Nikon | D3400 | Nikon D3400 Анықтамалық нұсқаулық (толық нұсқаулар)

Nikon D3400 Анықтамалық нұсқаулық (толық нұсқаулар)
САНДЫҚ ФОТОКАМЕРА
Анықтамалық нұсқаулық
• Фотокамераны пайдалану алдында осы
нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.
• Фотокамераны дұрыс пайдалануды қамтамасыз
ету үшін «Қауіпсіздік шаралары» бөлімін (xi-бет)
оқып шығыңыз.
• Осы нұсқаулықты оқығаннан кейін болашақта
анықтама алу үшін оңай қол жеткізуге болатын
жерде сақтаңыз.
Kk
Сіздің суреттеріңіз. Бүкіл əлем.
Жалғанған.
SnapBridge — Nikon компаниясының кескіндер тəжірибеңізді
байытатын жаңа қызметтер тобына қош келдіңіз. SnapBridge
Bluetooth® low energy (BLE) технологиясының жəне арнайы
қолданбаның тіркесімі арқылы фотокамера мен үйлесімді смарт
құрылғы арасындағы кедергіні жояды. Сіз Nikon фотокамерасымен
жəне объективтерімен түсіретін хикаялар түсірілген кезінде
құрылғыға автоматты түрде тасымалданады. Оларды тіпті бұлттық
қойма қызметтеріне оңай кері жүктеп, барлық құрылғыларда
қатынасуға шақыруға болады. Қуанышыңызды қалаған жерде жəне
уақытта бөлісе аласыз.
Бастау үшін SnapBridge қолданбасын жүктеңіз!
SnapBridge қолданбасын смарт
құрылғыңызға қазір жүктеу арқылы кең
ауқымды ыңғайлылықтың артықшылығын
алыңыз. Бірнеше қарапайым қадам арқылы
бұл қолданба Nikon фотокамераларын
үйлесімді iPhone®, iPad® жəне/немесе
iPod touch® құрылғыларына немесе
Android™ операциялық жүйесі орнатылған
смарт құрылғыларға қоса алады.
SnapBridge қолданбасы Apple App Store®,
Google Play™ дүкендерінде жəне келесі
веб-сайтта тегін қолжетімді:
http://snapbridge.nikon.com
SnapBridge туралы соңғы ақпаратты алу үшін аумағыңызға арналған Nikon
веб-сайтына кіріңіз (0 xix).
D3400 Model Name: N1510
SnapBridge ұсынатын қызық кескін тəжірибесі…
Екі құрылғы арасындағы тұрақты байланыс
арқасында суреттерді фотокамерадан смарт
құрылғыға автоматты түрде тасымалдау. Бұл
фотосуреттерді онлайн бөлісуді бұрыннан да
оңайырақ етеді
Фотосуреттер мен нобай кескіндерін
NIKON IMAGE SPACE бұлттық қызметіне кері
жүктеу
Кескіндер өміріңізді байытатын қызметтер ауқымы,
соның ішінде:
• Суреттерде екіге дейін иелік туралы
ақпарат бөлігін (мысалы, авторлық құқық,
аңғартпалар, мəтін жəне логотиптер)
ендіру
• Фотокамераның күн жəне уақыт туралы
ақпаратын жəне орын туралы ақпаратын
автоматты түрде жаңарту
• Фотокамераның бағдарлама
жасақтамасының жаңартымдарын алу
i
Фотокамераның мүмкіндіктерін толық пайдалану үшін барлық
нұсқауларды мұқият оқуды ұмытпаңыз жəне оларды өнімді
пайдаланатын барлық адам оқи алатын жерде сақтаңыз.
Таңбалар жəне шартты белгілер
Қажетті мəліметті оңай таба алуыңыз үшін келесі таңбалар мен шартты
белгілер қолданылады:
D
Бұл белгіше сақтыққа шақыратын мəтінді белгілейді;
фотокамераға зақым келтіріп алмау үшін пайдаланудан бұрын
оқылуы тиіс ақпарат.
A
Бұл белгіше ескертпелерді; фотокамераны пайдаланудан бұрын
оқылуы тиіс ақпарат.
Бұл белгіше осы нұсқаулықтың өзге беттеріне жасалған
0 сілтемелерді білдіреді.
Фотокамера мониторындағы мəзір элементтері, параметрлер жəне
хабарлар қалың күйде көрсетіледі.
Фотокамера параметрлері
Осы нұсқаулықтағы түсініктемелер əдепкі баптауларды ескере отырып
берілген.
A Қауіпсіздік шаралары
Фотокамераны алғаш рет пайдаланудан бұрын, «Қауіпсіздік
шаралары» (0 xi–xiv) тарауындағы қауіпсіздік нұсқауларын оқыңыз.
ii
Мазмұны
Қауіпсіздік шаралары............................................................................ xi
Ескертпелер........................................................................................... xv
Bluetooth ................................................................................................. xx
Кіріспе
1
Фотокамерамен танысу ......................................................................... 1
Фотокамера корпусы.............................................................................. 1
Көріністапқыш......................................................................................... 4
Режимді таңдау дискі ............................................................................. 5
R (ақпараттық) түймешігі ...................................................................... 6
P түймешігі ............................................................................................ 11
Алғашқы қадамдар
Фотокамера бауын жалғау ..................................................................
Батареяны зарядтау ............................................................................
Батареяны жəне жад картасын салу ..................................................
Объективті жалғау................................................................................
Фотокамераны баптау .........................................................................
Көріністапқышты фокустау ..................................................................
Оқулық
12
12
12
13
15
18
26
27
Фотокамера мəзірлері: шолу .............................................................. 27
Фотокамера мəзірлерін пайдалану..................................................... 28
Батарея қуатының деңгейі жəне қалған кадрлар саны ................. 31
Негізгі фотография жəне ойнату
32
«Бағытта да, түсір» режимдері (i жəне j) ...................................... 32
Негізгі ойнату ......................................................................................... 40
Қажет емес фотосуреттерді өшіру...................................................... 41
iii
Анықтама режимі
42
Анықтама ................................................................................................ 42
Анықтама режимінің мəзірлері ............................................................ 43
Анықтаманы пайдалану ....................................................................... 46
Параметрлерді нысанға немесе жағдайға сəйкес ету
(көрініс режимі)
k Portrait (Портрет) .......................................................................
l Landscape (Пейзаж) ..................................................................
p Child (Бала) ................................................................................
m Sports (Спорт) ............................................................................
n Close up (Жаққыннан түсіру).....................................................
o Night portrait (Түнгі портрет)......................................................
Арнайы əсерлер
48
48
49
49
49
50
50
51
% Night vision (Түнгі көрініс) .......................................................... 52
S Super vivid (Супер жарқын) ....................................................... 52
T Pop (Поп) ................................................................................... 52
U Photo illustration (Фотоиллюстрация) ....................................... 53
' Toy camera effect (Ойыншық фотокамера əсері)..................... 53
( Miniature effect (Миниатюра əсері) ........................................... 53
3 Selective color (Таңдамалы түс)................................................ 54
1 Silhouette (Силуэт)..................................................................... 54
2 High key (Ашық реңкті сурет) .................................................... 54
3 Low key (Қою реңкті сурет)........................................................ 55
Тікелей көріністе қол жетімді параметрлер ........................................ 56
Фотосурет түсіру туралы қосымша мəліметтер
Суретке түсіру режимін таңдау...........................................................
Үздіксіз суретке түсіру (қатарынан түсіру режимі)..........................
Ысырманы тыныш босату ..................................................................
Өздігінен түсіруді реттейтін таймер режимі.....................................
iv
62
62
63
65
66
Фокустау.................................................................................................
Фокустау режимі...................................................................................
АФ аумағының режимі .........................................................................
Фокустау құлпы.....................................................................................
Қолмен реттелетін фокус ....................................................................
Кескін сапасы мен өлшемі ..................................................................
Кескін сапасы........................................................................................
Кескін өлшемі .......................................................................................
Кірістірілген жарқылды пайдалану ...................................................
Автоматты жарқыл шығару режимдері...............................................
Қолмен жарқыл шығару режимдері ....................................................
ISO сезімталдық....................................................................................
Қашықтан басқару пульті арқылы фотосуретке түсіру.................
Қосымша ML-L3 қашықтан басқару пультін пайдалану ....................
P, S, A жəне M режимдері
69
69
74
79
81
84
84
86
87
87
89
93
95
95
98
Ысырма жылдамдығы мен апертура ............................................... 98
P (Бағдарламаланған автоматты режим) режимі .............................. 99
S (Ысырманы ұстап тұру басымдығы бар автоматты режим)
режимі............................................................................................. 101
A (Апертура басымдығы бар автоматты режим) режимі ................ 103
M (Қол режимі) режимі ....................................................................... 105
Ұзақ экспозициялар (M режимі ғана) ................................................ 107
Экспозиция .......................................................................................... 111
Өлшеу ................................................................................................. 111
Автоэкспозиция құлпы ....................................................................... 113
Экспозиция түзетілімі......................................................................... 115
Жарқыл түзетілімі............................................................................... 117
Жарық аумақтардағы жəне көлеңке тұстардағы кішігірім
элементтерді сақтау ..................................................................... 119
Қосылған D-Lighting............................................................................ 119
v
Ақ түс балансы ....................................................................................
Ақ түс балансын дəл реттеу ..............................................................
Алдын-ала қолмен енгізілген мəн .....................................................
Picture Control режимдері ..................................................................
Picture Control режимін таңдау ..........................................................
Picture Control режимдерін өзгерту ...................................................
Бейнефильмдерді жазу жəне қарау
Бейнефильмдерді жазу......................................................................
Бейнефильм параметрлері................................................................
Бейнефильмдерді қарау ....................................................................
Бейнефильмдерді өңдеу ...................................................................
Бейнефильмдердің кадр шеттерін кесу............................................
Таңдалған кадрларды сақтау ............................................................
Қарау жəне өшіру
Толық өлшемде қарау ........................................................................
Сурет нобайын қарау .........................................................................
Күнтізбені қарау ..................................................................................
P түймешігі...........................................................................................
Фотосурет туралы мəлімет ...............................................................
Жақыннан көру: ойнатуды масштабтау ..........................................
Фотосуреттерді өшірілуден қорғау..................................................
Суреттерге баға беру ..........................................................................
Жекелеген суреттерге баға беру.......................................................
Бірнеше суретке баға беру ................................................................
Фотосуреттерді өшіру ........................................................................
Ойнату кезінде ....................................................................................
Қарау мəзірі.........................................................................................
Слайд көрсетілімдері .........................................................................
Слайд көрсетілімінің параметрлері...................................................
vi
121
124
126
132
132
134
138
138
141
144
146
146
150
152
152
153
154
155
156
165
168
169
169
170
171
171
172
174
176
Қосылымдар
ViewNX-i бағдарламасын орнату......................................................
Суреттерді компьютерге көшіру ......................................................
Фотосуреттерді басып шығару ........................................................
Принтерді жалғау ...............................................................................
Суреттерді бір-бірлеп басып шығару ...............................................
Бірнеше суретті басып шығару .........................................................
Суреттерді теледидарда көру ..........................................................
Фотокамера мəзірлері
D Ойнату мəзірі: кескіндерді басқару ............................................
Ойнату мəзірінің параметрлері .........................................................
Playback Folder (Ойнату қалтасы)..............................................
Playback Display Options (Ойнату дисплейінің
параметрлері) .........................................................................
Image Review (Кескінді тексере қарау) ......................................
Auto Image Rotation (Кескінді автоматты түрде бұру) ..............
Rotate Тall (Тік суреттерді бұру) .................................................
Select to Send to Smart Device (Смарт құрылғыға жіберу
үшін таңдау) ............................................................................
C Суретке түсіру мəзірі: суретке түсіру параметрлері ...........
Суретке түсіру мəзірінің параметрлері .............................................
Reset Shooting Menu (Суретке түсіру мəзірін қалпына
келтіру) ....................................................................................
ISO Sensitivity Settings (ISO сезімталдығының
параметрлері) .........................................................................
Color Space (Түс кеңістігі) ...........................................................
Noise Reduction (Бұрмалануды азайту).....................................
Vignette Control (Виньеттеуді басқару) ......................................
Auto Distortion Control (Бұрмалануды автоматты басқару)......
Built-in AF-assist Illuminator (Кірістірілген АФ қосымша
шамы) ......................................................................................
Flash Cntrl for Built-in Flash/Optional Flash (Кірістірілген
жарқылға арналған жарқылды басқару тетігі/қосымша
жарқыл) ...................................................................................
Optical VR (Оптикалық БА) .........................................................
177
177
178
181
181
182
183
184
186
186
186
187
187
188
188
189
189
190
190
192
192
194
195
195
196
196
197
198
vii
B Баптау мəзірі: фотокамераны реттеу ......................................
Баптау мəзірінің параметрлері ..........................................................
Reset Setup Options (Баптау параметрлерін қалпына
келтіру).....................................................................................
Format Memory Card (Жад картасын пішімдеу).........................
Date Stamp (Күн белгісі) ..............................................................
Time Zone and Date (Уақыт белдеуі жəне күн) ..........................
Language (Тіл)..............................................................................
Monitor Brightness (Монитор жарықтығы) ..................................
Info Display Format (Ақпаратты көрсету пішімі) .........................
Auto Info Display (Ақпаратты автоматты түрде көрсету)...........
Auto off Timers (Автоматты өшу таймерлері) ............................
Self-Timer (Өздігінен түсіруді реттейтін таймер) .......................
Remote on Duration (ML-L3) (Қашықтан басқару пультінің
сигналын күту ұзақтығы (ML-L3)) ...........................................
Image Dust Off Ref photo (Кескіндегі тозаң іздерін кетіруге
арналған сурет үлгісі) .............................................................
Image Comment (Кескін туралы аңғартпа) .................................
Copyright Information (Авторлық құқық туралы ақпарат)...........
Beep (Дыбыстық сигнал) .............................................................
Flicker Reduction (Жыпылықтауды азайту) ................................
Buttons (Түймешіктер) .................................................................
Rangefinder (Қашықтықты өлшегіш) ...........................................
Manual Focus Ring in AF Mode (АФ режиміндегі қолмен
реттелетін фокустау сақинасы) .............................................
File Number Sequence (Файлдарды нөмірлеу реттілігі) ............
Storage Folder (Сақтау қалтасы).................................................
File Naming (Файл атаулары)......................................................
Location Data (Орын деректері) ..................................................
Airplane Mode (Ұшақ режимі) ......................................................
Connect to Smart Device (Смарт құрылғыға қосылу) .................
Send to Smart Device (Auto) (Смарт құрылғыға
жіберу (авто))...........................................................................
Bluetooth .......................................................................................
Eye-Fi Upload (Eye-Fi картасына жүктеу)...................................
Conformity Marking (Сəйкестік белгілері) ...................................
Slot Empty Release Lock (Ұяшық бос кезде босату құлпы) .......
Reset All Settings (Барлық параметрлерді қалпына келтіру)....
Firmware Version (Бағдарлама жасақтамасының нұсқасы) ......
viii
199
199
201
201
202
205
205
205
206
206
207
208
208
209
211
212
213
213
214
216
217
218
219
221
221
222
222
223
223
224
225
226
226
226
N Өңдеу мəзірі: өңделген көшірмелерді жасау............................
Өңдеу мəзірінің параметрлері...........................................................
Өңделген көшірмелер жасау.............................................................
NEF (RAW) Processing (NEF (RAW) өңдеу)...............................
Trim (Кадр шеттерін кесу)...........................................................
Resize (Өлшемін өзгерту) ...........................................................
D-Lighting .....................................................................................
Quick Retouch (Жылдам өңдеу) .................................................
Red-Eye Correction (Қызыл көз əсерін түзету) ..........................
Straighten (Түзу ету) ....................................................................
Distortion Control (Бұрмалануды басқару) .................................
Perspective Control (Перспективаны басқару)...........................
Fisheye (Балық көзі түріндегі объектив) ....................................
Filter Effects (Сүзгі əсерлері).......................................................
Monochrome (Монохромды) .......................................................
Image Overlay (Кескін үстіне қабаттау) ......................................
Color Outline (Түс жиегі) ..............................................................
Photo Illustration (Фотоиллюстрация).........................................
Color Sketch (Түрлі-түсті сызба).................................................
Miniature Effect (Миниатюра əсері) ............................................
Selective Color (Таңдамалы түс) ................................................
Painting (Бояу) .............................................................................
Side-by-side Comparison (Қатар қойып салыстыру)..................
m Соңғы параметрлер........................................................................
Техникалық ескертпелер
Үйлесімді объективтер ......................................................................
Үйлесімді кірістірілген микропроцессоры бар объективтер............
Үйлесімді микропроцессормен жабдықталмаған объективтер ......
Nikon шығармашыл жарық жүйесі (CLS) ........................................
Басқа керек-жарақтар.........................................................................
Қуат жалғағышын жəне айнымалы ток адаптерін жалғау...............
227
227
228
230
232
233
235
236
236
237
237
238
238
239
240
241
243
244
244
245
246
248
249
251
252
252
252
254
262
267
270
ix
Фотокамераға күтім жасау ................................................................. 272
Сақтау.................................................................................................. 272
Тазалау................................................................................................ 272
Кескін сенсорын тазалау.................................................................... 273
Фотокамераға жəне батареяға күтім жасау:
сақтық шаралары .......................................................................... 276
Қол жетімді параметрлер................................................................... 281
Ақауларды жою ................................................................................... 282
Батарея/Дисплей ................................................................................ 282
Суретке түсіру (барлық режимдер) ................................................... 283
Суретке түсіру (P, S, A, M) ................................................................. 287
Қарау ................................................................................................... 288
Bluetooth .............................................................................................. 289
Өзге мəліметтер ................................................................................. 289
Қате туралы хабарлар ........................................................................ 290
Техникалық сипаттамалары ............................................................. 295
AF-P DX NIKKOR 18–55 мм f/3.5–5.6G VR жəне
AF-P DX NIKKOR 18–55 мм f/3.5–5.6G объективтері ................ 306
AF-P DX NIKKOR 70–300 мм f/4.5–6.3G ED VR жəне
AF-P DX NIKKOR 70–300 мм f/4.5–6.3G ED объективтері ........ 312
AF-S DX NIKKOR 55–200 мм f/4–5.6G ED VR II объективтері ........ 317
Жад картасының сыйымдылығы .................................................... 323
Батареяның жарамды мерзімі .......................................................... 324
Индекс ................................................................................................... 326
x
Қауіпсіздік шаралары
Мүлікті зақымдауды, я болмаса, өзіңізді немесе басқаларды жарақаттауды
болдырмау үшін осы өнімді пайдалану алдында «Қауіпсіздік шаралары»
бөлімін толығымен оқыңыз.
Осы қауіпсіздік туралы нұсқауларды осы өнімді пайдаланатын адамдардың
барлығы оқитын жерде сақтаңыз.
ҚАУІП: бұл белгішемен белгіленген сақтық шараларын қолданбау өлім
немесе ауыр жарақат қаупін тудырады.
ЕСКЕРТУ: бұл белгішемен белгіленген сақтық шараларын қолданбау
өлімге немесе ауыр жарақатқа əкелуі мүмкін.
САҚТЫҚ ЕСКЕРТУ: бұл белгішемен белгіленген сақтық шараларын
қолданбау жарақатқа немесе мүліктің зақымдалуына əкелуі мүмкін.
ЕСКЕРТУ
• Жүріп бара жатқанда немесе моторлы көлікті жүргізіп келе жатқанда
пайдаланбаңыз.
Бұл сақтық шарасын қолданбау сəтсіз жағдайларға немесе басқа жарақатқа
əкелуі мүмкін.
• Бұл өнімді бөлшектемеңіз немесе өзгертпеңіз. Құлау немесе басқа
сəтсіз жағдай нəтижесінде ашылатын ішкі бөліктерге тимеңіз.
Бұл сақтық шараларын қолданбау ток соғуына немесе басқа жарақатқа
əкелуі мүмкін.
• Өнімнен түтін, жылу немесе əдеттен тыс иістер шығуы сияқты кез
келген дұрыс емес нəрселерді байқасаңыз, батареяны немесе қуат
көзін дереу ажыратыңыз.
Пайдалануды жалғастыру өртке, күйіктерге немесе басқа жарақатқа əкелуі
мүмкін.
• Құрғақ күйде ұстаңыз. Ылғалды қолдармен ұстамаңыз. Ашаны
ылғалды қолдармен ұстамаңыз.
Бұл сақтық шараларын қолданбау өртке немесе ток соғуына əкелуі мүмкін.
• Осы өнім қосулы кезінде немесе розеткаға қосулы кезінде терінің
өнімге ұзақ тиіп тұруына жол бермеңіз.
Бұл сақтық шарасын қолданбау төмен температуралық күйіктерге əкелуі
мүмкін.
• Тұтанғыш шаң немесе пропан сияқты газ, бензин немесе аэрозольдар
бар жерде бұл өнімді пайдаланбаңыз.
Бұл сақтық шарасын қолданбау жарылысқа немесе өртке əкелуі мүмкін.
xi
• Объектив немесе фотокамера арқылы күнге немесе басқа қатты жарық
көзіне тік қарамаңыз.
Бұл сақтық шарасын қолданбау көру қабілетінің нашарлауына əкелуі мүмкін.
• Жарқылды немесе АФ қосымша шамын моторлы көліктің жүргізушісіне
бағыттамаңыз.
Бұл сақтық шарасын қолданбау сəтсіз жағдайларға əкелуі мүмкін.
• Бұл өнімді балалар жетпейтін жерде сақтаңыз.
Бұл сақтық шарасын қолданбау жарақатқа немесе өнім ақаулығына əкелуі
мүмкін. Бұған қоса, кішкентай бөліктер шашалу қаупін тудыратынын
ескеріңіз. Бала осы өнімнің кез келген бөлігін жұтып қойса, дереу
медициналық көмекке жүгініңіз.
• Мойын бауларын шатыстырмаңыз, мойынға орамаңыз немесе
бұрамаңыз.
Бұл сақтық шарасын қолданбау сəтсіз жағдайларға əкелуі мүмкін.
• Осы өніммен бірге пайдалануға арналмаған батареяларды, зарядтау
құрылғыларын немесе айнымалы ток адаптерлерін пайдаланбаңыз.
Осы өніммен бірге пайдалануға арналған батареяларды, зарядтау
құрылғыларын жəне айнымалы ток адаптерлерін пайдаланғанда
мыналарды істемеңіз:
- Сымдарды немесе кабельдерді зақымдамаңыз, өзгертпеңіз, күшпен
тартпаңыз немесе майыстырмаңыз, ауыр заттардың астына
қоймаңыз, я болмаса, оларға жылу немесе жалын əсерін тигізбеңіз.
- Бір кернеуді екіншісіне түрлендіруге арналған саяхатқа арналған
түрлендіргіштерді немесе адаптерлерді, я болмаса, тұрақты токайнымалы ток инверторларын пайдаланбаңыз.
Бұл сақтық шараларын қолданбау өртке немесе ток соғуына əкелуі мүмкін.
• Найзағайлар кезінде өнімді зарядтап немесе айнымалы ток адаптерін
пайдаланып жатқанда ашаны ұстамаңыз.
Бұл сақтық шарасын қолданбау ток соғуына əкелуі мүмкін.
• Өте жоғары немесе төмен температуралар əсер ететін орындарда ашық
қолдармен ұстамаңыз.
Бұл сақтық шарасын қолданбау күйіктерге немесе үсуге əкелуі мүмкін.
САҚТЫҚ ЕСКЕРТУ
• Объективті күнге немесе басқа қатты жарық көздеріне қаратып
қалдырмаңыз.
Объектив фокустаған жарық өртке əкелуі немесе өнімнің ішкі бөліктерін
зақымдауы мүмкін. Артқы жағы жанып тұрған нысандарды суретке түсіргенде
күнді кадрдан тыс ұстаңыз. Күн кадрға жақын кезде фотокамерада
фокусталған күн жарығы өрт тудыруы мүмкін.
xii
• Пайдалану тыйым салынған кезде бұл өнімді өшіріңіз. Сымсыз
жабдықты пайдалануға тыйым салынған кезде сымсыз мүмкіндіктерді
өшіріңіз.
Бұл өнім тудыратын радиожиілікті сəулеленулер ұшақтағы, я болмаса,
ауруханалардағы немесе басқа медициналық мекемелердегі жабдыққа
кедергілер келтіруі мүмкін.
• Бұл өнім ұзақ уақыт бойы пайдаланылмайтын болса, батареяны
алыңыз жəне айнымалы ток адаптерін ажыратыңыз.
Бұл сақтық шарасын қолданбау өртке немесе өнім ақаулығына əкелуі мүмкін.
• Объективтің жылжитын бөліктеріне немесе басқа жылжитын
бөліктерге тимеңіз.
Бұл сақтық шарасын қолданбау жарақатқа əкелуі мүмкін.
• Жарқылды теріге немесе заттарға тигізіп тұрып немесе жақындатып
жақпаңыз.
Бұл сақтық шарасын қолданбау күйіктерге немесе өртке əкелуі мүмкін.
• Өнімді ұзақ уақыт бойы өте жоғары температуралар əсер ететін жерде
қалдырмаңыз, мысалы, жабық автокөлікте немесе тік күн сəулелерінің
астында.
Бұл сақтық шарасын қолданбау өртке немесе өнім ақаулығына əкелуі мүмкін.
ҚАУІП (Батареялар)
• Батареяларды дұрыс емес пайдаланбаңыз.
Келесі сақтық шараларын қолданбау батареялардың ағуына, қызып кетуіне,
жарылуына немесе өртенуіне əкелуі мүмкін:
- Тек осы өнімде пайдалану үшін бекітілген қайта зарядталмалы
батареяларды пайдаланыңыз.
- Батареяларға жалын немесе артық жылу əсерін тигізбеңіз.
- Бөлшектемеңіз.
- Алқаларға, түйреуіштерге немесе басқа металл заттарға тигізу арқылы
түйіспе тұстарын қысқа тұйықтамаңыз.
- Батареяларға немесе олар салынған өнімдерге қатты соққылардың əсерін
тигізбеңіз.
• EN-EL14a қайта зарядталмалы батареяларын осы мақсатқа арналмаған
зарядтау құрылғыларын пайдаланып зарядтауға əрекеттенбеңіз.
Бұл сақтық шарасын қолданбау батареялардың ағуына, қызып кетуіне,
жарылуына немесе өртенуіне əкелуі мүмкін.
• Егер батарея сұйықтығы көздерге тисе, көп таза сумен шайыңыз жəне
дереу медициналық көмекке жүгініңіз.
Əрекетті кешіктіру көз жарақаттарына əкелуі мүмкін.
xiii
ЕСКЕРТУ (Батареялар)
• Батареяларды балалар жетпейтін жерде сақтаңыз.
Бала батареяны жұтып қойса, дереу медициналық көмекке жүгініңіз.
• Батареяларды суға батырмаңыз немесе оларға жаңбыр əсерін
тигізбеңіз.
Бұл сақтық шарасын қолданбау өртке немесе өнім ақаулығына əкелуі мүмкін.
Ылғалданса, өнімді сүлгімен немесе ұқсас затпен дереу құрғатыңыз.
• Батареяларда өңсіздену немесе пішін өзгеруі сияқты кез келген
өзгерістерді байқасаңыз, пайдалануды дереу тоқтатыңыз. Көрсетілген
уақыт кезеңінде зарядталмаса, EN-EL14a қайта зарядталмалы
батареяларын зарядтауды тоқтатыңыз.
Бұл сақтық шараларын қолданбау батареялардың ағуына, қызып кетуіне,
жарылуына немесе өртенуіне əкелуі мүмкін.
• Қоқысқа лақтыру алдында батареяның түйіспе тұстарын лентамен
оқшаулаңыз.
Түйіспе тұстарға металл заттар тисе, қызып кету, жарылу немесе өрт
туындауы мүмкін. Батареяларды жергілікті ережелерге сай қайта өңдеуге
тапсырыңыз немесе қоқысқа лақтырыңыз.
• Егер батарея сұйықтығы адам терісіне немесе киімге тисе, əсер етілген
аумақты көп таза сумен дереу шайыңыз.
Бұл сақтық шарасын қолданбау терінің тітіркенуіне əкелуі мүмкін.
xiv
Ескертпелер
• Nikon компаниясы осы өнімді
• Осы өніммен бірге келген
пайдаланудан болған қандай да бір
нұсқаулықтардың ешбір бөлігін Nikon
зақымға жауап бермейді.
компаниясының жазбаша
• Осы нұсқаулықтардағы мəліметтің
рұқсатынсыз қандай да бір жолмен
дұрыс жəне толық болуына бар күшқайта көшіруге, таратуға, қайта
жігерімізді жұмсағанымызбен, қандай
жазуға, іздеу жүйесінде сақтауға
да бір қателерді немесе
немесе кез-келген түрде басқа бір
ескерілмеген тұстарды байқаған
тілге аударуға рұқсат етілмейді.
• Nikon компаниясы осы
жағдайда аймақтағы Nikon өкіліне
нұсқаулықтарда сипатталған жабдық
айтуыңызды сұраймыз (мекенжайы
пен бағдарламалық жасақтаманың
бөлек беріледі).
сыртқы түрін жəне техникалық
сипаттамаларын кез келген уақытта
жəне еш ескертусіз өзгерту құқығын
сақтап қалады.
Еуропадағы тұтынушыларға арналған ескертпелер
САҚ БОЛЫҢЫЗ: ЕГЕР БАТАРЕЯ ЖАРАМСЫЗ ТҮРІМЕН АУЫСТЫРЫЛҒАН
БОЛСА, ЖАРЫЛЫС ҚАУПІ БОЛАДЫ. ҚОЛДАНЫЛҒАН БАТАРЕЯЛАРДЫ
НҰСҚАУЛАРҒА СƏЙКЕС ЛАҚТЫРЫҢЫЗ.
Бұл таңба электр жəне
электрондық
жабдықтардың бөлек
жиналуы керектігін
білдіреді.
Батареядағы бұл таңба
батарея бөлек жиналуы
керектігін білдіреді.
Төмендегі тек Еуропа
елдеріндегі
Төмендегі тек Еуропа
пайдаланушыларға қолданылады:
елдеріндегі пайдаланушыларға
• Осы таңбамен белгіленген не
қолданылады:
белгіленбеген барлық батареялар
• Бұл өнім тиісті жинау нүктесінде
тиісті жинау нүктесінде жиналуы үшін
бөлек жинау үшін арналған.
арналған. Тұрмыстық қоқыс ретінде
Тұрмыстық қоқыс ретінде
лақтырмаңыз.
лақтырмаңыз.
• Қосымша ақпарат алу үшін сатушыға
• Бөлек жинау жəне қайта өңдеу табиғи
немесе қоқысқа жауапты жергілікті
ресурстарды сақтауға жəне дұрыс емес
ұйымдарға хабарласыңыз.
лақтырудан пайда болуы мүмкін адам
денсаулығына жəне қоршаған ортаға
теріс салдарларды болдырмауға
көмектеседі.
• Қосымша ақпарат алу үшін сатушыға
немесе қоқысқа жауапты жергілікті
ұйымдарға хабарласыңыз.
xv
Көшіруге немесе көбейтуге тыйым салуға қатысты ескерту
Сканер, сандық фотокамера немесе өзге құрылғы көмегімен сандық тұрғыдан
көшірілген немесе көбейтілген материалға иелік етудің өзі заң тарапынан
қудалануы мүмкіндігін ескеріңіз.
• Заң бойынша көшіруге немесе
көбейтуге тыйым салынған
нəрселер
«Үлгі» деген таңбасы болғанның
өзінде қағаз ақшаның, тиындардың,
құнды қағаздардың, үкіметтік құнды
қағазардың немесе жергілікті
үкіметтің құнды қағаздарының
көшірмесін немесе көбейтілген
нұсқаларын жасамаңыз.
Шет елдің айналымында жүрген қағаз
ақшаны, тиындарды немесе құнды
қағаздарды көшіруге немесе көбейтуге
тыйым салынады.
Үкіметтің алдын-ала рұқсаты
алынбайынша, үкімет тарапынан
шығарылып, бірақ пайдаланылмаған
пошта маркалаын немесе ашық
хаттарды көшіруге немесе көбейтуге
тыйым салынады.
Үкімет шығарған маркаларды жəне
заңда қарастырылған куəландырылған
құжаттарды көшіруге немесе көбейтуге
тыйым салынады.
xvi
• Кейбір көшірмелер жəне
көбейтілген нұсқаларға қатысты
сақтық ескертулері
Компания тарапынан іскерлік
мақсатта қажетті көшірмелердің
шектеулі саны қажет болған кезден
басқа жағдайларда, үкімет жеке
компаниялар тарапынан
шығарылған құнды қағаздардың
(акциялар, банкноталар, чектер,
сыйлық сертификаттар жəне т.б.),
жол жүру билеттерінің немесе
купондық билеттердің көшірмелеріне
немесе көбейтілген нұсқаларына
қатысты сақ болу керектігі туралы
ескертулерді таратты. Бұған қоса,
үкімет тарапынан шығарылған
паспорттардың, мемлекеттік
органдар жəне жеке топтар шығарған
лицензиялардың, жеке бас
куəліктерінің жəне рұқсатнамалар
жəне тамақ купондары сияқты
билеттердің көшірмелерін немесе
көбейтілген нұсқаларын жасамаңыз.
• Авторлық құқыққа қатысты
ескертулерді ескеріңіз
Авторлық құқықтар туралы заң
бойынша фотокамерамен жасалған
авторлық құқықтармен қорғалған
еңбектердің фотосуреттерін немесе
жазбаларын авторлық құқық иесінің
рұқсатынсыз пайдалануға болмайды.
Ерекшеліктер жеке пайдалануға
қолданылады, бірақ көрмелердің
немесе нақты уақыттағы
орындаулардың фотосуреттері
немесе жазбалары жағдайында тіпті
жеке пайдалану да шектелуі мүмкін
екенін ескеріңіз.
Деректерді сақтау құрылғыларын лақтыру
Кескіндерді өшіру немесе жад карталарын немесе өзге де деректерді сақтау
құрылғыларын пішімдеу бастапқы ескін мəліметін толық өшірмейтінін ескеріңіз.
Өшірілген файлдарды кейде еркін сатылымдағы бағдарламалар көмегімен
лақтырылған сақтау құрылғыларынан шығарып алуға болады, бұл жеке
суреттерді арам пиғылда пайдалануға əкелуі мүмкін. Мұндай деректердің
құпиялылығын қамтамасыз ету қолданушының өз жауапкершілігі болып
табылады.
Деректерді сақтау құрылғысын лақтырудан немесе меншік құқығын басқа
адамға аударудан бұрын, еркін сатылыдағы бағдарлама көмегімен барлық
деректерді өшіріңіз немесе құрылғыны пішімдеңіз жəне содан кейін ешқанай
жеке мəліметті қамтымайтын суреттермен (мысалы, ашық аспан суреттері)
толтырыңыз. Деректерді сақтау құрылғыларын физикалық тұрғыдан жойған
кезде жарақат алып қалмау үшін сақ болу қажет.
Фотокамераны лақтыру немесе иелікті басқа тұлғаға тапсыру алдында
сонымен бірге фотокамераның реттеу мəзіріндегі Reset all settings (Барлық
параметрлерді қалпына келтіру) параметрін пайдаланып бүкіл жеке желі
ақпаратын жою керек.
AVC Patent Portfolio лицензиясы
БҰЛ ӨНІМ AVC PATENT PORTFOLIO ЛИЦЕНЗИЯСЫ АЯСЫНДА (i) БЕЙНЕ ФАЙЛДЫ AVC
СТАНДАРТЫНА САЙ («AVC БЕЙНЕ») КОДТАУ ЖƏНЕ/НЕМЕСЕ (ii) ЖЕКЕ ЖƏНЕ
КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС ƏРЕКЕТПЕН АЙНАЛЫСҚАН ТҰТЫНУШЫ ТАРАПЫНАН КОДТАЛҒАН
ЖƏНЕ/НЕМЕСЕ
AVC БЕЙНЕ ФАЙЛЫН ҰСЫНУ ЛИЦЕНЗИЯСЫНА ИЕ БЕЙНЕ ФАЙЛ
AVC БЕЙНЕ ФАЙЛЫН ДЕКОДТАУ ҮШІН ТҰТЫНУШЫНЫҢ ЖЕКЕ
ЖƏНЕ КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС МАҚСАТТА ҚОЛДАНУЫНА АРНАЛҒАН. БҰЛ ЛИЦЕНЗИЯ БАСҚА
ПРОВАЙДЕРІНЕН АЛЫНҒАН
БІР МАҚСАТТА ҚОЛДАНУ ҮШІН БЕРІЛМЕЙДІ ЖƏНЕ ОНДАЙ ҚОЛДАНЫС МҮМКІНДІГІН
ҚАРАСТЫРМАЙДЫ.
БОЛАДЫ.
ҚОСЫМША МƏЛІМЕТТІ MPEG LA, L.L.C. КОМПАНИЯСЫНАН АЛУҒА
КЕЛЕСІ САЙТТЫ ҚАРАҢЫЗ http://www.mpegla.com
xvii
Nikon сауда белгісінің электронды керек-жарақтарын ғана
қолданыңыз
Nikon фотокамералары ең жоғарғы стандарттарға сай жасалған жəне күрделі
электрондық схемаларды қамтиды. Осы Nikon сандық фотокамерасында ғана
пайдалану үшін Nikon тарапынан сертификатталған Nikon сауда белгісінің
электронды керек-жарақтары (зарядтау құрылғыларын, батареяларды,
айнымалы ток адаптерлерін жəне флештік керек-жарақтарды қосқанда) ғана
осы электрондық схемалардың қызметтік жəне қауіпсіздік талаптары
шеңберінде жұмыс істейтіндігі расталған жəне сол үшін жасалған.
Nikon сауда белгісіне жатпайтын электрондық керекжарақтарды пайдалану фотокамераны зақымдауы жəне Nikon
кепілдігін жоюы мүмкін. Оң жақта көрсетілген Nikon
компаниясының голографиялық жапсырмасы жоқ үшінші
тараптың қайта зарядталмалы литий-ионды батареяларын
пайдалану фотокамераның қалыпты жұмыс істеуіне кедергі келтіруі жəне
батареяның шамадан тыс қызуына, жанып кетуіне, жарылуына немесе ағуына
əкелуі мүмкін.
Nikon сауда белгісінің керек-жарақтарына қатысты қосымша мəлімет алу үшін
Nikon компаниясының жергілікті өкілетті сатушысына хабарласыңыз.
xviii
D Тек Nikon компаниясының шынайы керек-жарақтарын
пайдаланыңыз
Nikon тарапынан Nikon сандық фотокамерасында пайдалану үшін
сертификатталған Nikon компаниясының зауыттық үлгіге сай керекжарақтары ғана оның жұмыстық параметрлеріне жəне қауіпсіздік
талаптарына сай келеді. ӨЗГЕ КОМПАНИЯЛАР ШЫҒАРҒАН КЕРЕКЖАРАҚТАРДЫ ПАЙДАЛАНУ ФОТОКАМЕРАНЫ ЗАҚЫМДАУЫ ЖƏНЕ NIKON
КЕПІЛДІГІНІҢ ЖАРАМДЫЛЫҒЫН ТОҚТАТУЫ МҮМКІН.
A Маңызды суреттерді түсіруден бұрын
Маңызды оқиғаларда (үйлену тойлары сияқты жағдайларда немесе
фотокамераны сапарға алудан бұрын) суреттерді түсіруден бұрын,
фотокамера дұрыс жұмыс істеп тұрғанына көз жеткізу үшін суретті
сынақ ретінде түсіріп өріңіз. Nikon компаниясы өнімнің дұрыс
істемеуінен болған шығынға немесе жоғалған табысқа жауап бермейді.
A Өмір бойы білім алу ұстанымы
Nikon компаниясының өнімге қолдау көрсету жəне үйренуге
бағытталған «өмір бойы білім алу» ұстанымы аясында, үнемі
жаңартылып тұратын мəліметті онлайн режимде келесі сайттардан
алуға болады:
• АҚШ-тағы қолданушылар үшін: http://www.nikonusa.com/
• Еуропа жəне Африкадағы қолданушылар үшін:
http://www.europe-nikon.com/support/
• Азия, Океания жəне Таяу Шығыстағы қолданушылар үшін:
http://www.nikon-asia.com/
Өнім туралы ең соңғы мəліметті, кеңестерді, жиі қойылатын сұрақтарға
(ЖҚС) берілген жауаптарды жəне сандық кескіндерге жəне фотосурет
түсіруге қатысты жалпы кеңес алып отыру үшін мына сайттарға кіріңіз.
Қосымша ақпаратты аумақтағы Nikon өкілінен алуға болады. Байланыс
ақпаратын алу үшін келесі URL мекенжайын қараңыз:
http://imaging.nikon.com/
xix
Bluetooth
Бұл өнімді Америка Құрама Штаттарының экспортты басқару туралы
ережелері (EAR) бақылайды. Осы мəтін жазылып жатқанда эмбарго немесе
арнайы ережелер қолданылған келесі елдерден басқа елдер үшін экспорттау
үшін Америка Құрама Штаттары үкіметінің рұқсаты қажет емес: Куба, Иран,
Солтүстік Корея, Судан жəне Сирия (тізім өзгертілуі мүмкін).
Кейбір елдерде немесе аймақтарда сымсыз құрылғыларды пайдалануға
тыйым салынуы мүмкін. Осы өнімнің сымсыз мүмкіндіктерін сатып алу елінен
тыс пайдалану алдында Nikon компаниясының қызмет көрсету өкіліне
хабарласыңыз.
xx
Еуропадағы тұтынушыларға арналған ескертулер
Осымен, Nikon Corporation D3400 деген радиожабдық түрі 2014/53/
EU директивасының талаптарына сай екенін жариялайды.
ЕО сəйкестік декларациясының толық мəтіні келесі интернет
мекенжайында қолжетімді:
http://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_D3400.pdf.
Қауіпсіздік
Бұл өнімнің артықшылықтарының бірі басқаларға өз ауқымында кез келген
жерде деректерді сымсыз алмасу үшін еркін қосылуға мүмкіндік беретіні
болғанымен, қауіпсіздік қосылмаған болса, төмендегі жағдайлар орын алуы
мүмкін:
• Деректердің ұрлануы: зиянкес үшінші тараптар сымсыз тасымалданатын
деректерді ұстап, пайдаланушы идентификаторларын, құпия сөздерін жəне
басқа жеке ақпаратты ұрлауы мүмкін.
• Рұқсат етілмеген қатынас: рұқсат етілмеген пайдаланушылар желіге қатынас
алуы жəне деректерді өзгертуі немесе басқа зиянды əрекеттерді орындауы
мүмкін. Сымсыз желілердің дизайнына байланысты, мамандандырылған
шабуылдар тіпті қауіпсіздік қосулы болса да рұқсат етілмеген қатынас алуға
мүмкіндік беретінін ескеріңіз.
• Қорғалмаған желілер: ашық желілерге қосылу рұқсатсыз қатынасуға əкелуі
мүмкін. Тек қорғалған желілерді пайдаланыңыз.
xxi
Кеден Одағының мəлімдемесі (декларация) үшін ақпарат/
сертификат
Жасап шығарушы: Қолданушы нұсқаулығының артқы
мұқабасын қараңыз
Өндіруші:"Никон Корпорейшн",
Шинагава Интерсити, Башня "C",
2-15-3, Конан, Минато-ку, Токио 108-6290, Жапония,
Телефон: +81-3-6433-3600
Импортер: ЖШС "Никон",
Мекен жайы: Ресей, Мəскеу қаласы,
Сыромятнический -2 көшесі,1 үй.
Телефондар: +7 (495) 663-77-64
D3400
Шығарушы ел: Таиланд
Сертификат/Сəйкестік мəлімдеме:
№ТС N RU Д-JP.АЯ46.B.85311
Жарамдылық мерзімі:
25.04.2016 бастап 17.12.2018 жылға дейін
Сертификаттау мүшесі:
Федералды бюджеттік мекеме "РОСТЕСТ – Мəскеу"
MH-24 зарядтау құрылғысы
Шығарушы ел: Малайзия
Сертификат/Сəйкестік мəлімдеме:
№ ТС RU C-MY.АГ21.B.00227
Жарамдылық мерзімі: 25.07.2013 бастап 24.07.2018 дейін
Сертификаттау мүшесі: бдұ "Центр "ГОСТ АЗИЯ РУС"
xxii
Кіріспе
Фотокамерамен танысу
Фотокамераның басқару тетіктерімен жəне дисплейлерімен
асықпай танысып алыңыз. Нұсқаулықтың өзге бөлімдерін оқу
барысында осында қайта оралу үшін осы бөлімге бетбелгі қою
пайдалы болуы мүмкін.
Фотокамера корпусы
1
6
12
11
1 Бейнефильмді жазу
түймешігі.................................. 139
10
9
2
3
4
5
6
7
8
7 Үндеткіш
8 Басқару дискі
2 Қуат ажыратқышы.......................19
9 Режимді таңдау дискі....................5
3 Ысырманы босату
түймешігі...............................35, 36
10 A/L түймешігі ...80, 113, 168, 215
4 E/N түймешігі............106, 116, 117
5 R (ақпараттық) түймешігі
..........................................6, 8, 143
6 Фотокамера бауына арналған
тесіктер.......................................12
11 Керек-жарақтарға арналған
құрылғы (қосымша жарқыл
бөліктері үшін)..................262, 268
12 Фокустық жазықтық
таңбасы (E) ...............................82
D Үндеткіш
Үндеткішті магнитті құрылғылардың жанына қоймаңыз. Осы сақтық
шарасын қолданбау магнитті құрылғыларда жазылған деректерге əсер
етуі мүмкін.
Кіріспе
1
2
1
3
4
14
9
5
13
10
11
12
1 АФ қосымша шамы............. 73, 196
Өздігінен түсіруді реттейтін
таймер шамы............................. 67
Қызыл көз əсерін азайту
шамы .................................... 88, 90
2 Кірістірілген жарқыл ................... 87
3 M/Y түймешігі .............. 87, 89, 117
4 Микрофон ......................... 139, 141
5 Жалғағыш қақпағы
6 Fn түймешігі.............................. 214
7 Объективті босату түймешігі ..... 16
6
15
7
8
8 Бекіту таңбасы ............................ 15
9 ML-L3 қашықтан басқару
пультіне арналған
инфрақызыл қабылдағыш ........ 96
10 Микропроцессор түйіспелері
11 Айна........................................... 274
12 Объектив жиектемесі ........... 15, 82
13 Корпус қақпағы ................... 15, 268
14 USB жалғағыш .................. 178, 181
15 HDMI жалғағышы...................... 184
D Жалғағыш қақпағын жабу
Жалғағыштарды пайдаланбаған кезде жалғағыш қақпағын жабыңыз.
Жалғағыштардағы бөгде заттар деректерді көшіруге кедергі келтіруі
мүмкін.
2
Кіріспе
2
1
3
9
10
11
12
13
14
4
5
6
7
8
19
16
18
20
21
15
17
1 Резеңке көзүсті қалқан ...............68
13 O түймешігі ..........................41, 171
2 Көріністапқыш окуляры ....4, 26, 68
14 Жад картасына қатынасу
шамы ....................................14, 36
3 Диоптрияны реттеу тетігі ...........26
4 K түймешігі .........................40, 152
5 G түймешігі ......................27, 186
6 X түймешігі ................................165
15 Батарея бөлімі қақпағының
ілмегі .....................................13, 14
16 Батарея бөлімінің қақпағы....13, 14
7 W/Q түймешігі .............28, 153, 165
17 I/E/# түймешігі
............................62, 63, 65, 66, 95
8 P түймешігі...........................11, 155
18 Штатив ұяшығы
9 a түймешігі .........................32, 138
19 Монитор .............6, 32, 40, 138, 152
10 J (OK) түймешігі ........................28
20 Батарея ілмегі .......................13, 14
11 Мульти селектор.........................28
21 Қосымша қуат жалғағышына
арналған қуат жалғағышының
қақпағы .....................................270
12 Жад картасы ұяшығының
қақпағы .................................13, 14
Кіріспе
3
Көріністапқыш
1 Фокустау нүктелері... 26, 34, 74, 76
2 Фокустау индикаторы........... 35, 82
3 Автоэкспозиция (АЭ) құлпының
индикаторы .............................. 113
4 Ысырма жылдамдығы
.................................... 98, 101, 105
5 Апертура (f саны) ....... 98, 103, 105
6 Арнайы əсерлер режимінің
индикаторы ................................ 51
7 Төмен батарея заряды туралы
ескерту ....................................... 31
8 Қалған кадрлар саны ................. 31
Жад буфері толғанға дейін қалған
түсірілімдер саны ...................... 64
Ақ түс балансын жазу
индикаторы ...................... 126, 127
Экспозиция түзетілімінің
мəні........................................... 115
Жарқыл түзетілімінің мəні........ 117
ISO сезімталдық ................. 93, 192
9 «k» (жадта 1000-нан астам
экспозиция үшін орын қалған
кезде пайда болады)................. 31
10 Жарқылдың дайындығын
білдіретін индикатор.................. 38
11 Икемді бағдарлама
индикаторы ..............................100
12 Экспозиция индикаторы........... 106
Экспозиция түзетілімінің
дисплейі ................................... 115
Электрондық қашықтықты
өлшегіш .................................... 216
13 Жарқыл түзетілімінің
индикаторы ..............................117
14 Экспозиция түзетілімінің
индикаторы ..............................115
15 Автоматты ISO сезімталдығының
индикаторы ..............................193
16 Ескерту индикаторы ................. 290
Ескертпе: көрнекілік мақсатта дисплейде барлық индикаторлар
жанып тұрған күйде көрсетілген.
4
Кіріспе
Режимді таңдау дискі
Фотокамера келесі суретке түсіру режимдерін жəне g
режимін ұсынады:
P, S, A жəне M режимдері
• P—Бағдарламаланған автоматты
режим (0 99)
• S—Ысырманы ұстап тұру
басымдығы бар автоматты режим
(0 101)
• A—Апертура басымдығы бар
автоматты режим (0 103)
• M—Қол режимі (0 105)
Арнайы əсерлер
режимдері (0 51)
g Режим (0 42)
Автоматты режимдер
• i Автоматты (0 32)
• j Автоматты (жарқыл
өшірулі) (0 32)
Көрініс режимдері
• k Портрет (0 48)
• l Пейзаж (0 49)
• p Бала (0 49)
• m Спорт (0 49)
• n Жаққыннан түсіру (0 50)
• o Түнгі портрет (0 50)
Кіріспе
5
R (ақпараттық) түймешігі
Ақпараттық дисплейді көру немесе дисплей параметрлері
арасында ауысу үшін R түймешігін басыңыз.
❚❚ Көріністапқышпен фотосурет түсіру
Мониторда ысырма жылдамдығын,
апертураны, қалған кадрлар санын, АФ
аумағының режимін жəне басқа түсірілім
мəліметін көру үшін R түймешігін
басыңыз.
R түймешігі
1 Суретке түсіру режимі
i автоматты/
j автоматты
(жарқыл өшірулі) ................ 32
Көрініс режимдері ................. 48
Арнайы əсерлер режимі....... 51
P, S, A жəне M режимдері .... 98
2 Eye-Fi байланысының
индикаторы .............................. 224
3 Bluetooth байланысының
индикаторы ........................ 20, 223
Ұшақ режимі.............................. 222
6
Кіріспе
4 Виньеттеуді басқару
индикаторы .............................. 195
5 Күн белгісінің индикаторы........ 202
6 Дірілді азайту индикаторы ......... 17
7 Жарқылды басқару
индикаторы .............................. 197
Қосымша жарқыл бөліктеріне
арналған жарқыл түзетілімінің
индикаторы .............................. 265
8 Суретке түсіру режимі ................ 62
9 «Дыбыстық сигнал»
индикаторы .............................. 213
10 Апертура (f саны)........98, 103, 105
Апертура дисплейі............104, 106
11 Ысырма жылдамдығы
....................................98, 101, 105
Ысырма жылдамдығының
индикаторы ......................102, 106
12 Автоэкспозиция (АЭ) құлпының
индикаторы ..............................113
13 АФ аумағы режимінің
индикаторы ................................74
Фокустау нүктесі .........................76
16 Қалған кадрлар саны ..................31
Ақ түс балансын жазу
индикаторы...............................126
17 «k» (жадта 1000-нан астам
экспозиция үшін орын қалған
кезде пайда болады) .................31
18 Экспозиция индикаторы ...........106
Экспозиция түзетілімінің
индикаторы...............................115
19 Анықтама белгішесі ..................290
14 Батарея индикаторы ..................31
15 ISO сезімталдық .........................93
ISO сезімталдық дисплейі
............................................93, 194
Автоматты ISO сезімталдығының
индикаторы ..............................193
Ескертпе: көрнекілік мақсатта дисплейде барлық индикаторлар
жанып тұрған күйде көрсетілген.
A Мониторды өшіру
Түсірілім мəліметін монитордан өшіру үшін R түймешігін басыңыз
немесе ысырманы босату түймешігін жартылай басыңыз. Шамамен 8
секунд бойы ешбір əрекет орындалмаса, монитор автоматты түрде
өшеді (монитордың қанша уақыт бойы қосулы болатынын таңдауға
қатысты ақпаратты 207-беттегі Auto off timers (Автоматты өшу
таймерлері) бөлімінен қараңыз).
Кіріспе
7
❚❚ Тікелей көрініс жəне бейнефильм режимі
Тікелей көріністі бастау үшін
көріністапқыш арқылы фотосурет түсіру
кезінде a түймешігін басыңыз. Содан
кейін дисплей параметрлерінде төменде
көрсетілгендей ауысу үшін R түймешігін
басыңыз.
a түймешігі
R түймешігі
Бейнефильм
индикаторларын
көрсету
Жақтауға алу торы*
Бейнефильм
индикаторларын
көрсету (0 138, 143) *
Индикаторларды
жасыру*
* Бейнефильм жазу кезінде жазылатын аумақты көрсететін кесінді
көрсетіледі; дөңгелек аумақтар бейнефильмнің кадр кесіндісін
көрсетеді (бейнефильм индикаторлары көрсетілгенде бейнефильмнің
кадр кесіндісінен тыс аумақ сұр болады).
8
Кіріспе
Тікелей көрініс дисплейі
Элемент
Суретке түсіру
режимі
Қолмен
реттелетін
w бейнефильм
параметрлерінің
индикаторы
q
e
r
t
y
u
i
o
Сипаттама
0
Режимді таңдау дискі арқылы таңдалған 32, 48,
ағымдағы режим.
51, 98
M режимінде Manual movie settings
(Қолмен реттелетін бейнефильм
параметрлері) үшін On (Қосулы) күйі
таңдалған болса көрсетіледі.
Тікелей көрініс режимінің автоматты
түрде аяқталуына дейін қалған уақыт.
Қалған уақыты
Суретке түсіру 30 секунд немесе одан
аз уақытта бітетін болса көрінеді.
Суретке түсіру мəзірінде Movie settings
(Бейнефильм параметрлері) > Wind
Жел шуын
noise reduction (Жел шуын азайту)
азайту
үшін On (Қосулы) күйі таңдалған болса
көрсетіледі.
Микрофон
Бейнефильмді жазу үшін микрофон
сезімталдығы
сезімталдығы.
Дыбысты жазу үшін дыбыс деңгейі. Егер
деңгей тым жоғары болса, қызыл болып
Дыбыс деңгейі
көрсетіледі; микрофон сезімталдығын
сəйкес реттеңіз.
Бейнефильм
Бейнефильм режимінде жазылған
кадрінің өлшемі бейнефильмдердің кадр өлшемі.
Фокустау
Ағымдағы фокустау режимі.
режимі
АФ аумағының
Ағымдағы АФ аумағының режимі.
режимі
142
10
142
141
141
141
70
75
Кіріспе
9
Элемент
Қалған уақыты
!0 (бейнефильм
режимі)
«Бейнефильм
!1
жоқ» белгішесі
!2
Фокустау
нүктесі
!3
Экспозиция
индикаторы
Сипаттама
Бейнефильм режимінде қалған жазу
уақыты.
Бейнефильмдерді жазуға болмайтынын
білдіреді.
Ағымдағы фокустау нүктесі. Дисплей
АФ аумағының режимі үшін таңдалған
параметрмен бірге өзгереді (0 75).
Ағымдағы баптауларда фотосуреттің
жарық көзінде кем немесе артық
ұсталатынын білдіреді (тек M режимі).
0
139
—
75
106
Ескертпе: көрнекілік мақсатта дисплейде барлық индикаторлар
жанып тұрған күйде көрсетілген.
D Кері санақ индикаторы
Кері санақ тікелей көрініс автоматты түрде аяқталуынан 30 секунд
бұрын көрсетіледі (0 9); таймер ішкі схемаларды қорғау үшін
автоматты өшу таймері аяқталуынан 5 секунд бұрын (0 207) немесе
тікелей көрініс аяқталайын деп жатса қызыл түспен жанады. Суретке
түсіру жағдайларына байланысты таймер тікелей көрініс таңдалған
кезде бірден пайда болуы да мүмкін. Қол жетімді жазу уақытының
мөлшеріне қарамастан уақыт өткенде бейнефильм жазу автоматты
түрде аяқталады.
10 Кіріспе
P түймешігі
Ақпараттық дисплейдің төменгі
жағындағы параметрлерді өзгерту үшін P
түймешігін басыңыз, содан кейін мульти
селекторды пайдаланып элементтерді
белгілеңіз жəне белгіленген элементтің
параметрлерін көру үшін J түймешігін
басыңыз. Сондай-ақ, тікелей көрініс
P түймешігі
кезінде P түймешігін басу арқылы
параметрлерді өзгертуге болады.
• Image quality (Кескін сапасы) (0 84)
• Image size (Кескін өлшемі) (0 86)
• White balance (Ақ түс балансы)
(0 121)
• Active D-Lighting (Қосылған
D-Lighting) (0 119)
• Flash mode (Жарқыл режимі) (0 88,
90)
• ISO sensitivity (ISO сезімталдық) (0 93)
• Focus mode (Фокустау режимі) (0 69)
• AF-area mode (АФ аумағының режимі) (0 74)
• Metering (Өлшеу) (0 111)
• Set Picture Control (Picture Control режимін орнату)
(0 132)
• Flash compensation (Жарқыл түзетілімі) (0 117)
• Exposure compensation (Экспозиция түзетілімі) (0 115)
Кіріспе 11
Алғашқы қадамдар
Фотокамера бауын жалғау
Бауды фотокамераның екі тесігіне берік түрде жалғаңыз.
Батареяны зарядтау
Ашалы адаптер жинақпен бірге келсе, қабырғадағы розеткаға
тығылатын ашаны көтеріп, ашалы адаптерді төменде сол жақта
көрсетілгендей жалғап, ашаның толық салынғанына көз
жеткізіңіз. Батареяны салып, зарядтау құрылғысын розеткаға
қосыңыз. Заряды таусылған батарея шамамен бір сағат
50 минутта толығымен зарядталады.
Батарея зарядталуда
Зарядтау аяқталды
D Батарея жəне зарядтау құрылғысы
Осы нұсқаулықтың xi–xiv жəне 276–280 беттеріндегі ескертулер
мен сақтық ескертулерді оқып, орындаңыз.
12 Алғашқы қадамдар
Батареяны жəне жад картасын салу
Батареяны немесе жад карталарын салу немесе алу алдында
қуат ажыратқышы OFF (ӨШІРУЛІ) күйінде екеніне көз жеткізіңіз.
Сарғылт түсті батарея ілмегін бір жаққа басылған күйде ұстау
үшін батареяны пайдалана отырып, батареяны көрсетілгендей
салыңыз. Батарея толық салынған кезде ілмек батареяны
орнында құлыптайды.
Батарея ілмегі
Жад картасын көрсетілген бағытта ұстап тұрып, орнына шырт
етіп түскенше сырғытыңыз.
A Сағат батареясы
Фотокамера сағатына қуат тəуелсіз, қайта зарядталмалы қуат көзінен
беріледі, ол негізгі батарея салынған кезде қажетінше зарядталады. Үш
күн бойы зарядтау сағатқа бір айдай уақытқа жететін қуат береді. Егер
фотокамера қосылған кезде сағаттың орнатылмағанын ескертетін
хабар пайда болса, сағат батареясы таусылған жəне сағат ысырылған.
Сағатты дұрыс уақытқа жəне күнге орнатыңыз.
Алғашқы қадамдар 13
❚❚ Батареяны жəне жад карталарын алу
Батареяны алу
Батареяны алу үшін фотокамераны
өшіріп, батарея бөлімінің қақпағын
ашыңыз. Батарея ілмегін көрсеткімен
көрсетілген бағытта басып, батареяны
босатыңыз да, батареяны қолмен
алыңыз.
Жад карталарын алу
Жад картасына қатынасу шамының
өшкеніне көз жеткізгеннен кейін
фотокамераны өшіріп, жад картасы
ұяшығының қақпағын ашыңыз жəне
шығару үшін картаны басыңыз (q).
Осыдан кейін жад картасын қолмен
суыруға болады (w).
D Жад карталары
• Жад карталары пайдаланылғаннан кейін ыстық болуы мүмкін. Жад
карталарын фотокамерадан алған кезде абай болыңыз.
• Пішімдеу барысында немесе деректер жазылып, өшіріліп немесе
компьютерге көшіріліп жатқан кезде, жад карталарын фотокамерадан
алмаңыз, фотокамераны өшірмеңіз немесе қуат көзінен суырмаңыз
немесе ажыратпаңыз. Осы сақтық шаралары қолданылмаса,
деректердің жоғалуы я болмаса фотокамера немесе жад картасы
зақымдалуы мүмкін.
• Жад картасының шеттеріне саусақпен немесе металл заттармен
тимеңіз.
• Имеңіз, түсіріп алмаңыз немесе қатты соққы алуына жол бермеңіз.
• Жад картасын салу кезінде күш қолданбаңыз. Осы сақтық шарасы
қолданылмаса, жад картасы зақымдалуы мүмкін.
• Судың, ыстықтың, жоғары ылғалдылықтың немесе күннің тік
сəулелерінің əсер етуіне жол бермеңіз.
• Жад карталарын компьютерге салып пішімдемеңіз.
14 Алғашқы қадамдар
Объективті жалғау
Объектив немесе корпус қақпағы алынған кезде шаң-тозаңның
фотокамераға кіруіне жол бермеу үшін сақ болыңыз. Бұл
нұсқаулықта иллюстрациялық мақсатта негізінен AF-P DX
NIKKOR 18–55 мм f/3.5–5.6G VR объективі пайдаланылған.
Фотокамераның
корпус қақпағын
алыңыз
Объективтің артқы
қақпағын алып тастаңыз
Бекіту таңбасы (фотокамера)
Бекіту таңбаларын
туралаңыз
Бекіту таңбасы (объектив)
Объективті орнына шырт етіп түскенше бұраңыз.
Суреттер түсіру алдында объектив қабын алыңыз.
Алғашқы қадамдар 15
A Жиналмалы объективтің бөшке іспеттес түймешіктері бар
объективтер
Фотокамераны пайдаланбай тұрып объектив құлпын ашыңыз жəне оны
ұзартыңыз. Жиналмалы объективтің бөшке іспеттес түймешігін басып
тұрып (q), масштабтау сақинасын көрсетілгендей бұраңыз (w).
Жиналмалы объективтің
бөшке іспеттес түймешігі
Объектив ішке қарай жиналған кезде
суреттерді түсіру мүмкін емес; егер объектив
ішке қарай жиналған күйде фотокамераны
қосудың нəтижесінде қате туралы хабар
көрсетілсе, масштабтау сақинасын хабар
кеткенше бұраңыз.
A Объективті шешіп алу
Объективтерді алған немесе ауыстырған
кезде фотокамераны өшіруді ұмытпаңыз.
Объективті алу үшін объективті босату
түймешігін (q) басып, ұстап тұрыңыз да,
объективті сағат тілі бағытында бұраңыз (w).
Объективті алғаннан кейін объектив
қаптарын жəне фотокамера корпусының
қақпағын орындарына салыңыз.
16 Алғашқы қадамдар
A Дірілді азайту (ДА)
Дірілді азайтуды, объектив осы параметрді
қолдаса, суретке түсіру мəзірінде Optical VR
(Оптикалық БА) үшін On (Қосулы) күйін
таңдау арқылы (0 198) немесе объектив
дірілді азайту қосқышымен жабдықталған
болса, объективтің дірілді азайту қосқышын
ON (ҚОСУЛЫ) күйіне сырғыту арқылы қосуға
болады. Дірілді азайту қосулы кезде
ақпараттық дисплейде дірілді азайту
индикаторы көрсетіледі.
A Жиналмалы объективтің бөшке іспеттес түймешіктері бар
жиналмалы объективтер
Фотокамераны пайдаланбаған кезде
объективті ішке қарай жинау үшін
жиналмалы объективтің бөшке іспеттес
түймешігін басып тұрып (q), масштабтау
сақинасын «L» (құлып) күйіне көрсетілгендей
бұраңыз (w). Фотокамерадан алмай тұрып
объективті ішке қарай жинаңыз, əрі
объективті бекіту немесе алу кезінде
жиналмалы объективтің бөшке іспеттес түймешігін басып қалмаңыз.
Алғашқы қадамдар 17
Фотокамераны баптау
❚❚ Смартфонды немесе планшетті пайдаланып орнату
Жалғастырмас бұрын батарея толық
зарядталғанына жəне жад картасында бос орын бар
екеніне көз жеткізу үшін фотокамераны тексеріңіз.
Смартфонда немесе планшетте (төменде «смарт
құрылғы»), мұқабаның алдыңғы бетінде
сипатталғандай SnapBridge қолданбасын орнатып, Bluetooth
функцияларын қосыңыз. Фотокамерамен іс жүзіндегі байланыс
SnapBridge қолданбасын пайдаланып орнатылатынын
ескеріңіз; смарт құрылғыңыздағы «Параметрлер»
қолданбасындағы Bluetooth параметрлерін пайдаланбаңыз.
Төмендегі нұсқаулар SnapBridge қолданбасының 2.0 нұсқасына
қатысты; соңғы нұсқа туралы ақпаратты келесі веб-сайттан
жүктеп алуға қолжетімді SnapBridge байланыс нұсқаулығы (pdf)
құжатында қараңыз:
http://downloadcenter.nikonimglib.com
18 Алғашқы қадамдар
Нақты фотокамера жəне смарт құрылғы дисплейлері төменде
көрсетілгендерден өзгеше болуы мүмкін.
1 Фотокамера: фотокамераны
қосыңыз. Тілді таңдау диалогтық
терезесі көрсетіледі.
Фотокамера мəзірлерін шарлау үшін мульти селекторды
жəне J түймешігін пайдаланыңыз.
Қуат ажыратқышы
1 Жоғары
J түймешігі (таңдау)
4 Сол
2 Оң
3 Төмен
Мульти селектор
Тілді белгілеу үшін 1 жəне 3 түймешіктерін басыңыз жəне
таңдау үшін J түймешігін басыңыз. Тілді баптау мəзіріндегі
Language (Тіл) параметрін пайдаланып кез келген уақытта
өзгертуге болады.
Алғашқы қадамдар 19
2 Фотокамера: оң жақтағы
диалогтық терезе көрсетілгенде J
түймешігін басыңыз. Оң жақтағы
диалогтық терезе көрсетілмесе
немесе фотокамераны қайтадан
конфигурациялағыңыз келсе,
баптау мəзірінде Connect to smart
device (Смарт құрылғыға қосылу) пəрменін белгілеңіз
жəне J түймешігін басыңыз. Егер фотокамераны
конфигурациялау үшін смарт құрылғыны
пайдаланғыңыз келмесе, сағатты қолмен реттеңіз
(0 25).
3 Фотокамера/смарт құрылғы: жұптастыруды бастаңыз.
Фотокамера байланысты күтеді; смарт құрылғыда
SnapBridge қолданбасын іске қосыңыз жəне жұптастыру
керек фотокамераның атауын түрту үшін экрандағы
нұсқауларды орындаңыз.
4 Фотокамера: фотокамерада оң
жақтағы хабар көрсетіліп
тұрғанына көз жеткізіп, смарт
құрылғыны дайындаңыз.
5 Смарт құрылғы: SnapBridge
қолданбасын іске қосып, Pair with
camera (Фотокамерамен
жұптастыру) пəрменін түртіңіз.
Фотокамераны таңдау сұралса,
фотокамераның атауын түртіңіз.
20 Алғашқы қадамдар
6 Смарт құрылғы: «Pair with camera
(Фотокамерамен жұптастыру)»
диалогтық терезесінде
фотокамера атауын түртіңіз.
Фотокамераны iOS құрылғысымен
бірінші рет жұптастырып жатқан
пайдаланушыларға жұптастыру
туралы нұсқаулар көрсетіледі,
дисплейдің төменгі жағына
айналдырып, Understood
(Түсіндім) жауабын түртіңіз. Содан
кейін сізден керек-жарақты таңдау сұралса, фотокамера
атауын қайтадан түртіңіз (фотокамераның атауы
көрсетілуі алдында біраз кешігу болуы мүмкін).
7 Фотокамера/смарт құрылғы: фотокамера жəне смарт
құрылғы бірдей алты цифрлық санды көрсетіп
тұрғанына көз жеткізіңіз. iOS жүйесінің кейбір нұсқалары
санды көрсетпеуі мүмкін; егер сан көрсетілмесе,
8-қадамға өтіңіз.
Алғашқы қадамдар 21
8 Фотокамера/смарт құрылғы: фотокамерада J
түймешігін басыңыз жəне смарт құрылғыда PAIR
(ЖҰПТАСТЫРУ) пəрменін түртіңіз (дисплей құрылғыға
жəне операциялық жүйеге қарай өзгеріп отырады).
9 Фотокамера/смарт құрылғы: жұптастыруды аяқтаңыз.
• Фотокамера: оң жақтағы хабар
көрсетілгенде J түймешігін
басыңыз.
• Смарт құрылғы: оң жақтағы хабар
көрсетілгенде OK түймешігін
басыңыз.
22 Алғашқы қадамдар
10 Фотокамера: орнатуды орындау үшін экрандағы
нұсқауларды орындаңыз.
• Фотокамераға фотосуреттерге орын деректерін қосуға
рұқсат ету үшін «Download location data from smart device?
(Смарт құрылғыдан орын деректерін жүктеп алу керек
пе?)» сұрағына Yes (Иə) жауабын таңдаңыз, содан кейін
смарт құрылғыда орынды анықтау қызметтерін қосыңыз
жəне SnapBridge қолданбасының
қойындысында Auto
link options (Автоматты түрде байланыстыру
параметрлері) > Synchronize location data (Орын
деректерін синхрондау) параметрін қосыңыз.
• Фотокамера сағатын смарт құрылғы қамтамасыз еткен
уақытпен синхрондау үшін «Sync clock with smart device?
(Сағатты смарт құрылғымен синхрондауы керек пе?)» сұрағына
Yes (Иə) жауабын таңдаңыз, содан кейін SnapBridge
қолданбасының қойындысында Auto link options (Автоматты
түрде байланыстыру параметрлері) > Synchronize clocks
(Сағаттарды синхрондау) параметрін қосыңыз.
Енді смарт құрылғы мен фотокамера қосылды. Сіз
фотокамерамен түсірген барлық суреттер смарт
құрылғыға автоматты түрде жүктеп салынады.
Алғашқы қадамдар 23
❚❚ Фотокамера мəзірлерінен баптау
Фотокамера сағатын қолмен орнатуға болады.
1 Фотокамераны қосыңыз.
Тілді таңдау тілқатысу терезесі
көрсетіледі.
Фотокамера мəзірлерін шарлау үшін мульти селекторды
жəне J түймешігін пайдаланыңыз.
Қуат ажыратқышы
1 Жоғары
J түймешігі (таңдау)
4 Сол
2 Оң
3 Төмен
Мульти селектор
Тілді белгілеу үшін 1 жəне 3 түймешіктерін басыңыз жəне
таңдау үшін J түймешігін басыңыз. Тілді баптау мəзіріндегі
Language (Тіл) параметрін пайдаланып кез келген уақытта
өзгертуге болады.
24 Алғашқы қадамдар
2 Оң жақтағы диалогтық терезе
көрсетілгенде G түймешігін
басыңыз.
G түймешігі
3 Фотокамера сағатын орнатыңыз.
Фотокамера сағатын орнату үшін мульти селекторды жəне J
түймешігін пайдаланыңыз.
q
w
Уақыт белдеуін таңдау
e
Күн пішімін таңдау
r
Жазғы уақыт параметрін
таңдау
Уақыт пен күнді орнату
(фотокамерада 24 сағаттық пішім
пайдаланылатынын ескеріңіз)
Сағатты баптау мəзіріндегі Time zone and date (Уақыт
белдеуі жəне күн) > Date and time (Күн жəне уақыт)
параметрін пайдаланып кез келген уақытта реттеуге болады.
Алғашқы қадамдар 25
Көріністапқышты фокустау
Объектив қабын алғаннан
кейін диоптрияны реттеу
тетігін фокустау нүктелері
анық фокуста болғанша
бұраңыз. Көзіңізді
көріністапқышқа жақындатып
көріністапқышты пайдаланған
кезде, көзіңізге саусақтарды немесе тырнақтарды кіргізіп
алмаңыз.
Фокустау
нүктелері
Көріністапқыш
фокуста емес
26 Алғашқы қадамдар
Көріністапқыш
фокуста
Оқулық
Фотокамера мəзірлері: шолу
Суретке түсіру, қарау жəне баптау
параметрлерінің көпшілігіне фотокамера
мəзірлері арқылы қол жеткізуге болады.
Мəзірлерді көру үшін G түймешігін
басыңыз.
G түймешігі
Қойындылар
Келесі мəзірлердің арасынан таңдаңыз:
• D: Қарау (0 186)
• N: Өңдеу (0 227)
• C: Суретке түсіру (0 190)
• m: Соңғы параметрлер (0 251)
• B: Реттеу (0 199)
Жүгірткі ағымдағы мəзірдегі
орынды көрсетеді.
Ағымдағы параметрлер
белгішелермен көрсетіледі.
Мəзір параметрлері
Ағымдағы мəзір ішіндегі
параметрлер.
Анықтама белгішесі (0 28)
Оқулық 27
Фотокамера мəзірлерін пайдалану
Фотокамера мəзірлерін шарлау үшін мульти селектор жəне J
түймешігі пайдаланылады.
1: Меңзерді жоғары жылжыту
J түймешігі:
белгіленген
4: Болдырмау жəне
алдыңғы мəзірге оралу
2: Белгіленген элементті
таңдау немесе қосымша
мəзірді көрсету
3: Меңзерді төмен жылжыту
A d (Анықтама) белгішесі
Егер монитордың төменгі сол жақ бұрышында d белгішесі көрсетілсе,
қазіргі уақытта таңдалған параметрдің немесе мəзірдің сипаттамасын
W (Q) түймешігін басу арқылы көрсетуге болады. Дисплейді жүгірте
көру үшін 1 немесе 3 түймешігін басыңыз. Мəзірлерге оралу үшін
W (Q) түймешігін қайта басыңыз.
W (Q) түймешігі
28 Оқулық
❚❚ Мəзірлерді шарлау
Мəзірлерді шарлау үшін төмендегі қадамдарды орындаңыз.
1 Мəзірлерді көрсетіңіз.
Мəзірлерді көрсету үшін G
түймешігін басыңыз.
G түймешігі
2 Ағымдағы мəзірдің
белгішесін белгілеңіз.
Ағымдағы мəзірдің
белгішесін белгілеу үшін
4 түймешігін басыңыз.
3 Мəзірді таңдаңыз.
Қажет мəзірді таңдау үшін 1 немесе 3 түймешігін басыңыз.
4 Меңзерді таңдалған
мəзір үстіне қойыңыз.
Меңзерді таңдалған мəзір
үстіне қою үшін 2
түймешігін басыңыз.
Оқулық 29
5 Мəзір элементін
белгілеңіз.
Мəзір элементін белгілеу
үшін 1 немесе 3
түймешігін басыңыз.
6 Параметрлерді
көрсетіңіз.
Таңдалған мəзір
элементінің параметрлерін
көрсету үшін 2 түймешігін
басыңыз.
7 Параметрді белгілеңіз.
Параметрді белгілеу үшін
1 немесе 3 түймешігін
басыңыз.
8 Белгіленген элементті таңдаңыз.
Белгіленген элементті таңдау үшін J
түймешігін басыңыз. Таңдау жасамай
шығу үшін G түймешігін басыңыз.
Келесіні ескеріңіз:
• Сұр түспен көрсетілген мəзір элементтері қазіргі уақытта қол
жетімді емес.
• 2 түймешігін басу J түймешігін басумен бірдей əсер
бергенімен, кейбір жағдайларда таңдауды тек J түймешігін
басу арқылы жасауға болады.
• Мəзірлерден шығып, суретке түсіру режиміне оралу үшін
ысырманы босату түймешігін жартылай басыңыз (0 36).
30 Оқулық
Батарея қуатының деңгейі жəне қалған
кадрлар саны
R түймешігін басып, ақпараттық дисплейде батарея қуатының
деңгейін жəне қалған кадрлар санын тексеріңіз.
Батарея
қуатының деңгейі
R түймешігі
Қалған кадрлар саны
Батарея қуатының деңгейі
Батарея қуаты төмен болса, көріністапқышта да ескерту
көрсетіледі. Егер R түймешігін басқанда ақпараттық дисплей
көрсетілмесе, батарея таусылған жəне оны зарядтау керек.
Ақпараттық
дисплей
L
K
Көріністапқыш
Сипаттама
—
—
Батарея толық зарядталған.
Батарея қуаты ішінара таусылған.
Батарея қуаты төмен. Толық
зарядталған қосымша батареяны
H
d
дайын ұстаңыз немесе батареяны
зарядтауға дайындалыңыз.
d
Батарея таусылған. Батареяны
H
(жыпылықтайды) (жыпылықтайды) зарядтаңыз.
Қалған кадрлар саны
1000-нан асатын мəндер «k» əрпімен көрсетілетін
мыңдықтармен көрсетіледі.
Оқулық 31
Негізгі фотография жəне
ойнату
«Бағытта да, түсір» режимдері (i жəне j)
Бұл бөлімде i жəне j режимдерінде
фотосуреттер тұсіру əдісі сипатталған.
i жəне j — параметрлердің көпшілігін суретке
түсіру жағдайларына жауап ретінде фотокамера
басқаратын автоматты «бағытта да, түсір»
режимдері; екеуінің арасындағы жалғыз
айырмашылық — j режимінде жарқыл жанбайды.
1 Режимді таңдау дискін
i немесе j күйіне
бұрыңыз.
Режимді таңдау дискі
Фотосуреттерді көріністапқышта
немесе мониторда (тікелей көрініс)
жақтауға алуға болады. Тікелей
көріністі бастау үшін a түймешігін
басыңыз.
a түймешігі
Суреттерді
көріністапқышта
жақтауға алу
32 Негізгі фотография жəне ойнату
Суреттерді
мониторда жақтауға
алу (тікелей көрініс)
2 Фотокамераны дайындаңыз.
Көріністапқыш арқылы фотосурет түсіру: фотосуреттерді
көріністапқышта жақтауға алған кезде, қол тұтқасын оң
қолыңызбен ұстап, камераның корпусын немесе объективті
сол қолмен тіреңіз. Шынтақтарыңызды кеудеңіздің шеттеріне
жақындатыңыз.
Тікелей көрініс: фотосуреттерді мониторда жақтауға алған
кезде қол тұтқасын оң қолыңызбен ұстап, объективті сол
қолмен тіреңіз.
A Фотосуреттерді портреттік (тік) бағдарда жақтауға алу
Фотосуреттерді портреттік (тік) бағытта жақтауға алған кезде
фотокамераны төменде көрсетілгендей ұстаңыз.
Фотосуреттерді
көріністапқышта жақтауға алу
Фотосуреттерді
мониторда жақтауға алу
Негізгі фотография жəне ойнату 33
3 Фотосуретті жақтауға алыңыз.
Көріністапқыш арқылы фотосурет
түсіру: негізгі нысанды 11 фокустау
нүктесінің кемінде біреуінде болып,
көріністапқышта фотосуретті
жақтауға алыңыз.
Фокустау нүктесі
Тікелей көрініс: əдепкі
параметрлерде фотокамера беттерді
автоматты түрде анықтайды жəне
фокустау нүктесін таңдайды. Бет
анықталмаса, фотокамера кадрдың
ортасына жақын нысандарды
фокустайды.
A Масштабтау объективін пайдалану
Фокустау алдында фокустық қашықтықты
реттеу жəне фотосуретті жақтауға алу үшін
масштабтау сақинасын бұрыңыз. Нысанның
кадрдағы үлкендеу аумақты толтыруы үшін
нысанды ұлғайту немесе түпкілікті
фотосуреттегі көрінетін аумақты көбейту
мақсатында кішірейту үшін масштабтау
сақинасын пайдаланыңыз (ұлғайту үшін
объективтің фокустық қашықтық
шкаласында ұзынырақ фокустық
қашықтықтарды, кішірейту үшін қысқарақ
фокустық қашықтықтарды таңдаңыз).
34 Негізгі фотография жəне ойнату
Фокустау нүктесі
Ұлғайту
Масштабтау
сақинасы
Кішірейту
4 Ысырманы босату
түймешігін жартылай
басыңыз.
Көріністапқыш арқылы
фотосурет түсіру:
фокустау үшін ысырманы
босату түймешігін
Фокустау күйінің
жартылай басыңыз (егер
индикаторы
нысанға аз жарық түсіп
тұрса, жарқыл шығып, АФ қосымша шамы жануы мүмкін).
Фокустау əрекеті аяқталған кезде дыбыстық сигнал беріліп
(нысан қозғалып тұрса, дыбыстық сигнал берілмеуі мүмкін),
көріністапқышта фокустау күйінің индикаторы (I) көрінеді.
Фокустау күйінің
Сипаттама
индикаторы
I
Нысан фокуста.
I
Фотокамера автофокус көмегімен фокустай
(жыпылықтайды) алмайды. 72-бетті қараңыз.
Тікелей көрініс: фотокамера
фокустап тұрған кезде фокустау
нүктесі жасыл болып жыпылықтайды.
Егер фотокамера фокустай алса,
фокустау нүктесі жасыл болып
көрсетіледі; əйтпесе, фокустау
нүктесі қызыл болып жыпылықтайды.
Негізгі фотография жəне ойнату 35
5 Суретке түсіріңіз.
Фотосуретті түсіру үшін
ысырманы босату
түймешігін соңына дейін
ақырын басыңыз. Жад
картасына қатынасу шамы
жанады жəне фотосурет
мониторда бірнеше
секундқа көрсетіледі. Шам
өшкенге жəне жазу
аяқталғанға дейін жад
картасын шығармаңыз я
болмаса қуат көзін алып
тастамаңыз немесе
ажыратпаңыз.
Жад картасына қатынасу шамы
Тікелей көріністі аяқтау үшін a
түймешігін басыңыз.
A Ысырманы босату түймешігі
Фотокамераның екі кезеңді ысырманы босату түймешігі бар.
Фотокамера ысырманы босату түймешігі жартылай басылған кезде
фокустайды. Фотосурет түсіру үшін ысырманы босату түймешігін
соңына дейін басыңыз.
Фокустау:
жартылай басыңыз
Сурет түсіру:
соңына дейін
басыңыз
Сондай-ақ, ысырманы босату түймешігін жартылай басу ойнатуды
аяқтайды жəне фотокамераны бірден пайдалануға дайын етеді.
36 Негізгі фотография жəне ойнату
A Көріністі автоматты таңдау (Көріністі авто таңдағыш)
Егер i немесе j режимінде тікелей көрініс
таңдалса, фотокамера нысанды автоматты
түрде талдайды жəне автофокусты
пайдаланып фокустау үшін ысырманы
босату түймешігін жартылай басқанда тиісті
суретке түсіру режимін таңдайды.
Таңдалған режим мониторда көрсетіледі.
c Портрет
d Пейзаж
Жақыннан
e
түсіру
f Түнгі портрет
Адам портретінің нысандары
Пейзаждар жəне қала пейзаждары
Фотокамераға жақын нысандар
Қараңғы артқы фонда жақтауға алынған портрет
нысандары
Z Авто
i немесе j режиміне сəйкес немесе жоғарыда
Авто (жарқыл
көрсетілген санаттарға жатпайтын нысандар
b
өшірулі)
A Күту режимінің таймері (көріністапқыш арқылы фотосурет
түсіру)
Шамамен сегіз секунд бойы ешбір əрекеттер
орындалмаса, көріністапқыш пен ақпараттық дисплей
батарея қуатының жұмсалуын азайту үшін өшеді.
Дисплейді қайтадан қосу үшін ысырманы босату
түймешігін жартылай басыңыз. Күту режимінің таймері
аяқталғанға дейінгі уақыт ұзақтығын баптау мəзіріндегі Auto off timers
(Автоматты өшу таймерлері) параметрін пайдаланып автоматты
түрде таңдауға болады (0 207).
Экспозиция өлшегіштері
өшірулі
Экспозиция өлшегіштері
қосулы
A Күту режимінің таймері (тікелей көрініс)
Шамамен он минут бойы ешбір əрекет орындалмаса, монитор өшеді.
Монитордың автоматты түрде өшуіне дейінгі уақыт ұзақтығын баптау
мəзіріндегі Auto off timers (Автоматты өшу таймерлері) параметрін
пайдаланып таңдауға болады (0 207).
Негізгі фотография жəне ойнату 37
A Кірістірілген жарқыл
i режимінде дұрыс экспозиция үшін
қосымша жарық қажет болса, ысырманы
босату түймешігі жартылай басылған кезде
кірістірілген жарқыл автоматты түрде
шығады (0 87). Жарқыл көтерілсе,
фотосуреттерді жарқылдың дайындығын
білдіретін индикатор (M) көрсетілген кезде
ғана түсіруге болады. Жарқылдың
дайындығын білдіретін индикатор
көрсетілмесе, жарқыл зарядталуда;
ысырманы босату түймешігінен
саусағыңызды аз ғана уақытқа алып,
əрекетті қайталаңыз.
Жарқыл пайдаланылмаған кезде ілмегі
шырт етіп орнына түскенше үстінен ақырын
басу арқылы жабыңыз.
A Тікелей көрініс масштабтауын алдын ала қарау
Дəлірек фокустау үшін монитордағы көріністі шамамен 8,3 есеге дейін
ұлғайту үшін X түймешігін басыңыз. Объектив арқылы көрініс
ұлғайтылған кезде дисплейдің төменгі оң жақ бұрышында сұр түсті
жақтауы бар шарлау терезесі пайда болады. Мониторда көрінбейтін
кадр аумақтарына жүгірту үшін мульти селекторды пайдаланыңыз
немесе кішірейту үшін W (Q) түймешігін басыңыз.
X түймешігі
38 Негізгі фотография жəне ойнату
Шарлау терезесі
A Экспозиция
Көрініске байланысты экспозиция тікелей көрініс пайдаланылмаған
кезде қол жеткізуге болатын экспозициядан өзгеше болуы мүмкін.
A Тікелей көрініс режимінде суретке түсіру
Түпкілікті суретте көрсетілмесе де, мониторда кертілген шеттер, түсті
жиек, муар жəне жарық нүктелер пайда болуы мүмкін, жыпылықтаған
белгілер жəне басқа жылтылдайтын жарық көздері бар кейбір
аумақтарда я болмаса нысанды импульстық немесе басқа жарық, бір
сəттік жарық көзі жарықтандырса, жарық аумақтар немесе жолақтар
пайда болуы мүмкін. Бұған қоса, қозғалатын нысандарда бұрмалану
орын алуы мүмкін, əсіресе, фотокамера көлденеңінен панорамаланса
немесе кадр ішінде нысан жоғары жылдамдықпен қозғалса.
Флюоресцентті, сынап газ разрядты немесе натрийлі шамдар астында
мониторда көрінетін жыпылықтау жəне жолақтану Flicker reduction
(Жыпылықтауды азайту) (0 213) арқылы азайтылады, бірақ кейбір
ысырма жылдамдықтарында олар ақырғы фотосуретте бəрібір көрінуі
мүмкін. Фотокамераны күнге немесе өзге қатты жарық көздеріне
бағыттамаңыз. Бұл сақтық шарасын орындамау нəтижесінде
фотокамераның ішкі схемалары зақымдалуы мүмкін. Режимді таңдау
дискі g режиміне бұралса немесе режимді таңдау дискі g
режимінен басқа параметрге бұралса, тікелей көрініс автоматты түрде
аяқталады.
Көріністапқыш арқылы кіретін жарықтың фотосуретте көрінуіне немесе
экспозицияға кедергі келтіруіне жол бермеу үшін көріністапқышқа көзді
жақындатпай суреттер түсіргенде көріністапқышты қолмен немесе
қосымша окуляр қақпағы сияқты басқа заттармен жабу ұсынылады
(0 68).
A HDMI
Фотокамера HDMI бейне құрылғысына жалғанған кезде бейне құрылғы
объектив арқылы көріністі көрсетеді. Егер құрылғы HDMI-CEC үшін
қолдау көрсетсе, тікелей көріністе суретке түсіру алдында баптау
мəзіріндегі HDMI > Device control (Құрылғыны басқару) параметрі
(0 185) үшін Off (Өшірулі) күйін таңдаңыз.
Негізгі фотография жəне ойнату 39
Негізгі ойнату
1 K түймешігін басыңыз.
Мониторда фотосурет көрсетіледі.
K түймешігі
2 Қосымша суреттерді
көріңіз.
Қосымша суреттерді 4
немесе 2 түймешігін басу
арқылы көрсетуге болады.
Ойнатуды аяқтау жəне суретке түсіру режиміне оралу үшін
ысырманы босату түймешігін жартылай басыңыз.
40 Негізгі фотография жəне ойнату
Қажет емес фотосуреттерді өшіру
Мониторда қазіргі уақытта көрсетілген фотосуретті өшіру үшін O
түймешігін басыңыз. Өшірілгеннен кейін фотосуреттерді
қалпына келтіру мүмкін емес екенін ескеріңіз.
1 Фотосуретті көрсетіңіз.
Өшіру керек фотосуретті көрсетіңіз.
K түймешігі
2 Фотосуретті өшіріңіз.
O түймешігін басыңыз. Растау
тілқатысу терезесі көрсетіледі;
кескінді өшіру жəне қарауға оралу
үшін O түймешігін қайта басыңыз.
O түймешігі
A Өшіру
Ойнату мəзіріндегі Delete (Өшіру) параметрін бірнеше кескінді өшіру
үшін пайдалануға болады (0 172).
Негізгі фотография жəне ойнату 41
Анықтама режимі
Анықтама
Анықтама режимі əр түрлі жиі
пайдаланылатын жəне пайдалы функцияларға
қатынасты береді. Анықтаманың жоғарғы
деңгейі режимді таңдау дискі g күйіне
бұралғанда көрсетіледі.
Батарея индикаторы (0 31)
Қалған кадрлар саны (0 31)
Суретке түсіру режимі: суретке түсіру
режимінің белгішесінде анықтама
режимінің индикаторы көрсетіледі.
Келесі элементтердің арасынан таңдаңыз:
Shoot (Суретке түсіру)
Суреттерді түсіру.
View/delete (Көру/өшіру)
Суреттерді көру жəне/немесе
өшіру.
Retouch (Өңдеу)
Суреттерді өңдеу.
Set up (Баптау)
Фотокамера параметрлерін
өзгерту.
42 Анықтама режимі
Анықтама режимінің мəзірлері
Бұл мəзірлерге қатынасу үшін Shoot (Суретке түсіру), View/
delete (Көру/өшіру), Retouch (Өңдеу) немесе Set up (Баптау)
пəрменін белгілеп, J түймешігін басыңыз.
❚❚ Shoot (Суретке түсіру)
Easy operation
(Оңай пайдалану)
4 Auto (Авто)
No flash (Жарқыл
жоқ)
Distant subjects
9 (Қашықтағы
нысандар)
5
!
Close-ups (Жақыннан
түсірулер)
Sleeping faces
8 (Ұйықтап жатқан
беттер)
Moving subjects
9 (Қозғалып жатқан
нысандар)
Landscapes
7
(Пейзаждар)
6 Portraits (Портреттер)
"
Night portrait (Түнгі
портрет)
5
Photograph night
landscapes (Түнгі
пейзаждарды
фотосуретке түсіру)
Advanced operation
(Кеңейтілген пайдалану)
Soften backgrounds
(Фондарды жұмсарту)
#
Bring more into focus
(Фокусқа жақындату)
Freeze motion (people)
(Қозғалысты қатыру
(адамдар))
Freeze motion (vehicles)
$ (Қозғалысты қатыру
(көліктер))
Show water flowing
(Ағып жатқан суды
көрсету)
Апертураны
реттеу.
Ысырма
жылдамдығын
таңдау.
Күн батуларында
Capture reds in
түстерді жарқын
sunsets (Күн
етіп түсіру үшін ақ
батуларында қызыл
түс балансын
түс реңктерін түсіру) *
реттеу.
H Take bright photos
Жарық (ашық
(Жарық фотосуреттерді реңкті) немесе
түсіру) *
күңгірт (қою реңкті)
фотосуреттерді
Take dark (low key)
түсіру үшін
photos (Күңгірт (қою
реңкті) фотосуреттерді экспозиция
түзетілімін реттеу.
түсіру) *
* Басқа Advanced operation (Кеңейтілген басқару) элементтеріне əсер етеді.
Əдепкі параметрлерді қалпына келтіру үшін фотокамераны өшіріп, қайтадан
қосыңыз.
Анықтама режимі 43
«Суретке түсіруді бастау»
Параметрді белгілеп, J түймешігін
басыңыз.
• Use the viewfinder (Көріністапқышты
пайдалану)
• Use live view (Тікелей көріністі пайдалану)
• Shoot movies (Бейнефильмдер түсіру)
«Қосымша параметрлер»
Егер More settings (Қосымша параметрлер)
көрсетілсе, төмендегі параметрлерге (қол
жетімді параметрлер таңдалған суретке
түсіру параметріне қарай өзгеріп отырады)
қатынасу үшін осы параметрді белгілеп, 2
түймешігін басуға болады:
• Flash settings (Жарқыл параметрлері) > Flash
mode (Жарқыл режимі)
• Flash settings (Жарқыл параметрлері) > Flash
compensation (Жарқыл түзетілімі)
• Release mode (Суретке түсіру режимі)
• ISO sensitivity settings (ISO сезімталдығының
параметрлері) > ISO sensitivity (ISO сезімталдық)
• ISO sensitivity settings (ISO сезімталдығының
параметрлері) > Auto ISO sensitivity control (ISO
сезімталдықты автоматты түрде басқару)
• Set Picture Control (Picture Control режимін
орнату)
• Exposure compensation (Экспозиция түзетілімі)
• White balance (Ақ түс балансы)
❚❚ View/delete (Көру/өшіру)
View single photos (Жалғыз
фотосуреттерді көру)
View multiple photos (Бірнеше
фотосуретті көру)
Choose a date (Күнді таңдау)
View a slide show (Слайд
көрсетілімін көру)
Delete photos (Фотосуреттерді
өшіру)
A Анықтама режимі
Режимді таңдау дискі басқа параметрге бұралғанда немесе
фотокамера өшірілгенде анықтама режимі Easy operation (Оңай
пайдалану) > Auto (Автоматты) деп ысырылады.
44 Анықтама режимі
❚❚ Retouch (Өңдеу)
Trim (Кадр шеттерін кесу)
Filter effects (cross screen) (Сүзгі
əсерлері (бүкіл экранда))
Filter effects (soft) (Сүзгі əсерлері
(жұмсақ))
Photo illustration
(Фотоиллюстрация)
Miniature effect (Миниатюра əсері)
Selective color (Таңдамалы түс)
❚❚ Set up (Баптау)
Image quality (Кескін сапасы)
Image size (Кескін өлшемі)
Auto off timers (Автоматты өшу
таймерлері)
Date stamp (Күн белгісі)
Display and sound settings (Дисплей
жəне дыбыс параметрлері)
Monitor brightness (Монитор
жарықтығы)
Info background color
(Ақпараттың фондық түсі)
Auto info display (Ақпаратты
автоматты түрде көрсету)
Beep (Дыбыстық сигнал)
Movie settings (Бейнефильм
параметрлері)
Frame size/frame rate (Кадр
өлшемі/кадр жылдамдығы)
Movie quality (Бейнефильм сапасы)
Microphone (Микрофон)
Wind noise reduction (Жел шуын
азайту)
Flicker reduction (Жыпылықтауды
азайту)
Playback display options (Ойнату
дисплейінің параметрлері)
Clock and language (Сағат жəне тіл)
Format memory card (Жад
картасын пішімдеу)
HDMI
Airplane mode (Ұшақ режимі)
Smart device connection (Смарт
құрылғыны қосу)
Eye-Fi upload (Eye-Fi картасына
жүктеу) *
Slot empty release lock (Ұяшық бос
кезде босату құлпы)
* Үйлесімді Eye-Fi жад картасы салынған кезде ғана қол жетімді (0 224).
Flicker reduction (Жыпылықтауды азайту), Clock and
language (Сағат жəне тіл), Format memory card (Жад картасын
пішімдеу), HDMI, Airplane mode (Ұшақ режимі), Smart device
connection (Смарт құрылғыны қосу), Eye-Fi upload (Eye-Fi
картасына жүктеу) жəне Slot empty release lock (Ұяшық бос
кезде босату құлпы) параметрлерін қоспағанда параметрлерді
өзгертулер тек нұсқаулық режимінде қолданылады жəне басқа
суретке түсіру режимдерінде көрсетілмейді.
Анықтама режимі 45
Анықтаманы пайдалану
Анықтама көрсетіліп тұрғанда мына əрекеттерді орындауға
болады:
Мақсат
Əрекет
Анықтаманың
жоғарғы
деңгейіне оралу
Мониторды қосу
Сипаттама
Мониторды қосу немесе
анықтаманың жоғарғы деңгейіне
оралу үшін G түймешігін басыңыз.
G түймешігі
Мəзірді белгілеу
Мəзірді белгілеу үшін 1, 3, 4 немесе
2 түймешігін басыңыз.
Мəзірлердегі параметрлерді белгілеу
үшін 1 немесе 3 түймешігін басыңыз.
Параметрлерді
белгілеу
Белгіленген
мəзірді немесе
параметрді
таңдау
46 Анықтама режимі
Дисплейлердегі төменде
көрсетілгендей параметрлерді
белгілеу үшін 1, 3, 4 немесе 2
түймешігін басыңыз.
Белгіленген мəзірді немесе
параметрді таңдау үшін J түймешігін
басыңыз.
Мақсат
Əрекет
Сипаттама
Алдыңғы дисплейге оралу үшін 4
түймешігін басыңыз.
Болдырмау жəне төменде
көрсетілгендей дисплейлерден
алдыңғы дисплейге оралу үшін &
пəрменін белгілеп, J түймешігін
басыңыз.
Алдыңғы
дисплейге оралу
Егер монитордың төменгі сол жақ
бұрышында d белгішесі көрсетілсе,
анықтаманы W (Q) түймешігін басу
арқылы көрсетуге болады. Дисплейді
жүгірте қарау үшін 1 немесе 3
түймешігін басыңыз, я болмаса, шығу
үшін W (Q) түймешігін қайтадан
басыңыз.
Анықтаманы көру
W (Q)
түймешігі
d (анықтама) белгішесі
Анықтама режимі 47
Параметрлерді нысанға
немесе жағдайға сəйкес ету
(көрініс режимі)
Фотокамера бірнеше «көрініс» режимін ұсынады. Көрініс режимі
таңдалғанда параметрлер таңдалған көрініске сай автоматты
түрде оңтайландырылып, шығармашыл фотосурет түсіру
32-бетте сипатталғандай режимді таңдау, суретті жақтауға алу
жəне суретке түсіру сияқты оп-оңай болады.
Келесі көріністерді режимді таңдау дискімен
таңдауға болады:
k Portrait (Портрет)
m Sports (Спорт)
l Landscape (Пейзаж)
n Close up (Жақыннан түсіру)
p Child (Бала)
o Night portrait (Түнгі портрет)
k Portrait (Портрет)
Жұмсақ əрі шынайы көрінетін тері
реңктері бар портреттер үшін
пайдаланыңыз. Нысан артқы
фоннан алыс тұрса немесе
телефото объективі пайдаланылса,
артқы фондағы кішігірім элементтер
жұмсартылып, кадр жиектемесіне
тереңдік сезімін береді.
48 Параметрлерді нысанға немесе жағдайға сəйкес ету (көрініс режимі)
l Landscape (Пейзаж)
Күндіз жанды пейзаж түсірілімдерін
алу үшін пайдаланыңыз.
A Ескертпе
Кірістірілген жарқыл мен АФ қосымша шамы өшеді.
p Child (Бала)
Балалардың лездік суреттері үшін
пайдаланыңыз. Киім мен артқы
фондағы кішігірім элементтер
жанды көрінеді, ал тері реңктері
жұмсақ əрі шынайы болады.
m Sports (Спорт)
Жоғары ысырма жылдамдықтары
динамикалық спорт түсірілімдерінде
қозғалысты қатырып, негізгі
нысанды бөлектеп анық көрсетеді.
A Ескертпе
Кірістірілген жарқыл мен АФ қосымша шамы өшеді.
Параметрлерді нысанға немесе жағдайға сəйкес ету (көрініс режимі) 49
n Close up (Жаққыннан түсіру)
Гүлдерді, жəндіктерді жəне өзге де
кішігірім нысандарды жақыннан
түсіру үшін пайдаланыңыз (өте
жақын жерден фокустау үшін
макрообъективті пайдалануға
болады).
o Night portrait (Түнгі портрет)
Жарық аз болғанда түсірілген
портреттерде негізгі нысан мен
артқы фон арасында табиғи тепетеңдікті сақтау үшін пайдаланыңыз.
A Бұлдыратуды болдырмау
Ысырманың баяу жылдамдықтарындағы фотокамераның дірілі
тудыратын бұлдыратуды болдырмау үшін штативті пайдаланыңыз.
50 Параметрлерді нысанға немесе жағдайға сəйкес ету (көрініс режимі)
Арнайы əсерлер
Арнайы əсерлерді фотосуреттер түсіру жəне бейнефильмдер
түсіру кезінде пайдалануға болады.
Режимді таңдау дискін q қалпына бұрап, басқару дискін
мониторда қажет параметр пайда болғанша бұрау арқылы
төмендегі əсерлерді таңдауға болады.
Режимді таңдау
дискі
Басқару дискі
Монитор
% Night vision
(Түнгі көрініс)
( Miniature effect
(Миниатюра əсері)
S Super vivid
(Супер жарқын)
3 Selective color
(Таңдамалы түс)
T Pop (Поп)
1 Silhouette (Силуэт)
U Photo illustration
(Фотоиллюстрация)
2 High key
(Ашық реңкті сурет)
' Toy camera effect (Ойыншық
фотокамера əсері)
3 Low key
(Қою реңкті сурет)
Арнайы əсерлер 51
% Night vision (Түнгі көрініс)
Қараңғы жағдайларда жоғары ISO
сезімталдықтарда монохромды
кескіндерді жазу үшін
пайдаланыңыз.
A Ескертпе
Автофокус тек тікелей көріністе қол жетімді; фотокамера фокустай
алмаса, қолмен реттелетін фокусты пайдалануға болады. Кірістірілген
жарқыл мен АФ қосымша шамы өшеді.
S Super vivid (Супер жарқын)
Ашығырақ кескінді алу үшін жалпы
қанығуы жəне контраст
арттырылады.
T Pop (Поп)
Шынайырақ кескінді алу үшін жалпы
қанығуы арттырылады.
52 Арнайы əсерлер
U Photo illustration (Фотоиллюстрация)
Тікелей көріністе реттеуге болатын
постер əсерін алу үшін контурларды
анық етеді жəне түстерді қарапайым
етеді (0 56).
A Ескертпе
Осы режимде түсірілген бейнефильмдер суреттер қатарынан жасалған
слайд көрсетілімі сияқты ойнатылады.
' Toy camera effect (Ойыншық фотокамера əсері)
Ойыншық фотокамерамен
түсірілгендей көрінетін
фотосуреттерді жəне
бейнефильмдерді жасаңыз. Əсерді
тікелей көріністе реттеуге болады
(0 57).
( Miniature effect (Миниатюра əсері)
Диорамалардың суреттері болып
көрінетін фотосуреттерді жасаңыз.
Жоғарғы ыңғайлы тұстан түсірілген
фотосуреттерде ең жақсы нəтиже
береді. 1920 × 1080/30p пішіміндегі
45 минуттық түсірілген бөлік
шамамен үш минутта ойнатылатын
бейнефильмге сығымдалып,
миниатюра əсері бейнефильмдері
жоғары жылдамдықпен
ойнатылады. Əсерді тікелей
көріністе реттеуге болады (0 58).
A Ескертпе
Бейнефильмдермен бірге дыбыс жазылмайды. Кірістірілген жарқыл мен
АФ қосымша шамы өшеді.
Арнайы əсерлер 53
3 Selective color (Таңдамалы түс)
Таңдалған түстерден басқа
түстердің барлығы қара жəне ақ
түсте жазылады. Əсерді тікелей
көріністе реттеуге болады (0 60).
A Ескертпе
Кірістірілген жарқыл өшеді.
1 Silhouette (Силуэт)
Жарық артқы фондардағы силуэт
нысандар.
A Ескертпе
Кірістірілген жарқыл өшеді.
2 High key (Ашық реңкті сурет)
Жарыққа толы ашық түсті кескіндер
жасау үшін ашық түсті көріністерде
пайдаланыңыз.
A Ескертпе
Кірістірілген жарқыл өшеді.
54 Арнайы əсерлер
3 Low key (Қою реңкті сурет)
Жарық аумақтары бөлектелген
күңгірт, қою түсті кескіндер жасау
үшін күңгірт көріністерде
пайдаланыңыз.
A Ескертпе
Кірістірілген жарқыл өшеді.
A Бұлдыратуды болдырмау
Ысырманың баяу жылдамдықтарындағы фотокамераның дірілі
тудыратын бұлдыратуды болдырмау үшін штативті пайдаланыңыз.
A NEF (RAW)
NEF (RAW) жазу %, S, T, U, ', ( жəне 3 режимдерінде қол жетімді
емес. Осы режимдерде NEF (RAW) немесе NEF (RAW) + JPEG жоғары
сапалы параметрі таңдалып түсірілген суреттер JPEG пішіміндегі
кескіндер ретінде жазылады. Бұл параметрлермен жасалған JPEG
пішіміндегі кескіндер жоғары сапалы кескіндер түрінде жазылады.
A U жəне ( режимдері
Бейнефильм жазу кезінде автофокус қол жетімді емес. Тікелей көріністі
жаңарту жиілігі төмендейді, үздіксіз суретке түсіру режимінің кадр
жылдамдығы да төмендейді; тікелей көріністе фотосуретке түсіру
кезінде автофокусты пайдалану алдын ала қарауды үзеді.
Арнайы əсерлер 55
Тікелей көріністе қол жетімді параметрлер
Таңдалған əсердің параметрлері тікелей көрініс дисплейінде
реттеледі.
❚❚ U Photo illustration (Фотоиллюстрация)
1 Тікелей көріністі таңдаңыз.
a түймешігін басыңыз. Объективтегі
көрініс мониторда көрсетіледі.
a түймешігі
2 Контур қалыңдығын реттеңіз.
Оң жақтағы параметрлерді көрсету
үшін J түймешігін басыңыз.
Контурларды қалыңырақ немесе
жұқарақ ету үшін 4 немесе 2
түймешігін басыңыз.
3 J түймешігін басыңыз.
Параметрлерді орнату аяқталған кезде шығу үшін J
түймешігін басыңыз. Тікелей көріністен шығу үшін a
түймешігін басыңыз.
56 Арнайы əсерлер
❚❚ ' Toy camera effect (Ойыншық фотокамера əсері)
1 Тікелей көріністі таңдаңыз.
a түймешігін басыңыз. Объективтегі
көрініс мониторда көрсетіледі.
a түймешігі
2 Параметрлерді реттеңіз.
Оң жақтағы параметрлерді көрсету
үшін J түймешігін басыңыз.
Vividness (Жандылық) немесе
Vignetting (Виньеттеу) параметрін
белгілеу үшін 1 немесе 3 түймешігін
басыңыз жəне өзгерту үшін 4 немесе
2 түймешігін басыңыз. Түстердің қанығуын арттыру немесе
азайту үшін жандылықты, виньеттеу мөлшерін басқару үшін
виньеттеуді реттеңіз.
3 J түймешігін басыңыз.
Параметрлерді орнату аяқталған кезде шығу үшін J
түймешігін басыңыз. Тікелей көріністен шығу үшін a
түймешігін басыңыз.
Арнайы əсерлер 57
❚❚ ( Miniature effect (Миниатюра əсері)
1 Тікелей көріністі таңдаңыз.
a түймешігін басыңыз. Объективтегі
көрініс мониторда көрсетіледі.
a түймешігі
2 Фокустау нүктесін орнатыңыз.
Мульти селекторды пайдаланып
фокустау нүктесін фокуста болатын
аумаққа орналастырыңыз, содан
кейін фокустау үшін ысырманы
босату түймешігін жартылай
басыңыз. Миниатюра əсері
параметрлерін дисплейден уақытша тазалау жəне дəл
фокустау үшін мониторда көріністі ұлғайту үшін X түймешігін
басыңыз. Миниатюра əсері дисплейін қалпына келтіру үшін
W (Q) түймешігін басыңыз.
3 Параметрлерді көрсетіңіз.
Миниатюра əсері параметрлерін
көрсету үшін J түймешігін басыңыз.
58 Арнайы əсерлер
4 Параметрлерді реттеңіз.
Фокуста болатын аумақтың бағытын
таңдау үшін 4 немесе 2 түймешігін
басыңыз, содан кейін оның енін
реттеу үшін 1 немесе 3 түймешігін
басыңыз.
5 J түймешігін басыңыз.
Параметрлерді орнату аяқталған кезде шығу үшін J
түймешігін басыңыз. Тікелей көріністен шығу үшін a
түймешігін басыңыз.
Арнайы əсерлер 59
❚❚ 3 Selective color (Таңдамалы түс)
1 Тікелей көріністі таңдаңыз.
a түймешігін басыңыз. Объективтегі
көрініс мониторда көрсетіледі.
a түймешігі
2 Параметрлерді көрсетіңіз.
Таңдамалы түс параметрлерін
көрсету үшін J түймешігін басыңыз.
3 Түсті таңдаңыз.
Таңдалған түс
Соңғы кескінде қалатын түс ретінде
нысан түсін таңдау үшін нысанды
дисплейдің ортасындағы ақ шаршы
ішіне жақтауға алып, 1 түймешігін
басыңыз (фотокамераға қанық емес
түстерді анықтау қиын болуы мүмкін;
қанық түсті таңдаңыз). Түсті дəлірек
таңдау мақсатында дисплейдің
ортасын ұлғайту үшін X түймешігін басыңыз. Кішірейту үшін
W (Q) түймешігін басыңыз.
60 Арнайы əсерлер
4 Түс ауқымын таңдаңыз.
Соңғы кескінде болатын ұқсас
реңктер ауқымын кеңейту немесе
кішірейту үшін 1 немесе 3
түймешігін басыңыз. 1 жəне 7
аралығындағы мəндерден таңдаңыз;
жоғары мəндерде басқа түстерден
реңктер болуы мүмкін екенін
ескеріңіз.
Түс ауқымы
5 Қосымша түстерді таңдаңыз.
Қосымша түстерді таңдау үшін
дисплейдің жоғарғы жағындағы үш
түс жолағының біреуін белгілеу үшін
басқару дискін бұраңыз жəне басқа
түсті таңдау үшін 3- жəне 4қадамдарды қайталаңыз. Қажет
болса, үшінші түс үшін қайталаңыз.
Белгіленген түс таңдауын алып тастау үшін O түймешігін
басыңыз (барлық түстерді алып тастау үшін O түймешігін
басып, ұстап тұрыңыз. Растау тілқатысу терезесі көрсетіледі;
Yes (Иə) жауабын таңдаңыз).
6 J түймешігін басыңыз.
Параметрлерді орнату аяқталған кезде шығу үшін J
түймешігін басыңыз. Суретке түсіру кезінде тек таңдалған
реңктегі нысандар түрлі-түсті болып жазылады; басқа
нысандар қара жəне ақ түсте жазылады. Тікелей көріністен
шығу үшін a түймешігін басыңыз.
Арнайы əсерлер 61
Фотосурет түсіру туралы
қосымша мəліметтер
Суретке түсіру режимін таңдау
Ысырманы босату əдісін (суретке түсіру
режимі) таңдау үшін I (E/#) түймешігін
басыңыз, содан кейін мульти
селекторды пайдаланып қажет
параметрді белгілеңіз жəне J түймешігін
басыңыз.
I (E/#) түймешігі
Режим
8
I
J
E
"
#
Сипаттама
Single frame (Əр кадр бойынша): ысырманы босату түймешігі
басылған сайын фотокамера бір фотосурет түсіреді.
Continuous (Үздіксіз): ысырманы босату түймешігі басылып
тұрған кезде фотокамера фотосуреттер түсіреді (0 63).
Quiet shutter release (Ысырманы тыныш босату): əр кадр
бойынша режимімен бірдей, тек фотокамераның шуы
азайтылады (0 65).
Self-timer (Өздігінен түсіруді реттейтін таймер): өздігінен
түсіруді реттейтін таймер көмегімен суреттер түсіріңіз (0 66).
Delayed remote (ML-L3) (Кешіктірілген қашықтан басқару
(ML-L3)) : қосымша ML-L3 қашықтан басқару пультіндегі
ысырманы босату түймешігі басылғаннан 2 секундтан кейін
ысырма босатылады (0 95).
Quick-response remote (ML-L3) (Жылдам қашықтан басу
пульті (ML-L3)): қосымша ML-L3 қашықтан басқару пультіндегі
ысырманы босату түймешігі басылғаннан кейін ысырма
босатылады (0 95).
62 Фотосурет түсіру туралы қосымша мəліметтер
Үздіксіз суретке түсіру (қатарынан түсіру
режимі)
I (Continuous (Үздіксіз)) режимінде ысырманы босату
түймешігі соңына дейін басылып тұрғанда фотокамера
фотосуреттерді үздіксіз түсіреді.
1 I (E/#) түймешігін басыңыз.
I (E/#) түймешігі
2 I (Continuous (Үздіксіз)) режимін
таңдаңыз.
I (Continuous (Үздіксіз)) режимін
белгілеп, J түймешігін басыңыз.
3 Фокустаңыз.
Кадрды жақтауға алып, фокустаңыз.
4 Фотосуреттерді түсіріңіз.
Ысырманы босату түймешігі соңына
дейін басылған кезде фотокамера
фотосуреттер түсіреді.
Фотосурет түсіру туралы қосымша мəліметтер 63
A Жад буфері
Фотокамера жад картасына сақталып жатқан кезде фотосуреттерді
түсіруді жалғастыра беруге мүмкіндік беретін уақытша сақтауға
арналған жад буферімен жабдықталған. 100 фотосуретке дейін бірінен
соң бірін түсіруге болады (жалғыз ерекшелік — S немесе M режимінде
4 секунд немесе баяуырақ ысырма жылдамдығы таңдалса, бір қатарда
түсіруге болатын түсірілімдер санына шек болмаған кезде). Егер
батарея қуаты буферде кескіндер қалған кезде таусылса, ысырманы
босату мүмкіндігі ажыратылады жəне кескіндер жад картасына
көшіріледі.
A Кадр жылдамдығы
Үздіксіз суретке түсіру режимінде түсіруге болатын фотосуреттер саны
туралы ақпаратты 296-беттен қараңыз. Жад буфері толы немесе
батарея қуаты төмен кезде фотосурет түсіру кезіндегі кадр
жылдамдығы төмендеуі мүмкін.
A Кірістірілген жарқыл
Үздіксіз суретке түсіру режимін кірістірілген жарқылмен пайдалану
мүмкін емес; режимді таңдау дискін j (0 32) күйіне бұрыңыз немесе
жарқылды өшіріңіз (0 87).
A Буфер өлшемі
Ағымдағы параметрлерде жад буферінде
сақтауға болатын кескіндердің шамамен
алғандағы саны ысырманы босату
түймешігі басылған кезде көріністапқыштағы кадрлар есептегішінде
көрсетіледі.
64 Фотосурет түсіру туралы қосымша мəліметтер
Ысырманы тыныш босату
Бұл режимді фотокамера шуын барынша аз ету үшін таңдаңыз.
Фотокамера фокустаған кезде дыбыстық сигнал берілмейді.
1 I (E/#) түймешігін басыңыз.
I (E/#) түймешігі
2 J (Quiet shutter release
(Ысырманы тыныш босату))
режимін таңдаңыз.
J (Quiet shutter release
(Ысырманы тыныш босату))
режимін белгілеңіз жəне J түймешігін
басыңыз.
3 Фотосуреттерді түсіріңіз.
Суретке түсіру үшін ысырманы босату
түймешігін соңына дейін басыңыз.
Фотосурет түсіру туралы қосымша мəліметтер 65
Өздігінен түсіруді реттейтін таймер
режимі
Өздігінен түсіруді реттейтін таймерді өздігінен түсірілетін
портреттер немесе фотограф кіретін топтық түсірілімдер үшін
пайдалануға болады. Жалғастырмай тұрып фотокамераны
штативке бекітіңіз немесе оны тұрақты, тегіс бетке қойыңыз.
1 I (E/#) түймешігін басыңыз.
I (E/#) түймешігі
2 E (Self-timer (Өздігінен түсіруді
реттейтін таймер)) режимін
таңдаңыз.
E (Self-timer (Өздігінен түсіруді
реттейтін таймер)) режимін
белгілеңіз жəне J түймешігін
басыңыз.
3 Фотосуретті жақтауға алыңыз.
66 Фотосурет түсіру туралы қосымша мəліметтер
4 Фотосурет түсіріңіз.
Фокустау үшін ысырманы
босату түймешігін
жартылай басып, содан
кейін түймешікті соңына
дейін басыңыз. Өздігінен
түсіруді реттейтін таймер
шамы жыпылықтай бастайды жəне дыбыстық сигнал ойнай
бастайды. Фотосурет түсірілуінен екі секунд бұрын шам
жыпылықтауды тоқтатады жəне дыбыстық сигнал жиілей
түседі. Ысырма таймер іске қосылғаннан он секундтан кейін
босатылады.
Фотокамера фокустай алмағанда немесе ысырманы босату
мүмкін болмаған басқа жағдайларда таймер іске қосылмауы
немесе фотосурет түсірілмеуі мүмкін екенін ескеріңіз.
Фотосурет түсірместен таймерді тоқтату үшін фотокамераны
өшіріңіз.
Фотосурет түсіру туралы қосымша мəліметтер 67
A Көріністапқышты жабыңыз
Көріністапқыш арқылы кіретін жарықтың фотосуретте көрінуіне немесе
экспозицияға кедергі келтіруіне жол бермеу үшін көріністапқышқа көзді
жақындатпай суреттер түсіргенде көріністапқышты қолмен немесе
қосымша окуляр қақпағы (0 268) сияқты басқа заттармен жабу
ұсынылады. Қақпақты бекіту үшін резеңке көзүсті қалқанын алып
тастаңыз (q) жəне қақпақты көрсетілгендей салыңыз (w). Резеңке
көзүсті қалқанын алып жатқанда фотокамераны қатты ұстап тұрыңыз.
Резеңке көзүсті қалқан
Окуляр қақпағы
A Кірістірілген жарқылды пайдалану
Жарқылды қолмен көтеруді қажет ететін режимдерде жарқылмен
фотосурет түсірмей тұрып, M (Y) түймешігін басып жарқылды көтеріңіз
жəне көріністапқышта M индикаторының көрсетілуін күтіңіз (0 38).
Өздігінен түсіруді реттейтін таймер іске қосылғаннан кейін жарқыл
көтерілсе, суретке түсіру үзіледі.
A Өздігінен түсіруді реттейтін таймер параметрі
Өздігінен түсіруді реттейтін таймер ұзақтығын жəне түсірілген
түсірілімдер санын таңдау туралы ақпарат алу үшін баптау мəзірінде
Self-timer (Өздігінен түсіруді реттейтін таймер) параметрін қараңыз
(0 208).
68 Фотосурет түсіру туралы қосымша мəліметтер
Фокустау
Фокусты автоматты түрде (төменде қараңыз) немесе қолмен
(0 81) реттеуге болады. Қолданушы автоматты немесе қолмен
реттелетін фокустың фокустау нүктесін таңдай (0 76) немесе
фокустағаннан кейін фотосуреттерді қайта жиектеу үшін
фокустау құлпын пайдалана алады (0 79).
Фокустау режимі
Көріністапқыш арқылы фотосурет түсіру кезінде келесі
фокустау режимдерін таңдауға болады:
Параметр
Сипаттама
Фотокамера нысан қозғалмаса əр кадр
Auto-servo AF
бойынша бақылағыш автофокустауды,
(Бақылағыш АФ
нысан қозғалыста болса үздіксіз бақылағыш
AF-A режимін
автофокусты автоматты түрде таңдайды.
автоматты түрде
Ысырманы фотокамера фокустай алған
таңдау)
кезде ғана босатуға болады.
Қозғалмайтын нысандар үшін. Фокус
Single-servo AF
ысырманы босату түймешігі жартылай
AF-S (Əр кадр бойынша басылған кезде құлыпталады. Ысырманы
бақылағыш АФ)
фотокамера фокустай алған кезде ғана
босатуға болады.
Қозғалатын нысандар үшін. Ысырманы
Continuousбосату түймешігі жартылай басылған кезде
AF-C servo AF (Үздіксіз фотокамера үздіксіз фокустайды.
бақылағыш АФ)
Ысырманы фотокамера фокустай алған
кезде ғана босатуға болады.
Manual focus
MF (Қолмен
Қолмен фокустаңыз (0 81).
реттелетін фокус)
AF-S жəне AF-C тек P, S, A жəне M режимдерінде қол жетімді
екенін ескеріңіз.
Фотосурет түсіру туралы қосымша мəліметтер 69
Тікелей көрініс арқылы фотосурет түсіру кезінде келесі
фокустау режимдерін таңдауға болады:
Параметр
Сипаттама
Single-servo AF
Қозғалмайтын нысандар үшін. Фокус
AF-S (Əр кадр бойынша ысырманы босату түймешігі жартылай
бақылағыш АФ)
басылған кезде құлыпталады.
Қозғалатын нысандар үшін. Ысырманы
Full-time-servo AF босату түймешігі басылғанша фотокамера
AF-F (Тұрақты
үздіксіз фокустайды. Фокус ысырманы
бақылағыш АФ)
босату түймешігі жартылай басылған кезде
құлыпталады.
Manual focus
MF (Қолмен
Қолмен фокустаңыз (0 81).
реттелетін фокус)
U, ' жəне ( режимдерінде AF-F қол жетімді емес екенін
ескеріңіз.
❚❚ Фокустау режимін таңдау
Фокустау режимін таңдау үшін төмендегі қадамдарды
орындаңыз.
1 Фокустау режимінің параметрлерін
көрсетіңіз.
P түймешігін басыңыз, ақпараттық
дисплейде ағымдағы фокустау
режимін белгілеп, J түймешігін
басыңыз.
P түймешігі
Көріністапқышпен
фотосурет түсіру
Тікелей көрініс
70 Фотосурет түсіру туралы қосымша мəліметтер
2 Фокустау режимін таңдаңыз.
Фокустау режимін белгілеңіз жəне J түймешігін басыңыз.
Көріністапқышпен
фотосурет түсіру
Тікелей көрініс
A Болжалды бақылағыш фокустау
AF-C режимінде немесе көріністапқышпен фотосурет түсіру кезінде
AF-A режимінде үздіксіз бақылағыш автофокус таңдалған кезде
ысырманы босату түймешігі жартылай басылғанда нысан
фотокамераға қарай қозғалса, фотокамера болжалды бақылағыш
фокустауды іске қосады. Бұл фотокамераға ысырма босатылған кезде
нысанның қай жерде болатынын болжау əрекеті барысында фокусты
бақылауға мүмкіндік береді.
D Үздіксіз бақылағыш автофокус
AF-C режимінде немесе AF-A режимінде үздіксіз бақылағыш
автофокус таңдалған кезде фотокамера AF-S режимімен
салыстырғанда фокустау реакциясына көбірек басымдық береді
(фокустау ауқымы кеңірек болады), сондықтан ысырманы фокустау
күйінің индикаторы көрсетілгенге дейін босатуға болады.
Фотосурет түсіру туралы қосымша мəліметтер 71
A Автофокус көмегімен жақсы нəтижелерге қол жеткізу
Автофокус төменде көрсетілген жағдайларда жақсы нəтиже
көрсетпейді. Фотокамера бұл жағдайларда фокустай алмаса,
ысырманы босату мүмкіндігі ажыратылуы мүмкін немесе фокустау
күйінің индикаторы (I) көрсетіліп, фотокамера дыбыстық сигнал
шығаруы мүмкін, бұл нысан фокуста болмаған кездің өзінде де
ысырманы босатуға мүмкіндік береді. Осындай жағдайларда қолмен
фокустаңыз (0 81) немесе қашықтығы бірдей басқа нысанға фокустау
үшін фокустау құлпын (0 79) пайдаланып, фотосуретті қайта
жиектеңіз.
Нысан мен артқы фон арасындағы контраст
төмен немесе тіпті жоқ.
Мысал: нысанның түсі артқы фон түсімен бірдей.
Фокустау нүктесі фотокамерадан əр түрлі
қашықтықта орналасқан нысандарды қамтиды.
Мысал: нысан тор ішінде.
Нысанда қалыпты геометриялық пішіндер басым.
Мысал: жалюзи немесе көпқабатты үйдегі
терезелер қатары.
Фокустау нүктесі анық контрасты бар жарық
аумақтарды қамтиды.
Мысал: нысан жартылай көлеңкеде.
Артқы фондағы нысандар нысаннан үлкендеу
көрінеді.
Мысал: кадрға нысанның артындағы ғимарат кіріп
тұр.
Нысан көптеген кішігірім элементтерден
құралған.
Мысал: гүлге толы алаң я болмаса кішкентай
немесе жарықтығы бірдей басқа нысандар.
72 Фотосурет түсіру туралы қосымша мəліметтер
A АФ қосымша шамы
Нысан жеткіліксіз жарықтандырылса,
АФ қосымша шамы
ысырманы босату түймешігі жартылай
басылған кезде АФ қосымша шамы
автофокус əрекетіне көмектесу үшін
автоматты түрде жанады (кейбір шектеулер
қолданылуы мүмкін; 0 284). Жылдам
қатарынан бірнеше рет пайдаланылса шам
қызатынын жəне үздіксіз пайдалану
кезеңінен кейін шамды қорғау үшін
автоматты түрде өшетінін ескеріңіз. Қысқа
кідірістен кейін қалыпты жұмысы қалпына келеді.
Фотосурет түсіру туралы қосымша мəліметтер 73
АФ аумағының режимі
Автофокус үшін фокустау нүктесін таңдау əдісін таңдаңыз.
Көріністапқышпен фотосурет түсіру кезінде төмендегі
параметрлер қол жетімді.
Параметр
Сипаттама
Single-point AF Қозғалмайтын нысандар үшін. Фокустау нүктесі
c (Жалғыз
қолмен таңдалады; фотокамера тек таңдалған
нүктелі АФ)
фокустау нүктесінде нысанға фокусталады.
Қозғалатын нысандарға арналған. AF-A жəне AF-C
фокустау режимдерінде қолданушы мульти
Dynamic-area AF
селектормен фокустау нүктесін таңдайды (0 76),
d (Динамикалық
бірақ нысан таңдалған нүктеден қысқа уақытқа
аумақ АФ)
шықса, фотокамера айналасындағы фокустау
нүктелерінен алынған ақпарат негізінде фокустайды.
AF-A жəне AF-C фокустау режимдерінде
қолданушы фокустау нүктесін мульти селекторды
пайдаланып таңдайды (0 76). Нысан фотокамера
фокустағаннан кейін қозғалса, фотокамера жаңа
фокустау нүктесін таңдау үшін 3D бақылауды
3D-tracking
пайдаланады жəне ысырманы босату түймешігі
(11 points)
f
жартылай басылған кезде фокусты бастапқы
(3D бақылау
нысанда құлыптаулы ұстайды.
(11 нүкте))
e
Auto-area AF
(АФ аумағын
автоматты
түрде таңдау)
Фотокамера нысанды автоматты түрде анықтап,
фокустау нүктесін таңдайды.
Фокустау режимі үшін AF-S таңдалған кезде d (Dynamic-area AF
(Динамикалық аумақ АФ)) жəне f (3D-tracking (11 points) (3D
бақылау (11 нүкте))) АФ режимдері қол жетімді болмайтынын ескеріңіз.
A 3D бақылау (11 нүкте)
Нысан көріністапқыштан шығып кетсе, ысырманы босату түймешігінен
саусағыңызды алып, нысанды таңдалған фокустау нүктесінде
орналастырып, фотосуретті қайта жиектеңіз. Ысырманы босату
түймешігі жартылай басылған кезде фокустау нүктесінің айналасындағы
аумақтағы түстер фотокамерада сақталатынын ескеріңіз. Сондықтан, 3D
бақылау түсі артқы фонға ұқсас немесе кадрдың өте кішкентай аумағын
алып тұрған нысандарда қажет нəтижелерді бермеуі мүмкін.
74 Фотосурет түсіру туралы қосымша мəліметтер
i, j жəне ( режимдерінен басқа режимдерде тікелей көріністе
келесі АФ аумағының режимдерін таңдауға болады:
Параметр
6
Face-priority
AF (Бет
басымдығы
бар АФ)
Wide-area AF
7 (Кең аумақты
АФ)
Сипаттама
Портреттер үшін
пайдаланыңыз.
Фотокамера портреттік
нысандарды автоматты
түрде анықтап, оларға
фокусталады;
таңдалған нысан қос
сары жиекпен
көрсетіледі (бірнеше бет анықталса, фотокамера
ең жақын нысанда фокусталады; басқа нысанды
таңдау үшін мульти селекторды пайдаланыңыз).
Егер фотокамера енді нысанды анықтай алмаса
(мысалы, нысан бетін фотокамерадан əрі
бұрылғандықтан), жиек енді көрсетілмейді.
Пейзаждарды жəне
басқа портреттік емес
нысандарды қолыңызға
ұстаған күйі түсіру үшін
пайдаланыңыз.
Жақтаудағы таңдалған
тұсты дəлірек фокустау
Normal-area AF үшін пайдаланыңыз.
Штативті пайдаланған
8 (Қалыпты
жөн.
аумақты АФ)
Фотосурет түсіру туралы қосымша мəліметтер 75
Параметр
Subjecttracking AF
9 (Нысанды
бақылағыш
АФ)
Сипаттама
Мульти селекторды
пайдаланып фокустау
нүктесін нысан үстінде
орналастырып,
бақылауды бастау үшін
J түймешігін басыңыз.
Фокустау нүктесі
таңдалған нысанды
жақтау ішінде қозғалған кезде бақылайды.
Бақылауды аяқтау үшін J түймешігін қайта
басыңыз. Егер нысандар жылдам қозғалса,
жақтаудан шығып кетсе немесе басқа
нысандармен жабылып қалса, өлшем, түс немесе
жарықтық өзгерістері көрінсе немесе тым
кішкентай, тым үлкен, тым жарық, тым күңгірт
немесе артқы фонмен түсі немесе жарықтығы
ұқсас болса, фотокамера оларды бақылай
алмауы мүмкін екенін ескеріңіз.
%, U, ' жəне 3 режимдерінде нысанды бақылағыш АФ қол
жетімді емес екенін ескеріңіз.
A Фокустау нүктесін қолмен таңдау
Фокустау нүктесін таңдау үшін мульти селекторды пайдалануға
болады. Нысанды бақылағыш АФ режимін қоспағанда фокустау
нүктесін таңдау кезінде J түймешігін басу орталық фокустау нүктесін
таңдайды. Нысанды бақылағыш АФ режимінде J түймешігін басу оның
орнына нысанды бақылауды іске қосады. Фокустау нүктесін қолмен
таңдау АФ аумағын автоматты түрде таңдау режимінде қол жетімді
емес.
76 Фотосурет түсіру туралы қосымша мəліметтер
❚❚ АФ аумағының режимін таңдау
АФ аумағының режимін таңдау үшін төмендегі қадамдарды
орындаңыз.
1 АФ аумағының режимі
параметрлерін көрсетіңіз.
P түймешігін басыңыз, ақпараттық
дисплейде ағымдағы АФ аумағының
режимін белгілеп, J түймешігін
басыңыз.
P түймешігі
Көріністапқышпен
фотосурет түсіру
Тікелей көрініс
2 АФ аумағының режимін таңдаңыз.
Параметрді белгілеп, J түймешігін басыңыз.
Көріністапқышпен
фотосурет түсіру
Тікелей көрініс
A АФ аумағының режимі
P, S, A немесе M режимдерін қоспағанда басқа суретке түсіру
режимдерінде жасалған АФ аумағының режимі таңдаулары басқа
суретке түсіру режимі таңдалған кезде қалпына келтіріледі.
Фотосурет түсіру туралы қосымша мəліметтер 77
D Автофокусты тікелей көріністе пайдалану
Телескопиялық түрлендіргіштер арқылы қажет нəтижелерге қол
жетпеуі мүмкін (0 252). Тікелей көріністе автофокус баяуырақ екенін
жəне монитор фотокамера фокусталып жатқанда жарықтануы немесе
күңгірттенуі мүмкін екенін ескеріңіз. Фотокамера фокустай алмаған
кезде фокустау нүктесі кейде жасыл түспен көрсетілуі мүмкін.
Фотокамера мына жағдайларда фокустай алмауы мүмкін:
• Нысанның жақтаудың ұзын жағына параллель орналасқан сызықтары
бар
• Нысанның контрасты жеткіліксіз
• Фокустау нүктесіндегі нысанның қатты контрасты бар жарық
аумақтары бар немесе нысанның бір ғана тұстан шығатын жарығы,
неон белгісі немесе жарықтығы өзгеріп тұратын өзге жарық көзі бар
• Флюоресцентті, сынап газ разрядты, натрий газ разрядты немесе
соларға ұқсас жарық астында жыпылықтау немесе жолақтану іздері
орын алады
• Айқас (жұлдызша) түріндегі сүзгі немесе басқа арнайы сүзгі
пайдаланылған
• Нысан фокустау нүктесінен кішілеу көрінеді
• Нысанға тұрақты геометриялық пішіндер (мысалы, перделер немесе
көпқабатты үй терезелерінің қатары) əсер етеді
• Нысан қозғалыста
78 Фотосурет түсіру туралы қосымша мəліметтер
Фокустау құлпы
Фокустау құлпын AF-A, AF-S жəне AF-C фокустау
режимдерінде фокустағаннан кейін кадр жиектемесін өзгерту
үшін пайдалануға болады (0 69), осылайша соңғы кадр
жиектемесінде фокустау нүктесінде болмайтын нысанды
фокустауға болады. Фотокамера автофокусты (0 72)
пайдаланып фокустай алмаса, фокустау құлпын қашықтығы
бастапқы нысанмен бірдей басқа нысанды фокустағаннан кейін
фотосуретті қайта жиектеу үшін де пайдалануға болады. АФ
аумағының режимі үшін e (Auto-area AF (АФ аумағын
автоматты түрде таңдау)) режимінен басқа параметр
таңдалған кезде фокустау құлпы ең тиімді болады (0 74).
1 Фокустаңыз.
Нысанды таңдалған фокустау нүктесіне
орналастырып, фокусты іске қосу үшін ысырманы
босату түймешігін жартылай басыңыз. Фокустау
күйінің индикаторы (I) көріністапқышта
көрсетілгенін (көріністапқыш арқылы фотосурет түсіру)
немесе фокустау нүктесі жасыл түске айналғанын (тікелей
көрініс) тексеріңіз.
Көріністапқышпен
фотосурет түсіру
Тікелей көрініс
A Автоэкспозиция құлпы
2-қадамда A (L) түймешігін басу да экспозицияны құлыптайды
(0 113).
Фотосурет түсіру туралы қосымша мəліметтер 79
2 Фокусты құлыптаңыз.
AF-A жəне AF-C фокустау
режимдері (көріністапқыш арқылы
фотосурет түсіру): ысырманы
босату түймешігін жартылай басып
(q), A (L) түймешігін басып (w)
фокусты құлыптаңыз. A (L)
түймешігі басылып түрған кезде
ысырманы босату түймешігінен
кейінірек саусағыңызды алсаңыз да,
фокус құлыптаулы қалады.
Ысырманы босату
түймешігі
A (L) түймешігі
AF-S (көріністапқыш арқылы фотосурет түсіру) жəне
тікелей көрініс: фокус автоматты түрде құлыпталады жəне
ысырманы босату түймешігінен саусақты алғанша
құлыптаулы болады. Фокусты A (L) түймешігін басу
арқылы да құлыптауға болады (жоғарыдан көріңіз).
3 Фотосуретті қайта жиектеп, суретке түсіріңіз.
Ысырманы босату түймешігін жартылай (AF-S)
немесе A (L) түймешігін басып тұрсаңыз, фокус
түсірілімдер арасында құлыптаулы күйде болып,
бір фокус параметрімен қатарынан бірнеше сурет
түсіруге мүмкіндік береді.
Фокустау құлпы қосулы кезде фотокамера мен нысан
арасындағы қашықтықты өзгертпеңіз. Нысан қозғалып кетсе,
оны жаңа қашықтықтан қайта фокустаңыз.
Көріністапқышпен
фотосурет түсіру
Тікелей көрініс
80 Фотосурет түсіру туралы қосымша мəліметтер
Қолмен реттелетін фокус
Автофокус қол жетімді болмаса немесе қажет нəтижелерді
бермесе, қолмен реттелетін фокусты пайдалануға болады
(0 72).
1 Қолмен реттелетін фокусты таңдаңыз.
Егер объектив A-M, M/A-M немесе A/M-M режимін
ауыстырғышпен жабдықталған болса, қосқышты M күйіне
сырғытыңыз.
A-M режимін
ауыстырғыш
M/A-M режимін
ауыстырғыш
Объектив фокус режимінің қосқышымен жабдықталмаған
болса, Focus mode (Фокустау режимі) үшін MF (қолмен
реттелетін фокус) мəнін таңдаңыз (0 69).
2 Фокустаңыз.
Қолмен фокустау үшін объективтің
фокустау сақинасын
көріністапқыштағы анық күңгірт өрісте
көрініп тұрған кескін фокусқа
алынғанша реттеңіз. Фотосуреттерді
кескін фокуста болмаса да, кез келген
уақытта түсіруге болады.
A AF-P объективтері
Қолмен реттелетін фокус режимінде AF-P объективі (0 252)
пайдаланылғанда фокустау күйінің индикаторы (I) көріністапқышта
жыпылықтап (немесе тікелей көріністе фокустау нүктесі мониторда
жыпылықтап), фокустау сақинасын ағымдағы бағытта бұруды
жалғастыру нысанды фокусқа əкелмейтіні туралы ескертеді.
Фотосурет түсіру туралы қосымша мəліметтер 81
❚❚ Электрондық қашықтықты өлшегіш
(көріністапқыш арқылы фотосурет түсіру)
Көріністапқыштың фокустау
индикаторын таңдалған фокустау
нүктесіндегі нысанның фокусталғанын
(фокустау нүктесін 11 фокустау
нүктесінің арасынан таңдауға болады)
растау үшін пайдалануға болады.
Нысанды таңдалған фокустау нүктесіне
орналастырғаннан кейін ысырманы
босату түймешігін жартылай басып, объективтің фокустау
сақинасын фокустау күйінің индикаторы (I) көрсетілгенше
бұраңыз. 72-бетте берілген нысандарда, фокустау күйінің
индикаторы нысан фокуста болмаған кезде көрінуі мүмкін
екенін ескеріңіз; суретке түсіруден бұрын көріністапқыштағы
нысанның фокусталғанына көз жеткізіңіз.
A Фотокамерамен қолмен реттелетін фокусты таңдау
Объектив M/A (қолмен қосымша реттеуге
болатын автофокустау A/M (қолмен қосымша
реттеуге болатын автофокустау/АФ
басымдығы)) немесе A/M (қолмен қосымша
реттеуге болатын автофокустау/АФ
басымдығы) қолдаса, фотокамераның
фокустау режимін MF (қолмен реттелетін
фокус; 0 69) күйіне орнатып та қолмен
реттелетін фокусты таңдауға болады. Кейін объективпен таңдалған
режимге қарамастан фокусты қолмен реттеуге болады.
A Фокустық жазықтық күйі
Нысан мен фотокамера арасындағы
қашықтықты анықтау үшін фотокамера
корпусындағы фокустық жазықтық
таңбасынан (E) өлшеңіз. Объективті бекіту
жиектемесінің фланеці мен фокустық
жазықтық арасындағы қашықтық 46,5 мм
болады.
46,5 мм
Фокустық жазықтық
таңбасы
82 Фотосурет түсіру туралы қосымша мəліметтер
A Тікелей көрініс
Тікелей көріністе дəл фокустау үшін ұлғайту
үшін X түймешігін басыңыз (0 38).
X түймешігі
Фотосурет түсіру туралы қосымша мəліметтер 83
Кескін сапасы мен өлшемі
Сонымен қатар, кескін сапасы мен өлшемі əр фотосуреттің жад
картасында қанша орын алатындығын анықтайды. Үлкенірек,
сапасы жоғарырақ кескіндерді үлкенірек өлшемдермен басып
шығаруға болады, бірақ олар қосымша жадты қажет етеді, бұл
жад картасында осындай кескіндердің азырақ санын сақтауға
болатынын білдіреді (0 323).
Кескін сапасы
Файл пішімін жəне сығымдау коэффициентін таңдаңыз (кескін
сапасы).
Параметр
NEF (RAW) +
JPEG fine
(NEF (RAW) +
JPEG жоғары
сапалы)
Файл түрі
Сипаттама
Екі кескін жазылады: бірі NEF (RAW)
NEF/JPEG пішіміндегі кескін, ал екіншісі – жоғары
сапалы JPEG пішіміндегі кескін.
NEF (RAW)
NEF
JPEG fine
(JPEG жоғары
сапалы)
JPEG normal
(JPEG
қалыпты)
JPEG basic
(JPEG
стандартты)
JPEG
Кескін сенсорынан түсетін өңделмеген
деректер тікелей жад картасына
сақталады. Ақ түс балансы жəне контраст
сияқты параметрлерді сурет түсіргеннен
кейін реттеуге болады.
JPEG пішіміндегі кескіндерді шамамен
1 : 4 (жоғары сапа) сығымдау
коэффициентімен жазу.
JPEG пішіміндегі кескіндерді шамамен
1 : 8 (қалыпты сапа) сығымдау
коэффициентімен жазу.
JPEG пішіміндегі кескіндерді шамамен
1 : 16 (стандартты сапа) сығымдау
коэффициентімен жазу.
A NEF (RAW) + JPEG
NEF (RAW) + JPEG fine (NEF (RAW) + JPEG жоғары сапалы)
пішімінде түсірілген фотосуреттерді фотокамерада қараған кезде тек
JPEG пішіміндегі кескін көрсетіледі. Бұл параметрлерде түсірілген
фотосуреттер өшірілген кезде NEF кескіндері де, JPEG кескіндері де
өшіріледі.
84 Фотосурет түсіру туралы қосымша мəліметтер
1 Кескін сапасы параметрлерін
көрсетіңіз.
P түймешігін басыңыз, содан кейін
ақпараттық дисплейде ағымдағы
кескін сапасын белгілеп, J
түймешігін басыңыз.
P түймешігі
2 Файл түрін таңдаңыз.
Параметрді белгілеп, J түймешігін
басыңыз.
A NEF (RAW) пішіміндегі кескіндер
Image quality (Кескін сапасы) үшін NEF (RAW) мəнін таңдау Image
size (Кескін өлшемі) параметрін Large (Үлкен) мəнінде бекітеді (0 86).
Date stamp (Күн белгісі) (0 202) NEF (RAW) немесе NEF (RAW) +
JPEG жоғары сапалы кескін сапасы параметрлерінде қол жетімді емес.
A NEF (RAW) пішіміндегі кескіндерді басқа пішімдерге түрлендіру
NEF (RAW) пішіміндегі кескіндердің JPEG көшірмелерін өңдеу
мəзіріндегі NEF (RAW) processing (NEF (RAW) өңдеу) параметрін
(0 230) немесе Capture NX-D сияқты бағдарламалық жасақтаманы
(0 177) пайдаланып жасауға болады.
Фотосурет түсіру туралы қосымша мəліметтер 85
Кескін өлшемі
Кескін өлшемі нүктелер түрінде өлшенеді. # Large (Үлкен),
$ Medium (Орташа) немесе % Small (Кішкентай) арасынан
таңдаңыз:
Кескін өлшемі
Өлшем (нүктелер) Басып шығару өлшемі (см) *
Large
6000 × 4000
50,8 × 33,9
#
(Үлкен)
Medium
$
4496 × 3000
38,1 × 25,4
(Орташа)
Small
%
2992 × 2000
25,3 × 16,9
(Кішкентай)
* 300 нүкте/дюйм ажыратымдылығында басып шығарылған кездегі
шамамен алғандағы өлшемі. Дюймдер түріндегі басып шығару өлшемі
нүктелер түріндегі кескін өлшемін нүкте/дюйм (нүкте/дюйм; 1 дюйм =
шамамен 2,54 см) өлшемімен берілген принтер ажыратымдылығына
бөлгенде шығатын санға тең болады.
1 Кескін өлшемі параметрлерін
көрсетіңіз.
P түймешігін басыңыз, содан кейін
ақпараттық дисплейде ағымдағы
кескін өлшемін белгілеп, J
түймешігін басыңыз.
P түймешігі
2 Кескін өлшемін таңдаңыз.
Параметрді белгілеп, J түймешігін
басыңыз.
86 Фотосурет түсіру туралы қосымша мəліметтер
Кірістірілген жарқылды пайдалану
Фотокамераның жеткіліксіз жарықтандырылған немесе артқы
жағы жанып тұрған нысандарға арналған əр түрлі жарқыл
режимдеріне қолдауы бар.
Автоматты жарқыл шығару режимдері
i, k, p, n, o, S, T, U жəне ' режимдерінде кірістірілген
жарқыл қажет кезде автоматты түрде шығады жəне жанады.
1 Жарқыл режимін таңдаңыз.
M (Y) түймешігін басып тұрып, ақпараттық дисплейде қажет
жарқыл режимі көрсетілгенше басқару дискін бұраңыз.
+
M (Y) түймешігі
Басқару дискі
Ақпараттық дисплей
2 Фотосуреттерді түсіріңіз.
Ысырманы босату
түймешігі жартылай
басылған кезде жарқыл
қажет болған кезде шығып,
фотосуретті түсіру кезінде
жанады. Жарқыл
автоматты түрде шықпаса, ОНЫ қолмен көтеруге
əрекеттенбеңіз. Бұл сақтық шарасы қолданылмаса, жарқыл
зақымдалуы мүмкін.
Фотосурет түсіру туралы қосымша мəліметтер 87
❚❚ Жарқыл режимдері
Мына жарқыл режимдері қол жетімді:
• No (автоматты): жарықтандыру нашар немесе нысанның
артқы жағы жанып тұрған кезде, жарқыл ысырманы босату
түймешігі жартылай басылған кезде автоматты түрде
шығады жəне қажет болған кезде жанады. o режимінде қол
жетімді емес.
• Njo (автоматты + қызыл көз əсерін азайту): портреттер
үшін пайдаланыңыз. Жарқыл қажет кезды шығады жəне
жанады, бірақ ол жанбай тұрып «қызыл көз» əсерін азайту
үшін қызыл көз əсерін азайту шамы жанады. o режимінде қол
жетімді емес.
• Njr (автоматты баяу синхрондау + қызыл көз əсерін
азайту): қызыл көз əсерін азайту мүмкіндігі бар автоматты
жарқылдікімен бірдей, тек артқы фон жарығын жазу үшін баяу
ысырма жылдамдықтары пайдаланылады. Түнде немесе
төмен жарықта түсірілетін портреттер үшін пайдаланыңыз. o
режимінде қол жетімді.
• Nr (автоматты баяу синхрондау): баяу ысырма
жылдамдықтары түнде немесе төмен жарықта түсірілген
түсірілімдерде артқы фон жарығын жазу үшін
пайдаланылады. o режимінде қол жетімді.
• j (жарқыл өшірулі): жарқыл жанбайды.
A Ақпараттық дисплей
Сондай-ақ, жарқыл режимін ақпараттық
дисплейде таңдауға болады.
88 Фотосурет түсіру туралы қосымша мəліметтер
Қолмен жарқыл шығару режимдері
P, S, A жəне M режимдерінде жарқылды қолмен көтеру керек.
Жарқыл көтерілмеген болса жанбайды.
1 Жарқылды көтеріңіз.
Жарқылды көтеру үшін M (Y)
түймешігін басыңыз.
M (Y) түймешігі
2 Жарқыл режимін таңдаңыз.
M (Y) түймешігін басып тұрып, ақпараттық дисплейде қажет
жарқыл режимі көрсетілгенше басқару дискін бұраңыз.
+
M (Y) түймешігі
Басқару дискі
Ақпараттық дисплей
3 Фотосуреттерді түсіріңіз.
Жарқыл сурет түсірілген кезде жанады.
Фотосурет түсіру туралы қосымша мəліметтер 89
❚❚ Жарқыл режимдері
Мына жарқыл режимдері қол жетімді:
• N (толықтырғыш жарқыл): жарқыл əр түсірілімде жанады.
• Nj (қызыл көз əсерін азайту): портреттер үшін
пайдаланыңыз. Жарқыл əр түсірілімде жанады, бірақ ол
жанбай тұрып «қызыл көз» əсерін азайту үшін қызыл көз
əсерін азайту шамы жанады.
• Njp (баяу синхрондау + қызыл көз əсерін азайту):
жоғарыда аталған «қызыл көз əсерін азайту» параметрімен
бірдей, тек түнде немесе төмен жарықта артқы фон жарығын
жазу үшін ысырма жылдамдығы автоматты түрде баяулайды.
Портреттік суреттерде артқы фон жарығын қосу үшін
пайдаланыңыз. S жəне M режимдерінде қол жетімді емес.
• Np (баяу синхрондау): жоғарыда аталған «толықтырғыш
жарқыл» сияқты, тек түнде немесе төмен жарықта артқы фон
жарығын жазу үшін ысырма жылдамдығы автоматты түрде
баяулайды. Нысанды да, артқы фонды да жазу керек болса
пайдаланыңыз. S жəне M режимдерінде қол жетімді емес.
• Nt (артқы пердемен + баяу синхрондау): жоғарыда
аталған «артқы пердемен синхрондау» сияқты, тек түнде
немесе төмен жарықта артқы фон жарығын жазу үшін
ысырма жылдамдығы автоматты түрде баяулайды. Нысанды
да, артқы фонды да жазу керек болса пайдаланыңыз. S жəне
M режимдерінде қол жетімді емес.
• Nq (артқы пердемен синхрондау): жарқыл тура ысырма
жабылар алдында жанады, осылайша төменде оң жақта
көрсетілгендей қозғалыстағы жарық көздерінің артында
жарық ағынын жасайды. P жəне A режимдерінде қол жетімді
емес.
Алдыңғы пердемен синхрондау
Артқы пердемен синхрондау
90 Фотосурет түсіру туралы қосымша мəліметтер
A Кірістірілген жарқылды төмен түсіру
Жарқыл пайдаланылмаған кезде қуатты
үнемдеу үшін оны ілмегі шырт етіп орнына
түскенше төмен қарай ақырын басыңыз.
A Кірістірілген жарқыл
Кірістірілген жарқылмен бірге пайдалануға болатын объективтер
туралы ақпарат алу үшін 258-бетті қараңыз. Көлеңкелерді болдырмау
үшін блендаларды алып тастаңыз. Жарқылдың ең төменгі ауқымы
0,6 м болып табылады жəне оны макро функциясы бар масштабтау
объективтерінің макро ауқымында пайдалану мүмкін емес.
Қатарынан бірнеше сурет түсірілгеннен кейін жарқылды қорғау үшін
ысырманы босату мүмкіндігі аз уақытқа ажыратылуы мүмкін. Аздаған
кідірістен кейін жарқылды қайта пайдалануға болады.
A Кірістірілген жарқылмен бірге пайдалануға болатын ысырма
жылдамдықтары
Кірістірілген жарқыл пайдаланылған кезде ысырма жылдамдығы мына
ауқымдармен шектеледі:
Режим
i, k, p, n, S, T, U, ', P, A
o
S
M
Ысырма жылдамдығы
1/200 – 1/60 с
1/200 –1 с
1
/200 –30 с
1/200 –30 с, «Bulb», «Time»
Фотосурет түсіру туралы қосымша мəліметтер 91
A Апертура, сезімталдық жəне жарқыл ауқымы
Жарқылдың ауқымы сезімталдық мəніне (ISO баламасына) жəне
апертураға қарай əр түрлі болады.
Мына ISO баламаларындағы апертура
100
200
400
800 1600 3200 6400
1.4
2
2.8
4
5.6
8
11
2
2.8
4
5.6
8
11
—
2.8
4
5.6
8
11
—
—
4
5.6
8
11
—
—
—
5.6
8
11
—
—
—
—
8
11
—
—
—
—
—
11
—
—
—
—
—
—
Шамамен ауқымы
м
1,0–6,0
0,7–4,2
0,6–3,0
0,6–2,1
0,6–1,5
0,6–1,1
0,6–0,7
92 Фотосурет түсіру туралы қосымша мəліметтер
ISO сезімталдық
Фотокамераның жарыққа сезімталдығын қол жетімді жарық
мөлшеріне сай реттеуге болады. ISO сезімталдық неғұрлым
жоғары болса, экспозицияны жасау үшін соғұрлым азырақ
жарық қажет болса, осылайша жоғарырақ ысырма
жылдамдықтарын немесе кішірек апертураларды пайдалануға
болады. Auto (Автоматты) параметрін таңдау фотокамераға
жарық жағдайларына сай ISO сезімталдықты автоматты түрде
орнатуға мүмкіндік береді; P, S, A жəне M режимдерінде
автоматты параметрін пайдалану үшін суретке түсіру
мəзіріндегі ISO sensitivity settings (ISO сезімталдық
параметрлері) элементі үшін Auto ISO sensitivity control (ISO
сезімталдықты автоматты түрде басқару) параметрін
таңдаңыз (0 193).
Режим
i, j, %
P, S, A, M
Өзге суретке түсіру
режимдері
ISO сезімталдық
Авто
1 ЭМ қадамдарында 100–25600
Автоматты; 1 ЭМ қадамдарында 100–25600
1 ISO сезімталдық параметрлерін
көрсетіңіз.
P түймешігін басыңыз, содан кейін
ақпараттық дисплейде ағымдағы ISO
сезімталдықты белгілеп, J
түймешігін басыңыз.
P түймешігі
Фотосурет түсіру туралы қосымша мəліметтер 93
2 ISO сезімталдықты таңдаңыз.
Параметрді белгілеп, J түймешігін
басыңыз.
94 Фотосурет түсіру туралы қосымша мəліметтер
Қашықтан басқару пульті арқылы
фотосуретке түсіру
Қосымша ML-L3 қашықтан басқару пультін
пайдалану
Қосымша ML-L3 қашықтан басқару пультін (0 269) фотокамера
дірілін азайту немесе өздігінен түсірілетін портреттер үшін
пайдалануға болады. Жалғастырмай тұрып фотокамераны
штативке бекітіңіз немесе оны тұрақты, тегіс бетке қойыңыз.
1 I (E/#) түймешігін басыңыз.
I (E/#) түймешігі
2 Қашықтан басқару пультінің
режимін таңдаңыз.
" (Delayed remote (ML-L3)
(Кідіртілген қашықтан басқару
(ML-L3))) немесе # (Quick-response
remote (ML-L3) (Жылдам қашықтан
басу пульті (ML-L3))) параметрін
белгілеп, J түймешігін басыңыз.
Фотосурет түсіру туралы қосымша мəліметтер 95
3 Фотосуретті жақтауға алыңыз.
Ысырманы босату түймешігін
жартылай басып фокусты тексеріңіз.
4 Фотосурет түсіріңіз.
5 м немесе одан аз қашықтықтан
ML-L3 таратқышын фотокамерадағы
инфрақызыл қабылдағышқа бағыттап
(0 2), ML-L3 ысырманы босату
түймешігін басыңыз. Кідіртілген
қашықтан істейтін жарқыл
режимінде өздігінен түсіруді реттейтін
таймер шамы ысырма босатылатын кезге шамамен екі
секундтай уақыт қалғанда жанады. Жылдам қашықтан
істейтін жарқыл режимінде өздігінен түсіруді реттейтін
таймер шамы ысырма босатылғаннан кейін жанады.
Фотокамера фокустай алмағанда немесе ысырманы босату
мүмкін болмаған басқа жағдайларда таймер іске қосылмауы
немесе фотосурет түсірілмеуі мүмкін екенін ескеріңіз.
A ML-L3 қашықтан басқару пультін пайдаланудан бұрын
ML-L3 қашықтан басқару пультін алғаш рет пайдаланудан бұрын,
батареяның оқшаулағыш мөлдір пластмасса қабатын алып тастаңыз.
A Көріністапқышты жабыңыз
Көріністапқыш арқылы кіретін жарықтың фотосуретте көрінуіне немесе
экспозицияға кедергі келтіруіне жол бермеу үшін көріністапқышқа көзді
жақындатпай суреттер түсіргенде көріністапқышты қосымша окуляр
қақпағымен (0 268) жабу ұсынылады (0 68).
96 Фотосурет түсіру туралы қосымша мəліметтер
A Фотокамераның ысырманы босату түймешігі
ML-L3 қашықтан суретке түсіру режимі таңдалса жəне ысырма
фотокамераның ысырманы босату түймешігін басу арқылы босатылса,
фотокамера əр кадр бойынша суретке түстіру режимінде жұмыс
істейді.
A Қашықтан басқару пульті режимінен шығу
Баптау мəзіріндегі Remote on duration (ML-L3) (Қашықтан басқару
пультінің сигналын күту ұзақтығы (ML-L3)) параметрі үшін
таңдалған уақытқа дейін ешбір фотосурет түсірілмесе, қашықтан
басқару пульті режимі автоматты түрде болдырылмайды (0 208).
Сондай-ақ, қашықтан басқару пульті режимі фотокамера өшірілсе
немесе суретке түсіру параметрлері Reset shooting menu (Суретке
түсіру мəзірін қалпына келтіру) пəрменін пайдаланып қалпына
келтірілсе болдырылмайды.
A Кірістірілген жарқылды пайдалану
Қолмен шығару режимдерінде (0 89) жарқылмен фотосурет түсіру
алдында жарқылды көтеру үшін M (Y) түймешігін басыңыз жəне M
индикаторының көріністапқышта көрсетілуін күтіңіз (0 38). ML-L3
пультінде ысырманы босату түймешігін басқаннан кейін жарқыл
көтерілсе, суретке түсіру тоқтатылады. Жарқыл қажет болса,
фотокамера ML-L3 ысырманы босату түймешігіне жарқыл
зарядталғанда ғана жауап береді. Жарқылды автоматты шығару
режимдерінде жарқыл қашықтан басқару пульті режимі таңдалған
кезде зарядтала бастайды; зарядталғаннан кейін жарқыл қажет кезде
автоматты түрде шығады жəне жанады.
Фотосурет түсіру туралы қосымша мəліметтер 97
P, S, A жəне M режимдері
Ысырма жылдамдығы мен апертура
P, S, A жəне M режимдері ысырма
жылдамдығы мен апертураны басқарудың əр
түрлі деңгейлерін ұсынады:
Режим
Сипаттама
Лездік суреттер жəне фотокамера
Бағдарламаланған
параметрлерін реттеуге уақыт аз болатын
P автоматты режим
басқа жағдайларда ұсынылады. Фотокамера
(0 99)
оңтайлы экспозиция үшін ысырма
жылдамдығы мен апертураны орнатады.
Қозғалысты қатырып тастау немесе
Ысырманы ұстап
бұлдырату үшін пайдаланыңыз. Қолданушы
тұру басымдығы бар
S
ысырма жылдамдығын таңдайды;
автоматты режим
фотокамера ең жақсы нəтижелерге қол
(0 101)
жеткізу үшін апертураны таңдайды.
Артқы фонды бұлдырату немесе алдыңғы
Апертура
фон мен артқы фонды фокус ішіне алу үшін
басымдығы бар
пайдаланыңыз. Қолданушы апертураны
A
автоматты режим
таңдайды; фотокамера ең жақсы
(0 103)
нəтижелерге қол жеткізу үшін ысырма
жылдамдығын таңдайды.
Қолданушы ысырма жылдамдығы мен
апертураны басқарады. Ұзақ экспозициялар
M Қол режимі (0 105)
үшін ысырма жылдамдығын «Bulb» немесе
«Time» күйіне орнатыңыз.
98 P, S, A жəне M режимдері
P (Бағдарламаланған автоматты режим) режимі
Бұл режим лездік суреттер
Режимді таңдау дискі
немесе фотокамераны
ысырма жылдамдығына
апертураға жауапты етіп
қалдыру қажет кезде
ұсынылады. Фотокамера
ысырма жылдамдығы мен
апертураны жағдайлардың
көпшілігінде оңтайлы
экспозицияға қол жеткізу үшін автоматты түрде реттейді.
Бағдарламаланған автоматты режимде суреттер түсіру үшін
режимді таңдау дискін P күйіне бұраңыз.
P, S, A жəне M режимдері 99
A Икемді бағдарлама
P режимінде басқару дискін бұрау арқылы ысырма жылдамдығы мен
апертураның əр түрлі тіркесімдерін таңдауға болады («икемді
бағдарлама»). Басқару дискін үлкен апертуралар (төмен f сандары)
жəне жоғары ысырма жылдамдықтары үшін оңға, кішкентай
апертуралар (жоғары f сандары) жəне баяу ысырма жылдамдықтары
үшін солға бұраңыз. Барлық тіркесімдер бірдей экспозицияны береді.
Артқы фонның кішігірім элементтерін
бұлдырату немесе қозғалысты қатыру үшін
оңға бұраңыз.
Басқару дискі
Анық түсірілетін кеңістік тереңдігін арттыру
немесе қозғалысты бұлдырату үшін солға
бұраңыз.
Икемді бағдарлама қосулы кезде
көріністапқышта жəне ақпараттық дисплейде
U (R) индикаторы пайда болады. Əдепкі
ысырма жылдамдығы мен апертура
параметрлерін қалпына келтіру үшін басқару
дискін индикатор көрінбей қалғанша бұраңыз,
басқа режимді таңдаңыз немесе
фотокамераны өшіріңіз.
100 P, S, A жəне M режимдері
S (Ысырманы ұстап тұру басымдығы бар
автоматты режим) режимі
Бұл режим ысырма жылдамдығын басқаруға мүмкіндік береді:
қозғалысты «қатыру» үшін жоғары ысырма жылдамдықтарын,
қозғалып жатқан нысандарды бұлдырату арқылы қозғалысты
көрсету үшін баяу ысырма жылдамдықтарын таңдаңыз.
Фотокамера оңтайлы экспозиция үшін апертураны автоматты
түрде реттейді.
Жоғары ысырма жылдамдықтары
(мысалы, 1/1600 с) қозғалысты
қатырады.
Ысырманың баяу жылдамдықтары
(мысалы, 1 с) қозғалысты
бұлдыратады.
Ысырма жылдамдығын таңдау үшін:
1 Режимді таңдау дискін S
күйіне бұраңыз.
Режимді таңдау дискі
P, S, A жəне M режимдері 101
2 Ысырма жылдамдығын таңдаңыз.
Қажет ысырма жылдамдығын таңдау
үшін басқару дискін бұраңыз:
жылдамырақ жылдамдықтар үшін
оңға, баяуырақ жылдамдықтар үшін
солға бұраңыз.
Басқару дискі
102 P, S, A жəне M режимдері
A (Апертура басымдығы бар автоматты режим)
режимі
Бұл режимде анық түсірілетін кеңістік тереңдігін басқару үшін
апертураны реттеуге болады (фокустағы негізгі нысанның
алдындағы жəне артындағы қашықтық). Фотокамера оңтайлы
экспозиция үшін ысырма жылдамдығын автоматты түрде
реттейді.
Үлкен апертуралар (төмен f
сандары, мысалы, f/5.6) негізгі
нысанның алдындағы жəне
артындағы кішігірім
элементтерді бұлдыратады.
Кішкентай апертуралар (жоғары f
сандары, мысалы. f/22) алдыңғы
фонды жəне артқы фонды
фокустайды.
Апертураны таңдаңыз:
1 Режимді таңдау дискін A
күйіне бұраңыз.
Режимді таңдау дискі
P, S, A жəне M режимдері 103
2 Апертура мəнін таңдаңыз.
Басқару дискін үлкенірек апертуралар
(төменірек f сандары) үшін солға,
кішірек апертуралар (жоғарырақ f
сандары) үшін оңға бұраңыз.
Басқару дискі
104 P, S, A жəне M режимдері
M (Қол режимі) режимі
Қол режимінде ысырма жылдамдығы мен апертураны
басқарасыз. Қозғалыстағы жарық көздерінің, жұлдыздардың,
түнгі көріністің немесе отшашулардың ұзақ экспозициялары
үшін «Bulb» жəне «Time» ысырма жылдамдықтары қол жетімді
(0 107).
1 Режимді таңдау дискін M
күйіне бұраңыз.
Режимді таңдау дискі
P, S, A жəне M режимдері 105
2 Апертураны жəне ысырма жылдамдығын таңдаңыз.
Экспозиция индикаторын тексеріп (төменде қараңыз),
ысырма жылдамдығы мен апертураны реттеңіз. Ысырма
жылдамдығы басқару дискін бұрау арқылы таңдалады
(жылдамырақ жылдамдықтар үшін оңға, баяуырақ
жылдамдықтар үшін солға). Апертураны реттеу үшін E (N)
түймешігін басып тұрып, басқару дискін бұраңыз (үлкенірек
апертуралар/төменірек f сандары үшін солға жəне кішірек
апертуралар/жоғарырақ f сандары үшін оңға).
Ысырма жылдамдығы
Басқару дискі
Апертура
E (N) түймешігі
Басқару дискі
A Экспозиция индикаторы
Егер E немесе G түріне жататын объектив бекітілсе (0 252) жəне
«Bulb» немесе «Time» дегендерден басқа ысырма жылдамдығы
таңдалса (0 107), көріністапқыштағы жəне ақпараттық дисплейдегі
экспозиция индикаторы ағымдағы параметрлерде фотосуреттің жарық
көзінде кем немесе артық ұсталатынын көрсетеді.
Оңтайлы
экспозиция
1
/3 ЭМ мəніне жарық
2 ЭМ аса жарық
көзінде кем ұсталған көзінде артық ұсталған
106 P, S, A жəне M режимдері
Ұзақ экспозициялар (M режимі ғана)
Қозғалыстағы жарық көздерінің,
жұлдыздардың, түнгі көріністің немесе
отшашулардың ұзақ экспозициялары
үшін мына ысырма жылдамдықтарын
таңдаңыз.
• Bulb (Қолмен басылу режимі)
Экспозиция ұзақтығы:
(A): ысырманы босату түймешігі
35 с
Апертура: f/25
соңына дейін басылған кезде ысырма
ашық қалады. Бұлдыратуды
болдырмау үшін штативті пайдаланыңыз.
• Time (Уақыт) (&): экспозицияны фотокамерадағы
ысырманы босату түймешігін немесе қосымша қашықтан
басқару пультін пайдаланып бастаңыз. Ысырма отыз минут
бойы немесе түймешік екінші рет басылғанша ашық күйде
болады.
Жалғастырмай тұрып фотокамераны штативке бекітіңіз немесе
оны тұрақты, тегіс бетке қойыңыз. Көріністапқыш арқылы кіретін
жарықтың фотосуретте көрінуіне немесе экспозицияға кедергі
келтіруіне жол бермеу үшін көріністапқышқа көзді жақындатпай
суреттер түсіргенде көріністапқышты қолмен немесе қосымша
окуляр қақпағы (0 268) сияқты басқа заттармен жабу
ұсынылады (0 68). Экспозиция аяқталмай тұрып қуаттың
жоғалуын болдырмау үшін толық зарядталған батареяны
пайдаланыңыз. Ұзақ экспозицияларда бұрмалану (ашық түсті
нүктелер, кездейсоқ орналасқан жарық нүктелер немесе
түстердің əркелкілігі) болуы мүмкін екенін ескеріңіз.
P, S, A жəне M режимдері 107
❚❚ Қолмен басылу режимі
1 Режимді таңдау дискін M
күйіне бұраңыз.
Режимді таңдау дискі
2 Ысырма жылдамдығын таңдаңыз.
Басқару дискін бұрап «Bulb» (A)
ысырма жылдамдығын таңдаңыз.
Басқару дискі
3 Фотосурет түсіріңіз.
Фокустаудан кейін фотокамерадағы ысырманы босату
түймешігін соңына дейін басыңыз. Экспозиция аяқталғанда
ысырманы босату түймешігінен саусақты алыңыз.
108 P, S, A жəне M режимдері
❚❚ Уақыт
1 Режимді таңдау дискін M
күйіне бұраңыз.
Режимді таңдау дискі
2 Ысырма жылдамдығын таңдаңыз.
Басқару дискін бұрап «Time» (&)
ысырма жылдамдығын таңдаңыз.
Басқару дискі
3 Ысырманы ашыңыз.
Фокустағаннан кейін фотокамерадағы немесе қосымша
қашықтан басқару пультіндегі ысырманы босату түймешігін
соңына дейін басыңыз.
4 Ысырманы жабыңыз.
3-қадамда орындалған əрекетті қайталаңыз.
P, S, A жəне M режимдері 109
A ML-L3 қашықтан басқару пульттері
Егер ML-L3 қашықтан басқару пультін пайдалансаңыз, 95-бетте
сипатталғандай келесі қашықтан басқару пульті режимдерінің біреуін
таңдаңыз: " (Delayed remote (ML-L3) (Кешіктірілген қашықтан
басқару (ML-L3))) немесе # (Quick-response remote (ML-L3) (Жылдам
қашықтан басу пульті (ML-L3))). Ысырма жылдамдығы үшін «Bulb»/
A режимі таңдалған болса да, суреттер «Time» режимінде
түсірілетінін ескеріңіз. Экспозиция қашықтан басқару пультіндегі
ысырманы босату түймешігін басқанда басталады жəне 30 минуттан
кейін немесе түймешікті қайтадан басқанда аяқталады.
110 P, S, A жəне M режимдері
Экспозиция
Өлшеу
Фотокамераның экспозицияны орнату əдісін таңдаңыз.
Əдіс
Сипаттама
Жағдайлардың көпшілігінде табиғи
Matrix metering
нəтижелерді береді. Фотокамера кадрдың кең
L (Матрицалық
аумағын өлшейді жəне реңк үлестіріміне,
өлшем)
түске, кадр жиектемесіне жəне қашықтыққа
сай экспозицияны орнатады.
Портреттерге арналған классикалық өлшегіш.
Center-weighted
Фотокамера кадрды толық өлшейді, бірақ ең
metering
көп салмақты орталық аумаққа тағайындайды.
M
(Ортасы бойынша Экспозицияның өзгеру еселігі (сүзгі
өлшеу)
коэффициенті) 1× мəнінен асатын сүзгілерді
пайдаланғанда ұсынылады.
Артқы фоны əлдеқайда жарығырақ немесе
күңгірттеу болса да, нысанның дұрыс
Spot metering
экспозициялануын қамтамасыз ету үшін осы
N (Нүктелі
режимді таңдаңыз. Фотокамера ағымдағы
экспоөлшегіш)
фокустау нүктесін өлшейді; ортадан тыс
нысандарды өлшеу үшін пайдаланыңыз.
P, S, A жəне M режимдері 111
1 Өлшеу параметрлерін көрсетіңіз.
P түймешігін басыңыз, содан кейін
ақпараттық дисплейде ағымдағы
өлшеу əдісін белгілеп, J түймешігін
басыңыз.
P түймешігі
2 Өлшеу əдісін таңдаңыз.
Параметрді белгілеп, J түймешігін
басыңыз.
A Нүктелі экспоөлшегіш
Көріністапқышпен фотосурет түсіру кезінде AF-area mode (АФ
аумағының режимі) үшін e (Auto-area AF (АФ аумағын автоматты
түрде таңдау)) таңдалған болса (0 74), фотокамера орталық
фокустау нүктесін өлшейді.
112 P, S, A жəне M режимдері
Автоэкспозиция құлпы
Экспозицияны өлшеу үшін M (Center-weighted metering
(Ортасы бойынша өлшеу)) жəне N (Spot metering (Нүктелі
экспоөлшегіш)) əдістерін пайдаланғаннан кейін
фотосуреттерді қайта жиектеу үшін автоэкспозиция құлпын
пайдаланыңыз; автоэкспозиция құлпы i немесе j режимінде
қол жетімді емес екенін ескеріңіз.
1 Экспозицияны құлыптаңыз.
Нысанды таңдалған фокустау
нүктесіне орналастырып, ысырманы
босату түймешігін жартылай басыңыз.
Ысырманы босату түймешігін
жартылай басып жəне нысанды
фокустау нүктесіне орналастырып,
экспозицияны құлыптау үшін A (L)
түймешігін басыңыз.
Ысырманы босату
түймешігі
A (L) түймешігі
Экспозиция құлпы қосулы кезде
көріністапқышта жəне мониторда
АE-L индикаторы пайда болады.
P, S, A жəне M режимдері 113
2 Фотосуретті қайта
жиектеңіз.
A (L) түймешігін басып
тұрып фотосуретті қайта
жиектеңіз жəне суретке
түсіріңіз.
A Ысырма жылдамдығы мен апертураны реттеу
Экспозиция құлпы қосулы кезде, келесі параметрлерді экспозицияның
өлшенген мəнін өзгертпестен реттеуге болады:
Режим
Бағдарламаланған автоматты
режим
Ысырманы ұстап тұру басымдығы
бар автоматты режим
Апертура басымдығы бар
автоматты режим
Параметр
Ысырма жылдамдығы мен
апертура (икемді бағдарлама;
0 100)
Ысырма жылдамдығы
Апертура
Экспозиция құлпы қосулы кезде өлшеу əдісін өзгерту мүмкін емес.
114 P, S, A жəне M режимдері
Экспозиция түзетілімі
Экспозиция түзетілімі фотокамера ұсынған мəн беретін
экспозицияны өзгерту үшін пайдаланылады, бұл суреттерді
жарығырақ немесе күңгірттеу етеді (0 297). Əдетте, оң мəндер
негізгі нысанды жарығырақ, ал теріс мəндер күңгірттеу етеді. Ол
M (Center-weighted metering (Ортасы бойынша өлшеу))
немесе N (Spot metering (Нүктелі экспоөлшегіш)) (0 111)
əдісімен бірге пайдаланылғанда ең тиімді.
–1 ЭМ
Экспозиция
түзетілімі жоқ
+1 ЭМ
P, S, A жəне M режимдері 115
Экспозиция түзетілімі үшін мəнді таңдау үшін E (N) түймешігін
басып тұрыңыз жəне басқару дискін көріністапқышта немесе
ақпараттық дисплейде қажет мəн таңдалғанша бұраңыз.
+
E (N) түймешігі
Басқару дискі
–0,3 ЭМ
Ақпараттық дисплей
+2 ЭМ
Қалыпты экспозицияны экспозиция түзетілімін ±0 мəніне орнату
арқылы қалпына келтіруге болады. P, S, A жəне M
режимдерінде фотокамера өшірілгенде экспозиция түзетілімі
қалпына келтірілмейді. Көрініс жəне % режимдерінде басқа
режим таңдалғанда немесе фотокамера өшірілгенде
экспозиция түзетілімі қалпына келтіріледі.
A Ақпараттық дисплей
Сондай-ақ, экспозиция түзетілімінің
параметрлеріне ақпараттық дисплейден
қатынасуға болады (0 11).
A M режимі
M режимінде экспозиция түзетілімі тек экспозиция индикаторына əсер
етеді.
A Жарқылды пайдалану
Жарқыл қолданылған кезде, экспозиция түзетілімі артқы фон
экспозициясына да, жарқыл деңгейіне де əсер етеді.
116 P, S, A жəне M режимдері
Жарқыл түзетілімі
Жарқыл түзетілімі фотокамера ұсынған деңгей беретін
жарқылды өзгерту үшін пайдаланылады жəне негізгі нысан
жарықтығын артқы фонға қатысты өзгертеді. Жарқыл шығысын
негізгі нысанды жарығырақ ету үшін арттыруға я болмаса қажет
емес жарық аумақтарды немесе шағылысуларды болдырмау
үшін азайтуға болады (0 299).
M (Y) жəне E (N) түймешіктерін басып тұрып, басқару дискін
көріністапқышта немесе ақпараттық дисплейде қажет мəн
таңдалғанша бұраңыз. Əдетте, оң мəндер негізгі нысанды
жарығырақ, ал теріс мəндер оны күңгірттеу етеді. Қалыпты
жарқыл қуатын жарқыл түзетілімін ±0 мəніне орнату арқылы
қалпына келтіруге болады. Жарқыл түзетілімі фотокамера
өшірілген кезде қалпына келмейді (көрініс режимінде басқа
режим таңдалғанда немесе фотокамера өшірілгенде жарқыл
түзетілімі қалпына келтіріледі).
M (Y) түймешігі
+
Басқару дискі
Ақпараттық дисплей
E (N) түймешігі
–0,3 ЭМ
+1 ЭМ
P, S, A жəне M режимдері 117
A Ақпараттық дисплей
Сондай-ақ, жарқыл түзетілімінің
параметрлеріне ақпараттық дисплейден
қатынасуға болады (0 11).
A Қосымша жарқыл бөліктері
Сондай-ақ, жарқыл түзетілімі Nikon шығармашыл жарық жүйесіне (CLS;
262-бетті қараңыз) қолдау көрсететін қосымша жарқыл бөліктерінде
қол жетімді. Қосымша жарқыл бөлігімен таңдалған жарқыл түзетілімі
фотокамерамен таңдалған жарқыл түзетіліміне қосылады.
118 P, S, A жəне M режимдері
Жарық аумақтардағы жəне көлеңке
тұстардағы кішігірім элементтерді сақтау
Қосылған D-Lighting
Қосылған D-Lighting жарық аумақтардағы жəне көлеңке
тұстардағы кішігірім элементтерді сақтап, табиғи контрасты бар
фотосуреттерді жасайды. Жоғары контрастты көріністер үшін
пайдаланыңыз, мысалы, есік немесе терезеден көрінетін көп
жарық түскен пейзажды фотосуретке түсіргенде я болмаса
шуақты күнде көлеңкеленген нысандардың суреттерін
түсіргенде пайдаланыңыз. Қосылған D-Lighting M режимінде
ұсынылмайды; басқа режимдерде ол L (Matrix metering
(Матрицалық өлшем); 0 111) əдісімен бірге пайдаланғанда ең
тиімді болады.
Қосылған D-Lighting: Off (Өшірулі)
Қосылған D-Lighting: On (Қосулы)
1 Қосылған D-Lighting
параметрлерін көрсетіңіз.
P түймешігін басыңыз, содан кейін
ақпараттық дисплейде Қосылған
D-Lighting режимін белгілеп,
J түймешігін басыңыз.
P түймешігі
P, S, A жəне M режимдері 119
2 Параметрді таңдаңыз.
On (Қосулы) немесе Off (Өшірулі)
күйін белгілеп, J түймешігін
басыңыз.
D Қосылған D-Lighting
Кейбір нысандарда біркелкі емес көлеңкелеуді, жарық нысандардың
айналасындағы көлеңкелерді немесе күңгірт нысандар айналасында
галоларды байқауыңыз мүмкін. Қосылған D-Lighting бейнефильмдерде
қол жетімді емес.
A «Active D-Lighting (Қосылған D-Lighting)» жəне «D-Lighting»
режимдерін салыстыру
Active D-Lighting (Қосылған D-Lighting) параметрі динамикалық
ауқымды оңтайландыру үшін суретке түсіру алдында экспозицияны
реттейді, ал өңдеу мəзіріндегі D-Lighting параметрі (0 235) суретке
түсіруден кейін кескіндердегі көлеңкелерді жарығырақ етеді.
120 P, S, A жəне M режимдері
Ақ түс балансы
Ақ түс балансы түстерге жарық көзі түсінің əсер етпеуін
қамтамасыз етеді. Жарық көздерінің көпшілігі үшін автоматты ақ
түс балансы ұсынылады; қажет болса, көз түріне сəйкес басқа
мəндерді таңдауға болады:
Параметр
v
J
I
H
N
G
M
L
Сипаттама
Ақ түс балансын автоматты түрде реттеу.
Auto (Авто)
Жағдайлардың көпшілігі үшін ұсынылады.
Incandescent (Қызу Қызу бөлетін шам жарығының астында
бөлетін шам)
пайдаланыңыз.
Fluorescent
123-бетте көрсетілген жарық көздерімен
(Флюоресцентті)
пайдаланыңыз.
Direct sunlight
Күннің тік сəулесі жарықтандырып тұрған
(Күннің тік сəулесі) нысандарды түсіргенде пайдаланыңыз.
Flash (Жарқыл)
Жарқылмен пайдаланыңыз.
Cloudy (Бұлтты)
Бұлыңғыр ауа-райында пайдаланыңыз.
Көлеңкеде орналасқан нысандар үшін
Shade (Көлеңке)
күндіз пайдаланыңыз.
Preset manual
Ақ түс балансын өлшеңіз немесе ақ түс
(Алдын-ала қолмен балансын бар фотосуреттен көшіріңіз
енгізілген мəн)
(0 126).
P, S, A жəне M режимдері 121
1 Ақ түс балансы параметрлерін
көрсетіңіз.
P түймешігін басыңыз, содан кейін
ақпараттық дисплейде ағымдағы ақ
түс балансын белгілеп, J түймешігін
басыңыз.
P түймешігі
2 Ақ түс балансы параметрін
таңдаңыз.
Параметрді белгілеп, J түймешігін
басыңыз.
122 P, S, A жəне M режимдері
A Суретке түсіру мəзірі
Ақ түс балансын суретке түсіру мəзіріндегі
White balance (Ақ түс балансы) параметрі
арқылы таңдауға болады (0 190), оны,
сондай-ақ, ақ түс балансын дəл реттеу
(0 124) немесе алдын-ала енгізілген ақ түс
балансының мəнін өлшеу үшін
пайдалануға болады (0 126).
White balance (Ақ түс балансы)
мəзіріндегі I Fluorescent
(Флюоресцентті) параметрін оң жақта
көрсетілген қолмен басылу режимі
түрлерінен жарық көзін таңдау үшін
пайдалануға болады.
A Түс температурасы
Жарық көзінің түйсінілетін түсі көрушіге жəне басқа жағдайларға
байланысты өзгеріп отырады. Түс температурасы – бірдей толқын
ұзындығы бар жарық шығару үшін жылытылуы тиіс нысанның
температурасына негізделе отырып анықталатын жарық көзі түсінің
объективті өлшемі. 5000–5500 К аралығындағы түс температурасы бар
жарық көздері ақ болып көрінсе, қызу бөлетін шамдар сияқты түс
температурасы төмендеу жарық көздері азғантай сары немесе қызыл
болып көрінеді. Түс температурасы жоғарылау жарық көздерінде көк
түсті реңктер болады. Фотокамераның ақ түс балансының
параметрлері мына түс температураларына бейімделген (барлық
сандар шамамен берілген):
• I (натрий газ разрядты
• H (тік күн сəулесі): 5200 K
шамдар): 2700 K
• N (жарқыл): 5400 K
• J (қызу бөлетін шам)/
• G (бұлтты): 6000 K
I (жылы ақ флюоресцентті):
• I (күндізгі жарық
3000 K
флюоресцентті): 6500 K
• I (ақ түсті флюоресцентті):
• I (жоғары температуралы
3700 K
сынап газ разрядты шам):
• I (салқын, ақ түсті
7200 K
флюоресцентті): 4200 K
• M (көлеңке): 8000 K
• I (күндізгі ақ түсті
флюоресцентті): 5000 K
P, S, A жəне M режимдері 123
Ақ түс балансын дəл реттеу
Ақ түс балансын жарық көзінің түсіндегі өзгерістерді түзету
немесе суретке жаңа түс реңкін əдейі енгізу үшін «дəл реттеуге»
болады. Ақ түс балансы суретке түсіру мəзіріндегі White
balance (Ақ түс балансы) параметрін пайдаланып дəл
реттеледі.
1 Дəл реттеу параметрлерін
көрсетіңіз.
Ақ түс балансы параметрін
белгілеңіз жəне 2 түймешігін
басыңыз (егер Fluorescent
(Флюоресцентті) параметрі
таңдалған болса, қажет жарық түрін
белгілеңіз жəне 2 түймешігін
басыңыз; Preset manual (Алдын-ала қолмен енгізілген
мəн) параметрінде дəл реттеу қол жетімді емес екенін
ескеріңіз).
2 Ақ түс балансын дəл реттеңіз.
Ақ түс балансын дəлірек реттеу үшін
Координаттар
мульти селекторды пайдаланыңыз.
Ақ түс балансын сары (A)–көк (B)
білігінде 0,5 қадамдарымен жəне
жасыл (G)–қою қызыл (M) білігінде
0,25 қадамдарымен дəл реттеуге
болады. Көлденең (сары-көк) ось түс
температурасына сəйкес келеді, ал
Реттеу
тік (жасыл-қою қызыл) осьте сəйкес
түс түзетілімі (CC) сүзгілерімен
жететіндерге ұқсас əсерлер бар. Көлденең ось шамамен
5 майредке тең қадамдармен, тік ось шамамен 0,05
диффуздық тығыздық бірліктері қадамдарымен белгіленген.
3 Өзгерістерді сақтап, шығыңыз.
J түймешігін басыңыз.
124 P, S, A жəне M режимдері
A Ақ түс балансын дəл реттеу
Дəл реттеу біліктеріндегі түстер абсолютті емес, салыстырмалы болып
келеді. Мысалы, J (қызу бөлетін шам) сияқты «жылы» параметр
таңдалған кезде меңзерді B (көк) түске жылжыту фотосуреттерді сəл
ғана «салқындау» етеді, бірақ оларды іс жүзінде көк түске боямайды.
A «Майред»
Түс температурасындағы кез келген өзгеріс жоғарырақ түс
температураларымен салыстырғанда төмен түс температураларында
түсте көбірек айырмашылық тудырады. Мысалы, 1000 K өзгерісі түсте
6000 K мəнімен салыстырғанда 3000 K мəнінде əлдеқайда үлкенірек
өзгеріске əкеледі. Түс температурасының инверсиясын 10 6 көбейту
арқылы есептелетін майред — осындай құбылуды есепке алатын түс
температурасының өлшемі, осылайша түс температурасының
түзетілімі сүзгілерінде пайдаланылатын бірлік болып табылады.
Мысалы:
• 4000 K–3000 K (1000 K айырмашылығы)=83 майред
• 7000 K–6000 K (1000 K айырмашылығы)=24 майред
P, S, A жəне M режимдері 125
Алдын-ала қолмен енгізілген мəн
Алдын-ала қолмен енгізілген мəн аралас жарық жағдайында
сурет түсіруге арналған ақ түс балансы параметрлерін жазу
жəне қайта пайдалану немесе қатты түс реңкі бар жарық
көздерін түзету үшін пайдаланылады. Ақ түс балансының мəнін
алдын-ала енгізудің екі əдісі бар:
Əдіс
Measure
(Өлшеу)
Сипаттама
Бейтарап сұр немесе ақ түсті нысан ақырғы
фотосуретте пайдаланылатын жарық астына қойылады
жəне ақ түс балансы фотокамера арқылы өлшенеді
(төменде қараңыз).
Use photo
Ақ түс балансы жад картасындағы фотосуреттен
(Фотосуретті
көшіріледі (0 130).
пайдалану)
❚❚ Алдын-ала енгізілген ақ түс балансына арналған
мəнді өлшеу
1 Эталондық нысанға жарық түсіріңіз.
Ақырғы фотосуретте пайдаланылатын жарық астына
бейтарап сұр немесе ақ түсті нысанды қойыңыз.
2 Ақ түс балансы параметрлерін
көрсетіңіз.
Ақ түс балансының параметрлерін
көрсету үшін суретке түсіру
мəзіріндегі White balance (Ақ түс
балансы) параметрін белгілеп, 2
түймешігін басыңыз. Preset manual
(Алдын-ала қолмен енгізілген
мəн) параметрін белгілеп, 2 түймешігін басыңыз.
3 Measure (Өлшеу) параметрін
таңдаңыз.
Measure (Өлшеу) параметрін
белгілеп, 2 түймешігін басыңыз.
126 P, S, A жəне M режимдері
4 Yes (Иə) жауабын таңдаңыз.
Оң жақтағы мəзір көрсетіледі;
Yes (Иə) жауабын белгілеп,
J түймешігін басыңыз.
Фотокамера алдын ала орнатылған
өлшеу режиміне кіреді.
Фотокамера ақ түс балансын өлшеуге
дайын болған кезде көріністапқышта
жəне ақпараттық дисплейде
жыпылықтаған D (L) белгісі пайда
болады.
5 Ақ түс балансын өлшеңіз.
Индикаторлар жыпылықтауын
тоқтатпай тұрып эталондық нысанды
көріністапқышқа толық кіретіндей етіп
жақтауға алып, ысырманы босату
түймешігін соңына дейін басыңыз. Ешбір фотосурет
жазылмайды; ақ түс балансын фотокамера фокуста
болмаған кезде де дəл өлшеуге болады.
P, S, A жəне M режимдері 127
6 Нəтижелерді тексеріңіз.
Егер фотокамера ақ түс балансының
мəнін өлшеген болса, оң жақтағы
хабар көрсетіледі жəне
көріністапқышта a белгісі
жыпылықтайды, сөйтіп фотокамера
суретке түсіру режиміне оралады.
Суретке түсіру режиміне дереу оралу
үшін ысырманы босату түймешігін
жартылай басыңыз.
Егер жарық тым қараңғы немесе тым
ашық болса, фотокамера ақ түс
балансын өлшей алмауы мүмкін.
Ақпараттық дисплейде хабар пайда
болады жəне көріністапқышта
жыпылықтаған b a белгісі
көрсетіледі. 5-қадамға оралып, ақ түс
балансын қайта өлшеңіз.
128 P, S, A жəне M режимдері
D Алдын-ала енгізілген ақ түс балансының мəнін өлшеу
Егер дисплейлер жыпылықтап тұрған кезде ешбір əрекеттер
орындалмаса, тікелей өлшеу режимі баптау мəзіріндегі Auto off timers
(Автоматты өшу таймерлері) пайдаланушылық параметрі үшін
таңдалған уақытта аяқталады (0 207).
D Алдын-ала енгізілген ақ түс балансының мəні
Фотокамера бір уақытта ақ түс балансының алдын-ала енгізілген бір
мəнін ғана сақтай алады; жаңа мəн өлшенген кезде бар мəн
ауыстырылады. Ақ түс балансын өлшеген кезде экспозицияның
1 ЭМ-ге автоматты түрде артатынын ескеріңіз; M режимінде суретке
түсірген кезде экспозиция индикаторы ±0 мəнін көрсетуі үшін
экспозицияны реттеңіз (0 106).
A Алдын-ала енгізілген ақ түс балансының мəнін өлшеудің басқа
əдістері
Ақпараттық дисплейде ақ түс балансының алдын-ала енгізілген мəнін
таңдағаннан кейін алдын-ала енгізілген мəнді өлшеу режиміне кіру
(жоғарыда қараңыз) (0 122) үшін J түймешігін бірнеше секунд бойы
басып тұрыңыз. Ақ түс балансы Fn түймешігіне тағайындалған болса
(0 214), Fn түймешігі мен басқару дискінің көмегімен алдын-ала
енгізілген ақ түс балансының мəнін таңдағаннан кейін алдын-ала
енгізілген ақ түс балансының мəнін өлшеу режимін Fn түймешігін
бірнеше секунд басып тұру арқылы қосуға болады.
A Сұр тақталар
Дəлірек нəтижелер алу үшін ақ түс балансын стандартты сұр тақтаны
пайдаланып өлшеңіз.
P, S, A жəне M режимдері 129
❚❚ Фотосуреттен ақ түс балансын көшіру
Ақ түс балансының мəнін жад картасындағы фотосуреттен
көшіру үшін төмендегі қадамдарды орындаңыз.
1 Preset manual (Алдын-ала қолмен
енгізілген мəн) параметрін
таңдаңыз.
Ақ түс балансының параметрлерін
көрсету үшін суретке түсіру
мəзіріндегі White balance (Ақ түс
балансы) параметрін белгілеп, 2
түймешігін басыңыз. Preset manual (Алдын-ала қолмен
енгізілген мəн) параметрін белгілеп, 2 түймешігін басыңыз.
2 Use photo (Фотосуретті пайдалану)
параметрін таңдаңыз.
Use photo (Фотосуретті пайдалану)
параметрін белгілеп, 2 түймешігін
басыңыз.
3 Select image (Кескінді таңдау)
параметрін таңдаңыз.
Select image (Кескінді таңдау)
параметрін белгілеп, 2 түймешігін
басыңыз (қалған қадамдарды өткізіп
жіберіп, ақ түс балансының
алдын-ала енгізілген мəні үшін соңғы
таңдалған кескінді пайдалану үшін This image (Осы кескін)
параметрін таңдаңыз).
4 Қалтаны таңдаңыз.
Құрамында бастапқы кескін бар
қалтаны белгілеп, 2 түймешігін
басыңыз.
130 P, S, A жəне M режимдері
5 Бастапқы кескінді белгілеңіз.
Белгіленген кескінді толық өлшемде
көру үшін X түймешігін басып, ұстап
тұрыңыз.
6 Ақ түс балансын көшіріңіз.
Ақ түс балансының алдын-ала енгізілген мəнін белгіленген
фотосуреттің ақ түс балансы мəніне орнату үшін J
түймешігін басыңыз.
P, S, A жəне M режимдері 131
Picture Control режимдері
Picture Control режимдері — анық етуді, анықтықты, контрастты,
жарықтықты, қанығуды жəне реңкті қамтитын кескінді өңдеу
параметрлерінің алдын ала орнатылған тіркесімдері. Picture
Control режимін көрініске сəйкес етіп таңдауға немесе
параметрлерді шығармашылық ниетіңізге сай теңшеуге
болады.
Picture Control режимін таңдау
Нысанға немесе көрініс түріне сай Picture Control режимін
таңдаңыз.
Параметр
Standard
Q
(Стандартты)
R
Neutral
(Бейтарап)
S Vivid (Жанды)
Monochrome
(Монохромды)
Portrait
e
(Портрет)
Landscape
f
(Пейзаж)
T
q Flat (Пəтер)
Сипаттама
Жағдайлардың көпшілігі үшін ұсынылады, бұл
параметрде теңгерілген нəтижелер алу үшін
стандартты өңдеу пайдаланылады.
Кейін өңделетін фотосуреттер үшін жақсы
таңдау, бұл параметрде табиғи нəтижелерді алу
үшін ең аз өңдеу пайдаланылады.
Негізгі түстерді ерекше бөліп көрсететін
фотосуреттер үшін осы параметрді таңдаңыз.
Суреттер жанды, фотокөшірме əсеріне қол
жеткізу үшін түзетіледі.
Монохромды фотосуреттерді түсіріңіз.
Портреттерді табиғи құрылымы бар жəне тегіс
көрінетін теріге қол жеткізу үшін өңдеңіз.
Əдемі пейзаждар мен қала көріністерін
жасайды.
Кейінірек көп өңделетін фотосуреттер үшін
таңдаңыз. Кішігірім элементтер кең түс реңктері
ауқымында, белгіленген тұстардан
көлеңкелерге дейін, сақталады.
132 P, S, A жəне M режимдері
1 Picture Control параметрлерін
көрсетіңіз.
P түймешігін басыңыз, содан кейін
ағымдағы Picture Control режимін
белгілеп, J түймешігін басыңыз.
P түймешігі
2 Picture Control режимін таңдаңыз.
Picture Control режимін белгілеп, J
түймешігін басыңыз.
P, S, A жəне M режимдері 133
Picture Control режимдерін өзгерту
Picture Control режимдерін көрініске немесе қолданушының
шығармашылық ниетіне сəйкес келетіндей өзгертуге болады.
Quick adjust (Жылдам реттеу) көмегімен параметрлердің
теңгерілген тіркесімін таңдаңыз немесе жеке параметрлерді
қолмен реттеңіз.
1 Picture Control режимін таңдаңыз.
Суретке түсіру мəзіріндегі Set Picture
Control (Picture Control режимін
орнату) параметрін белгілеп, 2
түймешігін басыңыз. Қажет Picture
Control режимін белгілеп, 2
түймешігін басыңыз.
2 Параметрлерді реттеңіз.
Қажет параметрді белгілеу үшін 1
немесе 3 түймешігін басыңыз жəне 1
қадамдарымен мəнді таңдау үшін 4
немесе 2 түймешігін басыңыз, я
болмаса, 0,25 қадамдарымен мəнді
таңдау үшін басқару дискін бұрыңыз
(0 135). Осы қадамды барлық параметрлер реттелгенше
қайталай беріңіз немесе параметрлердің алдын-ала
орнатылған тіркесімін таңдау үшін мульти селекторды
пайдалана отырып Quick adjust (Жылдам реттеу)
параметрін таңдаңыз. Əдепкі параметрлерді O түймешігін
басып қалпына келтіруге болады.
3 Өзгерістерді сақтап, шығыңыз.
J түймешігін басыңыз.
Əдепкі параметрлері өзгертілген
Picture Control режимдері
жұлдызшамен («*») көрсетіледі.
134 P, S, A жəне M режимдері
❚❚ Picture Control параметрлері
Параметр
Quick adjust
(Жылдам реттеу)
Қолмен жасалатын реттеулер
(барлық Picture Control режимдері)
Sharpening
(Анық ету)
Clarity
(Анықтық)
Contrast
(Контраст)
Brightness
(Жарықтық)
Сипаттама
Таңдалған Picture Control режимінің əсерін өшіріңіз
немесе үлкейтіңіз (бұл қолмен жасалған барлық
реттеулерді қалпына келтіретінін ескеріңіз). Neutral
(Бейтарап), Monochrome (Монохромды) немесе
Flat (Пəтер) Picture Control режимдерінде қол жетімді
емес.
Контурлардың анықтығын реттеңіз. Көрініс түріне сай
анық етуді автоматты түрде реттеу үшін A
параметрін таңдаңыз.
Анықтықты қолмен реттеңіз немесе фотокамераға
анықтықты автоматты түрде реттеуге мүмкіндік беру
үшін A параметрін таңдаңыз. Көрініске байланысты
кейбір параметрлерде жарық нысандардың
айналасында көлеңкелер пайда болуы мүмкін
немесе күңгірт нысандардың айналасында галолар
пайда болуы мүмкін. Анықтық бейнефильмдерге
қолданылмайды.
Контрастты қолмен реттеңіз немесе фотокамераға
контрастты автоматты түрде реттеуге мүмкіндік беру
үшін A параметрін таңдаңыз.
Жарық аумақтарда немесе көлеңке тұстарда
кішігірім элементтерді жоғалтусыз жарықтықты
көтеріңіз немесе төмендетіңіз.
Қолмен жасалатын
реттеулер
(тек монохромды емес)
Қолмен жасалатын
реттеулер
(тек монохромды)
Saturation
(Қанығуы)
Түстердің жандылығын реттеңіз. Көрініс түріне сай
қанығуын автоматты түрде реттеу үшін A параметрін
таңдаңыз.
Hue (Реңк)
Реңкті реттеңіз.
Filter effects
(Сүзгі
əсерлері)
Монохромды фотосуреттерде түс сүзгілерінің əсерін
симуляциялайды (0 137).
Toning
(Реңк беру)
Монохромды фотосуреттерде пайдаланылатын
реңкті таңдаңыз (0 137).
P, S, A жəне M режимдері 135
D «A» (автоматты)
Автоматты анық ету, анықтық, контраст жəне қанығуы нəтижелері
экспозицияға жəне нысанның кадрға қатысты орны мен өлшеміне
қарай əр түрлі болады.
A Қол режимі жəне автоматты режим арасында ауысу
Анық ету, анықтық, контраст жəне қанығуы
үшін қолмен реттелетін жəне автоматты (A)
параметрлер арасында ауысу үшін X
түймешігін басыңыз.
A Алдыңғы параметрлер
Picture Control параметрлер мəзіріндегі мəн
дисплейінің астындағы j индикаторы
параметрдің алдыңғы мəнін көрсетеді. Мұны
параметрлерді реттегенде анықтама ретінде
пайдаланыңыз.
136 P, S, A жəне M режимдері
A Сүзгі əсерлері (тек монохромды)
Осы мəзірдегі параметрлер монохромды фотосуреттердегі түс
сүзгілерінің əсерін симуляциялайды. Келесі сүзгі əсерлері қол жетімді:
Параметр
Y
Сары
O
Сарғылт
R
Қызыл
G
Жасыл
Сипаттама
Контрастты күшейтеді. Пейзаж фотосуреттерінде
аспанның жарықтығының реңкін азайту үшін
пайдалануға болады. Сарғылт түс сарыға, ал қызыл
түс сарғылтқа қарағанда көбірек контраст береді.
Тері реңктерін жұмсартады. Портреттер үшін
пайдалануға болады.
A Реңк беру (тек монохромды)
Toning (Реңк беру) таңдалған кезде 3
түймешігі басылса, қанығуы параметрлері
көрсетіледі. Қанығуды 1 қадамдарымен
реттеу үшін 4 немесе 2 түймешігін басыңыз,
я болмаса, 0,25 қадамдарымен мəнді таңдау
үшін басқару дискін бұрыңыз. B&W (қара
жəне ақ түс) таңдалған кезде қанығуын
басқару қол жетімді емес.
P, S, A жəне M режимдері 137
Бейнефильмдерді жазу
жəне қарау
Бейнефильмдерді жазу
Бейнефильмдерді тікелей көрініс режимінде жазуға болады.
1 a түймешігін басыңыз.
Объективтегі көрініс мониторда
көрсетіледі.
D 0 белгішесі
0 белгішесі (0 10) бейнефильмдерді
жазуға болмайтынын білдіреді.
A Жазу алдында
A немесе M режимінде жазбас бұрын
апертураны орнатыңыз (0 103, 105).
2 Фокустаңыз.
Бастапқы кадрды жақтауға алып,
фокустаңыз. Бет басымдығы бар АФ
режимі кезінде анықтауға болатын
нысандар саны бейнефильмді жазу
кезінде азаятынын ескеріңіз.
138 Бейнефильмдерді жазу жəне қарау
a түймешігі
3 Жазуды бастаңыз.
Жазуды бастау үшін бейнефильмді
жазу түймешігін басыңыз. Жазу
индикаторы жəне қол жетімді уақыт
мониторда көрсетіледі. Дыбыс
кірістірілген микрофон арқылы
жазылады (0 2); жазу кезінде
микрофонды жаппаңыз. i жəне j
режимдерін қоспағанда,
экспозицияны A (L) түймешігін
басып (0 113) құлыптауға болады
немесе (көрініс, P, S, A жəне %
режимдерінде) 1/3 ЭМ қадамдарында
±3 ЭМ дейін E (N) түймешігін басу
жəне басқару дискін бұрау арқылы
өзгертуге болады (0 116; нысанның
жарықтығына байланысты
экспозицияны өзгертулер
нəтижесінде ешбір əсер байқалмауы
мүмкін екенін ескеріңіз).
Бейнефильмді жазу
түймешігі
Жазу индикаторы
Қалған уақыт
4 Жазуды аяқтаңыз.
Жазуды аяқтау үшін бейнефильмді жазу түймешігін қайта
басыңыз. Ең үлкен ұзақтыққа жеткенде, жад картасы
толғанда немесе басқа режим таңдалғанда жазу автоматты
түрде аяқталады.
5 Тікелей көріністі аяқтаңыз.
Тікелей көріністі аяқтау үшін a түймешігін басыңыз.
A Бейнефильмді жазу кезінде фотосуреттерді түсіру
Бейнефильмді жазуды аяқтау үшін фотосуретті түсіріңіз, тікелей
көрініске өтіңіз, ысырманы босату түймешігін соңына дейін басып,
ысырма босатылғанша сол күйде ұстап тұрыңыз.
Бейнефильмдерді жазу жəне қарау 139
A Максималды ұзындығы
Жеке бейнефильм файлдарының максималды ұзындығы 4 ГБ болып
табылады (максималды жазу уақыттары үшін 141-бетті қараңыз); жад
картасының жазу жылдамдығына қарай осы ұзақтыққа жеткенше
суретке түсіру аяқталуы мүмкін екенін ескеріңіз (0 269).
D Бейнефильмдерді жазу
Жыпылықтау, жолақтар немесе бұрмалану мониторда жəне ақырғы
бейнефильмде флюоресцентті, сынапты немесе натрийлі шамдар
астында немесе қозғалыстағы нысандарда немесе фотокамера
көлденеңінен панорамаланғанда немесе нысан кадрда көлденеңінен
жылдам қозғалғанда көрінуі мүмкін (жыпылықтауды жəне жолақтарды
азайту туралы ақпаратты Flicker reduction (Жыпылықтауды азайту)
бөлімінен қараңыз; 0 213). Тілінген шеттер, түстердің бұрмалануы,
муар əсері жəне жарық дақтар да пайда болуы мүмкін.
Жыпылықтайтын белгілер жəне басқа жылтылдайтын жарық көздері
бар болса немесе нысанды импульстық немесе басқа жарық, бір сəттік
жарық көзі жарықтандырса, кадрдың кейбір аумақтарында жарық
аймақтар немесе жолақтар пайда болуы мүмкін. Фотокамераны күнге
немесе өзге қатты жарық көздеріне бағыттамаңыз. Бұл сақтық шарасын
орындамау нəтижесінде фотокамераның ішкі схемалары зақымдалуы
мүмкін.
Фотокамера бейне мен дыбысты жаза алады; жазу кезінде
микрофонды жаппаңыз. Кірістірілген микрофон автофокус жəне дірілді
азайту кезінде объектив бұрмалануын жазуы мүмкін екенін ескеріңіз.
Жарқыл жарығын бейнефильмді жазу кезінде пайдалану мүмкін емес.
Матрицалық өлшем таңдалған өлшеу əдісіне қарамастан
пайдаланылады. Manual movie settings (Қолмен реттелетін
бейнефильм параметрлері) (0 142) үшін On (Қосулы) параметрі
таңдалмаса жəне фотокамера M режимінде болмаса, ысырма
жылдамдығы мен ISO сезімталдық автоматты түрде реттеледі.
140 Бейнефильмдерді жазу жəне қарау
Бейнефильм параметрлері
Фотокамера келесі бейнефильм параметрлерін ұсынады.
• Frame size/frame rate (Кадр өлшемі/кадр жылдамдығы)
жəне Movie quality (Бейнефильм сапасы): максималды
ұзақтық таңдалған параметрлерге қарай өзгеріп отырады.
Бейнефильм
сапасы
Кадр өлшемі/
Максималды
кадр жылдамдығы 1
ұзақтығы 2
L 1920×1080; 60p
10 мин.
M 1920×1080; 50p
N 1920×1080; 30p
High quality
O 1920×1080; 25p
(Жоғары сапа)
P 1920×1080; 24p
20 мин.
Q 1280× 720; 60p
R 1280× 720; 50p
t 1920×1080; 60p
20 мин.
u 1920×1080; 50p
r 1920×1080; 30p
Normal
s 1920×1080; 25p
(Қалыпты)
k 1920×1080; 24p
29 мин. 59 с
l 1280× 720; 60p
o 1280× 720; 50p
1 Тізімдегі мəн. 60p, 50p, 30p, 25p жəне 24p үшін нақты кадр
жылдамдықтары 59,94, 50, 29,97, 25 жəне 23,976 кадр/сек болып
табылады.
2 Миниатюра əсері режимінде жазылған бейнефильмдер ойнатылған
кезде ұзындығы үш минутқа дейін болады.
• Microphone (Микрофон): кірістірілген микрофонды қосыңыз
немесе өшіріңіз, я болмаса микрофон сезімталдығын реттеңіз.
Сезімталдықты автоматты түрде реттеу үшін Auto sensitivity
(Авто сезімталдық) параметрін, дыбыс жазуды өшіру үшін
Microphone off (Микрофон өшірулі) параметрін таңдаңыз;
микрофон сезімталдығын қолмен таңдау үшін Manual sensitivity
(Қолмен реттелетін сезімталдық) параметрін таңдап,
сезімталдықты таңдаңыз.
Бейнефильмдерді жазу жəне қарау 141
• Wind noise reduction (Жел шуын азайту): кірістірілген микрофон
үшін жоғары жиіліктер сүзгісін қосу үшін On (Қосулы) күйін таңдаңыз,
сонда микрофон үстінен үрлейтін жел тудыратын шу азайтылады
(басқа дыбыстарға да əсер етілуі мүмкін екенін ескеріңіз).
• Manual movie settings (Қолмен реттелетін бейнефильм
параметрлері): фотокамера M режимінде болған кезде ысырма
жылдамдығы мен ISO сезімталдықты қолмен реттеуге рұқсат беру
үшін On (Қосулы) параметрін таңдаңыз. Ысырма жылдамдығын
1
/4000 с дейін жылдам мəндерге орнатуға болады; қол жетімді ең баяу
жылдамдық кадр жылдамдығына қарай əр түрлі болады: 24p, 25p
жəне 30p кадр жылдамдықтары үшін 1/30 с, 50p үшін 1/50 с жəне 60p
үшін 1/60 с. Егер тікелей көрініс іске қосылған кезде ысырма
жылдамдығы осы ауқымда болмаса, ол қолдау көрсетілетін мəнге
автоматты түрде орнатылып, тікелей көрініс аяқталған кезде осы
мəнде қалады. ISO сезімталдық таңдалған мəнде бекітілетінін
ескеріңіз; On (Қосулы) мəні суретке түсіру мəзіріндегі ISO sensitivity
settings (ISO сезімталдық параметрлері) > Auto ISO sensitivity
control (ISO сезімталдықты автоматты басқару) үшін таңдалған
кезде фотокамера ISO сезімталдықты автоматты түрде реттемейді
(0 193).
1 Movie settings (Бейнефильм
параметрлері) тармағын таңдаңыз.
Мəзірлерді көрсету үшін G түймешігін
басыңыз. Суретке түсіру мəзірінде
Movie settings (Бейнефильм
параметрлері) тармағын белгілеңіз
жəне 2 түймешігін басыңыз.
2 Бейнефильм параметрлерін
таңдаңыз.
Қажет элементті белгілеп, 2 түймешігін
басыңыз, содан кейін параметрді
белгілеп, J түймешігін басыңыз.
A HDMI
Фотокамера HDMI бейне құрылғысына жалғанған кезде бейне құрылғы
объектив арқылы көріністі көрсетеді. Егер құрылғы HDMI-CEC үшін
қолдау көрсетсе, тікелей көріністе суретке түсіру алдында баптау
мəзіріндегі HDMI > Device control (Құрылғыны басқару) параметрі
(0 185) үшін Off (Өшірулі) күйін таңдаңыз.
142 Бейнефильмдерді жазу жəне қарау
A Тікелей көрініс дисплейі
«Бейнефильм индикаторларын көрсету»,
«индикаторларды жасыру», «жақтауға алу
торы» дисплейін таңдау үшін R түймешігін
басып, тікелей көрініс кезінде бейнефильм
кесіндісін қарауға болады (0 8).
Бейнефильм индикаторлары көрсетілгенде,
P түймешігін басу арқылы келесі
бейнефильм параметрлеріне қатынасуға
болады: бейнефильмнің кадр өлшемі/
сапасы, ақ түс балансы (0 121), микрофон
сезімталдығы (0 141), экспозиция түзетілімі
(0 115), фокустау режимі (0 70), АФ
аумағының режимі (0 75), жел шуын азайту
(0 142) жəне Picture Control (0 132). M
режимінде Movie settings (Бейнефильм
параметрлері) > Manual movie settings
(Қолмен реттелетін бейнефильм
параметрлері) (0 142) үшін On (Қосулы)
күйі таңдалған болса, экспозиция
түзетілімінің орнына ISO сезімталдықты
(0 93) реттеуге болады.
P түймешігі
Frame size/frame rate (Кадр өлшемі/кадр жылдамдығы) (0 141) үшін
1920×1080; 60p немесе 1920×1080; 50p мəнін таңдау бейнефильм
кесіндісінің өлшемін азайтады. Мониторда кесілген көрініс көрсетіледі.
Ақпараттық дисплей
(1920×1080; 60p/
1920×1080; 50p)
Жазу кезінде
Бейнефильмдерді жазу жəне қарау 143
Бейнефильмдерді қарау
Бейнефильмдер толық өлшемде қарау режимінде 1
белгішесімен көрсетіледі (0 152). Ойнатуды бастау үшін J
түймешігін басыңыз; ағымдағы орын бейнефильмнің орындалу
барысының жолағымен көрсетіледі.
1 белгішесі
Ұзақтығы
Ағымдағы күйі/жалпы ұзақтығы
Бейнефильмнің орындалу
Анықтама
барысының жолағы
Дыбыс деңгейі
Келесі əрекеттерді орындауға болады:
Мақсат
Кідірту
Ойнату
Алға/кері
айналдыру
Баяу
қозғалыспен
ойнатуды
бастау
Əрекет
Сипаттама
Ойнатуды кідірту.
Бейнефильм кідіртілген кезде немесе
кері/алға айналдыру барысында
ойнатуды жалғастырыңыз.
Жылдамдық əрбір басумен 2×, 4×, 8×,
16× аралығында артады;
бейнефильмнің басына немесе аяғына
өту үшін басып ұстап тұрыңыз (бірінші
кадр монитордың жоғарғы оң жақ
бұрышындағы h арқылы, соңғы кадр i
арқылы көрсетіледі). Егер қарау
кідіртілсе, əр басқан сайын бейнефильм
бір-бір кадрдан кері немесе алға
айналады; кері немесе алға үздіксіз
айналдыру үшін ұстап тұрыңыз.
Баяу қозғалыспен ойнатуды бастау үшін
бейнефильм кідіртулі кезде 3
түймешігін басыңыз.
144 Бейнефильмдерді жазу жəне қарау
Мақсат
Əрекет
10 сек өткізіп
жіберу
Дыбыс деңгейін
реттеу
Сипаттама
10 сек алға немесе кері өткізіп жіберу
үшін басқару дискін бұраңыз.
X/W (Q)
Толық өлшемде
қарау режиміне K/
оралу
Дыбыс деңгейін арттыру үшін X
түймешігін, азайту үшін W (Q) түймешігін
басыңыз.
Толық өлшемде қарау режимінен шығу
үшін K немесе 1 түймешігін басыңыз.
Бейнефильмдерді жазу жəне қарау 145
Бейнефильмдерді өңдеу
Бейнефильмдердің өңделген көшірмелерін жасау үшін
түсірілген бөлік шеттерін кесіңіз немесе таңдалған кадрларды
JPEG пішіміндегі фотосуреттер ретінде сақтаңыз.
Параметр
Choose start/end point
f (Басталу/аяқталу
нүктесін таңдау)
Save selected frame
g (Таңдалған кадрды
сақтау)
Сипаттама
Қажет емес түсірілген бөлік алынып
тасталған бейнефильмнің көшірмесін
жасаңыз.
Таңдалған кадрды JPEG пішіміндегі
фотосурет ретінде сақтаңыз.
Бейнефильмдердің кадр шеттерін кесу
Бейнефильмдердің шеттері кесілген көшірмелерін жасау үшін:
1 Бейнефильмді толық өлшемде көрсетіңіз.
2 Жаңа бастапқы кадрда
бейнефильмді кідіртіңіз.
Бейнефильмді 144-бетте
сипатталғандай ойнатыңыз,
ойнатуды бастау жəне жалғастыру
үшін J түймешігін жəне кідірту үшін
3 түймешігін басыңыз, əрі қажет
Бейнефильмнің
кадрды табу үшін 4 немесе 2
орындалу барысының
түймешігін басыңыз, я болмаса,
жолағы
басқару дискін бұрыңыз.
Бейнефильмдегі шамамен берілген
орынды бейнефильмнің орындалу барысының жолағынан
көруге болады. Жаңа бастапқы кадрда ойнатуды кідіртіңіз.
146 Бейнефильмдерді жазу жəне қарау
3 Choose start/end point (Басталу/
аяқталу нүктесін таңдау) пəрменін
таңдаңыз.
P түймешігін басыңыз, содан кейін
Choose start/end point (Басталу/
аяқталу нүктесін таңдау) пəрменін
белгілеп, 2 түймешігін басыңыз.
P түймешігі
4 Start point (Басталу нүктесі)
параметрін таңдаңыз.
Ағымдағы кадрдан басталатын
көшірмені жасау үшін Start point
(Басталу нүктесі) пəрменін таңдаңыз
жəне J түймешігін басыңыз.
9-қадамда көшірмені сақтаған кезде
ағымдағы кадрға дейінгі кадрлар жойылады.
Басталу нүктесі
Бейнефильмдерді жазу жəне қарау 147
5 Жаңа басталу нүктесін растаңыз.
Егер қажет кадр көрсетілмесе, алға
немесе кері айналдыру үшін 4
немесе 2 түймешігін басыңыз (10 с
алға немесе кері өткізіп жіберу үшін
басқару дискін бұраңыз).
6 Аяқталу нүктесін таңдаңыз.
Бастау нүктесінен (w) аяқтау нүктесіне (x) ауысу үшін A (L)
түймешігін басыңыз, содан кейін 5-қадамда сипатталғандай
соңғы кадрды таңдаңыз. 9-қадамда көшірмені сақтаған кезде
таңдалған кадрдан кейінгі кадрлар жойылады.
Аяқталу нүктесі
7 Көшірмені жасаңыз.
Қажет кадр көрсетілгенде 1 түймешігін басыңыз.
8 Бейнефильмді алдын-ала
қараңыз.
Көшірмені алдын ала қарау үшін
Preview (Алдын ала қарау) пəрменін
белгілеңіз жəне J түймешігін
басыңыз (алдын ала қарауды үзу
жəне сақтау параметрлері мəзіріне
оралу үшін 1 түймешігін басыңыз). Ағымдағы көшірмеден
бас тарту жəне алдыңғы беттерде сипатталғандай жаңа
басталу нүктесін немесе аяқталу нүктесін таңдау үшін
Cancel (Бас тарту) пəрменін белгілеңіз жəне J түймешігін
басыңыз; көшірмені сақтау үшін 9-қадамға өтіңіз.
148 Бейнефильмдерді жазу жəне қарау
9 Көшірмені сақтаңыз.
Көшірмені жаңа файлға сақтау үшін
Save as new file (Жаңа файл ретінде
сақтау) пəрменін белгілеңіз жəне J
түймешігін басыңыз. Бастапқы
бейнефильм файлын өңделген
көшірмемен ауыстыру үшін Overwrite
existing file (Бар файлды қайта жазу) пəрменін белгілеңіз
жəне J түймешігін басыңыз.
D Бейнефильмдердің кадр шеттерін кесу
Бейнефильмдердің ұзақтығы кем дегенде екі секунд болуы керек. Жад
картасындағы бос орын жеткіліксіз болса, көшірме сақталмайды.
Көшірмелердің жасалу уақыты мен күні бастапқы суретпен бірдей
болады.
A Бастапқы немесе соңғы түсірілген бөлікті жою
Бейнефильмнен тек бастапқы түсірілген бөлікті жою үшін 6-қадамда
A (L) түймешігін баспай 7-қадамға өтіңіз. Тек соңғы түсірілген бөлікті
жою үшін 4-қадамда End point (Аяқталу нүктесі) параметрін
таңдаңыз, соңғы кадрды таңдаңыз жəне 6-қадамда A (L) түймешігін
баспай 7-қадамға өтіңіз.
Бейнефильмдерді жазу жəне қарау 149
Таңдалған кадрларды сақтау
Таңдалған кадрдың көшірмесін JPEG пішіміндегі сурет ретінде
сақтау:
1 Бейнефильмді қажет кадрда
кідіртіңіз.
Бейнефильмді 144-бетте
сипатталғандай ойнатыңыз,
ойнатуды бастау жəне жалғастыру
үшін J түймешігін жəне кідірту үшін
3 түймешігін басыңыз. Көшіргіңіз
келетін кадрға келгенде
бейнефильмді кідіртіңіз.
2 Save selected frame (Таңдалған
кадрды сақтау) пəрменін таңдаңыз.
P түймешігін басыңыз, содан кейін
Save selected frame (Таңдалған
кадрды сақтау) пəрменін белгілеп,
2 түймешігін басыңыз.
P түймешігі
150 Бейнефильмдерді жазу жəне қарау
3 Сурет көшірмесін жасаңыз.
Ағымдағы кадрдың көшірмесін жасау
үшін 1 түймешігін басыңыз.
4 Көшірмені сақтаңыз.
Таңдалған кадрдың жоғары сапалы
(0 84) JPEG пішіміндегі көшірмесін
жасау үшін Yes (Иə) жауабын
белгілеп, J түймешігін басыңыз.
A Таңдалған кадрды сақтау
Save selected frame (Таңдалған кадрды сақтау) параметрінің
көмегімен жасалған JPEG пішіміндегі бейнефильм суреттерін өңдеу
мүмкін емес. JPEG бейнефильм суреттерінде фотосурет туралы
мəліметтің кейбір санаттары болмайды (0 156).
Бейнефильмдерді жазу жəне қарау 151
Қарау жəне өшіру
Толық өлшемде қарау
Фотосуреттерді қарау үшін K түймешігін басыңыз. Мониторда
ең соңғы фотосурет көрсетіледі.
K түймешігі
Мақсат
Əрекет
Қосымша
фотосуреттерді
көру
Фотосурет
туралы
қосымша
мəліметті көру
Суретке түсіру
режиміне оралу
Сипаттама
Фотосуреттерді жазылған ретімен көру
үшін 2 түймешігін басыңыз,
фотосуреттерді кері ретпен көру 4
түймешігін басыңыз.
Көрсетілген фотосурет туралы
мəліметті өзгертіңіз (0 156).
K/
Бейнефильмді
ойнату
152 Қарау жəне өшіру
Суретке түсіру режимінен шығу үшін K
түймешігін басыңыз немесе ысырманы
босату түймешігін жартылай басыңыз.
Ағымдағы сурет бейнефильм екенін
көрсету үшін 1 белгішесімен
белгіленген болса, J түймешігі
басылғанда бейнефильмді ойнату
басталады (0 144).
Сурет нобайын қарау
Кескіндерді 4, 9 немесе 72 кескіннен тұратын «суреттерді шолу
қағаздарында» көрсету үшін W (Q) түймешігін басыңыз.
W (Q)
W (Q)
X
X
Толық
өлшемде қарау
Мақсат
Сурет нобайын қарау
Əрекет
Кескіндерді
белгілеу
Белгіленген
кескінді көру
Суретке түсіру
режиміне оралу
Күнтізбені
қарау
Сипаттама
Суреттерді белгілеу үшін мульти
селекторды немесе басқару дискін
пайдаланыңыз.
Белгіленген кескінді толық өлшемде
көрсету үшін J түймешігін басыңыз.
K/
Суретке түсіру режимінен шығу үшін
K түймешігін басыңыз немесе
ысырманы босату түймешігін
жартылай басыңыз.
Қарау жəне өшіру 153
Күнтізбені қарау
72 кескін көрсетілген кезде белгілі бір күні түсірілген кескіндерді
көру үшін W (Q) түймешігін басыңыз.
W (Q)
W (Q) Күндер тізімі
X
X
Толық
өлшемде қарау
Сурет нобайын қарау
Сурет
нобайларының
тізімі
Күнтізбені
қарау
Орындауға болатын əрекеттер меңзердің күндер тізімінде
немесе сурет нобайларының тізімінде болуына байланысты
болады:
Мақсат
Күндер тізімі мен
сурет
нобайларының
тізімін ажырата
қосу
Сурет нобайын
қарау режиміне
шығу/белгіленген
фотосуретті
ұлғайту
Күндерді
белгілеу/
кескіндерді
белгілеу
Толық өлшемде
қарау режимін
ажырата қосу
Суретке түсіру
режиміне оралу
Əрекет
W (Q)
X
Сипаттама
Меңзерді сурет нобайларының
тізіміне қою үшін күндер тізімінде
W (Q) немесе J түймешігін
басыңыз. Күндер тізіміне оралу үшін
W (Q) түймешігін қайта басыңыз.
• Күндер тізімі: 72 кадрды қарау
режиміне шығу.
• Сурет нобайларының тізімі:
белгіленген суретті ұлғайту үшін X
түймешігін басып, ұстап тұрыңыз.
• Күндер тізімі: күнді белгілеу.
• Сурет нобайларының тізімі:
суретті белгілеу.
Сурет нобайларының тізімі:
белгіленген суретті көру.
K/
154 Қарау жəне өшіру
Суретке түсіру режимінен шығу үшін
K түймешігін басыңыз немесе
ысырманы босату түймешігін
жартылай басыңыз.
P түймешігі
Толық өлшемде қарау немесе күнтізбені
қарау режимінде P түймешігін басу
төменде тізілген параметрлерді
көрсетеді. Параметрлерді көру үшін
элементтерді белгілеп, 2 түймешігін
басыңыз.
• Rating (Баға): ағымдағы суретке баға
P түймешігі
беру (0 169).
• Retouch (Өңдеу) (тек фотосуреттер):
ағымдағы фотосуреттің өңделген
көшірмесін жасау үшін өңдеу
мəзіріндегі (0 227) параметрлерді
пайдаланыңыз.
• Edit movie (Бейнефильмді өңдеу)
(тек бейнефильмдер): бейнефильмді
өңдеу мəзіріндегі параметрлерді пайдаланып
бейнефильмдерді өңдеу (0 146). Сондай-ақ,
бейнефильмдерді бейнефильмді ойнату кідіртілген кезде P
түймешігін басу арқылы өңдеуге болады.
• Select to send to smart device/deselect (Смарт құрылғыға
жіберу үшін таңдау/таңдауды алу) (тек фотосуреттер):
смарт құрылғыға кері жүктейтін фотосуреттерді таңдау.
P түймешігінің мəзірінен шығу жəне ойнатуға оралу үшін P
түймешігін қайтадан басыңыз.
Қарау жəне өшіру 155
Фотосурет туралы мəлімет
Фотосурет туралы мəлімет толық өлшемде қарау кезінде
көрінетін суреттердің үстіне қойылады. Фотосурет туралы
мəліметті төменде көрсетілгендей қарап шығу үшін 1 немесе 3
түймешігін басыңыз. «Тек кескін», түсірілген сурет деректері,
RGB гистограммалары, жарық аумақтар мен шолу деректері
Playback display options (Қарау дисплейінің параметрлері)
үшін сəйкес параметр таңдалған болса ғана көрсетілетінін
ескеріңіз (0 187). Орын деректері суретке ендірілген болса ғана
көрсетіледі (0 221).
Файл туралы
ақпарат
Жоқ
(тек кескін)
Шолу
Жарық аумақтар
Орын деректері
RGB
гистограммасы
Түсірілген сурет
деректері
156 Қарау жəне өшіру
❚❚ Файл туралы ақпарат
1 Қорғау күйі .................................168
7 Кескін өлшемі ..............................86
2 Өңдеу индикаторы....................228
8 Жазу уақыты........................25, 205
3 Кері жүктеу белгілері ........155, 189
9 Жазылған күні .....................25, 205
4 Кадр нөмірі/жалпы кескін саны
10 Қалта атауы...............................219
5 Файл атауы ...............................221
11 Баға............................................169
6 Кескін сапасы ..............................84
❚❚ Жарық аумақтар *
1 Кескіннің жарық аумақтары
2 Қалта нөмірі–қалта нөмірі
* Жыпылықтаған аумақтар жарық аумақтарды көрсетеді (жарық көзінде
артық ұсталуы мүмкін аумақтар).
Қарау жəне өшіру 157
❚❚ RGB гистограммасы
1 Гистограмма (RGB арнасы).
Барлық гистограммаларда
көлденең білік нүкте жарықтығын,
тік білік нүктелер санын береді.
2 Гистограмма (қызыл арна)
4 Гистограмма (көк арна)
5 Ақ түс балансы..........................121
Ақ түс балансын дəл реттеу.....124
Алдын-ала қолмен енгізілген
мəн ............................................126
3 Гистограмма (жасыл арна)
A Ойнатуды масштабтау
Гистограмма көрсетілгенде фотосуретті
ұлғайту үшін X түймешігін басыңыз. Ұлғайту
жəне кішірейту үшін X жəне W (Q)
түймешіктерін пайдаланыңыз жəне кескінді
мульти селектордың көмегімен жүгірте
қараңыз. Гистограмма мониторда көрінетін
кескін бөлігіне арналған деректерді ғана
көрсету үшін жаңартылады.
158 Қарау жəне өшіру
A Гистограммалар
Фотокамера гистограммалары тек нұсқаулық ретінде берілген жəне
кескіндерді өңдеу қолданбаларында көрсетілген гистограммалардан
өзгеше болуы мүмкін. Кейбір гистограмма үлгілері төменде көрсетілген:
Кескінде жарықтығының ауқымы
кең нысандар болса, реңк
үлестірімі салыстырмалы түрде
біркелкі болады.
Кескін күңгірт болса, реңк
үлестірімі солға ығысады.
Кескін жарық болса, реңк
үлестірімі оңға ығысады.
Экспозиция түзетілімі көбейтілгенде реңк үлестірімі оңға жылжиды, ал
экспозиция түзетілімі азайтылғанда реңк үлестірімі солға жылжиды.
Гистограммалар айналадағы қатты жарық монитордағы
фотосуреттерді еркін көруді қиындатқан кезде жалпы экспозиция
туралы жалпы мағлұмат бере алады.
Қарау жəне өшіру 159
❚❚ Түсірілген сурет деректері
1 Өлшеу........................................111
Ысырма жылдамдығы ................98
Апертура......................................98
7 Жарқыл түрі.......................197, 262
Басқару құралы режимі 2
2 Суретке түсіру режимі
..................................32, 48, 51, 98
ISO сезімталдық 1 .......................93
9 Жарқылды басқару ...................197
Жарқыл түзетілімі .....................117
3 Экспозиция түзетілімі ...............115
8 Жарқыл режимі .....................88, 90
10 Фотокамера атауы
4 Фокустық қашықтық ..................261
5 Объектив деректері
6 Фокустау режимі .........................69
Объектив ДА (дірілді азайту) 2
............................................17, 198
1 Фотосурет ISO сезімталдығын автоматты түрде басқару мүмкіндігі
қосулы кезде түсірілген болса, қызыл түспен көрсетіледі.
2 Осы функцияны қолдайтын керек-жарақтар көмегімен түсірілген
фотосуреттерде ғана көрсетіледі.
160 Қарау жəне өшіру
11 Ақ түс балансы ......................... 121
Ақ түс балансын дəл реттеу .... 124
Алдын-ала қолмен енгізілген
мəн ........................................... 126
12 Түс кеңістігі................................ 194
13 Picture Control *.......................... 132
* Көрсетілетін элементтер таңдалған Picture Control режиміне қарай
өзгеріп отырады.
14 Дірілді азайту............................ 195
17 Өңдеу жазбасы ......................... 227
15 Қосылған D-Lighting * ................ 119
18 Кескін туралы аңғартпа............ 211
16 Виньеттеуді басқару ................ 195
* AUTO фотосурет Қосылған D-Lighting қосулы кезде түсірілген болса
көрсетіледі.
Қарау жəне өшіру 161
19 Фотосуретшінің аты * ................ 212
20 Авторлық құқық иесі * ............... 212
* Авторлық құқық туралы ақпарат баптау мəзіріндегі Copyright
information (Авторлық құқық туралы ақпарат) параметрін
пайдаланып фотосуретпен бірге жазылған болса ғана көрсетіледі.
162 Қарау жəне өшіру
❚❚ Жалпы деректер
1 Кадр нөмірі/жалпы кескін саны
16 Өлшеу ........................................111
2 Кері жүктеу белгілері ........155, 189
17 Суретке түсіру режимі
..................................32, 48, 51, 98
3 Қорғау күйі .................................168
4 Өңдеу индикаторы....................228
5 Фотокамера атауы
6 Кескін туралы аңғартпа
индикаторы ..............................211
18 Ысырма жылдамдығы ................98
19 Апертура......................................98
20 ISO сезімталдық 1 .......................93
21 Фокустық қашықтық ..................261
7 Орын деректерінің
индикаторы ..............................221
22 Қосылған D-Lighting 2 ................119
8 Кескіндегі реңк үлестірімін
көрсететін гистограмма (0 159).
24 Түс кеңістігі ................................194
9 Кескін сапасы ..............................84
10 Кескін өлшемі..............................86
11 Файл атауы ...............................221
12 Жазу уақыты .......................25, 205
13 Жазылған күні .....................25, 205
14 Қалта атауы ..............................219
15 Баға............................................169
23 Picture Control............................132
25 Жарқыл режимі .....................88, 90
26 Жарқыл түзетілімі .....................117
Басқару құралы режимі 3
27 Ақ түс балансы..........................121
Ақ түс балансын дəл реттеу.....124
Алдын-ала қолмен енгізілген
мəн ............................................126
28 Экспозиция түзетілімі ...............115
1 Фотосурет ISO сезімталдығын автоматты түрде басқару тетігі қосулы
кезде түсірілген болса, қызыл түспен көрсетіледі.
2 AUTO фотосурет Қосылған D-Lighting қосулы кезде түсірілген болса
көрсетіледі.
3 Осы функцияны қолдайтын керек-жарақтар көмегімен түсірілген
фотосуреттерде ғана көрсетіледі.
Қарау жəне өшіру 163
❚❚ Орын деректері
Ендікті, бойлықты жəне басқа орын деректерін смарт құрылғы
қамтамасыз етеді жəне смарт құрылғыға қарай өзгеріп отырады
(0 221). Бейнефильмдер жағдайында деректер жазудың
басында орынды береді.
164 Қарау жəне өшіру
Жақыннан көру: ойнатуды масштабтау
Толық өлшемде қарау режимінде көрсетілген кескінді немесе
сурет нобайын немесе күнтізбені қарау режимінде белгіленген
кескінді ұлғайту үшін X түймешігін басыңыз. Масштабтау қосулы
кезде мына əрекеттерді орындауға болады:
Мақсат
Ұлғайту
немесе
кішірейту
Кескіннің
өзге
аумақтарын
қарау
Əрекет
Сипаттама
Шамамен ең көбі 38× (үлкен кескіндер), 28×
(орташа кескіндер) немесе 19× (кішкентай
кескіндер) есе ұлғайту үшін X түймешігін
X/
W (Q) басыңыз. Кішірейту үшін W (Q) түймешігін
басыңыз. Фотосурет ұлғайтылған кезде, суреттің
мониторда көрінбейтін аумақтарын қарау үшін
мульти селекторды пайдаланыңыз. Кадрдың
басқа аумақтарына жылдам өту үшін мульти
селекторды басып тұрыңыз. Масштабтау
арақатынасы өзгертілген кезде шарлау терезесі
қысқа уақыт бойы көрсетіледі; мониторда қазіргі
уақытта көрініп тұрған аумақ сары жиекпен
белгіленеді. Масштабтау арақатынасын шарлау
терезесінің төменгі жағындағы жолақ көрсетеді;
масштабтау арақатынасы 100 % болғанда жолақ
жасыл түспен көрсетіледі.
Кескінді кесу
P
Беттерді
ұлғайту
P
Кескінді қазіргі уақытта мониторда көрінетін
аумаққа кесу үшін P түймешігін басып, Trim (Кадр
шеттерін кесу) пəрменін таңдаңыз (0 166).
Фотокамера анықтаған беттерді ұлғайту үшін P
түймешігін басып, Face zoom (Бетті
масштабтау) пəрменін таңдаңыз (0 167). Бұл
параметр беттер анықталғанда ғана қол жетімді.
Беттер RGB гистограммасы (0 158) дисплейі
ұлғайтылған кезде анықталса, Face zoom (Бетті
масштабтау) пəрмені P түймешігінің мəзірінде
қол жетімді болады (дегенмен, Trim (Кадр
шеттерін кесу) қол жетімді болмайды).
Қарау жəне өшіру 165
Мақсат
Əрекет
Басқа
кескіндерді
көру
Ұлғайтуды
тоқтату
Сипаттама
Ағымдағы масштабтау арақатынасында басқа
кескіндердегі дəл сол орынды көру үшін басқару
дискін бұраңыз. Ойнатуды масштабтау
бейнефильм көрсетілген кезде тоқтатылады.
Масштабтауды тоқтатып, толық өлшемде қарау
режиміне оралыңыз.
Қорғау күйін
A (L) Қосымша ақпарат алу үшін 168-бетті қараңыз.
өзгерту
❚❚ Фотосуреттерді кесу
Ойнатуды масштабтау кезінде көрсетілетін фотосуреттерді
қазіргі уақытта мониторда көрінетін аумаққа дейін кесу үшін
төмендегі қадамдарды орындаңыз.
1 P түймешігін басыңыз.
Масштабты реттеуден жəне
фотосуретті сақтағыңыз келетін
аумақ қана мониторда көрінгенше
жүгірте қараудан кейін P түймешігін
басыңыз.
P түймешігі
2 Trim (Кадр шеттерін кесу) пəрменін
таңдаңыз.
Trim (Кадр шеттерін кесу) пəрменін
белгілеп, 2 түймешігін басыңыз.
3 Done (Дайын) пəрменін таңдаңыз.
Тек мониторда көрсетілген кескін
бөлігін қамтитын кесілген көшірмені
жасау үшін Done (Дайын) пəрменін
белгілеп, J түймешігін басыңыз.
166 Қарау жəне өшіру
❚❚ Бетті масштабтау
Фотокамера анықтаған бетті ұлғайту
үшін масштабтау дисплейінде P
түймешігін басыңыз, содан кейін Face
zoom (Бетті масштабтау) пəрменін
белгілеп, J түймешігін басыңыз.
P түймешігі
Ағымдағы нысан шарлау терезесінде ақ
жақтау арқылы көрсетіледі. Ұлғайту
немесе кішірейту үшін X немесе W (Q)
түймешігін басыңыз, я болмаса, басқа
беттерді көру үшін мульти селекторды
пайдаланыңыз.
Қарау жəне өшіру 167
Фотосуреттерді өшірілуден қорғау
Ағымдағы суретті кездейсоқ өшірілуден қорғау үшін A (L)
түймешігін басыңыз. Қорғалған файлдар P белгішесімен
белгіленеді жəне оларды O түймешігін немесе қарау мəзіріндегі
Delete (Өшіру) параметрін пайдаланып өшіру мүмкін емес. Жад
картасы пішімделген кезде қорғалған кескіндер өшірілетінін
ескеріңіз (0 201). Өшіруге болатындай суреттен қорғауды алу
үшін суретті көрсетіңіз немесе белгілеңыз, сөйтіп A (L)
түймешігін басыңыз.
A (L) түймешігі
A Барлық кескіндерден қорғауды алу
Қазіргі уақытта Playback folder (Ойнату қалтасы) мəзірінде таңдалған
қалтадағы немесе қалталардағы барлық кескіндерден қорғауды алу
үшін (0 187) ойнату кезінде A (L) жəне O түймешіктерін шамамен екі
секунд бойы бірге басыңыз.
168 Қарау жəне өшіру
Суреттерге баға беру
Суреттерге баға беріңіз немесе оларды кейінірек өшірілуге
белгілеңіз. Сондай-ақ, бағаларды ViewNX-i жəне Capture NX-D
бағдарламаларында көруге болады. Қорғалған кескіндерде
баға қол жетімді емес.
Жекелеген суреттерге баға беру
1 Кескінді таңдаңыз.
Кескінді көрсетіңіз немесе белгілеңіз.
2 Ойнату параметрлерін көрсетіңіз.
Ойнату параметрлерін көрсету үшін
P түймешігін басыңыз.
P түймешігі
3 Rating (Баға) параметрін таңдаңыз.
Rating (Баға) пəрменін белгілеп, 2
түймешігін басыңыз.
4 Бағаны таңдаңыз.
Нөлден беске дейін жұлдызша
арасынан бағаны таңдау үшін 4
немесе 2 түймешігін басыңыз немесе
суретті кейінірек өшірілуге белгілеу
үшін ) пəрменін таңдаңыз. Əрекетті
аяқтау үшін J түймешігін басыңыз.
Қарау жəне өшіру 169
Бірнеше суретке баға беру
Бірнеше суретке баға беру үшін ойнату мəзіріндегі Rating (Баға)
параметрін пайдаланыңыз.
1 Rating (Баға) параметрін таңдаңыз.
Ойнату мəзіріндегі Rating (Баға)
параметрін белгілеп, 2 түймешігін
басыңыз.
2 Суреттерге баға беріңіз.
Мульти селекторды пайдаланып
суреттерді белгілеңіз (қазіргі уақытта
белгіленген суретті толық өлшемде
көру үшін X түймешігін басып, ұстап
тұрыңыз), W (Q) түймешігін басып
тұрып, 1 немесе 3 түймешігін басып
нөлден бес жұлдызшаға дейінгі бағаны таңдаңыз я болмаса
суретті кейінірек өшірілуге белгілеу үшін ) пəрменін
таңдаңыз. Əрекетті аяқтау үшін J түймешігін басыңыз.
170 Қарау жəне өшіру
Фотосуреттерді өшіру
Ағымдағы фотосуретті өшіру үшін O түймешігін басыңыз.
Бірнеше таңдалған фотосуретті, таңдалған күні түсірілген
барлық фотосуреттерді немесе ағымдағы ойнату қалтасындағы
барлық фотосуреттерді өшіру үшін ойнату мəзіріндегі Delete
(Өшіру) параметрін таңдаңыз. Өшірілгеннен кейін
фотосуреттерді қалпына келтіру мүмкін емес. Қорғалған
суреттерді өшіру мүмкін емес екенін ескеріңіз.
Ойнату кезінде
Ағымдағы фотосуретті өшіру үшін O түймешігін басыңыз.
1 O түймешігін басыңыз.
Растау тілқатысу терезесі
көрсетіледі.
O түймешігі
2 O түймешігін қайтадан басыңыз.
Фотосуретті өшіру үшін O түймешігін
қайтадан басыңыз. Фотосуретті
өшірмей шығу үшін K түймешігін
басыңыз.
A Күнтізбені қарау
Күнтізбені қарау кезінде күндер тізіміндегі күнді белгілеп жəне O
түймешігін басып таңдалған күнде түсірілген барлық фотосуреттерді
өшіруге болады (0 154).
Қарау жəне өшіру 171
Қарау мəзірі
Қарау мəзіріндегі Delete (Өшіру) параметрінің келесідей
параметрлері бар. Кескіндер санына байланысты өшіру үшін
белгілі бір уақыт қажет болуы мүмкін екенін ескеріңіз.
Параметр
Selected
(Таңдалған)
Select date
n
(Күнді таңдау)
Q
R
All (Барлығы)
Сипаттама
Таңдалған суреттерді өшіру.
Таңдалған күндеүсірілген барлық суреттерді
өшіру (0 173).
Қарау үшін қазіргі уақытта таңдалған қалтадағы
барлық суреттерді өшіру (0 187).
❚❚ Таңдалған: таңдалған фотосуреттерді өшіру
1 Белгіленген суретті таңдаңыз.
Суретті белгілеу үшін мульти
селекторды пайдаланыңыз жəне
таңдау немесе таңдауын алу үшін
W (Q) түймешігін басыңыз
(белгіленген суретті толық экранда
көру үшін X түймешігін басып, ұстап
тұрыңыз). Таңдалған суреттер O
белгішесімен белгіленеді. Қосымша
суреттерді таңдау үшін қажетінше
қайталаңыз.
2 Əрекетті аяқтау үшін J түймешігін
басыңыз.
Растау тілқатысу терезесі көрсетіледі;
Yes (Иə) жауабын белгілеп, J
түймешігін басыңыз.
172 Қарау жəне өшіру
W (Q) түймешігі
❚❚ Күнді таңдау: таңдалған күнде түсірілген
фотосуреттерді өшіру
1 Күндерді таңдаңыз.
Белгіленген күні түсірілген барлық
суреттерді таңдау үшін күнді белгілеп,
2 түймешігін басыңыз. Таңдалған
күндер құсбелгімен көрсетіледі.
Қосымша күндерді таңдау үшін
қажетінше қайталаңыз; күн таңдауын
алып тастау үшін белгілеп, 2 түймешігін басыңыз.
2 Əрекетті аяқтау үшін J түймешігін
басыңыз.
Растау тілқатысу терезесі көрсетіледі;
Yes (Иə) жауабын белгілеп, J
түймешігін басыңыз.
Қарау жəне өшіру 173
Слайд көрсетілімдері
Ойнату мəзіріндегі Slide show (Слайд көрсетілімі) параметрі
ағымдағы ойнату қалтасындағы суреттердің слайд көрсетілімін
көрсету үшін пайдаланылады (0 187).
1 Slide show (Слайд көрсетілімі)
пəрменін таңдаңыз.
Ойнату мəзіріндегі Slide show (Слайд
көрсетілімі) пəрменін белгілеп, 2
түймешігін басыңыз.
2 Слайд көрсетілімін бастаңыз.
Слайд көрсетілімі мəзіріндегі Start
(Бастау) пəрменін белгілеп, J
түймешігін басыңыз.
Слайд көрсетілімі орындалып жатқанда мына əрекеттерді
орындауға болады:
Мақсат
Əрекет
Сипаттама
Кері өту/алға өту
Алдыңғы кадрға оралу үшін 4
түймешігін басыңыз, келесі кадрға өту
үшін 2 түймешігін басыңыз.
Фотосурет
туралы қосымша
мəліметті көру
Көрсетілген фотосурет туралы
мəліметті өзгертіңіз (0 156).
Көрсетілімді кідірту. Жалғастыру үшін
Restart (Қайта бастау) пəрменін
таңдаңыз.
Кідірту
Дыбыс деңгейін
көтеру/төмендету
X/W (Q)
Ойнату режиміне
шығу
K
174 Қарау жəне өшіру
Дыбыс деңгейін көтеру үшін
бейнефильмді ойнату кезінде X
түймешігін, ал азайту үшін W (Q)
түймешігін басыңыз.
Көрсетілімді аяқтап, қарау режиміне
оралыңыз.
Көрсетілім аяқталған кезде оң жақтағы
терезе көрсетіледі. Қайта бастау үшін
Restart (Қайта бастау) пəрменін немесе
қарау мəзіріне оралу үшін Exit (Шығу)
пəрменін таңдаңыз.
Қарау жəне өшіру 175
Слайд көрсетілімінің параметрлері
Слайд көрсетілімін бастамай тұрып слайд көрсетілімі
мəзіріндегі параметрлерді пайдаланып, көрсетілетін кескіндерді
түрі немесе бағасы бойынша таңдауға жəне əр кескінді көрсету
ұзақтығын таңдауға болады.
• Image type (Кескін түрі): Still images
and movies (Кескіндер жəне
бейнефильмдер), Still images only
(Тек кескіндер), Movies only (Тек
бейнефильмдер) жəне By rating
(Бағасы бойынша) арасынан
таңдаңыз. Тек бағалары таңдалған
суреттерді қосу үшін By rating
(Бағасы бойынша) параметрін
белгілеңіз жəне 2 түймешігін
басыңыз. Бағалардың тізімі
көрсетіледі; бағаларды белгілеңіз
жəне слайд көрсетілміне қосу үшін
белгіленген бағасы бар суреттерді
таңдау немесе таңдауды алу үшін 2 түймешігін басыңыз.
Таңдалған бағалар құсбелгімен көрсетіледі. Қажет бағалар
таңдалғаннан кейін шығу үшін J түймешігін басыңыз.
• Frame interval (Кадр аралығы):
кескіндерді көрсету ұзақтығын
таңдаңыз.
176 Қарау жəне өшіру
Қосылымдар
ViewNX-i бағдарламасын орнату
Фотосуреттерді дəл реттеу, əрі суреттерді кері жүктеу жəне көру
үшін ViewNX-i орнатушысының соңғы нұсқасын келесі вебсайттан жүктеңіз жəне орнатуды аяқтау үшін экрандағы
нұсқауларды орындаңыз. Интернет байланысы қажет. Жүйелік
талаптарды жəне басқа ақпаратты аймағыңызға арналған Nikon
веб-сайтынан қараңыз.
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
A Capture NX-D
Nikon компаниясының Capture NX-D бағдарламалық жасақтамасын
фотосуреттерді дəл реттеу немесе NEF (RAW) пішіміндегі суреттердің
параметрлерін өзгерту жəне оларды басқа пішімдерде сақтау үшін
пайдаланыңыз. Capture NX-D мына сайттан жүктеу үшін қол жетімді:
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
Қосылымдар 177
Суреттерді компьютерге көшіру
Жалғастыру алдында ViewNX-i бағдарламалық жасақтамасын
орнатқаныңызға көз жеткізіңіз (0 177).
1 USB кабельді жалғаңыз.
Фотокамераны өшіру жəне жад картасы салынғанын
тексеруден кейін USB кабельді (бөлек сатылады)
көрсетілгендей жалғаңыз, содан кейін фотокамераны
қосыңыз.
D USB концентраторлары
Фотокамераны тікелей компьютерге жалғаңыз; кабельді USB
концентратор немесе пернетақта арқылы жалғамаңыз.
A Сенімді қуат көзін пайдаланыңыз
Деректерді тасымалдау əрекетінің үзілмеуін қамтамасыз ету үшін
фотокамераның батареясы толық зарядталғанына көз жеткізіңіз.
A Кабельдерді жалғау
Интерфейстік кабельдерді жалғау немесе ажырату кезінде
фотокамераның өшірулі екеніне көз жеткізіңіз. Жалғағыштарды
белгілі бір бұрышпен салу үшін күш қолданбаңыз немесе мұны
істеуге тырыспаңыз.
178 Қосылымдар
2 ViewNX-i бағдарламалық жасақтамасының
Nikon Transfer 2 құрамдасын іске қосыңыз.
Егер бағдарламаны таңдауды сұрайтын хабар көрсетілсе,
Nikon Transfer 2 бағдарламалық жасақтамасын таңдаңыз.
D Тасымалдау кезінде
Көшіру əрекеті жүріп жатқанда камераны өшірмеңіз немесе USB
кабельді ажыратпаңыз.
A Windows 7
Егер мына тілқатысу терезесі көрсетілсе, төменде сипатталғандай
Nikon Transfer 2 бағдарламалық жасақтамасын таңдаңыз.
1 Import pictures and videos
(Суреттерді жəне бейнелерді
импорттау) астында Change
program (Бағдарламаны өзгерту)
түймешігін басыңыз. Бағдарламаны
таңдау тілқатысу терезесі
көрсетіледі; Nikon Transfer 2 тармағын таңдап, OK түймешігін
басыңыз.
2
белгішесін екі рет басыңыз.
A Windows 10 жəне Windows 8.1
Windows 10 жəне Windows 8.1 жүйелері
фотокамераны жалғаған кезде
автоматты түрде ойнату ұсынысын
көрсетуі мүмкін. Тілқатысу терезесін
нұқыңыз немесе басыңыз, содан кейін
Nikon Transfer 2 құрамдасын таңдау
үшін Nikon Transfer 2 тармағын түртіңіз
немесе басыңыз.
A OS X
Егер Nikon Transfer 2 автоматты түрде іске қосылмаса, фотокамера
жалғанған екеніне көз жеткізіңіз, содан кейін Image Capture
қолданбасын (OS X жүйесімен бірге келетін қолданба) іске қосыңыз
жəне Nikon Transfer 2 құрамдасын фотокамера анықталған кезде
ашылатын қолданба ретінде таңдаңыз.
Қосылымдар 179
3 Start Transfer (Тасымалдауды бастау) түймешігін
басыңыз.
Жад картасындағы суреттер компьютерге көшіріледі.
Start Transfer
(Тасымалдауды бастау)
4 Қосылымды тоқтатыңыз.
Тасымалдау аяқталғанда фотокамераны өшіріп, USB
кабельді ажыратыңыз.
A Қосымша ақпарат алу үшін
ViewNX-i бағдарламалық жасақтамасын пайдалану туралы қосымша
ақпарат алу үшін желідегі анықтаманы қараңыз.
180 Қосылымдар
Фотосуреттерді басып шығару
Таңдалған JPEG кескіндерін фотокамераға тікелей жалғанған
PictBridge принтерінде (0 303) басып шығаруға болады.
Принтерді жалғау
Фотокамераны USB кабельді (бөлек сатылады) пайдаланып
жалғаңыз. Жалғағыштарды белгілі бір бұрышпен салу үшін күш
қолданбаңыз немесе мұны істеуге тырыспаңыз.
Фотокамераны жəне принтерді қосқанда мониторда сəлемдесу
экраны, содан кейін PictBridge қарау дисплейі көрсетіледі.
D Фотосуреттерді басып шығару үшін таңдау
NEF (RAW) пішіміндегі фотосуреттерді (0 84) басып шығару үшін
таңдау мүмкін емес. NEF (RAW) пішіміндегі кескіндердің JPEG
көшірмелерін өңдеу мəзіріндегі NEF (RAW) processing (NEF (RAW)
өңдеу) параметрін пайдаланып жасауға болады (0 230).
D Күнді басу
Баптау мəзіріндегі Date stamp (Күн белгісі) параметрін (0 202)
пайдаланып жазылған күн туралы ақпаратты қамтитын фотосуреттерді
басып шығару кезінде PictBridge мəзіріндегі Print date (Күнді басып
шығару) параметрі үшін On (Қосулы) күйін таңдасаңыз, күн екі рет
көрсетіледі. Дегенмен, егер фотосуреттер жиексіз кесілсе немесе
басып шығарылса, басылған күн кесілуі мүмкін.
Қосылымдар 181
Суреттерді бір-бірлеп басып шығару
1 Қажет суретті көрсетіңіз.
Қосымша суреттерді көру үшін 4 немесе 2 түймешігін басыңыз.
Ағымдағы кадрды ұлғайту үшін X түймешігін басыңыз (0 165;
масштабтаудан шығу үшін K түймешігін басыңыз). Бір мезетте
алты суретті көру үшін W (Q) түймешігін басыңыз. Суреттерді
белгілеу үшін мульти селекторды пайдаланыңыз немесе
белгіленген суретті толық экранда көру үшін X түймешігін басыңыз.
2 Принтердің параметрлерін реттеңіз.
J түймешігін басып төмендегі элементтерді көрсетіңіз, содан
кейін 1 немесе 3 түймешігін басып элементті белгілеңіз жəне
параметрлерді көру үшін 2 түймешігін басыңыз (ағымдағы
принтер қолдау көрсететін параметрлер ғана көрсетіледі; əдепкі
параметрді пайдалану үшін Printer default (Принтердің əдепкі
параметрі) параметрін таңдаңыз). Параметрді таңдағаннан
кейін принтер параметрлерінің мəзіріне оралу үшін J түймешігін
басыңыз.
Параметр
Page size
(Бет өлшемі)
No. of copies
(Көшірмелер
саны)
Border (Жиек)
Print date (Күнді
басып шығару)
Cropping
(Кесу)
Сипаттама
Бет өлшемін таңдаңыз.
Бұл параметр суреттер бір бірлеп басылғанда ғана
көрсетіледі. Көшірмелер санын (ең көбі 99) таңдау үшін
1 немесе 3 түймешігін басыңыз.
Фотосуреттерді ақ жиектерге алу керек пе, соны таңдаңыз.
Фотосуреттердегі жазбалардың уақыттары мен
күндерін басу қажеттілігін таңдаңыз.
Бұл параметр суреттер бір бірлеп басылғанда ғана
көрсетіледі. Кесусіз шығу үшін No cropping (Кесусіз)
параметрін белгілеп, J түймешігін басыңыз. Ағымдағы
суретті кесу үшін Crop (Кесу) параметрін белгілеп, 2
түймешігін басыңыз. Кесіндіні таңдау тілқатысу терезесі
көрсетіледі; кесінді өлшемін арттыру үшін X түймешігін,
азайту үшін W (Q) түймешігін басыңыз, əрі кесіндіні
орналастыру үшін мульти селекторды пайдаланыңыз.
Шағын кесінділер үлкен өлшемдермен басылса, баспа
сапасы төмендеуі мүмкін екенін ескеріңіз.
3 Басып шығаруды бастаңыз.
Басып шығаруды бастау үшін Start printing (Басып шығаруды
бастау) пəрменін таңдап, J түймешігін басыңыз. Барлық
көшірмелерді басып шығарылмас бұрын тоқтату үшін J
түймешігін басыңыз.
182 Қосылымдар
Бірнеше суретті басып шығару
1 PictBridge мəзірін көрсетіңіз.
PictBridge қарау дисплейіндегі G түймешігін басыңыз.
2 Параметрді таңдаңыз.
Келесі параметрлердің біреуін белгілеп, 2 түймешігін
басыңыз.
• Print select (Басылуы тиіс суреттерді таңдау): басылатын
суреттерді таңдау. Суреттерді белгілеу үшін мульти
селекторды пайдаланыңыз (белгіленген суретті толық экранда
көру үшін X түймешігін басып, ұстап тұрыңыз), сөйтіп W (Q)
түймешігін басып тұрып, басып шығару санын таңдау үшін 1
немесе 3 түймешігін басыңыз. Суреттен таңдауды алу үшін
басып шығару санын нөлге орнатыңыз.
• Select date (Күнді таңдау): таңдалған күндерде түсірілген
барлық суреттердің бір көшірмесін басып шығару. Күндерді
белгілеу үшін 1 немесе 3 түймешігін басыңыз жəне таңдау
немесе таңдауды алу үшін 2 түймешігін басыңыз. Таңдалған
күнде түсірілген суреттерді көру үшін W (Q) түймешігін басыңыз.
Суреттерді жүгірте қарау үшін мульти селекторды
пайдаланыңыз немесе ағымдағы суретті толық экранда көру
үшін X түймешігін басып, ұстап тұрыңыз. Күнді таңдау тілқатысу
терезесіне оралу үшін W (Q) түймешігін қайта басыңыз.
• Index print (Сурет нобайлары бар бет): жад картасындағы
барлық JPEG суреттерінің сурет нобайлары бар бетін жасау
үшін 3-қадамға өтіңіз. Жад картасында 256 аса сурет болса, тек
алғашқы 256 кескін басып шығарылатынын ескеріңіз.
3-қадамда таңдалған бет өлшемі сурет нобайлары бар бет үшін
тым кішкентай болса, ескерту көрсетіледі.
3 Принтердің параметрлерін реттеңіз.
Принтер параметрлерін 182-беттегі 2-қадамда
сипатталғандай реттеңіз.
4 Басып шығаруды бастаңыз.
Басып шығаруды бастау үшін Start printing (Басып
шығаруды бастау) пəрменін таңдап, J түймешігін басыңыз.
Барлық көшірмелер басып шығарылмай тұрып тоқтату үшін
J түймешігін басыңыз.
Қосылымдар 183
Суреттерді теледидарда көру
Фотокамераны анықтығы жоғары бейне құрылғыларға қосу үшін
қосымша High-Definition Multimedia Interface (HDMI) кабелін
(0 268) пайдалануға болады. HDMI кабелін жалғаудан немесе
ажыратудан бұрын əрдайым фотокамераны өшіріңіз.
Анықтығы жоғары құрылғыға
қосылу (HDMI құрылғысына
арналған жалғағышы бар
кабельді таңдаңыз)
Фотокамераға
жалғау
Құрылғыны HDMI арнасына реттеңіз, содан кейін
фотокамераны қосып, K түймешігін басыңыз. Қарау кезінде
кескіндер теледидар экранында көрсетіледі. Кескіндердің
шеттері көрінбеуі мүмкін екенін ескеріңіз.
A Қарау дыбыс деңгейі
Дыбыс деңгейін теледидардың басқару тетіктері арқылы реттеуге
болады; фотокамераның басқару тетіктерін пайдалану мүмкін
болмайды.
A Теледидарда қарау
Ұзақ ойнату үшін айнымалы ток адаптерін (бөлек сатылады)
пайдаланған жөн.
184 Қосылымдар
❚❚ Шығыс ажыратымдылықты таңдау
HDMI құрылғысына шығарылатын
кекіндердің пішімін таңдау үшін
фотокамераның баптау мəзірінде
HDMI > Output resolution (Шығыс
ажыратымдылық) параметрін
таңдаңыз (0 199). Егер Auto (Авто) күйі
таңдалған болса, фотокамера тиісті
пішімді автоматты түрде таңдайды.
❚❚ Фотокамераны теледидардың қашықтан басқару
пультімен басқару
Егер фотокамера HDMI-CEC қолдауы бар теледидарға
жалғанып, фотокамера мен теледидар қосулы кезде баптау
мəзіріндегі HDMI > Device control (Құрылғыны басқару) үшін
On (Қосулы) күйі таңдалған болса (0 199), толық өлшемде
қарау жəне слайд көрсетілімдері кезінде теледидардың
қашықтан басқару пультін фотокамераның мульти
селекторының жəне J түймешігінің орнына пайдалануға
болады. Егер Off (Өшірулі) күйі таңдалған болса,
теледидардың қашықтан басқару пультін фотокамераны
басқару үшін пайдалану мүмкін емес, бірақ фотокамераны
тікелей көріністе фотосуреттерді жəне бейнефильмдерді түсіру
үшін пайдалануға болады.
A HDMI-CEC құрылғылары
HDMI-CEC (High-Definition Multimedia Interface–Consumer Electronics
Control) — HDMI құрылғыларын өздері қосылған перифериялық
құрылғыларды басқару үшін пайдалануға мүмкіндік беретін стандарт.
Фотокамера HDMI-CEC құрылғысына жалғанған кезде қалған кадрлар
санының орнына көріністапқышта ) көрсетіледі.
A 1920 × 1080 60p/50p
Movie settings (Бейнефильм параметрлері) > Frame size/frame rate
(Кадр өлшемі/кадр жылдамдығы) үшін 1920×1080; 60p немесе
1920×1080; 50p мəнін таңдау жазу кезінде HDMI құрылғыларына
шығарылатын деректердің ажыратымдылығында жəне кадр
жылдамдығында ауытқуларды тудыруы мүмкін.
A HDMI > Шығыс ажыратымдылық
Бейнефильмдерді 1920×1080; 60p немесе 1920×1080; 50p
ажыратымдылығында көрсету мүмкін емес. Кейбір құрылғылар Output
resolution (Шығыс ажыратымдылық) параметрінің Auto
(Автоматты) күйіне қолдау көрсетпеуі мүмкін.
Қосылымдар 185
Фотокамера мəзірлері
D Ойнату мəзірі: кескіндерді басқару
Ойнату мəзірін көрсету үшін G түймешігін басып, D (ойнату
мəзірі) қойындысын таңдаңыз.
G түймешігі
Ойнату мəзірінің параметрлері
Ойнату мəзірі келесі параметрлерді қамтиды:
Параметр
Delete (Өшіру)
Playback folder (Ойнату қалтасы)
Playback display options
(Ойнату дисплейінің параметрлері)
Image review (Кескінді тексере қарау)
Auto image rotation (Кескінді
автоматты түрде бұру)
Rotate tall (Тік суреттерді бұру)
Slide show (Слайд көрсетілімі)
Image type (Кескін түрі)
Frame interval (Кадр аралығы)
Rating (Баға)
Select to send to smart device
(Смарт құрылғыға жіберу үшін
таңдау)
Əдепкі
—
All (Барлығы)
0
172
187
—
187
On (Қосулы)
188
On (Қосулы)
188
On (Қосулы)
189
Still images and movies
(Фотосуреттер жəне
бейнефильмдер)
2 s (2 с)
—
186 D Ойнату мəзірі: кескіндерді басқару
—
174
170
189
Playback Folder (Ойнату қалтасы)
G түймешігі ➜ D ойнату мəзірі
Ойнататын қалтаны таңдаңыз:
Параметр
D3400
All
(Барлығы)
Current
(Ағымдағы)
Сипаттама
D3400 көмегімен жасалған барлық қалталардағы
суреттерді ойнату кезінде көруге болады.
Барлық қалталардағы суреттерді ойнату кезінде көруге
болады.
Ойнату кезінде баптау мəзіріндегі Storage folder
(Сақтау қалтасы) үшін таңдалған қалтадағы
фотосуреттер ғана (0 219) көрсетіледі.
Playback Display Options (Ойнату дисплейінің
параметрлері)
G түймешігі ➜ D ойнату мəзірі
Ойнатудың фотосурет туралы мəлімет
дисплейінде қол жетімді мəліметті
таңдаңыз (0 156). Белгілеу үшін 1
немесе 3 түймешігін басыңыз жəне
таңдау немесе таңдауды алу үшін 2
түймешігін басыңыз. Таңдалған
элементтер құсбелгілермен көрсетіледі.
Ойнату мəзіріне оралу үшін J түймешігін басыңыз.
D Ойнату мəзірі: кескіндерді басқару 187
Image Review (Кескінді тексере қарау)
G түймешігі ➜ D ойнату мəзірі
Суреттер түсіргеннен кейін оларды мониторда автоматты түрде
дереу көрсету-көрсетпеуді таңдаңыз. Егер Off (Өшірулі) күйі
таңдалса, суреттерді тек D түймешігін басу арқылы көрсетуге
болады.
Auto Image Rotation (Кескінді автоматты түрде бұру)
G түймешігі ➜ D ойнату мəзірі
On (Қосулы) күйі таңдалған кезде түсірілген фотосуреттер
фотокамера бағытына қатысты мəліметті қамтиды, бұл оларды
ойнату я болмаса ViewNX-i немесе Capture NX-D
бағдарламасында қарау кезінде автоматты түрде бұруға
мүмкіндік береді. Келесі бағдарлар жазылады.
Пейзаждық (кең)
бағыт
Фотокамера 90°
сағат тілі бағытында
айналады
Фотокамера 90°
сағат тіліне қарсы
бағытта айналады
Off (Өшірулі) күйі таңдалған кезде фотокамера бағдары
жазылмайды. Бұл параметрді объективті жоғары немесе төмен
қаратып панорамалаған немесе фотосуреттер түсірген кезде
таңдаңыз.
188 D Ойнату мəзірі: кескіндерді басқару
Rotate Тall (Тік суреттерді бұру)
G түймешігі ➜ D ойнату мəзірі
Егер On (Қосулы) күйі таңдалған болса, «тік» (портрет
бағдарындағы) суреттер мониторда көрсету үшін автоматты
түрде бұрылады (Auto image rotation (Кескінді автоматты
бұру) үшін Off (Өшірулі) күйі таңдалып түсірілген суреттер
пейзаждық бағдарда көрсетіледі). Фотокамера суретке түсіру
кезінде тиісті бағытта болатындықтан, кескінді тексере қарау
кезінде кескіндердің автоматты түрде бұрылмайтынын
ескеріңіз.
Select to Send to Smart Device (Смарт құрылғыға
жіберу үшін таңдау)
G түймешігі ➜ D ойнату мəзірі
Смарт құрылғыға кері жүктейтін фотосуреттерді таңдаңыз.
Бейнефильмдерді кері жүктеу үшін таңдау мүмкін емес.
Параметр
Select image(s)
(Кескін(дер)ді
таңдау)
Deselect all
(Барлығынан
таңдауды алу)
Сипаттама
Суреттерді смарт құрылғыға кері жүктеу үшін
белгілеу.
Барлық суреттерден кері жүктеу белгілерін алу.
D Ойнату мəзірі: кескіндерді басқару 189
C Суретке түсіру мəзірі: суретке түсіру
параметрлері
Суретке түсіру мəзірін көрсету үшін G түймешігін басып,
C (суретке түсіру мəзірі) қойындысын таңдаңыз.
G түймешігі
Суретке түсіру мəзірінің параметрлері
Суретке түсіру мəзірі келесі параметрлерді қамтиды:
Параметр
Reset shooting menu (Суретке түсіру
мəзірін қалпына келтіру)
Əдепкі
0
—
192
JPEG normal
(JPEG қалыпты)
Image size (Кескін өлшемі)
Large (Үлкен)
ISO sensitivity settings (ISO сезімталдығының параметрлері)
P, S, A, M
100
ISO sensitivity
(ISO сезімталдық)
Басқа режимдер
Auto (Авто)
Auto ISO sensitivity control
(ISO сезімталдықты автоматты түрде
On (Қосулы)
басқару)
Maximum sensitivity (Максималды
25600
сезімталдық)
Minimum shutter speed (Минималды
Auto (Авто)
ысырма жылдамдығы)
White balance (Ақ түс балансы)
Auto (Авто)
Cool-white fluorescent
Fluorescent (Флюоресцентті)
(Салқын, ақ түсті
флюоресцентті)
Set Picture Control (Picture Control
Standard (Стандартты)
режимін орнату)
Color space (Түс кеңістігі)
sRGB
Active D-Lighting (Қосылған D-Lighting)
On (Қосулы)
Noise reduction (Бұрмалануды азайту)
On (Қосулы)
Vignette control (Виньеттеуді басқару)
Normal (Қалыпты)
Image quality (Кескін сапасы)
190 C Суретке түсіру мəзірі: суретке түсіру параметрлері
84
86
93
193
121
123
132
194
119
195
195
Параметр
Auto distortion control (Бұрмалануды
автоматты басқару)
Focus mode (Фокустау режимі)
Viewfinder (Көріністапқыш)
Live view/movie (Тікелей көрініс/
бейнефильм)
AF-area mode (АФ аумағының режимі)
n, 1, 2, 3
Viewfinder
(Көріністапқыш)
m
Басқа режимдер
k, l, p, o
Live view/movie
(Тікелей көрініс/
бейнефильм)
n
Басқа режимдер
Built-in AF-assist illuminator (Кірістірілген
АФ қосымша шамы)
Metering (Өлшеу)
Flash cntrl for built-in flash/Optional flash
(Кірістірілген жарқылға арналған
жарқылды басқару тетігі/қосымша
жарқыл)
Əдепкі
0
Off (Өшірулі)
196
Auto-servo AF (Бақылағыш
АФ режимін автоматты
түрде таңдау)
Single-servo AF (Əр кадр
бойынша бақылағыш АФ)
Single-point AF (Жалғыз
нүктелі АФ)
Dynamic-area AF
(Динамикалық аумақ АФ)
Auto-area AF (АФ аумағын
автоматты түрде таңдау)
Face-priority AF (Бет
басымдығы бар АФ)
Normal-area AF (Қалыпты
аумақты АФ)
Wide-area AF
(Кең аумақты АФ)
69
70
74
75
On (Қосулы)
196
Matrix metering
(Матрицалық өлшем)
111
TTL
197
On (Қосулы)
198
Optical VR (Оптикалық БА) *
Movie settings (Бейнефильм параметрлері)
Frame size/frame rate (Кадр өлшемі/кадр
1920×1080; 60p
жылдамдығы)
Movie quality (Бейнефильм сапасы)
Normal (Қалыпты)
Auto sensitivity (Автоматты 141,
Microphone (Микрофон)
сезімталдық)
142
Wind noise reduction (Жел шуын азайту)
Off (Өшірулі)
Manual movie settings (Қолмен реттелетін
Off (Өшірулі)
бейнефильм параметрлері)
* Тек осы элементті қолдайтын объективтерде қол жетімді.
Ескертпе: фотокамера параметрлеріне байланысты кейбір
элементтер сұр түспен боялып, қол жетімді болмауы мүмкін.
C Суретке түсіру мəзірі: суретке түсіру параметрлері 191
Reset Shooting Menu (Суретке түсіру мəзірін
қалпына келтіру)
G түймешігі ➜ C суретке түсіру мəзірі
Суретке түсіру мəзірі параметрлерін қалпына келтіру үшін
Yes (Иə) жауабын таңдаңыз.
A Суретке түсіру параметрлерін қалпына келтіру
Reset shooting menu (Суретке түсіру мəзірін қалпына келтіру) үшін
Yes (Иə) жауабын таңдау сонымен бірге Picture Control
параметрлерінің əдепкі мəндерін қалпына келтіреді (0 134) жəне
мыналарды қалпына келтіреді:
Параметр
Суретке түсіру режимі
m
Басқа режимдер
Фокустау нүктесі
Икемді бағдарлама
A (L) түймешігін ұстау
Жарқыл режимі
i, k, p, n, S, T, '
Əдепкі
Үздіксіз
Əр кадр бойынша
Ортасы
Өшірулі
Өшірулі
Авто
Автоматты баяу
синхрондау
Жарқыл өшірулі
Толықтырғыш жарқыл
Өшірулі
Өшірулі
o
U
P, S, A, M
Экспозиция түзетілімі
Жарқыл түзетілімі
0
62
76
100
215
87,
89
115
117
ISO Sensitivity Settings (ISO сезімталдығының
параметрлері)
G түймешігі ➜ C суретке түсіру мəзірі
ISO сезімталдықты реттеңіз (0 93).
192 C Суретке түсіру мəзірі: суретке түсіру параметрлері
❚❚ ISO сезімталдықты автоматты түрде басқару
Бұл параметр фотокамера P, S, A немесе M режимінде
болғанда E жəне G түріне (0 253) жататын объективтерде қол
жетімді. Off (Өшірулі) күйі таңдалған болса, ISO сезімталдық
қолданушы таңдаған мəнде бекітулі қалады (0 93).
On (Қосулы) күйі таңдалған кезде, егер қолданушы таңдаған
мəнде оңтайлы экспозицияға қол жеткізу мүмкін болмаса, ISO
сезімталдық автоматты түрде реттеледі. Автоматты ISO
сезімталдық үшін ең жоғары мəнді Auto ISO sensitivity control
(ISO сезімталдықты автоматты түрде басқару) мəзіріндегі
Maximum sensitivity (Максималды сезімталдық) параметрі
арқылы таңдауға болады (бұрмалануды (кездейсоқ орналасқан
жарық нүктелер, түстердің əркелкілігі немесе сызықтар)
болдырмау үшін төменірек мəндерді таңдаңыз, бірақ
пайдаланушы таңдаған ISO сезімталдық Maximum sensitivity
(Максималды сезімталдық) үшін таңдалған мəннен
жоғарырақ болса, пайдаланушы таңдаған мəн қолданылады;
автоматты ISO сезімталдық үшін ең төмен мəн автоматты түрде
ISO 100 деп орнатылады). P жəне A режимдерінде, сезімталдық
Minimum shutter speed (Ең төмен ысырма жылдамдығы)
(1/2000–30 с немесе Auto (Авто) үшін таңдалған ысырма
жылдамдығында жарық көзінде кем ұстау орын алғанда ғана
реттеледі; S жəне M режимдерінде сезімталдық қолданушы
таңдаған ысырма жылдамдығында оңтайлы экспозиция үшін
реттеледі). Егер Auto (Авто) күйі таңдалса, фотокамера
объективтің фокустық қашықтығы негізінде минималды ысырма
жылдамдығын таңдайды. Баяуырақ ысырма жылдамдықтары
Maximum sensitivity (Ең жоғары сезімталдық) үшін таңдалған
ISO сезімталдық мəнінде оңтайлы экспозицияға қол жеткізу
мүмкін болмағанда ғана пайдаланылады.
On (Қосулы) күйі таңдалғанда
көріністапқыш ISO AUTO жəне
ақпараттық дисплей ISO-A көрсетеді.
Сезімталдық пайдаланушы таңдаған
мəннен өзгертілген кезде бұл
индикаторлар жыпылықтайды.
C Суретке түсіру мəзірі: суретке түсіру параметрлері 193
A Максималды сезімталдық/минималды ысырма жылдамдығы
ISO сезімталдықты автоматты түрде басқару
қосылған кезде ақпараттық дисплейдегі ISO
сезімталдық жəне ысырма жылдамдығының
графикасы максималды сезімталдықты жəне
минималды ысырма жылдамдығын
көрсетеді.
Максималды сезімталдық
Минималды ысырма
жылдамдығы
A ISO сезімталдықты автоматты түрде басқару
ISO сезімталдықты автоматты түрде басқару мүмкіндігі баяу синхрондау
кезіндегі жарқыл режимдерімен (кірістірілген жарқылмен жəне 262-бетте
көрсетілген қосымша жарқылы бөліктерімен қол жетімді) бірге
пайдаланылған кезде ISO сезімталдықты автоматты түрде көтеруге
болатынын ескеріңіз, осылайша фотокамераның баяу ысырма
жылдамдықтарын таңдауына жол бермеуге болады. ISO сезімталдықты
автоматты түрде басқару тек i-TTL жарқылды басқару режимінде қол
жетімді (0 197, 262); басқа режимдерде ISO sensitivity (ISO
сезімталдық) үшін таңдалған мəн кірістірілген жарқылмен немесе
қосымша жарқылы бөліктерімен түсірілген суреттер үшін пайдаланылады.
Color Space (Түс кеңістігі)
G түймешігі ➜ C суретке түсіру мəзірі
Түс кеңістігі түс репродукциясы үшін қол жетімді түстердің
гаммасын анықтайды. Жалпы мақсатта басып шығару жəне
көрсету үшін sRGB ұсынылады, кəсіби жарияланым жəне
коммерциялық басып шығару үшін түстер гаммасы кеңірек
Adobe RGB ұсынылады. Таңдалған параметрге қарамастан
бейнефильмдер sRGB пішімінде жазылады.
A Adobe RGB
Дəл түс репродукциясы үшін Adobe RGB түстерді басқаруды қолдайтын
қолданбаларды, дисплейлерді жəне принтерлерді қажет етеді.
A Түс кеңістігі
ViewNX-i жəне Capture NX-D бағдарламалық жасақтамалары осы
фотокамера көмегімен жасалған фотосуреттерді ашқан кезде дұрыс
түс кеңістігін автоматты түрде таңдайды. Үшінші тарап бағдарламалық
жасақтамасында нəтижелерге кепілдік берілмейді.
194 C Суретке түсіру мəзірі: суретке түсіру параметрлері
Noise Reduction (Бұрмалануды азайту)
G түймешігі ➜ C суретке түсіру мəзірі
Бұрмалануды (жарық нүктелер,
кездейсоқ орналасқан жарық нүктелер
немесе түстердің əркелкілігі) азайту үшін
On (Қосулы) күйін таңдаңыз.
Бұрмалануды азайту барлық ISO сезімталдықтарында
қолданылады, бірақ жоғарырақ мəндерге ең көп байқалады.
Шамамен 1 с-тан баяуырақ ысырма жылдамдықтарында өңдеу
үшін қажет уақыт шамамен алғанда екі есе көбееді; өңдеу
кезінде көріністапқышта «l m» жыпылықтайды жəне
фотосуреттерді түсіру мүмкін болмайды. Фотокамера өңдеу
аяқталмай тұрып өшірілсе, бұрмалануды азайту
орындалмайды.
Егер Off (Өшірулі) күйі таңдалса, бұрмалануды азайту тек
қажет кезде орындалады; бұрмалануды азайтудың мөлшері
On (Қосулы) күйі таңдалған кезде орындалатыннан азырақ.
Vignette Control (Виньеттеуді басқару)
G түймешігі ➜ C суретке түсіру мəзірі
«Виньеттеу» — фотосурет жиектеріндегі жарықтықтың
төмендеуі. Vignette control (Виньеттеуді басқару) параметрі E
жəне G түріне жататын объективтерде виньеттеуді азайтады
(0 253). Оның əсерлері əр объективте əр түрлі болады жəне
максималды апертурада ең көп байқалады. High (Жоғары),
Normal (Қалыпты), Low (Төмен) жəне Off (Өшірулі) арасынан
таңдаңыз.
A Виньеттеуді басқару
Көрініске, суретке түсіру жағдайларына жəне объектив түріне
байланысты JPEG пішіміндегі кескіндерде бұрмалану (түстердің
əркелкілігі) немесе шеткі жарықтықта ауытқулар көрінуі мүмкін, ал
əдепкі параметрлерден өзгертілген алдын-ала орнатылған Picture
Control режимдері қажет əсер бере алмауы мүмкін. Сынақ түсірілімдер
жасап, нəтижелерді мониторда көріңіз. Виньеттеуді басқару FX пішімін
қолдайтын объективтермен түсірілген бейнефильмдерге (0 138)
немесе суреттерге қолданылмайды.
C Суретке түсіру мəзірі: суретке түсіру параметрлері 195
Auto Distortion Control (Бұрмалануды автоматты
басқару)
G түймешігі ➜ C суретке түсіру мəзірі
Кең бұрышты объективтер арқылы суретке түсіргенде бөшке
іспеттес бұрмалануды азайту жəне ұзын объективтер арқылы
суретке түсіргенде жастық іспетті бұрмалануды азайту үшін
On (Қосулы) күйін таңдаңыз (көріністапқышта көрініп тұратын
аумақ шеттерінің түпкілікті фотосуретте кесілген күйде болуы
жəне жазудан бұрын фотосуреттерді өңдеуге қажет уақыт
артуы мүмкін екенін ескеріңіз). Бұл параметр бейнефильмдерге
қолданылмайды жəне E жəне G түріне жататын объективтерде
ғана қол жетімді (балық көзі түріндегі объектив жəне кейбір
қосылмаған басқа объективтер); басқа объективтерді
пайдаланған кезде нəтиженің жақсы болатынына кепілдік
берілмейді.
A Өңдеу: бұрмалануды басқару
Бар фотосуреттердің бөшке іспеттес жəне жастық іспетті бұрмалану
азайтылған көшірмелерін жасау туралы ақпаратты 237-беттен қараңыз.
Built-in AF-assist Illuminator (Кірістірілген АФ
қосымша шамы)
G түймешігі ➜ C суретке түсіру мəзірі
Жарық нашар кезде фокустау əрекетіне
кірістірілген АФ қосымша жарығының
жануы қажет екенін немесе қажет
еместігін таңдаңыз.
Параметр
On
(Қосулы)
Off
(Өшірулі)
АФ қосымша шамы
Сипаттама
Жарық жеткіліксіз кезде АФ қосымша жарығы жанады
(қосымша ақпаратты 284-беттен қараңыз).
АФ қосымша шамы фокустау əрекетіне көмектесу үшін
жанбайды. Жарық жеткіліксіз кезде фотокамера
автофокусты пайдаланып фокустай алмауы мүмкін.
196 C Суретке түсіру мəзірі: суретке түсіру параметрлері
Flash Cntrl for Built-in Flash/Optional Flash
(Кірістірілген жарқылға арналған жарқылды
басқару тетігі/қосымша жарқыл)
G түймешігі ➜ C суретке түсіру мəзірі
Кірістірілген жарқылға арналған жарқыл режимін P, S, A жəне M
режимдерінің арасынан таңдаңыз. SB-500, SB-400 немесе
SB-300 қосымша жарқыл бөлігін жалғағанда жəне қосқанда бұл
параметр Optional flash (Қосымша жарқыл) болып өзгереді
жəне қосымша жарқыл бөлігі үшін жарқыл режимін таңдау үшін
пайдаланылады.
Параметр
Сипаттама
Жарқылдың жарық қуаты суретке түсіру
жағдайларына қарай өздігінен өзгереді.
Жарқыл деңгейін таңдаңыз. Қуаты толық кезде
Manual
кірістірілген жарқылдың шамамен 8 жарқылдың
(Қол режимі)
жетекші саны болады (м, ISO 100, 20 °C).
1 TTL
2
A Қол режимі
Manual (Қол режимі) таңдалған жəне
жарқыл көтерілген кезде көріністапқышта
Y белгішесі жəне ақпараттық дисплейде
0 белгішесі пайда болады.
C Суретке түсіру мəзірі: суретке түсіру параметрлері 197
A TTL жарқылды басқару тетігі
E немесе G түріне жататын объектив кірістірілген жарқыл (0 87)
немесе қосымша жарқыл бөліктерімен (0 262) бірге қолданылған кезде
жарқылды басқарудың келесі түрлеріне қолдау көрсетіледі.
• Сандық айналы фотокамераға арналған i-TTL балансталған
толықтырғыш жарқыл: 420 нүктелі RGB сенсор мəліметі негізгі
нысан мен артқы фон арасындағы табиғи баланс үшін жарқыл қуатын
реттеу үшін пайдаланылады.
• Сандық айналы фотокамераға арналған стандартты i-TTL
толықтырғыш жарқыл: негізгі нысан үшін жарқыл қуаты өзгереді;
артқы фонның жарықтығы ескерілмейді.
Стандартты i-TTL жарқылды басқару тетігі нүктелі экспоөлшегішпен
бірге немесе қосымша жарқыл бөлігімен бірге таңдалған кезде
пайдаланылады. Сандық айналы фотокамераға арналған i-TTL
балансталған толықтырғыш жарқылы барлық басқа жағдайларда
пайдаланылады.
Optical VR (Оптикалық БА)
G түймешігі ➜ C суретке түсіру мəзірі
Бұл элемент тек осы элементті қолдайтын объективтерде
көрсетіледі. On (Қосулы) күйін таңдау дірілді азайтуды қосады.
Ол ысырманы босату түймешігін жартылай басқан сайын
қолданылады (0 309, 314, 318). Дірілді азайтуды өшіру үшін Off
(Өшірулі) күйін таңдаңыз.
A Дірілді азайту индикаторы
Optical VR (Оптикалық БА) үшін On
(Қосулы) күйі таңдалған кезде ақпараттық
дисплейде дірілді азайту индикаторы
көрсетіледі.
198 C Суретке түсіру мəзірі: суретке түсіру параметрлері
B Баптау мəзірі: фотокамераны реттеу
Баптау мəзірін көрсету үшін G түймешігін басып, B (баптау
мəзірі) қойындысын таңдаңыз.
G түймешігі
Баптау мəзірінің параметрлері
Баптау мəзірі келесі параметрлерді қамтиды:
Параметр
Əдепкі
Reset setup options (Баптау
—
параметрлерін қалпына келтіру)
Format memory card (Жад картасын
—
пішімдеу)
Date stamp (Күн белгісі)
Off (Өшірулі)
Time zone and date (Уақыт белдеуі жəне күн) 1
Sync with smart device (Смарт
Off (Өшірулі)
құрылғымен синхрондау)
Daylight saving time (Жазғы уақыт)
Off (Өшірулі)
Language (Тіл) 1
—
Monitor brightness (Монитор жарықтығы)
0
Info display format (Ақпаратты көрсету пішімі)
AUTO/SCENE/EFFECTS (АВТО/КӨРІНІС/
Graphic (Графикалық)
ƏСЕРЛЕР)
P/S/A/M
Graphic (Графикалық)
Auto info display (Ақпаратты автоматты
On (Қосулы)
түрде көрсету)
Auto off timers (Автоматты өшу
Normal (Қалыпты)
таймерлері)
Self-timer (Өздігінен түсіруді реттейтін таймер)
Self-timer delay (Өздігінен түсіруді
10 s (10 с)
реттейтін таймердің кешігуі)
Number of shots (Түсірілімдер саны)
1
0
201
201
202
205
205
205
205
206
206
207
208
B Баптау мəзірі: фотокамераны реттеу 199
Параметр
Remote on duration (ML-L3) (Қашықтан басқару
пультінің сигналын күту ұзақтығы (ML-L3))
Lock mirror up for cleaning (Тазалау үшін
айнаны көтерілген күйде құлыптау) 2
Image Dust Off ref photo (Кескіндегі тозаң
іздерін кетіруге арналған сурет үлгісі)
Image comment (Кескін туралы аңғартпа)
Copyright information (Авторлық құқық
туралы ақпарат)
Beep (Дыбыстық сигнал)
Flicker reduction (Жыпылықтауды азайту)
Buttons (Түймешіктер)
Assign Fn button (Fn түймешігін
тағайындау)
Assign AE-L/AF-L button (АЭ-Қ/АФ-Қ
түймешігін тағайындау)
Shutter-release button AE-L (Ысырманы
босату түймешігі АЭ-Қ)
AF activation (АФ іске қосу)
Rangefinder (Қашықтықты өлшегіш)
Manual focus ring in AF mode (АФ режиміндегі
қолмен реттелетін фокустау сақинасы) 3
File number sequence (Файлдарды
нөмірлеу реттілігі)
Storage folder (Сақтау қалтасы)
File naming (Файл атаулары)
HDMI
Output resolution (Шығыс ажыратымдылық)
Device control (Құрылғыны басқару)
Location data (Орын деректері)
Download from smart device (Смарт
құрылғыдан жүктеу)
Position (Орын)
Airplane mode (Ұшақ режимі)
Connect to smart device (Смарт құрылғыға
қосылу)
Send to smart device (auto) (Смарт
құрылғыға жіберу (авто))
Bluetooth
Network connection (Желілік байланыс)
Paired devices (Жұптастырылған
құрылғылар)
Send while off (Өшірулі кезде жіберу)
Əдепкі
0
1 min (1 мин)
208
—
273
—
209
—
211
—
212
Low (Төмен)
Auto (Авто)
213
213
ISO sensitivity
(ISO сезімталдық)
AE/AF lock
(АЭ/АФ құлпы)
200 B Баптау мəзірі: фотокамераны реттеу
214
215
Off (Өшірулі)
215
Enable (Қосу)
Off (Өшірулі)
215
216
Enable (Қосу)
217
Off (Өшірулі)
218
—
DSC
219
221
Auto (Авто)
On (Қосулы)
185
No (Жоқ)
221
—
Disable (Өшіру)
222
—
222
Off (Өшірулі)
223
Disable (Өшіру)
—
On (Қосулы)
223
Параметр
Eye-Fi upload (Eye-Fi картасына жүктеу) 4
Conformity marking (Сəйкестік белгілері)
Slot empty release lock (Ұяшық бос кезде
босату құлпы)
Reset all settings (Барлық параметрлерді
қалпына келтіру)
Firmware version (Бағдарлама
жасақтамасының нұсқасы)
1
2
3
4
Əдепкі
Enable (Қосу)
—
Release locked (Босату
құлыпталған)
0
224
225
—
226
—
226
226
Əдепкі мəні сатып алынған елге қарай өзгеріп отырады.
Батарея қуаты төмен кезде көрсетілмейді.
Тек осы элементті қолдайтын объективтерде қол жетімді.
Үйлесімді Eye-Fi жад картасы салынған кезде ғана қол жетімді (0 224).
Ескертпе: фотокамера параметрлеріне байланысты кейбір
элементтер сұр түспен боялып, қол жетімді болмауы мүмкін.
Reset Setup Options (Баптау параметрлерін қалпына
келтіру)
G түймешігі ➜ B баптау мəзірі
Time zone and date (Уақыт белдеуі жəне күн), Language (Тіл),
Storage folder (Сақтау қалтасы) жəне Bluetooth > Paired
devices (Жұптастырылған құрылғылар) параметрлерінен
басқа барлық баптау мəзірі параметрлерін жоғарыда берілген
əдепкі мəндерге қалпына келтіру үшін Yes (Иə) жауабын
таңдаңыз.
Format Memory Card (Жад картасын пішімдеу)
G түймешігі ➜ B баптау мəзірі
Жад карталарын алғаш пайдаланудан бұрын немесе өзге
құрылғыларда пішімделген болса пішімдеу қажет. Картаны
төменде сипатталғандай пішімдеңіз.
D Жад карталарын пішімдеу
Жад карталарын пішімдеу олардың ішіндегі барлық деректерді
қалпына келтіру мүмкіндігінсіз өшіреді. Жалғастырмас бұрын
сақтағыңыз келетін фотосуреттерді немесе өзге деректерді
компьютерге көшіріп алуды ұмытпаңыз (0 178).
B Баптау мəзірі: фотокамераны реттеу 201
1 Yes (Иə) жауабын белгілеңіз.
Жад картасын пішімдеместен шығу
үшін No (Жоқ) жауабын белгілеп,
J түймешігін басыңыз.
2 J түймешігін басыңыз.
Карта пішімделіп жатқан кезде хабар
көрсетіледі. Пішімдеу аяқталғанша
жад картасын суырмаңыз немесе
қуат көзін суырмаңыз немесе
ажыратпаңыз.
Date Stamp (Күн белгісі)
G түймешігі ➜ B баптау мəзірі
Фотосуреттер түсірілген кезде басылып шығатын күн туралы
мəліметті таңдаңыз. Бар фотосуреттерге күн белгілерін қосу
немесе оларды жою мүмкін емес.
Параметр
Off (Өшірулі)
Сипаттама
Уақыт пен күн фотосуреттерде көрсетілмейді.
Бұл параметр қосулы
15 . 04 . 2016
кезде күн немесе күн
мен уақыт түсірілген
Date and time
15 . 04 . 2016 10 : 02
фотосуреттерге
b
(Күн жəне уақыт) басылады.
Жаңа фотосуреттер түсірілген сурет күні мен
Date counter
c
белгілі бір күн арасындағы күндер санын
(Күн есептегіші)
көрсететін уақыт белгісімен басылады (0 203).
a Date (Күн)
202 B Баптау мəзірі: фотокамераны реттеу
Off (Өшірулі) параметрінен басқа
параметрлерде таңдалған параметр
ақпараттық дисплейде d белгішесімен
көрсетіледі.
A Күн белгісі
Күн Time zone and date (Уақыт белдеуі жəне күні) үшін таңдалған
ретпен жазылады (0 205). Басылған деректер кескіндер өңделгеннен
кейін жасалған көшірмелерде кесілуі немесе оқылмайтын болуы мүмкін
(0 227). Күн NEF (RAW) немесе NEF (RAW) + JPEG пішіміндегі
кескіндерде көрсетілмейді.
❚❚ Date Counter (Күн есептегіші)
Осы параметр қосулы кезде түсірілген
суреттер болашақ күнге дейін қалған
күндер санымен немесе өткен күннен
бергі күндер санымен басылады. Оны
баланың өсуін бақылау немесе туған
күніне немесе үйлену тойына дейінгі
күндер санына кері санақ жүргізу үшін
пайдаланыңыз.
02 / 15 . 04 . 2016
Болашақ күн
(екі күн қалды)
02 / 19 . 04 . 2016
Өткен күн
(екі күн өтті)
Фотокамера күндерді сақтау үшін үш ұяшықты ұсынады.
1 Бірінші күнді енгізіңіз.
Date counter (Күн есептегіші)
тармағын бірінші рет таңдағанда,
сізге бірінші ұяшық үшін күнді енгізу
ұсынылады. Мульти селекторды
пайдаланып күнді енгізіңіз жəне
күндер тізіміне шығу үшін J
түймешігін басыңыз.
B Баптау мəзірі: фотокамераны реттеу 203
2 Қосымша күндерді енгізіңіз немесе
бар күндерді өңдеңіз.
Күнді өзгерту немесе қосымша
күндерді енгізу үшін ұяшықты
белгілеңіз, 2 түймешігін басыңыз
жəне күнді жоғарыда сипатталғандай
енгізіңіз.
3 Күнді таңдаңыз.
Күндет тізіміндегі ұяшықты белгілеңіз жəне J түймешігін
басыңыз.
4 Күн есептегішінің пішімін
таңдаңыз.
Display options (Көрсету
параметрлері) тармағын белгілеңіз
жəне 2 түймешігін басыңыз, содан
кейін күн пішімін белгілеңіз жəне J
түймешігін басыңыз.
5 Күн есептегіші мəзірінен шығыңыз.
Күн есептегіші мəзірінен шығу үшін J түймешігін басыңыз.
204 B Баптау мəзірі: фотокамераны реттеу
Time Zone and Date (Уақыт белдеуі жəне күн)
G түймешігі ➜ B баптау мəзірі
Уақыт белдеулерін өзгертіңіз, сағатты смарт құрылғыдағы
сағатпен синхрондаңыз, фотокамера сағатын орнатыңыз,
күннің көріну ретін таңдаңыз жəне жазғы уақытты қосыңыз
немесе өшіріңіз.
Параметр
Сипаттама
Уақыт белдеуін таңдаңыз. Фотокамера сағаты жаңа
Time zone (Уақыт
уақыт белдеуіндегі уақытқа сай автоматты түрде
белдеуі)
орнатылады.
Date and time
Фотокамера сағатын орнатыңыз (0 25).
(Күн жəне уақыт)
Фотокамера смарт құрылғы қамтамасыз еткен
Sync with smart
уақытқа (əмбебап үйлестірілетін уақыт немесе
device (Смарт
UTC), уақыт белдеуіне жəне стандартты немесе
құрылғымен
жазғы уақытқа жаңартылатын-жаңартылмайтынын
синхрондау)
таңдаңыз.
Date format (Күн Күннің, айдың жəне жылдың көрсетілу ретін
таңдаңыз.
пішімі)
Daylight saving Жазғы уақытты қосыңыз немесе өшіріңіз.
time (Жазғы
Фотокамера сағаты автоматты түрде бір сағат алға
уақыт)
немесе бір сағат артқа ауысады.
Language (Тіл)
G түймешігі ➜ B баптау мəзірі
Фотокамера мəзірлері мен хабарларына арналған тілді
таңдаңыз.
Monitor Brightness (Монитор жарықтығы)
G түймешігі ➜ B баптау мəзірі
Монитор жарықтығын таңдау үшін 1 немесе 3 түймешігін
басыңыз. Арттырылған жарықтық үшін жоғарырақ мəндерді,
азайтылған жарықтық үшін төменірек мəндерді таңдаңыз.
B Баптау мəзірі: фотокамераны реттеу 205
Info Display Format (Ақпаратты көрсету пішімі)
G түймешігі ➜ B баптау мəзірі
Ақпаратты көрсету пішімін таңдаңыз (0 6). Пішімдерді авто,
көрініс жəне арнайы əсерлер режимдері жəне P, S, A жəне M
режимдері үшін бөлек таңдауға болады.
Классикалық
Графикалық
1 Суретке түсіру режимінің
параметрін таңдаңыз.
AUTO/SCENE/EFFECTS (АВТО/
КӨРІНІС/ƏСЕРЛЕР) немесе P/S/A/M
режимін белгілеңіз жəне 2 түймешігін
басыңыз.
2 Дизайнды таңдаңыз.
Дизайнды белгілеп, J түймешігін
басыңыз.
Auto Info Display (Ақпаратты автоматты түрде
көрсету)
G түймешігі ➜ B баптау мəзірі
Егер On (Қосулы) күйі таңдалса, ақпараттық дисплей
ысырманы босату түймешігі жартылай басылғанда көрсетіледі.
Егер Off (Өшірулі) күйі таңдалса, ақпараттық дисплейді R
түймешігін басу арқылы көруге болады.
206 B Баптау мəзірі: фотокамераны реттеу
Auto off Timers (Автоматты өшу таймерлері)
G түймешігі ➜ B баптау мəзірі
Бұл параметр мəзірді көрсету мен ойнату кезінде ешбір əрекет
орындалмаса (Playback/menus (Ойнату/мəзірлер)), суретке
түсіргеннен кейін мониторда фотосуреттер көрсетілген кезде
(Image review (Кескінді тексере қарау)) жəне тікелей көрініс
кезінде (Live view (Тікелей көрініс)) монитордың қосулы болу
ұзақтығын жəне ешбір əрекет орындалмаған кезде күту
режимінің таймері, көріністапқыш жəне ақпараттық дисплейдің
қосулы болу ұзақтығын (Standby timer (Күту режимінің
таймері)) анықтайды. Батарея қуатының тұтынылуын азайту
үшін қысқа автоматты өшу кідірістерін таңдаңыз.
Параметр
C Short
(Қысқа)
D Normal
(Қалыпты)
E Long
(Ұзақ)
Сипаттама (барлық уақыттар шамамен алынады)
Автоматты өшу таймерлері мына мəндерге орнатылады:
Playback/ Image review
Standby
Live view
menus
(Кескінді
timer (Күту
(Тікелей
(Ойнату/
тексере
режимінің
көрініс)
мəзірлер)
қарау)
таймері)
Short
(Қысқа)
Normal
(Қалыпты)
Long
(Ұзақ)
20 с
4с
5 мин.
4с
5 мин.
4с
10 мин.
8с
10 мин.
20 с
20 мин.
1 мин.
Playback/menus (Ойнату/мəзірлер), Image review
(Кескінді тексере қарау), Live view (Тікелей көрініс)
F Custom
жəне Standby timer (Күту режимінің таймері) үшін
(Теңшелетін)
бөлек кідірістерді таңдаңыз. Параметрлерді орнату
аяқталғанда J түймешігін басыңыз.
A Автоматты өшу таймерлері
Фотокамера компьютерге немесе принтерге USB арқылы жалғанған
кезде монитор жəне көріністапқыш автоматты түрде өшірілмейді.
B Баптау мəзірі: фотокамераны реттеу 207
Self-Timer (Өздігінен түсіруді реттейтін таймер)
G түймешігі ➜ B баптау мəзірі
Ысырманы босату кешігуін жəне түсірілімдер санын таңдаңыз.
• Self-timer delay (Өздігінен түсіруді реттейтін таймер
кідірісі): ысырманы кешіктіріп босату ұзақтығын таңдаңыз.
• Number of shots (Түсірілімдер саны): ысырманы босату
түймешігі басылған сайын түсірілетін түсірілімдер санын
таңдау үшін 1 жəне 3 түймешіктерін басыңыз (1-ден 9-ға
дейін; 1-ден басқа мəн таңдалса, түсірілімдер шамамен 4 с
аралықтарымен түсіріледі).
Remote on Duration (ML-L3) (Қашықтан басқару
пультінің сигналын күту ұзақтығы (ML-L3))
G түймешігі ➜ B баптау мəзірі
Фотокамера қашықтан басқару пультінің режимін тоқтатуға
дейін қосымша ML-L3 қашықтан басқару пультінен сигналды
қанша уақыт күтетінін таңдаңыз. Батареяның жарамды мерзімін
ұзарту үшін қысқалау уақыттарды таңдаңыз. Бұл параметр тек
көріністапқышпен фотосурет түсіру кезінде қол жетімді болады.
208 B Баптау мəзірі: фотокамераны реттеу
Image Dust Off Ref photo (Кескіндегі тозаң іздерін
кетіруге арналған сурет үлгісі)
G түймешігі ➜ B баптау мəзірі
Capture NX-D (қосымша ақпарат алу үшін Capture NX-D онлайн
анықтамасын қараңыз) ішіндегі кескіндегі тозаң іздерін кетіру
параметрінің анықтамалық деректерін алыңыз.
Image Dust Off ref photo (Кескіндегі тозаң іздерін кетіруге
арналған сурет үлгісі) фотокамераға E немесе G түріне
жататын объектив бекітілген кезде ғана қол жетімді болады.
Фокустық қашықтығы кемінде 50 мм объективті пайдаланған
жөн. Масштабтау объективін пайдаланған кезде соңына дейін
ұлғайтыңыз.
1 Start (Бастау) пəрменін таңдаңыз.
Start (Бастау) пəрменін белгілеп, J
түймешігін басыңыз. Кескіндегі тозаң
іздерін кетіру деректерін алусыз шығу
үшін G түймешігін басыңыз.
Оң жақтағы хабар көрсетіледі жəне
көріністапқышта «rEF» жазуы пайда
болады.
2 Біркелкі ақ түсті нысанды көріністапқыштағы жақтау
ішіне алыңыз.
Объективті жарығы жақсы, біркелкі ақ түсті нысаннан
10 сантиметрдей қашықтықта орналастырып,
көріністапқыштағы жақтау ішіне тек нысанның өзін алыңыз,
содан кейін ысырманы босату түймешігін жартылай басыңыз.
Автофокус режимінде, фокустау шексіздікке өздігінен
орнатылады; қолмен фокустау режимінде, фокусты
шексіздікке қолмен орнатыңыз.
B Баптау мəзірі: фотокамераны реттеу 209
3 Кескіндегі тозаң іздерін кетіру анықтамалық деректерін
алыңыз.
Кескіндегі тозаң іздерін кетіруге қажетті эталонды деректерді
алу үшін ысырманы босату түймешігін соңына дейін
басыңыз. Монитор ысырманы босату түймешігін басқан
кезде өшеді.
Егер анықтамалық нысан тым жарық
немесе тым күңгірт болса,
фотокамера кескіндегі тозаң іздерін
кетіру анықтамалық деректерін ала
алмауы мүмкін жəне оң жақтағы
хабар көрсетіледі. Басқа
анықтамалық нысанды таңдаңыз
жəне процесті 1-қадамнан қайталаңыз.
D Кескіндегі тозаң іздерін кетіру анықтамалық деректері
Əртүрлі объективтермен немесе əртүрлі
апертураларда түсірілген фотосуреттер үшін
бірдей анықтамалық деректерді пайдалануға
болады. Анықтамалық кескіндерді
компьютерлік кескіндерді өңдеу
бағдарламалық жасақтамасын пайдаланып
көру мүмкін емес. Анықтамалық кескіндерді
фотокамерада көргенде кезде координаттық
тор пайда болады.
210 B Баптау мəзірі: фотокамераны реттеу
Image Comment (Кескін туралы аңғартпа)
G түймешігі ➜ B баптау мəзірі
Жаңа фотосуреттер түсірілген кезде оларға аңғартпа қосып
отырыңыз. Аңғартпаларды ViewNX-i немесе Capture NX-D
бағдарламасында метадеректер ретінде көруге болады.
Сондай-ақ, аңғартпа фотосурет туралы мəлімет дисплейіндегі
түсірілген сурет деректері бетінде көрінеді (0 161). Мына
параметрлер қол жетімді:
• Input comment (Аңғартпа енгізу): аңғартпаны төменде
сипатталғандай енгізіңіз. Аңғартпалар ең көбі 36 таңбадан
тұра алады.
• Attach comment (Аңғартпаны
тіркеу): аңғартпаны барлық кейінгі
фотосуреттерге тіркеу үшін осы
параметрді таңдаңыз. Attach
comment (Аңғартпаны тіркеу)
пəрменін белгілеп, 2 түймешігін
басып қосуға жəне өшіруге болады.
Қажет параметрді таңдағаннан кейін шығу үшін J түймешігін
басыңыз.
A Мəтінді енгізу
Мəтінді енгізу аяқталғанда оң жақтағы
тілқатысу терезесі көрсетіледі. Мульти
селекторды пайдаланып пернетақта
аумағында қажет таңбаны белгілеп,
белгіленген таңбаны ағымдағы жүгіргі
орнында кірістіру үшін J түймешігін басыңыз
(өріс толы кезде таңба енгізілсе, өрістегі
соңғы таңба жойылатынын ескеріңіз). Жүгіргі
астындағы таңбаны өшіру үшін O түймешігін
басыңыз. Жүгіргіні жаңа орынға жылжыту
үшін басқару дискін бұраңыз. Енгізуді аяқтау
жəне алдыңғы мəзірге оралу үшін X
түймешігін басыңыз. Мəтінді енгізуді
аяқтамастан шығу үшін G түймешігін
басыңыз.
Мəтінді көрсету
аумағы
Пернетақта аумағы
B Баптау мəзірі: фотокамераны реттеу 211
Copyright Information (Авторлық құқық туралы
ақпарат)
G түймешігі ➜ B баптау мəзірі
Жаңа фотосуреттер түсірілген кезде оларға авторлық құқық
туралы ақпарат қосып отырыңыз. Авторлық құқық туралы
ақпарат фотосурет туралы мəлімет дисплейінде көрсетілген
түсірілген сурет деректеріне қосылады жəне оны ViewNX-i
немесе Capture NX-D бағдарламасында метадеректер ретінде
көруге болады. Келесі параметрлер қол жетімді:
• Artist (Фотосуретші): фотосуретшінің атын 211-бетте
сипатталғандай енгізіңіз. Фотосуретшілердің аттары ең көбі
36 таңбадан тұруы керек.
• Copyright (Авторлық құқық): авторлық құқық иесінің атын
211-бетте сипатталғандай енгізіңіз. Авторлық құқық иелерінің
аттары ең көбі 54 таңбадан тұруы керек.
• Attach copyright information
(Авторлық құқық туралы ақпаратты
тіркеу): авторлық құқық туралы
ақпаратты барлық кейінгі
фотосуреттерге тіркеу үшін осы
параметрді таңдаңыз. Attach
copyright information (Авторлық
құқық туралы ақпаратты тіркеу) пəрменін белгілеп, 2
түймешігін басып қосуға жəне өшіруге болады. Қажет
параметрді таңдағаннан кейін шығу үшін J түймешігін
басыңыз.
D Авторлық құқық туралы ақпарат
Фотосуретшінің немесе авторлық құқық иесінің аттарының рұқсатсыз
пайдаланылуына жол бермеу үшін фотокамераны басқа адамға бере
тұру немесе тапсыру алдында Attach copyright information
(Авторлық құқық туралы ақпаратты тіркеу) параметрі
таңдалмағанын жəне Artist (Фотосуретші) жəне Copyright (Авторлық
құқық) өрістері бос екенін тексеріңіз. Nikon Copyright information
(Авторлық құқық туралы ақпарат) параметрін пайдаланудан
туындайтын ешбір зақымдарға немесе дауларға қатысты ешбір
жауапкершілік көтермейді.
212 B Баптау мəзірі: фотокамераны реттеу
Beep (Дыбыстық сигнал)
G түймешігі ➜ B баптау мəзірі
Фотокамера фокусталғанша жəне өздігінен түсіруді реттейтін
таймер жəне қашықтан басқару пульті режимдерінде естілетін
дыбыстық сигналдың деңгейін (High (Жоғары) немесе Low
(Төмен)) таңдаңыз. Дыбыстық сигналдың шығуын болдырмау
үшін Off (Өшірулі) күйін таңдаңыз.
Ағымдағы параметр ақпараттық
дисплейде көрсетіледі: дыбыстық сигнал
қосулы кезде 3, өшірулі кезде 2
көрсетіледі.
Flicker Reduction (Жыпылықтауды азайту)
G түймешігі ➜ B баптау мəзірі
Тікелей көрініс (0 39) режимінде немесе бейнефильмді жазу
(0 138) кезінде флюоресцентті немесе сынапты шам жарығы
астында түсірген кезде жыпылықтау мен жолақтануды
азайтады. Фотокамераға дұрыс жиілікті автоматты түрде
таңдауға рұқсат ету үшін Auto (Авто) параметрін таңдаңыз
немесе жиілікті жергілікті айнымалы ток көзінің жиілігіне қолмен
сəйкестендіріңіз.
A Жыпылықтауды азайту
Егер Auto (Авто) параметрі қажет нəтижелерді бермесе жəне егер
жергілікті қуат көзінің жиілігін білмесеңіз, 50 жəне 60 Гц параметрлерінің
екеуін де тексеріп, ең жақсы нəтижелерді беретінін таңдаңыз. Нысан
тым жарық болса, жыпылықтауды азайту қажет нəтижелерді бермеуі
мүмкін, мұндай жағдайда A немесе M режимін таңдап, тікелей көріністі
бастау алдында кішірек апертураны (үлкенірек f саны) таңдаңыз. M
режимінде Movie settings (Бейнефильм параметрлері) > Manual
movie settings (Қолмен реттелетін бейнефильм параметрлері) үшін
On (Қосулы) күйі таңдалған болса (0 142), жыпылықтауды азайту қол
жетімді емес екенін ескеріңіз.
B Баптау мəзірі: фотокамераны реттеу 213
Buttons (Түймешіктер)
G түймешігі ➜ B баптау мəзірі
❚❚ Assign Fn button (Fn түймешігін тағайындау)
Fn түймешігі ойнайтын рөлді таңдаңыз.
Fn түймешігі
Параметр
Image quality/size
v (Кескін сапасы/
өлшемі)
ISO sensitivity
w
(ISO сезімталдық)
m
White balance
(Ақ түс балансы)
!
Active D-Lighting
(Қосылған
D-Lighting)
Сипаттама
Кескін сапасы мен өлшемін таңдау үшін Fn
түймешігін басып тұрып, басқару дискін
бұраңыз (0 84).
ISO сезімталдықты таңдау үшін Fn түймешігін
басып тұрып, басқару дискін бұраңыз (0 93).
Fn түймешігін басып тұрып, ақ түс балансын
таңдау үшін басқару дискін бұраңыз (тек P, S,
A жəне M режимдері; 0 121).
Fn түймешігін басып тұрып, Қосылған
D-Lighting функциясын таңдау үшін басқару
дискін бұраңыз (тек P, S, A жəне M
режимдері; 0 119).
214 B Баптау мəзірі: фотокамераны реттеу
❚❚ Assign AE-L/AF-L button (АЭ-Қ/АФ-Қ түймешігін
тағайындау)
A (L) түймешігі ойнайтын рөлді
таңдаңыз.
A (L) түймешігі
Параметр
AE/AF lock
(АЭ/АФ құлпы)
AE lock only
(Тек АЭ құлпы)
Сипаттама
A (L) түймешігі басылған кездегі фокус жəне
B
экспозиция құлпы.
A (L) түймешігі басылған кезде экспозиция
C
құлыпталады.
A (L) түймешігі басылған кезде экспозиция
AE lock (Hold)
құлыпталады жəне түймешік екінші рет
E (АЭ құлпы
басылғанға немесе күту режимінің таймері
(ұстау))
аяқталғанға дейін құлыптаулы болады.
AF lock only
A (L) түймешігі басылған кезде фокус
F
(Тек АФ құлпы) құлыпталады.
AF-ON
A
A (L) түймешігі автофокусты іске қосады.
(АФ қосулы)
❚❚ Shutter-release button AE-L (Ысырманы босату
түймешігі АЭ-Қ)
Егер On (Қосулы) күйі таңдалса, экспозиция ысырманы босату
түймешігі жартылай басылған кезде құлыпталады.
❚❚ AF activation (АФ іске қосу)
Фотокамера ысырманы босату түймешігі жартылай басылған
кезде фокустайтын-фокустамайтынын таңдаңыз.
B Баптау мəзірі: фотокамераны реттеу 215
Rangefinder (Қашықтықты өлшегіш)
G түймешігі ➜ B баптау мəзірі
Фотокамераның қолмен реттелетін фокус режимінде дұрыс
фокусталуын анықтау үшін экспозиция индикаторын пайдалану
үшін On (Қосулы) күйін таңдаңыз (0 81; экспозиция
индикаторы нысанның жарықта дұрыс ұсталғанын көрсеткен
кезде бұл функция M суретке түсіру режимінде қол жетімді
болмайтынын ескеріңіз).
Индикатор
Сипаттама
Нысан фокуста.
Фокустау нүктесі нысанның сəл ғана алдында
орналасқан.
Фокустау нүктесі нысанның алдында
орналасқан.
Фокустау нүктесі нысанның сəл ғана артында
орналасқан.
Фокустау нүктесі нысанның артында
орналасқан.
Фотокамера дұрыс фокусты анықтай алмайды.
A Электрондық қашықтықты өлшегішті пайдалану
Электрондық қашықтықты өлшегіш ең көп апертурасы f/5.6 немесе
жылдамырақ объективті қажет етеді. Фотокамера автофокус арқылы
фокустай алмаған жағдайларда қажет нəтижелерге қол жеткізу мүмкін
емес (0 72). Электрондық қашықтықты өлшегіш тікелей көрініс кезінде
қол жетімді емес.
216 B Баптау мəзірі: фотокамераны реттеу
Manual Focus Ring in AF Mode (АФ режиміндегі
қолмен реттелетін фокустау сақинасы)
G түймешігі ➜ B баптау мəзірі
Бұл элемент тек осы элементті қолдайтын объективтерде
көрсетіледі. Enable (Қосу) күйін таңдау фотокамера автофокус
режимінде болғанда қолмен реттелетін фокустау үшін
объективтің фокустау сақинасын пайдалануға мүмкіндік береді;
бұл «қолмен қосымша реттеуге болатын автофокустау» (M/A)
ретінде белгілі. Фокустау үшін ысырманы босату түймешігін
жартылай басудан кейін түймешікті жартылай басып тұрып,
фокустау сақинасын пайдаланып фокусты реттеңіз.
Автофокусты пайдаланып қайта фокустау үшін ысырманы
босату түймешігінен саусақты көтеріңіз, содан кейін оны
қайтадан жартылай басыңыз. Фотокамера автофокус
режимінде болғанда объективтің фокустау сақинасының
қолмен реттелетін фокус үшін пайдаланылуын болдырмау үшін
Disable (Өшіру) күйін таңдаңыз.
B Баптау мəзірі: фотокамераны реттеу 217
File Number Sequence (Файлдарды нөмірлеу
реттілігі)
G түймешігі ➜ B баптау мəзірі
Фотосурет түсірілген кезде, фотокамера файл атын соңғы файл
нөміріне бір санын қосу арқылы жасайды. Бұл параметр жаңа
қалта жасалған, жад картасы пішімделген немесе жаңа жад
картасы фотокамераға салынған кезде файлдарды нөмірлеу
соңғы пайдаланылған саннан бастап жалғасатынын басқарады.
Параметр
Сипаттама
Жаңа қалта жасалған, жад картасы пішімделген немесе
жаңа жад картасы фотокамераға салынған кезде,
файлдарды нөмірлеу соңғы пайдаланылған нөмірден
On
немесе ағымдағы қалтадағы ең үлкен файл нөмірінен
(Қосулы) (қайсысы үлкенірек болса) жалғасады. Егер фотосурет
ағымдағы қалтада 9999 нөмірлі фотосурет бар кезде
түсірілсе, автоматты түрде жаңа қалта жасалады жəне
файлдарды нөмірлеу қайтадан 0001-ден басталады.
Жаңа қалта жасалған, жад картасы пішімделген немесе
жаңа жад картасы фотокамераға салынған кезде, файл
Off
нөмірі 0001-ге тең бастапқы қалпына келеді. Сурет
(Өшірулі)
ағымдағы қалтада 999 сурет бар кезде түсірілсе, жаңа
қалтаның өздігінен жасалатынын ескеріңіз.
On (Қосулы) күйімен бірдей, тек келесі түсірілген
Reset
фотосуретке ағымдағы қалтадағы ең үлкен файл нөміріне
(Қалпына бір санын қосу арқылы файл нөмірі тағайындалады. Қалта
келтіру) бос болса, файлдарды нөмірлеу 0001-ге қалпына
келтіріледі.
D Файлдарды нөмірлеу реттілігі
Ағымдағы қалта нөмірі 999 болса жəне 999 фотосуретті немесе 9999
нөмірлі фотосуретті қамтыса, ысырманы босату түймешігі
ажыратылады жəне қосымша фотосуреттер түсірілмейді. File number
sequence (Файлдарды нөмірлеу реттілігі) үшін Reset (Қалпына
келтіру) пəрменін таңдаңыз да, ағымдағы жад картасын пішімдеңіз
немесе жаңа жад картасын салыңыз.
218 B Баптау мəзірі: фотокамераны реттеу
Storage Folder (Сақтау қалтасы)
G түймешігі ➜ B баптау мəзірі
Кейінгі кескіндер сақталатын қалтаны таңдаңыз.
❚❚ Қалталарды қалта нөмірі бойынша таңдау
1 Select folder by number (Қалтаны нөмірі бойынша таңдау)
пəрменін таңдаңыз.
Select folder by number (Қалтаны нөмірі бойынша таңдау)
пəрменін белгілеп, 2 түймешігін басыңыз.
2 Қалта нөмірін таңдаңыз.
Цифрды белгілеу үшін 4 немесе 2 түймешігін басыңыз жəне
өзгерту үшін 1 немесе 3 түймешігін басыңыз. Таңдалған
нөмірі бар қалта əлдеқашан бар болса, қалта нөмірінің сол
жағында W, X немесе Y белгішесі көрсетіледі:
• W : қалта бос.
• X : қалта ішінара толы.
• Y : қалта 999 суретті немесе 9999 деп нөмірленген суретті
қамтиды. Бұл қалтада қосымша суреттерді сақтау мүмкін
емес.
3 Өзгерістерді сақтап, шығыңыз.
Əрекетті аяқтау жəне негізгі мəзірге оралу үшін J түймешігін
басыңыз (сақтау қалтасын таңдамастан шығу үшін G
түймешігін басыңыз). Көрсетілген нөмірі бар қалта
əлдеқашан бар болса, жаңа қалта жасалады. Кейінгі
фотосуреттер əлдеқашан толы болмаса, таңдалған қалтада
сақталады.
B Баптау мəзірі: фотокамераны реттеу 219
❚❚ Қалталарды тізімнен таңдау
1 Select folder from list (Қалтаны
тізімнен таңдау) пəрменін
таңдаңыз.
Select folder from list (Қалтаны
тізімнен таңдау) пəрменін белгілеп,
2 түймешігін басыңыз.
2 Қалтаны белгілеңіз.
Қалтаны белгілеу үшін 1 немесе 3 түймешігін басыңыз.
3 Белгіленген қалтаны таңдаңыз.
Белгіленген қалтаны таңдау жəне негізгі мəзірге оралу үшін
J түймешігін басыңыз. Кейінгі фотосуреттер таңдалған
қалтада сақталады.
D Қалта жəне файл нөмірлері
Ағымдағы қалта нөмірі 999 болса жəне 999 суретті немесе 9999 нөмірлі
суретті қамтыса, ысырманы босату өшіріледі жəне қосымша
фотосуреттер түсірілмейді. Суретке түсіруді жалғастыру үшін нөмірі
999-дан төмен қалта жасаңыз немесе нөмірі 999-дан төмен жəне
999-дан азырақ кескін бар бұрыннан бар қалтаны таңдаңыз.
A Іске қосылу уақыты
Жад картасы файлдардың немесе қалталардың өте көп санын
қамтыса, фотокамераның іске қосылуы үшін қосымша уақыт қажет
болуы мүмкін.
220 B Баптау мəзірі: фотокамераны реттеу
File Naming (Файл атаулары)
G түймешігі ➜ B баптау мəзірі
Фотосуреттер құрамында «DSC_» бар немесе кескіндер Adobe
RGB түс кеңістігін (0 194) пайдаланатын жағдайда «_DSC»
сөзінен кейін төрт цифрлы сан жəне үш əріптік кеңейтім келетін
(мысалы, «DSC_0001.JPG») файл атауларын пайдаланып
сақталады. File naming (Файл атаулары) параметрі файл
атауының «DSC» бөлігін ауыстыру мақсатында үш əріпті таңдау
үшін пайдаланылады. Файл атауларын өңдеу туралы
ақпаратты 211-беттен қараңыз.
A Кеңейтімдер
Келесі кеңейтімдер пайдаланылады: NEF (RAW) пішіміндегі кескіндер
үшін «.NEF», JPEG пішіміндегі кескіндер үшін «.JPG», бейнефильмдер
үшін «.MOV» жəне тозаңды кетіру анықтамалық деректері үшін «.NDF».
NEF (RAW) + JPEG пішіміндегі кескін сапасы параметрлерінде
жазылған фотосуреттердің əр жұбында NEF жəне JPEG пішіміндегі
кескіндердің файл атаулары бірдей, бірақ кеңейтімдері əртүрлі
болады.
Location Data (Орын деректері)
G түймешігі ➜ B баптау мəзірі
Фотокамера смарт құрылғыға қосулы кезде пайдаланылатын
орын деректерінің параметрлерін реттеңіз.
Параметр
Download from
smart device
(Смарт
құрылғыдан
жүктеу)
Position
(Орын)
Сипаттама
Смарт құрылғыдан орын деректерін жүктеу жəне
оларды келесі екі сағатта түсірілген суреттерге ендіру
үшін Yes (Иə) жауабын таңдаңыз. Фотокамера өшірулі
болса немесе күту режимі таймерінің мерзімі бітсе,
орын деректерін алу мүмкін емес.
Смарт құрылғы қамтамасыз еткен орын деректерін
көріңіз (көрсетілетін элементтер құрылғыға қарай
өзгеріп отырады). Бейнефильмдердің деректері
жазудың басында хабарланады.
B Баптау мəзірі: фотокамераны реттеу 221
Airplane Mode (Ұшақ режимі)
G түймешігі ➜ B баптау мəзірі
Eye-Fi карталарының сымсыз мүмкіндіктерін жəне смарт
құрылғылармен Bluetooth байланыстарды өшіру үшін Enable
(Қосу) күйін таңдаңыз.
Connect to Smart Device (Смарт құрылғыға қосылу)
G түймешігі ➜ B баптау мəзірі
Смарт құрылғыларға байланыс
параметрлерін реттеңіз.
A Қауіпсіздік
Бұл өнімнің артықшылықтарының бірі — басқаларға өз ауқымының кез
келген жерінде деректерді сымсыз алмасу үшін еркін қосылуға
мүмкіндік беруі болғанымен, қауіпсіздік қосылмаған болса, келесілер
орын алуы мүмкін:
• Деректердің ұрлануы: зиянкес үшінші тараптар қолданушы
идентификаторларын, құпия сөздерді жəне басқа жеке ақпаратты
ұрлау үшін сымсыз тасымалданатын деректерді ұстап алуы мүмкін.
• Рұқсатсыз қатынасу: рұқсаты жоқ қолданушылар желіге қатынас
алып, деректерді өзгертуі немесе басқа зиянкес əрекеттерді
орындауы мүмкін. Сымсыз желілердің дизайнына байланысты
арнайы шабуылдар тіпті қауіпсіздік қосулы кезде де рұқсатсыз
қатынасуға мүмкіндік беруі мүмкін екенін ескеріңіз.
222 B Баптау мəзірі: фотокамераны реттеу
Send to Smart Device (Auto) (Смарт құрылғыға
жіберу (авто))
G түймешігі ➜ B баптау мəзірі
On (Қосулы) күйі таңдалса, жаңа фотосуреттер смарт
құрылғыға автоматты түрде кері жүктеледі (фотокамера қазіргі
уақытта смарт құрылғыға қосылмаған болса, фотосуреттер кері
жүктеу үшін белгіленеді жəне сымсыз байланыс келесі
орнатылғанда кері жүктеледі). Бейнефильмдер кері
жүктелмейді.
A Кері жүктеу белгілері
Бір уақытта кері жүктеу үшін тек 1000-ға дейін фотосуретті белгілеуге
болады.
Кері жүктеу үшін белгіленген фотосуреттердің бағасын өзгерту
алдында Bluetooth > Network connection (Желілік байланыс) үшін
Disable (Өшіру) күйін таңдаңыз немесе Airplane mode (Ұшақ режимі)
үшін Enable (Қосу) күйін таңдау арқылы сымсыз желіні өшіріңіз.
Bluetooth
G түймешігі ➜ B баптау мəзірі
Жұптастырылған құрылғылар тізіледі жəне смарт құрылғыларға
қосылу параметрлерін реттеуге болады.
Параметр
Сипаттама
Network connection
Bluetooth функциясын қосу немесе өшіру.
(Желілік байланыс)
Paired devices
(Жұптастырылған Жұптастырылған құрылғыларды көру.
құрылғылар)
Фотокамера өшірулі кезде немесе күту режимі
Send while off
таймерінің мерзімі біткенде сымсыз
(Өшірулі кезде
тасымалдауларды уақытша тоқтату үшін Off
жіберу)
(Өшірулі) күйін таңдаңыз.
B Баптау мəзірі: фотокамераны реттеу 223
Eye-Fi Upload (Eye-Fi картасына жүктеу)
G түймешігі ➜ B баптау мəзірі
Бұл параметр фотокамераға Eye-Fi жад картасы (үшінші тарап
жеткізушілерден бөлек алынады) салынған болса ғана
көрсетіледі. Фотосуреттерді алдын-ала таңдалған орынға кері
жүктеу үшін Enable (Қосу) параметрін таңдаңыз. Сигнал күші
жеткіліксіз болса, суреттер кері жүктелмейтінін ескеріңіз.
Суреттерді Eye-Fi арқылы кері жүктеу алдында Airplane mode
(Ұшақ режимі) (0 222) жəне Bluetooth > Network connection
(Желілік байланыс) (0 223) үшін Disable (Өшіру) күйін
таңдаңыз.
Сымсыз құрылғыларға қатысты барлық жергілікті заңдарды
сақтаңыз жəне сымсыз құрылғыларды пайдалану тыйым
салынған жерлерде Disable (Өшіру) күйін таңдаңыз.
D Eye-Fi карталары
Disable (Өшіру) күйі таңдалған кезде Eye-Fi карталары сымсыз
сигналдар шығаруы мүмкін. Disable (Өшіру) күйі таңдалғанда
көрсетілетін g белгішесі фотокамера Eye-Fi картасын басқара
алмайтынын көрсетеді (0 291); фотокамераны өшіріп, картаны
алыңыз.
Eye-Fi картасын пайдаланғанда баптау мəзіріндегі Auto off timers
(Автоматты өшу таймерлері) > Standby timer (Күту режимінің
таймері) үшін ұзағырақ мəндерді таңдаңыз.
Eye-Fi картасымен бірге қамтамасыз етілген нұсқаулықты қараңыз
жəне кез келген сұрауларды өндірушіге жіберіңіз. Фотокамераны Eye-Fi
карталарын қосу жəне өшіру үшін пайдалануға болады, бірақ ол басқа
Eye-Fi функцияларына қолдау көрсетпеуі мүмкін.
D Ұшақ режимі (0 222)
Ұшақ режимін қосу Eye-Fi картасына жүктеуді өшіреді. Eye-Fi картасына
жүктеуді жалғастыру үшін Eye-Fi upload (Eye-Fi картасына жүктеу)
үшін Enable (Қосу) күйін таңдау алдында Airplane mode (Ұшақ
режимі) үшін Disable (Өшіру) күйін таңдаңыз.
224 B Баптау мəзірі: фотокамераны реттеу
Eye-Fi картасы салынған кезде оның күйі
ақпараттық дисплейдегі белгіше арқылы
көрсетіледі:
• d: Eye-Fi картасына жүктеу өшірілген.
• e: Eye-Fi картасына жүктеу қосылған,
бірақ жүктеуге болатын суреттер жоқ.
• f (статикалық): Eye-Fi картасына
жүктеу қосылған; жүктеудің басталуы
күтілуде.
• f (анимациялық): Eye-Fi картасына жүктеу қосылған;
деректер жүктелуде.
• g: Қате — фотокамера Eye-Fi картасын басқара алмайды.
Көріністапқышта жыпылықтау ( пайда болса, Eye-Fi
картасының бағдарлама жасақтамасы жаңартылғанын
тексеріңіз; егер картаның бағдарлама жасақтамасын
жаңартудан кейін қате жалғасса, басқа картаны салыңыз
немесе ішіндегі барлық суреттерді компьютерге немесе басқа
сақтау құрылғысына көшіруден кейін картаны фотокамерада
пішімдеңіз. ( индикаторы жыпылықтап тұрмаса, суреттерді
əдеттегідей түсіруге болады, бірақ Eye-Fi параметрлерін
өзгерте алмауыңыз мүмкін.
A Қолдау көрсетілетін Eye-Fi карталары
Кейбір елдерде немесе аймақтарда кейбір карталар қол жетімді
болмауы мүмкін; қосымша ақпарат алу үшін өндірушіге хабарласыңыз.
Eye-Fi карталары тек сатып алған елде пайдалануға арналған. Eye-Fi
картасының бағдарлама жасақтамасы соңғы нұсқаға жаңартылғанына
көз жеткізіңіз.
Conformity Marking (Сəйкестік белгілері)
G түймешігі ➜ B баптау мəзірі
Фотокамера сай стандарттар тізімін көріңіз.
B Баптау мəзірі: фотокамераны реттеу 225
Slot Empty Release Lock (Ұяшық бос кезде босату
құлпы)
G түймешігі ➜ B баптау мəзірі
Release locked (Босату мүмкіндігі құлыптаулы) параметрі
таңдалған болса, ысырманы босату түймешігі фотокамераға
жад картасы салынған кезде ғана іске қосылады. Enable release
(Босату мүмкіндігін қосу) параметрін таңдау ысырманы жад
картасы салынбаған кезде босатуға мүмкіндік береді, дегенмен
ешбір суреттер жазылмайды (алайда, олар мониторда демо
режимде көрініп тұрады).
Reset All Settings (Барлық параметрлерді қалпына
келтіру)
G түймешігі ➜ B баптау мəзірі
Language (Тіл), Time zone and date (Уақыт белдеуі жəне күн)
жəне g режимінің параметрлерінен басқа барлық
параметрлерді əдепкі мəндеріне қалпына келтіреді (0 190, 192,
201). Сондай-ақ, авторлық құқық туралы ақпарат, кескін туралы
аңғартпалар жəне қолданушы жасаған басқа жазбалар қалпына
келтіріледі. Бұл параметрді пайдаланғанда сақ болыңыз:
параметрлер қалпына келтірілгеннен кейін бастапқы мəндерді
тек əсер етілген элементтердің əрқайсысына бөлек қолмен
реттеулер жасау арқылы қалпына келтіруге болады.
Firmware Version (Бағдарлама жасақтамасының
нұсқасы)
G түймешігі ➜ B баптау мəзірі
Ағымдағы фотокамера бағдарламалық жасақтамасының
нұсқасын қараңыз.
226 B Баптау мəзірі: фотокамераны реттеу
N Өңдеу мəзірі: өңделген көшірмелерді
жасау
Өңдеу мəзірін көрсету үшін G түймешігін басыңыз жəне
N (өңдеу мəзірі) қойындысын таңдаңыз.
G түймешігі
Өңдеу мəзірінің параметрлері
Өңдеу мəзіріндегі параметрлер бар суреттердің кадр шеттері
кесілген немесе өңделген көшірмелерін жасау үшін
пайдаланылады. Өңдеу мəзірі фотокамераға фотосуреттерді
қамтитын жад картасы салынған кезде ғана көрсетіледі.
0
k
1
i
2
j
e
(
r
)
m
Параметр
NEF (RAW) processing
(NEF (RAW) өңдеу)
Trim (Кадр шеттерін кесу)
Resize (Өлшемін өзгерту)
D-Lighting
Quick retouch (Жылдам
өңдеу)
Red-eye correction
(Қызыл көз əсерін түзету)
Straighten (Түзу ету)
Distortion control
(Бұрмалануды басқару)
Perspective control
(Перспективаны басқару)
Fisheye (Балық көзі
түріндегі объектив)
Filter effects (Сүзгі
əсерлері)
0
230
l
232
233
235
q
236
U
236
g
237
u
o
237
3
238
)
238
f
239
p
Параметр
Monochrome
(Монохромды)
Image overlay (Кескін
үстіне қабаттау)
Color outline (Түс жиегі)
Photo illustration
(Фотоиллюстрация)
Color sketch (Түрлі-түсті
сызба)
Miniature effect
(Миниатюра əсері)
Selective color
(Таңдамалы түс)
Painting (Бояу)
Edit movie
(Бейнефильмді өңдеу)
Side-by-side comparison
(Қатар қойып салыстыру) *
0
240
241
243
244
244
245
246
248
146
249
* Өңделген кескін немесе бастапқы кескін толық өлшемде қарау
режимінде көрсетілген кезде P түймешігін басу жəне Retouch (Өңдеу)
пəрменін таңдау арқылы өңдеу мəзірі көрсетілгенде ғана қол жетімді.
N Өңдеу мəзірі: өңделген көшірмелерді жасау 227
Өңделген көшірмелер жасау
Өңделген көшірме жасау үшін:
1 Өңдеу параметрлерін көрсетіңіз.
Өңдеу мəзіріндегі қажет элементті
белгілеп, 2 түймешігін басыңыз.
2 Суретті таңдаңыз.
Фотосуретті белгілеңіз жəне J
түймешігін басыңыз (белгіленген
фотосуретті толық экранда көру үшін
X түймешігін басып, ұстап тұрыңыз).
A Өңдеу
Фотокамера өзге құрылғылардың көмегімен жасалған кескіндерді
көрсете немесе өңдей алмауы мүмкін. Егер кескін NEF (RAW) +
JPEG (0 84) кескін сапасы параметрлерімен жазылған болса,
өңдеу параметрлері тек RAW пішіміндегі көшірмеге қолданылады.
3 Өңдеу параметрлерін таңдаңыз.
Қосымша ақпарат алу үшін таңдалған элементке арналған
бөлімді қараңыз. Өңделген көшірмені жасамастан шығу үшін
G түймешігін басыңыз.
4 Өңделген көшірме жасаңыз.
Өңделген көшірме жасау үшін J
түймешігін басыңыз. Фотосурет
туралы мəліметтің «тек кескін» бетін
қоспағанда (0 156), өңделген
көшірмелер Z белгішесімен
көрсетіледі.
228 N Өңдеу мəзірі: өңделген көшірмелерді жасау
A Өңделген көшірмелерді қарау кезінде жасау
Қазіргі уақытта толық өлшемде қарау режимінде көрсетіліп тұрған
суреттің өңделген көшірмесін жасау үшін (0 152) P түймешігін
басыңыз, содан кейін Retouch (Өңдеу) пəрменін белгілеңіз жəне 2
түймешігін басыңыз, сөйтіп өңдеу параметрін (Image overlay (Кескін
үстіне қабаттау) параметрі кірмейді) таңдаңыз.
A Көшірмелерді өңдеу
Параметрлердің көпшілігін басқа өңдеу параметрлерін пайдаланып
жасалған көшірмелерге қолдануға болады, дегенмен Image overlay
(Кескін үстіне қабаттау) жəне Edit movie (Бейнефильмді өңдеу) >
Choose start/end point (Бастапқы/соңғы нүктені таңдау)
параметрлерінен басқа параметрлерді тек бір рет қолдануға болады
(бірнеше мəрте өңдеу нəтижесінде кішігірім элементтердің жоғалуы
мүмкін екенін ескеріңіз). Ағымдағы кескінге қолданылуы мүмкін емес
параметрлер сұр түске боялады жəне қол жетімді болмайды.
A Кескін сапасы мен өлшемі
Trim (Кадр шеттерін кесу) жəне Resize (Өлшемін өзгерту) көмегімен
жасалған көшірмелерді қоспағанда, JPEG пішіміндегі кескіндерден
жасалған көшірмелердің өлшемі мен сапасы бастапқы суретпен бірдей
болады, ал NEF (RAW) пішіміндегі фотосуреттерден жасалған
көшірмелер үлкен жоғары сапалы JPEG пішіміндегі кескіндері ретінде
сақталады.
N Өңдеу мəзірі: өңделген көшірмелерді жасау 229
NEF (RAW) Processing (NEF (RAW) өңдеу)
G түймешігі ➜ N өңдеу мəзірі
NEF (RAW) пішіміндегі фотосуреттердің JPEG пішіміндегі
көшірмелерін жасаңыз.
1 NEF (RAW) processing (NEF (RAW)
өңдеу) параметрін таңдаңыз.
Өңдеу мəзіріндегі NEF (RAW)
processing (NEF (RAW) өңдеу)
параметрін белгілеп, осы
фотокамера көмегімен жасалған NEF
(RAW) пішіміндегі кескіндердің ғана
тізімін көрсететін суретті таңдауға мүмкіндік беретін
тілқатысу терезесін көрсету үшін 2 түймешігін басыңыз.
2 Фотосуретті таңдаңыз.
Фотосуретті белгілеу үшін мульти
селекторды пайдаланыңыз
(белгіленген фотосуретті толық
өлшемде қарау үшін X түймешігін
басып, ұстап тұрыңыз). Белгіленген
фотосуретті таңдау жəне келесі
қадамға өту үшін J түймешігін басыңыз.
230 N Өңдеу мəзірі: өңделген көшірмелерді жасау
3 JPEG көшірмесінің параметрлерін таңдаңыз.
Төменде тізілген параметрлерді реттеңіз. Кескін үстіне
қабаттау көмегімен жасалған суреттер үшін ақ түс балансын
жəне виньеттеуді басқару қол жетімді емес екенін (0 241)
жəне экспозиция түзетілімінің əсерлері фотосурет
түсірілгенде күтілгендегілерден басқаша болуы мүмкін
екенін ескеріңіз.
Кескін сапасы (0 84)
Кескін өлшемі (0 86)
Ақ түс балансы (0 121)
Экспозиция түзетілімі (0 115)
Picture Control (0 132)
Жоғары ISO БА
Түс кеңістігі (0 194)
Виньеттеуді басқару (0 195)
D-Lighting (0 235)
4 Фотосуретті көшіріңіз.
Таңдалған фотосуреттің JPEG
көшірмесін жасау үшін EXE пəрменін
белгілеп, J түймешігін басыңыз.
Фотосуретті көшірместен шығу үшін
G түймешігін басыңыз.
N Өңдеу мəзірі: өңделген көшірмелерді жасау 231
Trim (Кадр шеттерін кесу)
G түймешігі ➜ N өңдеу мəзірі
Таңдалған фотосуреттің кесілген
көшірмесін жасайды. Таңдалған
фотосурет кесінді сары түспен боялған
түрде көрсетіледі; кесілген көшірмені
келесі кестеде сипатталғандай жасаңыз.
Мақсат
Кесінді өлшемін
арттыру
Кесіндінің
өлшемін азайту
Əрекет
X
W (Q)
Сипаттама
Кесіндінің өлшемін арттыру үшін X
түймешігін басыңыз.
Кесіндінің өлшемін азайту үшін W (Q)
түймешігін басыңыз.
Кесіндінің
арақатынасын
өзгерту
Арақатынасты таңдау үшін басқару дискін
бұраңыз.
Кесіндіні
жылжыту
Кесіндіні орналастыру үшін мульти
селекторды пайдаланыңыз. Кесіндіні қажет
орынға жылдам жылжыту үшін басып
тұрыңыз.
Көшірме жасау
Ағымдағы кесіндіні бөлек файл ретінде
сақтау.
A Кескін өлшемі
Көшірме өлшемі (кесу өлшеміне жəне арақатынасына қарай əр түрлі
болады) кесу дисплейінде жоғарғы сол жағында пайда болады.
A Кесілген көшірмелерді көру
Кесілген көшірмелер көрсетілген кезде ойнатуды масштабтау қол
жетімді болмауы мүмкін.
A Сондай-ақ, қараңыз
Ойнатуды масштабтау кезінде суреттерді кесу туралы қосымша
ақпарат алу үшін 166-бетті қараңыз.
232 N Өңдеу мəзірі: өңделген көшірмелерді жасау
Resize (Өлшемін өзгерту)
G түймешігі ➜ N өңдеу мəзірі
Таңдалған фотосуреттердің кішкентай көшірмелерін жасаңыз.
1 Resize (Өлшемін өзгерту) пəрменін
таңдаңыз.
Таңдалған кескіндердің өлшемін
өзгерту үшін өңдеу мəзіріндегі
Resize (Өлшемін өзгерту) пəрменін
белгілеңіз жəне 2 түймешігін
басыңыз.
2 Өлшемді таңдаңыз.
Choose size (Өлшемді таңдау)
пəрменін белгілеп, 2 түймешігін
басыңыз.
Параметрді белгілеп, J түймешігін
басыңыз.
N Өңдеу мəзірі: өңделген көшірмелерді жасау 233
3 Суреттерді таңдаңыз.
Select image (Кескінді таңдау)
пəрменін белгілеп, 2 түймешігін
басыңыз.
Таңдау немесе таңдауын алып тастау
үшін мульти селектор арқылы
суреттерді белгілеп, W (Q) түймешігін
басыңыз (белгіленген суретті толық
экранда көру үшін X түймешігін
басып, ұстап тұрыңыз). Таңдалған
суреттер 1 белгішесімен белгіленеді.
Таңдау аяқталған кезде J түймешігін W (Q) түймешігі
басыңыз.
4 Өлшемі өзгертілген көшірмелерді
сақтаңыз.
Растау тілқатысу терезесі
көрсетіледі. Өлшемі өзгертілген
көшірмелерді сақтау үшін Yes (Иə)
жауабын белгілеп, J түймешігін
басыңыз.
A Өлшемі өзгертілген көшірмелерді көру
Өлшемі өзгертілген көшірмелер көрсетілгенде ойнатуды масштабтау
пайдалану қол жетімді емес болуы мүмкін.
234 N Өңдеу мəзірі: өңделген көшірмелерді жасау
D-Lighting
G түймешігі ➜ N өңдеу мəзірі
D-Lighting режимі көлеңкелерді жарықтандырады. Бұл оны
күңгірт немесе артқы жағы жанып тұрған фотосуреттер үшін
тамаша етеді.
Дейін
D-Lighting
(U Portrait (Портрет)
өшірілген)
D-Lighting
(M Portrait (Портрет)
қосылған)
Орындалған түзету мөлшерін таңдау үшін 4 немесе 2
түймешігін басыңыз; əсерді өңдеу дисплейінде алдын ала
қарауға болады. Фотосуретті көшіру үшін J түймешігін
басыңыз.
❚❚ «Portrait (Портрет)»
Бұл параметрді қосу немесе өшіру үшін
Portrait (Портрет) параметрін белгілеп,
2 түймешігін басыңыз. Portrait
(Портрет) қосулы кезде фотокамера
D-Lighting функциясын тек адам
портреттік нысандарына қолданып, үшке
дейін осындай нысанды
жарықтандырады, ал фонды тиюсіз қалдырып,
шағылыстырғышпен жететінге ұқсас əсерді береді.
A Портрет нысандары
Фотокамера портреттік D-Lighting үшін үшке дейін нысанды автоматты
түрде таңдайды (ойнату мəзірінде Auto image rotation (Кескінді
автоматты бұру) үшін Off (Өшірулі) күйі таңдалып түсірілген
фотосуреттерге портреттік D-Lighting қолдану мүмкін емес екенін
ескеріңіз; 0 188). Кадр жиектемесіне жəне нысандардың қалпына
байланысты қажет нəтижелер алынбауы мүмкін; егер көңіліңізден
шықпаса, Portrait (Портрет) құсбелгісін алыңыз.
N Өңдеу мəзірі: өңделген көшірмелерді жасау 235
Quick Retouch (Жылдам өңдеу)
G түймешігі ➜ N өңдеу мəзірі
Қанығуы жəне контрасты түзетілген
көшірмелер жасаңыз. D-Lighting күңгірт
немесе артқы жағы жанып тұрған
нысандарды жарығырақ ету үшін қажет
болған кезде қолданылады.
Түзету мөлшерін таңдау үшін 4 немесе
2 түймешігін басыңыз. Фотосуретті
көшіру үшін J түймешігін басыңыз.
Red-Eye Correction (Қызыл көз əсерін түзету)
G түймешігі ➜ N өңдеу мəзірі
Бұл параметр жарқыл тудыратын «қызыл көз əсерін» түзету
үшін пайдаланылады жəне жарқыл арқылы түсірілген
фотосуреттерде ғана қол жетімді болады. Қызыл көз əсерін
түзету үшін таңдалған фотосуретті өңдеу дисплейінде алдынала қарауға болады. Қызыл көз əсерін түзету əсерлерін
растаңыз жəне көшірме жасау үшін J түймешігін басыңыз.
Қызыл көз əсерін түзетудің үнемі күтілетін нəтижелерді бермеуі
жəне қызыл көз əсері тимеген кескін бөліктеріне өте сирек
жағдайларда қолданылуы мүмкін екенін ескеріңіз;
жалғастырмас бұрын алдын-ала қарауды мұқият тексеріңіз.
236 N Өңдеу мəзірі: өңделген көшірмелерді жасау
Straighten (Түзу ету)
G түймешігі ➜ N өңдеу мəзірі
Таңдалған кескіннің түзу етілген
көшірмесін жасаңыз. Кескінді шамамен
0,25 градус еселігінде бес градусқа дейін
сағат тілімен бұрау үшін 2 түймешігін,
оны сағат тіліне қарсы бұрау үшін 4
түймешігін басыңыз (тіктөртбұрышты
көшірме жасау үшін кескін шеттері
кесілетінін ескеріңіз). Өңделген көшірмені сақтау үшін J
түймешігін басыңыз.
Distortion Control (Бұрмалануды басқару)
G түймешігі ➜ N өңдеу мəзірі
Сыртқы бұрмалануы азайтылған
көшірмелерді жасаңыз. Фотокамераға
бұрмалануды автоматты түрде түзетуге
рұқсат ету үшін Auto (Авто) параметрін
таңдаңыз жəне мульти селектор арқылы
дəл реттеулерді жасаңыз немесе
бұрмалануды қолмен азайту үшін
Manual (Қол режимі) параметрін таңдаңыз (бұрмалануды
автоматты басқару арқылы түсірілген фотосуреттерде Auto
(Авто) параметрі қол жетімді болмайтынын ескеріңіз; 196-бетті
қараңыз).
Бөшке іспеттес бұрмалануды азайту үшін 2 түймешігін, жастық
іспетті бұрмалануды азайту үшін 4 түймешігін басыңыз
(бұрмалануды басқарудың үлкен мөлшерлері бірнеше
шеттердің кесілуіне əкелетінін ескеріңіз). Өңделген көшірмені
сақтау үшін J түймешігін басыңыз.
D Авто
Auto (Авто) тек E жəне G түріне жататын объективтермен түсірілген
суреттерде пайдалануға арналған (балық көзі түріндегі объектив жəне
кейбір қосылмаған объективтер); басқа объективтерде нəтижелерге
кепілдік берілмейді.
N Өңдеу мəзірі: өңделген көшірмелерді жасау 237
Perspective Control (Перспективаны басқару)
G түймешігі ➜ N өңдеу мəзірі
Ұзын нысанның негізінен түсірілген
перспектива əсерлерін азайтатын
көшірмелер жасаңыз. Перспективаны
реттеу үшін мульти селекторды
пайдаланыңыз (перспективаны
басқарудың үлкен мөлшерлері
жиектердің көбірек кесілуіне əкелетінін
ескеріңіз). Өңделген көшірмені сақтау үшін J түймешігін
басыңыз.
Дейін
Кейін
Fisheye (Балық көзі түріндегі объектив)
G түймешігі ➜ N өңдеу мəзірі
Балық көзі түріндегі объективпен
түсірілгендей көрінетін көшірмелерді
жасаңыз. Əсерді арттыру үшін 2
түймешігін басыңыз (бұл сонымен бірге
кескін шеттерінде кесілетін мөлшерді
көбейтеді), оны азайту үшін 4 түймешігін
басыңыз. Өңделген көшірмені сақтау
үшін J түймешігін басыңыз.
238 N Өңдеу мəзірі: өңделген көшірмелерді жасау
Filter Effects (Сүзгі əсерлері)
G түймешігі ➜ N өңдеу мəзірі
Төменде сипатталғандай сүзгі əсерлерін реттегеннен кейін
фотосуретті көшіру үшін J түймешігін басыңыз.
Параметр
Сипаттама
Skylight
Суреттің көк түсін азайтатын
(Түнгі аспан түнгі аспан жарығы сүзгісінің
жарығы)
əсерін жасайды.
Warm filter
(Жылы түс
сүзгісі)
Көшірмеге «жылы» қызыл реңк
беретін жылы реңкті сүзгі
əсерлері бар көшірме
жасайды.
Жарық көздеріне жұлдыз
əсерлерін қосу.
• Number of points (Нүктелер
саны): төрт, алты немесе
сегіз арасынан таңдаңыз.
• Filter amount (Сүзгі көлемі):
əсер етілетін жарық
Cross screen көздерінің жарықтығын
таңдаңыз.
(Жұлдызша
• Filter angle (Сүзгі бұрышы): нүктелердің бұрышын
əсері)
таңдаңыз.
• Length of points (Нүктелердің ұзындығы):
нүктелердің ұзындығын таңдаңыз.
• Confirm (Растау): сүзгі əсерлерін алдын-ала қараңыз.
Көшірмені толық өлшемде алдын-ала қарау үшін X
түймешігін басыңыз.
• Save (Сақтау): өңделген көшірме жасау.
Жұмсақ сүзгі əсерін қосыңыз.
Сүзгі күшін таңдау үшін 4
немесе 2 түймешігін басыңыз.
Soft
(Жұмсақ)
N Өңдеу мəзірі: өңделген көшірмелерді жасау 239
Monochrome (Монохромды)
G түймешігі ➜ N өңдеу мəзірі
Фотосуреттерді Black-and-white (Қара
жəне ақ түс), Sepia (Сепия) немесе
Cyanotype (Цианотипия) (көк жəне ақ
монохромды) түсімен көшіріңіз.
Sepia (Сепия) немесе Cyanotype
(Цианотипия) түсін таңдау таңдалған
кескіннің алдын-ала қарауын көрсетеді;
түс қанығуын көбейту үшін 1 түймешігін,
ал азайту үшін 3 түймешігін басыңыз.
Монохромды көшірме жасау үшін J
түймешігін басыңыз.
Қанығуын арттыру
Қанығуын азайту
240 N Өңдеу мəзірі: өңделген көшірмелерді жасау
Image Overlay (Кескін үстіне қабаттау)
G түймешігі ➜ N өңдеу мəзірі
Кескін үстіне қабаттау мүмкіндігі бастапқы суреттерден бөлек
сақталатын жалғыз сурет жасау үшін бұрыннан бері бар екі
NEF (RAW) фотосуретін біріктіреді, фотокамера кескін
сенсорынан келген RAW деректерді қолданған кезде шығатын
нəтижелер кескіндерді өңдеу қолданбасында жасалған үстіне
қабаттаулардан анағұрлым жақсырақ келеді. Жаңа сурет
ағымдағы кескін сапасында жəне өлшем параметрлерінде
сақталады; үстіне қабаттау жасау алдында кескін сапасы мен
өлшемін орнатыңыз (0 84, 86; барлық параметрлер қол жетімді
болады). NEF (RAW) көшірмесін жасау үшін NEF (RAW) кескін
сапасын таңдаңыз.
+
1 Image overlay (Кескін үстіне
қабаттау) параметрін таңдаңыз.
Өңдеу мəзірінде Image overlay
(Кескін үстіне қабаттау) параметрін
белгілеп, 2 түймешігін басыңыз.
Оң жақтағы тілқатысу терезесі
Image 1 (1-кескін) белгіленіп
көрсетіледі; осы фотокамерамен
жасалған NEF (RAW) пішіміндегі
суреттердің тізімін көрсету үшін
J түймешігін басыңыз.
N Өңдеу мəзірі: өңделген көшірмелерді жасау 241
2 Бірінші кескінді таңдаңыз.
Үстіне қабаттаудағы бірінші фотосуретті
белгілеу үшін мульти селекторды
пайдаланыңыз. Белгіленген фотосуретті
толық өлшемде көру үшін X түймешігін
басып, ұстап тұрыңыз. Белгіленген
фотосуретті таңдау жəне алдын-ала
қарау дисплейіне оралу үшін J
түймешігін басыңыз.
3 Екінші кескінді таңдаңыз.
Таңдалған кескін Image 1 (1-кескін) ретінде көрсетіледі. Image 2
(2-кескін) параметрін белгілеп, J түймешігін басыңыз, содан
кейін 2-қадамда сипатталғандай екінші фотосуретті таңдаңыз.
4 Күшеюді реттеңіз.
Image 1 (1-кескін) немесе Image 2
(2-кескін) параметрін белгілеңіз жəне
0,1 жəне 2,0 арасындағы мəндерден
күшеюді таңдау үшін 1 немесе 3
түймешігін басып үстіне қабаттау
экспозициясын оңтайландырыңыз.
Екінші кескін үшін қайталаңыз. Əдепкі
мəн 1,0 болып табылады; күшеюді екіге бөлу үшін 0,5 немесе екі
есеге көбейту үшін 2,0 мəнін таңдаңыз. Күшеюдің əсерлері
Preview (Алдын ала қарау) бағанында көрінеді.
5
Үстіне қабаттауды алдын-ала
қараңыз.
Кадр жиектемесін оң жақта
көрсетілгендей алдын-ала қарау үшін
4 немесе 2 түймешігін басып жүгіргіні
«Алдын-ала қарау» бағанына
орналастырыңыз, содан кейін 1 немесе
3 түймешігін басып Overlay (Үстіне
қабаттау) параметрін белгілеңіз жəне J түймешігін басыңыз
(алдын-ала қараудағы түстер мен жарықтық түпкілікті кескіннен
ерекшеленуі мүмкін екенін ескеріңіз). Алдын-ала қарауды
көрсетусіз үстіне қабаттауды сақтау үшін Save (Сақтау) пəрменін
таңдаңыз. 4-қадамға оралып, жаңа фотосуреттерді таңдау
немесе күшеюді реттеу үшін W (Q) түймешігін басыңыз.
242 N Өңдеу мəзірі: өңделген көшірмелерді жасау
6 Үстіне қабаттауды сақтаңыз.
Үстіне қабаттауды сақтау үшін
алдын-ала қарау көрсетіліп тұрғанда
J түймешігін басыңыз. Үстіне
қабаттау жасалғаннан кейін
нəтижесінде пайда болатын кескін
мониторда толық өлшемде
көрсетіледі.
D Кескін үстіне қабаттау
Үстіне қабаттаудың фотосурет туралы мəліметі Image 1 (1-кескін) үшін
таңдалған фотосуреттікімен бірдей болады. Ағымдағы кескін туралы
аңғартпа үстіне қабаттауға сақтау кезінде үстеледі; дегенмен, авторлық
құқық туралы ақпарат көшірілмейді.
Color Outline (Түс жиегі)
G түймешігі ➜ N өңдеу мəзірі
Сурет салу үшін негіз ретінде
пайдаланылатын фотосуреттің жиектік
көшірмесін жасаңыз. Өңделген
көшірмені сақтау үшін J түймешігін
басыңыз.
Дейін
Кейін
N Өңдеу мəзірі: өңделген көшірмелерді жасау 243
Photo Illustration (Фотоиллюстрация)
G түймешігі ➜ N өңдеу мəзірі
Постер əсері үшін контурларды анық
етіңіз жəне түстерді қарапайым етіңіз.
Контурларды қалыңырақ немесе
жұқарақ ету үшін 4 немесе 2 түймешігін
басыңыз. Өңделген көшірмені сақтау
үшін J түймешігін басыңыз.
Дейін
Кейін
Color Sketch (Түрлі-түсті сызба)
G түймешігі ➜ N өңдеу мəзірі
Түсті қарындаштармен жасалған
сызбаға ұқсайтын фотосурет көшірмесін
жасаңыз. Vividness (Жандылық)
немесе Outlines (Контурлар)
параметрін белгілеу үшін 1 немесе 3
түймешігін басыңыз жəне өзгерту үшін 4
немесе 2 түймешігін басыңыз. Түстерді
бұрынғыдан қанығырақ ету үшін жандылықты арттыруға немесе
ағартылған, монохромды əсер жасау үшін азайтуға болады, ал
контурларын қалыңдау немесе жіңішкелеу етуге болады.
Қалыңдау жиектер түстерді қанығырақ етеді. Өңделген
көшірмені сақтау үшін J түймешігін басыңыз.
244 N Өңдеу мəзірі: өңделген көшірмелерді жасау
Miniature Effect (Миниатюра əсері)
G түймешігі ➜ N өңдеу мəзірі
Диорама фотосуреті болып көрінетін көшірме жасаңыз.
Жоғарғы ыңғайлы тұстан түсірілген фотосуреттерде ең жақсы
нəтиже береді. Көшірмеде фокус ішінде болатын аумақ сары
жақтаумен көрсетіледі.
Мақсат
Бағытты
таңдау
Фокустағы
аумақты
таңдау
Өлшемді
таңдау
Көшірме
жасау
Басу
W (Q)
Сипаттама
Фокус ішіндегі аумақ бағдарын таңдау үшін W (Q)
түймешігін басыңыз.
Егер əсер аумағы кең
бағытта болса, фокус
ішінде болатын
көшірме аумағын
көрсететін кадрды
орналастыру үшін 1
немесе 3 түймешігін
басыңыз.
Фокустағы аумақ
Егер əсер аумағы тік
бағытта болса, фокус
ішінде болатын
көшірме аумағын
көрсететін кадрды
орналастыру үшін 4
немесе 2 түймешігін
басыңыз.
Егер əсер аумағы кең бағдарда болса, биіктікті
таңдау үшін 4 немесе 2 түймешігін басыңыз.
Егер əсер аумағы тік бағдарда болса, енді таңдау
үшін 1 немесе 3 түймешігін басыңыз.
Көшірме жасаңыз.
N Өңдеу мəзірі: өңделген көшірмелерді жасау 245
Selective Color (Таңдамалы түс)
G түймешігі ➜ N өңдеу мəзірі
Түсте тек таңдалған реңктер көрсетілетін көшірме жасаңыз.
1 Selective color (Таңдамалы түс)
параметрін таңдаңыз.
Өңдеу мəзірінде Selective color
(Таңдамалы түс) параметрін
белгілеп, 2 түймешігін басыңыз.
2 Фотосуретті таңдаңыз.
Фотосуретті белгілеңіз жəне J
түймешігін басыңыз (белгіленген
фотосуретті толық өлшемде көру
үшін X түймешігін басып, ұстап
тұрыңыз).
3 Түсті таңдаңыз.
Меңзерді нысан үстіне орналастыру
үшін мульти селекторды
пайдаланыңыз жəне соңғы
көшірмесінде қалатын нысан түсін
таңдау үшін A (L) түймешігін
басыңыз (фотокамера қанықпаған
түстерді анықтауда қиналуы мүмкін;
қаныққан түсті таңдаңыз). Түсті дəл
таңдау үшін суретті ұлғайту үшін X
түймешігін басыңыз. Кішірейту үшін
W (Q) түймешігін басыңыз.
A (L) түймешігі
Таңдалған түс
246 N Өңдеу мəзірі: өңделген көшірмелерді жасау
4 Түс ауқымын белгілеңіз.
Таңдалған түс үшін түс
ауқымын белгілеу үшін
басқару дискін бұраңыз.
Түс ауқымы
5 Түс ауқымын таңдаңыз.
Түпкілікті фотосуретте болатын ұқсас
реңктер ауқымын кеңейту немесе
кішірейту үшін 1 немесе 3 түймешігін
басыңыз. 1 жəне 7 аралығындағы
мəндерден таңдаңыз; жоғары
мəндерде басқа түстерден реңктер
болуы мүмкін екенін ескеріңіз.
6 Қосымша түстерді
таңдаңыз.
Қосымша түстерді таңдау
үшін, дисплейдің үстіндегі
үш түс жолағының біреуін
белгілеу үшін басқару
дискін бұраңыз жəне басқа
түсті таңдау үшін 3–5 қадамдарын қайталаңыз. Қажет болса,
үшінші түс үшін қайталаңыз. Белгіленген түс таңдауын алып
тастау үшін O түймешігін басыңыз (барлық түстерді алып
тастау үшін O түймешігін басып, ұстап тұрыңыз. Растау
тілқатысу терезесі көрсетіледі; Yes (Иə) жауабын таңдаңыз).
7 Өңделген көшірмені сақтаңыз.
Фотосуретті көшіру үшін J түймешігін
басыңыз.
N Өңдеу мəзірі: өңделген көшірмелерді жасау 247
Painting (Бояу)
G түймешігі ➜ N өңдеу мəзірі
Көркем сурет əсері үшін кішігірім
элементтерді жəне түсті ерекше бөліп
көрсететін көшірмені жасайды. Өңделген
көшірмені сақтау үшін J түймешігін
басыңыз.
Дейін
Кейін
248 N Өңдеу мəзірі: өңделген көшірмелерді жасау
Side-by-side Comparison (Қатар қойып салыстыру)
Өңделген көшірмелерді бастапқы фотосуреттермен
салыстырыңыз. Бұл параметр көшірме немесе түпнұсқа толық
өлшемде қаралғанда, P түймешігін басып өңдеу мəзірі
көрсетілсе жəне Retouch (Өңдеу) пəрмені таңдалса ғана қол
жетімді болады.
1 Суретті таңдаңыз.
Өңделген көшірмені (Z белгішесімен
көрсетіледі) немесе толық өлшемде
қарау режимінде өңделген
фотосуретті таңдаңыз. P түймешігін
басыңыз, содан кейін Retouch
(Өңдеу) пəрменін белгілеп, 2
түймешігін басыңыз.
P түймешігі
2 Side-by-side comparison (Қатар
қойып салыстыру) пəрменін
таңдаңыз.
Өңдеу мəзірінде Side-by-side
comparison (Қатар қойып
салыстыру) пəрменін белгілеп,
J түймешігін басыңыз.
N Өңдеу мəзірі: өңделген көшірмелерді жасау 249
3 Көшірмені бастапқы суретпен
Көшірме жасау үшін
салыстырыңыз.
пайдаланылатын
параметрлер
Бастапқы кескін сол жақта, өңделген
көшірме оң жақта, ал көшірме жасау
үшін пайдаланылған параметрлер
дисплейдің жоғарғы жағында
көрсетіледі. Бастапқы кескін жəне
өңделген көшірме арасында ауысу
үшін 4 немесе 2 түймешігін
басыңыз. Белгіленген суретті толық
Бастапқы Өңделген
өлшемде көру үшін X түймешігін
кескін
көшірме
басып, ұстап тұрыңыз. Егер көшірме
Image overlay (Кескін үстіне
қабаттау) арқылы екі кескіннен жасалған болса, басқа
бастапқы кескінді қарау үшін 1 немесе 3 түймешігін
басыңыз. Егер ағымдағы бастапқы кескін үшін бірнеше
көшірме болса, басқа көшірмелерді көру үшін 1 немесе 3
түймешігін басыңыз. Белгіленген кескін көрсетілген күйде
қарауға оралу үшін J түймешігін басыңыз.
D Қатар қойып салыстыру
Егер көшірме жасалғаннан бері өшірілген немесе қорғалған
фотосуреттен жасалған болса, бастапқы кескін көрсетілмейді (0 168).
250 N Өңдеу мəзірі: өңделген көшірмелерді жасау
m Соңғы параметрлер
Соңғы параметрлер мəзірін көрсету үшін G түймешігін басып,
m (соңғы параметрлер) қойындысын таңдаңыз.
G түймешігі
Соңғы параметрлер мəзірінде 20 ең
соңғы пайдаланылған параметрлер
тізіледі. Параметрді белгілеу үшін 1
немесе 3 түймешігін басыңыз жəне
таңдау үшін 2 түймешігін басыңыз.
A Элементтерді соңғы параметрлер мəзірінен алып тастау
Элементті соңғы параметрлер мəзірінен алып тастау үшін белгілеп, O
түймешігін басыңыз. Растау тілқатысу терезесі көрсетіледі; таңдалған
элементті өшіру үшін O түймешігін қайта басыңыз.
m Соңғы параметрлер 251
Техникалық ескертпелер
Үйлесімді керек-жарақтар, фотокамераны тазарту мен сақтау
жəне фотокамераны пайдаланған кезде қате туралы хабар
көрінсе немесе ақауларға кезіксеңіз не істеу қажеттігі туралы
мəлімет алу үшін осы тарауды оқыңыз.
Үйлесімді объективтер
Үйлесімді кірістірілген микропроцессоры бар
объективтер
Бұл фотокамера тек AF-P жəне E жəне G түрлеріне жататын
AF-S объективтерінде автофокусқа қолдау көрсетеді. AF-S
объективтерінің атаулары AF-S деп жəне AF-P объективтерінің
атаулары AF-P деп басталады; объектив түрін (D, E, G немесе
кірістірілген микропроцессоры бар) анықтау туралы ақпаратты
253-беттен қараңыз. Басқа автофокус (АФ) объективтерінде
автофокусқа қолдау көрсетілмейді. Мына кестеде
көріністапқышпен фотосурет түсіруде үйлесімді объективтерде
қол жетімді мүмкіндіктер көрсетілген:
Фотокамера
параметрі
Суретке
Өлшеу
түсіру режимі жүйесі
Фокустау режимі
MF
(электрондық
MF
қашықтықты
өлшегіш бар)
z
z
z
z
z
z z2
z
z
z
z
z z2
—
—
—
—
z
z
z6
z6
z z
z z3
z z
z z3
z
—
z
—
z z2
— —
z z2
z z2
—
z8
z
z3
—
—
—
—
z9
z
z3
—
—
—
AF
Объектив 1
Е түріне жататын объектив
G түріне жататын AF-S/
AF-P NIKKOR
G түріне жататын AF NIKKOR
D түріне жататын объектив
PC-E NIKKOR сериясы 4, 5
PC Micro 85 мм f/2.8D 7
Басқа AF NIKKOR
объективтері (F3AF арналған
объективтерді санамағанда)
AI-P NIKKOR
z
M
Басқа
L
режимдер
M
N
1 AF-S телескопиялық түрлендіргіші жалғанғанда f/5.6 немесе жылдамырақ
біріктірілген апертураны қабылдайды.
2 Нүктелі экспоөлшегіш таңдалған фокустау нүктесін өлшейді (0 111).
3 Экспозиция индикаторы өшірілген.
252 Техникалық ескертпелер
4 Объектив айналғанда PC-E NIKKOR 24 мм f/3.5D ED объективінің жылжыту
тұтқасы фотокамера корпусына тиюі мүмкін.
5 Объективті жылжыту жəне/немесе еңкейту экспозицияға кедергі келтіреді.
6 Жылжыту немесе еңкейту кезінде пайдалану мүмкін емес.
7 Объектив максималды апертурада болса жəне объектив жылжытылмаса
немесе еңкейтілмесе ғана оңтайлы экспозицияға жетуге болады.
8 AF 80–200 мм f/2.8, AF 35–70 мм f/2.8, AF 28–85 мм f/3.5–4.5 (жаңа) немесе
AF 28–85 мм f/3.5–4.5 объективтері минималды фокустау қашықтығында
соңына дейін масштабталғанда көріністапқыштың бұлыңғыр экранындағы
кескін фокус ішінде болмаған кезде фокустау күйінің индикаторы (I)
көрсетілуі мүмкін. Суретке түсіру алдында көріністапқыш экранындағы
кескін фокуста екеніне көз жеткізіңіз.
9 f/5.6 мəніне тең максималды апертура немесе одан да жылдамырағы.
• Бейнефильмдер жоғары ISO сезімталдықтармен жазылғанда
автофокус кезінде сызықтар түріндегі бұрмалану пайда болуы
мүмкін. Қолмен реттелетін фокусты немесе фокустау құлпын
пайдаланыңыз.
D IX NIKKOR объективтері
IX NIKKOR объективтерін пайдалану мүмкін емес. IX NIKKOR
объективін жалғауға əрекеттену объективті немесе фотокамераны
зақымдауы мүмкін.
A Кірістірілген микропроцессоры бар жəне G, E жəне D түріне
жататын объективтерді анықтау
Микропроцессорлы объективтерді микропроцессор түйіспелерінің
көмегімен, G, Е жəне D түріне жататын объективтерді объектив
доғасындағы əріп көмегімен анықтауға болады. G жəне Е түріне жататын
объективтер объективтің апертура сақинасымен жабдықталмайды.
Микропроцессор түйіспелері
Кірістірілген
микропроцессоры бар
объектив
Апертура сақинасы
G немесе Е түріне
жататын объектив
D түріне жататын
объектив
A D түріне жататын объективтер
D түріне жататын объективтерді фотокамера M режимінде болған
кезде ғана пайдалануға болады. Басқа режимді таңдау ысырманы
босатуды өшіреді. Апертураны объективтің апертура сақинасы арқылы
қолмен реттеу керек жəне фотокамераның өлшеу жүйесі мен i-TTL
жарқылды басқару тетігін пайдалану мүмкін емес.
Техникалық ескертпелер 253
Үйлесімді микропроцессормен
жабдықталмаған объективтер
Микропроцессормен жабдықталмаған объективтерді
фотокамера M режимінде болған кезде ғана пайдалануға
болады. Басқа режимді таңдау ысырманы босатуды өшіреді.
Апертураны объективтің апертура сақинасы арқылы қолмен
реттеу керек жəне фотокамераның өлшеу жүйесін, i-TTL
жарқылды басқару тетігін жəне кірістірілген микропроцессоры
бар объективті талап ететін басқа мүмкіндіктерді пайдалану
мүмкін емес. Кейбір микропроцессормен жабдықталмаған
объективтерді пайдалану мүмкін емес; төмендегі «Үйлесімді
керек-жарақтар жəне микропроцессормен жабдықталмаған
объективтер» бөлімін қараңыз.
Фотокамера
параметрі
Объектив/
керек-жарақ
AI-, AI өзгертілген NIKKOR
немесе Nikon Series E
объективтері
AI емес объективтер
Medical NIKKOR 120 мм f/4
Шағылыстырғыш NIKKOR
объективі
PC NIKKOR
AI типті телескопиялық
түрлендіргіш
PB-6 жиырылмалы фокустау
механизмі 6
Автоматты ұзартатын
сақиналар (PK сериялы 11A,
12 немесе 13; PN-11)
Фокус
Режим
AF
MF
(электрондық
қашықтықты
өлшегіш бар)
MF
M
Басқа
режимдер
—
z1
z
z2
—
—
—
z1
z
z
z
z2
z 2, 3
—
—
—
—
z
z2
—
—
z4
z
z2
—
—
z5
z
z2
—
—
z1
z
z2
—
—
z1
z
z2
—
1 f/5.6 мəніне тең максималды апертура немесе одан да жылдамырағы.
2 Экспозиция индикаторын пайдалану мүмкін емес.
3 Жарқылды синхрондау жылдамдығынан бір немесе бірнеше қадамға
баяуырақ ысырма жылдамдықтарында пайдалануға болады.
4 Жылжыту немесе еңкейту кезінде пайдалану мүмкін емес.
5 f/5.6 мəніне тең максималды тиімді апертура немесе одан да жылдамырақ.
6 Тік бағдарда жалғаңыз (жалғанғаннан кейін көлденең бағдарда пайдалануға
болады).
254 Техникалық ескертпелер
D Үйлесімді емес керек-жарақтар жəне микропроцессормен
жабдықталмаған объективтер
Мына керек-жарақтарды жəне микропроцессормен жабдықталмаған
объективтерді D3400 фотокамерасымен бірге пайдалану мүмкін ЕМЕС:
• TC-16A AF телескопиялық түрлендіргіші
• AU-1 фокустау құрылғысын талап ететін объективтер (400 мм f/4.5,
600 мм f/5.6, 800 мм f/8, 1200 мм f/11)
• Балық көзі түріндегі объектив (6 мм f/5.6, 7,5 мм f/5.6, 8 мм f/8,
OP 10 мм f/5.6)
• 2,1 см f/4
• K2 ұзартатын сақинасы
• 180–600 мм f/8 ED (сериялық нөмірлері 174041–174180)
• 360–1200 мм f/11 ED (сериялық нөмірлері 174031–174127)
• 200–600 мм f/9.5 (сериялық нөмірлері 280001–300490)
• F3AF (AF 80 мм f/2.8, AF 200 мм f/3.5 ED, AF TC-16 телескопиялық
түрлендіргіші) арналған AF объективтері
• PC 28 мм f/4 (сериялық нөмірлері 180900 немесе одан да бұрынғысы)
• PC 35 мм f/2.8 (сериялық нөмірлері 851001–906200)
• PC 35 мм f/3.5 (ескі түрі)
• Шағылыстырғыш 1000 мм f/6.3 (ескі түрі)
• Шағылыстырғыш 1000 мм f/11 (сериялық нөмірлері 142361–143000)
• Шағылыстырғыш 2000 мм f/11 (сериялық нөмірлері 200111–200310)
Техникалық ескертпелер 255
D АФ қосымша жарығы
АФ қосымша шамының ауқымы шамамен 0,5–3,0 м болады; шамды
пайдаланған кезде фокустық қашықтығы 18–200 мм объективті
пайдаланыңыз жəне бленданы алып тастаңыз. АФ қосымша жарығы
мына объективтерде қол жетімді емес:
• AF-S NIKKOR 14–24 мм f/2.8G ED
• AF-S NIKKOR 28–300 мм f/3.5–5.6G ED VR
• AF-S DX NIKKOR 55–300 мм f/4.5–5.6G ED VR
• AF-S VR Zoom-Nikkor 70–200 мм f/2.8G IF-ED
• AF-S NIKKOR 70–200 мм f/2.8G ED VR II
• AF-S Zoom-Nikkor 80–200 мм f/2.8D IF-ED
• AF-S NIKKOR 80–400 мм f/4.5–5.6G ED VR
• AF-S VR Nikkor 200 мм f/2G IF-ED
• AF-S NIKKOR 200 мм f/2G ED VR II
• AF-S VR Zoom-Nikkor 200–400 мм f/4G IF-ED
• AF-S NIKKOR 200–400 мм f/4G ED VR II
• AF-S NIKKOR 200–500 мм f/5.6E ED VR
256 Техникалық ескертпелер
1 м-ден аз ауқымдарда мына объективтер АФ қосымша шамын
құрсаулап, жарық жеткіліксіз болған кезде автофокусқа кедергі келтіруі
мүмкін:
• AF-S DX NIKKOR 10–24 мм f/3.5–4.5G ED
• AF-S NIKKOR 16–35 мм f/4G ED VR
• AF-S Zoom-Nikkor 17–35 мм f/2.8D IF-ED
• AF-S DX Zoom-Nikkor 17–55 мм f/2.8G IF-ED
• AF-S DX NIKKOR 18–105 мм f/3.5–5.6G ED VR
• AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18–200 мм f/3.5–5.6G IF-ED
• AF-S DX NIKKOR 18–200 мм f/3.5–5.6G ED VR II
• AF-S DX NIKKOR 18–300 мм f/3.5–5.6G ED VR
• AF-S NIKKOR 24–70 мм f/2.8G ED
• AF-S NIKKOR 24–70 мм f/2.8E ED VR
• AF-S VR Zoom-Nikkor 24–120 мм f/3.5–5.6G IF-ED
• AF-S NIKKOR 24–120 мм f/4G ED VR
• AF-S NIKKOR 28 мм f/1.8G
• AF-S Zoom-Nikkor 28–70 мм f/2.8D IF-ED
• AF-S NIKKOR 35 мм f/1.4G
• AF-S NIKKOR 70–200 мм f/4G ED VR
• AF-P DX NIKKOR 70–300 мм f/4.5–6.3G ED VR
• AF-P DX NIKKOR 70–300 мм f/4.5–6.3G ED
• AF-S NIKKOR 85 мм f/1.4G
• AF-S NIKKOR 85 мм f/1.8G
• AF-S VR Micro-Nikkor 105 мм f/2.8G IF-ED
Техникалық ескертпелер 257
D Кірістірілген жарқыл
Кірістірілген жарқылды фокустық қашықтықтары 18–300 мм
объективтермен пайдалануға болады, бірақ, кейбір жағдайларда
жарқыл объектив түсіретін көлеңкелерге байланысты кейбір
ауқымдарда немесе фокустық қашықтықтарда нысанға толық жарық
түсіре алмауы мүмкін (төмендегі суретті қараңыз), ал нысанның қызыл
көз əсерін азайту шамын көруін құрсаулайтын объективтер қызыл көз
əсерін азайтуға кедергі келтіруі мүмкін. Көлеңкелерді болдырмау үшін
блендаларды алып тастаңыз.
Көлеңке
Виньеттеу
Жарқылдың минималды ауқымы 0,6 м болады жəне оны макро
масштабтау объективтерінің макро ауқымында пайдалану мүмкін емес.
Жарқыл төменде берілгеннен аздау ауқымдарда мына
объективтермен нысанды толық жаға алмауы мүмкін:
Масштабтау
күйі
Виньеттеу жоқ
минималды
қашықтық
24 мм
1,5 м
24 мм
1,0 м
35 мм
1,0 м
AF-S DX NIKKOR 16–80 мм
f/2.8–4E ED VR
24 мм
35–80 мм
1,0 м
Виньеттеу жоқ
AF-S DX NIKKOR 16–85 мм
f/3.5–5.6G ED VR
24–85 мм
Виньеттеу жоқ
AF-S Zoom-Nikkor 17–35 мм
f/2.8D IF-ED
28 мм
35 мм
1,0 м
Виньеттеу жоқ
Объектив
AF-S DX NIKKOR 10–24 мм
f/3.5–4.5G ED
AF-S DX Zoom-Nikkor 12–24 мм
f/4G IF-ED
AF-S NIKKOR 16–35 мм
f/4G ED VR
258 Техникалық ескертпелер
Объектив
AF-S DX Zoom-Nikkor 17–55 мм
f/2.8G IF-ED
AF-S NIKKOR 18–35 мм
f/3.5–4.5G ED
AF Zoom-Nikkor 18–35 мм
f/3.5–4.5D IF-ED
AF-P DX NIKKOR 18–55 мм
f/3.5–5.6G VR, AF-P DX NIKKOR
18–55 мм f/3.5–5.6G
AF-S DX Zoom-Nikkor 18–70 мм
f/3.5–4.5G IF-ED
AF-S DX NIKKOR 18–105 мм
f/3.5–5.6G ED VR
AF-S DX Zoom-Nikkor
18–135 мм f/3.5–5.6G IF-ED
AF-S DX NIKKOR 18–140 мм
f/3.5–5.6G ED VR
AF-S DX VR Zoom-Nikkor
18–200 мм f/3.5–5.6G IF-ED,
AF-S DX NIKKOR 18–200 мм
f/3.5–5.6G ED VR II
AF-S DX NIKKOR 18–300 мм
f/3.5–5.6G ED VR
AF Zoom-Nikkor 20–35 мм
f/2.8D IF
AF-S NIKKOR 24 мм f/1.4G ED
AF-S NIKKOR 24–70 мм
f/2.8G ED
28 мм
35 мм
45–55 мм
24 мм
28–35 мм
24 мм
28–35 мм
Виньеттеу жоқ
минималды
қашықтық
1,5 м
1,0 м
Виньеттеу жоқ
1,5 м
Виньеттеу жоқ
1,0 м
Виньеттеу жоқ
18 мм
1,0 м
24–55 мм
Виньеттеу жоқ
18 мм
24–70 мм
18 мм
24 мм
35–105 мм
18 мм
24–135 мм
24 мм
35–140 мм
1,0 м
Виньеттеу жоқ
2,5 м
1,0 м
Виньеттеу жоқ
2,0 м
Виньеттеу жоқ
1,0 м
Виньеттеу жоқ
24 мм
1,0 м
35–200 мм
Виньеттеу жоқ
35 мм
50 мм
105–300 мм
24 мм
28 мм
35 мм
24 мм
35 мм
50–70 мм
1,5 м
1,0 м
Виньеттеу жоқ
2,5 м
1,0 м
Виньеттеу жоқ
1,0 м
1,5 м
Виньеттеу жоқ
Масштабтау
күйі
Техникалық ескертпелер 259
Объектив
AF-S NIKKOR 24–70 мм
f/2.8E ED VR
AF-S VR Zoom-Nikkor
24–120 мм f/3.5–5.6G IF-ED
AF-S NIKKOR 24–120 мм
f/4G ED VR
AF-S Zoom-Nikkor 28–70 мм
f/2.8D IF-ED
AF-S NIKKOR 28–300 мм
f/3.5–5.6G ED VR
AF-S VR Zoom-Nikkor
200–400 мм f/4G IF-ED,
AF-S NIKKOR 200–400 мм
f/4G ED VR II
PC-E NIKKOR 24 мм f/3.5D ED *
50 мм
70 мм
24 мм
28–120 мм
24 мм
28 мм
35–120 мм
35 мм
50–70 мм
28 мм
35 мм
50–300 мм
Виньеттеу жоқ
минималды
қашықтық
1,0 м
Виньеттеу жоқ
1,0 м
Виньеттеу жоқ
1,5 м
1,0 м
Виньеттеу жоқ
1,5 м
Виньеттеу жоқ
1,5 м
1,0 м
Виньеттеу жоқ
200 мм
4,0 м
250 мм
3,0 м
300 мм
2,5 м
24 мм
3,0 м
Масштабтау
күйі
* Жылжытылмаған немесе еңкейтілмеген кезде.
AF-S NIKKOR 14–24 мм f/2.8G ED объективімен бірге пайдаланылған
кезде, жарқыл қай ауқым болса да нысанды толық жарықтандыра
алмауы мүмкін.
260 Техникалық ескертпелер
A Көрініс бұрышын есептеу
35 мм фотокамера жарық көзінде ұстаған аумақтың өлшемі 36 × 24 мм
болады. Салыстырғанда, D3400 жарық көзінде ұстаған аумақ өлшемі
23,5 × 15,6 мм құрайды, яғни, 35 мм фотокамераның көрініс бұрышы
D3400 фотокамерасымен салыстырғанда шамамен 1,5 есе үлкен.
D3400 объективтерінің 35 мм пішіміндегі шамамен алынған фокустық
қашықтығын объективтің фокустық қашықтығын шамамен 1,5 санына
көбейту арқылы есептеуге болады.
Сурет өлшемі (35 мм пішімі)
(36 × 24 мм)
Объектив
Суреттің диагональ сызығы
Сурет өлшемі (D3400)
(23,5 × 15,6 мм)
Көрініс бұрышы (35 мм пішімі)
Көрініс бұрышы (D3400)
Техникалық ескертпелер 261
Nikon шығармашыл жарық жүйесі (CLS)
Nikon компаниясының жақсартылған шығармашыл жарық
жүйесі (CLS) жарқыл арқылы сурет түсіруді жақсарту
мақсатында фотокамера мен үйлесімді жарқыл бөліктері
арасындағы жақсартылған байланысты ұсынады. Қосымша
жарқылы бөлігі жалғанған кезде кірістірілген жарқыл жанбайды.
❚❚ CLS жүйесімен үйлесімді жарқыл бөліктері
Келесі мүмкіндіктерді CLS жүйесімен үйлесімді жарқыл
бөліктерінде пайдалануға болады:
SB-500
SU-800
SB-R200
z
z
z
z
—
—
SB-300
SB-600
z
SB-400
SB-700
262 Техникалық ескертпелер
SB-910, SB-900,
SB-800
Негізгі
Оптикалық жақсартылған
сымсыз жарық жүйесі
i-TTL i-TTL
Жылдам сымсыз
[A:B]
жарқылды басқару
%A Автоматты апертура
TTL емес автоматты
A
режим
M Қол режимі
Бірнеше рет жанатын
RPT
жарқыл
SB-5000
Жалғыз жарқыл
Сандық айналы
фотокамераның i-TTL
балансталған
толықтырғыш жарқылы 1
i-TTL
Сандық айналы
фотокамераға арналған
стандартты i-TTL
толықтырғыш жарқыл
%A Автоматты апертура
TTL емес автоматты
A
режим
Қашықтық басымдығы
GN
бар қол режимі
M Қол режимі
Бірнеше рет жанатын
RPT
жарқыл
Қашықтан жарқылды басқару
z
z
z z2 z
—
—
z
z
z3
—
—
—
—
—
—
—
—4 z3
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
z2 z2
z
z
z
z
—
z
z
z
z z5 —
— z5 z5
z
z
—
—
—
—
—
—
z
z
z
—
—
z
—
—
—
z
z
z
—
—
—
—
—
—
—
z
—
z
—
— z6 —
—
—
z
z7
—
—
—
—
—
—
—
—
z
—
—
—
—
—
—
—
z
z
z
—
—
—
—
—
—
z
z
—
—
—
—
—
—
—
SB-400
SB-300
z
—
z
—
—
z
—
z
—
—
Бірнеше рет жанатын
жарқыл
Радио арқылы басқарылатын
жақсартылған сымсыз жарық жүйесі
Түс температурасы туралы ақпарат
(жарқыл)
Түс туралы ақпаратты тарату (LED шамы)
Бірнеше аумақты автофокустау кезіне
арналған АФ қосымша жарығы
Қызыл көз əсерін азайту
Фотокамераның жарқыл режимін таңдау
Фотокамераның жарқыл бөлігінің
бағдарлама жасақтамасын жаңарту
z8 z7
SU-800
SB-R200
z
z
SB-500
z
z
SB-600
z
z
SB-700
RPT
SB-910, SB-900,
SB-800
z
z
SB-5000
Қашықтан
Оптикалық жақсартылған
сымсыз жарық жүйесі
i-TTL i-TTL
Жылдам сымсыз
[A:B]
жарқылды басқару
Автоматты апертура/
%A/A
TTL емес автоматты
M Қол режимі
—
—
—
—
—
—
—
z
z
z
z
z
—
z
—
—
z
z
z
z
z
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
z
z
z
z
z
—
—
z
z
—
—
—
—
z
—
—
—
—
z
z
z
z
— z9 —
—
—
z
z
z
z
z
—
—
z
—
—
—
—
—
z
—
—
z
z
z
z 10
z
—
z
—
—
—
z
1
2
3
Нүктелі экспоөлшегішпен бірге қол жетімді емес.
Жарқыл бөлігімен де таңдауға болады.
%A/A режимін таңдау жарқыл бөлігінде қолданушы параметрлерін пайдаланып
орындалды. Объектив E немесе G түріне жатпаса, «A» таңдалады.
4 Объектив E немесе G түріне жатпаса, «A» таңдалады.
5 Тек фотокамерамен таңдауға болады (0 197).
6 Тек жақыннан фотосурет түсіру кезінде қол жетімді.
7 Объектив түрі E немесе G болмаса, жарқыл бөлігі арқылы таңдалған режимге
қарамастан «A» таңдалады.
8 %A жəне A таңдау негізгі жарқыл арқылы таңдалған параметрге байланысты.
9 Тек басқару құралы режимінде қол жетімді.
10 SB-910 жəне SB-900 үшін бағдарлама жасақтамасының жаңартымын
фотокамерадан орындауға болады.
SU-800 сымсыз Speedlight басқару құралы: CLS үйлесімді
фотокамераға бекітілген кезде үш топқа дейінгі SB-5000,
SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 немесе
SB-R200 жарқыл бөліктері үшін басқару құралы ретінде SU-800
пайдалануға болады. SU-800 өзі жарқылмен жабдықталмайды.
Техникалық ескертпелер 263
❚❚ Өзге жарқыл бөліктері
TTL емес автоматты жəне қолмен реттелетін режимдерде
келесі жарқыл бөліктерін пайдалануға болады. Фотокамера S
немесе M режимінде болғанда жəне 1/200 с немесе баяуырақ
ысырма жылдамдығы таңдалғанда пайдаланыңыз.
Жарқыл бөлігі
Жарқыл
режимі
TTL емес
A
автоматты
режим
M Қол режимі
Бірнеше рет
G жанатын
жарқыл
Артқы
REAR пердемен
синхрондау 4
SB-80DX,
SB-30, SB-27 2, SB-23,
SB-28DX,
SB-22S, SB-22, SB-29 3,
SB-50DX 1
SB-28, SB-26,
SB-20, SB-16B, SB-21B 3,
SB-29S 3
SB-25, SB-24
SB-15
z
—
z
—
z
z
z
z
z
—
—
—
z
z
z
z
1 P, S, A немесе M режимін таңдаңыз, кірістірілген жарқылды түсіріңіз жəне тек
қосымша жарқылы бөлігін пайдаланыңыз.
2 Жарқыл режимі автоматты түрде TTL режиміне орнатылады жəне
ысырманы босату ажыратылады. Жарқыл бөлігін A (TTL емес автоматты
жарқыл) күйіне орнатыңыз.
3 Автофокус тек AF-S VR Micro-Nikkor 105 мм f/2.8G IF-ED жəне AF-S Micro
NIKKOR 60 мм f/2.8G ED объективтерінде қол жетімді болады.
4 Фотокамера жарқыл режимін таңдау үшін пайдаланылған кезде қол жетімді.
A AS-15 синхрондау терминалының адаптері
AS-15 синхрондау терминалының адаптері (бөлек сатылады)
фотокамераның керек-жарақтарға арналған құрылғысына бекітілген
кезде жарқылдың керек-жарақтарын синхрондау кабелі арқылы
жалғауға болады.
D Тек Nikon жарқылының керек-жарақтарын пайдаланыңыз
Тек Nikon жарқыл бөліктерін пайдаланыңыз. Керек-жарақтарға
арналған құрылғыға қолданылатын теріс кернеулер немесе 250 В
асатын кернеулер қалыпты жұмысқа кедергі келтіріп қана қоймай,
фотокамераның немесе жарқылдың синхрондау тізбегін зақымдауы
мүмкін. Осы бөлімде көрсетілмеген Nikon жарқыл бөлігін пайдалану
алдында қосымша ақпарат алу үшін Nikon компаниясының қызмет
көрсету өкіліне хабарласыңыз.
264 Техникалық ескертпелер
D Қосымша жарқыл бөліктеріне қатысты ескертпелер
Толық нұсқауларды Speedlight жарқыл бөлігі нұсқаулығынан қараңыз.
Егер жарқыл бөлігі CLS үшін қолдау көрсетсе, CLS үйлесімді сандық
айналы фотокамералар туралы бөлімді қараңыз. SB-80DX, SB-28DX
жəне SB-50DX нұсқаулықтарында D3400 «сандық айналы
фотокамера» санатына қосылмаған.
Егер қосымша жарқылы бөлігі j, % жəне 3 режимдерінен басқа
суретке түсіру режимдерінде жалғанса, жарқыл əрбір түсірілімде
жанады, тіпті кірістірілген жарқылды пайдалануға болмайтын
режимдерде де.
i-TTL жарқылды басқару тетігін 100 жəне 12800 аралығындағы ISO
сезімталдықтарында пайдалануға болады. Жоғары ISO
сезімталдықтарында кейбір қосымша жырқылы бөліктерімен түсірілген
фотосуреттерде бұрмалану (сызықтар) пайда болуы мүмкін; егер бұл
орын алса, төменірек мəнді таңдаңыз. Егер фотосурет түсірілгеннен
кейін жарқылдың дайындығын білдіретін индикатор шамамен үш
секунд бойы жыпылықтаса, жарқыл толық қуатында жанған жəне
фотосурет жарық көзінде кем ұсталған болуы мүмкін (тек CLS үйлесімді
жарқыл бөліктері; басқа бөліктердегі экспозиция жəне жарқылды
зарядтау индикаторлары туралы ақпаратты жарқылмен бірге
қамтамасыз етілген нұсқаулықтан қараңыз).
Фотокамераға орнатылмаған жарқылды пайдаланып фотосурет түсіру
үшін SC сериялы 17, 28 немесе 29 синхрондау кабелі пайдаланылған
кезде i-TTL режимінде дұрыс экспозиция алынбауы мүмкін.
Стандартты i-TTL жарқылды басқару тетігін таңдау үшін нүктелі
экспоөлшегішті таңдаған жөн. Сынақ түсірілім жасап, нəтижелерін
мониторда қараңыз.
i-TTL режимінде жарқыл бөлігімен берілген жарқыл панелін немесе
жарықты сейілту адаптерін пайдаланыңыз. Жарықты сейілту
панельдері сияқты өзге панельдерді пайдаланбаңыз, себебі бұл дұрыс
экспозиция бермеуі мүмкін.
Егер жарқыл түзетілімін орнату үшін қосымша SB-5000, SB-910,
SB-900, SB-800, SB-700 немесе SB-600 жарқыл бөлігіндегі немесе
SU-800 сымсыз Speedlight басқару құралындағы басқару тетіктері
пайдаланылса, ақпараттық дисплейде Y пайда болады.
Техникалық ескертпелер 265
SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 жəне SB-400
қызыл көз əсерін азайтуды қамтамасыз етеді, ал SB-5000, SB-910,
SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 жəне SU-800 мына шектеулермен АФ
қосымша жарығын қамтамасыз етеді:
• SB-5000: 24–135 мм АФ
объективтері жағдайында АФ
қосымша жарығы оң жақта
көрсетілген фокустау
нүктелерімен бірге қол жетімді.
24–37 мм
• SB-910 жəне SB-900: 17–135 мм
АФ объективтері жағдайында АФ
қосымша жарығы оң жақта
көрсетілген фокустау
нүктелерімен бірге қол жетімді.
• SB-800, SB-600 жəне SU-800:
24–105 мм АФ объективтері
жағдайында АФ қосымша
жарығы оң жақта көрсетілген
фокустау нүктелерімен бірге қол
жетімді.
• SB-700: 24–135 мм АФ
объективтері жағдайында АФ
қосымша жарығы оң жақта
көрсетілген фокустау
нүктелерімен бірге қол жетімді.
38–135 мм
17–135 мм
24 мм
25–105 мм
24–135 мм
Пайдаланылатын объективке жəне жазылатын көрініске байланысты
нысан фокуста болмаған кезде фокустау күйінің индикаторы (I)
көрсетілуі мүмкін немесе фотокамера фокустай алмауы мүмкін, сөйтіп
ысырманы босату өшіріледі.
266 Техникалық ескертпелер
Басқа керек-жарақтар
Жазылу уақытында мына керек-жарақтар D3400 үшін қол
жетімді болған.
• EN-EL14a қайта зарядталмалы литий-ионды батареясы
(0 12): қосымша EN-EL14а батареялары жергілікті сауда
орындарында жəне Nikon компаниясының қызмет көрсету
өкілдерінде сатылады. EN-EL14 батареяларын да
пайдалануға болады.
• MH-24 зарядтау құрылғысы (0 12): EN-EL14a жəне
Қуат көздері
EN-EL14 батареяларын зарядтаңыз.
• EP-5A қуат жалғағышы, EH-5b айнымалы ток адаптері:
бұл керек-жарақтарды фотокамераға ұзақ уақыт бойы қуат
беру үшін пайдалануға болады (EH-5a жəне EH-5 айнымалы
ток адаптерлерін де пайдалануға болады). EP-5A қуат
жалғағышы фотокамераны EH-5b, EH-5a немесе EH-5
жалғау үшін қажет; мəліметтерді 270-беттен қараңыз.
• Арнайы əсерлер көмегімен фотосурет түсіруге арналған
сүзгілер автофокусқа немесе электрондық қашықтықты
өлшегішке кедергі келтіруі мүмкін.
• D3400 фотокамерасында сызықтық поляризациялау
сүзгілерін пайдалану мүмкін емес. Оның орнына C-PL
немесе C-PL II дөңгелек поляризациялық сүзгілерін
пайдаланыңыз.
• Объективті қорғау үшін NC сүзгілерін пайдалану ұсынылады.
Сүзгілер
• Кескіннің қосарлануына жол бермеу үшін нысан жақтауға
қатты жарық астында алынған кезде немесе жақтау ішінде
қатты жарық көзі бар кезде, сүзгі пайдаланбаған жөн.
• Ортасы бойынша өлшеуді экспозицияның өзгеру еселігі
(сүзгі еселігі) 1× (Y44, Y48, Y52, O56, R60, X0, X1, C-PL,
ND2S, ND4, ND4S, ND8, ND8S, ND400, A2, A12, B2, B8, B12)
асатын сүзгілерде пайдалану ұсынылады. Мəліметтерді сүзгі
нұсқаулығынан қараңыз.
Техникалық ескертпелер 267
• DK-5 окуляр қақпағы (0 68): көріністапқыш арқылы кіретін
жарықтың фотосуретте көрінуіне немесе экспозицияға
кедергі келтіруіне жол бермейді.
• DK-20C окулярын түзету линзалары: фотокамераның
диоптрияны реттеу тетігі бейтарап күйде (–1 м–1) болған
кезде объективтер –5, –4, –3, –2, 0, +0,5, +1, +2 жəне +3 м–1
диоптриялармен қол жетімді болады. Окулярды түзету
линзаларын кірістірілген диоптрияны реттеу тетігімен
қажетті фокусқа қол жеткізу мүмкін болмағанда ғана
(–1,7–+0,5 м–1 аралығында) пайдаланыңыз. Қажет фокусқа
қол жеткізу үшін сатып алу алдында окулярды түзету
Көріністапқыш линзаларын тексеріп алыңыз. Резеңке көзүсті қалқанын
окулярының
окулярды түзету линзаларымен бірге пайдалану мүмкін
керекемес.
жарақтары
• DG-2 ұлғайтқышы: DG-2 фокустау кезінде жоғарырақ
дəлдікті қамтамасыз ету үшін көріністапқыштың ортасында
көрсетілген көріністі ұлғайтады. Окуляр адаптері қажет
(бөлек сатылады).
• DK-22 окуляр адаптері: DK-22 окуляр адаптері DG-2
ұлғайтқышы орнатылған кезде пайдаланылады.
• DR-6 тік бұрышпен қарау жалғанбасы: DR-6 бөлігі
көріністапқыштың окулярына тік бұрышпен орнатылады, бұл
көріністапқыштағы кескінді объективке қатысты тік
бұрыштармен қарауға мүмкіндік береді (мысалы,
фотокамера көлденең күйде болғанда дəл үстінен қарау
үшін).
BF-1B корпус қақпағы/BF-1A корпус қақпағы: корпус
Корпус
қақпағы объектив орнында жоқ кезде айнаны, көріністапқыш
қақпағы
экранын жəне кескін сенсорын шаңнан сақтайды.
КерекBS-1 керек-жарақтарға арналған құрылғы қақпағы: керекжарақтарға жарақтарға арналған құрылғыны қорғайтын қақпақ. Керекарналған
жарақтарға арналған құрылғы қосымша жарқыл бөліктері үшін
құрылғы
пайдаланылады.
қақпақтары
USB
UC-E20 USB кабелі (0 178, 181)
кабельдер
HC-E1 HDMI кабелі (0 184): фотокамераға жалғауға арналған
HDMI
С түріне жататын жалғағышы жəне HDMI құрылғыларына
кабельдері жалғауға арналған А түріне жататын жалғағышы бар HDMI
кабелі.
268 Техникалық ескертпелер
ML-L3 сымсыз қашықтан басқару бөлігі (0 95): ML-L3
сымсыз қашықтан басқару бөлігі 3 В CR2025 батареясын
пайдаланады.
Қашықтан
басқару
пульттері
Батарея бөлімінің ілмегін оңға басып (q), тырнағыңызды
саңылауға салып, батарея бөлімін ашыңыз (w). Батареяның
дұрыс бағытта салынғанын тексеріңіз (r).
❚❚ Рұқсат етілген жад карталары
Фотокамера SD, SDHC жəне SDXC жад
карталарын, соның ішінде, UHS-I үйлесімді SDHC
жəне SDXC карталарын қолдайды. SD 6
жылдамдық сыныбымен белгіленген немесе жақсырақ
карталар бейнефильм жазу үшін ұсынылады; баяуырақ
карталарды пайдалану жазудың үзілуіне əкелуі мүмкін. Жад
картасын оқу құралдарында пайдалану үшін карталарды
таңдаған кезде бұл карталар құрылғымен үйлесімді екеніне көз
жеткізіңіз. Мүмкіндіктер, пайдалану жəне пайдалану шектеулері
туралы ақпарат алу үшін өндірушіге хабарласыңыз.
A Қосымша керек-жарақтар
Қол жетімділік елге немесе аймаққа қарай өзгеріп отыруы мүмкін.
Соңғы ақпаратты веб-сайттан немесе кітапшалардан қараңыз.
Техникалық ескертпелер 269
Қуат жалғағышын жəне айнымалы ток
адаптерін жалғау
Қосымша қуат жалғағышы мен айнымалы ток адаптерін
жалғаудан бұрын фотокамераны өшіріңіз.
1 Фотокамераны
дайындаңыз.
Батарея бөлімінің (q) жəне
қуат жалғағышының (w)
қақпақтарын ашыңыз.
2 EP-5A қуат жалғағышын салыңыз.
Қызғылт түсті батарея ілмегін бір
жаққа басылған күйде ұстау үшін
жалғағышты пайдалана отырып,
батареяны көрсетілген бағытта
салыңыз. Жалғағыш толығымен
салынғанына көз жеткізіңіз.
3 Батарея бөлімінің
қақпағын жабыңыз.
Қуат жалғағышының
кабелін қуат
жалғағышының ұяшығы
арқылы өтетіндей етіп
қойыңыз жəне батарея
бөлімінің қақпағын жабыңыз.
270 Техникалық ескертпелер
4 EH-5b айнымалы ток адаптерін жалғаңыз.
Айнымалы ток адаптерінің қуат кабелін айнымалы ток
адаптеріндегі айнымалы ток ұяшығына (e) жəне қуат
кабелін тұрақты ток ұяшығына (r) жалғаңыз. Фотокамера
айнымалы ток адаптерімен жəне қуат жалғағышымен
қосылған кезде P белгішесі мониторда көрсетіледі.
Техникалық ескертпелер 271
Фотокамераға күтім жасау
Сақтау
Фотокамера ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаған кезде
батареяны алып тастап, оны түйіспе тұс қақпағымен салқын,
құрғақ жерде сақтаңыз. Өңезді немесе зеңді болдырмау үшін
фотокамераны құрғақ, желдетілетін жерде сақтаңыз.
Фотокамераны лигроин немесе камфара нафталин
дөңгелектерімен немесе мына орындарда сақтамаңыз:
• дұрыс желдетілмейтін немесе ылғалдылығы 60% астам
жерлерде
• теледидар немесе радио сияқты қатты электромагнитті
өрістер шығаратын жабдықтың маңайында
• температурасы 50 °C-тан жоғары немесе –10 °C-тан төмен
жерлерде
Тазалау
Тозаңды жəне мамықты алып тастау үшін ауа үргішті
пайдаланып, жұмсақ, құрғақ шүберекпен ақырын
сүртіп алыңыз. Фотокамераны жағажайда немесе
теңіз жағасында пайдаланғаннан кейін, құм немесе тұз
Фотокамера
түйіршіктерін аздап тазартылған сумен ылғалданған
корпусы
шүберекпен ақырын сүртіп, құрғатыңыз. Маңызды:
фотокамера ішіндегі шаң-тозаң немесе өзге де
бөгде нəрселер кепілдікке кірмейтін зақымға əкелуі
мүмкін.
Бұл əйнектен жасалған нəрселер оңай зақымдалады.
Тозаң мен ұлпаны ауа үргішпен кетіріңіз. Аэрозольды
Объектив,
үргішті пайдалансаңыз, сұйықтықтың төгілмеуі үшін
айна жəне
құтыны тік күйде ұстаңыз. Саусақ іздері мен басқа
көріністапқыш дақтарды кетіру үшін жұмсақ шүберекке объективті
тазалайтын сұйықтықтың аз ғана мөлшерін құйып,
ақырын тазалаңыз.
Тозаң мен ұлпаны ауа үргішпен кетіріңіз. Саусақ іздері
мен басқа дақтарды кетірген кезде, сыртқы қабатын
Монитор
жұмсақ шүберекпен немесе былғары терімен қырын
сүртіңіз. Қатты күш салмаңыз, себебі бұл зақымға
немесе ақауға əкелуі мүмкін.
Алкогольды, сұйылтқышты немесе өзге де ұшқыш химиялық
заттарды пайдаланбаңыз.
272 Техникалық ескертпелер
Кескін сенсорын тазалау
Егер кескін сенсорындағы кір немесе тозаң фотосуреттерде
пайда болғандай көрінсе, сенсорды төменде сипатталғандай
қолмен тазалауға болады. Дегенмен, сенсордың өте нəзік
екенін жəне оңай зақымдалатынын ескеріңіз. Nikon компаниясы
сенсорды тек Nikon компаниясының қызмет көрсету маманына
тазарттыруды ұсынады.
1 Батареяны зарядтаңыз.
Кескін сенсорын тексерген немесе тазалаған кезде сенімді
қуат көзі қажет. Жалғастыру алдында батареяның толық
зарядталғанына көз жеткізіңіз.
2 Объективті алып тастаңыз.
Фотокамераны өшіріп, объективті алыңыз.
3 Lock mirror up for cleaning (Тазалау
үшін айнаны көтерілген күйде
құлыптау) пəрменін таңдаңыз.
Фотокамераны қосыңыз жəне баптау
мəзірінде Lock mirror up for cleaning
(Тазалау үшін айнаны көтерілген
күйде құлыптау) пəрменін белгілеп,
2 түймешігін басыңыз (H немесе одан төмен батарея
деңгейлерінде бұл параметр қол жетімді болмайтынын
ескеріңіз).
4 J түймешігін басыңыз.
Оң жақтағы хабар мониторда
көрсетіледі.
Техникалық ескертпелер 273
5 Айнаны көтеріңіз.
Ысырманы босату түймешігін соңына
дейін басыңыз. Айна көтеріледі жəне
кескін сенсорын жауып тұратын
ысырма пердесі ашылады.
6 Кескін сенсорын тексеріңіз.
Фотокамераны жарық кескін
сенсорына түсетіндей етіп ұстап,
фотокамераның ішінде тозаң немесе
ұлпа бар-жоғын тексеріңіз. Егер бөгде
заттар болмаса, 8-қадамға өтіңіз.
7 Сенсорды тазалаңыз.
Сенсордағы тозаң мен ұлпаны ауа
үргішпен кетіріңіз. Ауа үргіш
қылшағын пайдаланбаңыз, себебі
қылдар сенсорды зақымдауы мүмкін.
Ауа үргіш арқылы кетіруге болмайтын
кірді Nikon компаниясының қызмет
көрсету маманы ғана кетіре алады. Не болса да, сенсорды
ұстауға немесе сүртуге болмайды.
8 Фотокамераны өшіріңіз.
Айна төменгі күйге оралады жəне ысырма пердесі
жабылады. Объективті немесе корпус қақпағын орнына
қайта салыңыз.
274 Техникалық ескертпелер
A Сенімді қуат көзін пайдаланыңыз
Ысырма пердесі нəзік келеді жəне оңай зақымдалады. Егер
фотокамера айна көтеріліп жатқанда өшсе, перде автоматты түрде
жабылады. Пердені зақымдап алмау үшін мына сақтық шараларын
сақтаңыз:
• Айна көтеріліп жатқанда фотокамераны өшірмеңіз немесе қуат көзін
суырмаңыз немесе ажыратпаңыз.
• Егер айна көтеріліп жатқан кезде батарея қуаты төмендесе, ысырма
пердесінің жабылатыны жəне екі минуттай уақыттан кейін айнаның
төмен түсетіні туралы ескерту үшін дыбыс сигналы ойнайды жəне
өздігінен түсіруді реттейтін таймер шамы жыпылықтайды. Бірден
тазалауды немесе тексеруді тоқтатыңыз.
D Кескін сенсорындағы бөгде заттар
Объективтер немесе корпус қақпақтары алынғанда немесе
ауыстырылғанда фотокамераға кірген бөгде заттар (немесе сирек
жағдайларда, фотокамераның өзіндегі май немесе майда бөлшектер)
кескін сенсорына жабысып, белгілі бір жағдайларда түсірілген
фотосуреттерде көрінуі мүмкін. Объектив салынбаған кезде
фотокамераны қорғау үшін фотокамера корпусының қақпағын орнына
салуды ұмытпаңыз, ол үшін алдымен фотокамера бекіткішіне,
объектив бекіткішіне жəне корпус қақпағына жабысуы мүмкін барлық
шаңды жəне бөгде заттарды тазартыңыз. Шаң-тозаң бар орталарда
ауыстыруға корпус қақпағын бекітуге немесе объективтерді ауыстыруға
əрекеттенбеңіз.
Бөгде заттар кескін сенсорына түссе, сенсорды қолмен тазалаңыз
(0 273) немесе сенсорды Nikon компаниясының қызмет көрсету
маманына тазалаттырыңыз. Сенсорда бөгде заттардың болуы əсер
еткен фотосуреттерді кейбір кескіндерді өңдеу қолданбаларында қол
жетімді кескінді тазалау параметрлерін пайдаланып өңдеуге болады.
D Фотокамера мен керек-жарақтарына қызмет көрсету
Фотокамера дəлдікпен істейтін құрылғы болып табылады жəне жүйелі
қызмет көрсетуді қажет етеді. Nikon компаниясы фотокамераны сатып
алған жерге немесе Nikon компаниясының қызмет көрсету өкіліне
бір-екі жыл сайын тексертуге жəне əр үш – бес жыл сайын техникалық
қызмет көрсету үшін апаруға кеңес береді (бұл қызметтердің ақылы
екенін ескеріңіз). Фотокамераны кəсіби мақсатта пайдалансаңыз, жиі
тексертіп жəне қаратып тұрған жөн. Фотокамерада жиі қолданылатын
объективтер немесе қосымша жарқыл бөліктері сияқты керекжарақтарды фотокамераны тексертуге немесе техникалық қызмет
алуға апарғанда бірге апару қажет.
Техникалық ескертпелер 275
Фотокамераға жəне батареяға күтім
жасау: сақтық шаралары
Түсіріп алмаңыз: қатты соққы немесе діріл əсер етсе, өнім дұрыс жұмыс
істемеуі мүмкін.
Құрғақ ұстаңыз: бұл өнім суға төзімді емес жəне суға батырылса немесе
ылғалдылығы жоғары жерде болса, дұрыс істемеуі мүмкін. Ішкі
механизмнің тоттануы жөндеуге келмейтін зақымға əкелуі мүмкін.
Температураның кенет өзгерістерін болдырмаңыз: салқын кезде
жылумен қамтамасыз етілген ғимаратқа кіру немесе шығу сияқты кезде
орын алатын температураның оқыс өзгерістері құрылғы ішінде
конденсаттың пайда болуына əкелуі мүмкін. Конденсаттың пайда
болуына жол бермеу үшін температураны оқыс өзгерісіне душар етуден
бұрын тасымалдау сөмкесіне немесе пластмасса сөмкеге салыңыз.
Күшті магниттік өрістерден алыс ұстаңыз: бұл құрылғы күшті электр
магнитті сəулелену немесе магниттік өрістер шығаратын жабдықтың
қасында пайдаланбаңыз немесе сақтамаңыз. Радио таратқыштар сияқты
жабдық шығаратын күшті статикалық зарядтар немесе магниттік өрістер
мониторға кедергі келтіруі, жад картасында сақталған деректерді
зақымдауы немесе өнімнің ішкі тізбегіне əсер етуі мүмкін.
Объективті күнге қаратып қалдырмаңыз: объективті ұзақ уақыт бойы
күнге немесе басқа күшті жарық көзіне бағытталған күйде қалдырмаңыз.
Қатты жарық кескін сенсоры жұмысының нашарлауына əкелуі немесе
фотосуреттерде ақ түсті бұлдырату əсерін беруі мүмкін.
Қуат көзін суыру немесе ажырату алдында өнімді өшіріңіз: өнім
қосулы немесе кескіндер жазылып немесе өшіріліп жатқан кезде өнімді
розеткадан ажыратпаңыз немесе батареяны алмаңыз. Осындай
жағдайларда қуатты күштеп ажырату деректердің жоғалуына немесе
өнім жадының немесе ішкі тізбектің зақымдалуына əкелуі мүмкін.
Қуаттың кенеттен үзіліп қалмауы үшін өнімді бір жерден екінші жерге
айнымалы ток адаптері жалғаулы тұрғанда апаруға əрекет етпеңіз.
276 Техникалық ескертпелер
Тазалау: фотокамера корпусын тазалаған кезде, шаң мен ұлпаны
ақырын кетіру үшін ауа үргішті пайдаланыңыз, содан кейін жұмсақ, əрі
құрғақ шүберекпен абайлап сүртіңіз. Фотокамераны жағажайда немесе
теңіз жағасында пайдаланғаннан кейін, құм немесе тұз түйірлерін аздап
таза суға малынған шүберекпен сүртіңіз, содан кейін фотокамераның
толық кебуін күтіңіз.
Объектив пен айна тез зақымдалады. Тозаң мен ұлпаны ақырын ғана ауа
үргішпен кетіру қажет. Аэрозольды үргішті пайдаланған кезде
сұйықтықтың төгілмеуі үшін құтыны тік күйде ұстаңыз. Объективтегі
саусақ іздеріне немесе басқа дақтарды кетіру үшін жұмсақ шүберекке
объективті тазалағыш сұйықтықтың аз ғана мөлшерін құйыңыз жəне
объективті мұқият сүртіңіз.
Кескін сенсорын тазалау туралы ақпаратты «Кескін сенсорын тазалау»
(0 273) бөлімінен қараңыз.
Ысырма пердесіне тимеңіз: ысырма пердесі өте жіңішке жəне оңай
зақымдалады. Қандай жағдай болмасын, пердеге күш салмау, оны
тазалағыш құралдармен түрту немесе ауа үргіштен шығатын қатты ауа
ағысын бағыттамау қажет. Бұл əрекеттер перденің сызылуына,
деформациялануына немесе жыртылуына əкелуі мүмкін.
Сақтау: зеңнің пайда болуына жол бермеу үшін фотокамераны құрғақ,
əрі жақсы желдетілетін жерде сақтаңыз. Егер айнымалы ток адаптерін
пайдалансаңыз, өрт шықпауы үшін адаптерді суырыңыз. Егер өнімді ұзақ
уақыт бойы пайдаланбайтын болсаңыз, батарея ақпауы үшін оны алып
қойыңыз жəне фотокамераны ылғал тартқышы бар пластмасса сөмкеде
сақтаңыз. Дегенмен, фотокамера қабын пластмасса сөмкеде
сақтамаңыз, себебі бұл материалдың бұзылуына əкелуі мүмкін. Ылғал
тартқыштың ылғалды тарту барысында ақырын өз көлемін
жоғалтатынын жəне жүйелі түрде жаңасын салу қажеттігін ескеріңіз.
Зеңнің пайда болуына жол бермеу үшін фотокамераны сақталған
жерінен, кемінде, айына бір рет шығарып тұрыңыз. Фотокамераны
қосыңыз жəне оны қайта салып қоймас бұрын ысырманы бірнеше рет
босатыңыз.
Батареяны салқын, əрі құрғақ жерде сақтаңыз. Батареяны алып тастамас
бұрын түйіспе тұс қақпағын орнына салыңыз.
Техникалық ескертпелер 277
Монитор туралы ескертпелер: монитор өте жоғары дəлдікпен
жасалған; нүктелердің кемінде 99,99 % істейді, ең көбі 0,01 % жетіспейді
немесе ақаулы болып табылады. Бұл дисплейлердің құрамында үнемі
жанып тұруы (ақ, қызыл, көк немесе жасыл) немесе үнемі өшірулі (қара)
болуы мүмкін нүктелер болғандықтан, бұл ақаулық емес жəне
құрылғымен жазылатын кескіндерге əсер етпейді.
Монитордағы суреттерді қатты жарық астында көру қиын болуы мүмкін.
Мониторды күшпен баспаңыз, себебі зақымдалуына немесе ақауына
əкелуі мүмкін. Монитордағы тозаң немесе ұлпаларды ауа үргіш арқылы
кетіруге болады. Дақтарды жұмсақ шүберекпен немесе былғары терімен
ақырын сүрту арқылы кетіруге болады. Монитор сынып қалса, сынған
əйнектен жарақат алмау жəне монитордағы сұйық кристалдың теріге
тимеуі немесе көз бен ауызға кіріп кетпеуі үшін сақ болу қажет.
Муар: муар əсері құрамында мата тоқымасының немесе ғимарат
терезелерінің үлгісі сияқты қалыпты, қайталанатын тор бар кескіннің
фотокамераның кескін сенсоры торымен əрекеттесуімен пайда болған
кедергі үлгісі болып табылады. Егер фотосуреттерде муар əсерін
байқасаңыз, ұлғайтып жəне кішірейтіп немесе нысан мен фотокамера
арасындағы бұрышты өзгертіп, нысанға дейінгі қашықтықты өзгертіп
көріңіз.
Батарея жəне зарядтау құрылғысы: дұрыс пайдаланылмаса,
батареялар ағуы немесе жарылуы мүмкін. Осы нұсқаулықтың xi–xiv
беттеріндегі ескертулер мен сақтық ескертулерді оқып, орындаңыз.
Батареяларды жəне зарядтау құрылғыларын пайдаланған кезде мына
сақтық шараларын сақтаңыз:
• Осы жабдықта пайдалану үшін құпталған батареяларды ғана
пайдаланыңыз.
• Батареяны отқа салмаңыз немесе шамадан тыс ыстық əсеріне душар
етпеңіз.
• Батареяның шеттерін таза күйде ұстаңыз.
• Батареяны ауыстырудан бұрын өнімді өшіріңіз.
• Пайдаланбаған кезде батареяны фотокамерадан немесе зарядтау
құрылғысынан шығарыңыз жəне түйіспе тұс қақпағын орнына салыңыз.
Бұл құрылғылар өшірулі болғанның өзінде аздаған заряд алып отырады
жəне батарея қуатын батарея жарамсыз болатындай деңгейде дейін
түсіруі мүмкін. Егер батареяны белгілі бір уақыт бойы пайдаланбайтын
болсаңыз, оны фотокамераға салып, қайта алу жəне қоршаған орта
температурасы 15 °C–25 °C (ыстық немесе өте салқын жерлерді
таңдамаңыз) аралығындағы жерде сақтамас бұрын оны қуаты
таусылғанша пайдаланыңыз. Осы əрекетті əр алты ай сайын қайталап
тұрыңыз.
278 Техникалық ескертпелер
• Батарея толық разрядталған кезде фотокамераны қайта-қайта қосу
жəне өшіру батареяның жарамды мерзімін қысқартады. Пайдалану
алдында заряды толық таусылған батареяларды зарядтау керек.
• Батарея пайдаланылған кезде батареяның ішкі температурасы
көтерілуі мүмкін. Ішкі температурасы жоғары кезде батареяны зарядтау
əрекеті батарея тиімділігін төмендетеді жəне батарея зарядталмауы
немесе тек жартылай зарядталуы мүмкін. Зарядтау алдында
батареяның салқындауын күтіңіз.
• Батареяны іште, 5 °C–35 °C қоршаған орта температураларында
зарядтаңыз. Батареяны 0 °C-тан төмен немесе 40 °C-тан жоғары
қоршаған орта температураларында пайдаланбаңыз; бұл сақтық
шарасын қолданбау батареяны зақымдауы немесе оның өнімділігін
нашарлатуы мүмкін. 0 °C–15 °C жəне 45 °C–60 °C батарея
температураларында сыйымдылық азаюы жəне зарядтау уақыттары
артуы мүмкін. Температурасы 0 °C-тан төмен немесе 60 °C-тан жоғары
болса, батарея зарядталмайды.
• Зарядтау кезінде CHARGE шамы жылдам жыпылықтаса (секундына
шамамен сегіз рет), температура дұрыс ауқымда екеніне көз жеткізіңіз,
содан кейін зарядтау құрылғысын розеткадан суырыңыз, сөйтіп
батареяны шығарып, қайта салыңыз. Егер мəселе шешілмесе, бірден
пайдалануды доғарып, батарея мен зарядтау құрылғысын жергілікті
сауда орнына немесе Nikon компаниясының қызмет көрсету өкіліне
апарыңыз.
• Зарядтау кезінде зарядтау құрылғысын қозғамаңыз немесе батареяны
ұстамаңыз. Осы сақтық шарасын қолданбау өте сирек жағдайларда
батарея ішінара зарядталған кезде зарядтау құрылғысының зарядтау
аяқталғанын көрсетуіне əкелуі мүмкін. Зарядтауды қайта бастау үшін
батареяны алып, қайта салыңыз.
• Батарея толық зарядталғаннан кейін оны зарядтауды жалғастыра беру
батарея өнімділігін нашарлатуы мүмкін.
• Бөлме температурасында пайдаланған кезде толық зарядталған
батареяның белгілі бір уақыт ішінде тез азаюы оны ауыстыру қажеттігін
білдіреді. Жаңа EN-EL14а батареясын сатып алыңыз.
• Зарядтау құрылғысын үйлесімді батареялармен ғана пайдаланыңыз.
Пайдаланбаған кезде розеткадан суырып қойыңыз.
• Зарядтау құрылғысының түйіспелерін қысқа тұйықтамаңыз. Осы сақтық
шарасын орындамау зарядтау құрылғысының шамадан тыс ысуына
жəне зақымдануына əкелуі мүмкін.
Техникалық ескертпелер 279
• Пайдалану алдында батареяны зарядтаңыз. Маңызды шараларда
фотосуреттер түсірген кезде қосалқы батареяны дайын жəне толық
зарядталған күйде ұстаңыз. Орналасқан жеріңізге қарай қосалқы
батареяларды тез арада сатып алу қиынға соғуы мүмкін. Салқын
күндері батареяның сыйымдылығы төмендеуі мүмкін екенін ескеріңіз.
Сырттағы салқын ауа-райында сурет түсіру алдында батареяның толық
зарядталғанына көз жеткізіңіз. Қосалқы батареяны жылы жерде
ұстаңыз жəне екеуін қажетінше ауыстырыңыз. Жылығаннан кейін,
салқын батарея зарядының белгілі бір бөлігі қалпына келуі мүмкін.
• Батареяларды бағалы ресурс ретінде пайдаланыңыз; жергілікті
ережелерге сай лақтырыңыз.
280 Техникалық ескертпелер
Қол жетімді параметрлер
Мына кестеде əрбір режимде реттеуге болатын параметрлер
тізімі берілген. Таңдалған опцияларға байланысты кейбір
параметрлер қол жетімді болмауы мүмкін екенін ескеріңіз.
k,
1,
p,
P, S, n, l,
S,
2,
i j A, M o m % T U ' ( 3 3
Суретке түсіру мəзірі
Басқа
параметрлер
ISO sensitivity
(ISO сезімталдық)
White balance (Ақ түс балансы)
Set Picture Control (Picture
Control режимін орнату)
Active D-Lighting (Қосылған
D-Lighting)
Noise reduction (Бұрмалануды
азайту)
Focus mode (Фокустау режимі
(көріністапқыш))
Focus mode (Фокустау режимі
(тікелей көрініс/бейнефильм))
AF-area mode (АФ аумағының
режимі (көріністапқыш))
AF-area mode (АФ аумағының
режимі (тікелей көрініс/
бейнефильм))
Built-in AF-assist illuminator
(Кірістірілген АФ қосымша
шамы)
Metering (Өлшеу)
Flash cntrl for built-in flash/
Optional flash (Кірістірілген
жарқылға арналған жарқылды
басқару тетігі/қосымша
жарқыл)
Flash compensation (Жарқыл
түзетілімі)
Exposure compensation
(Экспозиция түзетілімі)
Flash mode (Жарқыл режимі)
— — z z1 z1 — z1 z1 z1 z1 z1 z1
— — z — — — — — — — — —
— — z — — — — — — — — —
—2—2 z —2—2 — — —2 — — — —
z
z
z
z
z — z
z
z
z z z
z
z
z
z
z — z
z
z
z z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z z
z
z
z
z
z
z — z
z
z — z
z
— — z
z
z z3 z z3 z3 — z3 z
z
z — — z
z
z
z
z
z — z
z
— — z — — — — — — — — —
— — z — — — — — — — — —
— — z
z
z — — — — — — —
— — z
z
z
z — z
z — — z
z — — — — — —
z
z — — —
1 Auto ISO sensitivity control (ISO сезімталдықты автоматты түрде
басқару) қол жетімді емес.
2 On (Қосулы) режимінде бекітілген.
3 Нысанды бақылағыш АФ қол жетімді емес.
Техникалық ескертпелер 281
Ақауларды жою
Егер фотокамера қажетті түрде жұмыс істемесе, ресми өкілмен
немесе Nikon компаниясының қызмет көрсету өкілімен
хабарласудан бұрын төменде берілген жиі кездесетін
ақаулардың тізімін қараңыз.
Батарея/Дисплей
Фотокамера қосулы, бірақ жауап бермейді: жазудың аяқталуын
күтіңіз. Егер мəселе қайталанса, фотокамераны өшіріңіз. Егер
фотокамера өшірілмесе, батареяны шығарып, қайта салыңыз немесе
егер айнымалы ток адаптерін пайдалансаңыз, айнымалы ток адаптерін
ажыратып, қайта қосыңыз. Ағымдағы кез келген жазылып жатқан
деректер жоғалатынын ескеріңіз, жазылып болған деректерге қуат көзін
ажырату əсер етпейді.
Фотокамераның өшуіне уақыт кетеді: фотокамера кескін сенсорын
тексеруді орындауда. Фотокамера өшкенше батареяны шығармаңыз
немесе айнымалы ток адаптерін ажыратпаңыз.
Көріністапқыш фокустан тыс аумақта: көріністапқыш фокусын реттеңіз
(0 26). Егер бұл мəселені шешпесе, əр кадр бойынша бақылағыш
автофокустауды (AF-S; 0 69), жалғыз нүктелі АФ (c; 0 74) жəне
ортадағы фокустау нүктесін таңдаңыз, содан кейін жоғары контрастты
нысанды ортадағы фокустау нүктесінде жақтауға алып, фотокамераны
фокустау үшін ысырманы босату түймешігін жартылай басыңыз.
Фотокамера фокуста болған кезде, нысанды көріністапқышта фокусқа
анық түрде алу үшін диоптрияны реттеу тетігін пайдаланыңыз. Қажет
болса, көріністапқыш фокусын қосымша түзеткіш объективтер көмегімен
əрі қарай реттеуге болады (0 268).
Дисплейлер ескертусіз өшеді: Auto off timers (Автоматты өшу
таймерлері) үшін ұзағырақ кідірістерді таңдаңыз (0 207).
Мониторда ақпараттық дисплей көрсетілмейді: ысырманы босату
түймешігі жартылай басылған. Егер саусақты ысырманы босату
түймешігінен алған кезде ақпараттық дисплей пайда болмаса, Auto info
display (Автоматты ақпараттық дисплей) (0 206) үшін On (Қосулы)
күйі таңдалғанын жəне батареяның зарядталғанын тексеріңіз.
Көріністапқыш дисплейі жауап бермейді жəне күңгірт: бұл
дисплейдің жауап беру уақыттары мен жарықтығы температураға қарай
өзгереді.
282 Техникалық ескертпелер
Суретке түсіру (барлық режимдер)
Фотокамераның қосылуына біршама уақыт қажет: файлдарды
немесе қалталарды жойыңыз.
Ысырманы босату өшірілген:
• Жад картасы құлыпталған, толы немесе салынбаған (0 13, 292).
• Slot empty release lock (Ұяшық бос кезде босату құлпы) (0 226) үшін
Release locked (Босату құлыпталған) мəні таңдалған жəне ешқандай
жад картасы салынбаған (0 13).
• Кірістірілген жарқыл зарядталуда (0 38).
• Фотокамера фокуста емес (0 35).
• Жалғанған объектив E немесе G түріне жатпайды жəне фотокамера M
режимінде емес (0 253).
Үздіксіз суретке түсіру режимінде ысырманы босату түймешігі
басылған сайын тек бір сурет түсіріледі: кірістірілген жарқыл жанса,
үздіксіз суретке түсіру қол жетімді емес (0 64, 87).
Түпкілікті фотосурет көріністапқышта көрсетілген аумақтан
үлкенірек: көріністапқыштың көлденең жəне тік кадр ауқымы шамамен
95 % болады.
Фотосуреттер фокустан тыс аумақта:
• Жалған объективті автофокуспен бірге пайдалану мүмкін емес: қолмен
фокустаңыз немесе автофокуспен бірге пайдалануға болатын
объективке ауысыңыз (0 81, 253).
• Фотокамера автофокустау арқылы фокустай алмайды: қолмен
реттелетін фокусты немесе фокустау құлпын пайдаланыңыз (0 72, 79,
81).
• Фотокамера қолмен реттелетін фокус режимінде: қолмен фокустаңыз
(0 81).
Ысырманы босату түймешігін жартылай басқанда фокус
құлыпталмайды: тікелей көрініс өшірулі кезде фокусты құлыптау үшін
жəне фокус режимі үшін AF-C таңдалған кезде немесе AF-A режимінде
қозғалатын нысандарды фотосуретке түсірген кезде A (L) түймешігін
пайдаланыңыз (0 79).
Фокустау нүктесін таңдау мүмкін емес:
• e (Auto-area AF (АФ аумағын автоматты түрде таңдау); 0 74)
таңдалған: басқа АФ аумағының режимін таңдаңыз.
• Күту режимінің таймерін қайтадан қосу үшін ысырманы босату
түймешігін жартылай басыңыз (0 37).
АФ аумағының режимін таңдау мүмкін емес: қолмен реттелетін фокус
таңдалған (0 69, 81).
Техникалық ескертпелер 283
АФ қосымша шамы мына жағдайларда жанбайды:
• АФ қосымша шамы автофокус режимі ретінде AF-C таңдалса (0 69)
немесе фотокамера AF-A режимінде болғанда үздіксіз бақылағыш
автофокус таңдалған болса жанбайды. AF-S режимін таңдаңыз. АФ
аумағының режимі үшін e (Auto-area AF (АФ аумағын автоматты түрде
таңдау)) параметрінен басқа параметр таңдалған болса, орталық
фокустау нүктесін таңдаңыз (0 74, 76).
• Фотокамера қазіргі уақытта тікелей көріністе.
• Built-in AF-assist illuminator (Кірістірілген АФ қосымша шамы) үшін
Off (Өшірулі) күйі таңдалған (0 196).
• Шам автоматты түрде өшеді. Үздіксіз пайдаланғанда шам қызуы мүмкін;
оның салқындауын күтіңіз.
Кескін өлшемін өзгерту мүмкін емес: кескін сапасы NEF (RAW) деп
орнатылған (0 85).
Фотокамера фотосуреттерді баяу жазады:
• Суретке түсіру жағдайларына жəне жад картасының өнімділігіне
байланысты үздіксіз суретке түсіру режимінде суретке түсіру
аяқталғаннан кейін қатынасу шамы шамамен бір минут бойы жануы
мүмкін.
• Бұрмалануды азайтуды өшіріңіз (0 195).
284 Техникалық ескертпелер
Фотосуреттерде бұрмалану (жарық нүктелер, кездейсоқ орналасқан
жарық нүктелер, түстердің əркелкілігі немесе сызықтар) пайда болады:
• Жарық нүктелерді, кездейсоқ орналасқан жарық нүктелерді, түстердің
əркелкілігін жəне сызықтарды ISO сезімталдықты төмендету арқылы
азайтуға болады.
• 1 секундтан баяуырақ ысырма жылдамдықтарында түсірілген
фотосуреттерде жарық нүктелердің немесе түстердің əркелкілігінің
орын алуын шектеу үшін суретке түсіру мəзіріндегі Noise reduction
(Бұрмалануды азайту) параметрін пайдаланыңыз (0 195).
• Түстердің əркелкілігі жəне жарық нүктелер фотокамераның ішкі
температурасы қоршаған ортаның жоғары температураларына, ұзақ
экспозицияларға немесе ұқсас себептерге байланысты көтерілгенін
көрсетуі мүмкін: суретке түсіруді жалғастыру алдында фотокамераны
өшіріп, салқындауын күтіңіз.
• Жоғары ISO сезімталдықтарында кейбір қосымша жырқыл бөліктерімен
түсірілген фотосуреттерде сызықтар пайда болуы мүмкін; егер бұл
орын алса, төменірек мəнді таңдаңыз.
• Жоғары ISO сезімталдықтарында, соның ішінде, ISO сезімталдықты
автоматты түрде басқару арқылы таңдалған жоғары мəндерде кездейсоқ
орналасқан жарық нүктелерді Noise reduction (Бұрмалануды азайту)
параметрін қосу арқылы азайтуға болады (0 195).
• Жоғары ISO сезімталдықтарында жарық нүктелер, кездейсоқ
орналасқан жарық нүктелер, түстердің əркелкілігі немесе сызықтар ұзақ
экспозицияларда жəне қоршаған ортаның жоғары температураларында
немесе Қосылған D-Lighting қосылып, Set Picture Control (Picture
Control режимін орнату) үшін Flat (Пəтер) таңдалып (0 132) немесе
Picture Control параметрлері үшін шекті мəндер (0 135) таңдалып
түсірілген фотосуреттерде көбірек байқалуы мүмкін.
• % режимінде кездейсоқ орналасқан жарық нүктелер, түстердің
əркелкілігі немесе сызықтар төмен жарықта түсірілген суреттерде
көбірек байқалуы мүмкін.
Қашықтан басқару пультінің ысырманы босату түймешігі басылған
кезде фотосурет түсірілмейді:
• Қашықтан басқару пультіндегі батареяны ауыстырыңыз (0 269).
• Қашықтан басқару пультінің суретке түсіру режимін таңдаңыз (0 95).
• Жарқыл зарядталуда (0 38).
• Remote on duration (ML-L3) (Қашықтан басқару пультінің сигналын
күту ұзақтығы (ML-L3)) (0 208) үшін таңдалған уақыт бітті.
• ML-L3 қашықтан басқару пультіне қатты жарық кедергі келтіруде.
Дыбыстық сигнал шықпайды:
• Off (Өшірулі) күйі Beep (Дыбыстық сигнал) үшін таңдалған (0 213).
• Фотокамера тыныш ысырманы босату режимінде (0 65) немесе
бейнефильм жазылуда (0 138).
• MF немесе AF-C фокустау режимі ретінде таңдалған немесе AF-A
таңдалған кезде нысан қозғалады (0 69).
Техникалық ескертпелер 285
Фотосуреттерде жағылған жерлер пайда болады: алдыңғы жəне
артқы объектив элементтерін тазалаңыз. Егер мəселе жалғасса,
сенсорды қолмен тазалаңыз (0 273) немесе Nikon компаниясының
қызмет көрсету өкіліне хабарласыңыз.
Фотосуреттерде күн басылмайды: кескін сапасы үшін NEF (RAW)
параметрі таңдалған (0 85, 202).
Бейнефильмдерде дыбыс жазылмайды: Movie settings
(Бейнефильм параметрлері) > Microphone (Микрофон) үшін
Microphone off (Микрофон өшірулі) таңдалған (0 141).
Тікелей көрініс күтпеген жерде аяқталады немесе іске қосылмайды:
келесі жағдайларда фотокамераның ішкі тізбектерін зақымдауды
болдырмау үшін тікелей көрініс автоматты түрде аяқталуы мүмкін:
• Қоршаған орта температурасы жоғары
• Фотокамера ұзақ уақыт бойы тікелей көрініс режимінде немесе
бейнефильмдерді жазу үшін пайдаланылған
• Фотокамера ұзақ уақыт бойы үздіксіз түсіру режимдерінде
пайдаланылған. Егер тікелей көріністі іске қосу əрекеті кезінде тікелей
көрініс іске қосылмаса, ішкі схемалардың салқындауын күтіңіз жəне
əрекетті қайталаңыз. Фотокамера тигенде жылы сезілуі мүмкін екенін,
бірақ бұл ақаулықты білдірмейтінін ескеріңіз.
Тікелей көрініс кезінде кескін бұрмаланулары пайда болады: тікелей
көрініс кезінде объективтегі көріністі (0 38) ұлғайтсаңыз «бұрмалану»
(кездейсоқ орналасқан жарық нүктелер, түстердің əркелкілігі немесе
сызықтар) жəне күтпеген түстер пайда болуы мүмкін; бейнефильмдерде
кездейсоқ орналасқан жарық нүктелердің, түстердің əркелкілігінің жəне
жарық нүктелердің мөлшері мен үлестіріміне кадр өлшемі мен
жылдамдығы əсер етеді (0 141). Сондай-ақ, кездейсоқ орналасқан
жарық нүктелер, түстердің əркелкілігі немесе жарық нүктелер тікелей
көрініс кезінде фотокамераның ішкі тізбектерінің температурасының
артуларының нəтижесінде пайда болуы мүмкін; фотокамера
пайдаланылмаған кезде тікелей көріністен шығыңыз.
Тікелей көрініс немесе бейнефильмді жазу кезінде жыпылықтау
немесе жолақтану орын алады: Flicker reduction (Жыпылықтауды
азайту) үшін жергілікті айнымалы ток қуат көзінің жиілігіне сəйкес
параметрді таңдаңыз (0 213).
Тікелей көрініс немесе бейнефильмді жазу кезінде жарық жолақтар
пайда болады: тікелей көрініс немесе бейнефильмді жазу кезінде
жыпылықтайтын белгі, жарқыл немесе ұзақтығы қысқа басқа жарық көзі
пайдаланылған.
Мəзір элементін таңдау мүмкін емес: кейбір режимдерде кейбір
параметрлер қол жетімді емес.
286 Техникалық ескертпелер
Суретке түсіру (P, S, A, M)
Ысырманы босату өшірілген:
• Жалғанған объектив E немесе G түріне жатпайды: фотокамераның
режимді таңдау дискін M режиміне бұрыңыз (0 105, 253).
• M режимінде «Bulb» немесе «Time» ысырма жылдамдығы
таңдалғаннан кейін режимді таңдау дискі S режиміне бұралады: жаңа
ысырма жылдамдығын таңдаңыз (0 101).
Ысырма жылдамдықтарының толық ауқымын пайдалану мүмкін
емес:
• Жарқыл пайдаланылуда (0 91).
• Суретке түсіру мəзіріндегі Movie settings (Бейнефильм
параметрлері) > Manual movie settings (Қолмен реттелетін
бейнефильм параметрлері) үшін On (Қосулы) күйі таңдалған кезде
қол жетімді ысырма жылдамдықтарының ауқымы кадр жылдамдығына
қарай өзгеріп отырады (0 142).
Қажет апертураны таңдау мүмкін емес: қол жетімді апертуралардың
ауқымы пайдаланылатын объективке қарай өзгеріп отырады.
Түстер табиғи емес:
• Жарық көзіне сəйкестендіру үшін ақ түс балансын реттеңіз (0 121).
• Set Picture Control (Picture Control режимін орнату) параметрлерін
реттеңіз (0 132).
Ақ түс балансын өлшеу мүмкін емес: нысан тым күңгірт немесе тым
ашық (0 128).
Алдын-ала орнатылған ақ түс балансының мəні үшін кескінді
бастапқы ретінде таңдау мүмкін емес: кескін D3400 көмегімен
жасалмаған (0 130).
Picture Control əсерлері əр кескінде əр түрлі болады: анық ету,
анықтық, контраст немесе қанығуы үшін A (автоматты) параметрі
таңдалған. Қатарынан түсірілетін бірнеше фотосуретте бірдей
нəтижелерге қол жеткізу үшін басқа параметрді таңдаңыз (0 136).
Өлшеуді өзгерту мүмкін емес: автоэкспозиция құлпы қосылған (0 113).
Экспозиция түзетілімін пайдалану мүмкін емес: фотокамера M. Басқа
режимді таңдаңыз (0 98, 116).
Ұзақ экспозицияларда бұрмалану (қызарған аумақтар немесе өзге
бұрмаланулар) пайда болады: бұрмалануды азайтуды қосыңыз
(0 195).
Техникалық ескертпелер 287
Қарау
NEF (RAW) пішіміндегі кескінді қарау мүмкін емес: фотосурет
NEF (RAW) + JPEG кескін сапасымен түсірілген (0 84).
Басқа фотокамералармен жазылған суреттерді көру мүмкін емес:
фотокамераның басқа үлгілерімен жасалған суреттер дұрыс
көрсетілмеуі мүмкін.
Ойнату кезінде кейбір суреттер көрсетілмейді: Playback folder
(Ойнату қалтасы) үшін All (Барлығы) параметрін таңдаңыз (0 187).
«Тік» (портреттік) бағыттағы суреттер «кең» (пейзаждық) бағытта
көрсетіледі:
• Rotate tall (Тік суреттерді бұру) үшін On (Қосулы) күйін таңдаңыз (0 189).
• Фотосурет Auto image rotation (Автоматты кескінді бұру) үшін Off
(Өшірулі) күйі таңдалып түсірілген (0 188).
• Фотосурет кескінді тексере қарау режимінде көрсетіледі (0 188, 189).
• Фотосурет түсірілген кезде фотокамера жоғары немесе төмен
бағытталған (0 188).
Суретті өшіру мүмкін емес:
• Сурет қорғалған: қорғауды алып тастаңыз (0 168).
• Жад картасы құлыпталған (0 291).
Суретті өңдеу мүмкін емес: фотосуретті осы фотокамера арқылы əрі
қарай өңдеу мүмкін емес (0 228).
Фотосуретті басып шығару үшін таңдау мүмкін емес: фотосурет
NEF (RAW) пішімінде. Фотосуреттерді компьютерге тасымалдап,
Capture NX-D бағдарламасын пайдаланып басып шығарыңыз (0 177).
NEF (RAW) пішіміндегі фотосуреттерді NEF (RAW) processing (NEF (RAW)
өңдеу) параметрін пайдаланып JPEG пішімінде сақтауға болады (0 230).
Теледидарда сурет көрсетілмейді: HDMI (0 184) кабелі дұрыс жалғанбаған.
Фотокамера HDMI-CEC теледидарының қашықтан басқару пультіне
жауап бермейді:
• On (Қосулы) күйін баптау мəзіріндегі HDMI > Device control
(Құрылғыны басқару) үшін таңдаңыз (0 185).
• Теледидарға арналған HDMI-CEC баптауларын құрылғымен бірге
келген құжатта сипатталғандай өзгертіңіз.
Фотосуреттерді компьютерге тасымалдау мүмкін емес: амалдық
жүйе фотокамерамен немесе тасымалдау бағдарламалық
жасақтамасымен үйлесімді емес. Фотосуреттерді компьютерге көшіру
үшін жады картасын оқу құралын пайдаланыңыз (0 177).
Компьютер NEF (RAW) пішіміндегі кескіндерді фотокамерадан басқаша
көрсетеді: үшінші тарап бағдарламалық жасақтамасы Picture Control
режимдерінің, Қосылған D-Lighting немесе виньеттеуді басқару əсерлерін
көрсетпейді. Capture NX-D бағдарламасын пайдаланыңыз (0 177).
288 Техникалық ескертпелер
Bluetooth
Фотокамера өшірулі кезде жад картасына қатынасу шамы (0 36)
жанады: фотокамера смарт құрылғыға деректерді тасымалдауда. Бұл
ақаулық емес.
Сымсыз принтерлерге жəне басқа сымсыз құрылғыларға қосылу
мүмкін емес: бұл фотокамера тек SnapBridge қолданбасы орнатылған
құрылғыларға қосыла алады.
Өзге мəліметтер
Жазылған күні дұрыс емес: фотокамера сағатын орнатыңыз (0 25,
205).
Мəзір элементін таңдау мүмкін емес: параметрлердің кейбір
тіркесімдерінде немесе жад картасы салынған кезде кейбір параметрлер
қол жетімді емес (0 13, 227, 281).
Техникалық ескертпелер 289
Қате туралы хабарлар
Бұл бөлімде көріністапқышта жəне мониторда пайда болатын
индикаторлар жəне қате туралы хабарлар көрсетілген.
A Ескерту белгішелері
Монитордағы d немесе көріністапқыштағы s жыпылықтауы W (Q)
түймешігін басып мониторда ескертуді немесе қате туралы хабарды
көрсетуге болатынын білдіреді.
Индикатор
Монитор
Көріністапқыш
Шешімі
0
• Үйлесімді объективті жалғаңыз. 252
Lens not attached
F/s
105
(Объектив жалғанбаған)
(жыпылықтайды) • Объектив E немесе G түріне
жатпаса, M режимін таңдаңыз.
Жиналмалы объективтің бөшке
Before taking photos, rotate
іспеттес түймешігі бар объектив
the zoom ring to extend the
объектив бөшке іспеттес
lens. (Фотосуреттерді
түймешігі ішке қарай жиналған
F
түсіру алдында
күйде жалғанған. Объективті
16
(жыпылықтайды)
масштабтау сақинасын
ұзарту үшін жиналмалы
бұрап, объективті
объективтің бөшке іспеттес
ұзартыңыз.)
түймешігін басыңыз жəне
масштабтау сақинасын бұраңыз.
Shutter release disabled.
Recharge battery.
Фотокамераны өшіріңіз жəне
d/s
12,
батареяны зарядтаңыз немесе
(Ысырманы босату
(жыпылықтайды)
13
өшірілген. Батареяны
ауыстырыңыз.
зарядтаңыз.)
This battery cannot be used. It
does not communicate
properly with this camera. To
use the camera safely, choose
a battery designated for use in
this camera. (Бұл батареяны
пайдалану мүмкін емес. Ол
d
Nikon компаниясы бекіткен
267
бұл фотокамерамен дұрыс (жыпылықтайды) батареяны пайдаланыңыз.
байланыспайды.
Фотокамераны қауіпсіз
пайдалану үшін осы
фотокамерада пайдалануға
арналған батареяны
таңдаңыз.)
Initialization error. Turn
Фотокамераны өшіріп,
camera off and then on
d/k
батареяны алып тастап, орнына 13,
again. (Баптандыру қатесі.
(жыпылықтайды) салып, фотокамераны қайта
18
Фотокамераны өшіріңіз
қосыңыз.
де, қайта қосыңыз.)
290 Техникалық ескертпелер
Индикатор
Монитор
Көріністапқыш
Шешімі
Battery level is low.
Complete operation and
turn camera off
Тазалауды аяқтап,
immediately. (Батарея
фотокамераны өшіріңіз жəне
—
қуатының деңгейі төмен.
батареяны зарядтаңыз немесе
Əрекетті аяқтаңыз жəне
ауыстырыңыз.
фотокамераны бірден
өшіріңіз.)
Clock not set (Сағат
s
Фотокамера сағатын орнатыңыз.
орнатылмаған)
(жыпылықтайды)
Фотокамераны өшіріп, жад
No memory card inserted
S/s
картасының дұрыс салынғанына
(Жад картасы салынбаған) (жыпылықтайды)
көз жеткізіңіз.
Memory card is locked.
Жад картасы құлыпталған
Slide lock to “write” position.
(жазудан қорғалған). Жад
(
(Жад картасы құлыпталған.
картасының жазудан қорғау
(жыпылықтайды)
Құлыпты «жазу» күйіне
ажыратқышын «write» күйіне
сырғытыңыз.)
сырғытыңыз.
• Рұқсат етілген картаны
пайдаланыңыз.
• Картаны пішімдеңіз. Егер
мəселе қайталана берсе,
карта зақымдалған болуы
мүмкін. Nikon компаниясының
қызмет көрсету өкіліне
This memory card cannot
хабарласыңыз.
be used. Card may be
damaged. Insert another
• Жаңа қалта жасау қатесі.
(/k
card. (Бұл жад картасын
Файлдарды өшіріңіз немесе
пайдалану мүмкін емес.
(жыпылықтайды) жаңа жад картасын салыңыз.
Карта зақымдалған болуы
• Жаңа жад картасын салыңыз.
мүмкін. Басқа картаны
• Eye-Fi upload (Eye-Fi
салыңыз.)
картасына жүктеу) үшін
Disable (Өшіру) таңдалғаннан
кейін Eye-Fi картасы сымсыз
сигнал беруді жалғастырады.
Сымсыз таратуды тоқтату үшін
фотокамераны өшіріп,
картаны алып тастаңыз.
Eye-Fi картасы құлыпталған
Not available if Eye-Fi card
(жазудан қорғалған). Жад
is locked. (Eye-Fi картасы
(/k
картасының жазудан қорғау
құлыптаулы болса қол
(жыпылықтайды)
ажыратқышын «write» күйіне
жетімді емес.)
сырғытыңыз.
This card is not formatted.
Картаны пішімдеңіз немесе
Format the card. (Бұл карта
T
фотокамераны өшіріп, жаңа
пішімделмеген. Картаны (жыпылықтайды)
карта салыңыз.
пішімдеңіз.)
0
275
25,
205
13
—
269
201
13,
171
13
224
—
13,
201
Техникалық ескертпелер 291
Индикатор
Монитор
Көріністапқыш
Шешімі
• Сапасын немесе өлшемін
азайтыңыз.
j/A/s
Card is full (Карта толы)
(жыпылықтайды) • Фотосуреттерді өшіріңіз.
• Жаңа жад картасын салыңыз.
Фотокамера автофокусты
●
пайдаланып фокустай алмайды.
—
(жыпылықтайды) Кадр жиектемесін өзгертіңіз
немесе қолмен фокустаңыз.
• Төмендеу ISO сезімталдықты
пайдаланыңыз.
• Коммерциялық ND сүзгісін
пайдаланыңыз.
• Мына режимде:
Subject is too bright (Нысан
S Ысырма жылдамдығын
тым жарық)
көбейтіңіз
A Кішілеу апертура мəнін
(жоғарырақ f саны)
таңдаңыз
s
% Басқа түсіру режимін
(жыпылықтайды)
таңдау
• Жоғарырақ ISO сезімталдықты
пайдаланыңыз.
• Жарқылды пайдаланыңыз.
• Мына режимде:
Subject is too dark (Нысан
S Төменірек ысырма
тым күңгірт)
жылдамдығы
A Үлкендеу апертура мəнін
(төменірек f саны)
таңдаңыз
No “Bulb” in S mode
A/s
(S режимінде қолмен
(жыпылықтайды) Ысырма жылдамдығын
басылу режимінсіз)
өзгертіңіз немесе M режимін
No “Time” in S mode
таңдаңыз.
&/s
(S режимінде «Уақыт»
(жыпылықтайды)
режимінсіз)
Жарқыл толық қуатында жанған.
Фотосуретті мониторда
N
тексеріңіз; егер жарық көзінде
—
(жыпылықтайды) кем ұсталған болса,
параметрлерді реттеп, əрекетті
қайталаңыз.
292 Техникалық ескертпелер
0
84
171
13
35,
72,
81
93
267
102
104
5
93
87
102
104
102,
105
—
Индикатор
Монитор
Көріністапқыш
Шешімі
• Жарқылды пайдаланыңыз.
• Нысанға дейінгі қашықтықты,
апертураны, жарқыл ауқымын
немесе ISO сезімталдықты
өзгертіңіз.
• Объективтің фокустық
қашықтығы 18 мм-ден аз:
ұзындау фокустық
қашықтықты пайдаланыңыз.
N/s
• Қосымша SB-400 немесе
—
(жыпылықтайды) SB-300 жарқыл бөлігі
жалғанған: жарқыл жарықты
сейілту күйінде немесе
фокустау қашықтығы өте
қысқа. Түсіруді
жалғастырыңыз; егер қажет
болса, фотосуретте
көлеңкелердің көрсетілмеуі
үшін фокустау қашықтығын
көбейтіңіз.
Error. Press shutter release
Ысырманы босатыңыз. Егер
қате туралы хабар жоғалмаса
button again. (Қате.
Ысырманы босату
немесе жиі пайда бола берсе,
Nikon компаниясының қызмет
түймешігін қайтадан
басыңыз.)
көрсету өкіліне хабарласыңыз.
Start-up error. Contact a
Nikon-authorized service
O
representative. (Іске қосу
(жыпылықтайды)
қатесі. Nikon
Nikon компаниясының қызмет
компаниясының қызмет
көрсету өкіліне хабарласыңыз.
көрсету өкіліне
хабарласыңыз.)
Metering error (Өлшеу
қатесі)
Unable to start live view.
Please wait for camera to
Тікелей көріністі немесе
cool. (Тікелей көріністі іске
бейнефильмді жазуды
—
жалғастыру алдында ішкі
қосу мүмкін емес.
Фотокамераның
тізбектің салқындауын күтіңіз.
салқындауын күтіңіз.)
Қарау үшін таңдалған қалтада
кескіндер жоқ. Playback folder
(Ойнату қалтасы) мəзірінен
Folder contains no images.
—
кескіндерді қамтитын қалтаны
(Қалтада кескіндер жоқ.)
таңдаңыз немесе кескіндерді
қамтитын жад картасын
салыңыз.
0
87
92,
93,
104
—
—
—
—
286
13,
187
Техникалық ескертпелер 293
Индикатор
Монитор
Көріністапқыш
Шешімі
Cannot display this file.
Файлды фотокамерада ойнату
(Бұл файлды көрсету
—
мүмкін емес.
мүмкін емес.)
Cannot select this file. (Бұл
Басқа құрылғылармен жасалған
файлды таңдау мүмкін
—
кескіндерді өңдеу мүмкін емес.
емес.)
• Басқа құрылғылармен
жасалған бейнефильмдерді
This movie cannot be
өңдеу мүмкін емес.
edited. (Бұл бейнефильмді
—
• Бейнефильмдердің ұзақтығы
өңдеу мүмкін емес.)
кем дегенде екі секунд болуы
керек.
Жад картасында NEF (RAW)
No image for retouching.
processing (NEF (RAW) өңдеуі)
—
(Өңдейтін кескін жоқ.)
арқылы пайдалану үшін
NEF (RAW) кескіндері жоқ.
Network access not
Фотокамераны өшіріңіз жəне
available until camera
фотокамераның салқындауын
cools. (Фотокамера
—
күтуден кейін əрекетті
суығанша желіге қатынасу
қайталаңыз.
қол жетімді емес.)
Принтерді тексеріңіз.
Жалғастыру үшін Continue
Check printer. (Принтерді
—
тексеріңіз.)
(Жалғастыру) пəрменін (егер
қол жетімді болса) таңдаңыз.
Қағаз таңдалған өлшемге сай
Check paper. (Қағазды
емес. Дұрыс өлшемдегі қағазды
—
тексеріңіз.)
салып, Continue (Жалғастыру)
пəрменін таңдаңыз.
Кептелісті кетіріп, Continue
Paper jam. (Қағаз
—
(Жалғастыру) пəрменін
кептелісі.)
таңдаңыз.
Таңдалған өлшемдегі қағазды
Out of paper. (Қағаз бітті.)
—
салып, Continue (Жалғастыру)
пəрменін таңдаңыз.
Сияны тексеріңіз. Жалғастыру
Check ink supply. (Сияны
—
үшін Continue (Жалғастыру)
тексеріңіз.)
пəрменін таңдаңыз.
Сияны ауыстырып, Continue
Out of ink. (Сия таусылды.)
—
(Жалғастыру) пəрменін
таңдаңыз.
* Қосымша мəлімет алу үшін принтер нұсқаулығын қараңыз.
294 Техникалық ескертпелер
0
—
228
138
149
230
—
—*
—*
—*
—*
—*
—*
Техникалық сипаттамалары
❚❚ Nikon D3400 сандық фотокамерасы
Түрі
Түрі
Объектив
жиектемесі
Тиімді көрініс
бұрышы
Айналы сандық фотокамера
Nikon F бекіткіші (АФ түйіспелері бар)
Nikon DX пішімі; фокустық қашықтық FX пішімді
көрініс бұрышы бар объективтердікінен шамамен
1,5 есе көбірек
Тиімді нүктелер саны
Тиімді нүктелер
24,2 миллион
саны
Кескін сенсоры
Кескін сенсоры
Жалпы нүктелер
саны
Тозаңды азайту
жүйесі
Сақтау
Кескін өлшемі
(нүктелер)
Файл пішімі
Picture Control
жүйесі
Сақтау орталары
Файлдық жүйе
23,5 × 15,6 мм CMOS сенсоры
24,72 миллион
Кескіндегі тозаң іздерін кетіру анықтамалық
деректері (Capture NX-D бағдарламалық
жасақтамасы қажет)
•
•
•
•
•
6000 × 4000 (Үлкен)
4496 × 3000 (Орташа)
2992 × 2000 (Кішкентай)
NEF (RAW): 12 биттік, сығымдалған
JPEG: JPEG-Baseline үйлесімді, жоғары
(шамамен 1 : 4), қалыпты (шамамен 1 : 8)
немесе қарапайым (шамамен 1 : 16) сығымдалу
қолданылған
• NEF (RAW) + JPEG: NEF (RAW) жəне JPEG
пішімдерінің екеуінде де жазылатын бір
фотосурет
Стандартты, бейтарап, жанды, монохромды,
портрет, пейзаж, пəтер; таңдалған Picture Control
режимін өзгертуге болады
SD (Secure Digital) жəне UHS-I үйлесімді SDHC
жəне SDXC жад карталары
DCF 2.0, Exif 2.3, PictBridge
Техникалық ескертпелер 295
Көріністапқыш
Көріністапқыш
Кадр ауқымы
Ұлғайту
Қарау нүктесі
Диоптрияны
реттеу
Фокустау экраны
Шағылыстырғыш
айна
Объектив
апертурасы
Объектив
Автофокусты
қолдау
Ысырма
Түрі
Жылдамдық
Жарқылды
синхрондау
жылдамдығы
Босату
Суретке түсіру
режимі
Кадрдың ілгері
жылжу жиілігі
Өздігінен түсіруді
реттейтін таймер
Көз деңгейіндегі пентаайна бар бір объективті
айналы көріністапқыш
Шамамен 95 % көлденең жəне 95 % тік
Шамамен 0,85× (шексіздік деңгейінде 50 мм f/1.4
объектив, –1,0 м–1)
18 мм (–1,0 м–1; көріністапқыш окуляры əйнегінің
үстіңгі қабатының ортасынан санағанда)
–1,7–+0,5 м–1
B типті BriteView анық бұлыңғыр VII таңбалы
экраны
Жылдам қайту
Жылдам орнына қайтады, электронды түрде
басқарылады
Автофокус AF-P жəне E жəне G түріне жататын
AF-S объективтерінде қол жетімді.
Электронды басқарылатын, тігінен жүретін,
фокустық жазықтықты ысырма
1
/4000 –30 с, 1/3 ЭМ қадамдарымен; Қолмен басылу
режимі; Уақыт
X = 1/200 с; 1/200 с немесе баяуырақ жылдамдықта
ысырмамен синхрондалады
8 (əр кадр бойынша), I (үздіксіз), J (ысырманы
тыныш босату), E (өздігінен түсіруді реттейтін
таймер), " (кешіктірілген қашықтан; ML-L3),
# (жылдам қашықтан басу пульті; ML-L3)
5 кадр/сек дейін
Ескертпе: кадр жылдамдықтары қолмен
реттелетін фокус, қолмен реттелетін немесе
ысырманы ұстап тұру басымдығы бар автоматты
режим экспозициясын, 1/250 с немесе жылдамырақ
ысырма жылдамдығын жəне басқа параметрлерді
əдепкі мəндерімен қабылдайды.
2 с, 5 с, 10 с, 20 с; 1–9 экспозиция
296 Техникалық ескертпелер
Экспозиция
Өлшеу
Өлшеу əдісі
Ауқым (ISO 100,
f/1.4 объективі,
20 °C)
Экспозиция
өлшегішін
жалғастырғыш
Режим
420 нүктелі RGB сенсорын пайдаланатын TTL
экспозициясы
• Матрицалық өлшем: 3D түрлі-түсті матрицалы
өлшеу жүйесі II (Е жəне G түріне жататын
объективтер)
• Ортасы бойынша өлшеу: кадрдың
ортасындағы 8 мм шеңберге 75 % салмақ
беріледі
• Нүктелі экспоөлшегіш: таңдалған фокустау
нүктесінің ортасындағы 3,5 мм шеңберді
(шамамен кадрдың 2,5 %) өлшейді
• Матрицалық немесе ортасы бойынша өлшеу:
0–20 ЭМ
• Нүктелі экспоөлшегіш: 2–20 ЭМ
Микропроцессор
Автоматты режимдер (i авто; j авто, жарқыл
өшірулі); икемді бағдарламасы бар
бағдарламаланған автоматты режим (P);
ысырманы ұстап тұру басымдығы бар автоматты
режим (S); апертура басымдығы бар автоматты
режим (A); қол режимі (M); көрініс режимдері
(k портрет; l пейзаж; p бала; m спорт;
n жақыннан түсіру; o түнгі портрет); арнайы
əсерлер режимдері (% түнде көру; S супер жанды;
T поп; U фотоиллюстрация; ' ойыншық
фотокамера əсері; ( миниатюра əсері;
3 таңдамалы түс; 1 силуэт; 2 ашық реңкті сурет;
3 қою реңкті сурет)
Экспозиция
P, S, A, M, көрініс жəне % режимдерінде –5–+5 ЭМ
түзетілімі
бойынша 1/3 ЭМ қадамдарымен реттеуге болады
Экспозиция құлпы Жарық күші A (L) түймешігі арқылы анықталған
мəнде құлыпталады
ISO сезімталдығы 1 ЭМ қадамдарында ISO 100–25600. ISO
(ұсынылатын
сезімталдықты автоматты түрде басқару қол
экспозиция
жетімді
индексі)
Қосылған
Қосулы, өшірулі
D-Lighting
Техникалық ескертпелер 297
Фокустау
Автофокус
Анықтау ауқымы
Объективтің
электр жетегі
Фокустау нүктесі
АФ аумағының
режимі
Фокустау құлпы
Жарқыл
Кірістірілген
жарқыл
Жарқылдың
жетекші саны
Жарқылды
басқару
Жарқыл режимі
TTL фазасын анықтау, 11 фокустау нүктесі (соның
ішінде айқас түрге жататын сенсор) жəне АФ
қосымша шамы (ауқымы шамамен 0,5–3 м) бар
Nikon Multi-CAM 1000 автофокустау сенсорының
модулі.
–1–+19 ЭМ (ISO 100, 20 °C)
• Автофокус (AF): əр кадр бойынша бақылағыш
АФ (AF-S); үздіксіз бақылағыш АФ (AF-C); AF-S/
AF-C автоматты таңдау (AF-A); болжалды
бақылағыш фокустау нысан күйіне қарай
автоматты түрде іске қосылады
• Қолмен реттелетін фокус (MF): электрондық
қашықтықты өлшегішті пайдалануға болады
11 фокустау нүктесінен таңдауға болады
Жалғыз нүктелі АФ, динамикалық аумақ АФ, АФ
аумағын автоматты түрде таңдау, 3D бақылау
(11 нүкте)
Ысырманы босату түймешігін жартылай басып (əр
кадр бойынша бақылағыш АФ) немесе A (L)
түймешігін басып фокусты құлыптауға болады
i, k, p, n, o, S, T, U, ': автоматты түрде
шығатын автоматты жарқыл
P, S, A, M: қолмен шығару, түймешікпен босату
Шамамен 7, қолмен реттелетін жарқылда 8 (м, ISO
100, 20 °C)
TTL: 420-нүктелі RGB сенсор пайдаланатын i-TTL
жарқылды басқару тетігі кірістірілген жарқылда
қол жетімді болады; сандық айналы фотокамера
үшін i-TTL балансталған толықтырғыш жарқыл
матрицалық жəне ортасы бойынша өлшеумен
бірге, ал сандық айналы фотокамера үшін
стандартты i-TTL жарқылы нүктелі
экспоөлшегішпен бірге пайдаланылады
Авто, қызыл көз əсерін азайту мүмкіндігі бар
автоматты жарқыл, автоматты баяу синхрондау,
қызыл көз əсерін азайту мүмкіндігі бар автоматты
баяу синхрондау, толықтырғыш жарқыл, қызыл
көз əсерін азайту, баяу синхрондау, қызыл көз
əсерін азайту мүмкіндігі бар баяу синхрондау,
баяу синхрондау мүмкіндігі бар артқы перде,
артқы пердемен синхрондау, өшірулі
298 Техникалық ескертпелер
Жарқыл
Жарқыл түзетілімі P, S, A, M жəне көрініс режимдерінде −3–+1 ЭМ
бойынша 1/3 ЭМ қадамдарымен реттеуге болады
Жарқылдың
Кірістірілген жарқыл немесе қосымша жарқылы
дайындығын
бөлігі толық зарядталған кезде жанады; жарқыл
білдіретін
толық шығысында жанғаннан кейін
индикатор
жыпылықтайды
Керек-жарақтарға Синхрондау мүмкіндігі жəне деректер түйіспелері
арналған құрылғы мен қауіпсіздік құлпы бар ISO 518 тікелей қосу
контакті
Nikon шығармашыл Nikon CLS қолдауы бар
жарықтандыру
жүйесі (CLS)
Синхрондау
AS-15 синхрондау терминалының адаптері (бөлек
түйіспе тұсы
сатылады)
Ақ түс балансы
Ақ түс балансы
Тікелей көрініс
Объективтің
электр жетегі
АФ аумағының
режимі
Автофокус
Көріністі
автоматты таңдау
Авто, қызу бөлетін шам, флюоресцентті жарық
(7 түрі), тіке күн сəулесі, жарқыл, бұлтты, көлеңке,
алдын-ала қолмен енгізілген мəн, дəл реттеумен
алдын-ала қолмен енгізілген мəннен басқа барлығы.
• Автофокус (AF): əр кадр бойынша бақылағыш
АФ (AF-S); тұрақты бақылағыш АФ (AF-F)
• Қолмен реттелетін фокус (MF)
Бет басымдығы бар АФ, кең аумақты АФ, қалыпты
аумақты АФ, нысанды бақылағыш АФ
Кадрдың кез келген жеріндегі контрастты анықтау
АФ (бет басымдығы бар АФ немесе нысанды
бақылағыш АФ таңдалған кезде фотокамера
фокустау нүктесін өздігінен таңдайды)
i жəне j режимдерінде қол жетімді
Бейнефильм
Өлшеу
Негізгі кескін сенсоры арқылы TTL экспозициясын
өлшеу
Өлшеу əдісі
Матрица
Кадр өлшемі
• 1920 × 1080; 60p (ретті), 50p, 30p, 25p, 24p
(нүктелер) жəне
• 1280 × 720; 60p, 50p
кадр жылдамдығы 60p, 50p, 30p, 25p жəне 24p үшін нақты кадр
жылдамдықтары — сəйкесінше 59,94, 50, 29,97, 25
жəне 23,976 кадр/сек; параметрлер ★ жоғары
жəне қалыпты кескін сапасын қолдайды
Техникалық ескертпелер 299
Бейнефильм
Файл пішімі
Бейне сығымдалу
Дыбысты жазу
пішімі
Дыбысты жазу
құрылғысы
ISO сезімталдық
Монитор
Монитор
Қарау
Қарау
Интерфейс
USB
HDMI шығысы
MOV
H.264/MPEG-4 жақсартылған бейне кодтау
Сызықтық PCM
Кірістірілген монауральдық микрофон;
сезімталдығын реттеуге болады
ISO 100–25600
7,5 см (3 дюйм), 170° қарау бұрышы бар шамамен
921 мың нүкте (VGA) TFT СКД, шамамен 100 %
кадр ауқымы жəне жарықтықты реттеу
Ойнатуды масштабтау, ойнатуды масштабтауды
кесу, бетті масштабтауды қарау, бейнефильмді
қарау, фотосурет жəне/немесе бейнефильм
слайд көрсетілімдері, гистограмма дисплейі,
белгіленген тұстар, фотосурет туралы мəлімет,
орын деректерінің дисплейі, кескінді автоматты
бұру, суреттерге баға беру жəне кескін туралы
аңғартпа (36 таңбаға дейін) бар толық өлшемде
жəне сурет нобайын (4, 9 немесе 72 кескін немесе
күнтізбе) қарау
Micro-USB жалғағышы бар жылдамдығы жоғары
USB; кірістірілген USB портына қосу ұсынылады
C түріне жататын HDMI жалғағышы
Bluetooth
Байланыс
протоколдары
Жұмыс жиілігі
Bluetooth техникалық сипаттамаларының 4.1
нұсқасы
• Bluetooth: 2402–2480 МГц
• Bluetooth Low Energy: 2402–2480 МГц
Ең көп шығыс қуат 8,1 дБм (EIRP)
Ауқым (көру аясы) Кедергілер болмаса, шамамен 10 м; ауқым сигнал
күшіне жəне кедергілердің болуына немесе
болмауына қарай өзгеріп отыруы мүмкін
300 Техникалық ескертпелер
Қолдау көрсетілетін тілдер
Қолдау
Араб, бенгал, болгар, қытай (жеңілдетілген жəне
көрсетілетін
дəстүрлі), чех, дат, нидерланд, ағылшын, фин,
тілдер
француз, неміс, грек, хинди, венгр, индонезия,
итальян, жапон, корей, маратхи, норвег, парсы,
поляк, португал (португалиялық жəне
бразилиялық), румын, орыс, серб, испан, швед,
тамил, телугу, тай, түрік, украин, вьетнам тілдері
Қуат көзі
Батарея
Айнымалы ток
адаптері
Штатив ұяшығы
Штатив ұяшығы
Бір EN-EL14а қайта зарядталмалы литий-ионды
батареясы
EH-5b айнымалы ток адаптері; EP-5A қуат
жалғағышын талап етеді (бөлек сатылады)
1
/4 дюйм (ISO 1222)
Өлшемдері/салмағы
Өлшемдері
Шамамен 124 × 98 × 75,5 мм
(Е × Б × Д)
Салмағы
Батарея мен жад картасын қосқанда жəне корпус
қақпағын қоспағанда шамамен 445 г; шамамен
395 г (тек фотокамера корпусы)
Жұмыс ортасы
Температура
Ылғалдылық
0 °C–40 °C
85 % немесе төмен (конденсациясыз)
• Басқа мəлімделген болмаса, барлық өлшеулер Camera and Imaging
Products Association (CIPA) стандарттарына немесе нұсқауларына сай
орындалған.
• Барлық сандар толығымен зарядталған батареясы бар фотокамера
үшін берілген.
• Фотокамерада көрсетілген үлгі кескіндер жəне нұсқаулықтағы кескіндер мен
суреттер тек түсіндіру мақсаттарына арналған.
• Nikon компаниясы осы нұсқаулықта сипатталған жабдық пен
бағдарламалық жасақтаманың сыртқы түрін жəне техникалық
сипаттамаларын кез келген уақытта жəне еш ескертусіз өзгерту
құқығын сақтап қалады. Nikon компаниясы осы нұсқаулықта болуы
мүмкін қателерден болған шығындарға жауап бермейді.
Техникалық ескертпелер 301
❚❚ MH-24 зарядтау құрылғысы
Номиналды
тұтынылатын
қуаты
Номиналды
шығасын
параметрлері
Қолдауға ие
батарея түрлері
Зарядталу уақыты
Айнымалы ток 100–240 В, 50/60 Гц, максималды
0,2 A
Тұрақты ток 8,4 В/0,9 A
EN-EL14а Nikon қайта зарядталмалы литий-ионды
батареялары
Заряд қалмаған кезде 25 °C қоршаған орта
температурасында шамамен 1 сағат жəне
50 минут
0 °C–40 °C
Жұмыс
температурасы
Өлшемдері
Шамамен 70 × 26 × 97 мм, ашалы адаптерді
(Е × Б × Д)
қоспағанда
Салмағы
Шамамен 96 г, ашалы адаптерді қоспағанда
Бұл өнімдегі таңбалар мыналарды білдіреді:
m Айнымалы ток, p Тұрақты ток, q II сыныпты жабдық (Өнім құрылысы
қос қабатпен оқшауланған.)
❚❚ EN-EL14а қайта зарядталмалы литий-ионды
батареясы
Түрі
Қайта зарядталмалы литий-ионды батарея
Номиналды
7,2 В/1230 мАс
сыйымдылық
Жұмыс
0 °C–40 °C
температурасы
Өлшемдері
Шамамен 38 × 53 × 14 мм
(Е × Б × Д)
Салмағы
Шамамен 49 г, түйіспе тұс қақпағын қоспағанда
Nikon компаниясы осы нұсқаулықта сипатталған жабдық пен
бағдарламалық жасақтаманың сыртқы түрін жəне техникалық
сипаттамаларын кез келген уақытта жəне еш ескертусіз өзгерту құқығын
сақтап қалады. Nikon компаниясы осы нұсқаулықта болуы мүмкін
қателерден болған шығындарға жауап бермейді.
302 Техникалық ескертпелер
❚❚ Қолдауға ие стандарттар
• DCF 2.0 нұсқасы: Design Rule for Camera File Systems
(Фотокамераның файлдық жүйесіне арналған жобалық
ереже) (DCF) фотокамералардың түрлі маркалары арасында
үйлесімділікті қамтамасыз ету үшін сандық фотокамера
саласында кең пайдаланылатын стандарт болып табылады.
• Exif 2.3 нұсқасы: D3400 фотокамерасы Exif (Exchangeable
Image File Format for Digital Still Cameras (Сандық
Фотоаппаратқа Арналған кескін файлдарының өзара
алмасымды пішімі)) 2.3 нұсқасына қолдау көрсетеді, бұл
стандарт бойынша фотосуреттермен бірге сақталған мəлімет
кескіндер Exif стандартымен үйлесімді принтерлерде
шығарылған кезде оңтайлы түс репродукциясы үшін
пайдаланылады.
• PictBridge: сандық фотокамера жəне принтер шығару
салаларының бірлестігі арқасында пайда болған жəне
суреттерді компьютерге көшірместен тікелей принтерге
жіберуге мүмкіндік беретін стандарт.
• HDMI: High-Definition Multimedia Interface (HDMI) үйлесімді
құрылғыларға бір кабельдік қосылым арқылы дыбыс пен
бейне деректерді жəне бақылау сигналдарын тарата алатын
тұрмыстық электроника жəне дыбыс/бейне құрылғыларында
пайдаланылатын мультимедиалық интерфейстерге арналған
стандарт болып табылады.
Техникалық ескертпелер 303
A Сауда белгілері туралы ақпарат
IOS — Cisco Systems, Inc. компаниясының сауда белгісі немесе
Америка Құрама Штаттарында жəне/немесе басқа елдерде тіркелген
сауда белгісі жəне лицензия бойынша пайдаланылады. Windows —
Microsoft корпорациясының сауда белгісі немесе Америка Құрама
Штаттарында жəне/немесе басқа елдерде тіркелген сауда белгісі.
Mac, OS X, Apple®, App Store®, Apple логотиптері, iPhone®, iPad® жəне
iPod touch® — Apple Inc. компаниясының Америка Құрама
Штаттарында жəне/немесе басқа елдерде тіркелген сауда белгілері.
Android — Google Inc. компаниясының сауда белгісі Android роботы
Google жасаған жəне бөліскен еңбектен қайта жасалған немесе
өзгертілген жəне Creative Commons 3.0 авторлық туралы
лицензиясында сипатталған шарттарға сай пайдаланылады. PictBridge
логотипі сауда белгісі болып табылады. SD, SDHC жəне SDXC
логотиптері SD-3C, LLC компаниясының сауда белгілері болып
табылады. HDMI, HDMI ені жəне High-Definition Multimedia Interface
атауы HDMI Licensing LLC. компаниясының сауда белгілері немесе
тіркелген сауда белгілері болып табылады.
Bluetooth® сөз белгісі жəне логотиптері — Bluetooth SIG, Inc. иелік
ететін тіркелген сауда белгілері жəне Nikon корпорациясы мұндай
белгілерді əр жағдайда лицензия бойынша пайдаланады.
Nikon өнімімен берілген осы нұсқаулықта немесе басқа құжаттамада
аталған барлық басқа сауда белгілері тиісті иелерінің сауда белгілері
немесе тіркелген сауда белгілері болып табылады.
Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been
designed to connect specifically to the Apple products identified in the
badge, and has been certified by the developer to meet Apple
performance standards. Apple is not responsible for the operation of this
device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note
that the use of this accessory with an Apple product may affect wireless
performance.
A Сəйкестік белгілері
Фотокамера сəйкес стандарттарды баптау мəзіріндегі Conformity
marking (Сəйкестік белгілері) параметрін пайдаланып көруге болады
(0 225).
304 Техникалық ескертпелер
A FreeType лицензиясы (FreeType2)
Осы бағдарламалық жасақтаманың кейбір бөліктері авторлық
құқықтармен қорғалған © 2012 The FreeType Project
(http://www.freetype.org). Барлық құқықтар қорғалған.
A MIT лицензиясы (HarfBuzz)
Осы бағдарламалық жасақтама кейбір бөліктері авторлық
құқықтармен қорғалған © 2016 The HarfBuzz Project
(http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Барлық құқықтар
қорғалған.
A Сертификаттар
Техникалық ескертпелер 305
AF-P DX NIKKOR 18–55 мм f/3.5–5.6G VR
жəне AF-P DX NIKKOR 18–55 мм f/3.5–5.6G
объективтері
Кейбір елдерде немесе аймақтарда қолжетімді AF-P DX
NIKKOR 18–55 мм f/3.5–5.6G VR немесе AF-P DX NIKKOR
18–55 мм f/3.5–5.6G объектив жинағы бар фотокамераны сатып
алсаңыз, осы бөлімді оқыңыз. Объектив бөлшектері төменде
тізілген.
1 Объектив қақпағы
6 Объективті бекіту таңбасы ........ 15
2 Бленданы бекіту таңбасы
7 Микропроцессор түйіспелері ... 253
3 Жиналмалы объективтің бөшке
іспеттес түймешігі ..................... 16
8 Фокустау сақинасы ..................... 81
4 Фокустық қашықтық шкаласы
9 Масштабтау сақинасы................ 34
10 Объективтің артқы қақпағы
5 Фокустық қашықтық таңбасы
Бұл ішке қарай жиналатын объективтер тек DX пішімді Nikon
сандық айналы фотокамераларында пайдалануға арналған;
пленкалық айналы фотокамераларға жəне D3 сериялы, D2
сериялы, D1 сериялы, D700, D300 сериялы, D200, D100, D90,
D80, D70 сериялы, D60, D50, D40 сериялы, D7000, D5100,
D5000, D3200, D3100, D3000 сандық айналы
фотокамераларына қолдау көрсетілмейді. Бұл объективтерді
D5, D4 сериялы, D810 сериялы, D800 сериялы, Df, D750, D610,
D600, D7200, D7100, D5500, D5300 немесе D3300
фотокамерасында пайдаланғанда фотокамераның бағдарлама
жасақтамасы соңғы нұсқаға жаңартылғанына көз жеткізіңіз.
306 Техникалық ескертпелер
❚❚ Фокус
Фокустау режимін фотокамераның басқару тетіктерін
пайдаланып таңдауға болады (0 69).
Автофокус
Фотокамера автофокус режимінде болғанда фокус автоматты
түрде реттеледі (0 69). Сондай-ақ, фокустау сақинасын
ысырманы босату түймешігі жартылай басылып тұрса (немесе
AF-ON түймешігі басылып тұрса), фотокамераны фокустау үшін
пайдалануға болады; бұл «қолмен қосымша реттеуге болатын
автофокустау» (Қ/А) ретінде белгілі. Автофокус екінші рет
ысырманы босату түймешігін жартылай басқанда (немесе
AF-ON түймешігін басқанда) жалғасады. Автофокус
қолданылып тұрғанда фокустау сақинасына тию фокус күйін
өзгертетінін ескеріңіз.
Қолмен реттелетін фокус
Фотокамера қолмен реттелетін фокус режимінде болғанда
фокусты объективтің фокустау сақинасын бұру арқылы
реттеуге болады (0 81). Фотокамера өшірулі болса немесе күту
режимі таймерінің мерзімі бітсе, фокустау сақинасын фокустау
үшін пайдалану мүмкін емес жəне масштабтау сақинасын бұру
фокус күйін өзгертеді; фокустау алдында фотокамераны
қосыңыз немесе күту режимінің таймерін қайта белсендіру үшін
ысырманы босату түймешігін басыңыз.
D5200 фотокамераларының пайдаланушылары күту режимінің
таймерінің мерзімінің бітуіне мүмкіндік берілсе, таймер қайта
іске қосылғанда фокустау күйі өзгеретінін ескеруі керек. Суретке
түсіруден бұрын қайта фокустаңыз. Ұзағырақ күту уақыттары
қолмен реттелетін фокус үшін жəне ысырманы фокустаудан
кейін бірден босата алмайтын басқа жағдайларда ұсынылады.
Техникалық ескертпелер 307
❚❚ Кірістірілген жарқылды пайдалану
Кірістірілген жарқылды пайдаланған кезде нысанның кемінде
0,6 м ауқымда тұрғанына көз жеткізіңіз жəне виньеттеуді
(объективтің шеті кірістірілген жарқылды жапқан кезде пайда
болатын көлеңкелер) болдырмау үшін блендаларды алыңыз.
Көлеңке
Фотокамера
D5500/D5300/D5200/
D3400/D3300
308 Техникалық ескертпелер
Виньеттеу
Масштабтау
күйі
18 мм
24, 35, 45 жəне
55 мм
Виньеттеу жоқ
минималды
қашықтық
1,0 м
Виньеттеу жоқ
❚❚ Дірілді азайту (тек VR, AF-P DX NIKKOR 18–55 мм
f/3.5–5.6G VR)
AF-P DX NIKKOR 18–55 мм f/3.5–5.6G VR фотокамераға
бекітілген болса, дірілді азайтуды суретке түсіру мəзіріндегі
Optical VR (Оптикалық БА) параметрін пайдаланып қосуға
немесе өшіруге болады (0 198). On (Қосулы) күйі таңдалған
болса, дірілді азайту ысырманы босату түймешігі жартылай
басылған сайын қолданылады. Дірілді азайту фотокамера дірілі
тудыратын бұлдыратуды азайтып, басқаша жағдайда
болатыннан 4,0 тоқтауға баяуырақ ысырма жылдамдықтарын
мүмкін етеді, қол жетімді ысырма жылдамдықтарының ауқымын
арттырады. БА ысырма жылдамдығына əсерлері Camera and
Imaging Products Association (Фотокамераларды жəне суретті
өңдеу құрылғыларын өндірушілер ассоциациясы) (CIPA)
стандарттарына сай өлшенген; FX пішімді объективтер FX
пішімді сандық айналы фотокамераларды пайдаланып, DX
пішімді объективтер DX пішімді фотокамераларды пайдаланып
өлшенген. Масштабтау объективтері максималды масштабта
өлшенген.
D Дірілді азайту
• Дірілді азайтуды пайдаланғанда ысырманы босату түймешігін
жартылай басыңыз жəне ысырманы босату түймешігін соңына дейін
басу алдында көріністапқыштағы кескіннің тұрақтануын күтіңіз.
• Дірілді азайту мүмкіндігі қосулы кезде көріністапқыштағы кескін
ысырма босатылғаннан кейін бұрмалануы мүмкін. Бұл ақаулықты
көрсетпейді.
• Фотокамера панорамаланған кезде дірілді азайту мүмкіндігі
панораманың бөлігі болып табылмайтын қозғалысқа ғана
қолданылады (егер фотокамера көлденеңінен панорамаланған
болса, мысалы, дірілді азайту мүмкіндігі тек тігінен болатын дірілге
қолданылады), бұл панораманы ақырын кең иін түрінде түсіруге
мүмкіндік береді.
• Фотокамера кірістірілген жарқылмен жабдықталған болса, жарқыл
зарядталып жатқанда дірілді азайту өшіріледі.
• Əдетте дірілді азайту фотокамера штативке бекітілген болса
ұсынылады, дегенмен, суретке түсіру жағдайларына жəне штатив
түріне байланысты оны өшіруді жөн көруіңіз мүмкін.
• Дірілді азайту фотокамера моноподқа бекітілгенде ұсынылады.
Техникалық ескертпелер 309
❚❚ Жинақтағы керек-жарақтар
• LC-55A 55 мм бекітілетін алдыңғы объектив қабы
• Объективтің артқы қақпағы
❚❚ Үйлесімді керек-жарақтар
•
•
•
•
55 мм бұралатын сүзгілер
LF-4 объективтің артқы қақпағы
CL-0815 объектив қабы
HB-N106 байонеттік блендасы
Бленданы бекіту таңбасын (●) q суретінде көрсетілгендей
бленданы орнату таңбасымен ( ) туралаңыз, содан кейін ●
таңбасы бленданы құлыптау таңбасымен (—)
тураланғанша бленданы бұраңыз (w).
Бленданы бекіту немесе алу кезінде негізіндегі таңбаның
жанында ұстаңыз жəне тым қатты ұстамаңыз. Виньеттеу
бленда дұрыс жалғанбаған болса орын алуы мүмкін.
Пайдаланылмаған кезде бленданы аударып, объективке
бекітуге болады.
310 Техникалық ескертпелер
❚❚ Техникалық сипаттамалары
Түрі
Фокустық қашықтық
Максималды апертура
Объектив құрылымы
G түріне жататын, кірістірілген
микропроцессоры жəне F бекіткіші бар AF-P DX
объективі
18–55 мм
f/3.5–5.6
9 топтағы 12 элемент (2 асферикалық линза
элементі)
76°–28° 50´
Миллиметрлерге бөлінген (18, 24, 35, 45, 55)
Көрініс бұрышы
Фокустық қашықтық
шкаласы
Қашықтық мəліметі
Фотокамераға беріледі
Масштабтау
Тəуелсіз масштабтау сақинасы арқылы қолмен
масштабтау
Фокустау
Автофокусты қадамдық мотор басқарады;
қолмен реттелетін фокусқа арналған бөлек
фокустау сақинасы
Дірілді азайту
дыбыссыз ультрадыбысты моторлар (VCM)
(тек AF-P DX NIKKOR
арқылы объективтің жылжуы
18–55 мм f/3.5–5.6G VR)
Минималды
барлық масштабтау күйлерінде фокустық
фокустау қашықтығы жазықтықтан 0,25 м (0 82)
Диафрагма
7 (дөңгелек диафрагма тесігі)
қалақтары
Диафрагма
Толығымен автоматты
Апертура ауқымы
• 18 мм фокустық қашықтық: f/3.5–22
• 55 мм фокустық қашықтық: f/5.6–38
Көрсетілетін минималды апертура
фотокамерамен таңдалған экспозиция
қадамының өлшеміне байланысты өзгеріп
отыруы мүмкін.
Өлшеу
Толық апертура
Жалғанбалы сүзгі
55 мм (P=0,75 мм)
өлшемі
Өлшемдері
Шамамен 64,5 мм максималды диаметр ×
62,5 мм (объектив ішке қарай жиналған кездегі
фотокамераның объективті бекіту жиектемесінің
фланецінен қашықтық)
Салмағы
• AF-P DX NIKKOR 18–55 мм f/3.5–5.6G VR:
шамамен 205 г
• AF-P DX NIKKOR 18–55 мм f/3.5–5.6G:
шамамен 195 г
Техникалық ескертпелер 311
AF-P DX NIKKOR 70–300 мм f/4.5–6.3G
ED VR жəне AF-P DX NIKKOR 70–300 мм
f/4.5–6.3G ED объективтері
Кейбір елдерде немесе аймақтарда қолжетімді AF-P DX
NIKKOR 70–300 мм f/4.5–6.3G ED VR немесе AF-P DX NIKKOR
70–300 мм f/4.5–6.3G ED объектив жинағы бар фотокамераны
сатып алсаңыз, осы бөлімді оқыңыз. Объектив бөлшектері
төменде тізілген.
1 Объектив қақпағы
6 Фокустық қашықтық таңбасы
2 Бленданы бекіту таңбасы
7 Объективті бекіту таңбасы ........ 15
3 Фокустау сақинасы..................... 81
8 Микропроцессор түйіспелері ... 253
4 Масштабтау сақинасы ............... 34
9 Объективтің артқы қақпағы
5 Фокустық қашықтық шкаласы
Бұл объективтер тек DX пішімді Nikon сандық айналы
фотокамераларында пайдалануға арналған; пленкалық айналы
фотокамераларға жəне D3 сериялы, D2 сериялы, D1 сериялы,
D700, D300 сериялы, D200, D100, D90, D80, D70 сериялы, D60,
D50, D40 сериялы, D7000, D5100, D5000, D3200, D3100, D3000
сандық айналы фотокамераларына қолдау көрсетілмейді. Бұл
объективтерді D5, D4 сериялы, D810 сериялы, D800 сериялы,
Df, D750, D610, D600, D7200, D7100, D5500, D5300 немесе
D3300 фотокамерасында пайдаланғанда фотокамераның
бағдарлама жасақтамасы соңғы нұсқаға жаңартылғанына көз
жеткізіңіз.
312 Техникалық ескертпелер
❚❚ Фокус
Фокустау режимін фотокамераның басқару тетіктерін
пайдаланып таңдауға болады (0 69). Автофокус жəне
қашықтықты өлшегіш мүмкіндіктеріне барлық фокустық
қашықтықтарда қолдау көрсетіледі. Бұл объективті
пайдаланғанда фотокамера нұсқаулығының максималды
апертурасы f/5.6 мəнінен баяуырақ объективтер үшін автофокус
жəне қашықтықты өлшегіш шектеулері тізілген кез келген
бөлімдерін елемеңіз.
Автофокус
Фотокамера автофокус режимінде болғанда фокус автоматты
түрде реттеледі (0 69). Сондай-ақ, фокустау сақинасын
ысырманы босату түймешігі жартылай басылып тұрса (немесе
AF-ON түймешігі басылып тұрса), фотокамераны фокустау үшін
пайдалануға болады; бұл «қолмен қосымша реттеуге болатын
автофокустау» (Қ/А) ретінде белгілі. Автофокус екінші рет
ысырманы босату түймешігін жартылай басқанда (немесе
AF-ON түймешігін басқанда) жалғасады. Автофокус
қолданылып тұрғанда фокустау сақинасына тию фокус күйін
өзгертетінін ескеріңіз.
Қолмен реттелетін фокус
Фотокамера қолмен реттелетін фокус режимінде болғанда
фокусты объективтің фокустау сақинасын бұру арқылы
реттеуге болады (0 81). Фотокамера өшірулі болса немесе күту
режимі таймерінің мерзімі бітсе, фокустау сақинасын фокустау
үшін пайдалану мүмкін емес жəне масштабтау сақинасын бұру
фокус күйін өзгертеді; фокустау алдында фотокамераны
қосыңыз немесе күту режимінің таймерін қайта белсендіру үшін
ысырманы босату түймешігін басыңыз.
D5200 фотокамераларының пайдаланушылары күту режимінің
таймерінің мерзімінің бітуіне мүмкіндік берілсе, таймер қайта
іске қосылғанда фокустау күйі өзгеретінін ескеруі керек. Суретке
түсіруден бұрын қайта фокустаңыз. Ұзағырақ күту уақыттары
қолмен реттелетін фокус үшін жəне ысырманы фокустаудан
кейін бірден босата алмайтын басқа жағдайларда ұсынылады.
Техникалық ескертпелер 313
❚❚ Дірілді азайту (тек VR, AF-P DX NIKKOR 70–300 мм
f/4.5–6.3G ED VR)
AF-P DX NIKKOR 70–300 мм f/4.5–6.3G ED VR фотокамераға
бекітілген болса, дірілді азайтуды суретке түсіру мəзіріндегі
Optical VR (Оптикалық БА) параметрін пайдаланып қосуға
немесе өшіруге болады (0 198). On (Қосулы) күйі таңдалған
болса, дірілді азайту ысырманы босату түймешігі жартылай
басылған сайын қолданылады. Дірілді азайту фотокамера дірілі
тудыратын бұлдыратуды азайтып, басқаша жағдайда
болатыннан 4,0 тоқтауға баяуырақ ысырма жылдамдықтарын
мүмкін етеді, қол жетімді ысырма жылдамдықтарының ауқымын
арттырады. БА ысырма жылдамдығына əсерлері Camera and
Imaging Products Association (Фотокамераларды жəне суретті
өңдеу құрылғыларын өндірушілер ассоциациясы) (CIPA)
стандарттарына сай өлшенген; FX пішімді объективтер FX
пішімді сандық айналы фотокамераларды пайдаланып, DX
пішімді объективтер DX пішімді фотокамераларды пайдаланып
өлшенген. Масштабтау объективтері максималды масштабта
өлшенген.
D Дірілді азайту
• Дірілді азайтуды пайдаланғанда ысырманы босату түймешігін
жартылай басыңыз жəне ысырманы босату түймешігін соңына дейін
басу алдында көріністапқыштағы кескіннің тұрақтануын күтіңіз.
• Дірілді азайту мүмкіндігі қосулы кезде көріністапқыштағы кескін
ысырма босатылғаннан кейін бұрмалануы мүмкін. Бұл ақаулықты
көрсетпейді.
• Фотокамера панорамаланған кезде дірілді азайту мүмкіндігі
панораманың бөлігі болып табылмайтын қозғалысқа ғана
қолданылады (егер фотокамера көлденеңінен панорамаланған
болса, мысалы, дірілді азайту мүмкіндігі тек тігінен болатын дірілге
қолданылады), бұл панораманы ақырын кең иін түрінде түсіруге
мүмкіндік береді.
• Фотокамера кірістірілген жарқылмен жабдықталған болса, жарқыл
зарядталып жатқанда дірілді азайту өшіріледі.
• Əдетте дірілді азайту фотокамера штативке бекітілген болса
ұсынылады, дегенмен, суретке түсіру жағдайларына жəне штатив
түріне байланысты оны өшіруді жөн көруіңіз мүмкін.
• Дірілді азайту фотокамера моноподқа бекітілгенде ұсынылады.
314 Техникалық ескертпелер
❚❚ Жинақтағы керек-жарақтар
• LC-58 58 мм бекітілетін алдыңғы объектив қабы
• Объективтің артқы қақпағы
❚❚ Үйлесімді керек-жарақтар
•
•
•
•
58 мм бұралатын сүзгілер
LF-4 объективтің артқы қақпағы
CL-1020 объектив қабы
HB-77 байонеттік блендасы
Бленданы бекіту таңбасын (●) q суретінде көрсетілгендей
бленданы орнату таңбасымен ( ) туралаңыз, содан кейін ●
таңбасы бленданы құлыптау таңбасымен (—)
тураланғанша бленданы бұраңыз (w).
Бленданы бекіту немесе алу кезінде негізіндегі таңбаның
жанында ұстаңыз жəне тым қатты ұстамаңыз. Виньеттеу
бленда дұрыс жалғанбаған болса орын алуы мүмкін.
Пайдаланылмаған кезде бленданы аударып, объективке
бекітуге болады. Бленда бетінің бағыты өзгертілген болса,
бленданы құлыптау белгісі (—) жанында ұстап тұрып, бұру
арқылы жалғауға жəне алуға болады.
Техникалық ескертпелер 315
❚❚ Техникалық сипаттамалары
Түрі
G түріне жататын, кірістірілген микропроцессоры
жəне F бекіткіші бар AF-P DX объективі
Фокустық қашықтық 70–300 мм
Максималды
f/4.5–6.3
апертура
Объектив құрылымы 10 топтағы 14 элемент (соның ішінде 1 ED линза
элементі)
Көрініс бұрышы
22° 50´–5° 20´
Фокустық қашықтық Миллиметрлерге бөлінген (70, 100, 135, 200,
шкаласы
300)
Қашықтық мəліметі
Фотокамераға беріледі
Масштабтау
Тəуелсіз масштабтау сақинасы арқылы қолмен
масштабтау
Фокустау
Автофокусты қадамдық мотор басқарады;
қолмен реттелетін фокусқа арналған бөлек
фокустау сақинасы
Дірілді азайту
дыбыссыз ультрадыбысты моторлар (VCM)
(тек AF-P DX NIKKOR арқылы объективтің жылжуы
70–300 мм f/4.5–6.3G
ED VR)
Минималды
барлық масштабтау күйлерінде фокустық
фокустау қашықтығы жазықтықтан 1,1 м (0 82)
Диафрагма
7 (дөңгелек диафрагма тесігі)
қалақтары
Диафрагма
Толығымен автоматты
Апертура ауқымы
• 70 мм фокустық қашықтық: f/4.5–22
• 300 мм фокустық қашықтық: f/6.3–32
Көрсетілетін минималды апертура
фотокамерамен таңдалған экспозиция
қадамының өлшеміне байланысты өзгеріп
отыруы мүмкін.
Өлшеу
Толық апертура
Жалғанбалы сүзгі
58 мм (P=0,75 мм)
өлшемі
Өлшемдері
Шамамен 72 мм ең көп диаметр × 125 мм
(фотокамераның объективті бекіту
жиектемесінің фланецінен қашықтық)
Салмағы
• AF-P DX NIKKOR 70–300 мм f/4.5–6.3G ED VR:
шамамен 415 г
• AF-P DX NIKKOR 70–300 мм f/4.5–6.3G ED:
шамамен 400 г
316 Техникалық ескертпелер
AF-S DX NIKKOR 55–200 мм f/4–5.6G ED VR II
объективтері
Кейбір елдерде немесе аймақтарда қолжетімді AF-S DX
NIKKOR 55–200 мм f/4–5.6G ED VR II объектив жинағы бар
фотокамераны сатып алсаңыз, осы бөлімді оқыңыз. Объектив
бөлшектері төменде тізілген.
1 Объектив қақпағы
2 Бленданы бекіту таңбасы
8 Объективті бекіту таңбасы .........15
9 Микропроцессор түйіспелері ...253
3 Фокустау сақинасы .....................81
10 A-M режимін ауыстырғыш ..........81
4 Масштабтау сақинасы................34
11 Дірілді азайтуды ҚОСУ/ӨШІРУ
қосқышы ...................................318
5 Жиналмалы объективтің бөшке
іспеттес түймешігі ......................16
12 Объективтің артқы қақпағы
6 Фокустық қашықтық шкаласы
7 Фокустық қашықтық таңбасы
Бұл объектив тек DX пішімді Nikon сандық фотокамераларында
пайдалануға арналған.
❚❚ Фокус
Фокустау режимін фотокамераның фокустау режимі жəне
объективтің A-M режимін ауыстырғышының күйі анықтайды
(0 81).
Техникалық ескертпелер 317
❚❚ Дірілді азайту (ДА)
Дірілді азайтуды дірілді азайту қосқышын ON
(ҚОСУЛЫ) күйіне сырғыту арқылы қосуға болады
жəне ысырманы босату түймешігін жартылай
басқан сайын қолданылады. Дірілді азайту
фотокамера дірілі тудыратын бұлдыратуды
азайтып, басқаша жағдайда болатыннан 4,0 тоқтауға баяуырақ
ысырма жылдамдықтарын мүмкін етеді жəне қол жетімді
ысырма жылдамдықтарының ауқымын арттырады. БА ысырма
жылдамдығына əсерлері Camera and Imaging Products
Association (Фотокамераларды жəне суретті өңдеу
құрылғыларын өндірушілер ассоциациясы) (CIPA)
стандарттарына сай өлшенген; FX пішімді объективтер FX
пішімді сандық айналы фотокамераларды пайдаланып, DX
пішімді объективтер DX пішімді фотокамераларды пайдаланып
өлшенген. Масштабтау объективтері максималды масштабта
өлшенген.
D Дірілді азайту
• Дірілді азайтуды пайдаланғанда ысырманы босату түймешігін
жартылай басыңыз жəне ысырманы босату түймешігін соңына дейін
басу алдында көріністапқыштағы кескіннің тұрақтануын күтіңіз.
• Дірілді азайту мүмкіндігі қосулы кезде көріністапқыштағы кескін
ысырма босатылғаннан кейін бұрмалануы мүмкін. Бұл ақаулықты
көрсетпейді.
• Фотокамера панорамаланған кезде дірілді азайту мүмкіндігі
панораманың бөлігі болып табылмайтын қозғалысқа ғана
қолданылады (егер фотокамера көлденеңінен панорамаланған
болса, мысалы, дірілді азайту мүмкіндігі тек тігінен болатын дірілге
қолданылады), бұл панораманы ақырын кең иін түрінде түсіруге
мүмкіндік береді.
• Дірілді азайту мүмкіндігі қосулы кезде фотокамераны өшірмеңіз
немесе объективті алмаңыз.
• Фотокамера кірістірілген жарқылмен жабдықталған болса, жарқыл
зарядталып жатқанда дірілді азайту өшіріледі.
• Фотокамера штативке бекітілген кезде OFF (ӨШІРУЛІ) күйін
таңдаңыз, тек егер штатив басы бекітілмейтін болмаса немесе
фотокамера моноподқа бекітілмесе (бұл жағдайда ON (ҚОСУЛЫ) күйі
ұсынылады).
318 Техникалық ескертпелер
❚❚ Жинақтағы керек-жарақтар
• LC-52 52 мм бекітілетін алдыңғы объектив қабы
• Объективтің артқы қақпағы
❚❚ Үйлесімді керек-жарақтар
•
•
•
•
52 мм бұралатын сүзгілер
LF-4 объективтің артқы қақпағы
CL-0915 икемді объектив сөмкесі
HB-37 байонеттік блендасы
Бленданы бекіту таңбасын (●) q суретінде көрсетілгендей
бленданы орнату таңбасымен ( ) туралаңыз, содан кейін ●
таңбасы бленданы құлыптау таңбасымен (—)
тураланғанша бленданы бұраңыз (w).
Бленданы бекіту немесе алу кезінде негізіндегі таңбаның
жанында ұстаңыз жəне тым қатты ұстамаңыз. Виньеттеу
бленда дұрыс жалғанбаған болса орын алуы мүмкін.
Пайдаланылмаған кезде бленданы аударып, объективке
бекітуге болады. Бленда бетінің бағыты өзгертілген болса,
бленданы құлыптау белгісі (—) жанында ұстап тұрып, бұру
арқылы жалғауға жəне алуға болады.
Техникалық ескертпелер 319
❚❚ Техникалық сипаттамалары
Түрі
G түріне жататын, кірістірілген
микропроцессоры жəне F бекіткіші бар AF-S DX
объективі
Фокустық қашықтық 55–200 мм
Максималды
f/4–5.6
апертура
Объектив құрылымы 9 топтағы 13 элемент (соның ішінде 1 ED линза
элементі)
Көрініс бұрышы
28° 50´–8°
Фокустық қашықтық Миллиметрлерге бөлінген (55, 70, 85, 105, 135,
шкаласы
200)
Қашықтық мəліметі Фотокамераға беріледі
Масштабтау
Тəуелсіз масштабтау сақинасы арқылы қолмен
масштабтау
Фокустау
Дыбыссыз ультрадыбысты мотор басқаратын
автофокус жəне қолмен реттелетін фокусқа
арналған бөлек фокустау сақинасы бар Nikon
ішкі фокустау (IF) жүйесі
Дірілді азайту
дыбыссыз ультрадыбысты моторлар (VCM)
арқылы объективтің жылжуы
Минималды
барлық масштабтау күйлерінде фокустық
фокустау қашықтығы жазықтықтан 1,1 м (0 82)
Диафрагма
7 (дөңгелек диафрагма тесігі)
қалақтары
Диафрагма
Толығымен автоматты
Апертура ауқымы
• 55 мм фокустық қашықтық: f/4–22
• 200 мм фокустық қашықтық: f/5.6–32
Өлшеу
Толық апертура
Жалғанбалы сүзгі
52 мм (P=0,75 мм)
өлшемі
Өлшемдері
Шамамен 70,5 мм максималды диаметр × 83 мм
(объектив ішке қарай жиналған кездегі
фотокамераның объективті бекіту
жиектемесінің фланецінен қашықтық)
Салмағы
Шамамен 300 г
Nikon компаниясы осы нұсқаулықта сипатталған жабдық пен
бағдарламалық жасақтаманың сыртқы түрін жəне техникалық
сипаттамаларын кез келген уақытта жəне еш ескертусіз өзгерту құқығын
сақтап қалады. Nikon компаниясы осы нұсқаулықта болуы мүмкін
қателерден болған шығындарға жауап бермейді.
320 Техникалық ескертпелер
D Объективке күтім жасау
• Микропроцессор түйіспелерін таза күйде ұстаңыз.
• Объектив үстіндегі тозаң мен ұлпаны кетіру үшін ауа үргішті
пайдаланыңыз. Дақтар мен саусақ іздерін кетіру үшін жұмсақ, таза
мақталы шүберекке немесе объектив тазалайтын матаға аздаған
этанол немесе объективті тазалау сұйықтығын құйыңыз жəне
айналмалы қозғалыс жасай отырып, ортасынан шеттеріне қарай
тазалаңыз, жарқыраған іздер қалдырмауға немесе əйнекті саусақпен
ұстамауға тырысыңыз.
• Объективті тазалау үшін бояу сұйылтқышы немесе бензин сияқты
органикалық ерітінділерді ешқашан пайдаланбаңыз.
• Объективтің алдыңғы элементін қорғау үшін бленданы немесе NC
сүзгілерін пайдалануға болады.
• Объективті қабының ішіне салардан бұрын алдыңғы жəне артқы
қақпақтарды орындарына салыңыз.
• Бленда орнатылған кезде, объективті немесе фотокамераны тек
блендасынан ұстау арқылы көтермеңіз немесе ұстап жүрмеңіз.
• Егер объективті ұзақ уақыт бойы пайдаланбайтын болсаңыз, зең жəне
тоттанудың пайда болмауы үшін оны салқын, əрі құрғақ жерде
сақтаңыз. Оны күн түсетін немесе нафталиннен немесе камфарадан
жасалған дөңгелектер бар жерде сақтамаңыз.
• Объективті құрғақ күйде сақтаңыз. Ішкі механизмнің тоттануы
жөндеуге келмейтін зақымға əкелуі мүмкін.
• Объективті өте ыстық жерлерде қалдыру қатты пластмассадан
жасалған бөлшектерді зақымдауы немесе деформациялауы мүмкін.
Техникалық ескертпелер 321
A Кең жəне супер кең бұрышты объективтерге қатысты ескертпе
Төменде көрсетілгендей жағдайларда автофокус қажет нəтижелерді
бермеуі мүмкін.
1 Артқы фондағы нысандар негізгі нысаннан көбірек фокустау
нүктесін алады:
Фокустау нүктесі алдыңғы фондағы
да, артқы фондағы да нысандарды
қамтыса, фотокамера артқы фонды
фокустауы жəне нысан фокустан тыс
болуы мүмкін, əсіресе, кең жəне
супер кең бұрышты объективтерде.
Мысал: артқы фоннан
белгілі бір қашықтықта
алыстан түсірілген
портрет
2 Нысан көптеген кішігірім элементтерден құралған.
Фотокамераға көп кішігірім
элементтерді қамтитын нысандарды
фокустау қиын болуы мүмкін.
Мысал: гүлдер алқабы
Осындай жағдайларда қолмен реттелетін фокусты пайдаланыңыз
немесе дəл сондай қашықтықтағы басқа нысанды фокустау үшін
фокустау құлпын пайдаланып, фотосуретті қайта жиектеңіз. Қосымша
ақпарат алу үшін «Автофокустау режимімен жақсы нəтижелерге қол
жеткізу» бөлімін қараңыз (0 72).
322 Техникалық ескертпелер
Жад картасының сыйымдылығы
Төмендегі кестеде түрлі кескін сапасы мен өлшем
параметрлерінде 16 ГБ SanDisk Extreme Pro SDHC UHS-I
картасына сақтауға болатын суреттердің шамамен берілген
саны көрсетілген.
Кескін сапасы
NEF (RAW) +
JPEG жоғары
сапалы 3
NEF (RAW)
JPEG жоғары
сапалы
JPEG қалыпты
JPEG
стандартты
Кескін
өлшемі
Файл
өлшемі 1
Кескіндер
Буфер
саны 1
сыйымдылығы 2
Үлкен
33,0 МБ
320
6
—
Үлкен
Орташа
Кішкентай
Үлкен
Орташа
Кішкентай
Үлкен
Орташа
Кішкентай
20,5 МБ
12,6 МБ
7,6 МБ
3,9 МБ
6,5 МБ
3,9 МБ
2,0 МБ
2,5 МБ
1,8 МБ
1,1 МБ
505
920
1500
2900
1800
3000
5600
3500
5700
10300
17
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1 Барлық сандар шамамен берілген. Карта түріне, фотокамера
параметрлеріне жəне жазылатын көрініске қарай нəтижелер əртүрлі
болады.
2 ISO 100 деңгейінде жад буферінде сақтауға болатын
экспозициялардың максималды саны. Бұрмалануды азайту (0 195),
бұрмалануды автоматты басқару (0 196) немесе Date stamp (Күн
белгісі) (0 202) қосулы кезде төмендейді.
3 Кескін өлшемі тек JPEG пішіміндегі кескіндерге қатысты. NEF (RAW)
пішіміндегі кескіндердің өлшемін өзгерту мүмкін емес. Файл өлшемі —
NEF (RAW) жəне JPEG кескіндерінің қорытындысы.
Техникалық ескертпелер 323
Батареяның жарамды мерзімі
Толық зарядталған батареялармен жазуға болатын
бейнефильмнің түсірілген бөлігі немесе түсірілімдер саны
батареяның жағдайына, температураға, түсірілімдер
арасындағы аралыққа жəне мəзірлер көрсетілетін уақыт
ұзақтығына байланысты əр түрлі болады. EN-EL14а (1230 мАс)
батареялары үшін сандар үлгісі төменде берілген.
• Фотосуреттер, əр кадр бойынша суретке түсіру режимі
(CIPA стандарты 1): шамамен 1200 түсірілім
• Бейнефильмдер: 1080/60p пішімінде шамамен 60 минут 2
1 Мына сынақ жағдайларында AF-P DX NIKKOR 18–55 мм f/3.5–5.6G VR
объективімен 23 °C (±2 °C) деңгейінде өлшенген: объектив шексіздік
деңгейінен минималды ауқымға өтеді жəне 30 с сайын бір фотосурет
бір рет əдепкі параметрлерде түсіріледі; фотосурет түсірілгеннен кейін
монитор 4 с қосылады; монитор өшірілгеннен кейін сынаушы күту
режимі таймерінің аяқталуын күтеді; əрбір екінші түсірілімде жарқыл
толық қуатында бір рет жанады. Тікелей көрініс пайдаланылмайды.
2 Фотокамераның əдепкі параметрлерінде жəне Camera and Imaging
Products Association (Фотокамераларды жəне суретті өңдеу
құрылғыларын өндірушілер ассоциациясы) (CIPA) белгілеген
шарттармен AF-P DX NIKKOR 18–55 мм f/3.5–5.6G VR объективімен
23 °C (±2 °C) деңгейінде өлшенген. Жеке бейнефильмдер 4 ГБ
өлшемінде ұзақтығы 20 минутқа дейін болуы мүмкін; егер фотокамера
температурасы көтерілсе, осы шектеулерге жетпей жазу аяқталуы
мүмкін.
324 Техникалық ескертпелер
Келесі əрекеттер батареяның жарамды мерзімін қысқартуы
мүмкін:
• Мониторды пайдалану
• Ысырманы босату түймешігі жартылай басылған күйде ұстап
тұру
• Қайталанатын автофокус əрекеттері
• NEF (RAW) пішіміндегі фотосуреттерді түсіру
• Ысырманың баяу жылдамдықтары
• Фотокамераның Bluetooth мүмкіндіктерін пайдалану
• Фотокамераны қосымша керек-жарақтар жалғанған күйде
пайдалану
• ДА объективтерінде ДА (дірілді азайту) режимін пайдалану
• AF-P объективімен қайта-қайта ұлғайту жəне кішірейту.
Қайта зарядталмалы Nikon EN-EL14а батареяларын барынша
пайдалану үшін:
• Батарея түйіспелерін таза күйде ұстаңыз. Ластанған
түйіспелер батарея жұмысын нашарлатуы мүмкін.
• Батареяларды зарядтап болғаннан кейін бірден
пайдаланыңыз. Батареялар қолданылмаса, зарядын
жоғалтады.
Техникалық ескертпелер 325
Индекс
Таңбалар
i (Автоматты режим) ................... 5, 32
j (Автоматты режим (жарқыл
өшірулі)) ......................................... 5, 32
k (Портрет)..................................... 5, 48
l (Пейзаж) ...................................... 5, 49
p (Бала) .......................................... 5, 49
m (Спорт) ......................................... 5, 49
n (Жақыннан түсіру) ..................... 5, 50
o (Түнгі портрет) ........................... 5, 50
q (Арнайы əсерлер) ............... 5, 51
% (Түнгі көрініс) ...................................52
S (Супер жарқын) ...............................52
T (Поп) .................................................52
U (Фотоиллюстрация) ................ 53, 56
' (Ойыншық фотокамера əсері) ... 53,
57
( (Миниатюра əсері) .................. 53, 58
3 (Таңдамалы түс) ...................... 54, 60
1 (Силуэт) ............................................54
2 (Ашық реңкті сурет) .......................54
3 (Қою реңкті сурет) ..........................55
P (Бағдарламаланған автоматты
режим) ...................................... 5, 98, 99
S (Ысырманы ұстап тұру басымдығы
бар автоматты режим)........ 5, 98, 101
A (Апертура басымдығы бар
автоматты режим) ............... 5, 98, 103
M (Қол режимі) ....................... 5, 98, 105
g (Анықтама) .................................42
U (икемді бағдарлама) .....................100
8 (Əр кадр бойынша) .......................62
I (Үздіксіз) ................................... 62, 63
E (Өздігінен түсіруді реттейтін
таймер) ........................................ 62, 66
J (Ысырманы тыныш босату) .. 62, 65
" (Кешіктірілген қашықтан басқару
(ML-L3)) ........................................ 62, 95
# (Жылдам қашықтан басу пульті
(ML-L3)) ........................................ 62, 95
c (Жалғыз нүктелі АФ) ....................74
d (Динамикалық аумақ АФ) ............74
e (АФ аумағын автоматты түрде
таңдау) ................................................74
326 Техникалық ескертпелер
f (3D бақылау) ................................. 74
6 (Бет басымдығы бар АФ)............. 75
7 (Кең аумақты АФ) .......................... 75
8 (Қалыпты аумақты АФ) ................. 75
9 (Нысанды бақылағыш АФ) ........ 76
L (Матрицалық өлшем) ................. 111
M (Ортасы бойынша өлшеу) ......... 111
N (Нүктелі экспоөлшегіш) .............. 111
o (автоматты жарқыл) ................ 88
j (қызыл көз əсерін азайту) .... 88, 90
p (баяу синхрондау) ............. 88, 90
q (артқы пердемен синхрондау)..
90
Y (Жарқыл түзетілімі) ................... 117
E (Экспозиция түзетілімі) ............... 115
m (Ақ түс балансы) ......................... 121
L (Алдын-ала қолмен енгізілген
мəн) ................................................... 126
3 («Дыбыстық сигнал» индикаторы) .
213
I (фокустау индикаторы) .... 35, 79, 82
N (жарқылдың дайындығын
білдіретін индикатор) .......... 4, 38, 265
a (тікелей көрініс) түймешігі ... 32, 138
P түймешігі .......................... 11, 143, 155
R түймешігі ........................................... 6
t (жад буфері) ............................ 64, 323
Numerics
3D бақылау (АФ аумағының режимі) .
74
420-нүктелі RGB сенсор . 198, 297, 298
A
Adobe RGB ........................................ 194
AE-L .................................................... 113
AE-L/AF-L түймешігі.......... 80, 113, 215
AF-A ...................................................... 69
AF-C...................................................... 69
AF-F ...................................................... 70
AF-S ................................................ 69, 70
A-M режимін ауыстырғыш ........ 81, 317
B
N
Bluetooth ...................................... xx, 223
NEF (RAW) ..........................84, 221, 230
NEF (RAW) өңдеу ............................. 230
Nikon Transfer 2 ................................ 179
C
Capture NX-D .................................... 177
CEC..................................................... 185
CLS ..................................................... 262
D
D түріне жататын объектив............ 253
DCF 2.0 нұсқасы............................... 303
D-Lighting ........................................... 235
E
Exif 2.3 нұсқасы ................................ 303
Eye-Fi картасына жүктеу ................ 224
F
P
PictBridge ................................... 181, 303
Picture Control режимдері ....... 132, 134
Picture Control режимін орнату ...... 134
R
RGB............................................. 158, 194
RGB гистограммасы ........................ 158
S
SnapBridge ........................................ i, 18
Speedlight жарқыл бөлігі ................. 262
sRGB................................................... 194
f саны.................................................. 103
Fn түймешігі ...................................... 214
U
G
USB кабель .......................178, 181, 268
G түріне жататын объектив ........... 253
H
H.264 .................................................. 300
HDMI ........................................... 184, 303
HDMI-CEC ......................................... 185
Hi (Сезімталдық) ................................ 93
I
ISO сезімталдық......................... 93, 192
ISO сезімталдықты автоматты түрде
басқару ..................................... 193, 194
i-TTL .................................... 197, 198, 262
J
JPEG..................................................... 84
JPEG жоғары сапалы ........................ 84
JPEG қалыпты .................................... 84
JPEG стандартты............................... 84
L
Language (Тіл) ............................ 19, 205
V
ViewNX-i ............................................. 177
W
WB ....................................................... 121
А
Авто (ақ түс балансы) ..................... 121
Автоматты жарқыл ............................ 88
Автоматты өшу таймерлері ........... 207
Авторлық құқық туралы ақпарат ... 212
Автофокус .....................................69–80
Автоэкспозиция құлпы .................... 113
Ағымдағы кескінді өшіру ................. 171
Айна ................................................ 2, 273
Айнымалы ток адаптері .......... 267, 270
Ақ түс балансы ................................. 121
Ақ түс балансын дəл реттеу .......... 124
Ақпаратты автоматты түрде көрсету .
206
Ақпаратты көрсету пішімі ............... 206
Ақпараттық дисплей .................... 6, 206
Техникалық ескертпелер 327
Алдын-ала қолмен енгізілген мəн (ақ
түс балансы) ........................... 121, 126
Алдыңғы пердемен синхрондау ......90
Анықтама .............................................28
Анықтама режимі ................................42
Анықтығы жоғары .................... 184, 303
Апертура ................................... 103, 106
Апертура басымдығы бар автоматты
режим ................................................103
Арнайы əсерлер режимі....................51
Артқы пердемен синхрондау ...........90
АФ ................................................... 69–80
АФ аумағын автоматты түрде таңдау
(АФ аумағының режимі)...................74
АФ аумағының режимі .......................74
АФ іске қосу .......................................215
АФ қосымша шамы ........... 73, 196, 256
АФ режиміндегі қолмен реттелетін
фокустау сақинасы .........................217
АЭ құлпы ............................................113
Ə
Əр кадр бойынша (суретке түсіру
режимі) ................................................62
Əр кадр бойынша бақылағыш АФ . 69,
70
Б
Баға ............................................ 169, 176
Бағдарлама жасақтамасының
нұсқасы .............................................226
Бағдарламаланған автоматты режим
99
Бақылағыш АФ режимін автоматты
түрде таңдау ......................................69
Балық көзі түріндегі объектив ........238
Баптау мəзірі .....................................199
Баптау параметрлерін қалпына
келтіру ...............................................201
Барлық параметрлерді қалпына
келтіру ...............................................226
Барлық суреттерді өшіру ................172
Басталу/аяқталу нүктесін таңдау ..146
Басылуы тиіс суреттерді таңдау ...183
Басып шығару ...................................181
Басып шығаруды бастаңыз
(PictBridge) .............................. 182, 183
328 Техникалық ескертпелер
Батарея....................12, 13, 31, 267, 302
Баяу синхрондау .......................... 88, 90
Бейнефильм параметрлері ........... 141
Бейнефильм сапасы ....................... 141
Бейнефильмдер............................... 138
Бейнефильмдердің кадр шеттерін
кесу ................................................... 146
Бейнефильмді жазу түймешігі ...... 139
Бейнефильмді өңдеу .............. 146, 150
Бейтарап (Picture Control режимін
орнату) ............................................. 132
Бекіту таңбасы ........... 15, 306, 312, 317
Бет басымдығы бар АФ .................... 75
Бет өлшемі (PictBridge) .................. 182
Бетті масштабтау ............................ 167
Бояу .................................................... 248
Бұлтты (ақ түс балансы) ................ 121
Бұрмалануды автоматты басқару 196
Бұрмалануды азайту....................... 195
Бұрмалануды басқару .................... 237
Виньеттеуді басқару ....................... 195
Г
Гистограмма ............................. 158, 187
Д
Динамикалық аумақ АФ .................... 74
Диоптрияны реттеу тетігі ......... 26, 268
Дірілді азайту ......17, 198, 309, 314, 318
Дыбыс деңгейі .......................... 145, 174
Дыбыстық сигнал ............................. 213
Е
Е түріне жататын объектив ............ 253
Ж
Жад буфері ................................. 64, 323
Жад картасы ............... 13, 201, 269, 323
Жад картасын пішімдеу .................. 201
Жад картасының сыйымдылығы .. 323
Жазғы уақыт ............................... 25, 205
Жақтауға алу торы .............................. 8
Жалғыз нүктелі АФ (АФ аумағының
режимі) ............................................... 74
Жалпы деректер .............................. 163
Жанды (Picture Control режимін
орнату) ............................................. 132
Жарқыл ..........................38, 87, 197, 262
Жарқыл (ақ түс балансы) ............... 121
Жарқыл ауқымы ................................. 92
Жарқыл режимі ............................ 88, 90
Жарқыл түзетілімі ............................ 117
Жарқылды басқару .......................... 198
Жарқылды синхрондау жылдамдығы
91, 296
Жарқылдың дайындығын білдіретін
индикатор .............................. 4, 38, 265
Жарық аумақтар....................... 157, 187
Жел шуын азайту............................. 142
Жиек (PictBridge) .............................. 182
Жиналмалы объективтің бөшке
іспеттес түймешігі ......16, 17, 306, 317
Жұлдызша əсері (Сүзгі əсерлері) . 239
Жұмсақ (сүзгі əсерлері) .................. 239
Жылдам қашықтан басу пульті
(ML-L3) ......................................... 62, 95
Жылдам өңдеу ................................. 236
Жылы түс сүзгісі (сүзгі əсерлері) .. 239
Жыпылықтауды азайту ........... 140, 213
З
Зарядтау құрылғысы ......... 12, 267, 302
И
Икемді бағдарлама.......................... 100
Инфрақызыл қабылдағыш ............... 96
К
Кадр аралығы (слайд көрсетілімі) 176
Кадр өлшемі/кадр жылдамдығы ... 141
Кадр шеттерін кесу .................. 166, 232
Кең аумақты АФ ................................. 75
Керек-жарақтар ................................ 267
Кескін өлшемі ..................................... 86
Кескін сапасы...................................... 84
Кескін туралы аңғартпа .................. 211
Кескін түрі (слайд көрсетілімі) ....... 176
Кескін үстіне қабаттау ..................... 241
Кескіндегі тозаң іздерін кетіруге
арналған сурет үлгісі ..................... 209
Кескінді автоматты түрде бұру ..... 188
Кескінді тексере қарау .................... 188
Кесу (PictBridge) ............................... 182
Кешіктірілген қашықтан басқару
(ML-L3) ..........................................62, 95
Кірістірілген АФ қосымша шамы .... 73,
196, 256
Кірістірілген жарқыл ............38, 87, 258
Кірістірілген жарқылға арналған
жарқылды басқару тетігі ............... 197
Кірістірілген микропроцессоры бар
объектив........................................... 252
Кішкентай (кескін өлшемі) ................ 86
Корпус қақпағы ............................. 2, 268
Көлеңке (ақ түс балансы) ............... 121
Көрініс бұрышы ................................ 261
Көрініс режимі ..................................... 48
Көріністапқыш .........................4, 26, 296
Көріністапқыш окулярының қақпағы ..
68
Көріністапқышты фокустау .............. 26
Көріністі авто таңдағыш .................... 37
Көшірмелер саны (PictBridge) ....... 182
Күн белгісі .......................................... 202
Күн есептегіші ........................... 202, 203
Күн жəне уақыт ................................. 205
Күн пішімі ..................................... 25, 205
Күнді басып шығару (PictBridge) ... 182
Күннің тік сəулелері (ақ түс балансы)
121
Күнтізбені қарау................................ 154
Күту режимінің таймері ............. 37, 207
Қ
Қалған кадрлар саны ........................ 31
Қалпына келтіру ...............192, 201, 226
Қалыпты аумақты АФ ........................ 75
Қара жəне ақ түс .............................. 240
Қарау ............................................40, 152
Қатар қойып салыстыру.................. 249
Қатарынан түсіру режимі .................. 63
Қатынасу шамы .................................. 36
Қашықтан басқару пульті ......... 95, 269
Қашықтан басқару пультінің
сигналын күту ұзақтығы (ML-L3).. 208
Қашықтықты өлшегіш ................82, 216
Қол жетімді параметрлер ............... 281
Қол режимі...................................81, 105
Қолмен басылу режимі ................... 107
Қолмен реттелетін бейнефильм
параметрлері .................................. 142
Техникалық ескертпелер 329
Қолмен реттелетін фокус .... 69, 70, 81
Қосылған D-Lighting..........................119
Қосымша жарқыл..................... 197, 262
Қуат жалғағышы....................... 267, 270
Құрылғыны басқару (HDMI) ............185
Қызу бөлетін шам (ақ түс балансы) ...
Ө
Қызыл көз əсерін азайту ............ 88, 90
Қызыл көз əсерін түзету ..................236
Өздігінен түсіруді реттейтін таймер...
62, 66, 208
Өлшемі......................................... 86, 141
Өлшемін өзгерту .............................. 233
Өлшеу ................................................ 111
Өңдеу мəзірі...................................... 227
Өшіру............................................ 41, 171
М
П
Майред ...............................................125
Максималды сезімталдық...............193
Матрицалық өлшем .........................111
Микропроцессор түйіспелері .........253
Микропроцессормен
жабдықталмаған объектив ...........254
Микрофон...........................................141
Миниатюра əсері ....................... 58, 245
Минималды ысырма жылдамдығы....
Пəтер (Picture Control режимін
орнату) ............................................. 132
Пейзаж (Picture Control режимін
орнату) ............................................. 132
Перспективаны басқару ................. 238
Портрет (Picture Control режимін
орнату) ............................................. 132
121
193
Монитор ..................................... 152, 205
Монитор жарықтығы ........................205
Монохромды ......................................240
Монохромды (Picture Control режимін
орнату) ..............................................132
Н
Нүктелі экспоөлшегіш ......................111
Нысанды бақылағыш АФ ..................76
О
Объектив ............................. 15, 252, 306
Объектив дірілін азайту қосқышы . 17,
318
Объектив жиектемесі.............. 2, 15, 82
Объективтің фокустау сақинасы ... 81,
306, 312, 317
Ойнату дисплейінің параметрлері 187
Ойнату қалтасы ................................187
Ойнату мəзірі .....................................186
Ойнату туралы ақпарат .......... 156, 187
Ойнатуды масштабтау ....................165
Оптикалық БА....................................198
Ортасы бойынша өлшеу .................111
Орташа (кескін өлшемі).....................86
Орын деректері ........................ 164, 221
330 Техникалық ескертпелер
Р
Режимді таңдау дискі .......................... 5
Реңк беру .................................. 135, 137
С
Сағат ............................................ 25, 205
Сағат батареясы ................................ 13
Сақтау қалтасы ................................ 219
Сандық айналы фотокамераға
арналған i-TTL балансталған
толықтырғыш жарқыл ........... 198, 262
Сандық айналы фотокамераға
арналған стандартты i-TTL
толықтырғыш жарқыл ........... 198, 262
Сəйкестік белгілері .......................... 225
Сезімталдық ............................... 93, 192
Сепия ................................................. 240
Слайд көрсетілімі ............................ 174
Смарт құрылғыға жіберу (авто) .... 223
Смарт құрылғыға жіберу үшін таңдау
189
Смарт құрылғыға қосылу ............... 222
Смарт құрылғымен синхрондау .... 205
Соңғы параметрлер ........................ 251
Стандартты (Picture Control режимін
орнату) ............................................. 132
Сурет нобайын қарау ...................... 153
Суретке түсіру мəзірі ....................... 190
Суретке түсіру мəзірін қалпына
келтіру .............................................. 192
Суретке түсіру режимі....................... 62
Сүзгі əсерлері ................... 135, 137, 239
Сүзгілер ............................................. 267
Т
Тазалау үшін айнаны көтерілген
күйде құлыптау ............................... 273
Таймер ................................................. 66
Таңдалған кадрды сақтау .............. 150
Таңдалған суреттерді өшіру .......... 172
Таңдамалы түс ........................... 60, 246
Теледидар ......................................... 184
Тік суреттерді бұру .......................... 189
Тікелей көрініс ............................ 32, 138
Толық өлшемде қарау .................... 152
Түзу ету .............................................. 237
Түймешіктер ...................................... 214
Түнгі аспан жарығы (сүзгі əсерлері) ...
239
Файлдарды нөмірлеу реттілігі ....... 218
Флюоресцентті (ақ түс балансы) . 121,
123
Фокус режимінің қосқышы ................ 81
Фокустау ........................................ 69–83
Фокустау индикаторы ............35, 79, 82
Фокустау күйінің индикаторы ....35, 79,
82
Фокустау құлпы .................................. 79
Фокустау нүктесі ...............34, 74, 76, 82
Фокустау режимі ................................. 69
Фокустау экраны .............................. 296
Фокустық жазықтық таңбасы ........... 82
Фокустық қашықтық ......................... 261
Фокустық қашықтық шкаласы ....... 306,
312, 317
Фотоиллюстрация ...................... 56, 244
Фотосурет туралы мəлімет .... 156, 187
Фотосуреттерді қорғау .................... 168
Ц
Түрлі-түсті сызба.............................. 244
Түс жиегі ............................................ 243
Түс кеңістігі ........................................ 194
Түс температурасы ......................... 123
Түсірілген сурет деректері ............. 160
Түсірілімдер саны ............................ 324
Тұрақты бақылағыш АФ ................... 70
Цианотипия ....................................... 240
У
Ысырманы босату түймешігі ....36, 79,
113, 215
Ысырманы босату түймешігін
жартылай басыңыз .................... 35, 36
Ысырманы босату түймешігін соңына
дейін басыңыз ................................... 36
Ысырманы тыныш босату .......... 62, 65
Ысырманы ұстап тұру басымдығы
бар автоматты режим ................... 101
Уақыт .................................................. 107
Уақыт белдеуі ............................. 25, 205
Уақыт белдеуі жəне күн ............ 25, 205
Ү
Үздіксіз (суретке түсіру режимі) 62, 63
Үздіксіз бақылағыш АФ ..................... 69
Үйлесімді объективтер.................... 252
Үлкен (кескін өлшемі) ........................ 86
Ұ
Ұшақ режимі ...................................... 222
Ұяшық бос кезде босату құлпы ..... 226
Ф
Файл атаулары ................................. 221
Файл туралы ақпарат .............. 156, 157
Ш
Шығармашыл жарық жүйесі........... 262
Шығыс ажыратымдылық (HDMI) ... 185
Ы
Э
Экспозиция ........................111, 113, 115
Экспозиция индикаторы ...........10, 106
Экспозиция құлпы ............................ 113
Экспозиция өлшегіштері................... 37
Экспозиция режимі ............................ 98
Экспозиция түзетілімі ...................... 115
Электрондық қашықтықты өлшегіш ...
82, 216
Техникалық ескертпелер 331
Бұл нұсқаулықты түгелдей немесе оның бір бөлігін (сын жазу
мақалалары мен шолулардағы қысқа дəйексөздерді
қоспағанда) NIKON CORPORATION компаниясының жазбаша
рұқсатынсыз ешбір түрде көшіруге болмайды.
Жасап шығарушы :
SB8I03(Y7)
6MB354Y7-03
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising