Nikon | COOLPIX P1000 | Nikon COOLPIX P1000 Komplet kameravejledning

Nikon COOLPIX P1000 Komplet kameravejledning
DIGITALKAMERA
Komplet kameravejledning
• Læs denne brugervejledning grundigt, før du anvender
kameraet.
• For at sikre korrekt brug af kameraet skal du sørge for at
læse "For din sikkerheds skyld" (side vi).
• Sørg for at læse "Ret ikke objektivet mod solen" (side 189)
i "Vedligeholdelse af produktet".
• Når du har læst denne brugervejledning, skal du
opbevare den på et lettilgængeligt sted til fremtidig brug.
Dk
Hurtig emnesøgning
Du kan vende tilbage til denne side ved at trykke eller klikke på
side.
nederst til højre på hver
Primære emner
Indledning.......................................................................................................................................... iii
Indholdsfortegnelse ........................................................................................................................ x
Oversigt over kameraet.................................................................................................................. 1
Kom godt i gang .............................................................................................................................14
Grundlæggende optage- og billedvisningsfunktioner ....................................................21
Optagefunktioner...........................................................................................................................30
Billedvisningsfunktioner ..............................................................................................................79
Videoer ...............................................................................................................................................89
Tilslutning af kameraet til et tv, en printer eller en computer .................................... 102
Brug af menuen............................................................................................................................ 112
Tekniske bemærkninger ........................................................................................................... 185
Almindelige emner
For din sikkerheds
skyld
Manuel fokus
Betjeningselementernes
Funktioner, der
funktioner
ikke kan anvendes
samtidig
ii
Tip vedrørende
indstilling af
eksponering
Fjernbetjening
Fejlfinding
Indeks
Indledning
Læs dette først
Tak, fordi du har købt et Nikon COOLPIX P1000-digitalkamera.
Symboler og konventioner, der er anvendt i denne
brugervejledning
• Tryk eller klik på
(Aii).
• Symboler
nederst til højre på hver side for at få vist "Hurtig emnesøgning"
Symbol
Beskrivelse
Dette symbol angiver advarsler og oplysninger, der skal læses, før kameraet
bruges.
Dette symbol angiver bemærkninger og oplysninger, der skal læses,
før kameraet bruges.
Dette symbol angiver andre sider med relevante oplysninger.
• SD-, SDHC- og SDXC-hukommelseskort kaldes under et for "hukommelseskort" i denne
brugervejledning.
• Smartphones og tablets kaldes "smartenheder".
• Indstillingen på købstidspunktet kaldes "standardindstillingen".
• Navne på menuelementer, der vises på kameraskærmen, og navne på knapper og
meddelelser, der vises på en computerskærm, gengives med fed.
• I denne brugervejledning udelades billeder sommetider fra skærmeksemplerne for at
gøre det nemmere at se skærmindikatorerne.
iii
Indledning
Læs dette først
Oplysninger og sikkerhedsanvisninger
Vær opdateret – hele tiden
I overensstemmelse med Nikons målsætning "Vær opdateret – hele tiden" om at tilbyde vores
kunder relevant produktsupport og undervisning kan brugerne få adgang til oplysninger og
ressourcer, der regelmæssigt opdateres, på følgende websteder:
• Brugere i USA: http://www.nikonusa.com/
• Brugere i Europa: http://www.europe-nikon.com/support/
• Brugere i Asien, Oceanien, Mellemøsten og Afrika: http://www.nikon-asia.com/
Besøg disse websteder for at holde dig opdateret med de seneste produktoplysninger, tip, svar på
ofte stillede spørgsmål (FAQ) og generelle råd om digitale billeder og fotografering. Du kan få
yderligere oplysninger hos din lokale Nikon-forhandler. Besøg nedenstående websted for at se
kontaktoplysninger.
http://imaging.nikon.com/
Anvend kun elektronisk tilbehør fra Nikon
Nikon COOLPIX-kameraerne er designet efter de højeste standarder og indeholder komplekse
elektroniske kredsløb. Kun elektronisk tilbehør fra Nikon (deriblandt batteriopladere, batterier,
lysnetadaptere og USB-kabler), som er godkendt af Nikon specielt til brug sammen med dette
Nikon-digitalkamera, er udviklet i henhold til drifts- og sikkerhedskravene til dette elektroniske
kredsløb.
ANVENDELSE AF ELEKTRONISK TILBEHØR, SOM IKKE ER FRA NIKON, KAN BESKADIGE KAMERAET OG
KAN BETYDE, AT DIN NIKON-GARANTI BORTFALDER.
Brug af genopladelige Li-ion-batterier fra tredjepart uden Nikons holografiske godkendelsesmærke
kan forstyrre kameraets funktioner eller medføre, at batteriet bliver for varmt, antændes, går i
stykker eller lækker.
Holografisk godkendelsesmærke:
Identificerer dette produkt som et autentisk
Nikon-produkt.
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om Nikons tilbehør, kan du kontakte en lokal autoriseret
Nikon-forhandler.
Før du tager vigtige billeder
Før du tager billeder ved særlige lejligheder (f.eks. til bryllupper, eller før du tager kameraet med dig
på rejse), bør du tage et prøvebillede for at sikre, at kameraet fungerer, som det skal. Nikon kan ikke
gøres ansvarlig for skader eller tab af fortjeneste som følge af funktionsfejl i forbindelse med brugen
af produktet.
iv
Indledning
Læs dette først
Om brugervejledningerne
• Ingen dele af de medfølgende brugervejledninger til dette produkt må gengives, overføres,
omskrives, gemmes på et søgesystem eller oversættes til noget sprog i nogen form eller via
noget medie uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nikon.
• Illustrationer og skærmindhold i denne brugervejledning kan afvige fra det faktiske produkt.
• Nikon forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at ændre specifikationerne for den
hardware og software, der beskrives i disse brugervejledninger.
• Nikon kan ikke holdes ansvarlig for skader, der forårsages af brugen af dette produkt.
• Der er gjort alt for at sikre, at oplysningerne i disse brugervejledninger er så nøjagtige og
komplette som muligt. Skulle du finde fejl eller udeladelser, er du velkommen til at kontakte den
lokale Nikon-repræsentant (se adressen på www.nikon.dk).
Overhold ophavsretlige bekendtgørelser
I henhold til loven om ophavsret må billeder eller optagelser af ophavsretligt beskyttede værker
ikke anvendes uden ophavsretsindehaverens tilladelse. Undtaget herfor er privat brug; bemærk
dog, at selv privat brug kan være begrænset i forbindelse med billeder eller optagelser af
udstillinger eller live-optrædener.
Bortskaffelse af datalagringsudstyr
Bemærk, at du ved sletning af billeder eller formatering af datalagringsudstyr som
hukommelseskort ikke sletter de oprindelige billeddata helt. Det er sommetider muligt at genskabe
slettede filer ud fra kasseret lagringsudstyr ved hjælp af almindelig software, som kan købes
i butikkerne, hvilket potentielt kan medføre misbrug af personlige billeddata. Det er brugerens
ansvar at sikre, at sådanne data holdes fortrolige.
Før du kasserer datalagringsudstyr eller overdrager det til andre, skal du huske at nulstille alle
kameraindstillingerne i Nulstil alle i opsætningsmenuen (A113) eller Gendan standardindstill.
i netværksmenuen (A113). Efter nulstilling skal du slette alle data i udstyret vha. almindelig
software til sletning eller formatere udstyret i Formater kort i opsætningsmenuen (A113) og
derefter fylde det op igen med billeder, der ikke indeholder private oplysninger (for eksempel
billeder af en blå himmel).
Vær forsigtig, når du destruerer hukommelseskort, så person- eller materialeskade undgås.
v
Indledning
Læs dette først
For din sikkerheds skyld
For at undgå beskadigelse af ejendom eller tilskadekomst for dig selv og andre skal du læse
"For din sikkerheds skyld" i sin helhed før anvendelse af dette produkt.
Opbevar disse sikkerhedsanvisninger på et sted, hvor alle der anvender dette produkt, har
adgang til dem.
FARE
Manglende overholdelse af anvisninger
markeret med dette ikon medfører en høj
risiko for dødsfald eller alvorlig tilskadekomst.
ADVARSEL
Manglende overholdelse af anvisninger
markeret med dette ikon kan medføre
dødsfald eller alvorlig tilskadekomst.
FORSIGTIG
Manglende overholdelse af anvisninger
markeret med dette ikon kan medføre
tilskadekomst eller beskadigelse af ejendom.
ADVARSEL
• Må ikke anvendes, mens du går eller betjener et køretøj. Manglende overholdelse
af denne forholdsregel kan medføre ulykker eller andre skader.
• Du må ikke skille dette produkt ad eller ændre det. Rør ikke ved indvendige
dele, der bliver synlige som følge af, at du taber produktet, eller der sker andre
uheld. Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre elektrisk stød eller
anden tilskadekomst.
• Hvis du observerer noget unormalt, som hvis det begynder at ryge fra
produktet, det bliver varmt, eller der forekommer usædvanlige lugte, skal du
omgående frakoble det genopladelige batteri eller strømkilden. Fortsat brug kan
medføre brand, forbrændinger eller andre skader.
• Skal holdes tørt. Må ikke håndteres med våde hænder. Håndtér ikke stikket
med våde hænder. Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre brand
eller elektrisk stød.
• Produktet må ikke være i berøring med din hud i længere tid, når det er tændt
eller sat til. Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre forbrændinger
ved lav temperatur.
• Anvend ikke dette produkt i nærheden af brændbart støv eller brændbar gas
såsom propan, benzin eller aerosoler. Manglende overholdelse af denne anvisning
kan medføre eksplosion eller brand.
• Ret ikke flashen mod føreren af et motorkøretøj. Manglende overholdelse af
denne anvisning kan medføre ulykker.
vi
Indledning
For din sikkerheds skyld
• Opbevar dette produkt utilgængeligt for børn. Manglende overholdelse af denne
anvisning kan medføre tilskadekomst eller funktionsfejl ved produktet. Desuden skal du
være opmærksom på, at små dele udgør kvælningsfare. Hvis et barn sluger dele af dette
produkt, skal du omgående søge lægehjælp.
• Vikl, sno eller drej ikke remmene rundt om din hals. Manglende overholdelse af
denne anvisning kan medføre ulykker.
• Anvend ikke genopladelige batterier, opladere, lysnetadaptere eller USBkabler, der ikke er specifikt beregnet til brug med dette produkt. Ved
anvendelse af genopladelige batterier, opladere, lysnetadaptere og USBkabler, der er beregnet til brug med dette produkt, må du ikke:
- Beskadige, ændre, rykke hårdt i eller bøje ledninger eller kabler, placere
dem under tunge genstande eller udsætte dem for varme eller åben ild.
- Anvend rejsekonvertere eller adaptere, der er beregnet til at konvertere fra
én spænding til en anden, eller anvend dem med jævnstrøm-tilvekselstrømsomformere.
Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre brand eller elektrisk stød.
• Håndtér ikke stikket under opladning af produktet, og anvend ikke
lysnetadapteren i tordenvejr. Manglende overholdelse af denne anvisning kan
medføre elektrisk stød.
• Må ikke håndteres med de bare hænder på steder, der udsættes for meget høje
eller meget lave temperaturer. Manglende overholdelse af denne anvisning kan
medføre forbrændinger eller forfrysninger.
FORSIGTIG
• Efterlad ikke objektivet, mens det peger i retning af solen eller en anden stærk
lyskilde. Lys fokuseret af objektivet kan medføre brand i eller beskadigelse af
produktets indvendige dele. Ved optagelse af motiver i modlys skal du sørge for, at solen
ikke kommer ind i billedet. Sollys fokuseret i kameraet, når solen er tæt på billedet, kan
medføre brand.
• Sluk dette produkt, når anvendelse af det er forbudt. Deaktivér de trådløse
funktioner, når anvendelse af trådløst udstyr er forbudt. De radiofrekvenser, som
produktet udsender, kan forstyrre udstyr ombord på fly eller hospitaler eller i andre
medicinske faciliteter.
• Fjern det genopladelige batteri, og kobl lysnetadapteren fra, hvis dette
produkt ikke skal anvendes i længere tid. Manglende overholdelse af denne
anvisning kan medføre brand eller funktionsfejl ved produktet.
vii
Indledning
For din sikkerheds skyld
• Rør ikke ved de bevægelige dele på objektivet eller andre bevægelige dele.
Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre tilskadekomst.
• Lad ikke flashen gå af, når den rører ved eller er i nærheden af din hud eller
andre genstande. Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre
forbrændinger eller brand.
• Hæv ikke den indbyggede flash, når du anvender en flashenhed, der er
monteret på kameraets tilbehørssko. Hvis denne sikkerhedsanvisning ikke følges,
kan det medføre brand eller beskadigelse af produktet.
• Efterlad ikke produktet på steder, hvor det udsættes for meget høje
temperaturer i længere tid, såsom i et lukket køretøj eller i direkte sollys.
Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre brand eller funktionsfejl ved
produktet.
• Transportér ikke kameraet med et stativ eller lignende tilbehør monteret.
Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre tilskadekomst eller
funktionsfejl ved produktet.
FARE i forbindelse med batterier
• Håndtér ikke genopladelige batterier forkert. Manglende overholdelse af følgende
anvisninger kan medføre lækage i, overophedning af, brud på eller brand i de
genopladelige batterier:
- Anvend kun genopladelige batterier, der er godkendt til brug i dette produkt.
- Udsæt ikke de genopladelige batterier for åben ild eller overdreven varme.
- Må ikke skilles ad.
- Kortslut ikke polerne ved at lade dem berøre halskæder, hårnåle eller andre
metalgenstande.
- Udsæt ikke de genopladelige batterier eller de produkter, de sidder i, for kraftige
fysiske stød.
• Må kun oplades som angivet. Manglende overholdelse af denne anvisning kan
medføre lækage i, overophedning af, brud på eller brand i de genopladelige batterier.
• Hvis væske fra det genopladelige batteri kommer i kontakt med øjnene, skal
du skylle med rigelige mængder rent vand og øjeblikkeligt søge lægehjælp.
Hvis du forhaler forholdsreglerne, kan det medføre øjenskader.
viii
Indledning
For din sikkerheds skyld
ADVARSEL i forbindelse med batterier
• Opbevar genopladelige batterier utilgængeligt for børn. Hvis et barn sluger et
genopladeligt batteri, skal du øjeblikkeligt søge lægehjælp.
• Nedsænk ikke genopladelige batterier i vand, og udsæt dem ikke for regn.
Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre brand eller funktionsfejl ved
produktet. Tør med det samme produktet af med et håndklæde eller lignende klæde,
hvis det bliver vådt.
• Indstil brugen, hvis du oplever ændringer i de genopladelige batterier, såsom
misfarvning eller misformethed. Indstil opladningen, hvis de ikke lades op
inden for det angivne tidsrum. Hvis denne anvisning ikke overholdes, kan det føre til,
at batterierne bliver utætte, overophedes, sprænges eller bryder i brand.
• Når der ikke længere er brug for genopladelige batterier, skal du isolere
polerne med tape. Det kan medføre overophedning af, brud på eller brand i polerne,
hvis metalgenstande rører ved dem.
• Hvis væske fra et genopladeligt batteri kommer i kontakt med en persons hud
eller tøj, skal du øjeblikkeligt skylle det pågældende område med rigelige
mængder vand. Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre
hudirritation.
ix
Indledning
For din sikkerheds skyld
Indholdsfortegnelse
Hurtig emnesøgning............................................................................................................ ii
Primære emner.............................................................................................................................................................. ii
Almindelige emner ..................................................................................................................................................... ii
Indledning............................................................................................................................... iii
Læs dette først ........................................................................................................................................ iii
Symboler og konventioner, der er anvendt i denne brugervejledning.................................... iii
Oplysninger og sikkerhedsanvisninger ......................................................................................................... iv
For din sikkerheds skyld ...................................................................................................................... vi
Oversigt over kameraet....................................................................................................... 1
Kamerahuset ............................................................................................................................................ 2
Betjeningselementernes vigtigste funktioner ............................................................................. 5
Skærmen/søgeren.................................................................................................................................. 8
Skift mellem oplysningerne på skærmen (knappen s)............................................................... 8
Under optagelse ........................................................................................................................................................... 9
Under billedvisning.................................................................................................................................................. 12
Kom godt i gang .................................................................................................................. 14
Montering af kamerarem................................................................................................................... 15
Montering af objektivdæksel og modlysblænde...................................................................... 15
Isætning af batteri og hukommelseskort .................................................................................... 16
Udtagning af batteriet og hukommelseskortet..................................................................................... 16
Opladning af batteriet ........................................................................................................................ 17
Åbning af skærmen.............................................................................................................................. 18
Kameraopsætning................................................................................................................................ 19
Grundlæggende optage- og billedvisningsfunktioner ......................................... 21
Optagelse af billeder ........................................................................................................................... 22
Brug af den indbyggede flash........................................................................................................................... 25
Sådan monteres dækslet til tilbehørssko BS-1 (ekstraudstyr)........................................................ 25
Optagelse af videoer............................................................................................................................................... 25
Skift mellem skærmen og søgeren ................................................................................................................ 26
Visning af billeder................................................................................................................................. 27
Sletning af billeder ............................................................................................................................... 28
Skærmbilledet til valg af billeder til sletning............................................................................................ 29
x
Indholdsfortegnelse
Optagefunktioner ............................................................................................................... 30
Valg af en optageindstilling.............................................................................................................. 31
Indstillingen A (Auto)........................................................................................................................ 32
Motivprogram (optagelse, der passer til optageforholdene)............................................... 33
Tip og bemærkninger til motivprogram .................................................................................................... 34
Fotografering med Let panorama.................................................................................................................. 41
Visning af Let panorama....................................................................................................................................... 43
Indstillingen Kreativ (anvendelse af effekter under optagelse)........................................... 44
Indstillingerne j, k, l og m (indstilling af eksponering til optagelse).......................... 46
Tip vedrørende indstilling af eksponering ................................................................................................ 47
Mulige lukkertider (indstillingerne j, k, l og m)............................................................................. 49
Optagelse med indstillingen Bulb eller Time (i indstillingen m ) ............................................... 50
Indstillingen M (User Settings (Brugerindstillinger)) ............................................................... 52
Lagring af indstillinger i indstillingen M (Gem user settings)........................................................ 53
Indstilling af optagefunktioner med multivælgeren............................................................... 54
Flashindstilling....................................................................................................................................... 55
Selvudløser.............................................................................................................................................. 58
Smil-timer (Automatisk fotografering af smilende ansigter)................................................ 60
Brug af autofokus ................................................................................................................................. 61
Valg af fokusindstilling ........................................................................................................................................... 61
Udløserknappen ........................................................................................................................................................ 62
Brug af Målsøgende AF ......................................................................................................................................... 63
Brug af ansigtsgenkendelse................................................................................................................................ 64
Brug af Blødere hudtone ...................................................................................................................................... 65
Motiver, der er uegnet til autofokus.............................................................................................................. 65
Fokuslås........................................................................................................................................................................... 66
Brug af manuel fokus .......................................................................................................................... 67
Eksponeringskompensation (justering af lysstyrke)................................................................ 69
Brug af knappen w (funktion) ....................................................................................................... 70
Brug af zoom .......................................................................................................................................... 71
Standardindstillinger (flash, selvudløser og fokusindstilling) .............................................. 73
Funktioner, der ikke kan anvendes samtidig under optagelse............................................ 75
Billedvisningsfunktioner................................................................................................... 79
Zoom under billedvisning................................................................................................................. 80
Miniaturevisning/kalendervisning ................................................................................................. 81
Visning og sletning af billeder, der er taget kontinuerligt (sekvens)................................. 82
Visning af billeder i en sekvens......................................................................................................................... 82
Sletning af billeder i en sekvens....................................................................................................................... 83
Redigering af billeder (stillbilleder)................................................................................................ 83
Inden redigering af billeder ................................................................................................................................ 83
xi
Indholdsfortegnelse
Hurtig retouchering: Forbedring af kontrast og farvemætning .................................................. 84
D-Lighting: Forbedring af lysstyrke og kontrast..................................................................................... 84
Blødere hudtone: Udglatning af hudtoner ............................................................................................... 85
Filtereffekter: Anvendelse af digitale filtereffekter ................................................................................ 86
Lille billede: Formindskelse af et billede ..................................................................................................... 87
Beskæring: Oprettelse af en beskåret kopi ................................................................................................ 88
Videoer .................................................................................................................................... 89
Grundlæggende betjening ved videooptagelse og videoafspilning................................ 90
Lagring af stillbilleder under videooptagelse ............................................................................ 93
Manuel video (Indstilling af eksponering til videooptagelse).............................................. 94
Optagelse af time-lapse-videoer..................................................................................................... 96
Optagelse af Superlapse-videoer ................................................................................................... 98
Betjening under videoafspilning .................................................................................................... 99
Redigering af videoer....................................................................................................................... 100
Sådan uddrages kun den ønskede del af en video........................................................................... 100
Sådan gemmes et billede fra en video som stillbillede ................................................................. 101
Tilslutning af kameraet til et tv, en printer eller en computer ......................... 102
Brug af billeder ................................................................................................................................... 103
Visning af billeder på et tv.............................................................................................................. 104
Udskrivning af billeder uden brug af en computer............................................................... 105
Tilslutning af kameraet til en printer .......................................................................................................... 105
Udskrivning af et billede ad gangen.......................................................................................................... 106
Udskrivning af flere billeder............................................................................................................................. 107
Overførsel af billeder til en computer (ViewNX-i) .................................................................. 109
Installation af ViewNX-i....................................................................................................................................... 109
Overførsel af billeder til en computer........................................................................................................ 109
Brug af menuen ................................................................................................................ 112
Sådan bruges menuer...................................................................................................................... 113
Skærmbilledet til valg af billeder .................................................................................................................. 115
Menulister ............................................................................................................................................ 116
Optagemenuen....................................................................................................................................................... 116
Menuen Manuel videoindst. ........................................................................................................................... 117
Videomenuen........................................................................................................................................................... 117
Billedvisningsmenuen......................................................................................................................................... 118
Netværksmenuen .................................................................................................................................................. 118
Opsætningsmenuen............................................................................................................................................ 119
Optagemenuen (almindelige optageindstillinger)............................................................... 121
Billedkvalitet............................................................................................................................................................... 121
Billedstørrelse............................................................................................................................................................ 123
xii
Indholdsfortegnelse
Optagemenuen (indstillingen j, k, l eller m) .................................................................... 124
Picture Control (COOLPIX Picture Control) ............................................................................................ 124
Din Picture Control (COOLPIX Din Picture Control).......................................................................... 128
Hvidbalance (justering af farveglød).......................................................................................................... 129
Lysmåling .................................................................................................................................................................... 132
Kontinuerlig optagelse ....................................................................................................................................... 133
ISO-følsomhed ......................................................................................................................................................... 137
Eksponerings-bracketing................................................................................................................................... 139
Valg af AF-punkt...................................................................................................................................................... 140
Autofokusindstilling.............................................................................................................................................. 143
Flash-eksp.komp..................................................................................................................................................... 143
Støjreduktionsfilter ................................................................................................................................................ 144
Aktiv D-Lighting ...................................................................................................................................................... 144
Multieksponering ................................................................................................................................................... 145
Zoomhukommelse ............................................................................................................................................... 147
Opstart-zoomposition......................................................................................................................................... 148
M eksp. forhåndsvisn............................................................................................................................................ 148
Menuen Manuel videoindst........................................................................................................... 149
Videomenuen ..................................................................................................................................... 150
Videoindstillinger ................................................................................................................................................... 150
Autofokusindstilling.............................................................................................................................................. 153
Elektronisk VR............................................................................................................................................................ 154
Reduktion af vindstøj ........................................................................................................................................... 154
Zoommikrofon......................................................................................................................................................... 155
Billedhastighed........................................................................................................................................................ 155
Ekst. mikrofonfølsomhed................................................................................................................................... 156
Billedvisningsmenuen ..................................................................................................................... 157
Markér til overførsel .............................................................................................................................................. 157
Lysbilledshow........................................................................................................................................................... 158
Beskyt............................................................................................................................................................................. 159
Roter billede .............................................................................................................................................................. 159
Sekvensvisningsindstill. ...................................................................................................................................... 160
Vælg nøglebillede.................................................................................................................................................. 160
Netværksmenuen.............................................................................................................................. 161
Tekstindtastning på tastaturet....................................................................................................................... 163
Opsætningsmenuen......................................................................................................................... 164
Tidszone og dato.................................................................................................................................................... 164
Udløser v. tom kortplads.................................................................................................................................... 166
Skærmindstillinger................................................................................................................................................. 167
Aut. skift mellem EVF-indst. (skift automatisk til søger).................................................................. 169
Datostempel.............................................................................................................................................................. 169
Selvudl.: efter udløsning..................................................................................................................................... 170
xiii
Indholdsfortegnelse
Vibrationsreduktion (VR) ....................................................................................................................................
AF-hjælpelys..............................................................................................................................................................
Digital zoom ..............................................................................................................................................................
Tildel sidezoomknap ............................................................................................................................................
Hurtig returzoom ...................................................................................................................................................
Indstillingsringfunktioner..................................................................................................................................
AE/AF-låseknappen ..............................................................................................................................................
Lydindstillinger ........................................................................................................................................................
Auto sluk......................................................................................................................................................................
Formater kort ............................................................................................................................................................
Sprog/Language.....................................................................................................................................................
HDMI ..............................................................................................................................................................................
Oplad via computer..............................................................................................................................................
Billedkommentar....................................................................................................................................................
Copyrightoplysninger .........................................................................................................................................
Lokationsdata ...........................................................................................................................................................
Skift valg af Av/Tv...................................................................................................................................................
Nulstil filnumre.........................................................................................................................................................
Konturforstærkning...............................................................................................................................................
Nulstil alle....................................................................................................................................................................
Firmwareversion .....................................................................................................................................................
171
172
172
173
173
174
175
175
176
176
176
177
179
180
181
182
182
183
184
184
184
Tekniske bemærkninger ................................................................................................ 185
Bemærkninger .................................................................................................................................... 186
Bemærkninger om trådløse kommunikationsfunktioner................................................... 187
Vedligeholdelse af produktet........................................................................................................ 189
Kameraet...................................................................................................................................................................... 189
Batteriet........................................................................................................................................................................ 190
Opladningsadapteren......................................................................................................................................... 192
Hukommelseskort.................................................................................................................................................. 192
Rengøring og opbevaring .............................................................................................................. 194
Rengøring ................................................................................................................................................................... 194
Opbevaring................................................................................................................................................................ 194
Fejlmeddelelser.................................................................................................................................. 195
Fejlfinding ............................................................................................................................................ 198
Filnavne................................................................................................................................................. 207
Ekstraudstyr ......................................................................................................................................... 208
Speedlights (eksterne flashenheder).......................................................................................... 210
Fjernbetjening ML-L7....................................................................................................................... 212
Specifikationer.................................................................................................................................... 217
Anvendelige hukommelseskort.................................................................................................................... 222
Indeks..................................................................................................................................................... 224
xiv
Indholdsfortegnelse
Oversigt over kameraet
Kamerahuset ...................................................................................................................................... 2
Betjeningselementernes vigtigste funktioner ....................................................................... 5
Skærmen/søgeren............................................................................................................................ 8
1
Oversigt over kameraet
Kamerahuset
Indbygget flash åbnet
1 2 3 4
13
12 11 10
5
1
6
9
7
8
1
Øsken til kamerarem .......................................15
2
Kommandohjul...................................................46
3
Afbryder/tændt-lampe
(opladningsindikator) .....................17, 19, 24
4
Programhjul ..................................................22, 31
5
Mikrofon (stereo)..................................... 90, 155
Selvudløserlampe............................................. 58
6
Indbygget flash...........................................25, 55
11 Rød-øje-reduktionslys.................................... 57
7
Knappen K (pop op-flash)......................55
8
Objektiv
9
Zoomknap............................................................. 71
f : Vidvinkel ............................................. 71
g : Telefoto................................................ 71
10
h : Miniaturevisning............................ 81
i : Zoom under billedvisning....... 80
AF-hjælpelys.......................................................172
12 Udløserknap................................................. 24, 62
13 Knappen w (funktion) ................................ 70
2
Oversigt over kameraet
Kamerahuset
Indstillingsring ..........................................67, 174
1
2
3
9
6
8
5
4
7
1
Knappen p (hurtig returzoom)...............72
5
Stikdæksel til ekstern mikrofon ..............209
6
Stikdæksel....................................................17, 103
2
Sidezoomknap ....................................................71
f : Vidvinkel..............................................71
g : Telefoto................................................71
7
Tilbehørsstik .......................................................209
3
Tilbehørssko............................................... 25, 210
8
HDMI-mikrostik (type D).............................103
4
Dioptrijustering...................................................26
9
Mikro-USB-stik...........................................17, 103
3
Oversigt over kameraet
Kamerahuset
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
17
16
14
15
1
Højttaler........................................................ 99, 175
2
Elektronisk søger................................................26
3
Øjesensor................................................................26
4
Knappen x (skærm) ....................................26
5
Knappen o (AE-L/AF-L).................... 66, 175
6
Fokusindstillingsvælger.........................61, 67
7
Knappen b (e videooptagelse)
...............................................................................25, 90
8
Knappen c (billedvisning)........................27
9
Knappen s (skærm)...................................8
10 Knappen k (anvend indstilling)...........113
Roterbar multivælger
11 (multivælger)*...........................................54, 113
12 Knappen l (slet)............................................... 28
13 Knappen d (menu) ......................113, 116
Dæksel til batterikammer/
14 hukommelseskort............................................. 16
Stikdæksel til lysnetadapter
15 (ekstraudstyr) ................................................... 208
16 Stativgevind
17 Skærm................................................................. 8, 18
* I denne brugervejledning angives et tryk på øverste, nederste, venstre eller højre del af
multivælgeren som H, I, J eller K.
4
Oversigt over kameraet
Kamerahuset
Betjeningselementernes vigtigste funktioner
Betjeningselement
Hovedfunktion
Under
optagelse
Vælg en optageindstilling (A31).
Under
optagelse
Vælg q (autofokus) eller r (manuel fokus).
Under
optagelse
Lås eksponeringen eller fokus.
Under
optagelse
Drej mod g (i) (telefoto) for at zoome ind, så
motivet kommer tættere på, og drej mod
f (h) (vidvinkel) for at zoome ud og se et
større område.
Programhjul
Fokusindstillingsvælger
Knappen o (AE-L/AF-L)
Zoomknap
Under
billedvisning
Knappen p (Hurtig
returzoom)
• Drej mod g (i) for at zoome ind på billedet,
og drej mod f (h) for at vise billeder som
miniaturer eller vise kalenderen.
• Juster lydstyrken under afspilning af videoer.
Under
optagelse
Udvid billedvinklen midlertidigt.
Under
optagelse
Brug den funktion, der blev tildelt i Tildel
sidezoomknap.
• Zoom (standardindstilling): Drej mod
g (telefoto) for at zoome ind, så motivet
kommer tættere på, og drej mod
f (vidvinkel) for at zoome ud og se et større
område.
• Manuel fokus: Juster fokus manuelt, når
fokusindstillingsvælgeren er indstillet til r.
Sidezoomknap
5
Oversigt over kameraet
Betjeningselementernes vigtigste funktioner
Betjeningselement
Hovedfunktion
Under
optagelse
Udløserknap
Knappen b
(e videooptagelse)
Multivælger
Når knappen trykkes halvt ned: Indstil fokus og
udfør eksponering.
Når knappen trykkes helt ned: Udløs lukkeren.
Under
billedvisning
Gå tilbage til optageindstilling.
Under
optagelse
Start og stop videooptagelse.
Under
billedvisning
Gå tilbage til optageindstilling.
Under
optagelse
• Mens optageskærmbilledet vises:
Få vist følgende indstillingsskærmbilleder ved
at trykke på:
- Op (H): m (flashindstilling)
- Venstre (J): n (selvudløser/smil-timer)
- Ned (I): p (fokusindstilling)*
- Højre (K): o (eksponeringskompensation)
• Når optageindstillingen er l, m eller u
(Manuel video): Drej multivælgeren for at
indstille f-tallet.
* Kun tilgængelig, når
fokusindstillingsvælgeren er indstillet til q.
Under
billedvisning
• Når billedvisningsskærmen vises: Skift mellem
billederne, der skal vises, ved at bruge op
(H), venstre (J), ned (I), højre (K) eller ved
at dreje multivælgeren.
• Mens et zoomet billede vises: Flyt
visningsområdet.
Under
indstilling
• Vælg et punkt ved at bruge HIJK eller
ved at dreje multivælgeren, og anvend valget
ved at trykke på knappen k.
Under
billedvisning
• Vis individuelle billeder i en sekvens
i fuldskærmsvisning (A28).
• Rul gennem et billede taget med Let
panorama.
• Afspil videoer.
• Skift fra miniaturevisning eller zoomet billede
til fuldskærmsvisning.
Knappen k (anvend
indstilling)
Under
indstilling
Anvend det valgte punkt ved at dreje på
multivælgeren.
6
Oversigt over kameraet
Betjeningselementernes vigtigste funktioner
Betjeningselement
Hovedfunktion
Under
optagelse
Kommandohjul
Under
billedvisning
Skift forstørrelsesgraden for et zoomet billede.
Under
optagelse
• Når fokusindstillingsvælgeren er indstillet til
q: Vis indstillingsskærmen, der er valgt i
Indstillingsringfunktioner (A119).*
• Når fokusindstillingsvælgeren er indstillet til
r: Juster fokus manuelt.
* Denne funktion kan ikke anvendes i visse
optageindstillinger.
Indstillingsring
Knappen d (menu)
Under
optagelse/
billedvisning
Under
optagelse
Knappen w (funktion)
Knappen x (skærm)
Knappen s (skærm)
Når optageindstillingen er j, k, l, m eller M:
Vis eller luk indstillingsmenuerne, f.eks.
Kontinuerlig eller Vibrationsreduktion (VR).
Skift mellem skærmen og søgeren (A26).
Under
optagelse/
billedvisning
Skift mellem oplysningerne på skærmen.
Under
billedvisning
Under
optagelse
Knappen l (slet)
Vis og skjul menuen (A113).
Under
optagelse/
billedvisning
Under
optagelse
Knappen c (billedvisning)
• Når optageindstillingen er j (A46):
Indstil det fleksible program.
• Når optageindstillingen er k, m (A46) eller
Manuel i u (Manuel video): Indstil
lukkertiden.
Under
billedvisning
Vis billeder (A27).
• Hvis kameraet er slukket, kan du tænde
kameraet i billedvisningsindstilling ved at
trykke på og holde denne knap nede (A27).
• Gå tilbage til optageindstilling.
Slet det sidst gemte billede (A28).
Slet billeder (A28).
7
Oversigt over kameraet
Betjeningselementernes vigtigste funktioner
Skærmen/søgeren
De oplysninger, der vises på skærmen under optagelse og billedvisning, skifter afhængigt af
kameraets indstillinger og brug.
Skift mellem oplysningerne på skærmen (knappen s)
Tryk på knappen s (skærm) for at skifte
mellem de oplysninger, der vises på skærmen
under optagelse og billedvisning.
Under optagelse
1/250
F5.6
25m 0s
1400
1/250
F5.6
25m 0s
1400
Vis kun gitterlinjer,
Oplysninger skjult
Videoramme*
histogram og
Viser videoområdet i en
virtuel
horisont*
ramme.
* Gitterlinjer, histogram og virtuel horisont vises afhængigt af indstillingerne i
Skærmindstillinger (A167) i opsætningsmenuen.
Vis oplysninger*
Under billedvisning
4/4
4/4
1/250
+1.0
0004. JPG
15/11/2018 15:30
Vis oplysninger
F 5.6
100
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
ARTIST
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
COPYRIGHT
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
0004.JPG
15/11/2018 15:30
Toneniveau-information
Billedkommentar
(A180),
(undtagen videoer)
Viser et histogram og
copyrightinformation
toneniveau- og
(A181)
optageinformation
(A13).
8
Oversigt over kameraet
Skærmen/søgeren
COMMENT
Oplysninger skjult
Under optagelse
3
7
2
1
28
27
4 AF
10
120
3200
26 25 24
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
3000mm
1/250
23
9
8
5 6
10
x1.2
F5.6
+1.0
+1.0
10m 0s
9999
16
17
18
19
13
12
15
11
14
22 21 20
Optageindstilling .............................................. 31
Justering af
16 flasheksponeringskompensation......... 143
Flashindstilling.................................................... 55
Værdi for Eksponeringskompensation
Fokusindstilling ...........................................61, 67
17 ......................................................................................69
Zoomindikator.............................................62, 71
Resterende video-optagelsestid
Fokusindikator .................................................... 24
18 .............................................................................. 90, 91
Digitalt zoomforhold ...................................... 71
19 Flashindikator.......................................................55
Videoindstillinger (videoer med normal
hastighed)............................................................150
Antal resterende billeder
20 (stillbilleder)................................................ 22, 122
Videoindstillinger (HS-videoer)...............151
Ikon for Muliggør udløsning (når der ikke
21 er isat et hukommelseskort)......... 166, 200
Billedkvalitet.......................................................121
22 F-tal ............................................................................46
23 Lukkertid .................................................................46
24 ISO-følsomhed ................................................. 137
Billedstørrelse ....................................................123
Let panorama ...................................................... 41
Støjreduktionsfilter.........................................144
Indikator for forbindelse til
Reduktion af vindstøj....................................154
25 opladningsadapter
Vibrationsreduktion (VR)-ikon.................171
14 Elektronisk VR-ikon.........................................154
26 Indikator for batteriniveau...........................22
Låseindikator for automatisk eksponering
15 Eksponeringsindikator................................... 48
27 (AE)/Autofokus (AF) (stillbillede) ... 66, 175
Brændvidde (i 35mm [135]-format)
28 ........................................................................... 71, 147
9
Oversigt over kameraet
Skærmen/søgeren
45
47
46
2
±0.7
±0.3
±1.0
44
41
48
10
43
42
120
49
50
51
70mm
10
120
60
52
3
40
39
38
PRE
3200 1/250
37 36 35 34 33
29 Rejsedestination-ikon...................................164
31
30 29
Kontinuerlig optageindstilling
41 ................................................................... 38, 40, 133
Indikator for "dato ikke
30 indstillet"....................................................164, 199
42 Modlys (HDR) .......................................................37
31 Datostempel ......................................................169
Støjreduktionsserie/enkeltoptagelse
43 .............................................................................. 34, 36
Låseindikator for automatisk eksponering
32 (AE)/Autofokus (AF) (video) ..............91, 175
44
45
46
47
48
49
33 Lokationsdata....................................................182
Indikator for Wi-Fi-kommunikation
34 ....................................................................................162
Indikator for forbindelse til Bluetooth-
35 fjernbetjening ...................................................215
Indikator for Bluetooth-kommunikation
36 ....................................................................................162
37
38
39
40
32
F5.6
+1.0
+1.0
10m 0s
9999
Time-lapse-video...............................................96
Eksponerings-bracketing.......................... 139
Håndholdt/stativ........................................35, 36
Afspilningshastighed ......................................98
Multi-eksp. Lysere..............................................39
Effektgruppe (indstillingen Kreativ) .......44
Optagelse af stillbillede (under
50 videooptagelse) .................................................93
Flytilstand.............................................................161
51 Multieksponering ........................................... 145
Hvidbalance .......................................................129
Selvudløser-indikator......................................58
COOLPIX Picture Control............................124
52 Smil-timer...............................................................60
Aktiv D-Lighting...............................................144
Kæledyrsportr. auto udl.................................38
10
Oversigt over kameraet
Skærmen/søgeren
1/250
F5.6
1/250
59
53
54
10m 0s
9999
F5.6
60
55 56 57 58
1/250
F5.6
10m 0s
9999
1/250
61
F5.6
25m 0s
9999
62
53 Fokuspunkt (målsøgende AF).........63, 141
57 Spotlysmålingsområde............................... 132
58 Centervægtet område ................................ 132
59 Vis/skjul histogrammer ............................... 167
Fokuspunkt (center/manuel)
54 ....................................................................33, 66, 140
Fokuspunkt (ansigtsgenkendelse,
Ramme (indstillingen Måne eller Fugle
55 kæledyrsregistrering)............38, 60, 64, 140
60 eller hurtig returzoom) .......................... 40, 72
56 Fokuspunkt (følg motiv)...................141, 142
61 Vis/skjul gitterlinjer ........................................ 167
62 Virtuel horisont ..................................... 167, 168
11
Oversigt over kameraet
Skærmen/søgeren
Under billedvisning
1 2 3 456 7
8
9
10
Demoindst.
12 13
24
23
22 21
20
11
14
15
16
17
19 18
1
Beskyt-ikon......................................................... 159
14 Videoindstillinger............................................150
2
Sekvensvisning (når Særskilte billeder
er valgt)...................................................................160
15 Let panorama-indikator.................................43
3
Blødere hudtone-ikon....................................85
17 Ikon for beskæring............................................88
4
Filtereffekter-ikon............................................... 86
5
D-Lighting-ikon ..................................................84
6
Hurtig retouchering-ikon.............................84
7
Ikon for overførselsreservation .............. 157
8
Aktuelt billednummer/
antal billeder i alt
9
Videolængde eller forløbet afspilningstid
16 Lille billede-ikon .................................................87
Guide til Let panorama-afspilning ..........43
18 Guide til visning af sekvens .........................82
Guide til visning af video ..............................90
19 Tidspunkt for optagelse
20 Optagedato
Indikator for forbindelse til
21 opladningsadapter
10 Indikator for lydstyrke..................................... 99
22 Indikator for batteriniveau ...........................22
Ikon for Muliggør udløsning (når der ikke
23 Filnummer og -type......................................207
11 er isat et hukommelseskort).................... 166
Indikator for registrerede
24 positionsdata.........................................................182
12 Billedkvalitet ...................................................... 121
13 Billedstørrelse.................................................... 123
12
Oversigt over kameraet
Skærmen/søgeren
Visning af toneniveau-information
Du kan kontrollere, om der mangler kontrastdetaljer i højlys og skygger, ud fra det viste
histogram eller den blinkende visning af hvert toneniveau. De angiver retningslinjer for
justering af billedets lysstyrke med funktioner som for eksempel
eksponeringskompensation.
4/4
14
13
12
11
10
1/250
F 5.6
1
2
3
4
5
6
100
+1.0
0004.JPG
15/11/2018 15:30
9
7
8
Aktuelt billednummer/
antal billeder i alt
1
8
Tidspunkt for optagelse......................19, 164
9
Optagedato................................................19, 164
2
Histogram1
3
Toneniveau2
4
ISO-følsomhed ................................................. 137
11 .......................................................................................69
5
COOLPIX Picture Control ........................... 124
12 Optageindstilling...............................................31
6
Billedkvalitet/Billedstørrelse...........121, 123
13 Lukkertid .................................................................46
7
Hvidbalance....................................................... 129
14 F-tal.............................................................................46
10 Filnummer og -type......................................207
Værdi for Eksponeringskompensation
1
Et histogram er en graf, der viser fordelingen af toner i billedet. Den vandrette akse viser
pixellysstyrken med de mørke farvetoner til venstre og de lyse farvetoner til højre. Den
lodrette akse viser antallet af pixels.
2 Toneniveauet angiver lysstyrkeniveauet. Når du vælger det toneniveau, du vil kontrollere,
ved at bruge JK på multivælgeren eller dreje multivælgeren, blinker det område på
billedet, der svarer til det valgte toneniveau.
13
Oversigt over kameraet
Skærmen/søgeren
Kom godt i gang
Montering af kamerarem.............................................................................................................15
Montering af objektivdæksel og modlysblænde................................................................15
Isætning af batteri og hukommelseskort ..............................................................................16
Opladning af batteriet ..................................................................................................................17
Åbning af skærmen .......................................................................................................................18
Kameraopsætning..........................................................................................................................19
14
Kom godt i gang
Montering af kamerarem
Sæt remmen på venstre og højre side af kameraet.
Montering af objektivdæksel og modlysblænde
• Sæt objektivdækslet på for at beskytte objektivet, når du ikke tager billeder.
• Modlysblænden skærmer for lys, som kan have uønsket virkning på billedet, og den
hjælper også med at beskytte kameraet. Brug ikke modlysblænden ved optagelse med
en flash, eller hvis AF-hjælpelyset er nødvendigt for optagelse.
Når du ikke bruger modlysblænden
15
Kom godt i gang
Montering af kamerarem
Isætning af batteri og hukommelseskort
Batterilås
Hukommelseskortplads
• Hold batteriet, så dets positive og negative poler vender rigtigt, skub til den orange
batterilås (3), og sæt batteriet helt ind i kameraet (4).
• Skub hukommelseskortet i, til det klikker på plads (5).
• Sørg for ikke at sætte batteriet eller hukommelseskortet i med den forkerte side opad
eller indad, da det kan medføre funktionsfejl.
• Når skrivebeskyttelsesknappen på hukommelseskortet er i "låst" position, kan der ikke
optages eller slettes billeder, og kortet kan ikke formateres.
B
Formatering af et hukommelseskort
Første gang du sætter et hukommelseskort i dette kamera, som har været brugt i en anden
enhed, skal du sørge for at formatere kortet med kameraet.
• Bemærk, at formatering af et hukommelseskort sletter alle billeder og andre data på
hukommelseskortet permanent. Sørg for at oprette kopier af billeder, du vil gemme, før du
formaterer hukommelseskortet.
• Sæt hukommelseskortet i kameraet, tryk på knappen d, og vælg Formater kort i
opsætningsmenuen (A113).
Udtagning af batteriet og hukommelseskortet
Sluk kameraet, kontroller, at tændt-lampen og skærmen er slukket, og åbn derefter dækslet
til batterikammeret/hukommelseskortet.
• Skub til batterilåsen for at skubbe batteriet ud.
• Tryk forsigtigt ned på hukommelseskortet i kameraet, så det skydes delvist ud.
• Vær forsigtig, når du håndterer kameraet, batteriet og hukommelseskortet, umiddelbart
efter kameraet har været i brug, da delene kan være varme.
16
Kom godt i gang
Isætning af batteri og hukommelseskort
Opladning af batteriet
Opladningsa
dapter*
Stikkontakt
Tændt-lampe
(opladningsindi
kator)
USB-kabel (medfølger)
* En stikadapter sættes på afhængigt af i hvilket land eller område, hvor kameraet er købt.
Stikadapterens udseende afhænger af det land eller område, hvor kameraet er købt.
• Opladningen starter, når kameraet sluttes til en stikkontakt, mens batteriet er sat i, som vist
i illustrationen. Tændt-lampen (opladningsindikatoren) blinker langsomt, mens batteriet
lades op.
• Tændt-lampen slukkes, når opladningen er færdig. Tag opladningsadapteren ud af
stikkontakten, og tag derefter USB-kablet ud.
Det tager ca. 3 timer at oplade et helt fladt batteri.
• Batteriet kan ikke oplades, når tændt-lampen blinker hurtigt, måske af en af nedenstående
årsager.
- Omgivelsestemperaturen egner sig ikke til opladning.
- USB-kablet eller opladningsadapteren er ikke korrekt tilsluttet.
- Batteriet er beskadiget.
17
Kom godt i gang
Opladning af batteriet
B
Bemærkninger om USB-kablet
• Brug ikke et andet USB-kabel end UC-E21. Brug af et andet USB-kabel end UC-E21 kan resultere i
overophedning, brand eller elektrisk stød.
• Kontroller stikkenes form og retning, og sæt ikke stik skråt i og tag dem ikke skråt ud.
B
Bemærkninger om opladning af batteriet
• Du kan bruge kameraet, mens batteriet lades op, men opladningen tager længere tid.
Tændt-lampen (opladningsindikatoren) slukkes, mens kameraet bruges.
• Brug under ingen omstændigheder en anden model lysnetadapter end opladningsadapteren
EH-73P, og brug ikke en USB-lysnetadapter eller en batterioplader til en mobiltelefon, som kan
købes i almindelig handel. Hvis denne sikkerhedsanvisning ikke følges, kan det medføre
overophedning eller beskadigelse af kameraet.
Åbning af skærmen
• Du kan justere skærmens retning og vinkel. Ved normal fotografering skal du folde
skærmen mod bagsiden af kameraet med forsiden udad (5).
• Når du ikke bruger kameraet, eller når du bærer det, kan du forhindre ridser og
tilsmudsning af skærmen ved at vende skærmen indad (1).
B
Bemærkninger om skærmen
• Skærmens justerbare område kan være begrænset, når et kabel eller tilbehør er forbundet til
kameraet.
• Brug ikke kræfter, når du bevæger skærmen, og bevæg den langsomt inden for skærmens
justeringsområde, så koblingsmekanismen ikke beskadiges.
18
Kom godt i gang
Åbning af skærmen
Kameraopsætning
1
Tænd kameraet.
• Anvend multivælgeren til at vælge og justere indstillinger.
Multivælger
Op
Mod
højre
Mod
venstre
Afbryder
Knappen k
(anvend indstilling)
• Der vises en dialogboks for valg af sprog. Tryk på
H eller I på multivælgeren for at markere et sprog,
og tryk på k for at vælge.
• Du kan til hver en tid ændre sprog ved hjælp af
indstillingen Sprog/Language i opsætningsmenuen
(A113).
Ned
Sprog/Language
Annuller
2
Vælg Ja, og tryk på k.
Vælg tidszone og indstil dato og
klokkeslæt?
Ja
Nej
Annuller
3
Markér din egen tidszone, og tryk på k.
• For at slå sommertid til skal du trykke på H; W vises
øverst på kortet. Tryk på I for at slå sommertid fra.
Tilb.
4
Tryk på H eller I for at vælge datoformat, og tryk på k.
19
Kom godt i gang
Kameraopsætning
5
Indtast den aktuelle dato og tid, og tryk
på k.
• Tryk på J eller K for at markere punkter, og tryk på
H eller I for at ændre.
• Vælg minutfeltet, og tryk på k for at bekræfte
indstillingen.
Dato og klokkeslæt
D
M
Å
t
m
01 01 2018 00 00
Rediger
6
Når du bliver bedt om det, skal du trykke på H eller I for at
markere Ja og trykke på k.
• Kameraet afslutter og går til optagevisning, når opsætningen er fuldført.
C
Nulstilling af uret
Indstillingen Tidszone og dato i opsætningsmenuen kan anvendes til at vælge tidszone og
indstille kameraets ur.
Du kan slå sommertid til eller fra i menuen Tidszone.
C
Brug af appen SnapBridge
Når du opretter en trådløs forbindelse mellem kameraet og en smartenhed ved hjælp af appen
SnapBridge, kan du uploade billeder taget med kameraet til smartenheden eller udføre
fjernfotografering. Du kan se fremgangsmåden for oprettelse af forbindelse i den medfølgende
"SnapBridge Forbindelsesvejledning".
20
Kom godt i gang
Kameraopsætning
Grundlæggende optage- og
billedvisningsfunktioner
Optagelse af billeder .....................................................................................................................22
Visning af billeder...........................................................................................................................27
Sletning af billeder.........................................................................................................................28
21
Grundlæggende optage- og billedvisningsfunktioner
Optagelse af billeder
Indstillingen A (auto) anvendes her som et eksempel. Med indstillingen A (auto) kan du
lave generelle optagelser under mange forskellige optageforhold.
1
Drej programhjulet til A.
Antal resterende
billeder
• Indikator for batteriniveau
b: Højt batteriniveau.
B: Lavt batteriniveau.
• Tryk på knappen s (skærm) for at skifte mellem
oplysningerne, der vises på skærmen hver gang.
1/250
F5.6
25m 0s
1400
Indikator for batteriniveau
2
Hold kameraet roligt.
• Hold fingre og andet væk fra objektivet, flashen, AF-hjælpelyset, mikrofonen og
højttaleren.
22
Grundlæggende optage- og billedvisningsfunktioner
Optagelse af billeder
3
Komponer billedet.
• Drej zoomknappen eller sidezoomknappen for at ændre zoomobjektivets position.
• Hvis motivet forsvinder, når du bruger telefoto, kan du udvide det synlige område
midlertidigt ved at trykke på knappen p (hurtig returzoom), så du nemmere kan
komponere billedet.
Zoom ud
Knappen p
Zoom ind
Zoom ind
Zoom ud
C
Brug af stativ
• I følgende situationer anbefales det at bruge et stativ til at stabilisere kameraet:
- Ved optagelse i svag belysning med flashen indstillet til W (fra)
- Når der er zoomet til en telefotoposition
• Når du bruger et stativ til at stabilisere kameraet under optagelse, skal du indstille
Vibrationsreduktion (VR) til Fra i opsætningsmenuen (A113) for at undgå fejl på
grund af denne funktion.
• Når du har sat kameraet på et stativ, skal du sikre dig, at kameraet ikke får stativet til at vælte,
når objektivet zoomes ind eller ud. Lad ét af stativets ben pege mod motivet og de andre
to ben mod dig selv med samme afstand.
• Kameraet kan bevæge sig en smule ved betjening, selv hvis det er monteret på et stativ, og
det kan forstyrre autofokus. Vent et par sekunder efter betjening af kameraet, og tryk
derefter langsomt på udløserknappen.
Når der er zoomet til
vidvinkelposition
Når der er zoomet til
telefotoposition
23
Grundlæggende optage- og billedvisningsfunktioner
Optagelse af billeder
4
Tryk udløserknappen halvt ned.
• At trykke udløserknappen halvt ned betyder, at
du skal trykke på og holde knappen på det
punkt, hvor du mærker en let modstand.
• Fokuspunktet eller fokusindikatoren vises med
grønt, når motivet er i fokus.
• Når du bruger digital zoom, fokuserer kameraet
midt på billedet, og fokuspunktet vises ikke.
• Kameraet kan ikke fokusere, hvis fokuspunktet
eller fokusindikatoren blinker. Ret
kompositionen, og prøv at trykke
udløserknappen halvt ned igen.
1/250
F 5.6
Fokuspunkt
5
B
Lad fingeren blive på udløserknappen, og
tryk den helt ned.
Bemærkninger om lagring af billeder eller videoer
Indikatoren for antal resterende billeder eller indikatoren for den resterende optagelsestid blinker,
mens billeder eller videoer gemmes. Åbn ikke dækslet til batterikammeret/
hukommelseskortet, og tag ikke batteriet eller hukommelseskortet ud, mens en indikator
blinker. Ellers kan du miste data, eller kameraet eller hukommelseskortet kan blive beskadiget.
C
Funktionen Auto sluk
• Hvis der ikke udføres nogen handlinger i ca. et minut, slukkes skærmen, kameraet skifter til
standbyindstilling, og tændt-lampen blinker. Kameraet slukkes, når det har været i
standbyindstilling i ca. tre minutter.
• Du kan aktivere skærmen igen, mens kameraet er i standbyindstilling, ved at udføre en handling
som f.eks. at trykke på afbryderen eller udløserknappen.
24
Grundlæggende optage- og billedvisningsfunktioner
Optagelse af billeder
Brug af den indbyggede flash
I situationer, hvor der skal bruges flash, f.eks. i mørke
omgivelser, eller når motivet er i modlys, skal du bevæge
knappen K (pop op-flash) for at hæve den indbyggede
flash.
• Når den indbyggede flash ikke bruges, skal du lukke den
ved at trykke forsigtigt på den indbyggede flash, indtil
den klikker på plads.
Sådan monteres dækslet til tilbehørssko BS-1
(ekstraudstyr)
Optagelse af videoer
Åbn optageskærmbilledet, og tryk på knappen
b (e videooptagelse) for at starte en videooptagelse.
• Tryk på knappen b (e) igen for at stoppe optagelsen.
Når du drejer programhjulet til u (Manuel video), kan
du indstille lukkertiden og f-tallet for videooptagelse.
25
Grundlæggende optage- og billedvisningsfunktioner
Optagelse af billeder
Skift mellem skærmen og søgeren
Det anbefales, at du bruger søgeren, når lyse forhold gør
det vanskeligt at se skærmen, f.eks. uden døre i sollys.
• Hvis du fører søgeren nærmere dit ansigt, reagerer
øjesensoren på det og aktiverer søgeren og slukker
skærmen (standardindstilling).
• Du kan også skifte mellem skærmen og søgeren ved
at trykke på knappen x (skærm).
Søger
Dioptrijustering af søgeren
Hvis det er svært at se billedet i søgeren, kan du justere
søgeren ved at rotere dioptrijusteringen, mens du ser
gennem søgeren.
• Pas på ikke at ramme øjet med en fingerspids eller en
negl.
Dioptrijustering
26
Grundlæggende optage- og billedvisningsfunktioner
Optagelse af billeder
Visning af billeder
1
Tryk på knappen c (billedvisning) for at
skifte til billedvisningsindstilling.
• Hvis du trykker på og holder knappen c nede, mens
kameraet er slukket, tændes kameraet
i billedvisningsindstilling.
2
Brug multivælgeren til at vælge et
billede, der skal vises.
Vis det forrige billede
• Tryk på og hold HIJK nede for at rulle hurtigt
gennem billederne.
• Du kan også vælge billeder ved at dreje
multivælgeren.
• Tryk på knappen s (skærm) for at skifte mellem
oplysningerne, der vises på skærmen hver gang.
• Du kan afspille en optaget video ved at trykke på
knappen k.
• Tryk på knappen c eller på udløserknappen for at
gå tilbage til optageindstilling.
Vis det næste billede
• Flyt zoomknappen mod g (i) i
fuldskærmsvisning for at zoome ind på et
billede.
3.0
• Du kan skifte til miniaturevisning og se
flere billeder på skærmen ved at dreje
zoomknappen mod f (h) i
fuldskærmsvisning.
1/20
27
Grundlæggende optage- og billedvisningsfunktioner
Visning af billeder
Sletning af billeder
1
Tryk på knappen l (slet) for at slette det
billede, der vises på skærmen.
2
Brug HI på multivælgeren til at vælge
den ønskede slettemetode, og tryk på
knappen k.
Aktuelt billede
• Tryk på knappen d for at afslutte uden at slette.
Slet valgte billeder
Slet
Alle billeder
3
Vælg Ja, og tryk på knappen k.
• Slettede billeder kan ikke gendannes.
Slet 1 billede?
Ja
Nej
B
Bemærkninger om sletning af billeder, der er gemt samtidigt i RAW og JPEG
Når du bruger dette kamera til at slette billeder vha. RAW + Fine eller RAW + Normal i
indstillingen Billedkvalitet (A116), slettes både de samtidigt gemte RAW- og JPEG-billeder. Du
kan ikke slette kun det ene format.
B
Sletning af billeder, der er taget kontinuerligt (sekvens)
• Billeder, der er taget kontinuerligt, gemmes som en sekvens. I
billedvisningsindstilling er det kun det første billede i
sekvensen (nøglebilledet), der vises (standardindstilling).
• Hvis du trykker på knappen l, mens der vises et nøglebillede
for en billedsekvens, slettes alle billederne i sekvensen.
• Hvis du vil slette enkeltbilleder i en sekvens, skal du trykke på
knappen k for at få vist billederne enkeltvist og trykke på
knappen l.
C
4/8
0004.JPG
15/11/2018 15:30
Sletning af det billede, der netop er taget
I optageindstilling kan du slette det sidst gemte billede ved at trykke på knappen l.
28
Grundlæggende optage- og billedvisningsfunktioner
Sletning af billeder
Skærmbilledet til valg af billeder til sletning
1
Brug JK på multivælgeren, eller
drej multivælgeren for at vælge det
billede, du vil slette.
Slet valgte billeder
• Drej zoomknappen (A2) mod g (i) for at skifte til
fuldskærmsvisning eller mod f (h) for at skifte til
miniaturevisning.
Tilb.
2
Brug HI til at vælge ON eller OFF.
Slet valgte billeder
• Når ON vælges, vises et ikon under det valgte billede.
Gentag trin 1 og 2 for at vælge flere billeder.
Tilb.
3
Tryk på knappen k for at anvende billedvalget.
• Der vises en bekræftelsesdialogboks. Følg vejledningen på skærmen vedrørende
betjening.
29
Grundlæggende optage- og billedvisningsfunktioner
Sletning af billeder
Optagefunktioner
Valg af en optageindstilling........................................................................................................31
Indstillingen A (Auto)..................................................................................................................32
Motivprogram (optagelse, der passer til optageforholdene) ........................................33
Indstillingen Kreativ (anvendelse af effekter under optagelse) ....................................44
Indstillingerne j, k, l og m (indstilling af eksponering til optagelse) ...................46
Indstillingen M (User Settings (Brugerindstillinger)) .........................................................52
Indstilling af optagefunktioner med multivælgeren.........................................................54
Flashindstilling ................................................................................................................................55
Selvudløser .......................................................................................................................................58
Smil-timer (Automatisk fotografering af smilende ansigter) .........................................60
Brug af autofokus ...........................................................................................................................61
Brug af manuel fokus ....................................................................................................................67
Eksponeringskompensation (justering af lysstyrke)..........................................................69
Brug af knappen w (funktion).................................................................................................70
Brug af zoom ....................................................................................................................................71
Standardindstillinger (flash, selvudløser og fokusindstilling) ........................................73
Funktioner, der ikke kan anvendes samtidig under optagelse .....................................75
30
Optagefunktioner
Valg af en optageindstilling
Du kan dreje programhjulet, så den ønskede optageindstilling står ud for indikatormærket
på kamerahuset.
• Indstillingen A (Auto)
Vælg denne indstilling for at lave generelle optagelser under mange forskellige
optageforhold.
• Indstillingerne (motivprogrammerne) y, g og L
Når du vælger et af motivprogrammerne ud fra optageforholdene, kan du tage billeder
med de korrekte indstillinger til forholdene.
- y: Tryk på knappen d, og vælg et motivprogram. Når du bruger Auto.
Motivvælger, genkender kameraet optageforholdene, når du komponerer et billede,
så du lettere kan tage billeder efter forholdene.
- g (måne): Brug denne indstilling, når du tager billeder af månen i en telefotoposition.
- L (fugle): Brug denne indstilling, når du tager billeder af fugle i en telefotoposition.
• Indstillingen p (Kreativ)
Anvender effekter på billeder under optagelse.
• Indstillingerne j, k, l og m
Vælg disse indstillinger, hvis du vil have større kontrol over lukkertid og f-tal.
• Indstilling M (User settings)
De hyppigst anvendte indstillinger i indstillingerne j, k, l og m kan gemmes. Hvis du
vil optage med de gemte indstillinger, skal du dreje programhjulet til M.
• Indstillingen u (Manuel video)
Du kan optage videoer med eksponeringsindstillingen sat til blændeprioriteret
automatik eller manuel.
31
Optagefunktioner
Valg af en optageindstilling
Indstillingen A (Auto)
Vælg denne indstilling for at lave generelle optagelser
under mange forskellige optageforhold.
• Kameraet registrerer hovedmotivet og fokuserer på det
(målsøgende AF). Hvis der registreres et personansigt,
prioriterer kameraet det automatisk ved fokuseringen.
• Se "Brug af autofokus" (A61) for at få flere oplysninger.
Tilgængelige funktioner i indstillingen A (Auto)
•
•
•
•
•
•
Flashindstilling (A55)
Selvudløser (A58)
Smil-timer (A60)
Fokusindstilling (A61)
Eksponeringskompensation (A69)
Optagemenu (A121)
32
Optagefunktioner
Indstillingen A (Auto)
Motivprogram (optagelse, der passer til
optageforholdene)
Når du vælger et af motivprogrammerne ud fra optageforholdene, kan du tage billeder med
de korrekte indstillinger til forholdene.
g Måne (A40)1, 2, 3, L Fugle (A40)1
Drej programhjulet til g eller L, og tag billeder.
y
Auto. Motivvælger
Portræt
Landskab
Sport
Aftenportræt
Fest/indendørs
Strand
Tryk på knappen d for at åbne motivmenuen, og vælg et af følgende
motivprogrammer med multivælgeren.
1
2
3
x
Auto. Motivvælger (standardindstilling)
(A34)
b
c
k
Nærbillede (A36)
Portræt
u
Mad (A37)
Landskab (A34)1, 2
m
Fyrværkeri (A37) 3
d
Sport (A35)1
o
Modlys (A37)1
s
Aftenportræt (A35)
p Let panorama (A41)1
f
Fest/indendørs (A35)1
O
Z
Strand1
O Softfilter1
z
Sne1
I
h
Solnedgang1, 2, 3
m Multi-eksp. Lysere (A39)3
i
Skumring/morgengry1, 2, 3
i
X
Aftenlandskab (A36)1, 2
o Superlapse-video (A98)1
Kæledyrsportræt (A38)
Selektiv farve (A38)1
Time-lapse-video (A96)3
Kameraet fokuserer på området midt på billedet. Området kan ikke flyttes.
Kameraet fokuserer på uendeligt.
Det anbefales at bruge et stativ (A23). Indstil Vibrationsreduktion (VR) (A171) til Fra i
opsætningsmenuen, når du bruger et stativ til at stabilisere kameraet under optagelse.
33
Optagefunktioner
Motivprogram (optagelse, der passer til optageforholdene)
Tip og bemærkninger til motivprogram
y M x Auto. Motivvælger
• Når du retter kameraet mod motivet, registrerer kameraet automatisk optageforholdene og
justerer optageindstillingerne efter dem.
e
Portræt (til nærbilleder af en eller to personer)
b
Portræt (til nærbilleder af mange personer eller billeder, hvor baggrunden fylder meget)
f
Landskab
p
Aftenportræt (til nærbilleder af en eller to personer)
q
Aftenportræt (til nærbilleder af mange personer eller billeder, hvor baggrunden fylder
meget)
r
Aftenlandskab
i
Nærbillede
j
Modlys (til billeder af motiver uden personer)
d
Modlys (til portrætbilleder)
d
Andre optageforhold
• Under visse optageforhold vælger kameraet måske ikke de ønskede indstillinger. Hvis det sker,
skal du vælge en anden optageindstilling (A31).
y M c Landskab
• På skærmen, der vises, når c Landskab er valgt, skal du vælge Støjreduktionsserie eller
Enkeltoptagelse.
• Støjreduktionsserie: Denne funktion gør det muligt at tage et skarpt landskabsbillede med
minimal støj.
- Tryk udløserknappen helt ned for at tage en serie billeder, der kombineres til et enkelt billede
og gemmes.
- Når udløserknappen er trykket helt ned, skal du holde kameraet stille, indtil der vises et
stillbillede. Når du har taget et billede, må du ikke slukke kameraet, før optageskærmbilledet
igen vises på skærmen.
- Billedvinklen (dvs. det område, der kan ses på billedet) på det gemte billede vil være smallere
end den, der ses på optageskærmbilledet.
- Kontinuerlig optagelse kan muligvis ikke bruges under visse optageforhold.
• Enkeltoptagelse (standardindstilling): Gemmer billeder med forstærkede konturer og øget
kontrast.
- Når udløserknappen trykkes helt ned, tages der ét billede.
34
Optagefunktioner
Motivprogram (optagelse, der passer til optageforholdene)
y M d Sport
• Der tages billeder kontinuerligt, mens udløserknappen holdes nede.
• Kameraet kan tage ca. 7 billeder kontinuerligt med en hastighed på ca. 7 bps.
• Billedhastigheden ved kontinuerlig optagelse kan blive nedsat afhængigt af den aktuelle
billedkvalitetsindstilling, den indstillede billedstørrelse, det anvendte hukommelseskort og
optageforholdene.
• Fokus, eksponering og farveglød for det andet og efterfølgende billeder er fastsat til værdierne
for det første billede.
y M s Aftenportræt
• På skærmen, der vises, når s Aftenportræt er valgt, skal du vælge u Håndholdt
(standardindstilling) eller w Stativ.
• Der tages ét billede med lang lukkertid. I sammenligning med w Stativ indstiller kameraet
med u Håndholdt en lidt kortere lukkertid i henhold til optageforholdene for at forhindre
kamerarystelser.
• Når w Stativ er valgt, deaktiveres vibrationsreduktion uanset indstillingen for
Vibrationsreduktion (VR) i opsætningsmenuen (A171). Se "Brug af stativ" (A23), når du
bruger et stativ.
• Åbn den indbyggede flash, inden du tager billeder.
y M f Fest/indendørs
• Hold kameraet roligt for at undgå effekten af kamerarystelser. Indstil Vibrationsreduktion
(VR) (A171) til Fra i opsætningsmenuen, når du bruger et stativ til at stabilisere kameraet
under optagelse. Se "Brug af stativ" (A23), når du bruger et stativ.
35
Optagefunktioner
Motivprogram (optagelse, der passer til optageforholdene)
y M X Aftenlandskab
• På skærmen, der vises, når X Aftenlandskab er valgt, skal du vælge u Håndholdt
(standardindstilling) eller w Stativ.
• u Håndholdt (standardindstilling):
- Tryk udløserknappen helt ned for at tage en serie billeder, der kombineres til et enkelt billede
og gemmes.
- Når udløserknappen er trykket helt ned, skal du holde kameraet stille, indtil der vises et
stillbillede. Når du har taget et billede, må du ikke slukke kameraet, før optageskærmbilledet
igen vises på skærmen.
- Billedvinklen (dvs. det område, der kan ses på billedet) på det gemte billede vil være smallere
end den, der ses på optageskærmbilledet.
- Kontinuerlig optagelse kan muligvis ikke bruges under visse optageforhold.
• w Stativ:
- Der tages ét billede med lang lukkertid, når udløserknappen trykkes helt ned.
- Modvirkning af rystelser deaktiveres uanset indstillingen for Vibrationsreduktion (VR) i
opsætningsmenuen (A171).
- Se "Brug af stativ" (A23), når du bruger et stativ.
y M k Nærbillede
På skærmen, der vises, når k Nærbillede er valgt, skal du vælge Støjreduktionsserie eller
Enkeltoptagelse.
• Støjreduktionsserie: Denne funktion gør det muligt at tage et skarpt billede med minimal
støj.
- Tryk udløserknappen helt ned for at tage en serie billeder, der kombineres til et enkelt billede
og gemmes.
- Når udløserknappen er trykket helt ned, skal du holde kameraet stille, indtil der vises et
stillbillede. Når du har taget et billede, må du ikke slukke kameraet, før optageskærmbilledet
igen vises på skærmen.
- Billedet kan blive forvrænget, overlappet eller sløret, hvis motivet bevæger sig, eller hvis der
er betydelige kamerarystelser, mens der tages billeder kontinuerligt.
- Billedvinklen (dvs. det område, der kan ses på billedet) på det gemte billede vil være smallere
end den, der ses på optageskærmbilledet.
- Kontinuerlig optagelse kan muligvis ikke bruges under visse optageforhold.
• Enkeltoptagelse (standardindstilling): Gemmer billeder med forstærkede konturer og øget
kontrast.
- Når udløserknappen trykkes helt ned, tages der ét billede.
• Fokusindstillingen (A61) skifter til D (makrofotografering), og kameraet zoomer automatisk
til den tætteste position, hvor det kan fokusere.
• Du kan flytte fokuspunktet. Tryk på knappen k, brug HIJK på multivælgeren, eller drej
multivælgeren for at flytte fokuspunktet. Tryk derefter på knappen k for at anvende
indstillingen.
36
Optagefunktioner
Motivprogram (optagelse, der passer til optageforholdene)
y M u Mad
• Fokusindstillingen (A61) skifter til D (makrofotografering),
og kameraet zoomer automatisk til den tætteste position,
hvor det kan fokusere.
• Du kan justere farvegløden ved at bruge kommandohjulet.
Farveglødindstillingen gemmes i kameraets hukommelse,
også efter kameraet slukkes.
• Du kan flytte fokuspunktet. Tryk på knappen k, brug
HIJK på multivælgeren, eller drej multivælgeren for at
flytte fokuspunktet. Tryk derefter på knappen k for at
anvende indstillingen.
1/250
F5.6
25m 0s
1400
y M m Fyrværkeri
• Lukkertiden er fastsat til ca. fire sekunder.
• Eksponeringskompensation kan ikke bruges (A69).
• Det anbefales, at du bruger manuel fokus (A67).
y M o Modlys
• På det skærmbillede, der vises, når du vælger o Modlys, skal du vælge Til eller Fra for at
aktivere eller deaktivere funktionen højt dynamisk område (HDR) afhængigt af
optageforholdene.
• Fra (standardindstilling): Flashen udløses for at forhindre, at motivet skjules af skygger. Tag
billeder med den indbyggede flash åbnet.
- Tryk udløserknappen helt ned for at tage ét billede.
• Til: Bruges, når der er meget lyse områder og meget mørke områder på samme billede.
- Når udløserknappen trykkes helt ned, tager kameraet billeder kontinuerligt og gemmer
følgende to billeder.
- Et sammensat billede uden HDR
- Et sammensat HDR-billede, hvor tab af detaljer i højlys eller skygge er minimeret
- Hvis der kun er nok hukommelse til at gemme ét billede, gemmes kun det billede, som blev
behandlet af D-Lighting (A84) på optagetidspunktet, hvor mørke områder på billedet er
korrigeret.
- Når udløserknappen er trykket helt ned, skal du holde kameraet stille, indtil der vises et
stillbillede. Når du har taget et billede, må du ikke slukke kameraet, før optageskærmbilledet
igen vises på skærmen.
- Billedvinklen (dvs. det område, der kan ses på billedet) på det gemte billede vil være smallere
end den, der ses på optageskærmbilledet.
- Under visse optageforhold kan der forekomme mørke skygger omkring lyse motiver og lyse
områder omkring mørke motiver.
B
Bemærkninger om HDR
Det anbefales at bruge et stativ (A23). Indstil Vibrationsreduktion (VR) (A171)
i opsætningsmenuen til Fra, når du bruger et stativ til at stabilisere kameraet.
37
Optagefunktioner
Motivprogram (optagelse, der passer til optageforholdene)
y M O Kæledyrsportræt
• Når du retter kameraet mod en hund eller en kat, registrerer kameraet dyrets ansigt og
fokuserer på det. Lukkeren udløses automatisk som standard, når kameraet registrerer ansigtet
på en hund eller en kat (kæledyrsportr. auto udl.).
• Vælg U Enkelt eller V Kontinuerlig på det skærmbillede, der vises, når du har valgt O
Kæledyrsportræt.
- U Enkelt: Hver gang kameraet registrerer ansigtet på en hund eller en kat, tager kameraet
ét billede.
- V Kontinuerlig (standardindstilling): Hver gang kameraet registrerer ansigtet på en hund
eller en kat, tager kameraet tre billeder kontinuerligt.
B
Kæledyrsportr. auto udl.
• Tryk på J (n) på multivælgeren for at ændre indstillingen for Kæledyrsportr. auto udl..
- Y: Kameraet udløser automatisk lukkeren, når det registrerer ansigtet på en hund eller en kat.
- OFF: Kameraet udløser ikke lukkeren automatisk, selvom det registrerer ansigtet på en hund
eller en kat. Tryk på udløserknappen. Kameraet registrerer også personansigter, når OFF er valgt.
• Kæledyrsportr. auto udl. indstilles til OFF, når der er taget fem billedserier.
• Uanset indstillingen af Kæledyrsportr. auto udl. kan du også tage billeder ved at trykke på
udløserknappen.
B
Fokuspunkt
• Når kameraet registrerer et ansigt, vises ansigtet i en gul
ramme. Når kameraet har fokuseret på et ansigt, der er vist i
en dobbeltramme (fokuspunktet), bliver dobbeltrammen
grøn. Hvis der ikke registreres nogen ansigter, fokuserer
kameraet på området midt på billedet.
• Under nogle optageforhold registreres kæledyrets ansigt
måske ikke, og andre motiver kan blive vist i en ramme.
1/250
y M I Selektiv farve
• Bevarer kun en valgt billedfarve, og gør andre farver sort-hvide.
• Drej kommandohjulet for at vælge den ønskede farve, og
tryk på knappen k for at anvende farven. Tryk på knappen
k igen, hvis du vil vælge en anden farve.
Gem
38
Optagefunktioner
Motivprogram (optagelse, der passer til optageforholdene)
F5.6
25m 0s
1400
y M m Multi-eksp. Lysere
• Kameraet optager automatisk motiver i bevægelse med jævne mellemrum, sammenligner
hvert billede og sammensætter kun deres lyse områder og gemmer dem derefter som ét
billede. Lysspor som f.eks. bilers lys eller stjernes bevægelse optages.
• På skærmen, der vises, når m Multi-eksp. Lysere er valgt, skal du vælge n Stjerner +
lysspor eller W Stjernespor.
Indstilling
Beskrivelse
n Stjerner +
lysspor
Bruges til at optage lysspor fra biler på
baggrund af et aftenlandskab.
1m40s
• Du kan dreje kommandohjulet for at
indstille det ønskede tidsrum
mellem optagelserne. Det
indstillede tidsrum bliver
lukkertiden. Kameraet stopper
25m 0s
automatisk optagelsen efter
1400
2”
F5.6
50 billeder.
• For hver 10 billeder, der tages,
gemmes der automatisk et sammensat billede med overlappende spor
fra starten af optagelsen.
• Kameraet fokuserer på området midt på billedet.
W Stjernespor
Bruges til optagelse af stjerners bevægelse.
• Billederne tages ved en lukkertid på 25 sekunder med et interval på
ca. 5 sekunder mellem optagelserne. Kameraet stopper automatisk
optagelsen efter 300 billeder.
• For hver 30 billeder, der tages, gemmes der automatisk et sammensat
billede med overlappende spor fra starten af optagelsen.
• Skærmen slukkes muligvis mellem optagelserne. Tændt-lampen tændes, mens skærmen er
slukket.
• Funktionen Autoslukning er deaktiveret under optagelse (A176).
• Tryk på knappen k for at afslutte optagelsen, før den afsluttes automatisk.
• Stop optagelsen, når du har opnået de ønskede spor. Hvis du fortsætter med at optage, kan du
risikere at miste detaljer i de sammensatte områder.
• Når du tager billeder af motiver på lang afstand, f.eks. fly eller fyrværkeri, anbefales du at sætte
fokusindstillingen (A61) på B (uendelig) eller bruge manuel fokus (A67).
• Ved optagelse af billeder af stjerner anbefales det, at du bruger manuel fokus.
• Eksponeringskompensation kan ikke bruges (A69).
B
Bemærkninger om Multi-eksp. Lysere
• Drej ikke på programhjulet, og sæt ikke et nyt hukommelseskort i, før optagelsen er afsluttet.
• Brug batterier med tilstrækkelig opladning for at forhindre, at kameraet slukkes under optagelse.
39
Optagefunktioner
Motivprogram (optagelse, der passer til optageforholdene)
C
Resterende tid
Du kan se den resterende tid, før optagelsen afsluttes
automatisk, på skærmen.
Afslut optagelse
g Måne
• Ved vidvinkelzoompositionen vises en ramme, som angiver billedvinklen, der svarer til
billedvinklen for et 1000 mm-objektiv (i 35mm [135]-format) (standardindstilling). Når du har
månen inden for rammens kant og trykker på knappen k, zoomer kameraet ind, så området
inden for rammen fylder hele billedvinklen (brændvidde). Du kan ændre billedvinklen for
rammen ved at trykke på knappen d og vælge Valg af brændvidde i menuen Måne.
• Du kan justere farvegløden ved at bruge kommandohjulet. Farveglødindstillingen gemmes i
kameraets hukommelse, også efter kameraet slukkes.
• Juster lysstyrken med eksponeringskompensation (A69) efter optageforholdene, f.eks.
månens aktuelle fase, og optagebehovene.
• Standardindstillingen for selvudløseren (A58) er n3s (3 sekunder). Tryk på J (n) på
multivælgeren for at ændre indstillingen.
L Fugle
• Ved vidvinkelzoompositionen vises en ramme, som angiver billedvinklen, der svarer til
billedvinklen for et 500 mm-objektiv (i 35mm [135]-format) (standardindstilling). Når du har en
fugl inden for rammens kant og trykker på knappen k, zoomer kameraet ind, så området
inden for rammen fylder hele billedvinklen (brændvidde). Du kan ændre billedvinklen for
rammen ved at trykke på knappen d og vælge Valg af brændvidde i menuen Fugle.
• Du kan optage billeder kontinuerligt ved at trykke på knappen d og vælge Kontinuerlig i
menuen Fugle.
- U Enkelt (standardindstilling): Der tages ét billede, hver gang du trykker på
udløserknappen.
- V Kontinuerlig: Der tages billeder kontinuerligt, mens udløserknappen holdes nede.
Kameraet kan tage ca. 7 billeder kontinuerligt med en hastighed på ca. 7 bps.
40
Optagefunktioner
Motivprogram (optagelse, der passer til optageforholdene)
Fotografering med Let panorama
Drej programhjulet til y M knappen d M p Let panorama M knappen k
1
Vælg W Normal (180°) eller X Bred
(360°) som optageområde, og tryk på
knappen k.
Let panorama
Normal (180°)
Bred (360°)
2
Komponer det første yderpunkt
i panoramamotivet, og tryk derefter
udløserknappen halvt ned for at fokusere.
• Zoomposition er fast indstillet på vidvinkel.
• Kameraet fokuserer på midten af billedet.
1/250
3
F5.6
Tryk udløserknappen helt ned, og fjern
derefter fingeren fra udløserknappen.
• KLJI vises for at angive kameraets
bevægelsesretning.
4
Bevæg kameraet i en af de fire retninger,
indtil indikatoren på hjælpelinjen når
slutningen.
• Optagelsen begynder, når kameraet registrerer den
retning, det bevæges i.
• Optagelsen stopper, når kameraet har optaget det
angivne optageområde.
• Fokus og eksponering er låst, indtil optagelsen
stopper.
41
Optagefunktioner
Motivprogram (optagelse, der passer til optageforholdene)
Hjælpelinje
25m 0s
1400
Eksempel på kamerabevægelse
• Bevæg kameraet langsomt i en bue i markeringens retning
(KLJI), idet du bruger din krop som akse for rotationen.
• Optagelsen stopper, hvis hjælpelinjen ikke når hen til
yderpunktet i løbet af ca. 15 sekunder (når W Normal
(180°) er valgt) eller i løbet af ca. 30 sekunder (når
X Bred (360°) er valgt), efter at optagelsen er startet.
B
Bemærkninger om fotografering med Let panorama
• Billedområdet på det gemte billede er smallere end det, der ses på skærmen på
optagetidspunktet.
• Hvis kameraet bevæges for hurtigt eller rystes for meget, eller hvis motivet er for ensartet (f.eks.
mure eller mørke), kan der opstå en fejl.
• Hvis optagelsen stoppes, før kameraet når halvvejs i panoramaområdet, gemmes der ikke et
panoramabillede.
• Hvis mere end halvdelen af panoramaområdet optages, men optagelsen slutter, før den har nået
områdets yderpunkt, vises det område, som ikke blev optaget, med gråt.
C
Billedstørrelse for Let panorama
Der er fire forskellige billedstørrelser (i pixels) som beskrevet herunder.
Når W Normal (180°) er indstillet
4800
920
1536
Når X Bred (360°) er indstillet
9600
920
1536
42
Optagefunktioner
Motivprogram (optagelse, der passer til optageforholdene)
Visning af Let panorama
Skift til billedvisningsindstilling (A27), vis et billede, der er
taget med Let panorama, i fuldskærmsvisning, og tryk
derefter på knappen k for at rulle gennem billedet
i optagelsesretningen.
• Drej multivælgeren for at rulle hurtigt frem eller tilbage i
billedvisningen.
4/4
0004.JPG
15/11/2018 15:30
Der vises knapper til billedvisning på skærmen under
visningen.
Brug JK på multivælgeren til at vælge en knap, og tryk
derefter på knappen k for at udføre de funktioner, der er
beskrevet nedenfor.
Funktion
Ikon
Rul tilbage
A
Hold knappen k nede for at rulle tilbage i afspilningen.*
Beskrivelse
Hurtigt
frem
B
Hold knappen k nede for at rulle hurtigt frem i afspilningen.*
Stop afspilningen midlertidigt. Du kan udføre følgende funktioner, mens
afspilningen er sat på pause.
Stop
midlertidigt
Afslut
E
G
C
Rul et trin til venstre. Hold knappen k nede for at rulle
kontinuerligt.*
D
Rul et trin til højre. Hold knappen k nede for at rulle
kontinuerligt.*
F
Fortsæt automatisk rulning.
Vend tilbage til fuldskærmsvisning.
* Du kan også udføre disse funktioner ved at dreje multivælgeren.
B
Bemærkninger om billeder taget med Let panorama
• Billederne kan ikke redigeres på kameraet.
• Dette kamera kan muligvis ikke rulle under afspilningen af eller zoome ind på billeder, der er
taget med Let panorama med et kamera af et andet mærke eller en anden model.
B
Bemærkninger om udskrivning af panoramabilleder
Det afhænger af printerindstillingerne, om hele billedet kan udskrives. Desuden afhænger det af
printeren, om udskrivning er mulig.
43
Optagefunktioner
Motivprogram (optagelse, der passer til optageforholdene)
Indstillingen Kreativ (anvendelse af effekter
under optagelse)
Anvender effekter på billeder under optagelse.
• Du kan vælge mellem fem effektgrupper: Lys
(standardindstilling), Dybde, Hukommelse, Klassisk
og Mørk.
1
Tryk på knappen k.
• Skærmbilledet til valg af effekt vises.
2
Brug J K på multivælgeren til at vælge
en effekt.
Effektgruppe
Lys
• Du kan ændre effektgruppen ved at dreje
kommandohjulet.
• Tryk på H, hvis du vil afslutte uden at gemme valget.
Drømmende
Tilb.
Juster
Bekræft
Effekter
3
Tryk på I for at justere effekten.
Lys
• Tryk på knappen k for at fortsætte til trin 6, hvis du
ikke vil justere effekten.
Pop
Tilb.
44
Optagefunktioner
Indstillingen Kreativ (anvendelse af effekter under optagelse)
Juster
Bekræft
4
Brug J K til at markere den ønskede
indstilling, og tryk derefter på I.
• Vælg Mængde, Eksponeringskompensation,
Kontrast, Farveglød, Farvemætning, Filter eller
Belysning i periferien. De indstillinger, der kan
vælges, afhænger af gruppen.
Mængde
Tilb.
5
Nulstil
Juster
Brug J K til at justere effektniveauet, og
tryk derefter på knappen k.
Mængde
70
Tilb.
6
Bekræft
Tryk på udløserknappen eller knappen b (e videooptagelse) for at
optage.
• Når kameraet registrerer hovedmotivet, fokuserer det på motivet (A63).
C
Valg af effektgruppe og effekt
Du kan også vælge en effektgruppe og en effekt ved at trykke på knappen d, når skærmbilledet i
trin 1 vises.
Tilgængelige funktioner i indstillingen Kreativ
•
•
•
•
•
Flashindstilling (A55)
Selvudløser (A58)
Fokusindstilling (A61)
Eksponeringskompensation (A69)
Optagemenu (A121)
45
Optagefunktioner
Indstillingen Kreativ (anvendelse af effekter under optagelse)
Indstillingerne j, k, l og m (indstilling af
eksponering til optagelse)
I indstillingerne j, k, l og m kan du indstille eksponering
(kombinationen af lukkertid og f-tal), så de passer til
optageforholdene. Du kan også få bedre kontrol ved
optagelse af billeder ved at foretage indstillinger i
optagemenuen (A116).
Optageindstilling
Beskrivelse
j
Programautomatik
Du kan lade kameraet justere lukkertiden og f-tallet.
• Du kan ændre kombinationen af lukkertid og f-tal ved at dreje
kommandohjulet (fleksibelt program). Når det fleksible
program bruges, vises A (mærke for fleksibelt program) øverst
til venstre i skærmbilledet.
• Du kan annullere det fleksible program ved at dreje
kommandohjulet i den modsatte retning end da du indstillede,
til A ikke længere vises, ændre optageindstilling eller slukke
kameraet.
k
Lukkertidsprio.auto
Drej kommandohjulet for at indstille lukkertiden. Kameraet
fastlægger automatisk f-tallet.
l
Blændeprio.automatik
Drej multivælgeren for at indstille f-tallet. Kameraet fastlægger
automatisk lukkertiden.
m
Manuel
Indstil både lukkertid og f-tal. Drej kommandohjulet for at indstille
lukkertiden. Drej multivælgeren for at indstille f-tallet.
• Du kan bruge indstillingen Bulb eller Time til at tage billeder
med langtidseksponering.
• Tildelingerne af knapperne til indstilling af eksponeringen kan ændres vha. Skift valg af
Av/Tv i opsætningsmenuen (A113).
Fleksibelt program anvendes.
Kommandohjul
Multivælger
1/250
F5.6
25m 0s
1400
F-tal
Lukkertid
46
Optagefunktioner
Indstillingerne j, k, l og m (indstilling af eksponering til optagelse)
Tip vedrørende indstilling af eksponering
Motivernes dynamiske udtryk og baggrundens slørethed varierer afhængigt af
kombinationen af lukkertid og f-tal, selvom eksponeringen er den samme.
Lukkertidens effekt
Kameraet kan få motiver i hurtig bevægelse til at forekomme statiske ved korte lukkertider
eller fremhæve bevægelsen af et motiv i bevægelse ved en lang lukkertid.
Hurtigere
1/1000 sek.
Langsommere
1/30 sek.
F-tallets effekt
Kameraet kan fokusere på motivet, forgrunden og baggrunden eller bevidst sløre motivets
baggrund.
Højt f-tal
(lille blænde)
f/8
Lavt f-tal
(stor blænde)
f/2.8
C
Lukkertid og F-tal
• De mulige lukkertider afhænger af zoompositionen, f-tallet eller indstillingen for ISO-følsomhed.
• F-tallet for dette kamera skifter også afhængigt af zoompositionen.
• Når der zoomes, efter at eksponeringen er indstillet, kan eksponeringskombinationerne eller
f-tallet blive ændret.
• Store blænder (lave blændeværdier) lader mere lys passere ind i kameraet og små blænder (høje
blændeværdier) mindre lys. Det laveste f-tal repræsenterer den største blænde, og det højeste
f-tal repræsenterer den mindste blænde.
47
Optagefunktioner
Indstillingerne j, k, l og m (indstilling af eksponering til optagelse)
• Jo tættere objektivet er på telezoompositionen, desto mindre bliver blænden. F-tallet er fast
indstillet til f/8.0, når zoomen er i en telefotoposition med længere brændvidde end hvad, der
svarer til et 2800 mm-objektiv (i 35mm [135]-format).
C
Indstilling af eksponering ved optagelse af videoer
Ved optagelse af videoer i j, k, l, m eller M bliver lukkertiden og f-tallet, som du indstiller, ikke
anvendt. Når programhjulet drejes til u (Manuel video), kan du indstille eksponeringen til
videooptagelse.
B
Bemærkninger om indstilling af eksponering
Hvis motivet er for mørkt eller for lyst, kan det være umuligt at opnå den rigtige eksponering. I de
tilfælde blinker indikatoren for lukkertid eller indikatoren for f-tal, når udløserknappen trykkes halvt
ned (undtagen i indstillingen m). Skift indstilling for lukkertid eller f-tal.
Eksponeringsindikator (i indstillingen m)
Graden af afvigelse mellem den justerede
eksponeringsværdi og den optimale eksponeringsværdi
målt af kameraet vises vha. eksponeringsindikatoren på
skærmen. Afvigelsesgraden i eksponeringsindikatoren vises
i EV (–3 til +3 EV i trin på 1/3 EV).
1/250
F5.6
25m 0s
1400
Eksponeringsindikator
B
Bemærkninger om ISO-følsomhed
Når ISO-følsomhed (A116) er indstillet til Auto (standardindstilling) eller Fast auto-ISO,
indstilles ISO-følsomheden i indstillingen m fast til ISO 100.
Tilgængelige funktioner i indstillingerne j, k, l og m
•
•
•
•
•
•
•
Flashindstilling (A54)
Selvudløser (A54)
Smil-timer (A54)
Fokusindstilling (A54)
Eksponeringskompensation (A54)
Optagemenu (A116)
Funktioner, der kan indstilles med knappen w (funktion) (A114)
C
Fokuspunkt
Fokuspunktet ved autofokus afhænger af indstillingen af Valg af AF-punkt (A116) i
optagemenuen. Ved indstillingen Målsøgende AF (standardindstilling), registrerer kameraet det
primære motiv og fokuserer på det. Hvis der registreres et personansigt, prioriterer kameraet det
automatisk ved fokuseringen.
48
Optagefunktioner
Indstillingerne j, k, l og m (indstilling af eksponering til optagelse)
Mulige lukkertider (indstillingerne j, k, l og m)
De mulige lukkertider afhænger af zoompositionen, f-tallet eller indstillingen for ISOfølsomhed. Desuden ændres de mulige lukkertider i følgende indstillinger for kontinuerlig
optagelse.
Indstilling
Mulige lukkertider
Auto ,
Fast auto-ISO2
1/40003, 4–1 sek. (indstillingerne j, k og
l)
1/40003, 4–30 sek. (indstillingen m)5
ISO 100
1/40003, 4–8 sek. (indstillingerne j, k og
l)
1/40003, 4–30 sek. (indstillingen m)5
ISO 200
1/40003, 4–4 sek. (indstillingerne j, k og
l)
1/40003, 4–8 s (indstillingen m)
2
ISO-følsomhed
(A137)1
Kontinuerlig (A133)
1
2
3
4
5
ISO 400
1/40003, 4–4 sek.
ISO 800
1/40003, 4–2 sek.
ISO 1600
1/40003, 4–1 sek.
ISO 3200
1/40003, 4–1/2 sek.
ISO 6400
1/40003, 4–1/2 sek.
Kontinuerlig H,
Kontinuerlig L
1/40003, 4–1/30 sek.
Præ-optagelsesbuffer,
Kontinuerlig H: 120 bps
1/4000–1/125 sek.
Kontinuerlig H: 60 bps
1/4000–1/60 sek.
Intervaltimer
Samme som for Enkelt
Indstillingen af ISO-følsomhed kan blive begrænset af indstillingen for kontinuerlig optagelse
(A76).
I indstillingen m er ISO-følsomheden fast indstillet på ISO 100.
Den længste lukkertid, når f-tallet er indstillet til den højeste værdi (mindste blænde) ved
maksimal vidvinkelzoomposition. Jo tættere zoompositionen er på telefoto, eller jo mindre
f-tallet (stor blænde) er, jo længere bliver den maksimale lukkertid. Den længste lukkertid er f.eks.
1/2500 sekund, når f-tallet er indstillet til den højeste værdi (mindste blænde) ved maksimal
telezoomposition.
Eksponeringen kan variere, når det samme motiv optages flere gange med en kortere lukkertid
end 1/2000 sekund.
Indstillingen Bulb og indstillingen Time (A50) kan bruges.
49
Optagefunktioner
Indstillingerne j, k, l og m (indstilling af eksponering til optagelse)
Optagelse med indstillingen Bulb eller Time (i
indstillingen m )
Brug indstillingen Bulb eller indstillingen Time, til at optage billeder med
langtidseksponering, for eksempel optagelser af fyrværkeri, aftenlandskaber, nattehimmel,
eller lysstriber efter biler. Den korteste eksponeringstid for både indstillingen Bulb og Time
er 60 sekunder.
Bulb
Lukkeren forbliver åben, mens udløserknappen trykkes ned, og den lukker,
når knappen slippes.
Time
Lukkeren åbnes, når udløserknappen trykkes helt ned, og den lukker, når
knappen trykkes helt ned igen.
• Du kan bruge udløserknappen på fjernbetjeningen ML-L7 (ekstraudstyr)
for at optage med indstillingen Time.
1
Stabiliser kameraet, f.eks. med et stativ.
• Vælg Fra for Vibrationsreduktion (VR) (A171) i opsætningsmenuen.
• Se "Brug af stativ" (A23), når du bruger et stativ.
2
Drej programhjulet til m.
• Indstil ISO-følsomhed til Auto, Fast auto-ISO eller 100.
• Indstil Kontinuerlig (A133) til Enkelt.
3
Drej kommandohjulet til en længere
lukkertid, indtil indikatoren for lukkertid
viser Bulb eller Time.
Time
Bulb
Bulb
4
15”
F5.6
25m 0s
1400
Tryk på udløserknappen, når du har
indstillet fokus.
• Bulb: Hold udløserknappen nede, indtil den ønskede
eksponeringstid er gået.
• Time: Tryk udløserknappen helt ned igen, når den
ønskede eksponeringstid er gået.
• Hvis eksponeringstiden når 60 sekunder, bliver lukkeren automatisk lukket, og optagelsen
afsluttes.
B
Bemærkninger om optagelse med indstillingen Bulb eller Time
Indstillingen Bulb eller Time kan ikke bruges, når en anden indstilling end Enkelt er valgt for
Kontinuerlig (A133).
50
Optagefunktioner
Indstillingerne j, k, l og m (indstilling af eksponering til optagelse)
C
Langtidseksponeringer
• Det kan tage længere tid for kameraet at gemme billeder, hvis der bruges en lang lukkertid under
optagelse.
• Det anbefales, at du bruger et tilstrækkeligt opladet batteri eller Lysnetadapter EH-5b/EH-5c og
Stik til lysnetadapter EP-5C (begge ekstraudstyr) (A208) for at forhindre, at kameraet slukkes
uventet.
51
Optagefunktioner
Indstillingerne j, k, l og m (indstilling af eksponering til optagelse)
Indstillingen M (User Settings
(Brugerindstillinger))
Indstillingskombinationer, der ofte bruges til optagelse med j (programautomatik),
k (lukkertidsprioriteret automatik), l (blændeprioriteret automatik) eller m (manuel) kan
gemmes i M.
Drej programhjulet til M for at hente de indstillinger frem,
som er gemt under Gem user settings.
• Komponer billedet, og optag med disse indstillinger,
eller skift eventuelt indstillinger.
Følgende indstillinger kan gemmes.
Generelle indstillinger
• Optageindstillingerne j, k, l og
m (A46)
• Zoomposition (A71)
• Flashindstilling (A55)
• Selvudløser (A58)
• Fokusindstilling (A61)
• Eksponeringskompensation (A69)
• knappen Fn (A70)
Manuelle fokusindstillinger
• Afstand til et motiv, forstørrelsesgrad og
konturforstærkningsniveau (A67)
Skærmindstillinger
• Skærm og søgervisning (A26)
• Vist information (A8)
Optagemenu
• Billedkvalitet (A121)
• Billedstørrelse (A123)
• Picture Control (A124)
• Din Picture Control (A128)
• Hvidbalance (A129)
• Lysmåling (A132)
• Kontinuerlig (A133)
• ISO-følsomhed (A137)
• Eksponerings-bracketing (A139)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Opsætningsmenu
• Skærmindstillinger (A167)
52
Optagefunktioner
Indstillingen M (User Settings (Brugerindstillinger))
Valg af AF-punkt (A140)
Autofokusindstilling (A143)
Flash-eksp.komp. (A143)
Støjreduktionsfilter (A144)
Aktiv D-Lighting (A144)
Multieksponering (A145)
Zoomhukommelse (A147)
Opstart-zoomposition (A148)
M eksp. forhåndsvisn. (A148)
Lagring af indstillinger i indstillingen M (Gem user
settings)
De hyppigst anvendte indstillinger i indstillingerne j, k, l og m kan gemmes. På
købstidspunktet er standardindstillingerne for indstilling j gemt.
1
Drej programhjulet til j, k, l, m eller M.
• Vælg j, k, l eller m, hvis du vil ændre optageindstilling.
• Vælg M, hvis du ikke vil ændre den gemte optageindstilling.
2
Skift til en ofte brugt kombination af optageindstillinger.
• Se A52 for at få flere oplysninger om indstillingerne.
• Indstillingerne for fleksibelt program (ved indstillingen j), lukkertiden (ved indstillingen
k eller m) eller f-tallet (ved indstillingen l eller m) gemmes også.
• Fokuspunktet, som vælges med indstillingen Manuel (punkt), Manuel (normal) eller
Manuel (bred) i Valg af AF-punkt, gemmes også.
3
Tryk på knappen d (menu) for at få vist
optagemenuen.
4
Brug HI på multivælgeren til at vælge
Gem user settings, og tryk på knappen
k.
Støjreduktionsfilter
• De tidligere gemte indstillinger overskrives af de
aktuelle indstillinger som indstillingen M.
Gem user settings
Aktiv D-Lighting
Multieksponering
Nulstil user settings
Zoomhukommelse
Nulstilling af M (User Settings (Brugerindstillinger))
Hvis du vælger Nulstil user settings i optagemenuen, gendannes standardværdierne for
de indstillinger, som er gemt i brugerindstillingerne.
B
Bemærkninger om urbatteriet
Hvis det indbyggede urbatteri bliver afladet, vil de indstillinger, som er gemt under M, blive
nulstillet. Det anbefales at skrive vigtige indstillinger ned.
53
Optagefunktioner
Indstillingen M (User Settings (Brugerindstillinger))
Indstilling af optagefunktioner med
multivælgeren
Når optageskærmbilledet vises, kan du indstille funktionerne nedenfor ved at trykke på
H (m) J (n) I (p) K (o) på multivælgeren.
• m Flashindstilling
Flashindstillingen kan indstilles efter optageforholdene.
• n Selvudløser/Smil-timer
Kameraet udløser lukkeren, når det angivne tidsrum er udløbet, efter at du trykker på
udløserknappen. Hvis smil-timeren er indstillet, udløser kameraet automatisk lukkeren,
når der registreres et smilende ansigt.
• p Fokusindstilling
Du kan angive A (autofokus), D (makrofotografering) eller B (uendelig) alt efter
afstanden til motivet (når fokusindstillingsvælgeren er indstillet til q (autofokus)).
• o Eksponeringskompensation
Du kan justere hele billedets lysstyrke.
Optageindstillingen bestemmer, hvilke funktioner der kan indstilles.
54
Optagefunktioner
Indstilling af optagefunktioner med multivælgeren
Flashindstilling
Flashindstillingen kan indstilles efter optageforholdene.
1
Skub knappen K (pop op-flash) for at
hæve den indbyggede flash.
• Når den indbyggede flash lukkes, slås flashen fra, og
S vises.
• Sørg for, at den indbyggede flash er sænket, når du
bruger et Speedlight.
• Se "Speedlights (eksterne flashenheder)" (A210) for at
få flere oplysninger.
2
Tryk på H (m) på multivælgeren.
3
Vælg den ønskede flashindstilling (A56),
og tryk på knappen k.
Auto
• Valget annulleres, hvis du ikke trykker på knappen
k for at anvende indstillingen.
B
Flashindikatoren
q blinker, mens den indbyggede flash lades op. Kameraet kan
ikke tage billeder.
Hvis opladningen er færdig, lyser q uden at blinke, når du
trykker udløserknappen halvt ned.
1/250
F5.6
25m 0s
1400
Flashindikator
55
Optagefunktioner
Flashindstilling
Mulige flashindstillinger
U
Auto
Flashen udløses ved behov, f.eks. i svag belysning.
• Indikatoren for flashindstillingen vises kun lige efter indstilling af den på
optageskærmbilledet.
Auto med rød-øje-reduktion/Rød-øje-reduktion
V
Reducerer den rødøjeeffekt på portrætter, der skyldes flashen (A57).
• Når Rød-øje-reduktion er valgt, udløses flashen, hver gang der tages et billede.
Udfyldningsflash/Standardflash
X
Flashen udløses, hver gang der tages et billede.
Y
Langtidssynkronisering
Egnet til aften- og natportrætter, hvor baggrunden skal med på billedet.
Udfyldningsflash udløses for at oplyse hovedmotivet, og der anvendes lang lukkertid for
at få baggrunden med i svag belysning eller i mørke.
Z
Synk. m. bageste lukkergardin
Udfyldningsflashen udløses, umiddelbart før lukkeren lukkes, så der dannes en hale af
lys, der følger motiver i bevægelse.
B
Bemærkninger om flashfotografering
Når du bruger flash ved vidvinkel-zoompositionen, kan området omkring billedet være mørkt
afhængig af afstanden til motivet.
Dette kan afhjælpes ved at flytte zoomknappen en smule mod telefotopositionen.
56
Optagefunktioner
Flashindstilling
C
Flashindstillingen
De mulige flashindstillinger varierer afhængigt af optageindstillingen.
Flashindstilling
U Auto
V
Auto med rød-øjereduktion
Rød-øje-reduktion
X
2
Standardflash
y,
g, L
p
j1
k1
l1
m1
w
w
–
–
–
–
w
w
–
–
–
–
w
w
w
w
–
–
–
–
–
w
w
w
w
–
–
2
w
w
–
Y Langtidssynkronisering
w
w
w
–
w
–
Synk. m. bageste
lukkergardin
w
w
w
w
w
w
Z
1
Udfyldningsflash
A1
Når du optager med V (auto med rød-øje-reduktion) i indstilling A (auto), og når
optageindstilling j, k, l eller m bruges, gemmes de anvendte indstillinger i kameraets
hukommelse, også efter at kameraet slukkes.
Tilgængeligheden afhænger af indstillingen. Se "Standardindstillinger (flash, selvudløser og
fokusindstilling)" (A73) for at få flere oplysninger.
C
Auto med rød-øje-reduktion/rød-øje-reduktion
Rød-øje-reduktionslyset lyser før hovedflashen for at mindske røde øjne.
Bemærk følgende under fotograferingen:
• Fordi rød-øje-reduktionslyset lyser, går der længere tid, før lukkeren udløses, efter du har trykket
på udløserknappen.
• I nogle situationer giver rød-øje-reduktion muligvis ikke det ønskede resultat.
C
Brug af et Speedlight (ekstern flash)
• Den indbyggede flash udløses ikke, når et Speedlight er monteret. Sørg for, at den indbyggede
flash er sænket.
• Sluk for kameraet ved montering og afmontering af et Speedlight.
• Navne på indstillinger og funktioner for Speedlights er ikke nødvendigvis de samme som for den
indbyggede flash.
• Se "Speedlights (eksterne flashenheder)" (A210), og se den dokumentation, der fulgte med dit
Speedlight, for flere oplysninger.
57
Optagefunktioner
Flashindstilling
Selvudløser
Kameraet udløser lukkeren, når det angivne tidsrum er udløbet, efter at du trykker på
udløserknappen. Indstil Vibrationsreduktion (VR) (A171) til Fra i opsætningsmenuen,
når du bruger et stativ til at stabilisere kameraet under optagelse. Se "Brug af stativ" (A23),
når du bruger et stativ.
1
Tryk på J (n) på multivælgeren.
2
Vælg den tid, der forløber, før kameraet
udløser lukkeren, og tryk på knappen k.
Selvudløser
• n10s (10 sekunder): Bruges ved vigtige
begivenheder, f.eks. bryllupper, eller til at forhindre
kamerarystelser. Denne indstilling anbefales ved
optagelse i en telefotoposition med kameraet
monteret på et stativ.
• n3s (3 sekunder): Bruges til at forhindre
kamerarystelser.
• Valget annulleres, hvis du ikke trykker på knappen k for at anvende indstillingen.
3
Komponer billedet, og tryk udløserknappen halvt ned.
• Sørg for, at motivet er i fokus.
58
Optagefunktioner
Selvudløser
4
Tryk udløserknappen helt ned.
• Fokus og eksponering låses, og
nedtællingen starter. Selvudløserlampen
blinker og lyser derefter konstant ca. ét
sekund, før lukkeren udløses.
• Når lukkeren udløses, indstilles
selvudløseren til OFF.*
• Du kan stoppe nedtællingen ved at trykke
på udløserknappen igen.
9
1/250
F5.6
* Når optageindstillingen er Måne, indstilles
selvudløseren ikke automatisk til OFF. Vælg
OFF i trin 2 for at afslutte selvudløseren.
B
Bemærkninger om brug af et stativ under optagelse
• Kameraet kan bevæge sig en smule ved betjening, selv hvis det er monteret på et stativ, og det
kan forstyrre autofokus. Vent et par sekunder efter betjening af kameraet, og tryk derefter
langsomt på udløserknappen (A23).
• Hvis det er vanskeligt for kameraet at fokusere med autofokus, kan du prøve at bruge manuel
fokus (A67).
• Når du bruger en fjernbetjening (ekstraudstyr) (A209), kan du udløse lukkeren uden at trykke på
udløserknappen på kameraet.
C
Selvudløserindstilling
• Selvudløserindstillingen kan muligvis ikke anvendes i alle optageindstillinger (A73).
• Under Selvudl.: efter udløsning (A170) i opsætningsmenuen kan du vælge, om du vil
annullere selvudløserindstillingen efter optagelsen.
59
Optagefunktioner
Selvudløser
Smil-timer (Automatisk fotografering af
smilende ansigter)
Når kameraet registrerer et smilende ansigt, kan du få taget et billede automatisk, uden at
du skal trykke på udløserknappen.
• Denne funktion kan bruges i optageindstillingerne A (auto), j, k, l, m og M, eller når
motivprogrammet er Portræt eller Aftenportræt.
1
Tryk på J (n) på multivælgeren.
• Hvis du vil ændre flashindstilling, eksponering eller
indstillinger i optagemenuen, skal du gøre det,
før du trykker på J.
2
Vælg a (smil-timer), og tryk på knappen
k.
Smil-timer
• Valget annulleres, hvis du ikke trykker på knappen
k for at anvende indstillingen.
3
Komponer billedet, og vent på, at motivet
smiler, uden at trykke på udløserknappen.
• Ret kameraet mod ansigtet på en person.
• Hvis kameraet registrerer, at det ansigt, som er
indrammet med dobbeltrammen, smiler, udløses
lukkeren automatisk.
• Hver gang kameraet registrerer et smilende ansigt,
udløser det automatisk lukkeren.
4
1/250
F5.6
25m 0s
1400
Afslut automatisk optagelse.
• Du afslutter automatisk optagelse med smil-timer ved at gå tilbage til trin 1 og vælge OFF.
B
Bemærkninger om Smil-timer
• Når fokusindstillingsvælgeren er indstillet til r (manuel fokus), kan smil-timer ikke indstilles.
• Under visse optageforhold kan kameraet muligvis ikke registrere ansigter eller smil (A64). Du
kan også bruge udløserknappen til at tage billeder.
C
Når selvudløserlampen blinker
Når du bruger smil-timer, blinker selvudløserlampen, når kameraet registrerer et ansigt, og blinker
hurtigt lige efter, at lukkeren er udløst.
60
Optagefunktioner
Smil-timer (Automatisk fotografering af smilende ansigter)
Brug af autofokus
Indstil fokusindstillingsvælgeren til q (autofokus) for at
bruge autofokus.
Valg af fokusindstilling
Du kan vælge den fokusindstilling, der passer bedst til optageafstanden.
1
Tryk på I (p) på multivælgeren.
2
Vælg den ønskede fokusindstilling
(A62), og tryk på knappen k.
• Valget annulleres, hvis du ikke trykker på knappen
k for at anvende indstillingen.
61
Optagefunktioner
Brug af autofokus
Autofokus
Mulige fokusindstillinger
A
Autofokus
Brug denne indstilling, når afstanden fra motivet til objektivet er 30 cm eller mere, eller
7,0 m eller mere ved zoompositionen for maksimal telefoto.
• Ikonet for fokusindstilling vises kun kort på optageskærmbilledet, lige efter at
indstillingen er foretaget.
D
Makrofotografering
Vælges, når der skal tages nærbilleder.
Når zoomforholdet er indstillet på en position, hvor F og zoomindikatoren vises med
grønt, kan kameraet fokusere på motiver helt ned til ca. 10 cm fra objektivet. Når
zoomen er indstillet på en position tættere på vidvinkel, end hvor G vises, kan
kameraet fokusere på motiver helt ned til ca. 1 cm fra objektivet.
B
Uendelig
Bruges ved optagelse af fjerne motiver gennem en rude, eller når der tages
landskabsbilleder.
Kameraet justerer automatisk fokus tæt på uendeligt.
• Kameraet kan muligvis ikke fokusere på genstande tæt på.
C
Fokusindstilling
• Indstillingen kan muligvis ikke anvendes i alle optageindstillinger.
• I optageindstillingerne j, k, l og m gemmes indstillingen i kameraets hukommelse, også efter
at kameraet slukkes.
Udløserknappen
Tryk halvt ned
At trykke udløserknappen halvt ned betyder, at du skal trykke på
og holde knappen på det punkt, hvor du mærker en let
modstand.
• Fokus og eksponering (lukkertid og f-tal) indstilles, når du
trykker udløserknappen halvt ned. Fokus og eksponering
forbliver låst, mens knappen er trykket halvt ned.
• Fokuspunktet varierer afhængigt af optageindstillingen.
Tryk helt ned
At trykke udløserknappen "helt ned" betyder at trykke knappen i
bund.
• Lukkeren udløses, når udløserknappen trykkes helt ned.
• Brug ikke kræfter, når du trykker på udløserknappen. Det kan
medføre kamerarystelser og slørede billeder. Tryk let på
knappen.
62
Optagefunktioner
Brug af autofokus
Brug af Målsøgende AF
I indstillingen A (auto) eller indstillingen Kreativ, eller når Valg af AF-punkt (A140) i
indstillingen j, k, l, m eller M er indstillet til Målsøgende AF, fokuserer kameraet på
følgende måde, når du trykker udløserknappen halvt ned.
• Kameraet registrerer hovedmotivet og fokuserer på det.
Fokuspunktet vises med grønt, når motivet er i fokus.
Hvis der registreres et personansigt, prioriterer kameraet
det automatisk ved fokuseringen.
1/250
F5.6
Fokuspunkter
• Hvis der ikke registreres noget hovedmotiv, vælger
kameraet automatisk et eller flere af de ni fokuspunkter,
som indeholder det motiv, der er nærmest kameraet.
Når motivet er i fokus, vises de fokuspunkter, som er i
fokus, med grønt.
1/250
F5.6
Fokuspunkter
B
Bemærkninger om Målsøgende AF
• Afhængigt af optageforholdene kan det motiv, som kameraet opfatter som hovedmotivet,
variere.
• Hovedmotivet registreres muligvis ikke ved visse indstillinger af Hvidbalance, Picture Control
eller effektgruppe i kreativ indstilling.
• Kameraet kan muligvis ikke registrere hovedmotivet rigtigt i følgende situationer:
- Når motivet er meget mørkt eller lyst
- Når hovedmotivet mangler tydeligt definerede farver
- Når hovedmotivet er placeret ved skærmens kant
- Når hovedmotivet består af et gentaget mønster
63
Optagefunktioner
Brug af autofokus
Brug af ansigtsgenkendelse
Ved følgende indstillinger bruger kameraet
ansigtsgenkendelse til automatisk at fokusere på
personansigter.
• Motivprogrammet Auto. Motivvælger, Portræt eller
Aftenportræt (A33)
• a (smil-timer) (A60)
• Når Valg af AF-punkt (A140) er indstillet til
25m 0s
1/250
F5.6
1400
Ansigtsprioritet
Hvis kameraet registrerer mere end ét ansigt, vises en
dobbeltramme omkring det ansigt, som kameraet fokuserer på, og der vises en enkelt
ramme om de øvrige ansigter.
Hvis du trykker udløserknappen halvt ned, når der ikke er registreret nogen ansigter:
• Når Auto. Motivvælger er valgt, ændres fokuspunktet afhængig af de optageforhold,
kameraet registrerer.
• I Portræt og Aftenportræt fokuserer kameraet på området midt på billedet.
• Når Valg af AF-punkt er indstillet til Ansigtsprioritet, vælger kameraet det fokuspunkt,
der indeholder motivet nærmest kameraet.
• Når a (smil-timer) er valgt i indstillingen A (auto), j, k, l, m eller M, vælger kameraet
automatisk et eller flere af de ni fokusområder, der indeholder motivet, der er tættest på
kameraet.
B
Bemærkninger om ansigtsgenkendelse
• Kameraets evne til at registrere ansigter afhænger af forskellige faktorer, f.eks. den retning, som
ansigterne peger i.
• Kameraet kan ikke registrere ansigter i følgende situationer:
- Når ansigter er delvist tildækket af solbriller eller skjult på anden vis
- Når ansigter fylder for meget eller for lidt på billedet
64
Optagefunktioner
Brug af autofokus
Brug af Blødere hudtone
Hvis der registreres ansigter i motivprogrammet Auto. Motivvælger, Portræt eller
Aftenportræt, behandler kameraet billedet og gør ansigternes hudtoner blødere, før
billedet gemmes (op til tre ansigter).
Blødere hudtone kan også anvendes på gemte billeder i billedvisningsindstilling (A85).
B
Bemærkninger om Blødere hudtone
• Det kan tage længere tid end normalt at gemme billederne, efter de er taget.
• Under visse optageforhold kan de ønskede resultater af Blødere hudtone måske ikke opnås, og
Blødere hudtone kan blive anvendt på områder af billedet, hvor der ikke er nogen ansigter.
Motiver, der er uegnet til autofokus
Kameraet kan måske ikke fokusere som forventet i følgende situationer. I sjældne tilfælde er
motivet muligvis ikke i fokus, selvom fokuspunktet eller fokusindikatoren vises med grønt:
• Motivet er meget mørkt
• Optageforholdene omfatter motiver med meget forskellig lysstyrke (for eksempel hvis
solen er bag motivet, så motivet virker meget mørkt)
• Ingen kontrast mellem motivet og omgivelserne (for eksempel når motivet står foran en
hvid væg iført en hvid skjorte)
• Flere objekter har forskellig afstand til kameraet (for eksempel et dyr i bur)
• Motiver med et gentaget mønster (f.eks. persienner eller bygninger med rækker af ens
vinduer)
• Motivet bevæger sig hurtigt
I de situationer, der er nævnt ovenfor, kan du prøve at trykke udløserknappen halvt ned flere
gange for at fokusere igen, eller du kan fokusere på et andet motiv med samme afstand til
kameraet som det ønskede motiv og bruge fokuslås (A66).
Kameraet kan også fokusere ved hjælp af manuel fokus (A67).
65
Optagefunktioner
Brug af autofokus
Fokuslås
Brug fokuslåsen til at tage billeder med kreative kompositioner, selvom fokuspunktet er
indstillet til midten af billedet.
1
Placer motivet i midten
af billedet, og tryk
udløserknappen halvt ned.
• Kameraet fokuserer på motivet, og
fokuspunktet vises med grønt.
• Eksponering låses også.
2
1/250
F5.6
1/250
F5.6
25m 0s
1400
Hold fingeren på knappen, og komponer
billedet igen.
• Sørg for at holde samme afstand mellem kameraet og
motivet.
3
C
Tryk udløserknappen helt ned for at tage
billedet.
Sådan flyttes fokuspunktet til den ønskede placering
I optageindstillingerne j, k, l og m kan du flytte fokuspunktet ved hjælp af multivælgeren ved at
indstille Valg af AF-punkt (A140) i optagemenuen til en af de manuelle indstillinger.
C
Brug af knappen o (AE-L/AF-L) til fokuslås
Eksponering og fokus kan låses ved at bruge den valgte indstilling af AE/AF-låseknappen
(A175) ved at trykke på knappen o (AE-L/AF-L), mens udløserknappen er trykket halvt ned.
66
Optagefunktioner
Brug af autofokus
Brug af manuel fokus
Sæt fokusindstillingsvælgeren på r (manuel fokus) for at
justere fokus manuelt.
1
Brug multivælgeren eller
indstillingsringen til at justere fokus.
5
• Tryk på J for at skifte visningen mellem 1×, 2× og 4×.
4
0.3m
3
• Du kan justere fokus mere detaljeret ved at dreje
2
1
multivælgeren eller indstillingsringen langsomt.
0
• Når der trykkes på K, fokuserer kameraet på motivet
x4
x1
midt på billedet med autofokus. Du kan indstille fokus
1/250
F5.6
1400
manuelt, efter kameraet har fokuseret med autofokus.
Konturforstærkningsniveau
• Som hjælp til fokuseringen fremhæves de områder,
som er i fokus, med hvidt (konturforstærkning) (A68).
Drej kommandohjulet for at justere konturforstærkningsniveauet.
• Tryk udløserknappen halvt ned for at bekræfte billedkompositionen. Tryk udløserknappen
helt ned for at tage billedet.
2
Tryk på I på multivælgeren.
• Den indstillede fokusposition låses.
• Tryk udløserknappen helt ned for at tage billedet.
• Hvis du vil justere fokus, skal du trykke på I for at vise
skærmen i trin 1.
1/250
67
Optagefunktioner
Brug af manuel fokus
F5.6
25m 0s
1400
C
Manuel fokus
• Cifrene på måleren til højre på skærmbilledet i trin 1 er en retningslinje for afstanden til et motiv,
der er i fokus, når måleren er tæt på midten.
• Den tætteste position, hvor kameraet kan fokusere, afhænger af zoompositionen. Når zoomen er
ved zoompositionen for maksimal vidvinkel, kan kameraet fokusere på motiver helt ned til ca.
1 cm fra objektivet. Når zoomen er ved zoompositionen for maksimal telefoto, kan kameraet
fokusere på motiver helt ned til ca. 7,0 m fra objektivet.
• Det faktiske område, hvor motivet kan være i fokus, afhænger af f-tallet og zoompositionen.
Kontroller billedet efter optagelsen for at se, om motivet er i fokus.
• Indstil Tildel sidezoomknap i opsætningsmenuen (A119) til Manuel fokus, hvis du vil
fokusere med sidezoomknappen i stedet for multivælgeren eller indstillingsringen i trin 1.
C
Konturforstærkning
• Du kan ændre området for det kontrastniveau, der opfattes som værende i fokus, ved at justere
graden af konturforstærkning. Du får det bedste resultat ved at indstille graden lavt for motiver
med høj kontrast og højt for motiver med lav kontrast.
• Konturforstærkning fremhæver områder med høj kontrast på billedet med hvidt. Afhængigt af
optageforholdene fungerer fremhævningen muligvis ikke korrekt, eller områder, som ikke er i
fokus, kan blive fremhævet.
• Du kan slå visning af konturforstærkning fra med Konturforstærkning (A120)
i opsætningsmenuen.
• Visning af Konturforstærkning er slået fra, når Til er valgt som Ren HDMI-udgang under HDMI
(A119) i opsætningsmenuen, og kameraet er forbundet til en HDMI-kompatibel enhed.
C
Manuel fokus ved optagelse af videoer
• Når fokusindstillingsvælgeren er indstillet til r, og du trykker på knappen b (e
videooptagelse), kan du justere fokus under optagelse af videoer ved at dreje multivælgeren eller
indstillingsringen.
• Visning af konturforstærkning er slået fra.
• Betjening af J K på multivælgeren og fokusindstillingsvælgeren er deaktiveret.
C
Justering af fokus med Fjernbetjening ML-L7 (ekstraudstyr)
• Du kan justere manuel fokus med fjernbetjeningen ML-L7 ved at trykke HI på multivælgeren
på fjernbetjeningen.
• Du kan låse det indstillede fokus ved at trykke på knappen k (anvend indstilling) på
fjernbetjeningen.
68
Optagefunktioner
Brug af manuel fokus
Eksponeringskompensation (justering af
lysstyrke)
Du kan justere hele billedets lysstyrke.
1
Tryk på K (o) på multivælgeren.
2
Vælg en kompensationsværdi, og tryk på
knappen k.
Hjælpelinje
Eksponeringskompensation
• Vælg en positiv (+) værdi for at gøre billedet lysere.
• Vælg en negativ (–) værdi for at gøre billedet mørkere.
• Kompensationsværdien anvendes, selvom du ikke
trykker på knappen k.
Histogram
C
Eksponeringskompensationsværdi
• Hvis indstillingen anvendes i indstillingen j, k eller l, gemmes den i kameraets hukommelse,
også efter at kameraet slukkes.
• Eksponeringskompensation kan ikke anvendes i følgende optageindstillinger:
- Når motivprogrammet (A33) er indstillet til Fyrværkeri, Multi-eksp. Lysere eller
Nattehimmel (150 min.) eller Stjernespor (150 min.) i Time-lapse-video
- Indstillingen m (manuel) (A46)
- Manuel i indstillingen u (Manuel video)
• Når eksponeringskompensationen indstilles, mens den indbyggede flash bruges, anvendes
kompensationen både til baggrundseksponeringen og til flashudladningen.
• Eksponeringskompensation kan indstilles med indstillingsringen (A174).
C
Brug af histogrammet
Et histogram er en graf, der viser fordelingen af toner i billedet. Brug den som en hjælp, når du
bruger eksponeringskompensation og tager billeder uden flash.
• Den vandrette akse viser pixellysstyrken med de mørke farvetoner til venstre og de lyse
farvetoner til højre. Den lodrette akse viser antallet af pixels.
• Hvis eksponeringskompensationsværdien øges, forskydes tonefordelingen mod højre, og hvis
den reduceres, forskydes tonefordelingen mod venstre.
69
Optagefunktioner
Eksponeringskompensation (justering af lysstyrke)
Brug af knappen w (funktion)
Du kan hurtigt konfigurere de på forhånd gemte menuindstillinger ved at trykke på
knappen w i indstillingen j, k, l, m eller M.
• Nedenstående menuindstillinger kan gemmes.
Billedkvalitet (A121)
Billedstørrelse (A123)
Picture Control (A124)
Hvidbalance (A129)
Lysmåling (A132)
1
Kontinuerlig (A133)
ISO-følsomhed (A137)
Valg af AF-punkt (A140)
Vibrationsreduktion (VR) (A171)
Tryk på knappen w (funktion), når optageskærmbilledet vises.
• Indstillingsmulighederne for den indstillede menu (standardindstillingen er Kontinuerlig)
og U knappen Fn kan vælges.
Enkelt
2
Brug multivælgeren til at vælge en
indstilling, og tryk på knappen k.
• Valget annulleres, hvis du ikke trykker på knappen
k for at anvende indstillingen.
Anvend indstilling
• Tryk på knappen w eller udløserknappen for at
vende tilbage til optageskærmbilledet uden at
ændre indstillingen.
• Vælg U knappen Fn, og tryk på knappen k for at foretage en anden menuindstilling.
Vælg den ønskede menuindstilling, og tryk på knappen k for at indstille den.
70
Optagefunktioner
Brug af knappen w (funktion)
Brug af zoom
Zoomobjektivets position ændres, når du drejer zoomknappen.
• For at zoome ind: Bevæg mod g
• For at zoome ud: Bevæg mod f
• Der zoomes hurtigt, hvis du drejer zoomknappen hele vejen
i en af de to retninger (undtagen under videooptagelse).
• Du kan også zoome ved at dreje sidezoomknappen mod
g eller f.
Sidezoomknappens funktion kan indstilles i Tildel
sidezoomknap (A173) i opsætningsmenuen.
Zoom ud
Zoom ind
• Zoomindikatoren og brændvidden (i 35mm [135]-format )
vises på optageskærmbilledet, når zoomknappen bevæges.
• Digital zoom, som gør det muligt at forstørre motivet
Optisk
Digital
yderligere op til ca. 4× det maksimale optiske zoomforhold,
zoom
zoom
kan aktiveres ved at dreje og holde zoomknappen mod g,
når kameraet er zoomet ind til maksimal optisk
zoomposition.
• Når du bruger fjernbetjeningen ML-L7 (ekstraudstyr), zoomer kameraet ind, når du
trykker på knappen + på fjernbetjeningen, og det zoomer ud, når du trykker på knappen
–.
B
Bemærkninger om digital zoom ved optagelse af videoer
• Zoomindikatoren vises ikke under optagelse af en video.
• Når du bliver ved med at zoome under videooptagelse, stopper zoombevægelsen ved det sted,
hvor optisk zoom skifter til digital zoom. For at fortsætte med at zoome skal du kortvarigt slippe
fingeren fra zoomknappen, før du genoptager betjeningen af zoomknappen.
• Zoomforholdet for digital zoom er begrænset til cirka 3,6×, når Videoindstillinger (A150) er
indstillet til 2160/30p (4K UHD) eller 2160/25p (4K UHD) under optagelse af en video.
C
Digital zoom
Zoomindikatoren bliver blå, når digital zoom er aktiveret, og den bliver gul, når zoomforstørrelsen
øges yderligere.
• Zoomindikatoren er blå: Billedkvaliteten reduceres ikke mærkbart ved brug af Dynamic Fine
Zoom.
• Zoomindikatoren er gul: Billedkvaliteten kan i nogle tilfælde blive mærkbart forringet.
• Indikatoren forbliver blå over et større område, når billedstørrelsen er mindre.
• Zoomindikatoren bliver måske ikke blå, når du bruger visse indstillinger for kontinuerlig
optagelse eller andre indstillinger.
71
Optagefunktioner
Brug af zoom
C
Zoomhastighed ved optagelse af videoer
Når du bruger sidezoomknappen, er zoomhastigheden langsommere, end når du bruger
zoomknappen. Brug zoomknappen for at få en hurtigere zoomhastighed ved optagelse af en
video.
Brug af hurtig returzoom
Hvis motivet forsvinder, når du bruger telefoto, kan du
udvide det synlige område midlertidigt ved at trykke på
knappen p (hurtig returzoom), så du nemmere kan
komponere billedet.
• Hold knappen p nede, og komponer billedet, så
motivet er inden for rammen på optageskærmbilledet.
Du kan udvide det synlige område ved at dreje
zoomknappen mod f, mens du trykker på knappen
p.
• Slip knappen p for at gå tilbage til den oprindelige
zoomposition.
• Du kan vælge indstillingen Hurtig returzoom (A173) i
opsætningsmenuen for at angive størrelsen på det
område, der er synligt, når der trykkes på knappen p.
• Hurtig returzoom kan ikke bruges under videooptagelse.
1/250
F5.6
25m 0s
1400
Ramme
72
Optagefunktioner
Brug af zoom
Standardindstillinger (flash, selvudløser og
fokusindstilling)
Nedenfor vises standardindstillingerne for hver optageindstilling.
A (auto)
Flashindstilling
(A54)
Selvudløser
(A54)
Fokusindstilling
(A54)
U
OFF1
A
U2
OFF
A2
V
OFF1
A2
OFF
B2
y
x (auto. motivvælger)
b (portræt)
W
2
d (sport)
W
2
OFF
s (aftenportræt)
V3
OFF1
A2
f (fest/indendørs)
V4
OFF
A2
Z (strand)
U
OFF
A5
z (sne)
U
OFF
A5
W
2
OFF
B2
i (skumring/morgengry)
W
2
OFF
B2
X (aftenlandskab)
W2
OFF
B2
c (landskab)
h (solnedgang)
2
6
A2
k (nærbillede)
U
OFF
D2
u (mad)
W2
OFF
D2
m (fyrværkeri)
W2
OFF2
o2
o (modlys)
X/W7
OFF
A2
p (let panorama)
W2
OFF2
A2
O (kæledyrsportræt)
W2
Y8
A5
O (softfilter)
U
OFF
A
I (selektiv farve)
U
OFF
A
m (multi-eksp. lysere)
W2
OFF
A/o9
i (time-lapse-video)
W2
OFF
A/B/
o10
o (superlapse-video)
W2
OFF
A
73
Optagefunktioner
Standardindstillinger (flash, selvudløser og fokusindstilling)
Flashindstilling
(A54)
Selvudløser
(A54)
Fokusindstilling
(A54)
g (måne)
W2
n3s
B2
L (fugle)
W2
OFF
A11
u (manuel video)
W2
OFF
A
p (kreativ)
U
OFF
A5
j, k, l, og m
X
OFF1
A
M (user settings)
X
OFF1
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Smil-timer kan også vælges.
Kan ikke ændres.
Kan ikke ændres. Flashen er fast indstillet til udfyldningsflash med langtidssynkronisering og
rød-øje-reduktion, når den er indstillet til Håndholdt. Flashen er fast indstillet til auto med
langtidssynkronisering og rød-øje-reduktion, når den er indstillet til Stativ.
Skifter muligvis til flashindstillingen langtidssynkronisering med rød-øje-reduktion.
Du kan vælge A (autofokus) eller D (makrofotografering).
Flashindstilling er fast W (fra), når Støjreduktionsserie bruges.
Når HDR er indstillet til Fra, er flashen fast indstillet på X (udfyldningsflash). Når HDR er indstillet
til Til, er flashen fast indstillet på W (fra).
Kæledyrsportr. auto udl. kan slås til eller fra. Selvudløser kan ikke bruges.
Når du bruger Stjerner + lysspor, kan A (autofokus) eller B (uendelig) vælges. Når du bruger
Stjernespor, er fokusindstilling fast indstillet på o (uendelig).
Fokus er fast indstillet på A (autofokus), når Bylandskab (10 minutter) bruges, på B
(uendelig), når Landskab (25 minutter) eller Solnedgang (50 minutter) bruges, og på o
(uendelig), når Nattehimmel (150 min.) eller Stjernespor (150 min.) bruges.
Der kan vælges mellem A (autofokus) og B (uendelig).
74
Optagefunktioner
Standardindstillinger (flash, selvudløser og fokusindstilling)
Funktioner, der ikke kan anvendes samtidig
under optagelse
Nogle funktioner kan ikke bruges sammen med andre menuindstillinger.
Begrænset
funktion
Flashindstilling
Selvudløser/
Smil-timer
Fokusindstilling
Indstilling
Beskrivelse
Fokusindstilling
(A61)
Når B (uendelig) er valgt, kan flashen ikke bruges.
Kontinuerlig
(A133)
Flashen kan ikke bruges (undtagen ved
Intervaltimer).
Eksponeringsbracketing
(A139)
Flashen kan ikke bruges.
Fokusindstilling
(A61)
Smil-timer indstilles til OFF, når der vælges en anden
indstilling end A (autofokus).
Valg af AF-punkt
(A140)
Når Følg motiv er valgt, kan selvudløseren/
smil-timeren ikke bruges.
Smil-timer (A60)
Når smil-timeren vælges, indstilles fokusindstillingen
fast på A (autofokus).
Kontinuerlig
(A133)
• Når Præ-optagelsesbuffer er valgt, indstilles
Billedkvalitet fast til Normal.
• Når Kontinuerlig H: 120 bps eller Kontinuerlig
H: 60 bps er valgt, kan RAW, RAW + Fine eller
RAW + Normal ikke bruges.
Multieksponering
(A145)
Når Multieksponeringstilstand er indstillet til Til,
kan RAW, RAW + Fine eller RAW + Normal ikke
bruges.
Billedkvalitet
(A121)
• Når RAW er valgt, indstilles Billedstørrelse fast til
i 4608×3456.
• Når RAW + Fine eller RAW + Normal er valgt, kan
Billedstørrelse for JPEG-billeder indstilles. Dog kan
j 4608×2592, I 4608×3072 eller
H 3456×3456 ikke vælges.
Kontinuerlig
(A133)
Billedstørrelse indstilles som følger afhængigt af
indstillingen for kontinuerlig optagelse:
• Præ-optagelsesbuffer:
A (billedstørrelse: 1280 × 960 pixels)
• Kontinuerlig H: 120 bps:
f (billedstørrelse: 640 × 480 pixels)
• Kontinuerlig H: 60 bps:
O (billedstørrelse: 1920 × 1080 pixels)
Billedkvalitet
Billedstørrelse
75
Optagefunktioner
Funktioner, der ikke kan anvendes samtidig under optagelse
Begrænset
funktion
Indstilling
Beskrivelse
Valg af AF-punkt
(A140)
Monokrom kan ikke indstilles, når Følg motiv er
valgt.
Aktiv D-Lighting
(A144)
Når Aktiv D-Lighting bruges, kan Kontrast ikke
justeres manuelt.
Hvidbalance
Picture Control
(A124)
Når Monokrom er valgt, indstilles Hvidbalance fast
til Auto (normal).
Lysmåling
Aktiv D-Lighting
(A144)
Når du bruger Aktiv D-Lighting, nulstilles Lysmåling
til Matrix.
Kontinuerlig
(A133)/
Eksponeringsbracketing
(A139)/
Multieksponering
(A145)
Kontinuerlig, Eksponerings-bracketing og
Multieksponering kan ikke bruges samtidigt.
Picture Control
Selvudløser (A58)
• Selvom Kontinuerlig H eller Kontinuerlig L er
indstillet, optages der ikke billeder kontinuerligt, når
udløserknappen aktiveres, efter at selvudløserens
nedtælling er startet.
• Der optages ikke billeder kontinuerligt, selvom Præoptagelsesbuffer er indstillet.
• Hvis der er valgt Intervaltimer, stopper optagelsen
automatisk, når der er taget ét billede.
• Eksponerings-bracketing kan ikke bruges.
Smil-timer (A60)
• Der tages kun ét billede, når kameraet registrerer
smilende ansigter, og lukkeren udløses. Hvis der er
valgt Intervaltimer, stopper optagelsen
automatisk, når der er taget ét billede.
• Eksponerings-bracketing kan ikke bruges.
Billedkvalitet
(A121)
Når RAW, RAW + Fine eller RAW + Normal er valgt,
kan Præ-optagelsesbuffer, Kontinuerlig H: 120
bps eller Kontinuerlig H: 60 bps ikke bruges.
Picture Control
(A124)
Når Monokrom er valgt, kan Eksponeringsbracketing ikke bruges.
Kontinuerlig
(A133)
Når Præ-optagelsesbuffer, Kontinuerlig H: 120
bps eller Kontinuerlig H: 60 bps er valgt, er ISOfølsomhed fastsat til Auto.
Videoindstillinger
(A150)
Når optageindstillingen er Manuel video, og en HSvideoindstilling er valgt under Videoindstillinger, er
ISO-følsomhed fast indstillet til Auto.
Kontinuerlig
Eksponeringsbracketing
ISO-følsomhed
76
Optagefunktioner
Funktioner, der ikke kan anvendes samtidig under optagelse
Begrænset
funktion
Indstilling
Smil-timer (A60)
Kameraet tager billeder med ansigtsgenkendelse
uanset den valgte indstilling for Valg af AF-punkt.
Fokusindstilling
(A61)
Når der er valgt en anden indstilling end Følg motiv,
og B (uendelig) vælges som fokusindstilling for
optagelse, fokuserer kameraet på uendelig uanset
indstillingen for Valg af AF-punkt.
Valg af AF-punkt Picture Control
(A124)
Autofokusindstilling
Følg motiv kan ikke indstilles, når Monokrom er
valgt.
Hvidbalance
(A129)
Når Målsøgende AF er valgt, og hvidbalancen er
indstillet til andet end Auto (normal), fokuserer
kameraet på et ansigt eller vælger et eller flere af de ni
fokuspunkter, som indeholder det motiv, der er
nærmest kameraet.
Smil-timer (A60)
Når smil-timeren vælges, bruges indstillingen Enkelt
AF til autofokus.
Fokusindstilling
(A61)
Når B (uendelig) er valgt i fokusindstillingen, fungerer
autofokusindstillingen med brug af indstillingen
Enkelt AF.
Billedkvalitet
(A121)
Når RAW, RAW + Fine eller RAW + Normal er valgt,
kan Multieksponering ikke bruges.
Multieksponering Kontinuerlig
(A133)/
Eksponeringsbracketing (A139)
Skærmindstillinger
Beskrivelse
Kontinuerlig, Eksponerings-bracketing og
Multieksponering kan ikke bruges samtidigt.
Valg af AF-punkt
(A140)
• Når fokuspunktet er valgt med indstillingen Manuel
(punkt), Manuel (normal) eller Manuel (bred),
vises histogrammet ikke.
• Når Følg motiv er valgt, og efter at motivet er
registreret (under Følg motiv), vises histogrammet
ikke.
• Histogrammet vises ikke, når Målsøgende AF er
valgt.
Billedkvalitet
(A121)
Når der er valgt RAW, RAW + Fine eller RAW +
Normal, kan dato og klokkeslæt ikke stemples på
billederne.
Kontinuerlig
(A133)
Når der er valgt Præ-optagelsesbuffer,
Kontinuerlig H: 120 bps eller Kontinuerlig H: 60
bps, kan dato og klokkeslæt ikke stemples på
billederne.
Datostempel
77
Optagefunktioner
Funktioner, der ikke kan anvendes samtidig under optagelse
Begrænset
funktion
Digital zoom
Lukkerlyd
B
Indstilling
Beskrivelse
Smil-timer (A60)
Digital zoom kan ikke bruges, når der er valgt
Smil-timer.
Billedkvalitet
(A121)
Når RAW, RAW + Fine eller RAW + Normal er valgt,
kan digital zoom ikke bruges.
Valg af AF-punkt
(A140)
Når Følg motiv er valgt, kan digital zoom ikke bruges.
Zoomhukommelse
(A147)
Når Zoomhukommelse er indstillet til Til, kan digital
zoom ikke bruges.
Kontinuerlig
(A133)
Når Præ-optagelsesbuffer, Kontinuerlig H: 120
bps eller Kontinuerlig H: 60 bps er valgt, slås
lukkerlyden fra.
Eksponeringsbracketing
(A139)
Lukkerlyden slås fra.
Bemærkninger om digital zoom
• Optageindstillingen og de aktuelle indstillinger bestemmer, om digital zoom kan bruges
(A172).
• Når digital zoom er slået til, begrænses de mulige indstillinger for Valg af AF-punkt og Lysmåling.
78
Optagefunktioner
Funktioner, der ikke kan anvendes samtidig under optagelse
Billedvisningsfunktioner
Zoom under billedvisning...........................................................................................................80
Miniaturevisning/kalendervisning ...........................................................................................81
Visning og sletning af billeder, der er taget kontinuerligt (sekvens)...........................82
Redigering af billeder (stillbilleder)..........................................................................................83
79
Billedvisningsfunktioner
Zoom under billedvisning
I fuldskærmsvisning (A27) kan du zoome ind på billedet ved
at dreje zoomknappen mod g (i zoom under billedvisning).
4/4
0004. JPG
15/11/2018 15:30
g (i)
g
(i)
f
(h)
Fuldskærmsvisning
3.0
Hjælp til vist
område
Der er zoomet ind på billedet.
• Du kan ændre forstørrelsesgraden ved at dreje zoomknappen mod f (h) eller g (i).
Du kan også justere zoom ved at dreje kommandohjulet.
• Tryk på HIJK på multivælgeren for at få vist et andet område af billedet.
• Hvis du får vist et billede, der blev taget med ansigtsgenkendelse eller
kæledyrsregistrering, zoomer kameraet ind på det ansigt, der blev registreret under
optagelsen (dog ikke når der vises billeder taget med Kontinuerlig eller Eksponeringsbracketing). Hvis du vil zoome ind på et område af billedet, hvor der ikke er nogen
ansigter, skal du justere forstørrelsesgraden og derefter trykke på HIJK.
• Når der er zoomet ind på et billede, kan du vende tilbage til fuldskærmsvisning ved at
trykke på knappen k.
C
Beskæring af billeder
Mens du får vist et zoomet billede, kan du ved at trykke på knappen d beskære billedet og
gemme den synlige del som en separat fil (A88).
80
Billedvisningsfunktioner
Zoom under billedvisning
Miniaturevisning/kalendervisning
Du kan få vist billeder som miniaturer ved at dreje
zoomknappen mod f (h miniaturevisning) i
fuldskærmsvisning (A27).
1/20
0004. JPG
15/11/2018 15:30
f
(h)
1/20
f
(h)
g
(i)
g
(i)
Fuldskærmsvisning
f (h)
Miniaturevisning
Sun Mon
2 0 1 8 11
Tue Wed Thu
1
1
Fri
Sat
2
3
10
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Kalendervisning
• Du kan ændre det viste antal miniaturer ved at dreje zoomknappen mod f (h) eller
g (i).
• I miniaturevisning kan du bruge HIJK på multivælgeren eller dreje multivælgeren
for at vælge et billede og derefter trykke på knappen k for at se billedet i
fuldskærmsvisning.
• I kalendervisning kan du bruge HIJK eller dreje multivælgeren for at vælge en dato
og derefter trykke på knappen k for at se de billeder, der blev taget den pågældende
dag.
B
Bemærkninger om kalendervisning
Billeder, der tages, mens kameraets dato ikke er indstillet, behandles som billeder, der er taget d. 1.
januar 2018.
81
Billedvisningsfunktioner
Miniaturevisning/kalendervisning
Visning og sletning af billeder, der er taget
kontinuerligt (sekvens)
Visning af billeder i en sekvens
Billeder, der tages kontinuerligt, gemmes som en sekvens.
Det første billede i en sekvens bruges som et nøglebillede,
der repræsenterer sekvensen under fuldskærmsvisning
eller miniaturevisning (standardindstilling).
Du kan få vist billederne i sekvensen enkeltvis ved at trykke
på knappen k.
4/8
0004.JPG
15/11/2018 15:30
Du kan bruge følgende funktioner, når du har trykket på
knappen k.
• Drej multivælgeren, eller tryk på JK for at få vist det
forrige eller næste billede.
• Tryk på H for at gå tilbage til visning af nøglebilleder,
hvis du ikke vil have vist billederne i sekvensen.
• Hvis du vil have vist billeder i en sekvens som miniaturer
eller afspille dem som et lysbilledshow, skal du indstille
Sekvensvisningsindstill. (A160) til Særskilte
billeder i billedvisningsmenuen.
B
Tilb.
Sekvensvisningsindstillinger
• Billeder, der er taget kontinuerligt med et andet kamera end dette kamera, kan ikke vises som en
sekvens.
• Hvis antallet af sekvenser, der er gemt på hukommelseskortet i kameraet, overstiger 1.000, kan
billeder, der er optaget derefter, ikke vises som sekvenser. For at forsætte med at optage billeder i
sekvenser skal du enten slette sekvenser, som du ikke behøver at beholde, eller udskifte
hukommelseskortet. Selv hvis du sletter sekvenser, vil billeder, der ikke indgik i en sekvens, da de
blev optaget, ikke blive vist som en sekvens.
C
Tilgængelige punkter i billedvisningsmenuen ved brug af sekvenser
• Mens du får vist billeder i en sekvens i fuldskærmsvisning, kan du vælge funktioner i
billedvisningsmenuen (A118) ved at trykke på knappen d.
• Hvis du trykker på knappen d, mens der vises et nøglebillede, kan følgende indstillinger
anvendes til alle billederne i sekvensen:
- Markér til overførsel, Beskyt
82
Billedvisningsfunktioner
Visning og sletning af billeder, der er taget kontinuerligt (sekvens)
Sletning af billeder i en sekvens
Hvis du trykker på knappen l (slet) for billeder i en sekvens, bestemmer visningen af
sekvensen, hvilke billeder der slettes.
• Når nøglebilledet vises:
- Aktuelt billede:
- Slet valgte billeder:
- Alle billeder:
Alle billeder i den viste sekvens slettes.
Når der vælges et nøglebillede på skærmbilledet til
sletning af valgte billeder (A115), slettes alle billeder i
sekvensen.
Alle billeder på hukommelseskortet slettes.
• Når billeder i en sekvens vises i fuldskærmsvisning:
- Aktuelt billede:
Det billede, der vises på skærmen, slettes.
- Slet valgte billeder:
De billeder, der er valgt i sekvensen, slettes.
- Hele sekvensen:
Alle billeder i den viste sekvens slettes.
Redigering af billeder (stillbilleder)
Inden redigering af billeder
Du kan nemt redigere billeder på kameraet. Redigerede kopier gemmes som separate filer.
Redigerede kopier gemmes med samme optagedato og -klokkeslæt som originalen.
C
Begrænsninger for redigering af billeder
• RAW-billeder og billeder taget med brug af let panorama kan ikke redigeres.
• Et JPEG-billede kan redigeres op til 10 gange. Et stillbillede, der er oprettet under videoredigering,
kan redigeres op til 9 gange.
• Du kan muligvis ikke redigere billeder af en vis størrelse eller med visse redigeringsfunktioner.
83
Billedvisningsfunktioner
Redigering af billeder (stillbilleder)
Hurtig retouchering: Forbedring af kontrast og
farvemætning
Tryk på knappen c (billedvisningsindstilling) M vælg et billede M knappen d M
Hurtig retouchering M knappen k
Brug HI på multivælgeren til at vælge det
ønskede effektniveau, og tryk på knappen k.
Hurtig retouchering
• Den redigerede version vises til højre.
• Tryk på J, hvis du vil afslutte uden at gemme kopien.
Normal
Styrke
D-Lighting: Forbedring af lysstyrke og kontrast
Tryk på knappen c (billedvisningsindstilling) M vælg et billede M knappen d M
D-Lighting M knappen k
Brug HI på multivælgeren til at vælge det
ønskede effektniveau, og tryk på knappen k.
D-Lighting
• Den redigerede version vises til højre.
• Tryk på J, hvis du vil afslutte uden at gemme kopien.
Normal
Mængd.
84
Billedvisningsfunktioner
Redigering af billeder (stillbilleder)
Blødere hudtone: Udglatning af hudtoner
Tryk på knappen c (billedvisningsindstilling) M vælg et billede M knappen d M
Blødere hudtone M knappen k
1
Brug HI på multivælgeren til at vælge
det ønskede effektniveau, og tryk på
knappen k.
Blødere hudtone
• Tryk på J, hvis du vil afslutte uden at gemme kopien.
Normal
Mængd.
2
Kontroller resultatet, og tryk på knappen
k.
• Der er zoomet ind på det redigerede ansigt.
• Hvis mere end ét ansigt er redigeret, kan du skifte
mellem ansigterne ved at trykke på JK.
• Tryk på knappen d, og gå tilbage til trin 1, hvis du vil
ændre effektniveauet.
• Der oprettes en redigeret kopi.
B
Forhåndsvisning
Tilb.
Gem
Bemærkninger om Blødere hudtone
• Hudtonerne kan forbedres for op til 12 ansigter startende med det, der er nærmest midten af
billedet og udad.
• Afhængigt af den retning, som ansigterne peger i, eller mængden af lys på ansigterne kan
kameraet måske ikke registrere ansigter præcist, eller funktionen Blødere hudtone giver måske
ikke det forventede resultat.
• Hvis der ikke registreres nogen ansigter, vises en advarsel, og billedvisningsmenuen vises igen.
85
Billedvisningsfunktioner
Redigering af billeder (stillbilleder)
Filtereffekter: Anvendelse af digitale filtereffekter
Tryk på knappen c (billedvisningsindstilling) M vælg et billede M knappen d M
Filtereffekter M knappen k
Indstilling
Beskrivelse
Soft portræt
Slører baggrunden bag mennesker. Når der ikke registreres nogen
mennesker, holdes området i midten af billedet i fokus, og det omgivende
område sløres.
Selektiv farve
Bevarer kun en valgt billedfarve, og gør andre farver sort-hvide.
Stjernefilter
Indsætter stjernelignende lysstråler, som stråler ud fra lyse genstande,
f.eks. sollysrefleksioner og bylys. Velegnet til aftenmotiver.
Fiskeøje
Opretter billeder, der ser ud, som om de er taget med et fiskeøjeobjektiv.
Velegnet til billeder, som er taget i makroindstilling.
Miniatureeffekt
Opretter billeder, der fremstår som nærbilleder af et diorama. Velegnet til
billeder, som er taget nedad fra stor højde og med hovedmotivet tæt på
midten af billedet.
Maleri
Opretter billeder, der ligner malerier.
Vignet
Mindsker den perifere lysintensitet fra midten til kanten af et billede.
Billedillustration
Forstærker konturer og nedsætter antallet af farver for at oprette billeder,
der ligner illustrationer.
Portræt (farve + SH)
Gør farverne i baggrunden bag mennesker sort-hvide. Når der ikke
registreres nogen mennesker, bevares farverne i området i midten af
billedet, og det omgivende område gøres sort-hvidt.
1
Brug HI på multivælgeren til at vælge
den ønskede filtereffekt, og tryk på
knappen k.
• Fortsæt til trin 3, hvis du vælger en anden effekt end
Selektiv farve.
Filtereffekter
Soft portræt
Selektiv farve
Stjernefilter
Fiskeøje
Miniatureeffekt
Maleri
86
Billedvisningsfunktioner
Redigering af billeder (stillbilleder)
2
Brug HI til at vælge den farve, der skal
bevares, og tryk på knappen k.
3
Kontroller resultatet, og tryk på knappen
k.
Selektiv farve
Forhåndsvisning
• Der oprettes en redigeret kopi.
• Tryk på J, hvis du vil afslutte uden at gemme kopien.
Gem
Tilb.
Lille billede: Formindskelse af et billede
Tryk på knappen c (billedvisningsindstilling) M vælg et billede M knappen d M
Lille billede M knappen k
1
Brug HI på multivælgeren til at vælge
den ønskede kopistørrelse, og tryk på
knappen k.
• Når billedets højde-breddeforhold er 16:9, fastsættes
billedstørrelsen til 640×360. Tryk på knappen k for at
fortsætte til trin 2.
2
Lille billede
640×480
320×240
160×120
Vælg Ja, og tryk på knappen k.
• Der oprettes en redigeret kopi (komprimeringsgrad
cirka 1:8).
Opret lille billedfil?
Ja
Nej
B
Bemærkninger om Lille billede
Når højde-breddeforholdet er 3:2 eller 1:1, kan billedet ikke redigeres.
87
Billedvisningsfunktioner
Redigering af billeder (stillbilleder)
Beskæring: Oprettelse af en beskåret kopi
1
2
Drej zoomknappen for at forstørre billedet (A80).
Juster billedet, så kun den del, du vil
bevare, vises, og tryk derefter på knappen
d (menu).
• Drej zoomknappen mod g (i) eller f (h) for at
justere forstørrelsesgraden. Indstil en forstørrelsesgrad,
hvor u vises.
• Brug HIJK på multivælgeren til at rulle til den del
af billedet, du vil have vist.
3
Kontroller billedet, og tryk på knappen k.
3.0
Beskær
• Hvis du vil bevare en anden del, skal du vende tilbage
til trin 2 ved at trykke på J.
• Tryk på knappen d for at afslutte uden at gemme
det beskårede billede.
Tilb.
4
Gem
Vælg Ja, og tryk på knappen k.
• Der oprettes en redigeret kopi.
Gem dette billede som
vist?
Ja
Nej
B
Bemærkninger om beskæring
Billeder taget med brug af let panorama kan ikke redigeres.
C
Billedstørrelse
• Den beskårne kopi har samme billedformat (vandret:lodret) som originalbilledet.
• Når billedstørrelsen af den beskårne kopi er 320 × 240 eller mindre, vises billedet i en mindre
størrelse under billedvisning.
88
Billedvisningsfunktioner
Redigering af billeder (stillbilleder)
Videoer
Grundlæggende betjening ved videooptagelse og videoafspilning..........................90
Lagring af stillbilleder under videooptagelse ......................................................................93
Manuel video (Indstilling af eksponering til videooptagelse)........................................94
Optagelse af time-lapse-videoer ..............................................................................................96
Optagelse af Superlapse-videoer .............................................................................................98
Betjening under videoafspilning ..............................................................................................99
Redigering af videoer................................................................................................................. 100
89
Videoer
Grundlæggende betjening ved videooptagelse
og videoafspilning
1
Vis optageskærmbilledet.
Videoramme
• Kontroller, hvor lang videooptagelsestid der er tilbage
(A91, 150).
• Det anbefales, at du får vist den videoramme, der
angiver området, der optages i en video (A91).
1/250
F5.6
25m 0s
1400
Resterende videooptagelsestid
2
Tryk på knappen b (e videooptagelse)
for at starte videooptagelsen.
• Kameraet fokuserer på motivet i midten af billedet.
• Tryk på knappen k for at sætte optagelsen på pause,
og tryk på knappen k igen for at fortsætte optagelsen
(dog ikke, hvis der er valgt en HS-videoindstilling under
Videoindstillinger). Optagelsen slutter automatisk,
når den har været sat på pause i ca. fem minutter.
• Mens du optager en film, kan du gemme et stillbillede
ved at trykke på udløserknappen (A93).
3
4
12m30s
Tryk på knappen b (e videooptagelse) igen for at stoppe optagelsen.
Vælg en video i fuldskærmsvisning, og
tryk på knappen k for at afspille den.
10s
• Et billede med et videoindstillingsikon er en video.
0004. MP4
15/11/2018 15:30
Videoindstillinger
90
Videoer
Grundlæggende betjening ved videooptagelse og videoafspilning
Videoramme
• Tryk på knappen s for at få vist videorammen (A8). Kontroller området for en video
i rammen før videooptagelse.
• Det område, der optages i en video, afhænger af indstillingerne for Videoindstillinger,
Elektronisk VR etc. i videomenuen.
Fokusering
• Fokus kan justeres på følgende måde under videooptagelse alt efter indstillingen for
Autofokusindstilling (A153) i videomenuen.
- A Enkelt AF (standardindstilling): Fokus låses, når videooptagelsen starter. For at
anvende autofokusfunktionen under videooptagelse skal du trykke på J på
multivælgeren.
- B Konstant AF: Fokus justeres flere gange, også under videooptagelse. Knappen,
der låser fokus, afhænger af indstillingen for AE/AF-låseknappen (A175) i
opsætningsmenuen. Når AE/AF-lås eller Kun AF-lås er valgt, skal du trykke på
knappen o (AE-L/AF-L) (A5) under videooptagelse for at låse fokus. Tryk på
knappen o igen for at låse op. Når Kun AE-lås eller AE-lås (hold) er valgt, skal du
trykke på J på multivælgeren under videooptagelse for at låse fokus. Tryk på J igen
for at låse op.
• Når fokusindstillingsvælgeren er indstillet til r (manuel fokus), kan du justere fokus
manuelt under optagelse af videoer ved at dreje multivælgeren eller indstillingsringen.
Eksponering
Knappen, der låser eksponering, afhænger af indstillingen for AE/AF-låseknappen
(A175) i opsætningsmenuen. Når AE/AF-lås, Kun AE-lås eller AE-lås (hold) er valgt, skal
du trykke på knappen o (AE-L/AF-L) (A5) under videooptagelse for at låse eksponeringen.
Tryk på knappen o igen for at låse op. Når Kun AF-lås er valgt, skal du trykke på K på
multivælgeren under videooptagelse for at låse eksponeringen. Tryk på K igen for at låse
op.
Maksimal videooptagelsestid
En videofil kan ikke være længere end 29 minutter, selvom der er plads på
hukommelseskortet til en længere optagelse. Den maksimale filstørrelse for enkelte
videofiler er 4 GB. Når du optager en video, der er længere end ca. seks minutter ved en
billedstørrelse/billedhastighed på 2160/30p (4K UHD) eller længere end ca. syv minutter
ved en billedstørrelse/billedhastighed på 2160/25p (4K UHD), oprettes der flere filer, når
størrelsen på den optagede video overstiger 4 GB, og filer kan ikke afspilles kontinuerligt
(A150).
• Den resterende optagelsestid for en enkelt video vises på optageskærmbilledet.
• Optagelsen kan stoppe, før en af de to grænser nås, hvis kameraets temperatur bliver for
høj.
• Den faktiske resterende optagelsestid kan variere afhængigt af videoindholdet,
motivbevægelse og hukommelseskortets type.
91
Videoer
Grundlæggende betjening ved videooptagelse og videoafspilning
• Hukommelseskort med SD-hastighedsklasse 6 eller hurtigere anbefales til optagelse af
videoer (ved optagelse af 4K UHD-videoer med en billedstørrelse/billedhastighed på
2160/30p eller 2160/25p anbefales kort med klassificeringen UHS-hastighedsklasse
3 eller hurtigere). Videooptagelsen kan stoppe uventet, hvis du bruger et
hukommelseskort med en lavere hastighedsklasse.
B
Kameratemperatur
• Kameraet kan blive varmt, hvis du optager video i længere tid, eller hvis kameraet bruges et varmt
sted.
• Hvis kameraet bliver meget varmt indvendigt under videooptagelse, stopper optagelsen
automatisk. Den resterende tid, indtil kameraet stopper optagelsen, vises (B10s).
Kameraet slukkes, når det har stoppet optagelsen.
Lad kameraet være slukket, indtil de indvendige dele er kølet af.
Bemærkninger om optagelse af videoer
B
Bemærkninger om lagring af billeder eller videoer
Indikatoren for antal resterende billeder eller indikatoren for den resterende optagelsestid blinker,
mens billeder eller videoer gemmes. Åbn ikke dækslet til batterikammeret/
hukommelseskortet, og tag ikke batteriet eller hukommelseskortet ud, mens en indikator
blinker. Ellers kan du miste data, eller kameraet eller hukommelseskortet kan blive beskadiget.
B
Bemærkninger om optagede videoer
• Lyden fra betjening af indstillingsringen, zoomknap, zoom, objektivbevægelse ved autofokus,
vibrationsreduktion eller blændeændring, når lysstyrken skifter, kan blive optaget.
• Følgende fænomener kan optræde på skærmen under videooptagelse. Disse fænomener
gemmes på de optagede videoer.
- Der kan forekomme striber på billeder i belysning fra lysstofrør, kviksølvdamplamper eller
natriumdamplamper.
- Motiver, der bevæger sig hurtigt fra den ene side af billedet til den anden, f.eks. et tog eller en
bil, der kører, kan se skæve ud.
- Hele videobilledet kan blive skævt, når kameraet panoreres.
- Belysning eller andre lysstærke områder kan efterlade spor, når kameraet bevæges.
• Afhængigt af afstanden til motivet eller det anvendte zoomforhold kan der forekomme farvede
striber på motiver med et gentaget mønster (f.eks. stof, gitterværk osv.) under optagelse og
afspilning af video. Det skyldes interferens mellem motivets mønster og billedsensorens layout.
Det er ikke en fejl.
B
Bemærkninger om autofokus ved videooptagelse
Autofokus fungerer muligvis ikke som forventet (A65). Hvis det sker, kan du fokusere ved hjælp af
manuel fokus (A67) eller prøve følgende:
1. Indstil Autofokusindstilling i videomenuen til Enkelt AF (standardindstilling), før du starter
videooptagelsen.
2. Placer et andet motiv (med samme afstand til kameraet som det ønskede motiv) midt i billedet,
tryk på knappen b (e) for at starte optagelsen, og komponer billedet.
92
Videoer
Grundlæggende betjening ved videooptagelse og videoafspilning
Lagring af stillbilleder under videooptagelse
Hvis udløserknappen trykkes helt ned under en
videooptagelse, gemmes et billede som et stillbillede
(JPEG-billede). Videooptagelsen fortsætter, mens
stillbilledet gemmes.
• Du kan gemme et stillbillede, mens Q vises på
skærmen. Når f vises, kan du ikke gemme et
stillbillede.
• Størrelsen af det gemte stillbillede afhænger af
videobilledstørrelsen (A150).
B
12m30s
Bemærkninger om lagring af stillbilleder under videooptagelse
• Det er ikke muligt at gemme stillbilleder under en videooptagelse i følgende situationer:
- Når videooptagelsen er sat på pause
- Når der er under fem sekunders videooptagelsestid tilbage
- Når Videoindstillinger (A150) er indstillet til HS-video
• Når Billedkvalitet (A121) i optagemenuen er indstillet til RAW eller RAW + Fine, optages et
stillbillede som Fine. Når Billedkvalitet er indstillet til RAW + Normal, optages det som
Normal.
• Du kan gemme op til 20 stillbilleder, mens du optager en enkelt video, når Videoindstillinger er
indstillet til J 2160/30p eller K 2160/25p. Stillbilleder optages som Fine.
• Det kan tage lidt tid at gemme billederne efter optagelsen.
• De billeder i videoen, der blev optaget samtidig med, at et stillbillede blev gemt, kan muligvis
ikke afspilles jævnt.
• Lyden fra udløserknappen, når et stillbillede gemmes, kan muligvis høres på den optagede video.
• Billedet kan blive sløret, hvis kameraet bevæges, når udløserknappen trykkes ned.
93
Videoer
Lagring af stillbilleder under videooptagelse
Manuel video (Indstilling af eksponering til
videooptagelse)
I indstillingen Manuel video kan du bruge
blændeprioriteret automatik eller manuel indstilling til at
indstille eksponeringen (lukkertid og f-tal) under
videooptagelse.
Når f-tallet er indstillet, bestemmer kameraet automatisk lukkertiden. Du
Blændeprio.automatik
kan ændre f-tallet for at fokusere på motivet, forgrunden og baggrunden
(standardindstilling)
eller bevidst sløre motivets baggrund.
Manuel
1
Indstil både lukkertid og f-tal.
Tryk på knappen d, vælg
Eksponeringsindstilling i menuen
Manuel videoindst., og tryk på knappen
k.
Eksponeringsindstilling
Picture Control
Din Picture Control
Hvidbalance
ISO-følsomhed
2
Vælg Blændeprio.automatik eller
Manuel, og tryk på knappen k.
• Konfigurer indstillingerne for Picture Control, Din
Picture Control, Hvidbalance eller ISO-følsomhed
ud fra optageforholdene og kravene til optagelsen.
3
4
Eksponeringsindstilling
Blændeprio.automatik
Manuel
Tryk på knappen d for at få vist optageskærmbilledet.
Indstil eksponeringen.
• Drej kommandohjulet for at indstille lukkertiden. Drej multivælgeren for at indstille f-tallet.
94
Videoer
Manuel video (Indstilling af eksponering til videooptagelse)
5
Tryk på knappen b (e videooptagelse)
for at starte optagelse af videoen.
• Lukkertiden eller f-tallet kan også indstilles under
videooptagelse (undtagen når en HS-videoindstilling
er valgt i Videoindstillinger).
• Tryk udløserknappen helt ned for at optage et
stillbillede under videooptagelse (A93).
B
1/250
F5.6
+1.0
12m30s
Bemærkninger om indstillingen Manuel video
• I indstillingen Manuel video kan du ikke optage et stillbillede, hvis du trykker på udløserknappen,
før du trykker på knappen b (e).
• I indstillingen Manuel video kan du ikke justere fokus, selvom du trykker udløserknappen halvt
ned, før du starter videooptagelse. For at justere fokus før start på videooptagelse skal du indstille
Autofokusindstilling (A153) i videomenuen til Konstant AF eller bruge manuel fokus
(A67).
B
Bemærkninger om ISO-følsomhed
• I indstillingen Manuel video er den laveste ISO-følsomhed ISO 125.
• Når Manuel er valgt for Eksponeringsindstilling i indstillingen Manuel video, og ISOfølsomhed (A137) er indstillet til Auto, ISO 125-400 eller ISO 125-800, er ISO-følsomheden
fast indstillet til ISO 125.
• Når en HS-videoindstilling er valgt i Videoindstillinger (A150), er ISO-følsomheden fast
indstillet til Auto.
C
Lukkertid
Når lukkertidsindstillingen er tættere på billedhastigheden for video, virker bevægelserne mere
jævne.
Funktioner, der kan indstilles i Manuel video
•
•
•
•
•
Selvudløser (A58)
Fokusindstilling (A61)
Eksponeringskompensation (A69)
Manuel videoindst.-menu (A149)
Video-menu (A150)
95
Videoer
Manuel video (Indstilling af eksponering til videooptagelse)
Optagelse af time-lapse-videoer
Kameraet kan automatisk tage stillbilleder med et bestemt interval for at oprette timelapse-videoer med en længde på ca. 10 sekunder.
• Når Billedhastighed i videomenuen er indstillet til 30 bps (30p/60p), tages
300 billeder, der gemmes med e 1080/30p. Når indstillingen 25 bps (25p/50p) er
valgt, tages 250 billeder, der gemmes med p 1080/25p.
Drej programhjulet til y M knappen d M i Time-lapse-video M
knappen k
Interval
Type (påkrævet optagelsestid)
30 bps (30p/60p)
U Bylandskab (10 minutter)1
(standardindstilling)
2 sek.
V Landskab (25 minutter)1
1
2
3
25 bps (25p/50p)
2,4 sek.
5 sek.
6 sek.
Y Solnedgang (50 minutter)1
10 sek.
12 sek.
X Nattehimmel (150 min.)2
30 sek.
36 sek.
W Stjernespor (150 min.)3
30 sek.
36 sek.
Kameraet fokuserer på området midt på billedet.
Egnet til optagelse af stjernernes bevægelse.
Som følge af billedbehandlingen vises stjernernes bevægelse som lysstriber.
1
Brug HI på multivælgeren til at vælge
en type, og tryk på knappen k.
Time-lapse-video
Bylandskab (10 minutter)
Landskab (25 minutter)
Solnedgang (50 minutter)
Nattehimmel (150 min.)
Stjernespor (150 min.)
2
Vælg, om eksponeringen (lysstyrken) skal
være fast, og tryk på knappen k (gælder
ikke Nattehimmel og Stjernespor).
• Hvis AE-L til vælges, bruges eksponeringen for første
billede til alle billederne. Det anbefales at bruge AE-L
fra, hvis lysstyrken skifter mærkbart, f.eks. i skumringen.
96
Videoer
Optagelse af time-lapse-videoer
Landskab (25 minutter)
AE-L til
AE-L fra
3
Stabiliser kameraet, f.eks. med et stativ.
• Se "Brug af stativ" (A23), når du bruger et stativ.
4
Tryk på udløserknappen for at tage det
første billede.
25m 0s
• Indstil eksponeringskompensationen (A69), før
lukkeren udløses for det første billede (når
Nattehimmel (150 min.) eller Stjernespor (150
min.) bruges, eksponeringskompensation kan ikke
25m 0s
bruges). Eksponeringskompensationen kan ikke
1/250
F5.6
1400
ændres, efter det første billede er taget. Fokus og
farveglød fastlægges, når det første billede tages.
• Ved optagelse af billeder af stjerner anbefales det, at du bruger manuel fokus (A67).
• Funktionen Autoslukning er deaktiveret under optagelse (A176).
• Lukkeren udløses automatisk ved det andet og de efterfølgende billeder.
• Skærmen slukkes måske, når kameraet ikke tager billeder.
• Optagelsen stopper automatisk, når der er taget 300 eller 250 billeder.
• Tryk på knappen k, hvis du vil stoppe optagelsen, før den ønskede optagelsestid er gået,
og oprette en intervaloptagelsesvideo.
• Det er ikke muligt at gemme lyd eller stillbilleder.
B
•
•
•
•
Bemærkninger om time-lapse-video
Skift ikke hukommelseskort, før optagelsen er færdig.
Brug et tilstrækkeligt opladet batteri for at undgå, at kameraet slukker uventet.
Du kan ikke optage time-lapse-videoer ved at trykke på knappen b (e).
Drej ikke programhjulet til en anden indstilling, før optagelsen er færdig.
97
Videoer
Optagelse af time-lapse-videoer
Optagelse af Superlapse-videoer
Kameraet optager videoer og gemmer dem i fast motion (e 1080/30p eller p 1080/
25p). Bruges til optagelse af en video, mens kameraet bevæges. Kameraet komprimerer
ændringstiden i motivet og gemmer videoen.
Drej programhjulet til y M knappen d M o Superlapse-video M
knappen k
1
Brug HI på multivælgeren til at vælge
afspilningshastighed, og tryk på knappen
k.
• Ved standardindstillingen 2× afspilles en video, der er
optaget i to minutter, som en video på et minut.
• Hvis optagelsestiden for en enkelt videofil overstiger
29 minutter, afsluttes optagelsen automatisk.
2
Superlapse-video
2×
4×
10×
20×
30×
Tryk på knappen b (e videooptagelse)
for at starte optagelsen.
• Du kan se optagelsestiden og afspilningstiden på
skærmen.
• Det anbefales, at du får vist den videoramme, der
angiver området, der optages i en video (A91).
• Der optages ikke lyd.
02m 0s
01m 0s
Optagelsestid
Afspilningstid
C
Optagelse af stillbilleder
• Et stillbillede (O (1920 × 1080 pixels)) kan optages, når du trykker på udløserknappen, før du
trykker på knappen b (e videooptageknap).
• Du kan optage stillbilleder, mens du optager videoer (A93).
98
Videoer
Optagelse af Superlapse-videoer
Betjening under videoafspilning
Drej zoomknappen for at regulere lydstyrken under
afspilning af en video (A2).
Drej multivælgeren eller kommandohjulet for at køre
hurtigt frem eller tilbage.
Indikator for lydstyrke
På skærmen vises knapper til billedvisning.
Du kan udføre nedenstående funktioner ved at bruge
JK på multivælgeren til at vælge en knap og derefter
trykke på knappen k.
Funktion
Ikon
Rul tilbage
A
Hurtigt
frem
B
På pause
Beskrivelse
Hold knappen k nede for at rulle tilbage i videoen.
Hold knappen k nede for at køre hurtigt frem i videoen.
Stop afspilningen midlertidigt. Du kan udføre følgende funktioner, mens
afspilningen er sat på pause.
Stop
midlertidigt
Afslut
C
Rul ét billede tilbage i videoen. Hold knappen k nede for at rulle
kontinuerligt tilbage.*
D
Rul ét billede frem i videoen. Hold knappen k nede for at rulle
kontinuerligt frem.*
F
Fortsæt afspilningen.
I
Uddrag den ønskede del af en video, og gem den som en separat
fil.
H
Uddrag et enkelt billede fra en video, og gem det som et
stillbillede.
E
G
Vend tilbage til fuldskærmsvisning.
* Du kan også spole videoen frem eller tilbage med ét billede ad gangen ved at dreje
multivælgeren eller kommandohjulet.
99
Videoer
Betjening under videoafspilning
Redigering af videoer
Når du redigerer videoer, skal du bruge et tilstrækkeligt opladet batteri for at undgå, at
kameraet slukkes under redigeringen.
Sådan uddrages kun den ønskede del af en video
Du kan gemme den ønskede del af en optaget video som en separat fil.
1
Afspil videoen, og sæt den på pause ved startpunktet for den del, du
vil uddrage (A99).
2
Brug JK på multivælgeren til at vælge
I, og tryk derefter på knappen k.
3
Brug HI til at vælge J (vælg
startpunkt).
1m30s
Vælg startpunkt
• Brug JK, eller drej kommandohjulet for at flytte
startpunktet.
• Du kan annullere redigeringen ved at vælge
O (tilbage) og trykke på knappen k.
4
Brug HI til at vælge K (vælg slutpunkt).
• Brug JK, eller drej kommandohjulet for at flytte
slutpunktet.
• Du kan se en forhåndsvisning af den angivne del ved
at bruge HI til at vælge F og derefter trykke på
knappen k. Tryk på knappen k igen for at stoppe
forhåndsvisningen.
100
Videoer
Redigering af videoer
Vælg slutpunkt
5
Brug HI til at vælge m (gem), og tryk på
knappen k.
Gem
• Følg vejledningen på skærmen for at gemme videoen.
B
Bemærkninger om videouddrag
• En video, der er oprettet med redigeringsfunktionen, kan ikke redigeres igen.
• Den faktisk beskårede del af en video kan afvige en anelse fra den del, der blev valgt med
start- og slutpunkterne.
• Videoer kan ikke beskæres, så de får en længde på under to sekunder.
Sådan gemmes et billede fra en video som stillbillede
Du kan uddrage et billede fra en optaget video og gemme det som et stillbillede.
• Stop videoen midlertidigt ved det billede, du vil
uddrage (A99).
• Brug JK på multivælgeren til at vælge H, og tryk på
knappen k.
• Vælg Ja, når der vises en bekræftelses-dialogboks, og
tryk på knappen k for at gemme billedet.
• Stillbilledet gemmes med billedkvaliteten Normal.
Billedstørrelsen afhænger af originalvideoens
billedstørrelse (A150).
Kopier dette billede som et
stillbillede?
Ja
Nej
B
Begrænsninger for uddrag af stillbilleder
Du kan ikke uddrage stillbilleder fra en video, der er optaget med en HS-videoindstilling.
101
Videoer
Redigering af videoer
1m30s
Tilslutning af kameraet til et tv, en
printer eller en computer
Brug af billeder ............................................................................................................................. 103
Visning af billeder på et tv........................................................................................................ 104
Udskrivning af billeder uden brug af en computer ........................................................ 105
Overførsel af billeder til en computer (ViewNX-i)............................................................ 109
102
Tilslutning af kameraet til et tv, en printer eller en computer
Brug af billeder
Ud over at bruge appen SnapBridge til at se de optagne billeder kan du også bruge
billederne på forskellige måder ved at slutte kameraet til de enheder, der er beskrevet
herunder.
Visning af billeder på et tv
Du kan se billeder og videoer, der er optaget med kameraet, på et tv.
Tilslutningsmetode: Slut et almindeligt HDMI-kabel til tv'ets
HDMI-indgang.
Udskrivning af billeder uden brug af en computer
Hvis du slutter kameraet til en PictBridge-kompatibel printer, kan du
udskrive billeder uden at bruge en computer.
Tilslutningsmetode: Slut kameraet direkte til printerens USB-port med
USB-kablet.
Overførsel af billeder til en computer (ViewNX-i)
Du kan overføre billeder og videoer til en computer med henblik på
visning og redigering.
Tilslutningsmetode: Slut kameraet til computerens USB-port med
USB-kablet.
• Inden tilslutning til en computer skal du installere ViewNX-i på
computeren.
B
Bemærkninger om tilslutning af kabler til kameraet
Mikro-USB-stik
HDMI-mikrostik (type D)
Åbn stikdækslet.
Sæt stikket i.
• Husk at slukke kameraet, før du sætter kabler i eller tager dem ud. Kontroller stikkenes form og retning,
og sæt ikke stik skråt i og tag dem ikke skråt ud.
• Kontroller, at kameraets batteri er tilstrækkeligt opladet. Hvis lysnetadapteren EH-5b/EH-5c og
stik til lysnetadapter EP-5C (begge ekstraudstyr) anvendes, kan kameraet strømforsynes fra en
stikkontakt. Der må under ingen omstændigheder anvendes en anden lysnetadapter end EH-5b/
EH-5c. Hvis denne sikkerhedsanvisning ikke følges, kan det medføre overophedning eller
beskadigelse af kameraet.
• Hvis du har brug for oplysninger om tilslutningsmetoder og efterfølgende betjening, kan du ud
over dette dokument se i den dokumentation, der fulgte med enheden.
103
Tilslutning af kameraet til et tv, en printer eller en computer
Brug af billeder
Visning af billeder på et tv
1
Sluk kameraet, og slut det til tv'et.
• Kontroller stikkenes form og retning, og sæt ikke stik skråt i og tag dem ikke skråt ud.
HDMI-mikrostik (type D)
til HDMI-stik
2
Indstil tv'ets indgang til ekstern indgang.
• Se dokumentationen til tv'et for at få flere oplysninger.
3
Tryk på og hold knappen
c (billedvisning) nede for at tænde
kameraet.
• Billederne vises på tv'et.
• Kameraets skærm tændes ikke.
• Når du tænder for kameraet med afbryderen, vises
optageskærmbilledet på TV'et. For at vise de optagede billeder og videoer på TV'et skal du
trykke på knappen c (billedvisning) for at starte billedvisningsindstilling.
B
Bemærkninger om tilslutning af HDMI-kablet
Når du bruger et USB-kabel , kan kameraet sende fra HDMI-udgangen til tv'et.
C
Afspilning af 4K-videoer
For at afspille videoer, der er optaget med 2160/30p (4K UHD) eller 2160/25p (4K UHD) i 4K UHDbilledkvalitet skal du bruge et tv og et HDMI-kabel, der er kompatibelt med 4K. Indstil desuden Ren
HDMI-udgang (A177) under HDMI i opsætningsmenuen til Fra.
• Når du afspiller 4K-video på visse TV'er, vises de første få sekunder måske ikke, fordi det tager lidt
tid, før TV'et har justeret visningen, så den svarer til signalerne fra kameraet.
104
Tilslutning af kameraet til et tv, en printer eller en computer
Visning af billeder på et tv
Udskrivning af billeder uden brug af en
computer
Brugere af PictBridge-kompatible printere kan slutte kameraet direkte til en printer og
udskrive billeder uden brug af en computer.
Tilslutning af kameraet til en printer
1
2
Tænd printeren.
Sluk kameraet, og slut det til printeren med USB-kablet.
• Kontroller stikkenes form og retning, og sæt ikke stik skråt i og tag dem ikke skråt ud.
3
Kameraet tændes automatisk.
• Opstartsskærmbilledet for PictBridge (1) vises på kameraet efterfulgt af skærmbilledet
Udskriv valgte billeder (2).
1
B
2
Udskriv valgte billeder
Hvis opstartsskærmbilledet for PictBridge ikke vises
Der kan muligvis ikke udskrives billeder, når der er valgt Auto for Oplad via computer
(A179), og kameraet er sluttet direkte til visse printere.
Hvis opstartsskærmbilledet for PictBridge ikke vises, når kameraet tændes, skal du slukke
kameraet og frakoble USB-kablet. Indstil Oplad via computer til Fra, og slut kameraet til
printeren igen.
105
Tilslutning af kameraet til et tv, en printer eller en computer
Udskrivning af billeder uden brug af en computer
Udskrivning af et billede ad gangen
1
Brug JK på multivælgeren til at vælge
det ønskede billede, og tryk på knappen
k.
Udskriv valgte billeder
• Drej zoomknappen mod f (h) for at skifte til
miniaturevisning eller mod g (i) for at skifte til
fuldskærmsvisning.
2
Brug HI til at vælge Antal, og tryk på
knappen k.
PictBridge
• Brug HI til at indstille det ønskede antal kopier (op til
ni), og tryk på knappen k.
1 billeder
Start udskrift
Antal
Papirstørrelse
3
Vælg Papirstørrelse, og tryk på knappen
k.
• Vælg den ønskede papirstørrelse, og tryk på knappen
k.
• Hvis du vil udskrive med den papirstørrelse, der er
indstillet på printeren, skal du vælge Standard.
• De mulige papirstørrelser, der er til rådighed på
kameraet, afhænger af den printer, du bruger.
4
Vælg Start udskrift, og tryk på knappen
k.
PictBridge
4 billeder
Start udskrift
Antal
Papirstørrelse
PictBridge
• Udskrivningen starter.
4 billeder
Start udskrift
Antal
Papirstørrelse
106
Tilslutning af kameraet til et tv, en printer eller en computer
Udskrivning af billeder uden brug af en computer
Udskrivning af flere billeder
1
Tryk på knappen d (menu), når
skærmbilledet Udskriv valgte billeder
vises.
2
Brug HI på multivælgeren til at vælge
Papirstørrelse, og tryk på knappen k.
Udskriv valgte billeder
Udskriftsmenu
• Vælg den ønskede papirstørrelse, og tryk på knappen
k.
• Hvis du vil udskrive med den papirstørrelse, der er
indstillet på printeren, skal du vælge Standard.
• De mulige papirstørrelser, der er til rådighed på
kameraet, afhænger af den printer, du bruger.
• Tryk på knappen d, hvis du vil lukke udskriftsmenuen.
3
Vælg Udskriv valgte eller Udskriv alle
billeder, og tryk på knappen k.
Udskriv valgte
Udskriv alle billeder
Papirstørrelse
Udskriftsmenu
Udskriv valgte
Udskriv alle billeder
Papirstørrelse
107
Tilslutning af kameraet til et tv, en printer eller en computer
Udskrivning af billeder uden brug af en computer
Udskriv valgte billeder
Vælg billeder (op til 99) og antallet af kopier (op
Udskriv valgte billeder
til 9 pr. billede).
• Brug JK på multivælgeren til at vælge
billeder, og brug HI til at angive det
1
1
3
antal kopier, der skal udskrives.
• Billeder, der er valgt til udskrivning, angives
med a og antallet af kopier, der skal
udskrives. Hvis du vil annullere
Tilb.
udskriftsvalget, skal du indstille antallet af
kopier til 0.
• Drej zoomknappen mod g (i) for at skifte til fuldskærmsvisning eller
mod f (h) for at skifte til miniaturevisning.
• Tryk på knappen k, når indstillingen er færdig. Når skærmbilledet, hvor du skal
bekræfte antallet af udskriftskopier, vises, skal du vælge Start udskrift og trykke
på knappen k for at starte udskrivningen.
Udskriv alle billeder
Der udskrives en kopi af alle de billeder, der er gemt på hukommelseskortet.
• Når skærmbilledet, hvor du skal bekræfte antallet af udskriftskopier, vises, skal
du vælge Start udskrift og trykke på knappen k for at starte udskrivningen.
108
Tilslutning af kameraet til et tv, en printer eller en computer
Udskrivning af billeder uden brug af en computer
Overførsel af billeder til en computer (ViewNX-i)
Installation af ViewNX-i
ViewNX-i er Nikon-software, der giver dig mulighed for at overføre billeder og videoer til en
computer med henblik på visning og redigering.
For at installere ViewNX-i skal du downloade den seneste version af
ViewNX-i-installationsprogrammet fra følgende websted og følge vejledningen på skærmen
for at gennemføre installationen.
http://downloadcenter.nikonimglib.com
Se Nikons websted for dit område for at få oplysninger om systemkrav og andre oplysninger.
Overførsel af billeder til en computer
Elementerne, der vises på computerskærmen, kan ændres, når du opdaterer til en ny version
af operativsystemet eller softwaren.
1
Find et hukommelseskort med billeder frem.
Du kan bruge metoderne nedenfor til at overføre billeder fra hukommelseskortet til en
computer.
• SD-hukommelseskortplads/kortlæser: Sæt hukommelseskortet i kortpladsen i
computeren eller i en almindelig kortlæser, der er sluttet til computeren.
• Direkte USB-forbindelse: Sluk kameraet, og kontroller, at hukommelseskortet sidder i
kameraet. Slut kameraet til computeren med USB-kablet.
Kameraet tændes automatisk.
B
Bemærkninger om tilslutning af kameraet til en computer
Frakobl alle USB-strømforsynede enheder, som er tilsluttet computeren. Hvis du slutter
kameraet og andre USB-enheder til en computer på samme tid, kan det medføre fejl på
kameraet eller for stor strømforsyning fra computeren, hvilket kan beskadige kameraet eller
hukommelseskortet.
109
Tilslutning af kameraet til et tv, en printer eller en computer
Overførsel af billeder til en computer (ViewNX-i)
Hvis du bliver bedt om at vælge et program, skal du vælge Nikon Transfer 2.
• Når du bruger Windows 7
Hvis dialogboksen til højre vises, skal du
følge trinene nedenfor for at vælge
Nikon Transfer 2.
1 Under Import pictures and videos
(Importer billeder og videoer) skal
du klikke på Change program
(Skift program). En dialogboks til
valg af program vises, vælg
Nikon Transfer 2, og klik på OK.
2 Dobbeltklik på Nikon Transfer 2-ikonet.
• Når du bruger Windows 10 eller Windows 8.1
Hvis dialogboksen til højre vises, skal du klikke på
dialogboksen og derefter på Import File/
Nikon Transfer 2 (Importer fil/Nikon Transfer 2).
• Når du bruger OS X eller macOS
Hvis Nikon Transfer 2 ikke starter automatisk, skal du starte programmet Image Capture
(Billedoptagelse), der følger med Mac, mens kameraet og computeren er forbundet og
vælge Nikon Transfer 2 som standardprogram, der skal åbnes, når kameraet sluttes til
computeren.
Hvis hukommelseskortet indeholder mange billeder, kan det tage et stykke tid, før
Nikon Transfer 2 starter. Vent, til Nikon Transfer 2 starter.
B
Bemærkninger om tilslutning af USB-kablet
Der kan opstå problemer med forbindelsen, hvis kameraet sluttes til en computer via en USB-hub.
C
Brug af ViewNX-i
Se online-hjælpen for at få flere oplysninger.
110
Tilslutning af kameraet til et tv, en printer eller en computer
Overførsel af billeder til en computer (ViewNX-i)
2
Efter at Nikon Transfer 2 er startet, skal du klikke på Start Transfer
(Start overførsel).
Start Transfer
(Start overførsel)
• Billedoverførslen begynder. Når billederne er overført, starter ViewNX-i, og de overførte
billeder vises.
3
Afbryd forbindelsen.
• Hvis du bruger en kortlæser eller en kortport, skal du vælge den relevante mulighed i
computerens operativsystem for at skyde den flytbare disk ud, som svarer til
hukommelseskortet, og derefter tage hukommelseskortet ud af kortlæseren eller
kortporten.
• Hvis kameraet er sluttet til computeren, skal du slukke kameraet og tage USB-kablet ud.
C
Capture NX-D
Capture NX-D er Nikon-software, der giver dig mulighed for at finpudse billeder eller ændre
indstillinger for NEF (RAW)-billeder og gemme dem i andre formater.
Download softwaren fra webstedet på nedenstående adresse.
http://downloadcenter.nikonimglib.com
111
Tilslutning af kameraet til et tv, en printer eller en computer
Overførsel af billeder til en computer (ViewNX-i)
Brug af menuen
Sådan bruges menuer ............................................................................................................... 113
Menulister ...................................................................................................................................... 116
Optagemenuen (almindelige optageindstillinger)......................................................... 121
Optagemenuen (indstillingen j, k, l eller m).............................................................. 124
Menuen Manuel videoindst. ................................................................................................... 149
Videomenuen ............................................................................................................................... 150
Billedvisningsmenuen ............................................................................................................... 157
Netværksmenuen........................................................................................................................ 161
Opsætningsmenuen .................................................................................................................. 164
112
Brug af menuen
Sådan bruges menuer
Du kan indstille menuerne nedenfor ved at trykke på knappen d (menu).
•
•
•
•
•
•
A Optagemenu1, 2
G Manuel videoindst.-menu3
e Videomenu1
c Billedvisningsmenu4
q Netværksmenu
z Opsætningsmenu
1
2
3
Tryk på knappen d, når optageskærmbilledet vises.
Menuikoner og de tilgængelige indstillinger afhænger af optageindstillingen.
Drej programhjulet til u (Manuel video), og tryk på knappen d, når optageskærmbilledet
vises.
Tryk på knappen d, når billedvisningsskærmbilledet vises.
4
1
Tryk på knappen d (menu).
• Menuen vises.
1/250
2
F5.6
25m 0s
1400
Tryk på J på multivælgeren.
Optagemenu
• Det aktuelle menuikon vises med gult.
Billedkvalitet
Billedstørrelse
Picture Control
Din Picture Control
Hvidbalance
Lysmåling
Menuikoner
3
Vælg et menuikon, og tryk på
knappen k.
Opsætning
Tidszone og dato
Udløser v. tom kortplads
• Menupunkterne kan nu vælges.
Skærmindstillinger
Aut. skift mel. EVF-indst.
Datostempel
Selvudl.: efter udløsning
113
Brug af menuen
Sådan bruges menuer
4
Vælg et menupunkt, og tryk på
knappen k.
• Visse menupunkter kan ikke indstilles
afhængigt af den aktuelle
optageindstilling eller kameraets
tilstand.
• Du kan også vælge punkter ved at
dreje multivælgeren.
5
Aut. skift mel. EVF-indst.
Datostempel
Selvudl.: efter udløsning
Datostempel
• Den valgte indstilling anvendes.
• Tryk på knappen d, når du er færdig
med at bruge menuen.
• Når der vises en menu, kan du skifte til
optageindstilling ved at trykke på
udløserknappen eller knappen b (e).
Brug af knappen w (funktion)
Hvis du trykker på knappen w i indstillingen j, k,
l, m eller M, kan du hurtigt konfigurere de på
forhånd gemte menuindstillinger
(standardindstilling er Kontinuerlig). Hvis du vil
vælge en anden menuindstilling, skal du vælge
U knappen Fn og vælge den ønskede
menuindstilling.
114
Brug af menuen
Udløser v. tom kortplads
Skærmindstillinger
Vælg en indstilling, og tryk på
knappen k.
Sådan bruges menuer
Tidszone og dato
Dato
Dato og klokkeslæt
Fra
Skærmbilledet til valg af billeder
Når der vises et skærmbillede til valg af billeder som det,
der vises til højre, under brug af kameramenuen, kan du
vælge billeder med følgende fremgangsmåde.
Slet valgte billeder
Tilb.
1
Brug JK på multivælgeren, eller drej
multivælgeren for at vælge det ønskede
billede.
• Drej zoomknappen (A2) mod g (i) for at skifte til
fuldskærmsvisning eller mod f (h) for at skifte til
miniaturevisning.
• Der kan kun vælges ét billede for Roter billede og Vælg
nøglebillede.
Fortsæt til trin 3.
2
Brug HI til at vælge ON eller OFF.
Slet valgte billeder
Tilb.
Slet valgte billeder
• Når ON vælges, vises et ikon under det valgte billede.
Gentag trin 1 og 2 for at vælge flere billeder.
Tilb.
3
Tryk på knappen k for at anvende billedvalget.
• Følg betjeningsvejledningen på skærmen, når der vises en bekræftelsesdialogboks.
115
Brug af menuen
Sådan bruges menuer
Menulister
Optagemenuen
Skift til optageindstilling M knappen d
Almindelige indstillinger (undtagen indstillingen Manuel video)
Indstilling
A
Standardindstilling
Billedkvalitet*
Normal
121
Billedstørrelse*
i 4608×3456
123
* Kan også indstilles ved at trykke på knappen w (A114).
For indstillingerne j, k, l, m og M
Indstilling
A
Standardindstilling
Picture Control*
Standard
124
Din Picture Control
–
128
Hvidbalance*
Auto (normal)
129
Lysmåling*
Matrix
132
Kontinuerlig*
Enkelt
133
ISO-følsomhed*
• ISO-følsomhed: Auto
• Mindste lukkertid: Ingen
137
Eksponerings-bracketing
Fra
139
Valg af AF-punkt*
Målsøgende AF
140
Autofokusindstilling
Konstant AF
143
Flash-eksp.komp.
0,0
143
Støjreduktionsfilter
Normal
144
Aktiv D-Lighting
Fra
144
Multieksponering
• Multieksponeringstilstand: Fra
• Automatisk forøgelse: Til
145
Gem user settings
–
53
Nulstil user settings
–
53
116
Brug af menuen
Menulister
Indstilling
A
Standardindstilling
Zoomhukommelse
Fra
147
Opstart-zoomposition
24 mm
148
M eksp. forhåndsvisn.
Fra
148
* Kan også indstilles ved at trykke på knappen w (A114).
Menuen Manuel videoindst.
Drej programhjulet til u (Manuel video) M knappen d M menuikonet G M
knappen k
Indstilling
A
Standardindstilling
Eksponeringsindstilling
Blændeprio.automatik
94
Picture Control
Standard
124
Din Picture Control
–
128
Hvidbalance
Auto (normal)
129
ISO-følsomhed
• ISO-følsomhed: Auto
• Mindste lukkertid: Ingen
137
Videomenuen
Skift til optageindstilling M knappen d M menuikonet e M knappen k
Indstilling
Standardindstilling
A
Videoindstillinger
e 1080/30p eller p 1080/25p
150
Autofokusindstilling
Enkelt AF
153
Elektronisk VR
Til
154
Reduktion af vindstøj
Fra
154
Zoommikrofon
Til
155
Billedhastighed
–
155
Ekst. mikrofonfølsomhed
Automatisk følsomhed
156
117
Brug af menuen
Menulister
Billedvisningsmenuen
Tryk på knappen c (billedvisningsindstilling) M knappen d
A
Indstilling
1
2
Markér til overførsel1
157
Hurtig retouchering2
84
D-Lighting2
84
Blødere hudtone2
85
Filtereffekter2
86
Lysbilledshow
158
Beskyt1
159
Roter billede1
159
Lille billede2
87
Sekvensvisningsindstill.
160
Vælg nøglebillede1
160
Vælg et billede på skærmbilledet til valg af billeder. Se "Skærmbilledet til valg af billeder" (A115)
for at få flere oplysninger.
Redigerede billeder gemmes som separate filer. Nogle billeder kan muligvis ikke redigeres.
Netværksmenuen
Tryk på knappen d M menuikonet q M knappen k
Indstilling
A
Flytilstand
161
Vælg forbindelse
161
Tilslut til smartenhed
161
Forb. til fjernbetjening
161
Send under optagelse
161
Wi-Fi
162
Bluetooth
162
118
Brug af menuen
Menulister
Indstilling
Gendan standardindstill.
A
162
Opsætningsmenuen
Tryk på knappen d M menuikonet z M knappen k
Indstilling
A
Tidszone og dato
164
Udløser v. tom kortplads
166
Skærmindstillinger
167
Aut. skift mellem EVF-indst.
169
Datostempel
169
Selvudl.: efter udløsning
170
Vibrationsreduktion (VR)*
171
AF-hjælpelys
172
Digital zoom
172
Tildel sidezoomknap
173
Hurtig returzoom
173
Indstillingsringfunktioner
174
AE/AF-låseknappen
175
Lydindstillinger
175
Auto sluk
176
Formater kort
176
Sprog/Language
176
HDMI
177
Oplad via computer
179
Billedkommentar
180
Copyrightoplysninger
181
Lokationsdata
182
Skift valg af Av/Tv
182
119
Brug af menuen
Menulister
Indstilling
A
Nulstil filnumre
183
Konturforstærkning
184
Nulstil alle
184
Firmwareversion
184
* Kan også indstilles ved at trykke på knappen w (A114).
120
Brug af menuen
Menulister
Optagemenuen (almindelige
optageindstillinger)
Billedkvalitet
Skift til optageindstilling* M knappen d M ikon for optageindstillingsmenu M
Billedkvalitet M knappen k
* Billedkvaliteten kan indstilles i alle optageindstillinger undtagen Manuel video. Indstillingen
anvendes også til andre optageindstillinger (bortset fra optageindstillingen M og
motivprogrammet Let panorama).
Indstil den billedkvalitet (komprimeringsgrad), som skal anvendes, når der gemmes billeder.
En lav komprimeringsgrad giver billeder med højere kvalitet, men et lavere antal billeder, der
kan gemmes.
Indstilling
Beskrivelse
Højere billedkvalitet end Normal.
Komprimeringsgrad cirka 1:4
a
Fine
b
Normal
Normal billedkvalitet, egnet til de fleste formål.
(standardindstilling) Komprimeringsgrad cirka 1:8
l
RAW
Raw-data fra billedsensoren gemmes uden yderligere
behandling. Du kan bruge en computer til at ændre de
indstillinger, der blev foretaget under optagelse, f.eks.
hvidbalance og kontrast.
• Filformat: RAW (NRW) (Nikons eget format)
j
RAW + Fine
Der tages to billeder, et RAW-billede og et JPEG-billede i fin
kvalitet.
k
RAW + Normal
Der tages to billeder, et RAW-billede og et JPEG-billede i normal
kvalitet.
B
Bemærkninger om billedkvalitet
• Billedstørrelse er fastsat til i 4608×3456, når Billedkvalitet er indstillet til RAW.
• RAW-billeder kan ikke optages i følgende optageindstillinger:
- Motivprogrammer
- Indstillingen Måne
- Indstillingen Fugle
- Indstillingen Kreativ
Hvis du ændrer optageindstilling til en af de ovenstående, og et billede i RAW-kvalitet er valgt,
ændres billedkvaliteten til Fine eller Normal.
• Denne funktion kan måske ikke bruges sammen med andre funktioner (A75).
121
Brug af menuen
Optagemenuen (almindelige optageindstillinger)
C
RAW-billeder på dette kamera
• RAW-billeder kan ikke behandles på dette kamera.
• ViewNX-i (A109) skal installeres på computeren, for at der kan ses RAW-billeder på den.
• RAW-billeder kan ikke redigeres eller udskrives direkte. Du kan justere billeder eller behandle
RAW-billeder, hvis du overfører dem til en computer og derefter anvender en software som f.eks.
Capture NX-D (A111).
C
Lagring af RAW- og JPEG-billeder samtidigt
• Det RAW-billede og JPEG-billede, der gemmes samtidigt, har samme filnummer, men hver deres
filtypenavn, ".NRW" og ".JPG" (A207).
• Når de vises på kameraet, vises kun JPEG-billedet.
• Bemærk, at når JPEG-billedet slettes, slettes også det RAW-billede, der blev gemt samtidigt.
C
Antal billeder, der kan gemmes
• Det omtrentlige antal billeder, der kan gemmes, kan ses på skærmen under optagelse (A22).
• Bemærk, at på grund af JPEG-komprimeringen kan det antal billeder, der kan gemmes, variere
meget afhængig af billedindholdet, også selvom der bruges hukommelseskort med den samme
kapacitet og de samme indstillinger for billedkvalitet og billedstørrelse. Antallet af billeder, der
kan gemmes, kan også variere afhængigt af hukommelseskortets mærke.
• Hvis antallet af resterende billeder er 10.000 eller mere, vises "9999" for antal resterende billeder.
122
Brug af menuen
Optagemenuen (almindelige optageindstillinger)
Billedstørrelse
Skift til optageindstilling* M knappen d M ikon for optageindstillingsmenu M
Billedstørrelse M knappen k
* Billedstørrelsen kan indstilles i alle optageindstillinger undtagen Manuel video. Indstillingen
anvendes også til andre optageindstillinger (bortset fra optageindstillingen M, motivprogram
Let panorama og Superlapse-video).
Indstil den billedstørrelse (antal pixels), som skal anvendes, når der gemmes JPEG-billeder.
Jo større billedstørrelse, des større udskrifter kan der fremstilles, men der kan gemmes et
lavere antal billeder.
Indstilling*
Højde-breddeforhold (vandret til lodret)
i
4608×3456 (standardindstilling)
4:3
E
3264×2448
4:3
L
2272×1704
4:3
B
1600×1200
4:3
j
4608×2592
16:9
I
4608×3072
3:2
H
3456×3456
1:1
* De numeriske værdier angiver antallet af pixels på de billeder, der tages.
Eksempel: i 4608×3456 = ca. 16 megapixels, 4608 × 3456 pixels
B
Bemærkninger om udskrivning af billeder i højde-breddeforholdet 1:1
Angiv printerindstillingen "Kant", når du udskriver billeder i højde-breddeforhold 1:1.
Nogle printere kan måske ikke udskrive billeder i højde-breddeforhold 1:1.
B
Bemærkninger om billedstørrelse
Denne funktion kan måske ikke bruges sammen med andre funktioner (A75).
123
Brug af menuen
Optagemenuen (almindelige optageindstillinger)
Optagemenuen (indstillingen j, k, l eller m)
• Se "Indstillingen M (User Settings (Brugerindstillinger))" (A52) for at få oplysninger om
Gem user settings og Nulstil user settings.
Picture Control (COOLPIX Picture Control)
Drej programhjulet til j, k, l, m eller M1 M knappen d M j, k, l, m eller
M menuikon2 M Picture Control M knappen k
1
2
Indstillingen kan også konfigureres i indstillingen u (Manuel video).
I indstillingen u (Manuel video) vises menuikonet G.
Skift indstillinger for billedoptagelse ud fra optageforholdene eller egne ønsker. Skarphed,
kontrast og farvemætning kan finindstilles.
Indstilling
Beskrivelse
b
Standard
Standardbehandling, der giver et afbalanceret resultat. Anbefales
(standardindstilling) til de fleste situationer.
c
Neutral
Minimal behandling, der giver et naturligt resultat. Vælges til
billeder, der senere skal retoucheres eller behandles på anden
vis.
d
Levende
Billeder forstærkes og får et livligt udseende som en fotoudskrift.
Vælges til billeder, hvor primærfarverne blå, rød og grøn skal
forstærkes.
e
Monokrom
Tag monokrome fotografier, f.eks. i sort-hvid eller sepiafarver.
f
Custom 1*
Skifter til indstillingen Custom 1 i COOLPIX Din Picture Control.
g
Custom 2*
Skifter til indstillingen Custom 2 i COOLPIX Din Picture Control.
* Vises kun, når den indstilling, som er tilpasset i Din Picture Control (A128), er registreret.
B
Bemærkninger om COOLPIX Picture Control
• Funktionen COOLPIX Picture Control i dette kamera kan ikke bruges sammen med andre
kameramærker og Picture Control-funktionen i software såsom Capture NX-D, Picture Control
Utility 2 osv.
• Denne funktion kan måske ikke bruges sammen med andre funktioner (A75).
124
Brug af menuen
Optagemenuen (indstillingen j, k, l eller m)
Tilpasning af eksisterende COOLPIX Picture Controls: Hurtig
justering og Manuel justering
COOLPIX Picture Control kan tilpasses ved hjælp af "Hurtig justering", som giver mulighed
for afbalanceret tilpasning af skarphed, kontrast, farvemætning og andre
billedredigeringskomponenter, eller "Manuel justering", hvor komponenterne kan justeres
enkeltvis.
1
Brug HI på multivælgeren til at vælge
den ønskede type af COOLPIX Picture
Control, og tryk på knappen k.
• Du kan også vælge punkter ved at dreje
multivælgeren.
2
Brug HI til at markere den ønskede
indstilling (A126), og brug JK til at
vælge en værdi.
• Tryk på knappen k for at indstille værdien.
• Du kan skifte tilbage til standardindstillingen ved at
vælge Nulstil og trykke på knappen k.
125
Brug af menuen
Optagemenuen (indstillingen j, k, l eller m)
Picture Control
Standard
Neutral
Levende
Monokrom
Standard
Hurtig justering
Billedskarphed
Kontrast
Farvemætning
Nulstil
Tilb.
Typer af hurtig justering og manuel justering
Indstilling
Beskrivelse
Hurtig justering 1
Justerer automatisk niveauet for skarphed, kontrast og farvemætning.
Justering mod – mindsker effekten af den valgte COOLPIX Picture
Control, og justering mod + forstærker effekten.
• Standardindstilling: 0
Billedskarphed
Styrer, hvor meget konturerne skal gøres skarpere under optagelsen.
Jo højere tal, des skarpere billede, og jo lavere tal, desto blødere billede.
Vælg A (auto) for at få foretaget justeringen automatisk.
• Standardindstilling: 3 for Standard eller Monokrom, 2 for Neutral,
og 4 for Levende
Kontrast
Styrer kontrasten.
Justering mod – giver billedet et blødere udseende, og justering mod +
giver det et hårdere udseende. Vælg lave værdier for at forhindre
udvaskning af højlys på portrætter i direkte sollys, og vælg høje værdier
for at bevare detaljerne i disede landskaber og andre motiver med lav
kontrast.
Vælg A (auto) for at få foretaget justeringen automatisk.
• Standardindstilling: 0
Farvemætning 2
Styrer farvernes intensitet.
Justering mod – nedsætter farvernes intensitet, og justering mod + øger
intensiteten.
Vælg A (auto) for at få foretaget justeringen automatisk.
• Standardindstilling: 0
Filtereffekter 3
Simulerer effekten af farvefiltre på sort-hvide fotografier.
• OFF: Der bruges ikke filtereffekter.
• Y (gul), O (orange), R (rød):
Forøg kontrasten. Kan bruges til at nedtone himlens lysintensitet på
landskabsbilleder. Kontrasten øges i rækkefølgen Y ➝ O ➝ R.
• G (grøn):
Blødgør hudtoner og farven på karaktertræk som f.eks. læber.
Velegnet til portrætter.
• Standardindstilling: OFF
126
Brug af menuen
Optagemenuen (indstillingen j, k, l eller m)
Indstilling
Toning 3
1
2
3
Beskrivelse
Kontrollerer det skær, der skal bruges til sort-hvide fotografier, enten
B&W (sort-hvid), Sepia eller Cyanotype (monokrom med blåt skær).
Ved at trykke på I på multivælgeren, når Sepia eller Cyanotype er
valgt, kan du vælge et farvemætningsniveau. Tryk på JK for at justere
farvemætningen.
• Standardindstilling: B&W (sort/hvid)
Hurtig justering kan ikke anvendes i Neutral, Monokrom, Custom 1 og Custom 2. Værdier, der
er indstillet manuelt, deaktiveres, hvis Hurtig justering bruges efter den manuelle indstilling.
Vises ikke for Monokrom.
Vises kun for Monokrom.
B
Bemærkninger om Billedskarphed
Virkningen af Billedskarphed kan ikke ses på skærmen under optagelse. Kontroller resultatet i
billedvisningsindstilling.
B
Bemærkninger om kontrast, farvemætning og A (Auto)
Resultatet for kontrast og farvemætning varierer afhængigt af eksponeringen og motivets størrelse
og placering på billedet.
127
Brug af menuen
Optagemenuen (indstillingen j, k, l eller m)
Din Picture Control (COOLPIX Din Picture Control)
Drej programhjulet til j, k, l, m eller M1 M knappen d M j, k, l, m eller
M menuikon2 M Din Picture Control M knappen k
1
2
Indstillingen kan også konfigureres i indstillingen u (Manuel video).
I indstillingen u (Manuel video) vises menuikonet G.
Tilpas indstillingerne i COOLPIX Picture Control (A125), og registrer dem i Custom 1 eller
Custom 2 under Picture Control.
1
Brug HI på multivælgeren til at vælge
Rediger og gem, og tryk på knappen k.
• Vælg Slet for at slette en registreret COOLPIX Din
Picture Control.
Din Picture Control
Rediger og gem
Slet
2
Vælg den oprindelige COOLPIX Picture Control (A124), du vil
redigere, og tryk på knappen k.
3
Brug HI til at markere den ønskede indstilling, og brug JK til at
vælge en værdi (A125).
• Der er samme punkter som ved justering af COOLPIX Picture Control.
• Tryk på knappen k, når justeringen er færdig.
• Du kan skifte tilbage til standardindstillingen ved at vælge Nulstil og trykke på knappen
k.
4
Vælg registreringsdestinationen, og tryk
på knappen k.
• Custom 1 eller Custom 2 kan nu vælges under
Picture Control eller Din Picture Control.
• Du kan ændre de justerede værdier ved at vælge
Custom 1 eller Custom 2 under Picture Control eller
Din Picture Control.
128
Brug af menuen
Optagemenuen (indstillingen j, k, l eller m)
Gem som
Custom 1
Custom 2
Hvidbalance (justering af farveglød)
Drej programhjulet til j, k, l, m eller M1 M knappen d M j, k, l, m eller
M menuikon2 M Hvidbalance M knappen k
1
2
Indstillingen kan også konfigureres i indstillingen u (Manuel video).
I indstillingen u (Manuel video) vises menuikonet G.
Juster hvidbalancen, så den passer til lyskilden eller vejrforholdene, for at få farverne på
billederne til at svare til de virkelige farver.
Indstilling
a1
a2
Beskrivelse
Auto (normal)
(standardindstilling) Hvidbalancen justeres automatisk.
Ved indstillingen Auto (varmt lys) bevares varme farver på
billederne, hvis de tages i glødelampebelysning. Når der bruges
flash, justeres hvidbalancen, så den passer til lyset fra flashen.
Auto (varmt lys)
b
Forudind.
manuel
Bruges, når det ønskede resultat ikke opnås med Auto (normal),
Auto (varmt lys), Glødelampe osv. (A131).
c
Dagslys*
Bruges i direkte sollys.
d
Glødelampe*
Bruges ved glødelampebelysning.
e
Lysstofrør
Denne indstilling egner sig til de fleste typer lysstofrørbelysning.
Vælg mellem 1 (koldt, hvidt lysstofrør), 2 (hvidt lysstofrør af
dagslystypen) og 3 (lysstofrør af dagslystypen).
f
Overskyet*
Bruges i overskyet vejr.
g
Flash*
Bruges med flash.
x
Vælg
farvetemperatur
Bruges til at angive farvetemperatur direkte (A130).
* Der kan foretages finjustering i syv trin. Anvend positiv (+) for at forøge den blå farveglød og
negativ (–) for at forøge den røde farveglød.
B
Bemærkninger om hvidbalance
• Luk den indbyggede flash, når hvidbalancen indstilles til andet end Auto (normal), Auto
(varmt lys) eller Flash (A25).
• Denne funktion kan måske ikke bruges sammen med andre funktioner (A75).
129
Brug af menuen
Optagemenuen (indstillingen j, k, l eller m)
C
Farvetemperatur
Farvetemperatur er et objektivt mål for lyskilders farve, som udtrykkes i enheden for absolut
temperatur (K: Kelvin). Lyskilder med en lavere farvetemperatur har et rødligt skær, mens lyskilder
med en højere farvetemperatur har et blåligt skær.
Rødt
Blåt
3000
1
2
4000
3
4
5000
6000
567 8
8000
9
10000 [K]
0 a
1 Natriumdamplamper: 2700K
7 Flash: 5400K
Glødelampe/
2 varmt, hvidt lysstofrør: 3000K
8 Overskyet: 6000K
9 Lysstofrør af dagslystypen: 6500K
3 Hvidt lysstofrør: 3700K
Kviksølvdamplamper med høj temp.:
4 Koldt, hvidt lysstofrør: 4200K
0 7200K
5 Hvidt lysstofrør af dagslystypen: 5000K
a Skygge: 8000K
6 Direkte sollys: 5200K
130
Brug af menuen
Optagemenuen (indstillingen j, k, l eller m)
Brug af forudindstillet manuel
Følg nedenstående fremgangsmåde til at måle hvidbalanceværdien i den belysning, der
skal bruges under optagelse.
1
Placer en hvid eller grå referencegenstand i den belysning, der skal
bruges under optagelsen.
2
Brug HI på multivælgeren til at vælge
Forudind. manuel, og tryk på knappen
k.
• Objektivet køres ud til zoompositionen til målingen.
Hvidbalance
Auto (normal)
Auto (varmt lys)
Forudind. manuel
Dagslys
Glødelampe
Lysstofrør
3
Vælg Mål.
Forudind. manuel
• Vælg Annuller for at anvende den sidst målte værdi.
Annuller
Mål
4
Indram den hvide eller grå
referencegenstand med målevinduet, og
tryk på knappen k for at måle værdien.
• Lukkeren udløses, og målingen er foretaget (der
gemmes ikke noget billede).
Forudind. manuel
Annuller
Mål
Målevindue
B
Bemærkninger om Forudindstillet manuel
Der kan ikke måles en værdi for hvidbalance med Forudind. manuel. Når der optages med flash,
skal Hvidbalance indstilles til Auto (normal), Auto (varmt lys) eller Flash.
131
Brug af menuen
Optagemenuen (indstillingen j, k, l eller m)
Lysmåling
Drej programhjulet til j, k, l, m eller M M knappen d M menuikonet j, k, l,
m eller M M Lysmåling M knappen k
Målingen af lysstyrken for et motiv for at afgøre eksponeringen kaldes "lysmåling".
Brug denne indstilling til at vælge den metode, som kameraet skal måle eksponeringen
med.
Indstilling
Beskrivelse
G
Matrix
Kameraet bruger et stort område på skærmen til lysmåling.
(standardindstilling) Anbefales til normal optagelse.
q
Centervægtet
Kameraet måler hele billedet, men lægger størst vægt på motivet
midt på billedet. Det er den klassiske lysmåling til portrætter.
Detaljerne i baggrunden bevares, samtidig med at lysforholdene
midt på billedet bestemmer eksponeringen.*
r
Spot
Kameraet måler det område, der angives af en cirkel midt på
billedet. Indstillingen kan bruges, når motivet er meget lysere eller
mørkere end baggrunden. Sørg for, at motivet befinder sig inden
for området i cirklen under optagelse.*
* Du indstiller fokus og eksponering for motiver uden for midten ved at ændre Valg af AF-punkt
til manuel, indstille fokuspunktet til midten af billedet og derefter bruge fokuslås (A66).
B
Bemærkninger om lysmåling
• Når digital zoom er slået til, vælges Centervægtet eller Spot afhængigt af forstørrelsesgraden.
• Denne funktion kan måske ikke bruges sammen med andre funktioner (A75).
C
Visning på optageskærmbilledet
Når Centervægtet eller Spot er valgt, vises måleområdeindikatoren (A11) (undtagen når der
bruges digital zoom).
132
Brug af menuen
Optagemenuen (indstillingen j, k, l eller m)
Kontinuerlig optagelse
Drej programhjulet til j, k, l, m eller M M knappen d M menuikonet j, k, l,
m eller M M Kontinuerlig M knappen k
Indstilling
Beskrivelse
U
Enkelt
Der tages ét billede, hver gang du trykker på udløserknappen.
(standardindstilling)
k
Kontinuerlig H
Der tages billeder kontinuerligt, mens udløserknappen holdes nede.
• Kameraet kan tage op til cirka 7 billeder kontinuerligt med en
hastighed på cirka 7 bps.
m
Kontinuerlig L
Der tages billeder kontinuerligt, mens udløserknappen holdes nede.
• Kameraet kan tage op til 200 billeder kontinuerligt med en
hastighed på cirka 1 bps.
Præoptagelsesbuffer
Når udløserknappen trykkes halvt ned, begynder optagelsen i
præ-optagelsesbufferen. Når udløserknappen trykkes helt ned,
gemmer kameraet det aktuelle billede samt de billeder, der blev
taget, umiddelbart før der blev trykket på knappen (A134).
Præ-optagelsesbufferen gør det nemt at fange perfekte øjeblikke.
• Kameraet kan tage op til ca. 20 billeder kontinuerligt med en
hastighed på op til 15 bps (inkl. maksimum 5 billeder taget i
præ-optagelsesbufferen).
• Billedkvaliteten indstilles fast til Normal, og billedstørrelsen
indstilles fast til A (1280 × 960 pixels).
q
Kontinuerlig H:
n
120 bps
Hver gang udløserknappen trykkes helt ned, tages billeder
kontinuerligt med høj hastighed.
• Kameraet kan tage op til 60 billeder kontinuerligt med en
hastighed på cirka 120 bps.
• Billedstørrelsen er fastsat til f (640 × 480 pixels).
Kontinuerlig H: 60
j
bps
Hver gang udløserknappen trykkes helt ned, tages billeder
kontinuerligt med høj hastighed.
• Kameraet kan tage op til 60 billeder kontinuerligt med en
hastighed på cirka 60 bps.
• Billedstørrelsen er fastsat til O (1920 × 1080 pixels).
X
Kameraet tager automatisk stillbilleder kontinuerligt med det
angivne interval (A135).
Intervaltimer
133
Brug af menuen
Optagemenuen (indstillingen j, k, l eller m)
B
Bemærkninger om kontinuerlig optagelse
• Fokus og eksponering fastlåses på de værdier, der fastlægges for det første billede i hver serie.
Hvidbalance fastlåses også på den værdi, der blev fastsat i den første optagelse i hver serie,
undtagen når der bruges Kontinuerlig L for Intervaltimer.
• Det kan tage lidt tid at gemme billederne efter optagelsen.
• Der kan forekomme støj på de optagede billeder, når ISO-følsomheden øges.
• Billedhastigheden kan blive reduceret afhængigt af billedkvalitet, billedstørrelse, typen af
hukommelseskort eller optageforhold (f.eks. ved lagring af RAW-billeder).
• Når der bruges Kontinuerlig H: 120 bps eller Kontinuerlig H: 60 bps, kan der forekomme
striber eller forskelle i lysintensiteten eller farvegløden på billeder, der er taget i belysning, som
flimrer hurtigt med høj hastighed, f.eks. lysstofrør, kviksølvlamper eller natriumdamplamper.
• Denne funktion kan måske ikke bruges sammen med andre funktioner (A75).
C
Præ-optagelsesbuffer
Når udløserknappen trykkes halvt eller helt ned, gemmes billederne som beskrevet nedenfor.
Tryk halvt ned
Tryk helt ned
Billeder gemt før helt
nedtrykket knap
Billeder gemt ved helt
nedtrykket knap
• Ikonet for præ-optagelsesbufferen (Q) på optageskærmbilledet skifter til grønt, når
udløserknappen trykkes halvt ned.
134
Brug af menuen
Optagemenuen (indstillingen j, k, l eller m)
Intervaltimer
Drej programhjulet til j, k, l, m eller M M knappen d M menuikonet j, k, l,
m eller M M Kontinuerlig M knappen k
1
Brug HI på multivælgeren til at vælge
X Intervaltimer, og tryk derefter på
knappen k.
2
Indstil det ønskede interval mellem hvert
billede.
Kontinuerlig
Intervaltimer
Intervaltimer
m
• Brug JK til at vælge et punkt, og brug HI til at
indstille tiden.
• Tryk på knappen k, når indstillingen er færdig.
s
Rediger
3
4
Tryk på knappen d (menu) for at få vist optageskærmbilledet.
Tryk på udløserknappen for at tage det
første billede.
30s
• Lukkeren udløses automatisk med det angivne interval
for at tage det andet og efterfølgende billeder.
• Skærmen slukkes, og tændt-lampen blinker i intervallet
mellem billederne.
1/250
5
F5.6
25m 0s
1400
Tryk på udløserknappen, når det ønskede antal billeder er taget.
• Optagelsen stopper.
• Optagelsen afsluttes automatisk i følgende situationer:
- Når hukommelseskortet er fyldt
- Når der tages 9999 billeder i en sekvens
135
Brug af menuen
Optagemenuen (indstillingen j, k, l eller m)
B
Bemærkninger om Intervaltimer
• Brug et tilstrækkeligt opladet batteri for at undgå, at kameraet slukker uventet under optagelsen.
• Hvis ysnetadapteren EH-5b/EH-5c og stik til lysnetadapter EP-5C (begge ekstraudstyr) (A208)
anvendes, kan kameraet strømforsynes fra en stikkontakt. Der må under ingen omstændigheder
anvendes en anden lysnetadapter end EH-5b/EH-5c. Hvis denne sikkerhedsanvisning ikke følges,
kan det medføre overophedning eller beskadigelse af kameraet.
• Drej ikke programhjulet til en anden indstilling under intervaloptagelse. Det får kameraet til at
holde op med at optage.
• Under optagelse med intervaltimer kan nogle af billederne blive annulleret, hvis lukkertiden er
lang, og det tager lang tid at gemme et billede i forhold til det angivne interval.
136
Brug af menuen
Optagemenuen (indstillingen j, k, l eller m)
ISO-følsomhed
Drej programhjulet til j, k, l, m eller M1 M knappen d M j, k, l, m eller
M menuikon2 M ISO-følsomhed M knappen k
1
2
Indstillingen kan også konfigureres i indstillingen u (Manuel video).
I indstillingen u (Manuel video) vises menuikonet G.
Større ISO-følsomhed gør det muligt at fotografere mørkere motiver. Desuden kan der tages
billeder med kortere lukkertid af motiver med lignende lysstyrke, og uskarphed på grund af
kamerarystelser og motivbevægelse kan mindskes.
• Der kan forekomme støj på billederne, når der indstilles en større ISO-følsomhed.
Indstilling
ISO-følsomhed
Mindste lukkertid
B
Beskrivelse
• Auto (standardindstilling):
Følsomheden indstilles automatisk inden for intervallet ISO 100 til
1600. I indstillingen Manuel video indstilles den inden for intervallet
ISO 125 til 1600.
• Fast auto-ISO:
Intervallet, hvor kameraet automatisk justerer ISO-følsomheden, kan
indstillet til Y ISO 100-400 eller Z ISO 100-800. I indstillingen
Manuel video kan den indstilles til Y ISO 125-400 eller
Z ISO 125-800.
• 100 til 6400 (125 til 6400 i indstillingen Manuel video):
ISO-følsomheden indstilles fast på den angivne værdi.
Indstil den lukkertid, hvor den automatiske justering af ISO-følsomheden
skal starte, når optageindstillingen er j eller l.
Hvis eksponeringen er utilstrækkelig med denne lukkertid, øges
ISO-følsomheden automatisk for at opnå den optimale eksponering.
• Denne indstilling kan vælges, når ISO-følsomhed er indstillet til Auto
eller Fast auto-ISO.
• Hvis eksponeringen stadig er utilstrækkelig, efter ISO-følsomheden er
øget, bliver lukkertiden længere.
• Standardindstilling: Ingen
Bemærkninger om ISO-følsomhed
• Når ISO-følsomhed er indstillet til Auto eller Fast auto-ISO i indstillingen m (manuel), er ISOfølsomheden fast indstillet til ISO 100 .
• Når Manuel er valgt for Eksponeringsindstilling i indstillingen Manuel video, og ISOfølsomhed er indstillet til Auto eller Fast auto-ISO, er ISO-følsomheden fast indstillet til ISO
125.
• Denne funktion kan måske ikke bruges sammen med andre funktioner (A75).
137
Brug af menuen
Optagemenuen (indstillingen j, k, l eller m)
C
Visning af ISO-følsomhed på optageskærmbilledet
• Når der er valgt Auto, vises E, når ISO-følsomheden øges.
• Når der er valgt Fast auto-ISO, vises den maksimale værdi for ISO-følsomhed.
138
Brug af menuen
Optagemenuen (indstillingen j, k, l eller m)
Eksponerings-bracketing
Drej programhjulet til j, k eller l M knappen d M menuikonet j, k eller l M
Eksponerings-bracketing M knappen k
Eksponeringen (lysstyrken) kan ændres automatisk under kontinuerlig optagelse. Dette er
nyttigt til optagelse, når det er vanskeligt at justere billedlysstyrken.
Indstilling
Beskrivelse
Fra
Der udføres ikke eksponerings-bracketing.
(standardindstilling)
±0,3
Når udløserknappen trykkes helt ned, tages der 3 billeder i en sekvens, og
kameraet varierer eksponeringen med 0, –0,3 og +0,3 for billederne.
±0,7
Når udløserknappen trykkes helt ned, tages der 3 billeder i en sekvens, og
kameraet varierer eksponeringen med 0, –0,7 og +0,7 for billederne.
±1,0
Når udløserknappen trykkes helt ned, tages der 3 billeder i en sekvens, og
kameraet varierer eksponeringen med 0, –1,0 og +1,0 for billederne.
B
Bemærkninger om eksponerings-bracketing
• Eksponerings-bracketing kan ikke anvendes i indstillingen m (manuel).
• Når eksponeringskompensation (A69) og ±0,3, ±0,7, eller ±1,0 i Eksponerings-bracketing
indstilles samtidig, anvendes de kombinerede værdier for eksponeringskompensation.
• Denne funktion kan måske ikke bruges sammen med andre funktioner (A75).
139
Brug af menuen
Optagemenuen (indstillingen j, k, l eller m)
Valg af AF-punkt
Drej programhjulet til j, k, l, m eller M M knappen d M menuikonet j, k, l,
m eller M M Valg af AF-punkt M knappen k
Vælg, hvordan kameraet skal vælge fokuspunktet ved autofokus.
Indstilling
Beskrivelse
Når kameraet registrerer et
personansigt, fokuserer det på ansigtet.
Se "Brug af ansigtsgenkendelse" (A64)
for at få flere oplysninger.
Hvis der ikke er nogen personer eller
a Ansigtsprioritet registrerede ansigter på motivet, vælger
kameraet automatisk et eller flere af de
ni fokuspunkter, som indeholder det
motiv, der befinder sig nærmest
kameraet.
y
Manuel
(punkt)
x
Manuel
(normal)
Brug HIJK på multivælgeren, eller
drej multivælgeren for at flytte
fokuspunktet til det sted, du vil
fokusere på.
Tryk på knappen k, hvis du vil bruge
multivælgeren til at konfigurere
flashindstillingen eller andre
indstillinger. Tryk på knappen k igen
for at vende tilbage til placering af
fokuspunktet.
1/250
F5.6
Fokuspunkt
Område, som fokuspunkt
kan flyttes i
Fokuspunkt (center)
Manuel
w (bred)
Fokuspunkt (flyttet)
140
Brug af menuen
Optagemenuen (indstillingen j, k, l eller m)
25m 0s
1400
Indstilling
s Følg motiv
Beskrivelse
Brug denne funktion til at tage billeder
af motiver, der bevæger sig. Registrer
det motiv, som kameraet skal fokusere
på. Fokuspunktet flyttes automatisk for
at følge motivet. Se "Brug af Følg
motiv" (A142) for at få flere
oplysninger.
Slut
Når kameraet registrerer hovedmotivet,
fokuserer det på dette motiv.
Se "Brug af Målsøgende AF" (A63).
M
Målsøgende AF
(standardindstilling)
1/250
F5.6
Fokuspunkter
B
Bemærkninger om Valg af AF-punkt
• Når digital zoom er aktiveret, fokuserer kameraet på området midt på billedet uanset indstillingen
for Valg af AF-punkt.
• Når fokusindstillingsvælgeren er indstillet til r (manuel fokus), kan Valg af AF-punkt ikke
indstilles.
• Denne funktion kan måske ikke bruges sammen med andre funktioner (A75).
141
Brug af menuen
Optagemenuen (indstillingen j, k, l eller m)
Brug af Følg motiv
Drej programhjulet til j, k, l, m eller M M knappen d M menuikonet j, k, l,
m eller M M Valg af AF-punkt M knappen k M s Følg motiv M knappen k M
knappen d
1
Registrer et motiv.
• Juster det motiv, du vil spore, ind efter kanten i midten
af rammen, og tryk på knappen k.
• Når motivet er registreret, vises en gul ramme
(fokuspunktet) omkring det, og kameraet begynder at
følge motivet.
• Rammen er rød, hvis motivet ikke kan registreres.
Juster kompositionen, og prøv at registrere motivet
igen.
• Tryk på knappen k, hvis du vil annullere
registreringen af motivet.
• Fokuspunktet forsvinder, hvis kameraet ikke længere
kan følge det registrerede motiv. Registrer motivet
igen.
2
Start
Slut
Tryk udløserknappen helt ned for at tage
billedet.
• Hvis der trykkes på udløserknappen,
mens fokuspunktet ikke er vist, fokuserer kameraet på
motivet midt på billedet.
1/250
B
F5.6
Bemærkninger om Følg motiv
• Registreringen af motivet annulleres, hvis du udfører funktioner såsom zoom, mens kameraet
følger motivet.
• Under visse optageforhold kan Følg motiv måske ikke bruges.
142
Brug af menuen
Optagemenuen (indstillingen j, k, l eller m)
Autofokusindstilling
Drej programhjulet til j, k, l, m eller M M knappen d M menuikonet j, k, l,
m eller M M Autofokusindstilling M knappen k
Vælg, hvordan kameraet skal fokusere under optagelse af stillbilleder.
Indstilling
Beskrivelse
A
Enkelt AF
B
Kameraet fokuserer altid, også selvom udløserknappen ikke
Konstant AF
trykkes halvt ned. Lyden fra objektivbevægelsen kan høres, mens
(standardindstilling)
kameraet fokuserer.
B
Kameraet fokuserer kun, når udløserknappen trykkes halvt ned.
Bemærkninger om autofokusindstilling
• Når fokusindstillingsvælgeren er indstillet til r (manuel fokus), kan Autofokusindstilling ikke
indstilles.
• Denne funktion kan måske ikke bruges sammen med andre funktioner (A75).
C
Autofokusindstilling for videooptagelse
Du kan vælge autofokusindstilling for videooptagelse med Autofokusindstilling (A153) i
videomenuen.
Flash-eksp.komp.
Drej programhjulet til j, k, l, m eller M M knappen d M menuikonet j, k, l,
m eller M M Flash-eksp.komp. M knappen k
Juster flashudladningen. Brug denne indstilling, når flashen giver for meget eller for lidt lys.
• Hvis den ønskede kompensationsværdi ikke vises på indstillingsskærmen, skal du trykke
på HI på multivælgeren, indtil den vises.
Indstilling
Beskrivelse
+0,3 til +2,0
Flashudladningen øges fra +0,3 til +2,0 EV i trin på 1/3 EV for at få
hovedmotivet i billedet til at se lysere ud.
0,0
(standardindstilling)
Flashudladningen justeres ikke.
-0,3 til -2,0
Flashudladningen reduceres fra -0,3 til -2,0 EV i trin på 1/3 EV for at
forhindre uønsket højlys og uønskede refleksioner.
143
Brug af menuen
Optagemenuen (indstillingen j, k, l eller m)
Støjreduktionsfilter
Drej programhjulet til j, k, l, m eller M M knappen d M menuikonet j, k, l,
m eller M M Støjreduktionsfilter M knappen k
Indstil omfanget af den støjreduktionsfunktion, som normalt udføres, når billederne
gemmes.
Indstilling
e Høj
Beskrivelse
Der udføres støjreduktion i større omfang end standardomfanget.
Normal
Der udføres støjreduktion i standardomfang.
(standardindstilling)
M
l Lav
Der udføres støjreduktion i mindre omfang end standardomfanget.
Aktiv D-Lighting
Drej programhjulet til j, k, l, m eller M M knappen d M menuikonet j, k, l,
m eller M M Aktiv D-Lighting M knappen k
Detaljer i højlys og skygge bevares, og den naturlige kontrast, der ses i virkeligheden,
gengives godt på det optagede billede. Det er især nyttigt ved optageforhold som høj
kontrast, f.eks. optagelse af lyse motiver udendørs fra et mørkt rum eller af motiver i skygge
på en solbeskinnet strand.
Indstilling
Beskrivelse
a
b
c
Høj
Normal
Lav
k
Fra
Aktiv D-Lighting anvendes ikke.
(standardindstilling)
B
Indstil effektniveauet.
Bemærkninger om Aktiv D-Lighting
• Det tager længere tid at gemme billederne efter optagelsen.
• Denne funktion kan måske ikke bruges sammen med andre funktioner (A75).
C
Aktiv D-Lighting kontra D-Lighting
• Med Aktiv D-Lighting tages billeder, hvor tabet af detaljer i højlys reduceres, og tonen justeres,
når billeder gemmes.
• Indstillingen D-Lighting (A84) i billedvisningsmenuen justerer tonen i de gemte billeder.
144
Brug af menuen
Optagemenuen (indstillingen j, k, l eller m)
Multieksponering
Drej programhjulet til j, k, l, m eller M M knappen d M menuikonet j, k, l,
m eller M M Multieksponering M knappen k
Kameraet kombinerer to til tre billeder og gemmer dem som ét billede.
Indstilling
Beskrivelse
Multieksponeringstilstand
I indstillingen Til tages der billeder i multieksponeringstilstand.
• De enkelte billeder gemmes også.
• Standardindstilling: Fra
Automatisk
forøgelse
Indstil, om kameraet automatisk skal justere lysstyrken for billedet, når det
kombinerer billeder.
• Standardindstilling: Til
B
Bemærkninger om multieksponering
• Det kan tage lidt tid at kombinere billederne.
• Multieksponeringen afsluttes, hvis funktionen Auto sluk (A176) udløser standbyindstilling
under optagelsen. Når der optages med et langt interval mellem billederne, anbefales det at
indstille et længere tidsrum for funktionen Auto sluk.
• Denne funktion kan måske ikke bruges sammen med andre funktioner (A75).
• Når der tages billeder med lang lukkertid i indstillingen Multieksponering, kan der
forekomme støj (lyse pletter) på de gemte billeder.
Optagelse med multieksponering
Drej programhjulet til j, k, l, m eller M M knappen d M menuikonet j, k, l,
m eller M M Multieksponering M knappen k
1
Brug HI på multivælgeren til at vælge
Multieksp.-tilstand, og tryk på knappen
k.
Multieksponering
Multieksp.-tilstand
Automatisk forøgelse
145
Brug af menuen
Optagemenuen (indstillingen j, k, l eller m)
2
Vælg Til, og tryk på knappen k.
Multieksponeringstilstand
Til
Fra
3
Tryk på knappen d (menu) for at få vist optageskærmbilledet.
4
Tryk på udløserknappen for at tage det
første billede.
1/250
5
F5.6
25m 0s
1400
Tryk på udløserknappen for at tage det
andet billede.
• Komponer billedet, mens du ser på det første,
gennemsigtige billede.
• Når det andet billede tages, gemmes det kombinerede
billede af det første og det andet billede og vises
25m 0s
gennemsigtigt.
1/250
F5.6
1400
• Hvis du vil afslutte multieksponeringen ved det andet
billede, skal du indstille Multieksponeringstilstand til Fra eller flytte programhjulet til
en anden indstilling end j, k, l, m eller M.
6
Tryk på udløserknappen for at tage det tredje billede.
• Det kombinerede billede af det første til tredje billede gemmes, og multieksponeringen
afsluttes.
• Det kan tage lidt tid, før det tredje billede er taget.
146
Brug af menuen
Optagemenuen (indstillingen j, k, l eller m)
Zoomhukommelse
Drej programhjulet til j, k, l, m eller M M knappen d M menuikonet j, k, l,
m eller M M Zoomhukommelse M knappen k
Indstilling
Beskrivelse
Til
Når du drejer zoomknappen, skiftes til den zoomposition (svarende til
brændvidden/billedvinklen for 35mm [135]-format), som du har valgt
ved at markere afkrydsningsfeltet for dette menupunkt.
• Vælg brændvidden med HI på multivælgeren, og tryk derefter
på knappen k for at markere [w] eller ikke markere
afkrydsningsfeltet.
Du kan vælge mellem følgende indstillinger: 24 mm, 28 mm,
35 mm, 50 mm, 70 mm, 85 mm, 105 mm, 135 mm, 200 mm,
300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm,
1200 mm, 1400 mm, 1600 mm, 1800 mm, 2000 mm, 2200 mm,
2400 mm, 2600 mm, 2800 mm og 3000 mm.
• Standardindstilling: Til [w] for alle afkrydsningsfelter
• Tryk på K på multivælgeren for at afslutte indstillingen.
• Zoompositionen i Opstart-zoomposition indstilles automatisk til
Til [w].
• Zoomhukommelsesfunktionen kan ikke betjenes med
sidezoomknappen.
Fra
(standardindstilling)
Der kan zoomes til alle positioner, også de positioner, som kan
indstilles til Til.
B
Bemærkninger om anvendelse af zoom
• Når der er indstillet mere end én brændvidde, kan du dreje zoomknappen for at skifte til den
brændvidde, som er tættest på brændvidden umiddelbart inden. Hvis du vil skifte til en anden
brændvidde, skal du slippe zoomknappen og derefter dreje den igen.
• Indstil Zoomhukommelse til Fra, når du bruger digital zoom.
147
Brug af menuen
Optagemenuen (indstillingen j, k, l eller m)
Opstart-zoomposition
Drej programhjulet til j, k, l, m eller M M knappen d M menuikonet j, k, l,
m eller M M Opstart-zoomposition M knappen k
Indstil den zoomposition (svarende til brændvidde/billedvinkel for 35mm [135]-format),
som skal være aktiv, når kameraet tændes.
Du kan vælge mellem følgende indstillinger: 24 mm (standardindstilling), 28 mm, 35 mm,
50 mm, 70 mm, 85 mm, 105 mm og 135 mm.
M eksp. forhåndsvisn.
Drej programhjulet til j, k, l, m eller M M knappen d M menuikonet j, k, l,
m eller M M M eksp. forhåndsvisn. M knappen k
Indstil, om lysstyrken skal afspejles på optageskærmbilledet, når eksponeringen ændres i
indstillingen m (manuel).
Indstilling
Beskrivelse
Til
Lysstyrken afspejles på optageskærmbilledet.
Fra
(standardindstilling)
Lysstyrken afspejles ikke på optageskærmbilledet.
148
Brug af menuen
Optagemenuen (indstillingen j, k, l eller m)
Menuen Manuel videoindst.
Se listen med menuindstillinger nedenfor.
• Eksponeringsindstilling (A94)
• Picture Control (A124)
• Din Picture Control (A128)
• Hvidbalance (A129)
• ISO-følsomhed (A137)
149
Brug af menuen
Menuen Manuel videoindst.
Videomenuen
Videoindstillinger
Skift til optageindstilling M knappen d M menuikonet e M Videoindstillinger M
knappen k
Vælg den ønskede videoindstilling til optagelsen. Vælg en videoindstilling med normal
hastighed for at optage med normal hastighed eller videoindstillingen HS (høj hastighed)
(A151) for at optage med langsom eller høj hastighed. De videoindstillinger, der kan
vælges, afhænger af indstillingen for Billedhastighed (A155).
• Til optagelse af video anbefales hukommelseskort med SD-hastighedsklasse 6 eller
hurtigere (A222).
Indstillinger for video med normal hastighed
Indstilling (billedstørrelse/
billedhastighed, filformat)
Billedstørrelse
Højde-breddeforhold
(vandret til lodret)
J 2160/30p (4K UHD)
K 2160/25p (4K UHD)
3840 × 2160
16:9
e 1080/30p
p 1080/25p
(standardindstilling)
1920 × 1080
16:9
I 1080/60p
H 1080/50p
1920 × 1080
16:9
f 720/30p
r 720/25p
1280 × 720
16:9
i 720/60p
w 720/50p
1280 × 720
16:9
• Den maksimale filstørrelse for enkelte videofiler er 4 GB. Når du optager en video, der er
længere end ca. seks minutter ved en billedstørrelse/billedhastighed på 2160/30p
(4K UHD) eller længere end ca. syv minutter ved en billedstørrelse/billedhastighed på
2160/25p (4K UHD), oprettes der flere filer, når størrelsen på den optagede video
overstiger 4 GB, og filer kan ikke afspilles kontinuerligt.
Den faktiske resterende optagelsestid kan variere afhængigt af videoindholdet,
motivbevægelse og hukommelseskortets type.
150
Brug af menuen
Videomenuen
HS-videoindstillinger
Optagede videoer kan afspilles hurtigt eller langsomt.
Se "Langsom eller hurtig afspilning" (A152).
Indstilling
Beskrivelse
HS 480/4×
640 × 480
4:3
Langsom videoafspilning med
1/4 hastighed
• Maks. optagelsestid:
7 minutter 15 sekunder
(afspilningstid: 29 minutter)
c
d
HS 720/2×
1280 × 720
16:9
Langsom videoafspilning med
1/2 hastighed
• Maks. optagelsestid:
14 minutter 30 sekunder
(afspilningstid: 29 minutter)
e
f
HS 1080/0,5×
1920 × 1080
16:9
Hurtig videoafspilning med 2× hastighed
• Maks. optagelsestid:
29 minutter (afspilningstid:
14 minutter 30 sekunder)
a
b
B
•
•
•
•
Billedstørrelse
Højde-breddeforhold
(vandret til lodret)
Bemærkninger om HS-video
Der optages ikke lyd.
Det er ikke muligt at gemme stillbilleder under videooptagelse.
Videooptagelse kan ikke stoppes midlertidigt.
Zoomposition, fokus, eksponering og hvidbalance fastlåses, når videooptagelsen starter.
151
Brug af menuen
Videomenuen
C
Langsom eller hurtig afspilning
Ved optagelse med normal hastighed:
Optagelsestid
10 sek.
Afspilningstid
10 sek.
Ved optagelse med a HS 480/4× eller b HS 480/4×:
Videoer optages med 4× normal hastighed.
De afspilles 4× langsommere.
10 sek.
Optagelsestid
40 sek.
Afspilningstid
Langsom afspilning
Ved optagelse med e HS 1080/0,5× eller f HS 1080/0,5×:
Videoer optages med 1/2 normal hastighed.
De afspilles 2× så hurtigt.
10 sek.
Optagelsestid
5 sek.
Afspilningstid
Hurtig afspilning
152
Brug af menuen
Videomenuen
Autofokusindstilling
Skift til optageindstilling M knappen d M menuikonet e M Autofokusindstilling
M knappen k
Angiv, hvordan kameraet skal fokusere under optagelse af videoer.
Indstilling
Beskrivelse
Fokus låses, når videooptagelsen starter.
Enkelt AF
Vælg denne indstilling, når afstanden mellem kameraet og motivet
A
(standardindstilling)
bliver ved med at være relativ konstant.
B Konstant AF
B
Kameraet fokuserer kontinuerligt.
Vælg denne indstilling, når afstanden mellem kameraet og motivet
vil ændre sig en del under optagelsen. Lyden fra kameraets
fokusering kan måske høres på den optagede video. Det anbefales
at bruge Enkelt AF, hvis du vil undgå, at lyden fra kameraets
fokusering kommer med på optagelsen.
Bemærkninger om autofokusindstilling
• Ved optagelse af superlapse-video er indstillingen fastsat til Enkelt AF.
• Indstillingen er fast Videoindstillinger, hvis der er valgt en HS-videoindstilling under Enkelt AF.
• Når fokusindstillingsvælgeren er indstillet til r (manuel fokus), kan Autofokusindstilling ikke
indstilles.
• Denne funktion kan måske ikke bruges sammen med andre funktioner (A75).
153
Brug af menuen
Videomenuen
Elektronisk VR
Skift til optageindstilling M knappen d M menuikonet e M Elektronisk VR M
knappen k
Vælg, om der skal udføres elektronisk VR under videooptagelse.
Indstilling
Beskrivelse
Til
(standardindstilling)
Der udføres elektronisk VR.
• Billedvinklen (dvs. det viste område på billedet) bliver smallere.
• Når Vibrationsreduktion (VR) (A171) er indstillet til Normal,
Aktiv, Normal (gitter først) eller Aktiv (gitter først) i
opsætningsmenuen, udføres samtidig optisk
vibrationsreduktion.
Fra
Der udføres ikke elektronisk VR.
B
Bemærkninger om Elektronisk VR
• Ved optagelse af superlapse-video er indstillingen fastsat til Til.
• Indstillingen er fastsat til Fra, når der er valgt 2160/30p, 2160/25p eller en HS-videoindstilling
under Videoindstillinger.
Reduktion af vindstøj
Skift til optageindstilling M knappen d M menuikonet e M Reduktion af vindstøj
M knappen k
Indstilling
Beskrivelse
Til
Reducerer støjen fra vind, der passerer forbi mikrofonen under
videooptagelse. Andre lyde kan blive svære at høre under
afspilning.
Fra
(standardindstilling)
Reduktion af vindstøj er deaktiveret.
B
Bemærkninger om reduktion af vindstøj
I indstillingen superlapse-video, eller hvis der er valgt en HS-videoindstilling under
Videoindstillinger, er indstillingen fast Fra.
154
Brug af menuen
Videomenuen
Zoommikrofon
Skift til optageindstilling M knappen d M menuikonet e M Zoommikrofon M
knappen k
Indstilling
Beskrivelse
Til
(standardindstilling)
Kameraet tager billedvinklen i betragtning og optager lyd fra et
bredt felt ved vidvinkelzoom og fra et begrænset felt ved
telezoom.
Fra
Zoommikrofon er deaktiveret.
B
Bemærkninger om zoommikrofon
Indstillingen er fast Fra i følgende situationer:
• I indstillingen superlapse-video
• Når der er valgt en HS-videoindstilling under Videoindstillinger
• Når en ekstern mikrofon er forbundet
Billedhastighed
Skift til optageindstilling M knappen d M menuikonet e M Billedhastighed M
knappen k
Vælg den billedhastighed, der skal bruges til optagelse af video. Når der skiftes
billedhastighed, ændres de tilgængelige indstillinger i Videoindstillinger (A150).
Indstilling
Beskrivelse
30 bps (30p/60p)
Egnet til afspilning på et tv, der bruger NTSC-standarden.
25 bps (25p/50p)
Egnet til afspilning på et tv, der bruger PAL-standarden.
155
Brug af menuen
Videomenuen
Ekst. mikrofonfølsomhed
Skift til optageindstilling M knappen d M menuikonet e M Ekst.
mikrofonfølsomhed M knappen k
Indstil følsomheden for mikrofonen, der er forbundet til kameraets eksterne mikrofonstik.
Denne indstilling kan kun bruges, når en ekstern mikrofon er forbundet.
Indstilling
Beskrivelse
w
Automatisk
følsomhed
Følsomheden for den eksterne mikrofon indstilles automatisk.
(standardindstilling)
x
Manuel følsomhed
Følsomheden for den eksterne mikrofon indstilles manuelt.
Brug af skærmen Manuel følsomhed
• Indgangsniveauet fra den eksterne mikrofon vises i
indikatoren.
• Brug multivælgeren til at justere værdien, og tryk på
knappen k for at anvende indstillingen.
Manuel følsomhed
50
1
64
Rediger
Indikator
156
Brug af menuen
Videomenuen
Billedvisningsmenuen
Se "Redigering af billeder (stillbilleder)" (A83) for at få oplysninger om
billedredigeringsfunktioner.
Markér til overførsel
Tryk på knappen c (billedvisningsindstilling) M knappen d M Markér til
overførsel M knappen k
Vælg stillbilleder i kameraet, og overfør dem til en smartenhed, som har oprettet trådløs
forbindelse med appen SnapBridge.
Vælg eller fravælg billeder til funktionen Markér til overførsel på skærmbilledet til valg af
billeder (A115).
• Størrelsen på billeder, der overføres, er begrænset til 2 megapixel. Brug Download
pictures (Download billeder) i appen SnapBridge for at overføre billeder i deres
oprindelige størrelse.
• Du kan ikke vælge RAW-billeder og videoer. Hvis du vil overføre videoer til en
smartenhed, skal du bruge Download pictures (Download billeder) i appen
SnapBridge.
• Bemærk, at de foretagne indstillinger for Markér til overførsel annulleres, hvis du vælger
Nulstil alle (A184) i opsætningsmenuen eller Gendan standardindstill. (A162) i
netværksmenuen.
157
Brug af menuen
Billedvisningsmenuen
Lysbilledshow
Tryk på knappen c (billedvisningsindstilling) M knappen d M Lysbilledshow M
knappen k
Bruges til at få vist billeder enkeltvis i et automatisk lysbilledshow. Når videofiler afspilles i
lysbilledshowet, vises kun det første billede i hver video.
1
Brug HI på multivælgeren til at vælge
Start, og tryk på knappen k.
Lysbilledshow
• Lysbilledshowet begynder.
Start
• Hvis du vil ændre intervallet mellem billederne, skal du
Interval
vælge Interval, trykke på knappen k og angive det
Sløjfe
ønskede tidsinterval, før du vælger Start.
• Du kan gentage lysbilledshowet automatisk ved at
Stop midlertidigt
vælge Sløjfe og trykke på knappen k, før du vælger
Start.
• Den maksimale afspilningstid er ca. 30 minutter, også selvom Sløjfe er aktiveret.
2
Afslut eller genstart lysbilledshowet.
• Skærmbilledet til højre vises, når lysbilledshowet er slut
eller sat på pause. Du kan stoppe lysbilledshowet ved
at vælge G og derefter trykke på knappen k. Du
fortsætter lysbilledshowet ved at vælge F og
derefter trykke på knappen k.
Betjening under afspilning
• Brug HIJK på multivælgeren til at se det forrige eller næste billede. Tryk og
hold nede for at rulle tilbage/frem gennem billederne.
• Tryk på knappen k for at sætte lysbilledshowet på pause eller stoppe det.
158
Brug af menuen
Billedvisningsmenuen
Beskyt
Tryk på knappen c (billedvisningsindstilling) M knappen d M Beskyt M
knappen k
Kameraet beskytter valgte billeder mod utilsigtet sletning.
På skærmbilledet til valg af billeder (A115) vælger du de billeder, du vil beskytte eller
annullere beskyttelsen af.
Bemærk, at formatering af hukommelseskortet sletter alle data permanent, også beskyttede
filer (A176).
Roter billede
Tryk på knappen c (billedvisningsindstilling) M knappen d M Roter billede M
knappen k
Angiv den retning, som gemte billeder skal vises i under billedvisning. Stillbilleder kan
roteres 90 grader med uret eller 90 grader mod uret.
Billeder, der er gemt i højformat, kan roteres op til 180 grader i begge retninger.
Vælg et billede på skærmbilledet til valg af billeder (A115). Når skærmbilledet Roter billede
vises, skal du bruge JK på multivælgeren eller dreje multivælgeren for at rotere billedet
90 grader.
Roter billede
Tilb.
Roter billede
Roter billede
Roter
Roter
Tilb.
Roter 90 grader
mod uret
Tilb.
Tryk på knappen k for at afslutte visningsretningen og gemme retningsoplysningerne
sammen med billedet.
159
Brug af menuen
Billedvisningsmenuen
Roter
Roter 90 grader
med uret
Sekvensvisningsindstill.
Tryk på knappen c (billedvisningsindstilling) M knappen d M
Sekvensvisningsindstill. M knappen k
Vælg den metode, der skal bruges til at vise billederne i sekvensen (A82).
Indstilling
Beskrivelse
Særskilte billeder
Viser hvert billede i en sekvens individuelt. F vises på
billedvisningsskærmbilledet.
Kun nøglebillede
(standardindstilling)
Viser kun nøglebilledet for billeder i en sekvens.
Indstillingerne anvendes til alle sekvenser, og indstillingen gemmes i kameraets
hukommelse, også efter at kameraet slukkes.
Vælg nøglebillede
Tryk på knappen c (billedvisningsindstilling) M vis en sekvens, du vil skifte
nøglebillede for M knappen d M Vælg nøglebillede M knappen k
Vælg et andet billede i sekvensen som nøglebillede.
• Vælg et billede, når skærmbilledet til valg af nøglebillede vises (A115).
160
Brug af menuen
Billedvisningsmenuen
Netværksmenuen
Tryk på knappen d M menuikonet q M knappen k
Konfigurer indstillingerne for trådløst netværk for at forbinde kameraet til en smartenhed
eller fjernbetjeningen ML-L7 (ekstraudstyr).
• Når du opretter en trådløs forbindelse mellem kameraet og en smartenhed ved hjælp af
appen SnapBridge, kan du uploade billeder taget med kameraet til smartenheden eller
udføre fjernfotografering. Du kan se fremgangsmåden for oprettelse af forbindelse i den
medfølgende "SnapBridge Forbindelsesvejledning".
• Nogle indstillinger kan ikke vælges, mens en trådløs forbindelse er oprettet. For at ændre
dem skal den trådløse forbindelse afbrydes.
Indstilling
Beskrivelse
Flytilstand
Vælg Til for at deaktivere alle trådløse forbindelser.
Vælg forbindelse
Vælg, om du vil forbinde kameraet til en smartenhed eller
fjernbetjeningen ML-L7 (ekstraudstyr).
Tilslut til smartenhed
Vælges, når appen SnapBridge bruges til at oprette forbindelse
til en smartenhed med kameraet. Se den medfølgende
"SnapBridge Forbindelsesvejledning" for flere oplysninger.
• Vælg Smartenhed i Vælg forbindelse før denne indstilling
vælges.
Forb. til fjernbetjening
Vælg ved oprettelse af forbindelse fra fjernbetjeningen ML-L7
(ekstraudstyr) til kameraet. Kameraet venter på, at forbindelsen
oprettes (A215).
• Vælg Fjernbetjening i Vælg forbindelse før denne
indstilling vælges.
Send under optagelse
Indstil betingelserne for automatisk at sende billeder til en
smartenhed.
• Størrelsen på billeder, der overføres, er begrænset til
2 megapixel. Brug Download pictures (Download
billeder) i appen SnapBridge for at overføre billeder i deres
oprindelige størrelse.
161
Brug af menuen
Netværksmenuen
Indstilling
Beskrivelse
SSID*: Rediger SSID. Indstil et alfanumerisk tegn med 1 til 32
bogstaver og tal SSID.
Verificering/kryptering: Vælg, om kommunikationen mellem
kameraet og den tilsluttede smartenhed skal krypteres.
Kommunikationen krypteres ikke, hvis der vælges Åbn.
Wi-Fi
Adgangskode*: Indstil adgangskoden. Indstil en adgangskode
på 8 til 36 bogstaver og tal.
Wi-Fiforbindelsestype Kanal: Vælg den kanal, der skal bruges til Wi-Fi-forbindelsen.
Hvis kommunikationen er af dårlig kvalitet, eller
overførselshastigheden for billeder er meget langsom ved brug
af en Wi-Fi-forbindelse, så prøv at skifte kanal.
Undernetmaske: Brug standardindstillingen (255.255.255.0)
under normale forhold.
IP-adresse for DHCP-server: Brug standardindstillingen
(192.168.0.10) under normale forhold.
Bluetooth
Aktuelle
indstillinger
Vis de aktuelle indstillinger.
Forbindelse
Vælg Deaktiver for at deaktivere Bluetooth-kommunikation.
Parrede
enheder
Skift den smartenhed, der skal oprettes forbindelse til, eller slet
den forbundne smartenhed. Der kan registreres op til fem
smartenheder i kameraet, men kameraet kan kun oprette
forbindelse til én enhed ad gangen.
Send ved
tilstanden
"Fra"
Indstil, om kameraet må kommunikere med smartenheden, når
kameraet er slukket eller i standbyindstilling (A24).
Gendan standardindstill.
Gendan alle netværksmenuens standardindstillinger til deres
standardværdier.
* Se "Tekstindtastning på tastaturet" (A163) for at få oplysninger om indtastning af alfanumeriske
tegn.
C
Indikator for Bluetooth-kommunikation på optageskærmbilledet
• Tændes, mens kameraet er forbundet til en smartenhed via Bluetooth.
• Blinker, når kameraet venter på, at forbindelsen til en smartenhed oprettes igen. Blinker også, når
Bluetooth-forbindelsen afbrydes under overførsel af billeder (A205).
162
Brug af menuen
Netværksmenuen
Tekstindtastning på tastaturet
• Brug HIJK på multivælgeren til at markere bogstaver og
tal. Tryk på knappen k for at indsætte det markerede tegn
i tekstfeltet og flytte markøren til den næste position.
• Marker N eller O på tastaturet for at flytte markøren i
tekstfeltet, og tryk på knappen k.
• Tryk på knappen l for at slette et tegn.
• Anvend indstillingen ved at markere P på tastaturet og
trykke på knappen k.
Tekstfelt
SSID
Slet
Tilb.
Tastatur
163
Brug af menuen
Netværksmenuen
Opsætningsmenuen
Tidszone og dato
Tryk på knappen d M menuikonet z M Tidszone og dato M knappen k
Indstil kameraets ur.
Indstilling
Beskrivelse
Synkroniser m.
smartenhed
Vælg Til for at synkronisere dato og klokkeslæt med en smartenhed. Aktiver
funktionen til synkronisering af uret i appen SnapBridge.
Dato og
klokkeslæt
Indstil dato og klokkeslæt, hvis Synkroniser m. smartenhed er indstillet til
Fra.
• Vælg et felt: Tryk på JK på
Dato og klokkeslæt
multivælgeren.
• Rediger datoen og klokkeslættet: Tryk
D
M
Å
t
m
på HI. Du kan også ændre datoen
og klokkeslættet ved at
15 11 2018 15 10
dreje multivælgeren eller
kommandohjulet.
• Anvend indstillingen: Vælg
Rediger
minutfeltet, og tryk på knappen k
eller K.
Datoformat
Vælg År/måned/dag, Måned/dag/år eller Dag/måned/år.
Tidszone
Indstil tidszonen og sommertid.
• Når du indstiller Rejsedestination (x) efter at have indstillet din egen
tidszone (w), beregnes tidsforskellen mellem rejsedestinationen og din
egen tidszone automatisk, og datoen og klokkeslættet gemmes for det
valgte område.
164
Brug af menuen
Opsætningsmenuen
Indstilling af tidszone
1
Brug HI på multivælgeren til at vælge
Tidszone, og tryk på knappen k.
Tidszone og dato
Synkroniser m. smartenhed
Dato og klokkeslæt
Datoformat
Tidszone
2
Vælg w Egen tidszone eller
x Rejsedestination, og tryk på knappen
k.
Tidszone
Egen tidszone
Rejsedestination
• Den dato og det klokkeslæt, der vises på skærmen,
skifter afhængigt af, om din egen tidszone eller
rejsedestinationen er valgt.
3
Tryk på K.
Tidszone
Egen tidszone
Rejsedestination
4
Brug JK til at vælge tidszonen.
• Tryk på H, hvis du vil aktivere sommertid. W vises. Tryk
på I, hvis du vil slå sommertid fra.
• Tryk på knappen k for at anvende tidszonen.
• Hvis det rigtige klokkeslæt ikke vises for din egen
tidszone eller den indstillede rejsedestination, skal du
indstille klokkeslættet under Dato og klokkeslæt.
165
Brug af menuen
Opsætningsmenuen
Tilb.
Udløser v. tom kortplads
Tryk på knappen d M menuikonet z M Udløser v. tom kortplads M knappen k
Vælg, om lukkeren kan udløses, når der ikke er sat et hukommelseskort i kameraet.
Indstilling
Beskrivelse
Udløser låst
(standardindstilling)
Lukkeren kan kun udløses, hvis der er sat et hukommelseskort i
kameraet.
Muliggør udløsning
Lukkeren kan udløses, selvom der ikke er sat et hukommelseskort i
kameraet. På billeder, der tages, når der ikke er isat et hukommelseskort,
vises Demoindst., og selvom billederne vises på skærmen, kan de ikke
udskrives eller gemmes på et hukommelseskort. Billedet kan heller ikke
overføres til en smartenhed.
166
Brug af menuen
Opsætningsmenuen
Skærmindstillinger
Tryk på knappen d M menuikonet z M Skærmindstillinger M knappen k
Indstilling
Beskrivelse
Billedvisning
Vælg, om billederne skal vises på skærmen, lige efter de er taget.
• Standardindstilling: Til
Skærmindstillinger
Juster skærmens lysstyrke og farveglød.
• Brug HI på multivælgeren til at justere lysstyrken og JK til at justere
farvegløden, og tryk derefter på knappen k.
• Standardindstilling: Lysstyrke 3, Farveglød 0
• Kan ikke indstilles, når søgeren bruges.
EVF-indstillinger
Juster søgerens lysstyrke og farveglød.
• Brug HI på multivælgeren til at justere lysstyrken og JK til at justere
farvegløden, og tryk derefter på knappen k.
• Standardindstilling: Lysstyrke 3, Farveglød 0
• Kan ikke indstilles, når skærmen bruges.
Vis/skjul
gitterlinjer*
Vælg, om der skal vises en ramme som hjælp til kompositionen på
optageskærmbilledet.
• Standardindstilling: Skjul
• Gitterlinjerne vises ikke, når den forstørrede midte af billedet vises på
skærmen under brug af manuel fokus.
Vis/skjul
histogrammer*
Indstil, om der skal vises en graf på optageskærmbilledet, der afspejler
fordelingen af lysstyrken på billedet (A11, 69).
• Standardindstilling: Skjul
• Kan kun vises i følgende optageindstillinger:
- I indstillingen j, k, l eller m (hvis Ansigtsprioritet, Manuel
(punkt), Manuel (normal) eller Manuel (bred) er valgt i Valg af
AF-punkt)
- I motivprogrammer (undtagen Let panorama)
• Histogrammet vises ikke på skærmen under videooptagelse og under
brug af manuel fokus.
Virtuel horisont*
Vælg, om der skal vises en virtuel horisont på optageskærmbilledet
(A168).
• Standardindstilling: Skjul
* Hvis du vil vise eller skjule disse indikatorer, skal du trykke på knappen s (skærm), når Vis er
valgt (A8).
167
Brug af menuen
Opsætningsmenuen
Virtuel horisont
Du kan kontrollere graden af kameraets hældning i to retninger.
Rullende retning
1/250
F5.6
Vippende retning
25m 0s
1400
1/250
25m 0s
1400
Når b i midten vises med gul farve, er
kameraet vippet i fremad eller bagud. b
skifter til grøn farve, når kameraet holdes
vandret. Hvert mærke på skalaen svarer til
10 grader.
Når referencelinjen vises med gul farve, er
kameraet vippet mod venstre eller højre.
Referencelinjen skifter til grøn farve, når
kameraet holdes vandret. Hvert mærke på
skalaen svarer til 5 grader.
C
F5.6
Præcisionen af den virtuelle horisont
Bemærk, at en fejl bliver stor, hvis kameraet vippes meget fremad eller bagud. Hvis kameraet kun er
vippet, så det ikke kan måles, fjernes gradinddelingerne på den virtuelle horisont.
168
Brug af menuen
Opsætningsmenuen
Aut. skift mellem EVF-indst. (skift automatisk til søger)
Tryk på knappen d M menuikonet z M Aut. skift mel. EVF-indst. M knappen k
Indstilling
Beskrivelse
Til
(standardindstilling)
Hvis du fører søgeren tættere på dit ansigt, reagerer øjesensoren på det,
og visningen skifter automatisk fra skærmen til søgeren.
Fra
Visningen skifter ikke til søgeren, selvom du fører søgeren tættere på dit
ansigt.
Datostempel
Tryk på knappen d M menuikonet z M Datostempel M knappen k
Optagedatoen og -klokkeslættet kan stemples på
billederne, når de tages.
15.11.2018
Indstilling
Beskrivelse
f Dato
Datoen stemples på billederne.
S Dato og klokkeslæt
Datoen og klokkeslættet stemples på billederne.
Fra (standardindstilling)
Datoen og klokkeslættet stemples ikke på billederne.
169
Brug af menuen
Opsætningsmenuen
B
Bemærkninger om Datostempel
• Dato- og klokkeslætstemplet er en permanent del af billeddataene og kan ikke slettes. Datoen og
klokkeslættet kan ikke stemples på billederne, efter de er taget.
• Datoen og klokkeslættet kan ikke stemples i følgende situationer:
- Når motivprogrammet er Sport, Aftenportræt (ved indstillingen Håndholdt),
Aftenlandskab (ved indstillingen Håndholdt), Modlys (når HDR er indstillet til Til), Let
panorama, Kæledyrsportræt (ved indstillingen Kontinuerlig), Multi-eksp. Lysere, Timelapse-video eller Superlapse-video
- I indstillingen Fugle (ved indstillingen Kontinuerlig)
- Når Billedkvalitet (A121) er indstillet til RAW, RAW + Fine eller RAW + Normal
- Når Præ-optagelsesbuffer, Kontinuerlig H: 120 bps eller Kontinuerlig H: 60 bps er valgt
for Kontinuerlig (A133)
- Under videooptagelse
- Når der gemmes stillbilleder under en videooptagelse
- Når der uddrages stillbilleder fra en video under videoafspilning
• Dato- og klokkeslætsstemplet kan være svært at læse på små billeder.
Selvudl.: efter udløsning
Tryk på knappen d M menuikonet z M Selvudl.: efter udløsning M knappen k
Vælg, om du vil annullere selvudløserindstillingen efter optagelse med selvudløser (A58).
Indstilling
Beskrivelse
Afslut selvudløserindst.
(standardindstilling)
Selvudløserindstillingen annulleres efter optagelse.
• Efter optagelse med selvudløser i indstillingen Måne (A40), er
selvudløserindstillingen n3s (3 sekunder).
• Indstillingen kæledyrsportr. auto udl. (A38) annulleres ikke.
• Indstillingen Smil-timer (A60) annulleres ikke.
Bliv i
selvudløserindstilling
Optagelse fortsætter uden annullering af selvudløserindstillingen.
• Selvudløserindstillingen annulleres, når kameraet slukkes.
170
Brug af menuen
Opsætningsmenuen
Vibrationsreduktion (VR)
Tryk på knappen d M menuikonet z M Vibrationsreduktion (VR) M knappen k
Vælg en indstilling for vibrationsreduktion, der skal bruges til optagelse.
Vælg Fra, når du bruger et stativ til at stabilisere kameraet under optagelsen.
Indstilling
Beskrivelse
g
Normal
Velegnet til at tage billeder af motiver, der ikke er i bevægelse.
(standardindstilling)
Z
Aktiv
Velegnet til optagelse af billeder, hvor der er mulighed for relativt
kraftige kamerarystelser, for eksempel under optagelse fra en bil
eller i situationer med dårligt fodfæste.
R
Normal (gitter
først)
I forhold til indstillingen Normal kan du reducere forskellen
mellem din ønskede komposition og det optagne billede.
S
Aktiv (gitter først)
I forhold til indstillingen Aktiv kan du reducere forskellen mellem
din ønskede komposition og det optagne billede.
Fra
B
Der udføres ikke kompensation.
Bemærkninger om modvirkning af rystelser
• Når du tænder kameraet eller skifter fra billedvisningsindstilling til optageindstilling, skal du
vente, til optageskærmbilledet vises fuldstændigt, før du tager billeder.
• Normal eller Aktiv anbefales, hvis du ikke bekymret for små variationer i billedkompositionen,
der eventuelt kan opstå. Styrken af kompensation for kamerarystelser er højere end for Normal
(gitter først) eller Aktiv (gitter først).
• Normal (gitter først) anbefales, hvis du regner med at ændre kameraets retning betydeligt
under optagelsen, for eksempel ved panorering. Kameraet registrerer automatisk
panoreringsretningen og kompenserer kun for vibrationer, der skyldes kamerarystelser.
• Billederne på skærmen kan se slørede ud lige efter optagelsen.
• I visse situationer kan modvirkning af rystelser muligvis ikke eliminere effekten af kamerarystelser
fuldstændigt.
171
Brug af menuen
Opsætningsmenuen
AF-hjælpelys
Tryk på knappen d M menuikonet z M AF-hjælpelys M knappen k
Indstilling
Beskrivelse
Auto
(standardindstilling)
AF-hjælpelyset tændes automatisk, når du trykker på
udløserknappen i svag belysning. Hjælpelyset har en rækkevidde
på ca. 5,0 m ved maksimal vidvinkelposition og ca. 7,0 m ved
maksimal telefotoposition.
• Bemærk, at AF-hjælpelyset måske ikke tændes for visse
motivprogrammer eller fokuspunkter.
Fra
AF-hjælpelyset tændes ikke.
Digital zoom
Tryk på knappen d M menuikonet z M Digital zoom M knappen k
Indstilling
Beskrivelse
Til
(standardindstilling)
Digital zoom kan anvendes.
Fra
Digital zoom kan ikke anvendes.
B
Bemærkninger om digital zoom
• Digital zoom kan ikke anvendes i følgende motivprogrammer.
- Auto. Motivvælger, Portræt, Aftenportræt, Modlys (ved indstillingen HDR), Let
panorama, Kæledyrsportræt, Time-lapse-video, Superlapse-video
• Digital zoom kan ikke anvendes i andre optageindstillinger, når der er valgt bestemte indstillinger
(A78).
172
Brug af menuen
Opsætningsmenuen
Tildel sidezoomknap
Tryk på knappen d M menuikonet z M Tildel sidezoomknap M knappen k
Vælg den funktion, der skal udføres under optagelsen, når sidezoomknappen drejes.
Indstilling
Beskrivelse
Zoom
(standardindstilling)
Brug sidezoomknappen (A23) til at zoome under optagelsen.
Manuel fokus
Når fokusindstillingsvælgeren er indstillet til r(manuel fokus), skal
du bruge sidezoomknappen til at fokusere.
• Drej sidezoomknappen mod g for at fokusere på motiver, der er
langt væk.
• Drej sidezoomknappen mod f for at fokusere på motiver, der er
tæt på.
• Når fokusindstillingsvælgeren er indstillet til q(autofokus), er
betjening af sidezoomknappen deaktiveret.
Hurtig returzoom
Tryk på knappen d M menuikonet z M Hurtig returzoom M knappen k
Vælg størrelsen på det område, der skal vises midlertidigt, når der trykkes på knappen
p (hurtig returzoom) (A72) (standardindstillingen er Hurtig returzoom: lang).
173
Brug af menuen
Opsætningsmenuen
Indstillingsringfunktioner
Tryk på knappen d M menuikonet z M Indstillingsringfunkt. M knappen k
Vælg indstillingen for indstillingsringen, når fokusindstillingsvælgeren er indstillet til q
(autofokus).
Indstilling
Beskrivelse
Eksponeringskomp.
(standardindstilling)
Eksponeringskompensation (A69) kan indstilles med
indstillingsringen.
ISO-følsomhed
ISO-følsomhed (A137) kan indstilles med indstillingsringen, når
optageindstillingen er j, k, l, m eller Manuel video (undtagen når
en HS-videoindstilling er valgt i Videoindstillinger).
• Drej multivælgeren eller indstillingsringen for at vælge en
indstilling, og tryk på knappen k eller K for at anvende den.
Hvidbalance
Hvidbalance (A129) kan indstilles med indstillingsringen, når
optageindstillingen er j, k, l, m eller Manuel video.
• Drej multivælgeren eller indstillingsringen for at vælge en
indstilling, og tryk på knappen k eller K for at anvende den.
Ingen
Betjening med indstillingsringen er deaktiveret, når
fokusindstillingsvælgeren er indstillet til q (autofokus).
174
Brug af menuen
Opsætningsmenuen
AE/AF-låseknappen
Tryk på knappen d M menuikonet z M AE/AF-låseknappen M knappen k
Indstil funktionen, som skal udføres, når der trykkes på knappen o (AE-L/AF-L) under optagelse.
Indstilling
1
2
Beskrivelse
AE/AF-lås
(standardindstilling)
Låser både fokus og eksponering, mens knappen o trykkes ned.
Kun AE-lås
Låser kun eksponeringen, mens knappen o er trykket ned.1
AE-lås (hold)
Låser kun eksponeringen, når knappen o er trykket ned. Tryk på
knappen igen for at låse op.
Kun AF-lås
Låser kun fokus , mens knappen o er trykket ned.2
Under optagelse af video forbliver eksponeringen låst, efter at du trykker på knappen o én
gang. Tryk på knappen igen for at låse eksponeringen op.
Under optagelse af video forbliver fokus låst, efter at du trykker på knappen o én gang. Tryk på
knappen igen for at låse fokus op.
Lydindstillinger
Tryk på knappen d M menuikonet z M Lydindstillinger M knappen k
Indstilling
Beskrivelse
Lyd ved betjening
Når Til (standardindstilling) er valgt, afgiver kameraet ét bip, når
det udfører funktioner, to bip, når det fokuserer på motivet, og tre
bip, hvis der opstår en fejl.
• Lydene slås fra i motivprogrammerne Kæledyrsportræt og
Fugle.
Lukkerlyd
Når der er valgt Til (standardindstilling), høres en lukkerlyd, når
lukkeren udløses.
• Der er ingen lukkerlyd i kontinuerlig optageindstilling, under
videooptagelse eller i motivprogrammerne (undtagen
Kontinuerlig H og Kontinuerlig L), når der anvendes
eksponerings-bracketing, under videooptagelse samt når Let
panorama eller Kæledyrsportræt eller motivprogrammet
Fugle anvendes.
175
Brug af menuen
Opsætningsmenuen
Auto sluk
Tryk på knappen d M menuikonet z M Auto sluk M knappen k
Indstil det tidsrum, der skal gå, før kameraet skifter til standbyindstilling (A24).
Du kan vælge 30 sek., 1 min. (standardindstilling), 5 min. eller 30 min..
C
Indstilling af funktionen Auto sluk
I følgende situationer går der et fast tidsrum, før kameraet skifter til standbyindstilling:
• Når en menu vises: 3 minutter (når autoslukning er indstillet til 30 sek. eller 1 min.)
• Når lysnetadapteren er forbundet: 30 minutter
Formater kort
Tryk på knappen d M menuikonet z M Formater kort M knappen k
Brug denne indstilling til at formatere et hukommelseskort.
Ved formatering af hukommelseskort slettes alle data permanent. Slettede data
kan ikke gendannes. Sørg for at gemme vigtige billeder på en computer inden
formateringen.
Start formateringen ved at vælge Formater på det skærmbillede, der vises, og tryk på
knappen k.
• Undgå at slukke kameraet eller åbne dækslet til batterikammeret/hukommelseskortet
under formateringen.
• Du kan ikke vælge denne indstilling, mens der er oprettet en trådløs forbindelse.
Sprog/Language
Tryk på knappen d M menuikonet z M Sprog/Language M knappen k
Vælg et sprog, som kameraets menuer og meddelelser skal vises på.
176
Brug af menuen
Opsætningsmenuen
HDMI
Tryk på knappen d M menuikonet z M HDMI M knappen k
Indstil HDMI-udgangen for kameraet.
Du kan sende Live View-billedet til HDMI-kompatible enheder uden informationsvisningen
eller indstille opløsningen for udgangen.
Indstilling
Beskrivelse
Til
Ren HDMIudgang
Send Live view-billedet uden informationsvisning til en HDMIkompatibel enhed. Brug denne indstilling, når du vil optage
billeder fra kameraet til en ekstern optager, som kan købes i
almindelig handel.
• Drej programhjulet til Manuel video. Desuden skal
fokusindstillingsvælgeren sættes på r.
• Tænd for kameraet ved at bruge afbryderen efter forbindelse
af kameraet til en HDMI-kompatibel enhed.
• Lyden, der opfanges af mikrofonen, sendes til den HDMIkompatible enhed.
• Ved informationsvisning på en ekstern optagerskærm skal du
trykke på knappen s på kameraet (A8) flere gange for at
slå informationsvisningen fra.
• Der kan ikke sendes i 4K UHD-billedkvalitet.
• Visning af konturforstærkning såvel som Videoindstillinger
og Billedhastighed i videomenuen er ikke tilgængelige,
mens kameraet er forbundet til en HDMI-kompatibel enhed.
Der kan ikke optages stillbilleder med kameraet.
• Når kameraet er forbundet til en HDMI-kompatibel enhed, kan
du trykke på knappen b (e videooptagelse) på kameraet for
at optage en video og gemme den på hukommelseskortet i
kameraet. Tændt-lampen blinker, mens kameraet optager
videoer.
Brug denne indstilling til at vise optagne billeder. Du kan også
Fra
optage stillbilleder eller videoer med kameraet, mens du viser
(standardindstilling)
motivet på en tv-skærm.
177
Brug af menuen
Opsætningsmenuen
Indstilling
HDMIudgang
Beskrivelse
Vælg billedopløsningen, når Ren HDMI-udgang er indstillet til Til.
• Billedopløsningen er fast indstillet til Auto, når Ren HDMI-udgang er
indstillet til Fra.
• Kameraskærmen tændes ikke, når kameraet er forbundet til en HDMI-kompatibel enhed.
C
Bemærkninger om opløsning på HDMI-udgangen
Når Ren HDMI-udgang er indstillet til Fra, eller den er indstillet til Til, mens Auto
(standardindstilling) er valgt for HDMI-udgang, registrerer kameraet opløsningen på
udgangsenheden og indstiller automatisk HDMI -opløsningen.
178
Brug af menuen
Opsætningsmenuen
Oplad via computer
Tryk på knappen d M menuikonet z M Oplad via computer M knappen k
Indstilling
Beskrivelse
Når kameraet sluttes til en computer, der er tændt (A103), oplades det
batteri, der sidder i kameraet, automatisk med strøm fra computeren.
a Auto
• Tændt-lampen blinker langsomt, mens batteriet lades op. Tændt(standardindstilling)
lampen (opladningsindikatoren) holder op med at blinke og tænder, når
opladningen er færdig.
Fra
B
Batteriet i kameraet oplades ikke, når kameraet sluttes til en computer.
Bemærkninger om opladning med en computer
• Når kameraet sluttes til en computer, tændes det, og opladningen starter. Hvis kameraet slukkes,
stopper opladningen.
• Det tager ca. 8 timer og 30 minutter at oplade et helt afladet batteri. Opladningstiden øges, når
der overføres billeder samtidig med, at batteriet oplades.
• Kameraet slukkes automatisk, hvis der ikke er nogen kommunikation med computeren i
30 minutter, efter opladningen af batteriet er færdig.
B
Når tændt-lampen (opladningsindikatoren) blinker hurtigt
Opladningen kan ikke udføres, måske af en af nedenstående årsager.
• Omgivelsestemperaturen egner sig ikke til opladning. Oplad batteriet indendørs ved en
temperatur på mellem 5 °C og 35 °C .
• USB-kablet er ikke sat rigtigt i, eller batteriet er defekt. Sørg for, at USB-kablet er sat rigtigt i, eller
udskift batteriet, hvis det er nødvendigt.
• Computeren er i dvaletilstand og leverer ikke strøm. Aktiver computeren.
• Batteriet kan ikke oplades, fordi computeren ikke kan levere strøm til kameraet på grund af
computerens indstillinger eller specifikationer.
179
Brug af menuen
Opsætningsmenuen
Billedkommentar
Tryk på knappen d M menuikonet z M Billedkommentar M knappen k
Vedhæft en tidligere optaget kommentar til de billeder, der tages.
Du kan indfotografere den vedhæftede kommentar på billeder, der sendes til en
smartenhed ved hjælp af appen SnapBridge. Du skal konfigurere appen SnapBridge på
forhånd. Se online-hjælpen til appen SnapBridge for yderligere information.
Du kan også tjekke den vedhæftede kommentar ved at bruge ViewNX-i-metadata.
Indstilling
Beskrivelse
En kommentar, der er registreret med
Indsæt kommentar, vedhæftes til
billeder.
• Vælg Vedhæft kommentar, tryk på
Vedhæft
knappen K, og markér
kommentar
afkrydsningsfeltet (w). Når der
(standardindstilling)
trykkes på knappen k, vil
kommentaren tilknyttes de billeder,
der tages efterfølgende.
Indsæt
kommentar
B
Vedhæft kommentar
Indsæt kommentar
Indstil
Bekræft
Du kan registrere en kommentar på op til 36 alfanumeriske tegn.
• Vælg Indsæt kommentar, og tryk på K. Indtastningsskærmen vises. Se
"Tekstindtastning på tastaturet" (A163) for at få oplysninger om
indtastningsmetoden.
Bemærkninger om Billedkommentar
Der kan ikke føjes kommentarer til videoer.
180
Brug af menuen
Opsætningsmenuen
Billedkommentar
Copyrightoplysninger
Tryk på knappen d M menuikonet z M Copyrightoplysninger M knappen k
Vedhæft tidligere optagede copyrightoplysninger til de billeder, der optages.
Du kan indfotografere de vedhæftede copyrightoplysninger på billeder, der sendes til en
smartenhed ved hjælp af appen SnapBridge. Du skal konfigurere appen SnapBridge på
forhånd. Se online-hjælpen til appen SnapBridge for yderligere information.
Du kan også tjekke de vedhæftede copyrightoplysninger ved at bruge ViewNX-i-metadata.
Indstilling
Beskrivelse
Copyrightoplysninger, der er
registreret med Kunstner og
Copyright, tilknyttes billederne.
• Vælg Vedhæft copyrightoplysn.,
Vedhæft
tryk på knappen K, og markér
copyrightoplysn.
afkrydsningsfeltet (w). Når der
(standardindstilling)
trykkes på knappen k, vedhæftes
copyrightoplysningerne til de
billeder, der tages efterfølgende.
Copyrightoplysninger
Vedhæft copyrightoplysn.
Kunstner
Copyright
Indstil
Kunstner
Du kan registrere et kunstnernavn på op til 36 alfanumeriske tegn.
• Vælg Kunstner, og tryk på K. Indtastningsskærmen vises. Se
"Tekstindtastning på tastaturet" (A163) for at få oplysninger om
indtastningsmetoden.
Copyright
Du kan registrere navnet på en copyrightindehaver på op til
54 alfanumeriske tegn.
• Vælg Copyright, og tryk på K. Indtastningsskærmen vises. Se
"Tekstindtastning på tastaturet" (A163) for at få oplysninger om
indtastningsmetoden.
B
Bekræft
Bemærkninger om copyrightoplysninger
• Husk at deaktivere indstillingen Vedhæft copyrightoplysn., når du låner kameraet ud eller
overdrager det til andre, så ulovlig brug af kunstnernavne og navne på copyrightindehavere
forhindres. Søg også for, at der ikke står noget under kunstnernavn og navn på
copyrightindehaver.
• Nikon er ikke ansvarlig for nogen form for problemer eller tab som følge af brugen af
Copyrightoplysninger.
• Der kan ikke føjes copyrightoplysninger til videoer.
C
Visning af copyrightoplysninger
Når der angives copyrightoplysninger for både Kunstner og Copyright, er det kun Copyrightangivelsen, der føjes til billederne i appen SnapBridge.
181
Brug af menuen
Opsætningsmenuen
Lokationsdata
Tryk på knappen d M menuikonet z M Lokationsdata M knappen k
Indstil, om der skal tilføjes oplysninger om optagested til de billeder, du tager.
Indstilling
Beskrivelse
Download fra enhed
(standardindstilling)
Vælg Ja for at føje oplysninger om optagestedet til dine billeder
fra en smartenhed. Aktiver funktionen til oplysninger om
optagested i appen SnapBridge.
Position
Få vist de hentede oplysninger om optagested.
Skift valg af Av/Tv
Tryk på knappen d M menuikonet z M Skift valg af Av/Tv M knappen k
Skift de knapper, der skal bruges til indstilling af eksponeringen, i indstillingen j, k, l, m,
M eller u (Manuel video).
Indstilling
Beskrivelse
Skift ikke valg
(standardindstilling)
Brug kommandohjulet til at indstille det fleksible program eller
lukkertiden (Tv) og multivælgeren til at indstille f-tallet (Av).
Skift valg
Brug multivælgeren til at indstille det fleksible program eller
lukkertiden (Tv) og kommandohjulet til at indstille f-tallet (Av).
182
Brug af menuen
Opsætningsmenuen
Nulstil filnumre
Tryk på knappen d M menuikonet z M Nulstil filnumre M knappen k
Hvis du vælger Ja, nulstilles den fortløbende nummerering af filer (A207).
Efter nulstillingen oprettes en ny mappe, og der startes forfra med nummer "0001" for det
næste billede, der tages.
B
Bemærkninger om Nulstil filnumre
Nulstil filnumre kan ikke anvendes, når mappenummeret når op på 999, og der er billeder i
mappen. Isæt et nyt hukommelseskort, eller formater hukommelseskortet (A176).
• Nulstil filnumre kan ikke udføres, mens skrivebeskyttelseskontakten på hukommelseskortet er i
"låst" position. Skub skrivebeskyttelsesknappen over på "write" (A16, 192).
C
Mapper til lagring af filer
Stillbilleder og videoer, der tages eller optages med dette kamera, gemmes i mapper på
hukommelseskortet.
• Der føjes fortløbende numre til mappenavnene i stigende rækkefølge med "100" som det første
nummer og "999" som det sidste (mappenavnene vises ikke på kameraet).
• Der oprettes en ny mappe i følgende situationer:
- Når antallet af filer i en mappe når op på 999
- Når en fil i en mappe har nummer "9999"
- Når Nulstil filnumre udføres
• Der oprettes en ny mappe, hver gang der tages en serie billeder med intervaloptagelse, og
billederne gemmes i mappen med "0001" som det første filnummer.
183
Brug af menuen
Opsætningsmenuen
Konturforstærkning
Tryk på knappen d M menuikonet z M Konturforstærkning M knappen k
Indstilling
Beskrivelse
Til
(standardindstilling)
Når manuel fokus anvendes, understøttes fokuseringen ved, at de
områder, som er i fokus, fremhæves med hvidt på billedet på skærmen
(A67, 68).
Fra
Konturforstærkning er deaktiveret.
Nulstil alle
Tryk på knappen d M menuikonet z M Nulstil alle M knappen k
Du kan gendanne kameraets standardindstillinger ved at vælge Nulstil.
• Netværksmenuens indstillinger nulstilles også til deres standardværdier.
• Nogle indstillinger, f.eks. Tidszone og dato og Sprog/Language, nulstilles ikke. User
settings (brugerindstillinger), som blev gemt under M på programhjulet, nulstilles ikke.
Brug Nulstil user settings (A53), hvis du vil nulstille disse indstillinger.
• Du kan ikke vælge denne indstilling, mens der er oprettet en trådløs forbindelse.
C
Nulstilling af filnumre
Du kan nulstille filnummereringen til "0001" ved at slette alle de billeder, der er gemt på
hukommelseskortet, før du vælger Nulstil alle. Nulstil filnumre kan også bruges til at nulstille
nummereringen til "0001" (A183).
Firmwareversion
Tryk på knappen d M menuikonet z M Firmwareversion M knappen k
Få vist kameraets aktuelle firmwareversion.
• Du kan ikke vælge denne indstilling, mens der er oprettet en trådløs forbindelse.
184
Brug af menuen
Opsætningsmenuen
Tekniske bemærkninger
Bemærkninger.............................................................................................................................. 186
Bemærkninger om trådløse kommunikationsfunktioner............................................. 187
Vedligeholdelse af produktet ................................................................................................. 189
Kameraet ............................................................................................................................... 189
Batteriet ................................................................................................................................. 190
Opladningsadapteren ...................................................................................................... 192
Hukommelseskort.............................................................................................................. 192
Rengøring og opbevaring........................................................................................................ 194
Rengøring.............................................................................................................................. 194
Opbevaring........................................................................................................................... 194
Fejlmeddelelser............................................................................................................................ 195
Fejlfinding ...................................................................................................................................... 198
Filnavne........................................................................................................................................... 207
Ekstraudstyr................................................................................................................................... 208
Speedlights (eksterne flashenheder) ................................................................................... 210
Fjernbetjening ML-L7................................................................................................................. 212
Specifikationer.............................................................................................................................. 217
Anvendelige hukommelseskort.................................................................................... 222
Indeks............................................................................................................................................... 224
185
Tekniske bemærkninger
Bemærkninger
Bemærkninger til kunder i Europa
FORSIGTIG: RISIKO FOR EKSPLOSION, HVIS DET GENOPLADELIGE BATTERI
UDSKIFTES MED EN FORKERT TYPE.
Dette symbol angiver, at elektrisk og elektronisk udstyr skal indleveres separat.
Følgende gælder kun for brugere i europæiske lande:
• Dette produkt er beregnet til separat indlevering hos et særligt anlæg for
denne slags affald. Smid ikke batteriet ud sammen med husholdningsaffald.
• Separat indlevering og genbrug hjælper med til at bevare naturlige
ressourcer og forebygger negative konsekvenser for folkesundhed og miljø,
der kan opstå som følge af forkert bortskaffelse.
• Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du kontakte forhandleren eller de lokale
myndigheder, som er ansvarlige for affaldshåndtering.
BORTSKAF BRUGTE GENOPLADELIGE BATTERIER I HENHOLD TIL VEJLEDNINGEN.
Dette symbol på det genopladelige batteri indikerer, at batteriet skal bortskaffes
separat.
Følgende gælder kun for brugere i europæiske lande:
• Alle genopladelige batterier, hvad enten de er mærket med dette symbol
eller ej, er beregnet til separat indsamling ved et passende indsamlingspunkt.
Smid ikke det genopladelige batteri ud sammen med husholdningsaffald.
• Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du kontakte forhandleren eller de lokale
myndigheder, som er ansvarlige for affaldshåndtering.
186
Tekniske bemærkninger
Bemærkninger
Bemærkninger om trådløse
kommunikationsfunktioner
Restriktioner for trådløse enheder
Den trådløse transceiver i dette produkt overholder reglerne for trådløs kommunikation i
salgslandet og er ikke beregnet til brug i andre lande (varer købt i EU eller EFTA kan bruges
overalt i EU og EFTA). Nikon påtager sig ikke ansvar for brug i andre lande. Brugere, der ikke
kender det oprindelige salgsland, bør rådføre sig med sit lokale Nikon-servicecenter eller en
Nikon-autoriseret servicerepræsentant. Denne begrænsning gælder kun for de trådløse
funktioner og ikke anden brug af produktet.
Sikkerhed
Selvom en af fordelene ved dette produkt er, at det giver andre mulighed for frit at oprette
forbindelse med henblik på trådløs udveksling af data overalt inden for dets rækkevidde, kan
følgende ske, hvis sikkerhed ikke er aktiveret:
• Datatyveri: Tredjeparter med ond hensigt kan opsnappe trådløse transmissioner og
stjæle brugeridentiteter, adgangskoder og andre personlige oplysninger.
• Uautoriseret adgang: Uautoriserede brugere kan få adgang til netværket og ændre data
eller udføre andre handlinger med ond hensigt. Bemærk: Den måde, trådløse netværk er
udviklet på, kan gøre det muligt at foretage specialiserede angreb med henblik på
uautoriseret adgang, også selvom sikkerhed er aktiveret. Nikon er ikke er ansvarlig for
data- eller informationslækager, der kan opstå under dataoverførsel.
• Søg ikke adgang til andre netværk end dem, du har tilladelse til at bruge, selvom de vises
på din smartphone eller tablet. Det kan blive opfattet som uautoriseret adgang. Søg kun
adgang til netværk, du har tilladelse til at bruge.
Håndtering af personlig information og ansvarsfraskrivelse
• Brugerinformation, som er registreret og konfigureret på produktet, herunder
indstillinger for trådløs LAN-forbindelse og andre personlige oplysninger, kan blive udsat
for ændringer og tab som følge af betjeningsfejl, statisk elektricitet, uheld, funktionsfejl,
reparation eller anden håndtering. Sørg for altid at have særskilte kopier af vigtig
information. Nikon er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte skader eller tabt fortjeneste
som følge af ændring eller tab af indhold, der ikke kan henføres til Nikon.
• Før du kasserer dette produkt eller overdrager det til en ny ejer, anbefales det at udføre
Nulstil alle i opsætningsmenuen (A113) for at slette alle brugeroplysninger, der er
registreret og konfigureret i produktet, herunder indstillinger for trådløs LAN-forbindelse
og andre personlige oplysninger.
• Nikon er ikke ansvarlig for skader som følge af tredjeparters uautoriserede brug af dette
produkt, hvis produktet bliver stjålet eller mistes.
187
Tekniske bemærkninger
Bemærkninger om trådløse kommunikationsfunktioner
Forholdsregler ved eksport eller medbringning af dette produkt til udlandet
Dette produkt kontrolleres af den amerikanske eksportlovgivning (Export Administration
Regulations; EAR). En tilladelse fra den amerikanske regering er ikke påkrævet ved eksport til
andre lande end følgende, der i skrivende stund er underlagt handelsembargo eller særlig
kontrol: Cuba, Iran, Nordkorea, Sudan og Syrien (forbehold for ændringer af listen).
Bemærkning til kunder i Europa
Overensstemmelseserklæring (Europa)
Nikon Corporation erklærer hermed, at radioudstyret af typen COOLPIX P1000 er i
overensstemmelse med direktivet 2014/53/EU.
Du kan finde EU-overensstemmelseserklæringens fulde ordlyd på følgende internetadresse:
http://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_P1000.pdf.
• Driftfrekvens:
- Wi-Fi: 2412–2462 MHz (1-11 kanaler)
- Bluetooth: 2402–2480 MHz
- Bluetooth Energibesparelse: 2402–2480 MHz
• Maksimal udladningseffekt: 9,2 dBm (EIRP)
188
Tekniske bemærkninger
Bemærkninger om trådløse kommunikationsfunktioner
Vedligeholdelse af produktet
Overhold de forholdsregler, der er beskrevet nedenfor, samt advarslerne i "For din sikkerheds
skyld" (Avi-ix), når du bruger eller opbevarer enheden.
Kameraet
Undgå stød og anden kraftig påvirkning af kameraet
Kameraet vil muligvis ikke fungere korrekt, hvis det udsættes for kraftige stød eller vibration. Undgå
at røre ved eller trykke på objektivet.
Opbevar kameraet et tørt sted
Kameraet kan blive beskadiget, hvis det nedsænkes i vand eller udsættes for høj luftfugtighed.
Undgå pludselige temperaturændringer
Pludselige temperaturændringer, f.eks. når du går ind i eller forlader en opvarmet bygning på en
kold dag, kan forårsage kondensdannelse inde i enheden. Anbring kameraet i en taske eller i en
bærepose, før det udsættes for pludselige temperaturændringer, så kondens i kameraet undgås.
Undgå kraftige magnetfelter
Kameraet må ikke bruges eller opbevares i nærheden af udstyr, der genererer kraftig
elektromagnetisk stråling eller kraftige magnetfelter. Ellers kan du miste data, eller der kan opstå
funktionsfejl på kameraet.
Ret ikke objektivet mod solen
Objektivet må ikke rettes mod solen eller andre stærke lyskilder under optagelse, eller når kameraet
efterlades uovervåget uden objektivdæksel. Stærke lyskilder, for eksempel sollys, koncentreres
gennem objektivet, hvilket kan deformere objektivets indvendige dele eller forårsage misfarvning
eller indbrænding på billedsensoren. Kameraet kan blive beskadiget, selvom objektivet kun rettes
mod solen nogle få sekunder, især når objektivet er i en telefotoposition.
Kameraet kan muligvis ikke udføre eksponeringskontrol, når objektivets dele er deforme.
Der kan opstå ujævnheder i billeder, hvis der forekommer misfarvning eller indbrænding på
billedsensoren.
Det anbefales, at du sætter objektivdækslet på, når du ikke bruger kameraet.
189
Tekniske bemærkninger
Vedligeholdelse af produktet
Sluk kameraet, før du fjerner eller afbryder strømkilden eller tager
hukommelseskortet ud
Du må ikke fjerne batteriet, mens kameraet er tændt, eller mens billeder gemmes eller slettes.
Pludselig afbrydelse af strømmen kan medføre tab af data eller beskadige hukommelseskortet eller
det interne kredsløb.
Bemærkninger om skærmen
• Skærme (inkl. elektroniske søgere) er konstrueret med meget høj præcision; mindst 99,99 % af
kameraets pixels er effektive, mens kun 0,01 % mangler eller er defekte. Derfor er der ikke tale om
en funktionsfejl, og det har ingen indflydelse på de billeder, der tages med denne enhed, hvis der
findes nogle få pixels på skærmene, som altid lyser (hvid, rød, blå eller grøn), eller som slet ikke
lyser (sort).
• Det kan være svært at se billeder på skærmen i kraftigt lys.
• Tryk ikke hårdt på skærmen. Det kan beskadige skærmen eller medføre funktionsfejl. Hvis
skærmen går i stykker, skal du passe på, at du ikke skærer dig på glasset, og undgå at få væsken
med flydende krystal fra skærmen på huden, i øjnene eller i munden.
Batteriet
Forholdsregler ved brug
• Bemærk, at batteriet kan blive varmt efter brug.
• Brug ikke batteriet, når temperaturen er under 0 °C eller over 40 °C, da det kan medføre skader
eller funktionsfejl.
• Hvis du bemærker noget unormalt, f.eks. kraftig varme, røg eller en usædvanlig lugt fra batteriet,
skal du straks stoppe brugen og kontakte forhandleren eller en Nikon-autoriseret
servicerepræsentant.
• Når batteriet er taget ud af kameraet eller batteriopladeren (ekstraudstyr), skal det lægges i en
plasticpose eller lignende for at isolere det.
Opladning af batteriet
Kontroller batteriniveauet, før du bruger kameraet, og udskift eller oplad batteriet, hvis det er
nødvendigt.
• Oplad batteriet indendørs ved en temperatur på mellem 5 °C og 35 °C før brug.
• En høj batteritemperatur kan forhindre, at batteriet oplades korrekt eller fuldstændigt, og det kan
forringe batteriets ydeevne. Bemærk, at batteriet kan blive varmt efter brug. Vent med at oplade
batteriet, til det er afkølet.
Når det genopladelige batteri i kameraet oplades ved hjælp af opladningsadapteren eller en
computer, kan det ikke oplades, hvis batteriets temperatur er under 0 °C eller over 50 °C.
• Batteriet skal fjernes fra opladeren, når det er helt opladet. Hvis du fortsætter med at oplade
batteriet, vil dets ydeevne blive forringet.
• Batteriets temperatur kan stige under opladningen. Dette er imidlertid ikke en funktionsfejl.
190
Tekniske bemærkninger
Vedligeholdelse af produktet
Ekstra batterier
Du bør om muligt medbringe ekstra batterier, når du tager billeder ved vigtige begivenheder.
Brug af batteriet, når det er koldt
Når det er koldt, nedsættes batteriernes ydeevne. Hvis et næsten opbrugt batteri anvendes ved lav
temperatur, kan kameraet måske ikke tændes. Opbevar ekstra batterier på et lunt sted, og skift
batteri efter behov. Når et koldt batteri bliver varmt, kan det genvinde en del af sin ydeevne.
Batteriets poler
Snavs på batteriets poler kan bevirke, at kameraet ikke fungerer. Hvis batteriets poler bliver
snavsede, skal du aftørre dem med en ren og tør klud før brug.
Opladning af et afladet batteri
Hvis kameraet tændes eller slukkes, mens der er sat et opbrugt batteri i kameraet, kan batteriets
levetid blive afkortet. Oplad det opbrugte batteri før brug.
Opbevaring af batteriet
• Tag altid batteriet ud af kameraet eller batteriopladeren (ekstraudstyr), når kameraet ikke bruges.
Der trækkes små mængder strøm fra batteriet, mens det sidder i kameraet, også selvom kameraet
ikke bruges. Det kan medføre, at batteriet aflades for meget og helt holder op med at fungere.
• Oplad batteriet mindst én gang hver sjette måned, og aflad det helt, inden det gemmes væk
igen.
• Læg batteriet i en plasticpose eller lignende for at isolere det, og opbevar det et køligt sted.
Batteriet skal opbevares på et tørt sted ved en omgivelsestemperatur på 15 °C til 25 °C. Batteriet
må ikke udsættes for varme eller meget kolde omgivelser.
Batteriets levetid
Hvis et helt opladet batteri hurtigt mister sin kapacitet, når det bruges i stuetemperatur, skal det
udskiftes. Køb et nyt batteri.
Genanvendelse af brugte batterier
Genbrug genopladelige batterier i henhold til lokal lovgivning, idet du sikrer dig, at batteripolerne
forinden er blevet isoleret med tape.
191
Tekniske bemærkninger
Vedligeholdelse af produktet
Opladningsadapteren
• Opladningsadapteren EH-73P må kun bruges til kompatible enheder. Den må ikke bruges til
enheder af et andet mærke eller en anden model.
• Brug ikke et andet USB-kabel end UC-E21. Brug af et andet USB-kabel end UC-E21 kan resultere i
overophedning, brand eller elektrisk stød.
• Brug under ingen omstændigheder en anden model lysnetadapter end opladningsadapteren
EH-73P, og brug ikke en USB-lysnetadapter eller en batterioplader til en mobiltelefon, som kan
købes i almindelig handel. Hvis denne sikkerhedsanvisning ikke følges, kan det medføre
overophedning eller beskadigelse af kameraet.
• EH-73P er kompatibel med stikkontakter med vekselstrøm 100-240 V, 50/60 Hz. Ved brug i andre
lande skal du bruge en almindelig stikadapter efter behov. Kontakt dit rejsebureau for at få
yderligere oplysninger om stikadaptere.
Hukommelseskort
Forholdsregler ved brug
• Brug kun SD-hukommelseskort (A222).
• Sørg for at overholde forholdsreglerne i den dokumentation, der fulgte med hukommelseskortet.
• Når skrivebeskyttelsesknappen på
hukommelseskortet er i "låst" position, kan der ikke
optages eller slettes billeder, og kortet kan ikke
formateres.
Skrivebeskyttelsesknap
• Sæt ikke mærkater eller klistermærker på hukommelseskort.
192
Tekniske bemærkninger
Vedligeholdelse af produktet
Formatering
• Du må ikke formatere hukommelseskortet med en computer.
• Første gang du sætter et hukommelseskort, der har været brugt i en anden enhed, i dette
kamera, skal du formatere det med dette kamera. Vi anbefaler formatering af nye
hukommelseskort med dette kamera, før du bruger dem sammen med kameraet.
• Bemærk, at formatering af et hukommelseskort sletter alle billeder og andre data på
hukommelseskortet permanent. Sørg for at oprette kopier af billeder, du vil gemme, før du
formaterer hukommelseskortet.
• Hvis meddelelsen Kortet er ikke formateret. Formater kort? vises, når kameraet tændes, skal
hukommelseskortet formateres. Vælg Nej, hvis der er data, du ikke vil slette. Kopier dataene til en
computer eller et andet medie. Hvis du vil formatere hukommelseskortet, skal du vælge Ja.
Bekræftelsesdialogboksen vises. Tryk på knappen k for at starte formateringen.
• Udfør ikke følgende handlinger under formatering, mens data skrives til eller slettes fra
hukommelseskortet eller under overførsel af data til en computer. Hvis denne
sikkerhedsanvisning ikke følges, kan du miste data, eller kameraet eller hukommelseskortet kan
blive beskadiget:
- Åbne dækslet til batterikammeret/hukommelseskortet for at fjerne eller isætte batteriet eller
hukommelseskortet.
- Slukke kameraet.
- Frakoble lysnetadapteren.
193
Tekniske bemærkninger
Vedligeholdelse af produktet
Rengøring og opbevaring
Rengøring
Brug ikke sprit, fortynder eller andre flygtige kemikalier.
Objektiv/
søger
Undgå at røre ved glasdele med fingrene. Fjern støv og lignende med en
pustebørste (en lille anordning med en gummibold i den ene ende, som du skal
trykke på, så der kommer luft ud). Hvis du skal fjerne fingeraftryk eller andre pletter,
der ikke kan fjernes med en pustebørste, skal du aftørre objektivet med en blød
klud – tør i en cirkelbevægelse fra midten og ud mod kanterne. Hvis dette ikke
hjælper, kan du rengøre objektivet med en klud, der er let fugtet med linsevæske.
Skærm
Fjern støv eller lignende med en pustebørste. Hvis du skal fjerne fingeraftryk eller
andre pletter, kan du rengøre skærmen med en blød, tør klud uden at trykke for
hårdt.
Kamerahus
Fjern støv, snavs eller sand med en pustebørste, og tør forsigtigt med en blød, tør
klud. Når du har taget billeder på stranden eller andre steder med sand eller støv,
skal du fjerne eventuelt sand, støv eller salt med en klud, der er let fugtet med
almindeligt vand. Tør grundigt efter med en tør klud. Bemærk, at
fremmedlegemer i kameraet kan forårsage beskadigelse, som ikke
dækkes af garantien.
Opbevaring
Fjern batteriet, hvis kameraet ikke skal bruges i længere tid. Undgå, at der dannes mug på
kameraet ved at tage det frem mindst en gang om måneden.
Tænd kameraet, og udløs lukkeren et par gange, før kameraet lægges væk igen. Opbevar
ikke kameraet følgende steder:
• Steder med dårlig ventilation eller hvor luftfugtigheden kan komme op over 60 %
• Ved temperaturer over 50 °C eller under –10 °C
• I nærheden af udstyr, som genererer kraftige elektromagnetiske felter, f.eks. et tv eller en
radio
Følg forholdsreglerne i "Batteriet" (A190) i "Vedligeholdelse af produktet" (A189)
vedrørende opbevaring af batterierne.
194
Tekniske bemærkninger
Rengøring og opbevaring
Fejlmeddelelser
Se i tabellen nedenfor, hvis der vises en fejlmeddelelse.
Skærmvisning
Batteritemperaturen er
for høj. Kameraet
slukkes.
A
Årsag/løsning
Kameraet slukkes automatisk. Vent, til kameraet eller
batteriet er kølet af, før du bruger kameraet igen.
–
Hukommelseskortet er
skrivebeskyttet.
Skrivebeskyttelsesknappen er i positionen "lock".
Skub skrivebeskyttelsesknappen over på "write".
16, 192
Dette kort kan ikke
bruges.
Der opstod en fejl under læsningen af hukommelseskortet.
• Brug et godkendt hukommelseskort.
• Kontroller, at stikkene er rene.
• Kontroller, at hukommelseskortet er isat korrekt.
16, 222
Hukommelseskortet er ikke formateret til brug i dette
kamera.
Ved formatering slettes alle de data, der er gemt på
hukommelseskortet.
Hvis du har brug for at gemme kopier af billeder, skal du
vælge Nej og gemme kopierne på en computer eller et
andet medie, inden du formaterer hukommelseskortet.
Vælg Ja, og tryk på knappen k for at formatere
hukommelseskortet.
16, 193
Kameraet slukkes for at
undgå
overophedning.
Kortet kan ikke læses.
Kortet er ikke
formateret. Formater
kort?
Mangler hukommelse.
Slet billeder, eller isæt et nyt hukommelseskort.
16, 28
Der opstod en fejl under lagring af billedet.
Isæt et nyt hukommelseskort, eller formater
hukommelseskortet.
16, 176
Kameraet er løbet tør for filnumre.
Isæt et nyt hukommelseskort, eller formater
hukommelseskortet.
16, 176
Billedet kan ikke
ændres.
Kontroller, at billederne kan redigeres.
83, 204
Kan ikke optage video.
Der opstod en timeout-fejl under lagring af videoen på
hukommelseskortet.
Vælg et hukommelseskort med en højere skrivehastighed.
222
Kan ikke nulstille
filnumre.
Filnummereringen kan ikke nulstilles, fordi de fortløbende
mappenumre har nået den øvre grænse.
Isæt et nyt hukommelseskort, eller formater
hukommelseskortet.
16, 176
Billedet kan ikke
gemmes.
195
Tekniske bemærkninger
Fejlmeddelelser
Skærmvisning
A
Årsag/løsning
Indstil
Når Ren HDMI-udgang er indstillet til Til, og kameraet er
fokusindstillingsvælgeren forbundet til en HDMI-kompatibel enhed, skal
til MF.
fokusindstillingsvælgeren sættes på r.
5, 177
Hukommelsen
indeholder ingen
billeder.
Isæt et hukommelseskort med billeder.
16
Filen indeholder ingen
billeddata.
Filen er ikke oprettet eller redigeret med dette kamera.
Filen kan ikke vises på dette kamera.
Vis filen på en computer eller den enhed, der blev brugt til
at oprette eller redigere filen.
–
Alle billeder er skjulte.
• Der er ingen billeder, der kan vises som et lysbilledshow
eller andet.
• Der er ingen billeder, der kan vises på skærmbilledet til
valg af billeder for at blive slettet.
–
Dette billede kan ikke
slettes.
Billedet er beskyttet.
Slå beskyttelsen fra.
159
Slå flashen op.
• I motivprogrammet Auto. Motivvælger kan du tage et
billede, selvom den indbyggede flash er lukket, men
flashen udløses ikke.
• Du skal åbne den indbyggede flash for at tage et billede,
når motivprogrammet Aftenportræt eller Modlys med
HDR indstillet til Fra bruges.
Sluk kameraet, og
tænd det igen.
Der opstod en objektivfejl. Brug ikke magt på objektivet.
Sluk kameraet, og tænd det igen for at få objektivet til at
vende tilbage til normal funktion. Hvis fejlen fortsætter, efter
at kameraet har været slukket og tændt, skal forhandleren
eller en Nikon-autoriseret servicerepræsentant kontaktes.
198
Speedlight
indstillingsfejl
Der er indstillet en speedlightfunktion, som ikke kan bruges
med kameraet. Skift speedlightindstilling.
210
Kommunikationsfejl
Der opstod en fejl under kommunikationen med printeren.
Sluk kameraet, og tilslut USB-kablet igen.
105
Systemfejl
Der er opstået en fejl i kameraets interne
kredsløbskomponenter.
Sluk kameraet, tag batteriet ud, sæt det i igen, og tænd
kameraet. Kontakt forhandleren eller en Nikon-autoriseret
servicerepræsentant, hvis fejlen fortsætter.
198
196
Tekniske bemærkninger
Fejlmeddelelser
34
35, 37
Skærmvisning
A
Årsag/løsning
Printerfejl: Kontroller
printerstatus.
Når du har løst problemet, skal du vælge Fortsæt og trykke
på knappen k for at fortsætte udskrivningen.*
–
Printerfejl: tjek papir.
Ilæg den angivne papirstørrelse, vælg Fortsæt, og tryk på
knappen k for at fortsætte udskrivningen.*
–
Printerfejl: papirstop.
Fjern papirstoppet, vælg Fortsæt, og tryk på knappen
k for at fortsætte udskrivningen.*
–
Printerfejl: mangler
papir.
Ilæg den angivne papirstørrelse, vælg Fortsæt, og tryk på
knappen k for at fortsætte udskrivningen.*
–
Printerfejl: tjek blæk.
Der er et problem med printerens blæk.
Kontroller blækket, vælg Fortsæt, og tryk på knappen
k for at fortsætte udskrivningen.*
–
Printerfejl: mangler
blæk.
Udskift blækpatronen, vælg Fortsæt, og tryk på knappen
k for at fortsætte udskrivningen.*
–
Printerfejl: fil
beskadiget.
Der er et problem med den billedfil, der skal udskrives.
Vælg Annuller, og tryk på knappen k for at annullere
udskrivningen.
–
Ren HDMI-udgang
aktiveret. Vælg
tilstanden "Manuel
video".
Når Ren HDMI-udgang er indstillet til Til, og kameraet er
forbundet til en HDMI-kompatibel enhed, skal du dreje
programhjulet til Manuel video.
94
* Se den dokumentation, der fulgte med printeren, for at få yderligere vejledning og information.
197
Tekniske bemærkninger
Fejlmeddelelser
Fejlfinding
Hvis kameraet ikke virker som forventet, skal du kontrollere nedenstående liste over
almindelige problemer, før du kontakter en forhandler eller en Nikon-autoriseret
servicerepræsentant.
Problemer med strøm, visning, indstillinger
Problem
Årsag/løsning
A
Kameraet er
tændt, men
reagerer ikke.
• Afvent, at optagelsen slutter.
• Hvis problemet varer ved, skal du slukke kameraet.
Hvis kameraet ikke slukker, skal du tage batteriet eller batterierne
ud af kameraet og sætte det/dem i igen. Hvis du anvender
lysnetadapter, skal du koble den fra og til igen.
Bemærk, at selvom du mister data, der aktuelt er ved at blive
optaget, påvirkes allerede optagne data ikke ved fjernelse eller
frakobling af strømkilden.
–
Kameraet kan
ikke tændes.
Batteriet er brugt op.
16, 17,
190
24
Kameraet slukker
uden varsel.
• Kameraet slukkes automatisk for at spare strøm (funktionen Auto
sluk).
• Kameraet og batteriet fungerer måske ikke normalt ved lave
temperaturer.
• Kameraets indvendige dele er blevet varme. Lad kameraet være
slukket, indtil de indvendige dele er kølet af, og prøv derefter at
tænde det igen.
19
22
24
Der vises ikke
noget på
skærmen eller
i søgeren.
• Kameraet er slukket.
• Batteriet er brugt op.
• Kameraet slukkes automatisk for at spare strøm (funktionen Auto
sluk).
• Både skærm og søger kan ikke være tændt samtidig. Det kan
tage lidt tid at skifte mellem skærmen og søgeren.
• Kameraet er sluttet til et tv eller en computer.
• Intervaloptagelse, motivprogram Multi-eksp. Lysere (når
Stjernespor er indstillet) eller optagelse af time-lapse-video er i
gang, eller kameraet optager billeder med langtidseksponering,
hvor indstillingen Bulb eller indstillingen Time anvendes.
Kameraet bliver
varmt.
Kameraet kan blive varmt, hvis det bruges i længere tid til f.eks. at
optage video, eller hvis det bruges et varmt sted. Dette er ikke en
fejl.
198
Tekniske bemærkninger
Fejlfinding
190
–
–
–
–
–
Problem
Batteriet i
kameraet kan
ikke oplades.
A
Årsag/løsning
• Kontroller alle tilslutninger.
• Hvis kameraet ikke oplades, når det er tilsluttet en computer, kan
det skyldes nedenstående årsager.
- Fra er valgt for Oplad via computer i opsætningsmenuen.
- Opladningen af batteriet stopper, hvis kameraet slukkes.
- Batteriet kan ikke oplades, hvis kameraets sprog, dato og
klokkeslæt ikke er indstillet, eller hvis datoen og klokkeslættet
blev nulstillet, efter at der ikke var mere strøm på kameraets
urbatteri. Brug opladningsadapteren til at oplade batteriet.
- Batteriopladningen kan stoppe, hvis computeren skifter til
dvaleindstilling.
- Batteriet kan muligvis ikke lades op afhængigt af computerens
specifikationer, indstillinger og status.
17
113,
179
–
19
–
–
• Det omgivende område er for lyst.
- Find et mørkere sted.
- Brug søgeren.
• Juster skærmens lysstyrke.
26
Det er svært at se
gennem
søgeren.
• Juster søgerens dioptri.
• Juster skærmens lysstyrke.
26
167
O blinker på
skærmen.
• Hvis kameraets ur ikke er blevet indstillet, blinker O på
optageskærmbilledet. Billeder og film, der er gemt, før uret blev
indstillet, har henholdsvis datoen "00/00/0000 00:00" og "01/01/
2018 00:00". Indstil korrekt dato og klokkeslæt under Tidszone
og dato i opsætningsmenuen.
• Kameraets ur er ikke så præcist som almindelige ure.
Sammenlign jævnligt kameraurets klokkeslæt med et mere
præcist ur, og indstil uret efter behov.
10, 164
Der vises ingen
oplysningerne på
skærmen.
Optage- og billedinformation kan være skjult. Tryk på knappen
s, indtil der vises information.
8
Datostempel er
ikke tilgængelig.
Tidszone og dato er ikke indstillet i opsætningsmenuen.
113,
164
Dato stemples
ikke på billeder,
selvom
Datostempel er
aktiveret.
• Datostempel kan ikke bruges i den aktuelle optageindstilling.
• En funktion, der forhindrer funktionen Datostempel, er
aktiveret.
• Datoen kan ikke stemples på videoer.
Skærmen er svær
at se.
Dato og
klokkeslæt for
optagelse er ikke
korrekt.
199
Tekniske bemærkninger
Fejlfinding
167
31, 170
75
–
Problem
A
Årsag/løsning
Skærmbilledet til
indstilling af
tidszone og dato
vises, når
kameraet
tændes.
Urets batteri er brugt op. Alle indstillinger blev gendannet til deres
standardværdier. Konfigurer kameraindstillingerne igen.
• Det interne urbatteri bruges til at strømforsyne kameraets ur og
til at bevare visse indstillinger. Opladningstiden for urbatteriet er
ca. 10 timer, når du sætter batteriet i kameraet eller slutter
lysnetadapteren (købes separat) til kameraet. Urbatteriet
Kameraindstillingerne
fungerer i flere dage, også selvom kameraets batteri tages ud.
nulstilles.
–
Nulstil filnumre
kan ikke udføres.
Der oprettes en ny mappe på hukommelseskortet, når
filnummereringen nulstilles, men hvis den fortløbende
nummerering af mappenavne (som ikke vises på kameraet) når op
på den øvre grænse ("999"), er nulstilling ikke mulig. Udskift
hukommelseskortet, eller formater hukommelseskortet.
• Skrivebeskyttelsesknappen er i positionen "lock".
Skub skrivebeskyttelsesknappen over på "write".
176,
183
Kameraet
udsender lyde.
Når Autofokusindstilling er indstillet til Konstant AF og i visse
optageindstillinger, kan kameraet udsende hørbare
fokuseringslyde.
31,
143,
153
Problemer med optagelse
Problem
Årsag/løsning
Kan ikke skifte til
Tag USB-kablet ud.
optageindstilling.
Kan ikke tage
billeder eller
optage videoer.
103
• Tryk på knappen c, udløserknappen eller knappen b(e), hvis
kameraet er i billedvisningsindstilling.
• Tryk på knappen d, hvis der vises menuer.
• Åbn den indbyggede flash, når motivprogrammet
Aftenportræt eller Modlys med HDR indstillet til Fra bruges.
• Den indbyggede flash lades op, mens q blinker.
• Batteriet er brugt op.
• Isæt et hukommelseskort med tilstrækkelig ledig plads.
200
Tekniske bemærkninger
Fejlfinding
A
2, 27
114
25, 35,
37
55
17, 190
16
Årsag/løsning
A
• Motivet er for tæt på. Prøv at optage med motivprogrammet
Auto. Motivvælger eller Nærbillede eller med
fokusindstillingen Makrofotografering.
• Forkert fokusindstilling. Kontroller indstillingen, og skift eventuelt
indstilling.
• Det er svært at fokusere på motivet.
• Indstil AF-hjælpelys i opsætningsmenuen til Auto.
31, 34,
36, 54,
62
61
Problem
Kameraet kan
ikke fokusere.
Der vises farvede
striber på
skærmen under
optagelse.
Billeder er
slørede.
• Motivet er uden for fokuspunktet, når udløserknappen trykkes
halvt ned.
• Fokusindstillingsvælgeren er indstillet til r (manuel fokus).
• Sluk kameraet, og tænd det igen.
• Kameraet kan bevæge sig en smule ved betjening, selv hvis det
er monteret på et stativ, og det kan forstyrre autofokus.
Der kan forekomme farvede striber under fotografering af motiver
med et gentaget mønster (f.eks. persienner). Det er ikke en fejl.
De farvede striber ses ikke på de optagede billeder eller videoer.
Dog kan de farvede striber måske ses på billeder og videoer, der
optages med brug af Kontinuerlig H: 120 bps eller HS 480/4×.
• Brug flashen.
• Aktiver vibrationsreduktion.
• Brug et stativ til at stabilisere kameraet (brug af selvudløseren
indstillet til n10s (10 sekunder) samtidig er mere effektivt).
65
113,
172
24, 140
67
–
23
–
25, 55
154,
171
23, 58
Lyse pletter på
billeder, der er
taget med flash.
Flashen reflekteres af partikler i luften. Sænk den indbyggede flash.
25, 55
Flash udløses
ikke.
• Den indbyggede flash sænkes.
• Der er valgt en optageindstilling, hvor flashen ikke kan udløses.
• En funktion, der forhindrer flash, er aktiveret.
25
73
75
• Digital zoom er indstillet til Fra i opsætningsmenuen.
113,
172
78, 172
Digital zoom kan
ikke bruges.
Billedstørrelse
er ikke
tilgængelig.
• Digital zoom kan ikke anvendes i visse optageindstillinger, eller
når der er valgt bestemte indstillinger for andre funktioner.
• En funktion, der forhindrer indstillingen Billedstørrelse, er
aktiveret.
• Billedstørrelsen er fast, når motivprogrammet Let panorama
bruges.
201
Tekniske bemærkninger
Fejlfinding
75
41
Problem
A
Årsag/løsning
Ingen lyd, når
lukkeren udløses.
Fra er valgt for Lukkerlyd under Lydindstillinger i
opsætningsmenuen. Ved visse indstillinger udsendes ingen lyde,
selvom der er valgt Til.
78,
113,
175
AF-hjælpelys
lyser ikke.
Fra er valgt for indstillingen AF-hjælpelys i opsætningsmenuen.
AF-hjælpelyset tændes muligvis ikke afhængigt af fokuspunktets
placering eller det valgte motivprogram, selvom der er valgt Auto.
113,
172
Billeder ser
udtværede ud.
Objektivet er snavset. Rengør objektivet.
194
Farver er
unaturlige.
Hvidbalancen eller farvegløden er ikke justeret korrekt.
37, 129
Tilfældigt spredte
lyse pixels ("støj")
på billedet.
Motivet er mørkt, og lukkertiden er for lang, eller ISO-følsomheden
er for høj. Du kan mindske støj ved at:
• Bruge flashen
• Angive en lavere indstilling for ISO-følsomhed
25, 55
137
Der forekommer
lyse pletter på
billedet.
Når der tages billeder med lang lukkertid i indstillingen
Multieksponering, kan der forekomme støj (lyse pletter) på de
gemte billeder.
•
•
Billeder er for mørke •
(undereksponerede). •
•
Flashvinduet er blokeret.
Motivet er uden for flashens rækkevidde.
Juster eksponeringskompensationen.
Forøg ISO-følsomheden.
Motivet er i modlys. Brug flashen eller motivprogrammet
Modlys.
Billeder er for lyse
Juster eksponeringskompensationen.
(overeksponerede).
Hudtoner gøres
ikke blødere.
• Under nogle optageforhold gøres hudtoner muligvis ikke
blødere.
• Prøv at bruge Blødere hudtone i billedvisningsmenuen til
billeder med fire eller flere ansigter.
202
Tekniske bemærkninger
Fejlfinding
–
22
219
69
137
25, 37
69
65
85, 113
Problem
Årsag/løsning
Det tager tid at
gemme billeder.
I følgende situationer kan det tage længere tid at gemme billeder:
• Når funktionen til støjreduktion er aktiveret
• Når flashen er indstillet til V (auto med rød-øje-reduktion/
rød-øje-reduktion)
• Når der tages billeder med følgende motivprogrammer.
- Støjreduktionsserie i Landskab eller Nærbillede
- Håndholdt i Aftenlandskab
- HDR er indstillet til Til i Modlys
- Let panorama
• Når indstillingen Bulb eller Time bruges til at tage billeder med
langtidseksponering.
• Kontinuerlig i optagemenuen er indstillet til Kontinuerlig H:
120 bps eller Kontinuerlig H: 60 bps
• Når der bruges smil-timer under optagelse
• Når Aktiv D-Lighting bruges under optagelse
• Når multieksponering bruges under optagelse
• Når Billedkvalitet er indstillet til RAW, RAW + Fine eller RAW +
Normal
• Når der optages stillbilleder under optagelse af en video med
Videoindstillinger indstillet til 2160/30p eller 2160/25p
A
–
56
34, 36
36
37
41
50
113,
133
60
144
145
121
93
Et ringformet
bælte eller en
regnbuefarvet
stribe vises på
skærmen eller
billederne.
Når der fotograferes i modlys, eller når en meget kraftig lyskilde
(f.eks. sollys) skinner ind i objektivet, kan der forekomme et
ringformet bælte eller en regnbuefarvet stribe (ghosting).
Flyt lyskilden, eller komponer billedet, så lyskilden ikke skinner ind i
objektivet, og prøv igen.
–
Kan ikke vælge
en indstilling/
valgt indstilling
deaktiveres.
• I nogle optageindstillinger kan visse menupunkter ikke bruges.
Menupunkter, der ikke kan vælges, vises med gråt.
• En funktion, der forhindrer den valgte funktion, er aktiveret.
–
Problemer med billedvisning/afspilning
Problem
Årsag/løsning
Fil kan ikke vises.
• Dette kamera kan muligvis ikke vise billeder, der er gemt med et
digitalkamera af et andet mærke eller en anden model.
• Dette kamera kan ikke vise RAW-billeder eller afspille videoer, der
er optaget med et digitalkamera af et andet mærke eller en
anden model.
• Kameraet kan muligvis ikke vise data, der er redigeret på en
computer.
• Der kan ikke vises filer under intervaloptagelse.
203
Tekniske bemærkninger
Fejlfinding
A
–
–
–
133
Problem
A
Årsag/løsning
Kan ikke zoome
ind på billede.
• Zoom under billedvisning kan ikke bruges til videoer.
• Dette kamera kan muligvis ikke zoome ind på billeder, der er
taget med et digitalkamera af et andet mærke eller en anden
model.
• Når der zoomes ind på et billede med en lille billedstørrelse, kan
den forstørrelsesgrad, der vises på skærmen, afvige fra billedets
faktiske forstørrelsesgrad.
Kan ikke redigere
billede.
• Nogle billeder kan ikke redigeres. Billeder, der allerede er
redigeret, kan måske ikke redigeres igen.
• Der er ikke tilstrækkelig ledig plads på hukommelseskortet.
• Kameraet kan ikke redigere billeder, der er taget med et andet
kamera.
• Redigeringsfunktioner til stillbilleder kan ikke bruges til videoer.
Kan ikke rotere
billede.
Dette kamera kan ikke rotere billeder, der er taget med et kamera af
et andet mærke eller en anden model.
–
43, 83,
122
–
–
–
–
Problemer med ekstern enhed
Problem
Årsag/løsning
Kan ikke oprette
en trådløs
forbindelse til en
smartenhed.1
• Ved oprettelse af en trådløs forbindelse første gang skal du følge
vejledningen i den medfølgende "SnapBridge
Forbindelsesvejledning" og oprette forbindelse.
• Hvis en trådløs forbindelse er oprettet, skal du gøre følgende.
- Sluk kameraet, og tænd det igen.
- Genstart appen SnapBridge.
- Afbryd forbindelsen, og opret derefter forbindelse igen.
• Kontroller indstillingerne under Netværksmenu på kameraet.
- Indstil Flytilstand til Fra.
- Indstil Bluetooth M Forbindelse til Aktiver.
• Hvis kameraet er registreret med to eller flere smartenheder, skal
du vælge den smartenhed, som du vil oprette forbindelse til, i
Netværksmenu M Bluetooth M Parrede enheder på
kameraet. Hvis der er registreret to eller flere kameraer i appen
SnapBridge , skal du skifte forbindelse i appen.
• Brug et tilstrækkeligt opladet batteri for at undgå, at kameraet
slukker uventet.
• Sæt et hukommelseskort med tilstrækkelig ledig plads i
kameraet.
• Tag HDMI-kablet eller USB-kablet ud.
• Aktiver Bluetooth, Wi-Fi og lokationsdatafunktionerne på
smartenheden.
• I fanen A i appen SnapBridge M Auto link options
(Indstillinger for automatisk link) M aktiver Auto link
(Automatisk link). Hvis den er deaktiveret, kan Download
pictures (Download billeder) og Remote photography
(Fjernstyret fotografering) anvendes, men billederne kan ikke
downloades automatisk.
204
Tekniske bemærkninger
Fejlfinding
A
–
–
161
162
–
16
103
–
–
Problem
Årsag/løsning
Kan ikke overføre
billeder til en
smartenhed, som
har oprettet
trådløs
forbindelse med
appen
SnapBridge.1
• Udfør handlingerne nedenfor, når du overfører automatisk.
- På kameraet skal du indstille Netværksmenu M Send under
optagelse M Stillbilleder til Ja.
- I fanen A i appen SnapBridge M Auto link options
(Indstillinger for automatisk link) M aktiver Auto link
(Automatisk link).
- I fanen A i appen SnapBridge M Auto link options
(Indstillinger for automatisk link) M aktiver Auto
download (Automatisk download).
- Hvis Netværksmenu M Bluetooth M Send ved
tilstanden "Fra" på kameraet er indstillet til Fra, skal du
tænde kameraet eller indstille det til Til.
• Når mange billeder skal overføres under Bluetoothkommunikation, kan kommunikationen blive afbrudt under
overførsel af billeder. Hvis du slukker kameraet og derefter
tænder det igen, opretter kameraet forbindelse til smartenheden
igen, og billedoverførslen genoptages i Send under optagelse
eller Markér til overførsel.
• Sæt et hukommelseskort i kameraet.
• Du kan måske ikke overføre billeder, eller overførslen annulleres
måske, mens kameraet betjenes.
Kan ikke udføre
fjernstyret
fotografering fra
en smartenhed,
som har oprettet
trådløs forbindelse
med appen
SnapBridge.1
• Du kan ikke udføre fjernfotografering uden, der sidder et
hukommelseskort i kameraet. Indsæt hukommelseskortet.
• Du kan måske ikke udføre fjernstyret fotografering, mens
kameraet betjenes.
Kan ikke overføre
stillbilleder i den
oprindelige
størrelse ved at
bruge appen
SnapBridge.1
For Send under optagelse og Markér til overførsel i kameraet
er størrelsen af billeder, der kan overføres, begrænset til
2 megapixel. Brug Download pictures (Download billeder) i
appen SnapBridge for at overføre stillbilleder i den oprindelige
størrelse.
Kommunikationen er af
dårlig kvalitet, eller
overførselshastigheden
Prøv at skifte kanal på kameraet i Netværksmenu M Wi-Fi M
for billeder er meget
Wi-Fi-forbindelsestype.
langsom ved brug af
trådløs forbindelse med
appen SnapBridge.1
205
Tekniske bemærkninger
Fejlfinding
A
161
–
–
162
157,
161
16
–
16
–
–
162
Årsag/løsning
Kameraet
reagerer ikke, når
fjernbetjeningen
ML-L7 bliver
betjent.2
• Kameraet er forbundet til fjernbetjeningen ML-L7 (ekstraudstyr).
Tryk på tænd/sluk-knappen på fjernbetjeningen for at oprette
forbindelsen. Hvis ikonet Z ikke vises på optageskærmbilledet,
skal parringen udføres igen.
• Fjernbetjeningen kan kun bruges til optagelse.
• Knapperne w1 (funktion 1) / w2 (funktion 2) på
fjernbetjeningen kan ikke bruges sammen med dette kamera.
Kan ikke parres
med
fjernbetjeningen
ML-L7.2
Kontroller indstillingerne under Netværksmenu på kameraet.
• Vælg Fjernbetjening i Vælg forbindelse.
• Indstil Flytilstand til Fra.
• Indstil Bluetooth M Forbindelse til Aktiver.
161
Billeder, der er
gemt i kameraet,
vises ikke på en
forbundet
smartenhed eller
computer.
Hvis antallet af billeder, der er gemt på et hukommelseskort i
kameraet, overstiger 10.000 billeder, vises billeder, der er taget
derefter, muligvis ikke i en tilsluttet enhed.
• Reducer antallet af billeder, der er gemt på hukommelseskortet.
Kopier de nødvendige billeder til en computer etc.
–
Billeder vises ikke
på tv.
• En computer eller printer er tilsluttet kameraet.
• Hukommelseskortet indeholder ingen billeder.
–
• Kameraet er slukket.
• Batteriet er brugt op.
Nikon Transfer 2
starter ikke, når
kameraet sluttes
til en computer.
1
2
A
Problem
• USB kablet er ikke tilsluttet korrekt.
• Computeren registrerer ikke kameraet.
• Computeren er ikke indstillet til at starte Nikon Transfer 2
automatisk. Du kan finde flere oplysninger om Nikon Transfer 2
i hjælpen i ViewNX-i.
215
212
213
–
103,
179
103,
109
–
–
Med nogle PictBridge-kompatible printere vises
PictBridge-skærmbilledet opstartsskærmbilledet for PictBridge muligvis ikke, og det kan være
vises ikke, når kameraet umuligt at udskrive billeder, når der er valgt Auto for Oplad via
computer i opsætningsmenuen. Indstil Oplad via computer til
sluttes til en printer.
Fra, og slut kameraet til printeren igen.
113,
179
Billeder, der skal
udskrives, vises
ikke.
Hukommelseskortet indeholder ingen billeder.
–
Kan ikke vælge
papirstørrelse på
kameraet.
Der kan ikke vælges papirstørrelse med kameraet i følgende
situationer, selvom der bruges en PictBridge-kompatibel printer.
Brug printeren til at vælge papirstørrelsen.
• Printeren kan ikke benytte de papirstørrelser, der angives med
kameraet.
• Printeren vælger automatisk papirstørrelsen.
–
Se den medfølgende "SnapBridge Forbindelsesvejledning" og onlinehjælpen til SnapBridge.
Se User's Manual (Brugervejledning), der fulgte med fjernbetjeningen ML-L7 (ekstraudstyr).
206
Tekniske bemærkninger
Fejlfinding
Filnavne
Billeder og videoer tildeles filnavne på følgende måde.
Filnavn: DSCN0001.JPG
(1)
(2)
(3)
(1) Id
Vises ikke på kameraets skærm.
• DSCN: Originale stillbilleder, videoer og stillbilleder, som er oprettet med
videoredigeringsfunktionen
• SSCN: Kopier oprettet med Lille billede
• RSCN: Kopier oprettet med Beskær
• FSCN: Billeder, der er oprettet med en anden billedredigeringsfunktion
end Beskær og Lille billede, og videoer, som er oprettet med
videoredigeringsfunktionen
(2) Filnummer
Tildeles i stigende rækkefølge og går fra "0001" til "9999".
• Der oprettes en ny mappe, hver gang der tages en serie billeder med
intervaloptagelse, og billederne gemmes i mappen med "0001" som det
første filnummer.
(3) Filtypenavn
Angiver filformatet.
• .JPG: JPEG-stillbilleder
• .NRW: RAW-stillbilleder
• .MP4: Videoer
B
Bemærkninger
Når du tager billeder med indstillingen Billedkvalitet (A121) sat til RAW + Fine eller RAW +
Normal, tildeles RAW- og JPEG-billeder, der er gemt samtidigt, samme id og filnummer.
Billedparret gemmes i samme mappe og tælles som én fil.
207
Tekniske bemærkninger
Filnavne
Ekstraudstyr
Batterioplader
Batterioplader MH-29
Det tager ca. 3 timer at oplade et helt fladt batteri.
lysnetadapter EH-5b/EH-5c og stik til lysnetadapter EP-5C
Når stikket til lysnetadapter er sat i kameraet, og lysnetadapteren er forbundet,
kan kameraet strømforsynes fra en stikkontakt. Lysnetadapteren og stikket til
lysnetadapter er ekstraudstyr.
(Sådan tilsluttes EP-5C)
Lysnetadapter
• Åbn dækslet til stik til lysnetadapter (2), og indsæt stikket til
lysnetadapter, så minus- og pluspolen vender rigtigt (4).
• Sæt kablet til stikket til lysnetadapteren helt ind i åbningen i
batterikammeret, før du lukker dækslet til batterikammeret/
hukommelseskortet (5). Hvis et stykke af kablet stikker ud af åbningen,
kan dækslet eller kablet blive beskadiget, når dækslet lukkes.
• Sæt lysnetadapterens jævnstrømsstik i jævnstrømsfatningen på stikket
til lysnetadapteren.
Dæksel til
tilbehørssko
Dæksel til tilbehørssko BS-1
Beskytter tilbehørsskoen.
Speedlight
(ekstern
flashenhed)
Se "Speedlights (eksterne flashenheder)" (A210) for oplysninger om
kompatible Speedlights, og hvordan de skal bruges.
Filter
77mm NC-filter (farveneutral) med gevind 77NC (77 mm)
Beskytter objektivet. Når du bruger den indbyggede flash med filteret
monteret, kan billedets yderste områder fremstå mørke.
208
Tekniske bemærkninger
Ekstraudstyr
Ekstern mikrofon
• Stereomikrofon ME-1
Stik til
• Trådløs mikrofon
ekstern mikrofon
ME-W1
Forbind audiokablet
(følger med den trådløse
mikrofon) til
hovedtelefonstikket i
modtageren og
stikforbindelsen til den
eksterne mikrofon i
kameraet. Se
dokumentationen, som
fulgte med ME-W1, for flere oplysninger.
Fjernbetjeningsledning MC-DC2
Du kan bruge MC-DC2 til at udløse lukkeren, når den er forbundet til
tilbehørsstikket.
Trådløs fjernbetjening WR-R10/WR-T10
Når WR-R10 (modtager) er forbundet til tilbehørsstikket, kan kameraet
betjenes trådløst ved hjælp af WR-T10 (sender). Der findes også et sæt, der
indeholder trådløs fjernbetjening WR-R10 (modtager), trådløs
fjernbetjening WR-T10 (sender) og WR-adapter WR-A10.
Fjernbetjeningstilbehør
Trådløs fjernbetjening WR-1
WR-1 kan konfigureres som sender eller modtager. Når WR-1 er forbundet
til tilbehørsstikket til brug som modtager, kan kameraet betjenes trådløst
ved hjælp af trådløs fjernbetjening WR-T10 eller en anden WR-1, der
fungerer som sender.
Fjernbetjening ML-L7
Se "Fjernbetjening ML-L7" (A212) for oplysninger om, hvordan du bruger
den.
Tilgængeligheden kan svinge efter land eller område.
Du finder de nyeste oplysninger på Nikons websted og i Nikons brochurer.
209
Tekniske bemærkninger
Ekstraudstyr
Speedlights (eksterne flashenheder)
Følgende Speedlights kan bruges sammen med kameraet. Standard i-TTL flashfunktionen
kan bruges.
• SB-5000, SB-700, SB-500
Sådan monteres et Speedlight
• Den indbyggede flash må ikke hæves.
• Se dokumentation, der fulgte med dit
Speedlight for flere oplysninger om, hvordan du
monterer og fjerner Speedlightet med en
låsestift samt andre oplysninger.
• Forsøg på at montere et tilbehør, der ikke
understøtter dette kamera, kan beskadige
kameraet og tilbehøret.
B
Bemærkninger om den indbyggede flash
Dette kameras indbyggede flash kan ikke bruges, når et Speedlight er monteret.
Den indbyggede flash må ikke hæves, når et Speedlight er monteret. Hvis du gør det, kan den
ramme Speedlightet og give produktskader.
B
Brug kun Nikon flashtilbehør
Brug kun Nikon Speedlights. Flashenheder fra andre producenter (der giver spændinger over 250 V
på kameraets X-synkroniseringskontakt eller kortslutning af tilbehørsskoens kontakt) kan ikke kun
forhindre normal funktion, men også beskadige synkroniseringskredsløbet i kameraet eller flashen.
B
Bemærkninger om brug af Speedlights (eksterne flashenheder)
Hvis der opstår vignettering på det optagne billede, kan du prøve at lægge lidt mere afstand
mellem kameraet og motivet eller fjerne modlysblænden.
210
Tekniske bemærkninger
Speedlights (eksterne flashenheder)
Funktioner, der kan bruges i kombination med Speedlight
SB-5000
SB-700
SB-500
–
–
–
Standard i-TTL-flash
w
w
w
AA
Flash med automatisk
blændeåbning
w
–
–
A
Ikke-TTL automatisk flash
–
–
–
M
Manuel flash
w
w
–
GN
Afstandsprioriteret manuel
flashindstilling
w
w
–
RPT
Stroboskopflash
i-TTL
i-TTL-afbalanceret
udfyldningsflash
Rød-øje-reduktion
C
w
–
–
w
w
w
Bemærkninger om i-TTL-flash
• Der udløses monitor præ-flash for at måle det reflekterede lys fra et motiv til justering af
Speedlightets flashstyrke.
- Standard i-TTL-flash: Flashstyrken justeres for at opnå korrekt eksponering i forhold til
hovedmotivets lysstyrke uden hensyntagen til baggrundslyset. Denne indstilling er optimal til
at tage billeder, hvor der er vægt på hovedmotivet.
• Ved optagelse med i-TTL-flash skal du indstille Speedlightets flashstyringsindstilling til i-TTL, før
du tager billeder.
C
Bemærkninger om Speedlights
• Dette kamera understøtter ikke flash-farveinformation, kommunikation, auto FP High-Speedsynkronisering, FV-lås, AF-hjælpelys til multi-AF eller trådløs belysningsfunktion under brug af
Speedlights.
• Når power-zoomfunktionen bruges sammen med SB-5000 eller SB-700, indstilles
zoomhovedpositionen automatisk ud fra objektivets brændvidde.
• Når du bruger et Speedlight, kan billedets yderste områder fremstå mørke, hvis zoomen er i
vidvinkelposition. I sådanne tilfælde kan du bruge det brede panel på SB-5000 eller SB-700.
• I indstillingen STBY (standby) tændes og slukkes Speedlightet samtidig med kameraet. Kontroller
på Speedlightet, at flashindikatorerne er tændt.
• Se den dokumentation, der fulgte med dit Speedlight, for flere oplysninger.
211
Tekniske bemærkninger
Speedlights (eksterne flashenheder)
Fjernbetjening ML-L7
Du kan parre kameraet med fjernbetjeningen ML-L7 (ekstraudstyr) (A215) via Bluetooth og
bruge den til at betjene kameraet. De funktioner, der er beskrevet i "Dele og funktioner på
fjernbetjeningen (for P1000)" (A213), kan udføres ved optagelse med dette kamera.
• Kameraet kan kun være parret med én fjernbetjening ad gangen. Når kameraet parres
med en anden fjernbetjening, gemmes kun information om den seneste parring.
• Se User's Manual (Brugervejledning), der fulgte med fjernbetjeningen ML-L7.
212
Tekniske bemærkninger
Fjernbetjening ML-L7
Dele og funktioner på fjernbetjeningen (for P1000)
1
5
2
6
3
7
8
4
Dele
Funktion
1
Knappen –/knappen +
Zoomer ud, når knappen – trykkes ind, og zoomer ind, når
knappen + trykkes ind, mens optageskærmen vises.
2
Videooptageknap
Starter optagelse af en video, når der trykkes på knappen,
og stopper optagelsen, når der trykkes på knappen igen.
Multivælger
• Funktioner, der svarer til multivælgeren på kameraet,
som gør det muligt at konfigurere indstillinger på
optageskærmbilledet, for eksempel flashindstilling
(A55), selvudløser (A58), fokusindstilling (A62) og
eksponeringskompensation (A69). Ved nogle
optageindstillinger og menuindstillinger er det muligt
at justere effekten eller flytte fokuspunktet (A140).
• Når du bruger manuel fokus, kan fokus justeres med
HI (A67).
4
Tænd/sluk-knap
Tryk på knappen for at tænde for fjernbetjeningen og søge
efter en enhed, der allerede er parret. Tryk på knappen, og
hold den inde (i mindst 3 sekunder) for at søge efter en ny
parringsenhed. Du slukker for fjernbetjeningen ved at
trykke på knappen igen.
5
Statusindikator
Angiver status for fjernbetjeningen eller optagesessionen,
afhængigt af lampens farve og udseende. Se "Statuslampe
på fjernbetjeningen (for P1000)" (A214) for at få flere
oplysninger.
Udløserknap
Funktioner, der svarer til udløserknappen på kameraet.
• Betjening, hvor der trykkes halvt ned eller trykkes og
holdes nede, er ikke mulig.
• Når du bruger selvudløseren, kan du trykke på knappen
under nedtællingen for at annullere optagelsen.
3
6
213
Tekniske bemærkninger
Fjernbetjening ML-L7
Dele
Funktion
7
Knappen k (anvend
indstilling)
8
Knapperne w1 (Funktion 1) /
Kan ikke bruges sammen med dette kamera.
w2 (Funktion 2)
Anvender det valgte element. Tryk på denne knap for at
stoppe fokusering, når du justerer manuel fokus.
Statuslampe på fjernbetjeningen (for P1000)
Farve
Status
Beskrivelse
Fjernbetjeningen søger efter en
enhed, der allerede er parret.
Grøn
Blinker cirka en gang i sekundet
Grøn
Blinker hurtigt (cirka hvert 0,5 sekund)
Parringsprocessen udføres.
Grøn
Blinker cirka hvert 3 sekund
Der oprettes forbindelse mellem
fjernbetjeningen og kameraet.
Orange
Blinker én gang
Stillbilledoptagelse startes.
Orange
Blinker to gange
Optagelse af stillbillede afsluttes (f.eks.
optagelse med indstillingen Time).
Rødt
Blinker én gang
Videooptagelse starter.
Rødt
Blinker to gange
Videooptagelse afsluttes.
214
Tekniske bemærkninger
Fjernbetjening ML-L7
Parring af kameraet og fjernbetjeningen
Før du bruger fjernbetjeningen første gang, skal den parres med kameraet.
1
2
Tryk på knappen d på kameraet.
3
Vælg Vælg forbindelse, og tryk på
knappen k.
Tryk på J på multivælgeren, brug HI til at vælge menuikonet q,
og tryk på knappen k.
Flytilstand
Vælg forbindelse
Tilslut til smartenhed
Forb. til fjernbetjening
Indstill. f. autom. afsend.
Wi-Fi
4
Vælg Fjernbetjening, og tryk på knappen
k.
Vælg forbindelse
Fjernbetjening
Smartenhed
5
Vælg Forb. til fjernbetjening, og tryk på
knappen k.
• Parring er aktiveret, og kameraet venter på, at
forbindelsen oprettes.
Flytilstand
Vælg forbindelse
Tilslut til smartenhed
Forb. til fjernbetjening
Indstill. f. autom. afsend.
Wi-Fi
215
Tekniske bemærkninger
Fjernbetjening ML-L7
6
Tryk på tænd/sluk-knappen på fjernbetjeningen, og hold den nede
(i mindst tre sekunder).
• Parringen starter for kameraet og fjernbetjeningen. Mens processen udføres, blinker
statuslampen på fjernbetjeningen cirka hvert 0,5 sekund.
• Når parringen er gennemført, er der oprettet
forbindelse mellem kameraet og fjernbetjeningen. Når
du skifter til optageindstilling, vises ikonet Z på
optageskærmbilledet.
• Hvis der vises en meddelelse om parringsfejl, skal du
udføre proceduren igen fra trin 5.
1/250
F5.6
25m 0s
1400
Skift af forbindelsen til en smartenhed
• Skift forbindelsen fra Fjernbetjening til Smartenhed under Vælg forbindelse i
kameraets netværksmenu (A161, 215).
• Når appen SnapBridge startes på smartenheden, og der oprettes forbindelse mellem
kameraet og smartenheden, vises ikonet S på optageskærmbilledet.
• Se den medfølgende "SnapBridge Forbindelsesvejledning" ved oprettelse af trådløs
forbindelse med en smartenhed første gang.
216
Tekniske bemærkninger
Fjernbetjening ML-L7
Specifikationer
Nikon COOLPIX P1000 Digitalkamera
Type
Antal effektive pixel
Billedsensor
Objektiv
Brændvidde
f-tal
Opbygning
Digital zoomforstørrelse
Vibrationsreduktion
Autofokus (AF)
Fokusområde
Valg af fokuspunkt
Søger
Kompakt digitalkamera
16,0 millioner (billedbehandling kan reducere antallet af effektive
pixel)
1/2,3" af typen CMOS, ca. 16,79 millioner pixels i alt
NIKKOR-objektiv med 125× optisk zoom
4,3–539 mm (billedvinkel svarende til 24–3000 mm-objektiv i
formatet 35mm [135])
f/2.8–8
17 elementer i 12 grupper (5 ED-objektivelementer og 1 Super
ED-objektivelement)
Op til 4× (billedvinkel svarer til et ca. 12000 mm-objektiv i formatet
35mm [135])
Op til 3,6× ved optagelse af videoer med 2160/30p (4K UHD) eller
2160/25p (4K UHD)
Objektivforskydning (stillbilleder)
Kombination af objektivforskydning og elektronisk VR (videoer)
Kontrastbaseret AF
• [W]: Ca. 30 cm–,
[T]: Ca. 7,0 m–
• Makrofotografering: Ca. 1 cm–(vidvinkelposition), ca. 7,0 m–
(telefotoposition)
(Alle afstande er målt fra midten af objektivets forside)
Målsøgende AF, ansigtsprioritet, manuel (spot), manuel (normal),
manuel (bred), følg motiv
Elektronisk søger, 1 cm (0,39"), ca. 2.359.000 punkters OLED med
dioptrijusteringsfunktion (-3 – +3 m-1)
Søgerdækning
Ca. 99 % vandret og lodret (i forhold til faktisk billede)
(optageindstilling)
Søgerdækning
Ca. 100 % vandret og lodret (i forhold til faktisk billede)
(billedvisningsindstilling)
217
Tekniske bemærkninger
Specifikationer
Skærm
Søgerdækning
(optageindstilling)
Søgerdækning
(billedvisningsindstilling)
Opbevaring
Medier
Filsystem
Filformater
8,1 cm (3,2"), ca. 921.000 punkter (RGB), TFT LCD med bred
synsvinkel og antireflekterende belægning og lysstyrkejustering i
5 trin, TFT LCD med variabel vinkel
Ca. 99 % vandret og lodret (i forhold til faktisk billede)
Ca. 100 % vandret og lodret (i forhold til faktisk billede)
SD/SDHC/SDXC-hukommelseskort
Kompatibelt med DCF og Exif 2.31
Stillbilleder: JPEG, RAW (NRW) (Nikons eget format)
Videoer: MP4 (Video: H.264/MPEG-4 AVC, Audio: AAC-stereo)
Billedstørrelse
16 M 4608×3456, 8 M 3264×2448, 4 M 2272×1704, 2 M
1600×1200, 16:9 12 M 4608×2592, 3:2 14 M 4608×3072, 1:1
12 M 3456×3456
2160/30p (4K UHD), 2160/25p (4K UHD), 1080/30p, 1080/25p,
Video
1080/60p, 1080/50p, 720/30p, 720/25p, 720/60p, 720/50p, HS 480/
4×, HS 720/2×, HS 1080/0,5×
• ISO 100*–1600
ISO-følsomhed
* Den laveste ISO-følsomhed i indstillingen Manuel video er ISO 125.
(Standardudgangsfølsomhed) • ISO 3200, 6400 (kan anvendes i indstillingerne j, k, l, m og
Manuel video)
Eksponering
Lysmålingsindstilling
Matrix, centervægtet, spot
Programautomatik med fleksibelt program, lukkertidsprioriteret
automatik, blændeprioriteret automatik, manuel, eksponeringsEksponeringskontrol
bracketing og eksponeringskompensation (–2,0 – +2,0 EV i trin på
1/3 EV)
Lukker
Mekanisk og elektronisk CMOS-lukker
• 1/4000 *–1 sek.
• 1/4000 *–30 sek. (når ISO-følsomhed er 100 i indstillingen m)
* I vidvinkel position, med indstilling af største f-tal (mindste
blænde)
Lukkertid
• Indstilling af Bulb og Time (kan indstilles når ISO-følsomheden er
100 i indstillingen m): op til 60 sekunder
• 1/8000 –1/30 s (ved optagelse af videoer)
Flashsynkroniseringshastighed Synkroniserer med alle lukkerhastigheder
Blænde
Elektronisk styret 7-bladet irisblænde
Område
10 trin på 1/3 EV (W) (indstilling l, m)
Selvudløser
Vælg mellem 10 sek. og 3 sek.
Stillbillede
218
Tekniske bemærkninger
Specifikationer
Flash
[W]: Ca. 0,3–12 m
Ca. 5,0–8,0 m (brændvidde svarende til 2000 mm-objektiv i
formatet 35mm [135])
• Når brændvidden svarer til et 3000 mm-objektiv i formatet
35mm [135]: Ca. 7,0–8,2 m (ISO-følsomhed: 3200), Ca. 7,0–11 m
(ISO-følsomhed: 6400)
Flashstyring
TTL-autoflash med monitor præ-flash
Flasheksponeringskompensation I trin på 1/3 i området mellem –2 og +2 EV
ISO 518 hot-shoe med synkroniserings- og datakontakt samt
Tilbehørssko
sikkerhedslås
Interface
Mikro-USB-stik (brug ikke et andet USB-kabel end det medfølgende
USB-stik
USB-kabel UC-E21), Hi-Speed USB
• Understøtter Direct Print (PictBridge)
HDMI-udgangsstik
HDMI-mikrostik (type D)
Kompatibel med følgende tilbehør (ekstraudstyr):
Tilbehørsstik
• Fjernbetjeningsledning MC-DC2
• Trådløs fjernbetjening WR-R10/WR-1
Stik til ekstern
Stereo minijack (3,5 mm diameter; indstiksstrøm understøttet)
mikrofon
Wi-Fi (Trådløst LAN)
Standarder
IEEE 802.11b/g (standardprotokol for trådløst LAN)
Driftfrekvens
2412–2462 MHz (1–11 kanaler)
Maksimal
9,2 dBm (EIRP)
udladningseffekt
Godkendelse
Åbent system, WPA2-PSK
Bluetooth
Kommunikationsprotokoller Bluetooth-specifikation version 4.1
Bluetooth: 2402–2480 MHz
Driftfrekvens
Bluetooth Energibesparelse: 2402–2480 MHz
Rækkevidde for
indbygget flash (ca.)
(ISO-følsomhed: Auto)
219
Tekniske bemærkninger
Specifikationer
Strømkilder
Opladningstid
Batteribrugstid1
Stillbilleder
Videooptagelse
(faktisk batteribrugstid
til optagelse)2
Stativgevind
Mål (B × H × D)
Vægt
Driftsmiljø
Temperatur
Luftfugtighed
Ét genopladeligt Li-ion-batteri EN-EL20a (medfølger)
Lysnetadapter EH-5b/EH-5c, kræver Stik til lysnetadapter EP-5C
(ekstraudstyr)
Ca. 3 timer (ved brug af opladningsadapteren EH-73P, når batteriet
er helt afladet)
Ca. 250 optagelser ved brug af EN-EL20a
Ca. 1 t 20 min. ved brug af EN-EL20a
1/4 (ISO 1222)
Ca. 146,3 × 118,8 × 181,3 mm (uden fremspringende dele)
Ca. 1415 g (inkl. batteri og hukommelseskort)
0 °C–40 °C
85 % eller mindre (ikke-kondenserende)
• Alle målinger udføres i overensstemmelse med Camera and Imaging Products
Association (CIPA)-standarder eller retningslinjer.
1
2
Batteribrugstiden afspejler ikke brugen af SnapBridge og kan variere alt efter
anvendelsesbetingelserne, herunder temperatur, interval mellem billeder og den tid, som
menuer og billeder vises.
En videofil kan ikke være længere end 29 minutter, selvom der er plads på hukommelseskortet til
en længere optagelse. Den maksimale filstørrelse for enkelte videofiler er 4 GB. Når du optager
en video, der er længere end ca. seks minutter ved en billedstørrelse/billedhastighed på 2160/
30p (4K UHD) eller længere end ca. syv minutter ved en billedstørrelse/billedhastighed på
2160/25p (4K UHD), oprettes der flere filer, når størrelsen på den optagede video overstiger
4 GB, og filer kan ikke afspilles kontinuerligt. Optagelsen kan stoppe, før grænsen nås, hvis
kameraets temperatur bliver for høj.
Genopladeligt Li-ion-batteri EN-EL20a
Type
Genopladeligt litium-ion-batteri
Nominel kapacitet
DC 7,2 V, 1110 mAh
Driftstemperatur
0 °C–40 °C
Mål (B × H × D)
Ca. 30,7 × 50,0 × 14,0 mm
Vægt
Ca. 42 g
220
Tekniske bemærkninger
Specifikationer
Opladningsadapter EH-73P
Nominel indgangseffekt
AC 100–240 V, 50/60 Hz, MAKS: 0,14 A
Nominel udgangseffekt
DC 5,0 V, 1,0 A
Driftstemperatur
0 °C–40 °C
Mål (B × H × D)
Ca. 55 × 22 × 54 mm (uden stikadapter)
Vægt
Ca. 51 g (uden stikadapter)
Symbolerne på dette produkt repræsenterer følgende:
D Vekselstrøm, E Jævnstrøm, F Klasse II-udstyr (konstruktionen af produktet er dobbeltisoleret).
• Nikon kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl i denne brugervejledning.
• Produktets udseende og specifikationer kan ændres uden varsel.
• Billedeksemplerne, der vises på kameraet, samt billederne og illustrationerne i
brugervejledningen, er udelukkende til illustrationsformål.
221
Tekniske bemærkninger
Specifikationer
Anvendelige hukommelseskort
Kameraet understøtter SD-, SDHC- og SDXC-hukommelseskort.
• Kameraet understøtter UHS-I.
• Hukommelseskort med SD-hastighedsklasse 6 eller hurtigere anbefales til optagelse af
videoer (ved optagelse af 4K UHD-videoer med en billedstørrelse/billedhastighed på
2160/30p eller 2160/25p anbefales kort med klassificeringen UHS-hastighedsklasse
3 eller hurtigere). Videooptagelsen kan stoppe uventet, hvis du bruger et
hukommelseskort med en lavere hastighedsklasse.
• Hvis du bruger en kortlæser, skal du sørge for, at den er kompatibel med dit
hukommelseskort.
• Kontakt producenten for at få oplysninger om funktioner, betjening og begrænsninger
ved brug.
Oplysninger om varemærker
• Windows er enten et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Microsoft
Corporation i USA og/eller andre lande.
• Bluetooth®-ordmærket og -logoer er registrerede varemærker ejet af Bluetooth SIG,
Inc. og enhver anvendelse af sådanne mærker hos Nikon Corporation er under
licens.
• Apple®, App Store®, Apple logos, Mac, OS X, macOS, iPhone®, iPad®, iPod touch® og
iBooks er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Apple Inc., i USA og
andre lande.
• Android, Google Play og Google Play-logoet er varemærker tilhørende Google LLC.
Android-robotten reproduceres eller ændres baseret på værker, der er udviklet og
delt af Google, og bruges i overensstemmelse med vilkårene beskrevet i Creative
Commons Attribution 3.0-licens.
• iOS er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Cisco Systems, Inc. i USA
og/eller andre lande og bruges under licens.
• Adobe, Adobe logo, Acrobat og Reader er enten varemærker eller registrerede
varemærker tilhørende Adobe Systems i USA og/eller andre lande.
• SDXC-, SDHC- og SD-logerne er varemærker tilhørende SD-3C, LLC.
• PictBridge er et varemærke.
• HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing, LLC.
222
Tekniske bemærkninger
Specifikationer
• Wi-Fi og Wi-Fi-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi
Alliance.
• Alle andre varemærker, som er nævnt i denne brugervejledning eller i den
dokumentation, der fulgte med dit Nikon-produkt, er varemærker eller registrerede
varemærker tilhørende deres respektive ejere.
Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to
connect specifically to the Apple products identified in the badge, and has been
certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not
responsible for the operation of this device or its compliance with safety and
regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an Apple
product may affect wireless performance.
AVC Patent Portfolio-licens
Dette produkt er givet i licens under AVC Patent Portfolio-licens til en forbrugers personlige
og ikke-kommercielle anvendelse til at (i) kode video i overensstemmelse med AVCstandarden ("AVC-video") og/eller (ii) afkode AVC-video, som er blevet kodet af en forbruger
i forbindelse med personlig og ikke-kommerciel aktivitet og/eller er tilvejebragt fra en
videoudbyder med licens til tilvejebringelse af AVC-video. Ingen licens er tildelt og vil ikke
være underforstået til nogen anden brug. Yderligere oplysninger kan fås hos MPEG LA, L.L.C.
Se http://www.mpegla.com.
FreeType-licens (FreeType2)
Dele af denne software er ophavsretligt beskyttet © 2012 af Projektet FreeType
(http://www.freetype.org). Alle rettigheder forbeholdes.
MIT-licens (HarfBuzz)
Dele af denne software er ophavsretligt beskyttet © 2016 af Projektet HarfBuzz
(http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Alle rettigheder forbeholdes.
223
Tekniske bemærkninger
Specifikationer
Indeks
Symboler
A Autoindstilling............................... 31, 32
p Indstillingen Kreativ ............. 31, 44
y Motivprogram ................... 31, 33
l Indstillingen Blændeprio.automatik
....................................................................... 31, 46
k Lukkertidsprio. automatik, indstilling
....................................................................... 31, 46
g Indstillingen Måne.............. 31, 33, 40
L Indstillingen Fugle............. 31, 33, 40
j Programautomatik, indstilling
....................................................................... 31, 46
u Manuel videoindst................. 31, 94
m Manuel indstilling ....................... 31, 46
M User settings (Brugerindstillinger)
........................................................................ 31, 52
i Zoom under billedvisning ...... 27, 80
f Vidvinkel.................................................... 71
h Miniaturevisning ......................... 27, 81
g Telefoto........................................................ 71
p Hurtig returzoomknap........... 3, 5, 72
k Anvend indstilling-knap ............... 4, 6
c Billedvisningsknap ................. 4, 7, 27
l Sletteknap.............................. 4, 7, 28, 83
b Knappen (e Videooptagelse)
........................................................... 4, 6, 25, 90
s Skærmknap .............................. 4, 7, 8
w Funktionsknap .......................... 2, 7, 70
K Pop op-flashknap................ 2, 25, 55
d Menuknap.............................. 4, 7, 113
x Skærmknap................................ 4, 7, 26
o Knappen AE-L/AF-L........... 5, 66, 175
n Selvudløser/smil-timer ... 54, 58, 60
p Fokusindstilling ............................ 54, 61
m Flashindstilling................................ 54, 55
o Eksponeringskompensation
...................................................................... 54, 69
Å
AE/AF-låseknappen...................... 119, 175
Afbryder....................................................... 2, 19
AF-hjælpelys................................ 2, 119, 172
Afspilning ................................................ 27, 90
Aftenlandskab X ............................... 33, 36
Aftenportræt s .................................. 33, 35
Aktiv D-Lighting ............................ 116, 144
Ansigtsgenkendelse ................................. 64
Ansigtsprioritet ......................................... 140
Antal resterende billeder ............ 22, 122
Aut. skift mellem EVF-indst...... 119, 169
Auto med rød-øje-reduktion....... 56, 57
Auto sluk .................................... 24, 119, 176
Auto. Motivvælger x........... 31, 33, 34
Autofokus................................................ 61, 65
Autofokusindstilling
............................................ 116, 117, 143, 153
Automatisk flash.......................................... 56
B
Batteri...................................................... 16, 220
Batterioplader ............................................ 208
Beskæring............................................... 80, 88
Beskyt.................................................... 118, 159
Billedhastighed ............................... 117, 155
Billedkommentar ........................... 119, 180
Billedkvalitet.............................. 70, 116, 121
Billedskarphed............................................ 126
Billedstørrelse.......................... 70, 116, 123
Billedvisning................................................. 167
Billedvisningsindstilling .......................... 27
Billedvisningsmenu...................... 118, 157
224
Tekniske bemærkninger
Indeks
Blændeprio. automatik, indstilling
....................................................................... 31, 46
Blødere hudtone ..................... 65, 85, 118
Bluetooth............................................ 118, 162
Brændvidde .......................... 147, 148, 217
C
Capture NX-D .............................................. 111
Computer.......................................... 103, 109
COOLPIX Picture Control
.............................................. 70, 116, 117, 124
Copyrightoplysninger ................. 119, 181
D
Dato og klokkeslæt.............. 19, 119, 164
Datoformat.......................................... 19, 164
Datostempel .................................... 119, 169
Digital zoom............................. 71, 119, 172
Din Picture Control............ 116, 117, 128
Din Picture Control til COOLPIX
....................................................... 116, 117, 128
Dioptrijustering ...................................... 3, 26
Direct Print......................................... 103, 105
D-Lighting............................................ 84, 118
Dynamic Fine Zoom.................................. 71
É
EH-73P............................................................. 221
Eksponerings-bracketing ......... 116, 139
Eksponeringsindstilling ......................... 117
Eksponeringskompensation....... 54, 69
Ekst. mikrofonfølsomhed.......... 117, 156
Ekstraudstyr................................................. 208
Elektronisk VR................................... 117, 154
EN-EL20a....................................................... 220
Enkelt ............................................................... 133
Enkelt AF............................................. 143, 153
EVF-indstillinger ........................................ 167
F
Farvemætning............................................ 126
Farvetemperatur ....................................... 130
Fest/indendørs f.............................. 33, 35
Filnavn............................................................ 207
Filtereffekter............................. 86, 118, 126
Filtypenavn.................................................. 207
Firmwareversion ........................... 120, 184
Fjernbetjening............................................ 212
Flash-eksp.komp. ........................... 116, 143
Flashindikator................................................. 55
Flashindstilling ..................................... 54, 55
Flytilstand ........................................... 118, 161
Fokus ....................... 24, 91, 140, 143, 153
Fokusindikator........................................ 9, 24
Fokusindstilling.................................... 54, 61
Fokusindstillingsvælger.............................. 5
Fokuslås ............................................................ 66
Fokuspunkt......................... 11, 24, 38, 140
Forb. til fjernbetjening................ 118, 161
Formater hukommelseskort
.......................................................... 16, 119, 176
Formater kort ........................... 16, 119, 176
Formatering .............................. 16, 119, 176
Forudind. manuel...................................... 131
Følg motiv......................................... 141, 142
F-tal...................................................................... 46
Fuldskærmsvisning........... 12, 27, 80, 81
Funktioner, der ikke kan anvendes
samtidig............................................................. 75
Fyrværkeri m......................................... 33, 37
G
Gem user settings ....................................... 53
Gendan standardindstill............ 119, 162
Genopladeligt batteri ............................... 17
Genopladeligt li-ion-batteri ...... 16, 220
H
HDMI ..................................................... 119, 177
HDMI-mikrostik .................................... 3, 104
HDR ...................................................................... 37
225
Tekniske bemærkninger
Indeks
Histogram .................................... 13, 69, 167
Højttaler ............................................................... 4
HS-video .............................................. 151, 152
Hukommelseskapacitet.................. 22, 90
Hukommelseskort................ 16, 192, 222
Hurtig justering ......................................... 126
Hurtig retouchering....................... 84, 118
Hurtig returzoom .......................... 119, 173
Hvidbalance................... 70, 116, 117, 129
I
Id........................................................................ 207
Indbygget flash ...................................... 2, 55
Indikator for batteriniveau..................... 22
Indstilling med knappen Fn .............. 114
Indstillingen Auto ............................... 31, 32
Indstillingen Bulp
(langtidseksponering) .............................. 50
Indstillingen Fugle..................... 31, 33, 40
Indstillingen Kreativ .......................... 31, 44
Indstillingen Måne..................... 31, 33, 40
Indstillingsring...................................... 7, 174
Indstillingsringfunktioner......... 119, 174
Intervaloptagelse........................... 133, 135
ISO-følsomhed ............. 70, 116, 117, 137
K
Kalendervisning............................................ 81
Kæledyrsportræt O.......................... 33, 38
Knappen Fn, indstilling............................ 70
Kommandohjul ...................................... 7, 46
Konstant AF....................................... 143, 153
Kontinuerlig .................... 40, 70, 116, 133
Kontinuerlig høj hastighed ................ 133
Kontrast .......................................................... 126
Konturforstærkning..................... 120, 184
L
Landskab c .......................................... 33, 34
Langtidssynkronisering ........................... 56
Let panorama p............................... 33, 41
Lille billede............................................ 87, 118
Lokationsdata .................................. 119, 182
Lukkerlyd........................................................ 175
Lukkertid ................................................. 46, 49
Lukkertidsprio. automatik, indstilling
....................................................................... 31, 46
Lyd ved betjening.................................... 175
Lydindstillinger ............................... 119, 175
Lydstyrke.......................................................... 99
Lysbilledshow .................................. 118, 158
Lysmåling .................................. 70, 116, 132
Lysnetadapter................................. 103, 208
Lysstyrke......................................................... 167
M
M eksp. forhåndsvisn................... 117, 148
Mad u ....................................................... 33, 37
Makrofotografering................................... 62
Målsøgende AF................................. 63, 141
Manuel fokus................................................. 67
Manuel indstilling............................... 31, 46
Manuel videoindst............................. 31, 94
Markér til overførsel...................... 118, 157
Menuen Manuel videoindst.
.................................................................. 117, 149
Mikrofon (stereo) ............................................ 2
Mikro-USB-stik ................... 3, 17, 105, 109
Mindste lukkertid...................................... 137
Miniaturevisning ................................. 27, 81
Modlys o................................................ 33, 37
Modlysblænde .............................................. 15
Motivprogram ....................................... 31, 33
Multi-eksp. Lysere m....................... 33, 39
Multieksponering .......................... 116, 145
Multivælger............................................... 6, 54
N
Nærbillede k....................................... 33, 36
Netværksmenu ................................ 113, 161
226
Tekniske bemærkninger
Indeks
Nulstil alle.......................................... 120, 184
Nulstil filnumre ............................... 120, 183
Nulstil user settings.................................... 53
Roterbar multivælger.......................... 6, 54
Rød-øje-reduktion.............................. 56, 57
Rød-øje-reduktionslys......................... 2, 57
O
S
Objektiv ......................................... 2, 194, 217
Objektivdæksel ............................................. 15
Oplad via computer..................... 119, 179
Opladningsadapter......................... 17, 221
Opladningsindikator ............................ 2, 17
Opsætningsmenu......................... 119, 164
Opstart-zoomposition................ 117, 148
Optageindstilling......................................... 31
Optageinformation....................................... 8
Optagelse........................................ 22, 31, 90
Optagemenu ........................ 116, 121, 124
Optisk zoom ................................................... 71
Sekvens..................................................... 28, 82
Sekvensvisningsindstill. ............. 118, 160
Selektiv farve I.................................. 33, 38
Selvudløser ............................................ 54, 58
Selvudløser: efter udløsning... 119, 170
Selvudløserlampe......................... 2, 59, 60
Send under optagelse................ 118, 161
Sidezoomknap ................................... 3, 5, 23
Skærm.......................................... 4, 8, 18, 194
Skærmbillede til valg af billeder....... 115
Skærmindstillinger........................ 119, 167
Skift valg af Av/Tv .......................... 119, 182
Skumring/morgengry i ....................... 33
Sletning..................................................... 28, 83
Smil-timer............................................... 54, 60
Sne z................................................................. 33
Softfilter O............................................. 33
Solnedgang h............................................. 33
Sommertid............................................ 19, 165
Søger ........................................... 4, 8, 26, 194
Sport d .................................................... 33, 35
Sprog/Language............................ 119, 176
Standardflash ................................................ 56
Stik til lysnetadapter .............................. 208
Stikdæksel ....................................... 3, 17, 103
Stikdæksel til lysnetadapter .................... 4
Støjreduktionsfilter ...................... 116, 144
Strand Z.......................................................... 33
Strøm................................................................... 19
Superlapse-video o ....................... 33, 98
Synk. m. bageste lukkergardin ........... 56
Synkroniser m. smartenhed .............. 164
Ø
Øjesensor ................................................... 4, 26
Øsken til kamerarem ............................ 2, 15
P
Papirstørrelse .................................. 106, 107
Parring af fjernbetjeningen................ 215
PictBridge........................................... 103, 105
Picture Control............ 70, 116, 117, 124
Portræt b ........................................................ 33
Præ-optagelsesbuffer................. 133, 134
Printer ................................................... 103, 105
Programautomatik, indstilling.... 31, 46
Programhjul................................. 2, 5, 22, 31
R
Redigere videoer ...................................... 100
Redigering af stillbilleder........................ 83
Reduktion af vindstøj.................. 117, 154
Ren HDMI-udgang ...................... 104, 177
Resterende videooptagelsestid
....................................................................... 90, 91
Roter billede ..................................... 118, 159
T
Tændt-lampe ........................................... 2, 24
227
Tekniske bemærkninger
Indeks
Tele....................................................................... 71
Tidsforskel ..................................................... 164
Tidsindstilling (langtidseksponering)
................................................................................ 50
Tidszone................................................. 19, 165
Tidszone og dato.................. 19, 119, 164
Tildel sidezoomknap ................... 119, 173
Tilslut til smartenhed ................... 118, 161
Time-lapse-video i........................ 33, 96
Toneniveau ..................................................... 13
Toneniveau-information.................... 8, 13
Toning............................................................. 127
Tryk halvt ned ................................. 6, 24, 62
Tv............................................................ 103, 104
Vidvinkel............................................................ 71
ViewNX-i............................................. 103, 109
Virtuel horisont ....................... 11, 167, 168
Vis/skjul gitterlinjer .......................... 11, 167
W
Wi-Fi....................................................... 118, 162
Z
Zoom................................................................... 71
Zoom under billedvisning ............ 27, 80
Zoomhukommelse....................... 117, 147
Zoomknap ............................................ 2, 5, 71
Zoommikrofon................................ 117, 155
U
Uddrage stillbilleder ................................ 101
Udfyldningsflash.......................................... 56
Udløser v. tom kortplads .......... 119, 166
Udløserknap .............................. 2, 6, 24, 62
Udskrivning........................... 105, 106, 107
Uendelig ........................................................... 62
USB-kabel ....................... 17, 103, 105, 109
User settings (Brugerindstillinger)
........................................................................ 31, 52
V
Valg af AF-punkt ................... 70, 116, 140
Valg af brændvidde .................................. 40
Vælg forbindelse............................. 118, 161
Vælg nøglebillede......................... 118, 160
Vibrationsreduktion ............. 70, 119, 171
Videoafspilning.................................... 27, 90
Videoer med hurtig gengivelse
................................................................... 151, 152
Videoer med langsom gengivelse
................................................................... 151, 152
Videoindstillinger .......................... 117, 150
Videomenu ....................................... 117, 150
Videooptagelse ................................... 25, 90
228
Tekniske bemærkninger
Indeks
Denne vejledning må ikke gengives, hverken helt eller delvist, i
nogen form (med undtagelse af korte citater i faglige artikler
eller anmeldelser) uden skriftlig tilladelse fra NIKON
CORPORATION.
YP8L02(1E)
6MQA571E-02
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising