Nikon | D750 | Nikon D750 Brugervejledning

Nikon D750 Brugervejledning
Denne vejledning må ikke gengives, hverken helt eller
delvist, i nogen form (med undtagelse af korte citater i faglige
artikler eller anmeldelser) uden skriftlig tilladelse fra
NIKON CORPORATION.
DIGITALKAMERA
Brugervejledning
Nikon Brugersupport
Besøg følgende websted for at registere dit kamera og holde
dig opdateret med de seneste produktoplysninger. Du kan
finde svar på ofte stillede spørgsmål (FAQ), og du kan kontakte
os for teknisk assistance.
http://www.europe-nikon.com/support
AMA16121
Trykt i Europa
Dk
SB4H01(1E)
6MB2471E-01
Dk
Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af
kameraet, og opbevar brugervejledningen et sted, hvor den er
tilgængelig for alle personer, der anvender produktet.
Symboler og konventioner
For at gøre det nemmere at finde de nødvendige oplysninger
anvendes der følgende symboler og konventioner:
D
Dette ikon markerer forholdsregler; information, der bør
læses, inden kameraet tages i brug, for at undgå at
beskadige det.
A
Dette ikon markerer bemærkninger; information, der bør
læses, inden kameraet tages i brug.
0
Dette ikon angiver henvisninger til andre sider i denne
brugervejledning.
Menuelementer, indstillinger og meddelelser på kameraets skærm vises med
fed.
Kameraindstillinger
Forklaringerne i denne brugervejledning tager udgangspunkt i, at kameraets
standardindstillinger benyttes.
AFor din sikkerheds skyld
Før du bruger kameraet for første gang, skal du læse
sikkerhedsanvisningerne i afsnittet ”For din sikkerheds skyld” (0 xiii–xvi).
Pakkens indhold
Kontrollér, at det her opstillede indhold fulgte med dit kamera.
DK-21 gummiøjestykke
(0 107)
BF-1B kamerahusdæksel
(0 27, 442)
D750 kamera (0 1)
Genopladeligt Li-ion-batteri af typen EN-EL15 med poldæksel
(0 25, 26)
MH-25a batterioplader (leveres med enten stikadapter eller
netledning af en type og udformning, der varierer alt efter
salgsland eller -område; 0 25)
DK-5 øjestykkedæksel (0 107)
UC-E17 USB-kabel (0 266, 271)
AN-DC14 rem (0 24)
Garantibevis
Brugervejledning (denne
vejledning)
CD med installationsprogrammet
ViewNX 2 (0 262)
Hukommelseskort forhandles separat. På kameraer købt i Japan vises menuer
og meddelelser kun på engelsk og japansk; øvrige sprog understøttes ikke. Vi
beklager enhver ulejlighed, dette måtte medføre.
i
Indholdsfortegnelse
Pakkens indhold .................................................................................. i
For din sikkerheds skyld................................................................. xiii
Bemærkninger ................................................................................ xvii
Trådløs ............................................................................................. xxiv
Indledning
1
Lær dit nye kamera at kende............................................................ 1
Kamerahuset.................................................................................................. 1
Programhjulet ............................................................................................... 6
Hjulet til valg af udløserindstilling......................................................... 7
Kontrolpanelet.............................................................................................. 8
Søgeren ......................................................................................................... 10
Informationsvisningen............................................................................. 12
Knappen P .................................................................................................... 16
Anvendelse af vippeskærmen............................................................... 17
Multivælgeren............................................................................................. 19
Kameramenuer ................................................................................. 20
Anvendelse af kameraets menuer ....................................................... 21
De første trin...................................................................................... 24
Grundlæggende fotografering og billedvisning
34
”Peg og skyd”-fotografering (indstillingerne i og j) ............. 34
Grundlæggende billedvisning....................................................... 37
Sletning af uønskede billeder................................................................ 38
Tilpasning af indstillinger til motiv eller situation
(Motivprogram)
k Portræt ..............................................................................................
l Landskab..........................................................................................
p Barn....................................................................................................
m Sport...................................................................................................
ii
41
42
42
42
42
n Makro................................................................................................. 43
o Aftenportræt ................................................................................... 43
r Aftenlandskab ................................................................................ 43
s Fest/Indendørs ............................................................................... 43
t Strand/Sne ....................................................................................... 44
u Solnedgang ..................................................................................... 44
v Skumring/Morgengry .................................................................. 44
w Kæledyrsportræt............................................................................ 44
x Levende Lys....................................................................................... 45
y Blomsterflor ..................................................................................... 45
z Efterårsfarver ................................................................................... 45
0 Mad...................................................................................................... 45
Specialeffekter
46
% Nattesyn............................................................................................ 47
g Farveskitse...................................................................................... 47
i Miniatureeffekt............................................................................. 48
u Selektiv farve................................................................................... 48
1 Silhuet................................................................................................ 48
2 High key ............................................................................................ 49
3 Low key ............................................................................................. 49
Tilgængelige indstillinger i Live View ................................................. 50
Live View-fotografering
54
Fokus............................................................................................................... 57
Manuel fokus................................................................................................ 60
Ved hjælp af knappen P........................................................................... 61
Live View-visningen: Live View-fotografering ................................. 63
Informationsvisningen: Live View-fotografering............................ 64
Live View af video
66
Indekser ......................................................................................................... 70
Ved hjælp af knappen P........................................................................... 71
Live View-visningen: Live View af video ............................................ 74
iii
Informationsvisningen: Live View af video....................................... 75
Billedområde ............................................................................................... 76
Fotografering under Live View af video ............................................ 77
Visning af videoer............................................................................. 79
Redigering af video .......................................................................... 81
Beskæring af videoer ................................................................................ 81
Lagring af valgte billeder ........................................................................ 86
P-, S-, A- og M-indstillinger
88
P: Programautomatik ................................................................................
S: Lukkertidsprioriteret automatik .......................................................
A: Blændeprioriteret automatik.............................................................
M: Manuel ......................................................................................................
Langtidseksponeringer (kun indstilling M) ...............................
Brugerindstillinger: Indstillingerne U1 og U2
89
90
91
93
95
99
Lagring af personlige indstillinger....................................................... 99
Hentning af personlige indstillinger ................................................ 101
Nulstilling af personlige indstillinger............................................... 101
Udløserindstilling
103
Valg af udløserindstilling .............................................................. 103
Selvudløserindstilling (E)............................................................. 106
Indstillingen Hævet spejl (V).................................................... 109
Indstillinger for billedoptagelse
110
Billedområde ................................................................................... 110
Billedkvalitet og -størrelse............................................................ 115
Billedkvalitet ............................................................................................. 115
Billedstørrelse........................................................................................... 118
Anvendelse af to hukommelseskort ........................................... 119
iv
Fokus
120
Autofokus ........................................................................................ 120
Autofokusindstilling............................................................................... 121
Indstilling af AF-metode ....................................................................... 123
Valg af fokuspunkt .................................................................................. 127
Fokuslås ...................................................................................................... 129
Manuel fokus................................................................................... 132
ISO-følsomhed
134
Automatisk ISO-følsomhedsstyring ........................................... 136
Eksponering
139
Lysmåling......................................................................................... 139
Autoeksponeringslås .................................................................... 141
Eksponeringskompensation ........................................................ 143
Hvidbalance
145
Finindstilling af hvidbalance ....................................................... 149
Valg af farvetemperatur ............................................................... 152
Forudindstillet manuelt ................................................................ 155
Søgerfotografering ................................................................................. 155
Live View (Punkthvidbalance) ............................................................ 159
Håndtering af forudindstillinger........................................................ 162
Billedforbedring
165
Picture Controls.............................................................................. 165
Valg af Picture Control........................................................................... 165
Redigering af Picture Controls............................................................ 167
Oprettelse af brugerdefinerede Picture Controls........................ 170
Deling af brugerdefinerede Picture Controls................................ 173
Bevarelse af detaljer i markeringer og skygger ....................... 175
Aktiv D-Lighting....................................................................................... 175
High Dynamic Range (HDR)................................................................. 177
v
Flashfotografering
180
Anvendelse af den indbyggede flash ......................................... 180
Automatiske pop op-indstillinger..................................................... 180
Manuelle pop op-indstillinger............................................................ 182
Flashkompensation........................................................................ 188
FV-lås................................................................................................. 190
Optagelse med fjernbetjening
193
Anvendelse af ekstra ML-L3-fjernbetjening.............................. 193
Trådløse fjernbetjeninger............................................................. 197
Trådløse fjernbetjeninger af typen WR-1 ....................................... 197
Trådløse fjernbetjeninger af typerne WR-R10/WR-T10............. 197
Andre optageindstillinger
198
Søgerfotografering: Knappen P .................................................. 198
To-knaps-nulstilling: Gendannelse af
standardindstillinger ............................................................... 199
Bracketing........................................................................................ 202
Multieksponering ........................................................................... 216
Intervaloptagelse ........................................................................... 222
Time-lapse fotografering .............................................................. 229
Ikke-CPU-objektiver....................................................................... 235
Lokationsdata ................................................................................. 239
Mere om billedvisning
241
Visning af billeder........................................................................... 241
Fuldskærmsvisning ................................................................................ 241
Miniaturevisning ..................................................................................... 243
Kalendervisning....................................................................................... 244
Knappen P ................................................................................................. 245
Billedinformation ........................................................................... 246
Se det tættere på: Zoom under billedvisning ........................... 255
Beskyttelse af billeder mod sletning .......................................... 257
vi
Sletning af billeder......................................................................... 258
Fuldskærms-, miniature- og kalendervisning ............................... 258
Billedvisningsmenuen ........................................................................... 260
Forbindelser
262
Installation af ViewNX 2................................................................ 262
Anvendelse af ViewNX 2............................................................... 266
Kopiering af billeder over på computer.......................................... 266
Ethernet og trådløse netværk............................................................. 269
Udskrivning af billeder.................................................................. 271
Tilslutning af printer............................................................................... 271
Udskriv billeder ét af gangen.............................................................. 272
Udskrivning af flere billeder ................................................................ 274
Oprettelse af DPOF-udskriftsbestilling: Udskriv sæt................... 275
Visning af billeder på et fjernsyn ................................................ 277
HDMI-indstillinger................................................................................... 278
Wi-Fi
281
Det kan Wi-Fi anvendes til............................................................ 281
Adgang til kameraet...................................................................... 282
WPS (kun Android).................................................................................. 284
PIN-kode (kun Android) ........................................................................ 285
SSID (Android og iOS) ............................................................................ 286
Valg af billeder til overførsel........................................................ 289
Valg af enkeltstående billeder til overførsel .................................. 289
Valg af flere billeder til overførsel...................................................... 291
Menuoversigt
292
Standarder....................................................................................... 292
D Billedvisningsmenuen: Billedbehandling............................ 300
Indstillinger for billedvisningsmenu ................................................ 300
Billedvisningsmappe...................................................................... 300
Skjul billede ....................................................................................... 301
Billedvisningsindstillinger ............................................................ 302
vii
Kopier billede(r) ............................................................................... 303
Billedtjek............................................................................................. 307
Efter sletning..................................................................................... 307
Roter lodret ....................................................................................... 308
Slideshow........................................................................................... 308
C Optagemenuen for billeder: Optageindstillinger for
billeder........................................................................................ 310
Indstillinger i optagemenu for billeder........................................... 310
Nulstil billedoptagemenu ............................................................ 311
Lagermappe...................................................................................... 311
Filnavngivning ................................................................................. 313
Farverum ............................................................................................ 314
Vignetteringskontrol...................................................................... 315
Auto forvrængningskontrol ........................................................ 316
Støjreduk. ved langtidseksp. (støjreduktion ved
langtidseksponering)................................................................ 317
Støjreduktion ved høj ISO............................................................ 317
1 Optagemenuen for video: Optageindstillinger for
video............................................................................................ 318
Indstillinger i optagemenu for video............................................... 318
Nulstil videooptagemenu ............................................................ 318
Destination ........................................................................................ 319
Billedstr./billedhastighed............................................................. 319
Videokvalitet..................................................................................... 320
Mikrofonfølsomhed ....................................................................... 320
Frekvensrespons ............................................................................. 320
Reduktion af vindstøj..................................................................... 321
Hvidbalance ...................................................................................... 321
Indstil Picture Control.................................................................... 321
Video ISO-følsomhedsindstilling............................................... 322
A Brugerindstillinger: Finindstilling af
kameraindstillinger .................................................................. 323
Brugerindstillinger.................................................................................. 324
Nulstil brugerindstillinger............................................................ 326
viii
a: Autofokus........................................................................................... 326
a1: Valg af AF-C-prioritering ........................................................ 326
a2: Valg af AF-S-prioritering......................................................... 327
a3: Fokus-tracking med Lock-On ............................................... 328
a4: Fremhævelse af fokuspunkt ................................................. 329
a5: Fremhævelse af AF-punkt ..................................................... 329
a6: Fokuspunkt wrap-around...................................................... 330
a7: Antal fokuspunkter .................................................................. 330
a8: Gem punkter efter orientering ............................................ 331
a9: Indbygget AF-hjælpelys......................................................... 332
b: Lysmåling/eksponering................................................................ 333
b1: ISO-trinforøgelse ...................................................................... 333
b2: EV-trin for eksp. kontrol ......................................................... 333
b3: Nem eksponeringskomp. ...................................................... 334
b4: Matrix-lysmåling....................................................................... 335
b5: Centervægtet område............................................................ 335
b6: Finindstill. af optimal eksp. ................................................... 336
c: Timere/AE-lås.................................................................................... 336
c1: Udløserknap AE-L ..................................................................... 336
c2: Standbytimer.............................................................................. 336
c3: Selvudløser.................................................................................. 337
c4: Tid for slukning af skærmen.................................................. 337
c5: Ventetid fjernbetjening (ML-L3).......................................... 337
d: Optagelse/visning .......................................................................... 338
d1: Bip .................................................................................................. 338
d2: Kontinuerlig lav hastighed ................................................... 338
d3: Maks. kont. udløsning............................................................. 339
d4: Eksp. forsinkelsesindstilling.................................................. 339
d5: Flashadvarsel ............................................................................. 339
d6: Filnummereringssekvens ...................................................... 340
d7: Gitterlinjer i søgeren ............................................................... 341
d8: Nem ISO ....................................................................................... 341
d9: Informationsvisning ................................................................ 341
d10: LCD-lys....................................................................................... 342
ix
d11: MB-D16-batteritype.............................................................. 343
d12: Batterirækkefølge.................................................................. 344
e: Bracketing/flash ...............................................................................345
e1: Flashsynk. hastighed............................................................... 345
e2: Flashlukkertid ............................................................................ 346
e3: Flashstyring af indb. flash...................................................... 347
e4: Eksponeringskomp. til flash ................................................. 353
e5: Pilotlys .......................................................................................... 353
e6: Indst. af auto-bracketing ....................................................... 353
e7: Bracketing-rækkefølge........................................................... 354
f: Knapper................................................................................................354
f1: Knappen OK ................................................................................ 354
f2: Tilknyt knappen Fn ................................................................... 356
f3: Tilknyt dybdeskarphedsknap ............................................... 361
f4: Tilknyt knappen AE-L/AF-L .................................................... 361
f5: Tilpas kommandohjul.............................................................. 363
f6: Slip knap for at bruge hjul...................................................... 365
f7: Kortplads tom, frigør lås ......................................................... 365
f8: Spejlvend indikatorer .............................................................. 366
f9: Tilknyt videooptageknap ....................................................... 366
f10:Tilknyt MB-D16 4 .................................................................... 367
f11: Tilknyt fjernbetj. (WR) Fn-knap .......................................... 368
g: Video ....................................................................................................370
g1: Tilknyt knappen Fn.................................................................. 370
g2: Tilknyt dybdeskarphedsknap .............................................. 372
g3: Tilknyt knappen AE-L/AF-L................................................... 373
g4: Tilknyt udløserknap................................................................. 373
B Opsætningsmenuen: Kameraopsætning ............................... 374
Indstillinger i opsætningsmenuen ................................................... 374
Formater hukommelseskort........................................................ 375
Skærmens lysstyrke........................................................................ 376
Skærmens farvebalance ............................................................... 377
Støvfrit referencebillede............................................................... 378
Reduktion af støjstriber................................................................. 380
x
Tidszone og dato ............................................................................. 381
Sprog (Language)............................................................................ 381
Automatisk billedrotation ............................................................ 382
Batterioplysninger........................................................................... 383
Billedkommentar............................................................................. 384
Copyrightoplysninger.................................................................... 385
Gem/indlæs indstillinger .............................................................. 386
Virtuel horisont................................................................................. 388
Finindstilling af AF........................................................................... 389
Eye-Fi-overførsel .............................................................................. 391
Overensstemmelsesmærkning .................................................. 392
Firmwareversion .............................................................................. 392
N Retoucheringsmenuen: Oprettelse af retoucherede
kopier.......................................................................................... 393
Indstillinger for retoucheringsmenu................................................ 393
Oprettelse af retoucherede kopier.................................................... 395
D-Lighting .......................................................................................... 397
Rød-øje-korrektion.......................................................................... 398
Beskær ................................................................................................. 399
Monokrom ......................................................................................... 400
Filtereffekter...................................................................................... 401
Farvebalance..................................................................................... 402
Billedsandwich ................................................................................. 403
NEF-behandling (RAW).................................................................. 406
Skift størrelse..................................................................................... 408
Hurtig retouchering........................................................................ 411
Opretning........................................................................................... 411
Forvrængningskontrol .................................................................. 412
Fiskeøje ............................................................................................... 413
Farvelægningsskitse....................................................................... 413
Farveskitse ......................................................................................... 414
Perspektivkontrol ............................................................................ 415
Miniatureeffekt................................................................................. 416
Selektiv farve..................................................................................... 417
Sammenligning side om side...................................................... 419
xi
O Min Menu/m Seneste indstillinger......................................... 421
Seneste indstillinger .............................................................................. 425
Tekniske bemærkninger
426
Kompatible objektiver................................................................... 426
Ekstra flashenheder (Speedlights) .............................................. 433
Nikon Creative Lighting System (CLS)............................................. 433
Andet tilbehør................................................................................. 441
Tilslutning af stik til lysnetadapter samt lysnetadapter ............ 445
Vedligeholdelse af kameraet ....................................................... 447
Opbevaring ............................................................................................... 447
Rengøring .................................................................................................. 447
Lavpasfilteret ............................................................................................ 448
Vedligeholdelse af kameraet og batteriet: Forholdsregler.... 455
Tilgængelige indstillinger............................................................. 460
Eksponeringsprogram (indstilling P) .......................................... 462
Fejlfinding........................................................................................ 463
Batteri/visning.......................................................................................... 463
Optagelse (alle indstillinger)............................................................... 464
Optagelse (P, S, A, M)............................................................................... 467
Billedvisning.............................................................................................. 468
Wi-Fi (Trådløse netværk)....................................................................... 469
Diverse ........................................................................................................ 469
Fejlmeddelelser .............................................................................. 470
Specifikationer ................................................................................ 477
Godkendte hukommelseskort ..................................................... 491
Hukommelseskortets kapacitet................................................... 492
Batteribrugstid................................................................................ 494
Objektiver, der kan blokere den indbyggede flash og AFhjælpelyset................................................................................. 496
Index ................................................................................................. 501
Garantivilkår - Nikons europæiske servicegaranti................... 509
xii
For din sikkerheds skyld
Læs de medfølgende sikkerhedsanvisninger før du tager udstyret i brug for at
undgå personskade eller beskadigelse af dit Nikon-produkt. Opbevar disse
sikkerhedsinstrukser et sted, hvor alle, der benytter produktet, har adgang til dem.
Konsekvensen af manglende overholdelse af sikkerhedsanvisningerne (angivet i
dette afsnit) beskrives med følgende symbol:
ikon indikerer advarsler. For at forhindre eventuelle skader skal du
A Dette
læse alle advarsler, inden du anvender dette Nikon-produkt.
❚❚ ADVARSLER
A Hold sollyset væk fra billedet
Sørg for, at solen ikke kommer i
nærheden af billedet, når du tager
billeder af motiver i modlys. Hvis sollyset
fokuseres i kameraet, når solen er i eller
tæt på billedet, kan det medføre brand.
A Se ikke på solen gennem søgeren
Hvis du ser på solen eller andre kraftige
lyskilder gennem søgeren, kan det give
varige skader på dit syn.
A Brug søgerens dioptrijustering
Når du anvender søgerens
dioptrijustering med øjet mod søgeren,
skal du passe på ikke at få en finger eller
en fingernegl i øjet ved et uheld.
A Sluk omgående for kameraet, hvis det
ikke fungerer korrekt
Hvis der kommer røg eller usædvanlig
lugt fra udstyret eller lysnetadapteren
(ekstraudstyr), skal du straks afbryde
lysnetadapteren og tage batteriet ud.
Pas på, at du ikke får forbrændinger.
Fortsat betjening af kameraet kan
resultere i skader. Når du har fjernet
batteriet, skal du aflevere udstyret til et
Nikon-autoriseret servicecenter til
nærmere eftersyn.
A Undgå brug i nærheden af brændbar gas
Brug ikke elektronisk udstyr i nærheden
af brændbar gas, da dette kan medføre
eksplosion eller brand.
A Opbevares utilgængeligt for børn
Hvis denne anvisning ikke overholdes,
kan det føre til personskade. Desuden
bør du bemærke, at små dele udgør
kvælningsfare. Hvis et barn kommer til
at sluge noget af dette udstyr, skal du
omgående søge lægehjælp.
xiii
A Skil ikke kameraet ad
Berøring af kameraets interne dele kan
medføre skader. I tilfælde af
funktionsfejl, må produktet kun
repareres af en kvalificeret tekniker. Hvis
produktet går i stykker, hvis det bliver
tabt, eller der sker et andet uheld, skal
du tage stikket ud af stikkontakten og/
eller fjerne batteriet. Indlevér derefter
produktet til eftersyn hos et Nikonautoriseret servicecenter.
A Undgå at anbringe remmen rundt om
halsen på et barn
Kameraremmen kan kvæle et barn.
A Rør ikke ved kameraet, batteriet eller
batteriopladeren i længere tid, når
enhederne er tændt eller i brug
Enhedens dele bliver varme.
Vedvarende kontakt med huden kan
medføre småforbrændinger.
A Efterlad ikke produktet på steder, hvor
det udsættes for meget høje
temperaturer, som i et lukket køretøj
eller i direkte sollys
Manglende overholdelse af denne
sikkerhedsanvisning kan medføre
beskadigelse eller brand.
A Ret ikke flashen mod føreren af et køretøj
Hvis denne anvisning ikke overholdes,
kan det medføre trafikuheld.
xiv
A Vær forsigtig ved brug af flashen
• Hvis flashen kommer meget tæt på
huden eller andre genstande, kan der
opstå forbrænding.
• Brug af flashen tæt på motivets øjne
kan forårsage midlertidig synsskade.
Flashen bør være mindst én meter væk
fra motivet. Vær særligt opmærksom,
når du fotograferer spædbørn.
A Undgå kontakt med flydende krystaller
Hvis skærmen går i stykker, skal du
passe på ikke at skære dig på glasset og
undgå at få væsken med flydende
krystaller fra skærmen på huden, i
øjnene eller i munden.
A Bær ikke stativer med objektiv eller
kamera monteret
Du kan snuble eller utilsigtet ramme
andre personer, der kan komme til
skade.
A Overhold sikkerhedsanvisningerne i
forbindelse med håndtering af batterier
Batterier kan lække eller eksplodere,
hvis de håndteres ukorrekt. Overhold
nedenstående anvisninger, når du
håndterer batterier til dette produkt:
• Brug kun batterier, der er godkendt til
brug i dette udstyr.
• Batteriet må ikke kortsluttes eller
skilles ad.
• Sørg for, at kameraet er slukket, inden
batteriet udskiftes. Hvis du anvender
en lysnetadapter, må den ikke være
tilkoblet.
• Sørg altid for, at batteriet vender
rigtigt, når det isættes.
• Batteriet må ikke udsættes for åben ild
eller høj varme.
• Batteriet må ikke nedsænkes i vand.
• Udskift poldækslet, når batteriet
transporteres. Batteriet må ikke
opbevares eller transporteres sammen
med metalgenstande som f.eks.
halskæder eller hårnåle.
• Batterier er tilbøjelige til at lække, når
de er helt afladede. Batteriet skal
fjernes, når det er afladet, for at undgå
beskadigelse af produktet.
• Når batteriet ikke anvendes, skal
poldækslet være monteret. Opbevar
batteriet på et tørt og køligt sted.
• Batteriet kan være meget varmt
umiddelbart efter brug, eller når
produktet bruges med batteri i
længere tid. Sluk for kameraet, og lad
batteriet køle af, inden du fjerner det.
• Hvis du opdager, at et batteri er blevet
misfarvet eller deformeret, skal du
øjeblikkeligt stoppe med at bruge
kameraet.
A Overhold sikkerhedsanvisningerne i
forbindelse med håndtering af opladeren
• Hold den tør. Overholdes denne
sikkerhedsanvisning ikke, kan det
medføre personskade eller
funktionsfejl ved produktet som følge
af brand eller elektrisk stød.
• Kortslut ikke opladerterminalerne.
Manglende overholdelse af denne
sikkerhedsanvisning kan medføre
overophedning og beskadigelse af
opladeren.
• Støv på eller i nærheden af stikkets
metaldele skal fjernes med en tør klud.
Fortsat anvendelse kan resultere i
brand.
xv
• Du må ikke håndtere netledningen
eller gå tæt på opladeren i tordenvejr.
Hvis denne anvisning ikke overholdes,
kan det medføre elektrisk stød.
• Du må ikke beskadige, ændre eller
med kraft trække i eller bukke
netledningen. Placér det ikke under
tunge genstande eller udsæt det for
varme eller ild. Hvis isoleringen bliver
beskadiget, og kobbertrådene bliver
synlige, skal du tage netledningen til
en Nikon-autoriseret
servicerepræsentant. Hvis denne
anvisning ikke overholdes, kan det
medføre brand eller elektrisk stød.
• Anvend ikke stikket eller
batteriopladeren med våde hænder.
Overholdes denne
sikkerhedsanvisning ikke, kan det
medføre personskade eller
funktionsfejl ved produktet som følge
af brand eller elektrisk stød.
• Brug ikke med rejseomformere eller
adaptere, der er fremstillet til at
konvertere fra en spænding til en
anden eller med DC-til-AC-omformere.
Hvis denne sikkerhedsanvisning ikke
overholdes, kan det medføre
beskadigelse af produktet og/eller
forårsage overophedning eller brand.
xvi
A Brug de passende kabler
Når der sluttes kabler til ind- og
udgangsstikkene, må der kun anvendes
de kabler, der medfølger eller kan købes
hos Nikon til dette formål. Dermed
sikres det, at den gældende lovgivning
overholdes.
A Cd-rom'er
Cd-rom’er, der indeholder software eller
brugsanvisninger, må ikke afspilles på
anlæg beregnet til musik-cd’er.
Afspilning af cd-rom'er på en cdafspiller kan medføre tab af hørelsen
eller beskadige udstyret.
A Følg anvisningerne fra luftfarts- og
hospitalspersonale
Dette kamera udsender radiofrekvenser,
der kan påvirke medicinsk udstyr eller
navigationssystemer for luftfartøjer.
Deaktivér funktionen for trådløst
netværk, fjern alt trådløst tilbehør fra
kameraet, før du går ombord på et fly,
og sluk kameraet, når flyet letter og
lander. På steder med medicinsk udstyr
skal du følge personalets instruktioner
vedrørende anvendelsen af trådløse
enheder.
Bemærkninger
• Ingen dele af de medfølgende
• Nikon kan ikke holdes ansvarlig for
brugsanvisninger til dette produkt må
skader, der forårsages af brugen af
gengives, overføres, omskrives,
dette produkt.
gemmes på et søgesystem eller
• Der er gjort alt for at sikre, at
oversættes til noget sprog i nogen
oplysningerne i disse brugsanvisninger
form eller via noget medie, uden
er så nøjagtige som muligt. Skulle du
forudgående skriftlig tilladelse fra
finde fejl eller udeladelser, er du
Nikon.
velkommen til at kontakte den lokale
• Nikon forbeholder sig ret til uden
Nikon-repræsentant (adressen
forudgående varsel at ændre
medfølger separat).
specifikationerne for den hardware og
software, der beskrives i disse
brugsanvisninger.
xvii
Meddelelser til kunder i Europa
ADVARSEL: DER ER FARE FOR EKSPLOSION, HVIS BATTERIET UDSKIFTES MED EN
UKORREKT TYPE. AFSKAF BRUGTE BATTERIER I HENHOLD TIL INSTRUKTIONERNE.
Dette symbol angiver, at
elektrisk og elektronisk
udstyr skal indleveres
separat.
Følgende gælder kun for
brugere i europæiske
lande:
• Dette produkt er beregnet til separat
indlevering hos et særligt anlæg for
denne slags affald. Må ikke bortskaffes
sammen med husholdningsaffald.
• Separat indlevering og genbrug
hjælper med til at bevare naturlige
ressourcer og forebygger negative
konsekvenser for folkesundhed og
miljø, der kan opstå som følge af
forkert bortskaffelse.
• Hvis du ønsker yderligere oplysninger,
kan du kontakte forhandleren eller de
lokale myndigheder, som er ansvarlige
for affaldshåndtering.
xviii
Dette symbol på batteriet
indikerer, at batteriet skal
bortskaffes separat.
Følgende gælder kun for
brugere i europæiske
lande:
• Alle batterier, hvad enten de er mærket
med dette symbol eller ej, er beregnet
til separat indsamling ved et passende
indsamlingspunkt. Smid ikke batteriet
ud sammen med husholdningsaffald.
• Hvis du ønsker yderligere oplysninger,
kan du kontakte forhandleren eller de
lokale myndigheder, som er ansvarlige
for affaldshåndtering.
Bemærkning om forbud mod kopiering eller gengivelse
Vær opmærksom på, at blot det at være i besiddelse af materiale, der er digitalt
kopieret eller gengivet med en scanner, digitalkamera eller andet, er strafbart.
• Enheder, der ved lov er forbudt at kopiere eller • Advarsel vedrørende visse kopier og
gengive
gengivelser
Man må ikke kopiere eller reproducere
De offentlige myndigheder har advaret
pengesedler, mønter, værdipapirer,
om fremstilling af kopier eller
statsobligationer eller lokale
gengivelser af værdipapirer udstedt af
statsobligationer, selvom sådanne
private virksomheder (aktier, regninger,
kopier eller gengivelser er stemplet
checks, gavebeviser osv.), pendlerkort
"Sample".
eller kuponer, undtagen hvis en
virksomhed skal bruge et minimum af
Kopiering eller gengivelse af
nødvendige kopier til forretningsbrug.
pengesedler, mønter eller
Kopiér eller gengiv heller ikke pas
værdipapirer, der er udstedt i et andet
udstedt af myndighederne, licenser
land, er forbudt.
udstedt af offentlige institutioner og
Medmindre man har fået tilladelse af
private grupper, ID-kort og billetter,
myndighederne, er kopiering eller
såsom adgangsbilletter og
gengivelse af ubrugte frimærker eller
måltidskuponer.
postkort, der er udstedt af
• Overholdelse af loven om ophavsret
myndighederne, forbudt.
Kopiering eller gengivelse af
Kopiering eller gengivelse af
ophavsretligt beskyttede kreative
frimærker, der er udstedt af
værker som f. eks. bøger, musik, malerier,
myndighederne, og certificerede
træaftryk, kort, tegninger, video og
dokumenter, der er betinget af loven,
billeder reguleres af den nationale og
er forbudt.
internationale lovgivning vedrørende
ophavsret. Anvend ikke dette produkt
med det formål at producere ulovlige
kopier eller at overtræde love om
ophavsret.
xix
Bortskaffelse af datalagringsudstyr
Vær opmærksom på, at sletning af billeder eller formatering af hukommelseskort
eller andet datalagringsudstyr ikke fuldstændigt fjerner de originale billeddata. Det
er sommetider muligt at genskabe slettede filer ud fra kasseret lagringsudstyr ved
hjælp af almindelig software, som kan købes i butikkerne, hvilket potentielt kan
medføre misbrug af personlige billeddata. Det er slutbrugerens ansvar at sikre
fortroligheden af sådanne data.
Inden en dataopbevaringsenhed kasseres eller overdrages til en anden person,
skal du slette alle data ved hjælp af kommerciel software til sletning eller formatere
enheden og derefter fylde den igen med billeder, der ikke indeholder personlige
oplysninger (for eksempel billeder kun bestående af himmel). Sørg også for at
erstatte billeder, der er valgt til forudindstillet manuelt (0 162). Før bortskaffelse
af kameraet eller overdragelse til en anden person skal du også bruge indstillingen
Wi-Fi > Netværksindstillinger > Nulstil netværksindstillinger (0 288) og
Netværk > Netværksindstillinger i kameraets opsætningsmenu til at slette alle
personlige netværksoplysninger. For yderligere information om menuen
Netværk, se dokumentationen, der fulgte med den ekstra kommunikationsenhed.
Udvis forsigtighed, når en dataopbevaringsenhed ødelægges fysisk for at undgå at
komme til skade.
xx
AVC Patent Portfolio License
DETTE PRODUKT ER LICENSERET UNDER AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE TIL EN FORBRUGERS
PERSONLIGE OG IKKE-KOMMERCIELLE TIL AT (i) KODE VIDEO I OVERENSSTEMMELSE MED
AVC-STANDARDEN ("AVC VIDEO") OG/ELLER (ii) AFKODE AVC-VIDEO, SOM ER BLEVET KODET
AF EN FORBRUGER I FORBINDELSE MED PERSONLIG OG IKKE-KOMMERCIEL AKTIVITET OG/ELLER ER
TILVEJEBRAGT FRA EN VIDEOUDBYDER MED LICENS TIL TILVEJEBRINGELSE AF AVC VIDEO. INGEN
LICENS ER TILDELT OG VIL IKKE VÆRE UNDERFORSTÅET TIL NOGEN ANDEN BRUG. YDERLIGERE
OPLYSNINGER KAN FÅS HOS MPEG LA, L.L.C. SE http://www.mpegla.com
xxi
Anvend kun elektronisk udstyr fra Nikon
Nikon-kameraer er designet i henhold til de højeste standarder og indeholder
komplekse elektroniske kredsløb. Kun elektronisk udstyr fra Nikon (deriblandt
batteriopladere, batterier, lysnetadaptere og flashudstyr), som er godkendt af
Nikon specielt til brug sammen med dette Nikon-digitalkamera, er udviklet i
henhold til drifts- og sikkerhedskravene til dette elektroniske kredsløb.
Anvendelse af udstyr, der ikke er produceret af Nikon, kan
beskadige kameraet og gøre din Nikon-garanti ugyldig. Brug af
genopladelige Li-ion-batterier fra andre producenter, som ikke er
forsynet med Nikons holografiske godkendelsesmærke (vist til
højre), kan give problemer i forbindelse med normal brug af kameraet eller
medføre, at batterierne overophedes, antændes, eksploderer eller lækker.
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om Nikon-ekstraudstyr, kan du kontakte en
lokal autoriseret Nikon-forhandler.
xxii
D Anvend kun originalt tilbehør fra Nikon
Kun tilbehør fra Nikon, som er godkendt af Nikon specielt til brug sammen
med dette Nikon-digitalkamera, er udviklet i henhold til drifts- og
sikkerhedskravene. ANVENDELSE AF TILBEHØR, DER IKKE ER PRODUCERET AF NIKON,
KAN BESKADIGE KAMERAET OG GØRE DIN NIKON-GARANTI UGYLDIG.
A Før du tager vigtige billeder
Før du tager billeder ved særlige lejligheder (f.eks. til bryllupper eller før du
tager kameraet med dig på rejse), bør du tage et prøvebillede for at sikre, at
kameraet fungerer, som det skal. Nikon kan ikke gøres ansvarlig for skader
eller tab af fortjeneste som følge af funktionsfejl i forbindelse med brugen
af produktet.
A Vær opdateret – hele tiden
I overensstemmelse med Nikons "Vær opdateret – hele tiden"-målsætning
om at tilbyde vores kunder vedvarende, relevant produktsupport og
undervisning, kan brugerne få adgang til oplysninger og ressourcer, der
regelmæssigt opdateres, på følgende websteder:
• Brugere i USA: http://www.nikonusa.com/
• Brugere i Europa og Afrika: http://www.europe-nikon.com/support/
• Brugere i Asien, Oceanien og Mellemøsten: http://www.nikon-asia.com/
Besøg disse websteder for at holde dig opdateret med de seneste
produktoplysninger, tip, svar på ofte stillede spørgsmål (FAQ) og generelle
råd om digitale billeder og fotografering. Du kan få yderligere oplysninger
hos den lokale Nikon-repræsentant. Kontaktoplysninger findes på følgende
webside: http://imaging.nikon.com/
xxiii
Trådløs
Dette produkt, der indeholder krypteringssoftware udviklet i USA, kontrolleres af
den amerikanske eksportlovgivning og må ikke eksporteres eller videreeksporteres
til lande, som USA har handelsembargoer med. Følgende lande er aktuelt
underlagt handelsembargo: Cuba, Iran, Nordkorea, Sudan og Syrien.
Anvendelse af trådløse enheder kan være forbudt i visse lande eller områder.
Kontakt en Nikon-autoriseret servicerepræsentant, før du anvender de trådløse
funktioner på dette produkt andre steder end i det land, hvor det er købt.
xxiv
Bemærkninger til kunder i Europa
Nikon Corporation erklærer hermed, at D750 er i overensstemmelse
med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i Direktiv
1999/5/EC. Du kan finde overensstemmelseserklæringen på
http://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_D750.pdf
Sikkerhed
Selvom én af fordelene ved dette produkt er, at det giver andre personer mulighed
for fri tilslutning til den trådløse udveksling af data overalt inden for rækkevidden,
kan følgende opstå, hvis sikkerheden ikke er aktiveret:
• Datatyveri: Tredjepart kan i ond tro opfange trådløse sendinger og stjæle
bruger-ID, adgangskoder og andre personlige oplysninger.
• Uautoriseret adgang: Uautoriserede brugere kan få adgang til netværket og
ændre data eller udføre andre handlinger i ond tro. Bemærk, at som følge af
trådløse netværks design, kan særangreb give uautoriseret adgang, selv når
sikkerheden er aktiveret.
xxv
xxvi
Indledning
Lær dit nye kamera at kende
Brug lidt tid på at sætte dig ind i kameraets knapper og visninger.
Det kan være nyttigt at sætte et bogmærke ved dette afsnit og
bruge det som reference, når du læser resten af brugervejledningen.
Kamerahuset
7 8
9
10
11
6
12
5
4
3
2
1
1 Tilbehørssko (til ekstra flashenhed)
2
3
4
5
6
7
............................................................ 433
Hjul til valg af udløserindstilling
........................................................7, 103
Oplåsningsknap til hjul til valg af
udløserindstilling.......................7, 103
Øsken til kamerarem
Oplåsningsknap til hjul til valg af
indstilling....................................... 6, 34
Programhjul ................................... 6, 34
Knappen Z/Q
Lysmåling ................................... 140
Formatering af hukommelseskort
................................................... 375
4
13
15
14
8 Videooptageknap..............................68
9 Sekundært kommandohjul.......... 363
10 Afbryder ......................................... 5, 28
11 Udløserknap...............................36, 373
12 Knappen E
Eksponeringskompensation
.................................................. 143
To-knaps-nulstilling................. 199
13 Fokusplanets markering (E)...... 133
14 Primært kommandohjul ............... 363
15 Kontrolpanel .........................................8
1
Kamerahuset (Fortsat)
1
2
3
4
5
6
13
12
11
10 9
14
15
16
17
18
7
8
1 Indbygget flash ............................... 180 11 Knappen D
2 Knappen M/Y
3
4
5
6
7
8
9
10
Flashindstilling................. 180, 182
Flashkompensation ................. 188
Infrarød modtager (foran) ............ 194
Dæksel til tilbehørsstik .................. 443
Stikdæksel til lyd .......................73, 443
Dæksel til HDMI/USB-stik
......................................... 266, 271, 277
Objektivudløserknap ........................33
Knappen AF-indstilling
.....................................57, 59, 121, 125
Knappen til valg af fokusindstilling
............................................57, 120, 132
Objektivmonteringsmærke.............27
Bracketing................ 203, 208, 212
12 Spejl .......................................... 109, 451
13 Målerkoblingsarm .......................... 480
14 Tilbehørsstik..................................... 443
15 Stik til hovedtelefoner......................73
16 Stik til ekstern mikrofon..........73, 443
17 HDMI-stik.......................................... 277
18 USB-stik
Tilslutning til en computer .... 266
Tilslutning til printer................ 271
A Lukning af stikdækslet
Luk stikdækslet, når stikkene ikke anvendes. Fremmedlegemer i stikkene
kan forstyrre dataoverførsel.
2
1
2
1
3
4
13
14
12
11
5
6
10
9
8
1 Stereomikrofon ..................68, 71, 320
2 CPU-kontakter
7
9 Batterikammerdæksel .....................26
10 Dæksel til stik til lysnetadapter ... 445
3 Objektivfatning ........................ 27, 133 11 Dæksel til hukommelseskort ..........26
4 Kontaktdæksel til ekstra MB-D16
5
6
7
8
12 Knappen Pv ............... 70, 92, 361, 372
batterigreb ...................................... 441 13 AF-hjælpelys .................................... 332
Stativgevind
Selvudløserlampe........................... 107
Rød-øje-reduktionslys ......... 181, 183
AF-kobling
Knappen Fn..................... 114, 356, 370 14 Kamerahusdæksel ....................... i, 442
Lås til batterikammerdæksel.......... 26
3
Kamerahuset (Fortsat)
1
2
3
4
5
21
6
7
8
9
10
20
19
18
17
16
15
14
13
11
12
1 Søgerøjestykke ............................10, 29 14 Vippeskærm........................................17
Visning af indstillinger...............12
Live View ................................ 54, 66
Dioptrijustering..................................29
Visning af billeder .......................37
Knappen A
Fuldskærmsvisning.................. 241
Ved hjælp af knappen AE/AF-lås
15 Knappen P
....................... 129, 141, 361, 373
Skift af optageindstillinger .... 198
Knappen R (info)............... 12, 64, 75
Skift af indstillinger under Live
Multivælger..................................19, 21
View-optagelse/optagelse af
video.................................... 61, 71
Knappen J (OK) ...............19, 21, 354
Retouchering af billeder......... 396
Fokuspunktlås ................................. 127
Hukommelseskortlampe ........36, 225 16 Knappen W/S
Zoom ud under billedvisning/
Infrarød modtager (bagved)........ 194
miniaturer ..................... 243, 244
Live View-vælger
ISO-følsomhed.......................... 134
Live View-fotografering.............54
Automatisk ISOLive View af video .......................66
følsomhedsstyring ............... 136
Knappen a..................................54, 66
To-knaps-nulstilling ................ 199
Højttaler ...............................................80
2 Gummiøjestykke............................. 107
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
4
17 Knappen X/T
19 Knappen G
Zoom ind under billedvisning
Menu .....................................20, 300
................................................... 255 20 Knappen K
Billedkvalitet/-størrelse
Billedvisning........................37, 241
.......................................... 116, 118 21
Knappen O/Q
18 Knappen L/U
Slet .........................................38, 258
Hjælp ............................................. 21
Formatering af hukommelseskort
Beskyt .......................................... 257
.................................................. 375
Hvidbalance.... 146, 149, 154, 156
A LCD-baggrundsbelysning
Når afbryderen drejes hen mod D, Afbryder
aktiveres standbytimeren og
kontrolpanelets baggrundslys
(LCD-baggrundsbelysning) og gør
det lettere at læse visningen i
mørke. Når du har sluppet
afbryderen, og den vender tilbage
til positionen ON, forbliver
baggrundslyset tændt i seks
sekunder, mens standbytimeren er aktiv, eller indtil lukkeren udløses, eller
afbryderen igen drejes hen mod D.
A Højttaleren
Placér ikke højttaleren tæt på magnetiske enheder. Hvis denne anvisning
ikke overholdes, kan det påvirke data gemt på de magnetiske enheder.
5
Programhjulet
Kameraet tilbyder nedenfor opstillede indstillinger. For at vælge
indstilling skal du trykke på oplåsningsknappen for programhjul og
dreje programhjulet.
Programhjul
Oplåsningsknap til hjul til valg af indstilling
Indstillingerne e, f, g og h:
• e—Programautomatik (0 89)
• f—Lukkertidsprioriteret automatik (0 90)
• g—Blændeprioriteret automatik (0 91)
• h—Manuel (0 93)
Automatiske indstillinger:
• i Auto (0 34)
• j Auto (flash slukket) (0 34)
Motivprogrammer (0 41)
Indstillingerne j og k (0 99)
Indstillinger for specialeffekter (0 46)
6
A Ikke-CPU-objektiver
Ikke-CPU-objektiver (0 427) kan kun anvendes i indstillingerne A og M. Valg
af andre indstillinger med et ikke-CPU-objektiv monteret deaktiverer
lukkerudløsningen.
Hjulet til valg af udløserindstilling
For at vælge en udløserindstilling skal du trykke på
oplåsningsknappen for hjulet til valg af udløserindstilling og dreje
hjulet til valg af udløserindstilling hen på den ønskede indstilling
(0 103).
Oplåsningsknap til hjul til valg af udløserindstilling
Hjul til valg af udløserindstilling
1 2 3 4 5 6
1 S Enkeltbillede ................................ 103
7
5 M Qc-lukkerudløsning (dæmpet
2 T Kontinuerlig lav hastighed..... 103
kontinuerlig)................................... 103
3 U Kontinuerlig høj hastighed .... 103
6 E Selvudløser......................... 103, 106
4 J Dæmpet lukkerlyd ..................... 103
7 V Hævet spejl..................... 104, 109
7
Kontrolpanelet
5
6
1
7
8
9
10
2
3
4
1 Lukkertid.......................................90, 93
5 Blændestopindikator...............92, 431
Eksponeringskompensationsværdi
6
........................................................... 143
Flashkompensationsværdi ........... 188
Finindstilling af hvidbalance........ 150
Farvetemperatur.................... 145, 154
Nummer på forudindstillet
hvidbalance .................................... 155
Antal billeder i bracketingsekvensen for eksponering og flash
........................................................... 203
Antal billeder i sekvens for WB7
bracketing ....................................... 208
Antal intervaller for
intervaloptagelse .......................... 225 8
Brændvidde (ikke-CPU-objektiver)
........................................................... 238 9
2 Indikator for ISO-følsomhed ....... 134
10
Indikator for automatisk ISOfølsomhed ....................................... 137
3 Lysmåling ......................................... 140
4 ISO-følsomhed................................. 134
Autofokusindstilling....................... 121
8
Blændeåbning (blændeværdi)
....................................................... 91, 93
Blændeåbning (antal stop) ....92, 431
Bracketing-trin ....................... 204, 209
Antal billeder i Aktiv D-Lightingbracketingsekvens ........................ 212
Antal billeder pr. interval.............. 225
Maksimumblænde (ikke-CPUobjektiver)....................................... 238
Indikator for pc-indstilling ........... 444
Indikator for hukommelseskort
(Plads 1) .....................................31, 376
Indikator for hukommelseskort
(Plads 2) .....................................31, 376
Eksponeringskompensationsindikator
........................................................... 144
Flashkompensationsindikator..... 189
11
12
16
17
13
14
15
18
19
11 Wi-Fi-indikator................................. 288 18 Antal resterende billeder.................31
Antal resterende billeder, før
hukommelsesbufferen er fuld
Indikator for eksponering/
.................................................. 105, 492
bracketing
Indikator for indstilling af
Eksponering................................. 94
AF-metode ...................................... 126
Eksponeringskompensation .... 143
Indikator for optagelse med
Eksponering/flash-bracketing
forudindstillet manuel hvidbalance
................................................... 203
........................................................... 157
Hvidbalance-bracketing ......... 208
Indikator for time-lapse-optagelse
Aktiv D-Lighting-bracketing .... 212
.......................................................... 233
Indikator for eksponering/flashNummer på manuelt objektiv ..... 238
bracketing ....................................... 203
Indikator for
Indikator for WB-bracketing......... 208
billedtagningsindstilling ............. 444
Indikator for Aktiv D-LightingIndikator for HDMI-CEC-forbindelse
bracketing ....................................... 212
........................................................... 280
Batteriindikator ................................. 30 19 "k" (vises, når der er ledig
Multieksponeringsindikator......... 217
hukommelse til over 1000
eksponeringer)..................................31
Indikator for farvetemperatur...... 152
12 Flashsynkroniseringsindikator..... 345
13
14
15
16
17
Bemærk: Visningen ses med alle indikatorer tændt for illustrative formål.
A Visning af "Kamera slukket"
Hvis kameraet slukkes med batteri og
hukommelseskort isat, vises ikonet for
hukommelseskort og antal resterende billeder
(nogle hukommelseskort viser i sjældne
tilfælde muligvis kun denne information, når
kameraet er tændt).
Kontrolpanel
9
Søgeren
6
7
8 9
1
2
10
3
4
5
11
12 13 14 15 16
24 25
17
26
18 19 20 21
28 29 30 31
27
1 Indikator for specialeffekt-indstilling
32
6 Gitterlinjer (vises, når Til er valgt for
..............................................................46
2 Indikator for monokrom (vises i
7
indstillingen %, eller når Picture
Control Monokrom eller en Picture
Control baseret på Monokrom er
8
valgt)...........................................47, 165 9
3 Fokuspunktets markeringer
10
..............................................29, 35, 247
4 Advarsel om lavt batteriniveau......30
11
5 Indikator for "Intet
hukommelseskort"...........................33
10
22 23
brugerindstilling d7, Gitterlinjer i
søgeren) ........................................ 341
Fokuspunkter...........36, 127, 329, 330
Indstilling af AF-metode ............... 126
+ NEF (RAW)-indikator .................. 357
DX-beskæring på 1,2× ................. 111
Rulleindikator (portrætretning)
........................................................... 359
Rulleindikator (landskabsretning)
........................................................... 359
12 Fokusindikator................. 36, 129, 133 25 Flashsynkroniseringsindikator .... 345
13 Lysmåling................................. 139, 140 26 Blændestopindikator...............92, 431
14 AE-lås (autoeksponering) ............. 141 27 Eksponeringsindikator .....................94
15 Indikator for fleksibelt program .... 89
16 Lukkertid .......................................90, 93
Eksponeringskompensationsvisning
........................................................... 143
Flashkompensationsindikator..... 188
Eksponeringskompensationsindikator
........................................................... 144
Indikator for automatisk ISOfølsomhed ....................................... 137
ISO-følsomhed................................. 134
Indstilling af AF-metode ...... 123, 125
Antal resterende billeder.................31
Antal resterende billeder, før
hukommelsesbufferen er fuld
.................................................. 105, 492
Indikator for optagelse med
forudindstillet manuel hvidbalance
........................................................... 157
Eksponeringskompensationsværdi
........................................................... 143
Flashkompensationsværdi ........... 188
Autofokusindstilling.............. 120, 121 28
29
17 Blændeåbning (blændeværdi)
........................................................91, 93
Blændeåbning (antal stop).... 92, 431 30
18 HDR-indikator .................................. 178
31
19 Indikator for aktiv D-Lightingbracketing ....................................... 176
32
20 Indikator for eksponering/flashbracketing ....................................... 203
Indikator for WB-bracketing......... 208
Indikator for Aktiv D-Lightingbracketing ....................................... 212
21 Indikator for ISO-følsomhed........ 134
22 "k" (vises, når der er ledig
hukommelse til over 1000
eksponeringer)................................. 31
23 Flashindikator ........................... 40, 339
24 Indikator for FV-lås ......................... 191
Bemærk: Visningen ses med alle indikatorer tændt for illustrative formål.
D Intet batteri
Når batteriet er fuldstændig afladet, eller der ikke er isat noget batteri,
dæmpes visningen i søgeren. Dette er normalt og er ikke tegn på
funktionsfejl. Søgervisningen bliver normal igen, når et fuldt opladet
batteri er sat i.
D Kontrolpanelet og søgervisningerne
Lysstyrken på kontrolpanelet og i søgervisningerne varierer afhængigt af
temperaturen, og visningernes reaktionstider kan være langsommere ved
lave temperaturer. Dette er normalt og er ikke tegn på funktionsfejl.
11
Informationsvisningen
Tryk på knappen R for at få vist lukkertid,
blænde, antal resterende billeder,
indstilling af AF-metode samt anden
optageinformation på skærmen.
Knappen R
12 3
4
5
6
25
24
23
22
21
20
7
8
9
10
11
12
19
18 17
15 14 13
1 Optageindstilling...... 6, 34, 41, 46, 88
5 Blændestopindikator...............92, 431
2 Indikator for fleksibelt program.....89
6 Blændeåbning (blændeværdi)
3 Flashsynkroniseringsindikator .... 345
4 Lukkertid.......................................90, 93
Antal billeder i bracketingsekvensen for eksponering og flash
........................................................... 203
Antal billeder i sekvens for WBbracketing ...................................... 208
Brændvidde (ikke-CPU-objektiver)
........................................................... 235
12
16
....................................................... 91, 93
Blændeåbning (antal stop) ....92, 431
Bracketing-trin ....................... 204, 209
Antal billeder i Aktiv D-Lightingbracketingsekvens ........................ 212
Maksimumblænde (ikke-CPUobjektiver)....................................... 238
7 Eksponeringsindikator..................... 94 14 Copyrightoplysninger ................... 385
8
9
10
11
12
13
Eksponeringskompensationsvisning
............................................................ 143
Indikator for bracketing-status
Eksponerings- og flashbracketing .............................. 203
WB-bracketing .......................... 208
Picture Control-indikatoren ......... 166
Hvidbalance ..................................... 146
Indikator for finindstilling af
hvidbalance .................................... 150
HDR-indikator .................................. 178
HDR-styrke........................................ 178
Multieksponeringsindikator......... 219
Bip-indikator .................................... 338
"k" (vises, når der er ledig
hukommelse til over 1000
eksponeringer)................................. 31
Indikator for billedkommentar.... 384
15 Indikator for "Uret er ikke indstillet"
.....................................................15, 381
16 Billedkvalitet .................................... 116
Funktion af kortet i plads 2 .......... 119
17 Billedstørrelse.................................. 118
18 Autofokusindstilling ...................... 121
19 Tilknytning af knappen Pv............ 361
20 Indikator for Aktiv D-Lighting ..... 176
21 Udløserindstilling .......................7, 103
Kontinuerlig optagehastighed.... 338
22 Indikator for billedområde ........... 112
23 Lysmåling ......................................... 139
24 Indikator for eksponerings- og flash-
bracketing ....................................... 203
Indikator for WB-bracketing ........ 208
Indikator for Aktiv D-Lightingbracketing ....................................... 212
25 Grad af Aktiv D-Lighting-bracketing
........................................................... 213
A Slukning af skærm
For at fjerne optageinformation fra skærmen skal du trykke på knappen R
igen eller trykke udløserknappen halvt ned. Skærmen slukker automatisk, hvis
der ikke udføres nogen handlinger i omkring 10 sekunder.
13
Informationsvisningen (Fortsat)
26 27 28 29 30 31 32
33
34
43
42
41
35
40
36
39
38
37
26 Indikator for Wi-Fi-forbindelse.... 288 36 Antal resterende billeder ................31
Indikator for Eye-Fi-forbindelse
Indikator for time-lapse-optagelse
........................................................... 392
.......................................................... 233
27 Indikator for satellitsignal............. 240 37 Tilknytning af knappen Fn ........... 356
28 Indikator for støjreduktion ved
38 Tilknytning af knappen AE-L/AF-L
langtidseksponering..................... 317
........................................................... 361
29 Indikator for vignetteringskontrol
39 Indikator for indstilling af
........................................................... 315
AF-metode ...................................... 126
30 Automatisk forvrængningskontrol
40 Flashindstilling....................... 180, 182
........................................................... 316 41 Indikator for FV-lås......................... 191
31 Eksp. forsinkelsesindstilling ......... 339 42 Flashkompensationsindikator..... 188
32 Indikator for intervaltimer ............ 222
Flashkompensationsværdi........... 188
Indikator for time-lapse ................ 229 43 Eksponeringskompensationsindikator
Fjernbetjeningsindstilling (ML-L3)
........................................................... 144
........................................................... 193
Eksponeringskompensationsværdi
33 Visning af MB-D16-batteritype ... 344
........................................................... 143
MB-D16-batteriindikator .............. 343
34 Indikator for kamerabatteri.............30
35 Indikator for ISO-følsomhed ....... 134
ISO-følsomhed................................. 134
Indikator for automatisk ISOfølsomhed ....................................... 137
Bemærk: Visningen ses med alle indikatorer tændt for illustrative formål.
14
A Se også
For information om valg af hvor længe skærmen skal forblive tændt, se
brugerindstilling c4 (Tid for slukning af skærmen, 0 337). For
information om ændring af farven på teksten i informationsvisningen, se
brugerindstilling d9 (Informationsvisning, 0 341).
A Ikonet Y ("Uret er ikke indstillet")
Kameraets ur drives af en uafhængig, genopladelig strømkilde, der oplades
efter behov, når det primære batteri er isat, eller kameraet forsynes af et
ekstra stik til lysnetadapter og en lysnetadapter (0 441). To dages
opladning er nok til at forsyne uret i cirka tre måneder. Hvis kameraet viser
en advarsel om, at uret nulstilles, og ikonet Y blinker i
informationsvisningen, er uret blevet nulstillet, og den dato og tid, der er
optaget med alle nye billeder, er ikke korrekt. Anvend indstillingen
Tidszone og dato > Dato og tid i opsætningsmenuen for at indstille uret
til den korrekte tid og dato (0 28, 381).
Kameraets ur er mindre præcist end de fleste andre ure og vægure.
Kontrollér uret i forhold til mere præcise ure med jævne mellemrum, og stil
det efter behov.
15
Knappen P
Anvend knappen P for hurtig adgang til
ofte benyttede indstillinger i
billedvisningsindstilling (0 245) samt
under søger- (0 198) og Live Viewfotografering (0 61) og Live View af video
(0 71).
Knappen P
16
Søgerfotografering
Billedvisning
Live View-fotografering
Live View af video
Anvendelse af vippeskærmen
Skærmen kan vinkles og drejes som vist nedenfor.
Ca. 75 °
Ca. 90 °
Normal brug: Skærmen anvendes
sædvanligvis i
opbevaringsposition.
Lavvinklede billeder: Tag billeder,
mens du holder kameraet lavt.
Højvinklede billeder: Tag billeder,
mens du holder kameraet højt.
17
D Anvendelse af skærmen
Drej skærmen forsigtigt inden for de grænser, der vises på side 17. Brug
ikke vold. Manglende overholdelse af disse anvisninger kan beskadige
kameraet eller skærmen. Hvis kameraet er monteret på et stativ, skal du
passe på, at skærmen ikke rører ved stativet.
Løft eller bær ikke kameraet ved at holde fast i skærmen. Hvis denne
anvisning ikke overholdes, kan det beskadige kameraet. Hvis skærmen
ikke anvendes til at tage billeder, skal du sætte den tilbage i
opbevaringsposition.
Rør ikke ved området bag på skærmen, og lad
ikke væske komme i berøring med den
indvendige overflade. Manglende overholdelse
af disse anvisninger kan medføre funktionsfejl.
Pas især på ikke at røre ved
dette område.
18
Multivælgeren
I denne brugervejledning repræsenteres funktioner udført med
multivælgeren af ikonerne 1, 3, 4 og 2.
1: Tryk multivælgeren op
Knappen J
4: Tryk multivælgeren
mod venstre
2: Tryk multivælgeren
mod højre
3: Tryk multivælgeren ned
19
Kameramenuer
Du kan få adgang til de fleste optage-,
billedvisnings- og opsætningsindstillinger
via kameraets menuer. Tryk på knappen
G for at få vist menuerne.
Knappen G
Faneblade
Vælg mellem følgende menuer:
• D: Billedvisning (0 300)
• C: Optagelse af billeder (0 310)
• 1: Optagelse af video (0 318)
• A: Brugerdefinerede indstillinger
(0 323)
• B: Opsætning (0 374)
• N: Retouchering (0 393)
• O/m: MIN MENU eller SENESTE
INDSTILLINGER (har MIN MENU som
standard; 0 421)
Skyderen viser positionen i den
aktuelle menu.
De aktuelle indstillinger vises med
ikoner.
Menuindstillinger
Indstillinger i den aktuelle menu.
Ikonet Hjælp (0 21)
20
Anvendelse af kameraets menuer
❚❚ Menuknapper
Multivælgeren og knappen J anvendes til at navigere rundt i
kameramenuerne.
Flyt markør op
Knappen J: Vælg
markeret punkt
Annullér, og vend tilbage til
den forrige menu
Vælg det markerede punkt,
eller få vist en undermenu
Flyt markør ned
A Ikonet d (Hjælp)
Hvis ikonet d vises i skærmens nederste venstre hjørne, kan du få vist hjælp
ved at trykke på knappen L (U).
Derefter vises en beskrivelse af den aktuelt valgte indstilling eller menu, så
længe knappen trykkes ned. Tryk på 1 eller 3 for at rulle gennem
visningen.
Knappen L (U)
21
❚❚ Navigér rundt i menuerne
Følg nedenstående trin for at navigere i menuerne.
1 Få vist menuerne.
Tryk på knappen G for at få vist
menuerne.
Knappen G
2 Markér ikonet for den
aktuelle menu.
Tryk på 4 for at markere
ikonet for den aktuelle
menu.
3 Vælg en menu.
Tryk på 1 eller 3 for at vælge den ønskede menu.
4 Placér markøren i den
valgte menu.
Tryk på 2 for at placere
markøren i den valgte menu.
22
5 Markér et menuelement.
Tryk på 1 eller 3 for at
markere et menuelement.
6 Få vist indstillingerne.
Tryk på 2 for at få vist
indstillingerne for det valgte
menuelement.
7 Markér en indstilling.
Tryk på 1 eller 3 for at
markere en indstilling.
8 Vælg det markerede punkt.
Tryk på J for at vælge det markerede punkt. Tryk på
knappen G for at afslutte uden at foretage et valg.
Bemærk følgende:
• Menuelementer, der vises med gråt, er ikke tilgængelige i
øjeblikket.
• Når du trykker på 2, har det overordnet set samme virkning som
at trykke på J, men i visse tilfælde er det kun muligt at foretage
et valg ved at trykke på J.
• Tryk udløserknappen halvt ned for at afslutte menuerne og vende
tilbage til optageindstillingen.
23
De første trin
Følg de syv trin herunder for at gøre kameraet klar til brug.
1 Montér remmen.
Montér remmen som vist. Gentag proceduren for den anden
øsken.
24
2 Oplad batteriet.
Isæt batteriet, og sæt opladeren til (alt efter land eller område
leveres opladeren med enten stikadapter eller netledning). Det
tager omtrent to timer og 35 minutter at oplade et helt afladet
batteri.
• Stikadapter: Sæt stikadapteren i opladerens lysnetindgang (q).
Skub stikadapterens lås i som vist (w), og drej adapteren 90 °
for at sætte den på plads (e). Isæt batteriet, og sæt opladeren
til.
Stikadapterens lås
90 °
• Netledning: Efter tilslutning af netledningen med stikket i den
viste retning skal du isætte batteriet og sætte opladeren til.
Lampen CHARGE (OPLADNING) blinker, mens batteriet lades op.
Batteriopladning
Opladning fuldført
25
3 Isæt batteri og hukommelseskort.
Før isætning eller fjernelse af batteri eller hukommelseskort skal
du bekræfte, at afbryderen er i positionen OFF. Isæt batteriet i den
viste retning, og anvend batteriet til at holde den orange
batterilås til siden. Låsen låser batteriet på plads, når det er sat
helt i.
Batterilås
Hvis du kun anvender ét hukommelseskort, skal du sætte det i
plads 1 (0 31). Skub hukommelseskortet ind, til det klikker på
plads.
A Batteri og batterioplader
Læs og overhold advarslerne og forholdsreglerne på side xiii–xvi og 457–459 i
denne brugervejledning.
26
4 Montér et objektiv.
Pas på, at der ikke kommer støv ind i kameraet, når objektivet
eller kamerahusdækslet fjernes. Der benyttes generelt et AF-S
NIKKOR 24–85mm f/3.5–4.5G ED VR-objektiv til illustrationerne i
denne brugervejledning.
Fjern
kamerahusdækslet
M
M/A
Fjern bagdækslet
OFF
ON
Monteringsmærke (kamera)
Få monteringsmærkerne
til at flugte
Monteringsmærke
(objektiv)
M
M/A
OFF
ON
Drej objektivet som vist, til det falder i hak
Sørg for at fjerne objektivdækslet, før du tager billeder.
27
5 Tænd kameraet.
Afbryder
Kontrolpanelet lyser. Hvis
det er første gang, du
tænder kameraet, vises der
en dialogboks for valg af
sprog.
Kontrolpanel
A Rensning af billedsensoren
Kameraet ryster lavpasfilteret, der dækker billedsensoren, for at fjerne
støv, når du tænder eller slukker kameraet (0 448).
6 Vælg et sprog, og indstil
Flyt markør op
kameraets ur.
Knappen J: Vælg
Anvend multivælgeren og
markeret punkt
knappen J til at vælge
Vælg det markerede
sprog og indstille kameraets
punkt, eller få vist en
ur. Ved indstilling af
undermenu
kameraets ur bliver du bedt
om at vælge tidszone,
Flyt markør ned
datoformat og indstilling
for sommertid, før du
indstiller tid og dato; bemærk, at kameraet anvender et 24 timers
ur. Indstillinger for sprog og dato/tid kan til hver en tid ændres
ved hjælp af indstillingerne Sprog (Language) (0 381) og
Tidszone og dato (0 381) i opsætningsmenuen.
28
7 Fokusér med søgeren.
Drej dioptrijusteringen,
indtil fokuspunktets
markeringer er i skarpt
fokus. Når du anvender
dioptrijusteringen med
øjet mod søgeren, skal du
passe på ikke at få en
finger eller en fingernegl i øjet.
Fokuspunktets
markeringer
Søgeren er ikke i fokus
Søgeren er i fokus
Kameraet er nu klar til brug. Fortsæt til side 34 for information
om optagelse af billeder.
29
❚❚ Batteriniveau
Batteriniveauet vises på kontrolpanelet og i søgeren.
Kontrolpanel
30
Kontrolpanel
Søger
L
K
J
I
—
H
d
Søger
Beskrivelse
Batteriet er ladet helt op.
—
—
Batteriet er delvist afladet.
—
H
d
(blinker)
(blinker)
Lavt batteriniveau. Oplad batteriet, eller hav
et ekstra batteri klar.
Udløserknap deaktiveret. Oplad eller udskift
batteriet.
❚❚ Antal resterende billeder
Kameraet har to hukommelseskortpladser:
plads 1 og plads 2. Plads 1 er til det primære
kort; kortet i plads 2 fungerer som
sikkerhedskopiering eller sekundær
funktion. Hvis standardindstillingen
Overflow er valgt for Funktion af kortet i
plads 2 (0 119), når der er isat to
hukommelseskort, anvendes kortet i plads
2 kun, når kortet i plads 1 er fuldt.
Kontrolpanelet viser pladsen eller
pladserne, hvor der aktuelt er isat
hukommelseskort (eksemplet til højre
viser ikonerne, der ses, når der er isat
hukommelseskort i begge pladser). Hvis
hukommelseskortet er fuldt eller låst, eller
der er sket en fejl, blinker ikonet for det
pågældende kort (0 473).
Kontrolpanelet og søgeren viser det antal
billeder, der kan optages med de aktuelle
indstillinger (værdier over 1000 rundes
ned til nærmeste hundrede; fx vises
værdier mellem 1800 og 1899 som 1,8 k).
Hvis der er isat to hukommelseskort, viser
visningerne den ledige plads på kortet i
plads 1.
Plads 1
Plads 2
Kontrolpanel
Antal resterende billeder
Kontrolpanel
Søger
31
❚❚ Fjernelse af batteri og hukommelseskort
Fjernelse af batteriet
Sluk kameraet, og åbn
batterikammerdækslet. Tryk batterilåsen i
retningen vist af pilen for at frigøre
batteriet, og fjern det derefter med
fingrene.
Når du har bekræftet, at
hukommelseskortlampen ikke lyser mere,
skal du slukke kameraet, åbne dækslet til
hukommelseskortet, trykke kortet og
derefter udløse det (q). Derefter kan kortet
tages ud med fingrene (w).
16GB
Fjernelse af hukommelseskort
D Hukommelseskort
• Hukommelseskort kan være varme efter brug. Vær forsigtig, når du tager
hukommelseskort ud af kameraet.
• Sluk for kameraet, inden du isætter eller fjerner hukommelseskort. Undgå
at tage hukommelseskort ud af kameraet, slukke kameraet eller afbryde
strømmen under formatering, eller når data optages, slettes eller kopieres
over på en computer. Hvis disse anvisninger ikke overholdes, kan det
medføre tab af data eller beskadigelse af kameraet eller
hukommelseskortet.
• Undgå at røre ved kortstikkene med fingrene eller metalgenstande.
• Undgå at bøje kortet, tabe det eller udsætte det for kraftige slag.
• Brug ikke vold mod kortholderen. Hvis denne anvisning ikke overholdes,
kan det beskadige kortet.
• Må ikke udsættes for vand, varme, høje luftfugtighedsniveauer eller
direkte sollys.
• Formatér ikke hukommelseskortene i en computer.
32
A Intet hukommelseskort
Hvis der ikke er isat noget hukommelseskort,
vises S på kontrolpanelet og i søgeren.
Hvis kameraet slukkes med et opladet batteri,
men uden hukommelseskort isat, vises S i
kontrolpanelet.
B
16G
A Skrivebeskyttelsesknappen
SD-hukommelseskort er udstyret
med en skrivebeskyttelsesknap for at
undgå utilsigtet sletning af data. Når
denne knap er i positionen "låst", kan
Skrivebeskyttelsesknap
hukommelseskortet ikke formateres,
og der kan ikke slettes eller optages
(der vises en advarsel på skærmen, hvis du forsøger at udløse lukkeren).
Hvis du ønsker at låse hukommelseskortet op, skal du skubbe knappen over
i positionen "write" (skriv).
❚❚ Afmontering af objektivet
Kameraet skal være slukket ved fjernelse
eller udskiftning af objektiver. Objektivet
afmonteres ved at trykke på
objektivudløserknappen (q) og holde
den nede, mens objektivet drejes med
uret (w). Når du har fjernet objektivet,
skal du sætte objektivdæksel og
kamerahusdæksel på igen.
M
M/A
OFF
ON
D CPU-objektiver med blænderinge
Hvis der er tale om CPU-objektiver med blændering (0 429), skal blænden
fastlåses ved minimumindstillingen (højeste blændeværdi).
33
Grundlæggende fotografering og
billedvisning
”Peg og skyd”-fotografering
(indstillingerne i og j)
Dette afsnit beskriver, hvordan du tager billeder i
indstillingerne i og j. i og j er automatiske
”peg-og-skyd”-indstillinger, hvor de fleste af
indstillingerne kontrolleres af kameraet i forhold til
optageforholdene.
Før du fortsætter, skal du tænde kameraet og vælge den ønskede
indstilling ved at trykke på oplåsningsknappen for programhjulet
og dreje programhjulet over på i eller j (den eneste forskel
mellem disse to indstillinger er, at flashen ikke går af i indstilling j).
Programhjul
Oplåsningsknap til hjul til valg af indstilling
34
1 Klargør kameraet.
Når du komponerer billeder i søgeren,
skal du holde grebet i højre hånd og
holde kamerahuset eller objektivet med
venstre hånd.
Når du komponerer billeder i højt
(portræt) format, skal du holde
kameraet som vist til højre.
2 Komponér billedet.
Komponér et billede i søgeren med
hovedmotivet i fokuspunktets
markeringer.
Fokuspunktets
markeringer
A Brug af zoomobjektiv
Anvend zoomringen til at zoome ind
på motiver, så de udfylder et større
område af billedet, eller zoom ud for
at forøge det synlige område på det
endelige billede (vælg længere
brændvidder på objektivets
brændviddeskala for at zoome ind
eller kortere brændvidder for at
zoome ud).
Zoome ind
Zoomring
M
M/A
OFF
ON
Zoome ud
35
3 Tryk udløserknappen halvt
ned.
Tryk udløserknappen halvt
ned for at fokusere (hvis
motivet er dårligt belyst,
kan flashen muligvis poppe
op, og AF-hjælpelyset lyser
muligvis). Efter endt
fokusering vises det aktive
fokuspunkt og
fokusindikatoren (I) i
søgeren.
Fokusindikator
I
F
H
F H
(blinker)
Fokuspunkt
Fokusindikator
Beskrivelse
Motivet er i fokus.
Fokuspunktet er mellem kameraet og motivet.
Fokuspunktet er bagved motivet.
Kameraet er ude af stand til at fokusere ved hjælp af
autofokus. Se side 131.
4 Optag.
Tryk langsomt
udløserknappen helt ned for
at tage billedet.
Hukommelseskortlampen
lyser, og billedet vises på
skærmen i nogle få
sekunder. Du må ikke tage
hukommelseskortet ud eller
fjerne eller frakoble
strømforsyningen, før lampen
er slukket, og optagelsen er færdig.
36
Hukommelseskortlampe
Grundlæggende billedvisning
1 Tryk på knappen K.
Der vises et billede på skærmen. Det
hukommelseskort med billedet, der
aktuelt ses, vises med et ikon.
Knappen K
2 Få vist flere billeder.
Du kan få vist flere billeder
ved at trykke på 4 eller 2.
Du kan afslutte billedvisningen og vende tilbage til
optageindstillingen ved at trykke udløserknappen halvt ned.
A Billedtjek
Når Til er valgt for Billedtjek i billedvisningsmenuen (0 307), vises
billederne automatisk på skærmen i nogle få sekunder efter optagelse.
37
Sletning af uønskede billeder
For at slette det aktuelt viste billede på skærmen skal du trykke på
knappen O (Q). Bemærk, at når et billede er blevet slettet, kan det ikke
gendannes.
1 Få vist billedet.
Få vist det billede, du ønsker at slette,
som beskrevet på foregående side. Det
aktuelle billedes placering vises af et
ikon i visningens nederste venstre
hjørne.
2 Slet billedet.
Tryk på knappen O (Q). Der vises en
dialogboks for bekræftelse; tryk på
knappen O (Q) igen for at slette
billedet og vende tilbage til
billedvisning. For at afslutte uden at
slette billedet skal du trykke på K.
Knappen O (Q)
A Se også
Se side 245 for information om valg af hukommelseskortplads.
38
A Slet
For at slette valgte billeder (0 260), alle billeder taget på en valgt dato
(0 261) eller alle billeder på en valgt placering på et valgt
hukommelseskort (0 260) skal du anvende indstillingen Slet i
billedvisningsmenuen.
A Standbytimeren (søgerfotografering)
Indikatorvisningen i søgeren og lukkertids- og
blændevisningen på kontrolpanelet slukker for at spare
batteri, hvis der ikke udføres nogen handlinger i cirka seks
sekunder. Tryk udløserknappen halvt ned for at aktivere
visningen igen. Det tidsrum, der går, inden standbytimeren
automatisk udløber, kan vælges med brugerindstilling c2 (Standbytimer,
0 336).
Lysmåling er deaktiveret
Lysmåling er aktiveret
39
A Den indbyggede flash
Hvis ekstra belysning er nødvendig for korrekt
eksponering i indstillingen i, åbnes den
indbyggede flash automatisk, når
udløserknappen trykkes halvt ned. Hvis flashen
er hævet, kan der udelukkende tages billeder,
når flashindikatoren (M) vises. Hvis
flashindikatoren ikke vises, oplader flashen; flyt
kortvarigt din finger fra udløserknappen, og
prøv igen.
For at spare strøm, når flashen ikke anvendes,
skal du forsigtigt trykke den nedad, til låsen
falder i hak.
40
Tilpasning af indstillinger til motiv
eller situation (Motivprogram)
Kameraet tilbyder en række motivprogrammer. Når du vælger et
motivprogram, optimeres indstillingerne automatisk, så de passer til
det valgte motiv. Det gør det nemt at tage kreative billeder ved at
vælge en indstilling, komponere et billede og tage billedet som
beskrevet på side 34–36.
Du kan vælge følgende motivtyper ved at dreje programhjulet hen
på h og dreje det primære kommandohjul, til den ønskede
motivtype vises på skærmen. For at få vist den aktuelt valgte
motivtype skal du trykke på R.
Programhjul
k
l
p
m
n
o
r
s
Portræt
Landskab
Barn
Sport
Makro
Aftenportræt
Aftenlandskab
Fest/indendørs
Primært kommandohjul
t
u
v
w
x
y
z
0
Skærm
Strand/sne
Solnedgang
Skumring/morgengry
Kæledyrsportræt
Levende lys
Blomsterflor
Efterårsfarver
Mad
41
k Portræt
Anvendes til portrætter med bløde,
naturlige hudfarver. Hvis motivet
befinder sig langt væk fra baggrunden,
eller der anvendes teleobjektiv, gøres
baggrundsdetaljerne blødere for at
give kompositionen dybde.
l Landskab
Anvendes til levende
landskabsbilleder taget i dagslys.
A Bemærk
Den indbyggede flash og AF-hjælpelyset
slukker.
p Barn
Anvendes til snapshots af børn. Tøj og
baggrundsdetaljer gengives på
levende vis, mens hudfarverne
forbliver bløde og naturlige.
m Sport
Korte lukkertider fastfryser bevægelse
for dynamiske sportsoptagelser, hvor
hovedmotivet skal være klart.
A Bemærk
Den indbyggede flash og AF-hjælpelyset
slukker.
42
n Makro
Anvendes til makro-optagelser af
blomster, insekter og andre små
motiver (et makro-objektiv kan
anvendes til at fokusere på meget tæt
hold).
o Aftenportræt
Anvendes for naturlig balance mellem
hovedmotivet og baggrunden på
portrætter taget ved lav belysning.
r Aftenlandskab
Reducerer støj og unaturlige farver
ved fotografering af aftenlandskaber,
herunder gadebelysning og
neonskilte.
A Bemærk
Den indbyggede flash og AF-hjælpelyset
slukker.
s Fest/Indendørs
Fang effekterne af indendørs
baggrundsbelysning. Anvendes til
fester og andre indendørs motivtyper.
43
t Strand/Sne
Fang styrken i sollys, der reflekteres i
vand, sne eller sand.
A Bemærk
Den indbyggede flash og AF-hjælpelyset
slukker.
u Solnedgang
Bevarer den dybe farveglød i
solnedgange og solopgange.
A Bemærk
Den indbyggede flash og AF-hjælpelyset
slukker.
v Skumring/Morgengry
Bevarer farverne i det svage, naturlige
lys før daggry eller efter solnedgang.
A Bemærk
Den indbyggede flash og AF-hjælpelyset
slukker.
w Kæledyrsportræt
Anvendes til portrætter af aktive
kæledyr.
A Bemærk
AF-hjælpelyset slukker.
44
x Levende Lys
Til billeder taget i stearinlysets skær.
A Bemærk
Den indbyggede flash slukker.
y Blomsterflor
Anvendes til billeder af blomsterenge,
blomstrende frugtplantager og andre
landskaber med blomsterflor.
A Bemærk
Den indbyggede flash slukker.
z Efterårsfarver
Fanger skinnende røde og gule farver i
efterårsblade.
A Bemærk
Den indbyggede flash slukker.
0 Mad
Anvendes til levende billeder af mad.
A Bemærk
For flashfotografering skal du trykke på
knappen M (Y) for at hæve flashen (0 182).
A Sådan forhindres slør
Anvend et stativ for at undgå slør som følge af kamerarystelse ved lange
lukkertider.
45
Specialeffekter
Specialeffekterne kan anvendes ved optagelse af billeder og
videoer.
Du kan vælge følgende effekter ved at dreje programhjulet hen på
q og dreje det primære kommandohjul, til den ønskede
motivtype vises på skærmen. For at få vist den aktuelt valgte effekt
skal du trykke på R.
Programhjul
%
g
i
u
46
Nattesyn
Farveskitse
Miniatureeffekt
Selektiv farve
Primært kommandohjul
1
2
3
Silhuet
High key
Low key
Skærm
% Nattesyn
Anvendes under mørke forhold til at
optage monokrome billeder ved høje
ISO-følsomheder.
A Bemærk
Billederne kan påvirkes af støj i form af
tilfældigt spredte, lyse pixels, tåge eller
streger. Manuelt fokus kan anvendes, hvis
kameraet er ude af stand til at fokusere. Den
indbyggede flash slukker.
g Farveskitse
Kameraet registrerer og farvelægger
omrids for farveskitse-effekt. Effekten
kan justeres i Live View (0 50).
A Bemærk
Videoer optaget i denne indstilling afspilles
som slideshow lavet af en serie stillbilleder.
47
i Miniatureeffekt
Opret billeder, der ser ud til at være
billeder af dioramaer. Virker bedst ved
optagelse fra et højt udsigtspunkt.
Videoer med miniatureeffekt afspilles
ved høj hastighed og komprimerer
omtrent 45 minutters optagelser lavet
ved 1920 × 1080/30p til en video, der
afspilles på omtrent tre minutter.
Effekten kan justeres i Live View
(0 51).
A Bemærk
Der optages ikke lyd på videoer. Den
indbyggede flash og AF-hjælpelyset
slukker.
u Selektiv farve
Alle andre end de valgte farver
optages i sort og hvid. Effekten kan
justeres i Live View (0 52).
A Bemærk
Den indbyggede flash slukker.
1 Silhuet
Silhuetmotiver mod lyse baggrunde.
A Bemærk
Den indbyggede flash slukker.
48
2 High key
Anvendes ved optagelse af lyse
motiver for at skabe lyse billeder, der
synes at være fyldt med lys.
A Bemærk
Den indbyggede flash slukker.
3 Low key
Anvendes ved optagelse af mørke
motivtyper for at skabe mørke, low
key-billeder med tydelige
markeringer.
A Bemærk
Den indbyggede flash slukker.
A Sådan forhindres slør
Anvend et stativ for at undgå slør som følge af kamerarystelse ved lange
lukkertider.
A NEF (RAW)
NEF-optagelse (RAW) er ikke tilgængelig i indstillingerne %, g, i og u.
Billeder taget med en NEF (RAW)- eller NEF (RAW) + JPEG-indstilling valgt i
disse indstillinger optages som JPEG-billeder. JPEG-billeder oprettet ved
indstillingerne NEF (RAW) + JPEG optages ved den valgte JPEG-kvalitet,
mens billeder optaget ved indstillingen NEF (RAW) optages som
finkvalitetsbilleder.
A Indstillingerne g og i
Autofokus er ikke tilgængeligt under optagelse af video.
Opdateringshastigheden for Live View falder i takt med billedhastigheden
for kontinuerlig udløserindstilling; anvendelse af autofokus under Live
View-fotografering forstyrrer eksempelvisningen.
49
Tilgængelige indstillinger i Live View
Indstillingerne for den valgte indstilling justeres i Live Viewvisningen, men gælder under Live View- og søgerfotografering og
optagelse af video.
❚❚ g Farveskitse
1 Vælg Live View.
Tryk på knappen a. Billedet, der ses
gennem objektivet, vises på skærmen.
Knappen a
2 Justér indstillingerne.
Tryk på J for at få vist indstillingerne til
højre. Tryk på 1 eller 3 for at markere
Intensitet eller Omrids, og tryk på 4
eller 2 for at ændre dem. Intensiteten
kan øges for at mætte farverne mere
eller reduceres for en udvasket
monokrom effekt, mens omrids kan gøres tykkere eller tyndere.
Forøgelse af stregernes tykkelse gør ligeledes farverne mere
mættede.
3 Tryk på J.
Tryk på J for at afslutte, når
indstillingerne er som ønsket. For at
genoptage søgerfotografering skal du
trykke på knappen a. De valgte
indstillinger forbliver aktiverede og
gælder for billeder og videoer optaget i
Live View eller med søgeren.
50
❚❚ i Miniatureeffekt
1 Vælg Live View.
Tryk på knappen a. Billedet, der ses
gennem objektivet, vises på skærmen.
Knappen a
2 Placér fokuspunktet.
Anvend multivælgeren til at placere
fokuspunktet i området, der kommer til
at være i fokus, og tryk derefter
udløserknappen halvt ned for at
kontrollere fokus. For midlertidigt at få
indstillingerne for miniatureeffekt til at
forsvinde fra visningen og forstørre visningen på skærmen for
præcist fokus skal du trykke på X (T). Tryk på W (S) for at
gendanne visningen af miniatureeffekt.
3 Få vist indstillingerne.
Tryk på J for at få vist indstillingerne
for miniatureeffekt.
4 Justér indstillingerne.
Tryk på 4 eller 2 for at vælge retning
for området, der kommer til at være i
fokus, og tryk på 1 eller 3 for at justere
bredden.
51
5 Tryk på J.
Tryk på J for at afslutte, når indstillingerne er som ønsket. For at
genoptage søgerfotografering skal du trykke på knappen a. De
valgte indstillinger forbliver aktiverede og gælder for billeder og
videoer optaget i Live View eller med søgeren.
❚❚ u Selektiv farve
1 Vælg Live View.
Tryk på knappen a. Billedet, der ses
gennem objektivet, vises på skærmen.
Knappen a
2 Få vist indstillingerne.
Tryk på J for at få vist indstillingerne
for selektiv farve.
3 Vælg en farve.
Valgt farve
Komponér et motiv i den hvide firkant
midt i visningen, og tryk på 1 for at
vælge farven på motivet som blivende
farve på det endelige billede (kameraet
kan have vanskeligt ved at registrere
umættede farver; vælg en mættet
farve). For at zoome ind på midten af
visningen for mere præcist farvevalg
skal du trykke på X (T). Tryk på W (S) for at zoome ud.
52
4 Vælg farveskalaen.
Tryk på 1 eller 3 for at øge eller
reducere skalaen for en lignende
farveglød, der skal med på det endelige
billede. Vælg blandt værdier mellem 1
og 7; bemærk, at høje værdier muligvis
medtager farveglød fra andre farver.
Farveskala
5 Vælg flere farver.
For at vælge flere farver skal
du dreje det primære
kommandohjul for at
markere en anden af de tre
farvebokse øverst i
visningen og gentage trin 3
og 4 for at vælge en anden farve. Gentag proceduren for en
tredje farve, hvis du ønsker det. For at fravælge den markerede
farve skal du trykke på knappen O (Q). For at fjerne alle farver
skal du trykke på knappen O (Q) og holde den nede. Der vises
en dialogboks for bekræftelse; vælg Ja.
6 Tryk på J.
Tryk på J for at afslutte, når indstillingerne er som ønsket. Under
optagelse optages kun motiver med den valgte farveglød i
farver; alle øvrige farver optages i sort-hvid. For at genoptage
søgerfotografering skal du trykke på knappen a. De valgte
indstillinger forbliver aktiverede og gælder for billeder og
videoer optaget i Live View eller med søgeren.
53
Live View-fotografering
Følg nedenstående trin for at tage billeder i Live View.
1 Drej Live View-vælgeren hen på
C (Live View-fotografering).
Live View-vælger
D Tildæk søgeren
For at forhindre at det lys, der kommer ind via søgeren, forstyrrer
billeder og eksponering, skal du fjerne gummiøjestykket og tildække
søgeren med det medfølgende øjestykkedæksel, inden optagelsen
påbegyndes (0 107).
2 Tryk på knappen a.
Spejlet hæves, og motivet, der ses
gennem objektivet, vises på
kameraskærmen. Motivet er ikke
længere synligt i søgeren.
Knappen a
3 Placér fokuspunktet.
Placér fokuspunktet over dit motiv som beskrevet på side 57.
54
4 Fokusér.
Tryk udløserknappen halvt ned for at
fokusere.
Fokuspunktet blinker grønt, mens
Knappen A AE-L/AF-L
kameraet fokuserer. Hvis kameraet er i
stand til at fokusere, vises fokuspunktet
med grønt; hvis kameraet ikke er i stand
til at fokusere, blinker fokuspunktet
rødt (bemærk, at der kan tages billeder,
selv når fokuspunktet blinker rødt;
kontrollér fokus på skærmen inden
optagelse). Eksponeringen kan låses ved at trykke på knappen
A AE-L/AF-L (0 141); fokus låser, når udløserknappen trykkes halvt
ned.
Hvis eksempelvisningen af
eksponering er aktiveret, kan du få vist
eksempler på effekterne af lukkertid,
blænde, ISO-følsomhed og
eksponeringskompensation (0 143) på
skærmen som vist til højre (bemærk, at
selvom eksponeringen kan justeres
med ±5 EV, afspejles kun værdier mellem –3 og +3 EV i visningen
for dybdeskarphed). For at aktivere eksempelvisningen af
eksponering skal du trykke på knappen P og vælge Til for
Eksempelvisning af eksponering (0 62).
5 Tag billedet.
Tryk udløserknappen helt ned for at
tage billedet. Skærmen slukkes.
55
6 Afslut Live View-indstilling.
For at afslutte Live View-indstilling skal
du trykke på knappen a.
A Eksempelvisning af zoom i Live View
Tryk på knappen X (T) for at forstørre visningen på skærmen op til et
maksimum på omtrent 19 ×. Der vises et navigationsvindue i en grå ramme
i visningens nederste højre hjørne. Anvend multivælgeren til at rulle
gennem områder i billedet, der ikke kan ses på skærmen, eller tryk på
W (S) for at zoome ud.
Knappen X (T)
Navigationsvindue
A Standbytimeren
Uanset den valgte indstilling for brugerindstilling c2 (Standbytimer,
0 336) udløber standbytimeren ikke under Live View-fotografering.
A Eksempelvisning af fokus under Live View-fotografering (kun indstillingerne P, S, A og
M)
For midlertidigt at vælge maksimumblænde for forbedret eksempelvisning
af fokus under Live View-fotografering skal du trykke på knappen Pv. For at
sætte blænden tilbage til den oprindelige værdi skal du trykke på knappen
igen eller fokusere ved hjælp af autofokus. Hvis udløserknappen er trykket
helt ned for at tage et billede under eksempelvisning af fokus, vender
blænden tilbage til den oprindelige værdi, fra før billedet blev taget.
56
Fokus
For at fokusere ved hjælp af
autofokus skal du dreje
knappen til valg af
fokusindstilling hen på AF og
følge nedenstående trin for at
vælge indstillinger for
autofokus og AF-metode. For
information om manuel
fokusering, se side 60.
Knappen til valg af fokusindstilling
❚❚ Valg af fokusindstilling
Følgende autofokusindstillinger er tilgængelige under Live Viewfotografering og Live View af video:
Indstilling
AF-S
AF-F
Beskrivelse
Single AF: Til stationære motiver. Fokus låser, når udløserknappen
trykkes halvt ned.
Altid aktiveret AF: Til motiver i bevægelse. Kameraet fokuserer
kontinuerligt, indtil der trykkes på udløserknappen. Fokus låser,
når udløserknappen trykkes halvt ned.
For at vælge en autofokusindstilling skal du trykke på knappen AFindstilling og dreje det primære kommandohjul, indtil den ønskede
indstilling vises på skærmen.
Knappen
AF-indstilling
Primært
kommandohjul
Skærm
57
❚❚ Valg af indstilling af AF-metode
Du kan vælge følgende indstillinger af AF-metode under Live Viewfotografering og Live View af video:
Indstilling
!
$
%
&
58
Beskrivelse
Ansigtsprioriteret AF: Anvendes til portrætter. Kameraet registrerer
automatisk portrætmotiver og fokuserer på dem; det valgte motiv
indikeres af en dobbelt gul ramme (hvis der registreres flere
ansigter, fokuserer kameraet på det motiv, der er tættest på; for at
vælge et andet motiv skal du anvende multivælgeren). Hvis
kameraet ikke længere er i stand til at registrere motivet (fordi
motivet eksempelvis har vendt ansigtet væk fra kameraet), vises
rammen ikke længere.
Bredt område-AF: Anvendes til håndholdte billeder af landskaber og
andre ikke-portrætmotiver. Anvend multivælgeren til at flytte
fokuspunktet til et hvilket som helst sted i billedet, eller tryk på J
for at placere fokuspunktet midt i billedet.
Normalt område-AF: Anvendes til pin-point fokus på et valgt sted i
billedet. Anvend multivælgeren til at flytte fokuspunktet til et
hvilket som helst sted i billedet, eller tryk på J for at placere
fokuspunktet midt i billedet. Det anbefales at anvende stativ.
Følg motiv-AF: Anvend multivælgeren til at placere fokuspunktet
over dit motiv, og tryk på J for at starte sporing. Fokuspunktet
følger det valgte motiv, når det bevæger sig igennem billedet. For
at afslutte sporing skal du endnu en gang trykke på J. Bemærk, at
kameraet muligvis er ude af stand til at følge motiver, hvis de
bevæger sig hurtigt, går ud af billedet eller dækkes af andre
genstande. Det samme gør sig gældende, hvis motiverne synligt
ændrer størrelse, farve eller lysstyrke, eller hvis de er for små, for
store, for lyse, for mørke, eller de har samme farve eller lysstyrke
som baggrunden.
For at vælge en indstilling af AF-metode skal du trykke på knappen
AF-indstilling og dreje det sekundære kommandohjul, indtil den
ønskede indstilling vises på skærmen.
Knappen
AF-indstilling
Sekundært
kommandohjul
Skærm
D Anvendelse af autofokus i Live View-fotografering og Live View af video
Anvend et AF-S-objektiv. De ønskede resultater kan muligvis ikke opnås
med andre objektiver eller telekonvertere. Bemærk, at autofokus er
langsommere i Live View, og at skærmen kan blive lysere eller mørkere,
mens kameraet fokuserer. Bemærk, at fokuspunktet nogle gange vises med
grønt, når kameraet ikke kan fokusere. Kameraet kan muligvis ikke fokusere
i følgende situationer:
• Motivet indeholder linjer, der er parallelle med billedets længste led
• Motivet mangler kontrast
• Motivet i fokuspunktet indeholder områder med skarpt kontrasterende
lysstyrke eller indeholder spotlys, et neonskilt eller en anden form for
lyskilde, hvis lysstyrke varierer
• Støjstriber eller streger fremkommer under lysstofrør, kviksølvlamper,
natriumlamper eller lignende belysning
• Der anvendes et krydsfilter (stjernefilter) eller andet specialfilter
• Motivet fremstår mindre end fokuspunktet
• Motivet domineres af ensartede geometriske mønstre (eksempelvis en
række vinduer i en skyskraber)
• Motivet bevæger sig
59
Manuel fokus
For at fokusere i manuel fokusindstilling
(0 132) skal du dreje objektivfokusringen,
til motivet er i fokus.
For at forstørre visningen på skærmen for
præcist fokus skal du trykke på knappen
X (T).
Knappen X (T)
60
Ved hjælp af knappen P
Du kan få adgang til de nedenfor
opstillede indstillinger ved at trykke på
knappen P under Live View-fotografering.
Markér elementerne med multivælgeren,
og tryk på 2 for at få vist indstillingerne for
det markerede element. Når du har valgt
den ønskede indstilling, skal du trykke på Knappen P
J for at vende tilbage til menuen for
knappen P. Tryk igen på knappen P for at
afslutte og gå til optagevisning.
Valgmulighed
Vælg billedområde
Billedkvalitet
Billedstørrelse
Indstil Picture
Control
Aktiv D-Lighting
Fjernbetjeningsindstilling (ML-L3)
Beskrivelse
Vælg billedområde for Live View-fotografering (0 111).
Vælg billedkvalitet (0 115).
Vælg billedstørrelse (0 118).
Vælg Picture Control (0 165).
Justér Aktiv D-Lighting (0 175).
Vælg fjernbetjeningsindstilling (0 193).
61
Valgmulighed
Beskrivelse
Tryk på 1 eller 3 for at
justere skærmens lysstyrke
for Live View-fotografering
(bemærk, at dette kun
påvirker Live View og ingen
effekt har på billeder eller
Skærmens lysstyrke videoer eller på skærmens
lysstyrke i menuer eller
billedvisning; for at justere skærmens lysstyrke i menuer
og billedvisning uden at påvirke Live View-fotografering
eller Live View af video skal du anvende indstillingen
Skærmens lysstyrke i opsætningsmenuen som
beskrevet på side 376).
Aktivér eller deaktivér eksempelvisning af eksponering.
Eksempelvisning af Hvis eksempelvisning af eksponering er aktiveret, kan du
eksponering
få vist eksemplerne på effekterne af lukkertid, blænde og
ISO-følsomhed under Live View-fotografering.
A Eksempelvisning af eksponering
Når eksempelvisning af eksponering er
aktiveret, kan eksponeringen justeres med
±5 EV (0 143), selvom kun værdier mellem
–3 og +3 EV afspejles i eksempelvisningen.
Bemærk, at eksempelvisningen muligvis ikke
afspejler de endelige resultater nøjagtigt, når
der anvendes flashbelysning, når Aktiv
D-Lighting (0 175), High Dynamic Range
(HDR; 0 177) eller bracketing er slået til, når A (auto) er valgt for Picture
Control-parameteren Kontrast (0 168), eller når der er valgt en anden
værdi end 0 for Klarhed (0 168), eller v er valgt for lukkertid. Hvis
motivet er meget lyst eller meget mørkt, blinker
eksponeringsindikatorerne for at advare om, at eksempelvisningen
muligvis ikke afspejler eksponeringen helt nøjagtigt. Eksempelvisning af
eksponering er ikke tilgængelig i indstillingerne for specialeffekter, når
A eller % er valgt for lukkertid.
62
Live View-visningen: Live View-fotografering
we
q
r
t
Punkt
q Resterende tid
w Autofokusindstilling
Indstilling af
e
AF-metode
65
Den aktuelle indstilling af AF-metode.
58
Det aktuelle fokuspunkt. Visningen varierer
afhængigt af den valgte indstilling af AFmetode.
Når Til er valgt for Eksempelvisning af
eksponering, viser eksponeringsindikatoren
t Eksponeringsindikator forskellen mellem den målte eksponering og
den eksponering, der opnås ved de aktuelle
indstillinger.
r Fokuspunkt
0
Beskrivelse
Resterende tid, før Live View automatisk
afsluttes. Vises, hvis optagelsen afsluttes
inden for 30 sek. eller derunder.
Den aktuelle autofokusindstilling.
57
54
94
63
Informationsvisningen: Live View-fotografering
For at skjule eller vise indikatorer på skærmen under Live Viewfotografering skal du trykke på knappen R.
Virtuel horisont
(0 388)
Information til
Histogram (kun
eksempelvisning af
eksponering; 0 62)
64
Information fra
Kompositionslinjer
D Optagelse i indstillingen Live View
Selv om det ikke kan ses på det endelige billede, vises forvrængede kanter,
farveskygger, moiré og lyse pletter muligvis på skærmen, mens lyse streger
muligvis vises i nogle områder med blinkende skilte og andre periodiske
lyskilder, eller hvis motivet kortvarigt oplyses af stroboskoplys eller en
anden stærk, forbigående lyskilde. Derudover kan der opstå forvrængning,
hvis kameraet panoreres vandret, eller en genstand bevæger sig gennem
billedet med høj hastighed. Støjstriber og streger, der er synlige på
skærmen under lysstofrør, kviksølvsbelysning eller natriumlamper, kan
reduceres ved hjælp af Reduktion af støjstriber (0 380), selvom de
muligvis stadig er synlige på det endelige billede ved visse lukkertider. Når
du tager billeder i Live View-indstilling, skal du undgå at rette kameraet
mod solen eller andre stærke lyskilder. Overholdes denne anvisning ikke,
kan der ske skade på kameraets indre kredsløb.
Optagelse af video er ikke tilgængelig i Live View-fotografering, og tryk på
videooptageknappen har ingen effekt. Vælg Live View af video (0 66) for at
optage videoer.
D Nedtællingsvisningen
Der vises en nedtælling, 30 sek. før Live View slutter automatisk (0 63;
timeren bliver rød, hvis Live View er ved at slutte, for at beskytte de
indvendige kredsløb eller, hvis der er valgt en anden indstilling end Ingen
grænse for brugerindstilling c4—Tid for slukning af skærmen > Live
View; 0 337—5 sek., før skærmen er sat til at slukke automatisk).
Afhængigt af optageforholdene vises timeren muligvis straks, når Live View
vælges.
A HDMI
Hvis kameraet monteres på en HDMI-videoenhed under Live Viewfotografering, forbliver kameraets skærm tændt, og videoenheden viser
billedet, der ses gennem objektivet.
65
Live View af video
Video kan optages i Live View.
1 Drej Live View-vælgeren hen på
1 (Live View af video).
Live View-vælger
2 Tryk på knappen a.
Spejlet hæves, og motivet, der ses
gennem objektivet, vises på
kameraskærmen, som det ville se ud på
den faktiske video, ændret til
eksponeringens virkninger. Motivet er
ikke længere synligt i søgeren.
A Ikonet 0
Ikonet 0 (0 74) viser, at der ikke kan optages video.
3 Vælg en fokusindstilling (0 57).
66
Knappen a
4 Vælg indstilling af AF-metode (0 58).
5 Fokusér.
Komponér åbningsbilledet, og fokusér
som beskrevet i trin 3 og 4 på side 54 og
55 (for yderligere information om
fokusering i Live View af video, se side 59). Bemærk, at antallet af
motiver, som kan registreres i ansigtsprioriteret AF, falder under
optagelse af video.
A Eksponering
Følgende indstillinger kan justeres i Live View af video:
P, S
A
M
h, %
Andre
optageindstillinger
Blænde
Lukkertid
—
✔
✔
—
—
—
✔
—
—
—
ISOEksponeringsfølsomhed
kompensation
(0 322)
—
✔
—
✔
✔
—
—
✔
—
—
Lysmåling
✔
✔
✔
—
—
I indstilling M kan lukkertiden indstilles til værdier mellem 1/25 sek. og
1
/4000 sek. (den langsomst tilgængelige lukkertid varierer med
billedhastigheden; 0 319). Spotmåling er ikke tilgængelig under Live
View af video. Hvis resultatet er over- eller undereksponeret, skal du
afslutte og genstarte Live View af video.
67
A Hvidbalance
I indstillingerne P, S, A og M kan du til hver en tid indstille hvidbalancen
ved at trykke på knappen L (U) og dreje det primære
kommandohjul (0 145).
6 Start optagelsen.
Tryk på videooptageknappen for at
starte optagelse. Der vises en
optageindikator og den resterende tid
på skærmen. Du kan låse
eksponeringen ved at trykke på
knappen A AE-L/AF-L (0 141) eller
ændre den med op til ±3 EV i trin på
1/3 EV ved hjælp af
eksponeringskompensation (0 143). I
autofokusindstilling kan kameraet
fokuseres igen ved at trykke
udløserknappen halvt ned.
Videooptageknap
Optageindikator
Resterende tid
A Lyd
Kameraet kan både optage video og lyd; dæk ikke mikrofonen foran på
kameraet til under optagelse af video (0 3). Bemærk, at den
indbyggede mikrofon muligvis optager støj fra kameraet eller
objektivet under autofokus, vibrationsreduktion eller ændring af
blænde.
68
7 Afslut optagelse.
Tryk på videooptageknappen igen for at
afslutte optagelsen. Optagelsen
afsluttes automatisk, når den maksimale
længde er nået, eller når
hukommelseskortet er fuldt.
A Maksimal længde
Den maksimale længde på enkeltstående videofiler er 4 GB (for
maksimale optagetider, se side 319); bemærk, at optagelsen muligvis
slutter, før denne længde er nået alt efter hukommelseskortets
skrivehastighed (0 491).
D Nedtællingsvisningen
Der vises en nedtælling, 30 sek. før optagelse af video slutter
automatisk (0 63). Afhængigt af optageforholdene kan timeren
komme til syne med det samme, når optagelse af video begynder.
Bemærk, at uanset tilgængelig optagetid, afsluttes Live View stadig
automatisk, når timeren løber ud. Vent, til de indre kredsløb er kølet
ned, inden optagelse af video genoptages.
8 Afslut Live View af video.
Tryk på knappen a for at afslutte Live
View af video.
69
Indekser
Hvis Indeksmarkering er valgt som
indstillingen ”tryk” for brugerindstilling g1
(Tilknyt knappen Fn; 0 370), g2 (Tilknyt
dybdeskarphedsknap; 0 372) eller g3
(Tilknyt knappen AE-L/AF-L; 0 373), kan
du trykke på den valgte knap under
optagelse for at tilføje indekser, der kan
anvendes til at finde frem til billeder i
forbindelse med redigering og
billedvisning (0 80; bemærk, at der ikke
kan tilføjes indekser i indstilling i). Der
kan føjes op til 20 indekser til hver video.
Knappen Pv
Indeks
A Se også
Indstillingerne Billedstørrelse, Billedhastighed, Mikrofonfølsomhed,
Kortplads og ISO-følsomhed er tilgængelige i menuen Indstillinger for
video (0 318). Du kan manuelt justere fokus som beskrevet på side 60. Du
kan vælge funktioner for knapperne J, Fn, Pv og A AE-L/AF-L henholdsvis
ved hjælp af brugerindstillingerne f1 (Knappen OK; 0 354), g1 (Tilknyt
knappen Fn; 0 370), g2 (Tilknyt dybdeskarphedsknap; 0 372) og g3
(Tilknyt knappen AE-L/AF-L, 0 373) (de sidste tre indstillinger gør det
også muligt for dig at låse eksponeringen uden at skulle holde en knap
trykket ned). Brugerindstilling g4 (Tilknyt udløserknap; 0 373)
kontrollerer, hvorvidt udløserknappen kan anvendes til at starte Live View
af video eller til at starte og afslutte optagelse af video.
70
Ved hjælp af knappen P
Du kan få adgang til nedenfor opstillede
indstillinger ved at trykke på knappen P i
Live View af video (Mikrofonfølsomhed,
Frekvensrespons, Reduktion af
vindstøj. Powerblænde via multivælger
og Højlysvisning kan justeres under
igangværende optagelse). Markér
Knappen P
elementerne med multivælgeren, og tryk
på 2 for at få vist indstillingerne for det
markerede element. Når du har valgt den
ønskede indstilling, skal du trykke på J for
at vende tilbage til menuen for knappen P.
Tryk igen på knappen P for at afslutte og
gå til optagevisning.
Valgmulighed
Beskrivelse
Vælg billedområde Vælg billedområde for Live View af video (0 76).
Billedstr./
Vælg en billedstørrelse og billedhastighed (0 319).
billedhastighed
Videokvalitet
Vælg videokvalitet (0 320).
Tryk på 1 eller 3 for at
justere
mikrofonfølsomheden
Mikrofonfølsomhed (0 320). Både den
indbyggede og den ekstra
stereomikrofon påvirkes.
Frekvensrespons
Kontrollér frekvensresponsen for den indbyggede
mikrofon eller ekstra stereomikrofoner (0 320).
71
Valgmulighed
Reduktion af
vindstøj
Indstil Picture
Control
Beskrivelse
Aktivér eller deaktivér reduktion af vindstøj ved hjælp af
den indbyggede mikrofons low-cut filter (0 321).
Vælg Picture Control (0 321). Parameteren Klarhed
anvendes ikke på videoer.
Når der er isat to hukommelseskort, kan du vælge, hvilket
Destination
kort videoer optages på (0 319).
Tryk på 1 eller 3 for at
justere skærmens lysstyrke
til Live View af video
(bemærk, at dette kun
Skærmens lysstyrke påvirker Live View og ingen
effekt har på billeder eller
videoer eller på skærmens
lysstyrke i menuer og
billedvisning; 0 62).
Vælg Aktiver for at aktivere powerblænden (kun
Powerblænde via
indstillingerne P, S, A og M). Tryk på 1 for at indsnævre
multivælger
blænden, og tryk på 3 for at udvide den.
Vælg, hvorvidt de mest lyse
Markeringer
områder af billedet
(markeringer) vises med skrå
linjer i visningen under Live
Højlysvisning
View af video. For at få
adgang til denne indstilling
skal du vælge indstillingen P,
S, A eller M.
Hovedtelefonens
lydstyrke
72
Tryk på 1 eller 3 for at
justere hovedtelefonens
lydstyrke (0 73).
A Powerblænde
Powerblænde er ikke tilgængelig med visse objektiver. Powerblænde er
kun tilgængelig i indstillingerne A og M og kan ikke anvendes, mens der
vises optageinfo om billedet (ikonet 6 indikerer, at powerblænden ikke
kan anvendes). Slukning af kameraet eller afslutning af Live View af video
deaktiverer powerblænden (bemærk, at i sidstnævnte tilfælde forbliver
powerblænden tilgængelig, indtil standbytimeren er udløbet).
A Anvendelse af ekstern mikrofon
Den ekstra stereomikrofon kan anvendes til at optage lyd i stereo eller til at
undgå at optage fokusstøj og andre lyde fra objektivet (0 443).
A Hovedtelefoner
Der kan anvendes tredjepartshovedtelefoner. Bemærk, at høje lydniveauer
kan medføre høj lydstyrke; vær særligt forsigtig ved anvendelse af
hovedtelefoner.
A Se også
For information om tilknytning af powerblænden til knapperne Fn og Pv, se
brugerindstillingerne g1 (Tilknyt knappen Fn, 0 370) og g2 (Tilknyt
dybdeskarphedsknap, 0 372). Knappen Fn kan anvendes til at udvide
blænden, og knappen Pv kan anvendes til at indsnævre blænden.
73
Live View-visningen: Live View af video
ui
q
w
e
r
o
t
y
Punkt
Beskrivelse
q Ikonet ”Ingen video” Viser, at der ikke kan optages video.
Lydstyrke for lydudladning til hovedtelefoner.
Hovedtelefonens
w
Vises, når der er tilsluttet hovedtelefoner købt
lydstyrke
hos tredjepartsforhandlere.
72
e Mikrofonfølsomhed
Mikrofonfølsomhed.
71,
320
r Lydniveau
Niveau for optagelse af lyd. Vises med rødt,
hvis niveauet er for højt; justér
mikrofonfølsomheden efter det.
71
t Frekvensrespons
Den aktuelle frekvensrespons.
y Reduktion af vindstøj Vises, når reduktion af vindstøj er slået til.
u
Resterende tid (Live
Den tilgængelige optagetid for video.
View af video)
i Videobilledstørrelse Billedstørrelse for optagelse af video.
o
74
0
—
Indikator for
højlysvisning
Vises, når højlysvisning er aktiveret.
71,
320
72,
321
68
71,
319
72
Informationsvisningen: Live View af video
For at skjule eller vise indikatorer på skærmen under Live View af
video skal du trykke på knappen R.
Virtuel horisont
(0 388)
Information til
Histogram
Information fra
Kompositionslinjer
75
Billedområde
Videoer og billeder optaget i Live View af video (0 66) har et højdebreddeforhold på 16 : 9.
Beskæring i FX-format
(0 111)
Beskæring i FX-baseret
videoformat
Beskæring i DX-format
(0 111)
Beskæring i DX-baseret
videoformat
Billeder optaget med Til valgt for
Ikonet a
Billedområde > Automatisk DXbeskæring i optagemenuen for video
(0 318) og et DX-objektiv monteret
anvender et DX-baseret videoformat,
ligesom billeder optaget med DX (24×16)
valgt for Billedområde > Vælg
billedområde. Andre billeder anvender et
FX-baseret videoformat. Ikonet a vises, når det DX-baserede
videoformat er valgt. Den omtrentlige størrelse på området midt på
billedsensoren anvendt til at optage billeder taget i Live View af
video er 35,9 × 20,2 mm, når det FX-baserede videoformat er valgt,
og 23,5 × 13,2 mm, når det DX-baserede videoformat er valgt.
76
Fotografering under Live View af video
Hvis Tag billeder er valgt for brugerindstilling g4
(Tilknyt udløserknap, 0 373), kan der tages billeder på
et hvilket som helst tidspunkt under Live View af video
ved at trykke udløserknappen helt ned. Hvis
videooptagelse er i gang, slutter optagelsen, og det hidtil optagede
klip gemmes. Billedet bliver optaget ved den aktuelle indstilling for
billedområde ved hjælp af en beskæring med et højdebreddeforhold på 16 : 9. Billedkvaliteten afhænger af indstillingen
valgt for Billedkvalitet i optagemenuen for billeder (0 115).
Bemærk, at du ikke kan få vist eksempler på eksponeringen på
billeder under Live View af video. For nøjagtige resultater ved
optagelse i indstilling M skal du justere eksponeringen i Live Viewfotografering (0 93), derefter starte Live View af video og
kontrollere billedområdet, før du begynder at optage.
A Billedstørrelse
Følgende skema viser størrelsen på billeder taget i Live View af video:
Billedområde
FX-baseret
videoformat
DX-baseret
videoformat
Valgmulighed
Large
Medium
Small
Large
Medium
Small
Størrelse (pixels)
6016 × 3376
4512 × 2528
3008 × 1688
3936 × 2224
2944 × 1664
1968 × 1112
Udskriftsstørrelse (cm) *
50,9 × 28,6
38,2 × 21,4
25,5 × 14,3
33,3 × 18,8
24,9 × 14,1
16,7 × 9,4
* Omtrentlig størrelse, når der skrives ud ved 300 dpi. Udskriftsstørrelsen i tommer svarer til
billedstørrelsen i pixels divideret med printeropløsningen i dots per inch (dpi; 1 tomme = cirka
2,54 cm).
77
A HDMI
Hvis kameraet er tilsluttet til en HDMI-enhed (0 277), vises billedet, der ses
gennem objektivet, på både kameraets skærm og på HDMI-enheden. For at
anvende Live View, når kameraet er tilsluttet til en HDMI-enhed, skal du
vælge Fra for HDMI > Enhedsstyring i opsætningsmenuen (0 278).
A Trådløse fjernbetjeninger og fjernbetjeningsledninger
Hvis Optag videoer er valgt for brugerindstilling g4 (Tilknyt udløserknap,
0 373), kan udløserknapperne på de ekstra trådløse fjernbetjeninger
(0 197, 444) og fjernbetjeningsledninger (0 443) anvendes til at starte
Live View af video samt til at starte og afslutte optagelse af video.
D Optagelse af videoer
Videoer optages i sRGB-farverummet. Støjstriber, streger eller
forvrængning kan være synlige på skærmen og på den færdige video under
lysstofrør, kviksølv- eller natriumlamper, eller hvis kameraet er panoreret
vandret, eller et motiv bevæger sig ved høj hastighed gennem billedet (for
information om reduktion af støjstriber, se Reduktion af støjstriber,
0 380). Støjstriber kan også forekomme, når powerblænden anvendes.
Forvrængede hjørner, falske farver, moiré og lyse pletter kan ligeledes
forekomme. Lyse streger kan forekomme i nogle områder af billedet med
blinkende skilte og andre periodiske lyskilder, eller hvis motivet kortvarigt
oplyses af stroboskoplys eller en anden kraftig, momentan lyskilde. Når du
optager video, skal du undgå at rette kameraet mod solen eller andre
stærke lyskilder. Overholdes denne anvisning ikke, kan der ske skade på
kameraets indre kredsløb. Bemærk, at støj (tilfældigt spredte, lyse pixels,
tåge eller streger) og uventede farver kan forekomme, hvis du zoomer ind
på billedet, der ses gennem objektivet (0 56) under Live View af video.
Der kan ikke anvendes flashbelysning under Live View af video.
Optagelsen slutter automatisk, hvis du drejer programhjulet.
78
Visning af videoer
Videoer er indikeret med ikonet 1 i fuldskærmsvisning (0 241).
Tryk på J for at starte billedvisning; din aktuelle position indikeres
af videoens statuslinje.
Ikonet 1
Længde
Aktuel position/totallængde
Statuslinje
for video
Lydstyrke
Guide
Følgende funktioner kan udføres:
For at
Anvend
Pause
Afspille
Spole tilbage/
frem
Beskrivelse
Sæt billedvisningen på pause.
J
Genoptag billedvisningen, når videoen
er sat på pause eller under
tilbagespoling/fremadspoling.
Hastigheden
øges for hvert
tryk, fra 2× til
4× til 8× til 16×; hold knappen nede for
at springe til starten eller slutningen af
videoen (det første billede indikeres af h
i skærmens øverste højre hjørne, sidste
billede indikeres af i). Hvis
billedvisningen er sat på pause, spoles
videoen tilbage eller frem ét billede ad
gangen; hold knappen nede for
kontinuerlig tilbage- eller
fremadspoling.
79
For at
Anvend
Beskrivelse
Springe 10 sek.
Drej det primære kommandohjul ét stop
for at springe 10 sek. frem eller tilbage.
Springe frem/
tilbage
Drej det sekundære kommandohjul for
at springe til næste eller forrige indeks
eller for at springe til sidste eller første
billede, hvis videoen ikke indeholder
indekser.
Regulere lyd
X (T)/
W (S)
Beskære video
P
Afslutte
Gå tilbage til
optageindstilling
Tryk på X (T) for at øge lydstyrken,
og tryk på W (S) for at mindske den.
Se side 81 for at få yderligere
oplysninger.
/K
Afslut, og gå til fuldskærmsvisning.
Tryk udløserknappen halvt ned for at
afslutte og gå til optageindstilling.
A Ikonet p
Videoer med indekser (0 70) indikeres af
ikonet p i fuldskærmsvisning.
80
Redigering af video
Beskær optagelserne for at oprette redigerede kopier af videoer
eller gemme udvalgte billeder som JPEG-stillbilleder.
Valgmulighed
9
Vælg start-/slutpunkt
4
Gem valgt billede
Beskrivelse
Opret en kopi, hvorfra åbnings- eller
afslutningsoptagelsen er blevet fjernet.
Gem et udvalgt billede som JPEG-stillbillede.
Beskæring af videoer
For at oprette beskårne kopier af videoer:
1 Vis en video på fuld skærm (0 241).
2 Sæt videoen på pause på det nye
åbnings- eller afslutningsbillede.
Afspil videoen som beskrevet på side 79,
mens du trykker på J for at starte og
genoptage afspilning og trykker på 3
for at sætte videoen på pause og trykker
på 4 eller 2 eller drejer det primære
Statuslinje for video
eller sekundære kommandohjul for at
finde frem til det ønskede billede. Du kan konstatere din
omtrentlige placering i videoen ved at se på statuslinjen for
video. Sæt afspilningen på pause, når du når til det nye åbningseller afslutningsbillede.
81
3 Vælg Vælg start-/slutpunkt.
Tryk på knappen P, markér derefter
Vælg start-/slutpunkt, og tryk på J.
Knappen P
82
4 Vælg det aktuelle billede som det nye
start- eller slutpunkt.
For at oprette en kopi, der starter fra
det aktuelle billede, skal du markere
Startpunkt og trykke på J. Billederne
før det aktuelle billede fjernes, når du
gemmer kopien.
Startpunkt
For at oprette en kopi, der slutter ved det aktuelle billede, skal du
markere Slutpunkt og trykke på J. Billederne efter det aktuelle
billede fjernes, når du gemmer kopien.
Slutpunkt
5 Bekræft det nye start- eller slutpunkt.
Hvis det ønskede billede ikke aktuelt
vises, skal du trykke på 4 eller 2 for at
spole frem eller tilbage (for at springe
10 sek. frem eller tilbage skal du dreje
det primære kommandohjul ét stop; for
at springe til et indeks eller til det første
eller sidste billede, hvis videoen ikke indeholder indekser, skal du
dreje det sekundære kommandohjul).
83
6 Opret kopien.
Når det ønskede billede vises, skal du trykke på 1.
7 Få vist et eksempel på videoen.
For at få vist et eksempel på kopien skal
du markere Dybdeskarphed og trykke
på J (for at afbryde
eksempelvisningen og vende tilbage til
menuen for lagring af indstillinger skal
du trykke på 1). For at annullere den
aktuelle kopi og vende tilbage til trin 5 skal du markere Annuller
og trykke på J; for at gemme kopien skal du fortsætte til trin 8.
8 Gem kopien.
Markér Gem som ny fil, og tryk på J
for at gemme kopien i en ny fil. For at
erstatte den originale videofil med den
redigerede kopi skal du markere
Overskriv eksisterende fil og trykke
på J.
84
A Beskæring af videoer
Videoer skal have en længde på mindst to sekunder. Kopien gemmes ikke,
hvis der ikke er plads nok på hukommelseskortet.
Kopierne har samme oprettelsestidspunkt og -dato som originalen.
A Valg af funktion for det aktuelle billede
For at gøre det billede, der vises i trin 5 til det nye slutpunkt (x) i stedet for
det nye startpunkt (w) eller omvendt, skal du trykke på knappen L (U).
Knappen L (U)
A Retoucheringsmenuen
Videoer kan også redigeres ved at anvende indstillingen Rediger video i
retoucheringsmenuen (0 393).
85
Lagring af valgte billeder
For at gemme en kopi af et valgt billede som JPEG-stillbillede:
1 Sæt videoen på pause på det ønskede
billede.
Afspil videoen som beskrevet på side
79 ved at trykke på J for at starte og
genoptage billedvisning og på 3 for at
sætte den på pause. Sæt videoen på
pause ved det billede, du agter at
kopiere.
2 Vælg Gem valgt billede.
Tryk på knappen P, markér derefter
Gem valgt billede, og tryk på J.
Knappen P
86
3 Opret en stillbillede-kopi.
Tryk på 1 for at oprette en stillbilledekopi af det aktuelle billede.
4 Gem kopien.
Markér Ja, og tryk på J for at oprette
en JPEG-kopi i fin kvalitet (0 115) af det
valgte billede.
A Gem valgt billede
JPEG video-stillbilleder oprettet med indstillingen Gem valgt billede kan
ikke retoucheres. JPEG-videostillbilleder mangler visse kategorier af
billedinformation (0 246).
87
P-, S-, A- og M-indstillinger
Indstillingerne P, S, A og M tilbyder forskellige
grader af kontrol over lukkertid og blænde.
Indstilling
P
S
A
M
Beskrivelse
Programautomatik (0 89): Kameraet indstiller lukkertid og blænde,
så der opnås optimal eksponering. Anbefales til snapshots og
andre situationer, hvor der ikke er ret meget tid til at justere
kameraindstillingerne.
Lukkertidsprioriteret automatik (0 90): Brugeren vælger lukkertid;
kameraet vælger blænde, så der opnås det bedste resultat.
Anvendes til at fastfryse eller sløre bevægelse.
Blændeprioriteret automatik (0 91): Brugeren vælger blænde;
kameraet vælger lukkertid, så der opnås det bedste resultat.
Anvendes til at sløre baggrunden eller bringe både for- og
baggrund i fokus.
Manuel (0 93): Brugeren styrer både lukkertid og blænde. Indstil
lukkertiden til Bulb (A) eller Langtidseksponering (%) ved
langtidseksponeringer.
A Objektivtyper
Ved anvendelse af CPU-objektiv med blændering (0 429) skal du låse
blænderingen ved mindste blænde (højeste blændeværdi). Type G- og Eobjektiver har ikke en blændering.
Ikke-CPU-objektiver kan kun anvendes i indstillingerne A
(blændeprioriteret automatik) og M (manuel), når blænden kun kan justeres
ved hjælp af objektivblænderingen. Valg af andre indstillinger deaktiverer
lukkerudløsningen. For yderligere information, se ”Kompatible objektiver”
(0 426).
88
P: Programautomatik
I denne indstilling justerer kameraet automatisk lukkertid og
blændeåbning i henhold til et indbygget program for at sikre
optimal eksponering i de fleste situationer.
A Fleksibelt program
I indstilling P kan forskellige kombinationer af
lukkertid og blænde vælges ved at dreje det
primære kommandohjul, mens lysmålerne er
tændt (”fleksibelt program”). Drej hjulet til
højre for at få store blænder (lave
blændeværdier), der slører detaljer i
baggrunden, eller korte lukketider, der
”fastfryser” bevægelser. Drej hjulet til venstre
Primært kommandohjul
for at opnå små blænder (høje blændeværdier),
der giver øget dybdeskarphed eller lange
lukkertider, der slører bevægelser. Alle
Søger
kombinationer giver samme eksponering.
Mens det fleksible program er aktivt, vises
indikatoren O i søgeren. For at gendanne standardindstillingerne for
lukkertid og blænde skal du dreje det primære kommandohjul, indtil
indikatoren ikke længere vises, vælge en anden indstilling eller slukke
kameraet.
A Se også
Se side 462 for information om det indbyggede eksponeringsprogram. For
information om aktivering af lysmålerne, se ”Standbytimeren
(Søgerfotografering)” på side 39.
89
S: Lukkertidsprioriteret automatik
I lukkertidsprioriteret automatik vælger du lukkertiden, mens
kameraet automatisk vælger den blændeåbning, der giver den
optimale eksponering.
For at vælge en lukkertid skal du dreje det
primære kommandohjul, mens lysmålerne
er tændt. Lukkertiden kan indstilles til
”v” eller til værdier på mellem 30
sekunder og 1/4000 sekund.
Primært kommandohjul
Kontrolpanel
A Se også
Se side 472 for information om, hvad du skal gøre, hvis den blinkende
indikator ”A” eller ”%” ses i lukkertidsvisningerne.
90
A: Blændeprioriteret automatik
I blændeprioriteret automatik vælger du blænden, mens kameraet
automatisk vælger den lukkertid, der giver den optimale
eksponering.
Drej det sekundære kommandohjul, mens
lysmålerne er tændt, for at vælge en
blændeåbning mellem mindste og største
værdi for objektivet.
Sekundært kommandohjul
Kontrolpanel
91
A Ikke-CPU-objektiver (0 427)
Anvend objektivblænderingen til at justere
blænden. Hvis objektivets
maksimumblænde er angivet med punktet
Data om ikke-CPU objektiv i
opsætningsmenuen (0 235), når der er
monteret et ikke-CPU-objektiv, vises den
aktuelle blændeværdi i søgeren og på
kontrolpanelet, afrundet til nærmeste
stopværdi. Ellers viser blændevisningerne kun antallet af stop (F med
maksimumblænden vist som FA), og blændeværdien skal aflæses på
objektivblænderingen.
A Eksempelvisning af dybdeskarphed
For at se effekten af blænden skal du trykke på
knappen Pv og holde den nede. Objektivet
nedjusteres til den blænde, der er valgt af
kameraet (indstillingerne P og S) eller den
brugervalgte værdi (indstillingerne A og M),
hvilket muliggør eksempelvisning af
dybdeskarphed i søgeren.
Knappen Pv
A Brugerindstilling e5—Pilotlys
Denne indstilling styrer, hvorvidt den indbyggede flash og ekstra
flashenheder, der understøtter Nikon Creative Lighting System (CLS;
0 433), udsender pilotlys, når der trykkes på knappen Pv. Se side 353 for at
få yderligere oplysninger.
92
M: Manuel
l manuel eksponeringsindstilling styrer du både lukkertid og
blænde. Drej det primære kommandohjul for at vælge lukkertid og
det sekundære kommandohjul for at indstille blændeåbningen, når
lysmålerne er tændt. Lukkertiden kan indstilles til ”v” eller til
værdier på mellem 30 sekunder og 1/4000 sekund, eller lukkeren kan
holdes åben på ubestemt tid i forbindelse med langtidseksponering
(A eller %, 0 95). Blænden kan indstilles til værdier mellem
objektivets minimum- og maksimumværdi. Anvend
eksponeringsindikatorerne for at kontrollere eksponeringen.
Sekundært
kommandohjul
Blænde
Lukkertid
Primært kommandohjul
93
A AF Micro NIKKOR-objektiver
Såfremt en ekstern lysmåler anvendes, tages eksponeringsforholdet kun i
betragtning, når objektivets blændering anvendes til at indstille blænden.
A Eksponeringsindikatorerne
Hvis der er valgt en anden lukkertid end ”bulb” eller ”langtidseksponering”,
viser eksponeringsindikatorerne i søgeren og på kontrolpanelet, hvorvidt
billedet bliver under- eller overeksponeret ved de aktuelle indstillinger.
Afhængigt af indstillingen valgt for brugerindstilling b2 (EV-trin for eksp.
kontrol, 0 333) vises graden af under- eller overeksponering i trin på 1/3 EV
eller 1/2 EV. Hvis lysmålingssystemets grænser er overskredet, blinker
visningerne.
Brugerindstilling b2 indstillet til 1/3 trin
Undereksponeret med Overeksponeret med
Optimal eksponering
1/3 EV
2 EV
Kontrolpanel
Søger
A Se også
For information om spejlvending af eksponeringsindikatorerne, så
negative værdier vises til højre og positive værdier til venstre, se
brugerindstilling f8 (Spejlvend indikatorer, 0 366).
94
Langtidseksponeringer (kun indstilling M)
Vælg følgende lukkertider for
langtidseksponering af billeder med
lyskilder i bevægelse, stjerner, nattehimmel
eller fyrværkeri.
• Bulb (A): Lukkeren forbliver åben,
mens udløserknappen holdes nede. For
Eksponeringslængde:
at undgå slør skal du anvende et stativ,
35 sek.
en ekstra trådløs fjernbetjening (0 197,
Blændeåbning: f/25
444) eller en fjernbetjeningsledning
(0 443).
• Langtidseksponering (%): Start eksponeringen ved hjælp af
udløserknappen på kameraet eller en ekstra fjernbetjening,
fjernbetjeningsledning eller trådløs fjernbetjening. Lukkeren
forbliver åben i tredive minutter, eller indtil der trykkes på
knappen igen.
Før du fortsætter, skal du montere kameraet på et stativ eller
anbringe det på et stabilt og plant underlag. For at forhindre at det
lys, der kommer ind via søgeren, ses på billedet eller forstyrrer
eksponering, skal du fjerne gummiøjestykket og tildække søgeren
med det medfølgende øjestykkedæksel (0 107). Nikon anbefaler, at
du anvender et fuldt opladet batteri eller en ekstra lysnetadapter og
stik til lysnetadapter for at undgå strømtab, når lukkeren er åben.
Bemærk, at støj (lyse pletter, tilfældigt spredte, lyse pixels eller tåge)
kan forekomme på langtidseksponeringer; før optagelse skal du
vælge Til for Støjreduk. ved langtidseksp. i optagemenuen for
billeder (0 317).
95
❚❚ Bulb
1 Drej programhjulet over på
Programhjul
M.
2 Vælg en lukkertid.
Drej det primære kommandohjul, når
lysmålerne er tændt, for at vælge
lukkertiden ”Bulb” (A).
Primært kommandohjul
Kontrolpanel
3 Tag billedet.
Efter fokusering skal du trykke udløserknappen på enten
kameraet, den ekstra trådløse fjernbetjening eller
fjernbetjeningsledningen helt ned. Flyt fingeren fra
udløserknappen, når eksponeringen er færdig.
96
❚❚ Langtidseksponering
1 Drej programhjulet over på
Programhjul
M.
2 Vælg en lukkertid.
Drej det primære kommandohjul til
venstre, når lysmålerne er tændt, for at
vælge lukkertiden
”Langtidseksponering” (%).
Primært kommandohjul
Kontrolpanel
3 Åbn lukkeren.
Efter fokusering skal du trykke udløserknappen på enten
kameraet, den ekstra fjernbetjening, fjernbetjeningsledningen
eller den trådløse fjernbetjening helt ned.
4 Luk lukkeren.
Gentag handlingen udført i trin 3 (optagelsen afsluttes
automatisk, hvis der ikke trykkes på knappen inden for 30
minutter).
97
A ML-L3-fjernbetjeninger
Hvis du anvender en ML-L3-fjernbetjening, skal du vælge
fjernbetjeningsindstilling (Forsinket fjernbetjening, Fjernbetj. med
hurtig respons eller Hæv spejl med fjernbetjening) ved hjælp af
indstillingen Fjernbetjeningsindstilling (ML-L3) i optagemenuen for
billeder (0 193). Bemærk, at hvis du anvender en ML-L3-fjernbetjening,
tages billederne i indstillingen ”Time” (”Langtidseksponering”), selv når
”Bulb”/A er valgt som lukkertid.
98
Brugerindstillinger: Indstillingerne U1
og U2
Tilknyt ofte benyttede indstillinger til positionerne U1 og U2 på
programhjulet.
Lagring af personlige indstillinger
1 Vælg en indstilling.
Programhjul
Drej programhjulet over på
den ønskede indstilling.
2 Justér indstillingerne.
Foretag de ønskede justeringer af fleksibelt program (indstilling
P), lukkertid (indstillingerne S og M), blænde (indstillingerne A og
M), eksponering og flashkompensation, flashindstilling,
fokuspunkt, lysmåling, autofokus og indstillinger af AF-metode,
bracketing og indstillinger i menuerne for optagelse (0 310,
318) og brugerindstillinger (0 323).
99
3 Vælg Gem personlige indstillinger.
Tryk på knappen G for at få vist
menuerne. Markér Gem personlige
indstillinger i opsætningsmenuen, og
tryk på 2.
Knappen G
4 Vælg Gem på U1 eller Gem på U2.
Markér Gem på U1 eller Gem på U2, og
tryk på 2.
5 Gem personlige indstillinger.
Markér Gem indstillinger, og tryk på J
for at knytte indstillingerne valgt i trin 1
og 2 til den position på programhjulet,
du valgte i trin 4.
A Gemte indstillinger
Visse indstillinger i optagemenuerne for billeder og video gemmes ikke. Se
side 310 og 318 for yderligere information.
100
Hentning af personlige indstillinger
Drej blot programhjulet hen på
U1 for at hente de indstillinger,
der er knyttet til Gem på U1,
eller hen på U2 for at hente de
indstillinger, der er knyttet til
Gem på U2.
Programhjul
Nulstilling af personlige indstillinger
For at nulstille indstillingerne for U1 eller U2 til standardværdier:
1 Vælg Nulstil personlige indstillinger.
Tryk på knappen G for at få vist
menuerne. Markér Nulstil personlige
indstillinger i opsætningsmenuen, og
tryk på 2.
Knappen G
2 Vælg Nulstil U1 eller Nulstil U2.
Markér Nulstil U1 eller Nulstil U2, og
tryk på 2.
101
3 Nulstil personlige indstillinger.
Markér Nulstil, og tryk på J.
102
Udløserindstilling
Valg af udløserindstilling
For at vælge en udløserindstilling skal du
trykke på oplåsningsknappen for hjulet til
valg af udløserindstilling og dreje hjulet til
valg af udløserindstilling hen på den
ønskede indstilling.
Indstilling
S
T
U
J
M
E
Beskrivelse
Enkeltbillede: Kameraet tager ét enkelt billede, hver gang der
trykkes på udløserknappen.
Kontinuerlig lav hastighed: Når udløserknappen holdes nede, optager
kameraet 1–6 billeder pr. sekund. * Du kan vælge billedhastighed
ved hjælp af brugerindstilling d2 (Kontinuerlig lav hastighed,
0 338). Bemærk, at der kun tages ét billede, hvis flashen går af.
Kontinuerlig høj hastighed: Når udløserknappen holdes nede, optager
kameraet op til 6,5 billede pr. sekund. * Anvendes til aktive
motiver. Bemærk, at der kun tages ét billede, hvis flashen går af.
Dæmpet lukkerlyd: Som for enkeltbillede, bortset fra at spejlet ikke
klikker tilbage på plads, når udløserknappen er trykket helt ned.
Det betyder, at brugeren kan styre timingen af spejlets kliklyd,
som også er mere stille end i enkeltbilledindstilling. Desuden
lyder bippet ikke uanset indstillingen valgt for brugerindstilling
d1 (Bip; 0 338).
Qc (dæmpet kontinuerlig) lukkerlyd: Når udløserknappen holdes nede,
optager kameraet op til 3 billeder pr. sekund. * Kamerastøjen
reduceres. Bemærk, at der kun tages ét billede, hvis flashen går af.
Selvudløser: Tag billeder med selvudløseren (0 106).
103
Indstilling
V
Beskrivelse
Hævet spejl: Vælg denne indstilling for at minimere kamerarystelser
i tele- eller makrofotografering eller i andre situationer, hvor den
mindste bevægelse af kameraet kan skabe slørede billeder
(0 109).
* Gennemsnitlig billedhastighed med et EN-EL15-batteri, kontinuerlig AF, eksponeringsindstillingerne
Manuel og Lukkertidsprioriteret automatik, en lukkertid på 1/200 sek. eller kortere, resterende
indstillinger (eller i tilfælde af T, andre resterende indstillinger end brugerindstilling d2) ved
standardværdier og resterende hukommelse i hukommelsesbufferen. De angivne hastigheder er
muligvis ikke tilgængelige i visse tilfælde. Billedhastighederne falder muligvis ved meget små
blænder (høje blændeværdier) eller lange lukkertider, når vibrationsreduktion (tilgængelig med VRobjektiver) eller auto ISO-følsomhedsstyring (0 136) er slået til, eller når batteriniveauet er lavt, når
et ikke-CPU-objektiv er monteret, eller når der er valgt Blændering for brugerindstilling f5
(Tilpas kommandohjul) > Blændeindstilling (0 364).
104
A Hukommelsesbufferen
Kameraet er udstyret med en hukommelsesbuffer til midlertidig lagring, så
du kan blive ved med at fotografere, mens der gemmes billeder på
hukommelseskortet. Der kan tages op til 100 billeder i træk; bemærk dog, at
billedhastigheden falder, når bufferen er fuld (tAA).
Det omtrentlige antal billeder, der kan lagres i
bufferen ved de aktuelle indstillinger, vises i
billedtællerne i søgeren og på kontrolpanelet,
mens der trykkes på udløserknappen.
Illustrationen til højre viser visningen, når der
endnu er plads i bufferen til omkring 41
billeder.
Mens billederne optages over på hukommelseskortet, lyser
hukommelseskortlampen. Afhængigt af optageforholdene og
hukommelseskortets ydeevne kan optagelsen tage fra få sekunder til få
minutter. Du må ikke tage hukommelseskortet ud eller fjerne eller frakoble
strømforsyningen, før hukommelseskortlampen er slukket. Hvis kameraet
slukkes, mens der stadig er data i bufferen, slukker strømmen ikke, før alle
billeder i bufferen er blevet optaget. Hvis batteriet aflades, mens der stadig
er billeder i bufferen, deaktiveres udløseren, og billederne bliver overført til
hukommelseskortet.
A Live View
Hvis der anvendes en kontinuerlig udløserindstilling under Live Viewfotografering (0 54) eller Live View af video (0 66), vises billederne i stedet
for billedet, der ses gennem objektivet, når der trykkes på udløserknappen.
A Se også
For information om det maksimale antal billeder, der kan tages i en enkelt
billedserie, se brugerindstilling d3 (Maks. kont. udløsning, 0 339). For
information om antallet af billeder, der kan tages i en enkelt billedserie, se
side 492.
105
Selvudløserindstilling (E)
Selvudløseren kan bruges til at reducere kamerarystelser eller i
forbindelse med selvportrætter.
1 Montér kameraet på et stativ.
Montér kameraet på et stativ, eller anbring kameraet på et stabilt
og plant underlag.
2 Vælg selvudløserindstilling.
Tryk på oplåsningsknappen
på hjul til valg af
udløserindstilling, og drej
hjulet til valg af
udløserindstilling hen på E.
Hjul til valg af udløserindstilling
106
3 Komponér billedet, og fokusér.
I single AF (0 121) kan der kun tages billeder, hvis
fokusindikatoren (I) vises i søgeren.
A Tildæk søgeren
Når du tager billeder uden at sætte øjet til søgeren, skal du fjerne
gummiøjestykket (q) og isætte det medfølgende øjestykkedæksel som
vist (w). Dette forhindrer lys i at komme ind gennem søgeren og være
synligt på billederne eller forstyrre eksponeringen. Hold godt fast i
kameraet, når du fjerner gummiøjestykket.
Gummiøjestykke
Øjestykkedæksel
4 Start timeren.
Tryk helt ned på
udløserknappen for at starte
timeren. Selvudløserlampen
begynder at blinke. To
sekunder før billedet tages, holder selvudløserlampen op med at
blinke. Lukkeren udløses, ti sekunder efter at timeren starter.
For at slå selvudløseren fra, inden der tages et billede, skal du dreje
hjulet til valg af udløserindstilling til en anden indstilling.
107
D Anvendelse af den indbyggede flash
Før du tager et billede med flash i indstillinger, der kræver, at flashen hæves
manuelt, skal du trykke på knappen M (Y) for at hæve flashen og vente på,
at indikatoren M vises i søgeren (0 182). Optagelsen afbrydes, hvis flashen
hæves, efter at selvudløseren er startet. Bemærk, at der kun tages ét billede,
når flashen går af, uanset det valgte antal eksponeringer i brugerindstilling
c3 (Selvudløser; 0 337).
A Se også
For information om valg af varighed af selvudløser, antal billeder taget og
intervallet mellem billeder, se brugerindstilling c3 (Selvudløser; 0 337).
For information om styring af biplydene, der lyder ved anvendelse af
selvudløser, se brugerindstilling d1 (Bip; 0 338).
108
Indstillingen Hævet spejl (V)
Vælg denne indstilling for at minimere slør som følge af
kamerabevægelser, når spejlet hæves. For at anvende indstillingen
Hævet spejl skal du trykke på oplåsningsknappen til hjulet til valg af
udløserindstilling og dreje hjulet til valg af udløserindstilling over på
V (hævet spejl).
Oplåsningsknap til hjul til valg af udløserindstilling
Hjul til valg af udløserindstilling
Når du har trykket udløserknappen halvt ned for at indstille fokus og
eksponering, skal du trykke udløserknappen helt ned for at hæve
spejlet og derefter igen trykke udløserknappen helt ned for at tage
billedet. Spejlet sænkes, når optagelsen er færdig.
D Hævet spejl
Når spejlet er hævet, kan billeder ikke indrammes i søgeren, og der udføres
ikke autofokus og lysmåling.
A Indstillingen Hævet spejl
Der tages automatisk et billede, hvis der ikke udføres nogen handlinger i
omkring 30 sek. med hævet spejl.
A Sådan forhindres slør
For at undgå slør som følge af kamerabevægelser skal du trykke forsigtigt
på udløserknappen eller anvende en ekstra fjernbetjeningsledning
(0 443). For information om anvendelse af den ekstra ML-L3fjernbetjening til fotografering med hævet spejl, se side 193. Det anbefales
at anvende stativ.
109
Indstillinger for billedoptagelse
Billedområde
Vælg mellem billedområder på FX (36×24) 1.0× (FX-format), DX
(24×16) 1.5× (DX-format) og 1,2× (30×20) 1.2×. Se side 492 for
information om det antal billeder, der kan lagres ved forskellige
billedområdeindstillinger.
FX-format
Billedcirkel i DXformat (24 × 16)
DX-format
1,2×
110
Billedcirkel i FXformat (36 × 24)
❚❚ Indstillinger for billedområde
Kameraet lader dig vælge mellem følgende billedområder:
Valgmulighed
c
FX (36×24)
1.0×
(FX-format)
Z
1,2× (30×20)
1.2×
a
DX (24×16)
1.5×
(DX-format)
Beskrivelse
Billederne optages i FX-format ved hjælp af hele
området i billedsensoren (35,9 × 24,0 mm) og giver en
billedvinkel svarende til et NIKKOR-objektiv på et
35 mm-kamera.
Et 29,9 × 19,9 mm stort område midt i billedsensoren
anvendes til at optage billeder. For at beregne
objektivets omtrentlige brændvidde i 35 mm-format
skal du gange med 1,2. Denne indstilling er ikke
tilgængelig i optagemenuen for video.
Et område midt i billedsensoren på 23,5 × 15,7 mm
anvendes til at optage billeder i DX-format. For at
beregne objektivets omtrentlige brændvidde i 35 mmformat skal du gange med 1,5.
❚❚ Valg af automatisk beskæring
For automatisk at vælge DX-beskæring, når et DX-objektiv er
monteret, skal du vælge Til for Billedområde > Automatisk DXbeskæring i optagemenuen (0 310, 318). Billedområdet valgt i
optagemenuerne eller med kameraknapperne anvendes kun, når et
ikke-DX objektiv er monteret. Vælg Fra for at anvende det aktuelt
valgte billedområde til alle objektiver.
D Automatisk DX-beskæring
Knapperne opstillet på side 114 kan ikke anvendes til valg af billedområde,
når der er monteret et DX-objektiv, og Automatisk DX-beskæring er slået
til.
111
A Billedområde
Den valgte indstilling vises i
informationsvisningen.
A DX-objektiver
DX-objektiver er beregnet til anvendelse med DX-formatkameraer og har
en mindre billedvinkel end objektiverne til 35 mm-formatkameraer. Hvis
Automatisk DX-beskæring er slået fra, og der er valgt en anden indstilling
end DX (24×16) (DX-format) for Vælg billedområde, når der er monteret
et DX-objektiv, formørkes billedets kanter muligvis. Dette kan muligvis ikke
ses i søgeren, men når billederne vises, kan du måske se et fald i
opløsningen, eller at billedets kanter er mørklagte.
A Søgervisningen
Beskæringerne 1,2× og DX vises nedenfor.
1,2×
DX-format
A Se også
Se side 76 for information om tilgængelige beskæringer i Live View af
video.
112
Billedområdet kan vælges ved hjælp af indstillingen
Billedområde > Vælg billedområde i optagemenuerne eller ved
at trykke på en knap og dreje et kommandohjul.
❚❚ Menuen for billedområde
1 Vælg Billedområde.
Markér Billedområde i én af
optagemenuerne, og tryk på 2.
2 Vælg Vælg billedområde.
Markér Vælg billedområde, og tryk på
2.
3 Justér indstillingerne.
Vælg en indstilling, og tryk på J. Den
valgte beskæring vises i søgeren
(0 112).
A Billedstørrelse
Billedstørrelsen varierer med indstillingen valgt for billedområde (0 118).
113
❚❚ Kameraknapper
1 Tildel valg af billedområde til en kameraknap.
Vælg Vælg billedområde som indstillingen ”tryk +
kommandohjul” for en kameraknap i brugerindstillingsmenuen
(0 323). Valg af billedområde kan knyttes til knappen Fn
(brugerindstilling f2, Tilknyt knappen Fn, 0 356), knappen Pv
(brugerindstilling f3, Tilknyt dybdeskarphedsknap, 0 361),
knappen A AE-L/AF-L (brugerindstilling f4, Tilknyt knappen
AE-L/AF-L, 0 361).
2 Anvend den valgte knap til at vælge et billedområde.
Du kan vælge billedområde
ved at trykke på den valgte
knap og dreje det primære
eller sekundære
kommandohjul, indtil den
ønskede beskæring vises i
søgeren (0 112).
Knappen Fn
Primært
kommandohjul
Du kan få vist den aktuelt
valgte indstilling for billedområde ved
at trykke på knappen, der viser
billedområdet på kontrolpanelet, i
søgeren eller i informationsvisningen.
FX-format vises som ”36–24”, 1,2 × som ”30–20” og DX-format
som ”24–16”
114
Billedkvalitet og -størrelse
Tilsammen afgør billedkvalitet og -størrelse, hvor meget plads hvert
billede optager på hukommelseskortet. Større billeder i højere
kvalitet kan udskrives i store størrelser, men kræver også mere
hukommelse. Det betyder, at der kan lagres færre sådanne billeder
på hukommelseskortet (0 492).
Billedkvalitet
Vælg et filformat og en komprimeringsgrad (billedkvalitet).
Valgmulighed
Filtype
NEF (RAW)
NEF
JPEG fine
JPEG normal
JPEG
JPEG basic
NEF (RAW) +
JPEG fine
NEF (RAW) +
JPEG normal
NEF (RAW) +
JPEG basic
NEF/
JPEG
Beskrivelse
Raw-data fra billedsensoren gemmes uden
yderligere billedbehandling. Indstillinger som
hvidbalance og kontrast kan justeres efter
optagelse.
Optag JPEG-billeder ved en komprimeringsgrad
på cirka 1 : 4 (fin kvalitet). *
Optag JPEG-billeder ved en komprimeringsgrad
på cirka 1 : 8 (normal kvalitet). *
Optag JPEG-billeder ved en komprimeringsgrad
på cirka 1 : 16 (basiskvalitet). *
Der optages to billeder, et NEF-billede (RAW) og
et JPEG-billede i fin kvalitet.
Der optages to billeder, ét i NEF (RAW) og et
JPEG-billede i normal kvalitet.
Der optages to billeder, ét i NEF (RAW) og et
JPEG-billede i basiskvalitet.
* Størrelsesprioritet valgt for JPEG-komprimering. Komprimeringsgraden er kun
vejledende; det faktiske forhold varierer med ISO-følsomheden og den optagede motivtype.
115
Hvidbalancen kan indstilles ved at trykke på knappen X (T) og
dreje det primære kommandohjul, indtil den ønskede indstilling
vises i informationsvisningen.
Knappen X (T)
Primært
kommandohjul
Informationsvisning
A NEF-billeder (RAW)
Du kan få vist NEF-billeder (RAW) på kameraet eller ved hjælp af software
som ViewNX 2 eller Capture NX-D (du kan installere ViewNX 2 fra den
medfølgende CD med installationsprogrammet, mens Capture NX-D kan
downloades fra et link i installationsprogrammet til ViewNX 2; 0 262, 268).
Bemærk, at indstillingen valgt for billedstørrelse ikke påvirker størrelsen på
NEF-billeder (RAW); ved visning af billederne på computer har NEFbillederne (RAW) de angivne mål for store (størrelsen #) billeder i tabellen
på side 118. JPEG-kopier af NEF-billeder (RAW) kan oprettes med
indstillingen NEF-behandling (RAW) i retoucheringsmenuen (0 406).
A NEF + JPEG
Når billeder taget ved indstillingen NEF (RAW) + JPEG vises på kameraet
med kun ét hukommelseskort isat, vises kun JPEG-billedet. Hvis begge
kopier er optaget på det samme hukommelseskort, slettes begge kopier,
når billedet slettes. Hvis JPEG-kopien optages over på et separat
hukommelseskort med indstillingen Funktion af kortet i plads 2 > RAW
plads 1 – JPEG plads 2, er sletning af JPEG-kopien ikke ensbetydende med
sletning af NEF-billedet (RAW).
A Optagemenuen for billeder
Billedkvalitet kan også justeres ved hjælp af indstillingen Billedkvalitet i
optagemenuen for billeder (0 310).
116
❚❚ JPEG-komprimering
For at vælge komprimeringstype for JPEG-billederne skal du
markere JPEG-komprimering i optagemenuen for billeder og
trykke på 2.
Valgmulighed
Beskrivelse
Billederne komprimeres, så de har en nogenlunde
Størrelsesprioritet
ensartet filstørrelse.
Optimal billedkvalitet. Filstørrelsen varierer
Optimal kvalitet
afhængigt af det motiv, der optages.
O
P
❚❚ Type
For at vælge komprimeringstype for NEF-billederne (RAW) skal du
markere NEF-optagelse (RAW) > Type i optagemenuen for billeder
og trykke på 2.
Valgmulighed
N
Komprimeret
uden tab
O
Komprimeret
Beskrivelse
NEF-billeder komprimeres ved hjælp af en reversibel
algoritme, som reducerer filstørrelsen med omkring
20–40 % uden at påvirke billedkvaliteten.
NEF-billeder komprimeres ved hjælp af en ikkereversibel algoritme, som reducerer filstørrelsen med
omkring 35–55 % næsten uden at påvirke
billedkvaliteten.
❚❚ Farvedybde for NEF (RAW)
For at vælge farvedybde for NEF-billederne (RAW) skal du markere
NEF-optagelse (RAW) > Farvedybde for NEF (RAW) i
optagemenuen for billeder og trykke på 2.
Valgmulighed
q
12 bit
r
14 bit
Beskrivelse
NEF-billederne (RAW) optages ved en farvedybde på
12 bits.
NEF-billeder (RAW) optages med en farvedybde på
14 bit, hvilket giver større filer end dem med en
farvedybde på 12 bit, men som øger de optagede
farvedata.
117
Billedstørrelse
Billedstørrelsen måles i pixels. Vælg mellem # Large, $ Medium
eller % Small (bemærk, at billedstørrelsen varierer alt efter den
valgte indstilling for Billedområde, 0 110):
Billedområde
FX (36×24)
(FX-format)
1,2× (30×20)
DX (24×16)
(DX-format)
Valgmulighed
Large
Medium
Small
Large
Medium
Small
Large
Medium
Small
Størrelse (pixels)
6016 × 4016
4512 × 3008
3008 × 2008
5008 × 3336
3752 × 2504
2504 × 1664
3936 × 2624
2944 × 1968
1968 × 1312
Udskriftsstørrelse (cm) *
50,9 × 34,0
38,2 × 25,5
25,5 × 17,0
42,4 × 28,2
31,8 × 21,2
21,2 × 14,1
33,3 × 22,2
24,9 × 16,7
16,7 × 11,1
* Omtrentlig størrelse, når der skrives ud ved 300 dpi. Udskriftsstørrelsen i tommer svarer til
billedstørrelsen i pixels divideret med printeropløsningen i dots per inch (dpi; 1 tomme = cirka
2,54 cm).
Billedstørrelsen kan indstilles ved at trykke på knappen X (T) og
dreje det sekundære kommandohjul, indtil den ønskede indstilling
vises i informationsvisningen.
Knappen X (T)
Sekundært
kommandohjul
Informationsvisning
A Optagemenuen for billeder
Billedstørrelsen kan også justeres ved hjælp af indstillingen Billedstørrelse
i optagemenuen for billeder (0 310).
118
Anvendelse af to hukommelseskort
Når der er sat to hukommelseskort i kameraet, kan du anvende
punktet Funktion af kortet i plads 2 i optagemenuen for billeder
for at vælge funktionen for kortet i plads 2. Vælg mellem Overflow
(kortet i plads 2 anvendes kun, når kortet i plads 1 er fuldt),
Sikkerhedskopiering (hvert billede optages to gange, én gang på
kortet i plads 1 og igen over på kortet i plads 2) og RAW Plads 1 –
JPEG Plads 2 (som for Sikkerhedskopiering, bortset fra, at NEF/
RAW-kopierne af billeder optaget ved indstillingerne NEF/RAW +
JPEG kun optages på kortet i plads 1, og JPEG-kopierne kun på
kortet i plads 2).
A ”Sikkerhedskopiering” og ”RAW Plads 1 – JPEG Plads 2”
Kameraet viser antallet af resterende billeder på kortet med den mindste
mængde ledig hukommelse. Udløsning af lukkeren deaktiveres, når begge
kort er fulde.
A Optagelse af videoer
Når der er sat to hukommelseskort i kameraet, kan pladsen anvendt til
optagelse af videoer vælges ved hjælp af indstillingen Destination i
optagemenuen for video (0 319).
119
Fokus
Dette afsnit beskriver de tilgængelige fokusindstillinger, når
billederne komponeres i søgeren. Fokus kan justeres automatisk (se
herunder) eller manuelt (0 132). Brugeren kan også vælge
fokuspunktet til automatisk eller manuelt fokus (0 127) eller
anvende fokuslås for at komponere billederne igen efter fokusering
(0 129).
Autofokus
For at anvende autofokus skal
du dreje knappen til valg af
fokusindstilling om på AF.
120
Knappen til valg af fokusindstilling
Autofokusindstilling
Følgende autofokusindstillinger kan vælges under
søgerfotografering:
Indstilling
AF-A
AF-S
AF-C
Beskrivelse
Auto AF: Kameraet vælger automatisk single autofokus, hvis
motivet er stationært, og kontinuerlig autofokus, hvis motivet
bevæger sig.
Single AF: Til stationære motiver. Fokus låser, når udløserknappen
trykkes halvt ned. I standardindstillingerne kan lukkeren kun
udløses, når fokusindikatoren (I) vises (fokusprioritet; 0 327).
Kontinuerlig AF: Til motiver i bevægelse. Kameraet fokuserer
kontinuerligt, når udløserknappen trykkes halvt ned; hvis motivet
bevæger sig, iværksætter kameraet intelligent fokus-tracking
(0 122) for at forudsige den endelige afstand til motivet og
justere fokus efter behov. I standardindstillingerne kan lukkeren
udløses, hvad enten motivet er i fokus eller ej (udløserprioritet;
0 326).
Autofokusindstilling kan vælges
ved at trykke på knappen AFmetode og dreje det primære
kommandohjul, indtil den
ønskede indstilling vises i
søgeren eller på kontrolpanelet.
Knappen AFindstilling
AF-A
AF-S
Primært
kommandohjul
AF-C
121
A Intelligent fokus-tracking
I indstillingen AF-C eller når kontinuerligt autofokus er valgt i indstillingen
AF-A, starter kameraet intelligent fokus-tracking, hvis motivet bevæger sig
hen mod eller væk fra kameraet, mens udløserknappen er trykket halvt ned.
På den måde kan kameraet spore fokus, mens det prøver at forudsige, hvor
motivet er, når lukkeren udløses.
A Se også
For information om anvendelse af fokusprioritet i kontinuerlig AF, se
brugerindstilling a1 (Valg af AF-C-prioritering, 0 326). For information
om anvendelse af udløserprioritet i single AF, se brugerindstilling a2 (Valg
af AF-S-prioritering, 0 327). Se brugerindstilling f5 (Tilpas
kommandohjul) > Skift primært/sekundært (0 363) for information om
anvendelse af det sekundære kommandohjul til valg af fokusindstillingen.
Se side 57 for information om tilgængelige autofokusindstillinger i Live
View eller under optagelse af video.
122
Indstilling af AF-metode
Vælg, hvordan fokuspunktet udvælges under søgerfotografering.
• Enkeltpunkts-AF: Vælg fokuspunkt som beskrevet på side 127;
kameraet fokuserer udelukkende på motivet i det valgte
fokuspunkt. Anvendes til stationære motiver.
• Dynamisk område-AF: Vælg fokuspunktet som beskrevet på side 127.
I fokusindstillingerne AF-A og AF-C fokuserer kameraet baseret på
information fra de omkringliggende fokuspunkter, hvis motivet
forlader det valgte punkt kortvarigt. Antallet af fokuspunkter
varierer med den valgte indstilling:
- 9-punkts dynamisk område-AF: Vælges, når der er tid til at
komponere billedet eller ved fotografering af motiver, der
bevæger sig forudsigeligt (eksempelvis løbere eller racerbiler
på en bane).
- 21-punkts dynamisk område-AF: Vælges ved fotografering af
motiver, der bevæger sig uforudsigeligt (f.eks. spillere i en
fodboldkamp).
- 51-punkts dynamisk område-AF: Vælges ved fotografering af
motiver, der bevæger sig hurtigt, og som kun vanskeligt lader
sig komponere i søgeren (eksempelvis fugle).
123
• 3D-tracking: Vælg fokuspunktet som beskrevet på side 127. I
fokusindstillingerne AF-A og AF-C sporer kameraet motiver, der
forlader det valgte fokuspunkt, og vælger nye fokuspunkter efter
behov. Anvendes for hurtigt at komponere billeder af motiver,
der bevæger sig uregelmæssigt fra side til side (eksempelvis
tennisspillere). Hvis motivet forlader søgeren, skal du fjerne din
finger fra udløserknappen og komponere billedet igen med
motivet i det valgte fokuspunkt.
• Gruppepunkts-AF: Kameraet fokuserer ved hjælp af en gruppe
brugervalgte fokuspunkter, hvorved risikoen for, at kameraet
fokuserer på baggrunden i stedet for på hovedmotivet,
reduceres. Vælges til motiver, der er vanskelige at fotografere ved
hjælp af et enkelt fokuspunkt. Hvis der registreres ansigter i
fokusindstillingen AF-S, prioriterer kameraet portrætmotiver.
• Autopunkts-AF: Kameraet registrerer
automatisk motivet og vælger
fokuspunktet; hvis der registreres et
ansigt, prioriterer kameraet
portrætmotivet. De aktive fokuspunkter
markeres kortvarigt, efter at kameraet
fokuserer; i indstillingen AF-C eller når der
er valgt kontinuerlig autofokus i indstillingen AF-A forbliver det
primære fokuspunkt markeret, når de andre fokuspunkter
slukker.
124
Du kan vælge indstilling af AFmetode ved at trykke på knappen
AF-indstilling og dreje det
sekundære kommandohjul, indtil
den ønskede indstilling vises i
søgeren eller på kontrolpanelet.
Knappen AFindstilling
Kontrolpanel
Sekundært
kommandohjul
Søger
A 3D-tracking
Når udløserknappen trykkes halvt ned, lagres farverne i området omkring
fokuspunktet i kameraet. Som følge heraf kan du muligvis ikke opnå det
ønskede resultat med 3D-tracking, hvis motiverne har samme farve som
baggrunden, eller hvis de fylder en meget lille del af billedet.
125
A Indstilling af AF-metode
Indstilling af AF-metode vises på kontrolpanelet og i søgeren.
Indstilling af AF-metode
Kontrolpanel
Søger
Enkeltpunkts-AF
9-punkts dynamisk område-AF *
21-punkts dynamisk område-AF *
51-punkts dynamisk område-AF *
3D-tracking
Gruppepunkts-AF
Autovalg af AF-område
* Kun det aktive fokuspunkt vises i søgeren. Resterende fokuspunkter giver information for at
assistere fokuseringen.
A Manuel fokus
Enkeltpunkts-AF vælges automatisk, når der anvendes manuel fokus.
A Se også
For information om justering af, hvor længe kameraet skal vente, før det
fokuserer på ny, når en genstand bevæger sig foran kameraet, se
brugerindstilling a3 (Fokus-tracking med Lock-On, 0 328). Se
brugerindstilling a4 (Fremhævelse af fokuspunkt, 0 329) for information
om valg af visningsmetode for fokuspunktet i dynamisk område- og
gruppepunkts-AF. Se brugerindstilling f5 (Tilpas kommandohjul) > Skift
primært/sekundært (0 363) for information om anvendelse af det
primære kommandohjul til valg af indstillingen af AF-metode. Se side 58 for
information om tilgængelige autofokusindstillinger i Live View eller under
optagelse af video.
126
Valg af fokuspunkt
Kameraet tilbyder et valg af 51 fokuspunkter, som kan anvendes til
at komponere billeder med hovedmotivet placeret næsten hvor
som helst i billedet. Følg nedenstående trin for at vælge fokuspunkt
(i gruppepunkts-AF kan du følge disse trin for at vælge en gruppe
fokuspunkter).
1 Drej fokuspunktlåsen om
på ●.
Dette betyder, at
multivælgeren kan
anvendes til at vælge
fokuspunktet.
Fokuspunktlås
2 Vælg fokuspunktet.
Anvend multivælgeren til at vælge
fokuspunktet i søgeren, mens
lysmålerne er sat til. Tryk på J for at
vælge det midterste fokuspunkt.
Fokuspunktlåsen kan drejes
om til låst (L) position efter
valg for at undgå, at det
valgte fokuspunkt ændrer
sig, når multivælgeren
trykkes ned.
127
A Autopunkts-AF
Fokuspunktet for autovalg af AF-område vælges automatisk; manuelt valg
af fokuspunkt er ikke muligt.
A Se også
For information om valg af, hvornår fokuspunktet skal fremhæves, se
brugerindstilling a5 (Fremhævelse af AF-punkt, 0 329). For information
om indstilling af valg af fokuspunkt til ”wrap around”, se brugerindstilling
a6 (Fokuspunkt wrap-around, 0 330). For information om valg af antal
fokuspunkter, der kan vælges med multivælgeren, se brugerindstilling a7
(Antal fokuspunkter, 0 330). For information om valg af separate
fokuspunkter til både lodret og vandret retning, se brugerindstilling a8
(Gem punkter efter orientering, 0 331). For information om ændring af
funktion for knappen J, se brugerindstilling f1 (Knappen OK, 0 354).
128
Fokuslås
Fokuslås kan anvendes til at ændre kompositionen efter fokusering,
hvilket gør det muligt at fokusere på et motiv, som ikke vil være i et
fokuspunkt i den endelige komposition. Hvis kameraet er ude af
stand til at fokusere i autofokus (0 131), kan fokuslås ligeledes
anvendes til at komponere billedet igen efter fokusering på et andet
motiv på samme afstand som dit oprindelige motiv. Fokuslås er
mest effektiv, når der vælges en anden indstilling end autopunktsAF for indstilling af AF-metode (0 123).
1 Fokusér.
Anbring motivet i det valgte
fokuspunkt, og tryk
udløserknappen halvt ned
for at påbegynde
fokusering. Kontrollér, at
fokusindikatoren (I)
fremkommer i søgeren.
2 Lås fokus.
Fokusindstillingerne AF-A og AF-C: Mens
udløserknappen er trykket halvt ned
(q), skal du trykke på knappen A AE-L/
AF-L (w) for at låse både fokus og
eksponering (ikonet AE-L vises i
søgeren). Fokus forbliver låst, mens
der trykkes på knappen A AE-L/AF-L,
selv hvis du senere fjerner din finger
fra udløserknappen.
Udløserknap
Knappen A AE-L/AF-L
129
Fokusindstilling AF-S: Fokus låser automatisk, når fokusindikatoren
(I) vises, og forbliver låst, indtil du fjerner fingeren fra
udløserknappen. Fokus kan også låses ved at trykke på knappen
A AE-L/AF-L (se ovenfor).
3 Komponér billedet igen, og
optag.
Fokus forbliver låst mellem
billeder, hvis du holder
udløserknappen trykket
halvt ned (AF-S) eller holder
knappen A AE-L/AF-L, så der
kan tages flere billeder i træk ved samme fokusindstilling.
Du må ikke ændre afstanden mellem kameraet og motivet, mens
fokuslås anvendes. Hvis motivet bevæger sig, skal du fokusere igen
ved den nye afstand.
A Se også
Se brugerindstilling c1 (Udløserknap AE-L, 0 336) for information om
anvendelse af udløserknappen til at låse eksponering, brugerindstilling f4
(Tilknyt knappen AE-L/AF-L, 0 361) for information om valg af funktion
for knappen A AE-L/AF-L.
130
A Opnå gode resultater med autofokus
Autofokus fungerer ikke tilfredsstillende i de situationer, der er angivet
nedenfor. Udløseren kan deaktiveres, hvis kameraet er ude af stand til at
fokusere under disse forhold, eller fokusindikatoren (I) kan vises, og
kameraet kan afgive et bip, så lukkeren kan udløses, selvom motivet ikke er
i fokus. I disse tilfælde skal du fokusere manuelt (0 132) eller anvende
fokuslås (0 129) for at fokusere på et andet motiv på samme afstand og
derefter komponere billedet igen.
Der er kun lidt eller ingen kontrast mellem motivet og
baggrunden.
Eksempel: Motivet har samme farve som baggrunden.
Fokuspunktet indeholder motiver med forskellig
afstand til kameraet.
Eksempel: Motivet er inde i et bur.
Motivet domineres af regulære geometriske mønstre.
Eksempel: Persienner eller rækker af vinduer i en
skyskraber.
Fokuspunktet indeholder områder med skarpt
kontrasterende lysstyrke.
Eksempel: Motivet er halvt inde i skyggen.
Baggrundsobjekterne synes større end motivet.
Eksempel: Der er en bygning i billedet bag motivet.
Motivet indeholder mange fine detaljer.
Eksempel: En blomstermark eller andre motiver, som
er små eller mangler variation i lysstyrken.
131
Manuel fokus
Manuel fokus er tilgængeligt for objektiver, der ikke understøtter
autofokus (ikke-AF NIKKOR-objektiver), eller når autofokus ikke
giver de ønskede resultater (0 131).
• AF-objektiver: Indstil
Knappen til valg af fokusindstilling
objektivets knap til valg af
fokusindstilling (hvis muligt)
og kameraets knap til valg af
fokusindstilling til M.
D AF-objektiver
Anvend ikke AF-objektiver med objektivets knap til fokusindstilling sat
til M og kameraets knap til valg af fokusindstilling sat til AF. Manglende
overholdelse af denne anvisning kan beskadige kameraet eller
objektivet. Dette gælder ikke for AF-S-objektiver, der kan anvendes i
indstilling M uden at indstille kameraets knap til valg af fokusindstilling
på M.
• Objektiver med manuelt fokus: Fokusér manuelt.
For at fokusere manuelt skal du justere
objektivfokusringen, indtil det viste
billede på det gennemsigtige matte felt i
søgeren er i fokus. Der kan tages billeder
på et hvilket som helst tidspunkt, selv når
billedet ikke er i fokus.
132
❚❚ Den elektroniske afstandsmåler
Søgerens fokusindikator kan anvendes til at
bekræfte, om motivet i det valgte
fokuspunkt er i fokus (fokuspunktet kan
vælges blandt hvilket som helst af de 51
punkter). Efter placering af motivet i det
valgte fokuspunkt skal du trykke
udløserknappen halvt ned og dreje
objektivfokusringen, indtil fokusindikatoren (I) vises. Bemærk, at
med de opstillede motiver på side 131, vises fokusindikatoren
muligvis nogle gange, når motivet ikke er i fokus; bekræft fokus i
søgeren, før du tager billedet. For information om anvendelse af den
elektroniske afstandsmåler med ekstra AF-S-/AF-I-telekonvertere, se
side 430.
A Fokusplanets placering
For at fastsætte afstanden mellem dit
motiv og kameraet skal du måle fra
fokusplanets markering (E) på
kamerahuset. Afstanden mellem
objektivfatningsplanet og fokusplanet er
46,5 mm.
46,5 mm
Fokusplanets markering
133
ISO-følsomhed
Kameraets følsomhed over for lys kan justeres i henhold til den
tilgængelige mængde lys. Vælg mellem indstillinger, som rækker fra
ISO 100 til ISO 12800 i trin svarende til 1/3 EV. Der er ligeledes
indstillinger mellem cirka 0,3 og 1 EV under ISO 100 og 0,3 til 2 EV
over ISO 12800 tilgængelige ved specielle situationer.
Indstillingerne Auto, Motivtype og Specialeffekter tilbyder også
indstillingen AUTO, så kameraet automatisk kan indstille ISOfølsomheden i henhold til lysforholdene. Jo højere ISO-følsomhed,
jo mindre lys kræves der for at lave en eksponering, der tillader høje
lukkertider eller mindre blænder.
Indstillinger
P, S, A, M
Indstillinger
Lav 1–Lav 0,3; 100–12800 i trin på 1/3 EV; Høj 0,3–Høj 2
Auto
%
Andre
Auto: Lav 1–Lav 0,3; 100–12800 i trin på 1/3 EV;
optageindstillinger Høj 0,3–Høj 2
ISO-følsomheden kan justeres
ved at trykke på knappen W (S)
og dreje det primære
kommandohjul, indtil den
ønskede indstilling vises på
kontrolpanelet, i søgeren eller i
informationsvisningen.
Knappen W (S)
Primært
kommandohjul
Kontrolpanel
Informationsvisning
Søger
134
A ISO-følsomhed
Jo højere ISO-følsomhed, desto mindre lys er der påkrævet for at foretage
en eksponering, der tillader kortere lukkertider eller mindre blænder, men
jo større sandsynlighed er der også for, at billedet påvirkes af støj (tilfældigt
spredte, lyse pixels, tåge eller streger). Støj er især sandsynlig i indstillinger
mellem Høj 0,3 og Høj 2.
A AUTO
Hvis programhjulet drejes hen på P, S, A eller M efter valg af AUTO for ISOfølsomhed i en anden indstilling, gendannes den senest valgte ISOfølsomhed i indstillingen P, S, A eller M.
A Høj 0,3–Høj 2
Indstillingerne Høj 0,3 til Høj 2 svarer til ISO-følsomhederne 0,3–2 EV over
ISO 12800 (svarende til ISO 16000–51200).
A Lav 0,3–Lav 1
Indstillingerne Lav 0,3 til Lav 1 svarer til ISO-følsomhederne 0,3–1 EV under
ISO 100 (svarende til ISO 80–50). Anvendes til større blænder ved stærk
belysning. Kontrasten er lidt højere end normalt; i de fleste tilfælde
anbefales ISO-følsomheder på ISO 100 eller derover.
A Optagemenuerne
ISO-følsomheden kan også justeres i optagemenuerne for billeder og
video. Vælg ISO-følsomhedsindstillinger i optagemenuen for billeder for
at justere indstillingerne til søger- og Live View-fotografering (0 310), og
vælg Video ISO-følsomhedsindstilling. i optagemenuen for video for at
justere indstillingerne for Live View af video (0 322).
A Se også
For information om valg af størrelse for ISO-trin, se brugerindstilling b1
(ISO-trinforøgelse; 0 333). For information om at justere ISO-følsomhed
uden at anvende på knappen W (S), se brugerindstilling d8 (Nem ISO,
0 341). For information om anvendelse af indstillingen Støjreduktion ved
høj ISO i optagemenuerne for at reducere støj ved høje ISO-følsomheder,
se side 317.
135
Automatisk ISO-følsomhedsstyring
(Kun indstillingerne P, S, A og M)
Hvis Til er valgt for ISO-følsomhedsindstillinger > Auto ISOfølsomhedsstyring i optagemenuen for billeder, justeres ISOfølsomheden automatisk, hvis der ikke kan opnås optimal
eksponering ved værdien valgt af brugeren (ISO-følsomheden
justeres tilsvarende, når der anvendes flash).
1 Vælg Auto ISO-følsomhedsstyring.
Vælg ISO-følsomhedsindstillinger i
optagemenuen for billeder, markér
Auto ISO-følsomhedsstyring, og tryk
på 2.
2 Vælg Til.
Markér Til, og tryk på J (hvis Fra er
valgt, forbliver ISO-følsomheden fastsat
til brugervalgte værdi).
136
3 Justér indstillingerne.
Den højeste værdi for auto ISOfølsomhed kan vælges ved hjælp af
Maksimal følsomhed (bemærk, at hvis
ISO-følsomheden valgt af brugeren er
højere end den valgt for Maksimal
følsomhed, anvendes den brugervalgte
værdi i stedet). I indstillingerne P og A justeres følsomheden kun,
hvis billedet ville blive undereksponeret ved lukkertiden valgt for
Mindste lukkertid (1/2000–30 sek. eller Auto; i indstillingerne S og
M justeres ISO-følsomheden for optimal eksponering ved
lukkertiden valgt af brugeren). Hvis Auto er valgt, vælger
kameraet den mindste lukkertid baseret på objektivets
brændvidde. Tryk på J for at afslutte, når indstillingerne er som
ønsket.
Når Til er valgt, viser søgeren og
kontrolpanelet ISO AUTO. Når følsomheden
ændres fra den brugervalgte værdi,
blinker disse indikatorer, og den ændrede
værdi vises i søgeren.
137
A Mindste lukkertid
Automatisk valg af lukkertid kan finindstilles ved at markere Auto og trykke
på 2: eksempelvis kan værdier, der er kortere end de sædvanligvis
automatisk valgte, anvendes med teleobjektiver for at reducere slør.
Bemærk dog, at Auto kun fungerer med CPU-objektiver; hvis et ikke-CPUobjektiv anvendes uden objektivdata, fastsættes mindste lukkertid ved
1/30 sek. Lukkertiderne kan falde til under det valgte minimum, hvis der ikke
kan opnås optimal eksponering ved ISO-følsomheden valgt for Maksimal
følsomhed.
A Automatisk ISO-følsomhedsstyring
Støj (tilfældigt spredte lyse pixels, tåge eller streger) ses oftere ved høje ISOfølsomheder. Anvend indstillingen Støjreduktion ved høj ISO i
optagemenuerne for at mindske støj (se side 317). Når der anvendes flash,
indstilles den mindste lukkertid til værdien valgt for Mindste lukkertid,
medmindre denne værdi er kortere end brugerindstilling e1 (Flashsynk.
hastighed, 0 345) eller længere end brugerindstilling e2 (Flashlukkertid,
0 346); i givet fald anvendes værdien valgt for brugerindstilling e2 i stedet
for. Bemærk, at ISO-følsomheden muligvis øges automatisk, når auto ISOfølsomhedsstyring anvendes sammen med flashindstillinger med
langtidssynkronisering (tilgængelig med den indbyggede flash og de
ekstra flashenheder, der er opstillet på side 433), hvilket muligvis forhindrer
kameraet i at vælge lange lukkertider.
A Aktivering og deaktivering af auto ISO-følsomhedsstyring
Du kan slå auto ISO-følsomhedsstyring til eller fra ved at trykke på knappen
W (S) og dreje det sekundære kommandohjul. ISO AUTO vises, når auto
ISO-følsomhedsstyring er slået til.
138
Eksponering
Lysmåling
(Kun indstillingerne P, S, A og M)
Vælg, hvordan kameraet indstiller eksponeringen i indstillingerne P,
S, A og M (i øvrige indstillinger vælger kameraet automatisk
lysmålingsmetoden).
Valgmulighed
a
Z
b
h
Beskrivelse
Matrix: Frembringer naturlige resultater i de fleste situationer.
Kameraet måler et bredt område af billedet og indstiller
eksponeringen i henhold til tonefordeling, farve, komposition,
og, ved type G-, E- eller D-objektiver (0 429),
afstandsinformation (3D color matrix-lysmåling III; ved andre
CPU-objektiver anvender kameraet color matrix-lysmåling III,
der ikke omfatter 3D-afstandsinformation).
Centervægtet: Kameraet måler lys i hele billedet, men lægger
størst vægt på det midterste område (hvis et CPU-objektiv er
monteret, kan størrelsen af området vælges med
brugerindstilling b5, Centervægtet område, 0 335; hvis et
ikke-CPU-objektiv er monteret, svarer området til en cirkel
med en diameter på 12 mm). Klassisk lysmåling til portrætter;
anbefales, når du anvender filtre med en eksponeringsfaktor
(filterfaktor) på over 1×.
Spot: Kameraet måler cirklen, der har en diameter på 4 mm
(omtrent 1,5 % af billedet). Cirklen er centreret om det aktuelle
fokuspunkt, hvilket gør det muligt at måle motiver, der ikke er
i midten (hvis der anvendes ikke-CPU-objektiver, eller hvis
autopunkts-AF er aktiv, måler kameraet det midterste
fokuspunkt). Denne indstilling sikrer, at motivet eksponeres
korrekt, selvom baggrunden er meget lysere eller mørkere.
Højlysvægtet: Kameraet tillægger størst vægt til markeringer.
Anvendes for at undgå tab af detaljer i højlys, eksempelvis ved
optagelse i projektørlys på en scene.
139
For at vælge en
lysmålingsindstilling skal du
trykke på knappen Z (Q) og
dreje det primære
kommandohjul, indtil den
ønskede indstilling vises i
søgeren og på kontrolpanelet.
Kontrolpanel
Knappen Z (Q)
Primært
kommandohjul
Søger
A Data om ikke-CPU objektiv
Angivelse af brændvidde og maksimumblænde for ikke-CPU-objektiver
ved hjælp af indstillingen Data om ikke-CPU objektiv i
opsætningsmenuen (0 236) gør det muligt for kameraet at anvende
matrix-farvelysmåling, når der er valgt matrix, og forbedrer nøjagtigheden
af centervægtet lysmåling og spotmåling. Centervægtet lysmåling
anvendes, hvis der er valgt højlysvægtet lysmåling med ikke-CPUobjektiver, eller hvis matrix-lysmåling er valgt med ikke-CPU-objektiver
uden tilhørende objektivdata. Bemærk, at centervægtet lysmåling også kan
anvendes, hvis der er valgt højlysvægtet lysmåling med visse CPUobjektiver (AI-P NIKKOR-objektiver og AF-objektiver, der ikke er af typerne
G, E eller D).
A Se også
Se brugerindstilling b4 (Matrix-lysmåling, 0 335) for information om
anvendelse af ansigtsgenkendelse i matrix-lysmåling. For information om
at lave separate justeringer for optimal eksponering til hver
lysmålingsmetode, se brugerindstilling b6 (Finindstill. af optimal eksp.,
0 336).
140
Autoeksponeringslås
Anvend autoeksponeringslås til at komponere billederne igen efter
anvendelse af centervægtet lysmåling og spotmåling (0 139) for at
måle eksponeringen.
1 Lås eksponeringen.
Udløserknap
Placér motivet i det valgte fokuspunkt,
og tryk udløserknappen halvt ned.
Mens du holder udløserknappen
trykket halvt ned og motivet placeret i
fokuspunktet, skal du trykke på
knappen A AE-L/AF-L for at låse fokus
og eksponering (hvis du anvender
autofokus, skal du bekræfte, at
fokusindikatoren (I) vises i søgeren).
Knappen A AE-L/AF-L
Når eksponeringslåsen er aktiveret,
vises indikatoren AE-L i søgeren.
2 Komponér billedet igen.
Mens du holder knappen
A AE-L/AF-L nede, skal du
komponere billedet igen og
optage.
141
A Målt område
I spotmåling låses eksponeringen ved den målte værdi i en 4 mm cirkel
centreret om det valgte fokuspunkt. I centervægtet lysmåling låses
eksponeringen på den målte værdi i en 12 mm-cirkel midt i søgeren.
A Justering af lukkertid og blænde
Når eksponeringslåsen er aktiveret, er det muligt at justere følgende
indstillinger uden at ændre den målte eksponeringsværdi:
Indstilling
P
S
A
Indstilling
Lukkertid og blændeåbning (fleksibelt program; 0 89)
Lukkertid
Blænde
De nye værdier kan bekræftes i søgeren og på kontrolpanelet. Bemærk, at
lysmålingen ikke kan ændres, når eksponeringslåsen er aktiv.
A Se også
Hvis Til er valgt for brugerindstilling c1 (Udløserknap AE-L, 0 336), låses
eksponeringen, når udløserknappen trykkes halvt ned. For information om
skift af funktion for knappen A AE-L/AF-L, se brugerindstilling f4 (Tilknyt
knappen AE-L/AF-L, 0 361).
142
Eksponeringskompensation
(Kun indstillingerne P, S, A, M, h og %)
Eksponeringskompensation anvendes til at ændre eksponeringen
fra den værdi, kameraet foreslår, så billeder gøres lysere eller
mørkere. Funktionen er mest effektiv, når den anvendes sammen
med centervægtet lysmåling eller spotmåling (0 139). Vælg mellem
værdier på –5 EV (undereksponering) og +5 EV (overeksponering) i
trin på 1/3 EV. Generelt gør plusværdier motivet lysere, mens
minusværdier gør det mørkere.
–1 EV
Ingen eksponeringskompensation
For at vælge en værdi for
eksponeringskompensation skal du trykke
på knappen E og dreje det primære
kommandohjul, indtil den ønskede værdi
vises på kontrolpanelet eller i søgeren.
+1 EV
Knappen E
Primært kommandohjul
±0 EV
(knappen E trykket ned)
–0,3 (–1/3) EV
+2,0 EV
143
Ved andre værdier end ±0,0 blinker 0 midt
i eksponeringsindikatorerne
(indstillingerne P, S, A, h og %), og
ikonet E vises på kontrolpanelet og i
søgeren, når du har sluppet knappen E.
Den aktuelle værdi for
eksponeringskompensation kan
bekræftes i eksponeringsindikatoren ved at trykke på knappen E.
Normal eksponering kan gendannes ved at indstille
eksponeringskompensationen til ±0 (justeringer af
eksponeringskompensationen i indstillingerne h og %
nulstilles, når der vælges en anden indstilling).
Eksponeringskompensationen nulstilles ikke, når kameraet slukkes.
A Indstilling M
I indstilling M påvirker eksponeringskompensationen kun
eksponeringsindikatoren; lukkertid og blænde ændres ikke.
A Se også
For information om valg af trinstørrelser tilgængelige for
eksponeringskompensation, se brugerindstilling b2 (EV-trin for eksp.
kontrol, 0 333). For information om at justere eksponeringskompensation
uden at trykke på knappen E, se brugerindstilling b3 (Nem
eksponeringskomp., 0 334). For information om begrænsning af
eksponeringskompensationens effekter på baggrunden ved anvendelse af
flash til forgrundsbelysning, se brugerindstilling e4 (Eksponeringskomp.
til flash, 0 353). For information om automatisk variation af eksponering,
flashniveau, hvidbalance eller Aktiv D-Lighting, se side 202.
144
Hvidbalance
(Kun indstillingerne P, S, A og M)
Hvidbalance sikrer, at farverne ikke påvirkes af lyskildens farve. I
andre indstillinger end P, S, A og M indstilles hvidbalancen
automatisk af kameraet. Automatisk hvidbalance anbefales til de
fleste lyskilder i indstillingerne P, S, A og M, men andre værdier kan
om nødvendigt vælges i henhold til kildetype:
v
J
I
H
N
G
M
K
L
Valgmulighed
Auto
Normal
Bevar farver fra varmt lys
Glødelampe
Farvetemp. *
3500–8000 K
3000 K
Lysstofrør
Natriumdamplamper
2700 K
Varmt, hvidt fluorescerende
3000 K
Hvidt fluorescerende
3700 K
Koldt, hvidt fluorescerende
4200 K
Hvidt fluorescerende i dagslys
5000 K
Fluorescerende i dagslys
6500 K
Højtemp.-kviksølvdamp
7200 K
Direkte sollys
5200 K
Flash
5400 K
Overskyet
6000 K
Skygge
8000 K
Vælg farvetemperatur (0 152)
2500–10000 K
Forudindstillet manuelt (0 155)
—
* Alle tallene er omtrentlige og afspejler ikke finindstilling (hvis mulig).
145
Hvidbalancen indstilles ved at trykke på knappen L (U) og dreje
det primære kommandohjul, indtil den ønskede indstilling vises i
informationsvisningen.
Knappen L (U)
Primært
kommandohjul
Informationsvisning
A Optagemenuerne
Hvidbalance kan også justeres ved hjælp af indstillingen Hvidbalance i én
af optagemenuerne (0 310, 321), som også kan anvendes til at finindstille
hvidbalance (0 149) eller måle en værdi for forudindstillet hvidbalance
(0 155). Indstillingen Auto i menuen Hvidbalance tilbyder et valg mellem
Normal og Bevar farver fra varmt lys, som bevarer de varme farver, der
skabes af glødelys, mens indstillingen I Lysstofrør kan anvendes til at
vælge lyskilde blandt bulb-typerne. Punktet i optagemenuen for video
tilbyder indstillingen Samme som billedindstillinger, der indstiller
hvidbalancen i videoer til den samme, som anvendes til billeder.
A Belysning med studieflash
Automatisk hvidbalance kan muligvis ikke producere de ønskede resultater
med store studieflashenheder. Anvend forudindstillet manuel hvidbalance,
eller sæt hvidbalance til Flash, og anvend finindstilling til at justere
hvidbalancen.
146
A Farvetemperatur
Den farve, der opfattes fra en lyskilde, varierer afhængigt af søgeren og
andre forhold. Farvetemperaturen er et objektivt udtryk for en lyskildes
farve, som defineres med henvisning til den temperatur, en genstand skulle
opvarmes til for at udstråle lys med samme bølgelængder. Lyskilder med
en farvetemperatur i omegnen af 5000–5500 K fremstår som hvide, mens
lyskilder med en lavere farvetemperatur, f.eks. pærer i glødelamper,
fremstår let gule eller røde. Lyskilder med en højere farvetemperatur
fremstår let blålige.
”Varmere” (mere røde) farver
3000
q
w
4000
e
r
”Koldere” (mere blå) farver
5000
6000
tyu i
8000
o
!0
10000
[K]
!1
q I (natriumdamplamper): 2700 K
w J (glødelampe)/I (varmt, hvidt fluorescerende): 3000 K
e I (hvidt fluorescerende): 3700 K
r I (koldt, hvidt fluorescerende): 4200 K
t I (hvidt fluorescerende i dagslys): 5000 K
y H (direkte sollys): 5200 K
u N (flash): 5400 K
i G (overskyet): 6000 K
o I (fluorescerende i dagslys): 6500 K
!0 I (højtemp.-kviksølvdamp): 7200 K
!1 M (skygge): 8000 K
Bemærk: Alle tal er omtrentlige.
147
A Se også
Når WB-bracketing er valgt for brugerindstilling e6 (Indst. af autobracketing, 0 353), opretter kameraet flere billeder, hver gang lukkeren
udløses. Hvidbalance varieres for hvert billede og ”bracketerer” den aktuelt
valgte værdi for hvidbalance (0 208).
148
Finindstilling af hvidbalance
Ved andre indstillinger end K (Vælg farvetemperatur) kan
hvidbalancen ”finindstilles” til at kompensere for variationer i
lyskildens farve eller til at anvende et bestemt farvestik i et billede.
❚❚ Hvidbalancemenuen
For at finindstille hvidbalancen i optagemenuerne skal du vælge
Hvidbalance og følge nedenstående trin.
1 Få vist indstillingerne for finindstilling.
Markér en hvidbalanceindstilling, og
tryk på 2 (hvis der vises en undermenu,
skal du vælge den ønskede indstilling
og trykke på 2 igen for at få vist
indstillingerne for finindstilling; for
information om finindstilling af
forudindstillet manuel hvidbalance, se side 164).
2 Finindstil hvidbalancen.
Anvend multivælgeren til at finindstille
hvidbalancen. Hvidbalancen kan
finindstilles på aksen for gul (A)–blå (B) i
trin på 0,5 og på aksen for grøn (G)–lilla
(M) i trin på 0,25. Den vandrette (blågule) akse svarer til farvetemperatur,
Koordinater
mens den lodrette (grøn–lilla) akse har
Justering
effekter, der ligner dem i farvekompensationsfiltrene (CC). Den
vandrette akse styres i trin svarende til omtrent 5 mired, og den
lodrette akse styres i trin på 0,05 enheder for spredning af
tæthed.
149
3 Tryk på J.
Tryk på J for at gemme indstillingerne og vende tilbage til
optagemenuerne.
❚❚ Knappen L (U)
Ved andre indstillinger end K (Vælg farvetemperatur) og L
(Forudindstillet manuelt) kan knappen L (U) anvendes til
finindstilling af hvidbalance på den gule (A)–blå (B) akse (0 149; for
at finindstille hvidbalance, når L er valgt, skal du anvende
optagemenuen som beskrevet på side 164). Tryk på knappen
L (U), og drej det sekundære kommandohjul for at finindstille
hvidbalancen i trin på 0,5 (hvor hvert fuldt trin svarer til omtrent 5
mired), indtil den ønskede værdi vises på kontrolpanelet og i
informationsvisningen. Ved at dreje det sekundære kommandohjul
til venstre forøges mængden af gul (A). Ved at dreje det sekundære
kommandohjul til højre forøges mængden af blå (B).
Kontrolpanel
Knappen
L (U)
Sekundært
kommandohjul
Informationsvisning
150
A Finindstilling af hvidbalance
Hvis hvidbalancen er blevet finindstillet, vises
en asterisk (”E”) i informationsvisningen.
Bemærk, at farverne på akserne til
finindstilling er relative og ikke absolutte. Hvis
du for eksempel flytter markøren til B (blå), når
der er valgt en ”varm” indstilling såsom
J (glødelampe) for hvidbalance, bliver
billederne en smule ”køligere”, men de bliver
rent faktisk ikke blå.
Informationsvisning
A ”Mired”
Enhver ændring af farvetemperatur producerer en større forskel i farven
ved lave farvetemperaturer end ved høje farvetemperaturer. For eksempel
medfører en ændring på 1000 K en meget større farveændring ved 3000 K
end ved 6000 K. Mired, der beregnes ved at gange den omvendte
farvetemperatur med 10 6, er et mål for farvetemperatur, der tager højde for
sådanne variationer, og er som sådan enheden, der anvendes i
kompensationsfiltre til farvetemperatur. F.eks.:
• 4000 K–3000 K (en forskel på 1000 K) = 83 mired
• 7000 K–6000 K (en forskel på 1000 K) = 24 mired
151
Valg af farvetemperatur
Følg nedenstående trin for at vælge en farvetemperatur, når
K (Vælg farvetemperatur) er valgt for hvidbalance.
D Vælg farvetemperatur
Bemærk, at de ønskede resultater ikke kan opnås med flash eller belysning
med lysstofrør. Vælg N (Flash) eller I (Lysstofrør) for disse lyskilder. Ved
andre lyskilder skal du tage et testbillede for at afgøre, om den valgte værdi
er tilstrækkelig.
❚❚ Hvidbalancemenuen
Farvetemperaturen kan vælges ved hjælp af valgmulighederne for
Hvidbalance i optagemenuerne. Indtast værdier for akserne gul–
blå og grøn–lilla (0 149) som beskrevet herunder.
1 Vælg Vælg farvetemperatur.
Vælg Hvidbalance i én af
optagemenuerne, markér dernæst
Vælg farvetemperatur, og tryk på 2.
2 Vælg en værdi for gul–blå.
Tryk på 4 eller 2 for at markere tallene,
og tryk på 1 eller 3 for at ændre dem.
Værdi for aksen gul (A)–blå
(B)
152
3 Vælg en værdi for grøn–lilla.
Tryk på 4 eller 2 for at markere
akserne G (grøn) eller M (lilla), og tryk
på 1 eller 3 for at vælge en værdi.
Værdi for aksen grøn (G)–
lilla (M)
4 Tryk på J.
Tryk på J for at gemme ændringerne
og vende tilbage til optagemenuerne.
Hvis der er valgt en anden værdi end 0
for den grøn (G)–lilla (M) akse, vises en
asterisk (”E”) i informationsvisningen.
153
❚❚ Knappen L (U)
Når K (Vælg farvetemperatur) er valgt, kan du anvende knappen
L (U) til at vælge farvetemperatur, dog kun for den gul (A)–blå
(B) akse. Tryk på knappen L (U), og drej det sekundære
kommandohjul, indtil den ønskede værdi vises på kontrolpanelet
og i informationsvisningen (justeringerne foretages i mireds;
0 151). For at indtaste en farvetemperatur direkte skal du trykke på
knappen L (U) og trykke på 4 eller 2 for at markere et tal og
trykke på 1 eller 3 for at ændre den.
Kontrolpanel
Knappen
L (U)
Sekundært
kommandohjul
Informationsvisning
154
Forudindstillet manuelt
Forudindstillet manuelt anvendes til at optage og hente
brugerdefinerede hvidbalanceindstillinger til fotografering i
blandet belysning eller for at kompensere for lyskilder med et stærkt
farveskær. Kameraet kan lagre op til seks værdier for forudindstillet
manuel hvidbalance i forudindstillingerne d-1 til d-6. Der findes to
metoder til indstilling af forudindstillet manuel hvidbalance:
Metode
Beskrivelse
En neutral grå eller hvid genstand placeres i den
belysning, der skal anvendes til det endelige
billede, og kameraet måler hvidbalancen
Direkte måling
(0 155). I Live View-fotografering og Live View
af video (0 54, 66) kan hvidbalance måles i et
valgt område af billedet (punkthvidbalance,
0 159).
Hvidbalancen kopieres fra et billede på
Kopiér fra eksisterende billede
hukommelseskortet (0 162).
Søgerfotografering
1 Belys en referencegenstand.
Placér en neutral grå eller hvid genstand under den belysning,
som skal anvendes i det endelige billede. Der kan anvendes
almindelig grå karton som referencegenstand i et studie.
Bemærk, at eksponeringen automatisk forøges med 1 EV ved
målingen af hvidbalance; i indstilling M skal du justere
eksponeringen, så eksponeringsindikatoren viser ±0 (0 94).
155
2 Indstil hvidbalance til L (Forudindstillet manuelt).
Tryk på knappen L (U), og drej det primære kommandohjul,
indtil L vises i informationsvisningen.
Knappen L (U)
Primært
kommandohjul
Informationsvisning
3 Vælg en forudindstilling.
Tryk på knappen L (U), og drej det sekundære
kommandohjul, indtil den ønskede forudindstilling af
hvidbalance (d-1 til d-6) vises i informationsvisningen.
Knappen L (U)
Sekundært
kommandohjul
Informationsvisning
A Måling af forudindstillet manuel hvidbalance (søgerfotografering)
Forudindstillet manuel hvidbalance kan ikke måles, mens du er ved at tage
et HDR-billede (0 177) eller en multieksponering (0 216), eller når Optag
videoer er valgt for brugerindstilling g4 (Tilknyt udløserknap, 0 373), og
Live View-vælgeren er drejet om på 1.
156
4 Vælg indstillingen direkte måling.
Slip knappen L (U) kortvarigt, og
tryk derefter på knappen, indtil ikonet
D begynder at blinke på
kontrolpanelet og i søgeren.
Visningerne blinker i omkring seks
sekunder.
Kontrolpanel
Søger
5 Mål hvidbalancen.
Før indikatoren holder op med at
blinke, skal du komponere
referencegenstanden, så den fylder
søgeren ud, og derefter trykke udløserknappen helt ned.
Kameraet måler en værdi for hvidbalance og gemmer den i
forudindstillingen valgt i trin 3. Der optages intet billede;
hvidbalancen kan måles nøjagtigt, selv når kameraet ikke
fokuserer.
A Beskyttede forudindstillinger
Hvis den aktuelle forudindstilling er beskyttet (0 164), blinker 3 eller Prt
på kontrolpanelet, i søgeren og på kontrolpanelet, hvis du forsøger at måle
en ny værdi.
157
6 Kontrollér resultaterne.
Hvis kameraet var i stand til at måle
en værdi for hvidbalance, blinker
C på kontrolpanelet i omkring
seks sekunder, mens søgeren viser et
blinkende a.
Kontrolpanel
Søger
Hvis belysningen er for mørk eller for
lys, kan kameraet muligvis ikke måle
hvidbalancen. Et blinkende b a
vises på kontrolpanelet og i søgeren i
omkring seks sekunder. Tryk
udløserknappen halvt ned for at
vende tilbage til trin 5 og måle
hvidbalancen igen.
Kontrolpanel
Søger
D Indstillingen direkte måling
Hvis der ikke udføres nogen handlinger under søgerfotografering, mens
visningerne blinker, afsluttes indstillingen direkte måling efter det tidsrum,
der er valgt for brugerindstilling c2 (Standbytimer, 0 336).
A Valg af forudindstilling
Valg af Forudindstillet manuelt for
indstillingen Hvidbalance i én af
optagemenuerne frembringer dialogboksen til
højre; markér en forudindstilling, og tryk på J.
Hvis der ikke aktuelt eksisterer en værdi for den
valgte forudindstilling, indstilles hvidbalancen
til 5200 K, det samme som Direkte sollys.
158
Live View (Punkthvidbalance)
I Live View-fotografering og Live View af video (0 54, 66) kan
hvidbalance måles i et valgt område af billedet, hvilket gør det
unødvendigt at forberede en referencegenstand eller at skifte
objektiv under telefoto-fotografering.
1 Tryk på knappen a.
Spejlet hæves, og motivet, der ses
gennem objektivet, vises på
kameraskærmen.
Knappen a
2 Indstil hvidbalance til L (Forudindstillet manuelt).
Tryk på knappen L (U), og drej det primære kommandohjul,
indtil L vises på skærmen.
Knappen L (U)
Primært
kommandohjul
Skærm
159
3 Vælg en forudindstilling.
Tryk på knappen L (U), og drej det sekundære
kommandohjul, indtil den ønskede forudindstilling af
hvidbalance (d-1 til d-6) vises på skærmen.
Knappen L (U)
Sekundært
kommandohjul
Skærm
4 Vælg indstillingen direkte måling.
Slip knappen L (U) kortvarigt, og
tryk derefter på knappen, indtil ikonet
L på skærmen begynder at blinke. Et
mål for punkthvidbalance (r) vises ved
det valgte fokuspunkt.
Skærm
5 Placér målet over et gråt eller hvidt område.
Mens L blinker i visningen, skal du
anvende multivælgeren til at placere r
over et hvidt eller gråt område af
motivet. For at zoome ind på midten af
visningen for en mere præcis placering
skal du trykke på knappen X (T).
160
6 Mål hvidbalancen.
Tryk på J, eller tryk udløserknappen
helt ned for at måle hvidbalancen. Den
tid, der er til rådighed for måling af
hvidbalance, er den valgt for
brugerindstilling c4 (Tid for slukning
af skærmen) > Live View (0 337).
Hvis kameraet er ude af stand til at måle
hvidbalancen, vises meddelelsen til
højre. Vælg et nyt mål for hvidbalance,
og gentag processen fra trin 5.
7 Afslut indstillingen Direkte måling.
Tryk på knappen L (U) for at afslutte indstillingen Direkte
måling.
Når Forudindstillet manuelt er valgt
for Hvidbalance i én af
optagemenuerne, vises placeringen af
målet til måling af den forudindstillede
manuelle hvidbalance på
forudindstillinger optaget under Live
View-fotografering og Live View af
video.
A Måling af forudindstillet manuel hvidbalance (Live View)
Forudindstillet manuel hvidbalance kan ikke måles, når Optag videoer er
valgt for brugerindstilling g4 (Tilknyt udløserknap, 0 373), og Live Viewvælgeren drejes over på 1. Forudindstillet manuel hvidbalance kan ikke
indstilles, mens en HDR-eksponering er i gang (0 177).
161
Håndtering af forudindstillinger
❚❚ Kopiering af hvidbalance fra et billede
Følg nedenstående trin for at kopiere en værdi for hvidbalance fra et
eksisterende billede til en valgt forudindstilling.
1 Vælg Forudindstillet manuelt.
Vælg Hvidbalance i én af
optagemenuerne, markér dernæst
Forudindstillet manuelt, og tryk på 2.
2 Vælg en destination.
Markér forudindstillingen (d-1 til d-6),
der er destination, og tryk på W (S).
Knappen W (S)
3 Vælg Vælg et billede.
Markér Vælg et billede, og tryk på 2.
162
4 Markér et kildebillede.
Markér kildebilledet.
5 Kopiér hvidbalancen.
Tryk på J for at kopiere værdien for hvidbalance i det markerede
billede til den valgte forudindstilling. Hvis det markerede billede
har en kommentar (0 384), kopieres kommentaren til
kommentaren for den valgte forudindstilling.
A Valg af kildebillede
Tryk på knappen X (T), og hold den nede for at få vist det markerede
billede i trin 4 i fuldskærmsvisning.
Knappen X (T)
163
A Valg af forudindstillet hvidbalance
Tryk på 1 for at markere den aktuelle
forudindstilling for hvidbalance (d-1–d-6), og
tryk på 2 for at vælge en anden
forudindstilling.
A Finindstilling af forudindstillet manuel hvidbalance
Den valgte forudindstilling kan finindstilles
ved at vælge Finindstil og justere
hvidbalancen som beskrevet på side 149.
A Rediger kommentar
For at indtaste en beskrivende kommentar på
op til 36 tegn for den aktuelle forudindstilling af
hvidbalance skal du vælge Rediger
kommentar i menuen for forudindstillet
manuel hvidbalance og indtaste en kommentar
som beskrevet på side 171.
A Beskyt
For at beskytte den aktuelle forudindstilling af
hvidbalance skal du vælge Beskyt i menuen for
forudindstillet manuel hvidbalance, derefter
markere Til og trykke på J. Beskyttede
forudindstillinger kan ikke ændres, og
indstillingerne Finindstil og Rediger
kommentar kan ikke anvendes.
164
Billedforbedring
Picture Controls
(Kun indstillingerne P, S, A og M)
I indstillingerne P, S, A og M afgør dit valg af Picture Control, hvordan
billederne behandles (i andre indstillinger vælger kameraet
automatisk en Picture Control).
Valg af Picture Control
Vælg en Picture Control i henhold til motivet eller motivtypen.
Valgmulighed
Q
Standard
R
Neutral
S
Levende
T
Monokrom
e
Portræt
f
Landskab
q
Jævn
Beskrivelse
Standardbehandling, der giver afbalancerede
resultater. Anbefales til de fleste situationer.
Minimal behandling, der giver naturlige billeder.
Vælges til billeder, der senere skal behandles eller
retoucheres.
Billederne forbedres, så der opnås en levende
fotoudskriftseffekt. Vælges til billeder, hvor der lægges
vægt på primærfarver.
Tag monokrome billeder.
Efterbehandl portrætter for at opnå hud med naturlig
tekstur og afrundethed.
Giver livlige landskaber og bybilleder.
Detaljerne bevares over et bredt toneområde, fra
markeringer til skygger. Vælges til billeder, der senere
skal behandles eller retoucheres meget.
A Optagemenuen for video
Indstillingen Indstil Picture Control i optagemenuen for video tilbyder
også indstillingen Samme som billedindstillinger, der indstiller Picture
Control i videoer til den samme, som anvendes til billeder.
165
1 Vælg Indstil Picture Control.
Markér Indstil Picture Control i én af
optagemenuerne, og tryk på 2.
2 Vælg en Picture Control.
Markér en Picture Control, og tryk på J.
A Brugerdefinerede Picture Controls
Brugerdefinerede Picture Controls oprettes ved ændringer af eksisterende
Picture Controls ved hjælp af indstillingen Håndter Picture Control i
optagemenuerne (0 170). Brugerdefinerede Picture Controls kan gemmes
på et hukommelseskort, så de kan deles med andre kameraer af samme
model og med kompatibel software (0 173).
A Picture Control-indikatoren
Den aktuelle Picture Control vises i
informationsvisningen, når der trykkes på
knappen R.
Picture Controlindikatoren
166
Redigering af Picture Controls
Eksisterende forudindstillede eller brugerdefinerede Picture
Controls (0 170) kan redigeres, så de passer til motivet eller
brugerens kreative ønsker. Vælg en afbalanceret kombination af
indstillinger ved hjælp af Hurtig justering, eller foretag manuelle
justeringer af individuelle indstillinger.
1 Vælg en Picture Control.
Markér den ønskede Picture Control på
listen over Picture Controls (0 165), og
tryk på 2.
2 Justér indstillingerne.
Tryk på 1 eller 3 for at markere den
ønskede indstilling, og tryk på 4 eller 2
for at vælge en værdi i trin på 1, eller drej
det sekundære kommandohjul for at
vælge en værdi i trin på 0,25 (0 168).
Gentag dette trin, indtil alle indstillinger
er justerede, eller vælg en forudindstillet kombination af
indstillinger ved hjælp multivælgeren for at vælge Hurtig
justering. Du kan gendanne standardindstillingerne ved at
trykke på knappen O (Q).
3 Tryk på J.
A Ændringer af oprindelige Picture Controls
De Picture Controls, der er blevet ændret i
forhold til standardindstillingerne, angives med
en asterisk (”E”).
167
❚❚ Picture Control-indstillinger
Valgmulighed
Hurtig justering
Skarphed
Manuelle justeringer
(alle Picture Controls)
Klarhed
Kontrast
Lysstyrke
Manuelle justeringer
(kun ikke-monokrom)
Manuelle justeringer
(kun monokrom)
168
Beskrivelse
Slå effekten af den valgte Picture Control fra, eller forøg
den (bemærk, at alle manuelle justeringer derved
nulstilles). Ikke tilgængelig med Neutral, Monokrom,
Jævn eller brugerdefinerede Picture Controls (0 170).
Denne indstilling bestemmer omridsets skarphed.
Vælg A for automatisk justering af skarpheden i
henhold til motivtypen.
Justér klarheden manuelt, eller vælg A for at lade
kameraet justere klarheden automatisk. Afhængigt af
motivtypen kan der forekomme skygger omkring lyse
motiver, eller der kan forekomme glorier omkring
mørke motiver ved visse indstillinger. Klarhed
anvendes ikke på videoer.
Justér kontrasten manuelt, eller vælg A for automatisk
at lade kameraet justere kontrasten.
Hæv eller sænk lysstyrken uden tab af detaljer i
markeringer eller skygger.
Farvemætning
Bestemmer farvernes intensitet. Vælg A for automatisk
justering af farvemætning i henhold til motivtypen.
Farveglød
Justér farveglød.
Filtereffekter
Simulerer effekten af farvefiltre på monokrome billeder
(0 169).
Toning
Vælg det farveskær, der anvendes på monokrome
billeder (0 170).
D ”A” (Auto)
Resultaterne af automatisk skarphed, klarhed, kontrast og farvemætning
varierer afhængigt af eksponeringen og motivets placering på billedet.
Anvend et type G-, E- eller D-objektiv for bedste resultat.
A Skift mellem Manuel og Auto
Tryk på knappen X (T) for at skifte frem og
tilbage mellem indstillingerne Manuel og Auto
(A) for skarphed, klarhed, kontrast og
farvemætning.
A Brugerdefinerede Picture Controls
De tilgængelige indstillinger i brugerdefinerede Picture Controls er de
samme som dem, de brugerdefinerede Picture Controls blev baseret på.
A Forrige indstillinger
Indikatoren j under værdivisningen i
indstillingsmenuen for Picture Controls
indikerer indstillingens forrige værdi. Anvend
den som reference ved justering af
indstillingerne.
A Filtereffekter (kun Monokrom)
Indstillingerne i denne menu simulerer effekten af farvefiltre på
monokrome billeder. Du kan vælge mellem følgende filtereffekter:
Valgmulighed
Y
Gul
O Orange
R
Rød
G
Grøn
Beskrivelse
Øger kontrasten. Kan anvendes til at reducere himlens
lysstyrke på landskabsbilleder. Orange giver større
kontrast end gul, og rød giver større kontrast end orange.
Gør hudtoner blødere. Kan anvendes til portrætter.
Bemærk, at de effekter, der opnås med Filtereffekter, er mere udtalte end
dem, der frembringes ved brug af fysiske glasfiltre.
169
A Toning (kun Monokrom)
Hvis du trykker på 3, når Toning er valgt, vises
indstillingerne for farvemætning. Tryk på 4
eller 2 for at justere farvemætningen i trin på 1,
eller drej det sekundære kommandohjul for at
vælge en værdi i trin på 0,25.
Farvemætningskontrollen er ikke tilgængelig,
når B&W (sort-hvid) er valgt.
Oprettelse af brugerdefinerede Picture Controls
De Picture Controls, der følger med kameraet, kan ændres og
gemmes som brugerdefinerede Picture Controls.
1 Vælg Håndter Picture Control.
Markér Håndter Picture Control i én af
optagemenuerne, og tryk på 2.
2 Vælg Gem/rediger.
Markér Gem/rediger, og tryk på 2.
3 Vælg en Picture Control.
Markér en eksisterende Picture Control,
og tryk på 2, eller tryk på J for at
fortsætte til trin 5 for at gemme en kopi
af den markerede Picture Control uden
videre ændringer.
170
4 Redigér den valgte Picture Control.
Se side 168 for at få yderligere
oplysninger. For at slette alle ændringer
og starte forfra fra
standardindstillingerne skal du trykke
på knappen O (Q). Tryk på J for at
afslutte, når indstillingerne er som
ønsket.
5 Vælg en destination.
Vælg en destination til den
brugerdefinerede Picture Control (C-1 til
C-9), og tryk på 2.
6 Navngiv Picture Control.
Tastaturfelt
Dialogboksen til indtastning af tekst til
højre vises. Som standard navngives nye
Picture Controls ved at tilføje et tocifret
tal (tildeles automatisk) til navnet på
den eksisterende Picture Control; for at
anvende standardnavnet skal du
fortsætte til trin 7. For at flytte markøren
Navnefelt
rundt i navneområdet skal du holde
knappen W (S) nede og trykke på 4
eller 2. For at indtaste et nyt bogstav på markørens aktuelle
position skal du anvende multivælgeren til at markere det
ønskede tegn i tastaturfeltet og trykke på J. For at slette tegnet
på den aktuelle markørposition skal du trykke på knappen
O (Q).
Navnene på brugerdefinerede Picture Controls kan have en
længde på op til 19 tegn. Alle tegn efter det 19. slettes.
171
7 Tryk på X (T).
Tryk på knappen X (T) for at gemme
ændringerne og afslutte. Den nye
Picture Control vises på Picture Controllisten.
Knappen X (T)
A Håndter Picture Control > Omdøb
Brugerdefinerede Picture Controls kan
omdøbes til hver en tid ved hjælp af
indstillingen Omdøb i menuen Håndter
Picture Control.
A Håndter Picture Control > Slet
Indstillingen Slet i menuen Håndter Picture
Control kan anvendes til at slette valgte
brugerdefinerede Picture Controls, når de ikke længere skal anvendes.
A Ikonet for den oprindelige Picture Control
Den oprindelige forudindstillede Picture
Control, som den brugerdefinerede Picture
Control er baseret på, indikeres af et ikon i
øverste højre hjørne af redigeringsvisningen.
172
Ikon for oprindelig Picture
Control
Deling af brugerdefinerede Picture Controls
Anvend indstillingen Indlæs/gem i menuen Håndter Picture
Control til at kopiere brugerdefinerede Picture Controls over på og
fra hukommelseskort. Brugerdefinerede Picture Controls kan
oprettes på en computer ved hjælp af Picture Control Utility 2, et
hjælpeværktøj, der startes i ViewNX 2 (medfølger) eller
Capture NX-D (0 268) og derefter gemmes på et hukommelseskort
og kopieres over på kameraet. Brugerdefinerede Picture Controls
oprettet på kameraet kan kopieres over på et hukommelseskort til
anvendelse i andre D750-kameraer. Når kopierne ikke længere skal
anvendes, kan du slette dem ved hjælp af indstillingen Slet fra kort.
For at kopiere brugerdefinerede Picture
Controls over på eller fra
hukommelseskortet, eller for at slette
brugerdefinerede Picture Controls fra
hukommelseskortet skal du markere
Indlæs/gem i menuen Håndter Picture
Control og trykke på 2. Følgende
indstillinger vises:
• Kopier til kamera: Kopiér brugerdefinerede Picture Controls fra
hukommelseskortet til brugerdefinerede Picture Controls C-1 til
C-9 på kameraet, og vælg et navn til dem.
• Slet fra kort: Slet valgte, brugerdefinerede
Picture Controls fra hukommelseskortet.
Dialogboksen til bekræftelse til højre
vises før sletning af en Picture Control;
for at slette den valgte Picture Control
skal du markere Ja og trykke på J.
• Kopier til kort: Kopiér en brugerdefineret
Picture Control (C-1 til C-9) fra kameraet til en valgt destination (1
til 99) på hukommelseskortet.
173
A Lagring af brugerdefinerede Picture Controls
Der kan lagres op til 99 brugerdefinerede Picture Controls på
hukommelseskortet ad gangen. Hukommelseskortet kan kun anvendes til
lagring af brugerdefinerede Picture Controls, der oprettes af brugeren. De
forudindstillede Picture Controls, der følger med kameraet (0 165), kan
ikke kopieres over på hukommelseskortet, omdøbes eller slettes.
Indstillingerne i menuen Håndter Picture Control gælder kun for
hukommelseskortet i plads 1. Brugerdefinerede Picture Controls kan ikke
slettes fra eller kopieres over på eller fra kortet i plads 2.
174
Bevarelse af detaljer i markeringer og
skygger
Aktiv D-Lighting
(Kun indstillingerne P, S, A og M)
Aktiv D-Lighting bevarer detaljer i markeringer og skygger og giver
billeder med naturlig kontrast. Funktionen kan anvendes til
motivtyper med høj kontrast, for eksempel ved fotografering af
meget oplyste udendørsmotiver gennem en dør eller et vindue eller
ved fotografering af motiver i skygge på en solskinsdag. Funktionen
er mest effektiv, når den anvendes sammen med matrix-lysmåling
(0 139).
Aktiv D-Lighting fra
Aktiv D-Lighting: Y Auto
D ”Aktiv D-Lighting” sammenlignet med ”D-Lighting”
Indstillingen Aktiv D-Lighting i optagemenuen for billeder justerer
eksponeringen før optagelse for at optimere det dynamiske område, mens
indstillingen D-Lighting i retoucheringsmenuen (0 397) lysner skygger på
billederne efter optagelse.
175
For at anvende Aktiv D-Lighting:
1 Vælg Aktiv D-Lighting.
Markér Aktiv D-Lighting i
optagemenuen for billeder, og tryk på
2.
2 Vælg en indstilling.
Markér den ønskede indstilling, og tryk
på J. Hvis Y Auto er valgt, justerer
kameraet automatisk Aktiv D-Lighting i
henhold til optageforholdene (i
indstilling M svarer Y Auto dog til
Q Normal).
D Aktiv D-Lighting
Støj (tilfældigt spredte, lyse pixels, tåge eller streger) kan forekomme i
billeder taget med Aktiv D-Lighting. Ved nogle motiver kan du opleve
ujævne skygger, skygger omkring lyse genstande eller glorier omkring
mørke genstande. Aktiv D-Lighting kan ikke anvendes ved ISOfølsomheder på Høj 0,3 eller derover.
A Se også
Når Aktiv D-Lighting-bracketing er valgt for brugerindstilling e6 (Indst.
af auto-bracketing, 0 353), varierer kameraet Aktiv D-Lighting over en
serie af billeder (0 212). For information om anvendelse af knappen Fn og
det primære kommandohjul til valg af indstilling for Aktiv D-Lighting, se
side 360.
176
High Dynamic Range (HDR)
Når High Dynamic Range (HDR) anvendes til motiver med høj
kontrast, bevarer den detaljer i markeringer og skygger ved at
kombinere to billeder taget ved forskellig eksponering. HDR er mest
effektiv, når den anvendes sammen med matrix-lysmåling (0 139;
ved spotmåling eller centervægtet lysmåling og anvendelse af ikkeCPU objektiv svarer en styrke på Auto til Normal). Den kan ikke
anvendes til optagelse af NEF (RAW)-billeder. Flashbelysning,
bracketing (0 202), multieksponering (0 216) og time-lapse
fotografering (0 229) kan ikke anvendes, når HDR er slået til, og
lukkertiderne A og % er ikke tilgængelige.
+
Første eksponering
(mørkere)
Anden eksponering
(lysere)
Kombineret HDR-billede
1 Vælg HDR (high dynamic range).
Markér HDR (high dynamic range) i
optagemenuen for billeder, og tryk på
2.
177
2 Vælg en indstilling.
Markér HDR-indstilling, og tryk på 2.
Markér én af følgende, og tryk på J.
• For at tage en serie af HDR-billeder skal du
vælge 6 Til (serie). HDR-optagelsen
fortsætter, til du vælger Fra for HDRindstilling.
• For at tage ét HDR-billede skal du vælge Til
(enkelt billede). Normal optagelse
genoptages automatisk efter oprettelsen af et enkelt HDRbillede.
• For at afslutte uden at oprette flere HDR-billeder skal du vælge Fra.
Hvis Til (serie) eller Til (enkelt billede)
er valgt, vises ikonet l i søgeren.
3 Vælg HDR-styrke.
For at vælge forskellen i eksponering
mellem de to billeder (HDR-styrke) skal
du markere HDR-styrke og trykke på 2.
Markér den ønskede indstilling, og tryk
på J. Hvis Auto er valgt, justerer
kameraet automatisk HDR-styrken, så
den passer til motivtypen.
178
Søger
4 Komponér et billede, fokusér, og optag.
Kameraet tager to eksponeringer, når
udløserknappen trykkes helt ned.
l j blinker på kontrolpanelet, og
l l blinker i søgeren, mens
billederne kombineres; der kan først
tages billeder efter endt optagelse.
Uanset den aktuelt valgte indstilling for
udløserindstilling tages der kun ét
billede, hver gang udløserknappen
trykkes ned.
Kontrolpanel
Søger
Hvis Til (serie) er valgt, slukker HDR kun, når Fra er valgt for
HDR-indstilling; hvis Til (enkelt billede) er valgt, slukker HDR
automatisk, når billedet er taget. Ikonet l forsvinder fra
visningen, når HDR-optagelsen afsluttes.
D Komposition af HDR-billeder
Billedets kanter skæres væk. De ønskede resultater kan muligvis ikke opnås,
hvis kameraet eller motivet bevæger sig under optagelsen. Det anbefales at
anvende stativ. Alt efter motivtypen kan effekten muligvis ikke ses, der kan
forekomme skygger omkring lyse genstande, eller der kan forekomme
glorier omkring mørke genstande. Ujævne skygger er muligvis synlige ved
nogle motiver.
A Intervaloptagelse
Hvis Til (serie) er valgt for HDR-indstilling, før intervaloptagelsen starter,
bliver kameraet ved med at optage HDR-billeder ved det valgte interval
(hvis Til (enkelt billede) er valgt, slutter intervaloptagelse efter et enkelt
billede).
179
Flashfotografering
Anvendelse af den indbyggede flash
Den indbyggede flash kan ikke alene anvendes i situationer, hvor
det naturlige lys er utilstrækkeligt, men også til at udfylde skygger
og motiver i modlys eller til at gøre motivets øjne til blikfang på
billedet.
Automatiske pop op-indstillinger
I indstillingerne i, k, p, n, o, s, w og g popper den indbyggede
flash automatisk op og går af efter behov.
1 Vælg en flashindstilling.
Mens du holder knappen M (Y) nede, skal du dreje det primære
kommandohjul, indtil den ønskede flashindstilling vises i
informationsvisningen.
Knappen M (Y)
180
Primært
kommandohjul
Informationsvisning
2 Tag billeder.
Flashen popper op som
ønsket, når udløserknappen
trykkes halvt ned, og går af,
når der tages et billede. Hvis
flashen ikke popper op
automatisk, MÅ DU IKKE forsøge
at hæve den manuelt. Overholdes denne anvisning ikke, kan det
beskadige flashen.
❚❚ Flashindstillinger
Du kan vælge mellem følgende flashindstillinger:
Automatisk flash: Hvis belysningen er dårlig, eller motivet er taget i
modlys, popper flashen automatisk op, når udløserknappen
trykkes halvt ned, og går af efter behov. Ikke tilgængelig i
indstillingen o.
Auto med rød-øje-reduktion: Anvendes til portrætter. Flashen popper
op og går af efter behov, men før den går af, lyser rød-øjereduktionslyset for at hjælpe med at reducere ”rød-øje”. Ikke
tilgængelig i indstillingen o.
Automatisk langtidssynkronisering med rød-øje-reduktion: Som for auto
med rød-øje-reduktion bortset fra, at lange lukkertider anvendes
til at opfange baggrundsbelysning. Anvendes til portrætter taget
om aftenen eller ved lav belysning. Tilgængelig i indstillingen o.
Automatisk langtidssynkronisering: Lange lukkertider anvendes til at
opfange baggrundsbelysningen på billeder taget om aftenen
eller ved ringe belysning. Tilgængelig i indstillingen o.
j
Fra: Flashen går ikke af.
181
Manuelle pop op-indstillinger
I indstillingerne P, S, A, M og 0 skal flashen hæves manuelt. Flashen
går ikke af, hvis den ikke hæves.
1 Hæv flashen.
Tryk på knappen M (Y) for at hæve
flashen. Bemærk, at hvis flashen er
slukket, eller der er monteret en ekstern
flashenhed, popper den indbyggede
flash ikke op; fortsæt til trin 2.
Knappen M (Y)
2 Vælg en flashindstilling (kun indstillingerne P, S, A og M).
Mens du holder knappen M (Y) nede, skal du dreje det primære
kommandohjul, indtil den ønskede flashindstilling vises i
informationsvisningen.
Knappen M (Y)
Primært
kommandohjul
Informationsvisning
3 Tag billeder.
Hvis der er valgt en anden indstilling end j, går flashen af, hver
gang der tages et billede.
182
❚❚ Flashindstillinger
Du kan vælge mellem følgende flashindstillinger:
Udfyldningsflash: Flashen går af ved hvert billede.
Rød-øje-reduktion: Anvendes til portrætter. Flashen går af ved hvert
billede, men før den går af, lyser rød-øje-reduktionslyset for at
hjælpe med at reducere ”rød-øje”. Ikke tilgængelig i indstillingen 0.
Rød-øje-reduktion med langtidssynkronisering: Som for ”rød-øjereduktion” ovenfor, bortset fra at lukkertiden automatisk forlænges
for at opfange baggrundsbelysning om aftenen eller ved lav
belysning. Anvendes, når du ønsker at medtage
baggrundsbelysning på portrætter. Ikke tilgængelig i
indstillingerne S, M og 0.
Langtidssynkronisering: Som for ”udfyldningsflash” ovenfor, bortset fra
at lukkertiden automatisk forlænges for at fange
baggrundsbelysning om aftenen eller ved ringe belysning.
Anvendes, når du ønsker at fange både motiv og baggrund. Ikke
tilgængelig i indstillingerne S, M og 0.
Langtidssynkronisering med bageste lukkergardin: Som for ”synkronisering
med bageste lukkergardin” nedenfor, bortset fra at lukkertiden
automatisk forlænges for at fange baggrundsbelysning om aftenen
eller ved ringe belysning. Anvendes, når du ønsker at fange både
motiv og baggrund. Ikke tilgængelig i indstillingerne S, M og 0.
S vises, når indstillingerne er som ønsket.
Synkronisering med bageste lukkergardin: Flashen går af, lige før lukkeren
lukker, og skaber en strøm af lys bag lyskilder, der bevæger sig som
nedenfor til højre. Ikke tilgængelig i indstillingerne P, A og 0.
Synkronisering med forreste
lukkergardin
j
Synkronisering med bageste
lukkergardin
Fra: Flashen går ikke af. Ikke tilgængelig i indstillingen 0.
183
A Lysmåling
Vælg matrix, centervægtet eller højlysvægtet lysmåling for at aktivere
i-TTL-afbalanceret udfyldningsflash på digitale spejlreflekskameraer.
Standard i-TTL-flash til digitale spejlreflekskameraer aktiveres automatisk,
når der anvendes spotmåling.
A Sænkning af den indbyggede flash
For at spare strøm, når flashen ikke anvendes,
skal du forsigtigt trykke den nedad, til låsen
falder i hak.
D Den indbyggede flash
Fjern modlysblænderne for at undgå skygger. Flashen har en
minimumsrækkevidde på 0,6 m og kan ikke anvendes i makroområdet på
zoomobjektiver med makrofunktion. i-TTL-flashstyring er tilgængelig ved
ISO-følsomheder på mellem 100 og 12800; ved andre følsomheder kan de
ønskede resultater muligvis ikke opnås ved visse afstande eller
blændeværdier.
Hvis flashen går af i kontinuerlige udløserindstillinger (0 103), tages der
kun ét billede, hver gang udløserknappen trykkes ned.
Udløseren deaktiveres muligvis kortvarigt for at beskytte flashen, efter at
den er blevet anvendt til adskillige optagelser i træk. Flashen kan anvendes
igen efter en kort pause.
184
A Tilgængelige lukkertider med den indbyggede flash
Følgende lukkertider er tilgængelige med den indbyggede flash.
Indstilling
Lukkertid
1/200–1/60 sek.
i, k, p, n, s, w, 0, g
1/200–1 sek.
o
1
P *, A *
/250–1/60 sek.
1/250–30 sek.
S*
1/250–30 sek., A, %
M*
* Tider helt ned til 1/4000 sek. er tilgængelige med de ekstra flashenheder, der understøtter auto FP
High-Speed-synkronisering (0 436), når 1/250 sek. (Auto FP) eller 1/200 sek.
(Auto FP) er valgt for brugerindstilling e1 (Flashsynk. hastighed, 0 345). Når
1/250 sek. (Auto FP) er valgt, er lukkertider helt ned til 1/250 sek. tilgængelige med den
indbyggede flash.
A Flashstyringsindstilling
Kameraet understøtter følgende i-TTL-flashstyringsindstillinger:
• i-TTL-afbalanceret udfyldningsflash til digitale spejlreflekskameraer: Flashen
udsender en serie af næsten usynlige præ-flash (skærm præ-flash)
umiddelbart før den primære flash. Præflash reflekteret fra genstande
overalt i billedet opfanges af en RGB-sensor med omtrent 91 K (91000)
pixels og analyseres kombineret med afstandsinformation fra matrixlysmålingssystemet for at justere flashudladningen for naturlig balance
mellem hovedmotivet og den omgivende baggrundsbelysning. Hvis type
G-, E- eller D-objektiver anvendes, bliver afstandsinformationen medtaget
ved beregning af flashens udladning. Præcisionen af beregningen kan
øges for ikke-CPU-objektiver ved at angive objektivdata (brændvidde og
maksimumblænde; se 0 235). Ikke tilgængelig, når der anvendes
spotmåling.
• Standard i-TTL-flash til digitale spejlreflekskameraer: Flashudladningen justeres
for at give en belysning i billedet ved standardniveau; baggrundens
lysstyrke tages ikke i betragtning. Anbefales til billeder, hvor
hovedmotivet fremhæves på bekostning af detaljer i baggrunden, eller
når der anvendes eksponeringskompensation. Standard i-TTL-flash til
digitale spejlreflekskameraer aktiveres automatisk, når der anvendes
spotmåling.
185
Flashindstillingen til den indbyggede flash kan vælges ved hjælp af
brugerindstilling e3 (Flashstyring af indb. flash, 0 347).
Informationsvisningen viser flashstyringsindstillingen for den indbyggede
flash som følger:
Flashsynkronisering
i-TTL
—
Manuel
—
Stroboskopflash
—
Commander-indstilling
186
Auto FP (0 345)
A Blænde, følsomhed og flashområde
Flashområdet varierer med følsomhed (ækvivalent til ISO) og blænde.
100
1.4
2
2.8
4
5.6
8
11
16
200
2
2.8
4
5.6
8
11
16
22
Blænde ved ISO-ækvivalens på
400
800
1600 3200
2.8
4
5.6
8
4
5.6
8
11
5.6
8
11
16
8
11
16
22
11
16
22
32
16
22
32
—
22
32
—
—
32
—
—
—
6400
11
16
22
32
—
—
—
—
Område
m
0,7–8,5
0,6–6,0
0,6–4,2
0,6–3,0
0,6–2,1
0,6–1,5
0,6–1,1
0,6–0,8
12800
16
22
32
—
—
—
—
—
Den indbyggede flash har en minimumsrækkevidde på 0,6 m.
I indstilling P er maksimumblænden (mindste blændeværdi) begrænset i
henhold til ISO-følsomhed som vist herunder:
100
2.8
200
3.5
Maksimumblænde ved ISO-ækvivalens på:
400
800
1600
3200
4
5
5.6
7.1
6400
8
12800
10
Hvis den maksimale blænde på objektivet er mindre, end hvad der er
angivet herover, er blændens maksimale værdi den maksimale blænde for
objektivet.
A Se også
Se side 190 for information om låsning af flashværdien (FV) for et lysmålt
motiv, inden du komponerer et billede igen.
For information om auto FP High-Speed-synkronisering og valg af
flashsynkroniseringshastighed, se brugerindstilling e1 (Flashsynk.
hastighed, 0 345). For information om valg af den længste lukkertid
tilgængelig, når der anvendes flash, se brugerindstilling e2
(Flashlukkertid, 0 346). For information om flashstyring og anvendelse af
den indbyggede flash i commander-indstilling, se brugerindstilling e3
(Flashstyring af indb. flash, 0 347).
Se side 433 for information om anvendelse af ekstra flashenheder.
187
Flashkompensation
(Kun indstillingerne P, S, A, M og h)
Flashkompensation anvendes for at ændre flashudladningen med
fra –3 EV til +1 EV i trin på 1/3 EV, hvilket ændrer hovedmotivets
lysstyrke i forhold til baggrunden. Flashudladningen kan øges for at
få hovedmotivet til at fremstå lysere eller sænkes for at undgå
uønskede markeringer eller refleksioner.
Tryk på knappen M (Y), og drej det sekundære kommandohjul,
indtil den ønskede værdi vises på kontrolpanelet, i søgeren eller i
informationsvisningen. Generelt skal man anvende plusværdier til
at gøre motivet lysere og minusværdier til at gøre det mørkere.
Knappen M (Y)
Kontrolpanel
±0 EV
(knappen M (Y) trykket
ned)
188
Sekundært
kommandohjul
Informationsvisning
–0,3 (–1/3) EV
+1,0 EV
Ved andre værdier end ±0,0 vises ikonet Y på kontrolpanelet og i
søgeren, efter at du har udløst knappen M (Y). Den aktuelle værdi
for flashkompensation kan bekræftes ved at trykke på knappen
M (Y).
Den normale flashudladning kan gendannes ved at indstille
flashkompensationen til ±0,0. Flashkompensationen nulstilles ikke,
når kameraet slukkes.
A Ekstra flashenheder
Flashkompensation valgt med den ekstra flashenhed føjes til den
flashkompensation, der vælges med kameraet.
A Se også
For information om valg af trinstørrelser tilgængelige for
flashkompensation, se brugerindstilling b2 (EV-trin for eksp. kontrol,
0 333). For information om valg af, hvordan flash og
eksponeringskompensation kombineres, se brugerindstilling e4
(Eksponeringskomp. til flash, 0 353). For information om automatisk
ændring af flashniveau over en serie af billeder, se side 202.
189
FV-lås
Denne funktion anvendes til at låse flashudladningen, så billederne
kan komponeres igen uden at ændre flashniveauet samt sikre, at
flashudladningen passer til motivet, selv når motivet ikke er placeret
i midten af billedet. Flashudladningen justeres automatisk ved hver
ændring af ISO-følsomhed og blændeåbning.
For anvendelse af FV-lås:
1 Tilknyt FV-lås til en kameraknap.
Vælg FV-lås som indstillingen ”tryk” for
brugerindstilling f2 (Tilknyt knappen
Fn, 0 356), f3 (Tilknyt
dybdeskarphedsknap, 0 361) eller f4
(Tilknyt knappen AE-L/AF-L, 0 361).
2 Hæv flashen.
I indstillingerne P, S, A, M og 0 kan du
hæve flashen ved at trykke på knappen
M (Y). I indstillingerne i, k, p, n, o,
s, w og g popper flashen automatisk
op efter behov.
Knappen M (Y)
3 Fokusér.
Placér motivet i midten af
billedet, og tryk
udløserknappen halvt ned
for at fokusere.
190
4 Lås flashniveau.
Når du har bekræftet, at
flashindikatoren (M) vises i søgeren,
skal du trykke på den knap, du valgte i
trin 1. Flashen udsender en præ-flash på skærmen for at
bestemme et passende flashniveau. Flashudladningen låses på
dette niveau, og ikonerne for FV-lås (e) vises i søgeren.
5 Komponér billedet igen.
6 Tag billedet.
Tryk udløserknappen helt ned for at tage billedet. Hvis ønsket,
kan der tages flere billeder uden at fjerne FV-låsen.
7 Fjern FV-lås.
Tryk på knappen, du valgte i trin 1, for at fjerne FV-låsen. Bekræft,
at ikonet for FV-lås (e) ikke længere vises i søgeren.
191
A Anvendelse af FV-lås med den indbyggede flash
FV-lås er kun tilgængelig med den indbyggede flash, når TTL er valgt for
brugerindstilling e3 (Flashstyring af indb. flash, 0 347).
A Anvendelse af FV-lås med ekstra flashenheder
FV-lås er også tilgængelig med ekstra flashenheder i
flashstyringsindstillingerne TTL og (hvis understøttet) skærm-præflash AA
og skærm-præflash A. Bemærk, at når der er valgt commander-indstilling
for brugerindstilling e3 (Flashstyring af indb. flash, 0 347), er du nødt til
at indstille flashstyringsindstillingen til master eller mindst én af de
fjernstyrede grupper til TTL eller AA.
A Lysmåling
De målte områder for FV-lås ved anvendelse af ekstra flashenhed er som
følger:
Flashenhed
Enkeltstående flashenhed
Anvendt med andre
flashenheder (Advanced
Wireless Lighting)
192
Flashindstilling
i-TTL
Målt område
5-mm cirkel i midten af
billedet
Område målt af flash-lysmåler
Hele billedet
AA
i-TTL
AA
Område målt af flash-lysmåler
A
(masterflash)
Optagelse med fjernbetjening
Anvendelse af ekstra ML-L3-fjernbetjening
Den ekstra fjernbetjening ML-L3 (0 444) kan anvendes til at
reducere kamerarystelse eller til selvportrætter.
1 Vælg Fjernbetjeningsindstilling (ML-L3).
Markér Fjernbetjeningsindstilling
(ML-L3) i optagemenuen for billeder, og
tryk på 2.
2 Vælg fjernbetjeningsindstilling.
Markér en af følgende indstillinger, og tryk på J.
Valgmulighed
Forsinket
% fjernbetjening
Fjernbetj. med
$ hurtig respons
&
Hæv spejl med
fjernbetjening
7
Fra
Beskrivelse
Lukkeren udløses 2 sek. efter, at der trykkes på
udløserknappen på ML-L3.
Lukkeren udløses, når der trykkes på
udløserknappen på ML-L3.
Tryk én gang på udløserknappen på ML-L3 for at
hæve spejlet, og tryk endnu engang for at udløse
lukkeren og tage billedet. Forhindrer slør som
følge af kamerabevægelser, når spejlet hæves.
Lukkeren kan ikke udløses ved hjælp af ML-L3.
3 Komponér billedet.
Montér kameraet på et stativ, eller anbring kameraet på et stabilt
og plant underlag.
193
4 Tag billedet.
I en afstand af 5 m eller derunder skal du
rette senderen på ML-L3 mod en af
kameraets infrarøde modtagere (0 2, 4)
og trykke på udløserknappen på ML-L3.
I indstillingen Forsinket fjernbetjening
lyser selvudløserlampen i omtrent to
sekunder, før lukkeren udløses. I
indstillingen Fjernbetjening med hurtig respons blinker
selvudløserlampen, når lukkeren er udløst. I indstillingen Hæv
spejl med fjernbetjening hæver et enkelt tryk på udløserknappen
på ML-L3 spejlet; lukkeren udløses, og selvudløserlampen
blinker efter 30 sek., eller når der trykkes på knappen igen.
A Udløserindstilling
Når du anvender en ekstra ML-L3-fjernbetjening, ignoreres
udløserindstillingen valgt med hjulet til valg af udløserindstilling (0 103) til
fordel for indstillingen valgt for Fjernbetjeningsindstilling (ML-L3) i
optagemenuen.
D Inden anvendelse af ekstra ML-L3-fjernbetjeninger
Før du anvender fjernbetjeningen første gang, skal du fjerne
batteriisoleringsstykket i klar plast.
194
A Anvendelse af den indbyggede flash
Før du tager et billede med flash i manuelle pop op-flashindstillinger
(0 182), skal du trykke på knappen M (Y) for at hæve flashen og vente på,
at indikatoren M vises i søgeren (0 11). Optagelsen afbrydes, hvis flashen
hæves, mens fjernbetjeningsindstillingen er aktiv. Hvis flashen er
nødvendig, reagerer kameraet først på udløserknappen på ML-L3, når
flashen er ladet op. I automatiske pop op-indstillinger (0 180) begynder
flashen at lade op, når der er valgt en fjernbetjeningsindstilling; når flashen
er ladet op, popper den automatisk op og går af efter behov.
I flashindstillinger, der understøtter rød-øje-reduktion, lyser rød-øjereduktionslyset i omtrent ét sekund, før lukkeren udløses. I indstillingen
Forsinket fjernbetjening lyser selvudløserlampen i to sekunder efterfulgt af
rød-øje-reduktionslyset, der lyser i ét sekund, før lukkeren udløses.
A Fokusering i fjernbetjeningsindstilling
Kameraet justerer ikke fokus kontinuerligt, når der er valgt kontinuerlig
autofokus; bemærk dog, at du uanset den valgte autofokusindstilling kan
fokusere ved at trykke kameraets udløserknap halvt ned før optagelse. Hvis
der er valgt automatisk eller single autofokus, eller kameraet er i Live View i
forsinket fjernbetjening eller fjernbetjening med hurtig respons, justerer
kameraet automatisk fokus før optagelse; hvis kameraet er ude af stand til
at fokusere i søgerfotografering, vender det tilbage til standby uden at
udløse lukkeren.
A Indstillingen Hæv spejl med fjernbetjening
Når spejlet er hævet, kan billeder ikke indrammes i søgeren, og der udføres
ikke autofokus og lysmåling.
A Afslutning af fjernbetjeningsindstilling
Fjernbetjeningen annulleres automatisk, hvis der ikke tages noget billede
inden det valgte tidsrum for brugerindstilling c5 (Ventetid fjernbetjening
(ML-L3), 0 337), hvis Fra er valgt for Fjernbetjeningsindstilling (ML-L3),
hvis der udføres to-knaps-nulstilling (0 199), eller optageindstillingerne
nulstilles ved hjælp af Nulstil billedoptagemenu (0 311).
195
D Tilknyt udløserknap
Hvis Optag videoer er valgt for brugerindstilling g4 (Tilknyt udløserknap,
0 373), kan ML-L3 ikke anvendes, når Live View-vælgeren drejes hen på 1.
A Tildæk søgeren
For at forhindre at det lys, der kommer ind via søgeren, ses på billederne
eller forstyrrer eksponering, skal du fjerne gummiøjestykket og tildække
søgeren med det medfølgende øjestykkedæksel (0 107).
A Se også
For information om valg af længden på det tidsrum, hvor kameraet
forbliver i standby-indstilling, mens det afventer signal fra
fjernbetjeningen, se brugerindstilling c5 (Ventetid fjernbetjening
(ML-L3); 0 337). For information om styring af biplydene, der lyder ved
anvendelse af fjernbetjening, se brugerindstilling d1 (Bip; 0 338).
196
Trådløse fjernbetjeninger
Når kameraet anvendes med ekstra trådløse fjernbetjeninger af
typerne WR-1 (0 444) og WR-R10/WR-T10 (0 444), udfører
udløserknapperne på WR-1 og WR-T10 samme funktioner som
kameraets udløserknap og muliggør kontinuerlig fotografering
med fjernbetjening og selvudløserfotografering.
Trådløse fjernbetjeninger af typen WR-1
WR-1 kan fungere enten som sender eller modtager og anvendes i
kombination med enten en anden WR-1 eller en trådløs
fjernbetjening af typen WR-R10 eller WR-T10. Eksempelvis kan en
WR-1 tilsluttes til tilbehørsstikket og anvendes som modtager, så
kameraindstillingerne kan ændres, eller lukkeren kan udløses via
fjernadgang af en anden WR-1, der fungerer som sender.
Trådløse fjernbetjeninger af typerne WR-R10/
WR-T10
Når der er tilsluttet en WR-R10 (sendemodtager) til kameraet, kan
lukkeren udløses ved hjælp af en WR-T10 (sender).
197
Andre optageindstillinger
Søgerfotografering: Knappen P
Tryk på knappen P under
søgerfotografering viser en menu med
følgende indstillinger:
Knappen P
Valgmulighed
Vælg billedområde
Indstil Picture Control
Aktiv D-Lighting
HDR (high dynamic range)
Fjernbetjeningsindstilling (ML-L3)
0
110
165
175
177
193
Valgmulighed
Tilknyt knappen Fn
Tilknyt dybdeskarphedsknap
Tilknyt knappen AE-L/AF-L
Støjreduk. ved langtidseksp.
Støjreduktion ved høj ISO
For at afslutte menuen for knappen P og vende tilbage til
optagevisningen skal du igen trykke på knappen P.
198
0
356
361
361
317
317
To-knaps-nulstilling: Gendannelse af
standardindstillinger
Kameraindstillingerne opstillet
herunder kan gendannes til
standardværdier ved at holde
knapperne W (S) og E nede
samtidig i mere end to
sekunder (disse knapper er
markeret med et grønt punkt).
Kontrolpanelet slukker
Knappen W (S)
kortvarigt, når indstillingerne
nulstilles.
Valgmulighed
Billedkvalitet
Billedstørrelse
Hvidbalance
Finindstilling
Picture Control-indstillinger 1
HDR (high dynamic range)
ISO-følsomhedsindstillinger
ISO-følsomhed
P, S, A, M
Andre indstillinger
Auto ISO-følsomhedsstyring
Fjernbetjeningsindstilling (ML-L3)
Intervaloptagelse
Knappen E
Standard
JPEG normal
Large
Auto > Normal
A-B: 0, G-M: 0
Uændret
Fra 2
100
Auto
Fra
Fra
Fra 3
0
115
118
145
149
165
177
134
136
193
222
199
Valgmulighed
Autofokus (søger)
Autofokusindstilling
%
Andre indstillinger
Indstilling af AF-metode
n, x, 0, 1, 2, 3
m, w
i, j, k, l, p, o, r, s, t, u, v, y, z, g,
u, P, S, A, M
Autofokus (Live View/video)
Autofokusindstilling
Indstilling af AF-metode
m, r, w, %, g, u, 1, 2, 3, P, S, A, M
n, 0
i, j, k, l, p, o, s, t, u, v, x, y, z
Fokuspunkt 4
Eksempelvisning af eksponering
Powerblænde via multivælger
Højlysvisning
Hovedtelefonens lydstyrke
Lysmåling
200
Standard
0
AF-S
AF-A
121
Enkeltpunkts-AF
51-punkts dynamisk områdeAF
123
Autopunkts-AF
AF-S
Bredt område-AF
Normalt område-AF
Ansigtsprioriteret AF
Midterste
Fra
Deaktiver
Fra
15
Matrix
AE-lås hold
Fra
Bracketing
Flashkompensation
Eksponeringskompensation
Eksp. forsinkelsesindstilling
Fra 5
Fra
Fra
Fra
57
58
127
62
72
72
72
139
129,
141
202
188
143
339
Valgmulighed
Flashindstilling
i, k, p, n, w, g
s
o
0, P, S, A, M
FV-lås
Multieksponering
Fleksibelt program
+ NEF (RAW)
Standard
0
Auto
Auto + rød-øje-reduktion
181,
Auto + langtidssynkronisering 183
Udfyldningsflash
Fra
190
Fra 6
216
Fra
89
Fra
357
1 Kun monokrom Picture Control.
2 HDR-styrken nulstilles ikke.
3 Hvis intervaloptagelse aktuelt er i gang, slutter optagelsen. Starttid, optageinterval, antal intervaller
og billeder samt udjævning af eksponering nulstilles ikke.
4 Fokuspunkt vises ikke, hvis autopunkts-AF er valgt for indstilling af AF-metode.
5 Antal billeder nulstilles til nul. Bracketingforøgelsen nulstilles til 1 EV (eksponering/flashbracketing)
eller 1 (hvidbalance-bracketing). Y Auto er valgt for andet billede i Aktiv D-Lighting-bracketingprogrammer med to-billedfunktion.
6 Hvis multieksponering aktuelt er i gang, afsluttes optagelsen, og multieksponeringen oprettes af
hidtil optagede eksponeringer. Forøgelsen og antallet af billeder nulstilles ikke.
201
Bracketing
(Kun indstillingerne P, S, A og M)
Bracketing varierer automatisk eksponering, flashniveau, Aktiv
D-Lighting (ADL) eller hvidbalance en anelse for hver optagelse og
”bracketerer” den aktuelle værdi. Vælges i situationer, hvor det er
vanskeligt at indstille eksponering, flashniveau (i-TTL og, hvis
understøttet, kun flashstyringsindstillinger med automatisk
blænde; se side 185, 347 og 435), hvidbalance eller Aktiv D-Lighting,
og hvor der ikke er tid til at kontrollere resultaterne og justere
indstillingerne ved hvert billede eller til at eksperimentere med
forskellige indstillinger for samme motiv.
❚❚ Eksponerings- og flash-bracketing
Variér eksponering og/eller flashniveau over en serie af billeder.
Eksponering ændret
med: 0 EV
Eksponering ændret
med: –1 EV
1 Vælg flash- eller eksponeringsbracketing.
Vælg brugerindstilling e6 (Indst. af
auto-bracketing) i
brugerindstillingsmenuen, markér en
indstilling, og tryk på J. Vælg AE &
flash for at variere både eksponering og
flashniveau, Kun AE for kun at variere
eksponering eller Kun flash for kun at
variere flashniveauet.
202
Eksponering ændret
med: +1 EV
2 Vælg antal billeder.
Drej det primære kommandohjul, mens du trykker på knappen
D, for at vælge antal billeder i bracketing-sekvensen. Antal
billeder vises i informationsvisningen og på kontrolpanelet.
Antal billeder
Knappen D
Primært
kommandohjul
Indikator for eksponerings- og flashbracketing
Informationsvisning
Ved andre indstillinger end nul vises
ikonet M på kontrolpanelet. D vises i
søgeren, mens informationsvisningen
giver dig en bracketing-indikator og et ikon, der viser bracketingtypen: v (eksponering og flash-bracketing), w (kun
eksponerings-bracketing) eller x (kun flash-bracketing).
203
3 Vælg en eksponeringsforøgelse.
Mens du trykker på knappen D, skal du dreje det sekundære
kommandohjul for at vælge eksponeringsforøgelsen.
Eksponeringsforøgelse
Knappen D
Sekundært
kommandohjul
Informationsvisning
Ved standardindstillingerne kan størrelsen på den trinvise
forøgelse vælges mellem 0,3 (1/3), 0,7 (2/3), 1, 2 og 3 EV. Bracketingprogrammer med en trinforøgelse på 0,3 (1/3) EV er opstillet
nedenfor.
Informationsvisning
Billedantal
0
3
3
2
2
3
5
7
9
Bracketing-rækkefølge (EV-trin)
0
0/+0,3/+0,7
0/–0,7/–0,3
0/+0,3
0/–0,3
0/–0,3/+0,3
0/–0,7/–0,3/+0,3/+0,7
0/–1,0/–0,7/–0,3/+0,3/+0,7/+1,0
0/–1,3/–1,0/–0,7/–0,3/+0,3/+0,7/
+1,0/+1,3
Bemærk, at det maksimale antal billeder for eksponeringstrin på
2 EV eller derover er 5; hvis der blev valgt en højere værdi i trin 2,
indstilles antal billeder automatisk til 5.
204
4 Komponér et billede, fokusér, og optag.
Kameraet varierer eksponering og/eller flashniveau
optagelse efter optagelse i henhold til det valgte
bracketing-program. Ændringer af eksponering
bliver lagt oven i dem lavet med eksponeringskompensation (se
side 143).
Der vises en indikator for bracketing-status, mens bracketing er
slået til. Der forsvinder en del af indikatoren efter hvert billede.
Antal billeder: 3; trin: 0,7
Visning efter første billede
A Se også
For information om valg af størrelsen på forøgelsen, se brugerindstilling b2
(EV-trin for eksp. kontrol, 0 333). For information om valg af rækkefølge
for bracketing, se brugerindstilling e7 (Bracketing-rækkefølge, 0 354).
205
❚❚ Annullering af bracketing
For at annullere bracketing skal du trykke på knappen D og dreje
det primære kommandohjul, indtil antal billeder i bracketingsekvensen er nul (0F/r), og indikatorerne for eksponering/flashbracketing ikke længere vises. Det program, der senest var aktivt,
gendannes, næste gang bracketing aktiveres. Bracketing kan også
annulleres ved at foretage to-knaps-nulstilling (0 199), selvom
bracketingprogrammet i dette tilfælde ikke gendannes, næste gang
bracketing aktiveres.
A Eksponerings- og flash-bracketing
I kontinuerlige udløserindstillinger (0 103) sættes optagelsen på pause,
efter der er blevet taget det antal billeder, som er angivet i bracketingprogrammet. Optagelse genoptages, næste gang udløserknappen trykkes
ned. I selvudløserindstilling tager kameraet det antal billeder, der er valgt i
trin 2 på side 203, hver gang udløserknappen trykkes ned, uanset den
valgte indstilling for brugerindstilling c3 (Selvudløser) > Antal billeder
(0 337); intervallet mellem billederne styres dog af brugerindstilling c3
(Selvudløser) > Interval mellem billeder. I andre indstillinger tages der ét
billede, hver gang udløserknappen trykkes ned.
Hvis hukommelseskortet bliver fyldt, inden alle billeder i sekvensen er
blevet taget, kan optagelse genoptages fra næste billede i sekvensen, efter
at hukommelseskortet er blevet skiftet ud, eller billeder er blevet slettet for
at skabe mere plads på kortet. Hvis kameraet slukkes, inden alle billeder i
sekvensen er blevet taget, genoptages bracketing fra næste billede i
sekvensen, når kameraet tændes.
206
A Eksponerings-bracketing
Kameraet ændrer eksponeringen ved at variere lukkertid og blænde
(indstilling P), blænde (indstilling S) eller lukkertid (indstillingerne A og M).
Hvis Til er valgt for ISO-følsomhedsindstillinger > Auto ISOfølsomhedsstyring (0 136) i indstillingerne P, S og A, varierer kameraet
automatisk ISO-følsomheden for optimal eksponering, når grænserne for
kameraets eksponeringssystem overskrides; i indstilling M anvender
kameraets først auto ISO-følsomhedsstyring til at bringe eksponeringen
tættest muligt på det optimale og derefter bracketeres denne eksponering
ved at variere lukkertiden.
207
❚❚ Hvidbalance-bracketing
Kameraet opretter flere kopier af hvert billede, hver med forskellig
hvidbalance. Du kan finde yderligere oplysninger om hvidbalance
på side 145.
1 Vælg hvidbalance-bracketing.
Vælg WB-bracketing for
brugerindstilling e6 Indst. af autobracketing.
2 Vælg antal billeder.
Drej det primære kommandohjul, mens du trykker på knappen
D, for at vælge antal billeder i bracketing-sekvensen. Antal
billeder vises i informationsvisningen og på kontrolpanelet.
Antal billeder
Knappen D
Primært
kommandohjul
Indikator for WB-bracketing
Informationsvisning
Ved andre indstillinger end nul vises M
og D henholdsvis på kontrolpanelet
og i søgeren; ikonet y og en
bracketing-indikator vises i informationsvisningen.
208
3 Vælg forøgelse af hvidbalance.
Mens du trykker på knappen D, skal du dreje det sekundære
kommandohjul for at vælge mellem trin på 1 (5 mired; 0 151), 2
(10 mired) eller 3 (15 mired). Værdien B indikerer mængden af
blå, mens værdien A indikerer mængden af gul (0 149).
Forøgelse af hvidbalance
Knappen D
Sekundært
kommandohjul
Informationsvisning
Bracketing-programmer med en forøgelse på 1 vises herunder.
Informationsvisning
Billedantal
2
2
3
Forøgelse af
hvidbalance
1B
1A
1 A, 1 B
Bracketingrækkefølge
0/1 B
0/1 A
0/1 A/1 B
209
4 Komponér et billede, fokusér, og
optag.
Hvert billede behandles for at oprette
det antal kopier, der er angivet i
bracketing-programmet, og hver kopi får forskellig hvidbalance.
Ændringer af hvidbalancen føjes til de hvidbalancejusteringer,
der er foretaget med finindstilling af hvidbalance.
Hvis antal billeder i bracketingprogrammet er større end antal
resterende billeder, blinker n og
ikonet for det pågældende kort på
kontrolpanelet, det blinkende ikon
j vises i søgeren som vist til højre,
og lukkerudløsning deaktiveres.
Optagelse kan begynde, når et nyt
hukommelseskort er isat.
210
❚❚ Annullering af bracketing
For at annullere bracketing skal du trykke på knappen D og dreje
det primære kommandohjul, indtil antal billeder i bracketingsekvensen er nul (0F/r), og indikatorerne for hvidbalancebracketing ikke længere vises. Det program, der senest var aktivt,
gendannes, næste gang bracketing aktiveres. Bracketing kan også
annulleres ved at foretage to-knaps-nulstilling (0 199), selvom
bracketingprogrammet i dette tilfælde ikke gendannes, næste gang
bracketing aktiveres.
A Hvidbalance-bracketing
Hvidbalance-bracketing er ikke tilgængelig ved billedkvaliteten NEF (RAW).
Hvidbalance-bracketing annulleres ved at vælge NEF (RAW), NEF (RAW) +
JPEG fine, NEF (RAW) + JPEG normal eller NEF (RAW) + JPEG basic.
Hvidbalance-bracketing påvirker kun farvetemperaturen (den gule-blå
akse i visningen af finindstilling af hvidbalance, 0 149). Ingen justeringer
udføres på den grønne-lilla akse.
I selvudløserindstilling (0 106) oprettes det antal kopier, der er angivet i
hvidbalanceprogrammet, hver gang lukkeren udløses, uafhængigt af
indstillingen valgt for brugerindstilling c3 (Selvudløser) > Antal billeder
(0 337).
Hvis kameraet slukkes, mens hukommelseskortlampen er tændt, afbryder
kameraet først strømmen, når alle billeder i sekvensen er blevet optaget.
211
❚❚ Aktiv D-Lighting-bracketing
Kameraet varierer Aktiv D-Lighting over en serie af billeder. Du kan
finde yderligere oplysninger om Aktiv D-Lighting på side 175.
1 Vælg Aktiv D-Lighting-bracketing.
Vælg Aktiv D-Lighting-bracketing for
brugerindstilling e6 Indst. af autobracketing.
2 Vælg antal billeder.
Drej det primære kommandohjul, mens du trykker på knappen
D, for at vælge antal billeder i bracketing-sekvensen. Antal
billeder vises i informationsvisningen og på kontrolpanelet.
Antal billeder
Knappen D
Primært
kommandohjul
Grad af Aktiv D-Lighting-bracketing
Informationsvisning
Ved andre indstillinger end nul vises M og D henholdsvis på
kontrolpanelet og i søgeren; ikonet z og bracketingmængden vises i informationsvisningen.
212
Vælg to billeder for at tage et billede med Aktiv D-Lighting slået
fra og et andet ved den valgte værdi. Vælg 3–5 billeder for at
tage en serie af billeder med Aktiv D-Lighting indstillet til Fra,
Lav og Normal (tre billeder), Fra, Lav, Normal og Høj (fire
billeder) eller Fra, Lav, Normal, Høj og Ekstra høj (fem billeder).
Hvis du vælger mere end to billeder, skal du fortsætte til trin 4.
3 Vælg Aktiv D-Lighting.
Mens du holder knappen D nede, skal du dreje det sekundære
kommandohjul for at vælge Aktiv D-Lighting.
Knappen D
Sekundært
kommandohjul
Aktiv D-Lighting vises i informationsvisningen og på
kontrolpanelet.
Aktiv D-Lighting
Y
Auto
R
Lav
Q
Normal
P
Høj
Z
Ekstra høj
Informationsvisning
Kontrolpanelvisning
213
4 Komponér et billede, fokusér, og optag.
Kameraet varierer Aktiv D-Lighting for hvert billede i
henhold til det valgte bracketing-program. Der vises
en indikator for bracketing-status, mens bracketing
er slået til. Der forsvinder en del af indikatoren efter hvert billede.
Antal billeder: 3
214
Visning efter første billede
❚❚ Annullering af bracketing
For at annullere bracketing skal du trykke på knappen D og dreje
det primære kommandohjul, indtil antal billeder i bracketingsekvensen er nul (0F/r), og indikatorerne for Aktiv D-Lightingbracketing ikke længere vises. Det program, der senest var aktivt,
gendannes, næste gang bracketing aktiveres. Bracketing kan også
annulleres ved at foretage to-knaps-nulstilling (0 199), selvom
bracketingprogrammet i dette tilfælde ikke gendannes, næste gang
bracketing aktiveres.
A Aktiv D-Lighting-bracketing
I kontinuerlige udløserindstillinger (0 103) sættes optagelsen på pause,
efter der er blevet taget det antal billeder, som er angivet i bracketingprogrammet. Optagelse genoptages, næste gang udløserknappen trykkes
ned. I selvudløserindstilling tager kameraet det antal billeder, der er valgt i
trin 2 på side 212, hver gang udløserknappen trykkes ned, uanset den
valgte indstilling for brugerindstilling c3 (Selvudløser) > Antal billeder
(0 337); intervallet mellem billederne styres dog af brugerindstilling c3
(Selvudløser) > Interval mellem billeder. I andre indstillinger tages der ét
billede, hver gang udløserknappen trykkes ned.
Hvis hukommelseskortet bliver fyldt, inden alle billeder i sekvensen er
blevet taget, kan optagelse genoptages fra næste billede i sekvensen, efter
at hukommelseskortet er blevet skiftet ud, eller billeder er blevet slettet for
at skabe mere plads på kortet. Hvis kameraet slukkes, inden alle billeder i
sekvensen er blevet taget, genoptages bracketing fra næste billede i
sekvensen, når kameraet tændes.
215
Multieksponering
(Kun indstillingerne P, S, A og M)
Følg nedenstående trin for at optage en serie på to eller tre
eksponeringer i ét enkelt billede. Multieksponeringer kan gøre brug
af RAW-data fra kameraets billedsensor for at producere farver, der
er væsentligt bedre end dem i software-genererede
billedsandwiches.
❚❚ Oprettelse af multieksponering
Der kan ikke optages multieksponeringer i Live View. Afslut Live
View, før du fortsætter.
A Udvidede optagetider
Hvis skærmen slukker under billedvisning eller menufunktioner, og der
ingen handlinger udføres i 30 sek., afsluttes optagelsen, og der oprettes en
multieksponering af de hidtil optagede eksponeringer. Den tilgængelige
tid til optagelse af næste eksponering kan forlænges ved at vælge længere
tider for brugerindstilling c2 (Standbytimer, 0 336).
1 Vælg Multieksponering.
Markér Multieksponering i
optagemenuen for billeder, og tryk på
2.
216
2 Vælg en indstilling.
Markér Multieksponeringstilstand, og
tryk på 2.
Markér én af følgende, og tryk på J.
• For at tage en serie af multieksponeringer
skal du vælge 6 Til (serie).
Optagelsen af multieksponeringerne
fortsætter, indtil du vælger Fra for
Multieksponeringstilstand.
• For at tage en multieksponering skal du
vælge Til (enkelt billede). Normal optagelse genoptages
automatisk efter oprettelsen af en enkelt multieksponering.
• For at afslutte uden at oprette flere multieksponeringer skal du vælge
Fra.
Hvis Til (serie) eller Til (enkelt billede)
er valgt, vises ikonet n på
kontrolpanelet.
217
3 Vælg antal billeder.
Markér Antal billeder, og tryk på 2.
Tryk på 1 eller 3 for at vælge antal
eksponeringer, der skal kombineres for
at danne et enkelt billede, og tryk på J.
4 Vælg graden af forøgelse.
Markér Automatisk forøgelse, og tryk
på 2.
Følgende indstillinger vises. Markér en
indstilling, og tryk på J.
• Til: Forøgelsen justeres i henhold til det
faktisk optagede antal eksponeringer
(forøgelsen for hver eksponering
indstilles til 1/2 for 2 eksponeringer,
1/3 for 3 eksponeringer, osv.).
• Fra: Forøgelsen justeres ikke ved optagelse af
multieksponeringer. Bemærk, at billederne kan påvirkes af støj
(tilfældigt spredte, lyse pixels, tåge eller streger).
218
5 Komponér et billede, fokusér, og optag.
I kontinuerlige udløserindstillinger (0 103) optager
kameraet alle eksponeringer i en enkelt billedserie.
Hvis Til (serie) er valgt, bliver kameraet ved med at
optage multieksponeringer, mens der trykkes på
udløserknappen; hvis Til (enkelt billede) er valgt, afsluttes
optagelsen af multieksponering efter det første billede. I
selvudløserindstilling optager kameraet automatisk det antal
billeder, der er valgt i trin 3 på side 218, uanset den valgte
indstilling for brugerindstilling c3 (Selvudløser) > Antal
billeder (0 337); intervallet mellem billederne styres imidlertid
af brugerindstilling c3 (Selvudløser) > Interval mellem
billeder. I andre udløserindstillinger tages der ét billede, hver
gang der trykkes på udløserknappen; fortsæt optagelse, indtil
alle billeder er blevet optaget (for information om afbrydelse af
multieksponering, inden alle billeder er optaget, se side 220).
Ikonet n blinker, indtil optagelsen
afsluttes. Hvis Til (serie) er valgt,
afsluttes optagelsen af
multieksponeringer kun, når Fra er valgt
for multieksponeringstilstand; hvis Til
(enkelt billede) er valgt, afsluttes optagelsen af
multieksponeringer automatisk, når multieksponeringen er
fuldført. Ikonet n forsvinder fra visningen, når optagelsen af
multieksponeringerne afsluttes.
219
❚❚ Afbrydelse af multieksponeringer
For at afbryde en multieksponering, inden
det angivne antal eksponeringer er blevet
optaget, skal du vælge Fra for
multieksponeringstilstand. Hvis optagelsen
slutter, før det angivne antal eksponeringer
er blevet optaget, oprettes der en
multieksponering af de hidtil optagede
eksponeringer. Hvis Automatisk forøgelse er aktiveret, justeres
forøgelsen, så den afspejler det antal eksponeringer, der rent faktisk
er optaget. Bemærk, at optagelsen automatisk slutter, hvis:
• Der udføres en to-knaps-nulstilling (0 199)
• Kameraet slukkes
• Batteriet er afladet
• Billeder slettes
220
D Multieksponeringer
Fjern eller udskift ikke hukommelseskortet under optagelse af en
multieksponering.
Multieksponeringer kan ikke optages i Live View. Optagelse af billeder i Live
View nulstiller Multieksponeringstilstand til Fra.
Optageinformationen opstillet i billedinformationsvisningen ved
billedvisning (herunder lysmåling, eksponering, optageindstilling,
brændvidde, dato for optagelse og kameraets retning) gælder det første
billede i multieksponeringen.
A Intervaloptagelse
Hvis intervaloptagelse er aktiveret, inden den første eksponering optages,
optager kameraet eksponeringer ved det valgte interval, indtil antallet af
eksponeringer angivet i multieksponeringsmenuen er blevet optaget
(antallet af billeder opstillet i menuen for intervaloptagelse ignoreres).
Disse eksponeringer optages så som et enkelt billede, og
intervaloptagelsen afsluttes (hvis Til (enkelt billede) er valgt for
multieksponeringstilstand, afsluttes optagelsen af multieksponeringerne
ligeledes automatisk).
A Andre indstillinger
Når der optages en multieksponering, kan du ikke formatere
hukommelseskort, og visse menuelementer er gråmelerede og kan ikke
ændres.
221
Intervaloptagelse
Kameraet er i stand til at tage billeder automatisk ved
forudindstillede intervaller.
D Før optagelse
Vælg en anden udløserindstilling end selvudløser (E) og V ved
anvendelse af intervaltimer. Før du påbegynder intervaloptagelse, skal du
tage et testbillede ved de aktuelle indstillinger og få vist resultaterne på
skærmen. Når indstillingerne er som ønsket, skal du fjerne
gummiøjestykket og dække søgeren med det medfølgende
øjestykkedæksel for at hindre lys, der kommer ind igennem søgeren, i at
påvirke billederne og eksponeringen (0 107).
Før valg af starttidspunkt skal du vælge Tidszone og dato i
opsætningsmenuen og sørge for, at kameraets ur er indstillet til korrekt tid
og dato (0 381).
Det anbefales at anvende stativ. Montér kameraet på et stativ, før
optagelsen starter. For at sikre at optagelsen ikke afbrydes, skal du sørge
for, at kameraets batteri er fuldt opladet. I tvivlstilfælde skal du oplade
batteriet før brug eller anvende en lysnetadapter og et stik til lysnetadapter
(forhandles separat).
1 Vælg Intervaloptagelse.
Markér Intervaloptagelse i
optagemenuen for billeder, og tryk på
2 for at få vist indstillingerne for
intervaltimer.
222
2 Justér indstillingerne for intervaltimer.
Vælg startindstilling, interval, antal billeder pr. interval og
indstilling for udjævning af eksponering.
• For at vælge startindstilling:
Markér Startindstillinger, og
tryk på 2.
Markér en indstilling, og tryk på
J.
For at starte optagelse med det samme skal du vælge Nu. For at
starte optagelse på en valgt dato og tid skal du vælge Vælg
startdato og starttid, derefter vælge dato og tid og trykke på
J.
• For at vælge interval mellem billeder:
Markér Interval, og tryk på 2.
Vælg et interval (timer, minutter
og sekunder), og tryk på J.
223
• For at vælge antal billeder pr. interval:
Markér Antal intervaller ×
billeder/interval, og tryk på 2.
Vælg antallet af intervaller og
antallet af billeder pr. interval, og
tryk på J.
I indstillingen S (enkeltbillede) tages billederne for hvert
interval ved hastigheden valgt i brugerindstilling d2
(Kontinuerlig lav hastighed, 0 338).
• For at aktivere eller deaktivere udjævning af eksponering:
Markér Udjævning af
eksponering, og tryk på 2.
Markér en indstilling, og tryk på
J.
Valg af Til gør det muligt for kameraet at justere
eksponeringen, så den passer til forrige billede i andre
indstillinger end M (bemærk, at udjævning af eksponering kun
træder i kraft i indstillingen M, hvis auto ISO-følsomhedsstyring
er slået til).
224
3 Start optagelse.
Markér Start, og tryk på J. Den første
serie billeder tages på det angivne
starttidspunkt eller efter omtrent 3 sek.,
hvis Nu blev valgt for Startindstillinger
i trin 2. Optagelsen fortsætter ved det
valgte interval, indtil alle billeder er
taget.
A Under optagelse
Under intervaloptagelse blinker
hukommelseskortlampen. Umiddelbart før
næste optageinterval begynder, viser
lukkertidsvisningen antal resterende
intervaller, og blændevisningen viser det antal
billeder, der er tilbage i det aktuelle interval. På
andre tidspunkter kan du få vist antal
resterende intervaller og billeder i hvert interval Hukommelseskortlampe
ved at trykke udløserknappen halvt ned (når
knappen slippes, vises lukkertid og
blændeåbning, indtil standbytimeren udløber).
Billederne kan vises, men intervaloptagelse er i gang. Skærmen slukker
automatisk omkring fire sekunder før hvert interval. Bemærk, at optagelsen
muligvis slutter, hvis du ændrer kameraindstillingerne, mens
intervaltimeren er aktiv.
225
❚❚ Pause under intervaloptagelse
Intervaloptagelsen kan sættes på pause mellem intervallerne ved at
trykke på J eller vælge Pause i intervaltimermenuen.
❚❚ Genoptagelse af intervaloptagelse
For at genoptage optagelse:
Start nu
Markér Genstart, og
tryk på J.
Start på et bestemt tidspunkt
For Startindstillinger
skal du markere Vælg
startdato og starttid
og trykke på 2.
Vælg en startdato og et
starttidspunkt, og tryk
på J.
Markér Genstart, og
tryk på J.
❚❚ Afslutning af intervaloptagelse
For at afslutte intervaloptagelse og genoptage normal optagelse,
før alle billeder er taget, skal du vælge Fra i intervaltimermenuen.
226
❚❚ Intet billede
Kameraet springer over det aktuelle interval, hvis én af følgende
situationer optræder i otte sekunder eller mere, efter at intervallet
skulle være startet: Du mangler at tage et billede eller nogle billeder
til det forrige interval, hukommelseskortet er fuldt, eller kameraet er
ude af stand til at fokusere i AF-S, eller når single AF er valgt i AF-A
(bemærk, at kameraet fokuserer igen før hvert billede). Optagelsen
genoptages ved næste interval.
D Mangler hukommelse
Hvis hukommelseskortet er fuldt, forbliver intervaltimeren aktiv, men der
tages ikke nogen billeder. Genoptag optagelse (0 226) efter sletning af
nogle billeder eller efter slukning af kameraet og isætning af et andet
hukommelseskort.
A Intervaloptagelse
Vælg et længere interval end det, der kræves for at tage det valgte antal
billeder. Hvis intervallet er for kort, bliver antal optagede billeder muligvis
mindre end det samlede antal opstillet i trin 2 (antal intervaller ganget med
antal billeder pr. interval). Intervaloptagelse kan ikke kombineres med
langtidseksponeringer (optagelse med bulb eller langtidseksponering,
0 95), Live View eller time-lapse fotografering (0 54, 229) og er ikke
tilgængelig i Live View af video (0 66), eller når Optag videoer er valgt for
brugerindstilling g4 (Tilknyt udløserknap, 0 373). Bemærk, at idet
lukkertid, billedhastighed og tiden påkrævet for at optage billeder kan
variere fra et interval til det næste, kan tiden fra slutningen af ét interval til
begyndelsen af det næste variere. Hvis optagelse ikke kan fortsætte ved de
aktuelle indstillinger (hvis der eksempelvis aktuelt er valgt en lukkertid på
A eller % i manuel eksponeringsindstilling, intervallet er nul, eller
starttidspunktet er om mindre end et minut), vises en advarsel på skærmen.
Intervaloptagelse sættes på pause, når indstillingen E (selvudløser) eller
V er valgt, eller hvis kameraet slukkes og tændes igen (når kameraet er
slukket, kan du udskifte batterier og hukommelseskort uden at afslutte
intervaloptagelse). Pause under optagelsen påvirker ikke indstillingerne for
intervaltimeren.
227
A Udløserindstilling
Uanset den valgte udløserindstilling, tager kameraet det angivne antal
billeder ved hvert interval.
A Bracketing
Justér bracketing-indstillingerne før intervaloptagelse. Hvis eksponering,
flash eller Aktiv D-Lighting-bracketing er aktive, når intervaloptagelse er i
gang, tager kameraet det antal billeder, der er i bracketing-programmet i
hvert interval, uanset hvor mange billeder der er angivet i
intervaloptagelsesmenuen. Hvis hvidbalance-bracketing er aktiv, når
intervaloptagelse er i gang, tager kameraet ét billede i hvert interval og
behandler det for at oprette det antal kopier, der er angivet i bracketingprogrammet.
228
Time-lapse fotografering
(Kun indstillingerne i, j, P, S, A, M og h)
Kameraet tager automatisk billeder ved de valgte intervaller for at
oprette en intervaloptagelsesstumfilm ved billedstørrelsen og
billedhastigheden, der aktuelt er valgt i optagemenuen for video
(0 318). For information om billedområdet, der anvendes til timelapse videoer, se side 76.
A Før optagelse
Før du påbegynder time-lapse fotografering, skal du tage et testbillede ved
de aktuelle indstillinger (komponér billedet i søgeren for et nøjagtigt vist
eksempel af eksponeringen) og få vist resultatet på skærmen. For ensartede
farver skal du vælge en anden hvidbalanceindstilling end Auto (0 145). Når
indstillingerne er som ønsket, skal du fjerne gummiøjestykket og dække
søgeren med det medfølgende øjestykkedæksel for at hindre lys, der
kommer ind igennem søgeren, i at påvirke billederne og eksponeringen
(0 107).
Det anbefales at anvende stativ. Montér kameraet på et stativ, før
optagelsen starter. For at sikre at optagelsen ikke afbrydes, skal du anvende
en ekstra lysnetadapter og et stik til lysnetadapter eller et fuldt opladet
batteri.
1 Vælg Time-lapse fotografering.
Markér Time-lapse fotografering i
optagemenuen for video, og tryk på 2
for at få vist indstillingerne for Timelapse fotografering.
229
2 Justér indstillingerne for time-lapse fotografering.
Vælg interval, samlet optagetid og indstilling for udjævning af
eksponering.
• For at vælge interval mellem billeder:
Markér Interval, og tryk på 2.
Vælg et længere interval end den
langsomst ventede lukkertid
(minutter og sekunder), og tryk
på J.
• For at vælge den samlede optagetid:
Markér Optagetid, og tryk på 2.
230
Vælg optagetid (op til 7 timer og
59 minutter), og tryk på J.
• For at aktivere eller deaktivere udjævning af eksponering:
Markér Udjævning af
eksponering, og tryk på 2.
Markér en indstilling, og tryk på
J.
Valg af Til udjævner pludselige ændringer i eksponering i
andre indstillinger end M (bemærk, at udjævning af
eksponering kun træder i kraft i indstillingen M, hvis auto ISOfølsomhedsstyring er slået til).
3 Start optagelse.
Markér Start, og tryk på J. Time-lapse
fotografering begynder efter 3 sek.
Kameraet tager billeder ved det valgte
interval i den valgte optagetid. Når timelapse-videoerne er færdige, optages de
over på det hukommelseskort, der er
valgt for Destination i optagemenuen for video (0 319).
231
❚❚ Afslutning af time-lapse fotografering
For at afslutte time-lapse fotografering, før alle billeder er taget, skal
du markere Fra i menuen for time-lapse fotografering og trykke på
J eller trykke på J mellem billederne, eller straks efter at et billede
er optaget. Der oprettes en video af de billeder, der er optaget, før
time-lapse fotografering sluttede. Bemærk, at time-lapse
fotografering afsluttes, og at der ingen video optages, hvis
strømkilden fjernes eller frakobles, eller hukommelseskortet, der er
destination, skubbes ud.
❚❚ Intet billede
Kameraet springer over det aktuelle billede, hvis det ikke kan
fokusere ved hjælp af single autofokus (AF-S eller single autofokus
valgt for AF-A; bemærk, at kameraet fokuserer igen før hvert billede).
Optagelse genoptages ved næste billede.
D Time-lapse fotografering
Time-lapse er ikke tilgængelig i Live View (0 54, 66), ved lukkertiden A
eller % (0 95), eller når bracketing (0 202), High Dynamic Range (HDR,
0 177), multieksponering (0 216) eller intervaloptagelse (0 222) er aktive.
Bemærk, at idet lukkertid og den nødvendige tid til at optage billedet på
hukommelseskortet kan variere fra billede til billede, varierer intervallet
muligvis mellem et billedes optagelse og starten på næste billede.
Optagelsen starter ikke, hvis der ikke kan optages en time-lapse video ved
de aktuelle indstillinger (hvis eksempelvis hukommelseskortet er fuldt, hvis
intervallet eller optagetiden er nul, eller hvis intervallet er længere end
optagetiden).
Time-lapse fotografering slutter muligvis, hvis kameraets knapper
anvendes, hvis indstillingerne ændres, eller HDMI-kablet tilsluttes. Der
oprettes en video af de billeder, der er optaget, før time-lapse fotografering
sluttede.
232
A Beregning af den endelige videos længde
Det samlede antal billeder i den endelige
video kan anslås ved at dividere optagetiden
med intervallet og runde op. Den endelige
videos længde kan derefter beregnes ved at
dividere antal billeder med billedhastigheden
valgt for Billedstr./billedhastighed i
optagemenuen for video (0 319). En video
med 48 billeder optaget ved 1920×1080; 24p
får eksempelvis en længde på cirka to
sekunder. Den maksimale længde for videoer
optaget med time-lapse fotografering er 20
minutter.
Optaget længde/
maksimal længde
Indikator for
hukommelseskort
Billedstr./
billedhastighed
A Under optagelse
Under time-lapse fotografering blinker
hukommelseskortlampen, og indikatoren for
time-lapse-optagelse vises på kontrolpanelet.
Den resterende tid (i timer og minutter) vises i
lukkertidsvisningen lige før optagelse af hvert
billede. Ellers kan du få vist den resterende tid ved at trykke
udløserknappen halvt ned. Uanset den valgte indstilling for
brugerindstilling c2 (Standbytimer, 0 336) udløber standbytimeren ikke
under optagelse.
For at få vist de aktuelle indstillinger for timelapse fotografering eller afslutte time-lapse
fotografering skal du trykke på knappen G
mellem billederne.
233
A Billedtjek
Knappen K kan ikke anvendes til at få vist billeder, mens time-lapse
fotografering er i gang, men det aktuelle billede vises i nogle få sekunder
efter hvert billede, hvis Til er valgt for Billedtjek i billedvisningsmenuen
(0 307). Der kan ikke udføres andre billedvisningsfunktioner, mens billedet
vises.
A Flashfotografering
For at anvende flashen under time-lapse fotografering skal du vælge
indstillingen P, S, A eller M og trykke på knappen M (Y) for at hæve flashen,
før optagelsen begynder.
A Udløserindstilling
Uafhængigt af den valgte udløserindstilling tager kameraet ét billede ved
hvert interval. Der kan ikke anvendes selvudløser.
A Se også
For information om indstilling af bippet, der lyder, når time-lapse
fotografering er fuldført, se brugerindstilling d1 (Bip, 0 338).
234
Ikke-CPU-objektiver
Ikke-CPU-objektiver kan anvendes i indstillingerne A og M med
blænden indstillet ved hjælp af objektivblænderingen. Ved at
angive objektivdata (objektivets brændvidde og
maksimumblænde) kan brugeren opnå adgang til følgende
funktioner for CPU-objektiver.
Hvis objektivets brændvidde kendes:
• Power-zoom kan anvendes med ekstra flashenheder (0 433)
• Objektivets brændvidde er opstillet (med en asterisk) i
billedinformationsvisningen under billedvisning
Hvis objektivets maksimumblænde kendes:
• Blændeværdien vises på kontrolpanelet og i søgeren
• Flashniveauet justeres for ændringer i blændeåbningen, hvis
flashenheden understøtter indstillingen AA (automatisk
blændeåbning)
• Blænden opstilles (med en asterisk) i billedinformationsvisningen
under billedvisning
Angivelse af både brændvidde og maksimumblænde for objektivet:
• Muliggør color matrix-lysmåling (bemærk, at det kan være
nødvendigt at anvende centervægtet lysmåling eller spotmåling
for at opnå nøjagtige resultater med visse objektiver, inklusive
Reflex-NIKKOR-objektiver)
• Forbedrer præcisionen af centervægtet lysmåling, spotmåling og
i-TTL-afbalanceret udfyldningsflash til digitale
spejlreflekskameraer
235
Kameraet kan gemme data for op til ni ikke-CPU-objektiver. For at
indtaste eller redigere data for et ikke-CPU-objektiv:
1 Vælg Data om ikke-CPU objektiv.
Markér Data om ikke-CPU objektiv i
opsætningsmenuen, og tryk på 2.
2 Vælg et objektivnummer.
Markér Objektivnummer, og tryk på 4
eller 2 for at vælge et objektivnummer.
3 Indtast brændvidde og blændeåbning.
Markér Brændvidde (mm) eller
Maksimumblænde, og tryk på 4 eller
2 for at redigere det markerede punkt.
4 Gem indstillingerne, og afslut.
Tryk på J. Den angivne brændvidde og blændeåbning gemmes
under det valgte objektivnummer.
236
A Brændvidde ikke opstillet
Hvis den korrekte brændvidde ikke er opstillet, skal du vælge den
nærmeste værdi større end objektivets faktiske brændvidde.
A Telekonvertere og zoom-objektiver
Maksimumblænden for telekonvertere er telekonverterens og objektivets
kombinerede maksimumblænde. Bemærk, at objektivdata ikke justeres,
når du zoomer ind eller ud med ikke-CPU-objektiver. Data for forskellige
brændvidder kan indtastes som separate objektivnumre, eller data for
objektivet kan redigeres, så de afspejler de nye værdier for objektivets
brændvidde og maksimumblænde, hver gang zoom justeres.
237
For at indlæse objektivdata ved anvendelse af et ikke-CPU-objektiv:
1 Tilknyt valg af ikke-CPU objektivnummer til en kameraknap.
Vælg Vælg ikke-CPU objektivnummer som indstillingen ”Tryk
+ kommandohjul” for en kameraknap i
brugerindstillingsmenuen (0 323). Valg af ikke-CPU
objektivnummer kan knyttes til knappen Fn (brugerindstilling f2,
Tilknyt knappen Fn, 0 356), knappen Pv (brugerindstilling f3,
Tilknyt dybdeskarphedsknap, 0 361) eller knappen A AE-L/
AF-L (brugerindstilling f4, Tilknyt knappen AE-L/AF-L, 0 361).
2 Anvend den valgte knap til at vælge objektivnummeret.
Tryk på den valgte knap, og drej det primære kommandohjul,
indtil det ønskede objektivnummer vises på kontrolpanelet.
Brændvidde
Knappen Fn
238
Primært
kommandohjul
Maksimumblænde
Objektivnummer
Kontrolpanel
Lokationsdata
GPS-enheden GP-1/GP-1A (forhandles separat) kan tilsluttes til
kameraets tilbehørsstik (0 443) ved hjælp af kablet, der følger med
GP-1/GP-1A, så du kan optage information om kameraets aktuelle
position, når der tages billeder. Sluk kameraet, før du tilslutter GP-1/
GP-1A; for yderligere information, se brugervejledningen til GP-1/
GP-1A.
❚❚ Indstillinger i opsætningsmenuen
Punktet Lokationsdata i opsætningsmenuen indeholder
indstillingerne, der er anført nedenfor.
• Standbytimer: Vælg, om lysmålere slukker automatisk eller ej, når
der er monteret en GP-1/GP-1A.
Valgmulighed
Aktiver
Deaktiver
Beskrivelse
Lysmålerne slukker automatisk, hvis der ikke udføres
nogen handlinger i det tidsrum, der er angivet i
brugerindstilling c2 (Standbytimer, 0 336; for at
kameraet kan få tid til at indhente lokationsdata, udvides
forsinkelsen med op til ét minut efter aktivering af
lysmålerne, eller når kameraet tændes). Dette sparer
batteri.
Lysmålerne slukker ikke, mens GP-1/GP-1A er tilsluttet.
• Position: Dette punkt er kun tilgængeligt, hvis der er tilsluttet en
GP-1/GP-1A, når den aktuelle breddegrad, længdegrad, højde
over havet og UTC (Coordinated Universal Time) vises som
registreret af GP-1/GP-1A.
• Indstil klokkeslæt via satellit: Vælg Ja for at synkronisere kameraets ur
med tiden fra GPS-enheden.
239
A UTC (Coordinated Universal Time)
GPS-enheden registrerer UTC-data, som ikke er afhængige af kameraets ur.
A Ikonet o
Forbindelsesstatus vises af ikonet o:
• o (statisk): Kameraet har etableret
kommunikation med GP-1/GP-1A.
Billedinformation for billeder, der er taget,
mens dette ikon vises, indeholder yderligere
en side med lokationsdata (0 253).
• o (blinker): GP-1/GP1A søger efter signal.
Billeder, der tages, mens ikonet blinker,
indeholder ikke lokationsdata.
• Intet ikon: Der er ikke modtaget nye lokationsdata fra GP-1/GP-1A i mindst
to sekunder. Billeder, der tages, når ikonet o ikke vises, indeholder ikke
lokationsdata.
240
Mere om billedvisning
Visning af billeder
Fuldskærmsvisning
Tryk på knappen K for at få vist billeder.
Det nyeste billede vises på skærmen.
Knappen K
For at
Anvend
Få vist flere
billeder
Få vist
billedinformation
Gå tilbage til
optageindstilling
Afspil video
/K
J
Beskrivelse
Tryk på 2 for at få vist billederne i den
rækkefølge, de er taget, og tryk på 4 for
at få vist billederne i omvendt
rækkefølge.
Tryk på knappen 1 eller 3 for at få vist
information om det aktuelle billede
(0 246).
Tryk udløserknappen halvt ned, eller
tryk på knappen K for at afslutte og gå
til optageindstilling.
Hvis det aktuelle billede er markeret
med ikonet 1 for at vise, at det er en
video, skal du trykke på J for at starte
videoafspilning (0 79).
241
A Roter lodret
For at få vist ”høje” (portræt) billeder i lodret
format skal du vælge Til for indstillingen Roter
lodret i billedvisningsmenuen (0 308).
A Billedtjek
Når Til er valgt for Billedtjek i billedvisningsmenuen (0 307), vises
billederne automatisk på skærmen efter optagelsen (idet kameraet allerede
vender rigtigt, roteres billederne ikke automatisk i billedtjek). I kontinuerlige
udløserindstillinger begynder visningen, når optagelsen slutter, og det
første billede i den aktuelle serie vises.
242
Miniaturevisning
For at få vist billeder på ”kontaktark” med fire, ni eller 72 billeder skal
du trykke på knappen W (S).
W (S)
W (S)
X (T)
X (T)
Fuldskærmsvisning
For at
Miniaturevisning
Anvend
Markere billeder
Få vist markeret
billede
Gå tilbage til
optageindstilling
J
/K
Kalendervisning
Beskrivelse
Anvend multivælgeren til at markere
billeder til fuldskærmsvisning, zoom
under billedvisning (0 255), sletning
(0 258) eller beskyttelse (0 257).
Tryk på J for at se det markerede
billede i fuldskærmsvisning.
Tryk udløserknappen halvt ned, eller
tryk på knappen K for at afslutte og
gå til optageindstilling.
243
Kalendervisning
Hvis du ønsker at se billeder, som er optaget på den valgte dato, skal
du trykke på knappen W (S), når der vises 72 billeder.
Datoliste
W (S)
W (S)
X (T)
X (T)
Miniatureliste
Fuldskærmsvisning
Miniaturevisning
Kalendervisning
Handlingerne, der kan udføres, afhænger af, om markøren er i
datolisten eller miniaturelisten:
For at
Anvend
Skifte mellem
datoliste og
miniatureliste
W (S)/J
Afslutte og gå til
miniaturevisning/
zoome ind på
markeret billede
X (T)
• Datoliste: Markér dato.
• Miniatureliste: Markér billede.
Markere datoer/
markér billeder
Skifte til
fuldskærmsvisning
Gå tilbage til
optageindstilling
244
Beskrivelse
Tryk på knappen W (S) eller J i
datolisten for at placere markøren i
miniaturelisten. Tryk igen på
W (S) for at vende tilbage til
datolisten.
• Datoliste: Afslut, og gå til 72billedvisning.
• Miniatureliste: Tryk på knappen
X (T), og hold den nede for at
zoome ind på det markerede
billede.
J
/K
Miniatureliste: Få vist det markerede
billede.
Tryk udløserknappen halvt ned,
eller tryk på knappen K for at
afslutte og gå til optageindstilling.
Knappen P
Tryk på knappen P under fuldskærms- eller
miniaturevisning viser de indstillinger, der
er anført nedenfor.
• Billedvisningsplads og -mappe: Vælg en
mappe til billedvisning. Markér en plads,
og tryk på 2 for at udforme en liste over
mapper på det valgte kort, markér
Knappen P
derefter en mappe, og tryk på J for at få
vist billederne i den markerede mappe.
• Retouchering (kun billeder): Anvend
indstillingerne i retoucheringsmenuen
(0 393) til at oprette en retoucheret kopi
af det aktuelle billede.
• Rediger video (kun videoer): Redigér videoer
ved hjælp af indstillingerne i menuen
Rediger video (0 81). Videoer kan også redigeres ved at trykke på
knappen P, når videoafspilningen er sat på pause.
• Vælg til afs. t. smartenhed/fjern mark.: Vælg billeder til overførsel til en
smartenhed (0 289).
For at afslutte menuen for knappen P og vende tilbage til
billedvisning skal du igen trykke på knappen P.
245
Billedinformation
Der vises billedinformation på billederne, når de vises i
fuldskærmsvisning. Tryk på 1 eller 3 for at gennemgå
billedinformationen som vist nedenfor. Bemærk, at ”kun billede”,
optagedata, RGB-histogrammer, markeringer og dataoversigt kun
vises, hvis der er valgt en tilsvarende indstilling for
Billedvisningsindstillinger (0 302). Lokationsdata vises kun, hvis
der blev anvendt en GP-1/GP-1A, da billedet blev taget (0 239).
1/ 12
1/ 12
–1. 3
1/ 4000 F2. 8
+1. 0
0,
100ND750 DSC_0001. JPG
15 / 04/ 2014 10: 02: 28
Hi 0. 3
Ingen (kun billede)
85mm
SLOW
0
100ND750 DSC_0001. JPG
15/ 04 / 2014 10: 02: 28
N OR
ORMAL
AL
6016x4016
Filinformation
NIKON D750
N OR
ORMAL
AL
6016x4016
Dataoversigt
L A T I T UD E
L ONG I T U D E
A L T I T UD E
T I M E (U T C )
:N
: 3 5º 3 5. 9 7 1‘
:E
: 1 3 9º 4 3. 6 9 6‘
: 3 5m
: 15 / 04 / 2014
: 10 : 02 : 28
N I KON D750
Markeringer
100-1
Lokationsdata
M T R S P D, A P .
E X P . MO D E , I S O
, E X P . T U N I NG
F O C A L L E NG T H
L ENS
A F / VR
F L ASH T YP E
S Y N C MO D E
, : M : T T L , + 3.
B : ---
:
, 1 / 4 0 0 0 , F2. 8
: , H i 0. 3
+5 / 6
: + 1. 3,
: 8 5 mm
: 85
/ 1. 4
: S / VR -O n
: B u i l t - i n , C MD
:
S L OW
0 A : T T L , + 3. 0
C : ---
N I KON D750
RGB-histogram
246
Optagedata
100-1
❚❚ Filoplysninger
1234
5
6
1/ 12
14
13
12
100ND750 DSC_0001. JPG
15 / 04/ 2014 10: 02: 28
11
10
N OR
ORMAL
AL
6016x4016
7
9 8
1 Beskyttelsesstatus........................... 257
8 Billedstørrelse.................................. 118
2 Retoucheringsindikator................. 393
9 Billedområde ................................... 110
3 Overførselsmarkering .................... 290 10 Tidspunkt for optagelse..........28, 381
4 Fokuspunkt 1, 2 .................................. 127 11 Dato for optagelse....................28, 381
5 Fokuspunktets markeringer 1 ......... 35 12 Aktuel kortplads.............................. 119
6 Billednummer/antal billeder i alt
13 Mappenavn ...................................... 311
7 Billedkvalitet .................................... 115 14 Filnavn............................................... 313
1 Vises kun, hvis Fokuspunkt er valgt for Billedvisningsindstillinger (0 302).
2 Hvis billedet blev taget med AF-S eller med single autofokus valgt under AF-A, viser visningen det
punkt, hvor fokus låste første gang. Hvis billedet blev taget med AF-C eller med kontinuerlig
autofokus valgt under AF-A, vises fokuspunktet kun, hvis der blev valgt en anden indstilling end
autopunkts-AF for indstilling af AF-metode, og kameraet var i stand til at fokusere.
247
❚❚ Markeringer
1
2
3
1
Billedmarkeringer *
3 Aktuel kanal *
2 Mappenummer—billednummer
........................................................... 311
* Blinkende områder indikerer markeringer (områder, der
muligvis er overeksponerede) for den aktuelle kanal. Hold
knappen W (S) nede, og tryk på 4 eller 2 for at
bladre igennem kanalerne som følger:
Knappen W (S)
RGB
(alle kanaler)
248
R
(rød)
G
(grøn)
B
(blå)
❚❚ RGB-histogram
5
1
6
2
7
3
4
8
1 Billedmarkeringer *
5 Histogram (RGB-kanal). I alle
2 Mappenummer—billednummer
histogrammer angiver den
vandrette akse pixellysstyrken og
den lodrette akse antal pixels.
6 Histogram (rød kanal)
7 Histogram (grøn kanal)
8 Histogram (blå kanal)
............................................................ 311
3 Hvidbalance ..................................... 145
Farvetemperatur ...................... 152
Finindstilling af hvidbalance
................................................... 149
Forudindstillet manuelt.......... 155
4 Aktuel kanal *
* Blinkende områder indikerer markeringer (områder, der
muligvis er overeksponerede) for den aktuelle kanal. Hold
knappen W (S) nede, og tryk på 4 eller 2 for at
bladre igennem kanalerne som følger:
Knappen W (S)
RGB
(alle kanaler)
R
(rød)
G
(grøn)
B
(blå)
Markeringsvisning slukket
249
A Zoom under billedvisning
For at zoome ind på billedet ved visning af
histogrammet skal du trykke på X (T).
Anvend knapperne X (T) og W (S) til at
zoome ind og ud samt rulle gennem billedet
med multivælgeren. Histogrammet opdateres
for kun at vise den del af billedet, der kan ses på
skærmen.
A Histogrammer
Kameraets histogrammer er kun vejledende og kan variere i forhold til dem,
der vises i billedbehandlingsprogrammer. Nedenfor er der vist eksempler
på histogrammer:
Hvis billedet indeholder genstande
med et bredt udvalg af lysstyrker,
bliver fordelingen af tonerne
forholdsvis jævn.
Hvis billedet er mørkt, forrykkes
tonefordelingen til venstre.
Hvis billedet er lyst, forrykkes
tonefordelingen til højre.
Øget eksponeringskompensation forrykker fordelingen af toner til højre,
mens reduktion af eksponeringskompensationen forrykker fordelingen til
venstre. Histogrammer kan give et fingerpeg om den overordnede
eksponering, hvis kraftigt omgivende lys gør det svært at se billederne på
skærmen.
250
❚❚ Optagedata
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
M T R S P D, A P .
E X P . MO D E , I S O
, E X P . T U N I NG
F O C A L L E NG T H
L ENS
A F / VR
F L ASH T YP E
S Y N C MO D E
, : M : T T L , + 3.
B : ---
:
, 1 / 4 0 0 0 , F2 . 8
: , H i 0. 3
+5 / 6
: + 1. 3,
: 8 5 mm
: 85
/ 1. 4
: S / VR -O n
: B u i l t - i n , C MD
:
S L OW
0 A : T T L , + 3. 0
C : ---
N I KON D750
100-1
11
12
1 Lysmåling.......................................... 139
2
3
4
5
6
7 Flashtype ................................. 180, 433
Lukkertid .......................................90, 93
Commander-indstilling................. 348
Blænde...........................................91, 93 8 Flashindstilling ....................... 181, 183
Optageindstilling .................................6 9 Flashstyring.................... 347, 435, 437
ISO-følsomhed 1 ............................... 134
Flashkompensation........................ 188
Eksponeringskompensation ........ 143 10 Kameranavn
Indstilling af optimal eksponering 2
11 Billedområde ................................... 110
............................................................ 336
12 Mappenummer—billednummer
Brændvidde............................. 235, 432
........................................................... 311
Objektivdata..................................... 235
Fokusindstilling ............... 57, 121, 132
Objektiv-VR (vibrationsreduktion) 3
13
14
15
W H I T E B A L AN C E
CO L OR S P A C E
P I C T UR E C T R L
Q U I C K AD J U S T
S HA R P E N I NG
CLAR I TY
C ON T R A S T
B R I GH T N E S S
S A T U R A T I ON
HU E
N I KON D750
: AU T O 1 , 0
: s RGB
: S T ANDARD
:0
:3
: +1
:0
:0
:0
:0
, 0
100-1
13 Hvidbalance ..................................... 145 14 Farverum........................................... 314
Farvetemperatur ...................... 152 15 Picture Control 4 .............................. 165
Finindstilling af hvidbalance
................................................... 149
Forudindstillet manuelt.......... 155
251
16
17
18
19
20
21
NO I S E R E D U C .
A C T . D - L I GH T .
HD R
V I GN E T T E C T R L
R E T OU C H
: H I I S O, N O R M
: N O R MA L
: A U T O, H I G H
: N O R MA L
: D - L I GH T I NG
COMMENT
: SPR I NG HAS COME .
WARM F I L T E R
C Y ANO T Y P E
TR I M
N I KON D750
100-1
16 Støjreduktion ved høj ISO............. 317 19 Vignetteringskontrol ..................... 315
Støjreduktion ved
20 Retoucheringshistorik ................... 393
langtidseksponering..................... 317 21
Billedkommentar............................ 384
17 Aktiv D-Lighting.............................. 175
18 HDR-styrke........................................ 177
22
23
AR T I S T
: N I KON TARO
CO P Y R I GHT
: N I K ON
N I KON D750
fotograf 5 ........................... 385
100-1
22 Navn på
23 Indehaver af copyright 5................ 385
1 Vises med rødt, hvis billedet blev taget med automatisk ISO-følsomhedsstyring slået til.
2 Vises, hvis brugerindstilling b6 (Finindstill. af optimal eksp., 0 336) er blevet indstillet
til en anden værdi end nul for en vilkårlig lysmålingsmetode.
3 Vises kun, hvis der er monteret et VR-objektiv.
4 De viste punkter varierer med den valgte Picture Control.
5 Den fjerde side med optagedata vises kun, hvis copyrightoplysningerne blev optaget med billedet
som beskrevet på side 385.
252
❚❚ Lokationsdata * (0 239)
1
2
3
4
L A T I T UD E
L ONG I T U D E
A L T I T UD E
T I M E (U T C )
:N
: 3 5º 3 5. 9 7 1‘
:E
: 1 3 9º 4 3. 6 9 6‘
: 3 5m
: 15 / 04 / 2014
: 10 : 02 : 28
N I KON D750
1 Breddegrad
2 Længdegrad
* Videodata er for starten af optagelsen.
100-1
3 Højde
4 UTC (Coordinated Universal Time)
253
❚❚ Dataoversigt
12 3 4 5
1/ 12
–1. 3
1/ 4000 F2. 8
+1. 0
0,
16
NIKON D750
Hi 0. 3
85mm
SLOW
6
17 18 19 20 21
22
7
Hi 0. 3
85mm
1/ 4000 F2. 8
8 29
+ 1. 0
–1. 3
SLOW
23
28
0,
0
0
100ND750 DSC_0001. JPG
15/ 04 / 2014 10: 02: 28
N OR
ORMAL
AL
6016x4016
9
27
26 25
24
15 14 13 12 1110
1 Billednummer/antal billeder i alt
16 Aktuel kortplads.............................. 119
2 Overførselsmarkering .................... 290 17 Lysmåling ......................................... 139
3 Beskyttelsesstatus .......................... 257 18 Optageindstilling................................. 6
4 Retoucheringsindikator ................ 393 19 Lukkertid....................................... 90, 93
5 Kameranavn
20 Blænde .......................................... 91, 93
6 Indikator for billedkommentar.... 384 21 ISO-følsomhed *............................... 134
7 Indikator for lokationsdata........... 239 22 Brændvidde ............................ 235, 432
8 Histogram, der viser fordelingen af
9
10
11
12
13
14
15
toner på billedet (0 250).
Billedkvalitet .................................... 115
Billedstørrelse .................................. 118
Billedområde ................................... 110
Filnavn............................................... 313
Tidspunkt for optagelse..........28, 381
Mappenavn ...................................... 311
Dato for optagelse....................28, 381
23 Aktiv D-Lighting.............................. 175
24 Picture Control ................................ 165
25 Farverum .......................................... 314
26 Flashindstilling....................... 181, 183
27 Hvidbalance ..................................... 145
Farvetemperatur ...................... 152
Finindstilling af hvidbalance
.................................................. 149
Forudindstillet manuelt.......... 155
28 Flashkompensation ....................... 188
Commander-indstilling................. 348
29 Eksponeringskompensation........ 143
* Vises med rødt, hvis billedet blev taget med automatisk ISO-følsomhedsstyring slået til.
254
Se det tættere på: Zoom under billedvisning
Tryk på knappen X (T) for at zoome ind
på det billede, der vises i
fuldskærmsvisning. Følgende funktioner
kan udføres, mens zoom er aktiveret:
Knappen X (T)
For at
Anvend
Zoome ind
eller ud
X (T)/
W (S)
Få vist
andre
områder af
billedet
Beskrivelse
Tryk på X (T)
for at zoome
billeder med
formatet 36 × 24
(3 : 2) ind til
maksimum på
omtrent 38× (store
billeder), 28×
(mellemstore billeder) eller 19× (små billeder).
Tryk på W (S) for at zoome ud. Mens billedet
er zoomet ind, skal du anvende multivælgeren
for at få vist billedområder, der ikke er synlige
på skærmen. Hold multivælgeren nede for
hurtigt at rulle til andre områder af billedet.
Navigationsruden vises, når zoomforholdet
ændres; det område, der aktuelt er synligt på
skærmen, vises med en gul ramme. Bjælken
under navigationsvinduet viser zoomforholdet;
bliver grøn ved forholdet 1 : 1.
255
For at
Anvend
Vælge
ansigter
Få vist
andre
billeder
Gå tilbage
til optageindstilling
256
/K
Beskrivelse
Ansigter, der findes
under zoom, vises
med hvid ramme i
navigationsvinduet.
Drej det sekundære
kommandohjul for
at få vist andre
ansigter.
Drej det primære kommandohjul for at få vist
det samme område på andre billeder med det
aktuelle zoomforhold. Zoom under
billedvisning annulleres ved visning af en
video.
Tryk udløserknappen halvt ned, eller tryk på
knappen K for at afslutte og gå til
optageindstilling.
Beskyttelse af billeder mod sletning
I fuldskærms-, zoom-, miniature- og kalendervisning skal du trykke
på knappen L (U) for at beskytte det aktuelle billede mod
utilsigtet sletning. Beskyttede filer markeres med ikonet P og kan
ikke slettes med knappen O (Q) eller indstillingen Slet i
billedvisningsmenuen. Bemærk, at beskyttede billeder bliver slettet,
når hukommelseskortet formateres (0 375). For at fjerne
beskyttelsen fra et billede, så det kan slettes, skal du få vist eller
markere det og trykke på knappen L (U).
Knappen L (U)
A Fjernelse af beskyttelse af alle billeder
For at fjerne beskyttelsen fra alle billeder i mappen eller mapperne, der
aktuelt er valgt i menuen Billedvisningsmappe, skal du trykke på
knapperne L (U) og O (Q) samtidigt i cirka to sekunder under
billedvisning.
257
Sletning af billeder
For at slette billedet vist i fuldskærmsvisning eller markeret i
miniaturelisten, skal du trykke på knappen O (Q). For at slette flere
valgte billeder, alle billeder taget på en valgt dato eller alle billeder i
den aktuelle billedvisningsmappe skal du anvende indstillingen
Slet i billedvisningsmenuen. Når billeder er blevet slettet, kan de
ikke gendannes. Bemærk, at du ikke kan slette billeder, der er
beskyttede eller skjulte.
Fuldskærms-, miniature- og kalendervisning
Tryk på knappen O (Q) for at slette det aktuelle billede.
1 Tryk på knappen O (Q).
Der vises en dialogboks for bekræftelse.
Knappen O (Q)
2 Tryk igen på knappen O (Q).
For at slette billedet skal du trykke på
knappen O (Q). Tryk på knappen K for
at afslutte uden at slette billedet.
Knappen O (Q)
258
A Kalendervisning
Under kalendervisning kan du slette alle billeder, der er taget på en valgt
dato, ved at markere datoen i datolisten og trykke på knappen O (Q)
(0 244).
A Se også
Indstillingen Efter sletning i billedvisningsmenuen afgør, om det næste
billede eller det forrige billede vises, efter at et billede slettes (0 307).
259
Billedvisningsmenuen
Indstillingen Slet i billedvisningsmenuen indeholder følgende
indstillinger. Bemærk, at det nogle gange kan tage et stykke tid at
slette afhængigt af antal billeder.
Valgmulighed
Q
Valgte
n
Vælg dato
R
Alle
Beskrivelse
Slet valgte billeder.
Slet alle billeder, som er taget på den valgte dato
(0 261).
Slet alle billeder i den
mappe, der aktuelt er valgt
til billedvisning (0 300). Hvis
der er isat to kort, kan du
vælge, hvilket kort billederne
skal slettes fra.
❚❚ Valgte: Sletning af valgte billeder
1 Vælg billeder.
Anvend multivælgeren til at markere et
billede, og tryk på knappen W (S) for
at vælge eller fravælge. Valgte billeder
markeres med ikonet O. Gentag efter
behov for at vælge ekstra billeder.
Knappen W (S)
260
2 Slet de valgte billeder.
Tryk på J. Der vises en dialogboks for
bekræftelse; markér Ja, og tryk på J.
❚❚ Vælg dato: Sletning af billeder taget på en valgt dato
1 Vælg datoer.
Markér en dato, og tryk på 2 for at
vælge alle billeder, der er taget på den
markerede dato. Valgte billeder
markeres med ikonet M. Gentag efter
behov for at vælge flere datoer; for at
fravælge en dato, skal du markere den
og trykke på 2.
2 Slet de valgte billeder.
Tryk på J. Der vises en dialogboks for
bekræftelse; markér Ja, og tryk på J.
261
Forbindelser
Installation af ViewNX 2
Installér den medfølgende software for at få vist og redigere billeder
og videoer, der er blevet kopieret over på din computer. Før du
installerer ViewNX 2, skal du bekræfte, at din computer opfylder
systemkravene på side 264. Sørg for at anvende den seneste version
af ViewNX 2, der kan downloades fra de opstillede hjemmesider på
side xxiii, idet ældre versioner, der ikke understøtter D750, muligvis
ikke er i stand til at overføre NEF-billeder (RAW) korrekt.
1 Start installationsprogrammet.
Start computeren, sæt CD'en med installationsprogrammet i, og
start installationsprogrammet. Der vises en dialogboks til valg af
sprog. Hvis det ønskede sprog ikke er tilgængeligt, skal du klikke
på Region Selection (Valg af område) for at vælge et andet
område (valg af område er ikke tilgængeligt i den europæiske
udgave).
q Vælg område (hvis påkrævet)
w Vælg sprog
e Klik på Next
(Næste)
262
2 Start installationsprogrammet.
Klik på Install (Installér), og følg instruktionerne på skærmen.
Klik på Install (Installér)
3 Afslut installationsprogrammet.
Windows
Mac
Klik på Yes (Ja)
Klik på OK
4 Fjern CD'en med installationsprogrammet fra CD-ROM-drevet.
A Visning af Nikons hjemmeside
For at komme til Nikons hjemmeside efter installation af ViewNX 2 skal du
vælge All Programs (Alle programmer) > Link to Nikon (Link til Nikon) i
Windows-startmenuen (internetforbindelse påkrævet).
263
A Systemkrav
Windows
• Billeder: Intel Celeron, Pentium 4 eller Core-serien,
1,6 GHz eller bedre
• Videoer (afspilning): Pentium D 3,0 GHz eller bedre; Intel
Core i5 eller bedre anbefales ved visning af video med en
CPU
billedstørrelse på 1280 × 720 eller derover ved en
billedhastighed på 30 bps eller derover, eller video med
en billedstørrelse på 1920 × 1080 eller derover
• Videoer (redigering): Intel Core i5 eller bedre
Forudinstallerede versioner af Windows 8.1, Windows 7 og
OS *
Windows Vista
• 32 bits Windows 8.1, Windows 7 eller Windows Vista: 1 GB eller
Hukommelse derover (2 GB eller derover anbefales)
(RAM)
• 64 bits Windows 8.1, Windows 7 eller Windows Vista: 2 GB eller
derover (4 GB eller derover anbefales)
Plads på
Mindst 1 GB tilgængelig på disken ved opstart (3 GB eller
harddisk
derover anbefales)
• Opløsning: 1024 × 768 pixels (XGA) eller derover
Grafik
(1280 × 1024 pixels eller derover anbefales)
• Farve: 24-bits farve (True Color) eller derover
Indbygget USB-port påkrævet. Softwaren fungerer
Grænseflade muligvis ikke som ventet, hvis kameraet er tilsluttet via
USB-hub.
* Se de opstillede hjemmesider på side xxiii for seneste information om understøttede
operativsystemer.
264
CPU
Mac
• Billeder: Intel Core eller Xeon-serien
• Videoer (afspilning): Core Duo 2 GHz eller bedre;
Intel Core i5 eller bedre anbefales ved visning af video
med en billedstørrelse på 1280 × 720 eller derover ved
en billedhastighed på 30 bps eller derover, eller video
med en billedstørrelse på 1920 × 1080 eller derover
• Videoer (redigering): Intel Core i5 eller bedre
OS X 10.9, 10.8 eller 10.7
OS *
Hukommelse
2 GB eller derover (4 GB eller derover anbefales)
(RAM)
Plads på
Mindst 1 GB tilgængelig på disken ved opstart (3 GB eller
harddisk
derover anbefales)
• Opløsning: 1024 × 768 pixels (XGA) eller derover (1280 × 1024
Grafik
pixels eller derover anbefales)
• Farve: 24-bit farve (millioner af farver) eller derover
Indbygget USB-port påkrævet. Softwaren fungerer
Grænseflade muligvis ikke som ventet, hvis kameraet er tilsluttet via
USB-hub.
* Se de opstillede hjemmesider på side xxiii for seneste information om understøttede
operativsystemer.
265
Anvendelse af ViewNX 2
Kopiering af billeder over på computer
Før du fortsætter, skal du sørge for at have installeret softwaren på
den medfølgende ViewNX 2-CD (0 262).
1 Tilslut USB-kablet.
Når du har slukket kameraet og sikret dig, at der er isat et
hukommelseskort, skal du tilslutte det medfølgende USB-kabel
som vist og derefter tænde kameraet.
A Anvend en pålidelig strømkilde
For at sikre at dataoverførslen ikke afbrydes, skal du sørge for, at
kameraets batteri er fuldt opladet.
A Tilslutning af kabler
Sørg for, at kameraet er slukket, når du tilslutter eller fjerner
forbindelseskabler. Anvend ikke vold, og sæt stikkene lige i.
D Under overførsel
Sluk ikke kameraet, og frakobl ikke USB-kablet, når overførsel er i gang.
D USB-hubs
Tilslut kameraet direkte til computeren; tilslut ikke kablet via en USBhub eller et tastatur.
266
2 Start Nikon Transfer 2-komponenten i ViewNX 2.
Hvis der vises en meddelelse, hvor du bliver bedt om at vælge
program, skal du vælge Nikon Transfer 2.
A Windows 7
Hvis følgende dialogboks vises, skal du vælge Nikon Transfer 2 som
beskrevet herunder.
1 Under Import pictures and videos
(Importér billeder og videoer) skal du
klikke på Change program (Skift
program). Der vises en dialogboks til
valg af program; vælg Import File
using Nikon Transfer 2 (Importér fil
med Nikon Transfer 2), og klik på OK.
2 Dobbeltklik på Import File (Importér fil).
A Windows 8.1
Windows 8.1 kan vise en påmindelse, der
afspilles automatisk, når kameraet
tilsluttes. Tryk eller klik på dialogboksen,
og tryk eller klik derefter på Import File/
Nikon Transfer 2 (Importér fil/
Nikon Transfer 2) for at vælge
Nikon Transfer 2.
267
3 Klik på Start Transfer (Start overførsel).
I standardindstillingerne kopieres billederne på
hukommelseskortet over på computeren.
Start Transfer (Start overførsel)
4 Afbryd forbindelsen.
Efter endt overførsel skal du slukke kameraet og frakoble USBkablet.
A Manuel start af ViewNX 2
• Windows: Dobbeltklik på genvejen til ViewNX 2 på skrivebordet.
• Mac: Klik på ikonet ViewNX 2 i docken.
A For yderligere information
Kontakt online-hjælp for yderligere information om ViewNX 2.
A Capture NX-D
Anvend Nikons software Capture NX-D til retouchering af billeder eller til
skift af indstillinger for NEF-billeder (RAW), og gem dem i andre formater.
Capture NX-D tilbyder også en Image Dust Off-funktion, der fjerner
forstyrrende elementer fra billederne, der skyldes støv inde i kameraet.
Capture NX-D er tilgængelig for download fra et link i
installationsprogrammet til ViewNX 2 (0 262).
268
Ethernet og trådløse netværk
Den ekstra UT-1 kommunikationsenhed (0 442) kan anvendes til at
overføre billeder til en computer eller ftp-server. Kameraet opretter
forbindelse til UT-1 ved hjælp af USB-kablet, der følger med
kameraet, mens UT-1 igen skal forbindes til netværket via et
Ethernet-kabel eller en ekstra WT-5 trådløs sender (0 442). De
ekstra kommunikationsenheder og trådløse sendere understøtter
følgende indstillinger:
Indstilling
FTP-overførsel
Billedoverførsel
Kamerastyring
HTTP-server
Funktion
Overfør eksisterende billeder og videoer til en computer
eller en FTP-server, eller overfør billeder, efterhånden
som de tages.
Kontrollér kameraet ved hjælp af den ekstra software
Camera Control Pro 2, og gem nye billeder og videoer
direkte på computeren.
Få vist og tag billeder via fjernadgang ved hjælp af en
computer eller iPhone med browser.
For information om anvendelse af ekstra kommunikationsenheder
eller trådløse sendere, se brugervejledningerne til enheden. Sørg for
at opdatere til de nyeste versioner af firmwaren og softwaren
relateret til enheden.
269
D Billedoverførsel
Når der er etableret forbindelse til UT-1, anvendes knappen P under
billedvisning til at vælge billeder til overførsel i indstillingerne ftp og
billedoverførsel (overførsel pågår kun, når UT-1 er tilsluttet). Andre
billedvisningsfunktioner, der anvender knappen P, såsom Sammenligning
side om side (0 419), kan ikke udføres. For at gendanne normal funktion
skal du slette netværksprofilen som beskrevet i brugervejledningen til
UT-1.
D Under overførsel
Der kan ikke optages eller afspilles videoer, når UT-1 er tilsluttet, og der
enten mangler at blive sendt billeder, eller der stadig aktuelt overføres
billeder via et Ethernet- eller trådløst netværk.
A Videoer
Videoer kan overføres over Ethernet- eller trådløse netværk i
overførselsindstilling. Bemærk dog, at videoer ikke kan overføres ved hjælp
af funktionerne Automatisk afsendelse eller Send mappe i menuen
Indstillinger.
D HTTP-serverindstilling
Kameraet kan ikke anvendes til optagelse eller visning af videoer i HTTPserverindstilling.
A WT-5 trådløse sendere
De vigtigste forskelle mellem WT-5 og WT-5A/B/C/D/E ligger i antal
understøttede kanaler; medmindre andet er angivet, gælder alle referencer
til WT-5 også for WT-5A/B/C/D/E.
270
Udskrivning af billeder
Udvalgte JPEG-billeder kan udskrives på en PictBridge-printer
(0 488), der er tilsluttet direkte til kameraet.
Tilslutning af printer
Tilslut kameraet ved hjælp af det medfølgende USB-kabel. Anvend
ikke vold, og sæt stikkene lige i.
Når kameraet og printeren tændes, vises et opstartsbillede på
skærmen efterfulgt af et PictBridge-billedvisningsdisplay.
D USB-hubs
Tilslut kameraet direkte til printeren; tilslut ikke kablet via en USB-hub.
D Valg af billeder til udskrivning
NEF (RAW)-billeder (0 115) kan ikke vælges til udskrivning. JPEG-kopier af
NEF-billeder (RAW) kan oprettes med indstillingen NEF-behandling (RAW)
i retoucheringsmenuen (0 406).
A Udskrivning via direkte USB-forbindelse
Sørg for, at batteriet er fuldt opladet, eller anvend en ekstra lysnetadapter
og et stik til lysnetadapter. Når du tager billeder til udskrivning via direkte
USB-forbindelse, skal du indstille Farverum til sRGB (0 314).
271
Udskriv billeder ét af gangen
1 Få vist det ønskede billede.
Tryk på 4 eller 2 for at få vist flere billeder. Tryk på knappen
X (T) for at zoome ind på det aktuelle billede (tryk på K for
at afslutte zoom). For at få vist miniaturer skal du trykke på
knappen W (S). Anvend multivælgeren til at markere billeder,
eller tryk på W (S) for at få vist det markerede billede i
fuldskærmsvisning.
2 Justér printerindstillinger.
Tryk på J for at få vist følgende punkter, tryk derefter på 1 eller
3 for at markere et punkt, og tryk på 2 for at få vist
indstillingerne (kun indstillinger understøttet af den aktuelle
printer er opstillede; for at anvende standardindstillingen skal du
vælge Printerstandard). Når du har valgt en indstilling, skal du
trykke på J for at vende tilbage til menuen med
printerindstillinger.
Valgmulighed
Beskrivelse
Papirstørrelse Vælg en papirstørrelse.
Denne indstilling er kun opstillet, når billederne udskrives
Antal kopier ét ad gangen. Tryk på 1 eller 3 for at vælge antal kopier
(højst 99).
Kant
Vælg, om billederne skal komponeres med hvide kanter.
Vælg, om billederne skal udskrives med tidspunkter og
Tidsstempel
datoer for optagelse.
Denne indstilling er kun opstillet, når billederne udskrives
ét ad gangen. For at afslutte uden beskæring skal du
markere Ingen beskæring og trykke på J. For at beskære
det aktuelle billede skal du markere Beskær og trykke på
2. Der vises en dialogboks til valg af beskæring; tryk på
Beskæring
X (T) for at øge beskæringens størrelse, tryk på
W (S) for at reducere den, og anvend multivælgeren til
at placere beskæringen. Bemærk, at udskriftskvaliteten
muligvis forringes, hvis små beskæringer udskrives i store
størrelser.
272
3 Start udskrivning.
Vælg Start udskrivning, og tryk på J for at starte
udskrivningen. For at annullere før alle kopier er udskrevet, skal
du trykke på J.
A Se også
Se side 476 for information om, hvad du skal gøre, hvis der opstår en fejl
under udskrivning.
273
Udskrivning af flere billeder
1 Få vist PictBridge-menuen.
Tryk på knappen G i PictBridge-billedvisning.
2 Vælg en indstilling.
Markér en af følgende indstillinger, og tryk på 2.
• Udskriv markeret: Vælg billeder til udskrivning. Anvend
multivælgeren til at markere billeder (for at få vist det aktuelle
billede i fuldskærmsvisning skal du trykke på knappen X/T
og holde den nede), og mens du holder knappen W (S)
nede, skal du trykke på 1 eller 3 for at vælge antal udskrifter
(højst 99). For at fravælge et billede skal du indstille antal
udskrifter til nul.
• Vælg dato: Udskriv en kopi af alle billeder, der er taget på de
valgte datoer. Tryk på 1 eller 3 for at markere datoerne, og
tryk på 2 for at vælge eller fravælge. Hvis du ønsker at se
billederne, der er taget på den valgte dato, skal du trykke på
W (S). Anvend multivælgeren for at rulle gennem billederne,
eller tryk på X (T), og hold den nede for at få vist det
aktuelle billede i fuldskærmsvisning. Tryk igen på W (S) for at
vende tilbage til dialogboksen for valg af dato.
• Udskriv (DPOF): Udskriv den aktuelle DPOF-udskriftsbestilling
(0 275). Du kan få vist og redigere bestillingen før udskrivning
som beskrevet i ovenstående beskrivelse af Udskriv markeret.
• Indeksudskrift: For at oprette en indeksudskrift af alle JPEGbilleder på hukommelseskortet skal du fortsætte til trin 3.
Bemærk, at hvis der er flere end 256 billeder på
hukommelseskortet, udskrives kun de første 256 billeder. Der
vises en advarsel, hvis den valgte papirstørrelse i trin 3 er for lille
til en indeksudskrift.
274
3 Justér printerindstillinger.
Justér printerindstillingerne som beskrevet i trin 2 på side 272.
4 Start udskrivning.
Vælg Start udskrivning, og tryk på J for at starte
udskrivningen. For at annullere før alle kopier er udskrevet, skal
du trykke på J.
Oprettelse af DPOF-udskriftsbestilling: Udskriv sæt
Indstillingen DPOF-udskriftsbestilling i billedvisningsmenuen
anvendes til at oprette digitale ”udskriftsbestillinger” til PictBridgekompatible printere og enheder, der understøtter DPOF (0 488).
1 Vælg DPOF-udskriftsbestilling >
Vælg/indstil.
Vælg DPOF-udskriftsbestilling i
billedvisningsmenuen, markér derefter
Vælg/indstil, og tryk på 2 (for at fjerne
alle billeder fra udskriftsbestillingen skal
du vælge Fjern markering af alle).
2 Vælg billeder.
Anvend multivælgeren til at rulle videre
gennem billederne (for at få vist det
aktuelle billede i fuldskærmsvisning skal
du trykke på knappen X/T og holde
den nede) og, mens du holder knappen
W (S) nede, skal du trykke på 1 eller
3 for at vælge antal udskrifter (højst 99). For at fravælge et
billede skal du indstille antal udskrifter til nul. Tryk på J, når du
har valgt alle de ønskede billeder.
275
3 Vælg indstillinger for
indfotografering.
Markér følgende indstillinger, og tryk på
2 for at slå den markerede indstilling til
eller fra.
• Udskriv optagedata: Udskriv lukkertid og
blænde på alle billeder i
udskriftsbestillingen.
• Udskriv dato: Udskriv dato for optagelse på alle billeder i
udskriftsbestillingen.
4 Færdiggør udskriftsbestillingen.
Tryk på J for at afslutte udskriftsbestillingen.
D DPOF-udskriftsbestilling
Du kan udskrive den aktuelle udskriftsbestilling, når kameraet er tilsluttet til
en PictBridge-printer ved at vælge Udskriv (DPOF) i PictBridge-menuen og
følge trinene i ”Udskrivning af flere billeder” for at ændre og udskrive den
aktuelle bestilling (0 274). Indstillingerne for DPOF-datoindfotografering
og optagedata understøttes ikke ved udskrivning via en direkte USBforbindelse; anvend PictBridge-indstillingen Tidsstempel for at udskrive
datoen for optagelse på billederne i den aktuelle udskriftsbestilling.
Indstillingen DPOF-udskriftsbestilling kan ikke anvendes, hvis der ikke er
tilstrækkelig plads på hukommelseskortet til at gemme
udskriftsbestillingen.
NEF-billeder (RAW) (0 115) kan ikke vælges ved hjælp af denne indstilling.
JPEG-kopier af NEF-billeder (RAW) kan oprettes med indstillingen NEFbehandling (RAW) i retoucheringsmenuen (0 406).
Udskriftsbestillinger udskrives muligvis ikke korrekt, hvis der slettes billeder
vha. en computer eller andre enheder efter oprettelse af
udskriftsbestillingen.
276
Visning af billeder på et fjernsyn
Det ekstra High-Definition Multimedia Interface (HDMI)-kabel
(0 442) eller et HDMI-kabel af typen C (sælges separat fra
tredjepartsforhandlere) kan anvendes til at tilslutte kameraet til
videoenheder med høj definition. Sluk altid kameraet, før du
tilslutter eller frakobler et HDMI-kabel.
Tilslut til HD-enhed (vælg
kabel med stik til HDMIenhed)
Forbind til kameraet
Indstil enheden til HDMI-kanalen, tænd derefter kameraet, og tryk
på knappen K. Under billedvisning vises billederne på
fjernsynsskærmen. Lydstyrken kan justeres med fjernsynets
knapper; kameraknapperne kan ikke anvendes.
A Billedvisning på et fjernsyn
Det anbefales at anvende en lysnetadapter og et stik til lysnetadapter
(forhandles separat) ved længere tids visning. Hvis billedernes kanter ikke
kan ses på fjernsynsvisningen skal du vælge 95 % for HDMI > Avanceret >
Størrelse på outputvisning (0 279).
277
HDMI-indstillinger
Indstillingen HDMI i opsætningsmenuen (0 374) styrer
udgangsopløsning og andre avancerede HDMI-indstillinger og kan
også anvendes til at aktivere kameraet til fjernbetjening fra enheder,
der understøtter HDMI-CEC (High-Definition Multimedia Interface–
Consumer Electronics Control, en standard, der gør HDMIenhederne i stand til at styre de perifere enheder, de er tilsluttet til).
❚❚ Udgangsopløsning
Vælg formatet for billeder, der skal vises på
HDMI-enheden. Hvis Auto er valgt, vælger
kameraet automatisk det passende format.
❚❚ Enhedsstyring
Hvis Til er valgt for HDMI >Enhedsstyring, når kameraet er tilsluttet
til et fjernsyn, der understøtter HDMI-CEC, og både kameraet og
fjernsynet er tændt, kan fjernsynets fjernbetjening anvendes i
stedet for kameraets multivælger og knappen J under
fuldskærmsvisning og slideshows. Hvis Fra er valgt, kan fjernsynets
fjernbetjening ikke anvendes til at styre kameraet.
278
❚❚ Avanceret
Valgmulighed
Beskrivelse
Auto anbefales i de fleste situationer. Hvis kameraet er ude
af stand til at bestemme den korrekte udgangsrækkevidde
for RGB-videosignalet på HDMI-enheden, kan du vælge
mellem følgende indstillinger:
• Begrænset område: For enheder med en
Outputområde
indgangsrækkevidde for RGB-videosignalet på mellem 16
og 235. Vælg denne indstilling, hvis du bemærker tab af
detaljer i skygger.
• Fuldt område: For enheder med en indgangsrækkevidde for
RGB-videosignalet på mellem 0 og 255. Vælg denne
indstilling, hvis skyggerne er ”udviskede” eller for lyse.
Størrelse på
Vælg vandret og lodret søgerdækning for HDMI-udgang
outputvisning mellem 95 % eller 100 %.
Hvis Fra er valgt, når kameraet er tilsluttet til en HDMISkærmvisning i
enhed, vises der ikke optageinformation på skærmen i Live
Live View
View-fotografering.
Vælg Til for at overføre HDMI-visningen til
kameraskærmen, og vælg Fra for at slukke
Dobbelt monitor kameraskærmen og derved spare strøm. Dobbelt monitor
tænder automatisk, når Skærmvisning i Live View er slået
Fra.
279
A HDMI og Live View
Når kameraet er tilsluttet via HDMI-kabel, kan du anvende HDMI-displays til
Live View-fotografering og Live View af video (0 65, 78). Bemærk, at hvis
1920×1080; 60p er valgt for indstillingen Billedstr./billedhastighed i
optagemenuen for video (0 319), afspejles den valgte indstilling kun i
HDMI-udladningen under optagelse af video, hvis alle følgende betingelser
er opfyldt: Auto eller 1080p (progressivt) er valgt for HDMI >
Udgangsopløsning, 100 % er valgt for HDMI > Avanceret > Størrelse på
outputvisning og Fra er valgt for HDMI > Avanceret > Skærmvisning i
Live View (0 279). I andre indstillinger kan udgangsopløsning,
visningsstørrelse eller billedhastighed afvige fra det, der er valgt i
kameramenuerne.
A HDMI-CEC-enheder
Når kameraet er tilsluttet til en HDMI-CEC-enhed, vises ) på
kontrolpanelet i stedet for antal resterende billeder.
A Enhedsstyring
Du kan finde yderligere information i brugervejledningen til fjernsynet.
280
Wi-Fi
Det kan Wi-Fi anvendes til
Kameraet kan tilsluttes via trådløse Wi-Fi-netværk til smartenheder
med Nikons særlige app Wireless Mobile Utility. Smartenheden kan
anvendes til at styre kameraet og tage billeder via fjernadgang, eller
du kan downloade billeder fra kameraet til smartenheden og dele
dem med andre på internettet. Du kan også overføre billeder fra
kameraet til smartenheden (0 289).
Download billeder
Del billeder
Fjernbetjening
Se brugervejledningen til Wireless Mobile Utility for detaljer
(0 283).
A Wi-Fi
Wi-Fi er kun tilgængelig med D750. D750 (K) understøtter ikke Wi-Fi.
281
Adgang til kameraet
Før tilslutning via Wi-Fi (trådløst LAN) skal du installere Wireless
Mobile Utility på din Android- eller iOS-smartenhed. Instruktionerne
i adgang til kameraet varierer med tilslutningstypen, der anvendes
af smartenheden.
Android
• Knappen WPS: Hvis smartenheden understøtter knappen WPS (dvs.
har indstillingen WPS button connection (Tilslutning af
knappen WPS) i sin menu Wi-Fi settings (Wi-Fi-indstillinger)),
kan du anvende denne nemme metode for tilslutning til
smartenheden (0 284)
• PIN-kode WPS: Hvis smartenheden understøtter WPS, kan du
anvende kameraet til at etablere forbindelse ved indtastning af
den viste PIN i smartenheden (0 285)
• Se SSID: Hvis smartenheden ikke understøtter WPS, kan du tilslutte
ved at vælge kameraets SSID på smartenheden (0 286)
iOS
• Se SSID: Tilslut ved at vælge kameraets SSID på smartenheden
(0 286)
D Sikkerhed
Hvis du ikke anvender WPS, når der tilsluttes for første gang, beskyttes
forbindelsen af en adgangskode eller anden form for sikkerhed.
Sikkerhedsindstillingerne kan konfigureres i Wireless Mobile Utility, når der
er etableret forbindelse. Du kan finde yderligere information i
brugervejledningen til Wireless Mobile Utility, som kan downloades i PDFformat på følgende URL'er:
• Android: http://nikonimglib.com/ManDL/WMAU/
• iOS: http://nikonimglib.com/ManDL/WMAU-ios/
282
A Installation af app'en Wireless Mobile Utility
1 Find app'en.
På smartenheden skal du koble dig til tjenesten Google Play, App Store
eller en anden markedsplads for apps og søge efter ”Wireless Mobile
Utility”. For yderligere information, se instruktionerne, der følger med
smartenheden.
2 Installér app'en.
Læs beskrivelsen af app'en, og installér app'en. Du kan downloade en
brugervejledning for Wireless Mobile Utility i PDF-format på følgende
URL'er:
• Android: http://nikonimglib.com/ManDL/WMAU/
• iOS: http://nikonimglib.com/ManDL/WMAU-ios/
283
WPS (kun Android)
1 Aktiver kameraets indbyggede Wi-Fi.
Markér Wi-Fi i opsætningsmenuen, og
tryk på 2. Markér
Netværksforbindelse, og tryk på 2,
markér derefter Aktiver, og tryk på J.
Vent et par sekunder på, at Wi-Fi
aktiveres.
2 Tilslut.
Aktivér tilslutningerne for knappen WPS på kameraet og
smartenheden:
• Kamera: Markér
Netværksindstillinger, og tryk på 2.
Markér Knappen WPS, og tryk på 2
for at gøre kameraet klar til WPStilslutning. Kameraet venter omtrent
to minutter på en anmodning om
WPS-tilslutning fra smartenheden. For
at udvide ventetiden skal du trykke på
J.
• Smartenhed: Vælg Wi-Fi settings (Wi-Fi-indstillinger) > WPS
button connection (Tilslutning af knappen WPS).
284
3 Start Wireless Mobile Utility.
Start Wireless Mobile Utility på smartenheden. Den primære
dialogboks vises.
PIN-kode (kun Android)
1 Aktiver kameraets indbyggede Wi-Fi.
Markér Wi-Fi i opsætningsmenuen, og
tryk på 2. Markér
Netværksforbindelse, og tryk på 2,
markér derefter Aktiver, og tryk på J.
Vent et par sekunder på, at Wi-Fi
aktiveres.
2 Vælg Netværksindstillinger > PIN-kode WPS.
Markér Netværksindstillinger, og tryk
på 2.
Markér PIN-kode WPS, og tryk på 2.
285
3 Indtast PIN-koden.
Indtast den PIN-kode, der vises af smartenheden. Tryk på 4 eller
2 for at markere tallene, og tryk på 1 eller 3 for at ændre dem.
Tryk på J, når indtastningen er udført.
4 Start Wireless Mobile Utility.
Start Wireless Mobile Utility på smartenheden. Den primære
dialogboks vises.
SSID (Android og iOS)
1 Aktiver kameraets indbyggede Wi-Fi.
Markér Wi-Fi i opsætningsmenuen, og
tryk på 2. Markér
Netværksforbindelse, og tryk på 2,
markér derefter Aktiver, og tryk på J.
Vent et par sekunder på, at Wi-Fi
aktiveres.
286
2 Få vist kameraets SSID.
Markér Netværksindstillinger, og tryk
på 2.
Markér Se SSID, og tryk på 2.
3 Vælg kameraets SSID.
Vælg kameraets SSID på listen over netværk vist af
smartenheden.
4 Start Wireless Mobile Utility.
Start Wireless Mobile Utility på smartenheden. Den primære
dialogboks vises.
287
❚❚ Afbrydelse af forbindelsen
Wi-Fi kan deaktiveres ved:
• Valg af Wi-Fi > Netværksforbindelse > Deaktiver i kameraets
opsætningsmenu
• Start af videooptagelse
• Tilslutning af ekstra UT-1 kommunikationsenhed
• Slukning af kameraet
❚❚ Gendannelse af standardindstillinger
For at gendanne standardindstillingerne for netværk skal du vælge
Wi-Fi > Netværksindstillinger > Nulstil netværksindstillinger.
Der vises en dialogboks for bekræftelse; markér Ja, og tryk på J for
at gendanne standardindstillingerne for netværk.
A Wi-Fi-visningen
Mens Wi-Fi er aktiveret, blinker ikonet g på
kontrolpanelet. Ikonet holder op med at
blinke, når der er etableret forbindelse, og
kameraet udveksler data med smartenheden.
D Wi-Fi
Læs advarslerne på side xxiv til xxv, før du anvender funktionen for Wi-Fi.
For at deaktivere Wi-Fi i indstillinger, hvor anvendelsen er forbudt, skal du
vælge Wi-Fi > Netværksforbindelse > Deaktiver i kameraets
opsætningsmenu. Bemærk, at Eye-Fi-kort ikke kan anvendes, mens Wi-Fi er
aktiveret, og at standbytimeren ikke slukker, mens app'en Wireless Mobile
Utility på smartenheden kommunikerer med kameraet. Hvis der ingen data
udveksles i omkring 5 minutter, slukker standbytimeren. Kameraets
funktion for Wi-Fi er kun tilgængelig, når der er isat et hukommelseskort og
kan ikke anvendes, når der er tilsluttet et USB- eller HDMI-kabel. For at
undgå strømtab under tilslutning skal du lade batteriet op, før du aktiverer
netværksforbindelsen.
288
Valg af billeder til overførsel
Følg nedenstående trin for at vælge billeder til overførsel til
smartenheden. Der kan ikke vælges videoer til overførsel.
Valg af enkeltstående billeder til overførsel
1 Vælg et billede.
Få vist billedet, eller markér det på miniaturelisten i miniatureeller kalendervisning.
2 Få vist billedvisningsindstillingerne.
Tryk på knappen P.
Knappen P
289
3 Vælg Vælg til afs. t. smartenhed/fjern
mark.
Markér Vælg til afs. t. smartenhed/
fjern mark., og tryk på J. Billeder valgt
til overførsel indikeres af ikonet &; for
at fravælge skal du få vist eller markere
billedet og gentage trin 2 og 3.
290
Valg af flere billeder til overførsel
For at ændre overførselsstatus for flere billeder skal du anvende
indstillingen Wi-Fi > Vælg til afs. til smartenhed i
opsætningsmenuen.
1 Vælg Vælg til afs. til smartenhed.
Vælg Wi-Fi i opsætningsmenuen,
markér derefter Vælg til afs. til
smartenhed, og tryk på 2.
2 Vælg billeder.
Anvend multivælgeren til at markere
billeder, og tryk på W (S) for at vælge
eller fravælge (for at få vist det
markerede billede i fuldskærmsvisning
skal du trykke på knappen X/T og
holde den nede). Valgte billeder
Knappen W (S)
markeres med ikonet &.
3 Tryk på J.
Tryk på J for at afslutte handlingen.
291
Menuoversigt
Standarder
Standardindstillingerne for indstillingerne i kameramenuerne er
opstillet herunder. For information om to-knapsnulstillinger, se side
199.
❚❚ Standarder for billedvisningsmenu
Valgmulighed
Billedvisningsmappe (0 300)
Billedtjek (0 307)
Efter sletning (0 307)
Roter lodret (0 308)
Slideshow (0 308)
Billedtype (0 308)
Billedinterval (0 308)
Standard
ND750
Fra
Vis næste
Til
Stillbilleder og videoer
2 sek.
❚❚ Standardindstillinger for optagemenu for billeder 1
Valgmulighed
Filnavngivning (0 313)
Funktion af kortet i plads 2 (0 119)
Billedkvalitet (0 115)
Billedstørrelse (0 118)
Billedområde (0 110)
Vælg billedområde (0 111)
Automatisk DX-beskæring (0 111)
JPEG-komprimering (0 117)
NEF-optagelse (RAW) (0 117)
Type (0 117)
Farvedybde for NEF (RAW) (0 117)
292
Standard
DSC
Overflow
JPEG normal
Large
FX (36×24)
Til
Størrelsesprioritet
Komprimeret uden tab
14 bit
Valgmulighed
Hvidbalance (0 145)
Finindstilling (0 149)
Vælg farvetemperatur (0 152)
Forudindstillet manuelt (0 155)
Indstil Picture Control (0 165)
Farverum (0 314)
Aktiv D-Lighting (0 175)
P, S, A, M, %, g, i, u, 1, 2, 3
Andre indstillinger
HDR (high dynamic range) (0 177)
HDR-indstilling (0 178)
HDR-styrke (0 178)
Vignetteringskontrol (0 315)
Auto forvrængningskontrol (0 316)
Støjreduk. ved langtidseksp. (0 317)
Støjreduktion ved høj ISO (0 317)
ISO-følsomhedsindstillinger (0 134)
ISO-følsomhed (0 134)
P, S, A, M
Andre indstillinger
Auto ISO-følsomhedsstyring (0 136)
Fjernbetjeningsindstilling (ML-L3) (0 193)
Multieksponering 2 (0 216)
Multieksponeringstilstand (0 217)
Antal billeder (0 218)
Automatisk forøgelse (0 218)
Standard
Auto > Normal
A-B: 0, G-M: 0
5000 K
d-1
Standard
sRGB
Fra
Auto
Fra
Auto
Normal
Fra
Fra
Normal
100
Auto
Fra
Fra
Fra
2
Til
293
Valgmulighed
Intervaloptagelse (0 222)
Startindstillinger (0 223)
Interval (0 223)
Antal intervaller × billeder/interval (0 224)
Udjævning af eksponering (0 224)
Standard
Nu
1 min.
0001×1
Fra
1 Standardindstillinger gendannet med Nulstil billedoptagemenu (0 311).
2 Nulstil billedoptagemenu kan ikke vælges, mens der optages.
❚❚ Standardindstillinger for optagemenu for video *
Valgmulighed
Filnavngivning (0 313)
Destination (0 319)
Billedstr./billedhastighed (0 319)
Videokvalitet (0 320)
Mikrofonfølsomhed (0 320)
Frekvensrespons (0 320)
Reduktion af vindstøj (0 321)
Billedområde (0 76)
Vælg billedområde (0 111)
Automatisk DX-beskæring (0 111)
Hvidbalance (0 321)
Finindstilling (0 149)
Vælg farvetemperatur (0 152)
Forudindstillet manuelt (0 155)
Indstil Picture Control (0 321)
Støjreduktion ved høj ISO (0 317)
Video ISO-følsomhedsindstilling. (0 322)
ISO-følsomhed (indstilling M) (0 322)
Auto ISO-styring (indstilling M) (0 322)
Maksimal følsomhed (0 322)
294
Standard
DSC
Plads 1
1920×1080; 60p
Normal
Automatisk følsomhed
Bredt område
Fra
FX (36×24)
Til
Samme som billedindstillinger
A-B: 0, G-M: 0
5000 K
d-1
Samme som billedindstillinger
Normal
100
Fra
12800
Valgmulighed
Time-lapse fotografering (0 229)
Interval (0 230)
Optagetid (0 230)
Udjævning af eksponering (0 231)
Standard
5 sek.
25 minutter
Til
* Standardindstillinger gendannet med Nulstil videooptagemenu (0 318).
❚❚ Standarder for brugerindstillingsmenu *
a1
a2
a3
a4
a5
a6
a7
a8
a9
b1
b2
b3
b4
b5
b6
Valgmulighed
Valg af AF-C-prioritering (0 326)
Valg af AF-S-prioritering (0 327)
Fokus-tracking med Lock-On (0 328)
Fremhævelse af fokuspunkt (0 329)
Manuel fokusindstilling
Vis dynamisk AF-område
Fremhævel. af gruppepunkts-AF
Fremhævelse af AF-punkt (0 329)
Fokuspunkt wrap-around (0 330)
Antal fokuspunkter (0 330)
Gem punkter efter orientering (0 331)
Indbygget AF-hjælpelys (0 332)
ISO-trinforøgelse (0 333)
EV-trin for eksp. kontrol (0 333)
Nem eksponeringskomp. (0 334)
Matrix-lysmåling (0 335)
Centervægtet område (0 335)
Finindstill. af optimal eksp. (0 336)
Matrix-lysmåling
Centervægtet lysmåling
Spotmåling
Højlysvægtet lysmåling
Standard
Udløser
Fokus
3 (Normal)
Til
Fra
g (Firkanter)
Auto
Ingen wrap
51 punkter
Nej
Til
1/3 trin
1/3 trin
Fra
Ansigtsgenkendelse slået til
ø 12 mm
0
0
0
0
295
Valgmulighed
c1 Udløserknap AE-L (0 336)
c2 Standbytimer (0 336)
c3 Selvudløser (0 337)
Selvudløserforsinkelse
Antal billeder
Interval mellem billeder
c4 Tid for slukning af skærmen (0 337)
Billedvisning
Menuer
Informationsvisning
Billedtjek
Live View
c5 Ventetid fjernbetjening (ML-L3) (0 337)
d1 Bip (0 338)
Lydstyrke
Tonehøjde
d2 Kontinuerlig lav hastighed (0 338)
d3 Maks. kont. udløsning (0 339)
d4 Eksp. forsinkelsesindstilling (0 339)
d5 Flashadvarsel (0 339)
d6 Filnummereringssekvens (0 340)
d7 Gitterlinjer i søgeren (0 341)
d8 Nem ISO (0 341)
d9 Informationsvisning (0 341)
d10 LCD-lys (0 342)
d11 MB-D16-batteritype (0 343)
d12 Batterirækkefølge (0 344)
296
Standard
Fra
6 sek.
10 sek.
1
0,5 sek.
10 sek.
1 min.
10 sek.
4 sek.
10 min.
1 min.
Fra
Lav
3 bps
100
Fra
Til
Til
Fra
Fra
Auto
Fra
LR6 (AA alkalisk)
Brug MB-D16-batterier først
e1
e2
e3
e4
e5
e6
e7
f1
f2
f3
f4
f5
Valgmulighed
Flashsynk. hastighed (0 345)
Flashlukkertid (0 346)
Flashstyring af indb. flash/Ekstra flash (0 347)
Eksponeringskomp. til flash (0 353)
Pilotlys (0 353)
Indst. af auto-bracketing (0 353)
Bracketing-rækkefølge (0 354)
Knappen OK (0 354)
Optageindstilling (0 354)
Billedvisningsindstilling (0 355)
Live View (0 355)
Tilknyt knappen Fn (0 356)
Tryk (0 356)
Tryk + kommandohjul (0 360)
Tilknyt dybdeskarphedsknap (0 361)
Tryk (0 361)
Tryk + kommandohjul (0 361)
Tilknyt knappen AE-L/AF-L (0 361)
Tryk (0 361)
Tryk + kommandohjul (0 362)
Tilpas kommandohjul (0 363)
Skift drejeretning (0 363)
Skift primært/sekundært (0 363)
Blændeindstilling (0 364)
Menuer og billedvisning (0 364)
Sekund. hjul, billed. frem/tilbage (0 364)
Standard
1/200 sek.
1/60 sek.
TTL
Hele billedet
Til
AE & flash
Målt værdi > under > over
Vælg midterste fokuspunkt
Miniature til/fra
Vælg midterste fokuspunkt
Ingen
Vælg billedområde
Dybdeskarphed
Ingen
AE/AF-lås
Ingen
Eksponeringskompensation: U
Lukkertid/blændeåbning: U
Eksponering: Fra
Autofokus: Fra
Sekundært kommandohjul
Fra
10 billeder
297
f6
f7
f8
f9
f10
f11
g1
g2
g3
g4
Valgmulighed
Slip knap for at bruge hjul (0 365)
Kortplads tom, frigør lås (0 365)
Spejlvend indikatorer (0 366)
Tilknyt videooptageknap (0 366)
Tryk + kommandohjul
Tilknyt MB-D16 4 (0 367)
Tilknyt fjernbetj. (WR) Fn-knap (0 368)
Tilknyt knappen Fn (0 370)
Tryk
Tilknyt dybdeskarphedsknap (0 372)
Tryk
Tilknyt knappen AE-L/AF-L (0 373)
Tryk
Tilknyt udløserknap (0 373)
Standard
Nej
Muliggør udløsning
Ingen
AE/AF-lås
Ingen
Ingen
Indeksmarkering
AE/AF-lås
Tag billeder
* Standardindstillinger gendannet med Nulstil brugerindstillinger (0 326).
298
❚❚ Standarder for opsætningsmenu
Valgmulighed
Gem personlige indstillinger (0 99)
Gem på U1
Gem på U2
Skærmens lysstyrke (0 376)
Skærmens farvebalance (0 377)
Rens billedsensor (0 448)
Rens ved kamera tænd/sluk (0 449)
Reduktion af støjstriber (0 380)
Tidszone og dato (0 381)
Sommertid
Automatisk billedrotation (0 382)
HDMI (0 278)
Udgangsopløsning (0 278)
Enhedsstyring (0 278)
Avanceret(0 279)
Outputområde
Størrelse på outputvisning
Skærmvisning i Live View
Dobbelt monitor
Lokationsdata (0 239)
Standbytimer
Indstil klokkeslæt via satellit
Wi-Fi (0 282)
Netværksforbindelse
Eye-Fi-overførsel (0 391)
Standard
Standardindstillingen for optageindstilling
er P
0
A-B: 0, G-M: 0
Rens ved kamera tænd og sluk
Auto
Fra
Til
Auto
Til
Auto
100 %
Til
Til
Aktiver
Ja
Deaktiver
Aktiver
299
D Billedvisningsmenuen: Billedbehandling
For at få vist billedvisningsmenuen skal du trykke på G og vælge
fanen D (billedvisningsmenu).
Knappen G
Indstillinger for billedvisningsmenu
Billedvisningsmenuen indeholder følgende indstillinger:
Valgmulighed
Slet
Billedvisningsmappe
Skjul billede
Billedvisningsindstillinger
Kopier billede(r)
0
260
300
301
302
303
Valgmulighed
Billedtjek
Efter sletning
Roter lodret
Slideshow
DPOF-udskriftsbestilling
0
307
307
308
308
275
A Se også
Menustandarderne er opstillet på side 292.
Billedvisningsmappe
Knappen G ➜ D billedvisningsmenu
Vælg en mappe til billedvisning (0 241):
Valgmulighed
ND750
Alle
Aktuel
300
Beskrivelse
Billederne i alle mapper oprettet med D750 er synlige under
billedvisning.
Billeder i alle mapper er synlige under billedvisning.
Kun billederne i den aktuelle mappe er synlige under
billedvisning.
Skjul billede
Knappen G ➜ D billedvisningsmenu
Skjul eller fremhæv billeder. Skjulte billeder er kun synlige i menuen
Skjul billede og kan kun slettes ved formatering af
hukommelseskortet.
Valgmulighed
Vælg/indstil
Vælg dato
Beskrivelse
Skjul eller fremhæv valgte billeder.
Ved valg af denne indstilling
vises en liste med datoer. For at
skjule alle billeder taget på en
dato skal du markere datoen og
trykke på 2. Valgte datoer er
markeret med et L; for at vise
alle billeder taget på en valgt
dato skal du markere den og
trykke på 2. Tryk på J for at afslutte handlingen.
Fjern markering
Vis alle billeder.
af alle
D Beskyttede og skjulte billeder
Fremhævelse af et beskyttet billede fjerner også beskyttelsen fra billedet.
Følg nedenstående trin for at skjule eller vise valgte billeder.
1 Vælg Vælg/indstil.
Markér Vælg/indstil, og tryk på 2.
301
2 Vælg billeder.
Anvend multivælgeren til at rulle
igennem billederne på
hukommelseskortet (for at få vist det
markerede billede i fuldskærmsvisning
skal du trykke på knappen X/T og
holde den nede), og tryk på W (S) for Knappen W (S)
at vælge det aktuelle billede. Valgte
billeder er markeret med ikonet R; for at
fravælge et billede skal du markere det
og trykke på W (S) igen. Fortsæt,
indtil du har valgt alle de ønskede
billeder.
3 Tryk på J.
Tryk på J for at afslutte handlingen.
Billedvisningsindstillinger
Knappen G ➜ D billedvisningsmenu
Vælg den tilgængelige information i billedinformationsvisningen i
billedvisning (0 246). Tryk på 1 eller 3 for at markere en indstilling,
tryk derefter på 2 for at vælge indstilling for
billedinformationsvisningen. Der vises et L ved siden af de valgte
punkter; for at fravælge skal du markere et punkt og trykke på 2. For
at vende tilbage til billedvisningsmenuen skal du trykke på J.
302
Kopier billede(r)
Knappen G ➜ D billedvisningsmenu
Kopiér billeder fra et hukommelseskort til et andet. Denne
indstilling er kun tilgængelig, når der er sat to hukommelseskort i
kameraet.
Valgmulighed
Vælg kilde
Vælg billede(r)
Vælg destinationsmappe
Kopier billede(r)?
Beskrivelse
Vælg kortet, som billederne skal kopieres fra.
Vælg billeder, der skal kopieres.
Vælg destinationsmappe på det andet kort.
Kopiér valgte billeder til angivet destination.
1 Vælg Vælg kilde.
Markér Vælg kilde, og tryk på 2.
2 Vælg kildekortet.
Markér pladsen for kortet med
billederne, der skal kopieres, og tryk på
J.
3 Vælg Vælg billede(r).
Markér Vælg billede(r), og tryk på 2.
303
4 Vælg kildemappen.
Markér mappen med billederne, der skal
kopieres, og tryk på 2.
5 Træf det første valg.
Før du fortsætter med at vælge eller
fravælge enkeltbilleder, kan du markere
alle eller alle beskyttede billeder i
mappen til kopiering ved at vælge Vælg
alle billeder eller Vælg beskyttede
billeder. For kun at markere individuelt
valgte billeder til kopiering skal du vælge Fjern markering af
alle, inden du fortsætter.
6 Vælg flere billeder.
Markér billederne, og tryk på W (S)
for at vælge eller fravælge (for at få vist
det markerede billede i
fuldskærmsvisning skal du trykke på
knappen X/T og holde den nede).
Valgte billeder markeres med et L. Tryk Knappen W (S)
på J for at fortsætte til trin 7, når din
udvælgelse er fuldført.
304
7 Vælg Vælg destinationsmappe.
Markér Vælg destinationsmappe, og
tryk på 2.
8 Vælg en destinationsmappe.
For at indtaste et mappenummer skal
du vælge Vælg mappe efter nummer,
indtaste nummeret (0 311) og trykke
på J. Hvis mappen med det valgte
nummer ikke allerede eksisterer,
oprettes der en ny mappe.
For at vælge på en liste med
eksisterende mapper skal du vælge
Vælg en mappe på listen, markere en
mappe og trykke på J.
305
9 Kopiér billederne.
Markér Kopier billede(r)?, og tryk på J.
Der vises en dialogboks for bekræftelse;
markér Ja, og tryk på J. Tryk på J igen
for at afslutte, når kopiering er fuldført.
D Kopiering af billeder
Billederne kopieres ikke, hvis der ikke er plads nok på destinationskortet.
Sørg for, at batteriet er fuldt opladet før kopiering af videoer.
Hvis destinationsmappen indeholder et billede
med det samme navn som et af de billeder, der
skal kopieres, vises en dialogboks for
bekræftelse. Vælg Erstat eksisterende billede
for at erstatte billedet med billedet, der skal
kopieres, eller vælg Erstat alle for automatisk
at erstatte alle eksisterende billeder med
samme navne uden yderligere varsel. For at
fortsætte uden at erstatte billedet skal du vælge Spring over eller vælge
Annuller for at afslutte uden at kopiere flere billeder. Skjulte eller
beskyttede billeder i destinationsmappen erstattes ikke.
Beskyttelsesstatus kopieres med billederne; det gør udskriftsmarkering
(0 275) ikke. Skjulte billeder kan ikke kopieres.
306
Billedtjek
Knappen G ➜ D billedvisningsmenu
Vælg, om billederne automatisk skal vises på skærmen umiddelbart
efter optagelse. Hvis Fra er valgt, kan billeder kun vises ved at trykke
på knappen K.
Efter sletning
Knappen G ➜ D billedvisningsmenu
Vælg det billede, der vises, efter at et billede er blevet slettet.
Valgmulighed
S
Vis næste
T
Vis forrige
U
Fortsæt som før
Beskrivelse
Få vist det følgende billede. Hvis det sidste
billede blev slettet, vises det forrige billede.
Få vist forrige billede. Hvis det første billede blev
slettet, vises det følgende billede.
Hvis brugeren rullede gennem billederne i den
rækkefølge, de er taget, vises det følgende
billede som beskrevet for Vis næste. Hvis
brugeren rullede gennem billederne i omvendt
rækkefølge, vises det forrige billede som
beskrevet for Vis forrige.
307
Roter lodret
Knappen G ➜ D billedvisningsmenu
Vælg, om billeder, der er taget i ”højt” (portræt) format, skal roteres
under billedvisning. Bemærk, at eftersom selve kameraet allerede
vender rigtigt under optagelse, roteres billederne ikke automatisk i
billedtjek.
Valgmulighed
Til
Fra
Beskrivelse
Billeder taget i ”højt” (portræt) format roteres automatisk, når
de vises på kameraets skærm. Billeder taget med Fra valgt for
Automatisk billedrotation (0 382) vises i ”bredt” (landskab)
format.
Billeder taget i ”højt” (portrætformat) vises i ”bredt” (landskab)
format.
Slideshow
Knappen G ➜ D billedvisningsmenu
Opret et slideshow med billederne i den aktuelle
billedvisningsmappe (0 300). Skjulte billeder (0 301) vises ikke.
Valgmulighed
Start
Billedtype
Billedinterval
308
Beskrivelse
Start slideshow.
Vælg den viste billedtype mellem Stillbilleder og
videoer, Kun stillbilleder og Kun videoer.
Vælg, hvor længe hvert billede skal vises.
Start slideshowet ved at markere Start og
trykke på J. Følgende funktioner kan
udføres, mens slideshowet er i gang:
For at
Tryk
Springe frem/
tilbage
Få vist yderligere
billedinformation
Pause
J
Hæve/sænke
lydstyrke
X (T)/
W (S)
Afslutte og gå til
billedvisningsmenuen
Afslutte og gå til
billedvisningsindstilling
Afslutte og gå til
optageindstilling
G
K
Beskrivelse
Tryk på 4 for at vende tilbage til det
forrige billede og på 2 for at springe til
det næste billede.
Skift eller skjul den viste
billedinformation (kun stillbilleder;
0 246).
Sæt slideshow på pause. Vælg Genstart
for at genoptage.
Tryk på X (T) under videoafspilning
for at øge lydstyrken og på W (S) for at
mindske den.
Afslut slideshowet, og gå tilbage til
billedvisningsmenuen.
Afslut showet, og gå til
billedvisningsindstilling.
Tryk udløserknappen halvt ned for at
vende tilbage til optageindstilling.
Dialogboksen til højre vises, når showet er
færdigt. Vælg Genstart for at genstarte,
eller vælg Afslut for at vende tilbage til
billedvisningsmenuen.
309
C Optagemenuen for billeder:
Optageindstillinger for billeder
For at få vist optagemenuen for billeder skal du trykke på G og
vælge fanen C (optagemenu for billeder).
Knappen G
Indstillinger i optagemenu for billeder
Optagemenuen for billeder indeholder følgende indstillinger:
Valgmulighed
Nulstil billedoptagemenu *
Lagermappe *
Filnavngivning
Funktion af kortet i plads 2
Billedkvalitet
Billedstørrelse
Billedområde *
JPEG-komprimering
NEF-optagelse (RAW)
Hvidbalance
Indstil Picture Control
Håndter Picture Control *
0
311
311
313
119
115
118
110
117
117
145
165
170
Valgmulighed
Farverum
Aktiv D-Lighting
HDR (high dynamic range)
Vignetteringskontrol
Auto forvrængningskontrol
Støjreduk. ved langtidseksp.
Støjreduktion ved høj ISO
ISO-følsomhedsindstillinger
Fjernbetjeningsindstilling (ML-L3) *
Multieksponering *
Intervaloptagelse *
0
314
175
177
315
316
317
317
134
193
216
222
* Ikke inkluderet i de indstillinger, der gemmes i U1 eller U2 (0 99).
Bemærk: Alt efter kameraindstillingerne kan visse punkter være gråmelerede
og utilgængelige.
310
Nulstil billedoptagemenu
Knappen G ➜ C optagemenu for billeder
Vælg Ja for at gendanne indstillingerne i optagemenuen for billeder
til deres standardværdier (0 292).
Lagermappe
Knappen G ➜ C optagemenu for billeder
Vælg den mappe, hvor de efterfølgende billeder skal gemmes.
❚❚ Valg af mapper efter mappenummer
1 Vælg Vælg mappe efter nummer.
Markér Vælg mappe efter nummer, og
tryk på 2. Dialogboksen til højre vises.
2 Vælg et mappenummer.
Tryk på 4 eller 2 for at markere et tal, tryk på 1 eller 3 for at
ændre det. Hvis der allerede eksisterer en mappe med det valgte
nummer, vises ikonerne W, X eller Y til venstre for
mappenummeret:
• W: Mappen er tom.
• X: Mappen er delvist tom.
• Y: Mappen indeholder 999 billeder eller et billede med
nummeret 9999. Der kan ikke lagres flere billeder i denne
mappe.
Kortet, som mappen er gemt på, vises af ikonet for kortplads i
øverste højre hjørne af dialogboksen ”vælg mappe efter
nummer”. Hvilket kort der anvendes til nye mapper, afhænger af
den aktuelt valgte indstilling for Funktion af kortet i plads 2
(0 119).
311
3 Gem ændringerne, og afslut.
Tryk på J for at afslutte handlingen og vende tilbage til
hovedmenuen (for at afslutte uden at vælge lagermappen skal
du trykke på knappen G). Hvis en mappe med et angivet
nummer ikke allerede eksisterer, oprettes der en ny mappe.
Efterfølgende billeder lagres i den valgte mappe, medmindre
denne allerede er fuld.
❚❚ Valg af mapper på en liste
1 Vælg Vælg en mappe på listen.
Markér Vælg en mappe på listen, og
tryk på 2.
2 Markér en mappe.
Tryk på 1 eller 3 for at markere en mappe.
3 Vælg den markerede mappe.
Tryk på J for at vælge den markerede mappe og vende tilbage
til hovedmenuen. Efterfølgende billeder lagres i den valgte
mappe.
312
D Mappe- og filnumre
Hvis den aktuelle mappe har nummeret 999 og indeholder 999 billeder
eller et billede med nummeret 9999, deaktiveres udløserknappen, og der
kan ikke tages flere billeder. For at fortsætte optagelse skal du oprette en
mappe med et nummer, der er mindre end 999 eller vælge en eksisterende
mappe med et nummer, der er mindre end 999 og indeholder færre end
999 billeder.
A Opstartstid
Det kan tage ekstra tid at starte kameraet op, hvis hukommelseskortet
indeholder et meget stort antal filer eller mapper.
Filnavngivning
Knappen G ➜ C optagemenu for billeder/1 optagemenu for video
Billederne gemmes ved hjælp af filnavne, der består af ”DSC_”, eller
hvis det er billeder, der anvender Adobe RGB-farverum, af ”_DSC”
efterfulgt af et firecifret nummer og en tilføjelse på tre bogstaver (fx
”DSC_0001.JPG”). Indstillingen Filnavngivning anvendes til at
vælge tre bogstaver, der erstatter ”DSC”-delen af filnavnet. For
information om redigering af filnavne, se side 171.
A Filtilføjelser
Der anvendes følgende filtypenavne: ”.NEF” for NEF-billeder (RAW), ”.JPG”
for JPEG-billeder, ”.MOV” for video og ”.NDF” for støvfri referencedata. I
hvert billedpar taget ved billedkvalitetsindstillingerne NEF (RAW) + JPEG,
har NEF- og JPEG-billeder samme filnavne, men forskellige tilføjelser.
313
Farverum
Knappen G ➜ C optagemenu for billeder
Farverummet bestemmer det farvespektrum, der benyttes til
farvegengivelse. sRGB anbefales til almindelig udskrivning og
visning, Adobe RGB, med dets bredere farvespektrum, anbefales til
professionel udgivelse og kommerciel trykning.
A Adobe RGB
For nøjagtig farvegengivelse kræver Adobe RGB-billeder programmer,
skærme og printere, der understøtter farvestyring.
A Farverum
ViewNX 2 (medfølger) og Nikons software Capture NX-D (0 268) vælger
automatisk det rigtige farverum ved åbning af billeder taget med dette
kamera. Der kan ikke garanteres resultater med tredjepartssoftware.
314
Vignetteringskontrol
Knappen G ➜ C optagemenu for billeder
”Vignettering” er et fald i lysstyrke i kanterne af et billede.
Vignetteringskontrol reducerer vignettering for type G-, E- og Dobjektiver (eksklusive PC-objektiver). Vignetteringens effekter
varierer fra objektiv til objektiv og er mest udtalte ved
maksimumblænde. Vælg mellem Høj, Normal, Lav og Fra.
A Vignetteringskontrol
Alt efter motiv, optageforhold og objektivtype kan der forekomme støj
(tåge) på JPEG-billeder eller variationer i perifer lysstyrke, mens
brugerdefinerede Picture Controls og forindstillede Picture Controls, der er
blevet ændret fra standardindstillingerne, muligvis ikke giver den ønskede
effekt. Tag nogle testbilleder, og kontrollér resultatet på skærmen.
Vignetteringskontrol gælder ikke for videoer (0 66), multieksponeringer
(0 216) eller billeder taget med et FX-objektiv og DX (24×16) valgt for
Billedområde > Vælg billedområde (0 111) eller taget med et DXobjektiv, en anden indstilling end DX (24×16) valgt for Vælg
billedområde og Fra valgt for Billedområde > Automatisk DXbeskæring (0 111).
315
Auto forvrængningskontrol
Knappen G ➜ C optagemenu for billeder
Vælg Til for at reducere tøndeforvrængning ved optagelse med
vidvinkelobjektiver og for at reducere pudeformet forvrængning
ved optagelse med lange objektiver (bemærk, at kanterne af det
område, der er synligt i søgeren, muligvis bliver skåret væk på det
endelige billede, og at billedbehandlingstiden før optagelse
muligvis forlænges). Denne indstilling gælder ikke for videoer og er
kun tilgængelig ved objektivtyperne G, E og D (PC, fiskeøje og visse
andre objektiver undtaget); resultater garanteres ikke med andre
objektiver. Før anvendelse af auto forvrængningskontrol med DXobjektiver skal du vælge Til for Automatisk DX-beskæring eller
vælge et billedområde på DX (24×16) som beskrevet på side 110;
valg af andre indstillinger kan medføre kraftigt beskårede billeder
eller billeder med udtalt perifer forvrængning.
A Retouchering: Forvrængningskontrol
For information om at oprette kopier af eksisterende billeder med
reduceret tønde- og pudeformet forvrængning, se side 412.
316
Støjreduk. ved langtidseksp. (støjreduktion ved
langtidseksponering)
Knappen G ➜ C optagemenu for billeder
Hvis Til er valgt, behandles billeder taget
ved længere lukkertider end 1 sek. for at
reducere støj (lyse pletter, tilfældigt
spredte lyse pixels eller tåge). Den
nødvendige tid til billedbehandling
fordobles groft sagt; under behandling
blinker ”l m” i visningerne af
lukkertid/blændeåbning, og der kan ikke
tages billeder (hvis kameraet slukkes, før behandlingen er fuldført,
gemmes billedet, men der udføres ikke støjreduktion). I kontinuerlig
udløserindstilling mindskes billedhastigheden, og mens billederne
behandles, forringes hukommelsesbufferens kapacitet.
Støjreduktion ved høj ISO
Knappen G ➜ C optagemenu for billeder/1 optagemenu for video
Billeder og videoer taget ved høje ISO-følsomheder kan behandles
for at reducere ”støj”.
Valgmulighed
Høj
Normal
Lav
Fra
Beskrivelse
Reducér støj (tilfældigt spredte, lyse pixels), især på billeder og
videoer taget ved høje ISO-følsomheder. Vælg graden af
støjreduktion, der udføres, mellem Høj, Normal og Lav.
Støjreduktion foretages kun efter behov og aldrig i en højere
grad, end når Lav er valgt.
317
1 Optagemenuen for video: Optageindstillinger
for video
For at få vist optagemenuen for video skal du trykke på G og
vælge fanen 1 (optagemenu for video).
Knappen G
Indstillinger i optagemenu for video
Optagemenuen for video indeholder følgende indstillinger:
Valgmulighed
Nulstil videooptagemenu *
Filnavngivning
Destination
Billedstr./billedhastighed
Videokvalitet
Mikrofonfølsomhed
Frekvensrespons
Reduktion af vindstøj
0
318
313
319
319
320
320
320
321
Valgmulighed
Billedområde *
Hvidbalance
Indstil Picture Control
Håndter Picture Control *
Støjreduktion ved høj ISO
Video ISO-følsomhedsindstilling.
Time-lapse fotografering *
0
76
321
321
170
317
322
229
* Ikke inkluderet i de indstillinger, der gemmes i U1 eller U2 (0 99).
Bemærk: Alt efter kameraindstillingerne kan visse punkter være gråmelerede
og utilgængelige.
Nulstil videooptagemenu
Knappen G ➜ 1 optagemenu for video
Vælg Ja for at gendanne indstillingerne i optagemenuen for video
til deres standardværdier (0 294).
318
Destination
Knappen G ➜ 1 optagemenu for video
Vælg den plads, som videoer optages til.
Menuen viser den tilgængelige tid på hvert
kort; optagelse slutter automatisk, når der
ikke er mere tid tilbage.
Billedstr./billedhastighed
Knappen G ➜ 1 optagemenu for video
Vælg mellem følgende indstillinger:
Valgmulighed 1
v/y
w/z
o/1
p/2
q/3
r/4
s/5
1920×1080; 60p
1920×1080; 50p
Maksimal bithastighed
(Mbps) (★ høj kvalitet/
normal) 2)
Maksimal længde (★ høj
kvalitet/normal) 2)
42/24
10 min./20 min.
24/12
20 min./29 min.
59 sek.
1920×1080; 30p
1920×1080; 25p
1920×1080; 24p
1280× 720; 60p
1280× 720; 50p
1 Opstillede værdier. De faktiske billedhastigheder for henholdsvis 60p, 50p, 30p, 25p og 24p er 59,94,
50, 29,97, 25 og 23,976 bps.
2 Se side 320.
A Billedstørrelse og -hastighed
Billedstørrelsen og -hastigheden påvirker fordelingen og mængden af støj
(tilfældigt spredte, lyse pixels, tåge eller lyse pletter).
319
Videokvalitet
Knappen G ➜ 1 optagemenu for video
Sammen med Billedstr./billedhastighed (0 319) bestemmer
Videokvalitet bithastigheden og den maksimale længde for
optagelse af video. Vælg mellem Høj kvalitet og Normal.
Mikrofonfølsomhed
Knappen G ➜ 1 optagemenu for video
Slå den indbyggede eller ekstra stereomikrofon til eller fra, eller
justér mikrofonfølsomheden. Vælg Automatisk følsomhed for at
justere følsomheden automatisk, vælg Mikrofon fra for at slå
lydoptagelse fra; for manuelt at vælge mikrofonfølsomheden skal
du vælge Manuel følsomhed og vælge en følsomhed.
A Ikonet 2
2 vises under billedvisning, hvis videoen blev
optaget uden lyd.
Frekvensrespons
Knappen G ➜ 1 optagemenu for video
Hvis K Bredt område er valgt, reagerer den indbyggede
mikrofon og ekstra stereomikrofon (0 73) på en lang række
frekvenser, fra musik til travl summen på en bygade. Vælg
L Vokalområde for at fremhæve menneskestemmer.
320
Reduktion af vindstøj
Knappen G ➜ 1 optagemenu for video
Vælg Til for at aktivere low-cut filteret til den indbyggede mikrofon
(ekstra stereomikrofoner påvirkes ikke), der reducerer støj
frembragt af vinden, som blæser hen over mikrofonen (bemærk, at
andre lyde også kan påvirkes). Reduktion af vindstøj til ekstra
stereomikrofoner kan aktiveres eller deaktiveres ved hjælp af
knapperne på mikrofonen.
Hvidbalance
Knappen G ➜ 1 optagemenu for video
Vælg hvidbalance for videoer (0 145).
Vælg Samme som billedindstillinger for
at anvende den aktuelt valgte indstilling for
billeder.
Indstil Picture Control
Knappen G ➜ 1 optagemenu for video
Vælg Picture Control for videoer (0 165).
Vælg Samme som billedindstillinger for
at anvende den aktuelt valgte indstilling for
billeder.
321
Video ISO-følsomhedsindstilling.
Knappen G ➜ 1 optagemenu for video
Justér følgende ISO-følsomhedsindstillinger:
• ISO-følsomhed (indstilling M): Vælg ISO-følsomhed for indstilling M
blandt værdier mellem ISO 100 og Høj 2. Auto ISOfølsomhedsstyring anvendes i andre optageindstillinger.
• Auto ISO-styring (indstilling M): Vælg Til for auto ISOfølsomhedsstyring i indstilling M, og vælg Fra for at anvende
værdien valgt for ISO-følsomhed (indstilling M).
• Maksimal følsomhed: Vælg øvre grænse for Auto ISOfølsomhedsstyring blandt værdier mellem ISO 200 og Høj 2. Auto
ISO-følsomhedsstyring anvendes i indstillingerne P, S og A, og når
Til er valgt for Auto ISO-styring (indstilling M) i
eksponeringsindstilling M.
A Auto ISO-følsomhedsstyring
Ved høje ISO-følsomheder kan kameraet have svært ved at fokusere, og
støjen (tilfældigt spredte, lyse pixels, tåge eller streger) kan øges. Dette kan
undgås ved at vælge en lavere værdi for Video ISOfølsomhedsindstilling. > Maksimal følsomhed.
322
A Brugerindstillinger: Finindstilling af
kameraindstillinger
For at få vist menuen Brugerindstillinger skal du trykke på G og
vælge fanen A (Brugerindstillingsmenu).
Knappen G
Brugerindstillingerne anvendes til at
tilpasse kameraindstillingerne, så de
passer til individuelle ønsker.
Brugerindstillingsgrupper
Primær menu
Nulstil brugerindstillinger (0 326)
323
Brugerindstillinger
Du kan vælge mellem følgende brugerindstillinger:
a
a1
a2
a3
a4
a5
a6
a7
a8
a9
b
b1
b2
b3
b4
b5
b6
c
c1
c2
c3
c4
c5
d
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
d8
324
Brugerindstilling
Nulstil brugerindstillinger
Autofokus
Valg af AF-C-prioritering
Valg af AF-S-prioritering
Fokus-tracking med Lock-On
Fremhævelse af fokuspunkt
Fremhævelse af AF-punkt
Fokuspunkt wrap-around
Antal fokuspunkter
Gem punkter efter orientering
Indbygget AF-hjælpelys
Lysmåling/eksponering
ISO-trinforøgelse
EV-trin for eksp. kontrol
Nem eksponeringskomp.
Matrix-lysmåling
Centervægtet område
Finindstill. af optimal eksp.
Timere/AE-lås
Udløserknap AE-L
Standbytimer
Selvudløser
Tid for slukning af skærmen
Ventetid fjernbetjening (ML-L3)
Optagelse/visning
Bip
Kontinuerlig lav hastighed
Maks. kont. udløsning
Eksp. forsinkelsesindstilling
Flashadvarsel
Filnummereringssekvens
Gitterlinjer i søgeren
Nem ISO
0
326
326
327
328
329
329
330
330
331
332
333
333
334
335
335
336
336
336
337
337
337
338
338
339
339
339
340
341
341
d
d9
d10
d11
d12
e
e1
e2
e3
e4
e5
e6
e7
f
f1
f2
f3
f4
f5
f6
f7
f8
f9
f10
f11
g
g1
g2
g3
g4
Brugerindstilling
Optagelse/visning
Informationsvisning
LCD-lys
MB-D16-batteritype
Batterirækkefølge
Bracketing/flash
Flashsynk. hastighed
Flashlukkertid
Flashstyring af indb. flash
Eksponeringskomp. til flash
Pilotlys
Indst. af auto-bracketing
Bracketing-rækkefølge
Knapper
Knappen OK
Tilknyt knappen Fn
Tilknyt dybdeskarphedsknap
Tilknyt knappen AE-L/AF-L
Tilpas kommandohjul
Slip knap for at bruge hjul
Kortplads tom, frigør lås
Spejlvend indikatorer
Tilknyt videooptageknap
Tilknyt MB-D16 4
Tilknyt fjernbetj. (WR) Fn-knap
Video
Tilknyt knappen Fn
Tilknyt dybdeskarphedsknap
Tilknyt knappen AE-L/AF-L
Tilknyt udløserknap
0
341
342
343
344
345
346
347
353
353
353
354
354
356
361
361
363
365
365
366
366
367
368
370
372
373
373
Bemærk: Alt efter kameraindstillingerne kan visse punkter være gråmelerede
og utilgængelige. Hvis indstillingerne i den aktuelle hukommelse er blevet
ændret fra standardværdierne (0 295), vises en asterisk ved siden af de
ændrede indstillinger på brugerindstillingsmenuens andet niveau.
325
Nulstil brugerindstillinger
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Vælg Ja for at gendanne brugerindstillingerne til deres
standardværdier (0 295).
a: Autofokus
a1: Valg af AF-C-prioritering
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Når AF-C er valgt for søgerfotografering (0 121), styrer denne
indstilling, hvorvidt der kan tages billeder, hver gang der trykkes på
udløserknappen (udløserprioritet) eller kun, når kameraet fokuserer
(fokusprioritet).
Valgmulighed
G
Udløser
F
Fokus
Beskrivelse
Der kan tages billeder, hver gang der trykkes på
udløserknappen.
Der kan kun tages billeder, når fokusindikatoren (I) vises.
Uanset den valgte indstilling låser fokus ikke, når AF-C er valgt for
autofokusindstilling. Kameraet fortsætter med at justere fokus,
indtil lukkeren udløses.
326
a2: Valg af AF-S-prioritering
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Når AF-S er valgt for søgerfotografering (0 121), styrer denne
indstilling, om der kun kan tages billeder, når kameraet fokuserer
(fokusprioritet), eller hver gang der trykkes på udløserknappen
(udløserprioritet).
Valgmulighed
G
Udløser
F
Fokus
Beskrivelse
Der kan tages billeder, hver gang der trykkes på
udløserknappen.
Der kan kun tages billeder, når fokusindikatoren (I) vises.
Den valgte indstilling uagtet, hvis fokusindikatoren (I) vises, når
AF-S er valgt for autofokusindstilling, låser fokus, når
udløserknappen trykkes halvt ned. Fokus forbliver låst, indtil
lukkeren udløses.
327
a3: Fokus-tracking med Lock-On
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Denne indstilling styrer, hvordan autofokus tilpasses pludseligt
indtrufne, store ændringer i afstanden til motivet, når AF-C vælges,
eller kontinuerlig autofokus vælges, når kameraet er i indstillingen
AF-A for søgerfotografering (0 121).
Valgmulighed
C
5 (Lang)
(
4
D
3 (Normal)
)
E
2
1 (Kort)
Fra
328
Beskrivelse
Når afstanden til motivet ændres pludseligt, venter
kameraet det angivne tidsrum, før det justerer afstanden
til motivet. Dette forhindrer kameraet i at fokusere igen,
når motivet dækkes kortvarigt af objekter, der passerer
igennem billedet. Bemærk, at 2, 1 (Kort) og Fra svarer til
3 (Normal), når der er valgt 3D-tracking eller autopunktsAF for indstilling af AF-metode.
Kameraet justerer fokus øjeblikkeligt, når afstanden til
motivet ændrer sig. Anvendes ved fotografering af en
serie af motiver ved forskellige afstande hurtigt efter
hinanden.
a4: Fremhævelse af fokuspunkt
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Vælg mellem følgende indstillinger for fokuspunktvisning.
Valgmulighed
Beskrivelse
Vælg Til for at få vist det aktive fokuspunkt i manuel
Manuel
fokusindstilling, og vælg Fra for kun at få vist fokuspunktet
fokusindstilling
under valg af fokuspunkt.
Vælg Til for at få vist både det valgte fokuspunkt og de
omkringliggende fokuspunkter i indstillingen dynamisk
Vis dynamisk
område-AF (0 123). Når der anvendes 3D-tracking, vises en
AF-område
prik midt i fokuspunktet (N). Vælg Fra for kun at få vist det
valgte fokuspunkt.
Vælg, hvordan de aktive
Valgmulig
Fokuspunktvisning
fokuspunkter vises i
hed
gruppepunkts-AF
(0 124).
g
Fremhævel. af
gruppepunkts-AF
h
a5: Fremhævelse af AF-punkt
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Vælg, hvorvidt det aktive fokuspunkt markeres med rødt i søgeren.
Valgmulighed
Auto
Til
Fra
Beskrivelse
Det valgte fokuspunkt markeres automatisk efter behov for at
skabe kontrast med baggrunden.
Det valgte fokuspunkt markeres altid, uanset baggrundens
lysstyrke. Alt efter baggrundens lysstyrke kan det valgte
fokuspunkt være svært at se.
Det valgte fokuspunkt markeres ikke.
329
a6: Fokuspunkt wrap-around
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Vælg, om valg af fokuspunkt ”pakker ind” fra den ene side af
søgeren til den anden.
Valgmulighed
Wrap
Ingen wrap
Beskrivelse
Valg af fokuspunkt ”pakker ind” fra
top til bund, bund til top, fra højre
mod venstre og venstre mod højre,
således at hvis du for eksempel
trykker på 2, når der markeres et
fokuspunkt i højre side af visningen (q), vælges det
tilsvarende fokuspunkt i venstre side af visningen (w).
Visningen af fokuspunktet er bundet af de yderste
fokuspunkter, således at hvis du for eksempel trykker på 2,
når der vælges et fokuspunkt i højre side af visningen, har det
ingen effekt.
a7: Antal fokuspunkter
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Vælg det tilgængelige antal fokuspunkter for manuelt valg af
fokuspunkt.
Valgmulighed
330
B
51 punkter
A
11 punkter
Beskrivelse
Vælg mellem de 51 fokuspunkter til højre.
Vælg mellem de 11 fokuspunkter til højre.
Anvendes for hurtigt valg af fokuspunkt.
a8: Gem punkter efter orientering
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Vælg, hvorvidt der kan vælges særskilte fokuspunkter for ”bredt”
(landskab) format, for ”højt” (portræt) format med kameraet drejet
90 ° med uret, og for ”højt” format med kameraet drejet 90 ° mod
uret.
Vælg Nej for at anvende samme fokuspunkt uanset kameraretning.
Kamera drejet 90 ° mod
uret
Landskab (bredt) format
Kamera drejet 90 ° med
uret
Vælg Ja for at aktivere valg af særskilt fokuspunkt.
Kamera drejet 90 ° mod
uret
Landskab (bredt) format
Kamera drejet 90 ° med
uret
331
a9: Indbygget AF-hjælpelys
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Vælg, om det indbyggede AF-hjælpelys
skal lyse for at støtte fokuseringen i tilfælde
af dårlig belysning.
Valgmulighed
Til
Fra
Beskrivelse
AF-hjælpelyset lyser ved ringe belysning (kun
søgerfotografering). AF-hjælpelyset er kun tilgængeligt, når
begge nedenstående betingelser er opfyldt:
1. AF-S er valgt som autofokusindstilling (0 121), eller single
autofokus er valgt, når kameraet er i indstillingen AF-A.
2. Autopunkts-AF er valgt for indstilling af AF-metode
(0 123), eller der er valgt en anden indstilling end
autopunkts-AF, og midterste fokuspunkt er valgt.
AF-hjælpelyset lyser ikke for at støtte fokuseringen. Kameraet
kan muligvis ikke fokusere ved hjælp af autofokus, hvis
belysningen er dårlig.
A AF-hjælpelyset
AF-hjælpelyset har en rækkevidde på omtrent 0,5–3,0 m; ved anvendelse af
hjælpelyset skal du fjerne modlysblænden.
332
b: Lysmåling/eksponering
b1: ISO-trinforøgelse
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Vælg de trin, som anvendes ved justeringer af ISO-følsomheden
(0 134). Om muligt bevares den aktuelle ISO-følsomhedsindstilling,
når trinforøgelsen ændres. Hvis den aktuelle indstilling ikke er
tilgængelig med den nye trinværdi, afrundes ISO-følsomheden til
nærmeste tilgængelige indstilling.
b2: EV-trin for eksp. kontrol
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Vælg de trin, der anvendes ved justering af lukkertid, blænde,
eksponering og flashkompensation samt bracketing.
333
b3: Nem eksponeringskomp.
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Denne indstilling styrer, om knappen E er nødvendig for at indstille
eksponeringskompensation (0 143). Hvis Til (automatisk
nulstilling) eller Til er valgt, blinker 0 midt i eksponeringsvisningen,
selv når eksponeringskompensationen er indstillet til ±0.
Valgmulighed
Til (automatisk
nulstilling)
Til
Fra
Beskrivelse
Eksponeringskompensation indstilles ved at dreje på et af
kommandohjulene (se bemærkning herunder).
Indstillingen valgt med kommandohjulet nulstilles, når
kameraet slukkes, eller standbytimeren udløber
(eksponeringskompensationsindstillingerne valgt med
knappen E nulstilles ikke).
Som ovenfor, bortset fra at den
eksponeringskompensationsværdi, der vælges med
kommandohjulet, ikke nulstilles, når kameraet slukkes, eller
standbytimeren udløber.
Eksponeringskompensation indstilles ved at trykke på
knappen E og dreje det primære kommandohjul.
A Skift primært/sekundært
Hvilket hjul, der anvendes til indstilling af eksponeringskompensation, når
Til (automatisk nulstilling) eller Til er valgt for brugerindstilling b3 (Nem
eksponeringskomp.), afhænger af den valgte indstilling for
brugerindstilling f5 (Tilpas kommandohjul) > Skift primært/sekundært
(0 363).
Indstilling
334
P
S
A
M
Tilpas kommandohjul > Skift primært/sekundært
Fra
Til
Sekundært kommandohjul
Sekundært kommandohjul
Sekundært kommandohjul
Primært kommandohjul
Primært kommandohjul
Sekundært kommandohjul
N/A
A Nem ISO
Brugerindstilling b3 (Nem eksponeringskomp.) kan ikke anvendes med
brugerindstilling d8 (Nem ISO, 0 341). Justeringer af nogle af disse
punkter nulstiller det resterende punkt; der vises en meddelelse, når
punktet er nulstillet.
b4: Matrix-lysmåling
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Vælg M Ansigtsgenkendelse slået til for at aktivere
ansigtsgenkendelse ved optagelse af portrætter med matrixlysmåling under søgerfotografering (0 139).
b5: Centervægtet område
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Ved beregning af eksponering tillægger centervægtet lysmåling
størst vægt til en cirkel midt i billedet. Diameteren (φ) på cirklen kan
indstilles til 8, 12, 15 eller 20 mm eller til gennemsnittet af hele
billedet.
Bemærk, at når der anvendes ikke-CPU objektiv, lægges der størst
vægt på centervægtet lysmåling på et område svarende til en cirkel
med en diameter på 12 mm, uanset indstillingen valgt for Data om
ikke-CPU objektiv i opsætningsmenuen (0 235).
335
b6: Finindstill. af optimal eksp.
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Anvend denne indstilling til at finindstille den eksponeringsværdi,
kameraet har valgt. Eksponeringen kan finindstilles separat for hver
lysmålingsmetode med fra +1 til –1 EV i trin på 1/6 EV.
D Finindstilling af eksponering
Finindstilling af eksponering påvirkes ikke af to-knaps-nulstillinger.
Bemærk, at eftersom eksponeringskompensationsikonet (E) ikke vises, kan
du kun afgøre, hvor meget eksponering er ændret ved at få vist graden af
ændring i finindstillingsmenuen. Eksponeringskompensation (0 143) er at
foretrække i de fleste situationer.
c: Timere/AE-lås
c1: Udløserknap AE-L
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Hvis Til er valgt, låser eksponeringen, når udløserknappen trykkes
halvt ned.
c2: Standbytimer
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Vælg, hvor længe kameraet fortsætter med at måle eksponeringen,
når der ikke udføres nogen handlinger. Lukkertids- og
blændevisningerne på kontrolpanelet og i søgeren slukker
automatisk, når standbytimeren udløber.
Vælg en kortere forsinkelse for standbytimeren for længere
batteribrugstid.
336
c3: Selvudløser
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Vælg længden af udløserforsinkelse, antal optagede billeder samt
intervallet mellem billeder i selvudløserindstilling (0 106).
• Selvudløserforsinkelse: Vælg længden af udløserforsinkelsen.
• Antal billeder: Tryk på 1 og 3 for at vælge det antal billeder, der
tages, hver gang der trykkes på udløserknappen.
• Interval mellem billeder: Vælg intervallet mellem billeder, når Antal
billeder er over 1.
c4: Tid for slukning af skærmen
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Vælg, hvor længe skærmen forbliver tændt, når der ikke udføres
nogen handlinger under billedvisning (Billedvisning;
standardindstilling 10 sek.) og billedtjek (Billedtjek;
standardindstilling 4 sek.), når der vises menuer (Menuer;
standardindstilling 1 minut) eller information
(Informationsvisning; standardindstilling 10 sek.) eller under Live
View og videooptagelse (Live View; standardindstilling
10 minutter). Vælg en kortere tid for slukning af skærm for længere
batteribrugstid.
c5: Ventetid fjernbetjening (ML-L3)
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Vælg, hvor længe kameraet forbliver i standby i udløserindstillingen
Fjernbetjening (0 193). Hvis der ikke foretages nogen handlinger i
det valgte tidsrum, afsluttes fjernbetjent optagelse, og Fra vælges
automatisk for Fjernbetjeningsindstilling (ML-L3) i
optagemenuen for billeder. Vælg kortere tidsrum for forlænget
batteribrugstid.
337
d: Optagelse/visning
d1: Bip
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Vælg tonehøjde og lydstyrke for det bip, der lyder, når kameraet
fokuserer med single AF (AF-S, eller når der er valgt single AF for AF-A;
0 121), når fokus låser under Live View-fotografering, når
udløserens timer tæller ned i udløserindstillingerne Selvudløser og
Forsinket fjernbetjening (0 193), når der tages et billede i
indstillingen Fjernbetjening med hurtig respons eller Hæv spejl med
fjernbetjening (0 193), når time-lapse fotografering slutter (0 229),
eller hvis du forsøger at tage et billede, når hukommelseskortet er
låst (0 33).
• Lydstyrke: Vælg 3 (høj), 2 (medium), 1
(lav) eller Fra (lydløs). Når der er valgt en
anden indstilling end Fra, vises c i
informationsvisningen.
• Tonehøjde: Vælg Høj eller Lav.
D Bip
Bemærk, at uanset den valgte indstilling lyder der ikke et bip, når kameraet
fokuserer i Live View af video (0 66) eller i udløserindstillingerne Dæmpet
lukker (indstillingerne J og M; 0 103).
d2: Kontinuerlig lav hastighed
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Vælg den maksimale billedfremføringshastighed for indstillingen
T (kontinuerlig lav hastighed) (0 103).
338
d3: Maks. kont. udløsning
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Det maksimale antal billeder, der kan tages i en enkelt billedserie i
kontinuerlig indstilling, kan indstilles til en vilkårlig værdi mellem 1
og 100. Bemærk, at denne indstilling ingen effekt har ved
lukkertider på 4 sek. eller længere.
A Hukommelsesbufferen
Den valgte indstilling for brugerindstilling d3 uagtet, bliver optagelse
langsommere, efterhånden som hukommelsesbufferen bliver fyldt (tAA).
Se side 492 for yderligere information om hukommelsesbufferens
kapacitet.
d4: Eksp. forsinkelsesindstilling
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
I situationer, hvor selv den mindste kamerabevægelse kan sløre
billederne, skal du vælge 1 sek., 2 sek. eller 3 sek. for at udsætte
lukkerudløsning med et, to eller tre sekunder, når spejlet er blevet
hævet.
d5: Flashadvarsel
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Hvis Til er valgt, blinker flashindikatoren (c) i søgeren, hvis flashen
er nødvendig for at sikre optimal eksponering.
339
d6: Filnummereringssekvens
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Når der tages et billede, navngiver kameraet filen ved at lægge 1 til
det sidst anvendte filnummer. Denne indstilling bestemmer, om
filnummereringen fortsætter fra det sidste nummer, der blev
anvendt, når der oprettes en ny mappe, når hukommelseskortet
formateres, eller der sættes et nyt hukommelseskort i kameraet.
Valgmulighed
Til
Fra
Nulstil
Beskrivelse
Når der oprettes en ny mappe, når hukommelseskortet
formateres, eller når der sættes et nyt hukommelseskort i
kameraet, fortsætter filnummereringen fra det sidst anvendte
nummer eller fra det højeste filnummer i den aktuelle mappe,
afhængigt af hvad der er højest. Hvis der tages et billede,
mens den aktuelle mappe indeholder et billede med
nummeret 9999, oprettes der automatisk en ny mappe, og
filnummereringen starter forfra med 0001.
Filnummereringen nulstilles til 0001, når der oprettes en ny
mappe, hukommelseskortet formateres, eller der sættes et nyt
hukommelseskort i kameraet. Bemærk, at der automatisk
oprettes en ny mappe, hvis der tages et billede, når den
aktuelle mappe indeholder 999 billeder.
Som for Til, bortset fra at det næste billede, der tages, tildeles
et filnummer ved at føje 1 til det højeste filnummer i den
aktuelle mappe. Hvis mappen er tom, nulstilles
filnummerering til 0001.
D Filnummereringssekvens
Hvis den aktuelle mappe har nummeret 999 og indeholder enten 999
billeder eller et billede med nummeret 9999, deaktiveres udløserknappen,
og der kan ikke tages flere billeder. Vælg Nulstil for brugerindstilling d6
(Filnummereringssekvens), og formatér det aktuelle hukommelseskort,
eller isæt et nyt.
340
d7: Gitterlinjer i søgeren
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Vælg Til for på foranledning at få vist gitterlinjer i søgeren som
reference under billedkomposition (0 10).
d8: Nem ISO
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Hvis der er valgt Til, kan du indstille ISO-følsomheden i
indstillingerne P og S ved at dreje det sekundære kommandohjul
eller i indstillingen A ved at dreje det primære kommandohjul. Vælg
Fra for at indstille ISO-følsomheden ved tryk på knappen W (S)
og dreje det primære kommandohjul.
d9: Informationsvisning
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Hvis Auto (v) er valgt, skifter skriftfarven i informationsvisningen
(0 12) automatisk fra sort til hvid eller hvid til sort for at bevare
kontrasten til baggrunden. For altid at anvende samme skriftfarve
skal du vælge Manuel og vælge Mørkt på lyst (w; sort skriftfarve)
eller Lyst på mørkt (x; hvid skriftfarve).
Mørkt på lyst
Lyst på mørkt
341
d10: LCD-lys
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Hvis Fra er valgt, lyser kontrolpanelets baggrundslys (LCDbaggrundsbelysning) kun, mens afbryderknappen drejes hen på D.
Hvis Til er valgt, lyser kontrolpanelet, hver gang standbytimeren er
aktiv (0 39). Vælg Fra for øget batteribrugstid.
342
d11: MB-D16-batteritype
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
For at sikre at kameraet fungerer som forventet, når det ekstra
batterigreb MB-D16 anvendes med AA-batterier, skal du få den
valgte indstilling i denne menu til at stemme overens med typen af
batterier i batterigrebet. Det er ikke nødvendigt at justere denne
indstilling ved anvendelse af EN-EL15b-/EN-EL15a-/EN-EL15batterier.
Valgmulighed
1
LR6 (AA alkalisk)
2
HR6 Ni-MH-batteri
(AA)
3
FR6 (AA litium)
Beskrivelse
Vælges ved anvendelse af LR6 alkaliske AAbatterier.
Vælges ved anvendelse af HR6 Ni-MH AAbatterier.
Vælges ved anvendelse af FR6-litiumbatterier af
typen AA.
A Anvendelse af AA-batterier
AA-batteriernes kapacitet falder drastisk ved temperaturer på under 20 °C
og varierer alt efter opbevaringsbetingelserne; i visse tilfælde kan
batterierne muligvis holde op med at fungere før deres udløbsdato. Nogle
AA-batterier kan ikke anvendes; som følge af deres ydeevne og
begrænsede kapacitet har alkaliske batterier en mindre kapacitet end visse
andre typer og bør kun anvendes, hvis der intet alternativ er og i så fald kun
ved varmere temperaturer. Kameraet viser niveauet for AA-batterier som
følger:
Kontrolpanel
L
Søger
—
Beskrivelse
Batteriet er ladet helt op.
H
d
Lavt batteriniveau. Klargør nye
batterier.
Udløserknap deaktiveret. Udskift
batterierne.
H
d
(blinker)
(blinker)
343
d12: Batterirækkefølge
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Vælg, om batteriet i kameraet eller batterierne i batterigrebet
anvendes først, når der er monteret et ekstra MB-D16-batterigreb.
Bemærk, at hvis MB-D16 får strøm fra en ekstra lysnetadapter og et
ekstra stik til lysnetadapter, anvendes lysnetadapteren uanset den
valgte indstilling.
A MB-D16-batterigrebet
MB-D16 anvender ét genopladeligt Li-ion-batteri af typen EN-EL15b/
EN-EL15a/EN-EL15 eller seks AA-alkaliske, Ni-MH- eller litium-batterier (der
følger et EN-EL15 med kameraet; AA-batterier sælges separat).
Informationsvisningen viser batteritypen i
MB-D16 som følger:
Visning af MB-D16batteritype
$
w
o
p
344
Batteritype
Genopladeligt EN-EL15b/
EN-EL15a/EN-EL15
Li-ion-batteri
LR6-alkaliske AA-batterier
HR6 Ni-MH AA-batterier
FR6 litium AA-batterier
e: Bracketing/flash
e1: Flashsynk. hastighed
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Denne indstilling styrer flashsynkroniseringshastigheden.
Valgmulighed
1/250 sek.
(Auto FP)
1/200 sek.
(Auto FP)
1/200 sek.–
1/60 sek.
Beskrivelse
Auto FP High-Speed-synkronisering anvendes, når der er
monteret en kompatibel flashenhed (0 435). Hvis den
indbyggede flash eller andre flashenheder anvendes,
indstilles lukkertiden til 1/250 sek. Når kameraet viser en
lukkertid på 1/250 sek. i indstillingen P eller A, aktiveres auto FP
High-Speed-synkronisering, hvis den faktiske lukkertid er
kortere end 1/250 sek.
Auto FP High-Speed-synkronisering anvendes, når der er
monteret en kompatibel flashenhed (0 435). Hvis den
indbyggede flash eller andre flashenheder anvendes,
indstilles lukkertiden til 1/200 sek. Når kameraet viser en
lukkertid på 1/200 sek. i indstillingen P eller A, aktiveres auto FP
High-Speed-synkronisering, hvis den faktiske lukkertid er
kortere end 1/200 sek.
Flashsynkroniseringshastigheden indstillet til en valgt værdi.
A Fastsættelse af lukkertiden ved grænsen for flashsynkroniseringshastighed
For at fastsætte lukkertiden ved grænsen for synkroniseringshastighed i
indstillingen S eller M skal du vælge den næstlangsomste lukkertid efter den
langsomst mulige lukkertid (30 sek. eller %). Der vises et X
(flashsynkroniseringsindikator) i søgeren og på kontrolpanelet.
A Auto FP High-Speed-synkronisering
Gør det muligt at anvende flashen ved den højeste lukkertid, som kameraet
understøtter, og vælge maksimumblænden for reduceret dybdeskarphed,
selv når motivet er taget i modlys ved høj sol. Flashindikatoren i
informationsvisningen viser ”FP”, når auto FP High-Speed-synkronisering er
aktiveret (0 440).
345
❚❚ Auto FP High-Speed-synkronisering
Når 1/250 sek. (Auto FP) eller 1/200 sek. (Auto FP) er valgt for
brugerindstilling e1 (Flashsynk. hastighed, 0 345), kan den
indbyggede flash anvendes ved lukkertider på helt ned til 1/250 sek.
eller 1/200 sek., mens kompatible ekstra flashenheder (0 435) kan
anvendes ved alle lukkertider (Auto FP High-Speed-Synkronisering).
Flashsynk. hastighed 1/250 sek. (Auto FP) 1/200 sek. (Auto FP)
1/200 sek.
FlashenFlashenFlashenIndb.
Indb.
Indb.
hed (ekshed (ekshed (eksflash
flash
flash
Lukkertid
traudstyr)
traudstyr)
traudstyr)
Fra 1/4000 til, men dog uden
—
Auto FP
—
Auto FP
—
—
1/250 sek.
1
Fra /250 til, men dog uden
Flashsynkronisering *
—
Auto FP
—
—
1/200 sek.
1/200–30 sek.
Flashsynkronisering
* Flashens rækkevidde falder, efterhånden som lukkertiden øges. Flashens rækkevidde bliver ikke desto
mindre større end den, der kan opnås ved de samme hastigheder med Auto FP.
e2: Flashlukkertid
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Denne indstilling bestemmer den langsomst tilgængelige lukkertid
ved anvendelse af synkronisering med forreste eller bagerste
lukkergardin eller rød-øje-reduktion i indstillingen P eller A (uanset
den valgte indstilling kan lukkertiderne være så lange som 30 sek. i
indstillingerne S og M eller i flashindstillingerne
langtidssynkronisering, langtidssynkronisering med bagerste
lukkergardin eller langtidssynkronisering med rød-øje-reduktion).
346
e3: Flashstyring af indb. flash
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Vælg flashindstilling for den indbyggede flash.
Valgmulighed
1
2
TTL
Manuel
3
Stroboskopflash
4
Commanderindstilling
Beskrivelse
Flashudladningen justeres automatisk i henhold
til optageforholdene.
Vælg flashniveauet (0 347). Kameraet udsender
ikke præflash på skærmen.
Flashen går af gentagne gange, mens lukkeren er
åben, hvilket giver stroboskopflasheffekt
(0 347).
Anvend den indbyggede flash som masterflash,
der fjernstyrer ekstra flashenheder i én eller flere
grupper (0 348).
❚❚ Manuel
Vælg et flashniveau. Flashniveauet angives i brøker af fuld styrke:
Ved fuld styrke har den indbyggede flash et ledetal på 12 (m, ISO
100, 20 °C).
❚❚ Stroboskopflash
Flashen går af gentagne gange, mens
lukkeren er åben, hvilket giver
stroboskopflasheffekt. Tryk på 4 eller 2
for at markere følgende indstillinger, og
tryk på 1 eller 3 for at ændre dem.
Valgmulighed
Beskrivelse
Udladning Vælg flashudladning (udtrykt som en brøkdel af fuld styrke).
Vælg det antal gange, hvor flashen går af ved den valgte
udladning. Bemærk, at alt efter lukkertid og indstillingen valgt
Ant. gange
for Hyppighed kan det faktiske antal flash være mindre end
det valgte.
Hyppighed Vælg, hvor ofte flashen går af pr. sekund.
347
A Flashstyringsindstilling
Flashstyringsindstillingen for den indbyggede
flash vises i informationsvisningen (0 185).
A ”Manuel” og ”Stroboskopflash”
Ikonerne Y blinker på kontrolpanelet og i søgeren, når disse indstillinger
er valgt.
A SB-500, SB-400 og SB-300
Når der er monteret og tændt en ekstra flashenhed af typen SB-500, SB-400
eller SB-300, ændres brugerindstilling e3 til Ekstra flash og gør det muligt
at vælge flashstyringsindstilling til den ekstra flashenhed blandt TTL og
Manuel (SB-500 tilbyder også indstillingen Commander-indstilling).
A ”Ant. gange”
De tilgængelige indstillinger for Stroboskopflash > Ant. gange afhænger
af flashudladningen.
Udladning
1/4
1/8
1/16
Tilgængelige indstillinger for
”Antal gange”
2
2–5
2–10
Udladning
1/32
1/64
1/128
Tilgængelige indstillinger for
”Antal gange”
2–10, 15
2–10, 15, 20, 25
2–10, 15, 20, 25, 30, 35
❚❚ Commander-indstilling
Anvend den indbyggede flash som masterflash, der styrer én eller
flere af de fjernstyrede ekstra flashenheder i op til to grupper (A og
B) ved hjælp af advanced wireless lighting (0 435).
Ved valg af denne indstilling vises menuen
til højre. Tryk på 4 eller 2 for at markere
følgende indstillinger, og tryk på 1 eller 3
for at ændre dem.
348
Valgmulighed
Indb. flash
TTL
M
––
Gruppe A
TTL
AA
M
––
Gruppe B
Kanal
Beskrivelse
Vælg flashindstilling for den indbyggede flash
(commanderflash). Når den ekstra flashenhed SB-500 er
monteret, ændres denne indstilling til Ekstra flash og
anvendes til valg af flashindstilling til SB-500. Ellers er denne
indstilling identisk med Indb. flash.
i-TTL-indstilling. Vælg flashkompensation blandt værdier på
mellem +3,0 og –3,0 EV i trin på 1/3 EV.
Vælg flashniveauet.
Den indbyggede flash går ikke af, selvom de fjernbetjente
flashenheder gør det. Den indbyggede flash skal hæves, så
den kan udsende præflash på skærmen.
Vælg flashindstilling for alle flashenheder i gruppe A.
i-TTL-indstilling. Vælg flashkompensation blandt værdier på
mellem +3,0 og –3,0 EV i trin på 1/3 EV.
Automatisk blænde (kun tilgængelig med kompatible
flashenheder; 0 435). Vælg flashkompensation blandt
værdier på mellem +3,0 og –3,0 EV i trin på 1/3 EV.
Vælg flashniveauet.
Flashenhederne i denne gruppe går ikke af.
Vælg en flashindstilling til alle flashenheder i gruppe B. De
tilgængelige indstillinger er de samme som dem, der er
opstillet for Gruppe A ovenfor.
Vælg mellem kanal 1–4. Alle flashenheder i begge grupper
skal indstilles til samme kanal.
349
Følg nedenstående trin for at tage billeder i commander-indstilling.
1 Justér indstillingerne for den
indbyggede flash.
Vælg flashstyringsindstilling og
udladningsniveau for den indbyggede
flash. Bemærk, at udladningsniveauet
ikke kan justeres i indstillingen – –.
2 Justér indstillingerne for gruppe A.
Vælg flashstyringsindstilling og
udladningsniveau for flashenhederne
i gruppe A.
3 Justér indstillingerne for gruppe B.
Vælg flashstyringsindstilling og
udladningsniveau for flashenhederne
i gruppe B.
4 Vælg kanal.
5 Tryk på J.
350
6 Komponér billedet.
Komponér billedet, og opstil flashenhederne som vist nedenfor.
Bemærk, at den maksimale afstand, som fjernbetjente
flashenheder kan placeres ved, muligvis varierer med
optageforholdene.
60 ° eller derunder
10 m eller derunder
30 ° eller
derunder
5 m eller derunder
Kamera
(indb. flash)
30 ° eller
derunder
5 m eller derunder
60 ° eller derunder
De trådløse fjernbetjeningssensorer på flashenhederne
skal vende mod kameraet.
7 Konfigurér de fjernbetjente flashenheder.
Tænd alle fjernbetjente flashenheder, justér alle
gruppeindstillinger som ønsket, og indstil dem til kanalen valgt i
trin 4. Du kan finde yderligere information i
brugervejledningerne til flashenheden.
8 Hæv den indbyggede flash.
Tryk på knappen M (Y) for at hæve den indbyggede flash.
Bemærk, at selv hvis – – er valgt for Indb. flash > Indstilling, skal
den indbyggede flash hæves, så der kan udsendes præflash på
skærmen.
351
9 Komponér billedet, fokusér og optag.
Når du har bekræftet, at kameraets flashlys og flashlysene for alle
andre flashenheder er tændte, skal du komponere billedet,
fokusere og optage. FV-låsen (0 190) kan anvendes, hvis du
ønsker det.
A Visning af flashsynkroniseringsindstilling
M vises ikke i informationsvisningen, når – – er valgt for Indb. flash >
Indstilling.
A Flashkompensation
Flashkompensationsværdien valgt med knappen M (Y) og det sekundære
kommandohjul føjes til flashkompensationsværdierne valgt for den
indbyggede flash, gruppe A og gruppe B i menuen Commanderindstilling. Ikonet Y vises på kontrolpanelet og i søgeren, når der er valgt
en anden flashkompensationsværdi end ±0 for den indbyggede flash eller
de fjernbetjente flashenheder i indstillingerne TTL eller AA. Ikonet Y
blinker, når den indbyggede flash er i indstillingen M.
D Commander-indstilling
Placér sensorruderne på de fjernbetjente flashenheder for at fange lyset fra
den indbyggede flash (du skal især være meget forsigtig, hvis kameraet
ikke er monteret på et stativ). Sørg for, at direkte lys eller stærke refleksioner
fra de fjernbetjente flashenheder ikke kommer ind i kameraets objektiv (i
TTL-indstilling) eller i fotocellerne på de fjernbetjente flashenheder (AAindstilling), idet det kan forstyrre eksponeringen. For at undgå at
tidsindstillede flash fra den indbyggede flash vises på billeder taget på tæt
hold, skal du vælge lave ISO-følsomheder eller små blænder (høje
blændeværdier) eller anvende et ekstra SG-3IR infrarødt panel til den
indbyggede flash. Et SG-3IR er påkrævet for at opnå de bedste resultater
med synkronisering med bageste lukkergardin, som giver tydeligere
tidsindstillede flash. Når du har placeret de fjernbetjente flashenheder, skal
du tage et testbillede og få vist resultatet på kameraets skærm.
Selvom der ingen grænse er for antallet af fjernbetjente flashenheder, der
kan anvendes, er det praktiske maksimum tre. Hvis der anvendes flere end
tre, påvirker lyset udsendt af de fjernbetjente flashenheder ydeevne.
352
e4: Eksponeringskomp. til flash
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Vælg, hvordan kameraet justerer flashniveauet ved anvendelse af
eksponeringskompensation.
Valgmulighed
YE
E
Hele billedet
Kun baggrunden
Beskrivelse
Både flashniveau og eksponeringskompensation
justeres for at ændre eksponeringen over hele
billedet.
Eksponeringskompensation gælder kun
baggrunden.
e5: Pilotlys
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Hvis Til er valgt, når kameraet anvendes med den indbyggede flash
eller en ekstra flashenhed, der understøtter Nikon Creative Lighting
system (0 435), udsendes der et pilotlys, når der trykkes på
knappen Pv på kameraet (0 92). Der udsendes intet pilotlys, hvis Fra
er valgt.
e6: Indst. af auto-bracketing
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Vælg den eller de indstillinger, der bracketeres, når auto-bracketing
(0 202) er aktiv. Vælg AE & flash (j) for at udføre bracketing af
både eksponering og flashniveau, Kun AE (k) for kun at bracketere
eksponering, Kun flash (l) for kun at udføre bracketing af
flashniveau, WB-bracketing (m) for at udføre hvidbalancebracketing (0 208) eller Aktiv D-Lighting-bracketing (y) for at
udføre bracketing ved hjælp af Aktiv D-Lighting (0 212). Bemærk,
at hvidbalance-bracketing ikke er tilgængelig ved
billedkvalitetsindstillingerne NEF (RAW) eller NEF (RAW) + JPEG.
353
e7: Bracketing-rækkefølge
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Ved standardindstillingen Målt værdi > under > over (H) udføres
bracketing af eksponering, flash og hvidbalance i den rækkefølge,
der er beskrevet på side 204 og 209. Hvis Under > Målt værdi >
over (I) er valgt, fortsætter optagelsen i rækkefølge fra laveste til
højeste værdi. Denne indstilling har ingen effekt på Aktiv
D-Lighting-bracketing.
f: Knapper
f1: Knappen OK
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Denne indstilling afgør funktionen for knappen J under
søgerfotografering, billedvisning og Live View (uanset den valgte
indstilling, starter tryk på J videoafspilning, når en video afspilles i
fuldskærmsvisning).
❚❚ Optageindstilling
Valgmulighed
Vælg midterste
fokuspunkt
aktivt
K Markér
fokuspunkt
J
Ingen
354
Funktion for knappen J
Vælg det midterste fokuspunkt.
Markér det aktive fokuspunkt.
Tryk på knappen J har ingen effekt i
søgerfotografering.
❚❚ Billedvisningsindstilling
Q
Valgmulighed
Miniature til/fra
R
Vis histogrammer
p
Zoom til/fra
W
Vælg plads og
mappe
Funktion for knappen J
Skift mellem fuld skærm og miniaturevisning.
I både fuldskærms- og miniaturevisning vises et
histogram, når der trykkes på knappen J (0 250).
Skift mellem fuldskærms- eller miniaturevisning og
zoom under billedvisning. Vælg en af
startindstillingerne for zoom blandt Lille
forstørrelse (50 %), 1:1 (100 %) og Stor
forstørrelse (200 %). Zoomvisningen centreres om
det aktive fokuspunkt.
Få vist dialogboksen for valg af plads og mappe
(0 245).
❚❚ Live View
Valgmulighed
Vælg midterste
J fokuspunkt
p
Zoom til/fra
Ingen
Funktion for knappen J
Tryk på knappen J i Live View vælger det midterste
fokuspunkt.
Tryk på knappen J for at slå zoom til og fra. Vælg en
af startindstillingerne for zoom blandt Lille
forstørrelse (50 %), 1:1 (100 %) og Stor
forstørrelse (200 %). Zoomvisningen centreres om
det aktive fokuspunkt.
Tryk på knappen J har ingen effekt i Live View.
355
f2: Tilknyt knappen Fn
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Vælg, hvilken funktion knappen Fn skal
have, enten når den bruges alene (Tryk),
eller når den bruges i kombination med
kommandohjulene (Tryk +
kommandohjul).
❚❚ Tryk
Ved valg af Tryk vises følgende indstillinger:
Valgmulighed
q
Dybdeskarphed
r
FV-lås
B
AE/AF-lås
C
Kun AE-lås
E
F
A
s
356
AE-lås (hold)
Kun AF-lås
AF-ON
Flash slukket
Beskrivelse
Under søgerfotografering kan du få vist et eksempel
på dybdeskarpheden, når der trykkes på knappen Fn
(0 92). Under Live View-fotografering kan du trykke
én gang på knappen for at åbne objektivet til
maksimumblænde, så det bliver nemmere at
kontrollere fokus; yderligere tryk på knappen
gendanner blnden til den oprindelige værdi (0 56).
Tryk på knappen Fn for at låse flashværdien (kun
indbygget flash og kompatible ekstra flashenheder,
0 190, 435). Tryk igen for at annullere FV-lås.
Fokus og eksponering låser, når der trykkes på
knappen Fn.
Eksponering låser, mens der trykkes på knappen Fn.
Eksponeringen låser, når der trykkes på knappen Fn,
og forbliver låst, indtil der trykkes på knappen anden
gang, eller standbytimeren udløber.
Fokus låser, mens der trykkes på knappen Fn.
Tryk på knappen Fn starter autofokus.
Udløserknappen kan ikke anvendes til at fokusere
med.
Flashen går ikke af på billeder, når der trykkes på
knappen Fn.
Valgmulighed
t
e
L
M
N
4
9
m
n
Beskrivelse
Hvis der trykkes på knappen Fn, mens eksponering,
flash eller Aktiv D-Lighting-bracketing er aktive i
udløserindstillingerne enkeltbillede eller dæmpet
lukkerlyd, tages alle billeder i det aktuelle
Bracketingbracketing-program, hver gang der trykkes på
billedserie
udløserknappen. Hvis hvidbalance-bracketing er
aktiv, eller kontinuerlig udløserindstilling (indstilling
U, T eller M) er valgt, gentager kameraet
bracketing-billedserien, mens udløserknappen
holdes nede.
Hvis billedkvaliteten er indstillet til JPEG fine, JPEG
normal eller JPEG basic, vises e i søgeren, og der
bliver optaget en NEF (RAW)-kopi sammen med det
næste billede, der tages efter tryk på knappen Fn
+ NEF (RAW)
(den oprindelige indstilling for billedkvalitet
gendannes, når du fjerner din finger fra
udløserknappen). For at afslutte uden at optage en
NEF (RAW)-kopi skal du igen trykke på knappen Fn.
Matrix-lysmåling er aktiveret, mens der trykkes på
Matrix-lysmåling
knappen Fn.
Centervægtet
Centervægtet lysmåling er aktiveret, mens der
lysmåling
trykkes på knappen Fn.
Spotmåling er aktiveret, mens der trykkes på
Spotmåling
knappen Fn.
Højlysvægtet
Højlysvægtet lysmåling er aktiveret, mens der
lysmåling
trykkes på knappen Fn.
Gitterlinjer i
Tryk på knappen Fn for at slå visningen af gitterlinjer
søgeren
i søgeren til eller fra (0 10).
Virtuel horisont i Tryk på knappen Fn for at få vist en virtuel horisont i
søger
søgeren (0 359).
MIN MENU
Tryk på knappen Fn viser ”MIN MENU” (0 421).
357
Valgmulighed
6
Åbn toppunkt i
MIN MENU
K
Billedvisning
Ingen
Beskrivelse
Tryk på knappen Fn for at springe til det øverste
punkt i ”MIN MENU”. Vælg denne indstilling for
hurtig adgang til et ofte anvendt menuelement.
Knappen Fn udfører samme funktion som knappen
K. Vælges ved anvendelse af et teleobjektiv eller i
andre situationer, hvor det er svært at betjene
knappen K med venstre hånd.
Tryk på knappen har ingen effekt.
A Inkompatible indstillinger
Hvis den valgte mulighed for Tryk ikke kan anvendes i kombination med
den valgte indstilling for Tryk + kommandohjul, vises der en meddelelse,
og den af Tryk eller Tryk + kommandohjul, der blev valgt først, sættes til
Ingen.
358
A Virtuel horisont i søger
Når Virtuel horisont i søger er valgt for brugerindstilling f2 (Tilknyt
knappen Fn) > Tryk, viser tryk på knappen Fn hældnings- og rulleindikator
i søgeren. Tryk på knappen endnu en gang for at slette indikatorerne fra
visningen.
Kamera tiltet mod
højre
Kamera plant
Kamera tiltet mod
venstre
Søger (kamera i
landskabsretning)
Søger (kamera i
portrætretning)
Bemærk, at visningen muligvis ikke er nøjagtig, når kameraet er tiltet
fremad eller bagud i en skarp vinkel. For et display, der viser både hældning
og rulning, skal du anvende indstillingen Virtuel horisont i
opsætningsmenuen (0 388).
359
❚❚ Tryk + kommandohjul
Valg af Tryk + kommandohjul viser følgende indstillinger:
Valgmulighed
5
v
w
y
S
z
360
Vælg billedområde
Beskrivelse
Hold knappen Fn nede, og drej kommandohjulet
for at vælge et billedområde (0 114).
Hvis der trykkes på knappen Fn, når der drejes på
kommandohjulene, foretages ændringer af
Tid/blændeåbning
lukkertid (indstillingerne S og M) og blænde
med 1 trin
(indstillingerne A og M) i trin på 1 EV, uanset
indstillingen valgt for brugerindstilling b2 (EVtrin for eksp. kontrol, 0 333).
Tryk på knappen Fn, og drej på et
Vælg ikke-CPU
kommandohjul for at vælge et objektivnummer,
objektivnummer
som angives ved hjælp af indstillingen Data om
ikke-CPU objektiv (0 238).
Tryk på knappen Fn, og drej et kommandohjul
Aktiv D-Lighting
for at justere Aktiv D-Lighting (0 175).
Hold knappen Fn nede, drej det primære
HDR (high dynamic
kommandohjul for at vælge en HDR-indstilling,
range)
og drej det sekundære kommandohjul for at
vælge HDR-styrke (0 178).
Tryk på knappen Fn, og drej et kommandohjul
Eksp.
for at vælge en eksp. forsinkelsesindstilling
forsinkelsesindstilling
(0 339).
Der udføres ingen handling, når
Ingen
kommandohjulene drejes, mens der trykkes på
knappen Fn.
f3: Tilknyt dybdeskarphedsknap
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Vælg, hvilken funktion knappen Pv skal
have, enten når den bruges alene (Tryk),
eller når den bruges i kombination med
kommandohjulene (Tryk +
kommandohjul). De tilgængelige
indstillinger er de samme som for Tilknyt
knappen Fn (0 356).
Standardindstillingerne for Tryk og Tryk + kommandohjul er
henholdsvis Dybdeskarphed og Ingen.
f4: Tilknyt knappen AE-L/AF-L
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Vælg, hvilken funktion knappen A AE-L/AF-L
skal have, enten når den bruges alene
(Tryk), eller når den bruges i kombination
med kommandohjulene (Tryk +
kommandohjul).
❚❚ Tryk
Ved valg af Tryk vises følgende indstillinger:
Valgmulighed
B
AE/AF-lås
C
Kun AE-lås
E
AE-lås (hold)
Beskrivelse
Fokus og eksponering låser, når der trykkes på
knappen A AE-L/AF-L.
Eksponering låser, mens der trykkes på knappen
A AE-L/AF-L.
Eksponeringen låser, når der trykkes på knappen
A AE-L/AF-L, og forbliver låst, indtil der trykkes på
knappen anden gang, eller standbytimeren
udløber.
361
Valgmulighed
F
Kun AF-lås
A
AF-ON
r
FV-lås
Ingen
Beskrivelse
Fokus låser, mens der trykkes på knappen A AE-L/
AF-L.
Tryk på knappen A AE-L/AF-L starter autofokus.
Udløserknappen kan ikke anvendes til at fokusere
med.
Tryk på knappen A AE-L/AF-L for at låse flashværdien
(kun indbygget flash og kompatible ekstra
flashenheder, 0 190, 435). Tryk igen for at annullere
FV-lås.
Tryk på knappen har ingen effekt.
❚❚ Tryk + kommandohjul
Valg af Tryk + kommandohjul viser følgende indstillinger:
Valgmulighed
5
w
362
Beskrivelse
Hold knappen A AE-L/AF-L nede, og drej et
kommandohjul for at vælge et billedområde
(0 114).
Tryk på knappen A AE-L/AF-L, og drej på et
Vælg ikke-CPU
kommandohjul for at vælge et objektivnummer,
objektivnummer som angives ved hjælp af indstillingen Data om
ikke-CPU objektiv (0 238).
Der udføres ingen handling, når kommandohjulene
Ingen
drejes, mens der trykkes på knappen A AE-L/AF-L.
Vælg
billedområde
f5: Tilpas kommandohjul
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Denne indstilling styrer betjeningen af det primære og det
sekundære kommandohjul.
Valgmulighed
Beskrivelse
Skift rotationsretning på
kommandohjulene, når de
anvendes til at foretage
justeringer af
Eksponeringskompensation
Skift drejeretning og/eller Lukkertid/
blændeåbning. Markér
indstillinger, og tryk på 2 for at
vælge eller fravælge, og tryk derefter på J. Denne
indstilling gælder også for kommandohjulene til MB-D16multifunktionsbatterigreb.
Eksponeringsindstilling: Hvis der er valgt Fra, styrer det
primære kommandohjul lukkertiden, og det sekundære
kommandohjul styrer blænden. Hvis der er valgt Til, styrer
det primære kommandohjul blænden, og det sekundære
kommandohjul styrer lukkertiden. Hvis der er valgt Til
(indstilling A), anvendes det primære kommandohjul kun
Skift primært/ til indstilling af blænden i optageindstilling A.
Autofokus: Hvis Til er valgt, kan du vælge
sekundært
autofokusindstilling ved at holde knappen AF-indstilling
nede og dreje det sekundære kommandohjul, og du kan
vælge indstilling af AF-metode ved at holde knappen AFindstilling nede og dreje det primære kommandohjul.
Disse indstillinger gælder også kommandohjulene til
MB-D16.
363
Valgmulighed
Beskrivelse
Hvis Sekundært kommandohjul er valgt, kan blænden
kun justeres med det sekundære kommandohjul (eller med
det primære kommandohjul, hvis Til er valgt for Skift
primært/sekundært > Eksponering). Hvis Blændering er
valgt, kan blænden kun justeres med
Blændeindstilling objektivblænderingen, og kameraets blændevisning viser
blænden i trin på 1 EV (blænden for type G- og E-objektiver
indstilles stadig med det sekundære kommandohjul).
Bemærk, at uanset valgt indstilling skal blænderingen
anvendes til justering af blændeåbning, når et ikke-CPUobjektiv er monteret.
Hvis Fra er valgt, anvendes multivælgeren til at vælge
billedet til visning i fuldskærmsvisning, markere miniaturer
og navigere i menuerne. Hvis Til eller Til (på nær
billedtjek) er valgt, kan du anvende det primære
kommandohjul til at vælge billedet til visning i
fuldskærmsvisning, flytte markøren til venstre eller til højre
i miniaturevisning samt til at flytte
menumarkeringsbjælken op eller ned. Det sekundære
kommandohjul anvendes i fuldskærmsvisning til at springe
Menuer og
frem eller tilbage i henhold til den valgte indstilling for
billedvisning
Sekund. hjul, billed. frem/tilbage og i miniaturevisning til
at springe en side op eller ned. Under visning af menuerne
ses undermenuen for den valgte indstilling, når du drejer
det sekundære kommandohjul mod højre. Når du drejer
det sekundære kommandohjul mod venstre, vises den
forrige menu. For at træffe et valg skal du trykke på 2 eller
J. Vælg Til (på nær billedtjek) for at undgå, at
kommandohjulene anvendes til billedvisning under
billedtjek.
Når Til eller Til (på nær billedtjek) er valgt for Menuer og
Sekund. hjul,
billedvisning, kan du dreje det sekundære kommandohjul
billed. frem/
i fuldskærmsvisning for at vælge en mappe eller for at
tilbage
springe 10 eller 50 billeder frem eller tilbage ad gangen.
364
f6: Slip knap for at bruge hjul
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Valg af Ja tillader justeringer, der normalt foretages ved at holde en
knap nede og dreje et kommandohjul, at blive foretaget ved at dreje
kommandohjulet, efter at du har sluppet knappen. Indstillingen
afsluttes, når der igen trykkes på knappen, når udløserknappen
trykkes halvt ned, eller standbytimeren udløber. Denne indstilling er
tilgængelig med følgende knapper:
Knap
E
M (Y)
W (S)
X (T)
L (U)
Knappen AFindstilling
0
143
180, 182
134
116, 118
146, 150, 154,
156, 159
57, 59, 121,
125
Knap
Z (Q)
D
Fn 1
Pv 2
A AE-L/AF-L 3
Videooptageknap 4
0
140
202
360
361
362
366
1 Når der tildeles valg af nummer på ikke-CPU objektiv, Aktiv D-Lighting, HDR eller
eksponeringsforsinkelsesindstilling ved hjælp af brugerindstilling f2.
2 Når der tildeles valg af nummer på ikke-CPU objektiv, Aktiv D-Lighting, HDR eller
eksponeringsforsinkelsesindstilling ved hjælp af brugerindstilling f3.
3 Når der tildeles valg af nummer på ikke-CPU objektiv ved hjælp af brugerindstilling f4.
4 Når der tildeles hvidbalance eller ISO-følsomhed ved hjælp af brugerindstilling f9.
f7: Kortplads tom, frigør lås
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Ved at vælge Muliggør udløsning, kan lukkeren udløses, selvom
der ikke er isat et hukommelseskort, men der optages ingen billeder
(de vises dog på skærmen i demonstrationsindstillingen). Hvis
Udløser låst er valgt, aktiveres udløserknappen kun, når der sidder
et hukommelseskort i kameraet.
365
f8: Spejlvend indikatorer
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Hvis
(W) er valgt, vises
eksponeringsindikatorerne på kontrolpanelet, i søgeren og i
informationsvisningen med negative værdier til venstre og positive
værdier til højre. Vælg
(V) for at få vist
positive værdier til venstre og negative værdier til højre.
f9: Tilknyt videooptageknap
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Vælg funktionen for videooptageknappen
under søger- og Live View-fotografering.
Videooptageknap
❚❚ Tryk + kommandohjul
Valgmulighed
m
Hvidbalance
8
ISO-følsomhed
5
Vælg
billedområde
Ingen
366
Beskrivelse
Tryk på knappen Fn, og drej et kommandohjul for at
vælge en hvidbalanceindstilling (0 145).
Tryk på knappen, og drej et kommandohjul for at
vælge en ISO-følsomhed (0 134).
Tryk på knappen, og drej et kommandohjul for at
vælge et billedområde (0 114).
Der udføres ingen handling, hvis der drejes på
kommandohjulene, mens der trykkes på knappen.
f10:Tilknyt MB-D16 4
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Vælg funktionen, der udføres,
når der trykkes på knappen
A AE-L/AF-L på det ekstra
MB-D16 batterigreb.
Valgmulighed
B
AE/AF-lås
C
Kun AE-lås
E
F
AE-lås (hold)
Kun AF-lås
A
AF-ON
r
FV-lås
G
Samme som
knappen Fn
Beskrivelse
Fokus og eksponering låser, når der trykkes på
knappen A AE-L/AF-L på MB-D16.
Eksponering låser, mens der trykkes på knappen
A AE-L/AF-L på MB-D16.
Eksponeringen låser, når der trykkes på knappen
A AE-L/AF-L på MB-D16, og forbliver låst, indtil der
trykkes på knappen anden gang, eller
standbytimeren udløber.
Fokus låser, mens der trykkes på knappen A AE-L/
AF-L på MB-D16.
Tryk på knappen A AE-L/AF-L på MB-D16 starter
autofokus. Udløserknappen kan ikke anvendes til at
fokusere med.
Tryk på knappen A AE-L/AF-L på MB-D16 for at låse
flashværdien (kun indbygget flash og kompatible
ekstra flashenheder, 0 190, 435). Tryk igen for at
annullere FV-lås.
Knappen A AE-L/AF-L på MB-D16 udfører samme
funktion som knappen Fn på kameraet (0 356).
367
f11: Tilknyt fjernbetj. (WR) Fn-knap
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Vælg funktionen for knappen Fn på den trådløse
fjernbetjening.
Valgmulighed
q
Dybdeskarphed
r
FV-lås
B
AE/AF-lås
C
Kun AE-lås
E
368
AE-lås (hold)
F
Kun AF-lås
s
Flash slukket
Beskrivelse
Under søgerfotografering kan du få vist et eksempel
på dybdeskarpheden, når der trykkes på knappen Fn
(0 92). Under Live View-fotografering kan du trykke
én gang på knappen for at åbne objektivet til
maksimumblænde, så det bliver nemmere at
kontrollere fokus; yderligere tryk på knappen
gendanner blænden til den oprindelige værdi
(0 56).
Tryk på knappen Fn for at låse flashværdien (kun
indbygget flash og kompatible ekstra flashenheder,
0 190, 435). Tryk igen for at annullere FV-lås.
Fokus og eksponering låser, når der trykkes på
knappen Fn.
Eksponering låser, mens der trykkes på knappen Fn.
Eksponeringen låser, når der trykkes på knappen Fn,
og forbliver låst, indtil der trykkes på knappen
anden gang, eller standbytimeren udløber.
Fokus låser, mens der trykkes på knappen Fn.
Flashen går ikke af på billeder, når der trykkes på
knappen Fn.
Valgmulighed
e
a
x
y
z
+ NEF (RAW)
Live View
Beskrivelse
Hvis billedkvaliteten er indstillet til JPEG fine, JPEG
normal eller JPEG basic, vises e i søgeren, og der
bliver optaget en NEF (RAW)-kopi sammen med det
næste billede, der tages efter tryk på knappen Fn
(den oprindelige indstilling for billedkvalitet
gendannes, når du fjerner din finger fra
udløserknappen). For at afslutte uden at optage en
NEF (RAW)-kopi skal du igen trykke på knappen Fn.
Tryk på knappen Fn starter og slutter Live View.
Knappen Fn på den trådløse fjernbetjening udfører
Samme som knp.
samme funktion som knappen Fn på kameraet
Fn på kameraet
(0 356).
Knappen Fn på den trådløse fjernbetjening udfører
Samme som knp.
samme funktion som knappen Pv på kameraet
Pv på kameraet
(0 361).
Knappen Fn på den trådløse fjernbetjening udfører
Samme som knp.
samme funktion som knappen A AE-L/AF-L på
4 på kamer.
kameraet (0 361).
Ingen
Tryk på knappen har ingen effekt.
369
g: Video
g1: Tilknyt knappen Fn
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Vælg funktionen for knappen Fn under Live View af video
(standardindstillingen er Ingen).
❚❚ Tryk
Valgmulighed
B
Beskrivelse
Blænden udvides, når der trykkes på knappen.
Powerblænde
Anvendes i kombination med brugerindstilling g2
(åbn)
(Tilknyt dybdeskarphedsknap) > Powerblænde
(luk) for knapstyret blændejustering (0 372).
Tryk på knappen under optagelse af video for at
tilføje et indeks på den aktuelle placering (0 70).
Indeksmarkering
Indekserne kan anvendes ved visning og redigering
af videoer.
Tryk på knappen for at få vist information om
lukkertid, blænde og andre billedindstillinger i
Vis billedoptagestedet for information om optagelse af video. Tryk
information
igen for at vende tilbage til visning af
videooptagelse.
Fokus og eksponering låser, når der trykkes på
AE/AF-lås
knappen.
C
Kun AE-lås
q
r
s
E
F
A
AE-lås (hold)
Kun AF-lås
AF-ON
Ingen
370
Eksponering låser, når der trykkes på knappen.
Eksponeringen låses, når der trykkes på knappen,
og forbliver låst, indtil der trykkes på knappen
anden gang.
Fokus låser, når der trykkes på knappen.
Tryk på knappen starter autofokus. Udløserknappen
kan ikke anvendes til at fokusere med.
Tryk på knappen har ingen effekt.
A Powerblænde
Powerblænde er ikke tilgængelig med visse objektiver. Powerblænde er
kun tilgængelig i indstillingerne A og M og kan ikke anvendes, mens der
vises optageinfo om billedet (ikonet 6 indikerer, at powerblænden ikke
kan anvendes). Slukning af kameraet eller afslutning af Live View af video
deaktiverer powerblænden (bemærk, at i sidstnævnte tilfælde forbliver
powerblænden tilgængelig, indtil standbytimeren er udløbet).
371
g2: Tilknyt dybdeskarphedsknap
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Vælg funktionen for knappen Pv under Live View af video
(standardindstillingen er Indeksmarkering).
❚❚ Tryk
Valgmulighed
B
Beskrivelse
Blænden indsnævres, når der trykkes på knappen.
Powerblænde
Anvendes i kombination med brugerindstilling g1
(luk)
(Tilknyt knappen Fn) > Powerblænde (åbn) for
knapstyret blændejustering (0 370).
Tryk på knappen under optagelse af video for at
tilføje et indeks på den aktuelle placering (0 70).
Indeksmarkering
Indekserne kan anvendes ved visning og redigering
af videoer.
Tryk på knappen for at få vist information om
lukkertid, blænde og andre billedindstillinger i
Vis billedoptagestedet for information om optagelse af video. Tryk
information
igen for at vende tilbage til visning af
videooptagelse.
Fokus og eksponering låser, når der trykkes på
AE/AF-lås
knappen.
C
Kun AE-lås
q
r
s
E
F
A
AE-lås (hold)
Kun AF-lås
AF-ON
Ingen
372
Eksponering låser, når der trykkes på knappen.
Eksponeringen låses, når der trykkes på knappen,
og forbliver låst, indtil der trykkes på knappen
anden gang.
Fokus låser, når der trykkes på knappen.
Tryk på knappen starter autofokus. Udløserknappen
kan ikke anvendes til at fokusere med.
Tryk på knappen har ingen effekt.
g3: Tilknyt knappen AE-L/AF-L
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
❚❚ Tryk
Vælg funktionen for knappen A AE-L/AF-L under Live View af video.
De tilgængelige indstillinger er de samme som for Tilknyt knappen
Fn (0 370) bortset fra, at Powerblænde (åbn) ikke er tilgængelig,
og standardindstillingen er AE/AF-lås.
g4: Tilknyt udløserknap
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Vælg funktionen for tryk på udløserknappen, når der er valgt 1 med
Live View-vælgeren.
Valgmulighed
C
Tag billeder
1
Optag videoer
Beskrivelse
Tryk udløserknappen helt ned for at afslutte
optagelse af video og tage et billede med et højdebreddeforhold på 16 : 9 (for information om
billedstørrelse, se side 77).
Tryk udløserknappen halvt ned for at starte Live
View af video. Du kan derefter trykke
udløserknappen halvt ned for at fokusere (kun
autofokusindstilling) og trykke den helt ned for at
starte eller afslutte optagelse. Udløserknappen kan
ikke anvendes til andre formål under Live View af
video. For at afslutte Live View af video skal du
trykke på knappen a. Udløserknappen på en ekstra
trådløs fjernbetjening eller fjernbetjeningsledning
(0 443, 444) fungerer på samme måde som
kameraets udløserknap; den ekstra fjernbetjening
ML-L3 kan dog ikke anvendes til optagelse af
videoer; udløserknappen på ML-L3 har ingen effekt.
373
B Opsætningsmenuen: Kameraopsætning
For at få vist opsætningsmenuen skal du trykke på G og vælge
fanen B (opsætningsmenu).
Knappen G
Indstillinger i opsætningsmenuen
Opsætningsmenuen indeholder følgende indstillinger:
Valgmulighed
Formater hukommelseskort
Gem personlige indstillinger
Nulstil personlige indstillinger
Skærmens lysstyrke
Skærmens farvebalance
Rens billedsensor
Lås spejl i hævet pos. ved rens 1
Støvfrit referencebillede
Reduktion af støjstriber
Tidszone og dato
Sprog (Language)
Automatisk billedrotation
Batterioplysninger
0
375
99
101
376
377
448
451
378
380
381
381
382
383
Valgmulighed
Billedkommentar
Copyrightoplysninger
Gem/indlæs indstillinger
Virtuel horisont
Data om ikke-CPU objektiv
Finindstilling af AF
HDMI
Lokationsdata
Wi-Fi
Netværk
Eye-Fi-overførsel 2
Overensstemmelsesmærkning
Firmwareversion
1 Kan ikke benyttes, hvis batteriet er ved at være afladet.
2 Udelukkende tilgængelig, når et kompatibelt Eye-Fi-kort er isat.
A Se også
Menustandarderne er opstillet på side 299.
374
0
384
385
386
388
235
389
278
239
282
269
391
392
392
Formater hukommelseskort
Knappen G ➜ B opsætningsmenu
Hukommelseskortet skal formateres før anvendelse første gang,
eller når det har været anvendt eller er blevet formateret i andre
enheder. Bemærk, at formatering sletter alle billeder og andre data på
kortet. Før formatering skal du huske at lave sikkerhedskopier efter
behov (0 266).
D Under formatering
Sluk ikke kameraet, og fjern ikke hukommelseskort under formatering.
Valg af Formater hukommelseskort i
opsætningsmenuen viser indstillingerne til
højre; vælg en hukommelseskortplads, og
vælg Ja for at formatere det valgte kort.
Du kan også formatere hukommelseskort
ved at holde knapperne O (Q) og Z (Q)
nede samtidigt, indtil der vises et blinkende C i
lukkertidsvisningerne på kontrolpanelet og i søgeren.
Knappen O (Q) Knappen Z (Q)
375
Tryk endnu engang på de to knapper samtidigt for at formatere
kortet (for at afslutte uden at formatere kortet skal du trykke på en
hvilken som helst anden knap eller vente i omtrent seks sekunder, til
C holder op med at blinke). Når formateringen er overstået, viser
kontrolpanelet og søgeren antallet af billeder, der kan tages med de
aktuelle indstillinger.
A To hukommelseskort
Hvis der er isat to hukommelseskort, når der trykkes på knapperne O (Q)
og Z (Q), vises det kort, der skal formateres, med et blinkende ikon. Drej
det primære kommandohjul for at vælge en anden plads.
Skærmens lysstyrke
Knappen G ➜ B opsætningsmenu
Tryk på 1 eller 3 for at vælge skærmens lysstyrke for billedvisning,
menuer og informationsvisning. Vælg højere værdier for at øge
lysstyrken og lavere værdier for at reducere lysstyrken.
A Skærmens lysstyrke
Værdier på +4 eller derover gør skærmen lettere at læse i stærkt lys, men
gør også, at gule farver får et grønligt skær. Vælg lavere værdier for nøjagtig
farvegengivelse.
A Se også
Den valgte indstilling for Skærmens lysstyrke har ingen effekt på
visningens lysstyrke under Live View-fotografering eller Live View af video.
Se side 62 for information om justering af skærmens lysstyrke i Live View.
376
Skærmens farvebalance
Knappen G ➜ B opsætningsmenu
Anvend multivælgeren som vist nedenfor
for at justere skærmens farvebalance med
et prøvebillede som reference.
Prøvebilledet er det sidst optagede billede,
eller i billedvisningsindstilling det billede,
der vises sidst; for at vælge et andet billede
skal du trykke på knappen W (S) og
vælge et billede på en miniatureliste (for at
få vist det markerede billede i
fuldskærmsvisning skal du trykke på
X/T og holde den nede). Hvis der ikke
er nogen billeder på hukommelseskortet,
vises der en tom ramme med en grå kant i
stedet for prøvebilledet. Tryk på J for at afslutte, når justeringerne
er fuldført. Skærmens farvebalance gælder kun for menuer,
billedvisning og visning gennem objektivet, der ses under Live
View-fotografering og Live View af video; billeder optaget med
kameraet påvirkes ikke.
Øg den grønne tone
Øg den blå tone
Øg den gule tone
Øg den lilla tone
377
Støvfrit referencebillede
Knappen G ➜ B opsætningsmenu
Optag referencedata til funktionen image dust off i Capture NX-D
(tilgængelig for download, 0 268; se online-hjælp til Capture NX-D
for yderligere information).
Støvfrit referencebillede er kun tilgængeligt, når der er monteret
et CPU-objektiv på kameraet. Et ikke-DX-objektiv med en
brændvidde på mindst 50 mm anbefales. Zoom helt ind, når du
anvender et zoomobjektiv.
1 Vælg en startindstilling.
Markér én af følgende indstillinger, og
tryk på J. For at afslutte uden at
indhente data til funktionen image dust
off skal du trykke på G.
• Start: Meddelelsen til højre vises, og
”rEF” vises i søgeren og på
kontrolpanelet.
• Rens sensor, og start: Vælg denne
indstilling for at rense billedsensoren
før start. Meddelelsen til højre vises, og
”rEF” vises i søgeren og på
kontrolpanelet, når rensningen er
udført.
378
2 Komponér et billede med en hvid genstand uden struktur i
søgeren.
Placér objektivet cirka 10 centimeter fra en godt oplyst, hvid
genstand uden struktur. Komponér billedet, så genstanden
fylder søgeren, og tryk derefter udløserknappen halvt ned.
I autofokusindstillingen indstilles fokus automatisk til uendeligt;
i manuel fokusindstilling skal du selv indstille fokus til uendeligt.
3 Optag støvfri referencedata.
Tryk udløserknappen helt ned for at finde referencedata til
støvfrit billede. Skærmen slukker, når du trykker på
udløserknappen.
Hvis referencegenstanden er for lys eller
for mørk, kan kameraet muligvis ikke
finde støvfri referencedata, og
meddelelsen til højre vises. Vælg en
anden referencegenstand, og gentag
processen fra trin 1.
379
D Rensning af billedsensoren
Støvfri referencedata, som er optaget før billedsensorrensningen udføres,
kan ikke anvendes sammen med billeder, som er taget efter
billedsensorrensningen er udført. Vælg kun Rens sensor, og start, hvis
støvfri referencedata ikke skal anvendes med eksisterende billeder.
D Støvfri referencedata
De samme referencedata kan benyttes til
billeder taget med andre objektiver eller med
andre blænder. Referencebilleder kan ikke
vises ved hjælp af billedbehandlingssoftware
på en computer. Der forekommer gitterlinjer,
når der vises referencebilleder på kameraet.
Reduktion af støjstriber
Knappen G ➜ B opsætningsmenu
Reducér støjstriber og streger ved optagelse under lysstofrør eller i
kviksølvsbelysning under Live View eller optagelse af video. Vælg
Auto, så kameraet automatisk kan vælge den rigtige frekvens, eller
indstil frekvensen manuelt, så den kommer til at passe med
frekvensen på det lokale lysnet.
A Reduktion af støjstriber
Hvis Auto ikke giver de ønskede resultater, og du er usikker på frekvensen
på det lokale lysnet, skal du teste både indstillingen på 50 og 60 Hz og
vælge den, som giver det bedste resultat. Reduktion af støjstriber giver
muligvis ikke de ønskede resultater, hvis motivet er meget lyst; i dette
tilfælde bør du prøve at vælge en mindre blænde (højere blændeværdi).
380
Tidszone og dato
Knappen G ➜ B opsætningsmenu
Skift tidszoner, indstil kameraets ur, vælg datovisningsrækkefølgen,
og slå sommertid til eller fra.
Valgmulighed
Tidszone
Dato og tid
Datoformat
Sommertid
Beskrivelse
Vælg en tidszone. Kameraets ur indstilles automatisk
til klokkeslættet i den nye tidszone.
Indstil kameraets ur. Hvis uret nulstilles, vises det
blinkende ikon Y i informationsvisningen.
Vælg rækkefølge for, hvordan dag, måned og år vises.
Slå sommertid til eller fra. Kameraets ur stilles
automatisk en time frem eller tilbage.
Standardindstillingen er Fra.
Sprog (Language)
Knappen G ➜ B opsætningsmenu
Vælg et sprog til kameraets menuer og meddelelser.
381
Automatisk billedrotation
Knappen G ➜ B opsætningsmenu
Billeder, som tages, når Til er valgt, indeholder information om
kameraretning, og gør det muligt at dreje billederne automatisk
under billedvisning (0 242), eller når de vises i ViewNX 2
(medfølger) eller i Capture NX-D (tilgængelig for download; 0 268).
Der optages følgende retninger:
Landskab (bredt) format
Kamera drejet 90 ° med
uret
Kamera drejet 90 ° mod
uret
Kameraets retning optages ikke, når Fra er valgt. Vælg denne
indstilling, når du panorerer eller tager billeder med objektivet
pegende opad eller nedad.
A Roter lodret
For automatisk rotation af ”høje” (portræt) billeder til visning under
billedvisning skal du vælge Til for indstillingen Roter lodret i
billedvisningsmenuen (0 308).
382
Batterioplysninger
Knappen G ➜ B opsætningsmenu
Få vist information om det batteri, der
aktuelt sidder i kameraet.
Punkt
Batt. niveau
Billedantal
Batt. levetid
Beskrivelse
Det aktuelle batteriniveau udtrykt i procent.
Det antal gange, lukkeren er blevet udløst med det aktuelle
batteri, siden batteriet sidst blev ladet op. Bemærk, at
kameraet muligvis sommetider udløser lukkeren uden at
tage et billede, for eksempel når forudindstillet manuel
hvidbalance måles.
En visning med fem niveauer viser batterilevetiden. 0 (k)
indikerer, at batteriets ydeevne er upåvirket, 4 (l) indikerer,
at batteriet har nået slutningen af sin levetid og bør udskiftes.
Bemærk, at friske batterier opladet ved temperaturer under
cirka 5 °C kan udvise en midlertidig forringelse i ladning;
visningen af batterialder bliver dog normal igen, når batteriet
er blevet genopladet ved en temperatur på cirka 20 °C eller
derover.
A MB-D16-batterigrebet
Visningen for MB-D16-batterigrebet ses til
højre. Hvis der anvendes AA-batterier, vises
batteriniveauet af et ikon for batteriniveau;
andre elementer vises ikke.
383
Billedkommentar
Knappen G ➜ B opsætningsmenu
Føj en kommentar til nye billeder, når de tages. Du kan få vist
kommentarerne som metadata i ViewNX 2 (medfølger) eller
Capture NX-D (tilgængelig for download; 0 268). Du kan også få
vist kommentaren på siden med optagedata i
billedinformationsvisningen (0 251). Du kan vælge mellem
følgende indstillinger:
• Indsæt kommentar: Indtast en kommentar som beskrevet på side
171. Kommentarer kan bestå af op til 36 tegn.
• Vedhæft kommentar: Vælg denne indstilling
for at vedhæfte kommentaren til alle
efterfølgende billeder. Vedhæft
kommentar kan slås til og fra ved at
markere indstillingen og trykke på 2.
Når du har valgt den ønskede indstilling,
skal du trykke på J for at afslutte.
384
Copyrightoplysninger
Knappen G ➜ B opsætningsmenu
Føj copyrightoplysninger til nye billeder, når de tages. Der er
copyrightoplysninger i de optagedata, der vises i
billedinformationsvisningen (0 251), og oplysningerne kan ses som
metadata i ViewNX 2 (medfølger) eller i Capture NX-D (tilgængelig
for download; 0 268). Du kan vælge mellem følgende indstillinger:
• Kunstner: Indtast et navn på fotografen som beskrevet på side 171.
Navne på fotografer kan bestå af op til 36 tegn.
• Copyright: Indtast navnet på indehaveren af ophavsretten som
beskrevet på side 171. Navne på indehavere af ophavsretten kan
bestå af op til 54 tegn.
• Vedhæft copyrightoplysninger: Vælg denne
indstilling for at vedhæfte
copyrightoplysningerne til alle
efterfølgende billeder. Vedhæft
copyrightoplysninger kan slås til og fra
ved at markere dem og trykke på 2. Når
du har valgt den ønskede indstilling, skal
du trykke på J for at afslutte.
D Copyrightoplysninger
For at undgå uautoriseret anvendelse af navne på kunstner eller indehaver
af ophavsret skal du sørge for, at Vedhæft copyrightoplysninger ikke er
valgt, samt at felterne Kunstner og Copyright er tomme, før du låner eller
overdrager kameraet til en anden person. Nikon påtager sig intet ansvar for
skader eller strid, der hidrører fra anvendelse af indstillingen
Copyrightoplysninger.
385
Gem/indlæs indstillinger
Knappen G ➜ B opsætningsmenu
Vælg Gem indstillinger for at gemme følgende indstillinger på
hukommelseskortet i plads 1 (0 119; hvis kortet er fuldt, vises der
en fejlmeddelelse). Anvend denne indstilling til at dele indstillinger
mellem D750-kameraer.
Menu
Valgmulighed
Billedvisningsindstillinger
Billedtjek
Billedvisning
Efter sletning
Roter lodret
Filnavngivning
Funktion af kortet i plads 2
Billedkvalitet
Billedstørrelse
Billedområde
JPEG-komprimering
NEF-optagelse (RAW)
Hvidbalance (med finindstilling og forudindstillingerne
d-1–d-6)
Optagelse af
Indstil Picture Control (brugerdefinerede Picture
billeder
Controls gemmes som Standard)
Farverum
Aktiv D-Lighting
Vignetteringskontrol
Auto forvrængningskontrol
Støjreduk. ved langtidseksp.
Støjreduktion ved høj ISO
ISO-følsomhedsindstillinger
Fjernbetjeningsindstilling (ML-L3)
Destination
Optagelse af video Billedstr./billedhastighed
Videokvalitet
386
Menu
Valgmulighed
Mikrofonfølsomhed
Frekvensrespons
Reduktion af vindstøj
Billedområde
Hvidbalance (med finindstilling og forudindstillingerne
Optagelse af video
d-1–d-6)
Indstil Picture Control (brugerdefinerede Picture
Controls gemmes som Standard)
Støjreduktion ved høj ISO
Video ISO-følsomhedsindstilling.
Alle brugerindstillinger med undtagelse af Nulstil
Brugerindstillinger
brugerindstillinger
Rens billedsensor
Reduktion af støjstriber
Tidszone og dato (dato og tid undtaget)
Sprog (Language)
Automatisk billedrotation
Billedkommentar
Opsætning
Copyrightoplysninger
Data om ikke-CPU objektiv
HDMI
Lokationsdata
Wi-Fi
Eye-Fi-overførsel
Alle punkter i Min menu
Min menu/seneste
Alle de seneste indstillinger
indstillinger
Vælg fane
Indstillinger gemt med denne kameramodel kan gendannes ved at
vælge Indlæs indstillinger. Bemærk, at Gem/indlæs indstillinger
kun er tilgængelig, når der er isat et hukommelseskort i kameraet,
samt at indstillingen Indlæs indstillinger kun er tilgængelig, hvis
kortet indeholder gemte indstillinger.
387
A Gemte indstillinger
Indstillingerne gemmes i en fil med navnet NCSETUPG. Kameraet er ikke i
stand til at indlæse indstillinger, hvis filnavnet ændres.
Virtuel horisont
Knappen G ➜ B opsætningsmenu
Få vist rulning og hældning baseret på information fra kameraets
tiltsensor. Hvis kameraet hverken tiltes mod venstre eller højre,
bliver referencelinjen for rulning grøn, mens punktet midt i
visningen bliver grønt, hvis kameraet hverken tiltes fremad eller
bagud. Hvert trin svarer til omtrent 5 °.
Kamera plant
Kamera tiltet mod
venstre eller højre
Kamera tiltet fremad
eller bagud
D Tilt af kameraet
Visningen af den virtuelle horisont er ikke nøjagtig, når kameraet er tiltet
fremad eller bagud i en skarp vinkel. Hvis kameraet er ude af stand til at
måle tilt, vises tiltgraden ikke.
A Se også
For information om visning af rulleindikator i søgeren, se brugerindstilling
f2 (Tilknyt knappen Fn > Tryk; 0 356, 359). For information om visning af
den virtuelle horisont i Live View, se side 64 og 75.
388
Finindstilling af AF
Knappen G ➜ B opsætningsmenu
Finindstil fokus for op til 12 objektivtyper. Indstilling af AF anbefales
ikke i de fleste situationer og kan påvirke normalt fokus; anvend den
derfor kun om nødvendigt.
Valgmulighed
Beskrivelse
Finindstilling af • Til: Slå AF-indstilling til.
AF (Til/Fra)
• Fra: Slå AF-indstilling fra.
Indstil AF for det
aktuelle objektiv (kun
Aktuel
Flyt fokuspunktet
CPU-objektiver). Tryk på væk fra kameraet. værdi
1 eller 3 for at vælge
en værdi mellem +20 og
Gemt værdi
–20. Der kan lagres
værdier for op til 12
objektivtyper. Der kan
kun lagres én værdi for
hver objektivtype.
Vælg den anvendte
værdi for AF-indstilling,
Flyt fokuspunktet Forrige
når der ikke eksisterer
hen mod
værdi
Standard
en tidligere gemt værdi
kameraet.
for det aktuelle objektiv
(kun CPU-objektiver).
389
Valgmulighed
Beskrivelse
Opstil tidligere gemte værdier for AF-indstilling. For at
slette et objektiv fra listen skal du markere det ønskede
objektiv og trykke på O (Q). For at ændre en objektividentifikator (for eksempel vælge en identifikator, der er
den samme som de sidste to cifre i objektivets
serienummer for at kunne skelne mellem dette og andre
objektiver af samme type, idet Gemt værdi kun kan
Liste med gemte anvendes på ét objektiv af hver type) skal du markere det
ønskede objektiv og trykke på 2.
værdier
Menuen til højre vises; tryk på
1 eller 3 for at vælge en
identifikator, og tryk på J for at
gemme ændringerne og
afslutte.
D Indstilling af AF
Kameraet er muligvis ude af stand til at fokusere på mindsterækkevidden
eller i uendeligt, når der anvendes indstilling af AF.
D Live View
Indstilling gælder ikke for autofokus i Live View (0 54).
A Gemt værdi
Der kan kun lagres én værdi for hver objektivtype. Hvis der anvendes
telekonverter, kan der lagres særskilte værdier for hver kombination af
objektiv og telekonverter.
390
Eye-Fi-overførsel
Knappen G ➜ B opsætningsmenu
Denne indstilling vises kun, når der er isat et Eye-Fi-kort (sælges
separat hos tredjepartsforhandlere) i kameraet. Vælg Aktiver for at
overføre billeder til en forhåndsvalgt destination. Bemærk, at
billederne ikke overføres, hvis signalstyrken er utilstrækkelig.
Overhold alle lokale lovgivninger vedrørende trådløse enheder, og
vælg Deaktiver, hvor trådløse enheder er forbudt.
D Eye-Fi-kort
Eye-Fi-kort kan udsende trådløse signaler, når Deaktiver er valgt. Hvis en
advarsel vises på skærmen (0 473), skal du slukke kameraet og fjerne
kortet.
Indstil brugerindstilling c2 (Standbytimer, 0 336) til 30 sek. eller længere
ved anvendelse af Eye-Fi-kort.
Se brugervejledningen til Eye-Fi-kortet, og ret dine forespørgsler til
producenten. Kameraet kan anvendes til at slå Eye-Fi-kort til og fra, men
understøtter muligvis ikke andre Eye-Fi-funktioner.
391
Når et Eye-Fi-kort isættes, vises dets status
ved hjælp af et ikon i
informationsvisningen:
• d: Eye-Fi-overførsel deaktiveret.
• e: Eye-Fi-overførsel aktiveret, men
ingen billeder er tilgængelige for
overførsel.
• f (statisk): Eye-Fi-overførsel aktiveret; venter på at starte
overførsel.
• f (animeret): Eye-Fi-overførsel aktiveret; overfører data.
• g: Fejl — kameraet kan ikke håndtere Eye-Fi-kort. Hvis der vises
et blinkende W på kontrolpanelet eller i søgeren, skal du se
side 473; hvis denne indikator ikke blinker, kan der tages billeder
normalt, men du kan muligvis ikke ændre Eye-Fi-indstillingerne.
A Understøttede Eye-Fi-kort
Nogle kort er muligvis ikke tilgængelige i visse lande eller områder; rådfør
dig med producenten for yderligere information. Eye-Fi-kort er kun til brug
i det land, hvor produktet er købt. Sørg for, at Eye-Fi-kortets firmware er
opdateret til seneste version. Bemærk, at vi ikke anbefaler brug af Eye-Fikort i begge pladser, idet det kan medføre en upålidelig
netværksforbindelse.
Overensstemmelsesmærkning
Knappen G ➜ B opsætningsmenu
Få vist de standarder, kameraet overholder.
Firmwareversion
Knappen G ➜ B opsætningsmenu
Få vist kameraets aktuelle firmwareversion.
392
N Retoucheringsmenuen: Oprettelse af
retoucherede kopier
For at få vist retoucheringsmenuen skal du trykke på G og vælge
fanen N (retoucheringsmenu).
Knappen G
Indstillinger for retoucheringsmenu
Indstillingerne i retoucheringsmenuen anvendes til at oprette
beskårne eller retoucherede kopier af eksisterende billeder.
Retoucheringsmenuen vises kun, når et hukommelseskort med
andre billeder er sat i kameraet.
i
j
k
l
m
n
o
7
8
&
Valgmulighed
D-Lighting
0
397
Rød-øje-korrektion
398
Beskær
399
Monokrom
400
Filtereffekter
401
Farvebalance
402
Billedsandwich 1
403
NEF-behandling (RAW)
406
Skift størrelse
408
Hurtig retouchering
411
0
Valgmulighed
e
(
)
f
g
h
i
u
9
p
Opretning
411
Forvrængningskontrol
412
Fiskeøje
413
Farvelægningsskitse
413
Farveskitse
414
Perspektivkontrol
415
Miniatureeffekt
416
Selektiv farve
417
Rediger video
Sammenligning side om
side 2
81
419
1 Kan kun vælges ved at trykke på knappen G og vælge fanen N.
2 Kun tilgængelig, hvis retoucheringsmenuen vises ved tryk på P og valg af Retouchering i
fuldskærmsvisning, når der vises et retoucheret billede eller originalen.
393
D Retouchering af kopier
De fleste indstillinger kan anvendes til kopier oprettet ved hjælp af andre
retoucheringsindstillinger, selvom hver indstilling kun kan anvendes én
gang, med undtagelse af Billedsandwich og Rediger video > Vælg start/slutpunkt (bemærk, at flere redigeringer kan resultere i tab af detaljer).
Indstillinger, som ikke kan anvendes til det aktuelle billede, kan ikke vælges.
A Billedkvalitet
Undtagen for kopier oprettet med Beskær og Billedsandwich, NEFbehandling (RAW) og Skift størrelse har kopier af JPEG-billeder samme
størrelse og kvalitet som originalen, mens kopier af NEF-billeder (RAW)
gemmes som store finkvalitets JPEG-billeder. Størrelsesprioriteret
komprimering anvendes, når kopier gemmes i JPEG-format.
394
Oprettelse af retoucherede kopier
Sådan oprettes en retoucheret kopi:
1 Vælg et punkt i retoucheringsmenuen.
Tryk på 1 eller 3 for at markere et
punkt, og tryk på 2 for at vælge.
2 Vælg et billede.
Markér et billede, og tryk på J. For at få
vist det markerede billede i
fuldskærmsvisning skal du trykke på
knappen X (T) og holde den nede.
A Retouchering
I tilfælde af billeder optaget ved billedkvalitetsindstillingen NEF + JPEG
retoucheres kun NEF-billedet (RAW). Kameraet kan muligvis ikke vise
eller retouchere billeder taget med andre enheder.
3 Vælg retoucheringsmuligheder.
For yderligere information, se afsnittet om det valgte punkt. Tryk
på G for at afslutte uden at oprette en retoucheret kopi.
A Tid for slukning af skærmen
Skærmen slukker, og handlingen annulleres, hvis der ikke foretages
nogen handlinger i et kort tidsrum. Alle ændringer, der ikke er gemt, går
tabt. For at forlænge tidsrummet, hvor skærmen forbliver tændt, skal du
vælge et længere tidsrum for menuvisning for brugerindstilling c4 (Tid
for slukning af skærmen, 0 337).
395
4 Opret en retoucheret kopi.
Tryk på J for at oprette en retoucheret
kopi. Retoucherede kopier indikeres af
ikonet o.
A Oprettelse af retoucherede kopier under billedvisning
For at oprette en retoucheret kopi af det aktuelt viste billede i
fuldskærmsvisning (0 245) skal du trykke på P, derefter markere
Retouchering og trykke på J og vælge en retoucheringsindstilling.
396
D-Lighting
Knappen G ➜ N retoucheringsmenu
D-Lighting lysner skygger, hvilket gør funktionen ideel til mørke
billeder eller billeder taget i modlys.
Før
Efter
Tryk på 4 eller 2 for at vælge hvor meget
korrektion, der skal udføres. Der kan ses et
eksempel på effekten i
redigeringsvisningen. Tryk på J for at
gemme den retoucherede kopi.
397
Rød-øje-korrektion
Knappen G ➜ N retoucheringsmenu
Denne indstilling anvendes til at udbedre ”rød-øje”, der skyldes
brug af flash, og den kan kun benyttes til billeder, der er taget med
brug af flash. I redigeringsvisningen kan du få vist et eksempel på
billedet, der skal udbedres med rød-øje-korrektion. Bekræft effekten
af rød-øje-korrektion, og opret en kopi som beskrevet i følgende
tabel. Bemærk, at rød-øje-korrektion muligvis ikke altid giver de
forventede resultater og i meget sjældne tilfælde kan anvendes til
dele af billedet, hvor der ikke forekommer rød-øje. Kontrollér
eksemplet grundigt, før du fortsætter.
For at
Anvend
Zoome ind
X (T)
Zoome ud
W (S)
Få vist andre
områder af
billedet
398
Annullere
zoom
J
Oprette en
kopi
J
Beskrivelse
Tryk på X (T) for at zoome ind og på W (S)
for at zoome ud. Mens billedet er zoomet ind,
skal du anvende multivælgeren for at få vist
billedområder, der ikke er synlige på skærmen.
Hold multivælgeren nede for hurtigt at rulle til
andre områder af billedet. Navigationsvinduet
vises, når der trykkes på zoomknapperne eller på
multivælgeren; det område, der aktuelt er
synligt på skærmen, vises med en gul ramme.
Tryk på J for at annullere zoom.
Hvis kameraet registrerer rød-øje på det valgte
billede, oprettes der en kopi, som behandles for
at mindske effekten. Der oprettes ingen kopi,
hvis kameraet ikke registrerer rød-øje.
Beskær
Knappen G ➜ N retoucheringsmenu
Opret en beskåret kopi af det valgte billede.
Det valgte billede vises med den valgte
beskæring i gult; opret en beskåret kopi
som beskrevet i følgende tabel.
For at
Reducere
beskæringens
størrelse
Øge beskæringens
størrelse
Anvend
W (S)
Tryk på W (S) for at reducere
beskæringens størrelse.
X (T)
Tryk på X (T) for at øge beskæringens
størrelse.
Drej det primære kommandohjul for at
vælge højde/bredde-forholdet.
Ændre beskæringens
højde-breddeforhold
Placere beskæringen
Oprette en kopi
Beskrivelse
J
Anvend multivælgeren til at placere
beskæringen. Tryk på beskæringen, og
hold den nede for hurtigt at flytte den til
den ønskede position.
Gem den aktuelle beskæring som en
separat fil.
A Beskær: Billedkvalitet og -størrelse
Kopier oprettet af NEF (RAW), NEF (RAW) +
JPEG-billeder har billedkvaliteten (0 115)
JPEG fine; beskårne kopier oprettet af JPEGbilleder har samme billedkvalitet som
originalen. Kopistørrelsen varierer med
beskæringens størrelse og højdebreddeforhold og vises øverst til venstre i
beskæringsvisningen.
A Visning af beskårne kopier
Zoom under billedvisning er muligvis ikke tilgængeligt, når beskårne
kopier vises.
399
Monokrom
Knappen G ➜ N retoucheringsmenu
Kopiér billeder i Sort-hvid, Sepia eller
Cyanotypi (blå og hvid monokrom).
Valg af Sepia eller Cyanotypi viser et
eksempel på det valgte billede; tryk på 1
for at forøge farvemætningen, og tryk på 3
for at reducere den. Tryk på J for at oprette
en monokrom kopi.
Forøg farvemætning
Reducér farvemætning
400
Filtereffekter
Knappen G ➜ N retoucheringsmenu
Vælg mellem følgende filtereffekter. Når du har justeret
filtereffekterne som beskrevet nedenfor, skal du trykke på J for at
gemme den retoucherede kopi.
Valgmulighed
Beskrivelse
Giver samme effekt som et filter
med himmellys, hvilket gør
Skylightfilter billedet mindre blåt. Du kan få vist
et eksempel på effekten på
skærmen som vist til højre.
Opretter en kopi med varme
tonefiltereffekter, hvilket giver
Varmt filter kopien et ”varmt” rødt skær. Du
kan få vist et eksempel på effekten
på skærmen.
Intensivering
Intensiverer rød (Intensivering af
af rød
rød), grøn (Intensivering af
Intensivering
grøn) eller blå (Intensivering af
af grøn
blå). Tryk på 1 for at øge effekten,
Intensivering og tryk på 3 for at reducere den.
af blå
Tilføj stjerneeffekter til lyskilder.
• Antal punkter: Vælg mellem fire,
seks eller otte.
• Filteromfang: Vælg lysstyrke for de
pågældende lyskilder.
• Filtervinkel: Vælg punkternes
vinkel.
Stjernefilter
• Punktlængde: Vælg punkternes
længde.
• Bekræft: Få vist et eksempel på filterets effekter. Tryk på
X (T) for at få vist et eksempel på kopien i
fuldskærmsvisning.
• Gem: Opret en retoucheret kopi.
401
Valgmulighed
Softfilter
Beskrivelse
Tilføj en softfiltereffekt. Tryk på 4
eller 2 for at vælge filterstyrke.
Farvebalance
Knappen G ➜ N retoucheringsmenu
Anvend multivælgeren til at oprette en
kopi med ændret farvebalance som vist
nedenfor. Effekten vises på skærmen
sammen med røde, grønne og blå
histogrammer (0 250), som danner
tonefordelingen på kopien.
Øg den grønne tone
Opret retoucheret kopi
Øg den blå tone
Øg den gule tone
Øg den lilla tone
A Zoom
For at zoome ind på billedet, der vises på
skærmen, skal du trykke på X (T).
Histogrammet opdateres for kun at vise den del
af billedet, der vises på skærmen. Mens billedet
er zoomet ind, skal du trykke på L (U) for at
skifte frem og tilbage mellem farvebalance og
zoom. Når der er valgt zoom, kan du zoome ind
og ud med X (T) og W (S) og rulle igennem billedet med
multivælgeren.
402
Billedsandwich
Knappen G ➜ N retoucheringsmenu
Billedsandwich kombinerer to eksisterende NEF (RAW)-billeder for
at oprette et enkelt billede, der gemmes separat fra originalerne;
resultaterne, der gør brug af RAW-data fra kameraets billedsensor,
er markant bedre end billedsandwiches, der er oprettet i
billedprogrammer. Det nye billede gemmes ved de aktuelle
indstillinger for billedkvalitet og -størrelse; før oprettelse af en
billedsandwich skal du indstille billedkvalitet og -størrelse (0 115,
118; alle indstillinger er tilgængelige). Du kan oprette en NEF (RAW)kopi ved at vælge billedkvaliteten NEF (RAW).
+
1 Vælg Billedsandwich.
Markér Billedsandwich i
retoucheringsmenuen, og tryk på 2.
Dialogboksen til højre vises. Med
Billede 1 markeret skal du trykke på J
for at få vist en dialogboks for billedvalg,
hvor udelukkende NEF (RAW)-billeder
oprettet med dette kamera er opstillet.
403
2 Vælg det første billede.
Anvend multivælgeren til at markere
det første billede i billedsandwich. Tryk
på knappen X (T), og hold den nede
for at få vist det markerede billede i
fuldskærmsvisning. Tryk på J for at
vælge det markerede billede og vende
tilbage til eksempelvisningen.
3 Vælg det andet billede.
Det valgte billede vises som Billede 1. Markér Billede 2, og tryk
på J, og vælg derefter det andet billede som beskrevet i trin 2.
4 Justér forøgelse.
Markér Billede 1 eller Billede 2, og
optimér eksponeringen for
billedsandwichen ved at trykke på 1
eller 3 for at vælge forøgelsen blandt
værdier mellem 0,1 og 2,0. Gentag
proceduren for det andet billede.
Standardværdien er 1,0; vælg 0,5 for at halvere forøgelsen eller
2,0 for at fordoble den. Effekterne kan ses i kolonnen Eks.
404
5 Få vist et eksempel på billedsandwich.
Tryk på 4 eller 2 for at placere
markøren i kolonnen Eks., og tryk på 1
eller 3 for at markere Bill. swch. Tryk på
J for at få vist et eksempel på
billedsandwich som vist til højre (for at
gemme billedsandwichen uden at få
vist et eksempel skal du vælge Gem). For at vende tilbage til trin
4 og vælge nye billeder eller justere forøgelsen skal du trykke på
W (S).
6 Gem billedsandwich.
Tryk på J, mens eksemplet vises, for at
gemme billedsandwichen. Når der er
blevet oprettet en billedsandwich, vises
det resulterende billede i
fuldskærmsvisning på skærmen.
D Billedsandwich
Der kan kun kombineres NEF-billeder (RAW) med ens billedområde og
farvedybde.
Billedsandwichen har de samme billedinformationer (inklusive dato for
optagelse, lysmåling, lukkertid, blænde, optageindstilling,
eksponeringskompensation, brændvidde og billedretning) og værdier for
hvidbalance og Picture Control som billedet valgt som Billede 1. Den
aktuelle billedkommentar vedhæftes til billedsandwichen, når den
gemmes; dog kopieres copyrightoplysninger ikke. Billedsandwiches gemt i
NEF (RAW)-format anvender komprimeringen valgt for Type i menuen
NEF-optagelse (RAW) og har samme farvedybde som de originale billeder;
JPEG-billedsandwiches gemmes med størrelsestilpasset komprimering.
405
NEF-behandling (RAW)
Knappen G ➜ N retoucheringsmenu
Opret JPEG-kopier af NEF (RAW)-billeder.
1 Vælg NEF-behandling (RAW).
Markér NEF-behandling (RAW) i
retoucheringsmenuen, og tryk på 2 for
at få vist en dialogboks med billedvalg,
hvor der er en liste udelukkende med
NEF (RAW)-billeder, der er oprettet med
dette kamera.
2 Vælg et billede.
Anvend multivælgeren til at markere et
billede (tryk på knappen X/T, og
hold den nede for at få vist det
markerede billede i fuldskærmsvisning).
Tryk på J for at vælge det markerede
billede og fortsætte til næste trin.
406
3 Vælg indstillingerne for JPEG-kopien.
Justér indstillingerne, der er opstillet nedenfor. Bemærk, at
hvidbalance og vignetteringskontrol ikke er tilgængelige ved
multieksponeringer eller billeder oprettet med billedsandwich,
samt at eksponeringskompensation kun kan indstilles til værdier
mellem –2 og +2 EV.
Billedkvalitet (0 115)
Billedstørrelse (0 118)
Hvidbalance (0 145)
Eksponeringskompensation (0 143)
Indstil Picture Control (0 165)
Støjreduktion ved høj ISO (0 317)
Farverum (0 314)
Vignetteringskontrol (0 315)
D-Lighting (0 397)
4 Kopiér billedet.
Markér OK, og tryk på J for at oprette
en JPEG-kopi af det valgte billede (for at
afslutte uden at kopiere billedet skal du
trykke knappen G).
407
Skift størrelse
Knappen G ➜ N retoucheringsmenu
Opret små kopier af valgte billeder.
1 Vælg Skift størrelse.
For at tilpasse størrelsen på valgte
billeder skal du markere Skift størrelse i
retoucheringsmenuen og trykke på 2.
2 Vælg en destination.
Hvis der er isat to hukommelseskort, kan
du vælge en destination for kopierne
med tilpasset størrelse ved at markere
Vælg destination og trykke på 2 (hvis
der kun er ét kort isat, skal du fortsætte
til trin 3).
Menuen til højre vises; markér en
kortplads, og tryk på J.
408
3 Vælg en størrelse.
Markér Vælg størrelse, og tryk på 2.
Indstillingerne til højre vises; markér en
indstilling, og tryk på J.
4 Vælg billeder.
Markér Vælg et billede, og tryk på 2.
Markér billederne med multivælgeren,
og tryk på knappen W (S) for at vælge
eller fravælge (for at få vist det
markerede billede i fuldskærmsvisning
skal du trykke på knappen X/T og
holde den nede). Valgte billeder er
markeret med ikonet 8. Tryk på J, når Knappen W (S)
valget er truffet.
409
5 Gem kopierne med tilpassede
størrelser.
Der vises en dialogboks for bekræftelse.
Markér Ja, og tryk på J for at gemme
kopierne med ændret størrelse.
A Visning af kopier med tilpasset størrelse
Zoom under billedvisning er muligvis ikke tilgængelig, når kopier med
tilpasset størrelse vises.
A Billedkvalitet
Kopier oprettet af NEF (RAW) eller NEF (RAW) + JPEG-billeder har
billedkvaliteten (0 115) JPEG fine; beskårne kopier oprettet af JPEGbilleder har samme billedkvalitet som originalen.
410
Hurtig retouchering
Knappen G ➜ N retoucheringsmenu
Opret kopier med udvidet farvemætning
og kontrast. D-Lighting anvendes efter
behov for at lysne mørke motiver eller
motiver i modlys.
Tryk på 4 eller 2 for at vælge mængden af
forøgelsen. Der kan ses et eksempel på
effekten i redigeringsvisningen. Tryk på J for at gemme den
retoucherede kopi.
Opretning
Knappen G ➜ N retoucheringsmenu
Opret en kopi af det valgte billede. Tryk på
2 for at rotere billedet op til fem grader i
trin på omtrent 0,25 grader med uret, og
tryk på 4 for at rotere det mod uret (du kan
få vist et eksempel på effekten i
redigeringsvisningen; bemærk, at billedets
kanter beskæres for at oprette en firkantet
kopi). Tryk på J for at gemme den retoucherede kopi.
411
Forvrængningskontrol
Knappen G ➜ N retoucheringsmenu
Opret kopier med reducerede ydre
forvrængninger. Vælg Auto for at lade
kameraet korrigere forvrængningerne
automatisk, og foretag derefter
finjusteringer ved hjælp af multivælgeren,
eller vælg Manuel for at reducere
forvrængningen manuelt (bemærk, at Auto
ikke er tilgængelig for billeder taget ved hjælp af auto
forvrængningskontrol; se side 316). Tryk på 2 for at reducere
tøndeforvrængning, og tryk på 4 for at reducere pudeformet
forvrængning (du kan få vist et eksempel på effekten i
redigeringsvisningen; bemærk, at en høj grad af
forvrængningskontrol medfører, at mere af kanterne skæres væk).
Tryk på J for at gemme den retoucherede kopi. Bemærk, at
forvrængningskontrol muligvis kan beskære eller forvrænge
kanterne kraftigt på kopier oprettet af billeder taget med DXobjektiver med andre billedområder end DX (24×16).
A Auto
Auto anvendes udelukkende til billeder, der er taget med G-, E- og Dobjektivtyper (undtagen PC, fiskeøje og visse andre objektiver). Der kan
ikke garanteres for resultatet med andre objektiver.
412
Fiskeøje
Knappen G ➜ N retoucheringsmenu
Opret kopier, der synes at være taget med
fiskeøjeobjektiv. Tryk på 2 for at øge
effekten (dette øger også det område, der
skal beskæres af billedets kanter), og tryk på
4 for at reducere den. Der kan ses et
eksempel på effekten i
redigeringsvisningen. Tryk på J for at
gemme den retoucherede kopi.
Farvelægningsskitse
Knappen G ➜ N retoucheringsmenu
Opret en oversigtskopi over billedet, der
skal anvendes som basis for maling. Der kan
ses et eksempel på effekten i
redigeringsvisningen. Tryk på J for at
gemme den retoucherede kopi.
Før
Efter
413
Farveskitse
Knappen G ➜ N retoucheringsmenu
Opret en kopi af et billede, der ligner en
skitse lavet med farveblyanter. Tryk på 1
eller 3 for at markere Intensitet eller
Omrids, og tryk på 4 eller 2 for at ændre
dem. Intensiteten kan øges for at mætte
farverne mere eller reduceres for en
udvasket monokrom effekt, mens omrids
kan gøres tykkere eller tyndere. Tykkere omrids gør farverne mere
mættede. Der kan ses eksempler på resultaterne i
redigeringsvisningen. Tryk på J for at gemme den retoucherede
kopi.
414
Perspektivkontrol
Knappen G ➜ N retoucheringsmenu
Opret kopier, som reducerer
perspektiveffekterne for billeder taget
nedefra af et højt motiv. Anvend
multivælgeren til at tilpasse perspektivet
(bemærk, at flittigere brug af
perspektivkontrol medfører afskæring af
flere kanter). Der kan ses eksempler på
resultaterne i redigeringsvisningen. Tryk på J for at gemme den
retoucherede kopi.
Før
Efter
415
Miniatureeffekt
Knappen G ➜ N retoucheringsmenu
Opret en kopi, der virker som et billede af et diorama. Virker bedst
med billeder taget fra et udsigtspunkt. Området, som kommer i
fokus på kopien, indikeres af en gul ramme.
For at
Tryk
Vælge retning
W (S)
Vælg position
Beskrivelse
Tryk på W (S) for at vælge retning på området,
der er i fokus.
Hvis effektområdet
vises i bredt format
skal du trykke på 1
eller 3 for at placere
den ramme, der viser
det område af
kopien, der kommer
til at være i fokus.
Område i fokus
Hvis effektområdet
vises i højt format
skal du trykke på 4
eller 2 for at placere
den ramme, der viser
det område af
kopien, der kommer
til at være i fokus.
Hvis effektområdet er i bredt format skal du
trykke på 4 eller 2 for at vælge højde.
Vælg størrelse
Hvis effektområdet er i højt format skal du trykke
på 1 eller 3 for at vælge bredde.
Få vist et
eksempel på
kopien
Oprette en
kopi
416
X (T)
J
Få vist et eksempel på kopien.
Opret en kopi.
Selektiv farve
Knappen G ➜ N retoucheringsmenu
Oprette en kopi, hvor kun udvalgt farveglød vises i farver.
1 Vælg Selektiv farve.
Markér Selektiv farve i
retoucheringsmenuen, og tryk på 2 for
at få vist en dialogboks for valg af
billede.
2 Vælg et billede.
Anvend multivælgeren til at markere et
billede (tryk på knappen X/T, og
hold den nede for at få vist det
markerede billede i fuldskærmsvisning).
Tryk på J for at vælge det markerede
billede og fortsætte til næste trin.
3 Vælg en farve.
Knappen A AE-L/AF-L
Anvend multivælgeren til at placere
markøren over en genstand, og tryk på
knappen A AE-L/AF-L for at vælge
genstandens farve som én, der forbliver
den samme på den endelige kopi
(kameraet kan have svært ved at
registrere umættede farver; vælg en
Valgt farve
mættet farve). For at zoome ind på
billedet med henblik på nøjagtig
farveudvælgelse skal du trykke på
X (T). Tryk på W (S) for at zoome
ud.
417
4 Markér farveskalaen.
Farveskala
Drej det primære
kommandohjul for at
markere farveområdet for
den valgte farve.
5 Vælg farveskalaen.
Tryk på 1 eller 3 for at øge eller
reducere skalaen for lignende farveglød,
der skal med på det endelige billede.
Vælg mellem værdier fra 1 til 7; bemærk,
at høje værdier muligvis medtager
farveglød fra andre farver. Der kan ses et
eksempel på effekten i redigeringsvisningen.
6 Vælg flere farver.
For at vælge flere farver skal
du dreje det primære
kommandohjul for at
markere en anden af de tre
farvebokse øverst i visningen
og gentage trin 3–5 for at
vælge en anden farve. Gentag proceduren for en tredje farve,
hvis du ønsker det. For at fravælge den markerede farve skal du
trykke på O (Q); for at fjerne alle farver skal du trykke på O (Q)
og holde den nede. Der vises en dialogboks for bekræftelse; vælg
Ja.
418
7 Gem den redigerede kopi.
Tryk på J for at gemme den
retoucherede kopi.
Sammenligning side om side
Sammenlign retoucherede kopier med de originale billeder. Denne
indstilling er kun tilgængelig, hvis retoucheringsmenuen vises, ved
tryk på knappen P og valg af Retouchering, når der vises en kopi
eller original i fuldskærmsvisning.
1 Vælg et billede.
Vælg en retoucheret kopi (vist ved
ikonet o) eller et billede, der er
retoucheret i fuldskærmsvisning. Tryk
på P, markér derefter Retouchering, og
tryk på J.
Knappen P
419
2 Vælg Sammenligning side om side.
Markér Sammenligning side om side,
og tryk på J.
3 Sammenlign kopien med originalen.
Valg foretaget for at
oprette kopi
Kildebilledet vises i venstre side, den
retoucherede kopi vises i højre side, og
indstillingerne, der blev anvendt til at
oprette kopien, vises øverst i displayet.
Tryk på 4 eller 2 for at skifte mellem
kildebilledet og den retoucherede kopi.
Tryk på knappen X (T), og hold den
nede for at få vist det markerede billede Kildebillede Retoucheret
i fuldskærmsvisning. Hvis kopien blev
kopi
oprettet ud fra to kildebilleder ved
hjælp af Billedsandwich, eller hvis
kilden er blevet kopieret flere gange, skal du trykke på 1 eller 3
for at få vist det andet kildebillede eller kopierne. For at afslutte
og gå til billedvisningsindstilling skal du trykke på knappen K
eller trykke på J for at afslutte og gå til billedvisning med det
markerede billede valgt.
D Sammenligninger side om side
Kildebilledet vises ikke, hvis kopien blev oprettet af et beskyttet billede
(0 257), eller siden er blevet slettet eller skjult (0 301) eller er på et kort i en
anden plads, der ikke er den samme, som blev anvendt ved oprettelse af
billedet.
420
O Min Menu/m Seneste indstillinger
For at få vist Min Menu skal du trykke på G og vælge fanen O (Min
Menu).
Knappen G
Indstillingen MIN MENU kan anvendes til at oprette og redigere en
brugerindstillet liste over indstillinger for menuerne billedvisning,
optagelse af billeder, optagelse af video, brugerindstillinger,
opsætning og retouchering for hurtig adgang (op til 20 punkter).
Hvis du ønsker det, kan seneste indstillinger vises i stedet for Min
Menu (0 425).
Der kan tilføjes, slettes og omfordeles indstillinger som beskrevet
nedenfor.
❚❚ Tilføjelse af indstillinger til Min menu
1 Vælg Tilføj elementer.
I Min Menu (O) skal du markere Tilføj
elementer og trykke på 2.
2 Vælg en menu.
Markér navnet på den menu, der
indeholder indstillingen, du ønsker at
tilføje, og tryk på 2.
421
3 Vælg et element.
Markér det ønskede menuelement, og
tryk på J.
4 Placér det nye element.
Tryk på 1 eller 3 for at flytte det nye
element op eller ned i Min menu. Tryk
på J for at tilføje det nye element.
5 Tilføj flere elementer.
De aktuelt viste elementer i Min menu
markeres med et flueben. Elementer
indikeret af ikonet V kan ikke vælges.
Gentag trin 1–4 for at vælge flere
elementer.
422
❚❚ Sletning af indstillinger fra Min menu
1 Vælg Fjern elementer.
I Min Menu (O) skal du markere Fjern elementer og trykke på 2.
2 Vælg elementer.
Markér elementer, og tryk på 2 for at
vælge eller fravælge. Valgte elementer
indikeres af et flueben.
3 Slet de valgte elementer.
Tryk på J. Der vises en dialogboks for
bekræftelse; tryk på J igen for at slette
de valgte elementer.
A Sletning af elementer i Min menu
For at slette det aktuelt markerede element i Min menu skal du trykke på
knappen O (Q). Der vises en dialogboks for bekræftelse; tryk på O (Q) igen
for at fjerne det valgte element fra Min menu.
423
❚❚ Omorganisering af indstillinger til Min menu
1 Vælg Opstil elementer.
I Min Menu (O) skal du markere Opstil elementer og trykke på
2.
2 Vælg et element.
Markér elementet, du ønsker at flytte, og
tryk på J.
3 Placér elementet.
Tryk på 1 eller 3 for at flytte elementet
op eller ned i Min Menu, og tryk på J.
Gentag trin 2–3 for at placere ekstra
elementer igen.
4 Afslut, og gå til Min menu.
Tryk på knappen G for at vende
tilbage til Min menu.
Knappen G
424
Seneste indstillinger
For at få vist de tyve senest anvendte indstillinger skal du vælge
m SENESTE INDSTILLINGER for O MIN MENU > Vælg fane.
1 Vælg Vælg fane.
I Min Menu (O) skal du markere Vælg
fane og trykke på 2.
2 Vælg m SENESTE INDSTILLINGER.
Markér m SENESTE INDSTILLINGER, og
tryk J. Navnet på menuen skifter fra
”MIN MENU” til ”SENESTE
INDSTILLINGER”.
Menuelementerne bliver tilføjet øverst i menuen Seneste
indstillinger, efterhånden som de anvendes. For at få vist Min menu
igen skal du vælge O MIN MENU for m SENESTE INDSTILLINGER >
Vælg fane.
A Fjernelse af elementer fra menuen Seneste Indstillinger
For at fjerne et element fra menuen Seneste indstillinger skal du markere
det og trykke på knappen O (Q). Der vises en dialogboks for bekræftelse;
tryk på O (Q) igen for at slette det valgte element.
425
Tekniske bemærkninger
Læs dette kapitel for information om kompatibelt tilbehør,
rengøring og opbevaring af kameraet og om, hvad du skal gøre, hvis
der vises en fejlmeddelelse, eller du har problemer med kameraet.
Kompatible objektiver
Kameraindstilling
CPU-objektiver 6
Objektiv/tilbehør
Type G, E eller D AF
NIKKOR 7
AF-S, AF-I NIKKOR
PC-E NIKKOR-serien 9
PC Micro 85mm f/2.8D 11
AF-S/AF-Itelekonverter 13
Andre AF NIKKOR (med
undtagelse af objektiver
til F3AF)
AI-P NIKKOR
426
Fokusindstilling
Optageindstilling
Lysmålingssystem
L2
AF
M (med
elektronisk
afstandsmåler) 1
P
S
A
M
M3
45
3D Farve N 4
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
✔ 10
✔ 10
✔
—
✔8
✔
✔ 10 ✔ 10 ✔ 10
— ✔ 12 ✔
—
—
✔ 8,10
✔ 8,10
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
✔8
✔
✔ 14
✔ 14
✔
✔
—
✔
✔8
—
—
✔ 15
✔
✔
—
✔
✔8
—
Kameraindstilling
Ikke-CPU-objektiver 16
Objektiv/tilbehør
AI-, AI-ændret NIKKOReller Nikon Serie Eobjektiver 17
Medical-NIKKOR
120mm f/4
Reflex-NIKKOR
PC-NIKKOR
AI-type telekonverter 23
PB-6 Bælgudstyr 25
Auto mellemringe
(PK-serien 11A, 12 eller
13; PN-11)
Fokusindstilling
Optageindstilling
Lysmålingssystem
L2
AF
M (med
elektronisk
afstandsmåler) 1
—
✔ 15
— ✔ 18 —
✔ 19
—
✔
— ✔ 21 —
—
—
—
—
—
✔ 10
✔ 24
✔ 24
—
—
—
—
✔ 18
✔ 22
✔ 18
✔ 26
—
—
—
—
—
✔ 24
— ✔ 18 —
P
S
A
M
M3
45
3D Farve N 4
✔ 20
—
—
—
—
—
—
✔ 19
—
✔ 20
✔
✔ 20
✔
—
—
—
—
—
✔
—
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Manuelt fokus tilgængeligt med alle objektiver.
Matrix.
Centervægtet.
Spot.
Højlysvægtet.
IX-NIKKOR-objektiver kan ikke anvendes.
Vibrationsreduktion (VR) understøttet med VR-objektiver.
Spotmåling måler det valgte fokuspunkt (0 139).
Tiltgrebet på PC-E NIKKOR 24mm f/3.5D ED kan komme i berøring med kamerahuset, når objektivet
drejes. Dette kan undgås ved at montere et mindre tiltgreb; kontakt en Nikon-autoriseret
servicerepræsentant for yderligere information.
10 Kan ikke anvendes med shifting eller tiltning.
11 Kameraets lysmålings- og flashstyringssystemer fungerer ikke ordentligt ved shifting og/eller
tiltning af objektivet, eller når der anvendes en anden blænde end maksimumblænde.
427
12 Kun manuel optageindstilling.
13 Kan kun anvendes med AF-S- og AF-I-objektiver (0 430). For information om tilgængelige
fokuspunkter for autofokus og elektronisk afstandsmåling, se side 430.
14 Når der fokuseres på mindste fokusafstand med AF 80–200mm f/2.8, AF 35–70mm f/2.8, AF 28–
85mm f/3.5–4.5 <Ny> eller AF 28–85mm f/3.5–4.5-objektiv ved maksimalt zoom, vises
fokusindikatoren muligvis, når billedet på matskiven i søgeren ikke er i fokus. Justér fokus manuelt,
indtil billedet i søgeren er i fokus.
15 Med en maksimumblænde på f/5.6 eller hurtigere.
16 Visse objektiver kan ikke anvendes (se side 431).
17 Rotationsradius for AI 80–200mm f/2.8 ED stativgevind begrænses af kamerahuset. Du kan ikke
skifte filtre ud, når AI 200–400mm f/4 ED er monteret på kameraet.
18 Hvis maksimumblænden angives ved hjælp af Data om ikke-CPU objektiv (0 235),
vises blændeværdien i søgeren og på kontrolpanelet.
19 Kan kun anvendes, hvis objektivets brændvidde og maksimumblænde angives ved hjælp af Data
om ikke-CPU objektiv (0 235). Anvend spot- eller centervægtet lysmåling, hvis de
ønskede resultater ikke opnås.
20 For forbedret præcision skal du angive objektivets brændvidde og maksimumblænde ved hjælp af
Data om ikke-CPU objektiv (0 235).
21 Kan anvendes i den manuelle indstilling M ved lukkertider, der er et eller flere trin længere end
flashsynkroniseringshastigheden.
22 Eksponering bestemmes af den forudindstillede objektivblænde. I indstilling A skal du forudindstille
blænden ved hjælp af objektivblænderingen, før du sætter AE-lås til og flytter objektivet. I
indstilling M skal du forudindstille blænden ved hjælp af objektivblænderingen og bestemme
eksponering, før du flytter objektivet.
23 Eksponeringskompensation er påkrævet, når den anvendes med AI 28–85mm f/3.5–4.5, AI 35–
105mm f/3.5–4.5, AI 35–135mm f/3.5–4.5 eller AF-S 80–200mm f/2.8D.
24 Med største effektive blænde på f/5.6 eller hurtigere.
25 Kræver mellemringene PK-12 eller PK-13. PB-6D er muligvis nødvendig alt efter kameraretning.
26 Anvend forudindstillet blænde. I indstilling A skal du indstille blænden ved hjælp af
fokuseringsudstyret, før du bestemmer eksponering og tager billeder.
• PF-4 kopieringsudstyr kræver PA-4 kameraholder.
• Ved visse objektiver kan der forekomme støj i form af streger i autofokus ved høje ISO-følsomheder.
Anvend manuelt fokus eller fokuslås.
428
A Identifikation af CPU-objektiver og objektiver af typerne G, E og D
CPU-objektiver (i særdeleshed type G, E og D) anbefales; bemærk dog, at
IX-NIKKOR-objektiver ikke kan anvendes. CPU-objektiver kan genkendes på
deres CPU-kontakter, og type G-, E- og D-objektiver kan kendes på et
bogstav på objektivhuset. Type G- og E-objektiver er ikke forsynet med
objektivblændering.
CPU-kontakter
CPU-objektiv
Blændering
Type G-/E-objektiv
Type D-objektiv
429
A AF-S/AF-I-telekonvertere
Tabellen herunder viser de tilgængelige fokuspunkter for autofokus og
elektronisk afstandsmåling, når der er monteret en AF-S/AF-I-telekonverter.
Bemærk, at kameraet muligvis er ude af stand til at fokusere på mørke
motiver eller motiver med lav kontrast, hvis den kombinerede blænde er
langsommere end f/5.6. Autofokus er ikke tilgængeligt, når telekonvertere
anvendes med objektiver af typen AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G
IF-ED.
Tilbehør
TC-14E, TC-14E II,
TC-14E III
Objektivets maksimumblænde
Fokuspunkter
f/4 eller hurtigere
1
f/5.6
f/2.8 eller hurtigere
TC-17E II
1
f/4
f/5.6
—2
f/2.8 eller hurtigere
TC-20E, TC-20E II,
TC-20E III
3
f/4
f/5.6
—2
1
TC-800-1.25E ED
f/5.6
1 Enkeltpunkts-AF anvendes, når 3D-tracking eller autopunkts-AF er valgt for indstilling af
AF-metode (0 123).
2 Autofokus er ikke tilgængeligt.
3 Fokusdata for andre fokuspunkter end det midterste indhentes fra linjesensorerne.
430
A Objektivets blændeværdi
f-tallet i objektivnavne er objektivets maksimumblænde.
A Kompatible ikke-CPU-objektiver
Data om ikke-CPU objektiv (0 235) kan anvendes til at aktivere mange af
de funktioner, der er tilgængelige med CPU-objektiver, herunder color
matrix-lysmåling; hvis der ingen data er, anvendes centervægtet lysmåling
i stedet for color matrix-lysmåling, men hvis maksimumblænden ikke er
angivet, viser kameraets blændevisning antal stop fra maksimumblænden,
og den faktiske blændeværdi skal aflæses på objektivets blændering.
D Inkompatibelt tilbehør og inkompatible ikke-CPU-objektiver
Følgende kan IKKE anvendes med D750:
• TC-16A AF-telekonverter
• Ikke-AI-objektiver
• Objektiver, der kræver fokusenheden AU-1
(400mm f/4.5, 600mm f/5.6, 800mm f/8,
1200mm f/11)
• Fiskeøje (6mm f/5.6, 7,5mm f/5.6, 8mm f/8,
OP 10mm f/5.6)
• 2,1cm f/4
• Mellemring K2
• 180–600mm f/8 ED (serienummer 174041–
174180)
• 360–1200mm f/11 ED (serienummer 174031–
174127)
• 200–600mm f/9.5 (serienummer 280001–
300490)
• AF-objektiver til F3AF (AF 80mm f/2.8,
AF 200mm f/3.5 ED, AF telekonverter TC-16)
• PC 28mm f/4 (serienummer 180900 eller
tidligere)
• PC 35mm f/2.8 (serienummer 851001–
906200)
• PC 35mm f/3.5 (gammel type)
• Reflex 1000mm f/6.3 (gammel type)
• Reflex 1000mm f/11 (serienummer 142361–
143000)
• Reflex 2000mm f/11 (serienummer 200111–
200310)
D Rød-øje-reduktion
Objektiver, der blokerer motivets udsyn til rød-øje-reduktionslyset, kan
påvirke rød-øje-reduktion.
431
A Beregning af billedvinkel
D750 kan anvendes med Nikon-objektiver til kameraer i 35 mm (135)format. Hvis Automatisk DX-beskæring er slået til (0 111), og der er
monteret et 35 mm-objektiv, bliver billedvinklen den samme som for et
billede på 35 mm-film (35,9 × 24,0 mm); hvis der er monteret DX-objektiv,
justeres billedvinklen automatisk til 23,5 × 15,7 mm (DX-format).
For at vælge en anden billedvinkel end den for det aktuelle objektiv skal du
slå Automatisk DX-beskæring fra og vælge mellem FX (36×24), 1,2×
(30×20) og DX (24×16). Hvis der er monteret et 35 mm-objektiv, kan
billedvinklen reduceres med 1,5× ved valg af DX (24×16) eller med 1,2×
ved valg af 1,2× (30×20), så det synlige område bliver mindre.
Billedstørrelsen FX (36×24) (35,9 × 24,0 mm,
svarende til 35 mm-format)
Billedstørrelsen 1,2× (30×20)
(29,9 × 19,9 mm)
Objektiv
Billedstørrelsen DX (24×16) (23,5 × 15,7 mm,
svarende til et kamera med DX-format)
Billeddiagonal
Billedvinkel (FX (36×24); 35 mm-format)
Billedvinkel (1,2× (30×20))
Billedvinkel (DX (24×16); DX-format)
Billedvinklen DX (24×16) er omkring 1,5 gange mindre end billedvinklen i
35 mm-format, mens billedvinklen 1,2× (30×20) er omkring 1,2 gange
mindre. For at beregne brændvidden på objektiver i 35 mm-format, når der
er valgt DX (24×16), skal du gange objektivets brændvidde med omtrent
1,5, eller med omtrent 1,2, når der er valgt 1,2× (30×20) (den effektive
brændvidde for et 50 mm-objektiv i 35 mm-format ville eksempelvis blive
75 mm, når der er valgt DX (24×16), eller 60 mm når 1,2× (30×20) er valgt).
432
Ekstra flashenheder (Speedlights)
Kameraet understøtter Nikon Creative Lighting System (CLS) og kan
anvendes med CLS-kompatible flashenheder. Den indbyggede flash
går ikke af, når der er monteret en ekstra flashenhed.
Nikon Creative Lighting System (CLS)
Nikons avancerede Creative Lighting System (CLS) giver bedre
kommunikation mellem kameraet og kompatible flashenheder, så
der opnås forbedret flashfotografering.
❚❚ CLS-kompatible flashenheder
Kameraet kan anvendes med følgende CLS-kompatible
flashenheder:
• SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500, SB-400, SB-300 og SB-R200:
SB-800
SB-700 1
SB-600
SB-500 2
SB-400 3
SB-300 3
SB-R200 4
Funktion
Ledetal (ISO 100) 5
SB-910,
SB-900 1
Flashenhed
34
38
28
30
24
21
18
10
1 Hvis der er monteret et farvefilter på SB-910, SB-900 eller SB-700, når v eller N (flash) er valgt for
hvidbalance, registrerer kameraet automatisk filteret og justerer hvidbalancen derefter.
2 Brugere af LED-lampen kan indstille kameraets hvidbalance til v eller N for optimale resultater.
3 Trådløs flashstyring er ikke tilgængelig.
4 Fjernstyres med indbygget flash i commander-indstilling eller ved hjælp af de ekstra flashenheder
SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 eller SB-500 eller med SU-800 trådløs Speedlight-commander.
5 m, 20 °C, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 og SB-600 ved 35 mm zoomhovedposition; SB-910, SB-900
og SB-700 med standardbelysning.
433
• SU-800 Trådløs Speedlight-Commander: Ved montering på et CLSkompatibelt kamera kan SU-800 anvendes som commander for
de fjernstyrede flashenheder SB-910, SB-900, SB-800, SB-700,
SB-600, SB-500 eller SB-R200 i op til tre grupper. SU-800 er ikke i
sig selv udstyret med en flash.
A Ledetal
Flashens arbejdsområde ved fuld flash kan beregnes ved at dividere
ledetallet med blænden. Hvis f.eks. flashenheden har et ledetal på 34 m
(ISO 100, 20 °C), vil dens rækkevidde ved en blænde på f/5.6 være 34÷5,6
eller omtrent 6,1 meter. For hver fordobling af ISO-følsomheden skal du
gange ledetallet med kvadratroden af to (ca. 1,4).
A AS-15 synkroniseringsadapteren
Når AS-15 synkroniseringsadapteren (forhandles separat) er monteret i
kameraets tilbehørssko, kan flashtilbehør tilsluttes via et
synkroniseringsstik.
434
Følgende funktioner er tilgængelige med CLS-kompatible
flashenheder:
z z2 z — — z z
z3
—
—
z
z
—
z
z
z
—
—
z
—
z
z
—
—
z
z
z3
z
z
z
z
z
—
z6
z
z
z
z
z
z6
z
z
z
—
—
—
z
—
—
—
—
—
—
—
—
z
z
—
—
z
z
—
—
—
z4
—
z4
z4
—
—
—
z4
—
z
z
—
—
z
z
—
—
—
—
—
z
—
z5
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
z
z
—
—
z
—
—
—
—
z4
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
SB-300
z2
SB-400
z z — — z z
SB-R200
z
SU-800
SB-600
z
SB-500
SB-700
Fjernbetjening
Master
Advanced Wireless Lighting
SB-910, SB-900,
SB-800
Enkelt flash
i-TTL-afbalanceret
udfyldningsflash til digitale
i-TTL spejlreflekskameraer 1
Standard i-TTL-flash til digitale
spejlreflekskameraer
AA Automatisk blænde
A Ikke-TTL-automatik
GN Afstandsprioriteret manuel
M Manuel
RPT Stroboskopflash
Fjernbetjent flashstyring
i-TTL i-TTL
[A:B] Hurtig trådløs flashstyring
AA Automatisk blænde
A Ikke-TTL-automatik
M Manuel
RPT Stroboskopflash
i-TTL i-TTL
[A:B] Hurtig trådløs flashstyring
AA Automatisk blænde
A Ikke-TTL-automatik
M Manuel
RPT Stroboskopflash
—
—
—
z4
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
435
SB-400
SB-300
z
—
z
z
z
z
z
—
—
SB-R200
z
—
z
z
z
z
z
—
z
SB-500
SB-600
z
—
z
z
z
z
z
—
z 10
SU-800
SB-700
1
2
3
SB-910, SB-900,
SB-800
Farveinformation (flash)
Farveinformation (LED-lampe)
Auto FP High-Speed-synkronisering 7
FV-lås 8
AF-hjælpelys ved multiområde-AF
Rød-øje-reduktion
Kameraets pilotlys
Valg af indstilling til kameraflash
Opdatering af firmware til kameraets flashenhed
z
z
z
z
—
z
z
z
z
—
—
z
z
z9
—
z
—
—
—
—
z
z
—
—
z
—
—
z
—
—
z
—
z
—
z
—
z
—
—
z
—
—
—
z
z
Ikke tilgængelig med spotmåling.
Kan også vælges med flashenheden.
Valg af indstilling AA/A udført på flashenheden ved hjælp af brugerindstillinger. Medmindre der er
angivet objektivdata med indstillingen Data om ikke-CPU objektiv i
opsætningsmenuen, vælges ”A”, når der anvendes et ikke-CPU-objektiv.
4 Kan kun vælges med kameraet.
5 Kun tilgængelig under makrofotografering.
6 Medmindre der er angivet objektivdata ved hjælp af indstillingen Data om ikke-CPU
objektiv i opsætningsmenuen, anvendes der ikke-TTL auto (A) til ikke-CPU-objektiver, uanset
indstillingen valgt med flashenheden.
7 Kun tilgængelig i flashstyringsindstillingerne i-TTL, AA, A, GN og M.
8 Kun tilgængelig i flashstyringsindstillingerne i-TTL, AA og A.
9 Kun tilgængelig i commander-indstilling.
10 Firmwareopdateringer af SB-910 og SB-900 kan udføres fra kameraet.
436
❚❚ Andre flashenheder
Følgende flashenheder kan anvendes i indstillingerne ikke-TTL
automatik og manuel.
Flashenhed
SB-80DX,
SB-28DX,
SB-28, SB-26,
SB-25, SB-24
✔
✔
✔
SB-30, SB-27 2,
SB-22S, SB-22,
SB-20, SB-16B,
SB-15
✔
✔
—
SB-23,
SB-29 3,
SB-21B 3,
SB-29S 3
—
✔
—
Flashindstilling
SB-50DX 1
A Ikke-TTL-automatik
—
M Manuel
✔
G Stroboskopflash
—
Synkronisering med
REAR bagerste
✔
✔
✔
✔
lukkergardin 4
1 Vælg indstillingerne P, S, A eller M, sænk den indbyggede flash, og anvend udelukkende den ekstra
flashenhed.
2 Flashindstillingen indstilles automatisk til TTL, og lukkerudløsningen deaktiveres. Indstil
flashenheden til A (ikke-TTL-automatisk flash).
3 Autofokus er kun tilgængeligt med objektiverne AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED og AF-S
Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED.
4 Tilgængeligt, når der vælges flashindstilling med kameraet.
437
D Bemærkninger vedrørende ekstra flashenheder
Yderligere information kan findes i brugervejledningen til flashenheden. Se
afsnittet om CLS-kompatible digitale spejlreflekskameraer, hvis
flashenheden understøtter CLS. D750 er ikke med på listen over digitale
spejlreflekskameraer i brugervejledningerne til SB-80DX, SB-28DX og
SB-50DX.
Hvis en ekstra flashenhed er monteret i andre optageindstillinger end j, %
og u, blinker flashen ved hvert billede, selv i indstillinger, hvor den
indbyggede flash ikke kan anvendes.
i-TTL flashstyring kan anvendes ved ISO-følsomheder mellem 100 og
12800. Ved værdier på under 100 eller på over 12800 kan du muligvis ikke
opnå de ønskede resultater ved visse afstande eller blændeindstillinger.
Hvis flashindikatoren blinker i omkring tre sekunder, efter at der er taget et
billede i de automatiske indstillinger i-TTL eller ikke-TTL, er flashen gået af
ved fuld styrke, og billedet kan være undereksponeret (kun CLS-kompatible
objektiver; for information om indikatorerne for eksponering og
flashladning på andre enheder, se brugervejledningen, der følger med
flashen).
Når der anvendes et synkroniseringskabel i SC-serierne 17, 28 eller 29 til
fotografering med ekstern flash, kan der muligvis ikke opnås korrekt
eksponering i i-TTL-indstilling. Vi anbefaler, at du vælger standard i-TTLflashstyring. Tag et testbillede, og kontrollér resultatet på skærmen.
I i-TTL-indstilling bør du benytte den flashskærm eller indirekte flashadapter, der følger med flashenheden. Anvend ikke andre skærme som
diffusorer, da dette kan give forkert eksponering.
438
SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 og SB-400 sørger for rødøje-reduktion, mens SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 og SU-800
sørger for AF-hjælpelys med følgende begrænsninger:
• SB-910 og SB-900: AF-hjælpelys er tilgængeligt
17–19 mm
med 17–135 mm AF-objektiver, dog er
autofokus kun tilgængeligt med de
20–105 mm
fokuspunkter, der vises til højre.
106–135 mm
• SB-800, SB-600 og SU-800: AF-hjælpelys er
tilgængeligt med 24–105 mm AF-objektiver,
dog er autofokus kun tilgængeligt med de
fokuspunkter, der vises til højre.
24–34 mm
35–49 mm
50–105 mm
• SB-700: AF-hjælpelys er tilgængeligt med
24–135 mm AF-objektiver, dog er autofokus
kun tilgængeligt med de fokuspunkter, der
vises til højre.
24–27 mm
28–135 mm
Alt efter anvendt objektiv og optaget motivtype vises fokusindikatoren (I)
muligvis, når motivet ikke er i fokus, eller hvis kameraet er ude af stand til at
fokusere, og lukkerudløseren deaktiveres.
I indstilling P er maksimumblænden (mindste blændeværdi) begrænset i
henhold til ISO-følsomhed som vist herunder:
Maksimumblænde ved ISO-ækvivalens på:
100
200
400
800
1600
3200
6400
12800
4
5
5.6
7.1
8
10
11
13
Hvis den maksimale blænde på objektivet er mindre, end hvad der er
angivet herover, er blændens maksimale værdi den maksimale blænde for
objektivet.
439
A Flashstyringsindstilling
Informationsvisningen viser flashstyringsindstillingen for de ekstra
flashenheder, der er monteret på kameraets tilbehørssko, som følger:
Flashsynkronisering
Auto FP (0 345)
i-TTL
Automatisk blænde (AA)
Ikke-TTL auto flash (A)
Afstandsprioriteret
manuel (GN)
Manuel
Stroboskopflash
—
Advanced wireless
lighting
D Anvend kun flashtilbehør fra Nikon
Anvend kun flashenheder fra Nikon. Negativ spænding eller en spænding på
over 250 V til tilbehørsskoen kan ikke alene betyde, at normal betjening
ikke er mulig, men beskadige synkroniseringskredsløbet i kamera eller
flash. Før du anvender en Nikon-flashenhed, der ikke er nævnt i dette afsnit,
skal du kontakte en Nikon-autoriseret servicerepræsentant for yderligere
information.
440
Andet tilbehør
På tidspunktet for udgivelsen af denne brugervejledning var
følgende tilbehør til D750 tilgængeligt.
Strømkilder
• Genopladeligt Li-ion-batteri EN-EL15 (0 25, 26): Ekstra
EN-EL15-batterier sælges hos lokale forhandlere og
Nikon-autoriserede servicerepræsentanter.
Genopladelige EN-EL15b- og EN-EL15a-batterier kan
også anvendes.
• Batterioplader MH-25a (0 25): MH-25a kan anvendes til
genopladning af EN-EL15b-/EN-EL15a-/EN-EL15batterier. MH-25 batteriopladere kan også anvendes.
• Multifunktionsbatterigreb MB-D16: MB-D16 er udstyret med
en udløserknap, knappen A AE/AF-lås, multivælger og
primært og sekundært kommandohjul for forbedret drift
ved optagelse af billeder i højt (portræt) format. Ved
montering af MB-D16 skal du fjerne kameraets
kontaktdæksel til MB-D16.
• Stik til lysnetadapter EP-5B, lysnetadapter EH-5b: Dette tilbehør
kan anvendes som strømkilde for kameraet ved længere
tids anvendelse (EH-5a- og EH-5 lysnetadaptere kan også
anvendes). EP-5B er påkrævet for tilslutning af kameraet
til EH-5b; se side 445 for detaljer. Bemærk, at når
kameraet anvendes med MB-D16, skal EP-5B sættes i
MB-D16, ikke i kameraet. Forsøg ikke at anvende
kameraet med stik til lysnetadaptere isat i både kameraet
og MB-D16.
441
• Filtre beregnet til optagelse med specialeffekter kan
påvirke autofokus eller den elektroniske afstandsmåler.
• D750 kan ikke anvendes med lineære polarisationsfiltre.
Anvend i stedet C-PL eller C-PL II cirkulære
polarisationsfiltre.
• Anvend NC-filtre for at beskytte objektivet.
• For at undgå ghosting anbefales det ikke at anvende et
Filtre
filter, når motivet er i modlys, eller hvis der er en stærk
lyskilde i billedet.
• Centervægtet lysmåling anbefales til filtre med en
eksponeringsfaktor (filterfaktor) på mere end 1× (Y44,
Y48, Y52, O56, R60, X0, X1, C-PL, ND2S, ND4, ND4S, ND8,
ND8S, ND400, A2, A12, B2, B8, B12). Du kan finde
yderligere information i brugervejledningen til filteret.
• Kommunikationsenhed UT-1: Anvend et USB-kabel til at
tilslutte UT-1 til kameraet og et Ethernet-kabel til at
tilslutte UT-1 til et Ethernet-netværk. Efter tilslutningen
kan du overføre billeder og videoer til en computer eller
ftp-server, styre kameraet via fjernadgang ved hjælp af
den ekstra software Camera Control Pro 2 eller
LAN-adaptere
gennemse billeder eller styre kameraet via fjernadgang
(0 269)
fra en iPhone eller computerens web-browser.
• Trådløs sender WT-5: Montér WT-5 på UT-1 for at opnå
adgang til trådløse netværk.
Bemærk: Anvendelse af LAN-adaptere kræver et Ethernet eller trådløst
netværk og grundlæggende viden om netværk. Sørg for at opgradere al
tilhørende software til den nyeste version.
HDMI-kabler
HDMI-kabel HC-E1: HDMI-kabel med type C-stik for tilslutning
(0 277)
til kameraet og type A-stik for tilslutning til HDMI-enheder.
Dæksel til tilbehørssko BS-1: Et dæksel, der beskytter
Dæksler til
tilbehørsskoen. Tilbehørsskoen anvendes til ekstra
tilbehørssko
flashenheder.
Kamerahusdæksel BF-1B/kamerahusdæksel BF-1A:
Kamerahusdækslet holder spejlet, søgerskærmen og
Kamerahusdæksel
lavpasfilteret fri for støv, når der ikke er monteret et
objektiv.
442
• DK-20C Dioptrijusteringsobjektiver: Objektiverne er
tilgængelige med dioptrijustering på –5, –4, –3, –2, 0,
+0,5, +1, +2 og +3 m–1, når kameraets dioptrijustering er
i den neutrale position (–1 m–1). Anvend kun
dioptrijusteringsobjektiver, hvis det ønskede fokus ikke
kan opnås med den indbyggede dioptrijusteringskontrol
(–3 til +1 m–1). Test dioptrijusteringsobjektiverne, inden
du køber dem, for at sikre, at du kan opnå det ønskede
fokus. Gummiøjestykket kan ikke anvendes med
dioptrijusteringsobjektiver.
• Øjestykkeforstørrer DK-21M: DK-21M forstørrer billedet i
Tilbehør til
søgeren med omtrent 1,17× (50 mm f/1.4-objektiv ved
søgerens øjestykke
uendeligt; –1,0 m–1) for større præcision under
komposition.
• Forstørrer DG-2: DG-2 forstørrer det viste motiv i midten af
søgeren for at øge præcisionen under fokusering.
Øjestykkeadapter påkrævet (forhandles separat).
• Øjestykkeadapter DK-22: DK-22 anvendes ved montering af
DG-2 forstørrer.
• Retvendt Vinkelsøger DR-6: DR-6 monteres på
søgerøjestykket i en ret vinkel, så billedet i søgeren ses
retvinklet på objektivet (for eksempel lige fra oven, når
kameraet er vandret).
D750 er udstyret med et
tilbehørsstik til WR-1 og
WR-R10-trådløse
fjernbetjeninger (0 197,
444), MC-DC2
Tilbehør til
fjernbetjeningsledninger
tilbehørsstik
(0 95) samt GP-1 og GP-1Aenheder (0 239), som
forbindes til mærket H på stikket ud for F ved siden af
tilbehørsstikket (luk kameraets stikdæksel, når stikket ikke
er i brug).
Mikrofoner
Stereomikrofon ME-1 (0 73)
443
Software
Camera Control Pro 2: Styr kameraet via fjernadgang fra en
computer for optagelse af videoer og billeder, og gem
billederne direkte på computerens harddisk. Når
Camera Control Pro 2 anvendes til at sende billeder
direkte til computeren, vises indikatoren for
PC-forbindelse (c) på kontrolpanelet.
Bemærk: Anvend de nyeste versioner af Nikons software; se hjemmesiderne
opstillet på side xxiii for den seneste information om understøttede
operativsystemer. I standardindstillingerne søger Nikon Message Center 2
jævnligt efter opdateringer til Nikons software og firmware, når du er logget
ind på en konto på computeren, og computeren er tilsluttet til internettet. Der
vises automatisk en meddelelse, når der er fundet opdateringer.
• Trådløs fjernbetjening ML-L3: ML-L3 anvender et 3 V CR2025batteri.
Mens du trykker batterikammerlåsen til højre (q), skal
du sætte en fingernegl i sprækken og åbne
batterikammeret (w). Sørg for at vende batteriet rigtigt
Fjernbetjeninger/
(r).
trådløs
• Trådløs fjernbetjening WR-R10/WR-T10: Når der er monteret en
fjernbetjening
trådløs fjernbetjening af typen WR-R10, kan du styre
(0 193)
kameraet via fjernadgang ved hjælp af den trådløse
fjernbetjening WR-T10.
• Trådløs fjernbetjening WR-1: WR-1 kan fungere enten som
sender eller modtager og anvendes i kombination med
enten en anden WR-1 eller en trådløs fjernbetjening af
typen WR-R10 eller WR-T10. Eksempelvis kan en WR-1
tilsluttes til tilbehørsstikket og anvendes som modtager,
så kameraindstillingerne kan ændres, eller lukkeren kan
udløses via fjernadgang af en anden WR-1, der fungerer
som sender.
Tilgængeligheden afhænger af land eller region. Se vores hjemmeside eller brochurer for seneste
information.
444
Tilslutning af stik til lysnetadapter samt
lysnetadapter
Sluk kameraet inden montering af ekstra stik til lysnetadapter og
lysnetadapter.
1 Klargør kameraet.
Åbn batterikammerdækslet
(q) og stikdækslet (w).
2 Isæt EP-5B-stikket til lysnetadapter.
Sørg for at isætte stikket i den viste
retning, så det kan anvendes til at holde
den orange batterilås trykket til den ene
side. Låsen låser stikket på plads, når det
er sat helt i.
3 Luk batterikammerdækslet.
Placér ledningen til stikket til
lysnetadapter, således at
den går igennem pladsen til
stikket til lysnetadapter og
lukker
batterikammerdækslet.
445
4 Tilslut EH-5b-lysnetadapteren.
Tilslut lysnetadapterens netledning til vekselstrømsstikket på
lysnetadapteren (e) og netledningen til jævnstrømsstikket (r).
Ikonet V vises på skærmen, når kameraet får strøm fra
lysnetadapteren og stikket til lysnetadapter.
446
Vedligeholdelse af kameraet
Opbevaring
Hvis kameraet ikke anvendes i længere tid, skal du tage batteriet ud
og opbevare det et tørt og køligt sted med poldæksel påmonteret.
Kameraet skal opbevares på et tørt og godt ventileret sted for at
undgå mugdannelse. Kameraet må ikke opbevares, hvor der
anvendes mølkugler med naftalen eller kamfer eller på steder, der:
• har dårlig ventilation, eller hvor luftfugtigheden er højere end
60 %
• er i nærheden af udstyr, der genererer kraftige elektromagnetiske
felter, f.eks. et tv eller en radio
• udsættes for temperaturer over 50 °C eller under –10 °C
Rengøring
Fjern støv eller lignende med en pustebørste, og tør forsigtigt
med en blød, tør klud. Når du har taget billeder på stranden
eller ved kysten, skal du fjerne eventuelt sand eller salt med en
Kamerahus
klud, der er let fugtet med destilleret vand. Tør det grundigt af.
Vigtigt: Støv eller andre fremmedlegemer i kameraet kan medføre
skader, som ikke dækkes af garantien.
Disse glasdele beskadiges nemt. Fjern støv eller lignende med
en pustebørste. Hvis du anvender en aerosoldåse, skal du
Objektiv,
holde den lodret, så der ikke kommer væde ud. For at fjerne
spejl og søger
fingeraftryk og andre pletter, skal du putte en smule
objektivrens på en blød klud og tørre forsigtigt af.
Fjern støv eller lignende med en pustebørste. Når du fjerner
fingeraftryk og andre pletter, skal du tørre forsigtigt af med en
Skærm
blød klud eller et vaskeskind. Undlad at trykke hårdt, da dette
kan resultere i beskadigelse eller funktionsfejl.
Undgå at anvende alkohol, opløsningsmiddel eller andre flygtige
kemikalier.
447
Lavpasfilteret
Billedsensoren, der fungerer som kameraets billedelement er
udstyret med et lavpasfilter for at undgå moiré. Hvis du har
mistanke om, at der sidder snavs eller støv på filteret, som er synligt
på billederne, kan du rense filteret ved hjælp af indstillingen Rens
billedsensor i opsætningsmenuen. Du kan altid rense filteret ved
hjælp af indstillingen Rens nu, men ellers kan rensningen foretages
automatisk, når kameraet tændes eller slukkes.
❚❚ ”Rens nu”
Mens du holder kameraet med bunden
nedad, skal du vælge Rens billedsensor i
opsætningsmenuen, derefter markere
Rens nu og trykke på J. Kameraet
kontrollerer billedsensoren og påbegynder
derefter rensningen. Der kan ikke udføres
andre funktioner, mens rensningen er i
gang. Fjern og frakobl ikke strømkilden, før
rensningen er færdig, og
opsætningsmenuen vises.
448
❚❚ ”Rens ved kamera tænd/sluk”
Vælg mellem følgende indstillinger:
5
6
7
Valgmulighed
Rens, når kameraet
tændes
Rens, når kameraet
slukkes
Rens ved kamera
tænd og sluk
Rens fra
Beskrivelse
Billedsensoren renses automatisk, hver gang
kameraet tændes.
Billedsensoren renses automatisk, hver gang
kameraet slukkes.
Billedsensoren renses automatisk, når kameraet
tændes og slukkes.
Funktionen til automatisk rensning af
billedsensoren er slået fra.
1 Vælg Rens ved kamera tænd/sluk.
Få vist menuen Rens billedsensor som
beskrevet side 448. Markér Rens ved
kamera tænd/sluk, og tryk på 2.
2 Vælg en indstilling.
Markér en indstilling, og tryk på J.
449
D Rensning af billedsensoren
Anvendelse af kameraets knapper under opstart afbryder rensning af
billedsensoren. Rensning af billedsensor udføres muligvis ikke ved opstart,
hvis flashen lader op.
Rensningen foregår ved, at lavpasfilteret vibrerer. Hvis det ikke er muligt at
fjerne alt støv ved hjælp af indstillingerne i menuen Rens billedsensor, skal
du rense billedsensoren manuelt (0 451) eller kontakte en Nikonautoriseret servicerepræsentant.
Hvis billedsensoren renses flere gange i træk, deaktiveres rensning af
billedsensoren muligvis midlertidigt for at beskytte kameraets indre
kredsløb. Rensning kan foretages igen efter kort tid.
450
❚❚ Manuel rensning
Hvis det ikke er muligt at fjerne fremmedlegemer fra lavpasfilteret
vha. indstillingen Rens billedsensor i opsætningsmenuen (0 448),
kan filteret renses manuelt som beskrevet nedenfor. Bemærk dog, at
filteret er meget skrøbeligt og let beskadiges. Nikon anbefaler, at
filteret kun renses af en Nikon-autoriseret servicetekniker.
1 Oplad batteriet, eller tilslut en lysnetadapter.
Der skal anvendes en pålidelig strømkilde ved eftersyn eller
rengøring af lavpasfilteret. Sluk kameraet, og isæt et fuldt
opladet batteri, eller tilslut en ekstra lysnetadapter og et stik til
lysnetadapter. Indstillingen Lås spejl i hævet pos. ved rens er
kun tilgængelig i opsætningsmenuen ved batteriniveauer over
J.
2 Fjern objektivet.
Sluk kameraet, og fjern objektivet.
3 Vælg Lås spejl i hævet pos. ved rens.
Markér Lås spejl i hævet pos. ved rens
i opsætningsmenuen, og tryk på 2.
451
4 Tryk på J.
Meddelelsen til højre vises på skærmen,
og en række tankestreger vises på
kontrolpanelet og i søgeren. For at
gendanne normal betjening uden at
kontrollere lavpasfilteret skal du slukke
kameraet.
5 Hæv spejlet.
Tryk udløserknappen helt ned. Spejlet
hæves, og lukkergardinet åbner, så
lavpasfilteret kommer frem. Visningen
i søgeren slukker, og rækken af
tankestreger på kontrolpanelet
blinker.
6 Undersøg lavpasfilteret.
Hold kameraet, så lyset falder på
lavpasfilteret, og undersøg filteret for
støv og lignende. Fortsæt til trin 8, hvis
der ikke findes nogen fremmedlegemer.
452
7 Rens filteret.
Fjern støv og lignende fra filteret med
en pustebørste. Undgå at anvende en
pustebørste med pensel, da hårene kan
beskadige filteret. Snavs, som ikke kan
fjernes med en pustebørste, må kun
fjernes af en Nikon-autoriseret
servicetekniker. Du må under ingen omstændigheder røre ved
filteret eller tørre det af.
8 Sluk kameraet.
Spejlet vender tilbage til nederste position, og lukkergardinet
lukker. Sæt objektiv eller kamerahusdæksel på igen.
A Anvend en pålidelig strømkilde
Lukkergardinet er sart og beskadiges nemt. Hvis kameraet slukkes, mens
spejlet er hævet, lukker gardinet automatisk. Overhold nedenstående
anvisninger, så gardinet ikke beskadiges:
• Undgå at slukke kameraet eller fjerne eller frakoble strømkilden, mens
spejlet er hævet.
• Hvis batteriet aflades, mens spejlet er hævet, lyder der et bip, og
selvudløserlampen blinker for at advare om, at lukkergardinet lukker, og
at spejlet sænkes om ca. to minutter. Afslut straks rengøringen eller
kontrollen.
453
D Fremmedlegeme på lavpasfilteret
Fremmedlegemer, som kommer ind i kameraet, når objektivet eller
kamerahusdækslet fjernes eller skiftes (eller i sjældne tilfælde smøremiddel
eller fine partikler fra selve kameraet) kan sætte sig fast på lavpasfilteret og
være synlige på billeder taget under bestemte forhold. For at beskytte
kameraet, når der ikke er monteret et objektiv, skal du sørge for at sætte det
kamerahusdæksel på, der fulgte med kameraet, og sørge for at fjerne alt
støv og andre fremmedlegemer først, som måtte sidde på
kamerafatningen, objektivfatningen og kamerahusdækslet. Undgå at
montere kamerahusdæksel eller skifte objektiv i støvede omgivelser.
Hvis der trænger fremmedlegemer ind i lavpasfilteret, skal du anvende
indstillingen for rensning af lavpasfilter som beskrevet på side 448. Hvis
problemet varer ved, skal du rense filteret manuelt (0 451) eller få filteret
renset af en Nikon-autoriseret servicetekniker. Billeder, der er påvirket af
tilstedeværelsen af fremmedlegemer på filteret, kan retoucheres med de
billedrensningsmuligheder, der er tilgængelige i nogle
billedbehandlingsprogrammer.
D Serviceeftersyn af kameraet og dets tilbehør
Kameraet er præcisionsudstyr, der kræver regelmæssige eftersyn. Nikon
anbefaler, at kameraet indleveres til kontrol hos forhandleren eller en
Nikon-autoriseret servicerepræsentant hvert eller hvert andet år, og at det
gennemgår et decideret serviceeftersyn hvert tredje til femte år (bemærk,
at disse eftersyn ikke er gratis). Regelmæssig service er særlig vigtig, hvis
kameraet benyttes i professionelt øjemed. Alt tilbehør, der ofte benyttes
sammen med kameraet, for eksempel objektiver eller ekstra flashenheder,
bør indleveres sammen med kameraet, når det gennemgår eftersyn.
454
Vedligeholdelse af kameraet og batteriet:
Forholdsregler
Må ikke tabes: Produktet vil muligvis ikke fungere korrekt, hvis det udsættes for
kraftige stød eller rystelser.
Skal holdes tørt: Dette produkt er ikke vandtæt og vil muligvis ikke fungere
korrekt, hvis det nedsænkes i vand eller udsættes for høj luftfugtighed. Rust i
kameraets indvendige dele kan forårsage skader, der ikke kan udbedres.
Undgå pludselige temperaturændringer: Pludselige temperaturændringer, f.eks.
når du går ind i eller forlader en opvarmet bygning på en kold dag, kan
forårsage kondens inde i kameraet. Anbring kameraet i en taske eller i en
bærepose, før det udsættes for pludselige temperaturændringer, så
kondensering i kameraet undgås.
Skal holdes væk fra stærke magnetfelter: Kameraet må ikke anvendes eller
opbevares i nærheden af udstyr, der genererer kraftig elektromagnetisk
stråling eller kraftige magnetfelter. Kraftige statiske udladninger eller
magnetfelter fra udstyr som radiosendere kan påvirke skærmen, beskadige
data på hukommelseskortet eller påvirke kameraets interne kredsløb.
Lad ikke objektivet ligge rettet mod solen: Lad ikke kameraet ligge med objektivet
rettet mod solen eller en anden stærk lyskilde i længere tid. Kraftigt lys kan
beskadige billedsensoren, så den ødelægges eller giver et hvidt skær på
billederne.
Sluk kameraet før fjernelse eller frakobling strømkilden: Undgå at trække stikket ud af
kameraet eller fjerne batteriet, mens kameraet er tændt, eller mens du
optager eller sletter billeder. Pludselig afbrydelse af strømmen kan medføre
tab af data eller beskadige produktets hukommelse eller indre kredsløb. Du
kan undgå at afbryde strømtilslutningen utilsigtet ved ikke at flytte kameraet,
mens lysnetadapteren er tilsluttet.
455
Rengøring: Kamerahuset rengøres ved forsigtigt at fjerne støv eller lignende
med en pustebørste og tørre forsigtigt med en blød, tør klud. Når du har taget
billeder på stranden eller ved kysten, skal du fjerne eventuelt sand eller salt
med en klud, der er let fugtet med rent vand og derefter tørre kameraet
grundigt. I sjældne tilfælde kan statisk elektricitet få LCD-skærmene til at lyse
op eller gå ud. Dette indikerer ikke en funktionsfejl, og visningen bliver snart
normal.
Objektivet og spejlet beskadiges nemt. Støv og lignende fjernes forsigtigt
med en pustebørste. Hvis du anvender en aerosoldåse med luft, skal dåsen
holdes lodret, så der ikke kommer væde ud. Hvis der kommer fingeraftryk
eller andet snavs på objektivet, fjernes det ved at tørre objektivet forsigtigt af
med en blød klud, der er fugtet med lidt objektivvæske.
Se ”Lavpasfilteret” (0 448, 451) for information om rensning af lavpasfilteret.
Objektivkontakter: Sørg for at holde objektivkontakterne rene.
Rør ikke ved lukkergardinet: Lukkergardinet er ekstremt tyndt og beskadiges let.
Du må under ingen omstændigheder udøve tryk på gardinet, støde til det
med rengøringsredskaber eller udsætte det for kraftige pust med en
pustebørste. Dette kan ridse gardinet eller betyde, at det bliver deformt eller
går i stykker.
Opbevaring: Kameraet skal opbevares et tørt sted med god ventilation for at
undgå mugdannelse. Hvis du anvender en lysnetadapter, skal du frakoble
adapteren for at undgå brand. Hvis produktet ikke skal anvendes i længere
tid, skal du fjerne batteriet for at undgå lækage og opbevare kameraet i en
plasticpose indeholdende et tørremiddel. Opbevar dog ikke kameraets
bæretaske i en plastpose, da dette kan nedbryde materialet. Bemærk, at
tørremidlet gradvist mister sin evne til at opsuge fugt og derfor bør udskiftes
med jævne mellemrum.
Undgå, at der dannes mug på kameraet ved at tage det frem mindst én gang
om måneden. Tænd kameraet, og udløs lukkeren et par gange, før kameraet
lægges væk igen.
Opbevar batteriet et tørt og køligt sted. Sæt poldækslet på, før batteriet
lægges væk igen.
456
Bemærkninger om skærmen: Skærmen er konstrueret med meget høj præcision;
højst 0,01 % af det samlede antal pixels mangler eller er defekte, mens mindst
99,99 % af det samlede antal pixels er effektive. Der er derfor ikke tale om
funktionsfejl, hvis visningerne muligvis indeholder pixels, der altid lyser
(hvide, røde, blå eller grønne) eller aldrig lyser (sorte), og det har ingen
indflydelse på billeder taget med enheden.
Det kan være svært at se billeder på skærmen i kraftigt lys.
Tryk ikke på skærmen, da den kan blive beskadiget, eller der kan opstå
funktionsfejl. Støv eller lignende på skærmen kan fjernes med en
pustebørste. Pletter kan fjernes ved at tørre let med en blød klud eller et
vaskeskind. Hvis skærmen går i stykker, skal du passe på, at du ikke skærer dig
på glasset. Undgå også at få væsken med flydende krystal fra skærmen på
huden, i øjnene eller i munden.
Batteriet og opladeren: Batterier kan lække eller eksplodere, hvis de håndteres
forkert. Læs og overhold advarslerne og forholdsreglerne på side xiii – xvi i denne
brugervejledning. Overhold følgende sikkerhedsanvisninger i forbindelse
med håndtering af batterier:
• Brug kun batterier, der er godkendt til brug i dette udstyr.
• Batteriet må ikke udsættes for åben ild eller høj varme.
• Sørg for, at batteripolerne er rene.
• Sluk kameraet, før du udskifter batteriet.
• Fjern batteriet fra kameraet eller opladeren, når det ikke anvendes, og sæt
poldækslet på. Disse enheder trækker en vis mængde ladning, selv når de er
slukket, og kan dræne batteriet så meget, at det ikke længere virker. Hvis
batteriet ikke skal anvendes i længere tid, skal du sætte det i kameraet og
aflade det helt, før du tager det ud af kameraet og lægger det til
opbevaring. Batteriet bør opbevares et køligt sted med en omgivende
temperatur på 15 °C til 25 °C (undgå varme eller meget kolde steder).
Gentag denne proces mindst én gang hvert halve år.
• Hvis du tænder og slukker kameraet mange gange i træk, når batteriet er
helt afladet, afkortes batteribrugstiden. Batterier, der er blevet afladet helt,
skal lades op før brug.
457
• Den indvendige temperatur i et batteri kan stige, når batteriet er i brug.
Forsøg på at oplade batteriet, når den indvendige temperatur er høj,
forringer batteriets ydeevne, og batteriet oplades muligvis ikke eller
oplades kun delvist. Vent, indtil batteriet er kølet af, før det genoplades.
• Oplad batteriet indendørs ved omgivende temperaturer på 5 °C–35 °C.
Anvend ikke batteriet ved temperaturer under 0 °C eller over 40 °C; hvis
denne forholdsregel ikke overholdes, kan batteriet tage skade eller forringe
sin ydeevne. Kapaciteten reduceres muligvis, og opladningstiderne
forlænges ved batteritemperaturer fra 0 °C til 15 °C og fra 45 °C til 60 °C.
Batteriet lades ikke op, hvis temperaturen er under 0 °C eller over 60 °C.
• Hvis lampen CHARGE (OPLADNING) blinker hurtigt (omtrent otte gange i
sekundet) under opladning, skal du bekræfte, at temperaturen ligger i det
korrekte område og derefter frakoble opladeren og fjerne og genindsætte
batteriet. Hvis problemet varer ved, skal du indstille brugen øjeblikkeligt og
indlevere batteri og oplader hos din forhandler eller en Nikon-autoriseret
servicerepræsentant.
• Flyt ikke batteriopladeren, og rør ikke ved batteriet, når det lades op.
Manglende overholdelse af denne anvisning kan i meget sjældne tilfælde
føre til, at opladeren viser, at opladningen er færdig, selv om batteriet kun er
delvist opladet. Fjern og genindsæt batteriet for at oplade batteriet igen.
Batteriets kapacitet kan midlertidigt dale, hvis batteriet oplades ved lave
temperaturer eller anvendes ved en temperatur, der er lavere end den, det
blev opladet ved. Hvis batteriet lades op ved en temperatur på under 5 °C,
kan indikatoren for batteribrugstiden i visningen Batterioplysninger
(0 383) udvise en midlertidig forringelse.
• Hvis batteriet ikke fjernes fra opladeren, når det er fuldt opladet, kan
batteriets ydeevne forringes.
• Et markant fald i den tid, et fuldt opladet batteri bevarer sin ladning, når det
anvendes ved stuetemperatur, indikerer, at det skal skiftes ud. Køb et nyt
batteri.
• Den medfølgende netledning og stikadapter er kun til anvendelse med
MH-25a. Opladeren må kun anvendes med kompatible batterier. Tag stikket
ud, når opladeren ikke anvendes.
458
• Oplad batteriet før brug. Når du tager billeder ved vigtige lejligheder, bør
du medbringe et ekstra batteri, som er fuldt opladet. Visse steder kan det
være vanskeligt at købe ekstra batterier i nødstilfælde. Bemærk, at
batteriernes kapacitet synes at falde, når det er koldt. Kontrollér, at batteriet
er fuldt opladet, før du tager billeder udendørs i koldt vejr. Opbevar et
ekstra batteri på et lunt sted, og udskift batteriet efter behov. Når et koldt
batteri bliver varmt, kan det genvinde en del af sin ydeevne.
• Brugte batterier er en værdifuld ressource; bortskaf brugte batterier i
henhold til lokal lovgivning.
459
Tilgængelige indstillinger
Følgende tabel viser de indstillinger, der kan justeres i hver enkelt
indstilling. Bemærk, at visse indstillinger kan være utilgængelige alt
efter de valgte indstillinger.
Optagemenuer
Andre indstillinger
460
i
Hvidbalance
—
Indstil Picture Control
—
Aktiv D-Lighting
—1
HDR (high dynamic range)
—
Støjreduk. ved langtidseksp. ✔
Støjreduktion ved høj ISO
✔
ISO-følsomhedsindstillinger ✔ 2
Multieksponering
—
Video ISO—
følsomhedsindstilling.
Time-lapse fotografering
✔
Lysmåling
—
Eksponeringskompensation —
Bracketing
—
Flashindstilling
✔
Flashkompensation
—
FV-lås
✔
j
—
—
—1
—
✔
✔
✔2
—
P, S,
A, M
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
k,
p,
n,
o,
s,
w,
0
—
—
—1
—
✔
✔
✔2
—
l,
m,
r,
t,
u,
v,
x,
y,
z
—
—
—1
—
✔
✔
✔2
—
% g i u
— — — —
— — — —
— — — —
— — — —
— ✔ ✔ ✔
— ✔ ✔ ✔
— ✔2 ✔2 ✔2
— — — —
1,
2,
3
—
—
—
—
✔
✔
✔2
—
—
✔
—
—
—
—
—
—
—
✔
—
—
—
—
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
✔
—
✔
✔
✔
✔
—
✔
—
—
—
—
—
—
✔
—
—
—
—
—
—
—
—
✔
—
✔
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Andre indstillinger
Brugerindstillinger
1
2
3
4
5
Autofokusindstilling (søger)
Indstilling af AF-metode
(søger)
AF-indstilling (Live View/
video)
Indstilling af AF-metode
(Live View/video)
a9: Indbygget AF-hjælpelys
b3: Nem eksponeringskomp.
b4: Matrix-lysmåling
b5: Centervægtet område
d5: Flashadvarsel
e2: Flashlukkertid
e3: Flashstyring af indb.
flash/Ekstra flash
e4: Eksponeringskomp. til
flash
e5: Pilotlys
e6: Indst. af auto-bracketing
e7: Bracketing-rækkefølge
i
✔
k,
p,
n,
o,
s,
P, S, w,
j A, M 0
✔ ✔ ✔
l,
m,
r,
t,
u,
v,
x,
y,
z
✔
%
✔
g i u
— — —
1,
2,
3
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
✔
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔3 ✔3 — ✔3
✔
✔5
✔
—
—
—
—
—
✔
—
—
—
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔4
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
✔
—
—
—
—
—
✔
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
✔
—
—
—
—
—
✔
—
—
—
—
—
—
—
✔
—
—
—
—
—
—
—
—
—
✔
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
✔
✔
✔
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Fastsat til Auto.
Auto ISO-følsomhedsstyring er ikke tilgængelig.
Følg motiv AF er ikke tilgængeligt.
Ikke tilgængelig i indstillingen w.
Kun tilgængelig i indstillingerne x, y og z.
461
Eksponeringsprogram (indstilling P)
Eksponeringsprogrammet for indstilling P vises på følgende graf:
14
f/1
13
12
11
9
10
8
7
5
6
3
4
2
0
1
-1
-3
-2
-5
]
V
[E
-4
ISO 100; objektiv med maksimumblænde på f/1.4 og mindste
blændeåbning på f/16 (f.eks. AF 50mm f/1.4D)
16 15
f/1.4
17
18
19
20
f/5.6
f/8
f/1.4 − f/16
Blænde
f/2.8
f/4
16
1
/3
f/2
21
f/11
22
f/16
f/32
23
f/22
30" 15" 8" 4"
2"
1"
1/2
1/4
1/8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000 1/2000 1/4000 1/8000
Lukkertid (sekunder)
Største og mindste værdi for EV varierer alt efter ISO-følsomheden;
ovenstående graf antager en ISO-følsomhed svarende til ISO 100.
Når der anvendes matrix-lysmåling, reduceres værdier over 161/3 EV
til 161/3 EV.
462
Fejlfinding
Hvis dit kamera ikke virker som forventet, skal du kontrollere
nedenstående liste over almindelige problemer, før du kontakter
din forhandler eller Nikon-autoriserede servicerepræsentant.
Batteri/visning
Kameraet er tændt, men reagerer ikke: Afvent, at optagelsen slutter. Hvis
problemet varer ved, skal du slukke kameraet. Hvis kameraet ikke slukker, skal
du tage batteriet ud og sætte det i igen, eller, hvis du anvender lysnetadapter,
skal du koble den fra og til igen. Bemærk, at selvom data, der lige nu bliver
optaget, går tabt, påvirkes allerede optagede data ikke ved fjernelse eller
frakobling af strømkilden.
Søgeren er ude af fokus: Justér søgerfokus (0 29). Hvis dette ikke løser
problemet, skal du vælge single autofokus (AF-S; 0 121), enkeltpunkts-AF
(0 123) og midterste fokuspunkt (0 127) og derefter komponere et motiv
med høj kontrast i midterste fokuspunkt og trykke udløserknappen halvt ned
for at få kameraet til at fokusere. Med kameraet i fokus anvendes
dioptrijusteringen for at få motivet til at fremstå i klart fokus i søgeren. Hvis
det er nødvendigt, kan søgerfokus justeres yderligere ved hjælp af ekstra
korrigerende objektiver (0 443).
Søgeren er mørk: Isæt et fuldt opladet batteri (0 25, 30).
Visningerne slukker uden varsel: Vælg længere forsinkelser for brugerindstilling c2
(Standbytimer) eller c4 (Tid for slukning af skærmen) (0 336, 337).
Visningerne på kontrolpanelet og søgeren reagerer ikke og er nedtonede: Reaktionstiden
og lysstyrken for disse visninger afhænger af temperaturen.
Der vises fine streger omkring det aktive fokuspunkt, eller visningen bliver rød, når
fokuspunktet markeres: Disse fænomener er normale for denne type søger og
indikerer ikke funktionsfejl.
463
Optagelse (alle indstillinger)
Kameraet er lang tid om at tænde: Slet filer eller mapper.
Udløseren er deaktiveret:
• Hukommelseskortet er låst, fuldt eller ikke isat (0 26, 33).
• Udløser låst er valgt for brugerindstilling f7 (Kortplads tom, frigør lås;
0 365), og der er ikke isat noget hukommelseskort (0 33).
• Den indbyggede flash lader op (0 40).
• Kameraet fokuserer ikke (0 36).
• CPU-objektivets blændering er ikke låst ved højeste blændeværdi (gælder
ikke for type G- og E-objektiver). Hvis B vises på kontrolpanelet, skal du
vælge Blændering for brugerindstilling f5 (Tilpas kommandohjul) >
Blændeindstilling for at anvende objektivblænderingen til at justere
blænden (0 364).
• Ikke-CPU-objektiv er monteret, men kameraet er ikke i indstillingen A eller M
(0 88).
Kameraet er længe om at reagere på udløserknappen: Vælg Fra for brugerindstilling
d4 (Eksp. forsinkelsesindstilling; 0 339).
Intet billede tages ved tryk på fjernbetjeningens udløserknap:
• Udskift batteriet i fjernbetjeningen (0 444).
• Vælg en anden indstilling end Fra for Fjernbetjeningsindstilling (ML-L3)
(0 193).
• Flashen lader op (0 195).
• Tidsrummet valgt for brugerindstilling c5 (Ventetid fjernbetjening
(ML-L3), 0 337) er udløbet: Tryk kameraets udløserknap halvt ned.
• Stærkt lys påvirker fjernbetjeningen.
Billederne er ikke fokuserede:
• Drej knappen til valg af fokusindstilling hen på AF (0 120).
• Kameraet kan ikke fokusere ved hjælp af autofokus: Anvend manuelt fokus
eller fokuslås (0 129, 132).
Fokus låser ikke, når udløserknappen trykkes halvt ned: Anvend knappen A AE-L/AF-L
til at låse fokus, når AF-C er valgt for fokusindstilling, eller når du tager billeder
af motiver i bevægelse i indstillingen AF-A.
464
Kan ikke vælge fokuspunkt:
• Lås fokuspunktlåsen op (0 127).
• Autopunkts-AF eller ansigtsprioriteret AF valgt for indstilling af AF-metode;
vælg en anden indstilling.
• Kameraet er i billedvisningsindstilling (0 241), eller menuerne er i brug
(0 292).
• Tryk udløserknappen halvt ned for at starte standbytimeren (0 39).
Kan ikke vælge AF-indstilling: Manuelt fokus valgt (0 60, 132).
Kan ikke vælge indstilling af AF-metode: Manuelt fokus valgt (0 60, 132).
Der tages kun ét billede, hver gang der trykkes på udløserknappen i kontinuerlig
udløserindstilling: Kontinuerlig optagelse er ikke tilgængelig, hvis den
indbyggede flash går af (0 184).
Billedstørrelsen kan ikke ændres: Billedkvalitet indstillet til NEF (RAW) (0 115).
Kameraet er længe om at optage billeder: Slå støjreduktion ved
langtidseksponering fra (0 317).
Støj (lyse pletter, tilfældigt spredte, lyse pixels, tåge eller streger) forekommer på
billederne:
• Vælg en lavere ISO-følsomhed, eller slå støjreduktion ved høj ISO til (0 134,
317).
• Lukkertiden er længere end 1 sek.: Anvend støjreduktion ved
langtidseksponering (0 317).
• Slå Aktiv D-Lighting fra for at undgå at øge effekterne af støj (0 175).
AF-hjælpelyset lyser ikke:
• AF-hjælpelyset lyser ikke, hvis AF-C er valgt som autofokusindstilling
(0 121), eller hvis kontinuerlig autofokus er valgt, når kameraet er i
indstillingen AF-A. Vælg AF-S. Hvis der er valgt en anden indstilling end
autopunkts-AF for Indstilling af AF-metode, skal du vælge midterste
fokuspunkt (0 123, 127).
• Kameraet er aktuelt i Live View, eller der optages en video.
• Fra er valgt for brugerindstilling a9 (Indbygget AF-hjælpelys) (0 332).
• Hjælpelyset er slukket automatisk. Hjælpelyset kan blive varmt ved længere
tids anvendelse; vent på, at det køler af.
465
Pletter forekommer på billederne: Rens forreste og bagerste objektivelementer.
Hvis problemet varer ved, skal du udføre rensning af billedsensoren (0 448).
Der optages ikke lyd på videoer: Mikrofon fra er valgt for Mikrofonfølsomhed i
optagemenuen for video (0 320).
Live View slutter uventet eller starter ikke: Live View slutter muligvis automatisk for
at undgå at beskadige kameraets indre kredsløb, hvis:
• Den omgivende temperatur er høj
• Kameraet har været anvendt til Live View eller til videooptagelse i længere
tid
• Kameraet har været anvendt i kontinuerlige udløserindstillinger i længere
tid
Hvis Live View ikke starter, når du trykker på knappen a, skal du vente, til de
indre kredsløb er kølet ned og derefter prøve igen. Bemærk, at kameraet kan
føles varmt at røre ved, men dette indikerer ikke en funktionsfejl.
Forstyrrende elementer forekommer på billederne under Live View: Temperaturen i
kameraets indre kredsløb kan stige under ”støj” på billederne i form af lyse
pletter, tilfældigt spredte lyse pixels eller tåge. Afslut Live View, når kameraet
ikke er i brug.
Støjstriber og streger forekommer under Live View eller optagelse af video: Vælg en
indstilling for Reduktion af støjstriber, der passer til frekvensen på den
lokale strømforsyning (0 380).
Lyse streger forekommer under Live View eller optagelse af video: Et blinkende skilt, en
flash eller en anden lyskilde med kort varighed blev anvendt under Live View
eller videooptagelse.
Menuelement kan ikke vælges: Visse valgmuligheder er ikke tilgængelige i alle
indstillinger (0 460).
466
Optagelse (P, S, A, M)
Udløseren er deaktiveret:
• Ikke-CPU objektiv er monteret: Drej kameraets programhjul over på A eller M
(0 88).
• Programhjulet drejet hen på S efter valg af lukkertiden A eller % i
indstilling M: Vælg en ny lukkertid (0 90).
Fuldt område af lukkertider ikke tilgængeligt: Flashen er i brug.
Flashsynkroniseringshastigheden kan vælges med brugerindstilling e1
(Flashsynk. hastighed); ved anvendelse af kompatible flashenheder skal du
vælge 1/250 sek. (Auto FP) eller 1/200 sek. (Auto FP) for fuldt område af
lukkertider (0 345).
Farverne er unaturlige:
• Justér hvidbalancen, så den passer til lyskilden (0 145).
• Justér indstillingerne for Indstil Picture Control (0 165).
Kan ikke måle hvidbalance: Motivet er for mørkt eller for lyst (0 158).
Billedet kan ikke vælges som kilde for den manuelle, forudindstillede hvidbalance: Billedet
blev ikke taget med D750 (0 162).
Hvidbalance-bracketing utilgængelig:
• NEF (RAW) eller NEF + JPEG-billedkvalitetsindstilling valgt for billedkvalitet
(0 115).
• Multieksponeringstilstand er slået til (0 221).
Effekterne af Picture Control varierer fra billede til billede: A (auto) er valgt for
skarphed, klarhed, kontrast eller farvemætning. Vælg en anden indstilling
(0 168) for et ensartet resultat for en serie af billeder.
Lysmåling kan ikke ændres: Autoeksponeringslås er slået til (0 141).
Eksponeringskompensation kan ikke anvendes: Kameraet er i indstilling M. Vælg en
anden indstilling.
Støj (rødlige områder eller andre elementer) optræder ved langtidseksponeringer: Aktiver
støjreduktion ved langtidseksponering (0 317).
467
Billedvisning
NEF-billeder (RAW) kan ikke vises: Billedet blev taget ved billedkvaliteten NEF +
JPEG (0 115).
Kan ikke få vist billeder optaget med andre kameraer: Billeder taget med andre
kameramærker kan muligvis ikke vises korrekt.
Der vises en meddelelse om, at ingen billeder er tilgængelige for billedvisning: Vælg Alle
for Billedvisningsmappe (0 300).
Billeder, der er taget i ”højt” (portræt) format, vises i ”bredt” (landskab) format:
• Vælg Til for Roter lodret (0 308).
• Billedet blev taget med Fra valgt for Automatisk billedrotation (0 382).
• Kameraet pegede opad eller nedad, da billedet blev taget (0 382).
• Billedet vises i billedtjek (0 307).
Billedet kan ikke slettes:
• Billedet er beskyttet: Fjern beskyttelsen (0 257).
• Hukommelseskortet er låst (0 33).
Billedet kan ikke retoucheres: Billedet kan ikke redigeres yderligere med dette
kamera (0 395).
Udskriftsbestillingen kan ikke ændres:
• Hukommelseskortet er fuldt: Slet billeder (0 38, 258).
• Hukommelseskortet er låst (0 33).
Billedet kan ikke vælges til udskrivning: Billedet er i NEF (RAW)-format. Overfør
billeder til computer, og udskriv dem ved hjælp af ViewNX 2 (medfølger) eller
Capture NX-D (tilgængelig for download; 0 268). NEF-billeder (RAW) kan
gemmes i JPEG-format ved NEF-behandling (RAW) (0 406).
Billedet vises ikke på videoenheder med høj opløsning: Bekræft, at HDMI-kablet er
tilsluttet (0 277).
Kameraet reagerer ikke på fjernbetjeningen til HDMI-CEC-fjernsyn:
• Vælg Til for HDMI > Enhedsstyring i opsætningsmenuen (0 278).
• Justér fjernsynets HDMI-CEC-indstillinger som beskrevet i enhedens
dokumentation.
468
Kan ikke overføre billeder til computer: Operativsystem ikke kompatibelt med
kameraet eller overførselssoftwaren. Anvend kortlæser til at kopiere billeder
over på computeren (0 264).
Indstillingen Image Dust Off i Capture NX-D har ikke den ønskede effekt: Rensningen af
billedsensoren ændrer støvets position på lavpasfilteret. Støvfri
referencedata, som er optaget før billedsensorrensningen udføres, kan ikke
anvendes sammen med billeder, som er taget efter billedsensorrensningen
er udført. Støvfri referencedata, som er optaget efter billedsensorrensningen
udføres, kan ikke anvendes sammen med billeder, som er taget før
billedsensorrensningen er udført (0 380).
Computeren viser NEF-billeder (RAW) anderledes end på kameraet: Tredjepartssoftware
viser ikke effekterne af Picture Controls, Aktiv D-Lighting eller
vignetteringskontrol. Anvend ViewNX 2 (medfølger) eller ekstra Nikon
software som Capture NX-D (tilgængelig for download; 0 268).
Wi-Fi (Trådløse netværk)
Smartenhederne viser ikke kameraets SSID (netværksnavn):
• Bekræft, at Aktiver er valgt for Wi-Fi > Netværksforbindelse i kameraets
opsætningsmenu (0 284).
• Prøv at slukke for smartenhedens Wi-Fi, og tænd den igen.
Diverse
Datoen for optagelsen er ikke korrekt: Indstil kameraets ur (0 28, 381).
Menuelement kan ikke vælges: Nogle valgmuligheder er ikke tilgængelige i visse
kombinationer af indstillinger, eller hvis der ikke er isat hukommelseskort.
Bemærk, at indstillingen Batterioplysninger ikke er tilgængelig, når
kameraet får strøm fra et ekstra stik til lysnetadapter og en lysnetadapter
(0 383).
469
Fejlmeddelelser
I dette afsnit beskrives de indikatorer og fejlmeddelelser, der vises i
søgeren, på kontrolpanelet og på skærmen.
Indikator
Kontrolpanel Søger
Problem
Løsningsforslag
0
Objektivblænderingen er Indstil ringen til den
ikke indstillet til den
mindste blændeåbning
33
mindste blænde.
(højeste blændeværdi).
Klargør et fuldt opladet
H
d Lavt batteriniveau.
25
ekstrabatteri.
• Batteriet er afladet.
• Genoplad eller udskift
batteriet.
• Batteriet kan ikke
• Kontakt en Nikonanvendes.
autoriseret
servicerepræsentant.
•
Der
sidder
et
meget
•
Udskift batteriet, eller xxii, 25,
H
d
genoplad batteriet, hvis 26
(blinker) (blinker) afladet, genopladeligt
Li-ion-batteri eller et
det genopladelige
batteri købt hos
Li-ion-batteri er afladet.
tredjepartsforhandler,
enten i kameraet eller i
det ekstra MB-D16batterigreb.
Intet objektiv monteret
eller et ikke-CPU objektiv
Blændeværdien vises,
er monteret uden
angivelse af
hvis maksimumblænden 235
F
maksimumblænde.
er angivet.
Blændeåbning vist i stop
fra maksimumblænde.
B
(blinker)
470
Indikator
Kontrolpanel Søger
i
(blinker)
—
F H
(blinker)
(Eksponeringsindikatorer og lukkertids- eller
blændevisning blinker)
Problem
Løsningsforslag
• Intet objektiv monteret. • Montér ikke-IX Nikkorobjektiv. Hvis der er
monteret et CPUobjektiv, skal du fjerne
objektivet og montere
det igen.
• Ikke-CPU objektiv er
• Vælg indstilling A eller
monteret.
M.
Kameraet er ude af stand
Komponér om, eller
til at fokusere ved hjælp
fokusér manuelt.
af autofokus.
• Anvend en lavere ISOfølsomhed
• I optageindstilling:
P Anvend ekstra NDfilter
Motiv for lyst; billedet
S Forøg lukkertid
bliver overeksponeret.
A Vælg en mindre
blænde (højere
blændeværdi)
% Vælg en anden
optageindstilling
• Anvend en højere ISOfølsomhed
• I optageindstilling:
P Anvend flash
Motiv for mørkt; billedet
S Anvend længere
bliver undereksponeret.
lukkertid
A Vælg en større
blænde (mindre
blændeværdi)
0
27, 426
88
131,
132
134
442
90
91
6
134
180
90
91
471
Indikator
Kontrolpanel Søger
A
(blinker)
%
(blinker)
P k
(blinker) (blinker)
Løsningsforslag
0
Skift lukkertid, eller vælg
A valgt i indstilling S.
90, 93
indstilling M.
Skift lukkertid, eller vælg
% valgt i indstilling S.
90, 93
indstilling M.
Billedbehandlingen er i Vent, til behandlingen er
—
gang.
færdig.
Kontrollér billedet på
Hvis indikatoren blinker i
skærmen; hvis det er
c
3 sek., efter at flashen
—
undereksponeret, skal du 241
(blinker) udløses, kan billedet
ændre indstillingerne og
blive undereksponeret.
prøve igen.
• Reducér kvaliteten eller 115,
Hukommelse
størrelsen.
118
utilstrækkelig til at
• Slet vigtige billeder, når 258
optage flere billeder ved
de er kopieret over på
n j
de aktuelle indstillinger,
en computer eller en
(blinker) (blinker)
eller kameraet er løbet
anden enhed.
tør for fil- eller
•
Isæt et nyt
26
mappenumre.
hukommelseskort.
Udløs lukkeren. Hvis
fejlen varer ved eller
forekommer jævnligt,
O
—
Funktionsfejl i kamera.
skal du kontakte en
(blinker)
Nikon-autoriseret
servicerepræsentant.
472
Problem
Indikator
Skærm
Intet
hukommelseskort.
Dette
hukommelseskort
kan ikke anvendes.
Kortet kan være
beskadiget. Isæt et
andet kort.
g
Kontrolpanel
Løsningsforslag
0
Sluk kameraet, og
bekræft, at kortet
26
sidder korrekt.
• Anvend et Nikon491
godkendt kort.
• Kontrollér, at kon—
takterne er rene.
Hvis kortet er
beskadiget, skal du
kontakte din forhandler eller din
Nikon-autoriserede servicerepræsentant.
26, 258
• Ude af stand til at • Slet nogle filer,
oprette ny
eller isæt et nyt
mappe.
hukommelseskort,
når du har kopieret
vigtige billeder
over på en
computer eller en
anden enhed.
• Kontrollér, at Eye391
Fi-kortets firmware
er opdateret.
• Kopiér filerne på
26, 266,
Kameraet kan ikke
Eye-Fi-kortet over
375
håndtere Eye-Fipå en computer
kort.
eller en anden
enhed, og formatér
kortet, eller isæt et
nyt.
Problem
Kameraet kan ikke
S registrere
hukommelseskort.
• Fejl i adgang til
hukommelseskort.
W,
O
(blinker)
W,
O
(blinker)
473
Indikator
KontrolSkærm
panel
Problem
Hukommelseskortet
W, Hukommelseser låst. Slå kontakten
X kortet er låst
til skrivebeskyttelse
(blinker) (skrivebeskyttet).
fra.
W,
Ikke tilgængelig, hvis
Eye-Fi-kortet er låst
O
Eye-Fi-kortet er låst.
(skrivebeskyttet).
(blinker)
HukommelseskorDette kort er ikke
[C] tet er ikke formateformateret. Formater
(blinker) ret til anvendelse i
kortet.
kameraet.
Uret er blevet
Kameraets ur er
—
nulstillet.
ikke indstillet.
474
Live View kan ikke
startes. Vent et
øjeblik.
—
Mappen indeholder
ingen billeder.
—
Alle billeder er
skjulte.
—
Løsningsforslag
Skub kortets
skrivebeskyttelsesknap fra.
0
33
Formatér
hukommelseskortet,
26, 375
eller isæt et nyt
hukommelseskort.
Indstil kameraets ur. 28, 381
Vent, til de indre
kredsløb er kølet
Kameraets
ned, inden Live View 466
indvendige
temperatur er høj. eller videooptagelse
genoptages.
Vælg mappe med
billeder fra menuen
Der er ingen
Billedvisningsbilleder valgt til
mappe, eller isæt et 26, 300
billedvisning fra
hukommelseskort andet hukommeleller mappe(r).
seskort med billeder
på.
Der kan ikke vises
nogen billeder, før
der er valgt en
Alle billeder i den
anden mappe, eller
aktuelle mappe er
301
Skjul billede har
skjulte.
været anvendt til at
tillade visning af
mindst ét billede.
Indikator
Skærm
Kontrolpanel
Denne fil kan ikke
vises.
—
Denne fil kan ikke
vælges.
—
Denne video kan ikke
redigeres.
—
Der kunne ikke
oprettes forbindelse;
flere enheder
registreret. Prøv igen
senere.
—
Fejl
—
Problem
Løsningsforslag
Filen er blevet
oprettet eller
ændret på en
computer eller
Filen kan ikke vises
med et kamera fra på kameraet.
en anden
producent, eller
filen er beskadiget.
Billeder oprettet
Det valgte billede
med andre enheder
kan ikke
kan ikke
retoucheres.
retoucheres.
• Videoer oprettet
med andre
enheder kan ikke
redigeres.
Den valgte video
kan ikke redigeres. • Videoer skal have
en længde på
mindst to
sekunder.
Flere
smartenheder
Vent et par minutter,
forsøger at koble
før du prøver igen.
sig til kameraet
samtidigt.
Vælg Deaktiver for
Wi-Fi > NetværksWi-Fi-fejl.
forbindelse, og
vælg derefter Aktiver igen.
0
—
395
—
85
282
288
475
Indikator
Skærm
Kontrolpanel
Problem
Netværksforbindelse
kan ikke oprettes, før
kameraet er kølet af.
—
Kameraets
indvendige
temperatur er høj.
Kontrollér printer.
—
Printerfejl.
Kontrollér papir.
—
Papiret i printeren
har ikke den valgte
størrelse.
Papirstop.
—
Papiret sidder fast i
printeren.
Mangler papir.
—
Printeren er løbet
tør for papir.
Kontrollér blæk.
—
Blækfejl.
Mangler blæk.
—
Printeren mangler
blæk.
* Se brugervejledningen til printeren for yderligere information.
476
Løsningsforslag
Sluk kameraet, og
prøv igen, når du har
ventet på, at
kameraet er kølet af.
Kontrollér printer.
For at genoptage
skal du vælge
Fortsæt (hvis
tilgængelig).
Ilæg papir i den
korrekte størrelse,
og vælg Fortsæt.
Afhjælp
papirstoppet, og
vælg Fortsæt.
Ilæg papir i den
valgte størrelse, og
vælg Fortsæt.
Kontrollér blæk. For
at genoptage skal du
vælge Fortsæt.
Isæt nye
blækpatroner, og
vælg Fortsæt.
0
—
271 *
271 *
271 *
271 *
271 *
271 *
Specifikationer
❚❚ Nikon D750-digitalkamera
Type
Type
Objektivfatning
Effektiv billedvinkel
Digitalt spejlreflekskamera
Nikon F-fatning (med AF-kobling og AF-kontakter)
Nikon FX-format
Effektive pixels
Effektive pixels
24,3 millioner
Billedsensor
Billedsensor
Pixels i alt
System til støvreduktion
Opbevaring
Billedstørrelse (pixels)
35,9 × 24,0 mm CMOS-sensor
24,93 millioner
Rensning af billedsensor, referencedata til image
dust off (Capture NX-D-software påkrævet)
• FX-billedområde (36 × 24)
6016 × 4016 (#)
4512 × 3008 ($)
3008 × 2008 (%)
• 1,2× (30 × 20) billedområde
5008 × 3336 (#)
3752 × 2504 ($)
2504 × 1664 (%)
• DX-billedområde (24 × 16)
3936 × 2624 (#)
2944 × 1968 ($)
1968 × 1312 (%)
• Billeder i FX-format taget i Live View af video
6016 × 3376 (#)
4512 × 2528 ($)
3008 × 1688 (%)
• Billeder i DX-format taget i Live View af video
3936 × 2224 (#)
2944 × 1664 ($)
1968 × 1112 (%)
Bemærk: Billeder taget i Live View af video har et højdebreddeforhold på 16 : 9. Kameraet lader dig vælge mellem DX- og FXbaserede formater.
477
Opbevaring
Filformat
Picture Control-system
Medier
Dobbelt plads
Filsystem
Søger
Søger
Søgerdækning
Forstørrelse
Øjepunkt
Dioptrijustering
478
• NEF (RAW): 12 eller 14 bit, komprimeret uden tab
eller komprimeret
• JPEG: JPEG-Baseline-kompatibel med fine
(ca. 1 : 4), normal (ca. 1 : 8) eller basic (ca. 1 : 16)
komprimering (Størrelsesprioritet); Optimal
kvalitet komprimering tilgængelig
• NEF (RAW) + JPEG: Enkelt billede taget i både NEF
(RAW)- og JPEG-format
Standard, Neutral, Levende, Monokrom, Portræt,
Landskab, Jævn; valgt Picture Control kan ændres;
opbevaring for brugerdefinerede Picture Controls
SD (Secure Digital)- og UHS-I kompatible SDHC- og
SDXC-hukommelseskort
Plads 2 kan anvendes til overflow eller lagring af
sikkerhedskopier eller til særskilt lagring af kopier
oprettet med NEF + JPEG; billederne kan kopieres
mellem kort.
DCF 2.0, DPOF, Exif 2.3, PictBridge
Spejlreflekssøger med pentaprisme i øjenhøjde
• FX (36 × 24): Ca. 100 % horisontalt og 100 %
vertikalt
• 1,2× (30 × 20): Ca. 97 % horisontalt og 97 %
vertikalt
• DX (24 × 16): Ca. 97 % horisontalt og 97 % vertikalt
Ca. 0,7× (50 mm f/1.4 objektiv ved uendelig,
–1,0 m–1)
21 mm (–1,0 m–1; fra midterste overflade på
objektivets søgerøjestykke)
–3–+1 m–1
Søger
Matskive
Spejl
Eksempelvisning af
dybdeskarphed
Objektivblænde
Objektiv
Kompatible objektiver
Type B BriteView Clear Matte III-skærm med
markeringer af fokuspunkt (du kan få vist
gitterlinjer)
Automatisk
Tryk på knappen Pv runder objektivblænden ned til
den brugervalgte værdi (indstillingerne A og M)
eller til værdien valgt af kameraet (andre
indstillinger)
Øjeblikkelig tilbagevenden, elektronisk styret
Kompatible med AF NIKKOR-objektiver, herunder
type G-, E- og D-objektiver (der gælder visse
restriktioner for PC-objektiver) og DX-objektiver
(med DX 24 × 16 1,5× billedområde), AI-P NIKKORobjektiver og ikke-CPU AI-objektiver (kun
indstillingerne A og M). IX NIKKOR-objektiver,
objektiver til F3AF og ikke-AI-objektiver kan ikke
anvendes.
Den elektroniske afstandsmåler kan anvendes ved
objektiver med en maksimumblænde på f/5.6 eller
hurtigere (den elektroniske afstandsmåler
understøtter de 11 fokuspunkter ved objektiver
med en maksimumblænde på f/8 eller hurtigere).
Lukker
Type
Hastighed
Elektronisk styret, lodretgående spaltelukker
1
/4000–30 sek. i trin på 1/3 eller 1/2 EV, bulb,
langtidseksponering, X200
Flashsynkroniseringshastig X = 1/200 sek.; synkroniserer med lukker ved 1/250 sek.
hed
eller længere (flashens rækkevidde falder ved
mellem 1/200 og 1/250 sek.)
479
Udløser
Udløserindstilling
S (enkeltbillede), T (kontinuerlig lav hastighed),
U (kontinuerlig høj hastighed), J (dæmpet
lukkerlyd), M (dæmpet kontinuerlig
lukkerudløsning), E (selvudløser), V (hævet
spejl)
Billedfremføringshastighed 1–6 bps (T), 6,5 bps (U) eller 3 bps (M)
Selvudløser
2 sek., 5 sek., 10 sek., 20 sek.; 1–9 eksponeringer i
intervaller af 0,5, 1, 2 eller 3 sek.
Fjernbetjeningsindstillinger Forsinket fjernbetjening, fjernbetjening med
(ML-L3)
hurtig respons, hæv spejl med fjernbetjening
Eksponering
Lysmåling
Lysmålingsmetode
Område (ISO 100, f/1.4objektiv, 20 °C)
Lysmålerkobling
480
TTL-eksponeringslysmåling ved hjælp af RGBsensor med omtrent 91 K (91000) pixels
• Matrix: 3D color matrix-lysmåling III (objektiver af
type G, E og D); color matrix lysmåling III (andre
CPU-objektiver); color matrix-lysmåling
tilgængelig med ikke-CPU-objektiver, hvis
brugeren angiver objektivdata
• Centervægtet: Vægtning på omtrent 75 % til
12 mm-cirklen midt på billedet. Cirklens diameter
kan ændres til 8, 15 eller 20 mm, eller vægtningen
kan baseres på et gennemsnit af hele billedet
(ikke-CPU objektiver anvender 12 mm-cirklen)
• Spot: Måler i en 4 mm-cirkel (cirka 1,5 % af billedet)
med hovedvægten på det valgte fokuspunkt (på
midterste fokuspunkt, når der anvendes ikke-CPU
objektiv)
• Højlysvægtet: Tilgængelig med objektiver af
typerne G, E og D; svarer til centervægtet, når der
anvendes andre objektiver.
• Matrix, centervægtet eller højlysvægtet lysmåling:
0–20 EV
• Spotmåling: 2–20 EV
Kombineret CPU og AI
Eksponering
Indstilling
Automatiske indstillinger (i auto; j auto (flash slukket));
motivprogrammer (k portræt; l landskab; p barn;
m sport; n makro; o aftenportræt; r aftenlandskab; s fest/
indendørs; t strand/sne; u solnedgang; v skumring/morgengry;
w kæledyrsportræt; x levende lys; y blomsterflor; z
efterårsfarver; 0 mad); special effekt-indstillinger
(% nattesyn; g farveskitse; i miniatureeffekt; u selektiv farve;
1 silhuet; 2 high key; 3 low key); programautomatik
med fleksibelt program (P); lukkertidsprioriteret
automatik (S); blændeprioriteret automatik (A);
manuel (M); U1 (brugerindstillinger 1); U2 (brugerindstillinger
2)
Eksponeringskompensation Kan justeres med –5–+5 EV i trin på 1/3 eller 1/2 EV i
indstillingerne P, S, A, M, h og %
Eksponerings-bracketing
2–9 billeder i trin på 1/3, 1/2, 2/3 eller 1 EV; 2–5
billeder i trin på 2 eller 3 EV
Flash-bracketing
2–9 billeder i trin på 1/3, 1/2, 2/3 eller 1 EV; 2–5
billeder i trin på 2 eller 3 EV
Hvidbalance-bracketing
2–3 billeder i trin på 1, 2 eller 3
Aktiv D-Lighting-bracketing 2 billeder med valgt værdi for det ene eller 3–5
billeder med forudindstillede værdier for dem alle
Eksponeringslås
Lysstyrken låst ved registreret værdi med knappen
A AE-L/AF-L
ISO-følsomhed (anbefalet ISO 100–12800 i trin på 1/3 eller 1/2 EV. Kan også
eksponeringsindeks)
indstilles til ca. 0,3, 0,5, 0,7 eller 1 EV (svarende til
ISO 50) under ISO 100 eller til ca. 0,3, 0,5, 0,7, 1 eller
2 EV (svarende til ISO 51200) over ISO 12800;
automatisk ISO-følsomhedsstyring tilgængelig
Aktiv D-Lighting
Auto, Ekstra høj, Høj, Normal, Lav, Fra
481
Fokus
Autofokus
Måleområde
Objektivmotor
Fokuspunkt
Indstilling af AF-metode
Fokuslås
Flash
Indb. flash
Ledetal
482
Nikons avancerede Multi-CAM 3500 II autofokussensormodul med TTL-fasedetektion, finindstilling
og 51 fokuspunkter (herunder 15 sensorer af
krydstypen; f/8 understøttes af 11 sensorer) og AFhjælpelys (rækkevidde på ca. 0,5–3 m)
–3–+19 EV (ISO 100, 20 °C)
• Autofokus (AF): Single AF (AF-S); kontinuerlig AF
(AF-C); autovalg af AF-S/AF-C (AF-A); intelligent
fokus-tracking aktiveres automatisk i henhold til
motivstatus
• Manuel fokus (M): Elektronisk afstandsmåler kan
anvendes
Der kan vælges mellem 51 eller 11 fokuspunkter
Enkeltpunkts-AF; 9-, 21- eller 51- punkts dynamisk
område-AF, 3D-tracking, gruppepunkts-AF,
autopunkts-AF
Fokus kan låses ved at trykke udløserknappen halvt
ned (single AF) eller ved at trykke på knappen
A AE-L/AF-L
i, k, p, n, o, s, w, g: Automatisk flash med
automatisk pop-op
P, S, A, M, 0: Manuel pop-op med knapudløsning
Ca. 12, 12 med manuel flash (m, ISO 100, 20 °C)
Flash
Flashstyring
Flashindstilling
Flashkompensation
Flashindikator
Tilbehørssko
Nikon Creative Lighting
System (CLS)
Synkroniseringsstik
Hvidbalance
Hvidbalance
TTL: i-TTL-flashstyring ved hjælp af RGB-sensor med
omtrent 91 K (91000) pixels er tilgængelig med
indbygget flash; i-TTL-afbalanceret
udfyldningsflash til digitale spejlreflekskameraer
anvendes med matrix-, centervægtet og
højlysvægtet lysmåling, standard i-TTL-flash til
digitale spejlreflekskameraer anvendes med
spotmåling
Auto, auto med rød-øje-reduktion, automatisk
langtidssynkronisering, automatisk
langtidssynkronisering med rød-øje-reduktion,
udfyldningsflash, rød-øje-reduktion,
langtidssynkronisering, langtidssynkronisering
med rød-øje-reduktion, langtidssynkronisering
med bageste lukkergardin, synkronisering med
bageste lukkergardin, fra; Auto FP High-SpeedSynkronisering understøttes
–3–+1 EV i trin på 1/3 eller 1/2 EV
Lyser, når den indbyggede flash eller ekstra
flashenhed er ladet helt op; blinker, når flashen er
udløst ved fuld styrke
ISO 518 hot-shoe med synkronisering og
datakontakter samt sikkerhedslås
Nikon CLS understøttes; funktion for commanderindstilling tilgængelig.
Synkroniseringsadapter AS-15 (forhandles separat)
Auto (2 typer), glødelampe, lysstofrør (7 typer),
direkte sollys, flash, overskyet, skygge,
forudindstillet manuelt (der kan lagres op til 6
værdier, måling af punkthvidbalance tilgængelig
under Live View), vælg farvetemperatur (2500 K–
10000 K), alle med finindstilling
483
Live View
Indstillinger
Objektivmotor
Indstilling af AF-metode
Autofokus
Live View-fotografering (stillbilleder), Live View af
video (videoer)
• Autofokus (AF): Single AF (AF-S); altid aktiveret AF
(AF-F)
• Manuel fokus (M)
Ansigtsprioriteret AF, bredt område AF, normalt
område AF, følg motiv AF
Kontrastbaseret AF hvor som helst i billedet
(kameraet vælger fokuspunkter automatisk, når
ansigtsprioriteret AF eller følg motiv AF er valgt)
Video
Lysmåling
Lysmålingsmetode
Billedstørrelse (pixels) og
billedhastighed
TTL-lysmåling ved brug af primær billedsensor
Matrix, centervægtet eller højlysvægtet
• 1920 × 1080; 60p (progressivt), 50p, 30p, 25p, 24p
• 1280 × 720; 60p, 50p
De faktiske billedhastigheder for 60p, 50p, 30p,
25p og 24p er henholdsvis 59,94, 50, 29,97, 25 og
23,976 bps; indstillingerne understøtter både ★høj
og normal billedkvalitet
Filformat
MOV
Videokomprimering
H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding
Format for optagelse af lyd Lineær PCM
Enhed til lydoptagelse
Indbygget eller ekstern stereomikrofon; følsomhed
justerbar
Andre indstillinger
Indeksmarkering, time-lapse-fotografering
Skærm
Skærm
484
8-cm/3,2 tommer, ca. 1229 k-punkts (VGA;
640 × RGBW × 480 = 1228800 punkter),
vippeskærm af typen TFT LCD i lavtemperaturs
polysilicium med 170 ° synsvinkel, ca. 100 %
søgerdækning og justering af lysstyrke og vinkel
Billedvisning
Billedvisning
Grænseflade
USB
HDMI-udgang
Tilbehørsstik
Lydindgang
Lydudgang
Fuldskærms- og miniaturevisning (4, 9 eller 72
billeder eller kalender) med zoom under
billedvisning, videobilledvisning, slideshows af
billeder og/eller video, histogramvisning,
markeringer, billedinformation, visning af
lokationsdata og automatisk billedrotation
Højhastigheds-USB; tilslutning til indbygget USBport anbefales
HDMI-stik af typen C
• Trådløse fjernbetjeninger: WR-1, WR-R10 (forhandles
separat)
• Fjernbetjeningsledning: MC-DC2 (forhandles
separat)
• GPS-enhed: GP-1/GP-1A (forhandles separat)
Stereo mini-pin-stik (3,5 mm i diameter; plug-ineffekt understøttes)
Stereo mini-pin stik (3,5 mm i diameter)
Trådløs (kun D750; ikke tilgængelig med D750 (K))
Standarder
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Kommunikationsprotokoller • IEEE 802.11b: DSSS/CCK
• IEEE 802.11g: OFDM
Driftsfrekvens
2412–2462 MHz (kanalerne 1–11)
Rækkevidde (synsfelt)
Ca. 30 m (antager ingen interferens; området
varierer alt efter signalstyrke og afhængigt af, om
der er forhindringer eller ej)
Datahastighed
54 Mbps
Maksimalt logiske datahastigheder i henhold til
IEEE-standarden. De faktiske hastigheder kan
afvige.
Sikkerhed
• Godkendelse: Åbent system, WPA2-PSK
• Kryptering: AES
Trådløs opsætning
Understøtter WPS
Adgangsprotokoller
Infrastruktur
485
Understøttede sprog
Understøttede sprog
Strømkilde
Batteri
Batterigreb
Lysnetadapter
Stativgevind
Stativgevind
Mål/vægt
Mål (B × H × D)
Vægt
Arabisk, bengalsk, bulgarsk, kinesisk (forenklet og
traditionelt), tjekkisk, dansk, hollandsk, engelsk,
finsk, fransk, tysk, græsk, hindi, ungarsk,
indonesisk, italiensk, japansk, koreansk, marathi,
norsk, persisk, polsk, portugisisk (Portugal og
Brasilien), rumænsk, russisk, serbisk, spansk,
svensk, tamilsk, telugu, thailandsk, tyrkisk,
ukrainsk, vietnamesisk
Et genopladeligt EN-EL15 Li-ion-batteri;
genopladelige EN-EL15b- og EN-EL15a-batterier
kan også anvendes
Ekstra MB-D16 multifunktionsbatterigreb med et
genopladeligt Nikon EN-EL15 Li-ion-batteri eller
seks AA alkaliske, Ni-MH eller litium-batterier.
Genopladelige EN-EL15b- og EN-EL15a-batterier
kan også anvendes.
EH-5b lysnetadapter; kræver EP-5B-stik til
lysnetadapter (forhandles separat)
/ tom. (ISO 1222)
14
Ca. 140,5 × 113 × 78 mm
Ca. 830 g med batteri og hukommelseskort, men
uden kamerahusdæksel; ca. 750 g; kun kamerahus
Anvendelsesområde
Temperatur
0 °C–40 °C
Luftfugtighed
85 % eller derunder (ingen kondensering)
• Medmindre andet er angivet, udføres alle målinger i overensstemmelse med retningslinjerne for
Camera and Imaging Products Association (CIPA).
• Alle tal gælder for et kamera med et fuldt opladet batteri.
• Nikon forbeholder sig ret til når som helst at ændre specifikationerne for hardwaren og softwaren i
denne brugervejledning uden forudgående varsel. Nikon kan ikke holdes ansvarlig for skader, der
skyldes fejl i denne brugervejledning.
486
MH-25a batterioplader
Nominel indgangseffekt
Nominel udgangseffekt
Understøttede batterier
100 til 240 V vekselstrøm, 50/60 Hz, 0,23–0,12 A
DC 8,4 V/1,2 A
Nikon genopladelige Li-ion-batterier EN-EL15b,
EN-EL15a og EN-EL15
Opladningstid
Ca. 2 timer og 35 minutter ved en omgivende
temperatur på 25 °C, når der ikke er ladning tilbage
Driftstemperatur
0 °C–40 °C
Mål (B × H × D)
Ca. 95 × 33,5 × 71 mm, eksklusive projektioner
Længde på netledning (hvis Ca. 1,5 m
en sådan medfølger)
Vægt
Ca. 115 g, eksklusive medfølgende stik til
lysnetadapter (netledning eller stikadapter)
Symbolerne på dette produkt repræsenterer følgende:
m Vekselstrøm, p Jævnstrøm, q Klasse II-udstyr (konstruktionen af produktet er dobbeltisoleret).
Genopladeligt EN-EL15 Li-ion-batteri
Type
Genopladeligt Li-ion-batteri
Nominel ydelse
7,0 V/1900 mAh
Driftstemperatur
0 °C–40 °C
Mål (B × H × D)
Ca. 40 × 56 × 20,5 mm
Vægt
Ca. 78 g, eksklusive poldæksel
• Nikon forbeholder sig ret til når som helst at ændre specifikationerne for hardwaren og softwaren i
denne brugervejledning uden forudgående varsel. Nikon kan ikke holdes ansvarlig for skader, der
skyldes fejl i denne brugervejledning.
487
❚❚ Understøttede standarder
• DCF version 2.0: Design Rule for Camera File Systems (DCF) er en
standard, der anvendes bredt i digitalkameraindustrien for at
sikre kompatibilitet mellem de forskellige mærker.
• DPOF: Digital Print Order Format (DPOF) er en industristandard til
udskrivning af billeder fra udskriftsbestillinger lagret på
hukommelseskortet.
• Exif version 2.3: Kameraet understøtter Exif (Exchangeable Image
File Format til digitale stillbilledkameraer) version 2.3; en
standard, der gør det muligt at anvende information, som er
gemt sammen med billederne, til at optimere farvegengivelsen
ved udskrivning på Exif-kompatible printere.
• PictBridge: En standard, der er udviklet i samarbejde mellem
digitalkamera- og printerindustrien, som gør det muligt at
udskrive billeder direkte på en printer uden først at overføre dem
til en computer.
• HDMI: High-Definition Multimedia Interface er en standard for
multimediegrænseflader, som anvendes inden for
forbrugerelektronik og A/V-enheder, og som kan overføre
audiovisuelle data- og styresignaler til HDMI-kompatible enheder
via en enkelt kabeltilslutning.
488
Varemærkeinformation
IOS er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Cisco Systems,
Inc., i USA og/eller andre lande og anvendes under licens. Mac og OS X er
registrerede varemærker tilhørende Apple Inc. i USA og/eller andre lande.
Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller
varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
PictBridge er et varemærke. SD-, SDHC- og SDXC-logoerne er varemærker
tilhørende SD-3C, LLC. HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia
Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI
Licensing, LLC.
Wi-Fi og Wi-Fi-logoet er varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende Wi-Fi Alliance. Alle andre varemærker nævnt i denne vejledning
eller anden dokumentation, der følger med dit Nikon-produkt, er varemærker
eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere.
A Overensstemmelsesmærkning
Du kan få vist standarderne, som kameraet lever op til, ved hjælp af
indstillingen Overensstemmelsesmærkning i opsætningsmenuen
(0 392).
A FreeType-licens (FreeType2)
Dele af denne software er ophavsretligt beskyttede © 2012 The FreeType
Project (http://www.freetype.org). Alle rettigheder forbeholdes.
A MIT-licens (HarfBuzz)
Dele af denne software er ophavsretligt beskyttede © 2014 The HarfBuzz
Project (http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Alle
rettigheder forbeholdes.
489
A Certifikater
490
Godkendte hukommelseskort
Kameraet understøtter SD-, SDHC- og SDXChukommelseskort, herunder SDHC- og SDXC-kort
kompatible med UHS-I. Kort, der er klassificeret
SD-hastighedsklasse 6 eller bedre, anbefales til optagelse af video;
anvendelse af langsommere kort kan afbryde optagelsen. Når du
vælger kort til brug i kortlæsere, skal du sørge for, at de er
kompatible med enheden. Kontakt producenten for information om
funktioner, drift og begrænsninger for anvendelse.
491
Hukommelseskortets kapacitet
Følgende tabel viser det omtrentlige antal billeder, der kan lagres på
et 16 GB SanDisk SDSDXPA-016G-J35 UHS-I SDHC-kort ved
forskellige indstillinger for billedkvalitet (0 115), billedstørrelse
(0 118) og billedområde (gældende fra september 2014; 0 110).
❚❚ FX (36 × 24) Billedområde *
Billedkvalitet
NEF (RAW), Komprimeret uden tab,
12 bit
NEF (RAW), Komprimeret uden tab,
14 bit
NEF (RAW), komprimeret, 12 bit
NEF (RAW), komprimeret, 14 bit
Billedstørrelse
Filstørrelse 1
Antal
billeder 1
Bufferkapacitet 2
—
21,0 MB
376
25
—
26,9 MB
292
15
—
19,2 MB
507
33
—
23,9 MB
425
21
Large
12,6 MB
923
87
Medium
7,7 MB
1500
100
JPEG fine 3
Small
4,1 MB
2900
100
Large
6,7 MB
1800
100
Medium
3,9 MB
2900
100
JPEG normal 3
Small
2,1 MB
5500
100
Large
2,2 MB
3500
100
JPEG basic 3
Medium
1,6 MB
5700
100
Small
1,1 MB
10100
100
* Inkluderer billeder taget med ikke-DX-objektiver, når Til er valgt for Automatisk DXbeskæring.
492
❚❚ DX-billedområde (24 × 16) *
Billedkvalitet
NEF (RAW), Komprimeret uden tab,
12 bit
NEF (RAW), Komprimeret uden tab,
14 bit
NEF (RAW), komprimeret, 12 bit
NEF (RAW), komprimeret, 14 bit
Billedstørrelse
Filstørrelse 1
Antal
billeder 1
Bufferkapa
citet 2
—
10,5 MB
579
100
—
13,1 MB
449
48
—
9,8 MB
785
—
11,9 MB
656
Large
6,2 MB
1900
Medium
3,9 MB
3000
JPEG fine 3
Small
2,3 MB
5000
Large
3,1 MB
3700
Medium
2,0 MB
5700
JPEG normal 3
Small
1,2 MB
9300
Large
1,6 MB
7000
JPEG basic 3
Medium
1,2 MB
10300
Small
0,8 MB
15600
* Inkluderer billeder taget med DX-objektiver, når Til er valgt for Automatisk DXbeskæring.
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1 Alle tallene er omtrentlige. Filstørrelsen varierer afhængigt af det motiv, der optages.
2 Højeste antal eksponeringer, der kan lagres i hukommelsesbufferen ved ISO 100. Falder, hvis
Optimal kvalitet er valgt for JPEG-komprimering (0 117), ISO-følsomheden er
indstillet til Høj 0,3 eller derover, eller støjreduktion ved langtidseksponering eller automatisk
forvrængningskontrol er slået til.
3 Tallene forudsætter, at JPEG-komprimering er indstillet til Størrelsesprioritet. Valg
af Optimal kvalitet øger filstørrelsen på JPEG-billeder; antal billeder og bufferkapaciteten
falder tilsvarende.
A d3—Maks. kont. udløsning (0 339)
Det maksimale antal billeder, der kan tages i en enkelt billedserie, kan
indstilles til en vilkårlig værdi mellem 1 og 100.
493
Batteribrugstid
De videooptagelser eller det antal billeder, der kan optages ved
hjælp af fuldt opladede batterier, varierer afhængigt af batteriets
tilstand og temperaturen, interval mellem billeder og den tid, som
menuerne vises i. I tilfælde af AA-batterier varierer kapaciteten også
med mærke og opbevaringsforhold; visse batterier kan ikke
anvendes. Stikprøvetal for kameraet og det ekstra MB-D16multifunktionsbatterigreb er angivet nedenfor.
• Billeder, udløserindstillingen Enkeltbillede (CIPA-standard 1)
Et EN-EL15-batteri 2 (kamera): Ca. 1230 billeder
Et EN-EL15-batteri 2 (MB-D16): Ca. 1230 billeder
Seks AA alkaliske batterier (MB-D16): Ca. 430 billeder
• Billeder, kontinuerlig udløserindstilling (Nikon-standard 3)
Et EN-EL15-batteri 2 (kamera): Ca. 4420 billeder
Et EN-EL15-batteri 2 (MB-D16): Ca. 4420 billeder
Seks AA alkaliske batterier (MB-D16): Ca. 780 billeder
• Videoer 4
Et EN-EL15-batteri 2 (kamera): Ca. 55 minutters optagelse i HD
Et EN-EL15-batteri 2 (MB-D16): Ca. 55 minutters optagelse i HD
Seks AA alkaliske batterier (MB-D16): Ca. 20 minutters optagelse i HD
494
1 Målt ved 23 °C (±2 °C) med et AF-S NIKKOR 24–85mm f/3.5–4.5G ED VR-objektiv under følgende
testbetingelser: Objektivet drejet fra uendeligt til mindste afstand og ét billede taget ved
standardindstillingerne hvert 30. sek.; flash udløst ved hvert andet billede. Live View blev ikke
anvendt.
2 Genopladelige EN-EL15b- og EN-EL15a-batterier kan også anvendes i stedet for EN-EL15.
3 Målt ved 20 °C med et AF-S NIKKOR 24–85mm f/3.5–4.5G ED VR-objektiv under følgende
testbetingelser: Billedkvalitet indstillet til JPEG basic, billedstørrelse indstillet til M (medium),
lukkertid 1/250 sek., udløserknappen trykket halvt ned i tre sekunder, og fokus drejet fra uendeligt til
mindste afstand tre gange; seks billeder tages så efter hinanden, og skærmen slås til i fem sekunder
og slukkes derefter; cyklus gentaget, når standbytimer er udløbet.
4 Målt ved 23 °C (±2 °C) med et kamera med standardindstillinger og et AF-S NIKKOR 24–85mm f/3.5–
4.5G ED VR-objektiv under betingelserne angivet af Camera and Imaging Products Association (CIPA).
Enkeltstående videoer kan vare op til 20 minutter (1080/60p) eller have en størrelse på 4 GB;
optagelsen slutter muligvis, før disse grænser er nået, hvis kameraets temperatur stiger.
Følgende kan reducere batteribrugstiden:
• Anvendelse af skærmen
• Når udløserknappen holdes trykket halvt ned
• Gentagne anvendelser af autofokus
• Optagelse af NEF-billeder (RAW)
• Lange lukkertider
• Anvendelse af ekstra GPS-enhed af typen GP-1 eller GP-1A eller
WR-R10/WR-1 trådløs fjernbetjening
• Anvendelse af Wi-Fi, en ekstra UT-1 kommunikationsenhed eller
WT-5 trådløs sender
• Brug af VR-indstilling (vibrationsreduktion) med VR-objektiver
Sådan får du mest muligt ud af genopladelige Nikon EN-EL15 Li-ionbatterier:
• Sørg for, at batterikontakterne er rene. Snavsede poler kan
reducere batteriets ydeevne.
• Anvend batterierne med det samme, når de er blevet opladet.
Batterierne aflades, hvis de ikke anvendes.
495
Objektiver, der kan blokere den indbyggede
flash og AF-hjælpelyset
De opstillede objektiver i dette afsnit kan blokere den indbyggede
flash og AF-hjælpelyset i visse tilfælde.
❚❚ AF-hjælpelys
Nogle objektiver blokerer hjælpelyset ved visse fokusafstande. Fjern
modlysblænderne ved anvendelse af hjælpelyset.
AF-hjælpelyset er ikke tilgængeligt med følgende objektiver:
• AF-S NIKKOR 200mm f/2G ED VR II
• AF-S VR Zoom-Nikkor 200–400mm f/4G IF-ED
• AF-S NIKKOR 200–400mm f/4G ED VR II
• AF-S NIKKOR 300mm f/2.8G ED VR II
Ved afstande på under 0,7 m kan følgende objektiver blokere AFhjælpelyset og forstyrre autofokus ved ringe belysning:
• AF-S NIKKOR 16–35mm f/4G ED VR
• AF-S Zoom-Nikkor 17–35mm f/2.8D IF-ED
• AF-S DX Zoom-Nikkor 17–55mm f/2.8G IF-ED
• AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18–200mm f/3.5–5.6G IF-ED
• AF Zoom-Nikkor 20–35mm f/2.8D IF
• AF Zoom-Nikkor 24–85mm f/2.8–4D IF
• AF-S NIKKOR 24–85mm f/3.5–4.5G ED VR
• AF Zoom Nikkor 24–120mm f/3.5–5.6D (IF)
• AF-S NIKKOR 24–120mm f/4G ED VR
• AF-S NIKKOR 28–300mm f/3.5–5.6G ED VR
• AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G
• AF Zoom Micro Nikkor ED 70–180mm f/4.5–5.6D
• AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED
496
Ved afstande på under 1,0 m kan følgende objektiver blokere AFhjælpelyset og forstyrre autofokus ved ringe belysning:
• AF-S DX NIKKOR 18–200mm f/3.5–5.6G ED VR II
• AF-S DX NIKKOR 18–300mm f/3.5–5.6G ED VR
• AF-S DX NIKKOR 18–300mm f/3.5–6.3G ED VR
• AF-S NIKKOR 24–70mm f/2.8G ED
• AF-S VR Zoom-Nikkor 24–120mm f/3.5–5.6G IF-ED
• AF-S Zoom-Nikkor 28–70mm f/2.8D IF-ED
• AF-S NIKKOR 28–300mm f/3.5–5.6G ED VR
• AF Micro-Nikkor 200mm f/4D IF-ED
Ved afstande på under 1,5 m kan følgende objektiver blokere AFhjælpelyset og forstyrre autofokus ved ringe belysning:
• AF-S NIKKOR 14–24mm f/2.8G ED
• AF-S DX NIKKOR 18–300mm f/3.5–5.6G ED VR
• AF-S DX NIKKOR 55–300mm f/4.5–5.6G ED VR
• AF-S VR Zoom-Nikkor 70–200mm f/2.8G IF-ED
• AF-S NIKKOR 70–200mm f/2.8G ED VR II
• AF Zoom-Nikkor 80–200mm f/2.8D ED
• AF-S Zoom-Nikkor 80–200mm f/2.8D IF-ED
497
❚❚ Den indbyggede flash
Den indbyggede flash har en mindste rækkevidde på 0,6 m og kan
ikke anvendes i makrozoomobjektivers makroområde. Den kan
anvendes med CPU-objektiver med brændvidder på 24 mm (16 mm
i DX-format) til 300 mm, selvom flashen i nogle tilfælde kan være
ude af stand til at oplyse motivet helt ved visse afstande eller
brændvidder som følge af skygger fra objektivet. Følgende
illustrationer viser vignetteringseffekten som følge af skygger fra
objektivet, når der anvendes flash.
Skygge
Vignettering
Fjern modlysblænderne for at undgå skygger. Flashen kan være ude
af stand til at oplyse hele motivet med følgende objektiver ved
mindre rækkevidder end de nedenfor angivne:
Objektiv
AF-S DX NIKKOR 10–24mm
f/3.5–4.5G ED
AF-S DX Zoom-Nikkor 12–24mm
f/4G IF-ED
DX
498
AF-S DX Zoom-Nikkor 17–55mm
f/2.8G IF-ED
Zoomposition
Mindste afstand uden
vignettering
18–24mm
Ingen vignettering
18 mm
20–24 mm
20 mm
24–55 mm
1,0 m
Ingen vignettering
2,0 m
1,0 m
AF-S DX NIKKOR 18–200mm
f/3.5–5.6G ED VR II
AF-S DX VR Zoom-Nikkor
18–200mm f/3.5–5.6G IF-ED
18 mm
1,0 m
24–200 mm
Ingen vignettering
AF-S DX NIKKOR 18–300mm
f/3.5–5.6G ED VR
28 mm
50–300 mm
1,0 m
Ingen vignettering
Objektiv
AF-S NIKKOR 16–35mm f/4G ED VR
AF-S Zoom-Nikkor 17–35mm
f/2.8D IF-ED
AF Zoom-Nikkor 18–35mm
f/3.5–4.5D IF-ED
AF-S NIKKOR 18–35mm f/3.5–4.5G
ED
AF Zoom-Nikkor 20–35mm f/2.8D
IF
AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G
AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED
FX
AF-S NIKKOR 24–70mm f/2.8G ED
AF-S VR Zoom-Nikkor 24–120mm
f/3.5–5.6G IF-ED
AF-S NIKKOR 24–120mm f/4G ED
VR
AF-S Zoom-Nikkor 28–70mm
f/2.8D IF-ED
AF-S NIKKOR 28–300mm f/3.5–5.6G
ED VR
PC-E NIKKOR 24mm f/3.5D ED *
Zoomposition
35 mm
28 mm
35 mm
24 mm
28–35 mm
28 mm
35 mm
24 mm
28 mm
35 mm
20 mm
24 mm
35 mm
50–70 mm
24 mm
35–120 mm
24 mm
28 mm
50–120 mm
28 mm
50–70 mm
28 mm
35 mm
50–300 mm
24 mm
Mindste afstand uden
vignettering
1,5 m
1,5 m
Ingen vignettering
1,0 m
Ingen vignettering
1,5 m
Ingen vignettering
1,5 m
1,0 m
Ingen vignettering
1,0 m
1,0 m
1,5 m
Ingen vignettering
1,0 m
Ingen vignettering
2,0 m
1,0 m
Ingen vignettering
1,0 m
Ingen vignettering
1,5 m
1,0 m
Ingen vignettering
1,5 m
* Når kameraet ikke shiftes eller tiltes.
499
Når kameraet anvendes med AF-S NIKKOR 14–24mm f/2.8G ED, er
flashen ude af stand til at oplyse hele motivet ved alle afstande.
Den indbyggede flash kan også anvendes med følgende ikke-CPUobjektiver: Nikon Serie E og 24–300 mm NIKKOR (AI-S, AI- og AIændret). Objektiverne AI 50–300 mm f/4.5, ændret AI 50–300 mm
f/4.5, AI-S 50–300 mm f/4.5 ED og AI 50–300 mm f/4.5 ED skal
anvendes ved zoompositioner på 70 mm eller derover. Ved
objektiverne AI-S og AI 25–50 mm f/4 ED opstår der ikke
vignettering ved afstande på over: 2,0 m ved en zoomposition på
25 mm og 1,0 m ved en zoomposition på 28 mm; vignetting opstår
ikke ved zoompositioner på 35 mm eller derover.
500
Index
Symboler
i (Automatisk indstilling).................... 34
j (Automatisk indstilling (flash
slukket)) ..................................................... 34
h (Motivtype) .................................... 41
q (Specialeffekter)........................... 46
k (Portræt)................................................. 42
l (Landskab)............................................. 42
p (Barn)....................................................... 42
m (Sport) ..................................................... 42
n (Makro) ................................................... 43
o (Aftenportræt)...................................... 43
r (Aftenlandskab) ................................... 43
s (Fest/indendørs).................................. 43
t (Strand/sne) .......................................... 44
u (Solnedgang)........................................ 44
v (Skumring/morgengry) .................... 44
w (Kæledyrsportræt) .............................. 44
x (Levende lys) .......................................... 45
y (Blomsterflor)........................................ 45
z (Efterårsfarver)...................................... 45
0 (Mad) ........................................................ 45
% (Nattesyn) .............................................. 47
g (Farveskitse) ................................. 47, 50
i (Miniatureeffekt) ........................ 48, 51
u (Selektiv farve) .............................. 48, 52
1 (Silhuet) .................................................. 48
2 (High key)............................................... 49
3 (Low key)................................................ 49
P (Programautomatik)............................ 89
S (Lukkertidsprioriteret automatik) ... 90
A (Blændeprioriteret automatik)......... 91
M (Manuel) .................................................. 93
U1/U2. ............................................................ 99
S (Enkeltbillede)..................................... 103
T (Kontinuerlig lav hastighed) ....... 103,
338
U (Kontinuerlig høj hastighed) .......103
J (Dæmpet lukkerlyd) .........................103
M (Qc-lukkerudløsning) ..................... 103
E (Selvudløser)..............................103, 106
V (Hævet spejl) .........................104, 109
! (Ansigtsprioriteret AF).......................58
$ (Bredt område-AF) ..............................58
% (Normalt område-AF).........................58
& (Følg motiv-AF) ..................................58
a (Matrix) .......................................139, 335
Z (Centervægtet) ........................139, 335
b (Spot).................................................... 139
h (Højlysvægtet) ................................. 139
AUTO (Automatisk flash) ....................... 181
Y (Rød-øje-reduktion)...............181, 183
SLOW (Langtidssynkronisering).181, 183
REAR (Synkronisering med bageste
lukkergardin)......................................... 183
E (Eksponeringskompensation)...... 143
Y (Flashkompensation)..................... 188
O (Fleksibelt program) ............................89
Knappen a (Live View)...................54, 66
Knappen P........ 16, 61, 71, 198, 245, 396
Knappen R (Info) .......................12, 64, 75
Kontakten D........................................5, 342
m (Hvidbalance)............................145, 321
L (Forudindstillet manuelt) ..145, 155
D (Bracketing)..................................... 202
I (Fokusindikator)................36, 129, 133
t (Hukommelsesbuffer)...................... 105
N (Flashindikator) .....................................40
Numerisk
1,2× (30×20) 1.2× .........................110, 111
12 bit .......................................................... 117
14 bit .......................................................... 117
3D-tracking ........................... 124, 125, 126
A
Adobe RGB............................................... 314
AE & flash (indst. af auto-bracketing).....
202, 353
AE-lås.......................................................... 141
AF ........................................ 57–59, 120–130
AF-A............................................................ 121
AF-C ...................................................121, 326
501
AF-F................................................................57
AF-hjælpelys...................................332, 439
AF-S.............................................57, 121, 327
Aktiv D-Lighting ............................175, 212
Aktiv D-Lighting-bracketing.....212, 353
Altid aktiveret AF ......................................57
Ansigtsgenkendelse ............................. 335
Ansigtsprioriteret AF ...............................58
Antal billeder........................................... 494
Antal fokuspunkter ............................... 330
Antal kopier (PictBridge [Opsætning]
menu)....................................................... 272
Auto (Hvidbalance) ............................... 145
Auto AF...................................................... 121
Auto forvrængningskontrol............... 316
Auto FP High-Speed-synkronisering. ....
345, 346
Auto ISO-følsomhedsstyring ....136, 322
Auto-bracketing............................202, 353
Autoeksponeringslås............................ 141
Autofokus .........................57–59, 120–130
Autofokusindstilling ...................... 57, 121
Automatisk billedrotation .................. 382
Automatisk DX-beskæring ................. 111
Automatisk flash .................................... 181
Autopunkts-AF ..............................124, 126
Avanceret (HDMI) .................................. 279
B
Baggrundslys.......................................5, 342
Batteri...........................25, 26, 30, 383, 487
Batteribrugstid........................................ 494
Batterigreb ......... 343, 344, 367, 383, 441
Batterioplysninger................................. 383
Batterirækkefølge .................................. 344
Beskyttelse af billeder .......................... 257
Beskær ....................................................... 399
Beskæring (PictBridge [Opsætning]
menu)....................................................... 272
Beskæring af videoer...............................81
Billedinformation..........................246, 302
Billedinterval (Slideshow) ................... 308
Billedkommentar ................................... 384
Billedkvalitet............................................ 115
502
Billedområde.......... 76, 77, 110, 113, 118
Billedsandwich ....................................... 403
Billedserie .............................. 219, 339, 357
Billedstr./billedhastighed ............ 71, 319
Billedstørrelse ................................118, 432
Billedtjek ................................ 234, 242, 307
Billedtype (slideshow).......................... 308
Billedvinkel......................................111, 432
Billedvisning ..................................... 37, 241
Billedvisningsindstillinger .................. 302
Billedvisningsinformation .........246, 302
Billedvisningsmappe............................ 300
Billedvisningsmenu .............................. 300
Billedvisningsplads og -mappe ........ 245
Bip ............................................................... 338
Blænde ................................................. 91–93
Blændeprioriteret automatik ...............91
Blændeværdi............................. 89, 92, 431
Bracketing .......................................202, 353
Bracketing-rækkefølge ........................ 354
Bredt område-AF ......................................58
Brugerindstillinger ......................... 99, 323
Brændvidde ....................................237, 432
Bulb.........................................................93, 95
C
Camera Control Pro 2........................... 444
Capture NX-D..............116, 268, 378, 384
CEC.....................................................278, 280
Centervægtet.................................139, 335
CLS .............................................................. 433
Commander-indstilling ....................... 348
Computer ................................................. 262
Copyright.........................................252, 385
CPU-kontakter ........................................ 429
CPU-objektiv .................................... 33, 426
Creative Lighting System.................... 433
Cyanotypi (Monokrom) ....................... 400
D
Data om ikke-CPU objektiv ................ 235
Dataoversigt............................................ 254
Dato og tid ........................................ 28, 381
Datoformat .............................................. 381
DCF.............................................................. 488
Destination........................................ 72, 319
Digital Print Order Format274, 275, 488
Dioptrijustering ............................... 29, 443
Direkte sollys (Hvidbalance) ..............145
D-Lighting ................................................ 397
DPOF ....................................... 274, 275, 488
DPOF-udskriftsbestilling ..................... 275
DX (24×16) 1.5×......................76, 110, 111
DX-format................................................. 110
Dybdeskarphed........................................ 92
Dybdeskarphedsknap..........92, 361, 372
Dynamisk område-AF........ 123, 126, 329
Dæmpet lukkerlyd.................................103
E
Efter sletning ...........................................307
Eksempelvisning af eksponering 55, 62
Eksp. forsinkelsesindstilling ...............339
Eksponering................................... 139–144
Eksponerings-bracketing...........202, 353
Eksponeringsindikator.................... 63, 94
Eksponeringskomp. til flash...............353
Eksponeringskompensation..............143
Eksponeringslås...................................... 141
Eksponeringsprogram .........................462
Ekstern mikrofon...................................... 73
Ekstra flash ......................................348, 433
Elektronisk afstandsmåler................... 133
Enhedsstyring (HDMI) .......................... 278
Enkelt billede...........................................103
Enkeltpunkts-AF............................123, 126
Ethernet............................................269, 442
EV-trin for eksp. kontrol.......................333
Exif............................................................... 488
Eye-Fi-overførsel .................................... 391
F
Farvebalance ...........................................402
Farvedybde for NEF (RAW) ................. 117
Farvelægningsskitse ............................. 413
Farverum...................................................314
Farveskitse.................................. 47, 50, 414
Farvetemperatur................. 145, 147, 152
Filnavngivning........................................ 313
Filnummereringssekvens ................... 340
Filtereffekter...................................169, 401
Finindstill. af optimal eksp. ................ 336
Finindstilling af AF ................................ 389
Finindstilling af hvidbalance ............. 149
Firmwareversion .................................... 392
Fiskeøje ..................................................... 413
Fjern elementer (Min menu).............. 423
Fjernbetjening...............................193, 444
Fjernbetjening med hurtig respons
(Fjernbetjeningsindstilling (ML-L3)) .....
193
Fjernbetjeningsindstilling (ML-L3).. 193
Fjernbetjeningsledning................ 95, 443
Fjernelse af objektivet fra kameraet ..33
Flash ..... 40, 180, 181, 188, 190, 345, 433
Flash (Hvidbalance) .............................. 145
Flashadvarsel........................................... 339
Flash-bracketing ...........................202, 353
Flashindikator .........................40, 191, 438
Flashindstilling ..............................181, 183
Flashkompensation .............................. 188
Flashlukkertid.................................185, 346
Flashområde............................................ 187
Flashstyring af indb. flash................... 347
Flashsynk. hastighed ......... 345, 346, 479
Fleksibelt program...................................89
Fokusindikator........................36, 129, 133
Fokusindstilling............................... 57, 121
Fokuslås..................................................... 129
Fokusplanets markering ..................... 133
Fokuspunkt 58, 123, 127, 133, 329, 330,
331
Fokuspunkt wrap-around................... 330
Fokuspunktets markeringer 10, 29, 247
Fokus-tracking...............................122, 328
Fokus-tracking med Lock-On............ 328
Formater hukommelseskort.............. 375
Forsinket fjernbetjening
(Fjernbetjeningsindstilling (ML-L3)) .....
193
Forudindstillet manuelt (Hvidbalance) .
145, 155
Forvrængningskontrol ........................ 412
503
Frekvensrespons ............................. 71, 320
Fremhævelse af AF-punkt .................. 329
Fremhævelse af fokuspunkt. ............. 329
Fuldskærmsvisning ............................... 241
Funktion af kortet i plads 2 ................ 119
FV-lås .......................................................... 190
FX (36×24) 1.0× .............................110, 111
FX-format.................................................. 110
Følg motiv-AF.............................................58
Følsomhed ............................ 134, 136, 322
G
Gem personlige indstillinger................99
Gem punkter efter orientering ......... 331
Gem valgt billede ..............................81, 86
Gem/indlæs indstillinger .................... 386
Gendannelse af standardindstillinger...
199, 292, 311, 318, 326
Gitterlinjer i søgeren............................. 341
Glødelampe (Hvidbalance) ................ 145
GPS.....................................................239, 253
Gruppepunkts-AF.........................124, 329
H
H.264 .......................................................... 484
HDMI ...................................65, 78, 277, 488
HDMI-CEC ........................................278, 280
HDMI-stik ....................................................... 2
High Dynamic Range (HDR)............... 177
Histogram....................... 64, 249, 250, 355
Hjul til valg af udløserindstilling...7, 103
Hjælp.............................................................21
Hovedtelefonens lydstyrke ...................72
Hovedtelefoner .........................................73
Hukommelsesbuffer ............................. 105
Hukommelseskort26, 31, 119, 375, 491,
492
Hukommelseskortets kapacitet........ 492
Hurtig retouchering.............................. 411
Hvidbalance.......................... 145, 208, 321
Hæv spejl med fjernbetjening
(Fjernbetjeningsindstilling (ML-L3)) ....
193
Hævet spejl .....................................104, 109
504
Høj (Følsomhed) .................................... 135
Høj definition .................................277, 488
Højde-breddeforhold.................... 76, 399
Højlysvisning..............................................72
Højttaler ......................................................... 4
Håndter Picture Control...................... 170
I
Ikke-CPU objektiv ............... 235, 427, 431
Indb. flash.......................................... 40, 180
Indbygget AF-hjælpelys...................... 332
Indeksmarkering.............70, 80, 370, 372
Indeksudskrift ......................................... 274
Indst. af auto-bracketing .................... 353
Indstil klokkeslæt via satellit.............. 239
Indstil Picture Control .................165, 321
Indstilling af AF-metode .............. 58, 123
Information....................................... 12, 246
Informationsvisning ........ 12, 64, 75, 341
Intelligent fokus-tracking ................... 122
Intensivering af blå (Filtereffekter).. 401
Intensivering af grøn (Filtereffekter) ......
401
Intensivering af rød (Filtereffekter) . 401
Intervaloptagelse................................... 222
ISO-følsomhed..................... 134, 136, 322
ISO-følsomhedsindstillinger.....136, 322
ISO-trinforøgelse ................................... 333
i-TTL ......................................... 184, 185, 348
J
JPEG............................................................ 115
JPEG basic................................................. 115
JPEG fine ................................................... 115
JPEG normal ............................................ 115
JPEG-komprimering ............................. 117
Jævn (Indstil Picture Control)............ 165
K
Kalendervisning ..................................... 244
Kamerahusdæksel.............................3, 442
Kant ............................................................ 272
Knappen AE-L/AF-L.......129, 141, 361, 373
Knappen AF-indstilling.57, 59, 121, 125
Knappen Fn............................ 114, 356, 370
Knappen OK............................................. 354
Knappen Pv.............. 70, 92, 353, 361, 372
Knappen til valg af fokusindstilling.. 57,
120
Knappen WPS..........................................284
Kommunikationsenhed..............269, 442
Kompatible objektiver .........................426
Kompositionslinjer ........................... 64, 75
Komprimeret (Type).............................. 117
Komprimeret uden tab (Type) .......... 117
Kontinuerlig AF..............................121, 326
Kontinuerlig høj hastighed ................103
Kontinuerlig lav hastighed........103, 338
Kontinuerlig udløserindstilling......... 103
Kontrolpanel................................................. 8
Kopier billede(r)...................................... 303
Kortplads tom, frigør lås...................... 365
Kun AE (indstilling af auto-bracketing).
202, 353
Kun flash (indstilling af autobracketing) ....................................202, 353
L
L (large) ............................................... 77, 118
Lagermappe ............................................ 311
Lagring af kameraindstillinger.......... 386
LAN.............................................................. 442
Landskab (Indstil Picture Control) ... 165
Langtidseksponering ............................. 28
Langtidssynkronisering..............181, 183
Lav (følsomhed)...................................... 135
LCD-lys.................................................. 5, 342
Levende (Indstil Picture Control) .....165
Live View ................................54–65, 66–78
Live View af video................. 66, 370–373
Live View-fotografering......................... 54
Live View-vælger............................... 54, 66
Lokationsdata ................................239, 253
Lukkertid .............................................. 90, 93
Lukkertidsprioriteret automatik ......... 90
Lydstyrke............................................ 80, 309
Lysmålere........................................... 39, 336
Lysmåling ................................................. 139
Lysnetadapter................................441, 445
Lysstofrør (Hvidbalance)..................... 145
Lås spejl i hævet pos. ved rens ......... 451
M
M (medium)....................................... 77, 118
Maks. kont. udløsning.......................... 339
Maksimal følsomhed ...................137, 322
Maksimumblænde ............. 187, 430, 439
Manuel................................................ 93, 132
Manuel (Flashstyring af indb. flash) 347
Manuel fokus...........................60, 132, 329
Markeringer ............................................. 248
Matrix-lysmåling ...........................139, 335
Matskive.................................................... 479
MB-D16................ 343, 344, 367, 383, 441
MB-D16-batteritype.............................. 343
Mikrofon ......................................................73
Mikrofonfølsomhed....................... 71, 320
Min menu ................................................. 421
Mindste blænde.................................33, 88
Mindste lukkertid................................... 137
Miniatureeffekt......................... 48, 51, 416
Miniaturevisning...........................243, 355
Mired.......................................................... 151
Monokrom ......................................165, 400
Motivprogram............................................41
Multieksponering .................................. 216
N
NEF (RAW) ....................115, 117, 313, 406
NEF-behandling (RAW)........................ 406
NEF-optagelse (RAW) ........................... 117
Nem eksponeringskomp. ................... 334
Nem ISO .................................................... 341
Netværk............................................269, 374
Netværksforbindelse............................ 284
Neutral (Indstil Picture Control) ....... 165
Nikon Transfer 2..................................... 267
Normalt område-AF.................................58
Nulstil.............................199, 311, 318, 326
Nulstil billedoptagemenu .................. 311
Nulstil brugerindstillinger .................. 326
Nulstil personlige indstillinger.......... 101
505
Nulstil videooptagemenu................... 318
O
Objektiv.................... 27, 33, 235, 389, 426
Objektivfatning ..................................3, 133
Objektivfokusring........................... 60, 132
Opladning af batteriet ............................25
Oplåsningsknap til hjul til valg af
indstilling..................................................... 6
Oplåsningsknap til hjul til valg af
udløserindstilling.............................7, 103
Opretning ................................................. 411
Opstil elementer (Min menu) ............ 424
Opsætningsmenu.................................. 374
Optagedata.............................................. 251
Optagemenu for billeder.................... 310
Optagemenu for video ........................ 318
Optagemenuer..............................310, 318
Optimal kvalitet (JPEG-komprimering).
117
Overensstemmelsesmærkning392, 489
Overflow (Funktion af kortet i plads 2) .
119
Overskyet (Hvidbalance)..................... 145
P
Papirstørrelse .......................................... 272
Perspektivkontrol .................................. 415
PictBridge ........................................271, 488
Picture Controls.............................165, 167
Pilotlys ....................................................... 353
PIN-kode WPS ......................................... 285
Plads ................................. 31, 119, 245, 319
Portræt (Indstil Picture Control) ....... 165
Powerblænde...................72, 73, 370, 372
Powerblænde via multivælger ............72
Programautomatik...................................89
Programhjul.................................................. 6
Præflash på skærmen..................185, 191
Punkthvidbalance ................................. 159
Q
Qc-lukkerudløsning (dæmpet
kontinuerlig).......................................... 103
506
R
RAW Plads 1 – JPEG Plads 2 (Funktion
af kortet i plads 2)................................ 119
Rediger video................................... 81, 245
Reduktion af støjstriber....................... 380
Reduktion af vindstøj .................... 72, 321
Rens billedsensor................................... 448
Retoucheringsmenu....................245, 393
RGB ....................................................249, 314
Roter lodret.............................................. 308
Rød-øje-korrektion................................ 398
Rød-øje-reduktion........................181, 183
S
S (small) .............................................. 77, 118
Sammenligning side om side............ 419
SD-hukommelseskort ..26, 31, 119, 491,
492
Se SSID....................................................... 287
Sekund. hjul, billed. frem/tilbage .... 364
Selektiv farve............................. 48, 52, 417
Selvudløser ........................... 103, 106, 337
Seneste indstillinger............................. 425
Sepia (Monokrom)................................. 400
Sikkerhedskopiering (Funktion af
kortet i plads 2)..................................... 119
Single AF...................................57, 121, 327
Skift størrelse........................................... 408
Skjul billede ............................................. 301
Skygge (Hvidbalance) .......................... 145
Skylight (Filtereffekter) ........................ 401
Skærm..........................17, 37, 54, 241, 376
Skærmens farvebalance...................... 377
Skærmens lysstyrke ................ 62, 72, 376
Slet ....................................................... 38, 258
Slet aktuelt billede ......................... 38, 258
Slet alle billeder...................................... 260
Slet valgte billeder ................................ 260
Slideshow ................................................. 308
Slip knap for at bruge hjul.................. 365
Smartenhed............................................. 281
Soft (Filtereffekter) ................................ 402
Sommertid ............................................... 381
Sort-hvid (Monokrom) ......................... 400
Specialeffekter .......................................... 46
Speedlight ................................................ 433
Spejl ......................................... 109, 193, 451
Spejlvend indikatorer........................... 366
Spot.............................................................139
Sprog (Language) ..................................381
sRGB............................................................314
SSID.............................................................286
Standard (indstil Picture Control) .... 165
Standard i-TTL-flash til digitale
spejlreflekskameraer .................185, 435
Standardindstillinger........ 199, 292, 311,
318, 326
Standbytimer ..........................39, 239, 336
Start udskrivning (PictBridge) ..273, 275
Stativ................................................................3
Stik til ekstern mikrofon ........................... 2
Stik til lysnetadapter....................441, 445
Stjernefilter (Filtereffekter)................. 401
Stroboskopflash ..................................... 347
Støjreduk. ved langtidseksp. ............. 317
Støjreduktion ved høj ISO................... 317
Størrelse ............................................. 77, 118
Størrelsesprioritet (JPEGkomprimering)...................................... 117
Støvfrit referencebillede ..................... 378
Synkronisering med bageste
lukkergardin...........................................183
Synkronisering med forreste
lukkergardin...........................................183
Søger ...................................10, 29, 443, 478
Søgerfokus ........................................ 29, 443
Søgerøjestykke ....................................... 107
Søgerøjestykkedæksel .........................107
T
Tid................................................................ 381
Tid for slukning af skærmen ..............337
Tidsstempel (PictBridge) ..................... 272
Tidszone....................................................381
Tidszone og dato ................................... 381
Tilbehør ..................................................... 441
Tilbehørsstik ............................................ 443
Tilføj elementer (Min menu) ..............421
Tilgængelige indstillinger .................. 460
Tilknyt dybdeskarphedsknap...361, 372
Tilknyt fjernbetj. (WR) Fn-knap......... 368
Tilknyt knappen 4 på MB-D16......... 367
Tilknyt knappen AE-L/AF-L .......361, 373
Tilknyt knappen Fn ......................356, 370
Tilknyt udløserknap .............................. 373
Tilknyt videooptageknap ................... 366
Tilpas kommandohjul .......................... 363
Time-lapse fotografering.................... 229
Timer .................................................106, 222
To-knaps-nulstilling.............................. 199
Tonehøjde................................................ 388
Toning ..............................................168, 170
Tryk udløserknappen halvt ned ..........36
Tryk udløserknappen helt ned.............36
Trådløs fjernbetjening ................197, 368
Trådløs sender ...............................269, 442
Trådløst netværk................. 269, 281, 442
TV................................................................. 277
Type D-objektiv.............................426, 429
Type E-objektiv..............................426, 429
Type G-objektiv.............................426, 429
U
Udgangsopløsning (HDMI) ................ 278
Udløserindstilling ..............................7, 103
Udløserknap .........36, 129, 141, 336, 373
Udløserknap AE-L .................................. 336
Udskriftsindstillinger (PictBridge
[Opsætning] menu) ............................ 272
Udskriv (DPOF) ....................................... 274
Udskriv markeret ................................... 274
Udskrivning ............................................. 271
Ur ................................................................. 381
Urets batteri................................................15
USB-kabel ................................................. 266
UT-1 ...................................................269, 442
UTC ....................................................240, 253
V
Varmt filter (Filtereffekter).................. 401
Ventetid for fjernbetjening (ML-L3) 337
Video ISO-følsomhedsindstilling. .... 322
507
Videoer ..................................... 66, 370–373
Videokvalitet .................................... 71, 320
Videooptageknap........................... 68, 366
ViewNX 2..........................................262, 314
Vignetteringskontrol ............................ 315
Vippeskærm................................................17
Virtuel horisont................64, 75, 359, 388
Vælg billedområde..... 71, 111, 113, 360,
362, 366
Vælg dato .............................. 261, 274, 301
Vælg farvetemperatur (Hvidbalance)....
145, 152
Vælg start-/slutpunkt ..............................81
Vælg til afs. t. smartenhed/fjern mark...
245, 289
W
WB-bracketing (Indst. af autobracketing)....................................208, 353
Wi-Fi............................................................ 281
Wireless Mobile Utility ...... 281, 282, 283
WT-5 ..................................................269, 442
Z
Zoom under billedvisning.................. 255
508
Garantivilkår - Nikons europæiske
servicegaranti
Kære Nikon-kunde,
Tak, fordi du har købt dette Nikon-produkt. Hvis dit Nikon-produkt
får behov for service i henhold til garantien, skal du kontakte den
forhandler, hvor du har købt produktet, eller et medlem af vores
netværk af autoriserede serviceværksteder inden for Nikon Europe
B.V.'s salgsområde (eksempelvis Europa/Rusland/andre). Se detaljer
under:
http://www.europe-nikon.com/support
For at undgå unødig ulejlighed anbefaler vi, at du læser
brugervejledningerne grundigt, før du kontakter forhandleren eller
vores netværk af autoriserede serviceværksteder.
Dit Nikon-udstyr garanteres at være fri for produktionsdefekter i ét
år fra den oprindelige købsdato. Hvis produktet viser sig at være
defekt pga. materiale- eller konstruktionsfejl i denne periode, vil
vores netværk af autoriserede serviceværksteder inden for Nikon
Europe B.V.'s salgsområde reparere produktet gratis i henhold til
nedenstående betingelser og vilkår. Nikon forbeholder sig ret til
(efter eget skøn) at udskifte eller reparere produktet.
1. Denne garanti gælder kun ved fremvisning af det udfyldte
garantikort og den originale faktura eller købskvittering med
udfyldt købsdato, produkttype og navn på forhandleren samt
produktet. Nikon forbeholder sig ret til at afvise gratis service i
henhold til garantien, hvis ovenstående dokumenter ikke
forefindes, eller hvis dokumenterne ikke er udfyldt korrekt eller er
ulæselige.
509
2. Denne garanti dækker ikke følgende:
• nødvendig vedligeholdelse og reparation eller udskiftning af
dele pga. normal slitage.
• ændringer med henblik på at opgradere produktet fra dets
normale formål som beskrevet i brugervejledningerne uden
forudgående skriftligt samtykke fra Nikon.
• transportomkostninger og alle transportrisici, som er direkte
eller indirekte relateret til produkternes garanti.
• skader, som skyldes ændringer eller justeringer, der foretages
på produktet uden forudgående skriftligt samtykke fra Nikon,
med det formål at overholde lokale eller nationale tekniske
standarder, som måtte være gældende i andre lande end dem,
hvor produktet oprindeligt blev udviklet og/eller fremstillet.
3. Garantien dækker ikke i tilfælde af følgende:
• skader, som skyldes misbrug, herunder, men ikke begrænset til,
undladelse af at anvende produktet til dets normale formål
eller i henhold til anvisningerne vedrørende korrekt brug og
vedligeholdelse, og installation eller brug af produktet i strid
med de gældende sikkerhedsstandarder i det land, hvor
produktet anvendes.
• skader, som skyldes ulykker, heriblandt, men ikke begrænset til,
lyn, vand, brand, misbrug eller forsømmelse.
• ændring, ødelæggelse, ulæselighed eller fjernelse af
produktets modelnummer eller serienummer.
• skader, som skyldes reparationer eller justeringer, som er
foretaget af uautoriserede serviceorganisationer eller personer.
• defekter i systemer, hvor produktet benyttes, eller som det
benyttes sammen med.
510
4. Denne servicegaranti påvirker ikke kundens lovmæssige
rettigheder i henhold til den gældende nationale lovgivning og ej
heller kundens rettigheder over for forhandleren i forbindelse
med salgs-/købskontrakten.
Bemærk!: Du finder en oversigt over alle autoriserede Nikon serviceværksteder online på følgende link
(URL = http://www.europe-nikon.com/service/ ).
511
Denne vejledning må ikke gengives, hverken helt eller
delvist, i nogen form (med undtagelse af korte citater i faglige
artikler eller anmeldelser) uden skriftlig tilladelse fra
NIKON CORPORATION.
DIGITALKAMERA
Brugervejledning
Dk
SB9B03(1E)
6MB2551E-03
Dk
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising