Nikon | D850 | Nikon D850 Menuoversigt

Nikon D850 Menuoversigt
DIGITALKAMERA
Menuoversigt
Denne brugervejledning beskriver menuindstillingerne i
detaljer og giver information om tilbehør samt tilslutning af
kameraet til andre enheder.
Dk
Indholdsfortegnelse
Menuoversigt
9
Standarder ........................................................................................... 9
D Billedvisningsmenuen: Håndtering af billeder ..................... 19
Slet........................................................................................................... 20
Billedvisningsmappe ........................................................................ 20
Skjul billede .......................................................................................... 21
Billedvisningsindstillinger............................................................... 22
Kopier billede(r) .................................................................................. 23
Billedtjek................................................................................................ 27
Efter sletning........................................................................................ 27
Vis dette efter billedserie:................................................................ 28
Automatisk billedrotation............................................................... 28
Roter lodret .......................................................................................... 29
Slideshow.............................................................................................. 29
Vælg til afs. til smartenhed ............................................................. 31
C Billedoptagemenuen: Optageindstillinger............................ 32
Billedoptagemenuhukomm........................................................... 33
Udvidede billedmenuhuk. .............................................................. 35
Lagermappe......................................................................................... 35
Filnavngivning .................................................................................... 38
Valg af primær plads ......................................................................... 39
Funktion for sekundær plads......................................................... 39
Flashstyring .......................................................................................... 40
Billedområde ....................................................................................... 45
Billedkvalitet ........................................................................................ 46
Billedstørrelse...................................................................................... 47
NEF-optagelse (RAW)........................................................................ 48
ISO-følsomhedsindstillinger .......................................................... 49
2
Hvidbalance.......................................................................................... 50
Indstil Picture Control ....................................................................... 52
Håndter Picture Control................................................................... 53
Farverum ............................................................................................... 56
Aktiv D-Lighting.................................................................................. 56
Støjreduk. ved langtidseksp.
(støjreduktion ved langtidseksponering) ............................. 57
Støjreduktion ved høj ISO ............................................................... 57
Vignetteringskontrol......................................................................... 58
Auto forvrængningskontrol............................................................ 59
Reduktion af støjstriber.................................................................... 60
Indst. af auto-bracketing.................................................................. 61
Multieksponering ............................................................................... 62
HDR (high dynamic range).............................................................. 69
Intervaloptagelse................................................................................ 70
Fotografering med fokusskift......................................................... 80
Lydløs Live View-fotografer............................................................ 81
1 Videooptagemenuen: Optageindstillinger for video........... 82
Nulstil videooptagemenu ............................................................... 83
Filnavngivning..................................................................................... 83
Destination ........................................................................................... 83
Billedområde........................................................................................ 83
Billedstr./billedhastighed ................................................................ 84
Videokvalitet ........................................................................................ 85
Videofiltype .......................................................................................... 85
ISO-følsomhedsindstillinger........................................................... 85
Hvidbalance.......................................................................................... 86
Indstil Picture Control ....................................................................... 86
Håndter Picture Control................................................................... 86
Aktiv D-Lighting.................................................................................. 86
Støjreduktion ved høj ISO ............................................................... 87
3
Reduktion af støjstriber.................................................................... 87
Mikrofonfølsomhed .......................................................................... 88
Dæmpning ........................................................................................... 88
Frekvensrespons ................................................................................ 89
Reduktion af vindstøj........................................................................ 89
Elektronisk VR ...................................................................................... 89
Time-lapse-video................................................................................ 90
A Brugerindstillinger: Finindstilling af kameraindstillinger ... 99
Brugerindstillingshukomm.......................................................... 103
a: Autofokus ...........................................................................................105
a1: Valg af AF-C-prioritering........................................................ 105
a2: Valg af AF-S-prioritering ........................................................ 106
a3: Fokus-tracking med Lock-On............................................... 107
a4: 3D-tracking, ansigtsgenkendelse....................................... 108
a5: Reg.område for 3D-tracking................................................. 108
a6: Antal fokuspunkter.................................................................. 108
a7: Gem efter orientering............................................................. 109
a8: AF-aktivering.............................................................................. 110
a9: Begræns valg af AF-metode................................................. 111
a10: Begræns. af autofokusindstil. ............................................ 111
a11: Fokuspunkt wrap-around................................................... 112
a12: Fokuspunktindstillinger ...................................................... 113
a13: Manuel fokusring i AF-tilstand.......................................... 114
b: Lysmåling/eksponering ................................................................115
b1: ISO-trinforøgelse...................................................................... 115
b2: EV-trin for eksp.kontrol.......................................................... 115
b3: Eksp.-/flashkomp.trinværdi .................................................. 115
b4: Nem eksponeringskomp....................................................... 116
b5: Matrix-lysmåling....................................................................... 117
b6: Centervægtet område ........................................................... 117
b7: Finindstill. af optimal eksp.................................................... 117
4
c: Timere/AE-lås.................................................................................... 118
c1: Udløserknap AE-L ..................................................................... 118
c2: Standbytimer.............................................................................. 118
c3: Selvudløser.................................................................................. 119
c4: Tid for slukning af skærmen.................................................. 119
d: Optagelse/visning .......................................................................... 120
d1: Optagehast. for CL-indst........................................................ 120
d2: Maks. kont. udløsning............................................................. 120
d3: ISO-visning.................................................................................. 120
d4: Indstill. for synkr. udløsning ................................................. 121
d5: Eksp.forsinkelsesindstilling................................................... 121
d6: Elektr. forr. lukkergardin-udløsn. ........................................ 121
d7: Filnummereringssekvens ...................................................... 122
d8: Fremhævelsesfarve.................................................................. 123
d9: Gitterlinjer i søgeren ............................................................... 123
d10: LCD-lys....................................................................................... 124
d11: Live View i kontinuerlig tilstand ....................................... 125
d12: Optisk VR................................................................................... 125
e: Bracketing/flash............................................................................... 126
e1: Flashsynk.hastighed ................................................................ 126
e2: Flashlukkertid............................................................................. 127
e3: Eksponeringskomp. til flash.................................................. 127
e4: Auto M ISO-følsomhedsstyr................................................... 128
e5: Pilotlys .......................................................................................... 128
e6: Auto-bracketing (indstill. M)................................................. 129
e7: Bracketing-rækkefølge ........................................................... 129
f: Knapper ............................................................................................... 130
f1: Brugerd. knaptilknytning........................................................ 130
f2: Multivælgers midterknap ....................................................... 142
f3: Lukkertids- og blændelås ....................................................... 144
f4: Tilpas kommandohjul .............................................................. 144
5
f5: Multivælger ................................................................................. 147
f6: Slip knap for at bruge hjul...................................................... 147
f7: Spejlvend indikatorer .............................................................. 148
f8: Indst. til Live View-knappen .................................................. 148
f9: Knappen D.................................................................................. 148
f10: Tilknyt MB-D18-knapper ...................................................... 149
g: Video ....................................................................................................152
g1: Brugerd. knaptilknytning...................................................... 152
g2: Lysstyrke i højlysområder ..................................................... 156
B Opsætningsmenuen: Kameraopsætning ............................... 157
Formater hukommelseskort........................................................ 158
Sprog (Language) ........................................................................... 158
Tidszone og dato............................................................................. 159
Skærmens lysstyrke........................................................................ 160
Skærmens farvebalance ............................................................... 161
Virtuel horisont ................................................................................ 162
Informationsvisning ....................................................................... 163
Finindstilling af AF .......................................................................... 164
Data om ikke-CPU objektiv.......................................................... 169
Rens billedsensor ............................................................................ 169
Lås spejl i hævet pos. ved rens ................................................... 170
Støvfrit referencebillede............................................................... 173
Billedkommentar............................................................................. 175
Copyrightoplysninger ................................................................... 176
Bip-indstillinger ............................................................................... 177
Berøringsknapper ........................................................................... 178
HDMI.................................................................................................... 178
Lokationsdata................................................................................... 179
Indst. for trådløs fjernbetj. (WR)................................................. 180
Tilknyt fjernbetj. (WR) Fn-knap................................................... 181
6
Flytilstand........................................................................................... 181
Tilslut til smartenhed ..................................................................... 182
Send til smartenhed (automatisk)............................................. 183
Wi-Fi...................................................................................................... 183
Bluetooth............................................................................................ 184
Netværk............................................................................................... 184
Eye-Fi-overførsel .............................................................................. 185
Overensstemmelsesmærkning .................................................. 186
MB-D18-batteritype........................................................................ 187
Batterirækkefølge............................................................................ 188
Batterioplysninger........................................................................... 189
Kortplads tom, frigør lås................................................................ 190
Gem/indlæs indstillinger .............................................................. 191
Nulstil alle indstillinger.................................................................. 193
Firmwareversion .............................................................................. 193
N Retoucheringsmenu: Oprettelse af retoucherede
kopier.......................................................................................... 194
NEF-behandling (RAW).................................................................. 197
Beskær ................................................................................................. 201
Skift størrelse..................................................................................... 202
D-Lighting .......................................................................................... 204
Rød-øje-korrektion.......................................................................... 205
Opretning........................................................................................... 205
Forvrængningskontrol .................................................................. 206
Perspektivkontrol ............................................................................ 207
Filtereffekter...................................................................................... 208
Monokrom ......................................................................................... 208
Billedsandwich ................................................................................. 209
Beskær video..................................................................................... 212
Sammenligning side om side...................................................... 212
O Min Menu/m Seneste Indstillinger......................................... 214
7
Ekstra flashenheder
219
Flashstyringsindstillinger ............................................................. 219
Kameramonterede flashenheder ...................................................... 219
Fjernbetjent flashfotografering ......................................................... 219
Optisk AWL ...................................................................................... 221
SB-5000/SB-500 ....................................................................................... 221
Radiobølgestyret AWL................................................................... 230
Etablering af trådløs forbindelse....................................................... 230
Justering af indstillinger for flash...................................................... 234
Tilføjelse af skomonteret flashenhed .............................................. 240
Flashkompensation........................................................................ 241
Optisk/radiobølgestyret AWL ...................................................... 242
Visning af information om flash .................................................. 243
Tekniske bemærkninger
246
Eksponeringsprogram................................................................... 246
Tilslutninger .................................................................................... 247
Installation af ViewNX-i......................................................................... 247
Kopiering af billeder over på computeren .................................... 248
Ethernet og trådløse netværk............................................................. 251
Udskrivning af billeder.......................................................................... 253
Visning af billeder på TV ....................................................................... 256
Andet tilbehør................................................................................. 260
Bufferkapacitet......................................................................................... 269
Montering af stik til lysnetadapter og lysnetadapter ................ 271
8
Menuoversigt
Standarder
Standardindstillingerne for indstillingerne i kameramenuerne er
opstillet herunder.
❚❚ Standarder for billedvisningsmenu
Indstilling
Billedvisningsmappe (0 20)
Billedtjek (0 27)
Efter sletning (0 27)
Vis dette efter billedserie: (0 28)
Automatisk billedrotation (0 28)
Roter lodret (0 29)
Slideshow (0 29)
Billedtype
Billedinterval
Standard
Alle
Fra
Vis næste
Sidste billede i billedserien
Til
Til
Stillbilleder og videoer
2 sek.
❚❚ Standardindstillinger for billedoptagemenu
Indstilling
Udvidede billedmenuhuk. (0 35)
Lagermappe (0 35)
Omdøb
Vælg mappe efter nummer
Filnavngivning (0 38)
Valg af primær plads (0 39)
Funktion for sekundær plads (0 39)
Standard
Fra
ND850
100
DSC
XQD-kortplads
Overflow
Menuoversigt
9
Indstilling
Flashstyring (0 40)
Flashstyringsindstilling
Indstillinger for trådløs flash
Fjernbetjent flashstyring
Billedområde (0 45)
Vælg billedområde
Automatisk DX-beskæring
Maskevisning i søgeren
Billedkvalitet (0 46)
Billedstørrelse (0 47)
JPEG/TIFF
NEF (RAW)
NEF-optagelse (RAW) (0 48)
NEF-komprimering (RAW)
Farvedybde for NEF (RAW)
ISO-følsomhedsindstillinger (0 49)
ISO-følsomhed
Auto ISO-følsomhedsstyring
Hvidbalance (0 50)
Finindstilling
Vælg farvetemperatur
Forudindstillet manuelt
Indstil Picture Control (0 52)
Farverum (0 56)
Aktiv D-Lighting (0 56)
Støjreduk. ved langtidseksp. (0 57)
Støjreduktion ved høj ISO (0 57)
Vignetteringskontrol (0 58)
10 Menuoversigt
Standard
TTL
Fra
Gruppeflash
FX (36×24)
Til
Fra
JPEG normal
Large
Large
Komprimeret uden tab
14 bit
100
Fra
Auto > AUTO0 Bev. far. fra hvi. lys
(begr. va. far.)
A-B: 0, G-M: 0
5000 K
d-1
Auto
sRGB
Fra
Fra
Normal
Normal
Indstilling
Auto forvrængningskontrol (0 59)
Reduktion af støjstriber (0 60)
Indstilling til red. af støjstriber
Indikator for red. af støjstriber
Indst. af auto-bracketing (0 61)
Multieksponering (0 62) *
Multieksponeringstilstand
Antal billeder
Billedsandwichindstilling
Bevar alle eksponeringer
HDR (high dynamic range) (0 69)
HDR-indstilling
Eksponeringsforskel
Udjævning
Intervaloptagelse (0 70)
Vælg startdato/-tid
Interval
Intervaller × billeder/interval
Udjævning af eksponering
Lydløs fotografering
Intervalprioritet
Fotografering med fokusskift (0 80)
Billedantal
Fokustrinbredde
Interval til næste billede
Udjævning af eksponering
Lydløs fotografering
Lydløs Live View-fotografer. (0 81)
Standard
Fra
Deaktiver
Til
AE- & flash-bracketing
Fra
2
Middel
Til
Fra
Auto
Normal
Fra
Nu
1 minut
0001×1
Fra
Fra
Fra
100
5
00
Fra
Fra
Fra
* Nulstilling af billedoptagemenuen er ikke tilgængelig, mens der optages.
Menuoversigt 11
❚❚ Standardindstillinger for videooptagemenu
Indstilling
Filnavngivning (0 83)
Destination (0 83)
Billedområde (0 83)
Vælg billedområde
Automatisk DX-beskæring
Billedstr./billedhastighed (0 84)
Videokvalitet (0 85)
Videofiltype (0 85)
ISO-følsomhedsindstillinger (0 85)
Maksimal følsomhed
Auto ISO-styring (indstill. M)
ISO-følsomhed (indstill. M)
Hvidbalance (0 86)
Finindstilling
Vælg farvetemperatur
Forudindstillet manuelt
Indstil Picture Control (0 86)
Aktiv D-Lighting (0 86)
Støjreduktion ved høj ISO (0 87)
Reduktion af støjstriber (0 87)
Mikrofonfølsomhed (0 88)
Dæmpning (0 88)
Frekvensrespons (0 89)
Reduktion af vindstøj (0 89)
Elektronisk VR (0 89)
12 Menuoversigt
Standard
DSC
XQD-kortplads
FX
Til
1920×1080; 60p
Høj kvalitet
MOV
25600
Fra
100
Samme som billedindstillinger
A-B: 0, G-M: 0
5000 K
d-1
Samme som billedindstillinger
Fra
Normal
Auto
Automatisk følsomhed
Deaktiver
Bredt område
Fra
Fra
Indstilling
Time-lapse-video (0 90)
Interval
Fotograferingstid
Udjævning af eksponering
Lydløs fotografering
Billedområde
Vælg billedområde
Automatisk DX-beskæring
Billedstr./billedhastighed
Intervalprioritet
Standard
Fra
5 sek.
25 minutter
Til
Fra
FX
Til
1920×1080; 60p
Fra
❚❚ Standarder for brugerindstillingsmenu
Indstilling
a1 Valg af AF-C-prioritering (0 105)
a2 Valg af AF-S-prioritering (0 106)
a3 Fokus-tracking med Lock-On (0 107)
AF-respons ved motivblokering
Motivbevægelse
a4 3D-tracking, ansigtsgenkendelse (0 108)
a5 Reg.område for 3D-tracking (0 108)
a6 Antal fokuspunkter (0 108)
a7 Gem efter orientering (0 109)
a8 AF-aktivering (0 110)
Ude af fokus-udløsning
a10 Begræns. af autofokusindstil. (0 111)
a11 Fokuspunkt wrap-around (0 112)
a12 Fokuspunktindstillinger (0 113)
Fremhævelse af fokuspunkt
Manuel fokusindstilling
Hjælp til dynamisk AF-omr.
a13 Manuel fokusring i AF-tilstand (0 114)
Standard
Udløser
Fokus
3
(Normal)
Fra
Normal
55 punkter
Fra
Lukker/AF-ON
Aktiver
Ingen begrænsninger
Ingen wrap
Auto
Til
Til
Aktiver
Menuoversigt 13
b1
b2
b3
b4
b5
b6
b7
c1
c2
c3
c4
d1
d2
d3
d4
d5
Indstilling
ISO-trinforøgelse (0 115)
EV-trin for eksp.kontrol (0 115)
Eksp.-/flashkomp.trinværdi (0 115)
Nem eksponeringskomp. (0 116)
Matrix-lysmåling (0 117)
Centervægtet område (0 117)
Finindstill. af optimal eksp. (0 117)
Matrix-lysmåling
Centervægtet lysmåling
Spotmåling
Højlysvægtet lysmåling
Udløserknap AE-L (0 118)
Standbytimer (0 118)
Selvudløser (0 119)
Selvudløserforsinkelse
Antal billeder
Interval mellem billeder
Tid for slukning af skærmen (0 119)
Billedvisning
Menuer
Informationsvisning
Billedtjek
Live View
Optagehast. for CL-indst. (0 120)
Maks. kont. udløsning (0 120)
ISO-visning (0 120)
Indstill. for synkr. udløsning (0 121)
Eksp.forsinkelsesindstilling (0 121)
14 Menuoversigt
Standard
1/3 trin
1/3 trin
1/3 trin
Fra
Ansigtsgenkendelse slået til
ø 12 mm
0
0
0
0
Fra
6 sek.
10 sek.
1
0,5 sek.
10 sek.
1 min.
10 sek.
4 sek.
10 min.
5 bps
200
Vis billedantal, der kan tages
Synkr.
Fra
d6
d7
d8
d9
d10
d11
d12
e1
e2
e3
e4
e5
e6
e7
f1
Indstilling
Elektr. forr. lukkergardin-udløsn. (0 121)
Filnummereringssekvens (0 122)
Fremhævelsesfarve (0 123)
Gitterlinjer i søgeren (0 123)
LCD-lys (0 124)
Live View i kontinuerlig tilstand (0 125)
Optisk VR (0 125)
Flashsynk.hastighed (0 126)
Flashlukkertid (0 127)
Eksponeringskomp. til flash (0 127)
Auto M ISO-følsomhedsstyr. (0 128)
Pilotlys (0 128)
Auto-bracketing (indstill. M) (0 129)
Bracketing-rækkefølge (0 129)
Brugerd. knaptilknytning (0 130)
Knappen dybdeskarphed
Knappen dybdeskarphed + y
Knappen Fn1
Knappen Fn1 + y
Knappen Fn2
Knappen AF-ON
Sekundær vælger
Sekundær vælgers midte
Sekundær vælgers midte + y
Knappen BKT + y
Videooptageknap + y
Obj. fokusfunktionsknap.
Standard
Deaktiver
Til
Rød
Fra
Fra
Til
Til
1/250 sek.
1/60 sek.
Hele billedet
Motiv og baggrund
Til
Flash/hastighed
Målt værdi > under > over
Dybdeskarphed
Ingen
Ingen
Vælg billedområde
Klassificering
AF-ON
Valg af fokuspunkt
AE/AF-lås
Ingen
Auto-bracketing
Ingen
Kun AF-lås
Menuoversigt 15
Indstilling
f2 Multivælgers midterknap (0 142)
Optageindstilling
Billedvisningsindstilling
Zoom til/fra
Live View
f3 Lukkertids- og blændelås (0 144)
Lukkertidslås
Blændelås
f4 Tilpas kommandohjul (0 144)
Skift drejeretning
Skift primært/sekundært
f5
f6
f7
f8
f9
f10
Blændeindstilling
Menuer og billedvisning
Sekund. hjul, billed. frem/tilbage
Multivælger (0 147)
Slip knap for at bruge hjul (0 147)
Spejlvend indikatorer (0 148)
Indst. til Live View-knappen (0 148)
Knappen D (0 148)
Tilknyt MB-D18-knapper (0 149)
Knappen Fn
Knappen Fn + y
Knappen AF-ON
Multivælger
Billedinformation/-visning
16 Menuoversigt
Standard
Vælg midterste fokuspunkt
Zoom til/fra
Lille forstørrelse (50 %)
Vælg midterste fokuspunkt
Fra
Fra
Eksponeringskompensation: U
Lukkertid/blændeåbning: U
Eksponering: Fra
Autofokus: Fra
Sekundært kommandohjul
Fra
10 billeder
Gør intet
Nej
Aktiver
LCD-baggrundsbelysning (D)
AE-lås (nulstil ved udløsning)
Ingen
Samme som knap. AF-ON på kam.
Samme som multiv. på kamera
Info D/Billedvisning C
Indstilling
g1 Brugerd. knaptilknytning (0 152)
Knappen dybdeskarphed
Knappen dybdeskarphed + y
Knappen Fn1
Knappen Fn1 + y
Knappen Fn2
Sekundær vælgers midte
Sekundær vælgers midte + y
Udløserknap
g2 Lysstyrke i højlysområder (0 156)
Standard
Indeksmarkering
Ingen
Indeksmarkering
Ingen
Ingen
AE/AF-lås
Ingen
Tag billeder
248
❚❚ Standarder for opsætningsmenu
Indstilling
Tidszone og dato (0 159)
Synkroniser med smartenhed
Sommertid
Skærmens lysstyrke (0 160)
Menuer/billedvisning
Live View
Skærmens farvebalance (0 161)
Informationsvisning (0 163)
Finindstilling af AF (0 164)
Finindstilling af AF (Til/Fra)
Rens billedsensor (0 169)
Rens ved kamera tænd/sluk
Bip-indstillinger (0 177)
Bip til/fra
Lydstyrke
Tonehøjde
Standard
Fra
Fra
0
0
A-B: 0, G-M: 0
Auto
Fra
Rens ved kamera tænd og sluk
Fra
2
Lav
Menuoversigt 17
Indstilling
Berøringsknapper (0 178)
Aktiver/deakt. berøringsknapper
Bladreretning for fuldskærmsvis.
HDMI (0 178)
Udgangsopløsning
Styring af ekstern optagelse
Avanceret
Outputområde
Størrelse på outputvisning
Skærmvisning i Live View
Dobbelt monitor
Lokationsdata (0 179)
Download fra smartenhed
Indstill. for ekstern GPS-enhed
Standbytimer
Indstil klokkeslæt via satellit
Indst. for trådløs fjernbetj. (WR) (0 180)
LED-indikator
Forbindelsesindstilling
Tilknyt fjernbetj. (WR) Fn-knap (0 181)
Flytilstand (0 181)
Send til smartenhed (automatisk) (0 183)
Bluetooth (0 184)
Netværksforbindelse
Send ved tilstanden "Fra"
Eye-Fi-overførsel (0 185)
MB-D18-batteritype (0 187)
Batterirækkefølge (0 188)
Kortplads tom, frigør lås (0 190)
18 Menuoversigt
Standard
Aktiver
Venstre V højre
Auto
Fra
Auto
100 %
Til
Til
Nej
Aktiver
Ja
Til
Parring
Ingen
Deaktiver
Fra
Deaktiver
Til
Aktiver
LR6 (AA alkalisk)
Brug MB-D18-batterier først
Muliggør udløsning
D Billedvisningsmenuen: Håndtering af billeder
For at få vist billedvisningsmenuen skal du trykke på G og vælge
fanen K (billedvisningsmenu).
Knappen G
Indstilling
Slet
Billedvisningsmappe
Skjul billede
Billedvisningsindstillinger
Kopier billede(r)
Billedtjek
0
20
20
21
22
23
27
0
Indstilling
27
28
28
29
29
31
Efter sletning
Vis dette efter billedserie:
Automatisk billedrotation
Roter lodret
Slideshow
Vælg til afs. til smartenhed
A Se også
For menustandarder, se “Standarder for billedvisningsmenu” (0 9).
Menuoversigt 19
Slet
Knappen G ➜ D billedvisningsmenu
Slet flere billeder.
Indstilling
Q
R
Valgte
Alle
Beskrivelse
Slet valgte billeder.
Slet alle billeder i den mappe, der
aktuelt er valgt til billedvisning.
Hvis der er isat to kort, kan du
vælge hvilket kort, billederne skal
slettes fra.
Billedvisningsmappe
Knappen G ➜ D billedvisningsmenu
Vælg en mappe til billedvisning.
Indstilling
Beskrivelse
Billederne i alle mapper oprettet med D850 er synlige under
(Mappenavn) billedvisning. Du kan også omdøbe mapper ved hjælp af
indstillingen Lagermappe > Omdøb i billedoptagemenuen.
Alle
Billederne i alle mapper er synlige under billedvisning.
Kun billederne i den aktuelle mappe er synlige under
Aktuel
billedvisning.
20 Menuoversigt
Skjul billede
Knappen G ➜ D billedvisningsmenu
Skjul eller fremhæv valgte billeder som beskrevet herunder. Skjulte
billeder er kun synlige i menuen Skjul billede og kan kun slettes ved
formatering af hukommelseskortet.
D Beskyttede og skjulte billeder
Fremhævelse af et beskyttet billede fjerner også beskyttelsen fra billedet.
1 Vælg Vælg/indstil.
Markér Vælg/indstil, og tryk på 2 (for
at springe resterende trin over og få vist
alle billeder skal du markere Fjern
markering af alle og trykke på J).
2 Vælg billeder.
Anvend multivælgeren til at rulle
igennem billederne på
hukommelseskortet (for at få vist det
markerede billede i fuldskærmsvisning
skal du trykke på knappen X og holde
den nede) og trykke midt på
multivælgeren for at vælge det aktuelle billede. Valgte billeder er
markeret med ikonet R; for at fravælge et billede skal du
markere det og trykke midt på multivælgeren igen. Fortsæt, til
du har valgt alle de ønskede billeder.
Menuoversigt 21
3 Tryk på J.
Tryk på J for at afslutte handlingen.
Knappen J
Billedvisningsindstillinger
Knappen G ➜ D billedvisningsmenu
Vælg de oplysninger, der er tilgængelige på
billedinformationsvisningen i billedvisning. Tryk på 1 eller 3 for at
markere en indstilling, tryk derefter på 2 for at vælge indstilling for
billedinformationsvisningen. Der vises et L ved siden af de valgte
punkter; for at fravælge skal du markere et punkt og trykke på 2. For
at vende tilbage til billedvisningsmenuen skal du trykke på J.
22 Menuoversigt
Kopier billede(r)
Knappen G ➜ D billedvisningsmenu
Kopiér billeder fra et hukommelseskort til et andet. Denne
indstilling er kun tilgængelig, når der er sat to hukommelseskort i
kameraet.
Indstilling
Vælg kilde
Vælg billede(r)
Vælg destinationsmappe
Kopier billede(r)?
Beskrivelse
Vælg kortet, som billederne skal kopieres fra.
Vælg billeder, der skal kopieres.
Vælg destinationsmappe på det andet kort.
Kopiér valgte billeder til angivet destination.
1 Vælg Vælg kilde.
Markér Vælg kilde, og tryk på 2.
2 Vælg kildekortet.
Markér pladsen for kortet med
billederne, der skal kopieres, og tryk
på J.
Menuoversigt 23
3 Vælg Vælg billede(r).
Markér Vælg billede(r), og tryk på 2.
4 Vælg kildemappen.
Markér mappen med billederne, der skal
kopieres, og tryk på 2.
5 Træf det første valg.
Før du fortsætter med at vælge eller
fravælge enkeltbilleder, kan du markere
alle eller alle beskyttede billeder i
mappen til kopiering ved at vælge Vælg
alle billeder eller Vælg beskyttede
billeder. For kun at markere individuelt
valgte billeder til kopiering skal du vælge Fjern markering af
alle, inden du fortsætter.
6 Vælg flere billeder.
Markér billeder, og tryk midt på
multivælgeren for at vælge eller
fravælge (for at få vist det markerede
billede i fuldskærmsvisning skal du
trykke på knappen X og holde den
nede). Valgte billeder markeres med
et L. Tryk på J for at fortsætte til trin 7, når din udvælgelse er
fuldført.
24 Menuoversigt
7 Vælg Vælg destinationsmappe.
Markér Vælg destinationsmappe, og
tryk på 2.
8 Vælg en destinationsmappe.
For at indtaste et mappenummer skal
du vælge Vælg mappe efter nummer,
indtaste nummeret (0 36) og trykke
på J. Hvis en mappe med et valgt
nummer ikke allerede eksisterer,
oprettes en ny mappe.
For at vælge på en liste med
eksisterende mapper skal du vælge
Vælg en mappe på listen, markere en
mappe og trykke på J.
9 Kopiér billederne.
Markér Kopier billede(r)?, og tryk på J.
Der vises en dialogboks for bekræftelse;
markér Ja, og tryk på J. Tryk på J igen
for at afslutte, når kopiering er fuldført.
Menuoversigt 25
D Kopiering af billeder
Billederne kopieres ikke, hvis der ikke er plads nok på destinationskortet.
Sørg for, at batteriet er fuldt opladet før kopiering af videoer.
Hvis destinationsmappen indeholder et billede
med det samme navn som et af de billeder, der
skal kopieres, vises en dialogboks for
bekræftelse. Vælg Erstat eksisterende billede
for at erstatte billedet med billedet, der skal
kopieres, eller vælg Erstat alle for at erstatte
alle eksisterende billeder med samme navne
uden yderligere varsel. For at fortsætte uden at
erstatte billedet skal du vælge Spring over eller vælge Annuller for at
afslutte uden at kopiere flere billeder. Skjulte eller beskyttede billeder i
destinationsmappen erstattes ikke.
Beskyttelsesstatus og klassificering kopieres over på billederne. Skjulte
billeder kan ikke kopieres.
26 Menuoversigt
Billedtjek
Knappen G ➜ D billedvisningsmenu
Vælg, om billederne automatisk skal vises på skærmen umiddelbart
efter optagelse. Hvis Fra er valgt, kan billeder kun vises ved at trykke
på knappen K.
Efter sletning
Knappen G ➜ D billedvisningsmenu
Vælg det billede, der vises, efter at et billede er blevet slettet.
Indstilling
S
T
U
Beskrivelse
Få vist det følgende billede. Hvis det sidste billede blev
Vis næste
slettet, vises det forrige billede.
Få vist forrige billede. Hvis det første billede blev
Vis forrige
slettet, vises det følgende billede.
Hvis brugeren rullede gennem billederne i den
rækkefølge, de er taget, vises det følgende billede som
Fortsæt som før beskrevet for Vis næste. Hvis brugeren rullede
gennem billederne i omvendt rækkefølge, vises det
forrige billede som beskrevet for Vis forrige.
Menuoversigt 27
Vis dette efter billedserie:
Knappen G ➜ D billedvisningsmenu
Vælg, om det billede, der vises umiddelbart efter, at der er taget en
serie af billeder i kontinuerlig udløserindstilling, er det første eller
sidste billede i billedserien. Denne indstilling træder kun i kraft, når
Billedtjek (0 27) er slået fra.
Nyeste billede (billedserie)
DSC_0001.jpg
DSC_0002.jpg
DSC_0003.jpg
DSC_0004.jpg DSC_0014.jpg
Vises, hvis Første billede i
billedserien er valgt
DSC_0015.jpg
Vises, hvis Sidste billede i
billedserien er valgt
Automatisk billedrotation
Knappen G ➜ D billedvisningsmenu
Billeder, som tages, når Til er valgt, indeholder information om
kameraretning, og gør det muligt at dreje billederne automatisk
under billedvisning, eller når de vises i ViewNX-i eller i Capture NX-D.
Følgende retninger optages:
Landskab (bredt) format
Kamera drejet 90°
med uret
Kamera drejet 90°
mod uret
Kameraets retning optages ikke, når Fra er valgt. Vælg denne
indstilling, hvis du panorerer eller tager billeder med objektivet
pegende opad eller nedad.
28 Menuoversigt
Roter lodret
Knappen G ➜ D billedvisningsmenu
Hvis Til er valgt, drejes "høje" billeder i (portræt) format taget med
Til valgt for Automatisk billedrotation automatisk for visning på
skærmen. Billeder taget med Fra valgt for Automatisk
billedrotation vises i "bredt" (landskab) format. Bemærk, at
eftersom selve kameraet allerede vender rigtigt under optagelse,
roteres billederne ikke automatisk i billedtjek.
Slideshow
Knappen G ➜ D billedvisningsmenu
Få vist et slideshow med billederne i den aktuelle
billedvisningsmappe (0 20). Skjulte billeder (0 21) vises ikke.
Indstilling
Start
Billedtype
Billedinterval
Beskrivelse
Start slideshow.
Vælg den viste billedtype mellem Stillbilleder og videoer,
Kun stillbilleder og Kun videoer.
Vælg, hvor længe hvert billede skal vises.
Menuoversigt 29
Start slideshowet ved at markere Start og
trykke på J. Følgende funktioner kan
udføres, mens slideshowet er i gang:
For at
Springe tilbage/springe
frem
Få vist yderligere
billedinformation
Beskrivelse
Tryk på 4 for at vende tilbage til det forrige billede og
på 2 for at springe til det næste billede.
Tryk på 1 eller 3 for at ændre eller skjule den viste
billedinformation (kun stillbilleder).
Tryk på J for at sætte slideshowet på pause. For at
Sætte på pause
genstarte skal du markere Genstart og trykke på J.
Tryk på X under afspilning af video for at øge
Justere lydstyrke
lydstyrken og på W (M) for at mindske den.
Afslutte og gå til
Tryk på G for at afslutte slideshowet og vende
billedvisningsmenuen tilbage til billedvisningsmenuen.
Afslutte og gå til
Tryk på K for at afslutte slideshowet og gå til
billedvisningsindstilling billedvisningsindstilling.
Afslutte og gå til
Tryk udløserknappen halvt ned for at vende tilbage til
optageindstilling
optageindstilling.
Der vises en dialogboks, når showet slutter.
Vælg Genstart for at genstarte, eller vælg
Afslut for at vende tilbage til
billedvisningsmenuen.
30 Menuoversigt
Vælg til afs. til smartenhed
Knappen G ➜ D billedvisningsmenu
Vælg billeder til overførsel til smartenheden. Videoer kan ikke
vælges til overførsel; billeder overføres ved en størrelse på
2 megapixels.
Indstilling
Beskrivelse
Vælg billede(r) Markér billeder til overførsel til smartenheden.
Fjern markering
Fjern overførselsmarkeringerne på alle billeder.
af alle
Menuoversigt 31
C Billedoptagemenuen: Optageindstillinger
For at få vist billedoptagemenuen skal du trykke på G og vælge
fanen C (billedoptagemenu).
Knappen G
Indstilling
Billedoptagemenuhukomm.
Udvidede billedmenuhuk.
Lagermappe
Filnavngivning
Valg af primær plads
Funktion for sekundær plads
Flashstyring
Billedområde
Billedkvalitet
Billedstørrelse
NEF-optagelse (RAW)
ISO-følsomhedsindstillinger
Hvidbalance
Indstil Picture Control
0
33
35
35
38
39
39
40
45
46
47
48
49
50
52
Indstilling
Håndter Picture Control
Farverum
Aktiv D-Lighting
Støjreduk. ved langtidseksp.
Støjreduktion ved høj ISO
Vignetteringskontrol
Auto forvrængningskontrol
Reduktion af støjstriber
Indst. af auto-bracketing
Multieksponering
HDR (high dynamic range)
Intervaloptagelse
Fotografering med fokusskift
Lydløs Live View-fotografer.
A Se også
For menustandarder, se “Standarder for billedoptagemenu” (0 9).
32 Menuoversigt
0
53
56
56
57
57
58
59
60
61
62
69
70
80
81
Billedoptagemenuhukomm.
Knappen G ➜ C billedoptagemenu
Indstillingerne i billedoptagemenuen lagres i en af de fire
hukommelser. Med undtagelse af Udvidede billedmenuhuk.,
Multieksponering, Intervaloptagelse og Fotografering med
fokusskift har ændringer af indstillingerne i én menuhukommelse
ikke indflydelse på de andre. For at gemme en bestemt kombination
af ofte anvendte indstillinger skal du vælge en af de fire
hukommelser og indstille kameraet til disse indstillinger. De nye
indstillinger lagres i hukommelsen, selv når kameraet er slukket, og
gendannes næste gang hukommelsen vælges. Der kan lagres
forskellige kombinationer af indstillinger i andre hukommelser, så
brugeren med det samme kan skifte fra en kombination til en anden
ved at vælge den relevante hukommelse i hukommelsesmenuen.
Standardnavnene for de fire billedoptagemenuhukommelser er A,
B, C og D. Der kan tilføjes en beskrivende billedtekst med en længde
på op til 20 tegn som beskrevet i “Indtastning af tekst” (0 38) ved at
markere menuhukommelsen og trykke på 2.
Menuoversigt 33
❚❚ Gendannelse af standardindstillinger
For at gendanne standardindstillingerne
skal du markere en hukommelse i menuen
Billedoptagemenuhukomm. og trykke på
O (Q). Der vises en dialogboks for
bekræftelse; markér Ja, og tryk på J for at
gendanne standardindstillingerne for den
valgte hukommelse.
Knappen O (Q)
Standardindstillingerne er opstillet i
“Standarder for billedoptagemenu” (0 9).
A Billedoptagemenuhukomm.
Kontrolpanelet og informationsvisningerne
viser den aktuelle
billedoptagemenuhukommelse.
A Se også
Eksponerings- og flashindstillinger, lukkertid og blænde kan medtages i
billedoptagemenuhukommelserne ved hjælp af indstillingen Udvidede
billedmenuhuk. i billedoptagemenuen (0 35). For information om
anvendelse af kamerahusets knapper til valg af
billedoptagemenuhukommelse, se A > brugerindstilling f1 (Brugerd.
knaptilknytning, 0 130).
34 Menuoversigt
Udvidede billedmenuhuk.
Knappen G ➜ C billedoptagemenu
Vælg Til for at medtage eksponerings- og flashindstillinger,
lukkertid (kun indstillingerne S og M) og blænde (kun indstillingerne
A og M) i informationen, der optages i hver af de fire
billedoptagemenuhukommelser, så de kommer frem, hver gang
hukommelsen vælges. Valg af Fra gendanner de værdier, der var
gældende, før der blev valgt Til.
Lagermappe
Knappen G ➜ C billedoptagemenu
Omdøb mapperne, og vælg den mappe, hvor de efterfølgende
billeder skal gemmes.
Mappe
Mappenummer
Mappenavn
❚❚ Omdøb
Mapper identificeres ved et mappenavn på 5 tegn efterfulgt af et
mappenummer på 3 cifre, som tildeles automatisk af kameraet.
Standardmappenavnet er “ND850”; for at ændre navnet, der tildeles
til nye mapper, skal du vælge Omdøb og omdøbe mappen som
beskrevet i “Indtastning af tekst” (0 38). Hvis du ønsker det, kan
standardnavnet gendannes ved at trykke på knappen O (Q) og
holde den nede, mens der vises et tastatur. Eksisterende mapper
kan ikke omdøbes.
Menuoversigt 35
❚❚ Vælg mappe efter nummer
For at vælge mapper efter nummer eller oprette en ny mappe med
det aktuelle mappenavn og et nyt mappenummer:
1 Vælg Vælg mappe efter nummer.
Markér Vælg mappe efter nummer, og
tryk på 2. Der vises en dialogboks med
den nuværende primære plads
understreget.
2 Vælg et mappenummer.
Tryk på 4 eller 2 for at markere et tal, og tryk på 1 eller 3 for at
ændre det. Hvis der allerede eksisterer en mappe med det valgte
nummer, vises ikonerne W, X eller Y til venstre for
mappenummeret:
• W: Mappen er tom.
• X: Mappen er delvist tom.
• Y: Mappen indeholder 5000 billeder eller et billede med
nummeret 9999. Der kan ikke lagres flere billeder i denne
mappe.
Det kort, hvor mappen er gemt, vises af ikonet for
hukommelseskortplads i øverste højre hjørne i dialogboksen
"vælg mappe efter nummer". Hvilket kort der anvendes til nye
mapper, afhænger af den indstilling, der aktuelt er valgt for
Funktion for sekundær plads (0 39).
3 Gem ændringerne, og afslut.
Tryk på J for at fuldføre handlingen og vende tilbage til
hovedmenuen (for at afslutte uden at skifte lagermappe skal du
trykke på knappen G). Hvis en mappe med et angivet nummer
ikke allerede eksisterer, oprettes en ny mappe. Efterfølgende
billeder lagres i den valgte mappe, medmindre denne allerede er
fuld.
36 Menuoversigt
❚❚ Vælg en mappe på listen
For at vælge på en liste over eksisterende mapper:
1 Vælg Vælg en mappe på listen.
Markér Vælg en mappe på listen, og
tryk på 2.
2 Markér en mappe.
Tryk på 1 eller 3 for at markere en mappe.
3 Vælg den markerede mappe.
Tryk på J for at vælge den markerede mappe, og vend tilbage til
hovedmenuen. Efterfølgende billeder lagres i den valgte mappe.
D Mappe- og filnumre
Når mappenummeret har nået 999, bliver der ikke oprettet nye mapper, og
lukkerudløsningen deaktiveres derfor, når filnummeret når 9999, eller
antallet af filer i mappen når 5000, eller hvis du forsøger at optage en video
når kameraet beregner, at antallet af filer, der er nødvendige for en video
med maksimal længde, ville medføre oprettelsen af en fil med højere
nummerering end 9999 eller en mappe med over 5000 filer. For at fortsætte
optagelse skal du oprette en mappe med et nummer, der er mindre end
999 eller prøve at ændre indstillingerne valgt for Billedstr./
billedhastighed og Videokvalitet (0 84, 85).
A Opstartstid
Det kan tage ekstra tid at starte kameraet op, hvis hukommelseskortet
indeholder et meget stort antal filer eller mapper.
Menuoversigt 37
Filnavngivning
Knappen G ➜ C billedoptagemenu
Billederne gemmes ved hjælp af filnavne, der består af "DSC_", eller
hvis det er billeder, der anvender Adobe RGB-farverum (0 56), af
"_DSC" efterfulgt af et firecifret nummer og en tilføjelse på tre
bogstaver (fx "DSC_0001.JPG"). Indstillingen Filnavngivning
anvendes til at vælge tre bogstaver, der erstatter "DSC"-delen af
filnavnet som beskrevet i “Indtastning af tekst” (0 38).
A Indtastning af tekst
Der vises en dialogboks, når indtastning af tekst er påkrævet. Tryk
bogstaverne ind på berøringsskærmens tastatur. Du kan også anvende
multivælgeren til at markere det ønskede tegn i tastaturfeltet og trykke på
midten af multivælgeren for at indsætte det markerede tegn på markørens
aktuelle placering (bemærk, at hvis der indtastes et tegn, når feltet er fuldt,
slettes det sidste tegn i feltet). For at slette tegnet under markøren skal du
trykke på knappen O (Q). For at flytte markøren hen på en ny position skal
du trykke på visningen eller holde knappen W (M) nede og trykke på 4
eller 2. For at gøre indtastningen færdig og vende tilbage til forrige menu
skal du trykke på J. For at afslutte uden at gøre indtastningen af tekst
færdig skal du trykke på G.
Tekstvisningsområde
Tastaturfelt
38 Menuoversigt
A Filtilføjelser
Følgende tilføjelser anvendes: “.NEF” for NEF-billeder (RAW), “.TIF” for TIFF
(RGB)-billeder, “.JPG” for JPEG-billeder, “.MOV” for MOV-videoer, “.MP4” for
MP4-videoer og “.NDF” for støvfri referencedata. I hvert billedpar taget ved
billedkvalitetsindstillingerne NEF (RAW) + JPEG har NEF- og JPEG-billeder
samme filnavne, men forskellige tilføjelser.
Valg af primær plads
Knappen G ➜ C billedoptagemenu
Vælg den primære plads til optagelse og billedvisning. Vælg XQDkortplads for at udpege kortet i XQD-kortpladsen som det primære
kort, og vælg SD-kortplads for at vælge SD-kortet.
Funktion for sekundær plads
Knappen G ➜ C billedoptagemenu
Vælg funktioner for det primære og sekundære kort, når der er sat to
hukommelseskort i kameraet.
Vælg mellem Overflow (det sekundære kort anvendes kun, når det
primære kort er fuldt), Sikkerhedskopiering (hvert billede optages
på både det primære og det sekundære kort) og RAW prim. – JPEG
sekundær (som for Sikkerhedskopiering bortset fra, at NEF/RAWkopier af billeder taget ved indstillingerne NEF/RAW + JPEG kun
optages på det primære kort og JPEG-kopier kun på det sekundære
kort).
Menuoversigt 39
Flashstyring
Knappen G ➜ C billedoptagemenu
Vælg flashstyringsindstilling for ekstra
flashenheder, der er monteret på
kameraets tilbehørssko, og justér
indstillingerne for optagelse med ekstern
flash. For information om fotografering
med fjernbetjent flash ved hjælp af flere
flashenheder, se “Ekstra flashenheder”
(0 219).
❚❚ Flashstyringsindstilling
Når der er monteret en flashenhed af typen
SB-5000, SB-500, SB-400 eller SB-300 på
kameraet, kan flashstyringsindstilling,
flashniveau og andre flashindstillinger
justeres ved hjælp af punktet
Flashstyring > Flashstyringsindstilling i
billedoptagemenuen (ved SB-5000 kan
disse indstillinger også justeres ved hjælp af knapperne på
flashenheden). De tilgængelige indstillinger varierer med den
anvendte flash, mens de indstillinger, der vises under
Flashstyringsindstilling varierer med den valgte indstilling.
Indstillingerne for andre flashenheder kan kun justeres ved hjælp af
knapperne på flashenheden.
40 Menuoversigt
• TTL: i-TTL-indstilling. Ved SB-500, SB-400 og SB-300 kan
flashkompensationen justeres ved hjælp af knappen W (M).
• Automatisk ekstern flash: I denne indstilling justeres flasheffekten
automatisk i henhold til den mængde lys, der reflekteres af
motivet; flashkompensation er også tilgængelig. Automatisk
ekstern flash understøtter indstillingerne "automatisk blænde"
(qA) og "ikke-TTL auto" (A); ikke-TTL auto vælges automatisk, hvis
der er monteret et ikke-CPU-objektiv uden angivelse af
brændvidde og maksimumblænde ved hjælp af indstillingen Data
om ikke-CPU objektiv i opsætningsmenuen (0 169). Du kan
finde yderligere information i brugervejledningen til
flashenheden.
• Manuel afstandsprioritering: Vælg afstanden til motivet; flasheffekten
justeres automatisk. Flashkompensation er også tilgængelig.
• Manuel: Vælg flashniveauet manuelt.
• Stroboskopflash: Flashen går af gentagne gange, mens lukkeren er
åben, hvilket giver multieksponeringseffekt. Vælg flashniveau
(Udladning), maksimalt antal gange, enheden går af (Ant. gange)
og antal gange, flashen går af pr. sekund (Hyppighed målt i hertz).
De tilgængelige indstillinger for Ant. gange varierer alt efter de
valgte indstillinger for Udladning og Hyppighed; se
dokumentationen, der følger med flashenheden for detaljer.
Menuoversigt 41
❚❚ Indstillinger for trådløs flash
Justér indstillingerne for samtidig trådløs
styring af flere fjernbetjente flashenheder.
Denne indstilling er kun tilgængelig, når
flashenhederne SB-5000 eller SB-500 eller
en trådløs fjernbetjening af typen WR-R10
er monteret på kameraet.
Indstilling
Y
Y/Z
Z
Beskrivelse
De fjernbetjente flashenheder styres ved hjælp af
flash med lav intensitet udsendt af masterflashen.
Optisk AWL
Kun tilgængelig med en SB-5000 eller SB-500
monteret på kameraets tilbehørssko.
Denne indstilling er til flashfotografering med
både optisk og radiobølgestyrede flashenheder.
Optisk/
Vælg denne indstilling, når du anvender både en
radiobølgestyret WR-R10 og en SB-500, der er monteret på
AWL
kameraets tilbehørssko. Fjernbetjent
flashstyring er automatisk indstillet til
Gruppeflash (0 43).
De fjernbetjente flashenheder styres af
radiosignaler udsendt af en WR-R10, der er
Radiobølgestyret
monteret på kameraet. Kun tilgængelig med
AWL
WR-R10 og de fjernbetjente flashenheder, der
understøtter radiobølgestyret AWL.
Fra
Fjernbetjent flashfotografering deaktiveret.
A WR-R10
En WR-A10-adapter er påkrævet ved anvendelse af WR-R10. Sørg for at
opdatere firmwaren til WR-R10 til den seneste version (version 3.0 eller
senere); for information om firmwareopdateringer, se Nikons hjemmeside
for dit område.
42 Menuoversigt
❚❚ Fjernbetjent flashstyring
Vælg mellem følgende indstillinger for
fjernbetjent flashfotografering.
Indstilling
Beskrivelse
Vælg en særskilt flashstyringsindstilling og et særskilt
flashniveau for hver gruppe af fjernbetjente flashenheder.
Gruppeflash Hvis Optisk AWL eller Optisk/radiobølgestyret AWL er
valgt for Indstillinger for trådløs flash (0 42), kan du
vælge den kanal, der anvendes af masterflashen til
kommunikation med de fjernbetjente flashenheder.
Vælges for styring af den overordnede flashudladning.
Anvend Indstill. for hurtig trådløs betj. til at justere
balancen mellem gruppe A og gruppe B samt til at indstille
Hurtig trådløs udladningen for gruppe C manuelt (masterflashen går ikke
af). Du kan også justere flashkompensationen for grupperne
betjening
A og B og, hvis Optisk AWL eller Optisk/radiobølgestyret
AWL er valgt for Indstillinger for trådløs flash (0 42), skal
du vælge den kanal, der anvendes af masterflashen til
kommunikation med de fjernbetjente flashenheder.
Flashenhederne går af gentagne gange, mens lukkeren er
åben, hvilket giver multieksponeringseffekt. Vælg
flashniveau (Udladning), maksimalt antal gange,
flashenhederne går af (Ant. gange), antal gange,
enhederne går af pr. sekund (Hyppighed), og, hvis Optisk
Fjernbetjent AWL eller Optisk/radiobølgestyret AWL er valgt for
stroboskopflash Indstillinger for trådløs flash (0 42), den kanal, som
masterflashen anvender til kommunikation med de
fjernbetjente flashenheder. Bemærk, at det samlede antal
gange flashenhederne går af, kan variere alt efter
indstillingerne valgt for Udladning og Hyppighed; se
dokumentationen, der følger med flashenheden for
yderligere information.
Menuoversigt 43
❚❚ Opl. om radiobølgeb. fj. flash
Få vist de flashenheder, der aktuelt styres
ved hjælp af radiobølgestyret AWL.
44 Menuoversigt
Billedområde
Knappen G ➜ C billedoptagemenu
Vælg billedområde, og aktivér eller deaktivér maskevisning i
søgeren.
❚❚ Vælg billedområde
Kameraet lader dig vælge mellem følgende billedområder:
Indstilling
c
FX (36×24)
l
1,2× (30×20)
a
DX (24×16)
b
5:4 (30×24)
m
1:1 (24×24)
Beskrivelse
Billederne optages i FX-format med en billedvinkel
svarende til et NIKKOR-objektiv på et kamera i 35 mmformat.
Ved valg af denne indstilling reduceres billedvinklen,
og objektivets umiddelbare brændvidde øges med
omtrent 1,2 ×.
Billederne optages i DX-format. For at beregne
objektivets omtrentlige brændvidde i 35 mm-format
skal du gange med 1,5.
Billederne optages med et højde-breddeforhold på
5 : 4.
Billederne optages med et højde-breddeforhold på
1 : 1.
❚❚ Automatisk DX-beskæring
Hvis Til er valgt, optages billeder taget med et DX-objektiv
automatisk i DX-format ved hjælp af billedområdet DX (24×16).
❚❚ Maskevisning i søgeren
Hvis Til er valgt, vises området uden om beskæringerne
1,2× (30×20), DX (24×16), 5:4 (30×24) og 1:1 (24×24) med gråt i
søgeren.
Menuoversigt 45
Billedkvalitet
Knappen G ➜ C billedoptagemenu
Vælg filformat og komprimeringsgrad (billedkvalitet).
Indstilling
Filtype
NEF (RAW)
NEF
NEF (RAW) +
JPEG fine★/
NEF (RAW) +
JPEG fine
NEF (RAW) +
JPEG normal★/
NEF (RAW) +
JPEG normal
NEF (RAW) +
JPEG basic★/
NEF (RAW) +
JPEG basic
JPEG fine★/
JPEG fine
JPEG normal★/
JPEG normal
JPEG basic★/
JPEG basic
TIFF (RGB)
46 Menuoversigt
Beskrivelse
RAW-data fra billedsensoren gemmes uden
yderligere billedbehandling. Indstillinger som
hvidbalance og kontrast kan justeres efter
optagelse.
Der optages to billeder, et NEF-billede (RAW) og et
JPEG-billede i fin kvalitet.
NEF/
JPEG
Der optages to billeder, ét i NEF (RAW) og et JPEGbillede i normal kvalitet.
Der optages to billeder, ét i NEF (RAW) og et JPEGbillede i basiskvalitet.
JPEG
TIFF
(RGB)
Optag JPEG-billeder ved en komprimeringsgrad
på cirka 1 : 4 (fin kvalitet).
Optag JPEG-billeder ved en komprimeringsgrad
på cirka 1 : 8 (normal kvalitet).
Optag JPEG-billeder ved en komprimeringsgrad
på cirka 1 : 16 (basis billedkvalitet).
Optag ukomprimerede TIFF-RGB-billeder ved en
farvedybde på 8 bit pr. kanal (24-bit farve). TIFF
understøttes af en bred vifte af
billedbehandlingsprogrammer.
A JPEG-komprimering
Indstillinger for billedkvalitet med en stjerne ("★") anvender komprimering
beregnet til at sikre maksimal kvalitet; størrelsen på filerne varierer alt efter
motivtypen. Indstillinger uden en stjerne anvender en type komprimering,
der er designet til at give mindre filer; filerne har tendens til stort set at have
samme størrelse uden hensyntagen til den optagede motivtype.
Billedstørrelse
Knappen G ➜ C billedoptagemenu
Vælg størrelsen, i pixels, på billeder taget med kameraet. Vælg
JPEG/TIFF for at vælge størrelse på JPEG- og TIFF-billeder, og vælg
NEF (RAW) for at vælge størrelse på NEF-billeder (RAW).
Billedområde
FX (36×24;
FX-format)
1,2× (30×20)
DX (24×16;
DX-format)
5:4 (30×24)
1:1 (24×24)
Indstilling
Large
Medium
Small
Large
Medium
Small
Large
Medium
Small
Large
Medium
Small
Large
Medium
Small
Størrelse (pixels)
8256 × 5504
6192 × 4128
4128 × 2752
6880 × 4584
5152 × 3432
3440 × 2288
5408 × 3600
4048 × 2696
2704 × 1800
6880 × 5504
5152 × 4120
3440 × 2752
5504 × 5504
4128 × 4128
2752 × 2752
Udskriftsformat (cm) *
69,9 × 46,6
52,4 × 35,0
35,0 × 23,3
58,3 × 38,8
43,6 × 29,1
29,1 × 19,4
45,8 × 30,5
34,3 × 22,8
22,9 × 15,2
58,3 × 46,6
43,6 × 34,9
29,1 × 23,3
46,6 × 46,6
35,0 × 35,0
23,3 × 23,3
* Omtrentlig størrelse, når der skrives ud ved 300 dpi. Udskrivningsformat i tommer er det samme som
billedstørrelse i pixels divideret med printeropløsningen i dots per inch (dpi; 1 tomme = cirka
2,54 cm).
Menuoversigt 47
NEF-optagelse (RAW)
Knappen G ➜ C billedoptagemenu
Vælg type af komprimering og en farvedybde for NEF-billeder
(RAW).
❚❚ NEF-komprimering (RAW)
Indstilling
N
Komprimeret
uden tab
O
Komprimeret
Beskrivelse
NEF-billeder komprimeres ved hjælp af en reversibel
algoritme, som reducerer filstørrelsen med omkring
20–40 % uden at påvirke billedkvaliteten.
NEF-billeder komprimeres ved hjælp af en ikkereversibel algoritme, som reducerer filstørrelsen med
omkring 35–55 % næsten uden at påvirke
billedkvaliteten.
Ukomprimeret NEF-billeder komprimeres ikke.
❚❚ Farvedybde for NEF (RAW)
Indstilling
q
12 bit
r
14 bit
48 Menuoversigt
Beskrivelse
NEF-billeder (RAW) optages ved en farvedybde på
12 bit.
NEF-billeder (RAW) optages med en farvedybde på
14 bit, hvilket giver større filer end dem med en
farvedybde på 12 bit, men som øger de optagede
farvedata.
ISO-følsomhedsindstillinger
Knappen G ➜ C billedoptagemenu
Justér ISO-følsomhedsindstillingerne for billeder.
Indstilling
Beskrivelse
Justér ISO-følsomheden. Vælg blandt værdier mellem
ISO 64 og 25600. Der er ligeledes indstillinger mellem
ISO-følsomhed
cirka 0,3 og 1 EV under ISO 64 og 0,3 til 2 EV over
ISO 25600 tilgængelige ved specielle situationer.
Hvis Til er valgt, justerer kameraet automatisk ISOfølsomheden, når der ikke kan opnås optimal
eksponering ved værdien valgt for ISO-følsomhed. Du
kan vælge den maksimale følsomhed for at hindre, at
ISO-følsomheden bliver for høj, og lukkertiden nedenfor,
Auto ISOsom auto ISO-følsomhedsstyring indsætter for at hindre
følsomhedsstyring
undereksponering i indstillingerne P og A (længste
lukkertid; vælg blandt værdier mellem 1/4000 sek. og
30 sek.). Den maksimale ISO-følsomhed for billeder taget
med en ekstra flashenhed kan vælges ved hjælp af
Maksimal følsomhed med M.
Menuoversigt 49
Hvidbalance
Knappen G ➜ C billedoptagemenu
Få hvidbalancen til at passe til lyskilden.
Indstilling
v
Auto
Bev. far. fra hvi. lys
(begr. va. far.)
Normal
Bevar farver fra varmt lys
D
J
I
Beskrivelse
Hvidbalancen justeres automatisk for
optimale resultater med de fleste lyskilder.
Anvend et type G-, E- eller D-objektiv for de
bedste resultater. Hvis en ekstra flash går af,
justeres resultaterne efter det.
Naturligt lys auto
Hvidbalancen justeres for naturligt lys, der
producerer farver tættere på dem, der ses af
det blotte øje.
Glødelampe
Anvendes under glødelys-belysning.
Anvendes med:
• Lys med natriumdampe (findes på
Natriumdamplamper
sportssteder).
• Varmt, hvidt fluorescerende
Varmt, hvidt fluorescerende
belysningstyper.
Lysstofrør
Hvidt fluorescerende
• Hvidt fluorescerende lys.
Koldt, hvidt fluorescerende
• Koldt, hvidt fluorescerende lys.
Hvidt fluorescer. i dagslys
• Dagslys med hvidt fluorescerende lys.
Fluorescerende i dagslys
• Fluorescerende i dagslys.
• Lyskilder med høj farvetemperatur (f.eks.
kviksølvsdamplamper).
Anvendes med motiver, som er oplyst af
direkte sollys.
Højtemp.-kviksølvdamp
H
Direkte sollys
N
G
Flash
Anvendes med ekstra flashenheder.
Overskyet
Anvendes i dagslys med overskyet himmel.
50 Menuoversigt
M
Indstilling
Skygge
K
Vælg farvetemperatur
L
Forudindstillet manuelt
Beskrivelse
Anvendes i dagslys med motiver i skygge.
Vælg farvetemperatur på en liste over
værdier.
Anvend motiv, lyskilde eller eksisterende
billede som reference for hvidbalance.
Menuoversigt 51
Indstil Picture Control
Knappen G ➜ C billedoptagemenu
Vælg, hvordan nye billeder skal behandles. Vælges i henhold til
motivtypen eller dine kreative ønsker.
Indstilling
n
Auto
Q
Standard
R
Neutral
S
Levende
T
Monokrom
o
Portræt
p
Landskab
q
Jævn
52 Menuoversigt
Beskrivelse
Kameraet justerer automatisk farveglød og toner på
baggrund af Picture Control Standard.
Portrætmotivers hudfarve vil fremstå blødere, og
elementer som løv og himmel på udendørsbilleder
synes mere levende end på billeder taget med Picture
Control Standard.
Standardbehandling, der giver afbalancerede
resultater. Anbefales til de fleste situationer.
Minimal behandling, der giver naturlige resultater.
Vælges til billeder, der senere skal behandles eller
retoucheres.
Billederne forbedres for en levende fotoudskriftseffekt.
Vælges til billeder, hvor der lægges vægt på
primærfarver.
Tag monokrome billeder.
Behandl portrætterne for hud med naturlig struktur og
en afrundet følelse.
Giver livlige landskaber og bybilleder.
Detaljerne bevares over et bredt toneområde, fra
markeringer til skygger. Vælges til billeder, der senere
skal behandles eller retoucheres meget.
Håndter Picture Control
Knappen G ➜ C billedoptagemenu
Opret brugerdefinerede Picture Controls.
Indstilling
Gem/rediger
Omdøb
Slet
Indlæs/gem
Beskrivelse
Opret en ny brugerdefineret Picture Control baseret på en
eksisterende forudindstillet eller brugerdefineret Picture
Control, eller redigér eksisterende brugerdefinerede Picture
Controls (0 54).
Omdøb en valgt Picture Control.
Slet en valgt Picture Control.
Anvend følgende indstillinger til at kopiere brugerdefinerede
Picture Controls over på og fra hukommelseskort (hvis to
hukommelseskort er isat, anvendes kortet i den primære
plads; 0 39). Når først Picture Controls er kopieret over på
hukommelseskort, kan de anvendes på andre kameraer eller
med kompatibel software.
• Kopier til kamera: Kopiér brugerdefinerede Picture Controls
fra hukommelseskortet til brugerdefinerede Picture
Controls C-1 til C-9 på kameraet, og navngiv dem som
ønsket.
• Slet fra kort: Slet valgte brugerdefinerede Picture Controls fra
hukommelseskortet.
• Kopier til kort: Kopiér en brugerdefineret Picture Control (C-1
til C-9) fra kameraet og over på en valgt destination (1 til 99)
på hukommelseskortet.
Menuoversigt 53
❚❚ Oprettelse af brugerdefinerede Picture Controls
De Picture Controls, der følger med kameraet kan ændres og
gemmes som brugerdefinerede Picture Controls.
1 Vælg Gem/rediger.
Markér Gem/rediger, og tryk på 2.
2 Vælg en Picture Control.
Markér en eksisterende Picture Control,
og tryk på 2, eller tryk på J for at
fortsætte til trin 4 og gemme en kopi af
den markerede Picture Control uden at
foretage flere ændringer.
3 Redigér den valgte Picture Control.
For at annullere alle ændringer og starte
forfra fra standardindstillingerne skal du
trykke på knappen O (Q). Tryk på J,
når indstillingerne er som ønsket.
4 Vælg en destination.
Vælg en destination for den
brugerdefinerede Picture Control (C-1 til
C-9), og tryk på 2.
54 Menuoversigt
5 Navngiv Picture Control.
Der vises en dialogboks for indtastning af tekst. Nye Picture
Controls navngives som standard ved at tilføje et tocifret tal
(tildeles automatisk) til navnet på den eksisterende Picture
Control; for at vælge et andet navn skal du omdøbe Picture
Control som beskrevet i “Indtastning af tekst” (0 38). Tryk på
knappen for valg af tastatur for at rulle gennem tastaturerne for
store bogstaver, små bogstaver og symboler. Brugerdefinerede
Picture Controls kan indeholde op til nitten tegn. Alle tegn efter
det 19. slettes.
Navnefelt
Tastaturfelt
Valg af tastatur
A Indstillinger for brugerdefinerede Picture Controls
De tilgængelige indstillinger for brugerdefinerede Picture Controls er de
samme som dem, den brugerdefinerede Picture Control blev baseret på.
A Ikonet for original Picture Control
Den originale forudindstillede Picture Control,
som den brugerdefinerede Picture Control er
baseret på, indikeres med et ikon i øverste højre
hjørne af redigeringsvisningen.
Ikon for original
Picture Control
Menuoversigt 55
Farverum
Knappen G ➜ C billedoptagemenu
Farverummet bestemmer det farvespektrum, der benyttes til
farvegengivelse. sRGB anbefales til almindelig udskrivning og
visning, Adobe RGB, med dets bredere farvespektrum, anbefales til
professionel udgivelse og kommerciel trykning.
A Adobe RGB
For nøjagtig farvegengivelse kræver Adobe RGB-billeder programmer,
visninger og printere, der understøtter farvestyring.
A Farverum
ViewNX-i og Capture NX-D vælger automatisk det rigtige farverum ved
åbning af billeder taget med dette kamera. Der kan ikke garanteres for
resultaterne med tredjepartssoftware.
Aktiv D-Lighting
Knappen G ➜ C billedoptagemenu
Bevarer detaljer i markeringer og skygger og opretter billeder med
naturlig kontrast.
Indstilling
Auto
Beskrivelse
Kameraet justerer automatisk Aktiv D-Lighting i henhold til
optageforholdene.
Ekstra høj/Høj/
Vælg niveau for Aktiv D-Lighting.
Normal/Lav
Fra
Aktiv D-Lighting fra.
56 Menuoversigt
Støjreduk. ved langtidseksp. (støjreduktion ved
langtidseksponering)
Knappen G ➜ C billedoptagemenu
Hvis Til er valgt, behandles billeder taget
ved længere lukkertider end 1 sek. for at
reducere støj (lyse pletter eller tåge). Den
nødvendige tid til billedbehandling
fordobles groft sagt; under behandling
blinker "l m" i visningerne af
lukkertid/blændeåbning, og der kan ikke
tages billeder (hvis kameraet slukkes, før
behandlingen er fuldført, gemmes
billedet, men der udføres ikke støjreduktion). I kontinuerlig
udløserindstilling mindskes billedhastigheden, og mens billederne
behandles, forringes hukommelsesbufferens kapacitet.
Støjreduktion ved høj ISO
Knappen G ➜ C billedoptagemenu
Billeder taget ved høje ISO-følsomheder kan behandles for at
reducere "støj".
Indstilling
Beskrivelse
Reducér støj (tilfældigt spredte, lyse pixels), især på billeder
Høj/
taget ved høje ISO-følsomheder. Vælg graden af støjreduktion,
Normal/Lav
der udføres, mellem Høj, Normal og Lav.
Støjreduktion udføres kun efter behov og aldrig i en grad så høj,
Fra
som når Lav er valgt.
Menuoversigt 57
Vignetteringskontrol
Knappen G ➜ C billedoptagemenu
"Vignettering" er et fald i lysstyrke i kanterne af et billede.
Vignetteringskontrol reducerer vignettering for type G-, E- og Dobjektiver (eksklusive PC-objektiver). Vignetteringens effekter
varierer fra objektiv til objektiv og er mest udtalte ved
maksimumblænde. Vælg mellem Høj, Normal, Lav og Fra.
D Vignetteringskontrol
Alt efter motiv, optageforhold og objektivtype kan der forekomme støj
(tåge) på TIFF- og JPEG-billeder eller variationer i perifer lysstyrke, mens
brugerdefinerede Picture Controls og forindstillede Picture Controls, der er
blevet ændret fra standardindstillingerne, muligvis ikke giver den ønskede
effekt. Tag nogle testbilleder, og kontrollér resultatet på skærmen.
Vignetteringskontrol gælder ikke for videoer eller multieksponeringer.
58 Menuoversigt
Auto forvrængningskontrol
Knappen G ➜ C billedoptagemenu
Vælg Til for at reducere tøndeforvrængning ved optagelse med
vidvinkelobjektiver og for at reducere pudeformet forvrængning
ved optagelse med lange objektiver (bemærk, at kanterne af det
område, der er synligt i søgeren, muligvis bliver skåret væk på det
endelige billede, og at billedbehandlingstiden før optagelse
muligvis forlænges). Denne indstilling gælder ikke for videoer og er
kun tilgængelig med objektiver af typerne G, E og D (PC, fiskeøje og
visse andre objektiver undtaget); resultater garanteres ikke med
andre objektiver. Før anvendelse af auto forvrængningskontrol med
DX-objektiver skal du vælge Til for Automatisk DX-beskæring eller
vælge et billedområde på DX (24×16); valg af andre indstillinger
kan medføre kraftigt beskårne billeder eller billeder med udtalt
perifer forvrængning (0 45).
A Retouchering: Forvrængningskontrol
For information om at oprette kopier af eksisterende billeder med
reduceret tønde- og pudeformet forvrængning, se “Forvrængningskontrol”
(0 206).
Menuoversigt 59
Reduktion af støjstriber
Knappen G ➜ C billedoptagemenu
Reducér streger eller (på billeder taget i kontinuerlige
udløserindstillinger) ujævn eksponering eller farve forårsaget af
støjstriber fra lyskilder som lysstofrør eller kviksølvdamplamper
under søgerfotografering.
Indstilling
Beskrivelse
Når Aktiver er valgt, tilpasser kameraet timingen af billedet
Indstilling til red. for at reducere effekterne af støjstriber. Bemærk, at
af støjstriber billedhastigheden kan falde, når reduktion af støjstriber er
aktivt.
Når Til er valgt, vises ikonet
FLICKER (STØJSTRIBER) i søgeren,
hvis der registreres støjstriber,
når udløserknappen trykkes
halvt ned. Hvis der registreres
Indikator for red.
støjstriber, når Deaktiver er
af støjstriber
valgt for Indstilling til red. af
støjstriber, blinker ikonet; for
Ikonet FLICKER
at aktivere reduktion af
(STØJSTRIBER)
støjstriber, skal du vælge
Aktiver for Indstilling til red. af støjstriber.
60 Menuoversigt
A Reduktion af støjstriber i billedoptagemenuen
Tag et testbillede, og kontrollér resultaterne, før du tager flere billeder.
Reduktion af støjstriber kan registrere støjstriber ved 100 og 120 Hz
(tilhørende vekselstrømforsyninger på henholdsvis 50 og 60 Hz). Der
registreres muligvis ikke støjstriber, eller de ønskede resultater kan ikke
opnås med mørke baggrunde, stærke lyskilder eller visninger med
dekorativ belysning og anden belysning, der ikke er standard. Alt efter
lyskilden kan der være en lille forsinkelse, før lukkeren udløses. Under
billedserieoptagelse kan billedhastigheden forringes eller blive
uforudsigelig; derudover kan de ønskede resultater muligvis ikke opnås,
hvis frekvensen på strømforsyningen ændres under optagelse.
Registrering af støjstriber træder ikke i kraft ved længere lukkertider end
1/100 sek. (herunder bulb og langtidseksponering), eller når MUP er valgt som
udløserindstilling, eller eksponeringsforsinkelsesindstilling er slået til.
Indst. af auto-bracketing
Knappen G ➜ C billedoptagemenu
Vælg den eller de indstillinger, der bracketeres, når auto-bracketing
er aktiv. Vælg AE- & flash-bracketing (j) for at udføre bracketing af
både eksponerings- og flashniveau, AE-bracketing (k) for kun at
foretage bracketing af eksponering, Flash-bracketing (l) for kun at
udføre bracketing af flashniveau, WB-bracketing (m) for at udføre
bracketing af hvidbalance eller Aktiv D-Lighting-bracketing (y)
for at udføre bracketing ved hjælp af Aktiv D-Lighting. Bemærk, at
hvidbalance-bracketing ikke er tilgængelig ved
billedkvalitetsindstillingerne NEF (RAW) eller NEF (RAW) + JPEG.
Menuoversigt 61
Multieksponering
Knappen G ➜ C billedoptagemenu
Optag to til ti NEF-eksponeringer (RAW) som ét enkeltbillede.
Indstilling
Multieksponeringstilstand
Antal billeder
Beskrivelse
• 0 Til (serie): Tag en serie af multieksponeringer. Vælg Fra
for at genoptage normal optagelse.
• Til (enkelt billede): Tag én multieksponering.
• Fra: Afslut uden at oprette flere multieksponeringer.
Vælg det antal eksponeringer, der skal kombineres for at
danne et enkelt billede.
• Tilføj: Der oprettes billedsandwiches af eksponeringerne
uden ændring; forøgelsen justeres ikke.
• Middel: Før der oprettes billedsandwiches af
eksponeringerne, divideres forøgelsen for hver med det
samlede antal optagede eksponeringer (forøgelsen for
hver eksponering indstilles til 1/2 for 2 eksponeringer, 1/3
for 3 eksponeringer, osv.).
• Lysere: Kameraet sammenligner pixels i hver eksponering
og anvender kun de mest lyse.
Billedsandwichindstilling
+
• Mørkere: Kameraet sammenligner pixels i hver
eksponering og anvender kun de mest mørke.
+
Bevar alle
eksponeringer
Vælg første
eksponering
(NEF)
62 Menuoversigt
• Til: Gem de enkelte billeder, der udgør hver
multieksponering.
• Fra: Kassér de enkelte billeder, og gem kun
multieksponeringen.
Vælg den første eksponering fra NEF-billederne (RAW) på
hukommelseskortet.
❚❚ Oprettelse af multieksponering
Multieksponeringer kan ikke optages i Live View. Afslut Live View,
inden du fortsætter.
A Udvidede optagetider
Hvis skærmen slukker under billedvisning eller menufunktioner, og der
ingen handlinger udføres i 30 sek., afsluttes optagelsen, og der oprettes en
multieksponering af de hidtil optagede eksponeringer. Den tilgængelige
tid til optagelse af næste eksponering kan forlænges ved at vælge længere
tider for brugerindstilling c2 (Standbytimer, 0 118).
1 Vælg Multieksponering.
Markér Multieksponering i
billedoptagemenuen, og tryk på 2.
2 Vælg en indstilling.
Markér Multieksponeringstilstand, og
tryk på 2, tryk derefter på 1 eller 3 for
at vælge den ønskede indstilling, og tryk
på J for at vælge den.
Hvis Til (serie) eller Til (enkelt billede)
er valgt, vises ikonet n på
kontrolpanelet.
Menuoversigt 63
3 Vælg antal billeder.
Markér Antal billeder, og tryk på 2.
Tryk på 1 eller 3 for at vælge antal
eksponeringer, der skal kombineres for
at danne et enkelt billede, og tryk på J.
A Knappen BKT
Hvis Multieksponering er valgt for
brugerindstilling f1 (Brugerd.
knaptilknytning) > Knappen BKT + y
(0 130), kan du vælge
multieksponeringstilstand ved at trykke på
knappen BKT og dreje det primære
kommandohjul, og du kan vælge antal
billeder ved at trykke på knappen BKT og
dreje det sekundære kommandohjul.
Indstillingen og antal billeder vises på
kontrolpanelet: Ikonerne, der
repræsenterer indstillingen, er a for Fra, B for Til (enkelt billede) og
b for Til (serie).
64 Menuoversigt
4 Vælg billedsandwichindstilling.
Markér Billedsandwichindstilling, og
tryk på 2, tryk derefter på 1 eller 3 for
at vælge den ønskede indstilling, og tryk
på J for at vælge den.
5 Vælg, om du vil beholde de enkelte
eksponeringer.
For at vælge, om du vil beholde eller
slette de enkelte billeder, der udgør
multieksponeringen, skal du markere
Bevar alle eksponeringer og trykke på
2, derefter trykke på 1 eller 3 for at
vælge den ønskede indstilling og trykke på J for at vælge den.
6 Vælg den første eksponering.
For at vælge første eksponering blandt
billeder taget med Large valgt for
Billedstørrelse > NEF (RAW) i
billedoptagemenuen skal du markere
Vælg første eksponering (NEF) og
trykke på 2. Anvend multivælgeren til
at markere det ønskede billede, og tryk
på J for at vælge (for at få vist det
markerede billede i fuldskærmsvisning
skal du trykke på knappen X og holde
den nede). For at vælge mellem billeder
i en anden plads eller mappe skal du
trykke på knappen W (M).
Menuoversigt 65
7 Komponér et billede, fokusér og optag.
I kontinuerlige udløserindstillinger optager kameraet
alle eksponeringer i en enkelt billedserie. Hvis Til
(serie) er valgt, bliver kameraet ved med at optage
multieksponeringer, mens der trykkes på udløserknappen; hvis
Til (enkelt billede) er valgt, afsluttes optagelsen af
multieksponering efter det første billede. I selvudløserindstilling
optager kameraet automatisk det antal billeder, der er valgt i
trin 3, uanset den valgte indstilling for brugerindstilling c3
(Selvudløser) > Antal billeder (0 119); intervallet mellem
billederne styres imidlertid af brugerindstilling c3 (Selvudløser) >
Interval mellem billeder. I andre udløserindstillinger tages der
ét billede, hver gang der trykkes på udløserknappen; fortsæt
optagelse, indtil alle eksponeringer er blevet optaget. Hvis du
valgte et eksisterende NEF-billede (RAW) som første eksponering
i trin 6, starter optagelsen fra anden eksponering. For
information om afbrydelse af en multieksponering, før alle
billeder er optaget, se “Afslutning af multieksponeringer” (0 68).
Ikonet n blinker, indtil optagelsen
afsluttes. Hvis Til (serie) er valgt,
afsluttes optagelsen af
multieksponeringer kun, når Fra er valgt
for multieksponeringstilstand; hvis Til
(enkelt billede) er valgt, afsluttes optagelsen af
multieksponeringer automatisk, når multieksponeringen er
fuldført. Ikonet n forsvinder fra visningen, når optagelsen af
multieksponeringerne afsluttes.
66 Menuoversigt
❚❚ Anvendelse af knappen i
Du kan få adgang til de nedenfor opstillede
indstillinger ved at trykke på knappen K
under en multieksponering og derefter
trykke på knappen i. Anvend
berøringsskærmen, eller navigér rundt i
menuen ved hjælp af multivælgeren, mens
du trykker på 1 eller 3 for at markere
Knappen i
punkter og trykker på J for at vælge.
• Se status: Få vist en eksempelvisning af de
hidtil optagede eksponeringer.
• Tag sidste eksponering igen: Tag seneste
eksponering igen.
• Gem og afslut: Opret en multieksponering af
de hidtil optagede eksponeringer.
• Kassér og afslut: Afslut uden at optage en
multieksponering. Hvis Til er valgt for Bevar alle eksponeringer,
bevares de enkelte eksponeringer.
Menuoversigt 67
❚❚ Afslutning af multieksponeringer
For at afslutte en multieksponering, før det
angivne antal eksponeringer er blevet
taget, skal du vælge Fra for
multieksponeringstilstand eller trykke på
knappen K efterfulgt af knappen i og
vælge enten Gem og afslut eller Kassér og
afslut. Hvis optagelsen slutter, eller du
vælger Gem og afslut, før det angivne antal eksponeringer er
blevet optaget, oprettes der en multieksponering af de hidtil
optagede eksponeringer. Hvis Middel er valgt for
Billedsandwichindstilling, justeres forøgelsen, så den afspejler det
antal eksponeringer, der rent faktisk er optaget. Bemærk, at
optagelsen automatisk slutter, hvis:
• En to-knaps-nulstilling udføres
• Kameraet slukkes
• Batteriet er afladet
D Multieksponering
Multieksponeringerne kan påvirkes af støj (tilfældigt spredte, lyse pixels,
tåge eller streger).
Fjern eller udskift ikke hukommelseskortet under optagelse af en
multieksponering.
Live View er ikke tilgængelig, mens der optages. Valg af Live View nulstiller
Multieksponeringstilstand til Fra.
Optageindstillingerne og billedinformationen for
multieksponeringsbillederne er dem for første eksponering.
A “Vælg første eksponering (NEF)”
Hvis NEF-billedet (RAW) valgt for første eksponering blev optaget ved en
ISO-følsomhed på Høj 0,3 til Høj 2, anvendes elektronisk forreste
lukkergardin-udløsning ikke under multieksponeringen, selv hvis Aktiver
er valgt for brugerindstilling d6 (Elektr. forr. lukkergardin-udløsn.,
0 121).
68 Menuoversigt
A Intervaloptagelse
Hvis intervaloptagelse er aktiveret, inden den første eksponering optages,
optager kameraet eksponeringer ved det valgte interval, indtil antallet af
eksponeringer angivet i multieksponeringsmenuen er blevet optaget
(antallet af billeder opstillet i menuen for intervaloptagelse ignoreres).
Disse eksponeringer optages så som et enkelt billede, og
intervaloptagelsen afsluttes (hvis Til (enkelt billede) er valgt for
multieksponeringstilstand, afsluttes optagelsen af multieksponeringerne
ligeledes automatisk).
A Andre indstillinger
Når der optages en multieksponering, kan du ikke formatere
hukommelseskort, og visse menuelementer er gråmelerede og kan ikke
ændres.
HDR (high dynamic range)
Knappen G ➜ C billedoptagemenu
Når High Dynamic Range (HDR) anvendes til motiver med høj
kontrast, bevarer den detaljer i markeringer og skygger ved at
kombinere to billeder taget ved forskellig eksponering.
Indstilling
Beskrivelse
• 0 Til (serie): Tag en serie af HDR-billeder. Vælg Fra for
at genoptage normal optagelse.
HDR-indstilling
• Til (enkelt billede): Tag ét HDR-billede.
• Fra: Afslut uden at oprette flere HDR-billeder.
Vælg forskellen i eksponeringen mellem de to billeder,
der er kombineret til at lave et HDR-billede. Vælg større
Eksponeringsforskel værdier for motiver med høj kontrast, eller vælg Auto for
at lade kameraet justere eksponeringsforskellen i
henhold til motivprogrammet.
Vælg graden af udjævning for grænserne mellem de
Udjævning
billeder, der udgør hvert HDR-billede.
Menuoversigt 69
Intervaloptagelse
Knappen G ➜ C billedoptagemenu
Tag billeder ved det valgte interval, indtil det angivne antal billeder
er blevet optaget. Vælg en anden udløserindstilling end selvudløser
(E) ved anvendelse af intervaltimer.
Indstilling
Beskrivelse
Start intervaloptagelse, enten efter 3 sek. (Nu valgt for
Vælg startdato/-tid) eller på en valgt dato og tid (Vælg
Start
dato/tid). Optagelsen fortsætter ved det valgte interval,
indtil alle billeder er taget.
Vælg en startindstilling. For at starte optagelsen straks
Vælg startdato/-tid skal du vælge Nu. For at starte optagelsen på en valgt
dato og tid skal du vælge Vælg dato/tid.
Vælg interval (timer, minutter og sekunder) mellem
Interval
billederne.
Intervaller ×
Vælg antallet af intervaller og antallet af billeder pr.
billeder/interval interval.
Valg af Til gør det muligt for kameraet at justere
eksponeringen, så den passer til det forrige billede i andre
eksponeringsindstillinger end M (bemærk, at udjævning
af eksponering kun træder i kraft i indstillingen M, hvis
Udjævning af
auto ISO-følsomhedsstyring er slået til). Store ændringer i
eksponering
motivets lysstyrke under optagelsen kan medføre synlige
variationer i eksponering, hvorfor det kan være
nødvendigt at forkorte intervallet mellem billeder.
Lydløs
Vælg Til for at slå lukkerlyden fra under optagelse.
fotografering
70 Menuoversigt
Indstilling
Beskrivelse
Vælg, om kameraet prioriterer eksponeringstid eller
intervaltiming i eksponeringsindstillingerne P og A. Vælg
Til for at sikre, at billederne tages ved det valgte interval,
og vælg Fra for at sikre, at billederne har den korrekte
eksponering. Hvis Til er valgt, skal du sørge for, at den
Mindste lukkertid valgt for ISOfølsomhedsindstillinger (0 49) > Auto ISOIntervalprioritet
følsomhedsstyring i billedoptagemenuen er kortere end
intervallet. Du bør også fokusere ved hjælp af manuelt
fokus eller, hvis du anvender autofokus, vælge Udløser
for brugerindstilling a1 (Valg af AF-C-prioritering,
0 105) eller brugerindstilling a2 (Valg af AF-Sprioritering, 0 106) afhængigt af, om der er valgt AF-C
eller AF-S.
Markér én af følgende indstillinger, og tryk på 2 for at
vælge eller fravælge:
Start-lagermappe • Ny mappe: Der oprettes en ny mappe for hver ny sekvens.
• Nulstil filnummerering: Filnummereringen nulstilles til
0001, når der oprettes en ny mappe.
Menuoversigt 71
❚❚ Intervaloptagelse
D Før optagelse
Før intervaloptagelse påbegyndes, skal du tage et testbillede med de
aktuelle indstillinger og få vist resultatet på skærmen. Når indstillingerne er
som ønsket, skal du lukke søgerøjestykkets lukker for at hindre lys, der
kommer ind igennem søgeren, i at påvirke billederne og eksponeringen.
Før valg af starttidspunkt skal du vælge Tidszone og dato i
opsætningsmenuen og sørge for, at kameraets ur er indstillet til korrekt tid
og dato (0 159).
Vi anbefaler dig at anvende stativ og deaktivere objektivets
vibrationsreduktion (VR). Montér kameraet på et stativ, før optagelsen
starter. For at sikre, at optagelsen ikke afbrydes, skal du sørge for, at
kameraets batteri er fuldt opladet. I tvivlstilfælde skal du oplade batteriet
før brug eller anvende en lysnetadapter og et stik til lysnetadapter
(forhandles separat).
1 Vælg Intervaloptagelse.
Markér Intervaloptagelse i
billedoptagemenuen, og tryk på 2 for
at få vist indstillingerne for
intervaloptagelse.
72 Menuoversigt
2 Justér indstillingerne for intervaloptagelse.
Vælg en startdato og tid, interval, antal billeder pr. interval og
udjævning af eksponering, lydløs fotografering, intervalprioritet
og indstillinger for startmappe.
• For at vælge startdato og tid:
Markér Vælg startdato/-tid, og
tryk på 2.
Markér en indstilling, og tryk på J.
For at starte optagelsen straks skal du vælge Nu. For at starte
optagelsen på en valgt dato og tid skal du vælge Vælg dato/
tid, derefter vælge dato og tid og trykke på J.
• For at vælge interval mellem billeder:
Markér Interval, og tryk på 2.
Vælg et interval (timer, minutter
og sekunder), og tryk på J.
Menuoversigt 73
• For at vælge antal billeder pr. interval:
Markér Intervaller × billeder/
interval, og tryk på 2.
Vælg antallet af intervaller og
antallet af billeder pr. interval, og
tryk på J.
I indstillingen S (enkeltbillede) tages billederne for hvert
interval ved hastigheden valgt for brugerindstilling d1
(Optagehast. for CL-indst.; 0 120).
• For at aktivere eller deaktivere udjævning af eksponering:
Markér Udjævning af
eksponering, og tryk på 2.
Markér en indstilling, og tryk på J.
• For at aktivere eller deaktivere lydløs fotografering:
Markér Lydløs fotografering, og
tryk på 2.
Markér en indstilling, og tryk på J.
Hvis Til er valgt, kan du kun høre lyden af lukkeren eller spejlet,
når spejlet hæves eller sænkes i starten og slutningen af
optagelsen. Autofokus kan ikke anvendes.
74 Menuoversigt
• For at vælge en indstilling for intervalprioritet:
Markér Intervalprioritet, og tryk
på 2.
Markér en indstilling, og tryk på J.
Hvis Til er valgt, slutter optagelsen, hvis kameraet ikke kan
fokusere, eller lukkeren på anden vis er deaktiveret.
• Valg af startmappeindstillinger:
Markér Start-lagermappe, og
tryk på 2.
Markér indstillinger, og tryk på 2
for at vælge eller fravælge. Tryk på
J for at fortsætte.
Menuoversigt 75
3 Start optagelse.
Markér Start, og tryk på J. Den første
serie billeder tages på det angivne
starttidspunkt eller efter omtrent 3 sek.,
hvis Nu blev valgt for Vælg startdato/
-tid i trin 2. Optagelsen fortsætter ved
det valgte interval, indtil alle billeder er
taget.
A Under optagelse
Ikonet Q blinker på kontrolpanelet under
intervaloptagelse. Umiddelbart før næste
optageinterval begynder, viser
lukkertidsvisningen antal resterende
intervaller, og blændevisningen viser det antal
billeder, der er tilbage i det aktuelle interval. På andre tidspunkter kan du få
vist antal resterende intervaller og billeder i hvert interval ved at trykke
udløserknappen halvt ned (når knappen slippes, vises lukkertid og
blændeåbning, indtil standbytimeren udløber).
Indstillingerne kan justeres, menuerne anvendes og billederne vises, mens
intervaloptagelse er i gang. Skærmen slukker automatisk omkring fire
sekunder før hvert interval. Bemærk, at ændring af kameraindstillingerne,
mens intervaltimeren er aktiv, kan få optagelsen til at slutte.
A Udløserindstilling
Uanset den valgte udløserindstilling tager kameraet det angivne antal
billeder ved hvert interval.
76 Menuoversigt
❚❚ Pause under intervaloptagelse
Du kan sætte intervaloptagelsen på pause mellem intervallerne ved
at trykke på J eller vælge Pause i intervaltimermenuen.
❚❚ Genoptagelse af intervaloptagelse
For at genoptage optagelsen straks skal du vælge Genstart.
Markér Genstart, og
tryk på J.
For at genoptage optagelsen på et angivet tidspunkt:
For Vælg startdato/-tid
skal du markere Vælg
dato/tid og trykke på 2.
Vælg en startdato og tid,
og tryk på J.
Markér Genstart, og
tryk på J.
❚❚ Afslutning af intervaloptagelse
For at afslutte intervaloptagelse, før alle billeder er taget, skal du
vælge Fra i intervaltimermenuen.
Menuoversigt 77
❚❚ Intet billede
Billederne tages ikke ved det valgte interval, hvis det aktuelle
interval slutter, før billedet eller billederne for det forrige interval er
blevet taget, hukommelseskortet er fuldt, eller AF-S er valgt, og
kameraet er ude af stand til at fokusere (bemærk, at kameraet
fokuserer før hvert billede). I autofokusindstilling afslutter kameraet
enten intervaloptagelse (Til valgt for Intervalprioritet) eller
springer til næste interval (Fra valgt for Intervalprioritet), hvis der
ikke tages nogen billeder efter otte sekunder.
D Mangler hukommelse
Hvis hukommelseskortet er fuldt, forbliver intervaltimeren aktiv, men der
tages ikke nogen billeder. Genoptag optagelse (0 77) efter sletning af
nogle billeder eller efter slukning af kameraet og isætning af et andet
hukommelseskort.
A Bracketing
Justér bracketing-indstillingerne før intervaloptagelse. Hvis eksponering,
flash eller Aktiv D-Lighting-bracketing er aktive, når intervaloptagelse er i
gang, tager kameraet det antal billeder, der er i bracketing-programmet i
hvert interval, uanset hvor mange billeder, der er angivet i
intervaloptagelsesmenuen. Hvis hvidbalance-bracketing er aktiv, når
intervaloptagelse er i gang, tager kameraet ét billede i hvert interval og
behandler det for at oprette det antal kopier, der er angivet i bracketingprogrammet. Bemærk, at bracketing ikke kan anvendes under
intervaloptagelse, når Til er valgt for Intervalprioritet.
78 Menuoversigt
A Intervaloptagelse
Vælg et længere interval end den tid, der kræves for at tage det valgte antal
billeder, og, hvis du anvender flash, den tid, der kræves for opladning af
flashen. Hvis intervallet er for kort, bliver antal optagede billeder muligvis
mindre end det samlede antal opstillet i trin 2 (antal intervaller ganget med
antal billeder pr. interval), eller flashen kan gå af ved mindre end den
nødvendige mængde strøm for fuld eksponering. Flashudladningen kan
også falde til under det ønskede niveau, hvis der tages mere end ét billede
pr. interval. Intervaloptagelse kan ikke kombineres med visse
kamerafunktioner, herunder Live View, optagelse af video, time-lapsevideoer (0 90), langtidseksponeringer (fotografering med bulb eller
langtidseksponering) og fokusskift (0 80). Desuden er intervaloptagelse
ikke tilgængelig, når Optag videoer er valgt for brugerindstilling g1
(Brugerd. knaptilknytning) > Udløserknap (0 152). Bemærk, at idet
lukkertid, billedhastighed og tiden påkrævet for at optage billeder kan
variere fra et interval til det næste, kan tiden fra slutningen af ét interval til
begyndelsen af det næste variere. Hvis optagelse ikke kan fortsætte ved de
aktuelle indstillinger (hvis eksempelvis lukkertiden A eller % aktuelt er
valgt i manuel eksponeringsindstilling, intervallet er nul, eller
starttidspunktet er om mindre end ét minut), vises en advarsel på skærmen.
Intervaloptagelse sættes på pause, når E (selvudløser) er valgt, eller hvis
kameraet slukkes og derefter tændes igen (når kameraet er slukket, kan du
udskifte batterier og hukommelseskort uden at afslutte intervaloptagelse).
Intervaltimerindstillingerne påvirkes ikke, når optagelsen sættes på pause.
A Lydløs fotografering
Valg af Til for Lydløs fotografering deaktiverer visse kamerafunktioner,
herunder:
• Autofokus
• ISO-følsomheder på Høj 0,3 til Høj 2 (0 49)
• Flashfotografering (0 219)
• Eksp. forsinkelsesindstilling (0 121)
• Reduktion af støjstriber (0 60)
• Bracketing (0 61)
• Multieksponering (0 62)
Menuoversigt 79
Fotografering med fokusskift
Knappen G ➜ C billedoptagemenu
Under fokusskift varierer kameraet automatisk fokus over en serie af
billeder. Denne funktion kan anvendes til at tage billeder, som
senere kan kopieres over på computer og kombineres ved hjælp af
fokusstablingssoftware fra tredjepart.
Indstilling
Beskrivelse
Start optagelse. Optagelsen tager det valgte antal billeder
Start
og ændrer fokusafstanden med den valgte mængde for
hvert billede.
Billedantal
Vælg antal billeder (maksimalt 300).
Vælg den mængde, som fokusafstanden ændres med for
Fokustrinbredde
hvert billede.
Vælg interval mellem billeder. Vælg 00 for at tage billeder
ved omtrent 5 bps (udløserindstillingerne S, CL, CH og MUP)
Interval til næste
eller 3 bps (udløserindstillingerne Q og QC). For at sikre den
billede
korrekte eksponering ved anvendelse af flash skal du vælge
et interval, der er langt nok til, at flashen kan nå at lade op.
Valg af Til gør det muligt for kameraet at justere
eksponeringen, så den passer til det forrige billede i andre
eksponeringsindstillinger end M (bemærk, at udjævning af
Udjævning af eksponering kun træder i kraft i indstillingen M, hvis auto
eksponering
ISO-følsomhedsstyring er slået til). Store ændringer i
motivets lysstyrke under optagelsen kan medføre synlige
variationer i eksponering, hvorfor det kan være nødvendigt
at forkorte intervallet mellem billeder.
Lydløs
Vælg Til for at slå lukkerlyden fra under optagelse.
fotografering
Markér én af følgende indstillinger, og tryk på 2 for at
vælge eller fravælge:
Start-lagermappe • Ny mappe: Der oprettes en ny mappe for hver ny sekvens.
• Nulstil filnummerering: Filnummereringen nulstilles til 0001,
når der oprettes en ny mappe.
80 Menuoversigt
Lydløs Live View-fotografer.
Knappen G ➜ C billedoptagemenu
Fjern lukkerlyde under Live View-fotografering.
Indstilling
Beskrivelse
Reducér vibrationer forårsaget af lukkeren, når du
fotograferer landskaber og andre statiske motiver. Det
anbefales at anvende stativ. Den maksimale
Til (indstilling 1)
billedhastighed for udløserindstilling CH er omtrent 6 bps.
ISO-følsomheden (0 49) kan indstilles til værdier på
mellem Lav 1 og 25600.
Der kan tages billeder ved højere hastigheder end, når der
er valgt Til (indstilling 1). I udløserindstillingerne S, Q, E og
MUP tages der ét billede, hver gang der trykkes på
udløserknappen, mens der i kontinuerlige indstillinger
Til (indstilling 2)
tages billeder ved omtrent 15 bps (CL og QC) eller 30 bps (CH)
i højst 3 sekunder. Billedområdet er fastsat til DX (24×16),
billedstørrelsen ved 3600 × 2400 og billedkvaliteten ved
JPEG normal★.
Fra
Lydløs Live View-fotografering deaktiveret.
Menuoversigt 81
1 Videooptagemenuen: Optageindstillinger for
video
For at få vist videooptagemenuen skal du trykke på G og vælge
fanen 1 (videooptagemenu).
Knappen G
Indstilling
Nulstil videooptagemenu
Filnavngivning
Destination
Billedområde
Billedstr./billedhastighed
Videokvalitet
Videofiltype
ISO-følsomhedsindstillinger
Hvidbalance
Indstil Picture Control
0
83
83
83
83
84
85
85
85
86
86
Indstilling
Håndter Picture Control
Aktiv D-Lighting
Støjreduktion ved høj ISO
Reduktion af støjstriber
Mikrofonfølsomhed
Dæmpning
Frekvensrespons
Reduktion af vindstøj
Elektronisk VR
Time-lapse-video
A Se også
For menustandarder, se “Standarder for videooptagemenu” (0 12).
82 Menuoversigt
0
86
86
87
87
88
88
89
89
89
90
Nulstil videooptagemenu
Knappen G ➜ 1 videooptagemenu
Markér Ja, og tryk på J for at gendanne indstillingerne for
videooptagemenuen til deres standardværdier (0 12).
Filnavngivning
Knappen G ➜ 1 videooptagemenu
Vælg præfikset på tre bogstaver, der anvendes ved navngivning af
billedfilerne, hvor videoerne er lagret. Standardpræfikset er "DSC"
(0 38).
Destination
Knappen G ➜ 1 videooptagemenu
Vælg den plads, som videoer optages til.
Menuen viser den tilgængelige tid på hvert
kort; optagelse slutter automatisk, når der
ikke er mere tid tilbage.
Billedområde
Knappen G ➜ 1 videooptagemenu
Vælg billedområde for videoer.
❚❚ Automatisk DX-beskæring
Hvis Til er valgt, optages videoer taget med et DX-objektiv
automatisk ved hjælp af billedområdet DX (DX-baseret
videoformat).
Menuoversigt 83
Billedstr./billedhastighed
Knappen G ➜ 1 videooptagemenu
Vælg videobilledstørrelse (pixels) og billedhastighed.
Indstilling 1
r 3840×2160 (4K UHD); 30p 2
s 3840×2160 (4K UHD); 25p 2
t 3840×2160 (4K UHD); 24p 2
y/y 1920×1080; 60p
z/z 1920×1080; 50p
1/1 1920×1080; 30p
2/2 1920×1080; 25p
3/3 1920×1080; 24p
4/4 1280× 720; 60p
5/5 1280× 720; 50p
A
B
C
1920×1080; 30p ×4
(slowmotion) 4
1920 × 1080; 25p ×4
(slowmotion) 4
1920 × 1080; 24p ×5
(slowmotion) 4
Maksimal bithastighed
(Mbps) (★ Høj kvalitet/
Normal)
Maksimal længde
144
48/24
29 min. og 59 sek. 3
24/12
36
Optagelse: 3 min.
Afspilning: 12 min.
29
Optagelse: 3 min.
Afspilning: 15 min.
1 Den faktiske billedhastighed er 29,97 bps for værdier opstillet som 30p, 23,976 bps for værdier
opstillet som 24p og 59,94 bps for værdier opstillet som 60p.
2 Når denne indstilling er valgt, fastsættes videokvaliteten til “høj”.
3 Hver video optages på tværs af op til 8 filer på op mod 4 GB hver. Antallet af filer og længde på hver fil
varierer med indstillingerne valgt for Billedstr./billedhastighed og Videokvalitet.
4 Videoer optaget ved 4 eller 5 gange den nominelle hastighed afspillet ved den nominelle hastighed
for slowmotioneffekt (eksempelvis optages videoer optaget ved 1920×1080; 30p ×4
(slowmotion) ved 120 bps og afspilles ved 30 bps). Videokvaliteten er fastsat til “normal”, og
billedområdet er fastsat til DX.
84 Menuoversigt
Videokvalitet
Knappen G ➜ 1 videooptagemenu
Vælg mellem Høj kvalitet og Normal.
Videofiltype
Knappen G ➜ 1 videooptagemenu
Vælg filformatet for videoer blandt MOV og MP4.
ISO-følsomhedsindstillinger
Knappen G ➜ 1 videooptagemenu
Justér følgende ISOfølsomhedsindstillinger.
• Maksimal følsomhed: Vælg øvre grænse for
Auto ISO-følsomhedsstyring blandt
værdier mellem ISO 200 og Høj 2. Auto
ISO-følsomhedsstyring anvendes i
eksponeringsindstillingerne P, S og A, og
når Til er valgt for Auto ISO-styring (indstill. M) i
eksponeringsindstilling M.
• Auto ISO-styring (indstill. M): Vælg Til for auto ISO-følsomhedsstyring i
eksponeringsindstilling M, vælg Fra for at anvende værdien valgt
for ISO-følsomhed (indstill. M).
• ISO-følsomhed (indstill. M): Vælg ISO-følsomhed for
eksponeringsindstilling M blandt værdier mellem ISO 64 og Høj 2.
Auto ISO-følsomhedsstyring anvendes i andre
eksponeringsindstillinger.
A Auto ISO-følsomhedsstyring
Ved høje ISO-følsomheder kan kameraet have svært ved at fokusere, og
støjen (tilfældigt spredte, lyse pixels, tåge eller streger) kan øges. Dette kan
undgås ved at vælge en lavere værdi for ISO-følsomhedsindstillinger >
Maksimal følsomhed.
Menuoversigt 85
Hvidbalance
Knappen G ➜ 1 videooptagemenu
Vælg hvidbalance for videoer (0 50). Vælg
Samme som billedindstillinger for at
anvende den indstilling, der aktuelt er valgt
for billeder.
Indstil Picture Control
Knappen G ➜ 1 videooptagemenu
Vælg Picture Control for videoer (0 52).
Vælg Samme som billedindstillinger for
at anvende den indstilling, der aktuelt er
valgt for billeder.
Håndter Picture Control
Knappen G ➜ 1 videooptagemenu
Opret brugerdefinerede Picture Controls (0 53).
Aktiv D-Lighting
Knappen G ➜ 1 videooptagemenu
Bevarer detaljer i markeringer og skygger
og opretter videoer med naturlig kontrast.
Vælg Samme som billedindstillinger for
at anvende den indstilling, der aktuelt er
valgt for billeder (0 56).
86 Menuoversigt
Støjreduktion ved høj ISO
Knappen G ➜ 1 videooptagemenu
Reducér "støj" (tilfældigt spredte, lyse pixels) på videoer optaget ved
høje ISO-følsomheder (0 57).
Reduktion af støjstriber
Knappen G ➜ 1 videooptagemenu
Reducér støjstriber og streger ved optagelse under lysstofrør eller i
kviksølvsbelysning under Live View eller optagelse af video. Vælg
Auto, så kameraet automatisk kan vælge den rigtige frekvens, eller
indstil frekvensen manuelt, så den kommer til at passe med
frekvensen på det lokale lysnet.
D Reduktion af støjstriber i videooptagemenuen
Hvis Auto ikke giver de ønskede resultater, og du er usikker på frekvensen
på det lokale lysnet, skal du teste både indstillingen på 50 og 60 Hz og vælge
den, som giver det bedste resultat. Reduktion af støjstriber giver muligvis
ikke de ønskede resultater, hvis motivet er meget lyst; i dette tilfælde bør du
prøve at vælge en mindre blænde (højere blændeværdi). For at undgå
støjstriber skal du vælge indstilling M og vælge en lukkertid, der passer til
frekvensen på den lokale strømforsyning: 1/125 sek., 1/60 sek. eller 1/30 sek. for
60 Hz; 1/100 sek., 1/50 sek. eller 1/25 sek. for 50 Hz.
Menuoversigt 87
Mikrofonfølsomhed
Knappen G ➜ 1 videooptagemenu
Slå den indbyggede eller den eksterne
mikrofon (0 266) til eller fra, eller justér
mikrofonfølsomheden. Vælg Automatisk
følsomhed for automatisk at justere
følsomheden, vælg Mikrofon fra for at slå
optagelse af lyd fra; for manuelt at vælge
mikrofonfølsomhed skal du vælge Manuel
følsomhed og vælge en følsomhed.
A Ikonet 2
2 vises i fuldskærmsvisning og
videoafspilning, hvis videoen blev optaget
uden lyd.
Dæmpning
Knappen G ➜ 1 videooptagemenu
Vælg Aktiver for at reducere mikrofonforstærkning og forhindre
lydforvrængning, når du optager videoer i støjende omgivelser.
88 Menuoversigt
Frekvensrespons
Knappen G ➜ 1 videooptagemenu
Hvis S Bredt område er valgt, reagerer den indbyggede og den
eksterne mikrofon (0 260) på en lang række frekvenser, fra musik til
travl summen på en bygade. Vælg T Vokalområde for at
fremhæve menneskestemmer.
Reduktion af vindstøj
Knappen G ➜ 1 videooptagemenu
Vælg Til for at aktivere low-cut filteret til den indbyggede mikrofon
(ekstra stereomikrofoner påvirkes ikke), der reducerer støj
frembragt af vinden, som blæser hen over mikrofonen (bemærk, at
andre lyde også kan påvirkes). Reduktion af vindstøj til ekstra
stereomikrofoner, der understøtter denne funktion, kan aktiveres
eller deaktiveres ved hjælp af knapperne på mikrofonen.
Elektronisk VR
Knappen G ➜ 1 videooptagemenu
Vælg, om der skal aktiveres elektronisk vibrationsreduktion i
indstilling for video.
Menuoversigt 89
Time-lapse-video
Knappen G ➜ 1 videooptagemenu
Kameraet tager automatisk billeder ved de valgte intervaller for at
oprette en tavs time-lapse-video.
Indstilling
Beskrivelse
Start time-lapse-optagelse. Optagelsen begynder efter
Start
omtrent 3 sek. og fortsætter ved intervallet valgt for den
valgte fotograferingstid.
Interval
Vælg intervallet mellem billederne i minutter og sekunder.
Fotograferingstid Vælg fotograferingstiden (timer og minutter).
Valg af Til udjævner pludselige ændringer i eksponering i
andre eksponeringsindstillinger end M (bemærk, at
udjævning af eksponering kun træder i kraft i indstillingen
Udjævning af
M, hvis auto ISO-følsomhedsstyring er slået til). Store
eksponering
ændringer i motivets lysstyrke under optagelsen kan
medføre synlige variationer i eksponering, hvorfor det kan
være nødvendigt at forkorte intervallet mellem billeder.
Lydløs
Vælg Til for at slå lukkerlyden fra under optagelse.
fotografering
Vælg et billedområde til time-lapse-optagelse.
Billedområde Indstillingerne er dem for punktet Billedområde i
videooptagemenuen (0 83).
Vælg billedstørrelse og klassificering for den endelige
Billedstr./
video. Indstillingerne er dem for punktet Billedstr./
billedhastighed
billedhastighed i videooptagemenuen (0 84).
90 Menuoversigt
Indstilling
Beskrivelse
Vælg, om kameraet prioriterer eksponeringstid eller
intervaltiming i eksponeringsindstillingerne P og A. Vælg
Til for at sikre, at billederne tages ved det valgte interval,
og vælg Fra for at sikre, at billederne har den korrekte
eksponering. Hvis Til er valgt, skal du sørge for, at den
Mindste lukkertid valgt for ISO-følsomhedsindstillinger
Intervalprioritet (0 49) > Auto ISO-følsomhedsstyring i
billedoptagemenuen er kortere end intervallet. Du bør
også fokusere ved hjælp af manuelt fokus eller, hvis du
anvender autofokus, vælge Udløs for brugerindstilling a1
(Valg af AF-C-prioritering, 0 105) eller brugerindstilling
a2 (Valg af AF-S-prioritering, 0 106) afhængigt af, om
der er valgt AF-C eller AF-S.
Menuoversigt 91
❚❚ Optagelse af time-lapse-videoer
A Før optagelse
Før optagelse af time-lapse-video skal du tage et testbillede med de
aktuelle indstillinger og få vist resultaterne på skærmen. Time-lapsevideoer optages ved hjælp af videobeskæring; for at kontrollere
kompositionen skal du trykke på knappen W (M) i visningen Time-lapsevideo (for at vende tilbage til visningen Time-lapse-video skal du trykke
på knappen W/M igen). For ensartede farver skal du vælge en anden
indstilling for hvidbalance (0 86) end v (auto) eller D (naturligt lys
auto).
Vi anbefaler dig at anvende stativ og deaktivere objektivets
vibrationsreduktion (VR). Montér kameraet på et stativ, før optagelsen
starter. For at sikre at optagelsen ikke afbrydes, skal du anvende en ekstra
lysnetadapter og et stik til lysnetadapter eller et fuldt opladet batteri. For at
forhindre at det lys, der kommer ind gennem søgeren, påvirker billeder og
eksponering, skal du lukke søgerøjestykkets lukker.
1 Vælg Time-lapse-video.
Markér Time-lapse-video i
videooptagemenuen, og tryk på 2 for
at få vist indstillingerne for time-lapsevideo.
92 Menuoversigt
2 Justér indstillingerne for time-lapse-video.
Justér indstillinger for time-lapse-video som beskrevet nedenfor.
• For at vælge interval mellem billeder:
Markér Interval, og tryk på 2.
Vælg et interval, der er længere
end den langsomst forventede
lukkertid (minutter og sekunder),
og tryk på J.
• For at vælge den samlede fotograferingstid:
Markér Fotograferingstid, og
tryk på 2.
Vælg fotograferingstid (op til
7 timer og 59 minutter), og tryk
på J.
Menuoversigt 93
• For at aktivere eller deaktivere udjævning af eksponering:
Markér Udjævning af
eksponering, og tryk på 2.
Markér en indstilling, og tryk på J.
• For at aktivere eller deaktivere lydløs fotografering:
Markér Lydløs fotografering, og
tryk på 2.
Markér en indstilling, og tryk på J.
Hvis Til er valgt, høres lyden af lukkeren eller spejlet kun, når
spejlet hæves eller sænkes ved start og slutning af optagelsen.
• For at vælge billedområde:
Markér Billedområde, og tryk
på 2.
94 Menuoversigt
Markér en indstilling, og tryk på J.
• For at vælge billedstørrelse og -hastighed:
Markér Billedstr./
billedhastighed, og tryk på 2.
Markér en indstilling, og tryk på J.
• For at vælge en indstilling for intervalprioritet:
Markér Intervalprioritet, og tryk
på 2.
Markér en indstilling, og tryk på J.
Hvis Til er valgt, slutter time-lapse-optagelsen, hvis kameraet
ikke kan fokusere, eller lukkeren på anden vis er deaktiveret.
3 Start optagelse.
Markér Start, og tryk på J. Optagelsen
starter efter omtrent 3 sek. Kameraet
tager billeder ved det valgte interval for
den valgte fotograferingstid. Når timelapse-videoerne er færdige, optages de
over på det hukommelseskort, der er
valgt for Destination i videooptagemenuen (0 83).
Menuoversigt 95
D Lydløs fotografering
Valg af Til for Lydløs fotografering deaktiverer visse kamerafunktioner,
herunder:
• ISO-følsomheder på Høj 0,3 til Høj 2 (0 85)
• Flashfotografering (0 219)
• Eksp. forsinkelsesindstilling (0 121)
• Støjreduktion ved langtidseksponering (0 57)
• Reduktion af støjstriber (0 60)
A Beregning af den endelige videos længde
Det samlede antal billeder i den endelige video kan beregnes ved at
dividere fotograferingstiden med intervallet og runde op. Den endelige
videos længde kan derefter beregnes ved at dividere antal billeder med
billedhastigheden valgt for Billedstr./billedhastighed (0 84). En video
med 48 billeder optaget ved 1920×1080; 24p får eksempelvis en længde
på cirka to sekunder. Den maksimale længde for time-lapse-videoer er
20 minutter.
Billedstr./billedhastighed
Indikator for hukommelseskort
96 Menuoversigt
Optaget længde/maksimal
længde
❚❚ Afslutning af optagelse
For at afslutte optagelsen, før alle billeder er taget, skal du markere
Fra i menuen for time-lapse-video og trykke på J eller trykke på J
mellem billederne. Der oprettes en video af de billeder, der er
optaget, før optagelsen sluttede. Bemærk, at optagelsen afsluttes,
og at der ingen video optages, hvis strømkilden fjernes eller
frakobles, eller hukommelseskortet, der er destination, skubbes ud.
❚❚ Intet billede
Kameraet afslutter enten time-lapse-optagelse (Til valgt for
Intervalprioritet) eller springer til næste billede (Fra valgt for
Intervalprioritet), hvis det er ude af stand til at fokusere ved hjælp
af autofokus (bemærk, at kameraet fokuserer igen før hvert billede).
D Time-lapse-videoer
Time-lapse kan ikke kombineres med visse kamerafunktioner, herunder
Live View, optagelse af video, langtidseksponeringer (fotografering med
bulb eller langtidseksponering), selvudløser, bracketing (0 61), HDR (high
dynamic range; 0 69), multieksponering (0 62), intervaloptagelse (0 70)
og fokusskift (0 80). Bemærk, at idet lukkertid og den nødvendige tid til at
optage billedet på hukommelseskortet kan variere fra billede til billede,
varierer intervallet muligvis mellem et billedes optagelse og starten på
næste billede. Optagelsen starter ikke, hvis der ikke kan optages en timelapse video ved de aktuelle indstillinger (hvis eksempelvis
hukommelseskortet er fuldt, hvis intervallet eller fotograferingstiden er nul,
eller hvis intervallet er længere end fotograferingstiden).
Optagelsen slutter muligvis, hvis kameraets knapper anvendes, hvis
indstillingerne ændres, eller HDMI-kablet er tilsluttet. Der oprettes en video
af de billeder, der er optaget, før optagelsen sluttede. For at afslutte
optagelsen og tage et billede skal du trykke udløserknappen helt ned.
Menuoversigt 97
A Under optagelse
Under optagelsen blinker ikonet Q, og
indikatoren for time-lapse-optagelse vises på
kontrolpanelet. Den resterende tid (i timer og
minutter) vises i lukkertidsvisningen lige før
optagelse af hvert billede. Ellers kan du få vist
den resterende tid ved at trykke udløserknappen halvt ned. Uanset den
valgte indstilling for brugerindstilling c2 (Standbytimer, 0 118) udløber
standbytimeren ikke under optagelse.
For at få vist de aktuelle indstillinger for timelapse-video eller afslutte optagelsen (0 97)
skal du trykke på knappen G mellem
billederne. Dataene vist i menuen for timelapse-video, mens optagelsen er i gang,
omfatter udjævning af eksponering, interval og
resterende tid. Disse indstillinger kan ikke
ændres, mens optagelsen er i gang, og der kan
heller ikke vises billeder eller justeres andre menuindstillinger.
A Billedtjek
Knappen K kan ikke anvendes til at få vist billeder, mens optagelsen er i
gang, men det aktuelle billede vises i nogle få sekunder efter hvert billede,
hvis Til er valgt for Billedtjek i billedvisningsmenuen (0 27). Der kan ikke
udføres andre billedvisningsfunktioner, mens billedet vises.
A Se også
For information om det bip, der lyder, når optagelsen er færdig, se B > Bipindstillinger (0 177).
98 Menuoversigt
A Brugerindstillinger: Finindstilling af
kameraindstillinger
For at få vist brugerindstillingsmenuen skal du trykke på G og
vælge fanen A (brugerindstillingsmenu).
Knappen G
Brugerindstillingerne anvendes til at tilpasse kameraindstillingerne,
så de passer til individuelle ønsker.
Brugerindstillingsgrupper
Hovedmenu
Brugerindstillingshukomm. (0 103)
Menuoversigt 99
Følgende brugerindstillinger er tilgængelige:
a
a1
a2
a3
a4
a5
a6
a7
a8
a9
a10
a11
a12
a13
b
b1
b2
b3
b4
b5
b6
b7
Brugerindstilling
Brugerindstillingshukomm.
Autofokus
Valg af AF-C-prioritering
Valg af AF-S-prioritering
Fokus-tracking med Lock-On
3D-tracking, ansigtsgenkendelse
Reg.område for 3D-tracking
Antal fokuspunkter
Gem efter orientering
AF-aktivering
Begræns valg af AF-metode
Begræns. af autofokusindstil.
Fokuspunkt wrap-around
Fokuspunktindstillinger
Manuel fokusring i AF-tilstand 1
Lysmåling/eksponering
ISO-trinforøgelse
EV-trin for eksp.kontrol
Eksp.-/flashkomp.trinværdi
Nem eksponeringskomp.
Matrix-lysmåling
Centervægtet område
Finindstill. af optimal eksp.
100 Menuoversigt
0
103
105
106
107
108
108
108
109
110
111
111
112
113
114
115
115
115
116
117
117
117
Brugerindstilling
c
c1
c2
c3
c4
d
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
d8
d9
d10
d11
d12
e
e1
e2
e3
e4
e5
e6
e7
Timere/AE-lås
Udløserknap AE-L
Standbytimer
Selvudløser
Tid for slukning af skærmen
Optagelse/visning
Optagehast. for CL-indst.
Maks. kont. udløsning
ISO-visning
Indstill. for synkr. udløsning
Eksp.forsinkelsesindstilling
Elektr. forr. lukkergardin-udløsn.
Filnummereringssekvens
Fremhævelsesfarve
Gitterlinjer i søgeren
LCD-lys
Live View i kontinuerlig tilstand
Optisk VR 2
Bracketing/flash
Flashsynk.hastighed
Flashlukkertid
Eksponeringskomp. til flash
Auto M ISO-følsomhedsstyr.
Pilotlys
Auto-bracketing (indstill. M)
Bracketing-rækkefølge
0
118
118
119
119
120
120
120
121
121
121
122
123
123
124
125
125
126
127
127
128
128
129
129
Menuoversigt 101
Brugerindstilling
f
f1
f2
f3
f4
f5
f6
f7
f8
f9
f10
g
g1
g2
Knapper
Brugerd. knaptilknytning
Multivælgers midterknap
Lukkertids- og blændelås
Tilpas kommandohjul
Multivælger
Slip knap for at bruge hjul
Spejlvend indikatorer
Indst. til Live View-knappen
Knappen D
Tilknyt MB-D18-knapper
Video
Brugerd. knaptilknytning
Lysstyrke i højlysområder
1 Kun tilgængelig med objektiver, der understøtter dette element.
2 Kun tilgængelig med kompatible objektiver af typen AF-P, der ikke har en kontakt til
vibrationsreduktion (VR).
102 Menuoversigt
0
130
142
144
144
147
147
148
148
148
149
152
156
Brugerindstillingshukomm.
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Brugerindstillingerne lagres i en af de fire hukommelser. Ændringer
af indstillingerne i én hukommelse har ingen effekt på de andre. For
at gemme en bestemt kombination af ofte anvendte indstillinger
skal du vælge en af de fire hukommelser og indstille kameraet til
disse indstillinger. De nye indstillinger lagres i hukommelsen, selv
når kameraet er slukket, og gendannes næste gang hukommelsen
vælges. Der kan lagres forskellige kombinationer af indstillinger i
andre hukommelser, så brugeren med det samme kan skifte fra en
kombination til en anden ved at vælge den relevante hukommelse i
hukommelsesmenuen.
Standardnavnene for de fire brugerindstillingshukommelser er A, B,
C og D. Der kan tilføjes en beskrivende billedtekst med en længde
på op til 20 tegn som beskrevet i “Indtastning af tekst” (0 38) ved at
markere menuhukommelsen og trykke på 2.
Menuoversigt 103
❚❚ Gendannelse af standardindstillinger
For at gendanne standardindstillingerne
skal du markere en hukommelse i menuen
Brugerindstillingshukomm. og trykke på
O (Q). Der vises en dialogboks for
bekræftelse; markér Ja, og tryk på J for at
gendanne standardindstillingerne for den
valgte hukommelse (0 13).
Knappen O (Q)
A Se også
For menustandarder, se “Standarder for brugerindstillingsmenu” (0 13).
Hvis indstillingerne i den aktuelle hukommelse er blevet ændret fra
standardværdierne, vises en asterisk ved siden af de ændrede indstillinger
på brugerindstillingsmenuens andet niveau.
104 Menuoversigt
a: Autofokus
a1: Valg af AF-C-prioritering
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Når AF-C er valgt for søgerfotografering, styrer denne indstilling,
hvorvidt der kan tages billeder, hver gang der trykkes på
udløserknappen (udløserprioritet) eller kun, når kameraet fokuserer
(fokusprioritet).
Indstilling
G
B
E
F
Beskrivelse
Der kan tages billeder, hver gang der trykkes på
Udløser
udløserknappen.
Der kan tages billeder, selv når kameraet ikke
fokuserer. Hvis motivet er mørkt eller har lav kontrast,
og kameraet er i kontinuerlig tilstand, prioriteres
fokus på det første billede i hver serie, og
Fokus + udløser
billedhastigheden prioriteres på de resterende
billeder, så du sikrer en høj billedhastighed, hvis
afstanden til motivet ikke ændrer sig under
optagelsen.
Der kan tages billeder, selv når kameraet ikke
fokuserer. I kontinuerlig indstilling falder
Udløser + fokus
billedhastigheden for forbedret fokus, hvis motivet er
mørkt eller har lav kontrast.
Der kan kun tages billeder, når fokusindikatoren (I)
Fokus
vises.
Uanset den valgte indstilling låser fokus ikke, når AF-C er valgt for
autofokusindstilling. Kameraet fortsætter med at justere fokus,
indtil lukkeren udløses.
Menuoversigt 105
a2: Valg af AF-S-prioritering
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Når AF-S er valgt for søgerfotografering, styrer denne indstilling, om
der kun kan tages billeder, når kameraet fokuserer (fokusprioritet),
eller hver gang der trykkes på udløserknappen (udløserprioritet).
Indstilling
G
Udløser
F
Fokus
Beskrivelse
Der kan tages billeder, hver gang der trykkes på
udløserknappen.
Der kan kun tages billeder, når fokusindikatoren (I)
vises.
Den valgte indstilling uagtet, hvis fokusindikatoren (I) vises, når
AF-S er valgt for autofokusindstilling, låser fokus, når
udløserknappen trykkes halvt ned. Fokus forbliver låst, indtil
lukkeren udløses.
106 Menuoversigt
a3: Fokus-tracking med Lock-On
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Denne indstilling styrer, hvordan autofokus
tilpasses ændringer i afstanden til motivet,
når AF-C vælges under søgerfotografering.
❚❚ AF-respons ved motivblokering
Vælg, hvor hurtigt fokus reagerer, hvis noget passerer hurtigt
mellem motivet og kameraet. Vælg blandt værdier mellem
5 (Forsinket) og 1 (Hurtig). Jo højere værdi, jo længere reaktionstid
og jo mindre sandsynlighed er der for, at du mister fokus på dit
oprindelige motiv. Jo lavere værdi, jo hurtigere reaktionstid og jo
nemmere er det at forskyde fokus til genstande, der krydser dit
synsfelt. Bemærk, at 2 og 1 (Hurtig) svarer til 3, når der er valgt
3D-tracking eller autopunkts-AF som indstilling af AF-metode.
❚❚ Motivbevægelse
Vælg Støt for blødt fokus, når du fotograferer motiver, der nærmer
sig kameraet i et roligt tempo, eller vælg Uforudsigelig for
forbedret reaktionstid, når du fotograferer motiver med tendens til
pludselig start og stop.
Menuoversigt 107
a4: 3D-tracking, ansigtsgenkendelse
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Vælg, om kameraet registrerer ansigter og fokuserer på dem, når der
er valgt 3D-tracking for indstilling af AF-metode.
a5: Reg.område for 3D-tracking
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
I 3D-tracking sporer kameraet motiver, der forlader det valgte
fokuspunkt, og vælger nye fokuspunkter efter behov, mens
udløserknappen trykkes halvt ned. Vælg, om 3D-tracking anvender
data fra de omkringliggende fokuspunkter til at spore motiver, der
bevæger sig blot en smule fra det valgte fokuspunkt (Bredt), eller
sporer motivet udelukkende på baggrund af data, der er i nærheden
af det valgte punkt (Normal). Bredt anbefales til motiver, der
bevæger sig hurtigt.
a6: Antal fokuspunkter
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Vælg det tilgængelige antal fokuspunkter for manuelt valg af
fokuspunkt.
Indstilling
Beskrivelse
1
55 punkter Vælg mellem de 55 fokuspunkter.
2
15 punkter
108 Menuoversigt
Vælg mellem de 15 fokuspunkter.
Anvendes for hurtigt valg af fokuspunkt.
a7: Gem efter orientering
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Vælg, hvorvidt der kan vælges særskilte fokuspunkter for "bredt"
(landskab) format, for "højt" (portræt) format med kameraet drejet
90° med uret, og for "højt" format med kameraet drejet 90° mod
uret.
Vælg Fra for at anvende samme fokuspunkt og indstilling af
AF-metode uanset kameraretning.
Kamera drejet 90° mod
uret
Landskab (bredt) format
Kamera drejet 90° med
uret
Menuoversigt 109
Vælg Fokuspunkt for at aktivere særskilt valg af fokuspunkt, eller
vælg Fokuspunkt og indstil. af AF-metode for at aktivere særskilt
valg af både fokuspunkt og indstilling af AF-metode.
Kamera drejet 90° mod
uret
Landskab (bredt) format
Kamera drejet 90° med
uret
a8: AF-aktivering
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Vælg, om udløserknappen kan anvendes til at fokusere (Lukker/
AF-ON), eller om fokus kun kan justeres ved hjælp af knappen AF-ON
eller andre knapper, som AF-ON er blevet knyttet til (Kun AF-ON).
Ved markering af Kun AF-ON og tryk på 2 vises indstillingen Ude af
fokus-udløsning; vælg Aktiver, så der kan tages billeder uden at
fokusere, eller vælg Deaktiver for at hindre udløsning af lukkeren,
før kameraet er blevet fokuseret med knappen AF-ON. For at tage
billeder, når der er valgt Deaktiver, skal du anvende knappen
AF-ON til at fokusere og trykke udløserknappen helt ned for at
udløse lukkeren. Bemærk, at Deaktiver kun gælder, hvis Fokus er
valgt for brugerindstilling a1 (Valg af AF-C-prioritering), eller a2
(Valg af AF-S-prioritering) og en anden indstilling end
autopunkts-AF er valgt som indstilling af AF-metode.
110 Menuoversigt
a9: Begræns valg af AF-metode
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Vælg indstillinger af AF-metode, der kan
vælges med knappen AF-indstilling og det
sekundære kommandohjul i
søgerfotografering (Live View påvirkes
ikke). Markér de ønskede indstillinger, og
tryk på 2 for at vælge eller fravælge. Tryk
på J for at gemme ændringerne, når
indstillingerne er som ønsket.
a10: Begræns. af autofokusindstil.
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Vælg de tilgængelige
autofokusindstillinger i søgerfotografering.
Hvis der kun er valgt én indstilling, kan du
ikke vælge autofokusindstilling med
knappen AF-indstilling og det primære
kommandohjul.
Menuoversigt 111
a11: Fokuspunkt wrap-around
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Vælg, om valg af fokuspunkt "pakker ind" fra den ene side af søgeren
til den anden.
Indstilling
Wrap
Ingen wrap
112 Menuoversigt
Beskrivelse
Valg af fokuspunkt "pakker ind"
fra top til bund, bund til top, fra
w
q
højre mod venstre og venstre
mod højre, således, at hvis du for
eksempel trykker på 2, når der markeres et fokuspunkt i
højre side af søgervisningen (q), vælges det tilsvarende
fokuspunkt i venstre side af visningen (w).
Visningen af fokuspunktet er bundet af de yderste
fokuspunkter, således at hvis du for eksempel trykker på 2,
når der vælges et fokuspunkt i højre side af visningen, har det
ingen effekt.
a12: Fokuspunktindstillinger
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Vælg mellem følgende indstillinger for fokuspunktvisning.
Indstilling
Beskrivelse
Vælg, om det aktive fokuspunkt markeres med rødt i
søgeren.
• Auto: Det valgte fokuspunkt markeres automatisk efter
Fremhævelse af behov for at skabe kontrast med baggrunden.
fokuspunkt • Til: Det valgte fokuspunkt er altid fremhævet, uanset
lysstyrken i baggrunden. Alt efter baggrundens lysstyrke
kan det valgte fokuspunkt være svært at se.
• Fra: Det valgte fokuspunkt er ikke fremhævet.
Vælg Til for at få vist det aktive fokuspunkt i manuel
Manuel
fokusindstilling, og vælg Fra for kun at få vist fokuspunktet
fokusindstilling
under valg af fokuspunkt.
Hjælp til
Vælg Til for at få vist både det valgte fokuspunkt og de
dynamisk
omkringliggende fokuspunkter i indstillingen dynamisk
AF-omr.
AF-område.
Menuoversigt 113
a13: Manuel fokusring i AF-tilstand
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Dette punkt vises kun med objektiver, der understøtter det. Valg af
Aktiver gør det muligt at anvende objektivfokusringen til manuel
fokus, når kameraet er i autofokusindstilling. Når du har trykket
udløserknappen halvt ned for at fokusere, skal du holde knappen
trykket halvt ned og justere fokus med fokusringen. For at fokusere
igen ved hjælp af autofokus skal du løfte fingeren fra
udløserknappen og derefter igen trykke den halvt ned. For at hindre
anvendelse af objektivfokusringen til manuel fokus, når kameraet er
i autofokusindstilling, skal du vælge Deaktiver.
114 Menuoversigt
b: Lysmåling/eksponering
b1: ISO-trinforøgelse
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Vælg de trin, som anvendes ved justeringer af ISO-følsomheden.
Om muligt bevares den aktuelle ISO-følsomhedsindstilling, når
trinforøgelsen ændres. Hvis den aktuelle ISO-følsomhed ikke er
tilgængelig med den nye trinværdi, afrundes ISO-følsomheden til
nærmeste tilgængelige indstilling.
b2: EV-trin for eksp.kontrol
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Vælg de trin, som anvendes ved justeringer af lukkertid, blænde og
bracketing.
b3: Eksp.-/flashkomp.trinværdi
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Vælg de trin, som anvendes ved justeringer af eksponering og
flashkompensation.
Menuoversigt 115
b4: Nem eksponeringskomp.
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Denne indstilling styrer, om knappen E er nødvendig for at indstille
eksponeringskompensation. Hvis Til (automatisk nulstilling) eller
Til er valgt, blinker 0 midt i eksponeringsvisningen, selv når
eksponeringskompensationen er indstillet til ±0.
Indstilling
Beskrivelse
Eksponeringskompensation indstilles ved at dreje på et af
kommandohjulene (se bemærkning herunder). Indstillingen
Til (automatisk valgt med kommandohjulet nulstilles, når kameraet slukkes,
nulstilling) eller standbytimeren udløber
(eksponeringskompensationsindstillingerne valgt med
knappen E nulstilles ikke).
Som ovenfor, bortset fra at den
eksponeringskompensationsværdi, der vælges med
Til
kommandohjulet, ikke nulstilles, når kameraet slukkes, eller
standbytimeren udløber.
Eksponeringskompensation indstilles ved at trykke på
Fra
knappen E og dreje det primære kommandohjul.
A Skift primært/sekundært
Hvilket hjul, der anvendes til indstilling af eksponeringskompensation, når
Til (automatisk nulstilling) eller Til er valgt for brugerindstilling b4 (Nem
eksponeringskomp.), afhænger af den valgte indstilling for
brugerindstilling f4 (Tilpas kommandohjul, 0 144) > Skift primært/
sekundært > Eksponering.
Eksponeringsindstilling
P
S
A
M
116 Menuoversigt
f4 (Tilpas kommandohjul) > Skift primært/sekundært > Eksponering
Til
Til (indstilling A)
Fra
Sekundært
Sekundært
Sekundært
kommandohjul
kommandohjul
kommandohjul
Primært
Sekundært
Sekundært
kommandohjul
kommandohjul
kommandohjul
Sekundært
Sekundært
Primært
kommandohjul
kommandohjul
kommandohjul
N/A
b5: Matrix-lysmåling
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Vælg U Ansigtsgenkendelse slået til for at aktivere
ansigtsgenkendelse ved optagelse af portrætter med matrixlysmåling under søgerfotografering.
b6: Centervægtet område
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Vælg størrelse på det område, der lægges størst vægt på i
centervægtet lysmåling. Hvis et ikke-CPU- eller AF-S Fisheye NIKKOR
8–15mm f/3.5–4.5E ED-objektiv er monteret, fastsættes områdets
størrelse til 12 mm.
b7: Finindstill. af optimal eksp.
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Anvend denne indstilling til at finindstille
den eksponeringsværdi, kameraet har
valgt. Eksponeringen kan finindstilles
separat for hver lysmålingsmetode med fra
+1 til –1 EV i trin på 1/6 EV.
D Finindstilling af eksponering
Eksponeringen kan finindstilles separat for hver
brugerindstillingshukommelse og påvirkes ikke af to-knaps-nulstillinger.
Bemærk, at eftersom eksponeringskompensationsikonet (E) ikke vises, kan
du kun afgøre, hvor meget eksponering er ændret ved at få vist graden af
ændring i finindstillingsmenuen.
Menuoversigt 117
c: Timere/AE-lås
c1: Udløserknap AE-L
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Vælg, om eksponeringen låser, når der trykkes på udløserknappen.
Indstilling
O
P
Beskrivelse
Ved at trykke udløserknappen halvt ned låses
Til (tryk halvvejs ned)
eksponeringen.
Eksponeringen låser kun, når udløserknappen
Til (billedserieindstilling)
trykkes helt ned.
Tryk på udløserknappen låser ikke
Fra
eksponeringen.
c2: Standbytimer
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Vælg, hvor længe kameraet fortsætter med at måle eksponeringen,
når der ikke udføres nogen handlinger. Lukkertids- og
blændevisningerne på kontrolpanelet og i søgeren slukker
automatisk, når standbytimeren udløber.
Vælg en kortere forsinkelse for standbytimeren for længere
batteribrugstid.
118 Menuoversigt
c3: Selvudløser
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Vælg længden af udløserforsinkelse, antal optagede billeder samt
intervallet mellem billeder i selvudløserindstilling.
• Selvudløserforsinkelse: Vælg længden af udløserforsinkelsen.
• Antal billeder: Tryk på 1 og 3 for at vælge det antal billeder, der
tages, hver gang der trykkes på udløserknappen.
• Interval mellem billeder: Vælg intervallet mellem billeder, når Antal
billeder er over 1.
c4: Tid for slukning af skærmen
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Vælg, hvor længe skærmen forbliver tændt, når der ikke udføres
nogen handlinger under billedvisning (Billedvisning;
standardindstilling: 10 sek.) og billedtjek (Billedtjek;
standardindstilling: 4 sek.), når der vises menuer (Menuer;
standardindstilling: 1 minut) eller information
(Informationsvisning; standardindstilling: 10 sek.) eller under Live
View og videooptagelse (Live View; standardindstilling:
10 minutter). Vælg en kortere tid for slukning af skærm for længere
batteribrugstid.
Menuoversigt 119
d: Optagelse/visning
d1: Optagehast. for CL-indst.
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Vælg den maksimale billedfremføringshastighed i indstillingen CL.
d2: Maks. kont. udløsning
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Det maksimale antal billeder, der kan tages i en enkelt billedserie i
kontinuerlig indstilling, kan indstilles til en vilkårlig værdi mellem
1 og 200. Bemærk, at uanset den valgte indstilling er der ingen
grænse for antal billeder, der kan tages i en enkelt billedserie, når
der er valgt en lukkertid på 4 sek. eller længere i eksponeringsindstilling S eller M.
A Hukommelsesbufferen
Den valgte indstilling for brugerindstilling d2 uagtet, bliver optagelse
langsommere, efterhånden som hukommelsesbufferen bliver fyldt (tAA).
d3: ISO-visning
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Vælg, om ISO-følsomheden (Vis ISO-følsomhed) eller antal
resterende billeder (Vis billedantal, der kan tages) vises på
kontrolpanelet.
120 Menuoversigt
d4: Indstill. for synkr. udløsning
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Vælg, om lukkerne på de fjernstyrede kameraer synkroniseres med
lukkeren på masterkameraet, når der anvendes en ekstra trådløs
fjernbetjening i indstillingen Synkroniseret udløsning.
d5: Eksp.forsinkelsesindstilling
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
I situationer, hvor selv den mindste kamerabevægelse kan medføre
uskarpe billeder, kan lukkerudløsningen forsinkes med fra omtrent
0,2 til 3 sekunder, når spejlet er blevet hævet.
d6: Elektr. forr. lukkergardin-udløsn.
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Vælg Aktiver for at aktivere den elektroniske forreste lukkergardinudløsning i indstillingerne Q, QC og MUP, der fjerner slør som følge af
lukkerbevægelse. Der anvendes en mekanisk lukker i andre
udløserindstillinger.
A Den elektroniske forreste lukkergardin-udløsning
Det anbefales at anvende et objektiv af typen G, E eller D; vælg Deaktiver,
hvis du oplever streger eller tåge ved optagelse med andre objektiver. Den
hurtigste lukkertid og maksimale ISO-følsomhed, der er tilgængelig med
elektronisk forreste lukkergardin-udløsning, er henholdsvis 1/2000 sek. og
ISO 25600.
Menuoversigt 121
d7: Filnummereringssekvens
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Når der tages et billede, navngiver kameraet filen ved at lægge 1 til
det sidst anvendte filnummer. Denne indstilling bestemmer, om
filnummereringen fortsætter fra det sidste nummer, der blev
anvendt, når der oprettes en ny mappe, når hukommelseskortet
formateres, eller der sættes et nyt hukommelseskort i kameraet.
Indstilling
Til
Fra
Nulstil
Beskrivelse
Når der oprettes en ny mappe, når hukommelseskortet
formateres, eller når der sættes et nyt hukommelseskort i
kameraet, fortsætter filnummereringen fra det sidst anvendte
nummer eller fra det højeste filnummer i den aktuelle mappe,
afhængigt af hvad der er højest. Hvis der tages et billede, mens
den aktuelle mappe indeholder et billede med nummeret
9999, oprettes der automatisk en ny mappe, og filnummereringen starter forfra med 0001.
Filnummereringen nulstilles til 0001, når der oprettes en ny
mappe, hukommelseskortet formateres, eller der sættes et nyt
hukommelseskort i kameraet. Bemærk, at der automatisk
oprettes en ny mappe, hvis der tages et billede, når den
aktuelle mappe indeholder 5000 billeder.
Som for Til, bortset fra at det næste billede, der tages, tildeles
et filnummer ved at føje 1 til det højeste filnummer i den
aktuelle mappe. Hvis mappen er tom, nulstilles filnummerering
til 0001.
122 Menuoversigt
D Filnummereringssekvens
Hvis den aktuelle mappe har nummeret 999 og indeholder enten 5000
billeder eller et billede med nummeret 9999, deaktiveres udløserknappen,
og der kan ikke tages flere billeder (desuden deaktiveres optagelse af video
muligvis, hvis kameraet beregner, at antallet af filer, der kræves for at
optage en video i maksimal længde, ville gøre, at mappen kom til at
indeholde over 5000 filer eller en fil med et nummer på over 9999). Vælg
Nulstil for brugerindstilling d7 (Filnummereringssekvens), og formatér
derefter enten det aktuelle hukommelseskort, eller isæt et nyt.
d8: Fremhævelsesfarve
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Vælg fremhævelsesfarve for fokusfremhævelse. Fremhævelse kan
slås til eller fra og dets følsomhed justeres ved at trykke på knappen
i under Live View og vælge Fremhævelsesniveau.
d9: Gitterlinjer i søgeren
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Vælg Til for på foranledning at få vist gitterlinjer i søgeren som
reference under billedkomposition.
Menuoversigt 123
d10: LCD-lys
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Hvis Fra er valgt, lyser kontrolpanelet og knappen til baggrundslys
(belysning) kun, mens afbryderen drejes hen på D. Hvis Til er valgt,
forbliver baggrundslyset tændt, mens standbytimeren er aktiv.
Uanset den valgte indstilling slukker baggrundslyset, når der trykkes
på udløserknappen; hvis Til er valgt, tænder det igen, når du løfter
din finger fra udløserknappen. Vælg Fra for øget batteribrugstid.
A Knap til baggrundslys
1
4
2
3
5
7
10
124 Menuoversigt
5 Markør på hjul til valg af
6 Knappen G
7 Knappen L (Z/Q)
8 Knappen X
9 Knappen W (M)
6
9
3 Knappen I
4 Knappen Y
udløserindstilling
11
8
1 Knappen T
2 Knappen U
12
10 Knappen J
11 Knappen K
12 Knappen O (Q)
d11: Live View i kontinuerlig tilstand
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Vælg, om billedtjek er tilgængeligt under optagelse af billedserier
(udløserindstillingerne CL, CH og QC) i Live View. Hvis Fra er valgt,
slukker både skærmen og skærmens baggrundslys under
eksponeringer.
d12: Optisk VR
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Dette element er kun tilgængeligt på kompatible AF-P-objektiver,
der ikke har en kontakt til vibrationsreduktion (VR). Valg af Til
aktiverer vibrationsreduktion (VR), der træder i kraft, når
udløserknappen trykkes halvt ned. Vælg Fra for at deaktivere
vibrationsreduktion (VR).
Menuoversigt 125
e: Bracketing/flash
e1: Flashsynk.hastighed
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Denne indstilling styrer flashsynkroniseringshastigheden.
Indstilling
1/250 sek.
(Auto FP)
Beskrivelse
Auto FP High-Speed-synkronisering anvendes, når der er
monteret en kompatibel flashenhed. Hvis der anvendes andre
flashenheder, indstilles lukkertiden til 1/250 sek. Når kameraet
viser lukkertiden 1/250 sek. i eksponeringsindstilling P eller A,
aktiveres auto FP High-Speed-synkronisering, hvis den faktiske
lukkertid er kortere end 1/250 sek. Hvis flashenheden
understøtter auto FP High-Speed-synkronisering, kan der
vælges lukkertider på helt op til 1/8000 sek. med kameraet
(indstillingerne P og A) eller af brugeren (indstillingerne S og M).
1/250 sek.–
Flashsynkroniseringshastigheden indstillet til en valgt værdi.
1/60 sek.
A Fastsættelse af lukkertiden ved grænsen for flashsynkroniseringshastighed
For at fastsætte lukkertiden ved grænsen for synkroniseringshastighed i
eksponeringsindstillingerne lukkertidsprioriteret automatik eller manuel
skal du vælge den næstlangsomste lukkertid efter den langsomst mulige
lukkertid (30 sek. eller %). Der vises et X (flashsynkroniseringsindikator) i
søgeren og på kontrolpanelet sammen med
flashsynkroniseringshastighed.
A Auto FP High-Speed-synkronisering
Auto FP High-Speed-synkronisering gør det muligt at anvende flashen ved
den højeste lukkertid, som kameraet understøtter, og vælge
maksimumblænden for reduceret dybdeskarphed, selv når motivet er taget
i modlys ved høj sol. Flashindikatoren i informationsvisningen viser "FP",
når auto FP High-Speed-synkronisering er aktiveret.
126 Menuoversigt
e2: Flashlukkertid
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Denne indstilling bestemmer den langsomst tilgængelige lukkertid
ved anvendelse af synkronisering med forreste eller bagerste
lukkergardin eller rød-øje-reduktion i eksponeringsindstillingerne
programautomatik eller blændeprioriteret automatik (uanset den
valgte indstilling kan lukkertiderne være så lange som 30 sek. i
eksponeringsindstillingerne lukkertidsprioriteret automatik eller
manuel eller i flashindstillingerne langtidssynkronisering,
langtidssynkronisering med bagerste lukkergardin eller
langtidssynkronisering med rød-øje-reduktion).
e3: Eksponeringskomp. til flash
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Vælg, hvordan kameraet justerer flashniveauet ved anvendelse af
eksponeringskompensation.
Indstilling
YE
E
Hele billedet
Kun baggrunden
Beskrivelse
Både flashniveau og eksponeringskompensation
justeres for at ændre eksponeringen over hele
billedet.
Eksponeringskompensation gælder kun
baggrunden.
Menuoversigt 127
e4: Auto M ISO-følsomhedsstyr.
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Vælg den reference, der anvendes til indstilling af eksponering, når
der benyttes flash til Auto ISO-følsomhedsstyring.
Indstilling
Motiv og
e baggrund
f
Kun motiv
Beskrivelse
Kameraet tager belysningen for både hovedmotiv og
baggrund i betragtning ved justering af ISO-følsomhed.
ISO-følsomhed justeres kun for at sikre, at hovedmotivet
eksponeres korrekt.
e5: Pilotlys
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Hvis Til er valgt, når kameraet anvendes med en ekstra flashenhed,
der understøtter Nikon Creative Lighting system, udsendes der et
pilotlys, når der trykkes på knappen Pv på kameraet. Der udsendes
intet pilotlys, hvis Fra er valgt.
128 Menuoversigt
e6: Auto-bracketing (indstill. M)
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Denne indstilling afgør, hvilke indstillinger der påvirkes, når AE- &
flash-bracketing eller AE-bracketing er valgt for indstillingen
Indst. af auto-bracketing i billedoptagemenuen i manuel
eksponeringsindstilling.
Indstilling
Flash/
hastighed
Flash/
G hastighed/
blænde
F
H
I
Flash/blænde
Kun flash
Beskrivelse
Kameraet varierer lukkertiden (AE-bracketing) eller
lukkertid og flashniveau (AE- & flash-bracketing).
Kameraet varierer lukkertiden og blænde
(AE-bracketing) eller lukkertid, blænde og flashniveau
(AE- & flash-bracketing).
Kameraet varierer blænden (AE-bracketing) eller
blænde og flashniveau (AE- & flash-bracketing).
Kameraet varierer kun flashniveauet (AE- & flashbracketing).
Flash-bracketing udføres kun med flashstyringen i-TTL eller qA
(automatisk blænde). Hvis en anden indstilling end Kun flash er
valgt, og flashen ikke anvendes, fastsættes ISO-følsomhed ved
værdien for det første billede, når auto ISO-følsomhedsstyring er
slået til (0 49).
e7: Bracketing-rækkefølge
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Ved standardindstillingen Målt værdi > under > over (H) udføres
bracketing af eksponering, flash og hvidbalance i følgende
rækkefølge: Det uændrede billede tages først, dernæst billedet med
den laveste værdi efterfulgt af billedet med den højeste værdi. Hvis
Under > Målt værdi > over (I) er valgt, fortsætter optagelsen i
rækkefølge fra laveste til højeste værdi. Denne indstilling har ingen
effekt på Aktiv D-Lighting-bracketing.
Menuoversigt 129
f: Knapper
f1: Brugerd. knaptilknytning
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Vælg de funktioner, der knyttes til kameraets knapper, hvad enten
de anvendes individuelt eller i kombination med
kommandohjulene.
❚❚ Tryk
Vælg funktioner for følgende knapper, markér den ønskede
indstilling, og tryk midt på multivælgeren:
0
v
x
V
8
Knappen Pv
S
Obj. fokusfunktionsknap. *
Knappen Fn1
Knappen Fn2
Knappen AF-ON
Sekundær vælgers midte
* Objektivets fokusfunktionsknapper kan
kun anvendes til den anviste funktion, når
der er valgt AF-L med
fokusfunktionsvælgeren.
Obj. fokusfunktionsknap.
130 Menuoversigt
A "Tryk" og "Tryk + kommandohjul"
Visse funktioner kan ikke knyttes samtidigt til begge funktionerne "tryk" og
"tryk + kommandohjul" for nogle knapper. Ved tilknytning af en sådan
funktion til "tryk", når den allerede er knyttet til "tryk + kommandohjul",
sættes indstillingen "tryk + kommandohjul" til Ingen, mens tilknytning af
en sådan funktion til "tryk + kommandohjul", når den allerede er knyttet til
"tryk", sætter indstillingen "tryk" til Ingen.
Funktionerne, der kan knyttes til disse knapper, er som følger:
0 v x V
8
Forudindstill. af fokuspunkt
✔
✔
—
—
✔
✔
Indstilling af AF-metode
✔
✔
—
✔
✔
✔
Indstilling af AF-met. + AF-ON
✔
✔
—
✔
✔
✔
Dybdeskarphed
✔
✔
—
—
✔
—
FV-lås
✔
✔
—
—
✔
—
AE/AF-lås
✔
✔
—
✔
✔
✔
Kun AE-lås
✔
✔
—
✔
✔
✔
AE-lås (nulstil ved udløsning)
✔
✔
—
✔
✔
—
AE-lås (hold)
✔
✔
—
✔
✔
—
Kun AF-lås
✔
✔
—
✔
✔
✔
✔
Indstilling
A
K
q
q
r
B
C
D
E
F
A
h
1
4
S
AF-ON
✔
✔
—
✔
✔
IDeaktiver/aktiver
✔
✔
—
—
✔
✔
Bracketing-billedserie
✔
✔
—
—
✔
—
+ NEF (RAW)
✔
✔
—
—
✔
—
Menuoversigt 131
0 v x V
8
S
Matrix-lysmåling
✔
✔
—
—
✔
—
Centervægtet lysmåling
✔
✔
—
—
✔
—
Spotmåling
✔
✔
—
—
✔
—
Højlysvægtet lysmåling
✔
✔
—
—
✔
—
Gitterlinjer i søgeren
✔
✔
—
—
✔
—
Virtuel horisont i søger
✔
✔
—
—
✔
—
Valg af synkr. udløsning
✔
✔
—
—
✔
✔
MIN MENU
✔
✔
✔
—
✔
—
Åbn toppunkt i MIN MENU
✔
✔
✔
—
✔
—
Billedvisning
✔
✔
—
—
✔
—
Klassificering
—
—
✔
—
—
—
Vælg midterste fokuspunkt
—
—
—
—
✔
—
Markér aktivt fokuspunkt
—
—
—
—
✔
—
Ingen
✔
✔
✔
✔
✔
—
Indstilling
L
M
N
t
b
!
c
%
3
K
c
J
K
132 Menuoversigt
Du kan vælge mellem følgende indstillinger:
Indstilling
A
K
q
q
r
Beskrivelse
Tryk på knappen vælger en forudindstilling af
fokuspunkt. For at vælge punktet skal du vælge det
og trykke på knappen, mens du trykker på knappen
AF-indstilling, indtil fokuspunktet blinker. Du kan
vælge særskilte fokuspunkter for "bredt" (landskab)
format og for hver af de to formater "høj" (portræt),
Forudindstill. af hvis der er valgt Fokuspunkt eller Fokuspunkt og
fokuspunkt
indstil. af AF-metode for brugerindstilling a7 (Gem
efter orientering, 0 109). Hvis denne indstilling
knyttes til objektivets fokusfunktionsknapper, kan du
vælge forudindstilling af fokuspunkt ved at trykke på
en af objektivets fokusfunktionsknapper og holde
den nede. Udløs knappen for at gendanne det
oprindelige valg af fokuspunkt.
Markér denne indstilling, og tryk på 2 for at vælge en
indstilling af AF-metode (3D-tracking undtaget). Den
Indstilling af
valgte indstilling træder i kraft, mens der trykkes på
AF-metode
knappen; udløsning af knappen gendanner den
oprindelige indstilling af AF-metode.
Indstilling af
Som for Indstilling af AF-metode ovenfor bortset
AF-met. +
fra, at tryk på knappen ligeledes starter autofokus.
AF-ON
Under søgerfotografering kan du få vist et eksempel
på dybdeskarpheden, når der trykkes på knappen.
Under Live View-fotografering kan du trykke én gang
Dybdeskarphed på knappen for at åbne objektivet til
maksimumblænde, så det bliver nemmere at
kontrollere fokus; ved yderligere tryk på knappen
gendannes blænden til den oprindelige værdi.
Tryk på knappen for at låse flashværdien for ekstra
FV-lås
flashenheder. Tryk igen for at annullere FV-lås.
Menuoversigt 133
Indstilling
B
AE/AF-lås
C
Kun AE-lås
D
E
F
A
Beskrivelse
Fokus og eksponering låser, når der trykkes på
knappen.
Eksponering låser, når der trykkes på knappen.
Eksponeringen låses, når der trykkes på knappen og
AE-lås (nulstil forbliver låst, indtil der trykkes på knappen anden
ved udløsning) gang, lukkeren udløses, eller standbytimeren
udløber.
Eksponeringen låses, når der trykkes på knappen og
AE-lås (hold)
forbliver låst, indtil der trykkes på knappen anden
gang, eller standbytimeren udløber.
Kun AF-lås
Fokus låser, når der trykkes på knappen.
AF-ON
h
IDeaktiver/
aktiver
1
Bracketingbilledserie
134 Menuoversigt
Tryk på knappen starter autofokus.
Hvis flashen aktuelt er slukket, vælges der
synkronisering med forreste lukkergardin, mens der
trykkes på knappen. Hvis flashen aktuelt er aktiveret,
deaktiveres den i stedet for, mens der trykkes på
knappen.
Hvis der trykkes på knappen, mens eksponering,
flash eller Aktiv D-Lighting-bracketing er aktive i
udløserindstillingerne enkeltbillede eller dæmpet
lukkerlyd, tages alle billeder i det aktuelle bracketingprogram, hver gang der trykkes på udløserknappen.
Hvis hvidbalance-bracketing er aktiv, eller der er
valgt en kontinuerlig udløserindstilling (indstilling CH,
CL eller QC), gentager kameraet bracketingbilledserien, mens udløserknappen holdes nede.
Indstilling
4
L
M
N
t
b
!
Beskrivelse
Hvis der aktuelt er valgt en JPEG-indstilling som
billedkvalitet, vises "RAW" på kontrolpanelet, og der
bliver optaget en NEF-kopi (RAW) sammen med det
næste billede, der tages efter tryk på knappen (den
oprindelige indstilling for billedkvalitet gendannes,
+ NEF (RAW)
når du fjerner din finger fra udløserknappen). NEFkopierne (RAW) optages ved de aktuelt valgte
indstillinger for NEF-optagelse (RAW) og
Billedstørrelse > NEF (RAW) i billedoptagemenuen
(0 47, 48). For at afslutte uden at optage en NEF-kopi
(RAW) skal du trykke på knappen igen.
MatrixMatrix-lysmåling er aktiveret, mens der trykkes på
lysmåling
knappen.
Centervægtet Centervægtet lysmåling er aktiveret, mens der
lysmåling
trykkes på knappen.
Spotmåling er aktiveret, mens der trykkes på
Spotmåling
knappen.
Højlysvægtet Højlysvægtet lysmåling er aktiveret, mens der trykkes
lysmåling
på knappen.
Gitterlinjer i
Tryk på knappen for at slå visningen af gitterlinjer i
søgeren
søgeren til eller fra.
Virtuel horisont Tryk på knappen for at få vist en virtuel horisont i
i søger
søgeren (0 137).
Menuoversigt 135
Indstilling
c
%
3
K
c
J
K
Valg af synkr.
udløsning
MIN MENU
Beskrivelse
Når der er tilsluttet en ekstra trådløs fjernbetjening,
kan du anvende knappen til at skifte mellem
fjernbetjent udløser og master eller synkroniseret
udløsning. De tilgængelige indstillinger afhænger af
indstillingen valgt for brugerindstilling d4 (Indstill.
for synkr. udløsning):
• Hvis Synkr. er valgt, kan du vælge mellem Kun
masterudløsning (hold knappen nede for kun at
tage billeder med masterkameraet) og Kun
fjernudløsning (hold knappen nede for kun at tage
billeder med de fjernstyrede kameraer).
• Hvis Ingen synkr. er valgt, kan du vælge mellem
Synkroniseret udløsning (hold knappen nede for
at synkronisere udløsningerne på masterkameraet
med dem på de fjernstyrede kameraer) og Kun
fjernudløsning (hold knappen nede for kun at tage
billeder med de fjernstyrede kameraer).
Tryk på knappen viser "MIN MENU".
Tryk på knappen for at springe til det øverste punkt i
Åbn toppunkt i
"MIN MENU". Vælg denne indstilling for hurtig
MIN MENU
adgang til et ofte anvendt menuelement.
Knappen udfører samme funktion som knappen K.
Vælges ved anvendelse af et teleobjektiv eller i andre
Billedvisning
situationer, hvor det er svært at betjene knappen K
med venstre hånd.
For at klassificere det aktuelle billede i
Klassificering billedvisningsindstilling skal du holde knappen nede
og trykke på 4 eller 2.
Vælg midterste
Tryk på knappen for at vælge midterste fokuspunkt.
fokuspunkt
Markér aktivt
Tryk på knappen markerer det aktive fokuspunkt.
fokuspunkt
Ingen
Tryk på knappen har ingen effekt.
136 Menuoversigt
A Virtuel horisont
Ved tryk på en knap, hvortil Virtuel horisont i søger er blevet knyttet, vises
indikatorer for hældning og rulning i søgeren. Tryk på knappen endnu en
gang for at slette indikatorerne fra visningen.
Rul
Kamera tiltet mod højre
Kamera plant
Kamera tiltet mod venstre
Hældning
Kamera tiltet fremad
Kamera plant
Kamera tiltet bagud
Funktionerne for hældnings- og rulleindikatorerne byttes om, når kameraet
drejes for at tage billeder i "højt" (portræt) format. Bemærk, at visningen
muligvis ikke er nøjagtig, når kameraet er tiltet fremad eller bagud i en
skarp vinkel. Hvis kameraet er ude af stand til at måle tilt, vises tiltgraden
ikke.
Menuoversigt 137
❚❚ Tryk + kommandohjul
For at vælge funktioner til følgende knapper i kombination med
kommandohjulene skal du markere den ønskede indstilling og
trykke midt på multivælgeren:
1
w
9
Knappen Pv + y
n
Q
Knappen BKT + y
Knappen Fn1 + y
Sekundær vælgers midte + y
Videooptageknap + y *
* Vælg funktionen for videooptageknappen i kombination med kommandohjulene, når Live Viewvælgeren drejes hen på C.
A Knappen BKT
Hvis high dynamic range eller multieksponering er aktiv, når der er knyttet
en anden funktion til knappen BKT, kan knappen BKT ikke anvendes i
kombination med et kommandohjul, før high dynamic range eller
optagelse af multieksponering afsluttes.
138 Menuoversigt
Funktionerne, der kan knyttes til disse knapper, er som følger:
Indstilling
J
$
v
w
y
z
n
v
m
t
$
2
1 w 9 n Q
Vælg billedområde
✔
✔
✔
—
Lukkertids- og blændelås
✔
✔
✔
—
✔
✔
Tid/blændeåbning med 1 trin
✔
✔
—
—
—
Vælg ikke-CPU objektivnr.
✔
✔
✔
—
—
Aktiv D-Lighting
✔
✔
—
—
—
Eksp.forsinkelsesindstilling
✔
✔
—
—
—
Billedoptagemenuhukomm.
✔
✔
✔
—
✔
Eksponeringsindstilling
—
—
—
—
✔
Hvidbalance
—
—
—
—
✔
Auto-bracketing
—
—
—
✔
—
Multieksponering
—
—
—
✔
—
HDR (high dynamic range)
—
—
—
✔
—
Ingen
✔
✔
✔
✔
✔
Du kan vælge mellem følgende indstillinger:
Indstilling
J
Vælg
billedområde
$
Lukkertids- og
blændelås
Beskrivelse
Tryk på knappen, og
drej et kommandohjul
for at vælge mellem
forudindstillede
billedområder (0 45).
Valg af Vælg
billedområde viser en
liste med billedområder;
markér indstillinger, tryk på 2 for at vælge eller
fravælge, og tryk derefter på J.
Tryk på knappen, og drej det primære
kommandohjul for at låse lukkertiden i
indstillingerne S og M; tryk på knappen, og drej det
sekundære kommandohjul for at låse blænden i
indstillingerne A og M.
Menuoversigt 139
Indstilling
v
w
y
z
n
v
m
t
$
2
Beskrivelse
Hvis der trykkes på knappen, når der drejes på
kommandohjulene, foretages ændringer af
Tid/
lukkertid (eksponeringsindstillingerne S og M) og
blændeåbning
blænde (eksponeringsindstillingerne A og M) i trin
med 1 trin
på 1 EV, uanset indstillingen valgt for
brugerindstilling b2 (EV-trin for eksp.kontrol,
0 115).
Tryk på knappen, og drej på et kommandohjul for at
Vælg ikke-CPU
vælge et objektivnummer, som angives ved hjælp af
objektivnr.
indstillingen Data om ikke-CPU objektiv (0 169).
Tryk på knappen, og drej kommandohjulene for at
Aktiv D-Lighting
justere Aktiv D-Lighting (0 56).
Tryk på knappen, og drej et kommandohjul for at
Eksp.forsinkelsesvælge en eksponeringsforsinkelsesindstilling
indstilling
(0 121).
BilledoptageTryk på knappen, og drej et kommandohjul for at
menuhukomm. vælge billedoptagemenuhukommelse (0 33).
Tryk på knappen, og drej det primære
Eksponeringskommandohjul for at vælge en
indstilling
eksponeringsindstilling.
Tryk på knappen, og drej det primære
kommandohjul for at vælge en indstilling for
Hvidbalance
hvidbalance, og drej det sekundære kommandohjul
for at vælge en underindstilling, når v (Auto) eller
I (Lysstofrør) er valgt (0 50).
Tryk på knappen, og drej det primære
kommandohjul for at vælge antal billeder i
Auto-bracketing
bracketing-sekvensen, og drej på det sekundære
kommandohjul for at vælge bracketing-trin (0 61).
Tryk på knappen, og drej det primære
kommandohjul for at vælge indstilling, og drej det
Multieksponering
sekundære kommandohjul for at vælge antal
billeder (0 62).
Tryk på knappen, og drej det primære
HDR (high
kommandohjul for at vælge indstilling, og drej det
dynamic range) sekundære kommandohjul for at vælge
eksponeringsforskel (0 69).
Der udføres ingen handling, når der drejes på
Ingen
kommandohjulene, mens der trykkes på knappen.
140 Menuoversigt
❚❚ Sekundær vælger
For at vælge funktion for sekundærvælgeren skal du markere 7
Sekundær vælger og trykke midt på multivælgeren.
Sekundærvælgeren kan anvendes til valg af fokuspunkt (x Valg af
fokuspunkt) eller til duplikering af funktionen, der udføres af
multivælgeren (Y Samme som multivælger). Hvis Y Samme
som multivælger er valgt, kan du endvidere trykke på 2 og vælge
Zoom under billedvisning for at vælge funktionen for den
sekundære vælger i zoom under billedvisning: Rul igennem billeder
(Rul) eller få vist andre billeder med samme zoomforhold (Vis
næste/foregående billede).
7
Sekundær vælger
Menuoversigt 141
f2: Multivælgers midterknap
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Denne indstilling afgør funktionen for
multivælgerens midterknap under
søgerfotografering, billedvisning og Live
View (uanset den valgte indstilling, starter
tryk midt på multivælgeren
videoafspilning, når en video afspilles i
fuldskærmsvisning).
❚❚ Optageindstilling
J
Indstilling
Vælg midterste
fokuspunkt
A
Forudindstill. af
fokuspunkt
K
Markér aktivt
fokuspunkt
Ingen
142 Menuoversigt
Funktion knyttet til midten af multivælgeren
Vælg midterste fokuspunkt.
Tryk midt på multivælgeren vælger en
forudindstilling af fokuspunkt. For at vælge punktet
skal du vælge det og trykke midt på multivælgeren,
mens du trykker på knappen AF-indstilling, indtil
fokuspunktet blinker. Du kan vælge særskilte
fokuspunkter for "bredt" (landskab) format og for
hver af de to formater "høj" (portræt), hvis der er
valgt Fokuspunkt eller Fokuspunkt og indstil. af
AF-metode for brugerindstilling a7 (Gem efter
orientering, 0 109).
Tryk midt på multivælgeren markerer det aktive
fokuspunkt.
Tryk midt på multivælgeren har ingen effekt i
søgerfotografering.
❚❚ Billedvisningsindstilling
n
Indstilling
Miniature til/fra
o
Vis histogrammer
p
Zoom til/fra
u
Vælg plads og
mappe
Funktion knyttet til midten af multivælgeren
Skift mellem fuld skærm og miniaturevisning.
I både fuldskærms- og miniaturevisning vises et
histogram, når der trykkes midt på multivælgeren.
Skift mellem fuldskærms- eller miniaturevisning og
zoom under billedvisning. Vælg startindstillingen
for zoom blandt Lille forstørrelse (50 %),
1:1 (100 %) og Stor forstørrelse (200 %).
Zoomvisningen centreres om det aktive
fokuspunkt.
Få vist dialogboksen for valg af plads og mappe.
❚❚ Live View
J
p
Indstilling
Vælg midterste
fokuspunkt
Zoom til/fra
Ingen
Funktion knyttet til midten af multivælgeren
Tryk midt på multivælgeren i Live View vælger det
midterste fokuspunkt.
Tryk midt på multivælgeren for at slå zoom til og fra.
Vælg startindstillingen for zoom blandt Lille
forstørrelse (50 %), 1:1 (100 %) og Stor
forstørrelse (200 %). Zoomvisningen centreres om
det aktive fokuspunkt.
Tryk midt på multivælgeren har ingen effekt i Live
View.
Menuoversigt 143
f3: Lukkertids- og blændelås
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Valg af Til for Lukkertidslås låser lukkertiden ved den aktuelt valgte
værdi i indstillingen S eller M. Valg af Til for Blændelås låser
blænden ved den aktuelt valgte værdi i indstillingen A eller M.
Lukkertids- og blændelås er ikke tilgængelig i indstilling P.
f4: Tilpas kommandohjul
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Denne indstilling styrer betjeningen af det primære og det
sekundære kommandohjul.
Indstilling
Beskrivelse
Skift rotationsretning på
kommandohjulene, når de
anvendes til at foretage
justeringer af
Eksponeringskompensation
Skift drejeretning og/eller Lukkertid/
blændeåbning. Markér
indstillinger, og tryk på 2 for
at vælge eller fravælge, og tryk derefter på J. Denne
indstilling gælder også for kommandohjulene med ekstra
batterigreb af typen MB-D18.
144 Menuoversigt
Indstilling
Skift primært/
sekundært
Beskrivelse
• Eksponering: Hvis der er valgt
Fra, styrer det primære
kommandohjul lukkertiden,
og det sekundære
kommandohjul styrer
blænden. Hvis der er valgt
Til, styrer det primære
kommandohjul blænden, og
det sekundære kommandohjul styrer lukkertiden. Hvis
der er valgt Til (indstilling A), anvendes det primære
kommandohjul kun til indstilling af blænden i
eksponeringsindstilling A.
• Autofokus: Hvis der er valgt Til, kan du vælge
autofokusindstilling ved at holde knappen AF-indstilling
nede og dreje det sekundære kommandohjul, og du kan
vælge indstilling af AF-metode ved at holde knappen
AF-indstilling nede og dreje det primære kommandohjul.
Disse indstillinger gælder også for kommandohjulene ved
MB-D18.
Hvis Sekundært kommandohjul er valgt, kan blænden
kun justeres med det sekundære kommandohjul (eller
med det primære kommandohjul, hvis Til er valgt for Skift
primært/sekundært > Eksponering). Hvis Blændering er
valgt, kan blænden kun justeres med
Blændeindstilling objektivblænderingen, og kameraets blændevisning viser
blænden i trin på 1 EV (blænden for type G- og E-objektiver
indstilles stadig med det sekundære kommandohjul).
Bemærk, at uanset valgt indstilling skal blænderingen
anvendes til justering af blændeåbning, når et ikke-CPUobjektiv er monteret.
Menuoversigt 145
Indstilling
Menuer og
billedvisning
Sekund. hjul,
billed. frem/
tilbage
146 Menuoversigt
Beskrivelse
Hvis Fra er valgt, anvendes multivælgeren til at vælge billedet
til visning i fuldskærmsvisning, markere miniaturer og
navigere i menuerne. Hvis Til eller Til (på nær billedtjek) er
valgt, kan du anvende det primære kommandohjul til at
vælge billedet til visning i fuldskærmsvisning, flytte markøren
til venstre eller til højre i miniaturevisning samt til at flytte
menumarkeringsbjælken op eller ned. Det sekundære
kommandohjul anvendes i fuldskærmsvisning til at springe
frem eller tilbage i henhold til den valgte indstilling for
Sekund. hjul, billed. frem/tilbage og i miniaturevisning til at
springe en side op eller ned. Under visning af menuerne ses
undermenuen for den valgte indstilling, når du drejer det
sekundære kommandohjul mod højre. Når du drejer det
sekundære kommandohjul mod venstre, vises den forrige
menu. For at træffe et valg skal du trykke på 2, midt på
multivælgeren eller på J. Vælg Til (på nær billedtjek) for at
undgå, at kommandohjulene anvendes til billedvisning under
billedtjek.
Når Til eller Til (på nær billedtjek) er valgt for Menuer og
billedvisning, kan du dreje det sekundære
kommandohjul i fuldskærmsvisning for at vælge en
mappe, for at springe 10 eller 50 billeder frem eller tilbage
ad gangen eller for at springe til næste eller forrige
beskyttede billede, billede eller video.
f5: Multivælger
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Hvis Genstart standbytimeren er valgt, aktiverer anvendelse af
multivælgeren, når standbytimeren udløber, lysmålerne og starter
standbytimeren. Hvis Gør intet er valgt, starter timeren ikke, når der
trykkes på multivælgeren.
f6: Slip knap for at bruge hjul
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Valg af Ja tillader justeringer, der normalt foretages ved at holde
knappen E, S (Q), I, BKT, Y, W (M), T, U eller
AF-indstilling nede og dreje på et kommandohjul, at blive foretaget
ved at dreje kommandohjulet, når knappen slippes. Dette gælder
også knapper, som Aktiv D-Lighting, Eksp.forsinkelsesindstilling,
Hvidbalance eller Eksponeringsindstilling er blevet knyttet til som
en indstilling af “tryk +kommandohjul” i brugerindstilling f1
(Brugerd. knaptilknytning, 0 130) og for knapper, som Aktiv
D-Lighting, Eksp.forsinkelsesindstilling, ISO-følsomhed,
Eksponeringsindstilling, Eksponeringskompensation eller
Lysmåling er blevet knyttet til ved hjælp af brugerindstilling f10
(Tilknyt MB-D18-knapper, 0 149). Indstillingen afsluttes, når der
igen trykkes på en vilkårlig af de pågældende knapper,
udløserknappen trykkes halvt ned, eller standbytimeren udløber.
Menuoversigt 147
f7: Spejlvend indikatorer
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Hvis
(W) er valgt, vises
eksponeringsindikatorerne på kontrolpanelet, i søgeren og i
informationsvisningen med negative værdier til venstre og positive
værdier til højre. Vælg
(V) for at få vist
positive værdier til venstre og negative værdier til højre.
f8: Indst. til Live View-knappen
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Vælg Deaktiver for at deaktivere knappen
a, så du undgår, at Live View starter
utilsigtet. Hvis Aktiver (standbytimer
aktiv) er valgt, kan knappen a kun
anvendes til at starte Live View, mens
standbytimeren er aktiv.
f9: Knappen D
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Vælg, om drejning af afbryderen over på D kun aktiverer
kontrolpanelet og knappen til baggrundslys eller desuden også
tænder informationsvisningen.
148 Menuoversigt
f10: Tilknyt MB-D18-knapper
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Denne indstilling er tilgængelig, når der er
monteret et ekstra
multifunktionsbatterigreb af typen
MB-D18. Vælg de funktioner, der knyttes til
knapperne på MB-D18, hvad enten de
anvendes individuelt eller i kombination
med kommandohjulene.
Knappen AF-ON på MB-D18
LOCK
Knappen Fn på MB-D18
Multivælger på MB-D18
❚❚ knappen Fn
Vælg den funktion, der udføres ved tryk på knappen Fn på
batterigrebet. Se afsnittet "Tryk" for brugerindstilling f1 (Brugerd.
knaptilknytning, 0 130) for yderligere information.
A
q
r
D
E
4
L
M
Forudindstill. af fokuspunkt
Dybdeskarphed
FV-lås
AE-lås (nulstil ved udløsning)
AE-lås (hold)
+ NEF (RAW)
Matrix-lysmåling
Centervægtet lysmåling
N
t
b
!
%
3
K
Spotmåling
Højlysvægtet lysmåling
Gitterlinjer i søgeren
Virtuel horisont i søger
MIN MENU
Åbn toppunkt i MIN MENU
Billedvisning
Ingen
Menuoversigt 149
❚❚ Knappen Fn + y
Vælg den funktion, der udføres ved tryk på knappen Fn på
batterigrebet og drejning af et kommandohjul. Se afsnittet "Tryk +
kommandohjul" for brugerindstilling f1 (Brugerd.
knaptilknytning, 0 138) for yderligere information.
J
$
v
w
y
z
1
2
3
4
Vælg billedområde
Lukkertids- og blændelås
Tid/blændeåbning med 1 trin
Vælg ikke-CPU objektivnr.
Aktiv D-Lighting
n
9
v
E
w
Eksp.forsinkelsesindstilling
Billedoptagemenuhukomm.
ISO-følsomhed 1
Eksponeringsindstilling 2
Eksponeringskompensation 3
Lysmåling 4
Ingen
Udfører samme funktion som knappen S (Q) på kameraet.
Udfører samme funktion som knappen I på kameraet.
Udfører samme funktion som knappen E på kameraet.
Udfører samme funktion som knappen Y på kameraet.
❚❚ Knappen AF-ON
Vælg den funktion, der udføres ved tryk på knappen AF-ON på
batterigrebet. Se afsnittet "Tryk" for brugerindstilling f1 (Brugerd.
knaptilknytning, 0 130) for yderligere information.
G
A
K
q
B
Samme som knap. AF-ON på kam. *
AF-ON
Indstilling af AF-metode
Indstilling af AF-met. + AF-ON
AE/AF-lås
C
D
E
F
Kun AE-lås
AE-lås (nulstil ved udløsning)
AE-lås (hold)
Kun AF-lås
Ingen
* Knappen udfører samme funktion som den, der aktuelt er valgt for knappen AF-ON på kameraet.
150 Menuoversigt
❚❚ Multivælger
Multivælgeren på batterigrebet kan anvendes til valg af fokuspunkt
(x Valg af fokuspunkt) eller til duplikering af den funktion, der
udføres af kameraets multivælger (Y Samme som multiv. på
kamera; bemærk, at du i dette tilfælde kan vælge Info C/
Billedvisning D for Billedinformation/-visning for at bytte om på
knappernes funktioner, så du ved at trykke vælgeren op eller ned
kan få vist flere billeder, og ved at trykke vælgeren til venstre eller
højre kan du ændre den viste billedinformation).
Menuoversigt 151
g: Video
g1: Brugerd. knaptilknytning
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Vælg de funktioner, der knyttes til kameraets knapper, hvad enten
de anvendes individuelt eller i kombination med
kommandohjulene, når Live View–vælgeren drejes hen på 1 i Live
View.
❚❚ Tryk
For at vælge funktioner for følgende knapper skal du markere den
ønskede indstilling og trykke midt på multivælgeren:
0
v
x
8
G
Knappen Pv
Knappen Fn1
Knappen Fn2
Sekundær vælgers midte
Udløserknap
A "Tryk" og "Tryk + kommandohjul"
Visse funktioner kan ikke knyttes samtidigt til begge funktionerne "tryk" og
"tryk + kommandohjul" for nogle knapper. Ved tilknytning af en sådan
funktion til "tryk", når den allerede er knyttet til "tryk + kommandohjul",
sættes indstillingen "tryk + kommandohjul" til Ingen, mens tilknytning af
en sådan funktion til "tryk + kommandohjul", når den allerede er knyttet til
"tryk", sætter indstillingen "tryk" til Ingen.
152 Menuoversigt
Funktionerne, der kan knyttes til disse knapper, er som følger:
0 v x
8
G
Powerblænde (åbn)
✔
—
—
—
—
Powerblænde (luk)
—
✔
—
—
—
Eksponeringskompensation +
✔
—
—
—
—
Eksponeringskompensation –
—
✔
—
—
—
Indeksmarkering
✔
✔
✔
✔
—
Vis billedoptageinformation
✔
✔
✔
✔
—
AE/AF-lås
—
—
—
✔
—
Kun AE-lås
—
—
—
✔
—
AE-lås (hold)
—
—
—
✔
—
Kun AF-lås
—
—
—
✔
—
Tag billeder
—
—
—
—
✔
Optag videoer
—
—
—
—
✔
Ingen
✔
✔
✔
✔
—
Indstilling
t
q
i
h
r
s
B
C
E
F
C
1
Du kan vælge mellem følgende indstillinger:
Indstilling
t
Powerblænde
(åbn)
q
Powerblænde
(luk)
Beskrivelse
Blænden udvides, når der trykkes på knappen Pv.
Anvendes i kombination med brugerindstilling g1
(Brugerd. knaptilknytning) > Knappen Fn1 >
Powerblænde (luk) for knapstyret blændejustering.
Blænden indsnævres, når der trykkes på knappen
Fn1. Anvendes i kombination med brugerindstilling
g1 (Brugerd. knaptilknytning) > Knappen
dybdeskarphed > Powerblænde (åbn) for
knapstyret blændejustering.
Menuoversigt 153
Indstilling
i
h
r
s
B
C
E
Beskrivelse
Eksponeringskompensationen øges, mens der
trykkes på knappen Pv. Anvendes i kombination med
Eksponeringsbrugerindstilling g1 (Brugerd. knaptilknytning) >
kompensation +
Knappen Fn1 > Eksponeringskompensation – for
knapstyret eksponeringskompensation.
Eksponeringskompensationen reduceres, mens der
trykkes på knappen Fn1. Anvendes i kombination
Eksponeringsmed brugerindstilling g1 (Brugerd.
kompensation – knaptilknytning) > Knappen dybdeskarphed >
Eksponeringskompensation + for knapstyret
eksponeringskompensation.
Tryk på knappen under optagelse af video for at
tilføje et indeks på den aktuelle placering.
Indeksmarkering
Indekserne kan anvendes ved visning og redigering
af videoer.
Tryk på knappen for at få vist billedoptagedata i
Vis billedoptage- stedet for information om optagelse af video. Tryk
information
igen for at vende tilbage til visning af
videooptagelse.
Fokus og eksponering låser, når der trykkes på
AE/AF-lås
knappen.
Kun AE-lås
Eksponering låser, når der trykkes på knappen.
AE-lås (hold)
F
Kun AF-lås
C
Tag billeder
154 Menuoversigt
Eksponeringen låses, når der trykkes på knappen og
forbliver låst, indtil der trykkes på knappen anden
gang, eller standbytimeren udløber.
Fokus låser, når der trykkes på knappen.
Tryk udløserknappen helt ned for at afslutte
optagelse af video og tage et billede med et højdebreddeforhold på 16 : 9.
Indstilling
1
Optag videoer
Ingen
Beskrivelse
Tryk udløserknappen halvt ned for at starte Live
View. Du kan derefter trykke udløserknappen halvt
ned for at fokusere (kun autofokusindstilling) og
trykke den helt ned for at starte eller afslutte
optagelse. Udløserknappen kan ikke anvendes til
andre formål, når Live View-vælgeren drejes hen på
1. For at afslutte Live View skal du trykke på
knappen a. Udløserknappen på en ekstra trådløs
fjernbetjening eller fjernbetjeningsledning fungerer
på samme måde som kameraets udløserknap.
Tryk på knappen har ingen effekt.
A Powerblænde
Powerblænde er kun tilgængelig i eksponeringsindstillingerne A og M og
kan ikke anvendes, mens der vises optageinfo om billedet (ikonet 6
indikerer, at powerblænden ikke kan anvendes). Visningen blinker muligvis
hurtigt, mens blænden justeres.
D "Optag videoer"
Når Optag videoer er valgt for Udløserknap, er intervaloptagelse ikke
tilgængelig.
Menuoversigt 155
❚❚ Tryk + kommandohjul
For at vælge funktioner til følgende knapper i kombination med
kommandohjulene, skal du markere en indstilling og trykke midt på
multivælgeren:
1
w
9
Knappen Pv + y
Knappen Fn1 + y
Sekundær vælgers midte + y
Følgende funktioner kan udføres ved at trykke på disse knapper og
dreje et kommandohjul:
Indstilling
J
Vælg
billedområde
Ingen
Beskrivelse
Tryk på knappen, og drej et kommandohjul for at
vælge billedområde. Billedområdet kan ikke ændres
under optagelse.
Der udføres ingen handling, når der drejes på
kommandohjulene, mens der trykkes på knappen.
g2: Lysstyrke i højlysområder
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Vælg den lysstyrke, der er nødvendig for at udløse højlysvisning i
videoen. Jo lavere værdien er, desto større spektrum af lysstyrker
vises der som højlys. Hvis 255 er valgt, viser højlysvisningen kun
områder, der potentielt er overeksponerede.
156 Menuoversigt
B Opsætningsmenuen: Kameraopsætning
For at få vist opsætningsmenuen skal du trykke på G og vælge
fanen B (opsætningsmenu).
Knappen G
Indstilling
Formater hukommelseskort
Sprog (Language)
Tidszone og dato
Skærmens lysstyrke
Skærmens farvebalance
Virtuel horisont
Informationsvisning
Finindstilling af AF
Data om ikke-CPU objektiv
Rens billedsensor
Lås spejl i hævet pos. ved rens *
Støvfrit referencebillede
Billedkommentar
Copyrightoplysninger
Bip-indstillinger
Berøringsknapper
HDMI
Lokationsdata
0
158
158
159
160
161
162
163
164
169
169
170
173
175
176
177
178
178
179
0
Indstilling
Indst. for trådløs fjernbetj. (WR)
Tilknyt fjernbetj. (WR) Fn-knap
Flytilstand
Tilslut til smartenhed
Send til smartenhed (automatisk)
Wi-Fi
Bluetooth
Netværk
Eye-Fi-overførsel
Overensstemmelsesmærkning
MB-D18-batteritype
Batterirækkefølge
Batterioplysninger
Kortplads tom, frigør lås
Gem/indlæs indstillinger
Nulstil alle indstillinger
Firmwareversion
180
181
181
182
183
183
184
184
185
186
187
188
189
190
191
193
193
* Kan ikke benyttes, hvis batteriet er ved at være afladet.
A Se også
For menustandarder, se “Standarder for opsætningsmenu” (0 17).
Menuoversigt 157
Formater hukommelseskort
Knappen G ➜ B opsætningsmenu
For at starte formatering skal du vælge en
hukommelseskortplads og vælge Ja.
Bemærk, at formatering sletter alle billeder og
andre data på kortet på den valgte plads
permanent. Før formatering skal du huske
at lave sikkerhedskopier efter behov.
D Under formatering
Sluk ikke kameraet, og fjern ikke hukommelseskort under formatering.
A To-knaps-formatering
Hukommelseskort kan også formateres ved at trykke på knapperne O (Q)
og S (Q) i over to sekunder.
Sprog (Language)
Knappen G ➜ B opsætningsmenu
Vælg et sprog til kameraets menuer og meddelelser.
158 Menuoversigt
Tidszone og dato
Knappen G ➜ B opsætningsmenu
Skift tidszoner, indstil kameraets ur, synkronisér uret med uret på en
smartenhed, vælg rækkefølge for datovisning, og slå sommertid til
eller fra.
Indstilling
Beskrivelse
Vælg en tidszone. Kameraets ur indstilles automatisk til
Tidszone
klokkeslættet i den nye tidszone.
Dato og tid
Indstil kameraets ur.
Vælg, om kameraets ur opdateres til tiden (Coordinated
Universal Time eller UTC), tidszonen og standarden eller
sommertiden leveret af smartenheden, når synkronisering
Synkroniser med er aktiveret i app’en SnapBridge. Kameraets ur kan ikke
smartenhed
synkroniseres med smartenheden under intervaloptagelse,
eller hvis en GPS-enhed er tilsluttet med Ja valgt for
Lokationsdata > Indstill. for ekstern GPS-enhed >
Indstil klokkeslæt via satellit (0 179).
Datoformat
Vælg rækkefølge for, hvordan dag, måned og år vises.
Slå sommertid til eller fra. Kameraets ur stilles automatisk
Sommertid
en time frem eller tilbage. Standardindstillingen er Fra.
Hvis uret nulstilles, blinker ikonet B på kontrolpanelet, og en
blinkende &-indikator vises i informationsvisningen.
Menuoversigt 159
Skærmens lysstyrke
Knappen G ➜ B opsætningsmenu
Tryk på 1 eller 3 for at justere skærmens lysstyrke. Vælg højere
værdier for at øge lysstyrken og lavere værdier for at reducere
lysstyrken. Lysstyrken kan justeres særskilt for:
• Menuer/billedvisning: Justér lysstyrken i menuen,
informationsvisningen og billedvisningen.
• Live View: Justér lysstyrken for visningen af Live View.
160 Menuoversigt
Skærmens farvebalance
Knappen G ➜ B opsætningsmenu
Anvend multivælgeren som vist nedenfor
for at justere skærmens farvebalance med
et prøvebillede som reference.
Prøvebilledet er det sidst optagede billede,
eller i billedvisningsindstilling det billede,
der vises sidst; for at vælge et andet billede
skal du trykke på knappen W (M) og vælge
et billede på en miniatureliste (for at få vist
det markerede billede i fuldskærmsvisning
skal du trykke på X og holde den nede).
Hvis der ikke er nogen billeder på
hukommelseskortet, vises der en tom
ramme med en grå kant i stedet for
prøvebilledet. Tryk på J for at afslutte, når justeringerne er fuldført.
Skærmens farvebalance gælder kun for menuer, billedvisning og
visning gennem objektivet, der ses under Live View; billeder
optaget med kameraet påvirkes ikke.
Øg den grønne tone
Øg den blå tone
Øg den gule tone
Øg den lilla tone
Menuoversigt 161
Virtuel horisont
Knappen G ➜ B opsætningsmenu
Få vist rulning og hældning baseret på information fra kameraets
tiltsensor. Hvis kameraet hverken tiltes mod venstre eller højre,
bliver referencelinjen for rulning grøn, mens prikken midt i
visningen bliver grøn, hvis kameraet hverken tiltes fremad eller
bagud. Hvert trin svarer til 5°.
Kamera plant
Kamera tiltet mod venstre Kamera tiltet fremad eller
eller højre
bagud
D Tilt af kameraet
Visningen af den virtuelle horisont er ikke nøjagtig, når kameraet er tiltet
fremad eller bagud i en skarp vinkel. Hvis kameraet er ude af stand til at
måle tilt, vises tiltgraden ikke.
A Se også
For information om visning af virtuel horisont i søgeren, se A >
brugerindstilling f1 (Brugerd. knaptilknytning; 0 130, 137).
162 Menuoversigt
Informationsvisning
Knappen G ➜ B opsætningsmenu
Hvis Auto (AUTO) er valgt, skifter skriftfarven i informationsvisningen
automatisk fra sort til hvid eller hvid til sort for at bevare kontrasten
til baggrunden. For altid at anvende samme skriftfarve skal du vælge
Manuel og vælge Mørkt på lyst (B; sort skriftfarve) eller Lyst på
mørkt (W; hvid skriftfarve). Skærmens lysstyrke justeres automatisk
for maksimal kontrast med den valgte tekstfarve.
Mørkt på lyst
Lyst på mørkt
Menuoversigt 163
Finindstilling af AF
Knappen G ➜ B opsætningsmenu
Finindstil fokus for op til 20 objektivtyper. Anvendes kun efter
behov; Indstilling af AF anbefales ikke i de fleste situationer og kan
påvirke normalt fokus. Automatisk finindstilling er tilgængelig i Live
View (0 166). Vi anbefaler, at du udfører finjustering ved den
fokusafstand, du anvender ofte; hvis du udfører fokusindstilling ved
en kort fokusafstand, kan du eksempelvis opleve, at den er mindre
effektiv ved længere fokusafstande.
Indstilling
Beskrivelse
Finindstilling • Til: Slå AF-indstilling til.
af AF (Til/Fra) • Fra: Slå AF-indstilling fra.
Indstil AF for det aktuelle objektiv
Aktuel værdi
(kun CPU-objektiver). Tryk på 1 for
at flytte fokuspunktet væk fra
kameraet, eller tryk på 3 for at
flytte fokuspunktet hen mod
Gemt værdi
kameraet; vælg blandt værdier
mellem +20 og –20. Der kan lagres
værdier for op til 20 objektivtyper.
Der kan kun lagres én værdi for
Forrige værdi
hver objektivtype.
Vælg den anvendte værdi for AF-indstilling, når der ikke
Standard eksisterer en tidligere gemt værdi for det aktuelle objektiv (kun
CPU-objektiver).
164 Menuoversigt
Indstilling
Liste med
gemte
værdier
Beskrivelse
Opstil tidligere gemte værdier for
AF-indstilling. For at slette et
objektiv fra listen skal du markere
det ønskede objektiv og trykke på
O (Q). For at ændre en objektividentifikator (for eksempel vælge
en identifikator, der er den samme
som de sidste to cifre i objektivets
serienummer for at kunne skelne mellem dette og andre
objektiver af samme type, idet Gemt værdi kun kan anvendes
på ét objektiv af hver type) skal du markere det ønskede
objektiv og trykke på 2. Der vises en menu; tryk på 1 eller 3
for at vælge en identifikator, og tryk på J for at gemme
ændringerne og afslutte.
D Live View-fotografering
Indstilling gælder ikke for autofokus i Live View-fotografering.
A Gemt værdi
Der kan kun lagres én værdi for hver objektivtype. Hvis der anvendes
telekonverter, kan der lagres særskilte værdier for hver kombination af
objektiv og telekonverter.
Menuoversigt 165
❚❚ Automatisk finindstilling af AF
Automatisk finindstilling af AF udføres som beskrevet herunder.
1 Klargør kameraet.
Montér kameraet på et stativ, og ret kameraet mod et jævnt
motiv med høj kontrast, som er parallelt med kameraets
fokusplan. Bemærk, at automatisk finindstilling af AF fungerer
bedst ved maksimumblænde og muligvis ikke fungerer i mørke
omgivelser.
2 Start Live View.
Drej Live View-vælgeren hen på C, og
tryk på knappen a.
166 Menuoversigt
3 Justér fokusindstillingerne.
Drej fokusindstillingsvælgeren hen på
AF, og anvend knappen AF-indstilling
samt kommandohjulene til valg af
følgende:
• Autofokusindstilling: AF-S
• Indstilling af AF-metode: 5 (bredt),
6 (normal) eller 3 (pinpoint)
4 Vælg midterste fokuspunkt.
Tryk midt på multivælgeren for at vælge
midterste fokuspunkt.
5 Fokusér.
Tryk udløserknappen halvt ned for at fokusere, og zoom derefter
ind på det billede, der ses gennem objektivet for at bekræfte, at
motivet er i fokus. Fokus kan om nødvendigt justeres manuelt.
Menuoversigt 167
6 Udfør automatisk finindstilling af AF.
Tryk på knappen AF-indstilling og
videooptageknappen samtidigt, og
hold dem nede, indtil dialogboksen
indikeret i trin 7 vises (dette tager
formentligt lidt over to sekunder).
Knappen AF-indstilling
Videooptageknap
7 Gem den nye værdi.
Markér Ja, og tryk på J for at tilføje
værdien for finindstilling af AF for det
aktuelle objektiv til listen med gemte
værdier (kun CPU-objektiver). Bemærk,
at der kun kan lagres én værdi for hver
objektivtype.
8 Aktivér finindstilling af AF.
I kameraets opsætningsmenu skal du vælge Finindstilling af
AF > Finindstilling af AF (Til/Fra), derefter markere Til og
trykke på J.
168 Menuoversigt
Data om ikke-CPU objektiv
Knappen G ➜ B opsætningsmenu
Optag brændvidden og maksimumblænden for ikke-CPU
objektiver, så de kan anvendes med funktioner, der normalt er
forbeholdt CPU-objektiver.
Indstilling
Objektivnummer
Brændvidde (mm)
Maksimumblænde
Beskrivelse
Vælg et nummer til at identificere objektivet.
Indtast brændvidden.
Indtast maksimumblænden.
Rens billedsensor
Knappen G ➜ B opsætningsmenu
Snavs og støv, der kommer ind i kameraet ved udskiftning af
objektiver eller fjernelse af kamerahusdæksel, kan sætte sig fast på
billedsensoren og påvirke dine billeder. Indstillingen Rens
billedsensor vibrerer sensoren for at fjerne støv.
Indstilling
Rens nu
Rens ved kamera
tænd/sluk
Beskrivelse
Udfør rensning af billedsensoren med det samme.
• 5 Rens, når kameraet tændes: Billedsensoren renses
automatisk, hver gang kameraet tændes.
• 6 Rens, når kameraet slukkes: Billedsensoren renses
automatisk ved nedlukning, hver gang kameraet
slukkes.
• 7 Rens ved kamera tænd og sluk: Billedsensoren renses
automatisk, når kameraet tændes og slukkes.
• Rens fra: Funktionen til automatisk rensning af
billedsensoren er slået fra.
Menuoversigt 169
Lås spejl i hævet pos. ved rens
Knappen G ➜ B opsætningsmenu
Anvend denne indstilling til at låse spejlet i hævet position, så det
støv, der ikke kan fjernes ved hjælp af Rens billedsensor, kan
fjernes manuelt. Bemærk dog, at sensoren er meget sart og nemt
beskadiges, hvorfor vi anbefaler, at manuel rensning kun udføres af
en Nikon-autoriseret servicerepræsentant.
❚❚ Manuel rensning
Du kan altid rense sensoren manuelt som beskrevet nedenfor.
1 Lad det genopladelige batteri op, eller tilslut en lysnetadapter.
Der skal anvendes en pålidelig strømkilde ved eftersyn eller
rensning af billedsensoren. Sluk kameraet, og isæt et fuldt
opladet batteri, eller tilslut en ekstra lysnetadapter og et stik til
lysnetadapter. Indstillingen Lås spejl i hævet pos. ved rens er
kun tilgængelig i opsætningsmenuen, hvis batteriniveauet er
over J, og kameraet ikke er tilsluttet til en smartenhed via
Bluetooth eller andre enheder via USB.
2 Fjern objektivet.
Sluk kameraet, og fjern objektivet.
3 Vælg Lås spejl i hævet pos. ved rens.
Tænd kameraet, og markér Lås spejl i
hævet pos. ved rens i
opsætningsmenuen, og tryk på 2.
170 Menuoversigt
4 Tryk på J.
Der vises en meddelelse på skærmen,
og en række tankestreger vises på
kontrolpanelet og i søgeren. For at
gendanne normal betjening uden at
efterse billedsensoren skal du slukke
kameraet.
5 Hæv spejlet.
Tryk udløserknappen helt
ned. Spejlet hæves, og
lukkergardinet åbner, så
billedsensoren bliver
synlig. Visningen i søgeren slukker, og rækken af tankestreger på
kontrolpanelet blinker.
6 Undersøg billedsensoren.
Hold kameraet, så lyset falder på
billedsensoren, og undersøg sensoren
for støv og lignende. Hvis der ikke er
nogen fremmedlegemer, skal du
fortsætte til trin 8.
Menuoversigt 171
7 Rens billedsensoren.
Fjern eventuelt støv og lignende fra
sensoren med en blæser. Du må ikke
anvende en blæser, idet børstehårene
kan beskadige sensoren. Snavs, som
ikke kan fjernes med en pustebørste, må
kun fjernes af en Nikon-autoriseret
servicetekniker. Du må under ingen omstændigheder røre ved
sensoren eller tørre den af.
8 Sluk kameraet.
Spejlet vender tilbage til nederste position, og lukkergardinet
lukker. Sæt objektivet eller kamerahusdækslet på igen.
D Anvend en pålidelig strømkilde
Lukkergardinet er sart og beskadiges nemt. Hvis kameraet slukker, mens
spejlet er hævet, lukker gardinet automatisk. For at undgå beskadigelse af
gardinet skal du overholde følgende anvisninger:
• Sluk ikke kameraet, og fjern eller frakobl ikke strømkilden, mens spejlet er
hævet.
• Hvis batteriniveauet bliver lavt, mens spejlet er hævet, lyder der et bip, og
selvudløserlampen blinker for at advare om, at lukkergardinet lukker, og
at spejlet sænkes om cirka to minutter. Afslut rensning eller eftersyn med
det samme.
172 Menuoversigt
Støvfrit referencebillede
Knappen G ➜ B opsætningsmenu
Optag referencedata til funktionen Image dust off i Capture NX-D
(for yderligere information, se online-hjælp til Capture NX-D). Image
Dust Off kan ikke anvendes til små eller mellemstore NEF-billeder
(RAW).
Støvfrit referencebillede er kun tilgængeligt, når der er monteret
et CPU-objektiv på kameraet. Et ikke-DX-objektiv med en
brændvidde på mindst 50 mm anbefales. Zoom helt ind, når du
anvender et zoomobjektiv.
1 Vælg en startindstilling.
Markér én af følgende indstillinger, og
tryk på J. For at afslutte uden at
indhente data til funktionen Image
dust off skal du trykke på G.
• Start: Der vises en meddelelse, og
"rEF" vises i søgeren og på
kontrolpanelet.
• Rens sensor, og start: Vælg denne
indstilling for at rense billedsensoren
før start. Der vises en meddelelse, og
"rEF" vises i søgeren og på
kontrolpanelet, når rensningen er
udført.
Menuoversigt 173
2 Komponér et billede med en hvid genstand uden struktur i
søgeren.
Placér objektivet cirka 10 centimeter fra en godt oplyst, hvid
genstand uden struktur. Komponér billedet, så genstanden
fylder søgeren, og tryk derefter udløserknappen halvt ned.
I autofokusindstillingen indstilles fokus automatisk til uendeligt;
i manuel fokusindstilling skal du selv indstille fokus til uendeligt.
3 Optag støvfri referencedata.
Tryk udløserknappen helt ned for at optage referencedata til
image dust off. Skærmen slukker, når du trykker på
udløserknappen.
Hvis referencegenstanden er for lys eller
for mørk, kan kameraet muligvis ikke
optage image dust off-referencedata,
og der vises en meddelelse. Vælg en
anden referencegenstand, og gentag
processen fra trin 1.
174 Menuoversigt
D Rensning af billedsensoren
Støvfri referencedata, som er optaget før billedsensorrensningen udføres,
kan ikke anvendes sammen med billeder, som er taget efter
billedsensorrensningen er udført. Vælg kun Rens sensor, og start, hvis
støvfri referencedata ikke skal anvendes med eksisterende billeder.
A Image dust off referencedata
De samme referencedata kan benyttes til
billeder taget med andre objektiver eller med
andre blændeåbninger. Referencebilleder kan
ikke vises ved hjælp af
billedbehandlingssoftware på en computer.
Der forekommer gitterlinjer, når der vises
referencebilleder på kameraet.
Billedkommentar
Knappen G ➜ B opsætningsmenu
Føj en kommentar til nye billeder, når de tages. Du kan få vist
kommentarerne som metadata i ViewNX-i eller Capture NX-D.
Kommentaren kan også ses på siden med optagedata i
billedinformationsvisningen. Du kan vælge mellem følgende
indstillinger:
• Indsæt kommentar: Indtast en kommentar som beskrevet i
“Indtastning af tekst” (0 38). Kommentarer kan bestå af op til
36 tegn.
• Vedhæft kommentar: Vælg denne indstilling
for at vedhæfte kommentaren til alle
efterfølgende billeder. Vedhæft
kommentar kan slås til og fra ved at
markere indstillingen og trykke på 2. Når
du har valgt den ønskede indstilling, skal
du trykke på J for at afslutte.
Menuoversigt 175
Copyrightoplysninger
Knappen G ➜ B opsætningsmenu
Føj copyrightoplysninger til nye billeder, når de tages. Der er
copyrightoplysninger i de optagedata, der vises i
billedinformationsvisningen, og oplysningerne kan ses som
metadata i ViewNX-i eller i Capture NX-D. Følgende indstillinger er
tilgængelige:
• Kunstner: Indtast et navn på fotografen som beskrevet i
“Indtastning af tekst” (0 38). Navne på fotografer kan bestå af op
til 36 tegn.
• Copyright: Indtast navnet på indehaveren af ophavsretten som
beskrevet i “Indtastning af tekst” (0 38). Navne på indehavere af
ophavsretten kan bestå af op til 54 tegn.
• Vedhæft copyrightoplysninger: Vælg denne
indstilling for at vedhæfte
copyrightoplysningerne til alle
efterfølgende billeder. Vedhæft
copyrightoplysninger kan slås til og fra
ved at markere dem og trykke på 2. Når
du har valgt den ønskede indstilling, skal
du trykke på J for at afslutte.
D Copyrightoplysninger
For at undgå uautoriseret anvendelse af navne på kunstner eller indehaver
af ophavsret skal du sørge for, at Vedhæft copyrightoplysninger ikke er
valgt, samt at felterne Kunstner og Copyright er tomme, før du låner eller
overdrager kameraet til en anden person. Nikon påtager sig intet ansvar for
skader eller strid, der hidrører fra anvendelse af indstillingen
Copyrightoplysninger.
176 Menuoversigt
Bip-indstillinger
Knappen G ➜ B opsætningsmenu
Vælg tonehøjden og lydstyrken for det bip, der lyder, når kameraet
fokuserer ved hjælp af single AF (AF-S), når fokus låser under Live
View-fotografering, mens udløserens timer tæller ned i
selvudløserindstilling, hvis der trykkes på udløserknappen, når der
er isat et skrivebeskyttet hukommelseskort, når der trykkes på
udløserknappen anden gang under fotografering med hævet spejl,
når time-lapse-fotografering slutter, eller berøringsskærmen
anvendes til indtastning på tastaturet (0 38). Bemærk, at uanset
den valgte indstilling lyder der ikke et bip i indstilling for video eller
udløserindstillingerne Dæmpet lukkerlyd (indstillingerne Q og QC),
eller når der er valgt en anden indstilling end Fra for Lydløs Live
View-fotografer. (0 81). Der lyder intet bip, når kameraet
fokuserer ved hjælp af single AF, hvis der er valgt Udløser for
brugerindstilling a2 (Valg af AF-S-prioritering, 0 106).
❚❚ Bip til/fra
Vælg Fra (kun berøringsknapper) for at
slå kameraets lyde fra som modsvar til
berøringsskærmens knapper, eller vælg Fra
for at undgå biplydene begge steder fra.
Når der er valgt en anden indstilling end
Fra, vises c i informationsvisningen.
❚❚ Lydstyrke
Justér lydstyrken af bippet.
❚❚ Tonehøjde
Vælg tonehøjde for bippet mellem Høj og Lav.
Menuoversigt 177
Berøringsknapper
Knappen G ➜ B opsætningsmenu
Justér indstillingerne for skærmens berøringsknapper.
❚❚ Aktiver/deakt. berøringsknapper
Vælg Deaktiver for at undgå utilsigtet brug af berøringsskærmens
knapper, eller vælg Kun billedvisning for kun at aktivere
berøringsskærmens knapper i billedvisningsindstilling.
❚❚ Bladreretning for fuldskærmsvis.
Vælg den bevægelse, der anvendes for at få vist det næste billede i
fuldskærmsvisning: Et svirp fra højre mod venstre eller et svirp fra
venstre mod højre.
HDMI
Knappen G ➜ B opsætningsmenu
Justér indstillingerne for tilslutning til HDMI-enheder (0 257).
178 Menuoversigt
Lokationsdata
Knappen G ➜ B opsætningsmenu
Justér indstillingerne for Lokationsdata til brug, når kameraet er
sluttet til en GPS eller smartenhed.
Indstilling
Beskrivelse
Vælg Ja for at downloade lokationsdata fra smartenheden og
indlejre dem i billeder taget hen over de næste to timer
(bemærk, at funktionen for lokationsdata skal være aktiveret
Download fra
i app'en SnapBridge). Hvis kameraet er sluttet til både en
smartenhed
smartenhed og en GPS-enhed, downloades lokationsdata fra
GPS-enheden. Lokationsdata kan ikke erhverves, hvis
kameraet er slukket, eller standbytimeren er udløbet.
Få vist de lokationsdata, der leveres af GPS eller smartenhed
Position
(de viste punkter varierer alt efter enheden).
Justér indstillingerne for tilslutning til ekstra GPS-enheder.
• Standbytimer: Vælg, om standbytimeren forbliver aktiv, mens
der er tilsluttet en GPS-enhed. Hvis Aktiver er valgt, slukker
lysmålerne automatisk, hvis der ikke udføres nogen
handlinger i tidsrummet angivet i brugerindstilling c2
(Standbytimer, 0 118), hvilket sparer på batteriet. Hvis der
Indstill. for
er tilsluttet en enhed af typen GP-1 eller GP-1A, forbliver
ekstern
enheden aktiv i et indstillet tidsrum efter timer-udløb; for at
GPS-enhed
give kameraet tid til at indhente lokationsdata, forlænges
forsinkelsen med op til ét minut, efter at lysmålerne er
aktiveret, eller kameraet tændes. Vælg Deaktiver for at
deaktivere standbytimeren, når der er tilsluttet GPS-enhed.
• Indstil klokkeslæt via satellit: Vælg Ja for at synkronisere
kameraets ur med tiden fra GPS-enheden.
Menuoversigt 179
Indst. for trådløs fjernbetj. (WR)
Knappen G ➜ B opsætningsmenu
Justér indstillingerne for de ekstra trådløse fjernbetjeninger WR-R10
og de radiobølgestyrede flashenheder, der understøtter Advanced
Wireless Lighting.
❚❚ LED-indikator
Aktiver eller deaktiver status-LED’erne på den trådløse
fjernbetjening WR-R10, der er monteret på kameraet. For yderligere
information, se dokumentationen til den trådløse fjernbetjening.
❚❚ Forbindelsesindstilling
Vælg en forbindelsesindstilling for WR-R10 trådløse
fjernbetjeninger monteret på andre kameraer eller
radiobølgestyrede flashenheder, der understøtter Advanced
Wireless Lighting. Sørg for, at samme indstilling er valgt for de andre
enheder.
Indstilling
Parring
PIN-kode
Beskrivelse
For at kæde kameraet sammen med WR-R10 skal du montere
WR-R10 på kameraet og trykke på parringsknappen.
Tilslut ved at indtaste PIN-koden til
enheden. Tryk på 4 eller 2 for at
markere tallene, tryk på 1 eller 3
for at ændre dem, og tryk derefter
på J for at indtaste og få vist den
valgte PIN-kode.
Uanset indstillingen valgt for Forbindelsesindstilling modtages
der altid signaler fra de sammenkædede trådløse fjernbetjeninger af
WR-R10. Brugere af fjernbetjeningen WR-1 er nødt til at vælge
parring som WR-1-forbindelsesindstilling.
180 Menuoversigt
A Den trådløse fjernbetjening WR-R10
WR-R10 tilsluttes til kameraet ved hjælp af en WR-A10-adapter. Sørg for, at
firmwaren til WR-R10 er blevet opdateret til seneste version. For
information om firmwareopdateringer, se Nikons hjemmeside for dit
område.
Tilknyt fjernbetj. (WR) Fn-knap
Knappen G ➜ B opsætningsmenu
Vælg funktionen for knappen Fn på ekstra trådløse fjernbetjeninger
med knappen Fn. Se brugerindstilling f1 (Brugerd.
knaptilknytning, 0 130) for yderligere information.
q
r
B
C
D
F
Dybdeskarphed
FV-lås
AE/AF-lås
Kun AE-lås
A
h
4
a
AE-lås (nulstil ved udløsning)
AF-ON
IDeaktiver/aktiver
+ NEF (RAW)
Live View *
Ingen
Kun AF-lås
* Udfører samme funktion som knappen a på kameraet.
Flytilstand
Knappen G ➜ B opsætningsmenu
Vælg Aktiver for at deaktivere trådløse funktioner på Eye-Fi-kort og
Bluetooth og Wi-Fi-tilslutninger på smartenheder. Tilslutninger til
andre enheder ved hjælp af trådløs sender kan kun deaktiveres ved
at fjerne senderen fra kameraet.
Menuoversigt 181
Tilslut til smartenhed
Knappen G ➜ B opsætningsmenu
Justér indstillingerne for tilslutning til smartenheder.
Indstilling
Beskrivelse
Følg instruktionerne på
skærmen for at tilslutte
til smartenheden.
Start
Vælg en adgangskode til tilslutninger til
smartenheder, og slå adgangskodebeskyttelse til
Adgangskodebeskyttelse
eller fra. For information om at skrive adgangskoder,
se “Indtastning af tekst” (0 38).
A Sikkerhed
Selvom én af fordelene ved dette produkt er, at andre mennesker har
mulighed for fri opkobling med henblik på trådløs udveksling af data
overalt inden for rækkevidden, kan følgende opstå, hvis sikkerheden ikke er
aktiveret:
• Datatyveri: Tredjepart kan i ond tro opfange trådløse sendinger og stjæle
bruger-ID, adgangskoder og andre personlige oplysninger.
• Uautoriseret adgang: Uautoriserede brugere kan få adgang til netværk og
ændre data eller udføre andre ondsindede handlinger. Bemærk, at som
følge af designet af trådløse netværk, kan særangreb give uautoriseret
adgang, selv når sikkerheden er aktiveret.
182 Menuoversigt
Send til smartenhed (automatisk)
Knappen G ➜ B opsætningsmenu
Hvis Til er valgt, overføres nye billeder automatisk til smartenheden
(hvis kameraet ikke aktuelt er tilsluttet til smartenheden, markeres
billederne til overførsel og overføres, næste gang der etableres
trådløs forbindelse). Videoer overføres ikke; billeder overføres ved
en størrelse på 2 megapixels. Hvis du vælger Fra, når billederne er
valgt til overførsel, vises der en dialogboks for bekræftelse; for at
fjerne overførselsmarkeringen fra alle billeder skal du markere Ja og
trykke på J.
A Overførselsmarkering
Der kan højst markeres 1000 billeder til overførsel ad gangen.
Når Sikkerhedskopiering er valgt for Funktion for sekundær plads,
markeres kun kortet i den primære plads til overførsel.
Før du ændrer klassificeringen for billeder, der er markeret til overførsel,
skal du vælge Deaktiver for Bluetooth > Netværksforbindelse eller slå
trådløs fra ved at vælge Aktiver for Flytilstand.
Wi-Fi
Knappen G ➜ B opsætningsmenu
Justér indstillingerne for Wi-Fi (trådløst LAN).
Indstilling
Beskrivelse
Netværksindstillinger Juster indstillingerne for Wi-Fi.
Aktuelle indstillinger
Få vist de aktuelle Wi-Fi-indstillinger.
Nulstil
Gendan Wi-Fi til deres standardværdier.
forbindelsesindstillinger
Menuoversigt 183
Bluetooth
Knappen G ➜ B opsætningsmenu
Opstil parrede enheder, og justér indstillingerne for tilslutning til
smartenheder. Kameraet kan kædes sammen med op til fem
smartenheder, men kan kun forbindes til én ad gangen.
Indstilling
Netværksforbindelse
Parrede enheder
Send ved tilstanden
"Fra"
Beskrivelse
Aktiver eller deaktiver Bluetooth.
Vis Parrede enheder.
Vælg Fra for at suspendere trådløse transmissioner,
når kameraet er slukket, eller standbytimeren udløber.
Netværk
Knappen G ➜ B opsætningsmenu
Justér indstillingerne for tilslutning til computere eller FTP-servere
via trådløse eller Ethernet-netværk ved hjælp af en ekstra WT-7
trådløs sender (0 251).
184 Menuoversigt
Eye-Fi-overførsel
Knappen G ➜ B opsætningsmenu
Denne indstilling vises kun, når et Eye-Fi-hukommelseskort
(forhandles separat hos tredjepartsforhandlere) er sat i kameraet.
Vælg Aktiver for at overføre billeder til en forhåndsvalgt
destination. Bemærk, at billederne ikke bliver overført, hvis
signalstyrken er utilstrækkelig. Før du overfører billeder via Eye-Fi,
skal du vælge Deaktiver for Flytilstand (0 181) og Bluetooth >
Netværksforbindelse (0 184).
Overhold alle lokale lovgivninger vedrørende trådløse enheder, og
vælg Deaktiver, hvor trådløse enheder er forbudt.
D Eye-Fi-kort
Eye-Fi-kort kan udsende trådløse signaler, når Deaktiver er valgt. Ikonet m
vist, når Deaktiver er valgt, indikerer, at kameraet er ude af stand til at styre
Eye-Fi-kortet (0 186); sluk kameraet, og fjern kortet.
Vælg længere værdier for brugerindstilling c2 (Standbytimer,0 118) ved
anvendelse af Eye-Fi-kort.
Se brugervejledningen til Eye-Fi-kortet, og ret eventuelle forespørgsler til
producenten. Kameraet kan anvendes til at slå Eye-Fi-kort til eller fra, men
understøtter muligvis ikke andre Eye-Fi-funktioner.
D Flytilstand (0 181)
Ved aktivering af flytilstand deaktiveres Eye-Fi-overførsel. For at genoptage
Eye-Fi-overførsel skal du vælge Deaktiver for Flytilstand, før du vælger
Aktiver for Eye-Fi-overførsel.
Menuoversigt 185
Når der er isat et Eye-Fi-kort, angives dets
status med et ikon i informationsvisningen.
• j: Eye-Fi-overførsel deaktiveret.
• k: Eye-Fi-overførsel aktiveret, men ingen
billeder tilgængelige for overførsel.
• l (statisk): Eye-Fi-overførsel aktiveret;
venter på at starte overførsel.
• l (animeret): Eye-Fi-overførsel aktiveret; overfører data.
• m: Fejl — kameraet kan ikke kontrollere Eye-Fi-kortet. Hvis der
vises et blinkende W eller indikatoren f på kontrolpanelet
eller i søgeren, skal du kontrollere, at Eye-Fi-kortets firmware er
opdateret; hvis fejlen varer ved efter opdatering af kortets
firmware, skal du isætte et andet kort eller formatere kortet i
kameraet, når du har kopieret billederne på kortet over på en
computer eller anden lagerenhed. Hvis indikatoren W/f ikke
blinker, kan der tages billeder normalt, men du kan muligvis ikke
ændre Eye-Fi-indstillingerne.
A Understøttede Eye-Fi-kort
Nogle kort er muligvis ikke tilgængelige i visse lande eller områder; rådfør
dig med producenten for yderligere information. Eye-Fi kort er kun til
anvendelse i det land, hvor produktet er købt. Sørg for, at Eye-Fi-kortets
firmware er opdateret til den nyeste version.
Overensstemmelsesmærkning
Knappen G ➜ B opsætningsmenu
Få vist et udvalg af de standarder, som kameraet overholder.
186 Menuoversigt
MB-D18-batteritype
Knappen G ➜ B opsætningsmenu
For at sikre, at kameraet fungerer som forventet, når det ekstra
multifunktionsbatterigreb MB-D18 anvendes med AA-batterier, skal
du få indstillingen valgt i denne menu til at stemme overens med
den type batterier, der er sat i multifunktionsbatterigrebet.
Indstilling
s
LR6 (AA alkalisk)
t
HR6 Ni-MH-batteri (AA)
u
FR6 (AA litium)
Beskrivelse
Vælges, når du anvender LR6 alkaliske
AA-batterier.
Vælges, når du anvender HR6 Ni-MH
AA-batterier.
Vælges, når du anvender FR6 litium
AA-batterier.
A Ved anvendelse af AA-batterier
AA-batteriers kapacitet falder drastisk ved temperaturer på under 20 °C og
varierer alt efter mærke og opbevaringsbetingelser; i visse tilfælde holder
batterierne endda op med at fungere før deres udløbsdato. Nogle AAbatterier kan ikke anvendes; som følge af kendetegnene for deres ydeevne
og begrænsede kapacitet har alkaliske batterier en mindre kapacitet end
visse andre typer og bør kun anvendes, hvis der ikke er andet alternativ og
i så fald kun ved varmere temperaturer. Kameraet viser AA-batteriernes
kapacitet som følger:
Kontrolpanel
L
H
H
(blinker)
Søger
—
Beskrivelse
Batterier fuldt opladet.
d
d
Lavt batteriniveau. Klargør nye batterier.
(blinker)
Lukkerudløsning deaktiveret. Skift
batterier.
Menuoversigt 187
Batterirækkefølge
Knappen G ➜ B opsætningsmenu
Vælg, om batteriet i kameraet eller batterierne i batterigrebet
anvendes først, når der er monteret et ekstra MB-D18
multifunktionsbatterigreb. Bemærk, at hvis MB-D18 er drevet af en
ekstra lysnetadapter og stik til lysnetadapter, anvendes
lysnetadapteren uanset den valgte indstilling.
Ikonet w vises på kameraets kontrolpanel,
når batterierne i MB-D18 er i brug.
188 Menuoversigt
Batterioplysninger
Knappen G ➜ B opsætningsmenu
Få vist information om det batteri, der
aktuelt sidder i kameraet.
Punkt
Beskrivelse
Batt.niveau Det aktuelle batteriniveau udtrykt i procent.
Det antal gange, lukkeren er blevet udløst med det aktuelle
batteri, siden batteriet sidst blev ladet op. Bemærk, at kameraet
Billedantal
muligvis sommetider udløser lukkeren uden at tage et billede,
for eksempel når forudindstillet hvidbalance måles.
Dette punkt vises kun, når kameraet er drevet af et ekstra
MB-D18 multifunktionsbatterigreb udstyret med et
genopladeligt batteri af typen EN-EL18c (forhandles separat).
Kalibrering • j: Som følge af gentagen anvendelse og genopladning er
kalibrering påkrævet for at sikre, at batteriniveauet kan måles
nøjagtigt; kalibrér batteriet igen inden opladning.
• —: Kalibrering ikke påkrævet.
En visning med fem niveauer viser batterilevetiden. 0 (k)
indikerer, at batteriets ydeevne er upåvirket, 4 (l) indikerer, at
batteriet har nået slutningen af sin levetid og bør udskiftes.
Bemærk, at friske batterier opladet ved temperaturer under
Batt.levetid
cirka 5 °C kan udvise en midlertidig forringelse i ladning;
visningen af batteriets levetid bliver dog normal igen, når
batteriet er blevet genopladet ved en temperatur på cirka 20 °C
eller derover.
Menuoversigt 189
A Multifunktionsbatterigrebet MB-D18
Displayet til MB-D18 er vist i illustrationen. Ved
genopladelige EN-EL18c-batterier viser
displayet, om kalibrering er påkrævet. Hvis der
anvendes AA-batterier, vises batteriniveauet af
et ikon for batteriniveau; andre elementer vises
ikke.
Kortplads tom, frigør lås
Knappen G ➜ B opsætningsmenu
Ved at vælge Muliggør udløsning kan du udløse lukkeren, selvom
der ikke er isat et hukommelseskort, men der optages ingen billeder
(de vises dog på skærmen i demonstrationsindstillingen). Hvis
Udløser låst er valgt, aktiveres udløserknappen kun, når der sidder
et hukommelseskort i kameraet.
190 Menuoversigt
Gem/indlæs indstillinger
Knappen G ➜ B opsætningsmenu
Vælg Gem indstillinger for at gemme følgende indstillinger på
hukommelseskortet eller på hukommelseskortet i den primære
kortplads, hvis der er sat to hukommelseskort i (hvis kortet er fuldt,
vises der en fejlmeddelelse). Anvend denne indstilling til at dele
indstillinger mellem D850-kameraer.
Menu
Indstilling
Billedvisningsindstillinger
Billedtjek
Billedvisning
Efter sletning
Automatisk billedrotation
Roter lodret
Filnavngivning
Flashstyring
Billedområde
Billedkvalitet
Billedstørrelse
NEF-optagelse (RAW)
ISO-følsomhedsindstillinger
Hvidbalance (med finindstilling og
forudindstillingerne d-1–d-6)
Optagelse af billeder
Indstil Picture Control (brugerdefinerede Picture
(alle hukommelser)
Controls gemmes som Auto)
Farverum
Aktiv D-Lighting
Støjreduk. ved langtidseksp.
Støjreduktion ved høj ISO
Vignetteringskontrol
Auto forvrængningskontrol
Reduktion af støjstriber
Indst. af auto-bracketing
Menuoversigt 191
Menu
Indstilling
Filnavngivning
Billedområde
Billedstr./billedhastighed
Videokvalitet
Videofiltype
ISO-følsomhedsindstillinger
Hvidbalance (med finindstilling og
forudindstillingerne d-1–d-6)
Indstil Picture Control (brugerdefinerede Picture
Optagelse af video
Controls gemmes som Auto)
Aktiv D-Lighting
Støjreduktion ved høj ISO
Reduktion af støjstriber
Mikrofonfølsomhed
Dæmpning
Frekvensrespons
Reduktion af vindstøj
Elektronisk VR
Brugerindstillinger
Alle brugerindstillinger
(alle hukommelser)
Sprog (Language)
Tidszone og dato (undtagen Dato og tid og
Synkroniser med smartenhed)
Informationsvisning
Data om ikke-CPU objektiv
Rens billedsensor
Opsætning
Billedkommentar
Copyrightoplysninger
Bip-indstillinger
Berøringsknapper
HDMI
Lokationsdata (bortset fra indstillingen valgt for
Download fra smartenhed)
192 Menuoversigt
Menu
Indstilling
Indst. for trådløs fjernbetj. (WR)
Tilknyt fjernbetj. (WR) Fn-knap
Opsætning
Eye-Fi-overførsel
Kortplads tom, frigør lås
Alle punkter i Min menu
Min menu/seneste
Alle de seneste indstillinger
indstillinger
Vælg fane
Indstillinger gemt med D850 kan gendannes ved at vælge Indlæs
indstillinger. Bemærk, at Gem/indlæs indstillinger kun er
tilgængelig, når der er isat et hukommelseskort i kameraet, samt at
indstillingen Indlæs indstillinger kun er tilgængelig, hvis kortet
indeholder gemte indstillinger.
A Gemte indstillinger
Indstillingerne gemmes i en fil med et navn, der begynder med "NCSETUP"
og slutter med to bogstaver, der er forskellige fra kamera til kamera.
Kameraet er ikke i stand til at indlæse indstillinger, hvis filnavnet ændres.
Nulstil alle indstillinger
Knappen G ➜ B opsætningsmenu
Nulstil alle indstillinger undtagen Sprog (Language) og Tidszone
og dato til deres standardværdier (0 9). Copyrightoplysninger og
andre brugerskabte indtastninger nulstilles også. Vi anbefaler, at du
gemmer indstillingerne ved hjælp af indstillingen Gem/indlæs
indstillinger i opsætningsmenuen, før du udfører nulstilling
(0 191).
Firmwareversion
Knappen G ➜ B opsætningsmenu
Få vist kameraets aktuelle firmwareversion.
Menuoversigt 193
N Retoucheringsmenu: Oprettelse af retoucherede
kopier
For at få vist retoucheringsmenuen skal du trykke på G og vælge
fanen N (retoucheringsmenu).
Knappen G
Indstillingerne i retoucheringsmenuen anvendes til at oprette
beskårne eller retoucherede kopier af eksisterende billeder.
Retoucheringsmenuen vises kun, når der er sat et hukommelseskort
i kameraet, hvor der er billeder på.
7
k
8
i
j
Z
a
Indstilling
0
NEF-behandling (RAW)
197
Beskær
201
Skift størrelse
202
D-Lighting
204
Rød-øje-korrektion
205
Opretning
205
Forvrængningskontrol
206
Indstilling
e
m
l
o
9
p
0
Perspektivkontrol
207
Filtereffekter
208
Monokrom
208
Billedsandwich 1
209
Beskær video
212
Sammenligning side om side 2 212
1 Kan kun vælges ved at trykke på G og vælge fanen N.
2 Kan kun vises, hvis du trykker på i og vælger Retouchering eller holder J nede og trykker på
2 i fuldskærmsvisning, når der vises et retoucheret billede eller en retoucheret original.
194 Menuoversigt
Oprettelse af retoucherede kopier
For at oprette en retoucheret kopi:
1 Vælg et punkt i retoucheringsmenuen.
Tryk på 1 eller 3 for at markere et
punkt, og tryk på 2 for at vælge.
2 Vælg et billede.
Markér et billede, og tryk på J. For at få
vist det markerede billede i
fuldskærmsvisning skal du trykke på
knappen X og holde den nede.
For at få vist billeder med andre
placeringer skal du trykke på W (M) og
vælge det ønskede kort og den ønskede
mappe.
A Retouchering
I tilfælde af billeder optaget ved billedkvalitetsindstillingen NEF + JPEG
retoucheres kun NEF-billedet (RAW). Kameraet kan muligvis ikke vise
eller retouchere billeder taget med andre enheder.
Menuoversigt 195
3 Vælg retoucheringsmuligheder.
For yderligere information, se afsnittet om det valgte punkt. Tryk
på G for at afslutte uden at oprette en retoucheret kopi.
A Tid for slukning af skærmen
Skærmen slukker, og handlingen annulleres, hvis der ikke foretages
nogen handlinger i et kort tidsrum. Alle ændringer, der ikke er gemt, går
tabt. For at forlænge tidsrummet, hvor skærmen forbliver tændt, skal du
vælge et længere tidsrum for menuvisning for brugerindstilling c4 (Tid
for slukning af skærmen, 0 119).
4 Sådan oprettes en retoucheret kopi.
Tryk på J for at oprette en retoucheret
kopi. Retoucherede kopier indikeres af
ikonet &.
A Retouchering af det aktuelle billede
For at oprette en retoucheret kopi af det aktuelle billede skal du trykke på i
og vælge Retouchering eller holde J nede og trykke på 2.
D Retouchering af kopier
De fleste indstillinger kan anvendes til kopier oprettet ved hjælp af andre
retoucheringsindstillinger, selvom hver indstilling kun kan anvendes én
gang (med undtagelse af Billedsandwich og Beskær video) (bemærk, at
flere redigeringer kan resultere i tab af detaljer). Indstillinger, som ikke kan
anvendes til det aktuelle billede, er gråmelerede og utilgængelige.
A Billedkvalitet og -størrelse
Undtagen ved kopier oprettet med Beskær og Skift størrelse har kopierne
samme størrelse som originalen. Kopier oprettet af JPEG-billeder er af
samme kvalitet som originalen, mens kopier oprettet af NEF- (RAW) og TIFF
(RGB)-billeder gemmes i formatet JPEG fine★.
196 Menuoversigt
NEF-behandling (RAW)
Knappen G ➜ N retoucheringsmenu
Opret JPEG-kopier af NEF-billeder (RAW). Hvis du fik vist
retoucheringsmenuen ved at trykke knappen G, kan du anvende
denne indstilling til at kopiere flere billeder.
1 Vælg NEF-behandling (RAW).
Markér NEF-behandling (RAW) i
retoucheringsmenuen, og tryk på 2.
2 Vælg en destination.
Hvis der er isat to hukommelseskort, kan
du vælge en destination for JPEGkopien ved at markere Vælg
destination og trykke på 2 (hvis der
kun er ét hukommelseskort isat, skal du
fortsætte til trin 3).
Markér en kortplads, og tryk på J, når
du bliver bedt om det.
Menuoversigt 197
3 Vælg, hvordan billederne vælges.
Vælg mellem følgende indstillinger:
• Vælg billede(r): Vælg ét eller flere billeder
manuelt (fortsæt til trin 5).
• Vælg dato: Opret JPEG-kopier af alle
NEF-billeder (RAW) taget på valgte
datoer (fortsæt til trin 4).
• Vælg alle billeder: Opret JPEG-kopier af alle NEF-billeder (RAW) på
hukommelseskortet (fortsæt til trin 4).
4 Vælg kildepladsen.
Hvis der er isat to hukommelseskort,
bliver du bedt om at vælge den plads,
der indeholder kortet med NEF-billeder
(RAW). Markér den ønskede plads, og
tryk på 2. Hvis du valgte Vælg alle
billeder i trin 3, skal du fortsætte til
trin 6.
198 Menuoversigt
5 Vælg billeder.
Hvis du valgte Vælg billede(r) i trin 3,
vises en dialogboks til valg af billeder,
der udelukkende opstiller NEF-billeder
(RAW), som er oprettet med dette
kamera. Markér billeder ved hjælp af
multivælgeren, og tryk midt på
multivælgeren for at vælge eller
fravælge; valgte billeder indikeres af ikonet L. For at få vist det
markerede billede i fuldskærmsvisning skal du trykke på
knappen X og holde den nede. Tryk på J for at fortsætte til trin
6, når din udvælgelse er fuldført.
Hvis du valgte Vælg dato i trin 3, vises
der en liste med datoer. Markér datoer
med multivælgeren, og tryk på 2 for at
vælge eller fravælge. Tryk på J for at
vælge alle NEF-billeder (RAW) taget på
de valgte datoer, og fortsæt til trin 6.
Menuoversigt 199
6 Vælg indstillingerne for JPEG-kopier.
Justér de nedenfor opstillede indstillinger, eller vælg Original for
at anvende den indstilling, der var aktiv, da billedet blev taget
(de originale indstillinger er opstillet under eksempelvisningen).
Bemærk, at hvidbalance og vignetteringskontrol ikke er
tilgængelige ved multieksponeringer eller billeder oprettet med
billedsandwich, samt at eksponeringskompensation kun kan
indstilles til værdier mellem –2 og +2 EV.
6
7
8
9
1
2
3
4
5
1 Billedkvalitet................................... 46
6 Støjreduktion ved høj ISO............57
2 Billedstørrelse................................. 47
7 Farverum..........................................56
3 Hvidbalance.................................... 50
8 Vignetteringskontrol.....................58
4 Eksponeringskompensation
9 Aktiv D-Lighting.............................56
5 Indstil Picture Control .................. 52
7 Kopiér billederne.
Markér OK, og tryk på J for at oprette
en JPEG-kopi af det valgte billede (hvis
flere billeder er valgt, vises en
dialogboks for bekræftelse; markér Ja,
og tryk på J for at oprette JPEG-kopier
af de valgte billeder). For at afslutte
uden at kopiere billederne skal du trykke på knappen G.
200 Menuoversigt
Beskær
Knappen G ➜ N retoucheringsmenu
Opret en beskåret kopi af det valgte billede. Det valgte billede vises
med den valgte beskæring i gult; opret en beskåret kopi som
beskrevet nedenfor.
For at
Reducere
beskæringens
størrelse
Øge beskæringens
størrelse
Ændre udsnittets
højde-breddeforhold
Beskrivelse
Tryk på W (M) for at reducere beskæringens størrelse.
Tryk på X for at øge beskæringens størrelse.
Drej det primære kommandohjul for at vælge højde-/
breddeforholdet.
Anvend multivælgeren til at placere beskæringen. Tryk
Placere beskæringen på beskæringen, og hold den nede for hurtigt at flytte
den til den ønskede position.
Få vist et eksempel Tryk midt på multivælgeren for at få vist et eksempel af
på beskæring
det beskårne billede.
Tryk på J for at gemme den aktuelle beskæring som en
Oprette en kopi
separat fil.
A Beskær: Billedkvalitet og -størrelse
Kopier oprettet af NEF (RAW), NEF (RAW) +
JPEG- eller TIFF (RGB)-billeder har
billedkvaliteten (0 46) JPEG fine ★; beskårne
kopier oprettet af JPEG-billeder har samme
billedkvalitet som originalen. Kopistørrelsen
varierer med beskæringens størrelse og højdebreddeforhold og vises øverst til venstre i
beskæringsvisningen.
A Visning af beskårne kopier
Zoom under billedvisning er muligvis ikke tilgængeligt, når beskårne
kopier vises.
Menuoversigt 201
Skift størrelse
Knappen G ➜ N retoucheringsmenu
Opret små kopier af valgte billeder.
1 Vælg Skift størrelse.
For at skifte størrelse på valgte billeder
skal du markere Skift størrelse i
retoucheringsmenuen og trykke på 2.
2 Vælg en destination.
Hvis der er isat to hukommelseskort, kan
du vælge en destination for kopierne
med tilpasset størrelse ved at markere
Vælg destination og trykke på 2 (hvis
der kun er ét hukommelseskort isat, skal
du fortsætte til trin 3).
Markér en kortplads, og tryk på J, når
du bliver bedt om det.
202 Menuoversigt
3 Vælg en størrelse.
Markér Vælg størrelse, og tryk på 2.
Markér en indstilling, og tryk på J, når
du bliver bedt om det.
4 Vælg billeder.
Markér Vælg billede(r), og tryk på 2.
Markér billederne, og tryk midt på
multivælgeren for at vælge eller
fravælge (for at få vist det markerede
billede i fuldskærmsvisning skal du
trykke på knappen X og holde den nede;
for at få vist billeder med andre
placeringer skal du trykke på W/M).
Valgte billeder er markeret med ikonet 8. Tryk på J, når valget er
truffet. Bemærk, at billeder taget ved billedområdeindstillingen
5 : 4 (30 × 24) eller 1 : 1 (24 × 24) ikke kan tilpasses i størrelsen.
Menuoversigt 203
5 Gem kopierne med de nye størrelser.
Der vises en dialogboks for bekræftelse.
Markér Ja, og tryk på J for at gemme
kopierne med ændret størrelse.
A Visning af kopier med ændret størrelse
Zoom under billedvisning er muligvis ikke tilgængelig, når kopier med
ændret størrelse vises.
A Billedkvalitet
Kopier oprettet af NEF (RAW), NEF (RAW) + JPEG- eller TIFF (RGB)-billeder
har billedkvaliteten (0 46) JPEG fine ★; kopier oprettet af JPEG-billeder har
samme billedkvalitet som originalen.
D-Lighting
Knappen G ➜ N retoucheringsmenu
D-Lighting lysner skygger, hvilket gør funktionen ideel til mørke
billeder eller billeder taget i modlys.
Før
Efter
Tryk på 4 eller 2 for at vælge hvor meget korrektion, der skal
udføres. Der kan ses et eksempel på effekten i redigeringsvisningen.
Tryk på J for at gemme den retoucherede kopi.
204 Menuoversigt
Rød-øje-korrektion
Knappen G ➜ N retoucheringsmenu
Denne indstilling anvendes til at udbedre "rød-øje", der skyldes
brug af flash, og den kan kun benyttes til billeder, der er taget med
flashen. Du kan få vist et eksempel på det billede, der er valgt til rødøje-korrektion, i redigeringsvisningen. Bekræft effekterne af rødøje-korrektion, og tryk på J for at oprette en kopi. Bemærk, at rødøje-korrektion muligvis ikke altid giver de forventede resultater og i
meget sjældne tilfælde kan anvendes til dele af billedet, hvor der
ikke forekommer rød-øje. Kontrollér eksemplet grundigt, før du
fortsætter.
Opretning
Knappen G ➜ N retoucheringsmenu
Opret en oprettet kopi af det valgte billede.
Tryk på 2 for at rotere billedet op til fem
grader i trin på omtrent 0,25 grader med
uret, og tryk på 4 for at rotere det mod uret
(du kan få vist et eksempel på effekten i
redigeringsvisningen; bemærk, at billedets
kanter beskæres for at oprette en firkantet
kopi). Tryk på J for at gemme den retoucherede kopi.
Menuoversigt 205
Forvrængningskontrol
Knappen G ➜ N retoucheringsmenu
Opret kopier med reducerede ydre
forvrængninger. Vælg Auto for at lade
kameraet korrigere forvrængningerne
automatisk, og foretag derefter
finjusteringer ved hjælp af multivælgeren,
eller vælg Manuel for selv at reducere
forvrængningerne. Bemærk, at Auto ikke er
tilgængelig for billeder taget ved hjælp af automatisk
forvrængningskontrol; se “Auto forvrængningskontrol” (0 59). Tryk
på 2 for at reducere tøndeforvrængning, og tryk på 4 for at
reducere pudeformet forvrængning (du kan få vist et eksempel på
effekten i redigeringsvisningen; bemærk, at en høj grad af
forvrængningskontrol medfører, at mere af kanterne skæres væk).
Tryk på J for at gemme den retoucherede kopi. Bemærk, at
forvrængningskontrol muligvis beskærer eller forvrænger kanterne
kraftigt på kopier taget med DX-objektiver ved andre billedområder
end DX (24×16).
A Auto
Auto anvendes udelukkende til billeder, der er taget med G-, E- og Dobjektivtyper (undtagen PC, fiskeøje og visse andre objektiver). Der kan
ikke garanteres for resultatet med andre objektiver.
206 Menuoversigt
Perspektivkontrol
Knappen G ➜ N retoucheringsmenu
Opret kopier, som reducerer
perspektiveffekterne for billeder taget
nedefra af et højt motiv. Anvend
multivælgeren til at justere perspektivet
(bemærk, at jo mere perspektivkontrol, der
anvendes, jo større en del af kanterne
skæres der væk). Der kan ses eksempler på
resultaterne i redigeringsvisningen. Tryk på J for at gemme den
retoucherede kopi.
Før
Efter
Menuoversigt 207
Filtereffekter
Knappen G ➜ N retoucheringsmenu
Vælg mellem følgende farvefiltereffekter. Når du har justeret
filtereffekterne som beskrevet nedenfor, skal du trykke på J for at
kopiere billedet.
Indstilling
Beskrivelse
Giver samme effekt som et skylightfilter, hvilket gør billedet
Skylightfilter mindre blåt. Du kan få vist et eksempel på effekten på
skærmen.
Opretter en kopi med varme tonefiltereffekter, hvilket giver
Varmt filter kopien et "varmt" rødt skær. Du kan få vist et eksempel på
effekten på skærmen.
Monokrom
Knappen G ➜ N retoucheringsmenu
Kopiér billeder i Sort-hvid, Sepia eller
Cyanotypi (blå og hvid monokrom).
Valg af Sepia eller Cyanotypi viser et
eksempel på det valgte billede; tryk på 1
for at forøge farvemætningen, og tryk på 3
for at reducere den. Tryk på J for at oprette
en monokrom kopi.
208 Menuoversigt
Billedsandwich
Knappen G ➜ N retoucheringsmenu
Billedsandwich kombinerer to eksisterende NEF-billeder (RAW) for at
oprette et enkelt billede, der gemmes separat fra originalerne;
resultaterne, der gør brug af RAW-data fra kameraets billedsensor, er
synligt bedre end billeder, der kombineres i billedprogrammer. Det
nye billede gemmes ved de aktuelle indstillinger for billedkvalitet
og -størrelse; før oprettelse af en billedsandwich skal du indstille
billedkvalitet og -størrelse (0 46, 47; alle indstillinger er tilgængelige).
For at oprette en NEF-kopi (RAW) skal du vælge billedkvaliteten NEF
(RAW) og billedstørrelsen Large (billedsandwichen gemmes som et
stort NEF/RAW-billede, selv hvis der er valgt Small eller Medium).
+
1 Vælg Billedsandwich.
Markér Billedsandwich i
retoucheringsmenuen, og tryk på 2.
Indstillingerne for billedsandwich vises
med Billede 1 markeret; tryk på J for at
få vist en dialogboks for billedvalg af
udelukkende store NEF-billeder (RAW),
der er oprettet med dette kamera (du kan ikke vælge små og
mellemstore NEF/RAW-billeder).
Menuoversigt 209
2 Vælg det første billede.
Anvend multivælgeren til at markere
det første billede i billedsandwichen.
Tryk på knappen X, og hold den nede
for at få vist det markerede billede i
fuldskærmsvisning. For at få vist billeder
med andre placeringer skal du trykke på
W (M) og vælge det ønskede kort og den ønskede mappe. Tryk
på J for at vælge det markerede billede, og gå tilbage til
eksempelvisningen.
3 Vælg det andet billede.
Det valgte billede vises som Billede 1. Markér Billede 2, og tryk
på J, og vælg derefter det andet billede som beskrevet i trin 2.
4 Justér forøgelse.
Markér Billede 1 eller Billede 2, og
optimér eksponeringen for
billedsandwichen ved at trykke på 1
eller 3 for at vælge forøgelsen blandt
værdier mellem 0,1 og 2,0. Gentag
proceduren for det andet billede.
Standardværdien er 1,0; vælg 0,5 for at halvere forøgelsen eller
2,0 for at fordoble den. Effekterne af forøgelsen kan ses i
kolonnen Eks.
210 Menuoversigt
5 Få vist et eksempel på billedsandwich.
For at få vist et eksempel på
kompositionen skal du trykke på 4 eller
2 for at placere markøren i kolonnen
Eks., derefter trykke på 1 eller 3 for at
markere Bill.swch og trykke på J
(bemærk, at farver og lysstyrke i
eksempelvisningen kan afvige fra det endelige billede). For at
gemme billedsandwichen uden at få vist et eksempel skal du
vælge Gem. For at vende tilbage til trin 4 og vælge nye billeder
eller justere forøgelsen skal du trykke på W (M).
6 Gem billedsandwich.
Tryk på J, mens eksemplet vises, for at
gemme billedsandwichen. Når der er
blevet oprettet en billedsandwich, vises
det resulterende billede i
fuldskærmsvisning på skærmen.
D Billedsandwich
Der kan kun kombineres store NEF-billeder (RAW) med ens billedområde
og farvedybde.
Billedsandwichen har de samme billedinformationer (inklusive dato for
optagelse, lysmåling, lukkertid, blænde, eksponeringsindstilling,
eksponeringskompensation, brændvidde og billedretning) og værdier for
hvidbalance og Picture Control som billedet valgt som Billede 1. Den
aktuelle billedkommentar vedhæftes til billedsandwichen, når den
gemmes; dog kopieres copyrightoplysninger ikke. Billedsandwiches gemt i
NEF-format (RAW) anvender komprimeringen valgt for NEFkomprimering (RAW) i menuen NEF-optagelse (RAW) og har samme
farvedybde som de originale billeder.
Menuoversigt 211
Beskær video
Knappen G ➜ N retoucheringsmenu
Opret en kopi, hvorfra uønskede optagelser er blevet fjernet.
Sammenligning side om side
Sammenlign retoucherede kopier med de originale billeder. Denne
indstilling er kun tilgængelig, hvis retoucheringsmenuen vises ved
visning af en kopi eller en original i fuldskærmsvisning, og du
derefter enten (a) holder J nede og trykker på den og trykker på 2
eller (b) trykker på i og vælger Retouchering.
1 Vælg et billede.
Vælg en retoucheret kopi (vises af
ikonet &) eller en original, der er blevet
retoucheret.
2 Få vist retoucheringsindstillingerne.
Tryk på 2, mens du trykker på knappen
J og holder den nede, eller tryk på i, og
vælg Retouchering.
3 Vælg Sammenligning side om side.
Markér Sammenligning side om side,
og tryk på J.
212 Menuoversigt
4 Sammenlign kopien med originalen.
Kildebilledet vises i venstre side, den retoucherede kopi vises i
højre side, og indstillingerne, der blev anvendt til at oprette
kopien, vises øverst i visningen. Tryk på 4 eller 2 for at skifte
mellem kildebilledet og den retoucherede kopi. Tryk på knappen
X, og hold den nede for at få vist det markerede billede i
fuldskærmsvisning. Hvis kopien blev oprettet ud fra to
kildebilleder ved hjælp af Billedsandwich, eller hvis kilden er
blevet kopieret flere gange, skal du trykke på 1 eller 3 for at få
vist det andet kildebillede. For at afslutte og gå til billedvisning
skal du trykke på knappen K eller trykke på J for at afslutte og
gå til billedvisning med det markerede billede valgt.
Valg foretaget for at oprette kopi
Kildebillede
Retoucheret kopi
D Sammenligning side om side
Kildebilledet vises ikke, hvis kopien blev oprettet af et beskyttet billede eller
siden er blevet slettet eller skjult (0 21).
Menuoversigt 213
O Min Menu/m Seneste Indstillinger
For at få vist Min Menu skal du trykke på G og vælge fanen O (Min
Menu).
Knappen G
Indstillingen MIN MENU kan anvendes til at oprette og redigere en
brugerindstillet liste over indstillinger for menuerne billedvisning,
optagelse af billeder, optagelse af video, brugerindstillinger,
opsætning og retouchering for hurtig adgang (op til 20 punkter).
Hvis du ønsker det, kan seneste indstillinger vises i stedet for Min
Menu (0 218).
Indstillinger kan tilføjes, slettes og omfordeles som beskrevet
nedenfor.
❚❚ Tilføjelse af indstillinger til Min Menu
1 Vælg Tilføj elementer.
I Min Menu (O) skal du markere Tilføj
elementer og trykke på 2.
2 Vælg en menu.
Markér navnet på den menu, der
indeholder indstillingen, du ønsker at
tilføje, og tryk på 2.
214 Menuoversigt
3 Vælg et element.
Markér det ønskede menuelement, og
tryk på J.
4 Placér det nye element.
Tryk på 1 eller 3 for at flytte det nye
element op eller ned i Min menu. Tryk
på J for at tilføje det nye element.
5 Tilføj flere elementer.
De aktuelt viste elementer i Min Menu
markeres med flueben. Elementer
indikeret af ikonet V kan ikke vælges.
Gentag trin 1–4 for at vælge ekstra
elementer.
Menuoversigt 215
❚❚ Sletning af elementer på Min menu
1 Vælg Fjern elementer.
I Min Menu (O) skal du markere Fjern elementer og trykke på 2.
2 Vælg elementer.
Markér elementer, og tryk på 2 for at
vælge eller fravælge. Valgte elementer
indikeres med flueben.
3 Slet de valgte elementer.
Tryk på J. Der vises en dialogboks for
bekræftelse; tryk på J igen for at slette
de valgte elementer.
A Sletning af elementer i Min menu
For at slette det aktuelt markerede element i Min menu skal du trykke på
knappen O (Q). Der vises en dialogboks for bekræftelse; tryk på O (Q)
igen for at fjerne det valgte element fra Min menu.
216 Menuoversigt
❚❚ Omorganisering af indstillinger i Min menu
1 Vælg Opstil elementer.
I Min Menu (O) skal du markere Opstil elementer og trykke på
2.
2 Vælg et element.
Markér det element, du ønsker at flytte,
og tryk på J.
3 Placér elementet.
Tryk på 1 eller 3 for at flytte elementet
op eller ned i Min Menu, og tryk på J.
Gentag trin 2–3 for at placere ekstra
elementer igen.
4 Afslut, og gå til Min menu.
Tryk på knappen G for at vende
tilbage til Min menu.
Knappen G
Menuoversigt 217
Seneste indstillinger
For at få vist de tyve senest anvendte indstillinger skal du vælge
m SENESTE INDSTILLINGER for O MIN MENU > Vælg fane.
1 Vælg Vælg fane.
I Min Menu (O) skal du markere Vælg
fane og trykke på 2.
2 Vælg m SENESTE INDSTILLINGER.
Markér m SENESTE INDSTILLINGER, og
tryk på J. Navnet på menuen skifter fra
"MIN MENU" til "SENESTE
INDSTILLINGER".
Menuelementerne bliver tilføjet øverst i menuen Seneste
indstillinger, efterhånden som de anvendes. For at få vist Min menu
igen skal du vælge O MIN MENU for m SENESTE INDSTILLINGER >
Vælg fane.
A Fjernelse af elementer fra menuen Seneste Indstillinger
For at fjerne et element fra menuen Seneste indstillinger skal du markere
det og trykke på knappen O (Q). Der vises en dialogboks for bekræftelse;
tryk på O (Q) igen for at slette det valgte element.
218 Menuoversigt
Ekstra flashenheder
Kameraet kan anvendes med ekstra eksterne flashenheder.
I hele dette kapitel indikeres funktioner, der involverer tilbehør, som er
tilsluttet til kameraet, af C. Funktioner, der involverer fjernbetjente
flashenheder indikeres af f. For yderligere information om f, se
brugervejledningen til flashenheden.
Flashstyringsindstillinger
Du kan tage billeder ved hjælp af en flashenhed, der er monteret på
kameraets tilbehørssko, eller ved hjælp af én eller flere fjernbetjente
flashenheder.
Kameramonterede flashenheder
Tag billeder ved hjælp af en flashenhed monteret
på kameraet. Se brugervejledningerne til
kameraet og flashenheden for detaljer.
Fjernbetjent flashfotografering
Følgende typer trådløs flashstyring (Advanced Wireless Lighting
eller AWL) kan anvendes med én eller flere fjernbetjente
flashenheder:
• Optisk AWL via en skomonteret flashenhed (0 221)
Ekstra flashenheder 219
• Radiobølgestyret AWL (0 230)
• Radiobølgestyret AWL med ekstra belysning, der leveres
af en skomonteret flashenhed (0 240)
• Radiobølgestyret AWL med optisk AWL, der leveres af en
skomonteret flashenhed (0 242)
Radiostyret flashstyring er kun tilgængelig, når kameraet er tilsluttet
til en WR-R10 ved hjælp af en WR-A10-adapter.
220 Ekstra flashenheder
Optisk AWL
Fjernbetjente flashenheder kan styres via optiske
signaler fra en ekstra flashenhed, der er monteret
på kameraets tilbehørssko og fungerer som
masterflash (optisk AWL). Hvis den pågældende
flashenhed er en SB-5000 eller SB-500, kan
indstillingerne justeres på kameraet (se
“SB-5000/SB-500”, 0 221); ellers skal indstillingerne justeres ved
hjælp af knapperne på flashenheden som beskrevet i
dokumentationen, der følger med enheden. For information om
flashplacering og andre emner, se dokumentationen, der følger
med flashenhederne.
SB-5000/SB-500
Montér flashenheden på kameraets
tilbehørssko, og vælg Optisk AWL for
Flashstyring > Indstillinger for trådløs
flash i billedoptagemenuen. Indstillingerne
for Gruppeflash kan justeres ved hjælp af
Flashstyring > Fjernbetjent flashstyring;
punktet Fjernbetjent flashstyring for
SB-5000 tilbyder også indstillingerne Hurtig trådløs betjening og
Fjernbetjent stroboskopflash. De tilgængelige indstillinger er
beskrevet nedenfor.
A SB-5000
Når der er monteret en SB-5000 på kameraets tilbehørssko, kan
indstillingerne for Flashstyring også ændres ved hjælp af knapperne på
flashenheden.
Ekstra flashenheder 221
❚❚ Gruppeflash
Vælg denne indstilling for at justere indstillingerne særskilt for hver
gruppe.
1 C: Vælg Gruppeflash for
Flashstyring > Fjernbetjent
flashstyring i billedoptagemenuen.
2 C: Vælg Gruppeflashindstillinger.
Markér Gruppeflashindstillinger i
flashstyringsvisningen, og tryk på 2.
3 C: Vælg flashstyringsindstilling.
Vælg flashstyringsindstilling og
flashniveau for masterflashen og
flashenhederne i hver gruppe:
• TTL: i-TTL-flashstyring.
• qA: Automatisk blænde (kun
tilgængelig med kompatible
flashenheder).
• M: Vælg flashniveauet manuelt.
• – – (fra): Enhederne går ikke af, og flashniveauet kan ikke
justeres.
Vælg en kanal til masterflashen. Hvis de
fjernbetjente flashenheder omfatter en
SB-500, skal du vælge kanal 3, men ellers
kan du vælge en vilkårlig kanal mellem 1
og 4.
222 Ekstra flashenheder
4 f: Indstil de fjernbetjente flashenheder til samme kanal som
masterflashen.
Indstil de fjernbetjente flashenheder til kanalen valgt i trin 3.
5 f: Gruppér de fjernbetjente flashenheder.
Vælg en gruppe (A, B eller C, eller hvis du anvender en SB-500
masterflash, A eller B) for hver fjernbetjent flashenhed. Selvom
der ikke er nogen grænse på antallet af fjernbetjente
flashenheder, der kan anvendes, er det praktiske maksimum tre
pr. gruppe. Med flere end dette antal påvirker lyset udsendt af de
fjernbetjente flashenheder ydeevnen.
6 C/f: Komponér billedet.
Komponér billedet, og opstil flashenhederne. Se
flashenhedernes dokumentation for yderligere information. Når
du har opstillet enhederne, skal du trykke på testknapperne på
flashenhederne for at afprøve flashen og bekræfte, at enhederne
fungerer normalt. Flashenhederne kan også afprøves ved at
trykke på knappen i i flashinformationsvisningen (0 243) og
vælge M – testudløsning af flash.
7 C/f: Komponér billedet, fokusér og optag.
Ekstra flashenheder 223
❚❚ Hurtig trådløs betjening (kun SB-5000)
Vælg denne indstilling for at styre flashkompensationen for, og den
relative balance imellem, grupperne A og B, mens du indstiller
udladningen for gruppe C manuelt.
1 C: Vælg Hurtig trådløs betjening for
Flashstyring > Fjernbetjent
flashstyring i billedoptagemenuen.
2 C: Vælg Indstill. for hurtig trådløs
betj.
Markér Indstill. for hurtig trådløs betj.
i flashstyringsvisningen, og tryk på 2.
3 C: Justér indstillingerne for flash.
Vælg balancen mellem gruppe A og B.
Justér flashkompensationen for gruppe
A og B.
224 Ekstra flashenheder
Vælg en flashstyringsindstilling og et
flashniveau for enhederne i gruppe C:
• M: Vælg flashniveauet manuelt.
• – –: Enhederne i gruppe C går ikke af.
Vælg en kanal til masterflashen. Hvis de
fjernbetjente flashenheder omfatter en
SB-500, skal du vælge kanal 3, men ellers
kan du vælge en vilkårlig kanal mellem
1 og 4.
4 f: Indstil de fjernbetjente flashenheder til samme kanal som
masterflashen.
Indstil de fjernbetjente flashenheder til kanalen valgt i trin 3.
5 f: Gruppér de fjernbetjente flashenheder.
Vælg en gruppe (A, B eller C).
Selvom der ikke er nogen grænse på antallet af fjernbetjente
flashenheder, der kan anvendes, er det praktiske maksimum tre
pr. gruppe. Med flere end dette antal påvirker lyset udsendt af de
fjernbetjente flashenheder ydeevnen.
Ekstra flashenheder 225
6 C/f: Komponér billedet.
Komponér billedet, og opstil flashenhederne. Se
flashenhedernes dokumentation for yderligere information. Når
du har opstillet enhederne, skal du trykke på testknapperne på
flashenhederne for at afprøve flashen og bekræfte, at enhederne
fungerer normalt. Flashenhederne kan også afprøves ved at
trykke på knappen i i flashinformationsvisningen (0 243) og
vælge M – testudløsning af flash.
7 C/f: Komponér billedet, fokusér og optag.
226 Ekstra flashenheder
❚❚ Fjernbetjent stroboskopflash (kun SB-5000)
Når denne indstilling er valgt, går flashenhederne af gentagne
gange, mens lukkeren er åben, og giver multieksponeringseffekt.
1 C: Vælg Fjernbetjent
stroboskopflash for Flashstyring >
Fjernbetjent flashstyring i
billedoptagemenuen.
2 C: Vælg Indst. for fjernb.
stroboskopflash.
Markér Indst. for fjernb.
stroboskopflash i
flashstyringsvisningens menu, og tryk
på 2.
3 C: Justér indstillingerne for flash.
Vælg flashniveau (Udladning), det
maksimale antal gange, flashenhederne
går af (Ant. gange) og antal gange,
flashenhederne går af pr. sekund
(Hyppighed).
Aktiver eller deaktiver valgte grupper.
Vælg ON for at aktivere den valgte
gruppe, og vælg – – for at deaktivere
den valgte gruppe.
Ekstra flashenheder 227
Vælg en kanal til masterflashen. Hvis de
fjernbetjente flashenheder omfatter en
SB-500, skal du vælge kanal 3, men ellers
kan du vælge en vilkårlig kanal mellem
1 og 4.
4 f: Indstil de fjernbetjente flashenheder til samme kanal som
masterflashen.
Indstil de fjernbetjente flashenheder til kanalen valgt i trin 3.
5 f: Gruppér de fjernbetjente flashenheder.
Vælg en gruppe (A, B eller C) for hver fjernbetjent flashenhed.
Selvom der ikke er nogen grænse på antallet af fjernbetjente
flashenheder, der kan anvendes, er det praktiske maksimum tre
pr. gruppe. Med flere end dette antal påvirker lyset udsendt af de
fjernbetjente flashenheder ydeevnen.
6 C/f: Komponér billedet.
Komponér billedet, og opstil flashenhederne. Se
flashenhedernes dokumentation for yderligere information. Når
du har opstillet enhederne, skal du trykke på testknapperne på
flashenhederne for at afprøve flashen og bekræfte, at enhederne
fungerer normalt. Flashenhederne kan også afprøves ved at
trykke på knappen i i flashinformationsvisningen (0 243) og
vælge M – testudløsning af flash.
7 C/f: Komponér billedet, fokusér og optag.
228 Ekstra flashenheder
A Optisk AWL
Placér sensorruderne på de fjernbetjente enheder, så de fanger lyset fra
masterflashen (pas ekstra godt på, hvis kameraet ikke er monteret på et
stativ). Sørg for, at direkte lys eller stærke refleksioner fra de fjernbetjente
flashenheder ikke kommer ind i kameraets objektiv (i TTL-indstilling) eller
fotocellerne på de fjernbetjente flashenheder (indstilling qA), idet dette
kan påvirke eksponeringen. For at forhindre, at flash med
lavintensitetstiming udsendt af masterflashen forekommer på billeder
taget på tæt hold, skal du vælge lave ISO-følsomheder eller små blænder
(høje blændeværdier). Når du har placeret de fjernbetjente flashenheder,
skal du tage et testbillede og få vist resultaterne på kameraets skærm.
Ekstra flashenheder 229
Radiobølgestyret AWL
For at anvende radiobølgestyret AWL med
kompatible flashenheder, skal du montere en
trådløs fjernbetjening af typen WR-R10 på
kameraet og etablere en trådløs forbindelse
mellem flashenhederne og WR-R10.
Etablering af trådløs forbindelse
Før du anvender radiobølgestyret AWL, skal du etablere en trådløs
forbindelse mellem WR-R10 og de fjernbetjente flashenheder.
1 C: Tilslut WR-R10.
Tilslut WR-R10 til kameraet. For yderligere information, se
dokumentationen, der følger med WR-R10.
2 C: Vælg Radiobølgestyret AWL for
Flashstyring > Indstillinger for
trådløs flash i billedoptagemenuen.
A Den trådløse fjernbetjening WR-R10
En WR-A10-adapter er påkrævet ved anvendelse af WR-R10. Sørg for at
opdatere firmwaren til WR-R10 til version 3.0 eller senere; for information
om firmwareopdateringer, se Nikons hjemmeside for dit område.
230 Ekstra flashenheder
3 C: Vælg en kanal.
Indstil kanalvælgeren for WR-R10 til den
ønskede kanal.
4 C: Vælg en forbindelsesindstilling.
Vælg Indst. for trådløs fjernbetj.
(WR) > Forbindelsesindstilling i
opsætningsmenuen (0 180), og vælg
mellem følgende indstillinger:
• Parring: Kameraet tilsluttes kun til
enheder, som det tidligere har været
kædet sammen med og forhindrer signalinterferens fra andre
enheder i nærheden. Idet hver enhed skal sammenkædes
særskilt, anbefales PIN-kode ved tilslutning til et stort antal
enheder.
• PIN-kode: Kommunikationen deles mellem alle enheder med
den samme firecifrede PIN-kode, hvorfor det er et godt valg til
fotografering med et stort antal fjernbetjente enheder. Hvis der
er flere kameraer tilstede, der deler samme PIN-kode, styres
flashenhederne alene af det kamera, der tilsluttes først, hvilket
forhindrer alle andre kameraer i tilslutning (LED-indikatorerne
på WR-R10-enheder tilsluttet til de pågældende kameraer
blinker).
Ekstra flashenheder 231
5 f: Etablér en trådløs forbindelse.
Indstil fjernbetjente flashenheder til fjernbetjeningsindstillingen
Radiobølgestyret AWL, og indstil enhederne til den kanal, du
valgte i trin 3, par derefter hver af de fjernbetjente enheder med
WR-R10 i henhold til indstillingen valgt i trin 4:
• Parring: Start parring på den fjernbetjente enhed, og tryk på
parringsknappen på WR-R10. Parringen er fuldført, når
lamperne LINK på WR-R10 og flashenheden blinker orange og
grønt; når der er etableret en forbindelse, lyser lampen LINK på
den fjernbetjente flashenhed grønt.
• PIN-kode: Anvend knapperne på den fjernbetjente flashenhed til
at indtaste den PIN-kode, du valgte i trin 4. Lampen LINK på den
fjernbetjente enhed lyser grønt, når der er etableret
forbindelse.
6 f: Bekræft, at flashlysene for alle flashenheder er tændt.
I radiobølgestyret AWL lyser flashindikatoren i kameraets søger
eller i flashinformationsvisningen, når alle flashenheder er klar.
A Opstilling af fjernbetjente flashenheder
For at få vist flashenhederne, der aktuelt styres ved hjælp af
radiobølgestyret AWL, skal du vælge Flashstyring > Opl. om radiobølgeb.
fj. flash i billedoptagemenuen. Identifikatoren ("navn på fjernbetjent
flash") for hver enhed kan ændres ved hjælp af knapperne på flashenheden.
Tilsluttet flashenhed
Gruppe
232 Ekstra flashenheder
Flashindikator
A Ny tilslutning
Så længe kanal, forbindelsesindstilling og andre indstillinger forbliver det
samme, opretter WR-R10 automatisk forbindelse til tidligere parrede
flashenheder, når du vælger fjernbetjeningsindstilling, og trin 3–5 kan
udelades. Lampen LINK på flashenheden lyser grønt, når der er etableret en
forbindelse.
Ekstra flashenheder 233
Justering af indstillinger for flash
Når du har valgt Radiobølgestyret AWL
for Flashstyring > Indstillinger for
trådløs flash i billedoptagemenuen, skal
du vælge Gruppeflash, Hurtig trådløs
betjening, eller Fjernbetjent
Stroboskopflash for Fjernbetjent
flashstyring og justere indstillingerne som
beskrevet nedenfor.
❚❚ Gruppeflash
Vælg denne indstilling for at justere indstillingerne særskilt for hver
gruppe.
1 C: Vælg Gruppeflash for
Flashstyring > Fjernbetjent
flashstyring i billedoptagemenuen.
2 C: Vælg Gruppeflashindstillinger.
Markér Gruppeflashindstillinger i
flashstyringsvisningen, og tryk på 2.
234 Ekstra flashenheder
3 C: Vælg flashstyringsindstilling.
Vælg flashstyringsindstilling og
flashniveau for masterflashen og
flashenhederne i hver gruppe:
• TTL: i-TTL-flashstyring.
• qA: Automatisk blænde (kun
tilgængelig med kompatible
flashenheder).
• M: Vælg flashniveauet manuelt.
• – – (fra): Enhederne går ikke af, og flashniveauet kan ikke
justeres.
4 f: Gruppér de fjernbetjente flashenheder.
Vælg en gruppe (A–F) for hver af de fjernbetjente flashenheder.
Masterflashen kan styre op til 18 flashenheder i vilkårlige
kombinationer.
5 C/f: Komponér billedet.
Komponér billedet, og opstil flashenhederne. Se
flashenhedernes dokumentation for yderligere information. Når
du har opstillet enhederne, skal du trykke på knappen i i
flashinformationsvisningen (0 243) og vælge M – testudløsning
af flash for at afprøve enhederne og bekræfte, at de fungerer
normalt.
6 C: Komponér billedet, fokusér og optag.
Ekstra flashenheder 235
❚❚ Hurtig trådløs betjening
Vælg denne indstilling for at styre flashkompensationen for, og den
relative balance imellem, grupperne A og B, mens du indstiller
udladningen for gruppe C manuelt.
1 C: Vælg Hurtig trådløs betjening for
Flashstyring > Fjernbetjent
flashstyring i billedoptagemenuen.
2 C: Vælg Indstill. for hurtig trådløs
betj.
Markér Indstill. for hurtig trådløs betj.
i flashstyringsvisningen, og tryk på 2.
3 C: Justér indstillingerne for flash.
Vælg balancen mellem gruppe A og B.
Justér flashkompensationen for gruppe
A og B.
236 Ekstra flashenheder
Vælg en flashstyringsindstilling og et
flashniveau for enhederne i gruppe C:
• M: Vælg flashniveauet manuelt.
• – –: Enhederne i gruppe C går ikke af.
4 f: Gruppér de fjernbetjente flashenheder.
Vælg en gruppe (A, B eller C). Masterflashen kan styre op til
18 flashenheder i vilkårlige kombinationer.
5 C/f: Komponér billedet.
Komponér billedet, og opstil flashenhederne. Se
flashenhedernes dokumentation for yderligere information. Når
du har opstillet enhederne, skal du trykke på knappen i i
flashinformationsvisningen (0 243) og vælge M – testudløsning
af flash for at afprøve enhederne og bekræfte, at de fungerer
normalt.
6 C: Komponér billedet, fokusér og optag.
Ekstra flashenheder 237
❚❚ Fjernbetjent stroboskopflash
Når denne indstilling er valgt, går flashenhederne af gentagne
gange, mens lukkeren er åben, og giver multieksponeringseffekt.
1 C: Vælg Fjernbetjent
stroboskopflash for Flashstyring >
Fjernbetjent flashstyring i
billedoptagemenuen.
2 C: Vælg Indst. for fjernb.
stroboskopflash.
Markér Indst. for fjernb.
stroboskopflash i
flashstyringsvisningens menu, og tryk
på 2.
3 C: Justér indstillingerne for flash.
Vælg flashniveau (Udladning), det
maksimale antal gange, flashenhederne
går af (Ant. gange) og antal gange,
flashenhederne går af pr. sekund
(Hyppighed).
Aktiver eller deaktiver valgte grupper.
Vælg ON for at aktivere den valgte
gruppe, og vælg – – for at deaktivere
den valgte gruppe.
238 Ekstra flashenheder
4 f: Gruppér de fjernbetjente flashenheder.
Vælg en gruppe (A–F) for hver af de fjernbetjente flashenheder.
Masterflashen kan styre op til 18 flashenheder i vilkårlige
kombinationer.
5 C/f: Komponér billedet.
Komponér billedet, og opstil flashenhederne. Se
flashenhedernes dokumentation for yderligere information. Når
du har opstillet enhederne, skal du trykke på knappen i i
flashinformationsvisningen (0 243) og vælge M – testudløsning
af flash for at afprøve enhederne og bekræfte, at de fungerer
normalt.
6 C: Komponér billedet, fokusér og optag.
Ekstra flashenheder 239
Tilføjelse af skomonteret flashenhed
Radiobølgestyrede flashenheder kan kombineres
med en vilkårlig af følgende flashenheder, der er
monteret på kameraets tilbehørssko:
• SB-5000: Før du monterer flashenheden skal du
indstille den til indstillingen Radiobølgestyret
masterflash (ikonet d ses i visningens øverste
venstre hjørne) og vælge gruppe eller fjernbetjent
stroboskopflashstyring. Når enheden er monteret, kan
indstillingerne justeres ved hjælp af knapperne på flashenheden
eller indstillingerne opstillet i kameraets menuer under
Gruppeflashindstillinger > Masterflash eller under "M" i
visningen til Indst. for fjernb. stroboskopflash.
• SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600: Konfigurér flashen til
selvstændigt brug, og anvend knapperne på flashenheden til
justering af flashindstillingerne.
• SB-500, SB-400, SB-300: Montér enheden på kameraet, og justér
indstillingerne ved hjælp af indstillingen
Gruppeflashindstillinger > Masterflash på kameraet.
240 Ekstra flashenheder
Flashkompensation
Flashkompensationen kan
anvendes til at justere niveauet
for masterflashen og de
fjernbetjente enheder med fra −3
til +1 EV i trin på 1/3 EV. For at
vælge en værdi for
flashkompensation skal du trykke Knappen W (M)
på knappen W (M) og dreje det
sekundære kommandohjul, indtil
den ønskede værdi vises på kontrolpanelet.
±0 EV (knappen W (M)
trykket ned)
–0,3 EV
Sekundært
kommandohjul
+1,0 EV
Når masterflashen eller en fjernbetjent flash indstilles til TTL eller
qA, og flashkompensationen indstilles til en anden værdi end ±0,0,
vises ikonet Y på kontrolpanelet og i søgeren, og du kan få vist den
aktuelle værdi for flashkompensation ved at trykke på W (M). Den
normale flashudladning kan gendannes ved at indstille
flashkompensationen til ±0,0. Flashkompensationen nulstilles ikke,
når kameraet slukkes.
A Se også
For information om:
• Valg af trinstørrelser tilgængelige for flashkompensation, se A >
brugerindstilling b3 (Eksp.-/flashkomp.trinværdi, 0 115).
• Valg af, hvorvidt flashkompensation skal anvendes som supplement til
eksponeringskompensation ved anvendelse af flash, se A >
brugerindstilling e3 (Eksponeringskomp. til flash, 0 127).
Ekstra flashenheder 241
Optisk/radiobølgestyret AWL
Optisk og radiobølgestyret AWL kan anvendes
sammen. Radiobølgestyret flashstyring leveres af
en WR-R10, der er tilsluttet til kameraet (kræver
WR-A10 WR-adapter), optisk styring af en SU-800
flashstyringsenhed eller en flashenhed af typerne
SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 eller SB-500
monteret på kameraets tilbehørssko. Før du fortsætter, skal du
etablere en trådløs forbindelse mellem de radiobølgestyrede
flashenheder og WR-R10. Hvis der er en SB-500 monteret på
kameraets tilbehørssko, skal du vælge Optisk/radiobølgestyret
AWL for Flashstyring > Indstillinger for trådløs flash i
billedoptagemenuen (0 42); med andre flashenheder eller SU-800
vælges denne indstilling automatisk.
Den eneste tilgængelige indstilling for
Fjernbetjent flashstyring (0 43) er
Gruppeflash. Vælg en gruppe (A–F) for
hver af de fjernbetjente flashenheder.
Anbring optisk styrede flashenheder i
gruppe A til C og radiobølgestyrede
enheder i gruppe D til F (for at få vist
indstillingerne for gruppe D til F skal du trykke på 1 eller 3 i
visningen for gruppeflashindstillinger).
242 Ekstra flashenheder
Visning af information om flash
Kameraet kan vise flashinfo for flashenhederne SB-5000 og SB-500,
der er monteret på kameraets tilbehørssko og konfigureret som
masterflash til optisk AWL samt for fjernbetjente flashenheder, som
styres via radiobølgestyret AWL ved hjælp af en WR-R10. For at få
vist information om flash under søgerfotografering skal du trykke på
knappen R for at få vist optageinformation og derefter trykke på
knappen R igen. Den viste information varierer alt efter
flashstyringsindstillingen.
Knappen R
A Ændring af indstillinger for flash
Flashindstillingerne kan ændres ved at trykke
på knappen i i informationsvisningen for
flash. De tilgængelige indstillinger varierer alt
efter flashenheden og de valgte indstillinger.
Du kan også lade flashen gå af ved en prøve.
Ekstra flashenheder 243
❚❚ Gruppeflash
1
2
3
5
6
1 Flashindikator 1
2 Fjernbetjent flashstyring .................43
FP-indikator ..................................... 126
3 Indstilling 2 for fjernbetjent
4
flashstyring ............................ 222, 234
4 Styreindstilling for gruppeflash 3 ...42
Indstilling for gruppeflash... 222, 234
Flashniveau (udladning)/
flashkompensation ............. 222, 234
5 Kanal 2 ....................................... 222, 230
6 Forbindelsesindstilling.................. 180
❚❚ Hurtig trådløs betjening
1
2
3
4
5
6
7
8
1 Flashindikator 1
2 Fjernbetjent flashstyring .................43
FP-indikator ..................................... 126
3 Indstilling for fjernbetjent
flashstyring 2 ......................................42
4 Forhold A : Forhold B............ 224, 236
5 Flashkompensation .............. 224, 236
6 Flashstyringsindstilling og
flashniveau (udladning) i
gruppe C................................. 224, 236
7 Kanal 2 ....................................... 224, 230
8 Forbindelsesindstilling.................. 180
244 Ekstra flashenheder
❚❚ Fjernbetjent stroboskopflash
1
4
5
6
2
3
7
8
1 Flashindikator 1
2 Fjernbetjent flashstyring .................43
3 Flashniveau (udladning) ...... 227, 238
4 Indstilling for fjernbetjent
flashstyring 2 ......................................42
5 Antal udsendt (gange) ......... 227, 238
Hyppighed............................... 227, 238
6 Gruppestatus (aktiveret/
deaktiveret)............................ 227, 238
7 Kanal 2 ....................................... 227, 230
8 Forbindelsesindstilling.................. 180
1 Vises i radiobølgestyret AWL, når alle flashenheder er klar.
2 Optisk AWL indikeres med Y, radiobølgestyret AWL med Z, fælles optisk og radiobølgestyret
AWL indikeres med Y og Z. Kanalen til optisk AWL for fælles optisk og radiobølgestyret AWL vises
kun, når SB-500 anvendes som masterflash.
3 Der vises ikoner for hver gruppe, når der anvendes fælles optisk og radiobølgestyret AWL.
A Flashinformation og kameraindstillinger
Flashinformationsvisningen viser de valgte
kameraindstillinger, herunder
eksponeringsindstilling, lukkertid, blænde og
ISO-følsomhed.
Ekstra flashenheder 245
Tekniske bemærkninger
Læs dette kapitel for information om kameraets
eksponeringsprogram, om tilslutning til andre enheder og om
kompatibelt tilbehør.
Eksponeringsprogram
Eksponeringsprogrammet for programautomatik vises i følgende
graf:
12
14
f/1
16 15
f/1.4
16
17
18
19
20
f/5.6
f/8
f/1.4 − f/16
Blænde
f/2.8
1
/3
f/2
f/4
21
f/11
22
f/16
23
f/22
f/32
13
11
9
10
8
7
5
6
3
4
2
0
1
-1
-3
-2
]
V
[E
-4
ISO 100; objektiv med maksimumblænde på f/1.4 og mindste
blænde på f/16 (eksempelvis AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G)
30" 15" 8" 4"
2"
1"
1/2
1/4 1/8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000 1/2000 1/4000 1/8000
Lukkertid (sekunder)
De maksimale og minimale værdier for EV varierer med ISOfølsomheden; ovenstående graf forudsætter en ISO-følsomhed
svarende til ISO 100. Når matrix-lysmåling anvendes, reduceres
værdier på over 16 1/3 EV til 16 1/3 EV.
246 Tekniske bemærkninger
Tilslutninger
Installation af ViewNX-i
For at finindstille, overføre og få vist billeder skal du downloade den
seneste version af installationsprogrammet til ViewNX-i på følgende
hjemmeside og følge instruktionerne på skærmen for at fuldføre
installationen. En internetforbindelse er påkrævet. For systemkrav
og anden information, se Nikons hjemmeside for dit område.
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
A Capture NX-D
Anvend Nikons software Capture NX-D til finindstilling af billeder eller til
skift af indstillinger for NEF-billeder (RAW), og gem dem i andre formater.
Capture NX-D er tilgængelig for download på:
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
Tekniske bemærkninger 247
Kopiering af billeder over på computeren
Før du fortsætter, skal du sørge for at have installeret ViewNX-i
(0 247).
1 Tilslut USB-kablet.
Når du har slukket kameraet og sikret dig, at et hukommelseskort
er isat, skal du tilslutte det medfølgende USB-kabel som vist og
derefter tænde kameraet.
D USB-hubs
Tilslut kameraet direkte til computeren; tilslut ikke kablet via en
USB-hub eller et tastatur.
A Anvend en pålidelig strømkilde
For at sikre, at dataoverførslen ikke afbrydes, skal du sørge for, at
kameraets batteri er fuldt opladet.
A Tilslutning af kabler
Sørg for, at kameraet er slukket, når du tilslutter eller frakobler
grænsefladekabler. Anvend ikke vold, og sæt stikkene lige i.
248 Tekniske bemærkninger
2 Start Nikon Transfer 2-komponenten i ViewNX-i.
Hvis der vises en meddelelse, hvor du bliver bedt om at vælge
program, skal du vælge Nikon Transfer 2.
D Under overførsel
Sluk ikke kameraet, og kobl ikke USB-kablet fra, mens overførslen er i
gang.
A Windows 7
Hvis følgende dialogboks vises, skal du vælge Nikon Transfer 2 som
beskrevet nedenfor.
1 Under Import pictures and videos
(Importér billeder og videoer) skal du
klikke på Change program (Skift
program). Der vises en dialogboks for
valg af program; vælg Nikon Transfer 2,
og klik på OK.
2 Dobbeltklik på .
A Windows 10 og Windows 8.1
Windows 10 og Windows 8.1 kan vise en
påmindelse, der afspilles automatisk, når
kameraet tilsluttes. Tryk eller klik på
dialogboksen, og tryk eller klik derefter på
Nikon Transfer 2 for at vælge
Nikon Transfer 2.
A macOS/OS X
Hvis Nikon Transfer 2 ikke starter automatisk, skal du bekræfte, at
kameraet er tilsluttet, derefter starte Billedoverførsel (et program, der
leveres med macOS eller OS X), og vælge Nikon Transfer 2 som
programmet, der åbner, når kameraet registreres.
Tekniske bemærkninger 249
3 Klik på Start Transfer (Start overførsel).
Billederne på hukommelseskortet kopieres over på computeren.
Start Transfer (Start overførsel)
4 Afbryd forbindelsen.
Når overførslen er færdig, skal du slukke kameraet og frakoble
USB-kablet.
A For yderligere information
Kontakt online-hjælp for yderligere information om anvendelse af
ViewNX-i.
250 Tekniske bemærkninger
Ethernet og trådløse netværk
Den ekstra trådløse sender WT-7 (0 261) kan anvendes til tilslutning
til computere eller FTP-servere over trådløse netværk eller Ethernetnetværk, når den er tilsluttet til kameraet via det medfølgende
USB-kabel.
❚❚ Valg af indstilling
Følgende funktioner er tilgængelige, når kameraet tilsluttes til et
netværk ved hjælp af en ekstra WT-7 trådløs sender:
Indstilling
FTP-overførsel
Billedoverførsel
Kamerastyring
HTTP-server
Funktion
Overfør eksisterende billeder og videoer til en
computer eller FTP-server, eller overfør nye billeder,
efterhånden som de tages.
Kontrollér kameraet med den ekstra software
Camera Control Pro 2, og gem nye billeder og videoer
direkte på computeren.
Få vist og tag billeder via fjernadgang ved hjælp af en
computer eller smartenhed med browser.
For information om anvendelse af ekstra trådløse sendere, se
brugervejledningerne til enheden. Sørg for at opdatere al relateret
software til de nyeste versioner.
Tekniske bemærkninger 251
D Under overførsel
Utilgængelige funktioner under overførsel (enten mens billeder overføres
via Ethernet eller trådløse netværk, eller mens billederne stadig skal sendes)
omfatter:
• Optagelse og afspilning af video
• Lydløs Live View-fotografer. > Til (indstilling 2) i billedoptagemenuen
(0 81)
A Videoer
Der kan overføres video i overførselsindstilling, hvis kameraet er tilsluttet til
et Ethernet-netværk eller et trådløst netværk, og Automatisk afsendelse
eller Send mappe ikke er valgt for Netværk > Indstillinger.
D HTTP-serverindstilling
Utilgængelige funktioner i HTTP-server-indstilling omfatter:
• Optagelse og afspilning af video på kamera
• Lydløs Live View-fotografer. > Til (indstilling 2) i billedoptagemenuen
(0 81)
D Send mappe
Hvis den mappe, der er valgt for Netværk > Indstillinger > Send mappe i
opsætningsmenuen, indeholder mere end 1000 filer, overføres kun de
første 1000 (startende med det laveste filnummer) til destinationen.
A Trådløse sendere
De vigtigste forskelle mellem WT-7 og WT-7A/B/C er antallet af kanaler, der
understøttes; medmindre andet er angivet, gælder alle henvisninger til
WT-7 også for WT-7A/B/C.
252 Tekniske bemærkninger
Udskrivning af billeder
Valgte JPEG-billeder kan udskrives på en PictBridge-printer tilsluttet
direkte til kameraet.
❚❚ Tilslutning af printeren
Tilslut kameraet ved hjælp af det medfølgende USB-kabel. Anvend
ikke vold, og sæt stikkene lige i.
Når kameraet og printeren er tændt, vises en velkomstskærm på
skærmen, efterfulgt af et PictBridge-billedvisningsdisplay.
D Valg af billeder til udskrivning
Billeder oprettet ved billedkvalitetsindstillingerne NEF (RAW) eller TIFF (RGB)
(0 46) kan ikke vælges til udskrivning. JPEG-kopier af NEF-billeder (RAW) kan
oprettes med indstillingen NEF-behandling (RAW) i retoucheringsmenuen
(0 197).
A Udskrivning via direkte USB-forbindelse
Sørg for, at batteriet er fuldt opladet, eller anvend en ekstra lysnetadapter
og et stik til lysnetadapter. Når du tager billeder til udskrivning via direkte
USB-forbindelse, skal du indstille Farverum til sRGB (0 56).
A Se også
Se Brugervejledning for information om, hvad du skal gøre, hvis der opstår
fejl under udskrivning.
Tekniske bemærkninger 253
❚❚ Udskrivning af billeder ét ad gangen
1 Få vist det ønskede billede.
Tryk på 4 eller 2 for at se flere billeder. Tryk på knappen X for at
zoome ind på det aktuelle billede (tryk på K for at afslutte
zoom). For at få vist seks billeder ad gangen skal du trykke på
knappen W (M). Anvend multivælgeren til at markere billeder,
eller tryk på knappen X for at få vist det markerede billede i
fuldskærmsvisning. For at få vist billeder med andre placeringer
skal du trykke på W (M), når der vises miniaturer og vælge det
ønskede kort og den ønskede mappe.
2 Justér indstillingerne for udskrivning.
Tryk på J for at få vist følgende punkter, tryk derefter på 1 eller
3 for at markere et punkt, og tryk på 2 for at få vist indstillinger
(kun indstillinger understøttet af den aktuelle printer er opstillet;
for at anvende standardindstillingen skal du vælge
Printerstandard). Når du har valgt en indstilling, skal du trykke
på J for at vende tilbage til menuen med printerindstillinger.
Indstilling
Beskrivelse
Papirstørrelse Vælg en papirstørrelse.
Denne indstilling er kun opstillet, når billederne udskrives
Antal kopier ét ad gangen. Tryk på 1 eller 3 for at vælge antal kopier
(højst 99).
Kant
Vælg, om du vil komponere billederne med hvide kanter.
Vælg, om tid og dato for optagelse skal optages på
Udskriv dato
billederne.
Denne indstilling er kun opstillet, når billederne udskrives
ét ad gangen. For at afslutte uden beskæring skal du
markere Ingen beskæring og trykke på J. For at
beskære det aktuelle billede skal du markere Beskær og
trykke på 2. Der vises en dialogboks for valg af
Beskæring
beskæring; tryk på X for at øge størrelsen på
beskæringen, tryk på W (M) for at reducere den, og
anvend multivælgeren til at placere beskæringen.
Bemærk, at udskriftskvaliteten kan falde, hvis små
beskæringer udskrives i store størrelser.
254 Tekniske bemærkninger
3 Start udskrivning.
Vælg Start udskrivning, og tryk på J for at starte udskrivning.
For at annullere, før alle kopier er udskrevet, skal du trykke på J.
❚❚ Udskrivning af flere billeder
1 Få vist PictBridge-menuen.
Tryk på knappen G i PictBridge-billedvisningsdisplayet.
2 Vælg en indstilling.
Markér én af følgende indstillinger, og tryk på 2.
• Udskriv markeret: Vælg billeder til udskrivning. Anvend
multivælgeren til at markere billeder (for at få vist billeder med
andre placeringer skal du trykke på W (M) og vælge det
ønskede kort og den ønskede mappe; for at få vist det aktuelle
billede i fuldskærmsvisning skal du trykke på knappen X og
holde den nede), og mens du holder knappen L (Z/Q) nede,
skal du trykke på 1 eller 3 for at vælge antal udskrifter (højst
99). For at fravælge et billede skal du indstille antal udskrifter til
nul.
• Indeksudskrift: For at oprette en indeksudskrift af alle JPEGbilleder på hukommelseskortet skal du fortsætte til trin 3.
Bemærk, at hvis hukommelseskortet indeholder mere end 256
billeder, udskrives kun de første 256 billeder. Der vises en
advarsel, hvis papirstørrelsen valgt i trin 3 er for lille til en
indeksudskrift.
3 Justér indstillingerne for udskrivning.
Justér printerindstillinger som beskrevet i trin 2 af “Udskrivning
af billeder ét ad gangen” (0 254).
4 Start udskrivning.
Vælg Start udskrivning, og tryk på J for at starte udskrivning.
For at annullere, før alle kopier er udskrevet, skal du trykke på J.
Tekniske bemærkninger 255
Visning af billeder på TV
Det ekstra High-Definition Multimedia Interface (HDMI)-kabel
(0 264) eller et HDMI-kabel af typen C (forhandles separat hos
tredjepartsforhandlere) kan anvendes til at tilslutte kameraet til
HD-videoenheder. Sluk altid for kameraet, før du tilslutter eller
frakobler et HDMI-kabel.
Tilslut til kamera
Tilslut til HD-enhed (vælg kabel med
stik til HDMI-enhed)
Indstil enheden til HDMI-kanalen, tænd derefter kameraet, og tryk
på knappen K. Under billedvisning vises billederne på TV-skærmen.
Lydstyrken kan justeres med TV´ets knapper; kameraets knapper
kan ikke anvendes.
256 Tekniske bemærkninger
❚❚ HDMI-indstillinger
Indstillingen HDMI i opsætningsmenuen (0 178) styrer
udgangsopløsningen og andre avancerede HDMI-indstillinger.
Udgangsopløsning
Vælg formatet for billeder, der udlæses på
HDMI-enheden. Hvis Auto er valgt, vælger
kameraet automatisk det korrekte format.
Styring af ekstern optagelse
Aktivering af styring af ekstern optagelse gør det muligt at anvende
kameraets knapper til at starte og stoppe optagelsen, når kameraet
er tilsluttet via HDMI til en videooptager fra tredjepartsforhandlere,
der understøtter Atomos’ åbne protokol (skærmoptagere fra
Atomos SHOGUN, NINJA eller SUMO-serien). Der vises et ikon på
kameraets skærm: A vises i Live View af video, mens B vises
under optagelse af video (bemærk, at kameraets knapper ikke kan
anvendes til optagelse af video, når 3840 × 2160 eller 1920 × 1080
slowmotion er valgt som billedstørrelse; anvend knapperne på
optageren). Under optagelsen skal du kontrollere optageren og
optagervisningen for at sikre, at optagelser gemmes på enheden.
Bemærk, at du kan være nødt til at justere optagerens indstillinger
alt efter, hvilken optager det er; for yderligere information, se
brugervejledningen til optageren.
Tekniske bemærkninger 257
Avanceret
Indstilling
Beskrivelse
Auto anbefales i de fleste situationer. Hvis kameraet ikke er
i stand til at bestemme det korrekte outputområde for RGBvideosignalet på HDMI-enheden, kan du vælge mellem
følgende indstillinger:
• Begrænset område: For enheder med en
Outputområde
indgangsrækkevidde for RGB-videosignalet på mellem 16
og 235. Vælg denne indstilling, hvis du oplever tab af
detaljer i skygger.
• Fuldt område: For enheder med en indgangsrækkevidde for
RGB-videosignalet på mellem 0 og 255. Vælg denne
indstilling, hvis skyggerne er "udviskede" eller for lyse.
Størrelse på
Vælg mellem vandret og lodret søgerdækning for
outputvisning HDMI-udladning på 95 % eller 100 %.
Hvis Fra er valgt, når kameraet er tilsluttet til en
HDMI-enhed, vises der ikke optageinformation på
Skærmvisning i skærmen under Live View-fotografering. Bemærk, at
uanset den valgte indstilling, vises optageinformation ikke
Live View
ved videobilledstørrelserne 1920 × 1080 (slowmotion) eller
3840 × 2160 (0 84).
Vælg Til for at afspejle HDMI-visningen på kameraets
skærm, og vælg Fra for at slukke kameraets skærm og spare
strøm (bemærk, at uanset den valgte indstilling forbliver
Dobbelt monitor kameraets skærm tændt ved videobilledstørrelserne
1920 × 1080 slowmotion eller 3840 × 2160; 0 84). Dobbelt
monitor tænder automatisk, når Skærmvisning i Live
View er slået Fra.
258 Tekniske bemærkninger
A Billedvisning på TV
Anvendelse af lysnetadapter og stik til lysnetadapter (forhandles separat)
anbefales for udvidet billedvisning. Hvis billedernes kanter ikke kan ses på
fjernsynsvisningen, skal du vælge 95 % for HDMI > Avanceret > Størrelse
på outputvisning (0 258).
A Slideshows
Indstillingen Slideshow i billedvisningsmenuen kan anvendes til
automatisk billedvisning (0 29).
D Dobbelt monitor
Uanset den valgte indstilling for Dobbelt monitor vises billederne ikke på
kameraets skærm, hvis Til (indstilling 2) er valgt for Lydløs Live Viewfotografer. i billedoptagemenuen (0 81).
A Ved anvendelse af optageenheder fra tredjepart
Følgende indstillinger anbefales ved brug af tredjeparts-optagere:
• HDMI > Avanceret > Størrelse på outputvisning: 100 %
• HDMI > Avanceret > Skærmvisning i Live View: Fra
Tekniske bemærkninger 259
Andet tilbehør
Der findes et bredt udvalg af tilbehør til D850.
Strømkilder
• Genopladeligt Li-ion-batteri EN-EL15a (0 189): Ekstra
genopladelige EN-EL15a-batterier er tilgængelige hos
lokale forhandlere og Nikon-servicerepræsentanter.
Genopladelige EN-EL15b-/EN-EL15-batterier kan også
anvendes.
• MH-25a batterioplader: MH-25a kan anvendes til genopladning
af genopladelige EN-EL15a-batterier. MH-25-batteriopladere
kan også anvendes.
• Multifunktionsbatterigreb MB-D18 (0 149, 187, 188): MB-D18 har
en udløserknap, knappen Fn, knappen AF-ON, multivælger
samt primært og sekundært kommandohjul for forbedret
betjening ved optagelse af billeder i højt (portræt) format.
Ved montering af MB-D18 skal du fjerne kameraets
MB-D18-kontaktdæksel. Et BL-5 batterikammerdæksel og
en MH-26a- eller MH-26-batterioplader er påkrævet ved
brug af EN-EL18c-batterier. Genopladelige EN-EL18b-,
EN-EL18a- og EN-EL18-batterier kan også anvendes. Den
maksimale billedfremføringshastighed varierer alt efter
typen af batteri; tallene herunder er de gennemsnitlige,
maksimale billedhastigheder, der er tilgængelige med
kontinuerlig AF, eksponeringsindstillingerne manuel eller
lukkertidsprioriteret automatik, en lukkertid på 1/250 sek.
eller kortere og andre indstillinger ved standardværdier.
Udløserindstilling
Batteritype
CH
CL
EN-EL15a/AA
7 bps
1–6 bps
EN-EL18c
9 bps
1–8 bps
Antallet af billeder, der kan tages i en enkelt billedserie,
varierer også alt efter strømkilden; for yderligere
information, se “Bufferkapacitet” (0 269).
260 Tekniske bemærkninger
Strømkilder
Filtre
Trådløse
sendere
(0 251)
• EP-5B stik til lysnetadapter, EH-5c og EH-5b lysnetadaptere: Dette
tilbehør kan anvendes som strømkilde for kameraet ved
længere tids brug. EP-5B er påkrævet for tilslutning af
kameraet til EH-5c/EH-5b; se “Montering af stik til
lysnetadapter og lysnetadapter” (0 271) for detaljer.
Bemærk, at når kameraet anvendes med en MB-D18, skal
EP-5B indsættes i MB-D18, ikke i kameraet. Forsøg ikke at
anvende kameraet med stik til lysnetadapter indsat i både
kamera og MB-D18.
• Filtre beregnet til fotografering med specialeffekter kan
påvirke autofokus eller den elektroniske afstandsmåler.
• D850 kan ikke anvendes med lineære polarisationsfiltre.
Anvend i stedet C-PL eller C-PLll cirkulært polarisationsfilter.
• Neutral color (NC)-filtre anbefales for at beskytte objektivet.
• For at forhindre ghosting anbefales brug af filter ikke, når
motivet komponeres mod stærkt lys, eller når der er en
kraftig lyskilde i billedet.
• Centervægtet lysmåling anbefales til filtre med en
eksponeringsfaktor (filterfaktor) på mere end 1× (Y44, Y48,
Y52, O56, R60, X0, X1, C-PL, ND2S, ND4, ND4S, ND8, ND8S,
ND400, A2, A12, B2, B8, B12). Du kan finde yderligere
information i brugervejledningen til filteret.
• WT-7 trådløs sender: Anvend WT-7 til at overføre billeder over
et trådløst netværk, til at styre kameraet fra en computer,
der kører Camera Control Pro 2 (forhandles separat), eller til
at tage og gennemse billeder via fjernadgang fra en
computer eller smartenhed.
Bemærk: Du skal have et trådløst netværk og en grundlæggende viden om
netværk for at kunne anvende en trådløs sender. Sørg for at opdatere softwaren til
den trådløse sender til den nyeste version.
Tekniske bemærkninger 261
Trådløse
sendere
(0 251)
• USB-kabelpakninger og stikdæksler: Anvend et UF-4 stikdæksel
til USB-kabler og UF3-RU14 USB-kabelpakningen til hjælp til
forhindring af utilsigtet frakobling. Før tilslutning af kablet
skal du fastgøre UF-4 for enden af kameraet og UF3-RU14 i
den ende, der tilsluttes til den trådløse sender.
UF-4 (monteres på stik til kameraet)
UF3-RU14 (monteres på stik til WT-7)
262 Tekniske bemærkninger
Trådløse
• WR-R10 Trådløs fjernbetjening/WR-T10 trådløs fjernbetjening: Når en
fjernbetjeninger WR-R10 trådløs fjernbetjening er monteret på 10-bens
(0 180, 181)
multistik ved hjælp af en WR-A10-adapter, kan kameraet
styres trådløst ved hjælp af en WR-T10 trådløs
fjernbetjening. WR-R10 kan også anvendes til at styre
radiobølgestyrede flashenheder.
• Trådløs fjernbetjening WR-1: Enhederne WR-1 anvendes med de
trådløse fjernbetjeninger WR-R10 eller WR-T10 eller med
andre trådløse fjernbetjeninger af typen WR-1, hvor
enhederne WR-1 fungerer som enten sendere eller
modtagere. For eksempel kan en WR-1 monteres på
10-bens multistikket og anvendes som modtager, således
at lukkeren udløses via fjernadgang af en anden WR-1, der
virker som en sender. En WR-A10 WR-adapter er påkrævet
ved anvendelse af WR-R10.
Bemærk: Sørg for, at firmwaren til WR-R10 og WR-1 er blevet opdateret til
seneste version. For information om firmwareopdateringer, se Nikons hjemmeside
for dit område.
Tilbehør til
• DK-19 gummiøjekop: DK-19 gør det lettere at se billedet i
søgerøjestykke søgeren og hindrer træthed i øjnene.
• DK-17C dioptrijusteringslinse: For at tilgodese individuelle
synsforskelle fås søgerobjektiver med dioptri på –3, –2, 0,
+1 og +2 m–1. Anvend kun dioptrijusteringslinser, hvis det
ønskede fokus ikke kan opnås med den indbyggede
dioptrijustering (–3 til +1 m–1). Test
dioptrijusteringsobjektiverne før køb for at sikre, at det
ønskede fokus kan opnås.
• DK-17M Øjestykkeforstørrer: DK-17M forstørrer billedet i
søgeren med omtrent 1,2 × for større præcision under
komposition.
• DG-2 øjestykkeforstørrer: DG-2 forstørrer motivet midt i
søgeren for mere nøjagtigt fokus. DK-18 øjestykkeadapter
(forhandles separat) påkrævet.
Tekniske bemærkninger 263
Tilbehør til
• DK-18 øjestykkeadapter: DK-18 anvendes, når du monterer
søgerøjestykke DG-2-forstørrer eller DR-3 retvendt vinkelsøger på D850.
• DK-14 Antidug-øjestykke/DK-17A Antidug-øjestykke: Disse
søgerøjestykker hindrer tildugning under fugtige eller
kolde forhold.
• DK-17F Fluorbelagt søgerøjestykke: Det beskyttende glas har en
flourbelægning på begge overflader, der er nem at rengøre.
• DR-5 Retvendt vinkelsøger/DR-4 Retvendt vinkelsøger: DR-5 og DR-4
monteres på søgerøjestykket i en ret vinkel, så billedet i
søgeren ses fra oven, når kameraet befinder sig i vandret
position. DR-5 understøtter dioptrijustering og kan også
forstørre billedet i søgeren med 2× for større præcision
under komposition (bemærk, at billedets kanter ikke er
synlige, når billedet i søgeren forstørres).
HDMI-kabler
HC-E1 HDMI-kabel: Et HDMI-kabel med et type C-stik for
(0 256)
tilslutning til kameraet og et type A-stik til tilslutning til
HDMI-enheder.
Software
Camera Control Pro 2: Fjernbetjen kameraet fra en computer, og
gem billederne direkte på computerens harddisk. Når
Camera Control Pro 2 anvendes til at optage billeder direkte
på computeren, vises en indikatoren (c) for PC-tilslutning
på kontrolpanelet.
Bemærk: Anvend de nyeste versioner af Nikons software; se Nikons hjemmeside
for dit område for den seneste information om understøttede operativsystemer.
Ved standardindstillingerne søger Nikon Message Center 2 periodisk efter
opdateringer til Nikon-software og firmware, mens du er logget ind på en konto på
computeren, og computeren er tilsluttet internettet. En meddelelse vises
automatisk, når en opdatering er fundet.
264 Tekniske bemærkninger
Kamerahusdæksler
Tilbehør til
multistik
BF-1B Kamerahusdæksel/BF-1A Kamerahusdæksel:
Kamerahusdækslet holder spejlet, søgerskærmen og
billedsensoren fri for støv, når der ikke er monteret et
objektiv.
D850 er udstyret med et 10-bens multistik for fjernbetjening
og automatisk fotografering. Stikket er udstyret med et
dæksel, som beskytter kontakterne, når stikket ikke er i brug.
Der kan anvendes følgende tilbehør (alle længder er
omtrentlige):
• MC-22 Fjernbetjeningsledning/MC-22A Fjernbetjeningsledning:
Fjernbetjent lukkerudløser med blå, gule og sorte stik for
tilslutning til en fjernbetjent enhed, der udløser lukkeren, så
du kan styre udløseren via lydsignaler eller elektroniske
signaler (længde: 1 m).
• MC-30 Fjernbetjeningsledning/MC-30A Fjernbetjeningsledning:
Fjernbetjent lukkerudløsning; kan anvendes til at reducere
kamerarystelser (længde: 80 cm).
• MC-36 Fjernbetjeningsledning/MC-36A Fjernbetjeningsledning:
Fjernbetjent lukkerudløsning; kan anvendes til
intervaloptagelse eller til at reducere kamerarystelser eller
holde udløseren åben under langtidseksponering (længde:
85 cm).
• MC-21 forlængerkabel/MC-21A forlængerkabel: Kan tilsluttes til
ML-3 eller MC-serien 20, 22, 22A, 23, 23A, 25, 25A, 30, 30A,
36 eller 36A. Der kan kun anvendes én MC-21 eller MC-21A
ad gangen (længde: 3 m).
• MC-23 tilslutningskabel/MC-23A tilslutningskabel: Forbinder to
kameraer med 10-bens multistikket for samtidig drift
(længde: 40 cm).
• MC-25 adapterkabel/MC-25A adapterkabel: 10-bens- til
2-bensadapterkabel for tilslutning til enheder med
2-bensstik, herunder MW-2-radiostyringssæt, MT-2
intervalometer og ML-2 modulstyringssæt (længde: 20 cm).
Tekniske bemærkninger 265
• WR-A10 WR-adapter: En adapter anvendt til at forbinde
WR-R10 trådløse fjernbetjeninger til kameraer med 10-bens
multistik.
• GPS-enheden GP-1/GPS-enheden GP-1A (0 179): Optag
breddegrad, længdegrad, højde og UTC-tid sammen med
billederne. Bemærk, at produktionen af GP-1-/GP-1Aenheder er afsluttet.
• ML-3 Modulite-fjernbetjeningssæt: Muliggør infrarød
fjernbetjening ved afstande på op til 8 m.
Mikrofoner
• ME-1 Stereomikrofon: Tilslut ME-1 til kameraets mikrofonstik
for at optage stereolyd og mindske risikoen for at opfange
støj fra udstyret (såsom støj fra objektivet under autofokus).
• Trådløs mikrofon ME-W1: Anvend denne trådløse Bluetoothmikrofon til optagelse eksternt fra kameraet.
Dæksler til
BS-3 dæksel til tilbehørssko/BS-1 dæksel til tilbehørssko: Et dæksel,
tilbehørssko
der beskytter tilbehørsskoen. Tilbehørsskoen anvendes til
ekstra flashenheder.
Tilgængeligheden kan variere alt efter land eller område. Se vores hjemmeside eller brochurer for
seneste information.
Tilbehør til
multistik
266 Tekniske bemærkninger
A HDMI-/USB-kablets clips
For at forhindre utilsigtet frakobling skal du montere den medfølgende
clips på HDMI-kabler eller på det medfølgende USB-kabel som vist
(illustrationen viser USB-kablet; bemærk, at clipsen muligvis ikke passer til
alle HDMI-kabler fra tredjepartsforhandlere). Hold skærmen i
opbevaringsposition, når du anvender clips til kablet.
HDMI-kablet skal
ind her
HDMI-kablet skal
ind her
HDMI-kablet skal
ind her
USB-kabel
HDMI-kabel og USB-kabel
anvendt samtidigt
Tekniske bemærkninger 267
A Montering og fjernelse af dæksel til tilbehørssko
Dækslet til tilbehørsskoen (forhandles separat)
skubbes på tilbehørsskoen som vist.
For at fjerne dækslet skal du holde godt fast i
kameraet, trykke dækslet ned med
tommelfingeren og skubbe det i den viste
retning.
A Montering og fjernelse af det medfølgende øjestykke
Når du har lukket søgerøjestykkets lukker og
udløst låsen (q), skal du med to fingre tage let
fat om det medfølgende DK-17F øjestykke,
dreje og fjerne det som vist (w). For at montere
det igen skal du dreje øjestykket i modsat
retning. Ekstra øjestykker kan monteres og
fjernes på samme måde.
268 Tekniske bemærkninger
Bufferkapacitet
Hvis du udskifter et EN-EL18c-batteri, der er sat i et ekstra
MB-D18-multifunktionsbatterigreb, med et genopladeligt
EN-EL15a-batteri, ændres bufferkapaciteten. Følgende tabel viser
det maksimale antal eksponeringer (gældende fra september 2017),
der kan lagres i bufferen i udløserindstilling CH ved ISO-følsomheden
ISO 100, når et 64 GB Sony QD-G64E XQD-kort er isat; den faktiske
kapacitet varierer alt efter korttype og optageforhold (eksempelvis
kan bufferkapaciteten falde ved billedkvaliteter markeret med "★",
eller hvis automatisk forvrængningskontrol er slået til).
❚❚ Billedområdet FX (36 × 24) *
Billedkvalitet
NEF (RAW), komprimeret uden tab, 12 bit
NEF (RAW), komprimeret uden tab, 14 bit
NEF (RAW), komprimeret, 12 bit
NEF (RAW), komprimeret, 14 bit
NEF (RAW), ukomprimeret, 12 bit
NEF (RAW), ukomprimeret, 14 bit
TIFF (RGB)
JPEG fine
JPEG normal
Billedstørrelse
Large
Medium
Small
Large
Large
Large
Large
Large
Large
Medium
Small
Large
Medium
Small
Large
Medium
Small
Strømkilde
EN-EL15a EN-EL18c
170
54
94
40
56
35
51
29
200
56
74
31
55
39
29
24
32
29
35
28
39
31
200
79
200
86
200
56
200
86
200
92
200
57
Tekniske bemærkninger 269
Billedkvalitet
Billedstørrelse
JPEG basic
Large
Medium
Small
Strømkilde
EN-EL15a EN-EL18c
200
108
200
102
200
59
* Inkluderer billeder taget med ikke-DX-objektiver, når Til er valgt for Automatisk
DX-beskæring.
❚❚ Billedområdet DX (24 × 16) *
Strømkilde
EN-EL15a EN-EL18c
Large
200
91
NEF (RAW), komprimeret uden tab, 12 bit
Medium
200
56
Small
200
54
NEF (RAW), komprimeret uden tab, 14 bit
Large
200
45
NEF (RAW), komprimeret, 12 bit
Large
200
102
NEF (RAW), komprimeret, 14 bit
Large
200
48
NEF (RAW), ukomprimeret, 12 bit
Large
200
72
NEF (RAW), ukomprimeret, 14 bit
Large
200
43
Large
113
54
TIFF (RGB)
Medium
200
71
Small
200
73
Large
200
138
JPEG fine
Medium
200
152
Small
200
135
Large
200
165
JPEG normal
Medium
200
158
Small
200
143
Large
200
176
JPEG basic
Medium
200
166
Small
200
145
* Inkluderer billeder taget med DX-objektiver, når Til er valgt for Automatisk
DX-beskæring.
Billedkvalitet
270 Tekniske bemærkninger
Billedstørrelse
Montering af stik til lysnetadapter og
lysnetadapter
Sluk kameraet, før du monterer et ekstra stik til lysnetadapter og en
lysnetadapter.
1 Klargør kameraet.
Åbn batterikammerdækslet
(q) og dækslet til stikket til
lysnetadapter (w).
2 Isæt EP-5B-stikket til lysnetadapter.
Sørg for at isætte stikket i den viste
retning, mens du anvender stikket til at
holde den orange batterilås trykket til
den ene side. Låsen låser stikket på
plads, når det er sat helt i.
3 Luk batterikammerdækslet.
Anbring kablet til stikket til
lysnetadapter således, at det
går igennem pladsen til
stikket til lysnetadapter, og
luk batterikammerdækslet.
Tekniske bemærkninger 271
4 Tilslut EH-5c/EH-5b-lysnetadapteren.
Tilslut netledningen fra lysnetadapteren til vekselstrømsstikket
på lysnetadapteren (e) og netledningen til jævnstrømsstikket
(r). Ikonet P vises på skærmen, når kameraet får strøm fra
lysnetadapteren og stikket til lysnetadapter.
272 Tekniske bemærkninger
Denne vejledning må ikke gengives, hverken helt eller delvist, i nogen
form (med undtagelse af korte citater i faglige artikler eller anmeldelser)
uden skriftlig tilladelse fra NIKON CORPORATION.
SB9C04(1E)
6MB4171E-04
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising