Nikon | COOLPIX B600 | Nikon COOLPIX B600 Komplet kameravejledning

Nikon COOLPIX B600 Komplet kameravejledning
DIGITALKAMERA
Komplet kameravejledning
• Læs denne brugervejledning grundigt, før du anvender
kameraet.
• For at sikre korrekt brug af kameraet skal du sørge for at
læse "For din sikkerheds skyld" (side vi).
• Når du har læst denne brugervejledning, skal du
opbevare den på et let tilgængeligt sted til fremtidig
brug.
Hurtig emnesøgning
Du kan vende tilbage til denne side ved at trykke eller klikke på
side.
nederst til højre på hver
Primære emner
Indledning.......................................................................................................................................... iii
Indholdsfortegnelse ........................................................................................................................ x
Oversigt over kameraet.................................................................................................................. 1
Kom godt i gang .............................................................................................................................10
Grundlæggende betjening under optagelse og billedvisning......................................16
Optagefunktioner...........................................................................................................................23
Billedvisningsfunktioner ..............................................................................................................63
Videoer ...............................................................................................................................................75
Tilslutning af kameraet til et tv, en printer eller en computer .......................................86
Brug af menuen...............................................................................................................................96
Hvis der er et problem ............................................................................................................... 147
Tekniske bemærkninger ........................................................................................................... 160
Almindelige emner
For din sikkerheds
skyld
Indstillingen
Kreativ
Selvudløser
Makroindstilling
Zoom
Kontinuerlig
optagelse
Fejlfinding
Indeks
ii
Indledning
Læs dette først
Symboler og konventioner, der er anvendt i denne
brugervejledning
• Tryk eller klik på
(Aii).
• Symboler
nederst til højre på hver side for at få vist "Hurtig emnesøgning"
Symbol
Beskrivelse
Dette ikon markerer forholdsregler og oplysninger, der skal læses, før
kameraet bruges.
Dette ikon markerer bemærkninger og oplysninger, der skal læses, før
kameraet bruges.
Dette ikon markerer andre sider med relevante oplysninger.
• SD-, SDHC- og SDXC-hukommelseskort betegnes som "hukommelseskort" i denne
brugervejledning.
• Smartphones og tablets kaldes "smartenheder".
• Indstillingen på købstidspunktet kaldes "standardindstillingen".
• Navne på menuelementer, der vises på kameraskærmen, og navne på knapper og
meddelelser, der vises på en computerskærm, gengives med fed.
• I denne brugervejledning udelades billeder sommetider fra eksemplerne på
skærmbilleder for at gøre det nemmere at se skærmindikatorerne.
iii
Indledning
Læs dette først
Oplysninger og sikkerhedsanvisninger
Vær opdateret – hele tiden
I overensstemmelse med Nikons målsætning i "Vær opdateret – hele tiden" om at tilbyde vores
kunder relevant produktsupport og undervisning kan brugerne få adgang til oplysninger og
ressourcer, der regelmæssigt opdateres, på følgende websteder:
• Brugere i USA: https://www.nikonusa.com/
• Brugere i Europa: https://www.europe-nikon.com/support/
• Brugere i Asien, Oceanien, Mellemøsten og Afrika: http://www.nikon-asia.com/
Besøg disse websteder for at holde dig opdateret med de seneste produktoplysninger, tip, svar på
ofte stillede spørgsmål (FAQ) og generelle råd om digitale billeder og fotografering. Du kan
muligvis få flere oplysninger ved at henvende dig til den nærmeste Nikon-forhandler.
Kontaktoplysninger findes på følgende websted.
https://imaging.nikon.com/
Brug kun originalt elektronisk tilbehør fra Nikon
Nikon COOLPIX-kameraer er designet til at leve op til de højeste krav og indeholder komplicerede,
elektroniske kredsløb. Kun elektronisk tilbehør fra Nikon (deriblandt batteriopladere, batterier,
lysnetadaptere og USB-kabler), som er godkendt af Nikon specielt til brug sammen med dette
Nikon-digitalkamera, er udviklet i henhold til drifts- og sikkerhedskravene til dette elektroniske
kredsløb.
ANVENDELSE AF ELEKTRONISK TILBEHØR, SOM IKKE ER FRA NIKON, KAN BESKADIGE KAMERAET OG
KAN BETYDE, AT DIN NIKON-GARANTI BORTFALDER.
Anvendelse af genopladelige Li-ion-batterier fra tredjeparter, som ikke er forsynet med Nikon's
holografiske godkendelsesmærke, kan påvirke den normale betjening af kameraet eller kan
medføre, at de genopladelige batterier overophedes, antændes, eksploderer eller lækker.
Holografisk godkendelsesmærke: Identificerer
dette produkt som et ægte Nikon-produkt.
Flere oplysninger om originalt Nikon-tilbehør fås ved henvendelse til en autoriseret
Nikon-forhandler.
Før du tager vigtige billeder
Før du tager billeder ved vigtige begivenheder (såsom bryllupper eller før du tager kameraet med
på en rejse), bør du tage et testbillede for at sikre, at kameraet fungerer normalt. Nikon kan ikke
holdes ansvarlig for skader eller tab af fortjeneste, der skyldes fejlfunktion af produktet.
iv
Indledning
Læs dette først
Om brugervejledningerne
• Ingen dele af de medfølgende brugervejledninger til dette produkt må gengives, overføres,
omskrives, gemmes på et søgesystem eller oversættes til noget sprog i nogen form eller via
noget medie uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nikon.
• Illustrationer og skærmindhold i denne brugervejledning kan afvige fra det faktiske produkt.
• Nikon forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at ændre specifikationerne for den
hardware og software, der beskrives i disse brugervejledninger.
• Nikon kan ikke holdes ansvarlig for skader, der forårsages af brugen af dette produkt.
• Der er gjort alt for at sikre, at oplysningerne i disse brugervejledninger er så nøjagtige og
komplette som muligt. Skulle du finde fejl eller udeladelser, er du velkommen til at kontakte den
lokale Nikon-repræsentant (adressen angivet separat).
Overhold ophavsretlige bekendtgørelser
I henhold til loven om ophavsret må billeder eller optagelser af ophavsretligt beskyttede værker
ikke anvendes uden ophavsretsindehaverens tilladelse. Undtaget herfor er privat brug; bemærk
dog, at selv privat brug kan være begrænset i forbindelse med billeder eller optagelser af
udstillinger eller live-optrædener.
Bortskaffelse af datalagringsudstyr
Bemærk, at du ved sletning af billeder eller formatering af datalagringsudstyr som f.eks.
hukommelseskort eller et kameras indbyggede hukommelse ikke sletter de oprindelige billeddata
helt. Det er sommetider muligt at genskabe slettede filer ud fra kasseret lagringsudstyr ved hjælp af
almindelig software, som kan købes i butikkerne, hvilket potentielt kan medføre misbrug af
personlige billeddata. Det er brugerens ansvar at sikre, at sådanne data holdes fortrolige.
Før du kasserer datalagringsudstyr eller overdrager det til andre, skal du huske at nulstille alle
kameraindstillingerne i Nulstil alle i opsætningsmenuen (A97). Efter nulstilling skal du slette alle
data på kameraet vha. almindelig software til sletning eller formatere udstyret i Formater
hukommelse eller Formater kort i opsætningsmenuen (A97). Derefter kan du fylde kameraet
op igen med billeder, der ikke indeholder private oplysninger (f.eks. billeder af en blå himmel).
Vær forsigtig, når du destruerer hukommelseskort, så person- eller materialeskade undgås.
Overensstemm.mærkn.
Følg nedenstående fremgangsmåde for at vise nogle af de overensstemmelsesmærkninger,
som kameraet opfylder.
Tryk på knappen d M vælg z (opsætning) M Overensstemm.mærkn. M knappen k
v
Indledning
Læs dette først
For din sikkerheds skyld
For at undgå beskadigelse af ejendom eller tilskadekomst for dig selv og andre skal du læse
"For din sikkerheds skyld" i sin helhed før anvendelse af dette produkt.
Opbevar disse sikkerhedsanvisninger på et sted, hvor alle, der anvender dette produkt, har
adgang til dem.
FARE
Manglende overholdelse af anvisninger
markeret med dette ikon medfører en høj
risiko for dødsfald eller alvorlig
tilskadekomst.
ADVARSEL
Manglende overholdelse af anvisninger
markeret med dette ikon kan medføre
dødsfald eller alvorlig tilskadekomst.
FORSIGTIG
Manglende overholdelse af anvisninger
markeret med dette ikon kan medføre
tilskadekomst eller beskadigelse af ejendom.
ADVARSEL
• Må ikke anvendes, mens du går eller betjener et køretøj. Manglende overholdelse
af denne forholdsregel kan medføre ulykker eller andre skader.
• Du må ikke skille dette produkt ad eller ændre det. Rør ikke ved indvendige
dele, der bliver synlige som følge af, at du taber produktet, eller der sker andre
uheld. Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre elektrisk stød eller
anden tilskadekomst.
• Hvis du observerer noget unormalt, som hvis det begynder at ryge fra
produktet, det bliver varmt, eller der forekommer usædvanlige lugte, skal du
omgående frakoble det genopladelige batteri eller strømkilden. Fortsat brug kan
medføre brand, forbrændinger eller andre skader.
• Skal holdes tørt. Må ikke håndteres med våde hænder. Håndtér ikke stikket
med våde hænder. Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre brand
eller elektrisk stød.
• Produktet må ikke være i berøring med din hud i længere tid, når det er tændt
eller sat til. Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre forbrændinger
ved lav temperatur.
• Anvend ikke dette produkt i nærheden af brændbart støv eller brændbar gas
såsom propan, benzin eller aerosoler. Manglende overholdelse af denne anvisning
kan medføre eksplosion eller brand.
• Ret ikke flashen mod føreren af et motorkøretøj. Manglende overholdelse af
denne anvisning kan medføre ulykker.
vi
Indledning
For din sikkerheds skyld
• Opbevar dette produkt utilgængeligt for børn. Manglende overholdelse af denne
anvisning kan medføre tilskadekomst eller funktionsfejl ved produktet. Desuden skal du
være opmærksom på, at små dele udgør kvælningsfare. Hvis et barn sluger dele af dette
produkt, skal du omgående søge lægehjælp.
• Vikl, sno eller drej ikke remmene rundt om din hals. Manglende overholdelse af
denne anvisning kan medføre ulykker.
• Anvend ikke genopladelige batterier, opladere, lysnetadaptere eller USBkabler, der ikke er specifikt beregnet til brug med dette produkt. Ved
anvendelse af genopladelige batterier, opladere, lysnetadaptere og USBkabler, der er beregnet til brug med dette produkt, må du ikke:
- Beskadige, ændre, rykke hårdt i eller bøje ledninger eller kabler, placere
dem under tunge genstande eller udsætte dem for varme eller åben ild.
- Anvend rejsekonvertere eller adaptere, der er beregnet til at konvertere fra
én spænding til en anden, eller anvend dem med jævnstrøm-tilvekselstrømsomformere.
Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre brand eller elektrisk stød.
• Håndtér ikke stikket under opladning af produktet, og anvend ikke
lysnetadapteren i tordenvejr. Manglende overholdelse af denne anvisning kan
medføre elektrisk stød.
• Må ikke håndteres med de bare hænder på steder, der udsættes for meget høje
eller meget lave temperaturer. Manglende overholdelse af denne forholdsregel kan
medføre forbrændinger eller forfrysninger.
FORSIGTIG
• Efterlad ikke objektivet, mens det peger i retning af solen eller en anden stærk
lyskilde. Lys fokuseret af objektivet kan medføre brand i eller beskadigelse af
produktets indvendige dele. Ved optagelse af motiver i modlys skal du sørge for, at solen
ikke kommer ind i billedet.
• Sluk dette produkt, når anvendelse af det er forbudt. Deaktivér de trådløse
funktioner, når anvendelse af trådløst udstyr er forbudt. De radiofrekvenser, som
produktet udsender, kan forstyrre udstyr ombord på fly eller hospitaler eller i andre
medicinske faciliteter.
• Fjern det genopladelige batteri, og kobl lysnetadapteren fra, hvis dette
produkt ikke skal anvendes i længere tid. Manglende overholdelse af denne
anvisning kan medføre brand eller funktionsfejl ved produktet.
• Rør ikke ved de bevægelige dele på objektivet eller andre bevægelige dele.
Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre tilskadekomst.
• Lad ikke flashen gå af, når den rører ved eller er i nærheden af din hud eller
andre genstande. Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre
forbrændinger eller brand.
vii
Indledning
For din sikkerheds skyld
• Efterlad ikke produktet på steder, hvor det udsættes for meget høje
temperaturer i længere tid, såsom i et lukket køretøj eller i direkte sollys.
Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre brand eller funktionsfejl ved
produktet.
• Transportér ikke kameraet med et stativ eller lignende tilbehør monteret.
Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre tilskadekomst eller
funktionsfejl ved produktet.
FARE i forbindelse med batterier
• Håndtér ikke genopladelige batterier forkert. Manglende overholdelse af følgende
anvisninger kan medføre lækage i, overophedning af, brud på eller brand i de
genopladelige batterier:
- Anvend kun genopladelige batterier, der er godkendt til brug i dette produkt.
- Udsæt ikke de genopladelige batterier for åben ild eller overdreven varme.
- Må ikke skilles ad.
- Kortslut ikke polerne ved at lade dem berøre halskæder, hårnåle eller andre
metalgenstande.
- Udsæt ikke de genopladelige batterier eller de produkter, de sidder i, for kraftige
fysiske stød.
• Må kun oplades som angivet. Manglende overholdelse af denne anvisning kan
medføre lækage i, overophedning af, brud på eller brand i de genopladelige batterier.
• Hvis væske fra det genopladelige batteri kommer i kontakt med øjnene, skal
du skylle med rigelige mængder rent vand og øjeblikkeligt søge lægehjælp.
Hvis du forhaler forholdsreglerne, kan det medføre øjenskader.
ADVARSEL i forbindelse med batterier
• Opbevar genopladelige batterier utilgængeligt for børn. Hvis et barn sluger et
genopladeligt batteri, skal du øjeblikkeligt søge lægehjælp.
• Nedsænk ikke genopladelige batterier i vand, og udsæt dem ikke for regn.
Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre brand eller funktionsfejl ved
produktet. Tør med det samme produktet af med et håndklæde eller lignende klæde,
hvis det bliver vådt.
• Indstil brugen, hvis du oplever ændringer i de genopladelige batterier, såsom
misfarvning eller misformethed. Indstil opladningen af genopladelige
batterier af typen EN-EL12, hvis de ikke lader op inden for det angivne tidsrum.
Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre lækage, overophedning,
brud eller brand i batterierne.
• Når der ikke længere er brug for genopladelige batterier, skal du isolere
polerne med tape. Det kan medføre overophedning af, brud på eller brand i polerne,
hvis metalgenstande rører ved dem.
viii
Indledning
For din sikkerheds skyld
• Hvis væske fra et genopladeligt batteri kommer i kontakt med en persons hud
eller tøj, skal du øjeblikkeligt skylle det pågældende område med rigelige
mængder vand. Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre
hudirritation.
ix
Indledning
For din sikkerheds skyld
Indholdsfortegnelse
Hurtig emnesøgning...................................................................................................................... ii
Primære emner ............................................................................................................................................................................. ii
Almindelige emner..................................................................................................................................................................... ii
Indledning......................................................................................................................................... iii
Læs dette først ..................................................................................................................................................... iii
Symboler og konventioner, der er anvendt i denne brugervejledning ................................................... iii
Oplysninger og sikkerhedsanvisninger........................................................................................................................ iv
For din sikkerheds skyld.................................................................................................................................... vi
Oversigt over kameraet................................................................................................................. 1
Kamerahuset.......................................................................................................................................................... 2
Skærmen ................................................................................................................................................................. 4
Skift mellem oplysningerne på skærmen (knappen s).............................................................................. 4
Under optagelse.......................................................................................................................................................................... 5
Under billedvisning ................................................................................................................................................................... 8
Kom godt i gang ............................................................................................................................ 10
Montering af rem og objektivdæksel ........................................................................................................ 11
Isætning af batteriet og hukommelseskortet......................................................................................... 12
Fjerne det genopladelige batteri eller hukommelseskortet .......................................................................... 12
Opladning af det genopladelige batteri................................................................................................... 13
Kameraopsætning ............................................................................................................................................ 14
Grundlæggende betjening under optagelse og billedvisning..................................... 16
Optagelse af billeder........................................................................................................................................ 17
Brug af flashen ............................................................................................................................................................................ 19
Optagelse af videoer............................................................................................................................................................... 19
Visning af billeder ............................................................................................................................................. 20
Sletning af billeder............................................................................................................................................ 21
Skærmbilledet til valg af billeder til sletning............................................................................................................ 22
Optagefunktioner.......................................................................................................................... 23
Valg af optageindstilling ................................................................................................................................ 24
Indstillingen A (Auto) ................................................................................................................................... 25
Brug af skyderen til kreative effekter............................................................................................................................. 25
x
Indholdsfortegnelse
Motivprogram (optagelse, der passer til optageforholdene) ........................................................... 27
Tip og bemærkninger til motivprogram .................................................................................................................... 28
Optagelse med Let panorama.......................................................................................................................................... 36
Billedvisning med Let panorama .................................................................................................................................... 38
Indstillingen Kreativ (anvendelse af effekter under optagelse) ....................................................... 39
Indstillingen Smart-portræt (forbedring af personers ansigter under optagelse).................... 41
Brug af smil-timer...................................................................................................................................................................... 43
Brug af selvkollage ................................................................................................................................................................... 44
Indstilling af flash, Selvudløser, Makroindstilling og eksponeringskompensation .................. 46
Flashindstilling................................................................................................................................................... 47
Selvudløser .......................................................................................................................................................... 49
Makroindstilling (optagelse af nærbilleder)............................................................................................ 50
Eksponeringskompensation (justering af lysstyrke) ............................................................................ 51
Brug af zoom....................................................................................................................................................... 52
Fokusering ........................................................................................................................................................... 54
Udløserknappen ........................................................................................................................................................................ 54
Brug af Målsøgende AF......................................................................................................................................................... 55
Brug af ansigtsregistrering .................................................................................................................................................. 56
Motiver, der ikke er egnede til autofokus .................................................................................................................. 57
Fokuslås........................................................................................................................................................................................... 58
Standardindstillinger (flash, Selvudløser og makroindstilling) ........................................................ 59
Funktioner, der ikke kan bruges samtidig under optagelse.............................................................. 61
Billedvisningsfunktioner ............................................................................................................. 63
Zoom under billedvisning ............................................................................................................................. 64
Miniaturevisning/kalendervisning.............................................................................................................. 65
Indstillingen Sorter efter dato ...................................................................................................................... 66
Visning og sletning af billeder, der er taget i en sekvens................................................................... 67
Visning af billeder i en sekvens......................................................................................................................................... 67
Sletning af billeder i en sekvens....................................................................................................................................... 68
Redigering af billeder (stillbilleder) ............................................................................................................ 69
Før redigering af billeder...................................................................................................................................................... 69
Hurtige effekter: Ændring af farveglød eller stemning...................................................................................... 69
Hurtig retouchering: Forbedring af kontrast og farvemætning .................................................................. 70
D-Lighting: Forbedring af lysstyrke og kontrast .................................................................................................... 70
Rød-øje-korrektion: Korrektion af røde øjne ved optagelse med flash ................................................... 71
Glamour-retouchering: Forbedring af personers ansigter.............................................................................. 71
Lille billede: Reduktion af et billedes størrelse........................................................................................................ 73
Beskæring: Oprettelse af en beskåret kopi................................................................................................................ 74
xi
Indholdsfortegnelse
Videoer .............................................................................................................................................. 75
Grundlæggende betjening ved videooptagelse og videoafspilning ............................................ 76
Lagring af stillbilleder under optagelse af videoer............................................................................... 79
Indstillingen Slideshow med korte videoklip (kombination af videoklip til oprettelse af korte
videoer)................................................................................................................................................................. 80
Handlinger under videoafspilning.............................................................................................................. 83
Redigering af videoer ...................................................................................................................................... 84
Sådan uddrages kun den ønskede del af en video ............................................................................................. 84
Lagring af et billede fra en video som et stillbillede ........................................................................................... 85
Tilslutning af kameraet til et tv, en printer eller en computer ...................................... 86
Brug af billeder................................................................................................................................................... 87
Visning af billeder på et tv ............................................................................................................................. 88
Udskrivning af billeder uden brug af en computer.............................................................................. 89
Tilslutning af kameraet til en printer............................................................................................................................. 89
Udskrivning af billeder et ad gangen ........................................................................................................................... 90
Udskrivning af flere billeder................................................................................................................................................ 91
Overførsel af billeder til en computer (ViewNX-i).................................................................................. 93
Installation af ViewNX-i.......................................................................................................................................................... 93
Overførsel af billeder til en computer .......................................................................................................................... 93
Brug af menuen.............................................................................................................................. 96
Sådan bruges menuer ..................................................................................................................................... 97
Skærmen til valg af billede.................................................................................................................................................. 99
Menulister.......................................................................................................................................................... 100
Optagemenuen ...................................................................................................................................................................... 100
Videomenuen........................................................................................................................................................................... 101
Billedvisningsmenuen......................................................................................................................................................... 101
Netværksmenuen .................................................................................................................................................................. 102
Opsætningsmenuen............................................................................................................................................................ 103
Optagemenu (fælles for optageindstillinger)....................................................................................... 104
Billedindstilling (billedstørrelse og -kvalitet) ......................................................................................................... 104
Optagemenuen (for indstillingen A (auto)) ....................................................................................... 106
Hvidbalance (justering af farveglød).......................................................................................................................... 106
Kontinuerlig optagelse....................................................................................................................................................... 108
ISO-følsomhed......................................................................................................................................................................... 110
Valg af AF-punkt ..................................................................................................................................................................... 111
Autofokusindstilling ............................................................................................................................................................. 114
xii
Indholdsfortegnelse
Menuen Smart-portræt................................................................................................................................. 115
Selvkollage ................................................................................................................................................................................. 115
Undgå lukkede øjne............................................................................................................................................................. 116
Videomenuen................................................................................................................................................... 117
Videoindstillinger ................................................................................................................................................................... 117
Autofokusindstilling ............................................................................................................................................................. 121
Video-VR ...................................................................................................................................................................................... 122
Reduktion af vindstøj........................................................................................................................................................... 123
Billedhastighed........................................................................................................................................................................ 123
Billedvisningsmenuen................................................................................................................................... 124
Markér til overførsel .............................................................................................................................................................. 124
Lysbilledshow........................................................................................................................................................................... 125
Beskyt............................................................................................................................................................................................. 126
Roter billede.............................................................................................................................................................................. 126
Kopier (kopiering mellem hukommelseskortet og den indbyggede hukommelse) .................. 127
Sekvensvisning ........................................................................................................................................................................ 128
Netværksmenuen ........................................................................................................................................... 129
Tilslutning til en smartenhed.......................................................................................................................................... 129
Tilslutning af fjernbetjening ............................................................................................................................................ 129
Netværksmenuliste............................................................................................................................................................... 130
Tekstindtastning på tastaturet....................................................................................................................................... 132
Opsætningsmenuen ...................................................................................................................................... 133
Tidszone og dato ................................................................................................................................................................... 133
Skærmindstillinger ................................................................................................................................................................ 135
Datostempel ............................................................................................................................................................................. 136
Selvudl.: efter udløsning .................................................................................................................................................... 137
Foto-VR......................................................................................................................................................................................... 138
AF-hjælpelys.............................................................................................................................................................................. 138
Digital zoom.............................................................................................................................................................................. 139
Lydindstillinger........................................................................................................................................................................ 139
Auto sluk...................................................................................................................................................................................... 140
Formater kort/Formater hukommelse...................................................................................................................... 141
Sprog/Language .................................................................................................................................................................... 141
Billedkommentar.................................................................................................................................................................... 142
Copyrightoplysninger......................................................................................................................................................... 143
Lokationsdatavisning........................................................................................................................................................... 144
Oplad via computer ............................................................................................................................................................. 145
Nulstil alle.................................................................................................................................................................................... 146
Overensstemm.mærkn....................................................................................................................................................... 146
Firmwareversion..................................................................................................................................................................... 146
xiii
Indholdsfortegnelse
Hvis der er et problem .............................................................................................................. 147
Fejlfinding.......................................................................................................................................................... 148
Fejlmeddelelser ............................................................................................................................................... 157
Tekniske bemærkninger .......................................................................................................... 160
Bemærkninger.................................................................................................................................................. 161
Bemærkninger om trådløse kommunikationsfunktioner ................................................................ 162
Vedligeholdelse af produktet ..................................................................................................................... 164
Kameraet ..................................................................................................................................................................................... 164
Det genopladelige batteri................................................................................................................................................ 165
Opladningsadapteren......................................................................................................................................................... 166
Hukommelseskort ................................................................................................................................................................. 167
Rengøring og opbevaring............................................................................................................................ 168
Rengøring................................................................................................................................................................................... 168
Opbevaring................................................................................................................................................................................ 168
Filnavne .............................................................................................................................................................. 169
Tilbehør............................................................................................................................................................... 170
ML-L7-fjernbetjening........................................................................................................................................................... 171
Specifikationer ................................................................................................................................................. 175
Hukommelseskort, der kan anvendes....................................................................................................................... 179
Indeks .................................................................................................................................................................. 181
xiv
Indholdsfortegnelse
Oversigt over kameraet
Kamerahuset ...................................................................................................................................... 2
Skærmen.............................................................................................................................................. 4
1
Oversigt over kameraet
Kamerahuset
3 45 6
3
7
8
2
1
11
1
10 9
Zoomknap.............................................................52
f : Vidvinkel.................................................. 52
g : Telefoto....................................................52
h : Miniaturevisning................................65
i : Zoom under billedvisning...........64
5
Selvudløserlampe..............................................49
AF-hjælpelys ......................................................138
6
Programhjul...................................................17, 24
7
Mikrofon (stereo)
2
Udløserknap ................................................. 18, 54
8
Flash ...................................................................19, 47
3
Øsken til rem ........................................................11
9
Sidezoomknap ....................................................52
4
Afbryder/tændt-lampe (opladelampe)
......................................... 13, 14, 19, 31, 131, 145
10
Knappen q (hurtig returzoom)...............53
11
Objektiv
2
Oversigt over kameraet
Kamerahuset
1
2
3
4
5
6
7
8
12 11 10 9
16
15
13
14
1
Højttaler
10
Knappen d (menu)....................................97
2
Knappen b (e videooptageknap).....76
11
Knappen s (vis)............................................ 4
3
Knappen c (billedvisning) ....................... 20
12
Skærm......................................................................... 4
4
Mikro-USB-stik ............................................. 13, 87
13
5
HDMI-mikrostik (type D) ...............................87
Stikdæksel til lysnetadapter (ekstraudstyr)
..................................................................................170
6
Stikdæksel ...................................................... 13, 87
14
Låseknap .................................................................12
7
Multivælger*.........................................................97
15
Dæksel til batterikammer/
dæksel til hukommelseskort.......................12
8
Knappen k (anvend indstilling)............. 97
16
Stativgevind .......................................................177
9
Knappen l (slet)...............................................21
* I denne brugervejledning er tryk opad, nedad, til venstre eller højre på multivælgeren udtrykt
som H, I, J eller K.
3
Oversigt over kameraet
Kamerahuset
Skærmen
De oplysninger, der vises på skærmen under optagelse og billedvisning, skifter afhængigt af
kameraets indstillinger og brug.
Skift mellem oplysningerne på skærmen (knappen s)
Tryk på knappen s (vis) for at skifte mellem de
oplysninger, der vises på skærmen under optagelse og
billedvisning.
Under optagelse
25m 0s
500
Vis oplysninger
25m 0s
500
Videoramme
Viser videoområdet i en
ramme.
Oplysninger skjult
Under billedvisning
4/4
4/4
1/250
125
F 3.3
0.0
0004. JPG
15/11/2019 15:30
Vis oplysninger
0004.JPG
15/11/2019 15:30
Toneniveau-information
(undtagen videoer)
Viser et histogram og
toneniveau- og
optageinformation (A9).
4
Oversigt over kameraet
Skærmen
Oplysninger skjult
Under optagelse
3
4 5
2
1
1440mm
10
24
23
200
8
6 AF
1/250
22
7
9
10
x2.0
11
12
13
+1.0
29m 0s
999
F 3.3
21 20 19
14
15
16
17
999
9999
18
14
Reduktion af vindstøj ...................................123
15
Eksponeringskompensationsværdi
.......................................................................25, 41, 51
1
Optageindstilling...............................................24
2
Flashindstilling ....................................................47
3
Makroindstilling.................................................. 50
4
Zoomindikator ............................................ 50, 52
16
Resterende videooptagetid ........................76
17
Flashindikator.......................................................47
5
Brændvidde (i formatet 35mm [135])
...................................................................................... 52
18
6
Fokusindikator.....................................................18
Antal resterende billeder (stillbilleder)
.......................................................................................17
7
Digital zoomforstørrelsesgrad................... 52
19
Indikator for indbygget hukommelse ....17
F-tal.............................................................................54
8
Videoindstillinger (videoer med normal
hastighed)........................................................... 117
20
21
Lukkertid .................................................................54
9
Videoindstillinger (HS-videoer).............. 118
22
ISO-følsomhed..................................................110
10
Billedindstilling ................................................ 104
23
Indikator for batteriniveau ...........................17
11
Let panorama ......................................................36
12
Ikon for foto-VR................................................ 138
24
Indikator for forbindelse til
opladningsadapter
Indikator for forbindelse til lysnetadapter
13
Ikon for video-VR ............................................ 122
5
Oversigt over kameraet
Skærmen
41
39
38
37
36 PRE
35
34
33
1440mm
10
x2.0
40
32
31
30
29
28
200
1/250
F 3.3
+1.0
29m 0s
999
27
26
25
25
Datostempel...................................................... 136
33
Softfilter ...................................................................41
26
Ikon for rejsedestination ............................ 133
34
Aktiv D-Lighting .................................................25
27
Indikator for "dato ikke indstillet" ......... 149
35
Foundation-makeup........................................41
28
Wi-Fi-kommunikationsindikator ........... 130
36
Hvidbalance.......................................................106
29
Bluetooth-kommunikationsindikator
................................................................................... 131
37
Farveglød................................................................25
38
Blødere hudtone................................................41
39
Specialeffekter .....................................................81
40
Farvemætning .....................................................25
41
Gitterlinjer............................................................135
30
Bluetooth-fjernbetjening tilsluttet ...... 173
31
Henter lokalitetsdata.................................... 144
32
Flytilstand............................................................ 130
6
Oversigt over kameraet
Skærmen
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
1440mm
10
10
x2.0
53
54
3
55
HDR
H
120
L
60
200
1/250
42
Kontinuerlig optageindstilling....... 34, 108
43
Ikon for undgå lukkede øjne................... 116
44
45
46
Multi-eksp. Lysere..............................................31
47
Indikator for selvudløser ...............................49
48
Kæledyrsportr. auto udl.................................34
49
Smil-timer...............................................................43
50
Selvkollage ................................................. 44, 115
51
Stillbilledoptagelse
(under videooptagelse).................................79
F 3.3
+1.0
29m 0s
999
56
52
Rammekant (motivprogram Måne eller
Fugle eller hurtig returzoom) ...........35, 53
Håndholdt/stativ ....................................... 28, 29
53
Fokuspunkt (manuel, center) ..........58, 111
Modlys (HDR) ....................................................... 30
54
Fokuspunkt (ansigtsregistrering,
kæledyrsregistrering)............ 34, 41, 56, 111
55
Fokuspunkt (målsøgende AF).........55, 112
56
Fokuspunkt (følg motiv) .................. 112, 113
7
Oversigt over kameraet
Skærmen
Under billedvisning
1 2 3 4 56 7 8
9
999/999
25
24
23
22
999/999 10
9999/9999
29m 0s 11
29m 0s
12
9999.JPG
15/11/2019 12:00
21
17 16
20
13
14
15
19 18
1
Ikon for sorter efter dato...............................66
14
Videoindstillinger............................................117
2
Ikon for beskyttelse....................................... 126
15
Let panorama.......................................................38
3
Sekvensvisning (når Særskilte billeder
er valgt)................................................................. 128
16
Ikon for lille billede............................................73
17
Ikon for beskæring....................................64, 74
18
Guide til visning af let panorama
Guide til afspilning af sekvens
Guide til afspilning af video
4
Ikon for glamour-retouchering.................71
5
Ikon for hurtige effekter ................................69
6
D-Lighting-ikon.................................................. 70
7
Ikon for hurtig retouchering ......................70
19
Guide til hurtige effekter
8
Ikon for rød-øje-korrektion..........................71
20
Klokkeslæt for optagelse
9
Indikator for indbygget hukommelse....17
21
Dato for optagelse
22
Indikator for batteriniveau ...........................17
10
Aktuelt billednummer/
antal billeder i alt
11
Videolængde eller forløbet afspilningstid
23
Indikator for forbindelse til
opladningsadapter
Indikator for forbindelse til lysnetadapter
12
Indikator for lydstyrke.....................................83
13
Billedindstilling ................................................ 104
24
Indikator for registrerede positionsdata
....................................................................................144
25
Filnummer og -type......................................169
8
Oversigt over kameraet
Skærmen
Visning af toneniveau-information
Du kan kontrollere, om der mangler kontrastdetaljer i højlys og skygger, ud fra det viste
histogram eller visningen af hvert toneniveau. De angiver retningslinjer for justering af
billedets lysstyrke med funktioner som for eksempel eksponeringskompensation.
4/4
13
12
11
10
9
1/250
0004.JPG
15/11/2019 15:30
8
1
1
2
125
F 3.3
0.0
1
2
3
4
5
6
7
Aktuelt billednummer/
antal billeder i alt
2
Histogram1
3
Toneniveau2
4
ISO-følsomhed ................................................. 110
5
Hvidbalance....................................................... 106
6
Billedindstilling ................................................ 104
7
Tidspunkt for optagelse ..................... 14, 133
8
Optagedato................................................14, 133
9
Filnummer og -type......................................169
10
Værdi for eksponeringskompensation....51
11
Optageindstilling...............................................24
12
Lukkertid .................................................................54
13
F-tal.............................................................................54
Histogrammet er en grafik, der viser fordelingen af toner i billedet. Den vandrette akse svarer til
pixellysstyrke med mørke toner til venstre og lyse toner til højre. Den lodrette akse viser antallet
af pixels.
Toneniveauet angiver lysstyrkeniveauet.
9
Oversigt over kameraet
Skærmen
Kom godt i gang
Montering af rem og objektivdæksel......................................................................................11
Isætning af batteriet og hukommelseskortet ......................................................................12
Opladning af det genopladelige batteri ................................................................................13
Kameraopsætning..........................................................................................................................14
10
Kom godt i gang
Montering af rem og objektivdæksel
Monter objektivdækslet på remmen, og monter derefter remmen på kameraet.
Fastgør remmen to steder.
B
Objektivdæksel
Beskyt objektivet ved at montere objektivdækslet, når kameraet ikke er i brug.
11
Kom godt i gang
Montering af rem og objektivdæksel
Isætning af batteriet og hukommelseskortet
Batterilås
Hukommelseskortplads
• Hold batteriet, så dets positive og negative poler vender rigtigt, skub til den orange
batterilås (3), og sæt batteriet helt ind i kameraet (4).
• Skub hukommelseskortet i, til det klikker på plads (5).
• Pas på ikke at indsætte det genopladelige batteri eller hukommelseskortet på hovedet
eller vendt forkert, da det kan medføre funktionsfejl.
• Hvis skrivebeskyttelsesknappen på hukommelseskortet er låst, kan du ikke optage, slette
billeder eller formatere hukommelseskortet.
• Kameradata, herunder billeder og videoer, kan gemmes enten på et hukommelseskort
eller i den indbyggede hukommelse. Hvis du vil bruge den indbyggede hukommelse,
skal du først fjerne hukommelseskortet.
B
Formatering af hukommelseskort
Første gang du indsætter et hukommelseskort, der har været brugt i en anden enhed, i dette
kamera, skal du sørge for at formatere det med dette kamera.
• Bemærk, at formatering af et hukommelseskort sletter alle billeder og andre data på
hukommelseskortet permanent. Sørg for at lave kopier af alle de billeder, som du vil beholde,
før hukommelseskortet formateres.
• Sæt hukommelseskortet i kameraet, tryk på knappen d, og vælg Formater kort i
opsætningsmenuen (A97).
Fjerne det genopladelige batteri eller
hukommelseskortet
Sluk kameraet, kontroller, at tændt-lampen og skærmen er slukket, og åbn derefter dækslet
til batterikammeret/hukommelseskortet.
• Skyd batterilåsen for at skubbe det genopladelige batteri ud.
• Skub forsigtigt hukommelseskortet ind i kameraet for at skubbe hukommelseskortet
delvist ud.
• Vær forsigtig, når du håndterer kameraet, batteriet og hukommelseskortet umiddelbart
efter, at kameraet har været i brug, da delene kan være varme.
• Ved kommunikation med en smartenhed via Bluetooth i netværksmenuen (A97) M
Send ved tilstanden "Fra" lyser tændt-lampen, selvom kameraet er slukket.
12
Kom godt i gang
Isætning af batteriet og hukommelseskortet
Opladning af det genopladelige batteri
Opladningsadapter*
Stikkontakt
Tændt-lampe (opladelampe)
USB-kabel (medfølger)
* Der er tilsluttet en stikadapter afhængigt af købsland eller -område. Stikadapterens form
varierer afhængigt af købsland eller -område.
• Opladningen starter, når kameraet sluttes til en stikkontakt, mens det genopladelige
batteri er sat i som vist i illustrationen. Tændt-lampen (opladelampen) blinker langsomt,
mens batteriet lades op.
• Tændt-lampen (opladelampen) slukkes, når opladningen er færdig. Tag
opladningsadapteren ud af stikkontakten, og fjern USB-kablet.
Det tager ca. 2 timer at oplade et helt fladt batteri.
• Batteriet kan ikke oplades, når tændt-lampen (opladelampe) blinker hurtigt, måske af en af
nedenstående årsager.
- Omgivelsestemperaturen egner sig ikke til opladning.
- USB-kablet eller opladningsadapteren er ikke tilsluttet korrekt.
- Det genopladelige batteri er beskadiget.
B
Bemærkninger om USB-kablet
• Brug ikke et andet USB-kabel end UC-E21. Brug af et andet USB-kabel end UC-E21 kan resultere i
overophedning, brand eller elektrisk stød.
• Kontroller stikkenes form og retning, og sæt ikke stik skråt i og tag dem ikke skråt ud.
13
Kom godt i gang
Opladning af det genopladelige batteri
B
Bemærkninger om opladning af batteriet
• Kameraet kan betjenes, mens batteriet oplades, men opladningstiden forlænges. Tændt-lampen
(opladelampen) slukkes, mens kameraet bruges.
• Brug under ingen omstændigheder en anden lysnetadapter end opladningsadapteren EH-73P,
og brug ikke en USB-lysnetadapter eller en batterioplader til en mobiltelefon, som kan købes i
almindelig handel. Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre overophedning eller
beskadigelse af kameraet.
Kameraopsætning
Når kameraet tændes første gang, vises skærmene til indstilling af displaysprog og
kameraets ur.
1
Tænd kameraet.
• Anvend multivælgeren til at vælge og justere indstillinger.
Multivælger
Op
Mod højre
Mod venstre
Ned
Afbryder
Knappen k
(anvend indstilling)
• Der vises en skærm til valg af sprog. Brug HI på
multivælgeren for at markere et sprog, og tryk på
knappen k for at vælge det. De viste sprog varierer
afhængigt af land eller område.
Sprog/Language
Annuller
2
Vælg Ja, og tryk på knappen k.
Vælg tidszone og indstil dato og
klokkeslæt?
Ja
Nej
Annuller
14
Kom godt i gang
Kameraopsætning
3
Markér din egen tidszone, og tryk på
knappen k.
London, Casablanca
• Tryk på H for at indstille sommertid. Når sommertid er
indstillet, stilles tiden én time frem, og W vises. Når du
trykker på I for at slå det fra, stilles klokken én time
tilbage.
Tilb.
4
5
Tryk på HI for at vælge et datoformat, og tryk på knappen k.
Indtast aktuel dato og klokkeslæt for
kameraets ur, og tryk på k knappen.
• Tryk på JK for at markere punkter, og tryk på HI for
at ændre.
• Vælg minutfeltet, og tryk på knappen k for at
bekræfte indstillingen.
Dato og klokkeslæt
D
M
Å
01 01 2019
t
m
00 00
Rediger
6
Vælg Ja, og tryk på knappen k, når du bliver bedt om det.
• Kameraet skifter til optageskærmen, når opsætningen er fuldført.
C
Indstilling af sproget
Du kan når som helst ændre sproget under Sprog/Language i opsætningsmenuen z (A97).
C
Ændring af indstillingen af tidszone og dato
Indstilles i Tidszone og dato i opsætningsmenuen z.
I Tidszone er tiden én time tidligere, når sommertid er aktiveret, og går én time tilbage, når det er
deaktiveret.
15
Kom godt i gang
Kameraopsætning
Grundlæggende betjening under
optagelse og billedvisning
Optagelse af billeder .....................................................................................................................17
Visning af billeder...........................................................................................................................20
Sletning af billeder.........................................................................................................................21
16
Grundlæggende betjening under optagelse og billedvisning
Optagelse af billeder
Indstillingen A (auto) anvendes her som et eksempel. Med indstillingen A (auto) kan du
lave generelle optagelser under mange forskellige optageforhold.
1
Drej programhjulet til A.
• Indikator for batteriniveau
b: Det genopladelige batteri har et højt niveau.
B: Batteriniveauet er lavt.
• Antal resterende billeder
C vises, når der ikke er sat et hukommelseskort i
kameraet, og billeder gemmes i den indbyggede
hukommelse.
• Tryk på knappen s (vis) for at skifte mellem
oplysningerne, der vises på skærmen hver gang.
25m 0s
500
Indikator for batteriniveau
Antal resterende billeder
2
Hold kameraet stille.
• Hold fingre og andre genstande væk fra objektivet, flashen, AF-hjælpelyset, mikrofonen og
højttaleren.
17
Grundlæggende betjening under optagelse og billedvisning
Optagelse af billeder
3
Komponer billedet.
• Drej zoomknappen eller sidezoomknappen for at ændre zoomobjektivets position.
• Hvis motivet forsvinder, når du bruger telefoto, kan du udvide det synlige område
midlertidigt ved at trykke på knappen q (hurtig returzoom), så du nemmere kan
komponere billedet.
Zoome ud
Zoome ind
Zoome ind
Zoome ud
Knappen q
4
Tryk udløserknappen halvt ned.
• At trykke udløserknappen halvt ned betyder, at du skal
trykke på og holde knappen på det punkt, hvor du
mærker en let modstand.
• Når motivet er i fokus, vises fokuspunktet eller
fokusindikatoren i grønt.
• Når du bruger digital zoom, fokuserer kameraet midt
på billedet, og fokuspunktet vises ikke.
• Hvis fokuspunktet eller fokusindikatoren blinker, kan
kameraet ikke fokusere. Juster kompositionen, og prøv
at trykke udløserknappen halvt ned igen.
1/250
F 3.3
Fokuspunkt
5
Lad fingeren blive på udløserknappen, og
tryk den helt ned.
18
Grundlæggende betjening under optagelse og billedvisning
Optagelse af billeder
B
Bemærkninger om at gemme billeder eller videoer
Indikatoren, der viser antal resterende billeder, eller indikatoren, der viser den resterende optagetid,
blinker eller Vent, indtil kameraet er færdigt med at optage. vises, mens billeder eller videoer
gemmes. Åbn ikke dækslet til batterikammeret/hukommelseskortpladsen, og tag ikke
batterierne eller hukommelseskortet ud, mens en indikator blinker. Det kan resultere i mistede
data, eller skade på kameraet eller hukommelseskortet.
C
Funktionen Auto sluk
• Hvis der ikke udføres nogen handlinger i ca. et minut, slukkes skærmen, kameraet skifter til
standbyindstilling, og tændt-lampen blinker. Kameraet slukkes efter at have været i
standbyindstilling i omkring tre minutter.
• Du kan aktivere skærmen igen, mens kameraet er i standbyindstilling, ved at udføre en handling
som f.eks. trykke på afbryderen eller udløserknappen.
C
Ved brug af stativ
• Vi anbefaler at bruge stativ til at stabilisere kameraet i følgende situationer:
- Når flashen er slået ned på mørke steder, eller når du bruger en optageindstilling, hvor flashen
ikke udløses
- Når zoomen er i telefotoposition
• Når du bruger et stativ til at stabilisere kameraet under optagelse, skal du indstille Foto-VR til Fra
i opsætningsmenuen (A97) for at forhindre eventuelle fejl, der forårsages af denne funktion.
Brug af flashen
I situationer, hvor der skal bruges flash, f.eks. i mørke
omgivelser, eller når motivet er i modlys, skal du slå flashen
op med hånden.
• Når optageskærmbilledet vises, kan du indstille
flashtilstanden ved at trykke på H (m) på multivælgeren.
Hvis du vil indstille flashen til altid at blive udløst, skal du
vælge m (udfyldningsflash).
• Når flashen ikke bruges, skal du lukke den ved at trykke
den forsigtigt ned.
Optagelse af videoer
Tryk på knappen b (e videooptagelse) fra
optageskærmbilledet for at starte en videooptagelse. Tryk
på knappen b (e) igen for at afslutte optagelsen.
19
Grundlæggende betjening under optagelse og billedvisning
Optagelse af billeder
Visning af billeder
1
Tryk på c-knappen (billedvisning) for at
skifte til billedvisningsindstilling.
• Hvis du trykker på og holder knappen c nede, mens
kameraet er slukket, tændes kameraet
i billedvisningsindstilling.
2
Brug multivælgeren til at vælge et billede
til visning.
• Tryk på og hold HIJK nede for at rulle hurtigt
gennem billederne.
• Tryk på knappen s (vis) for at skifte mellem
oplysningerne, der vises på skærmen hver gang.
• Du kan afspille en optaget video ved at trykke på
knappen k.
• Tryk på knappen c eller på udløserknappen for at gå
tilbage til optageindstilling.
• Når e vises i fuldskærmsvisning, kan du trykke
på knappen k for at anvende en effekt på billedet.
Vis det forrige billede
Vis det næste billede
4/4
0004. JPG
15/11/2019 15:30
• Flyt zoomknappen mod g (i) i
fuldskærmsvisning for at zoome ind på
et billede.
x3.0
• Flyt zoomknappen mod f (h) i
fuldskærmsvisning for at skifte til
miniaturevisning og få vist flere billeder
på skærmen.
20
Grundlæggende betjening under optagelse og billedvisning
Visning af billeder
1/20
Sletning af billeder
1
Tryk på knappen l (slet) i
billedvisningsindstilling for at slette det
billede, der vises på skærmen.
2
Brug HI på multivælgeren til at vælge
den ønskede slettemetode, og tryk på
k-knappen.
Aktuelt billede
• Tryk på knappen d for at afslutte uden at slette.
Slet valgte billeder
Slet
Alle billeder
3
Vælg Ja, og tryk på k-knappen.
• Slettede billeder kan ikke gendannes.
Slet 1 billede?
Ja
Nej
B
Sletning af billeder, der er optaget kontinuerligt (sekvens)
• Billeder, der er taget kontinuerligt eller med Multi-eksp. lysere,
indstillingen Kreativ eller selvkollagefunktionen, gemmes
som en sekvens. Kun ét billede i sekvensen (nøglebilledet)
vises i billedvisningsindstilling (standardindstilling).
• Hvis du trykker på knappen l, mens der vises et nøglebillede
for en billedsekvens, slettes alle billederne i sekvensen.
• Hvis du vil slette særskilte billeder i en sekvens, skal du trykke
på k-knappen for at få vist dem ét efter ét og derefter trykke
på l-knappen.
C
1/5
0004.JPG
15/11/2019 15:30
Sletning af det billede, der blev taget i optageindstilling
I optageindstilling kan du slette det sidst gemte billede ved at trykke på knappen l.
21
Grundlæggende betjening under optagelse og billedvisning
Sletning af billeder
Skærmbilledet til valg af billeder til sletning
1
Brug JK på multivælgeren til at vælge
det billede, du vil slette.
Slet valgte billeder
• Flyt zoomknappen (A2) mod g (i) for at skifte til
fuldskærmsvisning eller mod f (h) for at skifte til
miniaturevisning.
Tilb.
2
Brug HI til at vælge ON eller OFF.
Slet valgte billeder
• Når ON vælges, vises et ikon under det valgte billede.
Gentag trin 1 og 2 for at vælge flere billeder.
Tilb.
3
Tryk på knappen k for at anvende billedvalget.
• Der vises en bekræftelsesdialogboks. Følg vejledningen på skærmen vedrørende
betjening.
22
Grundlæggende betjening under optagelse og billedvisning
Sletning af billeder
Optagefunktioner
Valg af optageindstilling..............................................................................................................24
Indstillingen A (Auto) ................................................................................................................25
Motivprogram (optagelse, der passer til optageforholdene) ........................................27
Indstillingen Kreativ (anvendelse af effekter under optagelse) ....................................39
Indstillingen Smart-portræt (forbedring af personers ansigter under
optagelse) .........................................................................................................................................41
Indstilling af flash, Selvudløser, Makroindstilling og
eksponeringskompensation.......................................................................................................46
Flashindstilling ................................................................................................................................47
Selvudløser .......................................................................................................................................49
Makroindstilling (optagelse af nærbilleder) .........................................................................50
Eksponeringskompensation (justering af lysstyrke)..........................................................51
Brug af zoom ....................................................................................................................................52
Fokusering ........................................................................................................................................54
Standardindstillinger (flash, Selvudløser og makroindstilling)......................................59
Funktioner, der ikke kan bruges samtidig under optagelse...........................................61
23
Optagefunktioner
Valg af optageindstilling
Drej programhjulet, så den ønskede optageindstilling står
ud for indikatormærket på kamerahuset.
• Indstillingen A (Auto)
Væg denne indstilling for at lave generelle optagelser
under mange forskellige optageforhold.
• Indstillingerne y, B, j, e, o, d (Motiv)
Vælg et af motivprogrammerne ud fra
optageforholdene; du kan nu tage billeder med de korrekte indstillinger til forholdene.
- y: Tryk på knappen d, og vælg et motivprogram.
- B (automatisk motivvælger): Kameraet genkender optageforholdene, når du
komponerer et billede, så du lettere kan tage billeder efter forholdene.
- j (aftenlandskab): Brug dette motivprogram til at tage landskabsbilleder om aftenen.
- e (aftenportræt): Brug denne indstilling til at tage portrætbilleder om aftenen og
natten, hvor baggrunden skal med på billedet.
- o (modlys): Brug denne indstilling til at tage billeder af motiver i modlys.
- d (sport): Brug denne indstilling til at tage billeder af sportsmotiver.
• Indstillingen s (Kreativ)
Kameraet gemmer fire billeder med effekter og ét billede uden effekter samtidigt i én
optagelse.
• Indstillingen F (Smart-portræt)
Brug glamour-retouchering til at forbedre personers ansigter under optagelse, og brug
smil-timeren eller selvkollagefunktionen til at tage billeder.
• Indstillingen M (Slideshow m. korte videokl.)
Kameraet opretter en kort video på op til 30 sekunder (e 1080/30p eller S 1080/
25p) ved at optage og automatisk kombinere flere videoklip, der er flere sekunder lange.
C
Vis hjælp
Beskrivelserne af funktionerne vises, mens optageindstillingen ændres, eller mens
indstillingsskærmbilledet vises.
Tryk udløserknappen halvt ned for hurtigt at skifte til optageindstilling. Du kan få vist eller skjule
beskrivelserne vha. Vis hjælp i Skærmindstillinger i opsætningsmenuen (A97).
24
Optagefunktioner
Valg af optageindstilling
Indstillingen A (Auto)
Væg denne indstilling for at lave generelle optagelser
under mange forskellige optageforhold.
• Fokuspunktet ved autofokus afhænger af indstillingen
af Valg af AF-punkt (A111). Standardindstillingen er
Målsøgende AF (A55).
Tilgængelige funktioner i indstillingen A (Auto)
•
•
•
•
•
Skyder til kreative effekter (A25)
Flashindstilling (A47)
Selvudløser (A49)
Makroindstilling (A50)
Optagemenu (A104, 106)
Brug af skyderen til kreative effekter
Du kan justere lysstyrke (eksponeringskompensation), farvemætning, farveglød og aktiv
D-Lighting under optagelse.
1
Tryk på K (o) på multivælgeren.
2
Tryk på JK for at vælge et element.
• F Farveglød: Juster farvegløden (rødlig/blålig) for
hele billedet.
• G Farvemætning: Juster farvemætningen for hele
billedet.
• o Lysstyrke (Eksp. +/-): Juster lysstyrken for hele
billedet.
• J Aktiv D-Lighting: Reducer tab af detaljer i højlys
og skygger. Vælg w (Høj), x (Normal), y (Lav)
for mængden af effekt.
25
Optagefunktioner
Indstillingen A (Auto)
Lysstyrke (Eksp. +/-)
+2.0
+0.3
-2.0
3
Brug HI til at justere niveauet.
•
•
•
•
Du kan få forhåndsvist resultaterne på skærmen.
Vend tilbage til trin 2 for at indstille et andet element.
Vælg f Afslut for at skjule skyderen.
Vælg g Nulstil, og tryk på knappen k for at annullere
alle indstillinger. Vend tilbage til trin 2, og juster
indstillingerne igen.
Skyder
Lysstyrke (Eksp. +/-)
+2.0
+0.3
-2.0
Histogram
4
Tryk på knappen k, når du er færdig.
• Indstillingerne anvendes, og kameraet vender tilbage til optageskærmen.
C
Indstillinger for skyder til kreative effekter
• Når du bruger Aktiv D-Lighting, kan der under visse optageforhold forekomme støj (tilfældigt
placerede lyse pixels, uklarheder og streger), mørke skygger omkring lyse motiver eller lyse
områder omkring mørke motiver.
• Når du bruger Aktiv D-Lighting, kan der, afhængigt af motivet, forekomme ujævne
farveovergange.
• Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig kombineret med andre funktioner (A61).
• Følgende indstillinger gemmes i kameraets hukommelse, også når kameraet slukkes.
- Farveglød
- Farvemætning
- Lysstyrke (Eksp. +/-)
- Aktiv D-Lighting
• Se "Brug af histogrammet" (A51) for at få flere oplysninger.
C
Aktiv D-Lighting kontra D-Lighting
• Med Aktiv D-Lighting tages billeder, hvor tabet af detaljer i højlys reduceres, og tonen justeres,
når billederne gemmes.
• Indstillingen D-Lighting (A70) i billedvisningsmenuen justerer tonen i de gemte billeder.
26
Optagefunktioner
Indstillingen A (Auto)
Motivprogram (optagelse, der passer til optageforholdene)
Vælg et af motivprogrammerne ud fra optageforholdene; du kan nu tage billeder med de
korrekte indstillinger til forholdene.
j Aftenlandskab1, 2 (A28),
e Aftenportræt (A29),
o Modlys2 (A30),
d Sport2 (A30)
B (automatisk motivvælger)
(A28)
Kameraet genkender
optageforholdene, når du
komponerer et billede, så du
lettere kan tage billeder efter
forholdene.
Drej programhjulet til j, e,
o eller d, og tag billeder.
y
Portræt
Landskab
Multi-eksp. Lysere
Fest/indendørs
Strand
Sne
Tryk på knappen d for at åbne motivmenuen, og vælg et af følgende motivprogrammer
med multivælgeren.
b Portræt (standardindstilling)
k Nærbillede (A32)
c Landskab1, 2
u Mad (A33)
U Multi-eksp. Lysere3 (A31)
m Fyrværkeri4, 5 (A33)
f Fest/indendørs2 (A32)
V Let panorama2 (A36)
Z Strand2
O Kæledyrsportræt (A34)
z Sne2
L Måne2 (A35)
2, 4
h Solnedgang
l Fugle2 (A35)
i Skumring/morgengry1, 2, 4
1
2
3
4
5
Kameraet fokuserer til uendeligt.
Kameraet fokuserer på området i midten af billedet.
Det anbefales at bruge stativ, fordi lukkertiden er lang.
Det anbefales at bruge stativ, fordi lukkertiden er lang. Indstil Foto-VR (A138) til Fra i
opsætningsmenuen, når du bruger et stativ til stabilisering af kameraet under optagelse.
Fokus er fastsat til uendeligt.
27
Optagefunktioner
Motivprogram (optagelse, der passer til optageforholdene)
Tip og bemærkninger til motivprogram
B Automatisk motivvælger
• Kameraet genkender optageforholdene, når du komponerer et billede, så du lettere kan tage
billeder efter forholdene.
e
Portræt (til optagelse af nærbilleder af en eller to personer)
b
Portræt (til optagelse af portrætter af en stor gruppe personer eller af billeder, hvori
baggrunden udgør en stor del)
f
Landskab
h
Aftenportræt* (til optagelse af nærbilleder et en eller to personer)
c
Aftenportræt* (til optagelse af portrætter af en stor gruppe personer eller af billeder,
hvori baggrunden udgør en stor del)
g
Aftenlandskab*
i
Nærbillede
j
Modlys (til optagelse af andre motiver end personer)
d
Modlys (til optagelse af portrætbilleder)
d
Andre optageforhold
* Der tages ét billede med lang lukkertid.
• Under visse optageforhold vælger kameraet måske ikke de ønskede indstillinger. Vælg i så fald
en anden optageindstilling (A24).
• Når der bruges digital zoom, skifter ikonet for optageindstilling til d.
j Aftenlandskab
• Tryk på knappen d for at vælge Y Håndholdt eller Z Stativ i Aftenlandskab.
• Y Håndholdt (standardindstilling):
- Når ikonet j øverst til venstre på optageskærmen vises i grønt, skal du trykke
udløserknappen helt ned for at tage en serie billeder, der kombineres til et enkelt billede og
gemmes.
- Når ikonet j øverst til venstre på optageskærmen vises i hvidt, skal du trykke
udløserknappen helt ned for at tage et enkelt billede.
- Når udløserknappen trykkes helt ned, skal kameraet holdes stille, indtil der vises et
stillbillede. Når du har taget et billede, må du ikke slukke kameraet, før optageskærmbilledet
igen vises på skærmen.
- Billedvinklen (dvs. det område, der kan ses på billedet) på det gemte billede kan være
smallere end den, der ses på optageskærmen.
- Kontinuerlig optagelse kan muligvis ikke bruges under visse optageforhold.
• Z Stativ:
- Der optages ét billede med lang lukkertid, når udløserknappen trykkes helt ned.
- Modvirkning af rystelser (VR) deaktiveres, selv når Foto-VR (A138) er indstillet til Til i
indstillingsmenuen.
28
Optagefunktioner
Motivprogram (optagelse, der passer til optageforholdene)
e Aftenportræt
• Slå flashen op, før du tager billedet.
• Tryk på knappen d for at vælge Y Håndholdt eller Z Stativ i Aftenportræt.
• Y Håndholdt (standardindstilling):
- Når ikonet e øverst til venstre på optageskærmen vises i grønt, skal du trykke
udløserknappen helt ned for at tage en serie billeder, der kombineres til et enkelt billede og
gemmes.
- Når ikonet e øverst til venstre på optageskærmen vises i hvidt, skal du trykke
udløserknappen helt ned for at tage et enkelt billede.
- Når udløserknappen trykkes helt ned, skal kameraet holdes stille, indtil der vises et
stillbillede. Når du har taget et billede, må du ikke slukke kameraet, før optageskærmbilledet
igen vises på skærmen.
- Hvis motivet bevæger sig, mens kameraet optager kontinuerligt, kan billedet blive
forvrænget, overlappet eller sløret.
- Kontinuerlig optagelse kan muligvis ikke bruges under visse optageforhold.
• Z Stativ:
- Der optages ét billede med lang lukkertid, når udløserknappen trykkes helt ned.
- Modvirkning af rystelser (VR) deaktiveres, selv når Foto-VR (A138) er indstillet til Til i
indstillingsmenuen.
29
Optagefunktioner
Motivprogram (optagelse, der passer til optageforholdene)
o Modlys
• Tryk på knappen d for at vælge Til eller Fra og aktivere eller deaktivere HDR-funktionen
(high dynamic range) i HDR afhængigt af optageforholdene.
• Fra (standardindstilling): Flashen udløses for at forhindre, at motivet skjules i skygge. Slå
flashen op, før du tager billedet.
- Tryk udløserknappen helt ned for at tage ét billede.
• Til: Bruges ved optagelse af billeder med meget lyse og mørke områder i samme billede.
- Når der er stor forskel mellem lyse og mørke områder, skifter HDR-ikonet på optageskærmen
til grønt.
- Når udløserknappen trykkes helt ned, tager kameraet billeder kontinuerligt og gemmer
følgende to billeder.
- Et ikke-HDR-kompositbillede
- Et HDR-kompositbillede, hvori tabet af detaljer i højlys eller skygger minimeres
- Når udløserknappen trykkes helt ned, skal kameraet holdes stille, indtil der vises et stillbillede.
Når du har taget et billede, må du ikke slukke kameraet, før optageskærmbilledet igen vises
på skærmen.
- Billedvinklen (dvs. det område, der kan ses på billedet) på det gemte billede kan være
smallere end den, der ses på optageskærmen.
- Under visse optageforhold kan der forekomme mørke skygger omkring lyse motiver og lyse
områder omkring mørke motiver.
- Hvis et HDR-kompositbillede ikke kan dannes, gemmer kameraet et
ikke-HDR-kompositbillede og et billede, hvor mørke områder er korrigeret med D-Lighting
(A70).
- Hvis der kun er nok hukommelse til at gemme ét billede, gemmes det billede, der er
behandlet med D-Lighting på optagelsestidspunktet, hvor mørke områder af billedet er
korrigeret.
B
Bemærkninger om HDR
Det anbefales at bruge et stativ. Indstil Foto-VR (A138) til Fra i opsætningsmenuen, når du
bruger et stativ til stabilisering af kameraet under optagelse.
d Sport
• Når udløserknappen holdes helt nede, tages der billeder kontinuerligt.
• Kameraet kan tage op til 7 billeder kontinuerligt med en hastighed på ca. 7,7 bps (når
Billedindstilling er indstillet til P 4608×3456).
• Billedhastigheden for kontinuerlig optagelse kan blive meget lav afhængigt af den aktuelle
billedindstilling, det hukommelseskort, du bruger, eller optageforholdene.
• Fokus, eksponering og farveglød for det andet og efterfølgende billeder er fastsat til værdierne
for det første billede.
30
Optagefunktioner
Motivprogram (optagelse, der passer til optageforholdene)
y M U Multi-eksp. Lysere
• Kameraet optager automatisk motiver i bevægelse med jævne mellemrum, sammenligner
hvert billede og sammensætter kun deres lyse områder og gemmer dem derefter som ét
billede. Lysspor som f.eks. bilers lys eller stjernes bevægelse optages.
• Vælg V Stjerner + lysspor, W Stjerner + stjernespor eller S Stjernespor på den skærm,
der vises, når U Multi-eksp. Lysere er valgt.
Indstilling
Beskrivelse
V Stjerner +
lysspor
Bruges til at optage lysspor fra biler på baggrund af et aftenlandskab.
• Kameraet fokuserer på området i midten af billedet.
• Billederne tages med en lukkertid på fire sekunder. Kameraet stopper
automatisk optagelse efter 50 billeder.
• For hver 10 optagelser gemmes ét sammensat billede med overlappende
spor fra starten af optagelsen.
W Stjerner +
stjernespor
Brug denne indstilling til at fotografere stjerners bevægelse med et
aftenlandskab i billedet.
• Fokus er fastsat til uendeligt.
• Billederne tages ca. hvert femte sekund med en lukkertid på 20 sekunder.
Kameraet stopper automatisk optagelse efter 300 billeder.
• For hver 30 optagelser gemmes ét sammensat billede med overlappende
spor fra starten af optagelsen.
S Stjernespor
Bruges til optagelse af stjerners bevægelse.
• Fokus er fastsat til uendeligt.
• Billederne tages ca. hvert femte sekund med en lukkertid på 25 sekunder.
Kameraet stopper automatisk optagelse efter 300 billeder.
• For hver 30 optagelser gemmes ét sammensat billede med overlappende
spor fra starten af optagelsen.
• Skærmen slukkes muligvis mellem optagelserne. Tændt-lampen lyser, mens skærmen er
slukket.
• Hvis du vil afslutte optagelsen, før den afsluttes automatisk, skal du trykke på knappen k, mens
skærmen er tændt.
• Stop optagelsen, når du har opnået de ønskede spor. Hvis du fortsætter med at optage, kan du
risikere at miste detaljer i de sammensatte områder.
• De billeder, der automatisk blev gemt under optagelse, og det billede, der sammensættes, når
optagelsen slutter, grupperes som en sekvens, og det først gemte billede anvendes som
nøglebilledet (A67).
31
Optagefunktioner
Motivprogram (optagelse, der passer til optageforholdene)
B
Bemærkninger om Multi-eksp. Lysere
•
•
•
•
•
Kameraet kan ikke tage billeder, hvis der ikke er sat et hukommelseskort i.
Du må ikke dreje på programhjulet eller fjerne hukommelseskortet, før optagelsen er afsluttet.
Brug et tilstrækkeligt opladet batteri for at undgå, at kameraet slukker uventet.
Eksponeringskompensation kan ikke bruges (A51).
Når du bruger funktionen W Stjerner + stjernespor eller S Stjernespor, er
telezoompositionen begrænset til en billedvinkel svarende til et ca. 500 mm objektiv (i formatet
35mm [135]).
• Modvirkning af rystelser deaktiveres uanset indstillingen for Foto-VR i opsætningsmenuen
(A138).
C
Resterende tid
Du kan se den resterende tid, før optagelsen afsluttes
automatisk, på skærmen.
10m 0s
Afslut optagelse
y M f Fest/indendørs
• Hold kameraet roligt, så effekten af kamerarystelse undgås. Indstil Foto-VR (A138) til Fra i
opsætningsmenuen, når du bruger et stativ til stabilisering af kameraet under optagelse.
y M k Nærbillede
• Makroindstilling (A50) aktiveres, og kameraet zoomer automatisk ind til den mindste
afstand, hvor kameraet kan fokusere.
• Du kan flytte fokuspunktet. Tryk på knappen k, brug HIJK på multivælgeren til at flytte
fokuspunktet, og tryk på knappen k for at anvende indstillingen.
32
Optagefunktioner
Motivprogram (optagelse, der passer til optageforholdene)
y M u Mad
• Makroindstilling (A50) aktiveres, og kameraet zoomer automatisk ind til den mindste afstand,
hvor kameraet kan fokusere.
• Du kan justere farvegløden vha. HI på multivælgeren.
Indstillingen for farveglød gemmes i kameraets
hukommelse, også selvom kameraet slukkes.
• Du kan flytte fokuspunktet. Tryk på knappen k, brug
HIJK på multivælgeren til at flytte fokuspunktet, og tryk
på knappen k for at anvende indstillingen.
25m 0s
500
y M m Fyrværkeri
• Lukkertiden er sat til fire sekunder.
• Telezoompositionen er begrænset til en billedvinkel svarende til et ca. 500 mm objektiv
(i formatet 35mm [135]).
• Eksponeringskompensation kan ikke bruges (A51).
33
Optagefunktioner
Motivprogram (optagelse, der passer til optageforholdene)
y M O Kæledyrsportræt
• Når du retter kameraet mod en hund eller en kat, registrerer det hundens eller kattens ansigt og
fokuserer på det. Lukkeren udløses automatisk som standard, når kameraet registrerer ansigtet
på en hund eller en kat (kæledyrsportr. auto udl.).
• Vælg U Enkelt eller V Kontinuerlig på den skærm, der vises, når O Kæledyrsportræt er
valgt.
- U Enkelt: Hver gang kameraet registrerer ansigtet på en hund eller en kat, tager det et
billede.
- V Kontinuerlig: Hver gang kameraet registrerer ansigtet på en hund eller en kat, tager det
tre billeder kontinuerligt.
B
Automatisk udløsning af kæledyrsportræt
Når du trykker på J (n) på multivælgeren, kan du lave følgende indstillinger.
• Y Kæledyrsportr. auto udl.: Lukkeren udløses automatisk, når kameraet registrerer ansigtet
på en hund eller en kat.
- Kæledyrsportr. auto udl. ændres til k, når der er taget fem billedserier.
- Du kan også udløse lukkeren ved at trykke på udløserknappen. Når du har valgt
V Kontinuerlig, tages der billeder kontinuerligt, når udløserknappen holdes helt nede.
• k: Lukkeren udløses, når udløserknappen holdes helt nede.
- Kameraet fokuserer på en hunds, kats eller persons ansigt, når dette registreres.
- Når du har valgt V Kontinuerlig, tages der billeder kontinuerligt, når udløserknappen holdes
helt nede.
B
Fokuspunkt
• Når kameraet registrerer et ansigt, vises ansigtet i en gul
ramme. Når kameraet opnår fokus på et ansigt, der vises i en
gul ramme (fokuspunkt), bliver den dobbelte ramme grøn.
Hvis der ikke registreres et ansigt, fokuserer kameraet på
motivet i midten af billedet.
• Under visse optageforhold registreres en hunds, kats eller
persons ansigt muligvis ikke, og andre motiver kan blive vist i
en ramme.
34
Optagefunktioner
Motivprogram (optagelse, der passer til optageforholdene)
25m 0s
500
y M L Måne
• Ved vidvinkelzoompositionen vises en ramme, som angiver billedvinklen, der svarer til
billedvinklen for et 1440 mm-objektiv (i 35mm-format [135]). Når du komponerer månen inde i
rammen og trykker på knappen k, svarer billedvinklen til billedvinklen for et
1440 mm-objektiv.
• Du kan justere farvegløden vha. HI på multivælgeren. Indstillingen for farveglød gemmes i
kameraets hukommelse, også selvom kameraet slukkes.
• Juster lysstyrken med eksponeringskompensation (A51) i henhold til optageforholdene som
f.eks. månens tiltagen og aftagen og optagekravene.
y M l Fugle
• Vælg U Enkelt eller V Kontinuerlig på den skærm, der vises, når l Fugle er valgt.
• U Enkelt: Der tages ét billede, hver gang der trykkes på udløserknappen.
• V Kontinuerlig: Når udløserknappen holdes helt nede, tages der billeder kontinuerligt.
Kameraet kan tage op til 7 billeder kontinuerligt med en hastighed på ca. 7,7 bps (når
Billedindstilling er indstillet til P 4608×3456).
• Ved vidvinkelzoompositionen vises en ramme, som angiver billedvinklen, der svarer til
billedvinklen for et 800 mm-objektiv (i 35mm-format [135]). Når du komponerer en fugl inde i
rammen og trykker på knappen k, svarer billedvinklen til billedvinklen for et 800 mm-objektiv.
35
Optagefunktioner
Motivprogram (optagelse, der passer til optageforholdene)
Optagelse med Let panorama
Drej programhjulet til y M knappen d M V (let panorama) M knappen k
1
Vælg W Normal eller X Bred som
optageområde, og tryk på knappen k.
Let panorama
Normal
Bred
2
Komponer panoramamotivets første kant,
og tryk derefter udløserknappen halvt
ned for at fokusere.
• Zoom er fast indstillet på vidvinkel.
• Kameraet fokuserer midt på billedet.
25m 0s
500
3
Tryk udløserknappen helt ned, og fjern
derefter fingeren fra udløserknappen.
• KLJI vises for at angive retningen for kameraets
bevægelse.
4
Bevæg kameraet i en af de fire retninger,
til guideindikatoren når slutningen.
• Når kameraet registrerer, hvilken retning det bevæger
sig i, begynder optagelsen.
• Optagelsen afbrydes, når kameraet indfanger det
angivne optagelsesområde.
• Fokus og eksponering er låst, indtil optagelsen slutter.
36
Optagefunktioner
Motivprogram (optagelse, der passer til optageforholdene)
Guide
Eksempel på kamerabevægelse
• Brug din krop som rotationsakse, og bevæg langsomt
kameraet i en bue i retning af markeringen (KLJI).
• Optagelsen stopper, hvis guiden ikke når kanten inden
for ca. 15 sekunder (når W Normal er valgt) eller inden
for ca. 30 sekunder (når X Bred er valgt), efter at
optagelsen starter.
B
Bemærkninger om optagelse med Let panorama
• Billedområdet på det gemte billede er smallere end det, der ses på skærmen på
optagetidspunktet.
• Hvis kameraet bevæges for hurtigt, hvis det rystes for meget, eller hvis motivet er for ensartet (for
eksempel vægge eller mørke), kan der opstå en fejl.
• Hvis optagelsen standses, før kameraet er nået halvvejs gennem panoramaområdet, gemmes der
ikke et panoramabillede.
C
Billedstørrelse for Let panorama
Der er fire forskellige maksimale billedstørrelser (i pixels) som beskrevet herunder. Hvis mere end
halvdelen af panoramaområdet er optaget, men optagelsen slutter, før den har nået områdets
yderpunkt, bliver billedstørrelsen mindre end beskrevet herunder.
Når W Normal er indstillet
4800
920
1536
Når X Bred er indstillet
9600
920
1536
37
Optagefunktioner
Motivprogram (optagelse, der passer til optageforholdene)
Billedvisning med Let panorama
Skift til billedvisningsindstilling (A20), vis et billede, der er
taget med let panorama, i fuldskærmsvisning, og tryk
derefter på knappen k for at rulle billedet i den retning,
der blev anvendt under optagelsen.
4/4
0004.JPG
15/11/2019 15:30
Der vises knapper til billedvisning på skærmen under
visningen. Brug JK på multivælgeren til at vælge en knap,
og tryk derefter på knappen k for at udføre nedenstående
handlinger.
Funktion
Ikon
Spole tilbage
A
Hold knappen k nede for at rulle tilbage i afspilningen.
Beskrivelse
Hurtigt frem
B
Hold knappen k nede for at rulle hurtigt frem i afspilningen.
Midlertidigt stop af afspilning. Nedenstående handlinger kan udføres
under et midlertidigt stop.
Pause
Afslut
B
E
G
C
Hold knappen k nede for at spole tilbage.
D
Hold knappen k nede for at rulle.
F
Fortsæt automatisk rulning.
Vend tilbage til fuldskærmsvisning.
Bemærkninger om billeder taget med Let panorama
• Billederne kan ikke redigeres på dette kamera.
• Dette kamera kan muligvis ikke rulle visningen af eller zoome ind på billeder i let panorama, der
er taget med et digitalkamera af et andet mærke eller en anden model.
B
Bemærkninger om udskrivning af panoramabilleder
Hele billedet kan muligvis ikke udskrives afhængigt af printerens indstillinger. Endvidere er
udskrivning måske ikke mulig afhængigt af printeren.
38
Optagefunktioner
Motivprogram (optagelse, der passer til optageforholdene)
Indstillingen Kreativ (anvendelse af effekter under
optagelse)
Kameraet gemmer fire billeder med effekter og ét billede
uden effekter samtidigt i én optagelse.
• Kameraet fokuserer midt på billedet.
1
Tryk på knappen k.
Forandring
• Skærmbilledet til valg af effektgruppe vises.
25m 0s
Vælg effekt
2
Brug HI på multivælgeren til at vælge
den ønskede effektgruppe, og tryk på
knappen k.
500
Forandring
• Du kan vælge Forandring, Selektiv farve (rød),
25m 0s
Selektiv farve (grøn), Selektiv farve (blå), Lys
(standardindstilling), Dybde, Hukommelse, Klassisk
eller Mørk.
Udført
500
• Når du vælger en effektgruppe, vises billedet uden
effekter på den øverste del af skærmen. Der vises fire typer billeder med effekter på den
nederste del af skærmen.
• Kun én effekttype kan anvendes på en video. Tryk på JK for at vælge den ønskede effekt,
og tryk derefter på knappen k.
3
Tryk på udløserknappen eller knappen b (e videooptageknap) for
at optage.
• De fem gemte billeder behandles som en sekvens. Ét billede med en anvendt effekt
bruges som nøglebilledet (A67).
B
Bemærkninger om indstillingen Kreativ
Når du har valgt effektgruppen Forandring, er visse Videoindstillinger (A117) ikke
tilgængelige, afhængigt af den effekt, der skal anvendes på en video.
39
Optagefunktioner
Indstillingen Kreativ (anvendelse af effekter under optagelse)
Tilgængelige funktioner i indstillingen Kreativ
•
•
•
•
•
Flashindstilling (A47)
Selvudløser (A49)
Makroindstilling (A50)
Eksponeringskompensation (A51)
Optagemenu (fælles for de forskellige optageindstillinger) (A104)
40
Optagefunktioner
Indstillingen Kreativ (anvendelse af effekter under optagelse)
Indstillingen Smart-portræt (forbedring af
personers ansigter under optagelse)
Du kan tage et billede med funktionen
Glamour-retouchering for at forbedre personers ansigter.
1
Tryk på K på multivælgeren.
2
Anvend en effekt.
Skyder
• Brug JK til at vælge den ønskede effekt.
• Brug HI til at vælge graden af effekt.
• Du kan anvende flere effekter samtidigt.
B Blødere hudtone, l Foundation-makeup,
Q Softfilter, G Farvemætning, o Lysstyrke
(Eksp. +/-)
• Vælg f Afslut for at skjule skyderen.
• Når du har indstillet de ønskede effekter, skal du trykke
på knappen k eller vælge f Afslut.
3
Komponer billedet, og tryk på udløserknappen.
B
Bemærkninger om indstillingen Smart-portræt
Blødere hudtone
5
4
3
2
1
OFF
Effekter
• Graden af effekt kan variere mellem billedet på optageskærmen og det gemte billede.
• Når Softfilter er indstillet, er visse Videoindstillinger (A117) ikke tilgængelige.
C
Indstillinger for Glamour-retouchering
Når du vælger Lysstyrke (Eksp. +/-), vises et histogram.
Se "Brug af histogrammet" (A51) for at få flere oplysninger.
41
Optagefunktioner
Indstillingen Smart-portræt (forbedring af personers ansigter under
optagelse)
Tilgængelige funktioner i indstillingen Smart-portræt
•
•
•
•
•
•
Glamour-retouchering (A41)
Smil-timer (A43)
Selvkollage (A44)
Flashindstilling (A47)
Selvudløser (A49)
Menuen Smart-portræt (A115)
Brug af Blødere hudtone og Foundation-makeup
Hvis der registreres ansigter i følgende optageindstillinger, behandler kameraet billedet og
gør ansigternes hudtoner blødere, før billedet gemmes (op til tre ansigter).
• Hvis du har valgt Blødere hudtone eller Foundation-makeup i indstillingen
Smart-portræt, behandler kameraet billedet og gør ansigternes hudtoner blødere eller
justerer farverne i ansigtet, før billedet gemmes (op til tre ansigter), når der registreres
menneskeansigter.
• Effekten Blødere hudtone anvendes, selv når der optages i B (automatisk
motivvælger), e (aftenportræt), eller Portræt motivprogram. Graden af effekten kan
ikke justeres.
• Du kan også anvende effekterne Blødere hudtone eller Foundation-makeup i
Glamour-retouchering i billedvisningsmenuen efter optagelserne (A71).
B
Bemærkninger om Blødere hudtone og Foundation-makeup
• Det kan tage længere tid at gemme billederne, når de er taget.
• Under visse optageforhold kan de ønskede resultater måske ikke opnås, eller effekterne bliver
tilføjet i områder af billedet, hvor der ikke er nogen ansigter.
42
Optagefunktioner
Indstillingen Smart-portræt (forbedring af personers ansigter under
optagelse)
Brug af smil-timer
Når du trykker på J på multivælgeren for at vælge
a Smil-timer og trykker på knappen k, udløser
kameraet automatisk lukkeren, når et smilende ansigt
registreres.
• Indstil funktionen Glamour-retouchering, før du vælger
smil-timeren (A41).
• Når du trykker på udløserknappen for at tage et billede,
afbrydes smil-timeren.
B
Smil-timer
Bemærkninger om smil-timer
Under visse optageforhold kan kameraet muligvis ikke registrere ansigter eller smil (A56).
Udløserknappen kan også bruges til optagelse.
C
Når selvudløserlampen blinker
Når du bruger smil-timer, blinker selvudløserlampen, når kameraet registrerer et ansigt, og den
blinker hurtigt, umiddelbart efter at lukkeren udløses.
43
Optagefunktioner
Indstillingen Smart-portræt (forbedring af personers ansigter under
optagelse)
Brug af selvkollage
Kameraet kan tage en serie på fire eller ni billeder med
intervaller og gemme dem som et enkelt billede (et
kollagebillede).
1
Tryk på J på multivælgeren for at vælge
n Selvkollage, og tryk på knappen k.
• Der vises en bekræftelsesdialogboks.
• Når du trykker på knappen d og vælger
Selvkollage, før du trykker på J, kan du konfigurere
indstillingerne for Antal optagelser, Interval og
Lukkerlyd (A115).
• Hvis du vil anvende glamour-retouchering under
optagelse, skal du indstille effekten, før du vælger
selvkollage (A41).
2
Selvkollage
Tag et billede.
• Når du trykker på udløserknappen, starter en nedtælling
(ca. fem sekunder), og lukkeren udløses automatisk.
• Kameraet udløser automatisk lukkeren for de
resterende billeder. En nedtælling starter ca. tre
sekunder før optagelse.
• Antallet af optagelser angives med U på skærmen. De
vises med gult under optagelse og skifter til hvidt efter
optagelse.
3
2
Vælg Ja, og tryk på knappen k på de skærm, der vises, når
kameraet afslutter optagelsen af det antal optagelser, der er
indstillet i Antal optagelser.
• Kollagebilledet gemmes.
• Hvert kollagebillede gemmes som et individuelt billede adskilt fra kollagebilledet.
Billederne grupperes som en sekvens, og et kollagebillede som ét billede anvendes som
nøglebilledet (A67).
• Når Nej er valgt, gemmes kollagebilledet ikke.
44
Optagefunktioner
Indstillingen Smart-portræt (forbedring af personers ansigter under
optagelse)
B
Bemærkninger om selvkollage
• Eksponering og farveglød for det andet og efterfølgende billeder er fastsat til de samme værdier
som for det første billede.
• Hvis du foretager dig en af nedenstående ting, før kameraet tager det angivne antal optagelser,
annulleres optagelsen, og kollagebilledet gemmes ikke. De billeder, der blev taget, før
optagelsen blev annulleret, gemmes som individuelle billeder.
- Trykker på udløserknappen
- Slår flashen op eller ned
- Drejer programhjulet
- Trykker på afbryderen
• Hvis billeder tages med Datostempel (A136), stemples dato og tid kun nederst til højre på det
samlede billede. Dato og tid kan ikke stemples på hvert enkelt billede i det samlede billede.
• Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig kombineret med andre funktioner (A61).
45
Optagefunktioner
Indstillingen Smart-portræt (forbedring af personers ansigter under
optagelse)
Indstilling af flash, Selvudløser, Makroindstilling
og eksponeringskompensation
Når optageskærmen vises, kan du trykke på H (m) J (n) I (p) K (o) på multivælgeren
for at indstille de funktioner, der beskrives herunder.
1
2
4
3
1
Flashindstilling
Når flashen er åbnet, kan du vælge en flashindstilling, der passer til optageforholdene.
Når du har valgt m (udfyldningsflash), udløses flashen altid.
2
Selvudløser
Kameraet udløser lukkeren et angivet antal sekunder efter, at du har trykket på
udløserknappen.
3
Makroindstilling
Brug makroindstilling, når du tager nærbilleder.
4
• Skyder til kreative effekter
I optageindstillingen A (auto) kan du justere lysstyrke (eksponeringskompensation),
farvemætning, farveglød og Active D-Lighting.
• Eksponeringskompensation
Når optageindstillingen er sat til andet end A (auto), kan du justere lysstyrke
(eksponeringskompensation).
De funktioner, der kan indstilles, afhænger af optageindstillingen.
46
Optagefunktioner
Indstilling af flash, Selvudløser, Makroindstilling og
eksponeringskompensation
Flashindstilling
Når flashen er åbnet, kan du vælge en flashindstilling, der passer til optageforholdene.
1
Slå flashen op med hånden.
• Når flashen lukkes, slås flashen fra, og S vises.
2
Tryk på multivælgeren H (X).
3
Vælg den ønskede flashindstilling (A48),
og tryk på knappen k.
Auto
• Valget annulleres, hvis du ikke trykker på knappen
k for at aktivere indstillingen.
B
Flashindikator
Q blinker, mens flashen lades op. Kameraet kan ikke tage
billeder. Når opladningen er færdig, lyser Q uden at blinke, når
du trykker udløserknappen halvt ned.
25m 0s
500
Flashindikator
47
Optagefunktioner
Flashindstilling
Tilgængelige flashindstillinger
U
Auto
Flashen udløses, når det er nødvendigt, f.eks. ved dårlig belysning.
• Indikatoren for flashindstillingen vises kun lige efter indstilling af den på
optageskærmbilledet.
V
Auto med rød-øje-reduktion
Reducer røde øjne på portrætter forårsaget af flashen.
X
Udfyldningsflash
Flashen udløses, når der tages et billede. Bruges til at "udfylde" (oplyse) skygger og
motiver i modlys.
Y
Langtidssynkronisering
Velegnet til aften- og natportrætter, der indeholder baggrundsmotiver. Flashen
udløses, når det er nødvendigt at oplyse hovedmotivet; der bruges en lang lukkertid til
at fotografere baggrunden om natten eller i dårlig belysning.
B
Bemærkninger om flashfotografering
Når du bruger flash ved vidvinkelzoompositionen, kan billedets kant være mørkt afhængigt af
afstanden til motivet.
Dette kan forbedres ved at justere zoomforholdet lidt til en telefotoposition.
C
Flashindstillingen
• Indstillingen er muligvis ikke tilgængelig ved visse optageindstillinger (A59).
• Ved indstilling A (auto) gemmes den anvendte indstilling i kameraets hukommelse, også
selvom kameraet slukkes.
C
Rød-øje-reduktion
Hvis kameraet registrerer røde øjne, mens det gemmer et billede, vil det berørte område blive
behandlet for at reducere røde øjne, før billedet gemmes.
Vær opmærksom på følgende under optagelse:
• Det tager længere tid end normalt at gemme billeder.
• Rød-øje-reduktion giver muligvis ikke det ønskede resultat i visse situationer.
• I sjældne tilfælde kan rød-øje-reduktion blive anvendt til områder på et billede, hvor der ikke er
behov for det. Vælg i sådanne tilfælde en anden flashindstilling, og tag billedet igen.
48
Optagefunktioner
Flashindstilling
Selvudløser
Kameraet udløser lukkeren et angivet antal sekunder efter, at du har trykket på
udløserknappen.
Indstil Foto-VR (A138) til Fra i opsætningsmenuen, når du bruger et stativ til stabilisering
af kameraet under optagelse.
1
Tryk på J (n) på multivælgeren.
2
Vælg antallet af sekunder, der skal gå, før
lukkeren udløses, og tryk på knappen k.
Selvudløser
• n10s (10 sekunder): Bruges ved vigtige
begivenheder, f.eks. bryllupper.
• n3s (3 sekunder): Bruges til at forhindre
kamerarystelse.
• Valget annulleres, hvis du ikke trykker på knappen
k for at aktivere indstillingen.
3
Komponer billedet, og tryk udløserknappen halvt ned.
• Bekræft, at motivet er i fokus.
4
Tryk udløserknappen helt ned.
• Nedtællingen starter. Selvudløserlampen
blinker og lyser derefter vedvarende, ca. et
sekund før lukkeren udløses.
• Tryk på udløserknappen igen for at stoppe
nedtællingen.
9
1/250
C
F 3.3
Indstillingen Selvudløser
• Indstillingen er muligvis ikke tilgængelig ved visse optageindstillinger (A59).
• Du kan bruge Selvudl.: efter udløsning (A137) i opsætningsmenuen til at indstille, om
selvudløseren skal annulleres, når den er blevet brugt til en optagelse.
49
Optagefunktioner
Selvudløser
Makroindstilling (optagelse af nærbilleder)
Brug makroindstilling, når du tager nærbilleder.
1
Tryk på I (p) på multivælgeren.
2
Vælg o, og tryk på k-knappen.
Makroindstilling
• Valget annulleres, hvis du ikke trykker på knappen
k for at aktivere indstillingen.
3
Flyt zoomknappen for at indstille zoom til
en position, hvor F og zoomindikatoren
vises i grønt.
• Når zoomforholdet er indstillet på en position, hvor F og zoomindikatoren vises med
grønt, kan kameraet fokusere på motiver helt ned til ca. 10 cm fra objektivet. Når zoomen
er indstillet på en position tættere på vidvinkel, end hvor G vises, kan kameraet fokusere
på motiver helt ned til ca. 1 cm fra objektivet.
C
Makroindstillingen
• Indstillingen er muligvis ikke tilgængelig ved visse optageindstillinger (A59).
• Ved indstilling A (auto) gemmes den anvendte indstilling i kameraets hukommelse, også
selvom kameraet slukkes.
50
Optagefunktioner
Makroindstilling (optagelse af nærbilleder)
Eksponeringskompensation (justering af
lysstyrke)
Du kan justere den generelle billedlysstyrke.
1
Tryk på K (o) på multivælgeren.
• Når optageindstillingen er smart-portræt, vises
skærmen til glamour-retouchering i stedet for
skærmen til eksponeringskompensation (A41).
• Når optageindstillingen er A-indstilling (auto), vises
skyderen til kreative effekter i stedet for skærmen til eksponeringskompensation (A25).
2
Vælg en kompensationsværdi, og tryk på
knappen k.
Eksponeringskompensation
+2.0
• Indstil en positiv (+) værdi for at gøre billedet lysere.
• Indstil en negativ (-) værdi for at gøre billedet mørkere.
• Kompensationsværdien anvendes, også selvom du
ikke trykker på knappen k.
+0.3
-2.0
Histogram
C
Indstillingen Eksponeringskompensation
Eksponeringskompensation kan ikke anvendes i følgende optageindstillinger:
• Multi-eksp. Lysere
• Fyrværkeri
C
Brug af histogrammet
Histogrammet er en grafik, der viser fordelingen af toner i billedet. Brug det som en vejledning, når
du anvender eksponeringskompensation og optager uden flash.
• Den vandrette akse svarer til pixellysstyrke med mørke toner til venstre og lyse toner til højre. Den
lodrette akse viser antallet af pixels.
• Hvis eksponeringskompensationsværdien øges, forskydes tonefordelingen mod højre, og hvis
den reduceres, forskydes tonefordelingen mod venstre.
51
Optagefunktioner
Eksponeringskompensation (justering af lysstyrke)
Brug af zoom
Når du flytter zoom- eller sidezoomknappen, ændres zoomobjektivets position.
• Zoom ind: Flyt mod g
• Zoom ud: Flyt mod f
Når kameraet tændes, flyttes zoom til den maksimale vidvinkelposition.
Zoome ud
Zoome ind
Zoome ind
Zoome ud
• Zoomindikator, brændvidde (i formatet
35mm [135]) og digital
zoomforstørrelsesgrad vises på
Optisk
Digital
optageskærmbilledet, når zoom- eller
zoom
zoom
sidezoomknappen flyttes.
• Digital zoom, som giver dig mulighed for
at forstørre motivet yderligere op til fire gange maksimal optisk zoom, kan aktiveres ved
at flytte og holde zoom- eller sidezoomknappen mod g, når kameraet er zoomet ind til
maksimal optisk zoomposition.
• Hvis zoomknappen flyttes helt til den ene eller den anden side, justeres zoom hurtigt
(zoom justeres ikke hurtigt, hvis du flytter sidezoomknappen helt til den ene eller den
anden side).
• Når du bruger ML-L7-fjernbetjeningen (købes separat), zoomer kameraet ind, når du
trykker på knappen +på fjernbetjeningen, og ud når du trykker på knappen -.
C
Digital zoom og Dynamic Fine Zoom
Zoomindikatoren bliver blå, når digital zoom er aktiveret, og den bliver gul, når zoomforstørrelsen
øges yderligere.
• Zoomindikatoren er blå: Billedkvaliteten reduceres ikke mærkbart ved brug af Dynamic Fine
Zoom.
• Zoomindikatoren er gul: Der kan være tilfælde, hvor billedkvaliteten er mærkbart reduceret, i
forhold til når zoomindikatoren er blå.
• Indikatoren forbliver blå over et større område, når billedstørrelsen er mindre.
• Zoomindikatoren ændres muligvis ikke til blå, når du bruger visse indstillinger for kontinuerlig
optagelse eller andre indstillinger.
52
Optagefunktioner
Brug af zoom
Brug af hurtig returzoom
Hvis motivet forsvinder, når du bruger telefoto, kan du udvide det synlige område
midlertidigt ved at trykke på knappen q (hurtig returzoom), så du nemmere kan
komponere billedet.
360mm
25m 0s
500
Knappen q
Rammekant
• Komponer motivet inden for billedets kant på optageskærmen, mens du trykker på
knappen q. For at ændre det synlige område skal du flytte zoom- eller
sidezoomknappen, mens du trykker på knappen q.
• Slip knappen q for at vende tilbage til den oprindelige zoomposition.
• Hurtig returzoom er ikke tilgængelig i følgende tilfælde.
- Mens du trykker udløserknappen halvt ned
- Mens du optager video
53
Optagefunktioner
Brug af zoom
Fokusering
Udløserknappen
Tryk halvt ned
At trykke udløserknappen halvt ned betyder, at du skal trykke på
og holde knappen på det punkt, hvor du mærker en let
modstand.
• Fokus og eksponering (lukkertid og f-tal) indstilles, når du
trykker udløserknappen halvt ned. Fokus og eksponering
forbliver låst, mens knappen er trykket halvt ned.
• Fokuspunktet varierer afhængigt af optageindstillingen.
Tryk helt ned
At trykke udløserknappen "helt" ned betyder at trykke knappen i
bund.
• Lukkeren udløses, når udløserknappen trykkes helt ned.
• Tryk ikke hårdt, når du trykker udløserknappen ned, da det kan
medføre kamerarystelse og uskarpe billeder. Tryk let på
knappen.
54
Optagefunktioner
Fokusering
Brug af Målsøgende AF
Når Valg af AF-punkt (A111) er indstillet til Målsøgende AF i A (auto), fokuserer
kameraet på den måde, der er beskrevet herunder, når du trykker udløserknappen halvt ned.
• Kameraet registrerer hovedmotivet og fokuserer på det.
Når motivet er i fokus, vises fokuspunktet i grøn. Hvis en
persons ansigt registreres, prioriterer kameraet
automatisk fokus på dette.
1/250
F 3.3
Fokuspunkter
• Hvis der ikke registreres et hovedmotiv, vælger
kameraet automatisk et eller flere af de ni fokuspunkter,
der indeholder det motiv, der er nærmest kameraet. Når
motivet er i fokus, vises de fokuspunkter, der er i fokus, i
grøn.
1/250
F 3.3
Fokuspunkter
B
Bemærkninger om målsøgende AF
• Afhængig af optageforholdene kan det motiv, kameraet fastlægger som hovedmotiv, variere.
• Kameraet kan muligvis ikke registrere hovedmotivet korrekt i følgende situationer:
- Når motivet er meget mørkt eller lyst
- Når hovedmotivet mangler tydeligt definerede farver
- Når hovedmotivet er placeret ved skærmens kant
- Når hovedmotivet er sammensat af et gentaget mønster
• Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig kombineret med andre funktioner (A61).
55
Optagefunktioner
Fokusering
Brug af ansigtsregistrering
Ved følgende indstillinger bruger kameraet
ansigtsgenkendelse til automatisk at fokusere på
personansigter.
• Indstillingen B (automatisk motivvælger) (A28)
• Motivprogrammet e (aftenportræt) eller Portræt
(A27)
• Indstillingen Smart-portræt (A41)
• Når Valg af AF-punkt (A111) er indstillet til
Ansigtsprioritet i A (auto) (A25)
25m 0s
500
Hvis kameraet registrerer mere end ét ansigt, indrammes det ansigt, kameraet fokuserer på,
af en dobbelt ramme, og de andre ansigter indrammes af en enkelt ramme.
Hvis du trykker udløserknappen halvt ned, når der ikke er registreret nogen ansigter:
• I indstilling B (automatisk motivvælger) ændres fokuspunktet afhængig af de
optageforhold, kameraet registrerer.
• I motivprogrammerne e (aftenportræt) og Portræt eller i indstillingen smart-portræt
fokuserer kameraet midt i billedet.
• I A-indstilling (auto) vælger kameraet det fokuspunkt, der indeholder motivet nærmest
kameraet.
B
Bemærkninger om ansigtsregistrering
• Kameraets evne til at registrere ansigter afhænger af mange faktorer, bl.a. den retning ansigterne
ser i.
• Kameraet kan ikke registrere ansigter i følgende situationer:
- Når ansigter er delvist tildækkede af solbriller eller lignende
- Når ansigter fylder for meget eller for lidt på billedet
56
Optagefunktioner
Fokusering
Motiver, der ikke er egnede til autofokus
Kameraet fokuserer muligvis ikke som forventet i følgende situationer. I sjældne tilfælde er
motivet ikke i fokus, selvom fokuspunktet og fokusindikatoren vises i grønt:
• Motivet er meget mørkt
• Optageforholdene omfatter motiver med meget forskellig lysstyrke (for eksempel hvis
solen er bag motivet, så motivet virker meget mørkt)
• Ingen kontrast mellem motivet og omgivelserne (f.eks. når et portrætmotiv står foran en
hvid væg iført en hvid skjorte)
• Lyskilder som belysning og aftenmotiver eller motiver, hvor lyset ændrer sig som f.eks.
neonlys
• Flere motiver har forskellig afstand til kameraet (for eksempel et motiv i et bur)
• Motiver med gentagne mønstre (persienner, bygninger med mange rækker ensartede
vinduer etc.)
• Motivet bevæger sig hurtigt
I ovenstående situationer kan du prøve at trykke udløserknappen halvt ned for at fokusere
igen flere gange, eller du kan fokusere på at andet motiv med samme afstand fra kameraet
som det ønskede motiv og bruge fokuslås (A58).
57
Optagefunktioner
Fokusering
Fokuslås
Optagelse med fokuslås anbefales, når kameraet ikke aktiverer fokuspunktet med det
ønskede motiv.
1
Indstil Valg af AF-punkt til Center i indstillingen A (auto)
(A111).
2
Placer motivet midt i billedet, og
tryk udløserknappen halvt ned.
• Kameraet fokuserer på motivet, og
fokuspunktet vises i grønt.
• Eksponering er også låst.
3
1/250
F 3.3
1/250
F 3.3
Omkomponer billedet uden at løfte
fingeren.
• Sørg for at holde samme afstand mellem kameraet og
motivet.
4
Tryk udløserknappen helt ned for at tage
billedet.
58
Optagefunktioner
Fokusering
Standardindstillinger (flash, Selvudløser og
makroindstilling)
Nedenfor vises standardindstillingerne for hver optageindstilling.
Flashindstilling
(A47)
Selvudløser
(A49)
Makroindstilling
(A50)
A (auto)
U
k
k
B (automatisk motivvælger)
U1
k
k2
j (aftenlandskab)
W3
k
k3
e (aftenportræt)
V4
k
k3
o (modlys)
X/W5
k
k3
d (sport)
W3
k3
k3
Motivprogrammer
b (portræt)
V
k
k3
c (landskab)
W3
k
k3
U (Multi-eksp. lysere)
W3
n 3s
k3
f (fest/indendørs)
V6
k
k3
Z (strand)
U
k
k3
z (sne)
U
k
k3
h (solnedgang)
W3
k
k3
i (skumring/morgengry)
W3
k
k3
k (nærbillede)
U
k
o3
u (mad)
W3
k
o3
m (fyrværkeri)
W3
k3
k3
V (let panorama)
W3
k3
k3
O (kæledyrsportræt)
W3
7
Y
k
L (måne)
W3
n 3s
k3
l (fugle)
W3
k
k
s (indstillingen kreativ)
U
k
k
F (smart-portræt)
U8
k9
k3
M (slideshow med korte
videoklip)
W3
k
k
59
Optagefunktioner
Standardindstillinger (flash, Selvudløser og makroindstilling)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kameraet vælger automatisk den flashindstilling, der passer til de optageforhold, det har valgt.
W (fra) kan vælges manuelt.
Kan ikke ændres. Kameraet skifter til makroindstilling, når i er valgt.
Kan ikke ændres.
Kan ikke ændres. Når indstillingen er Håndholdt, er flashindstillingen fastsat til auto med
rød-øje-reduktion. Når indstillingen er Stativ, er flashindstillingen fastsat til auto og
langtidssynkronisering med rød-øje-reduktion.
Når HDR er indstillet til Fra, er flashen fast indstillet på X (udfyldningsflash). Flashen udløses ikke,
når HDR er indstillet til Til.
Skifter muligvis til flashindstillingen langtidssynkronisering med rød-øje-reduktion.
Y Kæledyrsportr. auto udl. kan bruges (A34). n10s eller n3s kan ikke bruges.
Når Undgå lukkede øjne er indstillet til Til, kan flashen ikke bruges.
a Smil-timer (A43) og n Selvkollage (A44) kan bruges ud over n10s eller n3s.
60
Optagefunktioner
Standardindstillinger (flash, Selvudløser og makroindstilling)
Funktioner, der ikke kan bruges samtidig under
optagelse
Nogle funktioner kan ikke bruges sammen med andre menuindstillinger.
Begrænset
funktion
Indstilling
Beskrivelse
Kontinuerlig (A108)
Når der er valgt en anden indstilling end Enkelt,
kan flashen ikke bruges.
Undgå lukkede øjne
(A116)
Når Undgå lukkede øjne er indstillet til Til, kan
flashen ikke bruges.
Selvudløser
Valg af AF-punkt
(A111)
Når Følg motiv er valgt, kan selvudløseren ikke
bruges.
Makroindstilling
Valg af AF-punkt
(A111)
Når Følg motiv er valgt, kan makroindstilling ikke
bruges.
Billedindstilling
Kontinuerlig (A108)
Billedindstilling indstilles som følger afhængig
af indstillingen for kontinuerlig optagelse:
• Præ-optagelsesbuffer: q (billedstørrelse:
1600 × 1200 pixels)
• Kontinuerlig H: 120 bps: O (billedstørrelse:
640 × 480 pixels)
• Kontinuerlig H: 60 bps: M (billedstørrelse:
1280 × 960 pixels)
Hvidbalance
Farveglød (med brug
af skyderen til kreative
effekter) (A25)
Når farvegløden justeres vha. skyderen til kreative
effekter, kan Hvidbalance i optagemenuen ikke
indstilles. Hvis du vil indstille Hvidbalance, skal
du vælge g på indstillingsskærmen til skyderen til
kreative effekter for at nulstille lysstyrken,
farvemætningen, farvegløden og aktiv D-Lighting.
Kontinuerlig
optagelse
Selvudløser (A49)
• Hvis du trykker på udløserknappen efter
selvudløserens nedtælling er begyndt, vil
kameraet ikke tage billeder kontinuerligt, heller
ikke selvom Kontinuerlig H eller
Kontinuerlig L er valgt.
• Kameraet tager ikke billeder kontinuerligt, selv
når Præ-optagelsesbuffer er valgt.
ISO-følsomhed
Kontinuerlig (A108)
Når Præ-optagelsesbuffer, Kontinuerlig H:
120 bps eller Kontinuerlig H: 60 bps er valgt, er
ISO-følsomhed fastsat til Auto.
Flashindstilling
61
Optagefunktioner
Funktioner, der ikke kan bruges samtidig under optagelse
Begrænset
funktion
Indstilling
Beskrivelse
Farveglød (med brug
af skyderen til kreative
effekter) (A25)
Når farvenuancen justeres med skyderen til
kreative effekter i indstillingen Målsøgende AF,
registrerer kameraet ikke hovedmotivet, hvis det
ikke er menneskeansigter. Hvis du vil indstille
hovedmotivet, skal du vælge g på
indstillingsskærmbilledet for skyderen til kreative
effekter for at nulstille lysstyrke, farvemætning,
farveglød og Active D-Lighting.
Hvidbalance (A106)
Når en anden indstilling end Auto er valgt for
Hvidbalance i indstillingen Målsøgende AF,
registrerer kameraet ikke hovedmotivet, hvis det
ikke er menneskeansigter.
Undgå lukkede
øjne
Selvkollage (A44)
Når Selvkollage er valgt, deaktiveres Undgå
lukkede øjne.
Datostempel
Kontinuerlig (A108)
Når Præ-optagelsesbuffer, Kontinuerlig H:
120 bps eller Kontinuerlig H: 60 bps er valgt,
kan dato og klokkeslæt ikke stemples på billeder.
Digital zoom
Valg af AF-punkt
(A111)
Når Følg motiv er valgt, kan digital zoom ikke
bruges.
Valg af AF-punkt
B
Bemærkninger om Digital zoom
• Afhængig af optageindstillingen eller de aktuelle indstillinger er digital zoom muligvis ikke
tilgængelig (A139).
• Når digital zoom er slået til, fokuserer kameraet midt på billedet.
62
Optagefunktioner
Funktioner, der ikke kan bruges samtidig under optagelse
Billedvisningsfunktioner
Zoom under billedvisning...........................................................................................................64
Miniaturevisning/kalendervisning ...........................................................................................65
Indstillingen Sorter efter dato....................................................................................................66
Visning og sletning af billeder, der er taget i en sekvens ................................................67
Redigering af billeder (stillbilleder)..........................................................................................69
63
Billedvisningsfunktioner
Zoom under billedvisning
Flyt zoomknappen mod g (i zoom under billedvisning) i
fuldskærmsvisning (A20) for at zoome ind på billedet.
4/4
0004. JPG
15/11/2019 15:30
Fuldskærmsvisning
g (i)
g
(i)
f
(h)
x3.0
Guide til
visningsområde
Der zoomes ind på billedet.
• Du kan ændre forstørrelsesforholdet ved at flytte zoomknappen mod f (h) eller g (i).
• Tryk på HIJK på multivælgeren for at se et andet område af billedet.
• Tryk på knappen k for at vende tilbage til fuldskærmsvisning, når der vises et zoomet
billede.
C
Beskæring af billeder
Når der vises et zoomet billede, kan du trykke på knappen d for at beskære billedet, så det kun
indeholder den synlige del, og gemme denne del som en separat fil (A74).
64
Billedvisningsfunktioner
Zoom under billedvisning
Miniaturevisning/kalendervisning
Bevæg zoomknappen mod f (h miniaturevisning) i
fuldskærmsvisning (A20) for at få vist billeder som miniaturer.
1/20
0001. JPG
15/11/2019 15:30
Fuldskærmsvisning
f
(h)
g
(i)
1/20
Miniaturevisning
f
(h)
g
(i)
f (h)
Sun Mon
2 0 1 9 11
Tue Wed Thu
1
Fri
Sat
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
6
Kalendervisning
• Du kan ændre antallet af viste miniaturer ved at flytte zoomknappen mod f (h) eller
g (i).
• Når du bruger miniaturevisningsindstilling, skal du trykke på HIJK på multivælgeren
for at vælge et billede og derefter trykke på knappen k for at vise billedet i
fuldskærmsvisning.
• Når du bruger kalendervisningsindstilling, skal du trykke på HIJK for at vælge en
dato og derefter trykke på knappen k for at få vist de billeder, der er optaget på denne
dag.
B
Bemærkninger om kalendervisning
Billeder, der er taget, mens kameraets dato ikke har været indstillet, behandles som billeder, der er
taget den 1. januar 2019.
65
Billedvisningsfunktioner
Miniaturevisning/kalendervisning
Indstillingen Sorter efter dato
Tryk på knappen c for at skifte til billedvisningsindstilling M knappen d M vælg
N (billedvisningsindstilling) M C Sorter efter dato M knappen k
Brug HI på multivælgeren til at vælge en dato, og tryk
derefter på knappen k for at vise de billeder, der optaget
på den valgte dato.
• Funktioner i billedvisningsmenuen (A124) kan bruges
til billederne på den valgte optagedato (undtagen
Kopier).
• Følgende handlinger er tilgængelige, mens skærmen til
valg af optagedato vises.
- Knappen d: De funktioner, der er vist herunder, er
tilgængelige.
• Lysbilledshow
• Beskyt*
Sorter efter dato
20/11/2019
3
15/11/2019
1
05/11/2019
2
04/11/2019
10
* Samme indstilling kan anvendes på alle billeder, der er optaget på den valgte dato.
- Knappen l: Sletter alle billeder, der er optaget på den valgte dato.
B
Bemærkninger om indstillingen Sorter efter dato
• Du kan vælge op til de seneste 29 datoer. Hvis der er billeder for mere end 29 datoer, kombineres
alle billeder, der er gemt tidligere end de seneste 29 datoer, under Andre.
• De 9.000 senest optagne billeder kan vises.
• Billeder, der er taget, mens kameraets dato ikke har været indstillet, behandles som billeder, der
er taget den 1. januar 2019.
66
Billedvisningsfunktioner
Indstillingen Sorter efter dato
Visning og sletning af billeder, der er taget i en
sekvens
Visning af billeder i en sekvens
Billeder, der er taget kontinuerligt eller med funktionen Multi-eksp. lysere, indstillingen
Kreativ eller funktionen Selvkollage, gemmes som en sekvens.
Ét billede i en sekvens anvendes som det nøglebillede, der
repræsenterer sekvensen, når den vises i
fuldskærmsvisning eller miniaturevisning.
Tryk på knappen k for at få vist hvert billede i sekvensen
individuelt.
1/5
0004.JPG
15/11/2019 15:30
Når du har trykket på knappen k, er nedenstående
1/5
handlinger tilgængelige.
• Tryk på JK på multivælgeren for at få vist det
foregående eller næste billede.
• Tryk på H for at vende tilbage til visning af
nøglebilleder og vise billeder, der ikke er indeholdt i
Tilb.
sekvensen.
0004.JPG
15/11/2019 15:30
• Hvis du vil have vist billeder i en sekvens som miniaturer
eller afspille dem som et lysbilledshow, skal du indstille
Sekvensvisningsindstillinger (A128) til Særskilte billeder i billedvisningsmenuen.
B
Sekvensvisningsindstillinger
Billeder, der er taget med et andet kamera end dette kamera, kan ikke vises som en sekvens.
C
Tilgængelige indstillinger i billedvisningsmenuen under brug af sekvens
• Tryk på knappen d for at vælge funktioner i billedvisningsmenuen (A124), når billeder i en
sekvens vises i fuldskærmsvisning.
• Hvis du vælger et nøglebillede på skærmbilledet til valg af billeder anvendes valget på alle
billeder i sekvensen.
- Markér til overførsel, Beskyt, Kopier
67
Billedvisningsfunktioner
Visning og sletning af billeder, der er taget i en sekvens
Sletning af billeder i en sekvens
Når der trykkes på knappen l (slet) for billeder i en sekvens, varierer de billeder, der slettes,
afhængig af hvordan sekvensen vises.
• Når nøglebilledet vises:
- Aktuelt billede:
Alle billeder i den viste sekvens slettes.
- Slet valgte billeder: Hvis et nøglebillede vælges på skærmen til sletning af valgte
billeder (A22), slettes alle billeder i sekvensen.
- Alle billeder:
Alle billeder på hukommelseskortet eller i den indbyggede
hukommelse slettes.
• Når billeder i en sekvens vises i fuldskærmsvisning:
- Aktuelt billede:
Det aktuelt viste billede slettes.
- Slet valgte billeder: Billeder, der er valgt i sekvensen, slettes.
- Hele sekvensen:
Alle billeder i den viste sekvens slettes.
68
Billedvisningsfunktioner
Visning og sletning af billeder, der er taget i en sekvens
Redigering af billeder (stillbilleder)
Før redigering af billeder
Du kan let redigere billeder på dette kamera. Redigerede kopier gemmes som separate filer.
Redigerede kopier gemmes med samme dato og klokkeslæt for optagelsen som originalen.
C
Begrænsninger for billedredigering
• Et billede kan redigeres op til 10 gange. Et stillbillede, der er oprettet under videoredigering, kan
redigeres op til 9 gange.
• Du kan muligvis ikke redigere billeder af en vis størrelse eller med visse redigeringsfunktioner.
Hurtige effekter: Ændring af farveglød eller stemning
Behandl billeder med forskellige effekter.
Du kan vælge Maleri, Billed- illustration, Soft portræt, Portræt (farve + S-H), Fiskeøje,
Stjernefilter eller Miniatureeffekt.
1
2
Vis det billede, du vil anvende en effekt
på, i fuldskærmsvisning, og tryk på
knappen k.
Brug HIJK på multivælgeren til at
vælge den ønskede effekt, og tryk på
knappen k.
• Flyt zoomknappen (A2) mod g (i) for at skifte til
fuldskærmsvisning eller mod f (h) for at skifte til
miniaturevisning.
• Tryk på knappen d for at afslutte uden at gemme
det redigerede billede.
3
Vælg Ja, og tryk på knappen k.
• Der oprettes en redigeret kopi.
69
Billedvisningsfunktioner
Redigering af billeder (stillbilleder)
0004. JPG
15/11/2019 15:30
Hurtige effekter
Maleri
Billedillustration
Soft portræt
Portræt
(farve + S-H)
Fiskeøje
Stjernefilter
Annuller
Tjek
Hurtig retouchering: Forbedring af kontrast og
farvemætning
Tryk på knappen c for at skifte til billedvisningsindstilling M Vælg et billede M
knappen d M Hurtig retouchering M knappen k
Brug HI på multivælgeren til at vælge det
ønskede effektniveau, og tryk på knappen k.
Hurtig retouchering
• Den redigerede version vises til højre.
• Tryk på J for at afslutte uden at gemme kopien.
Normal
Styrke
D-Lighting: Forbedring af lysstyrke og kontrast
Tryk på knappen c for at skifte til billedvisningsindstilling M Vælg et billede M
knappen d M D-Lighting M knappen k
Brug HI på multivælgeren til at vælge OK,
og tryk på knappen k.
D-Lighting
• Den redigerede version vises til højre.
• Vælg Annuller, og tryk på knappen k for at afslutte uden at
gemme kopien.
OK
Annuller
70
Billedvisningsfunktioner
Redigering af billeder (stillbilleder)
Rød-øje-korrektion: Korrektion af røde øjne ved
optagelse med flash
Tryk på knappen c for at skifte til billedvisningsindstilling M Vælg et billede M
knappen d M Rød-øje-korrektion M knappen k
Se resultatet på forhånd, og tryk på
k-knappen.
Rød-øje-korrektion
• Tryk på J på multivælgeren for at afslutte uden at gemme
kopien.
Tilb.
B
Gem
Bemærkninger om rød-øje-korrektion
• Hvis ingen røde øjne registreres, vises en advarsel, og skærmen vender tilbage til
billedvisningsmenuen.
• Rød-øje-korrektion kan anvendes på kæledyr (hunde eller katte), selvom deres øjne ikke er røde.
• Rød-øje-korrektion giver muligvis ikke det ønskede resultat på visse billeder.
• I sjældne tilfælde kan rød-øje-korrektion blive anvendt unødigt på andre områder af billedet.
Glamour-retouchering: Forbedring af personers ansigter
Tryk på knappen c for at skifte til billedvisningsindstilling M Vælg et billede M
knappen d M Glamour-retouchering M knappen k
1
Brug HIJK på multivælgeren til at
vælge et ansigt, du vil retouchere, og tryk
på knappen k.
Valg af motiv
• Fortsæt til trin 2, når kun ét ansigt registreres.
Tilb.
71
Billedvisningsfunktioner
Redigering af billeder (stillbilleder)
2
Brug JK til at vælge effekten, brug
HI til at vælge effektniveauet, og tryk
på knappen k.
Lille ansigt
• Du kan anvende flere effekter samtidigt.
Juster eller kontroller indstillingerne for alle effekter, før
du trykker på knappen k.
Tilb.
F Lille ansigt, B Blødere hudtone,
l Foundation-makeup, m Genskinsreduktion,
E Skjul poser under øjne, A Større øjne, G Gør øjne hvidere, n Øjenskygge,
o Mascara, H Gør tænder hvidere, p Læbestift, D Gør kinder rødere
• Tryk på knappen d for at vende tilbage til skærmen til valg af en person.
3
Se resultatet på forhånd, og tryk
på knappen k.
Forhåndsvisning
• Tryk på J for at vende tilbage til trin 2 for at ændre
indstillingerne.
• Tryk på knappen d for at afslutte uden at gemme
det redigerede billede.
Gem
4
Vælg Ja, og tryk på k-knappen.
• Der oprettes en redigeret kopi.
Vil du gemme?
Ja
Nej
B
Bemærkninger om glamour-retouchering
• Det er kun muligt at redigere ét ansigt ad gangen. Rediger det redigerede billede igen for at
anvende glamour-retouchering på et andet ansigt.
• Afhængigt af den retning, ansigterne ser i, eller ansigternes lysstyrke, kan kameraet måske ikke
registrere ansigter nøjagtigt, eller funktionen Glamour-retouchering udføres måske ikke som
forventet.
• Hvis ingen ansigter registreres, vises en advarsel, og skærmen vender tilbage til
billedvisningsmenuen.
• Funktionen Glamour-retouchering er kun tilgængelig for billeder, der er taget med en
ISO-følsomhed på 1600 eller lavere og en billedstørrelse på 640 × 480 eller større.
72
Billedvisningsfunktioner
Redigering af billeder (stillbilleder)
Lille billede: Reduktion af et billedes størrelse
Tryk på knappen c for at skifte til billedvisningsindstilling M Vælg et billede M
knappen d M Lille billede M knappen k
1
Brug HI på multivælgeren til at vælge
den ønskede kopistørrelse, og tryk på
knappen k.
• For billeder, der er optaget med billedindstilling
l4608×2592, vises kun 640×360, og for dem med
s3456×3456 vises kun 480×480.
2
Lille billede
640×480
320×240
160×120
Vælg Ja, og tryk på k-knappen.
• Der oprettes en redigeret kopi (komprimeringsgrad ca.
1:8).
Opret lille billedfil?
Ja
Nej
73
Billedvisningsfunktioner
Redigering af billeder (stillbilleder)
Beskæring: Oprettelse af en beskåret kopi
1
2
Flyt zoomknappen for at forstørre billedet (A64).
Juster billedet, så kun den del, du vil
bevare, vises, og tryk derefter på knappen
d (menu).
• Flyt zoomknappen mod g (i) eller f (h) for at
justere forstørrelsesforholdet. Indstil et
forstørrelsesforhold, hvorved u vises.
• Brug HIJK på multivælgeren til at rulle gennem
den del af billedet, du vil have vist.
3
Kontroller det område, du vil bevare, og
tryk på knappen k.
x3.0
Beskær
• Tryk på J for at indstille området igen.
Gem
4
Vælg Ja, og tryk på k-knappen.
• Der oprettes en redigeret kopi.
Gem dette billede som
vist?
Ja
Nej
B
Bemærkninger om beskæring
Det er ikke muligt at redigere billeder taget med Let panorama-indstillingen.
C
Billedstørrelse
Den beskårede kopi har samme billedformat (vandret:lodret) som originalbilledet.
74
Billedvisningsfunktioner
Redigering af billeder (stillbilleder)
Videoer
Grundlæggende betjening ved videooptagelse og videoafspilning..........................76
Lagring af stillbilleder under optagelse af videoer ............................................................79
Indstillingen Slideshow med korte videoklip (kombination af videoklip til
oprettelse af korte videoer) ........................................................................................................80
Handlinger under videoafspilning ...........................................................................................83
Redigering af videoer....................................................................................................................84
75
Videoer
Grundlæggende betjening ved videooptagelse
og videoafspilning
1
Vis optageskærmen.
Resterende
videooptagetid
• Kontroller den resterende mængde videooptagetid.
• Det anbefales, at du får vist den videoramme, der
angiver området, der optages i en video (A77).
25m 0s
500
Videoramme
2
Slå flashen ned (A19).
• Optagelse af videoer med flashen slået op kan dæmpe lyden.
3
Tryk på knappen
b (e videooptageknap) for at starte
videooptagelse.
• Kameraet fokuserer midt på billedet.
• Tryk på K på multivælgeren for at stoppe optagelsen
midlertidigt, og tryk på K igen for at fortsætte
optagelse (undtagen når en HS-video er valgt i
Videoindstillinger). Optagelsen afsluttes automatisk,
hvis den er stoppet midlertidigt i ca. fem minutter.
• Du kan tage et stillbillede ved at trykke på
udløserknappen under optagelsen af en video (A79).
4
5
12m30s
Tryk på knappen b (e) igen for at stoppe optagelsen.
Vælg en video i fuldskærmsvisning, og
tryk på knappen k for at afspille den.
10s
• Et billede med et videoikon er en video.
0010. MP4
15/11/2019 15:30
76
Videoer
Grundlæggende betjening ved videooptagelse og videoafspilning
Videoramme
• Tryk på knappen s for at få vist videorammen (A4). Kontroller området for en video
i en ramme før videooptagelse.
• Det område, der optages i en video, afhænger af indstillingerne for Videoindstillinger
og Video-VR i videomenuen.
Maksimal videooptagetid
Individuelle videofiler må ikke være længere end 29 minutter, også selvom der er
tilstrækkelig ledig plads på hukommelseskortet til en længere optagelse. Den maksimale
størrelse på en enkelt videooptagelse er 4 GB.
Når en fil overstiger 4 GB afsluttes optagelsen, også selvom optagelsen er kortere end
29 minutter.
• Den resterende optagetid for en enkelt video vises på optageskærmen.
• Den faktiske, resterende optagetid kan variere afhængig af videoens indhold,
motivbevægelser og typen af hukommelseskort.
• Hukommelseskort med en SD-hastighedsklasse på 6 (videohastighedsklasse V6) eller
hurtigere anbefales til optagelse af videoer (A179). Videooptagelsen kan stoppe
uventet, hvis du bruger et hukommelseskort med en lavere hastighedsklasse.
B
Kameratemperatur
• Kameraet kan blive varmt, hvis du optager video i længere tid, eller hvis kameraet bruges et varmt
sted.
• Hvis kameraet bliver meget varmt indvendigt under optagelse af videoer, holder det automatisk
op med at optage. Den resterende tid, før kameraet stopper optagelsen (B10 sek.), vises, og en
nedtælling starter.
Når kameraet er holdt op med at optage, slukker det sig selv.
Lad kameraet være slukket, indtil det er kølet ned indvendigt.
77
Videoer
Grundlæggende betjening ved videooptagelse og videoafspilning
Bemærkninger om videooptagelse
B
Bemærkninger om at gemme billeder eller videoer
• Indikatoren, der viser antal resterende billeder, eller indikatoren, der viser den resterende
optagetid, blinker, eller Vent, indtil kameraet er færdigt med at optage. vises, mens billeder
eller videoer gemmes. Åbn ikke dækslet til batterikammeret/hukommelseskortpladsen,
og tag ikke batteriet eller hukommelseskortet ud, mens en indikator blinker. Det kan
resultere i mistede data, eller skade på kameraet eller hukommelseskortet.
• Det kan tage nogen tid at gemme videoer i kameraets indbyggede hukommelse.
B
Bemærkninger om optagne videoer
• Billedkvaliteten kan blive forringet, når digital zoom anvendes.
• Lyde fra brug af zoomknappen, zoom, autofokusbevægelser i objektivet, modvirkning af rystelser
(VR) under videooptagelse og blændefunktioner, når lysstyrken ændres, kan komme med på
optagelsen.
• Følgende fænomener kan optræde på skærmen under videooptagelse. Disse fænomener
gemmes i de optagede videoer.
- Der kan opstå striber i billeder optaget i belysning fra lysstofrør, kviksølvdamplampe eller
natriumdamplampe.
- Motiver, der bevæger sig hurtigt fra den ene side af billedet til den anden, for eksempel et tog
eller en bil i bevægelse, kan se skæve ud.
- Hele videobilledet kan virke skævt, når kameraet panoreres.
- Belysning eller andre lyse områder kan efterlade et restbillede, når kameraet bevæges.
• Afhængig af afstanden til motivet eller mængden af anvendt zoom kan der forekomme farvede
striber på motiver med gentagne mønstre (tekstiler, gittervinduer etc.) under videooptagelse og
afspilning. Dette sker, når mønsteret i motivet og billedsensorens layout forstyrrer hinanden, og er
ikke en fejlfunktion.
B
Bemærkninger om modvirkning af rystelser (VR) under videooptagelse
• Når Video-VR i videomenuen (A122) er indstillet til Til (hybrid), bliver billedvinklen (dvs. det
synlige område i billedet) smallere under videooptagelse.
• Når du bruger et stativ til at stabilisere kameraet under optagelse, skal du indstille Video-VR til
Fra for at forhindre eventuelle fejl forårsaget af denne funktion.
B
Bemærkninger om autofokus til videooptagelse
Autofokus fungerer muligvis ikke som forventet (A57). Hvis det skulle ske, kan du prøve følgende:
1. Indstil Autofokusindstilling i videomenuen til Enkelt AF (standardindstilling), før du starter
videooptagelse.
2. Komponer et andet motiv (med samme afstand fra kameraet som det ønskede motiv), så
motivet er midt i billedet, tryk på knappen b (e videooptageknap) for at starte optagelse, og
modificer kompositionen.
78
Videoer
Grundlæggende betjening ved videooptagelse og videoafspilning
Lagring af stillbilleder under optagelse af
videoer
Hvis udløserknappen trykkes helt ned under optagelse af
en video, gemmes ét billede som et stillbillede.
Videooptagelsen fortsætter, mens stillbilledet gemmes.
• Du kan tage et stillbillede, mens y vises på skærmen.
Når z vises, kan du ikke gemme et stillbillede.
• Størrelsen af det optagne stillbillede er den samme som
videobilledstørrelsen (A117).
B
12m30s
Bemærkninger om optagelse af stillbilleder under videooptagelse
• Det er ikke muligt at optage stillbilleder under en videooptagelse i følgende situationer:
- Når den resterende videooptagetid er mindre end fem sekunder
- Når Videoindstillinger (A117) er indstillet til Z 1080/60i, U 1080/50i,
g 480/30p, W 480/25p eller HS-video
• Lyden fra udløserknappen, når et stillbillede gemmes, kan muligvis høres på den optagede video.
• Hvis kameraet flyttes, mens der trykkes på udløserknappen, kan billedet blive sløret.
79
Videoer
Lagring af stillbilleder under optagelse af videoer
Indstillingen Slideshow med korte videoklip
(kombination af videoklip til oprettelse af korte
videoer)
Kameraet opretter en kort video på op til 30 sekunder
(e 1080/30p eller S 1080/25p) ved at optage og
automatisk kombinere flere videoklip, der er flere sekunder
lange.
1
Tryk på knappen d (menu), og
konfigurer indstillingerne for optagelse af
videoer.
Antal optagelser
Specialeffekter
Baggrundsmusik
• Antal optagelser: Indstil det antal videoklip, som kameraet
Afslut optagelse
optager, og optagetiden for hvert videosklip. Kameraet
optager som standard 15 videoklip på hver 2 sekunder for
at oprette en kort video på 30 sekunder.
• Specialeffekter (A81): Anvend forskellige effekter
på videoer under optagelse. Effekter kan ændres for
hvert videoklip.
• Baggrundsmusik: Vælg baggrundsmusikken. Flyt zoomknappen (A2) mod g (i) for at
lytte til et eksempel.
• Tryk på knappen d eller udløserknappen for at forlade menuen, når du er færdig med
indstillingerne.
2
Tryk på knappen
b (e videooptageknap) for at optage et
videoklip.
0
• Kameraet stopper automatisk optagelsen af
videoklippet, når den tid, der er angivet i trin 1, er
udløbet.
• Optagelse af videoklip kan stoppes midlertidigt.
Se "Midlertidigt stop af videooptagelse" (A82).
3
15
25m 0s
500
Kontroller det optagne videoklip, eller slet
det.
• Tryk på knappen k for at kontrollere det.
• Tryk på knappen l for at slette det. Det sidste optagne
videoklip eller alle videoklip kan slettes.
• Gentag handlingen i trin 2 for at forsætte med at
optage videoklip.
• Vend tilbage til trin 1 for at ændre effekterne.
12
15
Forhåndsvisning
24m36s
500
Antal optagne videoklip
80
Videoer
Indstillingen Slideshow med korte videoklip (kombination af videoklip til
oprettelse af korte videoer)
4
Gem slideshowet med korte videoklip.
• Slideshow med korte videoklip gemmes, når kameraet er færdig med at optage det
angivne antal videoklip.
• Hvis du vil gemme et slideshow med korte videoklip, før kameraet er færdig med at
optage det angivne antal videoklip, skal du trykke på knappen d, når
optagestandbyskærmen vises, og derefter vælge Afslut optagelse.
• Videoklip slettes, når et slideshow med korte videoklip gemmes.
Specialeffekter
Type
Beskrivelse
O Softfilter
Blødgør billedet ved at påføre en let sløring på hele billedet.
P Nostalgisk sepia
Tilføjer en sepia-tone og reducerer kontrasten for at simulere
egenskaberne ved et gammelt billede.
F Høj kontrast
monokrom
Opretter et sort-hvid billede med kraftig kontrast.
I Selektiv farve
Bevarer kun en valgt farve, og gør andre farver sort-hvide.
l Pop
Øger farvemætningen i hele billedet for at skabe et lyst udseende.
o Krydsbehandling
Giver billedet et mystisk udseende baseret på en angivet farve.
m Legetøjskamera
effekt 1
Giver hele billedet en gullig farveglød og gør billedperiferien
mørkere.
n Legetøjskamera
effekt 2
Reducerer farvemætningen i hele billedet og gør billedperiferien
mørkere.
b Spejl
Spejler venstre side af billedet fra midten og ud for at give et
symmetrisk billede.
k Fra
(standardindstilling)
Der anvendes ingen effekter på billedet.
• Når Selektiv farve eller Krydsbehandling er valgt,
skal du bruge HI på multivælgeren til at vælge den
ønskede farve og trykke på k-knappen for at anvende
farven.
Selektiv farve
Gem
81
Videoer
Indstillingen Slideshow med korte videoklip (kombination af videoklip til
oprettelse af korte videoer)
Handlinger under afspilning af videoklip
Du kan justere lydstyrken ved at flytte zoomknappen(A2),
mens et videoklip afspilles.
På skærmen vises knapper til billedvisning.
Nedenstående handlinger kan udføres ved at bruge
JK på multivælgeren til at vælge en knap og trykke på
knappen k.
Funktion
Ikon
Knapper til billedvisning
Beskrivelse
Spole tilbage
A
Hold knappen k nede for at spole videoen tilbage.
Hurtigt frem
B
Hold knappen k nede for at køre hurtigt frem i videoen.
Midlertidigt stop af afspilning. Nedenstående handlinger kan udføres
under et midlertidigt stop.
Pause
E
C
Spol videoen et billede tilbage. Hold knappen k nede for at
spole kontinuerligt tilbage.
D
Spol videoen et billede frem. Hold knappen k nede for at
spole kontinuerligt frem.
F
Fortsæt afspilning.
Afslut
afspilning
G
Vend tilbage til optageskærmen.
Afslut
optagelse
p
Gem slideshowet med korte videoklip med de optagne videoklip.
B
Bemærkninger om optagelse af et slideshow med korte videoklip
• Kameraet kan ikke registrere videoer, hvis der ikke er sat et hukommelseskort i.
• Udskift ikke hukommelseskortet, før et slideshow med korte videoklip er gemt.
C
Midlertidigt stop af videooptagelse
• Du kan gemme et stillbillede (l 4608×2592), hvis du trykker på udløserknappen, når
optagestandbyskærmen vises.
• Du kan stoppe videooptagelse midlertidigt og vise billeder eller skifte til andre
optageindstillinger for at tage billeder. Videooptagelsen genoptages, når du skifter til slideshow
med korte videoklip igen.
Tilgængelige funktioner i indstillingen Slideshow med korte
videoklip
•
•
•
•
•
Selvudløser (A49)
Makroindstilling (A50)
Eksponeringskompensation (A51)
Menuen Slideshow med korte videoklip (A80)
Menuen Videoindstillinger (A117)
82
Videoer
Indstillingen Slideshow med korte videoklip (kombination af videoklip til
oprettelse af korte videoer)
Handlinger under videoafspilning
Du kan justere lydstyrken ved at flytte zoomknappen
(A2), mens et videoklip afspilles.
Indikator for lydstyrke
På skærmen vises knapper til billedvisning.
Nedenstående handlinger kan udføres ved at bruge
JK på multivælgeren til at vælge en knap og trykke på
knappen k.
Under midlertidigt stop
Funktion
Ikon
Beskrivelse
Spole tilbage
A
Hold knappen k nede for at spole videoen tilbage.
Hurtigt frem
B
Hold knappen k nede for at køre hurtigt frem i videoen.
Midlertidigt stop af afspilning. Nedenstående handlinger kan udføres
under et midlertidigt stop.
Pause
Afslut
C
Spol videoen et billede tilbage. Hold knappen k nede for at
spole kontinuerligt tilbage.
D
Spol videoen et billede frem. Hold knappen k nede for at
spole kontinuerligt frem.
I
Udtræk den ønskede del af en video, og gem den som en
separat fil.
H
Uddrag et enkelt billede fra en video, og gem det som et
stillbillede.
F
Fortsæt afspilning.
E
G
Vend tilbage til fuldskærmsvisning.
83
Videoer
Handlinger under videoafspilning
Redigering af videoer
Når du redigerer videoer, skal du bruge et tilstrækkeligt opladet batteri for at undgå, at
kameraet slukkes under redigeringen. Når indikatoren for batteriniveau viser B, er
videoredigering ikke mulig.
Sådan uddrages kun den ønskede del af en video
Den ønskede del af en optaget video kan gemmes som en separat fil.
1
Afspil videoen, og sæt den på pause ved startpunktet for den del, du
vil uddrage (A83).
2
Brug JK på multivælgeren til at vælge
I, og tryk derefter på knappen k.
3
Brug HI til at vælge M (vælg
startpunkt).
1m30s
Vælg startpunkt
• Brug JK til at flytte startpunktet.
• Du kan annullere redigeringen ved at vælge
O (tilbage) og trykke på knappen k.
1m 0s
4
Brug HI til at vælge N (vælg slutpunkt).
Vælg slutpunkt
• Brug JK til at flytte slutpunktet.
• Vælg G, og tryk derefter på knappen k for at se den
angivne del på forhånd. Tryk på k-knappen igen for at
stoppe forhåndsvisningen.
30s
84
Videoer
Redigering af videoer
5
Brug HI til at vælge m (gem), og tryk på
knappen k.
Gem
• Følg vejledningen på skærmen for at gemme videoen.
30s
B
Bemærkninger om videouddrag
• En video, der er oprettet med redigeringsfunktionen, kan ikke redigeres igen.
• Den faktiske, beskårne del af en video kan afvige en smule fra den del, der blev valgt med
start- og slutpunktet.
• Videoer kan ikke beskæres, så de varer under to sekunder.
Lagring af et billede fra en video som et stillbillede
Du kan uddrage et billede fra en optaget video og gemme det som et stillbillede.
• Sæt videoen på pause ved det billede, du vil uddrage
(A83).
• Brug JK på multivælgeren til at vælge H, og tryk på
knappen k.
• Vælg Ja, når der vises en bekræftelses-dialogboks, og
tryk på knappen k for at gemme billedet.
• Billedkvaliteten af det stillbillede, der skal gemmes, er
normal (komprimeringsgrad på ca. 1:8). Billedstørrelsen
afhænger af originalvideoens billedstørrelse (A117).
1m30s
Kopier dette billede som et
stillbillede?
Ja
Nej
B
Begrænsninger for uddrag af stillbilleder
Du kan ikke uddrage stillbilleder fra en video, der er optaget med Z 1080/60i, U 1080/50i,
g 480/30p, W 480/25p eller en HS-videoindstilling.
85
Videoer
Redigering af videoer
Tilslutning af kameraet til et tv, en
printer eller en computer
Brug af billeder ................................................................................................................................87
Visning af billeder på et tv...........................................................................................................88
Udskrivning af billeder uden brug af en computer ...........................................................89
Overførsel af billeder til en computer (ViewNX-i)...............................................................93
86
Tilslutning af kameraet til et tv, en printer eller en computer
Brug af billeder
Ud over at bruge appen SnapBridge til at se de optagne billeder kan du også bruge
billederne på forskellige måder ved at slutte kameraet til de enheder, der er beskrevet
herunder.
Visning af billeder på et tv
Billeder og videoer, der er optaget med kameraet, kan ses på et tv.
Tilslutningsmetode: Slut et almindeligt HDMI-kabel til tv'ets
HDMI-indgang.
Udskrivning af billeder uden brug af en computer
Hvis du slutter kameraet til en PictBridge-kompatibel printer, kan du
udskrive billeder uden at bruge en computer.
Tilslutningsmetode: Slut kameraet direkte til printerens USB-port med
USB-kablet.
Overførsel af billeder til en computer (ViewNX-i)
Du kan overføre billeder og videoer til en computer, så du kan se og
redigere dem der.
Tilslutningsmetode: Slut kameraet til computerens USB-port med
USB-kablet.
• Inden tilslutning til en computer skal du installere ViewNX-i på
computeren.
B
Bemærkninger om tilslutning af kabler til kameraet
Mikro-USB-stik
HDMI-mikrostik (type D)
Åbn stikdækslet.
Sæt stikket i.
• Husk at slukke kameraet, før du sætter kabler i eller tager dem ud. Kontroller stikkenes form og
retning, og sæt ikke stik skråt i og tag dem ikke skråt ud.
• Kontroller, at kameraets batteri er tilstrækkeligt opladet. Hvis lysnetadapteren EH-62F (købes
separat) anvendes, kan kameraet strømforsynes fra en stikkontakt. Der må under ingen
omstændigheder anvendes en anden lysnetadapter end EH-62F. Manglende overholdelse af
denne anvisning kan medføre overophedning eller beskadigelse af kameraet.
• Se dokumentationen, der følger med enheden, samt dette dokument, for at få oplysninger om
tilslutningsmetode og efterfølgende betjening.
87
Tilslutning af kameraet til et tv, en printer eller en computer
Brug af billeder
Visning af billeder på et tv
1
Sluk kameraet, og slut det til tv'et med et almindeligt HDMI-kabel.
• Kontroller stikkenes form og retning, og sæt ikke stik skråt i og tag dem ikke skråt ud.
HDMI-mikrostik (type D)
2
Til HDMI-indgang
Indstil tv-indgangen til ekstern indgang.
• Se dokumentationen til tv'et for at få nærmere oplysninger.
3
Tryk på og hold knappen
c (billedvisning) nede for at tænde
kameraet.
• Billederne vises på tv'et.
• Kameraets skærm tændes ikke.
88
Tilslutning af kameraet til et tv, en printer eller en computer
Visning af billeder på et tv
Udskrivning af billeder uden brug af en
computer
Brugere af PictBridge-kompatible printere kan slutte kameraet direkte til printeren og
udskrive billeder uden brug af en computer.
Tilslutning af kameraet til en printer
1
2
Tænd printeren.
Sluk kameraet, og slut det til printeren vha. USB-kablet.
• Kontroller stikkenes form og retning, og sæt ikke stik skråt i og tag dem ikke skråt ud.
3
Kameraet tændes automatisk.
• Opstartsskærmbilledet for PictBridge (1) vises på kameraet efterfulgt af skærmbilledet
Udskriv valgte billeder (2).
1
B
2
Udskriv valgte billeder
15/11/2019
No. 32
32
Hvis opstartsskærmbilledet for PictBridge ikke vises
Der kan muligvis ikke udskrives billeder, når der er valgt Auto for Oplad via computer
(A145), og kameraet er sluttet direkte til visse printere. Hvis opstartsskærmbilledet for
PictBridge ikke vises, når kameraet tændes, skal du slukke kameraet og frakoble USB-kablet.
Indstil Oplad via computer til Fra, og slut kameraet til printeren igen.
89
Tilslutning af kameraet til et tv, en printer eller en computer
Udskrivning af billeder uden brug af en computer
Udskrivning af billeder et ad gangen
1
Brug JK på multivælgeren til at vælge det
ønskede billede, og tryk på knappen k.
Udskriv valgte billeder
15/11/2019
No. 32
• Flyt zoomknappen mod f (h) for at skifte til
miniaturevisning eller mod g (i) for at skifte til
fuldskærmsvisning.
2
Brug HI til at vælge Antal, og tryk på
knappen k.
PictBridge
• Brug HI til at indstille det ønskede antal kopier (op til
ni), og tryk på knappen k.
1 billeder
Start udskrift
Antal
Papirstørrelse
3
4
Vælg Papirstørrelse, og tryk på knappen k.
PictBridge
• Vælg den ønskede papirstørrelse, og tryk på knappen k.
• Vælg Standard for at udskrive med den
papirstørrelsesindstilling, der er konfigureret på
printeren.
• De tilgængelige indstillinger for papirstørrelse på
kameraet kan variere, afhængig af den printer du
bruger.
Start udskrift
Vælg Start udskrift, og tryk på
k-knappen.
4 billeder
Antal
Papirstørrelse
PictBridge
• Udskrivningen starter.
4 billeder
Start udskrift
Antal
Papirstørrelse
90
Tilslutning af kameraet til et tv, en printer eller en computer
Udskrivning af billeder uden brug af en computer
32
Udskrivning af flere billeder
1
Når skærmen Udskriv valgte billeder
vises, skal du trykke på knappen
d (menu).
2
Brug HI på multivælgeren til at vælge
Papirstørrelse, og tryk på k-knappen.
• Vælg den ønskede papirstørrelse, og tryk på knappen k.
• Vælg Standard for at udskrive med den
papirstørrelsesindstilling, der er konfigureret på
printeren.
• De tilgængelige indstillinger for papirstørrelse på
kameraet kan variere, afhængig af den printer du
bruger.
• Tryk på knappen d for at lukke udskriftsmenuen.
3
Vælg Udskriv valgte eller Udskriv alle
billeder, og tryk på knappen k.
Udskriv valgte billeder
15/11/2019
No. 32
Udskriftsmenu
Udskriv valgte
Udskriv alle billeder
Papirstørrelse
Udskriftsmenu
Udskriv valgte
Udskriv alle billeder
Papirstørrelse
91
Tilslutning af kameraet til et tv, en printer eller en computer
Udskrivning af billeder uden brug af en computer
32
Udskriv valgte
Vælg billeder (op til 99) og antal kopier for
Udskriv valgte billeder
5
hvert billede (op til 9).
• Brug JK på multivælgeren til at vælge
billeder, og brug HI til at angive det antal
1
1
kopier, der skal udskrives.
• Billeder, der er valgt til udskrivning, angives
med a og antallet af kopier, der skal
3
udskrives. Indstil antallet af kopier til 0 for at
Tilb.
annullere udskriv valgte billeder.
• Flyt zoomknappen mod g (i) for at skifte til
fuldskærmsvisning eller mod f (h) for at skifte til miniaturevisning.
• Tryk på knappen k, når du er færdig. Når skærmen til bekræftelse af antallet af
udskriftskopier vises, skal du vælge Start udskrift og derefter trykke på
knappen k for at starte udskrivningen.
Udskriv alle billeder
Der udskrives én kopi af alle billeder, som er gemt i den indbyggede hukommelse
eller på hukommelseskortet.
• Når skærmen til bekræftelse af antallet af udskriftskopier vises, skal du vælge
Start udskrift og derefter trykke på knappen k for at starte udskrivningen.
92
Tilslutning af kameraet til et tv, en printer eller en computer
Udskrivning af billeder uden brug af en computer
Overførsel af billeder til en computer (ViewNX-i)
Installation af ViewNX-i
ViewNX-i er Nikon-software, du kan bruge til at overføre billeder og videoer til en computer,
så du kan se og redigere dem der.
Du installerer ViewNX-i ved at hente den nyeste version af installationsprogrammet til
ViewNX-i fra webstedet nedenfor og gennemføre installationen ved at følge
installationsvejledningen på skærmen.
https://downloadcenter.nikonimglib.com
Se Nikon-webstedet for dit område for at få oplysninger om bl.a. systemkrav.
Overførsel af billeder til en computer
De elementer, der vises på din computerskærm kan ændre sig, når du opdaterer dit
operativsystem eller din software.
1
Forbered et hukommelseskort, der indeholder billeder.
Du kan bruge en af nedenstående metoder til overførsel af billeder fra hukommelseskortet til
en computer.
• SD-hukommelseskortplads/kortlæser: Sæt hukommelseskortet i kortpladsen på
computeren eller kortlæseren (fås i almindelig handel), der er sluttet til computeren.
• Direkte USB-tilslutning: Sluk kameraet, og kontroller, at hukommelseskortet er sat i
kameraet. Slut kameraet til computeren med USB-kablet. Kameraet tændes automatisk.
Tag hukommelseskortet ud af kameraet, før du slutter det til computeren, for at overføre
billeder, der er gemt i kameraets indbyggede hukommelse.
B
Bemærkninger om tilslutning af kameraet til en computer
Frakobl alle USB-strømforsynede enheder, som er tilsluttet computeren. Hvis du slutter
kameraet og andre USB-enheder til en computer på samme tid, kan det medføre fejl på
kameraet eller for stor strømforsyning fra computeren, hvilket kan beskadige kameraet eller
hukommelseskortet.
93
Tilslutning af kameraet til et tv, en printer eller en computer
Overførsel af billeder til en computer (ViewNX-i)
Hvis du bliver bedt om at vælge et program, skal du vælge Nikon Transfer 2.
• Ved brug af Windows 7
Hvis dialogboksen til højre vises, skal du
følge trinene nedenfor for at vælge
Nikon Transfer 2.
1 Klik på Change program (Skift
program) under Import pictures
and videos (Importér billeder og
videoer). En dialogboks til
programvalg vises; vælg Nikon
Transfer 2, og klik på OK.
2 Dobbeltklik på ikonet Nikon Transfer 2.
• Ved brug af Windows 10 eller Windows 8.1
Hvis dialogboksen til højre vises, skal du klikke på
dialogboksen og derefter klikke på Import File
(Import af fil)/Nikon Transfer 2.
• Ved brug af OS X eller macOS
Hvis Nikon Transfer 2 ikke starter automatisk, skal du starte programmet Image Capture
(Billedtagning), der følger med Mac, mens kameraet og computeren er forbundet, og
vælge Nikon Transfer 2 som det standardprogram, der skal åbnes, når kameraet sluttes til
computeren.
Hvis hukommelseskortet indeholder mange billeder, kan det tage lang tid at starte Nikon
Transfer 2. Vent, til Nikon Transfer 2 starter.
B
Bemærkninger om tilslutning af USB-kablet
Tilslutningen registreres muligvis ikke, hvis kameraet sluttes til en computer via en USB-hub.
C
Brug af ViewNX-i
Du finder flere oplysninger i onlinehjælpen.
94
Tilslutning af kameraet til et tv, en printer eller en computer
Overførsel af billeder til en computer (ViewNX-i)
2
Klik på Start Transfer (Start overførsel), når Nikon Transfer 2
starter.
Start Transfer
(Start overførsel)
• Billedoverførslen begynder. Når billedoverførslen er afsluttet, starter ViewNX-i, og de
overførte billeder vises.
3
Afbryd forbindelsen.
• Hvis du bruger en kortlæser eller en kortplads, skal du vælge den relevante indstilling i
computerens operativsystem for at skubbe den flytbare disk, der svarer til
hukommelseskortet, ud, og derefter fjerne kortet fra kortlæseren eller kortpladsen.
• Hvis kameraet er sluttet til computeren, skal du slukke kameraet og tage USB-kablet ud.
95
Tilslutning af kameraet til et tv, en printer eller en computer
Overførsel af billeder til en computer (ViewNX-i)
Brug af menuen
Sådan bruges menuer ..................................................................................................................97
Menulister ...................................................................................................................................... 100
Optagemenu (fælles for optageindstillinger) ................................................................... 104
Optagemenuen (for indstillingen A (auto)).................................................................... 106
Menuen Smart-portræt ............................................................................................................. 115
Videomenuen ............................................................................................................................... 117
Billedvisningsmenuen ............................................................................................................... 124
Netværksmenuen........................................................................................................................ 129
Opsætningsmenuen .................................................................................................................. 133
96
Brug af menuen
Sådan bruges menuer
Du kan trykke på knappen d (menu) for at vise skærmbilledet Menu og ændre kameraets
indstillinger.
• Den viste menu afhænger af kameraets status (under optagelse eller afspilning).
• Menupunkterne kategoriseres af ikonerne i venstre side af skærmen.
Under optagelse
Under afspilning
Billedvisningsmenu
Optagemenu
Billedindstilling
Markér til overførsel
Hvidbalance
Hurtig retouchering
Kontinuerlig
D-Lighting
ISO-følsomhed
Rød-øje-korrektion
Valg af AF-punkt
Glamour-retouchering
Autofokusindstilling
Lysbilledshow
Menukategorier
1
2
Menukategorier
A Optagemenu1
D Videomenu
J Netværksmenu
z Opsætningsmenu
•
•
•
•
•
•
•
•
N Billedvisningsmenu
G Billedvisningsmenu2
J Netværksmenu
z Opsætningsmenu
Ikonerne varierer afhængigt af optageindstilling.
Ikonerne varierer afhængigt af afspilningsindstilling.
1
Tryk på knappen
d (menu) for at få vist
skærmbilledet Menu.
Billedindstilling
Hvidbalance
Kontinuerlig
ISO-følsomhed
Valg af AF-punkt
Autofokusindstilling
2
Tryk på J på multivælgeren for
at vælge området med
menukategorierne.
Optagemenu
Billedindstilling
Hvidbalance
Kontinuerlig
ISO-følsomhed
Valg af AF-punkt
Autofokusindstilling
97
Brug af menuen
Sådan bruges menuer
3
Tryk på HI for at vælge
mellem menukategorierne.
Opsætning
Tidszone og dato
Skærmindstillinger
Datostempel
Selvudl.: efter udløsning
Foto-VR
AF-hjælpelys
4
Tryk på knappen k for at åbne
den valgte menukategori.
• Menupunkterne i den valgte
menukategori vises.
Tidszone og dato
Skærmindstillinger
Datostempel
Selvudl.: efter udløsning
Foto-VR
AF-hjælpelys
5
Tryk på HI for at vælge et
menupunkt og tryk på knappen
k for a bekræfte valget.
• Visse menupunkter kan ikke vælges. Det
afhænger af den valgte optageindstilling
og kameraets status.
6
Tryk på HI for at vælge en
indstilling, og tryk på knappen
k for at bekræfte valget.
Skærmindstillinger
Datostempel
Selvudl.: efter udløsning
Foto-VR
AF-hjælpelys
Datostempel
• Tryk på d-knappen, når du er færdig
med at bruge menuen.
• Når en menu vises, kan du vende tilbage til
optageindstilling ved at trykke på
udløserknappen eller knappen b
(e videooptagelse).
C
Tidszone og dato
Dato
Dato og klokkeslæt
Fra
Sådan ændrer du indstillinger for flash, selvudløser, makroindstilling og
eksponeringskompensation
Når optageskærmbilledet vises, kan du ændre indstillinger for f.eks. flash og selvudløser ved at
trykke på knapperne på multivælgeren HIJK (A46).
98
Brug af menuen
Sådan bruges menuer
Skærmen til valg af billede
Når der vises et skærmbillede til valg af billeder som det,
der vises til højre, under brug af kameramenuen, kan du
vælge billeder med følgende fremgangsmåde.
Beskyt
Tilb.
1
Brug JK på multivælgeren til at vælge
det ønskede billede.
• Flyt zoomknappen (A2) mod g (i) for at skifte til
fuldskærmsvisning eller mod f (h) for at skifte til
miniaturevisning.
• Du kan kun vælge ét billede til Roter billede. Fortsæt
til trin 3.
2
Brug HI til at vælge ON eller OFF.
Beskyt
Tilb.
Beskyt
• Når ON vælges, vises et ikon under det valgte billede.
Gentag trin 1 og 2 for at vælge flere billeder.
Tilb.
3
Tryk på knappen k for at anvende billedvalget.
• Følg vejledningen på skærmen, når en bekræftelsesdialog vises.
99
Brug af menuen
Sådan bruges menuer
Menulister
Optagemenuen
Skift til optageindstilling M knappen d
Almindelige indstillinger
Indstilling
Billedindstilling
Standardindstilling
P 4608×3456
A
104
For indstillingen A (Auto)
Indstilling
Standardindstilling
A
Hvidbalance
Auto
106
Kontinuerlig
Enkelt
108
ISO-følsomhed
Auto
110
Valg af AF-punkt
Målsøgende AF
111
Autofokusindstilling
Præfokusering
114
For indstillingen Smart-portræt
Indstilling
Standardindstilling
A
Selvkollage
• Antal optagelser: 4
• Interval: Mellem
• Lukkerlyd: Magisk
115
Undgå lukkede øjne
Fra
116
100
Brug af menuen
Menulister
Videomenuen
Skift til optageindstilling M knappen d M vælg D (videomenu) M knappen k
Indstilling
Standardindstilling
A
Videoindstillinger
e 1080/30p eller S 1080/25p
117
Autofokusindstilling
Enkelt AF
121
Video-VR
Til (hybrid)
122
Reduktion af vindstøj
Fra
123
Billedhastighed
–
123
Billedvisningsmenuen
Tryk på knappen c for at skifte til billedvisningsindstilling M knappen d
Indstilling
1
2
A
Markér til overførsel1
124
Hurtig retouchering2
70
D-Lighting2
70
Rød-øje-korrektion2
71
Glamour-retouchering2
71
Lysbilledshow
125
Beskyt1
126
Roter billede1
126
Lille billede2
73
Kopier1
127
Sekvensvisning
128
Vælg et billede på skærmbilledet til valg af billeder. Se "Skærmen til valg af billede" (A99) for at
få flere oplysninger.
Redigerede billeder gemmes som separate filer. Nogle billeder kan muligvis ikke redigeres.
101
Brug af menuen
Menulister
Netværksmenuen
Tryk på knappen d M vælg J (netværksmenu) M knappen k
Indstilling
A
Flytilstand
130
Vælg forbindelse
130
Tilslut til smartenhed
130
Forb. til fjernbetjening
130
Indstill. f. autom. afsend.
130
Wi-Fi
130
Bluetooth
131
Gendan standardindstill.
131
102
Brug af menuen
Menulister
Opsætningsmenuen
Tryk på knappen d M vælg z (opsætning) M knappen k
Indstilling
A
Tidszone og dato
133
Skærmindstillinger
135
Datostempel
136
Selvudl.: efter udløsning
137
Foto-VR
138
AF-hjælpelys
138
Digital zoom
139
Lydindstillinger
139
Auto sluk
140
Formater kort/Formater hukommelse
141
Sprog/Language
141
Billedkommentar
142
Copyrightoplysninger
143
Lokationsdatavisning
144
Oplad via computer
145
Nulstil alle
146
Overensstemm.mærkn.
146
Firmwareversion
146
103
Brug af menuen
Menulister
Optagemenu (fælles for optageindstillinger)
Billedindstilling (billedstørrelse og -kvalitet)
Skift til optageindstilling M knappen d M Billedindstilling M knappen k
Vælg den kombination af billedstørrelse og komprimeringsgrad, der skal anvendes, når
billeder gemmes.
Jo højere billedindstilling, jo større kan billedet udskrives, og jo lavere komprimeringsgrad, jo
højere billedkvalitet, men antallet af billeder, der kan gemmes, reduceres.
Indstillingen anvendes også til andre optageindstillinger.
Komprimeringsgrad
Billedformat
(vandret i forhold til
lodret)
Q 4608×3456P
Ca. 1:4
4:3
P 4608×3456
(standardindstilling)
Ca. 1:8
4:3
R 3264×2448
Ca. 1:8
4:3
r 2272×1704
Ca. 1:8
4:3
q 1600×1200
Ca. 1:8
4:3
O 640×480
Ca. 1:8
4:3
g 4608×2592
Ca. 1:8
16:9
s 3456×3456
Ca. 1:8
1:1
Element*
* De numeriske værdier angiver antallet af optagne pixels.
Eksempel: P 4608×3456 = ca. 16 megapixels, 4608 × 3456 pixels
B
Bemærkninger om udskrivning af billeder i billedformat 1:1
Skift printerindstillingen til "Kant" ved udskrivning af billeder i billedformat 1:1. Nogle printere kan
ikke udskrive billeder i formatet 1:1.
B
Bemærkninger om billedindstilling
• Billedindstilling kan ikke vælges i følgende optageindstillinger:
- Let panorama motivprogram
- Indstillingen Slideshow med korte videoklip
• Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig kombineret med andre funktioner (A61).
104
Brug af menuen
Optagemenu (fælles for optageindstillinger)
C
Antallet af billeder, der kan gemmes
• Det omtrentlige antal billeder, der kan gemmes, kan ses på skærmen under optagelse (A17).
• Bemærk, at pga. JPEG-komprimering kan antallet af billeder, der kan gemmes, variere meget
afhængig af billedindholdet, også når du bruger hukommelseskort med samme kapacitet og
samme billedindstilling. Endvidere kan antallet af billeder, der kan gemmes, variere afhængig af
hukommelseskortets mærke.
• Hvis antallet af resterende billeder er 10.000 eller mere, vises "9999" for antal resterende billeder.
105
Brug af menuen
Optagemenu (fælles for optageindstillinger)
Optagemenuen (for indstillingen A (auto))
Hvidbalance (justering af farveglød)
Drej programhjulet til A M knappen d M vælg A (optagemenu) M Hvidbalance
M knappen k
Juster hvidbalancen, så den passer til lyskilden eller vejrforholdene, for at farverne i billedet
stemmer overens med det, du ser med dit øje.
Indstilling
Beskrivelse
a Auto
(standardindstilling)
Hvidbalance justeres automatisk.
b Forudind. manuel
Bruges, når det ønskede resultat ikke opnås med Auto,
Glødelampe etc. (A107).
c Dagslys
Bruges i direkte sollys.
d Glødelampe
Bruges under glødelamper.
e Lysstofrør
Bruges under lysstofrør.
f Overskyet
Bruges i overskyet vejr.
g Flash
Bruges sammen med flashen.
B
Bemærkninger om hvidbalance
• Slå flashen ned, når hvidbalance er indstillet til en anden indstilling end Auto eller Flash (A19).
• Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig kombineret med andre funktioner (A61).
106
Brug af menuen
Optagemenuen (for indstillingen A (auto))
Brug af Forudind. manuel
Følg nedenstående fremgangsmåde til at måle hvidbalanceværdien i den belysning, der
skal bruges under optagelse.
1
Placer en hvid eller grå referencegenstand under det lys, der
anvendes ved optagelse.
2
Brug HI på multivælgeren til at vælge
Forudind. manuel, og tryk på knappen k.
• Objektivet køres ud til zoompositionen til målingen.
Hvidbalance
Auto
Forudind. manuel
Dagslys
Glødelampe
Lysstofrør
Overskyet
3
Vælg Mål.
Forudind. manuel
• Vælg Annuller, og tryk på knappen k for at anvende
den senest målte værdi.
Annuller
Mål
4
Komponer det hvide og grå
referenceobjekt i målevinduet, og tryk på
knappen k at måle værdien.
• Lukkeren udløses, og målingen er udført (intet billede
gemmes).
Forudind. manuel
Annuller
Mål
Målevindue
B
Bemærkninger om Forudind. manuel
Der kan ikke måles en værdi for hvidbalance med Forudind. manuel. Indstil Hvidbalance til
Auto eller Flash ved optagelse med flash.
107
Brug af menuen
Optagemenuen (for indstillingen A (auto))
Kontinuerlig optagelse
Drej programhjulet til A M knappen d M vælg A (optagemenu) M Kontinuerlig
M knappen k
Indstilling
Beskrivelse
U Enkelt
(standardindstilling)
Der tages ét billede, hver gang der trykkes på udløserknappen.
k Kontinuerlig H
Når udløserknappen holdes helt nede, tages der billeder kontinuerligt.
• Kameraet kan tage op til 7 billeder kontinuerligt med en hastighed
på ca. 7,7 bps (når billedindstillingen er indstillet til P 4608×3456).
m Kontinuerlig L
Når udløserknappen holdes helt nede, tages der billeder kontinuerligt.
• Kameraet kan tage op til 14 billeder kontinuerligt med en hastighed
på ca. 2 bps (når billedindstillingen er indstillet til P 4608×3456).
Hvis udløserknappen holdes helt nede, sættes billedhastigheden
ned.
q Præoptagelsesbuffer
Når udløserknappen trykkes halvt ned, begynder optagelsen i
præ-optagelsesbufferen. Når udløserknappen trykkes helt ned, gemmer
kameraet det aktuelle billede samt de billeder, der blev taget,
umiddelbart før der blev trykket på knappen (A109).
Præ-optagelsesbufferen gør det nemt at fange perfekte øjeblikke.
• Kameraet kan tage op til ca. 25 billeder kontinuerligt med en
hastighed på op til 15 bps (inkl. maksimum 4 billeder taget i
præ-optagelsesbufferen).
• Billedindstilling er sat til q (billedstørrelse: 1600 × 1200 pixels).
n Kontinuerlig H:
120 bps
Hver gang udløserknappen trykkes helt ned, tages billeder kontinuerligt
med høj hastighed.
• Kameraet kan tage op til 50 billeder kontinuerligt med en hastighed
på ca. 120 bps.
• Billedindstilling er sat til O (billedstørrelse: 640 × 480 pixels).
j Kontinuerlig H:
60 bps
Hver gang udløserknappen trykkes helt ned, tages billeder kontinuerligt
med høj hastighed.
• Kameraet kan tage op til 25 billeder kontinuerligt med en hastighed
på ca. 60 bps.
• Billedindstilling er sat til M (billedstørrelse: 1280 × 960 pixels).
108
Brug af menuen
Optagemenuen (for indstillingen A (auto))
B
Bemærkninger om kontinuerlig optagelse
• Fokus, eksponering og hvidbalance fastlåses på de værdier, der fastlægges for det første billede i
hver serie.
• Det kan tage lidt tid at gemme billederne efter optagelsen.
• Når ISO-følsomheden øges, kan der forekomme støj i de optagede billeder.
• Billedhastigheden kan blive reduceret afhængigt af den aktuelle billedindstilling, typen af
hukommelseskort eller optageforholdene.
• Når der bruges Præ-optagelsesbuffer, Kontinuerlig H: 120 bps eller Kontinuerlig H:
60 bps, kan der forekomme striber eller forskelle i lysintensiteten eller farvegløden på
billeder, der er taget i belysning, som flimrer hurtigt med høj hastighed, f.eks. lysstofrør,
kviksølvlamper eller natriumdamplamper.
• Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig kombineret med andre funktioner (A61).
C
Præ-optagelsesbuffer
Når udløserknappen trykkes halvt eller helt ned, gemmes billeder som beskrevet herunder.
Tryk halvt ned
Tryk helt ned
Billeder gemt før tryk helt ned Billeder gemt efter tryk helt ned
• Ikonet for præ-optagelsesbuffer (Q) på optageskærmen skifter til grønt, når udløserknappen
trykkes halvt ned.
109
Brug af menuen
Optagemenuen (for indstillingen A (auto))
ISO-følsomhed
Drej programhjulet til A M knappen d M vælg A (optagemenu) M
ISO-følsomhed M knappen k
En højere ISO-følsomhed gør det muligt at fotografere mørkere motiver. Endvidere kan der
tages billeder med kortere lukkertid selv ved motiver med samme lysstyrke, og sløring
forårsaget af kamerarystelse og bevægelse i motivet kan reduceres.
• Når en højere ISO-følsomhed er indstillet, kan billederne indeholde støj.
Indstilling
Beskrivelse
a Auto
(standardindstilling)
Følsomheden vælges automatisk i området fra ISO 125 til
1600.
I Fast auto-ISO
Du kan vælge enten ISO 125-400 eller ISO 125-800 som
det interval, kameraet automatisk skal justere
ISO-følsomheden inden for.
125, 200, 400, 800, 1600, 3200,
6400
ISO-følsomheden indstilles fast på den angivne værdi.
B
Bemærkninger om ISO-følsomhed
Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig kombineret med andre funktioner (A61).
C
Visning af ISO-følsomhed på optageskærmen
• Når Auto er valgt, vises E, når ISO-følsomheden øges.
• Når Fast auto-ISO er valgt, vises den maksimale værdi for ISO-følsomhed.
110
Brug af menuen
Optagemenuen (for indstillingen A (auto))
Valg af AF-punkt
Drej programhjulet til A M knappen d M vælg A (optagemenu) M
Valg af AF-punkt M knappen k
Indstil, hvordan kameraet vælger fokuspunkt for autofokus.
Indstilling
Beskrivelse
Når kameraet registrerer en
persons ansigt, fokuserer det på
dette ansigt. Se "Brug af
ansigtsregistrering" (A56) for at
få flere oplysninger.
25m 0s
500
a Ansigtsprioritet
Fokuspunkt
Ved komposition af et billede uden
personers ansigter eller
registrerede ansigter, vælger
kameraet automatisk et eller flere
af de ni fokuspunkter, der
indeholder motivet tættest på
kameraet, når udløserknappen
trykkes halvt ned.
1/250
F 3.3
Fokuspunkter
x Manuel
Brug HIJK på multivælgeren
til at flytte fokuspunktet til det
sted, hvor du vil fokusere.
• Tryk på knappen k for at bruge
multivælgeren til konfiguration
af flashindstilling eller andre
indstillinger. Tryk på knappen
k igen for at vende tilbage til
flytning af fokuspunktet.
Område for flytbart
fokuspunkt
Fokuspunkt
111
Brug af menuen
Optagemenuen (for indstillingen A (auto))
Indstilling
Beskrivelse
Kameraet fokuserer på motivet i
midten af billedet.
y Center
25m 0s
500
Fokuspunkt
s Følg motiv
M Målsøgende AF
(standardindstilling)
Brug denne funktion til at tage
billeder af motiver i bevægelse.
Registrer det motiv, kameraet
fokuserer på. Fokuspunktet flyttes
automatisk, så det følger motivet.
Se "Brug af Følg motiv" (A113) for
at få flere oplysninger.
Start
25m 0s
500
Når kameraet registrerer
hovedmotivet, fokuserer det på
motivet.
Se "Brug af Målsøgende AF"
(A55).
1/250
F 3.3
Fokuspunkter
B
Bemærkninger om indstilling af AF-metode
• Når digital zoom er aktiveret, fokuserer kameraet på området midt på billedet uanset indstillingen
for Valg af AF-punkt.
• Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig kombineret med andre funktioner (A61).
112
Brug af menuen
Optagemenuen (for indstillingen A (auto))
Brug af Følg motiv
Drej programhjulet til A M knappen d M vælg A (optagemenu) M
Valg af AF-punkt M knappen k Ms Følg motiv M knappen k M knappen d
1
Registrer et motiv.
• Juster det motiv, du vil spore, ind efter kanten i midten
af rammen, og tryk på knappen k.
• Når motivet er registreret, vises en gul ramme
(fokuspunkt) omkring det, og kameraet begynder at
følge dette motiv.
• Hvis motivet ikke kan registreres, vises rammen i rødt.
Omkomponer billedet, og forsøg at registrere motivet
igen.
• Tryk på knappen k for at annullere registreringen af
motivet.
• Hvis kameraet ikke længere sporer det registrerede
motiv, forsvinder fokuspunktet. Registrer motivet igen.
2
Start
25m 0s
500
Afslut
25m 0s
500
Tryk udløserknappen helt ned for at tage
billedet.
• Hvis der trykkes på udløserknappen, mens
fokuspunktet ikke vises, fokuserer kameraet på motivet
midt i billedet.
1/250
B
F 3.3
Bemærkninger om Følg motiv
• Hvis du udfører handlinger som f.eks. zoom, mens kameraet følger motivet, annulleres
registreringen.
• Følg motiv kan muligvis ikke lade sig gøre under visse optageforhold.
113
Brug af menuen
Optagemenuen (for indstillingen A (auto))
Autofokusindstilling
Drej programhjulet til A M knappen d M vælg A (optagemenu) M
Autofokusindstilling M knappen k
Indstil, hvordan kameraet fokuserer ved optagelse af stillbilleder.
Indstilling
Beskrivelse
A Enkelt AF
Kameraet fokuserer kun, når udløserknappen trykkes halvt ned.
B Konstant AF
Kameraet fokuserer altid, også selvom udløserknappen ikke
trykkes halvt ned. Lyden af objektivbevægelsen høres, når
kameraet fokuserer.
a Præfokusering
(standardindstilling)
Selvom udløserknappen ikke trykkes halvt ned, fokuserer
kameraet, når det registrerer motivbevægelse, eller når
kompositionen af det indrammede billede ændres betydeligt.
C
Autofokusindstilling til videooptagelse
Autofokusindstilling til videooptagelse kan indstilles med Autofokusindstilling (A121) i
videomenuen.
114
Brug af menuen
Optagemenuen (for indstillingen A (auto))
Menuen Smart-portræt
• Se "Billedindstilling (billedstørrelse og -kvalitet)" (A104) for at få oplysninger om
Billedindstilling.
Selvkollage
Drej programhjulet til F M knappen d M vælg F (smart-portræt) M Selvkollage
M knappen k
Indstilling
Beskrivelse
Antal optagelser
Indstil antallet af optagelser, som kameraet automatisk tager (antal
optagne billeder til et samlet billede).
• 4 (standardindstilling) eller 9 kan vælges.
Interval
Indstil intervallet mellem hver optagelse.
• Kort, Mellem (standardindstilling) eller Lang kan vælges.
Lukkerlyd
Indstil, om lukkerlyden skal aktiveres ved optagelse med
selvkollagefunktionen.
• Standard, Spejlrefleks, Magisk (standardindstilling) eller Fra kan
vælges.
• Den indstilling, som er angivet for Lukkerlyd i Lydindstillinger i
opsætningsmenuen, anvendes ikke på denne indstilling.
115
Brug af menuen
Menuen Smart-portræt
Undgå lukkede øjne
Drej programhjulet til F M knappen d M vælg F (smart-portræt) M Undgå
lukkede øjne M knappen k
Indstilling
Beskrivelse
y Til
Kameraet udløser automatisk lukkeren to
gange ved hver optagelse og gemmer ét
billede, hvor motivets øjne er åbne.
• Hvis kameraet har gemt et billede,
hvor motivets øjne muligvis er
lukkede, vises advarslen til højre i
nogle sekunder.
• Flashen kan ikke bruges.
Fra
(standardindstilling)
Deaktiverer Undgå lukkede øjne.
B
Et motiv på billedet har lukkede
øjne.
Bemærkninger om undgå lukkede øjne
Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig kombineret med andre funktioner (A61).
116
Brug af menuen
Menuen Smart-portræt
Videomenuen
Videoindstillinger
Skift til optageindstilling M knappen d M vælg D (videomenu) M
Videoindstillinger M knappen k
Vælg den ønskede videoindstilling for optagelse. Vælg videoindstillinger for normal
hastighed for at optage ved normal hastighed, eller videoindstillinger til HS-video (A118)
for at optage i slow- eller fastmotion. De videoindstillinger, der kan vælges, varierer
afhængigt af indstillingen Billedhastighed (A123).
• Hukommelseskort med en SD-hastighedsklasse på 6 (videohastighedsklasse V6) eller
hurtigere anbefales til optagelse af videoer (A179).
Videoindstillinger for video med normal hastighed
Indstilling
(Billedstørrelse/
Billedhastighed1,
Filformat)
1
2
Billedstørrelse
Billedformat
(vandret i forhold til lodret)
e 1080/30p
S 1080/25p
(standardindstilling)
1920 × 1080
16:9
Z 1080/60i2
U 1080/50i2
1920 × 1080
16:9
f 720/30p
V 720/25p
1280 × 720
16:9
g 480/30p
W 480/25p
640 × 480
4:3
Interlaced format anvender felter pr. sekund.
Indstillingen er ikke tilgængelig, når du bruger visse effekter i indstillingen Kreativ (A39) eller
Glamour-retouchering (A41).
117
Brug af menuen
Videomenuen
HS-videoindstillinger
Optagne videoer afspilles i fast- eller slowmotion.
Se "Optagelse af videoer i slowmotion og fastmotion (HS-video)" (A120).
Indstilling
f HS 480/4×1
V HS 1080/0,5×1
1
2
Beskrivelse
1/4-hastigheds slowmotion-videoer
• Maks. optagetid2: 10 sekunder
(afspilningstid: 40 sekunder)
640 × 480
4:3
2×-hastigheds fastmotion-videoer
• Maks. optagetid2: 2 minutter
(afspilningstid: 1 minut)
1920 × 1080
16:9
Indstillingen er ikke tilgængelig, når du bruger visse effekter i indstillingen Kreativ (A39) eller
Glamour-retouchering (A41).
Under optagelse af videoer kan kameraet skiftes mellem videooptagelse ved normal hastighed
og videooptagelse i slowmotion eller fastmotion.
Den maksimale optagetid, der er vist her, referer til det tilfælde, hvor optagelsen fortsætter, uden
at der skiftes til normal hastighed.
B
•
•
•
•
Billedstørrelse
Billedformat
(vandret i forhold til lodret)
Bemærkninger om HS-video
Lyd optages ikke.
Det er ikke muligt at gemme stillbilleder under en videooptagelse.
Videooptagelse kan ikke sættes på pause.
Zoomposition og fokus låses, når videooptagelsen starter.
118
Brug af menuen
Videomenuen
C
Afspilning i slowmotion og fastmotion
Ved optagelse med normal hastighed:
Optagetid
10 sek.
Afspilningstid
10 sek.
Ved optagelse med f/HS 480/4×:
Videoer optages med 4× normal hastighed.
De afspilles i slowmotion ved 4× langsommere hastighed.
Optagetid
10 sek.
Afspilningstid
40 sek.
Slowmotion-afspilning
Ved optagelse med V/HS 1080/0,5×:
Videoer optages med 1/2 x normal hastighed.
De afspilles i fastmotion med 2× hurtigere hastighed.
Optagetid
10 sek.
Afspilningstid
5 sek.
Fastmotion-afspilning
119
Brug af menuen
Videomenuen
Optagelse af videoer i slowmotion og fastmotion (HS-video)
Skift til optageindstilling M knappen d M vælg D (videomenu) M
Videoindstillinger M knappen k
Videoer, der er optaget med HS-video, kan afspilles i slowmotion med 1/4 af normal
afspilningshastighed eller i fastmotion med to gange den normale afspilningshastighed.
1
Brug HI på multivælgeren til at vælge
en HS-videoindstilling (A118), og tryk på
knappen k.
• Tryk på knappen d for at vende tilbage til
optageskærmen, når du har anvendt indstillingen.
Videoindstillinger
1080/30p
1080/60i
720/30p
480/30p
HS 480/4×
HS 1080/0,5×
2
Tryk på knappen
b (e videooptageknap) for at starte
optagelse.
• Kameraet begynder at optage en HS-video.
• Kameraet skifter mellem videooptagelse med normal
hastighed og HS-videooptagelse, hver gang du trykker
på knappen k.
5s
• Ikonet for videoindstillinger ændres, når du skifter
mellem HS-videooptagelse og videooptagelse med
normal hastighed.
• Når den maksimale optagetid for HS-videoer (A118) er nået, skifter kameraet automatisk
til videooptagelse med normal hastighed.
3
Tryk på knappen b (e) for at stoppe optagelsen.
120
Brug af menuen
Videomenuen
Autofokusindstilling
Skift til optageindstilling M knappen d M vælg D (videomenu) M
Autofokusindstilling M knappen k
Angiv, hvordan kameraet skal fokusere under optagelse af videoer.
Indstilling
Beskrivelse
Fokus er låst, når videooptagelse starter.
A Enkelt AF
Vælg denne indstilling, når afstanden mellem kameraet og motivet bliver
(standardindstilling)
ved med at være relativ konstant.
B Konstant AF
C
Kameraet fokuserer kontinuerligt.
Vælg denne indstilling, når afstanden mellem kameraet og motivet ændrer
sig betydeligt under optagelsen. Lyden af kameraet, når det fokuserer, kan
muligvis høres i den optagede video. Det anbefales at bruge Enkelt AF for
at forhindre, at lyden fra kameraets fokusering forstyrrer optagelsen.
Bemærkninger om autofokusindstilling
Når der vælges en indstilling for HS-video i Videoindstillinger, fastsættes indstillingen til Enkelt
AF.
121
Brug af menuen
Videomenuen
Video-VR
Skift til optageindstilling M knappen d M vælg D (videomenu) M Video-VR M
knappen k
Vælg indstillingen til modvirkning af rystelser (VR), når du optager videoer.
Vælg Fra, når du bruger et stativ til at stabilisere kameraet under optagelsen.
Indstilling
Beskrivelse
V Til (hybrid)
(standardindstilling)
Udfører optisk kompensation for kamerarystelse vha.
objektivforskydning. Udfører samtidig elektronisk VR vha.
billedbehandling. Billedvinklen (dvs. det viste område på billedet) bliver
smallere.
g Til
Udfører kompensation for kamerarystelse vha. objektivforskydning VR.
Fra
Kompensation udføres ikke.
B
Bemærkninger om Video-VR
• Når der vælges en indstilling for HS-video i Videoindstillinger, fastsættes indstillingen til Fra.
• I visse situationer kan effekten af kamerarystelser ikke helt elimineres.
122
Brug af menuen
Videomenuen
Reduktion af vindstøj
Skift til optageindstilling M knappen d M vælg D (videomenu) M Reduktion af
vindstøj M knappen k
Indstilling
Beskrivelse
Y Til
Reducerer den lyd, der opstår, når vinden passerer hen over mikrofonen
under videooptagelse. Det kan være vanskeligt at høre andre lyde
under afspilning.
Fra
(standardindstilling)
Reduktion af vindstøj er deaktiveret.
B
Bemærkninger om reduktion af vindstøj
Når der vælges en indstilling for HS-video i Videoindstillinger, fastsættes indstillingen til Fra.
Billedhastighed
Skift til optageindstilling M knappen d M vælg D (videomenu) M Billedhastighed
M knappen k
Vælg den billedhastighed (felter pr. sekund for interlaced format), der skal bruges under
optagelse af videoer. Når indstillingen for billedhastighed ændres, ændres de indstillinger,
der kan foretages i Videoindstillinger (A117).
Indstilling
Beskrivelse
30 bps (30p/60i)
Egnet til billedvisning på et tv med NTSC-standarden.
25 bps (25p/50i)
Egnet til billedvisning på et tv med PAL-standarden.
123
Brug af menuen
Videomenuen
Billedvisningsmenuen
• Se "Redigering af billeder (stillbilleder)" (A69) for at få oplysninger om
billedredigeringsfunktioner.
Markér til overførsel
Tryk på knappen c for at skifte til billedvisningsindstilling M knappen d M Markér
til overførsel M knappen k
Vælg stillbilleder på kameraets billedvisningsskærm for automatisk at overføre dem til en
smartenhed.
Se mere om tilslutning til smartenheder og brug af SnapBridge-appen i den medfølgende
"SnapBridge Forbindelsesvejledning” og i SnapBridge-onlinehjælpen.
1
Vælg stillbilleder på skærmbilledet til valg af billeder (A99) for at
overføre dem til en smartenhed.
2
Brug SnapBridge-appen til at etablere Bluetooth-forbindelse
mellem kameraet og smartenheden.
3
På fanen A i SnapBridge-appen M Auto link (Auto-link) M Aktiver
Auto download (Automatisk download)
• De valgte stillbilleder overføres til smartenheden.
B
Bemærkninger om Markér til overførsel
• Stillbilleder overføres med en billedstørrelse på 2 megapixels.
• Videoer kan ikke overføres.
• For at overføre stillbilleder i den oprindelige størrelse eller for at overføre videoer skal du bruge
Download pictures (Download billeder) i SnapBridge-appen.
• De foretagne indstillinger for Markér til overførsel annulleres, hvis du vælger Nulstil alle (A146)
i opsætningsmenuen eller Gendan standardindstill. (A131) i netværksmenuen.
C
Send under optagelse
Når du anvender Send under optagelse (A130) i netværksmenuen, kan du sende stillbilleder
automatisk til en smartenhed, når de optages med kameraet.
124
Brug af menuen
Billedvisningsmenuen
Lysbilledshow
Tryk på knappen c for at skifte til billedvisningsindstilling M knappen d M
Lysbilledshow M knappen k
Vis billeder et efter et i et automatisk "lysbilledshow". Når videoer vises i lysbilledshowet,
vises kun det første billede af hver video.
1
Brug HI på multivælgeren til at vælge
Start, og tryk på k-knappen.
Lysbilledshow
• Lysbilledshowet begynder.
Start
• Hvis du vil ændre intervallet mellem billeder, skal du
Interval
vælge Interval, trykke på knappen k og angive det
Sløjfe
ønskede interval, før du vælger Start.
• Du kan gentage lysbilledshowet automatisk ved at
Stop midlertidigt
vælge Sløjfe og trykke på knappen k, før du vælger
Start.
• Den maksimale afspilningstid er op til ca. 30 minutter, selvom Sløjfe er aktiveret.
2
Afslut eller genstart lysbilledshowet.
• Skærmen til højre vises, når lysbilledshowet er afsluttet
eller stoppet midlertidigt. Vælg G, og tryk på
knappen k for at afslutte lysbilledshowet. Vælg F,
og tryk på k-knappen for at fortsætte lysbilledshowet.
Handlinger under billedvisning
• Brug multivælgeren HIJK til at få vist det forrige/næste billede. Tryk og hold
knappen nede for at spole hurtigt frem/tilbage gennem billederne.
• Tryk på knappen k for at stoppe lysbilledshowet midlertidigt eller afslutte det.
125
Brug af menuen
Billedvisningsmenuen
Beskyt
Tryk på knappen c for at skifte til billedvisningsindstilling M knappen d M
Beskyt M knappen k
Kameraet beskytter valgte billeder mod utilsigtet sletning.
Vælg billeder, der skal beskyttes, eller annuller beskyttelse fra skærmen til valg af billede
(A99).
Bemærk, at formatering af hukommelseskortet eller kameraets indbyggede hukommelse
sletter alle data permanent, også beskyttede filer (A141).
Roter billede
Tryk på knappen c for at skifte til billedvisningsindstilling M knappen d M Roter
billede M knappen k
Angiv den retning, de gemte billeder skal vises i under billedvisning.
Stillbilleder kan drejes 90 grader med uret eller 90 grader mod uret.
Vælg et billede på skærmen til valg af billede (A99). Tryk på JK på multivælgeren for at
rotere billedet 90 grader, når skærmen Roter billede vises.
Roter billede
Tilb.
Roter billede
Roter billede
Roter
Roter
Tilb.
Roter 90 grader mod
uret
Tilb.
Tryk på knappen k for at afslutte visningsretningen og gemme retningsoplysningerne
sammen med billedet.
126
Brug af menuen
Billedvisningsmenuen
Roter
Roter 90 grader med
uret
Kopier (kopiering mellem hukommelseskortet og den
indbyggede hukommelse)
Tryk på knappen c for at skifte til billedvisningsindstilling M knappen d M
Kopier M knappen k
Billeder kan kopieres mellem et hukommelseskort og den indbyggede hukommelse.
• Når et hukommelseskort uden billeder sættes i kameraet, og kameraet skiftes til
billedvisningsindstilling, vises Hukommelsen indeholder ingen billeder.. Tryk i så fald
på knappen d for at vælge Kopier.
1
Brug HI på multivælgeren til at vælge
en destination, som billederne skal
kopieres til, og tryk på knappen k.
Kopier
Kamera til kort
Kort til kamera
2
Vælg en kopieringsindstilling, og tryk på
knappen k.
• Når du vælger Valgte billeder, kan du bruge skærmen
til valg af billede til at angive billeder (A99).
B
Kamera til kort
Valgte billeder
Alle billeder
Bemærkninger om kopiering af billeder
• Kun filer i de formater, som dette kamera kan optage, kan kopieres.
• Funktionen garanteres ikke for billeder, der er taget med et kamera af et andet mærke, eller som
er blevet ændret på en computer.
C
Kopiering af billeder i en sekvens
• Hvis du vælger et nøglebillede for en sekvens i Valgte billeder, kopieres alle billeder i sekvensen.
• Når billeder i en sekvens vises i fuldskærmsvisning, kan Kamera til kort ikke vælges.
• Når billeder i en sekvens vises i fuldskærmsvisning, kopieres alle billeder i sekvensen, hvis du
vælger Aktuel sekvens i Kort til kamera.
127
Brug af menuen
Billedvisningsmenuen
Sekvensvisning
Tryk på knappen c for at skifte til billedvisningsindstilling M knappen d M
Sekvensvisning M knappen k
Vælg den metode, der skal bruges til at vise billederne i sekvensen (A67).
Indstilling
Beskrivelse
Q Særskilte billeder
Viser hvert billede i en sekvens individuelt. F vises på
billedvisningsskærmen.
V Kun nøglebillede
(standardindstilling)
Viser kun nøglebilledet for billeder i en sekvens.
Indstillingerne anvendes til alle sekvenser, og indstillingen gemmes i kameraets
hukommelse, også efter at kameraet slukkes.
128
Brug af menuen
Billedvisningsmenuen
Netværksmenuen
Tryk på knappen d M vælg J (netværksmenu) M knappen k
Konfigurer indstillinger når der etableres trådløs forbindelse mellem kameraet og en
smartenhed eller kameraet og en ML-L7-fjernbetjening (købes separat).
Tilslutning til en smartenhed
Når du opretter forbindelse til en smartenhed, kan du overføre billeder taget med kameraet
til smartenheden eller fjernbetjene kameraet med smartenheden.
Installer appen SnapBridge på smartenheden.
Indstil først Vælg forbindelse (A130) i netværksmenuen til Smartenhed
(standardindstilling).
• Der findes følgende tilslutningsmuligheder.
- Bluetooth-tilslutning: Du kan automatisk overføre stillbilleder (overføres med en
billedstørrelse på 2 megapixels). Første gang du etablerer en Bluetooth-forbindelse
skal du bruge Tilslut til smartenhed (A130) i netværksmenuen til at parre
kameraet og smartenheden.
Du kan også skifte til en Wi-Fi-forbindelse, efter du har etableret en
Bluetooth-forbindelse.
- Wi-Fi-forbindelse: Du kan overføre stillbilleder (2 megapixel eller originalformat) og
videoer til smartenheder eller fjernstyre optagelsen.
• Se mere om tilslutning og brug af SnapBridge-appen i den medfølgende "SnapBridge
Forbindelsesvejledning" og i SnapBridge-onlinehjælpen.
Tilslutning af fjernbetjening
Indstil først Vælg forbindelse (A130) i netværksmenuen til Fjernbetjening.
Kameraet og fjernbetjeningen forbindes via Bluetooth. Første gang fjernbetjeningen
tilsluttes, skal kameraet og fjernbetjeningen parres.
Få flere oplysninger om fjernbetjeningen i "ML-L7-fjernbetjening" (A171).
129
Brug af menuen
Netværksmenuen
Netværksmenuliste
Nogle indstillinger kan ikke ændres, mens der er oprettet trådløs forbindelse. Deaktiver den
trådløse forbindelse for at ændre dem.
Indstilling
Beskrivelse
Flytilstand
Vælg Til for at deaktivere alle trådløse forbindelser.
Vælg forbindelse
Vælg, om du vil tilslutte kameraet til Smartenhed
(standardindstilling) eller Fjernbetjening.
Tilslut til smartenhed
Første gang der oprettes forbindelse til en smartenhed via
Bluetooth, skal enhederne parres.
Få flere oplysninger i den medfølgende "SnapBridge
Forbindelsesvejledning" og SnapBridge-onlinehjælpen.
Forb. til fjernbetjening
Første gang der oprettes forbindelse til ML-L7-fjernbetjeningen
(købes separat) skal enhederne parres (A173).
Send under
optagelse
Stillbilleder
Når der er valgt Ja i denne indstilling, kan du sende stillbilleder
automatisk til en smartenhed, der er forbundet via Bluetooth,
når de optages.
• For at kunne sende automatisk skal SnapBridge-appen også
konfigureres. I fanen A tab i appen SnapBridge M Auto
link (Auto-link) M aktiver Auto download (Automatisk
download).
• Stillbilleder overføres med en billedstørrelse på 2 megapixels.
For at overføre stillbilleder i oprindelig størrelse skal du bruge
Download pictures (Download billeder) i
SnapBridge-appen.
• Hvis du bruger Markér til overførsel (A124) i
billedvisningsmenuen, kan du vælge stillbilleder på
kameraets billedvisningsskærm og automatisk overføre dem
til en smartenhed.
Upload
(billeder)
Vælg betingelserne for automatisk overførsel af stillbilleder.
SSID*: Et SSID kan bestå af 1 til 32 bogstaver og tal.
Verificering/kryptering: Vælg, om du vil kryptere
kommunikationen. Kommunikationen krypteres ikke, hvis der
vælges Åbn.
Wi-Fi
Adgangskode*: Indstil en adgangskode på 8-36 bogstaver og
Wi-Fital.
forbindelsestype • Vi anbefaler, at du ændrer din adgangskode regelmæssigt, så
du beskytter dine personoplysninger.
Kanal: Vælg den kanal, der bruges til Wi-Fi-forbindelsen. Hvis
kvaliteten af kommunikationen er dårlig, eller hvis
overførselshastigheden på en Wi-Fi-forbindelse er ekstremt lav,
kan du prøve at ændre kanalen.
Aktuelle
indstillinger
Bekræft de aktuelle Wi-Fi-forbindelsestype på en liste.
130
Brug af menuen
Netværksmenuen
Indstilling
Beskrivelse
Forbindelse
Vælg Aktiver eller Deaktiver Bluetooth-kommunikation.
Parrede
enheder
Vis smartenheder, der er blevet parret.
Du kan ændre den smartenhed, der skal oprettes forbindelse til
eller slette parrede smartenheder.
• Kameraet kan parres med op til fem smartenheder (der kan
kun forbindes én enhed ad gangen).
Send ved
tilstanden
"Fra"
Vælg Til ellerFra for at indstille, om kameraet skal kommunikere
med smartenheden, når kameraet er slukket eller i
standbyindstilling (A19).
• Ved kommunikation med indstillingen Send ved
tilstanden "Fra", lyser tændt-lampen, selvom kameraet er
slukket.
Bluetooth
Gendan standardindstill.
Gendan alle netværksmenuens indstillinger til deres
standardværdier.
* Se "Tekstindtastning på tastaturet" (A132) for at få oplysninger om indtastningsmetoden.
C
Indikator for Bluetooth-kommunikation og Wi-Fi-kommunikationsindikator
på optageskærmen
• Om indikatoren for Bluetooth-kommunikation
- Når kameraet er sluttet til en smartenhed via Bluetooth, vises L-symbolet.
- Når kameraet venter på, at forbindelsen til en smartenhed genetableres, blinker L-symbolet.
Det blinker også, når Bluetooth-kommunikationen er afbrudt, mens der overføres billeder
(A155).
• Om Wi-Fi-kommunikationsindikatoren
- Når kameraet er ved at oprette forbindelse til en smartenhed via Wi-Fi, blinker h-symbolet.
- Når kameraet er sluttet til en smartenhed via Wi-Fi, vises h-symbolet.
131
Brug af menuen
Netværksmenuen
Tekstindtastning på tastaturet
• Brug HIJK på multivælgeren til at vælge
alfanumeriske tegn. Tryk på knappen k for at indsætte
det valgte tegn i tekstfeltet og flytte markøren til næste
plads.
• Vælg N eller O på tastaturet, og tryk på k-knappen
for at flytte markøren i tekstfeltet.
• Tryk på knappen l for at slette ét tegn.
• Vælg P på tastaturet, og tryk på knappen k for at
anvende indstillingen.
Tekstfelt
SSID
Tilb.
Slet
Tastatur
132
Brug af menuen
Netværksmenuen
Opsætningsmenuen
Tidszone og dato
Tryk på knappen d M vælg z (opsætning) M Tidszone og dato M knappen k
Indstil kameraets ur.
Indstilling
Dato og
klokkeslæt
Beskrivelse
• Vælg et felt: Tryk på JK på
multivælgeren.
• Rediger dato og klokkeslæt: Tryk på
HI.
• Anvend indstillingen: Vælg
minutindstillingsfeltet, og tryk
på knappen k.
Dato og klokkeslæt
D
M
Å
01 01 2019
t
m
00 00
Rediger
Datoformat
Vælg År/måned/dag, Måned/dag/år eller Dag/måned/år.
Tidszone
Indstil tidszone og sommertid.
• Når Rejsedestination (x) indstilles, efter at egen tidszone er indstillet
(w), beregnes tidsforskellen mellem rejsedestinationen og egen tidszone
automatisk, og dato og klokkeslæt for det valgte område gemmes.
133
Brug af menuen
Opsætningsmenuen
Indstilling af tidszonen
1
Brug HI på multivælgeren til at vælge
Tidszone, og tryk på k-knappen.
Tidszone og dato
Dato og klokkeslæt
Datoformat
Tidszone
London, Casablanca
15/11/2019 15:30
2
Vælg w Egen tidszone eller
x Rejsedestination, og tryk på
k-knappen.
• Den dato og det klokkeslæt, der vises på skærmen,
skifter afhængigt af, om din egen tidszone eller
rejsedestinationen er valgt.
3
Tryk på K.
Tidszone
Egen tidszone
Rejsedestination
London, Casablanca
15/11/2019 15:30
Tidszone
Egen tidszone
Rejsedestination
London, Casablanca
15/11/2019 15:30
4
Brug JK til at vælge tidszonen.
• Tryk på H for at aktivere sommertidsfunktionen;
W vises. Tryk på I for at deaktivere
sommertidsfunktionen.
• Tryk på knappen k for at anvende tidszonen.
• Hvis den korrekte tid for egen tidszone eller
rejsedestinationstidszonen ikke vises, skal du indstille
den korrekte tid i Dato og klokkeslæt.
134
Brug af menuen
Opsætningsmenuen
New York, Toronto, Lima
10:30
Tilb.
–05:00
Skærmindstillinger
Tryk på knappen d M vælg z (opsætning) M Skærmindstillinger M knappen k
Indstilling
Beskrivelse
Vis hjælp
Beskrivelserne af funktionerne vises, mens optageindstillingen ændres,
eller mens indstillingsskærmbilledet vises.
• Standardindstilling: Til
Billedvisning
Indstil, om det optagne billede skal vises umiddelbart efter optagelse.
• Standardindstilling: Til
Lysstyrke
Juster lysstyrken.
• Standardindstilling: 3
Vis/skjul
gitterlinjer
Vælg, om der skal vises en ramme som hjælp til kompositionen på
optageskærmbilledet.
• Standardindstilling: Fra
135
Brug af menuen
Opsætningsmenuen
Datostempel
Tryk på knappen d M vælg z (opsætning) M Datostempel M knappen k
Optagedato og -klokkeslæt kan stemples på billeder under
optagelse.
15.11.2019
Indstilling
Beskrivelse
f Dato
Dato stemples på billeder.
S Dato og
klokkeslæt
Dato og klokkeslæt stemples på billeder.
Fra
(standardindstilling)
Dato og klokkeslæt stemples ikke på billeder.
B
Bemærkninger om datostempel
• Dato- og klokkeslætstemplet er en permanent del af billeddataene og kan ikke slettes. Dato og
klokkeslæt kan ikke stemples på billeder, efter de er optaget.
• Dato og klokkeslæt kan ikke stemples i følgende situationer:
- Når motivprogrammet er indstillet til Aftenlandskab (ved indstillingen Håndholdt),
Aftenportræt (ved indstillingen Håndholdt), Modlys (når HDR er indstillet til Til), Multieksp. Lysere eller Let panorama
- Når indstillingen for kontinuerlig optagelse (A108) er indstillet til Præ-optagelsesbuffer,
Kontinuerlig H: 120 bps eller Kontinuerlig H: 60 bps
- Under videooptagelse
- Når der gemmes stillbilleder under en videooptagelse
- Ved oprettelse af stillbilleder under redigering af videoer
• Den stemplede dato og klokkeslæt kan være vanskelig at se, når du bruger en lille billedstørrelse.
136
Brug af menuen
Opsætningsmenuen
Selvudl.: efter udløsning
Tryk på knappen d M vælg z (opsætning) M Selvudl.: efter udløsning M knappen k
Vælg, om selvudløseren skal annulleres efter den har været brugt (A49).
Indstilling
Beskrivelse
Afslut selvudløserindst.
(standardindstilling)
Selvudløseren annulleres, når den har været brugt.
• Efter optagelse i Multi-eksp. Lysere eller Måne
motivprogram, er selvudløseren indstillet til n3s (tre
sekunder). For at deaktivere selvudløseren skal du manuelt
indstille selvudløseren til k.
• Kæledyrsportr. auto udl. og Smil-timer annulleres ikke.
Bliv i selvudløserindstilling
Selvudløseren deaktiveres ikke automatisk.
• Selvudløseren deaktiveres, når kameraet slukkes.
• Selvkollage deaktiveres.
137
Brug af menuen
Opsætningsmenuen
Foto-VR
Tryk på knappen d M vælg z (opsætning) M Foto-VR M knappen k
Vælg den indstilling for modvirkning af rystelser (VR), der skal anvendes ved optagelse af
stillbilleder.
Vælg Fra, når du bruger et stativ til at stabilisere kameraet under optagelsen.
Indstilling
Beskrivelse
g Til
(standardindstilling)
Udfører kompensation for kamerarystelse vha. objektivforskydning VR.
Fra
Kompensation udføres ikke.
B
Bemærkninger om Foto-VR
• Når du tænder kameraet eller skifter fra billedvisningsindstilling til optageindstilling, skal du
vente, til optageskærmbilledet vises fuldstændigt, før du tager billeder.
• Billederne på skærmen kan se slørede ud lige efter optagelsen.
• I visse situationer kan modvirkning af rystelser muligvis ikke eliminere effekten af kamerarystelser
fuldstændigt.
AF-hjælpelys
Tryk på knappen d M vælg z (opsætning) M AF-hjælpelys M knappen k
Indstilling
Beskrivelse
AF-hjælpelyset tændes automatisk, når du trykker på udløserknappen ved
dårlig belysning. Hjælpelyset har en rækkevidde på ca. 1,5 m ved maksimal
a Auto
vidvinkelposition og ca. 3,0 m ved maksimal telefotoposition.
(standardindstilling)
• AF-hjælpelyset lyser muligvis ikke afhængig af fokuspunktets placering
eller den valgte optageindstilling.
Fra
AF-hjælpelyset lyser ikke.
138
Brug af menuen
Opsætningsmenuen
Digital zoom
Tryk på knappen d M vælg z (opsætning) M Digital zoom M knappen k
Indstilling
Beskrivelse
Til
(standardindstilling)
Digital zoom er aktiveret.
Fra
Digital zoom er deaktiveret.
B
Bemærkninger om Digital zoom
• Du kan ikke bruge digital zoom i følgende optageindstillinger:
- Aftenlandskab, Aftenportræt, Modlys (når HDR er indstillet til Til), Portræt, Multi-eksp.
Lysere (når Stjerner + stjernespor eller Stjernespor er indstillet), Fyrværkeri, Let
panorama eller Kæledyrsportræt
- Indstillingen Kreativ
- Indstillingen Smart-portræt
• Digital zoom kan ikke bruges i andre optageindstillinger, når visse indstillinger bruges (A62).
Lydindstillinger
Tryk på knappen d M vælg z (opsætning) M Lydindstillinger M knappen k
Indstilling
Beskrivelse
Lyd ved betjening
Når Til (standardindstilling) er valgt, høres ét bip, når handlinger udføres,
to bip, når fokus på motivet er opnået og tre bip, når der opstår en fejl.
Lyden fra skærmen Welcome høres også.
• Lyde deaktiveres, når du bruger motivprogrammet Kæledyrsportræt
eller Fugle.
Lukkerlyd
Når Til (standardindstilling) er valgt, høres lukkerlyden, når lukkeren
udløses.
• Lukkerlyden høres ikke, når du optager videoer eller brugerLet
panorama, Kæledyrsportræt eller Fugle.
139
Brug af menuen
Opsætningsmenuen
Auto sluk
Tryk på knappen d M vælg z (opsætning) M Auto sluk M knappen k
Indstil den tid, der skal gå, før kameraet skifter til standbyindstilling (A19).
Du kan vælge 30 sek., 1 min. (standardindstilling), 5 min. eller 30 min..
C
Indstilling af funktionen Autoslukning
Den tid, der går, før kameraet skifter til standbyindstilling, ligger fast i følgende situationer:
• Når en menu vises: 3 minutter (når Autoslukning er indstillet til 30 sek. eller 1 min.)
• Ved optagelse med Kæledyrsportr. auto udl.: 5 minutter (når Autoslukning er indstillet til
30 sek. eller 1 min.)
• Ved optagelse med Smil-timer: 5 minutter (når Autoslukning er indstillet til 30 sek. eller 1 min.)
• Når et HDMI-kabel er tilsluttet: 30 minutter
• Når lysnetadapteren er tilsluttet: 30 minutter
• Ved oprettelse af tilslutning til en smartenhed: 30 minutter
140
Brug af menuen
Opsætningsmenuen
Formater kort/Formater hukommelse
Tryk på knappen d M vælg z (opsætning) M Formater kort/Formater hukommelse
M knappen k
Brug denne indstilling til at formatere et hukommelseskort eller den indbyggede
hukommelse.
Formatering af hukommelseskort eller den indbyggede hukommelse sletter alle
data permanent. Slettede data kan ikke gendannes. Gem vigtige billeder på en
computer inden formateringen.
• Du kan muligvis kun vælge denne indstilling, mens en trådløs forbindelse er oprettet.
Formatering af et hukommelseskort
• Sæt et hukommelseskort i kameraet.
• Vælg Formater kort i opsætningsmenuen, og tryk derefter på k-knappen.
Formatering af den indbyggede hukommelse
• Tag hukommelseskortet ud af kameraet.
• Vælg Formater hukommelse i opsætningsmenuen, og tryk derefter på k-knappen.
Start formateringen ved at vælge Formater på det skærmbillede, der vises, og tryk på
knappen k.
• Sluk ikke for kameraet, og åbn ikke dækslet til batterikammeret/hukommelseskortet
under formateringen.
Sprog/Language
Tryk på knappen d M vælg z (opsætning) M Sprog/Language M knappen k
Vælg et sprog til visning af kameramenuer og meddelelser.
141
Brug af menuen
Opsætningsmenuen
Billedkommentar
Tryk på knappen d M vælg z (opsætning) M Billedkommentar M knappen k
Vedhæft en tidligere optaget kommentar til de billeder, der tages.
• Du kan indfotografere den vedhæftede kommentar på billeder, der sendes til en
smartenhed vha. appen SnapBridge. Du skal konfigurere appen SnapBridge på forhånd.
Se online-hjælp til appen SnapBridge for at få flere oplysninger.
• Du kan også se den vedhæftede kommentar vha. ViewNX-i-metadata.
Indstilling
Vedhæft
kommentar
Indsæt
kommentar
B
Beskrivelse
En kommentar, der er registreret med
Indsæt kommentar, vedhæftes til
billeder.
• Vælg Vedhæft kommentar, tryk på
K, og markér afkrydsningsfeltet (w).
Når du trykker på knappen k,
aktiveres indstillingen, og
bemærkningen vedhæftes til de
billeder, der tages efterfølgende.
Vedhæft kommentar
Indsæt kommentar
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Indstil
Bekræft
Du kan registrere en bemærkning på op til 36 alfanumeriske tegn.
• Vælg Indsæt kommentar, og tryk på K; indtastningsskærmen vises. Se
"Tekstindtastning på tastaturet" (A132) for at få oplysninger om
indtastningsmetoden.
Bemærkninger om billedkommentarer
Billedkommentarer kan ikke knyttes til videoer.
C
Billedkommentar
Visning af billedkommentarer
Billedkommentarer vises ikke, selvom om billeder vises på kameraet.
142
Brug af menuen
Opsætningsmenuen
Copyrightoplysninger
Tryk på knappen d M vælg z (opsætning) M Copyrightoplysninger M knappen k
Vedhæft tidligere optagede copyrightoplysninger til de billeder, der optages.
• Du kan indfotografere de vedhæftede copyrightoplysninger på billeder, der sendes til en
smartenhed vha. appen SnapBridge. Du skal konfigurere appen SnapBridge på forhånd.
Se online-hjælp til appen SnapBridge for at få flere oplysninger.
• Du kan også se de vedhæftede copyrightoplysninger vha. ViewNX-i-metadata.
Indstilling
Vedhæft
copyrightoplysn.
Beskrivelse
Copyrightoplysninger, der er
registreret med Kunstner og
Copyright, vedhæftes til billeder.
• Vælg Vedhæft copyrightoplysn.,
tryk på K, og markér
afkrydsningsfeltet (w). Når du
trykker på knappen k, aktiveres
indstillingen, og
copyrightoplysningerne vedhæftes
til de billeder, der tages
efterfølgende.
Copyrightoplysninger
Vedhæft copyrightoplysn.
Kunstner
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Copyright
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Indstil
Kunstner
Du kan registrere et kunstnernavn på op til 36 alfanumeriske tegn.
• Vælg Kunstner, og tryk på K; indtastningsskærmen vises. Se
"Tekstindtastning på tastaturet" (A132) for at få oplysninger om
indtastningsmetoden.
Copyright
Du kan registrere navnet på en copyrightindehaver på op til
54 alfanumeriske tegn.
• Vælg Copyright, og tryk på K; indtastningsskærmen vises. Se
"Tekstindtastning på tastaturet" (A132) for at få oplysninger om
indtastningsmetoden.
B
Bekræft
Bemærkninger om copyrightoplysninger
• Copyrightoplysninger kan ikke knyttes til videoer.
• Husk at deaktivere indstillingen Vedhæft copyrightoplysn., når du låner kameraet ud eller
overdrager det til andre, så ulovlig brug af kunstnernavne og navne på copyrightindehavere
forhindres. Søg også for, at der ikke står noget under kunstnernavn og navn på
copyrightindehaver.
• Nikon er ikke ansvarlig for nogen form for problemer eller tab som følge af brugen af
Copyrightoplysninger.
C
Visning af copyrightoplysninger
• Copyrightoplysninger vises ikke, selvom om billeder vises på kameraet.
• Hvis du indtaster både Kunstner og Copyright, indfotograferes kun navnet på copyrightejeren
på billeder i appen SnapBridge.
143
Brug af menuen
Opsætningsmenuen
Lokationsdatavisning
Tryk på knappen d M vælg z (opsætning) M Lokationsdatavisning M knappen k
Brug denne indstilling til at få vist lokationsoplysninger hentet fra smartenheden.
Hentning af lokationsdata fra en smartenhed
Se mere om tilslutning til smartenheder og brug af SnapBridge-appen i den medfølgende
"SnapBridge Forbindelsesvejledning” og i SnapBridge-onlinehjælpen.
1
Brug SnapBridge-appen til at etablere Bluetooth-forbindelse
mellem kamera og smartenhed.
2
I fanen A tab i appen SnapBridge M Auto link (Auto-link) M
aktiver Synchronize location data (Synkroniser lokationsdata).
• Når du henter lokationsdata, vises z på kameraets optageskærmbillede.
• Når z vises, registreres lokationsdata på optagelser.
• Deaktiver Synchronize location data (Synkroniser lokationsdata) for at stoppe med
at hente lokationsdata.
144
Brug af menuen
Opsætningsmenuen
Oplad via computer
Tryk på knappen d M vælg z (opsætning) M Oplad via computer M knappen k
Indstilling
Beskrivelse
a Auto
(standardindstilling)
Når kameraet sluttes til en computer, der er tændt (A93), oplades det
batteri, der sidder i kameraet, automatisk med strøm fra computeren.
• Tændt-lampen (opladelampen) blinker langsomt, mens batteriet lades
op. Når opladningen er færdig, stopper tændt-lampen (opladelampen)
med at blinke, og lyser i stedet konstant.
Fra
Batteriet i kameraet oplades ikke, når kameraet sluttes til en computer.
B
Bemærkninger om opladning med en computer
• Når kameraet sluttes til en computer, tændes det, og opladningen starter. Hvis kameraet slukkes,
stopper opladningen.
• Det tager ca. fem timer at oplade et helt afladet batteri. Opladningstiden øges, når der overføres
billeder samtidig med, at batteriet oplades.
• Kameraet slukkes automatisk, hvis der ikke er nogen kommunikation med computeren i
30 minutter, efter opladningen af batteriet er færdig.
B
Når tændt-lampen (opladningsindikatoren) blinker hurtigt
Opladningen kan ikke udføres, måske af en af nedenstående årsager.
• Omgivelsestemperaturen egner sig ikke til opladning. Oplad batteriet indendørs ved en
temperatur på mellem 5°C og 35°C.
• USB-kablet er ikke sat rigtigt i, eller batteriet er defekt. Sørg for, at USB-kablet er sat rigtigt i, eller
udskift batteriet, hvis det er nødvendigt.
• Computeren er i dvaletilstand og leverer ikke strøm. Aktiver computeren.
• Batteriet kan ikke oplades, fordi computeren ikke kan levere strøm til kameraet på grund af
computerens indstillinger eller specifikationer.
145
Brug af menuen
Opsætningsmenuen
Nulstil alle
Tryk på knappen d M vælg z (opsætning) M Nulstil alle M knappen k
Når Nulstil vælges, gendannes kameraets standardindstillinger.
• Netværksmenuens indstillinger gendannes også til deres standardværdier.
• Nogle indstillinger, f.eks. Tidszone og dato eller Sprog/Language, nulstilles ikke.
• Du kan muligvis kun vælge denne indstilling, mens en trådløs forbindelse er oprettet.
C
Nulstilling af filnummerering
Hvis du vil nulstille filnummereringen til "0001", skal du slette alle billeder på hukommelseskortet
eller i den indbyggede hukommelse (A21), før du vælger Nulstil alle.
Overensstemm.mærkn.
Tryk på knappen d M vælg z (opsætning) M Overensstemm.mærkn. M knappen k
Se nogle af de overensstemmelsesmærkninger, kameraet opfylder.
Firmwareversion
Tryk på knappen d M vælg z (opsætning) M Firmwareversion M knappen k
Vis den aktuelle kamerafirmwareversion.
• Du kan muligvis kun vælge denne indstilling, mens en trådløs forbindelse er oprettet.
146
Brug af menuen
Opsætningsmenuen
Hvis der er et problem
Fejlfinding ...................................................................................................................................... 148
Fejlmeddelelser............................................................................................................................ 157
147
Hvis der er et problem
Fejlfinding
Hvis kameraet ikke virker som forventet, skal du kontrollere nedenstående, før du kontakter
en forhandler eller en autoriseret Nikon-servicerepræsentant.
• Det kan løse problemet at slukke for kameraet.
• Hvis du ikke finder det, du leder efter, kan du også prøve "Fejlmeddelelser" (A157) eller
Nikon-webstedet for din region.
Problemer med strøm, skærm, indstillinger
A
Problem
Årsag/løsning
Kameraet er tændt,
men reagerer ikke.
• Afvent, at optagelsen slutter.
• Hvis problemet varer ved, skal du slukke kameraet.
Hvis kameraet ikke slukker, skal du tage batteriet eller
batterierne ud af kameraet og sætte det/dem i igen. Hvis du
anvender lysnetadapter, skal du koble den fra og til igen.
Bemærk, at selvom du mister data, der aktuelt er ved at blive
optaget, påvirkes allerede optagne data ikke ved fjernelse
eller frakobling af strømkilden.
–
Kameraet kan ikke
tændes.
Det genopladelige batteri er afladet.
12, 13,
165
19
Kameraet slukkes
uden varsel.
• Kameraet slukkes automatisk for at spare strøm
(autoslukning).
• Kameraet og det genopladelige batteri fungerer muligvis
ikke korrekt ved lave temperaturer.
• Kameraet eller det genopladelige batteri er blevet varmt. Lad
kameraet forblive slukket, indtil det er kølet af indvendigt, og
prøv at tænde for det igen.
Skærmen er blank.
• Kameraet er slukket.
• Det genopladelige batteri er afladet.
• Kameraet slukkes automatisk for at spare strøm
(autoslukning).
• Kameraet er sluttet til et tv eller en computer.
• Kameraet optager i Multi-eksp. Lysere i motivprogrammet.
14
17
19
Kameraet bliver
varmt.
Kameraet kan blive varmt, når det bruges i lang tid til f.eks.
optagelse af videoer, eller når det bruges under varme forhold.
Dette er ikke en fejlfunktion.
148
Hvis der er et problem
Fejlfinding
165
–
–
–
–
Problem
Årsag/løsning
Batteriet i kameraet
kan ikke oplades.
• Kontroller alle tilslutninger.
• Hvis kameraet ikke oplades, når det er tilsluttet en computer,
kan det skyldes nedenstående årsager.
- Fra er valgt for Oplad via computer i
opsætningsmenuen.
- Opladningen af batteriet stopper, hvis kameraet slukkes.
- Batteriet kan ikke oplades, hvis kameraets sprog, dato og
klokkeslæt ikke er indstillet, eller hvis datoen og
klokkeslættet blev nulstillet, efter at der ikke var mere strøm
på kameraets urbatteri. Brug opladningsadapteren til at
oplade batteriet.
- Batteriopladningen kan stoppe, hvis computeren skifter til
dvaleindstilling.
- Batteriet kan muligvis ikke lades op afhængigt af
computerens specifikationer, indstillinger og status.
Skærmen er svær at
se.
• Det omgivende område er for lyst.
- Find et mørkere sted.
• Juster skærmens lysstyrke.
A
13
145
–
14
–
–
–
135
• Hvis kameraets ur ikke er blevet indstillet, blinker O på
optageskærmbilledet. Billeder og film, der er gemt, før uret
blev indstillet, har henholdsvis datoen "00/00/0000 00:00" og
"01/01/2019 00:00". Indstil korrekt klokkeslæt og dato for
Tidszone og dato i opsætningsmenuen.
• Kameraets ur er ikke så præcist som almindelige ure.
Sammenlign jævnligt kameraurets klokkeslæt med et mere
præcist ur, og indstil uret efter behov.
4, 133
Der vises ingen
oplysningerne på
skærmen.
Optage- og billedinformation kan være skjult. Tryk på knappen
s, indtil der vises information.
4
Datostempel ikke
tilgængelig.
Tidszone og dato er ikke indstillet i opsætningsmenuen.
133
Datoen stemples
ikke på billeder,
selvom
Datostempel er
aktiveret.
• Datostemplet kan ikke bruges i visse optageindstillinger, eller
når visse indstillinger bruges i andre funktioner.
• Datoen kan ikke stemples på videoer.
61, 136
O blinker på
skærmen.
Dato og klokkeslæt
for optagelsen er
ikke korrekt.
149
Hvis der er et problem
Fejlfinding
A
Problem
Årsag/løsning
Skærmen til
indstilling af
tidszone og dato
vises, når kameraet
tændes.
Urbatteriet er fladt; alle indstillinger er gendannet til deres
standardværdier. Konfigurer kameraindstillingerne igen.
• Det interne urbatteri bruges til at strømforsyne kameraets ur
og til at bevare visse indstillinger. Opladningstiden for
urbatteriet er ca. 10 timer, når du sætter batteriet i kameraet
eller slutter lysnetadapteren (købes separat) til kameraet.
Urbatteriet fungerer i flere dage, også selvom kameraets
batteri tages ud.
–
Når Autofokusindstilling er indstillet til Konstant AF eller i
visse optageindstillinger, kan kameraet afgive en hørbar
fokuseringslyd.
24, 114,
121
Kameraets
indstillinger
nulstilles.
Kameraet afgiver
lyd.
Problemer med optagelse
Problem
Kan ikke skifte til
optageindstilling.
Kan ikke tage
billeder eller
optage videoer.
Kameraet kan ikke
fokusere.
Tag HDMI-kablet eller USB-kablet ud.
87
• Tryk på knappen c, udløserknappen eller knappen b (e),
hvis kameraet er i billedvisningsindstilling.
• Tryk på knappen d, hvis der vises menuer.
• Flashen lades op, mens Q (indikator for flash klar) blinker.
Vent, til opladningen er færdig.
• Sæt et hukommelseskort med tilstrækkelig ledig plads i
kameraet.
• Det genopladelige batteri er afladet.
2, 20
• Motivet er for tæt på. Prøv at optage med automatisk
motivvælger, motivprogrammet Nærbillede eller
makroindstilling.
• Det er svært at fokusere på motivet.
• Indstil AF-hjælpelys i opsætningsmenuen til Auto.
• Sluk kameraet, og tænd det igen.
24, 28,
32, 46,
50
57
138
–
150
Hvis der er et problem
Fejlfinding
A
Årsag/løsning
97
47
12
12, 13,
165
Problem
A
Årsag/løsning
Billederne er
slørede.
• Brug flashen.
• Forøg værdien for ISO-følsomhed.
• Aktiver Foto-VR ved optagelse af stillbilleder. Aktiver VideoVR ved optagelse af videoer.
• Brug et stativ til stabilisering af kameraet (samtidig brug af
selvudløseren er mere effektivt).
47
110
122,
138
49
Der er lyse pletter
på billeder, som
tages med flash.
Flashen reflekteres i partikler i luften. Slå flashen ned.
19, 47
Flashen udløses
ikke.
• Flashen er slået ned.
• Flashen udløses ikke i visse optageindstillinger, eller når visse
indstillinger bruges i andre funktioner.
19, 47
59, 61
Digital zoom kan
ikke bruges.
• Digital zoom er indstillet til Fra i opsætningsmenuen.
• Digital zoom kan ikke bruges i visse optageindstillinger, eller
når visse indstillinger bruges i andre funktioner.
139
62, 139
Billedindstilling
ikke tilgængelig.
Billedindstilling kan ikke vælges i visse optageindstillinger,
eller når visse indstillinger bruges i andre funktioner.
61, 104
Der høres ingen
lyd, når lukkeren
udløses.
• Fra er valgt for Lukkerlyd i Lydindstillinger i
opsætningsmenuen. Ved visse optageindstillinger udsendes
ingen lyde, selvom der er valgt Til.
• Bloker ikke højttaleren.
AF-hjælpelyset
lyser ikke.
Fra er valgt for AF-hjælpelys i opsætningsmenuen.
AF-hjælpelyset tændes muligvis ikke afhængigt af
fokuspunktets placering eller det valgte motivprogram, selvom
der er valgt Auto.
138
Billederne ser
udtværede ud.
Objektivet er snavset. Rengør objektivet.
168
Farverne er
unaturlige.
Hvidbalance eller farveglød er ikke justeret korrekt.
33, 106
Der vises tilfældigt
spredte lyse pixels
("støj") på billedet.
Motivet er mørkt, og lukkertiden er for lang, eller
ISO-følsomheden er for høj. Sådan reducerer du støj:
• Brug af flashen
• Angiv en lavere indstilling for ISO-følsomhed
47
110
151
Hvis der er et problem
Fejlfinding
139
3
Problem
A
Årsag/løsning
• Flashen er slået ned, eller der er valgt en optageindstilling,
der begrænser flashen.
• Flashvinduet er blokeret.
Billederne er for
• Motivet er uden for flashens rækkevidde.
mørke
• Juster eksponeringskompensationen.
(undereksponerede).
• Forøg ISO-følsomheden.
• Motivet er i modlys. Vælg motivprogrammet Modlys, eller slå
flashen op, og indstil den til X (udfyldningsflash).
19, 47,
59
17
176
51
110
30, 47
Billederne er for
lyse
(overeksponerede).
Juster eksponeringskompensationen.
51
Områder ud over
røde øjne rettes.
Brug et andet motivprogram end Aftenportræt, skift
flashindstilling til en anden indstilling end V (auto med
rød-øje-reduktion), og prøv at tage billedet igen.
47, 59
Hudtone gøres ikke
blødere.
• Under nogle optageforhold gøres hudtoner muligvis ikke
blødere.
• Prøv at bruge Blødere hudtone i Glamour-retouchering i
billedvisningsmenuen til billeder med fire eller flere ansigter.
Lagring af billeder
tager tid.
Det kan tage længere tid at gemme billeder i følgende situationer:
• Når støjreduktionsfunktionen bruges, for eksempel ved
optagelse i mørke omgivelser
• Når flashindstillingen er V (auto med rød-øje-reduktion)
• Ved optagelse i motivprogram Aftenlandskab,
Aftenportræt eller Modlys (når HDR er indstillet til Til)
• Når funktionen Blødere hudtone anvendes under optagelse
• Når du bruger kontinuerlig optageindstilling
152
Hvis der er et problem
Fejlfinding
42
71
–
48
28, 29
41, 42
108
Problemer med billedvisning
Problem
A
Årsag/løsning
Filen kan ikke vises.
• Dette kamera kan muligvis ikke vise billeder, der er gemt
med et digitalkamera af et andet mærke eller en anden
model.
• Dette kamera kan muligvis ikke vise videoer, der er gemt
med et digitalkamera af et andet mærke eller en anden
model.
• Dette kamera kan muligvis ikke vise billeddata, der er
redigeret på en computer.
–
Der kan ikke
zoomes ind på
billedet.
• Zoom under billedvisning kan ikke bruges på videoer.
• Når der zoomes ind på et billede med en lille billedstørrelse,
kan den forstørrelsesgrad, der vises på skærmen, afvige fra
billedets faktiske forstørrelsesgrad.
• Dette kamera kan muligvis ikke zoome ind på billeder, der er
taget med et digitalkamera af et andet mærke eller en anden
model.
–
Kan ikke redigere
billede.
• Nogle billeder kan ikke redigeres. Billeder, der allerede er
redigeret, kan muligvis ikke redigeres igen.
• Der er ikke tilstrækkelig ledig plads på hukommelseskortet
eller i den indbyggede hukommelse.
• Dette kamera kan ikke redigere billeder, der er taget med
andre kameraer.
• De redigeringsfunktioner, der bruges til billeder, er ikke
tilgængelige for videoer.
Kan ikke rotere
billede.
Dette kamera kan ikke rotere billeder, der er taget med et
digitalkamera af et andet mærke eller en anden model.
153
Hvis der er et problem
Fejlfinding
38, 69
–
–
–
–
Problemer med eksterne enheder
A
Problem
Årsag/løsning
–
Kan ikke vælge Tilslut til
smartenhed.1/Kan ikke
parre med en
smartenhed med Tilslut
til smartenhed.1
• Læs mere om, hvordan du opretter en trådløs
forbindelse første gang i den medfølgende
"SnapBridge Forbindelsesvejledning".
• Brug et tilstrækkeligt opladet batteri.
• Sæt et hukommelseskort med tilstrækkelig ledig plads i
kameraet.
• Tag HDMI-kablet eller USB-kablet ud.
• Angiv følgende indstillinger i kameraets
Netværksmenu.
- Flytilstand: Fra
- Vælg forbindelse: Smartenhed
- Bluetooth M Forbindelse: Aktiver
• Aktiver Bluetooth på smartenheden.
129
Parrede smartenheder
tilsluttes ikke automatisk
via Bluetooth.1
• Angiv følgende indstillinger i kameraets
Netværksmenu.
- Flytilstand: Fra
- Vælg forbindelse: Smartenhed
- Bluetooth M Forbindelse: Aktiver
• Hvis kameraet er parret med to eller flere
smartenheder, skal du vælge den smarthed, du vil
oprette forbindelse til, i Netværksmenu M Bluetooth
M Parrede enheder i kameraet.
• Hvis flere kameraer er registreret i SnapBridge-appen,
skal du i SnapBridge-appen skifte til det kamera, du vil
tilslutte.
154
Hvis der er et problem
Fejlfinding
–
12
87
129
–
131
–
Problem
Årsag/løsning
Kan ikke overføre billeder
til en smartenhed, der er
forbundet med
SnapBridge-appen.1
• Du kan kun overføre automatisk vha. automatisk
link-funktionen, når der er oprettet forbindelse via
Bluetooth. Hvis du vil overføre automatisk, skal du
angive følgende indstillinger.
- Netværksmenu M Send under optagelse M
Stillbilleder i kameraet: Ja
- På fanen A i SnapBridge-appen M Auto link
(Auto-link) M Auto download (Automatisk
download): Aktivér
- Hvis Netværksmenu M Bluetooth M Send ved
tilstanden "Fra" i kameraet er indstillet til Fra, skal
du ændre indstillingen til Til eller tænde for
kameraet.
• Når der er et stort antal billeder at overføre via
Bluetooth-kommunikation, kan kommunikationen blive
afbrudt under overførslen. Hvis du slukker kameraet og
tænder det igen, opretter det forbindelse til
smartenheden igen.
Overførslen genoptages, når kameraet igen er tilsluttet i
følgende situationer.
- Når Netværksmenu M Send under optagelse M
Stillbilleder i kameraet er indstillet til Ja
- Når billeder er markeret til overførsel i
Billedvisningsmenu M Markér til overførsel i
kameraet
• Du kan muligvis ikke overføre billeder, eller overførslen
kan blive annulleret, mens kameraet betjenes.
A
130
–
131
–
–
Kan ikke overføre
stillbilleder i original
størrelse til den
smartenhed, der er
forbundet vha.
SnapBridge-appen.1
Ved indstillingerne Send under optagelse og Markér til
overførsel i kameraet overføres stillbilleder med en
billedstørrelse på 2 megapixels. For at overføre stillbilleder
i oprindelig størrelse skal du bruge Download pictures
(Download billeder) i SnapBridge-appen.
Kan ikke udføre
fjernstyret fotografering
fra en smartenhed, der er
forbundet vha.
SnapBridge-appen.1
• Du kan ikke udføre fjernstyret fotografering, hvis der
ikke er ledig plads i den indbyggede hukommelse eller
på hukommelseskortet. Slet unødvendige billeder, eller
–
sæt et hukommelseskort med tilstrækkelig ledig plads i.
• Du kan muligvis ikke udføre fjernstyret fotografering,
mens kameraet betjenes.
Kvaliteten af
kommunikationen er
dårlig, eller
overførselshastigheden er
ekstremt lav, når der bruges
en Wi-Fi-forbindelse
sammen med
SnapBridge-appen.
Prøv at ændre kanalen i Netværksmenu M Wi-Fi M
Wi-Fi-forbindelsestype M Kanal på kameraet.
155
Hvis der er et problem
Fejlfinding
–
130
Problem
• Brug et tilstrækkeligt opladet batteri.
• Angiv følgende indstillinger i kameraets
Netværksmenu.
- Flytilstand: Fra
- Vælg forbindelse: Fjernbetjening
- Bluetooth M Forbindelse: Aktiver
–
129
173
Kameraet reagerer ikke
på kommandoer fra
ML-L7-fjernbetjeningen.2
• Kameraet er ikke forbundet til ML-L7-fjernbetjeningen
(købes separat). Tryk på afbryderknappen på
fjernbetjeningen for at etablere forbindelse. Hvis M ikke
vises på optageskærmen, skal du udføre pardannelse
igen.
• Fjernbetjeningen kan kun benyttes til optagelse.
• Knapperne w1/w2 på fjernbetjeningen kan ikke
anvendes med dette kamera.
Billeder vises ikke på tv.
• En computer eller printer er tilsluttet kameraet.
• Hukommelseskortet indeholder ingen billeder.
• Fjern hukommelseskortet for at få vist billeder i den
indbyggede hukommelse.
–
–
12
•
•
•
•
•
–
87
87, 93
–
–
Nikon Transfer 2 starter
ikke, når kameraet sluttes
til en computer.
1
2
A
Årsag/løsning
Kan ikke vælge Forb. til
fjernbetjening.2/Kan
ikke bruge Forb. til
fjernbetjening til at
parre med
ML-L7-fjernbetjeningen.2
Kameraet er slukket.
Det genopladelige batteri er afladet.
USB-kablet er ikke tilsluttet korrekt.
Computeren registrerer ikke kameraet.
Computeren er ikke indstillet til at starte Nikon Transfer
2 automatisk. Du kan finde flere oplysninger om Nikon
Transfer 2 i hjælpen i ViewNX-i.
171
171
PictBridge-skærmbilledet
vises ikke, når kameraet
sluttes til en printer.
Med nogle PictBridge-kompatible printere vises
opstartsskærmbilledet for PictBridge muligvis ikke, og det kan
være umuligt at udskrive billeder, når der er valgt Auto for
Oplad via computer i opsætningsmenuen. Indstil Oplad via
computer til Fra, og slut kameraet til printeren igen.
145
Billeder, der skal
udskrives, vises ikke.
• Hukommelseskortet indeholder ingen billeder.
• Tag hukommelseskortet ud for at udskrive billederne i
den indbyggede hukommelse.
–
12
Det er ikke muligt at
vælge papirstørrelse
med kameraet.
Kameraet kan ikke bruges til at vælge papirstørrelsen i
følgende situationer, selvom du udskriver fra en
PictBridge-kompatibel printer. Vælg papirstørrelsen med
printeren.
• Printeren understøtter ikke de papirstørrelser, der
specificeres af kameraet.
• Printeren vælger automatisk papirstørrelsen.
–
Se den medfølgende "SnapBridge Forbindelsesvejledning" og SnapBridge-onlinehjælpen.
Se brugervejledningen, der fulgte med ML-L7-fjernbetjeningen (købes separat).
156
Hvis der er et problem
Fejlfinding
Fejlmeddelelser
Se nedenstående tabel, hvis der vises en fejlmeddelelse.
• Hvis du ikke kan finde det, du leder efter, kan du prøve "Fejlfinding" (A148).
Skærm
Batteritemperaturen er for
høj. Kameraet slukkes.
Kameraet slukkes for at
undgå overophedning.
Hukommelseskortet er
skrivebeskyttet.
Dette kort kan ikke
bruges.
Kortet kan ikke læses.
Kortet er ikke formateret.
Formater kort?
Mangler hukommelse.
Billedet kan ikke gemmes.
Billedet kan ikke ændres.
Kameraet slukkes automatisk. Vent, til kameraet eller
batteriet er kølet af, før du bruger kameraet igen.
–
Skrivebeskyttelsesknappen er låst. Lås den op.
167
Der opstod en fejl under læsning af hukommelseskortet.
• Brug et godkendt hukommelseskort.
• Kontroller, at polerne er rene.
• Kontroller, at hukommelseskort vender korrekt.
12, 179
Hukommelseskortet er ikke blevet formateret til brug i
kameraet.
Formatering sletter alle data, som er gemt på
hukommelseskortet. Hvis du har brug for at gemme
kopier af billeder, skal du vælge Nej og gemme dem på
en computer eller et andet medie, før du formaterer
hukommelseskortet. Vælg Ja, og tryk på knappen k for
at formatere hukommelseskortet.
167
Slet billeder, eller sæt et nyt hukommelseskort i.
12, 21
Der opstod en fejl under lagring af billedet.
Sæt et nyt hukommelseskort i, eller formater
hukommelseskortet eller den indbyggede hukommelse.
12, 141
Kameraet er løbet tør for filnumre.
Sæt et nyt hukommelseskort i, eller formater
hukommelseskortet eller den indbyggede hukommelse.
12, 141
Der er ikke tilstrækkelig plads til at gemme kopien.
Slet billeder fra destinationen.
21
Kontroller, at billederne kan redigeres.
69, 153
157
Hvis der er et problem
Fejlmeddelelser
A
Årsag/løsning
Skærm
A
Årsag/løsning
Kan ikke optage video.
Der opstod en timeoutfejl under lagring af videoen på
hukommelseskortet.
Vælg et hukommelseskort med en højere
skrivehastighed.
Hukommelsen indeholder
ingen billeder.
Der er ingen billeder i den indbyggede hukommelse eller
på hukommelseskortet.
• Fjern hukommelseskortet for at få vist billeder i den
indbyggede hukommelse.
• Hvis du vil kopiere de billeder, der er gemt i kameraets
indbyggede hukommelse, til hukommelseskortet, skal
du trykke på d-knappen for at vælge Kopier i
billedvisningsmenuen.
Filen indeholder ingen
billeddata.
Filen er ikke oprettet eller redigeret med dette kamera.
Filen kan ikke vises på dette kamera.
Vis filen på en computer eller den enhed, der blev brugt
til at oprette eller redigere denne fil.
–
Dette billede kan ikke
vælges.
Billeder taget med andre kameraer kan ikke markeres til
overførsel.
–
Alle billeder er skjulte.
Der er ingen tilgængelige billeder til et lysbilledshow etc. 125
Dette billede kan ikke
slettes.
Billedet er beskyttet.
Deaktiver beskyttelsen.
126
Slå flashen op.
Flashen er slået ned.
Slå flashen op, når du optager i motivprogrammet
Aftenportræt eller Modlys (når HDR er indstillet til
Fra).
29, 47
Sluk kameraet, og tænd
det igen.
Objektivet fungerer ikke korrekt.
Brug ikke for stor kraft på objektivet.
Hvis du slukker kameraet og tænder det igen,
genoprettes objektivets funktion.
Hvis fejlen fortsætter, efter du har slukket kameraet og
tændt det igen, skal du kontakte din forhandler eller en
autoriseret Nikon-servicerepræsentant.
148
Kommunikationsfejl
Der opstod en fejl under kommunikation med printeren.
Sluk kameraet, og sæt USB-kablet i igen.
89
Systemfejl
Der er opstået en fejl i kameraets interne kredsløb.
Sluk kameraet, tag batteriet ud, sæt det i igen, og tænd
kameraet. Kontakt forhandleren eller en
Nikon-autoriseret servicerepræsentant, hvis fejlen opstår
igen.
148
Printerfejl: Kontroller
printerstatus.
Når du har løst problemet, skal du vælge Fortsæt og
trykke på knappen k for at fortsætte udskrivningen.*
–
Printerfejl: tjek papir.
Ilæg den angivne papirstørrelse, vælg Fortsæt, og tryk
på knappen k for at fortsætte udskrivningen.*
–
158
Hvis der er et problem
Fejlmeddelelser
77, 179
12
127
Skærm
A
Årsag/løsning
Printerfejl: papirstop.
Fjern papirstoppet, vælg Fortsæt, og tryk på knappen
k for at fortsætte udskrivningen.*
–
Printerfejl: mangler papir.
Ilæg den angivne papirstørrelse, vælg Fortsæt, og tryk
på knappen k for at fortsætte udskrivningen.*
–
Printerfejl: tjek blæk.
Der problemer med printerens blæk.
Kontroller blækket, vælg Fortsæt, og tryk på knappen
k for at fortsætte udskrivningen.*
–
Printerfejl: mangler blæk.
Udskift blækpatronen, vælg Fortsæt, og tryk på knappen
k for at fortsætte udskrivningen.*
–
Printerfejl: fil beskadiget.
Der er et problem med den billedfil, der skal udskrives.
Vælg Annuller, og tryk på knappen k for at annullere
udskrivningen.
–
* Se dokumentationen til printeren for at få yderligere vejledning og information.
159
Hvis der er et problem
Fejlmeddelelser
Tekniske bemærkninger
Bemærkninger.............................................................................................................................. 161
Bemærkninger om trådløse kommunikationsfunktioner............................................. 162
Vedligeholdelse af produktet ................................................................................................. 164
Kameraet ............................................................................................................................... 164
Det genopladelige batteri............................................................................................... 165
Opladningsadapteren ...................................................................................................... 166
Hukommelseskort.............................................................................................................. 167
Rengøring og opbevaring........................................................................................................ 168
Rengøring.............................................................................................................................. 168
Opbevaring........................................................................................................................... 168
Filnavne........................................................................................................................................... 169
Tilbehør ........................................................................................................................................... 170
ML-L7-fjernbetjening........................................................................................................ 171
Specifikationer.............................................................................................................................. 175
Hukommelseskort, der kan anvendes ........................................................................ 179
Indeks............................................................................................................................................... 181
160
Tekniske bemærkninger
Bemærkninger
Meddelelser til kunder i Europa
ADVARSEL: DER ER FARE FOR EKSPLOSION, HVIS BATTERIET UDSKIFTES MED EN
UKORREKT TYPE.
Dette symbol angiver, at elektrisk og elektronisk udstyr skal indleveres separat.
Følgende gælder kun for brugere i europæiske lande:
• Dette produkt er beregnet til separat indlevering hos et særligt anlæg for
denne slags affald. Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
• Separat indlevering og genbrug hjælper med til at bevare naturlige
ressourcer og forebygger negative konsekvenser for folkesundhed og miljø,
der kan opstå som følge af forkert bortskaffelse.
• Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du kontakte forhandleren eller de lokale
myndigheder, som er ansvarlige for affaldshåndtering.
AFSKAF BRUGTE BATTERIER I HENHOLD TIL INSTRUKTIONERNE.
Dette symbol på batteriet indikerer, at batteriet skal bortskaffes separat.
Følgende gælder kun for brugere i europæiske lande:
• Alle batterier, hvad enten de er mærket med dette symbol eller ej, er
beregnet til separat indsamling ved et passende indsamlingspunkt. Smid ikke
batteriet ud sammen med husholdningsaffald.
• Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du kontakte forhandleren eller de lokale
myndigheder, som er ansvarlige for affaldshåndtering.
161
Tekniske bemærkninger
Bemærkninger
Bemærkninger om trådløse
kommunikationsfunktioner
Restriktioner for trådløse enheder
Den trådløse transceiver i dette produkt overholder reglerne for trådløs kommunikation i
salgslandet og er ikke beregnet til brug i andre lande (varer købt i EU eller EFTA kan bruges
overalt i EU og EFTA). Nikon påtager sig ikke ansvar for brug i andre lande. Brugere, der ikke
kender det oprindelige salgsland, bør rådføre sig med sit lokale Nikon servicecenter eller en
Nikon-autoriseret servicerepræsentant. Denne begrænsning gælder kun for de trådløse
funktioner og ikke anden brug af produktet.
Sikkerhed
Selvom en af fordelene ved dette produkt er, at det giver andre mulighed for frit at oprette
forbindelse med henblik på trådløs udveksling af data overalt inden for dets rækkevidde, er
der risiko for følgende, hvis sikkerhed ikke er aktiveret:
• Datatyveri: Tredjeparter med ond hensigt kan opsnappe trådløse transmissioner for at
stjæle identiteter, adgangskoder og andre personlige oplysninger.
• Uautoriseret adgang: Uautoriserede brugere kan få adgang til netværket og ændre data
eller udføre andre handlinger med ond hensigt. Bemærk: Pga. designet af trådløse
netværk kan specialiserede angreb give mulighed for uautoriseret adgang, også selvom
sikkerhed er aktiveret. Nikon er ikke ansvarlig for data- eller informationslækager, der kan
forekomme under dataoverførsel.
• Søg ikke adgang til andre netværk, end dem du har tilladelse til at bruge, selvom de vises
på din smartphone eller tablet. Det kan blive opfattet som uautoriseret adgang. Søg kun
adgang til netværk, du har tilladelse til at bruge.
Håndtering af personlig information og ansvarsfraskrivelse
• Brugerinformation, som er registreret og konfigureret på produktet, herunder
indstillinger for trådløs LAN-forbindelse og andre personlige oplysninger, kan blive udsat
for ændringer og tab som følge af betjeningsfejl, statisk elektricitet, ulykke, fejlfunktion,
reparation eller anden håndtering. Sørg for altid at have særskilte kopier af vigtig
information. Nikon er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte skader eller tabt fortjeneste
som følge af ændring eller tab af indhold, der ikke kan henføres til Nikon.
• Før du kasserer produktet eller overdrager det til en anden ejer, anbefales du at udføre
Nulstil alle i opsætningsmenuen (A97) for at slette alle brugeroplysninger, der er
registreret og konfigureret med produktet, herunder indstillinger for trådløs
LAN-forbindelse og andre personlige oplysninger.
• Nikon er ikke ansvarlig for skader som følge af tredjeparters uautoriserede brug af dette
produkt, hvis produktet stjæles eller mistes.
162
Tekniske bemærkninger
Bemærkninger om trådløse kommunikationsfunktioner
Forholdsregler ved eksport eller medbringning af dette produkt til udlandet
Dette produkt er omfattet af de amerikanske regulativer for eksportadministration (EAR).
Den amerikanske regerings tilladelse er ikke nødvendigt ved eksport til andre lande end de
følgende, der i skrivende stund er underkastet embargo eller særlige kontroller: Cuba, Iran,
Nordkorea, Sudan og Syrien (denne liste kan ændres).
Bemærkning til kunder i Europa
Overensstemmelseserklæring (Europa)
Nikon Corporation erklærer hermed, at radioudstyret af typen COOLPIX B600 er i
overensstemmelse med direktivet 2014/53/EU.
Du kan finde EU-overensstemmelseserklæringens fulde ordlyd på følgende internetadresse:
https://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_N1811.pdf.
• Maksimal udladningseffekt:
- Wi-Fi: 11,3 dBm (EIRP)
- Bluetooth: 3,1 dBm (EIRP)
- Bluetooth Lav energi: 2,12 dBm (EIRP)
• Driftfrekvens:
- Wi-Fi: 2412–2462 MHz (1-11 kanaler)
- Bluetooth: 2402–2480 MHz
- Bluetooth Lav energi: 2402–2480 MHz
163
Tekniske bemærkninger
Bemærkninger om trådløse kommunikationsfunktioner
Vedligeholdelse af produktet
Overhold de forholdsregler, der er beskrevet nedenfor, samt advarslerne i "For din sikkerheds
skyld" (Avi-ix), når du bruger eller opbevarer enheden.
Kameraet
Undgå at udsætte kameraet for kraftige stød
Kameraet vil muligvis ikke fungere korrekt, hvis det udsættes for kraftige stød eller rystelser. Undlad
at røre og trykke på objektivet.
Opbevar kameraet et tørt sted
Kameraet kan blive beskadiget, hvis det nedsænkes i vand eller udsættes for høj luftfugtighed.
Kameraet må ikke udsættes for pludselige temperaturændringer
Pludselige temperaturændringer, f.eks. hvis du går ind i eller ud af en opvarmet bygning på en kold
dag, kan forårsage kondensdannelse i kameraet. Anbring kameraet i en taske eller i en bærepose,
før det udsættes for pludselige temperaturændringer, så kondens i kameraet undgås.
Hold kameraet væk fra kraftige magnetfelter
Kameraet må ikke bruges eller opbevares i nærheden af udstyr, der genererer kraftig
elektromagnetisk stråling eller kraftige magnetfelter. Det kan medføre tab af data eller funktionsfejl
i kameraet.
Ret ikke objektivet mod kraftige lyskilder i længere tid
Undgå, at objektivet er rettet mod solen eller udsættes for andre kraftige lyskilder, når du bruger
kameraet eller under opbevaring. Stærkt lys kan forringe billedsensoren og give en hvid sløret effekt
i billederne.
Sluk for kameraet, før du fjerner eller afbryder strømkilden eller
hukommelseskortet
Du må ikke fjerne det genopladelige batteri, mens kameraet er tændt, eller mens der gemmes eller
slettes billeder. Hvis strømmen afbrydes pludseligt i disse situationer, kan det medføre tab af data
eller beskadigelse af hukommelseskortet eller interne kredsløb.
164
Tekniske bemærkninger
Vedligeholdelse af produktet
Bemærkninger om skærmen
• Skærme (inkl. elektroniske søgere) er konstrueret med meget høj præcision; mindst 99,99% af
kameraets pixels er effektive, mens kun 0,01% mangler eller er defekte. Derfor er der ikke tale om
en funktionsfejl, og det har ingen indflydelse på de billeder, der tages med denne enhed, hvis der
findes nogle få pixels på skærmene, som altid lyser (hvid, rød, blå eller grøn), eller som slet ikke
lyser (sort).
• Det kan være svært at se billeder på skærmen i kraftigt lys.
• Undgå at trykke på skærmen, da det kan føre til beskadigelse eller fejlfunktion. Hvis skærmen går i
stykker, skal du passe på, at du ikke skærer dig på glasset, og undgå at få væsken med flydende
krystal fra skærmen på huden, i øjnene eller i munden.
Det genopladelige batteri
Sikkerhedsforanstaltninger
• Bemærk, at det genopladelige batteri kan blive varmt efter brug.
• Det genopladelige batteri må ikke bruges ved omgivelsestemperaturer under 0°C eller over 40°C,
da det kan forårsage skader eller funktionsfejl.
• Hvis du bemærker usædvanlige forhold såsom overophedning, røg eller en usædvanlig lugt fra
det genopladelige batteri, skal du straks holde op med at bruge det og kontakte din forhandler
eller en Nikon-autoriseret servicerepræsentant.
• Når det genopladelige batteri tages ud af kameraet eller batteriopladeren (ekstraudstyr), skal det
anbringes i en plastpose el.lign. for at isolere det.
Opladning af det genopladelige batteri
Tjek niveauet for det genopladelige batteri, før du bruger kameraet, og udskift eller oplad det
genopladelige batteri, hvis det er nødvendigt.
• Oplad det genopladelige batteri indendørs ved en temperatur mellem 5°C og 35°C før brug.
• Høj batteritemperatur kan forhindre det genopladelige batteri i at oplade korrekt eller
fuldstændigt og kan reducere kapaciteten i det genopladelige batteri. Bemærk, at det
genopladelige batteri kan blive meget varmt efter brug. Lad det genopladelige batteri køle ned,
før du oplader det.
Ved opladning af det genopladelige batteri, når det er indsat i kameraet med brug af
opladningsadapteren eller en computer, oplades det genopladelige batteri ikke ved
batteritemperaturer under 0°C eller over 50°C.
• Det genopladelige batteri skal fjernes fra opladeren, når det er helt opladet. Hvis du fortsætter
med at oplade det genopladelige batteri, vil dets kapacitet blive forringet.
• Temperaturen i det genopladelige batteri kan stige under opladning. Det er ikke en fejl.
Medbring ekstra genopladelige batterier
Hver gang det er muligt, bør du medbringe fuldt opladte ekstra genopladelige batterier, når du
tager billeder ved vigtige begivenheder.
Brug af batteriet i kolde omgivelser
Når det er koldt, nedsættes kapacitet for batterierne. Hvis et næsten opbrugt genopladeligt batteri
anvendes ved lav temperatur, kan kameraet måske ikke tændes. Opbevar ekstra genopladelige batterier
på et lunt sted, og udskift efter behov. Når et koldt genopladeligt batteri bliver varmt, kan det genvinde
en del af sin kapacitet.
165
Tekniske bemærkninger
Vedligeholdelse af produktet
Poler på et genopladeligt batteri
Snavs på polerne på et genopladeligt batteri kan forhindre kameraets funktioner. Hvis polerne på
det genopladelige batteri bliver snavsede, skal de tørres af med en ren, tør klud inden brug.
Opladning af et afladet genopladeligt batteri
Hvis du tænder eller slukker for kameraet, mens der sidder et afladet genopladeligt batteri i
kameraet, kan batteribrugstiden reduceres. Oplad det afladte genopladelige batteri før brug.
Opbevaring af det genopladelige batteri
• Tag altid det genopladelige batteri ud af kameraet eller batteriopladeren (ekstraudstyr), når det
ikke bruges. Der trækkes små mængder strøm fra det genopladelige batteri, mens det sidder i
kameraet, selv når det ikke er i brug. Dette kan medføre for hurtig afladning af det genopladelige
batteri, så kameraet slet ikke fungerer.
• Opladning af et brugt batteri inden for seks måneder anbefales. Når batteriet opbevares i
længere perioder, skal det genoplades mindst hver sjette måned. Brug kameraet, indtil
batteriniveauindikatoren er B, før det lægges til opbevaring igen.
• Læg det genopladelige batteri i en plastpose el.lign. for at isolere det, og opbevar det på et køligt
sted. Det genopladelige batteri skal opbevares på et tørt sted ved en omgivelsestemperatur på
15°C til 25°C. Det genopladelige batteri må ikke opbevares på meget varme eller meget kolde
steder.
Batteribrugstid
Hvis opladningstiden for et fuldt opladet genopladeligt batteri falder markant, når det bruges ved
stuetemperatur, skal det genopladelige batteri udskiftes. Køb et nyt genopladeligt batteri.
Bortskaffelse af brugte genopladelige batterier
Genbrug genopladelige batterier i henhold til lokal lovgivning, idet du sikrer dig, at batteripolerne
forinden er blevet isoleret med tape.
Opladningsadapteren
• Opladningsadapteren EH-73P må kun bruges til kompatible enheder. Den må ikke bruges til
enheder af et andet mærke eller en anden model.
• Brug ikke et andet USB-kabel end UC-E21. Brug af et andet USB-kabel end UC-E21 kan resultere i
overophedning, brand eller elektrisk stød.
• Brug under ingen omstændigheder en anden lysnetadapter end opladningsadapteren EH-73P,
og brug ikke en USB-lysnetadapter eller en batterioplader til en mobiltelefon, som kan købes i
almindelig handel. Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre overophedning eller
beskadigelse af kameraet.
• EH-73P er kompatibel med stikkontakter med vekselstrøm 100–240 V, 50/60 Hz. Ved brug i andre
lande skal du bruge en almindelig stikadapter efter behov. Kontakt dit rejsebureau for at få
yderligere oplysninger om stikadaptere.
166
Tekniske bemærkninger
Vedligeholdelse af produktet
Hukommelseskort
Sikkerhedsforanstaltninger
• Brug kun SD-hukommelseskort (A179).
• Følg altid forholdsreglerne, der er beskrevet i den dokumentation, der følger med
hukommelseskortet.
• Hvis skrivebeskyttelsesknappen på hukommelseskortet er låst, kan
du ikke optage, slette billeder eller formatere hukommelseskortet.
• Sæt ikke mærkater eller klistermærker på hukommelseskort.
16GB
Skrivebeskyttelsesknappen
Formaterer
• Du må ikke formatere hukommelseskortet med en computer.
• Første gang du sætter et hukommelseskort, der har været brugt i en anden enhed, i kameraet,
skal det formateres med kameraet. Vi anbefaler, at du formaterer nye hukommelseskort med
dette kamera, før du bruger dem til dette kamera.
• Bemærk, at formatering af et hukommelseskort sletter alle billeder og andre data på
hukommelseskortet permanent. Sørg for at lave kopier af alle de billeder, som du vil beholde,
før hukommelseskortet formateres.
• Hvis meddelelsen Kortet er ikke formateret. Formater kort? vises, når kameraet tændes, skal
hukommelseskortet formateres. Hvis der er data, du ikke vil slette, skal du vælge Nej. Kopier de
nødvendige data til en computer etc. Vælg Ja, hvis du vil slette hukommelseskortet.
Bekræftelsesdialogen vises. Tryk på knappen k for at starte formateringen.
• Udfør ikke nedenstående under formatering, mens data skrives til eller slettes fra
hukommelseskortet eller under dataoverførsel til en computer. Hvis denne forholdsregel ikke
overholdes, kan det medføre tab af data eller beskadigelse af kameraet eller hukommelseskortet:
- Åbne dækslet til batterikammeret/hukommelseskortet for at fjerne eller isætte batteriet eller
hukommelseskortet.
- Slukke kameraet.
- Fjerne lysnetadapteren.
167
Tekniske bemærkninger
Vedligeholdelse af produktet
Rengøring og opbevaring
Rengøring
Brug ikke sprit, fortynder eller andre flygtige kemikalier.
Objektiv
Undgå at røre ved glasdele med fingrene. Fjern støv og lignende med en
pustebørste (en lille anordning med en gummibold i den ene ende, som du skal
trykke på, så der kommer luft ud). Hvis du skal fjerne fingeraftryk eller andre pletter,
der ikke kan fjernes med en pustebørste, skal du aftørre objektivet med en blød
klud – tør i en cirkelbevægelse fra midten og ud mod kanterne. Hvis dette ikke
hjælper, kan du rengøre objektivet med en klud, der er let fugtet med linsevæske.
Skærm
Fjern støv eller lignende med en pustebørste. Hvis du skal fjerne fingeraftryk eller
andre pletter, kan du rengøre skærmen med en blød, tør klud uden at trykke for
hårdt.
Kamerahus
Fjern støv, snavs eller sand med en pustebørste, og tør forsigtigt med en blød, tør
klud. Når du har taget billeder på stranden eller andre steder med sand eller støv,
skal du fjerne eventuelt sand, støv eller salt med en klud, der er let fugtet med
almindeligt vand. Tør grundigt efter med en tør klud. Bemærk, at
fremmedlegemer i kameraet kan forårsage beskadigelse, som ikke
dækkes af garantien.
Opbevaring
Fjern batteriet, hvis kameraet ikke skal bruges i længere tid. Undgå, at der dannes mug på
kameraet, ved at tage det frem mindst en gang om måneden.
Tænd kameraet, og udløs lukkeren et par gange, før kameraet lægges væk igen. Opbevar
ikke kameraet følgende steder:
• Med dårlig ventilation, eller hvor luftfugtigheden er over 60%
• Ved temperaturer over 50°C eller under -10°C
• I nærheden af udstyr, som genererer kraftige elektromagnetiske felter, f.eks. et tv eller en
radio
Følg forholdsreglerne i "Det genopladelige batteri" (A165) i "Vedligeholdelse af produktet"
(A164) vedrørende opbevaring af det genopladelige batteri.
168
Tekniske bemærkninger
Rengøring og opbevaring
Filnavne
Billeder eller videoer tildeles filnavne som følger.
Filnavn: DSCN 0001 .JPG
(1)
(2)
(3)
(1) Identifikator
Vises ikke på kameraets skærm.
• DSCN: Originale stillbilleder, videoer og stillbilleder, som er oprettet med
videoredigeringsfunktionen
• SSCN: Små billedkopier
• RSCN: Beskårne kopier
• FSCN: Billeder, der er oprettet med en anden billedredigeringsfunktion
end beskæring og lille billede, videoer, der er oprettet med
videoredigeringsfunktionen
(2) Filnummer
Tildeles i stigende rækkefølge startende med "0001" og sluttende med
"9999".
(3) Filtypenavn
Angiver filformatet.
• .JPG: Stillbilleder
• .MP4: Videoer
169
Tekniske bemærkninger
Filnavne
Tilbehør
Batterioplader
MH-65 batterioplader
Opladningstiden er ca. 2 timer og 30 minutter for et helt fladt genopladeligt
batteri.
EH-62F Lysnetadapter
(tilsluttes som vist)
Lysnetadapter
Sørg for, at strømkablet er forbundet til lysnetadapteren, inden
lysnetadapteren sættes i stikket i batterikammeret. Sørg desuden for, at
strømkablet er sat i stikket i batterikammeret, før dækslet til
batterikammeret/hukommelseskortpladsen lukkes. Hvis et stykke af kablet
stikker ud af åbningen, kan dækslet eller kablet blive beskadiget, når dækslet
lukkes.
Tilbehør til
fjernbetjening
ML-L7-fjernbetjening
Se, hvordan du bruger den i "ML-L7-fjernbetjening" (A171).
Håndrem
AH-CP1 Håndrem
Tilgængeligheden kan variere afhængig af land eller område.
Se vores websted eller brochurer for at få de seneste oplysninger.
170
Tekniske bemærkninger
Tilbehør
ML-L7-fjernbetjening
Du kan parre (A173) ML-L7-fjernbetjeningen, som er ekstraudstyr, med kameraet, og
bruge den til at betjene kameraet. De handlinger, der er beskrevet i "Fjernbetjeningens dele
og funktioner (til COOLPIX B600)" (A171) kan udføres, når du optager med dette kamera.
• Kameraet kan kun parres med én fjernbetjening ad gangen. Når kameraet parres med
flere fjernbetjeninger, er det kun den senest parrede fjernbetjening, der er aktiv.
• Se brugervejledningen, der fulgte med ML-L7-fjernbetjeningen.
Fjernbetjeningens dele og funktioner (til COOLPIX B600)
1
5
2
6
3
7
8
4
Betjeningselement
Funktion
1
Knapperne –/+
Når du trykker på –, mens optageskærmbilledet vises,
zoomer kameraet ud, og når du trykker på+, zoomer
kameraet ind.
2
Knap til videooptagelse
Du starter og stopper videooptagelse ved at trykke på
knappen.
Multivælger
Har de samme funktioner som multivælgeren på
kameraet, så du kan konfigurere indstillinger på
optageskærmbilledet som f.eks. den kreative skyder
(A25), flash (A47), selvudløser (A49),
makroindstilling (A50) og eksponeringskompensation
(A51).
3
171
Tekniske bemærkninger
Tilbehør
Betjeningselement
Funktion
4
Afbryderknap
Tryk på knappen for at tænde fjernbetjeningen og søge
efter et kamera, som den allerede er forbundet til. Tryk og
hold knappen nede (i mindst tre sekunder) for at søge
efter et nyt kamera. Tryk på knappen igen for at slukke
fjernbetjeningen.
5
Statuslampe
Lampens farve, og hvorvidt den blinker eller ej, angiver
fjernbetjeningens eller optagelsens status. Se
"Statuslampe på fjernbetjening (til COOLPIX B600)"
(A172) for at få flere oplysninger.
6
Udløserknap
Har samme funktioner som kameraets udløserknap.
• Halvt tryk- og tryk og hold-handlinger er ikke
tilgængelige.
• Når du benytter selvudløseren, kan du annullere
selvudløseren ved at trykke på knappen under
nedtællingen.
7
Knappen k (anvend
indstilling)
Godkender den valgte indstilling.
8
Knapperne w1 (Funktion 1)/
w2 (Funktion 2)
Kan ikke bruges sammen med dette kamera.
Statuslampe på fjernbetjening (til COOLPIX B600)
Farve
Status
Beskrivelse
Grøn
Blinker ca. én gang i sekundet
Fjernbetjeningen søger efter et kamera,
den allerede er blevet parret med.
Grøn
Blinker hurtigt (ca. hvert halve
sekund)
Der udføres parring.
Grøn
Blinker ca. hvert tredje sekund
Der er etableret forbindelse mellem
fjernbetjening og kamera.
Orange
Blinker én gang
Optagelse af stillbilleder starter.
Orange
Blinker to gange
Optagelse af stillbilleder slutter
(Multi-eksp. Lysere).
Rød
Blinker én gang
Videooptagelse starter.
Rød
Blinker to gange
Videooptagelse slutter.
172
Tekniske bemærkninger
Tilbehør
Parring af kamera og fjernbetjening
Inden du bruger fjernbetjeningen første gang, skal den parres med kameraet.
• Kontroller, at batteriniveauet er tilstrækkeligt højt.
1
2
Tryk på knappen d på kameraet.
3
Vælg Vælg forbindelse, og tryk på
knappen k.
Tryk på J på multivælgeren, brug HI til at vælge J (netværk), og
tryk på knappen k.
Flytilstand
Vælg forbindelse
Tilslut til smartenhed
Forb. til fjernbetjening
Indstill. f. autom. afsend.
Wi-Fi
4
Vælg Fjernbetjening, og tryk på knappen k.
Vælg forbindelse
Fjernbetjening
Smartenhed
5
Vælg Forb. til fjernbetjening, og tryk på
knappen k.
• Parring er aktiveret, og kameraet venter på, at
forbindelsen etableres.
• Hvis du ikke kan vælge Forb. til fjernbetjening, kan
du angive følgende indstillinger i netværksmenuen.
- Flytilstand: Fra
- Bluetooth M Forbindelse M Aktiver
173
Tekniske bemærkninger
Tilbehør
Flytilstand
Vælg forbindelse
Tilslut til smartenhed
Forb. til fjernbetjening
Indstill. f. autom. afsend.
Wi-Fi
6
Tryk på fjernbetjeningens afbryderknap og hold den nede (i mindst
tre sekunder).
• Parring af kamera og fjernbetjening starter. Fjernbetjeningens statuslampe blinker ca.
hvert halve sekund under pardannelsesprocessen.
• Når pardannelse er fuldført, er der oprettet forbindelse
mellem kameraet og fjernbetjeningen. Når du skifter til
optageindstilling, vises M på optageskærmbilledet.
• Hvis der vises en meddelelse om, at pardannelse ikke
lykkedes, gentages proceduren fra trin 5.
25m 0s
500
Ændring af tilslutningen til en smartenhed
• Du kan ændre Vælg forbindelse (A130) i netværksmenuen fra Fjernbetjening til
Smartenhed.
• Parrede smartenheder forbindes til kameraet via Bluetooth, når SnapBridge-appen
startes. L vises på kameraets optageskærmbillede.
• Læs mere om tilslutning til smartenheder i den medfølgende "SnapBridge
Forbindelsesvejledning" og SnapBridge-onlinehjælpen.
174
Tekniske bemærkninger
Tilbehør
Specifikationer
Nikon COOLPIX B600-digitalkamera
Type
Kompakt digitalkamera
Antal effektive pixels
16,0 millioner (billedbehandling kan reducere antallet af
effektive pixels.)
Billedsensor
Billedsensor 1/2,3" af typen CMOS, ca. 16,76 millioner pixels i alt
Objektiv
NIKKOR-objektiv med 60× optisk zoom
Brændvidde
4.3–258 mm (billedvinkel svarende til et 24–1440 mm objektiv i
formatet 35mm [135])
Blændeværdi
f/3.3-6.5
Konstruktion
16 elementer i 11 grupper (4 ED-objektivelementer og 1 Super
ED-objektivelement)
Digital
zoomforstørrelsesgrad
Op til 4× (billedvinkel svarende til et ca. 5760 mm objektiv i
formatet 35mm [135])
Vibrationsreduktion
Objektivforskydning (stillbilleder)
Kombination af objektivforskydning og elektronisk VR (videoer)
Autofokus (AF)
Kontrastbaseret AF
Fokusområde
• [W]: Ca. 50 cm–∞,
[T]: Ca. 2,0 m–∞
• Makroindstilling:
[W]: Ca. 1 cm–∞,
[T]: Ca. 2,0 m–∞
(alle afstande er målt fra midten af objektivets forside)
Valg af fokuspunkt
Ansigtsprioritet, manuelt med 99 fokuspunkter, center, følg
motiv, målsøgende AF
Skærm
Søgerdækning
(optageindstilling)
Søgerdækning
(billedvisningsindstilling)
Opbevaring
7,6 cm (3"), ca. 921.000-punkters vidvinkel TFT LCD-skærm med
antireflekterende belægning og lysstyrkejustering i fem trin
Ca. 99% vandret og lodret (i forhold til faktisk billede)
Ca. 99% vandret og lodret (i forhold til faktisk billede)
Lagringsenhed
Indbygget hukommelse (ca. 83 MB), SD-/SDHC-/
SDXC-hukommelseskort
Filsystem
DCF- og Exif 2.3-kompatibelt
Filformater
Stillbilleder: JPEG
Videoer: MP4 (Video: H.264/MPEG-4 AVC, Audio: AAC stereo)
175
Tekniske bemærkninger
Specifikationer
Billedstørrelse
Stillbilleder
16 M (Høj) 4608×3456P, 16 M 4608×3456,
8 M 3264×2448, 4 M 2272×1704, 2 M 1600×1200,
VGA 640×480, 16:9 12 M 4608×2592, 1:1 3456×3456
Videoer
1080/30p, 1080/25p, 1080/60i, 1080/50i, 720/30p, 720/25p,
480/30p, 480/25p, HS 480/4×, HS 1080/0,5×
ISO-følsomhed
(standardudgangsfølsomhed)
• ISO 125–1600
• ISO 3200, 6400 (tilgængelig ved brug af autoindstilling)
Eksponering
Lysmålingsindstilling
Matrix, centervægtet (digital zoom på mindre end 2×), spot
(digital zoom på 2× eller mere)
Eksponeringskontrol
Programmeret automatisk eksponering og
eksponeringskompensation
(–2,0 – +2,0 EV i intervaller på 1/3 EV)
Lukker
Lukkertid
Blændeåbning
Område
Selvudløser
Mekanisk og CMOS elektronisk lukker
• 1/1600–1 sek.
• 1/4000 sek. (maksimal hastighed under kontinuerlig
optagelse med høj hastighed)
• 25 sek. (Stjernespor i motivprogram Multi-eksp. Lysere)
Elektromagnetisk, seksbladet irisblænde
8 trin på 1/3 EV (W)
10 sek., 3 sek.
Flash
Område (ca.)
(ISO-følsomhed: Auto)
[W]: 0,5–6,8 m
[T]: 2,0–3,4 m
Flashstyring
TTL-autoflash med monitor præ-flash
Forbindelse
USB-stik
Mikro-USB-stik (Brug ikke andre USB-kabler end det
medfølgende UC-E21 USB-kabel.), Hi-Speed USB
• Understøtter Direct Print (PictBridge)
HDMI-udgangsstik
HDMI-mikrostik (type D)
Wi-Fi (Trådløst LAN)
Standarder
IEEE 802.11b/g (standardprotokol for trådløst LAN)
Driftfrekvens
2412–2462 MHz (1-11 kanaler)
Maksimal
udladningseffekt
11,3 dBm (EIRP)
Godkendelse
Åbent system, WPA2-PSK
176
Tekniske bemærkninger
Specifikationer
Bluetooth
Kommunikationsprotokoller
Bluetooth-specifikation version 4.1
Driftfrekvens
Bluetooth: 2402–2480 MHz
Bluetooth Lav energi: 2402–2480 MHz
Maksimal
udladningseffekt
Strømkilder
Opladningstid
Bluetooth: 3,1 dBm (EIRP)
Bluetooth Lav energi: 2,12 dBm (EIRP)
Et EN-EL12 Genopladeligt Li-ion-batteri (inkluderet)
EH-62F Lysnetadapter (købes separat)
Ca. 2 timer (ved brug af EH-73P Opladningsadapter, når
batteriet er helt afladet)
Batteribrugstid1
Stillbilleder
Videooptagelse (faktisk
batterilevetid ved
optagelse)2
Stativgevind
Ca. 280 billeder, når EN-EL12 bruges
Ca. 1 t. 5 min. (når EN-EL12 bruges)
1/4 (ISO 1222)
Mål (B × H × D)
Ca. 121,6 × 81,5 × 99,2 mm (uden fremspringende dele)
Vægt
Ca. 500 g (inkl. genopladeligt batteri og hukommelseskort)
Anvendelsesområde
Temperatur
0°C–40°C
Luftfugtighed
85% eller mindre (ingen kondensering)
• Alle målinger udføres i overensstemmelse med Camera and Imaging Products
Association (CIPA)-standarder eller retningslinjer.
1
2
Batteribrugstiden afspejler ikke brugen af SnapBridge og kan variere alt efter
anvendelsesbetingelserne, herunder temperatur, interval mellem billeder og den tid, som
menuer og billeder vises.
Individuelle videofiler må ikke være længere end 29 minutter, også selvom der er tilstrækkelig
ledig plads på hukommelseskortet til en længere optagelse. Den maksimale størrelse på et
enkelt videoklip er 4 GB. Når en fil overstiger 4 GB afsluttes optagelsen, også selvom optagelsen
er kortere end 29 minutter.
177
Tekniske bemærkninger
Specifikationer
EN-EL12 Genopladeligt Li-ion-batteri
Type
Genopladeligt Li-ion-batteri
Nominel ydelse
DC 3,7 V, 1050 mAh
Driftstemperatur
0°C–40°C
Mål (B × H × D)
Ca. 32 × 43,8 × 7,9 mm
Vægt
Ca. 22,5 g
EH-73P Opladningsadapter
Nominel indgangseffekt
AC 100-240 V, 50/60 Hz, MAKS. 0,14 A
Nominel udgangseffekt
DC 5,0 V, 1,0 A
Driftstemperatur
0°C–40°C
Mål (B × H × D)
Ca. 55 × 22 × 54 mm (uden stikadapter)
Vægt
Ca. 51 g (uden stikadapter)
Symbolerne på dette produkt repræsenterer følgende:
D Vekselstrøm, E Jævnstrøm, F Klasse II-udstyr (konstruktionen af produktet er dobbeltisoleret).
• Nikon kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl i denne brugervejledning.
• Produktets udseende og dets specifikationer kan ændres uden varsel.
• Eksempelbilleder vist på kameraet og billederne og illustrationerne i brugervejledningen skal
betragtes som vejledende.
178
Tekniske bemærkninger
Specifikationer
Hukommelseskort, der kan anvendes
Kameraet understøtter SD-, SDHC- og SDXC-hukommelseskort.
• Hukommelseskort med en SD-hastighedsklasse på 6 (videohastighedsklasse V6) eller
hurtigere anbefales til optagelse af videoer. Når du bruger et hukommelseskort i en
lavere hastighedsklasse, kan videooptagelse stoppe uventet.
• Hvis du bruger en kortlæser, skal du sikre, at den er kompatibel med hukommelseskortet.
• Kontakt producenten for at få oplysninger om funktioner, betjening og begrænsninger
ved brug.
Oplysninger om varemærker
• Windows er enten et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Microsoft
Corporation i USA og/eller andre lande.
• Bluetooth®-ordmærket og -logoer er registrerede varemærker ejet af Bluetooth SIG, Inc.
og enhver anvendelse af sådanne mærker hos Nikon Corporation er under licens.
• Apple®, App Store®, Apple-logoerne, Mac, OS X, macOS, iPhone®, iPad®, iPod touch® og
iBooks er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Apple Inc. i USA og andre
lande.
• Android, Google Play og Google Play-logoet er varemærker tilhørende Google LLC.
Android-robotten reproduceres eller ændres baseret på værker, der er udviklet og delt af
Google, og bruges i overensstemmelse med vilkårene beskrevet i Creative Commons
Attribution 3.0-licens.
• iOS er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Cisco Systems, Inc. i USA og/
eller andre lande og bruges under licens.
• Adobe, Adobe-logoet, Acrobat og Reader er enten varemærker eller registrerede
varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande.
• SDXC-, SDHC- og SD-logoerne er varemærker tilhørende SD-3C, LLC.
• PictBridge er et varemærke.
• HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing, LLC.
179
Tekniske bemærkninger
Specifikationer
• Wi-Fi og Wi-Fi-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi
Alliance.
• Alle andre varemærker, som er nævnt i denne brugervejledning eller i den
dokumentation, der fulgte med dit Nikon-produkt, er varemærker eller registrerede
varemærker tilhørende deres respektive ejere.
Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to
connect specifically to the Apple products identified in the badge, and has been
certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not
responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory
standards. Please note that the use of this accessory with an Apple product may affect
wireless performance.
AVC Patent Portfolio License
Dette produkt er licenseret under AVC Patent Portfolio License til personlig og
ikke-kommerciel anvendelse af en forbruger til (i) at kode video i overensstemmelse med
AVC-standarden ("AVC-video") og/eller (ii) afkode AVC-video, der blev kodet af en forbruger i
forbindelse med personlig og ikke-kommerciel aktivitet og/eller stammer fra en
videoudbyder med licens til levering af AVC-video. Ingen licens er givet eller skal være
underforstået til anden brug.
Yderligere oplysninger kan fås hos MPEG LA, L.L.C.
Se http://www.mpegla.com.
FreeType-licens (FreeType2)
Dele af denne software er ophavsretligt beskyttet © 2012 af Projektet FreeType
(https://www.freetype.org). Alle rettigheder forbeholdes.
MIT-licens (HarfBuzz)
Dele af denne software er ophavsretligt beskyttet © 2019 af Projektet HarfBuzz
(https://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Alle rettigheder forbeholdes.
180
Tekniske bemærkninger
Specifikationer
Indeks
Symboler
A Autoindstilling................................... 24, 25
B Indstillingen auto. motivvælger
.................................................................... 24, 27, 28
o Indstillingen Modlys............... 24, 27, 30
s Indstillingen Kreativ ..................... 24, 39
y Motivprogram ........................ 24, 27
n Indstillingen Slideshow m. korte
videoklip ....................................................... 24, 80
d Indstillingen Sport ................... 24, 27, 30
F Indstillingen Smart-portræt....... 24, 41
e Indstillingen Aftenportræt... 24, 27, 29
j Indstillingen Aftenlandskab... 24, 27, 28
c Billedvisningsindstilling ........................ 20
C Indstillingen Sorter efter dato........... 66
i Zoom under billedvisning ........... 20, 64
f (Vidvinkel)....................................................... 52
h Miniaturevisning.............................. 20, 65
g (Telefoto)........................................................... 52
q Knap til hurtig returzoom ............... 2, 53
k Knap til anvendelse af valg............ 3, 97
c Billedvisningsknap ............................. 3, 20
l Sletknap ....................................................... 3, 21
b-knap (e videooptageknap)......... 3, 19
s Vis-knap.................................................. 3, 4
d Menuknap............................................ 3, 97
n Selvudløser........................................... 46, 49
m Flashindstilling..................................... 46, 47
p Makroindstilling ................................ 46, 50
o Eksponeringskompensation
............................................................ 25, 41, 46, 51
A
Afbryder/tændt-lampe............................ 2, 14
AF-hjælpelys..................................... 2, 103, 138
Afslut optagelse ................................................. 81
Aftenportræt, indstilling.............. 24, 27, 29
Aktiv D-Lighting................................................. 25
Aktuelle indstillinger .................................... 130
Ansigtsprioritet................................................. 111
Ansigtsregistrering........................................... 56
Antal optagelser ..................................... 80, 115
Antal resterende billeder................... 17, 105
App ......................................................................... 130
Appen SnapBridge........................................ 130
Auto sluk.......................................... 19, 103, 140
Auto. motivvælger ......................... 24, 27, 28
Autofokus.................................................... 57, 121
Autofokusindstilling .... 100, 101, 114, 121
Autoindstilling ........................................... 24, 25
Automatisk flash ............................................... 48
B
Baggrundsmusik................................................ 80
Batteriniveau........................................................ 17
Batterioplader................................................... 170
Beskyt.......................................................... 101, 126
Beskæring .................................................... 64, 74
Billedhastighed..................................... 101, 123
Billedindstilling .................................... 100, 104
Billedkommentar................................ 103, 142
Billedvisning ............................ 20, 67, 83, 135
Billedvisning af Let panorama................... 38
Billedvisningsindstilling................................. 20
Billedvisningsmenu ............................. 97, 124
Bluetooth ................................................. 102, 131
Blødere hudtone ...................................... 41, 42
Brændvidde ............................................... 52, 175
C
Computer...................................................... 87, 93
Copyrightoplysninger...................... 103, 143
D
Dato og klokkeslæt ............................... 14, 133
Datoformat................................................. 15, 133
Datostempel .......................................... 103, 136
Digital zoom.................................. 52, 103, 139
181
Tekniske bemærkninger
Indeks
Direct print ................................................... 87, 89
D-Lighting................................................... 70, 101
Dynamic Fine Zoom........................................ 52
Dæksel til batterikammer/
hukommelseskortplads............................ 3, 13
E
Eksponeringskompensation
............................................................ 25, 41, 46, 51
Enkelt ..................................................................... 108
Enkelt AF.................................................... 114, 121
F
Farveglød ............................................................... 25
Farvemætning............................................ 25, 41
Fast auto-ISO...................................................... 110
Fest/indendørs f................................... 27, 32
Filnavne................................................................ 169
Firmwareversion ................................. 103, 146
Fjernbetjening................................................... 171
Flash ............................................................ 2, 19, 47
Flashindikator ..................................................... 47
Flashindstilling .......................................... 46, 47
Flytilstand................................................. 102, 130
Fokus........................................................................ 54
Fokusindikator........................................................ 5
Fokuslås................................................................... 58
Fokuspunkt ........................................................... 18
Formater hukommelse.................... 103, 141
Formater indbygget hukommelse...... 141
Formater kort................................. 12, 103, 141
Formatering............................................... 12, 141
Formatering af hukommelseskort
........................................................................... 12, 141
Forudind. manuel .......................................... 107
Foto-VR ...................................................... 103, 138
Foundation-makeup.............................. 41, 42
F-tal ........................................................................... 54
Fugle l ................................................................. 35
Fuldskærmsvisning .......................................... 20
Fyrværkeri m .............................................. 27, 33
Følg motiv................................................. 112, 113
G
Gendan standardindstill. ................ 102, 131
Genopladeligt batteri
................................................ vi, 12, 13, 165, 177
Genopladeligt li-ion-batteri
................................................ vi, 12, 13, 165, 178
Glamour-retouchering................ 41, 71, 101
H
HDMI-kabel .................................................. 87, 88
HDMI-mikrostik............................................. 3, 87
HDR............................................................................ 30
Histogram ......................................................... 9, 51
HS-video ................................................... 118, 120
Hukommelseskort ...................... 12, 167, 179
Hukommelseskortplads ................................ 12
Hurtig retouchering ............................. 70, 101
Hurtige effekter ......................................... 20, 69
Hvidbalance .......................................... 100, 106
Højttaler ..................................................................... 3
I
Indbygget hukommelse............................... 12
Indikator for indbygget hukommelse..... 8
Indstilling af AF-metode .................. 100, 111
Indstillingen Aftenlandskab...... 24, 27, 28
Indstillingen Kreativ................................ 24, 39
Indstillingen Modlys...................... 24, 27, 30
Indstillingen Slideshow med korte
videoklip ....................................................... 24, 80
Indstillingen Smart-portræt............... 24, 41
Indstillingen Sorter efter dato .................. 66
Indstillingen Sport .......................... 24, 27, 30
Interval ................................................................... 115
ISO-følsomhed...................................... 100, 110
K
Kalendervisning ................................................. 65
Komprimeringsgrad ..................................... 104
Konstant AF ............................................. 114, 121
Kontinuerlig........................................... 100, 108
182
Tekniske bemærkninger
Indeks
Kontinuerlig optagelse med høj
hastighed ............................................................ 108
Kopier ......................................................... 101, 127
Kæledyrsportr. auto udl................................ 34
Kæledyrsportræt O................................ 27, 34
L
Lagring af stillbilleder under optagelse af
videoer..................................................................... 79
Landskab c......................................................... 27
Langtidssynkronisering ................................ 48
Let panorama V...................................... 27, 36
Lille billede ................................................. 73, 101
Lokationsdatavisning....................... 103, 144
Lukkerlyd .................................................. 115, 139
Lukkertid ................................................................ 54
Lyd ved betjening.......................................... 139
Lydindstillinger ..................................... 103, 139
Lydstyrke................................................................. 83
Lysbilledshow........................................ 101, 125
Lysnetadapter.......................................... 87, 170
Lysstyrke............................................................... 135
M
Mad u ............................................................. 27, 33
Makroindstilling........................................ 46, 50
Markér til overførsel ........................... 101, 124
Menuen Slideshow med korte videoklip
..................................................................................... 80
Menuen Smart-portræt...................... 97, 115
Mikrofon (stereo) .................................................. 2
Mikro-USB-stik ...................... 3, 13, 87, 89, 93
Miniaturevisning....................................... 20, 65
Motivprogram............................................ 24, 27
Multi-eksp. Lysere U ............................. 27, 31
Multivælger..................................................... 3, 97
Målsøgende AF........................................ 55, 112
Måne L.................................................................. 35
N
Netværksmenu ....................................... 97, 129
Nulstil alle................................................ 103, 146
Nærbillede k ............................................ 27, 32
O
Objektiv........................................................... 2, 175
Oplad via computer .......................... 103, 145
Opladelampe.................................................. 2, 13
Opladningsadapter............ vi, 13, 166, 178
Opsætningsmenu.................................. 97, 133
Optageindstilling ............................................. 24
Optageinformation............................................. 4
Optagelse.............................................. 17, 24, 76
Optagelse af video .................................. 19, 76
Optagemenu ............................... 97, 104, 106
Overensstemmelsesmærkning... 103, 146
P
Papirstørrelse .............................................. 90, 91
PictBridge...................................................... 87, 89
Portræt b.............................................................. 27
Printer.............................................................. 87, 89
Programhjul............................................ 2, 17, 24
Præfokusering .................................................. 114
Præ-optagelsesbuffer...................... 108, 109
R
Redigering af stillbilleder.............................. 69
Redigering af videoer .................................... 84
Reduktion af vindstøj........................ 101, 123
Rem............................................................................. 11
Resterende videooptagelsestid ...... 76, 77
Roter billede ........................................... 101, 126
Rød-øje-korrektion ................................. 71, 101
Rød-øje-reduktion ........................................... 48
S
SD-hukommelseskort............... 12, 167, 179
Sekvens............................................................ 21, 67
Sekvensvisning ............................ 67, 101, 128
Selvkollage ..................................... 44, 100, 115
Selvudløser.................................................. 46, 49
Selvudløser: efter optagelse......... 103, 137
Selvudløserlampe ....................................... 2, 49
Send under optagelse ..................... 102, 130
183
Tekniske bemærkninger
Indeks
Sidezoomknap...................................... 2, 18, 52
Skumring/morgengry i............................. 27
Skyder til kreative effekter............................ 25
Skærm ........................................................ 3, 4, 168
Skærmindstillinger ............................. 103, 135
Slet..................................................................... 21, 68
Smil-timer.............................................................. 43
Sne z ...................................................................... 27
Softfilter................................................................... 41
Solnedgang h................................................... 27
Sommertid ................................................. 15, 134
Specialeffekter............................................ 80, 81
Sprog/Language ................................. 103, 141
Stativgevind.................................................. 3, 177
Stikdæksel................................................ 3, 13, 87
Strand Z................................................................ 27
T
Telefoto ................................................................... 52
Tidsforskel ........................................................... 134
Tidszone....................................................... 15, 133
Tidszone og dato........................ 14, 103, 133
Tilbehør ................................................................ 170
Tilslut til smartenhed ........................ 102, 130
Tilslutning af fjernbetjening ......... 102, 130
Toneniveau .............................................................. 9
Toneniveau-information............................ 4, 9
Trykke halvt ned................................................ 54
Tv........................................................................ 87, 88
Videoer med langsom gengivelse
........................................................................ 118, 120
Videoindstillinger ................................. 101, 117
Videomenu ................................................ 97, 117
Video-VR ................................................... 101, 122
Vidvinkel.................................................................. 52
ViewNX-i ................................................................. 93
Vis hjælp............................................................... 135
Vis/skjul gitterlinjer................................... 6, 135
Vælg tilslutning .................................... 102, 130
W
Wi-Fi............................................................. 102, 130
Z
Zoom ........................................................................ 52
Zoom under billedvisning................. 20, 64
Zoomknap............................................... 2, 18, 52
Ø
Øsken til rem........................................................... 2
U
Udfyldningsflash............................................... 48
Udløserknap ........................................... 2, 18, 54
Udskriv ................................................... 87, 90, 91
Udtrækning af stillbilleder .................. 83, 85
Undgå lukkede øjne .......................... 100, 116
Ur...................................................................... 14, 133
USB-kabel ..................................... 13, 87, 89, 93
V
Videoafspilning................................. 20, 76, 83
Videoer med hurtig gengivelse... 118, 120
184
Tekniske bemærkninger
Indeks
Denne vejledning må ikke gengives, hverken helt eller delvist, i
nogen form (med undtagelse af korte citater i faglige artikler eller
anmeldelser) uden skriftlig tilladelse fra NIKON CORPORATION.
2019
CT9A01(1E)
6MQ0191E-01
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising