Nikon | DF-M1 | Nikon DF-M1 Käyttöohje

Nikon DF-M1 Käyttöohje
AMA16932
Printed in Europe
SB9F02(6D)
Nikon Europe Service Warranty Card
Garantikort, Nikon Europa-service /
Garantikort för Nikons europeiska service /
Nikonin Euroopan laajuinen huoltotakuukortti /
Nikons garantikort med service inden for Europa /
Evropský záruční list Nikon /
Záručný list na servis spoločnosti Nikon v Európe
6MAB046D-02
Dot Sight
Modellnavn/Modellnamn/Mallin nimi/Modelnavn/Název modelu/Názov modelu
DF-M1
DF-M1
E
L
P
Serienr./Serienummer/Sarjanumero/Serienr./Výrobní číslo/Výrobné číslo
User's Manual
Kjøpsdato/Inköpsdatum/Ostopäivä/Købsdato/Datum zakoupení/Dátum zakúpenia
AM
S
Kundens navn og adresse/Kundens namn och adress/Asiakkaan nimi ja osoite/
Kundens navn og adresse/Jméno a adresa zákazníka/Meno a adresa zákazníka
Model Name: N16H0
Forhandler/Återförsäljare/Jälleenmyyjä/Forhandler/Prodejce/Predajca
No Sv Fi
Dk Cz Sk
Distributør/Distributör/Maahantuoja/Leverandør/Distributor/Distribútor
Nikon Europe B.V.
Tripolis 100, Burgerweeshuispad 101, 1076 ER
Amsterdam, The Netherlands
Produsent/Tillverkare/Valmistaja/Producent/Výrobce/Výrobca
NIKON CORPORATION
Shinagawa Intercity Tower C, 2-15-3, Konan,
Minato-ku, Tokyo 108-6290 Japan
1
No Punktsikte DF-M1
Bruksanvisning
DF-M1 hjelper deg med å holde oversikt over motivet ditt når
du bruker teleobjektiver.
For din sikkerhet
For å forhindre skade på eiendom eller personskade, enten på
deg selv eller andre, må du lese ”For din sikkerhet” i sin helhet
før du bruker dette produktet.
Oppbevar disse sikkerhetsinstruksene der alle som bruker dette produktet kan lese dem.
A FARE: Dersom du ikke overholder forholdsregler som er
markert med dette ikonet, er det stor fare for død eller alvorlig personskade.
A ADVARSEL: Dersom du ikke overholder forholdsregler som
er markert med dette ikonet, kan det resultere i død eller
alvorlig personskade.
A FORSIKTIG: Dersom du ikke overholder forholdsregler som
er markert med dette ikonet, er det fare for personskade
eller skade på eiendom.
A ADVARSEL
• Ikke demonter eller endre på dette produktet. Ikke berør innvendige deler som blir eksponert etter et fall eller en annen ulykke.
Dersom du ikke overholder disse forholdsreglene, er det fare
for elektrisk støt eller andre personskader.
• Hvis du oppdager avvik, som røyk, varme eller uvanlig lukt fra produktet, må du straks ta ut batteriet.
Hvis du fortsetter å bruke produktet, kan det oppstå brann,
som kan medføre brannskader eller andre personskader.
• Må holdes tørr. Ikke håndter produktet med våte hender.
Dersom du ikke overholder disse forholdsreglene, er det fare
for brann eller elektrisk støt.
• Ikke la huden være i kontakt med dette produktet i lengre tid så
lenge den er på eller plugget inn.
Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det
fare for lavtemperaturbrannskader.
• Ikke bruk dette produktet i nærheten av brannfarlig støv eller gass,
som propan, bensin eller aerosoler.
Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det
fare for eksplosjon eller brann.
• Ikke se direkte på solen eller en annen sterk lyskilde gjennom
produktet.
Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det
fare for synsskade.
• Oppbevar dette produktet utilgjengelig for barn.
Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det
fare for personskade eller funksjonsfeil i produktet. Vær
også oppmerksom på at små deler medfører kvelningsfare.
Dersom et barn svelger noe av dette produktet, må du øyeblikkelig kontakte lege.
• Ikke bruk batterier som ikke er spesielt laget for bruk med dette
produktet.
Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det
fare for brann eller elektrisk støt.
• Ikke håndter produktet med ubeskyttede hender på steder med
svært høye eller lave temperaturer.
Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det
fare for brannskader eller kuldeskader.
2
3
4
5
A FORSIKTIG
6
7
b
a
a
b
a
b
• Ta ut batteriet dersom dette produktet ikke skal brukes i en lengre
periode.
Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det
fare for brann eller funksjonsfeil i produktet.
• Ikke la produktet ligge på et sted hvor det blir utsatt for svært høye
temperaturer i lengre perioder, som i en stengt bil eller i direkte
sollys.
Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det
fare for brann eller funksjonsfeil i produktet.
• Ikke transporter kameraet med et stativ eller lignende tilbehør
montert.
Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det
fare for personskade eller funksjonsfeil i produktet.
A FARE (Batterier)
8
• Ikke håndtere batteriene skjødesløst.
Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det
fare for batterilekkasje, overoppheting eller sprekker i batteriet, eller at det tar fyr:
೐ Ikke prøv å lade batteriet.
೐ Ikke utsett batterier for åpen ild eller høy varme.
೐ Ikke demonter.
೐ Ikke kortslutt polene ved å berøre dem med halsbånd, hårnåler eller andre metallgjenstander.
೐ Ikke utsett batterier eller produktene de brukes i for kraftige
fysiske støt.
• Hvis batteri væsken kommer i kontakt med øynene, må du rense
med rikelig rent vann og straks kontakte lege.
Hvis du venter kan det oppstå skader på øyet.
A ADVARSEL (Batterier)
• Oppbevar batterier utilgjengelige for barn.
Skulle et barn komme til å svelge et batteri, må du straks kontakte lege.
• Ikke senk batterier i vann eller utsett dem for regn.
Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det
fare for brann eller funksjonsfeil i produktet. Blir produktet
vått må du straks tørke det med et håndkle eller lignende.
• Dersom du oppdager endringer i batteriet, som misfarging eller deformering, må du straks avslutte bruken av produktet.
Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det
fare for batterilekkasje, overoppheting eller sprekker i batteriet, eller at det tar fyr.
• Sett inn batteriet i riktig retning.
Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det
fare for batterilekkasje, overoppheting eller sprekker i batteriet, eller at det tar fyr.
• Isoler batteripolene med teip før du kasserer batteriet.
Overoppheting, sprekker eller brann kan oppstå hvis metallobjekter kommer i kontakt med batteripolene. Gjenvinn eller
kassér batterier i henhold til lokale forskrifter.
• Hvis batteri væsken kommer i kontakt med hud eller klær, må du
straks vaske det aktuelle området rikelig med rent vann.
Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det
fare for irritasjon av huden.
Meldinger til forbrukere i Europa
FORSIKTIG: EKSPLOSJONSFARE DERSOM BATTERIER BYTTES MED FEIL
TYPE.
Dette symbolet angir at elektrisk og elektronisk
utstyr skal kasseres separat.
Det følgende gjelder bare for kunder i europeiske
land:
• Dette produktet skal behandles som spesialavfall
og kastes ved en miljøstasjon. Må ikke kasseres
sammen med husholdningsavfall.
• Separat kassering og resirkulering hjelper til med
å konservere naturlige ressurser og med å forhindre negative
konsekvenser for menneskelig helse og miljøet, hvilket ukorrekt
avhending kan resultere i.
• Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du forhandleren eller
de lokale myndighetene som har ansvaret for avfallshåndtering.
KAST BRUKTE BATTERIER I HENHOLD TIL INSTRUKSJONENE.
Dette symbolet betyr at batteriet skal kasseres
separat.
Det følgende gjelder bare for kunder i europeiske
land:
• Alle batterier skal behandles som spesialavfall, uansett om de
er merket med dette symbolet eller ikke, og skal kastes ved en
miljøstasjon. Må ikke kasseres sammen med husholdningsavfall.
• Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du forhandleren eller
de lokale myndighetene som har ansvaret for avfallshåndtering.
Deler (figur 1)
1 Øvre deksel
2 Siktemerkehjul (horisontalt)
3 Skjerm
4 Siktemerkehjul (vertikalt)
5 Batterideksel
6 Batterideksellås
7 Monteringsfot
8 Stativfeste (1/4 tomme, ISO 1222)
9 Låsering
0 Siktemerkevelger
a Hevingsknapp
b Knapper for siktemerkelysstyrke
c Knapp for siktemerkefarge
d Siktemerke
Forholdsregler ved bruk
• Lukk punktsiktet ved oppbevaring eller transport.
• Noen kameraer og objektiver kan blokkere siktet.
• Det er ikke sikkert at siktemerkets øverste høyre eller venstre
kanter vises på skjermen.
• Siktemerket kan vises doblet, dette kan noen ganger korrigeres ved å velge et motiv lenger unna.
• Skulle produktet bli vått, tørk det umiddelbart med en ren,
tørr kamerarengjøringsklut.
• Ikke berør skjermen med fingrene. Lo og støv kan fjernes med
en blåsebørste, fingeravtrykk, fett og andre flekker eller vanndråper med en myk, ren bomullsklut eller linserenseklut fuktet med litt etanol eller kommersiell linserensevæske. Rens
hele skjermen jevnt og pass på at du ikke legger igjen flekker.
A FARA (Batterier)
Spesifikasjoner
Siktemerke
Du kan velge mellom tre typer
siktemerker, to siktemerkefarger (grønn
eller rød) og fem lysstyrkenivåer
Kompatible batterier 1
3 V CR2032 (DL2032/5004L)
litiumbatterier
Batteriutholdenhet
Cirka 170 timer med nytt batteri 2
Ytre mål (B × H × D)
• Hevet: Cirka 48 × 67 × 85 mm
• Lukket: Cirka 48 × 43,5 × 76,5 mm
Vekt
Cirka 83 g, inkludert batteri
Medfølgende tilbehør
Myk veske
1 Medfølgende batteri er kun til prøvebruk.
2 Varierer med driftsmiljø, driftsforhold og oppbevaringsforhold.
Forbedringer på dette produktet kan medføre endring av spesifikasjoner og design uten varsel.
Garantibetingelser
Ditt Nikon-utstyr er garantert mot eventuelle produksjondefekter i ett helt år fra datoen for det
opprinnelige kjøpet. Hvis produktet under denne garantiperioden viser seg å være defekt på grunn
av feil materiale eller utførelse, vil vårt autoriserte servicenettverk innenfor Nikon Europe B.V.’s
salgsområde reparere produktet under vilkårene og betingelsene oppgitt nedenfor uten kostnader
for arbeid og deler. Nikon forbeholder seg retten (etter sitt eget forgodtbefinnende) til å erstatte
eller reparere produktet.
1. Denne garanti gis kun ved fremleggelse av den utfylte garantiseddelen og originalfakturaen
eller -kvitteringen som indikerer kjøpsdato, produkttype og forhandlernavn sammen med
produktet.
Nikon forbeholder seg retten til å nekte gratis garantiservice hvis de ovennevnte dokumentene
ikke kan presenteres eller hvis informasjonen i dem er ufullstendig eller uleselig.
2. Denne garantiseddelen dekker ikke:
• nødvendig vedlikehold og reparasjon eller utskifting av deler som resultat av normal slitasje.
• endringer for å oppgradere produktet fra sin normale hensikt som beskrevet i
bruksanvisningene uten forutgående skriftlig samtykke fra Nikon.
• transportkostnader og all risiko for transport som er direkte eller indirekte knyttet til
produktgarantien.
• alle skader som skyldes endringer eller justeringer på produktet, uten forutgående skriftlig
samtykke fra Nikon, for å være i samsvar med lokale eller nasjonale tekniske standarder som
er i kraft i et annet land enn det som produktet opprinnelig ble utviklet og/eller produsert for.
3. Garantien gjelder ikke i tilfelle av:
• skade forårsaket av misbruk, inkludert, men ikke begrenset til unnlatelse av å bruke produktet
for sin normale hensikt eller i henhold til bruksanvisningene for riktig bruk og vedlikehold
og installasjon eller bruk av produktet som er uforenlig med gjeldene sikkerhetsstandarder i
landet som produktet brukes i.
• skade forårsaket av ulykker, inkludert, men ikke begrenset til lynnedslag, vann, brann, misbruk
eller vanskjøtsel.
• endring, vansiring, uleselighet eller fjerning av modell- eller serienummeret på produktet.
• skader som er et resultat av reparasjoner eller justeringer utført av uautoriserte
serviceorganisasjoner eller personer.
• defekter i et system som produktet er inkorporert i eller brukes med.
4. Denne servicegaranti påvirker ikke forbrukerens lovmessige rettigheter under gjeldende
nasjonale lover eller forbrukerens rettighet overfor forhandleren som oppstår som et resultat av
salgs-/kjøpekontrakten.
Merknad: En oversikt over alle autoriserte Nikon-serviceverksteder kan finnes online ved å følge
denne lenken
http://www.europe-nikon.com/service/
Sv Punktsikte DF-M1
Användarhandbok
Punktsiktet DF-M1 hjälper dig att hålla koll på ditt motiv när du
använder teleobjektiv.
Sette inn batteriet (figur 2)
För säkerhets skull
Hold batterideksellåsen trykket inn med en penn eller annen
spiss gjenstand og skyv av dekselet som vist.
✓Pass på at batteriet er snudd i riktig retning.
✓Ikke åpne batteridekslet, mens produktet eller hendene dine er
våte. Når du lukker dekslet, må du kontrollere at ikke noe lo eller andre fremmedlegemer setter seg fast i åpningen.
För att förhindra skador på dig själv eller andra, läs hela “För
säkerhets skull” innan du använder denna produkt.
Feste siktet (figur 3)
Monter siktet på kameraets tilbehørssko som vist.
✓Noen kameramodeller eller objektiver kan forhindre montering eller fjerning.
✓Ikke bruk den innebygde blitsen, da den vil presse mot siktet
når den heves.
Slå siktet på eller av
Skyv på hevingsknappen for å heve siktet. Siktet vil slå seg på
og siktemerket vises (figur 4). For slå av siktet, trykk forsiktig det
øvre dekslet nedover til det klikker på plass (figur 5).
• Når siktet er hevet, kan du slå av siktemerket ved å holde knappen for siktemerkelysstyrke eller knappen for siktemerkefarge
inntrykket i mer enn 2 sekunder (siktemerket slås også av hvis
det ikke utføres noen handlinger i løpet av 4 timer). Siktemerket
vises igjen når du trykker på en av knappene.
Plassere siktemerket
Siktemerkets posisjon må justeres i henhold til avstanden til
motivet. For å hindre at kameraet beveger seg under justeringen, kan du montere det på et stativ eller hvile det mot en flat,
stabil overflate.
Slik plasserer du siktemerket:
z Komponer et motiv på ønsket avstand (figur 6).
Velg et mål på samme avstand fra kameraet som motivet
ditt og komponer det midt på skjermen eller i søkeren. Hvis
du bruker et zoomobjektiv, anbefaler vi at du stiller det på
den brennvidden som skal brukes under opptaket. Vær
oppmerksom på at du kanskje ikke kan plassere siktemerket tilfredsstillende hvis målet er for nært. Vi anbefaler at du
velger motiver eller objekter på minst 10 m avstand (alle tall
er omtrentlige).
x Plasser siktemerket over objektet (figur 7).
Fra en posisjon rett bak punktsiktet, drei på siktemerkehjulene for å plassere merket over objektet på punktsiktets skjerm. Juster siktemerkes farge og/eller lysstyrke etter behov hvis du synes det er vanskelig å se merket mot
bakgrunnen.
Ta bilder (figur 8)
Rett kameraet mot siktemerket over motivet ditt. Ditt motiv vil
også vises på kameraets skjerm eller i søkeren.
A FÖRSIKTIGHET
• Ta bort batteriet om produkten inte ska användas under en längre
tid.
Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka brand
eller fel på produkten.
• Lämna inte produkten på en plats där den utsätts för extremt höga
temperaturer under en längre tid, såsom i ett stängt fordon eller i
direkt solljus.
Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka brand
eller fel på produkten.
• Transportera inte kameran med ett stativ eller liknande tillbehör
monterat.
Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka skador
eller fel på produkten.
Förvara dessa säkerhetsinstruktioner där de som använder produkten kan läsa dem.
A FARA: Om de försiktighetsåtgärder som markeras med denna ikon inte följs finns stor risk för dödsfall eller allvarliga
skador.
A VARNING: Om de försiktighetsåtgärder som markeras med
denna ikon inte följs kan det leda till dödsfall eller allvarliga
skador.
A FÖRSIKTIGHET: Om de försiktighetsåtgärder som markeras
med denna ikon inte följs kan det leda till personskador eller skada på egendom.
A VARNING
• Demontera eller modifiera inte produkten. Rör inte vid interna delar som exponeras på grund av ett fall eller annan olycka.
Om dessa försiktighetsåtgärder inte följs kan det orsaka elstötar eller andra skador.
• Om du upptäcker något onormalt, såsom att produkten avger, rök,
värme eller ovanlig lukt, koppla omedelbart bort batteriet.
Fortsatt användning kan orsaka brand, brännskador eller andra skador.
• Håll torr. Hantera inte med våta händer.
Om dessa försiktighetsåtgärder inte följs kan det orsaka
brand eller elstötar.
• Låt inte produkten komma i kontakt med huden under en längre tid
medan den är inkopplad.
Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka
lågtemperaturbrännskador.
• Använd inte produkten i närheten av lättantändligt damm eller gas
såsom propan, bensin eller aerosoler.
Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka explosion eller brand.
• Titta inte direkt på solen eller en annan stark ljuskälla genom
produkten.
Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka
synskador.
• Förvara denna produkt utom räckhåll för barn.
Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka skador
eller fel på produkten. Notera dessutom att smådelar utgör
en kvävningsrisk. Om ett barn sväljer någon del av denna
produkt, kontakta omedelbart sjukvården.
• Använd inte batterier som inte är speciellt avsedda för användning
med denna produkt.
Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka brand
eller elstötar.
• Hantera inte med bara händerna på platser med extremt höga eller
låga temperaturer.
Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka brännskador eller köldskador.
• Hantera batterier korrekt.
Om följande försiktighetsåtgärder inte följs kan batteriet
läcka, överhettas, spricka eller börja brinna:
೐ Försök inte att ladda batteriet.
೐ Utsätt inte batterier för öppen eld eller stark värme.
೐ Ta inte isär batteriet.
೐ Kortslut inte polerna genom att röra vid dem med halsband, hårnålar eller andra metallföremål.
೐ Utsätt inte batterier eller produkter som de är isatta i för
kraftiga fysiska stötar.
• Om batterivätska kommer i kontakt med ögonen, skölj med rikligt
med rent vatten och uppsök sjukvården omedelbart.
Om du väntar med detta kan det leda till ögonskador.
A VARNING (Batterier)
• Förvara batterierna utom räckhåll för barn.
Om ett barn sväljer ett batteri, uppsök sjukvården omedelbart.
• Sänk inte ner batterierna i vatten, och utsätt dem inte för regn.
Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka brand
eller fel på produkten. Torka omedelbart av produkten med
en handduk eller liknande om den blir blöt.
• Sluta omedelbart använda produkten om du upptäcker förändringar i batterierna, såsom missfärgning eller deformering.
Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan batteriet läcka,
överhettas, spricka eller börja brinna.
• Sätt i batteriet åt rätt håll.
Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan batteriet läcka,
överhettas, spricka eller börja brinna.
• Före kassering ska du isolera batteripolerna med tejp.
Överhettning, sprickor eller brand kan göra så att metallföremål kommer i kontakt med polerna. Återvinn eller kassera
batterierna i enlighet med lokala bestämmelser.
• Om batterivätska kommer i kontakt med en persons hud eller kläder, skölj omedelbart det påverkade området med rikligt med rent
vatten.
Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka
hudirritation.
Meddelanden till kunder i Europa
VARNING: RISK FÖR EXPLOSION OM BATTERIET BYTS UT MOT FEL TYP.
Denna symbol indikerar att elektrisk och elektronisk
utrustning måste lämnas till separat insamling.
Följande gäller endast användare i europeiska
länder:
• Den här produkten ska lämnas till separat insamling vid en särskild insamlingsplats. Släng inte
produkten tillsammans med det vanliga hushållsavfallet.
• Separat insamling och återvinning hjälper till att spara på naturresurserna och förhindrar den negativa påverkan på människors
hälsa och på miljön som kan inträffa vid felaktig kassering.
• Mer information får du från återförsäljaren eller av de lokala myndigheter som ansvarar för avfallshanteringen där du bor.
SKROTA ANVÄNDA BATTERIER ENLIGT INSTRUKTIONERNA.
Denna symbol anger att batteriet måste lämnas in
till separat insamling.
Följande gäller endast användare i europeiska
länder:
• Alla batterier, oavsett om de är märkta med denna återvinningssymbol eller inte, måste sopsorteras och lämnas in för återvinning. De får inte slängas bland hushållsavfallet.
• Mer information får du från återförsäljaren eller av de lokala myndigheter som ansvarar för avfallshanteringen där du bor.
Delar (figur 1)
1 Övre lock
2 Hårkorsjusteringsratt (horisontal)
3 Skärm
4 Hårkorsjusteringsratt (vertikal)
5 Lucka för batterifack
6 Batteriluckans låsstift
7 Monteringsfot
8 Stativgänga (1/4 tum, ISO 1222)
9 Låsring
0 Hårkorsväljare
a Popup-kontroll
b Knappar för hårkorsets ljushet
c Knapp för att välja hårkorsets färg
d Hårkors
Sätta i batteriet (figur 2)
Tryck in låsstiftet på batterifackets lucka med en penna eller ett
annat spetsigt föremål och dra av locket enligt bilden.
✓Se till att batteriet är isatt åt rätt håll.
✓Öppna inte luckan för batterifacket om produkten eller dina
händer är våta. När du stänger luckan, kontrollera att inget
skräp eller andra främmande föremål har fastnat i öppningen.
Montera siktet (figur 3)
Montera siktet på kamerans tillbehörssko såsom bilden visar.
✓Vissa utföranden av kamera eller objektiv kan påverka montering eller borttagning.
✓Använd inte den inbyggda blixten eftersom den trycker mot
siktet när den lyfts upp.
Sätta på eller stänga av siktet
Skjut popup-kontrollen för att höja siktet; siktet sätts på och
hårkorset tänds (figur 4). För att stänga av siktet, sänk försiktigt
ned den övre luckan tills den klickar på plats (figur 5).
• Om siktet är uppfällt kan hårkorset stängas av genom att
trycka och hålla in knappen för hårkorsets ljushet eller knappen för val av färg i över 2 sekunder (hårkorset kommer också
att stängas av om inga åtgärder utförs under 4 timmar). Om
du trycker på endera knappen sätts hårkorset på igen.
Positionering av hårkorset
Positioneringen av hårkorset ska justeras i enlighet med avståndet till motivet. För att undvika kamerarörelser under användning, montera den på ett stativ eller låt den vila på en plan,
stabil yta.
Så här positionerar du hårkorset:
z Rama in ett objekt på önskat avstånd (figur 6).
Välj ett objekt på samma avstånd från kameran som ditt
motiv och rama in det i mitten av monitorn eller sökaren.
Om du använder ett zoomobjektiv, rekommenderar vi att
du ställer in det till brännvidden som det ska användas med
under fotografering. Observera att du kanske inte kan positionera hårkorset tillfredsställande om objektet är för nära.
Vi rekommenderar att du väljer motiv eller objekt på minst
10 meters avstånd (alla siffror är ungefärliga).
x Positionera hårkorset över objektet (figur 7).
Från en position direkt bakom siktet roterar du hårkorsjusteringsrattarna för att positionera hårkorset över objektet
på siktets skärm. Justera hårkorsets färg eller ljushet enligt
behov om du tycker att det är svårt att se mot bakgrunden.
Ta bilder (figur 8)
Rikta kameran för att positionera hårkorset över ditt motiv.
Motivet visas också i kamerans monitor eller sökare.
Försiktighetsåtgärder vid användning
• Sänk siktet vid förvaring eller transport.
• Vissa utföranden av kamera eller objektiv kan blockera siktet.
• Delar av hårkorset kanske inte kan visas på de övre vänstra
och högra kanterna på skärmen.
• Hårkorset kan tyckas dubblerat. Detta kan ibland korrigeras
genom att välja ett motiv längre bort.
• Om produkten blir våt, torka omedelbart av den med en ren,
torr rengöringsduk för kameror.
• Rör inte skärmen med fingrarna. Damm och smuts kan tas
bort med en blåspensel, fingeravtryck, fett och andra fläckar
eller vattendroppar med en mjuk, ren bomullsduk eller objektivrengöringspapper lätt fuktat med en liten mängd etanol eller kommersiellt tillgänglig objektivrengöringsvätska.
Rengör hela skärmen jämnt, och var noga med att inte lämna
kvar fläckar.
Specifikationer
Hårkors
Användare kan välja mellan tre typer
av hårkors, två hårkorsfärger (grön eller
röd) och fem nivåer av ljushet
Kompatibla batterier 1
3 V CR2032 (DL2032/5004L)
litiumbatterier
Batteriets hållbarhet
Ca 170 timmar med nytt batteri 2
Mått (B × H × D)
• Upphöjt: Ca 48 × 67 × 85 mm
• Sänkt: Ca 48 × 43,5 × 76,5 mm
Vikt
Ca 83 g, inklusive batteri
Medföljande tillbehör
Mjuk väska
1 Medföljande batteri är endast avsett för testanvändning.
2 Varierar med användningsmiljön, användningsförhållandena och förvaringsförhållandena.
Förbättringar av denna produkt kan medföra oannonserade
ändringar av specifikationerna och utseendet.
Garantivillkor
Din Nikon-utrustning är garanterad mot tillverkningsfel i ett helt år efter det ursprungliga
inköpsdatumet. Om produkten under denna garantiperiod visar sig vara felaktig p.g.a. materialeller tillverkningsfel reparerar vårt auktoriserade servicenätverk inom försäljningsområdet
Nikon Europa B.V. produkten utan kostnad för arbete och delar, i enlighet med villkoren och
bestämmelserna nedan. Nikon förbehåller sig rätten (efter eget godfinnande) att ersätta eller
reparera produkten.
1. Denna garanti gäller endast vid uppvisande av det ifyllda garantikortet och originalfakturan
eller inköpskvittot som anger inköpsdatum, produktinformation och återförsäljarens namn,
tillsammans med produkten.
Nikon förbehåller sig rätten att ej tillhandahålla avgiftsfri garantiservice om de ovanstående
dokumenten inte kan presenteras, eller om informationen i dem är ofullständig eller oläsbar.
2. Denna garanti omfattar ej:
• nödvändigt underhåll och reparationer eller byte av delar på grund av normalt slitage.
• modifieringar för att uppgradera produkten från sitt normala användningsområde enligt
beskrivningen i användarhandböckerna, utan föregående skriftligt medgivande från Nikon.
• transportkostnader och alla transportrisker som direkt eller indirekt härrör till produkternas
garanti.
• skador som orsakats av modifikationer eller justeringar som gjorts på produkten, utan
föregående skriftligt medgivande från Nikon, för att uppfylla lokala eller nationella tekniska
standarder som gäller för andra länder än de som produkten ursprungligen konstruerades och/
eller tillverkades för.
3. Garantin gäller därför inte:
• för skador som orsakats av felaktig användning, inklusive, men inte begränsat till
underlåtenhet att använda produkten för dess normala användningsområde eller i enlighet
med användarinstruktionerna gällande korrekt användning och underhåll, eller montering
eller användning av produkten som inte uppfyller de säkerhetsstandarder som gäller i
användningslandet.
• för skador som orsakats av olyckor, inklusive, men inte begränsat till åska, vatten, brand,
felaktig användning eller försummelse.
• om modellen eller serienumret på produkten ändrats, förstörts, gjorts oläsligt eller tagits bort.
• för skador som orsakats av reparationer eller justeringar som har utförts av icke-auktoriserade
serviceföretag eller personer.
• för defekter i ett system som produkten infogats i eller som den används med.
4. Denna servicegaranti påverkar inte konsumentens lagstadgade rättigheter i enlighet med
tillämpliga, gällande nationella lagar, och inte heller konsumentens rättigheter gentemot
försäljaren som härrör från deras försäljnings-/köpekontrakt.
Anmärkning: En översikt över alla auktoriserade Nikon-serviceställen finns online och kan nås
genom att följa denna länk
http://www.europe-nikon.com/service/
Fi Pistetähtäin DF-M1
Käyttöohje
DF-M1 auttaa seuraamaan kohdetta, kun käytät teleobjektiiveja.
Turvallisuudesta
Lue “Turvallisuudesta” kokonaan ennen tuotteen käyttöä estääksesi omaisuusvahingot ja itsesi tai muiden loukkaantumisen.
Säilytä näitä turvallisuusohjeita paikassa, jossa ne ovat kaikkien
tuotetta käyttävien luettavissa.
A VAARA: Tällä kuvakkeella merkittyjen varotoimien noudattamatta jättämiseen liittyy merkittävä kuoleman tai vakavan loukkaantumisen riski.
A VAROITUS: Tällä kuvakkeella merkittyjen varotoimien noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan
loukkaantumisen.
A HUOMAUTUS: Tällä kuvakkeella merkittyjen varotoimien
noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa loukkaantumisen
tai omaisuusvahinkoja.
A WARNING
• Älä pura tai muuntele tuotetta. Älä koske sisäosiin, jotka paljastuvat putoamisen tai muun vahingon seurauksena.
Näiden varotoimien noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa
sähköiskun tai muun loukkaantumisen.
• Jos huomaat jotain poikkeavaa, kuten tuotteesta tulevaa savua,
kuumuutta tai epätavallista hajua, irrota paristo heti.
Käytön jatkaminen voi aiheuttaa tulipalon, palovammoja tai
muun loukkaantumisen.
• Pidä kuivana. Älä käsittele märin käsin.
Näiden varotoimien noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa
tulipalon tai sähköiskun.
• Älä jätä tuotetta pitkäksi aikaa kosketukseen ihon kanssa, kun tuote on päällä tai kytketty pistorasiaan.
Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa
lieviä palovammoja.
• Älä käytä tuotetta helposti syttyvän pölyn tai kaasun, kuten propaanin, bensiinin tai aerosolien, lähellä.
Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa
räjähdyksen tai tulipalon.
• Älä katso suoraan aurinkoon tai muuhun kirkkaaseen valonlähteeseen tuotteen läpi.
Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa
näkövammoja.
• Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa
loukkaantumisen tai tuotteen toimintahäiriön. Huomaa
myös, että pieniin osiin voi tukehtua. Jos lapsi nielee jonkin
tuotteen osan, ota heti yhteyttä lääkäriin.
• Älä käytä paristoja, joita ei ole tarkoitettu nimenomaan tämän
tuotteen kanssa käytettäväksi.
Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa
tulipalon tai sähköiskun.
• Älä käsittele paljain käsin paikoissa, joiden lämpötila voi olla erittäin korkea tai matala.
Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa
palovammoja tai paleltumisen.
A HUOMAUTUS
• Poista paristo, jos tuotetta ei ole tarkoitus käyttää pitkään aikaan.
Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa
tulipalon tai tuotteen toimintahäiriön.
• Älä jätä tuotetta pitkäksi aikaa paikkoihin, joiden lämpötila on erittäin korkea, kuten suljettuun autoon tai suoraan auringonvaloon.
Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa
tulipalon tai tuotteen toimintahäiriön.
• Älä kuljeta kameraa kiinnitettynä jalustaan tai vastaavaan
lisävarusteeseen.
Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa
loukkaantumisen tai tuotteen toimintahäiriön.
A VAARA (Paristot)
• Älä käsittele paristoja väärin.
Jos seuraavia varotoimia ei noudateta, paristo voi vuotaa, ylikuumentua, haljeta tai syttyä palamaan:
೐ Älä yritä ladata paristoa uudelleen.
೐ Älä altista paristoja tulelle tai liialliselle kuumuudelle.
೐ Älä pura osiin.
೐ Älä aiheuta liittimiin oikosulkua koskettamalla niitä kaulakoruihin, hiuspinneihin tai muihin metalliesineisiin.
೐ Älä altista paristoja tai tuotteita, joissa niitä käytetään, voimakkaille fyysisille iskuille.
• Jos paristonestettä joutuu silmiin, huuhtele runsaalla puhtaalla
vedellä ja hakeudu heti lääkäriin.
Viivyttely voi aiheuttaa silmävammoja.
A VAROITUS (Paristot)
• Pidä paristot lasten ulottumattomissa.
Jos lapsi nielee pariston, ota heti yhteyttä lääkäriin.
• Älä upota paristoja veteen tai altista niitä sateelle.
Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa
tulipalon tai tuotteen toimintahäiriön. Jos tuote kastuu, kuivaa se heti pyyhkeellä tai vastaavalla.
• Lopeta käyttö heti, jos huomaat paristoissa muutoksia, kuten värjäytymiä tai vääntymiä.
Jos tätä varotoimea ei noudateta, paristot voivat vuotaa, ylikuumentua, haljeta tai syttyä palamaan.
• Aseta paristot oikein päin.
Jos tätä varotoimea ei noudateta, paristot voivat vuotaa, ylikuumentua, haljeta tai syttyä palamaan.
• Eristä pariston liittimet teipillä ennen hävittämistä.
Metalliesineiden osuminen liittimiin voi aiheuttaa ylikuumenemisen, halkeamisen tai tulipalon. Kierrätä tai hävitä paristot paikallisten määräysten mukaisesti.
• Jos paristonestettä joutuu iholle tai vaatteille, huuhtele likaantunut alue heti runsaalla puhtaalla vedellä.
Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa
ihoärsytystä.
Huomautuksia eurooppalaisille asiakkaille
VAROITUS: AKUN/PARISTON KORVAAMINEN VÄÄRÄNLAISELLA AKKU-/
PARISTOTYYPILLÄ SAATTAA JOHTAA RÄJÄHDYKSEEN.
Tämä merkintä osoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaitteet on kerättävä erillään muusta jätteestä.
Seuraavat ilmoitukset koskevat vain Euroopan
maissa olevia käyttäjiä:
• Tämä tuote on tarkoitettu kerättäväksi erikseen
asianmukaisessa keräyspisteessä. Älä hävitä sitä
kotitalousjätteen mukana.
• Erilliskeräys ja kierrätys auttavat säästämään luonnonvaroja ja
estämään haittoja, joita voi aiheutua ihmisten terveydelle ja ympäristölle, jos laitteita ei hävitetä asianmukaisesti.
• Lisätietoja saat myyjältä tai jätehuollosta vastaavilta paikallisilta
viranomaisilta.
HÄVITÄ KÄYTETYT AKUT/PARISTOT OHJEIDEN
MUKAISESTI.
Tämä symboli akussa/paristossa osoittaa, että akku/
paristo tulee kerätä talteen erikseen.
Seuraavat ilmoitukset koskevat vain Euroopan
maissa olevia käyttäjiä:
• Kaikki akut/paristot, olipa niissä tämä symboli tai ei, on vietävä
erikseen niille tarkoitettuun keräyspisteeseen. Älä hävitä niitä
tavallisen kotitalousjätteen mukana.
• Lisätietoja saat myyjältä tai jätehuollosta vastaavilta paikallisilta
viranomaisilta.
Osat (kuva 1)
1 Päällyskansi
2 Hiusristikon säätövalitsin (vaakasuunta)
3 Näyttö
4 Hiusristikon säätövalitsin (vaakasuunta)
5 Paristotilan kansi
6 Paristotilan kannen sokka
7 Kiinnitysjalka
8 Jalustakierre (1/4 tuumaa, ISO 1222)
9 Lukitusrengas
0 Hiusristikon valitsija
a Ponnahdusvalitsin
b Hiusristikon kirkkauspainikkeet
c Hiusristikon värin valintapainike
d Hiusristikko
Pariston asentaminen (kuva 2)
Liu’uta paristotilan kansi auki kuvan osoittamalla tavalla pitämällä kannen sokka painettuna kynällä tai muulla terävällä esineellä.
✓Varmista, että paristo on oikein päin.
✓Älä avaa paristotilan kantta, kun laite tai kätesi ovat märät.
Kannen sulkemisen yhteydessä on varmistettava, että aukossa
ei ole nukkaa tai muita vieraita aineita.
Tähtäimen kiinnittäminen (kuva 3)
Aseta tähtäin kameran lisävarusteisiin kuvan osoittamalla tavalla.
✓Jotkin kamera- tai objektiivimallit voivat häiritä kiinnitystä tai
poistamista.
✓Älä käytä yhdysrakenteista salamaa, sillä se painaa tähtäintä
ollessaan nostettuna.
Tähtäimen kytkeminen päälle tai pois päältä
Liu’uta ponnahdusvalitsinta nostaaksesi tähtäintä; tähtäin kytkeytyy päälle ja hiusristikko syttyy (kuva 4). Kytke tähtäin pois
päältä laskemalla päällyskantta, kunnes se napsahtaa paikalleen (kuva 5).
• Kun tähtäin on nostettuna, hiusristikon voi sammuttaa painamalla hiusristikon kirkkauspainiketta tai värinvalintapainiketta ja pitämällä sitä painettuna yli 2 sekunnin ajan (hiusristikko sammuu myös siinä tapauksessa, jos mitään toimintoa
ei suoriteta 4 tuntiin). Painamalla jompaakumpaa painiketta
hiusristikko kytkeytyy päälle uudelleen.
Hiusristikon sijoittaminen
Hiusristikon asentoa on säädettävä kohteen etäisyyden mukaan. Estääksesi kameran liikkumisesta käytön aikana, kiinnitä
se jalustalle tai aseta se puhtaalle ja vakaalle pinnalle.
Hiusristikon sijoittaminen:
z Rajaa halutulla etäisyydellä oleva kohde (kuva 6).
Valitse kohde, joka on yhtä kaukana kamerasta kuin kuvauskohteesi, ja rajaa kyseinen kohde näytön tai etsimen keskelle. Jos käytät zoom-objektiivia, suosittelemme asettamaan
sille polttoväli, jossa sitä on tarkoitus käyttää kuvauksen
aikana. Huomaa, että et ehkä pysty sijoittamaan hiusristikkoa tyydyttävästi, jos kohde on liian lähellä; suosittelemme
valitsemaan kohteita tai esineitä, jotka ovat vähintään 10
metrin etäisyydellä (kaikki luvut ovat likimääräisiä).
x Aseta hiusristikko kohteesi päälle (kuva 7).
Kierrä hiusristikon säätövalitsimia sijoittaaksesi hiusristikon
kohteen päälle tähtäimen näytössä asennosta, joka on suoraan tähtäimen takana. Säädä hiusristikon väriä tai kirkkautta tarvittaessa, jos sitä on vaikea nähdä taustaa vasten.
Kuvien ottaminen (kuva 8)
Suuntaa kameraa sijoittaaksesi hiusristikon kohteesi päälle.
Kohde näkyy myös kameran tai etsimen näytössä.
Käyttöön liittyvät varotoimet
• Laske tähtäin varastoinnin tai kuljetuksen ajaksi.
• Jotkin kamera- tai objektiivimallit voivat estää tähtäimen
näkymää.
• Hiusristikon jotkin osat eivät välttämättä näy näytön oikeassa
ja vasemmassa yläkulmassa.
• Ristikko voi näkyä kaksinkertaisena; tämän voi joskus korjata
valitsemalla kauempana olevan kohteen.
• Jos tuote kastuu, kuivaa se välittömästi puhtaalla, kuivalla
kankaalla.
• Älä kosketa näyttöä sormilla. Nukan ja pölyn voi poistaa
puhaltimella, sormenjäljet, rasvan ja muut tahrat tai vesipisarat puolestaan pehmeällä, puhtaalla puuvillakankaalla tai
linssinpuhdistusliinalla, joka on kostutettu pienellä määrällä
etanolia tai linssinpuhdistusainetta. Puhdista koko näyttö tasaisesti huolehtien siitä, ettei siihen jää tahroja.
Tekniset tiedot
Hiusristikko
Käyttäjät voivat valita kolmen
hiusristikkotyypin, kahden hiusristikon
värin (vihreä tai punainen) ja viiden
kirkkaustason välillä.
Yhteensopivat paristot 1 3 V:n CR2032 (DL2032/5004L)
-litiumparistot
Pariston kesto
Noin 170 tuntia uuden pariston kanssa 2
Mitat (L ×K × S)
• Nostettuna: noin 48 × 67 × 85 mm
• Laskettuna: noin 48 ×43,5 × 76,5 mm
Paino
Noin 83 g pariston kanssa
Mukana toimitettavat Pehmeä laukku
lisävarusteet
1 Mukana toimitettu paristo on tarkoitettu vain koekäyttöön.
2 Vaihtelee käyttöympäristön, käyttöolosuhteiden ja säilytysolosuhteiden mukaan.
Tähän tuotteeseen tehdyt parannukset saattavat aiheuttaa muutoksia teknisiin tietoihin ja ulkonäköön ilman
ennakkoilmoitusta.
Takuuehdot
Nikon-laitteellesi on myönnetty valmistusvikoja koskeva takuu, joka on voimassa yhden vuoden
alkuperäisestä ostopäivästä lähtien. Jos tuotteessa ilmenee takuuaikana virheellisestä materiaalista
tai työstä johtuvia vikoja, valtuutettu huoltotoimipaikkojen verkostomme Nikon Europe B.V.:n
myyntialueella korjaa tuotteen laskuttamatta työstä tai osista alla esitettyjen ehtojen mukaisesti.
Nikon varaa oikeuden (oman harkintansa mukaan) vaihtaa tai korjata tuotteen.
1. Tämä takuu on voimassa vain, jos tuotteen mukana toimitetaan täytetty takuukortti ja
alkuperäinen ostotosite tai kuitti, josta käyvät ilmi ostopäivämäärä, tuotteen tyyppi ja
jälleenmyyjän nimi.
Nikon varaa oikeuden kieltäytyä ilmaisesta takuuhuollosta, jos yllä mainittuja asiakirjoja ei
esitetä tai jos niissä olevat tiedot ovat puutteellisia tai lukukelvottomia.
2. Tämä takuu ei kata seuraavia:
• osien normaalista kulumisesta johtuva huolto ja korjaus tai vaihto.
• tuotteen muokkaaminen muuhun kuin käyttöoppaassa kuvattuun tarkoitukseen ilman
Nikonin etukäteen myöntämää kirjallista lupaa.
• tuotetakuuseen suoraan tai epäsuorasti liittyvät kuljetuskustannukset ja kuljetusriski.
• tuotteeseen ilman Nikonin etukäteen myöntämää kirjallista lupaa tehdyistä sellaisista
muokkauksista tai säädöistä aiheutuvat vahingot, joiden tarkoituksena on tehdä tuotteesta
muun kuin alkuperäisen myynti- tai valmistusmaan paikallisten tai kansallisten teknisten
määräysten mukainen.
3. Takuuta ei sovelleta, jos:
• vahinko johtuu virheellisestä käytöstä, mukaan lukien seuraavat tilanteet mutta ei rajoittuen
niihin: tuotteen käyttö muuhun kuin tavanmukaiseen tarkoitukseen tai muuten kuin
käyttöoppaan käyttö- ja huolto-ohjeiden mukaisesti sekä tuotteen asentaminen tai käyttö
käyttömaassa voimassa olevien turvallisuusmääräysten vastaisesti.
• vahingon on aiheuttanut onnettomuus, esimerkiksi salamanisku, vesi, tulipalo, tai virheellinen
käyttö tai huolimattomuus.
• tuotteen malli- tai sarjanumeroa on muutettu tai vääristelty tai se on poistettu tai turmeltu
lukukelvottomaksi.
• vahinko johtuu valtuuttamattoman huoltoyrityksen tai henkilön tekemistä korjauksista tai
säädöistä.
• järjestelmä, johon tuote on liitetty tai jonka kanssa sitä on käytetty, on viallinen.
4. Tämä huoltotakuu ei vaikuta kuluttajan voimassa olevien kansallisten lakien mukaisiin
oikeuksiin eikä kuluttajan ja jälleenmyyjän väliseen osto- tai myyntisopimukseen liittyviin
kuluttajan oikeuksiin.
Huomautus: Kaikkien valtuutettujen Nikon-huoltopisteiden tiedot ovat verkossa seuraavassa
osoitteessa
http://www.europe-nikon.com/service/
A ADVARSEL
1
• Du må ikke skille dette produkt ad eller ændre det. Rør ikke ved indvendige dele, der bliver synlige som følge af, at du taber produktet,
eller der sker andre uheld.
Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre
elektrisk stød eller anden tilskadekomst.
• Hvis du observerer noget unormalt, som hvis det begynder at ryge
fra produktet, det bliver varmt, eller der forekommer usædvanlige
lugte, skal du omgående frakoble batteriet.
Fortsat brug kan medføre brand, forbrændinger eller andre
skader.
• Skal holdes tørt. Må ikke håndteres med våde hænder.
Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre
brand eller elektrisk stød.
• Produktet må ikke være i berøring med din hud i længere tid, når
det er tændt eller sat til.
Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre
forbrændinger ved lav temperatur.
• Anvend ikke dette produkt i nærheden af brændbart støv eller
brændbar gas såsom propan, benzin eller aerosoler.
Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre
eksplosion eller brand.
• Kig ikke direkte på solen eller en anden stærk lyskilde gennem
produktet.
Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre
nedsat syn.
• Opbevar dette produkt utilgængeligt for børn.
Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre
tilskadekomst eller funktionsfejl ved produktet. Desuden skal
du være opmærksom på, at små dele udgør kvælningsfare.
Hvis et barn sluger dele af dette produkt, skal du omgående
søge lægehjælp.
• Anvend ikke batterier, der ikke er specifikt beregnet til brug med
dette produkt.
Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre
brand eller elektrisk stød.
• Må ikke håndteres med de bare hænder på steder, der udsættes for
meget høje eller meget lave temperaturer.
Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre
forbrændinger eller forfrysninger.
2
A FORSIGTIG
• Fjern batteriet, hvis dette produkt ikke skal anvendes i længere tid.
Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre
brand eller funktionsfejl ved produktet.
• Efterlad ikke produktet på steder, hvor det udsættes for meget høje
temperaturer i længere tid, såsom i et lukket køretøj eller i direkte
sollys.
Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre
brand eller funktionsfejl ved produktet.
• Transportér ikke kameraet med et stativ eller lignende tilbehør
monteret.
Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre
tilskadekomst eller funktionsfejl ved produktet.
3
A FARE (Batterier)
4
6
5
7
• Håndtér ikke batterier forkert.
Manglende overholdelse af følgende anvisninger kan medføre lækage i, overophedning af, brud på eller brand i batteriet:
೐ Forsøg ikke at genoplade batteriet.
೐ Udsæt ikke batterier for åben ild eller overdreven varme.
೐ Må ikke skilles ad.
೐ Kortslut ikke polerne ved at lade dem berøre halskæder,
hårnåle eller andre metalgenstande.
೐ Udsæt ikke batterier eller de produkter, de sidder i, for kraftige fysiske stød.
• Hvis væske fra batteriet kommer i kontakt med øjnene, skal du
skylle med rigelige mængder rent vand og øjeblikkeligt søge
lægehjælp.
Hvis du forhaler forholdsreglerne, kan det medføre
øjenskader.
b
a
A ADVARSEL (Batterier)
a
b
a
b
8
• Opbevar batterier utilgængeligt for børn.
Hvis et barn sluger et batteri, skal du øjeblikkeligt søge
lægehjælp.
• Nedsænk ikke batterier i vand, og udsæt dem ikke for regn.
Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre
brand eller funktionsfejl ved produktet. Tør med det samme
produktet af med et håndklæde eller lignende klæde, hvis det
bliver vådt.
• Indstil brugen, hvis du oplever ændringer i batteriet, såsom misfarvning eller misformethed.
Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre
lækage i, overophedning af, brud på eller brand i batteriet.
• Isæt batteriet, så det vender rigtigt.
Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre
lækage i, overophedning af, brud på eller brand i batteriet.
• Før bortskaffelse skal du isolere polerne på batteriet med tape.
Overophedning, brud eller brand kan opstå, hvis metalgenstande kommer i kontakt med polerne. Genbrug eller bortskaf batterier i henhold til lokale bestemmelser.
• Hvis væske fra et batteri kommer i kontakt med en persons hud
eller tøj, skal du øjeblikkeligt skylle det pågældende område med
rigelige mængder vand.
Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre
hudirritation.
Meddelelser til kunder i Europa
ADVARSEL: DER ER FARE FOR EKSPLOSION, HVIS BATTERIET UDSKIFTES
MED EN UKORREKT TYPE.
Dk Punktsigte DF-M1
Brugervejledning
DF-M1 hjælper dig med at holde styr på dit motiv, når du anvender teleobjektiver.
For din sikkerheds skyld
For at undgå beskadigelse af ejendom eller tilskadekomst for
dig selv og andre skal du læse “For din sikkerheds skyld” i sin
helhed før anvendelse af dette produkt.
Opbevar disse sikkerhedsanvisninger på et sted, hvor alle, der
anvender dette produkt, har adgang til dem.
A FARE: Manglende overholdelse af anvisninger markeret
med dette ikon medfører en høj risiko for dødsfald eller
alvorlig tilskadekomst.
A ADVARSEL: Manglende overholdelse af anvisninger markeret med dette ikon kan medføre dødsfald eller alvorlig
tilskadekomst.
A FORSIGTIG: Manglende overholdelse af anvisninger markeret med dette ikon kan medføre tilskadekomst eller beskadigelse af ejendom.
Dette symbol angiver, at elektrisk og elektronisk
udstyr skal indleveres separat.
Følgende gælder kun for brugere i europæiske
lande:
• Dette produkt er beregnet til separat indlevering
hos et særligt anlæg for denne slags affald. Må ikke
bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
• Separat indlevering og genbrug hjælper med til at bevare naturlige ressourcer og forebygger negative konsekvenser for folkesundhed og miljø, der kan opstå som følge af forkert bortskaffelse.
• Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du kontakte forhandleren eller de lokale myndigheder, som er ansvarlige for affaldshåndtering.
AFSKAF BRUGTE BATTERIER I HENHOLD TIL INSTRUKTIONERNE.
Dette symbol på batteriet indikerer, at batteriet skal
bortskaffes separat.
Følgende gælder kun for brugere i europæiske
lande:
• Alle batterier, hvad enten de er mærket med dette symbol eller ej,
er beregnet til separat indsamling ved et passende indsamlingspunkt. Smid ikke batteriet ud sammen med husholdningsaffald.
• Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du kontakte forhandleren eller de lokale myndigheder, som er ansvarlige for affaldshåndtering.
Dele (Figur 1)
1 Øvre dæksel
2 Justeringshjul til sigtemiddel (vandret)
3 Skærm
4 Justeringshjul til sigtemiddel (lodret)
5 Batterikammerdæksel
6 Låsestift til batterikammerdæksel
7 Monteringsfod
8 Stativgevind (1/4 tom., ISO 1222)
9 Låsering
0 Sigtemiddelvælger
a Pop op-knap
b Knapper til sigtemidlets lysstyrke
c Valgknap til farve på sigtemiddel
d Sigtemiddel
Isætning af batteriet (Figur 2)
Mens du holder låsestiften til batterikammerdækslet nede med
en kuglepen eller en anden spids genstand, skal du skubbe
dækslet op, så det åbner, som vist.
✓Sørg for, at batteriet vender rigtigt.
✓Åbn ikke batterikammerdækslet, mens produktet eller dine
hænder er våde. Når du lukker dækslet, skal du kontrollere,
at der ikke sidder støv eller andre fremmedlegemer i klemme
i åbningen.
Montering af sigtet (Figur 3)
Montér sigtet på kameraets tilbehørssko som vist.
✓Nogle kamera- eller objektivdesigns kan forstyrre montering
eller fjernelse.
✓Anvend ikke den indbyggede flash, idet den kommer til at
trykke ind mod sigtet, når det hæves.
Tænd og sluk sigtet
Skub pop op-knappen for at hæve sigtet; sigtet tænder, og sigtemidlet lyser (Figur 4). For at slukke for sigtet skal du forsigtigt
sænke øvre dæksel, indtil det klikker på plads (Figur 5).
• Når sigtet hæves, kan du slukke for sigtemidlet ved at trykke
på en knap til sigtemidlets lysstyrke eller på valgknappen til
farve i over 2 sekunder (sigtemidlet slukker også, hvis der ikke
udføres nogen handlinger i 4 timer). Ved tryk på én vilkårlig af
knapperne, tændes sigtemidlet igen.
Placering af sigtemidlet
Positionen for sigtemidlet skal justeres i henhold til afstanden
til motivet. For at undgå, at kameraet flytter sig under anvendelse, skal du montere det på et stativ eller lade det stå på en
flad, stabil overflade.
For at placere sigtemidlet:
z Komponér en genstand ved den ønskede afstand (Figur 6).
Vælg en genstand på samme afstand af kameraet som dit
motiv, og komponér den midt på skærmen eller midt i søgeren. Hvis du anvender zoomobjektiv, anbefaler vi, at du
indstiller det til den brændvidde, som det skal anvendes ved
under optagelsen. Bemærk, at du muligvis ikke er i stand
til at placere sigtemidlet tilfredsstillende, hvis genstanden
er for tæt på; vi anbefaler, at du vælger motiver eller genstande, der mindst er 10 m væk (alle tal er omtrentlige).
x Placér sigtemidlet over genstanden (Figur 7).
Fra en position lige bag sigtet drejes justeringshjulene til
sigtemiddel for at placere sigtemidlet over genstanden på
sigteskærmen. Justér sigtemidlets farve og lysstyrke efter
behov, hvis du har svært ved at se mod baggrunden.
Tag billeder (Figur 8)
Ret kameraet ind, så sigtemidlet placeres over dit motiv. Dit
motiv vises også på kameraets skærm eller i søgeren.
Forholdsregler ved brug
• Sænk sigtet i forbindelse med opbevaring eller transport.
• Nogle kamera- eller objektivdesigns kan blokere sigtet.
• Dele af sigtemidlet vises måske ikke i kanterne øverst til venstre og højre på skærmen.
• Sigtemidlet kan forekomme fordoblet; dette kan sommetider
rettes ved at vælge et motiv, der er længere væk.
• Hvis produktet bliver vådt, skal du omgående tørre det af
med en renseklud til kamera.
• Rør ikke ved skærmen med fingrene. Støv og snavs kan fjernes med en pustebørste, mens fingeraftryk, fedt og andre
pletter eller vanddråber kan fjernes med en blød, ren bomuldsklud eller objektivrenseserviet, der er fugtet med en lille
smule ethanol eller objektivrens, der fås i handelen. Rengør
hele skærmen jævnt, og pas på ikke at efterlade udtværinger.
Specifikationer
Sigtemiddel
Brugere kan vælge mellem tre
typer sigtemiddel, to farver på
sigtemiddel (grøn eller rød) og fem
lysstyrkeniveauer
Kompatible batterier 1
3 V CR2032
(DL2032/5004L)-lithiumbatterier
Batteriets varighed
Ca. 170 timer med nyt batteri 2
Mål (B × H × D)
• Hævet: Ca. 48 × 67 × 85 mm
• Sænket: Ca. 48 × 43,5 × 76,5 mm
Vægt
Ca. 83 g, inklusive batteri
Medfølgende tilbehør
Blød taske
1 Medfølgende batteri er kun til prøvebrug.
2 Varierer med driftsmiljø, driftsbetingelser og opbevaringsforhold.
Produktforbedringer kan medføre ikke-varslede ændringer af
produktets specifikationer og ydre udseende.
Garantivilkår
Dit Nikon-udstyr er garanteret mod fabrikationsfejl i ét helt år gældende fra den oprindelige
købsdato. Hvis produktet i denne garantiperiode viser tegn på defekt som følge af forkert materiale
eller håndværk, reparerer vores autoriserede servicenetværk inden for salgsområdet i Nikon Europe
B.V. produktet, omkostningsfrit for arbejdskraft og dele, i henhold til nedenstående vilkår og
betingelser. Nikon forbeholder sig ret til (efter eget skøn) at erstatte eller reparere produktet.
1. Denne garanti ydes kun efter forevisning af det udfyldte garantikort samt af original faktura
eller kvittering med angivelse af købsdato, produkttype og navn på forhandler sammen med
produktet.
Nikon forbeholder sig ret til at afvise gratis garantiservice, hvis ovenstående dokumenter ikke
kan forevises, eller hvis de indeholdte oplysninger er ufuldstændige eller ulæselige.
2. Denne garanti dækker ikke:
• Nødvendig vedligeholdelse og reparation eller udskiftning af dele på grund af normal slitage.
• Ændringer for opgraderinger af produktet fra dets normale formål som beskrevet i
brugervejledningerne uden forudgående skriftligt samtykke fra Nikon.
• Transportomkostninger samt alle risici forbundet med transport, som direkte eller indirekte
vedrører garantien for produkterne.
• Skader, der opstår på grund af ændringer eller justeringer, som foretages på produktet uden
forudgående skriftligt samtykke fra Nikon, så de overholder de gældende lokale eller nationale
tekniske standarder i et hvilket som helst andet land end dem, produktet oprindeligt blev
designet og/eller produceret til.
3. Garantien er ikke gældende i tilfælde af:
• Skader forårsaget af misbrug, herunder men ikke begrænset til, manglende brug af produktet
til dets normale formål, eller hvor anvendelse ikke foregår i henhold til brugerinstruktionerne
i korrekt anvendelse og vedligeholdelse, samt hvor installation eller anvendelse af produktet
er i uoverensstemmelse med gældende sikkerhedsstandarder i det land, hvor det anvendes.
• Skader som følge af ulykker, herunder men ikke begrænset til, belysning, vand, brand, misbrug
eller forsømmelse.
• Ændring, utydelighed, ulæselighed eller fjernelse af model- eller serienummer på produktet.
• Skader opstået som følge af reparationer og justeringer udført af uautoriserede
serviceorganisationer eller personer.
• Defekter i systemer, hvori produktet indgår, eller hvori det anvendes.
4. Denne servicegaranti har ikke indvirkning på forbrugerens juridiske rettigheder under gældende
nationale love og ej heller på forbrugerens ret i forhold til forhandleren, der hidrører fra deres
salgs-/købekontrakt.
Bemærkning: Du kan online finde en oversigt over alle autoriserede Nikon-servicestationer
ved at følge dette link
http://www.europe-nikon.com/service/
Cz Kolimátor DF-M1
Návod k obsluze
Kolimátor DF-M1 pomáhá se sledováním objektu při použití
teleobjektivů.
Pro vaši bezpečnost
Abyste zamezili škodám na majetku nebo zranění sebe či jiných
osob, přečtěte si před použitím tohoto výrobku kompletně text
„Pro vaši bezpečnost“.
Tyto bezpečnostní pokyny uchovávejte na místě, kde si je budou moci přečíst všichni uživatelé výrobku.
A NEBEZPEČÍ: Zanedbání upozornění označených tímto symbolem znamená vysoké riziko úmrtí nebo vážného zranění.
A VAROVÁNÍ: Zanedbání upozornění označených tímto symbolem může vést k úmrtí nebo vážnému zranění.
A UPOZORNĚNÍ: Zanedbání upozornění označených tímto
symbolem může vést ke zranění nebo škodám na majetku.
A VAROVÁNÍ
• Výrobek nerozebírejte ani neupravujte. Nedotýkejte se vnitřních
částí výrobku, k jejichž odhalení došlo v důsledku pádu výrobku
nebo jiné nehody.
Zanedbání těchto upozornění může vést k úrazu elektrickým
proudem nebo jinému zranění.
• Všimnete-li si jakékoli nestandardní situace, jako je například vznik
kouře, vysoká teplota nebo neobvyklý zápach výrobku, ihned baterii odpojte.
Pokračující používání výrobku může vést k požáru, popálení
nebo jinému zranění.
• Výrobek uchovávejte v suchu. S výrobkem nemanipulujte mokrýma
rukama.
Zanedbání těchto upozornění může vést k požáru nebo úrazu
elektrickým proudem.
• Neponechávejte svou kůži v dlouhodobějším kontaktu s výrobkem,
který je zapnutý nebo zapojený do elektrické sítě.
Zanedbání tohoto upozornění může vést k nízkoteplotním
popáleninám.
• Nepoužívejte výrobek v přítomnosti vznětlivého prachu nebo plynů,
jako je propan, benzín nebo aerosoly.
Zanedbání tohoto upozornění může vést k výbuchu nebo
požáru.
• Výrobkem se nedívejte přímo do slunce nebo jiného silného zdroje
světla.
Zanedbání tohoto upozornění může vést k poškození zraku.
• Výrobek uchovávejte mimo dosah dětí.
Zanedbání tohoto upozornění může vést ke zranění nebo
k poruše výrobku. Rovněž mějte na paměti, že malé součásti
představují riziko udušení. Dojde-li k polknutí libovolné součásti výrobku dítětem, ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
• Nepoužívejte baterie, které nejsou určeny konkrétně pro tento
výrobek.
Zanedbání tohoto upozornění může vést k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
• Nemanipulujte holýma rukama s výrobkem na místech vystavených
extrémně vysokým nebo nízkým teplotám.
Zanedbání tohoto upozornění může vést k popáleninám
nebo omrzlinám.
A UPOZORNĚNÍ
• Nebude-li výrobek delší dobu používán, baterii vyjměte.
Zanedbání tohoto upozornění může vést k požáru nebo poruše výrobku.
• Neponechávejte delší dobu výrobek na místech vystavených extrémně vysokým teplotám, například v uzavřeném automobilu
nebo na přímém slunečním světle.
Zanedbání tohoto upozornění může vést k požáru nebo poruše výrobku.
• Nepřepravujte fotoaparát s nasazeným stativem nebo podobným
příslušenstvím.
Zanedbání tohoto upozornění může vést ke zranění nebo
k poruše výrobku.
A NEBEZPEČÍ (Baterie)
• S bateriemi nenakládejte nesprávným způsobem.
Zanedbání následujících upozornění může vést k vytečení,
přehřátí či prasknutí baterie, resp. ke vzniku požáru:
೐ Nepokoušejte se baterii nabíjet.
೐ Nevystavujte baterie ohni nebo nadměrným teplotám.
೐ Baterie nerozebírejte.
೐ Nezkratujte kontakty vzájemným dotykem s řetízky na krk,
sponkami do vlasů a dalšími kovovými předměty.
೐ Nevystavujte baterie nebo výrobky, ve kterých jsou tyto baterie vloženy, silným nárazům.
• Dojde-li ke kontaktu kapaliny z baterie s očima, vypláchněte oči
velkým množstvím čisté vody a ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
Opožděná reakce může vést k poškození zraku.
A VAROVÁNÍ (Baterie)
• Baterie uchovávejte mimo dosah dětí.
Dojde-li k polknutí baterie dítětem, ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
• Neponořujte baterie do vody a nevystavujte je dešti.
Zanedbání tohoto upozornění může vést k požáru nebo poruše výrobku. Dojde-li k zvlhnutí výrobku, ihned jej otřete
ručníkem nebo podobným předmětem.
• Zaznamenáte-li na baterii nějaké změny, například změnu zbarvení
nebo deformaci, ihned ji přestaňte používat.
Zanedbání tohoto upozornění může vést k vytečení, přehřátí
či prasknutí baterie, resp. ke vzniku požáru.
• Baterii vkládejte ve správné orientaci.
Zanedbání tohoto upozornění může vést k vytečení, přehřátí
či prasknutí baterie, resp. ke vzniku požáru.
• Před její likvidací izolujte kontakty baterie lepicí páskou.
Dojde-li ke kontaktu kovových předmětů s kontakty baterie, může dojít k přehřátí či prasknutí baterie nebo k požáru. Baterie recyklujte nebo likvidujte v souladu s místními
předpisy.
• Dojde-li ke kontaktu kapaliny z baterie s lidskou kůží nebo oblečením, ihned opláchněte postižené místo velkým množstvím čisté
vody.
Zanedbání tohoto upozornění může vést k podráždění kůže.
Upozornění pro zákazníky v Evropě
VAROVÁNÍ: PŘI POUŽITÍ NESPRÁVNÉHO TYPU BATERIÍ HROZÍ NEBEZPEČÍ
VÝBUCHU.
Tento symbol značí, že elektrické a elektronické
vybavení nepatří do komunálního odpadu.
Následující informace jsou určeny pouze uživatelům v evropských zemích:
• Likvidace tohoto výrobku se provádí v rámci tříděného odpadu na příslušném sběrném místě. Výrobek nedávejte do běžného komunálního odpadu.
• Třídění odpadu a recyklace napomáhají ochraně přírodních
zdrojů a předcházejí negativním vlivům na lidské zdraví a životní
prostředí, ve které by mohla vyústit nesprávná likvidace odpadu.
• Další informace ohledně nakládání s odpadními produkty vám
poskytne dodavatel nebo místní úřad.
POUŽITÉ BATERIE LIKVIDUJTE PODLE POKYNŮ.
Tento symbol na baterii značí, že baterie nepatří do
komunálního odpadu.
Následující informace jsou určeny pouze uživatelům v evropských zemích:
• Likvidace veškerých baterií, bez ohledu na to, zda jsou označeny
tímto symbolem či nikoli, se provádí v rámci tříděného odpadu na
příslušném sběrném místě. Nelikvidujte baterie společně s běžným komunálním odpadem.
• Další informace ohledně nakládání s odpadními produkty vám
poskytne dodavatel nebo místní úřad.
Součásti výrobku (obrázek 1)
1 Horní kryt
2 Volič pro nastavení záměrné osnovy (horizontální)
3 Optika
4 Volič pro nastavení záměrné osnovy (vertikální)
5 Krytka prostoru pro baterii
6 Pojistný kolíček krytky prostoru pro baterii
7 Upevňovací patka
8 Stativový závit (1/4˝, ISO 1222)
9 Aretační kroužek
0 Volič záměrné osnovy
a Ovladač pro vyklopení kolimátoru
b Tlačítka nastavení jasu záměrné osnovy
c Tlačítko výběru barvy záměrné osnovy
d Záměrná osnova
Vložení baterie (obrázek 2)
Za současného podržení pojistného kolíčku krytky prostoru pro
baterii ve stisknuté poloze kuličkovou tužkou nebo jiným bodovým předmětem otevřete krytku vysunutím vyobrazeným
způsobem.
✓Ujistěte se, že je baterie vložena ve správné orientaci.
✓Neotvírejte krytku prostoru pro baterii, pokud je výrobek mokrý nebo máte mokré ruce. Při zavírání krytky se ujistěte, že
v otvoru nejsou zachycena žádná vlákna nebo jiné cizí objekty.
Nasazení kolimátoru (obrázek 3)
Vyobrazeným způsobem nasaďte kolimátor do sáněk pro upevnění příslušenství na fotoaparátu.
✓Některé konstrukce fotoaparátů nebo objektivů mohou znemožňovat nasazování či snímání kolimátoru.
✓Nepoužívejte vestavěný blesk, protože bude při vysunutí tlačit
na kolimátor.
Zapnutí a vypnutí kolimátoru
Posuňte ovládací prvek pro vyklopení kolimátoru a vyklopte
kolimátor do pracovní polohy; kolimátor se zapne a záměrná
osnova se rozsvítí (obrázek 4). Chcete-li kolimátor vypnout,
opatrně stiskněte jeho horní část tak daleko dolů, až zaklapne
do aretované polohy (obrázek 5).
• Pokud je kolimátor vyklopený do pracovní polohy, lze záměrnou osnovu vypnout stisknutím tlačítka nastavení jasu
záměrné osnovy nebo tlačítka volby barvy a podržením tlačítka po dobu více než 2 sekund ve stisknuté poloze (záměrná osnova se vypne rovněž tehdy, nejsou-li po dobu 4 hodin
prováděny žádné úkony). Stisknutím některého z tlačítek se
záměrná osnova znovu zapne.
Nastavení polohy záměrné osnovy
Poloha záměrné osnovy musí být přizpůsobena vzdálenosti
objektu. Aby se zabránilo pohybu fotoaparátu během této operace, upevněte jej na stativ nebo jej položte na rovný a stabilní
povrch.
Nastavení polohy záměrné osnovy:
z Zaměřte objekt v požadované vzdálenosti (obrázek 6).
Vyberte objekt ve stejné vzdálenosti od fotoaparátu jako
váš objekt a zaměřte jej tak, aby se nacházel uprostřed
monitoru nebo hledáčku. Pokud používáte objektiv se zoomem, doporučujeme vám nastavit jej na ohniskovou vzdálenost, se kterou se bude používat při fotografování. Mějte
na paměti, že nemusíte být schopni umístit záměrnou osnovu uspokojivým způsobem, pokud je objekt příliš blízko;
doporučujeme vybírat objekty ve vzdálenosti minimálně
10 m (všechny údaje jsou přibližné).
x Umístěte záměrnou osnovu na objekt (obrázek 7).
Z pozice přímo za kolimátorem otáčejte voliči pro nastavení
záměrné osnovy a umístěte s jejich pomocí záměrnou osnovu na objekt v optice kolimátoru. Pokud je záměrná osnova
obtížně viditelná proti pozadí, upravte podle potřeby její
barvu nebo jas.
Fotografování (obrázek 8)
Zaměřte fotoaparát tak, aby se záměrná osnova nacházela na
objektu. Objekt se zobrazí také na monitoru fotoaparátu nebo
v hledáčku.
Opatření k použití
• Pro skladování nebo přepravu kolimátor sklopte do přepravní
polohy.
• Některé konstrukce fotoaparátů nebo objektivů mohou kolimátor blokovat.
• Některé části záměrné osnovy v levém a pravém horním rohu
optiky se nemusí zobrazit.
• Záměrná osnova může vypadat zdvojená; to lze někdy zkorigovat výběrem vzdálenějšího objektu.
• Pokud výrobek zvlhne, ihned jej osušte čistým, suchým čisticím hadříkem na fotoaparáty.
• Nedotýkejte se optiky prsty. Vlákna a prach lze odstranit ofukovacím balónkem, otisky prstů, mastnotu a další usazeniny
či vodní kapky měkkým, čistým bavlněným hadříkem nebo
utěrkou na čištění objektivů zvlhčenou malým množstvím
lihu nebo v prodejní síti dostupného čističe na objektivy. Celý
optický člen čistěte rovnoměrně a dávejte pozor, abyste nezanechali šmouhy.
Specifikace
Záměrná osnova
Uživatelé mohou volit ze tří typů
záměrné osnovy, dvou barev záměrné
osnovy (zelené a červené) a pěti úrovní
jasu
Kompatibilní baterie 1 3V lithiové baterie CR2032
(DL2032/5004L)
Výdrž baterie
Cca 170 hodin s novou baterií 2
Rozměry (Š × V × H)
• Ve vyklopeném stavu:
Cca 48 × 67 × 85 mm
• Ve sklopeném stavu:
Cca 48 × 43,5 × 76,5 mm
Hmotnost
Cca 83 g, včetně baterie
Dodávané příslušenství Měkké pouzdro
1 Dodávaná baterie je určena pouze pro zkušební účely.
2 Mění se v závislosti na prostředí použití, podmínkách použití
a podmínkách skladování.
Vylepšení tohoto výrobku mohou vyústit v neoznámené změny specifikací a vnějšího vzhledu.
Záruční podmínky
Na vaše zařízení Nikon je poskytována záruka kryjící veškeré výrobní vady po dobu jednoho roku
od data původního zakoupení zařízení. Pokud se v průběhu této záruční lhůty projeví závada
na výrobku způsobená použitím špatného materiálu nebo vadou při výrobě, provede naše síť
autorizovaných servisů v rámci obchodního teritoria společnosti Nikon Europe B.V. opravu výrobku
podle níže stanovených podmínek, aniž by byly účtovány poplatky za práci a použité náhradní
díly. Společnost Nikon si vyhrazuje právo provést (na základě vlastního rozhodnutí) výměnu nebo
opravu výrobku.
1. Tato záruka je poskytována pouze za předpokladu předložení výrobku včetně úplného záručního
listu a původní faktury nebo účtenky obsahující datum zakoupení výrobku, označení typu
výrobku a název prodejce.
Pokud nelze předložit výše uvedené dokumenty nebo pokud jsou obsažené informace
nekompletní nebo nečitelné, vyhrazuje si společnost Nikon právo odmítnout provedení zdarma
poskytované záruční opravy.
2. Tato záruka nezahrnuje:
• nutnou údržbu a opravu nebo výměnu součástí z důvodu jejich opotřebení normálním
používáním výrobku.
• úpravy nebo aktualizace výrobku oproti jeho normálnímu účelu, jak je popsán v návodech
k obsluze, bez předchozího písemného souhlasu společnosti Nikon.
• náklady na přepravu a veškerá rizika přepravy související přímo či nepřímo se zárukou na
výrobky.
• libovolné škody vyplývající z úprav nebo nastavení prováděných na výrobku bez předchozího
písemného souhlasu společnosti Nikon z důvodu dosažení souladu s místními nebo národními
technickými standardy platnými v jakékoli jiné zemi, než pro jakou byl výrobek původně
konstruován a/nebo vyroben.
3. Záruku nelze využít v případě:
• poškození způsobeného nesprávným použitím výrobku včetně, ale nikoli výhradně, použití
výrobku k jinému než určenému účelu nebo způsobem neuvedeným v pokynech ke
správnému použití a údržbě, a instalace nebo použití výrobku v rozporu s bezpečnostními
standardy platnými v zemi, kde se výrobek používá.
• poškození způsobeného vyšší mocí včetně, ale nikoli výhradně, škod způsobených bleskem,
vodou, požárem, nesprávným použitím nebo nedbalostí.
• změn, poničení, nečitelnosti nebo odstranění modelového či sériového čísla výrobku.
• poškození způsobeného opravami nebo nastaveními provedenými neautorizovaným servisem
nebo osobou.
• závad libovolného systému, ve kterém je výrobek zabudován nebo se kterým je používán.
4. Tato záruka neovlivňuje práva spotřebitele stanovená národními zákony ani práva spotřebitele
vůči prodejci, která vyplývají z kupní smlouvy.
Poznámka: Přehled veškerých autorizovaných servisních středisek Nikon naleznete online
prostřednictvím tohoto odkazu
http://www.europe-nikon.com/service/
Sk Bodový hľadáčik DF-M1
Užívateľská príručka
DF-M1 vám pomáha sledovať váš objekt pri používaní
teleobjektívov.
Pre vašu bezpečnosť
Aby nedošlo k poškodeniu majetku alebo zraneniu vás či iných
osôb, pred použitím tohto výrobku si prečítajte celú časť „Pre
vašu bezpečnosť“.
Tieto bezpečnostné pokyny uchovávajte tam, kde si ich budú
môcť prečítať všetci používatelia tohto výrobku.
A NEBEZPEČENSTVO: Nedodržanie pokynov označených touto
ikonou predstavuje vysoké riziko usmrtenia alebo vážneho
zranenia.
A VÝSTRAHA: Nedodržanie pokynov označených touto ikonou
by mohlo viesť k usmrteniu alebo vážnemu zraneniu.
A UPOZORNENIE: Nedodržanie pokynov označených touto ikonou by mohlo viesť k zraneniu alebo poškodeniu majetku.
A VÝSTRAHA
• Nerozoberajte ani neupravujte tento výrobok. Nedotýkajte sa vnútorných častí, k odhaleniu ktorých došlo v dôsledku pádu alebo inej
nehody.
Nedodržanie týchto pokynov by mohlo viesť k zasiahnutiu
elektrickým prúdom alebo inému zraneniu.
• V prípade, že si všimnete akékoľvek nezvyčajné javy, ako sú dym,
teplo alebo nezvyčajné zápachy, ktoré sa uvoľňujú z výrobku, ihneď
odpojte batériu.
Pokračovanie v používaní by mohlo viesť k vzniku požiaru,
popáleninám alebo inému zraneniu.
• Uchovávajte v suchu. So zariadením nemanipulujte s mokrými
rukami.
Nedodržanie týchto pokynov by mohlo viesť k vzniku požiaru
alebo zasiahnutiu elektrickým prúdom.
• Dbajte na to, aby vaša pokožka nezostávala v dlhodobom kontakte
s týmto výrobkom, pokiaľ je zapnutý alebo pripojený k napájaniu.
Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k nízkoteplotným
popáleninám.
• Nepoužívajte tento výrobok v prítomnosti horľavého prachu alebo
plynu, ako sú propán, benzín alebo aerosóly.
Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k výbuchu alebo
vzniku požiaru.
• Nepozerajte priamo na slnko ani iný zdroj jasného svetla cez tento
výrobok.
Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k poškodeniu
zraku.
• Tento výrobok uchovávajte mimo dosahu detí.
Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k zraneniu alebo
poruche výrobku. Navyše, vezmite do úvahy, že malé časti
predstavujú riziko udusenia. V prípade, že dieťa prehltne akúkoľvek časť tohto výrobku, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.
• Nepoužívajte batérie, ktoré nie sú výslovne určené na používanie
s týmto výrobkom.
Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k vzniku požiaru
alebo zasiahnutiu elektrickým prúdom.
• So zariadením nemanipulujte s holými rukami na miestach vystavených pôsobeniu mimoriadne vysokých alebo nízkych teplôt.
Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k popáleninám
alebo omrzlinám.
A UPOZORNENIE
• Vyberte batériu, ak sa tento výrobok nebude dlhší čas používať.
Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k vzniku požiaru
alebo poruche výrobku.
• Nenechávajte výrobok tam, kde bude dlhodobo vystavený pôsobeniu mimoriadne vysokých teplôt, ako napríklad v uzatvorenom
automobile alebo na priamom slnečnom svetle.
Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k vzniku požiaru
alebo poruche výrobku.
• Neprepravujte fotoaparát s pripojeným statívom alebo podobným
príslušenstvom.
Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k zraneniu alebo
poruche výrobku.
A NEBEZPEČENSTVO (Batérie)
• Dbajte na to, aby nedochádzalo k nesprávnemu zaobchádzaniu
s batériami.
Nedodržanie nasledujúcich pokynov by mohlo viesť k vytečeniu, prehriatiu, prasknutiu alebo vznieteniu batérie.
೐ Nepokúšajte sa nabíjať batériu.
೐ Nevystavujte batérie pôsobeniu ohňa alebo nadmerného
tepla.
೐ Nerozoberajte.
೐ Neskratujte kontakty ich dotykom s náhrdelníkmi, sponami
do vlasov či inými kovovými predmetmi.
೐ Nevystavujte batérie ani iné výrobky, do ktorých sú vložené,
pôsobeniu silných fyzických otrasov.
• Ak sa elektrolyt batérie dostane do kontaktu s očami, vypláchnite
ich množstvom čistej vody a vyhľadajte okamžitú lekársku pomoc.
Zdržanie postupu by mohlo viesť k zraneniam očí.
A VÝSTRAHA (Batérie)
• Batérie uchovávajte mimo dosahu detí.
V prípade, že dieťa prehltne batériu, vyhľadajte okamžitú lekársku pomoc.
• Batérie neponárajte do vody ani nevystavujte pôsobeniu dažďa.
Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k vzniku požiaru
alebo poruche výrobku. Ihneď vysušte výrobok pomocou
uteráka alebo podobného predmetu v prípade, že namokne.
• Ihneď prestaňte výrobok používať v prípade, že si všimnete akékoľvek zmeny na batérii, ako sú strata farby alebo deformácia.
Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k vytečeniu, prehriatiu, prasknutiu alebo vznieteniu batérie.
• Vložte batériu so správnou orientáciou.
Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k vytečeniu, prehriatiu, prasknutiu alebo vznieteniu batérie.
• Pred likvidáciou zaizolujte kontakty batérie páskou.
V prípade dotyku kovových predmetov s kontaktmi môže
dôjsť k prehriatiu, prasknutiu alebo vzniku požiaru. Batérie
recyklujte alebo likvidujte v súlade s miestnymi predpismi.
• Ak sa elektrolyt batérie dostane do kontaktu s pokožkou alebo odevom osoby, ihneď opláchnite zasiahnutú oblasť množstvom čistej
vody.
Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k podráždeniu
pokožky.
Poznámky pre užívateľov v Európe
POZOR: PRI ZÁMENE BATÉRIE ZA NESPRÁVNY TYP HROZÍ NEBEZPEČENSTVO VÝBUCHU.
Tento symbol znamená, že elektrické a elektronické
zariadenia je potrebné odovzdať do separovaného
odpadu.
Nasledujúce upozornenie platí len pre používateľov
v európskych krajinách:
• Tento výrobok je určený na separovaný zber na
vhodnom zbernom mieste. Nevyhadzujte ho do
bežného komunálneho odpadu.
• Separovaný zber a recyklácia pomáhajú zachovávať prírodné
zdroje a predchádzať negatívnym dopadom na zdravie ľudí a životné prostredie, ktoré môžu vyplývať z nesprávnej likvidácie
odpadu.
• Ďalšie informácie získate od predajcu alebo miestnych úradov
zodpovedných za likvidáciu odpadov.
POUŽITÉ BATÉRIE LIKVIDUJTE PODĽA POKYNOV.
Tento symbol na batérii znamená, že batériu je potrebné odovzdať do separovaného odpadu.
Nasledujúce upozornenie platí len pre používateľov
v európskych krajinách:
• Všetky batérie, či už označené alebo neoznačené týmto symbolom, sú určené na separovaný zber na vhodnom zbernom mieste.
Nevyhadzujte ich do bežného komunálneho odpadu.
• Ďalšie informácie získate od predajcu alebo miestnych úradov
zodpovedných za likvidáciu odpadov.
Časti (Obrázok 1)
1 Horný kryt
2 Ovládač nastavenia nitkového kríža (v horizontálnom smere)
3 Displej
4 Ovládač nastavenia nitkového kríža (vo vertikálnom smere)
5 Kryt priestoru pre batériu
6 Poistný kolík krytu priestoru pre batériu
7 Upevňovacia pätka
8 Otvor na upevnenie statívu (1/4 in., ISO 1222)
9 Zaisťovací krúžok
0 Volič nitkového kríža
a Ovládanie vysúvania
b Tlačidlá jasu nitkového kríža
c Tlačidlo voľby farby nitkového kríža
d Nitkový kríž
Vkladanie batérie (Obrázok 2)
Pri podržaní stlačeného poistného kolíka krytu priestoru pre
batériu pomocou pera alebo iného ostrého predmetu otvorte
priestor vysunutím krytu podľa znázornenia.
✓Uistite sa, že batéria má správnu orientáciu.
✓Neotvárajte kryt priestoru pre batérie, pokiaľ je výrobok mokrý,
alebo máte mokré ruky. Pri zatváraní krytu skontrolujte, či sa
v otvore nezachytili žiadne vlákna alebo iné cudzie látky.
Umiestnenie nitkového kríža
Poloha nitkového kríža sa musí nastaviť podľa vzdialenosti objektu. Aby nedošlo k pohybu fotoaparátu počas činnosti, upevnite ho na statív alebo ho položte na plochý, stabilný povrch.
Spôsob umiestnenia nitkového kríža:
z Vytvorte kompozíciu záberu objektu v požadovanej
vzdialenosti (Obrázok 6).
Vyberte nejaký objekt v rovnakej vzdialenosti od fotoaparátu ako váš objekt a vytvorte kompozíciu záberu daného
objektu v strede monitora alebo hľadáčika. Ak používate
objektív so zoomom, odporúčame ho nastaviť na ohniskovú vzdialenosť, pri ktorej sa bude používať počas snímania.
Vezmite do úvahy, že sa vám nemusí podariť umiestniť nitkový kríž uspokojivým spôsobom, ak sa objekt nachádza
príliš blízko; odporúčame vybrať predmety alebo objekty vo
vzdialenosti minimálne 10 m (všetky číselné hodnoty sú len
približné).
x Umiestnite nitkový kríž na objekt (Obrázok 7).
Z polohy priamo za hľadáčikom otočením ovládačov na nastavenie nitkového kríža umiestnite nitkový kríž na objekt
na displeji hľadáčika. Podľa potreby upravte farbu alebo
jas nitkového kríža, ak je problematické sledovanie oproti
pozadiu.
Zhotovovanie snímok (Obrázok 8)
Namierte fotoaparát tak, aby sa nitkový kríž umiestnil na váš
objekt. Váš objekt sa zobrazí aj na monitore alebo v hľadáčiku
fotoaparátu.
Bezpečnostné opatrenia pri používaní
• Pri skladovaní alebo preprave zatlačte hľadáčik na miesto.
• Niektoré konštrukčné riešenia fotoaparátu alebo objektívu
môžu prekážať hľadáčiku.
• Časti nitkového kríža sa nemusia zobraziť na ľavom a pravom
hornom okraji displeja.
• Nitkový kríž sa môže zobraziť zdvojený; tento jav sa môže napraviť výberom vzdialenejšieho objektu.
• V prípade, že výrobok navlhne, ihneď ho vysušte čistou, suchou handričkou na čistenie fotoaparátu.
• Nedotýkajte sa displeja prstami. Vlákna a prach sa môžu
odstrániť pomocou ofukovacieho balónika, odtlačky prstov,
mastnota a iné škvrny alebo kvapky vody pomocou mäkkej,
čistej bavlnenej handričky alebo tkaniny na čistenie šošoviek
navlhčenej malým množstvom etanolu alebo bežne dostupného prostriedku na čistenie šošoviek. Rovnomerne vyčistite
celý displej, pričom dbajte na to, aby ste nezanechali šmuhy.
Technické údaje
Nitkový kríž
Používatelia si môžu vybrať z troch
typov nitkových krížov, dvoch farieb
nitkového kríža (zelenej alebo červenej)
a piatich úrovní jasu
Kompatibilné batérie 1 3 V lítiové batérie CR2032
(DL2032/5004L)
Výdrž batérie
Približne 170 hodín s čerstvou batériou 2
Rozmery (š × v × h)
• Vysunutý hľadáčik:
Približne 48 × 67 × 85 mm
• Zasunutý hľadáčik:
Približne 48 × 43,5 × 76,5 mm
Hmotnosť
Približne 83 g vrátane batérie
Dodávané príslušenstvo Mäkké puzdro
1 Dodaná batéria je určená len na skúšku.
2 Mení sa podľa prevádzkového prostredia, prevádzkových
podmienok a podmienok skladovania.
Vylepšenia tohto výrobku môžu mať za následok neohlásené
zmeny technických parametrov a vonkajšieho vzhľadu.
Záručné podmienky
Na vaše zariadenie Nikon sa vzťahuje záruka proti akýmkoľvek výrobným chybám s platnosťou na
celý jeden rok od dátumu pôvodného zakúpenia. Ak sa počas tohto obdobia platnosti záruky prejaví
na výrobku chyba v dôsledku nekvalitného materiálu alebo spracovania, naša sieť autorizovaných
servisných stredísk v rámci oblasti predaja spoločnosti Nikon Europe B.V. opraví výrobok v súlade
s nižšie uvedenými podmienkami bez účtovania nákladov za prácu a náhradné diely. Spoločnosť
Nikon si vyhradzuje právo (na základe svojho vlastného uváženia) vymeniť alebo opraviť výrobok.
1. Táto záruka sa poskytuje len na základe predloženia vyplneného záručného listu a pôvodnej
faktúry alebo dokladu o zakúpení s vyznačeným dátumom nákupu, typom výrobku a názvom
predajcu spolu s výrobkom.
Spoločnosť Nikon si vyhradzuje právo odmietnuť bezplatný záručný servis, ak nie je možné
predložiť vyššie uvedené dokumenty alebo sú informácie, ktoré sú v nich uvedené, neúplné
alebo nečitateľné.
2. Táto záruka sa nevzťahuje na:
• nevyhnutnú údržbu alebo opravu, alebo výmenu dielov v dôsledku bežného opotrebovania.
• úpravy s cieľom inovovať výrobok v rámci jeho bežného účelu tak, ako je to popísané
v užívateľských príručkách, a to bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nikon.
• náklady a všetky riziká spojené s prepravou týkajúce sa priamo alebo nepriamo záruky na
výrobky.
• akúkoľvek škodu vyplývajúcu z úprav alebo nastavení, ktoré sa mohli vykonať na výrobku, a to
bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nikon, s cieľom dodržať platné miestne
a štátne technické normy v akejkoľvek inej krajine ako v tých krajinách, pre ktoré bol daný
výrobok pôvodne určený a/alebo vyrobený.
3. Táto záruka nebude platiť v prípade:
• poškodenia spôsobeného nesprávnym použitím vrátane, ale nie s obmedzením na použitie
výrobku na iný ako jeho normálny účel alebo inak ako v súlade s pokynmi pre používateľa
týkajúcimi sa správneho používania a správnej údržby, ako aj na inštaláciu či použitie výrobku
s nedodržaním bezpečnostných noriem platných v krajine, v ktorej sa používa.
• poškodenia spôsobeného nehodami vrátane, ale nie s obmedzením na pôsobenie blesku,
vody, požiaru, na nesprávne použitie či nedbalosť.
• obmeny, poškodenia, nečitateľnosti alebo odstránenia názvu modelu alebo výrobného čísla
na výrobku.
• poškodenia vyplývajúceho z opráv alebo nastavení, ktoré vykonali neautorizované servisné
organizácie alebo osoby.
• chýb v akomkoľvek systéme, do ktorého sa výrobok začlenil, alebo s ktorým sa používal.
4. Táto servisná záruka nemá vplyv na zákonné práva spotrebiteľa v rámci platnej štátnej legislatívy
ani na právo spotrebiteľa voči predajcovi vyplývajúce z jeho kúpno-predajnej zmluvy.
Upozornenie: Prehľad všetkých autorizovaných servisných stredísk spoločnosti Nikon je možné
nájsť online po kliknutí na tento odkaz na webovú stránku
http://www.europe-nikon.com/service/
Pripojenie hľadáčika (Obrázok 3)
Upevnite hľadáčik k sánkam na príslušenstvo fotoaparátu podľa znázornenia.
✓Niektoré konštrukčné riešenia fotoaparátu alebo objektívu
môžu prekážať pri pripájaní alebo odpájaní.
✓Nepoužívajte vstavaný blesk, pretože pri vysunutí narazí do
hľadáčika.
Zapnutie alebo vypnutie hľadáčika
Posunutím ovládacieho prvku vysunutia vysuňte hľadáčik; hľadáčik sa zapne a rozsvieti sa nitkový kríž (Obrázok 4). Ak chcete
vypnúť hľadáčik, jemne zatlačte horný kryt nadol tak, aby zacvakol na miesto (Obrázok 5).
• Keď je hľadáčik vysunutý, nitkový kríž sa dá vypnúť podržaním
stlačeného tlačidla jasu alebo tlačidla voľby farby nitkového kríža na dlhšie ako 2 sekundy (nitkový kríž sa vypne aj v prípade,
že sa v priebehu 4 hodín nevykonajú žiadne úkony). Stlačením
ľubovoľného tlačidla sa nitkový kríž znova zapne.
© 2018 Nikon Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising