Odpojenie objektívu
z Vypnite fotoaparát.
x Stlačte a podržte tlačidlo aretácie bajonetu počas otáčania objektívu
o
Przełącznik trybu
ustawiania ostrości
Špecifikácie
Bajonet
Ohnisková vzdialenosť
Svetelnosť objektívu
Konštrukcia objektívu
Obrazový uhol
Stupnica ohniskových
vzdialeností
Systém zaostrovania
Najkratšia zaostriteľná
vzdialenosť
Clonové segmenty
Clonový rozsah
Priemer filtrového
závitu
Rozmery
v smere hodinových ručičiek.
Bajonet Nikon Z
14 – 30 mm
f/4
14 prvkov v 12 skupinách (vrátane 4 asférických prvkov ED, 4 asférických
prvkov, prvkov s antireflexnou vrstvou Nano Crystal Coat a predného prvku
objektívu s fluórovou povrchovou vrstvou)
• Formát FX: 114° – 72°
• Formát DX: 90° – 50°
Stupňované v milimetroch (14, 16, 20, 24, 30)
Vnútorné zaostrovanie
0,28 m od obrazovej roviny pri všetkych nastaveniach
približenia
7 (okrúhly otvor clony)
f/4 – 22
82 mm (P = 0,75 mm)
Približne 89 mm maximálny priemer × 85 mm (vzdialenosť od
príruby bajonetu objektívu fotoaparátu pri zasunutom objektíve)
Približne 485 g
Hmotnosť
Max. průměr cca 89 mm × 85 mm (vzdálenost od dosedací plochy
bajonetu v situaci, kdy je objektiv zasunutý)
Cca 485 g
Spoločnosť Nikon si vyhradzuje právo na zmenu vzhľadu, technických parametrov
a činnosti tohto výrobku kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia.
Osłona
!0 przeciwsłoneczna
Używaj podczas podłączania obiektywu do
aparatu.
—
Służą do przesyłania danych do i z aparatu.
Ustaw na A, aby wybrać autofokus, lub ustaw na
M, aby wybrać ręczne ustawianie ostrości. Zwróć
uwagę, że niezależnie od wybranego ustawienia,
ostrość musi zostać ustawiona ręcznie, gdy
przy pomocy elementów sterujących aparatu
wybrany jest tryb ręcznego ustawiania ostrości.
Osłony przeciwsłoneczne zatrzymują
niepożądane światło, które bez osłony
powodowałoby efekt flary lub refleksy. Służą one
również do ochrony obiektywu.
Znacznik
—
—
—
Patrz A
—
—
Pozycja ostrości może ulec zmianie, jeśli po ustawieniu ostrości wyłączysz, a następnie
ponownie włączysz aparat. Ustaw ostrość ponownie przed zrobieniem zdjęcia. Jeśli
ustawiłeś ostrość na wcześniej wybrane miejsce, oczekując na pojawienie się obiektu
do sfotografowania, zalecamy niewyłączanie aparatu do momentu zrobienia zdjęcia.
Środki ostrożności dotyczące użytkowania
• Nie podnoś ani nie trzymaj obiektywu lub aparatu tylko za osłonę przeciwsłoneczną.
• Utrzymuj styki procesora w czystości.
• W przypadku uszkodzenia gumowej uszczelki mocowania obiektywu niezwłocznie
zaprzestań użytkowania i zanieś obiektyw do autoryzowanego serwisu firmy Nikon
w celu naprawy.
• Zakładaj przednią i tylną pokrywkę obiektywu, kiedy obiektyw nie jest używany.
• Aby chronić wnętrze obiektywu, przechowuj go w miejscu chronionym przed
bezpośrednim nasłonecznieniem.
• Chroń obiektyw przed wilgocią i wodą. Korozja wewnętrznych mechanizmów może
spowodować nieodwracalne uszkodzenia.
• Pozostawienie obiektywu w bardzo gorącym miejscu może spowodować uszkodzenie
lub odkształcenie części wykonanych ze wzmocnionych tworzyw sztucznych.
• Gwałtowne zmiany temperatury mogą powodować skraplanie pary wodnej
wewnątrz i na zewnątrz obiektywu, co może powodować uszkodzenia. Przed
przeniesieniem obiektywu z ciepłego do zimnego miejsca lub vice versa, umieść go
w jego futerale lub w plastikowej torebce, aby spowolnić zmianę temperatury.
• Zalecamy umieszczenie obiektywu w jego futerale w celu ochrony przed
porysowaniem podczas transportu.
Pielęgnacja obiektywu
• Usunięcie kurzu zwykle wystarcza do oczyszczenia szklanych powierzchni obiektywu.
• Smugi i odciski palców można usunąć z soczewek obiektywu z powłoką fluorową,
korzystając z miękkiej i czystej bawełnianej ściereczki lub ściereczki do czyszczenia
obiektywów. Czyść od środka na zewnątrz ruchami okrężnymi. Aby usunąć uporczywe
zabrudzenia, delikatnie wytrzyj czyszczoną powierzchnię miękką szmatką lekko zwilżoną
niewielką ilością wody destylowanej, etanolu lub środka do czyszczenia obiektywów.
Wszelkie ślady w kształcie kropli pozostałe po tym procesie na odpychającej wodę
i olejoodpornej powierzchni można następnie usunąć suchą ściereczką.
• Podczas czyszczenia soczewek obiektywu, które nie są powleczone fluorem, usuń smugi
i odciski palców, korzystając z miękkiej i czystej bawełnianej ściereczki lub ściereczki
do czyszczenia obiektywów lekko zwilżonej niewielką ilością etanolu lub środka do
czyszczenia obiektywów. Wycieraj delikatnie od środka na zewnątrz ruchami okrężnymi,
uważając, aby nie pozostawić smug i nie dotykać obiektywu palcami.
• Nigdy nie używaj do czyszczenia obiektywu rozpuszczalników organicznych, takich
jak rozcieńczalnik do farb lub benzen.
• Filtrów neutralnych (NC) (dostępnych osobno) itp. można używać do ochrony
przedniej soczewki obiektywu.
• Jeśli obiektyw nie będzie używany przez długi okres, przechowuj go w chłodnym
i suchym miejscu, aby zapobiec powstawaniu pleśni i rdzy. Obiektywu nie należy
przechowywać w miejscach nasłonecznionych lub w obecności środków przeciw
molom zawierających naftalinę bądź kamforę.
Akcesoria
•
•
•
•
Wciskana przednia pokrywka obiektywu LC-82B o średnicy 82 mm
Tylna pokrywka obiektywu LF-N1
Bagnetowa osłona przeciwsłoneczna HB-86
Futerał na obiektyw CL-C1
D Korzystanie z futerału na obiektyw
• Futerał jest przeznaczony do ochrony obiektywu przed zarysowaniami, a nie przed upadkami lub innymi
wstrząsami albo uderzeniami.
• Futerał nie jest wodoodporny.
• Po potarciu lub zmoczeniu, materiał, z którego wykonany jest futerał, może wyblaknąć, skurczyć się lub
zmienić barwę albo mogą się na nim pojawić zacieki.
• Usuwaj kurz miękką szczoteczką.
• Wodę i plamy można usuwać z powierzchni miękką i suchą ściereczką. Nie używaj alkoholu, benzenu,
rozcieńczalnika ani innych lotnych substancji chemicznych.
• Nie przechowuj futerału w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub na
wpływ wysokiej temperatury albo wilgotności.
• Nie używaj futerału do czyszczenia monitora lub soczewek obiektywu.
• Zachowaj ostrożność, aby obiektyw nie wypadł z futerału podczas transportu.
Materiał: poliester
Zgodne akcesoria
—
Nakręcane filtry o średnicy 82 mm
D Filtry
Używaj tylko jednego filtra jednocześnie. Zdejmij osłonę przeciwsłoneczną przed podłączeniem filtra lub
obrotowego kołowego filtra polaryzacyjnego.
Dane techniczne
Patrz C
!1 blokady osłony
przeciwsłonecznej
Znacznik
!2 orientacji osłony
●
przeciwsłonecznej
Przednia pokrywka
!3 obiektywu
Tylna pokrywka
!4 obiektywu
Gdy obiektyw jest podłączony
Dołączone akcesoria
Gdy wybrany jest tryb autofokusa: w trybie
autofokusa można obracać ten konfigurowalny
pierścień w celu użycia funkcji wybranej
aparatem (szczegółowe informacje zawiera
instrukcja obsługi aparatu).
Gdy wybrany jest tryb ręcznego ustawiania ostrości:
obracaj pierścieniem, aby ustawić ostrość.
y mocowania
Patrz C
Podczas podłączania lub odłączania osłony przeciwsłonecznej trzymaj ją za miejsce
obok symbolu ● na jej podstawie i nie ściskaj jej zbyt mocno. Osłonę można odwrócić
i zamontować na obiektywie, kiedy nie jest używana.
Obracaj, aby przybliżyć lub oddalić obraz.
Pamiętaj, aby wysunąć obiektyw przed użyciem. Patrz B
Znacznik skali
r ogniskowych
D Filtre
Naraz používajte len jeden filter. Pred pripojením filtrov alebo otočením kruhových polarizačných filtrov
odstráňte slnečnú clonu objektívu.
Używaj podczas podłączania osłony
przeciwsłonecznej.
Określ przybliżoną ogniskową podczas
przybliżania lub oddalania obrazu obiektywem.
82 mm závitové filtre
Pozrite si
C
Aby zdjąć osłonę, wykonaj powyższe czynności w odwrotnej kolejności.
• W razie zauważenia nietypowych objawów, jak wydostawanie się dymu
z produktu, nagrzanie produktu lub nietypowe zapachy, niezwłocznie odłączyć
źródło zasilania aparatu.
Dalsze użytkowanie może prowadzić do pożaru, poparzeń lub innych obrażeń ciała.
D Používanie puzdra na objektív
—
Dopasuj znacznik pozycji mocowania osłony przeciwsłonecznej (●) do znacznika
orientacji osłony przeciwsłonecznej (●), a następnie obracaj osłoną (w), aż znacznik
● będzie dopasowany do znacznika blokady osłony przeciwsłonecznej ({).
• Nie demontować ani nie modyfikować tego produktu.
Nie dotykać wewnętrznych części odsłoniętych w wyniku upadku lub innego
wypadku.
Nieprzestrzeganie tych środków ostrożności może prowadzić do porażenia prądem
lub innych obrażeń ciała.
Príslušenstvo
—
—
C Zakładanie i zdejmowanie osłony przeciwsłonecznej
A OSTRZEŻENIE
q mocowania osłony
Dodané príslušenstvo
Gumené tesnenie
bajonetu objektívu
i Kontakty procesora
!0
Slúžia na určenie približnej ohniskovej
vzdialenosti pri priblížení alebo oddialení
záberu pomocou objektívu.
Keď je objektív pripojený
Starostlivosť o objektív
Nasledujúce upozornenie platí len pre používateľov v európskych krajinách:
• Tento výrobok je určený na separovaný zber na vhodnom zbernom
mieste. Nevyhadzujte ho do bežného komunálneho odpadu.
• Separovaný zber a recyklácia pomáhajú zachovávať prírodné zdroje a predchádzať
negatívnym dopadom na zdravie ľudí a životné prostredie, ktoré môžu vyplývať z
nesprávnej likvidácie odpadu.
• Ďalšie informácie získate od predajcu alebo miestnych úradov zodpovedných za
likvidáciu odpadov.
Jeśli aparat zostanie włączony, gdy obiektyw jest schowany, wyświetlone zostanie
ostrzeżenie. Wysuń obiektyw przed użyciem.
A PRZESTROGA: nieprzestrzeganie środków ostrożności oznaczonych tą ikoną
może prowadzić do obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.
• Chronić przed wodą i wilgocią.
Nie dotykać mokrymi rękami.
Nieprzestrzeganie tych środków ostrożności może prowadzić do pożaru lub
porażenia prądem.
• Uchovávajte v suchu.
So zariadením nemanipulujte s mokrými rukami.
Nedodržanie týchto pokynov by mohlo viesť k vzniku požiaru alebo zasiahnutiu
elektrickým prúdom.
• Tento výrobok uchovávajte mimo dosahu detí.
Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k zraneniu alebo poruche výrobku.
Navyše, vezmite do úvahy, že malé časti predstavujú riziko udusenia. V prípade, že
dieťa prehltne akúkoľvek časť tohto výrobku, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.
Aby schować obiektyw, obracaj pierścieniem zoomu w przeciwnym kierunku,
zatrzymując ruch po dojściu do położenia (●) na skali ogniskowych.
A OSTRZEŻENIE: nieprzestrzeganie środków ostrożności oznaczonych tą ikoną
może prowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń ciała.
C Nasadenie a odstránenie slnečnej clony objektívu
Zarovnajte upevňovaciu značku slnečnej clony objektívu (●) so značkou pre
nasadenie slnečnej clony objektívu (●) a potom otáčajte slnečnú clonu (w) dovtedy,
kým sa značka ● nezarovná so značkou aretovanej polohy slnečnej clony objektívu
({).
Zdjęcia można robić
z poniższymi wartościami
ogniskowej
Zasady bezpieczeństwa
Tieto bezpečnostné pokyny uchovávajte tam, kde si ich budú môcť prečítať všetci
používatelia tohto výrobku.
A VÝSTRAHA: Nedodržanie pokynov označených touto ikonou by mohlo viesť
k usmrteniu alebo vážnemu zraneniu.
Ten obiektyw jest wysuwany i przed użyciem należy go wysunąć. Obracaj
pierścieniem zoomu zgodnie z ilustracją, aż obiektyw zablokuje się w wysuniętym
położeniu. Zdjęcia można robić tylko wtedy, gdy znacznik skali ogniskowych
wskazuje na położenia od 14 do 30 na skali ogniskowych.
Przed rozpoczęciem korzystania z tego produktu proszę uważnie przeczytać niniejszą
instrukcję oraz instrukcję aparatu.
Aby zapobiec uszkodzeniu mienia lub obrażeniom ciała użytkownika lub innych osób, przed
rozpoczęciem korzystania z tego produktu przeczytaj „Zasady bezpieczeństwa” w całości.
82 mm (P = 0,75 mm)
Společnost Nikon si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění změnit vzhled,
specifikace a výkonnost tohoto výrobku.
Pl
Aby nedošlo k poškodeniu majetku alebo zraneniu vás či iných osôb, pred použitím
tohto výrobku si prečítajte celú časť „Pre vašu bezpečnosť“.
Materiál: Polyester
Obrazový úhel
Viz C
Poznámka: Tento objektív je určený výlučne na použitie s fotoaparátmi mirrorless
vybavenými bajonetom Nikon Z.
Příslušenství
Kompatibilní příslušenství
!3 Přední krytka objektivu
Anvend kun ét filter ad gangen. Fjern modlysblænden, inden der monteres filtre, eller der drejes på cirkulære
polariseringsfiltre.
Pokud vypnete a znovu zapnete fotoaparát po zaostření, může se zaostření změnit. Před
fotografováním proto znovu přeostřete. Pokud máte při čekání na objekt zaostřeno na
určité místo, doporučujeme nevypínat fotoaparát před pořízením snímku.
Šroubovací filtry o průměru 82 mm
Materiale: Polyester
D Filtre
Při nasazeném objektivu
Dodávané příslušenství
Značka aretované
!1 polohy sluneční clony
Používá se při nasazování sluneční clony.
Značka pro nasazení
!2 sluneční clony
●
82 mm screw-on filtre
Při nasazování nebo snímání sluneční clony držte clonu v blízkosti symbolu ● na její
základně a neuchopujte ji příliš silně. Když se objektiv nepoužívá, lze sluneční clonu
otočit a nasadit na objektiv v obrácené poloze.
•
•
•
•
Používá se při nasazování sluneční clony.
Pred použitím tohto výrobku si, prosím, pozorne prečítajte tento návod aj príručku
fotoaparátu.
• Nepozerajte priamo na slnko ani iný zdroj jasného svetla cez objektív či
fotoaparát.
Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k poškodeniu zraku.
Použití objektivu
Součásti objektivu: Názvy a funkce
Viz schéma na levé straně tohoto listu.
Tento objektív je zasúvateľný a pred použitím sa musí vysunúť. Otočte krúžok
zoomu podľa znázornenia tak, aby objektív zacvakol do vysunutej polohy. Snímky
je možné zhotovovať len vtedy, keď značka na stupnici ohniskových vzdialeností
ukazuje na polohu medzi hodnotami 14 a 30 na stupnici ohniskových vzdialeností.
• Nepoužívajte tento výrobok v prítomnosti horľavého prachu alebo plynu, ako sú
propán, benzín alebo aerosóly.
Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k výbuchu alebo vzniku požiaru.
Tyto bezpečnostní pokyny uchovávejte na místě, kde si je budou moci přečíst všichni
uživatelé výrobku.
• Etuiet er beregnet til at beskytte objektivet mod ridser. Det beskytter ikke, hvis objektivet falder ned, eller
mod andre fysiske stød.
• Etuiet er ikke vandtæt.
• Det materiale, som etuiet er lavet af, kan falme, smitte af, krympe eller ændre farve, når der gnides på det,
eller det bliver vådt.
• Fjern støv med en blød børste.
• Vand og pletter kan fjernes fra overfladen med en blød, tør klud. Anvend ikke alkohol, benzen, fortynder eller
andre flygtige kemikalier.
• Må ikke opbevares på steder, der er udsat for direkte sollys, høje temperaturer eller høj luftfugtighed.
• Anvend ikke etuiet til at rengøre panelet eller linseelementerne.
• Pas på, at objektivet ikke falder ud af etuiet under transport.
Kompatibelt tilbehør
Dojde-li k zapnutí fotoaparátu se zasunutým objektivem, zobrazí se varování. Před
použitím objektiv vysuňte.
Vyrovnejte montážní značku sluneční clony (●) se značkou pro nasazení sluneční
clony (●) a potom otočte sluneční clonou (w) tak daleko, až se značka ● vyrovná se
značkou aretované polohy sluneční clony ({).
Tilbehør
•
•
•
•
B Před použitím
C Nasazení a sejmutí sluneční clony
Cz Návod k obsluze
D Brug af objektivetuiet
Se C
Låsemærke for
!1 modlysblænde
!3
Se C
x Stiskněte a držte tlačítko aretace bajonetu a současně otočte
objektivem ve směru hodinových ručiček.
Nikon forbeholder sig ret til at ændre udseende, specifikationer og ydeevne for dette produkt
til enhver tid og uden forudgående varsel.
Afmontering af objektivet
z Sluk for kameraet.
Dk Brugervejledning
Nikon Z-fatning
14 – 30 mm
f/4
14 elementer i 12 grupper (herunder 4 ED-elementer, 4 asfæriske
elementer, elementer med nanokrystalbelægning og et forreste linseelement
med fluorbelægning)
• FX-format: 114° – 72°
• DX-format: 90° – 50°
Gradueret i millimeter (14, 16, 20, 24, 30)
Internt fokuseringssystem
0,28 m fra fokusplanet ved alle zoompositioner
7 (afrundet blændeåbning)
f/4 – 22
82 mm (P = 0,75 mm)
Ca. 89 mm i maksimal diameter × 85 mm (afstand fra kameraets
objektivfatningsplan, når objektivet er sammentrukket)
Ca. 485 g
B Pred použitím
Sk Užívateľská príručka
Używaj podczas podłączania osłony
przeciwsłonecznej.
—
—
—
—
Mocowanie
Ogniskowa
Maksymalny otwór
względny
Konstrukcja obiektywu
Kąt widzenia
A Podłączanie i odłączanie
Podłączanie obiektywu
z Wyłącz aparat, zdejmij pokrywkę bagnetu korpusu i odłącz tylną
pokrywkę obiektywu.
x Umieść obiektyw na korpusie aparatu, utrzymując znacznik pozycji
mocowania na obiektywie dopasowany do znacznika pozycji
mocowania na korpusie aparatu, a następnie obracaj obiektyw
w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż zablokuje
się w poprawnym położeniu.
Odłączanie obiektywu
z Wyłącz aparat.
x Naciśnij i przytrzymaj przycisk zwalniania obiektywu, obracając
Skala ogniskowych
Układ ustawiania
ostrości
Minimalna odległość
zdjęciowa
Listki przysłony
Zakres przysłony
Rozmiar filtra
Wymiary
Ciężar
Mocowanie Nikon Z
14 – 30 mm
f/4
14 soczewek w 12 grupach (w tym 4 soczewki ED, 4 soczewki asferyczne,
soczewki z powłoką nanokrystaliczną oraz przednia soczewka obiektywu
powleczona fluorem)
• Format FX: 114° – 72°
• Format DX: 90° – 50°
Stopniowana w milimetrach (14, 16, 20, 24, 30)
System wewnętrznego ustawiania ostrości
0,28 m od płaszczyzny ogniskowania przy wszystkich
pozycjach zoomu
7 (zaokrąglony otwór przysłony)
f/4 – 22
82 mm (P = 0,75 mm)
Około 89 mm maksymalnej średnicy × 85 mm (odległość od
kołnierza mocowania obiektywu aparatu, kiedy obiektyw jest schowany)
Około 485 g
Firma Nikon zastrzega sobie prawo do zmiany wyglądu, danych technicznych i parametrów
tego produktu w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia.
jednocześnie obiektyw w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek
zegara.
© 2018 Nikon Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising