Nikon | D5 | Nikon D5 Brugervejledning

Nikon D5 Brugervejledning
Nikon D5
DIGITALKAMERA
Denne vejledning må ikke gengives, hverken helt eller delvist, i nogen
form (med undtagelse af korte citater i faglige artikler eller anmeldelser)
uden skriftlig tilladelse fra NIKON CORPORATION.
Brugervejledning
(med garantibevis)
AMA16522
Trykt i Europa
Dk
SB6E02(1E)
6MB2921E-02
• Læs denne brugervejledning grundigt, før du anvender
kameraet.
• For at sikre korrekt brug af kameraet skal du sørge for at
læse "For din sikkerheds skyld" (side x).
• Når du har læst denne brugervejledning, skal du
opbevare den på et let tilgængeligt sted til fremtidig
brug.
Dk
Læs alle anvisningerne nøje for at få størst mulig glæde af kameraet,
og opbevar brugervejledningen et sted, hvor den er tilgængelig for
alle dem, der anvender produktet.
Vejledninger i menu og netværk
Du kan downloade en Netværksvejledning og en Menuvejledning på Nikons
hjemmeside i PDF-format som beskrevet herunder og få dem vist ved hjælp af
Adobe Reader eller Adobe Acrobat Reader. Netværksvejledning beskriver,
hvordan kameraet tilsluttes til et netværk, mens Menuvejledning beskriver de
tilgængelige indstillinger i kameraets menuer.
1 På din computer skal du starte en web-browser og åbne hjemmesiden for
download af Nikon-vejledninger på
http://downloadcenter.nikonimglib.com/.
2 Navigér til siden for det ønskede produkt, og download brugervejledning.
Nikon Brugersupport
Besøg følgende websted for at registere dit kamera og holde dig opdateret
med de seneste produktoplysninger. Du kan finde svar på ofte stillede
spørgsmål (FAQ), og du kan kontakte os for teknisk assistance.
http://www.europe-nikon.com/support
A For din sikkerheds skyld
Før du bruger kameraet for første gang, skal du læse
sikkerhedsanvisningerne i afsnittet "For din sikkerheds skyld" (0 x–xiii).
D5-a (XQD Card Type)
D5-b (CF Card Type)
Symboler og konventioner
For at gøre det nemmere at finde de nødvendige oplysninger anvendes der
følgende symboler og konventioner:
D
Dette ikon markerer forholdsregler; information, der bør læses, inden
kameraet tages i brug for at undgå at beskadige det.
A
Dette ikon markerer bemærkninger; information, der bør læses, inden
kameraet tages i brug.
0
Dette ikon angiver henvisninger til andre sider i denne
brugervejledning.
Menuelementer, indstillinger og meddelelser på kameraets skærm vises med
fed.
Dette kamera er tilgængeligt i modeller, der er kompatible med XQD- og
CompactFlash. Instruktionerne i denne brugervejledning antager anvendelse
af et XQD-hukommelseskort, men funktionerne for begge modeller er ens.
Kameraindstillinger
Forklaringerne i denne brugervejledning tager udgangspunkt i, at kameraets
standardindstillinger benyttes.
i
Pakkens indhold
Kontrollér, at det her opstillede indhold fulgte med dit kamera.
• D5
digitalkamera
(0 1)
• BF-1B
kamerahusdæksel
(0 25, 339)
• BS-3 dæksel til
tilbehørssko (0 14)
• Genopladeligt Li-ion-batteri af typen EN-EL18c med poldæksel (0 19,
22)
• MH-26a batterioplader med netledning og to kontaktbeskyttere
(netledningens udformning afhænger af salgsland; 0 19, 380)
• Clips til USB-kabel
(0 278)
• Clips til HDMI-kabel
(0 286)
• UC-E22 USB-kabel (0 278, 283)
• Brugervejledning (denne
vejledning)
• AN-DC15 rem (0 19)
• Garantibevis (trykt på bagsiden
af denne brugervejledning)
Hukommelseskort forhandles separat. På kameraer købt i Japan vises
menuer og meddelelser kun på engelsk og japansk; øvrige sprog
understøttes ikke. Vi beklager enhver ulejlighed, dette måtte
medføre.
A Softwaren ViewNX-i og Capture NX-D
Anvend ViewNX-i til at finjustere billeder eller til at kopiere billeder over på
computer til visning. ViewNX-i er tilgængelig for download på følgende
hjemmeside: http://downloadcenter.nikonimglib.com/
Anvend Capture NX-D til at finindstille billeder, der er blevet kopieret over
på en computer, og til at konvertere NEF-billeder (RAW) til andre formater.
Capture NX-D er tilgængelig for download på:
http://downloadcenter.nikonimglib.com/.
Du kan også besøge denne hjemmeside, hvor du kan finde de seneste
oplysninger om Nikon-software, herunder systemkrav.
ii
Indholdsfortegnelse
For din sikkerheds skyld ............................................................................. x
Bemærkninger ............................................................................................xiv
Indledning
1
Lær dit nye kamera at kende ....................................................................1
Kamerahus.................................................................................................. 1
Det øverste kontrolpanel ...................................................................... 6
Det bagerste kontrolpanel ................................................................... 8
Søgervisningen.......................................................................................10
Anvendelse af berøringsskærmen...................................................12
Dækslet til tilbehørsskoen ..................................................................14
Selvstudie
15
Kameramenuer ........................................................................................... 15
Anvendelse af kameraets menuer ...................................................16
De første trin................................................................................................ 19
Montér kameraremmen ......................................................................19
Oplad batteriet........................................................................................19
Isæt batteriet ...........................................................................................22
Montér et objektiv .................................................................................25
Grundlæggende opsætning ..............................................................27
Isæt et hukommelseskort....................................................................30
Formatér hukommelseskortet...........................................................33
Justér søgerfokus ...................................................................................35
Grundlæggende fotografering og billedvisning............................ 37
Batteriniveau og antal resterende billeder...................................37
Klargør kameraet....................................................................................39
Fokusér, og optag ..................................................................................40
Visning af billeder ..................................................................................42
Sletning af uønskede billeder............................................................43
iii
Live View-fotografering
44
Autofokus .................................................................................................48
Manuelt fokus..........................................................................................50
Anvendelse af knappen i...................................................................51
Indstillingen Tavs ...................................................................................54
Live View-visning ...................................................................................56
Informationsvisningen.........................................................................57
Videoer
59
Optagelse af video.....................................................................................59
Indekser .....................................................................................................63
Anvendelse af knappen i...................................................................63
Live View-visning ...................................................................................65
Maksimal længde...................................................................................67
Informationsvisningen.........................................................................68
Beskæringen af video...........................................................................69
Fotografering i videoindstilling ........................................................71
Time-lapse-videoer....................................................................................74
Visning af video...........................................................................................80
Redigering af videoer ...............................................................................82
Beskæring af videoer ............................................................................82
Lagring af valgte billeder ....................................................................85
Indstillinger for billedoptagelse
87
Billedområde................................................................................................87
Billedkvalitet.................................................................................................92
Billedstørrelse ..............................................................................................95
Anvendelse af to hukommelseskort....................................................97
iv
Fokus
98
Autofokus ..................................................................................................... 98
Autofokusindstilling........................................................................... 101
Indstilling af AF-metode................................................................... 104
Valg af fokuspunkt.............................................................................. 108
Fokuslås .................................................................................................. 111
Manuelt fokus............................................................................................114
Udløserindstilling
116
Valg af udløserindstilling ......................................................................116
Valg af indstilling for hurtig udløser............................................. 119
Selvudløserindstilling.............................................................................120
Indstillingen Hævet spejl ......................................................................122
ISO-følsomhed
124
Manuel justering ......................................................................................124
Auto ISO-følsomhedsstyring................................................................126
Eksponering
129
Lysmåling....................................................................................................129
Eksponeringsindstilling .........................................................................131
P: Programautomatik ......................................................................... 133
S: Lukkertidsprioriteret automatik................................................. 134
A: Blændeprioriteret Automatik ..................................................... 135
M: Manuel ............................................................................................... 136
Langtidseksponeringer (kun indstilling M) .....................................138
Lukkertids- og blændelås......................................................................140
AE-lås (autoeksponering)......................................................................141
Eksponeringskompensation ................................................................143
Bracketing...................................................................................................146
v
Hvidbalance
159
Indstillinger for hvidbalance ............................................................... 159
Finindstilling af hvidbalance............................................................... 162
Valg af farvetemperatur........................................................................ 165
Forudindstillet manuelt ........................................................................ 168
Søgerfotografering............................................................................. 169
Live View (Punkthvidbalance)........................................................ 173
Håndtering af forudindstillinger ................................................... 176
Billedforbedring
179
Picture Controls ....................................................................................... 179
Valg af Picture Control ...................................................................... 179
Ændring af Picture Controls............................................................ 181
Oprettelse af brugerdefinerede Picture Controls ................... 184
Bevarelse af detaljer i markeringer og skygger ............................ 187
Aktiv D-Lighting .................................................................................. 187
High Dynamic Range (HDR) ............................................................ 189
Flashfotografering
194
Anvendelse af flash................................................................................. 194
Fotografering med flash på kamera ................................................. 197
Flashindstillinger ..................................................................................... 198
Flashkompensation ................................................................................ 200
FV-lås............................................................................................................ 202
Fjernbetjent flashfotografering ......................................................... 204
Opsætning............................................................................................. 205
Tag billeder ........................................................................................... 209
Visning af information om flash......................................................... 216
vi
Andre optageindstillinger
220
Knappen R ................................................................................................220
Knappen i ..................................................................................................223
To-Knaps-nulstilling: Gendannelse af standardindstillinger....224
Reduktion af støjstriber .........................................................................227
Multieksponering.....................................................................................229
Intervaloptagelse .....................................................................................236
Ikke-CPU-objektiver ................................................................................243
Lokationsdata............................................................................................246
Mere om billedvisning
248
Visning af billeder ....................................................................................248
Fuldskærmsvisning ............................................................................ 248
Miniaturevisning ................................................................................. 248
Billedvisningsknapper ...................................................................... 249
Anvendelse af berøringsskærmen................................................ 251
Knappen i ............................................................................................. 253
Billedinformation .....................................................................................254
Se det tættere på: Zoom under billedvisning................................263
Beskyttelse af billeder mod sletning.................................................265
Klassificering af billeder.........................................................................267
Sletning af billeder ..................................................................................268
Fuldskærms- og miniaturevisning ................................................ 268
Billedvisningsmenuen....................................................................... 270
Stemmekommentarer
272
Optagelse af stemmekommentarer..................................................272
Under billedvisning............................................................................ 272
Under optagelse.................................................................................. 273
Afspilning af stemmekommentarer..................................................276
vii
Forbindelser
277
Installation af ViewNX-i..................................................................... 277
Kopiering af billeder over på computer ..................................... 278
Ethernet og trådløse netværk ........................................................ 281
Udskrivning af billeder .......................................................................... 283
Tilslutning af printer .......................................................................... 283
Udskriv billeder ét af gangen ......................................................... 284
Udskrivning af flere billeder............................................................ 285
Visning af billeder på et fjernsyn ....................................................... 286
HDMI-indstillinger .............................................................................. 287
Menuliste
289
D Billedvisningsmenuen: Håndtering af billeder ...................... 289
C Billedoptagemenuen: Optageindstillinger.............................. 291
1 Videooptagemenuen: Videooptageindstillinger ................... 296
A Brugerindstillinger: Finindstilling af kameraindstillinger.... 299
B Opsætningsmenuen: Kameraopsætning ................................... 310
N Retoucheringsmenuen: Oprettelse af
retoucherede kopier .......................................................................... 314
O Min Menu/m Seneste Indstillinger .............................................. 316
Indstillinger for retoucheringsmenu................................................ 317
NEF-behandling (RAW) ..................................................................... 317
Beskær..................................................................................................... 319
Billedsandwich..................................................................................... 320
viii
Tekniske bemærkninger
323
Kompatible objektiver ...........................................................................323
Nikon Creative Lighting System (CLS)..............................................330
Andet tilbehør...........................................................................................336
Tilslutning af stik til lysnetadapter samt lysnetadapter ........ 342
Vedligeholdelse af kameraet ...............................................................344
Opbevaring ........................................................................................... 344
Rengøring .............................................................................................. 344
Lavpasfilteret ........................................................................................ 345
"Rens nu" ........................................................................................... 345
"Rens ved kamera tænd/sluk".................................................... 346
Manuel rensning............................................................................. 347
Udskiftning af urets batteri.............................................................. 351
Vedligeholdelse af kameraet og batteriet: Forholdsregler.......353
Eksponeringsprogram............................................................................357
Fejlfinding...................................................................................................358
Batteri/visning...................................................................................... 358
Optagelse............................................................................................... 358
Billedvisning.......................................................................................... 362
Diverse .................................................................................................... 363
Fejlmeddelelser ........................................................................................364
Specifikationer ..........................................................................................370
Kalibrering af batterier ...................................................................... 380
Godkendte hukommelseskort ............................................................383
Hukommelseskortets kapacitet..........................................................385
Batteribrugstid..........................................................................................388
Index.............................................................................................................390
Garantivilkår - Nikons europæiske servicegaranti .......................400
ix
For din sikkerheds skyld
Læs de medfølgende sikkerhedsanvisninger før du tager udstyret i brug for at
undgå personskade eller beskadigelse af dit Nikon-produkt. Opbevar disse
sikkerhedsinstrukser et sted, hvor alle, der benytter produktet, har adgang til
dem.
Konsekvensen af manglende overholdelse af sikkerhedsanvisningerne
(angivet i dette afsnit) beskrives med følgende symbol:
A advarsler, inden du anvender dette Nikon-produkt.
Dette ikon indikerer advarsler. For at forhindre eventuelle skader skal du læse alle
❚❚ ADVARSLER
A Hold sollyset væk fra billedet
Sørg for, at solen ikke kommer i
nærheden af billedet, når du tager
billeder af motiver i modlys. Hvis
sollyset fokuseres i kameraet, når
solen er i eller tæt på billedet, kan
det medføre brand.
A Se ikke på solen gennem søgeren
Hvis du ser på solen eller andre
kraftige lyskilder gennem søgeren,
kan det give varige skader på dit
syn.
A Brug søgerens dioptrijustering
Når du anvender søgerens
dioptrijustering med øjet mod
søgeren, skal du passe på ikke at få
en finger eller en fingernegl i øjet
ved et uheld.
x
A Sluk omgående for kameraet, hvis det ikke
fungerer korrekt
Hvis der kommer røg eller
usædvanlig lugt fra udstyret eller
lysnetadapteren (ekstraudstyr), skal
du straks afbryde lysnetadapteren
og tage det genopladelige batteri
ud. Pas på, at du ikke får
forbrændinger. Fortsat betjening af
kameraet kan resultere i skader. Når
du har fjernet det genopladelige
batteri, skal du aflevere udstyret til
et Nikon-autoriseret servicecenter til
nærmere eftersyn.
A Skil ikke kameraet ad
Berøring af kameraets interne dele
kan medføre skader. I tilfælde af
funktionsfejl, må produktet kun
repareres af en kvalificeret tekniker.
Hvis produktet går i stykker, hvis det
bliver tabt, eller der sker et andet
uheld, skal du tage stikket ud af
stikkontakten og/eller fjerne det
genopladelige batteri. Indlevér
derefter produktet til eftersyn hos et
Nikon-autoriseret servicecenter.
A Undgå brug i nærheden af brændbar gas
A Overhold sikkerhedsanvisningerne i
Brug ikke elektronisk udstyr i
nærheden af brændbar gas, da
dette kan medføre eksplosion eller
brand.
A Opbevares utilgængeligt for børn
Hvis denne anvisning ikke
overholdes, kan det føre til
personskade. Desuden bør du
bemærke, at små dele udgør
kvælningsfare. Hvis et barn kommer
til at sluge noget af dette udstyr,
skal du omgående søge lægehjælp.
A Undgå at anbringe remmen rundt om
•
•
halsen på et barn
Kameraremmen kan kvæle et barn.
A Rør ikke ved kameraet, det genopladelige
batteri eller batteriopladeren i længere tid,
når enhederne er tændt eller i brug
Enhedens dele bliver varme.
Vedvarende kontakt med huden
kan medføre småforbrændinger.
A Efterlad ikke produktet på steder, hvor det
udsættes for meget høje temperaturer,
som i et lukket køretøj eller i direkte sollys
Manglende overholdelse af denne
sikkerhedsanvisning kan medføre
beskadigelse eller brand.
•
•
•
•
•
•
•
forbindelse med håndtering af
genopladelige batterier
Genopladelige batterier kan lække,
blive overophedede, sprænges eller
bryde i brand, hvis de håndteres
forkert. Overhold følgende
sikkerhedsanvisninger i forbindelse
med håndtering af genopladelige
batterier i dette produkt:
Brug kun genopladelige batterier,
der er godkendt til brug i dette
udstyr.
Anvend kun litium-batterier af
typen CR1616, når du udskifter urets
batteri. Anvendelse af andre typer
batterier kan medføre eksplosion.
Bortskaf brugte batterier som
foreskrevet.
Det genopladelige batteri må ikke
kortsluttes eller skilles ad.
Udsæt ikke det genopladelige
batteri eller det kamera, batteriet er
sat i, for kraftige fysiske stød.
Sørg for, at kameraet er slukket,
inden det genopladelige batteri
udskiftes. Hvis du anvender en
lysnetadapter, må den ikke være
tilkoblet.
Sørg altid for, at det genopladeelige
batteri vender rigtigt, når det
isættes.
Det genopladelige batteri må ikke
udsættes for åben ild eller høj
varme.
Det genopladelige batteri må ikke
nedsænkes i vand.
Udskift poldækslet, når det
genopladelige batteri transporteres.
Det genopladelige batteri må ikke
opbevares eller transporteres
sammen med metalgenstande som
f. eks. halskæder eller hårnåle.
xi
• Genopladelige batterier er
tilbøjelige til at lække, når de er helt
afladede. Det genopladelige batteri
skal fjernes, når det er afladet, for at
undgå beskadigelse af produktet.
• Når det genopladelige batteri ikke
anvendes, skal poldækslet være
monteret. Opbevar det
genopladelige batteri på et tørt og
køligt sted.
• Det genopladelige batteri kan være
meget varmt umiddelbart efter
brug, eller når produktet bruges
med genopladeligt batteri i længere
tid. Sluk for kameraet, og lad det
genopladelige batteri køle af, inden
du fjerner det.
• Hvis du opdager, at et
genopladeligt batteri er blevet
misfarvet eller deformeret, skal du
øjeblikkeligt stoppe med at bruge
kameraet.
A Overhold sikkerhedsanvisningerne i
forbindelse med håndtering af opladeren
• Hold den tør. Overholdes denne
sikkerhedsanvisning ikke, kan det
medføre tilskadekomst eller
funktionsfejl i produktet som følge
af brand eller elektrisk stød.
• Støv på eller i nærheden af stikkets
metaldele skal fjernes med en tør
klud. Fortsat anvendelse kan
resultere i brand.
• Du må ikke håndtere netledningen
eller gå tæt på opladeren i
tordenvejr. Hvis denne anvisning
ikke overholdes, kan det medføre
elektrisk stød.
xii
• Du må ikke beskadige, ændre eller
med kraft trække i eller bukke
netledningen. Placér det ikke under
tunge genstande eller udsæt det for
varme eller ild. Hvis isoleringen
bliver beskadiget, og
kobbertrådene bliver synlige, skal
du tage netledningen til en Nikonautoriseret servicerepræsentant.
Hvis denne anvisning ikke
overholdes, kan det medføre brand
eller elektrisk stød.
• Betjen ikke stikket eller
batteriopladeren med våde hænder.
Overholdes denne
sikkerhedsanvisning ikke, kan det
medføre tilskadekomst eller
funktionsfejl i produktet som følge
af brand eller elektrisk stød.
• Brug ikke med rejseomformere eller
adaptere, der er fremstillet til at
konvertere fra en spænding til en
anden eller med DC-til-AComformere. Hvis denne
sikkerhedsanvisning ikke
overholdes, kan det medføre
beskadigelse af produktet og/eller
forårsage overophedning eller
brand.
A Brug de passende kabler
Når der sluttes kabler til ind- og
udgangsstikkene, må der kun
anvendes de kabler, der medfølger
eller kan købes hos Nikon til dette
formål. Dermed sikres det, at den
gældende lovgivning overholdes.
A Ret ikke flashen mod føreren af et køretøj
Hvis denne anvisning ikke
overholdes, kan det medføre
trafikuheld.
A Vær forsigtig ved brug af flashen
A Undgå kontakt med flydende krystaller
Hvis skærmen går i stykker, skal du
passe på ikke at skære dig på glasset
og undgå at få væsken med
flydende krystaller fra skærmen på
huden, i øjnene eller i munden.
• Hvis flashen kommer meget tæt på
A Bær ikke stativer med objektiv eller
huden eller andre genstande, kan
kamera monteret
der opstå forbrænding.
Du kan snuble eller utilsigtet ramme
• Brug af flashen tæt på motivets øjne
andre personer, der kan komme til
kan forårsage midlertidig synsskade.
skade.
Flashen bør være mindst én meter
væk fra motivet. Vær særligt
A Følg instruktionerne fra luftfarts- og
opmærksom, når du fotograferer
hospitalspersonale
spædbørn.
xiii
Bemærkninger
• Nikon kan ikke holdes ansvarlig for
• Ingen dele af de medfølgende
skader, der forårsages af brugen af
brugsanvisninger til dette produkt må
dette produkt.
gengives, overføres, omskrives,
• Der er gjort alt for at sikre, at
gemmes på et søgesystem eller
oplysningerne i disse brugsanvisninger
oversættes til noget sprog i nogen
form eller via noget medie, uden
er så nøjagtige som muligt. Skulle du
forudgående skriftlig tilladelse fra
finde fejl eller udeladelser, er du
Nikon.
velkommen til at kontakte den lokale
Nikon-repræsentant (adressen
• Nikon forbeholder sig ret til når som
medfølger separat).
helst at ændre udseendet på og
specifikationerne for hardwaren og
softwaren beskrevet i disse
brugervejledninger uden forudgående
varsel.
xiv
Meddelelser til kunder i Europa
ADVARSEL: DER ER FARE FOR EKSPLOSION, HVIS BATTERIET UDSKIFTES MED EN
UKORREKT TYPE. AFSKAF BRUGTE BATTERIER I HENHOLD TIL INSTRUKTIONERNE.
Dette symbol angiver, at
elektrisk og elektronisk
udstyr skal indleveres
separat.
Dette symbol på batteriet
indikerer, at batteriet skal
bortskaffes separat.
Følgende gælder kun for
Følgende gælder kun for
brugere i europæiske lande:
brugere i europæiske lande:
• Alle batterier, hvad enten de er
• Dette produkt er beregnet til separat
mærket med dette symbol eller ej, er
indlevering hos et særligt anlæg for
beregnet til separat indsamling ved et
denne slags affald. Må ikke bortskaffes
passende indsamlingspunkt. Smid ikke
sammen med husholdningsaffald.
batteriet ud sammen med
• Separat indlevering og genbrug
husholdningsaffald.
hjælper med til at bevare naturlige
• Hvis du ønsker yderligere oplysninger,
ressourcer og forebygger negative
kan du kontakte forhandleren eller de
konsekvenser for folkesundhed og
lokale myndigheder, som er ansvarlige
miljø, der kan opstå som følge af
for affaldshåndtering.
forkert bortskaffelse.
• Hvis du ønsker yderligere oplysninger,
kan du kontakte forhandleren eller de
lokale myndigheder, som er ansvarlige
for affaldshåndtering.
xv
Bortskaffelse af datalagringsudstyr
Vær opmærksom på, at sletning af billeder eller formatering af hukommelseskort
eller andet datalagringsudstyr ikke fuldstændigt fjerner de originale billeddata. Det
er sommetider muligt at genskabe slettede filer ud fra kasseret lagringsudstyr ved
hjælp af almindelig software, som kan købes i butikkerne, hvilket potentielt kan
medføre misbrug af personlige billeddata. Det er slutbrugerens ansvar at sikre
fortroligheden af sådanne data.
Inden en dataopbevaringsenhed kasseres eller overdrages til en anden person, skal
alle data slettes ved hjælp af kommerciel slettesoftware, eller enheden skal
formateres og derefter fyldes helt op med billeder, som ikke indeholder private
informationer (for eksempel billeder kun bestående af himmel). Udvis forsigtighed,
nar en dataopbevaringsenhed odelagges fysisk for at undga at komme til skade.
Før bortskaffelse af kameraet eller overdragelse af ejerskabet til en anden person
bør du ligeledes anvende indstillingen Nulstil alle indstillinger i kameraets
opsætningsmenu til at slette personlige netværksoplysninger.
AVC Patent Portfolio License
DETTE PRODUKT ER LICENSERET UNDER AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE TIL EN FORBRUGERS
PERSONLIGE OG IKKE-KOMMERCIELLE TIL AT (I) KODE VIDEO I OVERENSSTEMMELSE MED AVCSTANDARDEN ("AVC VIDEO") OG/ELLER (II) AFKODE AVC-VIDEO, SOM ER BLEVET KODET AF EN
FORBRUGER I FORBINDELSE MED PERSONLIG OG IKKE-KOMMERCIEL AKTIVITET OG/ELLER ER
TILVEJEBRAGT FRA EN VIDEOUDBYDER MED LICENS TIL TILVEJEBRINGELSE AF AVC VIDEO. INGEN
LICENS ER TILDELT OG VIL IKKE VÆRE UNDERFORSTÅET TIL NOGEN ANDEN BRUG. YDERLIGERE
OPLYSNINGER KAN FÅS HOS MPEG LA, L.L.C. SE
http://www.mpegla.com
xvi
Bemærkning om forbud mod kopiering eller gengivelse
Vær opmærksom på, at blot det at være i besiddelse af materiale, der er digitalt
kopieret eller gengivet med en scanner, digitalkamera eller andet, er strafbart.
• Enheder, der ved lov er forbudt at kopiere eller • Advarsel vedrørende visse kopier og
gengive
gengivelser
Man må ikke kopiere eller reproducere
De offentlige myndigheder har
pengesedler, mønter, værdipapirer,
advaret om fremstilling af kopier eller
statsobligationer eller lokale
gengivelser af værdipapirer udstedt af
statsobligationer, selvom sådanne
private virksomheder (aktier,
kopier eller gengivelser er stemplet
regninger, checks, gavebeviser osv.),
"Sample".
pendlerkort eller kuponer, undtagen
hvis en virksomhed skal bruge et
Kopiering eller gengivelse af
minimum af nødvendige kopier til
pengesedler, mønter eller
forretningsbrug. Kopiér eller gengiv
værdipapirer, der er udstedt i et andet
heller ikke pas udstedt af
land, er forbudt.
myndighederne, licenser udstedt af
offentlige institutioner og private
Medmindre man har fået tilladelse af
grupper, ID-kort og billetter, såsom
myndighederne, er kopiering eller
adgangsbilletter og måltidskuponer.
gengivelse af ubrugte frimærker eller
postkort, der er udstedt af
• Overholdelse af loven om ophavsret
myndighederne, forbudt.
I henhold til ophavsret kan billeder
eller optagelser oprettet med
Kopiering eller gengivelse af
kameraet og beskyttet af ophavsret
frimærker, der er udstedt af
ikke anvendes uden tilladelse fra
myndighederne, og certificerede
indehaveren af ophavsretten.
dokumenter, der er betinget af loven,
Undtagelser er gældende for privat
er forbudt.
brug, men vær dog opmærksom på, at
selv privat brug kan være underlagt
restriktioner i tilfælde af billeder af
udstillinger eller live-optrædener.
xvii
Anvend kun elektronisk udstyr fra Nikon
Nikon-kameraer er designet i henhold til de højeste standarder og indeholder
komplekse elektroniske kredsløb. Kun elektronisk udstyr fra Nikon (deriblandt
batteriopladere, genopladelige batterier, lysnetadaptere og flashudstyr), som er
godkendt af Nikon specielt til brug sammen med dette Nikon-digitalkamera, er
udviklet i henhold til drifts- og sikkerhedskravene til dette elektroniske kredsløb.
Anvendelse af udstyr, der ikke er produceret af Nikon, kan beskadige
kameraet og gøre din Nikon-garanti ugyldig. Brug af genopladelige
Li-ion-batterier fra andre producenter, som ikke er forsynet med
Nikons holografiske godkendelsesmærke (vist til højre), kan give
problemer i forbindelse med normal brug af kameraet eller medføre, at
genopladelige batterier overophedes, antændes, eksploderer eller lækker.
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om Nikon-ekstraudstyr, kan du kontakte en
lokal autoriseret Nikon-forhandler.
xviii
D Anvend kun originalt tilbehør fra Nikon
Kun tilbehør fra Nikon, som er godkendt af Nikon specielt til brug sammen
med dette Nikon-digitalkamera, er udviklet i henhold til drifts- og
sikkerhedskravene. ANVENDELSE AF TILBEHØR, DER IKKE ER PRODUCERET AF NIKON,
KAN BESKADIGE KAMERAET OG GØRE DIN NIKON-GARANTI UGYLDIG.
A Før du tager vigtige billeder
Før du tager billeder ved særlige lejligheder (f. eks. til bryllupper eller før du
tager kameraet med dig på rejse), bør du tage et prøvebillede for at sikre, at
kameraet fungerer, som det skal. Nikon kan ikke gøres ansvarlig for skader
eller tab af fortjeneste som følge af funktionsfejl i forbindelse med brugen af
produktet.
A Vær opdateret – hele tiden
I overensstemmelse med Nikons "Vær opdateret – hele tiden"-målsætning
om at tilbyde vores kunder vedvarende, relevant produktsupport og
undervisning, kan brugerne få adgang til oplysninger og ressourcer, der
regelmæssigt opdateres, på følgende websteder:
• Brugere i USA: http://www.nikonusa.com/
• Brugere i Europa og Afrika: http://www.europe-nikon.com/support/
• Brugere i Asien, Oceanien og Mellemøsten: http://www.nikon-asia.com/
Besøg disse websteder for at holde dig opdateret med de seneste
produktoplysninger, tip, svar på ofte stillede spørgsmål (FAQ) og generelle
råd om digitale billeder og fotografering. Du kan få yderligere oplysninger
hos den lokale Nikon-repræsentant. Kontaktoplysninger findes på følgende
webside: http://imaging.nikon.com/.
xix
xx
XIndledning
Lær dit nye kamera at kende
Brug lidt tid på at sætte dig ind i kameraets knapper og visninger. Det
kan være nyttigt at sætte et bogmærke ved dette afsnit og bruge det
som reference, når du læser resten af brugervejledningen.
Kamerahus
2
7
8
9
3
10
11
1
X
3
4
12
5
13
14
6
15
16
1 Knappen I...................................131
2 Udløs oplåsningsknap for
programhjul ......................................116
3 Øsken til kamerarem......................... 19
4 Knappen BKT
.................147, 151, 155, 193, 231, 307
5 Hjul til valg af udløserindstilling
..............................................................116
6 Knappen Y .......................................130
7 Videooptageknap ..................... 61, 307
8 Afbryder ...........................................9, 27
9 Udløserknap ..................................40, 41
Knappen E ....................................... 143
Knappen S/Q .............33, 124, 128
Øverste kontrolpanel...........................6
Fokusplanets markering (E)....... 115
Dioptrijustering...................................35
Tilbehørssko (til ekstra
flashenheder) .............................14, 194
16 Dæksel til tilbehørssko ....14, 194, 355
10
11
12
13
14
15
1
Kamerahus (Fortsat)
1
4
5
6
16
17
18
2
7
8
9
3
X
10
20
21
11
22
12
24
15
1 Stereomikrofon (til videoer)
.................................................61, 63, 298
2 Målerkoblingsarm............................373
3 Spejl............................................122, 347
4 Selvudløserlampe ............................121
5 Dæksel til flashsynkroniseringsstik
..............................................................195
6 Dæksel til 10-bens multistik
.....................................................246, 339
7 USB-stikdæksel........................278, 283
8 Perifert stikdæksel ...........................337
9 Stikdæksel til lyd ....................... 64, 341
10 Stikdæksel til HDMI/Ethernet
.....................................................281, 286
11 Objektivudløserknap ........................ 26
14
19
23
13
12 Lås til batterikammerdæksel ...........22
13 Batterikammerdæksel.......................22
14 Knappen AF-metode
........................................ 48, 50, 101, 105
15 Fokusindstillingsvælger.... 48, 98, 114
16 Flashsynkroniseringsstik................ 195
17 10-bens multistik................... 246, 339
18 Perifert stik ........................................ 337
19 USB-stik..................................... 278, 283
20 Stik til ekstern mikrofon...........64, 341
21 Stik til hovedtelefoner................64, 66
22 HDMI-stik........................................... 286
23 Ethernet-stik ..................................... 281
24 Kamerahusdæksel.....................25, 339
D Lukning af stikdækslet
Luk stikdækslet, når stikkene ikke anvendes. Fremmedlegemer i stikkene
kan forstyrre dataoverførsel.
2
1
9
2
10
3
11
4
5
6
12
X
7
8
Knappen Pv............... 50, 132, 307, 309 8 Lås til udløserknap til lodret
optagelse..............................................39
Sekundært kommandohjul ...........308
Knappen Fn1 ............................307, 309 9 Objektivmonteringsmærke..............26
Knappen Fn2 ............................307, 309 10 Objektivfatning ..........................26, 115
Sekundært kommandohjul til lodret 11 CPU-kontakter
optagelse .................................... 39, 308 12 Stativgevind
6 Udløserknap til lodret optagelse ... 39
7 Knappen Fn (lodret).................. 39, 307
1
2
3
4
5
D Højttaleren
Placér ikke højttaleren tæt på magnetiske enheder. Hvis denne anvisning
ikke overholdes, kan det påvirke data gemt på de magnetiske enheder.
3
Kamerahus (Fortsat)
1
16
2
3
4
5
6
17
18
7
8
9
X
19
10
11 12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4
13 14
Knappen O/Q....................33, 43, 268
Knappen K ............................... 42, 248
Skærm............. 12, 42, 44, 59, 248, 310
Knappen G ............................ 15, 289
Knappen L (Z/Q)...... 16, 180, 265
Knappen X ........................................263
Knappen W/M ..... 199, 200, 248, 263
Knappen J (OK) ...................... 16, 249
Indikator for netværk
Knappen Fn3 .......... 273, 276, 307, 309
15
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Bagerste kontrolpanel.........................8
Knappen S ........... 116, 119, 224, 304
Knappen T ...........................93, 96
Knappen U
.......................... 159, 163, 167, 169, 224
Knappen R (info)............... 57, 68, 220
Søger...............................................10, 35
Fokuspunktlås .................................. 108
Hukommelseskortlampe ...........31, 41
Knappen i................... 51, 63, 223, 253
6
7
8
1
9
2
10
3
11
12
13
X
14
15
16
4
Øjestykkeadapter...................... 36, 338
Øjestykkets udløserarm..................120
Lås på øjestykkeadapter................... 36
Knappen a ................44, 59, 173, 309
Live View-vælger..........................44, 59
Søgerøjestykke .......................... 36, 120
Sekundær vælger
..........................109, 111, 141, 307, 309
8 Knappen AF-ON.......102, 112, 300, 307
9 Primært kommandohjul.................308
10 Multivælger ..........................16, 41, 250
1
2
3
4
5
6
7
5
11 Dæksel til hukommelseskort ....30, 32
12 Udløserknap til
hukommelseskortdæksel (skjult) ...30
13 Knappen C ..........................39, 102, 307
14 Multivælger (lodret)..................39, 307
15 Primært kommandohjul (lodret)
........................................................39, 308
Højttaler .......................................81, 276
16 Mikrofon (til stemmekommentarer)
.............................................................. 272
5
Det øverste kontrolpanel
1
8
9
2
3
4
5
6
7
X
6
1 Lukkertid ...................................134, 136
Indstilling af AF-metode .......104, 106
Eksponeringskompensationsværdi
..............................................................143
Flashkompensationsværdi ............200
Antal billeder i bracketing-sekvensen
for eksponering og flash ................147
Antal billeder i WBbracketingsekvens...........................151
Antal intervaller ved
intervaloptagelse.............................239
Brændvidde (ikke-CPU-objektiver)
..............................................................245
2 Indikator for fleksibelt program...133
3 Eksponeringsindstilling..................131
4 Indikator for indstilling af
AF-metode................................104, 106
5 Billedoptagehukommelse. ............291
6 Brugerindstillingshukommelse....299
7 Autofokusindstilling........................101
10
11
12
13
8 Blændestopindikator............. 135, 326
9 Blænde (blændeværdi) ......... 135, 136
Blænde (antal stop)................ 135, 326
Bracketing-trin ........................ 148, 152
Antal billeder i Aktiv D-Lightingbracketingsekvens .......................... 155
Antal billeder pr. interval............... 239
HDR-eksponeringsforskel.............. 193
Antal eksponeringer
(multieksponering) ......................... 231
Maksimumblænde (ikke-CPUobjektiver) ......................................... 245
Indikator for pc-indstilling ............ 339
10 Ikon for hukommelseskort (Plads 1)
..........................................................32, 33
11 Ikon for hukommelseskort (Plads 2)
..........................................................32, 33
12 Batteriindikator ...................................37
13 Indikator for intervaltimer............. 239
Indikator for "time-lapse til" ............79
14
15
16
21
22
23
18
24
25
26
27
19
28
20
29
17
14 Indikator for eksponerings- og flash- 27 Eksponeringsindikator ................... 137
bracketing..........................................147
Eksponeringskompensationsvisning
Indikator for WB-bracketing..........151
.............................................................. 143
Indikator for Aktiv D-LightingIndikator for bracketing-status:
bracketing..........................................155
Eksponerings- og flash-bracketing
........................................................... 147
15 Ikon for lukkertidslås.......................140
WB-bracketing............................... 151
16 Flashsynkroniseringsindikator......305
Aktiv D-Lighting-bracketing...... 155
17 Flashindstilling .................................198
Indikator for pc-forbindelse.......... 339
18 Spotmåling........................................130
28 "k" (vises, når der er ledig
19 Indikator for ISO-følsomhed..........124
hukommelse til over 1000 billeder)
Indikator for automatisk ISO.................................................................38
følsomhed..........................................128
29 Antal resterende billeder.........38, 385
20 Billedtæller .......................................... 38
Antal resterende billeder, før
ISO-følsomhed..................................124
hukommelsesbufferen er fuld
ISO-følsomhed (høj/lav forøgelse)
..................................................... 118, 385
..............................................................125
Indikator for optagelse med
Forudindstillet nummer for
forudindstillet hvidbalance........... 170
hvidbalance.......................................170
Grad af Aktiv D-Lighting ................ 156
Billedsandwichindstilling...............232
HDR-indstilling................................. 193
21 HDR-indikator ...................................190
Multieksponeringstilstand ............ 231
Nummer på manuelt objektiv...... 245
22 Multieksponeringsindikator..........230
Indikator for time-lapse-optagelse
23 Ikon for blændelås...........................140
.................................................................79
24 Urets batteriindikator .............. 29, 351
Indikator for billedtagningsfunktion
25 Flashkompensationsindikator ......200
.............................................................. 339
26 Eksponeringskompensationsindikator
................................................................. 143
X
Bemærk: Visningen ses med alle indikatorer tændt for illustrative formål.
7
Det bagerste kontrolpanel
1
2
8
9
3
4
5
6
7
X
10
11
Indikator for "resterende"..............385 7 "k" (vises, når der er ledig
hukommelse til over 1000 billeder)
Billedstørrelse (NEF/RAW) ............... 96
.................................................................38
Udløserindstilling....................116, 119
Indikator for farvetemperatur ...... 167
Statusindikator for
Visning af ekstra sekunder ... 121, 274
stemmekommentar ...............274, 275
8 Billedstørrelse (JPEG- og TIFF5 Indstilling for optagelse af
billeder).................................................96
stemmekommentar ........................274
9 Billedkvalitet ........................................92
6 Udløserindstilling....................116, 119
10 Hvidbalance ...................................... 159
Kontinuerlig optagehastighed
Indikator for finindstilling af
.....................................................116, 303
hvidbalance ...................................... 163
Optælling af billeder taget med
Indikator for beskyttelse af
selvudløser/selvudløserforsinkelse
forudindstillet hvidbalance........... 172
.....................................................121, 303
11 Funktion af kortet i plads 2 ..............97
Antal resterende billeder
Billedkvalitet ........................................92
.................................................93, 96, 385
Stemmekommentarens længde
..............................................................274
Finindstilling af hvidbalance.........163
Forudindstillet nummer for
hvidbalance.......................................170
Farvetemperatur.....................161, 167
Indikator for pc-indstilling.............339
1
2
3
4
Bemærk: Visningen ses med alle indikatorer tændt for illustrative formål.
8
A LCD-baggrundsbelysning
Når afbryderen drejes hen mod D,
aktiveres baggrundslyset i knapperne
og kontrolpanelerne og gør det lettere
at anvende kameraet i mørke. Når du
har sluppet afbryderen, forbliver
baggrundslyset tændt i nogle få
sekunder, mens standbytimeren er
aktiv, eller indtil lukkeren udløses, eller
afbryderen igen drejes hen mod D.
Afbryder
D Kontrolpanelet og søgervisningerne
Lysstyrken på kontrolpanelet og i søgervisningerne varierer afhængigt af
temperaturen, og visningernes reaktionstider kan være langsommere ved
lave temperaturer. Dette er normalt og er ikke tegn på funktionsfejl.
X
9
Søgervisningen
2
1
3
4
5
X
6
7
8
9
10 11 12 13
23
24
14
15 16 17
25
1 Gitterlinjer (vises, når Til er valgt for
brugerindstilling d8) .......................304
2 Referencecirkel på 12 mm til
centervægtet lysmåling .................129
3 AF-punktets markeringer ................ 35
4 Fokuspunkter.................... 40, 108, 300
Mål for spotmåling ..........................129
Indikator for indstilling af
AF-metode.........................................105
Rulleindikator 1
10
18
19
20 21 22
26
5 Eksponeringsindikator ................... 137
Eksponeringskompensationsvisning
.............................................................. 143
Indikator for bracketing-status:
Eksponerings- og flash-bracketing
......................................................... 147
Indikator for hældning 2
6 Eksponeringskompensationsindikator
.................................................................143
7 Flashkompensationsindikator...... 200
8 Bracketing-indikator:
Eksponerings- og flash-bracketing
..........................................................147
WB-bracketing..............................151
Aktiv D-Lighting-bracketing .....155
9 Fokusindikator........................... 40, 115
10 Spotmåling........................................129
11 AE-lås (autoeksponering) ..............141
12 Eksponeringsindstilling..................131
13 Ikon for lukkertidslås.......................140
14 Lukkertid ...................................134, 136
Autofokusindstilling................. 98, 101
15 Ikon for blændelås...........................140
16 Blænde (blændeværdi)..........135, 136
Blænde (antal stop) ................135, 326
17 Indikator for ISO-følsomhed..........124
Indikator for automatisk ISOfølsomhed..........................................127
18 ISO-følsomhed..................................124
Grad af Aktiv D-Lighting
Indstilling af AF-metode .......105, 106
19 Netværksvisning .............................. 281
20 Antal resterende billeder.........38, 385
Antal resterende billeder, før
hukommelsesbufferen er fuld
...............................................40, 118, 385
Indikator for optagelse med
forudindstillet hvidbalance........... 170
Eksponeringskompensationsværdi
.............................................................. 143
Flashkompensationsværdi ............ 200
Indikator for pc-indstilling............. 339
Indikator for registrering af
støjstriber........................................... 227
21 "k" (vises, når der er ledig
hukommelse til over 1000 billeder)
.................................................................38
22 Flashindikator 3 .............. 194, 203, 374
23 Indikator for FV-lås .......................... 203
24 Flashsynkroniseringsindikator ..... 305
25 Blændestopindikator............. 135, 326
26 Advarsel om lavt batteriniveau.......37
X
1 Fungerer som indikator for hældning, når kameraet drejes for optagelse af billeder i
"højt" (portræt) format.
2 Fungerer som rulleindikator, når kameraet drejes for optagelse af billeder i "højt"
(portræt) format.
3 Vises, når en ekstra flashenhed er monteret (0 194). Flashindikatoren lyser, når flashen
er ladet op.
Bemærk: Visningen ses med alle indikatorer tændt for illustrative formål.
D Intet batteri
Når batteriet er fuldstændig afladet, eller der ikke er isat noget batteri,
dæmpes visningen i søgeren. Dette er normalt og er ikke tegn på
funktionsfejl. Søgervisningen bliver normal igen, når et fuldt opladet batteri
er sat i.
11
Anvendelse af berøringsskærmen
Den berøringsfølsomme skærm understøtter følgende funktioner:
Svirp
Svirp en finger lidt til venstre eller højre hen
over skærmen.
X
Skub
Stryg en finger over skærmen.
Spred ud/klem sammen
Anbring to fingre på skærmen, og spred dem fra
hinanden, eller klem dem sammen.
12
❚❚ Anvendelse af berøringsskærmen
Under billedvisning (0 251) kan du anvende berøringsskærmen til at:
• Få vist andre billeder
• Zoome ind eller ud
• Få vist videoer
• Visning af videoer
Du kan anvende berøringsskærmen til at anbringe fokuspunktet
under Live View (0 49), til at måle en værdi for forudindstillet manuel
hvidbalance ved hjælp af værktøjet punkthvidbalance (0 173) samt
til at skrive (0 185).
X
D Berøringsskærmen
Berøringsskærmen reagerer på statisk elektricitet og reagerer muligvis ikke,
når den er dækket med beskyttende film fra tredjepartsforhandlere, eller
når den berøres med fingernegle eller handskebeklædte hænder. Anvend
ikke overdreven voldsomhed, og berør ikke skærmen med skarpe
genstande.
D Anvendelse af berøringsskærmen
Berøringsskærmen reagerer muligvis ikke som forventet, hvis du forsøger at
anvende den, mens din håndflade eller andre fingre hviler et andet sted på
skærmen. Den registrerer muligvis ikke andre bevægelser, hvis din berøring
er for blød, hvis du flytter dine fingre for hurtigt eller over en for kort
afstand, hvis dine fingre ikke vedbliver at have kontakt med skærmen, eller
hvis bevægelsen af to fingre, der klemmes sammen eller spredes fra
hinanden, ikke koordineres rigtigt.
A Aktivering eller deaktivering af berøringsknapper
Berøringsknapperne kan aktiveres eller deaktiveres ved hjælp af
indstillingen Berøringsknapper i opsætningsmenuen (0 312).
A Se også
Indstillingen Berøringsknapper i opsætningsmenuen kan anvendes til at
vælge den retning, du svirper fingeren i for at få vist andre billeder i
fuldskærmsvisning (0 312).
13
Dækslet til tilbehørsskoen
Det medfølgende dæksel til
tilbehørsskoen kan anvendes til
beskyttelse af tilbehørsskoen eller til
at hindre lys, der reflekteres fra
metaldelene på skoen, i at
forekomme på billederne. Dækslet
monteres på kameraets tilbehørssko
som vist til højre.
X
14
For at fjerne dækslet til
tilbehørsskoen skal du holde det
nede med din tommelfinger og
skubbe det af som vist til højre,
mens du holder godt fast i kameraet.
sSelvstudie
Kameramenuer
Du kan få adgang til de fleste optage-,
billedvisnings- og opsætningsindstillinger via
kameraets menuer. For at få vist menuerne skal
du trykke på knappen G.
Knappen G
s
Faneblade
Vælg mellem følgende menuer:
•
•
•
•
D: Billedvisning (0 289)
C: Billedoptagelse (0 291)
1: Optagelse af video (0 296)
A: Brugerindstillinger (0 299)
• B: Opsætning (0 310)
• N: Retouchering (0 314)
• O/m: MIN MENU eller SENESTE
INDSTILLINGER (har MIN MENU som
standard; 0 316)
Skyderen viser positionen i den aktuelle
menu.
De aktuelle indstillinger vises med ikoner.
Menuindstillinger
Indstillinger i den aktuelle menu.
Ikonet Hjælp (0 16)
15
Anvendelse af kameraets menuer
❚❚ Menuknapper
Multivælgeren og knappen J anvendes til at navigere rundt i
menuerne.
Multivælger
Flyt markør op
Annullér, og vend
tilbage til den
forrige menu
s
Vælg det
markerede
punkt
Vælg det
markerede
punkt, eller få
vist en
undermenu
Flyt markør ned
Knappen J
Vælg det
markerede punkt
A Ikonet d (Hjælp)
Hvis ikonet d vises i skærmens nederste venstre hjørne, kan du få vist Hjælp
ved at trykke på knappen L (Z/Q).
Derefter vises en beskrivelse af den aktuelt valgte indstilling eller menu, så
længe knappen trykkes ned. Tryk på 1 eller 3 for at rulle gennem
visningen.
Knappen L (Z/Q)
16
❚❚ Navigér rundt i menuerne
Følg nedenstående trin for at navigere i menuerne.
1
Få vist menuerne.
Knappen G
Tryk på knappen G for at få vist
menuerne.
2
Markér ikonet for den
aktuelle menu.
Tryk på 4 for at markere ikonet
for den aktuelle menu.
3
s
Vælg en menu.
Tryk på 1 eller 3 for at vælge den ønskede menu.
4
Placér markøren i den valgte
menu.
Tryk på 2 for at placere
markøren i den valgte menu.
17
5
Markér et menuelement.
Tryk på 1 eller 3 for at markere
et menuelement.
6
Få vist indstillingerne.
Tryk på 2 for at få vist
indstillingerne for det valgte
menuelement.
s
7
Markér en indstilling.
Tryk på 1 eller 3 for at markere
en indstilling.
8
Vælg det markerede punkt.
Tryk på J for at vælge det markerede
punkt. Tryk på knappen G for at afslutte
uden at foretage et valg.
Knappen J
Bemærk følgende:
• Menuelementer, der vises med gråt, er ikke tilgængelige i øjeblikket.
• Når du trykker på 2 eller midt på multivælgeren, har det overordnet
set samme virkning som at trykke på J, men visse punkter kan kun
vælges ved at trykke på J.
• Tryk udløserknappen halvt ned for at afslutte menuerne og vende
tilbage til optageindstillingen (0 40).
18
De første trin
Montér kameraremmen
Montér remmen sikkert i kameraets øskener.
Oplad batteriet
D5 drives af et genopladeligt EN-EL18c Li-ion-batteri (medfølger). For
at optimere optagetiden skal du oplade batteriet i den medfølgende
MH-26a-batterioplader før anvendelse. Det tager ca. 2 timer og
35 minutter at genoplade batterierne, hvis de er helt afladede.
1
s
Tilslut batteriopladeren.
Sæt lysnetadapterstikket i
batteriopladeren, og sæt netledningen i
en stikkontakt.
2
Fjern poldækslet.
Fjern poldækslet fra batteriet.
Poldæksel
A Se også
For information om anvendelse af MH-26a til opladning af to batterier, se
side 381.
19
3
Fjern kontaktbeskytteren.
Fjern kontaktbeskytteren fra
batteriopladerens batterikammer.
4
Oplad batteriet.
Kammerlamper
Kontakter
s
Guide
Opladningslamper (grønne)
Sæt batterierne i (med polerne først), og få enden af batteriet til at
passe med linjen. Skub derefter batteriet i den viste retning, indtil
det klikker på plads. Kammerlampen og opladningslamperne
blinker langsomt, mens batteriet lades op:
Opladningslamper
Kammerlampe
50 %
80 %
100 %
H (blinker
H (blinker
Under 50 % af maksimal kapacitet
I (fra)
I (fra)
langsomt)
langsomt)
H (blinker
H (blinker
50–80 % af maksimal kapacitet
K (lyser)
I (fra)
langsomt)
langsomt)
Over 80 %, men under 100 % af maksimal
H (blinker
H (blinker
K (lyser) K (lyser)
langsomt)
langsomt)
kapacitet
100 % af maksimal kapacitet
K (lyser)
I (fra)
I (fra)
I (fra)
Opladningstilstand
20
Opladningen er fuldført, når kammerlampen holder op med at
blinke, og opladningslamperne slukker. Det tager omtrent 2
timer og 35 minutter at oplade et batteri, når det er helt afladet;
bemærk, at batteriet ikke lades op, hvis dets temperatur er under
0 °C eller over 60 °C.
5
Tag batteriet ud, når opladningen er færdig.
Tag batteriet ud, og frakobl batteriopladeren.
s
D Kalibrering
Se side 380 for yderligere information om kalibrering.
21
Isæt batteriet
1
Sluk kameraet.
D
Isætning og fjernelse af
batterier
Før isætning eller fjernelse af
batteriet skal du bekræfte, at
afbryderen er i positionen FRA.
2
Fjern batterikammerdækslet.
Løft låsen til batterikammerdækslet, drej
den hen på åben (A) position (q), og fjern
BL-6 batterikammerdækslet (w).
s
3
Sæt dækslet på batteriet.
Hvis batteriudløseren er placeret, så pilen
(H) er synlig, skal du skubbe
batteriudløseren hen, så den dækker pilen.
Indsæt de to projektioner på batteriet på de
tilhørende pladser i dækslet, og skub
Batteriudløser
batteriudløseren væk, så hele pilen kan ses.
A Batterikammerdækslet BL-6
Batteriet kan oplades, når BL-6 er monteret. For at undgå, at der samler sig
støv inde i batterikammeret, når batteriet ikke er isat, skal du skubbe
batteriudløseren i den retning, pilen viser (H), fjerne BL-6 fra batteriet og
sætte det på kameraet igen. Der kan ikke anvendes andre kameradæksler
med dette kamera.
22
4
Isæt batteriet.
Isæt batteriet som vist til højre.
5
Lås dækslet.
For at undgå at batteriet flytter sig under
anvendelse, skal du dreje låsen til lukket
position og folde den ned som vist til højre.
Sørg for at låse dækslet ordentligt.
s
A Fjernelse af batteriet
Før du fjerner batteriet, skal du slukke kameraet,
løfte låsen til batterikammerdækslet og dreje den
til den åbne position (A). Bemærk, at batteriet kan
være varmt efter anvendelse; vær forsigtig, når du
fjerner batteriet. For at undgå kortslutninger skal
du sætte poldækslet på igen, når batteriet ikke
anvendes.
A EN-EL18c genopladelige Li-ion-batterier
Det medfølgende EN-EL18c deler information med kompatible enheder,
hvilket gør det muligt for kameraet at vise batteriets opladningstilstand i
seks niveauer (0 37). Indstillingen Batterioplysninger i
opsætningsmenuen viser opladningsniveau, batteribrugstid og antal
billeder taget, siden batteriet sidst blev ladet op (0 313). Batteriet kan
kalibreres igen efter behov for at sikre, at batteriniveauet fortsat vises
nøjagtigt (0 380).
23
D Batteri og batterioplader
Læs og overhold advarslerne og forholdsreglerne på side x–xiii og 353–356 i
denne brugervejledning. Anvend ikke batteriet ved temperaturer under 0 °C
eller over 40 °C; hvis denne forholdsregel ikke overholdes, kan batteriet tage
skade eller forringe sin ydeevne. Kapaciteten reduceres muligvis, og
opladningstiderne forlænges ved batteritemperaturer fra 0 °C til 15 °C og fra
45 °C til 60 °C.
s
Kortslut ikke opladerens poler; overholdes denne anvisning ikke, kan der
opstå overophedning og ske skade på opladeren. Foretag opladningen
indendørs ved omgivende temperaturer på 5–35 °C. Batteriets kapacitet
kan midlertidigt dale, hvis batteriet oplades ved lave temperaturer eller
anvendes ved en temperatur, der er lavere end den, det blev opladet ved.
Hvis batteriet lades op ved en temperatur på under 5 °C, kan indikatoren for
batteribrugstiden i visningen Batterioplysninger (0 313) udvise en
midlertidig forringelse.
Opladeren må kun anvendes med kompatible batterier. Tag stikket ud, når
opladeren ikke anvendes.
Et markant fald i den tid, et fuldt opladet batteri bevarer sin ladning, når det
anvendes ved stuetemperatur, indikerer, at det skal skiftes ud. Køb et nyt
batteri.
24
Montér et objektiv
Pas på, at der ikke kommer støv ind i kameraet, når objektivet fjernes.
Der benyttes generelt et AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G-objektiv til
illustrationerne i denne brugervejledning.
Objektivdæksel
Objektivmonteringsmærke
CPU-kontakter (0 326)
Knap til fokusindstilling (0 26)
s
Fokusring (0 114)
1
2
Sluk kameraet.
Fjern bagdækslet på objektivet og kamerahusdækslet.
25
3
s
Montér objektivet.
Sørg for, at objektivets monteringsmærke befinder sig ud for
monteringsmærket på kamerahuset, og placér derefter objektivet
i kameraets bajonetfatning (q). Pas på ikke at trykke på
objektivudløserknappen, og drej objektivet mod uret, indtil det
klikker på plads (w).
A Afmontering af objektivet
Kameraet skal være slukket ved afmontering og
udskiftning af objektiver. Objektivet afmonteres
ved at trykke på objektivudløserknappen (q) og
holde den nede, mens objektivet drejes med uret
(w). Når du har fjernet objektivet, skal du sætte
objektivdæksel og kamerahusdæksel på igen.
A Objektivets fokusindstilling
Hvis objektivet er udstyret med en knap til
fokusindstilling, skal du vælge
autofokusindstilling (A, M/A eller A/M).
D CPU-objektiver med blænderinge
Hvis der er tale om CPU-objektiver med blændering (0 326), skal blænden
fastlåses ved minimumindstillingen (højeste blændeværdi).
A Billedområde
Billedområdet i DX-format vælges automatisk, når
der er et DX-objektiv monteret (0 88).
Billedområde
26
Grundlæggende opsætning
Sprogindstillingen i opsætningsmenuen markeres automatisk, første
gang menuerne vises. Vælg et sprog, og indstil kameraets ur.
1
Tænd kameraet.
2
Vælg Sprog (Language) i
opsætningsmenuen.
Afbryder
Knappen G
s
Tryk på knappen G for at få vist
kameramenuerne, markér derefter Sprog
(Language) i opsætningsmenuen, og tryk
på 2. For information om anvendelse af
menuerne, se "Anvendelse af kameraets
menuer" (0 16).
3
Vælg et sprog.
Tryk på 1 eller 3 for at markere det
ønskede sprog, og tryk på J.
27
4
Vælg Tidszone og dato.
Vælg Tidszone og dato, og tryk på 2.
5
Indstil tidszone.
Vælg Tidszone, og tryk på 2. Tryk på 4
eller 2 for at markere den lokale tidszone
(feltet UTC viser forskellen mellem den
valgte tidszone og Coordinated Universal
Time, eller UTC, i timer), og tryk på J.
s
6
Slå sommertid til eller fra.
Vælg Sommertid, og tryk på 2.
Sommertid er slået fra som standard; hvis
sommertid er slået til i den lokale tidszone,
skal du trykke på 1 for at markere Til og
trykke på J.
7
Indstil dato og tid.
Vælg Dato og tid, og tryk på 2. Tryk på 4
eller 2 for at vælge et punkt, og tryk på 1
eller 3 for at ændre. Tryk på J, når uret er
indstillet til aktuel dato og tid (bemærk, at
kameraet anvender et 24-timers ur).
28
8
Indstil datoformat.
Vælg Datoformat, og tryk på 2.
Tryk på 1 eller 3 for at vælge
den rækkefølge år, måned og dag
vises i, og tryk på J.
9
Afslut, og gå til optageindstilling.
Tryk udløserknappen halvt ned for at
afslutte og gå til optageindstilling.
s
A Urets batteri
Kameraets ur får strøm fra et særskilt CR1616 litium-batteri, der ikke kan
genoplades. Batteriet har en levetid på cirka to år. Når batteriets niveau er
lavt, vises ikonet B på øverste kontrolpanel, mens standbytimeren er
tændt. For information om udskiftning af urets batteri, se side 351.
A Kameraets ur
Kameraets ur er mindre præcist end de fleste andre ure og vægure.
Kontrollér uret i forhold til mere præcise ure med jævne mellemrum, og stil
det efter behov.
A
GPS-enheder (0 246)
Hvis der er tilsluttet en GPS-enhed (0 340), indstilles kameraets ur efter
GPS-enhedens angivelse af tid og dato (0 247).
29
Isæt et hukommelseskort
Billederne gemmes på hukommelseskort (forhandles separat; 0 383).
Kameraet er udstyret med pladser til to XQD-kort eller to
CompactFlash-kort af typen I. Type II-kort og mikrodrev kan ikke
anvendes.
1
s
Sluk kameraet.
Afbryder
D Isætning og fjernelse af hukommelseskort
Sluk altid kameraet, før du isætter hukommelseskort eller tager dem
ud.
2
Åbn hukommelseskortdækslet.
Åbn lågen, der beskytter udløserknappen
på hukommelseskortdækslet (q), og tryk
på udløserknappen (w) for at åbne
kortpladsen (e).
30
3
Isæt et nyt hukommelseskort.
Eject-knap
Sæt kortet i kortpladsen med
bagsidemærkatet vendt mod skærmen. Når
hukommelseskortet er sat helt i, popper
eject-knappen op, og den grønne
hukommelseskortlampe lyser kortvarigt.
Hukommelseskortlampe
D Isætning af hukommelseskort
Isæt hukommelseskort med polerne først. Hvis du ved isætning af
kortet vender det på hovedet eller baglæns, kan du beskadige
kameraet eller kortet. Kontrollér, at kortet vender rigtigt.
XQD-kort
CompactFlash-kort
Retning ved
isætning
4GB
Retning ved
isætning
Bagsidemærkat
4
s
Bagsidemærkat
Luk hukommelseskortdækslet.
Hvis det er første gang, hukommelseskortet
skal benyttes, når det har været anvendt
eller er blevet formateret i en anden enhed,
skal kortet formateres som beskrevet på
side 33.
31
A Ikoner for hukommelseskort
Ikonerne for hukommelseskort lyser, når der er isat
hukommelseskort (eksemplet til højre viser
visningen, når der er isat to hukommelseskort).
Hvis hukommelseskortet er fuldt, eller der er sket
en fejl, blinker ikonet for det pågældende kort
(0 366).
s
Øverste kontrolpanel
A Fjernelse af hukommelseskort
Når du har bekræftet, at hukommelseskortlampen
ikke lyser mere, skal du slukke kameraet og åbne
hukommelseskortdækslet. Tryk på eject-knappen
(q) for at skubbe kortet delvist ud (w).
Hukommelseskortet kan derefter tages ud med
fingrene. Skub ikke hukommelseskortet, når du
trykker på eject-knappen. Hvis denne anvisning
ikke overholdes, kan det beskadige kameraet eller hukommelseskortet.
A Se også
Anvend indstillingen Funktion af kortet i plads 2 i billedoptagemenuen
for at vælge funktion for hukommelseskort, der er indsat i plads 2 (0 97).
32
Formatér hukommelseskortet
Hukommelseskortet skal formateres før anvendelse første gang, eller
når det har været anvendt eller er blevet formateret i andre enheder.
D Formatering af hukommelseskort
Når hukommelseskort formateres, slettes alle data på dem permanent. Sørg for
at kopiere alle billeder og andre data, du vil beholde, over på en computer,
før du fortsætter (0 278).
1
2
Tænd kameraet.
Tryk på knapperne O (Q)
og S (Q).
Knappen O (Q) Knappen S (Q)
Hold knapperne O (Q) og
S (Q) nede samtidigt, indtil
der vises et blinkende C i
lukkertidsvisningerne på
øverste kontrolpanel og i
søgeren. Hvis der er isat to
hukommelseskort, vises det
kort, der skal formateres, med et
blinkende ikon. Plads 1 (0 97)
vælges som standard; du kan
vælge Plads 2 ved at dreje det
primære kommandohjul. For at
afslutte uden at formatere
hukommelseskortet skal du afvente, at C holder op med at
blinke (omtrent seks sekunder) eller trykke på en anden vilkårlig
knap end knapperne O (Q) og S (Q).
s
33
3
Tryk igen på knapperne O (Q) og S (Q).
Tryk samtidigt på knapperne O (Q) og S (Q) endnu en gang,
mens C blinker, for at formatere hukommelseskortet. Du må
ikke tage hukommelseskortet ud eller fjerne eller frakoble
strømforsyningen under formateringen.
s
D Hukommelseskort
• Hukommelseskort kan være varme efter brug. Vær forsigtig, når du tager
hukommelseskort ud af kameraet.
• Sluk altid for strømmen, før du isætter hukommelseskort eller tager dem
ud. Undgå at tage hukommelseskort ud af kameraet, slukke kameraet eller
fjerne og frakoble strømkilden under formatering, eller når data optages,
slettes eller kopieres over på en computer. Hvis disse anvisninger ikke
overholdes, kan det medføre tab af data eller beskadigelse af kameraet
eller hukommelseskortet.
• Undgå at røre ved kortstikkene med fingrene eller metalgenstande.
• Undgå at bøje kortet, tabe det eller udsætte det for kraftige slag.
• Anvend ikke vold mod kortholderen. Hvis denne anvisning ikke
overholdes, kan det beskadige kortet.
• Må ikke udsættes for vand, høje luftfugtighedsniveauer eller direkte sollys.
• Formatér ikke hukommelseskortene i en computer.
A Intet hukommelseskort
Hvis der ikke er isat noget hukommelseskort,
vises S på øverste kontrolpanel og i søgeren.
Hvis kameraet slukkes med et opladet batteri,
men uden hukommelseskort isat, vises S i
øverste kontrolpanel.
A Se også
Se side 310 for information om formatering af hukommelseskort ved hjælp
af indstillingen Formater hukommelseskort i opsætningsmenuen.
34
Justér søgerfokus
Kameraet er udstyret med dioptrijustering, der gør det muligt at tage
højde for forskelle i brugernes syn. Kontrollér, at visningen i søgeren
er i fokus før optagelse.
1
Tænd kameraet.
Fjern objektivdækslet, og tænd kameraet.
2
Løft dioptrijusteringen (q).
s
3
Fokusér med søgeren.
Drej dioptrijusteringen (w), indtil
søgervisningen, fokuspunkterne og
AF-punktets markeringer er i skarpt fokus.
Når du anvender dioptrijusteringen med
øjet mod søgeren, skal du passe på ikke at
få en finger eller en fingernegl i øjet.
Fokuspunkt
Søgeren er ikke i
fokus
AF-punktets
markeringer
Søgeren er i fokus
35
4
Sæt dioptrijusteringen på igen.
Skub dioptrijusteringen ind igen (e).
s
A Justering af søgerfokus
Hvis du ikke kan fokusere med søgeren som ovenfor beskrevet, skal du
vælge single AF (AF-S; 0 101), enkeltpunkts-AF (0 104) og midterste
fokuspunkt (0 108) og derefter komponere et motiv med høj kontrast i
midterste fokuspunkt og trykke udløserknappen halvt ned for at få
kameraet til at fokusere. Med kameraet i fokus anvendes dioptrijusteringen
for at få motivet til at fremstå i klart fokus i søgeren. Hvis det er nødvendigt,
kan søgerfokus justeres yderligere ved hjælp af ekstra korrigerende
objektiver (0 338).
A Dioptrijusteringslinser
Korrigerende objektiver (forhandles separat;
0 338) kan anvendes til videre justering af
søgerdioptri. Før montering af en
dioptrijusteringslinse skal du fjerne DK-17
søgerøjestykket ved at trykke på låsene på begge
sider af øjestykkeadapteren for at udløse
øjestykkets lås (q) og derefter skrue øjestykket af
som vist til højre (w).
36
Grundlæggende fotografering
og billedvisning
Batteriniveau og antal resterende billeder
Før du tager billeder, skal du kontrollere batteriniveauet og antal
resterende billeder som beskrevet nedenfor.
❚❚ Batteriniveau
Batteriniveauet vises på øverste kontrolpanel
og i søgeren.
s
Øverste kontrolpanel
Søger
Ikon
Kontrolpanel
L
K
J
I
Søger
—
—
—
—
H
d
H
(blinker)
d
(blinker)
Beskrivelse
Batteriet er ladet helt op.
Batteriet er delvist afladet.
Lavt batteriniveau. Oplad batteriet, eller
hav et ekstra batteri klar.
Lukkerudløsning er deaktiveret. Oplad
eller udskift batteriet.
37
❚❚ Antal resterende billeder
s
Øverste kontrolpanel viser det antal billeder,
der kan optages med de aktuelle indstillinger
(værdier over 1000 rundes ned til nærmeste
hundrede, fx vises værdier mellem 2100 og
2199 som 2,1 k). Hvis der er isat to
hukommelseskort, viser visningerne den
tilgængelige plads på det kort, hvor nye
billeder gemmes. Når dette antal når nul,
blinker A i billedtællerne, mens
lukkertidsvisningerne viser et blinkende
n eller j, og ikonet for det
pågældende kort blinker. Isæt et andet
hukommelseskort, eller slet nogle billeder.
A Visning af "Kamera slukket"
Hvis kameraet slukkes med batteri og
hukommelseskort isat, vises ikonet for
hukommelseskort, antal resterende billeder og
antal billeder i den aktuelle mappe (alt efter
hukommelseskortet viser kameraet i sjældne
tilfælde muligvis ikke denne information, når der
indsættes et kort; det kan løses ved at tænde
kameraet).
Antal billeder i aktuel
mappe
Antal resterende
billeder
Øverste kontrolpanel
38
Klargør kameraet
Når du komponerer billeder i søgeren, skal du
holde grebet i højre hånd og holde
kamerahuset eller objektivet med venstre
hånd. Hold albuerne let ind til kroppen for at
få støtte, og anbring den ene fod et halvt
skridt foran den anden, så overkroppen holdes
i ro. Når du komponerer billeder i højt
(portræt) format, skal du holde kameraet som
vist nederst i de tre illustrationer til højre.
s
D Komposition af billeder i højt (portræt) format
Kameraet er udstyret med knapper, der
kan anvendes til højt (portræt) format,
herunder en lodret udløser, knapperne
Fn og AF-ON, primært og sekundært
kommandohjul samt multivælger
(0 102, 109, 307). Drej låsen til
udløserknappen for lodret optagelse
Lås til udløserknap til lodret
hen på L for at undgå utilsigtet
optagelse
anvendelse af disse knapper, når
kameraet er i bredt (landskab) format.
39
Fokusér, og optag
1
Tryk udløserknappen
halvt ned.
Som standardindstilling
fokuserer kameraet på
motivet i det midterste
fokuspunkt. Komponér et
billede i søgeren med
hovedmotivet placeret i
det midterste fokuspunkt,
og tryk udløserknappen
halvt ned.
s
2
Fokuspunkt
Fokusindikator
Bufferkapa
citet
Kontrollér indikatorerne i søgeren.
Når fokusering er udført, vises fokusindikatoren (I) i søgeren.
Søgervisning
I
F
H
F H
(blinker)
Beskrivelse
Motivet i fokus.
Fokuspunktet er mellem kameraet og motivet.
Fokuspunktet er bagved motivet.
Kameraet er ude af stand til at fokusere på
motivet i fokuspunktet ved hjælp af autofokus.
Mens udløserknappen er trykket halvt ned, låser fokus,
og antallet af billeder, der kan lagres i
hukommelsesbufferen ("t"; 0 118) vises i
søgervisningen.
For information om løsninger, hvis kameraet er ude af stand til at
fokusere med autofokus, se "Opnå gode resultater med
autofokus" (0 113).
40
3
Optag.
Tryk forsigtigt udløserknappen
helt ned for at tage billedet.
Mens billedet optages på
hukommelseskortet, lyser
hukommelseskortlampen. Du må
Hukommelseskortlampe
ikke tage hukommelseskortet ud
eller fjerne eller frakoble
strømforsyningen, før lampen er slukket, og optagelsen er færdig.
s
A Standbytimeren (søgerfotografering)
Lukkertids- og blændevisningerne på øverste kontrolpanel og i søgeren
slukker for at spare batteri, hvis der ikke udføres nogen handlinger i cirka
seks sekunder. Tryk udløserknappen halvt ned for at aktivere visningerne
igen.
Lysmåling er aktiveret
Lysmåling er deaktiveret
Det tidsrum, der går, inden standbytimeren automatisk slukker, kan justeres
med brugerindstilling c2 (Standbytimer, 0 303).
A Multivælgeren
Multivælgeren kan anvendes til at vælge
fokuspunktet, når lysmålingen er slået til (0 108).
Multivælger
41
Visning af billeder
1
Tryk på knappen K.
Knappen K
Der vises et billede på
skærmen. Det
hukommelseskort med
billedet, der aktuelt ses,
vises med et ikon.
2
s
Få vist flere billeder.
Du kan få vist flere billeder ved at trykke på
4 eller 2 eller ved at svirpe en finger hen
over skærmen mod venstre eller højre
(0 251). Du kan få vist yderligere
oplysninger om det aktuelle billede ved at
trykke på 1 og 3 (0 254).
NIKON D5
1/ 12
1/ 125
0
F5. 6
100
100NC_D5 DSC_0001. JPG
15/ 10/ 2015 10: 02: 27
Du kan afslutte billedvisningen og vende tilbage til
optageindstillingen ved at trykke udløserknappen halvt ned.
A Billedtjek
Når Til er valgt for Billedtjek i billedvisningsmenuen (0 290), vises
billederne automatisk på skærmen efter optagelse.
A Se også
Se side 249 for information om valg af hukommelseskortplads.
42
50mm
, 0
N OR
ORMAL
AL
5568x3712
Sletning af uønskede billeder
Du kan slette uønskede billeder ved at trykke på knappen O (Q).
Bemærk, at når et billede er blevet slettet, kan det ikke gendannes.
1
Få vist billedet.
Få vist det billede, du ønsker at slette, som
beskrevet i "Visning af billeder" på forrige
side. Det aktuelle billedes placering vises
af et ikon i visningens nederste venstre
hjørne.
2
Slet billedet.
Knappen O (Q)
Tryk på knappen O (Q). Der
vises en dialogboks for
bekræftelse; markér Det
valgte billede, og tryk igen
på O (Q) for at slette
billedet og vende tilbage til
billedvisning (for information om indstillingen Alle billeder, se
side 268). For at afslutte uden at slette billedet skal du trykke på
K.
s
A Slet
For at slette flere billeder eller for at vælge det hukommelseskort, billederne
skal slettes fra, skal du anvende indstillingen Slet i billedvisningsmenuen
(0 270).
43
x
Live View-fotografering
Følg nedenstående trin for at tage billeder i Live View.
1
Drej Live View-vælgeren hen på
C (Live View-fotografering).
Live View-vælger
x 2
Tryk på knappen a.
Spejlet hæves, og motivet, der ses gennem
objektivet, vises på kameraskærmen.
Motivet er ikke længere synligt i søgeren.
Knappen a
3
Placér fokuspunktet.
Placér fokuspunktet over dit motiv som beskrevet på side 49.
44
4
Fokusér.
Tryk udløserknappen halvt ned for at
fokusere.
Fokuspunktet blinker grønt, og lukkerudløsningen deaktiveres,
mens kameraet fokuserer. Hvis kameraet er i stand til at fokusere,
vises fokuspunktet med grønt; hvis kameraet ikke er i stand til at
fokusere, blinker fokuspunktet rødt (bemærk, at der kan tages
billeder, selv hvis fokuspunktet blinker rødt; kontrollér fokus på
skærmen inden optagelse). Eksponeringen kan låses ved at
trykke midt på den sekundære vælger (0 141); fokus låser, mens
udløserknappen trykkes halvt ned.
D Anvendelse af autofokus i Live View
Anvend et objektiv af typen AF-S eller AF-P. De ønskede resultater kan
muligvis ikke opnås med andre objektiver eller telekonvertere.
Bemærk, at autofokus er langsommere i Live View, og skærmen kan
blive lysere eller mørkere, mens kameraet fokuserer. Fokuspunktet kan
nogle gange vises med grønt, når kameraet er ude af stand til at
fokusere. Kameraet kan være ude af stand til at fokusere i følgende
situationer:
• Motivet indeholder linjer, der er parallelle med billedets lange led
• Motivet mangler kontrast
• Motivet i fokuspunktet indeholder områder med skarpt
kontrasterende lysstyrke eller indeholder spotlys, et neonskilt eller en
anden form for lyskilde, hvis lysstyrke varierer
• Flimren eller striber fremkommer under lysstofrør, kviksølvlampe,
natriumlampe eller lignende belysning
• Der anvendes et krydsfilter (stjernefilter) eller andet specialfilter
• Motivet fremstår mindre end fokuspunktet
• Motivet domineres af ensartede geometriske mønstre (f.eks.
persienner eller en række vinduer i en skyskraber)
• Motivet bevæger sig
x
45
5
Tag billedet.
Tryk udløserknappen helt ned for at tage
billedet. Skærmen slukkes.
6
Afslut Live View.
For at afslutte Live View skal du trykke på
knappen a.
x
A Eksempelvisning af eksponering
I Live View kan du trykke på J for at få vist
eksempler på, hvilke effekter lukkertid, blænde og
ISO-følsomhed har på eksponeringen. Når der er
valgt Fra for Lydløs Live View-fotografer. i
billedoptagemenuen, kan du justere
eksponeringen med ±5 EV (0 143), selvom kun
værdier mellem –3 og +3 EV afspejles i
eksempelvisningen. Bemærk, at
eksempelvisningen muligvis ikke afspejler de endelige resultater nøjagtigt,
når der anvendes flashbelysning, når Aktiv D-Lighting (0 187), High
Dynamic Range (HDR; 0 189) eller bracketing er slået til, når A (auto) er
valgt for Picture Control-parameteren Kontrast (0 182), eller når p er
valgt for lukkertid. Hvis motivet er meget lyst eller meget mørkt, blinker
eksponeringsindikatorerne for at advare om, at eksempelvisningen muligvis
ikke afspejler eksponeringen helt nøjagtigt. Eksempelvisning af
eksponering er ikke tilgængelig, når A eller % er valgt for lukkertid.
46
A Eksempelvisning af zoom i Live View
Tryk på knappen X for at forstørre visningen på skærmen op til et
maksimum på omtrent 11×. Der vises et navigationsvindue i en grå ramme
i visningens nederste højre hjørne. Anvend multivælgeren til at rulle til
områder i billedet, der ikke kan ses på skærmen, eller tryk på W (M) for at
zoome ud.
Knappen X
Navigationsvindue
x
47
Autofokus
For at tage billeder ved hjælp af
autofokus skal du dreje
fokusindstillingsvælger om på AF.
Fokusindstillingsvælger
❚❚ Valg af fokusindstilling
Følgende autofokusindstillinger er tilgængelige i Live View:
Indstilling
AF-S
x
AF-F
Beskrivelse
Single AF: Til stationære motiver. Fokus låser, når udløserknappen
trykkes halvt ned.
Altid aktiveret AF: Til motiver i bevægelse. Kameraet fokuserer
kontinuerligt, indtil der trykkes på udløserknappen. Fokus låser,
når udløserknappen trykkes halvt ned.
For at vælge en autofokusindstilling skal du trykke på knappen
AF-metode og dreje det primære kommandohjul, indtil den ønskede
indstilling vises på skærmen.
Knappen AF-metode
48
Primært
kommandohjul
Skærm
❚❚ Valg af indstilling af AF-metode
Følgende autofokusindstillinger er tilgængelige i Live View:
Indstilling
!
5
6
&
Beskrivelse
Ansigtsprioriteret AF: Anvendes til portrætter. Kameraet registrerer
automatisk portrætmotiver og fokuserer på dem; det valgte motiv
indikeres af en dobbelt gul ramme (hvis der registreres flere
ansigter, op til højst 35, fokuserer kameraet på det motiv, der er
tættest på; for at vælge et andet motiv skal du anvende
multivælgeren). Hvis kameraet ikke længere er i stand til at
registrere motivet (fordi motivet eksempelvis har vendt ansigtet
væk fra kameraet), vises rammen ikke længere.
Bredt område-AF: Anvendes til håndholdte billeder af landskaber og
andre portrætmotiver. Anvend multivælgeren til at flytte
fokuspunktet til et hvilket som helst sted i billedet, eller tryk midt
på multivælgeren for at placere fokuspunktet midt i billedet.
Normalt område-AF: Anvendes til pin-point fokus på et valgt sted i
billedet. Anvend multivælgeren til at flytte fokuspunktet til et
hvilket som helst sted i billedet, eller tryk midt på multivælgeren
for at placere fokuspunktet midt i billedet. Det anbefales at
anvende stativ.
Følg motiv AF: Placér fokuspunktet over motivet, og tryk midt på
multivælgeren. Fokuspunktet følger det valgte motiv, når det
bevæger sig igennem billedet. For ikke længere at følge motivet
skal du trykke midt på multivælgeren igen. Bemærk, at kameraet
muligvis er ude af stand til at følge motiver, hvis de bevæger sig
hurtigt, går ud af billedet eller dækkes af andre genstande. Det
samme gør sig gældende, hvis motiverne synligt ændrer størrelse,
farve eller lysstyrke, eller hvis de er for små, for store, for lyse, for
mørke, eller de har samme farve eller lysstyrke som baggrunden.
x
A Live View
Under Live View kan du placere fokuspunktet ved
at trykke på dit motiv på skærmen.
49
For at vælge en indstilling af AF-metode skal du trykke på knappen
AF-metode og dreje det sekundære kommandohjul, indtil den
ønskede indstilling vises på skærmen.
Knappen AF-metode
Sekundært
kommandohjul
Skærm
Manuelt fokus
x
For at fokusere i manuel fokusindstilling
(0 114) skal du dreje objektivets fokusring, til
motivet er i fokus. For at forstørre billedet på
skærmen for præcist fokus skal du trykke på
knappen X (0 47).
Knappen X
A Eksempelvisning af fokus under Live View
For midlertidigt at vælge maksimumblænde for forbedret eksempelvisning
af fokus under Live View skal du trykke på knappen Pv; ikonet for
maksimumblænde (0 56) vises. For at sætte blænden tilbage til den
oprindelige værdi skal du trykke på knappen igen eller fokusere ved hjælp
af autofokus. Hvis udløserknappen er trykket helt ned for at tage et billede
under eksempelvisning af fokus, vender blænden tilbage til den oprindelige
værdi, fra før billedet blev taget.
50
Anvendelse af knappen i
Du kan få adgang til de nedenfor opstillede
indstillinger ved at trykke på knappen i under
Live View-fotografering. Markér elementerne
med multivælgeren, og tryk på 2 for at få vist
indstillingerne for det markerede element. Når
du har valgt den ønskede indstilling, skal du
trykke på J for at vende tilbage til menuen for Knappen i
knappen i. Tryk på knappen i igen for at
afslutte og gå til optagevisningen.
Indstilling
Vælg
billedområde
Aktiv D-Lighting
Elektr. forr.
lukkergardinudløsn.
Skærmens
lysstyrke
Beskrivelse
x
Vælg et billedområde til Live View-fotografering (0 87).
Justér Aktiv D-Lighting (0 187).
Aktiver eller deaktiver elektronisk forreste lukkergardinudløsning for fotografering med hævet spejl (0 304).
Tryk på 1 eller 3 for at justere
skærmens lysstyrke til Live View
(bemærk, at dette kun påvirker Live
View og ingen effekt har på billeder
eller videoer eller på lysstyrken på
skærmen for menuer eller
billedvisning; for at justere
lysstyrken på skærmen for menuer
og billedvisning skal du anvende indstillingen Skærmens
lysstyrke i opsætningsmenuen som beskrevet på side 310).
51
Indstilling
x
Beskrivelse
Under Live View-fotografering kan
skærmens hvidbalance (farveglød)
indstilles til en anden værdi end
den, der anvendes til billeder
(0 159). Dette kan være effektivt,
hvis den belysning billederne
komponeres under, er anderledes
end den, der anvendes, når
billederne tages, som det nogle gange er tilfældet ved
WB-just. under anvendelse af flash eller forudindstillet manuel hvidbalance.
Live ViewJustering af hvidbalancen i Live View-visning af billeder for at
billedvis.
skabe en effekt, der ligner den, som anvendes til de faktiske
billeder, gør det lettere at forestille sig resultaterne. For at
anvende samme hvidbalance til både visningen på skærmen
og til billedet skal du vælge Ingen. Bemærk, at uanset den
valgte indstilling anvendes der også den samme
hvidbalance til både visningen på skærmen og til billedet,
når Lydløs fotografering er slået til (0 54). Skærmens
hvidbalance nulstilles, når kameraet slukkes, men den senest
anvendte værdi kan vælges ved at trykke på knappen a,
mens du trykker på knappen U og holder den nede.
Få vist to særskilte områder af
billedet side om side (0 53). Denne
Zoom med opdelt indstilling kan anvendes til
eksempelvis at få bygninger til at
skærm
flugte med horisonten.
Lydløs
fotografering
52
Lukkeren forbliver åben under optagelse og eliminerer lyden
fra lukkeren (0 54).
❚❚ Zoom med opdelt skærm
Ved valg af Zoom med opdelt skærm i Live
View-fotografering opdeler menuen for
knappen i visningen i to bokse, der viser
særskilte områder af billedet side om side ved
et højt zoomforhold. Placeringerne af de
forstørrede områder vises i navigationsvinduet.
Navigationsvindue
Anvend knapperne X og W (M) til at zoome ind
og ud, eller anvend knappen L (Z/Q) til at
vælge en boks, og tryk på 4 eller 2 for at rulle
til venstre eller højre i det valgte område. Tryk
på 1 eller 3 ruller begge områder op eller ned
samtidigt. For at fokusere på motivet i midten
Område i fokus
af det valgte område skal du trykke
udløserknappen halvt ned. For at afslutte
visningen med opdelt skærm skal du trykke på knappen i.
x
53
Indstillingen Tavs
x
54
Når Til er valgt for Lydløs fotografering i menuen for knappen i
(0 52), eller når Til er valgt for Lydløs Live View-fotografer. i
billedoptagemenuen (0 295), vises L på skærmen, og spejlet
forbliver hævet, og lukkeren forbliver åben under Live Viewfotografering. Når der trykkes på udløserknappen, tager kameraet op
til fem sekunders JPEG-billeder ved omtrent 15 bps i
udløserindstillingerne kontinuerlig lav hastighed og kontinuerlig
dæmpet eller ved omtrent 30 bps i udløserindstillingen kontinuerlig
høj hastighed; den resterende tid vises i billedtælleren. I andre
udløserindstillinger tages der ét billede, hver gang der trykkes på
udløserknappen. ISO-følsomheden indstilles automatisk, undtagen i
eksponeringsindstilling M, hvor du kan vælge værdier mellem ISO 100
og Høj 5 (0 124). I eksponeringsindstilling M kan du indstille
lukkertiden til værdier mellem 1/30 sek. og 1/8000 sek. Du kan få vist et
eksempel på eksponeringen på skærmen (0 46); for at få vist eller
skjult en indikator (0 137), der viser forskellen mellem værdien valgt
af kameraet og den værdi, du har valgt, skal du trykke på J.
A Indstillingen Tavs
I indstillingen Tavs går flash ikke af, indstillingerne Selvudløser, Bracketing
(0 146), Aktiv D-Lighting (0 187), HDR (0 189), Vignetteringskontrol
(0 294), Forvrængningskontrol (0 294), Multieksponering (0 229),
Støjreduktion af høj ISO (0 294) og Eksponeringsforsinkelse (0 304) slår
fra, og billedkvaliteten fastsættes ved JPEG fine★ (hvis RAW plads 1 – JPEG
plads 2 er valgt for Funktion af kortet i plads 2, optages der JPEG-billeder
på kortene i begge pladser). Billedstørrelsen bestemmes udelukkende af
indstillingen valgt for Billedområde (0 88) og påvirkes ikke af indstillingen
valgt for Billedstørrelse:
• FX (36 × 24) 1.0×: 2784 × 1856
• DX (24 × 16) 1.5×: 1824 × 1216
• 1,2× (30 × 20) 1.2×: 2320 × 1544
• 5 : 4 (30 × 24): 2320 × 1856
Eksponeringskompensationen kan justeres med ±3 EV (0 143); de andre
eksponeringsindstillinger (blænde, lukkertid og ISO-følsomhed), der kan
justeres, vises i følgende tabel:
P, S
A
M
Blænde
—
✔
✔
Lukkertid
—
—
✔
ISO-følsomhed
—
—
✔
x
Bemærk, at indstillingen Tavs ikke er fuldstændig stille: Lukkeren lyder, og
spejlet hæves og sænkes ved start og afslutning af Live View-fotografering.
A HDMI
Hvis kameraet tilsluttes til en HDMI-videoenhed under Live Viewfotografering, forbliver kameraets skærm tændt, og videoenheden viser
billedet, der ses gennem objektivet.
A Se også
For information om valg af funktioner for videooptageknappen og
kommandohjulene samt for midten af multivælgeren, se
brugerindstillingerne f1 (Brugerd. knaptilknytning) > Videooptageknap
+ y (0 307) og f2 (Multivælgers midterknap, 0 308). Se brugerindstilling
c4 (Tid for slukning af skærmen, 0 303) for information om valg af, hvor
længe skærmen forbliver tændt under Live View. For information om
hindring af utilsigtet anvendelse af knappen a, se brugerindstilling f8
(Indst. til Live View-knappen, 0 309).
55
Live View-visning
er
q
w
t
y
Punkt
x
q Resterende tid
Indikator for
hvidbalance i Live
View-visning af
billeder
e Autofokusindstilling
Indstilling af
r
AF-metode
w
t Fokuspunkt
y
Indikator for
maksimumblænde
Beskrivelse
Den resterende tid, før Live View automatisk
afsluttes. Vises, hvis optagelsen afsluttes inden
for 30 sek. eller derunder.
0
—
Skærmens farveglød (hvidbalance i Live Viewvisning af billeder).
52
Den aktuelle autofokusindstilling.
48
Den aktuelle indstilling af AF-metode.
49
Det aktuelle fokuspunkt. Visningen varierer
afhængigt af den valgte indstilling af
AF-metode.
Vises, når der trykkes på knappen Pv for at vælge
maksimumblænde.
49
50
D Nedtællingsvisningen
Der vises en nedtælling, 30 sek. før Live View slutter automatisk (timeren
bliver rød, hvis Live View er ved at slutte for at beskytte de indvendige
kredsløb eller, hvis der er valgt en anden indstilling end Ingen grænse for
brugerindstilling c4—Tid for slukning af skærmen > Live View; 0 303—5
sek., før skærmen er sat til at slukke automatisk). Alt efter optageforholdene
kan timeren komme til syne med det samme, når der vælges Live View.
56
Informationsvisningen
For at skjule eller vise indikatorer på skærmen skal du trykke på
knappen R.
Virtuel horisont
(0 310)
Information til
Information fra
x
Histogram (kun
eksempelvisning af
eksponering og
lydløs fotografering;
0 46, 54)
Kompositionslinjer
57
D Optagelse i Live View
For at forhindre at det lys, der kommer ind gennem søgeren, påvirker
billeder eller eksponering, skal du lukke søgerøjestykkets lukker (0 120).
x
Selv om det ikke kan ses på det endelige billede, medmindre Til er valgt for
Lydløs fotografering (0 54), vises forvrængede kanter, farveskygger,
moiré og lyse pletter muligvis på skærmen, mens lyse streger muligvis vises
i nogle områder med blinkende skilte og andre periodiske lyskilder, eller
hvis motivet kortvarigt oplyses af stroboskoplys eller en anden stærk,
forbigående lyskilde. Derudover kan der opstå forvrængning, hvis
kameraet panoreres vandret, eller en genstand bevæger sig gennem
billedet med høj hastighed. Støjstriber, der er synlige på skærmen under
lysstofrør, kviksølvsbelysning eller natriumlamper, kan reduceres ved hjælp
af indstillingen Reduktion af støjstriber i videooptagemenuen (0 298),
selvom de muligvis stadig er synlige på det endelige billede ved visse
lukkertider. Når du tager billeder i Live View, skal du undgå at rette
kameraet mod solen eller andre stærke lyskilder. Overholdes denne
anvisning ikke, kan der ske skade på kameraets indre kredsløb.
Uanset den valgte indstilling for brugerindstilling c2 (Standbytimer,
0 303) udløber standbytimeren ikke under optagelse.
A
Automatisk indstilling af AF for det aktuelle objektiv
Kameraet tilbyder en indstilling for finindstilling af AF for op til 20
objektivtyper, med auto finindstilling tilgængelig i Live View. Anvendes kun
efter behov; indstilling af AF anbefales ikke i de fleste situationer og kan
påvirke normalt fokus. For at anvende automatisk finindstilling skal du først
klargøre kameraet ved at montere det på et stativ og vælge
maksimumblænde (anbefales), dreje Live View-vælgeren over på C, vælge
single autofokus (AF-S), indstille indstilling af AF-metode til bredt eller
normalt område-AF, vælge det midterste fokuspunkt og om muligt aktivere
fokuszoom for nøjagtigt fokus. Derefter kan du fokusere kameraet og
dernæst trykke på knappen AF-indstilling og videooptageknapperne, indtil
der vises instruktioner (du skal trykke på knapperne i lidt over 2 sekunder).
Markér Ja, og tryk på J for at gemme den nye værdi. Kun én værdi kan
gemmes for hver objektivtype.
Finindstilling af AF kan slås til og fra ved hjælp af indstillingen Finindstilling
af AF > Finindstilling af AF (Til/Fra) i opsætningsmenuen (0 310).
Finindstilling af AF opstiller værdien for det aktuelle objektiv under Gemt
værdi; for at få vist værdier for andre objektiver skal du vælge Liste med
gemte værdier.
58
yVideoer
Læs dette afsnit for information om optagelse og visning af videoer.
Optagelse af video
Video kan optages i Live View.
1
Drej Live View-vælgeren hen
på 1 (Live View af video).
y
Live View-vælger
2
Tryk på knappen a.
Spejlet hæves, og motivet, der ses gennem
objektivet, vises på kameraskærmen,
ændret til eksponeringens virkninger.
Motivet er ikke længere synligt i søgeren.
Knappen a
D Ikonet 0
Ikonet 0 (0 65) viser, at der ikke kan optages video.
A Hvidbalance
Hvidbalancen kan til enhver tid indstilles ved at trykke på knappen U
og dreje det primære kommandohjul (0 159).
59
y
3
Vælg en fokusindstilling (0 48).
4
Vælg indstilling af AF-metode (0 49).
5
Fokusér.
Knappen AF-ON
Komponér åbningsbilledet, og tryk på
knappen AF-ON for at fokusere. Bemærk, at
antallet af motiver, som kan registreres i
ansigtsprioriteret AF, falder under
optagelse af video.
A Fokusering
Fokus kan også justeres ved at trykke udløserknappen halvt ned, før du
begynder at optage, eller du kan fokusere manuelt som beskrevet på
side 50.
60
6
Start optagelsen.
Tryk på videooptageknappen for at starte
optagelse. En optageindikator og den
resterende tid vises på skærmen.
Eksponering kan låses ved at trykke midt på
den sekundære vælger (0 141) eller
Videooptageknap
ændres med op til ±3 EV ved hjælp af
Optageindikator
eksponeringskompensation (0 143);
spotmåling er ikke tilgængelig. I
autofokusindstilling kan kameraet
fokuseres igen ved tryk på knappen AF-ON.
Resterende tid
y
A
Lyd
Kameraet kan både optage video og lyd; dæk ikke mikrofonen foran på
kameraet til under optagelse af video. Bemærk, at den indbyggede
mikrofon muligvis optager støj fra kameraet eller objektivet under
autofokus, vibrationsreduktion eller ændring af blænde.
7
Afslut optagelse.
Tryk på videooptageknappen igen for at
afslutte optagelsen. Optagelsen afsluttes
automatisk, når den maksimale længde er
nået, eller når hukommelseskortet er fuldt.
A Maksimal længde
Den maksimale længde for individuelle videofiler er 4 GB (for
maksimale optagetider, se side 67); bemærk, at optagelsen muligvis
slutter, før denne længde er nået, afhængigt af hukommelseskortets
skrivehastighed.
61
8
Afslut Live View.
For at afslutte Live View skal du trykke på
knappen a.
A Eksponeringsindstilling
Følgende eksponeringsindstillinger kan justeres i videoindstilling:
P, S
A
M
y
Blænde
—
✔
✔
Lukkertid
—
—
✔
ISO-følsomhed
— 1, 2
— 1, 2
✔ 2, 3
1 Den øvre grænse for ISO-følsomhed kan vælges ved at anvende indstillingen
Video ISO-følsomhedsindstilling. > Maksimal følsomhed i
videooptagemenuen (0 297).
2 Den øvre grænse, når Til er valgt for Elektronisk VR i videooptagemenuen, er
ISO 102400.
3 Hvis Til er valgt for Video ISO-følsomhedsindstilling. > Auto ISO-styring
(indstill. M) i videooptagemenuen, kan den øvre grænse for ISO-følsomhed
vælges med indstillingen Maksimal følsomhed.
I eksponeringsindstilling M kan lukkertiden indstilles til værdier mellem 1/25
sek. og 1/8000 sek. (den langsomst tilgængelige lukkertid varierer med
billedhastigheden; 0 67). I andre eksponeringsindstillinger justeres
lukkertid automatisk. Hvis motivet er over- eller undereksponeret i
indstillingerne P eller S, skal du afslutte Live View og starte Live View igen
eller vælge eksponeringsindstilling A og justere blænden.
A Se også
Funktionen for midten af multivælgeren kan vælges ved hjælp af
brugerindstilling f2 (Multivælgers midterknap; 0 308), og funktionerne
for knapperne Fn1, Fn2, Fn3 og Pv og midten af multivælgeren kan vælges ved
hjælp af brugerindstilling g1 (Brugerd. knaptilknytning; 0 309).
Brugerindstilling g1 (Brugerd. knaptilknytning) > Udløserknap
kontrollerer, hvorvidt udløserknappen kan anvendes til at starte Live View
eller til at starte og afslutte optagelse af video, eller (når den er trykket helt
ned) til at tage billeder under optagelse af video. For information om
hindring af utilsigtet anvendelse af knappen a, se brugerindstilling f8
(Indst. til Live View-knappen; 0 309).
62
Indekser
Hvis Indeksmarkering er knyttet til en knap
ved hjælp af brugerindstilling g1 (Brugerd.
knaptilknytning, 0 309), kan du trykke på den
valgte knap under optagelse for at tilføje
indekser, der kan anvendes til at finde frem til
billeder i forbindelse med redigering og
billedvisning (0 81). Der kan føjes op til 20
indekser til hver video.
Indeks
Anvendelse af knappen i
Du kan få adgang til de nedenfor opstillede
indstillinger ved at trykke på knappen i i
videoindstilling. Markér elementerne med
multivælgeren, og tryk på 2 for at få vist
indstillingerne for det markerede element. Når
du har valgt den ønskede indstilling, skal du
trykke på J for at vende tilbage til menuen for
knappen i. Tryk på knappen i igen for at
afslutte og gå til optagevisningen.
y
Knappen i
Indstilling
Beskrivelse
Vælg billedområde Vælg billedområde for videoer (0 70).
Billedstr./
Vælg en billedstørrelse og -hastighed (0 67).
billedhastighed
Videokvalitet
Vælg videokvalitet (0 67).
Tryk 1 eller 3 for at justere mikrofonfølsomheden
Mikrofonfølsomhed
(0 298).
63
Indstilling
Frekvensrespons
Reduktion af
vindstøj
Beskrivelse
Kontrollér mikrofonens frekvensrespons (0 298).
Aktiver eller deaktiver reduktion af vindstøj ved hjælp af
den indbyggede mikrofons low-cut filter (0 298).
Hvis der er isat to hukommelseskort, kan du vælge det
Destination
kort, som videoerne optages på (0 296).
Tryk på 1 eller 3 for at justere
skærmens lysstyrke (bemærk, at
dette kun påvirker Live View og
Skærmens lysstyrke ingen effekt har på billeder eller
videoer eller på skærmens
lysstyrke i menuer eller
billedvisning; 0 51).
Vælg, hvorvidt de mest lyse
Højlys
områder af billedet (højlys) vises
med skrå linjer i visningen.
y
Højlysvisning
Hovedtelefonens
lydstyrke
Tryk på 1 eller 3 for at justere hovedtelefonens lydstyrke.
Elektronisk VR
Vælg Til for at aktivere elektronisk vibrationsreduktion
(VR) under optagelse af video; bemærk dog, at dette
reducerer billedvinklen, hvilket resulterer i, at billedets
kanter skæres væk. Ikke tilgængelig ved en billedstørrelse
på 3840 × 2160 eller en beskæring på 1920 × 1080 (0 67).
A Anvendelse af ekstern mikrofon
Den ekstra stereomikrofon ME-1 eller den trådløse mikrofon ME-W1 kan
anvendes til at optage lyd til videoer (0 341).
A Hovedtelefoner
Der kan anvendes tredjepartshovedtelefoner. Bemærk, at høje lydniveauer
kan medføre høj lydstyrke; vær særligt forsigtig ved anvendelse af
hovedtelefoner.
64
Live View-visning
y
u
i
q
w
e
o
!0
r
t
Punkt
q
w
e
r
t
y
u
i
o
!0
Beskrivelse
Lydstyrke for lydudgang til hovedtelefoner.
Hovedtelefonens
Vises, når der er tilsluttet hovedtelefoner fra
lydstyrke
tredjepartsforhandlere.
Mikrofonfølsomhed Mikrofonfølsomhed.
Niveau for optagelse af lyd. Vises med rødt,
Lydniveau
hvis niveauet er for højt; justér
mikrofonfølsomheden efter det.
Frekvensrespons
Den aktuelle frekvensrespons.
Reduktion af vindstøj Vises, når reduktion af vindstøj er slået til.
Ikonet "Ingen video" Viser, at der ikke kan optages video.
Videobilledstørrelse Billedstørrelse for optagelse af video.
Resterende tid
Den tilgængelige optagetid for video.
Indikator for
Vises, når højlysvisning er slået til.
højlysvisning
Indikator for
Vises, når elektronisk vibrationsreduktion (VR)
Elektronisk VR
er slået til.
0
64
63
y
—
64
64
—
67
61
64
64
65
D Nedtællingsvisningen
Der vises en nedtælling, 30 sek. før Live View slutter automatisk (0 56).
Afhængigt af optageforholdene kan timeren komme til syne med det
samme, når videooptagelse begynder. Bemærk, at uanset tilgængelig
optagetid, afsluttes Live View stadig automatisk, når timeren løber ud. Vent,
til de indre kredsløb er kølet ned, inden optagelse af video genoptages.
A Justering af indstillinger under optagelse af video
Hovedtelefonens lydstyrke kan ikke justeres under optagelse. Hvis en
anden indstilling end I (mikrofon fra) aktuelt er valgt, kan du ændre
mikrofonfølsomheden til en anden indstilling end I, mens optagelsen er i
gang.
y
66
Maksimal længde
Den maksimale længde varierer alt efter de valgte indstillinger for
Videokvalitet og Billedstr./billedhastighed i videooptagemenuen
(0 296).
r
s
t
y/y
z/z
1/1
2/2
3/3
4/4
5/5
u/6
v/7
8/8
9/9
!/!
Indstilling 1
3840×2160 (4K UHD);
30p 2
3840×2160 (4K UHD);
25p 2
3840×2160 (4K UHD);
24p 2
1920×1080; 60p
1920×1080; 50p
1920×1080; 30p
1920×1080; 25p
1920×1080; 24p
1280×720; 60p
1280×720; 50p
1920×1080; 60p
beskæring 5
1920×1080; 50p
beskæring 5
1920×1080; 30p
beskæring 5
1920×1080; 25p
beskæring 5
1920×1080; 24p
beskæring 5
Maksimal bithastighed
(Mbps) (★ Høj kvalitet/
Normal)
Maksimal længde
144 3
48/24
y
29 min. 59 sek. 4
24/12
1 Den faktiske billedhastighed er 29,97 bps for værdier opstillet som 30p, 23,976 bps
for værdier opstillet som 24p og 59,94 bps for værdier opstillet som 60p.
2 Når denne indstilling er valgt, vises k på skærmen, og videokvaliteten fastsættes til
"høj".
3 Kun tilgængelig i høj kvalitet.
4 Hver video optages på tværs af op til 8 filer på hver op til 4 GB. Antallet af filer og
længden af hver fil varierer med de valgte indstillinger for Billedstr./
billedhastighed og Videokvalitet.
5 i vises på skærmen, når denne indstilling er valgt.
67
Informationsvisningen
For at skjule eller vise indikatorer på skærmen skal du trykke på
knappen R.
Virtuel horisont
(0 310)
Information til
Information fra
y
Histogram
Kompositionslinjer
A HDMI
Hvis kameraet er tilsluttet til en HDMI-enhed (0 286), vises billedet, der ses
gennem objektivet, på både kameraets skærm og på HDMI-enheden.
68
Beskæringen af video
Videoer har et højde/bredde-forhold på 16 : 9 og optages ved hjælp af
en beskæring, der varierer alt efter billedstørrelsen.
3840 × 2160
1920 × 1080 og
1280 × 720
Beskæring på
1920 × 1080
y
Hvis du går fra en billedstørrelse på 1920 × 1080 eller 1280 × 720 og til
en billedstørrelse på 3840 × 2160, øges den umiddelbare brændvidde
med omtrent 1,5×, mens den umiddelbare brændvidde øges med
omtrent 3×, hvis du går fra en beskæring på 1920 × 1080 eller
1280 × 720 til en beskæring på 1920 × 1080.
69
A Billedområde
Ved billedstørrelser på 1920 × 1080 og 1280 × 720 kan du vælge et
billedområde ved hjælp af indstillingen Billedområde > Vælg
billedområde i videooptagemenuen. Vælg FX for at optage videoer i det,
der kaldes for "FX-baseret videoformat", og vælg DX for at optage i "DXbaseret videoformat". Forskellen på de to illustreres herunder.
FX (36 × 24)
y
DX (24 × 16)
Størrelsen på de optagede områder er omtrent 35,9 × 20,2 mm (FX-baseret
videoformat) og 23,5 × 13,2 mm (DX-baseret videoformat). Videoer optaget
med et objektiv i DX-format og Til valgt for Billedområde > Automatisk
DX-beskæring (0 88) i videooptagemenuen optages i DX-baseret
videoformat. Aktivering af elektronisk vibrationsreduktion (VR) (0 64)
reducerer størrelsen af beskæringen og øger den formodede brændvidde
en anelse.
Ved billedstørrelser med en beskæring på 3840 × 2160 og 1920 × 1080 er
valg af billedområde ikke tilgængeligt, og billedområdet forbliver det
samme uanset typen af det anvendte objektiv.
70
Fotografering i videoindstilling
For at tage billeder i videoindstilling (enten i
Live View eller under optagelse af video) skal du
vælge Tag billeder for brugerindstilling g1
(Brugerd. knaptilknytning) > Udløserknap
(0 309). Billeder med et højde/bredde-forhold på 16 : 9 kan derefter
tages til hver en tid ved at trykke udløserknappen helt ned. Hvis
videooptagelse er i gang, slutter optagelsen, og det hidtil optagede
klip gemmes.
Undtagen ved en billedstørrelse med en beskæring på 1920 × 1080
eller 3840 × 2160 (0 67), optages billederne i det format, der er valgt
for Billedkvalitet i billedoptagemenuen (0 92); billeder taget ved en
billedstørrelse med en beskæring på 1920 × 1080 eller 3840 × 2160
optages ved billedkvaliteten JPEG fine★. For information om
billedstørrelse, se side 72. Bemærk, at du ikke kan få vist et eksempel
på billedernes eksponering, når Live View-vælgeren drejes hen på 1;
indstilling P, S eller A anbefales, men nøjagtige resultater kan opnås i
indstillingen M ved at få vist et eksempel på eksponering med Live
View-vælgeren drejet hen på C.
y
71
❚❚ Billedstørrelse
Størrelsen på billeder taget i videoindstilling varierer alt efter
videobilledstørrelsen (0 67) og, i tilfælde af billeder med
billedstørrelser på 1920 × 1080 og 1280 × 720, alt efter billedområdet
og indstillingen valgt for Billedstørrelse > JPEG/TIFF i
billedoptagemenuen (0 95).
Billedstørrelse Billedområde Billedstørrelse
3840 × 2160
—
Large
Medium
Small
Large
Medium
Small
FX
1920 × 1080
1280 × 720
DX
y
Beskæring på
1920 × 1080
—
Størrelse
Udskriftsstørrelse (cm) *
(pixels)
3840 × 2160
32,5 × 18,3
5568 × 3128
47,1 × 26,5
4176 × 2344
35,4 × 19,8
2784 × 1560
23,6 × 13,2
3648 × 2048
30,9 × 17,3
2736 × 1536
23,2 × 13,0
1824 × 1024
15,4 × 8,7
1920 × 1080
16,3 × 9,1
* Omtrentlig størrelse, når der skrives ud ved 300 dpi. Udskriftsstørrelsen i tommer
svarer til billedstørrelsen i pixels divideret med printeropløsningen i dots per inch
(dpi; 1 tomme = cirka 2,54 cm).
72
A Måling af eksponering og hvidbalance
Området, der anvendes til måling af eksponering eller automatisk
hvidbalance, når billederne optages ved en videobilledstørrelse med en
beskæring på 1920 × 1080 (0 67) er ikke det samme som området på det
endelige billede. Det medfører, at der muligvis ikke kan opnås optimale
resultater. Tag testbilleder, og kontrollér resultaterne på skærmen.
A Trådløse fjernbetjeninger og fjernbetjeningsledninger
Hvis Optag videoer er valgt for brugerindstilling g1 (Brugerd.
knaptilknytning) > Udløserknap (0 309), kan udløserknapperne på de
ekstra trådløse fjernbetjeninger og fjernbetjeningsledninger (0 337, 339)
anvendes til at starte Live View samt til at starte og afslutte optagelse af
video.
D Optagelse af video
Der optages videoer i sRGB-farverummet. Støjstriber, streger eller
forvrængning kan være synlige på skærmen og på den færdige video under
lysstofrør, kviksølv- eller natriumlamper, eller hvis kameraet er panoreret
vandret, eller et motiv bevæger sig ved høj hastighed gennem billedet (for
information om reduktion af støjstriber, se Reduktion af støjstriber,
0 298). Der kan også forekomme støjstriber, når powerblænden anvendes.
Forvrængede hjørner, falske farver, moiré og lyse pletter kan ligeledes
forekomme. Lyse streger kan forekomme i nogle områder af billedet med
blinkende skilte og andre periodiske lyskilder, eller hvis motivet kortvarigt
oplyses af stroboskoplys eller en anden kraftig, momentan lyskilde. Når du
optager video, skal du undgå at rette kameraet mod solen eller andre
stærke lyskilder. Overholdes denne anvisning ikke, kan der ske skade på
kameraets indre kredsløb. Bemærk, at støj (tilfældigt spredte, lyse pixels,
tåge eller streger) og uventede farver kan forekomme, hvis du zoomer ind
på billedet, der ses gennem objektivet (0 47) i videoindstilling.
y
Flashbelysning kan ikke anvendes.
Optagelsen slutter automatisk, hvis objektivet fjernes, eller Live Viewvælgeren drejes hen på en ny indstilling.
73
Time-lapse-videoer
Kameraet tager automatisk billeder ved de valgte intervaller for at
oprette en tavs intervaloptagelsesvideo ved hjælp af indstillingerne,
der aktuelt er valgt for Vælg billedområde (0 70), Billedstr./
billedhastighed, Videokvalitet og Destination i
videooptagemenuen (0 296). Billederne tages ved hjælp af
søgerfotografering.
A Før optagelse
Før optagelse af en time-lapse-video skal du tage et testbillede med de
aktuelle indstillinger og få vist resultatet på skærmen. For ensartede farver
skal du vælge en anden hvidbalanceindstilling end auto (0 159).
y
Det anbefales at anvende stativ. Montér kameraet på et stativ, før
optagelsen starter. For at sikre at optagelsen ikke afbrydes, skal du anvende
en ekstra lysnetadapter og et stik til lysnetadapter eller et fuldt opladet
batteri. For at forhindre at det lys, der kommer ind gennem søgeren,
påvirker billeder og eksponering, skal du lukke søgerøjestykkets lukker
(0 120).
1
Vælg Time-lapse-video.
Markér Time-lapse-video i
videooptagemenuen, og tryk på 2 for at få
vist indstillingerne for time-lapse-video.
74
2
Justér indstillingerne for time-lapse-video.
Vælg interval, samlet optagetid og indstilling for udjævning af
eksponering.
• For at vælge interval mellem billeder:
Markér Interval, og tryk på 2.
Vælg et interval, der er længere
end den langsomst forventede
lukkertid (minutter og sekunder),
og tryk på J.
• For at vælge den samlede optagetid:
y
Markér Optagetid, og tryk på 2.
Vælg optagetid (op til 7 timer og
59 minutter), og tryk på J.
75
• For at aktivere eller deaktivere udjævning af eksponering:
Markér Udjævning af
eksponering, og tryk på 2.
Markér en indstilling, og tryk
på J.
Valg af Til udjævner pludselige ændringer i eksponeringen i
andre indstillinger end M (bemærk, at udjævning af
eksponering kun træder i kraft i indstilling M, hvis Auto ISOfølsomhedsstyring er aktiveret i billedoptagemenuen).
3
y
76
Start optagelse.
Markér Start, og tryk på J. Optagelsen
starter efter omtrent 3 sek. Kameraet tager
billeder ved det valgte interval i den valgte
optagetid. Når time-lapse-videoerne er
færdige, optages de over på det
hukommelseskort, der er valgt for Destination i
videooptagemenuen (0 296).
❚❚ Afslutning af optagelse
For at afslutte optagelsen, før alle billeder er taget, skal du markere
Fra i menuen for time-lapse-video og trykke på J eller trykke på J
mellem billederne eller umiddelbart efter, at et billede er optaget. Der
oprettes en video af de billeder, der er optaget, før optagelsen
sluttede. Bemærk, at optagelsen afsluttes, og at der ingen video
optages, hvis strømkilden fjernes eller frakobles, eller
hukommelseskortet, der er destination, skubbes ud.
❚❚ Intet billede
Hvis kameraet er ude af stand til at fokusere i AF-S, springer det over
det aktuelle billede (bemærk, at kameraet fokuserer igen før hvert
billede). Optagelse genoptages ved næste billede.
y
D Time-lapse-videoer
Time-lapse er ikke tilgængelig under Live View (0 44) eller optagelse af
video (0 59), ved lukkertiden A eller % (0 138), eller når bracketing
(0 146), High Dynamic Range (HDR, 0 189), multieksponering (0 229) eller
intervaloptagelse (0 236) er aktive. Bemærk, at idet lukkertid og den
nødvendige tid til at optage billedet på hukommelseskortet kan variere fra
billede til billede, varierer intervallet muligvis mellem et billedes optagelse
og starten på næste billede. Optagelsen starter ikke, hvis der ikke kan
optages en time-lapse video ved de aktuelle indstillinger (hvis eksempelvis
hukommelseskortet er fuldt, hvis intervallet eller optagetiden er nul, eller
hvis intervallet er længere end optagetiden).
Optagelsen slutter muligvis, hvis kameraets knapper anvendes, hvis
indstillingerne ændres, eller HDMI-kablet er tilsluttet. Der oprettes en video
af de billeder, der er optaget, før optagelsen sluttede. For at afslutte
optagelsen og tage et billede skal du trykke udløserknappen helt ned.
77
D Billedstørrelse
Området, der anvendes til måling af eksponering, flashniveau eller
automatisk hvidbalance, når billederne optages ved en videobilledstørrelse
med en beskæring på 1920 × 1080 (0 67) er ikke det samme som området
på det endelige billede. Det medfører, at der muligvis ikke kan opnås
optimale resultater. Tag testbilleder, og kontrollér resultaterne på
skærmen.
y
A Beregning af den endelige videos længde
Det samlede antal billeder i den endelige video kan Optaget længde/
beregnes ved at dividere optagetiden med
maksimal længde
intervallet og runde op. Den endelige videos
længde kan derefter beregnes ved at dividere antal
billeder med billedhastigheden valgt for Billedstr./
billedhastighed i videooptagemenuen (0 67). En
video med 48 billeder optaget ved 1920×1080;
24p får eksempelvis en længde på cirka to
sekunder. Den maksimale længde for
intervaloptagelsesvideoer er 20 minutter.
Indikator for
hukommelseskort
Billedstr./
billedhastighed
78
A Under optagelse
Under optagelsen blinker ikonet Q, og
indikatoren for time-lapse-optagelse vises på
øverste kontrolpanel. Den resterende tid (i timer
og minutter) vises i lukkertidsvisningen lige før
optagelse af hvert billede. Ellers kan du få vist den
resterende tid ved at trykke udløserknappen halvt ned. Uanset den valgte
indstilling for brugerindstilling c2 (Standbytimer, 0 303) udløber
standbytimeren ikke under optagelse.
For at få vist de aktuelle indstillinger for time-lapsevideo eller afslutte optagelsen (0 77) skal du trykke
på knappen G mellem billederne. Mens
optagelsen er i gang, viser menuen for time-lapsevideo udjævning af eksponering, intervallet og den
resterende tid. Disse indstillinger kan ikke ændres,
mens optagelsen er i gang, og der kan heller ikke
vises billeder eller justeres andre menuindstillinger.
A Billedtjek
Knappen K kan ikke anvendes til at få vist billeder, mens optagelsen er i
gang, men det aktuelle billede vises i nogle få sekunder efter hvert billede,
hvis Til er valgt for Billedtjek i billedvisningsmenuen (0 290). Der kan ikke
udføres andre billedvisningsfunktioner, mens billedet vises.
y
A Udløserindstilling
Uafhængigt af den valgte udløserindstilling, tager kameraet ét billede ved
hvert interval. Der kan ikke anvendes selvudløser.
A Se også
Indstillingen Bip i opsætningsmenuen kontrollerer, om der lyder et bip, når
optagelsen er færdig (0 312).
79
Visning af video
Videoer er indikeret med ikonet 1 i fuldskærmsvisning (0 248). Tryk
på ikonet a på skærmen, eller tryk midt på multivælgeren for at
starte billedvisning; din aktuelle position angives af statuslinjen for
video.
Ikonet 1
Længde
Aktuel position/totallængde
Ikonet a
y
Lydstyrke
Guide
Følgende funktioner kan udføres:
For at
Sætte på pause
Afspille
Spole tilbage/
frem
Springe 10 sek.
80
Statuslinje for video
Anvend
Beskrivelse
Sæt billedvisningen på pause.
Genoptag afspilningen, når videoen er sat på
pause eller under tilbagespoling/
fremadspoling.
Hastigheden øges for
hvert tryk, fra 2× til 4×
til 8× til 16×; hold knappen nede for at springe
til starten eller slutningen af videoen (det
første billede indikeres af h i skærmens
øverste højre hjørne, sidste billede indikeres af
i). Hvis billedvisningen er sat på pause,
spoles videoen tilbage eller frem ét billede ad
gangen; hold knappen nede for kontinuerlig
tilbage- eller fremadspoling.
Drej det primære kommandohjul for at
springe 10 sek. frem eller tilbage.
For at
Anvend
Springe frem/
tilbage
Regulere
lydstyrke
X/W (M)
Beskære video
i/J
Afslutte
Gå tilbage til
optageindstilling
/K
Beskrivelse
Drej det sekundære kommandohjul for at
springe til næste eller forrige indeks eller for at
springe til sidste eller første billede, hvis
videoen ikke indeholder indekser.
Tryk på X for at øge lydstyrken og på W (M) for
at mindske den.
Se side 82 for yderligere information.
Afslut og gå til fuldskærmsvisning.
Tryk udløserknappen halvt ned for at afslutte
og gå til optageindstilling.
y
A Ikonet p
Videoer med indekser (0 63) indikeres af ikonet
p i fuldskærmsvisning.
A Ikonet 2
2 vises i fuld størrelse og videoafspilning, hvis
videoen blev optaget uden lyd (0 298).
81
Redigering af videoer
Beskær optagelserne for at oprette redigerede kopier af videoer eller
gemme udvalgte billeder som JPEG-stillbilleder.
Indstilling
9 Vælg start-/slutpunkt
4 Gem valgt billede
Beskrivelse
Opret en kopi, hvorfra uønskede optagelser er
blevet fjernet.
Gem et udvalgt billede som et JPEG-stillbillede.
Beskæring af videoer
y
For at oprette beskårne kopier af videoer:
1
2
Vis en video på fuld skærm (0 248).
Sæt videoen på pause på det nye
åbningsbillede.
Afspil videoen som beskrevet på side 80,
mens du trykker midt på multivælgeren for
at starte og genoptage afspilning og
trykker på 3 for at sætte videoen på pause
Statuslinje for video
og trykker på 4 eller 2 eller drejer det
primære eller sekundære kommandohjul
for at finde frem til det ønskede billede. Du kan konstatere din
omtrentlige placering i videoen ved at se på statuslinjen for
video. Sæt afspilning på pause, når du når det nye
åbningsbillede.
82
3
Vælg Vælg start-/slutpunkt.
Tryk på i eller J, markér derefter Vælg
start-/slutpunkt, og tryk på 2.
4
Vælg Startpunkt.
For at oprette en kopi, der starter fra det
aktuelle billede skal du markere
Startpunkt og trykke på J. Billederne før
det aktuelle billede fjernes, når du gemmer
kopien i trin 9.
Startpunkt
y
5
Bekræft det nye startpunkt.
Hvis det ønskede billede ikke aktuelt vises,
skal du trykke på 4 eller 2 for at spole
frem eller tilbage (for at springe 10 sek.
frem eller tilbage skal du dreje det primære
kommandohjul; for at springe til et indeks
eller til det første eller sidste billede, hvis
videoen ikke indeholder indekser, skal du dreje det sekundære
kommandohjul).
83
6
Vælg slutpunkt.
Tryk L (Z/Q) for at skifte
markeringsværktøjet fra startpunkt (w) til
slutpunkt (x) og derefter vælge
afslutningsbilledet som beskrevet i trin 5.
Billederne efter det valgte billede fjernes,
når du gemmer kopien i trin 9.
Knappen L (Z/Q)
Slutpunkt
7
y
Opret kopien.
Når det ønskede billede vises, skal du trykke på 1.
8
Få vist et eksempel på videoen.
For at få vist et eksempel på kopien skal du
markere Dybdeskarphed og trykke
på J (for at afbryde eksempelvisningen og
vende tilbage til menuen for lagring af
indstillinger skal du trykke på 1). For at
annullere den aktuelle kopi og vælge et nyt start- eller slutpunkt
som beskrevet på de foregående sider skal du markere Annuller
og trykke på J; for at gemme kopien skal du fortsætte til trin 9.
9
Gem kopien.
Markér Gem som ny fil, og tryk på J for at
gemme kopien i en ny fil. For at erstatte
den originale videofil med den redigerede
videofil skal du markere Overskriv
eksisterende fil og trykke på J.
84
D Beskæring af videoer
Videoer skal have en længde på mindst to sekunder. Kopien gemmes ikke,
hvis der ikke er plads nok på hukommelseskortet.
Kopierne har samme oprettelsestidspunkt og -dato som originalen.
A Fjernelse af åbnings- eller afslutningsoptagelser
For kun at fjerne åbningsoptagelserne fra videoen skal du fortsætte til trin 7
uden at trykke på knappen L (Z/Q) i trin 6. For kun at fjerne
afslutningsoptagelserne skal du vælge Slutpunkt i trin 4 skal du vælge
afslutningsbilledet og fortsætte til trin 7 uden at trykke på knappen
L (Z/Q) i trin 6.
Lagring af valgte billeder
For at gemme en kopi af et valgt billede som JPEG-stillbillede:
1
Sæt videoen på pause på det
ønskede billede.
y
Afspil videoen som beskrevet på side 80
ved at trykke midt på multivælgeren for at
starte og genoptage afspilning, og på 3
for at sætte den på pause. Sæt videoen på
pause ved det billede, du agter at kopiere.
2
Vælg Gem valgt billede.
Tryk på i eller J, markér derefter Gem
valgt billede, og tryk på 2.
85
3
Opret en stillbilledkopi.
Tryk på 1 for at oprette en stillbilledkopi af
det aktuelle billede.
4
Gem kopien.
Markér Ja, og tryk på J for at oprette en
JPEG-kopi i finkvaliteten ★ (0 92) af det
valgte billede.
y
A Gem valgt billede
JPEG video-stillbilleder oprettet med indstillingen Gem valgt billede kan
ikke retoucheres. JPEG video-stillbilleder mangler visse kategorier af
billedinformation (0 254).
A Retoucheringsmenuen
Videoer kan også redigeres ved at anvende indstillingen Rediger video i
retoucheringsmenuen (0 315).
86
dIndstillinger for
billedoptagelse
Billedområde
Vælg mellem billedområder på FX (36 × 24) 1.0× (FX-format),
DX (24 × 16) 1.5× (DX-format), 5:4 (30 × 24) og 1,2× (30 × 20) 1.2×.
Se side 385 for information om det antal billeder, der kan lagres ved
forskellige billedområdeindstillinger.
FX-format
Billedcirkel i DX-format
(24×16)
d
DX-format
5:4
1,2×
Billedcirkel i FX-format
(36×24)
87
❚❚ Indstillinger for billedområde
Kameraet lader dig vælge mellem følgende billedområder:
Indstilling
c
Z
a
b
Beskrivelse
Billederne optages i FX-format med en billedvinkel
FX (36 × 24) 1.0 ×
svarende til et NIKKOR-objektiv på et 35 mm-kamera.
Valg af denne indstilling reducerer billedvinklen og
1,2× (30×20) 1.2× øger objektivets umiddelbare brændvidde med
omtrent 1,2×.
Der optages billeder i DX-format. For at beregne
DX (24 × 16) 1.5×
objektivets omtrentlige brændvidde i 35 mm-format
skal du gange med 1,5.
5 : 4 (30×24)
Billederne optages i et højde-breddeforhold på 5 : 4.
❚❚ Automatisk valg af beskæring
d
For automatisk at vælge DX-beskæring, når et DX-objektiv er
monteret, skal du vælge Til for Billedområde > Automatisk DXbeskæring i billedoptagemenuen (0 292). Billedområdet valgt i
billedoptagemenuen eller med kameraknapperne anvendes kun, når
et ikke-DX objektiv er monteret. Vælg Fra for at anvende det aktuelt
valgte billedområde til alle objektiver.
D Automatisk DX-beskæring
Knapperne opstillet på side 91 kan ikke anvendes til valg af billedområde,
når der er monteret et DX-objektiv, og Automatisk DX-beskæring er slået
til.
A Billedområde
Den valgte indstilling vises i informationsvisningen.
88
A DX-objektiver
DX-objektiver er beregnet til anvendelse med DX-formatkameraer og har
en mindre billedvinkel end objektiverne til 35 mm-formatkameraer. Hvis
Automatisk DX-beskæring er slået fra, og der er valgt en anden indstilling
end DX (24×16) (DX-format) for Billedområde, når der er monteret et DXobjektiv, formørkes billedets kanter muligvis. Dette kan muligvis ikke ses i
søgeren, men når billederne vises, kan du måske se et fald i opløsningen,
eller at billedets kanter er mørklagte.
A Søgervisningen
Beskæringerne 1,2×, i DX-format og 5 : 4 vises nedenfor.
1,2×
DX-format
5:4
A Se også
Se side 69 for information om tilgængelige beskæringer ved optagelse af
video.
d
89
Billedområdet kan vælges ved hjælp af indstillingen Billedområde >
Vælg billedområde i billedoptagemenuen eller ved at trykke på en
knap eller dreje et kommandohjul.
❚❚ Menuen for billedområde
1
Vælg Billedområde.
Markér Billedområde i
billedoptagemenuen, og tryk på 2.
2
Vælg Vælg billedområde.
Markér Vælg billedområde, og tryk på 2.
d
3
Justér indstillingerne.
Vælg en indstilling, og tryk på J. Den
valgte beskæring vises i søgeren (0 89).
A Billedstørrelse
Billedstørrelsen varierer med indstillingen valgt for billedområde.
90
❚❚ Kameraknapper
1
Tildel valg af billedområde til en kameraknap.
Anvend brugerindstilling f1 (Brugerd. knaptilknytning, 0 307)
for at knytte Vælg billedområde til en knap.
2
Anvend den valgte knap til at vælge et billedområde.
Du kan vælge billedområde ved at trykke på den valgte knap og
dreje det primære eller sekundære kommandohjul, indtil den
ønskede beskæring vises i søgeren (0 89).
Du kan få vist den aktuelt valgte indstilling
for billedområde ved at trykke på knappen,
der viser billedområdet på øverste
kontrolpanel eller i informationsvisningen.
FX-format vises som "36z24", 1,2 × som
"30z20", DX-format vises som "24z16" og
5 : 4 som "30z24".
d
91
Billedkvalitet
D5 understøtter følgende billedkvalitetsindstillinger. Se side 385 for
information om antallet af billeder, der kan lagres ved forskellige
billedkvaliteter og -størrelser.
d
Indstilling
Filtype
NEF (RAW)
NEF
NEF (RAW)+
JPEG fine★/
NEF (RAW)+
JPEG fine
NEF (RAW)+
JPEG normal★/
NEF (RAW) +JPEG
normal
NEF (RAW)+
JPEG basic★/
NEF (RAW)+
JPEG basic
JPEG fine★/
JPEG fine
JPEG normal★/
JPEG normal
JPEG basic★/
JPEG basic
TIFF (RGB)
92
Beskrivelse
RAW-data fra billedsensoren gemmes uden
yderligere billedbehandling. Indstillinger som
hvidbalance og kontrast kan justeres efter
optagelse.
Der optages to billeder, et NEF-billede (RAW) og et
JPEG-billede i fin kvalitet.
NEF/ Der optages to billeder, ét i NEF (RAW) og et JPEGJPEG billede i normal kvalitet.
Der optages to billeder, ét i NEF (RAW) og et JPEGbillede i basiskvalitet.
Optag JPEG-billeder ved en komprimeringsgrad
på cirka 1 : 4 (fin kvalitet).
Optag JPEG-billeder ved en komprimeringsgrad
JPEG
på cirka 1 : 8 (normal kvalitet).
Optag JPEG-billeder ved en komprimeringsgrad
på cirka 1 : 16 (basis billedkvalitet).
Optag ukomprimerede TIFF-RGB-billeder ved en
TIFF farvedybde på 8 bits pr. kanal (24-bit farve). TIFF
(RGB) understøttes af en bred vifte af
billedbehandlingsprogrammer.
Billedkvaliteten indstilles ved at trykke på knappen T og dreje det
primære kommandohjul, indtil den ønskede indstilling vises på
bagerste kontrolpanel.
Knappen T
Primært
kommandohjul
Bageste kontrolpanel
A Antal resterende billeder
Ved tryk på knappen T vises antal resterende
billeder på bagerste kontrolpanel. Antal resterende
billeder ændres i takt med indstillingen valgt for
Bageste kontrolpanel
billedkvalitet.
d
A JPEG-komprimering
Billedkvalitetsindstillingerne med en stjerne ("★") anvender komprimering
for at sikre maksimal kvalitet; størrelsen på filer varierer alt efter motivtypen.
Indstillinger uden stjerne bruger en type komprimering designet til at give
mindre filer; filer har tendens til at have stort set samme størrelse uanset
den optagede motivtype.
A NEF+JPEG
Når billeder taget ved indstillingen NEF (RAW) + JPEG vises på kameraet
med kun ét hukommelseskort isat, vises kun JPEG-billedet. Hvis begge
kopier er optaget på det samme hukommelseskort, slettes begge kopier,
når billedet slettes. Hvis JPEG-kopien optages over på et separat
hukommelseskort med indstillingen Funktion af kortet i plads 2 > RAW
plads 1 – JPEG plads 2, skal hver enkelt kopi slettes særskilt.
A Billedkvalitetsmenuen
Billedkvalitet kan også justeres ved hjælp af indstillingen Billedkvalitet i
billedoptagemenuen (0 292).
93
❚❚ NEF-komprimering (RAW)
For at vælge typen af komprimering for NEF-billeder (RAW) skal du
markere NEF-optagelse (RAW) > NEF-komprimering (RAW) i
billedoptagemenuen og trykke på 2.
Indstilling
N
Komprimeret
uden tab
O
Komprimeret
Ukomprimeret
Beskrivelse
NEF-billeder komprimeres ved hjælp af en reversibel
algoritme, som reducerer filstørrelsen med omkring
20–40% uden at påvirke billedkvaliteten.
NEF-billeder komprimeres ved hjælp af en ikkereversibel algoritme, som reducerer filstørrelsen med
omkring 35–55% næsten uden at påvirke
billedkvaliteten.
NEF-billeder komprimeres ikke.
❚❚ Farvedybde for NEF (RAW)
d
For at vælge farvedybde for NEF-billeder (RAW) skal du markere NEFoptagelse (RAW) > Farvedybde for NEF (RAW) i
billedoptagemenuen og trykke på 2.
Indstilling
12 bit
q
r
14 bit
Beskrivelse
NEF-billeder (RAW) optages ved en farvedybde på 12 bit.
NEF-billeder (RAW) optages med en farvedybde på 14 bit,
hvilket giver større filer end dem med en farvedybde på 12
bit, men som øger de optagede farvedata.
A NEF-billeder (RAW)
JPEG-kopier af NEF-billeder (RAW) kan oprettes med Capture NX-D eller
anden software eller indstillingen NEF-behandling (RAW) i
retoucheringsmenuen (0 314).
94
Billedstørrelse
Billedstørrelsen måles i pixels. Vælg mellem # Large, $ Medium
eller % Small (bemærk, at billedstørrelsen varierer alt efter den valgte
indstilling for Billedområde, 0 87):
Billedområde
FX (36×24) 1.0×
(FX-format)
1,2× (30×20)
1.2×
DX (24×16) 1.5×
(DX-format)
5 : 4 (30×24)
Indstilling
Large
Medium
Small
Large
Medium
Small
Large
Medium
Small
Large
Medium
Small
Størrelse (pixels)
5568 × 3712
4176 × 2784
2784 × 1856
4640 × 3088
3472 × 2312
2320 × 1544
3648 × 2432
2736 × 1824
1824 × 1216
4640 × 3712
3472 × 2784
2320 × 1856
Udskriftsstørrelse (cm) *
47,1 × 31,4
35,4 × 23,6
23,6 × 15,7
39,3 × 26,2
29,4 × 19,6
19,6 × 13,1
30,9 × 20,6
23,2 × 15,4
15,4 × 10,3
39,3 × 31,4
29,4 × 23,6
19,6 × 15,7
d
* Omtrentlig størrelse, når der skrives ud ved 300 dpi. Udskriftsstørrelsen i tommer
svarer til billedstørrelsen i pixels divideret med printeropløsningen i dots per inch
(dpi; 1 tomme = cirka 2,54 cm).
95
Billedstørrelsen for JPEG- og TIFF-billeder indstilles ved at trykke på
knappen T og dreje det sekundære kommandohjul, indtil den
ønskede indstilling vises på bagerste kontrolpanel. For at vælge
størrelsen på NEF-billeder (RAW) skal du anvende indstillingen
Billedstørrelse > NEF (RAW) i billedoptagemenuen.
Knappen T
Sekundært
kommandohjul
Bageste kontrolpanel
d
A Antal resterende billeder
Ved tryk på knappen T vises antal resterende
billeder på bagerste kontrolpanel. Antal resterende
billeder ændres i takt med indstillingen valgt for
Bageste kontrolpanel
billedstørrelse.
A Billedstørrelsesmenuen
Billedstørrelsen for JPEG- og TIFF-billeder kan også
justeres ved hjælp af indstillingen Billedstørrelse >
JPEG/TIFF i billedoptagemenuen (0 292). NEFbilleder (RAW) i størrelserne Small og Medium
optages i ukomprimeret 12-bits format, uanset de
valgte indstillinger for NEF-komprimering (RAW)
og Farvedybde for NEF (RAW) i menuen NEFoptagelse (RAW).
96
Anvendelse af to
hukommelseskort
Når der er sat to hukommelseskort i kameraet, kan du anvende
punktet Funktion af kortet i plads 2 i billedoptagemenuen for at
vælge funktion for kortet i Plads 2. Vælg mellem Overflow (kortet i
Plads 2 anvendes kun, når kortet i Plads 1 er fuldt),
Sikkerhedskopiering (hvert billede optages to gange, én gang på
kortet i Plads 1 og igen over på kortet i Plads 2) og RAW Plads 1 –
JPEG Plads 2 (som for Sikkerhedskopiering, bortset fra, at NEF/
RAW-kopierne af billeder optaget ved indstillingerne NEF/RAW +
JPEG kun optages på kortet i Plads 1, og JPEG-kopierne kun på kortet i
Plads 2).
d
A "Sikkerhedskopiering" og "RAW plads 1 – JPEG plads 2"
Når Sikkerhedskopiering eller RAW plads 1 – JPEG plads 2 er valgt, viser
kameraet antal resterende billeder på kortet med den mindste mængde
ledige plads, og stemmekommentarer (0 272) optages på kortet i Plads 1.
Udløsning af lukkeren deaktiveres, når begge kort er fulde.
A Optagelse af video
Når der er sat to hukommelseskort i kameraet, kan pladsen anvendt til
optagelse af video vælges ved hjælp af indstillingen Destination i
videooptagemenuen (0 296).
97
N
Fokus
Dette afsnit beskriver de tilgængelige fokusindstillinger, når
billederne komponeres i søgeren. Fokus kan justeres automatisk (se
herunder) eller manuelt (0 114). Brugeren kan også vælge
fokuspunkt til automatisk eller manuelt fokus (0 108) eller anvende
fokuslås og komponere billederne igen efter fokusering (0 111).
Autofokus
For at anvende autofokus skal du
dreje fokusindstillingsvælger om på
AF.
Fokusindstillingsvælger
N
Kameraet fokuserer ved hjælp af 153
fokuspunkter, hvoraf 55, der vises med r i
illustrationen til højre kan vælges af brugeren
(0 108).
Fokuspunkter, som
brugeren kan vælge
98
A Krydssensorer
Tilgængeligheden af fokuspunkter for krydssensoren varierer med det
anvendte objektiv.
Objektiv
Krydssensorer (fokuspunkter i
krydssensoren er markeret med gråt 2)
Andre AF-S- og AF-P-objektiver end de
nedenfor opstillede med
maksimumblænder på f/4 eller kortere 1
99 krydssensorer
• AF-S DX Zoom-Nikkor 12–24mm f/4G IFED
• AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED
• AF-S NIKKOR 600mm f/4G ED VR
• AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VR
63 krydssensorer
• AF-S Nikkor 600mm f/4D IF-ED II
• AF-S Nikkor 600mm f/4D IF-ED
• AF-S NIKKOR 200–400mm f/4G ED VR II
• AF-S VR Zoom-Nikkor 200–400mm f/4G
IF-ED
• AF-S NIKKOR 500mm f/4G ED VR
• AF-S Nikkor 500mm f/4D IF-ED II
• AF-S Nikkor 500mm f/4D IF-ED
• AF-S og AF-P-objektiver med
45 krydssensorer
maksimumblænder, der er længere end
1
f/4
• Ikke–AF-S-, ikke–AF-P-objektiver
1 Ved maksimalt zoom i tilfælde af zoom-objektiver.
2 Andre fokuspunkter anvender linjesensorer, der registrerer vandrette linjer.
N
99
A AF-S/AF-I telekonvertere og tilgængelige fokuspunkter
Når der er monteret en AF-S eller AF-I telekonverter, kan de fokuspunkter,
der vises i illustrationerne, anvendes til autofokus og elektronisk
afstandsmåling (bemærk, at kameraet muligvis ikke er i stand til at fokusere
på mørke motiver eller motiver med lav kontrast ved maksimalt
kombinerede blænder, der er længere end f/5.6).
N
Telekonverter
Maks.
objektivblænde 1
TC-14E, TC-14E II, TC-14E III
TC-17E II
TC-20E, TC-20E II, TC-20E III
f/2
TC-14E, TC-14E II, TC-14E III
f/2.8
TC-17E II
TC-20E, TC-20E II, TC-20E III
f/2.8
TC-14E, TC-14E II, TC-14E III
f/4
TC-17E II
f/4
TC-800-1.25 E ED
f/5.6
TC-20E, TC-20E II, TC-20E III
f/4
TC-14E, TC-14E II, TC-14E III
f/5.6
Tilgængelige fokuspunkter
(fokuspunkter i krydssensoren er
markeret med gråt 2)
153 fokuspunkter (55 af dem kan
vælges) med 99 krydssensorer
153 fokuspunkter (55 af dem kan
vælges) med 45 krydssensorer
37 fokuspunkter (17 af dem kan
vælges) med 25 krydssensorer
15 fokuspunkter (9 af dem kan
vælges) med 5 krydssensorer
1 Ved maksimalt zoom i tilfælde af zoom-objektiver.
2 Andre fokuspunkter anvender linjesensorer, der
registrerer vandrette linjer, men bemærk, at hvis der
kun er 5 krydssensorer, er kun dem, der er markeret
med ■, som registrerer lodrette linjer.
Autofokus er ikke tilgængeligt, når der anvendes telekonvertere med
objektiver af typen AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED.
100
Autofokusindstilling
Vælg mellem følgende autofokusindstillinger:
Indstilling
AF-S
AF-C
Beskrivelse
Single AF: Til stationære motiver. Fokus låser, når udløserknappen
trykkes halvt ned. I standardindstillingerne kan lukkeren kun
udløses, når fokusindikatoren (I) vises (fokusprioritet; 0 299).
Kontinuerlig AF: Til motiver i bevægelse. Kameraet fokuserer
kontinuerligt, når udløserknappen trykkes halvt ned; hvis motivet
bevæger sig, iværksætter kameraet intelligent fokus-tracking
(0 103) for at forudsige den endelige afstand til motivet og justere
fokus efter behov. I standardindstillingerne kan lukkeren udløses,
hvad enten motivet er i fokus eller ej (udløserprioritet; 0 299).
Autofokusindstilling kan vælges ved at trykke på knappen AF-metode
og dreje det primære kommandohjul, indtil den ønskede indstilling
vises i søgeren og på øverste kontrolpanel.
Øverste kontrolpanel
Knappen AF-metode
Primært
kommandohjul
N
Søger
101
A Se også
For information om anvendelse af fokusprioritet i kontinuerlig AF, se
brugerindstilling a1 (Valg af AF-C-prioritering, 0 299). For information om
anvendelse af udløserprioritet i enkelt AF, se brugerindstilling a2 (Valg af
AF-S-prioritering, 0 299). For information om at forhindre kameraet i at
fokusere, når udløserknappen trykkes halvt ned, se brugerindstilling a8
(AF-aktivering, 0 300). Se brugerindstilling a10 (Begræns. af
autofokusindstil., 0 301) for information om at begrænse valg af
fokusindstilling til AF-S eller AF-C og f4 (Tilpas kommandohjul) > Skift
primært/sekundært (0 308) for information om anvendelse af det
sekundære kommandohjul til valg af fokusindstilling. Se side 48 for
information om tilgængelige autofokusindstillinger i Live View eller under
optagelse af video.
A
Tilknyt knapperne AF-ON
Når det drejer sig om at få kameraet til at fokusere, har tryk på en af
knapperne AF-ON samme effekt som at trykke udløserknappen halvt ned
(bemærk, at knappen AF-ON til lodret optagelse kun kan anvendes, når
udløserknappen til lodret optagelse er låst op; 0 39).
Knappen AF-ON
N
Lås til udløserknap til lodret
optagelse
Knappen AF-ON til
lodret optagelse
102
A Intelligent fokus-tracking
I indstillingen AF-C starter kameraet Intelligent fokus-tracking, hvis motivet
flytter sig hen mod eller væk fra kameraet, når udløserknappen trykkes halvt
ned, eller der trykkes på en af knapperne AF-ON. Dette tillader kameraet at
spore fokus, mens det prøver at forudsige, hvor motivet er, når lukkeren
udløses.
N
103
Indstilling af AF-metode
N
104
Vælg, hvordan fokuspunktet for autofokus udvælges.
• Enkeltpunkts-AF: Vælg fokuspunkt som beskrevet på side 108;
kameraet fokuserer udelukkende på motivet i det valgte
fokuspunkt. Anvendes til stationære motiver.
• Dynamisk område-AF: Vælg fokuspunktet som beskrevet på side 108.
I fokusindstillingen AF-C fokuserer kameraet baseret på information
fra de omkringliggende fokuspunkter, hvis motivet forlader det
valgte punkt kortvarigt. Antallet af fokuspunkter varierer med den
valgte indstilling:
- 9- eller 25-punkts dynamisk område-AF: Vælges, når der er tid til at
komponere billedet eller ved fotografering af motiver, der
bevæger sig forudsigeligt (eksempelvis løbere eller racerbiler på
en bane).
- 72-punkts dynamisk område-AF: Vælges ved fotografering af motiver,
der bevæger sig uforudsigeligt (eksempelvis spillere i en
fodboldkamp).
- 153-punkts dynamisk område-AF: Vælges ved fotografering af motiver,
der bevæger sig hurtigt, og som kun vanskeligt lader sig
komponere i søgeren (eksempelvis fugle).
• 3D-tracking: Vælg fokuspunktet som beskrevet på side 108.
I fokusindstillingen AF-C sporer kameraet motiver, der forlader det
valgte fokuspunkt, og vælger nye fokuspunkter efter behov.
Anvendes for hurtigt at komponere billeder af motiver, der bevæger
sig uregelmæssigt fra side til side (eksempelvis tennisspillere). Hvis
motivet forlader søgeren, skal du fjerne din finger fra
udløserknappen og komponere billedet igen med motivet i det
valgte fokuspunkt.
• Gruppepunkts-AF: Kameraet fokuserer ved hjælp af en gruppe
brugervalgte fokuspunkter, hvorved risikoen for, at kameraet
fokuserer på baggrunden i stedet for på hovedmotivet, reduceres.
Vælges til motiver, der er vanskelige at fotografere ved hjælp af et
enkelt fokuspunkt. Hvis der registreres ansigter i fokusindstillingen
AF-S, prioriterer kameraet portrætmotiver.
• Gruppepunkts-AF (HL)/Gruppepunkts-AF (VL): HL og VL står for henholdsvis
"vandret streg" og "lodret streg". Brugeren vælger en række (HL)
eller kolonne (VL) af fokuspunkter, og kameraet prioriterer det punkt
i den valgte række eller kolonne, som indeholder motivet tættest på
kameraet. Tryk på 1 eller 3 for at vælge række (HL), og tryk på 4
eller 2 for at vælge kolonne (VL).
• Autopunkts-AF: Kameraet registrerer automatisk
motivet og vælger fokuspunktet; hvis der
registreres et ansigt, prioriterer kameraet
portrætmotivet. De aktive fokuspunkter
markeres kortvarigt, efter at kameraet
fokuserer; i indstillingen AF-C vises det primære
fokuspunkt, når de andre fokuspunkter
slukker.
N
Du kan vælge indstilling af AF-metode ved at trykke på knappen
AF-metode og dreje det sekundære kommandohjul, indtil den
ønskede indstilling vises i søgeren og på øverste kontrolpanel.
Øverste kontrolpanel
Knappen AF-metode
Sekundært
kommandohjul
Søger
105
A Indstilling af AF-metode
Indstilling af AF-metode vises på øverste kontrolpanel og i søgeren.
Indstilling af AF-metode
Øverste
kontrolpanel
Søger
Fokuspunktvisning i søgeren
Enkeltpunkts-AF
9-punkts dynamisk
AF-område *
25-punkts dynamisk
AF-område *
72-punkts dynamisk
AF-område *
N
153-punkts
dynamisk
AF-område *
3D-tracking
Gruppepunkts-AF
Gruppepunkts-AF
(HL)
Gruppepunkts-AF
(VL)
Autopunkts-AF
* Kun det aktive fokuspunkt vises i søgeren. Resterende fokuspunkter giver
information for at assistere fokuseringen.
106
A 3D-tracking
Når udløserknappen trykkes halvt ned, lagres farverne i området omkring
fokuspunktet i kameraet. Som følge heraf kan du muligvis ikke opnå det
ønskede resultat med 3D-tracking, hvis motiverne har samme farve som
baggrunden, eller hvis de fylder en meget lille del af billedet.
A AF-S-/AF-I-telekonvertere
Hvis der er valgt 3D-tracking eller autopunkts-AF for indstilling af
AF-metode, når der anvendes en AF-S-/AF-I-telekonverter, vælges
enkeltpunkts-AF automatisk ved kombinerede blænder langsommere end
f/5.6.
A Manuel fokus
Enkeltpunkts-AF vælges automatisk, når der anvendes manuel fokus.
A Se også
For information om, hvordan autofokus tilpasser sig til ændringer i afstand
til motivet, se brugerindstilling a3 (Fokus-tracking med Lock-On, 0 299).
For at justere indstillingerne for 3D-tracking skal du anvende
brugerindstilling a4 (3D-tracking, ansigtsgenkendelse, 0 300) og a5
(Reg.område for 3D-tracking, 0 300). Se brugerindstilling a7 (Gem efter
orientering, 0 300) for information om valg af forskellige fokuspunkter og/
eller indstillinger af AF-metode til billeder i portræt- og landskabsretning, a9
(Begræns valg af AF-metode, 0 300) for information om begrænsning af
valg af AF-metode, a12 (Fokuspunktindstillinger, 0 301) for information
om valg af visning af fokuspunkt i dynamisk område-AF og f4 (Tilpas
kommandohjul) > Skift primært/sekundært (0 308) for information om
anvendelse af det primære kommandohjul til valg af indstilling af AFmetode. Se side 49 for information om tilgængelige autofokusindstillinger i
Live View eller under optagelse af video.
N
107
Valg af fokuspunkt
Kameraet fokuserer ved hjælp af 153
fokuspunkter, hvoraf de 55, der vises til højre,
kan vælges manuelt, så du kan komponere
billedernes med hovedmotivet placeret næsten
hvor som helst i billedet. Følg nedenstående
trin for at vælge fokuspunkt (i gruppepunkts-AF kan du følge disse
trin for at vælge en gruppe, række eller kolonne af fokuspunkter).
1
Drej fokuspunktlåsen om
på ●.
Dette betyder, at multivælgeren
kan anvendes til at vælge
fokuspunktet.
Fokuspunktlås
2
N
Vælg fokuspunktet.
Anvend multivælgeren til at
vælge fokuspunktet i søgeren,
mens lysmålerne er sat til. Du kan
vælge det midterste fokuspunkt
ved at trykke midt på
multivælgeren.
Fokuspunktlåsen kan drejes om
til låst (L) position efter valg for at
undgå, at det valgte fokuspunkt
ændrer sig, når multivælgeren
trykkes ned.
108
A Den sekundære vælger
Sekundær vælger
Sekundærvælgeren kan anvendes i stedet for
multivælgeren til valg af fokuspunkt. Fokus og
eksponering låser, når der trykkes midt på den
sekundære vælger (0 111, 141). Pas på ikke at få
en finger eller en fingernegl i øjet, når du anvender
sekundærvælgeren.
A Portrætbilleder (Højformat)
Ved komposition af billeder i højt (portræt) format skal du anvende
multivælgeren til lodret optagelse for at vælge fokuspunkt. For yderligere
information, se brugerindstilling f1 (Brugerd. knaptilknytning) >
Multivælger til lodret optag. (0 307).
A
Anvendelse af sekundærvælgeren og
multivælgeren til lodret optagelse
Anvendes som vist til højre. Det har muligvis ikke
den ønskede effekt at trykke på siderne af den.
A Autovalg af AF-område
Fokuspunktet for autovalg af AF-område vælges automatisk; manuelt valg
af fokuspunkt er ikke muligt.
N
109
A Se også
For information om valg af antal fokuspunkter, der kan vælges med
multivælgeren, se brugerindstilling a6 (Antal fokuspunkter, 0 300). For
information om valg af separate lodrette og vandrette fokuspunkter og/
eller indstillinger af AF-metode, se brugerindstilling a7 (Gem efter
orientering, 0 300). For information om indstilling af valg af fokuspunkt til
"wrap around", se brugerindstilling a11 (Fokuspunkt wrap-around,
0 301). For information om valg af, hvornår fokuspunktet skal fremhæves,
se brugerindstilling a12 (Fokuspunktindstillinger, 0 301). For information
om ændring af funktionen for den sekundære vælger, se
brugerindstillingerne f1 (Brugerd. knaptilknytning) > Sekundær vælger
(0 307) og Sekundær vælgers midte (0 307). For information om,
hvordan du skifter funktion for multivælgerens midterknap, se
brugerindstilling f2 (Multivælgers midterknap, 0 308).
N
110
Fokuslås
Fokuslås kan anvendes til at ændre kompositionen efter fokusering,
hvilket gør det muligt at fokusere på et motiv, som ikke vil være i et
fokuspunkt i den endelige komposition. Hvis kameraet er ude af
stand til at fokusere i autofokus (0 113), kan fokuslås ligeledes
anvendes til at komponere billedet igen efter fokusering på et andet
motiv på samme afstand som dit oprindelige motiv. Fokuslås er mest
effektiv, når der vælges en anden indstilling end autopunkts-AF for
indstilling af AF-metode (0 104).
1
Fokusér.
Placér motivet i det valgte
fokuspunkt, og tryk
udløserknappen halvt ned for at
påbegynde fokusering.
Kontrollér, at fokusindikatoren
(I) fremkommer i søgeren.
2
N
Lås fokus.
Fokusindstillingen AF-C (0 101): Mens
udløserknappen er trykket halvt ned (q),
skal du trykke på den sekundære vælgers
midte (w) for at låse både fokus og
eksponering (ikonet AE-L vises i søgeren).
Fokus forbliver låst, mens der trykkes på
den sekundære vælgers midte, selv hvis
du senere fjerner din finger fra
udløserknappen.
Udløserknap
Sekundær vælger
111
Fokusindstillingen AF-S: Fokus låser automatisk, når fokusindikatoren
(I) vises, og forbliver låst, indtil du fjerner fingeren fra
udløserknappen. Fokus kan også låses ved at trykke på den
sekundære vælgers midterknap som beskrevet på foregående
side.
3
Komponér billedet igen, og
optag.
Fokus forbliver låst mellem
billeder, hvis du holder
udløserknappen trykket halvt ned
(AF-S) eller holder den sekundære
vælgers midterknap nede, så der kan tages flere billeder i træk
ved samme fokusindstilling.
Du må ikke ændre afstanden mellem kameraet og motivet, mens
fokuslås anvendes. Hvis motivet bevæger sig, skal du fokusere igen
ved den nye afstand.
N
A Låsning af fokus med knappen AF-ON
Under søgerfotografering kan du låse fokus med en af knapperne AF-ON i
stedet for udløserknappen (0 102). Hvis Kun AF-ON er valgt for
brugerindstilling a8 (AF-aktivering, 0 300), fokuserer kameraet ikke, når
udløserknappen trykkes halvt ned; i stedet fokuserer kameraet, når der
trykkes på knappen AF-ON, hvorved fokus låser og forbliver låst, indtil der
trykkes på en af knapperne AF-ON igen.
A Se også
Se brugerindstilling c1 (Udløserknap AE-L, 0 302) for information om
anvendelse af udløserknappen til låsning af eksponering.
112
A Opnå gode resultater med autofokus
Autofokus fungerer ikke tilfredsstillende i de situationer, der er angivet
nedenfor. Lukkerudløsning deaktiveres muligvis, hvis kameraet er ude af
stand til at fokusere under disse forhold, eller fokusindikatoren (●) vises
muligvis, og kameraet bipper, så lukkeren kan udløses, selv når motivet ikke
er i fokus. I disse tilfælde skal du fokusere manuelt (0 114) eller anvende
fokuslås (0 111) for at fokusere på et andet motiv på samme afstand og
derefter komponere billedet igen.
Der er kun lidt eller ingen kontrast mellem motivet og
baggrunden.
Eksempel: Motivet har samme farve som baggrunden.
Fokuspunktet indeholder motiver med forskellig afstand til
kameraet.
Eksempel: Motivet er inde i et bur.
Motivet domineres af regulære geometriske mønstre.
Eksempel: Persienner eller rækker af vinduer i en skyskraber.
N
Fokuspunktet indeholder områder med skarpt kontrasterende
lysstyrke.
Eksempel: Motivet er halvt inde i skyggen.
Baggrundsobjekter synes større end motivet.
Eksempel: Der er en bygning i billedet bag motivet.
Motivet indeholder mange fine detaljer.
Eksempel: En blomstermark eller andre motiver, som er små
eller mangler variation i lysstyrken.
113
Manuelt fokus
Manuel fokus er tilgængeligt for objektiver, der ikke understøtter
autofokus (ikke-AF NIKKOR-objektiver), eller når autofokus ikke
giver de ønskede resultater (0 113).
• AF-objektiver: Indstil objektivets knap Fokusindstillingsvælger
til fokusindstilling (hvis muligt) og
kameraets fokusindstillingsvælger
til M.
D AF-objektiver
Anvend ikke AF-objektiver med knappen til fokusindstilling indstillet til M
og kameraets fokusindstillingsvælger indstillet til AF. Manglende
overholdelse af denne anvisning kan beskadige kameraet eller objektivet.
Dette gælder ikke for AF-S- og AF-P-objektiver, der kan anvendes i
indstilling M uden at indstille kameraets fokusindstillingsvælger til M.
N
• Objektiver med manuelt fokus: Fokusér manuelt.
For at fokusere manuelt skal du justere
objektivfokusringen, indtil det viste billede på
den gennemsigtige matskive i søgeren er i
fokus. Der kan tages billeder på et hvilket som
helst tidspunkt, selv når billedet ikke er i fokus.
114
❚❚ Den elektroniske afstandsmåler
Søgerens fokusindikator kan anvendes til at
bekræfte, om motivet i det valgte fokuspunkt er
i fokus (fokuspunktet kan vælges blandt hvilket
som helst af de 55 punkter). Efter placering af
motivet i det valgte fokuspunkt skal du trykke
udløserknappen halvt ned og dreje objektivets
fokusring, indtil fokusindikatoren (I) vises. Bemærk, at med de
opstillede motiver på side 113, vises fokusindikatoren muligvis nogle
gange, når motivet ikke er i fokus; bekræft fokus i søgeren, før du
tager billedet. For information om anvendelse af den elektroniske
afstandsmåler med ekstra AF-S-/AF-I-telekonvertere, se side 100.
N
A AF-P-objektiver
Når der anvendes et AF-P-objektiv (0 323) i manuel fokusindstilling, blinker
fokusindikatoren i søgeren (eller i Live View blinker fokuspunktet på
skærmen) for at advare om, at motivet ikke kommer til at være i fokus, hvis
du bliver ved med at dreje fokusringen i den aktuelle retning.
A Fokusplanets placering
For at fastsætte afstanden mellem dit motiv og
kameraet skal du måle fra fokusplanets
markering (E) på kamerahuset. Afstanden
mellem objektivfatningsplanet og fokusplanet
er 46,5 mm.
46,5 mm
Fokusplanets markering
115
k
Udløserindstilling
Valg af udløserindstilling
For at vælge en udløserindstilling skal du trykke
på oplåsningsknappen for hjulet til valg af
udløserindstilling og dreje hjulet til valg
udløserindstilling, så markøren flugter med den
ønskede indstilling.
Indstilling
S
CL
k
CH
Q
116
Markør
Beskrivelse
Enkeltbillede: Kameraet tager ét billede, hver gang der trykkes på
udløserknappen.
Kontinuerlig lav hastighed: Billedhastigheden kan vælges blandt
værdier mellem 1 og 10 bps ved at trykke på knappen S og dreje
det sekundære kommandohjul. Kameraet optager billeder ved den
valgte hastighed, når der trykkes på udløserknappen (0 117).
Kontinuerlig høj hastighed: Billedhastigheden kan vælges ved at trykke
på knappen S og dreje det sekundære kommandohjul. Vælg
mellem 10, 11, 12 og 14 bps. Kameraet optager billeder ved den
valgte hastighed, når der trykkes på udløserknappen (0 117).
Dæmpet lukkerlyd: Som for enkeltbillede, bortset fra, at spejlet ikke
klikker tilbage på plads, når udløserknappen er trykket helt ned. Det
betyder, at brugeren kan styre timingen af spejlets kliklyd, som
også er mere stille end i enkeltbilledindstilling. Desuden lyder der
ikke et bip uanset indstillingen valgt for Bip i opsætningsmenuen
(0 312). Kontinuerlig udløser kan også vælges ved at trykke på S
og dreje et kommandohjul, indtil bs vises på bagerste kontrolpanel,
hvor kameraet i så fald tager billeder ved omkring 3 bps, når der
trykkes på udløserknappen.
Indstilling
E
MUP
S
Beskrivelse
Selvudløser: Tag billeder med selvudløseren (0 120).
Hævet spejl: Vælg denne indstilling for at minimere kamerarystelser i
tele- eller makrofotografering eller i andre situationer, hvor den
mindste bevægelse af kameraet kan skabe slørede billeder (0 122).
Valg af indstilling for hurtig udløser: Tryk på knappen S, og hold den
nede, og drej det primære kommandohjul for at vælge
udløserindstilling (0 119).
A Kontinuerlige udløserindstillinger
Billedhastighederne for udløserindstillingerne Kontinuerlig lav og
Kontinuerlig høj hastighed kan også vælges ved hjælp af brugerindstilling
d1 (Kontinuerlig optagehast., 0 303). De angivne billedhastigheder
antager kontinuerlig AF, manuel eller lukkertidsprioriteret automatik, en
lukkertid på 1/250 sek. eller kortere, og de øvrige indstillinger ved
standardværdierne. De angivne billedhastigheder er muligvis ikke
tilgængelige med nogle objektiver; desuden kan billedhastighederne falde
ved meget små blænder (høje blændeværdier) eller lange lukkertider, når
vibrationsreduktion (VR) (tilgængelig med VR-objektiver) eller auto ISOfølsomhedsstyring (0 126) er slået til, eller når batteriniveauet er lavt, når et
ikke-CPU-objektiv er monteret, når Blændering er valgt for
brugerindstilling f4 (Tilpas kommandohjul) > Blændeindstilling (0 308),
eller der registreres støjstriber, når reduktion af støjstriber er aktiveret i
billedoptagemenuen (0 227).
k
A Optagelse af billeder ved 14 billeder pr. sekund
Når 14 bps (hævet spejl) er valgt i udløserindstillingen Kontinuerlig høj
hastighed, hæves spejlet, når udløserknappen trykkes helt ned, fokus og
eksponering låser ved værdierne valgt for første billede i hver billedserie, og
de ekstra flashenheder går ikke af. Billedet, der ses gennem objektivet, er
ikke synligt i søgeren under optagelse.
117
A Hukommelsesbufferen
Kameraet er udstyret med en hukommelsesbuffer til midlertidig lagring, så
du kan blive ved med at fotografere, mens der gemmes billeder på
hukommelseskortet. Bemærk dog, at billedhastigheden falder, når bufferen
er fuld (tAA).
Det omtrentlige antal billeder, der kan lagres i
hukommelsesbufferen ved de aktuelle
indstillinger i billedtællerne i søgeren og på
øverste kontrolpanel, mens udløserknappen er
trykket halvt ned. Illustrationen til højre viser
visningen, når der endnu er plads i bufferen til
omkring 99 billeder.
Mens billederne optages over på hukommelseskortet, lyser
hukommelseskortlampen. Afhængigt af optageforholdene og
hukommelseskortets ydeevne kan optagelsen tage fra få sekunder til få
minutter. Du må ikke tage hukommelseskortet ud eller fjerne eller frakoble
strømforsyningen, før hukommelseskortlampen er slukket. Hvis kameraet
slukkes, mens der stadig er data i bufferen, slukker strømmen ikke, før alle
billeder i bufferen er blevet optaget. Hvis batteriet aflades, mens der stadig
er billeder i bufferen, deaktiveres udløseren, og billederne bliver overført til
hukommelseskortet.
k
118
A Se også
For information om valg af rækkefølge for visning af billede i hver billedserie
efter optagelse, se Vis dette efter billedserie: (0 290). For information om
det maksimale antal billeder, der kan tages i en enkelt billedserie, se
brugerindstilling d2 (Maks. kont. udløsning, 0 303). For information om
antallet af billeder, der kan tages i en enkelt billedserie, se side 385.
Valg af indstilling for hurtig udløser
Når hjulet til valg af udløserindstilling
drejes hen på S, kan
udløserindstillingen vælges ved at
holde knappen S nede, mens der
drejes på det primære
kommandohjul.
Hjul til valg af udløserindstilling
For at justere indstillingerne for den valgte
udløserindstilling skal du trykke på knappen S
og holde den nede og dreje det sekundære
kommandohjul.
Knappen S
Indstillingerne for udløserindstilling vises på
bagerste kontrolpanel.
Bageste kontrolpanel
k
A Se også
For information om valg af de udløserindstillinger, der kan vælges med
knappen S, se brugerindstilling d3 (Begr. udvalg af udløserindst.,
0 304).
119
Selvudløserindstilling
Selvudløseren kan bruges til at reducere kamerarystelser eller i
forbindelse med selvportrætter.
1
Placér kameraet på et stativ.
Montér kameraet på et stativ, eller anbring kameraet på et stabilt
og plant underlag.
2
Vælg selvudløserindstilling.
Tryk på oplåsningsknappen på
hjul til valg af udløserindstilling,
og drej hjulet til valg af
udløserindstilling hen på E.
Hjul til valg af udløserindstilling
3
k
Komponér billedet, og fokusér.
I single AF (0 101) kan der kun tages
billeder, hvis fokusindikatoren (I) vises i
søgeren.
A Luk søgerøjestykkets lukker
Når du tager billeder uden at sætte øjet mod
søgeren, skal du lukke søgerøjestykkets
lukker for at hindre lys, der kommer ind
igennem søgeren, i at forekomme på billeder
eller påvirke eksponeringen.
120
4
Start timeren.
Tryk helt ned på
udløserknappen for at starte
timeren. Selvudløserlampen
begynder at blinke. To
sekunder før billedet tages, holder selvudløserlampen op med at
blinke. Lukkeren udløses, ti sekunder efter at timeren starter.
For at slå selvudløseren fra, inden der tages et billede, skal du dreje
hjulet til valg af udløserindstilling til en anden indstilling.
k
A Indstilling af timeren
For at vælge timerens varighed skal du trykke på
knappen S og holde den nede og dreje på et
kommandohjul. Timeren kan indstilles til 20, 10, 5
eller 2 sekunder.
Bageste kontrolpanel
A Se også
For information om valg af varighed af selvudløser, antal billeder taget og
intervallet mellem billeder, se brugerindstilling c3 (Selvudløser, 0 303).
Biplydene, der lyder, når selvudløseren anvendes, kan styres ved hjælp af
indstillingen Bip i opsætningsmenuen (0 312).
121
Indstillingen Hævet spejl
k
122
Vælg denne indstilling for at
minimere slør som følge af
kamerabevægelser, når spejlet hæves.
For at anvende indstillingen Hævet
spejl skal du trykke på
oplåsningsknappen til hjulet til valg af Hjul til valg af udløserindstilling
udløserindstilling og dreje hjulet til
valg af udløserindstilling hen på MUP
(hævet spejl). Når du har trykket
udløserknappen halvt ned for at
indstille fokus og eksponering, skal du
trykke udløserknappen helt ned for at
hæve spejlet. Z vises på
kontrolpanelerne; tryk igen
udløserknappen helt ned for at tage billedet (i Live View er det ikke
nødvendigt at hæve spejlet; billedet tages, første gang
udløserknappen trykkes helt ned). Der lyder et bip, medmindre Fra er
valgt for Bip i opsætningsmenuen (0 312). Spejlet sænkes, når
optagelsen er færdig.
D Hævet spejl
Når spejlet er hævet, kan billeder ikke indrammes i søgeren, og der udføres
ikke autofokus og lysmåling.
A Indstillingen Hævet spejl
Der tages automatisk et billede, hvis der ikke udføres nogen handlinger i
omkring 30 sek., efter at spejlet er blevet hævet.
A Hindring af slør
For at undgå slør som følge af kamerabevægelser skal du trykke forsigtigt
på udløserknappen. Det anbefales at anvende stativ.
A Se også
For information om anvendelse af den elektroniske forreste lukkergardinudløsning for yderligere at reducere slør, se brugerindstilling d6 (Elektr.
forr. lukkergardin-udløsn., 0 304).
k
123
S
ISO-følsomhed
Manuel justering
Kameraets følsomhed over for lys kan justeres i henhold til den
tilgængelige mængde lys. Vælg mellem indstillinger, som rækker fra
ISO 100 til ISO 102400 i trin svarende til 1/3 EV. Der er ligeledes
indstillinger mellem cirka 0,3 og 1 EV under ISO 100 og 0,3 til 5 EV over
ISO 102400 tilgængelige ved specielle situationer. Jo højere ISOfølsomhed, desto mindre lys er påkrævet for at foretage en
eksponering, hvilket muliggør hurtigere lukkertider eller mindre
blændeåbninger.
ISO-følsomheden kan justeres ved at trykke på knappen S (Q) og
dreje det primære kommandohjul, indtil den ønskede indstilling vises
på det øverste kontrolpanel og i søgeren.
Knappen S (Q)
S
Øverste kontrolpanel
Søger
Primært kommandohjul
124
A Menuen for ISO-følsomhed
ISO-følsomhed kan også justeres ved at anvende
indstillingen ISO-følsomhedsindstillinger i
billedoptagemenuen (0 293).
A ISO-følsomhed
Jo højere ISO-følsomhed, desto mindre lys er der påkrævet for at foretage
en eksponering, der tillader kortere lukkertider eller mindre blænder, men
jo større sandsynlighed er der også for, at billedet påvirkes af støj (tilfældigt
spredte, lyse pixels, tåge eller streger). Støj er især sandsynlig i indstillinger
mellem Høj 0,3 og Høj 5.
A Høj 0,3–Høj 5
Indstillingerne Høj 0,3 til Høj 5 svarer til ISO-følsomhederne 0,3–5 EV over
ISO 102400 (svarende til ISO 128000–3280000).
A Lav 0,3–Lav 1
Indstillingerne Lav 0,3 til Lav 1 svarer til ISO-følsomhederne 0,3–1 EV under
ISO 100 (svarende til ISO 80–50). Anvendes til større blænder ved stærk
belysning. Kontrasten er lidt højere end normalt; i de fleste tilfælde
anbefales ISO-følsomheder på ISO 100 eller derover.
A Se også
For information om valg af størrelse for ISO-trin, se brugerindstilling b1
(ISO-trinforøgelse; 0 301). For information om anvendelse af
indstillingerne Støjreduktion ved høj ISO i optagemenuerne for billeder
og video for at reducere støj ved høje ISO-følsomheder, se side 294
(billeder) og 298 (videoer).
S
125
Auto ISO-følsomhedsstyring
Hvis Til er valgt for ISO-følsomhedsindstillinger > Auto ISOfølsomhedsstyring i billedoptagemenuen, justeres ISO-følsomheden
automatisk, hvis der ikke kan opnås optimal eksponering ved værdien
valgt af brugeren (ISO-følsomheden justeres tilsvarende, når der
anvendes flash).
1
Vælg Auto ISO-følsomhedsstyring.
Vælg ISO-følsomhedsindstillinger i
billedoptagemenuen, markér Auto ISOfølsomhedsstyring, og tryk på 2.
2
Vælg Til.
Markér Til, og tryk på J
(hvis Fra er valgt, forbliver
ISO-følsomheden fastsat til
brugervalgte værdi).
Knappen J
S
126
3
Justér indstillingerne.
Den højeste værdi for auto ISO-følsomhed
kan vælges ved hjælp af Maksimal
følsomhed (mindsteværdien for auto ISOfølsomhed indstilles automatisk til ISO 100;
bemærk, at hvis ISO-følsomheden valgt af
brugeren er højere end den valgt for Maksimal følsomhed,
anvendes den brugervalgte værdi i stedet). I
eksponeringsindstillingerne P og A justeres følsomheden kun,
hvis billedet ville blive undereksponeret ved lukkertiden valgt for
Mindste lukkertid (1/4000–30 sek. eller Auto; i indstillingerne S og
M, justeres ISO-følsomheden for optimal eksponering ved
lukkertiden valgt af brugeren). Hvis Auto er valgt, vælger
kameraet den længste lukkertid baseret på objektivets
brændvidde. Tryk på J for at afslutte, når indstillingerne er som
ønsket.
For at vælge den maksimale ISO-følsomhed til billeder taget ved
hjælp af en ekstra flashenhed (0 330) skal du anvende Maksimal
følsomhed sammen med M. Valg af Samme som uden flash
indstiller den maksimale ISO-følsomhed for flash-fotografering til
den værdi, der aktuelt er valgt for Maksimal følsomhed.
S
Når Til er valgt, vises ISO-AUTO i søgeren og på
øverste kontrolpanel. Når følsomheden
ændres fra den brugervalgte værdi, blinker
disse indikatorer, og den ændrede værdi vises
i søgeren og på øverste kontrolpanel.
127
A Længste lukkertid
Automatisk valg af lukkertid kan finindstilles ved at markere Auto og trykke
på 2: eksempelvis kan værdier, der er kortere end de sædvanligvis
automatisk valgte, anvendes med teleobjektiver for at reducere slør.
Bemærk dog, at funktionerne Auto kun er tilgængelige med CPUobjektiver; hvis et ikke-CPU-objektiv anvendes uden objektivdata,
fastsættes længste lukkertid ved 1/30 sek. Lukkertiderne kan falde til under
det valgte minimum, hvis der ikke kan opnås optimal eksponering ved ISOfølsomheden valgt for Maksimal følsomhed.
A
Slå Auto ISO-følsomhedsstyring til eller fra
Du kan slå auto ISO-følsomhedsstyring til eller fra
ved at trykke på knappen S (Q) og dreje det
sekundære kommandohjul. Det øverste
kontrolpanel og søgeren viser ikonerne ISO-AUTO,
når auto ISO-følsomhedsstyring er slået til, og ISO,
når den er slået fra.
A
S
Auto ISO-følsomhedsstyring
Når der anvendes flash, indstilles den længste lukkertid til værdien valgt for
Mindste lukkertid, medmindre denne værdi er kortere end
brugerindstilling e1 (Flashsynk.hastighed, 0 305) eller længere end
brugerindstilling e2 (Flashlukkertid, 0 306); i givet fald anvendes værdien
valgt for brugerindstilling e2 i stedet for. Bemærk, at ISO-følsomhed
muligvis øges automatisk, når auto ISO-følsomhedsstyring anvendes i
kombination med flashindstillinger i langtidssynkronisering (tilgængelige
med ekstra flashenheder; 0 198), hvilket muligvis hindrer kameraet i at
vælge lange lukkertider.
A Se også
For information om valg af den reference, der anvendes til at indstille
eksponeringen ved brug af flash sammen med auto ISO-følsomhedsstyring,
se brugerindstilling e4 (Auto M ISO-følsomhedsstyring, 0 306).
128
VEksponering
Lysmåling
Lysmålingen afgør, hvordan kameraet indstiller eksponeringen. Du
kan vælge mellem følgende indstillinger:
Indstilling
L
M
N
t
Beskrivelse
Matrix: Frembringer naturlige resultater i de fleste situationer.
Kameraet måler et bredt område af billedet og indstiller
eksponeringen i henhold til tonefordeling, farve, komposition, og,
ved type G-, E- eller D-objektiver (0 323), afstandsinformation (3D
color matrix-lysmåling III; ved andre CPU-objektiver anvender
kameraet color matrix-lysmåling III, der ikke omfatter
3D-afstandsinformation).
Centervægtet: Kameraet måler lys i hele billedet, men lægger størst
vægt på det midterste område (hvis et CPU-objektiv er monteret,
kan størrelsen af området vælges med brugerindstilling b6,
Centervægtet område, 0 302; hvis et ikke-CPU-objektiv er
monteret, har området en diameter svarende til en cirkel på
12 mm). Klassisk lysmåling til portrætter; anbefales, når du
anvender filtre med en eksponeringsfaktor (filterfaktor) på over 1×.
Spotmåling: Kameraet måler en cirkel med en diameter på 4 mm
(omtrent 1,5 % af billedet), så du sikrer, at motivet eksponeres
korrekt, selv når baggrunden er meget lysere eller mørkere. Målt
område er centreret om det aktuelle fokuspunkt. Bemærk dog, at
kameraet måler midterste fokuspunkt, hvis:
• autopunkts-AF, gruppepunkts-AF (HL) eller gruppepunkts-AF
(VL) er valgt som indstilling af AF-metode (0 104) eller
• ikke-CPU-objektiv er monteret
Højlysvægtet: Kameraet tillægger højlys størst vægt. Anvendes til at
reducere tab af detaljer i højlys, eksempelvis ved fotografering af
kunstnere i projektørlys på en scene.
Z
129
For at vælge en lysmålingsindstilling skal du trykke på knappen Y og
dreje det primære kommandohjul, indtil den ønskede indstilling vises
i søgeren og på øverste kontrolpanel.
Øverste kontrolpanel
Knappen Y
Z
Primært
kommandohjul
Søger
A Data om ikke-CPU objektiv
Ved at angive brændvidde og maksimumblænde for ikke-CPU-objektiver
ved hjælp af indstilling Data om ikke-CPU objektiv i opsætningsmenuen
(0 243) gør du det muligt for kameraet at anvende color matrix-lysmåling,
når der er valgt matrix, som forbedrer nøjagtigheden af centervægtet
lysmåling og spotmåling. Centervægtet lysmåling anvendes, hvis
højlysvægtet lysmåling er valgt med ikke-CPU-objektiver, eller hvis matrixlysmåling er valgt med ikke-CPU-objektiver uden tilhørende objektivdata.
Bemærk, at centervægtet lysmåling muligvis også anvendes, hvis
højlysvægtet lysmåling er valgt med visse CPU-objektiver (AI-P NIKKORobjektiver og AF-objektiver, der ikke er af typen G, E eller D; 0 323).
A Se også
Se brugerindstilling b5 (Matrix-lysmåling, 0 302) for information om
anvendelse af ansigtsregistrering i matrix-lysmåling. For information om at
lave separate justeringer for optimal eksponering til hver
lysmålingsmetode, se brugerindstilling b7 (Finindstill. af optimal eksp.,
0 302).
130
Eksponeringsindstilling
For at afgøre, hvordan kameraet indstiller lukkertid og blænde ved
justering af eksponering, skal du trykke på knappen I og dreje det
primære kommandohjul, indtil den ønskede indstilling vises på
øverste kontrolpanel.
Knappen I
Indstilling
e
f
g
h
Primært
kommandohjul
Øverste kontrolpanel
Beskrivelse
Programautomatik (0 133): Kameraet indstiller lukkertid og blænde,
så der opnås optimal eksponering. Anbefales til snapshots og
andre situationer, hvor der ikke er ret meget tid til at justere
kameraindstillingerne.
Lukkertidsprioriteret automatik (0 134): Brugeren vælger lukkertid;
kameraet vælger blænde, så der opnås det bedste resultat.
Anvendes til at fastfryse eller sløre bevægelse.
Blændeprioriteret automatik (0 135): Brugeren vælger blænde;
kameraet vælger lukkertid, så der opnås det bedste resultat.
Anvendes til at sløre baggrunden eller bringe både for- og
baggrund i fokus.
Manuel (0 136): Brugeren styrer både lukkertid og blænde.
Indstil lukkertiden til Bulb (A) eller Time (%) ved
langtidseksponeringer.
Z
131
A Objektivtyper
Ved anvendelse af CPU-objektiv med blændering (0 326) skal du låse
blænderingen ved mindste blænde (højeste blændeværdi). Type G- og Eobjektiver har ikke en blændering.
Ved anvendelse af ikke-CPU objektiver (0 243) skal du vælge
eksponeringsindstilling A (blændeprioriteret automatik) eller M (manuel).
I andre indstillinger vælges eksponeringsindstilling A automatisk, når der er
monteret et ikke-CPU-objektiv (0 326). Indikatoren for
eksponeringsindstilling (P eller S) blinker på øverste kontrolpanel, og A vises
i søgeren.
A Eksempelvisning af dybdeskarphed
For at se effekten af blænden skal du trykke på
knappen Pv og holde den nede. Objektivet
nedjusteres til den blænde, der er valgt af kameraet
(indstillingerne P og S) eller den brugervalgte værdi
(indstillingerne A og M), hvilket muliggør visning af
dybdeskarphed i søgeren.
Knappen Pv
A Brugerindstilling e5—Pilotlys
Denne indstilling styrer, hvorvidt ekstra flashenheder, der understøtter
Nikon Creative Lighting System (CLS; 0 330), udsender pilotlys, når der
trykkes på knappen Pv.
Z
132
P: Programautomatik
I denne indstilling justerer kameraet automatisk lukkertid og
blændeåbning i henhold til et indbygget program for at sikre optimal
eksponering i de fleste situationer.
A Fleksibelt program
I eksponeringsindstilling P kan forskellige
kombinationer af lukkertid og blænde vælges ved
at dreje det primære kommandohjul, mens
lysmålerne er tændt ("fleksibelt program"). Drej
hjulet til højre for at få store blænder (lave
blændeværdier), der slører detaljer i baggrunden,
eller korte lukketider, der "fastfryser" bevægelser.
Primært
Drej hjulet til venstre for at opnå små blænder
kommandohjul
(høje blændeværdier), der giver øget
dybdeskarphed eller lange lukkertider, der slører
bevægelser. Alle kombinationer giver samme
eksponering. Mens det fleksible program er aktivt,
vises en asterisk ("U") på øverste kontrolpanel.
Standardindstillingerne for lukkertid og blænde
kan gendannes ved at dreje hjulet, indtil asterisken
ikke længere vises, vælge en anden indstilling eller slukke kameraet.
Z
A Se også
Se side 357 for information om det indbyggede eksponeringsprogram. For
information om aktivering af lysmålerne, se "Standbytimeren"
(søgerfotografering) på side 41.
133
S: Lukkertidsprioriteret automatik
I lukkertidsprioriteret automatik vælger du lukkertiden, mens
kameraet automatisk vælger den blændeåbning, der giver den
optimale eksponering.
For at vælge en lukkertid skal
du dreje det primære
kommandohjul, mens
lysmålerne er tændt.
Lukkertiden kan indstilles til
"p" eller til værdier på
Primært kommandohjul
mellem 30 sekunder og 1/8000
sekund. Lukkeren kan låses ved den valgte indstilling (0 140).
Z
134
A: Blændeprioriteret Automatik
I blændeprioriteret automatik vælger du blænden, mens kameraet
automatisk vælger den lukkertid, der giver den optimale eksponering.
Drej det sekundære
kommandohjul, mens
lysmålerne er tændt, for at
vælge en blændeåbning
mellem mindste og største
værdi for objektivet. Blænden
kan låses ved den valgte
indstilling (0 140).
Sekundært kommandohjul
Z
A
Ikke-CPU-objektiver (0 324, 326)
Anvend objektivblænderingen til at justere
blænden. Hvis objektivets maksimumblænde er
angivet med punktet Data om ikke-CPU
objektiv i opsætningsmenuen (0 244), når der
er monteret et ikke-CPU-objektiv, vises den
aktuelle blændeværdi i søgeren og på øverste
kontrolpanel, afrundet til nærmeste stopværdi.
Ellers viser blændevisningerne kun antallet af
stop (F med maksimumblænden vist som FA), og blændeværdien skal
aflæses på objektivblænderingen.
135
M: Manuel
l manuel eksponeringsindstilling styrer du både lukkertid og blænde.
Drej det primære kommandohjul for at vælge lukkertid og det
sekundære kommandohjul for at indstille blændeåbningen, når
lysmålerne er tændt. Lukkertiden kan indstilles til "p" eller til
værdier på mellem 30 sekunder og 1/8000 sekund, eller lukkeren kan
holdes åben på ubestemt tid i forbindelse med langtidseksponering
(A eller %, 0 138). Blænden kan indstilles til værdier mellem
objektivets minimum- og maksimumværdi. Anvend
eksponeringsindikatorerne for at kontrollere eksponeringen.
Sekundært
kommandohjul
Blænde
Lukkertid
Z
Primært
kommandohjul
Lukkertid og blænde kan låses ved den valgte indstilling (0 140).
136
A AF Micro NIKKOR-objektiver
Såfremt en ekstern lysmåler anvendes, tages eksponeringsforholdet kun i
betragtning, når objektivets blændering anvendes til at indstille blænden.
A Eksponeringsindikatorer
Eksponeringsindikatorerne i søgeren og på øverste kontrolpanel viser,
hvorvidt billedet bliver under- eller overeksponeret ved de aktuelle
indstillinger. Afhængigt af indstillingen valgt for brugerindstilling b2 (EVtrin for eksp.kontrol, 0 301) vises graden af under- eller overeksponering i
trin på 1/3 EV, 1/2 EV eller 1 EV. Hvis lysmålingssystemets grænser er
overskredet, blinker visningerne.
Brugerindstilling b2 indstillet til 1/3 trin
Undereksponeret med
Overeksponeret med
Optimal eksponering
1/3 EV
mere end 3 EV
Øverste
kontrolpanel
Søger
A Se også
For information om spejlvending af eksponeringsindikatorerne, så negative
værdier vises til højre og positive værdier til venstre, se brugerindstilling f7
(Spejlvend indikatorer, 0 309).
Z
137
Langtidseksponeringer
(kun indstilling M)
Vælg følgende lukkertider for langtidseksponeringer af lyskilder i
bevægelse, stjerner, nattehimmel eller fyrværkeri.
• Bulb (A): Lukkeren forbliver åben, mens udløserknappen holdes
nede. For at undgå slør skal du anvende et stativ, en ekstra trådløs
fjernbetjening (0 337) eller en fjernbetjeningsledning (0 339).
• Langtidseksponering (%): Start eksponeringen ved at anvende
udløserknappen på kameraet, en ekstra fjernbetjeningsledning eller
en trådløs fjernbetjening. Lukkeren forbliver åben, indtil der trykkes
på knappen endnu en gang.
Eksponeringslængde: 35 sek.
Blænde: f/25
Z 1
Klargør kameraet.
Montér kameraet på et stativ, eller anbring det på et stabilt og
plant underlag.
A Langtidseksponeringer
Luk søgerøjestykkets lukker for at hindre, at billedet påvirkes af det lys,
der kommer ind via søgeren (0 120). Nikon anbefaler, at du anvender
et fuldt opladet batteri eller en ekstra lysnetadapter og stik til
lysnetadapter for at undgå strømtab, når lukkeren er åben. Bemærk, at
støj (lyse pletter, tilfældigt spredte, lyse pixels eller tåge) kan
forekomme på langtidseksponeringer. Lyse pletter og tåge kan
reduceres ved at vælge Til for Støjreduk. ved langtidseksp. i
billedoptagemenuen (0 294).
138
2
Vælg eksponeringsindstilling M.
Tryk på knappen I, og drej det primære kommandohjul, indtil
M vises på øverste kontrolpanel.
Knappen I
3
Primært
kommandohjul
Øverste kontrolpanel
Vælg en lukkertid.
Drej det primære kommandohjul, når
lysmålerne er tændt, for at vælge
lukkertiden Bulb (A) eller
Langtidseksponering (%).
Eksponeringsindikatorerne vises ikke, når
Bulb (A) eller Langtidseksponering (%)
er valgt.
Bulb
Langtidseksponering
4
Åbn lukkeren.
Bulb: Tryk udløserknappen på enten kameraet, den ekstra
fjernbetjeningsledning eller den trådløse fjernbetjening helt ned
efter fokusering. Hold udløserknappen nede, indtil
eksponeringen er færdig.
Z
Langtidseksponering: Tryk udløserknappen helt ned.
5
Luk lukkeren.
Bulb: Flyt fingeren fra udløserknappen.
Langtidseksponering: Tryk udløserknappen helt ned.
139
Lukkertids- og blændelås
Lukkertidslås er tilgængelig i lukkertidsprioriteret automatik og
manuelle eksponeringsindstillinger; blændelås er tilgængelig i
blændeprioriteret automatik og manuelle eksponeringsindstillinger.
Lukkertids- og blændelås er ikke tilgængelige i
eksponeringsindstillingen programautomatik.
1
Tilknyt lukkertids- og blændelås til en kameraknap.
Tilknyt Lukkertids- og blændelås til en knap ved hjælp af
brugerindstilling f1 (Brugerd. knaptilknytning, 0 307).
2
Lås lukkertid og/eller blænde.
Lukkertid (eksponeringsindstillingerne S og M):
Tryk på den valgte knap, og drej det
primære kommandohjul, indtil ikonerne
F vises i søgeren og på øverste
kontrolpanel.
For at låse lukkertiden op skal du trykke
på knappen og dreje det primære kommandohjul, indtil ikonerne
F forsvinder fra visningerne.
Z
Blænde (eksponeringsindstillingerne A og M):
Tryk på den valgte knap, og drej det
sekundære kommandohjul, indtil
ikonerne F vises i søgeren og på øverste
kontrolpanel.
For at låse blænden op skal du trykke på
knappen og dreje det sekundære kommandohjul, indtil ikonerne
F forsvinder fra visningerne.
A Se også
Anvend brugerindstilling f3 (Lukkertids- og blændelås; 0 308) for at
holde lukkertid og/eller blænde låst på de valgte værdier.
140
AE-lås (autoeksponering)
Anvend autoeksponeringslås til at komponere billederne igen efter
anvendelse af centervægtet lysmåling og spotmåling (0 129) for at
måle eksponeringen.
1
Lås eksponeringen.
Udløserknap
Placér motivet i det valgte fokuspunkt, og
tryk udløserknappen halvt ned. Mens du
holder udløserknappen trykket halvt ned
og motivet placeret i fokuspunktet, skal
du trykke på den sekundære vælgers
midterknap for at låse eksponering (hvis
du anvender autofokus, skal du bekræfte,
at fokusindikatoren I vises i søgeren).
Når eksponeringslåsen er aktiveret, vises
indikatoren AE-L i søgeren.
Sekundær vælger
Z
2
Komponér billedet igen.
Mens du holder den sekundære
vælgers midterknap nede, skal du
komponere billedet igen og
optage.
141
A Målt område
I spotmåling låses eksponeringen ved den målte værdi ved det valgte
fokuspunkt (0 129). I centervægtet lysmåling låses eksponeringen på den
målte værdi i en 12 mm-cirkel midt i søgeren.
A Justering af lukkertid og blænde
Når eksponeringslåsen er aktiveret, kan følgende indstillinger ændres uden
at ændre den målte eksponeringsværdi:
Eksponeringsindstilling
P
S
A
Indstilling
Lukkertid og blændeåbning (fleksibelt program; 0 133)
Lukkertid
Blænde
De nye værdier kan bekræftes i søgeren og på øverste kontrolpanel.
Bemærk, at lysmålingsmetoden ikke kan ændres, når eksponeringslåsen er
aktiv.
A Se også
Hvis Til (tryk halvvejs ned) er valgt for brugerindstilling c1 (Udløserknap
AE-L, 0 302), låses eksponeringen, når udløserknappen trykkes halvt ned.
Z
142
Eksponeringskompensation
Eksponeringskompensation anvendes til at ændre eksponeringen fra
den værdi, kameraet foreslår, så billeder gøres lysere eller mørkere.
Funktionen er mest effektiv, når den anvendes sammen med
centervægtet lysmåling eller spotmåling (0 129). Vælg mellem
værdier på –5 EV (undereksponering) og +5 EV (overeksponering) i
trin på 1/3 EV. Generelt gør plusværdier motivet lysere, mens
minusværdier gør det mørkere.
–1 EV
Ingen
eksponeringskompens
ation
+1 EV
For at vælge en værdi for eksponeringskompensation skal du trykke
på knappen E og dreje det primære kommandohjul, indtil den
ønskede værdi vises i søgeren eller på øverste kontrolpanel.
Knappen E
Z
Primært kommandohjul
Øverste kontrolpanel
143
±0 EV
(Knappen E trykket
ned)
–0,3 EV
+2,0 EV
Ved andre værdier end ±0,0, blinker 0 midt
i eksponeringsindikatorerne (kun
eksponeringsindstillingerne P, S og A), og
ikonet E vises i søgeren og på øverste
kontrolpanel, når du har sluppet knappen
E. Den aktuelle værdi for eksponeringskompensation kan bekræftes i
eksponeringsindikatoren ved at trykke på knappen E.
Den normale eksponering kan gendannes ved at indstille
eksponeringskompensationen til ±0,0. Eksponeringskompensation
nulstilles ikke, når kameraet slukkes.
Z
144
A Eksponeringsindstilling M
I eksponeringsindstilling M påvirker eksponeringskompensationen kun
eksponeringsindikatoren; lukkertid og blænde ændres ikke.
A Anvendelse af flash
Når der anvendes flash, påvirker eksponeringskompensation både
flashniveau og eksponering, hvorved både hovedmotivets og baggrundens
lysstyrke ændres. Brugerindstilling e3 (Eksponeringskomp. til flash,
0 306) kan anvendes til kun at begrænse effekterne af
eksponeringskompensationen på baggrunden.
A Se også
For information om valg af trinstørrelser tilgængelige for
eksponeringskompensation, se brugerindstilling b3 (Eksp.-/
flashkomp.trinværdi, 0 301). For information om at justere
eksponeringskompensation uden at trykke på knappen E, se
brugerindstilling b4 (Nem eksponeringskomp., 0 302). For information
om automatisk variation af eksponering, flashniveau, hvidbalance eller
Aktiv D-Lighting, se side 146.
Z
145
Bracketing
Bracketing varierer automatisk eksponering, flashniveau, Aktiv
D-Lighting (ADL) eller hvidbalance en anelse for hver optagelse og
"bracketerer" den aktuelle værdi. Vælges i situationer, hvor det er
vanskeligt at få de rette indstillinger, og der ikke er tid til at kontrollere
resultatet og justere indstillingerne for hvert billede eller til at
eksperimentere med forskellige indstillinger til samme motiv.
Z
146
Bracketing justeres ved hjælp af indstillingen
Indst. af auto-bracketing i
billedoptagemenuen, der indeholder følgende
indstillinger:
• AE & flash: Kameraet varierer eksponering og
flashniveau over en serie af billeder (0 147).
Bemærk, at flash-bracketing kun er tilgængelig i i-TTL og, hvis
understøttet, flashstyringsindstillinger med automatisk blænde
(qA) (0 196, 331).
• Kun AE: Kameraet varierer eksponeringen over en serie af billeder.
• Kun flash: Kameraet varierer flashniveauet over en serie af billeder.
• WB-bracketing: Kameraet opretter flere kopier af hvert billede, hver
med forskellig hvidbalance (0 151).
• Aktiv D-Lighting-bracketing: Kameraet varierer Aktiv D-Lighting over en
serie af billeder (0 155).
❚❚ Eksponerings- og flash-bracketing
For at ændre eksponering og/eller flashniveau over en serie af
billeder:
Eksponering ændret
med: 0 EV
1
Eksponering ændret
med: –1 EV
Eksponering ændret
med: +1 EV
Vælg antal billeder.
Drej det primære kommandohjul, mens du trykker på knappen
BKT, for at vælge antal billeder i bracketing-sekvensen. Antal
billeder vises på øverste kontrolpanel.
Antal billeder
Knappen BKT
Primært
kommandohjul
Øverste kontrolpanel
Indikator for
eksponerings- og flashbracketing
Z
Ved andre indstillinger end nul vises ikonet M, og
indikatoren for eksponerings- og flash-bracketing vises i
søgeren og på øverste kontrolpanel.
147
2
Vælg en eksponeringsforøgelse.
Mens du trykker på knappen BKT, skal du dreje det sekundære
kommandohjul for at vælge eksponeringsforøgelsen.
Eksponeringsforøgelse
Knappen BKT
Sekundært
kommandohjul
Øverste kontrolpanel
Ved standardindstillingerne kan størrelsen på den trinvise
forøgelse vælges mellem 0,3 (1/3), 0,7 (2/3), 1, 2 og 3 EV.
Bracketing-programmer med en trinforøgelse på 0,3 (1/3) EV er
opstillet nedenfor.
Kontrolpanelvisning
Z
Billedantal
0
3
3
2
2
3
5
7
9
Bracketing-rækkefølge (EV-trin)
0
0/+0,3/+0,7
0/–0,7/–0,3
0/+0,3
0/–0,3
0/–0,3/+0,3
0/–0,7/–0,3/+0,3/+0,7
0/–1,0/–0,7/–0,3/+0,3/
+0,7/+1,0
0/–1,3/–1,0/–0,7/–0,3/
+0,3/+0,7/+1,0/+1,3
Bemærk, at det maksimale antal billeder for eksponeringstrin på
2 EV eller derover er 5; hvis der blev valgt en højere værdi i trin 1,
indstilles antal billeder automatisk til 5.
148
3
Komponér et billede, fokusér og
optag.
Kameraet varierer eksponering og/eller flashniveau optagelse
efter optagelse i henhold til det valgte bracketing-program.
Ændringer af eksponering bliver lagt oven i dem lavet med
eksponeringskompensation (se side 143).
Når bracketing er aktiv, vises indikatoren for bracketing-status i
søgeren og på øverste kontrolpanel. Der forsvinder en del af
indikatoren efter hvert billede.
Antal billeder: 3; forøgelse: 0,7
Visning efter første billede
❚❚ Annullering af bracketing
For at annullere bracketing skal du trykke på knappen BKT og dreje det
primære kommandohjul, indtil antal billeder i bracketing-sekvensen
er nul (r), og M ikke længere vises. Det program, der senest var
aktivt, gendannes, næste gang bracketing aktiveres. Bracketing kan
også annulleres ved at foretage to-knapsnulstilling (0 224), selvom
bracketingprogrammet i dette tilfælde ikke gendannes, næste gang
bracketing aktiveres.
Z
A Se også
For information om valg af størrelsen på eksponeringsforøgelsen, se
brugerindstilling b2 (EV-trin for eksp.kontrol, 0 301). For information om
valg af rækkefølge for bracketing, se brugerindstilling e7 (Bracketingrækkefølge, 0 307). For information om valg af funktion for knappen BKT,
se brugerindstilling f1 (Brugerd. knaptilknytning) > Knappen BKT + y
(0 307).
149
A Eksponerings- og flash-bracketing
I udløserindstillingerne kontinuerlig lav hastighed, kontinuerlig høj
hastighed og kontinuerlig dæmpet sættes optagelsen på pause, efter der er
blevet taget det antal billeder, som er angivet i bracketing-programmet.
Optagelse genoptages, næste gang udløserknappen trykkes ned.
I selvudløserindstilling tager kameraet det antal billeder, der er valgt i trin 1
på side 147, hver gang udløserknappen trykkes ned, uanset den valgte
indstilling for brugerindstilling c3 (Selvudløser) > Antal billeder (0 303);
intervallet mellem billederne styres dog af brugerindstilling c3
(Selvudløser) > Interval mellem billeder. I andre indstillinger tages der ét
billede, hver gang udløserknappen trykkes ned.
Hvis hukommelseskortet bliver fyldt, inden alle billeder i sekvensen er
blevet taget, kan optagelse genoptages fra næste billede i sekvensen, efter
at hukommelseskortet er blevet skiftet ud, eller billeder er blevet slettet for
at skabe mere plads på kortet. Hvis kameraet slukkes, inden alle billeder i
sekvensen er blevet taget, genoptages bracketing fra næste billede i
sekvensen, når kameraet tændes.
Z
150
A Eksponerings-bracketing
Kameraet ændrer eksponeringen ved at variere lukkertid og blænde
(programautomatik), blænde (lukkertidsprioritet automatik) eller lukkertid
(blændeprioritet automatik, manuel eksponeringsindstilling). Hvis Til er
valgt for ISO-følsomhedsindstillinger > Auto ISO-følsomhedsstyring
(0 126) i indstillingerne P, S og A, varierer kameraet automatisk ISOfølsomheden for optimal eksponering, når grænserne for kameraets
eksponeringssystem overskrides; i indstilling M anvender kameraet først
auto ISO-følsomhedsstyring til at bringe eksponeringen tættest muligt på
det optimale og bracketerer derefter denne eksponering ved at variere
lukkertiden. Brugerindstilling e6 (Auto-bracketing (indstill. M), 0 307) kan
anvendes til at ændre måden, hvorpå kameraet udfører eksponerings- og
flash-bracketing i manuel eksponeringsindstilling. Bracketing kan udføres
ved at variere flashniveauet samt lukkertiden og/eller blænden eller ved
kun at variere flashniveauet.
❚❚ Hvidbalance-bracketing
Kameraet opretter flere kopier af hvert billede, hver med forskellig
hvidbalance.
1
Vælg antal billeder.
Drej det primære kommandohjul, mens du trykker på knappen
BKT, for at vælge antal billeder i bracketing-sekvensen. Antal
billeder vises på øverste kontrolpanel.
Antal billeder
Knappen BKT
Primært
kommandohjul
Øverste kontrolpanel
Indikator for WBbracketing
Ved andre indstillinger end nul, vises ikonet W og WBbracketingindikatoren på øverste kontrolpanel, og M vises i
søgeren.
Z
151
2
Vælg forøgelse af hvidbalance.
Mens du trykker på knappen BKT, skal du dreje det sekundære
kommandohjul for at vælge justeringen af hvidbalancen. Hver
forøgelse svarer groft sagt til 5 mired.
Forøgelse af
hvidbalance
Knappen BKT
Sekundært
kommandohjul
Øverste kontrolpanel
Vælg mellem forøgelser på 1 (5 mired), 2 (10 mired) eller 3
(15 mired). Højere B-værdier svarer til en øget mængde blå,
højere A-værdier svarer til en øget mængde gul (0 162).
Bracketing-programmer med en forøgelse på 1 vises herunder.
Kontrolpanelvisning
Z
Billedantal
0
3
3
2
2
3
5
7
9
A Se også
Se side 164 for en definition på "mired".
152
Forøgelse af
Bracketing-rækkefølge
hvidbalance
1
0
1B
0/1 B/2 B
1A
0/2 A/1 A
1B
0/1 B
1A
0/1 A
1 A, 1 B
0/1 A/1 B
1 A, 1 B
0/2 A/1 A/1 B/2 B
0/3 A/2 A/1 A/
1 A, 1 B
1 B/2 B/3 B
0/4 A/3 A/2 A/1 A/
1 A, 1 B
1 B/2 B/3 B/4 B
3
Komponér et billede, fokusér og
optag.
Hvert billede behandles for at oprette det antal kopier, der er
angivet i bracketing-programmet, og hver kopi får forskellig
hvidbalance. Ændringer af hvidbalancen føjes til de
hvidbalancejusteringer, der er foretaget med finindstilling af
hvidbalance.
Hvis antal billeder i bracketingprogrammet er større end antal
resterende billeder, blinker n og
ikonet for det pågældende kort på
øverste kontrolpanel, det blinkende
ikon j vises i søgeren som vist til
højre, og lukkerudløsning deaktiveres.
Optagelse kan begynde, når et nyt
hukommelseskort er isat.
Z
153
❚❚ Annullering af bracketing
For at annullere bracketing skal du trykke på knappen BKT og dreje det
primære kommandohjul, indtil antal billeder i bracketing-sekvensen
er nul (r), og W ikke længere vises. Det program, der senest var
aktivt, gendannes, næste gang bracketing aktiveres. Bracketing kan
også annulleres ved at foretage to-knapsnulstilling (0 224), selvom
bracketingprogrammet i dette tilfælde ikke gendannes, næste gang
bracketing aktiveres.
Z
A Hvidbalance-bracketing
Hvidbalance-bracketing er ikke tilgængelig ved billedkvaliteten NEF (RAW).
Valg af en indstilling af typen NEF (RAW) eller NEF (RAW) + JPEG annullerer
hvidbalance-bracketing.
Hvidbalance-bracketing påvirker kun farvetemperaturen (den gule-blå akse
i visningen af finindstilling af hvidbalance, 0 162). Ingen justeringer udføres
på den grønne-lilla akse.
I selvudløserindstilling oprettes det antal kopier, der er angivet i bracketingprogrammet, hver gang lukkeren udløses, uafhængigt af indstillingen valgt
for brugerindstilling c3 (Selvudløser) > Antal billeder (0 303).
Hvis kameraet slukkes, mens hukommelseskortlampen er tændt, afbryder
kameraet først strømmen, når alle billeder i sekvensen er blevet optaget.
154
❚❚ Aktiv D-Lighting-bracketing
Kameraet varierer Aktiv D-Lighting over en serie af billeder.
1
Vælg antal billeder.
Drej det primære kommandohjul, mens du trykker på knappen
BKT, for at vælge antal billeder i bracketing-sekvensen. Antal
billeder vises på øverste kontrolpanel.
Antal billeder
Knappen BKT
Primært
kommandohjul
Øverste kontrolpanel
Indikator for Aktiv
D-Lighting-bracketing
Ved andre indstillinger end nul vises ikonet d, en indikator
for Aktiv D-Lighting-bracketing vises på øverste kontrolpanel, og
M vises i søgeren. Vælg to billeder for at tage et billede med
Aktiv D-Lighting slået fra, og et andet ved den valgte værdi. Vælg
3–5 billeder for at tage en serie af billeder med Aktiv D-Lighting
indstillet til værdier blandt Fra og Normal (tre billeder), blandt
Fra og Høj (fire billeder) eller blandt Fra og Ekstra høj 1, eller Lav
og Ekstra høj 2 (fem billeder), efter hinanden. Hvis du vælger
mere end to billeder, skal du fortsætte til trin 3.
Z
155
2
Vælg Aktiv D-Lighting.
Mens du holder knappen BKT nede, skal du dreje det sekundære
kommandohjul for at vælge Aktiv D-Lighting.
Knappen BKT
Sekundært
kommandohjul
Aktiv D-Lighting vises på øverste kontrolpanel.
Kontrolpanelvisning
Z
156
Aktiv
D-Lighting
Kontrolpanelvisning
Aktiv
D-Lighting
Y
P
Auto
Høj
R
Z
Lav
Ekstra høj 1
Q
3
Normal
Ekstra høj 2
3
Komponér et billede, fokusér og
optag.
Kameraet varierer Aktiv D-Lighting for hvert billede i henhold til
det valgte bracketing-program. Når bracketing er aktiv, vises
indikatoren for bracketing-status på øverste kontrolpanel. Der
forsvinder en del af indikatoren efter hvert billede.
Antal billeder: 3
Visning efter første billede
Z
157
❚❚ Annullering af bracketing
For at annullere bracketing skal du trykke på knappen BKT og dreje det
primære kommandohjul, indtil antal billeder i bracketing-sekvensen
er nul (r), og d ikke længere vises. Det program, der senest var
aktivt, gendannes, næste gang bracketing aktiveres. Bracketing kan
også annulleres ved at foretage to-knapsnulstilling (0 224), selvom
bracketingprogrammet i dette tilfælde ikke gendannes, næste gang
bracketing aktiveres.
Z
A Aktiv D-Lighting-bracketing
I udløserindstillingerne kontinuerlig lav hastighed, kontinuerlig høj
hastighed og kontinuerlig dæmpet sættes optagelsen på pause, efter der er
blevet taget det antal billeder, som er angivet i bracketing-programmet.
Optagelse genoptages, næste gang udløserknappen trykkes ned.
I selvudløserindstilling tager kameraet det antal billeder, der er valgt i trin 1
på side 155, hver gang udløserknappen trykkes ned, uanset den valgte
indstilling for brugerindstilling c3 (Selvudløser) > Antal billeder (0 303);
intervallet mellem billederne styres dog af brugerindstilling c3
(Selvudløser) > Interval mellem billeder. I andre indstillinger tages der ét
billede, hver gang udløserknappen trykkes ned.
Hvis hukommelseskortet bliver fyldt, inden alle billeder i sekvensen er
blevet taget, kan optagelse genoptages fra næste billede i sekvensen, efter
at hukommelseskortet er blevet skiftet ud, eller billeder er blevet slettet for
at skabe mere plads på kortet. Hvis kameraet slukkes, inden alle billeder i
sekvensen er blevet taget, genoptages bracketing fra næste billede i
sekvensen, når kameraet tændes.
158
rHvidbalance
Indstillinger for hvidbalance
Hvidbalance sikrer, at farverne ikke påvirkes af lyskildens farve.
Automatisk hvidbalance anbefales ved de fleste lyskilder. Hvis de
ønskede resultater ikke kan opnås med automatisk hvidbalance, skal
du vælge en indstilling i listen herunder eller anvende forindstillet
hvidbalance.
Indstilling
v Auto
Bev. far. fra hvi. lys
(begr. va. far.)
Normal
Farvetemp. *
3700 K
Beskrivelse
Hvidbalance justeres automatisk.
Anvend et type G-, E- eller D-objektiv for
de bedste resultater. Hvis en ekstra flash
går af, justeres resultaterne efter det. Du
kan få vist farvetemperaturen i
informationsvisningen for billedvisning
efter optagelse (0 254).
Anvendes under glødelys-belysning.
Anvendes med:
• Lys med natriumdampe (findes på
sportssteder).
• Varmt, hvidt fluorescerende
belysningstyper.
• Hvidt fluorescerende lys.
4200 K
• Koldt, hvidt fluorescerende lys.
5000 K
• Dagslys med hvidt fluorescerende lys.
6500 K
• Fluorescerende i dagslys.
7200 K
• Lyskilder med høj farvetemperatur
(f.eks. kviksølvsdamplamper).
3500–
8000 K
Bevar farver fra
varmt lys
J Glødelampe
I Lysstofrør
3000 K
Natriumdamplamper
2700 K
Varmt, hvidt
fluorescerende
Hvidt fluorescerende
Koldt, hvidt
fluorescerende
Hvidt fluorescer. i
dagslys
Fluorescerende i
dagslys
Højtemp.kviksølvdamp
3000 K
r
159
Indstilling
Farvetemp. *
H Direkte sollys
5200 K
N Flash
5400 K
G Overskyet
6000 K
M Skygge
Vælg
K
farvetemperatur
8000 K
2500–
10000 K
L
Forudindstillet
manuelt
—
Beskrivelse
Anvendes med motiver, som er oplyst af
direkte sollys.
Anvendes med ekstra flashenheder.
Anvendes i dagslys med overskyet
himmel.
Anvendes i dagslys med motiver i skygge.
Vælg farvetemperatur på en liste over
værdier (0 165).
Anvend motiv, lyskilde eller eksisterende
billede som reference for hvidbalance
(0 168).
* Alle tallene er omtrentlige og afspejler ikke finindstilling (hvis mulig).
Hvidbalancen indstilles ved at trykke på knappen U og dreje det
primære kommandohjul, indtil den ønskede indstilling vises på
bagerste kontrolpanel.
Knappen U
Primært
kommandohjul
Bageste kontrolpanel
r
A Billedoptagemenuen
Hvidbalance kan også justeres ved hjælp af
indstillingen Hvidbalance i optagemenuen for
billeder eller video (0 293, 297), som også kan
anvendes til at finindstille hvidbalance (0 162) eller
styre forudindstillede hvidbalancer (0 168).
Indstillingen Auto i menuen Hvidbalance tilbyder
valg mellem Bev. far. fra hvi. lys (begr. va. far.),
Normal og Bevar farver fra varmt lys. Bev. far. fra hvi. lys (begr. va. far.)
får hvide farver optaget under glødelampe-belysning til at se hvide ud,
mens Bevar farver fra varmt lys bevarer de varme nuancer, vi normalt
opfatter under glødelampe-belysning. Indstillingen I Lysstofrør kan også
anvendes til at vælge lyskilde blandt typerne af bulb.
160
A Belysning med studieflash
Automatisk hvidbalance kan muligvis ikke producere de ønskede resultater
med store studieflashenheder. Anvend forudindstillet hvidbalance, eller sæt
hvidbalance til Flash, og anvend finindstilling til at justere hvidbalancen.
A Farvetemperatur
Den farve, der opfattes fra en lyskilde, varierer afhængigt af søgeren og
andre forhold. Farvetemperaturen er et objektivt udtryk for en lyskildes
farve, som defineres med henvisning til den temperatur, en genstand skulle
opvarmes til for at udstråle lys med samme bølgelængde. Lyskilder med en
farvetemperatur i omegnen af 5000–5500 K fremstår som hvide, mens
lyskilder med en lavere farvetemperatur, f.eks. pærer i glødelamper fremstår
let gule eller røde. Lyskilder med en højere farvetemperatur fremstår let
blålige.
"Koldere" (mere blå) farver
"Varmere" (mere rødlige) farver
3000
q
w
4000
e
r
q I (natriumdamplamper): 2700 K
J (glødelampe)/I (varmt, hvidt
w
fluorescerende): 3000 K
e I (hvidt fluorescerende): 3700 K
I (koldt, hvidt fluorescerende):
r
4200 K
I (hvidt fluorescerende i
t dagslys): 5000 K
Bemærk: Alle tal er omtrentlige.
5000
6000
tyu i
8000
o
!0
10000
[K]
!1
y H (direkte sollys): 5200 K
u N (flash): 5400 K
i G (overskyet): 6000 K
I (fluorescerende i dagslys):
o
6500 K
I (højtemp.-kviksølvdamp):
!0
7200 K
!1 M (skygge): 8000 K
r
A Se også
Hvidbalance-bracketing (0 151) opretter flere kopier af hvert billede, der
tages, og varierer hvidbalance for at "bracketere" den aktuelle værdi.
161
Finindstilling af hvidbalance
Ved andre indstillinger end K (Vælg farvetemperatur) kan
hvidbalancen "finindstilles" til at kompensere for variationer i
lyskildens farve eller til at anvende et bestemt farvestik i et billede.
❚❚ Hvidbalancemenuen
For at finindstille hvidbalancen fra billedoptagemenuen skal du vælge
Hvidbalance og følge nedenstående trin.
1
Få vist indstillinger for finindstilling.
Markér en hvidbalance-indstilling, og tryk
på 2 (hvis der vises en undermenu, skal du
vælge den ønskede indstilling og trykke på
2 igen for at få vist indstillingerne for
finindstilling; for information om
finindstilling af forudindstillet manuel hvidbalance, se side 178).
2
r
162
Finindstil hvidbalancen.
Anvend multivælgeren til at finindstille
hvidbalancen. Hvidbalancen kan
finindstilles på aksen for gul (A)–blå (B) i trin
på 0,5 og på aksen for grøn (G)–lilla (M) i trin
på 0,25. Den vandrette (blå-gule) akse
Koordinater
svarer til farvetemperatur, mens den
Justering
lodrette (grøn-lilla) akse har effekter, der
ligner dem i farve kompensationsfiltrene
(CC). Den vandrette akse styres i trin svarende til omtrent
5 mired, og den lodrette akse styres i trin på 0,05 enheder for
spredning af tæthed.
3
Tryk på J.
Tryk på J for at gemme indstillingerne og
vende tilbage til billedoptagemenuen.
Hvis hvidbalancen er blevet finindstillet,
vises en asterisk ("U") på bagerste
kontrolpanel.
Knappen J
❚❚ Knappen U
Ved andre indstillinger end K (Vælg farvetemperatur) og
L (Forudindstillet manuelt) kan knappen U anvendes til
finindstilling af hvidbalance på den gule (A)–blå (B) akse (0 162; for at
finindstille hvidbalance når L er valgt, skal du anvende
billedoptagemenuen som beskrevet på side 178). Tryk på knappen
U, og drej det sekundære kommandohjul for at finindstille
hvidbalancen i trin på 0,5 (hvor hvert fuldt trin svarer til 5 mired), indtil
den ønskede værdi vises på bagerste kontrolpanel. Ved at dreje det
sekundære kommandohjul til venstre forøges mængden af gul (A).
Ved at dreje det sekundære kommandohjul til højre forøges
mængden af blå (B). En asterisk ("U") vises på bagerste kontrolpanel
ved andre indstillinger end 0.
r
Knappen U
Sekundært
kommandohjul
Bageste kontrolpanel
163
A Informationsvisningen
Under søgerfotografering kan du trykke på
knappen U for at justere hvidbalanceindstillingerne i informationsvisningen. Drej det
primære kommandohjul for at vælge hvidbalanceindstilling, og drej det sekundære kommandohjul
for at vælge farvetemperatur (indstilling K, "vælg
farvetemperatur") eller forudindstillet hvidbalance
(forudindstillet manuel indstilling), eller anvend multivælgeren til at
finindstille hvidbalancen på den gule (A)–blå (B) akse og grøn (G)–lilla (M)
akse (andre hvidbalanceindstillinger).
A Finindstilling af hvidbalance
Farverne på akserne til finindstilling er relative og ikke absolutte. Hvis du for
eksempel flytter markøren til B (blå), når der er valgt en "varm" indstilling
såsom J (Glødelampe) for hvidbalance, bliver billederne en smule
"køligere", men de bliver rent faktisk ikke blå.
A "Mired"
Enhver ændring af farvetemperatur producerer en større forskel i farven ved
lave farvetemperaturer end ved høje farvetemperaturer. For eksempel
medfører en ændring på 1000 K en meget større farveændring ved 3000 K
end ved 6000 K. Mired, der beregnes ved at gange den omvendte
farvetemperatur med 10 6, er et mål for farvetemperatur, der tager højde for
sådanne variationer, og er som sådan enheden, der anvendes i
kompensationsfiltre til farvetemperatur. F.eks.:
• 4000 K–3000 K (en forskel på 1000 K) = 83 mired
• 7000 K–6000 K (en forskel på 1000 K) = 24 mired
r
164
Valg af farvetemperatur
Følg trinene herunder for at vælge farvetemperatur, når K (Vælg
farvetemperatur) er valgt for hvidbalance.
D Vælg farvetemperatur
Bemærk, at de ønskede resultater ikke kan opnås med flash eller belysning
med lysstofrør. Vælg N (Flash) eller I (Lysstofrør) for disse lyskilder. Ved
andre lyskilder skal du tage et testbillede for at afgøre, om den valgte værdi
er tilstrækkelig.
❚❚ Hvidbalancemenuen
Farvetemperaturen kan vælges ved hjælp af indstillingerne
Hvidbalance i billedoptagemenuen. Indtast værdier for akserne gulblå og grøn-lilla som beskrevet herunder.
1
Vælg Vælg farvetemperatur
Vælg Hvidbalance i billedoptagemenuen,
markér dernæst Vælg farvetemperatur, og
tryk på 2.
2
Vælg en værdi for gul-blå.
Tryk på 4 eller 2 for at markere tallene, og
tryk på 1 eller 3 for at ændre dem.
r
Værdi for aksen
gul (A)–blå (B)
165
3
Vælg en værdi for grøn-lilla.
Tryk på 4 eller 2 for at markere akserne
G (grøn) eller M (lilla), og tryk på 1 eller 3
for at vælge en værdi.
Værdi for aksen
grøn (G)–lilla (M)
4
Tryk på J.
Tryk på J for at gemme ændringerne og
vende tilbage til billedoptagemenuen.
Hvis der er valgt en anden værdi end 0 for
den grøn (G)–lilla (M) akse, vises en asterisk
("U") på bagerste kontrolpanel.
Knappen J
r
166
❚❚ Knappen U
Når K (Vælg farvetemperatur) er valgt kan knappen U kan
anvendes til at vælge farvetemperatur, selvom det kun er for den
gul (A)–blå (B) akse. Tryk på knappen U, og drej det sekundære
kommandohjul, indtil den ønskede værdi vises på bagerste
kontrolpanel (justeringerne foretages i mireds; 0 164). For at indtaste
en farvetemperatur direkte skal du trykke på knappen U og trykke
på 4 eller 2 for at markere et tal og trykke på 1 eller 3 for at ændre
den.
Knappen U
Sekundært
kommandohjul
Bageste kontrolpanel
r
167
Forudindstillet manuelt
Forudindstillet manuelt anvendes til at optage og hente
brugerdefinerede hvidbalanceindstillinger til fotografering i blandet
belysning eller for at kompensere for lyskilder med et stærkt
farveskær. Kameraet kan lagre op til seks værdier for forudindstillet
hvidbalance i forudindstillingerne d-1 til d-6. Der findes to metoder til
forudindstilling af hvidbalancen:
Metode
Direkte måling
Kopiér fra eksisterende
billede
Beskrivelse
En neutral grå eller hvid genstand placeres i den
belysning, der skal anvendes til det endelige billede,
og kameraet måler hvidbalancen (0 169). Under
Live View (0 44, 59) kan hvidbalance ikke måles i et
valgt område af billedet (punkthvidbalance, 0 173).
Hvidbalancen kopieres fra et billede på
hukommelseskortet (0 176).
r
A Forudindstillinger af hvidbalance
Ændringer af forudindstillinger af hvidbalance gælder for alle
billedoptagemenuhukommelser (0 291).
168
Søgerfotografering
1
Belys en referencegenstand.
Placér en neutral grå eller hvid genstand under den lyskilde, som
skal anvendes i det endelige billede. Der kan anvendes almindelig
grå karton som referencegenstand i et studie. Bemærk, at
eksponeringen automatisk forøges med 1 EV ved målingen af
hvidbalance; i eksponeringsindstilling M skal du justere
eksponeringen, så eksponeringsindikatoren viser ±0 (0 137).
2
Indstil hvidbalance til L (Forudindstillet manuelt).
Tryk på knappen U, og drej det primære kommandohjul, indtil
L vises på bagerste kontrolpanel.
Knappen U
Primært
kommandohjul
Bageste kontrolpanel
r
A Måling af forudindstillet manuel hvidbalance (søgerfotografering)
Forudindstillet hvidbalance kan ikke måles, mens du er ved at tage et HDRbillede (0 189) eller en multieksponering (0 229), eller hvis Optag videoer
er valgt for brugerindstilling g1 (Brugerd. knaptilknytning) >
Udløserknap (0 309), og Live View-vælgeren drejes hen på 1 under Live
View.
169
3
Vælg en forudindstilling.
Tryk på knappen U, og drej det sekundære kommandohjul,
indtil den ønskede forudindstilling af hvidbalance (d-1 til d-6)
vises på bagerste kontrolpanel.
Knappen U
4
Sekundært Bageste kontrolpanel
kommandohjul
Vælg indstillingen direkte måling.
Slip kortvarigt knappen U, og tryk
derefter på den, indtil ikonet L på
bagerste kontrolpanel begynder at
blinke. Et blinkende D vises også på
øverste kontrolpanel og i søgeren.
Øverste kontrolpanel
Bageste kontrolpanel
r
Søger
5
Mål hvidbalancen.
I sekunderne før indikatorerne holder op med at blinke,
skal du komponere referencegenstanden, så den fylder
søgeren ud, og derefter trykke udløserknappen helt
ned. Kameraet måler en værdi for hvidbalance og gemmer den i
forudindstillingen valgt i trin 3. Der optages ikke noget billede;
hvidbalancen kan måles nøjagtigt, selv når kameraet ikke
fokuserer.
170
6
Kontrollér resultaterne.
Hvis kameraet var i stand til at måle en
værdi for hvidbalance, blinker C på
kontrolpanelerne, mens søgeren viser et
blinkende a. Tryk udløserknappen
halvt ned for at afslutte og gå til
optageindstilling.
Øverste kontrolpanel
Bageste kontrolpanel
Søger
Hvis belysningen er for mørk eller for lys,
kan kameraet muligvis ikke måle
hvidbalancen. Et blinkende b a vises
på kontrolpanelerne og i søgeren. Tryk
udløserknappen halvt ned for at vende
tilbage til trin 5 og måle hvidbalancen
igen.
Øverste kontrolpanel
Bageste kontrolpanel
r
Søger
171
D Indstillingen direkte måling
Hvis der ikke udføres nogen handlinger under søgerfotografering, mens
visningerne blinker, afsluttes indstillingen direkte måling efter det tidsrum,
der er valgt for brugerindstilling c2 (Standbytimer, 0 303).
A Beskyttede forudindstillinger
Hvis den aktuelle forudindstilling er beskyttet (0 178), blinker 3 på det
øverste kontrolpanel og i søgeren (og L i bagerste kontrolpanel), hvis du
forsøger at måle en ny værdi.
A Valg af forudindstilling
Valg af Forudindstillet manuelt for indstillingen
Hvidbalance i billedoptagemenuen frembringer
dialogboksen til højre; markér en forudindstilling,
og tryk på J. Hvis der ikke aktuelt eksisterer en
værdi for den valgte forudindstilling, indstilles
hvidbalancen til 5200 K, det samme som Direkte
sollys.
r
172
Live View (Punkthvidbalance)
Under Live View (0 44, 59) kan hvidbalance måles i et valgt område af
billedet, hvilket gør det unødvendigt at forberede en
referencegenstand eller at skifte objektiv under telefoto-fotografering.
1
Tryk på knappen a.
Spejlet hæves, og motivet, der ses gennem
objektivet, vises på kameraskærmen.
Knappen a
2
Indstil hvidbalance til L (Forudindstillet manuelt).
Tryk på knappen U, og drej det primære kommandohjul, indtil
L vises på bagerste kontrolpanel.
Knappen U
3
Primært
kommandohjul
Bageste kontrolpanel
r
Vælg en forudindstilling.
Tryk på knappen U, og drej det sekundære kommandohjul,
indtil den ønskede forudindstilling af hvidbalance (d-1 til d-6)
vises på bagerste kontrolpanel.
Knappen U
Sekundært Bageste kontrolpanel
kommandohjul
173
4
Vælg indstillingen direkte måling.
Slip kortvarigt knappen U, og tryk
derefter på den, indtil ikonet L på
Bageste kontrolpanel
bagerste kontrolpanel begynder at blinke.
Et mål for punkthvidbalance (r) vises ved det valgte fokuspunkt.
5
Placér målet over et gråt eller hvidt område.
Mens L blinker i visningen, skal du
anvende multivælgeren til at placere r
over et hvidt eller gråt område af motivet.
For at zoome ind på midten af visningen
for en mere præcis placering skal du trykke
på X. Du kan også måle hvidbalance hvor
som helst på billedet ved at trykke på dit motiv på skærmen, og
det er i så fald ikke nødvendigt at trykke midt på multivælgeren
eller på udløserknappen som beskrevet i trin 6.
6
r
Mål hvidbalancen.
Tryk midt på multivælgeren, eller tryk
udløserknappen helt ned for at måle
hvidbalancen. Den tid, der er til rådighed
for måling af hvidbalance, er den valgt for
brugerindstilling c4 (Tid for slukning af
skærmen) > Live View (0 303).
Hvis kameraet er ude af stand til at måle
hvidbalancen, vises meddelelsen til højre.
Vælg et nyt mål for hvidbalance, og gentag
processen fra trin 5.
174
7
Afslut indstillingen Direkte måling.
Tryk på knappen U for at afslutte indstillingen Direkte måling.
Du kan få vist forudindstillinger af
hvidbalance ved at vælge Forudindstillet
manuelt for Hvidbalance i
optagemenuen for billeder eller video.
Positionen for de mål, der anvendes til at
måle forudindstillet hvidbalance, vises på
forudindstillinger optaget under Live View.
r
D Måling af forudindstillet manuel hvidbalance (Live View)
Forudindstillet manuel hvidbalance kan ikke måles, mens en HDReksponering er i gang (0 189), når Ingen er valgt for WB-just. under Live
View-billedvis. (0 52), eller hvis Optag videoer er valgt for
brugerindstilling g1 (Brugerd. knaptilknytning) > Udløserknap (0 309),
og Live View-vælgeren drejes hen på 1.
175
Håndtering af forudindstillinger
❚❚ Kopiering af hvidbalance fra et billede
Følg nedenstående trin for at kopiere en værdi for hvidbalance fra et
eksisterende billede til en valgt forudindstilling.
1
Vælg Forudindstillet manuelt.
Vælg Hvidbalance i billedoptagemenuen,
markér dernæst Forudindstillet manuelt,
og tryk på 2.
2
Vælg en destination.
Markér forudindstillingen (d-1 til d-6), der er
destination, og tryk midt på multivælgeren.
3
Vælg Vælg et billede.
Markér Vælg et billede, og tryk på 2.
r
176
4
Markér et kildebillede.
Markér kildebilledet. Tryk på knappen X, og
hold den nede for at få vist det markerede
billede i fuldskærmsvisning.
For at få vist billeder med andre placeringer
skal du trykke på W (M) og vælge det
ønskede kort og den ønskede mappe
(0 249).
5
Kopiér hvidbalance.
Tryk på J for at kopiere værdien for hvidbalance i det markerede
billede til den valgte forudindstilling. Hvis det markerede billede
har en kommentar (0 311), kopieres kommentaren til
kommentaren for den valgte forudindstilling.
r
177
A Valg af forudindstillet hvidbalance
Tryk på 1 for at markere den aktuelle
forudindstilling for hvidbalance (d-1–d-6), og tryk
på 2 for at vælge en anden forudindstilling.
A Finindstilling af forudindstillet hvidbalance
Den valgte forudindstilling kan finindstilles ved at
vælge Finindstil og justere hvidbalancen som
beskrevet på side 162.
A Rediger kommentar
For at indtaste en beskrivende kommentar på op til
36 tegn for den aktuelle forudindstilling af
hvidbalance skal du vælge Rediger kommentar i
menuen for forudindstillet manuel hvidbalance og
indtaste en kommentar som beskrevet på side 185.
r
178
A Beskyt
For at beskytte den aktuelle forudindstilling af
hvidbalance skal du vælge Beskyt i menuen for
forudindstillet manuel hvidbalance, derefter
markere Til og trykke på J. Beskyttede
forudindstillinger kan ikke ændres, og
indstillingerne Finindstil og Rediger kommentar
kan ikke anvendes.
JBilledforbedring
Picture Controls
Valg af Picture Control
Vælg en Picture Control i henhold til motiv eller motivtype.
Indstilling
Q
Standard
R
Neutral
S
Levende
T
Monokrom
o
Portræt
p
Landskab
q
Jævn
Beskrivelse
Standardbehandling, der giver afbalancerede
resultater. Anbefales til de fleste situationer.
Minimal behandling, der giver naturlige billeder.
Vælges til billeder, der senere skal behandles eller
retoucheres.
Billederne forbedres for en levende
fotoudskriftseffekt. Vælges til billeder, hvor der
lægges vægt på primærfarver.
Tag monokrome billeder.
Behandl billederne for hud med naturlig struktur og
en afrundet følelse.
Giver livlige landskaber og bybilleder.
Detaljerne bevares over et bredt toneområde, fra
højlys til skygger. Vælges til billeder, der senere skal
behandles eller retoucheres meget.
J
179
1
Tryk på L (Z/Q).
Der vises en liste over
Picture Controls.
Knappen L (Z/Q)
2
Vælg en Picture Control.
Markér den ønskede Picture
Control, og tryk på J.
Knappen J
A Brugerdefinerede Picture Controls
Brugerdefinerede Picture Controls oprettes ved ændringer af eksisterende
Picture Controls ved hjælp af indstillingen Håndter Picture Control i
optagemenuen for billeder eller video (0 184). Brugerdefinerede Picture
Controls kan gemmes på et hukommelseskort, så de kan deles med andre
kameraer af samme model og med kompatibel software.
J
A Picture Control-indikator
Den aktuelle Picture Control vises i
informationsvisningen, når der trykkes på
knappen R.
Picture Controlindikator
A Optagemenuerne
Picture Controls kan også vælges ved at anvende indstillingen Indstil
Picture Control i optagemenuen for billeder eller video (0 293, 297).
180
Ændring af Picture Controls
Eksisterende forudindstillede eller brugerdefinerede Picture Controls
(0 184) kan ændres, så de passer til motivtypen eller brugerens
kreative ønsker. Vælg en afbalanceret kombination af indstillinger
med Hurtig justering, eller foretag manuelle justeringer af
individuelle indstillinger.
1
Vælg en Picture Control.
Markér den ønskede Picture Control på
listen over Picture Controls (0 179), og tryk
på 2.
2
Justér indstillingerne.
Tryk på 1 eller 3 for at markere den
ønskede indstilling, og tryk på 4 eller 2 for
at vælge en værdi i trin på 1, eller drej det
sekundære kommandohjul for at vælge en
værdi i trin på 0,25 (0 182). Gentag dette
trin, indtil alle indstillinger er justerede, eller vælg en
forudindstillet kombination af indstillinger ved at markere Hurtig
justering og trykke på 4 eller 2. Du kan gendanne
standardindstillingerne ved at trykke på knappen O (Q).
3
Tryk på J.
J
A Ændringer af oprindelige Picture Controls
Picture Controls, der er blevet ændret fra
standardindstillingerne, indikeres af en asterisk
("U") i menuen Indstil Picture Control.
181
❚❚ Picture Control-indstillinger
Indstilling
Hurtig justering
Skarphed
Manuelle justeringer
(alle Picture Controls)
Klarhed
Kontrast
Lysstyrke
182
Manuelle justeringer Manuelle justeringer
(kun ikke-monokrom)
(kun monokrom)
J
Beskrivelse
Slå effekten af den valgte Picture Control fra eller øg den
(bemærk, at dette nulstiller alle manuelle justeringer).
Ikke tilgængelig med Neutral, Monokrom, Jævn eller
brugerdefinerede Picture Controls (0 184).
Kontrollér skarpheden af omrids. Vælg A for at justere
skarpheden automatisk i henhold til motivtypen.
Justér klarheden manuelt, eller vælg A for at lade
kameraet justere klarheden automatisk. Afhængigt af
motivtypen kan der forekomme skygger omkring lyse
motiver, eller der kan forekomme glorier omkring mørke
motiver ved visse indstillinger. Klarheden anvendes ikke
til videoer.
Justér kontrasten manuelt, eller vælg A for at lade
kameraet justere kontrasten automatisk.
Øg eller sænk lysstyrken uden tab af detaljer i højlys eller
skygger.
Farvemætning
Kontrollér farveintensiteten. Vælg A for at justere
farvemætningen automatisk i henhold til motivtypen.
Farveglød
Justér farveglød.
Filtereffekter
Simulerer effekten af farvefiltre på monokrome billeder
(0 183).
Toning
Vælg den anvendte farvetone på monokrome billeder
(0 183).
D "A" (Auto)
Resultaterne af automatisk skarphed, klarhed, kontrast og farvemætning
varierer afhængigt af eksponeringen og motivets placering på billedet.
Anvend et type G-, E- eller D-objektiv for bedste resultat.
A Skift mellem Manuel og Auto
Tryk på knappen X for at skifte frem og tilbage
mellem indstillingerne manuel og auto (A) for
skarphed, klarhed, kontrast og farvemætning.
A Forrige indstillinger
Indikatoren j under værdivisningen i
indstillingsmenuen for Picture Controls indikerer
indstillingens forrige værdi. Anvend den som
reference ved justering af indstillingerne.
A Filtereffekter (kun monokrom)
Denne menus indstillinger efterligner farvefiltres effekt på monokrome
billeder. Følgende filtereffekter er tilgængelige:
Indstilling
Y
Gul
O Orange
R
Rød
G Grøn
Beskrivelse
Øger kontrasten. Kan anvendes til at nedtone himlens
lysstyrke på landskabsbilleder. Orange giver større kontrast
end gul, og rød giver større kontrast end orange.
Gør hudtoner blødere. Kan anvendes til portrætter.
A Toning (kun monokrom)
Hvis du trykker på 3, når Toning er valgt, vises
indstillingerne for farvemætning. Tryk på 4 eller
2 for at justere farvemætning.
Farvemætningskontrollen kan ikke anvendes, når
B&W (sort-hvid) er valgt.
J
A Indstillinger for brugerdefinerede Picture Controls
De tilgængelige indstillinger i brugerdefinerede Picture Controls er de
samme som dem, de brugerdefinerede Picture Controls blev baseret på.
183
Oprettelse af brugerdefinerede Picture
Controls
De Picture Controls, der følger med kameraet, kan ændres og
gemmes som brugerdefinerede Picture Controls.
1
Vælg Håndter Picture Control.
Markér Håndter Picture Control i
billedoptagemenuen, og tryk på 2.
2
Vælg Gem/rediger.
Markér Gem/rediger, og tryk på 2.
3
Vælg en Picture Control.
Markér en eksisterende Picture Control, og
tryk på 2, eller tryk på J for at fortsætte til
trin 5 for at gemme en kopi af den markerede
Picture Control uden videre ændringer.
J
4
Redigér den valgte Picture Control.
Se side 182 for yderligere information. For at
slette alle ændringer og starte forfra fra
standardindstillingerne skal du trykke på
knappen O (Q). Tryk på J, når indstillingerne
er som ønsket.
5
Vælg en destination.
Vælg en destination til den
brugerdefinerede Picture Control (C-1 til
C-9), og tryk på 2.
184
6
Navngiv Picture Control.
Navnefelt
Dialogboksen til indtastning
Tastaturfelt
af tekst til højre vises. Som
standard navngives nye
Valg af
Picture Controls ved at
tastatur
tilføje et tocifret tal (tildeles
automatisk) til navnet på
den eksisterende Picture Control; for at anvende standardnavnet
skal du fortsætte til trin 7. For at flytte markøren rundt i
navneområdet skal du trykke på visningen eller holde knappen
W (M) nede og trykke på 4 eller 2. For at indtaste et nyt bogstav
på markørens aktuelle placering skal du trykke på bogstaver på
tastaturet på berøringsskærmen (tryk på knappen til valg af
tastatur for at rulle igennem tastaturerne med store bogstaver,
små bogstaver og symboler). Du kan også anvende
multivælgeren til at markere det ønskede tegn i tastaturområdet
og trykke midt på multivælgeren. For at slette tegnet på
markørens aktuelle placering skal du trykke på knappen O (Q).
Navne på brugerdefinerede Picture Controls kan have op til
nitten tegn. Alle tegn efter det 19. slettes.
7
Gem ændringerne, og
afslut.
Tryk på J for at gemme
ændringerne og afslutte.
Den nye Picture Control
vises på Picture Controllisten.
J
Knappen J
185
A Håndter Picture Control > Omdøb
Brugerdefinerede Picture Controls kan omdøbes til
hver en tid ved hjælp af indstillingen Omdøb i
menuen Håndter Picture Control.
A Håndter Picture Control > Slet
Indstillingen Slet i menuen Håndter Picture
Control kan anvendes til at slette valgte
brugerdefinerede Picture Controls, når de ikke
længere skal anvendes.
A Ikonet for oprindelig Picture Control
Den oprindelige forudindstillede Picture Control,
som den brugerdefinerede Picture Control er
baseret på, indikeres af et ikon i
redigeringsvisningens øverste højre hjørne.
J
186
Ikon for oprindelig
Picture Control
A Deling af brugerdefinerede Picture Controls
Punktet Indlæs/gem i menuen Håndter Picture
Control tilbyder indstillingerne, der er anført
nedenfor. Anvend disse indstillinger til at kopiere
brugerdefinerede Picture Controls over på og fra
hukommelseskort (disse indstillinger er kun
tilgængelige til hukommelseskortet i Plads 1 og kan
ikke anvendes til kortet i Plads 2). Når Picture
Controls er kopieret over på hukommelseskort, kan de anvendes til andre
kameraer eller kompatibel software.
• Kopier til kamera: Kopiér brugerdefinerede Picture Controls fra
hukommelseskortet til brugerdefinerede Picture Controls C-1 til C-9 på
kameraet, og vælg et navn til dem.
• Slet fra kort: Slet valgte, brugerdefinerede Picture Controls fra
hukommelseskortet.
• Kopier til kort: Kopiér en brugerdefineret Picture Control (C-1 til C-9) fra
kameraet til en valgt destination (1 til 99) på hukommelseskortet.
Bevarelse af detaljer i
markeringer og skygger
Aktiv D-Lighting
Aktiv D-Lighting bevarer detaljer i markeringer og skygger og
opretter billeder med naturlig kontrast. Funktionen kan anvendes til
motivtyper med høj kontrast, for eksempel ved fotografering af
meget oplyste udendørsmotiver gennem en dør eller et vindue eller
ved fotografering af motiver i skygge på en solskinsdag. Funktionen
er mest effektiv, når den anvendes sammen med matrix-lysmåling
(0 129).
Aktiv D-Lighting fra
Aktiv D-Lighting: Y Auto
J
A "Aktiv D-Lighting" sammenlignet med "D-Lighting"
Indstillingen Aktiv D-Lighting i billedoptagemenuen justerer
eksponeringen før optagelse for at optimere det dynamiske område, mens
indstillingen D-Lighting i retoucheringsmenuen (0 314) lysner skygger på
billederne efter optagelse.
187
For at anvende Aktiv D-Lighting:
1
Vælg Aktiv D-Lighting.
Markér Aktiv D-Lighting i
billedoptagemenuen, og tryk på 2.
2
Vælg en indstilling.
Markér den ønskede indstilling, og tryk på
J. Hvis Y Auto er valgt, justerer
kameraet automatisk Aktiv D-Lighting i
henhold til optageforholdene (i
eksponeringsindstilling M svarer Y Auto
dog til Q Normal).
J
D Aktiv D-Lighting
Aktiv D-Lighting kan ikke anvendes til videoer. Støj (tilfældigt spredte, lyse
pixels, tåge eller streger) kan forekomme på billeder taget med Aktiv
D-Lighting. Ujævne skygger er muligvis synlige ved nogle motiver.
A Se også
Når Aktiv D-Lighting-bracketing er valgt for (Indst. af auto-bracketing i
billedoptagemenuen (0 146), varierer kameraet Aktiv D-Lighting over en
serie af billeder (0 155).
188
High Dynamic Range (HDR)
Når High Dynamic Range (HDR) anvendes til motiver med høj
kontrast, bevarer den detaljer i markeringer og skygger ved at
kombinere to billeder taget ved forskellig eksponering. HDR er mest
effektiv, når den anvendes sammen med matrix-lysmåling (0 129;
ved spotmåling eller centervægtet lysmåling og anvendelse af ikkeCPU objektiv svarer en eksponeringsforskel på Auto til cirka 2 EV).
Den kan ikke anvendes til at optage NEF-billeder (RAW).
Flashbelysning (0 194), bracketing (0 146), multieksponering
(0 229) og time-lapse (0 74) og time-lapse kan ikke anvendes, når
HDR er slået til, og lukkertiderne A og % er ikke tilgængelige.
+
Første eksponering
(mørkere)
1
Anden eksponering
(lysere)
Kombineret HDRbillede
Vælg HDR (high dynamic range).
Markér HDR (high dynamic range) i
billedoptagemenuen, og tryk på 2.
J
189
2
Vælg en indstilling.
Markér HDR-indstilling, og tryk på 2.
Markér én af følgende, og tryk på J.
• For at tage en serie af HDR-billeder skal du
vælge 0 Til (serie). HDR-optagelsen
fortsætter, til du vælger Fra for HDRindstilling.
• For at tage ét HDR-billede skal du vælge Til
(enkelt billede). Normal optagelse
genoptages automatisk efter oprettelsen af et enkelt HDRbillede.
• For at afslutte uden at oprette flere HDR-billeder skal du vælge Fra.
Hvis Til (serie) eller Til (enkelt billede) er
valgt, vises ikonet y på øverste
kontrolpanel.
J
190
3
Vælg eksponeringsforskellen.
For at vælge forskellen i eksponering
mellem de to billeder skal du markere
Eksponeringsforskel og trykke på 2.
Indstillingerne til højre vises. Markér en
indstilling, og tryk på J. Vælg høje værdier
for motiver med høj kontrast; bemærk dog,
at ved valg af en højere værdi end der
kræves, opnås muligvis ikke de ønskede
resultater; hvis Auto er valgt, justerer
kameraet automatisk eksponeringen, så den passer til
motivtypen.
4
Vælg graden af udjævning.
For at vælge graden af udjævning for
grænserne mellem de to billeder skal du
markere Udjævning og trykke på 2.
Indstillingerne til højre vises. Markér en
indstilling, og tryk på J. Høje værdier giver
et mere jævnt komponeret billede. Ujævne
skygger er muligvis synlige ved nogle
motiver.
J
191
5
Komponér et billede, fokusér og optag.
Kameraet tager to eksponeringer, når
udløserknappen trykkes helt ned.
"l y" blinker på øverste
kontrolpanel, og l u blinker i
søgeren, når billederne kombineres; der
kan ikke tages billeder, før optagelsen er
fuldført. Uanset den aktuelt valgte
indstilling for udløserindstilling tages der
kun ét billede, hver gang udløserknappen
trykkes ned.
Øverste kontrolpanel
Søger
Hvis Til (serie) er valgt, slukker HDR kun, når Fra er valgt for HDRindstilling; hvis Til (enkelt billede) er valgt, slukker HDR
automatisk, når billedet er taget. Ikonet y forsvinder fra
visningen, når HDR-optagelsen afsluttes.
J
D Komposition af HDR-billeder
Billedets kanter beskæres. De ønskede resultater kan muligvis ikke opnås,
hvis kameraet eller motivet bevæger sig under optagelsen. Det anbefales at
anvende stativ. Afhængigt af motivtypen er effekten muligvis ikke synlig,
der kan forekomme skygger omkring lyse motiver, eller der kan forekomme
glorier omkring mørke motiver; denne effekt kan reduceres ved at justere
graden af udjævning.
192
A Knappen BKT
Hvis HDR (high dynamic range) er valgt for
brugerindstilling f1 (Brugerd. knaptilknytning) >
Knappen BKT + y (0 307), kan du vælge HDRindstilling ved at trykke på knappen BKT og dreje
det primære kommandohjul, og du kan vælge
eksponeringsforskel ved at trykke på knappen BKT
og dreje det sekundære kommandohjul.
Indstillingen og eksponeringsforskellen vises på
øverste kontrolpanel: Ikonerne, der repræsenterer
indstillingen er a for Fra, B for Til (enkelt
billede) og b for Til (serie).
A Intervaloptagelse
Hvis Til (serie) er valgt for HDR-indstilling før intervaloptagelsen starter,
bliver kameraet ved med at optage HDR-billeder ved det valgte interval
(hvis Til (enkelt billede) er valgt, slutter intervaloptagelse efter et enkelt
billede).
A Billedoptagemenuhukommelser
HDR-indstillingerne kan justeres særskilt for hver hukommelse (0 291),
men skift til en hukommelse, hvor HDR er aktiv under multieksponering
(0 229) eller intervaloptagelse (0 236), deaktiverer HDR. HDR deaktiveres
også, hvis du skifter til en hukommelse, hvor der er valgt en NEF (RAW)indstilling for billedkvalitet.
J
193
l
Flashfotografering
For at tage billeder med flash skal du montere en ekstra flashenhed
(0 330) på kameraets tilbehørssko. Du kan også anvende én eller
flere ekstra flashenheder for optagelse med ekstern flash. For
information om anvendelse af flashenheder, se dokumentationen til
enheden.
Anvendelse af flash
Følg nedenstående trin for at montere en ekstra flashenhed på
kameraet og tage billeder ved hjælp af flashen.
1
Montér enheden på tilbehørsskoen.
Se enhedens brugervejledning for at få flere
oplysninger.
l
2
Tænd kameraet og flashenheden.
Flashen begynder at lade op; flashindikatoren (c) vises i søgeren,
når opladningen er færdig.
194
3
Justér indstillingerne for flash.
Vælg flashindstilling (0 198) og flashstyringsindstilling (0 197).
4
5
Justér lukkertid og blænde.
Tag billeder.
D Anvend kun flashtilbehør fra Nikon
Anvend kun flashenheder fra Nikon. Negativ spænding eller en spænding på
over 250 V til tilbehørsskoen kan ikke alene betyde, at normal betjening ikke
er mulig, men beskadige synkroniseringskredsløbet i kamera eller flash. Før
du anvender en Nikon-flashenhed, der ikke er nævnt i dette afsnit, skal du
kontakte en Nikon-autoriseret servicerepræsentant for yderligere
information.
A Lukkertid
Lukkertid kan indstilles som følger, når der anvendes en ekstra flashenhed:
Indstilling
P, A
S
M
Lukkertid
Automatisk indstillet af kameraet (1/250 sek.–1/60 sek.) *
Værdi valgt af bruger (1/250 sek.–30 sek.)
Værdi valgt af bruger (1/250 sek.–30 sek., Bulb (A),
Langtidseksponering (%))
* Lukkertiden kan indstilles på helt op til 30 sek., hvis flashindstillingerne
langtidssynkronisering, langtidssynkronisering med bagerste lukkergardin
eller langtidssynkronisering med rød-øje-reduktion er valgt som
flashindstilling.
l
A Synk.-stikket
Der kan tilsluttes et synkroniseringskabel til synk.stikket efter behov. Tilslut ikke yderligere
flashenheder via synkroniseringskabel ved
udførelse af synkronisering med bagerste
lukkergardin i flash-fotografering med en
flashenhed monteret på kameraets tilbehørssko.
195
A
Samlet flashstyring
Samlet flashstyring gør det muligt for kamera og flashenhed at dele
indstillinger. Hvis der er monteret en flashenhed på kameraet, som
understøtter samlet flashstyring, afspejles ændringer af flashindstillingerne
foretaget med enten kameraet eller flashenheden på begge enheder, som er
de ændringer, der er foretaget med den ekstra software Camera Control Pro 2.
A i-TTL-flashstyring
Når en CLS-kompatibel flashenhed indstilles til TTL, vælger kameraet
automatisk en af følgende typer flashstyring:
• i-TTL-afbalanceret udfyldningsflash til digitale spejlreflekskameraer: Flashenheden
udsender en serie af næsten usynlige præ-flash (skærm præ-flash)
umiddelbart før den primære flash. Præflash reflekteret fra genstande
overalt i billedet opfanges af en RGB-sensor med omtrent 180 K (180000)
pixels og analyseres kombineret med afstandsinformation fra matrixlysmålingssystemet for at justere flashudladningen for naturlig balance
mellem hovedmotivet og den omgivende baggrundsbelysning. Hvis type
G-, E- eller D-objektiver anvendes, bliver afstandsinformationen medtaget
ved beregning af flashens udladning. Præcisionen af beregningen kan
øges for ikke-CPU-objektiver ved at angive objektivdata (brændvidde og
maksimumblænde; se side 243). Ikke tilgængelig, når der anvendes
spotmåling.
• Standard i-TTL-udfyldningsflash til digitale spejlreflekskameraer: Flashudladningen
justeres for at give en belysning i billedet ved standardniveau;
baggrundens lysstyrke tages ikke i betragtning. Anbefales til billeder, hvor
hovedmotivet fremhæves på bekostning af detaljer i baggrunden, eller
når der anvendes eksponeringskompensation. Standard i-TTLudfyldningsflash til digitale spejlreflekskameraer aktiveres automatisk, når
der anvendes spotmåling.
l
196
Fotografering med flash på
kamera
Når der er monteret en flashenhed af typen
SB-5000, SB-500, SB-400 eller SB-300 på kameraet,
kan flashstyringsindstilling, flashniveau og andre
flashindstillinger justeres ved hjælp af punktet
Flashstyring > Flashstyringsindstilling i
billedoptagemenuen (ved SB-5000 kan disse
indstillinger også justeres ved hjælp af knapperne på flashenheden). De
tilgængelige indstillinger varierer med den anvendte flash (0 331),
mens de indstillinger, der vises under Flashstyringsindstilling varierer
med den valgte indstilling. Indstillingerne for andre flashenheder kan
kun justeres ved hjælp af knapperne på flashenheden.
• TTL: Indstillingen i-TTL. Undtagen ved brug af SB-500, SB-400 og
SB-300 kan flashkompensationen også justeres ved hjælp af
knappen W (M) (0 200).
• Automatisk ekstern flash: I denne indstilling justeres flasheffekten
automatisk i henhold til den mængde lys, der reflekteres af motivet;
flashkompensation er også tilgængelig. Automatisk ekstern flash
understøtter indstillingerne "automatisk blænde" (qA) og "ikke-TTL
auto" (A); ikke-TTL auto vælges automatisk, hvis der er monteret et
ikke-CPU-objektiv uden angivelse af brændvidde og
maksimumblænde ved hjælp af indstillingen Data om ikke-CPU
objektiv i opsætningsmenuen (0 243). Du kan finde yderligere
information i brugervejledningen til flashenheden.
• Manuel afstandsprioritering: Vælg afstanden til motivet; flasheffekten
justeres automatisk. Flashkompensation er også tilgængelig.
• Manuel: Vælg flashniveauet manuelt.
• Stroboskopflash: Flashen går af gentagne gange, når lukkeren er åben og
giver multieksponeringseffekt. Vælg flashniveau (Udladning), antal
gange, enhederne går af (Ant. gange) og antal gange, flashen går af
pr. sekund (Hyppighed målt i hertz). Bemærk, at det antal gange
flashen går af i alt kan variere alt efter indstillingerne valgt for
Udladning og Hyppighed; se dokumentationen, der følger med
flashenheden for detaljer.
l
197
Flashindstillinger
Kameraet understøtter følgende flashindstillinger:
Flashindstilling
Synkronisering
med forreste
lukkergardin
Rød-øjereduktion
Rød-øjereduktion med
langtidssynkronisering
Langtidssynkronisering
l
Synkronisering
med bagerste
lukkergardin
Flash slukket
198
Beskrivelse
Denne indstilling anbefales til de fleste situationer.
I indstillingerne programautomatik og blændeprioriteret
automatik indstilles lukkertiden automatisk til værdier
mellem 1/250 og 1/60 sek. (1/8000 til 1/60 sek. med Auto FP HighSpeed-synkronisering; 0 305).
Hvis flashenheden understøtter rød-øje-reduktion, skal du
vælge denne indstilling for at reducere effekten af "rød-øje",
der nogle gange skyldes brug af flash. Anbefales ikke til
motiver i bevægelse eller i andre situationer, der kræver
hurtig reaktion fra lukkeren. Flyt ikke kameraet, mens du
optager.
Kombinerer rød-øje-reduktion med langtidssynkronisering.
Anvendes ved portrætter taget med aftenbelysning som
baggrund. Denne indstilling er kun tilgængelig i
eksponeringsindstillingerne programautomatik og
blændeprioriteret automatik. Det anbefales at anvende
stativ for at undgå slør som følge af kamerarystelse.
Flashen kombineres med lukkertider helt op til 30 sek. for at
fange både motiv og baggrund om aftenen eller i dæmpet
belysning. Denne indstilling er kun tilgængelig i
eksponeringsindstillingerne programautomatik og
blændeprioriteret automatik. Det anbefales at anvende
stativ for at undgå slør som følge af kamerarystelse.
I lukkertidsprioriteret automatik eller manuel
eksponeringsindstilling går flashen af, lige før lukkeren
lukker. Anvendes til at oprette en strøm af lys bag ved
genstande i bevægelse. I programautomatik og
blændeprioriteret automatik anvendes synkronisering med
bagerste lukkergardin til at fange både motiv og baggrund.
Det anbefales at anvende stativ for at undgå slør som følge
af kamerarystelse.
Flash går ikke af.
❚❚ Valg af flashindstilling
For at vælge flashindstillingen skal
du trykke på knappen W (M) og
dreje det primære kommandohjul,
indtil den ønskede flashindstilling er
valgt på øverste kontrolpanel:
Knappen W (M)
Synkronisering med
forreste lukkergardin
Flash slukket
Rød-øje-reduktion 1
Synkronisering med
bagerste lukkergardin 4
Primært
kommandohjul
Rød-øje-reduktion med
langtidssynkronisering 1, 2
Langtidssynkronisering 3
1 Ikonet Y blinker, hvis flashenheden ikke understøtter rød-øje-reduktion.
2 Rød-øje-reduktion med langtidssynkronisering er kun tilgængelig i
eksponeringsindstillingerne P og A. I indstillingerne S og M bliver rød-øjereduktion med langtidssynkronisering til rød-øje-reduktion.
3 Kun tilgængelig i eksponeringsindstillingerne P og A. I indstillingerne S og M
bliver langtidssynkronisering til synkronisering med forreste lukkergardin.
4 I eksponeringsindstillingerne P og A indstilles
flashsynkroniseringsindstillingen til langtidssynkronisering med
bagerste lukkergardin, når knappen W (M) udløses.
l
A Systemer med studieflash
Synkronisering med bagerste lukkergardin kan ikke anvendes i systemer
med studieflash, idet den korrekte synkronisering ikke kan opnås.
199
Flashkompensation
Flashkompensation anvendes for at ændre flashudladningen med fra
–3 EV til +1 EV i trin på 1/3 EV, hvilket ændrer hovedmotivets lysstyrke i
forhold til baggrunden. Flashudladningen kan øges for at få
hovedmotivet til at fremstå lysere eller sænkes for at undgå uønskede
markeringer eller refleksioner. Generelt skal man anvende
plusværdier til at gøre motivet lysere og minusværdier til at gøre det
mørkere.
For at vælge en værdi for
eksponeringskompensation skal du
trykke på knappen W (M) og dreje
det sekundære kommandohjul,
indtil den ønskede værdi vises på
øverste kontrolpanel.
±0 EV
(Knappen W (M) trykket
ned)
l
200
Knappen W (M)
–0,3 EV
Sekundært
kommandohju
+1,0 EV
Ved andre værdier end ±0,0 vises ikonet Y på øverste kontrolpanel
og i søgeren, efter at du har sluppet knappen W (M). Den aktuelle
værdi for flashkompensation kan bekræftes ved at trykke på knappen
W (M).
Den normale flashudladning kan gendannes ved at indstille
flashkompensationen til ±0,0. Flashkompensationen nulstilles ikke,
når kameraet slukkes.
A Ekstra flashenheder
I flashstyringsindstillingerne i-TTL og automatisk blændeåbning (qA) føjes
flashkompensationen valgt med den ekstra flashenhed eller indstillingen
Flashstyring i billedoptagemenuen til flashkompensation valgt med
knappen W (M) og kommandohjul.
l
A Se også
For information om valg af trinstørrelser tilgængelige for
flashkompensation, se brugerindstilling b3 (Eksp.-/flashkomp.trinværdi,
0 301). For information om valg af, hvorvidt flashkompensation skal
anvendes som supplement til eksponeringskompensation ved anvendelse
af flash, se brugerindstilling e3 (Eksponeringskomp. til flash, 0 306). For
information om automatisk ændring af flashniveau over en serie af billeder,
se side 147.
201
FV-lås
Denne funktion anvendes til at låse flashudladningen, så billederne
kan komponeres igen uden at ændre flashniveauet samt sikre, at
flashudladningen passer til motivet, selv når motivet ikke er placeret i
midten af billedet. Flashudladningen justeres automatisk ved hver
ændring af ISO-følsomhed og blændeåbning. FV-lås er kun
tilgængelig med CLS-kompatible flashenheder (0 330).
For anvendelse af FV-lås:
1
Tilknyt FV-lås til en kameraknap.
Tilknyt FV-lås til en knap ved hjælp af
brugerindstilling f1 (Brugerd.
knaptilknytning, 0 307).
2
Montér en CLS-kompatibel flashenhed.
Montér en CLS-kompatibel flashenhed (0 330) på kameraets
tilbehørssko.
3
Indstil flashenheden til den rette indstilling.
Tænd flashenheden, og sæt flashindstillingen til TTL, skærmpræflash qA eller skærm-præflash A. Se dokumentationen, der
følger med flashenheden for detaljer.
l
202
4
Fokusér.
Placér motivet i midten af
billedet, og tryk udløserknappen
halvt ned for at fokusere.
5
Lås flashniveau.
Når du har bekræftet, at
flashindikatoren (M) vises i søgeren, skal du trykke på den knap, du
valgte i trin 1. Flashen udsender en præ-flash på skærmen for at
bestemme et passende flashniveau. Flashudladningen låses på
dette niveau, og ikonet for FV-lås (e) vises i søgeren.
6
Komponér billedet igen.
7
Tag billedet.
Tryk udløserknappen helt ned for at tage billedet. Hvis ønsket,
kan der tages flere billeder uden at fjerne FV-låsen.
8
Fjern FV-lås.
Tryk på knappen, du valgte i trin 1, for at fjerne FV-låsen. Bekræft,
at ikonet for FV-lås (e) ikke længere vises i søgeren.
l
A
Lysmåling
FV-låsens målingsområder er som følger:
Flashenhed
Enkeltstående
flashenhed
Flashindstilling
i-TTL
qA
i-TTL
Anvendt med andre
qA
flashenheder (Advanced
A
Wireless Lighting)
(masterflash)
Målt område
6-mm cirkel i midten af billedet
Område målt af flash-lysmåler
Hele billedet
Område målt af flash-lysmåler
203
Fjernbetjent flashfotografering
Anvend fjernbetjente flashenheder til belysning
eksternt for kameraet (Advanced Wireless
Lighting eller AWL; 0 331). Kameraet
understøtter to former for fjernbetjent
flashstyring: Optisk AWL, hvor masterflashen
styrer de fjernbetjente flashenheder ved hjælp
af optiske signaler (lyssvage impulser) og radiobølgestyret AWL, hvor
de fjernbetjente flashenheder styres ved hjælp af radiosignaler
udsendt af en WR-R10 monteret på kameraet. Når en ekstra
flashenhed af typen SB-5000 eller SB-500 eller den trådløse
fjernbetjening WR-R10 er monteret på kameraet, kan indstillingen
Fjernbetjent flashstyring vælges ved hjælp af punktet Flashstyring >
Indstillinger for trådløs flash i kameraets billedoptagemenu.
Indstilling
l
204
Beskrivelse
De fjernbetjente flashenheder styres ved hjælp af flash
med lav intensitet udsendt af masterflashen. Kun
Optisk AWL
tilgængelig med en SB-5000 eller SB-500 monteret på
kameraets tilbehørssko og fjernbetjente flashenheder, der
understøtter optisk AWL (0 205).
Denne indstilling er til flashfotografering ved hjælp af både
optisk styrede og radiobølgestyrede flashenheder og er
tilgængelig, når der både er monteret en SB-500 og en
Optisk/
radiobølgestyret WR-R10 (for yderligere information og for information om
andre flashenheder, der understøtter optisk/
AWL
radiobølgestyret AWL, se "Optisk/radiobølgestyret AWL",
0 208). Fjernbetjent flashstyring indstilles automatisk til
Gruppeflash (0 209).
De fjernbetjente flashenheder styres af radiosignaler
udsendt af en WR-R10 tilsluttet til kameraet (0 206). Kun
Radiobølgestyret tilgængelig med WR-R10 og de fjernbetjente flashenheder,
AWL
der understøtter radiobølgestyret AWL. Hvis du ønsker det,
kan en flashenhed monteret på kameraets tilbehørssko
give ekstra lys (0 207).
Fra
Fjernbetjent flashfotografering deaktiveret.
Opsætning
Dette afsnit beskriver de trin, der indgår i opsætning af en WR-R10
eller en masterflash monteret på kameraets tilbehørssko (C) og
fjernbetjente flashenheder (f) til trådløs flashfotografering. Du kan
finde yderligere information om anvendelse af ekstra flashenheder i
dokumentationen, der følger med enhederne.
❚❚ Optisk AWL
Følgende instruktioner er baseret på, at masterflash er en SB-5000
eller SB-500. Når SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 eller SU-800
anvendes som masterflash, skal indstillingerne justeres ved hjælp af
knapperne på de enkelte flashenheder; se brugervejledningen til
flashenheden for detaljer.
1
C: Tilslut masterflashen.
Montér en SB-5000 eller SB-500 på kameraets tilbehørssko.
2
C: Aktiver optisk AWL.
I billedoptagemenuen skal du vælge Optisk AWL for
Flashstyring > Indstillinger for trådløs flash.
Du kan nu tage billeder som beskrevet på side 209.
l
205
❚❚ Radiobølgestyret AWL
Radiobølgestyret AWL er tilgængelig med kompatible fjernbetjente
flashenheder, når der er monteret en WR-R10 på kameraet.
1
C: Tilslut WR-R10.
For yderligere information, se dokumentationen, der følger med
WR-R10.
2
C: Aktiver radiobølgestyret AWL.
I billedoptagemenuen skal du vælge Radiobølgestyret AWL for
Flashstyring > Indstillinger for trådløs flash.
3
C: Indstil WR-R10 til den ønskede
kanal.
Indstil kanalvælgeren for WR-R10 til den
ønskede kanal.
4
l
C: Vælg en forbindelsesindstilling.
Vælg Indst. for trådløs fjernbetj. (WR) >
Forbindelsesindstilling i
opsætningsmenuen (0 312), og vælg
mellem følgende indstillinger:
• Parring: Kæd flashenheden sammen med
WR-R10.
• PIN-kode: Forbind kameraet og flashenheden ved hjælp af en
firecifret PIN-kode.
A Radiobølgestyret AWL
En WR-A10-adapter er påkrævet ved anvendelse af WR-R10. Sørg for at
opdatere firmwaren til WR-R10 til seneste version; for information om
firmwareopdateringer, se Nikons hjemmeside for dit område.
206
5
f: Etablér en trådløs forbindelse.
Indstil flashenheder til fjernbetjeningsindstilling, og indstil
enhederne til den kanal, du valgte i trin 3, par derefter
flashenhederne med WR-R10 i henhold til indstillingen valgt i
trin 4:
• Parring: Start parring på flashenheden, og tryk på
parringsknappen på WR-R10. Parringen er fuldført, når
lamperne FORBINDELSE på WR-R10 og flashenheden blinker
orange og grønt; når der er etableret en forbindelse, lyser
lampen FORBINDELSE på flashenheden grønt.
• PIN-kode: Anvend knapperne på flashenheden til at indtaste den
PIN-kode, du valgte i trin 4. Lampen FORBINDELSE på
flashenheden lyser grønt, når der er etableret en forbindelse.
Gentag trin 5, indtil alle fjernbetjente flashenheder er blevet
parret.
Du kan nu tage billeder som beskrevet på side 209.
A Ny tilslutning
Så længe kanal, forbindelsestilstand og andre indstillinger forbliver det
samme, opretter kameraet automatisk forbindelse til tidligere parrede
flashenheder, når du vælger fjernbetjeningsindstilling, og trin 3–5 kan
udelades. Lampen FORBINDELSE på flashenheden lyser grønt, når der er
etableret en forbindelse.
A Radiobølgestyrede flashenheder
Radiobølgestyrede flashenheder kan kombineres med en vilkårlig af
følgende flashenheder, der er monteret på kameraets tilbehørssko:
• SB-5000: Før du monterer flashenheden skal du indstille den til indstillingen Radiobølgestyret masterflash (ikonet d ses i visningens øverste venstre hjørne) og vælge gruppe eller fjernbetjent stroboskopflashstyring.
Når enheden er monteret, kan indstillingerne justeres ved hjælp af knapperne på flashenheden eller indstillingerne opstillet i kameraets menuer
under Gruppeflashindstillinger > Masterflash eller under "M" i visningen til Indst. for fjernb. stroboskopflash.
• SB-910, SB-900, SB-800, SB-700: Konfigurér flashen for til selvstændigt brug, og
anvend knapperne på flashenheden til justering af flashindstillingerne.
• SB-500, SB-400, SB-300: Montér enheden på kameraet, og justér
indstillingerne ved hjælp af indstillingen Gruppeflashindstillinger >
Masterflash på kameraet.
l
207
❚❚ Optisk/radiobølgestyret AWL
For fjernstyret flashbelysning, der omfatter både optisk styrede og
radiobølgestyrede flashenheder, skal du tilslutte en WR-R10 og
montere én af følgende på kameraets tilbehørssko: En SB-500, en
SB-910, SB-900, SB-800 eller SB-700 konfigureret for anvendelse som
masterflash eller SU-800. Konfigurér de radiobølgestyrede enheder
som beskrevet under "Radiobølgestyret AWL" (0 206), men bemærk,
at hvis du anvender en SB-500, er du nødt til at vælge Optisk/
radiobølgestyret AWL for Flashstyring > Indstillinger for trådløs
flash i trin 2 (ved andre enheder vælges Optisk/radiobølgestyret
AWL automatisk). Anbring optisk styrede enheder i gruppe A, B eller C
og radiobølgestyrede enheder i gruppe D, E eller F. Du kan nu tage
billeder som beskrevet på side 209.
l
A Information om fjernbetjent flash
For at få vist flashenhederne, der aktuelt styres ved
hjælp af radiobølgestyret AWL, skal du vælge
Flashstyring > Opl. om radiobølgeb. fj. flash i
billedoptagemenuen. Identifikatoren ("navn på
fjernbetjent flash") for hver enhed kan ændres ved
hjælp af knapperne på flashenheden.
208
Tag billeder
Punktet Flashstyring > Fjernbetjent flashstyring i
billedoptagemenuen tilbyder tre indstillinger for fjernstyret
flashfotografering: Gruppeflash, Hurtig trådløs betjening og
Fjernbetjent stroboskopflash.
❚❚ Gruppeflash
Vælg denne indstilling for at justere indstillingerne særskilt for hver
gruppe.
1
C: Vælg Gruppeflashindstillinger.
Markér Gruppeflashindstillinger i
flashstyringsvisningen, og tryk på 2.
2
C: Vælg flashstyringsindstilling.
Vælg flashstyringsindstilling og flashniveau
for masterflashen og flashenhederne i hver
gruppe:
• TTL: i-TTL-flashstyring (0 196).
• qA: Automatisk blænde (kun tilgængelig
med kompatible flashenheder).
• M: Vælg flashniveauet manuelt.
• – – (fra): Enhederne går ikke af, og flashniveauet kan ikke
justeres.
Hvis Optisk AWL eller Optisk/
radiobølgestyret AWL er valgt for
Flashstyring > Indstillinger for trådløs
flash i billedoptagemenuen (0 292), skal
du vælge en kanal til masterflashen. Hvis de
fjernbetjente flashenheder omfatter en
SB-500, skal du vælge kanal 3, men ellers kan du vælge en vilkårlig
kanal mellem 1 og 4.
l
209
3
f: Indstil kanalen (kun optisk AWL).
Indstil de fjernbetjente flashenheder til kanalen valgt i trin 2.
4
f: Gruppér de fjernbetjente flashenheder.
Optisk AWL
Vælg en gruppe (A, B eller C, eller hvis du anvender en SB-500
masterflash, A eller B) for hver fjernbetjent flashenhed. Selvom
der ikke er nogen grænse på antallet af fjernbetjente
flashenheder, der kan anvendes, er det praktiske maksimum tre
pr. gruppe. Med flere end dette antal påvirker lyset udsendt af de
fjernbetjente flashenheder ydeevnen.
Radiobølgestyret AWL
Vælg en gruppe (A–F) for hver af de fjernbetjente flashenheder.
Masterflashen kan styre op til 18 flashenheder i vilkårlige
kombinationer.
5
C/f: Komponér billedet.
Komponér billedet, og opstil flashenhederne. Se
flashenhedernes dokumentation for yderligere information. Når
du har opstillet enhederne, skal du tage et testbillede for at
bekræfte, at alle flashenheder fungerer. Du kan også afprøve
udløsning af de radiobølgestyrede flashenheder ved at trykke på
knappen i i flashinformationsvisningen (0 216) og vælge
M– testudløsning af flash.
l
210
6
C/f: Komponér billedet, fokusér og optag.
I radiobølgestyret AWL lyser
flashindikatoren i kameraets søger (0 10)
eller i flashinformationsvisningen, når alle
flashenheder er klar. Du kan også få vist
status på de radiobølgestyrede enheder
ved at vælge Flashstyring > Opl. om
radiobølgeb. fj. flash i billedoptagemenuen.
❚❚ Hurtig trådløs betjening
Vælg denne indstilling for at styre flashkompensationen for, og den
relative balance imellem, grupperne A og B, mens du indstiller
udladningen for gruppe C manuelt.
1
C: Vælg Indstill. for hurtig trådløs
betj..
Markér Indstill. for hurtig trådløs betj. i
flashstyringsvisningen, og tryk på 2.
2
C: Justér indstillingerne for flash.
Vælg balancen mellem gruppe A og B.
Justér flashkompensationen for gruppe A
og B.
Vælg en flashstyringsindstilling og et
flashniveau for enhederne i gruppe C:
• M: Vælg flashniveauet manuelt.
• – –: Enhederne i gruppe C går ikke af.
l
211
Hvis Optisk AWL er valgt for
Flashstyring > Indstillinger for trådløs
flash i billedoptagemenuen (0 292), skal
du vælge en kanal til masterflashen. Hvis
de fjernbetjente flashenheder omfatter en
SB-500, skal du vælge kanal 3, men ellers
kan du vælge en vilkårlig kanal mellem 1 og 4.
3
f: Indstil kanalen (kun optisk AWL).
Indstil de fjernbetjente flashenheder til kanalen valgt i trin 2.
4
f: Gruppér de fjernbetjente flashenheder.
Vælg en gruppe (A: B eller C).
Optisk AWL
Selvom der ikke er nogen grænse på antallet af fjernbetjente
flashenheder, der kan anvendes, er det praktiske maksimum tre
pr. gruppe. Med flere end dette antal påvirker lyset udsendt af de
fjernbetjente flashenheder ydeevnen.
Radiobølgestyret AWL
Masterflashen kan styre op til 18 flashenheder i vilkårlige
kombinationer.
5
l
212
C/f: Komponér billedet.
Komponér billedet, og opstil flashenhederne. Se flashenhedernes
dokumentation for yderligere information. Når du har opstillet
enhederne, skal du tage et testbillede for at bekræfte, at alle
flashenheder fungerer. Du kan også afprøve udløsning af de
radiobølgestyrede flashenheder ved at trykke på knappen i i
flashinformationsvisningen (0 216) og vælge M– testudløsning
af flash.
6
C/f: Komponér billedet, fokusér og optag.
I radiobølgestyret AWL lyser
flashindikatoren i kameraets søger (0 10)
eller i flashinformationsvisningen, når alle
flashenheder er klar. Du kan også få vist
status på de radiobølgestyrede enheder
ved at vælge Flashstyring > Opl. om
radiobølgeb. fj. flash i billedoptagemenuen.
❚❚ Fjernbetjent stroboskopflash
Når denne indstilling er valgt, går flashenhederne af gentagne gange,
mens lukkeren er åben, og giver multieksponeringseffekt.
1
C: Vælg Indst. for fjernb.
stroboskopflash.
Markér Indst. for fjernb. stroboskopflash i
flashstyringsvisningen, og tryk på 2.
2
C: Justér indstillingerne for flash.
Vælg flashniveau (Udladning), det
maksimale antal gange, flashenhederne går
af (Ant. gange) og antal gange, flashen går
af pr. sekund (Hyppighed).
Aktiver eller deaktiver valgte grupper. Vælg
ON (TIL) for at aktivere den valgte gruppe,
og vælg – – for at deaktivere den valgte
gruppe.
l
213
Hvis Optisk AWL er valgt for
Flashstyring > Indstillinger for trådløs
flash i billedoptagemenuen (0 292), skal
du vælge en kanal til masterflashen. Hvis
de fjernbetjente flashenheder omfatter en
SB-500, skal du vælge kanal 3, men ellers
kan du vælge en vilkårlig kanal mellem 1 og 4.
3
f: Indstil kanalen (kun optisk AWL).
Indstil de fjernbetjente flashenheder til kanalen valgt i trin 2.
4
f: Gruppér de fjernbetjente flashenheder.
Optisk AWL
Vælg en gruppe (A, B eller C) for hver fjernbetjent flashenhed.
Selvom der ikke er nogen grænse på antallet af fjernbetjente
flashenheder, der kan anvendes, er det praktiske maksimum tre
pr. gruppe. Med flere end dette antal påvirker lyset udsendt af de
fjernbetjente flashenheder ydeevnen.
Radiobølgestyret AWL
Vælg en gruppe (A–F) for hver af de fjernbetjente flashenheder.
Masterflashen kan styre op til 18 flashenheder i vilkårlige
kombinationer.
5
l
214
C/f: Komponér billedet.
Komponér billedet, og opstil flashenhederne. Se
flashenhedernes dokumentation for yderligere information. Når
du har opstillet enhederne, skal du tage et testbillede for at
bekræfte, at alle flashenheder fungerer. Du kan også afprøve
udløsning af de radiobølgestyrede flashenheder ved at trykke på
knappen i i flashinformationsvisningen (0 216) og vælge
M– testudløsning af flash.
6
C/f: Komponér billedet, fokusér og optag.
I radiobølgestyret AWL lyser
flashindikatoren i kameraets søger (0 10)
eller i flashinformationsvisningen, når alle
flashenheder er klar. Du kan også få vist
status på de radiobølgestyrede enheder
ved at vælge Flashstyring > Opl. om
radiobølgeb. fj. flash i billedoptagemenuen.
A Optisk AWL
Placér sensorruderne på de fjernbetjente enheder, så de fanger lyset fra
masterflashen (pas ekstra godt på, hvis kameraet ikke er monteret på et
stativ). Sørg for, at direkte lys eller stærke refleksioner fra de fjernbetjente
flashenheder ikke kommer ind i kameraets objektiv (i TTL-indstilling) eller
fotocellerne på de fjernbetjente flashenheder (indstilling qA), idet dette
kan påvirke eksponeringen. For at forhindre, at flash med lav intensitet
udsendt af masterflashen forekommer på billeder taget på tæt hold, skal du
vælge lave ISO-følsomheder eller små blænder (høje blændeværdier) eller
dreje flashhovedet på masterflashen, så det peger opad. Når du har
placeret de fjernbetjente flashenheder, skal du tage et testbillede og få vist
resultaterne på kameraets skærm.
l
A Flashkompensation
Værdien af flashkompensationen valgt med knappen W (M) og det
sekundære kommandohjul føjes til flashkompensationsværdierne valgt i
menuen for indstillinger for trådløs flash. Ikonerne Y blinker på øverste
kontrolpanel og i søgeren, når der er valgt en anden
flashkompensationsværdi end ±0 for masterflashen eller de fjernbetjente
flashenheder i TTL-indstilling eller indstilling qA.
215
Visning af information om flash
Kameraet kan vise flashinformation for flashenhederne SB-5000,
SB-500, SB-400 og SB-300 monteret på kameraets tilbehørssko samt
for fjernbetjente flashenheder styret via radiobølgestyret AWL ved
hjælp af en WR-R10. For at få vist flashinformation skal du trykke på
knappen R i informationsvisningen (0 220). Den viste information
varierer alt efter flashstyringsindstillingen.
❚❚ TTL
123
4
5
6
7
1 Flashindikator................................... 194
2 Ikon for indirekte flash (vises, hvis
flashhovedet er vippet)
3 Advarsel om flashvinkel (vises, hvis
belysningsvinklen ikke er optimal)
4 Flashstyringsindstilling .................. 197
FP-indikator ...................................... 305
5 Flashkompensation (TTL) ..... 197, 200
6 Flashindstilling................................. 198
7 Flashkompensation ........................ 200
❚❚ Automatisk ekstern flash
1
2
l
216
1 Flashstyringsindstilling .................. 197
FP-indikator ...................................... 305
2 Flashkompensation (automatisk
blændeåbning) ....................... 197, 200
❚❚ Manuel afstandsprioritering
1
2
3
1 Flashstyringsindstilling .................. 197
FP-indikator....................................... 305
2 Flashkompensation (manuel
afstandsprioritering).............. 197, 200
3 Afstand............................................... 197
❚❚ Manuel
1
2
1 Flashstyringsindstilling .................. 197
FP-indikator....................................... 305
2 Flashniveau .............................. 197, 200
❚❚ Stroboskopflash
1
2
3
1 Flashstyringsindstilling .................. 197
2 Flashniveau (udladning)................ 197
3 Antal udsendt (gange) ................... 197
Frekvens............................................ 197
l
A Flashinformation og kameraindstillinger
Flashinformationsvisningen viser de valgte
kameraindstillinger, herunder
eksponeringsindstilling, lukkertid, blænde og ISOfølsomhed.
217
❚❚ Gruppeflash
1
2
5
3
6
4
1 Flashindikator 1 ................................ 210
2 Fjernbetjent flashstyring ............... 209
3 Indstilling 2 for fjernbetjent
flashstyring........................................ 204
4 Styreindstilling for gruppeflash 2, 3
.............................................................. 209
Indstilling for gruppeflash............. 209
Flashniveau/flashkompensation
.............................................................. 209
5 Kanal 2 ............................... 206, 207, 209
6 Forbindelsesindstilling................... 206
❚❚ Hurtig trådløs betjening
1
2
7
3
8
4
5
6
1 Flashindikator 1 ................................ 213
2 Fjernbetjent flashstyring ............... 209
3 Indstilling 2 for fjernbetjent
flashstyring........................................ 204
4 Forhold A:B ....................................... 211
5 Flashkompensation................ 200, 211
6 Flashstyringsindstilling og
flashniveau i gruppe C.................... 211
7 Kanal 2............................... 206, 207, 212
8 Forbindelsesindstilling................... 206
❚❚ Fjernbetjent stroboskopflash
1
l
3
4
5
218
2
6
7
1 Flashindikator 1 ................................ 215
2 Fjernbetjent flashstyring ............... 209
Flashniveau (udladning)................ 213
3 Indstilling 2 for fjernbetjent
flashstyring........................................ 204
4 Antal udsendt (gange) ................... 213
Frekvens............................................ 213
5 Gruppestatus
(aktiveret/deaktiveret) ................... 213
6 Kanal 2............................... 206, 207, 214
7 Forbindelsesindstilling................... 206
1 Vises i radiobølgestyret AWL, når alle flashenheder er klar.
2 Optisk AWL indikeres med Y, radiobølgestyret AWL med Z, fælles optisk og
radiobølgestyret AWL indikeres med Y og Z. Kanalen til optisk AWL for fælles
optisk og radiobølgestyret AWL vises kun, når SB-500 anvendes som masterflash.
3 Der vises ikoner for hver gruppe, når der anvendes fælles optisk og
radiobølgestyret AWL.
l
A Ændring af indstillinger for flash
Flashindstillingerne kan ændres ved at trykke på
knappen i i informationsvisningen for flash. De
tilgængelige indstillinger varierer alt efter
flashenheden og de valgte indstillinger. Du kan
også lade flashen gå af ved en prøve.
219
t
Andre optageindstillinger
Knappen R
Tryk på knappen R under søgerfotografering viser
optageinformation på skærmen, herunder lukkertid, blænde. antal
resterende billeder og indstilling af AF-metode.
12 3
4
5
6
7
Eksponeringsindstilling..................131
Indikator for fleksibelt program...133
Ikon for lukkertidslås.......................140
Lukkertid ...................................134, 136
Antal billeder i bracketing-sekvensen
for eksponering og flash ................147
Antal billeder i WBbracketingsekvens...........................151
Brændvidde (ikke-CPU-objektiver)
..............................................................244
5 Blændestopindikator .............135, 326
1
2
3
4
t
220
6 Blænde (blændeværdi) ......... 135, 136
Blænde (antal stop)................ 135, 326
Bracketing-trin ........................ 148, 152
Antal billeder i Aktiv D-Lightingbracketingsekvens .......................... 155
Maksimumblænde (ikke-CPUobjektiver) ......................................... 244
7 Indikator for ISO-følsomhed ......... 124
ISO-følsomhed ................................. 124
Indikator for automatisk ISOfølsomhed ......................................... 128
9
8
10
11
12
13
14
15
22
21
20
19
18
17
16
8 Flashsynkroniseringsindikator......305 14 Indikator for billedkommentar..... 311
9 Ikon for blændelås...........................140 15 Indikator for copyrightoplysninger
.............................................................. 311
10 Eksponeringsindikator....................137
Eksponeringskompensationsvisning 16 IPTC-indikator................................... 311
..............................................................143 17 Indikator for Aktiv D-Lighting ...... 188
Indikator for bracketing-status:
18 Farverum............................................ 294
Eksponerings- og flash-bracketing
19 Flashindstilling ................................. 198
...........................................................147
WB-bracketing...............................151 20 Indikator for billedområde ...............87
11 Picture Control-indikator ...............180 21 Indikator for eksponerings- og
flash-bracketing............................... 147
12 HDR-indikator ...................................190
Indikator for WB-bracketing ......... 151
HDR-eksponeringsforskel ..............193
Indikator for Aktiv D-LightingMultieksponeringsindikator..........230
bracketing ......................................... 155
Antal eksponeringer
(multieksponering)..........................231 22 Position for aktuelt billede i
bracketing-sekvens ............... 149, 153
13 "Bip"-indikator ..................................312
Grad af Aktiv D-Lighting-bracketing
.............................................................. 156
t
A Slukning af skærm
For at fjerne optage- eller flashinformation fra skærmen skal du trykke på
knappen R to gange mere eller trykke udløserknappen halvt ned.
Skærmen slukker automatisk, hvis der ikke udføres nogen handlinger i
omkring 10 sekunder.
221
Informationsvisningen (Fortsat)
23 24 25 26 27 28 29 30
31
41
40
39
38
32
37 36 35 34
t
33
23 Indikator for satellitsignal..............246 33 Antal resterende billeder ........38, 385
Nummer på manuelt objektiv...... 244
24 Indikator for støjreduktion ved
langtidseksponering .......................294 34 Brugerindstillingshukommelse.... 299
25 Indikator for vignetteringskontrol
35 Billedoptagemenuhukomm. ........ 291
..............................................................294 36 Autofokusindstilling ....................... 101
26 Auto forvrængningskontrol ..........294 37 Indstilling af AF-metode ....... 104, 106
27 Elektr. forr. lukkergardin-udløsn.
38 Spotmåling........................................ 129
..............................................................304 39 Indikator for FV-lås.......................... 203
28 Eksponeringsforsinkelsesindstilling
40 Flashkompensationsindikator...... 200
..............................................................304
Flashkompensationsværdi............ 200
29 Indikator for intervaltimer .............239 41 Eksponeringskompensationsindikator
Indikator for time-lapse.................... 79
.............................................................. 143
30 Urets batteriindikator .............. 29, 351
Eksponeringskompensationsværdi
31 Batteriindikator .................................. 37
.............................................................. 143
32 "k" (vises, når der er ledig
hukommelse til over 1000 billeder)
................................................................ 38
Bemærk: Visningen ses med alle indikatorer tændt for illustrative formål.
A Se også
For information om valg af hvor længe skærmen skal forblive tændt, se
brugerindstilling c4 (Tid for slukning af skærmen, 0 303). Skriftfarven i
informationsvisningen kan ændres ved af hjælp af indstillingen
Informationsvisning i opsætningsmenuen (0 310).
222
Knappen i
For at få adgang til nedenstående indstillinger
skal du trykke på knappen i under
søgerfotografering. Markér elementerne med
multivælgeren, og tryk på J for at få vist
indstillingerne for det markerede element. For
at vende tilbage til optageindstilling skal du
trykke udløserknappen halvt ned.
Indstilling
Billedoptagemenuhukomm.
Brugerindstillingshukomm.
Brugerd. knaptilknytning
Aktiv D-Lighting
Farverum
Opret forbindelse til netværk
Støjreduk. ved langtidseksp.
Støjreduktion ved høj ISO
Knappen i
0
291
299
307
188
294
281
294
294
t
223
To-Knaps-nulstilling:
Gendannelse af
standardindstillinger
Kameraindstillingerne opstillet herunder kan
gendannes til standardværdier ved at holde
knapperne S og U nede samtidig i mere end
to sekunder (disse knapper er markeret med en
grøn prik). Kontrolpanelerne slukker kortvarigt,
når indstillingerne nulstilles.
t
224
Knappen Knappen
S U
❚❚ Indstillinger tilgængelige fra billedoptagemenuen 1
Indstilling
Standard
Indstilling
Standard
Picture ControlUdvidede
Uændret
Fra
indstillinger 2
billedmenuhuk.
Reduktion af støjstriber
Billedkvalitet
JPEG normal
Indstilling til red. af
Billedstørrelse
Deaktiver
støjstriber
JPEG/TIFF
Large
Indikator for red. af
NEF (RAW)
Large
Til
støjstriber
ISO-følsomhedsindstillinger
Multieksponering
Fra 3
ISO-følsomhed
100
HDR
(high
dynamic
Auto ISOFra 4
Fra
range)
følsomhedsstyring
Intervaloptagelse
Fra 5
Auto > AUTO0
Lydløs
Live
ViewHvidbalance
Bev. far. fra hvi.
Fra
lys (begr. va. far.) fotografer.
Finindstilling
A-B: 0, G-M: 0
1 Med undtagelse af indstillingerne multieksponering og intervaltimer nulstilles
kun indstillinger i den hukommelse, der aktuelt er valgt med indstillingen
Billedoptagemenuhukomm. (0 291). Indstillingerne i de resterende
hukommelser påvirkes ikke.
2 Kun aktuel Picture Control.
3 Hvis multieksponering aktuelt er i gang, afsluttes optagelsen, og
multieksponeringen oprettes af hidtil optagede eksponeringer.
Billedsandwichindstilling og antallet af billeder nulstilles ikke.
4 Eksponeringsforskellen og udjævningen nulstilles ikke.
5 Hvis intervaloptagelse aktuelt er i gang, slutter optagelsen. Starttid,
optageinterval, antal intervaller og billeder samt udjævning af eksponering
nulstilles ikke.
t
225
❚❚ Indstillinger tilgængelige fra videooptagemenuen
Indstilling
Standard
Video ISO-følsomhedsindstilling.
ISO-følsomhed
100
(indstill. M)
Auto ISO-styring
Fra
(indstill. M)
Maksimal
102400
følsomhed
Indstilling
Hvidbalance
Elektronisk VR
Standard
Samme som
billedindstillinger
Fra
❚❚ Andre indstillinger
t
Indstilling
Standard
Indstilling
Standard
Fokuspunkt 1
Midterste
WB-just. under Live
Ingen
View-billedvis.
Forudindstilling af
Midterste
fokuspunkt
Højlysvisning
Fra
Eksponerings
Hovedtelefonens
Programautomatik
15
indstilling
lydstyrke
Lysmåling
Matrix-lysmåling
Fleksibelt program
Fra
Bracketing
Fra 2
EksponeringskomFra
pensation
Synkronisering
AE-lås hold
Fra
Flashindstilling
med forreste
lukkergardin
Lukkertidslås
Fra
Flashkompensation
Fra
Blændelås
Fra
FV-lås
Fra
Autofokusindstilling
AF-S
Eksp.forsinkelses
Indstilling af
Fra 3
indstilling
AF-metode
Søger
Enkeltpunkts-AF
Normalt områdeLive View
AF
1 Fokuspunkt vises ikke, hvis autopunkts-AF er valgt for indstilling af AF-metode.
2 Antal billeder nulstilles til nul. Bracketingforøgelsen nulstilles til 1 EV
(eksponering/flashbracketing) eller 1 (hvidbalance-bracketing). Y Auto er
valgt for andet billede i Aktiv D-Lighting-bracketing-programmer med tobilledfunktion.
3 Kun indstillingerne i den hukommelse, der aktuelt er valgt ved hjælp af
indstillingen Brugerindstillingshukomm., nulstilles (0 299). Indstillingerne i
de resterende hukommelser påvirkes ikke.
A Se også
Se side 289 for en liste over standardindstillinger.
226
Reduktion af støjstriber
Kameraet tilbyder to indstillinger for Reduktion af støjstriber til
reduktion af effekterne ved støjstriber som følge af fluorescerende
eller kviksølvdampbelysning. Den første er placeret i
billedoptagemenuen og anvendes til at reducere støjstriber på
billeder taget under søgerfotografering, mens den anden er i
videooptagemenuen og anvendes til at reducere støjstriber i Live
View og i indstilling for video.
❚❚ Søgerfotografering
Vælg mellem følgende indstillinger:
• Indstilling til red. af støjstriber: Når Aktiver er
valgt, tidsindstiller kameraet billederne for at
reducere effekterne af støjstriber (0 295).
• Indikator for red. af støjstriber: Når Til er valgt,
vises en indikator for registrering af støjstriber
(u) i søgeren, hvis der registreres støjstriber, når udløserknappen
trykkes halvt ned. Hvis der registreres støjstriber, når Deaktiver er
valgt for Indstilling til red. af støjstriber, blinker indikatoren; for at
aktivere reduktion af støjstriber skal du vælge Aktiver for
Indstilling til red. af støjstriber.
❚❚ Live View og indstilling for video
Indstillingen Reduktion af støjstriber i
videooptagemenuen kan anvendes til at
reducere støjstriber og streger i Live View
(0 44) og indstilling for video (0 59).
t
227
A Reduktion af støjstriber i billedoptagemenuen
Tag et testbillede, og få vist resultaterne, før du tager flere billeder.
Reduktion af støjstriber kan registrere støjstriber ved 100 og 120 Hz (i
sammenhæng med henholdsvis 50 og 60 Hz vekselstrømforsyning).
Støjstriber registreres muligvis ikke, eller de ønskede resultater kan ikke
opnås med mørke baggrunde, stærke lyskilder eller visninger med
dekorativ belysning og anden ikke-standard belysning. Alt efter lyskilden
kan der være en lille forsinkelse, før lukkeren udløses. Under serieoptagelse
kan billedhastigheden forringes eller blive uregelmæssig; derudover kan de
ønskede resultater muligvis ikke opnås, hvis frekvensen på
strømforsyningen ændres under optagelse.
Registrering af støjstriber træder ikke i kraft ved lukkertider længere end
1⁄100 sek. (herunder Bulb (A) og Langtidseksponering (%)), eller når MUP
eller 14 bps (hævet spejl) er valgt som udløserindstilling, eller
eksponeringsforsinkelsesindstilling er slået til. Registrering af støjstriber er
tilgængelig under flashfotografering, men kan ikke anvendes med
fjernbetjente, trådløse flashenheder.
t
228
Multieksponering
Følg trinene herunder for at optage en serie af to til ti eksponeringer i
en enkelt optagelse.
❚❚ Oprettelse af multieksponering
Multieksponeringer kan ikke optages i Live View. Afslut Live View,
inden du fortsætter.
A Udvidede optagetider
Hvis skærmen slukker under billedvisning eller menufunktioner, og der
ingen handlinger udføres i 30 sek., afsluttes optagelsen, og der oprettes en
multieksponering af de hidtil optagede eksponeringer. Den tilgængelige tid
til optagelse af næste eksponering kan forlænges ved at vælge længere
tider for brugerindstilling c2 (Standbytimer, 0 303).
1
Vælg Multieksponering.
Markér Multieksponering i
billedoptagemenuen, og tryk på 2.
t
229
2
Vælg en indstilling.
Markér Multieksponeringstilstand, og
tryk på 2.
Markér én af følgende, og tryk på J:
• For at tage en serie af multieksponeringer skal
du vælge 0 Til (serie). Optagelsen af
multieksponeringerne fortsætter, indtil
du vælger Fra for
Multieksponeringstilstand.
• For at tage en multieksponering skal du vælge
Til (enkelt billede). Normal optagelse genoptages automatisk
efter oprettelsen af en enkelt multieksponering.
• For at afslutte uden at oprette flere multieksponeringer skal du vælge
Fra.
Hvis Til (serie) eller Til (enkelt billede) er
valgt, vises ikonet n på øverste
kontrolpanel.
t
230
3
Vælg antal billeder.
Markér Antal billeder, og tryk på 2.
Tryk på 1 eller 3 for at vælge antal
eksponeringer, der skal kombineres for at
danne et enkelt billede, og tryk på J.
A Knappen BKT
Hvis Multieksponering er valgt for
brugerindstilling f1 (Brugerd.
knaptilknytning) > Knappen BKT + y
(0 307), kan du vælge
multieksponeringstilstand ved at trykke på
knappen BKT og dreje det primære
kommandohjul, og du kan vælge antal
billeder ved at trykke på knappen BKT og dreje
det sekundære kommandohjul. Indstillingen
og antal billeder vises på øverste
kontrolpanel: Ikonerne, der repræsenterer indstillingen er a for Fra, B
for Til (enkelt billede) og b for Til (serie).
t
231
4
Vælg billedsandwichindstilling.
Markér Billedsandwichindstilling, og tryk
på 2.
Følgende indstillinger vises. Markér en
indstilling, og tryk på J.
• Tilføj: Der oprettes billedsandwiches af
eksponeringerne uden ændring;
forøgelsen justeres ikke.
• Middel: Før der oprettes billedsandwiches
af eksponeringerne, divideres forøgelsen
for hver med det samlede antal optagede eksponeringer
(forøgelsen for hver eksponering indstilles til 1/2 for 2
eksponeringer, 1/3 for 3 eksponeringer, osv.).
• Lysere: Kameraet sammenligner pixels i hver eksponering og
anvender kun de mest lyse.
+
• Mørkere: Kameraet sammenligner pixels i hver eksponering og
anvender kun de mest mørke.
+
t
232
5
Komponér et billede, fokusér og optag.
I kontinuerlige udløserindstillinger (0 116) optager
kameraet alle eksponeringer i en enkelt billedserie. Hvis
Til (serie) er valgt, bliver kameraet ved med at optage
multieksponeringer, mens der trykkes på udløserknappen; hvis
Til (enkelt billede) er valgt, afsluttes optagelsen af
multieksponering efter det første billede. I selvudløserindstilling
optager kameraet automatisk det antal billeder, der er valgt i trin
3 på side 231, uanset den valgte indstilling for brugerindstilling c3
(Selvudløser) > Antal billeder (0 303); intervallet mellem
billederne styres imidlertid af brugerindstilling c3 (Selvudløser) >
Interval mellem billeder. I andre udløserindstillinger tages der
ét billede, hver gang der trykkes på udløserknappen; fortsæt
optagelse, indtil alle billeder er blevet optaget (for information
om afbrydelse af multieksponering, inden alle billeder er optaget,
se side 234).
Ikonet n blinker, indtil optagelsen afsluttes.
Hvis Til (serie) er valgt, afsluttes optagelsen
af multieksponeringer kun, når Fra er valgt
for multieksponeringstilstand; hvis Til
(enkelt billede) er valgt, afsluttes
optagelsen af multieksponeringer automatisk, når
multieksponeringen er fuldført. Ikonet n forsvinder fra
visningen, når optagelsen af multieksponeringerne afsluttes.
t
233
❚❚ Afslutning af multieksponeringer
For at afslutte en multieksponering, inden det
angivne antal eksponeringer er blevet optaget,
skal du vælge Fra for multieksponeringstilstand.
Hvis optagelsen slutter, før det angivne antal
eksponeringer er blevet optaget, oprettes der
en multieksponering af de hidtil optagede
eksponeringer. Hvis Middel er valgt for Billedsandwichindstilling,
justeres forøgelsen, så den afspejler det antal eksponeringer, der rent
faktisk er optaget. Bemærk, at optagelsen automatisk slutter, hvis:
• En to-knaps-nulstilling udføres (0 224)
• Kameraet slukkes
• Batteriet er afladet
• Billeder slettes
t
234
D Multieksponering
Multieksponeringerne kan påvirkes af støj (tilfældigt spredte, lyse pixels,
tåge eller streger).
Fjern eller udskift ikke hukommelseskortet under optagelse af en
multieksponering.
Live View er ikke tilgængelig, mens der optages. Valg af Live View nulstiller
Multieksponeringstilstand til Fra.
Optageinformationen opstillet i billedinformationsvisningen ved
billedvisning (inklusive lysmåling, eksponering, eksponeringsindstilling,
brændvidde, dato for optagelse og kameraets retning) gælder det første
billede i multieksponeringen.
A Stemmekommentarer
Diktafonen er deaktiveret under optagelse af multieksponeringer, men der
kan optages en kommentar, når optagelsen er færdig (0 272).
A Intervaloptagelse
Hvis intervaloptagelse er aktiveret, inden den første eksponering optages,
optager kameraet eksponeringer ved det valgte interval, indtil antallet af
eksponeringer angivet i multieksponeringsmenuen er blevet optaget
(antallet af billeder opstillet i menuen for intervaloptagelse ignoreres). Disse
eksponeringer optages så som et enkelt billede, og intervaloptagelsen
afsluttes (hvis Til (enkelt billede) er valgt for multieksponeringstilstand,
afsluttes optagelsen af multieksponeringerne ligeledes automatisk).
A Andre indstillinger
Når der optages en multieksponering, kan du ikke formatere
hukommelseskort, og visse menuelementer er gråmelerede og kan ikke
ændres.
t
235
Intervaloptagelse
Kameraet er i stand til at tage billeder automatisk med
foruddefinerede intervaller.
D Før optagelse
Vælg en anden udløserindstilling end selvudløser (E) ved anvendelse af
intervaltimer. Før intervaloptagelse påbegyndes, skal du tage et testbillede
med de aktuelle indstillinger og få vist resultatet på skærmen. Når
indstillingerne er som ønsket, skal du lukke søgerøjestykkets lukker for at
hindre lys, der kommer ind igennem søgeren, i at påvirke billederne og
eksponeringen (0 120).
Før valg af starttidspunkt skal du vælge Tidszone og dato i
opsætningsmenuen og sørge for, at kameraets ur er indstillet til korrekt tid
og dato (0 28).
Det anbefales at anvende stativ. Montér kameraet på et stativ, før
optagelsen starter. For at sikre, at optagelsen ikke afbrydes, skal du sørge
for, at kameraets batteri er fuldt opladet. I tvivlstilfælde skal du oplade
batteriet før brug eller anvende en lysnetadapter og et stik til lysnetadapter
(forhandles separat).
1
Vælg Intervaloptagelse.
Markér Intervaloptagelse i
billedoptagemenuen, og tryk på 2 for at få
vist indstillingerne for intervaloptagelse.
t
236
2
Justér indstillingerne for intervaloptagelse.
Vælg startindstilling, interval, antal billeder pr. interval og
indstilling for udjævning af eksponering.
• For at vælge startindstilling:
Markér Startindstillinger, og
tryk på 2.
Markér en indstilling, og tryk
på J.
For at starte optagelsen straks skal du vælge Nu. For at starte
optagelsen på den valgte dato og tid skal du vælge Vælg
startdato og starttid, derefter vælge dato og tid og trykke på
J.
• For at vælge interval mellem billeder:
Markér Interval, og tryk på 2.
Vælg et interval (timer, minutter
og sekunder), og tryk på J.
t
237
• For at vælge antal billeder pr. interval:
Markér Antal intervaller ×
billeder/interval, og tryk på 2.
Vælg antallet af intervaller og
antallet af billeder pr. interval, og
tryk på J.
I indstillingen S (enkeltbillede), tages billederne for hvert
interval ved hastigheden valgt for brugerindstilling d1
(Kontinuerlig optagehast.) > Kontinuerlig lav hastighed
(0 303).
• For at aktivere eller deaktivere udjævning af eksponering:
Markér Udjævning af
eksponering, og tryk på 2.
Markér en indstilling, og tryk på
J.
Valg af Til gør det muligt for kameraet at justere eksponeringen,
så den passer til det forrige i andre indstillinger end M (bemærk,
at udjævning af eksponering kun træder i kraft i indstillingen M,
hvis auto ISO-følsomhedsstyring er slået til).
t
238
3
Start optagelse.
Markér Start, og tryk på J. Den første serie
billeder tages på det angivne starttidspunkt
eller efter omtrent 3 sek., hvis Nu blev valgt
for Startindstillinger i trin 2. Optagelsen
fortsætter ved det valgte interval, indtil alle
billeder er taget.
A Under optagelse
Ikonet Q blinker på øverste kontrolpanel under
intervaloptagelse. Umiddelbart før næste
optageinterval begynder, viser lukkertidsvisningen
antal resterende intervaller, og blændevisningen
viser det antal billeder, der er tilbage i det aktuelle
interval. På andre tidspunkter kan du få vist antal resterende intervaller og
billeder i hvert interval ved at trykke udløserknappen halvt ned (når
knappen slippes, vises lukkertid og blændeåbning, indtil standbytimeren
udløber).
t
Indstillingerne kan justeres, menuerne anvendes og billederne vises, mens
intervaloptagelse er i gang. Skærmen slukker automatisk omkring fire
sekunder før hvert interval. Bemærk, at ændring af kameraindstillingerne,
mens intervaltimeren er aktiv, kan optagelsen til at slutte.
A Udløserindstilling
Uanset den valgte udløserindstilling, tager kameraet det angivne antal
billeder ved hvert interval.
239
❚❚ Pause under intervaloptagelse
Du kan sætte intervaloptagelsen på pause mellem intervallerne ved at
trykke på J eller vælge Pause i intervaltimermenuen.
❚❚ Genoptagelse af intervaloptagelse
For at genoptage optagelse:
• Start nu
Markér Genstart, og
tryk på J.
• Start på et angivet tidspunkt
For Startindstillinger
skal du markere Vælg
startdato og starttid
og trykke på 2.
Vælg en startdato og
tid, og tryk på J.
Markér Genstart, og
tryk på J.
❚❚ Afslutning af intervaloptagelse
For at afslutte intervaloptagelse, før alle billeder er taget, skal du
vælge Fra i intervaltimermenuen.
t
240
❚❚ Intet billede
Kameraet springer over det aktuelle interval, hvis én af følgende
situationer optræder i otte sekunder eller mere, efter at intervallet
skulle være startet: Du mangler at tage et billede eller nogle billeder til
det forrige interval, hukommelseskortet er fuldt, eller kameraet er ude
af stand til at fokusere i AF-S (bemærk, at kameraet fokuserer igen før
hvert billede). Optagelsen genoptages ved næste interval.
D Mangler hukommelse
Hvis hukommelseskortet er fuldt, forbliver intervaltimeren aktiv, men der
tages ikke nogen billeder. Genoptag optagelse (0 240) efter sletning af
nogle billeder eller efter slukning af kameraet og isætning af et andet
hukommelseskort.
A Billedoptagemenuhukommelser
Ændringerne af intervaltimerindstillinger gælder for alle
billedoptagemenuhukommelser (0 291). Det betyder, at
intervaloptagelsen fortsætter, selv hvis du skifter menuhukommelser. Hvis
billedoptagemenuindstillingerne nulstilles med punktet
Billedoptagemenuhukomm. i billedoptagemenuen, slutter
intervaloptagelse, og intervaltimerindstillingerne nulstilles som følger:
• Startindstillinger: Nu
• Antal billeder: 1
• Interval: 00:01':00"
• Udjævning af eksponering: Fra
• Antal intervaller: 1
A Bracketing
Justér bracketing-indstillingerne før intervaloptagelse. Hvis eksponering,
flash eller Aktiv D-Lighting-bracketing er aktive, når intervaloptagelse er i
gang, tager kameraet det antal billeder, der er i bracketing-programmet i
hvert interval, uanset hvor mange billeder, der er angivet i
intervaloptagelsesmenuen. Hvis hvidbalance-bracketing er aktiv, når
intervaloptagelse er i gang, tager kameraet ét billede i hvert interval og
behandler det for at oprette det antal kopier, der er angivet i bracketingprogrammet.
t
241
A Intervaloptagelse
Vælg et længere interval end den tid, der kræves for at tage det valgte antal
billeder, og, hvis du anvender flash, den tid, der kræves for opladning af
flashen. Hvis intervallet er for kort, bliver antal optagede billeder muligvis
mindre end det samlede antal opstillet i trin 2 (antal intervaller ganget med
antal billeder pr. interval), eller flashen kan gå af ved mindre end den
nødvendige mængde strøm for fuld eksponering. Flashudladningen kan
også falde til under det ønskede niveau, hvis der tages mere end ét billede
pr. interval. Intervaloptagelse kan ikke kombineres med
langtidseksponeringer (bulb eller fotografering af langtidseksponering,
0 138) eller time-lapse-videoer (0 74) og er ikke tilgængelig i Live View
(0 44, 59), eller når Optag videoer er valgt for brugerindstilling g1
(Brugerd. knaptilknytning) > Udløserknap (0 309). Bemærk, at idet
lukkertid, billedhastighed og tiden påkrævet for at optage billeder kan
variere fra et interval til det næste, kan tiden fra slutningen af ét interval til
begyndelsen af det næste variere. Hvis optagelse ikke kan fortsætte ved de
aktuelle indstillinger (hvis eksempelvis lukkertiden A eller % aktuelt er
valgt i manuel eksponeringsindstilling, intervallet er nul, eller
starttidspunktet er om mindre end ét minut), vises en advarsel på skærmen.
Intervaloptagelse sættes på pause, når E (selvudløser) er valgt, eller hvis
kameraet slukkes og derefter tændes igen (når kameraet er slukket, kan du
udskifte batterier og hukommelseskort uden at afslutte intervaloptagelse).
Intervaltimerindstillingerne påvirkes ikke, når optagelsen sættes på pause.
t
242
Ikke-CPU-objektiver
Ikke-CPU-objektiver kan anvendes i eksponeringsindstillingerne A og
M med blænden indstillet ved hjælp af objektivblænderingen. Ved at
angive objektivdata (objektivets brændvidde og maksimumblænde)
kan brugeren opnå adgang til følgende funktioner for CPU-objektiver.
Hvis objektivets brændvidde kendes:
• Power-zoom kan anvendes med ekstra flashenheder
• Objektivets brændvidde er opstillet (med en asterisk) i
billedinformationsvisningen under billedvisning
Hvis objektivets maksimumblænde kendes:
• Blændeværdien vises på øverste kontrolpanel og i søgeren
• Flashniveauet justeres for ændringer i blændeåbningen, hvis
flashenheden understøtter indstillingen qA (automatisk
blændeåbning)
• Blænden opstilles (med en asterisk) i billedinformationsvisningen
under billedvisning
Angivelse af både brændvidde og maksimumblænde for objektivet:
• Muliggør color matrix-lysmåling (bemærk, at det kan være
nødvendigt at anvende centervægtet lysmåling eller spotmåling for
at opnå nøjagtige resultater med visse objektiver, inklusive ReflexNIKKOR-objektiver)
• Forbedrer præcisionen af centervægtet lysmåling, spotmåling og
i-TTL-afbalanceret udfyldningsflash til digitale spejlreflekskameraer
t
243
For at indtaste eller redigere data for et ikke-CPU-objektiv:
1
Vælg Data om ikke-CPU objektiv.
Markér Data om ikke-CPU objektiv i
opsætningsmenuen, og tryk på 2.
2
Vælg et objektivnummer.
Markér Objektivnummer, og tryk på 4
eller 2 for at vælge et objektivnummer.
3
Indtast brændvidde og
blændeåbning.
Markér Brændvidde (mm) eller
Maksimumblænde, og tryk på 4 eller 2
for at redigere det markerede punkt.
4
Gem indstillingerne, og afslut.
Tryk på J. Den angivne brændvidde og blændeåbning gemmes
under det valgte objektivnummer.
t
244
For at indlæse objektivdata ved anvendelse af et ikke-CPU-objektiv:
1
Tilknyt valg af ikke-CPU objektivnummer til en
kameraknap.
Tilknyt Vælg ikke-CPU objektivnr. til en knap ved hjælp af
brugerindstilling f1 (Brugerd. knaptilknytning, 0 307).
2
Anvend den valgte knap til at vælge et objektivnummer.
Tryk på den valgte knap, og drej det primære eller sekundære
kommandohjul, indtil det ønskede objektivnummer vises på
øverste kontrolpanel.
Brændvidde
Primært
kommandohjul
Maksimumblænde
Objektivnummer
A Brændvidde ikke opstillet
Hvis den korrekte brændvidde ikke er opstillet, skal du vælge den nærmeste
værdi større end objektivets faktiske brændvidde.
t
A Telekonvertere og zoom-objektiver
Maksimumblænden for telekonvertere er telekonverterens og objektivets
kombinerede maksimumblænde. Bemærk, at objektivdata ikke justeres, når
du zoomer ind eller ud med ikke-CPU-objektiver. Data for forskellige
brændvidder kan indtastes som separate objektivnumre, eller data for
objektivet kan redigeres, så de afspejler de nye værdier for objektivets
brændvidde og maksimumblænde, hver gang zoom justeres.
245
Lokationsdata
Der kan tilsluttes en GPS-enhed til 10-bens multistikket, så den
aktuelle breddegrad, længdegrad, højde over havet, Coordinated
Universal Time (UTC) og kurs kan optages med hvert billede, der
tages. Kameraet kan anvendes med den ekstra GPS-enhed, GP-1 og
GP-1A (se nedenfor; bemærk, at disse enheder ikke angiver
kompassets kurs) eller med kompatible tredjepartsenheder tilsluttet
via et ekstra MC-35 GPS-adapterkabel (0 340).
❚❚ GPS-enhederne GP-1/GP-1A
Disse ekstra GPS-enheder er beregnet til anvendelse med Nikon
digitalkameraer. For information om tilslutning af enheden, se
brugervejledningen til enheden.
A Ikonet o
Forbindelsesstatus vises af ikonet o i
informationsvisningen:
• o (statisk): Lokationsdata indhentet.
• o (blinker): GPS-enheden søger efter signal.
Billeder, der tages, mens ikonet blinker,
indeholder ikke lokationsdata.
• Intet ikon: Der er ikke modtaget nye lokationsdata
fra GPS-enheden i mindst to sekunder. Billeder,
der tages, når ikonet o ikke vises, indeholder ikke lokationsdata.
A Kurs
t Kursen
optages kun, hvis GPS-enheden er udstyret
med et digitalt kompas (bemærk, at GP-1 og GP-1A
ikke er udstyret med et kompas). GPS-enheden
skal blive ved med at pege i samme retning som
objektivet og være mindst 20 cm fra kameraet.
A UTC (Coordinated Universal Time)
GPS-enheden registrerer UTC-data, som ikke er
afhængige af kameraets ur.
246
❚❚ Indstillinger i opsætningsmenuen
Punktet Lokationsdata i opsætningsmenuen indeholder
indstillingerne, der er anført nedenfor.
• Standbytimer: Vælg, om standbytimeren aktiveres eller ej, når der er
monteret en GPS-enhed.
Indstilling
Aktiver
Deaktiver
Beskrivelse
Standbytimer aktiveret. Timeren udløber automatisk, hvis der
ikke foretages nogen handlinger i perioden angivet i
brugerindstilling c2 (Standbytimer, 0 303) for at spare på det
genopladelige batteri. Hvis der er tilsluttet en GP-1- eller
GP-1A-enhed, forbliver enheden aktiv i en indstillet periode
efter timerens udløb; for at gøre det muligt for kameraets
langtidseksponering at hente lokationsdata, forlænges
forsinkelsen med op til ét minut, efter at lysmålerne aktiveres,
eller kameraet tændes.
Standbytimer deaktiveret, hvilket sikrer uafbrudt optagelse af
lokationsdata.
• Position: Dette punkt er kun tilgængeligt, hvis GPS-enheden er
tilsluttet, når den aktuelle breddegrad, længdegrad, højde over
havet, UTC (Coordinated Universal Time) og kurs (hvis understøttet)
vises som registreret af GPS-enheden.
• Indstil klokkeslæt via satellit: Vælg Ja for at synkronisere kameraets ur
med tiden fra GPS-enheden.
t
247
I
Mere om billedvisning
Visning af billeder
W
W
W
X
X
X
Fuldskærmsvisning
Miniaturevisning
Fuldskærmsvisning
Tryk på knappen K for at få vist billeder. Det
Knappen K
nyeste billede vises på skærmen. Du kan få vist
flere billeder ved at svirpe fingeren mod venstre
eller højre eller trykke på 4 eller 2; for at få vist
yderligere information om det aktuelle billede
skal du trykke på 1 eller 3 (0 254).
Miniaturevisning
I
248
For at få vist flere billeder skal du trykke på
knappen W (M), når et billede vises i
fuldskærmsvisning. Det viste antal billeder øges
fra 4 til 9 til 72 for hver gang, du trykker på
knappen W (M) og reduceres for hvert tryk på
knappen X. Stryg en finger over
Knappen W (M)
berøringsskærmen for at rulle op eller ned, eller
anvend multivælgeren til at markere billederne.
Billedvisningsknapper
O (Q): Slet det aktuelle billede (0 268)
G: Få vist menuer (0 289)
L (Z/Q): Beskyt det aktuelle billede (0 265)
X: Zoome ind (0 263)
W (M): Få vist flere billeder (0 248)
J: Anvendes i kombination med
multivælgeren som beskrevet
nedenfor
J+
Få vist dialogboksen for valg af plads/mappe. For at vælge
kortet og mappen, hvorfra billederne skal vises, skal du
markere pladsen og trykke på 2 for at vist en liste over
mapper, derefter markere mappen og trykke på J.
J+
Opret en retoucheret kopi af det aktuelle billede, eller opret en
redigeret kopi af den aktuelle video (0 82).
J+
Få vist IPTC-forudindstillinger, der er lagret på kameraet
(0 311). For at indlejre IPTC-forudindstillingen i det aktuelle
billede skal du markere forudindstillingen og trykke på J (alle
i forvejen indlejrede forudindstillinger udskiftes på billedet).
J+
Overfør billederne via et trådløst netværk eller Ethernetnetværk (0 281).
I
A To hukommelseskort
Hvis der er isat to hukommelseskort, kan du vælge et hukommelseskort til
billedvisning ved at trykke på knappen W (M), når der vises 72 miniaturer.
249
A Roter lodret
For at få vist "høje" (portræt) billeder i lodret
format skal du vælge Til for indstillingen Roter
lodret i billedvisningsmenuen (0 290).
A Billedtjek
Når Til er valgt for Billedtjek i billedvisningsmenuen (0 290), vises
billederne automatisk på skærmen efter optagelsen (idet kameraet allerede
vender rigtigt, roteres billederne ikke automatisk i billedtjek). I kontinuerlig
udløserindstilling begynder visningen, når optagelsen slutter, og det første
billede i den aktuelle serie vises.
A Multivælgeren
Multivælgeren kan anvendes til at
markere billeder i miniaturevisning
samt i visningerne som den til højre.
A Se også
For information om hvor længe skærmen forbliver tændt, når der ikke
foretages nogen handlinger, se brugerindstilling c4 (Tid for slukning af
skærmen, 0 303). For information om valg af funktion for midten af
multivælgeren, se brugerindstilling f2 (Multivælgers midterknap, 0 308).
For information om anvendelse af kommandohjulene til navigering i
billeder eller menuer, se brugerindstilling f4 (Tilpas kommandohjul) >
Menuer og billedvisning (0 308).
I
250
Anvendelse af berøringsskærmen
Under billedvisning kan den berøringsfølsomme skærm anvendes til
at:
Få vist andre
billeder
Svirp en finger til venstre eller højre
for at få vist andre billeder.
I fuldskærmsvisning kan du røre ved
bunden af visningen for at få vist en
Rulle hurtigt hen linje for billeder i fremadgående
til andre billeder retning og derefter køre fingeren til
venstre eller højre for hurtigt at rulle
hen til andre billeder.
Linje for billeder i
fremadgående
retning
Zoome ind (kun
billeder)
Anvend fingerbevægelserne Spred
ud/klem sammen for at zoome ind
og ud, og skub for at rulle (0 263).
Du kan også give visningen to
hurtige tryk for at zoome ind fra
fuldskærmsvisning eller annullere
zoom.
I
251
For at "zoome ud" til
miniaturevisning (0 248) skal du
anvende fingerbevægelsen Klem
sammen i fuldskærmsvisning.
Få vist miniaturer
Anvend fingerbevægelserne Klem
sammen og Spred ud for at vælge
antal viste billeder blandt 4, 9 og 72
billeder.
Få vist videoer
I
252
Tryk på vejledningen på skærmen
for at starte videobilledvisning
(videoer indikeres af ikonet 1). Tryk
på visningen for at sætte den på
pause eller genoptage den, eller tryk
på Z for at afslutte og gå til
fudskærmsvisning (bemærk, at
nogle af ikonerne ikke reagerer på
handlinger på berøringsskærmen).
Guide
Knappen i
Tryk på knappen i under fuldskærms- eller
miniaturevisning viser nedenfor opstillede
indstillinger.
• Klassificering: Klassificér det aktuelle billede
(0 267).
• Markér/afmarker til overfør.: Vælg eller fravælg
Knappen i
billeder til overførsel til computer eller FTPserver (0 281). Valgte billeder er markeret
med et ikon for overførsel og overføres, når
kameraet tilsluttes via Ethernet eller trådløst
LAN.
• IPTC: Indlejr en IPTC-forudindstilling i det
aktuelle billede (0 311).
• Optag stemmekommentar: Optag en stemmekommentar, og vedhæft
den til det aktuelle billede (0 272).
• Afspil stemmekommentar: Afspil en stemmekommentar (0 276).
• Retouchering (kun billeder): Anvend indstillingerne i
retoucheringsmenuen (0 314) til at oprette en retoucheret kopi af
det aktuelle billede.
• Rediger video (kun videoer): Redigér videoer ved hjælp af indstillingerne
i menuen Rediger video (0 82). Videoerne kan også redigeres ved
knappen i, når videobilledvisningen er sat på pause.
• Vælg plads og mappe: Vælg en mappe til billedvisning. Markér en plads,
og tryk på 2 for at opstille mapperne på det valgte kort, markér
derefter en mappe, og tryk på J for at få vist billeder i den
markerede mappe.
For at afslutte og gå ud af menuen for knappen i og vende tilbage til
billedvisning skal du trykke på knappen i igen.
I
253
Billedinformation
Der vises billedinformation på billederne, når de vises i
fuldskærmsvisning. Tryk på 1 eller 3 for at gennemgå
billedinformationen som vist nedenfor. Bemærk, at "kun billede",
optagedata, RGB-histogrammer og markeringer kun vises, hvis der er
valgt en tilsvarende indstilling for Billedvisningsindstillinger
(0 289). Lokationsdata vises kun, hvis der blev anvendt en GPSenhed, da billedet blev taget (0 246), mens IPTC-forudindstillingerne
kun vises, hvis de er indlejret i billedet (0 311).
1/ 12
1/ 125
0
100NC_D5 DSC_0001. JPG
15/ 10/ 2015 10: 02: 27
F5. 6
100
Ingen (kun billede)
50mm
, 0
100NC_D5 DSC_0001. JPG
15/ 10/ 2015 10: 02: 27
N OR
ORMAL
AL
5568x3712
Filinformation
NIKON D5
1/ 12
N OR
ORMAL
AL
5568x3712
Dataoversigt
100-0001
I PTC
Cap t i on
:
Event I D
:
Head l i ne
Ob j ec t Name
Ci ty
S tate
Count r y
:
:
:
:
:
N I KON D5
Højlys
MTR, SPD, AP.
EXP. MODE, I SO
100-0001
I
254
:
,
1/ 125 , F5. 6
: , 100
: 0. 0
FOCAL LENGTH : 50mm
: 50
/ 1. 4
LENS
:S /
AF / VR
WH I TE BALANCE : AUTO_0 (5200K )
0 , 0
: sRGB
COLOR SPACE
N I KON D5
RGB-histogram
100-0001
IPTC-forudindstilling
100-0001
Optagedata
LAT I TUDE
LONGI TUDE
ALT I TUDE
T I ME (UTC)
N I KON D5
:N
: 35 º 35 . 971 '
:E
: 13 9 º 43 . 696 '
: 35m
: 15/10/2015
: 10 : 02 : 27
100-0001
Lokationsdata
❚❚ Filinformation
1 23 4
5 6
7
1
2
3
4
1/ 12
16
15
14
100NC_D5 DSC_0001. JPG
15/ 10/ 2015 10: 02: 27
13
12
N OR
ORMAL
AL
5568x3712
11 10
8
9
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ikon for stemmekommentar......... 272
Beskyttelsesstatus ........................... 265
Retoucheringsindikator ................. 314
Indikator for IPTC-forudindstilling
..................................................... 249, 311
Fokuspunkt 1, 2 .................................. 108
AF-punktets markeringer 1 ...............35
Billednummer/antal billeder i alt
Filnavn................................................ 291
Billedkvalitet ........................................92
Billedstørrelse......................................95
Billedområde .......................................87
Tidspunkt for optagelse...........28, 310
Dato for optagelse.....................28, 310
Aktuel kortplads..................................97
Klassificering..................................... 267
Mappenavn
1 Vises kun, hvis Fokuspunkt er valgt for Billedvisningsindstillinger (0 289), og
det valgte billede blev taget ved hjælp af søgeren.
2 Hvis billedet blev taget ved hjælp af manuelt fokus eller enkeltpunkts-, dynamisk
område- eller gruppepunkts-AF, viser visningen fokuspunktet valgt af brugeren,
eller, hvis billedet blev taget ved hjælp af gruppepunkts-AF (HL) eller
gruppepunkts-AF (VL), række eller kolonne af fokuspunkter valgt af brugeren.
Hvis billedet blev taget ved hjælp af 3D-tracking eller autopunkts-AF, viser
visningen fokuspunktet valgt af kameraet.
I
255
❚❚ Højlys
1
2
★ 5 100-0001
1 Billedmarkeringer *
2 Mappenummer–billednummer
3 Aktuel kanal *
3
* Blinkende områder indikerer markeringer
(områder, der muligvis er
overeksponerede) for aktuel kanal. Hold
knappen W (M) nede, og tryk på 4 eller 2
for at bladre igennem kanalerne som
følger:
Knappen W (M)
RGB
(alle kanaler)
I
256
R
(rød)
G
(grøn)
B
(blå)
❚❚ RGB-histogram
5
1
2
6
★5
100-0001
7
8
3
4
1 Billedmarkeringer *
2 Mappenummer–billednummer
3 Hvidbalance ...................................... 159
Farvetemperatur.......................... 165
Finindstilling af hvidbalance .... 162
Forudindstillet manuelt ............. 168
4 Aktuel kanal *
5 Histogram (RGB-kanal). I alle
histogrammer angiver den vandrette
akse pixellysstyrken og den lodrette
akse antal pixels.
6 Histogram (rød kanal)
7 Histogram (grøn kanal)
8 Histogram (blå kanal)
* Blinkende områder indikerer markeringer
(områder, der muligvis er
overeksponerede) for aktuel kanal. Hold
knappen W (M) nede, og tryk på 4 eller 2
for at bladre igennem kanalerne som
følger:
Knappen W (M)
RGB
(alle kanaler)
R
(rød)
G
(grøn)
B
(blå)
Højlysvisning slukket
I
257
A Zoom under billedvisning
For at zoome ind på billedet ved visning af
histogrammet skal du trykke på X. Anvend
knapperne X og W (M) for at zoome ind og ud samt
rulle gennem billedet med multivælgeren.
Histogrammet opdateres for kun at vise data for
den del af billedet, der er synlig på skærmen.
★5
100-0001
A Histogrammer
Kameraets histogrammer er kun vejledende og kan variere i forhold til dem,
der vises i billedbehandlingsprogrammer. Nedenfor er der vist
prøveeksempler på histogrammer:
Hvis billedet indeholder genstande
med et bredt udvalg af lysstyrker,
bliver fordelingen af tonerne
forholdsvis jævn.
Hvis billedet er mørkt, forrykkes
tonefordelingen til venstre.
Hvis billedet er lyst, forrykkes
tonefordelingen til højre.
Øget eksponeringskompensation forrykker fordelingen af toner til højre,
mens reduktion af eksponeringskompensationen forrykker fordelingen til
venstre. Histogrammer kan give et fingerpeg om den overordnede
eksponering, hvis kraftigt omgivende lys gør det svært at se billederne på
skærmen.
I
258
❚❚ Optagedata
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
13
14
15
16
MTR, SPD, AP.
EXP. MODE, I SO
:
,
1/ 8000 , F2. 8
: , Hi 0. 3
+5/ 6
: +1. 3 ,
FOCAL LENGTH : 50mm
: 50
/ 1. 4
LENS
:C /
AF / VR
WH I TE BALANCE : AUTO_0 (5200K )
COLOR SPACE
0
: sRGB
, 0
N I KON D5
MA I N FLASH
CMD MODE
SYNC MODE
,
100-0001
13
14
15
16
: O p t i ona l
:
:
SLOW
: TTL-BL, +1. 0
N I KON D5
11
12
1 Spotmåling........................................ 129
Lukkertid................................... 134, 136
Blænde ...................................... 135, 136
2 Eksponeringsindstilling ................. 131
ISO-følsomhed 1 ............................... 124
3 Eksponeringskompensation ......... 143
Indstilling af optimal eksponering 2
.............................................................. 302
4 Brændvidde.............................. 243, 328
5 Objektivdata ..................................... 243
6 Fokusindstilling............................48, 98
Objektiv-VR (vibrationsreduktion) 3
7 Hvidbalance 4 .................................... 159
8 Finindstilling af hvidbalance ........ 162
9 Farverum............................................ 294
10 Kameranavn
11 Billedområde .......................................87
12 Mappenummer–billednummer
Flashtype 5
Fjernbetjent flashstyring 5 ............. 204
Flashindstilling 5 ............................... 198
Flashindstillinger 5 .................. 197, 209
Flashkompensation 5 ...................... 200
100-0001
17 Picture Control 6 ............................... 179
17
P I CTURE CTRL
QUI CK ADJUST
SHARPEN I NG
CLARI TY
CONTRAST
BRIGHTNESS
SATURAT I ON
HUE
: STANDARD
:0
:3
: +1
:0
:0
:0
:0
I
N I KON D5
100-0001
259
18
19
20
21
22
23
NO I SE REDUC.
ACT. D-L I GHT.
HDR
V IGNETTE CTRL
RETOUCH
: HI I SO/ LONG EXP.
: NORMAL
: AUTO, NORMAL
: NORMAL
: WARM F I LTER
COMMENT
: SPRI NG HAS COME.
100-0001
N I KON D5
24
25
ART I ST
: N I KON TARO
COPYRI GHT
: N I KON
N I KON D5
18 Støjreduktion ved høj ISO ............. 294
Støjreduktion ved
langtidseksponering....................... 294
19 Aktiv D-Lighting............................... 187
20 HDR-eksponeringsforskel.............. 191
HDR-udjævning ............................... 191
21 Vignetteringskontrol ...................... 294
22 Retoucheringshistorik .................... 314
23 Billedkommentar............................. 311
24 Navn på fotograf 7 ........................... 311
25 Indehaver af copyright 7 ................ 311
100-0001
1 Vises med rødt, hvis billedet blev taget med automatisk ISO-følsomhedsstyring
slået til.
2 Vises, hvis brugerindstilling b7 (Finindstill. af optimal eksp., 0 302) er blevet
indstillet til en anden værdi end nul for en vilkårlig lysmålingsmetode.
3 Vises kun, hvis der er monteret et VR-objektiv.
4 Omfatter farvetemperaturen på billeder taget ved hjælp af automatisk
hvidbalance.
5 Vises kun, når en ekstra flashenhed (0 194) er monteret.
6 De viste punkter varierer alt efter den Picture Control, der blev valgt, da billedet
blev taget.
7 Copyrightoplysninger vises kun, hvis de blev optaget med billedet ved hjælp af
indstillingen Copyrightoplysninger i opsætningsmenuen.
I
260
❚❚ Lokationsdata 1 (0 246)
1
2
3
4
5
LAT I TUDE
LONGI TUDE
ALT I TUDE
T I ME (UTC)
1
2
3
4
5
:N
: 35 º 35 . 971 '
:E
: 13 9 º 43 . 696 '
: 35m
: 15/10/2015
: 10 : 02 : 27
N I KON D5
Breddegrad
Længdegrad
Højde
UTC (Coordinated Universal Time)
Kurs 2
100-0001
1 Videodata er for starten af optagelsen.
2 Vises kun, hvis GPS-enheden er udstyret med elektronisk kompas.
❚❚ IPTC-forudindstilling (0 311)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
I PTC
Cap t i on
:
Event I D
:
Head l i ne
Ob j ec t Name
Ci ty
S t at e
Count r y
:
:
:
:
:
N I KON D5
100-0001
I PTC
:
Ca t egor y
:
Supp. Cat
:
B y l i ne
y
B l i ne T i t l e :
W r i t er / Ed i t or :
:
Cr ed i t
:
Sour ce
N I KON D5
100-0001
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Billedtekst
ID for begivenhed
Overskrift
Navn På motiv
By
Delstat
Land
Kategori
Supplerende kategorier (suppl. kat.)
Forfatterlinje
Forfatterlinjens Titel
Forfatter/Redaktør
Kredit
Kilde
I
261
❚❚ Dataoversigt
1 2 34 5
1/ 12
NIKON D5
18
1/ 8000 F2. 8
Hi 0. 3
+ 1. 0
–1. 3
SLOW
0
17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
I
262
50mm
19 20 21 22 23
31
30
, 0
100NC_D5 DSC_0001. JPG
15/ 10/ 2015 10: 02: 27
16
6
7
8
9
NOR
ORMAL
AL
5568x3712
–1. 3
0
29
10
1/ 8000 F2. 8
Hi 0. 3
+ 1. 0
SLOW
50mm
24
25
, 0
28 27
26
15 14 13 12 11
Billednummer/antal billeder i alt
Indikator for billedkommentar.....311
Ikon for stemmekommentar.........272
Beskyttelsesstatus ...........................265
Retoucheringsindikator .................314
Kameranavn
Indikator for IPTC-forudindstilling
.....................................................249, 311
Indikator for billedkommentar.....246
Histogram, der viser fordelingen af
toner på billedet (0 258)
Billedkvalitet ....................................... 92
Billedstørrelse ..................................... 95
Billedområde....................................... 87
Filnavn ................................................291
Tidspunkt for optagelse .......... 28, 310
Mappenavn
Dato for optagelse.................... 28, 310
Aktuel kortplads..................................97
Klassificering..................................... 267
Spotmåling........................................ 129
Eksponeringsindstilling ................. 131
Lukkertid................................... 134, 136
Blænde ...................................... 135, 136
ISO-følsomhed 1 ............................... 124
Brændvidde ............................. 243, 328
Aktiv D-Lighting............................... 187
Picture Control ................................. 179
Farverum ........................................... 294
Flashindstilling 2............................... 198
Hvidbalance ...................................... 159
Farvetemperatur.......................... 165
Finindstilling af hvidbalance .... 162
Forudindstillet manuelt............. 168
30 Flashkompensation 2 ...................... 200
Commander-indstilling 2
31 Eksponeringskompensation......... 143
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1 Vises med rødt, hvis billedet blev taget med automatisk ISO-følsomhedsstyring
slået til.
2 Vises kun, hvis billedet blev taget med ekstra flashenhed (0 194).
Se det tættere på: Zoom under
billedvisning
For at zoome ind på et billede, der vises i
fuldskærmsvisning, skal du trykke knappen X
eller midten af multivælgeren eller trykke
hurtigt to gange på visningen. Følgende
funktioner kan udføres, mens zoom er slået til:
Knappen X
For at
Zoome ind
eller ud
Få vist
andre
områder af
billedet
Anvend
X/W (M)/
/
/
Beskrivelse
Tryk på X, eller anvend
fingerbevægelsen
Spred ud for at zoome
billeder i formatet
36×24 (3:2) ind til
maksimum på omtrent
21 × (store billeder),
16 × (mellemstore billeder) eller 10 × (små
billeder). Tryk på W (M), eller
fingerbevægelsen Klem sammen for at zoome
ud. Mens billedet er zoomet ind, skal du
anvende multivælgeren eller køre fingeren
over skærmen for at få vist billedområder, der
ikke er synlige på skærmen. Hold
multivælgeren nede for hurtigt at rulle til
andre områder af billedet.
Navigationsvinduet vises, når zoomforholdet
ændres; det område, der aktuelt er synligt på
skærmen, vises med en gul ramme. Bjælken
under navigationsvindue viser
zoomforholdet; bliver grøn ved forholdet 1 : 1.
I
263
For at
Anvend
Vælge
ansigter
Få vist
andre
billeder
Ændre
beskyttelsesstatus
Gå tilbage
til
optageindstilling
Få vist
menuer
I
264
L (Z/Q)
/K
G
Beskrivelse
Ansigter (op til 35),
Vejledning på skærm
der registreres under
zoom, vises med
hvid ramme i
navigationsvinduet.
Drej det sekundære
kommandohjul, eller
tryk på vejledningen
på skærmen for at få
vist andre ansigter.
Drej det primære kommandohjul, eller tryk
på ikonerne e eller f i bunden af visningen
for at få vist det samme område på andre
billeder med det aktuelle zoomforhold.
Zoom under billedvisning annulleres, når der
vises video.
Se side 265 for yderligere information.
Tryk udløserknappen halvt ned, eller tryk på
knappen K for at afslutte og gå til
optageindstilling.
Se side 289 for yderligere information.
Beskyttelse af billeder mod
sletning
I fuldskærms-, zoom- og miniaturevisning kan knappen L (Z/Q)
anvendes til at beskytte billeder mod utilsigtet sletning. Beskyttede
filer kan ikke slettes med knappen O (Q) eller indstillingen Slet i
billedvisningsmenuen. Bemærk, at beskyttede billeder bliver slettet,
når hukommelseskortet formateres (0 33, 310).
Sådan beskyttes et billede:
1
Vælg et billede.
Få vist billedet i fuldskærmsvisning eller zoom under
billedvisning, eller markér det på miniaturelisten.
2
Tryk på knappen
L (Z/Q).
Billedet markeres med
ikonet P. For at fjerne
beskyttelsen fra billedet, så
det kan slettes, skal du få vist
Knappen L (Z/Q)
billedet eller markere det i
miniaturelisten og derefter
trykke på knappen L (Z/Q).
I
265
A Stemmekommentarer
Ændringer af beskyttelsesstatus for billeder gælder også alle
stemmekommentarer, der måtte blive optaget sammen med billederne.
Status for overskrivning af stemmekommentarer kan ikke indstilles særskilt.
A Fjernelse af beskyttelse af alle billeder
For at fjerne beskyttelsen fra alle billeder i mappen eller mapperne, der
aktuelt er valgt i menuen Billedvisningsmappe, skal du trykke på
knapperne L (Z/Q) og O (Q) samtidigt i cirka to sekunder under
billedvisning.
I
266
Klassificering af billeder
Klassificér billeder, eller markér dem til eventuel senere sletning. Du
kan også få vist klassificeringerne i ViewNX-i og Capture NX-D.
Klassificering er ikke tilgængelig ved beskyttede billeder.
1
Vælg et billede.
Få vist billedet, eller markér det på miniaturelisten i
miniaturevisning.
2
Vis billedvisningsindstillingerne.
Tryk på knappen i for at få vist
billedvisningsindstillingerne.
Knappen i
3
Vælg Klassificering.
Markér Klassificering, og tryk på 2.
4
Vælg en klassificering.
Tryk på 4 eller 2 for at vælge en
klassificering mellem nul og fem stjerner,
eller vælg d for at markere billedet til
eventuel senere sletning. Tryk på J for at
afslutte handlingen.
I
A Klassificering af billeder ved hjælp af knappen Fn3
Hvis Klassificering er valgt for brugerindstilling f1 (Brugerd.
knaptilknytning) > Knappen Fn3, kan billederne klassificeres ved at holde
knappen Fn3 nede og trykke på 4 eller 2 (0 307).
267
Sletning af billeder
For at slette alle billeder i den aktuelle mappe eller det billede, der
vises i fuldskærmsvisning eller er markeret i miniaturelisten, skal du
trykke på knappen O (Q). For at slette flere valgte billeder skal du
anvende indstillingen Slet i billedvisningsmenuen. Når billeder er
blevet slettet, kan de ikke gendannes. Bemærk, at du ikke kan slette
billeder, der er beskyttede eller skjulte.
Fuldskærms- og miniaturevisning
Tryk på knappen O (Q) for at slette det aktuelle billede.
1
Vælg et billede.
Få vist billedet, eller markér det på miniaturelisten.
2
Tryk på knappen O (Q).
Menuen til højre vises;
markér Det valgte billede
(for at slette alle billeder i
mappen, der aktuelt er valgt
til billedvisning —0 289—
tryk på 3, og vælg en plads).
I
268
Knappen O (Q)
3
Slet billedet (billederne).
For at slette billedet eller billederne skal du trykke på knappen
O (Q) (Det valgte billede) eller knappen J (Alle billeder). For at
afslutte uden at slette billedet eller billederne skal du trykke på
knappen K.
I
A Se også
Indstillingen Efter sletning i billedvisningsmenuen afgør, om det næste
billede eller det forrige billede vises, efter at et billede slettes (0 290).
269
Billedvisningsmenuen
Vælg Slet i billedvisningsmenuen for at slette billeder og deres
tilhørende stemmekommentarer. Bemærk, at det nogle gange kan
tage et stykke tid at slette afhængigt af antal billeder.
Indstilling
Q Valgte
R Alle
Beskrivelse
Slet valgte billeder.
Slet alle billeder i den mappe, der aktuelt er valgt til
billedvisning (0 289). Hvis der er isat to kort, kan du vælge
hvilket kort, billederne skal slettes fra.
❚❚ Valgte: Sletning af valgte billeder
1
Vælg Slet > Valgte.
Vælg Slet i billedvisningsmenuen. Markér
Valgte, og tryk på 2.
2
Markér et billede.
Anvend multivælgeren til at
markere et billede (for at få
vist det markerede billede i
fuldskærmsvisning skal du
trykke på knappen X og
Knappen X
holde den nede).
I
270
3
Vælg det markerede billede.
Tryk midt på multivælgeren for at
vælge det markerede billede.
Valgte billeder er markeret med
ikonet O. Gentag trin 2 og 3 for at
vælge flere billeder; for at
fravælge et billede skal du markere det og trykke midt på
multivælgeren.
4
Tryk på J for at afslutte
handlingen.
Der vises en dialogboks for
bekræftelse; markér Ja, og
tryk på J.
Knappen J
I
271
e
Stemmekommentarer
Optagelse af
stemmekommentarer
Der kan føjes stemmekommentarer på op til 60 sekunder til billeder
under billedvisning eller optagelse.
Under billedvisning
For at føje en stemmekommentar til et eksisterende billede:
1
Vælg billedet.
Få vist billedet i fuldskærmsvisning, eller
markér det på miniaturelisten. Der kan
kun optages én stemmekommentar pr.
billede; der kan ikke optages ekstra
stemmekommentarer til billeder, der
allerede er markeret med ikonet h.
2
Start optagelsen.
For at starte optagelsen skal du trykke på
knappen i, markere Optag
stemmekommentar og trykke på J.
Ikonet C vises, mens optagelsen er i gang.
Knappen i
e 3
272
Afslut optagelse.
Tryk midt på multivælgeren for at afslutte optagelsen.
A Knappen Fn3
Hvis Stemmekommentar er valgt for brugerindstilling f1 (Brugerd.
knaptilknytning) > Knappen Fn3 (0 307), kan du trykke på knappen Fn3
og holde den nede for at optage en stemmekommentar til det aktuelle
billede (bemærk, at der ingen stemmekommentar optages, hvis ikke
knappen holdes nede i mindst ét sekund).
Under optagelse
Stemmekommentarerne kan optages automatisk med hvert billede,
der tages, eller ved manuelt tryk på en knap for optagelse af
stemmekommentar for det nyeste billede.
❚❚ Automatisk optagelse
For at optage stemmekommentarer automatisk
skal du vælge Til (auto og manuel) for Indst.
for stemmekommentar >
Stemmekommentar i opsætningsmenuen
(0 312) og vælge optagetiden. Optagelsen
starter, når du løfter din finger fra
udløserknappen efter optagelse.
e
D
Automatisk optagelse
Stemmekommentarerne optages ikke automatisk under Live View (0 44),
mens der optages en time-lapse-video (0 74), eller når Til er valgt for
indstillingen Billedtjek (0 290) i billedvisningsmenuen.
273
❚❚ Manuel optagelse
For at aktivere manuel optagelse af
stemmekommentar skal du vælge
Stemmekommentar for brugerindstilling f1
(Brugerd. knaptilknytning) > Knappen Fn3
(0 307) og vælge Kun manuel for Indst. for
stemmekommentar > Stemmekommentar i
opsætningsmenuen (0 312). Du kan derefter
trykke på knappen Fn3 og holde den nede til
hver en tid for at optage en stemmekommentar
og føje den til det nyeste billede (bemærk, at
der ingen stemmekommentar optages, hvis ikke
knappen holdes nede i mindst ét sekund).
Knappen Fn3
A Stemmekommentar
Indstillingen valgt for Stemmekommentar indikeres af et ikon på bagerste
kontrolpanel.
Til (auto og manuel)
Kun manuel
e A Under optagelse
Under optagelsen blinker ikonet C på bagerste
kontrolpanel. En nedtællingstimer på bagerste
kontrolpanel viser stemmekommentarens mulige
længde (i sekunder).
274
Bageste kontrolpanel
A Plads 2
Hvis der er isat to hukommelseskort, og Sikkerhedskopiering eller RAW
plads 1 – JPEG plads 2 er valgt for indstillingen Funktion af kortet i
plads 2 (0 97) i billedoptagemenuen, kædes stemmekommentarerne
sammen med billederne, der er optaget på hukommelseskortet i plads 1.
A Afbrydelse af optagelse
Hvis du trykker på udløserknappen eller anvender andre kameraknapper,
afsluttes optagelse muligvis. I intervaloptagelse slutter optagelsen
automatisk cirka to sekunder før, det næste billede tages. Optagelse slutter
desuden automatisk, når kameraet slukkes.
A Efter optagelse
Hvis der er optaget en stemmekommentar til det
nyeste billede, vises ikonet C på bagerste
kontrolpanel.
Bageste kontrolpanel
Hvis der findes en stemmekommentar til billedet,
der aktuelt er valgt i billedvisningsindstilling, vises
ikonet h på skærmen.
A Navne på stemmekommentarfiler
Stemmekommentarer lagres som WAV-filer med navne med formen
"xxxxnnnn.WAV", hvor "xxxxnnnn" er et filnavn kopieret fra billedet, som
stemmekommentaren hører til. Stemmekommentaren for billedet
"DSC_0002.JPG" vil eksempelvis have filnavnet "DSC_0002.WAV". Du kan få
vist navne på stemmekommentarfilerne på en computer.
A Se også
Punktet Indst. for stemmekommentar > Overskriv stemmekomm. i
opsætningsmenuen styrer, hvorvidt kommentaren for det nyeste billede
kan overskrives i optageindstilling (0 312). Punktet Indst. for
stemmekommentar > Stemmekommentarstyring indeholder
indstillinger til manuel optagelse.
e
275
Afspilning af
stemmekommentarer
For at afspille stemmekommentarer skal du
trykke på i og vælge Afspil
stemmekommentar under visning af billeder,
der er markeret med ikonerne h (0 248).
A Knappen Fn3
Hvis Stemmekommentar er valgt for brugerindstilling f1 (Brugerd.
knaptilknytning) > Knappen Fn3 (0 307), kan du trykke på knappen Fn3
for at starte og stoppe afspilning af stemmekommentar.
A Sletning af stemmekommentarer
For at slette stemmekommentarer fra et billede skal
du få vist billedet i fuldskærmsvisning eller vælge
det i miniaturevisningen og trykke på knappen
O (Q), derefter markere Det valgte billede og
trykke på O (Q) igen for at få vist følgende
indstillinger:
• Billede/lyd: Vælg denne indstilling, og tryk på
knappen O (Q) for at slette både billede og stemmekommentar.
• Kun lyd: Vælg denne indstilling, og tryk på knappen O (Q) for kun at slette
stemmekommentaren.
For at afslutte uden at slette hverken stemmekommentar eller billede skal
du trykke på K.
e
A Afbrydelse af billedvisning
Hvis du trykker på udløserknappen eller anvender andre kameraknapper,
afsluttes billedvisning muligvis. Billedvisning slutter automatisk, når der
vælges et andet billede, eller kameraet slukkes.
A Se også
Indstillingen Indst. for stemmekommentar > Lydudgang i
opsætningsmenuen kan anvendes til at vælge en enhed for afspilning af
stemmekommentar (0 312).
276
QForbindelser
Installation af ViewNX-i
For at finjustere billeder samt overføre og få vist billeder skal du
downloade den seneste version af installationsprogrammet til
ViewNX-i på følgende hjemmeside og følge instruktionerne på
skærmen for at fuldføre installationen. En internetforbindelse er
påkrævet. For systemkrav og anden information, se Nikons
hjemmeside for dit område.
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
A Capture NX-D
Anvend Nikons software Capture NX-D til finindstilling af billeder eller til
ændring af indstillingerne for NEF-billeder (RAW), og gem dem i andre
formater. Capture NX-D er tilgængelig for download på:
http://downloadcenter.nikonimglib.com/.
Q
277
Kopiering af billeder over på computer
Før du fortsætter, skal du sørge for at have installeret ViewNX-i
(0 277).
1
Tilslut USB-kablet.
Når du har slukket for kameraet og sikret dig, at der er isat et
hukommelseskort, skal du tilslutte det medfølgende USB-kabel
som vist og derefter tænde kameraet.
D Clipsen til USB-kabel
For at forhindre at kablet frakobles, skal du sætte clipsen på som vist.
D USB-hubs
Tilslut kameraet direkte til computeren; tilslut ikke kablet via en
USB-hub eller et tastatur.
A Anvend en pålidelig strømkilde
For at sikre, at dataoverførslen ikke afbrydes, skal du sørge for fuld
opladning af kameraets batteri.
A Tilslutning af kabler
Sørg for, at kameraet er slukket, når du tilslutter eller frakobler
forbindelseskabler. Anvend ikke vold, og sæt stikkene lige i.
Q
278
2
Start Nikon Transfer 2-komponenten i ViewNX-i.
Hvis der vises en meddelelse, hvor du bliver bedt om at vælge
program, skal du vælge Nikon Transfer 2.
D Under overførsel
Sluk ikke kameraet, og frakobl ikke USB-kablet, når overførsel er i gang.
A Windows 7
Hvis følgende dialogboks vises, skal du vælge Nikon Transfer 2 som
beskrevet herunder.
1 Under Import pictures and videos
(Importér billeder og videoer) skal du
klikke på Change program (Skift
program). Der vises en dialogboks til valg
af program; vælg Nikon Transfer 2 og klik på
OK.
2 Dobbeltklik på .
A Windows 10 og Windows 8.1
Windows 10 og Windows 8.1 kan vise en
påmindelse, der afspilles automatisk, når
kameraet tilsluttes. Tryk eller klik på
dialogboksen, og tryk eller klik derefter på
Import File/Nikon Transfer 2 (Importér fil/
Nikon Transfer 2) for at vælge
Nikon Transfer 2.
A OS X
Hvis Nikon Transfer 2 ikke starter automatisk, skal du bekræfte, at
kameraet er tilsluttet og derefter starte Billedoverførsel (et program,
der leveres med OS X) og vælge Nikon Transfer 2 som det program, der
åbner, når kameraet registreres.
Q
279
3
Klik på Start Transfer (Start overførsel).
Billederne på hukommelseskortet kopieres over på computeren.
Start Transfer (Start overførsel)
4
Afbryd forbindelsen.
Når overførslen er færdig, skal du slukke kameraet og frakoble
USB-kablet.
Q
A For yderligere information
Kontakt online-hjælp for yderligere information om ViewNX-i.
280
Ethernet og trådløse netværk
Kameraet kan tilsluttes til Ethernet eller trådløse netværk via den
indbyggede Ethernet-port eller de ekstra trådløse sendere WT-6 eller
WT-5 (0 337). Bemærk, at der kræves et Ethernet-kabel (forhandles
separat i handelen) til etablering af Ethernet-forbindelse.
❚❚ Valg af indstilling
Følgende indstillinger er tilgængelige, når kameraet er tilsluttet til et
netværk via den indbyggede Ethernet-port eller de ekstra trådløse
sendere, WT-6 eller WT-5:
Indstilling
Funktion
FTP-overførsel Overfør eksisterende billeder og videoer til en computer
eller en FTP-server, eller overfør billeder, efterhånden som
Billedoverførsel de tages.
Kontrollér kameraet ved hjælp af den ekstra software
Kamerastyring Camera Control Pro 2, og gem nye billeder og videoer
direkte på computeren.
Få vist og tag billeder via fjernadgang ved hjælp af en
HTTP-server
computer eller en smartenhed med browser.
Synkroniseret Synkronisér lukkerudløsningerne på flere fjernstyrede
udløsning (kun
kameraer med en masterkamera.
trådløs)
For yderligere information, se Netværksvejledning, der kan
downloades gratis på følgende hjemmeside:
http://downloadcenter.imglib.com.
For information om anvendelse af ekstra trådløse sendere, se
brugervejledningerne til enheden. Sørg for at opdatere al tilhørende
software til de seneste versioner.
Q
281
D Under overførsel
Der kan ikke optages eller afspilles video i billedoverførselsindstilling
("billedoverførselsindstilling" anvendes, når billederne overføres via et
Ethernet-netværk eller et trådløst netværk, og når der stadig resterer
billeder til afsendelse). Live View-fotografering er ikke tilgængelig under
overførslen, hvis Til er valgt for Lydløs Live View-fotografer. i
billedoptagemenuen.
A Videoer
Der kan overføres video i overførselsindstilling, hvis kameraet er tilsluttet til
et Ethernet-netværk eller et trådløst netværk, og Automatisk afsendelse
eller Send mappe ikke er valgt for Netværk > Indstillinger.
D HTTP-serverindstilling
Kameraet kan ikke anvendes til optagelse eller visning af video i httpserverindstilling, mens Lydløs Live View-fotografer. ikke er tilgængelig, hvis
Til er valgt for Lydløs Live View-fotografer. i billedoptagemenuen.
A Trådløse sendere
De vigtigste forskelle mellem WT-6 og WT-6A/B/C og WT-5 og WT-5A/B/C/D
ligger i antal understøttede kanaler; medmindre andet er angivet, gælder
alle referencer til WT-6 også for WT-6A/B/C, mens alle referencer til WT-5
også gælder for WT-5A/B/C/D.
Q
282
Udskrivning af billeder
Udvalgte JPEG-billeder kan udskrives på en PictBridge-printer
(0 382), der er tilsluttet direkte til kameraet.
Tilslutning af printer
Tilslut kameraet ved hjælp af det medfølgende USB-kabel. Anvend
ikke vold, og sæt stikkene lige i.
Når der er tændt for kamera og printer, vises et opstartsbillede på
skærmen efterfulgt af et PictBridge-billedvisningsdisplay.
D Valg af billeder til udskrivning
Billeder oprettet ved billedkvalitetsindstillingerne NEF (RAW) eller TIFF
(RGB) (0 92) kan ikke vælges til udskrivning. JPEG-kopier af NEF-billeder
(RAW) kan oprettes med indstillingen NEF-behandling (RAW) i
retoucheringsmenuen (0 314).
A Udskrivning via direkte USB-forbindelse
Sørg for, at batteriet er fuldt opladet, eller anvend en ekstra lysnetadapter
og et stik til lysnetadapter. Når du tager billeder til udskrivning via direkte
USB-forbindelse, skal du indstille Farverum til sRGB (0 294).
A
Se også
Se side 369 for information om, hvad du skal gøre, hvis der opstår en fejl
under udskrivning.
Q
283
Udskriv billeder ét af gangen
1
Få vist det ønskede billede.
Tryk på 4 eller 2 for at få vist flere billeder. Tryk på knappen X
for at zoome ind på det aktuelle billede (0 263, tryk på K for at
afslutte zoom). For at få vist seks billeder ad gangen skal du trykke
på knappen W (M). Anvend multivælgeren til at markere billeder,
eller tryk på knappen X for at få vist det markerede billede i
fuldskærmsvisning. For at få vist billeder med andre placeringer
skal du trykke på W (M), når der vises miniaturer og vælge det
ønskede kort og den ønskede mappe som beskrevet på side 249.
2
Justér printerindstillinger.
Tryk på J for at få vist følgende punkter, tryk derefter på 1 eller 3
for at markere et punkt, og tryk på 2 for at få vist indstillingerne
(kun indstillinger understøttet af den aktuelle printer er opstillede;
for at anvende standardindstillingen skal du vælge
Printerstandard). Når du har valgt en indstilling, skal du trykke på
J for at vende tilbage til menuen med printerindstillinger.
Q
284
Indstilling
Beskrivelse
Papirstørrelse Vælg en papirstørrelse.
Denne indstilling er kun opstillet, når billederne udskrives
Antal kopier ét ad gangen. Tryk på 1 eller 3 for at vælge antal kopier
(højst 99).
Kant
Vælg, om billederne skal komponeres med hvide kanter.
Vælg, om billederne skal udskrives med tidspunkter og
Udskriv dato
datoer for optagelse.
Denne indstilling er kun opstillet, når billederne udskrives
ét ad gangen. For at afslutte uden beskæring skal du
markere Ingen beskæring og trykke på J. For at
beskære det aktuelle billede skal du markere Beskær og
trykke på 2. Der vises en dialogboks til valg; tryk på X for
Beskæring
at øge beskæringens størrelse, tryk på W (M) for at
reducere den, og anvend multivælgeren til at placere
beskæringen. Bemærk, at udskriftskvaliteten muligvis
forringes, hvis små beskæringer udskrives i store
størrelser.
3
Start udskrivningen.
Vælg Start udskrivning, og tryk på J for at starte udskrivningen.
For at annullere, før alle kopier er udskrevet, skal du trykke på J.
Udskrivning af flere billeder
1
Få vist PictBridge-menuen.
Tryk på knappen G i PictBridge-billedvisning.
2
Vælg en indstilling.
Markér én af følgende indstillinger, og tryk på 2.
• Udskriv markeret: Vælg billeder til udskrivning. Anvend
multivælgeren til at markere billeder (for at få vist billeder med
andre placeringer skal du trykke på W (M) og vælge det
ønskede kort og den ønskede mappe som beskrevet på side
249; for at få vist det aktuelle billede i fuldskærmsvisning skal du
trykke på knappen X og holde den nede) og, mens du holder
knappen L (Z/Q) nede, skal du trykke på 1 eller 3 for at
vælge antal udskrifter (højst 99). For at fravælge et billede skal
du indstille antal udskrifter til nul.
• Indeksudskrift: For at oprette en indeksudskrift af alle JPEGbilleder på hukommelseskortet skal du fortsætte til trin 3.
Bemærk, at hvis der er flere end 256 billeder på
hukommelseskortet, udskrives kun de første 256 billeder. Der
vises en advarsel, hvis den valgte papirstørrelse i trin 3 er for lille
til en indeksudskrift.
3
Justér printerindstillinger.
Justér printerindstillingerne som beskrevet i trin 2 på side 284.
4
Start udskrivningen.
Vælg Start udskrivning, og tryk på J for at starte udskrivningen.
For at annullere, før alle kopier er udskrevet, skal du trykke på J.
Q
285
Visning af billeder på et fjernsyn
Det ekstra High-Definition Multimedia Interface (HDMI)-kabel (0 339)
eller et HDMI-kabel af typen C (sælges separat fra
tredjepartsforhandlere) kan anvendes til at tilslutte kameraet til
videoenheder med høj definition. Sluk altid kameraet, før du tilslutter
eller frakobler et HDMI-kabel.
Tilslut til HD-enhed (vælg kabel
med stik til HDMI-enhed)
Forbind til kameraet
Indstil enheden til Tune HDMI-kanalen, tænd derefter kameraet, og
tryk på knappen K. Under billedvisning vises billederne på
fjernsynsskærmen. Lydstyrken kan justeres med fjernsynets knapper;
kameraknapperne kan ikke anvendes.
A Clipsen til HDMI-kabel
Ved anvendelse af det ekstra Nikon HDMI-kabel skal du sætte den
medfølgende clips på som vist for at undgå utilsigtet frakobling. Anvend
ikke kabel-clips til kabler, der ikke er fra Nikon.
Q
286
HDMI-indstillinger
Indstillingen HDMI i opsætningsmenuen (0 312) styrer
udgangsopløsning og andre avancerede HDMI-indstillinger.
❚❚ Udgangsopløsning
Vælg formatet for billeder, der skal vises på
HDMI-enheden. Hvis Auto er valgt, vælger
kameraet automatisk det passende format.
❚❚ Avanceret
Indstilling
Beskrivelse
Auto anbefales i de fleste situationer. Hvis kameraet er ude
af stand til at bestemme den korrekte udgangsrækkevidde
for RGB-videosignalet på HDMI-enheden, kan du vælge
mellem følgende indstillinger:
• Begrænset område: For enheder med en
indgangsrækkevidde for RGB-videosignalet på mellem 16
og 235. Vælg denne indstilling, hvis du bemærker tab af
detaljer i skygger.
• Fuldt område: For enheder med en indgangsrækkevidde for
RGB-videosignalet på mellem 0 og 255. Vælg denne
indstilling, hvis skyggerne er "udviskede" eller for lyse.
Størrelse på
Vælg vandret og lodret søgerdækning for HDMI-udgang
outputvisning mellem 95% eller 100%.
Hvis Fra er valgt, når kameraet er tilsluttet til en HDMISkærmvisning i
enhed, vises der ikke optageinformation på skærmen i live
Live View
view-fotografering.
Vælg Til for at overføre HDMI-visningen til kameraskærmen,
og vælg Fra for at slukke kameraskærmen og derved spare
Dobbelt monitor
strøm. Dobbelt monitor tænder automatisk, når
Skærmvisning i Live View er slået Fra.
Outputområde
Q
287
A Billedvisning på et tv
Det anbefales at anvende en lysnetadapter og et stik til lysnetadapter
(forhandles separat) ved længere tids visning. Hvis billedernes kanter ikke
kan ses på fjernsynsvisningen skal du vælge 95 % for HDMI > Avanceret >
Størrelse på outputvisning (0 287).
A
Indst. for stemmekommentar > Lydudgang (0 312)
Indstil HDMI for at afspille stemmekommentarer på HDMI-enheden.
A Slideshows
Indstillingen Slideshow i billedvisningsmenuen kan anvendes til
automatisk billedvisning (0 290).
A HDMI og Live View
Når kameraet er tilsluttet via HDMI-kabel, kan du anvende HDMI-displays til
Live View-fotografering og optagelse af video (0 55, 68).
A Anvendelse af optageenheder fra tredjepartsforhandlere
Følgende indstillinger anbefales ved anvendelse af tredjepartsoptagere:
• HDMI > Avanceret > Størrelse på outputvisning: 100 %
• HDMI > Avanceret > Skærmvisning i Live View: Fra
Q
288
UMenuliste
Dette afsnit opstiller de tilgængelige indstillinger i kameraets menuer.
For yderligere information, se Menuvejledning.
D Billedvisningsmenuen:
Håndtering af billeder
Slet
Valgte
Alle
Billedvisningsmappe
(Mappenavn)
Alle
Aktuel
Skjul billede
Vælg/indstil
Fjern markering af alle
Billedvisningsindstillinger
Grundlæggende
billedinformation
Fokuspunkt
Yderligere billedinformation
Ingen (kun billede)
Højlys
RGB-histogram
Optagedata
Oversigt
Slet flere billeder (0 270).
(har Alle som standard)
Vælg en mappe til billedvisning.
Skjul eller fremhæv billeder. Skjulte
billeder vises kun i menuen "Skjul billede"
og kan ikke vises.
Vælg de oplysninger, der er tilgængelige
på billedinformationsvisningen i
billedvisning (0 254).
U
289
Kopier billede(r)
Vælg kilde
Vælg billede(r)
Vælg destinationsmappe
Kopier billede(r)?
Billedtjek
Til
Fra
Kopiér billeder fra et hukommelseskort til
et andet. Denne indstilling er kun
tilgængelig, når der er sat to
hukommelseskort i kameraet.
(har Fra som standard)
Vælg, om billederne automatisk vises på
skærmen umiddelbart efter optagelse
(0 42).
(har Vis næste som standard)
Vælg det billede, der vises, efter at et
billede er blevet slettet.
Efter sletning
Vis næste
Vis forrige
Fortsæt som før
Vis dette efter billedserie: (har Sidste billede i billedserien som standard)
Første billede i billedserien
Vælg, om kameraet viser det første eller
det sidste billede i billedserien efter, at der
Sidste billede i billedserien
er taget billeder i kontinuerlig
udløserindstilling.
Automatisk billedrotation
(har Til som standard)
Til
Vælg, om kameraretningen skal optages,
når der tages billeder.
Fra
Roter lodret
Til
Fra
Slideshow
Start
Billedtype
Billedinterval
Afspilning af kommentar
U
290
(har Til som standard)
Vælg, om billeder, der er taget i "højt"
(portræt) format, skal roteres under
billedvisning (0 250).
Få vist et slideshow med billederne i den
aktuelle billedvisningsmappe.
C Billedoptagemenuen:
Optageindstillinger
Billedoptagemenuhukomm.
A
B
C
D
Udvidede billedmenuhuk.
Til
Fra
Lagermappe
Omdøb
Vælg mappe efter nummer
Vælg en mappe på listen
Filnavngivning
Filnavngivning
Funktion af kortet i plads 2
Overflow
Sikkerhedskopiering
RAW plads 1 – JPEG plads 2
Hent indstillingerne i
billedoptagemenuen, der tidligere blev
gemt i billedoptagemenuhukommelse.
Ændringer af indstillingerne lagres den
aktuelle hukommelse.
(har Fra som standard)
Vælg, om
billedoptagemenuhukommelserne lagrer
eksponeringsindstilling, lukkertid
(eksponeringsindstillingerne S og M),
blænde (indstillingerne A og M) samt
flashindstilling.
Vælg den mappe, hvor de efterfølgende
billeder skal gemmes.
Vælg præfikset på tre bogstaver, der
anvendes i navngivning af de billedfiler,
hvor der lagres billeder. Standardpræfikset
er "DSC".
(har Overflow som standard)
Vælg funktionen for kortet i plads 2, når
der er sat to hukommelseskort i kameraet
(0 97).
U
291
Flashstyring
Flashstyringsindstilling
Indstillinger for trådløs flash
Fjernbetjent flashstyring
Opl. om radiobølgeb. fj. flash
Billedområde
Vælg billedområde
Automatisk DX-beskæring
Billedkvalitet
NEF (RAW) + JPEG fine★
NEF (RAW) + JPEG fine
NEF (RAW) + JPEG normal★
NEF (RAW) + JPEG normal
NEF (RAW) + JPEG basic★
NEF (RAW) + JPEG basic
NEF (RAW)
JPEG fine★
JPEG fine
JPEG normal★
JPEG normal
JPEG basic★
JPEG basic
TIFF (RGB)
Billedstørrelse
JPEG/TIFF
NEF (RAW)
U
292
Vælg flashstyringsindstilling for ekstra
flashenheder monteret på kameraets
tilbehørssko, eller justér indstillingerne for
trådløs flashfotografering.
Vælg billedområdet (0 87).
(har JPEG normal som standard)
Vælg filformat og komprimeringsgrad
(billedkvalitet, 0 92). Komprimeringen af
indstillinger indikeret med en stjerne ("★")
prioriterer kvalitet, mens komprimeringen
af billeder uden en stjerne prioriterer
reduktion af filstørrelsen.
Vælg billedstørrelsen i pixels (0 95).
Forskellige indstillinger er tilgængelige for
JPEG/TIFF og for NEF-billeder (RAW).
NEF-optagelse (RAW)
NEF-komprimering (RAW)
Farvedybde for NEF (RAW)
ISO-følsomhedsindstillinger
ISO-følsomhed
Auto ISO-følsomhedsstyring
Hvidbalance
Auto
Glødelampe
Lysstofrør
Direkte sollys
Flash
Overskyet
Skygge
Vælg farvetemperatur
Forudindstillet manuelt
Indstil Picture Control
Standard
Neutral
Levende
Monokrom
Portræt
Landskab
Jævn
Håndter Picture Control
Gem/rediger
Omdøb
Slet
Indlæs/gem
Vælg komprimeringstype og farvedybde
for NEF-billeder (RAW) (0 94).
Justér ISO-følsomhedsindstillinger for
billederne (0 124, 126).
(har Auto som standard)
Få hvidbalancen til at passe sammen med
lyskilden (0 159).
(har Standard som standard)
Vælg, hvordan nye billeder skal behandles.
Vælges i henhold til motivtypen eller dine
kreative ønsker (0 179).
Opret brugerdefinerede Picture Controls
(0 184).
U
293
Farverum
sRGB
Adobe RGB
Aktiv D-Lighting
Auto
Ekstra høj 2
Ekstra høj 1
Høj
Normal
Lav
Fra
Støjreduk. ved langtidseksp.
Til
Fra
Støjreduktion ved høj ISO
Høj
Normal
Lav
Fra
Vignetteringskontrol
Høj
Normal
Lav
Fra
Auto forvrængningskontrol
Til
Fra
U
294
(har sRGB som standard)
Vælg et farverum til billederne.
(har Fra som standard)
Bevarer detaljer i højlys og skygger og
opretter billeder med naturlig kontrast
(0 187).
(har Fra som standard)
Reducér "støj" (lyse pletter eller tåge) på
billeder taget ved lange lukkertider.
(har Normal som standard)
Reducér "støj" (tilfældigt spredte, lyse
pixels) på billeder taget ved høje ISOfølsomheder.
(har Normal som standard)
Reducér faldet i lysstyrken ved billedernes
kanter, når der anvendes objektiver af
typerne G, E og D-objektiver (PC-objektiver
undtaget). Effekten er mest udtalt ved
maksimumblænde.
(har Fra som standard)
Reducér tøndeforvrængning ved
optagelse med vidvinkelobjektiver, og
reducér pudeformet forvrængning ved
optagelse med lange objektiver.
Reduktion af støjstriber
Indstilling til red. af støjstriber
Indikator for red. af støjstriber
Indst. af auto-bracketing
AE & flash
Kun AE
Kun flash
WB-bracketing
Aktiv D-Lighting-bracketing
Multieksponering
Multieksponeringstilstand
Antal billeder
Billedsandwichindstilling
HDR (high dynamic range)
HDR-indstilling
Eksponeringsforskel
Udjævning
Intervaloptagelse
Start
Startindstillinger
Interval
Antal intervaller × billeder/
interval
Udjævning af eksponering
Lydløs Live View-fotografer.
Til
Fra
Denne indstilling træder i kraft under
søgerfotografering (0 227). Vælg Aktiver
for Indstilling til red. af støjstriber for at
justere tidsindstillingen for billeder for
reduktion af støjstriber under
fluorescerende eller
kviksølvdampbelysning. Elementet
Indikator for red. af støjstriber
kontrollerer, om der vises en indikator for
registrering af støjstriber (u) i søgeren,
når der registreres støjstriber.
(har AE & flash som standard)
Vælg den eller de indstillinger, der
bracketeres, når auto-bracketing er aktiv
(0 146).
Optag fra to til ti NEF-eksponeringer (RAW)
som ét enkeltbillede (0 229).
Bevarer detaljer i højlys og skygger ved
fotografering af motivtyper med høj
kontrast (0 189).
Tag billeder ved det valgte interval, indtil
det angivne antal billeder er blevet
optaget (0 236).
(har Fra som standard)
Slå lukkerlydene fra ved fotografering i Live
View.
U
295
1 Videooptagemenuen:
Videooptageindstillinger
Nulstil videooptagemenu
Ja
Nej
Vælg Ja for at nulstille indstillingerne for
videooptagemenuen til deres
standardværdier.
Filnavngivning
Destination
Plads 1
Plads 2
Billedområde
Vælg billedområde
Automatisk DX-beskæring
Billedstr./billedhastighed
3840×2160; 30p
3840×2160; 25p
3840×2160; 24p
1920×1080; 60p
1920×1080; 50p
1920×1080; 30p
1920×1080; 25p
1920×1080; 24p
1280×720; 60p
1280×720; 50p
1920×1080; 60p beskæring
1920×1080; 50p beskæring
1920×1080; 30p beskæring
1920×1080; 25p beskæring
1920×1080; 24p beskæring
U
296
Vælg præfikset på tre bogstaver, der
anvendes i navngivning af de billedfiler,
hvor der lagres videoer. Standardpræfikset
er "DSC".
(har Plads 1 som standard)
Vælg den plads, som videoer optages til.
Vælg billedområdet (0 69).
(har 1920×1080; 60p som standard)
Vælg videobilledstørrelse (pixels) og
billedhastighed (0 67).
Videokvalitet
(har Høj kvalitet som standard)
Høj kvalitet
Vælg videokvalitet (0 67).
Normal
Video ISO-følsomhedsindstilling.
ISO-følsomhed (indstill. M)
Justér ISO-følsomhedsindstillinger for
videoer.
Auto ISO-styring (indstill. M)
Maksimal følsomhed
Hvidbalance
(har Samme som billedindstillinger som standard)
Samme som billedindstillinger Vælg hvidbalance for videoer (0 159).
Vælg Samme som billedindstillinger for
Auto
at anvende den aktuelt valgte indstilling
Glødelampe
for billeder.
Lysstofrør
Direkte sollys
Overskyet
Skygge
Vælg farvetemperatur
Forudindstillet manuelt
Indstil Picture Control (har Samme som billedindstillinger som standard)
Samme som billedindstillinger Vælg en Picture Control til videoer
(0 179). Vælg Samme som
Standard
billedindstillinger for at anvende den
Neutral
aktuelt valgte indstilling for billeder.
Levende
Monokrom
Portræt
Landskab
Jævn
Håndter Picture Control
Gem/rediger
Opret brugerdefinerede Picture Controls
(0 184).
Omdøb
Slet
Indlæs/gem
U
297
Mikrofonfølsomhed
Automatisk følsomhed
Manuel følsomhed
Mikrofon fra
Frekvensrespons
Bredt område
Vokalområde
Reduktion af vindstøj
Til
Fra
Støjreduktion ved høj ISO
Høj
Normal
Lav
Fra
Time-lapse-video
Start
Interval
Optagetid
Udjævning af eksponering
Reduktion af støjstriber
Auto
50 Hz
60 Hz
Elektronisk VR
Til
Fra
U
298
(har Automatisk følsomhed som standard)
Justér mikrofonfølsomheden.
(har Bredt område som standard)
Vælg mikrofonens frekvensrespons.
(har Fra som standard)
Vælg, om low-cut filteret på den
indbyggede mikrofon skal aktiveres for at
reducere vindstøj.
(har Normal som standard)
Reducér "støj" (tilfældigt spredte, lyse
pixels) på videoer optaget ved høje ISOfølsomheder.
Kameraet tager automatisk billeder ved de
valgte intervaller for at oprette en tavs
time-lapse-video (0 74). Kun tilgængelig
med søgerfotografering.
(har Auto som standard)
Reducér støjstriber og streger ved
optagelse under lysstofrør eller i
kviksølvsbelysning under Live View.
(har Fra som standard)
Vælg, om elektronisk vibrationsreduktion (VR)
skal aktiveres i indstillingen video.
A Brugerindstillinger: Finindstilling
af kameraindstillinger
Brugerindstillingshukomm.
A
B
C
D
Hent brugerindstillinger, der tidligere er
blevet lagret i en hukommelse for
brugerindstillingsmenu. Ændringer af
indstillingerne lagres den aktuelle
hukommelse.
a Autofokus
a1 Valg af AF-C-prioritering
Udløser
Fokus + udløser
Udløser + fokus
Fokus
(har Udløser som standard)
Når AF-C er valgt for søgerfotografering,
styrer denne indstilling, hvorvidt der kan
tages billeder, hver gang der trykkes på
udløserknappen (udløserprioritet) eller kun,
når kameraet fokuserer (fokusprioritet).
a2 Valg af AF-S-prioritering
(har Fokus som standard)
Udløser
Når AF-S er valgt for søgerfotografering,
styrer denne indstilling, om der kun kan
Fokus
tages billeder, når kameraet fokuserer
(fokusprioritet), eller hver gang der trykkes
på udløserknappen (udløserprioritet).
a3 Fokus-tracking med Lock-On
AF-respons ved motivblokering Styrer, hvordan autofokus tilpasses
ændringer i afstanden til motivet, når AF-C
Motivbevægelse
vælges for søgerfotografering.
U
299
a4 3D-tracking, ansigtsgenkendelse
(har Fra som standard)
Til
Vælg, om kameraet registrerer ansigter og
fokuserer på dem, når 3D-tracking er valgt
Fra
som indstilling af AF-metode (0 104).
a5 Reg.område for 3D-tracking
(har Normal som standard)
Bredt
Vælg det område, der vises, når
udløserknappen trykkes halvt ned med 3DNormal
tracking valgt som indstilling af AF-metode
(0 104).
a6 Antal fokuspunkter
(har 55 punkter som standard)
55 punkter
Vælg det tilgængelige antal fokuspunkter
for manuelt valg af fokuspunkt i søgeren.
15 punkter
a7 Gem efter orientering
Fokuspunkt
Fokuspunkt og indstil. af
AF-metode
Fra
a8 AF-aktivering
Lukker/AF-ON
Kun AF-ON
(har Fra som standard)
Vælg, om søgeren lagrer fokuspunkterne
og indstillingen af AF-metode særskilt for
lodrette og vandrette retninger.
(har Lukker/AF-ON som standard)
Vælg, om kameraet fokuserer, når
udløserknappen trykkes halvt ned. Hvis
Kun AF-ON er valgt, fokuserer kameraet
ikke, når udløserknappen trykkes halvt
ned.
a9 Begræns valg af AF-metode
Enkeltpunkts-AF
Vælg indstillinger af AF-metode, der kan
vælges med knappen AF-indstilling og det
Dynamisk AF-omr. (9 pkt.)
sekundære kommandohjul i
Dynamisk AF-omr. (25 pkt.)
søgerfotografering (0 104).
Dynamisk AF-omr. (72 pkt.)
Dynamisk AF-omr. (153 pkt.)
3D-tracking
Gruppepunkts-AF
Gruppepunkts-AF (HL)
Gruppepunkts-AF (VL)
Autovalg af AF-område
U
300
a10 Begrænsning af autofokusindstil.
(har Ingen begrænsninger som
standard)
Vælg de tilgængelige
autofokusindstillinger i søgerfotografering
(0 101).
AF-S
AF-C
Ingen begrænsninger
a11 Fokuspunkt wrap-around
(har Ingen wrap som standard)
Wrap
Vælg, om valg af fokuspunkt i søgeren
"pakker ind" fra den ene side af visningen
Ingen wrap
til den anden.
a12 Fokuspunktindstillinger
Manuel fokusindstilling
Justér indstillingerne for visningen af
fokuspunkt i søgeren.
Fokuspunkts lysstyrke
Hjælp til dynamisk AF-omr.
b Lysmåling/eksponering
b1 ISO-trinforøgelse
(har 1/3 trin som standard)
1/3 trin
Vælg de trin, som anvendes ved
justeringer af ISO-følsomheden.
1/2 trin
1 trin
b2 EV-trin for eksp.kontrol
(har 1/3 trin som standard)
1/3 trin
Vælg de trin, som anvendes ved
justeringer af lukkertid, blænde og
1/2 trin
bracketing.
1 trin
b3 Eksp.-/flashkomp.trinværdi
(har 1/3 trin som standard)
1/3 trin
Vælg de trin, som anvendes ved
justeringer af eksponering og
1/2 trin
flashkompensation.
1 trin
U
301
b4 Nem eksponeringskomp.
(har Fra som standard)
Til (automatisk nulstilling)
Vælg, om eksponeringskompensationen
kan justeres udelukkende ved at dreje et
Til
kommandohjul uden at trykke på
Fra
knappen E.
b5 Matrix-lysmåling
(har Ansigtsgenkendelse slået til som standard)
Ansigtsgenkendelse slået til
Vælg Ansigtsgenkendelse slået til for at
aktivere ansigtsgenkendelse ved optagelse
Ansigtsgenkendelse slået fra
af portrætter med matrix-lysmåling under
søgerfotografering (0 129).
b6 Centervægtet område
(har  12 mm som standard)
 8 mm
Vælg størrelse på det område, der tillægges
størst vægt, når centervægtet lysmåling
 12 mm
anvendes i søgerfotografering. Hvis der er
 15 mm
monteret et ikke-CPU-objektiv, er
 20 mm
områdets størrelse fastsat til 12 mm.
Gennemsnit
b7 Finindstill. af optimal eksp.
Matrix-lysmåling
Finindstil eksponering for
lysmålingsmetode. Høje værdier giver
Centervægtet lysmåling
lysere eksponeringer, og lave værdier giver
Spotmåling
mørkere eksponeringer.
Højlysvægtet lysmåling
c Timere/AE-lås
c1 Udløserknap AE-L
Til (tryk halvvejs ned)
Til (billedserieindstilling)
Fra
U
302
(har Fra som standard)
Vælg, om eksponeringen låser, når der
trykkes på udløserknappen.
c2 Standbytimer
(har 6 sek. som standard)
4 sek.
Vælg, hvor længe kameraet fortsætter med
at måle eksponeringen, når der ikke
6 sek.
udføres nogen handlinger (0 41).
10 sek.
30 sek.
1 min.
5 min.
10 min.
30 min.
Ingen grænse
c3 Selvudløser
Selvudløserforsinkelse
Vælg længden af udløserforsinkelse, antal
optagede billeder samt intervallet mellem
Antal billeder
billeder i selvudløserindstilling.
Interval mellem billeder
c4 Tid for slukning af skærmen
Billedvisning
Vælg, hvor længe skærmen forbliver
tændt, når der ikke udføres nogen
Menuer
handlinger.
Informationsvisning
Billedtjek
Live View
d Optagelse/visning
d1 Kontinuerlig optagehast.
Kontinuerlig høj hastighed
Vælg billedfremføringshastigheden for
indstillingerne CH (kontinuerlig høj
Kontinuerlig lav hastighed
hastighed) og CL (kontinuerlig lav
hastighed).
d2 Maks. kont. udløsning
(har 200 som standard)
1–200
Vælg det maksimale antal billeder, der kan
tages i en enkelt billedserie i kontinuerlig
udløserindstilling.
U
303
d3 Begr. udvalg af udløserindst.
Enkeltbillede
Vælg de udløserindstillinger, der kan
vælges ved at trykke på knappen S og
Kontinuerlig L
dreje det primære kommandohjul (0 119).
Kontinuerlig H
Dæmpet lukkerlyd
Selvudløser
Hævet spejl
d4 Indstill. for synkr. udløsning
(har Synkr. som standard)
Synkr.
Vælg, om fjernstyrede kameraers
lukkerudløsninger synkroniserer med
Ingen synkr.
lukkerudløsningen på masterkameraet.
d5 Eksp.forsinkelsesindstilling
(har Fra som standard)
3 sek.
I situationer, hvor selv den mindste
kamerabevægelse kan sløre billederne,
2 sek.
skal du vælge 1 sek., 2 sek. eller 3 sek. for
1 sek.
at udsætte lukkerudløsning med omtrent
Fra
et, to eller tre sekunder, når spejlet er
blevet hævet.
d6 Elektr. forr. lukkergardin-udløsn.
(har Deaktiver som standard)
Aktiver
Aktiver eller deaktiver elektronisk forreste
lukkergardin-udløsning i indstillingen MUP
Deaktiver
for at fjerne slør som følge af
lukkerbevægelse.
d7 Filnummereringssekvens
(har Til som standard)
Til
Vælg, hvordan kameraet tildeler filnumre.
Fra
Nulstil
d8 Gitterlinjer i søgeren
(har Fra som standard)
Til
Vælg, om der skal vises gitterlinjer i
søgeren.
Fra
d9 LCD-lys
Til
Fra
U
304
(har Fra som standard)
Vælg, om kontrolpanelet og knappen til
baggrundslys lyser, mens standbytimeren
er aktiv.
e Bracketing/flash
e1 Flashsynk.hastighed
1/250 sek. (Auto FP)
1/250 sek.
1/200 sek.
1/160 sek.
1/125 sek.
1/100 sek.
1/80 sek.
1/60 sek.
(har 1/250 sek. som standard)
Vælg en flashsynkroniseringshastighed.
A
Fastsættelse af lukkertiden ved grænsen for
flashsynkroniseringshastighed
For at fastsætte lukkertiden ved grænsen for synkroniseringshastighed i
eksponeringsindstillingerne lukkertidsprioriteret automatik eller manuel
skal du vælge den næstlangsomste lukkertid efter den langsomst mulige
lukkertid (30 sek. eller %). Der vises et X (flashsynkroniseringsindikator) i
søgeren og på øverste kontrolpanel.
A Auto FP High-Speed-synkronisering
Auto FP High-Speed-synkronisering gør det muligt at anvende flashen ved
den højeste lukkertid, som kameraet understøtter, og vælge
maksimumblænden for reduceret dybdeskarphed, selv når motivet er taget
i modlys ved høj sol. Flashindikatoren i informationsvisningen viser "FP",
når auto FP High-Speed-synkronisering er aktiveret.
U
305
e2 Flashlukkertid
(har 1/60 sek. som standard)
1/60 sek.
Vælg den længst mulige lukkertid, når der
anvendes flash i indstillingerne P og A.
1/30 sek.
1/15 sek.
1/8 sek.
1/4 sek.
1/2 sek.
1 sek.
2 sek.
4 sek.
8 sek.
15 sek.
30 sek.
e3 Eksponeringskomp. til flash
(har Hele billedet som standard)
Hele billedet
Vælg, hvordan kameraet justerer
flashniveauet ved anvendelse af
Kun baggrunden
eksponeringskompensation.
e4 Auto M ISO-følsomhedsstyr. (har Motiv og baggrund som standard)
Motiv og baggrund
Vælg, om auto ISO-følsomhedsstyring for
flashfotografering justeres for korrekt at
Kun motiv
eksponere både motiv og baggrund eller
kun hovedmotivet.
e5 Pilotlys
(har Til som standard)
Til
Vælg, om de ekstra CLS-kompatible
flashenheder (0 330) udsender et pilotlys,
Fra
når der trykkes på knappen Pv på kameraet
under søgerfotografering.
U
306
e6 Auto-bracketing (indstill. M)
(har Flash/hastighed som standard)
Flash/hastighed
Vælg de indstillinger, der påvirkes, når
eksponering/flash-bracketing aktiveres i
Flash/hastighed/blænde
eksponeringsindstilling M.
Flash/blænde
Kun flash
e7 Bracketing-rækkefølge(har Målt værdi > under > over som standard)
Målt værdi > under > over
Vælg bracketing-rækkefølge for
eksponering, flash og hvidbalanceUnder > Målt værdi > over
bracketing.
f Knapper
f1 Brugerd. knaptilknytning
Knappen dybdeskarphed
Vælg funktionerne for kameraets knapper,
enten alene eller i kombination med
Knappen dybdeskarphed + y
kommandohjulene.
Knappen Fn1
Knappen Fn1 + y
Knappen Fn2
Knappen Fn2 + y
Knappen Fn til lodret optagelse
Knappen Fn til lodret optag. + y
Knappen Fn3
Knappen AF-ON
Sekundær vælger
Sekundær vælgers midte
Sekundær vælgers midte + y
Knappen AF-ON til lodret optag.
Multivælger til lodret optag.
Knappen BKT + y
Videooptageknap + y
Obj. fokusfunktionsknap.
U
307
f2 Multivælgers midterknap
Optageindstilling
Billedvisningsindstilling
Live View
f3 Lukkertids- og blændelås
Lukkertidslås
Blændelås
f4 Tilpas kommandohjul
Skift drejeretning
Skift primært/sekundært
Blændeindstilling
Menuer og billedvisning
Sekund. hjul, billed. frem/tilbage
f5 Multivælger
Genstart standbytimeren
Gør intet
f6 Slip knap for at bruge hjul
Ja
Nej
U
308
Vælg funktionen for knappen for midten af
multivælgeren.
Lås lukkertiden ved den aktuelt valgte
værdi i indstilling S eller M, eller lås
blænden ved den aktuelt valgte værdi i
indstilling A eller M.
Vælg funktionerne for det primære og
sekundære kommandohjul.
(har Gør intet som standard)
Vælg, om brug af multivælgeren aktiverer
standbytimeren (0 41).
(har Nej som standard)
Valg af Ja tillader justeringer, der normalt
foretages ved at holde en knap nede og
dreje på et kommandohjul, at blive
foretaget ved at dreje kommandohjulet
efter, at knappen slippes. Indstillingen
afsluttes, når der igen trykkes på knappen,
når udløserknappen trykkes halvt ned, eller
når standbytimeren udløber.
f7
Spejlvend indikatorer
(har
som standard)
Hvis
(W) er valgt, vises
eksponeringsindikatorerne på øverste
kontrolpanel og i informationsvisningen
med negative værdier til venstre og
positive værdier til højre. Vælg
(V) for at få vist positive
værdier til venstre og negative værdier til
højre.
f8 Indst. til Live View-knappen
(har Aktiver som standard)
Aktiver
Knappen a kan deaktiveres for at hindre
utilsigtet start af Live View.
Aktiver (standbytimer aktiv)
Deaktiver
f9 Knappen D
(har LCD-baggrundsbelysning (D) som standard)
LCD-baggrundsbelysning (D)
Vælg de visninger, der oplyses ved at dreje
afbryderen hen på D.
D og informationsvisning
g Video
g1 Brugerd. knaptilknytning
Knappen dybdeskarphed
Knappen dybdeskarphed + y
Knappen Fn1
Knappen Fn1 + y
Knappen Fn2
Knappen Fn2 + y
Knappen Fn3
Sekundær vælgers midte
Sekundær vælgers midte + y
Udløserknap
Vælg funktionerne for kameraets knapper,
enten alene eller i kombination med
kommandohjulene, når Live Viewvælgeren drejes hen på 1 i Live View.
Bemærk, at hvis Optag videoer er valgt for
Udløserknap, kan udløserknappen kun
anvendes til optagelse af videoer.
U
309
B Opsætningsmenuen:
Kameraopsætning
Formater hukommelseskort
Plads 1
Plads 2
For at starte formatering skal du vælge en
hukommelseskortplads og vælge Ja.
Bemærk, at formatering sletter alle billeder
og andre data på kortet på den valgte plads
permanent. Før formatering skal du huske
at lave sikkerhedskopier efter behov.
Sprog (Language)
Vælg et sprog til kameraets menuer og
meddelelser.
Tidszone og dato
Tidszone
Dato og tid
Datoformat
Sommertid
Skærmens lysstyrke
Menuer/billedvisning
Live View
Skærmens farvebalance
Skift tidszoner, indstil kameraets ur, vælg
datovisningsrækkefølge, og slå sommertid
til eller fra.
Justér lysstyrken i visningerne for menu,
billedvisning og Live View.
Justér skærmens farvebalance.
Virtuel horisont
Informationsvisning
Auto
Manuel
Finindstilling af AF
Finindstilling af AF (Til/Fra)
Gemt værdi
Standard
Liste med gemte værdier
U
310
Få vist en virtuel horisont baseret på
information fra kameraets tiltsensor.
(har Auto som standard)
Justér informationsvisningen til forskellige
visningsforhold.
Finindstil fokus for forskellige
objektivtyper. Indstilling af AF anbefales
ikke i de fleste situationer og kan påvirke
normalt fokus; anvend den derfor kun om
nødvendigt.
Data om ikke-CPU objektiv
Objektivnummer
Brændvidde (mm)
Maksimumblænde
Optag brændvidden og
maksimumblænden for ikke-CPUobjektiver, så de kan anvendes med
funktioner, der normalt er forbeholdt CPUobjektiver (0 243).
Rens billedsensor
Rens nu
Ryst lavpasfilteret for at fjerne støv
(0 345).
Rens ved kamera tænd/sluk
Lås spejl i hævet pos. ved rens
Lås spejlet i hævet position, så du kan
fjerne støv fra lavpasfilteret med en
pustebørste (0 347). Ikke tilgængelig, når
batteriniveauet er lavt (J eller derunder),
eller når Aktiver er valgt for Netværk >
Netværksforbindelse i
opsætningsmenuen.
Støvfrit referencebillede
Start
Opnå referencedata til indstillingen Image
Dust Off i Capture NX-D (0 ii).
Rens sensor, og start
Billedkommentar
Vedhæft kommentar
Indsæt kommentar
Copyrightoplysninger
Vedhæft copyrightoplysninger
Kunstner
Copyright
IPTC
Rediger/gem
Slet
Autoindsæt under optagelse
Indlæs/gem
Føj en kommentar til nye billeder, når de
tages. Du kan få vist kommentarerne som
metadata i ViewNX-i eller Capture NX-D
(0 ii).
Føj copyrightoplysninger til nye billeder,
når de tages. Du kan få vist
copyrightoplysningerne som metadata i
ViewNX-i eller Capture NX-D (0 ii).
Du skal oprette eller ændre IPTCforudindstillinger og vælge, om de skal
indlejres i nye billeder.
U
311
Indst. for stemmekommentar
Stemmekommentar
Justér indstillingerne for
stemmekommentar (0 272).
Overskriv stemmekomm.
Stemmekommentarstyring
Lydudgang
Bip
Lydstyrke
Vælge tonehøjde og lydstyrke for bippet.
Tonehøjde
Berøringsknapper
Aktiver/deakt. berøringsknapper Justér indstillingerne for Indstil Picture
Bladreretning for fuldskærmsvis. Control (0 12).
HDMI
Udgangsopløsning
Justér indstillingerne for tilslutning til
HDMI-enheder (0 287).
Avanceret
Lokationsdata
Standbytimer
Justér indstillingerne for tilslutning til GPSenheder (0 247).
Position
Indstil klokkeslæt via satellit
Indst. for trådløs fjernbetj. (WR)
LED-indikator
Justér LED-indikatoren og indstillingerne
for forbindelsesindstilling for ekstra
Forbindelsesindstilling
WR-R10 trådløs fjernbetjeninger.
Tilknyt fjernbetj. (WR) Fn-knap
(har Ingen som standard)
Dybdeskarphed
Vælg funktionen for knappen Fn på de
ekstra trådløse fjernbetjeninger.
FV-lås
AE/AF-lås
Kun AE-lås
AE-lås (nulstil ved udløsning)
Kun AF-lås
AF-ON
MDeaktiver/aktiver
+ NEF (RAW)
Live View
Ingen
U
312
Netværk
Vælg hardware
Netværksforbindelse
Netværksindstillinger
Indstillinger
Kortplads tom, frigør lås
Udløser låst
Muliggør udløsning
Batterioplysninger
Justér ftp- og netværksindstillinger for
Ethernet og trådløse LAN-netværk.
(har Muliggør udløsning som standard)
Vælg, om lukkeren kan udløses, når der
ikke er isat et hukommelseskort.
Få vist information om det batteri, der
aktuelt sidder i kameraet.
Gem/indlæs indstillinger
Gem indstillinger
Indlæs indstillinger
Nulstil alle indstillinger
Nulstil
Nulstil ikke
Gem kameraindstillinger på, eller indlæs
dem fra et hukommelseskort. Filerne med
indstillinger kan deles med andre D5kameraer.
Nulstil alle indstillinger, bortset fra
indstillingerne valgt for Sprog (Language)
og Tidszone og dato i
opsætningsmenuen.
Firmwareversion
Få vist kameraets aktuelle firmwareversion.
A Nulstil alle indstillinger
Copyrightoplysninger, IPTC-forudindstillinger og andre brugergenererede
indtastninger nulstilles også. Vi anbefaler dig at gemme indstillingerne ved
hjælp af indstillingen Gem/indlæs indstillinger i opsætningsmenuen, før
du foretager en nulstilling.
U
313
N Retoucheringsmenuen:
Oprettelse af retoucherede kopier
NEF-behandling (RAW)
Opret JPEG-kopier af NEF-billeder (RAW)
(0 317).
Beskær
Opret en beskåret kopi af det valgte billede
(0 319).
Skift størrelse
Vælg et billede
Vælg destination
Vælg størrelse
D-Lighting
Opret små kopier af valgte billeder.
Lysn skygger. Vælges til mørke billeder
eller billeder taget i modlys.
Rød-øje-korrektion
Korrigér "rød-øje" på billeder taget med
flash.
Opretning
Lav oprettede kopier. Kopier kan rettes op
med op til 5 ° i trin på omtrent 0,25 °.
Forvrængningskontrol
Auto
Manuel
U
314
Opret kopier med reducerede ydre
forvrængninger. Anvendes til at reducere
tøndeforvrængning på billeder taget med
vidvinkelobjektiver eller pudeformet
forvrængning på billeder taget med
telefotoobjektiver. Vælg Auto for at lade
kameraet korrigere forvrængningen
automatisk.
Perspektivkontrol
Opret kopier, som reducerer
perspektiveffekterne for billeder taget
nedefra af et højt motiv.
Filtereffekter
Skylightfilter
Varmt filter
Monokrom
Sort-hvid
Sepia
Cyanotypi
Billedsandwich
Opret effekterne af følgende filtre:
• Skylightfilter: Skylightfiltereffekt
• Varmt filter: Filtereffekt med varm tone
Kopiér billeder i Sort-hvid, Sepia eller
Cyanotypi (blå og hvid monokrom).
Billedsandwichen kombinerer to
eksisterende NEF-billeder (RAW) for at
oprette ét enkelt billede, der gemmes
særskilt fra originalerne (0 320).
Billedsandwich kan kun vælges ved at
trykke på knappen G og vælge fanen N.
Rediger video
Vælg start-/slutpunkt
Gem valgt billede
Beskær optagelserne for at oprette
redigerede kopier af videoer eller gemme
udvalgte billeder som JPEG-stillbilleder
(0 82).
Sammenligning side om side
Sammenlign retoucherede kopier med de
originale billeder. Sammenligning side
om side er kun tilgængelig, hvis
retoucheringsmenuen vises ved tryk på 2,
mens du trykker på knappen J og holder
den nede eller ved at trykke på i og vælge
Retouchering i fuldskærmsvisning ved
visning af et retoucheret billede eller en
retoucheret original.
U
315
O Min Menu/m Seneste
Indstillinger
Tilføj elementer
BILLEDVISNINGSMENU
BILLEDOPTAGEMENU
VIDEOOPTAGEMENU
BRUGERINDSTILLINGSMENU
OPSÆTNINGSMENU
RETOUCHERINGSMENU
Fjern elementer
Opret en brugerdefineret menu på op til
20 elementer valgt i menuerne
billedvisning, optagelse af billeder,
optagelse af video, brugerindstilling,
opsætning og retouchering.
Slet elementer fra Min menu.
Opstil elementer
Vælg fane
MIN MENU
SENESTE INDSTILLINGER
U
316
Opstil elementer i Min menu.
(har MIN MENU som standard)
Vælg den menu, der vises på fanen "Min
menu/Seneste indstillinger". Vælg
SENESTE INDSTILLINGER for at få vist en
menu, der opstiller de 20 senest anvendte
indstillinger.
Indstillinger for
retoucheringsmenu
NEF-behandling (RAW)
Opret JPEG-kopier af NEF (RAW)-billeder.
1
Vælg NEF-behandling (RAW).
Markér NEF-behandling (RAW) i
retoucheringsmenuen, og tryk på 2 for at
få vist en dialogboks med billedvalg, hvor
der er en liste udelukkende med NEFbilleder (RAW), der er oprettet med dette
kamera.
2
Vælg et billede.
Anvend multivælgeren til at markere et
billede (for at få vist det markerede billede i
fuldskærmsvisning skal du trykke på
knappen X og holde den nede). Tryk på J
for at vælge det markerede billede og
fortsætte til næste trin.
U
317
3
Vælg indstillingerne for JPEG-kopien.
Justér indstillingerne, der er opstillet nedenfor. Bemærk, at
hvidbalance og vignetteringskontrol ikke er tilgængelige ved
multieksponeringer eller billeder oprettet med billedsandwich,
samt at eksponeringskompensation kun kan indstilles til værdier
mellem –2 og +2 EV.
Billedkvalitet (0 92)
Billedstørrelse (0 95)
Hvidbalance (0 159)
Eksponeringskompensation (0 143)
Indstil Picture Control (0 179)
Støjreduktion ved høj ISO (0 294)
Farverum (0 294)
Vignetteringskontrol (0 294)
D-Lighting (0 314)
4
Kopiér billedet.
Markér OK, og tryk på J for at oprette en
JPEG-kopi af det valgte billede. For at
afslutte uden at kopiere billedet skal du
trykke på knappen G.
U
318
Beskær
Opret en beskåret kopi af det valgte billede. Det valgte billede
vises med den valgte beskæring i gult; opret en beskåret kopi som
beskrevet i følgende tabel.
For at
Reducere
beskæringens
størrelse
Øge
beskæringens
størrelse
Ændre udsnittets
højdebreddeforhold
Anvend
Beskrivelse
W (M)
Tryk på W (M) for at reducere beskæringens
størrelse.
X
Tryk på X for at øge beskæringens størrelse.
Drej det primære kommandohjul for at vælge
højde/bredde-forholdet.
Placere
beskæringen
Anvend multivælgeren til at placere beskæringen.
Tryk på beskæringen, og hold den nede for hurtigt
at flytte den til den ønskede position.
Få vist et
eksempel på
beskæring
Tryk midt på multivælgeren for at få vist et
eksempel af det beskårne billede.
Oprette en kopi
J
Gem den aktuelle beskæring som en separat fil.
A Beskær: Billedkvalitet og -størrelse
Kopier oprettet af NEF (RAW), NEF (RAW) + JPEGeller TIFF (RGB)-billeder har billedkvaliteten (0 92)
JPEG fine★; beskårne kopier oprettet af JPEGbilleder har samme billedkvalitet som originalen.
Kopistørrelsen varierer med beskæringens
størrelse og højde-breddeforhold og vises øverst
til venstre i beskæringsvisningen.
A Visning af beskårne kopier
Zoom under billedvisning er muligvis ikke tilgængeligt, når beskårne kopier
vises.
U
319
Billedsandwich
Billedsandwich kombinerer to eksisterende NEF (RAW)-billeder for at
oprette et enkelt billede, der gemmes separat fra originalerne;
resultaterne, der gør brug af RAW-data fra kameraets billedsensor, er
synligt bedre end billeder, der kombineres i billedprogrammer. Det
nye billede gemmes ved de aktuelle indstillinger for billedkvalitet og størrelse; før oprettelse af en billedsandwich skal du indstille
billedkvalitet og -størrelse (0 92, 95; alle indstillinger er tilgængelige).
For at oprette en NEF-kopi (RAW) skal du vælge billedkvaliteten NEF
(RAW) og billedstørrelsen Large (billedsandwichen gemmes som et
stort NEF/RAW-billede, selv hvis der er valgt Small eller Medium).
+
1
Vælg Billedsandwich.
Markér Billedsandwich i
retoucheringsmenuen, og tryk på 2.
Dialogboksen til højre vises. Med Billede 1
markeret skal du trykke på J for at få vist en
dialogboks for billedvalg af udelukkende
store NEF-billeder (RAW), der er oprettet med dette kamera (du
kan ikke vælge small og medium NEF/RAW-billeder).
U
320
2
Vælg det første billede.
Anvend multivælgeren til at markere det
første billede i billedsandwichen. Tryk på
knappen X, og hold den nede for at få vist
det markerede billede i fuldskærmsvisning.
For at få vist billeder med andre placeringer
skal du trykke på W (M) og vælge det ønskede kort og den
ønskede mappe som beskrevet på side 249. Tryk på J for at
vælge det markerede billede og gå tilbage til eksempelvisningen.
3
Vælg det andet billede.
Det valgte billede vises som Billede 1. Markér Billede 2, og tryk
på J, og vælg derefter det andet billede som beskrevet i trin 2.
4
Justér forøgelse.
Markér Billede 1 eller Billede 2, og optimér
eksponeringen for billedsandwichen ved at
trykke på 1 eller 3 for at vælge forøgelsen
blandt værdier mellem 0,1 og 2,0. Gentag
proceduren for det andet billede.
Standardværdien er 1,0; vælg 0,5 for at halvere forøgelsen eller
2,0 for at fordoble den. Effekterne af forøgelsen kan ses i
kolonnen Eks.
U
321
5
Få vist et eksempel på billedsandwich.
For at få vist et eksempel på kompositionen
som vist til højre skal du trykke på 4 eller 2
for at placere markøren i kolonnen Eks.,
derefter trykke på 1 eller 3 for at markere
Bill.swch og trykke på J (bemærk, at
farverne og lysstyrken kan afvige fra dem på det endelige billede).
For at gemme billedsandwichen uden at få vist et eksempel skal
du vælge Gem. For at vende tilbage til trin 4 og vælge nye
billeder eller justere forøgelsen skal du trykke på W (M).
6
Gem billedsandwich.
Tryk på J, mens eksemplet vises, for at
gemme billedsandwichen. Når der er
blevet oprettet en billedsandwich, vises det
resulterende billede i fuldskærmsvisning på
skærmen.
D Billedsandwich
Der kan kun kombineres store NEF (RAW)-billeder med ens billedområde og
farvedybde.
U
322
Billedsandwichen har de samme billedinformationer (inklusive dato for
optagelse, lysmåling, lukkertid, blænde, eksponeringsindstilling,
eksponeringskompensation, brændvidde og billedretning) og værdier for
hvidbalance og Picture Control som billedet valgt som Billede 1. Den
aktuelle billedkommentar vedhæftes til billedsandwichen, når den
gemmes; dog kopieres copyrightoplysninger ikke. Billedsandwiches gemt i
NEF-format (RAW) anvender komprimeringen valgt for NEF-komprimering
(RAW) i menuen NEF-optagelse (RAW) og har samme farvedybde som de
originale billeder.
nTekniske bemærkninger
Læs dette kapitel for information om kompatibelt tilbehør, rengøring
og opbevaring af kameraet og om, hvad du skal gøre, hvis der vises en
fejlmeddelelse, eller du har problemer med kameraet.
Kompatible objektiver
Kameraindstilling
Fokusindstilling
AF
CPU-objektiver 6
Objektiv/tilbehør
Type G, E eller D 7;
✔
AF-S, AF-P, AF-I
PC NIKKOR 19mm
—
f/4E ED 9
PC-E NIKKOR—
serien 9
PC Micro 85mm
—
f/2.8D 9, 11, 12
AF-S/AF-I✔
telekonverter 13
Andre AF NIKKOR
(med undtagelse af ✔ 14
objektiver til F3AF)
AI-P NIKKOR
—
Eksponering
sindstilling
Lysmålingssystem
L2
M (med
elektronisk
afstandsmåler) 1
P
S
A
M
3D
Farve
✔
✔
✔
✔
—
M3 t5
N4
✔8
✔
✔ 10
✔ 10 ✔ 10 ✔ 10
— ✔ 8, 10 ✔ 10
✔ 10
✔ 10 ✔ 10 ✔ 10
— ✔ 8, 10 ✔ 10
✔ 12 ✔ 10
— ✔ 8, 10 ✔ 10
✔ 10
—
✔
✔
✔
✔
—
✔8
✔
✔ 14
✔
✔
—
✔
✔8
—
✔ 15
✔
✔
—
✔
✔8
—
n
323
Kameraindstilling
Fokusindstilling
AF
M (med
elektronisk
afstandsmåler) 1
Eksponering
sindstilling
P
S
A
M
Lysmålingssystem
L2
3D
Farve
M3 t5
N4
Ikke-CPU-objektiver 16
Objektiv/tilbehør
AI-, AI-ændret
✔ 15
— ✔ 18 — ✔ 19 ✔ 20 —
NIKKOR- eller Nikon —
Serie E-objektiver 17
Medical-NIKKOR
—
✔
— ✔ 21 — —
—
—
120mm f/4
18
20
— — ✔
—
Reflex-NIKKOR
—
—
— ✔
PC-NIKKOR
—
✔9
— ✔ 22 — —
✔
—
AI-type
24
18
19
20
—
✔
— ✔
— ✔
✔
—
telekonverter 23
25
24
26
—
✔
— ✔
— —
✔
—
PB-6 Bælgudstyr
Auto mellemringe
(PK-serien 11A, 12
—
✔ 24
— ✔ 18 — —
✔
—
eller 13; PN-11)
1 Manuelt fokus er tilgængeligt med alle objektiver.
2 Matrix.
3 Centervægtet.
4 Spot.
5 Højlysvægtet.
6 IX-NIKKOR-objektiver kan ikke anvendes.
7 Vibrationsreduktion (VR) understøttet med VR-objektiver.
8 Spotmåling måler det valgte fokuspunkt (0 129).
9 Tåge, streger og andre billedfejl ("støj") kan optræde på billeder taget med den
elektroniske forreste lukkergardin-udløsning. Dette kan undgås ved at vælge
Deaktiver for brugerindstilling d6 (Elektr. forr. lukkergardin-udløsn., 0 304).
10 Kan ikke anvendes med shifting eller tiltning.
11 Kameraets lysmålings- og flashstyringssystemer fungerer ikke ordentligt ved
shifting og/eller tiltning af objektivet, eller når der anvendes en anden blænde
end maksimumblænde.
12 Kun manuel eksponeringsindstilling.
13 For information om tilgængelige fokuspunkter for autofokus og elektronisk
afstandsmåling, se side 100.
n
324
14 Når der fokuseres på mindste fokusafstand med AF 80–200mm f/2.8,
AF 35–70mm f/2.8, AF 28–85mm f/3.5–4.5 <Ny> eller AF 28–85mm f/3.5–4.5objektiv ved maksimalt zoom, vises fokusindikatoren muligvis, når billedet på
matskiven i søgeren ikke er i fokus. Justér fokus manuelt, indtil billedet i
søgeren er i fokus.
15 Med en maksimumblænde på f/5.6 eller kortere.
16 Visse objektiver kan ikke anvendes (se side 327).
17 Rotationsradius for AI 80–200mm f/2.8 ED stativgevind begrænses af
kamerahuset. Du kan ikke skifte filtre ud, når AI 200–400mm f/4 ED er monteret
på kameraet.
18 Hvis maksimumblænden angives ved hjælp af Data om ikke-CPU objektiv
(0 243), vises blændeværdien i søgeren og på øverste kontrolpanel.
19 Kan kun anvendes, hvis objektivets brændvidde og maksimumblænde angives
ved hjælp af Data om ikke-CPU objektiv (0 243). Anvend spot- eller
centervægtet lysmåling, hvis de ønskede resultater ikke opnås.
20 For forbedret præcision skal du angive objektivets brændvidde og
maksimumblænde ved hjælp af Data om ikke-CPU objektiv (0 243).
21 Kan anvendes i manuelle eksponeringsindstillinger ved lukkertider, der er et
eller flere trin længere end flashsynkroniseringshastigheden.
22 Eksponering bestemmes af den forudindstillede objektivblænde.
I eksponeringsindstillingen blændeprioriteret automatik skal du forudindstille
blænden ved hjælp af objektivblænderingen, før du sætter AE-lås til og flytter
objektivet. I manuel eksponeringsindstilling skal du forudindstille blænden ved
hjælp af objektivblænderingen og bestemme eksponering, før du flytter
objektivet.
23 Eksponeringskompensation er påkrævet, når den anvendes med AI 28–85mm
f/3.5–4.5, AI 35–105mm f/3.5–4.5, AI 35–135mm f/3.5–4.5 eller AF-S 80–200mm
f/2.8D.
24 Med største effektive blænde på f/5.6 eller kortere.
25 Kræver mellemringene PK-12 eller PK-13. PB-6D er muligvis nødvendig alt efter
kameraretning.
26 Anvend forudindstillet blænde. I eksponeringsindstillingen blændeprioriteret
automatik skal du indstille blænden ved hjælp af fokuseringsudstyret, før du
bestemmer eksponering og tager billeder.
• PF-4 kopieringsudstyr kræver PA-4 kameraholder.
• Støj i form af streger kan forekomme i autofokus ved høje ISO-følsomheder.
Anvend manuelt fokus eller fokuslås. Streger kan ligeledes forekomme ved høje
ISO-følsomheder, når blænden justeres under optagelse af video eller Live Viewfotografering.
n
325
A Identifikation af CPU-objektiver og objektiver af typerne G, E og D
CPU-objektiver (i særdeleshed type G, E og D) anbefales, bemærk dog, at
IX-NIKKOR-objektiver ikke kan anvendes. CPU-objektiver kan genkendes på
deres CPU-kontakter, og type G-, E- og D-objektiver kan kendes på et
bogstav på objektivhuset. Type G- og E-objektiver har ikke en
objektivblændering.
CPU-kontakter
Blændering
CPU-objektiv
Type G-/E-objektiv
Type D-objektiv
A Objektivets blændeværdi
Blændeværdien i objektivnavne er objektivets maksimumblænde.
A Kompatible ikke-CPU-objektiver
Data om ikke-CPU objektiv (0 243) kan anvendes til at aktivere mange af
de funktioner, der er tilgængelige med CPU-objektiver, herunder color
matrix-lysmåling; hvis der ingen data er, anvendes centervægtet lysmåling i
stedet for color matrix-lysmåling, men hvis maksimumblænden ikke er
angivet, viser kameraets blændevisning antal stop fra maksimumblænden,
og den faktiske blændeværdi skal aflæses på objektivets blændering.
n
326
D Inkompatibelt tilbehør og inkompatible ikke-CPU-objektiver
Følgende kan IKKE anvendes med D5:
• TC-16A AF-telekonverter
• Ikke-AI-objektiver
• Objektiver, der kræver fokusenheden
AU-1 (400mm f/4.5, 600mm f/5.6,
800mm f/8, 1200mm f/11)
• Fiskeøje (6mm f/5.6, 7,5mm f/5.6,
8mm f/8, OP 10mm f/5.6)
• 2,1 cm f/4
• Mellemring K2
• 180–600mm f/8 ED (serienummer
174041–174180)
• 360–1200mm f/11 ED (serienummer
174031–174127)
• 200–600mm f/9.5 (serienummer
280001–300490)
• AF-objektiver til F3AF (AF 80mm f/2.8,
AF 200mm f/3.5 ED, AF telekonverter
TC-16)
• PC 28mm f/4 (serienummer 180900
eller tidligere)
• PC 35mm f/2.8 (serienummer
851001–906200)
• PC 35mm f/3.5 (gammel type)
• Reflex 1000mm f/6.3 (gammel type)
• Reflex 1000mm f/11 (serienummer
142361–143000)
• Reflex 2000mm f/11 (serienummer
200111–200310)
A VR-objektiver
Nedenfor opstillede objektiver anbefales ikke til langtidseksponeringer eller
billeder taget ved høje ISO-følsomheder, idet de resulterende billeder kan
blive skæmmet af tåge som følge af designet af kontrolsystemet til
vibrationsreduktion (VR). Vi anbefaler, at du slukker for vibrationsreduktion
(VR ved anvendelse af andre VR-objektiver.
• AF-S VR Zoom-Nikkor 24–120mm
f/3.5–5.6G IF-ED
• AF-S VR Zoom-Nikkor 70–200mm
f/2.8G IF-ED
• AF-S VR Zoom-Nikkor 70–300mm
f/4.5–5.6G IF-ED
• AF-S VR Nikkor 200mm f/2G IF-ED
• AF-S VR Nikkor 300mm f/2.8G IF-ED
• AF-S NIKKOR 16–35mm f/4G ED VR
• AF-S NIKKOR 24–120mm f/4G ED VR
• AF-S NIKKOR 28–300mm f/3.5–5.6G
ED VR
• AF-S NIKKOR 400mm f/2.8G ED VR
• AF-S NIKKOR 500mm f/4G ED VR
• AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18–200mm
f/3.5–5.6G IF-ED
• AF-S DX NIKKOR 16–85mm
f/3.5–5.6G ED VR
• AF-S DX NIKKOR 18–200mm
f/3.5–5.6G ED VR II
• AF-S DX Micro NIKKOR 85mm
f/3.5G ED VR
• AF-S DX NIKKOR 55–300mm
f/4.5–5.6G ED VR
n
327
A Beregning af billedvinkel
Kameraet kan anvendes med Nikon-objektiver til kameraer i 35 mm (135)format. Hvis der er monteret et 35 mm-objektiv, bliver billedvinklen den
samme som for et billede taget med 35 mm-film (35,9 × 23,9 mm).
Hvis du ønsker det, kan indstillingen Billedområde i billedoptagemenuen
anvendes til at vælge en anden billedvinkel end den for det aktuelle
objektiv. Hvis der er monteret et 35 mm-objektiv, kan du reducere
billedvinklen med 1,5× eller 1,2× ved valg af DX (24×16) eller
1.2× (30 × 20), så det synlige område af billedet bliver mindre, eller du kan
ændre højde-breddeforholdet ved valg af 5:4 (30×24). Størrelserne på de
områder, der er synlige ved forskellige indstillinger af Billedområde vises
nedenfor.
Billedstørrelsen FX (36×24) (35,9 × 23,9 mm,
svarende til et kamera i 35 mm-format)
Billedstørrelsen 1,2× (30×20)
(29,9 × 19,9 mm)
Billedstørrelsen DX (24×16)
(23,5 × 15,7 mm, svarende til et kamera i
DX-format)
Objektiv
Billedstørrelsen 5 : 4 (30×24)
(29,9 × 23,9 mm)
Billeddiagonal
Billedvinkel (FX (36×24); 35 mmformat)
Billedvinkel (1,2× (30×20))
Billedvinkel (DX (24×16); DX-format)
Billedvinkel (5 : 4 (30×24))
n
328
A Beregning af billedvinkel (Fortsat)
Billedvinklen DX (24×16) er omtrent 1,5 gange mindre end billedvinklen i
35 mm-format, mens billedvinklen 1,2× (30×20) er omtrent 1,2 gange
mindre, og billedvinklen 5:4 (30×24) er omtrent 1,1 gange mindre. For at
beregne brændvidden på objektiver i 35 mm-format, når der er valgt
DX (24×16), skal du gange objektivets brændvidde med omtrent 1,5, med
omtrent 1,2, når der er valgt 1,2× (30×20) eller med omtrent 1,1, når
5:4 (30×24) er valgt (den effektive brændvidde for et 50 mm-objektiv i
35 mm-format ville eksempelvis blive omtrent 75 mm, når der er valgt
DX (24×16), 60 mm når 1,2× (30×20) er valgt, eller 55 mm når der er valgt
5:4 (30×24)).
n
329
Nikon Creative Lighting System
(CLS)
Nikons avancerede Creative Lighting System (CLS) giver bedre
kommunikation mellem kameraet og kompatible flashenheder, så der
opnås forbedret flashfotografering.
❚❚ CLS-kompatible flashenheder
Kameraet kan anvendes med følgende CLS-kompatible flashenheder:
• Flashenhederne SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500,
SB-400, SB-300 og SB-R200:
SB-5000 1, 2
SB-910, SB-900 1
SB-800
SB-700 1
SB-600
SB-500 3
SB-400 4
SB-300 4
SB-R200 5
Ledetal
(ISO 100) 6
34,5
34
38
28
30
24
21
18
10
1 Hvis der er monteret et farvefilter på SB-5000, SB-910, SB-900 eller SB-700, når
v eller N (flash) er valgt for hvidbalance, registrerer kameraet automatisk
filteret og justerer hvidbalancen derefter.
2 Radiobølgestyret AWL tilgængelig med WR-R10 trådløs fjernbetjening
(0 337).
3 Brugere af LED-lampen kan indstille kameraets hvidbalance til v eller N for
optimale resultater.
4 Trådløs flashstyring er ikke tilgængelig.
5 Fjernstyres ved hjælp af de ekstra flashenheder SB-5000, SB-910, SB-900,
SB-800, SB-700 eller SB-500 eller med SU-800 trådløs Speedlight-commander.
6 m, SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 og SB-600 ved 35 mm
zoomhovedposition; SB-5000, SB-910, SB-900 og SB-700 med
standardbelysning.
A Ledetal
Flashens rækkevidde ved fuld styrke kan beregnes ved at dividere ledetallet
med blænden. Hvis f.eks. flashenheden har et ledetal på 34 m (ISO 100), vil
dens rækkevidde ved en blænde på f/5.6 være 34÷5,6 eller omtrent 6,1
meter. For hver fordobling af ISO-følsomheden skal du gange ledetallet
med kvadratroden af to (ca. 1,4).
n
330
Følgende funktioner er tilgængelige med CLS-kompatible
flashenheder:
SB-5000
SB-910, SB-900,
SB-800
SB-700
SB-600
SB-500
SU-800
SB-R200
SB-400
SB-300
Enkelt flash
i-TTL-afbalanceret
udfyldningsflash til
digitale
spejlreflekskameraer 1
i-TTL
Standard i-TTLudfyldningsflash til
digitale
spejlreflekskameraer
qA Automatisk blænde
A Ikke-TTL-automatik
Manuel
GN
afstandsprioritering
M Manuel
RPT Stroboskopflash
Fjernbetjent flashstyring
i-TTL i-TTL
[A:B] Hurtig trådløs flashstyring
qA Automatisk blænde
A Ikke-TTL-automatik
M Manuel
RPT Stroboskopflash
i-TTL i-TTL
[A:B] Hurtig trådløs flashstyring
qA/ Automatisk blænde/
A Ikke-TTL-automatik
M Manuel
RPT Stroboskopflash
Radiostyret Advanced Wireless
Lighting
Farveinformation (flash)
Farveinformation (LED-lampe)
z
z
z
z
z
—
—
z
z
z2 z2
z z2 z
—
—
z
z
z z3
—4 z3
— — —
— — —
—
—
— — —
— — —
z
Master
Fjernbetjent
Optisk Advanced Wireless Lighting
z
— —
—
— — —
z z
z z
z z
z z
z —
z z
— —7
z z
z z
z z
z z
z
z
—
z
z
z
—
—
z
—
z
z
z
—
—
—
—
—
—
—
—
z
z
z5
—
z5
z5
—
—
—
z5
—
z
z
—
—
z
—
z6
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
z
z
z8 z8
— — —
—
— — —
z
z
z
z
z
z
z
z
—
—
z — —
— — —
z9
—
— — —
—
— — —
z
—
z
—
z z
— —
—
—
— z z
— — —
z
z
z
z
z5
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
z5
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
n
331
SB-300
SB-400
SB-R200
SU-800
SB-500
SB-600
SB-700
SB-910, SB-900,
SB-800
SB-5000
Auto FP High-Speed-synkronisering 10 z z z z z z z — —
FV-lås 11
z z z z z z z z z
AF-hjælpelys ved multiområde-AF
z z z z — z 12 — — —
Rød-øje-reduktion
z z z z z — — z —
Kameraets pilotlys
z z z z z z z — —
Samlet flashstyring
z — — — z — — z z
Opdatering af firmware til kameraets
z z 13 z — z — — — z
flashenhed
1 Ikke tilgængelig med spotmåling.
2 Kan også vælges med flashenheden.
3 Valg af qA/A-indstilling udført på flashenheden ved hjælp af
brugerindstillinger. Medmindre der er angivet objektivdata med indstillingen
Data om ikke-CPU objektiv i opsætningsmenuen, vælges "A", når der
anvendes et ikke-CPU-objektiv.
4 Medmindre der er angivet objektivdata med indstillingen Data om ikke-CPU
objektiv i opsætningsmenuen, vælges ikke-TTL auto, når der anvendes et ikkeCPU-objektiv.
5 Kan kun vælges med kameraet.
6 Kun tilgængelig under makrofotografering.
7 Medmindre der er angivet objektivdata ved hjælp af indstillingen Data om
ikke-CPU objektiv i opsætningsmenuen, anvendes der ikke-TTL auto (A) til
ikke-CPU-objektiver, uanset indstillingen valgt med flashenheden.
8 Valg af qA og A afhænger af den indstilling, der er valgt med masterflashen.
9 Understøtter de samme funktioner som fjernbetjente flashenheder med optisk
AWL.
10 Kun tilgængelig i flashstyringsindstillingerne i-TTL, qA, A, GN og M.
11 Kun tilgængelig i flashstyringsindstillingen i-TTL, eller når flashen er indstillet til
at udsende præflash i flashstyringsindstilling qA eller A.
12 Kun tilgængelig i commander-indstilling.
13 Firmwareopdateringer af SB-910 og SB-900 kan udføres fra kameraet.
• SU-800 Trådløs Speedlight-commander: Ved montering på et CLSkompatibelt kamera kan SU-800 anvendes som commander for
flashenhederne SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600,
SB-500 eller SB-R200 i op til tre grupper. SU-800 er i sig selv ikke
udstyret med en flash.
n
332
A Pilotlys
CLS-kompatible flashenheder udsender et pilotlys, når der trykkes på
knappen Pv på kameraet. Denne funktion kan anvendes med Advanced
Wireless Lighting for eksempelvisning af den samlede lyseffekt, der opnås
med flere flashenheder. Pilotlyset kan slås fra med brugerindstilling e5
(Pilotlys; 0 306).
❚❚ Andre flashenheder
Følgende flashenheder kan anvendes i indstillingerne ikke-TTL
automatik og manuel.
Flashenhed
SB-80DX,
SB-28DX, SB-28,
SB-26, SB-25,
Flashindstilling
SB-24
A Ikke-TTL-automatik
✔
M Manuel
✔
G Stroboskopflash
✔
Synkronisering med
✔
REAR bagerste
lukkergardin 3
SB-50DX
—
✔
—
✔
SB-30, SB-27 1,
SB-22S, SB-22, SB-23, SB-29 2,
SB-21B 2,
SB-20, SB-16B,
SB-29S 2
SB-15
✔
—
✔
✔
—
—
✔
✔
1 Flashindstillingen indstilles automatisk til TTL, og lukkerudløsningen deaktiveres.
Indstil flashenheden til A (ikke-TTL-automatisk flash).
2 Autofokus er kun tilgængeligt med objektiverne AF-S VR Micro-Nikkor 105mm
f/2.8G IF-ED og AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED.
3 Tilgængelig, når der vælges flashindstilling med kameraet.
n
333
D Bemærkninger vedrørende ekstra flashenheder
Yderligere information kan findes i brugervejledningen til flashenheden.
Hvis flashenheden understøtter CLS, skal du se afsnittet om CLS-kompatible
digitale spejlreflekskameraer. D5 er ikke med på listen over digitale
spejlreflekskameraer i brugervejledningerne til SB-80DX, SB-28DX og
SB-50DX.
i-TTL-flashstyring kan anvendes ved ISO-følsomheder på mellem 100 og
12800. Ved værdier på over 12800 kan du muligvis ikke opnå de ønskede
resultater ved visse afstande eller blændeindstillinger. Hvis flashindikatoren
(M) blinker i omkring tre sekunder efter, at der er taget et billede i de
automatiske indstillinger i-TTL eller ikke-TTL, er flashen gået af ved fuld
styrke, og billedet kan være undereksponeret (kun CLS-kompatible
flashenheder).
Når der anvendes et synkroniseringskabel i SC-serierne 17, 28 eller 29 til
optagelse med ekstern flash, kan der muligvis ikke opnås korrekt
eksponering i i-TTL-indstilling. Vi anbefaler, at du vælger standard i-TTLudfyldningsflash. Tag et testbillede, og kontrollér resultatet på skærmen.
I i-TTL-indstilling bør du benytte den flashskærm eller indirekte flashadapter, der følger med flashenheden. Anvend ikke andre skærme som
diffusorer, da dette kan give forkert eksponering.
I eksponeringsindstilling P er den maksimale blænde (mindste
blændeværdi) begrænset i henhold til ISO-følsomhed som vist herunder:
100
4
200
5
Maksimumblænde ved ISO-ækvivalens på:
400
800
1600
3200
5,6
7,1
8
10
6400
11
12800
13
Hvis den maksimale blænde på objektivet er mindre, end hvad der er
angivet herover, er blændens maksimale værdi den maksimale blænde for
objektivet.
Støj i form af streger kan forekomme på billeder, der er taget med flash med
forsyningsenheden SD-9 eller SD-8A direkte monteret til kameraet. Reducér
ISO-følsomheden, eller forøg afstanden mellem kamera og
forsyningsenheden.
n
334
D Bemærkninger vedrørende ekstra flashenheder (Fortsat)
SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 og SB-400 sørger
for rød-øje-reduktion, mens SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700,
SB-600 og SU-800 sørger for AF-hjælpelys med følgende begrænsninger:
• SB-5000: AF-hjælpelys er tilgængeligt, når der anvendes 24–135 mm
AF-objektiver med de fokuspunkter, der vises nedenfor.
24–49 mm
50–84 mm
85–135 mm
• SB-910 og SB-900: AF-hjælpelys er tilgængeligt, når der anvendes
17–135 mm AF-objektiver med de fokuspunkter, der vises nedenfor.
17–19 mm
20–135 mm
• SB-800, SB-600 og SU-800: AF-hjælpelys er tilgængeligt, når der anvendes
24–105 mm AF-objektiver med de fokuspunkter, der vises nedenfor.
24–34 mm
35–49 mm
50–105 mm
• SB-700: AF-hjælpelys er tilgængeligt, når der anvendes 24–135 mm
AF-objektiver med de fokuspunkter, der vises nedenfor.
24–27 mm
28–135 mm
Alt efter anvendt objektiv og optaget motivtype vises fokusindikatoren (I)
muligvis, når motivet ikke er i fokus, eller kameraet kan være ude af stand til
at fokusere, og lukkerudløsningen deaktiveres.
n
335
Andet tilbehør
På tidspunktet for udgivelsen af denne brugervejledning var følgende
tilbehør til D5 tilgængeligt.
Strømkilder
Filtre
n
336
• Genopladeligt Li-ion-batteri EN-EL18c (0 19, 22): Genopladelige
EN-EL18b-, EN-EL18a- og EN-EL18-batterier kan også
anvendes. Ekstra genopladelige EN-EL18c-batterier sælges
hos lokale forhandlere og Nikon-autoriserede
servicerepræsentanter.
• Batterioplader MH-26a (0 19, 380): MH-26a kan anvendes til at
genoplade og kalibrere genopladelige EN-EL18c-, EN-EL18b-,
EN-EL18a- og EN-EL18-batterier.
• Stik til lysnetadapter EP-6, lysnetadapter EH-6b: Dette tilbehør kan
anvendes som strømkilde for kameraet ved længere tids
anvendelse (EH-6a- og EH-6 lysnetadaptere kan også
anvendes). EP-6 er påkrævet for tilslutning af EH-6b til
kameraet; se side 342 for detaljer.
• Filtre beregnet til optagelse med specialeffekter kan påvirke
autofokus eller den elektroniske afstandsmåler.
• D5 kan ikke anvendes med lineære polarisationsfiltre.
Anvend i stedet C-PL eller C-PLII cirkulært polarisationsfilter.
• Anvend neutrale farvefiltre (NC) for at beskytte objektivet.
• For at undgå ghosting anbefales det ikke at anvende et filter,
når motivet er i modlys, eller hvis der er en kraftig lyskilde i
billedet.
• Centervægtet lysmåling anbefales til filtre med en
eksponeringsfaktor (filterfaktor) på mere end 1× (Y44, Y48,
Y52, O56, R60, X0, X1, C-PL, ND2S, ND4, ND4S, ND8, ND8S,
ND400, A2, A12, B2, B8, B12). Du kan finde yderligere
information i brugervejledningen til filteret.
LAN-adaptere
(0 281)
• Trådløs sender WT-6/WT-5: Tilslut WT-6 eller WT-5 til kameraets
perifere stik for at overføre billeder via et trådløst netværk, for
at kontrollere kameraet fra en computer med
Camera Control Pro 2 (forhandles separat) eller for at tage
samt gennemse billeder via fjernadgang fra en computer
eller en smartenhed.
Bemærk: Du skal have et trådløst netværk og en grundlæggende
viden om netværk for at kunne anvende en trådløs sender. Sørg
for at opdatere softwaren til den trådløse sender til den seneste
version.
• Trådløs fjernbetjening WR-R10/WR-T10: Når der er monteret en
trådløs fjernbetjening af typen WR-R10 til 10-bens multistik
ved hjælp af en WR-A10-adapter, kan du styre kameraet
trådløst ved hjælp af en trådløs fjernbetjening af typen
WR-T10. WR-R10 kan også anvendes til at kontrollere
radiostyrede flashenheder.
• Trådløs Fjernbetjening WR-1: Enhederne WR-1 anvendes med de
trådløse fjernbetjeninger WR-R10 eller WR-T10 eller med
Trådløse
andre trådløse fjernbetjeninger af typen WR-1, hvor
fjernbetjeninger enhederne WR-1 fungerer som enten sendere eller
modtagere. Du kan eksempelvis montere en WR-1 til 10bens multistikket og anvende den som modtager, så
lukkeren kan udløses via fjernadgang af en anden WR-1, der
fungerer som sender.
Bemærk: Sørg for, at firmwaren til WR-R10 og WR-1 er blevet
opdateret til den seneste version. Du kan få oplysninger om
firmwareopdateringer, se Nikons hjemmeside for dit område.
n
337
Tilbehør til
søgerens
øjestykke
n
338
• Gummiøjestykke DK-19: DK-19 gør det lettere at se billedet i
søgeren og hindrer træthed i øjnene.
• Dioptrijusteringsobjektiv DK-17C: For at tilgodese individuelle
synsforskelle fås søgerlinser med dioptri på –3, –2, 0, +1 og
+2 m–1. Anvend kun dioptrijusteringsobjektiver, hvis det
ønskede fokus ikke kan opnås med den indbyggede
dioptrijustering (–3 til +1 m–1). Test
dioptrijusteringsobjektiverne før køb for at sikre, at det
ønskede fokus kan opnås.
• Øjestykkeforstørrer DK-17M: DK-17M forstørrer billedet i søgeren
med omtrent 1,2× for større præcision under komposition.
• Øjestykkeforstørrer DG-2: DG-2 forstørrer motivet midt i søgeren
for mere nøjagtigt fokus. DK-18 øjestykkeadapter påkrævet
(forhandles separat).
• Øjestykkeadapter DK-18: DK-18 anvendes ved montering af DG-2
forstørrer eller DR-3 retvendt vinkelsøger på D5.
• Øjestykkeadapter DK-27: Der leveres en DK-27 med kameraet.
• Antidug-øjestykke DK-14/antidug-øjestykke DK-17A: Disse øjestykker
forebygger tildugning i fugtige og kolde omgivelser.
• Flourbelagt søgerøjestykke DK-17F: Der leveres et DK-17F med
kameraet. Beskyttelsesglasset er udstyret med en
fluorbelægning på begge overflader, der er nem at rengøre.
• Retvendt vinkelsøger DR-5/Retvendt vinkelsøger DR-4: DR-5 og DR-4
monteres på søgerøjestykket i en ret vinkel, så billedet i
søgeren ses fra oven, når kameraet befinder sig i vandret
position for optagelse. DR-5 understøtter dioptrijustering og
kan også forstørre billedet i søgeren med 2× for større
præcision under komposition (bemærk, at billedets kanter
ikke er synlige, når billedet i søgeren forstørres).
HDMI-kabler
(0 286)
HDMI-kabel HC-E1: HDMI-kabel med type C-stik for tilslutning til
kameraet og type A-stik for tilslutning til HDMI-enheder.
• Camera Control Pro 2: Fjernbetjen kameraet fra en computer, og
gem billederne direkte på computerens harddisk. Når
Camera Control Pro 2 anvendes til at sende billeder direkte til
computeren, vises indikatoren for PC-forbindelse (c) på
øverste kontrolpanel.
Software
Bemærk: Anvend de nyeste versioner af Nikons software; se
hjemmesiderne opstillet på side xix for den seneste information
om understøttede operativsystemer. I standardindstillingerne
søger Nikon Message Center 2 jævnligt efter opdateringer til
Nikons software og firmware, når du er logget ind på en konto på
computeren, og computeren er tilsluttet til internettet. Der vises
automatisk en meddelelse, når der er fundet opdateringer.
Kamerahusdæksler
Tilbehør til
multistik
Kamerahusdæksel BF-1B/Kamerahusdæksel BF-1A: Kamerahusdækslet
holder spejlet, søgerskærmen og lavpasfilteret fri for støv, når
der ikke er monteret et objektiv.
D5 er udstyret med et 10-bens multistik (0 2) for fjernbetjent
og automatisk fotografering. Multistikket leveres med et
dæksel, der beskytter stikkets kontakter, når det ikke anvendes.
Der kan anvendes følgende tilbehør (alle længder er
omtrentlige):
• Fjernbetjeningsledning MC-22/MC-22A: Fjernbetjent udløser med
blå, gule og sorte stik for tilslutning til en fjernbetjent enhed,
der udløser lukkeren, så du kan styre udløseren via
lydsignaler eller elektroniske signaler (længde 1 m).
• Fjernbetjeningsledning MC-30/MC-30A: Fjernbetjent udløser; kan
anvendes til at reducere kamerarystelser (længde 80 cm).
• Fjernbetjeningsledning MC-36/MC-36A: Fjernbetjent udløser; kan
anvendes til intervaloptagelse, til at reducere
kamerarystelser eller til at holde lukkeren åben i forbindelse
med langtidseksponering (længde 85 cm).
n
339
Tilbehør til
multistik
n
340
• Forlængerkabel MC-21/MC-21A: Kan tilsluttes til ML-3 eller
MC-serien 20, 22, 22A, 23, 23A, 25, 25A, 30, 30A, 36 eller 36A.
Der kan kun anvendes én MC-21 eller MC-21A ad gangen
(længde 3 m).
• Tilslutningskabel MC-23/MC-23A: Forbinder to kameraer med 10bens multistik, så de kan fungere samtidigt (længde 40 cm).
• Adapterkabel MC-25/MC-25A: 10-bens til 2-bens adapterkabel for
tilslutning til enheder med 2-bens stik, herunder MW-2
radiostyringssystem, MT-2 intervalmåler og ML-2 modulite
styringssystem (længde 20 cm).
• WR-Adapter WR-A10: En adapter, der anvendes til tilslutning af
WR-R10 trådløse fjernbetjeninger til kameraer med 10-bens
multistik.
• GPS-enhed GP-1/GP-1A (0 246): Optag breddegrad,
længdegrad, højde over havet og UTC-tid med billederne.
• GPS-adapterkabel MC-35 (0 246): Dette 35 cm lange kabel
forbinder kameraet med ældre GPS-enheder i serierne
GARMIN eTrex og geko, der er i overensstemmelse med
NMEA0183-dataformatets version 2.01 eller 3.01 i National
sammenslutning for marinelektronik. Kun modeller med
kabelforbindelser til PC-grænseflade understøttes; MC-35
kan ikke anvendes til tilslutning af GPS-enheder via USB.
Disse enheder tilsluttes til MC-35 ved hjælp af et kabel med
et D-sub 9-bens stik, som leveres af producenten af GPSenheden; se brugervejledningen til MC-35 for detaljer. Før
du tænder kameraet, skal du indstille GPS-enheden til NMEAindstilling (4800 baud); se dokumentationen til GPSenheden for yderligere information.
• Modulite-Fjernbetjeningssæt ML-3: Tillader infrarød fjernbetjening
ved afstande på op til 8 m.
Mikrofoner
Stikdæksel
• Stereomikrofon ME-1: Tilslut ME-1 til kameraets mikrofonstik for
at optage lyd i stereo og reducere risikoen for at opfange
støjen fra udstyret (såsom støjen fra objektivet under
autofokus; 0 64).
• Trådløs mikrofon ME-W1: Anvend den trådløse Bluetoothmikrofon til ekstern optagelse.
Stikdæksel til kabler til stereo ministik UF-6: Forhindrer utilsigtet
frakobling af kabler til ministik for ekstra ME-1
stereomikrofoner.
Tilgængeligheden afhænger af land eller region. Se vores hjemmeside eller
brochurer for seneste information.
A Fjernelse af øjestykkeadapteren
Tryk på låsene på hver side, og løft dem (q), og
fjern adapteren som vist (w).
A Stikdæksler til kabler til stereo ministik
Dækslet monteres som vist.
n
341
Tilslutning af stik til lysnetadapter samt
lysnetadapter
Sluk kameraet inden montering af ekstra stik til lysnetadapter og
lysnetadapter.
1
Fjern batterikammerdækslet.
Løft låsen til batterikammerdækslet, drej
den hen på den åbne position (A) (q), og
fjern BL-6 batterikammerdækslet (w).
2
Forbind lysnetadapteren.
Før jævnstrømskablet gennem
kabelindstikket på stikket til lysnetadapter
(q), og skub det ned, indtil det er i bunden
af pladsen. Sæt derefter jævnstrømsstikket i
DC-IN-stikket (w).
3
Isæt stikket til lysnetadapter.
Sæt stikket til lysnetadapter helt ind i
batterikammeret som vist.
n
342
4
Lås stikket til lysnetadapter.
Drej låsen til lukket position (q), og bøj den
nedad som vist (w). For at undgå, at stikket
til lysnetadapter flytter sig under
anvendelse, skal du sørge for at låse det
ordentligt.
Batteriniveauet vises ikke på øverste
kontrolpanel, når kameraet får strøm fra
lysnetadapteren og stikket til lysnetadapter.
n
343
Vedligeholdelse af kameraet
Opbevaring
Hvis kameraet ikke anvendes i længere tid, skal du tage batteriet ud
og opbevare det et tørt og køligt sted med poldækslet påmonteret.
Kameraet skal opbevares på et tørt og godt ventileret sted for at
undgå mugdannelse. Kameraet må ikke opbevares, hvor der
anvendes mølkugler med naftalen eller kamfer eller på steder, der:
• har dårlig ventilation, eller hvor luftfugtigheden er højere end 60%
• befinder sig i nærheden af udstyr, der genererer kraftige
elektromagnetiske felter, f.eks. et tv eller en radio
• udsættes for temperaturer over 50 °C eller under –10 °C
Rengøring
Fjern støv eller lignende med en pustebørste, og tør forsigtigt
med en blød, tør klud. Når du har taget billeder på stranden eller
ved kysten, skal du fjerne eventuelt sand eller salt med en klud,
Kamerahus
der er let fugtet med destilleret vand. Tør det grundigt af. Vigtigt:
Støv eller andre fremmedlegemer i kameraet kan medføre skader,
som ikke dækkes af garantien.
Disse glasdele beskadiges nemt. Fjern støv eller lignende med
en pustebørste. Hvis du anvender en aerosoldåse, skal du holde
Objektiv,
den lodret, så der ikke kommer væde ud. For at fjerne
spejl og søger
fingeraftryk og andre pletter, skal du putte en smule
objektivrens på en blød klud og tørre forsigtigt af.
Fjern støv eller lignende med en pustebørste. Når du fjerner
fingeraftryk og andre pletter, skal du tørre forsigtigt af med en
Skærm
blød klud eller et vaskeskind. Undlad at trykke hårdt, da dette
kan resultere i beskadigelse eller funktionsfejl.
Undgå at bruge alkohol, opløsningsmiddel eller andre flygtige
kemikalier.
n
344
Lavpasfilteret
Den billedsensor, der fungerer som kameraets billedelement, er
udstyret med et lavpasfilter for at undgå moiré. Hvis du har mistanke
om, at der sidder snavs eller støv på filteret, som er synligt på
billederne, kan du rense filteret ved hjælp af indstillingen Rens
billedsensor i opsætningsmenuen. Du kan altid rense filteret ved
hjælp af indstillingen Rens nu, men ellers kan rensningen foretages
automatisk, når kameraet tændes eller slukkes.
❚❚ "Rens nu"
Mens du holder kameraet med bunden nedad,
skal du vælge Rens billedsensor i
opsætningsmenuen, derefter markere Rens nu
og trykke på J. Kameraet kontrollerer
billedsensoren og påbegynder derefter
rensning. 1 blinker på øverste
kontrolpanel, og der kan ikke udføres andre
handlinger, mens rensningen er i gang. Fjern og
frakobl ikke strømkilden, før rensningen slutter,
og opsætningsmenuen vises.
n
345
❚❚ "Rens ved kamera tænd/sluk"
Vælg mellem følgende indstillinger:
5
6
7
1
Indstilling
Rens, når
kameraet
tændes
Rens, når
kameraet slukkes
Beskrivelse
Billedsensoren renses automatisk, hver gang
kameraet tændes.
Billedsensoren renses automatisk, hver gang
kameraet slukkes.
Rens ved kamera Billedsensoren renses automatisk, når kameraet
tænd og sluk
tændes og slukkes.
Funktionen til automatisk rensning af
Rens fra
billedsensoren er slået fra.
Vælg Rens ved kamera tænd/sluk.
Få vist menuen Rens billedsensor som
beskrevet side 345. Markér Rens ved
kamera tænd/sluk, og tryk på 2.
2
Vælg en indstilling.
Markér en indstilling, og tryk på J.
D Rensning af billedsensoren
Anvendelse af kameraets knapper under opstart afbryder rensning af
billedsensoren.
Rensningen foregår ved, at lavpasfilteret vibrerer. Hvis det ikke er muligt at
fjerne alt støv ved hjælp af indstillingerne i menuen Rens billedsensor, skal
du rense billedsensoren manuelt eller kontakte en Nikon-autoriseret
servicerepræsentant.
n
346
Hvis billedsensoren renses flere gange i træk, deaktiveres rensning af
billedsensoren muligvis midlertidigt for at beskytte kameraets indre
kredsløb. Rensning kan foretages igen efter kort tid.
❚❚ Manuel rensning
Hvis det ikke er muligt at fjerne fremmedlegemer fra lavpasfilteret ved
hjælp af indstillingen Rens billedsensor (0 345) i
opsætningsmenuen, kan filteret renses manuelt som beskrevet
nedenfor. Bemærk dog, at filteret er meget skrøbeligt og let
beskadiges. Nikon anbefaler, at filteret kun renses af en Nikonautoriseret servicetekniker.
1
Oplad batteriet, eller tilslut en lysnetadapter.
Der skal anvendes en pålidelig strømkilde ved eftersyn eller
rengøring af lavpasfilteret. Sluk kameraet, og isæt et fuldt opladet
batteri, eller tilslut en ekstra lysnetadapter og et stik til
lysnetadapter. Indstillingen Lås spejl i hævet pos. ved rens er
kun tilgængelig i opsætningsmenuen ved batteriniveauer
over J.
2
Fjern objektivet.
Sluk kameraet, og fjern objektivet.
3
Vælg Lås spejl i hævet pos. ved rens.
Tænd kameraet, og markér Lås spejl i
hævet pos. ved rens i opsætningsmenuen,
og tryk på 2. Bemærk, at Lås spejl i hævet
pos. ved rens ikke er tilgængelig, når
Aktiver er valgt for Netværk >
Netværksforbindelse i opsætningsmenuen.
n
347
4
Tryk på J.
Meddelelsen til højre vises på skærmen,
og en række tankestreger vises på øverste
kontrolpanel og i søgeren. For at
gendanne normal betjening uden at
kontrollere lavpasfilteret skal du slukke
kameraet.
5
Hæv spejlet.
Tryk udløserknappen helt ned.
Spejlet hæves, og
lukkergardinet åbner, så
lavpasfilteret kommer frem.
Visningen i søgeren og på bagerste kontrolpanel slukker, og
rækken af tankestreger på kontrolpanelet blinker.
6
Kontrollér lavpasfilteret.
Hold kameraet, så lyset falder på
lavpasfilteret, og undersøg filteret for støv
og lignende. Fortsæt til trin 8, hvis der ikke
findes nogen fremmedlegemer.
n
348
7
Rens filteret.
Fjern støv og lignende fra filteret med en
pustebørste. Undlad at anvende en børste,
da børsterne kan beskadige filteret. Snavs,
som ikke kan fjernes med en pustebørste,
må kun fjernes af en Nikon-autoriseret
servicetekniker. Du må under ingen omstændigheder røre ved
filteret eller tørre det af.
8
Sluk kameraet.
Spejlet vender tilbage til lukket position, og lukkergardinet
lukker. Sæt objektiv eller kamerahusdæksel på igen.
D Anvend en pålidelig strømkilde
Lukkergardinet er sart og beskadiges nemt. Hvis kameraet slukkes, mens
spejlet er hævet, lukker gardinet automatisk. Overhold nedenstående
anvisninger, så gardinet ikke beskadiges:
• Undgå at slukke kameraet eller fjerne eller frakoble strømkilden, mens
spejlet er hævet.
• Hvis batteriet aflades, mens spejlet er hævet, lyder der et bip, og
selvudløserlampen blinker for at advare om, at lukkergardinet lukker, og
at spejlet sænkes om ca. to minutter. Afslut straks rengøringen eller
kontrollen.
n
349
D Fremmedlegeme på lavpasfilteret
Fremmedlegemer, som kommer ind i kameraet, når objektivet eller
kamerahusdækslet fjernes eller skiftes (eller i sjældne tilfælde smøremiddel
eller fine partikler fra selve kameraet) kan sætte sig fast på lavpasfilteret og
være synlige på billeder taget under bestemte forhold. For at beskytte
kameraet, når der ikke er monteret et objektiv, skal du sørge for at sætte det
kamerahusdæksel på, der fulgte med kameraet, og sørge for at fjerne alt
støv og andre fremmedlegemer først, som måtte sidde på kamerafatningen,
objektivfatningen og kamerahusdækslet. Undgå at montere
kamerahusdæksel eller skifte objektiv i støvede omgivelser.
Hvis der trænger fremmedlegemer ind i lavpasfilteret, skal du anvende
indstillingen for rensning af lavpasfilter som beskrevet på side 345. Hvis
problemet varer ved, skal du rense filteret manuelt (0 347) eller få filteret
renset af en Nikon-autoriseret servicetekniker. Billeder, der er påvirket af
tilstedeværelsen af fremmedlegemer på filteret, kan retoucheres med de
billedrensningsmuligheder, der er tilgængelige i nogle
billedbehandlingsprogrammer.
D Serviceeftersyn af kameraet og dets tilbehør
Kameraet er præcisionsudstyr, der kræver regelmæssige eftersyn. Nikon
anbefaler, at kameraet indleveres til kontrol hos forhandleren eller en
Nikon-autoriseret servicerepræsentant hvert eller hvert andet år, og at det
gennemgår et decideret serviceeftersyn hvert tredje til femte år (bemærk, at
disse eftersyn ikke er gratis). Regelmæssig service er særlig vigtig, hvis
kameraet benyttes i professionelt øjemed. Alt tilbehør, der ofte benyttes
sammen med kameraet, for eksempel objektiver eller ekstra flashenheder,
bør indleveres sammen med kameraet, når det gennemgår eftersyn.
n
350
Udskiftning af urets batteri
Kameraets ur får strøm fra et litium-batteri af typen CR1616 med en
levetid på omkring to år. Hvis ikonet B vises på øverste
kontrolpanel, når standbytimeren er tændt, er batteriet ved at løbe tør
for strøm og skal udskiftes. Når batteriet er afladet, blinker ikonet B,
mens standbytimeren er tændt. Der kan stadig tages billeder, men de
stemples ikke med den korrekte tid og dato. Udskift batteriet som
beskrevet nedenfor.
1
Fjern det primære, genopladelige batteri.
Urets batterikammer sidder oven på kammeret til det primære,
genopladelige batteri. Sluk kameraet, og fjern EN-EL18cbatteriet.
2
Åbn urets batterikammer.
Skub dækslet til urets batterikammer hen
mod forsiden af kammeret til det
primære, genopladelige batteri.
3
4
Fjern urets batteri.
Isæt det nye batteri.
Isæt et nyt litium-batteri af typen CR1616,
og vend det sådan, at den positive side
(siden markeret med "+" og batterinavnet)
kan ses.
n
351
5
Luk urets batterikammer.
Skub urets batterikammerdæksel hen mod
bagsiden af kammeret til det primære,
genopladelige batteri, indtil det klikker på
plads.
6
Udskift det primære batteri.
Sæt EN-EL18c i igen.
7
Indstil kameraets ur.
Indstil kameraet til aktuel dato og tid
(0 28). Indtil dato og tid er indstillet,
blinker ikonet B på øverste kontrolpanel.
A
FORSIGTIG
Anvend kun litium-batterier af typen CR1616. Anvendelse af andre typer
batterier kan medføre eksplosion. Bortskaf brugte batterier efter
forskrifterne.
n
352
D Isætning af urets batteri
Sæt urets batteri i, så det vender rigtigt. Hvis du sætter batteriet forkert i,
forhindrer det ikke alene uret i at du - det kan også beskadige kameraet.
Vedligeholdelse af kameraet og
batteriet: Forholdsregler
Tab det ikke: Produktet fungerer muligvis ikke korrekt, hvis det udsættes for
kraftige stød eller rystelser.
Hold det tørt: Dette produkt er ikke vandtæt og fungerer muligvis ikke korrekt,
hvis det nedsænkes i vand eller udsættes for høj luftfugtighed. Rust i
kameraets indvendige, mekaniske dele kan forårsage skader, der ikke kan
udbedres.
Undgå pludselige temperaturændringer: Pludselige temperaturændringer, f.eks. når
du går ind i eller forlader en opvarmet bygning på en kold dag, kan forårsage
kondens inde i kameraet. Anbring kameraet i en taske eller i en bærepose, før
det udsættes for pludselige temperaturændringer, så kondensering i
kameraet undgås.
Holdes væk fra stærke magnetfelter: Kameraet må ikke anvendes eller opbevares i
nærheden af udstyr, der genererer kraftig elektromagnetisk stråling eller
kraftige magnetfelter. Kraftige statiske udladninger eller magnetfelter fra
udstyr som radiosendere kan påvirke skærmen, beskadige data på
hukommelseskortet eller påvirke kameraets interne kredsløb.
Lad ikke kameraet ligge med objektivet rettet mod solen: Lad ikke kameraet ligge med
objektivet rettet mod solen eller en anden stærk lyskilde i længere tid. Kraftigt
lys kan beskadige billedsensoren, så den ødelægges eller giver et hvidt skær
på billederne.
n
353
Rengøring: Kamerahuset rengøres ved forsigtigt at fjerne støv eller lignende
med en pustebørste og tørre forsigtigt med en blød, tør klud. Når du har taget
billeder på stranden eller ved kysten, skal du fjerne eventuelt sand eller salt
med en klud, der er let fugtet med rent vand og derefter tørre kameraet
grundigt. I sjældne tilfælde kan statisk elektricitet få LCD-skærmene til at lyse
op eller gå ud. Dette indikerer ikke en funktionsfejl, og visningen bliver snart
normal.
Objektivet og spejlet beskadiges nemt. Støv og lignende fjernes forsigtigt
med en pustebørste. Hvis du anvender en aerosoldåse med luft, skal dåsen
holdes lodret, så der ikke kommer væde ud. Hvis der kommer fingeraftryk eller
andet snavs på objektivet, fjernes det ved at tørre objektivet forsigtigt af med
en blød klud, der er fugtet med lidt objektivvæske.
Se "Lavpasfilteret" (0 345) for information om rengøring af lavpasfilteret.
Objektivkontakter: Sørg for at holde objektivkontakterne rene.
Undlad at røre ved lukkergardinet: Lukkergardinet er ekstremt tyndt og beskadiges
let. Du må under ingen omstændigheder udøve tryk på gardinet, støde til det
med rengøringsredskaber eller udsætte det for kraftige pust med en
pustebørste. Dette kan ridse gardinet eller betyde, at det bliver deformt eller
går i stykker.
Lukkergardinet kan se ud til at være ujævnt i farven, men dette har ingen
effekt på billederne, og indikerer ikke funktionsfejl.
Opbevaring: Kameraet skal opbevares på et tørt og godt ventileret sted for at
undgå mugdannelse. Hvis du anvender en lysnetadapter, skal du frakoble
adapteren for at undgå brand. Hvis produktet ikke skal anvendes i længere tid,
skal du fjerne batteriet for at undgå lækage og opbevare kameraet i en
plasticpose indeholdende et tørremiddel. Opbevar dog ikke kameraets
bæretaske i en plastpose, da dette kan nedbryde materialet. Bemærk, at
tørremidlet gradvist mister sin evne til at opsuge fugt og derfor bør udskiftes
med jævne mellemrum.
Undgå, at der dannes mug på kameraet ved at tage det frem mindst en gang
om måneden. Tænd kameraet, og udløs lukkeren et par gange, før kameraet
lægges væk igen.
Opbevar batteriet et tørt og køligt sted. Sæt poldækslet på, før batteriet
lægges væk igen.
n
354
Sluk produktet før fjernelse eller frakobling af strømkilden: Undgå at trække stikket ud
af kameraet eller fjerne batteriet, mens kameraet er tændt, eller mens du
optager eller sletter billeder. Pludselig afbrydelse af strømmen kan medføre
tab af data eller beskadige produktets hukommelse eller indre kredsløb. Du
kan undgå at afbryde strømtilslutningen utilsigtet ved ikke at flytte kameraet,
mens lysnetadapteren er tilsluttet.
Tør dækslet til tilbehørsskoen: Hvis kameraet anvendes i regnvejr, kan der trænge
vand ind i det medfølgende dæksel til tilbehørsskoen. Tag dækslet til
tilbehørsskoen af kameraet, og fjern vandet fra det, når du har anvendt
kameraet i regnvejr.
Bemærkninger om skærmen: Skærmen er konstrueret med meget høj præcision;
mindst 99,99% af det samlede antal pixels er effektive, mens højst 0,01%
mangler eller er defekte. Der er derfor ikke tale om funktionsfejl, hvis disse
visninger indeholder pixels, der altid lyser (hvide, røde, blå eller grønne) eller
aldrig lyser (sorte), og det har ingen effekt på billeder optaget med denne
enhed.
Det kan være svært at se billeder på skærmen i kraftigt lys.
Tryk ikke på skærmen, da den kan blive beskadiget, eller der kan opstå
funktionsfejl. Støv eller lignende på skærmen kan fjernes med en pustebørste.
Pletter kan fjernes ved at tørre let med en blød klud eller et vaskeskind. Hvis
skærmen går i stykker, skal du passe på, at du ikke skærer dig på glasset.
Undgå også at få væsken med flydende krystal fra skærmen på huden,
i øjnene eller i munden.
Batterier: Batterier kan lække eller eksplodere, hvis de håndteres forkert.
Overhold følgende sikkerhedsanvisninger i forbindelse med håndtering af
batterier:
•
•
•
•
•
Brug kun batterier, der er godkendt til brug i dette udstyr.
Batteriet må ikke udsættes for åben ild eller høj varme.
Sørg for, at batteripolerne er rene.
Sluk kameraet, før du udskifter batteriet.
Fjern batteriet fra kameraet eller opladeren, når det ikke anvendes, og sæt
poldækslet på. Disse enheder trækker en vis mængde ladning, selv når de er
slukket, og kan dræne batteriet så meget, at det ikke længere virker. Hvis
batteriet ikke skal anvendes i længere tid, skal du sætte det i kameraet og
aflade det helt, før du tager det ud af kameraet og lægger det til opbevaring.
Batteriet bør opbevares et køligt sted med en omgivende temperatur på 15
til 25 °C (undgå varme eller meget kolde steder). Gentag denne proces
mindst én gang hvert halve år.
n
355
• Hvis du tænder og slukker kameraet mange gange i træk, når batteriet er
helt afladet, afkortes batteribrugstiden. Batterier, der er blevet afladet helt,
skal lades op før brug.
• Den indvendige temperatur i et batteri kan stige, når batteriet er i brug.
Forsøg på at oplade batteriet, når den indvendige temperatur er høj,
forringer batteriets ydeevne, og batteriet oplades muligvis ikke eller oplades
kun delvist. Vent med at oplade batteriet, til det er kølet af.
• Hvis batteriet ikke fjernes fra opladeren, når det er fuldt opladet, kan
batteriets ydeevne forringes.
• Et markant fald i den tid, et fuldt opladet batteri bevarer sin ladning, når det
anvendes ved stuetemperatur, indikerer, at det skal skiftes ud. Køb et nyt
batteri.
• Oplad batteriet før brug. Når du tager billeder ved vigtige lejligheder, bør du
medbringe et ekstra batteri, som er fuldt opladet. Visse steder kan det være
vanskeligt at købe ekstra batterier i nødstilfælde. Bemærk, at batteriernes
kapacitet synes at falde, når det er koldt. Kontrollér, at batteriet er fuldt
opladet, før du tager billeder udendørs i koldt vejr. Opbevar et ekstra batteri
på et lunt sted, og udskift batteriet efter behov. Når et koldt batteri bliver
varmt, kan det genvinde en del af sin ydeevne.
• Brugte batterier er en værdifuld ressource; bortskaf brugte batterier i
henhold til lokal lovgivning.
n
356
Eksponeringsprogram
Eksponeringsprogrammet for programautomatik (0 133) vises på
følgende graf:
14
f/1
16 15
f/1.4
16
17
18
19
20
f/5.6
f/8
f/1.4 − f/16
Blænde
f/2.8
1
/3
f/2
f/4
21
f/11
22
f/16
23
f/22
f/32
13
12
11
9
10
8
7
5
6
3
4
2
0
1
-1
-3
-2
]
V
[E
-4
ISO 100; objektiv med maksimumblænde på f/1.4 og mindste
blændeåbning på f/16 (f.eks. AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G)
30" 15" 8" 4"
2"
1"
1/2
1/4 1/8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000 1/2000 1/4000 1/8000
Lukkertid
Største og mindste værdi for EV varierer alt efter ISO-følsomheden;
ovenstående graf antager en ISO-følsomhed svarende til ISO 100. Når
der anvendes matrix-lysmåling, reduceres værdier over 16 1/3 EV til
16 1/3 EV.
n
357
Fejlfinding
Hvis dit kamera ikke virker som forventet, skal du kontrollere
nedenstående liste over almindelige problemer, før du kontakter din
forhandler eller Nikon-autoriserede servicerepræsentant.
Batteri/visning
Kameraet er tændt, men reagerer ikke: Afvent, at optagelsen slutter. Afvent, at
optagelsen slutter. Hvis problemet varer ved, skal du slukke kameraet. Hvis
kameraet ikke slukker, skal du tage batteriet ud og sætte det i igen, eller, hvis
du anvender lysnetadapter, skal du koble den fra og til igen. Bemærk, at
selvom data, der lige nu bliver optaget, går tabt, påvirkes allerede optagede
data ikke ved fjernelse eller frakobling af strømkilden.
Søgeren er ude af fokus: Justér søgerfokus (0 35). Hvis det er nødvendigt, kan
søgerfokus justeres yderligere ved hjælp af ekstra korrigerende objektiver
(0 338).
Søgeren er mørk: Isæt et fuldt opladet batteri (0 19, 37).
Visningerne slukker uden varsel: Vælg længere forsinkelser for brugerindstilling c2
(Standbytimer) eller c4 (Tid for slukning af skærmen) (0 303).
Visningerne på kontrolpanelerne eller i søgeren reagerer ikke og er nedtonede:
Reaktionstiderne for og lysstyrken på disse visninger varierer afhængigt af
temperaturen.
Optagelse
Kameraet er lang tid om at tænde: Slet filer eller mapper.
Udløseren er deaktiveret:
• Hukommelseskortet er fuldt (0 30, 38).
• Udløser låst er valgt for Kortplads tom, frigør lås i opsætningsmenuen
(0 313), og der er ikke isat noget hukommelseskort (0 30).
• CPU-objektivets blændering er ikke låst ved højeste blændeværdi (gælder
ikke for type G- og E-objektiver). Hvis B vises på øverste kontrolpanel, skal
du vælge Blændering for brugerindstilling f4 (Tilpas kommandohjul) >
Blændeindstilling for at anvende objektivblænderingen til at justere
blænden (0 308).
• Eksponeringsindstilling S valgt med A eller % for lukkertid (0 365).
n
358
Kameraet er længe om at reagere på udløserknappen: Vælg Fra for brugerindstilling d5
(Eksp.forsinkelsesindstilling; 0 304).
Der tages kun ét billede, hver gang der trykkes på udløserknappen i kontinuerlig
udløserindstilling: Slå HDR fra (0 189).
Billederne er ikke fokuserede:
• Drej fokusindstillingsvælger hen på AF(0 98).
• Kameraet kan ikke fokusere ved hjælp af autofokus: Anvend manuelt fokus
eller fokuslås (0 111, 114).
Fuldt område af lukkertider ikke tilgængeligt: Flashen er i brug.
Flashsynkroniseringshastigheden kan vælges med brugerindstilling e1
(Flashsynk.hastighed); ved anvendelse af kompatible flashenheder skal du
vælge 1/250 sek. (Auto FP) for fuldt område af lukkertider (0 305).
Fokus låser ikke, når udløserknappen trykkes halvt ned: Kameraet er i
fokusindstillingen AF-C: Anvend sekundærvælgerens midte til at låse fokus
(0 111).
Kan ikke vælge fokuspunkt:
• Lås fokuspunktlåsen op (0 108).
• Autovalg af AF-område valgt for indstilling af AF-metode eller
ansigtsprioriteret AF valgt i Live View; vælg en anden indstilling (0 49, 104).
• Kameraet er i billedvisningsindstilling (0 248).
• Menuerne er i brug (0 289).
• Tryk udløserknappen halvt ned for at starte standbytimeren (0 41).
AF-indstilling kan ikke vælges: Vælg Ingen begrænsninger for brugerindstilling
a10 (Begræns. af autofokusindstil., 0 301).
Kameraet er længe om at optage billeder: Slå støjreduktion ved langtidseksponering
fra (0 294).
n
359
Støj (lyse pletter, tilfældigt spredte, lyse pixels, tåge eller streger) optræder på billederne:
• Lyse pletter, tilfældigt spredte, lyse pixels, tåge eller streger kan reduceres
ved at sænke ISO-følsomheden.
• Anvend indstillingen Støjreduk. ved langtidseksp. i billedoptagemenuen
for at begrænse forekomsten af lyse pletter eller tåge på billeder taget ved
længere lukkertider end 1 sek. (0 294).
• Tåge og lyse pletter kan indikere, at kameraets indvendige temperatur er
blevet forhøjet som følge af høje omgivende temperaturer,
langtidseksponeringer eller lignende årsager: Sluk kameraet, og lad det køle
af, før du genoptager optagelsen.
• Ved høje ISO-følsomheder kan der forekomme streger på billeder taget med
visse ekstra flashenheder; hvis det sker, skal du vælge en lavere værdi.
• Ved høje ISO-følsomheder, herunder høje værdier valgt med auto ISOfølsomhedsstyring, kan tilfældigt spredte lyse pixels reduceres ved at vælge
Høj, Normal eller Lav for Støjreduktion ved høj ISO i billedoptagemenuen
eller videooptagemenuen (0 294, 298).
• Ved høje ISO-følsomheder kan lyse pletter, tilfældigt spredte lyse pixels, tåge
eller streger være mere udtalt på langtidseksponeringer,
multieksponeringer og billeder taget ved høje omgivende temperatur eller
med Aktiv D-Lighting aktiveret, Jævn valgt for Indstil Picture Control
(0 179) eller ekstreme værdier valgt for Picture Control-parametre (0 182).
Støjstriber og streger forekommer under optagelse af video: Vælg en indstilling for
Reduktion af støjstriber, der svarer til frekvensen på den lokale
vekselstrømsforsyning (0 298).
Lyse områder eller bånd forekommer i Live View: Et blinkende skilt, en flash eller en
anden lyskilde med kort varighed blev anvendt i Live View.
Pletter forekommer på billederne: Rens forreste og bagerste objektivelementer.
Hvis problemet varer ved, skal du udføre rensning af billedsensoren (0 345).
n
360
Live View slutter uventet eller starter ikke: Live View kan slutte automatisk for at
hindre beskadigelse af kameraets indre kredsløb, hvis:
• Den omgivende temperatur er høj
• Kameraet har været anvendt til Live View eller til videooptagelse i lang tid
• Kameraet har været anvendt i kontinuerlige udløserindstillinger i længere
tid
Hvis Live View ikke starter, når du trykker på knappen a, skal du vente, til de
indre kredsløb er kølet ned og derefter prøve igen. Bemærk, at kameraet kan
føles varmt at røre ved, men dette indikerer ikke funktionsfejl.
Forstyrrende elementer forekommer på billederne i Live View: "Støj" (tilfældigt spredte
lyse pixels, tåge eller streger) og uventede farver kan forekomme, hvis du
zoomer ind på det billede, der ses gennem objektivet (0 47) i Live View; på
videoer påvirkes antallet og fordelingen af tilfældigt spredte lyse pixels, tåge
og lyse pletter af billedstørrelsen og -hastigheden (0 67). Tilfældigt spredte
lyse pixels, tåge eller lyse pletter kan også opstå som følge af
temperaturstigninger i kameraets indre kredsløb i Live View; afslut Live View,
når kameraet ikke anvendes.
Kan ikke måle hvidbalance: Motivet er for mørkt eller for lyst (0 169).
Billedet kan ikke vælges som kilde for den forudindstillede hvidbalance: Billedet blev ikke
oprettet med D5 (0 176).
Hvidbalance-bracketing utilgængelig:
• NEF (RAW) eller NEF+JPEG-billedkvalitetsindstilling valgt for billedkvalitet
(0 92).
• Multieksponeringstilstand er slået til (0 229).
Billeder og videoer ser ikke ud til at have samme eksponering som eksempelvisningen, der ses
på skærmen i Live View: Ændringer af skærmens lysstyrke under Live View har
ingen effekt på billeder optaget med kameraet (0 51).
Effekterne af Picture Control varierer fra billede til billede: A (auto) er valgt for skarphed,
klarhed, kontrast eller farvemætning. For ensartede resultater over en serie af
billeder skal du vælge en anden indstilling (0 183).
n
361
Lysmåling kan ikke ændres: Autoeksponeringslåsen er aktiv (0 142).
Eksponeringskompensation kan ikke anvendes: Vælg eksponeringsindstilling P, S eller
A (0 131, 145).
Støj (rødlige områder eller andre forstyrrende elementer) forekommer på
langtidseksponeringer: Aktivér støjreduktion ved langtidseksponering (0 294).
Der optages ikke lyd på videoer: Mikrofon fra er valgt for Mikrofonfølsomhed i
videooptagemenuen (0 298).
Billedvisning
NEF (RAW)-billedet kan ikke vises: Billedet blev taget ved billedkvaliteten NEF +
JPEG (0 93).
Kan ikke vise billeder optaget med andre kameraer: Billeder taget med andre
kameramærker kan muligvis ikke vises korrekt.
Visse billeder vises ikke under billedvisning: Vælg Alle for Billedvisningsmappe
(0 289).
Billeder, der er taget i "højt" (portræt) format, vises i "bredt" (landskab) format:
• Billedet blev taget med Fra valgt for Automatisk billedrotation (0 290).
• Vælg Til for Roter lodret (0 290).
• Billedet vises i billedtjek (0 290).
• Kameraet pegede opad eller nedad, da billedet blev taget.
Billedet kan ikke slettes: Billedet er beskyttet. Fjern beskyttelsen (0 265).
Billedet kan ikke retoucheres: Billedet kan ikke redigeres yderligere med dette
kamera (0 368).
Kameraet viser en meddelelse om, at mappen ikke indeholder nogen billeder: Vælg Alle for
Billedvisningsmappe (0 289).
Kan ikke udskrive billeder: NEF (RAW)- og TIFF-billeder kan ikke udskrives via
direkte USB-forbindelse. Overfør billeder til computer, og udskriv dem ved
hjælp af Capture NX-D (0 277). NEF-billeder (RAW) kan gemmes i JPEGformat ved hjælp NEF-behandling (RAW) (0 314).
Billedet vises ikke på videoenheder med høj opløsning: Bekræft, at HDMI-kablet
(forhandles separat) er tilsluttet (0 286).
n
362
Indstillingen Image Dust Off i Capture NX-D har ikke den ønskede effekt:
Billedsensorrensningen ændrer støvets placering på lavpasfilteret. Støvfri
referencedata, som er optaget før billedsensorrensningen udføres, kan ikke
anvendes sammen med billeder, som er taget efter billedsensorrensningen er
udført. Støvfri referencedata, som er optaget efter billedsensorrensningen
udføres, kan ikke anvendes sammen med billeder, som er taget før
billedsensorrensningen er udført (0 311).
Computeren viser NEF-billeder (RAW) anderledes end på kameraet: Tredjepartssoftware
viser ikke effekterne af Picture Controls, Aktiv D-Lighting eller
vignetteringskontrol. Anvend Capture NX-D (0 277).
Kan ikke overføre billeder til computer: Operativsystemet er ikke kompatibelt med
kamera eller overførselssoftware. Anvend kortlæser til at kopiere billeder over
på computeren.
Diverse
Datoen for optagelsen er ikke korrekt: Indstil kameraets ur (0 28).
Menuelement kan ikke vælges: Nogle valgmuligheder er ikke tilgængelige i visse
kombinationer af indstillinger, eller hvis der ikke er isat hukommelseskort.
Bemærk, at indstillingen Batterioplysninger ikke er tilgængelig, når kameraet
får strøm fra et ekstra stik til lysnetadapter og en lysnetadapter (0 313).
n
363
Fejlmeddelelser
I dette afsnit beskrives de indikatorer og fejlmeddelelser, der vises i
søgeren, på øverste kontrolpanel og på skærmen.
Indikator
Kontrol- Søger
panel
Løsningsforslag
0
Indstil
ringen
til
den
B
mindste blændeåbning
26
(blinker)
(højeste blændeværdi).
Klargør et fuldt opladet
H
d Lavt batteriniveau.
37
ekstrabatteri.
• Batteriet er afladet.
• Genoplad eller udskift
batteriet.
• Batteriet kan ikke
• Kontakt en Nikonanvendes.
autoriseret
servicerepræsentant.
xviii,
• Der sidder et meget
• Udskift batteriet, eller 19, 22,
H
d
336
afladet, genopladeligt genoplad batteriet,
(blinker) (blinker) Li-ion-batteri eller et
hvis det genopladelige
batteri købt hos
Li-ion-batteri er afladet.
tredjepartsforhandler,
i kameraet.
—
• Batteriets temperatur • Fjern batteriet, og vent,
er høj.
til det er kølet af.
B
Kameraets ur er ikke
Indstil kameraets ur.
28
—
indstillet.
(blinker)
Intet objektiv monteret
eller et ikke-CPU
objektiv er monteret
Blændeværdien vises,
F
uden angivelse af
hvis maksimumblænden 243
maksimumblænde.
er angivet.
Blænde vist i stop fra
maksimumblænde.
n
364
Problem
Objektivblænderingen
er ikke indstillet til den
mindste blænde.
Indikator
Kontrol- Søger
panel
—
Problem
Kameraet kan ikke
F H
fokusere ved hjælp af
(blinker)
autofokus.
Motiv for lyst; billedet
bliver overeksponeret.
(Eksponeringsin
dikatorer og
lukkertids- eller
blændevisning
blinker)
Motiv for mørkt; billedet
bliver undereksponeret.
A valgt i
eksponeringsindstilling
S.
% valgt i
%
eksponeringsindstilling
(blinker)
S.
1 k Billedbehandlingen er i
(blinker) (blinker) gang.
Billedet kan være
undereksponeret, hvis
c
—
indikatoren blinker i 3
(blinker)
sek., efter at flashen
udløses.
A
(blinker)
Løsningsforslag
Komponér om, eller
fokusér manuelt.
• Anvend en lavere ISOfølsomhed.
• Anvend ekstra ND-filter.
I eksponeringsindstilling:
S Forøg lukkertid
A Vælg en mindre
blænde (højere
blændeværdi)
• Anvend en højere ISOfølsomhed.
• Anvend ekstra flash.
I eksponeringsindstilling:
S Anvend længere
lukkertid
A Vælg en større
blændeåbning
(mindre
blændeværdi)
Skift lukkertiden, eller
vælg manuel
eksponeringsindstilling.
Skift lukkertiden, eller
vælg manuel
eksponeringsindstilling.
Vent, til behandlingen er
færdig.
Kontrollér billedet på
skærmen; hvis det er
undereksponeret, skal du
justere indstillingerne og
prøve igen.
0
40, 114
124
336
134
135
124
194
134
135
134,
136
134,
136
—
334
n
365
Indikator
Kontrol- Søger
panel
Y
(blinker)
—
Problem
Der er monteret en
flashenhed, der ikke
understøtter rød-øjereduktion, og
flashsynkroniseringsinds
tillingen er indstillet til
rød-øje-reduktion.
Løsningsforslag
0
Skift
flashsynkroniseringsinds
tilling, eller anvend en
flashenhed, der
understøtter rød-øjereduktion.
199,
332
• Reducér kvaliteten eller 92, 95
Hukommelse
størrelsen.
utilstrækkelig til at
• Slet vigtige billeder, når 268,
optage flere billeder ved
278
de er kopieret over på
n
j
de aktuelle indstillinger,
en computer eller en
(blinker) (blinker)
eller kameraet er løbet
anden enhed.
tør for fil- eller
• Isæt et nyt
30
mappenumre.
hukommelseskort.
Udløs lukkeren. Hvis
fejlen varer ved eller
O
forekommer jævnligt,
Funktionsfejl i kamera.
—
(blinker)
skal du kontakte en
Nikon-autoriseret
servicerepræsentant.
n
366
Indikator
Skærm
Kontrolpanel
Løsningsforslag
0
Sluk kameraet, og
bekræft, at kortet
30
sidder korrekt.
• Anvend et Nikon383
godkendt kort.
• Kontrollér, at
—
kontakterne er rene.
Hvis kortet er
beskadiget, skal du
kontakte din
forhandler eller din
Nikon-autoriserede
servicerepræsentant.
• Ude af stand til at • Slet nogle filer, eller 30, 268,
278
oprette ny
isæt et nyt
mappe.
hukommelseskort,
når du har kopieret
vigtige billeder over
på en computer eller
en anden enhed.
Hukommelseskort
Formatér
et er ikke
hukommelseskortet,
formateret til
30, 33
eller isæt et nyt
anvendelse i
hukommelseskort.
kameraet.
Vent til de indre
kredsløb er kølet ned,
Kameraets
inden Live Viewindvendige
361
fotografering eller
temperatur er høj.
optagelse af video
genoptages.
Problem
Kameraet kan ikke
Intet
S registrere
hukommelseskort.
hukommelseskort.
• Fejl i adgang til
hukommelseskort.
Der er ingen
W,
adgang til dette
R
hukommelseskort.
(blinker)
Isæt et andet kort.
Dette kort er ikke
[C]
formateret.
(blinker)
Formater kortet.
Live View kan ikke
startes. Vent et
øjeblik.
—
n
367
Indikator
Skærm
n
368
Kontrolpanel
Mappen
indeholder ingen
billeder.
—
Alle billeder er
skjulte.
—
Denne fil kan ikke
vises.
—
Denne fil kan ikke
vælges.
—
Denne video kan
ikke redigeres.
—
Løsningsforslag
0
Vælg mappe med
Der er ingen
billeder fra menuen
billeder valgt til
Billedvisningsmappe,
billedvisning fra
30, 289
eller isæt et andet
hukommelseskort
hukommelseskort med
eller mappe(r).
billeder på.
Der kan ikke vises
nogen billeder, før der
er valgt en anden
Alle billeder i den
mappe, eller Skjul
aktuelle mappe er
289
billede har været
skjulte.
anvendt til at tillade
visning af mindst ét
billede.
Filen er blevet
oprettet eller
ændret på en
computer eller
Filen kan ikke vises på
—
med et kamera fra kameraet.
en anden
producent, eller
filen er beskadiget.
Det valgte billede Billeder oprettet med
kan ikke
andre enheder kan
—
retoucheres.
ikke retoucheres.
—
• Videoer oprettet
med andre enheder
Den valgte video
kan ikke redigeres.
kan ikke redigeres. • Videoer skal have en
85
længde på mindst to
sekunder.
Problem
Indikator
Skærm
Kontrolpanel
Problem
Kontrollér
printer.
—
Kontrollér papir.
—
Papirstop.
—
Mangler papir.
—
Printeren er løbet
tør for papir.
Kontrollér blæk.
—
Blækfejl.
Mangler blæk.
—
Printeren mangler
blæk.
Printerfejl.
Papiret i printeren
har ikke den valgte
størrelse.
Papiret sidder fast i
printeren.
Løsningsforslag
Kontrollér printer.
Genoptag udskrivning
ved at vælge Fortsæt
(hvis tilgængelig).
Ilæg papir i den
korrekte størrelse, og
vælg Fortsæt.
Afhjælp papirstoppet,
og vælg Fortsæt.
Ilæg papir i den valgte
størrelse, og vælg
Fortsæt.
Kontrollér blæk. For at
genoptage
udskrivning skal du
vælge Fortsæt.
Isæt nye blækpatroner,
og vælg Fortsæt.
0
283 *
283 *
283 *
283 *
283 *
283 *
* Se brugervejledningen til printeren for yderligere information.
n
369
Specifikationer
❚❚ Nikon D5-digitalkamera
Type
Type
Objektivfatning
Effektiv billedvinkel
Digitalt spejlreflekskamera
Nikon F-fatning (med AF-kobling og AF-kontakter)
Nikon FX-format
Effektive pixels
Effektive pixels
20,8 millioner
Billedsensor
Billedsensor
Pixels i alt
System til støvreduktion
Opbevaring
Billedstørrelse (pixels)
n
370
35,9 × 23,9 mm CMOS-sensor
21,33 millioner
Rensning af billedsensor, referencedata til image dust off
(softwaren Capture NX-D er påkrævet)
• FX-billedområde (36 × 24)
5568 × 3712 (#) 4176 × 2784 ($) 2784 × 1856 (%)
• 1,2× (30 × 20) billedområde
4640 × 3088 (#) 3472 × 2312 ($) 2320 × 1544 (%)
• DX-billedområde (24 × 16)
3648 × 2432 (#) 2736 × 1824 ($) 1824 × 1216 (%)
• 5 : 4-billedområde (30 × 24)
4640 × 3712 (#) 3472 × 2784 ($) 2320 × 1856 (%)
• Billeder taget under optagelse af video ved billedstørrelsen
3840 × 2160: 3840 × 2160
• Billeder i FX-format taget under optagelse af video ved
billedsstørrelsen 1920 × 1080 eller 1280 × 720
5568 × 3128 (#) 4176 × 2344 ($) 2784 × 1560 (%)
• Billeder i DX-format taget under optagelse af video ved
billedstørrelsen 1920 × 1080 eller 1280 × 720
3648 × 2048 (#) 2736 × 1536 ($) 1824 × 1024 (%)
• Billeder taget under optagelse af video ved billedstørrelsen på
beskæringen på 1920 × 1080: 1920 × 1080
Opbevaring
Filformat
Picture Control-system
Medier
Dobbelte kortpladser
Filsystem
Søger
Søger
Søgerdækning
Forstørrelse
Øjepunkt
Dioptrijustering
Matskive
Spejl
• NEF (RAW): 12 eller 14 bit (komprimeret uden tab,
komprimeret eller ukomprimeret); stor, mellemstor og
lille tilgængelig (mellemstore og små billeder optages
ved en farvedybde på 12 bit ved hjælp af komprimering
uden tab)
• TIFF (RGB)
• JPEG: JPEG-Baseline-kompatibel med fine (ca. 1 : 4),
normal (ca. 1 : 8) eller basic (ca. 1 : 16) komprimering;
komprimering af optimal kvalitet tilgængelig
• NEF (RAW) + JPEG: Enkelt billede taget i både NEF (RAW) og
JPEG-format
Standard, Neutral, Levende, Monokrom, Portræt,
Landskab, Jævn; valgt Picture Control kan ændres;
opbevaring for brugerdefinerede Picture Controls
• Modeller til brug med XQD-kort: XQD-kort
• Modeller til brug med CompactFlash-kort: CompactFlash Type Ihukommelseskort (UDMA7-kompatible)
Plads 2 kan anvendes til overflow eller lagring af
sikkerhedskopier eller til særskilt lagring af kopier oprettet
med NEF + JPEG; billederne kan kopieres mellem kort.
DCF 2.0, Exif 2.3, PictBridge
Spejlreflekssøger med pentaprisme i øjenhøjde
• FX (36 × 24): Ca. 100% horisontalt og 100% vertikalt
• 1,2× (30 × 20): Ca. 97% horisontalt og 97% vertikalt
• DX (24 × 16): Ca. 97% horisontalt og 97% vertikalt
• 5 : 4 (30 × 24): Ca. 97% horisontalt og 100% vertikalt
Ca. 0,72× (50 mm f/1.4 objektiv ved uendelig, –1,0 m–1)
17 mm (–1,0 m–1; fra midterste overflade på objektivets
søgerøjestykke)
–3–+1 m–1
Type B BriteView Clear Matte IX-skærm med markeringer
af fokuspunkt (du kan få vist gitterlinjer)
Hurtig tilbage
n
371
Søger
Eksempelvisning af
dybdeskarphed
Objektivblænde
Objektiv
Kompatible objektiver
Tryk på knappen Pv runder objektivblænden ned til den
brugervalgte værdi (indstillingerne A og M) eller til værdien
valgt af kameraet (indstillingerne P og S)
Øjeblikkelig tilbagevenden, elektronisk styret
Kompatible med AF NIKKOR-objektiver, herunder type G-,
E- og D-objektiver (der gælder visse restriktioner for PCobjektiver) og DX-objektiver (med DX 24 × 16 1,5×
billedområde), AI-P NIKKOR-objektiver og ikke-CPU AIobjektiver (kun eksponeringsindstillingerne A og M).
IX NIKKOR-objektiver, objektiver til F3AF og ikke-AIobjektiver kan ikke anvendes.
Den elektroniske afstandsmåler kan anvendes med
objektiver, der har en maksimumblænde på f/5.6 eller
kortere (den elektroniske afstandsmåler understøtter
15 fokuspunkter med objektiver, der har en
maksimumblænde på f/8 eller kortere, hvoraf 9 punkter
kan vælges).
Lukker
Type
Hastighed
Flashsynk.hastighed
Udløser
Udløserindstilling
Elektronisk styret lodretgående mekanisk lukker på
fokusplanet; elektr. forr. lukkergardin-udløsn. tilgængelig i
udløserindstillingen Hævet spejl
1/8000 – 30 sek. i trin på 1/3, 1/2 eller 1 EV, bulb,
langtidseksponering, X250
X= 1/250 sek.; synkroniserer med lukker ved 1/250 sek. eller
længere
S (enkeltbillede), CL (kontinuerlig lav hastighed),
CH (kontinuerlig høj hastighed), Q (dæmpet lukkerlyd),
E (selvudløser), MUP (hævet spejl)
Omtrentlig
Op til 10 bps (CL); 10–12 bps eller 14 bps med hævet spejl
billedfremføringshastighed (CH); eller 3 bps (dæmpet kontinuerlig indstilling)
Selvudløser
2 sek., 5 sek., 10 sek., 20 sek.; 1–9 eksponeringer i
intervaller af 0,5, 1, 2 eller 3 sek.
n
372
Eksponering
Lysmåling
TTL-lysmåling ved hjælp af RGB-sensor med omtrent 180 K
(180000) pixels
Lysmålingsmetode
• Matrix: 3D color matrix-lysmåling III (objektiver af type G,
E og D); color matrix lysmåling III (andre CPU-objektiver);
color matrix-lysmåling tilgængelig med ikke-CPUobjektiver, hvis brugeren angiver objektivdata
• Centervægtet: Vægtning på 75% til 12 mm-cirklen midt på
billedet. Cirklens diameter kan ændres til 8, 15 eller
20 mm, eller vægtningen kan baseres på et gennemsnit
af hele billedet (ikke-CPU objektiver anvender 12 mmcirklen)
• Spot: Måler i en 4 mm-cirkel (cirka 1,5% af billedet) med
hovedvægten på det valgte fokuspunkt (på midterste
fokuspunkt, når der anvendes ikke-CPU objektiv)
• Højlysvægtet: Tilgængelig med objektiver af typerne G, E
og D
Område (ISO 100, f/1.4• Matrix eller centervægtet lysmåling: –3–+20 EV
objektiv, 20 °C)
• Spotmåling: 2–20 EV
• Højlysvægtet lysmåling: 0–20 EV
Lysmålerkobling
Kombineret CPU og AI
Eksponeringsindstilling Programautomatik med fleksibelt program (P);
lukkertidsprioriteret automatik (S); blændeprioriteret
automatik (A); manuel (M)
Eksponeringskompensation –5 – +5 EV i trin på 1/3, 1/2 eller 1 EV
Eksponeringslås
Lysstyrke låst ved den registrerede værdi
ISO-følsomhed (anbefalet ISO 100 – 102400 i trin på 1/3, 1/2 eller 1 EV. Kan også
eksponeringsindeks)
indstilles til ca. 0,3, 0,5, 0,7 eller 1 EV (svarende til ISO 50)
under ISO 100 eller til ca. 0,3, 0,5, 0,7, 1, 2, 3, 4 eller 5 EV
(svarende til ISO 3280000) over ISO 102400; automatisk
ISO-følsomhedsstyring tilgængelig
Aktiv D-Lighting
Du kan vælge mellem Auto, Ekstra høj +2/+1, Høj,
Normal, Lav eller Fra
n
373
Fokus
Autofokus
Måleområde
Objektivmotor
Fokuspunkt
Indstilling af AF-metode
Fokuslås
Flash
Flashstyring
Flashindstilling
Flashkompensation
Flashindikator
Tilbehørssko
Nikon Creative Lighting
System (CLS)
Radiostyret Advanced
Wireless Lighting
n
374
Multi-CAM 20K autofokus-sensormodul med TTLfasedetektion, finindstilling og 153 fokuspunkter
(herunder 99 sensorer af krydstypen og 15 sensorer, der
understøtter f/8), hvoraf 55 (35 sensorer af krydstypen og
9 f/8-sensorer) kan vælges
–4 – +20 EV (ISO 100, 20 °C)
• Autofokus (AF): Single AF (AF-S); kontinuerlig AF (AF-C);
intelligent fokus-tracking aktiveret automatisk i henhold
til motivstatus
• Manuel fokus (M): Elektronisk afstandsmåler kan anvendes
153 fokuspunkter, hvoraf 55 eller 15 kan vælges
Enkeltpunkts-AF, 9-, 25-, 72- eller 153-punkts dynamisk
område-AF, 3D-tracking, gruppepunkts-AF,
gruppepunkts-AF (HL), gruppepunkts-AF (VL),
autopunkts-AF
Fokus kan låses ved at trykke udløserknappen halvt ned
(single AF) eller ved at trykke på midt på
sekundærvælgeren
TTL: i-TTL-flashstyring ved hjælp af RGB-sensor med
omtrent 180 K (180000) pixels; i-TTL-afbalanceret
udfyldningsflash til digitale spejlreflekskameraer
anvendes med matrix-, centervægtet lysmåling og
højlysvægtet lysmåling, standard i-TTL-udfyldningsflash til
digitale spejlreflekskameraer med spotmåling
Synkronisering med forreste lukkergardin,
langtidssynkronisering, synkronisering med bagerste
lukkergardin, rød-øje-reduktion, rød-øje-reduktion med
langtidssynkronisering, langtidssynkronisering med
bagerste lukkergardin, fra, Auto FP High-Speedsynkronisering understøttes
–3 – +1 EV i trin på 1/3, 1/2 eller 1 EV
Lyser, når den ekstra flashenhed er ladet helt op; blinker,
når flashen er udløst ved fuld styrke
ISO 518 hot-shoe med synkronisering og datakontakter
samt sikkerhedslås
Understøttet
Understøttet
Flash
Samlet flashstyring
Synkroniseringsstik
Hvidbalance
Hvidbalance
Bracketing
Bracketing-typer
Live View
Indstillinger
Objektivmotor
Indstilling af AF-metode
Autofokus
Video
Lysmåling
Lysmålingsmetode
Billedstørrelse (pixels) og
billedhastighed
Filformat
Understøttet
ISO 519 synk.-stik med låsegevind
Auto (3 typer), glødelampe, lysstofrør (7 typer), direkte
sollys, flash, overskyet, skygge, forudindstillet manuelt
(der kan lagres op til 6 værdier, måling af
punkthvidbalance tilgængelig under Live View), vælg
farvetemperatur (2500 K–10000 K), alle med finindstilling.
Eksponering, flash, hvidbalance og Aktiv D-Lighting
C (Live View af billede) med tilgængelig tavs indstilling,
1 (Live View af video)
• Autofokus (AF): Single AF (AF-S); altid aktiveret AF (AF-F)
• Manuel fokus (M)
Ansigtsprioriteret AF, bredt område AF, normalt områdeAF, følg motiv AF
Kontrastbaseret AF hvor som helst i billedet (kameraet
vælger fokuspunkter automatisk, når ansigtsprioriteret AF
eller følg motiv AF er valgt)
TTL-lysmåling ved anvendelse af primær billedsensor
Matrix, centervægtet eller højlysvægtet
• 3840 × 2160 (4K UHD); 30p (progressivt), 25p, 24p
• 1920 × 1080; 60p, 50p, 30p, 25p, 24p
• 1920 × 1080 beskæring; 60p, 50p, 30p, 25p, 24p
• 1280 × 720; 60p, 50p
De faktiske billedhastigheder for 60p, 50p, 30p, 25p og
24p er henholdsvis 59,94, 50, 29,97, 25 og 23,976 bps; ★
høj kvalitet er tilgængelig ved alle billedstørrelser, og
normal kvalitet er tilgængelig ved alle størrelser undtagen
3840 × 2160
MOV
n
375
Video
Videokomprimering
Format for optagelse af
lyd
Enhed til lydoptagelse
ISO-følsomhed
Andre indstillinger
Skærm
Skærm
Billedvisning
Billedvisning
Grænseflade
USB
HDMI-udgang
Lydindgang
Lydudgang
n
376
H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding
Lineær PCM
Indbygget stereomikrofon eller ekstern stereomikrofon;
følsomhed justerbar
• Eksponeringsindstillingerne P, S og A: Auto ISOfølsomhedsstyring (ISO 100 til Høj 5) med valgbar øvre
grænse
• Eksponeringsindstilling M: Auto ISO-følsomhedsstyring
(ISO 100 til Høj 5) tilgængelig med valgbar øvre grænse;
manuelt valg (ISO 100 til 102400 i trin på 1/3, 1/2 eller
1 EV) med ekstra indstillinger tilgængelige svarende til
omtrent 0,3, 0,5, 0,7, 1, 2, 3, 4 eller 5 EV (svarende til
ISO 3280000) over ISO 102400
Indeksmarkering, time-lapse-videoer, elektronisk
vibrationsreduktion (VR)
8 cm/3,2 tommer., ca. 2359 k-punkts (XGA) TFT
berøringsfølsom LCD med billedvinkel på 170 °, ca. 100%
søgerdækning og manuel styring af skærmens lysstyrke
Fuldskærms- og miniaturevisning (4, 9 eller 72 billeder)
med zoom under billedvisning, videobilledvisning,
slideshows af billeder og/eller video, histogramvisning,
markeringer, billedinformation, visning af lokationsdata,
automatisk billedrotation, klassificering af billeder,
indsættelse og afspilning af stemmekommentar samt
indlejring og visning af IPTC-information
SuperSpeed USB (USB 3.0 Micro-B-stik); tilslutning til
indbygget USB-port anbefales
HDMI-stik af typen C
Stereo mini-pin-stik (3,5 mm i diameter; plug-in-effekt
understøttes)
Stereo mini-pin stik (3,5 mm i diameter)
Grænseflade
10-bens multistik
Ethernet
Perifert stik
Understøttede sprog
Understøttede sprog
Strømkilde
Batteri
Lysnetadapter
Stativgevind
Stativgevind
Kan anvendes til at tilslutte ekstra fjernbetjeningsenheder,
de trådløse fjernbetjeninger WR-R10 (kræver WR-A10adapter) eller WR-1, GPS-enheden GP-1/GP-1A eller GPSenheder, der er kompatible med NMEA0183 version 2.01
eller 3.01 (ekstra MC-35 GPS-adapterkabel og kabel med
D-sub 9-bensstik er påkrævet)
RJ-45-stik
• Standarder: IEEE 802.3ab (1000BASE-T)/IEEE 802.3u
(100BASE-TX)/IEEE 802.3 (10BASE-T)
• Datahastigheder: 10/100/1000 Mbps med automatisk
registrering (maksimalt logiske datahastigheder i
henhold til IEEE-standarden; de faktiske hastigheder kan
afvige)
• Port: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (AUTO-MDIX)
Til WT-6, WT-5
Arabisk, bengalsk, bulgarsk, kinesisk (forenklet og
traditionelt), tjekkisk, dansk, hollandsk, engelsk, finsk,
fransk, tysk, græsk, hindi, ungarsk, indonesisk, italiensk,
japansk, koreansk, marathi, norsk, persisk, polsk,
portugisisk (Portugal og Brasilien), rumænsk, russisk,
serbisk, spansk, svensk, tamilsk, telugu, thailandsk, tyrkisk,
ukrainsk, vietnamesisk
Ét genopladeligt Li-ion-batteri af typen EN-EL18c;
genopladelige EN-EL18b-, EN-EL18a- og EN-EL18-batterier
kan også anvendes, men bemærk, at der kan tages færre
billeder på en enkelt opladning med et genopladeligt
EN-EL18-batteri end med et EN-EL18c/EN-EL18b/EN-EL18a
(0 388)
EH-6b lysnetadapter; kræver EP-6-stik til lysnetadapter
(forhandles separat)
1/ 4
tom. (ISO 1222)
n
377
Mål/vægt
Mål (B × H × D)
Vægt
Anvendelsesområde
Temperatur
Luftfugtighed
Ca. 160 × 158,5 × 92 mm
• Modeller til brug med XQD-kort: Ca. 1405 g med batteri og to
XQD-hukommelseskort, men uden kamerahusdæksel og
dæksel til tilbehørssko; ca. 1235 g (kun kamerahus)
• Modeller til brug med CompactFlash-kort: Ca. 1415 g med
batteri og to CompactFlash-hukommelseskort, men
uden kamerahusdæksel og dæksel til tilbehørssko; ca.
1240 g (kun kamerahus)
0 °C–40 °C
85% eller derunder (ingen kondensering)
• Medmindre andet er angivet, udføres alle målinger i overensstemmelse med
standarderne og retningslinjerne for Camera and Imaging Products Association
(CIPA).
• Alle tal gælder for et kamera med et fuldt opladet batteri.
• Nikon forbeholder sig ret til når som helst at ændre udseendet på og
specifikationerne for hardwaren og softwaren beskrevet i denne
brugervejledning uden forudgående varsel. Nikon kan ikke holdes ansvarlig for
skader, der skyldes fejl i denne brugervejledning.
n
378
MH-26a batterioplader
Nominel indgangseffekt
Opladningseffekt
Anvendelige batterier
100 til 240 V vekselstrøm, 50/60 Hz
DC 12,6 V/1,2 A
Genopladelige Nikon EN-EL18c/EN-EL18b/EN-EL18a/
EN-EL18 Li-ion-batterier
Opladningstid pr. batteri Ca. 2 timer og 35 minutter ved en omgivende temperatur
på 25 °C, når der ikke er ladning tilbage
Driftstemperatur
0 °C–40 °C
Mål (B × H × D)
Ca. 160 × 85 × 50,5 mm
Længde på netledning
Ca. 1,5 m
Vægt
• Ca. 285 g, inklusive to kontaktbeskyttere, men uden
netledning
• Ca. 265 g, eksklusive kontaktbeskyttere og netledning
Symbolerne på dette produkt repræsenterer følgende:
m Vekselstrøm, p Jævnstrøm, q Klasse II-udstyr (konstruktionen af produktet er
dobbeltisoleret).
Genopladeligt EN-EL18c Li-ion-batteri
Type
Genopladeligt litium-ion-batteri
Nominel ydelse
10,8 V/2500 mAh
Driftstemperatur
0 °C–40 °C
Mål (B × H × D)
Ca. 56,5 × 27 × 82,5 mm
Vægt
Ca. 160 g, eksklusive poldæksel
n
379
Kalibrering af batterier
MH-26a-batteriopladeren er udstyret med en funktion til kalibrering
af batteri. Kalibrér batteriet efter behov for at sikre nøjagtighed i
batteriets niveauvisninger på kameraet og opladeren.
Hvis kalibreringslampen for det
aktuelle batterikammer blinker, når
der er isat et batteri, skal du kalibrere
batteriet. For at starte kalibrering skal
du trykke på kalibreringsknappen for
det pågældende batterikammer i cirka
et sekund. Den nødvendige tid til
kalibrering af batteriet vises af
opladnings- og kalibreringslamperne:
Omtrentlig tid, der kræves
for at kalibrere batteriet Kalibreringslampe
igen
Mere end 6 timer
K (lyser)
4–6 timer
K (lyser)
2–4 timer
K (lyser)
Mindre end 2 timer
K (lyser)
Kammerlamper
(grønne)
Opladningslam
per (grønne)
Kalibreringslam
per (gule)
Kalibreringskna
pper
Opladningslamper
2t
4t
6t
K (lyser)
K (lyser)
K (lyser)
JK (fra)
K (lyser)
K (lyser)
JK (fra)
JK (fra)
K (lyser)
JK (fra)
JK (fra)
JK (fra)
Når kalibrering er fuldført, slukker kalibrerings- og
opladningslamperne, og opladning starter med det samme.
Selvom kalibrering anbefales for nøjagtig måling af batteriets
ladningstilstand, behøver du ikke udføre kalibrering, når
kalibreringslampen blinker. Du kan til hver en tid afbryde en
påbegyndt kalibrering.
• Hvis der ikke trykkes på kalibreringsknappen, når
kalibreringslampen blinker, påbegyndes normal opladning efter
cirka ti sekunder.
• For at afbryde kalibrering skal du trykke på kalibreringsknappen
igen. Kalibrering afsluttes, og opladning begynder.
n
380
A Advarsel om batteri
Hvis kammer- og kalibreringslamperne skiftevis blinker og ikke blinker, når
der ikke er isat noget batteri, er der problemer med opladeren. Hvis
kammer- og kalibreringslamperne skiftevis blinker og ikke blinker, når der er
isat et batteri, er der opstået problemer med batteriet eller opladeren under
opladning. Fjern batteriet, kobl opladeren fra, og indlevér batteri og
oplader til eftersyn hos en Nikon-autoriseret servicerepræsentant.
A Opladning og kalibrering af to batterier
MH-26a oplader kun ét batteri ad gangen. Hvis der er sat batterier i begge
kamre, oplades de i den rækkefølge, de er isat. Hvis du trykker på
kalibreringsknappen for det første batteri, kan det andet batteri ikke
kalibreres eller oplades, før kalibrering og opladning er fuldført for det
første batteri.
A FreeType-licens (FreeType2)
Dele af denne software er ophavsretligt beskyttede © 2012 The FreeType
Project (http://www.freetype.org). Alle rettigheder forbeholdes.
A MIT-licens (HarfBuzz)
Dele af denne software er ophavsretligt beskyttede © 2016 The HarfBuzz
Project (http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Alle
rettigheder forbeholdes.
n
381
A Varemærkeinformation
IOS er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Cisco Systems,
Inc., i USA og/eller andre lande og anvendes under licens. Mac og OS X er
registrerede varemærker tilhørende Apple Inc. i USA og/eller andre lande.
Windows er enten et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende
Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. PictBridge er et
varemærke. XQD er et varemærke tilhørende Sony Corporation.
CompactFlash er et varemærke tilhørende SanDisk Corporation. HDMI,
HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC.
Alle andre varemærker nævnt i denne brugervejledning eller anden
dokumentation, der fulgte med dit Nikon-produkt, er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere.
A Understøttede standarder
• DCF version 2.0: Design Rule for Camera File System (DCF) er en standard,
der anvendes bredt i digitalkameraindustrien for at sikre kompatibilitet
mellem de forskellige mærker.
• Exif version 2.3: Kameraet understøtter Exif (Exchangeable Image File
Format til digitale stillbilledkameraer) version 2.3, en standard, der gør det
muligt at anvende information, som er gemt sammen med billederne, til
at optimere farvegengivelsen ved udskrivning på Exif-kompatible
printere.
• PictBridge: En standard, der er udviklet i samarbejde mellem digitalkameraog printerindustrien, som gør det muligt at udskrive billeder direkte på en
printer uden først at overføre dem til en computer.
• HDMI: High-Definition Multimedia Interface er en standard for
multimediegrænseflader, som anvendes inden for forbrugerelektronik og
A/V-enheder, og som kan overføre audiovisuelle data- og styresignaler til
HDMI-kompatible enheder via en enkelt kabeltilslutning.
n
382
Godkendte hukommelseskort
❚❚ Modeller til brug med XQD-hukommelseskort
Kameraet kan anvendes med XQD-hukommelseskort. Kort med
skrivehastigheder på 45 MB/sek. (300×) eller bedre anbefales til
optagelse af video; langsommere hastigheder kan afbryde
optagelse eller medføre afspilning i ryk eller ujævn billedvisning.
For information om kompatibilitet og betjening, kontakt
producenten.
n
383
❚❚ Modeller til brug med CompactFlash-hukommelseskort
Kameraet kan anvendes med Type I CompactFlashhukommelseskort. Type II-kort og microdrive-kort kan ikke
anvendes. Kort med skrivehastigheder på 45 MB/sek. (300×) eller
bedre anbefales til optagelse af video; langsommere hastigheder
kan afbryde optagelsen eller medføre rykvis, ujævn billedvisning.
For information om kompatibilitet og betjening, kontakt
producenten.
n
384
Hukommelseskortets kapacitet
Følgende tabel viser det omtrentlige antal billeder, der kan lagres på
et 64 GB-kort af typen Lexar Professional 2933× XQD 2.0 eller 1066×
UDMA 7 CompactFlash ved forskellige indstillinger for billedkvalitet,
billedstørrelse og billedområde (gældende fra marts 2016).
❚❚ FX (36×24) Billedområde
Billedkvalitet
NEF (RAW),
Komprimeret uden
tab, 12 bit
NEF (RAW),
Komprimeret uden
tab, 14 bit
NEF (RAW),
Komprimeret, 12 bit
NEF (RAW),
Komprimeret, 14 bit
NEF (RAW),
Ukomprimeret, 12 bit
NEF (RAW),
Ukomprimeret, 14 bit
TIFF (RGB)
JPEG fine 3
JPEG normal 3
JPEG basic 3
Bufferkapacitet 2
XQD
CompactFlash
200
119
200
172
200
200
Large
Medium
Small
19,3 MB
13,9 MB
10,5 MB
Antal
billeder 1
1700
2400
3100
Large
24,2 MB
1300
200
82
Large
16,8 MB
2300
200
153
Large
20,8 MB
1900
200
103
Large
33,2 MB
1700
197
92
Large
43,1 MB
1300
102
65
Large
Medium
Small
Large
Medium
Small
Large
Medium
Small
Large
Medium
Small
62,5 MB
35,6 MB
16,4 MB
10,5 MB
6,4 MB
3,4 MB
5,3 MB
3,3 MB
1,8 MB
2,8 MB
1,8 MB
1,0 MB
952
1600
3500
4300
7100
13300
8400
13800
25300
16200
26000
45400
92
119
126
200
200
200
200
200
200
200
200
200
67
87
125
200
200
200
200
200
200
200
200
200
Billedstørrelse Filstørrelse 1
n
385
❚❚ DX (24×16) Billedområde
Billedkvalitet
NEF (RAW),
Komprimeret uden
tab, 12 bit
NEF (RAW),
Komprimeret uden
tab, 14 bit
NEF (RAW),
Komprimeret, 12 bit
NEF (RAW),
Komprimeret, 14 bit
NEF (RAW),
Ukomprimeret, 12 bit
NEF (RAW),
Ukomprimeret, 14 bit
Bufferkapacitet 2
XQD
CompactFlash
200
200
200
200
200
200
Large
Medium
Small
9,1 MB
6,7 MB
5,2 MB
Antal
billeder 1
3800
5100
6500
Large
11,2 MB
3000
200
200
Large
8,0 MB
5000
200
200
Large
9,7 MB
4200
200
200
Large
14,9 MB
3800
200
200
Large
19,1 MB
3000
200
133
Billedstørrelse Filstørrelse 1
Large
27,4 MB
2100
200
107
Medium
15,9 MB
3600
200
200
Small
7,6 MB
7200
200
200
Large
5,2 MB
8800
200
200
JPEG fine 3
Medium
3,4 MB
13600
200
200
Small
2,1 MB
22100
200
200
Large
2,7 MB
17100
200
200
JPEG normal 3
Medium
1,8 MB
25700
200
200
Small
1,1 MB
40600
200
200
Large
1,4 MB
31500
200
200
JPEG basic 3
Medium
1,0 MB
46500
200
200
Small
0,7 MB
67300
200
200
1 Alle tal er omtrentlige. Filstørrelsen varierer afhængigt af det motiv, der optages.
2 Højeste antal eksponeringer, der kan lagres i hukommelsesbufferen ved ISO 100.
Falder ved billedkvaliteter, der er markeret med en stjerne ("★"), eller hvis auto
forvrængningskontrol er slået til.
3 Tallene forudsætter størrelsesprioriteret JPEG-komprimering. Valg af en
billedkvalitetsindstilling, der er markeret med en stjerne ("★"; optimal
komprimering) øger filstørrelsen på JPEG-billeder; antal billeder og
bufferkapaciteten falder tilsvarende.
TIFF (RGB)
n
386
A d2—Maks. kont. udløsning (0 303)
Det maksimale antal billeder, der kan tages i en enkelt billedserie, kan
indstilles til en vilkårlig værdi mellem 1 og 200.
n
387
Batteribrugstid
De videooptagelser eller det antal billeder, der kan optages ved
hjælp af fuldt opladede batterier, varierer afhængigt af batteriets
tilstand og temperaturen, interval mellem billeder og den tid, som
menuerne vises i. Testværdier for EN-EL18c (2500 mAh)-batterier
er angivet nedenfor.
• Billeder, udløserindstillingen Enkeltbillede (CIPA-standard 1): Cirka
3780 billeder
• Billeder, kontinuerlig udløserindstilling (Nikon-standard 2): Cirka
8160 billeder
• Videoer: Ca. 110 minutter ved 1080/60p 3
1 Målt ved 23 °C (±2 °C) med et AF-S NIKKOR 24–70mm f/2.8E ED VRobjektiv under følgende testbetingelser: Objektivet drejet fra uendeligt til
mindste afstand og ét billede taget ved standardindstillingerne hvert
30 sek. Live View ikke anvendt.
2 Målt ved 23 °C med et AF-S VR ED 70–200mm f/2.8G-objektiv under
følgende testbetingelser: Vibrationsreduktion slået fra, billedkvalitet
indstillet til JPEG normal, billedstørrelse indstillet til L (large), lukkertid
1/250 sek., fokus drejet fra uendeligt til mindste afstand tre gange, når
udløserknappen har været trykket halvt ned i 3 sek.; seks billeder tages så
efter hinanden, og skærmen slås til i 5 sek. og slukkes derefter; cyklus
gentaget, når standbytimer er udløbet.
3 Målt ved 23 °C (±2 °C) med et kamera med standardindstillinger og et
AF-S NIKKOR 24–70mm f/2.8E ED VR-objektiv under betingelserne angivet
af Camera and Imaging Products Association (CIPA). Enkeltstående
videoer er sammensat af én eller filer, hver med en størrelse på op til 4 GB
og kan vare op til 29 minutter og 59 sekunder; optagelsen slutter
muligvis, før disse grænser er nået, hvis kameraets temperatur stiger.
Genopladelige EN-EL18b-, EN-EL18a- og EN-EL18-batterier kan anvendes i
stedet for EN-EL18c, men bemærk, at der kan tages færre billeder på en enkelt
opladning med et genopladeligt EN-EL18-batteri end med et EN-EL18c/
EN-EL18b/EN-EL18a.
n
388
Handlinger som følgende kan nedsætte batteriets levetid:
• Anvendelse af skærmen
• Når udløserknappen holdes trykket halvt ned
• Gentagne anvendelser af autofokus
• Optagelse af NEF (RAW)- eller TIFF (RGB)-billeder
• Lange lukkertider
• Tilslutning til Ethernet-netværk
• Anvendelse af kameraet med ekstra tilbehør tilsluttet
• Anvendelse af VR-indstilling (vibrationsreduktion) med VRobjektiver
• Ved gentagne gange at zoome ind og ud med et AF-P-objektiv
Sådan får du mest muligt ud af genopladelige Nikon EN-EL18cbatterier:
• Sørg for, at batteripolerne er rene. Snavsede poler kan reducere
batteriets ydeevne.
• Anvend batterierne straks efter endt opladning. Batterierne aflades,
hvis de ikke anvendes.
• Kontrollér batteriets tilstand jævnligt med indstillingen
Batterioplysninger i opsætningsmenuen (0 313). Hvis j vises
for Kalibrering, skal du kalibrere batteriet med MH-26abatteriopladeren (hvis batteriet ikke har været anvendt i over seks
måneder, skal du genoplade batteriet, når kalibrering er fuldført).
n
389
Index
Symboler
P (Programautomatik) ................... 131, 133
S (Lukkertidsprioriteret automatik) .... 131,
134
A (Blændeprioriteret automatik) . 131, 135
M (Manuel) ........................................ 131, 136
S.................................................................... 116
CL ................................................ 116, 117, 303
CH ................................................ 116, 117, 303
Q ................................................................... 116
E (Selvudløser) ............................... 117, 120
MUP ...................................................... 117, 122
S (Valg af indstilling for hurtig udløser) ...
117, 119
S................................................................. 304
K (Enkeltpunkts-AF) .............................. 104
I (Dynamisk område-AF) .................... 104
T (3D-tracking) ....................................... 104
N (Gruppepunkts-AF) ........................... 105
H (Autopunkts-AF) ................................ 105
! (Ansigtsprioriteret AF) .......................... 49
5 (Bredt område-AF) ................................. 49
6 (Normalt område-AF) ........................... 49
& (Følg motiv AF)..................................... 49
L (Matrix) .................................................. 129
M (Centervægtet) .................................... 129
N (Spotmåling) ........................................ 129
t (Højlysvægtet) ................................... 129
Knappen S............................. 116, 117, 119
Knappen R (Info) ....................... 57, 68, 220
a (Live View) ..................... 44, 59, 173, 309
Q (Hjælp) ....................................................... 16
t (Hukommelsesbuffer)................... 40, 385
Knappen i .................................... 51, 63, 253
Kontakten D ......................................... 9, 309
I (Fokusindikator) ................... 40, 111, 115
L (Forudindstillet manuelt) ..... 160, 168
Numerisk
n
390
1,2× (30 × 20) ............................................... 88
10-bens multistik ............... 2, 246, 339, 340
12 bit.............................................................. 94
14 bit.............................................................. 94
14 bps (hævet spejl) ................................ 117
3D-color matrix-lysmåling III ................. 129
3D-tracking .............................. 104, 107, 300
3D-tracking, ansigtsgenkendelse ........ 300
5 : 4 (30 × 24) ............................................... 88
A
Adobe RGB................................................. 294
Advanced Wireless Lighting .................. 204
AE & flash (indst. af auto-bracketing) . 146,
147
AF .......................... 48–50, 98–113, 299–301
AF-aktivering ............................................. 300
AF-C .................................................... 101, 299
AF-F ............................................................... 48
AF-punktets markeringer .................. 10, 35
AF-respons ved motivblokering ........... 299
AF-S ............................................. 48, 101, 299
Afspilning af kommentar (slideshow) . 290
Aktiv D-Lighting ..................... 155, 187, 294
Aktiv D-Lighting-bracketing (Indst. af
auto-bracketing) ............................ 146, 155
Altid aktiveret AF........................................ 48
Ansigtsgenkendelse ....................... 300, 302
Ansigtsprioriteret AF ................................. 49
Antal fokuspunkter .................................. 300
Antal kopier (PictBridge [Opsætning]
menu) ........................................................ 284
Auto (Hvidbalance) ......................... 159, 160
Auto forvrængningskontrol .................. 294
Auto FP High-Speed-synkronisering ... 305
Auto ISO-følsomhedsstyring ........ 126, 297
Auto M ISO-følsomhedsstyring ............. 306
Auto-bracketing .............................. 146, 307
Auto-bracketing (indstill. M) ................. 307
Autofokus............ 48–50, 98–113, 299–301
Autofokusindstilling ................ 48, 101, 301
Automatisk billedrotation...................... 290
Automatisk DX-beskæring....................... 88
Automatisk ekstern flash............... 197, 216
Autopunkts-AF ......................................... 105
Autovalg af AF-område .......................... 106
B
Bageste kontrolpanel .................................. 8
Baggrundslys ................................................. 9
Batteri ..................................... 19–24, 37, 380
Batterioplysninger ................................... 313
Begr. udvalg af udløserindst. ................. 304
Begræns valg af AF-metode .................. 300
Begræns. af autofokusindstil. ................ 301
Berøringsknapper ........... 12, 185, 251, 312
Berøringsskærm........................ 12, 185, 251
Beskyttelse af billeder ............................. 265
Beskær.................................. 67, 69, 314, 319
Beskæring (PictBridge [Opsætning]
menu) ........................................................ 284
Billedhastighed ........................................... 67
Billedinformation ............................ 254, 289
Billedinterval (slideshow) ....................... 290
Billedkommentar ...................................... 311
Billedkvalitet ....................................... 92, 292
Billedområde 26, 51, 63, 70, 87, 88, 90, 95,
292, 296
Billedoptagemenu ................................... 291
Billedoptagemenuhukomm. ................. 291
Billedsandwich ................................. 315, 320
Billedsandwichindstilling ....................... 232
Billedserie ................................. 117, 290, 303
Billedstr./billedhastighed ................ 67, 296
Billedstørrelse ..................................... 95, 292
Billedtjek ............................................ 250, 290
Billedvinkel................................. 87, 328, 329
Billedvisning ....................... 42, 80, 248, 286
Billedvisningsindstillinger ...................... 289
Billedvisningsmappe ............................... 289
Billedvisningsmenu ................................. 289
Bip ................................................................ 312
Bladreretning for fuldskærmsvis. ......... 312
Blænde ............................. 135, 136, 140, 308
Blændelås .......................................... 140, 308
Blændeprioriteret automatik ................ 135
Blændeværdi .................................... 135, 326
Bracketing ......................................... 146, 307
Bracketing-rækkefølge............................ 307
Bredt område-AF ........................................ 49
Brugerd. knaptilknytning ....................... 307
Brugerindstillinger ................................... 299
Brugerindstillingshukomm. ................... 299
Brændvidde ............................. 245, 328, 329
Bulb ............................................................. 138
C
Camera Control Pro 2 .............................. 339
Capture NX-D ........................................ ii, 277
Centervægtet lysmåling ................ 129, 302
CF-kort ................................................. 30, 384
CLS ............................................................... 330
CompactFlash .................................... 30, 384
Computer .......................................... 277, 278
Copyrightoplysninger............................. 311
CPU-kontakter .......................................... 326
CPU-objektiv ............................. 26, 323, 326
Creative Lighting System ....................... 330
Cyanotypi (Monokrom) .......................... 315
D
Data om ikke-CPU objektiv .. 243, 244, 311
Dataoversigt .............................................. 262
Dato og tid .......................................... 28, 310
Datoformat ......................................... 29, 310
DCF .............................................................. 382
Destination ................................................ 296
Dioptri .................................................. 35, 338
Direkte sollys (Hvidbalance) .................. 160
D-Lighting .................................................. 314
Dobbelt monitor ...................................... 287
DX (24 × 16) 1.5 × .......................... 88, 90, 91
DX-baseret videoformat........................... 70
DX-format ....................................... 87, 88, 89
Dybdeskarphed ........................................ 132
Dynamisk område-AF ........... 104, 106, 301
Dæmpet lukkerlyd ................................... 116
E
Efter sletning ............................................. 290
Eksempelvisning af eksponering ........... 46
Eksp.-/flashkomp.trinværdi ................... 301
Eksp.forsinkelsesindstilling.................... 304
Eksponering .......... 129, 131, 141, 143, 301
Eksponerings-bracketing ..... 146, 147, 307
Eksponeringsforskel ................................ 191
Eksponeringsindikator............................ 137
Eksponeringsindstilling .......................... 131
Eksponeringskomp. til flash .................. 306
Eksponeringskompensation ........ 143, 302
n
391
Eksponeringslås ....................................... 141
Eksponeringsprogram............................ 357
Ekstern mikrofon ............................... 64, 341
Elektr. forr. lukkergardin-udløsn. ......... 304
Elektronisk afstandsmåler ..................... 115
Elektronisk VR ........................................... 298
Enkeltbillede ............................................. 116
Enkeltpunkts-AF ............................. 104, 106
Ethernet ..................................................... 281
EV-trin for eksp.kontrol .......................... 301
Exif ............................................................... 382
F
n
392
Farvedybde for NEF (RAW) ....................... 94
Farverum ................................................... 294
Farvetemperatur........... 159, 160, 161, 165
Filinformation ........................................... 255
Filnavngivning ................................ 291, 296
Filnummereringssekvens ...................... 304
Filtereffekter .................................... 183, 315
Finindstill. af optimal eksp. ................... 302
Finindstilling af AF .................................. 310
Firmwareversion ...................................... 313
Fjern elementer (Min Menu) ................. 316
Fjernbetjeningsledning .......... 73, 138, 339
Fjernbetjent flashfotografering ........... 204
Fjernbetjent flashstyring ....................... 209
Fjernbetjent stroboskopflash ...... 213, 218
Fjernelse af objektivet fra kameraet ...... 26
Flash............... 194, 198, 200, 202, 305, 330
Flash (Hvidbalance)................................. 160
Flash-bracketing .................... 146, 147, 307
Flashindikator .......... 11, 194, 203, 334, 374
Flashindstilling ................................ 198, 199
Flashkompensation ................................ 200
Flashlukkertid ........................................... 306
Flashområde ............................................. 330
Flashstyring........... 196, 197, 204, 209, 292
Flashsynk.hastighed ............................... 305
Flashsynkroniseringsstik........................ 195
Fleksibelt program .................................. 133
Fokus ................... 48–50, 98–115, 299–301
Fokusindikator .......................... 40, 111, 115
Fokusindstilling........................... 48, 98, 114
Fokusindstillingsvælger ............ 48, 98, 114
Fokuslås ..................................................... 111
Fokusplanets markering ........................ 115
Fokuspunkt .............. 49, 104, 108, 300, 301
Fokuspunkt wrap-around ...................... 301
Fokuspunktindstillinger ......................... 301
Fokus-tracking ................................. 103, 299
Fokus-tracking med Lock-On ................ 299
Forbindelsesindstilling .................. 206, 312
Formatér .............................................. 33, 310
Formater hukommelseskort .................. 310
Forudindstillet manuelt (Hvidbalance).......
160, 168
Forvrængningskontrol............................ 314
Frekvensrespons ...................................... 298
Fuldskærmsvisning.................................. 248
Funktion af kortet i plads 2 ............. 97, 291
FV-lås ........................................................... 202
FX (36×24) 1.0× .......................................... 88
FX-baseret videoformat............................ 70
FX-format .............................................. 87, 88
Følsomhed ............................... 124, 126, 297
G
Gem efter orientering ............................. 300
Gem valgt billede ................................ 82, 85
Gem/indlæs indstillinger........................ 313
Gendannelse af standardindstillinger 224,
296, 313
Genopladeligt batteri............ 313, 351, 379
Genopladeligt Li-ion-batteri ii, 19, 37, 379,
380
Gitterlinjer i søgeren ............................... 304
Glødelampe (Hvidbalance) .................... 159
GPS ............................................ 246, 247, 261
GPS-enhed ........................................ 246, 340
Gruppeflash ...................................... 209, 218
Gruppepunkts-AF ........................... 105, 106
H
H.264 ........................................................... 376
HDMI ......................................... 286, 312, 382
HDR (high dynamic range) .................... 189
High Dynamic Range (HDR) ......... 189, 295
Histogram ......................................... 257, 258
Hjælp ............................................................. 16
Hovedtelefonens lydstyrke...................... 64
Hovedtelefoner .......................................... 64
HTTP-server ............................................... 281
Hukommelsesbuffer ......................... 40, 118
Hukommelseskort ....... 30, 33, 97, 310, 383
Hukommelseskortets kapacitet ............ 385
Hurtig trådløs betjening ................ 211, 218
Hvidbalance .................... 151, 159, 293, 297
Hvidbalance-bracketing ................ 146, 151
Høj ................................................................ 125
Høj opløsning ................................... 286, 382
Højde-breddeforhold ................ 69, 88, 319
Højlys ........................................................... 256
Højlysvisning ............................................... 64
Højlysvægtet lysmåling .......................... 129
Højttaler ...................................................... 276
Håndter Picture Control ....... 184, 293, 297
I
Ikke-CPU objektiv ................... 243, 324, 326
Indeksmarkering ........................................ 63
Indeksudskrift............................................ 285
Indst. af auto-bracketing ........................ 295
Indst. for stemmekommentar ............... 312
Indst. for trådløs fjernbetj. (WR) ............ 312
Indst. til Live View-knappen .................. 309
Indstil klokkeslæt via satellit .................. 247
Indstil Picture Control ........... 179, 293, 297
Indstilling af AF-metode ......... 49, 104, 300
Indstillingen Hævet spejl............... 117, 122
Indstillinger for trådløs flash .................. 204
Information om billedvisning ...... 254, 289
Information om flash ............................... 216
Informationsvisning 57, 68, 216, 220, 310
Intelligent fokus-tracking ....................... 103
Intervaloptagelse ............................ 236, 295
IPTC ..................................................... 261, 311
ISO-følsomhed ........................ 124, 126, 297
ISO-følsomhedsindstillinger ......... 293, 297
ISO-trinforøgelse ...................................... 301
i-TTL ......................... 196, 197, 209, 216, 331
J
JPEG ...................................... 92, 96, 314, 317
JPEG basic .................................................... 92
JPEG fine ....................................................... 92
JPEG normal................................................. 92
Jævn (Indstil Picture Control) ................ 179
K
Kalibrering.................................................. 380
Kamerahusdæksel ............................ 25, 339
Kant ............................................................. 284
Klassificering ............................................. 267
Knap til baggrundslys ......................... 9, 304
Knap til fokusindstilling ................... 26, 114
Knappen AF-ON ........................ 102, 300, 307
Knappen AF-ON til lodret optagelse ..... 102,
307
Knappen BKT 147, 148, 151, 152, 155, 156,
193, 231, 307
Knappen Fn1 ..................................... 307, 309
Knappen Fn2 ..................................... 307, 309
Knappen Fn3 ................... 273, 276, 307, 309
Knappen Pv .............. 50, 132, 306, 307, 309
Kompatible objektiver ............................ 323
Komprimeret (NEF-komprimering (RAW)) .
94
Komprimeret uden tab (NEFkomprimering (RAW)) ............................. 94
Kontinuerlig AF................................ 101, 299
Kontinuerlig høj hastighed.. 116, 117, 303
Kontinuerlig lav hastighed .. 116, 117, 303
Kontinuerlig optagehast. ....................... 303
Kontinuerlig udløserindstilling... 116, 117,
303
Kontrolpanel ............................................. 6–8
Kopier billede(r) ........................................ 290
Kortplads tom, frigør lås ......................... 313
Kun AE (indstilling af auto-bracketing) ......
146, 147
Kun flash (indstilling af auto-bracketing)...
146
L
L (large) ................................................... 72, 95
Lagermappe .............................................. 291
LAN .............................................................. 337
Landskab (Indstil Picture Control) ....... 179
Langtidssynkronisering .......................... 198
Lav ............................................................... 125
LCD .......................................................... 9, 304
LCD-lys .................................................... 9, 304
LED-indikator ............................................ 312
Levende (Indstil Picture Control) ......... 179
Live View ................................................ 44, 59
Live View-fotografering..................... 44–58
Live View-vælger .................................. 44, 59
n
393
Lodret optagelse ............. 39, 102, 109, 307
Lokationsdata .................................. 246, 261
Lukkertid.................................. 134, 136, 140
Lukkertidslås .................................... 140, 308
Lukkertidsprioriteret automatik .......... 134
Lyd................................................ 61, 290, 312
Lydløs fotografering .................................. 54
Lydløs Live View-fotografer. ........... 54, 295
Lydudgang ....................................... 312, 376
Lysmålere ............................................ 41, 303
Lysmåling .................................................. 129
Lysnetadapter ................................. 336, 342
Lysstofrør (Hvidbalance) ........................ 159
Længste lukkertid.................................... 127
Lås spejl i hævet pos. ved rens .... 311, 347
M
M (Manuelt fokus) .............................. 50, 114
M (medium) ........................................... 72, 95
Maks. kont. udløsning ............................ 303
Maksimal følsomhed ..................... 127, 297
Maksimumblænde .......... 50, 243, 326, 334
Manuel (eksponeringsindstilling)........ 136
Manuel (Flashstyring) ........... 197, 209, 217
Manuel afstandsprioritering 197, 217, 331
Manuel fokus ...................................... 50, 114
Matrix-lysmåling ............................. 129, 302
Matskive ..................................................... 371
Mikrofon ............................ 2, 5, 64, 272, 341
Mikrofonfølsomhed ................................ 298
Min menu .................................................. 316
Mindste blænde................................. 26, 132
Miniature ................................................... 248
Mired .......................................................... 164
Monokrom ....................................... 179, 315
Montering af objektivet ............................ 25
Motivbevægelse ...................................... 299
Multieksponering ........................... 229, 295
Multivælger......................................... 16, 308
Multivælgers midterknap ...................... 308
N
n
394
NEF (RAW) .................... 92, 94, 96, 314, 317
NEF-behandling (RAW) ................. 314, 317
NEF-komprimering (RAW) ........................ 94
NEF-optagelse (RAW) ....................... 94, 293
Nem eksponeringskomp. ...................... 302
Netværk ............................................. 281, 313
Neutral (Indstil Picture Control) ............ 179
Nikon Transfer 2 ....................................... 279
Normalt område-AF .................................. 49
Nulstil ........................................ 224, 296, 313
Nulstil alle indstillinger ........................... 313
Nulstil videooptagemenu ...................... 296
O
Objektiv ...................... 25, 26, 243, 310, 323
Objektivdæksel ........................................... 25
Objektivfatning ............................. 3, 26, 115
Objektivfokusring ...................... 25, 50, 114
Objektivmonteringsmærke .......... 3, 25, 26
Opl. om radiobølgeb. fj. flash ................ 208
Opladning af batteriet ....................... 19–21
Opretning .................................................. 314
Opstil elementer (Min Menu) ................ 316
Opsætningsmenu .................................... 310
Optagedata ............................................... 259
Optisk AWL ....................................... 204, 205
Optisk/radiobølgestyret AWL ...... 204, 208
Overflow (Funktion af kortet i plads 2) . 97
Overskriv stemmekomm. ....................... 312
Overskyet (Hvidbalance) ........................ 160
P
Papirstørrelse ............................................ 284
Perifert stik ............................................ 2, 337
Perspektivkontrol ..................................... 315
PictBridge .......................................... 283, 382
Picture Controls ........................................ 179
Pilotlys................................................ 132, 306
PIN-kode ..................................................... 206
Plads ..................................... 30, 97, 249, 296
Portræt (Indstil Picture Control) ........... 179
Programautomatik .................................. 133
Punkthvidbalance .................................... 173
R
Radiobølgestyret AWL ................... 204, 206
RAW Plads 1 – JPEG Plads 2 (Funktion af
kortet i plads 2) ......................................... 97
Rediger video .............................. 82, 85, 315
Reduktion af støjstriber .......................... 298
Reduktion af vindstøj .............................. 298
Reg.område for 3D-tracking .................. 300
Rens billedsensor ..................................... 311
Retoucheringsmenu ................................ 314
RGB .............................................. 92, 257, 294
RGB-histogram .......................................... 257
Roter lodret ................................................ 290
Rød-øje-korrektion................................... 314
Rød-øje-reduktion.................................... 198
S
S (small) .................................................. 72, 95
Sammenkædning ..................................... 206
Sammenligning side om side ................ 315
Sekund. hjul, billed. frem/tilbage ......... 308
Sekundær vælger . 109, 111, 141, 307, 309
Selvudløser .............................. 117, 120, 303
Seneste indstillinger ................................ 316
Sikkerhedskopiering (Funktion af kortet i
Plads 2) ........................................................ 97
Single AF..................................... 48, 101, 299
Skift størrelse ............................................. 314
Skjul billede ............................................... 289
Skygge (Hvidbalance) ............................. 160
Skylightfilter .............................................. 315
Skærm ......................... 12, 44, 248, 303, 310
Skærmens farvebalance ......................... 310
Skærmens lysstyrke ................... 51, 64, 310
Slet ............................................... 43, 268, 276
Slet aktuelt billede ............................ 43, 268
Slet alle billeder ............................... 268, 270
Slideshow ................................................... 290
Slip knap for at bruge hjul...................... 308
Sommertid .......................................... 28, 310
Sort-hvid (Monokrom) ............................ 315
Speedlights ....................................... 194, 330
Spejl .................................................... 122, 347
Spejlvend indikatorer .............................. 309
Spot ............................................................. 129
Sprog (Language).............................. 27, 310
sRGB............................................................. 294
Standard (Indstil Picture Control)......... 179
Standard i-TTL-udfyldningsflash til
digitale spejlreflekskameraer ..... 196, 331
Standardindstillinger............. 224, 296, 313
Standbytimer ............................ 41, 247, 303
Start udskrivning ...................................... 285
Stemmekommentar ............. 272–276, 312
Stemmekommentarstyring ................... 312
Stik til ekstern mikrofon ..................... 2, 341
Stik til lysnetadapter ...................... 336, 342
Stroboskopflash .............................. 197, 217
Støjreduk. ved langtidseksp. ................. 294
Støjreduktion ved høj ISO ............. 294, 298
Størrelse ............................... 72, 95, 314, 319
Støvfrit referencebillede ........................ 311
Svirp ..................................................... 12, 312
Synkroniseret udløsning ........................ 304
Synkronisering med bageste lukkergardin
198
Synkronisering med forreste lukkergardin
198
Søger .............................................. 10, 35, 371
Søgerfokus .................................... 35, 36, 338
Søgerøjestykke .................................. 36, 120
T
Tid ......................................................... 28, 310
Tid for slukning af skærmen .................. 303
Tidszone .............................................. 28, 310
Tidszone og dato .............................. 28, 310
TIFF (RGB) ............................................... 92, 96
Tilbehør ...................................................... 336
Tilbehørssko ....................................... 14, 194
Tilføj elementer (Min Menu) .................. 316
Tilpas kommandohjul ............................. 308
Time-lapse-video .............................. 74, 298
Timer .................................................. 120, 236
To-knaps-nulstilling................................. 224
Toning (Indstil Picture Control) ............ 183
Trådløs fjernbetjening .. 73, 204, 206, 312,
337
Trådløs sender ................................. 281, 337
Trådløst netværk ............................. 281, 337
TV ................................................................. 286
Type D-objektiv ............................... 323, 326
Type E-objektiv ................................ 323, 326
Type G-objektiv ............................... 323, 326
U
Udjævning ................................................. 191
Udjævning af eksponering ............. 76, 238
Udløserindstilling..................................... 116
Udløserknap ..................... 40, 111, 141, 309
Udløserknap AE-L .................................... 302
n
395
Udskriftsindstillinger (PictBridge
[Opsætning] menu) ............................... 284
Udskriv dato.............................................. 284
Udskriv markeret ..................................... 285
Udskrivning............................................... 283
Udvidede billedmenuhuk. .................... 291
Ukomprimeret (NEF-komprimering
(RAW)) .......................................................... 94
Ur ........................................................... 28, 310
Urets batteri ........................................ 29, 351
USB-kabel ..................................... ii, 278, 283
UTC............................................... 28, 246, 261
V
Valg af indstilling for hurtig udløser .. 117,
119
Valg af plads ....................................... 97, 249
Varmt filter ................................................ 315
Vibrationsreduktion (VR) ....................... 298
Video ISO-følsomhedsindstilling. ........ 297
Videoindstilling ......................... 59, 296, 309
Videokvalitet....................................... 67, 297
Videooptageknap.............................. 61, 307
Videooptagemenu .................................. 296
ViewNX-i ................................................ ii, 277
Vignetteringskontrol .............................. 294
Virtuel horisont ........................... 57, 68, 310
Vis dette efter billedserie ....................... 290
Vælg fane................................................... 316
Vælg farvetemperatur (Hvidbalance) 160,
165
Vælg start-/slutpunkt ................................ 82
W
WB ............................................. 151, 159, 297
WB-bracketing (indst. af auto-bracketing)
146, 151
WB-just. under Live View-billedvis. ........ 52
X
XQD-kort .............................................. 30, 383
Z
Zoom med opdelt skærm.................. 52, 53
Zoom under billedvisning ..................... 263
Ø
n
396
Øverste kontrolpanel............................... 6, 7
a
n
397
n
398
n
399
Garantivilkår - Nikons
europæiske servicegaranti
n
400
Kære Nikon-kunde,
Tak, fordi du har købt dette Nikon-produkt. Hvis dit Nikon-produkt
får behov for service i henhold til garantien, skal du kontakte den
forhandler, hvor du har købt produktet, eller et medlem af vores
netværk af autoriserede serviceværksteder inden for Nikon Europe
B.V.'s salgsområde (eksempelvis Europa/Rusland/andre). Se
detaljer under:
http://www.europe-nikon.com/support
For at undgå unødig ulejlighed anbefaler vi, at du læser
brugervejledningerne grundigt, før du kontakter forhandleren
eller vores netværk af autoriserede serviceværksteder.
Dit Nikon-udstyr garanteres at være fri for produktionsdefekter i ét
år fra den oprindelige købsdato. Hvis produktet viser sig at være
defekt pga. materiale- eller konstruktionsfejl i denne periode, vil
vores netværk af autoriserede serviceværksteder inden for Nikon
Europe B.V.’s salgsområde reparere produktet gratis i henhold til
nedenstående betingelser og vilkår. Nikon forbeholder sig ret til
(efter eget skøn) at udskifte eller reparere produktet.
1. Denne garanti gælder kun ved fremvisning af det udfyldte
garantikort og den originale faktura eller købskvittering med
udfyldt købsdato, produkttype og navn på forhandleren samt
produktet. Nikon forbeholder sig ret til at afvise gratis service i
henhold til garantien, hvis ovenstående dokumenter ikke
forefindes, eller hvis dokumenterne ikke er udfyldt korrekt eller er
ulæselige.
2. Denne garanti dækker ikke følgende:
• nødvendig vedligeholdelse og reparation eller udskiftning af
dele pga. normal slitage.
• ændringer med henblik på at opgradere produktet fra dets
normale formål som beskrevet i brugervejledningerne uden
forudgående skriftligt samtykke fra Nikon.
• transportomkostninger og alle transportrisici, som er direkte eller
indirekte relateret til produkternes garanti.
• skader, som skyldes ændringer eller justeringer, der foretages på
produktet uden forudgående skriftligt samtykke fra Nikon, med
det formål at overholde lokale eller nationale tekniske
standarder, som måtte være gældende i andre lande end dem,
hvor produktet oprindeligt blev udviklet og/eller fremstillet.
3. Garantien dækker ikke i tilfælde af følgende:
• skader, som skyldes misbrug, herunder, men ikke begrænset til,
undladelse af at anvende produktet til dets normale formål eller i
henhold til anvisningerne vedrørende korrekt brug og
vedligeholdelse, og installation eller brug af produktet i strid med
de gældende sikkerhedsstandarder i det land, hvor produktet
anvendes.
• skader, som skyldes ulykker, heriblandt, men ikke begrænset til,
lyn, vand, brand, misbrug eller forsømmelse.
• ændring, ødelæggelse, ulæselighed eller fjernelse af produktets
modelnummer eller serienummer.
• skader, som skyldes reparationer eller justeringer, som er
foretaget af uautoriserede serviceorganisationer eller personer.
• defekter i systemer, hvor produktet benyttes, eller som det
benyttes sammen med.
4. Denne servicegaranti påvirker ikke kundens lovmæssige
rettigheder i henhold til den gældende nationale lovgivning og ej
heller kundens rettigheder over for forhandleren i forbindelse med
salgs-/købskontrakten.
Bemærk!: Du finder en oversigt over alle autoriserede Nikon serviceværksteder online på følgende link
(URL = http://www.europe-nikon.com/service/ ).
n
401
E
L
P
Nikon D5
M
SA
DIGITALKAMERA
Denne vejledning må ikke gengives, hverken helt eller delvist, i nogen
form (med undtagelse af korte citater i faglige artikler eller anmeldelser)
uden skriftlig tilladelse fra NIKON CORPORATION.
Brugervejledning
(med garantibevis)
AMA16522
Trykt i Europa
Dk
SB9A05(1E)
6MB2921E-05
• Læs denne brugervejledning grundigt, før du anvender
kameraet.
• For at sikre korrekt brug af kameraet skal du sørge for at
læse "For din sikkerheds skyld" (side x).
• Når du har læst denne brugervejledning, skal du
opbevare den på et let tilgængeligt sted til fremtidig
brug.
Dk
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising