Nikon | D5300 | Nikon D5300 Komplet kameravejledning

Nikon D5300 Komplet kameravejledning
DIGITALKAMERA
Komplet kameravejledning
Dk
Tak, fordi du har købt et digitalt Nikon-spejlreflekskamera (SLR). Læs alle anvisningerne
nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen et sted,
hvor den er tilgængelig for alle personer, der anvender produktet.
Sådan finder du…
Find det, du leder efter:
i
Indholdsfortegnelsen ............... 0 i
i
Fejlmeddelelser......................... 0 256
i
Fejlfinding ................................. 0 251
i
Indekset ..................................... 0 283
Symboler og konventioner
For at gøre det nemmere at finde de nødvendige oplysninger anvendes der følgende symboler og
konventioner:
D
Dette ikon markerer forholdsregler; information, der bør læses, inden kameraet
tages i brug, for at undgå at beskadige det.
A
Dette ikon markerer bemærkninger; information, der bør læses, inden kameraet
tages i brug.
0
Dette ikon angiver henvisninger til andre sider i denne brugervejledning.
Menuelementer, indstillinger og meddelelser på kameraets skærm vises med fed.
Kameraindstillinger
Forklaringerne i denne brugervejledning tager udgangspunkt i, at kameraets standardindstillinger
benyttes.
Hjælp
Anvend kameraets indbyggede hjælpefunktioner for hjælp til menuelementer og andre emner. Se
side 8 for detaljer.
A For din sikkerheds skyld
Før du bruger kameraet for første gang, skal du læse sikkerhedsanvisningerne i afsnittet "For din
sikkerheds skyld" (0 viii–xiv).
Indholdsfortegnelse
For din sikkerheds skyld ...............................................................................................................viii
Bemærkninger ................................................................................................................................... xi
Lokationsdata.................................................................................................................................... xv
Trådløs.................................................................................................................................................xvi
Indledning
1
Lær dit nye kamera at kende ......................................................................................................... 1
Kamerahuset........................................................................................................................................ 1
Programhjulet ..................................................................................................................................... 3
Søgeren ................................................................................................................................................. 4
Skærmen ............................................................................................................................................... 5
Informationsvisningen..................................................................................................................... 6
Kameramenuerne: En oversigt...................................................................................................... 8
De første trin ......................................................................................................................................11
"Peg og skyd"-fotografering (indstillingerne i og j)
19
Komposition af billeder i søgeren..............................................................................................20
Visning af billeder ............................................................................................................................22
Sletning af uønskede billeder......................................................................................................22
Komposition af billeder på skærmen........................................................................................24
Visning af billeder ............................................................................................................................26
Sletning af uønskede billeder......................................................................................................26
Optagelse af videoer.......................................................................................................................27
Visning af videoer ............................................................................................................................28
Sletning af uønskede videoer......................................................................................................29
Tilpasning af indstillinger til motiv eller situation (Motivprogram) 30
Programhjulet ...................................................................................................................................31
k Portræt.......................................................................................................................................31
l Landskab...................................................................................................................................31
p Barn.............................................................................................................................................31
m Sport ...........................................................................................................................................32
n Makro .........................................................................................................................................32
Øvrige motivtyper ...........................................................................................................................33
o Aftenportræt............................................................................................................................33
r Aftenlandskab .........................................................................................................................33
s Fest/indendørs........................................................................................................................34
t Strand/sne ................................................................................................................................34
u Solnedgang..............................................................................................................................34
v Skumring/morgengry...........................................................................................................35
i
w Kæledyrsportræt ....................................................................................................................35
x Levende lys ................................................................................................................................35
y Blomsterflor..............................................................................................................................36
z Efterårsfarver............................................................................................................................36
0 Mad...............................................................................................................................................36
Specialeffekter
37
% Nattesyn ....................................................................................................................................37
g Farveskitse................................................................................................................................38
' Legetøjskameraeffekt...........................................................................................................38
( Miniatureeffekt .......................................................................................................................38
3 Selektiv farve ...........................................................................................................................39
1 Silhuet ........................................................................................................................................39
2 High key.....................................................................................................................................39
3 Low key......................................................................................................................................40
) HDR-maleri ...............................................................................................................................40
Tilgængelige indstillinger i Live View.......................................................................................41
Mere om fotografering
45
Valg af udløserindstilling.............................................................................................................. 45
Kontinuerlig optagelse (Indstilling for billedserie) ............................................................. 46
Dæmpet lukkerlyd .......................................................................................................................... 48
Selvudløserindstilling .................................................................................................................... 49
Fokus (Søgerfotografering) ......................................................................................................... 51
Vælg, hvordan kameraet fokuserer: Fokusindstilling .........................................................51
Sådan vælger du, hvordan fokuspunktet udvælges: Indstilling af AF-Metode.........53
Valg af fokuspunkt...........................................................................................................................55
Fokuslås...............................................................................................................................................55
Manuelt fokus....................................................................................................................................57
Billedkvalitet og -størrelse ........................................................................................................... 59
Billedkvalitet ......................................................................................................................................59
Billedstørrelse....................................................................................................................................61
Anvendelse af den indbyggede flash ...................................................................................... 62
Automatiske pop op-indstillinger..............................................................................................62
Manuelle pop op-indstillinger ....................................................................................................64
ISO-følsomhed.................................................................................................................................. 67
Intervaloptagelse ............................................................................................................................ 68
Optagelse med fjernbetjening................................................................................................... 70
Anvendelse af ekstra ML-L3-fjernbetjening...........................................................................70
Gendannelse af standardindstillinger ..................................................................................... 72
ii
Lokationsdata....................................................................................................................................74
Indlejring af lokationsdata på billeder og videoer...............................................................74
Sporingslogs......................................................................................................................................76
Sletning af logs .................................................................................................................................78
GPS-indstillinger...............................................................................................................................79
P-, S-, A- og M-indstillinger
82
Lukkertid og blænde.......................................................................................................................82
Indstilling P (Programautomatik) ..............................................................................................84
Indstilling S (Lukkertidsprioriteret automatik)......................................................................85
Indstilling A (Blændeprioriteret automatik)...........................................................................86
Indstilling M (Manuel) ....................................................................................................................87
Langtidseksponeringer (kun M-indstilling)............................................................................88
Eksponering .......................................................................................................................................90
Lysmåling............................................................................................................................................90
Autoeksponeringslås......................................................................................................................91
Eksponeringskompensation........................................................................................................92
Flashkompensation.........................................................................................................................93
Bevarelse af detaljer i markeringer og skygger.....................................................................94
Aktiv D-Lighting ...............................................................................................................................94
High Dynamic Range (HDR) .........................................................................................................96
Multieksponering.............................................................................................................................98
Hvidbalance .................................................................................................................................... 101
Finindstilling af hvidbalance..................................................................................................... 103
Forudindstillet manuelt.............................................................................................................. 104
Bracketing........................................................................................................................................ 108
Picture Controls ............................................................................................................................. 111
Valg af Picture Control ................................................................................................................ 111
Redigering af Picture Controls ................................................................................................. 112
Oprettelse af brugerdefinerede Picture Controls ............................................................. 115
Deling af brugerdefinerede Picture Controls ..................................................................... 117
Live View
118
Komposition af billeder på skærmen..................................................................................... 118
Fokusering i Live View................................................................................................................. 119
Live View-visningen ..................................................................................................................... 122
Optagelse og visning af video
126
Optagelse af videoer.................................................................................................................... 126
Indstillinger for video .................................................................................................................. 128
Visning af videoer ......................................................................................................................... 130
iii
Redigering af video ......................................................................................................................131
Beskæring af videoer ................................................................................................................... 131
Gem valgte billeder...................................................................................................................... 134
Billedvisning og sletning
135
Fuldskærmsvisning.......................................................................................................................135
Billedinformation .......................................................................................................................... 136
Miniaturevisning............................................................................................................................140
Kalendervisning .............................................................................................................................141
Se det tættere på: Zoom under billedvisning.....................................................................142
Beskyttelse af billeder mod sletning ......................................................................................143
Klassificering af billeder ..............................................................................................................144
Klassificering af enkelte billeder.............................................................................................. 144
Klassificering af flere billeder.................................................................................................... 145
Sletning af billeder........................................................................................................................146
Fuldskærms-, miniature- og kalendervisning..................................................................... 146
Billedvisningsmenuen................................................................................................................. 147
Slideshows .......................................................................................................................................149
Indstillinger for slideshow ......................................................................................................... 150
Forbindelser
151
Installation af ViewNX 2 ..............................................................................................................151
Anvendelse af ViewNX 2.............................................................................................................153
Kopiering af billeder over på computer ............................................................................... 153
Vis billeder ....................................................................................................................................... 154
Udskrivning af billeder ................................................................................................................156
Tilslutning af printer .................................................................................................................... 156
Udskriv billeder ét af gangen ................................................................................................... 157
Udskrivning af flere billeder...................................................................................................... 159
Oprettelse af DPOF-udskriftsbestilling: Udskriv sæt ........................................................ 162
Visning af billeder på et fjernsyn .............................................................................................164
Enheder med standarddefinition............................................................................................ 164
Enheder med høj definition...................................................................................................... 165
Wi-Fi
167
Det kan Wi-Fi anvendes til .........................................................................................................167
Adgang til kameraet.....................................................................................................................168
WPS (kun Android) ....................................................................................................................... 169
PIN-kode (kun Android).............................................................................................................. 170
SSID (Android og iOS).................................................................................................................. 171
iv
Valg af billeder til overførsel ..................................................................................................... 173
Valg af enkeltstående billeder til overførsel........................................................................ 173
Valg af flere billeder til overførsel ........................................................................................... 174
Kameramenuer
175
D Billedvisningsmenuen: Håndtering af billeder......................................................................... 175
Billedvisningsmappe .............................................................................................................. 175
Billedvisningsindstillinger..................................................................................................... 176
Billedtjek...................................................................................................................................... 176
Roter lodret ................................................................................................................................ 176
C Optagemenuen: Optageindstillinger ......................................................................................... 177
Nulstil optagemenu ................................................................................................................ 177
Lagermappe............................................................................................................................... 178
NEF-optagelse (RAW).............................................................................................................. 178
Auto forvrængningskontrol ................................................................................................. 179
Farverum ..................................................................................................................................... 179
Støjreduk. ved langtidseksp................................................................................................. 179
Støjreduktion ved høj ISO..................................................................................................... 180
ISO-følsomhedsindstillinger ................................................................................................ 180
Optisk VR ..................................................................................................................................... 181
A Brugerindstillinger: Finindstilling af kameraindstillinger............................................................. 182
Nulstil brugerindstillinger..................................................................................................... 183
a: Autofokus ........................................................................................................................... 184
a1: Valg af AF-C-prioritering................................................................................................. 184
a2: Antal fokuspunkter........................................................................................................... 184
a3: Indbygget AF-hjælpelys ................................................................................................. 185
a4: Afstandsmåler .................................................................................................................... 185
b: Eksponering ...................................................................................................................... 186
b1: EV-trin for eksp.kontrol................................................................................................... 186
c: Timere/AE-lås .................................................................................................................... 186
c1: Udløserknap AE-L.............................................................................................................. 186
c2: Timere for autoslukning.................................................................................................. 186
c3: Selvudløser .......................................................................................................................... 187
c4: Ventetid fjernbetjening (ML-L3) .................................................................................. 187
d: Optagelse/visning........................................................................................................... 187
d1: Bip........................................................................................................................................... 187
d2: Gitterlinjer i søgeren........................................................................................................ 188
d3: ISO-visning .......................................................................................................................... 188
d4: Filnummereringssekvens............................................................................................... 188
d5: Eksp.forsinkelsesindstilling ........................................................................................... 189
d6: Datoindfotografering...................................................................................................... 190
e: Bracketing/flash ............................................................................................................... 192
e1: Flashstyring af indb. flash .............................................................................................. 192
e2: Indst. af auto-bracketing ................................................................................................ 192
v
f: Knapper ................................................................................................................................193
f1: Tilknyt knappen Fn............................................................................................................ 193
f2: Tilknyt knappen AE-L/AF-L ............................................................................................. 194
f3: Skift hjulretning .................................................................................................................. 194
f4: Kortplads tom, frigør lås .................................................................................................. 194
f5: Spejlvend indikatorer ....................................................................................................... 194
B Opsætningsmenuen: Kameraopsætning....................................................................................195
Formater hukommelseskort................................................................................................. 196
Skærmens lysstyrke................................................................................................................. 196
Layout for informationsvisning .......................................................................................... 197
Auto. informationsvisning .................................................................................................... 199
Støvfrit referencebillede........................................................................................................ 199
Reduktion af støjstriber ......................................................................................................... 200
Tidszone og dato...................................................................................................................... 201
Sprog (Language) .................................................................................................................... 201
Automatisk billedrotation..................................................................................................... 202
Billedkommentar...................................................................................................................... 202
Videoindstilling......................................................................................................................... 202
Fjernbetjening........................................................................................................................... 203
Eye-Fi-overførsel....................................................................................................................... 204
Overensstemmelsesmærkning ........................................................................................... 204
Firmwareversion....................................................................................................................... 204
N Retoucheringsmenuen: Oprettelse af retoucherede kopier ........................................................205
Oprettelse af retoucherede kopier ......................................................................................... 206
D-Lighting................................................................................................................................... 207
Rød-øje-korrektion .................................................................................................................. 207
Beskær.......................................................................................................................................... 208
Monokrom.................................................................................................................................. 208
Filtereffekter............................................................................................................................... 209
Farvebalance.............................................................................................................................. 210
Billedsandwich .......................................................................................................................... 211
NEF-behandling (RAW) .......................................................................................................... 213
Skift størrelse ............................................................................................................................. 214
Hurtig retouchering ................................................................................................................ 215
Opretning ................................................................................................................................... 215
Forvrængningskontrol ........................................................................................................... 215
Fiskeøje ........................................................................................................................................ 216
Farvelægningsskitse ............................................................................................................... 216
Farveskitse .................................................................................................................................. 216
Perspektivkontrol..................................................................................................................... 217
Miniatureeffekt ......................................................................................................................... 218
Selektiv farve.............................................................................................................................. 219
Sammenligning side om side .............................................................................................. 221
m Seneste Indstillinger/O Min Menu ....................................................................................222
Valg af menu................................................................................................................................... 222
m Seneste Indstillinger ............................................................................................................... 222
O Min Menu.................................................................................................................................... 223
vi
Tekniske bemærkninger
226
Kompatible objektiver................................................................................................................. 226
Kompatible CPU-objektiver ...................................................................................................... 226
Kompatible ikke-CPU-objektiver............................................................................................. 228
Ekstra flashenheder (Speedlights) .......................................................................................... 232
Flashenheder, der er kompatible med Creative Lighting System (CLS) ................... 232
Andet tilbehør................................................................................................................................ 236
Godkendte hukommelseskort ................................................................................................. 238
Tilslutning af stik til lysnetadapter samt lysnetadapter.................................................. 239
Vedligeholdelse af kameraet .................................................................................................... 240
Opbevaring ..................................................................................................................................... 240
Rengøring ........................................................................................................................................ 240
Rensning af billedsensoren....................................................................................................... 241
Vedligeholdelse af kameraet og batteriet: Forholdsregler............................................ 245
Vedligeholdelse af kameraet .................................................................................................... 245
Vedligeholdelse af batteriet...................................................................................................... 246
Tilgængelige indstillinger .......................................................................................................... 248
Fejlfinding........................................................................................................................................ 251
Batteri/visning................................................................................................................................ 251
Optagelse (alle indstillinger)..................................................................................................... 251
Optagelse (P, S, A, M) ................................................................................................................. 253
Billedvisning ................................................................................................................................... 253
Lokationsdata................................................................................................................................. 255
Wi-Fi (Trådløse netværk) ............................................................................................................ 255
Diverse .............................................................................................................................................. 255
Fejlmeddelelser ............................................................................................................................. 256
Specifikationer ............................................................................................................................... 259
Objektivsæt ..................................................................................................................................... 266
AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR og
AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G ............................................................................ 266
AF-S DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR II........................................................................ 271
AF-S DX NIKKOR 18–140mm f/3.5–5.6G ED VR .................................................................. 275
Hukommelseskortets kapacitet ............................................................................................... 281
Batteribrugstid ............................................................................................................................... 282
Indeks ................................................................................................................................................ 283
vii
For din sikkerheds skyld
Læs de medfølgende sikkerhedsanvisninger før du tager udstyret i brug for at undgå personskade
eller beskadigelse af dit Nikon-produkt. Opbevar disse sikkerhedsinstrukser et sted, hvor alle, der
benytter produktet, har adgang til dem.
Konsekvensen af manglende overholdelse af sikkerhedsanvisningerne (angivet i dette afsnit)
beskrives med følgende symbol:
ikon indikerer advarsler. For at forhindre eventuelle skader skal du læse alle advarsler,
A Dette
inden du anvender dette Nikon-produkt.
❚❚ ADVARSLER
A Hold sollyset væk fra billedet
Sørg for, at solen ikke kommer i nærheden
af billedet, når du tager billeder af motiver i
modlys. Hvis sollyset fokuseres i kameraet,
når solen er i eller tæt på billedet, kan det
medføre brand.
A Se ikke på solen gennem søgeren
Hvis du ser på solen eller andre kraftige
lyskilder gennem søgeren, kan det give
varige skader på dit syn.
A Brug søgerens dioptrijustering
Når du anvender søgerens dioptrijustering
med øjet mod søgeren, skal du passe på
ikke at få en finger eller en fingernegl i øjet
ved et uheld.
A Sluk omgående for kameraet, hvis det ikke fungerer
korrekt
Hvis der kommer røg eller usædvanlig lugt
fra udstyret eller lysnetadapteren
(ekstraudstyr), skal du straks afbryde
lysnetadapteren og tage batteriet ud. Pas
på, at du ikke får forbrændinger. Fortsat
betjening af kameraet kan resultere i
skader. Når du har fjernet batteriet, skal du
aflevere udstyret til et Nikon-autoriseret
servicecenter til nærmere eftersyn.
A Undgå brug i nærheden af brændbar gas
Brug ikke elektronisk udstyr i nærheden af
brændbar gas, da dette kan medføre
eksplosion eller brand.
viii
A Opbevares utilgængeligt for børn
Hvis denne anvisning ikke overholdes, kan
det føre til personskade. Desuden bør du
bemærke, at små dele udgør kvælningsfare.
Hvis et barn kommer til at sluge noget af
dette udstyr, skal du omgående søge
lægehjælp.
A Skil ikke kameraet ad
Berøring af kameraets interne dele kan
medføre skader. I tilfælde af funktionsfejl,
må produktet kun repareres af en
kvalificeret tekniker. Hvis produktet går i
stykker, hvis det bliver tabt, eller der sker et
andet uheld, skal du tage stikket ud af
stikkontakten og/eller fjerne batteriet.
Indlevér derefter produktet til eftersyn hos
et Nikon-autoriseret servicecenter.
A Undgå at anbringe remmen rundt om halsen på et
barn
Kameraremmen kan kvæle et barn.
A Rør ikke ved kameraet, batteriet eller
batteriopladeren i længere tid, når enhederne er
tændt eller i brug
Enhedens dele bliver varme. Vedvarende
kontakt med huden kan medføre
småforbrændinger.
A Efterlad ikke produktet på steder, hvor det udsættes
for meget høje temperaturer, som i et lukket køretøj
eller i direkte sollys
Manglende overholdelse af denne
sikkerhedsanvisning kan medføre
beskadigelse eller brand.
A Ret ikke flashen mod føreren af et køretøj
Hvis denne anvisning ikke overholdes, kan
det medføre trafikuheld.
A Vær forsigtig ved brug af flashen
• Hvis flashen kommer meget tæt på huden
eller andre genstande, kan der opstå
forbrænding.
• Brug af flashen tæt på motivets øjne kan
forårsage midlertidig synsskade. Flashen
bør være mindst én meter væk fra
motivet. Vær særligt opmærksom, når du
fotograferer spædbørn.
A Undgå kontakt med flydende krystaller
Hvis skærmen går i stykker, skal du passe på
ikke at skære dig på glasset og undgå at få
væsken med flydende krystaller fra
skærmen på huden, i øjnene eller i munden.
• Batteriet må ikke udsættes for åben ild
eller høj varme.
• Batteriet må ikke nedsænkes i vand.
• Udskift poldækslet, når batteriet
transporteres. Batteriet må ikke
opbevares eller transporteres sammen
med metalgenstande som f. eks.
halskæder eller hårnåle.
• Batterier er tilbøjelige til at lække, når de
er helt afladede. Batteriet skal fjernes, når
det er afladet, for at undgå beskadigelse
af produktet.
• Når batteriet ikke anvendes, skal
poldækslet være monteret. Opbevar
batteriet på et tørt og køligt sted.
• Batteriet kan være meget varmt
umiddelbart efter brug, eller når
produktet bruges med batteri i længere
tid. Sluk for kameraet, og lad batteriet køle
af, inden du fjerner det.
• Hvis du opdager, at et batteri er blevet
misfarvet eller deformeret, skal du
øjeblikkeligt stoppe med at bruge
kameraet.
A Bær ikke stativer med objektiv eller kamera
monteret
Du kan snuble eller utilsigtet ramme andre
personer, der kan komme til skade.
A Overhold sikkerhedsanvisningerne i forbindelse
med håndtering af batterier
Genopladelige batterier kan lække, blive
overophedede, sprænges eller bryde i
brand, hvis de håndteres forkert. Overhold
følgende sikkerhedsanvisninger i
forbindelse med håndtering af
genopladelige batterier i dette produkt:
• Brug kun batterier, der er godkendt til
brug i dette udstyr.
• Batteriet må ikke kortsluttes eller skilles
ad.
• Udsæt ikke det genopladelige batteri eller
det kamera, batteriet er sat i, for kraftige
fysiske stød.
• Sørg for, at kameraet er slukket, inden
batteriet udskiftes. Hvis du anvender en
lysnetadapter, må den ikke være tilkoblet.
• Sørg altid for, at batteriet vender rigtigt,
når det isættes.
ix
A Overhold sikkerhedsanvisningerne i forbindelse
med håndtering af opladeren
• Hold den tør. Overholdes denne
sikkerhedsanvisning ikke, kan det
medføre brand eller elektrisk stød.
• Kortslut ikke opladerterminalerne.
Manglende overholdelse af denne
sikkerhedsanvisning kan medføre
overophedning og beskadigelse af
opladeren.
• Støv på eller i nærheden af stikkets
metaldele skal fjernes med en tør klud.
Fortsat anvendelse kan resultere i brand.
• Undgå at opholde dig i nærheden af
opladeren i tordenvejr. Manglende
overholdelse af denne
sikkerhedsanvisning kan medføre
elektrisk stød.
• Betjen ikke stikket eller batteriladeren
med våde hænder. Overholdes denne
sikkerhedsanvisning ikke, kan det
medføre elektrisk stød.
• Brug ikke med rejseomformere eller
adaptere, der er fremstillet til at
konvertere fra en spænding til en anden
eller med DC-til-AC-omformere. Hvis
denne sikkerhedsanvisning ikke
overholdes, kan det medføre
beskadigelse af produktet og/eller
forårsage overophedning eller brand.
A Brug de passende kabler
Når der sluttes kabler til ind- og
udgangsstikkene, må der kun anvendes de
kabler, der medfølger eller kan købes hos
Nikon til dette formål. Dermed sikres det, at
den gældende lovgivning overholdes.
x
A Cd-rom'er
Cd-rom’er, der indeholder software eller
brugsanvisninger, må ikke afspilles på
anlæg beregnet til musik-cd’er. Afspilning
af cd-rom'er på en cd-afspiller kan medføre
tab af hørelsen eller beskadige udstyret.
A Følg anvisningerne fra luftfarts- og
hospitalspersonale
Fjern Eye-Fi-kort, deaktivér Wi-Fi, og vælg
Fra for Lokationsdata > Registrer
lokationsdata, før du går ombord på et fly,
og sluk produktet, når flyet letter og lander,
eller når luftfarts- og hospitalspersonale
beder dig om det. Radiobølger fra enheden
kan forstyrre flynavigations- eller
hospitalsudstyr.
Bemærkninger
• Ingen dele af de medfølgende
brugsanvisninger til dette produkt må
gengives, overføres, omskrives, gemmes på
et søgesystem eller oversættes til noget
sprog i nogen form eller via noget medie,
uden forudgående skriftlig tilladelse fra
Nikon.
• Nikon forbeholder sig ret til når som helst at
ændre udseendet på og specifikationerne for
hardwaren og softwaren beskrevet i disse
brugervejledninger uden forudgående
varsel.
• Nikon kan ikke holdes ansvarlig for skader,
der forårsages af brugen af dette produkt.
• Der er gjort alt for at sikre, at oplysningerne i
disse brugsanvisninger er så nøjagtige som
muligt. Skulle du finde fejl eller udeladelser,
er du velkommen til at kontakte den lokale
Nikon-repræsentant (adressen medfølger
separat).
xi
Meddelelser til kunder i Europa
ADVARSEL
DER ER FARE FOR EKSPLOSION, HVIS BATTERIET UDSKIFTES MED EN UKORREKT TYPE. AFSKAF
BRUGTE BATTERIER I HENHOLD TIL INSTRUKTIONERNE.
Dette symbol angiver, at elektrisk og
elektronisk udstyr skal indleveres
separat.
Følgende gælder kun for brugere i
europæiske lande:
• Dette produkt er beregnet til separat
indlevering hos et særligt anlæg for denne
slags affald. Må ikke bortskaffes sammen med
husholdningsaffald.
• Separat indlevering og genbrug hjælper med
til at bevare naturlige ressourcer og
forebygger negative konsekvenser for
folkesundhed og miljø, der kan opstå som
følge af forkert bortskaffelse.
• Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du
kontakte forhandleren eller de lokale
myndigheder, som er ansvarlige for
affaldshåndtering.
xii
Dette symbol på batteriet indikerer,
at batteriet skal bortskaffes separat.
Følgende gælder kun for brugere i
europæiske lande:
• Alle batterier, hvad enten de er mærket med
dette symbol eller ej, er beregnet til separat
indsamling ved et passende
indsamlingspunkt. Smid ikke batteriet ud
sammen med husholdningsaffald.
• Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du
kontakte forhandleren eller de lokale
myndigheder, som er ansvarlige for
affaldshåndtering.
Bemærkning om forbud mod kopiering eller gengivelse
Vær opmærksom på, at blot det at være i besiddelse af materiale, der er digitalt kopieret eller
gengivet med en scanner, digitalkamera eller andet, er strafbart.
• Enheder, der ved lov er forbudt at kopiere eller gengive
Man må ikke kopiere eller reproducere
pengesedler, mønter, værdipapirer,
statsobligationer eller lokale
statsobligationer, selvom sådanne kopier eller
gengivelser er stemplet "Sample".
Kopiering eller gengivelse af pengesedler,
mønter eller værdipapirer, der er udstedt i et
andet land, er forbudt.
Medmindre man har fået tilladelse af
myndighederne, er kopiering eller gengivelse
af ubrugte frimærker eller postkort, der er
udstedt af myndighederne, forbudt.
Kopiering eller gengivelse af frimærker, der er
udstedt af myndighederne, og certificerede
dokumenter, der er betinget af loven, er
forbudt.
• Advarsel vedrørende visse kopier og gengivelser
De offentlige myndigheder har advaret om
fremstilling af kopier eller gengivelser af
værdipapirer udstedt af private virksomheder
(aktier, regninger, checks, gavebeviser osv.),
pendlerkort eller kuponer, undtagen hvis en
virksomhed skal bruge et minimum af
nødvendige kopier til forretningsbrug. Kopiér
eller gengiv heller ikke pas udstedt af
myndighederne, licenser udstedt af offentlige
institutioner og private grupper, ID-kort og
billetter, såsom adgangsbilletter og
måltidskuponer.
• Overholdelse af loven om ophavsret
Kopiering eller gengivelse af ophavsretligt
beskyttede kreative værker som f. eks. bøger,
musik, malerier, træaftryk, kort, tegninger,
video og billeder reguleres af den nationale
og internationale lovgivning vedrørende
ophavsret. Anvend ikke dette produkt med
det formål at producere ulovlige kopier eller
at overtræde love om ophavsret.
Bortskaffelse af datalagringsudstyr
Vær opmærksom på, at sletning af billeder eller formatering af hukommelseskort eller andet
datalagringsudstyr ikke fuldstændigt fjerner de originale billeddata. Det er sommetider muligt at
genskabe slettede filer ud fra kasseret lagringsudstyr ved hjælp af almindelig software, som kan
købes i butikkerne, hvilket potentielt kan medføre misbrug af personlige billeddata. Det er
slutbrugerens ansvar at sikre fortroligheden af sådanne data.
Inden en dataopbevaringsenhed kasseres eller overdrages til en anden person, skal du vælge Fra
for Lokationsdata > Registrer lokationsdata (0 74) i opsætningsmenuen, slette alle data ved
hjælp af kommerciel software til sletning eller formatere enheden og derefter fylde den helt op med
billeder, som ikke indeholder private oplysninger (for eksempel billeder kun bestående af himmel).
Sørg også for at erstatte billeder, der er valgt til forudindstillet manuelt (0 104). For at slette
sporingslogdata på et hukommelseskort skal du vælge Lokationsdata > Log-liste og slette alle
logs på side 78. Du kan nulstille Wi-Fi-indstillingerne til standardværdierne ved at vælge Wi-Fi >
Netværksindstillinger > Nulstil netværksindstillinger i opsætningsmenuen. Udvis forsigtighed,
når en dataopbevaringsenhed ødelægges fysisk for at undgå at komme til skade.
AVC Patent Portfolio License
DETTE PRODUKT ER LICENSERET UNDER AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE TIL EN FORBRUGERS PERSONLIGE OG IKKEKOMMERCIELLE TIL AT (i) KODE VIDEO I OVERENSSTEMMELSE MED AVC-STANDARDEN ("AVC VIDEO") OG/ELLER
(ii) AFKODE AVC-VIDEO, SOM ER BLEVET KODET AF EN FORBRUGER I FORBINDELSE MED PERSONLIG OG IKKEKOMMERCIEL AKTIVITET OG/ELLER ER TILVEJEBRAGT FRA EN VIDEOUDBYDER MED LICENS TIL TILVEJEBRINGELSE AF AVC
VIDEO. INGEN LICENS ER TILDELT OG VIL IKKE VÆRE UNDERFORSTÅET TIL NOGEN ANDEN BRUG. YDERLIGERE
OPLYSNINGER KAN FÅS HOS MPEG LA, L.L.C. SE http://www.mpegla.com
xiii
Anvend kun elektronisk udstyr fra Nikon
Nikon-kameraer er designet i henhold til de højeste standarder og indeholder komplekse
elektroniske kredsløb. Kun elektronisk udstyr fra Nikon (deriblandt batteriopladere, batterier,
lysnetadaptere og flashudstyr), som er godkendt af Nikon specielt til brug sammen med dette
Nikon-digitalkamera, er udviklet i henhold til drifts- og sikkerhedskravene til dette elektroniske
kredsløb.
Anvendelse af udstyr, der ikke er produceret af Nikon, kan beskadige kameraet og
gøre din Nikon-garanti ugyldig. Brug af genopladelige Li-ion-batterier fra andre
producenter, som ikke er forsynet med Nikons holografiske godkendelsesmærke (vist
til højre), kan give problemer i forbindelse med normal brug af kameraet eller
medføre, at batterierne overophedes, antændes, eksploderer eller lækker.
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om Nikon-ekstraudstyr, kan du kontakte en lokal autoriseret
Nikon-forhandler.
D Anvend kun originalt tilbehør fra Nikon
Kun tilbehør fra Nikon, som er godkendt af Nikon specielt til brug sammen med dette Nikondigitalkamera, er udviklet i henhold til drifts- og sikkerhedskravene. ANVENDELSE AF TILBEHØR, DER
IKKE ER PRODUCERET AF NIKON, KAN BESKADIGE KAMERAET OG GØRE DIN NIKON-GARANTI UGYLDIG.
A Før du tager vigtige billeder
Før du tager billeder ved særlige lejligheder (f. eks. til bryllupper eller før du tager kameraet med
dig på rejse), bør du tage et prøvebillede for at sikre, at kameraet fungerer, som det skal. Nikon kan
ikke gøres ansvarlig for skader eller tab af fortjeneste som følge af funktionsfejl i forbindelse med
brugen af produktet.
A Vær opdateret – hele tiden
I overensstemmelse med Nikons "Vær opdateret – hele tiden"-målsætning om at tilbyde vores
kunder vedvarende, relevant produktsupport og undervisning, kan brugerne få adgang til
oplysninger og ressourcer, der regelmæssigt opdateres, på følgende websteder:
• Brugere i USA: http://www.nikonusa.com/
• Brugere i Europa og Afrika: http://www.europe-nikon.com/support/
• Brugere i Asien, Oceanien og Mellemøsten: http://www.nikon-asia.com/
Besøg disse websteder for at holde dig opdateret med de seneste produktoplysninger, tip, svar på
ofte stillede spørgsmål (FAQ) og generelle råd om digitale billeder og fotografering. Du kan få
yderligere oplysninger hos den lokale Nikon-repræsentant. Kontaktoplysninger findes på
følgende webside: http://imaging.nikon.com/
xiv
Lokationsdata
Spor logs: Lokationsdataene optages på billeder taget, mens Til er valgt for Lokationsdata >
Registrer lokationsdata (0 74). Derudover bliver kameraet ved med at logge lokationsdata, selv
når det er slukket, hvis Start er valgt for Lokationsdata > Opret log > Log lokationsdata i
opsætningsmenuen (0 76). Radiobølger fra enheden kan påvirke medicinsk udstyr eller
navigationssystemer for luftfartøjer; i situationer, hvor anvendelse af satellitnavigationsenheder er
begrænset eller forbudt, som på hospitaler eller ombord på fly, skal du sørge for at vælge Fra for
Registrer lokationsdata og slukke kameraet.
Deling af lokationsdata: Bemærk, at adresser og andre personlige oplysninger kan påvirkes af de
lokationsdata, der er lagret i sporingslogs eller indlejret i billeder. Udvis forsigtighed ved deling af
billeder og sporingslogs, eller når du lægger dem på internettet eller andre steder, hvor de kan ses
af tredjepart. Se "Bortskaffelse af datalagringsudstyr" (0 xiii) for information om sletning af
lokationsdata før bortskaffelse af kamera eller hukommelseskort.
Navigation: Position, højde og andre lokationsdata rapporteret af enheden er kun skønsmæssige og
er ikke beregnet til overvågning eller navigation. Sørg for at medbringe passende kort eller andre
navigationsenheder, når du anvender produktet under udendørs aktiviteter som bjergbestigning
eller vandreture.
Begrænsninger på anvendelse: Funktionen for lokationsdata kan muligvis ikke udføres som forventet i
visse lande eller områder, herunder (fra og med november 2013) Kina og i nærheden af den
kinesiske grænse. Visse lande, herunder Kina, forbyder uautoriseret anvendelse af satellitnavigation
og andre enheder for lokationsdata; før du tager ud at rejse, skal du forhøre dig hos dit rejsebureau,
ambassaden eller på turistkontorer i de lande, du rejser til. På steder, hvor anvenmdelse er forbudt,
skal du vælge Fra for Registrer lokationsdata.
xv
Trådløs
Dette produkt, som indeholder krypteringssoftware udviklet i USA, kontrolleres af den amerikanske
eksportlovgivning og må ikke eksporteres eller videreeksporteres til lande, som USA har
handelsembargoer med. Følgende lande er i øjeblikket underlagt handelsembargo: Cuba, Iran,
Nordkorea, Sudan og Syrien.
xvi
Bemærkning til kunder i Europa
Nikon erklærer hermed, at D5300 opfylder de væsentlige krav og andre relevante
bestemmelser i Direktiv 1999/5/EC. Du kan finde overensstemmelseserklæringen på
http://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_D5300.pdf
Sikkerhed
Selvom en af fordelene ved dette produkt er, at andre personer frit kan koble sig på den trådløse
dataudveksling overalt inden for rækkevidden, kan følgende opstå, hvis sikkerheden ikke er
aktiveret:
• Datatyveri: Tredjepart i ond tro kan opfange trådløse afsendelser for at stjæle bruger-ID'er,
adgangskoder og andre personlige oplysninger.
• Uautoriseret adgang: Uautoriserede brugere opnår muligvis adgang til netværket og ændrer
data eller udfører andre handlinger i ond tro. Bemærk, at som følge af designet på trådløse
netværk kan særangreb give uautoriseret adgang, selv når sikkerheden er aktiveret.
xvii
xviii
Indledning
Lær dit nye kamera at kende
Brug lidt tid på at sætte dig ind i kameraets knapper og visninger. Det kan være nyttigt at
sætte et bogmærke ved dette afsnit og bruge det som reference, når du læser resten af
brugervejledningen.
Kamerahuset
3 2 1
13
24
4
5
6
7
8
11
25
14
15
4
16
9
17
10
18
19
20
12
22
23
1 Programhjul ..................................3
2 Live View-vælger
Live View ....................... 24, 118
Video .............................. 27, 126
3 Knappen R (information)
.............................................6, 123
4 Øskener til kamerarem............ 11
5 Knappen E/N
Eksponeringskompensation
............................................... 92
Justering af blænde............. 87
Flashkompensation ............. 93
6 Udløserknap ............................... 21
7 Afbryder .........................................2
8 Videooptageknap............ 28, 126
9 Infrarød modtager til ML-L3fjernbetjening (foran).......... 70
10 AF-hjælpelys ..................... 52, 185
Selvudløserlampe..................... 49
Rød-øje-reduktionslys ......63, 65
11 Kamerahusdæksel
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
CPU-kontakter
Indbygget flash ......................... 62
Højttaler ........................................ 2
Fokusplanets markering (E)
................................................... 58
Knappen M/ Y
Flashindstilling............... 62, 64
Flashkompensation ............. 93
Stikdæksel
Knappen Fn
Anvendelse af knappen Fn
.............................................193
Monteringsmærke.................... 13
Objektivudløserknap ............... 18
Knappen s/E/# ..................... 45
Kontinuerlig optagelse .......46
Selvudløser............................. 49
Fjernbetjening....................... 70
Spejl............................................243
26
27
28
29
30
21
23 Objektivfatning .................. 13, 58
24 Dæksel til tilbehørssko
25 Tilbehørssko (til ekstra
flashenheder) ...................... 232
26 Stereomikrofon....................... 128
27 Stik til ekstern mikrofon....... 129
28 USB- og A/V-stik
Tilslutning til en computer
............................................ 153
Tilslutning til en printer
............................................ 156
Tilslutning til et fjernsyn
............................................ 164
29 Tilbehørsstik ............................ 237
30 HDMI-ministik ........................ 165
Indledning
1
7
1
8 9
10
2
11
12
3
4
13
14
15
16
5
17
21
20
18
19
6
1 Søgerøjestykke................4, 16, 50
2 Gummiøjestykke .......................50
3 Knappen G
Menuer .............................8, 175
Gendannelse af
standardindstillinger ........72
4 Infrarød modtager til ML-L3fjernbetjening (bag) .............70
5 Skærm
Visning af indstillinger...........6
Live View ........................24, 118
Fuldskærmsvisning ....22, 135
6 Stativgevind
7 Dioptrijustering .........................16
8 Knappen P
Ændring af indstillingerne i
informationsvisningen .......7
Klassificering af billeder,
retouchering af billeder,
redigering af videoer og
valg af billeder til overførsel
til en smartenhed ...........135
Gendannelse af
standardindstillinger ....... 72
9 Knappen A/L
Anvendelse af knappen
A (L) ...................... 56, 194
Beskyttelse af billeder mod
sletning .............................143
10 Kommandohjul
11 Knappen K
Billedvisning................. 22, 135
12 Dæksel til hukommelseskort
.............................................12, 17
13 Knappen J (OK) ........................9
22
14 Multivælger.................................. 9
15 Knappen O
Sletning af billeder under
billedvisning.............. 22, 146
16 Hukommelseskortlampe
.......................................... 21, 118
17 Dæksel til stik til lysnetadapter
(til ekstra stik til
lysnetadapter)......................239
18 Lås til batterikammerdæksel
............................................ 12, 17
19 Batterikammerdæksel ..... 12, 17
20 Knappen W/Q
Miniaturer.............................140
Zoom ud under billedvisning
.............................................142
Hjælp ......................................... 8
21 Knappen X
Zoom ind under billedvisning
.............................................142
22 Batterilås .............................. 12, 17
D Højttaleren
Placér ikke højttaleren tæt på magnetiske enheder. Hvis denne anvisning ikke overholdes, kan det
påvirke data gemt på de magnetiske enheder.
A Afbryderen
Drej afbryderen som vist for at tænde
kameraet.
2
Indledning
Drej afbryderen som vist for at slukke kameraet.
Programhjulet
Kameraet giver mulighed for at vælge mellem følgende optageindstillinger:
P-, S-, A- og M-indstillinger
Vælg disse indstillinger for at have fuld
kontrol over kameraindstillingerne.
• P—Programautomatik (0 84)
• S—Lukkertidsprioriteret automatik (0 85)
• A—Blændeprioriteret automatik (0 86)
• M—Manuel (0 87)
Indstillinger for specialeffekter
Anvend specialeffekter under optagelse.
• % Nattesyn (0 37)
• g Farveskitse (0 38, 41)
• ' Legetøjskameraeffekt (0 38, 42)
• ( Miniatureeffekt (0 38, 42)
• 3 Selektiv farve (0 39, 43)
• 1 Silhuet (0 39)
• 2 High key (0 39)
• 3 Low key (0 40)
• ) HDR-maleri (0 40)
Automatiske indstillinger
Vælg disse indstillinger for et enkelt,
fuldautomatisk billede.
• i Auto (0 19)
• j Auto (flash slukket) (0 19)
Motivprogrammer
Kameraet optimerer automatisk indstillingerne, så de passer til motivet valgt med
programhjulet. Afpas dit valg efter det motiv, du fotograferer.
• k Portræt (0 31)
• m Sport (0 32)
• l Landskab (0 31)
• n Makro (0 32)
• p Barn (0 31)
• h Øvrige motivtyper (0 33)
Indledning
3
Søgeren
1
2
3
4
5
6
1 Gitterlinjer (vises, når der er valgt
Til for brugerindstilling d2)
.................................................188
2 Fokuspunkter............................. 55
3 Fokuspunktets markeringer
............................................ 16, 20
4 Advarsel om lavt batteriniveau
................................................... 17
5 Indikator for monokrom (vises i
indstillingen %, eller når
Picture Control Monokrom
eller en Picture Control baseret
på Monokrom er valgt)
.......................................... 37, 111
6 Indikator for "Intet
hukommelseskort"................ 12
7 Fokusindikator.................... 21, 57
8 Indikator for AE-lås
(autoeksponering) ................ 91
9 Lukkertid ..................................... 83
78
9
10
16
10 Blændeåbning (blændeværdi)
....................................................83
11 Indikator for specialeffektindstilling.................................37
12 Bracketing-indikator ............. 108
13 Antal resterende billeder .......15
Antal resterende billeder, før
hukommelsesbufferen er fuld
....................................................47
Indikator for optagelse med
hvidbalance ......................... 104
Eksponeringskompensationsværdi
...................................................... 92
Flashkompensationsværdi .....93
ISO-følsomhed..................67, 188
Indikator for
billedtagningsindstilling
14 "k" (vises, når der er ledig
hukommelse til over 1000
billeder)....................................15
11 12
17
18
19
D Søgeren
Reaktionstiden og lysstyrken i søgeren varierer afhængigt af temperatur.
Indledning
21
15 Flashindikator.............................23
16 Indikator for fleksibelt program
....................................................84
17 Eksponeringsindikator .............87
Eksponeringskompensationsvisning
......................................................... 92
Elektronisk afstandsmåler.... 185
18 Flashkompensationsindikator
....................................................93
19 Eksponeringskompensationsindikator
............................................................92
20 Indikator for automatisk ISOfølsomhed............................. 180
21 Advarselsindikator ................. 256
Bemærk: Visningen ses med alle indikatorer tændt for illustrative formål.
4
20
13 14 15
Skærmen
Skærmen kan vinkles og drejes som vist nedenfor.
180°
90°
180°
Normal anvendelse
Fold skærmen på kameraets yderside ud. Denne
position anbefales ved normal fotografering.
Lavvinklede billeder
Komponér Live View-billeder, hvor kameraet er tæt
på jorden.
Højvinklede billeder
Komponér Live View-billeder, hvor du holder
kameraet over dit hoved.
Selvportrætter
Anvendes til selvportrætter i Live View. På
skærmen vises et spejlbillede af det, du kommer til
at kunne se på det endelige billede.
D Anvendelse af skærmen
Drej skærmen forsigtigt inden for de angivne grænser. Brug ikke vold. Hvis disse anvisninger ikke
overholdes, kan det beskadige forbindelsen mellem skærmen og kamerahuset. For at beskytte
skærmen, når kameraet ikke anvendes, skal du folde den ind mod kamerahuset igen.
Indledning
5
Informationsvisningen
Visningsindstillinger: For at få vist informationsvisningen skal du
trykke på knappen R.
Knappen R
1
8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
2
19
3
4
5
6
7
24
1 Optageindstilling
i auto/
j auto (flash slukket)..........19
Motivprogrammer ................30
Specialeffektindstilling........37
Indstillingerne P, S, A og M
...............................................82
2 Blændeåbning (blændeværdi)
....................................................83
Blændevisning ...........................83
3 Lukkertid......................................83
Lukkertidsvisning ......................83
4 Bracketing-indikator.............. 108
5 Indikator for AE-lås
(autoeksponering).................91
6 Indikator for autovalg af AFområde .....................................53
Indikator for 3D-tracking.........53
Fokuspunkt .................................55
7 Udløserindstilling......................45
8 Indikator for Eye-Fi-forbindelse
................................................. 204
9 Indikator for Wi-Fi-forbindelse
................................................. 172
20
21
22
23
10 Indikator for sporingslog ........ 77
11 Indikator for satellitsignal....... 75
12 Eksponeringsforsinkelsesindstilling
....................................................... 189
13 Multieksponeringsindikator
.................................................100
14 Indikator for
datoindfotografering .........190
15 Indikator for
vibrationsreduktion (VR)
.......................................... 18, 181
16 Flashstyringsindikator...........192
Flashkompensationsindikator
for ekstra flashenheder......235
17 Bip-indikator............................187
18 Batteriindikator ......................... 17
19 ISO-følsomhed .......................... 67
ISO-følsomhedsvisning
.......................................... 67, 181
Indikator for automatisk ISOfølsomhed.............................180
20 Grad af ADL-bracketing ........109
21 Antal resterende billeder........ 15
Indikator for optagelse med
hvidbalance ..........................104
Indikator for
billedtagningsindstilling
22 "k" (vises, når der er ledig
hukommelse til over 1000
billeder).................................... 15
23 Eksponeringsindikator ............ 87
Eksponeringskompensationsindikator
.............................................................. 92
Indikator for bracketing-status
.................................................110
24 Ikon for Hjælp ..........................256
Bemærk: Visningen ses med alle indikatorer tændt for illustrative formål.
6
Indledning
Ændring af indstillinger: For at ændre indstillingerne i bunden af
visningen skal du trykke på knappen P, derefter markere punkter
med multivælgeren og trykke på J for at få vist indstillingerne for
det markerede punkt.
Knappen P
1
2
3
4
5
6
7
14
13 12
11 10
9
8
Billedkvalitet .............................. 59 7 ISO-følsomhed........................... 67 12 Indstilling af AF-metode
...........................................53, 120
Billedstørrelse............................ 61 8 Eksponeringskompensation
................................................... 92 13 Fokusindstilling ................51, 119
Auto-bracketing......................109
9 Flashkompensation.................. 93 14 Picture Control........................ 111
HDR (High Dynamic Range)
................................................... 96 10 Flashindstilling ................... 63, 65
5 Aktiv D-Lighting........................ 94 11 Lysmåling.................................... 90
6 Hvidbalance .............................101
1
2
3
4
A Slukning af skærmen
For at fjerne optageinformationen fra skærmen skal du trykke på knappen R eller trykke
udløserknappen halvt ned. Skærmen slukker automatisk, hvis der ikke udføres nogen handlinger
i omtrent 8 sekunder (for information om at vælge hvor længe skærmen forbliver tændt, se
Timere for autoslukning på side 186).
Indledning
7
Kameramenuerne: En oversigt
Du kan få adgang til de fleste optage-,
billedvisnings- og opsætningsindstillinger via
kameraets menuer. Tryk på knappen G for at få
vist menuerne.
Knappen G
Faneblade
Vælg mellem følgende menuer:
•
•
•
•
D: Billedvisning (0 175)
C: Optagelse (0 177)
A: Brugerindstillinger (0 182)
B: Opsætning (0 195)
•
•
N: Retouchering (0 205)
m/O: Seneste Indstillinger eller Min Menu
(har SENESTE INDSTILLINGER; 0 222 som
standard)
De aktuelle indstillinger vises med ikoner.
Menuindstillinger
Indstillinger i den aktuelle menu.
d
Du kan få vist en beskrivelse af den valgte indstilling eller
menu ved at trykke på knappen W (Q). Tryk på 1 eller 3
for at rulle gennem visningen. Tryk igen på W (Q) for at
vende tilbage til menuerne.
Knappen W (Q)
8
Indledning
❚❚ Anvendelse af kameraets menuer
Multivælgeren og knappen J anvendes til at navigere rundt i menuerne.
Flyt markør op
Knappen J: Vælg markeret punkt
Vælg det markerede punkt, eller få
vist en undermenu
Annullér, og vend tilbage
til den forrige menu
Flyt markør ned
Følg nedenstående trin for at navigere i menuerne.
1
Få vist menuerne.
Tryk på knappen G for at få vist menuerne.
Knappen G
2
Markér ikonet for den aktuelle menu.
Tryk på 4 for at markere ikonet for den aktuelle
menu.
3
Vælg en menu.
Tryk på 1 eller 3 for at vælge den ønskede menu.
Indledning
9
4
Placér markøren i den valgte menu.
Tryk på 2 for at placere markøren i den valgte
menu.
5
Markér et menuelement.
Tryk på 1 eller 3 for at markere et menuelement.
6
Få vist indstillingerne.
Tryk på 2 for at få vist indstillingerne for det valgte
menupunkt.
7
Markér en indstilling.
Tryk på 1 eller 3 for at markere en indstilling.
8
Vælg det markerede punkt.
Tryk på J for at vælge det markerede punkt. Tryk
på knappen G for at afslutte uden at foretage et
valg.
Bemærk følgende:
• Menuelementer, der vises med gråt, er ikke tilgængelige i øjeblikket.
• Når du trykker på 2, har det overordnet set samme virkning som at trykke på J, men i
visse tilfælde er det kun muligt at foretage et valg ved at trykke på J.
• Tryk udløserknappen halvt ned for at afslutte menuerne og gå tilbage til
optageindstilling (0 21).
10
Indledning
De første trin
Sluk altid kameraet, før du isætter batterier og hukommelseskort eller tager dem ud.
1
Montér remmen.
Montér remmen som vist. Gentag proceduren for den anden øsken.
2
Oplad batteriet.
Hvis der følger en stikadapter med, skal du hæve elstikket og sætte stikadapteren i
som vist nedenfor til venstre og kontrollere, at stikket er sat helt i. Isæt batteriet, og
sæt opladeren til. Det tager omtrent en time og 50 minutter at lade et helt afladet
batteri op.
Batteriopladning
Opladning fuldført
D I løbet af opladningen
Flyt ikke batteriopladeren, og rør ikke ved batteriet, når det lades op. Manglende overholdelse af
denne anvisning kan i meget sjældne tilfælde føre til, at opladeren viser, at opladningen er færdig,
selv om batteriet kun er delvist opladet. Fjern og genindsæt batteriet for at oplade batteriet igen.
Indledning
11
3
Isæt batteri og hukommelseskort.
Isæt batteriet i den viste retning, og anvend batteriet til at holde den orange
batterilås til siden. Låsen låser batteriet på plads, når det er sat helt i.
Batterilås
A Skrivebeskyttelsesknappen
SD-hukommelseskort er udstyret med en
skrivebeskyttelsesknap for at undgå utilsigtet sletning af data.
Når denne knap er i positionen "lock" (lås), kan du ikke formatere
hukommelseskortet eller slette og optage billeder (der lyder et
bip, hvis du prøver at udløse lukkeren). Hvis du ønsker at låse
hukommelseskortet op, skal du skubbe knappen over i
positionen "write" (skriv).
B
16G
16GB
Skub hukommelseskortet ind, til det klikker på plads.
Skrivebeskyttelsesknap
D Hukommelseskort
• Hukommelseskort kan være varme efter brug. Vær forsigtig, når du tager hukommelseskort ud
af kameraet.
• Sluk for kameraet, inden du isætter eller fjerner hukommelseskort. Undgå at tage
hukommelseskort ud af kameraet, slukke kameraet eller afbryde strømmen under formatering,
eller når data optages, slettes eller kopieres over på en computer. Hvis disse anvisninger ikke
overholdes, kan det medføre tab af data eller beskadigelse af kameraet eller
hukommelseskortet.
• Undgå at røre ved kortstikkene med fingrene eller metalgenstande.
• Undgå at bøje kortet, tabe det eller udsætte det for kraftige slag.
• Brug ikke vold mod kortholderen. Hvis denne anvisning ikke overholdes, kan det beskadige
kortet.
• Må ikke udsættes for vand, varme, høje luftfugtighedsniveauer eller direkte sollys.
• Formatér ikke hukommelseskortene i en computer.
12
Indledning
4
Montér et objektiv.
Pas på, at der ikke kommer støv ind i kameraet, når objektivet eller
kamerahusdækslet fjernes.
Fjern
kamerahusdækslet
Fjern bagdækslet
Monteringsmærke (kamera)
Få monteringsmærkerne til at
flugte
Monteringsmærke (objektiv)
Drej objektivet som vist, til det klikker på plads.
Sørg for at fjerne objektivdækslet, før du tager billeder.
Indledning
13
5
Åbn skærmen.
Åbn skærmen som vist. Brug ikke vold.
6
Tænd kameraet.
Der vises en dialogboks til valg af sprog.
A Objektiver med knapper til sammentrækkeligt objektivhus
Før du anvender kameraet, skal du låse
zoomringen op og trække den ud. Mens du
holder knappen til sammentrækkeligt
objektivhus nede (q), skal du dreje zoomringen
som vist (w).
Knap til
sammentrækkeligt
objektivhus
Der kan ikke tages billeder, når objektivet er
sammentrukket; hvis der vises en fejlmeddelelse,
fordi kameraet er blevet tændt med
sammentrukket objektiv, skal du dreje zoomring,
indtil meddelelsen ikke længere vises.
14
Indledning
7
Vælg et sprog, og indstil kameraets ur.
Anvend multivælgeren og knappen J til at
vælge sprog og indstille kameraets ur.
Flyt markør op
Knappen J: Vælg
markeret punkt
Vælg det
markerede punkt,
eller få vist en
undermenu
Flyt markør ned
q
w
Vælg sprog
r
Vælg tidszone
Vælg datoformat
t
Vælg indstilling for
sommertid
8
e
Indstil tid og dato
(bemærk, at kameraet
anvender 24-timers ur)
Kontrollér batteriniveauet og antal resterende billeder.
Tryk på knappen R, og kontrollér batteriniveauet og antal
resterende billeder. I tilfælde af resterende billeder vises
værdier over 1000 i tusinder og indikeres af bogstavet "k".
Knappen R
Batteriniveau (0 17)
Antal resterende billeder
Indledning
15
9
Fokusér med søgeren.
Når du har fjernet objektivdækslet, skal du dreje
dioptrijusteringen, indtil fokuspunktets
markeringer er i skarpt fokus. Når du anvender
dioptrijusteringen med øjet mod søgeren, skal du
passe på ikke at få en finger eller en fingernegl i
øjet.
Fokuspunktets
markeringer
Søgeren er ikke i fokus
Søgeren er i fokus
D Opladning af batteriet
Læs og overhold advarslerne og forholdsreglerne på side viii–x og 245–247 i denne brugervejledning.
Oplad batteriet indendørs ved omgivende temperaturer på 5 °C–35 °C. Anvend ikke batteriet ved
omgivende temperaturer på under 0 °C eller på over 40 °C; hvis denne anvisning ikke overholdes,
kan det beskadige batteriet eller forringe dets ydeevne. Kapaciteten reduceres muligvis, og
opladningstiderne kan forlænges ved batteritemperaturer fra 0 °C til 15 °C og fra 45 °C til 60 °C.
Batteriet lades ikke op, hvis dets temperatur er under 0 °C eller over 60 °C. Hvis lampen CHARGE
(OPLADNING) blinker hurtigt (omtrent otte gange i sekundet) under opladning, skal du bekræfte, at
temperaturen ligger i det rigtige område og derefter frakoble opladeren, fjerne batteriet og sætte
det i igen. Hvis problemet varer ved, skal du indstille brugen øjeblikkeligt og indlevere batteri og
oplader hos din forhandler eller en Nikon-autoriseret servicerepræsentant.
Opladeren må kun anvendes med kompatible batterier. Tag stikket ud, når opladeren ikke
anvendes.
16
Indledning
A Batteriniveau
Kontrollér batteriniveauet i informationsvisningen (hvis
batteriniveauet er lavt, vises der desuden en advarsel i søgeren). Hvis
informationsvisningen ikke vises ved tryk på knappen R, er batteriet
afladet og skal genoplades.
Informationsvisning
L
K
Søger
—
d
Batteriet er delvist afladet.
Lavt batteriniveau. Vær klar til at oplade batteriet, eller
hav et ekstra batteri klar.
H
d
(blinker)
(blinker)
Batteriet er afladet. Oplad batteri.
H
—
Beskrivelse
Batteriet er ladet helt op.
A Fjernelse af batteriet
For at fjerne batteriet skal du slukke kameraet og åbne
batterikammerdækslet. Tryk batterilåsen i retningen vist af pilen for at
frigøre batteriet, og fjern det derefter med fingrene.
A Fjernelse af hukommelseskort
Når du har bekræftet, at hukommelseskortlampen ikke lyser mere,
skal du slukke kameraet, åbne dækslet til hukommelseskortet og
trykke kortet ind for at få det ud (q). Derefter kan kortet tages ud
med fingrene (w).
16GB
A Formatering af hukommelseskort
Hvis det er første gang, hukommelseskortet benyttes i kameraet, eller
hvis det er blevet formateret i en anden enhed, skal du vælge
Formater hukommelseskort i opsætningsmenuen og følge
instruktionerne på skærmen for at formatere kortet (0 196). Bemærk,
at dette permanent sletter de data, kortet måtte indeholde. Sørg for at
kopiere alle billeder og andre data, du vil beholde, over på en
computer, før du fortsætter.
Indledning
17
A Kontakterne A-M, M/A-M og A/M-M
Ved anvendelse af autofokus med et objektiv, der har en kontakt til
indstilling af A-M, skal du skubbe kontakten hen på A (hvis objektivet har
en kontakt til M/A-M eller A/M-M, skal du vælge M/A eller A/M). For
information om andre objektiver, der kan anvendes med dette kamera,
se side 226.
A Vibrationsreduktion (VR)
Du kan aktivere vibrationsreduktion (VR) ved at vælge Til for Optisk VR i
optagemenuen (0 181), hvis objektivet understøtter denne indstilling,
eller ved at skubbe objektivets kontakt for vibrationsreduktion (VR) over
på ON, hvis objektivet har en kontakt til vibrationsreduktion (VR). Der vises
en indikator for vibrationsreduktion (VR) i informationsvisningen, når
vibrationsreduktion (VR) er aktiveret.
A Afmontering af objektivet
Kameraet skal være slukket ved fjernelse eller udskiftning af objektiver.
Objektivet afmonteres ved at trykke på objektivudløserknappen (q) og
holde den nede, mens objektivet drejes med uret (w). Når du har fjernet
objektivet, skal du sætte objektivdæksel og kamerahusdæksel på igen.
A Sammentrækning af objektiver med knapper til sammentrækkeligt objektivhus
For at trække objektivet sammen, når kameraet ikke anvendes, skal du
knappen til sammentrækkeligt objektivhus (q) nede og dreje
zoomringen til positionen "L" (lås) som vist (w). Træk objektivet sammen,
før du fjerner det fra kameraet, og pas på ikke at trykke på knappen til
sammentrækkeligt objektivhus ved montering eller fjernelse af
objektivet.
A Kameraets ur
Kameraets ur er mindre præcist end de fleste andre ure og vægure. Kontrollér uret i forhold til
mere præcise ure med jævne mellemrum, og stil det efter behov.
A Urets batteri
Kameraets ur drives af en uafhængig, genopladelig energikilde, som oplades efter behov, når det
primære batteri er isat. Tre dages opladning er nok til at forsyne uret i ca. en måned. Hvis der
vises en advarselsmeddelelse om, at uret ikke er indstillet, når kameraet tændes, er urets batteri
afladet, og uret er blevet nulstillet. Indstil uret til den korrekte tid og dato.
18
Indledning
"Peg og skyd"-fotografering
(indstillingerne i og j)
Dette afsnit beskriver optagelse af billeder og videoer i
indstillingerne i og j, de automatiske indstillinger "peg-ogskyd", hvor de fleste af indstillingerne kontrolleres af kameraet i
forhold til optageforholdene.
Før du fortsætter, skal du tænde kameraet og dreje
programhjulet over på i eller j (den eneste forskel på
de to er, at flashen ikke går af i indstilling j).
Programhjul
Søgerfotografering
Fotografering
0 20
Visning af billeder
0 22
Sletning af billeder
0 22
Fotografering
0 24
Visning af billeder
0 26
Sletning af billeder
0 26
Optagelse af videoer
0 27
Visning af videoer
0 28
Sletning af videoer
0 29
Live View
"Peg og skyd"-fotografering (indstillingerne i og j)
19
Komposition af billeder i søgeren
1
Klargør kameraet.
Når du komponerer billeder i søgeren,
skal du holde grebet i højre hånd og
holde kamerahuset eller objektivet
med venstre hånd.
Når du komponerer billeder i høj (portræt) format, skal du
holde kameraet som vist til højre.
2
Komponér billedet.
Komponér et billede i søgeren med hovedmotivet i
fokuspunktets markeringer.
Fokuspunktets markeringer
A Brug af zoomobjektiv
Før du fokuserer, skal du dreje zoomringen for at justere
brændvidden og komponere billedet. Anvend zoomringen til at
zoome ind på motiver, så de udfylder et større område af
billedet, eller zoom ud for at forøge det synlige område på det
endelige billede (vælg længere brændvidder på objektivets
brændviddeskala for at zoome ind eller kortere brændvidder for
at zoome ud).
Zoome ind
Zoomring
Zoome ud
Hvis objektivet har en knap til sammentrækkeligt objektivhus
(0 14), skal du trykke på knappen og holde den nede, mens du
drejer zoomringen, indtil objektivet udløses, og meddelelsen til
højre ikke længere vises, og derefter justere zoom ved hjælp af
zoomringen.
20
"Peg og skyd"-fotografering (indstillingerne i og j)
3
Tryk udløserknappen halvt ned.
Tryk udløserknappen halvt ned for at fokusere (hvis
motivet er dårligt belyst, kan flashen muligvis
poppe op, og AF-hjælpelyset lyser muligvis). Efter
endt fokusering lyder der et bip (der lyder muligvis
ikke et bip, hvis motivet bevæger sig), og det aktive
fokuspunkt og fokusindikatoren (I) vises i
søgeren.
Fokusindikator
I
I (blinker)
Fokuspunkt
Beskrivelse
Motivet er i fokus.
Kameraet er ude af stand til at fokusere
ved hjælp af autofokus. Se side 52.
Fokusindikator Bufferkapacitet
4
Optag.
Tryk langsomt udløserknappen helt ned for at tage
billedet. Hukommelseskortlampen lyser, og
billedet vises på skærmen i nogle få sekunder. Du
må ikke tage hukommelseskortet ud eller fjerne eller
frakoble strømforsyningen, før lampen er slukket, og
optagelsen er færdig.
Hukommelseskortlampe
A Udløserknappen
Kameraet har en 2-trins-udløserknap. Kameraet fokuserer, når udløserknappen trykkes halvt ned.
Tryk udløserknappen helt ned for at tage billedet.
Fokusér: Tryk udløserknappen
Optag: Tryk udløserknappen
halvt ned
helt ned
Ved at trykke udløserknappen halvt ned afsluttes billedvisning, og kameraet gøres klar til
umiddelbar anvendelse.
"Peg og skyd"-fotografering (indstillingerne i og j)
21
Visning af billeder
Ved tryk på K vises et billede på skærmen.
Knappen K
Tryk på 4 eller 2 for at få vist flere billeder.
Sletning af uønskede billeder
Få vist billedet, du ønsker at slette.
Knappen K
Tryk på O; der vises en dialogboks for bekræftelse.
Knappen O
Tryk på knappen O igen for at slette billedet.
22
"Peg og skyd"-fotografering (indstillingerne i og j)
A Standbytimeren
Søgeren og informationsvisningen slukkes automatisk, hvis der ikke foretages nogen handlinger i
omtrent otte sekunder, for at spare batteri. Tryk udløserknappen halvt ned for at aktivere visningen
igen. Tidsrummet, før standbytimeren automatisk udløber, kan vælges automatisk ved hjælp af
brugerindstilling c2 (Timere for autoslukning; 0 186).
Lysmåling er aktiveret
Lysmåling er deaktiveret
Lysmåling er aktiveret
A
Den indbyggede flash
Hvis ekstra belysning er nødvendig for korrekt eksponering i
indstillingen i, åbnes den indbyggede flash automatisk, når
udløserknappen trykkes halvt ned (0 62). Hvis flashen er hævet, kan
der udelukkende tages billeder, når flashindikatoren (M) vises. Hvis
flashindikatoren ikke vises, oplader flashen; flyt kortvarigt din finger fra
udløserknappen, og prøv igen.
Når flashen ikke anvendes, skal du vippe flashen tilbage i lukket
position og skubbe den forsigtigt på plads.
"Peg og skyd"-fotografering (indstillingerne i og j)
23
Komposition af billeder på skærmen
1
Drej Live View-vælgeren.
Motivet, der ses gennem objektivet, vises på
kameraskærmen (Live View).
Live View-vælger
2
Klargør kameraet.
Hold grebet i højre hånd, og hold
kamerahuset eller objektivet med
venstre hånd.
Når du komponerer billeder i høj (portræt) format, skal du
holde kameraet som vist til højre.
3
Fokusér.
Tryk udløserknappen halvt ned. Fokuspunktet
blinker grønt, mens kameraet fokuserer. Hvis
kameraet er i stand til at fokusere, vises
fokuspunktet med grønt; hvis kameraet ikke er i
stand til at fokusere, blinker fokuspunktet rødt.
24
"Peg og skyd"-fotografering (indstillingerne i og j)
Fokuspunkt
4
Tag billedet.
Tryk udløserknappen helt ned. Skærmen slukker, og
hukommelseskortlampen lyser under optagelse. Du
må ikke tage hukommelseskortet ud eller fjerne eller
frakoble strømforsyningen, før lampen er slukket, og
optagelsen er færdig. Når optagelsen er færdig, vises
billedet på skærmen i nogle få sekunder. Drej Live
View-vælgeren for at afslutte Live View.
Hukommelseskortlampe
A Automatisk valg af motiv (Automatisk motivvælger)
Hvis Live View er valgt i indstillingerne i eller j, analyserer kameraet
automatisk motivet og vælger den passende optageindstilling, når
autofokus aktiveres. Den valgte indstilling vises på skærmen.
Portræt
Landskab
Makro
Aftenportræt
Auto
Auto (flash
b slukket)
c
d
e
f
Z
Menneskelige portrætmotiver
Landskaber og bybilleder
Motiver tæt på kameraet
Portrætmotiver komponeret mod en mørk baggrund
Motiver, som passer til indstillingerne i eller j, eller som ikke falder ind
under de ovenfor opstillede kategorier
A Live View
Se side 118 for information om optagelse af billeder i Live View.
"Peg og skyd"-fotografering (indstillingerne i og j)
25
Visning af billeder
Ved tryk på K vises et billede på skærmen.
Knappen K
Tryk på 4 eller 2 for at få vist flere billeder.
Sletning af uønskede billeder
Få vist billedet, du ønsker at slette.
Knappen K
Tryk på O; der vises en dialogboks for bekræftelse.
Knappen O
Tryk på knappen O igen for at slette billedet.
26
"Peg og skyd"-fotografering (indstillingerne i og j)
Optagelse af videoer
Videoer kan optages i Live View-indstilling.
1
Drej Live View-vælgeren.
Billedet, der ses gennem objektivet, vises på
skærmen.
Live View-vælger
2
Klargør kameraet.
Hold grebet i højre hånd, og hold
kamerahuset eller objektivet med
venstre hånd.
3
Fokusér.
Tryk udløserknappen halvt ned for at fokusere.
Fokuspunkt
"Peg og skyd"-fotografering (indstillingerne i og j)
27
4
Start optagelsen.
Tryk på videooptageknappen for at starte optagelse. Der
vises en optageindikator og den resterende tid på skærmen.
Videooptageknap
Optageindikator
Resterende tid
5
Afslut optagelse.
Tryk på videooptageknappen igen for at afslutte optagelsen.
Drej Live View-vælgeren for at afslutte Live View.
Visning af videoer
Tryk på K for at starte afspilning, og rul derefter
gennem billederne, til der vises en video (indikeret af
ikonet 1). Tryk på J for at starte billedvisning, og
tryk på 1 eller K for at afslutte billedvisning. For
yderligere information, se side 130.
Knappen K
D Optagelse af videoer
Se side 126 for yderligere information om optagelse af videoer.
28
"Peg og skyd"-fotografering (indstillingerne i og j)
Sletning af uønskede videoer
Få vist den video, du ønsker at slette (videoer er
indikeret af ikonerne 1).
Knappen K
Tryk på O; der vises en dialogboks for bekræftelse.
Knappen O
Tryk på knappen O igen for at slette videoen.
"Peg og skyd"-fotografering (indstillingerne i og j)
29
Tilpasning af indstillinger til motiv
eller situation (Motivprogram)
Kameraet tilbyder en række motivprogrammer. Når du vælger et motivprogram,
optimeres indstillingerne automatisk, så de passer til det valgte motiv. Det gør det nemt
at tage kreative billeder ved at vælge en indstilling, komponere et billede og tage billedet
som beskrevet på side 19.
De herunder opstillede motivtyper kan
vælges med programhjulet.
k Portræt
l Landskab
p Barn
m Sport
n Makro
Du kan vælge følgende motivtyper ved at dreje programhjulet hen på h og dreje
kommandohjulet, til den ønskede motivtype vises på skærmen.
o Aftenportræt
r Aftenlandskab
s Fest/indendørs
t Strand/sne
u Solnedgang
v Skumring/morgengry
w Kæledyrsportræt
x Levende lys
y Blomsterflor
z Efterårsfarver
0 Mad
30
Tilpasning af indstillinger til motiv eller situation (Motivprogram)
Programhjulet
Følgende motivtyper kan vælges med programhjulet:
Programhjul
k Portræt
Anvendes til portrætter med bløde,
naturlige hudfarver. Hvis motivet befinder
sig langt væk fra baggrunden, eller der
anvendes teleobjektiv, gøres
baggrundsdetaljerne blødere for at give
kompositionen dybde.
l Landskab
Anvendes til levende landskabsbilleder
taget i dagslys.
A
Bemærk
Den indbyggede flash og AF-hjælpelyset
slukker.
p Barn
Anvendes til snapshots af børn. Tøj og
baggrundsdetaljer gengives på levende vis,
mens hudfarverne forbliver bløde og
naturlige.
Tilpasning af indstillinger til motiv eller situation (Motivprogram)
31
m Sport
Korte lukkertider fastfryser bevægelse for
dynamiske sportsoptagelser, hvor
hovedmotivet skal være klart.
A
Bemærk
Den indbyggede flash og AF-hjælpelyset
slukker.
n Makro
Anvendes til makro-optagelser af blomster,
insekter og andre små motiver (et makroobjektiv kan anvendes til at fokusere meget
tæt på).
32
Tilpasning af indstillinger til motiv eller situation (Motivprogram)
Øvrige motivtyper
Du kan vælge følgende motivtyper ved at dreje programhjulet hen på h og dreje
kommandohjulet, til den ønskede motivtype vises på skærmen.
Programhjul
Kommandohjul
Skærm
o Aftenportræt
Anvendes for naturlig balance mellem
hovedmotivet og baggrunden på portrætter
taget ved lav belysning.
r Aftenlandskab
Reducerer støj og unaturlige farver ved
fotografering af aftenlandskaber, herunder
gadebelysning og neonskilte.
A
Bemærk
Den indbyggede flash og AF-hjælpelyset
slukker.
Tilpasning af indstillinger til motiv eller situation (Motivprogram)
33
s Fest/indendørs
Fang effekterne af indendørs
baggrundsbelysning. Anvendes til fester og
andre indendørs motivtyper.
t Strand/sne
Fang styrken i sollys, der reflekteres i vand,
sne eller sand.
A
Bemærk
Den indbyggede flash og AF-hjælpelyset
slukker.
u Solnedgang
Bevarer den dybe farveglød i solnedgange
og solopgange.
A
Bemærk
Den indbyggede flash og AF-hjælpelyset
slukker.
34
Tilpasning af indstillinger til motiv eller situation (Motivprogram)
v Skumring/morgengry
Bevarer farverne i det svage, naturlige lys før
daggry eller efter solnedgang.
A
Bemærk
Den indbyggede flash og AF-hjælpelyset
slukker.
w Kæledyrsportræt
Anvendes til portrætter af aktive kæledyr.
A
Bemærk
AF-hjælpelyset slukker.
x Levende lys
Til billeder taget i stearinlysets skær.
A
Bemærk
Den indbyggede flash slukker.
Tilpasning af indstillinger til motiv eller situation (Motivprogram)
35
y Blomsterflor
Anvendes til billeder af blomsterenge,
blomstrende frugtplantager og andre
landskaber med blomsterflor.
A
Bemærk
Den indbyggede flash slukker.
z Efterårsfarver
Fanger skinnende røde og gule farver i
efterårsblade.
A
Bemærk
Den indbyggede flash slukker.
0 Mad
Anvendes til levende billeder af mad.
A
Bemærk
For flashfotografering skal du trykke på
knappen M (Y) for at hæve flashen (0 64).
A Sådan forhindres slør
Anvend et stativ for at undgå slør som følge af kamerarystelse ved lange lukkertider.
36
Tilpasning af indstillinger til motiv eller situation (Motivprogram)
Specialeffekter
Specialeffekterne kan anvendes ved optagelse af billeder.
%
g
'
(
3
Nattesyn
Farveskitse
Legetøjskameraeffekt
Miniatureeffekt
Selektiv farve
1
2
3
)
Silhuet
High key
Low key
HDR-maleri
Du kan vælge følgende effekter ved at dreje programhjulet hen på q og dreje
kommandohjulet, til den ønskede indstilling vises på skærmen.
Programhjul
Kommandohjul
Skærm
% Nattesyn
Anvendes under mørke forhold til at optage
monokrome billeder ved høje ISOfølsomheder.
A
Bemærk
Billederne kan påvirkes af støj i form af
tilfældigt spredte, lyse pixels, tåge eller
streger. Autofokus er kun tilgængeligt i Live
View; manuelt fokus kan anvendes, hvis
kameraet er ude af stand til at fokusere. Den
indbyggede flash og AF-hjælpelyset slukker.
Specialeffekter
37
g Farveskitse
Kameraet registrerer og farvelægger omrids
for farveskitse-effekt. Effekten kan justeres i
Live View (0 41).
A
Bemærk
Videoer optaget i denne indstilling afspilles
som slideshow lavet af en serie stillbilleder.
' Legetøjskameraeffekt
Opret billeder og videoer, der synes at være
taget med et legetøjskamera. Effekten kan
justeres i Live View (0 42).
( Miniatureeffekt
Opret billeder, der ser ud til at være billeder
af dioramaer. Virker bedst ved optagelse fra
et højt udsigtspunkt. Videoer med
miniatureeffekt afspilles ved høj hastighed
og komprimerer omtrent 45 minutters
optagelser lavet ved 1920 × 1080/30p til en
video, der afspilles på omtrent tre minutter.
Effekten kan justeres i Live View (0 42).
A
Bemærk
Der optages ikke lyd på videoer. Den
indbyggede flash og AF-hjælpelyset slukker.
38
Specialeffekter
3 Selektiv farve
Alle andre end de valgte farver optages i sort
og hvid. Effekten kan justeres i Live View
(0 43).
A
Bemærk
Den indbyggede flash slukker.
1 Silhuet
Silhuetmotiver mod lyse baggrunde.
A
Bemærk
Den indbyggede flash slukker.
2 High key
Anvendes ved lyse motiver for at skabe lyse
billeder, der synes at være fyldt med lys.
A
Bemærk
Den indbyggede flash slukker.
Specialeffekter
39
3 Low key
Anvendes ved mørke motivtyper for at skabe
mørke, low key-billeder med tydelige
markeringer.
A
Bemærk
Den indbyggede flash slukker.
) HDR-maleri
Hver gang der tages et billede, optager
kameraet to billeder med forskellig
eksponering og kombinerer for malerieffekt,
der fremhæver detaljer og farve.
A
Bemærk
Du kan ikke få vist et eksempel på effekten i
Live View. Bemærk, at de ønskede resultater
muligvis ikke opnås, hvis kameraet eller
motivet flytter sig under optagelse. Under
optagelsen vises der en meddelelse, og der
kan ikke tages flere billeder. Den
indbyggede flash slukker, kontinuerlig
optagelse deaktiveres, og der optages
videoer i indstillingen j.
A NEF (RAW)
NEF (RAW)-optagelse er ikke tilgængelig i indstillingerne %, g, ', (, 3 og ). Billeder taget med
en NEF (RAW)- eller NEF (RAW)+JPEG-indstilling valgt i disse indstillinger optages som JPEGbilleder. JPEG-billeder oprettet ved indstillingerne NEF (RAW)+JPEG optages ved den valgte
JPEG-kvalitet, mens billeder optaget ved indstillingen NEF (RAW) optages som
finkvalitetsbilleder.
A
Indstillingerne g og (
Autofokus er ikke tilgængeligt under optagelse af video. Opdateringshastigheden for Live View
falder i takt med billedhastigheden for kontinuerlige udløserindstillinger; anvendelse af
autofokus under Live View-fotografering forstyrrer eksempelvisningen.
A Sådan forhindres slør
Anvend et stativ for at undgå slør som følge af kamerarystelse ved lange lukkertider.
40
Specialeffekter
Tilgængelige indstillinger i Live View
❚❚ g Farveskitse
1
Vælg Live View.
Drej Live View-vælgeren. Billedet, der ses gennem objektivet,
vises på skærmen.
Live View-vælger
2
Justér indstillingerne.
Tryk på J for at få vist indstillingerne til højre. Tryk
på 1 eller 3 for at markere Intensitet eller Omrids,
og tryk på 4 eller 2 for at ændre det. Intensiteten
kan øges for at mætte farverne mere eller reduceres
for en udvasket monokrom effekt, mens omrids kan
gøres tykkere eller tyndere. Forøgelse af stregernes
tykkelse gør ligeledes farverne mere mættede.
3
Tryk på J.
Tryk på J for at afslutte, når indstillingerne er som ønsket. For at afslutte Live View
skal du dreje Live View-vælgeren. De valgte indstillinger forbliver aktiverede og
gælder for billeder taget med søgeren.
Specialeffekter
41
❚❚ ' Legetøjskameraeffekt
1
Vælg Live View.
Drej Live View-vælgeren. Billedet, der ses gennem objektivet,
vises på skærmen.
Live View-vælger
2
Justér indstillingerne.
Tryk på J for at få vist indstillingerne til højre. Tryk
på 1 eller 3 for at markere Intensitet eller
Vignettering, og tryk på 4 eller 2 for at ændre det.
Justér intensiteten for at gøre farverne mere eller
mindre mættede, og justér vignettering for at styre
mængden af vignettering.
3
Tryk på J.
Tryk på J for at afslutte, når indstillingerne er som ønsket. For at afslutte Live View
skal du dreje Live View-vælgeren. De valgte indstillinger forbliver aktiverede og
gælder for billeder taget med søgeren.
❚❚ ( Miniatureeffekt
1
Vælg Live View.
Drej Live View-vælgeren. Billedet, der ses gennem objektivet,
vises på skærmen.
Live View-vælger
42
Specialeffekter
2
Placér fokuspunktet.
Anvend multivælgeren til at placere fokuspunktet i
området, der kommer til at være i fokus, og tryk
derefter udløserknappen halvt ned for at fokusere.
For midlertidigt at få indstillingerne for
miniatureeffekt til at forsvinde fra visningen og
forstørre visningen på skærmen for præcist fokus
skal du trykke på X. Tryk på W (Q) for at gendanne
visningen for miniatureeffekt.
3
Få vist indstillingerne.
Tryk på J for at få vist indstillingerne for
miniatureeffekt.
4
Justér indstillingerne.
Tryk på 4 eller 2 for at vælge retning for området,
der kommer til at være i fokus, og tryk på 1 eller 3
for at justere bredden.
5
Vend tilbage til Live View-visning.
Tryk på J for at vende tilbage til Live View. For at afslutte Live View skal du dreje
Live View-vælgeren. De valgte indstillinger forbliver aktiverede og gælder for
billeder taget med søgeren.
❚❚ 3 Selektiv farve
1
Vælg Live View.
Drej Live View-vælgeren. Billedet, der ses gennem objektivet,
vises på skærmen.
Live View-vælger
2
Få vist indstillingerne.
Tryk på J for at få vist indstillingerne for selektiv
farve.
Specialeffekter
43
3
Vælg en farve.
Valgt farve
Komponér et motiv i den hvide firkant midt i
visningen, og tryk på 1 for at vælge farven på
motivet som blivende farve på det endelige billede
(kameraet kan have vanskeligt ved at registrere
umættede farver; vælg en mættet farve). For at
zoome ind på midten af visningen for mere præcist
farvevalg skal du trykke på X. Tryk på W (Q) for at
zoome ud.
4
Vælg farveskalaen.
Farveskala
Tryk på 1 eller 3 for at øge eller reducere skalaen
for en lignende farveglød, der skal med på det
endelige billede. Vælg mellem værdier fra 1 til 7;
bemærk, at høje værdier muligvis medtager
farveglød fra andre farver.
5
Vælg flere farver.
For at vælge flere farver skal du dreje
kommandohjulet for at markere en anden af de tre
farvebokse øverst i visningen og gentage trin 3 og 4
for at vælge en anden farve. Gentag proceduren for
en tredje farve, hvis du ønsker det. For at fravælge
den markerede farve skal du trykke på O (for at
fjerne alle farver skal du trykke på O og holde den
nede. Der vises en dialogboks for bekræftelse; vælg
Ja).
6
Vend tilbage til Live View-visning.
Tryk på J for at vende tilbage til Live View. Under optagelse optages kun motiver
med den valgte farveglød i farver; alle øvrige farver optages i sort-hvid. For at
afslutte Live View skal du dreje Live View-vælgeren. De valgte indstillinger forbliver
aktiverede og gælder for billeder taget med søgeren.
44
Specialeffekter
Mere om fotografering
Valg af udløserindstilling
For at vælge, hvordan lukkeren udløses
(udløserindstilling), skal du trykke på knappen
s (E/#), derefter markere den ønskede indstilling
og trykke på J.
Knappen s (E/#)
Indstilling
8
!
9
J
E
"
#
Beskrivelse
Enkeltbillede: Kameraet tager ét enkelt billede, hver gang der trykkes på udløserknappen.
Kontinuerlig L: Kameraet tager billeder ved langsom hastighed, når udløserknappen
trykkes ned (0 46).
Kontinuerlig H: Kameraet tager billeder ved hurtig hastighed, når udløserknappen trykkes
ned (0 46).
Dæmpet lukkerlyd: Som for enkeltbillede bortset fra, at kamerastøj reduceres (0 48).
Selvudløser: Tag billeder med selvudløser (0 49).
Forsinket fjernb. (ML-L3): Lukkeren udløses 2 sek. efter, at der trykkes på udløserknappen på
den ekstra fjernbetjening ML-L3 (0 70).
Fjernb. med hurt. resp. (ML-L3): Lukkeren udløses, når der trykkes på udløserknappen på den
ekstra fjernbetjening ML-L3 (0 70).
Mere om fotografering
45
Kontinuerlig optagelse (Indstilling for
billedserie)
I indstillingerne ! (Kontinuerlig L) og 9 (Kontinuerlig H) tager kameraet billeder
kontinuerligt, når udløserknappen trykkes helt ned.
1
Tryk på knappen s (E/#).
Knappen s (E/#)
2
Vælg en kontinuerlig udløserindstilling.
Markér ! (Kontinuerlig L) eller 9
(Kontinuerlig H), og tryk på J.
3
Fokusér.
Komponér billedet, og fokusér.
4
Tag billeder.
Kameraet tager billeder, når udløserknappen
trykkes helt ned.
46
Mere om fotografering
A Hukommelsesbufferen
Kameraet er udstyret med en hukommelsesbuffer til midlertidig lagring, så du kan blive ved med
at fotografere, mens der gemmes billeder på hukommelseskortet. Du kan tage op til 100 billeder
i træk. Afhængigt af batteriniveauet og antallet af billeder i bufferen, kan optagelsen tage fra et
par sekunder til et par minutter. Hvis batteriet aflades, mens der stadig er billeder i bufferen,
deaktiveres udløseren, og billederne bliver overført til hukommelseskortet.
A Billedhastighed
For oplysninger om antallet af billeder, der kan tages i kontinuerlige udløserindstillinger, se side
260. Billedhastighederne falder muligvis, når hukommelsesbufferen er fuld, eller batteriniveauet
er lavt.
A Den indbyggede flash
Der kan ikke anvendes kontinuerlige udløserindstillinger sammen med den indbyggede flash;
drej programhjulet hen på j (0 19), eller sluk for flashen (0 62).
A Bufferstørrelse
Det omtrentlige antal billeder, der kan lagres i hukommelsesbufferen
med de aktuelle indstillinger, vises i billedtælleren i søgeren, når der
trykkes på udløserknappen.
Mere om fotografering
47
Dæmpet lukkerlyd
Vælg denne indstilling for at holde kamerastøjen på et minimum. Der lyder intet bip, når
kameraet fokuserer.
1
Tryk på knappen s (E/#).
Knappen s (E/#)
2
Vælg J (Dæmpet lukkerlyd).
Markér J (Dæmpet lukkerlyd), og tryk på J.
3
Tryk udløserknappen helt ned.
Tryk udløserknappen helt ned for at optage.
48
Mere om fotografering
Selvudløserindstilling
Selvudløseren kan anvendes til selvportrætter eller gruppebilleder, der inkluderer
fotografen. Før du fortsætter, skal du montere kameraet på et stativ eller anbringe det på
et stabilt og plant underlag.
1
Tryk på knappen s (E/#).
Knappen s (E/#)
2
Vælg indstillingen E (Selvudløser).
Markér E (Selvudløser), og tryk på J.
3
Komponér billedet.
4
Tag billedet.
Tryk udløserknappen halvt ned for at fokusere, og
tryk den derefter helt ned. Selvudløserlampen
begynder at blinke, og der lyder et bip. To sekunder
før billedet tages, holder lampen op med at blinke,
og biplyden bliver hurtigere. Lukkeren udløses ti
sekunder efter, at timeren starter.
Bemærk, at timeren muligvis ikke starter, eller at et billede muligvis ikke kan tages, hvis
kameraet er ude af stand til at fokusere eller i andre situationer, hvor lukkeren ikke kan
udløses. For at stoppe timeren uden at tage et billede skal du slukke kameraet.
Mere om fotografering
49
A Tildæk søgeren
Når du tager billeder uden at sætte øjet til
søgeren, skal du fjerne gummiøjestykket (q) og
isætte det medfølgende øjestykkedæksel som
vist (w). Dette forhindrer lys i at komme ind
gennem søgeren og forstyrre eksponeringen.
Gummiøjestykke
q
Øjestykkedæksel
w
A Anvendelse af den indbyggede flash
Før du tager et billede med flash i indstillinger, der kræver, at flashen hæves manuelt, skal du
trykke på knappen M (Y) for at hæve flashen og vente på, at indikatoren M vises i søgeren (0 23).
Optagelsen afbrydes, hvis flashen hæves efter, at selvudløseren er startet.
A Brugerindstilling c3 (Selvudløser)
For information om valg af selvudløserens varighed og antal optagede billeder, se
brugerindstilling c3 (Selvudløser; 0 187).
50
Mere om fotografering
Fokus (Søgerfotografering)
Dette afsnit beskriver de tilgængelige fokusindstillinger, når billederne komponeres i
søgeren. Fokus kan justeres automatisk eller manuelt (se "Fokusindstilling" nedenfor).
Brugeren kan også vælge fokuspunktet til automatisk eller manuelt fokus (0 55) eller
anvende fokuslås for at komponere billederne igen efter fokusering (0 55).
Vælg, hvordan kameraet fokuserer: Fokusindstilling
Vælg mellem følgende fokusindstillinger. Bemærk, at AF-S og AF-C kun er tilgængelige i
indstillingerne P, S, A og M.
Valgmulighed
MF
Beskrivelse
Kameraet vælger automatisk single autofokus, hvis motivet er stationært,
Auto AF
og kontinuerlig autofokus, hvis motivet bevæger sig. Lukkeren kan kun
udløses, hvis kameraet er i stand til at fokusere.
Til stationære motiver. Fokus låser, når udløserknappen trykkes halvt ned.
Single AF
Lukkeren kan kun udløses, hvis kameraet er i stand til at fokusere.
Til motiver i bevægelse. Kameraet fokuserer kontinuerligt, mens
Kontinuerlig
udløserknappen trykkes halvt ned. Ved standardindstillingerne kan
AF
lukkeren kun udløses, hvis kameraet er i stand til at fokusere (0 184).
Manuel fokus Fokusér manuelt (0 57).
1
Få vist fokusindstillinger.
AF-A
AF-S
AF-C
Tryk på knappen P, markér derefter den
aktuelle fokusindstilling i
informationsvisningen, og tryk på J.
Knappen P
2
Informationsvisning
Vælg en fokusindstilling.
Markér en fokusindstilling, og tryk på J.
Mere om fotografering
51
A Intelligent fokus-tracking
I indstillingen AF-C eller når kontinuerligt autofokus er valgt i indstillingen AF-A, starter kameraet
intelligent fokus-tracking, hvis motivet bevæger sig hen mod kameraet, mens udløserknappen er
trykket halvt ned. På den måde kan kameraet spore fokus, mens det prøver at forudsige, hvor
motivet er, når lukkeren udløses.
D Kontinuerlig autofokus
Når Fokus er valgt for brugerindstilling a1 (Valg af AF-C-prioritering; 0 184), og kameraet er i
indstillingen AF-C, eller kontinuerlig autofokus er valgt i indstillingen AF-A, prioriterer kameraet
fokusrespons (som har et større fokusområde) i højere grad end i indstillingen AF-S, og lukkeren
udløses muligvis, før fokusindikatoren vises.
A Opnå gode resultater med autofokus
Autofokus fungerer ikke tilfredsstillende i de situationer, der er angivet nedenfor. Udløseren kan
deaktiveres, hvis kameraet er ude af stand til at fokusere under disse forhold, eller
fokusindikatoren (I) kan vises, og kameraet kan afgive et bip, så lukkeren kan udløses, selvom
motivet ikke er i fokus. I disse tilfælde skal du fokusere manuelt (0 57) eller anvende fokuslås
(0 55) for at fokusere på et andet motiv på samme afstand og derefter komponere billedet igen.
Der er kun lidt eller ingen
kontrast mellem motivet og
baggrunden.
Fokuspunktet indeholder
områder med skarpt
kontrasterende lysstyrke.
Eksempel: Motivet har samme
farve som baggrunden.
Fokuspunktet indeholder
motiver med forskellig afstand
til kameraet.
Eksempel: Motivet er halvt inde
i skyggen.
Eksempel: Motivet er inde i et
bur.
Motivet domineres af regulære
geometriske mønstre.
Eksempel: Persienner eller
rækker af vinduer i en
skyskraber.
A AF-hjælpelyset
Hvis motivet er dårligt belyst, lyser AF-hjælpelyset automatisk for at
hjælpe autofokus-funktionen, når udløserknappen trykkes halvt ned
(visse restriktioner er gældende; 0 252). Bemærk, at hjælpelyset kan
blive varmt, når det anvendes flere gange hurtigt efter hinanden og
slukker automatisk for at beskytte lampen efter en periode med
kontinuerlig anvendelse. Normal funktion genoptages efter en kort
pause.
52
Mere om fotografering
Baggrundsobjekterne synes
større end motivet.
Eksempel: Der er en bygning i
billedet bag motivet.
Motivet indeholder mange fine
detaljer.
Eksempel: En blomstermark
eller andre motiver, som er
små eller mangler variation i
lysstyrken.
AF-hjælpelys
Sådan vælger du, hvordan fokuspunktet
udvælges: Indstilling af AF-Metode
Vælg, hvordan fokuspunktet for autofokus udvælges. Bemærk, at indstillingerne af
AF-metode d (dynamisk område) og f (3D-tracking) ikke er tilgængelige, når AF-S er
valgt for fokusindstilling.
Valgmulighed
c Enkeltpunkts-AF
J
Dyn. AF-område
(9 pkt.)
K
Dyn. AF-område
(21 pkt.)
L
Dyn. AF-område
(39 pkt.)
f 3D-tracking
e
1
Autovalg af AFområde
Beskrivelse
Til stationære motiver. Fokuspunktet vælges manuelt; kameraet
fokuserer udelukkende på motivet i det valgte fokuspunkt.
Til ikke-stationære motiver. I fokusindstillingerne AF-A og AF-C vælger
brugeren fokuspunktet med multivælgeren (0 55), men kameraet
fokuserer på baggrund af information fra omgivende fokuspunkter, hvis
motivet kortvarigt flytter sig fra det valgte punkt. Antallet af
fokuspunkter varierer med den valgte indstilling:
• 9-punkts dynamisk AF: Vælges, når der er tid til at komponere billedet
eller ved fotografering af motiver, der bevæger sig forudsigeligt
(eksempelvis løbere eller racerbiler på en bane).
• 21-punkts dynamisk område-AF: Vælges ved fotografering af motiver, der
bevæger sig uforudsigeligt (f.eks. spillere i en fodboldkamp).
• 39-punkts dynamisk område-AF: Vælges, når du fotograferer motiver, der
bevæger sig hurtigt og er vanskelige at holde i billedet (f.eks. fugle).
Komponér hurtigt billeder af motiver, der bevæger sig uregelmæssigt
fra side til side (eksempelvis tennisspillere). I fokusindstillingerne AF-A og
AF-C vælger brugeren fokuspunktet med multivælgeren (0 55). Hvis
motivet bevæger sig, efter at kameraet har fokuseret, anvender
kameraet 3D-tracking til at vælge et nyt fokuspunkt og holde fokus låst
på det oprindelige motiv, mens udløserknappen trykkes halvt ned.
Kameraet registrerer automatisk motivet og vælger fokuspunkt.
Få vist indstillingerne for AF-metode.
Tryk på knappen P, markér derefter den
aktuelle indstilling af AF-metode i
informationsvisningen, og tryk på J.
Knappen P
Informationsvisning
Mere om fotografering
53
2
Vælg en indstilling af AF-metode.
Markér en indstilling, og tryk på J.
A Indstilling af AF-metode
Valg af indstilling af AF-metode i andre optageindstillinger end P, S, A eller M nulstilles, når der
vælges en anden optageindstilling.
A 3D-tracking
Hvis motivet forlader søgeren, skal du fjerne din finger fra udløserknappen og komponere
billedet igen med motivet i det valgte fokuspunkt. Bemærk, at når udløserknappen trykkes halvt
ned, lagres farverne i området omkring fokuspunktet i kameraet. Som følge heraf kan du muligvis
ikke opnå det ønskede resultat med 3D-tracking, hvis motivet har samme farve som baggrunden.
54
Mere om fotografering
Valg af fokuspunkt
I indstillingen manuelt fokus, eller når autofokus kombineres med andre indstillinger af
AF-metode end e (Autovalg af AF-område), kan du vælge mellem 39 fokuspunkter,
som gør det muligt at komponere billeder med hovedmotivet så godt som hvor som
helst i billedet.
1
Vælg en anden indstilling af AF-metode end
e (Autovalg af AF-område; 0 53).
2
Vælg fokuspunktet.
Anvend multivælgeren til at vælge fokuspunktet i
søgeren eller informationsvisningen, mens
lysmålerne er sat til. Tryk på J for at vælge det
midterste fokuspunkt.
Fokuspunkt
Fokuslås
Fokuslås kan anvendes til at ændre kompositionen efter fokusering i fokusindstillingerne
AF-A, AF-S og AF-C (0 51), så det bliver muligt at fokusere på et motiv, som ikke kommer til at
være i et fokuspunkt i den endelige komposition. Hvis kameraet er ude af stand til at
fokusere i autofokus (0 52), kan fokuslås ligeledes anvendes til at komponere billedet igen
efter fokusering på et andet motiv på samme afstand som dit oprindelige motiv. Fokuslås
er mest effektiv, når der vælges en anden indstilling end e (Autovalg af AF-område) for
indstilling af AF-metode (0 53).
1
Fokusér.
Anbring motivet i det valgte fokuspunkt, og tryk
udløserknappen halvt ned for at påbegynde
fokusering. Kontrollér, at fokusindikatoren (I)
fremkommer i søgeren.
Mere om fotografering
55
2
Lås fokus.
Fokusindstillingerne AF-A og AF-C: Med udløserknappen
trykket halvt ned (q) skal du trykke på knappen
A (L) (w) for at låse fokus. Fokus forbliver låst,
mens der trykkes på knappen A (L), selv hvis du
senere fjerner fingeren fra udløserknappen.
Udløserknap
Knappen A (L)
Fokusindstilling AF-S: Fokus låser automatisk, når fokusindikatoren vises, og forbliver
låst, til du fjerner din finger fra udløserknappen. Fokus kan også låses ved at trykke
på knappen A (L) (se ovenfor).
3
Komponér billedet igen, og optag.
Fokus forbliver låst mellem billederne, hvis du
holder udløserknappen trykket halvt ned (AF-S) eller
holder knappen A (L) nede, så du kan optage
mange billeder i træk ved samme fokusindstilling.
Du må ikke ændre afstanden mellem kameraet og
motivet, mens fokuslås anvendes. Hvis motivet bevæger sig, skal du fokusere igen
ved den nye afstand.
A Autoeksponeringslås
Tryk på knappen A (L) i trin 2 låser også eksponeringen (0 91).
56
Mere om fotografering
Manuelt fokus
Manuelt fokus kan anvendes, når autofokus ikke er tilgængeligt eller ikke giver de
ønskede resultater (0 52).
1
Vælg manuel fokus.
Hvis objektivet er udstyret med en knap til skift af A-M-,
M/A-M- eller A/M-M-indstilling, skal du sætte knappen
på M.
Knappen til
Knappen til
skift af A-M- skift af M/A-Mindstilling
indstilling
Hvis objektivet ikke har en knap til fokusindstilling, skal du vælge MF (manuel fokus)
som Fokusindstilling (0 51).
2
Fokusér.
For at fokusere manuelt skal du justere objektivfokusringen,
indtil det viste billede på det gennemsigtige matte felt i
søgeren er i fokus. Der kan tages billeder på et hvilket som
helst tidspunkt, selv når billedet ikke er i fokus.
❚❚ Den elektroniske afstandsmåler
Hvis objektivet har en maksimumblænde på f/5.6 eller kortere, kan
søgerens fokusindikator anvendes til at bekræfte, om motivet i det
valgte fokuspunkt er i fokus (fokuspunktet kan vælges blandt alle
39 fokuspunkter). Efter placering af motivet i det valgte fokuspunkt
skal du trykke udløserknappen halvt ned og dreje
objektivfokusringen, indtil fokusindikatoren (I) vises. Bemærk, at
med de opstillede motiver på side 52, vises fokusindikatoren muligvis nogle gange, når
motivet ikke er i fokus; bekræft fokus i søgeren, før du tager billedet.
Mere om fotografering
57
A Valg af manuelt fokus med kameraet
Hvis objektivet understøtter M/A (autofokus med manuel prioritet) eller
A/M (autofokus med manuel prioritet/AF-prioritet), kan du også vælge
manuelt fokus ved at indstille kameraets fokusindstilling til MF (manuelt
fokus; 0 51). Fokus kan derefter justeres manuelt, uanset hvilken
indstilling, der er valgt med objektivet.
A Fokusplanets placering
Fokusplanets position indikeres af fokusplanets markering på
kamerahuset. Afstanden mellem objektivfatningsplanet og
fokusplanet er 46,5 mm.
46,5 mm
Fokusplanets markering
58
Mere om fotografering
Billedkvalitet og -størrelse
Tilsammen afgør billedkvalitet og -størrelse, hvor meget plads hvert billede optager på
hukommelseskortet. Større billeder i højere kvalitet kan udskrives i store størrelser, men
kræver også mere hukommelse. Det betyder, at der kan lagres færre sådanne billeder på
hukommelseskortet (0 281).
Billedkvalitet
Vælg et filformat og en komprimeringsgrad (billedkvalitet).
Valgmulighed Filtype
Beskrivelse
NEF (RAW) +
Der optages to billeder: Et NEF-billede (RAW) og et JPEG-billede i høj kvalitet.
JPEG fine
NEF (RAW) + NEF/ Der optages to billeder: Et NEF-billede (RAW) og ét JPEG-billede i normal
JPEG normal JPEG kvalitet.
NEF (RAW) +
Der optages to billeder: Et NEF-billede (RAW) og et JPEG-billede i basiskvalitet.
JPEG basic
Raw-data fra billedsensoren gemmes direkte på hukommelseskortet.
NEF (RAW)
NEF
Indstillinger som hvidbalance og kontrast kan justeres efter optagelse.
JPEG fine
Optag JPEG-billeder ved en komprimeringsgrad på cirka 1 : 4 (fin kvalitet).
JPEG normal JPEG Optag JPEG-billeder ved en komprimeringsgrad på cirka 1 : 8 (normal kvalitet).
JPEG basic
Optag JPEG-billeder ved en komprimeringsgrad på cirka 1 : 16 (basiskvalitet).
1
Vis indstillingerne for billedkvalitet.
Tryk på knappen P, markér derefter den
aktuelle billedkvalitet i informationsvisningen,
og tryk på J.
Knappen P
2
Informationsvisning
Vælg en filtype.
Markér en indstilling, og tryk på J.
Mere om fotografering
59
A NEF (RAW)-billeder
Bemærk, at den valgte indstilling for billedstørrelse ikke influerer på størrelsen af NEF (RAW)billeder. Hvidbalance-bracketing (0 108), high dynamic range (HDR, 0 96) datoindfotografering
(0 190) er ikke tilgængelige ved billedkvalitetsindstillingerne NEF (RAW) eller NEF (RAW)+JPEG.
Du kan få vist NEF (RAW)-billeder på kameraet eller ved hjælp af software som Capture NX 2
(forhandles separat; 0 236) eller ViewNX 2 (medfølger). JPEG-kopier af NEF (RAW)-billeder kan
oprettes med indstillingen NEF-behandling (RAW) i retoucheringsmenuen (0 213).
A NEF (RAW) + JPEG
Når billeder taget ved NEF (RAW) + JPEG vises på kameraet, vises kun JPEG-billederne. Når der
slettes billeder, der er taget ved disse indstillinger, slettes både NEF- og JPEG-billeder.
60
Mere om fotografering
Billedstørrelse
Vælg en størrelse til JPEG-billeder:
Billedstørrelse
Størrelse (pixels)
Udskriftsstørrelse (cm) *
# Large
6000 × 4000
50,8 × 33,9
$ Medium
4496 × 3000
38,1 × 25,4
% Small
2992 × 2000
25,3 × 16,9
* Omtrentlig størrelse, når der skrives ud ved 300 dpi. Udskriftstørrelsen i tommer svarer til
billedstørrelsen i pixels divideret med printeropløsning i dots per inch (dpi; 1 tomme=cirka 2,54 cm).
1
Vis indstillingerne for billedstørrelse.
Tryk på knappen P, markér derefter den
aktuelle billedstørrelse i
informationsvisningen, og tryk på J.
Knappen P
2
Informationsvisning
Vælg en billedstørrelse.
Markér en indstilling, og tryk på J.
Mere om fotografering
61
Anvendelse af den indbyggede flash
Kameraet understøtter en lang række flashindstillinger for fotografering ved dårligt lys
eller motiver i modlys.
Automatiske pop op-indstillinger
I indstillingerne i, k, p, n, o, s, w, g og ' popper den indbyggede flash automatisk
op og går af efter behov.
1
Vælg en flashindstilling.
Mens du holder knappen
M (Y) nede, skal du dreje
kommandohjulet, indtil
den ønskede
flashindstilling vises i
informationsvisningen.
2
+
Knappen
M (Y)
Kommandohjul
Tag billeder.
Flashen popper op som ønsket, når
udløserknappen trykkes halvt ned, og går af, når
der tages et billede. Hvis flashen ikke popper op
automatisk, MÅ DU IKKE forsøge at hæve den manuelt.
Overholdes denne anvisning ikke, kan det beskadige
flashen.
62
Mere om fotografering
Informationsvisning
❚❚ Flashindstillinger
Du kan vælge mellem følgende flashindstillinger:
• No (automatisk flash): Hvis belysningen er dårlig, eller motivet er taget i modlys,
popper flashen automatisk op, når udløserknappen trykkes halvt ned, og går af efter
behov. Ikke tilgængelig i indstillingen o.
• Njo (auto med rød-øje-reduktion): Anvendes til portrætter. Flashen popper op
og går af efter behov, men før den går af, lyser rød-øje-reduktionslyset for at hjælpe
med at reducere "rød-øje". Ikke tilgængelig i indstillingen o.
• j (fra): Flashen går ikke af.
• Njr (automatisk langtidssynkronisering med rød-øje-reduktion): Som for auto
med rød-øje-reduktion bortset fra, at lange lukkertider anvendes til at opfange
baggrundsbelysning. Anvendes til portrætter taget om aftenen eller ved lav belysning.
Tilgængelig i indstillingen o.
• Nr (automatisk langtidssynkronisering): Lange lukkertider anvendes til at opfange
baggrundsbelysningen på billeder taget om aftenen eller ved ringe belysning.
Tilgængelig i indstillingen o.
A Informationsvisningen
Du kan også vælge flashindstilling i informationvisningen.
Mere om fotografering
63
Manuelle pop op-indstillinger
I indstillingerne P, S, A, M og 0 skal flashen hæves manuelt. Flashen går ikke af, hvis den
ikke hæves.
1
Hæv flashen.
Tryk på knappen M (Y) for at hæve flashen.
Knappen M (Y)
2
Vælg en flashindstilling (kun indstillingerne P, S, A og M).
Mens du holder knappen
M (Y) nede, skal du dreje
kommandohjulet, indtil
den ønskede
flashindstilling vises i
informationsvisningen.
3
+
Knappen
M (Y)
Tag billeder.
Flashen aktiveres, når der tages et billede.
64
Mere om fotografering
Kommandohjul
Informationsvisning
❚❚ Flashindstillinger
Du kan vælge mellem følgende flashindstillinger:
• N (udfyldningsflash): Flashen går af ved hvert billede.
• Nj (rød-øje-reduktion): Anvendes til portrætter. Flashen går af ved hvert billede, men
før den går af, lyser rød-øje-reduktionslyset for at hjælpe med at reducere "rød-øje".
Ikke tilgængelig i indstillingen 0.
• Njp (rød-øje-reduktion med langtidssynkronisering): Som for "rød-øjereduktion" ovenfor, bortset fra at lukkertiden automatisk forlænges for at opfange
baggrundsbelysning om aftenen eller ved lav belysning. Anvendes, når du ønsker at
medtage baggrundsbelysning på portrætter. Ikke tilgængelig i indstillingerne S, M og
0.
• Np (langtidssynkronisering): Som for "udfyldningsflash" ovenfor, bortset fra at
lukkertiden automatisk forlænges for at fange baggrundsbelysning om aftenen eller
ved ringe belysning. Anvendes, når du ønsker at fange både motiv og baggrund. Ikke
tilgængelig i indstillingerne S, M og 0.
• Nt (langtidssynkronisering med bageste lukkergardin): Som for "synkronisering
med bageste lukkergardin" nedenfor, bortset fra at lukkertiden automatisk forlænges
for at fange baggrundsbelysning om aftenen eller ved ringe belysning. Anvendes, når
du ønsker at fange både motiv og baggrund. Ikke tilgængelig i indstillingerne S, M og
0.
• Nq (synkronisering med bageste lukkergardin): Flashen går af, lige før lukkeren
lukker, og skaber en strøm af lys bag lyskilder, der bevæger sig som nedenfor til højre.
Ikke tilgængelig i indstillingerne P, A og 0.
Synkronisering med forreste
lukkergardin
Synkronisering med bageste
lukkergardin
Mere om fotografering
65
A Sænkning af den indbyggede flash
For at spare strøm, når flashen ikke anvendes, skal du forsigtigt trykke
den nedad, til låsen falder i hak.
A Den indbyggede flash
For information om de objektiver, der kan anvendes med den indbyggede flash, se side 230. Fjern
modlysblænderne for at undgå skygger. Flashen har en minimumrækkevidde på 0,6 m og kan
ikke anvendes i makroområdet på zoomobjektiver med makrofunktion.
Udløseren deaktiveres muligvis kortvarigt for at beskytte flashen, efter at den er blevet anvendt til
adskillige optagelser i træk. Flashen kan anvendes igen efter en kort pause.
A Tilgængelige lukkertider med den indbyggede flash
Lukkertid er begrænset til følgende områder ved anvendelse af indbygget flash:
Indstilling
Lukkertid
i, k, p, n, s, w, 0, g,
', P, A
1/200–1/60
Indstilling
S
sek.
M
Lukkertid
1/200–30 sek.
1/200–30 sek., bulb,
langtidseksponering
1/200–1 sek.
o
1
Lukkertider på helt op til /30 sek. er tilgængelige i indstillingen k, når vibrationsreduktion er
aktiveret. Lukkertider på helt op til 30 sek. er tilgængelige i indstillingerne P og A, når der er valgt
langtidssynkronisering, bageste lukkergardin + lang synk. eller langtidssynkronisering + rød-øjereduktion (0 65).
A Blænde, følsomhed og flashområde
Flashområdet varierer med følsomhed (ækvivalent til ISO) og blænde.
100
1,4
2
2,8
4
5,6
8
11
16
66
200
2
2,8
4
5,6
8
11
16
22
Blænde ved ISO-ækvivalens på
400
800
1600
3200
2,8
4
5,6
8
4
5,6
8
11
5,6
8
11
16
8
11
16
22
11
16
22
32
16
22
32
—
22
32
—
—
32
—
—
—
Mere om fotografering
6400
11
16
22
32
—
—
—
—
12800
16
22
32
—
—
—
—
—
Omtrentlig rækkevidde
m
1,0–8,5
0,7–6,0
0,6–4,2
0,6–3,0
0,6–2,1
0,6–1,5
0,6–1,1
0,6–0,7
ISO-følsomhed
Kameraets følsomhed overfor lys kan justeres i henhold til mængden af det tilgængelige
lys. Jo højere ISO-følsomhed, jo mindre lys kræves der for at lave en eksponering, der
tillader høje lukkertider eller mindre blænder. Støj (tilfældigt spredte, lyse pixels, tåge
eller streger) er dog mere sandsynlig ved indstillinger mellem Høj 0,3 (svarende til
ISO 16000) og Høj 1 (svarende til ISO 25600). Valg af Auto giver kameraet mulighed for
automatisk at indstille ISO-følsomheden i forhold til lysforholdene; for at anvende auto i
indstillingerne P, S, A og M skal du vælge Auto ISO-følsomhedsstyring for punktet ISOfølsomhedsindstillinger i optagemenuen (0 180).
Indstilling
ISO-følsomhed
i, j, %
Auto
P, S, A, M
100–12800 i trin på 1/3 EV; Høj 0,3, Høj 0,7, Høj 1
Andre optageindstillinger Auto; 100–12800 i trin på 1/3 EV; Høj 0,3, Høj 0,7, Høj 1
1
Få vist indstillinger for ISO-følsomhed.
Tryk på knappen P, markér derefter den
aktuelle ISO-følsomhedsindstilling i
informationsvisningen, og tryk på J.
Knappen P
2
Informationsvisning
Vælg en ISO-følsomhed.
Markér en indstilling, og tryk på J.
Mere om fotografering
67
Intervaloptagelse
Kameraet er i stand til at tage billeder automatisk ved forudindstillede intervaller.
D Før optagelse
Før du påbegynder intervaloptagelse, skal du tage et testbillede ved de aktuelle indstillinger og
få vist resultaterne på skærmen. For at sikre at optagelsen starter på det ønskede tidspunkt, skal
du kontrollere, at kameraets ur er indstillet korrekt (0 201).
Det anbefales at anvende stativ. Montér kameraet på et stativ, før optagelsen starter. For at sikre
at optagelsen ikke afbrydes, skal du sørge for, at batteriet er fuldt opladet.
1
Vælg Intervaloptagelse.
Tryk på knappen G for at få vist menuerne.
Markér Intervaloptagelse i optagemenuen,
og tryk på 2.
Knappen G
2
Vælg et starttidspunkt.
Vælg mellem følgende igangsættere.
• For at starte optagelsen med det samme skal du
markere Nu og trykke på 2. Optagelsen
begynder omtrent tre sekunder efter, at
indstillingerne er fuldført; fortsæt til trin 3.
• For at vælge et starttidspunkt skal du markere
Starttid og trykke på 2 for at få vist
indstillingerne for starttid, der ses til højre.
Tryk på 4 eller 2 for at markere timer eller
minutter, og tryk på 1 eller 3 for at ændre.
Tryk på 2 for at fortsætte.
3
Vælg intervallet.
Tryk på 4 eller 2 for at markere timer, minutter
eller sekunder, og tryk på 1 eller 3 for at
vælge et længere interval end den langsomst
ventede lukkertid. Tryk på 2 for at fortsætte.
68
Mere om fotografering
4
Vælg antal intervaller.
Tryk på 4 eller 2 for at markere antal
intervaller (dvs. det antal gange, kameraet
optager); tryk på 1 eller 3 for at ændre det.
Tryk på 2 for at fortsætte.
5
Start optagelse.
Markér Til, og tryk på J (for at vende tilbage til
optagemenuen uden at starte intervaltimeren
skal du markere Fra og trykke på J). Den
første serie af billeder tages på det angivne
starttidspunkt eller efter omtrent 3 sekunder,
hvis Nu blev valgt for Vælg starttid i trin 2. Optagelse fortsætter ved det valgte
interval, indtil alle billeder er taget; mens optagelsen er i gang, blinker
hukommelseskortlampen med regelmæssige intervaller. Bemærk, at eftersom
lukkertiden og den tid, det tager at optage billedet over på hukommelseskortet,
kan variere fra billede til billede, kan intervaller springes over, hvis kameraet stadig
er i færd med at optage det forrige interval. Hvis optagelsen ikke kan fortsætte ved
de aktuelle indstillinger (hvis eksempelvis lukkertiden "Bulb" eller
"Langtidseksponering" aktuelt er valgt i optageindstilling M, eller starttidspunktet
er om mindre end ét minut), vises der en advarsel på skærmen.
A Tildæk søgeren
For at forhindre at det lys, der kommer ind via søgeren, forstyrrer eksponeringen, skal du fjerne
gummiøjestykket og tildække søgeren med det medfølgende øjestykkedæksel (0 50).
A Andre indstillinger
Indstillingerne kan ikke justeres under intervaloptagelse. Uanset den valgte udløserindstilling
tager kameraet ét billede ved hvert interval; i indstilling J reduceres kamerastøj. Bracketing
(0 108), multieksponering (0 98) og high dynamic range (HDR; 0 96) kan ikke anvendes.
A Afbrydelse af intervaloptagelse
For at afbryde intervaloptagelse skal du slukke kameraet eller dreje programhjulet hen på en ny
indstilling. Intervaloptagelse afbrydes ikke, når du lader skærmen vende tilbage til
udgangspositionen.
Mere om fotografering
69
Optagelse med fjernbetjening
Anvendelse af ekstra ML-L3-fjernbetjening
Den ekstra fjernbetjening ML-L3 (0 237) kan anvendes til at reducere kamerarystelse
eller til selvportrætter. Før du fortsætter, skal du montere kameraet på et stativ eller
anbringe det på et stabilt og plant underlag.
1
Tryk på knappen s (E/#).
Knappen s (E/#)
2
Vælg en fjernbetjeningsindstilling.
Markér " (Forsinket fjernb. (ML-L3)) eller #
(Fjernb. med hurt. resp. (ML-L3)), og tryk på
J.
3
Komponér billedet.
Kontrollér fokus ved at trykke udløserknappen
halvt ned.
4
Tag billedet.
I en afstand af 5 m eller derunder skal du rette
senderen på ML-L3 mod en af kameraets
infrarøde modtagere (0 1, 2) og trykke på
udløserknappen ML-L3. I indstillingen Forsinket
fjernbetjening lyser selvudløserlampen i
omtrent to sekunder, før lukkeren udløses. I
indstillingen Fjernbetjening med hurtig respons
blinker selvudløserlampen, når lukkeren er
udløst.
Bemærk, at timeren muligvis ikke starter, eller at et billede muligvis ikke kan tages, hvis
kameraet er ude af stand til at fokusere eller i andre situationer, hvor lukkeren ikke kan
udløses.
70
Mere om fotografering
A Inden anvendelse af ML-L3-fjernbetjeningen
Før du anvender ML-L3-fjernbetjeningen første gang, skal du fjerne batteriisoleringsstykket i klar
plast.
A Tildæk søgeren
For at forhindre at det lys, der kommer ind via søgeren, forstyrrer eksponeringen, skal du fjerne
gummiøjestykket og tildække søgeren med det medfølgende øjestykkedæksel (0 50).
A Kameraets udløserknap/Andre fjernbetjente enheder
Hvis der er valgt en udløserindstilling med fjernbetjeningen ML-L3, og lukkeren udløses på andre
måder end med fjernbetjeningen ML-L3 (eksempelvis med kameraets udløserknap,
udløserknappen på en ekstra fjernbetjeningsledning eller trådløs fjernbetjening), fungerer
kameraet i udløserindstillingen Enkeltbillede.
A Afslutning af fjernbetjeningsindstilling
Fjernbetjeningsindstillingen annulleres automatisk, hvis der ikke tages noget billede før
tidsrummet valgt for brugerindstilling c4 (Ventetid fjernbetjening (ML-L3), 0 187).
Fjernbetjeningsindstillingen annulleres ligeledes, hvis kameraet slukkes, hvis der udføres toknapsnulstilling (0 72), eller hvis optageindstillingerne nulstilles ved hjælp af Nulstil
optagemenu.
A Anvendelse af den indbyggede flash
Før du tager et billede med flash i manuelle flashindstillinger (0 64), skal du trykke på knappen
M (Y) for at hæve flashen og vente på, at indikatoren M vises i søgeren (0 23). Optagelsen
afbrydes, hvis flashen hæves, når der er trykket på udløserknappen på ML-L3. Hvis flashen er
nødvendig, reagerer kameraet først på udløserknappen på ML-L3, når flashen er ladet op. I
automatiske pop op-indstillinger begynder flashen at lade op, når der er valgt en
fjernbetjeningsindstilling; når flashen er ladet op, popper den automatisk op og går af efter
behov.
A Trådløse fjernbetjeninger
Fjernbetjening er også mulig med forskellige kombinationer af de trådløse fjernbetjeninger
WR-R10, WR-T10 og WR-1 (0 237), når udløserknapperne på de trådløse fjernbetjeninger
udfører samme funktioner som kameraets udløserknap. Se brugervejledningen til
fjernbetjeningerne for yderligere information.
Mere om fotografering
71
Gendannelse af standardindstillinger
Kameraindstillingerne opstillet herunder og på side 73 kan
gendannes til standardværdierne ved at holde knapperne
G og P nede samtidig i mere end to sekunder (disse
knapper markeres med en grøn prik).
Informationsvisningen slukker kortvarigt, mens
Knappen G Knappen P
indstillingerne nulstilles.
❚❚ Indstillinger, der er tilgængelige fra informationsvisningen
Valgmulighed
Billedkvalitet
Billedstørrelse
Auto-bracketing
P, S, A, M
HDR (high dynamic range)
P, S, A, M
Aktiv D-Lighting
P, S, A, M
Hvidbalance
P, S, A, M
ISO-følsomhed
P, S, A, M
k, l, p, m, n, o, r, s,
t, u, v, w, x, y, z, 0, g,
', (, 3, 1, 2, 3, )
Picture Control-indstillinger
P, S, A, M
Fokusindstilling
Søger
Andre
optageindstillinger end
%
Live View/video
Standard
JPEG normal
Large
0
59
61
Fra
108
Fra
i, j, k, l, p, o, r, s,
Autovalg af AFt, u, v, y, z, g, ', 3,
område
), P, S, A, M
94
Live View/video
k, l, p, o, s, t, u, v,
Ansigtsprioriteret AF
101
x, y, z
m, r, w, %, g, ', 3, 1,
Bredt område AF
2, 3, ), P, S, A, M
n, 0
Normalt område AF
67
Lysmåling
P, S, A, M
Matrix-lysmåling
Flashindstilling
111
i, k, p, n, w, g, '
Auto
Automatisk
o
langtidssynkronisering
Auto + rød-øjes
51
reduktion
P, S, A, M
Udfyldningsflash
119
Flashkompensation
P, S, A, M
Fra
Eksponeringskompensation
%, P, S, A, M
Fra
Auto
Auto
100
Auto
Uændret *
AF-A
AF-S
Valgmulighed
Indstilling af AF-metode
Søger
n, x, 0, 1, 2, 3
m, w
Standard
Enkeltpunkts-AF
Dyn. AF-område
(39 pkt.)
Mere om fotografering
53
96
* Kun monokrom Picture Control.
72
0
120
90
63,
65
93
92
❚❚ Andre indstillinger
Valgmulighed
Udløserindstilling
m, w
Andre optageindstillinger
Fokuspunkt
AE-/AF-lås (hold)
Andre optageindstillinger
end i og j
Fleksibelt program
P
Multieksponering
Multieksponeringstilstand
P, S, A, M
Standard
Kontinuerlig H
Enkeltbillede
Midterste
0
45
55
Fra
194
Fra
84
Fra
98
Valgmulighed
Specialeffektindstilling
g
Intensitet
Omrids
'
Intensitet
Vignettering
(
Retning
Bredde
3
Farve
Farveskala
Standard
0
0
0
41
0
0
42
Landskab
Normal
42
Fra
3
43
Mere om fotografering
73
Lokationsdata
Indlejring af lokationsdata på billeder og videoer
Den indbyggede lokationsdataenhed kan optage information om kameraets aktuelle
position (breddegrad, længdegrad, højde) og den aktuelle tid (UTC) som angivet af
satellitnavigationssystemer og indlejre den på billeder og videoer taget med kameraet.
Funktionen for lokationsdata virker bedst på steder, hvor der er frit udsyn til himlen.
1
Vælg Lokationsdata.
Tryk på knappen G for at få vist menuerne,
markér derefter Lokationsdata i
opsætningsmenuen, og tryk på 2.
Knappen G
2
Vælg Registrer lokationsdata.
Markér Registrer lokationsdata, og tryk på 2.
3
Vælg Til.
Markér Til, og tryk på J for at aktivere
kameraets indbyggede lokationsdataenhed.
Kameraet begynder at modtage lokationsdata
fra navigationssatellitterne.
A Før aktivering af funktionen for lokationsdata
Før du anvender funktionen for lokationsdata, skal du læse advarslerne på side viii til xv og sørge
for, at uret er indstillet til den korrekte tid og dato som beskrevet på side 201. For at undgå
uventet slukning af kameraet skal du sørge for, at batteriet er ladet op.
74
Mere om fotografering
4
Kontrollér satellittens signalstyrke.
Tryk på knappen R, og kontrollér satellittens
signalstyrke i informationsvisningen.
Knappen R
5
Tag billeder.
Lokationsdataene opnået via navigationssatellitssystemet optages med hvert
billede eller video taget, og du kan få dem vist i billedvisningens
billedinformationsvisninger (0 136) eller afbildet på et kort ved hjælp af den
medfølgende ViewNX 2-software (0 154).
6
Slå funktionen for lokationsdata fra.
For at slå funktionen for lokationsdata fra, når
den ikke længere skal anvendes, skal du vælge
Fra for Lokationsdata > Registrer
lokationsdata i opsætningsmenuen.
A Indikatoren for satellitsignal
Signalstyrken ses i visningen for lokationsdata som følger:
• # (statisk): Kameraet optager breddegrad, længdegrad og højde.
• $ (statisk): Kameraet optager kun breddegrad og længdegrad; højden
optages ikke.
• % (blinker): Placering ikke optaget.
Mere om fotografering
75
Sporingslogs
Den indbyggede lokationsdataenhed kan logge information om kameraets aktuelle
position (breddegrad, længdegrad, højde) og den aktuelle tid (UTC) som angivet af
satellitnavigationssystemer. Lokationsdataene optages automatisk ved forudindstillede
intervaller og lagres i en sporingslogfil særskilt fra billederne taget med kameraet. Den
medfølgende ViewNX 2-software (0 154) kan derefter anvendes til visning af sporet på et
kort.
1
Vælg Til for Registrer lokationsdata.
Tryk på knappen G for at få vist menuerne,
og vælg Lokationsdata > Registrer
lokationsdata i opsætningsmenuen. Markér
Til, og tryk på J.
Knappen G
2
Vælg Opret log.
Markér Opret log, og tryk på 2.
3
Vælg logintervallet og loglængden.
Markér Log-interval (sek.), og tryk på 4 eller
2 for at vælge, hvor ofte kameraet logger
lokationsdata (logintervallet, i sekunder),
markér derefter Log-længde (t.), og tryk på 4
eller 2 for at vælge, hvor længe (i timer)
loggen fortsætter.
4
Start loggen.
Markér Log lokationsdata, og tryk på 2,
markér derefter Start, og tryk på J.
Lokationsdataene logges ved intervallet og i
tidsrummet valgt i trin 3. Den resterende ses i
visningen for Lokationsdata. Bemærk, at
lokationsdata logges, selv når standbytimeren
er udløbet, eller kameraet slukkes, hvilket øger
dræningen af batteriet.
76
Mere om fotografering
5
Afslut loggen.
For at afslutte loggen og gemme den på
hukommelseskortet, før den valgte loglængde
er nået, skal du vælge Lokationsdata > Opret
log > Log lokationsdata, derefter markere
Afslut og trykke på J.
Hukommelseskortlampen lyser, mens
kameraet gemmer loggen på
hukommelseskortet; fjern ikke batteri eller
hukommelseskort, mens
hukommelseskortlampen er tændt.
A Sætte logs på pause
For at sætte loggen på pause skal du vælge Sæt på pause i visningen
Opret log. Loggen kan genoptages ved at vælge Genstart.
A Log af lokationsdata
Når sporingen er aktiv, bliver kameraet ved med at overvåge satellitsignalerne, selv når det er
slukket. For at undgå afbrudte logs skal du sørge for, at kameraets batteri er fuldt opladet, før du
aktiverer sporingsfunktionen.
A Visningen af sporingslog
Mens sporingen er aktiv, ses indikatoren til højre i informationsvisningen.
A Visning af logdatoer
Valg af Log-liste for Lokationsdata viser en liste over datoer, hvor logs
blev optaget. I tilfælde af datoer på flere logs, identificeres de enkelte
logs af et nummer.
Mere om fotografering
77
Sletning af logs
Følg nedenstående trin for at slette alle eller valgte billeder.
1
Vælg Log-liste.
Vælg Lokationsdata i opsætningsmenuen,
markér derefter Log-liste, og tryk på J.
2
Tryk på O.
Dialogboksen til højre vises.
Knappen O
3
Vælg logs.
For at slette valgte logs skal du markere punkterne
på listen og trykke på 2 for at vælge eller
fravælge og derefter trykke på J for at
fortsætte.
For at slette alle logs skal du trykke på X og
derefter trykke på J.
Knappen X
4
Vælg Ja.
Der vises en dialogboks for bekræftelse; markér
Ja, og tryk på J for at slette logs.
A Kopiering af logs over på computer
Logs lagres i mappen "NIKON" > "GNSS" på hukommelseskortet og navne bestående af "N"
efterfulgt af logdatoen (ååmmdd), en enkelttegnsidentifikator mellem 0 og Z tildelt i stigende
orden af kameraet og tilføjelsen ".log" (derved døbes den første log optaget d. 1. oktober 2013
"N1310010.log"). Du kan kopiere logs over på computer ved at indsætte hukommelseskortet i en
kortlæser eller kortplads og overføre filerne ved hjælp af Nikon Transfer 2. Logs er i NMEA-format,
men vises muligvis ikke korrekt i visse programmer eller på visse enheder.
78
Mere om fotografering
GPS-indstillinger
Anvend punktet Lokationsdata > GPS-indstillinger i opsætningsmenuen til at justere
indstillingerne for den indbyggede lokationsdataenhed.
❚❚ Standbytimer
Vælg, hvorvidt der skal anvendes standbytimer til funktionen for lokationsdata eller ej.
Valgmulighed
Beskrivelse
Standbytimer aktiveret; kameraet går i standby, hvis der ikke udføres nogen
handlinger i det tidsrum, der er valgt for brugerindstilling c2 (Timere for
autoslukning; 0 186) > Standbytimer (for at kameraet kan få tid til at indhente
Aktiver lokationsdata, udvides forsinkelsen med op til ét minut efter aktivering af
standbytimeren, eller når kameraet tændes). Dette sparer det genopladelige batteri.
Bemærk, at kameraet bliver ved med at indhente lokationsdata i et indstillet tidsrum,
når timeren udløber.
Deaktiver Standbytimer deaktiveret, hvilket sikrer uafbrudt optagelse af lokationsdata.
❚❚ Indstil klokkeslæt via satellit
Vælg Ja for at indstille kameraets ur baseret på tiden angivet af
satellitnavigationssystemet.
Mere om fotografering
79
❚❚ Updatér A-GPS-fil
Ved hjælp af støttede GPS-filer (A-GPS eller aGPS) reduceres den tid, det tager for den
indbyggede lokationsdataenhed at fastslå den aktuelle position. Støttede GPS-filer kan
opdateres som beskrevet nedenfor.
1
Download den nyeste, støttede GPS-fil.
Download den aktuelt støttede GPS-fil på følgende URL:
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
2
Kopiér filen over i mappen "NIKON" på hukommelseskortet.
Indsæt hukommelseskortet i en kortlæser eller kortplads, og kopiér filen over i
mappen "NIKON" i rodmappen på hukommelseskortet (hvis mappen ikke allerede
eksisterer, skal du oprette en ny mappe og døbe den "NIKON").
3
4
5
Sæt hukommelseskortet i kameraet.
Tænd kameraet.
Opdatér filen.
I kameraets opsætningsmenu skal du navigere til Lokationsdata > GPSindstillinger, derefter markere Opdater A-GPS-data og trykke på 2. Markér Ja, og
tryk på J for at opdatere støttede GPS-data. Opdateringen tager omtrent to
minutter.
D Udløbsdato
Støttede GPS-filer forbliver gyldige i omkring to uger efter download og
kan ikke anvendes efter deres udløbsdato (der vises en fejlmeddelelse,
hvis du forsøger at anvende en udløbet fil). Du kan få vist udløbsdatoen
for den aktuelt støttede GPS-fil i kameraets visning Opdater A-GPS-data.
Opdatér støttede GPS-filer, før du anvender funktionen for lokationsdata;
udløbne filer kan ikke anvendes til at understøtte indhentningen af
lokationsdata.
80
Mere om fotografering
D Lokationsdata
Lokale geografiske og atmosfæriske forhold kan hindre eller forsinke indhentningen af
lokationsdata. Kameraet kan være ude af stand til at modtage lokationsdata indendørs, under
jorden eller i metalbeholdere eller i nærheden af broer og andre store bygninger, træer, elkabler
eller andre genstande, der blokerer eller afspejler satellitsignalerne. Vær opmærksom på din
fodstilling og dine omgivelser, når du leder efter placeringer med god modtagelse.
Navigationssatellitterne positioner ændrer sig hele tiden og hindrer eller forsinker indhentningen
af lokationsdata på bestemte tider af døgnet. Tilstedeværelsen af mobiltelefoner eller andre
enheder, der sender på frekvenser tæt på navigationssatellitternes, kan også forstyrre
indhentningen af lokationsdata.
Bemærk, at det i visse tilfælde kan tage et stykke tid for kameraet at opnå signal for eksempel
straks efter indsættelse af batteriet, eller når funktionen for lokationsdata aktiveres for første gang
eller efter en længere periode uden anvendelse. Lokationsdata for videoer gælder for starten af
optagelsen. Der føjes ingen data til sporingslogs, når kameraet er ude af stand til at modtage
lokationsdata; endvidere optages der ikke sporingslogs, hvis uret ikke er indstillet, hvis
hukommelseskortet ikke er sat i, eller hvis én af følgende handlinger udføres under aktivering af
funktionen for lokationsdata: Batteriet løber tør for ladning eller fjernes, Fra er valgt for
Lokationsdata > Registrer lokationsdata i opsætningsmenuen, eller der tilsluttes en ekstra
lokationsdataenhed. Bemærk, at slukning af kameraet ikke deaktiverer funktionen for
lokationsdata.
Alt efter nøjagtigheden i dataene, der er indhentet fra satellitsystemet og effekterne af den lokale
topografi på satellitmodtagelse, kan lokationsdataene optaget med billederne afvige fra den
faktiske placering med op til adskillige hundrede meter.
A Tilslutning af ekstra lokationsdataenheder
Ekstra Nikon lokationsdataenheder kan tilsluttes til kameraets tilbehørssko ved hjælp af kablet,
der leveres med enheden (0 237). Sørg for, at kameraet er slukket før tilslutning af enheden. Når
der er monteret en ekstra lokationsdataenhed, deaktiveres den indbyggede lokationsdataenhed,
og kameraet modtager kun lokationsdata fra den ekstra enhed, men du kan stadig anvende
indstillingen Lokationsdata > GPS-indstillinger > Standbytimer og Indstil klokkeslæt via
satellit i opsætningsmenuen (0 79). Der kan ikke oprettes sporingslogs, når der er tilsluttet en
ekstra lokationsdataenhed.
Se brugervejledningen, der følger med lokationsdataenheden, for yderligere information.
Mere om fotografering
81
P-, S-, A- og M-indstillinger
Lukkertid og blænde
Indstillingerne P, S, A og M tilbyder forskellige grader af kontrol over
lukkertid og blænde:
Indstilling
P
S
A
M
82
Beskrivelse
Anbefales til snapshots og andre situationer, hvor der ikke er ret
Programautomatik
meget tid til at justere kameraindstillingerne. Kameraet indstiller
(0 84)
lukkertid og blænde, så der opnås optimal eksponering.
Lukkertidsprioriteret
Anvendes til at fastfryse eller sløre bevægelse. Brugeren vælger
auto (0 85)
lukkertid; kameraet vælger blænde, så der opnås det bedste resultat.
Anvendes til at sløre baggrunden eller bringe både for- og baggrund
Blændeprioriteret auto
i fokus. Brugeren vælger blænde; kameraet vælger lukkertid, så der
(0 86)
opnås det bedste resultat.
Brugeren styrer både lukkertid og blænde. Indstil lukkertiden til "Bulb"
Manuel (0 87)
eller "Time" ("Langtidseksponering") ved langtidseksponeringer.
P-, S-, A- og M-indstillinger
A Lukkertid og blænde
Lukkertid og blændeåbning vises i søgeren og informationsvisningen.
Lukkertid
Blændeåbning
Korte lukkertider (1/1600 sek. i dette eksempel)
fastfryser bevægelse.
Lange lukkertider (her 1 sek.) slører bevægelse.
Store blænder (såsom f/5.6; husk: Jo lavere
blændeværdi, jo større blænde) slører detaljer
foran og bagved hovedmotivet.
Små blænder (f/22 i dette tilfælde) bringer både
baggrund og forgrund i fokus.
P-, S-, A- og M-indstillinger
83
Indstilling P (Programautomatik)
Denne indstilling anbefales til snapshots, eller når du
Programhjul
ønsker at lade kameraet håndtere indstilling af lukkertid
og blænde. Kameraet regulerer automatisk lukkertid og
blænde for en optimal eksponering i de fleste situationer.
For at tage billeder i indstillingen Programautomatik skal
du dreje programhjulet over på P.
A Fleksibelt program
I indstillingen P kan du vælge forskellige kombinationer af lukkertid og blænde ved at dreje
kommandohjulet ("fleksibelt program"). Drej hjulet til højre for store blænder (lave
blændeværdier) og korte lukkertider, og drej hjulet til venstre for små blænder (høje
blændeværdier) og lange lukkertider. Alle kombinationer giver samme eksponering.
Drej hjulet til højre for at sløre baggrundsdetaljerne eller fastfryse
bevægelse.
Kommandohjul
Drej hjulet til venstre for at øge dybdeskarpheden eller sløre bevægelse.
Mens det fleksible program er aktivt, vises indikatoren U (R) i søgeren og
informationsvisningen. For at gendanne standardindstillingerne for
lukkertid og blænde skal du dreje kommandohjulet, indtil indikatoren
ikke længere vises, vælge en anden indstilling eller slukke kameraet.
84
P-, S-, A- og M-indstillinger
Indstilling S (Lukkertidsprioriteret automatik)
Denne indstilling lader dig styre lukkertiden: Vælg kortere lukkertider for at "fastfryse"
bevægelse, og vælg lange lukkertider for at skabe bevægelse ved at sløre motiver i
bevægelse. Kameraet justerer automatisk lukkertid og blænde, så der opnås optimal
eksponering.
Korte lukkertider (f.eks. 1/1600 sek.) fastfryser
bevægelse.
Lang lukkertider (f.eks. 1 sek.) slører bevægelse.
For at vælge en lukkertid:
1
Drej programhjulet over på S.
2
Vælg en lukkertid.
Programhjul
Drej kommandohjulet for at vælge den
ønskede lukkertid: Drej mod højre for korte
lukkertider, og drej mod venstre for længere
lukkertider.
Kommandohjul
P-, S-, A- og M-indstillinger
85
Indstilling A (Blændeprioriteret automatik)
I denne indstilling kan du justere blænden for at kontrollere dybdeskarpheden (afstanden
foran og bagved hovedmotivet, der ser ud til at være i fokus). Kameraet justerer
automatisk lukkertiden for optimal eksponering.
Store blænder (lave blændeværdier, f.eks. f/5.6)
slører detaljerne foran og bagved hovedmotivet.
Små blænder (høje blændeværdier, f.eks. f/22)
bringer forgrund og baggrund i fokus.
For at vælge en blænde:
1
Drej programhjulet over på A.
2
Vælg en blænde.
Programhjul
Drej kommandohjulet til venstre for store
blænder (lave blændeværdier), og drej det til
højre for små blænder (høje blændeværdier).
Kommandohjul
86
P-, S-, A- og M-indstillinger
Indstilling M (Manuel)
I manuel indstilling styrer du både lukkertid og blænde. Lukkertiderne "Bulb" og "Time"
("Langtidseksponering") er tilgængelige for langtidseksponeringer af lyskilder i
bevægelse, stjerner, nattehimmel eller fyrværkeri (0 88).
1
Drej programhjulet over på M.
2
Vælg blændeåbning og lukkertid.
Programhjul
Under kontrol af eksponeringsindikatoren (se nedenfor) skal du justere lukkertid og
blændeåbning. Lukkertiden vælges ved at dreje kommandohjulet (mod højre for
korte lukkertider, mod venstre for længere lukkertider). For at justere blænden skal
du holde knappen E (N) nede, mens du drejer kommandohjulet (mod venstre for
store blænder/lave blændeværdier og mod højre for små blænder/høje
blændeværdier).
Lukkertid
Kommandohjul
Blændeåbning
Knappen
E (N)
Kommandohjul
A Eksponeringsindikatoren
Hvis der er monteret et CPU-objektiv (0 226), og der er valgt en anden lukkertid end "Bulb" eller
"Time" ("Langtidseksponering"), viser eksponeringsindikatoren i søgeren og
informationsvisningen, hvorvidt billedet bliver under- eller overeksponeret ved de aktuelle
indstillinger.
Optimal eksponering
Undereksponeret med 1/3 EV
Overeksponeret med mere end 2 EV
P-, S-, A- og M-indstillinger
87
Langtidseksponeringer (kun M-indstilling)
Vælg følgende lukkertider for langtidseksponering af
billeder med lyskilder i bevægelse, stjerner,
nattehimmel eller fyrværkeri.
• Bulb (A): Lukkeren forbliver åben, mens
udløserknappen trykkes helt ned. For at undgå
slør skal du anvende et stativ eller en ekstra trådløs
Eksponeringslængde: 35 sek.
Blændeåbning: f/25
fjernbetjening (0 237) eller
fjernbetjeningsledning (0 237).
• Langtidseksponering (&): Start eksponeringen ved
hjælp af udløserknappen på kameraet eller en ekstra fjernbetjening,
fjernbetjeningsledning eller trådløs fjernbetjening. Lukkeren forbliver åben i tredive
minutter, eller indtil der trykkes på knappen igen.
Før du fortsætter, skal du montere kameraet på et stativ eller anbringe det på et stabilt og
plant underlag. For at forhindre at det lys, der kommer ind via søgeren, forstyrrer
eksponeringen, skal du fjerne gummiøjestykket og tildække søgeren med det
medfølgende øjestykkedæksel (0 50). For at undgå strømtab inden eksponeringen er
færdig, skal du anvende et fuldt opladet batteri. Bemærk, at støj (lyse pletter, tilfældigt
spredte, lyse pixels eller tåge) kan forekomme på langtidseksponeringer; før optagelse
skal du vælge Til for Støjreduk. ved langtidseksp. i optagemenuen (0 179).
❚❚ Bulb
1
Drej programhjulet over på M.
2
Vælg lukkertiden.
Programhjul
Drej kommandohjulet for at vælge lukkertiden
Bulb (A).
Kommandohjul
3
Tag billedet.
Efter fokusering skal du trykke udløserknappen på enten kameraet, den ekstra
trådløse fjernbetjening eller fjernbetjeningsledningen helt ned. Flyt fingeren fra
udløserknappen, når eksponeringen er færdig.
88
P-, S-, A- og M-indstillinger
❚❚ Langtidseksponering
1
Drej programhjulet over på M.
2
Vælg lukkertiden.
Programhjul
Drej kommandohjulet for at vælge lukkertiden
"Time" ("Langtidseksponering") (&).
Kommandohjul
3
Åbn lukkeren.
Efter fokusering skal du trykke udløserknappen på enten kameraet, den ekstra
fjernbetjening, fjernbetjeningsledningen eller den trådløse fjernbetjening helt ned.
4
Luk lukkeren.
Gentag handlingen udført i trin 3 (optagelsen afsluttes automatisk, hvis der ikke
trykkes på knappen inden for 30 minutter).
A ML-L3-fjernbetjeninger
Hvis du skal anvende en ML-L3-fjernbetjening, skal du vælge én af følgende
fjernbetjeningsindstillinger som beskrevet på side 70: " (Forsinket fjernb. (ML-L3)) eller #
(Fjernb. med hurt. resp. (ML-L3)). Bemærk, at hvis du anvender en ML-L3-fjernbetjening, tages
billederne i indstillingen "Time" ("Langtidseksponering"), selv når "Bulb"/A er valgt som
lukkertid.
P-, S-, A- og M-indstillinger
89
Eksponering
Lysmåling
Vælg, hvordan kameraet indstiller eksponeringen.
Metode
L Matrix-lysmåling
M Centervægtet
lysmåling
N Spotmåling
1
Beskrivelse
Frembringer naturlige resultater i de fleste situationer. Kameraet måler et
bred område af billedet og indstiller eksponeringen i henhold til
tonefordeling, farve, komposition og afstand.
Klassisk lysmåling til portrætter. Kameraet måler hele billedet, men lægger
størst vægt på området midt på billedet. Anbefales, når du anvender filtre
med en eksponeringsfaktor (filterfaktor) på over 1×.
Vælg denne indstilling for at sikre, at motivet eksponeres korrekt, selv når
baggrunden er meget lysere eller mørkere. Kameraet måler aktuelt
fokuspunkt; anvendes til måling af motiver, der ikke er midt i billedet.
Få vist lysmålingsindstillingerne.
Tryk på knappen P, markér derefter den
aktuelle lysmålingsmetode i
informationsvisningen, og tryk på J.
Knappen P
2
Informationsvisning
Vælg en lysmålingsmetode.
Markér en indstilling, og tryk på J.
A Spotmåling
Hvis e (Autovalg af AF-område) er valgt for indstilling af AF-metode under søgerfotografering
(0 53), måler kameraet det midterste fokuspunkt.
90
P-, S-, A- og M-indstillinger
Autoeksponeringslås
Anvend autoeksponeringslåsen til at komponere billederne igen, når du har anvendt M
(Centervægtet lysmåling) og N (Spotmåling) til måling af eksponering; bemærk, at
autoeksponeringslåsen ikke er tilgængelig i indstillingerne i eller j.
1
Mål eksponeringen.
Tryk udløserknappen halvt ned.
2
Lås eksponeringen.
Udløserknap
Mens udløserknappen er trykket halvt ned (q), og
motivet er placeret i fokuspunktet, skal du trykke på
knappen A (L) (w) for at låse eksponeringen.
Knappen A (L)
Når eksponeringslåsen er aktiveret, vises
indikatoren AE-L i søgeren.
3
Komponér billedet igen.
Mens du holder knappen A (L) nede, skal du
komponere billedet igen og optage.
A Justering af lukkertid og blænde
Når eksponeringslåsen er aktiveret, er det muligt at justere følgende indstillinger uden at ændre
den målte eksponeringsværdi:
Indstilling
Programautomatik
Lukkertidsprioriteret
automatik
Blændeprioriteret automatik
Indstilling
Lukkertid og blændeåbning (fleksibelt program; 0 84)
Lukkertid
Blændeåbning
Selve lysmålingsmetoden kan ikke ændres, mens eksponeringslåsen er aktiv.
P-, S-, A- og M-indstillinger
91
Eksponeringskompensation
Eksponeringskompensation anvendes til at ændre eksponeringen fra den værdi,
kameraet foreslår, så billeder gøres lysere eller mørkere (0 260). Den er mest effektiv, når
den anvendes med M (Centervægtet lysmåling) eller N (Spotmåling) (0 90).
–1 EV
Ingen
eksponeringskompensation
For at vælge en værdi for
eksponeringskompensation skal du
holde knappen E (N) nede og dreje
kommandohjulet, indtil den
ønskede værdi er valgt i søgeren
eller informationsvisningen.
Knappen E (N) Kommandohjul
Normal eksponering kan
gendannes ved at indstille
eksponeringskompensationen til
–0,3 EV
±0 (justeringer af
eksponeringskompensationen i
indstillingen % nulstilles, når der
vælges en anden indstilling).
Eksponeringskompensationen
nulstilles ikke, når kameraet slukkes.
+1 EV
+2 EV
A Informationsvisningen
Du kan også få adgang til indstillingerne for eksponeringskompensation
i informationsvisningen (0 7).
A Indstilling M
I indstilling M påvirker eksponeringskompensationen kun eksponeringsindikatoren.
A Anvendelse af flash
Når der anvendes flash, påvirker eksponeringskompensationen både baggrundseksponering og
flashniveau.
A Bracketing
For information om automatisk variation af eksponeringen over en serie af billeder, se side 108.
92
P-, S-, A- og M-indstillinger
Flashkompensation
Flashkompensation anvendes for at ændre flashudladningen fra det niveau, der foreslås
af kameraet, ved at ændre hovedmotivets lysstyrke i forhold til baggrunden.
Flashudladningen kan forøges for at få hovedmotivet til at fremstå lysere eller reduceres
for at undgå uønskede markeringer eller refleksioner (0 261).
Hold begge knapperne M (Y) og E (N)
nede, og drej kommandohjulet, indtil
den ønskede værdi er valgt i søgeren
eller informationsvisningen. Generelt
skal du anvende plusværdier til at få
hovedmotivet til at fremstå lysere og Knappen M (Y)
minusværdier til at få det til at fremstå
mørkere. Den normale flashudladning
kan gendannes ved at indstille
flashkompensationen til ±0.
Flashkompensationen nulstilles ikke,
når kameraet slukkes.
Knappen E (N)
–0,3 EV
Kommandohjul
+1 EV
A Informationsvisningen
Du kan også få adgang til indstillingerne for flashkompensation i
informationsvisningen (0 7).
A Ekstra flashenheder
Flashkompensation er også tilgængelig med de ekstra flashenheder, der understøtter Nikon
Creative Lighting System (CLS; se side 232). Flashkompensation valgt med den ekstra flashenhed
føjes til den flashkompensation, der vælges med kameraet.
P-, S-, A- og M-indstillinger
93
Bevarelse af detaljer i markeringer og
skygger
Aktiv D-Lighting
Aktiv D-Lighting bevarer detaljer i markeringer og skygger og giver billeder med naturlig
kontrast. Funktionen kan anvendes til motivtyper med høj kontrast, for eksempel ved
fotografering af meget oplyste udendørsmotiver gennem en dør eller et vindue eller ved
fotografering af motiver i skygge på en solskinsdag. Aktiv D-Lighting anbefales ikke i
indstillingen M; i andre indstillinger er det mest effektivt, når det anvendes med L
(Matrix-lysmåling; 0 90).
Aktiv D-Lighting: ! Fra
1
Aktiv D-Lighting: Y Auto
Få vist indstillinger for Aktiv D-Lighting.
Tryk på knappen P, markér derefter Aktiv
D-Lighting i informationsvisningen, og tryk på
J.
Knappen P
2
Vælg en indstilling.
Markér en indstilling, og tryk på J (0 261).
94
P-, S-, A- og M-indstillinger
Informationsvisning
D Aktiv D-Lighting
Støj (tilfældigt spredte, lyse pixels, tåge eller streger) kan forekomme i billeder taget med Aktiv
D-Lighting. Ujævne skygger er muligvis synlige ved nogle motiver. Aktiv D-Lighting kan ikke
anvendes ved ISO-følsomheder på Høj 0,3 eller derover.
A "Aktiv D-Lighting" sammenlignet med "D-Lighting"
Aktiv D-Lighting justerer eksponeringen før optagelse for at optimere det dynamiske område,
mens indstillingen D-Lighting i retoucheringsmenuen (0 207) lysner skygger på billederne efter
optagelse.
A Bracketing
For information om automatisk variation af Aktiv D-Lighting over en serie af billeder, se side 108.
P-, S-, A- og M-indstillinger
95
High Dynamic Range (HDR)
High Dynamic Range (HDR) kombinerer to eksponeringer, så der oprettes et enkelt
billede, der fanger en lang række farvetoner fra skygger til markeringer, også ved motiver
med høj kontrast. HDR er mest effektiv, når den anvendes sammen med L (Matrixlysmåling) (0 90). Den kan ikke anvendes til optagelse af NEF (RAW)-billeder. Mens HDR
er aktiv, kan flashen ikke anvendes, og kontinuerlig optagelse er ikke tilgængelig.
+
Første eksponering (mørkere)
1
Anden eksponering (lysere)
Få vist indstillinger for HDR (High
Dynamic Range).
Tryk på knappen P, markér derefter HDR (High
Dynamic Range) i informationsvisningen, og
tryk på J.
2
Knappen P
Vælg en indstilling.
Markér v Auto, 2 Ekstra høj, S Høj,
T Normal, U Lav eller 6 Fra, og tryk på
J.
Når der er valgt en anden indstilling end 6 Fra,
vises u i søgeren.
96
Kombineret HDR-billede
P-, S-, A- og M-indstillinger
Informationsvisning
3
Komponér et billede, fokusér, og optag.
Kameraet tager to eksponeringer, når
udløserknappen trykkes helt ned. "l u"
blinker i søgeren, mens billederne kombineres; der
kan ikke tages billeder, før optagelsen er færdig.
HDR slukker automatisk, når billedet er taget; for at
slukke HDR inden optagelse skal du dreje
programhjulet over på en anden indstilling end P, S,
A eller M.
D Komposition af HDR-billeder
Billedets kanter skæres muligvis væk. Du kan muligvis ikke opnå de ønskede resultater, hvis
kameraet eller motivet flytter sig under optagelse. Alt efter motivtypen kan effekten muligvis ikke
ses, der kan forekomme skygger omkring lyse genstande, eller der kan forekomme glorier
omkring mørke genstande. Ujævne skygger er muligvis synlige ved nogle motiver.
P-, S-, A- og M-indstillinger
97
Multieksponering
Følg nedenstående trin for at optage en serie på to eller tre eksponeringer i ét enkelt
billede. Multieksponeringerne giver farver, der er markant bedre end i de
billedsandwiches, der oprettes af eksisterende billeder i billedbehandlingssoftware.
❚❚ Oprettelse af multieksponering
Der kan ikke optages multieksponeringer i Live View. Afslut Live View, før du fortsætter.
A Udvidede optagetider
For et længere interval mellem billederne end 30 sek. skal du udvide forsinkelsen for
lysmålingsafbrydelse ved hjælp af brugerindstilling c2 (Timere for autoslukning) >
Standbytimer (0 186). Det maksimale interval mellem eksponeringer er 30 sek. længere end
indstillingen valgt for brugerindstilling c2. Optagelsen slutter automatisk, hvis der ikke udføres
nogen handlinger i et indstillet tidsrum, og der oprettes en multieksponering af de hidtil
optagede eksponeringer.
1
Vælg Multieksponering.
Tryk på knappen G for at få vist menuerne.
Markér Multieksponering i optagemenuen,
og tryk på 2.
Knappen G
2
Aktiver multieksponeringstilstand.
Markér Multieksponeringstilstand, og tryk på
2.
Indstillingerne til højre vises. Markér Til, og
tryk på J.
98
P-, S-, A- og M-indstillinger
3
Vælg antal billeder.
Markér Antal billeder, og tryk på 2.
Dialogboksen til højre vises. Tryk på 1 eller 3
for at vælge antallet af eksponeringer, der
kombineres for at danne et enkelt billede, og
tryk på J.
4
Vælg graden af forøgelse.
Markér Automatisk forøgelse, og tryk på 2.
Følgende indstillinger vises. Markér en
indstilling, og tryk på J.
• Til: Forøgelsen justeres i henhold til det
aktuelt optagede antal eksponeringer
(forøgelsen for hver eksponering indstilles
til 1/2 for to eksponeringer, 1/3 for tre
eksponeringer).
• Fra: Forøgelsen justeres ikke ved optagelse
af multieksponeringer. Anbefales, hvis
baggrunden er mørk.
5
Komponér et billede, fokusér, og optag.
I udløserindstillingen Enkeltbillede tages der ét
billede, hver gang der trykkes på
udløserknappen; fortsæt optagelsen, til alle
eksponeringer er blevet optaget. I udløserindstillingerne kontinuerlig høj
hastighed og kontinuerlig lav hastighed (0 46) optager kameraet alle
eksponeringer i en enkelt billedserie; optagelsen sættes på pause efter hver
multieksponering.
P-, S-, A- og M-indstillinger
99
❚❚ Afbrydelse af multieksponeringer
For at afbryde en multieksponering, før det angivne antal
eksponeringer er taget, skal du vælge Fra for Multieksponering >
Multieksponeringstilstand i optagemenuen. Der oprettes en
multieksponering af de eksponeringer, der er optaget indtil da.
Hvis Automatisk forøgelse er aktiveret, justeres forøgelsen, så den
afspejler det antal eksponeringer, der rent faktisk er optaget.
Bemærk, at optagelsen automatisk slutter, hvis:
• Programhjulet drejes over på en anden indstilling end P, S, A eller
M
• Der udføres en to-knaps-nulstilling (0 72)
• Kameraet slukkes
• Batteriet er afladet
• En af eksponeringerne slettes
A Multieksponeringsindikatoren
Ikonet $ vises i informationsvisningen, når optagelse af
multieksponering er aktiveret. Ikonet blinker, mens optagelsen er i gang.
D Multieksponeringer
De opstillede oplysninger i informationsvisningen for det viste billede (herunder lysmåling,
eksponering, optageindstilling, brændvidde, dato for optagelse og kameraretning) gælder det
første billede i multieksponeringen.
100 P-, S-, A- og M-indstillinger
Hvidbalance
Hvidbalance sikrer, at farverne ikke påvirkes af lyskildens farve. Automatisk hvidbalance
anbefales til de fleste lyskilder; andre værdier kan om nødvendigt vælges i henhold til
kildetype:
Valgmulighed
Auto
v
J
I
H
N
G
M
Beskrivelse
Automatisk justering af hvidbalance. Anbefales til de fleste situationer.
Glødelampe
Lysstofrør
Anvendes under glødelampebelysning.
Anvendes med lyskilderne, som er opstillet på side 102.
Direkte sollys
Anvendes ved motiver, som er oplyst af direkte sollys.
Flash
Overskyet
Anvendes med flashen.
Anvendes i dagslys med overskyet himmel.
Skygge
Anvendes i dagslys med motiver i skygge.
Forudindstillet Mål hvidbalancen, eller kopiér hvidbalancen fra et eksisterende billede
L manuelt
(0 104).
1
Få vist indstillinger for hvidbalance.
Tryk på knappen P, markér derefter den
aktuelle indstilling for hvidbalance i
informationsvisningen, og tryk på J.
Knappen P
2
Informationsvisning
Vælg en hvidbalanceindstilling.
Markér en indstilling, og tryk på J.
P-, S-, A- og M-indstillinger 101
A Optagemenuen
Hvidbalancen kan vælges ved hjælp af indstillingen Hvidbalance i
optagemenuen (0 177), som også kan anvendes til at finindstille
hvidbalance (0 103) eller måle en værdi for forudindstillet hvidbalance
(0 104).
Indstillingen I Lysstofrør i menuen Hvidbalance kan anvendes til at
vælge lyskilden blandt bulb-typerne vist til højre.
A Farvetemperatur
Den farve, der opfattes fra en lyskilde, varierer afhængigt af søgeren og andre forhold.
Farvetemperaturen er et objektivt udtryk for en lyskildes farve, som defineres med henvisning til
den temperatur, en genstand skulle opvarmes til for at udstråle lys med samme bølgelængder.
Lyskilder med en farvetemperatur i omegnen af 5000–5500 K fremstår som hvide, mens lyskilder
med en lavere farvetemperatur, f.eks. pærer i glødelamper, fremstår let gule eller røde. Lyskilder
med en højere farvetemperatur fremstår let blålige. Kameraets indstillinger for hvidbalance er
tilpasset følgende farvetemperaturer (alle tal er omtrentlige):
• I (Natriumdamplamper): 2700 K
• H (Direkte sollys): 5200 K
• J (Glødelampe)/
• N (Flash): 5400 K
I (Varmt, hvidt fluorescerende): 3000 K
• G (Overskyet): 6000 K
• I (Hvidt fluorescerende): 3700 K
• I (Fluorescerende i dagslys): 6500 K
• I (Koldt, hvidt fluorescerende): 4200 K
• I (Højtemp.-kviksølvdamp): 7200 K
• I (Hvidt fluorescerende i dagslys): 5000 K
• M (Skygge): 8000 K
A Bracketing
For information om automatisk variation af indstillingerne for hvidbalance over en serie af
billeder, se side 108.
102 P-, S-, A- og M-indstillinger
Finindstilling af hvidbalance
Det er muligt at "finindstille" hvidbalancen til at kompensere for variationer i lyskildens
farve eller til at anvende et bestemt farvestik i et billede. Hvidbalance finindstilles ved
hjælp af indstillingen Hvidbalance i optagemenuen.
1
Vælg en indstilling for hvidbalance.
Tryk på G for at få vist menuerne, markér
derefter Hvidbalance i optagemenuen, og
tryk på 2. Markér den ønskede indstilling for
hvidbalance, og tryk på 2 (hvis der er valgt
Lysstofrør, skal du markere den ønskede
belysningstype og trykke på 2; bemærk, at
finindstilling ikke er tilgængelig med
Forudindstillet manuelt).
2
Knappen G
Finindstil hvidbalancen.
Anvend multivælgeren til at finindstille
hvidbalancen.
A
Finindstilling af hvidbalance
Farverne på akserne til finindstilling er relative
og ikke absolutte. Hvis du for eksempel flytter
markøren til B (blå), når der er valgt en "varm"
indstilling såsom J (glødelampe), bliver
billederne en smule "køligere", men de bliver
rent faktisk ikke blå.
Øger den grønne tone
Øger den
blå tone
Øger den
gule tone
Øger den lilla tone
Koordinater
Justering
3
Gem ændringerne, og afslut.
Tryk på J.
P-, S-, A- og M-indstillinger 103
Forudindstillet manuelt
Forudindstillet manuelt anvendes til at optage og hente brugerdefinerede
hvidbalanceindstillinger til fotografering i blandet belysning eller for at kompensere for
lyskilder med et stærkt farveskær. Der findes to metoder til forudindstilling af
hvidbalancen:
Metode
Mål
Brug billede
Beskrivelse
En neutral grå eller hvid genstand placeres i den belysning, der skal anvendes til det
endelige billede, og kameraet måler hvidbalancen (se nedenfor).
Hvidbalancen kopieres fra et billede på hukommelseskortet (0 107).
❚❚ Måling af en værdi for forudindstillet hvidbalance
1
Belys en referencegenstand.
Placér en neutral grå eller hvid genstand under den belysning, som skal anvendes i
det endelige billede.
2
Få vist indstillinger for hvidbalance.
Tryk på knappen G for at få vist menuerne.
Markér Hvidbalance i optagemenuen, og tryk
på 2 for at få vist indstillingerne for
hvidbalance. Markér Forudindstillet
Knappen G
manuelt, og tryk på 2.
3
Vælg Mål.
Markér Mål, og tryk på 2.
104 P-, S-, A- og M-indstillinger
4
Vælg Ja.
Menuen til højre vises; markér Ja, og tryk på J.
Kameraet går derefter i indstillingen
Forudindstillet måling.
Når kameraet er klar til at måle hvidbalancen,
vises et blinkende D (L) i søgeren og
informationsvisningen.
5
Mål hvidbalancen.
Før indikatoren holder op med at blinke, skal
du komponere referencegenstanden, så den
fylder søgeren ud, og derefter trykke
udløserknappen helt ned. Der optages intet
billede; hvidbalancen kan måles nøjagtigt, selv
når kameraet ikke fokuserer.
P-, S-, A- og M-indstillinger 105
6
Kontrollér resultaterne.
Hvis kameraet var i stand til at måle en værdi
for hvidbalancen, vises meddelelsen til højre,
og a blinker i søgeren i ca. otte sekunder,
inden kameraet vender tilbage til
optageindstilling. Tryk udløserknappen halvt
ned for at vende tilbage til optageindstillingen
med det samme.
Hvis belysningen er for mørk eller for lys, kan
kameraet muligvis ikke måle hvidbalancen. En
meddelelse vises i informationsvisningen, og
et blinkende b a vises i søgeren i omtrent
otte sekunder. Vend tilbage til trin 5, og mål
hvidbalancen igen.
D Måling af forudindstillet hvidbalance
Hvis der ikke udføres nogen handlinger, mens visningerne blinker, afsluttes indstillingen direkte
måling efter det tidsrum, der er valgt for brugerindstilling c2 (Timere for autoslukning; 0 186).
Standardindstillingen er otte sekunder.
D Forudindstilling af hvidbalance
Kameraet kan kun gemme én værdi for forudindstillet hvidbalance ad gangen; den eksisterende
værdi erstattes, når en ny værdi måles. Bemærk, at eksponeringen automatisk forøges med 1 EV
ved målingen af hvidbalance; når der optages i indstilling M, skal du justere eksponeringen, så
eksponeringsindikatoren viser ±0 (0 87).
A Andre metoder til måling af forudindstillet hvidbalance
For at komme i forudindstillet målingsindstilling (se ovenfor), efter du har valgt forudindstillet
hvidbalance i informationsvisningen (0 101), skal du trykke på J i nogle få sekunder. Hvis
hvidbalance er blevet knyttet til knappen Fn (0 193), kan du aktivere indstillingen for måling af
forudindstillet hvidbalance ved at holde knappen Fn nede i nogle få sekunder, når du har valgt
forudindstillet hvidbalance med knappen Fn og kommandohjulet.
A Grå karton
For mere nøjagtige resultater skal du måle hvidbalancen ved hjælp af et stykke almindeligt grå
karton.
106 P-, S-, A- og M-indstillinger
❚❚ Kopiering af hvidbalance fra et billede
Følg trinene nedenfor for at kopiere en værdi for hvidbalancen fra et billede på
hukommelseskortet.
1
Vælg Forudindstillet manuelt.
Tryk på knappen G for at få vist menuerne.
Markér Hvidbalance i optagemenuen, og tryk
på 2 for at få vist indstillingerne for
hvidbalance. Markér Forudindstillet
Knappen G
manuelt, og tryk på 2.
2
Vælg Brug billede.
Markér Brug billede, og tryk på 2.
3
Vælg Vælg et billede.
Markér Vælg et billede, og tryk på 2 (for at
springe over de resterende trin og anvende det
billede, der sidst blev valgt til forudindstillet
hvidbalance, skal du vælge Dette billede).
4
Vælg en mappe.
Markér den mappe, der indeholder
kildebilledet, og tryk på 2.
5
Markér kildebilledet.
Tryk på knappen X, og hold den nede for at få
vist det markerede billede i fuldskærmsvisning.
6
Kopiér hvidbalancen.
Tryk på J for at indstille forudindstillet
hvidbalance til hvidbalanceværdien for det
markerede billede.
P-, S-, A- og M-indstillinger 107
Bracketing
Bracketing varierer automatisk indstillingerne for eksponering, hvidbalance eller
Aktiv D-Lighting (ADL) en smule for hvert billede og "bracketerer" den aktuelle værdi.
Vælges i situationer, hvor det er vanskeligt at indstille eksponering eller hvidbalance, og
hvor der ikke er tid til at kontrollere resultaterne og justere indstillingerne ved hvert
billede, eller for at eksperimentere med forskellige indstillinger for det samme motiv.
Valgmulighed
Beskrivelse
Variér eksponeringen over en serie på tre billeder.
k AE-bracketing
Billede 1: Uændret
Billede 2: Eksponering
Billede 3: Eksponering øget
reduceret
Hver gang der trykkes på udløserknappen, opretter kameraet tre billeder, som alle
m WB-bracketing
har forskellig hvidbalance. Ikke tilgængelig med billedkvaliteterne NEF (RAW).
Aktiv
Tag ét billede med Aktiv D-Lighting slået fra og et andet ved den aktuelle Aktiv
! D-LightingD-Lighting-indstilling.
bracketing
1
Vælg en bracketing-indstilling.
Når du har trykket på G for at få vist
menuerne, skal du markere brugerindstilling
e2 (Indst. af auto-bracketing) og trykke på 2.
Knappen G
Markér den ønskede bracketing-type, og tryk
på J.
108 P-, S-, A- og M-indstillinger
2
Få vist indstillinger for bracketing.
Tryk på knappen P, markér derefter den
aktuelle bracketing-indstilling, og tryk på J.
Knappen P
3
Informationsvisning
Vælg et bracketing-trin.
Markér et bracketing-trin, og tryk på J. Vælg
blandt værdier mellem 0,3 og 2 EV (AEbracketing) eller 1 til 3 (WB-bracketing), eller
vælg ADL (Aktiv D-Lighting-bracketing).
4
Komponér et billede, fokusér, og optag.
AE-bracketing: Kameraet varierer eksponeringen
ved hvert billede. Det første billede tages ved
den aktuelt valgte værdi for eksponeringskompensation. Bracketing-trinnet
trækkes fra den aktuelle værdi på andet billede og føjes til det tredje billede,
hvorved den aktuelle værdi "bracketeres". De ændrede værdier afspejles i de viste
værdier for lukkertid og blænde.
WB-bracketing: Hvert billede behandles, så der oprettes tre kopier; én ved den
aktuelle indstilling for hvidbalance, en med en øget mængde gul og én med en
øget mængde blå.
Aktiv D-Lighting-bracketing: Første billede efter aktivering af bracketing tages med
Aktiv D-Lighting slået fra, det andet tages ved den aktuelle indstilling for Aktiv
D-Lighting (0 94; hvis Aktiv D-Lighting er slået fra, tages det andet billede med
Aktiv D-Lighting indstillet til Auto).
I udløserindstillingerne kontinuerlig høj hastighed og kontinuerlig lav hastighed sættes
optagelse på pause efter hver bracketing-cyklus. Hvis kameraet slukkes, før alle billeder i
bracketing-sekvensen er taget, genoptages optagelsen fra næste billede i sekvensen, når
kameraet tændes.
P-, S-, A- og M-indstillinger 109
A Indikatoren for bracketing-status
Under AE-bracketing fjernes der en bjælke fra statusindikatoren for
bracketing for hvert billede (v > w > x).
Under Aktiv D-Lighting-bracketing er den indstilling, der skal anvendes
til næste billede, understreget i informationsvisningen.
A Deaktivering af bracketing
For at deaktivere bracketing og genoptage normal optagelse skal du vælge OFF (FRA) i trin 3 på
forrige side. For at annullere bracketing, før alle billeder er blevet optaget, skal du dreje
programhjulet hen på en anden indstilling end P, S, A eller M.
A Eksponerings-bracketing
Kameraet ændrer eksponeringen ved at variere lukkertid og blænde (indstilling P), blænde
(indstilling S) eller lukkertid (indstillingerne A og M). Hvis Auto ISO-følsomhedsstyring er aktiveret,
varierer kameraet automatisk ISO-følsomheden for optimal eksponering, når grænserne for
kameraets eksponeringssystem overskrides.
110 P-, S-, A- og M-indstillinger
Picture Controls
Nikons unikke Picture Control-system gør det muligt at dele samme
billedbehandlingsindstillinger, herunder skarphed, kontrast, lysstyrke, farvemætning og
farveglød, med kompatible enheder og kompatibel software.
Valg af Picture Control
Vælg en Picture Control i henhold til motivet eller motivtypen.
Valgmulighed
Q Standard
R Neutral
S Levende
T Monokrom
e Portræt
f Landskab
1
Beskrivelse
Anbefales til de fleste situationer, idet denne indstilling anvender
standardbehandling for afbalancerede resultater.
Et godt valg til billeder, der senere skal behandles eller retoucheres meget, idet
denne indstilling anvender minimal behandling for naturlige resultater.
Vælg denne indstilling til billeder, hvor der lægges vægt på primærfarver.
Billederne forbedres, så der opnås en levende fotoudskriftseffekt.
Tag monokrome billeder.
Efterbehandl portrætter for at opnå hud med naturlig tekstur og afrundethed.
Giver livlige landskaber og bybilleder.
Få vist indstillingerne for Picture Control.
Tryk på knappen P, markér derefter den
aktuelle Picture Control, og tryk på J.
Knappen P
2
Informationsvisning
Vælg en Picture Control.
Markér et Picture Control, og tryk på J.
P-, S-, A- og M-indstillinger 111
Redigering af Picture Controls
Eksisterende forudindstillede eller brugerdefinerede Picture Controls (0 115) kan
redigeres, så de passer til motivet eller brugerens kreative ønsker. Vælg en afbalanceret
kombination af indstillinger ved hjælp af Hurtig justering, eller foretag manuelle
justeringer af individuelle indstillinger.
1
Vælg en Picture Control.
Tryk på G for at få vist menuerne, markér
derefter Indstil Picture Control i
optagemenuen og tryk på 2. Markér den
ønskede Picture Control, og tryk på 2.
Knappen G
2
Justér indstillingerne.
Tryk på 1 eller 3 for at markere den ønskede
indstilling, og tryk på 4 eller 2 for at vælge en
værdi (0 113). Gentag dette trin, indtil alle
indstillinger er blevet justeret, eller vælg
Hurtig justering for at vælge en
forudindstillet kombination af indstillinger. Du kan gendanne
standardindstillingerne ved at trykke på knappen O.
3
Gem ændringerne, og afslut.
Tryk på J.
De Picture Controls, der er blevet ændret i forhold til
standardindstillingerne, angives med en asterisk ("*").
112 P-, S-, A- og M-indstillinger
❚❚ Picture Control-indstillinger
Valgmulighed
Hurtig justering
Beskrivelse
Slå effekten af den valgte Picture Control fra, eller forøg den (bemærk, at alle
manuelle justeringer derved nulstilles). Ikke tilgængelig med Neutral,
Monokrom eller brugerdefinerede Picture Controls.
Manuelle justeringer
(alle Picture Controls)
Manuelle justeringer
(kun ikke-monokrom)
Manuelle justeringer
(kun monokrom)
Skarphed
Denne indstilling bestemmer omridsets skarphed. Vælg A for automatisk
justering af skarpheden i henhold til motivtypen.
Kontrast
Justér kontrasten manuelt, eller vælg A for automatisk at lade kameraet
justere kontrasten.
Lysstyrke
Hæv eller sænk lysstyrken uden tab af detaljer i markeringer eller skygger.
Farvemætning
Bestemmer farvernes intensitet. Vælg A for automatisk justering af
farvemætning i henhold til motivtypen.
Farveglød
Justér farveglød.
Filtereffekter
Simulerer effekten af farvefiltre på monokrome billeder (0 114).
Toning
Vælg det farveskær, der anvendes på monokrome billeder (0 114).
D "A" (Auto)
Resultaterne af automatisk skarphed, kontrast og farvemætning varierer afhængigt af
eksponeringen og motivets placering på billedet.
A Brugerdefinerede Picture Controls
Brugerdefineret Picture Controls oprettes gennem ændringer af eksisterende Picture Controls ved
hjælp af indstillingen Håndter Picture Control i optagemenuen (0 115) og kan gemmes på et
hukommelseskort for deling med andre kameraer af samme model og kompatibel software
(0 117).
P-, S-, A- og M-indstillinger 113
A Picture Control-diagrammet
For at få vist et diagram med farvemætning (kun ikke-monokrome
Picture Controls) og kontrast Picture Control valgt i trin 2 skal du trykke
på knappen X og holde den nede.
Ikonerne for Picture Controls, der anvender automatisk kontrast og
farvemætning, vises med grønt i Picture Control-diagrammet, og der
vises linjer, som er parallelle med diagrammets akser.
A Forrige indstillinger
Linjen under værdien, der vises i menuen for Picture Control-indstillinger,
angiver indstillingens forrige værdi.
A Brugerdefinerede Picture Controls
De tilgængelige indstillinger i brugerdefinerede picture controls er de samme som dem, den
brugerdefinerede picture control blev baseret på.
A Filtereffekter (kun Monokrom)
Indstillingerne i denne menu simulerer effekten af farvefiltre på monokrome billeder. Du kan
vælge mellem følgende filtereffekter:
Valgmulighed
Y
Gul
O Orange
R
Rød
G
Grøn
Beskrivelse
Øger kontrasten. Kan anvendes til at reducere himlens lysstyrke på
landskabsbilleder. Orange giver større kontrast end gul, og rød giver større
kontrast end orange.
Gør hudtoner blødere. Kan anvendes til portrætter.
Bemærk, at de effekter, der opnås med Filtereffekter, er mere udtalte end dem, der frembringes
ved brug af fysiske glasfiltre.
A Toning (kun Monokrom)
Vælg blandt B&W (sort-hvid), Sepia, Cyanotype (monokrom med blåt
farveskær), Red, Yellow, Green, Blue Green, Blue, Purple Blue, Red
Purple. Tryk på 3, når Toning er valgt, viser indstillingerne for
farvemætning. Tryk på 4 eller 2 for at justere farvemætning.
Farvemætningskontrollen er ikke tilgængelig, når B&W (sort-hvid) er
valgt.
114 P-, S-, A- og M-indstillinger
Oprettelse af brugerdefinerede Picture Controls
De Picture Controls, der følger med kameraet, kan ændres og gemmes som
brugerdefinerede Picture Controls.
1
Vælg Håndter Picture Control.
Tryk på knappen G for at få vist menuerne.
Markér Håndter Picture Control i
optagemenuen, og tryk på 2.
Knappen G
2
Vælg Gem/rediger.
Markér Gem/rediger, og tryk på 2.
3
Vælg en Picture Control.
Markér en eksisterende Picture Control, og tryk
på 2, eller tryk på J for at fortsætte til trin 5 og
gemme en kopi af den markerede Picture
Control uden at foretage flere ændringer.
4
Redigér den valgte Picture Control.
Se side 113 for at få yderligere oplysninger. For
at annullere alle ændringer og starte forfra fra
standardindstillingerne skal du trykke på
knappen O. Tryk på J for at afslutte, når
indstillingerne er som ønsket.
5
Vælg en destination.
Markér en destination for den
brugerdefinerede Picture Control (C-1 til C-9),
og tryk på 2.
P-, S-, A- og M-indstillinger 115
6
Navngiv Picture Control.
Tastaturfelt
Som standard navngives nye Picture Controls
ved at tilføje et tocifret tal (tildeles automatisk)
til navnet på den eksisterende Picture Control;
Navnefelt
for at anvende standardnavnet skal du
fortsætte til trin 7. For at flytte markøren i
navnefeltet skal du dreje kommandohjulet. For at indtaste et bogstav skal du
anvende multivælgeren til at markere det ønskede tegn i tastaturfeltet og trykke på
J. For at slette tegnet på den aktuelle markørposition skal du trykke på knappen O.
Navnene på brugerdefinerede Picture Controls kan have en længde på op til 19
tegn. Alle tegn efter det 19. slettes.
7
Gem ændringerne, og afslut.
Tryk på X for at gemme ændringerne og
afslutte. Den nye Picture Control vises på
Picture Control-listen.
A Håndter Picture Control > Omdøb
Du kan omdøbe brugerdefinerede Picture Controls når som helst ved hjælp af indstillingen
Omdøb i menuen Håndter Picture Control.
A Håndter Picture Control > Slet
Indstillingen Slet i menuen Håndter Picture Control kan anvendes til at slette valgte
brugerdefinerede Picture Controls, når de ikke længere skal anvendes.
A Ikonet for den oprindelige Picture Control
Den oprindelige forudindstillede Picture Control, som den
brugerdefinerede Picture Control er baseret på, indikeres
af et ikon i øverste højre hjørne af redigeringsvisningen.
116 P-, S-, A- og M-indstillinger
Ikon for oprindelig Picture Control
Deling af brugerdefinerede Picture Controls
Brugerdefinerede Picture Controls oprettet med Picture Control Utility i ViewNX 2 eller
ekstra software som Capture NX 2 kan kopieres over på et hukommelseskort og indlæses
i kameraet, eller brugerdefinerede Picture Controls oprettet med kameraet kan kopieres
over på hukommelseskortet og anvendes i kompatible kameraer og kompatibel software
og derefter slettes, når de ikke længere skal anvendes.
For at kopiere brugerdefinerede Picture Controls over på
eller fra hukommelseskortet eller slette brugerdefinerede
Picture Controls på hukommelseskortet skal du markere
Indlæs/gem i menuen Håndter Picture Control og
trykke på 2. Følgende indstillinger vises:
• Kopier til kamera: Kopiér brugerdefinerede Picture
Controls fra hukommelseskortet til brugerdefinerede
Picture Controls C-1 til C-9 på kameraet, og vælg et
navn til dem.
• Slet fra kort: Slet valgte, brugerdefinerede Picture
Controls fra hukommelseskortet.
• Kopier til kort: Kopiér en brugerdefineret Picture Control
(C-1 til C-9) fra kameraet til en valgt destination (1 til 99)
på hukommelseskortet.
A Lagring af brugerdefinerede Picture Controls
Der kan lagres op til 99 brugerdefinerede Picture Controls på hukommelseskortet ad gangen.
Hukommelseskortet kan kun anvendes til lagring af brugerdefinerede Picture Controls, der
oprettes af brugeren. De forudindstillede Picture Controls, der følger med kameraet, kan ikke
kopieres over på hukommelseskortet, omdøbes eller slettes.
P-, S-, A- og M-indstillinger 117
Live View
Komposition af billeder på skærmen
Følg nedenstående trin for at tage billeder i Live View.
1
Drej Live View-vælgeren.
Billedet, der ses gennem objektivet, vises på
skærmen.
Live View-vælger
2
Placér fokuspunktet.
Placér fokuspunktet over dit motiv som beskrevet
på side 121.
Fokuspunkt
3
Fokusér.
Tryk udløserknappen halvt ned. Fokuspunktet
blinker grønt, mens kameraet fokuserer. Hvis
kameraet er i stand til at fokusere, vises
fokuspunktet med grønt; hvis kameraet ikke er i stand til at fokusere, blinker
fokuspunktet rødt (bemærk, at der kan tages billeder, selv når fokuspunktet blinker
rødt; kontrollér fokus på skærmen inden optagelse). Undtagen i indstillingerne i
og j kan eksponering låses ved at trykke på knappen A (L).
4
Tag billedet.
Tryk udløserknappen helt ned. Skærmen slukker, og
hukommelseskortlampen lyser under optagelse.
Fjern ikke batteri eller hukommelseskort, før
optagelsen er færdig. Når optagelsen er færdig, vises
billedet på skærmen i nogle få sekunder, før
kameraet vender tilbage til Live View-indstilling.
For at afslutte skal du dreje Live View-vælgeren.
118 Live View
Hukommelseskortlampe
Fokusering i Live View
Følg nedenstående trin for at vælge indstillinger for fokus og AF-metode samt placere
fokuspunktet.
❚❚ Vælg, hvordan kameraet fokuserer (Fokusindstilling)
Følgende fokusindstillinger er tilgængelige i Live View (bemærk, at altid aktiveret AF ikke
er tilgængeligt i indstillingerne g, ' og ():
Valgmulighed
AF-S Single AF
AF-F Altid aktiveret AF
MF Manuel fokus
1
Beskrivelse
Til stationære motiver. Fokus låser, når udløserknappen trykkes halvt
ned.
Til motiver i bevægelse. Kameraet fokuserer kontinuerligt, indtil der
trykkes på udløserknappen. Fokus låser, når udløserknappen trykkes
halvt ned.
Fokusér manuelt (0 125).
Få vist fokusindstillingerne.
Tryk på knappen P, markér derefter den
aktuelle fokusindstilling i
informationsvisningen, og tryk på J.
Knappen P
2
Vælg en fokusindstilling.
Markér en indstilling, og tryk på J.
Live View 119
❚❚ Sådan vælger du, hvordan kameraet udvælger område (Indstilling af AF-Metode)
I andre indstillinger end i, j og (, kan du vælge følgende indstillinger af AF-metode i
Live View (bemærk, at Følg motiv AF ikke er tilgængelig i indstillingerne %, g, ' og 3):
Valgmulighed
6
7
8
9
1
Beskrivelse
Anvendes til portrætter. Kameraet registrerer automatisk
Ansigtsprioriteret AF
portrætmotiver og fokuserer på dem.
Anvendes til håndholdte billeder af landskaber og andre motiver, der
Bredt område AF
ikke er portrætter. Anvend multivælgeren til at vælge fokuspunktet.
Anvendes til pin-point-fokus i et valgt spot i billedet. Det anbefales at
Normalt område AF
anvende stativ.
Følg motiv AF
Anvendes, hvis du ønsker at få fokus til at spore et valgt motiv.
Få vist indstillingerne for AF-metode.
Tryk på knappen P, markér derefter den
aktuelle indstilling af AF-metode i
informationsvisningen, og tryk på J.
Knappen P
2
Vælg en indstilling af AF-metode.
Markér en indstilling, og tryk på J.
120 Live View
3
Vælg fokuspunktet.
6 (Ansigtsprioriteret AF): En dobbelt gul ramme vises,
når kameraet registrerer et portrætmotiv (hvis der
registreres flere ansigter, op til højst 35 stk.,
fokuserer kameraet på det motiv, der er tættest på;
for at vælge et andet motiv skal du anvende
multivælgeren). Hvis kameraet ikke længere er i
stand til at registrere motivet (fordi motivet
eksempelvis har vendt ansigtet væk fra kameraet),
vises rammen ikke længere.
Fokuspunkt
7/8 (Bredt og normalt område-AF): Anvend
multivælgeren til at flytte fokuspunktet til et hvilket
som helst sted i billedet, eller tryk på J for at
placere fokuspunktet midt i billedet.
Fokuspunkt
9 (følg motiv AF): Placér fokuspunktet over dit motiv,
og tryk på J. Fokuspunktet sporer det valgte
motiv, når det bevæger sig gennem billedet. For at
afslutte fokus-tracking skal du endnu en gang
trykke på J.
Fokuspunkt
Live View 121
Live View-visningen
u
io
q
w
e
r
!0
!1
!2
t
y
!3
Punkt
q Optageindstilling
Beskrivelse
Den aktuelle indstilling, der er valgt med programhjulet.
0
19, 30,
37, 82
—
w Ikonet "Ingen video" Viser, at der ikke kan optages video.
Resterende tid, før Live View automatisk afsluttes. Vises, hvis
124, 129
e Resterende tid
optagelsen slutter inden for 30 sek. eller derunder.
128
r Mikrofonfølsomhed Mikrofonfølsomhed for optagelse af video.
Niveau for optagelse af lyd. Vises med rødt, hvis niveauet er for
128
t Lydniveau
højt; justér mikrofonfølsomheden efter det.
Vises, når Til er valgt for Indstillinger for video > Reduktion af
128
y Reduktion af vindstøj
vindstøj i optagemenuen.
Indikator for
Vises, når Til er valgt for Manuelle videoindstillinger i
129
u manuelle
indstillingen M.
videoindstillinger
Den aktuelle fokusindstilling.
119
i Fokusindstilling
Indstilling af AFDen aktuelle indstilling af AF-metode.
120
o
metode
128
!0 Videobilledstørrelse Billedstørrelsen på videoer optaget i videoindstilling.
Resterende tid
Den resterende tid til optagelse i videoindstilling.
126
!1
(videoindstilling)
Det aktuelle fokuspunkt. Visningen varierer afhængigt af den
121
!2 Fokuspunkt
valgte mulighed for indstilling af AF-metode (0 120).
Indikerer, hvorvidt billedet bliver under- eller overeksponeret
87
!3 Eksponeringsindikator
ved de aktuelle indstillinger (kun indstilling M).
Bemærk: Visningen ses med alle indikatorer tændt for illustrative formål.
122 Live View
A Visningsindstillinger for Live View/optagelse af video
Tryk på knappen R for at bladre igennem visningsindstillingerne som
vist nedenfor. De cirkelmarkerede områder indikerer
videobilledbeskæringens kanter.
Knappen R
Vis detaljerede
billedindikatorer
Vis videoindikatorer (0 128) *
Vis grundlæggende
billedindikatorer *
Skjul indikatorer*
Gitterlinjer*
* Der ses en beskæring, der viser det optagede område under optagelse af video, når der er valgt
andre billedstørrelser end 640 × 424 for Indstillinger for video > Billedstr./billedhastighed i
optagemenuen (0 128; videobilledbeskæringens omkringliggende område er gråmeleret ved
visning af videoindikatorer).
A Kameraindstillinger
Bortset fra, når der vises videoindikatorer, kan du få
adgang til følgende indstillinger for Live Viewfotografering ved at trykke på knappen P: Billedkvalitet
(0 59), billedstørrelse (0 61), bracketing-trin (0 109),
HDR (0 96), Aktiv D-Lighting (0 94), hvidbalance
(0 101), ISO-følsomhed (0 67), Picture Controls
Knappen P
(0 111), fokusindstilling (0 119), indstilling af AFmetode (0 120), lysmåling (0 90), flashindstilling (0 63,
65), flashkompensation (0 93) og
eksponeringskompensation (0 92). Ved visning af
videoindikatorerne kan du justere indstillingerne for
video (0 122).
Live View 123
A Eksponering
Afhængigt af motivtypen kan eksponering afvige fra det resultat, der kunne opnås, når Live View
ikke anvendes. Lysmåling i Live View justeres, så den passer til Live View-visningen, og giver
billeder med eksponering meget tæt på den, der ses på skærmen (bemærk, at du kun kan få vist
et eksempel på eksponeringskompensation på skærmen ved værdier mellem +3 EV og –3 EV). For
at forhindre at det lys, der kommer ind via søgeren, forstyrrer eksponering, skal du fjerne
gummiøjestykket og tildække søgeren med det medfølgende øjestykkedæksel, inden optagelsen
påbegyndes (0 50).
A HDMI
Når kameraet monteres til en HDMI-videoenhed, forbliver kameraskærmen tændt, og
videoenheden viser billedet, der ses igennem objektivet. Hvis enheden understøtter HDMI-CEC,
skal du vælge Fra for indstillingen HDMI > Enhedsstyring i opsætningsmenuen (0 166), før du
optager i Live View.
D Optagelse i Live View-indstilling
Selvom det ikke forekommer på det endelige billede, kan forvrængningen være synlig på
skærmen, hvis kameraet panoreres vandret, eller en genstand bevæger sig gennem billedet ved
høj hastighed. Stærke lyskilder kan efterlade efterbilleder på skærmen, når kameraet panoreres.
Der kan også forekomme lyse pletter. Støjstriber og streger, der er synlige på skærmen under
lysstofrør, kviksølv- eller natriumlamper, kan reduceres ved hjælp af Reduktion af støjstriber
(0 200), selvom de muligvis stadig kan ses på det endelige billede ved visse lukkertider. Når du
tager billeder i Live View-indstilling, skal du undgå at rette kameraet mod solen eller andre stærke
lyskilder. Overholdes denne anvisning ikke, kan der ske skade på kameraets indre kredsløb.
Live View slutter automatisk, når skærmen lukkes (lukning af skærmen afslutter ikke Live View på
fjernsyn eller andre eksterne skærme).
For at undgå at beskadige kameraets indre kredsløb kan Live View slutte automatisk; afslut Live
View, når kameraet ikke er i brug. Bemærk, at temperaturen inde i kameraets indre kredsløb kan
forhøjes, og støj (lyse pletter, tilfældigt spredte lyse pixels eller tåge) kan vises under følgende
omstændigheder (kameraet kan også blive meget varmt, men dette er ikke ensbetydende med
en funktionsfejl):
• Den omgivende temperatur er høj
• Kameraet har været anvendt til Live View eller til videooptagelse i længere tid
• Kameraet har været anvendt i kontinuerlig udløserindstilling i længere tid
Hvis Live View ikke starter, når du forsøger at starte funktionen, skal du vente til de indre kredsløb
er kølet ned og derefter prøve igen.
D Nedtællingsvisningen
Der vises en nedtælling, 30 sek. før Live View slutter automatisk (0 122; timeren bliver rød, 5 sek.
før timeren for autoslukning udløber (0 186), eller hvis Live View er ved at slutte for at beskytte
de indre kredsløb). Afhængigt af optageforholdene vises timeren muligvis straks, når Live View
vælges.
124 Live View
D Anvendelse af autofokus i Live View
Autofokus er længere i Live View, og skærmen bliver muligvis lysere eller mørkere, mens
kameraet fokuserer. Kameraet kan være ude af stand til at fokusere i de nedenfor opstillede
situationer (bemærk, at fokuspunktet nogle gange vises med grønt, når kameraet ikke kan
fokusere):
• Motivet indeholder linjer, der er parallelle med billedets længste led
• Motivet mangler kontrast
• Motivet i fokuspunktet indeholder områder med lysstyrke med skarp kontrast, eller motivet
belyses vha. spotlys, et neonskilt eller en anden form for lyskilde, hvis lysstyrke varierer
• Støjstriber eller streger fremkommer under lysstofrør, kviksølvlamper, natriumlamper eller
lignende belysning
• Der anvendes et krydsfilter (stjernefilter) eller andet specialfilter
• Motivet fremstår mindre end fokuspunktet
• Motivet domineres af ensartede geometriske mønstre (eksempelvis en række vinduer i en
skyskraber)
• Motivet bevæger sig
Derudover kan Følg motiv AF være ude af stand til at følge motiver, hvis de bevæger sig hurtigt,
går ud af billedet eller dækkes af andre genstande. Det samme gør sig gældende, hvis motiverne
synligt ændrer størrelse, farve eller lysstyrke, eller hvis de er for små, for store, for lyse, for mørke,
eller de har samme farve eller lysstyrke som baggrunden.
A Manuelt fokus
For at fokusere i manuel fokusindstilling (0 57) skal du
dreje objektivets fokusring, til motivet er i fokus.
For at forstørre billedet på skærmen op til ca. 8,3× for
præcist fokus skal du trykke på knappen X. Mens
billedet, der ses gennem objektivet, zoomes ind, vises et
navigationsvindue i en grå ramme i visningens nederste
højre hjørne. Anvend multivælgeren til at rulle til
områder af billedet, der ikke kan ses på skærmen (kun
tilgængelig, hvis 7 (Bredt område AF) eller
Knappen X
8 (Normalt område AF) er valgt for Indstilling af AFmetode), eller tryk på W (Q) for at zoome ud.
Navigationsvindue
Live View 125
Optagelse og visning af video
Optagelse af videoer
Videoer kan optages i Live View-indstilling.
1
Drej Live View-vælgeren.
Billedet, der ses gennem objektivet, vises på skærmen.
D Ikonet 0
Ikonet 0 (0 122) viser, at der ikke kan optages video.
A Før optagelse
Indstil blænden før optagelse i indstillingerne A eller M (0 86, 87).
2
Live View-vælger
Fokusér.
Komponér åbningsbilledet, og fokusér som beskrevet i trin 2
og 3 i "Komposition af billeder på skærmen" (0 118; se også
"Fokusering i Live View" på side 0 119–121). Bemærk, at
antallet af motiver, som kan registreres i ansigtsprioriteret AF,
falder under optagelse af video.
3
Start optagelsen.
Tryk på videooptageknappen for at starte optagelse. Der
vises en optageindikator og den resterende tid på skærmen.
Undtagen i indstillingerne i og j kan du låse eksponering
ved at trykke på knappen A (L) (0 91) eller (i
indstillingerne P, S, A og %) ændre den med op til ±3 EV i trin
Videooptageknap
på 1/3 EV ved at trykke på knappen E (N) og dreje
Optageindikator
kommandohjulet (0 92; bemærk, at ændringer af
eksponeringen muligvis ingen synlig effekt har alt efter
motivets lysstyrke).
Resterende tid
126 Optagelse og visning af video
4
Afslut optagelse.
Tryk på videooptageknappen igen for at afslutte optagelsen. Optagelsen slutter,
når den maksimale længde er nået, hukommelseskortet er fuldt, der er valgt en
anden indstilling, eller skærmen lukkes (lukning af skærmen afslutter ikke
optagelsen på fjernsyn eller andre eksterne skærme).
A Fotografering under videooptagelse
For at afslutte optagelse af video skal du tage et billede, afslutte og gå til Live View. Derefter skal
du trykke udløserknappen helt ned og holde den nede, indtil lukkeren udløses.
A Maksimal længde
Den maksimale længde på enkeltstående videofiler er 4 GB (for maksimale optagetider, se side
128); bemærk, at optagelsen muligvis slutter, før denne længde er nået alt efter
hukommelseskortets skrivehastighed (0 238).
D Optagelse af videoer
Støj, streger eller forvrængning kan være synligt på skærmen og på den færdige video under
lysstofrør, kviksølv- eller natriumlamper, eller hvis kameraet panoreres vandret, eller et motiv
bevæger sig ved høj hastighed gennem billedet (støj og streger kan reduceres ved hjælp af
Reduktion af støjstriber; 0 200). Stærke lyskilder kan efterlade efterbilleder, når kameraet
panoreres. Forvrængede hjørner, falske farver, moiré og lyse pletter kan ligeledes opstå. Lyse
streger kan forekomme i visse områder af billedet, hvis motivet kortvarigt oplyses af en flash eller
en anden stærk, momentan lyskilde. Når du optager video, skal du undgå at rette kameraet mod
solen eller andre stærke lyskilder. Overholdes denne anvisning ikke, kan der ske skade på
kameraets indre kredsløb.
Kameraet kan optage både video og lyd; dæk ikke mikrofonen til under optagelse. Bemærk, at
den indbyggede mikrofon muligvis optager støj fra objektivet under autofokus og
vibrationsreduktion.
Der kan ikke anvendes flashbelysning under optagelse af video.
For at undgå at beskadige kameraets indre kredsløb kan Live View slutte automatisk; afslut Live
View, når kameraet ikke er i brug. Bemærk, at temperaturen inde i kameraets indre kredsløb kan
forhøjes, og støj (lyse pletter, tilfældigt spredte lyse pixels eller tåge) kan vises under følgende
omstændigheder (kameraet kan også blive meget varmt, men dette er ikke ensbetydende med
en funktionsfejl):
• Den omgivende temperatur er høj
• Kameraet har været anvendt til Live View eller til videooptagelse i længere tid
• Kameraet har været anvendt i kontinuerlig udløserindstilling i længere tid
Hvis Live View ikke starter, når du forsøger at starte Live View eller videooptagelse, skal du vente
til de indre kredsløb er kølet ned og derefter prøve igen.
Matrix-lysmåling anvendes uafhængigt af den valgte lysmålingsmetode. Lukkertid og ISOfølsomhed justeres automatisk, medmindre Til er valgt for Manuelle videoindstillinger (0 129),
og kameraet er i indstilling M.
Optagelse og visning af video 127
Indstillinger for video
Kameraet tilbyder følgende indstillinger for video.
• Billedstr./billedhastighed, Videokvalitet: Vælg mellem følgende indstillinger.
Billedhastigheden afhænger af indstillingen, der aktuelt er valgt for Videoindstilling i
opsætningsmenuen (0 202):
L/t
M/u
N/r
O/s
P/k
Q/l
R/o
S/n
T/p
Billedstr./billedhastighed
Billedstørrelse (pixels)
Billedhastighed 1
60p 2
50p 3
1920 × 1080
30p 2
25p 3
24p
60p 2
1280 × 720
50p 3
30p 2
640 × 424
25p 3
Maksimal længde (høj videokvalitet ★/normal
videokvalitet) 4
10 min./20 min.
20 min./29 min. 59 sek.
29 min. og 59 sek./29 min. og 59 sek.
1 Opstillet værdi. De faktiske billedhastigheder for henholdsvis 60p, 50p, 30p, 25p og 24p er 59,94, 50, 29,97,
25 og 23,976 bps.
2 Tilgængelig, når NTSC er valgt for Videoindstilling (0 202).
3 Tilgængelig, når PAL er valgt for Videoindstilling.
4 Videoer optaget i indstillingen for miniatureeffekt er op til tre minutter lange, når de vises.
• Mikrofon: Slå den indbyggede eller ekstra ME-1 stereomikrofon (0 129, 237) til eller
fra, eller justér mikrofonfølsomheden. Vælg Automatisk følsomhed for at justere
følsomheden automatisk, vælg Mikrofon fra for at slå lydoptagelse fra; for manuelt at
vælge mikrofonfølsomheden skal du vælge Manuel følsomhed og vælge en
følsomhed.
• Reduktion af vindstøj: Vælg Til for at aktivere low-cut filteret for den indbyggede
mikrofon (ekstra stereomikrofoner påvirkes ikke; 0 129, 237), der reducerer støj
frembragt af vinden, der blæser hen over mikrofonen (bemærk, at andre lyde også kan
påvirkes).
A Live View-visningen
Du kan få vist videobeskæringen i Live View ved at trykke
på knappen R for at vælge visningerne "vis
videoindikatorer", "skjul indikatorer", "gitterlinjer" eller
"vis grundlæggende billedindikatorer" (0 123). Ved
visning af billedindikatorerne kan du få adgang til
følgende indstillinger for video ved at trykke på knappen
P: størrelse/kvalitet af videobillede, mikrofonfølsomhed, Knappen P
hvidbalance (0 101), ISO-følsomhed (0 67), Picture
Controls (0 111), fokusindstilling (0 119), indstilling af
AF-metode (0 120) og eksponeringskompensation
(0 92).
128 Optagelse og visning af video
• Manuelle videoindstillinger: Vælg Til for at tillade manuelle
justeringer af lukkertid og ISO-følsomhed, når kameraet er i
indstillingen M. Du kan også indstille lukkertiden til værdier helt
ned til 1/4000 sek.; den længste tilgængelige lukkertid varierer
med billedhastigheden: 1/30 sek. for billedhastighederne 24p,
25p og 30p, 1/50 sek. for 50p og 1/60 sek. for 60p. ISOfølsomheden kan indstilles til værdier mellem ISO 100 og Høj 1 (0 67). Hvis lukkertid
og ISO-følsomhed ikke ligger i disse områder ved start af Live View, indstilles de
automatisk til understøttede værdier og forbliver ved disse værdier ved afslutning af
Live View. Bemærk, at ISO-følsomheden fastsættes ved den valgte værdi; kameraet
justerer ikke ISO-følsomheden automatisk, når Til er valgt for ISOfølsomhedsindstillinger > Auto ISO-følsomhedsstyring i optagemenuen (0 180).
1
Vælg Indstillinger for video.
Tryk på knappen G for at få vist menuerne.
Markér Indstillinger for video i
optagemenuen, og tryk på 2.
Knappen G
2
Vælg videoindstillinger.
Markér det ønskede punkt, og tryk på 2.
Markér derefter en indstilling, og tryk på J.
A Anvendelse af ekstern mikrofon
Den ekstra stereomikrofon ME-1 kan anvendes til at reducere støj fra objektivrystelser, der
optages under autofokus.
D Nedtællingsvisningen
Der vises en nedtælling, 30 sek. før Live View slutter automatisk (0 122). Afhængigt af
optageforholdene kan timeren komme til syne med det samme, når optagelse af video begynder.
Bemærk, at uanset tilgængelig optagetid, afsluttes Live View stadig automatisk, når timeren løber
ud. Vent, til de indre kredsløb er kølet ned, inden optagelse af video genoptages.
A HDMI og andre videoenheder
Når kameraet monteres til en HDMI-videoenhed, forbliver kameraskærmen tændt, og
videoenheden viser billedet, der ses igennem objektivet. Hvis enheden understøtter HDMI-CEC,
skal du vælge Fra for indstillingen HDMI > Enhedsstyring i opsætningsmenuen (0 166), før du
optager i Live View.
Optagelse og visning af video 129
Visning af videoer
Videoer indikeres af ikonet 1 i fuldskærmsvisning (0 135). Tryk på J for at starte
afspilning; din aktuelle position indikeres af videoens statuslinje.
Ikonet 1
Længde
Aktuel position/totallængde
Lydstyrke
Statuslinje for video
Guide
Følgende funktioner kan udføres:
For at
Anvend
Sætte på pause
Beskrivelse
Sæt billedvisningen på pause.
Afspille
Genoptag afspilningen, når videoen er sat på pause eller under
tilbagespoling/fremadspoling.
Spole frem/tilbage
Hastigheden øges for hvert tryk, fra 2× til 4× til 8× til 16×;
knappen holdes nede for at springe til starten eller slutningen af
videoen (det første billede indikeres af h i skærmens øverste
højre hjørne, og det sidste billede indikeres af i). Hvis
billedvisningen er sat på pause, spoles videoen tilbage eller
frem ét billede ad gangen; hold knappen nede for kontinuerlig
tilbage- eller fremadspoling.
Springe 10 sek.
Drej kommandohjulet for at springe 10 sek. fremad eller bagud.
Regulere lyd
på X for at øge lydstyrken, og tryk på W (Q) for at mindske
X/W (Q) Tryk
den.
Vende tilbage til
fuldskærmsvisning
/ K Tryk 1 eller K for at afslutte og gå til fuldskærmsvisning.
130 Optagelse og visning af video
Redigering af video
Beskær optagelserne for at oprette redigerede kopier af videoer eller gemme udvalgte
billeder som JPEG-stillbilleder.
Valgmulighed
f Vælg start-/slutpunkt
g Gem valgt billede
Beskrivelse
Opret en kopi, hvorfra åbnings- eller afslutningsoptagelsen er
blevet fjernet.
Gem et udvalgt billede som JPEG-stillbillede.
Beskæring af videoer
For at oprette beskårne kopier af videoer:
1
2
Få vist en video på fuld skærm.
Sæt videoen på pause på det nye
åbnings- eller afslutningsbillede.
Afspil videoen som beskrevet på side 130 ved
at trykke på J for at starte og genoptage
billedvisning og på 3 for at sætte den på
pause. Sæt afspilningen på pause, når du når
til det nye åbnings- eller afslutningsbillede.
3
Statuslinje for video
Vælg Vælg start-/slutpunkt.
Tryk på knappen P, markér derefter Vælg
start-/slutpunkt, og tryk på 2.
Knappen P
Optagelse og visning af video 131
4
Vælg det aktuelle billede som det nye
start- eller slutpunkt.
For at oprette en kopi, der begynder fra det
aktuelle billede, skal du markere Startpunkt
og trykke på J. Billederne før det aktuelle
billede fjernes, når du gemmer kopien.
Startpunkt
For at oprette en kopi, der slutter ved det aktuelle billede, skal du markere
Slutpunkt og trykke på J. Billederne efter det aktuelle billede fjernes, når du
gemmer kopien.
Slutpunkt
5
Bekræft det nye start- eller slutpunkt.
Hvis det ønskede billede ikke aktuelt vises, skal
du trykke på 4 eller 2 for at spole frem eller
tilbage (for at springe 10 sek. frem eller tilbage
skal du dreje kommandohjulet).
6
Opret kopien.
Når det ønskede billede vises, skal du trykke på
1.
7
Få vist et eksempel på videoen.
For at få vist et eksempel på kopien skal du
markere Dybdeskarphed og trykke på J. For
at annullere den aktuelle kopi og vende tilbage
til trin 5 skal du markere Annuller og trykke på
J; for at gemme kopien skal du fortsætte til
trin 8.
132 Optagelse og visning af video
8
Gem kopien.
Markér Gem som ny fil, og tryk på J for at
gemme kopien i en ny fil. For at erstatte den
oprindelige videofil med den redigerede kopi
skal du markere Overskriv eksisterende fil og
trykke på J.
D Beskæring af videoer
Videoer skal have en længde på mindst to sekunder. Kopien gemmes ikke, hvis der ikke er plads
nok på hukommelseskortet.
Kopierne har samme oprettelsestidspunkt og -dato som originalen.
A Valg af funktion for det aktuelle billede
For at gøre det billede, der vises i trin 5, til det nye
slutpunkt (x) i stedet for det nye startpunkt (w) eller
omvendt, skal du trykke på knappen A (L).
Knappen A (L)
Optagelse og visning af video 133
Gem valgte billeder
For at gemme en kopi af et valgt billede som JPEG-stillbillede:
1
Sæt videoen på pause på det ønskede
billede.
Afspil videoen som beskrevet på side 130 ved
at trykke på J for at starte og genoptage
billedvisning og på 3 for at sætte den på
pause. Sæt videoen på pause ved det billede,
du agter at kopiere.
2
Vælg Gem valgt billede.
Tryk på knappen P, markér derefter Gem valgt
billede, og tryk på 2.
Knappen P
3
Opret en stillbillede-kopi.
Tryk på 1 for at oprette en stillbillede-kopi af
det aktuelle billede.
4
Gem kopien.
Markér Ja, og tryk på J for at oprette en JPEGkopi i fin kvalitet (0 59) af det valgte billede.
A Gem valgt billede
JPEG-videostillbilleder oprettet med indstillingen Gem valgt billede kan ikke retoucheres. JPEGvideostillbilleder mangler visse kategorier af billedinformation (0 136).
134 Optagelse og visning af video
Billedvisning og sletning
Fuldskærmsvisning
Tryk på knappen K for at få vist billeder. Det nyeste
billede vises på skærmen.
Knappen K
For at
Anvend
Få vist flere
billeder
Få vist yderligere
billedinformation
Beskrivelse
Tryk på knappen W (Q) eller J i datolisten for at placere
markøren i miniaturelisten. Tryk igen på W (Q) for at vende
tilbage til datolisten.
Skift den viste billedinformation (0 136).
W (Q)
Du kan finde yderligere oplysninger om miniaturevisning på
side 140.
Få vist miniaturer
Zoome ind på et
billede
X
Slette billeder
O
Skifte
beskyttelsesstatus
A (L)
Afspil video
Du kan finde yderligere oplysninger om zoom under
billedvisning på side 142.
Der vises en dialogboks for bekræftelse. Tryk på O igen for at
slette billedet.
Tryk på knappen A (L) (0 143) for at beskytte billedet eller
fjerne beskyttelsen af et beskyttet billede.
Hvis det aktuelle billede er markeret med ikonet 1 for at vise, at
det er en video, skal du trykke på J for at starte videoafspilning
(0 130).
A Knappen P
Tryk på knappen P i fuldskærms-, miniature- eller
kalendervisning viser dialogboksen til højre, hvor du kan
klassificere billeder (0 144), retouchere billeder og
redigere videoer (0 131, 205) og vælge billeder for
overførsel til en smartenhed (0 173).
Knappen P
Billedvisning og sletning 135
Billedinformation
Der vises billedinformation på billederne, når de vises i fuldskærmsvisning. Tryk på 1
eller 3 for at bladre igennem billedinformationen som vist nedenfor. Bemærk, at "kun
billede", optagedata, RGB-histogrammer, markeringer og dataoversigt kun vises, hvis der
er valgt en tilsvarende indstilling for Billedvisningsindstillinger (0 176). Lokationsdata
vises kun, hvis der blev indlejret lokationsdata i billedet, da billedet blev taget (0 74).
Filinformation
Ingen (kun billede)
Markeringer
Oversigt
RGB-histogram
Lokationsdata
Optagedata
❚❚ Filoplysninger
1 2 3
4
5
6
11
10
8
9
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Beskyttelsesstatus ........................................................ 143
Retoucheringsindikator ............................................. 206
Overførselsmarkering ................................................. 173
Billednummer/antal billeder i alt
Filnavn.............................................................................. 189
Billedkvalitet......................................................................59
Billedstørrelse ...................................................................61
Tidspunkt for optagelse...................................... 15, 201
Dato for optagelse ................................................ 15, 201
Mappenavn .................................................................... 178
Klassificering .................................................................. 144
1
2
3
4
5
6
Beskyttelsesstatus ........................................................ 143
Retoucheringsindikator ............................................. 206
Overførselsmarkering ................................................. 173
Billednummer/antal billeder i alt
Billedmarkeringer
Klassificering .................................................................. 144
❚❚ Markeringer *
1 2 3
5
4
6
* Blinkende områder indikerer markeringer (områder, der muligvis er overeksponerede).
136 Billedvisning og sletning
❚❚ RGB-histogram
1
2
3
4
10
9
8
5
7
1 Billednummer/antal billeder i alt
2 Histogram (RGB-kanal). I alle histogrammer
3
4
5
6
7
6
8
9
10
angiver den vandrette akse pixellysstyrken og
den lodrette akse antal pixels.
Histogram (rød kanal)
Histogram (grøn kanal)
Histogram (blå kanal)
Overførselsmarkering ..................................................173
Hvidbalance ....................................................................101
Finindstilling af hvidbalance .................................103
Forudindstillet manuelt ..........................................104
Retoucheringsindikator ..............................................206
Beskyttelsesstatus.........................................................143
Klassificering ...................................................................144
A Zoom under billedvisning
For at zoome ind på billedet under histogramvisning skal du
trykke på X. Anvend knapperne X og W (Q) til at zoome ind
og ud samt rulle gennem billedet med multivælgeren.
Histogrammet opdateres for kun at vise den del af billedet,
der kan ses på skærmen.
A Histogrammer
Kameraets histogrammer er kun vejledende og kan variere i forhold til dem, der vises i
billedbehandlingsprogrammer. Nedenfor er der vist eksempler på histogrammer:
Hvis billedet indeholder genstande med et bredt udvalg af
lysstyrker, bliver fordelingen af tonerne forholdsvis jævn.
Hvis billedet er mørkt, forrykkes tonefordelingen til venstre.
Hvis billedet er lyst, forrykkes tonefordelingen til højre.
Øget eksponeringskompensation forrykker fordelingen af toner til højre, mens reduktion af
eksponeringskompensationen forrykker fordelingen til venstre. Histogrammer kan give et
fingerpeg om den overordnede eksponering, hvis kraftigt omgivende lys gør det svært at se
billederne på skærmen.
Billedvisning og sletning 137
❚❚ Optagedata
5 Optageindstilling........................................19, 30, 37, 82
1 2 3
15
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
16
17
18
19
20
21
22
23
24
17
18
19
25
26
27
28
20
21
22
23
29
24
25
1
2
3
4
Beskyttelsesstatus ........................................................ 143
Retoucheringsindikator.............................................. 206
Overførselsmarkering.................................................. 173
Lysmåling ...........................................................................90
Lukkertid .............................................................................83
Blænde.................................................................................83
26
27
28
29
ISO-følsomhed 1 ...............................................................67
Eksponeringskompensation........................................92
Brændvidde .................................................................... 231
Objektivdata
Fokusindstilling...................................................... 51, 119
Objektiv-VR (vibrationsreduktion) 2 ................ 18, 181
Flashtype ................................................................192, 232
Commander-indstilling 2
Flashindstilling ..........................................................63, 65
Flashstyring .................................................................... 192
Flashkompensation ........................................................93
Klassificering .................................................................. 144
Kameranavn
Billednummer/antal billeder i alt
Hvidbalance.................................................................... 101
Finindstilling af hvidbalance ................................ 103
Forudindstillet manuelt.......................................... 104
Farverum ......................................................................... 179
Picture Control .............................................................. 111
Hurtig justering 3........................................................... 113
Oprindelig Picture Control 3 ..................................... 111
Skarphed.......................................................................... 113
Kontrast............................................................................ 113
Lysstyrke .......................................................................... 113
Farvemætning 3 ............................................................. 113
Filtereffekter 3 ................................................................ 113
Farveglød 3 ...................................................................... 113
Toning 3 ............................................................................ 113
Støjreduktion ved høj ISO ......................................... 180
Støjreduktion ved langtidseksponering .............. 179
Aktiv D-Lighting...............................................................94
HDR (high dynamic range)...........................................96
Retoucheringshistorik................................................. 205
Billedkommentar.......................................................... 202
1 Vises med rødt, hvis billedet blev taget med automatisk ISO-følsomhedsstyring slået til.
2 Vises kun på billeder taget med tilbehør, der understøtter denne funktion.
3 Vises muligvis ikke alt efter den anvendte Picture Control.
138 Billedvisning og sletning
❚❚ Dataoversigt
1
2
3
4
5
14 15
16
17
18
19
6
13
20
21
28
27
26
7
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
11
10
9
25 24
23
22
8
Billednummer/antal billeder i alt
Beskyttelsesstatus ........................................................ 143
Kameranavn
Retoucheringsindikator.............................................. 206
Overførselsmarkering.................................................. 173
Histogram, der viser fordelingen af toner på
billedet (0 137).
Billedkvalitet......................................................................59
Billedstørrelse....................................................................61
Filnavn .............................................................................. 189
Tidspunkt for optagelse ...................................... 15, 201
Dato for optagelse................................................. 15, 201
Mappenavn..................................................................... 178
Klassificering................................................................... 144
Lysmåling ...........................................................................90
Optageindstilling........................................19, 30, 37, 82
Lukkertid.............................................................................83
Blænde ................................................................................83
ISO-følsomhed 1 ...............................................................67
Brændvidde .................................................................... 231
Indikator for lokationsdata...........................................74
Indikator for billedkommentar ................................ 202
Aktiv D-Lighting...............................................................94
Picture Control .............................................................. 111
Farverum ......................................................................... 179
Flashindstilling .................................................................63
Hvidbalance.................................................................... 101
Finindstilling af hvidbalance .................................... 103
Forudindstillet manuelt ............................................. 104
27 Flashkompensation ........................................................93
Commander-indstilling 2
28 Eksponeringskompensation........................................92
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
1 Vises med rødt, hvis billedet blev taget med automatisk styring af ISO-følsomheden slået til.
2 Vises kun på billeder taget med tilbehør, der understøtter denne funktion.
❚❚ Lokationsdata
Lokationsdata vises kun, hvis der blev indlejret lokationsdata i billedet, da billedet blev
taget (0 74). I tilfælde af videoer giver dataene placeringen ved optagelsens start.
1 2 3
10
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Beskyttelsesstatus ........................................................ 143
Retoucheringsindikator ............................................. 206
Overførselsmarkering ................................................. 173
Breddegrad
Længdegrad
Højde
UTC (Coordinated Universal Time)
Klassificering .................................................................. 144
Kameranavn
Billednummer/antal billeder i alt
Billedvisning og sletning 139
Miniaturevisning
For at få vist billeder på "kontaktark" med 4, 12 eller 80 billeder skal du trykke på knappen
W (Q).
W (Q)
W (Q)
X
Fuldskærmsvisning
X
Miniaturevisning
For at
Få vist flere
billeder
Anvend
W (Q)
Få vist færre
billeder
X
Kalendervisning
Beskrivelse
Tryk på knappen W (Q) for at forøge antallet af billeder, der
vises.
Tryk på knappen X for at reducere antallet af billeder, der vises.
Hvis der vises fire billeder, skal du trykke på det markerede
billede for at få det vist på hele skærmen.
Markere billeder
Anvend multivælgeren eller kommandohjulet til at markere
billederne.
Få vist markeret
billede
Tryk på J for at se det markerede billede i fuldskærmsvisning.
Slette markeret
billede
Ændre et markeret
billedes
beskyttelsesstatus
O
Se side 146 for at få yderligere oplysninger.
A (L)
Se side 143 for at få yderligere oplysninger.
140 Billedvisning og sletning
Kalendervisning
Hvis du ønsker at se billeder, som er optaget på den valgte dato, skal du trykke på
knappen W (Q), når der vises 80 billeder.
Miniatureliste
W (Q)
W (Q)
X
X
Datoliste
Fuldskærmsvisning
Miniaturevisning
Kalendervisning
Handlingerne, der kan udføres, afhænger af, om markøren er i datolisten eller
miniaturelisten:
For at
Anvend
W (Q)
Skifte mellem datoliste
og miniatureliste
Afslutte og gå til
miniaturevisning/
zoome ind på
markeret billede
X
Beskrivelse
Tryk på knappen W (Q) eller J i datolisten for at placere
markøren i miniaturelisten. Tryk igen på W (Q) for at vende
tilbage til datolisten.
• Datoliste: Afslut, og gå til 80-billedvisning.
• Minigatureliste: Tryk på knappen X, og hold den nede for at
zoome ind på det markerede billede.
• Datoliste: Markér dato.
• Miniatureliste: Markér billede.
Markere datoer/
markér billeder
Skifte til
fuldskærmsvisning
• Miniatureliste: Få vist det markerede billede.
Slette markerede
billede(r)
O
Ændre et markeret
billedes
beskyttelsesstatus
A (L)
• Datoliste: Slet alle billeder, som er taget på den valgte
dato.
• Miniatureliste: Slet det markerede billede (0 146).
Se side 143 for at få yderligere oplysninger.
Billedvisning og sletning 141
Se det tættere på: Zoom under
billedvisning
Tryk på knappen X for at zoome ind på billedet, der vises i fuldskærmsvisning eller på
billedet, der aktuelt er markeret i miniature- eller kalendervisning. Følgende funktioner
kan udføres, mens zoom er aktiveret:
For at
Anvend
Beskrivelse
Tryk på X for at zoome ind til et
maksimum på ca. 33× (store billeder),
Zoome ind eller ud X / W (Q) 25× (mellemstore billeder) eller 13×
(små billeder). Tryk på W (Q) for at
zoome ud. Mens billedet er zoomet
ind, skal du anvende multivælgeren for
at få vist billedområder, der ikke er
Få vist andre
synlige på skærmen. Hold multivælgeren nede for hurtigt at
områder af
rulle til andre områder af billedet. Navigationsruden vises, når
billedet
zoomforholdet ændres; det område, der aktuelt er synligt på
skærmen, vises med en gul ramme.
Ansigter (op til 35), der findes under
zoom, vises med hvid ramme i
navigationsvinduet. Tryk på P, og
Vælge/zoome ind
anvend multivælgeren til at få vist
på eller ud fra
P
andre ansigter, eller tryk på J for at
ansigter
zoome ind på det aktuelt valgte ansigt.
Tryk igen på P for at vende tilbage til
normalt zoom.
Drej kommandohjulet for at få vist det samme område på andre
billeder med det aktuelle zoomforhold. Zoom under
billedvisning annulleres ved visning af en video.
Få vist andre
billeder
Annullere zoom
Skifte
beskyttelsesstatus
Annullér zoom, og vend tilbage til fuldskærmsvisning.
A (L)
142 Billedvisning og sletning
Se side 143 for at få yderligere oplysninger.
Beskyttelse af billeder mod sletning
I fuldskærms-, zoom-, miniature- og kalendervisning kan knappen A (L) anvendes til at
beskytte billeder mod utilsigtet sletning. Beskyttede filer kan ikke slettes ved hjælp af
knappen O eller indstillingen Slet i billedvisningsmenuen. Bemærk, at beskyttede
billeder bliver slettet, når hukommelseskortet formateres (0 196).
Sådan beskyttes et billede:
1
Vælg et billede.
Få vist billedet i fuldskærmsvisning eller zoom under billedvisning, eller markér det
på miniaturelisten i miniature- eller kalendervisning.
Fuldskærmsvisning
2
Miniaturevisning
Tryk på knappen A (L).
Billedet markeres med ikonet P.
Knappen A (L)
A Fjernelse af beskyttelse
For at fjerne beskyttelsen fra individuelle billeder, så de kan slettes, skal du få vist billederne i
fuldskærmsvisning eller markere dem i miniaturelisten og derefter trykke på knappen A (L).
For at fjerne beskyttelsen af alle billeder i mappen eller mapperne, der aktuelt er valgt i menuen
Billedvisningsmappe (0 175), skal du trykke samtidig på knapperne A (L) og O og holde dem
nede i cirka to sekunder under billedvisning.
Billedvisning og sletning 143
Klassificering af billeder
Klassificér billederne, eller markér dem til eventuel senere sletning. Klassificering er ikke
tilgængelig ved beskyttede billeder.
Klassificering af enkelte billeder
1
Vælg et billede.
Få vist billedet i fuldskærmsvisning eller zoom under billedvisning, eller markér det
på miniaturelisten i miniature- eller kalendervisning.
2
Få vist billedvisningsindstillingerne.
Tryk på knappen P for at få vist
billedvisningsindstillingerne.
Knappen P
3
Vælg Klassificering.
Markér Klassificering, og tryk på J.
4
Vælg en klassificering.
Tryk på 4 eller 2 for at vælge en klassificering
mellem nul og fem stjerner, eller vælg ) for at
markere billedet til eventuel senere sletning.
5
Tryk på J.
Tryk på J for at afslutte handlingen.
144 Billedvisning og sletning
Klassificering af flere billeder
Anvend indstillingen Klassificering i billedvisningsmenuen for at klassificere flere
billeder.
1
Vælg Klassificering.
Tryk på knappen G for at få vist kameraets
menuer, markér derefter Klassificering i
billedvisningsmenuen, og tryk på 2.
Knappen G
2
Klassificér billeder.
Tryk på 4 eller 2 for at markere billeder (for at
få vist det aktuelt valgte billede i
fuldskærmsvisning skal du trykke på knappen
X og holde den nede), og tryk på 1 eller 3 for
at vælge en klassificering på mellem nul og
fem stjerner, eller vælg ) for at markere billedet til eventuel senere sletning.
3
Tryk på J.
Tryk på J for at afslutte handlingen.
Billedvisning og sletning 145
Sletning af billeder
Ubeskyttede billeder kan slettes som beskrevet nedenfor. Når billeder er blevet slettet,
kan de ikke gendannes.
Fuldskærms-, miniature- og kalendervisning
1
Vælg et billede.
Få vist billedet, eller markér det på miniaturelisten i miniature- eller
kalendervisning.
2
Tryk på knappen O.
Der vises en dialogboks for bekræftelse.
Knappen O
Fuldskærmsvisning
3
Miniaturevisning
Tryk på knappen O igen.
Slet billedet ved at trykke på knappen O igen.
Tryk på knappen K for at afslutte uden at
slette billedet.
A Kalendervisning
Under kalendervisning kan du slette alle billeder, der er taget på en valgt dato, ved at markere
datoen i datolisten og trykke på knappen O (0 141).
146 Billedvisning og sletning
Billedvisningsmenuen
Indstillingen Slet i billedvisningsmenuen indeholder følgende indstillinger. Bemærk, at
det nogle gange kan tage et stykke tid at slette afhængigt af antal billeder.
Valgmulighed
Q Valgte
n Vælg dato
R Alle
Beskrivelse
Slet valgte billeder.
Slet alle billeder, som er taget på den valgte dato.
Slet alle billeder i den mappe, der aktuelt er valgt til billedvisning (0 175).
❚❚ Valgte: Sletning af valgte billeder
1
Vælg Slet.
Tryk på knappen G for at få vist menuerne.
Markér Slet i billedvisningsmenuen, og tryk på
2.
Knappen G
2
Vælg Valgte.
Markér Valgte, og tryk på 2.
3
Markér et billede.
Anvend multivælgeren til at markere et billede
(tryk på knappen X og hold den nede for at få
vist det markerede billede i
fuldskærmsvisning).
4
Vælg det markerede billede.
Tryk på knappen W (Q) for at vælge det
markerede billede. Valgte billeder markeres
med ikonet O. Gentag trin 3 og 4 for at vælge
flere billeder; for at fravælge et billede, skal du
Knappen W (Q)
markere det og trykke på W (Q).
5
Tryk på J for at afslutte handlingen.
Der vises en dialogboks for bekræftelse;
markér Ja, og tryk på J.
Billedvisning og sletning 147
❚❚ Vælg dato: Sletning af billeder taget på en valgt dato
1
Vælg Vælg dato.
I slettemenuen skal du markere Vælg dato og
trykke på 2.
2
Markér en dato.
Tryk på 1 eller 3 for at markere en dato.
For at få vist billederne taget på den markerede
dato skal du trykke på W (Q). Anvend
multivælgeren for at rulle gennem billederne,
eller tryk på X, og hold den nede for at få vist
det aktuelle billede i fuldskærmsvisning. Tryk
Knappen W (Q)
på W (Q) for at vende tilbage til datolisten.
3
Vælg den markerede dato.
Tryk på 2 for at vælge alle billeder, der er taget
på den markerede dato. Valgte datoer
markeres med flueben. Gentag trin 2 og 3 for
at vælge flere datoer; for at fravælge en dato,
skal du markere det og trykke på 2.
4
Tryk på J for at afslutte handlingen.
Der vises en dialogboks for bekræftelse;
markér Ja, og tryk på J.
148 Billedvisning og sletning
Slideshows
Indstillingen Slideshow i billedvisningsmenuen anvendes til visning af et slideshow med
billeder fra den aktuelle billedvisningsmappe (0 175).
1
Vælg Slideshow.
For at få vist slideshow-menuen skal du trykke
på knappen G og vælge Slideshow i
billedvisningsmenuen.
Knappen G
2
Start slideshowet.
Markér Start i slideshow-menuen, og tryk på
J.
Følgende handlinger kan foretages, mens slideshowet er i gang:
For at
Anvend
Springe frem/tilbage
Beskrivelse
Tryk på 4 for at vende tilbage til det forrige
billede og på 2 for at springe til det næste
billede.
Få vist yderligere
billedinformation
Skift den viste billedinformation (0 136).
Pause/genoptage
slideshow
Sæt showet på pause. Tryk igen for at genoptage
det.
Hæve/sænke lydstyrke
Afslutte og gå til
billedvisningsindstilling
Tryk på X under videoafspilning for at øge
X / W (Q) lydstyrken og på W (Q) for at mindske den.
K
Afslut showet, og vend tilbage til
billedvisningsindstilling.
Dialogboksen til højre vises, når showet er færdigt. Vælg Genstart
for at genstarte, eller vælg Afslut for at vende tilbage til
billedvisningsmenuen.
Billedvisning og sletning 149
Indstillinger for slideshow
Før du starter et slideshow, kan du anvende indstillingerne i slideshow-menuen til at
vælge billederne, der vises efter type eller klassificering og vælge, hvor længe hvert
billede vises.
• Billedtype: Vælg mellem Stillbilleder og videoer, Kun
stillbilleder, Kun videoer og I henhold til klassificering. For
kun at medtage billeder med valgte klassificeringer skal du
markere I henhold til klassificering og trykke på 2. Der vises en
klassificeringsliste; markér klassificeringerne, og tryk på 2 for at
vælge eller fravælge billeder med den markerede klassificering
for indbefatning i slideshowet. De valgte klassificeringer
markeres med et flueben. Tryk på J for at afslutte, når de
ønskede klassificeringer er valgt.
• Billedinterval: Vælg, hvor længe stillbilleder vises.
150 Billedvisning og sletning
Forbindelser
Installation af ViewNX 2
Installér den medfølgende software for at få
vist og redigere billeder og videoer, der er
blevet kopieret over på din computer. Før du
installerer ViewNX 2, skal du bekræfte, at din
computer opfylder systemkravene på side 152.
Sørg for at anvende den seneste version af
ViewNX 2, som er tilgængelig for download på
hjemmesiderne opstillet på side xiv, idet
tidligere versioner, der ikke understøtter
D5300, muligvis ikke er i stand til at overføre
NEF (RAW)-billeder korrekt.
1
Start installationsprogrammet.
ViewNX 2TM
Dit billedværktøj
q Vælg område (hvis påkrævet)
Start computeren, sæt CD'en med
installationsprogrammet i, og start
installationsprogrammet. Der vises en
dialogboks til valg af sprog. Hvis det
ønskede sprog ikke er tilgængeligt, skal
du klikke på Region Selection (Valg af
område) for at vælge et andet område
(valg af område er ikke tilgængeligt i den
europæiske udgave).
2
w Vælg
sprog
e Klik på
Next
(Næste)
Start installationsprogrammet.
Klik på Install (Installér), og følg instruktionerne på
skærmen.
Klik på Install (Installér)
Forbindelser 151
3
4
A
Afslut installationsprogrammet.
Windows
Mac OS
Klik på Yes (Ja)
Klik på OK
Fjern CD'en med installationsprogrammet fra CD-ROM-drevet.
Systemkrav
Windows
CPU
Operativsystem
Hukommelse
(RAM)
Plads på
harddisk
Mac OS
• Billeder: Intel Celeron, Pentium 4, Core• Billeder: Intel Core eller Xeon-serien
serien; 1,6 GHz eller bedre
• Videoer (afspilning): Core Duo 2 GHz eller
• Videoer (afspilning): 3,0 GHz eller bedre
bedre; Intel Core i5 eller bedre anbefales
Pentium D; Intel Core i5 eller bedre
anbefales ved visning af videoer med en ved visning af videoer med en
billedstørrelse på 1280×720 eller
billedstørrelse på 1280×720 eller derover
derover ved en billedhastighed på 30
ved en billedhastighed på 30 bps eller
bps eller derover eller videoer med en
derover eller videoer med en
billedstørrelse på 1920×1080 eller
billedstørrelse på 1920×1080 eller
derover
derover
• Videoer (redigering): Intel Core i5 eller bedre
• Videoer (redigering): Intel Core i5 eller
bedre
Forudinstallerede versioner af Windows 8,
Windows 7, Windows Vista og Windows XP;
OS X 10.8 eller 10.7, Mac OS X 10.6
bemærk, at 64-bits versioner af Windows XP
ikke understøttes
• 32-bits Windows 8, Windows 7 eller Windows
Vista: 1 GB eller derover (2 GB eller derover
• OS X 10.8, 10.7: 2 GB eller derover (4 GB eller
anbefales)
• 64-bits Windows 8, Windows 7 eller Windows
derover anbefales)
Vista: 2 GB eller derover (4 GB eller derover
• Mac OS X 10.6: 1 GB eller derover (4 GB eller
anbefales)
derover anbefales)
• Windows XP: 512 MB eller derover (2 GB eller
derover anbefales)
Mindst 1 GB tilgængelig på disken ved opstart (3 GB eller derover anbefales)
Opløsning: 1024 × 768 pixels (XGA) eller derover
(1280 × 1024 pixels eller derover anbefales)
Farve: 24-bits farve (millioner af farver) eller
derover
Se de opstillede hjemmesider på side xiv for seneste information om understøttede operativsystemer.
Grafik
152 Forbindelser
Opløsning: 1024 × 768 pixels (XGA) eller
derover (1280 × 1024 pixels eller derover anbefales)
Farve: 24-bits farve (Rigtig farve) eller derover
Anvendelse af ViewNX 2
Kopiering af billeder over på computer
Før du fortsætter, skal du sørge for at have installeret softwaren på den medfølgende
ViewNX 2-CD (0 151).
1
Tilslut USB-kablet.
Når du har slukket kameraet og sikret dig, at der er isat et hukommelseskort, skal du
tilslutte det medfølgende USB-kabel som vist og derefter tænde kameraet.
A Anvend en pålidelig strømkilde
For at sikre at dataoverførslen ikke afbrydes, skal du sørge for, at kameraets batteri er
fuldt opladet.
A Tilslutning af kabler
Sørg for, at kameraet er slukket, når du tilslutter eller fjerner forbindelseskabler. Anvend
ikke vold, og sæt stikkene lige i. Luk stikdækslet, når stikket ikke anvendes.
A USB-hubs
Overførslen forløber muligvis ikke som ventet, hvis kameraet tilsluttes via en USB-hub
eller et tastatur.
2
Start Nikon Transfer 2-komponenten i ViewNX 2.
Hvis der vises en meddelelse, hvor du bliver bedt om at vælge program, skal du
vælge Nikon Transfer 2.
A Windows 7
Hvis følgende dialogboks vises, skal du vælge Nikon Transfer 2 som beskrevet herunder.
1 Under Import pictures and videos (Importér
billeder og videoer) skal du klikke på Change
program (Skift program). Der vises en
dialogboks til valg af program; vælg Import File
using Nikon Transfer 2 (Importér fil med
Nikon Transfer 2), og klik på OK.
2 Dobbeltklik på Import file (Importér fil).
Forbindelser 153
3
Klik på Start Transfer (Start overførsel).
I standardindstillingerne kopieres billederne på
hukommelseskortet over på computeren.
A Under overførsel
Sluk ikke kameraet, og frakobl ikke USB-kablet, når
overførsel er i gang.
Start Transfer (Start overførsel)
4
Afbryd forbindelsen.
Efter endt overførsel skal du slukke kameraet og frakoble USB-kablet.
Vis billeder
Billederne vises i ViewNX 2, når overførslen er fuldført.
A Manuel start af ViewNX 2
• Windows: Dobbeltklik på genvejen til ViewNX 2 på
skrivebordet.
• Mac OS: Klik på ikonet ViewNX 2 i docken.
❚❚ Retouchering af billeder
For at beskære billeder og udføre justeringer af skarphed og
toneniveauer skal du klikke på knappen Edit (Rediger) på
værktøjslinjen i ViewNX 2.
❚❚ Redigering af videoer
For at udføre beskæring af uønskede optagelser fra videoer taget
med kameraet skal du klikke på knappen Movie Editor
(Redigering af video) på værktøjslinjen i ViewNX 2.
❚❚ Udskrivning af billeder
Klik på knappen Print (Udskriv) på værktøjslinjen i ViewNX 2. Der
vises en dialogboks, der gør det muligt for dig at udskrive billeder
på en printer, der er tilsluttet til computeren.
❚❚ Visning af lokationsdata
For at få vist placeringerne, hvor billederne blev taget eller få vist
sporingslogs skal du klikke på knappen MAP (Kort) på
værktøjslinjen i ViewNX 2.
154 Forbindelser
A For yderligere information
Kontakt online-hjælp for yderligere information om
ViewNX 2.
A Visning af Nikons hjemmeside
For at komme på Nikons hjemmeside efter installation af ViewNX 2 skal du vælge All Programs
(Alle programmer) > Link to Nikon (Link til Nikon) i Windows-startmenuen
(internetforbindelse påkrævet).
Forbindelser 155
Udskrivning af billeder
Udvalgte JPEG-billeder kan udskrives på en PictBridge-printer (0 265), der er tilsluttet
direkte til kameraet.
Tilslutning af printer
Tilslut kameraet ved hjælp af det medfølgende USB-kabel.
1
2
Sluk kameraet.
Tilslut USB-kablet.
Tænd printeren, og tilslut USB-kablet som vist. Anvend ikke vold, og sæt stikkene
lige i.
3
Tænd kameraet.
En velkomstbesked vises på skærmen efterfulgt af et PictBridgebilledvisningsdisplay.
D Valg af billeder til udskrivning
NEF (RAW)-billeder (0 59) kan ikke vælges til udskrivning. JPEG-kopier af NEF (RAW)-billeder kan
oprettes med indstillingen NEF-behandling (RAW) i retoucheringsmenuen (0 213).
156 Forbindelser
Udskriv billeder ét af gangen
1
Vælg et billede.
Tryk på 4 eller 2 for at få vist flere billeder. Tryk på knappen
X for at zoome ind på det aktuelle billede (0 142; tryk på K
for at afslutte zoom). For at få vist otte billeder ad gangen skal
du trykke på knappen W (Q). Anvend multivælgeren til at
markere billeder, eller tryk på X for at få vist det markerede
billede i fuldskærmsvisning.
2
Få vist udskriftsindstillinger.
Tryk på J for at få vist PictBridge-udskriftsindstillingerne.
3
Justér printerindstillinger.
Tryk på 1 eller 3 for at markere en indstilling, og tryk på 2 for at vælge den.
Valgmulighed
Beskrivelse
Markér en papirstørrelse (kun størrelser understøttet af den aktuelle printer er
opstillede), og tryk på J for at vælge, afslutte og gå til forrige menu (for at
Papirstørrelse
udskrive ved den aktuelle printers standard papirstørrelse skal du vælge
Printerstandard).
Tryk på 1 eller 3 for at vælge antal kopier (højst 99), tryk herefter på J for at
Antal kopier
vælge og vende tilbage til den forrige menu.
Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis den understøttes af printeren.
Markér Printerstandard (anvend aktuelle printerindstillinger), Udskrivning
Kant
med kant (udskriv billede med hvid kant) eller Ingen kant, og tryk på J for at
vælge, afslutte og gå til forrige menu.
Markér Printerstandard (anvend aktuelle printerindstillinger), Udskriv
Tidsstempel tidsstempel (udskriv tidspunkter og datoer for optagelse på billederne) eller
Intet tidsstempel, og tryk på J for at vælge, afslutte og gå til forrige menu.
Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis den understøttes af printeren. For at
afslutte uden beskæring skal du markere Ingen beskæring og trykke på J.
For at beskære det aktuelle billede skal du markere Beskær og trykke på 2.
Beskæring Der vises en dialogboks til valg af beskæring; tryk på X for at øge størrelsen på
beskæringen, og tryk på W (Q) for at reducere den. Placér beskæringen ved
hjælp af multivælgeren, og tryk på J. Bemærk, at udskriftskvaliteten muligvis
falder, hvis små beskæringer udskrives ved store størrelser.
Forbindelser 157
4
Start udskrivning.
Vælg Start udskrivning, og tryk på J for at starte
udskrivningen. For at annullere, før alle kopier er udskrevet,
skal du trykke på J.
D Datoindfotografering
Hvis du vælger Udskriv tidsstempel i PictBridge-menuen, når du udskriver billeder, der
indeholder datoinformation optaget med brugerindstilling d6 (Datoindfotografering; 0 190),
vises datoen to gange. Den indfotograferede dato kan dog skæres væk, hvis billederne er
beskårede eller udskrevet uden kant.
158 Forbindelser
Udskrivning af flere billeder
1
Få vist PictBridge-menuen.
Tryk på knappen G i PictBridge-afspilningsvisningen (se
trin 3 på side 156).
Knappen G
2
Vælg en indstilling.
Markér en af følgende indstillinger, og tryk på 2.
• Udskriv markeret: Vælg billeder til udskrivning.
• Vælg dato: Udskriv en kopi af alle billeder, der er taget på den
valgte dato.
• Udskriv (DPOF): Udskriv en eksisterende udskriftsbestilling oprettet med
indstillingen DPOF-udskriftsbestilling i billedvisningsmenuen (0 162). Den
aktuelle udskriftsbestilling vises i trin 3.
• Indeksudskrift: For at oprette en indeksudskrift af alle JPEG-billeder på
hukommelseskortet skal du fortsætte til trin 4. Bemærk, at hvis der er flere end
256 billeder på hukommelseskortet, udskrives kun de første 256 billeder.
Forbindelser 159
3
Vælg billeder, eller vælg en dato.
Hvis du valgte Udskriv markeret eller Udskriv (DPOF) i trin 2,
skal du trykke på 4 eller 2 for at rulle gennem billederne på
hukommelseskortet. For at få vist det aktuelle billede i
fuldskærmsvisning, skal du trykke på knappen X og holde
den nede. For at vælge det aktuelle billede til udskrivning
skal du trykke på 1. Billedet markeres med ikonet Z, og antal
udskrifter sættes til 1; tryk på 1 eller 3 for at angive antal
udskrifter (op til 99; for at fravælge billedet skal du trykke på
3, når antal udskrifter er 1).
Knappen X: Få vist billedet
på fuld skærm
Hvis du valgte Vælg dato i trin 2, skal du trykke på 1 eller 3 for
at markere en dato og trykke på 2 for at slå den markerede
dato til eller fra. Hvis du ønsker at se billederne, der er taget
på den valgte dato, skal du trykke på W (Q). Anvend
multivælgeren for at rulle gennem billederne, eller tryk på X,
og hold den nede for at få vist det aktuelle billede i
fuldskærmsvisning. Tryk igen på W (Q) for at vende tilbage til
dialogboksen for valg af dato.
Knappen X: Få vist
det markerede billede
på fuld skærm
Knappen W (Q): Få vist
billeder for valgt dato
160 Forbindelser
4
Få vist udskriftsindstillinger.
Tryk på J for at få vist PictBridge-udskriftsindstillingerne.
5
Justér printerindstillinger.
Vælg indstillingerne for papirstørrelse, kant og tidsstempel som beskrevet på side
157 (der vises en advarsel, hvis den valgte papirstørrelse er for lille til en
indeksudskrift).
6
Start udskrivning.
Vælg Start udskrivning, og tryk på J for at starte
udskrivningen. For at annullere før alle kopier er udskrevet,
skal du trykke på J.
Forbindelser 161
Oprettelse af DPOF-udskriftsbestilling: Udskriv sæt
Indstillingen DPOF-udskriftsbestilling i billedvisningsmenuen anvendes til at oprette
digitale "udskriftsbestillinger" til PictBridge-kompatible printere og enheder, der
understøtter DPOF.
1
Vælg Vælg/indstil for punktet DPOFudskriftsbestilling i
billedvisningsmenuen.
Tryk på knappen G, og vælg DPOFudskriftsbestilling i billedvisningsmenuen.
Markér Vælg/indstil, og tryk på 2 (for at fjerne Knappen G
alle billeder fra udskriftsbestillingen skal du
vælge Fjern markering af alle).
2
Vælg billeder.
Tryk på 4 eller 2 for at bladre gennem
billederne på hukommelseskortet. For at få
vist det aktuelle billede i fuldskærmsvisning,
skal du trykke på knappen X og holde den
nede. For at vælge det aktuelle billede til
udskrivning skal du trykke på 1. Billedet
markeres med ikonet Z, og antal udskrifter
sættes til 1; tryk på 1 eller 3 for at angive antal
udskrifter (op til 99; for at fravælge billedet skal
du trykke på 3, når antal udskrifter er 1).
Fortsæt, indtil du har valgt alle de ønskede
Knappen X: Få vist billedet på fuld skærm
billeder.
3
Få vist indstillinger for indfotografering.
Tryk J på for at få vist indstillingerne for
indfotografering.
162 Forbindelser
4
Vælg indstillinger for indfotografering.
Markér følgende indstillinger, og tryk på 2 for
at slå den markerede indstilling til eller fra
(fortsæt til trin 5, hvis du vil afslutte
udskriftsbestillingen uden at medtage disse
oplysninger).
• Udskriv optagedata: Udskriv lukkertid og blænde på alle billeder i
udskriftsbestillingen.
• Udskriv dato: Udskriv dato for optagelse på alle billeder i udskriftsbestillingen.
5
Færdiggør udskriftsbestillingen.
Tryk på J for at afslutte udskriftsbestillingen.
D DPOF-udskriftsbestilling
Du kan udskrive den aktuelle udskriftsbestilling, når kameraet er tilsluttet til en PictBridge-printer
ved at vælge Udskriv (DPOF) i PictBridge-menuen og følge trinene i "Udskrivning af flere
billeder" for at ændre og udskrive den aktuelle bestilling (0 159). Indstillingerne for DPOFdatoindfotografering og optagedata understøttes ikke ved udskrivning via en direkte USBforbindelse; anvend PictBridge-indstillingen Tidsstempel for at udskrive datoen for optagelse på
billederne i den aktuelle udskriftsbestilling.
Indstillingen DPOF-udskriftsbestilling kan ikke anvendes, hvis der ikke er tilstrækkelig plads på
hukommelseskortet til at gemme udskriftsbestillingen.
NEF (RAW)-billeder (0 59) kan ikke vælges ved hjælp af denne indstilling. JPEG-kopier af NEF
(RAW)-billeder kan oprettes med indstillingen NEF-behandling (RAW) i retoucheringsmenuen
(0 213).
Udskriftsbestillinger udskrives muligvis ikke korrekt, hvis der slettes billeder vha. en computer
eller andre enheder efter oprettelse af udskriftsbestillingen.
Forbindelser 163
Visning af billeder på et fjernsyn
Det medfølgende A/V-kabel kan anvendes til at slutte kameraet til et fjernsyn eller en
videobåndoptager for billedvisning eller optagelse. Et High-Definition Multimedia
Interface (HDMI)-kabel (sælges separat hos tredjepartsforhandlere) med et mini HDMIstik (Type C) kan anvendes til at slutte kameraet til videoenheder med høj definition.
Enheder med standarddefinition
Inden kameraet tilsluttes til et standardfjernsyn, skal du sikre dig, at kameraets
videostandard (0 202) stemmer overens med den, der benyttes af fjernsynet.
1
Sluk kameraet.
Sluk altid kameraet, før du tilslutter eller frakobler A/V-kablet.
2
Tilslut det medfølgende A/V-kabel som vist.
Lyd (rød)
Lyd (hvid)
Video (gul)
Forbind til kameraet
Forbind til videoenhed
3
Indstil fjernsynet til videokanalen.
4
Tænd kameraet, og tryk på knappen K.
Under billedvisning vises billederne på fjernsynsskærmen. Bemærk, at billedernes
kanter muligvis ikke vises.
A Videoindstilling
Hvis der ikke vises noget billede, skal du kontrollere, at kameraet er korrekt tilsluttet, og at
indstillingen valgt for Videoindstilling (0 202) svarer til fjernsynets videostandard.
A Billedvisning på et fjernsyn
Det anbefales at anvende lysnetadapter (forhandles separat) ved længere tids billedvisning.
164 Forbindelser
Enheder med høj definition
Kameraet kan tilsluttes til HDMI-enheder ved hjælp af et tredjeparts-HDMI-kabel med et
mini HDMI-stik (Type C).
1
Sluk kameraet.
Sluk altid kameraet, før du tilslutter eller frakobler et HDMI-kabel.
2
Tilslut HDMI-kablet som vist.
Forbind til kameraet
Tilslut til HD-enhed
(vælg kabel med stik til HDMI-enhed)
3
Indstil enheden til HDMI-kanalen.
4
Tænd kameraet, og tryk på knappen K.
Under billedvisning vises billederne på HD-fjernsynet eller skærmen. Bemærk, at
billedernes kanter muligvis ikke vises.
A Lydstyrke under afspilning
Lydstyrken kan justeres med fjernsynets knapper; kameraknapperne kan ikke anvendes.
Forbindelser 165
❚❚ Valg af udgangsopløsning
For at vælge formatet for billeder udlæst til HDMI-enheden skal du
vælge HDMI > Udgangsopløsning i kameraets opsætningsmenu
(0 195). Hvis Auto er valgt, vælger kameraet automatisk det
passende format.
❚❚ Kontrol af kameraet med fjernsynets fjernbetjening
Hvis Til er valgt for HDMI >Enhedsstyring i opsætningsmenuen (0 195), når kameraet
er tilsluttet til et fjernsyn, der understøtter HDMI-CEC, og både kameraet og fjernsynet er
tændt, kan fjernsynets fjernbetjening anvendes i stedet for kameraets multivælger og
knappen J under fuldskærmsvisning og slideshows. Hvis Fra er valgt, kan fjernsynets
fjernbetjening ikke anvendes til at styre kameraet, men kameraet kan anvendes til at
optage billeder og videoer i Live View.
A HDMI-CEC-enheder
HDMI-CEC (High-Definition Multimedia Interface–Consumer Electronics Control) er en standard,
der gør det muligt for HDMI-enheder at styre de perifere enheder, som de er tilsluttet. Når
kameraet er tilsluttet til en HDMI-CEC-enhed, vises ) i søgeren i stedet for antal resterende
billeder.
A 1920 × 1080 60p/50p
Valg af 1920×1080; 60p eller 1920×1080; 50p for Indstillinger for video > Billedstr./
billedhastighed kan medføre variationer i opløsning og billedhastighed for dataudlæsningen til
HDMI-enhederne under optagelse. Under afspilningen (0 130) viser HDMI-enhederne kun
videoen; indikatorerne vises ikke.
D HDMI > Udgangsopløsning
Videoer kan ikke udlæses ved opløsningerne 1920×1080; 60p eller 1920×1080; 50p. Visse
enheder understøtter muligvis ikke en indstilling af Udgangsopløsning på Auto; i dette tilfælde
skal du vælge 1080i (interlaced).
166 Forbindelser
Wi-Fi
Det kan Wi-Fi anvendes til
Installér app'en Wireless Mobile Utility på din Android- og iOS-enhed for at få vist billedet,
der ses gennem kameraets objektiv på smartenheden, tag billeder og betjen kameraet
via fjernadgang, samt download billeder fra kameraet til deling via internettet.
Download billeder
Del billeder
Fjernbetjening
Se brugervejledningen til Wireless Mobile Utility for detaljer (0 168).
Wi-Fi 167
Adgang til kameraet
Før tilslutning via Wi-Fi (trådløst LAN) skal du installere Wireless Mobile Utility på din
Android- eller iOS-smartenhed. Instruktionerne i adgang til kameraet varierer med
tilslutningstypen, der anvendes af smartenheden.
Android
• Knappen WPS: Hvis smartenheden understøtter knappen WPS (dvs. har indstillingen
WPS button connection (Tilslutning af knappen WPS) i sin menu Wi-Fi settings
(Wi-Fi-indstillinger)), kan du anvende denne nemme metode for tilslutning til
smartenheden (0 169)
• PIN-kode WPS: Hvis smartenheden understøtter WPS, kan du anvende kameraet til at
etablere forbindelse ved indtastning af den viste PIN i smartenheden (0 170)
• Se SSID: Hvis smartenheden ikke understøtter WPS, kan du tilslutte ved at vælge
kameraets SSID på smartenheden (0 171)
iOS
• Se SSID: Tilslut ved at vælge kameraets SSID på smartenheden (0 171)
A Installation af app'en
1 Find app'en.
På smartenheden skal du koble dig til tjenesten Google Play, App Store eller en anden
markedsplads for apps og søge efter "Wireless Mobile Utility". For yderligere information, se
instruktionerne, der følger med smartenheden.
2 Installér app'en.
Læs beskrivelsen af app'en, og installér app'en. Du kan downloade en brugervejledning for
Wireless Mobile Utility i PDF-format på følgende URL'er:
• Android: http://nikonimglib.com/ManDL/WMAU/
• iOS: http://nikonimglib.com/ManDL/WMAU-ios/
A WPS
WPS (Wi-Fi Protected Setup) er en standard designet til at gøre det let at etablere et sikkert,
trådløst netværk. For information om de trin, der skal udføres, og længden af det tidsrum,
smartenheden venter på forbindelse, se dokumentationen, der følger med smartenheden.
168 Wi-Fi
WPS (kun Android)
1
Aktiver kameraets indbyggede Wi-Fi.
Tryk på knappen G for at få vist menuerne,
markér derefter Wi-Fi i opsætningsmenuen, og
tryk på 2. Markér Netværksforbindelse, og
tryk på 2, markér derefter Aktiver, og tryk på
J. Vent et par sekunder på, at Wi-Fi aktiveres. Knappen G
2
Tilslut.
Aktivér tilslutningerne for knappen WPS på kameraet og smartenheden:
• Kamera: Markér Netværksindstillinger, og
tryk på 2.
Markér Knappen WPS, og tryk på 2 for at
gøre kameraet klar til WPS-tilslutning.
Kameraet venter omtrent to minutter på en
anmodning om WPS-tilslutning fra
smartenheden. For at udvide ventetiden
skal du trykke på J.
• Smartenhed: Vælg Wi-Fi settings (Wi-Fi-indstillinger) > WPS button connection
(Tilslutning af knappen WPS).
3
Start Wireless Mobile Utility.
Start Wireless Mobile Utility på smartenheden. Den primære dialogboks vises.
Wi-Fi 169
PIN-kode (kun Android)
1
Aktiver kameraets indbyggede Wi-Fi.
Tryk på knappen G for at få vist menuerne,
markér derefter Wi-Fi i opsætningsmenuen, og
tryk på 2. Markér Netværksforbindelse, og
tryk på 2, markér derefter Aktiver, og tryk på
J. Vent et par sekunder på, at Wi-Fi aktiveres. Knappen G
2
Vælg Netværksindstillinger > PIN-kode WPS.
Markér Netværksindstillinger, og tryk på 2.
Markér PIN-kode WPS, og tryk på 2.
3
Indtast PIN-koden.
Indtast den PIN-koden, der vises af smartenheden. Tryk på 4 eller 2 for at markere
tallene, og tryk på 1 eller 3 for at ændre. Tryk på J, når indtastningen er udført.
4
Start Wireless Mobile Utility.
Start Wireless Mobile Utility på smartenheden. Den primære dialogboks vises.
170 Wi-Fi
SSID (Android og iOS)
1
Aktiver kameraets indbyggede Wi-Fi.
Tryk på knappen G for at få vist menuerne,
markér derefter Wi-Fi i opsætningsmenuen, og
tryk på 2. Markér Netværksforbindelse, og
tryk på 2, markér derefter Aktiver, og tryk på
J. Vent et par sekunder på, at Wi-Fi aktiveres. Knappen G
2
Få vist kameraets SSID.
Markér Netværksindstillinger, og tryk på 2.
Markér Se SSID, og tryk på 2.
3
Vælg kameraets SSID.
Vælg kameraets SSID på listen over netværk vist af smartenheden.
4
Start Wireless Mobile Utility.
Start Wireless Mobile Utility på smartenheden. Den primære dialogboks vises.
Wi-Fi 171
❚❚ Afbrydelse af forbindelsen
Wi-Fi kan deaktiveres ved:
• Valg af Wi-Fi > Netværksforbindelse > Deaktiver i kameraets opsætningsmenu
• Start af videooptagelse
• Slukning af kameraet
❚❚ Gendannelse af standardindstillinger
For at gendanne standardindstillingerne for netværk skal du vælge Wi-Fi >
Netværksindstillinger > Nulstil netværksindstillinger. Der vises en dialogboks for
bekræftelse; markér Ja, og tryk på J for at gendanne standardindstillingerne for
netværk.
A Wi-Fi-visningen
Mens Wi-Fi er aktiveret, blinker ikonet c i informationsvisningen. Ikonet
holder op med at blinke, når der er etableret forbindelse, og kameraet
udveksler data med smartenheden.
D Wi-Fi
Læs advarslerne på side xvi til xvii, før du anvender funktionen for Wi-Fi function. For at
deaktivere Wi-Fi i indstillinger, hvor anvendelsen er forbudt, skal du vælge Wi-Fi >
Netværksforbindelse > Deaktiver i kameraets opsætningsmenu. Bemærk, at Eye-Fi-kort ikke
kan anvendes, mens Wi-Fi er aktiveret, og at standbytimeren ikke slukker, mens app'en Wireless
Mobile Utility på smartenheden kommunikerer med kameraet. Hvis der ingen data udveksles i
omkring 5 minutter, slukker standbytimeren. Kameraets funktion for Wi-Fi er kun tilgængelig, når
der er isat et hukommelseskort og kan ikke anvendes, når der er tilsluttet et USB- eller HDMI-kabel.
For at undgå strømtab under tilslutning skal du lade batteriet op, før du aktiverer
netværksforbindelsen.
172 Wi-Fi
Valg af billeder til overførsel
Følg nedenstående trin for at vælge billeder til overførsel til smartenheden. Der kan ikke
vælges videoer til overførsel.
Valg af enkeltstående billeder til overførsel
1
Vælg et billede.
Få vist billedet, eller markér det på miniaturelisten i miniature- eller
kalendervisning.
2
Få vist billedvisningsindstillingerne.
Tryk på knappen P.
Knappen P
3
Vælg Vælg til afs. t. smartenhed/fjern
mark..
Markér Vælg til afs. t. smartenhed/fjern
mark., og tryk på J. Billeder valgt til
overførsel indikeres af ikonet &; for at
fravælge skal du få vist eller markere billedet
og gentage trin 2 og 3.
A Ikonet &
Ikonet & vises ikke længere, når overførslen er fuldført.
Wi-Fi 173
Valg af flere billeder til overførsel
For at ændre overførselsstatus for flere billeder skal du anvende indstillingen Vælg til afs.
til smartenhed i billedvisningsmenuen.
1
Vælg Vælg til afs. til smartenhed.
Tryk på knappen G for at få vist menuerne.
Markér Vælg til afs. til smartenhed i
billedvisningsmenuen, og tryk på 2.
Knappen G
2
Vælg billeder.
Anvend multivælgeren til at markere billeder,
og tryk på W (Q) for at vælge eller fravælge (for
at få vist det markerede billede i
fuldskærmsvisning skal du trykke på knappen
Knappen W (Q)
X og holde den nede). Valgte billeder
markeres med ikonet &.
3
Tryk på J.
Tryk på J for at afslutte handlingen.
174 Wi-Fi
Kameramenuer
D Billedvisningsmenuen: Håndtering af
billeder
For at få vist billedvisningsmenuen skal du trykke på G og vælge fanen D
(billedvisningsmenu).
Knappen G
Billedvisningsmenuen indeholder følgende indstillinger:
Valgmulighed
Slet
Billedvisningsmappe
Billedvisningsindstillinger
Billedtjek
Roter lodret
Slideshow
Billedtype
Billedinterval
DPOF-udskriftsbestilling
Klassificering
Vælg til afs. til smartenhed
Billedvisningsmappe
Standard
—
Aktuel
—
Til
Til
—
Stillbilleder og videoer
2 sek.
—
—
—
0
147
175
176
176
176
149
162
145
174
Knappen G ➜ D billedvisningsmenu
Vælg en mappe til billedvisning:
Valgmulighed
Aktuel
Alle
Beskrivelse
Under billedvisning vises der udelukkende billeder, der aktuelt er valgt til
Lagermappe i optagemenuen (0 178). Denne indstilling vælges automatisk, når
der tages et billede; vælg Alle for at få vist billeder i alle mapper.
Billeder i alle mapper er synlige under billedvisning.
D Billedvisningsmenuen: Håndtering af billeder 175
Billedvisningsindstillinger
Knappen G ➜ D billedvisningsmenu
Vælg den tilgængelige information i billedinformationsvisningen i
billedvisning (0 136). Tryk på 1 eller 3 for at markere, og tryk på
2 for at vælge eller fravælge. Valgte elementer markeres med
flueben. For at vende tilbage til billedvisningsmenuen skal du
trykke på J.
Billedtjek
Knappen G ➜ D billedvisningsmenu
Vælg, om billederne automatisk skal vises på skærmen umiddelbart efter optagelse.
Roter lodret
Knappen G ➜ D billedvisningsmenu
Hvis Til er valgt, roteres "høje" (portrætformat) billeder automatisk til visning på skærmen
(billeder taget med Fra valgt for Automatisk billedrotation vises stadig i
landskabsformat; 0 202). Bemærk, at eftersom selve kameraet allerede vender rigtigt
under optagelse, roteres billederne ikke automatisk i billedtjek.
176 D Billedvisningsmenuen: Håndtering af billeder
C Optagemenuen: Optageindstillinger
For at få vist optagemenuen skal du trykke på G og vælge fanen C (optagemenu).
Knappen G
Optagemenuen indeholder følgende indstillinger:
Valgmulighed
Nulstil optagemenu
Lagermappe
Billedkvalitet
Billedstørrelse
NEF-optagelse (RAW)
Hvidbalance
Lysstofrør
Indstil Picture Control
Håndter Picture Control
Auto forvrængningskontrol
Farverum
Aktiv D-Lighting
HDR (high dynamic range)
Støjreduk. ved langtidseksp.
Støjreduktion ved høj ISO
ISO-følsomhedsindstillinger
P, S, A, M
ISO-følsomhed Andre
indstillinger
Auto ISO-følsomhedsstyring
Standard
—
—
JPEG normal
Large
12 bit
Auto
Koldt, hvidt
fluorescerende
Standard
—
Fra
sRGB
Auto
Fra
Fra
Normal
0
177
178
59
61
178
101
102
111
115
179
179
94
96
179
180
Valgmulighed
Udløserindstilling
m, w
Andre indstillinger
Multieksponering
Multieksponeringstilstand
Antal billeder
Automatisk forøgelse
Intervaloptagelse
Optisk VR 1
Indstillinger for video
Billedstr./billedhastighed 2
Videokvalitet
Mikrofon
Reduktion af vindstøj
Manuelle videoindstillinger
Standard
0
Kontinuerlig H
Enkeltbillede
45
Fra
2
Til
Fra
Til
—
Normal
Automatisk
følsomhed
Fra
Fra
98
68
181
128
100
Auto
Fra
67
180
1 Kun tilgængeligt med objektiver, der understøtter dette punkt.
2 Standarden varierer alt efter det land, hvor kameraet er købt.
Bemærk: Alt efter kameraindstillingerne kan visse punkter være gråmelerede og
utilgængelige.
Knappen G ➜ C optagemenu
Nulstil optagemenu
Vælg Ja for at nulstille optagemenuens indstillinger.
C Optagemenuen: Optageindstillinger 177
Lagermappe
Knappen G ➜ C optagemenu
Opret, omdøb eller slet mapper, eller vælg mappen, hvori billeder skal gemmes.
• Vælg mappe: Vælg den mappe, hvor de efterfølgende billeder skal gemmes.
D5300 (standardmappe)
Aktuel mappe
Andre mapper (i alfabetisk
rækkefølge)
• Ny: Opret en ny mappe, og giv den et navn som beskrevet på side 116. Mappenavne
kan indeholde op til fem tegn.
• Omdøb: Vælg en mappe på listen, og omdøb den som beskrevet på side 116.
• Slet: Slet alle tomme mapper på hukommelseskortet.
D Mappenavne
På hukommelseskortet tildeler kameraet automatisk mappenavnene et trecifret nummer (f.eks.,
100D5300). Hver mappe kan indeholde op til 999 billeder. Under optagelse gemmes billederne i
mappen ved det valgte navn, der har det højeste nummer. Hvis et billede tages, og den aktuelle
mappe er fuld eller indeholder et billede med nummeret 9999, opretter kameraet en ny mappe
ved at føje 1 til det nuværende mappenummer (f.eks. 101D5300). Kameraet behandler mapper
med det samme navn, men forskellige mappenumre, som samme mappe. Hvis mappen NIKON
eksempelvis er valgt for Lagermappe, kan billederne i alle NIKON-mapper (100NIKON, 101NIKON,
102NIKON, osv.) ses, når Aktuel er valgt for Billedvisningsmappe (0 175). Omdåb ændrer alle
mapper med det samme navn, men efterlader mappenumrene intakte. Valg af Slet sletter
tomme, nummererede mapper, men efterlader andre mapper med samme navn intakte.
NEF-optagelse (RAW)
Knappen G ➜ C optagemenu
Vælg bitdybden for NEF-billeder (RAW).
Valgmulighed
( 12 bit
) 14 bit
Beskrivelse
NEF-billederne (RAW) optages ved en bitdybde på 12 bits.
NEF-billederne (RAW) optages ved en bitdybde på 14 bits, der giver større filer,
men øger mængden af optagede farvedata.
178 C Optagemenuen: Optageindstillinger
Auto forvrængningskontrol
Knappen G ➜ C optagemenu
Vælg Til for at reducere tøndeforvrængning på billeder taget med
vidvinkelobjektiver og for at reducere pudeformet forvrængning
på billeder taget med lange objektiver (bemærk, at kanterne af det
område, der ses i søgeren, muligvis skæres væk på det endelige
billede, og at billedbehandlingen muligvis tager længere tid, før
optagelsen kan begynde). Denne indstilling gælder ikke for videoer
og er kun tilgængelig ved objektivtyperne G, E og D (PC, fiskeøje og visse andre objektiver
undtaget); resultater garanteres ikke med andre objektiver.
Farverum
Knappen G ➜ C optagemenu
Farverummet bestemmer det farvespektrum, der benyttes til
farvegengivelse. sRGB anbefales til videoer og til almindelig
udskrivning og visning, Adobe RGB, med dets bredere
farvespektrum, anbefales til professionel udgivelse og kommercielt
tryk.
A Adobe RGB
For nøjagtig farvegengivelse kræver Adobe RGB-billeder programmer, skærme og printere, der
understøtter farvestyring.
A Farverum
ViewNX 2 (medfølger) og Capture NX 2 (forhandles separat) vælger automatisk det rigtige
farverum ved åbning af billeder taget med dette kamera. Der kan ikke garanteres resultater med
tredjepartssoftware.
Støjreduk. ved langtidseksp.
Knappen G ➜ C optagemenu
Hvis Til er valgt, behandles billeder taget ved længere lukkertider
end 1 sek. for at reducere støj (lyse pletter, tilfældigt spredte, lyse
pixels eller tåge). Den nødvendige tid til billedbehandling
fordobles groft sagt; under billedbehandlingen blinker "l m" i søgeren, og der kan
ikke tages billeder (støjreduktion udføres ikke, hvis kameraet slukkes, før
billedbehandlingen er fuldført).
C Optagemenuen: Optageindstillinger 179
Støjreduktion ved høj ISO
Knappen G ➜ C optagemenu
Billeder taget ved høje ISO-følsomheder kan behandles for at reducere "støj".
Valgmulighed
Beskrivelse
Høj
Reducér støj (tilfældigt spredte, lyse pixels, streger eller tåge), især på billeder taget
Normal
ved høje ISO-følsomheder. Vælg graden af støjreduktion, der udføres, mellem Høj,
Normal og Lav.
Lav
Der udføres kun støjreduktion efter behov. Graden af støjreduktion er mindre end
Fra
den, der udføres, når Lav er valgt for Støjreduktion ved høj ISO.
ISO-følsomhedsindstillinger
Knappen G ➜ C optagemenu
Justér ISO-følsomheden (0 67).
❚❚ Automatisk ISO-følsomhedsstyring
Hvis Fra er valgt for Auto ISO-følsomhedsstyring i indstillingerne P, S, A og M, forbliver
ISO-følsomheden fastlåst ved den værdi, som brugeren har valgt (0 67). Når Til er valgt,
justeres ISO-følsomheden automatisk, hvis der ikke kan opnås optimal eksponering ved
den værdi, som brugeren har valgt. Den maksimale værdi for auto ISO-følsomhed kan
vælges ved hjælp af indstillingen Maksimal følsomhed i menuen Auto ISOfølsomhedsstyring (vælg lave værdier for at forebygge støj (tilfældigt spredte, lyse
pixels, tåge eller streger, men bemærk, at hvis den ISO-følsomhed, brugeren valgte, er
højere end den valgt for Maksimal følsomhed, anvendes i stedet værdien valgt af
brugeren; mindsteværdien for auto ISO-følsomhed indstilles automatisk til ISO 100)). I
indstillingerne P og A justeres følsomheden kun, hvis der opstår undereksponering ved
lukkertiden valgt for Mindste lukkertid (1/2000–1 sek. eller Auto; i indstillingerne S og M
justeres følsomheden for optimal eksponering ved den brugervalgte lukkertid). Hvis
Auto (kun tilgængelig med CPU-objektiver) er valgt, vælger kameraet den mindste
lukkertid baseret på objektivets brændvidde (automatisk valg af lukkertid kan finindstilles
ved at markere Auto og trykke på 2). Længere lukkertider anvendes kun, hvis optimal
eksponering ikke kan opnås ved den ISO-følsomhedsværdi, der er valgt for Maksimal
følsomhed.
180 C Optagemenuen: Optageindstillinger
Når Til er valgt, viser søgeren ISO-AUTO og informationsvisningen ISO-A.
Disse indikatorer blinker ved ændring af følsomheden fra den
brugervalgte værdi.
A Maksimal følsomhed/Mindste lukkertid
Når Auto ISO-følsomhedsstyring er aktiveret, viser grafikkerne for ISOfølsomhed og lukkertid i informationsvisningen den maksimale
følsomhed og den mindste lukkertid.
Mindste lukkertid
Maksimal følsomhed
A Automatisk ISO-følsomhedsstyring
Støj (tilfældigt spredte lyse pixels, tåge eller streger) ses oftere ved høje ISO-følsomheder. Anvend
indstillingen Støjreduktion ved høj ISO i optagemenuen for at mindske støj (0 180). Bemærk,
at ISO-følsomheden muligvis øges automatisk, når auto ISO-følsomhedsstyring anvendes
sammen med flashindstillinger med langtidssynkronisering (tilgængelig med den indbyggede
flash og de ekstra flashenheder, der er opstillet på side 232), hvilket muligvis forhindrer kameraet
i at vælge lange lukkertider. Auto ISO-følsomhedsstyring er kun tilgængelig i i-TTLflashstyringsindstilling (0 192, 233); i andre indstillinger anvendes værdien valgt for ISOfølsomhed til billeder taget med den indbyggede eller ekstra flashenheder.
Optisk VR
Knappen G ➜ C optagemenu
Dette punkt vises kun med objektiver, der understøtter det. Valg af Til aktiverer
vibrationsreduktion (VR), der træder i kraft, når udløserknappen trykkes halvt ned
(0 268). Vælg Fra for at deaktivere vibrationsreduktion (VR).
A Indikator for vibrationsreduktion (VR)
Der vises en indikator for vibrationsreduktion (VR) i
informationsvisningen, når Til er valgt for Optisk VR.
C Optagemenuen: Optageindstillinger 181
A Brugerindstillinger: Finindstilling af
kameraindstillinger
For at få vist menuen Brugerindstillinger skal du trykke på G og vælge fanen
A (Brugerindstillingsmenu).
Knappen G
Brugerindstillingerne anvendes til at tilpasse
kameraindstillingerne, så de passer til individuelle ønsker.
Primær menu
Nulstil
brugerindstillinger
(0 183)
182 A Brugerindstillinger: Finindstilling af kameraindstillinger
Brugerindstillingsgrupper
Du kan vælge mellem følgende brugerindstillinger:
a
a1
a2
a3
a4
b
b1
c
c1
c2
Brugerindstilling
Nulstil brugerindstillinger
Autofokus
Valg af AF-C-prioritering
Antal fokuspunkter
Indbygget AF-hjælpelys
Afstandsmåler
Eksponering
EV-trin for eksp.kontrol
Timere/AE-lås
Udløserknap AE-L
Timere for autoslukning
c3 Selvudløser
c4
d
d1
d2
d3
d4
d5
d6
e
e1
e2
f
f1
f2
Ventetid fjernbetjening (ML-L3)
Optagelse/visning
Bip
Gitterlinjer i søgeren
ISO-visning
Filnummereringssekvens
Eksp.forsinkelsesindstilling
Datoindfotografering
Bracketing/flash
Flashstyring af indb. flash
Indst. af auto-bracketing
Knapper
Tilknyt knappen Fn
Tilknyt knappen AE-L/AF-L
f3 Skift hjulretning
Standard
0
183
Fokus
39 punkter
Til
Fra
184
184
185
185
1/3 trin
186
Fra
Normal
Selvudløserforsinkelse: 10 sek.;
Antal billeder: 1
1 min.
186
186
Lav
Fra
Fra
Fra
Fra
Fra
187
188
188
188
189
190
TTL
AE-bracketing
192
192
ISO-følsomhed
AE/AF-lås
Eksponeringskompensation: U
Lukkertid/blændeåbning: U
Udløser låst
193
194
187
187
194
f4 Kortplads tom, frigør lås
194
f5 Spejlvend indikatorer
194
Bemærk: Alt efter kameraindstillingerne kan visse punkter være gråmelerede og utilgængelige.
Nulstil brugerindstillinger
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Vælg Ja for at gendanne brugerindstillingerne til deres standardværdier.
A Brugerindstillinger: Finindstilling af kameraindstillinger 183
a: Autofokus
a1: Valg af AF-C-prioritering
Knappen G ➜ A brugerindstillingsmenu
Når AF-C er valgt for søgerfotografering (0 51), styrer denne indstilling, hvorvidt der kan
tages billeder, hver gang der trykkes på udløserknappen (udløserprioritet) eller kun, når
kameraet fokuserer (fokusprioritet).
Valgmulighed
G Udløser
F Fokus
Beskrivelse
Der kan tages billeder, hver gang der trykkes på udløserknappen.
Der kan kun tages billeder, når kameraet fokuserer.
a2: Antal fokuspunkter
Knappen G ➜ A brugerindstillingsmenu
Vælg det tilgængelige antal fokuspunkter for manuelt valg af fokuspunkt.
Valgmulighed
Beskrivelse
Vælg mellem de 39 fokuspunkter til højre.
# 39 punkter
Vælg mellem de 11 fokuspunkter til højre. Anvendes for
hurtigt valg af fokuspunkt.
A 11 punkter
184 A Brugerindstillinger: Finindstilling af kameraindstillinger
a3: Indbygget AF-hjælpelys
Knappen G ➜ A brugerindstillingsmenu
Vælg, om det indbyggede AF-hjælpelys skal lyse for at støtte
fokuseringen i tilfælde af dårlig belysning.
AF-hjælpelys
Valgmulighed
Beskrivelse
Til
AF-hjælpelyset lyser ved dårlig belysning (for yderligere information, se side 252).
AF-hjælpelyset lyser ikke for at støtte fokuseringen. Kameraet kan muligvis ikke
Fra
fokusere ved hjælp af autofokus, hvis belysningen er dårlig.
Knappen G ➜ A brugerindstillingsmenu
a4: Afstandsmåler
Vælg Til for at anvende eksponeringsindikatoren til at afgøre, om kameraet er korrekt
fokuseret i manuel fokusindstilling (0 57; bemærk, at denne funktion ikke er tilgængelig
i optageindstilling M, hvor eksponeringsindikatoren i stedet viser, om motivet er korrekt
eksponeret).
Indikator
Beskrivelse
Indikator
Beskrivelse
Motivet er i fokus.
Fokuspunktet er en
anelse bagved motivet.
Fokuspunktet er en
anelse foran motivet.
Fokuspunktet er langt
bagved motivet.
Fokuspunktet er langt
foran motivet.
Kameraet kan ikke
bestemme korrekt fokus.
A Anvendelse af den elektroniske afstandsmåler
Den elektroniske afstandsmåler kræver et objektiv med en maksimumblænde på f/5.6 eller
kortere. Du kan muligvis ikke opnå de ønskede resultater i situationer, hvor kameraet er ude af
stand til at fokusere ved hjælp af autofokus (0 52). Den elektroniske afstandsmåler er ikke
tilgængelig under Live View.
A Brugerindstillinger: Finindstilling af kameraindstillinger 185
b: Eksponering
b1: EV-trin for eksp.kontrol
Knappen G ➜ A brugerindstillingsmenu
Vælg de trin, der anvendes ved justering af lukkertid, blænde,
eksponering og flashkompensation samt bracketing.
c: Timere/AE-lås
c1: Udløserknap AE-L
Knappen G ➜ A brugerindstillingsmenu
Hvis Til er valgt, låser eksponeringen, når udløserknappen trykkes
halvt ned.
c2: Timere for autoslukning
Knappen G ➜ A brugerindstillingsmenu
Denne indstilling bestemmer, hvor længe skærmen forbliver tændt, hvis der ikke udføres
handlinger under menuvisning og billedvisning (Billedvisning/menuer), når billeder
vises på skærmen efter optagelse (Billedtjek) og under Live View (Live View), og hvor
længe standbytimeren, søgeren og informationsvisningen forbliver tændte, når der ikke
foretages nogen handlinger (Standbytimer). Vælg kortere forsinkelser af automatisk
slukning for at spare batteri.
Valgmulighed
C Kort
D Normal
E Lang
Beskrivelse (alle tidsangivelser er omtrentlige)
Timere for autoslukning er indstillet til følgende værdier:
Billedvisning/menuer
Billedtjek
Live View
Kort
20 sek.
4 sek.
5 min.
Normal
1 min.
4 sek.
10 min.
Lang
5 min.
20 sek.
20 min.
Standbytimer
4 sek.
8 sek.
1 min.
F
Vælg særskilte forsinkelser for Billedvisning/menuer, Billedtjek, Live View og
Brugerdefineret Standbytimer. Når indstillingerne er som ønsket, skal du trykke på J.
A Timere for autoslukning
Skærmen og søgeren slukker ikke automatisk, hvis kameraet er tilsluttet til en computer eller en
printer via USB.
186 A Brugerindstillinger: Finindstilling af kameraindstillinger
Knappen G ➜ A brugerindstillingsmenu
c3: Selvudløser
Vælg længden af udløserforsinkelsen og antal optagede billeder.
• Selvudløserforsinkelse: Vælg længden af udløserforsinkelsen.
• Antal billeder: Tryk på 1 og 3 for at vælge antallet af billeder, der
tages, hver gang du trykker på udløserknappen (mellem 1 og 9;
hvis der er valgt en anden værdi end 1, tages billederne ved
intervaller på omtrent 4 sekunder).
c4: Ventetid fjernbetjening (ML-L3)
Knappen G ➜ A brugerindstillingsmenu
Vælg, hvor længe kameraet venter på signal fra den ekstra
fjernbetjening ML-L3, før udløserindstillingen Fjernbetjening
annulleres. Vælg kortere tidsrum for forlænget batteribrugstid.
Denne indstilling gælder kun under søgerfotografering.
d: Optagelse/visning
d1: Bip
Knappen G ➜ A brugerindstillingsmenu
Vælg tonehøjde (Høj eller Lav) for det bip, der lyder, når kameraet fokuserer samt i
indstillingerne Selvudløser og Fjernbetjening. Vælg Fra, så der intet bip høres.
Den aktuelle indstilling vises i informationsvisningen: 3 vises, når
bippet er slået til, 2 vises, når det er slået fra.
A Brugerindstillinger: Finindstilling af kameraindstillinger 187
d2: Gitterlinjer i søgeren
Knappen G ➜ A brugerindstillingsmenu
Vælg Til for at få vist gitterlinjer i søgeren efter behov for reference ved komposition af
billeder (0 4).
d3: ISO-visning
Knappen G ➜ A brugerindstillingsmenu
Vælg Til for at få vist ISO-følsomheden i søgeren i stedet for antal resterende billeder.
d4: Filnummereringssekvens
Knappen G ➜ A brugerindstillingsmenu
Når der tages et billede, navngiver kameraet filen ved at lægge 1 til det sidst anvendte
filnummer. Denne indstilling bestemmer, om filnummereringen fortsætter fra det sidste
nummer, der blev anvendt, når der oprettes en ny mappe, når hukommelseskortet
formateres, eller der sættes et nyt hukommelseskort i kameraet.
Valgmulighed
Til
Fra
Nulstil
Beskrivelse
Når der oprettes en ny mappe, når hukommelseskortet formateres, eller når der
sættes et nyt hukommelseskort i kameraet, fortsætter filnummereringen fra det sidst
anvendte nummer. Hvis der tages et billede, mens den aktuelle mappe indeholder et
billede med nummeret 9999, oprettes der automatisk en ny mappe, og
filnummereringen starter forfra med 0001.
Filnummereringen nulstilles til 0001, når der oprettes en ny mappe,
hukommelseskortet formateres, eller der sættes et nyt hukommelseskort i kameraet.
Bemærk, at der automatisk oprettes en ny mappe, hvis der tages et billede, når den
aktuelle mappe indeholder 999 billeder.
Nulstiller filnummereringen for Til til 0001 og opretter en ny mappe, næste gang der
tages et billede.
188 A Brugerindstillinger: Finindstilling af kameraindstillinger
D Filnummereringssekvens
Hvis den aktuelle mappe har nummeret 999 og indeholder enten 999 billeder eller et billede med
nummeret 9999, deaktiveres udløserknappen, og der kan ikke tages flere billeder. Vælg Nulstil
for brugerindstilling d4 (Filnummereringssekvens), og formatér derefter det aktuelle
hukommelseskort, eller isæt et nyt.
A Filnavne
Billederne gemmes som billedfiler og har navne med formen "DSC_nnnn.xxx", hvor nnnn er et
firecifret tal mellem 0001 og 9999, som tildeles automatisk i stigende orden af kameraet, og hvor
xxx er en af følgende tre bogstavtilføjelser: "NEF" for NEF-billeder (RAW), "JPG" for JPEG-billeder
eller "MOV" for videoer. NEF- og JPEG-filerne, som er optaget ved indstillingen NEF (RAW)+JPEG
har de samme filnavne, men forskellige tilføjelser. Kopier oprettet med billedsandwich (0 211) og
redigeringsindstillinger for video (0 131) har filnavne, der starter med "DSC_"; kopier oprettet
med andre af retoucheringsmenuens indstillinger har filnavne, der starter med "CSC" (f.eks.
"CSC_0001.JPG"). Billeder, der er optaget med indstillingen Farverum i optagemenuen indstillet
til Adobe RGB (0 179) har navne, der begynder med en understregning (f.eks. "_DSC0001.JPG").
d5: Eksp.forsinkelsesindstilling
Knappen G ➜ A brugerindstillingsmenu
I situationer, hvor selv den mindste kamerarystelse kan sløre billederne, skal du vælge Til
for at forsinke lukkerudløsningen indtil 1 sek. efter, at der trykkes på udløserknappen, og
spejlet hæves.
A Brugerindstillinger: Finindstilling af kameraindstillinger 189
d6: Datoindfotografering
Knappen G ➜ A brugerindstillingsmenu
Vælg den datoinformation, der skal indfotograferes på billeder, når de tages.
Datoindfotograferinger kan ikke føjes til eller fjernes fra eksisterende billeder.
Valgmulighed
a
Fra
Klokkeslæt og dato fremgår ikke af billederne.
Dato
Datoen eller datoen og klokkeslættet
indfotograferes på billeder taget, mens denne
indstilling er aktiveret.
b Dato og tid
c
Beskrivelse
Datotæller
15 . 10 . 2013
15 . 10 . 2013 10 : 02
Nye billeder indfotograferes med et tidsstempel, der viser antallet af dage
mellem den dato, hvor billedet blev taget, og en dato valgt af brugeren
(se nedenfor).
Ved andre indstillinger end Fra indikeres den valgte indstilling af
ikonet d i informationsvisningen.
A Datoindfotografering
Datoen registreres i den rækkefølge, der er valgt i menuen Tidszone og dato (0 201). Den
indfotograferede dato skæres muligvis væk eller kan være ulæselig på kopier oprettet ved
retouchering af billeder (0 205). Datoen vises ikke på NEF (RAW)- eller NEF (RAW)+JPEG-billeder.
❚❚ Datotæller
Billeder taget, mens denne indstilling er aktiveret, indfotograferes
med antal resterende dage til en kommende dato eller antal
forløbne dage siden en passeret dato. Anvend den til at kortlægge
et barns vækst eller til at tælle dage ned en fødselsdag eller et
bryllup.
02 / 20 . 10 . 2013
Kommende dato (der resterer to dage)
02 / 24 . 10 . 2013
Passeret dato (der er gået to dage)
Kameraet tilbyder tre pladser til lagring af datoer.
1
Indtast den første dato.
Første gang du vælger Datotæller, bliver du bedt om at
indtaste en dato for den første plads. Indtast en dato ved
hjælp af multivælgeren, og tryk på J for at afslutte og gå til
datolisten.
190 A Brugerindstillinger: Finindstilling af kameraindstillinger
2
Indtast flere datoer eller redigér eksisterende datoer.
For at ændre en dato eller indtaste flere datoer, skal du
markere en plads, trykke på 2 og indtaste en dato som
beskrevet ovenfor.
3
Vælg en dato.
Markér en plads på datolisten, og tryk på J.
4
Vælg format for datotæller.
Markér Visningsindstillinger, og tryk på 2. Markér derefter
et datoformat, og tryk på J.
5
Afslut menuen for datotæller.
Tryk på J for at afslutte menuen for datotæller.
A Brugerindstillinger: Finindstilling af kameraindstillinger 191
e: Bracketing/flash
e1: Flashstyring af indb. flash
Knappen G ➜ A brugerindstillingsmenu
Vælg flashindstillingen for den indbyggede flash i indstillingerne P, S, A og M.
Valgmulighed
Beskrivelse
1 TTL
Flashudladningen justeres automatisk i henhold til optageforholdene.
Vælg en flashniveau. Ved fuld styrke har den indbyggede
flash et ledetal på 13 (m, ISO 100, 20 °C).
2 Manuel
A Manuel
Ikonet Y blinker i søgeren, og 0 blinker i informationsvisningen, når
Manuel er valgt, og flashen er hævet.
A SB-400 og SB-300
Når en ekstra SB-400- eller SB-300-flashenhed er monteret og aktiveret, skifter Flashstyring af
indb. flash til Ekstra flash og gør det muligt at vælge flashstyringsindstilling for den ekstra
flashenhed mellem TTL og Manuel.
A TTL-flashstyring
Følgende typer flashstyring understøttes, hvis et CPU-objektiv anvendes sammen med den
indbyggede flash (0 62) eller ekstra flashenheder (0 232).
• i-TTL-afbalanceret udfyldningsflash til digitale spejlreflekskameraer: Information fra 2016-pixel RGBsensoren anvendes til at justere flashudladning for naturlig balance mellem hovedmotivet og
baggrunden.
• Standard i-TTL-afbalanceret udfyldningsflash til digitale spejlreflekskameraer: Flashudladningen justeres
for hovedmotivet; baggrundens lysstyrke tages ikke i betragtning.
Standard i-TTL-flashstyring anvendes med spotmåling, eller når den vælges med den ekstra
flashenhed. i-TTL-afbalanceret udfyldningsflash til digitale spejlreflekskameraer anvendes i alle
andre tilfælde.
e2: Indst. af auto-bracketing
Knappen G ➜ A brugerindstillingsmenu
Vælg indstillingen (eksponering, hvidbalance eller Aktiv D-Lighting) varieret, når
bracketing er aktiveret (0 108).
192 A Brugerindstillinger: Finindstilling af kameraindstillinger
f: Knapper
Knappen G ➜ A brugerindstillingsmenu
f1: Tilknyt knappen Fn
Vælg, hvilken funktion knappen Fn skal have.
Knappen Fn
v
Valgmulighed
Billedkvalitet/størrelse
w
ISO-følsomhed
m
Hvidbalance
!
Aktiv D-Lighting
$
HDR
& + NEF (RAW)
t
Auto-bracketing
"
Indstilling af AFmetode
'
Gitterlinjer i søgeren
c
Wi-Fi
Beskrivelse
Hold knappen Fn nede, og drej kommandohjulet for at vælge
billedkvalitet og -størrelse (0 59).
Hold knappen Fn nede, og drej kommandohjulet for at vælge ISOfølsomhed (0 67).
Hold knappen Fn nede, og drej kommandohjulet for at vælge hvidbalance
(kun i indstillingerne P, S, A og M; 0 101).
Hold knappen Fn nede, og drej kommandohjulet for at vælge en Aktiv
D-Lighting (kun i indstillingerne P, S, A og M; 0 94).
Hold knappen Fn nede, og drej kommandohjulet for at justere HDRindstillingerne (kun i indstillingerne P, S, A og M; 0 96).
Hvis billedkvaliteten er indstillet til JPEG fine, JPEG normal eller JPEG
basic, optages der en NEF (RAW)-kopi næste gang, der tages et billede
efter tryk på knappen Fn. For at afslutte uden at optage en NEF (RAW)-kopi
skal du igen trykke på knappen Fn. Denne indstilling har ingen effekt i
følgende specialeffekt-indstillinger: %, g, ', (, 3 og ).
Hold knappen Fn nede, og drej kommandohjulet for at vælge
bracketing-trin (eksponerings- og hvidbalancebracketing) eller for at slå
Aktiv D-Lighting-bracketing til eller fra (kun indstillingerne P, S, A og M;
0 108).
Hold knappen Fn nede, og drej kommandohjulet for at vælge en
indstilling af AF-metode (0 53).
Tryk på knappen Fn for at få vist eller skjule
gitterlinjer i søgeren.
Tryk på knappen Fn for at få vist Wi-Fi-menuen (0 169).
A Brugerindstillinger: Finindstilling af kameraindstillinger 193
f2: Tilknyt knappen AE-L/AF-L
Knappen G ➜ A brugerindstillingsmenu
Vælg funktion for knappen A (L).
Valgmulighed
B
AE/AF-lås
C
Kun AE-lås
E AE-lås (hold)
F
Kun AF-lås
A AF-ON
Beskrivelse
Fokus og eksponering låser, når der trykkes på
knappen A (L).
Eksponering låser, mens der trykkes på knappen
A (L).
Eksponeringen låser, når der trykkes på knappen
A (L), og forbliver låst, indtil der trykkes på knappen
anden gang, eller standbytimeren udløber.
Fokus låser, mens der trykkes på knappen A (L).
Knappen A (L) starter autofokus. Udløserknappen
kan ikke anvendes til at fokusere med.
f3: Skift hjulretning
Knappen A (L)
Knappen G ➜ A brugerindstillingsmenu
Skift hjulretning på kommandohjulet, når de anvendes til at
foretage justeringer af eksponering eller flashkompensation
(Eksponeringskompensation) og/eller lukkertid og blænde
(Lukkertid/blændeåbning). Markér indstillingerne, og tryk på 2
for at vælge eller fravælge, og tryk derefter på J.
f4: Kortplads tom, frigør lås
Knappen G ➜ A brugerindstillingsmenu
Hvis Udløser låst er valgt, aktiveres udløserknappen kun, når der sidder et
hukommelseskort i kameraet. Ved at vælge Muliggør udløsning, kan lukkeren udløses,
selvom der ikke er isat et hukommelseskort, men der optages ingen billeder (de vises dog
på skærmen i demonstrationsindstillingen).
f5: Spejlvend indikatorer
Knappen G ➜ A brugerindstillingsmenu
Hvis
(V) er valgt, vises eksponeringsindikatorerne i søgeren og
informationsvisningen med plusværdier til venstre og minusværdier til højre. Vælg
(W) for at få vist minusværdier til venstre og plusværdier til højre.
194 A Brugerindstillinger: Finindstilling af kameraindstillinger
B Opsætningsmenuen: Kameraopsætning
For at få vist opsætningsmenuen skal du trykke på G og vælge fanen
B (opsætningsmenu).
Knappen G
Opsætningsmenuen indeholder følgende indstillinger:
Valgmulighed
Formater hukommelseskort
Skærmens lysstyrke
Layout for informationsvisning
AUTO/SCENE/EFFECTS
P/S/A/M
Auto. informationsvisning
Rens billedsensor
Rens ved kamera tænd/sluk
Lås spejl i hævet pos. ved rens1
Støvfrit referencebillede
Reduktion af støjstriber
Tidszone og dato 2
Sommertid
Sprog (Language) 2
Automatisk billedrotation
Billedkommentar
Lokationsdata
Registrer lokationsdata
GPS-indstillinger
Opret log
Log-liste
Standard
—
0
Grafik
Grafik
Til
0
196
196
197
199
Valgmulighed
Videoindstilling 2
HDMI
Udgangsopløsning
Enhedsstyring
Fjernbetjening
Fjernudløsning
Tilknyt knappen Fn
Rens ved kamera
tænd og sluk
—
—
Auto
243
199
200
Fra
—
Til
—
201
201
202
202
Fra
—
—
—
74
241
Standard
—
0
202
Auto
Til
166
Tag billeder
Samme som knp.
4 på kamer.
203
Wi-Fi
Netværksforbindelse
Netværksindstillinger
Eye-Fi-overførsel 3
Overensstemmelsesmærkning
Firmwareversion
Deaktiver
—
Aktiver
—
—
169
204
204
204
1 Kan ikke benyttes, hvis batteriet er ved at være afladet.
2 Standarden varierer alt efter det land, hvor kameraet er købt.
3 Kun tilgængelig, når et kompatibelt Eye-Fi-hukommelseskort er isat (0 204).
Bemærk: Alt efter kameraindstillingerne kan visse punkter være gråmelerede og
utilgængelige.
B Opsætningsmenuen: Kameraopsætning 195
Formater hukommelseskort
Knappen G ➜ B opsætningsmenu
Hukommelseskort skal formateres, før de anvendes første gang, eller når de er blevet
formateret i andre enheder. Formatér kortet som beskrevet nedenfor.
D Formatering af hukommelseskort
Når hukommelseskort formateres, slettes alle data på dem permanent. Sørg for at kopiere alle
billeder og andre data, du vil beholde, over på en computer, før du fortsætter (0 153).
1
Markér Ja.
Du kan afslutte uden at formatere
hukommelseskortet ved at markere Nej og trykke
på J.
2
Tryk på J.
Meddelelsen til højre vises under formateringen af
hukommelseskortet. Du må ikke fjerne
hukommelseskortet eller afbryde strømmen under
formateringen.
Skærmens lysstyrke
Knappen G ➜ B opsætningsmenu
Tryk på 1 eller 3 for at vælge skærmens lysstyrke. Vælg højere
værdier for at øge lysstyrken og lavere værdier for at reducere
lysstyrken.
196 B Opsætningsmenuen: Kameraopsætning
Layout for informationsvisning
Knappen G ➜ B opsætningsmenu
Vælg et layout for informationsvisning (0 6). Formaterne kan vælges særskilt for auto,
motivtype og specialeffekt-indstillinger samt for indstillingerne P, S, A og M.
Klassisk (0 198)
1
Grafik (0 6)
Vælg en valgmulighed i
optageindstillingerne.
Markér AUTO/SCENE/EFFECTS eller P/S/A/M, og
tryk på 2.
2
Vælg et design.
Markér et design, og tryk på J.
B Opsætningsmenuen: Kameraopsætning 197
Klassisk visning ses nedenfor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011
13 14
15
16
17
18
23 22 21 20
19
12
24 25 26 27 28 29 30
37 36 35 34 33 32 31
1 Indikator for Eye-Fi-forbindelse
................................................. 204
2 Indikator for Wi-Fi-forbindelse
................................................. 172
3 Indikator for sporingslog.........77
4 Indikator for satellitsignal .......75
5 Eksponeringsforsinkelsesindstilling
................................................. 189
6 Multieksponeringsindikator
................................................. 100
7 Indikator for
datoindfotografering......... 190
8 Indikator for
vibrationsreduktion (VR)
...........................................18, 181
9 Flashstyringsindikator........... 192
Flashkompensationsindikator
for ekstra flashenheder ..... 235
10 Bip-indikator............................ 187
11 Batteriindikator..........................17
12 Ikon for Hjælp......................8, 256
13 Optageindstilling
i auto/
j auto (flash slukket)..........19
Motivprogrammer ................30
Specialeffektindstilling........37
Indstillingerne P, S, A og M
...............................................82
14 Indikator for AE-lås
(autoeksponering) ................ 91
15 Lukkertid..................................... 83
16 Blændeåbning (blændeværdi)
................................................... 83
17 Eksponeringsindikator ............ 87
Eksponeringskompensationsindikator
................................................... 92
Indikator for bracketing-status
.................................................110
18 "k" (vises, når der er ledig
hukommelse til over 1000
billeder) ................................... 15
19 Antal resterende billeder........ 15
Indikator for optagelse med
hvidbalance .........................104
Indikator for
billedtagningsindstilling
20 ISO-følsomhed ......................... 67
Indikator for automatisk ISOfølsomhed.............................180
21 Bracketing-indikator .............108
Grad af Aktiv D-Lightingbracketing.............................110
22 Udløserindstilling ..................... 45
23 Indikator for autovalg af AFområde .................................... 53
Indikator for 3D-tracking ........ 53
Fokuspunkt ................................ 55
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Billedkvalitet .............................. 59
Billedstørrelse ............................ 61
Bracketing-trin.........................109
HDR (High Dynamic Range)
................................................... 96
Aktiv D-Lighting........................ 94
Hvidbalance .............................101
ISO-følsomhed.......................... 67
Eksponeringskompensation
................................................... 92
Flashkompensation.................. 93
Flashindstilling .......................... 63
Lysmåling.................................... 90
Indstilling af AF-metode
.......................................... 53, 120
Fokusindstilling................ 51, 119
Picture Control .......................111
Bemærk: Visningen ses med alle indikatorer tændt for illustrative formål.
198 B Opsætningsmenuen: Kameraopsætning
Auto. informationsvisning
Knappen G ➜ B opsætningsmenu
Hvis Til er valgt, vises informationsvisningen, når udløserknappen trykkes halvt ned. Hvis
Fra er valgt, kan du få vist informationsvisningen ved at trykke på knappen R.
Støvfrit referencebillede
Knappen G ➜ B opsætningsmenu
Optag referencedata til funktionen image dust off i Capture NX 2 (forhandles separat; se
brugervejledningen til Capture NX 2 for yderligere oplysninger).
Støvfrit referencebillede er kun tilgængeligt, når der er monteret et CPU-objektiv på
kameraet. Det anbefales at anvende et objektiv med en brændvidde på mindst 50 mm.
Zoom helt ind, når du anvender et zoomobjektiv.
1
Vælg en startindstilling.
Markér én af følgende indstillinger, og tryk på J.
For at afslutte uden at hente støvfri referencedata
skal du trykke på G.
• Start: Meddelelsen til højre vises, og "rEF" vises i
søgeren.
• Rens sensor, og start: Vælg denne indstilling for at
rense billedsensoren før start. Meddelelsen til
højre vises, og "rEF" vises i søgeren, når
rensningen er færdig.
D Rensning af billedsensoren
Støvfri referencedata, som er optaget før billedsensorrensningen udføres, kan ikke
anvendes sammen med billeder, som er taget, efter at billedsensorrensningen er udført.
Vælg kun Rens sensor, og start, hvis støvfri referencedata ikke skal anvendes med
eksisterende billeder.
2
Komponér et billede med en hvid genstand uden struktur i søgeren.
Placér objektivet cirka 10 centimeter fra en godt oplyst, hvid genstand uden
struktur. Komponér billedet, så genstanden fylder søgeren, og tryk derefter
udløserknappen halvt ned.
I autofokusindstillingen indstilles fokus automatisk til uendeligt; i manuel
fokusindstilling skal du selv indstille fokus til uendeligt.
B Opsætningsmenuen: Kameraopsætning 199
3
Optag støvfri referencedata fra billederne.
Tryk udløserknappen helt ned for at finde referencedata til støvfrit billede.
Hvis referencegenstanden er for lys eller for mørk,
kan kameraet muligvis ikke finde støvfri
referencedata, og meddelelsen til højre vises. Vælg
en anden referencegenstand, og gentag processen
fra trin 1.
D Støvfri referencedata
De samme referencedata kan benyttes til billeder taget med andre
objektiver eller med andre blænder. Referencebilleder kan ikke vises ved
hjælp af billedbehandlingssoftware på en computer. Der forekommer
gitterlinjer, når der vises referencebilleder på kameraet.
Reduktion af støjstriber
Knappen G ➜ B opsætningsmenu
Reducér støjstriber og streger ved optagelse under lysstofrør eller kviksølvlamper under
Live View (0 118) eller optagelse af video (0 126). Vælg Auto, så kameraet automatisk
kan vælge den rigtige frekvens, eller indstil frekvensen manuelt, så den kommer til at
passe med frekvensen på det lokale lysnet.
A Reduktion af støjstriber
Hvis Auto ikke giver de ønskede resultater, og du er usikker på frekvensen på det lokale lysnet,
skal du teste begge indstillinger og vælge den, som giver det bedste resultat. Reduktion af
støjstriber giver muligvis ikke de ønskede resultater, hvis motivet er meget lyst. I så fald bør du
vælge indstillingerne A eller M og vælge en mindre blænde (højere blændeværdi), før du starter
Live View. Bemærk, at reduktion af støjstriber ikke er tilgængelig, når Til er valgt for Indstillinger
for video > Manuelle videoindstillinger (0 129) i indstilling M.
200 B Opsætningsmenuen: Kameraopsætning
Knappen G ➜ B opsætningsmenu
Tidszone og dato
Skift tidszoner, indstil kameraets ur, vælg
datovisningsrækkefølgen, og slå sommertid til eller fra.
Valgmulighed
Beskrivelse
Vælg en tidszone. Kameraets ur indstilles automatisk til
klokkeslættet i den nye tidszone.
Tidszone
Indstil kameraets ur (0 15).
Dato og tid
Vælg rækkefølge for, hvordan dag, måned og år vises.
Datoformat
Slå sommertid til eller fra. Kameraets ur stilles
automatisk en time frem eller tilbage.
Sommertid
Knappen G ➜ B opsætningsmenu
Sprog (Language)
Vælg et sprog til kameraets menuer og meddelelser.
B Opsætningsmenuen: Kameraopsætning 201
Automatisk billedrotation
Knappen G ➜ B opsætningsmenu
Billeder taget, mens Til er valgt, indeholder information om kameraretning. Dette gør det
muligt at rotere billederne automatisk under billedvisning eller under visning i ViewNX 2
eller Capture NX 2 (forhandles separat). Der optages følgende retninger:
Landskab (bredt) format
Kamera drejet 90° med uret
Kamera drejet 90° mod uret
Kameraets retning optages ikke, når Fra er valgt. Vælg denne indstilling, når du
panorerer eller tager billeder med objektivet pegende opad eller nedad.
A Roter lodret
For automatisk rotation af "høje" (portræt) billeder til visning under billedvisning, skal du vælge
Til for indstillingen Roter lodret i billedvisningsmenuen (0 176).
Billedkommentar
Knappen G ➜ B opsætningsmenu
Føj en kommentar til nye billeder, når de tages. Du kan få vist kommentarerne som
metadata i ViewNX 2 (medfølger) eller Capture NX 2 (forhandles separat; 0 236). Du kan
også få vist kommentaren på siden med optagedata i billedinformationsvisningen
(0 138). Du kan vælge mellem følgende indstillinger:
• Indsæt kommentar: Indtast en kommentar som beskrevet på side 116. Kommentarer kan
bestå af op til 36 tegn.
• Vedhæft kommentar: Vælg denne indstilling for at vedhæfte
kommentaren til alle efterfølgende billeder. Vedhæft
kommentar kan slås til og fra ved at markere indstillingen og
trykke på 2. Når du har valgt den ønskede indstilling, skal du
trykke på J for at afslutte.
Videoindstilling
Knappen G ➜ B opsætningsmenu
Når du slutter kameraet til et fjernsyn eller en videobåndoptager, skal du sørge for at
vælge en videoindstilling, som passer til enhedens videostandard (NTSC eller PAL).
202 B Opsætningsmenuen: Kameraopsætning
Fjernbetjening
Knappen G ➜ B opsætningsmenu
Vælg de funktioner, der udføres ved hjælp af fjernbetjeningsledning eller trådløs
fjernbetjening.
❚❚ Fjernudløsning
Vælg, hvorvidt udløserknappen på det ekstra tilbehør anvendes til fotografering eller
optagelse af video.
Valgmulighed
y Tag billeder
z Optag videoer
Beskrivelse
Udløserknappen på det ekstra tilbehør anvendes til at tage billeder.
Udløserknappen på det ekstra tilbehør anvendes til optagelse af video.
Tryk knappen halvt ned for at starte Live View eller for at fokusere i
indstillingerne AF-S og AF-F. Tryk udløserknappen helt ned for at starte
eller afslutte optagelse. Anvend kameraets Live View-vælger til at
afslutte Live View.
❚❚ Tilknyt knappen Fn
Vælg funktionen for knapperne Fn på trådløse fjernbetjeninger.
Valgmulighed
Beskrivelse
Samme som knp. Knappen Fn på den trådløse fjernbetjening udfører funktionen, der
=4
4 på kamer.
aktuelt er tildelt til kameraets knap A (L) (0 194).
Knappen Fn på den trådløse fjernbetjening kan anvendes til at starte og
a
Live View
afslutte Live View.
B Opsætningsmenuen: Kameraopsætning 203
Eye-Fi-overførsel
Knappen G ➜ B opsætningsmenu
Denne valgmulighed vises kun, hvis et Eye-Fi-hukommelseskort (forhandles separat hos
tredjepartsforhandlere) er sat i kameraet. Vælg Aktiver for at overføre billeder til en
forhåndsvalgt destination. Bemærk, at billederne ikke overføres, hvis signalstyrken er
utilstrækkelig.
Overhold alle lokale lovgivninger vedrørende trådløse enheder, og vælg Deaktiver, hvor
trådløse enheder er forbudt.
Når et Eye-Fi-kort isættes, vises dets status ved hjælp af et ikon i
informationsvisningen:
• d: Eye-Fi-overførsel deaktiveret.
• e: Eye-Fi-overførsel aktiveret, men ingen billeder er tilgængelige
for overførsel.
• f (statisk): Eye-Fi-overførsel aktiveret; venter på at starte
overførsel.
• f (animeret): Eye-Fi-overførsel aktiveret; overfører data.
• g: Fejl.
D Eye-Fi-kort
Enten som følge af fejl eller af andre årsager udsender Eye-Fi-kort trådløse signaler, når Deaktiver
er valgt. Hvis en advarsel vises på skærmen (0 256), skal du slukke kameraet og fjerne kortet.
Kameraet kan anvendes til at slå Eye-Fi-kort til og fra, men understøtter muligvis ikke andre
Eye-Fi-funktioner. Sørg for at holde kortets firmware opdateret. Se dokumentationen, der følger
med Eye-Fi-kortet for yderligere information; for information om Eye-Fi-korts tilgængelighed i dit
land eller område skal du kontakte producenten.
A Anvendelse af Eye-Fi-kort i Ad Hoc-indstilling
Det tager muligvis længere tid at koble på ved hjælp af Eye-Fi-kort, der understøtter ad hocindstilling. Vælg større værdier for Timere for autoslukning > Standbytimer i
opsætningsmenuen (0 186).
Overensstemmelsesmærkning
Knappen G ➜ B opsætningsmenu
Få vist de standarder, kameraet overholder.
Firmwareversion
Få vist kameraets aktuelle firmwareversion.
204 B Opsætningsmenuen: Kameraopsætning
Knappen G ➜ B opsætningsmenu
N Retoucheringsmenuen: Oprettelse af
retoucherede kopier
For at få vist retoucheringsmenuen skal du trykke på G og vælge fanen
N (retoucheringsmenu).
Knappen G
Retoucheringsmenuen anvendes til at oprette beskårne eller retoucherede kopier af
billederne på hukommelseskortet, og denne menu er kun tilgængelig, hvis et
hukommelseskort med billeder er sat i kameraet.
0
0
Valgmulighed
Valgmulighed
Valgmulighed
g Farveskitse
i D-Lighting
207 0 NEF-behandling (RAW) 213
1 Skift størrelse
214
r Perspektivkontrol
j Rød-øje-korrektion
207
215 u Miniatureeffekt
k Beskær
208 2 Hurtig retouchering
e Opretning
215
3 Selektiv farve
l Monokrom
208
( Forvrængningskontrol 215
f Rediger video
m Filtereffekter
209
) Fiskeøje
216
n Farvebalance
210
Sammenligning side om
p
side *
216
o Billedsandwich
211 q Farvelægningsskitse
* Kun tilgængelig, hvis retoucheringsmenuen vises ved tryk på P og valg af Retouchering i
fuldskærmsvisning, når der vises et retoucheret billede eller originalen.
0
216
217
218
219
131
221
A Retouchering af kopier
De fleste indstillinger kan anvendes til kopier oprettet ved hjælp af andre
retoucheringsindstillinger, selvom hver indstilling kun kan anvendes én gang med undtagelse af
Billedsandwich og Rediger video > Vælg start-/slutpunkt (bemærk, at flere redigeringer kan
resultere i tab af detaljer). Indstillinger, som ikke kan anvendes til det aktuelle billede, er
gråmelerede og utilgængelige.
A Billedkvalitet og -størrelse
Undtagen for kopier oprettet med Beskær og Skift størrelse har kopier af JPEG-billeder samme
størrelse og kvalitet som originalen, mens kopier af NEF-billeder (RAW) gemmes som store finkvalitets JPEG-billeder.
N Retoucheringsmenuen: Oprettelse af retoucherede kopier 205
Oprettelse af retoucherede kopier
Sådan oprettes en retoucheret kopi:
1
Få vist retoucheringsindstillingerne.
Markér det ønskede punkt i retoucheringsmenuen,
og tryk på 2.
2
Vælg et billede.
Markér et billede, og tryk på J (for at få vist det
markerede billede i fuldskærmsvisning skal du
trykke på knappen X og holde den nede).
A Retouchering
Kameraet kan muligvis ikke vise eller retouchere
billeder taget med andre enheder. Hvis billedet blev
optaget ved billedkvalitetsindstillingen NEF (RAW) +
JPEG (0 59), gælder retoucheringsindstillingerne kun
for RAW-kopien.
3
Vælg retoucheringsmuligheder.
For yderligere information, se afsnittet om det
valgte punkt. Tryk på G for at afslutte uden at
oprette en retoucheret kopi.
4
Opret en retoucheret kopi.
Tryk på J for at oprette en retoucheret kopi.
Undtagen på billedinformationens side "kun
billede" (0 136), indikeres retoucherede kopier af
ikonet N.
A Oprettelse af retoucherede kopier under billedvisning
For at oprette en retoucheret kopi af det aktuelt viste billede i fuldskærmsvisning (0 135) skal du
trykke på P, derefter markere Retouchering og trykke på J og vælge en retoucheringsindstilling
(Billedsandwich undtaget).
206 N Retoucheringsmenuen: Oprettelse af retoucherede kopier
Knappen G ➜ N retoucheringsmenu
D-Lighting
D-Lighting lysner skygger, hvilket gør funktionen ideel til mørke billeder eller billeder
taget i modlys.
Før
D-Lighting
D-Lighting (portrætmotiv)
Tryk på 4 eller 2 for at vælge hvor meget korrektion, der skal udføres; du kan få vist et
eksempel på effekten i redigeringsvisningen. Tryk på J for at kopiere billedet.
❚❚ Portrætmotiver
Vælg Portrætmotiver for at begrænse D-Lighting til portrætmotiver.
A Portrætmotiver
Kameraet vælger automatisk op til tre motiver til D-Lighting i portrætter (bemærk, at D-Lighting i
portrætter ikke kan anvendes til billeder taget med Fra valgt for Automatisk billedrotation i
opsætningsmenuen; 0 202). Alt efter kompositionen og motivernes posering kan du muligvis
ikke opnå de ønskede resultater; hvis du ikke er tilfreds, skal du fjerne fluebenet fra
Portrætmotiver.
Rød-øje-korrektion
Knappen G ➜ N retoucheringsmenu
Denne indstilling anvendes til at udbedre "rød-øje", der skyldes brug af flash, og den kan
kun benyttes til billeder, der er taget med brug af flash. I redigeringsvisningen kan du få
vist et eksempel på billedet, der skal udbedres med rød-øje-korrektion. Bekræft
effekterne af rød-øje-korrektion, og tryk på J for at oprette en kopi. Bemærk, at rød-øjekorrektion muligvis ikke altid giver de forventede resultater og i meget sjældne tilfælde
kan anvendes til dele af billedet, hvor der ikke forekommer rød-øje. Kontrollér eksemplet
grundigt, før du fortsætter.
N Retoucheringsmenuen: Oprettelse af retoucherede kopier 207
Knappen G ➜ N retoucheringsmenu
Beskær
Opret en beskåret kopi af det valgte billede. Det valgte billede vises
med den valgte beskæring i gult; opret en beskåret kopi som
beskrevet i følgende tabel.
For at
Anvend
Beskrivelse
Øge beskæringens
X Tryk på knappen X for at øge beskæringens størrelse.
størrelse
Reducere
W (Q) Tryk på knappen W (Q) for at reducere beskæringens størrelse.
beskæringens størrelse
Ændre beskæringens
højde-breddeforhold
Drej kommandohjulet for at skifte mellem højdebreddeforholdene 3 : 2, 4 : 3, 5 : 4, 1 : 1 og 16 : 9.
Flytte beskæringen
Anvend multivælgeren til at placere beskæringen.
Oprette en kopi
Gem den aktuelle beskæring som en separat fil.
A Billedstørrelse
Kopiens størrelse (som varierer alt efter beskæringens størrelse og højde-breddeforhold) vises
øverst til venstre i beskæringsvisningen.
A Visning af beskårne kopier
Zoom under billedvisning er muligvis ikke tilgængeligt, når beskårne kopier vises.
Monokrom
Knappen G ➜ N retoucheringsmenu
Kopiér billeder i Sort-hvid, Sepia eller Cyanotypi
(blå og hvid monokrom).
Valg af Sepia eller Cyanotypi viser et eksempel på
det valgte billede; tryk på 1 for at forøge
farvemætningen, 3 for at reducere den. Tryk på J
for at oprette en monokrom kopi.
Forøg
farvemætning
Reducér
farvemætning
208 N Retoucheringsmenuen: Oprettelse af retoucherede kopier
Filtereffekter
Knappen G ➜ N retoucheringsmenu
Når du har justeret filtereffekterne som beskrevet nedenfor, skal du trykke på J for at
kopiere billedet.
Valgmulighed
Skylightfilter
Varmt filter
Beskrivelse
Giver samme effekt som et filter med himmellys,
hvilket gør billedet mindre blåt.
Opretter en kopi med varme tonefiltereffekter,
hvilket giver kopien et "varmt" rødt skær.
Intensivering af rød Intensiverer rød (Intensivering af rød), grøn
Intensivering af (Intensivering af grøn) eller blå (Intensivering af
blå). Tryk på 1 for at øge effekten, og tryk på 3 for
grøn
at reducere den.
Intensivering af blå
Stjernefilter
Softfilter
Tilføj stjerneeffekter til lyskilder.
• Antal punkter: Vælg mellem fire, seks eller otte.
• Filteromfang: Vælg lysstyrke for de pågældende
lyskilder.
• Filtervinkel: Vælg punkternes vinkel.
• Punktlængde: Vælg punkternes længde.
• Bekræft: Få vist et eksempel på filterets effekter.
Tryk på X for at få vist et eksempel på kopien i
fuldskærmsvisning.
• Gem: Opret en retoucheret kopi.
Tilføj en softfiltereffekt. Tryk på 4 eller 2 for at
vælge filterstyrke.
N Retoucheringsmenuen: Oprettelse af retoucherede kopier 209
Knappen G ➜ N retoucheringsmenu
Farvebalance
Anvend multivælgeren til at oprette en kopi med ændret
farvebalance som vist nedenfor. Røde, grønne og blå
histogrammer (0 137) viser tonefordelingen på kopien.
Øg den grønne tone
Opret retoucheret kopi
Øg den blå tone
Øg den gule tone
Øg den lilla tone
A Zoom
For at zoome på billedet vist på skærmen skal du trykke på knappen X.
Histogrammet opdateres for kun at vise den del af billedet, der kan ses
på skærmen. Mens der zoomes ind på billedet, skal du trykke på
knappen A (L) for at skifte mellem farvebalance og zoom. Når der er
valgt zoom, kan du zoome ind og ud med knapperne X og W (Q) og rulle
gennem billedet med multivælgeren.
210 N Retoucheringsmenuen: Oprettelse af retoucherede kopier
Knappen G ➜ N retoucheringsmenu
Billedsandwich
Billedsandwich kombinerer to eksisterende NEF (RAW)-billeder for at oprette et enkelt
billede, der gemmes separat fra originalerne; resultaterne, der gør brug af RAW-data fra
kameraets billedsensor, er markant bedre end billedsandwiches, der er oprettet i
billedprogrammer. Det nye billede gemmes ved de aktuelle indstillinger for billedkvalitet
og -størrelse; før oprettelse af en billedsandwich skal du indstille billedkvalitet og størrelse (0 59, 61; alle indstillinger er tilgængelige). Du kan oprette en NEF (RAW)-kopi
ved at vælge billedkvaliteten NEF (RAW).
+
1
Vælg Billedsandwich.
Markér Billedsandwich i retoucheringsmenuen, og
tryk på 2.
Dialogboksen til højre vises. Med Billede 1 markeret
skal du trykke på J for at få vist en liste over NEF
(RAW)-billeder oprettet med dette kamera.
2
Vælg det første billede.
Anvend multivælgeren til at markere det første
billede i billedsandwich. Tryk på knappen X, og
hold den nede for at få vist det markerede billede i
fuldskærmsvisning. Tryk på J for at vælge det
markerede billede og vende tilbage til
eksempelvisningen.
N Retoucheringsmenuen: Oprettelse af retoucherede kopier 211
3
Vælg det andet billede.
Det valgte billede vises som Billede 1. Markér Billede 2, og tryk på J, vælg
derefter det andet billede som beskrevet i trin 2.
4
Justér forøgelse.
Markér Billede 1 eller Billede 2, og optimér
eksponeringen for billedsandwichen ved at trykke
på 1 eller 3 for at vælge forøgelsen blandt værdier
fra 0,1 til 2,0. Gentag proceduren for det andet
billede. Standardværdien er 1,0; vælg 0,5 for at
halvere forøgelsen eller 2,0 for at fordoble den.
Forøgelsens effekter kan ses i kolonnen Eks..
5
Få vist et eksempel på billedsandwich.
Tryk på 4 eller 2 for at placere markøren i kolonnen
Eks., og tryk på 1 eller 3 for at markere Bill.swch.
Tryk på J for at få vist et eksempel på
billedsandwich som vist til højre (for at gemme
billedsandwichen uden at få vist et eksempel skal du
vælge Gem). For at vende tilbage til trin 4 og vælge
nye billeder eller justere forøgelsen skal du trykke
på W (Q).
6
Gem billedsandwich.
Tryk på J, mens eksemplet vises, for at gemme
billedsandwichen. Når der er blevet oprettet en
billedsandwich, vises det resulterende billede i
fuldskærmsvisning på skærmen.
D Billedsandwich
Kun NEF-billeder (RAW) med samme farvedybde kan kombineres (0 178). Billedsandwichen har
samme billedinformation som det billede, der er valgt som Billede 1.
212 N Retoucheringsmenuen: Oprettelse af retoucherede kopier
NEF-behandling (RAW)
Knappen G ➜ N retoucheringsmenu
Opret JPEG-kopier af NEF (RAW)-billeder.
1
Vælg NEF-behandling (RAW).
Markér NEF-behandling (RAW) i
retoucheringsmenuen, og tryk på 2 for at få vist en
dialogboks med billedvalg, hvor der er en liste
udelukkende med NEF (RAW)-billeder, der er
oprettet med dette kamera.
2
Vælg et billede.
Anvend multivælgeren til at markere et billede (tryk
på knappen X, og hold den nede for at få vist det
markerede billede i fuldskærmsvisning). Tryk på J
for at vælge det markerede billede og fortsætte til
næste trin.
3
Justér indstillingerne for NEF-behandling (RAW).
Justér indstillingerne, der er opstillet nedenfor. Bemærk, at hvidbalance ikke er
tilgængelig med billeder oprettet med multieksponering eller billedsandwich, og
at eksponeringskompensationens effekter muligvis afviger fra dem, der var
forventet, da billedet blev taget.
Billedkvalitet (0 59)
Billedstørrelse (0 61)
Hvidbalance (0 101)
Eksponeringskompensation (0 92)
Picture Control (0 111)
Støjreduktion ved høj ISO (0 180)
Farverum (0 179)
D-Lighting (0 207)
4
Kopiér billedet.
Markér OK, og tryk på J for at oprette en JPEG-kopi
af det valgte billede. Tryk på knappen G for at
afslutte uden at kopiere billedet.
N Retoucheringsmenuen: Oprettelse af retoucherede kopier 213
Skift størrelse
Knappen G ➜ N retoucheringsmenu
Opret små kopier af ét eller flere valgte billeder.
1
Vælg Skift størrelse.
Markér Skift Størrelse i retoucheringsmenuen, og
tryk på 2.
2
Vælg en størrelse.
Markér Vælg størrelse, og tryk på 2.
Markér en indstilling, og tryk på J.
3
Vælg billeder.
Markér Vælg et billede, og tryk på 2.
Markér billederne med multivælgeren, og tryk
på knappen W (Q) for at vælge eller fravælge
(for at få vist det markerede billede i
fuldskærmsvisning skal du trykke på knappen
X og holde den nede). Valgte billeder
markeres med ikonet 1. Tryk på J, når valget Knappen W (Q)
er truffet.
4
Gem kopierne med tilpassede størrelser.
Der vises en dialogboks for bekræftelse. Markér Ja,
og tryk på J for at gemme kopierne med tilpasset
størrelse.
A Visning af kopier med tilpasset størrelse
Zoom under billedvisning er muligvis ikke tilgængelig, når kopier med tilpasset størrelse vises.
214 N Retoucheringsmenuen: Oprettelse af retoucherede kopier
Knappen G ➜ N retoucheringsmenu
Hurtig retouchering
Opret kopier med udvidet farvemætning og kontrast. D-Lighting
anvendes efter behov for at lysne mørke motiver eller motiver taget
i modlys.
Tryk på 4 eller 2 for at vælge størrelsen på forstørrelsen. Tryk på J
for at kopiere billedet.
Knappen G ➜ N retoucheringsmenu
Opretning
Opret en kopi af det valgte billede. Tryk på 2 for at rotere billedet
op til fem grader i trin på omtrent 0,25 grader med uret, og tryk på
4 for at rotere det mod uret (bemærk, at billedets kanter beskæres
for at oprette en firkantet kopi). Tryk på J for at gemme den
retoucherede kopi.
Forvrængningskontrol
Knappen G ➜ N retoucheringsmenu
Opret kopier med reducerede ydre forvrængninger. Vælg Auto for
at lade kameraet korrigere forvrængningerne automatisk og
derefter foretage finjusteringer ved hjælp af multivælgeren, eller
vælg Manuel for at reducere forvrængningen manuelt (bemærk, at
Auto ikke er tilgængelig for billeder taget ved hjælp af Auto
forvrængningskontrol; se side 179).
Tryk på 2 for at reducere tøndeforvrængning, og tryk på 4 for at reducere pudeformet
forvrængning (bemærk, at jo større forvrængningskontrollen er, desto mere bliver der
skåret af kanterne). Tryk på J for at gemme den retoucherede kopi.
D Auto
Auto anvendes udelukkende til billeder, der er taget med G-, E- og D-objektivtyper (undtagen PC,
fiskeøje og visse andre objektiver); der garanteres ikke for resultater med andre objektiver.
N Retoucheringsmenuen: Oprettelse af retoucherede kopier 215
Knappen G ➜ N retoucheringsmenu
Fiskeøje
Opret kopier, der synes at være taget med fiskeøjeobjektiv. Tryk på
2 for at øge effekten (dette øger ligeledes det område, der skæres
væk fra billedets kanter), og tryk på 4 for at øge reducere den. Tryk
på J for at gemme den retoucherede kopi.
Knappen G ➜ N retoucheringsmenu
Farvelægningsskitse
Opret en oversigtskopi over billedet, der skal anvendes som basis
for maling. Tryk på J for at gemme den retoucherede kopi.
Før
Farveskitse
Efter
Knappen G ➜ N retoucheringsmenu
Opret en kopi af et billede, der ligner en skitse lavet med
farveblyanter. Tryk på 1 eller 3 for at markere Intensitet eller
Omrids, og tryk på 4 eller 2 for at ændre det. Intensiteten kan
øges for at mætte farverne mere eller reduceres for en udvasket
monokrom effekt, mens omrids kan gøres tykkere eller tyndere.
Tykkere omrids gør farverne mere mættede. Tryk på J for at
gemme den retoucherede kopi.
216 N Retoucheringsmenuen: Oprettelse af retoucherede kopier
Knappen G ➜ N retoucheringsmenu
Perspektivkontrol
Opret kopier, som reducerer perspektiveffekterne for billeder taget
nedefra af et højt motiv. Anvend multivælgeren til at tilpasse
perspektivet (bemærk, at flittigere brug af perspektivkontrol
medfører afskæring af flere kanter). Tryk på J for at gemme den
retoucherede kopi.
Før
Efter
N Retoucheringsmenuen: Oprettelse af retoucherede kopier 217
Knappen G ➜ N retoucheringsmenu
Miniatureeffekt
Opret en kopi, der virker som et billede af et diorama. Virker bedst med billeder taget fra
et udsigtspunkt. Området, som kommer i fokus på kopien, indikeres af en gul ramme.
For at
Tryk på
Beskrivelse
Vælge retning W (Q) Tryk på W (Q) for at vælge retning på området, der er i fokus.
Hvis billedet er vist i bredt format, skal du trykke på
1 eller 3 for at placere rammen med det område
af kopien, som kommer til at være i fokus.
Vælge
område i
fokus
Område i fokus
Hvis billedet er vist i højt format, skal du trykke på
4 eller 2 for at placere rammen med det område
af kopien, der kommer til at være i fokus.
Hvis det pågældende område er i bredt format, skal du trykke på 4 eller
2 for at vælge højde.
Vælg størrelse
Hvis det pågældende område er i højt format, skal du trykke på 1 eller 3
for at vælge bredde.
Oprette en
kopi
Oprette en kopi.
218 N Retoucheringsmenuen: Oprettelse af retoucherede kopier
Selektiv farve
Knappen G ➜ N retoucheringsmenu
Oprette en kopi, hvor kun udvalgt farveglød vises i farver.
1
Vælg Selektiv farve.
Markér Selektiv farve i retoucheringsmenuen, og
tryk på 2.
2
Vælg et billede.
Markér et billede, og tryk på J (for at få vist det
markerede billede i fuldskærmsvisning skal du
trykke på knappen X og holde den nede).
3
Vælg en farve.
Valgt farve
Anvend multivælgeren til at placere markøren
over en genstand, og tryk på A (L) for at
vælge genstandens farve som én, der forbliver
den samme på den endelige kopi (kameraet
kan have svært ved at registrere umættede
farver; vælg en mættet farve). For at zoome ind Knappen A (L)
på billedet for præcist farvevalg skal du trykke
på X. Tryk på W (Q) for at zoome ud.
4
Markér farveskalaen.
Farveskala
Drej kommandohjulet for at markere den valgte
farves farveskala.
N Retoucheringsmenuen: Oprettelse af retoucherede kopier 219
5
Vælg farveskalaen.
Tryk på 1 eller 3 for at øge eller reducere skalaen
for en lignende farveglød, der skal med på det
endelige billede. Vælg mellem værdier fra 1 til 7;
bemærk, at høje værdier muligvis medtager
farveglød fra andre farver.
6
Vælg flere farver.
For at vælge flere farver skal du dreje
kommandohjulet for at markere en anden af de tre
farvebokse øverst i visningen og gentage trin 3–5
for at vælge en anden farve. Gentag proceduren for
en tredje farve, hvis du ønsker det. For at fravælge
den markerede farve skal du trykke på O (for at
fjerne alle farver skal du trykke på O og holde den
nede. Der vises en dialogboks for bekræftelse; vælg Ja).
7
Gem den redigerede kopi.
Tryk på J for at kopiere billedet.
220 N Retoucheringsmenuen: Oprettelse af retoucherede kopier
Sammenligning side om side
Sammenlign retoucherede kopier med de originale billeder. Denne indstilling er kun
tilgængelig, hvis retoucheringsmenuen vises, ved tryk på knappen P og valg af
Retouchering, når der vises en kopi eller original i fuldskærmsvisning.
1
Vælg et billede.
Vælg en retoucheret kopi (vist ved ikonet N)
eller et billede, der er retoucheret i
fuldskærmsvisning. Tryk på P, markér derefter
Retouchering, og tryk på J.
Knappen P
2
Vælg Sammenligning side om side.
Markér Sammenligning side om side i
retoucheringsmenuen, og tryk på J.
3
Sammenlign kopien med originalen.
Valg foretaget for at
oprette kopi
Kildebilledet vises i venstre side, den
retoucherede kopi vises i højre side, og
indstillingerne, der blev anvendt til at oprette
kopien, vises øverst i displayet. Tryk på 4 eller
2 for at skifte mellem kildebilledet og den
retoucherede kopi. Tryk på knappen X, og
Kildebillede Retoucheret
hold den nede for at få vist det markerede
kopi
billede i fuldskærmsvisning. Hvis kopien blev
oprettet ud fra to billeder ved hjælp af
Billedsandwich, skal du trykke på 1 eller 3 for at få vist det andet kildebillede.
Hvis der eksisterer flere kopier af det aktuelle kildebillede, skal du trykke på 1 eller
3 for at få vist de andre kopier. Tryk på J for at vende tilbage til billedvisning med
det markerede billede vist.
D Sammenligning side om side
Kildebilledet vises ikke, hvis kopien blev oprettet ud fra et billede, der siden er blevet slettet eller
var beskyttet, da kopien blev oprettet (0 143).
N Retoucheringsmenuen: Oprettelse af retoucherede kopier 221
m Seneste Indstillinger/O Min Menu
Du kan få adgang til både Seneste indstillinger, en menu med de 20 senest anvendte
indstillinger og Min menu, en brugerdefineret menu med op til 20 brugervalgte
indstillinger, ved tryk på knappen G, der markerer den sidste fane i menulisten (enten
m eller O).
Knappen G
Valg af menu
Anvend indstillingen Vælg fane for at vælge den viste menu.
1
Vælg Vælg fane.
Markér Vælg fane, og tryk på 2.
2
Vælg en menu.
Markér O MIN MENU eller m SENESTE
INDSTILLINGER, og tryk på J for at få vist den
valgte menu.
m Seneste Indstillinger
Når m SENESTE INDSTILLINGER er valgt for Vælg fane, opstiller
menuen de 20 senest anvendte indstillinger, med de mest
benyttede elementer først. Tryk på 1 eller 3 for at markere en
indstilling, og tryk på 2 for at vælge.
A Fjernelse af elementer fra menuen Seneste Indstillinger
For at fjerne et element fra menuen Seneste indstillinger skal du markere
det og trykke på knappen O. Der vises en dialogboks for bekræftelse; tryk
på O igen for at slette det valgte element.
222 m Seneste Indstillinger/O Min Menu
O Min Menu
Valg af O MIN MENU for Vælg fane lader dig få adgang til en brugerdefineret menu med
op til 20 indstillinger valgt i menuerne Billedvisning, Optagelse, Brugerindstillinger,
Opsætning og Retouchering. Følg nedenstående trin for at tilføje elementer til, slette
elementer fra og ændre rækkefølge for elementer i Min menu.
❚❚ Tilføjelse af indstillinger til Min menu
1
Vælg Tilføj elementer.
Markér Tilføj elementer, og tryk på 2.
2
Vælg en menu.
Markér navnet på den menu, der indeholder
indstillingen, du ønsker at tilføje, og tryk på 2.
3
Vælg et element.
Markér det ønskede menuelement, og tryk på
J.
4
Placér det nye element.
Tryk på 1 eller 3 for at flytte det nye element
op eller ned i Min menu. Tryk på J for at tilføje
det nye element. Gentag trin 1–4 for at vælge
flere elementer.
A Tilføjelse af indstillinger til Min menu
De aktuelt viste elementer i Min menu markeres med et flueben.
Elementer indikeret af ikonet V kan ikke vælges.
m Seneste Indstillinger/O Min Menu 223
❚❚ Tilføjelse af indstillinger fra Min menu
1
Vælg Fjern elementer.
Markér Fjern elementer, og tryk på 2.
2
Vælg elementer.
Markér elementer, og tryk på 2 for at vælge
eller fravælge. Valgte elementer indikeres af et
flueben.
3
Slet de valgte elementer.
Tryk på J. Der vises en dialogboks for
bekræftelse; tryk på J igen for at slette de
valgte elementer.
224 m Seneste Indstillinger/O Min Menu
❚❚ Omorganisering af indstillinger til Min menu
1
Vælg Opstil elementer.
Markér Opstil elementer, og tryk på 2.
2
Vælg et element.
Markér elementet, du ønsker at flytte, og tryk
på J.
3
Placér elementet.
Tryk på 1 eller 3 for at flytte elementet op
eller ned i Min menu, og tryk på J. Gentag trin
2–3 for at flytte om på flere elementer.
4
Afslut, og gå til Min menu.
Tryk på knappen G for at vende tilbage til
Min menu.
Knappen G
m Seneste Indstillinger/O Min Menu 225
Tekniske bemærkninger
Læs dette kapitel for information om kompatibelt tilbehør, rengøring og opbevaring af
kameraet og om, hvad du skal gøre, hvis der vises en fejlmeddelelse, eller du har
problemer med kameraet.
Kompatible objektiver
Kompatible CPU-objektiver
Dette kamera understøtter udelukkende autofokus med AF-S, AF-P og AF-I CPUobjektiver. AF-S-objektiver har navne, der begynder med AF-S, AF-P-objektiver
harnavne, der begynder med AF-P og AF-I-objektiver har navne, der begynder med AF-I.
Autofokus understøttes ikke med andre autofokusobjektiver (AF). Følgende tabel
opstiller de tilgængelige funktioner for kompatible objektiver i søgerfotografering:
Kameraindstilling
Fokus
MF (med elektronisk
afstandsmåler)
z
z
z4
z4
z6
Indstilling
Andre
indstillinger
z
z
z
—
z
Lysmåling
L
M
Farve N
— z1
— z1
— z1
— z1
— z1
Objektiv/tilbehør
AF
MF M
3D
AF-S, AF-P, AF-I NIKKOR
z
z z
z
Anden AF NIKKOR type G eller D
—
z z
z
PC-E NIKKOR-serien 2, 3
—
z z
z
PC Micro 85mm f/2.8D 5
—
z z
z
AF-S/AF-I-telekonverter
z6
z z
z
Andre AF NIKKOR (med undtagelse af
7
—
z
z z
z
— ✔ z1
objektiver til F3AF)
AI-P NIKKOR
—
z8
z z
z
— ✔ z1
1 Spotmåling måler det valgte fokuspunkt (0 90).
2 Udvis forsigtighed ved tiltning eller shifting af objektiver af typen PC-E NIKKOR 24mm f/3.5D ED, idet de kan
komme i berøring med kamerahuset og medføre beskadigelse eller personskade.
3 Shifting og/eller tiltning af objektivet forstyrrer eksponeringen.
4 Kan ikke anvendes med shifting eller tiltning.
5 Der kan kun opnås optimal eksponering, hvis objektivet er ved maksimumblænde, og objektivet ikke shiftes
eller tiltes.
6 Med største effektive blænde på f/5.6 eller hurtigere.
7 Når der fokuseres med objektiverne AF 80–200mm f/2.8, AF 35–70mm f/2.8, AF 28–85mm f/3.5–4.5 (Ny) eller
AF 28–85mm f/3.5–4.5 ved maksimalt zoom og tætteste fokusafstand, vises fokusindikatoren (I) muligvis,
når billedet på matskiven i søgeren ikke er i fokus. Før optagelse skal du bekræfte, at billedet på skærmen i
søgeren er i fokus.
8 Med en maksimumblænde på f/5.6 eller hurtigere.
• Støj i form af linjer kan forekomme under autofokus, når der optages videoer ved høje ISOfølsomheder. Anvend manuelt fokus eller fokuslås.
D IX NIKKOR-objektiver
IX NIKKOR-objektiver kan ikke anvendes.
226 Tekniske bemærkninger
A Identifikation af CPU- og Type G, E og D-objektiver
CPU-objektiver kan genkendes på deres CPU-kontakter, og type G-, E- og D-objektiver kan
kendes på et bogstav på objektivhuset. Type G- og E-objektiver er ikke forsynet med
objektivblændering.
CPU-kontakter
CPU-objektiv
Blændering
Type G- eller E-objektiv
Type D-objektiv
Ved anvendelse af CPU-objektiv med blændering skal du låse blænderingen ved mindste
blænde (højeste blændeværdi).
A Matrix-lysmåling
Til matrix-lysmåling anvender kameraet en 2016-pixel RGB-sensor til at indstille eksponeringen i
henhold til tonefordeling, farve, komposition og, ved objektivtyperne G, E og D,
afstandsinformation (3D Color Matrix II-lysmåling; ved andre CPU-objektiver anvender kameraet
Color Matrix II-lysmåling uden 3D-afstandsinformation).
Tekniske bemærkninger 227
Kompatible ikke-CPU-objektiver
Ikke-CPU objektiver kan kun anvendes, når kameraet er i indstilling M. Valg af andre
indstillinger deaktiverer lukkerudløsningen. Blænden skal tilpasses manuelt via
objektivblænderingen og kameraets lysmålingssystem; i-TTL-flashstyring og andre
funktioner, som kræver et CPU-objektiv, kan ikke anvendes. Visse ikke-CPU objektiver kan
ikke anvendes; se "Inkompatibelt tilbehør og ikke-CPU objektiver" nedenfor.
Kameraindstilling
Fokus
MF (med elektronisk
afstandsmåler)
z1
z
—
z4
z5
z1
z1
Indstilling
Objektiv/tilbehør
AF
MF
M Andre indstillinger
AI-, AI-ændret NIKKOR eller objektiver fra Nikons E-serie —
z
z2
—
Medical NIKKOR 120mm f/4
—
z z 2, 3
—
Reflex NIKKOR
—
z
z2
—
PC NIKKOR
—
z
z2
—
Type AI-telekonverter
—
z
z2
—
PB-6 Bælgudstyr 6
—
z
z2
—
Auto mellemringe (PK serie 11A, 12 eller 13; PN-11)
—
z
z2
—
1 Med en maksimumblænde på f/5.6 eller hurtigere.
2 Eksponeringsindikator kan ikke anvendes.
3 Kan anvendes ved lukkertider, der er et eller flere trin længere end flashsynkroniseringshastigheden.
4 Kan ikke anvendes med shifting eller tiltning.
5 Med største effektive blænde på f/5.6 eller hurtigere.
6 Monteres lodret (kan anvendes i vandret position efter montering).
D Inkompatibelt tilbehør og inkompatible ikke-CPU-objektiver
Følgende tilbehør og ikke-CPU objektiver kan IKKE anvendes med D5300:
• TC-16AS AF-telekonverter
• Ikke-AI-objektiver
• Objektiver, der kræver fokusenheden AU-1 (400mm f/4.5, 600mm f/5.6, 800mm f/8, 1200mm f/11)
• Fiskeøje (6mm f/5.6, 7,5mm f/5.6, 8mm f/8, OP 10mm f/5.6)
• 2,1 cm f/4
• Mellemring K2
• 180–600mm f/8 ED (serienummer 174041–174180)
• 360–1200mm f/11 ED (serienummer 174031–174127)
• 200–600mm f/9.5 (serienummer 280001–300490)
• AF-objektiver til F3AF (AF 80mm f/2.8, AF 200mm f/3.5 ED, AF telekonverter TC-16)
• PC 28mm f/4 (serienummer 180900 eller tidligere)
• PC 35mm f/2.8 (serienummer 851001–906200)
• PC 35mm f/3.5 (gammel type)
• Reflex 1000mm f/6.3 (gammel type)
• Reflex 1000mm f/11 (serienummer 142361–143000)
• Reflex 2000mm f/11 (serienummer 200111–200310)
228 Tekniske bemærkninger
D AF-hjælpelys
AF-hjælpelyset har en rækkevidde på cirka 0,5–3,0 m; ved anvendelse af hjælpelyset skal du
anvende et objektiv med en brændvidde på 18–200 mm og fjerne modlysblænden. AF-hjælpelys
er ikke tilgængeligt med følgende objektiver:
•
•
•
•
•
•
AF-S NIKKOR 14–24mm f/2.8G ED
AF-S NIKKOR 28–300mm f/3.5–5.6G ED VR
AF-S DX NIKKOR 55–300mm f/4.5–5.6G ED VR
AF-S VR Zoom-Nikkor 70–200mm f/2.8G IF-ED
AF-S NIKKOR 70–200mm f/2.8G ED VR II
AF-S Zoom-Nikkor 80–200mm f/2.8D IF-ED
•
•
•
•
•
AF-S NIKKOR 80–400mm f/4.5–5.6G ED VR
AF-S VR Nikkor 200mm f/2G IF-ED
AF-S NIKKOR 200mm f/2G ED VR II
AF-S VR Zoom-Nikkor 200–400mm f/4G IF-ED
AF-S NIKKOR 200–400mm f/4G ED VR II
Ved rækkevidder på under 1 m kan følgende objektiver blokere AF-hjælpelyset og påvirke
autofokus, når belysningen er dårlig:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AF-S DX NIKKOR 10–24mm f/3.5–4.5G ED
AF-S NIKKOR 16–35mm f/4G ED VR
AF-S Zoom-Nikkor 17–35mm f/2.8D IF-ED
AF-S DX Zoom-Nikkor 17–55mm f/2.8G IF-ED
AF-S NIKKOR 18–35mm f/3.5–4.5G ED
AF-S DX NIKKOR 18–105mm f/3.5–5.6G ED VR
AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18–200mm f/3.5–5.6G IF-ED
AF-S DX NIKKOR 18–200mm f/3.5–5.6G ED VR II
AF-S DX NIKKOR 18–300mm f/3.5–5.6G ED VR
AF-S NIKKOR 24–70mm f/2.8G ED
• AF-S VR Zoom-Nikkor 24–120mm f/3.5–5.6G
IF-ED
• AF-S NIKKOR 24–120mm f/4G ED VR
• AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G
• AF-S Zoom-Nikkor 28–70mm f/2.8D IF-ED
• AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G
• AF-S NIKKOR 70–200mm f/4G ED
• AF-S NIKKOR 70–200mm f/4G ED VR
• AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G
• AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED
Tekniske bemærkninger 229
D Den indbyggede flash
Den indbyggede flash kan anvendes med objektiver med brændvidder på 18–300 mm, dog kan
der være tilfælde, hvor flashen ikke er i stand til at oplyse motivet helt ved nogle afstande eller
brændvidder på grund af skygger fra objektivet (se illustration nedenfor), mens objektiver som
blokerer motivets udsyn til rød-øje-reduktionslampen kan påvirke rød-øje-reduktionen. Fjern
modlysblænderne for at undgå skygger.
Skygge
Vignettering
Flashen har en mindste rækkevidde på 0,6 m og kan ikke anvendes i makrozoomobjektivers
makroområde. Flashen er muligvis ude af stand til at oplyse hele motivet med følgende
objektiver ved mindre rækkevidder end dem, der er anført nedenfor:
Objektiv
AF-S DX NIKKOR 10–24mm f/3.5–4.5G ED
AF-S DX Zoom-Nikkor 12–24mm f/4G IF-ED
AF-S NIKKOR 16–35mm f/4G ED VR
AF-S DX NIKKOR 16–85mm f/3.5–5.6G ED VR
AF-S Zoom-Nikkor 17–35mm f/2.8D IF-ED
AF-S DX Zoom-Nikkor 17–55mm f/2.8G IF-ED
AF-S NIKKOR 18–35mm f/3.5–4.5G ED
AF Zoom-Nikkor 18–35mm f/3.5–4.5D IF-ED
AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR,
AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G
AF-S DX Zoom-Nikkor 18–70mm f/3.5–4.5G IF-ED
AF-S DX NIKKOR 18–105mm f/3.5–5.6G ED VR
AF-S DX Zoom-Nikkor 18–135mm f/3.5–5.6G IF-ED
AF-S DX NIKKOR 18–140mm f/3.5–5.6G ED VR
AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18–200mm f/3.5–5.6G IF-ED,
AF-S DX NIKKOR 18–200mm f/3.5–5.6G ED VR II
AF-S DX NIKKOR 18–300mm f/3.5–5.6G ED VR
230 Tekniske bemærkninger
Zoomposition
24 mm
24 mm
35 mm
24–85 mm
28 mm
35 mm
28 mm
35 mm
45–55 mm
24 mm
28 mm
35 mm
24 mm
28–35 mm
18 mm
24–55 mm
18 mm
24–70 mm
18 mm
24 mm
18 mm
24–135 mm
24 mm
35–140 mm
24 mm
35–200 mm
35–300 mm
Minimumafstand uden vignettering
1,5 m
1,0 m
1,0 m
Ingen vignettering
1,0 m
Ingen vignettering
1,5 m
1,0 m
Ingen vignettering
1,5 m
1,0 m
Ingen vignettering
1,0 m
Ingen vignettering
1,0 m
Ingen vignettering
1,0 m
Ingen vignettering
2,5 m
1,0 m
2,0 m
Ingen vignettering
1,0 m
Ingen vignettering
1,0 m
Ingen vignettering
1,0 m
Objektiv
AF Zoom-Nikkor 20–35mm f/2.8D IF
AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED
AF-S NIKKOR 24–70mm f/2.8G ED
AF-S VR Zoom-Nikkor 24–120mm f/3.5–5.6G IF-ED
AF-S NIKKOR 24–120mm f/4G ED VR
AF-S Zoom-Nikkor 28–70mm f/2.8D IF-ED
AF-S NIKKOR 28–300mm f/3.5–5.6G ED VR
AF-S VR Zoom-Nikkor 200–400mm f/4G IF-ED
AF-S NIKKOR 200–400mm f/4G ED VR II
PC-E NIKKOR 24mm f/3.5D ED *
* Når ikke shiftet eller tiltet.
Zoomposition
24 mm
28 mm
35 mm
24 mm
35 mm
50–70 mm
24 mm
28–120 mm
24 mm
35 mm
50–70 mm
28 mm
35 mm
250 mm
350 mm
200 mm
250 mm
300–400 mm
24 mm
Minimumafstand uden vignettering
2,5 m
1,0 m
Ingen vignettering
1,0 m
1,5 m
Ingen vignettering
1,0 m
Ingen vignettering
1,5 m
1,5 m
Ingen vignettering
1,5 m
1,0 m
2,5 m
2,0 m
5,0 m
3,0 m
Ingen vignettering
3,0 m
Ved brug sammen med AF-S NIKKOR 14–24mm f/2.8G ED kan flashen ikke oplyse hele motivet
ved alle afstande.
A Beregning af billedvinkel
Størrelsen på det område, der eksponeres af et 35mm kamera er 36 × 24 mm. Størrelsen på det
område, der eksponeres af D5300, er derimod 23,5 × 15,6 mm, hvilket betyder, at billedvinklen på
et 35 mm-kamera er ca. 1,5 gange så stor som den i D5300. Den omtrentlige brændvidde for
D5300-objektiver i 35 mmformat kan beregnes ved at gange objektivets brændvidde med ca. 1,5.
Billedstørrelse (35 mm-format)
(36 × 24 mm)
Objektiv
Billeddiagonal
Billedstørrelse (D5300)
(23,5 × 15,6 mm)
Billedvinkel (35 mm-format)
Billedvinkel (D5300)
Tekniske bemærkninger 231
Ekstra flashenheder (Speedlights)
Kameraet understøtter Nikon Creative Lighting System (CLS) og kan anvendes med CLSkompatible flashenheder. Den indbyggede flash går ikke af, når der er monteret en ekstra
flashenhed.
Flashenheder, der er kompatible med Creative
Lighting System (CLS)
Kameraet kan anvendes med følgende CLS-kompatible flashenheder:
Flashenhed
SB-910 1
SB-900 1
SB-800
SB-700 1
SB-600
SB-400 2
SB-300 2
SB-R200 3
ISO
100
34
34
38
28
30
21
18
10
Ledetal 4
ISO 200
48
48
53
39
42
30
25
14
1 Hvis der er monteret et farvefilter på SB-910, SB-900 eller SB-700, når AUTO eller N (flash) er valgt for
hvidbalance, registrerer kameraet automatisk filteret og justerer hvidbalancen efter det.
2 Trådløs flashstyring er ikke tilgængelig.
3 Fjernstyret med de ekstra flashenheder SB-910, SB-900, SB-800 eller SB-700-flashenhed eller SU-800 trådløs
Speedlight-commander.
4 m, 20 °C, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 og SB-600 ved 35 mm zoomhovedposition; SB-910, SB-900 og SB-700
med standardbelysning.
Funktion
• SU-800 trådløs speedlight-commander: Ved montering på et CLS-kompatibelt kamera kan
SU-800 anvendes som commander for de fjernstyrede flashenheder SB-910, SB-900,
SB-800, SB-700, SB-600 eller SB-R200 i op til tre grupper. SU-800 er ikke i sig selv
udstyret med en flash.
A Nikon Creative Lighting System (CLS)
Nikons avancerede Creative Lighting System (CLS) giver bedre kommunikation mellem kameraet
og kompatible flashenheder, så der opnås forbedret flashfotografering. Se flashenhedens
brugervejledning for at få flere oplysninger.
A Ledetal
Flashens arbejdsområde ved fuld flash kan beregnes ved at dividere ledetallet med blænden. Ved
ISO 100 har SB-800 eksempelvis et ledetal på 38 m (35 mm zoomhovedposition); dens
rækkevidde ved en blænde på f/5.6 er 38÷5,6 eller omtrent 6,8 meter. For hver fordobling af ISOfølsomheden skal du gange ledetallet med kvadratroden af to (ca. 1,4).
232 Tekniske bemærkninger
Følgende funktioner er tilgængelige med CLS-kompatible flashenheder:
CLS-kompatible flashenheder
SU-800
SB-910
SB-900 SB-800 SB-700 SB-600 Commander Makrofotografering SB-R200 SB-400 SB-300
Enkelt flash
i-TTL-afbalanceret
udfyldningsflash til
digitale
i-TTL spejlreflekskameraer 1
Standard i-TTL-flash til
digitale
spejlreflekskameraer
AA Automatisk blænde
A Ikke-TTL-automatik
Afstandsprioriteret
GN
manuel
M Manuel
RPT Stroboskopflash
Fjernbetjent flashstyring
i-TTL i-TTL
Hurtig trådløs
[A:B]
flashstyring
AA Automatisk blænde
A Ikke-TTL-automatik
M Manuel
RPT Stroboskopflash
i-TTL i-TTL
Hurtig trådløs
[A:B]
flashstyring
AA Automatisk blænde
A Ikke-TTL-automatik
M Manuel
RPT Stroboskopflash
Flash-farveinformation
AF-hjælpelys ved multiområde-AF
Rød-øje-reduktion
Valg af indstilling til kameraflash
Opdatering af firmware til
kameraets flashenhed
z
z
z
z
—
—
—
z
z
z2
z2
z
z2
—
—
—
z
z
z3
z3
z3
z3
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
z
z
z
—
—
—
—
—
—
Fjernbetjening
Advanced Wireless Lighting
Master
z
z
z
z
z
z
z
z
z
—
z
z
z
—
—
—
—
—
z
—
—
—
z
—
—
—
—
—
z4
—
—
—
z4
—
—
—
—
—
z
—
—
z
—
—
—
z5
z5
z
z
z
z
z
z
z
z
—
—
z
—
z
—
—
—
—
z
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
z
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
z
z
z
z
—
—
z
—
—
z5
z
z
z
z
z
z
—
z5
z
z
z
z
z
z
—
—
—
z
z
z
z
z
—
—
—
z
z
z
z
z
—
—
—
—
—
—
z
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
z
—
—
—
—
—
—
—
—
—
z
—
z
z
—
—
—
—
z
—
—
z
z
—
z
—
—
—
—
—
z
1 Ikke tilgængelig med spotmåling.
2 Kan også vælges med flashenheden.
3 Valg af indstilling AA/A udført på flashenheden ved hjælp af brugerindstillinger. A er valgt, når der anvendes
ikke-CPU objektiv.
4 Kan kun vælges med kameraet (0 192).
5 Ved anvendelse af ikke-CPU objektiv anvendes der ikke-TTL auto (A) uanset indstillingen valgt med
flashenheden.
Tekniske bemærkninger 233
❚❚ Andre flashenheder
Følgende flashenheder kan anvendes i indstillingerne ikke-TTL automatik og manuel.
Anvendes med kameraet i eksponeringsindstilling S eller M og en valgt lukkertid på
1/200 sek. eller længere.
Flashenhed SB-80DX, SB-28DX, SB-28,
SB-30, SB-27 2, SB-22S, SB-22, SB-23, SB-29 3,
SB-26, SB-25, SB-24
SB-20, SB-16B, SB-15
SB-21B 3, SB-29S 3
Flashindstilling
SB-50DX 1
Ikke-TTLA
z
—
z
—
automatik
M Manuel
z
z
z
z
G Stroboskopflash
z
—
—
—
Synkronisering
z
z
z
z
REAR med bageste
lukkergardin 4
1 Vælg indstillingerne P, S, A eller M, sænk den indbyggede flash, og anvend udelukkende den ekstra flashenhed.
2 Flashindstillingen indstilles automatisk til TTL, og lukkerudløsningen deaktiveres. Indstil flashenheden til A
(ikke-TTL-automatisk flash).
3 Autofokus er kun tilgængeligt med objektiverne AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED og AF-S Micro
NIKKOR 60mm f/2.8G ED.
4 Tilgængeligt, når der vælges flashindstilling med kameraet.
A AS-15 synkroniseringsadapteren
Når AS-15 synkroniseringsadapteren (forhandles separat) er monteret i kameraets tilbehørssko,
kan flashtilbehør tilsluttes via et synkroniseringskabel.
D Anvend kun flashtilbehør fra Nikon
Anvend kun flashenheder fra Nikon. Hvis tilbehørsskoen udsættes for negativ spænding eller en
spænding på over 250 V, kan det ikke alene betyde, at normal betjening ikke er mulig, men
kameraets eller flashens synkroniseringskredsløb kan også beskadiges. Før du anvender en
Nikon-flashenhed, der ikke er nævnt i dette afsnit, skal du kontakte en Nikon-autoriseret
servicerepræsentant for yderligere information.
234 Tekniske bemærkninger
D
Bemærkninger vedrørende ekstra flashenheder
Yderligere oplysninger kan findes i Speedlight-brugervejledningen. Se afsnittet om CLS-kompatible
digitale spejlreflekskameraer, hvis flashenheden understøtter CLS. D5300 er ikke med på listen over
digitale spejlreflekskameraer i brugervejledningerne til SB-80DX, SB-28DX og SB-50DX.
Hvis en ekstra flashenhed er monteret i andre optageindstillinger end j, %, 3 og ), blinker
flashen ved hvert billede, selv i indstillinger, hvor den indbyggede flash ikke kan anvendes.
i-TTL flashstyring kan anvendes ved ISO-følsomheder mellem 100 og 12800. Ved værdier over
12800 kan de ønskede resultater muligvis ikke opnås ved visse rækkevidder eller
blændeindstillinger. Hvis flashindikatoren blinker i cirka tre sekunder, efter at der er taget et
billede, er flashen udløst ved fuld styrke, og billedet kan være undereksponeret (kun CLSkompatible flashenheder; for information om eksponerings- og flashopladningsindikatorerne på
andre enheder, se brugervejledningen, der følger med flashen).
Når der anvendes et synkroniseringskabel i SC-serierne 17, 28 eller 29 til fotografering med
ekstern flash, kan der muligvis ikke opnås korrekt eksponering i i-TTL-indstilling. Vi anbefaler, at
du vælger spotmåling til at vælge standard-i-TTL-flashstyring. Tag et testbillede, og kontrollér
resultatet på skærmen.
I i-TTL-indstilling bør du benytte den flashskærm eller indirekte flash-adapter, der følger med
flashenheden. Anvend ikke andre skærme som diffusorer, da dette kan give forkert eksponering.
Hvis knapperne på de ekstra flashenheder SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 eller SB-600 eller den
trådløse Speedlight-commander SU-800 anvendes til indstilling af flashkompensation, vises Y i
informationsvisningen.
SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 og SB-400 sørger for rød-øje-reduktion, mens SB-910,
SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 og SU-800 sørger for AF-hjælpelys med følgende
begrænsninger:
• SB-910 og SB-900: AF-hjælpelys er
tilgængeligt med 17–135 mm AFobjektiver, dog er autofokus kun
tilgængeligt med de fokuspunkter,
17–19 mm
20–105 mm
106–135 mm
der vises til højre.
• SB-800, SB-600 og SU-800: AF-hjælpelys er
tilgængeligt med 24–105 mm AFobjektiver, dog er autofokus kun
tilgængeligt med de fokuspunkter,
24–34 mm
35–49 mm
50–105 mm
der vises til højre.
• SB-700: AF-hjælpelys er tilgængeligt
med 24–135 mm AF-objektiver, dog
er autofokus kun tilgængeligt med de
fokuspunkter, der vises til højre.
24–135 mm
Tekniske bemærkninger 235
Andet tilbehør
På tidspunktet for udgivelsen af denne brugervejledning var følgende tilbehør til D5300
tilgængeligt.
• Genopladeligt Li-ion-batteri EN-EL14a (0 11): Ekstra EN-EL14a-batterier forhandles
hos lokale forhandlere og Nikon-autoriserede servicerepræsentanter. Der kan
også anvendes EN-EL14-batterier.
• Batterioplader MH-24 (0 11): Genoplad EN-EL14a- og EN-EL14-batterier.
Strømkilder
• Stik til lysnetadapter EP-5A, lysnetadapter EH-5b: Dette tilbehør kan anvendes som
strømkilde for kameraet ved længere tids anvendelse (EH-5a- og EH-5lysnetadaptere kan også anvendes). Der kræves et EP-5A-stik til lysnetadapter
for at tilslutte kameraet til EH-5b, EH-5a eller EH-5; se side 239 for detaljer.
• Filtre beregnet til optagelse med specialeffekter kan påvirke autofokus eller
den elektroniske afstandsmåler.
• D5300 kan ikke anvendes med lineære polarisationsfiltre. Anvend i stedet
C-PL eller C-PL II cirkulære polarisationsfiltre.
• NC-filtre anbefales for at beskytte objektivet.
Filtre
• For at undgå ghosting anbefales det ikke at anvende et filter, når motivet er i
modlys, eller hvis der er en kraftig lyskilde i billedet.
• Centervægtet lysmåling anbefales til filtre med en eksponeringsfaktor
(filterfaktor) på mere end 1× (Y44, Y48, Y52, O56, R60, X0, X1, C-PL, ND2S, ND4,
ND4S, ND8, ND8S, ND400, A2, A12, B2, B8, B12). Du kan finde yderligere
information i brugervejledningen til filteret.
• DK-20C Dioptrijusteringsobjektiver: Objektiverne er tilgængelige med
dioptrijustering på –5, –4, –3, –2, 0, +0,5, +1, +2 og +3 m–1, når kameraets
dioptrijustering er i den neutrale position (–1 m–1). Anvend kun
dioptrijusteringsobjektiver, hvis det ønskede fokus ikke kan opnås med den
indbyggede dioptrijusteringskontrol (–1,7 til +1,0 m–1). Test
dioptrijusteringsobjektiverne, inden du køber dem, for at sikre, at du kan opnå
det ønskede fokus. Gummiøjestykket kan ikke anvendes med
Tilbehør til
dioptrijusteringsobjektiver.
søgerens øjestykke • Forstørrer DG-2: DG-2 forstørrer det viste motiv i midten af søgeren for at øge
præcisionen under fokusering. Øjestykkeadapter påkrævet (forhandles
separat).
• Øjestykkeadapter DK-22: DK-22 anvendes ved montering af DG-2 forstørrer.
Skærmen kan ikke drejes med adapteren monteret.
• Retvendt Vinkelsøger DR-6: DR-6 monteres på søgerøjestykket i en ret vinkel, så
billedet i søgeren ses retvinklet på objektivet (for eksempel lige fra oven, når
kameraet er vandret). Skærmen kan ikke drejes med aggregatet monteret.
• Capture NX 2: En komplet billedbehandlingspakke, som tilbyder funktioner som
justering af hvidbalance og farvekontrolpunkter.
• Camera Control Pro 2: Styr kameraet via fjernadgang fra en computer for
optagelse af videoer og billeder, og gem billederne direkte på computerens
harddisk.
Software
Bemærk: Anvend de nyeste versioner af Nikons software. Det meste af Nikons
software opdateres automatisk (Nikon Message Center 2), når computeren er
tilsluttet internettet. Se de opstillede hjemmesider på side xiv for seneste
information om understøttede operativsystemer.
236 Tekniske bemærkninger
Kamerahusdæksel
Fjernbetjeninger/
trådløs
fjernbetjening
Kamerahusdæksel BF-1B/kamerahusdæksel BF-1A: Kamerahusdækslet holder spejlet,
søgerskærmen og billedsensoren fri for støv, når der ikke er monteret et objektiv.
• Trådløs fjernbetjening ML-L3 (0 70): ML-L3 anvender et 3 V CR2025-batteri.
Mens du trykker batterikammerlåsen til højre (q), skal du sætte en fingernegl
i sprækken og åbne batterikammeret (w). Sørg for at vende batteriet rigtigt
(r).
• Trådløs fjernbetjening WR-R10 */WR-T10: Når der er monteret en trådløs
fjernbetjening af typen WR-R10, kan du styre kameraet via fjernadgang ved
hjælp af den trådløse fjernbetjening WR-T10 (0 71, 203). WR-T10 anvender et
3 V CR2032-batteri.
Sæt en fingernegl i sprækken bag ved batterikammerlåsen, og åbn
batterikammeret (q). Sørg for at vende batteriet rigtigt (e).
• Trådløs fjernbetjening WR-1 (0 71, 203): WR-1-enheder anvendes i grupper på to
eller flere, med én fungerende som sender og de resterende enheder som
modtagere. Modtagerne monteres på tilbehørsstikkene på ét eller flere
kameraer, så senderen kan anvendes til udløsning af kameraets lukkere.
Mikrofoner
Stereomikrofon ME-1 (0 129) *
Tilbehør til
tilbehørsstik
D5300 er udstyret med et tilbehørsstik til WR-1 og
WR-R10-trådløse fjernbetjeninger (0 71), MC-DC2
fjernbetjeningsledninger (0 88) og GP-1/GP-1A-enheder
(0 81), som forbindes til mærket 4 på stikket ud for
2 ved siden af tilbehørsstikket (luk stikdækslet, når
stikket ikke er i brug).
Tilbehør til USB- og
A/V-stik
• UC-E17 og UC-E6 USB-kabler (0 153, 156): Det medfølgende UC-E17-kabel fås ikke i
separat salg; køb i stedet UC-E6-kabler.
• EG-CP16 A/V-kabler
* Den trådløse fjernbetjening kan ikke monteres samtidig med en ME-1 stereomikrofon. Hvis du
forsøger at gennemtvinge montering af tilbehør, kan det beskadige kameraet eller tilbehøret.
A Ekstratilbehør
Tilgængeligheden afhænger af land eller region. Se vores hjemmeside eller brochurer for seneste
information.
Tekniske bemærkninger 237
Godkendte hukommelseskort
Kameraet understøtter SD-, SDHC- og SDXC-hukommelseskort, herunder
SDHC- og SDXC-kort kompatible med UHS-I. Kort, der er klassificeret
SD-hastighedsklasse 6 eller bedre, anbefales til optagelse af video; anvendelse af
langsommere kort kan afbryde optagelsen. Når du vælger kort til brug i kortlæsere, skal
du sørge for, at de er kompatible med enheden. Kontakt producenten for information om
funktioner, drift og begrænsninger for anvendelse.
238 Tekniske bemærkninger
Tilslutning af stik til lysnetadapter samt
lysnetadapter
Sluk kameraet inden montering af ekstra stik til lysnetadapter og lysnetadapter.
1
Klargør kameraet.
Åbn dækslerne til batterikammeret (q) og stikket til
lysnetadapteren (w).
2
Isæt EP-5A-stikket til lysnetadapter.
Sørg for at isætte stikket i den viste retning, så det kan
anvendes til at holde den orange batterilås trykket til den ene
side. Sørg for, at stikket er sat helt i.
3
Luk batterikammerdækslet.
Placér ledningen til stikket til lysnetadapter, således at den
går igennem pladsen til stikket til lysnetadapter og lukker
batterikammerdækslet.
4
Forbind lysnetadapteren.
Tilslut netledningen fra lysnetadapteren til vekselstrømsstikket på lysnetadapteren
(e) og EP-5A-netledningen til jævnstrømsstikket (r). Ikonet P vises på skærmen,
når kameraet får strøm fra lysnetadapteren og stikket til lysnetadapter.
Tekniske bemærkninger 239
Vedligeholdelse af kameraet
Opbevaring
Hvis kameraet ikke anvendes i længere tid, skal du tage batteriet ud og opbevare det et
tørt og køligt sted med poldæksel påmonteret. Kameraet skal opbevares på et tørt og
godt ventileret sted for at undgå mugdannelse. Kameraet må ikke opbevares, hvor der
anvendes mølkugler med naftalen eller kamfer eller på steder, der:
• har dårlig ventilation, eller hvor luftfugtigheden er højere end 60 %
• er i nærheden af udstyr, der genererer kraftige elektromagnetiske felter, f.eks. et tv eller
en radio
• udsættes for temperaturer over 50 °C eller under –10 °C
Rengøring
Fjern støv eller lignende med en pustebørste, og tør forsigtigt med en blød, tør klud.
Når du har taget billeder på stranden eller ved kysten, skal du fjerne eventuelt sand eller
Kamerahus salt med en klud, der er let fugtet med destilleret vand. Tør det grundigt af. Vigtigt: Støv
eller andre fremmedlegemer i kameraet kan medføre skader, som ikke er dækket iht.
garantien.
Disse glasdele beskadiges nemt. Fjern støv eller lignende med en pustebørste. Hvis du
Objektiv,
anvender en aerosoldåse, skal du holde den lodret, så der ikke kommer væde ud. For at
spejl og
fjerne fingeraftryk og andre pletter, skal du putte en smule objektivrens på en blød klud
søger
og tørre forsigtigt af.
Fjern støv eller lignende med en pustebørste. Når du fjerner fingeraftryk og andre
Skærm
pletter, skal du tørre forsigtigt af med en blød klud eller et vaskeskind. Undlad at trykke
hårdt, da dette kan resultere i beskadigelse eller funktionsfejl.
Undgå at anvende alkohol, opløsningsmiddel eller andre flygtige kemikalier.
D Serviceeftersyn af kameraet og dets tilbehør
Kameraet er præcisionsudstyr, der kræver regelmæssige eftersyn. Nikon anbefaler, at kameraet
indleveres til kontrol hos forhandleren eller en Nikon-autoriseret servicerepræsentant hvert eller
hvert andet år, og at det gennemgår et decideret serviceeftersyn hvert tredje til femte år
(bemærk, at disse eftersyn ikke er gratis). Regelmæssig service er særlig vigtig, hvis kameraet
benyttes i professionelt øjemed. Alt tilbehør, der ofte benyttes sammen med kameraet, for
eksempel objektiver eller ekstra flashenheder, bør indleveres sammen med kameraet, når det
gennemgår eftersyn.
240 Tekniske bemærkninger
Rensning af billedsensoren
Hvis du har mistanke om, at der sidder snavs eller støv på billedsensoren, som er synligt
på billederne, kan du rengøre sensoren vha. indstillingen Rens billedsensor i
opsætningsmenuen. Du kan altid rense sensoren ved hjælp af indstillingen Rens nu,
men ellers kan rensningen foretages automatisk, når kameraet tændes eller slukkes.
❚❚ "Rens nu"
1
Placér kameraet med bunden nedad.
Funktionen til rensning af billedsensoren er mest
effektiv, når kameraet placeres med bunden nedad
som vist til højre.
2
Vælg Rens billedsensor i
opsætningsmenuen.
Tryk på knappen G for at få vist menuerne.
Markér Rens billedsensor i
opsætningsmenuen (0 195), og tryk på 2.
Knappen G
3
Vælg Rens nu.
Markér Rens nu, og tryk på J.
Kameraet kontrollerer billedsensoren og
påbegynder derefter rensning. 1 blinker i
søgeren, og der kan ikke udføres andre handlinger.
Fjern eller frakobl ikke strømkilden, før rensningen
er færdig, og meddelelsen til højre ikke længere
vises.
Tekniske bemærkninger 241
❚❚ "Rens ved kamera tænd/sluk"
1
Vælg Rens ved kamera tænd/sluk.
Vælg Rens billedsensor, markér derefter Rens ved
kamera tænd/sluk, og tryk på 2.
2
Vælg en indstilling.
Markér en indstilling, og tryk på J. Vælg mellem
Rens, når kameraet tændes, Rens, når kameraet
slukkes, Rens ved kamera tænd og sluk og Rens
fra.
D Rensning af billedsensoren
Anvendelse af kameraets knapper under opstart afbryder rensning af billedsensoren.
Rensningen foregår ved, at billedsensoren vibrerer. Hvis det ikke er muligt at fjerne alt støv ved
hjælp af indstillingerne i menuen Rens billedsensor, skal du rense billedsensoren manuelt
(0 243) eller kontakte en Nikon-autoriseret servicerepræsentant.
Hvis billedsensoren renses flere gange i træk, deaktiveres rensning af billedsensoren muligvis
midlertidigt for at beskytte kameraets indre kredsløb. Rensning kan foretages igen efter kort tid.
242 Tekniske bemærkninger
❚❚ Manuel rensning
Hvis det ikke er muligt at fjerne fremmedlegemer fra billedsensoren vha. indstillingen
Rens billedsensor i opsætningsmenuen (0 241), kan sensoren renses manuelt som
beskrevet nedenfor. Bemærk dog, at sensoren er meget skrøbelig og let beskadiges.
Nikon anbefaler, at sensoren kun renses af en Nikon-autoriseret servicetekniker.
1
Oplad batteriet.
Der skal anvendes en pålidelig strømkilde ved eftersyn eller rengøring af
billedsensoren. Kontrollér, at batteriet er fuldt opladet, før du fortsætter.
2
Fjern objektivet.
Sluk kameraet, og fjern objektivet.
3
Vælg Lås spejl i hævet pos. ved rens.
Tænd kameraet, og tryk på knappen G for at
få vist menuerne. Markér Lås spejl i hævet
pos. ved rens i opsætningsmenuen, og tryk på
2 (bemærk, at denne indstilling ikke kan
benyttes ved batteriniveauet H eller lavere). Knappen G
4
Tryk på J.
Meddelelsen til højre vises på skærmen.
5
Hæv spejlet.
Tryk udløserknappen helt ned. Spejlet hæves, og
lukkergardinet åbnes, så der er adgang til billedsensoren.
6
Undersøg billedsensoren.
Hold kameraet, så lyset falder på billedsensoren, og undersøg
kameraet indvendigt for støv og lignende. Fortsæt til trin 8,
hvis der ikke findes nogen fremmedlegemer.
Tekniske bemærkninger 243
7
Rens billedsensoren.
Fjern støv og lignende fra sensoren med en pustebørste.
Undgå at anvende en pustebørste med pensel, da hårene kan
beskadige sensoren. Snavs, som ikke kan fjernes med en
pustebørste, må kun fjernes af en Nikon-autoriseret
servicetekniker. Du må under ingen omstændigheder røre
ved sensoren eller tørre den af.
8
Sluk kameraet.
Spejlet vender tilbage til nederste position, og lukkergardinet lukker. Sæt objektiv
eller kamerahusdæksel på igen.
A Anvend en pålidelig strømkilde
Lukkergardinet er sart og beskadiges nemt. Hvis kameraet slukkes, mens spejlet er hævet, lukker
gardinet automatisk. Overhold nedenstående anvisninger, så gardinet ikke beskadiges:
• Undgå at slukke kameraet eller fjerne eller frakoble strømkilden, mens spejlet er hævet.
• Hvis batteriet aflades, mens spejlet er hævet, lyder der et bip, og selvudløserlampen blinker for
at advare om, at lukkergardinet lukker, og at spejlet sænkes om ca. to minutter. Afslut straks
rengøringen eller kontrollen.
D Fremmedlegeme på billedsensoren
Fremmedlegemer, som kommer ind i kameraet, når objektivet eller kamerahusdækslet fjernes
eller skiftes (eller i sjældne tilfælde smøremiddel eller fine partikler fra selve kameraet) kan sætte
sig fast på billedsensoren og være synlige på billeder taget under bestemte forhold. For at
beskytte kameraet, når der ikke er monteret et objektiv, skal du sørge for at sætte det
kamerahusdæksel på, der fulgte med kameraet, og sørge for at fjerne alt støv og andre
fremmedlegemer først, som måtte sidde på kamerafatningen, objektivfatningen og
kamerahusdækslet. Undgå at montere kamerahusdæksel eller skifte objektiv i støvede
omgivelser.
Hvis der trænger fremmedlegemer ind i billedsensoren, skal du anvende indstillingen for
rensning af billedsensor som beskrevet på side 241. Hvis problemet varer ved, skal du rense
sensoren manuelt (0 243) eller få sensoren renset af en Nikon-autoriseret servicetekniker.
Billeder, der er påvirket af tilstedeværelsen af fremmedlegemer på sensoren, kan retoucheres
med de billedrensningsmuligheder, der er tilgængelige i nogle billedbehandlingsprogrammer.
244 Tekniske bemærkninger
Vedligeholdelse af kameraet og
batteriet: Forholdsregler
Vedligeholdelse af kameraet
Må ikke tabes: Produktet vil muligvis ikke fungere korrekt, hvis det udsættes for kraftige stød eller
rystelser.
Skal holdes tørt: Dette produkt er ikke vandtæt og vil muligvis ikke fungere korrekt, hvis det
nedsænkes i vand eller udsættes for høj luftfugtighed. Rust i kameraets indvendige dele kan
forårsage skader, der ikke kan udbedres.
Undgå pludselige temperaturændringer: Pludselige temperaturændringer, f.eks. når du går ind i eller
forlader en opvarmet bygning på en kold dag, kan forårsage kondens inde i kameraet. Anbring
kameraet i en taske eller i en bærepose, før det udsættes for pludselige temperaturændringer, så
kondensering i kameraet undgås.
Skal holdes væk fra stærke magnetfelter: Kameraet må ikke anvendes eller opbevares i nærheden af
udstyr, der genererer kraftig elektromagnetisk stråling eller kraftige magnetfelter. Kraftige statiske
udladninger eller magnetfelter fra udstyr som radiosendere kan påvirke skærmen, beskadige data
på hukommelseskortet eller påvirke kameraets interne kredsløb.
Lad ikke objektivet ligge rettet mod solen: Lad ikke kameraet ligge med objektivet rettet mod solen eller
en anden stærk lyskilde i længere tid. Kraftigt lys kan beskadige billedsensoren, så den ødelægges
eller giver et hvidt skær på billederne.
Sluk kameraet før fjernelse eller frakobling strømkilden: Undgå at trække stikket ud af kameraet eller fjerne
batteriet, mens kameraet er tændt, eller mens du optager eller sletter billeder. Pludselig afbrydelse
af strømmen kan medføre tab af data eller beskadige produktets hukommelse eller indre kredsløb.
Du kan undgå at afbryde strømtilslutningen utilsigtet ved ikke at flytte kameraet, mens
lysnetadapteren er tilsluttet.
Rengøring: Kamerahuset rengøres ved forsigtigt at fjerne støv eller lignende med en pustebørste og
tørre forsigtigt med en blød, tør klud. Når du har taget billeder på stranden eller ved kysten, skal du
fjerne eventuelt sand eller salt med en klud, der er let fugtet med rent vand og derefter tørre
kameraet grundigt.
Objektivet og spejlet beskadiges nemt. Støv og lignende fjernes forsigtigt med en pustebørste.
Hvis du anvender en aerosoldåse med luft, skal dåsen holdes lodret, så der ikke kommer væde ud.
Hvis der kommer fingeraftryk eller andet snavs på objektivet, fjernes det ved at tørre objektivet
forsigtigt af med en blød klud, der er fugtet med lidt objektivvæske.
Se "Rensning af billedsensoren" (0 241, 243) for information om rensning af billedsensoren.
Rør ikke ved lukkergardinet: Lukkergardinet er ekstremt tyndt og beskadiges let. Du må under ingen
omstændigheder udøve tryk på gardinet, støde til det med rengøringsredskaber eller udsætte det
for kraftige pust med en pustebørste. Dette kan ridse gardinet eller betyde, at det bliver deformt
eller går i stykker.
Tekniske bemærkninger 245
Opbevaring: Kameraet skal opbevares et tørt sted med god ventilation for at undgå mugdannelse.
Hvis du anvender en lysnetadapter, skal du frakoble adapteren for at undgå brand. Hvis produktet
ikke skal anvendes i længere tid, skal du fjerne batteriet for at undgå lækage og opbevare kameraet
i en plasticpose indeholdende et tørremiddel. Opbevar dog ikke kameraets bæretaske i en
plastpose, da dette kan nedbryde materialet. Bemærk, at tørremidlet gradvist mister sin evne til at
opsuge fugt og derfor bør udskiftes med jævne mellemrum.
Undgå, at der dannes mug på kameraet ved at tage det frem mindst én gang om måneden. Tænd
kameraet, og udløs lukkeren et par gange, før kameraet lægges væk igen.
Opbevar batteriet et tørt og køligt sted. Sæt poldækslet på, før batteriet lægges væk igen.
Bemærkninger om skærmen: Skærmen er konstrueret med meget høj præcision; højst 0,01 % af det
samlede antal pixels mangler eller er defekte, mens mindst 99,99 % af det samlede antal pixels er
effektive. Der er derfor ikke tale om funktionsfejl, hvis visningerne muligvis indeholder pixels, der
altid lyser (hvide, røde, blå eller grønne) eller aldrig lyser (sorte), og det har ingen indflydelse på
billeder taget med enheden.
Det kan være svært at se billeder på skærmen i kraftigt lys.
Tryk ikke på skærmen, da den kan blive beskadiget, eller der kan opstå funktionsfejl. Støv eller
lignende på skærmen kan fjernes med en pustebørste. Pletter kan fjernes ved at tørre let med en
blød klud eller et vaskeskind. Hvis skærmen går i stykker, skal du passe på, at du ikke skærer dig på
glasset. Undgå også at få væsken med flydende krystal fra skærmen på huden, i øjnene eller i
munden.
Moiré: Moiré er et interfererende mønster opstået gennem vekselvirkning mellem et billede med
regulære, gentagende gitterlinjer, som f.eks. mønstret i vævet stof eller vinduer i en bygning og
med gitterlinjerne i kameraets billedsensor. Hvis du bemærker moiré på dine billeder, skal du prøve
at ændre afstanden til motivet ved at zoome ind og ud eller ændre vinklen mellem motiv og kamera.
Vedligeholdelse af batteriet
Batterier kan lække eller eksplodere, hvis de håndteres forkert. Overhold følgende
sikkerhedsanvisninger i forbindelse med håndtering af batterier:
• Anvend kun batterier, der er godkendt til brug i dette udstyr.
• Batteriet må ikke udsættes for åben ild eller høj varme.
• Sørg for, at batteripolerne er rene.
• Sluk kameraet, før du udskifter batteriet.
• Fjern batteriet fra kameraet eller opladeren, når det ikke anvendes, og sæt poldækslet på. Disse
enheder trækker en vis mængde ladning, selv når de er slukket, og kan dræne batteriet så meget,
at det ikke længere virker. Hvis batteriet ikke skal anvendes i et stykke tid, skal du sætte det i
kameraet og aflade det helt, før det fjernes fra kameraet og lægges til opbevaring på et sted med
en omgivende temperatur på mellem 15 °C og 25 °C; (undgå varme eller meget kolde steder).
Gentag denne proces mindst én gang hvert halve år.
• Hvis du tænder og slukker kameraet mange gange i træk, når batteriet er helt afladet, afkortes
batteribrugstiden. Batterier, der er blevet afladet helt, skal lades op før brug.
246 Tekniske bemærkninger
• Den indvendige temperatur i et batteri kan stige, når batteriet er i brug. Forsøg på at oplade
batteriet, når den indvendige temperatur er høj, forringer batteriets ydeevne, og batteriet
oplades muligvis ikke eller oplades kun delvist. Vent, indtil batteriet er kølet af, før det
genoplades.
• Hvis batteriet ikke fjernes fra opladeren, når det er fuldt opladet, kan batteriets ydeevne forringes.
• Et markant fald i den tid, et fuldt opladet batteri bevarer sin ladning, når det anvendes ved
stuetemperatur, indikerer, at det skal skiftes ud. Køb et nyt EN-EL14a-batteri.
• Oplad batteriet før brug. Når du tager billeder ved vigtige lejligheder, bør du medbringe et ekstra
EN-EL 14a-batteri, som er fuldt opladet. Visse steder kan det være vanskeligt at købe ekstra
batterier i nødstilfælde. Bemærk, at batteriernes kapacitet synes at falde, når det er koldt.
Kontrollér, at batteriet er fuldt opladet, før du tager billeder udendørs i koldt vejr. Opbevar et
ekstra batteri på et lunt sted, og udskift batteriet efter behov. Når et koldt batteri bliver varmt,
kan det genvinde en del af sin ydeevne.
• Brugte batterier er en værdifuld ressource; bortskaf brugte batterier i henhold til lokal lovgivning.
Tekniske bemærkninger 247
Tilgængelige indstillinger
Følgende tabel viser de indstillinger, der kan justeres i hver enkelt indstilling.
Optagemenu 1
Billedkvalitet 2
Billedstørrelse 2
Hvidbalance 2
Indstil Picture Control 2
Auto forvrængningskontrol
Farverum
Aktiv D-Lighting 2
HDR (high dynamic range) 2
i, j
z
z
—
—
z
z
—
—
P, S, A, M
z
z
z
z
z
z
z
z
Støjreduk. ved langtidseksp.
z
z
Støjreduktion ved høj ISO
z
z
ISO-følsomhedsindstillinger 3
—
z
Udløserindstilling 2
Multieksponering 2
z4
—
z
z
Intervaloptagelse
z
z
Indstillinger for video
z
z
248 Tekniske bemærkninger
k, l, p, m, n,
o, r, s, t, u, %, g, ', (, 3, 1,
2, 3, )
v, w, x, y, z, 0
z
z
z
z
—
—
—
—
z
z
z
z
—
—
—
—
z
z
(ikke tilgængelig i
indstillingen %)
z
z
(ikke tilgængelig i
indstillingen %)
z
z
(ikke tilgængelig i
indstillingen %)
z4
z4
—
—
z
z
(ikke tilgængelig i
indstillingen ))
z
z
k, l, p, m, n,
o, r, s, t, u, %, g, ', (, 3, 1,
2, 3, )
v, w, x, y, z, 0
z
z
(ikke tilgængelig i
indstillingen %)
z4
(ikke
tilgængelig
i
z4
indstillingerne %
og ( )
Andre indstillinger 2
i, j
P, S, A, M
Fokusindstilling (søger)
z
z
Indstilling af AF-metode
(søger)
z4
z
Fokusindstilling (Live View/
video)
z
z
z
Indstilling af AF-metode (Live
View/video)
—
z
z4
Knappen AE-L/AF-L holdes nede
—
z4
Fleksibelt program
—
—
—
Lysmåling
—
z
z
(kun
tilgængelig i
indstillingen
P)
z
z4
(ikke tilgængelig i
indstillingen ()
z4
—
Eksponeringskompensation
—
z
—
Bracketing
—
z
—
z4
(kun tilgængelig i
indstillingen %)
—
z4
Flashindstilling
(ikke
tilgængelig i
indstillingen
j)
z
z
—
z4
(ikke
z4
(kun tilgængelig i
tilgængelig i
indstillingerne indstillingerne g
og ')
l, m, r, t, u,
v, x, y, z og 0)
—
—
Flashkompensation
—
z
1 Nulstilles med Nulstil optagemenu (0 177).
2 Nulstilles med to-knaps-nulstilling (0 72). Individuelle indstillinger for multieksponering
påvirkes ikke.
3 Valg af indstilling P, S, A eller M efter valg af Auto for ISO-følsomhedsindstillinger > ISOfølsomhed nulstiller ISO-følsomheden til værdien, der senest blev valgt i indstillingerne P, S, A og M.
4 Nulstilles, når programhjulet drejes til ny indstilling.
Tekniske bemærkninger 249
a1: Valg af AF-C-prioritering
a2: Antal fokuspunkter
i, j
z
z
P, S, A, M
z
z
a3: Indbygget AF-hjælpelys
z
z
Brugerindstillinger *
a4: Afstandsmåler
z
z
b1: EV-trin for eksp.kontrol
z
z
c1: Udløserknap AE-L
z
z
c2: Timere for autoslukning
z
z
c3: Selvudløser
z
z
c4: Ventetid fjernbetjening
z
z
(ML-L3)
d1: Bip
z
z
d2: Gitterlinjer i søgeren
z
z
d3: ISO-visning
z
z
d4: Filnummereringssekvens
z
z
d5: Eksp.forsinkelsesindstilling
z
z
d6: Datoindfotografering
z
z
e1: Flashstyring af indb. flash
—
z
e2: Indst. af auto-bracketing
—
z
f1: Tilknyt knappen Fn
z
z
f2: Tilknyt knappen AE-L/AF-L
z
z
f3: Skift hjulretning
z
z
f4: Kortplads tom, frigør lås
z
z
f5: Spejlvend indikatorer
z
z
* Nulstilles med Nulstil brugerindstillinger (0 183).
250 Tekniske bemærkninger
k, l, p, m, n,
o, r, s, t, u, %, g, ', (, 3, 1,
2, 3, )
v, w, x, y, z, 0
z
z
z
z
z
(ikke
z
tilgængelig i (ikke tilgængelig i
indstillingerne indstillingerne %
l, m, r, t, u,
og ( )
v og w)
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
—
—
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
—
—
z
z
z
z
z
Fejlfinding
Hvis dit kamera ikke virker som forventet, skal du kontrollere nedenstående liste over
almindelige problemer, før du kontakter en forhandler eller Nikon-repræsentanten.
Batteri/visning
Kameraet er tændt, men reagerer ikke: Afvent, at optagelsen slutter. Hvis problemet varer ved, skal du
slukke kameraet. Hvis kameraet ikke slukker, skal du tage batteriet ud og sætte det i igen, eller, hvis
du anvender lysnetadapter, skal du koble den fra og til igen. Bemærk, at selvom data, der lige nu
bliver optaget, går tabt, påvirkes allerede optagede data ikke ved fjernelse eller frakobling af
strømkilden.
Søgeren er ude af fokus: Justér søgerfokus (0 16). Hvis dette ikke retter problemet, skal du vælge single
autofokus (AF-S; 0 51), enkeltpunkts-AF (c; 0 53) og det midterste fokuspunkt, derefter
komponere et motiv med høj kontrast i det midterste fokuspunkt og trykke udløserknappen halvt
ned for at få kameraet til at fokusere. Med kameraet i fokus anvendes dioptrijusteringen for at få
motivet til at fremstå i klart fokus i søgeren. Hvis det er nødvendigt, kan søgerfokus justeres
yderligere ved hjælp af ekstra korrigerende objektiver (0 236).
Skærmene slukker uden varsel: Vælg længere forsinkelser for brugerindstilling c2 (Timere for
autoslukning; 0 186).
Informationsvisningen ses ikke på skærmen: Udløserknappen trykkes halvt ned. Hvis
informationsvisningen ikke vises, når du fjerner fingeren fra udløserknappen, skal du bekræfte, at Til
er valgt for Auto. informationsvisning (0 199), og at batteriet lades op.
Søgervisningen reagerer ikke og dæmpes: Reaktionstiderne og lysstyrken på denne visning varierer i
forhold til temperaturen.
Optagelse (alle indstillinger)
Kameraet er lang tid om at tænde: Slet filer eller mapper.
Lukkerudløsningen er deaktiveret:
• Hukommelseskortet er låst, fuldt eller ikke isat (0 12, 15).
• Udløser låst er valgt for brugerindstilling f4 (Kortplads tom, frigør lås; 0 194), og der er ikke isat
et hukommelseskort (0 12).
• Den indbyggede flash lader op (0 23).
• Kameraet fokuserer ikke (0 21).
• CPU-objektiv med blændering monteret, men uden fastlåsning af blænden ved højeste
blændeværdi (0 227).
• Ikke-CPU-objektiv er monteret, men kameraet er ikke i indstillingen M (0 228).
Der tages kun ét billede, hver gang der trykkes på udløserknappen i kontinuerlig optageindstilling: Kontinuerlig
optagelse er ikke tilgængelig, hvis den indbyggede flash går af (0 47, 62).
Det endelige billede er større end det viste område i søgeren: Søgerens vandrette eller lodrette billeddækning
er omtrent 95 %.
Tekniske bemærkninger 251
Billederne er ikke fokuserede:
• Der er ikke monteret AF-S-, AF-P- eller AF-I-objektiv: Anvend AF-S-, AF-P- eller AF-I-objektiv, eller
fokusér manuelt.
• Kameraet kan ikke fokusere ved hjælp af autofokus: Anvend manuelt fokus eller fokuslås (0 52,
55, 57).
• Kameraet er i manuel fokusindstilling: Fokusér manuelt (0 57).
Fokus låser ikke, når udløserknappen trykkes halvt ned: Anvend knappen A (L) til at låse fokus, når Live
View er slået fra, og AF-C er valgt for fokusindstilling, eller når du tager billeder af motiver i bevægelse
i indstillingen AF-A (0 55).
Kan ikke vælge fokuspunkt:
• e (Autovalg af AF-område; 0 53) er valgt: Vælg et andet autovalg af AF-område.
• Tryk udløserknappen halvt ned for at starte standbytimeren (0 23).
Kan ikke vælge indstilling af AF-metode: Manuelt fokus valgt (0 51, 57).
AF-hjælpelyset lyser ikke:
• AF-hjælpelyset lyser ikke, hvis AF-C er valgt for autofokusindstilling (0 51), eller hvis
kontinuerligt autofokus er valgt, når kameraet er i indstillingen AF-A. Vælg AF-S. AF-hjælpelyset
er heller ikke tilgængeligt, når der er valgt 3D-tracking for indstilling af AF-metode; hvis
enkeltpunkts- eller dynamisk område-AF er valgt, skal du vælge det midterste fokuspunkt (0 53,
55).
• Kameraet er aktuelt i Live View, eller der optages en video.
• Fra er valgt for brugerindstilling a3 (Indbygget AF-hjælpelys, 0 185).
• AF-hjælpelyset kan ikke anvendes i visse optageindstillinger (0 248).
• Hjælpelyset er slukket automatisk. Hjælpelyset kan blive varmt ved længere tids anvendelse;
vent på, at det køler af.
Billedstørrelse kan ikke ændres: Der er valgt en NEF (RAW)-indstilling for billedkvalitet (0 60).
Kameraet er længe om at tage billeder:
• Alt efter optageforhold og hukommelseskortets ydeevne lyser hukommelseskortlampen
muligvis i op til omkring ét minut efter endt optagelse i kontinuerlige udløserindstillinger.
• Slå støjreduktion ved langtidseksponering fra (0 179).
Støj (lyse pletter, tilfældigt spredte, lyse pixels, tåge eller streger) forekommer på billederne:
• Vælg en lavere ISO-følsomhed, eller slå støjreduktion ved høj ISO til (0 180).
• Lukkertiden er længere end 1 sek.: Anvend støjreduktion ved langtidseksponering (0 179).
• Slå Aktiv D-Lighting fra for at undgå at øge effekterne af støj (0 95).
Intet billede tages ved tryk på fjernbetjeningens udløserknap:
• Udskift batteriet i fjernbetjeningen (0 237).
• Vælg udløserindstillingen Fjernbetjening (0 70).
• Flashen lader op (0 23).
• Tidsrummet valgt for brugerindstilling c4 (Ventetid fjernbetjening (ML-L3), 0 187) er udløbet.
• Stærkt lys påvirker ML-L3-fjernbetjeningen.
Der lyder intet bip:
• Fra er valgt for brugerindstilling d1 (Bip; 0 187).
• Kameraet er i indstillingen Dæmpet lukkerlyd (0 48), eller der optages video (0 126).
• MF eller AF-C er valgt som fokusindstilling, eller motivet bevæger sig, når AF-A er valgt (0 51).
Pletter forekommer på billederne: Rens forreste og bagerste objektivelementer. Hvis problemet varer
ved, skal du udføre rensning af billedsensoren (0 241).
Datoen er ikke indfotograferet på billeder: Der er valgt en NEF (RAW)-indstilling for billedkvalitet (0 60, 190).
252 Tekniske bemærkninger
Der optages ikke lyd på videoer: Mikrofon fra er valgt for Indstillinger for video > Mikrofon (0 128).
Støjstriber og streger forekommer under Live View eller optagelse af video: Vælg en indstilling for Reduktion af
støjstriber, der passer til frekvensen på den lokale strømforsyning (0 200).
Menuelement kan ikke vælges: Visse valgmuligheder er ikke tilgængelige i alle indstillinger.
Optagelse (P, S, A, M)
Lukkerudløsningen er deaktiveret:
• Ikke-CPU objektiv er monteret: Drej kameraets programhjul over på M (0 228).
• Programhjulet drejet hen på S efter valg af lukkertiden "Bulb" eller "Langtidseksponering" i
indstilling M: Vælg en ny lukkertid (0 85).
• Hvis hvidbalance-bracketing er aktiv, deaktiveres lukkerudløsningen, og søgerens billedtæller
blinker, hvis der ikke er tilstrækkeligt med plads på hukommelseskortet til at optage alle billeder
i bracketing-sekvensen. Isæt et nyt hukommelseskort.
Komplet udvalg af lukkertider ikke tilgængeligt:
• Flashen anvendes (0 66).
• Når Til er valgt for Indstillinger for video > Manuelle videoindstillinger i optagemenuen,
varierer udvalget af tilgængelige lukkertider med billedhastigheden (0 129).
Kan ikke vælge den ønskede blænde: Udvalget af tilgængelige blænder varierer med det anvendte
objektiv.
Farverne er unaturlige:
• Justér hvidbalancen, så den passer til lyskilden (0 101).
• Justér indstillingerne for Indstil Picture Control (0 111).
Kan ikke måle hvidbalance: Motivet er for mørkt eller for lyst (0 106).
Billedet kan ikke vælges som kilde for den forudindstillede hvidbalance: Billedet blev ikke taget med D5300
(0 107).
Effekterne af Picture Control varierer fra billede til billede: A (auto) er valgt for skarphed, kontrast eller
farvemætning. Vælg en anden indstilling (0 113) for et ensartet resultat for en serie af billeder.
Lysmålingen kan ikke ændres: Autoeksponeringslås er aktiv (0 91).
Eksponeringskompensation kan ikke anvendes: Vælg indstilling P, S eller A (0 82, 92).
Støj (rødlige områder eller andre elementer) optræder ved langtidseksponeringer: Slå støjreduktion ved
langtidseksponering til (0 179).
Billedvisning
NEF (RAW)-billedet vises ikke: Billedet blev taget ved billedkvaliteten NEF (RAW)+JPEG (0 60).
Nogle billeder vises ikke under billedvisning: Vælg Alle for Billedvisningsmappe. Bemærk, at Aktuel
vælges automatisk, når billedet tages (0 175).
Billeder, der er taget i "høj" (portræt) format, vises i "bredt" (landskab) format:
• Vælg Til for Roter lodret (0 176).
• Billedet blev taget med Fra valgt for Automatisk billedrotation (0 202).
• Billedet vises i billedtjek (0 176).
• Kameraet pegede opad eller nedad, da billedet blev taget (0 202).
Tekniske bemærkninger 253
Billedet kan ikke slettes:
• Billedet er beskyttet: Fjern beskyttelsen (0 143).
• Hukommelseskortet er låst (0 12).
Kan ikke retouchere billede: Billedet kan ikke redigeres yderligere med dette kamera (0 205).
Udskriftsbestillingen kan ikke ændres:
• Hukommelseskortet er fuldt: Slet billeder (0 15, 146).
• Hukommelseskortet er låst (0 12).
Billedet kan ikke vælges til udskrivning: Billedet er i NEF (RAW)-format. Opret JPEG-kopi ved hjælp af NEFbehandling (RAW) eller overfør den til computer og udskriv ved hjælp af den medfølgende
software eller Capture NX 2 (0 153, 213, 236).
Billedet vises ikke på fjernsynet:
• Anvend korrekt videoindstilling (0 202) eller udgangsopløsning (0 166).
• A/V- (0 164) eller HDMI- (0 165) kablet er ikke tilsluttet korrekt.
Kameraet reagerer ikke på fjernbetjeningen til HDMI-CEC-fjernsyn:
• Vælg Til for HDMI > Enhedsstyring i opsætningsmenuen (0 166).
• Justér fjernsynets HDMI-CEC-indstillinger som beskrevet i enhedens dokumentation.
Kan ikke overføre billeder til computer: Operativsystem ikke kompatibelt med kameraet eller
overførselssoftwaren. Anvend kortlæser til at kopiere billeder over på computeren (0 152).
Billederne vises ikke i Capture NX 2: Opdatér til den seneste version (0 236).
Indstillingen Image Dust Off i Capture NX 2 har ikke den ønskede effekt: Rensning af billedsensor ændrer støvets
placering på billedsensoren. Image Dust Off referencedata, som er optaget før
billedsensorrensningen udføres, kan ikke anvendes sammen med billeder, som er taget, efter at
billedsensorrensningen er udført. Image Dust Off referencedata, som er optaget, efter at
billedsensorrensningen udføres, kan ikke anvendes sammen med billeder, som er taget, før
billedsensorrensningen er udført (0 199).
254 Tekniske bemærkninger
Lokationsdata
Kameraet er ude af stand til eller længe om at indhente satellitsignal: Lokale geografiske og atmosfæriske
forhold kan forhindre eller forsinke indhentningen af lokationsdata. For at opnå de bedste
resultater skal du vælge en placering med frit udsyn til himlen. Bemærk, at det kan tage et stykke tid
for kameraet at opnå signal straks efter indsættelse af batteriet, eller når funktionen for
lokationsdata aktiveres for første gang eller efter en længere periode uden anvendelse. Opdatér
den støttede GPS-fil (0 80).
Der optages ikke lokationsdata med billederne: Kontrollér signalstyrke (0 75). Kameraet optager kun
lokationsdata, hvis indikatoren # eller $ vises i informationsvisningen; der optages ikke data, hvis
indikatoren blinker.
Lokationsdataene er forkerte: Lokationsdataenes nøjagtighed kan variere med op til adskillige
hundrede meter alt efter signalkvalitet og lokale topografiske forhold.
Kan ikke opdatere den støttede GPS-fil:
• Bekræft, at kameraets ur er indstillet (0 201).
• Bekræft, at hukommelseskortet i kameraet indeholder en støttet GPS-fil, og at filen er i den rigtige
mappe (0 80).
• Filen er muligvis beskadiget. Download filen igen.
Kan ikke starte en ny sporingslog:
• Bekræft, at kameraets ur er indstillet (0 201).
• Hvis kameraet allererde er i færd med at optage en sporingslog, skal du vælge Lokationsdata >
Opret log > Afslut for at afslutte den aktuelle log, før du starter en ny.
• Hukommelseskortet er låst, fuldt eller ikke isat (0 12, 15), eller det maksimale antal logfiler (36
filer pr. dag, med et maksimum på i alt 100 pr. kort) er nået. Hvis det maksimale antal filer er
overskredet, skal du formatere det aktuelle hukommelseskort eller isætte et andet kort; hvis
kortet er fuldt, skal du indsætte et andet kort eller slette uønskede filer.
Wi-Fi (Trådløse netværk)
Smartenhederne viser ikke kameraets SSID (netværksnavn):
• Bekræft, at Aktiver er valgt for Wi-Fi > Netværksforbindelse i kameraets opsætningsmenu
(0 169).
• Prøv at slukke for smartenhedens Wi-Fi, og tænd den igen.
Diverse
Datoen for optagelsen er ikke korrekt: Indstil kameraets ur (0 15, 201).
Menuelement kan ikke vælges: Nogle valgmuligheder er ikke tilgængelige i visse kombinationer af
indstillinger, eller hvis der ikke er isat hukommelseskort (0 12, 205, 248).
Tekniske bemærkninger 255
Fejlmeddelelser
I dette afsnit beskrives de indikatorer og fejlmeddelelser, der vises i søgeren og på
skærmen.
A Advarselsikoner
Et blinkende d på skærmen eller s i søgeren indikerer, at du kan få vist en advarsel eller
fejlmeddelelse på skærmen ved at trykke på knappen W (Q).
Indikator
Skærm
Fastlås objektivblænderingen
på den mindste blændeåbning
(største blændeværdi).
Søger
Løsningsforslag
0
B
(blinker)
Indstil objektivblænderingen til den mindste blænde
(højeste blændeværdi).
227
• Montér ikke-IX NIKKOR-objektiv.
• Vælg indstilling M, hvis der er monteret ikke-CPUobjektiv.
Et objektiv med en knap til sammentrækkeligt
objektivhus monteres med sammentrukket
objektivhus. Tryk på knappen til sammentrækkeligt
objektivhus, og drej zoomringen for at forlænge
objektivet.
226
87
d/s
(blinker)
Sluk kameraet, og genoplad eller udskift batteriet.
2, 11
d
(blinker)
Anvend et Nikon-godkendt batteri.
236
Sluk kameraet, fjern og ombyt batteriet, og tænd så
kameraet igen.
2, 11
—
Afslut rengøring, og sluk kameraet, og genoplad eller
udskift batteriet.
244
Uret er ikke indstillet
—
Indstil kameraets ur.
15,
201
Intet SD-kort indsat
S/s
(blinker)
Sluk kameraet, og bekræft, at kortet sidder korrekt.
12
Hukommelseskortet er låst.
Slå kontakten til
skrivebeskyttelse fra.
(
(blinker)
Hukommelseskortet er låst (skrivebeskyttet). Skub
kortets skrivebeskyttelseknap fra.
12
Intet objektiv monteret
F/s
(blinker)
Før du tager billeder, skal du
dreje zoomringen for at
forlænge objektivet.
F
(blinker)
Udløserknap deaktiveret.
Genoplad batteriet.
Dette batteri kan ikke bruges.
Vælg et batteri, der er beregnet
til brug med dette kamera.
Initialiseringsfejl. Sluk
kameraet, og tænd det igen.
Lavt batteriniveau. Afslut
handlingen, og sluk kameraet
med det samme.
d/k
(blinker)
Dette hukommelseskort kan
ikke anvendes. Kortet kan være
beskadiget.
Isæt et andet kort.
(/k
(blinker)
Ikke tilgængelig, hvis Eye-Fikortet er låst.
(/k
(blinker)
256 Tekniske bemærkninger
• Brug et godkendt kort.
• Formater hukommelseskort. Kortet kan være
beskadiget, hvis problemet varer ved. Kontakt en
Nikon-autoriseret servicerepræsentant.
• Fejl ved oprettelse af ny mappe. Slet nogle filer,
eller isæt et nyt hukommelseskort.
• Isæt et nyt hukommelseskort.
• Eye-Fi-kortet udsender stadig trådløse signaler,
efter at Deaktiver er valgt for Eye-Fi-overførsel.
Sluk kameraet, og fjern kortet for at stoppe trådløse
signaler.
Eye-Fi-kortet er låst (skrivebeskyttet). Skub kortets
skrivebeskyttelseknap fra.
14
238
196
12,
146
12
204
12
Indikator
Skærm
Dette kort er ikke formateret.
Formater kortet.
Søger
T
(blinker)
j/A/s
(blinker)
Kortet er fuldt
—
●
(blinker)
Motivet er for lyst
s
(blinker)
Motivet er for mørkt
Ingen "Bulb" i S-indstilling
Ingen "Langtidseksp." i S
Ingen "Bulb" i HDR-indstilling
Ingen "Langtidseksp." i HDR
Intervaloptagelse
A
(blinker)
&
(blinker)
A
(blinker)
&
(blinker)
—
—
N
(blinker)
—
N/s
(blinker)
Løsningsforslag
0
Formatér hukommelseskortet, eller sluk kameraet, og
12,
isæt et nyt hukommelseskort.
196
• Reducér kvaliteten eller størrelsen.
59
• Slet nogle billeder.
146
• Isæt et nyt hukommelseskort.
12
21, 52,
Kameraet kan ikke fokusere ved hjælp af autofokus.
Komponér om, eller fokusér manuelt.
57
• Anvend en lavere ISO-følsomhed.
67
• Anvend kommercielt ND-filter.
236
• I indstilling:
S Forøg lukkertid
85
A Vælg en mindre blænde (højere blændeværdi)
86
% Vælg en anden optageindstilling
3
• Anvend en højere ISO-følsomhed.
67
• Anvend flash.
62
• I indstilling:
S Anvend længere lukkertid
85
A Vælg en større blænde (mindre blændeværdi)
86
Skift lukkertid, eller vælg indstilling M.
85, 87
• Skift lukkertid.
• Slå HDR fra.
87, 88
96
Menuerne og billedvisning er ikke tilgængelige, mens
68
intervaloptagelse er i gang. Sluk kameraet.
Flashen er gået af ved fuld styrke. Kontrollér billedet
på skærmen; hvis det er undereksponeret, skal du
—
ændre indstillingerne og prøve igen.
• Anvend flashen.
62
• Skift afstand til motivet, blænde, flashområde eller 66, 67,
ISO-følsomhed.
86
• Objektivets brændvidde er mindre end 18 mm:
—
Anvend en længere brændvidde.
—
• Ekstra flashenhed af typen SB-400 eller SB-300
monteret: Flashen er i indirekte position, eller
fokusafstanden er meget kort. Fortsæt optagelse;
forøg om nødvendigt fokusafstanden for at undgå
skygger på billedet.
Tekniske bemærkninger 257
Indikator
Skærm
Flashfejl
Søger
s
(blinker)
Fejl. Tryk på udløserknappen
igen.
Fejl ved opstart. Kontakt en
Nikon-autoriseret
servicerepræsentant.
Fejl ved lysmåling
Live View kan ikke startes. Vent,
til kameraet er kølet af.
O
(blinker)
Kontakt en Nikon-autoriseret servicerepræsentant.
—
Mappen indeholder ingen
billeder.
—
Denne fil kan ikke vises.
—
Denne fil kan ikke vælges.
—
Der er ingen billeder, der kan
retoucheres.
Der kunne ikke oprettes
forbindelse; flere enheder
registreret. Prøv igen senere.
Løsningsforslag
Fejl opstod under opdatering af firmware til ekstra
flashenhed. Kontakt en Nikon-autoriseret
servicerepræsentant.
Udløs lukkeren. Hvis fejlen varer ved eller forekommer
jævnligt, skal du kontakte en Nikon-autoriseret
servicerepræsentant.
—
Vent, til de indre kredsløb er kølet ned, inden Live View
eller videooptagelse genoptages.
Mappen valgt til billedvisning indeholder ingen
billeder (bemærk, at denne meddelelse vises, hvis
hukommelseskortet isættes, efter at Aktuel er valgt
for Billedvisningsmappe i billedvisningsmenuen, og
billedvisningen startede, før der blev taget billeder).
Isæt et andet hukommelseskort, eller vælg Alle for
Billedvisningsmappe.
Filen kan ikke vises på kameraet.
Billeder oprettet med andre enheder kan ikke
retoucheres.
Hukommelseskortet indeholder ingen NEF (RAW)billeder til NEF-behandling (RAW).
0
—
—
—
124,
127
12,
175
—
206
213
—
Flere smartenheder forsøger at koble sig til kameraet
samtidigt. Vent et par minutter, før du prøver igen.
168
Fejl
—
Vælg Deaktiver for Wi-Fi > Netværksforbindelse, og
vælg derefter Aktiver igen.
172
Netværksforbindelse kan
ikke oprettes, før kameraet er
kølet af.
—
Sluk kameraet, og prøv igen, når du har ventet på, at
kameraet er kølet af.
—
Kontrollér printeren. For at genoptage skal du vælge
Fortsæt (hvis tilgængelig).
Papiret har ikke den valgte størrelse. Ilæg papir i den
Kontrollér papir.
—
korrekte størrelse, og vælg Fortsæt.
Papirstop.
—
Afhjælp papirstoppet, og vælg Fortsæt.
Mangler papir.
—
Ilæg papir i den valgte størrelse, og vælg Fortsæt.
Kontrollér blæk. For at genoptage skal du vælge
Kontrollér blæk.
—
Fortsæt.
Mangler blæk.
—
Isæt nye blækpatroner, og vælg Fortsæt.
* Se brugervejledningen til printeren for yderligere information.
Kontrollér printer.
258 Tekniske bemærkninger
—
—*
—*
—*
—*
—*
—*
Specifikationer
❚❚ Nikon D5300-digitalkamera
Type
Type
Objektivfatning
Effektiv billedvinkel
Effektive pixels
Effektive pixels
Billedsensor
Billedsensor
Pixels i alt
System til støvreduktion
Opbevaring
Billedstørrelse (pixels)
Filformat
Picture Control-system
Medier
Filsystem
Søger
Søger
Søgerdækning
Forstørrelse
Øjepunkt
Dioptrijustering
Matskive
Spejl
Objektivblænde
Digitalt spejlreflekskamera
Nikon F-fatning (med AF-kontakter)
Nikon DX-format; brændvidde svarende til omtrent 1,5× billedvinklen på
objektiver med FX-format
24,2 millioner
23,5 × 15,6 mm CMOS-sensor
24,78 millioner
Rensning af billedsensor, referencedata til Image Dust Off (ekstra
Capture NX 2-software påkrævet)
•
•
•
•
6000 × 4000 (Large)
• 4496 × 3000 (Medium)
2992 × 2000 (Small)
NEF (RAW): 12 eller 14 bit, komprimeret
JPEG: JPEG-Baseline-kompatibel med fine (ca. 1 : 4), normal (ca. 1 : 8) eller
basic (ca. 1 : 16) komprimering
• NEF (RAW)+JPEG: Enkelt billede taget i både NEF (RAW)- og JPEG-format
Standard, Neutral, Levende, Monokrom, Portræt, Landskab; valgt Picture
Control kan ændres; opbevaring for brugerdefinerede Picture Controls
SD (Secure Digital)- og UHS-I kompatible SDHC- og SDXC-hukommelseskort
DCF (Design Rule for Camera File System) 2.0, DPOF (Digital Print Order
Format), Exif (Exchangeable Image File Format til digitale
stillbilledkameraer) 2.3, PictBridge
Spejlreflekssøger med pentaspejl i øjenhøjde
Ca. 95 % horisontalt og 95 % vertikalt
Ca. 0,82× (50mm f/1.4 objektiv ved uendelig, –1,0 m–1)
18 mm (–1,0 m–1; fra midterste overflade på objektivets søgerøjestykke)
–1,7–+1,0 m–1
Type B BriteView Clear Matte Mark VII-matskive
Automatisk
Øjeblikkelig tilbagevenden, elektronisk styret
Tekniske bemærkninger 259
Objektiv
Kompatible objektiver
Autofokus er tilgængeligt med AF-S-, AF-P- og AF-I-objektiver.
Autofokus er ikke tilgængeligt med andre objektiver af typerne G og D,
AF-objektiver (IX NIKKOR og objektiver til F3AF understøttes ikke) og
AI-P-objektiver. Ikke-CPU objektiver kan anvendes i indstilling M, men
kameraets lysmåler fungerer ikke.
Den elektroniske afstandsmåler kan anvendes med objektiver, der har
en maksimumblænde på f/5.6 eller hurtigere.
Lukker
Type
Hastighed
Flashsynkroniseringshastighed
Udløser
Udløserindstilling
Elektronisk styret, lodretgående spaltelukker
– 30 sek. i trin på 1/3 eller 1/2 EV; Bulb; Langtidseksponering
X= 1/200 sek.; synkroniserer med lukker ved 1/200 sek. eller længere
1/4000
8 (enkeltbillede), ! (kontinuerlig L), 9 (kontinuerlig H), J (dæmpet
lukkerlyd), E (selvudløser), " (forsinket fjernbetjening; ML-L3), #
(fjernbetjening med hurtig respons; ML-L3); intervaloptagelse
understøttes
• !: Op til 3 bps
• 9: Op til 5 bps (JPEG og 12-bits NEF/RAW) eller 4 bps (14-bits NEF/
RAW)
Bemærk: Billedhastighederne antager kontinuerlig AF, manuel eller
lukkertidsprioriteret autoeksponering, en lukkertid på 1/250 sek. eller
kortere, Udløser valgt for brugerindstilling a1 (Valg af AF-Cprioritering) og øvrige indstillinger ved sine standardværdier.
2 sek., 5 sek., 10 sek., 20 sek.; 1–9 eksponeringer
Billedfremføringshastighed
Selvudløser
Eksponering
Lysmålingsindstilling
Lysmålingsmetode
Område (ISO 100, f/1.4objektiv, 20 °C)
Lysmålerkobling
Indstilling
Eksponeringskompensation
Bracketing
Eksponeringslås
TTL-lysmåling med 2016-pixels RGB-sensor
• Matrix-lysmåling: 3D Color Matrix II-lysmåling (type G-, E- og Dobjektiver); Color Matrix II-lysmåling (andre CPU-objektiver)
• Centervægtet lysmåling: Vægtning på 75 % til en 8 mm cirkel midt på
billedet
• Spotmåling: Måler en 3,5 mm cirkel (cirka 2,5 % af billedet) centreret på
valgte fokuspunkt
• Matrix eller centervægtet lysmåling: 0–20 EV
• Spotmåling: 2–20 EV
CPU
Automatiske indstillinger (i auto; j auto, flash slukket); programautomatik
med fleksibelt program (P); lukkertidsprioriteret automatik (S);
blændeprioriteret automatik (A); manuel (M); motivprogrammer
(k portræt; l landskab; p barn; m sport; n makro; o aftenportræt; r aftenlandskab;
s fest/indendørs; t strand/sne; u solnedgang; v skumring/morgengry; w kæledyrsportræt;
x levende lys; y blomsterflor; z efterårsfarver; 0 mad); specialeffekt-indstillinger
(% nattesyn; g farveskitse; ' legetøjskameraeffekt; ( miniatureeffekt; 3 selektiv farve;
1 silhuet; 2 high key; 3 low key; ) HDR-maleri)
Kan justeres med –5 – +5 EV i trin på 1/3 eller 1/2 EV i indstillingerne P, S, A
og M
• Eksponeringsbracketing: 3 billeder i trin på 1/3 eller 1/2 EV
• Hvidbalancebracketing: 3 billeder i trin på 1
• Aktiv D-Lighting-bracketing: 2 billeder
Lysstyrke låst ved den registrerede værdi med knappen A (L)
260 Tekniske bemærkninger
Eksponering
ISO-følsomhed (anbefalet
eksponeringsindeks)
Aktiv D-Lighting
Fokus
Autofokus
ISO 100–12800 i trin på 1/3 EV. Kan også indstilles til ca. 0,3, 0,7 eller 1 EV
(svarende til ISO 25600) over ISO 12800; auto ISO-følsomhedsstyring
tilgængelig
Y Auto, Z Ekstra høj, P Høj, Q Normal, R Lav, ! Fra
Nikon Multi-CAM 4800DX autofokus-sensormodul med TTL-fasedetektion,
39 fokuspunkter (herunder 9 krydstype sensor) og AF-hjælpelys (rækkevidde
ca. 0,5–3 m)
Måleområde
–1 – +19 EV (ISO 100, 20 °C)
Objektivmotor
• Autofokus (AF): Single AF (AF-S); kontinuerlig AF (AF-C); autovalg af AF-S/AF-C
(AF-A); intelligent fokus-tracking aktiveres automatisk i henhold til
motivstatus
• Manuelt fokus (MF): Elektronisk afstandsmåler kan anvendes
Fokuspunkt
Der kan vælges mellem 39 eller 11 fokuspunkter
Indstilling af AF-metode Enkeltpunkts-AF, 9-, 21- eller 39-punkts dynamisk AF-område, 3D-tracking,
autovalg af AF-område
Fokuslås
Fokus kan låses ved at trykke udløserknappen halvt ned (single AF) eller ved
at trykke på knappen A (L)
Flash
Indbygget flash
i, k, p, n, o, s, w, g, ' : Automatisk flash med automatisk pop-op
P, S, A, M, 0: Manuel pop-op med knapudløsning
Ledetal
Ca. 12, 13 med manuel flash (m, ISO 100, 20 °C)
Flashstyring
TTL: i-TTL-flashstyring med 2016-pixel RGB-sensor er tilgængelig med den
indbyggede flash og med de ekstra flashenheder SB-910, SB-900, SB-800,
SB-700, SB-600, SB-400 eller SB-300; i-TTL-afbalanceret udfyldningsflash til
digitale spejlreflekskameraer anvendes med matrix- og centervægtet
lysmåling, standard i-TTL-flash til digitale spejlreflekskameraer anvendes
med spotmåling
Flashindstilling
Automatisk, auto med rød-øje-reduktion, automatisk
langtidssynkronisering, automatisk langtidssynkronisering med rød-øjereduktion, udfyldningsflash, rød-øje-reduktion, langtidssynkronisering,
langtidssynkronisering med rød-øje-reduktion, synkronisering med bageste
lukkergardin og langtidssynkronisering, synkronisering med bageste
lukkergardin, fra
Flashkompensation
–3 – +1 EV i trin på 1/3 eller 1/2 EV
Flashindikator
Lyser, når den indbyggede flash eller den ekstra flashenhed er ladet helt op;
blinker, efter at flashen er affyret ved fuld styrke
Tilbehørssko
ISO 518 hot-shoe med synkronisering og datakontakter samt sikkerhedslås
Nikon Creative Lighting Advanced Wireless Lighting understøttes med SB-910, SB-900, SB-800 eller
System (CLS)
SB-700 som masterflash eller med SU-800 som commander;
Flashfarveinformation understøttes med alle CLS-kompatible flashenheder
Synkroniseringsstik
Synkroniseringsadapter AS-15 (forhandles separat)
Hvidbalance
Hvidbalance
Auto, glødelampe, lysstofrør (7 typer), direkte sollys, flash, overskyet, skygge,
forudindstillet manuelt, alle undtagen forudindstillet manuelt med
finjustering.
Tekniske bemærkninger 261
Live View
Objektivmotor
• Autofokus (AF): Single AF (AF-S); altid aktiveret AF (AF-F)
• Manuelt fokus (MF)
Indstilling af AF-metode Ansigtsprioriteret AF, bredt område AF, normalt område AF, følg motiv AF
Autofokus
Kontrastbaseret AF hvor som helst i billedet (kameraet vælger fokuspunkter
automatisk, når ansigtsprioriteret AF eller følg motiv AF er valgt)
Automatisk valg af motiv Tilgængelig i indstillingerne i og j
Video
Lysmåling
TTL-lysmåling ved brug af primær billedsensor
Lysmålingsmetode
Matrix
Billedstørrelse (pixels) • 1920 × 1080, 60p (progressivt)/50p/30p/25p/24p, ★ høj/normal
og billedhastighed
• 1280 × 720, 60p/50p, ★ høj/normal
• 640 × 424, 30p/25p, ★ høj/normal
Billedhastigheder på 30p (faktisk billedhastighed 29,97 bps) og 60p (faktisk
billedhastighed 59,94 bps) er tilgængelige, når NTSC er valgt for
videoindstilling. 25p og 50p er tilgængelige, når PAL er valgt for
videoindstilling. Faktisk billedhastighed, når 24p er valgt, er 23,976 bps.
Filformat
MOV
Videokomprimering
H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding
Format for optagelse af Lineær PCM
lyd
Enhed til lydoptagelse Indbygget eller ekstern stereomikrofon; følsomhed justerbar
ISO-følsomhed
ISO 100–12800; kan også indstilles til ca. 0,3, 0,7 eller 1 EV (svarende til
ISO 25600) over ISO 12800
Skærm
Skærm
8,1 cm/3,2-tom. (3 : 2), ca. 1037k-punkts (720 × 480 × 3 = 1036800 punkter),
TFT-vippeskærm og 170° synsvinkel, ca. 100 % søgerdækning og justering af
lysstyrke
Billedvisning
Billedvisning
Fuldskærmsvisning og miniaturevisning (4, 12 eller 80 billeder eller
kalendervisning) med zoom under billedvisning, videoafspilning, slideshows
af billeder og/eller video, histogramvisning, højlysindikering, automatisk
billedrotation, billedklassificering og billedkommentar (op til 36 tegn)
Grænseflade
USB
Højhastigheds-USB
Videoudgang
NTSC, PAL
HDMI-udgang
Type C mini-pin HDMI-stik
Tilbehørsstik
Trådløse fjernbetjeninger: WR-1, WR-R10 (forhandles separat)
Fjernbetjeningsledninger: MC-DC2 (forhandles separat)
GPS-enheder: GP-1/GP-1A (forhandles separat)
Lydindgang
Stereo minipin-stik (3,5 mm i diameter); understøtter ekstra ME-1
stereomikrofoner
262 Tekniske bemærkninger
Trådløs
Standarder
Kommunikationsprotokoller
Driftsfrekvens
Rækkevidde (synsfelt)
Datahastighed
Sikkerhed
Trådløs opsætning
Adgangsprotokoller
Lokationsdata
Modtagefrekvens
Geodesæsi
Understøttede sprog
Understøttede sprog
Strømkilde
Batteri
Lysnetadapter
Stativgevind
Stativgevind
Mål/vægt
Mål (B × H × D)
Vægt
Anvendelsesområde
Temperatur
Luftfugtighed
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
• IEEE 802.11b: DSSS/CCK
• IEEE 802.11g: OFDM
2412–2462 MHz (kanalerne 1–11)
Ca. 30 m (antager ingen interferens; området varierer alt efter signalstyrke og
afhængigt af, om der er forhindringer eller ej)
54 Mbps
Maksimalt logiske datahastigheder i henhold til IEEE-standarden. De faktiske
hastigheder kan afvige.
• Godkendelse: Åbent system, WPA2-PSK
• Kryptering: AES
Understøtter WPS
Infrastruktur
1575,42 MHz (C/A-kode)
WGS84
Arabisk, bengalsk, dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, hindi, hollandsk,
indonesisk, italiensk, japansk, kinesisk (forenklet og traditionelt), koreansk,
norsk, persisk, polsk, portugisisk (Portugal og Brasilien), rumænsk, russisk,
spansk, svensk, tamilsk, thailandsk, tjekkisk, tyrkisk, tysk, ukrainsk, ungarsk,
vietnamesisk
Et genopladeligt Li-ion EN-EL14a-batteri
EH-5b lysnetadapter; kræver EP-5A-stik til lysnetadapter (forhandles separat)
1/ 4
tomme (ISO 1222)
Ca. 125 × 98 × 76 mm
Ca. 530 g med batteri og hukommelseskort, men uden kamerahusdæksel; ca.
480 g (kun kamerahus)
0 °C–40 °C
85 % eller derunder (ingen kondensering)
• Medmindre andet er angivet, udføres alle målinger i overensstemmelse med standarderne og retningslinjerne
for Camera and Imaging Products Association (CIPA).
• Alle tal gælder for et kamera med et fuldt opladet, genopladeligt batteri.
• Nikon forbeholder sig ret til når som helst at ændre udseendet på og specifikationerne for hardwaren og
softwaren beskrevet i denne brugervejledning uden forudgående varsel. Nikon kan ikke holdes ansvarlig for
skader, der skyldes fejl i denne brugervejledning.
Tekniske bemærkninger 263
❚❚ MH-24 batterioplader
Nominel indgangseffekt
Nominel udgangseffekt
Understøttede batterier
Opladningstid
Driftstemperatur
Mål (B × H × D)
Vægt
100–240 V vekselstrøm, 50/60 Hz, 0,2 A maksimum
8,4 V jævnstrøm/0,9 A
Genopladeligt Nikon Li-ion-batteri EN-EL14a
Ca. 1 time og 50 minutter ved en omgivende temperatur på 25 °C, når der
ikke er ladning tilbage
0 °C–40 °C
Ca. 70 × 26 × 97 mm, eksklusiv stikadapter
Ca. 96 g, eksklusiv stikadapter
❚❚ Genopladeligt EN-EL14a Li-ion-batteri
Type
Nominel ydelse
Driftstemperatur
Mål (B × H × D)
Vægt
Genopladeligt Li-ion-batteri
7,2 V/1230 mAh
0 °C–40 °C
Ca. 38 × 53 × 14 mm
Ca. 49 g, eksklusiv poldæksel
Nikon forbeholder sig ret til når som helst at ændre udseendet på og specifikationerne for hardwaren og
softwaren beskrevet i denne brugervejledning uden forudgående varsel. Nikon kan ikke holdes ansvarlig for
skader, der skyldes fejl i denne brugervejledning.
264 Tekniske bemærkninger
❚❚ Understøttede standarder
• DCF version 2.0: Design Rule for Camera File Systems (DCF) er en standard, der anvendes
bredt i digitalkameraindustrien for at sikre kompatibilitet mellem de forskellige
mærker.
• DPOF: Digital Print Order Format (DPOF) er en industristandard til udskrivning af billeder
fra udskriftsbestillinger lagret på hukommelseskortet.
• Exif version 2.3: D5300 understøtter Exif (Exchangeable Image File Format til digitale
stillbilledkameraer) version 2.3; en standard, der gør det muligt at anvende
information, som er gemt sammen med billederne, til at optimere farvegengivelsen
ved udskrivning af billeder på Exif-kompatible printere.
• PictBridge: En standard, der er udviklet i samarbejde mellem digitalkamera- og
printerindustrien, som gør det muligt at udskrive billeder direkte på en printer uden
først at overføre dem til en computer.
• HDMI: High-Definition Multimedia Interface er en standard for
multimediegrænseflader, som anvendes inden for forbrugerelektronik og A/Venheder, og som kan overføre audiovisuelle data- og styresignaler til HDMI-kompatible
enheder via en enkelt kabelforbindelse.
A Varemærkeinformation
IOS er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Cisco Systems, Inc., i USA og/eller
andre lande og anvendes under licens. Mac OS og OS X er registrerede varemærker tilhørende
Apple Inc. i USA og/eller andre lande. Microsoft, Windows og Windows Vista er enten
registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre
lande. PictBridge-logoet er et varemærke. SD-, SDHC- og SDXC-logoerne er varemærker
tilhørende SD-3C, LLC. HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er
varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC.
Wi-Fi og Wi-Fi-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance. Alle
andre varemærker nævnt i denne vejledning eller anden dokumentation, der følger med dit
Nikon-produkt, er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere.
A Overensstemmelsesmærkning
Du kan få vist standarderne, som kameraet lever op til, ved hjælp af indstillingen
Overensstemmelsesmærkning i opsætningsmenuen (0 204).
A FreeType-licens (FreeType2)
Dele af denne software er ophavsretligt beskyttet © 2013 af Projektet FreeType
(http://www.freetype.org). Alle rettigheder forbeholdes.
A MIT-licens (HarfBuzz)
Dele af denne software er ophavsretligt beskyttet © 2013 af Projektet HarfBuzz
(http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Alle rettigheder forbeholdes.
Tekniske bemærkninger 265
Objektivsæt
Kameraet kan købes som sæt med det objektiv, der er opstillet nedenfor.
AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR og AF-P
DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G
Disse sammentrækkelige objektiver er udelukkende beregnet til brug med digitale Nikon
spejlreflekskameraer i DX-format; spejlreflekskameraer til film samt digitale
spejlreflekskameraer i serierne D4, D3, D2, D1, D800, D700, D610, D600, D300, D200,
D100, D90, D80, D70, D60, D50, D40 og digitale spejlreflekskameraer af typen D7000,
D5100, D5000, D3200, D3100 og D3000 understøttes ikke. Objektivets dele er anført
nedenfor.
Brændviddemærke
Brændviddeskala
Objektivmonteringsmærke (0 13)
CPU-kontakter (0 227)
Bagdæksel
Objektivdæksel
Fokusring (0 57, 125)
Knap til sammentrækkeligt objektivhus
(0 14)
Zoomring (0 20)
266 Tekniske bemærkninger
❚❚ Fokus
Fokusindstillingen kan vælges ved hjælp af kameraets knapper (0 51).
Autofokus
Fokus justeres automatisk, når kameraet er i autofokusindstilling (0 51). Fokusringen kan
også anvendes til at få kameraet til at fokusere, hvis udløserknappen holdes trykket halvt
ned (eller hvis knappen AF-ON holdes nede); dette kaldes "autofokus med manuel
prioritering" (M/A). Autofokus genoptages, når udløserknappen trykkes halvt ned (eller
der trykkes på knappen AF-ON) endnu en gang. Bemærk, at berøring af fokusringen,
mens autofokus er aktivt, ændrer fokuspositionen.
Manuel fokus
Når kameraet er i manuel fokusindstilling, kan fokus justeres ved at dreje objektivets
fokusring (0 57). Når kameraet er slukket, eller standbytimeren er udløbet, kan
fokusringen ikke anvendes til at fokusere, og drejning af zoomringen ændrer
fokuspositionen; før du fokuserer, skal du tænde kameraet eller trykke på
udløserknappen for at aktivere standbytimeren igen.
Brugere af kameraer af typen kameraer i D810-serien og kameraer af typen Df, D750,
D7200, D7100 og D5200 skal være opmærksom på, at hvis standbytimeren får lov at løbe
ud, ændres fokuspositionen ved genstart af timeren. Fokusér igen før optagelse. Længere
standby-tider anbefales til manuel fokus samt i andre situationer, hvor du måske ikke
udløser lukkeren straks efter fokusering.
❚❚ Anvendelse af den indbyggede flash
Når du anvender indbygget flash, skal du sørge for, at motivet er mindst 0,6 m væk og
fjerne modlysblænden for at undgå vignettering (skygger dannet på det sted, hvor enden
af objektivet blokerer den indbyggede flash).
Skygge
Vignettering
Kamera
Zoomposition
Minimumafstand uden vignettering
D5500/D5300/D5200/D3300
18 mm
24, 35, 45 og 55 mm
1,0 m
Ingen vignettering
Tekniske bemærkninger 267
❚❚ Vibrationsreduktion (VR) (kun ved VR, AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR)
Når der er monteret et objektiv af typen AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR på
kameraet, kan du aktivere eller deaktivere vibrationsreduktion (VR) ved hjælp af
indstillingen Optisk VR i optagemenuen (0 181). Hvis Til er valgt, træder
vibrationsreduktion (VR) i kraft, når udløserknappen trykkes halvt ned.
Vibrationsreduktion (VR) reducerer slør forårsaget af kamerarystelse, hvilket giver
mulighed for lukkertider op til 4,0 stop længere, end det ellers ville være tilfældet, og øger
udvalget af tilgængelige lukkertider. Effekterne af VR på lukkertiden måles i henhold til
Camera and Imaging Products Association (CIPA) -standarderne; Objektiver i FX-format
måles ved hjælp af digitalkameraer i FX-format, objektiver i DX-format ved hjælp af
kameraer i DX-format. Zoomobjektiver måles ved maksimalt zoom.
D Vibrationsreduktion (VR)
• Ved anvendelse af vibrationsreduktion (VR), skal du trykke udløserknappen halvt ned og
afvente, at billedet i søgeren stabiliseres, før du trykker udløserknappen resten af vejen ned.
• Når vibrationsreduktion (VR) er aktiv, bliver billedet i søgeren muligvis sløret, når lukkeren
udløses. Dette er ikke en funktionsfejl.
• Når kameraet panoreres, er vibrationsreduktion (VR) udelukkende effektiv ved bevægelser, der
ikke panoreres (hvis kameraet eksempelvis panoreres vandret, fungerer vibrationsreduktion
(VR) udelukkende lodret). Det gør det meget nemmere at panorere kameraet i en stor, blød
bue.
• Hvis kameraet er udstyret med indbygget flash, deaktiveres vibrationsreduktion (VR), mens
flashen lader op.
• Vibrationsreduktion (VR) anbefales generelt, når kameraet er monteret på et stativ, selv om du
måske foretrækker at slå det fra alt efter optageforhold og stativtype.
268 Tekniske bemærkninger
❚❚ Medfølgende tilbehør
• 55 mm snap-on front objektivdæksel LC-55A
• Bagdæksel
❚❚ Kompatibelt tilbehør
•
•
•
•
55 mm screw-on filtre
Bagdæksel LF-4
Objektivetui CL-0815
Bajonetblænde HB-N106
Få monteringsmærket for modlysblænde på objektivet (●) til at flugte med
justeringsmærket for modlysblænde på objektivet ( ) som vist i Figur q, og drej
derefter modlysblænden (w), til mærket ● flugter med låsemærket for modlysblænde
på objektivet (—{).
Ved montering eller fjernelse af modlysblænden skal du holde fat i den tæt ved symbolet
i bunden af den, uden at dit greb bliver for krampagtigt. Der kan forekomme vignettering,
hvis modlysblænden ikke er monteret korrekt. Du kan vende modlysblænden om og
sætte den på objektivet, når den ikke anvendes.
Tekniske bemærkninger 269
❚❚ Specifikationer
Type
Brændvidde
Maksimumblænde
Objektivets konstruktion
Billedvinkel
Brændviddeskala
Afstandsinformation
Zoom
Fokusering
Vibrationsreduktion (VR)
(kun ved AF-P DX NIKKOR
18–55mm f/3.5–5.6G VR)
Tætteste fokusafstand
Blændeblade
Blænde
Blændeområde
Lysmåling
Filterstørrelse
Mål
Vægt
AF-P DX-objektiv af typen G med indbygget CPU og F-fatning
18–55 mm
f/3.5–5.6
12 elementer i 9 grupper (2 asfæriske objektivelementer)
76° – 28° 50´
Gradueret i millimeter (18, 24, 35, 45, 55)
Overføres til kameraet
Manuelt zoom med uafhængig zoomring
Autofokus kontrolleret af stepmotor; separat fokusring for manuelt fokus
Objektivforskydning med voice coil motors (VCMs)
0,25 m fra fokusplanet (0 58) ved alle zoompositioner
7 (afrundet blændeåbning)
Fuldautomatisk
• 18 mm brændvidde: f/3.5–22
• 55 mm brændvidde: f/5.6–38
Den mindste blænde, der vises, kan variere alt efter størrelsen på
eksponeringstrinnet valgt med kameraet.
Fuld blænde
55 mm (P = 0,75 mm)
Ca. 64,5 mm i maksimal diameter × 62,5 mm (afstand fra kameraets
objektivfatningsplan, når objektivet er sammentrukket)
• AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR: Ca. 205 g
• AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G: Ca. 195 g
270 Tekniske bemærkninger
AF-S DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR II
AF-S DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR II er et sammentrækkeligt objektiv udelukkende
til brug med digitale Nikon spejlreflekskameraer i DX-format. Objektivets dele er opstillet
herunder.
Brændviddemærke
Objektivmonteringsmærke (0 13)
Brændviddeskala
Knap til sammentrækkeligt
objektivhus (0 14)
CPU-kontakter (0 227)
Bagdæksel
Objektivdæksel
Fokusring (0 57, 125)
Knappen til skift af A-M-indstilling (0 18, 57)
Kontakt til vibrationsreduktion TIL/FRA (0 272)
Zoomring (0 20)
❚❚ Fokus
Fokusindstillingen bestemmes af kameraets fokusindstilling og positionen for kameraets
knap til skift af A-M-indstilling (0 51, 57).
❚❚ Anvendelse af den indbyggede flash
Når du anvender indbygget flash, skal du sørge for, at motivet er mindst 0,6 m væk og
fjerne modlysblænden for at undgå vignettering (skygger dannet på det sted, hvor enden
af objektivet blokerer den indbyggede flash).
Skygge
Vignettering
Tekniske bemærkninger 271
❚❚ Vibrationsreduktion (VR)
Vibrationsreduktion (VR) kan aktiveres ved at skubbe kontakten for
vibrationsreduktion (VR) over på ON og træder i kraft, når udløserknappen
trykkes halvt ned. Vibrationsreduktion (VR) reducerer slør forårsaget af
kamerarystelse, hvilket giver mulighed for lukkertider op til 4,0 stop længere,
end det ellers ville være tilfældet (som målt ved 55 mm med et kamera i DXformat i henhold til Camera and Imaging Products Association [CIPA]-standarderne;
effekterne varierer alt efter fotograf og optageforhold). Dette øger udvalget af
tilgængelige lukkertider.
D Vibrationsreduktion (VR)
• Ved anvendelse af vibrationsreduktion (VR), skal du trykke udløserknappen halvt ned og
afvente, at billedet i søgeren stabiliseres, før du trykker udløserknappen resten af vejen ned.
• Når vibrationsreduktion (VR) er aktiv, bliver billedet i søgeren muligvis sløret, når lukkeren
udløses. Dette er ikke en funktionsfejl.
• Når kameraet panoreres, er vibrationsreduktion (VR) udelukkende effektiv ved bevægelser, der
ikke panoreres (hvis kameraet eksempelvis panoreres vandret, fungerer vibrationsreduktion
(VR) udelukkende lodret). Det gør det meget nemmere at panorere kameraet i en stor, blød
bue.
• Sluk ikke kameraet, og fjern ikke objektivet, mens vibrationsreduktion (VR) er aktiv.
• Hvis kameraet er udstyret med indbygget flash, deaktiveres vibrationsreduktion (VR), mens
flashen lader op.
• Vælg OFF, når kameraet er monteret på et stativ, medmindre stativhovedet ikke er afsikret, eller
kameraet er monteret på et enkeltfodet stativ. I så fald anbefales ON.
272 Tekniske bemærkninger
❚❚ Medfølgende tilbehør
• 52 mm snap-on front objektivdæksel LC-52
• Bagdæksel
❚❚ Kompatibelt tilbehør
•
•
•
•
52 mm screw-on filtre
Bagdæksel LF-4
Fleksibel objektivtaske CL-0815
Bajonetblænde HB-69
Få monteringsmærket for modlysblænde på objektivet (●) til at flugte med
justeringsmærket for modlysblænde på objektivet ( ) som vist i Figur q, og drej
derefter modlysblænden (w), til mærket ● flugter med låsemærket for modlysblænde
på objektivet (—{).
Ved montering eller fjernelse af modlysblænden skal du holde fat i den tæt ved
symbolet i bunden af den, uden at dit greb bliver for krampagtigt. Der kan forekomme
vignettering, hvis modlysblænden ikke er monteret korrekt. Du kan vende
modlysblænden om og sætte den på objektivet, når den ikke anvendes.
Tekniske bemærkninger 273
❚❚ Specifikationer
AF-S DX-objektiv af typen G med indbygget CPU og F-fatning
18–55 mm
f/3.5–5.6
11 elementer i 8 grupper (inklusive 1 asfærisk objektivelement)
76°–28° 50´
Gradueret i millimeter (18, 24, 35, 45, 55)
Overføres til kameraet
Manuelt zoom med uafhængig zoomring
Autofokus kontrolleret af Silent Wave Motor og separat fokusring for manuelt
fokus
Vibrationsreduktion (VR) Objektivforskydning med voice coil motors (VCMs)
Tætteste fokusafstand • AF: 0,28 m fra fokusplanet (0 58) ved alle zoompositioner
• MF: 0,25 m fra fokusplanet ved alle zoompositioner
Blændeblade
7 (afrundet blændeåbning)
Blænde
Fuldautomatisk
Blændeområde
• 18 mm brændvidde: f/3.5–22
• 55 mm brændvidde: f/5.6–38
Den mindste blænde, der vises, kan variere alt efter størrelsen på
eksponeringstrinnet valgt med kameraet.
Lysmåling
Fuld blænde
Filterstørrelse
52 mm (P = 0,75 mm)
Mål
Ca. 66 mm i diameter × 59,5 mm (afstand fra kameraets objektivfatningsplan,
når objektivet er sammentrukket)
Vægt
Ca. 195 g
Type
Brændvidde
Maksimumblænde
Objektivets konstruktion
Billedvinkel
Brændviddeskala
Afstandsinformation
Zoom
Fokusering
274 Tekniske bemærkninger
AF-S DX NIKKOR 18–140mm f/3.5–5.6G ED VR
AF-S DX NIKKOR 18–140mm f/3.5–5.6G ED VR-objektivet, der udelukkende er beregnet til
brug med digitale Nikon spejlreflekskameraer i DX-format, er det objektiv, der anvendes i
denne betjeningsvejledning til illustrative formål. Objektivets dele er anført nedenfor.
Brændviddemærke
Brændviddeskala
Objektivmonteringsmærke (0 13)
CPU-kontakter (0 227)
Objektivdæksel
Bagdæksel
Zoomring (0 20)
Knappen til skift af A-M-indstilling (0 18, 57)
Kontakt til vibrationsreduktion TIL/FRA (0 276)
Fokusring (0 57, 125)
❚❚ Fokus
Fokusindstillingen bestemmes af kameraets fokusindstilling og positionen for kameraets
knap til skift af A-M-indstilling (0 51, 57).
A Fokusering med objektiverne AF-S DX NIKKOR 18–140mm f/3.5–5.6G ED VR
Når single AF (AF-S) er valgt som kameraets fokusindstilling, og objektivets A-M-kontakt indstilles
til A, kan du justere fokus ved at holde udløserknappen trykket halvt ned efter endt
autofokushandling og manuelt dreje fokusringen. For at fokusere igen ved hjælp af autofokus
skal du atter trykke udløserknappen halvt ned.
Tekniske bemærkninger 275
❚❚ Anvendelse af den indbyggede flash
Når du anvender indbygget flash, skal du sørge for, at motivet er mindst 0,6 m væk og
fjerne modlysblænden for at undgå vignettering (skygger dannet på det sted, hvor enden
af objektivet blokerer den indbyggede flash).
Skygge
Vignettering
Kamera
Zoomposition
Minimumafstand uden vignettering
D7100/D7000/D300-serien/
D200/D100
18 mm
24–140 mm
18 mm
24 mm
35–140 mm
18 mm
24 mm
35–140 mm
1,0 m
Ingen vignettering
2,5 m
1,0 m
Ingen vignettering
D90/D80/D50
D5500/D5300/D5200/D5100/
D5000/D3300/D3200/D3100/
D3000/D70-serien/D60/D40-serien
1,0 m
Ingen vignettering
❚❚ Vibrationsreduktion (VR)
Vibrationsreduktion (VR) kan aktiveres ved at skubbe kontakten for
vibrationsreduktion (VR) over på ON og træder i kraft, når udløserknappen
trykkes halvt ned. Vibrationsreduktion (VR) reducerer slør forårsaget af
kamerarystelse, hvilket giver mulighed for lukkertider op til 4,0 stop længere,
end det ellers ville være tilfældet (som målt ved 140 mm med et D300skamera i henhold til Camera and Imaging Products Association [CIPA]-standarderne;
effekterne varierer alt efter fotograf og optageforhold). Dette øger udvalget af
tilgængelige lukkertider.
276 Tekniske bemærkninger
D Vibrationsreduktion (VR)
• Ved anvendelse af vibrationsreduktion (VR), skal du trykke udløserknappen halvt ned og
afvente, at billedet i søgeren stabiliseres, før du trykker udløserknappen resten af vejen ned.
• Når vibrationsreduktion (VR) er aktiv, bliver billedet i søgeren muligvis sløret, når lukkeren
udløses. Dette er ikke en funktionsfejl.
• Når kameraet panoreres, er vibrationsreduktion (VR) udelukkende effektiv ved bevægelser, der
ikke panoreres (hvis kameraet eksempelvis panoreres vandret, fungerer vibrationsreduktion
(VR) udelukkende lodret). Det gør det meget nemmere at panorere kameraet i en stor, blød
bue.
• Sluk ikke kameraet, og fjern ikke objektivet, mens vibrationsreduktion (VR) er aktiv. Hvis
strømmen til objektivet afbrydes, mens vibrationsreduktion (VR) er slået til, kan objektivet rasle,
når det rystes. Dette er ikke en funktionsfejl og kan korrigeres ved at sætte objektivet på igen
og tænde kameraet.
• Hvis kameraet er udstyret med indbygget flash, deaktiveres vibrationsreduktion (VR), mens
flashen lader op.
• Vælg OFF, når kameraet er monteret på et stativ, medmindre stativhovedet ikke er afsikret, eller
kameraet er monteret på et enkeltfodet stativ. I så fald anbefales ON.
Tekniske bemærkninger 277
❚❚ Medfølgende tilbehør
• 67 mm snap-on front objektivdæksel LC-67
• Bagdæksel
❚❚ Kompatibelt tilbehør
•
•
•
•
67 mm screw-on filtre
Bagdæksel LF-4
Fleksibel objektivtaske CL-1018
Bajonetblænde HB-32
Få monteringsmærket for modlysblænde på objektivet (●) til at flugte med
justeringsmærket for modlysblænde på objektivet ( ) som vist i Figur q, og drej
derefter modlysblænden (w), til mærket ● flugter med låsemærket for modlysblænde
på objektivet (—{).
Ved montering eller fjernelse af modlysblænden skal du holde fat i den tæt ved
symbolet i bunden af den, uden at dit greb bliver for krampagtigt. Der kan forekomme
vignettering, hvis modlysblænden ikke er monteret korrekt. Du kan vende
modlysblænden om og sætte den på objektivet, når den ikke anvendes.
278 Tekniske bemærkninger
❚❚ Specifikationer
AF-S DX-objektiv af typen G med indbygget CPU og F-fatning
18–140 mm
f/3.5–5.6
17 elementer i 12 grupper (inklusive 1 ED-objektivelement, 1 asfærisk
objektivelement)
Billedvinkel
76° – 11° 30´
Brændviddeskala
Gradueret i millimeter (18, 24, 35, 50, 70, 140)
Afstandsinformation
Overføres til kameraet
Zoom
Manuelt zoom med uafhængig zoomring
Fokusering
Nikon Internal Focusing (IF)-system med autofokus styret af Silent WaveMotor og separat fokusring for manuelt fokus
Vibrationsreduktion (VR) Objektivforskydning med voice coil motors (VCMs)
Tætteste fokusafstand
0,45 m fra fokusplanet (0 58) ved alle zoompositioner
Blændeblade
7 (afrundet blændeåbning)
Blænde
Fuldautomatisk
Blændeområde
• 18 mm brændvidde: f/3.5–22
• 140 mm brændvidde: f/5.6–38
Den mindste blænde, der vises, kan variere alt efter størrelsen på
eksponeringstrinnet valgt med kameraet.
Lysmåling
Fuld blænde
Filterstørrelse
67 mm (P = 0,75 mm)
Mål
Ca. 78 mm i maksimal diameter × 97 mm (afstand fra kameraets
objektivfatningsplan)
Vægt
Ca. 490 g
Type
Brændvidde
Maksimumblænde
Objektivets konstruktion
Tekniske bemærkninger 279
D Vedligeholdelse af objektiv
• Sørg for, at CPU-kontakterne er rene.
• Fjern støv og lignende fra objektivets overflader med en pustebørste. Kom en lille smule
alkohol eller objektivrens på en blød, ren bomuldsklud eller renseserviet til objektiver, og
rengør fra midten og udad med cirkelbevægelser for at fjerne snavs og fingeraftryk.
• Undgå at anvende organiske opløsningsmidler, fortynder eller benzol til at rense objektivet.
• Modlysblænden eller NC-filtre kan anvendes til at beskytte det forreste objektivelement.
• Montér forreste og bageste dæksler inden placering af objektivet i dets fleksible taske.
• Når der er monteret modlysblænde, må du ikke samle kameraet op eller holde objektivet kun
ved at tage fat i modlysblænden.
• Opbevar objektivet på et tørt og køligt sted, hvis det ikke skal anvendes i længere tid, for at
undgå mug og rust. Opbevar det ikke i direkte sollys eller med nafta eller kamfermølkugler.
• Hold objektivet tørt. Rust i kameraets indvendige dele kan forårsage skader, der ikke kan
udbedres.
• Efterlades objektivet i ekstremt varme omgivelser, kan det blive beskadiget eller få dele presset
ud af form på grund af armeret plastic.
A Bemærkning vedrørende vidvinkel- og supervidvinkelobjektiver
Autofokus giver muligvis ikke de ønskede resultater i situationer som de nedenfor viste.
1 Objekter i baggrunden optager mere af fokuspunktet end hovedmotivet:
Hvis fokuspunktet indeholder både for- og baggrundsobjekter,
fokuserer kameraet muligvis på baggrunden, og motivet kan
være ude af fokus.
Eksempel: Et portrætmotiv
langt væk med nogen
afstand til baggrunden
2 Motivet indeholder mange fine detaljer.
Kameraet kan have svært ved at fokusere på motiver, som
mangler kontrast, eller som synes mindre end objekter i
baggrunden.
Eksempel: En blomstereng
I sådanne tilfælde anvendes manuelt fokus eller fokuslås for at fokusere på et andet
motiv på den samme afstand og derefter komponere billedet igen. For yderligere
information, se "Opnå gode resultater med Autofokus" (0 52).
280 Tekniske bemærkninger
Hukommelseskortets kapacitet
Nedenstående tabel viser det omtrentlige antal billeder, der kan gemmes på et 16 GB
SanDisk Extreme Pro SDHC UHS-I-kort, alt efter billedkvalitet og størrelsesindstillinger.
Billedkvalitet
NEF (RAW),
komprimeret, 14 bit
NEF (RAW),
komprimeret, 12 bit
Billedstørrelse
Filstørrelse 1
Antal billeder 1
Bufferkapacitet 2
—
23,8 MB
437
6
—
19,0 MB
524
13
Large
12,0 MB
1000
100
JPEG fine
Medium
7,4 MB
1700
100
Small
3,8 MB
3300
100
Large
6,3 MB
2000
100
JPEG normal
Medium
3,8 MB
3300
100
Small
2,0 MB
6300
100
Large
2,7 MB
3900
100
JPEG basic
Medium
1,9 MB
6500
100
Small
1,0 MB
12,100
100
1 Alle tallene er omtrentlige. Resultaterne varierer efter korttype, kameraindstillinger og den optagede
motivtype.
2 Maksimalt antal billeder, der kan lagres i hukommelsesbufferen ved ISO 100. Falder, når støjreduktion ved
langtidseksponering (0 179), automatisk forvrængningskontrol (0 179) eller Datoindfotografering (0 190)
er slået til.
Tekniske bemærkninger 281
Batteribrugstid
Videooptagelser eller antal billeder, der kan tages vha. fuldt opladede batterier, varierer
afhængigt af batteriets tilstand, temperatur, intervallet mellem billederne samt af
tidslængden på menuvisninger. Testværdier for EN-EL14a (1230 mAh)-batterier er
angivet nedenfor.
• Billeder, udløserindstillingen Enkeltbillede (CIPA-standard 1): Omtrent 600 billeder
• Billeder, udløserindstillingen Kontinuerlig (Nikon-standard 2): Omtrent 2000 billeder
• Videoer: Omtrent 50 minutter ved 1080/60p og 1080/50p 3
1 Målt ved 23 °C (±2 °C) med et AF-S DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR II-objektiv
under følgende testomstændigheder: objektiv drejet fra uendeligt til mindste
afstand og et billede taget ved standardindstillingerne hvert 30 sek.; når billedet er
taget, er skærmen tændt i 4 sek.; testpersonen afventer, at standbytimeren udløber,
når skærmen slukkes; flash udløst ved fuld styrke ved hvert andet billede. Live View
blev ikke anvendt.
2 Målt ved 20 °C med et AF-S DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR II-objektiv under
følgende testbetingelser: Vibrationsreduktion (VR) fra, udløserindstillingen
Kontinuerlig høj hastighed, fokusindstilling sat til AF-C, billedkvaliteten indstillet til
JPEG basic, billedstørrelsen indstillet til M (medium), hvidbalance indstillet til v,
ISO-følsomheden indstillet til ISO 100, lukkertid 1/250 sek., fokus drejet fra uendeligt
til mindste rækkevidde tre gange efter, at udløserknappen trykkes halvt ned i 3 sek.;
seks billeder tages derefter efter hinanden, og skærmen tændes i 4 sek. og slukkes
så; cyklus gentaget efter standbytimerens udløb.
3 Målt ved 23°C (±2 °C) med kameraet i standardindstillingerne og et AF-S DX NIKKOR
18–55mm f/3.5–5.6G VR II-objektiv under betingelserne angivet af Camera and
Imaging Products Association (CIPA). Særskilte videoer kan have en længde på op til
20 minutter eller en størrelse på 4 GB; optagelsen slutter muligvis, før disse grænser
er nået, hvis kameraets temperatur stiger.
Følgende kan reducere batteribrugstiden:
• Anvendelse af skærmen
• Når udløserknappen holdes trykket halvt ned
• Gentagne anvendelser af autofokus
• Optagelse af NEF-billeder (RAW)
• Lange lukkertider
• Anvendelse af den indbyggede Wi-Fi eller funktionerne for lokationsdata eller
anvendelse af en ekstra lokationsdataenhed
• Anvendelse af Eye-Fi-kort
• Brug af VR-indstilling (vibrationsreduktion) med VR-objektiver
• Zoom ind og ud gentagne gange med et AF-P-objektiv.
Sådan sikrer du, at du får mest muligt ud af genopladelige Nikon EN-EL14a-batterier:
• Sørg for, at batteripolerne er rene. Snavsede poler kan reducere batteriets ydeevne.
• Anvend batterierne med det samme, når de er blevet opladet. Batterierne aflades, hvis
de ikke anvendes.
282 Tekniske bemærkninger
Indeks
Symboler
i (Automatisk indstilling)...........3, 19
j (Automatisk indstilling (flash
slukket)) ............................................3, 19
k (Portræt) ........................................3, 31
l (Landskab)....................................3, 31
p (Barn)..............................................3, 31
m (Sport).............................................3, 32
n (Makro)...........................................3, 32
h (Motivtype) ...........................3, 33
o (Aftenportræt)................................. 33
r (Aftenlandskab) .............................. 33
s (Fest/indendørs)............................. 34
t (Strand/sne) ..................................... 34
u (Solnedgang)................................... 34
v (Skumring/morgengry)................ 35
w (Kæledyrsportræt) ......................... 35
x (Levende lys) ..................................... 35
y (Blomsterflor)................................... 36
z (Efterårsfarver)................................. 36
0 (Mad).................................................... 36
q (Specialeffekter)..................3, 37
% (Nattesyn) .....................................3, 37
g (Farveskitse)..........................3, 38, 41
' (Legetøjskameraeffekt) .....3, 38, 42
( (Miniatureeffekt) .................3, 38, 42
3 (Selektiv farve) .....................3, 39, 43
1 (Silhuet) .........................................3, 39
2 (High key)......................................3, 39
3 (Low key).......................................3, 40
) (HDR-maleri) ................................3, 40
P (Programautomatik) ............3, 82, 84
S (Lukkertidsprioriteret automatik).3,
82, 85
A (Blændeprioriteret automatik)3, 82,
86
M (Manuel) ..................................3, 82, 87
U (fleksibelt program) ....................... 84
8 (Enkeltbillede) ................................ 45
! (Kontinuerlig L)..................... 45, 46
9 (Kontinuerlig H).................... 45, 46
E (Selvudløser)............................. 45, 49
" (Forsinket fjernb. (ML-L3)). 45, 70
# (Fjernb. med hurt. resp. (ML-L3))45,
70
J (Dæmpet lukkerlyd) .............. 45, 48
c (Enkeltpunkts-AF) ........................ 53
d (Dynamisk område-AF).............. 53
e (Autovalg af AF-område)........... 53
f (3D-tracking)........................... 53, 54
6 (Ansigtsprioriteret AF) ..... 120, 121
7 (Bredt område AF) ............. 120, 121
8 (Normalt område AF)........ 120, 121
9 (Følg motiv AF)................. 120, 121
L (Matrix-lysmåling) ......................... 90
M (Centervægtet lysmåling) ........... 90
N (Spotmåling) .................................... 90
o (automatisk flash) ................... 63
j (rød-øje-reduktion) .............. 63, 65
p (langtidssynkronisering)63, 65
q (synkronisering med bageste
lukkergardin)....................................... 65
Y (Flashkompensation) .................. 93
E (Eksponeringskompensation).... 92
e (AE-bracketing) .....................108
f (WB-bracketing) ...................108
g (Aktiv D-Lighting-bracketing) .108
d (Hjælp) ................................................. 8
m (Hvidbalance)................................101
L (Forudindstillet manuelt)........104
3 (Bip-indikator) ................................187
I (fokusindikator).......... 21, 55, 57, 91
N (flashindikator)................... 4, 23, 235
a (Live View).............. 27, 118, 126, 24
Knappen P ...................................... 7, 135
t (Hukommelsesbuffer)...........47, 281
Numerisk
2016-pixels RGB-sensor........ 192, 227,
260, 261
3D Color Matrix-lysmåling .............227
3D-tracking (Indstilling af AFmetode) ......................................... 53, 54
A
A/V-kabel..............................................164
Adobe RGB...........................................179
AE-bracketing (Indst. af autobracketing).........................................108
AE-L .......................................................... 91
AE-lås ....................................................... 91
AF ................................... 51–56, 119–121
AF-A.......................................................... 51
Afbryder.................................................... 2
AF-C.................................................51, 184
AF-F ........................................................119
AF-hjælpelys ...................... 52, 185, 229
AF-S .................................................51, 119
Afstandsmåler ....................................185
A-GPS-data............................................. 80
Aktiv D-Lighting................................... 94
Aktiv D-Lighting-bracketing (Indst.
af auto-bracketing) .........................108
Altid aktiveret AF...............................119
Ansigtsprioriteret AF........................120
Antal billeder ......................................282
Antal fokuspunkter...........................184
Auto (Hvidbalance)...........................101
Auto AF ................................................... 51
Auto forvrængningskontrol ..........179
Auto ISO-følsomhedsstyring.........181
Auto. informationsvisning............. 199
Auto-bracketing.......................108, 192
Autoeksponeringslås..........................91
Autofokus ....................51–56, 119–121
Automatisk billedrotation ............. 202
Automatisk flash ..................................63
Automatisk motivvælger ..................25
Autovalg af AF-område (indstilling af
AF-metode)..........................................53
B
Batteri....................................11, 236, 264
Beskyttelse af billeder ..................... 143
Beskær .................................................. 208
Beskæring af videoer....................... 131
Billedinformation.....................136, 176
Billedinterval (Slideshow) .............. 150
Billedkommentar .............................. 202
Billedkvalitet..........................................59
Billedsandwich................................... 211
Billedserie ........................................46, 99
Billedstr./billedhastighed .............. 128
Billedstørrelse........................................61
Billedtjek .............................................. 176
Billedvinkel.......................................... 231
Billedvisning ....................................... 135
Billedvisningsindstillinger ............. 176
Billedvisningsinformation ....136, 176
Billedvisningsmappe....................... 175
Billedvisningsmenu ......................... 175
Bip .......................................................... 187
Blændeprioriteret automatik...........86
Blændeværdi ..................................83, 86
Blændeåbning ........................83, 86, 87
Bracketing ..................................108, 192
Bredt område AF............................... 120
Brugerindstillinger ........................... 182
Brændvidde ........................................ 231
Brændviddeskala ........... 266, 271, 275
Bulb...........................................................88
C
Camera Control Pro 2...................... 236
Capture NX 2 ...................................... 236
CEC......................................................... 166
Centervægtet lysmåling....................90
CLS ......................................................... 232
CPU-kontakter.................................... 227
CPU-objektiv....................................... 226
Creative Lighting System............... 232
Cyanotypi ............................................ 208
D
Dataoversigt ....................................... 139
Dato og tid ................................... 15, 201
Datoformat................................... 15, 201
Datoindfotografering...................... 190
Tekniske bemærkninger 283
Datotæller ........................................... 190
DCF-version 2.0 ................................. 265
Digital Print Order Format...159, 162,
265
Dioptrijustering .......................... 16, 236
Direkte sollys (Hvidbalance) ......... 101
D-Lighting ........................................... 207
DPOF .................................. 159, 162, 265
DPOF-udskriftsbestilling ................ 162
Dynamisk område-AF.........................53
Dæmpet lukkerlyd........................45, 48
E
Eksp.forsinkelsesindstilling ........... 189
Eksponering......................83, 90, 91, 92
Eksponerings-bracketing............... 108
Eksponeringsindikator............. 87, 122
Eksponeringsindstilling.....................82
Eksponeringskompensation............92
Eksponeringslås ...................................91
Ekstern mikrofon......................129, 237
Ekstra flash .................................192, 232
Elektronisk afstandsmåler ...... 57, 185
Enhedsstyring (HDMI) ..................... 166
Enkeltbillede (Udløserindstilling) ..45
Enkeltpunkts-AF (Indstilling af AFmetode).................................................53
EV-trin for eksp.kontrol................... 186
Exif version 2.3 ................................... 265
Eye-Fi-overførsel ............................... 204
F
Farvebalance ...................................... 210
Farvelægningsskitse ........................ 216
Farverum.............................................. 179
Farveskitse.................................... 41, 216
Farvetemperatur............................... 102
Filinformation .................................... 136
Filnummereringssekvens............... 188
Filtereffekter .................... 113, 114, 209
Filtre....................................................... 236
Finindstilling af hvidbalance ........ 103
Firmwareversion ............................... 204
Fiskeøje................................................. 216
Fjern elementer (Min menu)......... 224
Fjernb. med hurt. resp. (ML-L3)45, 70
Fjernbetjening ............................ 70, 237
Fjernbetjeningsledning..88, 203, 237
Fjernudløsning .................................. 203
Flash ........................................ 23, 62, 232
Flash (Hvidbalance).......................... 101
Flashindikator .........................4, 23, 235
Flashindstilling...............................63, 65
Flashkompensation ............................93
Flashområde..........................................66
Flashstyring......................................... 192
Flashstyring af indb. flash .............. 192
284 Tekniske bemærkninger
Flashsynkroniseringshastighed .... 66,
260
Fleksibelt program.............................. 84
Fokus ................... 51–58, 119–121, 125
Fokusering af søgeren....................... 16
Fokusindikator ................ 21, 55, 57, 91
Fokusindstilling ..........................51, 119
Fokuslås .................................................. 55
Fokusplanets markering................... 58
Fokuspunkt .. 21, 53, 55, 57, 120, 121,
184
Fokuspunktets markeringer..... 16, 20
Formatér...............................................196
Formater hukommelseskort...17, 196
Forsinket fjernb. (ML-L3) ........... 45, 70
Forudindstillet manuelt
(Hvidbalance) ......................... 101, 104
Forvrængningskontrol ....................215
Fuldskærmsvisning ..........................135
Følg motiv AF .....................................120
Følsomhed....................................67, 180
G
Gem valgt billede..............................134
Gitterlinjer.................................. 123, 188
Gitterlinjer i søgeren ........................188
Glødelampe (Hvidbalance)............101
GPS-indstillinger.................................. 79
H
H.264......................................................262
HDMI............................................ 165, 265
HDMI-CEC ............................................166
HDR (high dynamic range) .............. 96
High Dynamic Range (HDR) ............ 96
Histogram .........................137, 176, 210
Hjælp ..........................................................8
Hukommelsesbuffer .......................... 47
Hukommelseskort...12, 196, 238, 281
Hukommelseskortets kapacitet ...281
Hukommelseskortlampe.................. 21
Hurtig retouchering .........................215
Hvidbalance ........................................101
Høj (Følsomhed) .................................. 67
Høj definition............................ 165, 265
Højvinklede billeder..............................5
Håndter Picture Control..................115
I
Ikke-CPU objektiv..............................228
Indbygget AF-hjælpelys 52, 185, 229
Indbygget flash...........................62, 230
Indstil klokkeslæt via satellit ........... 79
Indstil Picture Control......................112
Indstilling af AF-metode..........53, 120
Indstillinger for video ......................128
Informationsvisning.................... 6, 197
Infrarød modtager .............................. 70
Intensivering af blå (Filtereffekter) ....
209
Intensivering af grøn (Filtereffekter).
209
Intensivering af rød (Filtereffekter)....
209
Intervaloptagelse.................................68
ISO-følsomhed............................ 67, 180
ISO-visning.......................................... 188
i-TTL ....................................................... 192
i-TTL-afbalanceret udfyldningsflash
til digitale spejlreflekskameraer 192
J
JPEG..........................................................59
JPEG basic...............................................59
JPEG fine .................................................59
JPEG normal ..........................................59
K
Kalendervisning ................................ 141
Kamerahusdæksel........................1, 237
Kant (PictBridge) ............................... 157
Klassificering .............................144, 150
Knap til fokusindstilling..............18, 57
Knap til sammentrækkeligt
objektivhus ...................................14, 18
Knappen AE-L/AF-L................ 56, 91, 194
Knappen Fn ......................................... 193
Knappen til skift af A-M-indstilling ....
57, 271, 275
Knappen WPS .................................... 169
Kompatible objektiver.................... 226
Kontinuerlig (Udløserindstilling) ..45,
46
Kontinuerlig AF .......................... 51, 184
Kortplads tom, frigør lås................. 194
Krydsskærm (Filtereffekter)........... 209
L
Lagermappe ....................................... 178
Landskab (Indstil Picture Control)......
111
Langtidseksponering .........................88
Langtidssynkronisering..............63, 65
Large (Billedstørrelse) ........................61
Lavvinklede billeder ............................. 5
Layout for informationsvisning... 197
Levende (Indstil Picture Control) 111
Live View.......................24, 27, 118, 126
Log-liste ..................................................78
Lokationsdata ............. xv, 74, 139, 237
Lokationsdataenhed ................ 81, 237
Lukkertidsprioriteret automatik.....85
Lydstyrke ....................................130, 149
Lysmålere ...............................................23
Lysmåling ...............................................90
Lysnetadapter...........................236, 239
Lysstofrør (Hvidbalance) ...... 101, 102
Lås spejl i hævet pos. ved rens.....243
M
Maksimal følsomhed .......................180
Maksimumblænde .................... 57, 226
Manuel ............................................. 57, 87
Manuelle videoindstillinger ..........129
Manuelt fokus ................... 57, 119, 125
Markeringer............................... 136, 176
Matrix-lysmåling.................................. 90
Matskive ...............................................259
Medium (Billedstørrelse) .................. 61
Mikrofon...............................................128
Min menu.............................................223
Mindste lukkertid..............................180
Miniatureeffekt ........................... 42, 218
Miniaturevisning ...............................140
Modvirkelse af rystelser (VR)........... 18
Monokrom...........................................208
Monokrom (Indstil Picture Control)...
111
Monteringsmærke.. 13, 266, 271, 275
Motivprogram...................................... 30
MOV .......................................................189
Multieksponering ............................... 98
N
NEF (RAW)........................... 59, 178, 213
NEF-behandling (RAW) ...................213
NEF-optagelse (RAW) ......................178
Netværksforbindelse .......................169
Neutral (Indstil Picture Control)...111
Nikon Transfer 2 ................................153
Normalt område AF..........................120
Nulstil ................................... 72, 177, 183
Nulstil brugerindstillinger..............183
Nulstil optagemenu .........................177
O
Objektiv .............13, 226, 266, 271, 275
Objektivets fokusring .... 57, 266, 271,
275
Objektivets kontakt til
vibrationsreduktion (VR) ......18, 271,
272, 275, 276
Objektivfatning................................1, 58
Opdater A-GPS-data .......................... 80
Oplader................................ 11, 236, 264
Opret log................................................ 76
Opretning ............................................215
Opstil elementer (Min menu) .......225
Opsætningsmenu.............................195
Optagedata .........................................138
Optagemenu ......................................177
Overensstemmelsesmærkning...204,
265
Overskyet (Hvidbalance) ................101
P
Papirstørrelse (PictBridge)..............157
Perspektivkontrol..............................217
PictBridge................................... 156, 265
Picture Controls ....................... 111, 112
PIN-kode WPS .....................................170
Portræt (Indstil Picture Control)...111
Programautomatik ............................. 84
Programhjul ............................................ 3
R
Rediger video............................ 131, 134
Reduktion af støjstriber......... 127, 200
Reduktion af vindstøj.......................128
Registrer lokationsdata ..................... 74
Rens billedsensor ..............................241
Retoucheringsmenu.........................205
RGB ............................................... 137, 179
RGB-histogram ...................................137
Roter lodret..........................................176
Rød-øje-korrektion ...........................207
Rød-øje-reduktion........................ 63, 65
S
Sammenligning side om side .......221
Se SSID...................................................171
Selektiv farve................................43, 219
Selvportræt.............................................. 5
Selvudløser ............................45, 49, 187
Seneste indstillinger.........................222
Sepia ......................................................208
Single AF........................................51, 119
Skift hjulretning .................................194
Skift størrelse ......................................214
Skygge (Hvidbalance)......................101
Skylight (Filtereffekter)....................209
Skærm............................ 5, 118, 135, 196
Skærmens lysstyrke ..........................196
Slet..........................................................146
Slet aktuelt billede ............................146
Slet alle billeder..................................147
Slet log .................................................... 78
Slet valgte billeder ............................147
Slideshow.............................................149
Small (Billedstørrelse) ........................ 61
Soft (Filtereffekter)............................209
Sommertid ....................................15, 201
Sort-hvid...............................................208
Specialeffektindstilling...................... 37
Speedlight............................................232
Spejl................................................... 1, 243
Spejlvend indikatorer ......................194
Spotmåling ............................................ 90
Sprog (Language).......................15, 201
sRGB .......................................................179
SSID ........................................................171
Standard (indstil Picture Control)111
Standard i-TTL udfyldningsflash til
digitale spejlreflekskameraer ..... 192
Standbytimer .............................. 23, 186
Start udskrivning (PictBridge) ..... 158,
161
Stik til lysnetadapter...............236, 239
Støjreduk. ved langtidseksp. ........ 179
Støjreduktion ved høj ISO ............. 180
Størrelse ........................................ 61, 128
Støvfrit referencebillede ................ 199
Synkroniser. med bageste
lukkergardin ........................................65
Synkronisering med forreste
lukkergardin ........................................65
Søger ..........................................4, 16, 259
Søgerøjestykkedæksel.......................50
T
Tidsstempel (PictBridge) ................ 157
Tidszone........................................ 15, 201
Tidszone og dato .............................. 201
Tilbehør ................................................ 236
Tilbehør til tilbehørsstik ................. 237
Tilføj elementer (Min menu) ......... 223
Tilgængelige indstillinger.............. 248
Tilknyt knappen AE-L/AF-L............ 194
Tilknyt knappen Fn .......................... 193
Timer .................................................49, 68
Timere for autoslukning................. 186
Toning..........................................113, 114
Tryk udløserknappen halvt ned .....21
Tryk udløserknappen helt ned........21
Trådløs .......................................... xvi, 167
Trådløs fjernbetjening ....71, 203, 237
TV............................................................ 164
Type D-objektiv ................................. 227
Type E-objektiv.................................. 227
Type G-objektiv ................................. 227
U
Udgangsopløsning (HDMI) ........... 166
Udløserindstilling ................................45
Udløserknap .................. 21, 55, 91, 186
Udløserknap AE-L ............................. 186
Udskriv (DPOF)..........................159, 163
Udskriv markeret............................... 159
Udskrivning......................................... 156
Ur ..................................................... 15, 201
Urets batteri...........................................18
USB-kabel ...................................153, 156
UTC.................................................. 74, 139
V
Varmt filter (Filtereffekter)............. 209
Ventetid fjernbetjening (ML-L3).. 187
Vibrationsreduktion (VR)........ 18, 268,
272, 276
Videoer .......................................... 27, 126
Tekniske bemærkninger 285
Videoindstilling ........................164, 202
Videokvalitet ...................................... 128
Videooptageknap...................... 28, 126
ViewNX 2.....................................151, 153
Vælg start-/slutpunkt ...................... 131
Vælg til afs. til smartenhed............ 173
W
WB-bracketing (Indst. af autobracketing)........................................ 108
Wi-Fi............................................... xvi, 167
Wireless Mobile Utility ...........167, 168
Z
Zoom under billedvisning............. 142
286 Tekniske bemærkninger
Denne vejledning må ikke gengives, hverken helt eller delvist, i nogen form
(med undtagelse af korte citater i faglige artikler eller anmeldelser) uden skriftlig tilladelse
fra NIKON CORPORATION.
SB8K03(1E)
6MB2171E-03
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising