Nikon | D5 | Nikon D5 Қолданушы нұсқаулығы

Nikon D5 Қолданушы нұсқаулығы
Nikon D5
САНДЫҚ ФОТОКАМЕРА
Бұл нұсқаулықты түгелдей немесе оның бір бөлігін (сын жазу
мақалалары мен шолулардағы қысқа дəйексөздерді қоспағанда)
NIKON CORPORATION компаниясының жазбаша рұқсатынсыз
ешбір түрде көшіруге болмайды.
Қолданушы нұсқаулығы
(кепілдік бар)
AMA16538
Еуропада басылған
Kk
SB6E02(Y7)
6MB292Y7-02
• Фотокамераны пайдалану алдында осы
нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.
• Фотокамераны дұрыс пайдалануды қамтамасыз
ету үшін «Қауіпсіздік шаралары» бөлімін (x-бет)
оқып шығыңыз.
• Осы нұсқаулықты оқығаннан кейін болашақта
анықтама алу үшін оңай қол жеткізуге болатын
жерде сақтаңыз.
Kk
Фотокамераның мүмкіндіктерін толық пайдалану үшін барлық
нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз жəне оларды өнімді
қолданатын барлық адамдар оқитын жерде сақтаңыз.
Мəзір жəне желі нұсқаулықтары
Желі нұсқаулығын жəне Мəзір нұсқаулығын Nikon веб-сайтынан төменде
сипатталғандай pdf пішімінде жүктеуге жəне Adobe Reader немесе Adobe
Acrobat Reader бағдарламасын пайдаланып көруге болады. Желі
нұсқаулығында фотокамераны желіге қосу əдісі, ал Мəзір нұсқаулығында
фотокамера мəзірлерінде қол жетімді параметрлер сипатталады.
1 Компьютерде веб-браузерді іске қосыңыз жəне
http://downloadcenter.nikonimglib.com/ мекенжайында Nikon
нұсқаулығын жүктеу сайтын ашыңыз
2 Қажет өнім бетіне өтіп, нұсқаулықты жүктеңіз.
Nikon пайдаланушысына қолдау көрсету
Фотокамераны тіркеу үшін келесі сайтқа өтіңіз жəне өнім туралы соңғы
мəліметтерді жаңартып отырыңыз. Жауаптарды жиі қойылатын
сұрақтардан табуға болады жəне техникалық қолдау алу үшін бізге
хабарласыңыз.
http://www.europe-nikon.com/support
A Қауіпсіздік шаралары
Фотокамераны алғаш рет пайдаланудан бұрын, «Қауіпсіздік шаралары»
(0 x–xiii) тарауындағы қауіпсіздік нұсқауларын оқыңыз.
D5-a (XQD Card Type)
D5-b (CF Card Type)
Таңбалар жəне шартты белгілер
Қажет ақпаратты оңайырақ табу үшін келесі таңбалар мен шартты
белгілер пайдаланылады:
D
Бұл белгіше сақтандыруларды таңбалайды; фотокамераға зақым
келтірмеу үшін пайдаланудың алдында оқылуы тиіс ақпарат.
A
Бұл белгіше ескертпелерді белгілейді; фотокамераны
пайдаланудың алдында оқылуы тиіс ақпарат.
0
Бұл белгіше осы нұсқаулықтың өзге беттеріне жасалған
сілтемелерді белгілейді.
Фотокамера мониторында көрсетілетін мəзір элементтері, параметрлер
жəне хабарлар қалың қаріппен көрсетілген.
Бұл фотокамера XQD жəне CompactFlash үйлесімді үлгілерде қол
жетімді. Бұл нұсқаулықтағы нұсқауларда XQD жад картасы
пайдаланылады деп есептеледі, бірақ екі үлгі үшін де əрекеттер бірдей.
Фотокамера параметрлері
Осы нұсқаулықтағы түсіндірмелерде əдепкі параметрлер
пайдаланылады деп саналады.
i
Орама құрамы
Осында тізілген барлық заттар фотокамерамен бірге қоса
берілгеніне көз жеткізіңіз.
• D5 сандық
фотокамерасы
(0 1)
• BF-1B корпус қақпағы
(0 25, 339)
• BS-3 керекжарақтарға арналған
құрылғы қақпағы
(0 14)
• Түйіспе тұс қақпағы бар EN-EL18c қайта зарядталмалы литийионды батареясы (0 19, 22)
• Қуат кабелі жəне екі түйіспе қорғағышы бар MH-26a зарядтау
құрылғысы (қуат кабелінің пішіні сатылатын елге байланысты;
0 19, 380)
• USB кабель
қысқышы (0 278)
• HDMI кабель
қысқышы (0 286)
• UC-E22 USB кабелі
(0 278, 283)
• Қолданушы нұсқаулығы
(осы нұсқаулық)
• AN-DC15 бауы (0 19)
• Кепілдік (осы нұсқаулық
мұқабасының артқы жағында
басылған)
Жад карталары бөлек сатылады. Жапонияда сатып алынған
фотокамералардың мəзірлері мен хабарлары ағылшын жəне жапон
тілдерінде ғана көрсетіледі; басқа тілдерге қолдау көрсетілмейді.
Бұл тудыруы мүмкін кез келген ыңғайсыздық үшін кешірім сұраймыз.
A
ViewNX-i жəне Capture NX-D бағдарламалық жасақтамасы
ViewNX-i бағдарламалық жасақтамасын фотосуреттерді дəл реттеу немесе
көру үшін компьютерге суреттерді көшіру үшін пайдаланыңыз. ViewNX-i
келесі веб-сайттан жүктеу үшін қол жетімді:
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
Capture NX-D бағдарламалық жасақтамасын компьютерге көшірілген
суреттерді дəл реттеу жəне NEF (RAW) пішіміндегі кескіндерді басқа
пішімдерге түрлендіру үшін пайдаланыңыз. Capture NX-D келесі беттен
жүктеу үшін қол жетімді: http://downloadcenter.nikonimglib.com/
Сондай-ақ, бұл веб-сайтқа Nikon бағдарламалық жасақтамасы, соның
ішінде, жүйелік талаптар туралы соңғы ақпарат алу үшін кіруге болады.
ii
Мазмұны
Қауіпсіздік шаралары...............................................................x
Ескертпелер .......................................................................... xiv
Кіріспе
1
Фотокамерамен танысу .......................................................... 1
Фотокамера корпусы ............................................................1
Жоғарғы басқару панелі.......................................................6
Артқы басқару панелі ...........................................................8
Көріністапқыш дисплейі......................................................10
Сенсорлық экранды пайдалану.........................................12
Керек-жарақтарға арналған құрылғы қақпағы ..................14
Оқулық
15
Фотокамера мəзірлері .......................................................... 15
Фотокамера мəзірлерін пайдалану ...................................16
Алғашқы қадамдар................................................................ 19
Фотокамера бауын тағу......................................................19
Батареяны зарядтау...........................................................19
Батареяны салу ..................................................................22
Объективті бекіту................................................................25
Қарапайым баптау..............................................................27
Жад картасын салу.............................................................30
Жад картасын пішімдеу......................................................33
Көріністапқыш фокусын реттеу .........................................35
Негізгі фотосурет түсіру жəне ойнату.................................. 37
Батарея деңгейі жəне қалған кадрлар саны.....................37
Фотокамераны дайындау...................................................39
Фокустау жəне суретке түсіру ............................................40
Фотосуреттерді қарау .........................................................42
Қаламайтын фотосуреттерді өшіру...................................43
iii
Тікелей көрініс арқылы фотосурет түсіру
44
Автофокус ........................................................................... 48
Қолмен реттелетін фокус................................................... 50
i түймешігін пайдалану ..................................................... 51
Дыбыссыз режим ................................................................ 54
Тікелей көрініс дисплейі ..................................................... 56
Ақпараттық дисплей ........................................................... 57
Бейнефильмдер
59
Бейнефильмдерді жазу ........................................................ 59
Индикаторлар ..................................................................... 63
i түймешігін пайдалану ..................................................... 63
Тікелей көрініс дисплейі ..................................................... 65
Максималды ұзақтығы ....................................................... 67
Ақпараттық дисплей ........................................................... 68
Бейнефильмді кесу ............................................................ 69
Бейнефильм режимінде фотосуреттер түсіру ................. 71
Даралай бейнефильмдер түсіру .......................................... 74
Бейнефильмдерді қарау ....................................................... 80
Бейнефильмдерді өңдеу ...................................................... 82
Бейнефильмдердің кадр шеттерін кесу............................ 82
Таңдалған кадрларды сақтау ............................................ 85
Кескінді жазу параметрлері
87
Кескін аумағы......................................................................... 87
Кескін сапасы......................................................................... 92
Кескін өлшемі......................................................................... 95
Екі жад картасын пайдалану ................................................ 97
iv
Фокустау
98
Автофокус.............................................................................. 98
Автофокус режимі.............................................................101
АФ аумағының режимі......................................................104
Фокустау нүктесін таңдау .................................................108
Фокустау құлпы .................................................................111
Қолмен реттелетін фокус ................................................... 114
Суретке түсіру режимі
116
Суретке түсіру режимін таңдау .......................................... 116
Суретке түсіру режимін жылдам таңдау .........................119
Өздігінен түсіруді реттейтін таймер режимі ...................... 120
Айнаны көтеру режимі ........................................................ 122
ISO сезімталдық
124
Қолмен реттеу ..................................................................... 124
ISO сезімталдықты автоматты түрде басқару.................. 126
Экспозиция
129
Өлшеу .................................................................................. 129
Экспозиция режимі ............................................................. 131
P: Бағдарламаланған автоматты режим ........................133
S: Ысырманы ұстап тұру басымдығы бар
автоматты режим..........................................................134
A: Апертура басымдығы бар автоматты режим.............135
M: Қол режимі....................................................................136
Ұзақ экспозициялар (тек M режимі) ................................... 138
Ысырма жылдамдығы жəне апертура құлпы.................... 140
Автоэкспозиция (АЭ) құлпы ............................................... 141
Экспозиция түзетілімі ......................................................... 143
Брекетинг............................................................................. 146
v
Ақ түс балансы
159
Ақ түс балансының параметрлері...................................... 159
Ақ түс балансын дəл реттеу ............................................... 162
Түс температурасын таңдау ............................................... 165
Алдын-ала қолмен енгізілген мəн ...................................... 168
Көріністапқыш арқылы фотосурет түсіру........................ 169
Тікелей көрініс (нүктелі ақ түс балансы) ......................... 173
Алдын-ала енгізілген мəндерді басқару ......................... 176
Кескінді түзету
179
Picture Control режимдері.................................................... 179
Picture Control режимін таңдау ........................................ 179
Picture Control режимдерін өзгерту ................................. 181
Қолданушы тарапынан реттелетін Picture Control
режимдерін жасау......................................................... 184
Жарық аумақтағы жəне күңгірт аумақтағы кішігірім
элементтерді сақтау ........................................................ 187
Қосылған D-Lighting .......................................................... 187
Жоғары динамикалық ауқым (HDR) ................................ 189
Жарқылмен фотосурет түсіру
194
Жарқылды пайдалану ......................................................... 194
Фотокамерадағы жарқылмен фотосурет түсіру................ 197
Жарқыл режимдері.............................................................. 198
Жарқыл түзетілімі................................................................ 200
Жарқыл қуатының құлпы .................................................... 202
Қашықтан жарқылмен фотосурет түсіру ........................... 204
Баптау ............................................................................... 205
Фотосуреттер түсіру ......................................................... 209
Жарқыл туралы ақпаратты көру......................................... 216
vi
Суретке түсірудің басқа параметрлері
220
R түймешігі ......................................................................... 220
i түймешігі........................................................................... 223
Екі түймешікті басу арқылы қалпына келтіру: əдепкі
параметрлерді қалпына келтіру ..................................... 224
Flicker reduction (Жыпылықтауды азайту) ......................... 227
Бірнеше экспозиция............................................................ 229
Аралықты реттейтін таймер арқылы фотосурет түсіру ... 236
Микропроцессормен жабдықталмаған объективтер........ 243
Орын деректері ................................................................... 246
Қарау туралы қосымша ақпарат
248
Кескіндерді көру .................................................................. 248
Толық өлшемде қарау ......................................................248
Сурет нобайын қарау .......................................................248
Ойнатуды басқару тетіктері ............................................249
Сенсорлық экранды пайдалану.......................................251
i түймешігі.........................................................................253
Фотосурет туралы мəлімет ................................................ 254
Жақыннан көру: ойнатуды масштабтау ............................ 263
Фотосуреттерді өшірілуден қорғау .................................... 265
Суреттерге баға беру ......................................................... 267
Фотосуреттерді өшіру ......................................................... 268
Толық өлшемде жəне сурет нобайын қарау...................268
Қарау мəзірі.......................................................................270
Дауыстық жазбалар
272
Дауыстық жазбаларды жазу .............................................. 272
Ойнату кезінде ..................................................................272
Суретке түсіру барысында...............................................273
Дауыстық жазбаларды ойнату ........................................... 276
vii
Байланыстар
277
ViewNX-i бағдарламалық жасақтамасын орнату ........... 277
Суреттерді компьютерге көшіру ...................................... 278
Ethernet жəне cымсыз желілер ........................................ 281
Фотосуреттерді басып шығару ........................................... 283
Принтерді жалғау.............................................................. 283
Суреттерді бір-бірлеп басып шығару.............................. 284
Бірнеше суретті басып шығару........................................ 285
Фотосуреттерді ТД-да қарау............................................... 286
HDMI параметрлері .......................................................... 287
Мəзірлер тізімі
289
D Ойнату мəзірі: Кескіндерді басқару............................... 289
C Фотосурет түсіру мəзірі: суретке түсіру
параметрлері.................................................................... 291
1 Бейнефильм түсіру мəзірі: бейнефильм түсіру
параметрлері.................................................................... 296
A Қолданушы параметрлері: фотокамера параметрлерін
дəл реттеу ........................................................................ 299
B Баптау мəзірі: фотокамераны баптау ............................. 310
N Өңдеу мəзірі: өңделген көшірмелерді жасау ................ 314
O Менің мəзірім/m Соңғы параметрлер ............................ 316
Өңдеу мəзірінің параметрлері ............................................ 317
NEF (RAW) processing (NEF (RAW) өңдеу)..................... 317
Trim (Кадр шеттерін кесу) ................................................ 319
Image overlay (Кескін үстіне қабаттау) ............................ 320
viii
Техникалық жазбалар
323
Үйлесімді объективтер ....................................................... 323
Nikon шығармашыл жарық жүйесі (CLS)........................... 330
Басқа керек-жарақтар ......................................................... 336
Қуат жалғағышын жəне айнымалы ток адаптерін
жалғау ............................................................................342
Фотокамераға күтім жасау.................................................. 344
Сақтау................................................................................344
Тазалау..............................................................................344
Төменгі жиіліктер сүзгісі ...................................................345
«Clean now (Дəл қазір тазалау)» .................................345
«Clean at startup/shutdown (Іске қосылар кезде/
сөнер кезде тазалау)» ..............................................346
Қолмен тазалау.............................................................347
Сағат батареясын ауыстыру............................................351
Фотокамераға жəне батареяға күтім көрсету: сақтық
шаралары......................................................................... 353
Экспозиция бағдарламасы................................................. 357
Ақауларды жою ................................................................... 358
Батарея/Дисплей ..............................................................358
Түсірілген сурет ................................................................358
Ойнату ...............................................................................362
Өзге мəліметтер................................................................363
Қате туралы хабарлар ........................................................ 364
Техникалық сипаттамалары............................................... 370
Батареяларды калибрлеу ................................................380
Рұқсат етілген жад карталары ........................................... 383
Жад картасының сыйымдылығы ....................................... 385
Батареяның жарамды мерзімі ........................................... 388
Индекс.................................................................................. 390
Кепілдік шарттары - Еуропа еліндеріндегі Nikon Europe
Service Warranty кепілдігі ................................................ 400
ix
Қауіпсіздік шаралары
Nikon өніміне зақым немесе өзіңізге немесе басқаларға жарақат
келтірмеу үшін осы жабдықты пайдаланудан бұрын келесі сақтық
шараларын толық оқып шығыңыз. Осы сақтық нұсқауларын өнімді
пайдаланатын барлық адам оқи алатын жерде сақтаңыз.
Осы бөлімде берілген сақтық шараларын ескермеуден болуы мүмкін
салдарлар келесі таңбамен белгіленген:
Бұл белгіше ескертулерді білдіреді. Жарақат алып қалмау үшін
A осы Nikon өнімін пайдаланудан бұрын барлық ескертулерді
оқыңыз.
❚❚ ЕСКЕРТУЛЕР
A Камераға күннің түсуіне жол
бермеңіз
Артқы жағы жарық нысандарды
түсірген кезде камераны күн
сəулесінен қорғаңыз. Фотокамера
корпусына түсіп тұрған немесе
жақын орналасқан кезде
фотокамераға бағытталған күн
сəулесі өрттің шығуына əкелуі
мүмкін.
A Күнге көріністапқыш арқылы
қарамаңыз
Күнді немесе өзге күшті жарық
көзін көріністапқыш арқылы қарау
көру қабілетінің тұрақты түрде
нашарлауын əкелуі мүмкін.
A Көріністапқыштың
диоптрияны өзгерту
мүмкіндігін пайдалану
Көріністапқыштың диоптрияны
өзгерту мүмкіндігін көзіңізбен
көріністапқышқа жақындап
пайдаланған кезде, көзіңізге
абайсызда саусағыңызды кіргізіп
алмауға тырысыңыз.
x
A Дұрыс жұмыс істемеген
жағдайда бірден өшіріп
тастаңыз
Жабдықтың өзінен немесе
айнымалы ток адаптерінен (бөлек
сатылады) шығып жатқан түтінді
немесе ерекше иіст сезсеңіз, күйіп
қалу қаупін ескере отырып, бірден
айнымалы ток адаптерін суырып,
батареяны алып тастаңыз.
Пайдалануды жалғастыра беру
жарақат əкелуі мүмкін. Батареяны
алып тастағаннан кейін, жабдықты
тексерту үшін Nikon
компаниясының өкілетті қызмет
көрсету орталығына апарыңыз.
A Бөлшектемеңіз
Өнімнің ішкі бөлшектерін ұстау
жарақатқа əкелуі мүмкін. Дұрыс
істемеген кезде өнімді білікті
маман ғана жөндеуі тиіс. Құлап
қалу немесе басқа себепке
байланысты өнім шашылып
қалса, батареяны жəне/немесе
айнымалы ток адаптерн
суырыңыз, содан кейін өнімді
тексерту мақсатында Nikon
компаниясының өкілетті қызмет
көрсету орталығына апарыңыз.
A Жануы мүмкін газ бар жерде
A Батареяларды пайдаланған
пайдаланбаңыз
кезде тиісті сақтық
шараларын сақтаңыз
Электронды жабдықты жанғыш
газ бар жерде пайдаланбаңыз,
себебі бұл жарылысқа немесе
өртке əкелуі мүмкін.
A Балалардың қолы жетпейтін
жерде ұстаңыз
Бұл сақтық шарасын сақтамау
жарақатқа əкелуі мүмкін. Сонымен
қатар, кішкентай бөлшектердің
тұншығу қаупін төндіретінін
ескеріңіз. Бала осы жабдықтың
кез келген бөлігін жұтып қойса,
дереу дəрігерге хабарласыңыз.
•
•
A Бауды сəбидің немесе
баланың мойнына аспаңыз
Камера бауын сəбидің немесе
баланың мойнына асу қылғынуға
əкелуі мүмкін.
A Құрылғылар қосылған
немесе пайдаланылған кезде
фотокамераны, батареяны
немесе зарядтау құрылғысын
ұзақ уақыт бойы ұстамаңыз
Құрылғы бөліктері ысып кетеді.
Құрылғыны ұзақ уақыт бойы
тікелей теріге тигізу нəтижесінде
төмен қызулы күйіктерге əкелуі
мүмкін.
A Өнімді өте жоғары
температуралар əсер ететін
жерде қалдырмаңыз,
мысалы, жабық көлікте
немесе тік күн сəулесінің
астында
Осы сақтық шарасын қолданбау
зақымға немесе өртке əкелуі
мүмкін.
•
•
•
•
•
•
•
Дұрыс пайдаланылмаса,
батареялар ағуы, қызып кетуі,
жарылуы немесе өртенуі мүмкін.
Осы өнімде пайдалануға
арналған батареяларды
пайдаланған кезде мына сақтық
шараларын қолданыңыз:
Осы жабдықта пайдалану үшін
құпталған батареяларды ғана
пайдаланыңыз.
Сағат батареясын ауыстыру үшін
тек CR1616 литий батареяларын
пайдаланыңыз. Батареяның басқа
түрін пайдалану жарылысқа
əкелуі мүмкін. Пайдаланылған
батареяларды нұсқауларға сай
лақтырыңыз.
Батареяны қысқа тұйықтап
немесе бөлшектеп алмаңыз.
Батареяға немесе ол салынған
фотокамераға қатты соққыларды
тигізбеңіз.
Батареяны ауыстырмас бұрын
өнімнің өшірілгеніне көз жеткізіңіз.
Егер айнымалы ток адаптерін
пайдалансаңыз, оның
суырылғанына көз жеткізіңіз.
Батареяны төңкеріп немесе кері
бағытта салуға əрекеттенбеңіз.
Батареяны отқа немесе шамадан
тыс ыстыққа салмаңыз.
Суға салмаңыз немесе судың
шашырауына жол бермеңіз.
Батареяны тасымалдаған кезде
түйіспе тұс қақпағын орнына
салыңыз. Батареяны алқа немесе
шаш түйрегіштер сияқты
металдан жасалған заттармен
бірге тасымалдамаңыз немесе
сақтамаңыз.
xi
• Толық разрядталған кезде
батареялар ағып кетуі мүмкін.
Өнімге зақым келтірмеу үшін
заряды таусылған кезде
батареяны алып тастауды
ұмытпаңыз.
• Батарея қолданылмаған кезде,
терминал қақпағын салып, салқын
əрі құрғақ жерде сақтаңыз.
• Пайдаланғаннан кейін немесе
өнім батарея қуатында ұзақ уақыт
бойы пайдаланылған кезде
батарея бірден ысы кетуі мүмкін.
Батареяны алмас бұрын
фотокамераны өшіріп,
батареяның салқындауын күтіңіз.
• Батареяда түсінің немесе пішінінің
өзгеруі сияқты өзгерістерді
байқасаңыз, пайдалануды
доғарыңыз.
A Зарядтау құрылғысын
пайдаланған кезде тиісті
сақтық шараларын
орындаңыз
• Құрғақ күйде ұстаңыз. Осы сақтық
шарасын орындамау жарақатқа, я
болмаса, өртке немесе ток
соғуына байланысты өнімнің
дұрыс жұмыс істемеуіне əкелуі
мүмкін.
• Ашаның метал бөліктеріндегі
немесе маңайындағы шаңды
құрғақ шүберекпен тазалау қажет.
Пайдалана беру өртке əкелуі
мүмкін.
• Найзағай кезінде қуат кабелін
ұстамаңыз немесе зарядтау
құралына жақындамаңыз. Осы
сақтық шарасы орындалмаса, ток
соғуы мүмкін.
xii
• Қуат кабелін зақымдамаңыз,
өзгертпеңіз, қатты тартпаңыз
немесе бүкпеңіз. Оны ауыр
заттардың астына қоймаңыз,
ыстық жерде немесе отқа
ұстамаңыз. Оқшауы зақымданып,
сымдар көрінетін болса, қуат
кабелін Nikon компаниясының
қызмет көрсету өкіліне апарып
көрсетіңіз. Осы сақтық шарасы
орындалмаса, өрт шығуы немесе
ток соғуы мүмкін.
• Ашаны немесе зарядтау
құрылғысын ылғалды қолдармен
ұстамаңыз. Осы сақтық шарасын
орындамау жарақатқа, я болмаса,
өртке немесе ток соғуына
байланысты өнімнің дұрыс жұмыс
істемеуіне əкелуі мүмкін.
• Бір кернеуден екінші кернеуге
түрлендіруге арналған сапарда
қолданылатын ток
түрлендіргіштерін немесе
ааптерлерін немесе тұрақты
токтан айнымалы токқа
ауыстыратын инверторларды
пайдаланбаңыз. Осы сақтық
шарасын орындамау өнімнің
зақымдалуына немесе шамадан
тыс ысуына немесе өртенуіне
əкелуі мүмкн.
A Ықшам дисктер
Дыбыстық ықшам дискке
арналған жабдықта бағдарлама
немесе нұсқаулықтар жазылған
ықшам дисктер ойнатылмаы тиіс.
Дыбыстық ықшам диск
ойнатқышында ықшам дисктерді
ойнату есту қабілетінің
жойылуына немесе жабдықтың
зақымдалуына əкелуі мүмкін.
A Жарқылды көлік
жүргізушісіне бағыттамаңыз
Бұл сақтық шарасын орындамау
келеңсіз жағдайларға əкелуі
мүмкін.
A Жарқылды пайдаланған
кезде сақ болыңыз
• Камера жарқылын теріге немесе
өзге нысандарға жақын ұстап
пайдалану күйіктерге əкелуі
мүмкін.
• Жарқылды нысанның көздеріне
жақын жерде пайдалану көру
қабілетінің уақытша нашарлауына
əкелуі мүмкін. Жарқылды
нысаннан кемінде бір метр
қашықтықтан пайдалану керек.
Əсіресе нəрестелерді
фотосуретке түсіргенде сақ болуы
керек.
A Сұйық кристалды ұстамаңыз
Монитор сынып қалса, сынған
əйнектен жарақат алмау жəне
монитордағы сұйық кристалдың
теріге тимеуі немесе көзбен
ауызға кірмеуі үшін сақ болу
қажет.
A Штативтерді объектив
немесе фотокамера бекітілген
күйде алып жүрмеңіз
Шалынып немесе кездейсоқ
басқаларға соғылып, бұл
жарақатқа əкелуі мүмкін.
A Авиакомпания жəне аурухана
қызметкерлерінің
нұсқауларын орындаңыз
xiii
Ескертпелер
• Осы өніммен бірге келген
• Nikon компаниясы осы өнімді
нұсқаулықтардың ешбір бөлігін
пайдаланудан болған қандай да
Nikon компаниясының жазбаша
бір зақымға жауап бермейді.
рұқсатынсыз қандай да бір
• Осы нұсқаулықтардағы мəліметтің
жолмен қайта көшіруге, таратуға,
дұрыс жəне толық болуына бар
қайта жазуға, іздеу жүйесінде
күш-жігерімізді жұмсағанымызбен,
сақтауға немесе кез-келген түрде
қандай да бір қателерді немесе
басқа бір тілге аударуға рұқсат
ескерілмеген тұстарды байқаған
етілмейді.
жағдайда аймақтағы Nikon өкіліне
• Nikon компаниясы осы
айтуыңызды сұраймыз
нұсқаулықтарда сипатталған
(мекенжайы бөлек беріледі).
жабдық пен бағдарламалық
жасақтаманың сыртқы түрін жəне
техникалық сипаттамаларын кез
келген уақытта жəне еш ескертусіз
өзгерту құқығын сақтап қалады.
xiv
Еуропадағы тұтынушыларға арналған ескертпелер
САҚ БОЛЫҢЫЗ: ЕГЕР БАТАРЕЯ ЖАРАМСЫЗ ТҮРІМЕН
АУЫСТЫРЫЛҒАН БОЛСА, ЖАРЫЛЫС ҚАУПІ БОЛАДЫ. ҚОЛДАНЫЛҒАН
БАТАРЕЯЛАРДЫ НҰСҚАУЛАРҒА СƏЙКЕС ЛАҚТЫРЫҢЫЗ.
Бұл таңба электр жəне
электрондық
жабдықтардың бөлек
жиналуы керектігін
білдіреді.
Батареядағы бұл таңба
батарея бөлек жиналуы
керектігін білдіреді.
Төмендегі тек Еуропа
елдеріндегі
Төмендегі тек Еуропа елдеріндегі
пайдаланушыларға қолданылады:
пайдаланушыларға қолданылады: • Осы таңбамен белгіленген не
• Бұл өнім тиісті жинау нүктесінде
белгіленбеген барлық батареялар
бөлек жинау үшін арналған.
тиісті жинау нүктесінде жиналуы
Тұрмыстық қоқыс ретінде
үшін арналған. Тұрмыстық қоқыс
лақтырмаңыз.
ретінде лақтырмаңыз.
• Бөлек жинау жəне қайта өңдеу
• Қосымша ақпарат алу үшін
табиғи ресурстарды сақтауға жəне
сатушыға немесе қоқысқа
дұрыс емес лақтырудан пайда
жауапты жергілікті ұйымдарға
болуы мүмкін адам денсаулығына
хабарласыңыз.
жəне қоршаған ортаға теріс
салдарларды болдырмауға
көмектеседі.
• Қосымша ақпарат алу үшін
сатушыға немесе қоқысқа
жауапты жергілікті ұйымдарға
хабарласыңыз.
xv
Деректерді сақтау құрылғыларын лақтыру
Кескіндерді өшіру немесе жад карталарын немесе өзге де деректерді
сақтау құрылғыларын пішімдеу бастапқы ескін мəліметін толық
өшірмейтінін ескеріңіз. Өшірілген файлдарды кейде еркін сатылымдағы
бағдарламалар көмегімен лақтырылған сақтау құрылғыларынан
шығарып алуға болады, бұл жеке суреттерді арам пиғылда пайдалануға
əкелуі мүмкін. Мұндай деректердің құпиялылығын қамтамасыз ету
қолданушының өз жауапкершілігі болып табылады.
Деректерді сақтау құрылғысын лақтырудан немесе меншік құқығын басқа
адамға аударудан бұрын, еркін сатылыдағы бағдарлама көмегімен
барлық деректерді өшіріңіз немесе құрылғыны пішімдеңіз жəне содан
кейін ешқанай жеке мəліметті қамтымайтын суреттермен (мысалы, ашық
аспан суреттері) толтырыңыз. Деректерді сақтау құрылғыларын
физикалық тұрғыдан жойған кезде жарақат алып қалмау үшін сақ болу
қажет.
Фотокамераны лақтыру немесе иелікті басқа тұлғаға тапсыру алдында
сонымен бірге фотокамераның реттеу мəзіріндегі Reset all settings
(Барлық параметрлерді қалпына келтіру) параметрін пайдаланып
бүкіл жеке желі ақпаратын жою керек.
AVC Patent Portfolio лицензиясы
БҰЛ ӨНІМ AVC PATENT PORTFOLIO ЛИЦЕНЗИЯСЫ АЯСЫНДА (i) БЕЙНЕ ФАЙЛДЫ
AVC СТАНДАРТЫНА САЙ («AVC БЕЙНЕ») КОДТАУ ЖƏНЕ/НЕМЕСЕ (ii) ЖЕКЕ ЖƏНЕ
КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС ƏРЕКЕТПЕН АЙНАЛЫСҚАН ТҰТЫНУШЫ ТАРАПЫНАН
КОДТАЛҒАН ЖƏНЕ/НЕМЕСЕ
AVC БЕЙНЕ ФАЙЛЫН ҰСЫНУ ЛИЦЕНЗИЯСЫНА ИЕ
AVC БЕЙНЕ ФАЙЛЫН ДЕКОДТАУ ҮШІН
БЕЙНЕ ФАЙЛ ПРОВАЙДЕРІНЕН АЛЫНҒАН
ТҰТЫНУШЫНЫҢ ЖЕКЕ ЖƏНЕ КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС МАҚСАТТА ҚОЛДАНУЫНА
АРНАЛҒАН.
БҰЛ ЛИЦЕНЗИЯ БАСҚА БІР МАҚСАТТА ҚОЛДАНУ ҮШІН БЕРІЛМЕЙДІ ЖƏНЕ
ҚОСЫМША МƏЛІМЕТТІ MPEG
LA, L.L.C. КОМПАНИЯСЫНАН АЛУҒА БОЛАДЫ. КЕЛЕСІ САЙТТЫ ҚАРАҢЫЗ
http://www.mpegla.com
ОНДАЙ ҚОЛДАНЫС МҮМКІНДІГІН ҚАРАСТЫРМАЙДЫ.
xvi
Көшіруге немесе көбейтуге тыйым салуға қатысты ескерту
Сканер, сандық фотокамера немесе өзге құрылғы көмегімен сандық
тұрғыдан көшірілген немесе көбейтілген маериалға иелік етудің өзі заң
тарапынан қудалануы мүмкіндігін ескеріңіз.
• Заң бойынша көшіруге немесе
көбейтуге тыйым салынған
нəрселер
«Үлгі» деген таңбасы болғанның
өзінде қағаз ақшаның,
тиындардың, құнды қағаздардың,
үкіметтік құнды қағазардың
немесе жергілікті үкіметтің құнды
қағаздарының көшірмесін немесе
көбейтілген нұсқаларын
жасамаңы.
Шет елдің айналымында жүрген
қағаз ақшаны, тиындарды немесе
құнды қағаздарды көшіруге
немесе көбейтуге тыйым
салынады.
Үкіметтің алдын-ала рұқсаты
алынбайынша, үкімет тарапынан
шығарылып, бірақ
пайдаланылмаған пошта
маркалаын немесе ашық
хаттарды көшіруге немесе
көбейтуге тыйым салынады.
Үкімет шығарған маркаларды
жəне заңда қарастырылған
куəландырылған құжаттарды
көшіруге немесе көбейтуге тыйым
салынады.
• Кейбір көшірмелер жəне
көбейтілген нұсқаларға қатысты
сақтық ескертулері
Компания тарапынан іскерлік
мақсатта қажетті көшірмелердің
шектеулі саны қажет болған
кезден басқа жағдайларда, үкімет
жеке компаниялар тарапынан
шығарылған құнды қағаздардың
(акциялар, банкноталар, чектер,
сыйлық сертификаттар жəне т.б.),
жол жүру билеттерінің немесе
купондық билеттердің
көшірмелеріне немесе көбейтілген
нұсқаларына қатысты сақ болу
керектігі туралы ескертулерді
таратты. Бұған қоса, үкімет
тарапынан шығарылған
паспорттардың, мемлекеттік
органдар жəне жеке топтар
шығарған лицензиялардың, жеке
бас куəліктерінің жəне
рұқсатнамалар жəне тамақ
купондары сияқты билеттердің
көшірмелерін немесе көбейтілген
нұсқаларын жасамаңыз.
• Авторлық құқыққа қатысты
ескертулерді ескеріңіз
Авторлық құқықтар туралы заң
бойынша фотокамерамен жасалған
авторлық құқықтармен қорғалған
еңбектердің фотосуреттерін немесе
жазбаларын авторлық құқық иесінің
рұқсатынсыз пайдалануға
болмайды. Ерекшеліктер жеке
пайдалануға қолданылады, бірақ
көрмелердің немесе нақты
уақыттағы орындаулардың
фотосуреттері немесе жазбалары
жағдайында тіпті жеке пайдалану да
шектелуі мүмкін екенін ескеріңіз.
xvii
Nikon сауда белгісінің электронды керек-жарақтарын ғана
қолданыңыз
Nikon фотокамералары ең жоғарғы стандарттарға сай жасалған жəне
күрделі электрондық схемаларды қамтиды. Осы Nikon сандық
фотокамерасында ғана пайдалану үшін Nikon тарапынан
сертификатталған Nikon сауда белгісінің электронды керек-жарақтары
(зарядтау құрылғыларын, батареяларды, айнымалы ток адаптерлерін
жəне флештік керек-жарақтарды қосқанда) ғана осы электрондық
схемалардың қызметтік жəне қауіпсіздік талаптары шеңберінде жұмыс
істейтіндігі расталған жəне сол үшін жасалған.
Nikon сауда белгісіне жатпайтын электрондық керекжарақтарды пайдалану фотокамераны зақымдауы жəне
Nikon кепілдігін жоюы мүмкін. Оң жақта көрсетілген Nikon
компаниясының голографиялық жапсырмасы жоқ үшінші
тараптың қайта зарядталмалы литий-ионды батареяларын пайдалану
фотокамераның қалыпты жұмыс істеуіне кедергі келтіруі жəне
батареяның шамадан тыс қызуына, жанып кетуіне, жарылуына немесе
ағуына əкелуі мүмкін.
Nikon сауда белгісінің керек-жарақтарына қатысты қосымша мəлімет алу
үшін Nikon компаниясының жергілікті өкілетті сатушысына хабарласыңыз.
xviii
D
Тек Nikon компаниясының шынайы керек-жарақтарын
пайдаланыңыз
Nikon тарапынан Nikon сандық фотокамерасында пайдалану үшін
сертификатталған Nikon компаниясының зауыттық үлгіге сай керекжарақтары ғана оның жұмыстық параметрлеріне жəне қауіпсіздік
талаптарына сай келеді. ӨЗГЕ КОМПАНИЯЛАР ШЫҒАРҒАН КЕРЕКЖАРАҚТАРДЫ ПАЙДАЛАНУ ФОТОКАМЕРАНЫ ЗАҚЫМДАУЫ ЖƏНЕ NIKON
КЕПІЛДІГІНІҢ ЖАРАМДЫЛЫҒЫН ТОҚТАТУЫ МҮМКІН.
A
Маңызды суреттерді түсіруден бұрын
Маңызды оқиғаларда (үйлену тойлары сияқты жағдайларда немесе
фотокамераны сапарға алудан бұрын) суреттерді түсіруден бұрын,
фотокамера дұрыс жұмыс істеп тұрғанына көз жеткізу үшін суретті
сынақ ретінде түсіріп өріңіз. Nikon компаниясы өнімнің дұрыс
істемеуінен болған шығынға немесе жоғалған табысқа жауап бермейді.
A
Өмір бойы білім алу ұстанымы
Nikon компаниясының өнімге қолдау көрсету жəне үйренуге
бағытталған «өмір бойы білім алу» ұстанымы аясында, үнемі
жаңартылып тұратын мəліметті онлайн режимде келесі сайттардан
алуға болады:
• АҚШ-тағы қолданушылар үшін.: http://www.nikonusa.com/
• Еуропа жəне Африкадағы қолданушылар үшін:
http://www.europe-nikon.com/support/
• Азия, Океания жəне Таяу Шығыстағы қолданушылар үшін:
http://www.nikon-asia.com/
Өнім туралы ең соңғы мəліметті, кеңестерді, жиі қойылатын сұрақтарға
(ЖҚС) берілген жауаптарды жəне сандық кескіндерге жəне фотосурет
түсіруге қатысты жалпы кеңес алып отыру үшін мына сайттарға кіріңіз.
Қосымша ақпаратты аумақтағы Nikon өкілінен алуға болады. Байланыс
ақпаратын алу үшін келесі URL қараңыз: http://imaging.nikon.com/
xix
Кеден Одағының мəлімдемесі (декларация) үшін
ақпарат/сертификат
Импортер: ЖШС “Никон”,
Мекен жайы: Ресей, Мəскеу қаласы,
Сыромятнический -2 көшесі,1 үй.
Телефондар: +7 (495) 663-77-64
D5-a
Өндіруші: “Никон Корпорейшн”,
Шинагава Интерсити, Башня “C”, 2-15-3, Конан,
Минато-ку, Токио 108-6290, Жапония,
Телефон: +81-3-6433-3600
Шығарушы ел: Жапония
Сертификат/Сəйкестік мəлімдеме: ТС N RU Д-JP.АЯ46.В.82984
Жарамдылық мерзімі: 18.01.2016 бастап 17.12.2018 жылға дейін
Сертификаттау мүшесі: Федералды бюджеттік мекеме
“РОСТЕСТ – Мəскеу”
D5-b
Өндіруші: “Никон Корпорейшн”,
Шинагава Интерсити, Башня “C”, 2-15-3, Конан,
Минато-ку, Токио 108-6290, Жапония,
Телефон: +81-3-6433-3600
Шығарушы ел: Жапония
Сертификат/Сəйкестік мəлімдеме: ТС N RU Д-JP.АЯ46.В.82984
Жарамдылық мерзімі: 18.01.2016 бастап 17.12.2018 жылға дейін
Сертификаттау мүшесі: Федералды бюджеттік мекеме
“РОСТЕСТ – Мəскеу”
MH-26a зарядтау құрылғысы
Өндіруші: Фихонг Технолоджи Ко., Лтд., № 568,
Фу Ксинг Ферд Роуд, Гюшан,
Тао Юань Хсиен 333, Тайвань (Қытай)
Телефон: 88633279008
Шығарушы ел: Қытай
Сертификат/Сəйкестік мəлімдеме: ТС RU С-TW.АЯ46.B.63788
Жарамдылық мерзімі: 02.06.2014 бастап 01.06.2019 дейін
Сертификаттау мүшесі: “РОСТЕСТ-МОСКВА”
xx
XКіріспе
Фотокамерамен танысу
Фотокамераны басқару элементтері мен дисплейлермен
асықпай танысып алыңыз. Нұсқаулықтың өзге бөлімдерін оқу
барысында осы бөлімге сілтеме жасау үшін бетбелгі қою
пайдалы болуы мүмкін.
Фотокамера корпусы
X
2
7
8
9
3
10
11
1
4
3
12
5
13
14
6
15
16
1 I түймешігі............................131 10 E түймешігі ............................... 143
2 Суретке түсіру режимі дискісінің
11 S/Q түймешігі ......... 33, 124, 128
құлпын босату...........................116 12 Жоғарғы басқару панелі .............. 6
3 Фотокамера бауына арналған
13 Фокустық жазықтық таңбасы (E)
тесік .............................................19
4 BKT түймешігі
................................................... 115
14 Диоптрияны реттеу тетігі........... 35
...........147, 151, 155, 193, 231, 307
15 Керек-жарақтарға арналған
5 Суретке түсіру режимінің дискі..... 116
құрылғы (қосымша жарқылы бөлігі
6 Y түймешігі...............................130
үшін) .................................... 14, 194
7 Бейнефильмді жазу түймешігі
16 Керек-жарақтарға арналған
.............................................61, 307
құрылғы қақпағы......... 14, 194, 355
8 Қуат ажыратқышы ..................9, 27
9 Ысырманы босату түймешігі .... 40, 41
1
Фотокамера корпусы (жалғасы)
1
4
5
6
16
17
18
2
7
8
9
3
X
10
20
21
11
22
12
24
15
1 Стерео микрофон (бейнефильмдер
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
үшін) ................................. 61, 63, 298
Экспоөлшегішті қосу тұтқасы ..... 373
Айна...................................122, 347
Өздігінен түсіруді реттейтін
таймер шамы ............................121
Жарқылды синхрондау түйіспе тұс
қақпағы ......................................195
10-өзекті қашықтан басқару
жалғағышының қақпағы ...246, 339
USB жалғағыш қақпағы ....278, 283
Перифериялық жалғағыш қақпағы
...................................................337
Дыбыс жалғағыш қақпағы ..... 64, 341
HDMI/Ethernet жалғағыш қақпағы
...........................................281, 286
Объективті босату түймешігі .....26
Батарея бөлімі қақпағының ілмегі
.....................................................22
D
14
19
23
13
13 Батарея бөлімінің қақпағы......... 22
14 АФ режимінің түймешігі
............................... 48, 50, 101, 105
15 Фокус режимінің ауыстырғышы
....................................... 48, 98, 114
16 Жарқылды синхрондау түйіспе
тұсы ........................................... 195
17 10-өзекті қашықтан басқару
жалғағышы........................ 246, 339
18 Перифериялық жалғағыш ....... 337
19 USB жалғағыш.................. 278, 283
20 Сыртқы микрофонға арналған
21
22
23
24
жалғағыш ............................ 64, 341
Құлаққап жалғағышы ........... 64, 66
HDMI жалғағышы ..................... 286
Ethernet жалғағышы ................. 281
Корпус қақпағы ................... 25, 339
Жалғағыш қақпағын жабу
Жалғағыштарды пайдаланбаған кезде жалғағыш қақпағын жабыңыз.
Жалғағыштарға түсіп кеткен бөгде заттар деректерді көшіруге кедергі
келтіруі мүмкін.
2
1
9
2
10
3
11
4
5
6
12
X
7
8
1
2
3
4
5
Pv түймешігі ........50, 132, 307, 309
8 Тік суретке түсіруге арналған
ысырманы босату түймешігінің
Қосымша басқару дискі............308
құлпы........................................... 39
Fn1 түймешігі ....................307, 309
9 Объективті бекіту таңбасы ........ 26
Fn2 түймешігі ....................307, 309
10 Объектив жиектемесі......... 26, 115
Тік суретке түсіруге арналған
қосымша басқару дискі ......39, 308 11 Микропроцессор түйіспелері
12 Штатив ұяшығы
6 Тік суретке түсіруге арналған
ысырманы босату түймешігі ......39
7 Fn түймешігі (тік) ................39, 307
D
Үндеткіш
Үндеткішті магнитті құрылғылардың жанына қоймаңыз. Осы сақтық
шарасын орындамау магнитті құрылғыларда жазылған деректерге əсер
етуі мүмкін.
3
Фотокамера корпусы (жалғасы)
1
16
2
3
4
5
6
X
17
18
7
8
9
19
10
11 12
13 14
15
1 O/Q түймешігі...............33, 43, 268 11 Артқы басқару панелі .................. 8
2 K түймешігі.........................42, 248 12 S түймешігі ...... 116, 119, 224, 304
3 Монитор
13 T түймешігі...................... 93, 96
...................12, 42, 44, 59, 248, 310 14 U түймешігі
4 G түймешігі ......................15, 289
................... 159, 163, 167, 169, 224
5 L (Z/Q) түймешігі....16, 180, 265 15 R (ақпарат) түймешігі
....................................... 57, 68, 220
6 X түймешігі................................263
7 W/M түймешігі...199, 200, 248, 263 16 Көріністапқыш....................... 10, 35
8 J (OK) түймешігі.................16, 249 17 Фокустау ауыстырғышының құлпы
................................................... 108
9 Желі индикаторы
18 Жад картасына қатынасу шамы
10 Fn3 түймешігі ....273, 276, 307, 309
............................................... 31, 41
19 i түймешігі............ 51, 63, 223, 253
4
6
7
8
1
9
2
10
3
11
12
13
X
14
15
16
4
5
1 Окуляр адаптері .................36, 338 11 Жад картасы ұяшығының қақпағы
............................................... 30, 32
2 Окулярдың ысырма
тұтқасы ......................................120 12 Жад картасы ұяшығының
қақпағын босату түймешігі (қақпақ
3 Окуляр адаптерінің ілмегі ..........36
астында) ..................................... 30
4 a түймешігі...........44, 59, 173, 309
13 C түймешігі .................. 39, 102, 307
5 Тікелей көрініс
селекторы .............................44, 59 14 Мульти селектор (тік)......... 39, 307
6 Көріністапқыш окуляры......36, 120 15 Басты басқару дискі (тік) ... 39, 308
Үндеткіш.............................. 81, 276
...................109, 111, 141, 307, 309 16 Микрофон (дыбыстық жазбаларға
арналған) .................................. 272
8 AF-ON түймешігі
...........................102, 112, 300, 307
9 Басты басқару дискі .................308
10 Мульти селектор ..........16, 41, 250
7 Қосымша селектор
5
Жоғарғы басқару панелі
1
8
9
2
3
10
11
12
4
5
6
7
X
1 Ысырма жылдамдығы......134, 136
2
3
4
5
6
7
6
АФ аумағының режимі......104, 106
Экспозиция түзетілімінің
мəні............................................143
Жарқыл түзетілімінің мəні........200
Экспозиция жəне жарқыл
брекетингі тізбегіндегі кадрлар
саны...........................................147
Ақ түс балансының брекетингі
тізбегіндегі кадрлар саны ........151
Аралықты реттейтін таймер
арқылы фотосурет түсіруге
арналған аралықтар саны .......239
Фокустық қашықтық
(микропроцессормен
жабдықталмаған объективтер
үшін) ..........................................245
Икемді бағдарлама индикаторы
...................................................133
Экспозиция режимі...................131
АФ аумағы режимінің индикаторы
...........................................104, 106
Фотосурет түсіру мəзірінің жинағы
...................................................291
Қолданушы параметрлерінің
жиынтығы ..................................299
Автофокус режимі ....................101
13
8 Апертураны тоқтату индикаторы
........................................... 135, 326
9 Апертура (f саны) ............. 135, 136
10
11
12
13
Апертура (тоқтау саны) ... 135, 326
Брекетинг қадамы ............ 148, 152
Қосылған D-Lighting брекетингі
тізбегіндегі кадрлар саны ........ 155
Əр аралықтағы кадрлар саны
................................................... 239
HDR экспозиция айырмашылығы
................................................... 193
Экспозициялар саны (бірнеше
экспозиция)............................... 231
Максималды апертура
(микропроцессормен
жабдықталмаған объективтер)
................................................... 245
Компьютер режимінің индикаторы
................................................... 339
Жад картасы белгішесі (1-ұяшық)
............................................... 32, 33
Жад картасы белгішесі (2-ұяшық)
............................................... 32, 33
Батарея индикаторы.................. 37
Аралықты реттейтін таймер
индикаторы............................... 239
Даралай жазу қосулы индикаторы
..................................................... 79
14
15
16
21
22
23
18
24
25
26
27
19
28
20
29
17
14 Экспозиция жəне жарқыл
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27 Экспозиция индикаторы .......... 137
брекетингі индикаторы.............147
Экспозиция түзетілімінің дисплейі
Ақ түс балансы брекетингінің
................................................... 143
индикаторы ...............................151
Брекетинг процесінің индикаторы:
ADL брекетингінің индикаторы... 155
Экспозиция жəне жарқыл
брекетингі ................................ 147
Ысырма жылдамдығы құлпының
Ақ түс балансының брекетингі
белгішесі ...................................140
................................................. 151
Жарқылды синхрондау
ADL брекетингі ........................ 155
индикаторы ...............................305
Компьютер қосылымының
Жарқыл режимі.........................198
индикаторы............................... 339
Өлшеу .......................................130 28 «k» (жадта 1000-нан астам
ISO сезімталдық индикаторы..... 124
экспозиция үшін орын қалған
Автоматты ISO сезімталдығының
кезде пайда болады) ................. 38
индикаторы ...............................128 29 Қалған кадрлар саны ......... 38, 385
Кадрлар саны .............................38
Жад буфері толғанға дейін қалған
ISO сезімталдық .......................124
түсірілімдер саны ............. 118, 385
ISO сезімталдық (жоғары/төмен
Алдын-ала орнатылған ақ түс
күшею).......................................125
балансын жазу индикаторы .... 170
Ақ түс балансының алдын-ала
Қосылған D-Lighting мөлшері
енгізілген мəні...........................170
................................................... 156
Үстіне қабаттау режимі ............232
HDR режимі .............................. 193
Бірнеше экспозиция режимі .... 231
HDR индикаторы ......................190
Қолмен реттелетін объектив саны
Бірнеше экспозиция индикаторы.... 230
................................................... 245
Апертура құлпының белгішесі.... 140
Даралай жазу индикаторы ........ 79
Сағат батареясының индикаторы
Түсіру режимінің индикаторы ..... 339
.............................................29, 351
Жарқыл түзетілімінің индикаторы
...................................................200
Экспозиция түзетілімінің
индикаторы ...............................143
X
Ескертпе: дисплей көрнекілік мақсатында барлық индикаторлар жанған
түрде көрсетілген.
7
Артқы басқару панелі
1
2
8
9
3
4
5
6
7
X
1
2
3
4
«Қалғаны» индикаторы ............385
Кескін өлшемі (NEF/RAW)..........96
Суретке түсіру режимі ......116, 119
Дыбыстық жазба күйінің
индикаторы .......................274, 275
5 Дыбыстық жазбаны жазу режимі
...................................................274
6 Суретке түсіру режимі ......116, 119
Үздіксіз суретке түсіру
жылдамдығы.....................116, 303
Өздігінен түсіруді реттейтін
таймердің түсірілімдер саны/
өздігінен түсіруді реттейтін
таймерді кешіктіру
10
11
7 «k» (жадта 1000-нан астам
8
9
10
...........................................121, 303
Қалған кадрлар саны ...93, 96, 385
11
Дыбыстық жазбаның ұзақтығы
...................................................274
Ақ түс балансын дəл реттеу ....163
Ақ түс балансының алдын-ала
енгізілген мəні ...........................170
Түс температурасы ..........161, 167
Компьютер режимінің индикаторы
...................................................339
экспозиция үшін орын қалған
кезде пайда болады) ................. 38
Түс температурасының
индикаторы............................... 167
Қосымша секундтар дисплейі
........................................... 121, 274
Кескін өлшемі (JPEG жəне TIFF
кескіндері) ................................... 96
Кескін сапасы ............................. 92
Ақ түс балансы ......................... 159
Ақ түс балансын дəл реттеу
индикаторы............................... 163
Ақ түс балансының алдын-ала
енгізілген мəнін қорғау
индикаторы............................... 172
2-ұяшықтағы карта ойнайтын рөл
..................................................... 97
Кескін сапасы ............................. 92
Ескертпе: дисплей көрнекілік мақсатында барлық индикаторлар жанған
түрде көрсетілген.
8
A
Сұйық кристалдық дисплей жарықтары
Қуат ажыратқышын D күйіне қарай
Қуат ажыратқышы
бұрау түймелердің жəне басқару
панельдерінің артқы жарықтарын іске
қосады, осылайша фотокамераны
қараңғыда пайдалануды оңайырақ
етеді. Қуат ажыратқышы
босатылғаннан кейін күту режимінің
таймері қосулы кезде немесе ысырма
босатылғанша немесе қуат
ажыратқышы қайтадан D күйіне бұралғанша артқы жарықтар бірнеше
секунд бойы жанып тұрады.
D Басқару панелі жəне көріністапқыш дисплейлері
Басқару панелі мен көріністапқыш дисплейлерінің жарықтығы
температураға қарай өзгеріп отырады жəне дисплейлердің жауап беру
уақыты төмен температураларда ұзаруы мүмкін. Бұл қалыпты жағдай
жəне ақауды білдірмейді.
X
9
Көріністапқыш дисплейі
2
1
3
4
5
X
6
7
8
9
10 11 12 13
23
24
14
15 16 17
25
1 Жақтауға алу торы (d8 қолданушы
параметрі үшін On (Қосулы) күйі
таңдалған кезде көрсетіледі)...... 304
2 Ортасы бойынша өлшеуге
арналған 12 мм негізгі шеңбер
...................................................129
3 АФ аумағының жақшалары........35
4 Фокустау нүктелері .....40, 108, 300
Нүктелі экспоөлшегіш нысандары
...................................................129
АФ аумағы режимінің индикаторы
...................................................105
Айналдыру индикаторы 1
10
18
19
20 21 22
26
5 Экспозиция индикаторы .......... 137
Экспозиция түзетілімінің дисплейі
................................................... 143
Брекетинг процесінің индикаторы:
Экспозиция жəне жарқыл
брекетингі .............................. 147
Еңкейту бұрышының индикаторы 2
6 Экспозиция түзетілімінің
индикаторы............................... 143
7 Жарқыл түзетілімінің индикаторы
................................................... 200
8 Брекетинг индикаторы:
Экспозиция жəне жарқыл
брекетингі ................................147
Ақ түс балансының брекетингі
..................................................151
ADL брекетингі ........................155
Фокустау индикаторы.........40, 115
Өлшеу .......................................129
Автоэкспозиция (АЭ) құлпы.....141
Экспозиция режимі...................131
Ысырма жылдамдығы құлпының
белгішесі ...................................140
Ысырма жылдамдығы......134, 136
Автофокус режимі ..............98, 101
Апертура құлпының белгішесі
...................................................140
Апертура (f саны) .............135, 136
Апертура (тоқтау саны)....135, 326
ISO сезімталдық индикаторы..... 124
Автоматты ISO сезімталдығының
индикаторы ...............................127
ISO сезімталдық .......................124
Қосылған D-Lighting мөлшері
АФ аумағының режимі .....105, 106
19 Желі көрсеткіші ........................ 281
20 Қалған кадрлар саны ......... 38, 385
Жад буфері толғанға дейін қалған
түсірілімдер саны ....... 40, 118, 385
Алдын-ала орнатылған ақ түс
балансын жазу индикаторы .... 170
9
Экспозиция түзетілімінің мəні
................................................... 143
10
Жарқыл түзетілімінің мəні ....... 200
11
Компьютер режимінің индикаторы
12
................................................... 339
Жыпылықтауды анықтау
13
индикаторы............................... 227
14
21 «k» (жадта 1000-нан астам
экспозиция үшін орын қалған
кезде пайда болады) ................. 38
15
22 Жарқылдың дайындығын
білдіретін индикатор 3
16
................................... 194, 203, 374
23 Жарқыл қуаты құлпының
17
индикаторы............................... 203
24 Жарқылды синхрондау
индикаторы............................... 305
18
25 Апертураны тоқтату индикаторы
........................................... 135, 326
26 Төмен батарея заряды туралы
ескерту........................................ 37
1 Фотокамераны «тік» (портреттік) бағдардағы суреттерді түсіру үшін
бұрғанда еңкейту бұрышының индикаторы ретінде қызмет етеді.
2 Фотокамераны «тік» (портреттік) бағдардағы суреттерді түсіру үшін
бұрғанда айналдыру көрсеткіші ретінде қызмет етеді.
3 Қосымша жарқыл бөлігі бекітілгенде көрсетіледі (0 194). Жарқылдың
дайындығын білдіретін индикатор жарқыл зарядталған кезде жанады.
X
Ескертпе: дисплей көрнекілік мақсатында барлық индикаторлар жанған
түрде көрсетілген.
11
D
Батарея жоқ
Батарея қуаты толық таусылған немесе ешқандай батарея салынбаған
кезде, көріністапқыш дисплейі күңгірттенеді. Бұл қалыпты жағдай жəне
ақауды білдірмейді. Көріністапқыш дисплейі толық зарядталған
батарея салынған кезде қалыпты күйіне оралады.
Сенсорлық экранды пайдалану
Сенсорлық монитор келесі əрекеттерді қолдайды:
Шерту
X
Саусақпен мониторда солға немесе оңға
қысқа қашықтыққа шертіңіз.
Сырғыту
Саусақты мониторда сырғытыңыз.
Созу/шымшу
Мониторға екі саусақты қойыңыз, сөйтіп
оларды бір бірінен алшақтатыңыз немесе бір
біріне жақындатыңыз.
12
❚❚ Сенсорлық экранды пайдалану
Ойнату кезінде (0 251) сенсорлық экранды келесілер үшін
пайдалануға болады:
• Басқа кескіндерді көру
• Ұлғайту немесе кішірейту
• Сурет нобайларын көру
• Бейнефильмдерді көру
Сенсорлық экранды тікелей көрініс кезінде фокустау нүктесін
орналастыру (0 49), нүктелі ақ түс балансы құралын пайдаланып
алдын-ала қолмен енгізілген ақ түс балансының мəнін өлшеу
(0 173) жəне теру (0 185) үшін пайдалануға болады.
X
D
Сенсорлық экран
Сенсорлық экран статикалық электр тогына реакция көрсетеді жəне
үшінші тарап қорғағыш пленкаларымен жапқанда, я болмаса,
тырнақтармен немесе қолғаптағы қолдармен тигенде реакция
көрсетпеуі мүмкін. Артық күш қолданбаңыз немесе экранға үшкір
заттармен тимеңіз.
D
Сенсорлық экранды пайдалану
Бетінде алақанды немесе екінші жерде екінші саусақты қалдырып
пайдалануға əрекеттенсеңіз, сенсорлық экран күткендей реакция
көрсетпеуі мүмкін. Түрту тым жұмсақ болса, саусақтар тым тез немесе
тым қысқа қашықтыққа жылжытылса, экранмен байланыста қалмаса
немесе шымшу немесе созудағы екі саусақтың қозғалысы дұрыс
үйлестірілмесе, ол басқа қимылдарды танымауы мүмкін.
A
Сенсорлық басқару элементтерін қосу немесе өшіру
Сенсорлық басқару элементтерін баптау мəзіріндегі Touch controls
(Сенсорлық басқару элементтері) параметрін пайдаланып қосуға
немесе өшіруге болады (0 312).
A Сонымен қатар, келесіні қараңыз
Баптау мəзіріндегі Touch controls (Сенсорлық басқару элементтері)
параметрін басқа суреттерді толық өлшемде қарау режимінде көру
үшін саусақты шерту бағытын таңдау үшін пайдалануға болады
(0 312).
13
Керек-жарақтарға арналған құрылғы
қақпағы
X
14
Жинақтағы керек-жарақтарға
арналған құрылғы қақпағын керекжарақтарға арналған құрылғыны
қорғау немесе құрылғының
металл бөліктерінен шағылысқан
жарықтың фотосуреттерде пайда
болуын болдырмау үшін
пайдалануға болады. Қақпақ фотокамераның керек-жарақтарға
арналған құрылғысына оң жақта көрсетілгендей бекітіледі.
Керек-жарақтарға арналған
құрылғы қақпағын алу үшін
басбармақпен төмен басып
тұрып, фотокамераны берік ұстап
тұрып көрсетілгендей сырғытып
шығарыңыз.
sОқулық
Фотокамера мəзірлері
Суретке түсіру, ойнату жəне баптау
G түймешігі
параметрлерінің көпшілігіне фотокамера
мəзірлерінен қатынасуға болады. Мəзірлерді
көру үшін G түймешігін басыңыз.
s
Қойындылар
Келесі мəзірлердің арасынан таңдаңыз:
• D: Ойнату (0 289)
• B: Баптау (0 310)
• C: Фотосурет түсіру (0 291) • N: Өңдеу (0 314)
• 1: Бейнефильм түсіру
• O/m: MY MENU (МЕНІҢ МƏЗІРІМ)
(0 296)
немесе RECENT SETTINGS
(ЖАҚЫНДАҒЫ ПАРАМЕТРЛЕР)
• A: Теңшелетін параметрлер
(0 299)
(əдепкі мəні MY MENU (МЕНІҢ
МƏЗІРІМ); 0 316)
Жүгірткі ағымдағы мəзір ішіндегі
орынды көрсетеді.
Ағымдағы параметрлер
белгішелермен көрсетілген.
Мəзір параметрлері
Ағымдағы мəзір ішіндегі
параметрлер.
Анықтама белгішесі (0 16)
15
Фотокамера мəзірлерін пайдалану
❚❚ Мəзірдің басқару элементтері
Мəзірлерді шарлау үшін мульти селектор жəне J түймешігі
пайдаланылады.
Мульти селектор
Меңзерді жоғары
жылжыту
Болдырмау
жəне алдыңғы
мəзірге оралу
s
Белгіленген
элементті
таңдау
Белгіленген
элементті таңдау
немесе қосымша
мəзірді көрсету
Меңзерді төмен жылжыту
J түймешігі
Белгіленген
элементті
таңдау
A d (Анықтама) белгішесі
Егер d белгішесі монитордың төменгі сол жақ бұрышында көрсетілсе,
анықтаманы L (Z/Q) түймешігін басу арқылы көрсетуге болады.
Түймешік басулы тұрғанда қазіргі уақытта таңдалған параметрдің
немесе мəзірдің сипаттамасы көрсетіледі. Дисплей арқылы жүгіртіп
қарау үшін 1 немесе 3 түймешігін басыңыз.
L (Z/Q) түймешігі
16
❚❚ Мəзірлерді шарлау
Мəзірлерді шарлау үшін төмендегі қадамдарды орындаңыз.
1
2
Мəзірлерді көрсетіңіз.
G түймешігі
Мəзірлерді көрсету үшін G түймешігін
басыңыз.
Ағымдағы мəзірдің
белгішесін белгілеңіз.
Ағымдағы мəзірдің белгішесін
белгілеу үшін 4 түймешігін
басыңыз.
3
4
s
Мəзірді таңдаңыз.
Қажетті мəзірді таңдау үшін 1 немесе 3 түймешігін басыңыз.
Меңзерді таңдалған
мəзірге қойыңыз.
Меңзерді таңдалған мəзірге
қою үшін 2 түймешігін
басыңыз.
17
5
Мəзір элементін
белгілеңіз.
Мəзір элементін белгілеу үшін
1 немесе 3 түймешігін
басыңыз.
6
s
7
8
Параметрлерді көрсетіңіз.
Таңдалған мəзір элементіне
арналған параметрлерді
көрсету үшін 2 түймешігін
басыңыз.
Параметрді белгілеңіз.
Параметрді белгілеу үшін 1
немесе 3 түймешігін басыңыз.
Белгіленген элементті таңдаңыз.
Белгіленген элементті таңдау үшін J
түймешігін басыңыз. Таңдау жасамай
шығу үшін G түймешігін басыңыз.
J түймешігі
Келесілерді ескеріңіз:
• Сұр түспен көрсетілетін мəзір элементтері қазіргі уақытта қол
жетімді емес.
• 2 түймешігін немесе мульти селектордың ортасын басу J
түймешігін басумен бірдей əсер бергенімен, кейбір
элементтерді таңдауды тек J түймешігін басу арқылы жасауға
болады.
• Мəзірлерден шығып, суретке түсіру режиміне оралу үшін
ысырманы босату түймешігін жартылай басыңыз (0 40).
18
Алғашқы қадамдар
Фотокамера бауын тағу
Бауды фотокамераның тесіктеріне мықтап тағыңыз.
Батареяны зарядтау
D5 қуатты EN-EL18c қайта зарядталмалы литий-ионды
батареясынан (жинақта бар) алады. Суретке түсіру уақытын
барынша ұзарту үшін пайдаланудан бұрын батареяны жинақтағы
MH-26a зарядтау құрылғысымен зарядтап алыңыз. Заряд
қалмаған кезде батареяларды толық зарядтау үшін шамамен
2 сағат жəне 35 минут кетеді.
1
2
s
Зарядтау құрылғысын жалғаңыз.
Айнымалы ток адаптерінің ашасын
зарядтау құрылғысына қосыңыз жəне
қуат кабелін розеткаға қосыңыз.
Түйіспе тұс қақпағын алып
тастаңыз.
Батареядан түйіспе тұс қақпағын алып
тастаңыз.
Түйіспе тұс қақпағы
A Сонымен қатар келесіні қараңыз
Екі батареяны зарядтау үшін MH-26a зарядтау құрылғысын пайдалану
туралы ақпаратты 381-беттен қараңыз.
19
3
Түйіспе қорғағышын алып
тастаңыз.
Зарядтау құрылғысының батарея
бөлімінен түйіспе қорғағышын алып
тастаңыз.
4
Батареяны зарядтаңыз.
Бөлім шамдары
Түйіспелер
s
Анықтама
Зарядтау шамдары (жасыл)
Батареяны (алдымен түйіспе тұстарды) батареяның соңын
бағыттағышпен туралап, содан кейін батареяны шырт етіп
орнына түскенше көрсетілген бағытта сырғытып салыңыз.
Батарея зарядталып жатқанда бөлім шамы жəне зарядтау
шамдары баяу жыпылықтайды:
Зарядтау күйі
Ең үлкен
сыйымдылықтың
50%-нан азырақ
Ең үлкен
сыйымдылықтың
50–80%
Ең үлкен
сыйымдылықтың 80%нан көбірек, бірақ
100%-нан азырақ
Ең үлкен
сыйымдылықтың 100%
20
Бөлім
шамы
50%
Зарядтау шамдары
80%
100%
H (баяу
H (баяу
жыпылықтайды) жыпылықтайды)
I (өшірулі)
K
H (баяу
H (баяу
жыпылықтайды) (жарқырайды) жыпылықтайды)
I (өшірулі)
I (өшірулі)
H (баяу
K
K
H (баяу
жыпылықтайды) (жарқырайды) (жарқырайды) жыпылықтайды)
K
(жарқырайды)
I (өшірулі)
I (өшірулі)
I (өшірулі)
Бөлім шамы жыпылықтауын тоқтатқанда жəне зарядтау
шамдары өшкенде зарядтау аяқталады. Таусылған
батареяны толығымен зарядтау үшін шамамен 2 сағат жəне
35 минут қажет; температурасы 0 °C-тан төмен немесе
60 °C-тан жоғары болса, батарея зарядталмайтынын
ескеріңіз.
5
Зарядтау аяқталған кезде батареяны алып
тастаңыз.
Батареяны алып тастаңыз жəне зарядтау құрылғысын
розеткадан суырыңыз.
s
D
Калибрлеу
Калибрлеу туралы қосымша ақпарат алу үшін 380-бетті қараңыз.
21
Батареяны салу
1
Фотокамераны өшіріңіз.
D
Батареяларды салу жəне алу
Батареяны салу немесе алу
алдында қуат ажыратқышы OFF
(ӨШІРУЛІ) күйінде екеніне көз
жеткізіңіз.
2
Батарея бөлімінің қақпағын
ашыңыз.
Батарея бөлімі қақпағының ілмегін
көтеріңіз, оны ашық (A) күйіне бұрыңыз
(q) жəне BL-6 батарея бөлімінің
қақпағын ашыңыз (w).
s
3
A
Батарея қақпағын жабыңыз.
Батареяны босатқыш көрсеткі (H)
көрінетіндей орналастырылған болса,
батареяны босатқышты көрсеткіні жауып
тұратындай сырғытыңыз. Батареядағы
екі шығыңқы жерді қақпақтағы сəйкес
Батареяны
ұяшықтарға салыңыз жəне батарея
босатқыш
босатқышты көрсеткіні толығымен
ашатындай сырғытыңыз.
BL-6 батарея бөлімінің қақпағы
Батареяны BL-6 бекітілген күйде зарядтауға болады. Батарея
салынбаған кезде батарея бөлімінің ішінде шаңның жиналуын
болдырмау үшін батареяны босатқышты көрсеткі (H) көрсеткен
бағытта сырғытыңыз, BL-6 батареядан алыңыз жəне оны
фотокамераға қайта қойыңыз. Осы фотокамерада басқа батарея
қақпақтарын пайдалануға болмайды.
22
4
Батареяны салыңыз.
5
Қақпақ ілмегін жабыңыз.
Батареяны оң жақта көрсетілгендей
салыңыз.
Пайдалану кезінде батареяның
ауытқуын болдырмау үшін ілмекті жабық
күйге бұраңыз жəне оң жақта
көрсетілгендей бүгіңіз. Қақпақ ілмегі
берік жабылғанына көз жеткізіңіз.
s
A Батареяны алу
Батареяны алу алдында фотокамераны
өшіріңіз, батарея бөлімі қақпағының ілмегін
көтеріңіз жəне оны ашық (A) күйге бұрыңыз.
Пайдаланудан кейін батарея ыстық болуы
мүмкін екенін ескеріңіз; батареяны алған кезде
сақ болыңыз. Қысқа тұйықталуларды
болдырмау үшін батарея пайдаланылмаған
кезде түйіспе тұс қақпағын қайта орнатыңыз.
A
EN-EL18c қайта зарядталмалы литий-ионды батареялары
Жинақтағы EN-EL18c батареясы үйлесімді құрылғылармен ақпарат
алмасады, бұл фотокамераға батарея зарядының күйін алты түрлі
деңгейде көрсетуге мүмкіндік береді (0 37). Баптау мəзіріндегі Battery
info (Батарея туралы мəлімет) параметрі батарея зарядын,
батареяның жарамды мерзімін жəне батареяның соңғы зарядталған
кезінен бері түсірілген сурет санын көрсетеді (0 313). Батарея
зарядының деңгейі туралы дəл есеп беру жалғасуын қамтамасыз ету
үшін батареяны қажет болғанда қайта калибрлеуге болады (0 380).
23
D
Батарея жəне зарядтау құрылғысы
Осы нұсқаулықтың x–xiii жəне 353–356 беттерінде берілген
ескертулер мен сақтық шараларын оқып, оларды орындаңыз.
Батареяны 0 °C-тан төмен немесе 40 °C-тан жоғары қоршаған орта
температураларында пайдаланбаңыз; осы сақтық шарасы
орындалмаса, батарея зақымдалуы немесе өнімділігі нашарлауы
мүмкін. 0 °C пен 15 °C жəне 45 °C пен 60 °C аралығындағы батарея
температураларында сыйымдылық азаюы жəне зарядтау уақыты
артуы мүмкін.
s
Зарядтау құрылғысының түйіспе тұстарын қысқа тұйықтамаңыз; осы
сақтық шарасын орындамау зарядтау құрылғысының шамадан тыс
қызуына жəне зақымдалуына əкелуі мүмкін. 5 °C–35 °C қоршаған орта
температураларында іште зарядтаңыз. Батарея төмен
температураларда зарядталса немесе зарядталған температурадан
төмен температурада қолданылса, оның сыйымдылығы уақытша
азаюы мүмкін. Батарея 5 °C төмен температурада зарядталса, Battery
info (Батарея туралы мəлімет) (0 313) дисплейіндегі батареяның
жарамды мерзімінің индикаторы уақытша азаюды көрсетуі мүмкін.
Зарядтау құрылғысын үйлесімді батареялармен ғана пайдаланыңыз.
Пайдаланбаған кезде розеткадан суырып қойыңыз.
Бөлме температурасында пайдаланған кезде толығымен зарядталған
батареяның зарядын сақтау уақытының айтарлықтай төмендеуі
батареяны ауыстыру керектігін көрсетеді. Жаңа батареяны сатып
алыңыз.
24
Объективті бекіту
Объектив алынған кезде шаңның фотокамераға кіруін
болдырмау үшін сақ болу қажет. Осы нұсқаулықта көрнекілік
мақсатта негізінен AF-S NIKKOR 50 мм f/1.4G объективі
пайдаланылады.
Объектив қақпағы
Объективті бекіту таңбасы
Микропроцессор түйіспелері
(0 326)
s
Фокус режимінің қосқышы
(0 26)
Фокустау сақинасы (0 114)
1
2
Фотокамераны өшіріңіз.
Объективтің артқы қақпағын жəне фотокамера
корпусының қақпағын алып тастаңыз.
25
3
Объективті бекітіңіз.
Объективтегі бекіту таңбасын фотокамера корпусындағы
бекіту таңбасымен туралап ұстап, объективті
фотокамераның байонеттік жиектемесінде орналастырыңыз
(q). Объективті босату түймешігін басып қалмай, орнына
шырт етіп түскенше объективті сағат тіліне кері бұраңыз (w).
s
A Объективті ажырату
Объективтерді алу немесе ауыстыру кезінде
фотокамераны өшіруді ұмытпаңыз. Объективті
алу үшін объективті босату түймешігін (q)
басып, ұстап тұрыңыз жəне объективті сағат тілі
бағытында бұраңыз (w). Объективті алғаннан
кейін объектив қақпағын мен фотокамера
корпусының қақпағын қайта орнатыңыз.
A
Объективтің фокустау режимі
Егер объектив фокус режимінің қосқышымен
жабдықталған болса, автофокус режимін
таңдаңыз (A, M/A немесе A/M).
D
Апертура сақиналары мен
кірістірілген микропроцессоры бар объективтер
Апертура сақинасы бар кірістірілген микропроцессоры бар объективтер
жағдайында (0 326) апертураны минималды параметрде (ең жоғарғы f
саны) құлыптаңыз.
A
Кескін аумағы
DX объективі бекітілген болса, DX пішіміндегі
кескін аумағы автоматты түрде таңдалады
(0 88).
Кескін аумағы
26
Қарапайым баптау
Мəзірлер бірінші рет көрсетілгенде баптау мəзіріндегі тіл
параметрі автоматты түрде белгіленеді. Тілді таңдаңыз жəне
фотокамера сағатын орнатыңыз.
1
2
Фотокамераны қосыңыз.
Қуат ажыратқышы
Баптау мəзірінде Language (Тіл)
параметрін таңдаңыз.
G түймешігі
s
Фотокамера мəзірлерін көрсету үшін G
түймешігін басыңыз да, баптау мəзірінде
Language (Тіл) параметрін белгілеңіз
жəне 2 түймешігін басыңыз. Мəзірлерді
пайдалану туралы ақпаратты
«Фотокамера мəзірлерін пайдалану»
бөлімінен қараңыз (0 16).
3
Тілді таңдаңыз.
Қалаған тілді белгілеу үшін 1 немесе 3
түймешігін басып, J түймешігін
басыңыз.
27
4
Time zone and date (Уақыт белдеуі
жəне күн) параметрін таңдаңыз.
Time zone and date (Уақыт белдеуі
жəне күн) параметрін таңдап, 2
түймешігін басыңыз.
5
s
6
Уақыт белдеуін орнатыңыз.
Time zone (Уақыт белдеуі) параметрін
таңдап, 2 түймешігін басыңыз.
Жергілікті уақыт белдеуін белгілеу үшін
4 немесе 2 түймешігін басыңыз (UTC
өрісі таңдалған уақыт белдеуі мен
əмбебап үйлестірілетін уақыт немесе
UTC арасындағы айырмашылықты
сағаттар түрінде көрсетеді), содан кейін
J түймешігін басыңыз.
Жазғы уақытты қосыңыз немесе
өшіріңіз.
Daylight saving time (Жазғы уақыт)
параметрін таңдап, 2 түймешігін басыңыз.
Жазғы уақыт əдепкі бойынша өшірулі
болады; егер жергілікті уақыт белдеуі
жазғы уақытта болса, On (Қосулы) күйін белгілеу үшін 1
түймешігін басыңыз, содан кейін J түймешігін басыңыз.
7
28
Күнді жəне уақытты орнатыңыз.
Date and time (Күн жəне уақыт)
параметрін таңдап, 2 түймешігін
басыңыз. Элементті таңдау үшін 4
немесе 2 түймешігін, өзгерту үшін 1
немесе 3 түймешігін басыңыз. Сағат
ағымдағы күнге жəне уақытқа
орнатылған болса, J түймешігін басыңыз (фотокамерада 24
сағаттық сағат пайдаланылатынын ескеріңіз).
8
9
Күн пішімін орнатыңыз.
Date format (Күн пішімі)
параметрін таңдап, 2
түймешігін басыңыз. Жылды,
айды жəне күнді көрсету ретін
таңдау үшін 1 немесе 3
түймешігін басыңыз, сөйтіп J
түймешігін басыңыз.
Суретке түсіру режиміне
шығыңыз.
Суретке түсіру режиміне шығу үшін
ысырманы босату түймешігін жартылай
басыңыз.
s
A Сағат батареясы
Фотокамера сағатына жарамды мерзімі шамамен екі жылды құрайтын
бөлек, CR1616 қайта зарядталмалы литий батареясы қуат береді. Бұл
батареяның заряды төмен болса, күту режимінің таймері қосулы кезде
жоғары басқару панелінде B белгішесі көрсетіледі. Сағат батареясын
ауыстыру туралы ақпаратты 351-беттен қараңыз.
A
Фотокамера сағаты
Фотокамера сағатының дəлдігі қол сағаттары мен тұрмыстық
сағаттардың көпшілігінен төмендеу. Сағатты дəл сағаттарға қарап
үнемі тексеріп, қажетінше дұрыстап тұрыңыз.
A
GPS құрылғылары (0 246)
Егер GPS құрылғысы (0 340) қосылған болса, фотокамера сағаты GPS
құрылғысы қамтамасыз еткен уақыт пен күнге орнатылады (0 247).
29
Жад картасын салу
Суреттер жад карталарында (бөлек сатылады; 0 383)
сақталады. Фотокамера екі XQD немесе екі I түріне жататын
CompactFlash картасына арналған ұяшықтармен жабдықталған.
II түріне жататын карталарды жəне шағын дискілерді пайдалану
мүмкін емес.
1
Фотокамераны өшіріңіз.
Қуат ажыратқышы
s
D Жад карталарын салу жəне алу
Жад карталарын салу немесе алудан бұрын фотокамераны
əрдайым өшіріңіз.
2
Жад картасы ұяшығының
қақпағын ашыңыз.
Жад картасы ұяшығының қақпағын
босату түймешігін қорғайтын есікті
ашыңыз (q) жəне босату түймешігін
басып (w) жад картасы ұяшығын
ашыңыз (e).
30
3
Жад картасын салыңыз.
Шығару түймешігі
Картаны карта ұяшығына артқы белгісін
мониторға қаратып салыңыз. Жад
картасы толығымен салынғанда шығару
түймешігі шығады жəне жасыл жад
картасына қатынасу шамы қысқа уақыт
бойы жыпылықтайды.
Жад картасына
қатынасу шамы
D Жад карталарын салу
Алдымен жад картасының түйіспе тұсын салыңыз. Картаны
аударып немесе артқа қаратып салу фотокамераны немесе жад
картасын зақымдауы мүмкін. Картаның дұрыс бағытта екенін
тексеріңіз.
XQD картасы
CompactFlash
картасы
Салу
бағыты
4GB
Салу
бағыты
Артқы белгі
4
s
Артқы белгі
Жад картасы ұяшығының
қақпағын жабыңыз.
Егер бұл жад картасын басқа құрылғыда
пайдалану немесе пішімдеуден кейін
бірінші рет пайдалану болса, картаны
33-бетте сипатталғандай пішімдеңіз.
31
A
Жад картасының белгішелері
Жад картасының белгішелері жад карталары
салынғанда жанады (оң жақтағы мысалда екі
жад картасы салынған кездегі дисплей
көрсетілген). Жад картасы толы болса немесе
қате орын алса, əсер етілген картаның белгішесі
жыпылықтайды (0 366).
Жоғарғы басқару
панелі
A
s
Жад карталарын алу
Жад картасына қатынасу шамының өшкеніне
көз жеткізгеннен кейін фотокамераны өшіріп,
жад картасы ұяшығының қақпағын ашыңыз.
Картаны ішінара шығару үшін шығару түймешігін
(q) басыңыз (w). Содан кейін жад картасын
қолмен алуға болады. Шығару түймешігін басып
тұрғанда жад картасын баспаңыз. Осы сақтық
шарасын орындамау фотокамераны немесе жад картасын зақымдауы
мүмкін.
A Сонымен қатар, келесіні қараңыз
2-ұяшыққа салынған карта ойнайтын рөлді таңдау үшін фотосурет
түсіру мəзіріндегі Role played by card in Slot 2 (2-ұяшықтағы карта
ойнайтын рөл) параметрін пайдаланыңыз (0 97).
32
Жад картасын пішімдеу
Жад карталарын алғаш пайдаланудан бұрын немесе өзге
құрылғыларда пайдаланылған немесе пішімделген болса
пішімдеу қажет.
D
Жад карталарын пішімдеу
Жад карталарын пішімдеу олардың ішінде болуы мүмкін деректерді
біржола өшіреді. Жалғастырмас бұрын сақтағыңыз келетін
фотосуреттерді немесе өзге деректерді компьютерге көшіріп алуды
ұмытпаңыз (0 278).
1
2
Фотокамераны қосыңыз.
O (Q) жəне S (Q)
түймешіктерін басыңыз.
O (Q) S (Q)
түймешігі түймешігі
s
O (Q) жəне S (Q)
түймешіктерін жоғарғы
басқару панелі мен
көріністапқыштағы ысырма
жылдамдығының
дисплейлерінде жыпылықтап
тұрған C пайда болғанша
бірге төмен басып тұрыңыз.
Екі жад картасы салынса,
пішімделетін карта
жыпылықтайтын белгішемен
көрсетіледі. Əдепкі бойынша,
1-ұяшық (0 97) таңдалады;
2-ұяшықты басты басқару
дискін бұрау арқылы таңдауға
болады. Жад картасын пішімдеусіз шығу үшін C
жыпылықтауын тоқтатқанша күтіңіз (шамамен алты секунд)
немесе O (Q) жəне S (Q) түймешіктерінен басқа кез келген
түймешікті басыңыз.
33
3
O (Q) жəне S (Q) түймешіктерін қайтадан
басыңыз.
Жад картасын пішімдеу үшін C жыпылықтап тұрғанда
O (Q) жəне S (Q) түймешіктерін бірге екінші рет басыңыз.
Пішімдеу барысында жад картасын суырмаңыз немесе
қуат көзін суырмаңыз немесе ажыратпаңыз.
D
s
Жад карталары
• Жад карталары пайдаланылғаннан кейін ыстық болуы мүмкін. Жад
карталарын фотокамерадан алу кезінде сақ болыңыз.
• Жад карталарын фотокамераға салған немесе алған кезде
фотокамераны өшіріңіз. Пішімдеу барысында немесе деректер
жазылып, өшіріліп немесе компьютерге көшіріліп жатқан кезде, жад
карталарын фотокамерадан алмаңыз, фотокамераны өшірмеңіз
немесе қуат көзін шығармаңыз немесе ажыратпаңыз. Осы сақтық
шараларын орындамау деректерді жоғалтуға я болмаса
фотокамераның немесе жад картасының зақымдалуына əкелуі
мүмкін.
• Жад картасының түйіспелеріне саусақпен немесе металл заттармен
тимеңіз.
• Майыстырылуы, түсіп қалуы немесе қатты соққы алуына жол
бермеңіз.
• Жад картасының корпусына күш қолданбаңыз. Осы сақтық шарасын
орындамау жад картасының зақымдалуына əкелуі мүмкін.
• Судың, жоғары ылғалдылықтың немесе күннің тік сəулелері əсеріне
ұшыратпаңыз.
• Жад карталарын компьютерде пішімдемеңіз.
A Жад картасы жоқ
Егер ешбір жад картасы салынбаған болса,
жоғарғы басқару панелі жəне көріністапқыш
S көрсетеді. Егер зарядталған батарея бар
жəне ешбір жад картасы салынбаған
фотокамера өшірілсе, жоғарғы басқару
панелінде S көрсетіледі.
A Сонымен қатар, келесіні қараңыз
Жад карталарын баптау мəзіріндегі Format memory card (Жад
картасын пішімдеу) параметрін пайдаланып пішімдеуге қатысты
ақпарат алу үшін 310-бетті қараңыз.
34
Көріністапқыш фокусын реттеу
Фотокамера көру қабілетіндегі дербес ерекшеліктерге
негізделген айырмашылықтарды ескеру үшін диоптрияны реттеу
мүмкіндігімен жабдықталған. Суретке түсірмей тұрып
көріністапқыштағы дисплей фокуста екенін тексеріңіз.
1
2
Фотокамераны қосыңыз.
Объектив қабын алып, фотокамераны қосыңыз.
Диоптрияны реттеу тетігін
көтеріңіз (q).
s
3
Көріністапқышты фокустаңыз.
Диоптрияны реттеу тетігін (w)
көріністапқыш дисплейі, фокустау
нүктелері жəне АФ аумағының
жақшалары анық фокуста болғанша
бұраңыз. Көзіңізді көріністапқышқа
жақындатып диоптрияны реттеу
тетігімен жұмыс істеу кезінде көзіңізге саусағыңызды немесе
тырнағыңызды кіргізіп алмаңыз.
Фокустау
нүктесі
Көріністапқыш
фокуста емес
АФ аумағының
жақшалары
Көріністапқыш
фокуста
35
4
Диоптрияны реттеу тетігін қайта
орнатыңыз.
Диоптрияны реттеу тетігін қайтадан
ішке басыңыз (e).
s
A
Көріністапқыш фокусын реттеу
Көріністапқышты жоғарыда сипатталғандай фокустай алмасаңыз, əр
кадр бойынша бақылағыш АФ (AF-S; 0 101), жалғыз нүктелі АФ
(0 104) жəне орталық фокустау нүктесін (0 108) таңдаңыз, содан кейін
жоғары контрастты нысанды орталық фокустау нүктесінде жақтауға
алып, фотокамераны фокустау үшін ысырманы босату түймешігін
жартылай басыңыз. Фотокамера фокуста болған кезде нысанды
көріністапқышта фокусқа анық түрде алу үшін диоптрияны реттеу
тетігін пайдаланыңыз. Қажет болса, көріністапқыш фокусын қосымша
түзеткіш линзалар көмегімен əрі қарай реттеуге болады (0 338).
A
Көріністапқыш окулярының реттегіш линзалары
Түзеткіш линзаларды (бөлек сатылады;
0 338) көріністапқыш диоптриясын одан əрі
реттеу үшін пайдалануға болады.
Көріністапқыш окулярының реттегіш линзасын
бекітпей тұрып окуляр адаптерінің бір
жағындағы ілмектерді басып окуляр құлпын
босату (q), содан кейін оң жақта
көрсетілгендей окулярды бұрап алу (w)
арқылы DK-17F көріністапқыш окулярын алыңыз.
36
Негізгі фотосурет түсіру жəне
ойнату
Батарея деңгейі жəне қалған кадрлар
саны
Фотосуретке түсіру алдында төменде сипатталғандай батарея
зарядының деңгейін жəне қалған кадрлар санын тексеріңіз.
❚❚ Батарея зарядының деңгейі
Батарея зарядының деңгейі жоғарғы
басқару панелі мен көріністапқышта
көрсетіледі.
s
Жоғарғы басқару
панелі
Көріністапқыш
Белгіше
Басқару панелі Көріністапқыш
Сипаттама
L
—
Батарея толық зарядталған.
K
—
Батарея заряды ішінара
J
—
таусылған.
I
—
Батарея заряды төмен. Батареяны
зарядтаңыз немесе қосалқы
H
d
батареяны дайындаңыз.
Ысырманы босату мүмкіндігі
H
d
өшірілген. Батареяны зарядтаңыз
(жыпылықтайды) (жыпылықтайды)
немесе ауыстырыңыз.
37
❚❚ Қалған кадрлар саны
s
Жоғарғы басқару панелі ағымдағы
параметрлермен түсіруге болатын
фотосуреттер санын көрсетеді (1000-нан
асатын мəндер ең жақын жүздік санға
дөңгелектеледі; мысалы, 2100 жəне 2199
арасындағы мəндер 2,1 мың ретінде
көрсетіледі). Екі жад картасы салынған
болса, дисплейлер жаңа фотосуреттер
сақталатын картадағы қол жетімді бос
орынды көрсетеді. Бұл сан нөлге
жеткенде, ысырма жылдамдығының
индикаторлары жыпылықтайтын n
немесе j көрсеткенде, кадрлар есептегіштерде A
жыпылықтайды жəне əсер етілген картаның белгішесі
жыпылықтайды. Басқа жад картасын салыңыз немесе кейбір
фотосуреттерді өшіріңіз.
A Фотокамераның өшірілген дисплейі
Фотокамера батарея жəне жад картасы
салынған күйі өшірілсе, жад картасының
белгішесі, қалған кадрлар саны жəне
ағымдағы қалтадағы фотосуреттердің саны
көрсетіледі (жад картасына байланысты
фотокамера сирек жағдайларда карта
салынған кезде бұл ақпаратты көрсетпеуі
мүмкін; мұны фотокамераны қосу арқылы
шешуге болады).
38
Ағымдағы қалтадағы
фотосуреттер саны
Қалған кадрлар саны
Жоғарғы басқару
панелі
Фотокамераны дайындау
Фотосуреттерді көріністапқышта жақтауға
алған кезде қол тұтқасын оң қолыңызбен
ұстап, фотокамераның корпусын немесе
объективті сол қолмен тіреңіз.
Шынтақтарыңызды аздап денеңізге
тірелген күйде ұстап, денеңіз теңселмеуі
үшін бір аяғыңызды екінші аяғыңыздан
жарты адымдай алға созыңыз.
Фотосуреттерді жақтауға портреттік (тік)
бағытта алған кезде фотокамераны оң
жақтағы үш суреттің астында
көрсетілгендей етіп ұстаңыз.
s
D
Фотосуреттерді портреттік (тік) бағытта жақтауға алу
Фотокамера портерттік (тік) бағытта
пайдалануға арналған басқару
тетіктерімен, соның ішінде, тік
ысырманы босату, Fn жəне AF-ON
түймешіктерімен, негізгі жəне
қосымша басқару дискілерімен, əрі
мульти селектормен (0 102, 109,
Тік суретке түсіруге арналған
307) жабдықталған. Фотокамера
ысырманы босату
пейзаждық (кең) бағытта болғанда
түймешігінің құлпы
осы басқару тетіктерін кездейсоқ іске
қосуды болдырмау үшін тік суретке
түсіруге арналған ысырманы босату түймешігінің құлпын L күйіне
бұраңыз.
39
Фокустау жəне суретке түсіру
1
Ысырманы босату
түймешігін жартылай
басыңыз.
Фокустау нүктесі
Əдепкі параметрлерде
фотокамера нысанды
орталық фокустау
нүктесінде фокустайды.
Көріністапқышта
фотосуретті негізгі
Фокустау
Буфер
нысанды орталық
индикаторы сыйымдылығы
фокустау нүктесінде
орналастырып жақтауға
алыңыз жəне ысырманы босату түймешгін жартылай
басыңыз.
s
2
Көріністапқыштағы индикаторларды тексеріңіз.
Фокустау əрекеті аяқталған кезде көріністапқышта фокустау
күйінің индикаторы (I) пайда болады.
Көріністапқыш
дисплейі
I
F
H
F H
(жыпылықтайды)
Сипаттама
Нысан фокуста.
Фокустау нүктесі фотокамера мен нысанның
арасында.
Фокустау нүктесі нысанның артында.
Фотокамера автофокусты пайдаланып фокустау
нүктесіндегі нысанды фокустай алмайды.
Ысырманы босату түймешігі жартылай басылған
кезде фокус құлыптанады жəне жад буферінде
сақтауға болатын кадрлар саны («t»; 0 118)
көріністапқыш дисплейінде көрсетіледі.
Автофокусты пайдаланып фокустау мүмкін болмаған
жағдайда не істеу туралы ақпарат алу үшін «Автофокуспен
жақсы нəтижелерге жету» нұсқаулығын қараңыз (0 113).
40
3
Суретке түсіріңіз.
Фотосурет түсіру үшін
ысырманы босату түймешігін
ақырын соңына дейін басыңыз.
Фотосурет жад картасына
жазылып жатқан кезде жад
Жад картасына
картасына қатынасу шамы
қатынасу шамы
жанады. Шам өшкенше жəне
жазу аяқталғанға дейін жад
картасын алмаңыз немесе қуат көзін шығармаңыз немесе
ажыратпаңыз.
A
Күту режимінің таймері (көріністапқыш арқылы фотосурет
түсіру)
Шамамен алты секунд бойы ешқандай əрекет орындалмаса, жоғарғы
басқару панеліндегі жəне көріністапқыштағы ысырма жылдамдығы мен
апертура дисплейлері өшіп, батареяны тұтынуды азайтады.
Дисплейлерді қайта белсендіру үшін ысырманы босату түймешігін
жартылай басыңыз.
Экспозиция өлшегіштері
қосулы
s
Экспозиция өлшегіштері
өшірулі
Күту режимінің таймері автоматты түрде аяқталғанға дейінгі уақыт
ұзақтығын c2 (Standby timer (Күту режимінің таймері), 0 303)
қолданушы параметрін пайдаланып таңдауға болады.
A
Мульти селектор
Экспозиция өлшегіштері қосылып тұрғанда,
мульти селекторды пайдаланып фокустау
нүктесін таңдауға болады (0 108).
Мульти селектор
41
Фотосуреттерді қарау
1
K түймешігін
басыңыз.
K түймешігі
Фотосурет мониторда
көрсетіледі. Қазіргі
уақытта көрсетіліп тұрған
суретті қамтитын жад
картасы белгішемен
көрсетіледі.
2
s
Қосымша суреттерді қараңыз.
Қосымша суреттерді 4 немесе 2
түймешігін басу, я болмаса, дисплейде
саусақты солға немесе оңға шерту
арқылы көрсетуге болады (0 251).
Ағымдағы фотосуретке қатысты
қосымша ақпаратты қарау үшін 1 жəне
3 түймешіктерін басыңыз (0 254).
NIKON D5
1/ 12
1/ 125
0
F5. 6
100
50mm
, 0
100NC_D5 DSC_0001. JPG
15/ 10/ 2015 10: 02: 27
N OR
ORMAL
AL
5568x3712
Ойнатуды аяқтап, суретке түсіру режиміне оралу үшін
ысырманы босату түймешігін жартылай басыңыз.
A
Кескінді тексере қарау
Ойнату мəзіріндегі Image review (Кескінді тексере қарау) параметрі
үшін On (Қосулы) күйі таңдалған болса (0 290), түсірілгеннен кейін
фотосуреттер мониторда автоматты түрде көрсетіледі.
A Сонымен қатар, келесіні қараңыз
Жад картасы ұяшығын таңдауға қатысты ақпарат алу үшін 249-бетті
қараңыз.
42
Қаламайтын фотосуреттерді өшіру
Қалаусыз фотосуреттерді O (Q) түймешігін басу арқылы өшіруге
болады. Өшірілгеннен кейін фотосуреттерді қалпына келтіру
мүмкін емес екенін ескеріңіз.
1
2
Фотосуретті көрсетіңіз.
Өшіру керек фотосуретті алдыңғы
беттегі «Фотосуреттерді қарау»
бөлімінде сипатталғандай көрсетіңіз.
Ағымдағы кескіннің орны дисплейдің
төменгі сол жақ бұрышындағы белгіше
арқылы көрсетіледі.
Фотосуретті өшіріңіз.
O (Q) түймешігі
s
O (Q) түймешігін
басыңыз. Растау тілқатысу
терезесі көрсетіледі;
кескінді өшіру жəне
қарауға оралу үшін
Selected image
(Таңдалған кескін)
параметрін таңдап, O (Q) түймешігін қайтадан басыңыз (All
images (Барлық кескіндер) параметрі туралы ақпаратты
268-беттен қараңыз). Суретті өшірмей шығу үшін K
түймешігін басыңыз.
A
Жою
Бірнеше кескінді өшіру үшін немесе ішінен кескіндер жойылатын жад
картасын таңдау үшін қарау мəзіріндегі Delete (Жою) параметрін
пайдаланыңыз (0 270).
43
x
Тікелей көрініс
арқылы
фотосурет түсіру
Тікелей көрініс режимінде фотосуреттер түсіру үшін төмендегі
қадамдарды орындаңыз.
x 1
Тікелей көрініс селекторын C
күйіне (тікелей көрініс арқылы
фотосурет түсіру) бұраңыз.
Тікелей көрініс
селекторы
2
a түймешігін басыңыз.
Айна көтеріліп, объективтегі көрініс
фотокамера мониторында көрсетіледі.
Нысан көріністапқышта енді көрінбейді.
a түймешігі
3
44
Фокустау нүктесін орналастырыңыз.
Фокустау нүктесін нысан үстіне 49-бетте сипатталғандай
орналастырыңыз.
4
Фокустаңыз.
Фокустау үшін ысырманы босату
түймешігін жартылай басыңыз.
Фотокамера фокустап тұрған кезде
фокустау нүктесі жасыл түспен жыпылықтайды жəне
ысырманы босату мүмкіндігі өшіріледі. Егер фотокамера
фокустай алса, фокустау нүктесі жасыл түспен көрсетіледі;
егер фотокамера фокустай алмаса, фокустау нүктесі қызыл
түспен жыпылықтайды (фокустау нүктесі қызыл түспен
жыпылықтаған кезде де суреттерді түсіруге болатынын
ескеріңіз; суретке түсіру алдында монитордағы фокусты
тексеріңіз). Экспозицияны қосымша селектордың ортасын
басу арқылы құлыптауға болады (0 141); ысырманы босату
түймешігі жартылай басылып тұрғанда фокустау
құлыпталады.
x
D Тікелей көріністе автофокусты пайдалану
AF-S немесе AF-P объективін пайдаланыңыз. Басқа объективтерді
немесе телескопиялық түрлендіргіштерді пайдаланғанда қалаған
нəтижелерге қол жетпеуі мүмкін. Тікелей көріністе автофокус
баяуырақ екенін жəне фотокамера фокустап жатқанда
монитордың жарықтығы немесе күңгірттігі артуы мүмкін екенін
ескеріңіз. Фотокамера фокустай алмаса, кейде фокустау нүктесі
жасыл түспен көрсетілуі мүмкін. Келесі жағдайларда фотокамера
фокустай алмауы мүмкін:
• Нысанның жақтаудың ұзын жиегіне параллель орналасқан
сызықтары бар
• Нысанның контрасты жеткіліксіз
• Фокустау нүктесіндегі нысанның қатты контрасты бар жарық
аумақтары бар немесе нысанның бір ғана тұстан шығатын
жарығы, неон белгісі немесе жарықтығы өзгеріп тұратын өзге
жарық көзі бар
• Флюоресцентті, сынапты, натрийлі немесе соларға ұқсас жарық
астында жыпылықтау немесе жолақтану іздері орын алады
• Айқас (жұлдызша) түріндегі сүзгі немесе басқа арнайы сүзгі
пайдаланылған
• Нысан фокустау нүктесінен кішілеу көрінеді
• Нысанда геометриялық пішіндер (мысалы, перделер немесе
көпқабатты үй терезелерінің қатары) көп
• Нысан қозғалыста
45
5
6
Сурет түсіріңіз.
Ысырманы босату түймешігін соңына
дейін басып суретке түсіріңіз. Монитор
өшеді.
Тікелей көріністен шығыңыз.
Тікелей көріністен шығу үшін a
түймешігін басыңыз.
x
A Экспозицияны алдын ала қарау
Тікелей көрініс кезінде J түймешігін басып
ысырма жылдамдығының, апертураның жəне
ISO сезімталдықтың экспозицияға əсерлерін
алдын ала қарауға болады. Фотосурет түсіру
мəзірінде Silent live view photography
(Тікелей көрініс арқылы фотосурет түсіру)
үшін Off (Өшірулі) параметрі таңдалған болса,
экспозицияны ±5 ЭМ реттеуге болады (0 143), бірақ алдын ала қарау
дисплейінде тек –3 жəне +3 ЭМ арасындағы мəндер көрсетіледі.
Жарқылмен жарықтандыру пайдаланылса, Қосылған D-Lighting
(0 187), Жоғары динамикалық ауқым (HDR; 0 189) немесе брекетинг
қосылған болса, Picture Control режимінің Contrast (Контраст)
параметрі үшін A (автоматты) күйі таңдалған болса (0 182) немесе
ысырма жылдамдығы үшін p таңдалған болса, алдын ала қарау
түпкілікті нəтижелерді дəл көрсетпеуі мүмкін екенін ескеріңіз. Нысан
өте жарық немесе өте күңгірт болса, экспозиция индикаторлары
жыпылықтап, алдын ала қарау экспозицияны дəл көрсетпеуі мүмкін
екені туралы ескертеді. Ысырма жылдамдығы үшін A немесе %
таңдалған болса, экспозицияны алдын ала қарау қол жетімді емес.
46
A
Тікелей көрініс масштабын алдын ала қарау
Монитордағы көріністі шамамен 11× максимумына дейін ұлғайту үшін X
түймешігін басыңыз. Дисплейдің төменгі оң жақ бұрышында сұр түсті
жақтауы бар шарлау терезесі пайда болады. Мульти селекторды
пайдаланып мониторда көрінбейтін кадр аумақтарына өтіңіз я болмаса
W (M) түймешігін басып кішірейтіңіз.
X түймешігі
Шарлау терезесі
x
47
Автофокус
Автофокусты пайдаланып суреттер Фокус режимінің
ауыстырғышы
түсіру үшін фокус режимінің
ауыстырғышын AF күйіне бұраңыз.
❚❚ Фокустау режимін таңдау
Тікелей көріністе келесі автофокус режимдері қол жетімді:
Режим
x
AF-S
AF-F
Сипаттама
Əр кадр бойынша бақылағыш АФ: қозғалмайтын нысандар
үшін. Фокус ысырманы босату түймешігі жартылай басылған
кезде құлыпталады.
Тұрақты бақылағыш АФ: қозғалатын нысандар үшін.
Ысырманы босату түймешігі басылғанша фотокамера үздіксіз
фокустайды. Фокус ысырманы босату түймешігі жартылай
басылған кезде құлыпталады.
Автофокус режимін таңдау үшін АФ режимінің түймешігін басып,
қажет режим мониторда көрсетілгенше басты басқару дискін
бұраңыз.
АФ режимінің
түймешігі
48
Басты басқару
дискі
Монитор
❚❚ АФ аумағының режимін таңдау
Тікелей көріністе келесі АФ аумағының режимдерін таңдауға
болады:
Режим
!
5
6
&
Сипаттама
Бет басымдығы бар АФ: портреттер үшін пайдаланыңыз.
Фотокамера портреттік нысандарды автоматты түрде анықтап,
оған фокусталады; таңдалған нысан қос сары жиекпен көрсетіледі
(бірнеше бет (ең көбі – 35) анықталса, фотокамера ең жақын
нысанда фокусталады, басқа нысанды таңдау үшін мульти
селекторды пайдаланыңыз). Егер фотокамера нысанды анықтай
алмаса (мысалы, нысан бетін фотокамерадан əрі бұрғандықтан),
жиек енді көрсетілмейді.
Кең аумақты АФ: пейзаждарды жəне басқа портреттік емес
нысандарды қолыңызға ұстаған күйі түсіру үшін пайдаланыңыз.
Фокустау нүктесін кадрда еркін жылжыту үшін мульти селекторды
пайдаланыңыз немесе мульти селектордың ортасын басып
фокустау нүктесін кадрдың ортасына орналастырыңыз.
Қалыпты аумақты АФ: кадрдағы таңдалған нүктеде дəл фокустау
үшін пайдаланыңыз. Фокустау нүктесін кадрда еркін жылжыту үшін
мульти селекторды пайдаланыңыз немесе мульти селектордың
ортасын басып фокустау нүктесін кадрдың ортасына
орналастырыңыз. Штативті пайдаланған жөн.
Нысанды бақылағыш АФ: фокустау нүктесін нысан үстіне
орналастырып, мульти селектордың ортасын басыңыз. Фокустау
нүктесі таңдалған нысанды кадр арқылы қозғалған кезінде
бақылайды. Бақылауды аяқтау үшін мульти селектордың ортасын
қайтадан басыңыз. Егер нысандар жылдам қозғалса, жақтаудан
шығып кетсе немесе басқа нысандармен жабылып қалса, өлшем,
түс немесе жарықтық өзгерістері көрінсе немесе тым кішкентай,
тым үлкен, тым жарық, тым күңгірт немесе артқы фонмен түсі
немесе жарықтығы ұқсас болса, фотокамера оларды бақылай
алмауы мүмкін екенін ескеріңіз.
x
A Тікелей көрініс
Тікелей көрініс кезінде фокустау нүктесін
мониторда нысанды түрту арқылы
орналастыруға болады.
49
АФ аумағының режимін таңдау үшін АФ режимінің түймешігін
басып, қажет режим мониторда көрсетілгенше қосымша басқару
дискін бұраңыз.
АФ режимінің
түймешігі
Қосымша басқару
дискі
Монитор
Қолмен реттелетін фокус
x
Қолмен реттелетін фокус режимінде
(0 114) фокустау үшін объективтің
фокустау сақинасын нысан фокуста
болғанша бұраңыз. Дəлірек фокустау үшін
монитордағы көріністі ұлғайту үшін X
түймешігін басыңыз (0 47).
X түймешігі
A
Тікелей көрініс кезінде фокусты алдын ала қарау
Тікелей көрініс кезінде жақсартылған фокусты алдын ала қарау үшін
максималды апертураны уақытша таңдау үшін Pv түймешігін басыңыз;
максималды апертура белгішесі (0 56) көрсетіледі. Апертураны
бастапқы мəніне қайтару үшін түймешікті қайтадан басыңыз немесе
автофокусты пайдаланып фокустаңыз. Фокусты алдын ала қарау
кезінде сурет түсіргенде ысырманы босату түймешігін соңына дейін
бассаңыз, фотосурет түсірілмей тұрып апертура бастапқы мəніне
оралады.
50
i түймешігін пайдалану
Төменде тізілген параметрлерге тікелей
көрініс арқылы фотосурет түсіру кезінде i
түймешігін басу арқылы қатынасуға болады.
Мульти селекторды пайдаланып
элементтерді белгілеп, белгіленген
элементке арналған параметрлерді қарау
үшін 2 түймешігін басыңыз. Қажет
параметрді таңдағаннан кейін i түймешігінің
мəзіріне оралу үшін J түймешігін басыңыз.
Суретке түсіру дисплейінен шығу үшін i
түймешігін қайтадан басыңыз.
Параметр
Choose image
area (Кескін
аумағын
таңдау)
Active
D-Lighting
(Қосылған
D-Lighting)
Electronic frontcurtain shutter
(Электронды
алдыңғы перде
ысырмасы)
Monitor
brightness
(Монитор
жарықтығы)
i түймешігі
Сипаттама
x
Тікелей көрініс арқылы фотосурет түсіру үшін кескін
аумағын таңдау (0 87).
Қосылған D-Lighting режимін реттеу (0 187).
Айнаны көтеріп фотосурет түсіру үшін электронды
алдыңғы перде ысырмасын қосу немесе өшіру (0 304).
Монитор жарықтығын реттеу
үшін 1 немесе 3 түймешігін
басыңыз (бұл тек тікелей
көрініске əсер ететінін ескеріңіз
жəне фотосуреттерге немесе
бейнефильмдерге, я болмаса
мəзірлер немесе ойнату үшін
монитордың жарықтығына əсер
етпейтінін ескеріңіз; мəзірлер жəне ойнату үшін монитор
жарықтығын реттеу үшін 310-бетте сипатталғандай
баптау мəзіріндегі Monitor brightness (Монитор
жарықтығы) параметрін пайдаланыңыз).
51
Параметр
x
Photo live view
display WB
(Фотосуреттің
тікелей көрініс
дисплейінің ақ
түс балансы)
Split-screen
display zoom
(Бөлінген экран
көрінісін
масштабтау)
Silent
photography
(Дыбыссыз
фотосурет
түсіру)
52
Сипаттама
Тікелей көрініс арқылы
фотосурет түсіру кезінде
монитордың ақ түс балансын
(реңкті) фотосуреттер үшін
пайдаланылатыннан басқа
мəнге орнатуға болады
(0 159). Жарқылды немесе
алдын ала қолмен орнатылған
ақ түс балансын пайдаланған кезде кейде
болатындай, бұл кадрлар жақтауға алынатын жарық
фотосуреттер түсірілгенде пайдаланылатыннан
басқаша болғанда тиімді болуы мүмкін. Нақты
фотосуреттер үшін пайдаланылатынға ұқсас əсерді
жасау үшін фотосуреттің тікелей көрініс дисплейінің ақ
түс балансын реттеу нəтижелерден сурет жасауды
оңайырақ етеді. Монитордағы көрініс үшін де,
фотосурет үшін де бірдей ақ түс балансын пайдалану
үшін None (Жоқ) параметрін таңдаңыз. Таңдалған
параметрге қарамастан Silent photography
(Дыбыссыз фотосурет түсіру) қосулы кезде
монитордағы көрініс үшін де, фотосурет үшін де
бірдей ақ түс балансы пайдаланылатынын ескеріңіз
(0 54). Фотокамераны өшіренде монитордың ақ түс
балансы қалпына келтіріледі, бірақ пайдаланылатын
соңғы мəнді U түймешігін басып тұрып, a түймешігін
басу арқылы таңдауға болады.
Кадрдың екі бөлек аумағын
қатар көру (0 53). Бұл
параметрді, мысалы,
ғимараттарды көкжиекпен
туралау үшін пайдалануға
болады.
Суретке түсіру кезінде ысырма ашық қалады, бұл
ысырма тудыратын дыбысты жояды (0 54).
❚❚ Бөлінген экран көрінісін масштабтау
Тікелей көрініс арқылы фотосурет түсірудің
i түймешігі мəзірінде Split-screen display
zoom (Бөлінген экран көрінісін
масштабтау) параметрін таңдау дисплейді
кадрдың бөлек аумақтарын жоғары
масштабтау арақатынасымен қатар
көрсететін екі терезеге бөледі. Ұлғайтылған
аумақтардың орындары шарлау
терезесінде көрсетіледі.
Шарлау терезесі
X жəне W (M) түймешіктерін ұлғайту жəне
кішірейту үшін пайдаланыңыз немесе
L (Z/Q) түймешігін жолақты таңдау үшін
таңдаңыз жəне таңдалған аумақта солға
немесе оңға жүгірту үшін 4 немесе 2
түймешігін басыңыз. 1 немесе 3 түймешігін
басу аумақтардың екеуін де бір уақытта
Фокустағы аумақ
жоғары немесе төмен жүгіртеді. Таңдалған
аумақ ортасындағы нысанды фокустау үшін ысырманы босату
түймешігін жартылай басыңыз. Бөлінген экран дисплейінен шығу
үшін i түймешігін басыңыз.
x
53
Дыбыссыз режим
x
54
i түймешігінің мəзірінде Silent photography (Дыбыссыз
фотосурет түсіру) үшін On (Қосулы) күйі таңдалса (0 52)
немесе фотосурет түсіру мəзірінде Silent live view photography
(Дыбыссыз тікелей көрініс арқылы фотосурет түсіру) үшін
On (Қосулы) күйі таңдалса (0 295), мониторда L көрсетіледі
жəне тікелей көрініс арқылы фотосурет түсіру кезінде айна
көтерілген күйде қалады жəне ысырма ашық күйде қалады.
Ысырманы босату түймешігі басылып тұрғанда фотокамера
JPEG пішіміндегі фотосуреттердің беске дейін секундын үздіксіз
төмен жылдамдықпен жəне тыныш үздіксіз суретке түсіру
режимдерінде шамамен 15 кадр/сек жылдамдықпен немесе
үздіксіз жоғары жылдамдықпен суретке түсіру режимінде
шамамен 30 кадр/сек жылдамдықпен түсіреді; қалған уақыт
кадрлар есептегішінде көрсетіледі. Басқа суретке түсіру
режимдерінде ысырманы босату түймешігі басылған сайын бір
фотосурет түсіріледі. ISO 100 жəне Hi 5 арасындағы мəндерден
таңдауға болатын M экспозиция режимін қоспағанда, ISO
сезімталдық автоматты түрде орнатылады (0 124). M
экспозиция режимінде ысырма жылдамдығын 1/30 с жəне 1/8000 с
арасындағы мəндерге орнатуға болады. Экспозицияны
мониторда алдын ала қарауға болады (0 46); фотокамера
таңдаған мəн мен сіз таңдаған мəн арасындағы айырмашылықты
көрсететін индикаторды (0 137) көрсету немесе жасыру үшін J
түймешігін басыңыз.
A Дыбыссыз режим
Дыбыссыз режимде жарқыл жанбайды, өздігінен түсіруді реттейтін
таймер, брекетинг (0 146), Қосылған D-Lighting (0 187), HDR (0 189),
виньеттеуді басқару (0 294), бұрмалануды басқару (0 294), бірнеше
экспозиция (0 229), жоғары ISO бұрмалануын азайту (0 294) жəне
экспозицияны кешіктіру режимі (0 304) өшеді, əрі кескін сапасы JPEG
сапалы★ мəнінде бекітіледі (Role played by card in Slot 2
(2-ұяшықтағы карта ойнайтын рөл) үшін RAW Slot 1 - JPEG Slot 2
(RAW 1-ұяшық - JPEG 2-ұяшық) таңдалған болса, JPEG пішіміндегі
кескіндерді екі ұяшықтағы да карталарға жазуға болады). Кескін
өлшемін тек Image area (Кескін аумағы) (0 88) үшін таңдалған
параметр анықтайды жəне оған Image size (Кескін өлшемі) үшін
таңдалған параметр əсер етпейді:
• FX (36 × 24) 1.0×: 2784 × 1856
• DX (24 × 16) 1.5×: 1824 × 1216
• 1.2× (30 × 20) 1.2×: 2320 × 1544
• 5 : 4 (30 × 24): 2320 × 1856
Экспозиция түзетілімін ±3 ЭМ қадамдарымен реттеуге болады (0 143);
реттеуге болатын басқа экспозиция параметрлері (апертура, ысырма
жылдамдығы жəне ISO сезімталдық) келесі кестеде көрсетілген:
P, S
A
M
Апертура
—
✔
✔
Ысырма жылдамдығы
—
—
✔
x
ISO сезімталдық
—
—
✔
Дыбыссыз режим толығымен дыбыссыз емес екенін ескеріңіз: тікелей
көрініс арқылы фотосурет түсірудің басында жəне соңында ысырма
дыбыс шығарады жəне айна көтеріледі жəне төмендетіледі.
A
HDMI
Фотокамера тікелей көрініс арқылы фотосурет түсіру барысында HDMI
бейне құрылғысына жалғанған болса, оның мониторы қосулы күйде
қалады жəне бейне құрылғы объективтегі көріністі көрсетеді.
A Сонымен қатар, келесіні қараңыз
Бейнефильмді жазу түймешігі, басқару дискілері жəне мульти
селектордың ортасы ойнайтын рөлдерді таңдау туралы ақпарат алу
үшін f1 (Custom control assignment (Қолданушы басқару элементін
тағайындау)) > Movie record button + y (Бейнефильмді жазу
түймешігі + y) (0 307) жəне f2 (Multi selector center button (Мульти
селектордың ортаңғы түймесі), 0 308) қолданушы параметрлерін
қараңыз. Тікелей көрініс кезінде монитор қанша уақыт бойы қосулы
қалатынын таңдау туралы ақпарат алу үшін c4 (Monitor off delay
(Мониторды өшіруді кешіктіру), 0 303) қолданушы параметрін
қараңыз. a түймешігінің кездейсоқ қосылуын болдырмау туралы
ақпаратты f8 (Live view button options (Тікелей көрініс түймешігінің
параметрлері); 0 309) қолданушы параметрінен қараңыз.
55
Тікелей көрініс дисплейі
er
q
w
t
y
Элемент
x
q Қалған уақыт
Тікелей көрініс
арқылы фотосурет
w түсіру дисплейінің ақ
түс балансының
индикаторы
e Автофокус режимі
АФ аумағының
r
режимі
Сипаттама
Тікелей көрініс режимінің автоматты
түрде аяқталуына дейін қалған уақыт.
Суретке түсіру 30 секунд немесе одан
аз уақытта бітетін болса көрсетіледі.
D
—
Монитор реңкі (фотосуреттің тікелей
көрініс дисплейінің ақ түс балансы).
52
Ағымдағы автофокус режимі.
48
Ағымдағы АФ аумағының режимі.
49
Ағымдағы фокустау нүктесі. Дисплей
АФ аумағының режимі үшін таңдалған
параметрмен бірге өзгереді.
Максималды
Максималды апертураны таңдау үшін
y
апертура индикаторы Pv түймешігін басқанда көрсетіледі.
t Фокустау нүктесі
0
49
50
Кері санақ индикаторы
Тікелей көріністің автоматты аяқталуына 30 с қалғанда кері санақ
көрсетіледі (тікелей көрініс ішкі тізбектерді қорғау үшін аяқталмақ болса
немесе c4—Monitor off delay (Мониторды өшіруді кешіктіру) > Live
view (Тікелей көрініс) қолданушы параметрі үшін No limit (Шексіз)
параметрінен басқа параметр таңдалған болса; 0 303—монитордың
автоматты түрде өшуіне 5 с қалғанда таймер қызыл түспен жанады).
Суретке түсіру жағдайларына байланысты таймер тікелей көрініс
таңдалған кезде бірден пайда болуы мүмкін.
56
Ақпараттық дисплей
Мониторда индикаторларды жасыру немесе көрсету үшін R
түймешігін басыңыз.
Виртуалды көкжиек
(0 310)
Ақпарат қосулы
Ақпарат өшірулі
x
Гистограмма (тек
экспозицияны
алдын ала қарау
жəне фотосурет
түсіру; 0 46, 54)
Жақтауға
бағыттаушы
белгілер
57
x
D Тікелей көріністе суретке түсіру
Көріністапқыш арқылы кіретін жарықтың фотосуреттерге немесе
экспозицияға кедергі келтіруіне жол бермеу үшін көріністапқыш
окулярының ысырмасын жабыңыз (0 120).
Silent photography (Дыбыссыз фотосурет түсіру) үшін On (Қосулы)
таңдалған болмаса (0 54) түпкілікті суретте көрсетілмесе де,
мониторда кертілген шеттер, түсті жиек, муар жəне жарық нүктелер
пайда болуы мүмкін, жыпылықтаған белгілер жəне басқа
жылтылдайтын жарық көздері бар кейбір аумақтарда я болмаса
нысанды импульстық немесе басқа жарық, бір сəттік жарық көзі
жарықтандырса, жарық жолақтар пайда болуы мүмкін. Бұған қоса,
фотокамера көлденеңінен панорамаланса немесе нысан кадр арқылы
жоғары жылдамдықпен қозғалса, бұрмалану пайда болуы мүмкін.
Флюоресцентті, сынапты немесе натрийлі шамдар астында мониторда
көрінетін жыпылықтау жəне жолақтарды бейнефильм түсіру мəзіріндегі
Flicker reduction (Жыпылықтауды азайту) (0 298) параметрін
пайдаланып азайтуға болады, бірақ кейбір ысырма жылдамдықтарында
олар түпкілікті фотосуретте көріне беруі мүмкін. Тікелей көріністе
суретке түсірген кезде фотокамераны күнге немесе өзге қатты жарық
көздеріне бағыттамаңыз. Бұл сақтық шараны орындамау нəтижесінде
фотокамераның ішкі тізбектері зақымдалуы мүмкін.
c2 (Standby timer (Күту режимінің таймері), 0 303) қолданушы
параметрі үшін таңдалған параметрге қарамастан суретке түсіру
кезінде күту режимінің таймері бітпейді.
A
Ағымдағы объективте АФ автоматты түрде реттеу
Фотокамера 20 объектив түріне дейін АФ дəл реттеу параметрін
ұсынады. Автоматты түрде дəл реттеу тікелей көріністе қол жетімді. Тек
қажет кезде пайдаланыңыз; АФ реттеу жағдайлардың көпшілігінде
ұсынылмайды жəне қалыпты фокустауға кедергі келтіруі мүмкін.
Автоматты түрде дəл реттеуді пайдалану үшін алдымен штативте бекіту
жəне максималды апертураны таңдау (ұсынылады), тікелей көрініс
селекторын C күйіне айналдыру, əр кадр бойынша бақылағыш
автофокустауды (AF-S) таңдау, АФ аумағы режимін кең немесе қалыпты
аумақты АФ деп орнату, орталық фокустау нүктесін таңдау жəне мүмкін
болса, дəл фокус үшін фокусты масштабтауды қосу арқылы
фотокамераны дайындаңыз. Содан кейін фотокамераны фокустап, АФ
режимі жəне бейнефильмді жазу түймешіктерін нұсқаулар көрсетілгенше
басуға болады (түймешіктерді 2 секундтан азғантай көбірек басу керек
болады). Жаңа мəнді сақтау үшін Yes (Иə) жауабын белгілеп, J
түймешігін басыңыз. Əр объектив түрі үшін тек бір мəнді сақтауға болады.
АФ дəл реттеуді баптау мəзіріндегі AF fine-tune (АФ дəл реттеу) > AF
fine-tune (On/Off) (АФ дəл реттеу (қосу/өшіру)) параметрін пайдаланып
қосуға жəне өшіруге болады (0 310). AF fine-tune (АФ дəл реттеу)
параметрі Saved value (Сақталған мəн) астында ағымдағы объективтің
мəнін көрсетеді; басқа объективтердің мəндерін көру үшін List saved
values (Сақталған мəндерді көрсету) пəрменін таңдаңыз.
58
yБейнефильмдер
Бұл бөлімді бейнефильмдерді жазу жəне көру туралы ақпарат
алу үшін оқыңыз.
Бейнефильмдерді жазу
Бейнефильмдерді тікелей көріністе жазуға болады.
1
Тікелей көрініс селекторын 1
күйіне (бейнефильм тікелей
көрінісі) бұраңыз.
y
Тікелей көрініс
селекторы
2
a түймешігін басыңыз.
Айна көтеріледі жəне объективтегі
көрініс экспозицияның əсерлері үшін
өзгертілген күйде фотокамераның
мониторында көрсетіледі. Нысан
көріністапқышта енді көрінбейді.
a түймешігі
D 0 белгішесі
0 белгішесі (0 65) бейнефильмдерді жазуға болмайтынын
білдіреді.
A
Ақ түс балансы
Ақ түс балансын кез келген уақытта U түймешігін басу жəне
негізгі басқару дискін бұрау арқылы орнатуға болады (0 159).
59
3
4
5
y
Фокустау режимін таңдаңыз
(0 48).
АФ аумағының режимін таңдаңыз
(0 49).
Фокустаңыз.
AF-ON түймешігі
Бастапқы түсірілімді жақтауға алыңыз
жəне фокустау үшін AF-ON түймешігін
басыңыз. Бет басымдығы бар АФ режимі
кезінде анықтауға болатын нысандар
саны бейнефильм жазу кезінде
азаятынын ескеріңіз.
A Фокустау
Сондай-ақ, фокусты жазуды бастау алдында ысырманы босату
түймешігін жартылай басу арқылы реттеуге болады немесе
50-бетте сипатталғандай қолмен фокустауға болады.
60
6
Жазуды бастаңыз.
Жазуды бастау үшін бейнефильмді жазу
түймешігін басыңыз. Жазу индикаторы
жəне қол жетімді уақыт мониторда
көрсетіледі. Экспозицияны қосымша
селектордың ортасын басу арқылы
Бейнефильмді
құлыптауға болады (0 141) немесе
жазу түймешігі
экспозиция түзетілімін пайдаланып
±3 ЭМ дейін өзгертуге болады (0 143);
Жазу индикаторы
нүктелі экспоөлшегіш қол жетімді емес.
Автофокус режимінде фотокамераны
AF-ON түймешігін басу арқылы қайта
фокустауға болады.
Қалған уақыт
y
A
Дыбыс
Фотокамера бейне мен дыбысты жаза алады; бейнефильмді жазу
кезінде фотокамера алдындағы микрофонды жаппаңыз.
Кірістірілген микрофон автофокус, дірілді азайту немесе
апертураға өзгерістер енгізу кезінде фотокамера немесе объектив
тудырған дыбыстарды жазуы мүмкін екенін ескеріңіз.
7
Жазуды аяқтаңыз.
Жазуды аяқтау үшін бейнефильмді жазу
түймешігін қайта басыңыз. Ең үлкен
ұзақтыққа жеткенде немесе жад картасы
толғанда, жазу автоматты түрде
аяқталады.
A Максималды ұзақтығы
Жеке бейнефильм файлдарының максималды ұзақтығы 4 ГБ
болып табылады (максималды жазу уақыттарын 67-беттен
қараңыз); жад картасының жазу жылдамдығына қарай осы
ұзақтыққа жеткенше түсіру аяқталуы мүмкін екенін ескеріңіз.
61
8
Тікелей көріністен шығыңыз.
Тікелей көріністен шығу үшін a
түймешігін басыңыз.
A
Экспозиция режимі
Төмендегі экспозиция параметрлерін бейнефильм режимінде реттеуге болады:
Апертура
Ысырма жылдамдығы ISO сезімталдық
P, S
—
—
— 1, 2
A
✔
—
— 1, 2
M
✔
✔
✔ 2, 3
1 ISO сезімталдықтың жоғарғы шегін бейнефильм түсіру мəзіріндегі Movie ISO
sensitivity settings (Бейнефильмнің ISO сезімталдық параметрлері) >
Maximum sensitivity (Максималды сезімталдық) параметрін пайдаланып
таңдауға болады (0 297).
y
2 Бейнефильм түсіру мəзірінде Electronic VR (Электрондық ДА) үшін On
(Қосулы) күйі таңдалған кездегі жоғарғы шек — ISO 102400.
3 Бейнефильм түсіру мəзірінде Movie ISO sensitivity settings (Бейнефильмнің
ISO сезімталдық параметрлері) > Auto ISO control (mode M) (ISO
автоматты түрде басқару (М режимі)) үшін On (Қосулы) күйі таңдалса, ISO
сезімталдықтың жоғарғы шегін Maximum sensitivity (Максималды
сезімталдық) параметрін пайдаланып таңдауға болады.
M экспозиция режимінде ысырма жылдамдығын 1/25 с жəне 1/8000 с
арасындағы мəндерге орнатуға болады (ең баяу қол жетімді ысырма
жылдамдығы кадр жылдамдығына қарай өзгеріп отырады; 0 67). Басқа
экспозиция режимдерінде ысырма жылдамдығы автоматты түрде реттеледі.
Егер P немесе S режимінде нысан жарық көзінде артық немесе кем ұсталса,
тікелей көріністі аяқтаңыз жəне тікелей көріністі қайтадан бастаңыз немесе A
экспозициясын таңдап, апертураны реттеңіз.
A
Сонымен қатар, келесіні қараңыз
Мульти селектордың ортасы ойнайтын рөлді f2 (Multi selector center button
(Мульти селектордың ортаңғы түймесі); 0 308) қолданушы параметрін
пайдаланып жəне Fn1, Fn2, Fn3 жəне Pv түймешіктерінің жəне қосымша
селектор ортасының рөлдерін g1 (Custom control assignment (Қолданушы
басқару элементін тағайындау); 0 309) қолданушы параметрін
пайдаланып таңдауға болады. g1 (Custom control assignment (Қолданушы
басқару элементін тағайындау)) > Shutter-release button (Ысырманы
босату түймешігі) қолданушы параметрі ысырманы босату түймешігін
тікелей көріністі бастау, бейнефильм жазуды бастау жəне аяқтау немесе
(соңына дейін басылғанда) бейнефильмді жазу кезінде фотосуреттерді түсіру
үшін пайдалану мүмкіндігін басқарады. a түймешігінің кездейсоқ қосылуын
болдырмау туралы ақпаратты f8 (Live view button options (Тікелей көрініс
түймешігінің параметрлері); 0 309) қолданушы параметрінен қараңыз.
62
Индикаторлар
Егер Index marking (Индекс таңбасы) басқару
тетігіне g1 (Custom control assignment
(Қолданушы басқару тетігін тағайындау),
0 309) қолданушы параметрін пайдаланып
тағайындалған болса, өңдеу жəне ойнату
кезінде кадрларды табу үшін пайдалануға
болатын индекстерді қосу үшін жазу кезінде
таңдалған басқару тетігін басуға болады (0 81).
Əр бейнефильмге 20-ға дейін индекс қосуға
болады.
Индекс
i түймешігін пайдалану
Төменде тізілген параметрлерге бейнефильм
режимінде i түймешігін басу арқылы қатынасуға
болады. Мульти селекторды пайдаланып
элементтерді белгілеп, белгіленген элементке
арналған параметрлерді қарау үшін 2
түймешігін басыңыз. Қажет параметрді
таңдағаннан кейін i түймешігінің мəзіріне оралу
i түймешігі
үшін J түймешігін басыңыз. Суретке түсіру
дисплейінен шығу үшін i түймешігін қайтадан
басыңыз.
Параметр
Choose image area
(Кескін аумағын
таңдау)
Frame size/frame rate
(Кадр өлшемі/кадр
жылдамдығы)
Movie quality
(Бейнефильм сапасы)
Microphone
sensitivity
(Микрофон
сезімталдығы)
y
Сипаттама
Бейнефильмдер үшін кескін аумағын таңдау (0 70).
Кадр өлшемі мен жылдамдығын таңдау (0 67).
Бейнефильм сапасын таңдау (0 67).
Микрофон сезімталдығын реттеу үшін 1 немесе 3
түймешігін басыңыз (0 298).
63
y
Параметр
Сипаттама
Frequency response
Микрофонның жиілікке қатысты сипаттамасын басқару
(Жиілікке қатысты
(0 298).
сипаттама)
Кірістірілген микрофонның жоғары жиіліктер сүзгісін
Wind noise reduction
пайдаланып жел шуын азайтуды қосу немесе өшіру
(Жел шуын азайту)
(0 298).
Destination (Межелі Егер екі жад картасы салынса, бейнефильмдер жазылатын
орын)
картаны таңдауға болады (0 296).
Монитор жарықтығын реттеу
үшін 1 немесе 3 түймешігін
басыңыз (бұл тек тікелей
Monitor brightness көрініске əсер ететінін жəне
фотосуреттерге немесе
(Монитор
бейнефильмдерге, я болмаса,
жарықтығы)
мəзірлер немесе ойнату үшін
монитор жарықтығына əсер
етпейтінін ескеріңіз; 0 51).
Кадрдың ең жарық аумақтары
Белгіленген тұстар
(белгіленген тұстар) дисплейде
көлбеу сызықтармен
көрсетілетін-көрсетілмейтінін
Highlight display
таңдаңыз.
(Дисплейді белгілеу)
Headphone volume
(Құлаққап дыбыс
деңгейі)
Құлаққап дыбыс деңгейін реттеу үшін 1 немесе 3
түймешігін басыңыз.
Electronic VR
(Электрондық ДА)
Бейнефильм жазу кезінде электрондық дірілді азайтуды
қосу үшін On (Қосулы) күйін таңдаңыз, бірақ бұл көрініс
бұрышын азайтып, кадр жиектерінің кесілуіне əкелетінін
ескеріңіз. 3840 × 2160 немесе 1920 × 1080 кесінді кадр
өлшемінде қол жетімді емес (0 67).
A
Сыртқы микрофонды пайдалану
Бейнефильмдер үшін дыбыс жазу үшін ME-1 қосымша стерео
микрофонын немесе ME-W1 сымсыз микрофонын пайдалануға болады
(0 341).
A
Құлаққаптар
Үшінші тарап құлаққаптарын пайдалануға болады. Жоғары дыбыс
деңгейлері дыбыстың қатты шығуына əкелуі мүмкін екенін ескеріңіз;
құлаққаптарды пайдаланғанда ерекше сақ болған дұрыс.
64
Тікелей көрініс дисплейі
y
u
i
q
w
o
!0
e
r
t
Элемент
q
Құлаққаптың
дыбыс деңгейі
w
Микрофон
сезімталдығы
e Дыбыс деңгейі
Жиілікке
r қатысты
сипаттама
Жел шуын
t
азайту
«Бейнефильм
y
жоқ» белгішесі
Бейнефильм
u
кадр өлшемі
i Қалған уақыт
Дисплейді
o белгілеу
индикаторы
Электрондық
!0
ДА индикаторы
Сипаттама
Құлаққапқа берілетін дыбыстың дыбыс
деңгейі. Үшінші тарап құлаққаптары
жалғанғанда көрсетіледі.
0
64
Микрофон сезімталдығы.
63
Дыбысты жазу үшін дыбыс деңгейі. Егер
деңгей тым жоғары болса, қызыл болып
көрсетіледі; микрофон сезімталдығын
сəйкесінше реттеңіз.
—
Ағымдағы жиілікке қатысты сипаттама.
64
Жел шуын азайту қосулы кезде
көрсетіледі.
Бейнефильмдерді жазуға болмайтынын
білдіреді.
y
64
—
Бейнефильм жазу үшін кадр өлшемі.
67
Бейнефильмдер үшін қол жетімді жазу
уақыты.
61
Дисплейді белгілеу қосулы кезде
көрсетіледі.
64
Электрондық дірілді азайту қосулы кезде
көрсетіледі.
64
65
D
Кері санақ индикаторы
Кері санақ индикаторы тікелей көріністің автоматты түрде аяқталуына
30 с қалғанда көрсетіледі (0 56). Суретке түсіру жағдайларына
байланысты таймер бейнефильмді жазу басталған кезде бірден пайда
болуы мүмкін. Қол жетімді жазу уақытының мөлшеріне қарамастан
тікелей көрініс таймер мерзімі біткенде бəрібір автоматты түрде
аяқталады. Бейнефильмді жазуды жалғастырмас бұрын ішкі
тізбектердің салқындауын күтіңіз.
A Бейнефильм жазу кезінде параметрлерді реттеу
Жазу кезінде құлаққаптың дыбыс деңгейін реттеу мүмкін емес. Қазіргі
уақытта I (микрофон өшірулі) параметрінен басқа параметр таңдалған
болса, жазу орындалып жатқанда микрофон сезімталдығын I
параметрінен басқа кез келген параметрге өзгертуге болады.
y
66
Максималды ұзақтығы
Максималды ұзақтық бейнефильм түсіру мəзірінде Movie quality
(Бейнефильм сапасы) жəне Frame size/frame rate (Кадр
өлшемі/кадр жылдамдығы) үшін таңдалған параметрлерге
қарай өзгеріп отырады (0 296).
r
s
t
y/y
z/z
1/1
2/2
3/3
4/4
5/5
u/6
v/7
8/8
9/9
!/!
Параметр 1
3840 × 2160 (4K UHD); 30p 2
3840 × 2160 (4K UHD); 25p 2
3840 × 2160 (4K UHD); 24p 2
1920 × 1080; 60p
1920 × 1080; 50p
1920 × 1080; 30p
1920 × 1080; 25p
1920 × 1080; 24p
1280 × 720; 60p
1280 × 720; 50p
1920 × 1080; 60p crop
(1920 × 1080; 60p кесу) 5
1920 × 1080; 50p crop
(1920 × 1080; 50p кесу) 5
1920 × 1080; 30p crop
(1920 × 1080; 30p кесу) 5
1920 × 1080; 25p crop
(1920 × 1080; 25p кесу) 5
1920 × 1080; 24p crop
(1920 × 1080; 24p кесу) 5
Ең үлкен биттерді
тасымалдау
жылдамдығы (Мбит/с)
(★ high quality (жоғары
сапа)/Normal (қалыпты))
Ең көп ұзақтық
144 3
48/24
y
29 мин. 59 с 4
24/12
1 Нақты кадр жылдамдығы — 30p ретінде тізілген мəндер үшін 29,97 кадр/сек,
24p ретінде тізілген мəндер үшін 23,976 кадр/сек жəне 60p ретінде тізілген
мəндер үшін 59,94 кадр/сек.
2 Бұл параметр таңдалса, мониторда k көрсетіледі жəне бейнефильм
сапасы «жоғары» деңгейінде бекітіледі.
3 Тек жоғары сапамен қол жетімді.
4 Əр бейнефильм əрқайсысы 4 ГБ-қа дейінгі 8 файлда жазылады.
Файлдардың саны жəне əр файлдың ұзақтығы Frame size/frame rate (Кадр
өлшемі/кадр жылдамдығы) жəне Movie quality (Бейнефильм сапасы)
үшін таңдалған параметрлерге қарай өзгеріп отырады.
5 Осы параметр таңдалғанда мониторда i көрсетіледі.
67
Ақпараттық дисплей
Мониторда индикаторларды жасыру немесе көрсету үшін R
түймешігін басыңыз.
Виртуалды көкжиек
(0 310)
Ақпарат қосулы
Ақпарат өшірулі
y
Гистограмма
A
Жақтауға
бағыттаушы
белгілер
HDMI
Фотокамера HDMI құрылғысына (0 286) жалғанған болса, объективтегі
көрініс фотокамера мониторы мен HDMI құрылғысында көрсетіледі.
68
Бейнефильмді кесу
Бейнефильмдердің арақатынасы 16 : 9 болады жəне кадр
өлшеміне қарай өзгеріп отыратын кесуді пайдаланып жазылады.
3840 × 2160
1920 × 1080 жəне
1280 × 720
1920 × 1080 кесу
1920 × 1080 немесе 1280 × 720 кадр өлшемінен 3840 × 2160 кадр
өлшеміне өту көрінетін фокустық қашықтықты шамамен 1,5 есе
арттырады, ал 1920 × 1080 немесе 1280 × 720 кесуінен
1920 × 1080 кесуіне өту көрінетін фокустық қашықтықты
шамамен 3 есе арттырады.
y
69
A
Кескін аумағы
1920 × 1080 жəне 1280 × 720 кадр өлшемдерінде кескін аумағын
бейнефильм түсіру мəзіріндегі Image area (Кескін аумағы) > Choose
image area (Кескін аумағын таңдау) параметрін пайдаланып таңдауға
болады. Бейнефильмдерді «FX негізіндегі бейнефильм пішімінде»
түсіру үшін FX параметрін, «DX негізіндегі бейнефильм пішімінде»
түсіру үшін DX параметрін таңдаңыз. Екеуінің арасындағы
айырмашылықтар төменде көрсетілген.
FX (36 × 24)
y
DX (24 × 16)
Жазылатын аумақтардың өлшемі шамамен 35,9 × 20,2 мм (FX
негізіндегі бейнефильм пішімі) жəне 23,5 × 13,2 мм (DX негізіндегі
бейнефильм пішімі) болады. DX пішімді объективпен жəне
бейнефильм түсіру мəзірінде Image area (Кескін аумағы) > Auto DX
crop (Автоматты DX кесу) (0 88) үшін On (Қосулы) күйі таңдалып
түсірілген бейнефильмдер DX негізіндегі бейнефильм пішімінде
жазылады. Электрондық дірілді азайтуды қосу (0 64) кесінді өлшемін
азайтып, көрінетін фокустық қашықтықты азғантай арттырады.
3840 × 2160 жəне 1920 × 1080 кесу кадр өлшемдерінде кескін аумағын
таңдау қол жетімді емес жəне пайдаланылатын объектив түріне
қарамастан кескін аумағы бірдей болып қалады.
70
Бейнефильм режимінде фотосуреттер
түсіру
Бейнефильм режимінде фотосуреттер түсіру
үшін (тікелей көріністе немесе бейнефильм
жазу кезінде) g1 (Custom control
assignment (Қолданушы басқару
элементін тағайындау)) > Shutter-release button (Ысырманы
босату түймешігі) қолданушы параметрі үшін Take photos
(Фотосуреттер түсіру) параметрін таңдаңыз (0 309). Содан
кейін арақатынасы 16 : 9 фотосуреттерді ысырманы босату
түймешігін соңына дейін басу арқылы кез келген уақытта түсіруге
болады. Егер бейнефильмді жазу орындалып жатса, жазу
аяқталады жəне сол нүктеге дейін жазылған түсірілген бөлік
сақталады.
1920 × 1080 кесіндісі немесе 3840 × 2160 (0 67) кадр өлшемін
қоспағанда, фотосуреттер фотосурет түсіру мəзірінде Image
quality (Кескін сапасы) үшін таңдалған пішімде жазылады
(0 92); 1920 × 1080 кесіндісі немесе 3840 × 2160 кадр өлшемінде
түсірілген фотосуреттер JPEG сапалы★ кескін сапасымен
жазылады. Кескін өлшемі туралы ақпаратты 72-беттен қараңыз.
Тікелей көрініс селекторы 1 күйіне бұралған болса,
фотосуреттер үшін экспозицияны алдын ала қарау мүмкін емес
екенін ескеріңіз; P, S немесе A режимі ұсынылады, бірақ M
режимінде дəл нəтижелерге тікелей көрініс селекторы C күйіне
бұралған күйде экспозицияны алдын ала қарау арқылы жетуге
болады.
y
71
❚❚ Кескін өлшемі
Бейнефильм режимінде түсірілетін фотосуреттердің өлшемі
бейнефильмнің кадр өлшеміне (0 67) жəне 1920 × 1080 жəне
1280 × 720 кадр өлшемімен түсірілетін фотосуреттер
жағдайында фотосурет түсіру мəзірінде Image size (Кескін
өлшемі) > JPEG/TIFF үшін таңдалған кескін аумағы мен
параметрге (0 95) қарай өзгеріп отырады.
Кадр өлшемі
Кескін
аумағы
3840 × 2160
FX
1920 × 1080
1280 × 720
DX
y
72
1920 × 1080 кесу
Кескін
өлшемі
Өлшем
(нүктелер)
—
3840 × 2160
Үлкен
5568 × 3128
Орташа 4176 × 2344
Кішкентай 2784 × 1560
Үлкен
3648 × 2048
Орташа 2736 × 1536
Кішкентай 1824 × 1024
—
1920 × 1080
Басып шығару
өлшемі (см) *
32,5 × 18,3
47,1 × 26,5
35,4 × 19,8
23,6 × 13,2
30,9 × 17,3
23,2 × 13,0
15,4 × 8,7
16,3 × 9,1
* 300 нүкте/дюйм ажыратымдылығында басып шығарылған кездегі шамамен
өлшемі. Дюйм түріндегі басып шығару өлшемі нүкте түріндегі кескін өлшемін
дюйм нүкте (дюйм/нүкте; 1 дюйм = шамамен 2,54 см) түріндегі принтер
ажыратымдылығына бөлгенде шығатын санға тең болады.
A
Экспозицияны өлшеу жəне ақ түс балансы
Фотосуреттер 1920 × 1080 кесінді (0 67) бейнефильмнің кадр
өлшемімен жазылғанда экспозицияны өлшеу немесе автоматты ақ түс
балансы үшін пайдаланылатын аумақ түпкілікті фотосуреттегі
аумақпен бірдей емес, нəтижесінде оңтайлы нəтижелерге қол жетпеуі
мүмкін. Сынақ түсірілімдер жасап, нəтижелерін мониторда тексеріңіз.
A
Сымсыз қашықтан басқару бөліктері жəне қашықтан басқару
сымдары
g1 (Custom control assignment (Қолданушы басқару тетігін
тағайындау)) > Shutter-release button (Ысырманы босату
түймешегі) (0 309) қолданушы параметрі үшін Record movies
(Бейнефильмдерді жазу) таңдалған болса, тікелей көріністі бастау
жəне бейнефильмді жазуды бастау жəне аяқтау үшін қосымша сымсыз
қашықтан басқару бөліктеріндегі жəне қашықтан басқару
сымдарындағы ысырманы босату түймешіктерін (0 337, 339)
пайдалануға болады.
D Бейнефильмдерді жазу
Бейнефильмдер sRGB түс кеңістігінде жазылады. Жыпылықтау,
жолақтар немесе бұрмалану мониторда жəне түпкілікті бейнефильмде
флюоресцентті, сынапты немесе натрийлі шам жарығы астында
немесе фотокамера көлденеңінен панорамаланғанда немесе кадрдағы
нысан жылдам қозғалғанда көрінуі мүмкін (жыпылықтау жəне
жолақтарды азайту туралы ақпаратты Flicker reduction
(Жыпылықтауды азайту), 0 298 бөлімінен қараңыз). Сондай-ақ,
жыпылықтау электр жетекті апертура пайдаланылып жатқанда пайда
болуы мүмкін. Кертілген шеттер, түсті жиек, муар жəне жарық нүктелер
да пайда болуы мүмкін. Жыпылықтаған белгілер жəне басқа
жылтылдайтын жарық көздері бар кадрдың кейбір аумақтарында я
болмаса нысан импульстық немесе басқа жарық, лездік жарық көзімен
қысқаша жарықтандырылғанда жарық жолақтар пайда болуы мүмкін.
Бейнефильмдерді жазған кезде фотокамераны күнге немесе өзге
қатты жарық көздеріне бағыттамаңыз. Бұл сақтық шараны орындамау
нəтижесінде фотокамераның ішкі тізбектері зақымдалуы мүмкін.
Бейнефильм режимінде объектив көрінісін ұлғайтсаңыз (0 47),
бұрмалану (жарық нүктелер, кездейсоқ орналасқан жарық нүктелер,
түстердің əркелкілігі немесе сызықтар) жəне күтпеген түстер пайда
болуы мүмкін екенін ескеріңіз.
y
Жарқыл жарығын пайдалану мүмкін емес.
Объектив алынғанда немесе тікелей көрініс селекторы жаңа
параметрге бұралғанда, жазу автоматты түрде аяқталады.
73
Даралай бейнефильмдер
түсіру
Фотокамера таңдалған аралықтарда фотосуреттерді автоматты
түрде түсіріп, қазіргі уақытта бейнефильм түсіру мəзірінде
Choose image area (Кескін аумағын таңдау) (0 70), Frame size/
frame rate (Кадр өлшемі/кадр жылдамдығы), Movie quality
(Бейнефильм сапасы) жəне Destination (Межелі орын) үшін
таңдалған параметрлерді пайдаланып дыбыссыз даралай
түсірілген бейнефильмді жасайды (0 296). Фотосуреттер
көріністапқыш арқылы фотосурет түсіруді пайдаланып түсіріледі.
A
y
Суретке түсіруден бұрын
Даралай бейнефильм түсіру алдында ағымдағы баптауларда сынақ
түсірілім жасап, нəтижелерін мониторда қараңыз. Үйлесімді түстер үшін
автоматты дегеннен басқа ақ түс балансының параметрін таңдаңыз
(0 159).
Штатив қолданған жөн. Суретке түсіруді бастамас бұрын
фотокамераны штативке бекітіңіз. Суретке түсіру үзілмеуі үшін
қосымша айнымалы ток адаптерін жəне қуат жалғағышын немесе
толығымен зарядталған батареяны пайдаланыңыз. Көріністапқыш
арқылы кіретін жарықтың фотосуреттерге жəне экспозицияға кедергі
келтіруіне жол бермеу үшін көріністапқыш окулярының ысырмасын
жабыңыз (0 120).
1
Time-lapse movie (Даралай
бейнефильм) параметрін
таңдаңыз.
Бейнефильм түсіру мəзірінде Time-lapse
movie (Даралай бейнефильм түсіру)
параметрін белгілеп, 2 түймешігін
басыңыз.
74
2
Даралай бейнефильм түсіру параметрлерін
реттеңіз.
Аралықты, суретке түсіру уақытын жəне экспозицияны
тегістеу параметрін таңдаңыз.
• Кадрлар арасындағы аралықты таңдау үшін:
Interval (Аралық) параметрін
белгілеп, 2 түймешігін
басыңыз.
Болжалды ең баяу ысырма
жылдамдығынан (минуттар
жəне секундтар) ұзағырақ
аралықты таңдап, J
түймешігін басыңыз.
• Суретке түсірудің жалпы уақытын таңдау үшін:
Shooting time (Суретке түсіру
уақыты) параметрін белгілеп,
2 түймешігін басыңыз.
y
Суретке түсіру уақытын
(7 сағат, 59 минутқа дейін)
таңдап, J түймешігін басыңыз.
75
• Экспозицияны тегістеуді қосу немесе өшіру үшін:
Exposure smoothing
(Экспозицияны тегістеу)
параметрін белгілеп, 2
түймешігін басыңыз.
Параметрді белгілеп, J
түймешігін басыңыз.
On (Қосулы) күйін таңдау M режимінен басқа режимдерде
экспозициядағы кенет өзгерістерді тегістейді (M режимінде
экспозицияны тегістеу тек фотосурет түсіру мəзірінде ISO
сезімталдықты автоматты түрде реттеу қосылған болса
ғана қолданылатынын ескеріңіз).
y 3
76
Суретке түсіруді бастаңыз.
Start (Бастау) пəрменін белгілеп, J
түймешігін басыңыз. Суретке түсіру
шамамен 3 секундтан кейін басталады.
Фотокамера таңдалған суретке түсіру
уақыты үшін таңдалған аралықпен
фотосуреттер түсіреді. Аяқталғанда даралай түсірілетін
бейнефильмдер бейнефильм түсіру мəзірінде Destination
(Межелі орын) (0 296) үшін таңдалған жад картасына
жазылады.
❚❚ Суретке түсіруді аяқтау
Барлық фотосуреттер түсірілмей тұрып суретке түсіруді аяқтау
үшін даралай бейнефильм түсіру мəзірінде Off (Өшірулі) күйін
белгілеп, J түймешігін басыңыз, я болмаса, кадрлар арасында
немесе кадр жазылғаннан кейін бірден J түймешігін басыңыз.
Бейнефильм суретке түсіру аяқталған нүктеге дейін түсірілген
кадрлардан жасалады. Қуат көзі алып тасталса немесе
ажыратылса, я болмаса мақсатты жад картасы шығарылса
суретке түсіру аяқталатынын жəне ешбір бейнефильм
жазылмайтынын ескеріңіз.
❚❚ Фотосурет жоқ
Фотокамера AF-S режимінде фокустай алмаса, фотокамера
ағымдағы кадрды өткізіп жібереді (фотокамера əр түсірілім
алдында қайтадан фокустайтынын ескеріңіз). Суретке түсіру
келесі кадрдан жалғасады.
y
D Даралай бейнефильмдер түсіру
Даралай суретке түсіру тікелей көрініс кезінде (0 44) немесе
бейнефильм жазуда (0 59), A немесе % ысырма жылдамдығында
(0 138) немесе брекетинг (0 146), жоғары динамикалық ауқым (HDR,
0 189), бірнеше экспозиция (0 229) немесе аралықты реттейтін
таймер арқылы фотосурет түсіру (0 236) белсенді кезде қол жетімді
емес. Кескінді жад картасына жазу үшін қажет ысырма жылдамдығы
жəне уақыт əр түсірілімде əр түрлі болатындықтан жазылып жатқан
түсірілім мен келесі түсірілімнің басы арасындағы аралық өзгеріп
отыруы мүмкін екенін ескеріңіз. Ағымдағы параметрлерде даралай
түсірілетін бейнефильмді жазу мүмкін емес болса, түсіру басталмайды
(мысалы, жад картасы толы болса, аралық немесе түсіру уақыты нөл
болса, я болмаса аралық түсіру уақытынан ұзағырақ болса).
Фотокамераның басқару тетіктері пайдаланылса, параметрлер
өзгертілсе немесе HDMI кабелі жалғанса, суретке түсіру аяқталуы
мүмкін. Бейнефильм суретке түсіру аяқталған нүктеге дейін түсірілген
кадрлардан жасалады. Суретке түсіруді аяқтау жəне фотосуретті жазу
үшін ысырманы босату түймешігін соңына дейін басыңыз.
77
D
Кадр өлшемі
Фотосуреттер 1920 × 1080 кесу (0 67) бейнефильмнің кадр өлшемімен
жазылғанда экспозицияны өлшеу, жарқыл деңгейі немесе автоматты
ақ түс балансы үшін пайдаланылатын аумақ түпкілікті фотосуреттегі
аумақпен бірдей емес, нəтижесінде оңтайлы нəтижелерге қол жетпеуі
мүмкін. Сынақ түсірілімдер жасап, нəтижелерін мониторда тексеріңіз.
y
A Түпкілікті бейнефильмнің ұзақтығын есептеу
Түпкілікті бейнефильмдегі кадрлардың жалпы
Жазылған ұзақтық/ең
санын суретке түсіру уақытын аралыққа бөлу
көп ұзақтық
жəне дөңгелектеу арқылы есептеуге болады.
Содан кейін түпкілікті бейнефильмнің ұзақтығын
түсірілімдер санын бейнефильм түсіру мəзірінде
Frame size/frame rate (Кадр өлшемі/кадр
жылдамдығы) үшін таңдалған кадр
жылдамдығына бөлу арқылы есептеуге болады
(0 67). Мысалы, 1920 × 1080; 24p
Жад картасы
ажыратымдылығымен жазылған 48 кадрлық
индикаторы
бейнефильмнің ұзақтығы шамамен екі секунд
болады. Даралай түсірілетін бейнефильмдердің
Кадр өлшемі/кадр
ең көп ұзақтығы — 20 минут.
жылдамдығы
78
A
Суретке түсіру барысында
Суретке түсіру кезінде Q жыпылықтайды жəне
даралай жазу индикаторы жоғарғы басқару
панелінде көрсетіледі. Қалған уақыт (сағаттар
жəне минуттар түрінде) əр кадр жазылуының
тура алдында ысырма жылдамдығының
индикаторында көрсетіледі. Басқа жағдайларда қалған уақытты
ысырманы босату түймешігін жартылай басу арқылы көруге болады. c2
(Standby timer (Күту режимінің таймері), 0 303) қолданушы
параметрі үшін таңдалған параметрге қарамастан суретке түсіру
кезінде күту режимінің таймері бітпейді.
Даралай бейнефильм түсірудің ағымдағы
параметрлерін көру немесе түсіруді аяқтау үшін
(0 77) түсірілімдер арасында G түймешігін
басыңыз. Суретке түсіру орындалып жатқанда
даралай бейнефильм түсіру мəзірінде
экспозицияны тегістеу, аралық жəне қалған
уақыт көрсетіледі. Суретке түсіру орындалып
жатқанда бұл параметрлерді өзгерту мүмкін емес, əрі суреттерді қарау
немесе басқа мəзір параметрлерін реттеу мүмкін емес.
y
A
Кескінді тексере қарау
Суретке түсіру орындалып жатқанда суреттерді көру үшін K түймешігін
пайдалану мүмкін емес, бірақ ойнату мəзірінде Image review (Кескінді
тексере қарау) үшін On (Қосулы) күйі таңдалған болса, əр
түсірілімнен кейін бірнеше секунд бойы ағымдағы кадр көрсетіледі
(0 290). Кадр көрсетіліп тұрғанда басқа ойнату əрекеттерін орындау
мүмкін емес.
A
Суретке түсіру режимі
Таңдалған суретке түсіру режиміне қарамастан фотокамера əр
аралықта бір түсірілімді түсіреді. Өздігінен түсіруді реттейтін таймерді
пайдалану мүмкін емес.
A Сонымен қатар, келесіні қараңыз
Баптау мəзіріндегі Beep (Дыбыстық сигнал) параметрі суретке түсіру
аяқталғанда дыбыстық сигнал шығатын-шықпайтынын басқарады
(0 312).
79
Бейнефильмдерді қарау
Бейнефильмдер толық өлшемде қарау режимінде 1
белгішесімен көрсетіледі (0 248). Ойнатуды бастау үшін
мониторда a белгішесін нұқыңыз немесе мульти селектордың
ортасын басыңыз; ағымдағы орын бейнефильмнің орындалу
барысының жолағында көрсетіледі.
1 белгішесі Ұзақтық
a белгішесі
y
Ағымдағы күйі/жалпы ұзақтығы
Бейнефильм
орындалу
барысының жолағы
Дыбыс
деңгейі
Анықтама
Келесі əрекеттерді орындауға болады:
Əрекет
Кідірту
Ойнату
Кері/ілгері
айналдыру
10 сек өткізіп
жіберу
80
Пайдалану
Сипаттама
Ойнатуды кідірту.
Бейнефильм кідіртілген кезде немесе кері/
алға айналдыру барысында ойнатуды
жалғастыру.
Жылдамдық əр
басқанда 2×, 4×, 8×,
16× аралығында артады; бейнефильмнің
басына немесе аяғына өту үшін басып
ұстап тұрыңыз (бірінші кадр монитордың
жоғарғы оң жақ бұрышындағы h арқылы,
соңғы кадр i арқылы көрсетіледі). Егер
ойнату кідіртілсе, бейнефильм бір-бір
кадрдан кері немесе ілгері айналады; кері
немесе ілгері үздіксіз айналдыру үшін
басып тұрыңыз.
10 с ілгері немесе кері өткізіп жіберу үшін
басты басқару дискісін бұраңыз.
Əрекет
Пайдалану
Ілгері/кері өту
Дыбыс
деңгейін
реттеу
Бейнефильмнің
кадр шеттерін
кесу
Шығу
Суретке түсіру
режиміне
оралу
X/W (M)
i/J
/K
Сипаттама
Келесі немесе алдыңғы индекске өту үшін
я болмаса бейнефильмде индекстер
болмаса, соңғы немесе бірінші кадрға өту
үшін қосымша басқару дискін бұраңыз.
Дыбыс деңгейін арттыру үшін X
түймешігін, азайту үшін W (M) түймешігін
басыңыз.
Қосымша ақпаратты 82-беттен қараңыз.
Толық өлшемде қарау режиміне шығыңыз.
Суретке түсіру режиміне шығу үшін
ысырманы босату түймешігін жартылай
басыңыз.
y
A
p белгішесі
Индекстері бар бейнефильм (0 63) толық
өлшемде қарау режимінде p белгішесімен
көрсетіледі.
A
2 белгішесі
Егер бейнефильм дыбыссыз жазылған болса, 2
белгішесі толық өлшемде қарау жəне
бейнефильмді қарау режимінде көрсетіледі
(0 298).
81
Бейнефильмдерді өңдеу
Бейнефильмдердің өңделген көшірмелерін жасау үшін түсірілген
бөлік шеттерін кесіңіз немесе таңдалған кадрларды JPEG
пішіміндегі фотосуреттер ретінде сақтаңыз.
Параметр
Choose start/end
point (Басталу/
9
аяқталу нүктесін
таңдау)
Save selected
4 frame (Таңдалған
кадрды сақтау)
Сипаттама
Қалаусыз түсірілген бөлік алынып тасталған
көшірме жасаңыз.
Таңдалған кадрды JPEG пішіміндегі фотосурет
ретінде сақтаңыз.
Бейнефильмдердің кадр шеттерін кесу
y
Бейнефильмдердің шеттері кесілген көшірмелерін жасау үшін:
1
2
Бейнефильмді толық өлшемде көрсетіңіз (0 248).
Жаңа алғашқы кадрда
бейнефильмді кідіртіңіз.
Бейнефильмді 80-бетте көрсетілгендей
ойнатыңыз, мульти селектордың
ортасын басып ойнатуды бастаңыз
жəне жалғастырыңыз, 3 түймешігін
Бейнефильм
басып кідіртіңіз, ал 4 немесе
орындалу
2 түймешігін басып я болмаса басты
немесе қосымша басқару дискін бұрып барысының жолағы
қажет кадрды табыңыз.
Бейнефильмдегі шамамен алынған орынды бейнефильм
орындалу барысының жолағынан анықтауға болады. Жаңа
алғашқы кадрға жеткенде ойнатуды кідіртіңіз.
82
3
Choose start/end point (Басталу/
аяқталу нүктесін таңдау)
пəрменін таңдаңыз.
i нмесее J түймешігін басыңыз, содан
кейін Choose start/end point (Басталу/
аяқталу нүктесін таңдау) пəрменін
белгілеп, 2 түймешігін басыңыз.
4
Start point (Басталу нүктесі)
параметрін таңдаңыз.
Ағымдағы кадрдан басталатын
көшірмені жасау үшін Start point
(Басталу нүктесі) пəрменін белгілеп, J
түймешігін басыңыз. 9-қадамда
көшірмені сақтаған кезде ағымдағы кадр
алдындағы кадрлар жойылады.
y
Басталу нүктесі
5
Жаңа басталу нүктесін растаңыз.
Қажет кадр қазір көрсетіліп тұрмаса, 4
немесе 2 түймешігін басып ілгері
немесе кері айналдырыңыз (10 с ілгері
немесе кері өту үшін басты басқару
дискін бұраңыз; индекске я болмаса
бейнефильмде индекстер болмаса,
бірінші немесе соңғы кадрға өту үшін қосымша басқару дискін
бұраңыз).
83
6
Аяқталу нүктесін таңдаңыз.
Басталу нүктесінен (w) аяқталу нүктесін
(x) таңдау құралына ауысу, содан кейін
5-қадамда сипатталғандай соңғы кадрды
таңдау үшін L (Z/Q) түймешігін
басыңыз. 9-қадамда көшірмені сақтаған
кезде таңдалған кадрдан кейінгі кадрлар L (Z/Q) түймешігі
жойылады.
Аяқталу нүктесі
7
y 8
Көшірме жасаңыз.
Қажет кадр көрсетілгеннен кейін 1 түймешігін басыңыз.
Бейнефильмді алдын ала
қараңыз.
Көшірмені алдын ала қарау үшін
Preview (Алдын ала қарау) пəрменін
белгілеп, J түймешігін басыңыз (алдын
ала қарауды үзу жəне сақтау
параметрлері мəзіріне оралу үшін 1
түймешігін басыңыз). Ағымдағы көшірмеден бас тарту жəне
алдыңғы беттерде сипатталғандай жаңа басталу нүктесін
немесе аяқталу нүктесін таңдау үшін Cancel (Болдырмау)
пəрменін белгілеп, J түймешігін басыңыз; көшірмені сақтау
үшін 9-қадамға өтіңіз.
9
84
Көшірмені сақтаңыз.
Көшірмені жаңа файлға сақтау үшін
Save as new file (Жаңа файл ретінде
сақтау) пəрменін белгілеп, J түймешігін
басыңыз. Бастапқы бейнефильм
файлын өңделген көшірмемен
ауыстыру үшін Overwrite existing file
(Бар файлды қайта жазу) пəрменін белгілеп, J түймешігін
басыңыз.
D
Бейнефильмдердің кадр шеттерін кесу
Бейнефильмдердің ұзақтығы кем дегенде екі секунд болуы керек. Жад
картасындағы бос орын жеткіліксіз болса, көшірме сақталмайды.
Көшірмелердің жасалу уақыты мен күні түпнұсқамен бірдей болады.
A
Бастапқы немесе соңғы түсірілген бөлікті жою
Бейнефильмнен тек бастапқы түсірілген бөлікті жою үшін 6-қадамда
L (Z/Q) түймешігін баспай 7-қадамға өтіңіз. Тек соңғы түсірілген
бөлікті жою үшін 4-қадамда End point (Аяқталу нүктесі) параметрін
таңдаңыз, соңғы кадрды таңдаңыз жəне 6-қадамда L (Z/Q)
түймешігін баспай 7-қадамға өтіңіз.
Таңдалған кадрларды сақтау
Таңдалған кадрдың көшірмесін JPEG пішіміндегі сурет ретінде
сақтау үшін:
1
Бейнефильмді қажет кадрда
кідіртіңіз.
y
Бейнефильмді 80-бетте сипатталғандай
ойнатыңыз, ойнатуды бастау жəне
жалғастыру үшін мульти селектордың
ортасын басыңыз жəне кідірту үшін 3
түймешігін басыңыз. Көшіру керек
кадрда бейнефильмді кідіртіңіз.
2
Save selected frame (Таңдалған
кадрды сақтау) пəрменін
таңдаңыз.
i немесе J түймешігін басыңыз, содан
кейін Save selected frame (Таңдалған
кадрды сақтау) пəрменін белгілеп,
2 түймешігін басыңыз.
85
3
4
Сурет көшірмесін жасаңыз.
Ағымдағы кадрдың көшірмесін жасау
үшін 1 түймешігін басыңыз.
Көшірмені сақтаңыз.
Таңдалған кадрдың жоғары★оғары
сапалы (0 92) JPEG пішіміндегі
көшірмесін жасау үшін Yes (Иə)
жауабын белгілеп, J түймешігін
басыңыз.
y
A Таңдалған кадрды сақтау
Save selected frame (Таңдалған кадрды сақтау) параметрімен
жасалған JPEG пішіміндегі бейнефильм суреттерін өңдеу мүмкін емес.
JPEG пішіміндегі бейнефильм суреттерінде фотосурет туралы
мəліметтің кейбір санаттары болмайды (0 254).
A Өңдеу мəзірі
Бейнефильмдерді өңдеу мəзіріндегі Edit movie (Бейнефильмді
өңдеу) параметрін пайдаланып та өңдеуге болады (0 315).
86
dКескінді жазу
параметрлері
Кескін аумағы
FX (36 × 24) 1.0× (FX пішімі), DX (24 × 16) 1.5× (DX пішімі), 5 : 4
(30 × 24) жəне 1.2× (30 × 20) 1.2× кескін аумақтарынан таңдаңыз.
Кескін аумағының əр түрлі параметрлерінде сақтауға болатын
суреттердің саны туралы ақпаратты 385-беттен қараңыз.
FX пішімі
DX пішімінің (24 × 16)
кескін шеңбері
d
DX пішімі
5:4
1,2×
FX пішімінің (36 × 24)
кескін шеңбері
87
❚❚ Кескін аумағының параметрлері
Фотокамера төмендегі кескін аумақтарының қатарын ұсынады:
Параметр
c
Z
a
Сипаттама
Кескіндер FX пішімінде, 35 мм пішіміндегі
FX (36×24) 1.0×
фотокамерадағы NIKKOR объективіне баламалы
көрініс бұрышымен жазылады.
Бұл параметрді таңдау көрініс бұрышын
1.2× (30×20) 1.2× азайтады жəне объективтің көрінетін фокустық
қашықтығын шамамен 1,2 есе арттырады.
Кескіндер DX пішімінде жазылады. 35 мм
пішіміндегі объективтің шамамен алынған
DX (24×16) 1.5×
фокустық қашықтығын есептеу үшін 1,5 санына
көбейтіңіз.
b 5 : 4 (30×24)
Суреттер 5 : 4 арақатынасымен жазылады.
❚❚ Кесуді автоматты түрде таңдау
d
DX объективі жалғанған кезде DX кесуді автоматты түрде таңдау
үшін фотосурет түсіру мəзірінде Image area (Кескін аумағы) >
Auto DX crop (Автоматты DX кесу) үшін On (Қосулы) күйін
таңдаңыз (0 292). Фотосурет түсіру мəзірінде немесе
фотокамераны басқару элементтерінің көмегімен таңдалған
кескін аумағы тек DX емес объектив жалғанған кезде
пайдаланылады. Қазіргі уақытта таңдалған кескін аумағын
барлық объективтерде пайдалану үшін Off (Өшірулі) күйін
таңдаңыз.
D
Автоматты DX кесу
91-бетте тізілген басқару элементтерін DX объективі жалғанған жəне
Auto DX crop (Автоматты DX кесу) қосулы кезде кескін аумағын
таңдау үшін пайдалану мүмкін емес.
A
Кескін аумағы
Таңдалған параметр ақпараттық дисплейде
көрсетіледі.
88
A DX объективтері
DX объективтері DX пішіміндегі фотокамералармен қолдануға
арналған жəне олардың көрініс бұрышы 35 мм пішіміндегі
фотокамераларға арналған объективтерге қарағанда кішірек болады.
Егер Auto DX crop (Автоматты түрде DX кесу) өшірулі болса жəне
Image area (Кескін аумағы) үшін DX (24 × 16) (DX пішімі) параметрінен
басқа параметр таңдалған болса, DX объективі жалғанған кезде кескін
жиектері көрінбеуі мүмкін. Бұл көріністапқышта анық көрілмеуі де
мүмкін, бірақ кескіндер ойнатылған кезде ажыратылымдықтың
төмендеуін немесе кескін жиектерінің күңгірттенуін байқауыңыз мүмкін.
A
Көріністапқыш дисплейі
Төменде 1,2×, DX пішімі жəне 5 : 4 кесулері көрсетілген.
1,2×
A
DX пішімі
5:4
Сонымен қатар, келесіні қараңыз
Бейнефильм жазу үшін қол жетімді кесінділер туралы ақпаратты
69-беттен қараңыз.
d
89
Кескін аумағын фотосурет түсіру мəзіріндегі Image area (Кескін
аумағы) > Choose image area (Кескін аумағын таңдау)
параметрі арқылы немесе басқару элементін басу жəне басқару
дискін бұрау арқылы орнатуға болады.
❚❚ Кескін аумағы мəзірі
1
Image area (Кескін аумағы)
параметрін таңдаңыз.
Фотосурет түсіру мəзірінде Image area
(Кескін аумағы) параметрін белгілеп,
2 түймешігін басыңыз.
2
Choose image area (Кескін
аумағын таңдау) пəрменін
таңдаңыз.
Choose image area (Кескін аумағын
таңдау) пəрменін белгілеп, 2 түймешігін
басыңыз.
d
3
A
Параметрлерді реттеңіз.
Параметрді таңдап, J түймешігін
басыңыз. Таңдалған кесу
көріністапқышта көрсетіледі (0 89).
Кескін өлшемі
Кескін өлшемі кескін аумағы үшін таңдалған параметрге қарай өзгеріп
отырады.
90
❚❚ Фотокамераны басқару элементтері
1
Кескін аумағын таңдауды фотокамераның басқару
элементіне тағайындаңыз.
Басқару тетігіне Choose image area (Кескін аумағын
таңдау) параметрін тағайындау үшін f1 (Custom control
assignment (Қолданушы басқару тетігін тағайындау),
0 307) қолданушы параметрін пайдаланыңыз.
2
Таңдалған басқару элементін пайдаланып кескін
аумағын таңдаңыз.
Кескін аумағын таңдалған басқару элементін басып, қажет
кесінді көріністапқышта көрсетілгенше басты жəне қосымша
басқару дискін бұрау арқылы таңдауға болады (0 89).
Кескін аумағы үшін қазіргі уақытта
таңдалып тұрған параметрді басқару
элементін басып кескін аумағын
жоғарғы басқару панелінде немесе
ақпараттық дисплейде көрсету арқылы
көруге болады. FX пішімі «36z24»
ретінде, 1.2× «30z20» ретінде, DX
пішімі «24z16» ретінде жəне 5 : 4
«30z24» ретінде көрсетіледі.
d
91
Кескін сапасы
D5 келесі кескін сапасының параметрлерін қолдайды. Кескін
сапасының жəне өлшемінің əр түрлі параметрлерінде сақтауға
болатын суреттердің саны туралы ақпаратты 385-беттен қараңыз.
Параметр
NEF (RAW)
d
Файл
түрі
NEF
NEF (RAW)+JPEG fine★
(NEF (RAW)+JPEG өте жақсы★)/
NEF (RAW)+JPEG fine
(NEF (RAW)+JPEG өте жақсы)
NEF (RAW)+JPEG normal★
(NEF (RAW)+JPEG қалыпты★)/ NEF/
NEF (RAW)+JPEG normal
JPEG
(NEF (RAW)+JPEG қалыпты)
NEF (RAW)+JPEG basic★
(NEF (RAW)+JPEG негізгі★)/
NEF (RAW)+JPEG basic
(NEF (RAW)+JPEG негізгі)
JPEG fine★ (JPEG өте жақсы★)/
JPEG fine (JPEG өте жақсы)
JPEG normal★
(JPEG қалыпты★)/
JPEG normal (JPEG қалыпты)
JPEG
JPEG basic★ (JPEG негізгі★)/
JPEG basic (JPEG негізгі)
TIFF (RGB)
92
TIFF
(RGB)
Сипаттама
Кескін сенсорынан алынатын
өңделмеген деректер қосымша
өңдеусіз сақталады. Ақ түс балансы
жəне контраст сияқты
параметрлерді суретке түсіруден
кейін реттеуге болады.
Екі кескін жазылады, біреуі NEF
(RAW) пішіміндегі кескін жəне
екіншісі өте жақсы сападағы JPEG
пішіміндегі кескін.
Екі кескін жазылады, біреуі NEF
(RAW) пішіміндегі кескін жəне
екіншісі қалыпты сападағы JPEG
пішіміндегі кескін.
Екі кескін жазылады, біреуі NEF
(RAW) пішіміндегі кескін жəне
екіншісі стандартты сападағы JPEG
пішіміндегі кескін.
JPEG пішіміндегі кескіндерді
шамамен 1 : 4 (өте жақсы сапа)
сығымдау коэффициентімен
жазыңыз.
JPEG пішіміндегі кескіндерді
шамамен 1 : 8 (қалыпты сапа)
сығымдау коэффициентімен
жазыңыз.
JPEG пішіміндегі кескіндерді
шамамен 1 : 16 (стандартты сапа)
сығымдау коэффициентімен
жазыңыз.
Сығымдалмаған TIFF-RGB
кескіндерін арнасына 8 битке сəкес
түс қалыңдығымен (24-биттік түс
қалыңдығы) жазыңыз. Суреттерді
өңдеу бағдарламаларының сан
алуан түрлері TIFF пішімін
қолдайды.
Кескін сапасы T түймешігін басу жəне қажет параметр артқы
басқару панелінде көрсетілгенше басты басқару дискін бұрау
арқылы орнатылады.
T түймешігі
Басты басқару
дискі
Артқы басқару
панелі
A
Қалған кадрлар саны
T түймешігін басу артқы басқару панелінде
қалған кадрлар санын көрсетеді. Қалған
кадрлар саны кескін сапасы үшін таңдалған
параметрге қарай өзгеріп отырады.
Артқы басқару
панелі
d
A JPEG сығымдалуы
Жұлдызша («★») бар кескін сапасының параметрлері максималды
сапаны қамтамасыз етуге арналған сығымдалуды пайдаланады;
файлдардың өлшемі көрініске қарай өзгеріп отырады. Жұлдызшасыз
параметрлер кішірек файлдарды жасауға арналған сығымдалу түрін
пайдаланады; жазылатын көрініске қарамастан файлдардың өлшемі
шамамен бірдей болады.
A
NEF + JPEG
NEF (RAW) + JPEG параметрлерімен түсірілген фотосуреттер
фотокамерада тек бір жад картасы салынғанда көрілген жағдайда, тек
JPEG пішіміндегі кескін көрсетіледі. Екі көшірме де бір жад картасына
жазылған болса, екі көшірме де фотосурет жойылғанда өшіріледі. Егер
Role played by card in Slot 2 (2-ұяшықтағы карта ойнайтын рөл) >
RAW Slot 1 - JPEG Slot 2 (RAW 1-ұяшық - JPEG 2-ұяшық) параметрін
пайдаланып JPEG пішіміндегі көшірме бөлек жад картасына жазылса,
əр көшірмені бөлек жою керек.
A Кескін сапасы мəзірі
Кескін сапасын фотосурет түсіру мəзіріндегі Image quality (Кескін
сапасы) параметрін пайдалану арқылы да реттеуге болады (0 292).
93
❚❚ NEF (RAW) compression (NEF (RAW)
сығымдалуы)
NEF (RAW) пішіміндегі кескіндер үшін сығымдалу түрін таңдау
үшін фотосурет түсіру мəзірінде NEF (RAW) recording (NEF
(RAW) жазу) > NEF (RAW) compression (NEF (RAW)
сығымдалуы) тармағын белгілеп, 2 түймешігін басыңыз.
N
O
Параметр
Lossless
compressed
(Шығынсыз
сығымдалған)
Compressed
(Сығымдалған)
Сипаттама
NEF пішіміндегі кескіндер кері алгоритм
көмегімен сығымдалады, файл өлшемін
шамамен 20–40%-ға кішірейту кескін
сапасына еш əсерін тигізбейді.
NEF пішіміндегі кескіндер кері алгоритм
көмегімен сығымдалады, файл өлшемін
шамамен 35–55%–ке кішірейту кескін
сапасына еш əсерін тигізбейді.
Uncompressed
NEF пішіміндегі кескіндер сығымдалмаған.
(Сығымдалмаған)
d
❚❚ NEF (RAW) bit depth (NEF (RAW) түс
қалыңдығы)
NEF (RAW) пішіміндегі кескіндер үшін түс қалыңдығын таңдау
үшін фотосурет түсіру мəзірінде NEF (RAW) recording (NEF
(RAW) жазу) > NEF (RAW) bit depth (NEF (RAW) түс
қалыңдығы) тармағын белгілеп, 2 түймешігін басыңыз.
Параметр
q 12-bit
(12 биттік)
r
14-bit
(14 биттік)
Сипаттама
NEF (RAW) пішіміндегі кескіндер 12 разрядты түс
қалыңдығында жазылады.
NEF (RAW) пішіміндегі кескіндер 14 разрядты түс
қалыңдығында түсіріледі, 12 разрядты түс
қалыңдығымен түсірілгеннен үлкен файлдар
жасайды, бірақ жазылған түс деректерін
арттырады.
A NEF (RAW) пішіміндегі кескіндер
NEF (RAW) пішіміндегі кескіндердің JPEG пішіміндегі көшірмелерін
Capture NX-D немесе басқа бағдарламалық жасақтаманы, я болмаса,
өңдеу мəзіріндегі NEF (RAW) processing (NEF (RAW) өңдеу)
параметрін пайдаланып жасауға болады (0 314).
94
Кескін өлшемі
Кескін өлшемі нүктелермен өлшенеді. # Large (Үлкен),
$ Medium (Орташа) немесе % Small (Кішкентай) арасынан
таңдаңыз (кескін өлшемі Image area (Кескін аумағы), 0 87) үшін
таңдалған параметрге байланысты өзгеріп отыратынын
ескеріңіз:
Кескін аумағы
Параметр
Large
(Үлкен)
FX (36 × 24) 1.0×
Medium
(FX пішімі)
(Орташа)
Small
(Кішкентай)
Large
(Үлкен)
1,2× (30 × 20)
Medium
1.2×
(Орташа)
Small
(Кішкентай)
Large
(Үлкен)
DX (24 × 16) 1.5×
Medium
(DX пішімі)
(Орташа)
Small
(Кішкентай)
Large
(Үлкен)
Medium
5 : 4 (30 × 24)
(Орташа)
Small
(Кішкентай)
Өлшем
(нүктелер)
Басып шығару өлшемі
(см) *
5568 × 3712
47,1 × 31,4
4176 × 2784
35,4 × 23,6
2784 × 1856
23,6 × 15,7
4640 × 3088
39,3 × 26,2
3472 × 2312
29,4 × 19,6
2320 × 1544
19,6 × 13,1
3648 × 2432
30,9 × 20,6
2736 × 1824
23,2 × 15,4
1824 × 1216
15,4 × 10,3
4640 × 3712
39,3 × 31,4
3472 × 2784
29,4 × 23,6
2320 × 1856
19,6 × 15,7
d
* 300 нүкте/дюйм ажыратымдылығында басып шығарылған кездегі шамамен
өлшемі. Дюйм түріндегі басып шығару өлшемі нүкте түріндегі кескін өлшемін
дюйм нүкте (дюйм/нүкте; 1 дюйм = шамамен 2,54 см) түріндегі принтер
ажыратымдылығына бөлгенде шығатын санға тең болады.
95
JPEG жəне TIFF пішіміндегі кескіндер үшін кескін өлшемін T
түймешігін басу жəне қажет параметр артқы басқару панелінде
көрсетілгенше қосымша басқару дискін бұрау арқылы
орнатылады. NEF (RAW) пішіміндегі кескіндердің өлшемін таңдау
үшін фотосурет түсіру мəзіріндегі Image size (Кескін өлшемі) >
NEF (RAW) параметрін пайдаланыңыз.
T түймешігі
Қосымша басқару
дискі
Артқы басқару
панелі
d
A
Қалған кадрлар саны
T түймешігін басу артқы басқару панелінде
қалған кадрлар санын көрсетеді. Қалған
кадрлар саны кескін өлшемі үшін таңдалған
параметрге қарай өзгеріп отырады.
A
Артқы басқару
панелі
Кескін өлшемі мəзірі
Сондай-ақ, JPEG жəне TIFF пішіміндегі
кескіндердің кескін өлшемін фотосурет түсіру
мəзіріндегі Image size (Кескін өлшемі) > JPEG/
TIFF параметрін пайдаланып реттеуге болады
(0 292). Кішкентай жəне орташа өлшемді NEF
(RAW) пішіміндегі кескіндер NEF (RAW)
recording (NEF (RAW) жазу) мəзірінде NEF
(RAW) compression (NEF (RAW) сығымдалуы) жəне NEF (RAW) bit
depth (NEF (RAW) түс қалыңдығы) үшін таңдалған параметрлерге
қарамастан шығынсыз сығымдалған 12 биттік пішімде жазылады.
96
Екі жад картасын пайдалану
Фотокамераға екі жад картасы салынған болса, 2-ұяшықтағы
карта ойнайтын рөлді таңдау үшін фотосурет түсіру мəзіріндегі
Role played by card in Slot 2 (2-ұяшықтағы карта ойнайтын
рөл) элементін пайдалануға болады. Overflow (Артық ағын)
(2-ұяшықтағы карта 1-ұяшықтағы карта толы болғанда ғана
пайдаланылады), Backup (Сақтық көшірме) (əр сурет екі рет
жазылады, 1-ұяшықтағы картаға бір рет жəне 2-ұяшықтағы
картаға тағы бір рет) жəне RAW Slot 1 - JPEG Slot 2 (RAW 1ұяшық - JPEG 2-ұяшық) арасынан таңдаңыз (Backup (Сақтық
көшірме) параметрімен бірдей, тек NEF/RAW + JPEG
параметрлерінде жазылған фотосуреттердің NEF/RAW
пішіміндегі көшірмелері тек 1-ұяшықтағы картаға жазылады жəне
JPEG пішіміндегі көшірмелер тек 2-ұяшықтағы картаға
жазылады).
d
A
«Backup (Сақтық көшірме)» жəне «RAW Slot 1 - JPEG Slot 2
(RAW 1-ұяшық - JPEG 2-ұяшық)»
Backup (Сақтық көшірме) немесе RAW Slot 1 - JPEG Slot 2 (RAW 1ұяшық - JPEG 2-ұяшық) таңдалса, фотокамера жад мөлшері ең аз
болған кездегі қалған кадрлар санын көрсетеді жəне дауыстық
жазбалар (0 272) 1-ұяшықтағы картаға жазылады. Картаның біреуі
толғанда ысырманы босату мүмкіндігі өшіріледі.
A Бейнефильмдерді жазу
Фотокамераға екі жад картасы салынғанда, бейнефильмдерді жазуға
пайдаланылатын ұяшықты бейнефильм түсіру мəзіріндегі Destination
(Мақсатты орын) параметрін пайдаланып таңдауға боалды (0 296).
97
N
Фокустау
Бұл бөлімде фотосуреттер көріністапқышта жақтауға алынған
кезде қол жетімді фокустау параметрлері сипатталады.
Фокустауды автоматты түрде (төменде қараңыз) немесе қолмен
реттеуге болады (0 114). Сондай-ақ, пайдаланушы автоматты
түрде немесе қолмен реттелетін фокустың (0 108) фокустау
нүктесін таңдай алады немесе фокустағаннан кейін фокустау
жəне фотосуреттерді қайта жиектеу үшін фокустау құлпын
пайдалана алады (0 111).
Автофокус
Автофокусты пайдалану үшін
Фокус режимінің
фокус режимінің ауыстырғышын AF ауыстырғышы
күйіне бұраңыз.
N
Фотокамера 153 фокустау нүктесін
пайдаланып фокусталады, оң жақтағы
суретте r арқылы көрсетілген олардың 55-ін
қолданушы таңдай алады (0 108).
Қолданушы таңдай
алатын фокустау
нүктелері
98
A
Айқас сенсорлар
Айқас сенсордың фокустау нүктелерінің қол жетімділігі
пайдаланылатын объективке қарай өзгеріп отырады.
Объектив
Максималды апертуралары f/4 немесе
тезірек, төменде тізілгеннен басқа AF-S
жəне AF-P объективтері 1
• AF-S DX Zoom-Nikkor 12–24 мм f/4G
IF-ED
• AF-S Micro NIKKOR 60 мм f/2.8G ED
• AF-S NIKKOR 600 мм f/4G ED VR
• AF-S NIKKOR 600 мм f/4E FL ED VR
• AF-S Nikkor 600 мм f/4D IF-ED II
• AF-S Nikkor 600 мм f/4D IF-ED
• AF-S NIKKOR 200–400 мм f/4G ED VR II
• AF-S VR Zoom-Nikkor 200–400 мм f/4G
IF-ED
• AF-S NIKKOR 500 мм f/4G ED VR
• AF-S Nikkor 500 мм f/4D IF-ED II
• AF-S Nikkor 500 мм f/4D IF-ED
• Максималды апертуралары f/4 мəнінен
баяуырақ AF-S жəне AF-P
объективтері 1
• AF-S емес, AF-P емес объективтер
Айқас сенсорлар (айқас
сенсордың фокустау
нүктелері сұр түспен
белгіленеді 2)
99 айқас сенсор
63 айқас сенсор
N
45 айқас сенсор
1 Масштабтау объективтері жағдайында максималды масштабта.
2 Басқа фокустау нүктелері көлденең сызықтарды анықтайтын сызық
сенсорларын пайдаланады.
99
A
AF-S/AF-I телескопиялық түрлендіргіштері жəне қол жетімді
фокустау нүктелері
AF-S немесе AF-I телескопиялық түрлендіргіші жалғанған болса,
суреттерде көрсетілген фокустау нүктелері автофокус жəне
электрондық қашықтықты өлшегіш үшін пайдаланылуы мүмкін (f/5.6
мəнінен баяуырақ максималды біріктірілген апертураларда
фотокамера күңгірт немесе төмен контрастты нысандарда фокустала
алмауы мүмкін екенін ескеріңіз).
Телескопиялық
түрлендіргіш
TC-14E, TC-14E II,
TC-14E III
TC-17E II
TC-20E, TC-20E II,
TC-20E III
TC-14E, TC-14E II,
TC-14E III
TC-17E II
TC-20E, TC-20E II,
TC-20E III
N
Қол жетімді фокустау
Макс.
нүктелері (айқас сенсордың
объектив
фокустау нүктелері сұр түспен
апертурасы 1
белгіленеді 2)
f/2
f/2.8
f/2.8
TC-14E, TC-14E II,
TC-14E III
f/4
TC-17E II
f/4
TC-800-1.25E ED
99 айқас сенсордағы 153
фокустау нүктесі (55-ін таңдауға
болады)
f/5.6
TC-20E, TC-20E II,
TC-20E III
f/4
TC-14E, TC-14E II,
TC-14E III
f/5.6
45 айқас сенсордағы 153
фокустау нүктесі (55-ін таңдауға
болады)
25 айқас сенсордағы 37
фокустау нүктесі (17-ін таңдауға
болады)
5 айқас сенсордағы 15 фокустау
нүктесі (9-ін таңдауға болады)
1 Масштабтау объективтері жағдайында максималды масштабта.
2 Басқа фокустау нүктелері көлденең сызықтарды
анықтайтын сызық сенсорларын пайдаланады, бірақ
тек 5 айқас сенсор болса, тек ■ арқылы көрсетілгендері
тік сызықтарды анықтайтынын ескеріңі.
AF-S VR Micro-Nikkor 105 мм f/2.8G IF-ED объективтерімен бірге телескопиялық
түрлендіргіштер пайдаланылғанда автофокус қол жетімді емес.
100
Автофокус режимі
Келесі автофокус режимдерінің біреуін таңдаңыз:
Режим
AF-S
AF-C
Сипаттама
Əр кадр бойынша бақылағыш АФ: қозғалмайтын нысандар
үшін. Фокус ысырманы босату түймешігі жартылай басылған
кезде құлыпталады. Əдепкі параметрлерде ысырманы фокустау
күйінің индикаторы (I) көрсетілгенде ғана босатуға болады
(фокус басымдығы; 0 299).
Үздіксіз бақылағыш АФ: қозғалмалы нысандар үшін.
Ысырманы босату түймешігі жартылай басылып тұрғанда
фотокамера үздіксіз фокусталады; егер нысан қозғалса,
фотокамера нысанға дейінгі соңғы қашықтықты болжап жəне
фокусты қажетінше реттеу үшін болжалды бақылағыш
фокустау (0 103) мүмкіндігін қосады. Əдепкі параметрлерде
ысырма нысан фокуста болса да, болмаса да түсірілуі мүмкін
(түсіру басымдығы; 0 299).
Автофокус режимін АФ режимі түймешігін басып жəне қажет
параметр көріністапқышта немесе жоғарғы басқару панелінде
көрсетілгенше басты басқару дискін бұрау арқылы таңдауға
болады.
N
Жоғарғы басқару
панелі
АФ режимінің
түймешігі
Басты басқару
дискі
Көріністапқыш
101
A Сонымен қатар, келесіні қараңыз
Үздіксіз бақылағыш АФ режимінде фокус басымдығын пайдалану
туралы ақпаратты а1 (AF-C priority selection (AF-C басымдығын
таңдау), 0 299) қолданушы параметрінен қараңыз. Əр кадр бойынша
бақылағыш АФ режимінде босату басымдығын пайдалану туралы
ақпаратты а2 (AF-S priority selection (AF-S басымдығын таңдау),
0 299) қолданушы параметрінен қараңыз. Ысырманы босату
түймешігін жартылай басқанда фотокамераның фокусталуын
болдырмау туралы ақпаратты a8 (AF activation (АФ іске қосу), 0 300)
қолданушы параметрінен қараңыз. Фокустау режимін таңдауды AF-S
немесе AF-C деп шектеу туралы ақпаратты a10 (Autofocus mode
restrictions (Автофокус режимінің шектеулері), 0 301) қолданушы
параметрінен жəне фокустау режимін таңдау үшін қосымша басқару
дискін пайдалану туралы ақпаратты f4 (Customize command dials
(Басқару дискілерін теңшеу)) > Change main/sub (Басты/қосымша
басқару дискін өзгерту) (0 308) қолданушы параметрінен қараңыз.
Тікелей көріністе немесе бейнефильм жазғанда қол жетімді автофокус
параметрлері туралы ақпаратты 48-беттен қараңыз.
N
A AF-ON түймешіктері
Фотокамераны фокустау мақсатында AF-ON түймешіктерінің біреуін
басу ысырманы босату түймешігін жартылай басумен бірдей əсер
береді (Тікесінен суретке түсіруге арналған AF-ON түймешігін тік
суретке түсіру ысырманы босату түймешігінің құлпы ашық кезде ғана
пайдалануға болатынын ескеріңіз; 0 39).
AF-ON түймешігі
Тік суретке түсіруге арналған
ысырманы босату
түймешігінің құлпы
Тікесінен суретке
түсіруге арналған
AF-ON түймешігін
102
A
Болжалды бақылағыш фокустау
AF-C режимінде ысырманы босату түймешігі жартылай басылғанда
немесе AF-ON түймешіктерінің біреуі басылғанда нысан фотокамераға
қарай немесе одан аулақ қозғалса, фотокамера болжалды бақылағыш
фокустауды іске қосады. Бұл фотокамераға ысырма босатылғанда
нысанның қай жерде болатынын болжау барысында фокусты
бақылауға мүмкіндік береді.
N
103
АФ аумағының режимі
N
104
Автофокус үшін фокустау нүктесінің таңдалу жолын белгілеңіз.
• Жалғыз нүктелі АФ: 108-бетте сипатталғандай фокустау
нүстесін таңдаңыз; фотокамера тек таңдалған фокустау
нүктесіндегі нысанға ғана фокусталады. Қозғалмайтын
нысандар үшін пайдаланыңыз.
• Динамикалық аумақ АФ: 108-бетте сипатталғандай фокустау
нүктесін таңдаңыз. AF-C фокустау режимінде, нысан таңдалған
нүктеден қысқа уақытта кеткен жағдайда, фотокамера
айналадағы фокустау нүктелерінен алынған ақпарат негізінде
фокусталады. Фокустау нүктелерінің саны таңдалған режимге
байланысты өзгеріп отырады:
- 9 немесе 25 нүктелі динамикалық аумақ АФ: фотосуретті
жиектеуге уақыт болғанда немесе қозғалысын болжауға
болатын нысандарды (мысалы, жүгірушілер немесе
трассадағы жарысушы көліктер) суретке түсірген кезде
таңдаңыз.
- 72 нүктелі динамикалық аумақ АФ: қозғалысын болжау
мүмкін емес нысандарды (мысалы, футбол ойынындағы
ойыншылар) суретке түсірген кезде таңдаңыз.
- 153 нүктелі динамикалық аумақ АФ: жылдам қозғалатын
жəне көріністапқышта жақтауға алу қиын нысандарды
(мысалы, құстар) суретке түсірген кезде таңдаңыз.
• 3D бақылау: 108-бетте сипатталғандай фокустау нүктесін
таңдаңыз. AF-C фокустау режимінде фотокамера таңдалған
фокустау нүктесінен кеткен нысандарды іздейді, жəне қажет
болғанда жаңа фокустау нүктелерін таңдайды. Бір жақтан
екінші жаққа жүйесіз қозғалатын нысандары (мысалы,
теннисшілер) бар суреттерді жылдам жиектеу үшін
пайдаланыңыз. Нысан көріністапқыштан шығып кетсе,
ысырманы босату түймешігінен саусағыңызды алыңыз да,
нысанды таңдалған фокустау нүктесінде орналастырып,
фотосуретті қайта жиектеңіз.
• АФ аумағын топтық негізде таңдау: фотокамера пайдаланушы
таңдаған фокустау нүктелерінің тобын пайдаланып фокустайды,
осылайша фотокамераның негізгі нысанның орнына артқы
фонда фокусталу қаупі азаяды. Жалғыз фокустау нүктесін
пайдаланып фотосуретке түсіру қиын нысандар үшін таңдаңыз.
AF-S фокустау режимінде беттер анықталса, фотокамера
портреттік нысандарға басымдық береді.
• АФ аумағын топтық негізде таңдау (HL)/АФ аумағын топтық
негізде таңдау (VL): HL жəне VL қысқарған сөздері сəйкесінше
«көлденең сызықты» жəне «тік сызықты» білдіреді. Қолданушы
фокустау нүктелерінің жолын (HL) немесе бағанын (VL) таңдайды,
ал фотокамера фотокамераға ең жақын нысанды қамтитын
таңдалған жолдағы немесе бағандағы нүктеге басымдық береді.
Жолды (HL) таңдау үшін 1 немесе 3 түймешігін, бағанды (VL)
таңдау үшін 4 немесе 2 түймешігін басыңыз.
• АФ аумағын автоматты түрде таңдау:
фотокамера нысанды анықтауды жəне фокустау
нүктесін таңдауды автоматты түрде орындайды;
бет анықталса, фотокамера портреттік нысанға
басымдық береді. Белсенді фокустау нүктелері
фотокамера фокусталғаннан кейін қысқа
уақыттан кейін белгіленеді; AF-C режимінде басты фокустау нүктесі
басқа фокустау нүктелері өшірілгеннен кейін көрсетіледі.
N
АФ аумағының режимін АФ режимі түймешігін басып жəне қажет
параметр көріністапқышта немесе жоғарғы басқару панелінде
көрсетілгенше қосымша басқару дискін бұрау арқылы таңдауға болады.
Жоғарғы басқару панелі
АФ режимінің
түймешігі
Қосымша басқару
дискі
Көріністапқыш
105
A АФ аумағының режимі
АФ аумағының режимі жоғарғы басқару панелінде жəне
көріністапқышта көрсетілген.
АФ аумағының
режимі
Көріністапқыштың
Жоғарғы
Көріністапқыш фокустау нүктесін
басқару панелі
көрсету
Жалғыз нүктелі АФ
9 нүктелі
динамикалық аумақ
АФ *
25 нүктелі
динамикалық аумақ
АФ *
72 нүктелі
динамикалық аумақ
АФ *
N
153 нүктелі
динамикалық аумақ
АФ *
3D бақылау
АФ аумағын топтық
негізде таңдау
АФ аумағын топтық
негізде таңдау (HL)
АФ аумағын топтық
негізде таңдау (VL)
АФ аумағын
автоматты түрде
таңдау
* Көріністапқышта тек белсенді фокустау нүктесі көрсетіледі. Қалған фокустау
нүктелері фокустау əрекетіне көмек ретінде ақпарат қамтамасыз етеді.
106
A 3D бақылау
Ысырманы босату түймешігі жартылай басылған кезде фокустау
нүктесінің айналасындағы аумақ түстері фотокамерада сақталады.
Сондықтан 3D бақылау нысандар артқы фонмен бірдей түсте болса
немесе кадрдың өте кішкентай бөлігін алатын болса қалаулы
нəтижелер бермеуі мүмкін.
A
AF-S/AF-I телескопиялық түрлендіргіштері
AF-S/AF-I телескопиялық түрлендіргіші пайдаланылғанда АФ
аумағының режимі ретінде 3D бақылау немесе АФ аумағын автоматты
түрде таңдау таңдалған болса, f/5.6 мəнінен баяуырақ біріктірілген
апертураларда жалғыз нүктелі АФ автоматты түрде таңдалады.
A
Қолмен реттелетін фокус
Жалғыз нүктелі АФ қолмен реттелетін фокус пайдаланылғанда
автоматты түрде таңдалады.
A Сонымен қатар, келесіні қараңыз
Автофокус нысанға дейінгі қашықтықтағы өзгерістерге қалай
реттелетіні туралы ақпарат алу үшін a3 (Focus tracking with lock-on
(Құлып қосулы күйдегі фокусты бақылау), 0 299) қолданушы
параметрін қараңыз. 3D бақылау параметрлерін реттеу үшін a4 (3Dtracking face-detection (3D бақылау арқылы бетті анықтау), 0 300)
жəне a5 (3D-tracking watch area (3D бақылау көру аумағы), 0 300)
қолданушы параметрлерін пайдаланыңыз. Портреттік жəне пейзаждық
бағыттағы фотосуреттер үшін əр түрлі фокустау нүктелерін жəне/
немесе АФ аумағының режимдерін таңдау туралы ақпарат алу үшін a7
(Store by orientation (Бағдары бойынша сақтау), 0 300) қолданушы
параметрін, АФ аумағының режимін таңдауды шектеу туралы ақпарат
алу үшін a9 (Limit AF-area mode selection (АФ аумағының режимін
таңдауды шектеу), 0 300) қолданушы параметрін, динамикалық
аумақ АФ режимінде фокустау нүктесін көрсету жолын таңдау туралы
ақпарат алу үшін a12 (Focus point options (Фокустау нүктесінің
параметрлері), 0 301) қолданушы параметрін жəне АФ аумағының
режимін таңдау үшін басты басқару дискін пайдалану туралы ақпарат
алу үшін f4 (Customize command dials (Басқару дискілерін теңшеу)) >
Change main/sub (Басты/қосымша басқару дискін өзгерту) (0 308)
қолданушы параметрін қараңыз. Тікелей көріністе немесе бейнефильм
жазғанда қол жетімді автофокус параметрлері туралы ақпаратты 49беттен қараңыз.
N
107
Фокустау нүктесін таңдау
Фотокамера 153 фокустау нүктесін
пайдаланып фокусталады. Олардың оң жақта
көрсетілген 55-ін қолмен таңдауға болады.
Бұл фотосуреттерді негізгі нысанды кадрда
кез келген дерлік жерде орналастырып
жиектеуге мүмкіндік береді. Фокустау нүктесін таңдау үшін
төмендегі қадамдарды орындаңыз (АФ аумағын топтық негізде
таңдау режимінде фокустау нүктелерінің тобын, жолын немесе
бағанын таңдау үшін осы қадамдарды орындауға болады).
1
Фокустау
ауыстырғышының
құлпын ● күйіне бұраңыз.
Бұл фокустау нүктесін таңдау
үшін мульти селекторды
пайдалануға мүмкіндік береді.
N
2
Фокустау нүктесін
таңдаңыз.
Экспозиция өлшегіштері
қосылып тұрғанда, мульти
селекторды пайдаланып
көріністапқышта фокустау
нүктесін таңдаңыз. Орталық
фокустау нүктесін мульти
селектордың ортасын басу
арқылы таңдауға болады.
Мульти селектор басылғанда
фокустау нүктесі ауысып
кетпеуі үшін таңдаудан кейін
фокустау ауыстырғышының
құлпын бұрап құлыптаулы (L)
күйге орнатуға болады.
108
Фокустау ауыстырғышының
құлпы
A
Қосымша селектор
Фокустау нүктесін таңдау үшін мульти
селектордың орнына қосымша селекторды
пайдалануға болады. Қосымша селекторды
басып тұрғанда фокус жəне экспозиция
құлыпталады (0 111, 141). Қосымша
селекторды пайдаланған кезде саусақтарды
немесе тырнақтарды көзге сұғып алмаңыз.
Қосымша селектор
A Портреттік (тік бағдардағы) фотосуреттер
Түсірілімдерді портреттік («тік») бағдарда жақтауға алғанда фокустау
нүктесін таңдау үшін тік суретке түсіруге арналған мульти селекторды
пайдаланыңыз. Қосымша ақпаратты f1 (Custom control assignment
(Қолданушы басқару элементін тағайындау)) > Multi selector for
vertical shooting (Тік суретке түсіруге арналған мульти селектор)
(0 307) қолданушы параметрінен қараңыз.
A
Тікесінен суретке түсіру үшін қосымша
селекторды жəне мульти селекторды
пайдалану
Оң жақта көрсетілгендей пайдаланыңыз.
Бүйірлерді басу қажет əсерді бермеуі мүмкін.
N
A АФ аумағын автоматты түрде таңдау
АФ аумағын автоматты түрде таңдау үшін фокустау нүктесі автоматты
түрде таңдалады; фокустау нүктесін қолмен таңдау қол жетімді емес.
109
A Сонымен қатар, келесіні қараңыз
Мульти селекторды пайдаланып таңдауға болатын фокустау
нүктелерінің санын таңдау туралы ақпаратты a6 (Number of focus
points (Фокустау нүктелерінің саны), 0 300) қолданушы
параметрінен қараңыз. Тік жəне көлденең əрекеттер үшін бөлек
фокустау нүктелерін жəне/немесе АФ аумағының режимдерін таңдау
туралы ақпаратты a7 (Store by orientation (Бағдар бойынша сақтау),
0 300) қолданушы параметрінен қараңыз. Фокустау нүктесінің
таңдауды «циклдік» күйіне орнату туралы ақпаратты a11 (Focus point
wrap-around (Циклдік фокустау нүктесі), 0 301) қолданушы
параметрінен қараңыз. Фокустау нүктесі жанатын уақытты таңдау
туралы ақпаратты a12 (Focus point options (Фокустау нүктесінің
параметрлері), 0 301) қолданушы параметрінен қараңыз. Қосымша
селектор ойнайтын рөлді өзгерту туралы ақпаратты f1 (Custom control
assignment (Қолданушы басқару элементін тағайындау)) > Subselector (Қосымша селектор) (0 307) жəне Sub-selector center
(Қосымша селектордың ортасы) (0 307) қолданушы
параметрлерінен қараңыз. Мульти селектордың орталық түймешігінің
рөлін өзгерту туралы ақпаратты f2 (Multi selector center button
(Мульти селектордың орталық түймешігі), 0 308) қолданушы
параметрінен қараңыз.
N
110
Фокустау құлпы
Фокустау құлпын фокустағаннан кейін кадр жиектемесін өзгерту
үшін пайдалануға болады, бұл соңғы кадр жиектемесінде
фокустау нүктесінде болмайтын нысанға фокусталу мүмкіндігін
береді. Фотокамера автофокус арқылы фокустай алмаса
(0 113), фокустау құлпын қашықтығы бастапқы нысанмен бірдей
басқа нысанды фокустағаннан кейін фотосуретті қайта жиектеу
үшін де пайдалануға болады. АФ аумағының режимі үшін (0 104)
АФ аумағын автоматты түрде таңдау режимінен басқа параметр
таңдалған кезде фокустау құлпы ең тиімді болады.
1
2
Фокустаңыз.
Нысанды таңдалған фокустау
нүктесіне орналастырып,
фокусты іске қосу үшін
ысырманы босату түймешігін
жартылай басыңыз. Фокустау
күйінің индикаторы (I)
көріністапқышта көрсетілгенін тексеріңіз.
N
Фокусты құлыптаңыз.
AF-C фокустау режимі (0 101):
фокусты да, экспозицияны да
құлыптау үшін ысырманы босату
түймешігін жартылай басып тұрып (q),
қосымша селектордың ортасын
басыңыз (w) (көріністапқышта AE-L
белгішесі көрсетіледі). Қосымша
селектордың ортасы басылып
тұрғанда фокус құлыптаулы қалады,
тіпті кейінірек ысырманы босату
түймешігінен саусақты алсаңыз да.
Ысырманы босату
түймешігі
Қосымша селектор
111
AF-S фокустау режимі: фокустау күйінің индикаторы (I)
пайда болған кезде фокус автоматты түрде құлыпталады
жəне ысырманы босату түймешігінен саусақты алғанша
құлыптаулы болады. Сондай-ақ, фокусты алдыңғы бетте
сипатталғандай қосымша селектордың ортасын басу арқылы
құлыптауға болады.
3
Фотосуретті қайта
жиектеңіз жəне суретке
түсіріңіз.
Ысырманы босату түймешігі
жартылай басылып тұрса
(AF-S) немесе қосымша
селектордың ортасы басылып тұрса, фокус түсірілімдер
арасында құлыптаулы күйде болып, бір фокус параметрімен
қатарынан бірнеше фотосурет түсіруге мүмкіндік береді.
N
Фокустау құлпы қосылып тұрғанда фотокамера мен нысан
арасындағы қашықтықты өзгертпеңіз. Нысан қозғалып кетсе, оны
жаңа қашықтықтан қайта фокустаңыз.
A
Фокусты AF-ON түймешігімен құлыптау
Көріністапқышпен фотосурет түсіру кезінде ысырманы босату
түймешігінің орнына AF-ON түймешіктерінің біреуін пайдаланып
фокусты құлыптауға болады (0 102). Егер AF-ON only (AF-ON ғана)
мəні a8 (AF activation (АФ белсендіру), 0 300) қолданушы параметрі
үшін таңдалса, фотокамера ысырманы босату түймешігі жартылай
басылғанда фокустамайды; оның орнына, фотокамера AF-ON
түймешігі басылғанда фокустайды, сол сəтте фокустау құлыптанады
да, AF-ON түймешіктерінің біреуі қайта басылғанша құлыптаулы болып
тұра береді.
A Сонымен қатар, келесіні қараңыз
Экспозицияны құлыптау үшін ысырманы босату түймешігін пайдалану
туралы ақпарат алу үшін c1 (Shutter-release button AE-L (Ысырманы
босату түймешігі АЭ-Қ), 0 302) қолданушы параметрін қараңыз.
112
A
Автофокус көмегімен жақсы нəтижелерге жету
Автофокус режимі төменде көрсетілген жағдайларда жақсы нəтиже
көрсетпейді. Фотокамера бұл жағдайларда фокустай алмаса,
ысырманы босату ажыратылуы мүмкін немесе фокустау күйінің
индикаторы (●) көрсетіліп, фотокамера дыбыстық сигнал шығаруы
мүмкін, бұл нысан фокуста болмаса да ысырманы босатуға мүмкіндік
береді. Осындай жағдайларда қолмен реттелетін фокусты (0 114)
пайдаланыңыз немесе дəл сондай қашықтықтағы басқа нысанды
фокустау үшін фокустау құлпын (0 111) пайдаланып, фотосуретті
қайта жиектеңіз.
Нысан мен артқы фон арасындағы контраст төмен
немесе мүлдем жоқ.
Мысал: нысанның түсі артқы фон түсімен бірдей.
Фокустау нүктесі фотокамерадан əр түрлі
қашықтықта орналасқан нысандарды қамтиды.
Мысал: нысан тор ішінде.
Нысанда жүйелі геометриялық пішіндер басым.
Мысал: көпқабатты үйдегі терезеперде немесе
терезелер қатары.
N
Фокустау нүктесі жарықтың анық контрастты
аумақтарын қамтиды.
Мысал: нысан жартылай көлеңкеде.
Артқы фондағы эленменттер нысаннан үлкендеу
көрінеді.
Мысал: нысанның артындағы ғимарат кадрға кіріп тұр.
Нысан көптеген кішігірім элементтерден құралған.
Мысал: гүлдер алаңы немесе басқа да кішкентай
немесе жарықтығы бойынша ерекшеленбейтін
нысандар.
113
Қолмен реттелетін фокус
Автофокусты қолдамайтын объективтер үшін (АФ емес
NIKKOR объективтері) немесе автофокус қалаулы
нəтижелер бермеген кезде қолмен реттелетін фокус қол
жетімді (0 113).
• AF объективтері: объективтің
фокус режимінің қосқышын (бар
болса) жəне фотокамераның
фокус режимінің ауыстырғышын
M күйіне орнатыңыз.
N
Фокус режимінің
ауыстырғышы
D AF объективтері
Фокус режимінің қосқышы M күйіне жəне фотокамераның фокус
режимінің ауыстырғышы AF күйіне орнатылған кезде AF
объективтерін пайдаланбаңыз. Бұл сақтық шарасын қолданбау
фотокамераны немесе объективті зақымдауы мүмкін. Бұл
фотокамераның фокус режимінің ауыстырғышын M күйіне
орнатпастан M режимінде пайдалануға болатын AF-S жəне AF-P
объективтеріне қатысты емес.
• Фокус қолмен реттелетін объективтер: қолмен фокустаңыз.
Қолмен фокустау үшін объективтің
фокустау сақинасын көріністапқыштағы
таза күңгірт аумақта көрсетіліп тұрған
кескін фокусқа алынғанша реттеңіз.
Фотосуреттерді кескін фокуста болмаса да
кез келген уақытта түсіруге болады.
114
❚❚ Электрондық қашықтықты өлшегіш
Көріністапқыш фокусының индикаторын
таңдалған фокустау нүктесіндегі нысанның
фокуста екендігін растау үшін пайдалануға
болады (фокустау нүктесін 55 фокустау
нүктесінің кез келгенінен таңдауға болады).
Нысанды таңдалған фокустау нүктесіне
орналастырғаннан кейін ысырманы босату
түймешігін жартылай басып, объективті фокустау сақинасын
фокустау күйінің индикаторы (I) көрсетілгенше бұраңыз.
113-бетте атап өтілген нысандармен, фокустау күйінің
индикаторы кейде нысан фокуста болмаған кезде көрсетілуі
мүмкін екенін ескеріңіз; суретке түсіру алдында көріністапқышта
фокусты тексеріңіз. Қосымша AF-S/AF-I телескопиялық
түрлендіргіштер бар электрондық қашықтықты өлшегішті
пайдалану туралы ақпаратты 100-беттен қараңыз.
N
A AF-P объективтері
AF-P объективі (0 323) қолмен реттелетін фокус режимінде
пайдаланылса, фокустау сақинасын ағымдағы бағытта айналдыруды
жалғастыру нысанды фокусқа əкелмейтіні туралы ескерту үшін
көріністапқышта фокустау күйінің индикаторы жыпылықтайды (немесе
тікелей көріністе мониторда фокустау нүктесі жыпылықтайды).
A Фокустық жазықтық күйі
Нысан мен фотокамера арасындағы
қашықтықты анықтау үшін фотокамера
корпусындағы фокустық жазықтық
таңбасынан (E) нысанға дейін өлшеңіз.
Объективті бекіту фланеці мен фокустық
жазықтық арасындағы қашықтық 46,5 мм
болады.
46,5 мм
Фокустық жазықтық
таңбасы
115
k
Суретке түсіру
режимі
Суретке түсіру режимін таңдау
Суретке түсіру режимін таңдау үшін суретке
түсіру режимінің дискінің құлпын босату
түймешігін басып, суретке түсіру режимінің
дискін меңзер қажет параметрмен
тураланғанша бұраңыз.
Режим
S
k
CL
CH
Q
116
Меңзер
Сипаттама
Əр кадр бойынша: ысырманы босату түймешігі басылған сайын
фотокамера бір фотосурет түсіреді.
Үздіксіз төмен жылдамдық: кадр жылдамдығын S түймешігін
басу жəне қосымша басқару дискін бұрау арқылы 1 жəне
10 кадр/сек арасындағы мəндерден таңдауға болады.
Ысырманы босату түймешігін басып тұрғанда фотокамера
фотосуреттерді таңдалған жылдамдықпен жазады (0 117).
Үздіксіз жоғары жылдамдық: кадр жылдамдығын S түймешігін
басу жəне қосымша басқару дискін бұрау арқылы таңдауға
болады. 10, 11, 12 жəне 14 кадр/сек арасынан таңдаңыз.
Ысырманы босату түймешігін басып тұрғанда фотокамера
фотосуреттерді таңдалған жылдамдықпен жазады (0 117).
Ысырманы тыныш босату: əр кадр бойынша режимі сияқты,
бірақ ысырманы босату түймешігі толық басылған кезде айна
орнына сырт етіп қайтып түспейді, бұл қолданушыға айна
шығаратын дыбыстың уақытын басқаруға мүмкіндік береді,
сондай-ақ, ол əр кадр бойынша режимінен тыныштау болады.
Оған қоса, баптау мəзірінде Beep (Дыбыстық сигнал) үшін
таңдалған параметрге қарамастан дыбыстық сигнал берілмейді
(0 312). Сондай-ақ, үздіксіз суретке түсіруді S түймешігін басу
жəне артқы басқару панелінде bs көрсетілгенше басқару дискін
бұрау арқылы таңдауға болады. Бұл жағдайда фотокамера
ысырманы босату түймешігін басып тұрғанда шамамен 3 кадр/
сек жылдамдықпен суреттер түсіреді.
Режим
Сипаттама
Өздігінен түсіруді реттейтін таймер: өздігінен түсіруді
E реттейтін таймермен суреттер түсіріңіз (0 120).
Айнаны көтеру: осы режимді телеобъективпен немесе
жақыннан фотосурет түсіргенде, я болмаса фотокамераның аз
MUP ғана қозғалысы фотосуреттердің бұлдырап шығуына əкелетін
басқа жағдайларда фотокамера дірілін азайту үшін таңдаңыз
(0 122).
Суретке түсіру режимін жылдам таңдау: суретке түсіру
S режимін таңдау үшін S түймешігін басып тұрыңыз жəне басты
басқару дискін бұраңыз (0 119).
A
Үздіксіз суретке түсіру режимдері
Сондай-ақ, үздіксіз төмен жəне жоғары жылдамдық режимдері үшін
кадр жылдамдықтарын d1 (Continuous shooting speed (Үздіксіз
суретке түсіру жылдамдығы), 0 303) қолданушы параметрін
пайдаланып таңдауға болады. Көрсетілген жылдамдықтар үздіксіз
бақылағыш АФ, қол режимін немесе ысырманы ұстап тұру басымдығы
бар автоматты экспозицияны, 1/250 с немесе жылдамырақ ысырма
жылдамдығын жəне басқа параметрлерді əдепкі мəндерінде
қабылдайды. Көрсетілген жылдамдықтар кейбір объективтерде қол
жетімді болмауы мүмкін; бұған қоса, өте кішкентай апертураларда
(жоғары f сандары) немесе баяу ысырма жылдамдықтарында, дірілді
азайту (VR объективтерінде қол жетімді) немесе ISO сезімталдықты
автоматты түрде басқару (0 126) қосулы кезде немесе батарея заряды
төмен кезде, микропроцессормен жабдықталмаған объектив
жалғанғанда, f4 (Customize command dials (Басқару дискілерін
теңшеу)) > Aperture setting (Апертура параметрі) (0 308) қолданушы
параметрі үшін Aperture ring (Апертура сақинасы) таңдалғанда
немесе фотосурет түсіру мəзірінде жыпылықтауды азайту қосылған
кезде жыпылықтау анықталғанда (0 227) кадр жылдамдықтары
төмендеуі мүмкін.
k
A 14 кадр/секунд жылдамдықпен суреттер түсіру
Үздіксіз жоғары жылдамдықпен суретке түсіру режимінде 14 fps (mirror
up) (14 кадр/сек (айнаны көтеру)) таңдалғанда айна ысырманы
босату түймешігі соңына дейін басылғанда көтеріледі, фокус пен
экспозиция əрбір қатарынан түсіру режимінде бірінші кадр үшін
таңдалған мəндерде құлыпталады жəне қосымша жарқыл бөліктері
жанбайды. Суретке түсіру кезінде объективтегі көрініс көріністапқышта
көрінбейді.
117
A
Жад буфері
Фотосуреттер жад картасына сақталып жатқанда фотосуреттер
түсіруді жалғастыруға мүмкіндік беру үшін фотокамера уақытша
сақтауға арналған жад буферімен жабдықталған. Дегенмен, буфер
толы болғанда кадр жылдамдығы төмендейтінін ескеріңіз (tAA).
Ағымдағы параметрлерде жад буферінде
сақтауға болатын кескіндердің жуық саны
ысырманы босату түймешігі жартылай
басылған кезде көріністапқыштағы жəне
жоғарғы басқару панеліндегі кадрлар
есептегіштерінде көрсетіледі. Оң жақтағы
суретте буферде шамамен 99 сурет үшін бос
орын қалған кездегі дисплей көрсетілген.
k
118
Фотосуреттер жад картасына жазылып жатқан кезде жад картасына
қатынасу шамы жанады. Суретке түсіру жағдайлары мен жад
картасының өнімділігіне байланысты жазу бірнеше секундтан бірнеше
минутқа дейін созылуы мүмкін. Қатынасу шамы өшкенше жад
картасын шығармаңыз, я болмаса қуат көзін суырмаңыз немесе
ажыратпаңыз. Егер фотокамера буферде деректер қалған кезде
өшірілсе, қуат буфердегі барлық кескіндер жазылғанша өшпейді. Егер
батарея қуаты буферде кескіндер қалған кезде таусылса, ысырманы
босату мүмкіндігі ажыратылады жəне кескіндер жад картасына
тасымалданады.
A Сонымен қатар, келесіні қараңыз
Суретке түсіруден кейін əрбір қатарынан түсіру режиміндегі
фотосуреттерді көрсету ретін таңдау туралы ақпаратты After burst,
show (Қатарынан түсіру режимінен кейін көрсету) (0 290) бөлімінен
қараңыз. Бір қатарда түсіруге болатын фотосуреттердің максималды
санын таңдау туралы ақпаратты d2 (Max. continuous release
(Максималды үздіксіз түсіру), 0 303) қолданушы параметрінен
қараңыз. Бір серия ішінде түсіруге болатын суреттердің саны туралы
ақпаратты 385-беттен қараңыз.
Суретке түсіру режимін жылдам таңдау
Суретке түсіру режимінің дискі S
күйіне бұралғанда суретке түсіру
режимін S түймешігін басып
тұрып, басты басқару дискін бұрау
арқылы таңдауға болады.
Суретке түсіру режимінің
дискі
Таңдалған суретке түсіру режимі үшін
параметрлерді реттеу үшін S түймешігін
басып тұрыңыз жəне қосымша басқару
дискін бұраңыз.
S түймешігі
Суретке түсіру режимінің параметрлері
артқы басқару панелінде көрсетіледі.
Артқы басқару
панелі
k
A Сонымен қатар, келесіні қараңыз
S түймешігімен таңдауға болатын суретке түсіру режимдерін таңдау
туралы ақпаратты d3 (Limit release mode selection (Суретке түсіру
режимін таңдауды шектеу), 0 304) қолданушы параметрінен
қараңыз.
119
Өздігінен түсіруді реттейтін
таймер режимі
Өздігінен түсіруді реттейтін таймерді фотокамера дірілін азайту
немесе автопортреттерді түсіру үшін пайдалануға болады.
1
2
Фотокамераны штативке бекітіңіз.
Фотокамераны штативке бекітіңіз немесе фотокамераны
тұрақты, тегіс жерге қойыңыз.
Өздігінен түсіруді
реттейтін таймер режимін
таңдаңыз.
Суретке түсіру режимін таңдау
дискінің құлпын босату
түймешігін басып, суретке
түсіру режимінің дискін E
күйіне бұраңыз.
k
3
Суретке түсіру режимінің
дискі
Фотосуретті жақтауға алып,
фокустаңыз.
Əр кадр бойынша бақылағыш
автофокустау режимінде (0 101)
фотосуреттерді фокустау күйінің (I) индикаторы
көріністапқышта көрсетілгенде ғана түсіру мүмкін.
A Көріністапқыш окулярының ысырмасын жабу
Көріністапқышқа көзді жақындатпай
фотосуреттер түсіргенде көріністапқыш
арқылы кіретін жарықтың фотосуреттерде
көрінуін немесе экспозицияға кедергі
келтіруін болдырмау үшін көріністапқыш
окулярының ысырмасын жабыңыз.
120
4
Таймерді қосыңыз.
Таймерді қосу үшін
ысырманы босату түймешігін
соңына дейін басыңыз.
Өздігінен түсіруді реттейтін
таймердің шамы жыпылықтай бастайды. Фотосуреттің
түсірілуіне екі секунд қалғанда өздігінен түсіруді реттейтін
таймердің шамы жыпылықтауын тоқтатады. Ысырма таймер
қосылғаннан шамамен он секундтан кейін босатылады.
Өздігінен түсіруді реттейтін таймерді фотосурет түсірілмес бұрын
өшіру үшін суретке түсіру режимінің дискін басқа параметрге
бұраңыз.
k
A
Таймерді орнату
Таймер ұзақтығын таңдау үшін S түймешігін
басып тұрыңыз жəне басқару дискін бұраңыз.
Таймерді 20, 10, 5 немесе 2 секундқа орнатуға
болады.
Артқы басқару
панелі
A Сонымен қатар, келесіні қараңыз
Өздігінен түсіруді реттейтін таймер ұзақтығын таңдау, түсірілген
түсірілімдер саны жəне түсірілімдер арасындағы аралық туралы
ақпаратты с3 (Self-timer (Өздігінен түсіруді реттейтін таймер);
0 303) қолданушы параметрінен қараңыз. Өздігінен түсіруді реттейтін
таймерді пайдаланғанда шығарылатын дыбыстық сигналдарды баптау
мəзіріндегі Beep (Дыбыстық сигнал) параметрін пайдаланып
басқаруға болады (0 312).
121
Айнаны көтеру режимі
k
122
Айна көтерілген кезде
фотокамераның қозғалуы
тудыраған бұлдыратуды барынша
азайту үшін осы режимді таңдаңыз.
Айнаны көтеру режимін пайдалану
үшін суретке түсіру режимінің
дискісінің құлпын босату түймешігін Суретке түсіру режимінің
дискі
басып, суретке түсіру режимінің
дискін MUP (айнаны көтеру) күйіне
бұраңыз. Фокусты жəне
экспозицияны орнату үшін
ысырманы босату түймешігін
жартылай басудан кейін айнаны
көтеру үшін ысырманы босату
түймешігін соңына дейін басыңыз.
Басқару панельдерінде Z
көрсетіледі; сурет түсіру үшін ысырманы босату түймешігін
соңына дейін қайтадан басыңыз (тікелей көріністе айнаны көтеру
қажет емес; сурет ысырманы босату түймешігін бірінші рет
соңына дейін басқанда түсіріледі). Баптау мəзірінде Beep
(Дыбыстық сигнал) үшін Off (Өшірулі) күйі таңдалған болмаса,
дыбыстық сигнал шығарылады (0 312). Суретке түсіру
аяқталғанда айна төмендетіледі.
D Айнаны көтеру
Айна көтеріліп тұрған кезде фотосуреттерді көріністапқышта жəне
автофокуста жақтауға алу мүмкін емес, сондай-ақ, өлшеу
орындалмайды.
A Айнаны көтеру режимі
Айна көтерілгеннен кейін шамамен 30 с бойы ешбір əрекеттер
орындалмаса, сурет автоматты түрде түсіріледі.
A
Бұлдыратуды болдырмау
Фотокамера қозғалысынан туындайтын бұлдыратуды болдырмау үшін
ысырманы босату түймешігін ақырын басыңыз. Штатив қолданған жөн.
A Сонымен қатар, келесіні қараңыз
Бұлдыратуды одан əрі азайту үшін электронды алдыңғы перде
ысырмасын пайдалану туралы ақпаратты d6 (Electronic front-curtain
shutter (Электронды алдыңғы перде ысырмасы), 0 304)
қолданушы параметрінен қараңыз.
k
123
S
ISO сезімталдық
Қолмен реттеу
Фотокамераның жарыққа сезімталдығын қол жетімді жарық
мөлшеріне сай реттеуге болады. ISO 100 жəне ISO 102400
ауқымындағы параметрлерден 1/3 ЭМ қадамдарымен таңдаңыз.
Сондай-ақ, ерекше жағдайлар үшін ISO 100 мəнінен шамамен
0,3–1 ЭМ төмен жəне ISO 102400 мəнінен 0,3–5 ЭМ жоғары
параметрлер қол жетімді. ISO сезімталдық неғұрлым жоғары
болса, экспозиция жасауға қажетті жарық соғұрлым аз болады,
бұл жоғарырақ ысырма жылдамдықтарына немесе кішірек
апертураларға мүмкіндік береді.
ISO сезімталдықты S (Q) түймешігін басып жəне қажет
параметр жоғарғы басқару панелінде жəне көріністапқышта
көрсетілгенше басты басқару дискісін бұрау арқылы реттеуге
болады.
S
S (Q) түймешігі
Жоғарғы басқару
панелі
Басты басқару дискі
124
Көріністапқыш
A
ISO сезімталдық мəзірі
Сондай-ақ, ISO сезімталдықты фотосурет түсіру
мəзіріндегі ISO sensitivity settings (ISO
сезімталдық параметрлері) параметрін
пайдаланып реттеуге болады (0 293).
A
ISO сезімталдық
ISO сезімталдық неғұрлым жоғары болса, экспозиция жасауға қажетті
жарық соғұрлым аз болады, бұл жоғарырақ ысырма жылдамдықтарына
немесе кішірек апертураларға мүмкіндік береді, бірақ кескінге
бұрмаланудың (кездейсоқ орналасқан жарық нүктелер, түстердің
əркелкілігі немесе сызықтар) əсер ету ықтималдығы соғұрлым
жоғарырақ. Бұрмалану ықтималдығы əсіресе Hi 0.3 (Жоғ 0,3) жəне Hi 5
(Жоғ 5) арасындағы параметрлерде жоғары.
A
Hi 0.3 –Hi 5 (Жоғ 0,3 –Жоғ 5)
Hi 0.3 (Жоғ 0,3) жəне Hi 5 (Жоғ 5) арасындағы параметрлер ISO 102400
мəнінен 0,3–5 ЭМ асатын ISO сезімталдықтарға (ISO 128000–3280000
мəндеріне тең) сай келеді.
A Lo 0.3–Lo 1 (Төм 0,3–Төм 1)
Lo 0.3 (Төм 0,3) жəне Lo 1 (Төм 1) арасындағы параметрлер ISO 100
мəнінен 0,3–1 ЭМ төмен ISO сезімталдықтарына (ISO 80–50 мəндеріне
тең) сай келеді. Жарық қатты болғанда үлкенірек апертураларды
пайдаланыңыз. Контраст қалыпты күйден сəл жоғары; жағдайлардың
көпшілігінде ISO 100 мəніндегі немесе одан жоғары ISO
сезімталдықтарын пайдалану ұсынылады.
S
A Сонымен қатар, келесіні қараңыз
ISO сезімталдық қадамының өлшемін таңдау туралы ақпаратты b1
(ISO sensitivity step value (ISO сезімталдық қадамының мəні);
0 301) қолданушы параметрінен қараңыз. Жоғары ISO
сезімталдықтарда бұрмалануды азайту үшін фотосурет жəне
бейнефильм түсіру мəзірлеріндегі High ISO NR (Жоғары ISO БА)
параметрлерін пайдалану туралы ақпаратты 294 (фотосуреттер) жəне
298 (бейнефильмдер) беттерінен қараңыз.
125
ISO сезімталдықты
автоматты түрде басқару
Фотосурет түсіру мəзірінде ISO sensitivity settings (ISO
сезімталдық параметрлері) > Auto ISO sensitivity control (ISO
сезімталдықты автоматты түрде басқару) үшін On (Қосулы)
күйі таңдалған болса, қолданушы таңдаған мəнмен оңтайлы
экспозицияға қол жеткізу мүмкін болмағанда ISO сезімталдық
автоматты түрде реттеледі (жарқыл пайдаланылғанда ISO
сезімталдық тиісті түрде реттеледі).
1
Auto ISO sensitivity control (ISO
сезімталдықты автоматты түрде
басқару) параметрін таңдаңыз.
Фотосурет түсіру мəзірінде ISO
sensitivity settings (ISO сезімталдық
параметрлері) параметрін таңдаңыз да,
Auto ISO sensitivity control (ISO сезімталдықты
автоматты түрде басқару) параметрін белгілеп,
2 түймешігін басыңыз.
S 2
On (Қосулы) күйін
таңдаңыз.
On (Қосулы) күйін
белгілеп, J түймешігін
басыңыз (Off (Өшірулі)
күйі таңдалған болса, ISO
сезімталдық қолданушы
таңдаған мəнде қалады).
126
J түймешігі
3
Параметрлерді реттеңіз.
Автоматты ISO сезімталдық үшін
максималды мəнді Maximum sensitivity
(Максималды сезімталдық) көмегімен
таңдауға болады (автоматты ISO
сезімталдықтың ең аз мəні автоматты
түрде ISO 100 деп орнатылады; пайдаланушы таңдаған ISO
сезімталдық Maximum sensitivity (Максималды сезімталдық)
үшін таңдалған ISO сезімталдықтан жоғарырақ болса,
қолданушы таңдаған мəн пайдаланылатынын ескеріңіз). P жəне
A экспозиция режимдерінде Minimum shutter speed
(Минималды ысырма жылдамдығы) (1/4000–30 с немесе Auto
(Автоматты) үшін таңдалған ысырма жылдамдықтары жарық
көзінде кем ұстауға əкелетін болса ғана сезімталдық реттеледі;
S жəне M режимдерінде ISO сезімталдық пайдаланушы
таңдаған ысырма жылдамдығында оңтайлы экспозиция үшін
реттеледі). Егер Auto (Автоматты) күйі таңдалса, фотокамера
ысырманың ең аз жылдамдығын объективтің фокустық
қашықтығы негізінде таңдайды. Параметрлер орнатылғаннан
кейін шығу үшін J түймешігін басыңыз.
Қосымша жарқыл бөлігін пайдаланып түсірілген
фотосуреттер үшін максималды ISO сезімталдықты таңдау
үшін (0 330) Maximum sensitivity with M (M бар
максималды сезімталдық) параметрін пайдаланыңыз.
Same as without flash (Жарқылсызбен бірдей) параметрін
таңдау жарқыл арқылы фотосурет түсіру үшін максималды
ISO сезімталдықты қазіргі уақытта Maximum sensitivity
(Максималды сезімталдық) үшін таңдалған мəнге
орнатады.
S
On (Қосулы) күйі таңдалғанда
көріністапқыш пен жоғарғы басқару
панелінде ISO-AUTO көрсетіледі.
Сезімталдық пайдаланушы таңдаған
мəннен ауыстырылса, осы индикаторлар
жыпылықтайды жəне көріністапқыш пен
жоғарғы басқару панелінде өзгертілген
мəн көрсетіледі.
127
A
Минималды ысырма жылдамдығы
Ысырма жылдамдығын автоматты түрде таңдауды Auto (Автоматты)
күйін белгілеу жəне 2 түймешігін басу арқылы дəл реттеуге болады:
мысалы, автоматты түрде таңдалатын мəндерден жылдамырақ мəндерді
бұлдыратуды азайту үшін телефото объективтерде пайдалануға болады.
Алайда, Auto (Автоматты) күйі тек кірістірілген микропроцессоры бар
объективтерде жұмыс істейтінін ескеріңіз; егер микропроцессормен
жабдықталмаған объектив объектив деректерінсіз пайдаланылса,
ысырманың минималды жылдамдығы 1/30 с мəнінде бекітіледі. Егер
оңтайлы экспозицияға Maximum sensitivity (Максималды сезімталдық)
үшін таңдалған ISO сезімталдықта жету мүмкін болмаса, ысырма
жылдамдықтары таңдалған ең аз мəннен төмен түсуі мүмкін.
A
ISO сезімталдықты автоматты түрде басқаруды қосу немесе өшіру
S (Q) түймешігін басу жəне қосымша
басқару дискін бұрау арқылы ISO
сезімталдықты автоматты түрде басқаруды
қосуға немесе өшіруге болады. Жоғарғы
басқару панелі жəне көріністапқыш ISO
сезімталдықты автоматты түрде басқару
қосулы болса, ISO-AUTO белгішелерін жəне
өшірулі болса, ISO көрсетеді.
A
S
ISO сезімталдықты автоматты түрде басқару
Жарқыл пайдаланылғанда ысырманың минималды жылдамдығы
Minimum shutter speed (Ысырманың минималды жылдамдығы)
үшін таңдалған мəнге орнатылады, тек егер бұл мəн e1 (Flash sync
speed (Жарқылды синхрондау жылдамдығы), 0 305) қолданушы
параметрінен жылдамырақ немесе e2 (Flash shutter speed (Жарқыл
ысырмасының жылдамдығы), 0 306) қолданушы параметрінен
баяуырақ болмаса, мұндай жағдайда оның орнына e2 қолданушы
параметрі үшін таңдалған мəн пайдаланылады. ISO сезімталдықты
автоматты түрде басқару баяу жарқылды синхрондау режимдерімен
(қосымша жарқылы бөліктерінде қол жетімді; 0 198) бірге
пайдаланылған кезде ISO сезімталдық автоматты түрде жоғарылауы
мүмкін екенін, осылайша фотокамераға баяу ысырма
жылдамдықтарын таңдауға кедергі жасауы мүмкін екенін ескеріңіз.
A Сонымен қатар, келесіні қараңыз
Жарқыл ISO сезімталдықты автоматты түрде басқарумен
пайдаланылған кезде экспозицияны орнату үшін пайдаланылатын
анықтаманы таңдау туралы ақпаратты e4 (Auto M ISO sensitivity
control (Автоматты M ISO сезімталдықты басқару), 0 306)
қолданушы параметрінен қараңыз.
128
VЭкспозиция
Өлшеу
Өлшеу фотокамераның экспозицияны орнату əдісін анықтайды.
Мына параметрлер қол жетімді:
Параметр
L
M
N
t
Сипаттама
Матрица: жағдайлардың көпшілігінде табиғи нəтижелер береді.
Фотокамера кадрдың кең аумағын өлшейді жəне реңк
үлестіріміне, түске, кадр жиектемесіне, ал G, E немесе D түріне
жататын объективтерде (0 323) қашықтық туралы ақпаратқа сай
(III 3D түрлі-түсті матрицалық өлшем жүйесі; басқа кірістірілген
микропроцессоры бар объективтерде фотокамера 3D қашықтық
туралы ақпарат жоқ III түрлі-түсті матрицалық өлшем жүйесін
пайдаланады) экспозицияны орнатады.
Ортасы бойынша өлшенген: фотокамера бүкіл кадрды
өлшейді, бірақ ең көп салмақты орталық аумаққа белгілейді
(егер кірістірілген микропроцессоры бар объектив жалғанған
болса, аумақтың өлшемін b6, Center-weighted area (Ортасы
бойынша өлшенген аумақ), 0 302 қолданушы параметрін
пайдаланып таңдауға болады; микропроцессормен
жабдықталмаған объектив жалғанған болса, аумақ диаметрі
12 мм шеңберге тең болады). Портреттерге арналған дəстүрлі
өлшеу əдісі; 1× асатын экспозицияның өзгеру еселігі (сүзгі
еселігі) бар сүзгілерді пайдаланған кезде ұсынылады.
Нүкте: фотокамера диаметрі 4 мм шеңберді өлшейді (кадрдың
шамамен 1,5 пайызы). Бұл тіпті фон əлдеқайда жарығырақ
немесе күңгіртірек болса да, нысанның жарық көзінде дұрыс
ұсталуын қамтамасыз етеді. Өлшенген аумақ ағымдағы фокустау
нүктесінің ортасында болады. Дегенмен, келесі жағдайларда
фотокамера орталық фокустау нүктесін өлшейтінін ескеріңіз:
• АФ аумағының режимі ретінде АФ аумағын автоматты түрде
таңдау, АФ аумағын топтық негізде таңдау (HL) немесе АФ
аумағын топтық негізде таңдау (VL) таңдалса (0 104) немесе
• микропроцессормен жабдықталмаған объектив жалғанса
Бөлектенгені бойынша өлшенген: фотокамера ең үлкен
салмақты белгіленген тұстарға тағайындайды. Жарық аумақтағы
кішіргірім элементтерді жоғалтуды азайту үшін пайдаланыңыз,
мысалы, сахнадағы прожектор түскен орындаушыларды
фотосуретке түсіргенде.
Z
129
Өлшеу параметрін таңдау үшін Y түймешігін басып, қажет
параметр көріністапқышта жəне жоғарғы басқару панелінде
көрсетілгенше басты басқару дискін бұраңыз.
Жоғарғы басқару
панелі
Y түймешігі
Басты басқару
дискі
Көріністапқыш
A
Z
Микропроцессормен жабдықталмаған объектив деректері
Баптау мəзіріндегі Non-CPU lens data (Микропроцессормен
жабдықталмаған объектив деректері) параметрін (0 243)
пайдаланып фокустық қашықтықты көрсету матрица таңдалған болса,
фотокамераға түсті матрицалық өлшемді пайдалануға мүмкіндік
береді, əрі ортасы бойынша өлшенген жəне нүктелі өлшеудің дəлдігін
жақсартады. Ортасы бойынша өлшенген өлшеу микропроцессормен
жабдықталмаған объективтерде бөлектенгені бойынша өлшеу
таңдалса немесе объектив деректері қамтамасыз етілмеген
микропроцессормен жабдықталмаған объективтерде матрицалық
өлшем таңдалса пайдаланылады. Сондай-ақ, ортасы бойынша өлшеу
белгілі бір кірістірілген микропроцессоры бар объективтерде (G, E
немесе D түріне жатпайтын AI-P NIKKOR объективтері жəне АФ
объективтері; 0 323) бөлектенгені бойынша өлшеу таңдалса
пайдаланылуы мүмкін екенін ескеріңіз.
A Сонымен қатар, келесіні қараңыз
Матрицалық өлшемде бетті анықтау пайдаланылатынпайдаланылмайтынын таңдау туралы ақпаратты b5 (Matrix metering
(Матрицалық өлшем), 0 302) қолданушы параметрінен қараңыз. Əр
өлшеу əдісі үшін оңтайлы экспозицияға бөлек реттеулер жасау туралы
ақпаратты b7 (Fine-tune optimal exposure (Оңтайлы экспозицияны
дəл реттеу), 0 302) қолданушы параметрінен қараңыз.
130
Экспозиция режимі
Экспозицияны реттеу кезінде фотокамераның ысырма
жылдамдығын жəне апертураны орнату əдісін анықтау үшін I
түймешігін басыңыз жəне жоғарғы басқару панелінде қажет
параметр көрсетілгенше басты басқару дискін бұраңыз.
I түймешігі
Режим
e
f
g
h
Басты басқару
дискі
Жоғарғы басқару
панелі
Сипаттама
Бағдарламаланған автоматты режим (0 133): фотокамера
оңтайлы экспозиция үшін ысырма жылдамдығы мен
апертураны орнатады. Лездік суреттер жəне фотокамера
параметрлерін реттеуге уақыт аз болатын басқа жағдайларда
ұсынылады.
Ысырманы ұстап тұру басымдығы бар автоматты режим
(0 134): қолданушы ысырма жылдамдығын таңдайды;
фотокамера ең жақсы нəтижелер үшін апертураны таңдайды.
Қозғалысты қатырып тастау немесе бұлдырату үшін
пайдаланыңыз.
Апертура басымдығы бар автоматты режим (0 135):
қолданушы апертураны таңдайды; фотокамера ең жақсы
нəтижелер үшін ысырма жылдамдығын таңдайды. Артқы
фонды бұлдырату немесе алдыңғы фон мен артқы фонды
фокусқа алу үшін пайдаланыңыз.
Қол режимі (0 136): қолданушы ысырма жылдамдығын да,
апертураны да реттейді. Ұзақ экспозициялар үшін ысырма
жылдамдығын «Қолмен басылу режимі» (A) немесе
«Уақыт» (%) күйіне орнатыңыз.
Z
131
A
Объектив түрлері
Кірістірілген микропроцессоры бар объективті апертура сақинасымен
пайдаланған кезде (0 326) апертура сақинасын ең аз апертурада (ең
жоғарғы f саны) құлыптаңыз. G жəне Е түріне жататын объективтер
апертура сақинасымен жабдықталмайды.
Микропроцессормен жабдықталмаған объективтерді пайдаланғанда
(0 243) A (апертура басымдығы бар автоматты режим) немесе M (қол
режимі) экспозиция режимін таңдаңыз. Басқа режимдерде
микропроцессормен жабдықталмаған объектив жалғанған болса, A
экспозиция режимі автоматты түрде таңдалады (0 326). Экспозиция
режимінің индикаторы (P немесе S) жоғарғы басқару панелінде
жыпылықтайды жəне көріністапқышта A көрсетіледі.
A Анық түсірілетін кеңістік тереңдігін алдын ала қарау
Апертура əсерлерін алдын ала қарау үшін Pv
Pv түймешігі
түймешігін басып тұрыңыз. Объектив
фотокамера таңдаған апертура мəнінде (P жəне
S режимдері) немесе қолданушы таңдаған
мəнде (A жəне M режимдері) тоқтап, анық
түсірілетін кеңістік тереңдігін көріністапқышта
алдын ала қарауға мүмкіндік береді.
A
Z
132
e5 қолданушы параметрі—Modeling flash
(Кескінді қалыптастыруға арналған жарқыл)
Бұл параметр Nikon Creative Lighting System (CLS; 0 330) қолдайтын
қосымша жарқылы бөліктері Pv түймешігі басылған кезде кескінді
қалыптастыруға арналған жарқылды шығарылатын-шығарылмайтынын
басқарады.
P: Бағдарламаланған автоматты режим
Бұл режимде фотокамера ысырма жылдамдығын жəне
аператураны жағдайлардың көпшілігінде оңтайлы экспозицияны
қамтамасыз ету үшін бекітілген бағдарламаға сəйкес автоматты
түрде реттеп отырады.
A
Икемді бағдарлама
P экспозиция режимінде экспозиция
өлшегіштері қосылып тұрғанда, ысырма
жылдамдығы мен апертураның түрлі
тіркесімдерін басқару дискін бұрау арқылы
таңдауға болады («икемді бағдарлама»). Артқы
фондағы элементтерді бұлдырататын үлкен
апертуралар (төмен f сандары) немесе
Басты басқару дискі
қозғалысты «қатырып тастайтын» жылдам
ысырма жылдамдықтары үшін дискіні оңға
қарай бұраңыз. Анық түсірілетін кеңістік
тереңдігін арттыратын кішкентай апертуралар
(жоғары f сандары) немесе қозғалысты
бұлдырататын төмен ысырма жылдамдықтары
үшін дискіні солға бұраңыз. Тіркесімдердің
барлығы бірдей экспозицияны береді. Икемді бағдарлама қосылып
тұрғанда жоғарғы басқару панелінде жұлдызша («U») көрсетіледі.
Əдепкі ысырма жылдамдығы мен апертура параметрлерін қалпына
келтіру үшін дискіні жұлдызша дисплейден жоғалғанша бұраңыз, басқа
режимді таңдаңыз немесе фотокамераны өшіріңіз.
Z
A Сонымен қатар, келесіні қараңыз
Бекітілген экспозиция бағдарламасы туралы ақпаратты 357-беттен
қараңыз. Экспозиция өлшегіштерін іске қосу туралы ақпаратты
41-беттегі «Күту режимінің таймері (көріністапқыш арқылы фотосурет
түсіру)» бөлімінен қараңыз.
133
S: Ысырманы ұстап тұру басымдығы
бар автоматты режим
Ысырманы ұстап тұру басымдығы бар автоматты режимде
ысырма жылдамдығын фотокамера оңтайлы экспозицияны
беретін апертураны автоматты түрде таңдап жатқан кезде
таңдауға болады.
Ысырма жылдамдығын
таңдау үшін экспозиция
өлшегіштер қосылғанша
басты басқару дискін
бұраңыз. Ысырма
жылдамдығын «p»
Басты басқару дискі
мəніне немесе 30 с жəне
1/8000 с арасындағы мəндерге
орнатуға болады. Ысырма жылдамдығын таңдалған параметрде
құлыптауға болады (0 140).
Z
134
A: Апертура басымдығы бар
автоматты режим
Апертура басымдығы бар автоматты режимде сіз апертураны
таңдайсыз, ал фотокамера оңтайлы экспозиция шығаратын
ысырма жылдамдығын автоматты түрде таңдайды.
Объективтің ең төмен жəне
ең жоғары мəндері
арасындағы бір апертураны
таңдау үшін қосымша
басқару дискін экспозиция
өлшегіштері қосылып
Қосымша басқару дискі
тұрғанда бұраңыз.
Апертураны таңдалған
параметрде құлыптауға болады (0 140).
Z
A
Микропроцессормен жабдықталмаған объективтер (0 324, 326)
Объективтің апертура сақинасын апертураны
реттеу үшін пайдаланыңыз.
Микропроцессормен жабдықталмаған
объектив жалғанғанда объективтің
максималды апертурасы баптау мəзіріндегі
Non-CPU lens data (Микропроцессормен
жабдықталмаған объектив деректері)
(0 244) элементін пайдаланып көрсетілген
болса, ағымдағы f саны көріністапқыш пен жоғарғы басқару панелінде
ең жақын нүктеге дейін дөңгелектелген күйде көрсетіледі. Əйтпесе
апертура дисплейлері тек тоқтаулар санын көрсетеді (F, максималды
апертура FA) түрінде көрсетіледі жəне f санын объективтің апертура
сақинасынан оқу керек.
135
M: Қол режимі
Қолмен реттелетін экспозиция режимінде ысырма жылдамдығын
да, апертураны да басқарасыз. Экспозиция өлшегіштері қосылып
тұрғанда, басты басқару дискін бұрап ысырма жылдамдығын
таңдаңыз, ал қосымша басқару дискін бұрап аператураны
орнатыңыз. Ысырма жылдамдығын «p» күйіне немесе 30 с
жəне 1/8000 с арасындағы мəндерге орнатуға, я болмаса
ысырманы ұзақ экспозиция үшін шексіз ашық ұстауға болады
(A немесе %, 0 138). Апертураны объективтің ең төмен мен
ең жоғары мəндері арасындағы бір мəнге орнатуға болады.
Экспозицияны тексеру үшін экспозиция индикаторларын
пайдаланыңыз.
Қосымша басқару
дискі
Апертура
Z
Ысырма
жылдамдығы
Басты басқару
дискі
Ысырма жылдамдығын жəне апертураны таңдалған параметрде
құлыптауға болады (0 140).
136
A
AF Micro NIKKOR объективтері
Тек сыртқы экспозиция өлшегішін пайдаланған жағдайда, экспозиция
қатынасын апертураны орнату үшін объективтің апертура сақинасы
пайдаланылғанда ғана ескеру қажет.
A
Экспозиция индикаторлары
Көріністапқыштағы жəне жоғарғы басқару панеліндегі экспозиция
индикаторлары ағымдағы параметрлерде фотосурет жарық көзінде
кем ұсталатынын немесе артық ұсталатынын көрсетеді. b2 (EV steps
for exposure cntrl (Экспозицияны басқару үшін ЭМ қадамдары),
0 301) қолданушы параметрі үшін таңдалған параметрге байланысты
жарық көзінде кем ұстау немесе артық ұстау мөлшері 1/3 ЭМ, 1/2 ЭМ
немесе 1 ЭМ артуларымен көрсетіледі. Экспозицияны өлшеу жүйесінің
шектері асырылса, индикатор жыпылықтайды.
b2 қолданушы параметрі 1/3 қадам мəніне орнатылған
1/3 ЭМ мəніне
3 ЭМ мəніне
Оңтайлы
жарық көзінде
жарық көзінде
экспозиция
кем ұсталған
артық ұсталған
Жоғарғы
басқару Көріністапқыш
панелі
Z
A Сонымен қатар, келесіні қараңыз
Теріс мəндер оң жақта, ал оң мəндер сол жақта көрсетілетін етіп
экспозиция индикаторларын ауыстыру туралы ақпаратты f7 (Reverse
indicators (Индикаторларды ауыстыру), 0 309) қолданушы
параметрінен қараңыз.
137
Ұзақ экспозициялар
(тек M режимі)
Қозғалыстағы жарық көздерінің, жұлдыздардың, түнгі көріністің
немесе отшашудың ұзақ экспозициялары үшін мына ысырма
жылдамдықтарын таңдаңыз.
• Қолмен басылу режимі (A): ысырманы босату түймешігі
төмен басылып тұрған кезде ысырма ашық болады.
Бұлдыратуды болдырмау үшін штатив немесе қосымша
сымсыз қашықтан басқару бөлігін (0 337) немесе қашықтан
басқару сымын (0 339) пайдаланыңыз.
• Уақыт (%): экспозицияны фотокамерадағы ысырманы босату
түймешігін, я болмаса қосымша қашықтан басқару сымын немесе
сымсыз қашықтан басқару бөлігін пайдалана отырып бастаңыз.
Ысырма түймешік екінші рет басылғанша ашық болып тұрады.
Z 1
Экспозиция ұзақтығы: 35 с
Апертура: f/25
Фотокамераны дайындаңыз.
Фотокамераны штативке бекітіңіз немесе оны тұрақты, тегіс
орынға қойыңыз.
A
Ұзақ экспозициялар
Фотосуретке көріністапқыш арқылы кіретін жарықтың əсер етуін
болдырмау үшін көріністапқыш окулярының ысырмасын жабыңыз
(0 120). Ысырма ашық кезде қуаттың үзілуін болдырмау үшін Nikon
толығымен зарядталған батареяны немесе қосымша айнымалы ток
адаперін жəне қуат жалғағышын пайдалануды ұсынады. Ұзақ
экспозицияларда бұрмалану (жарық нүктелер, кездейсоқ
орналасқан жарық нүктелер немесе түстердің əркелкілігі) болуы
мүмкін екенін ескеріңіз. Жарық нүктелерді фотосурет түсіру
мəзірінде Long exposure NR (Ұзақ экспозиция БА) үшін On
(Қосулы) күйін таңдау арқылы азайтуға болады (0 294).
138
2
M экспозиция режимін таңдаңыз.
I түймешігін басыңыз жəне жоғарғы басқару панелінде M
көрсетілгенше басты басқару дискін бұраңыз.
I түймешігі
3
Басты басқару
дискі
Ысырма жылдамдығын
таңдаңыз.
Экспозиция өлшегіштері қосылып
тұрғанда басты басқару дискін бұрап
«Қолмен басылу режимі» (A) немесе
«Уақыт режимі» (%) ысырма
жылдамдығын таңдаңыз. «Қолмен
басылу режимі» (A) немесе «Уақыт
режимі» (%) таңдалған кезде экспозиция
индикаторлары көрсетілмейді.
4
Жоғарғы басқару
панелі
Қолмен басылу
режимі
Уақыт
Ысырманы ашыңыз.
Z
Қолмен басылу режимі: фокустаудан кейін
фотокамерадағы, я болмаса қосымша қашықтан басқару
сымындағы немесе сымсыз қашықтан басқару бөлігіндегі
ысырманы босату түймешігін соңына дейін басыңыз.
Экспозиция аяқталғанша ысырманы босату түймешігін басып
тұрыңыз.
Уақыт: ысырманы босату түймешігін соңына дейін басыңыз.
5
Ысырманы жабыңыз.
Қолмен басылу режимі: ысырманы босату түймешігінен
саусағыңызды алыңыз.
Уақыт: ысырманы босату түймешігін соңына дейін басыңыз.
139
Ысырма жылдамдығы жəне
апертура құлпы
Ысырма жылдамдығының құлпы ысырманы ұстап тұру басымдығы
бар автоматты режимде жəне қолмен реттелетін экспозиция
режимінде, апертура құлпы апертура басымдығы бар автоматты
режимде жəне қолмен реттелетін экспозиция режимінде қол жетімді.
Ысырма жылдамдығы жəне апертура құлпы бағдарламаланған
автоматты экспозиция режимінде қол жетімді емес.
1
Ысырма жылдамдығын жəне апертура құлпын
фотокамераны басқару элементіне тағайындаңыз.
f1 (Custom control assignment (Қолданушы басқару
элементін тағайындау), 0 307) қолданушы параметрін
пайдаланып Shutter spd & aperture lock (Ысырма
жылдамдығы жəне апертура құлпы) функциясын басқару
тетігіне тағайындаңыз.
2
Z
A
Ысырма жылдамдығын жəне/немесе апертураны құлыптаңыз.
Ысырма жылдамдығы (S жəне M
экспозиция режимдері): таңдалған
басқару элементін басыңыз жəне басты
басқару дискін көріністапқышта жəне
жоғарғы басқару панелінде F
белгішелері көрсетілгенше бұраңыз.
Ысырма жылдамдығының құлпын ашу үшін
басқару элементін басыңыз жəне басты басқару дискін
дисплейлерден F белгішелері кеткенше бұраңыз.
Апертура (A жəне M экспозиция
режимдері): таңдалған басқару
элементін басыңыз жəне қосымша
басқару дискін көріністапқышта жəне
жоғарғы басқару панелінде F
белгішелері көрсетілгенше бұраңыз.
Апертура құлпын ашу үшін басқару
элементін басыңыз жəне қосымша басқару дискін
дисплейлерден F белгішелері кеткенше бұраңыз.
Сонымен қатар, келесіні қараңыз
Ысырма жылдамдығын жəне/немесе апертураны таңдалған мəндерде құлыпталған
күйде сақтау үшін f3 (Shutter spd & aperture lock (Ысырма жылдамдығы жəне
апертура құлпы); 0 308) қолданушы параметрін пайдаланыңыз.
140
Автоэкспозиция (АЭ) құлпы
Автоэкспозиция құлпын экспозицияны өлшеу үшін ортасы
бойынша өлшеуді жəне нүктелі экспоөлшегішті (0 129)
пайдаланғаннан кейін фотосуреттерді қайта жиектеу үшін
пайдаланыңыз.
1
Экспозицияны құлыптаңыз.
Нысанды таңдалған фокустау
нүктесіне орналастырып, ысырманы
босату түймешігін жартылай басыңыз.
Ысырманы босату түймешігі жартылай
басып жəне нысан фокустау
нүктесінде орналастырып,
экспозицияны құлыптау үшін қосымша
селектордың ортасын басыңыз
(автофокусты пайдаланып жатсаңыз,
I фокустау күйінің индикаторы
көріністапқышта көрсетілгеніне көз
жеткізіңіз).
Ысырманы босату
түймешігі
Қосымша селектор
Экспозиция құлпы қосулы кезде AE-L
индикаторы көріністапқышта
көрсетіледі.
Z
2
Фотосуретті қайта
жиектеңіз.
Қосымша селектордың
ортасын басып тұрып
фотосуретті қайта жиектеңіз
жəне суретке түсіріңіз.
141
A Өлшенген аумақ
Нүктелі экспоөлшегіште экспозиция таңдалған фокустау нүктесінде
өлшенген мəнде құлыпталады (0 129). Ортасы бойынша өлшеуде
экспозиция көріністапқыштың ортасындағы 12 мм шеңберде өлшенген
мəнге құлыптанады.
A
Ысырма жылдамдығы мен апертураны реттеу
Экспозиция құлпы қосулы кезде келесі параметрлерді экспозицияға
арналған өлшенген мəнді өзгертпестен реттеуге болады:
Экспозиция
режимі
P
S
A
Параметр
Ысырма жылдамдығы мен апертура (икемді
бағдарлама; 0 133)
Ысырма жылдамдығы
Апертура
Жаңа мəндерді көріністапқыш пен жоғарғы басқару панелінде растауға
болады. Экспозиция құлпы қосылып тұрғанда өлшеу əдісін өзгерту
мүмкін емес екенін ескеріңіз.
A Сонымен қатар, келесіні қараңыз
c1 (Shutter-release button AE-L (Ысырманы босату түймешігі АЭ-Қ),
0 302) қолданушы параметрі үшін On (half press) (Қосулы (жартылай
басу)) күйі таңдалған болса, экспозиция ысырманы босату түймешігі
жартылай басылған кезде құлыптанады.
Z
142
Экспозиция түзетілімі
Экспозиция түзетілімі экспозицияны фотокамера ұсынған
мəнінен өзгерту үшін пайдаланылады, бұл суреттерді
бұрынғыдан жарығырақ немесе күңгірттеу етеді. Ол ортасы
бойынша өлшеумен немесе нүктелі экспоөлшегішпен бірге
пайдаланылған кезде ең тиімді (0 129). –5 ЭМ (жарық көзінде
кем ұстау) жəне +5 ЖМ (жарық көзінде артық ұстау) арасындағы
мəндерден 1/3 ЭМ артуларымен таңдаңыз. Жалпы алғанда, оң
мəндер нысанды жарығырақ, ал теріс мəндер оны күңгірттеу
етеді.
–1 ЭМ
Экспозиция
түзетілімінсіз
+1 ЭМ
Экспозиция түзетілімі үшін бір мəн таңдау үшін E түймешігін
басып, қажет мəн көріністапқышта немесе жоғарғы басқару
панелінде көрсетілгенше басты басқару дискін бұраңыз.
E түймешігі
Z
Басты басқару дискі
Жоғарғы басқару
панелі
143
±0 ЭМ
(E түймешігі
басылды)
–0,3 ЭМ
+2,0 ЭМ
±0,0-ден басқа мəндерде экспозиция
индикаторларының ортасында 0
жыпылықтайды (тек P, S жəне A
экспозиция режимдері) жəне E
түймешігін босатқаннан кейін
көріністапқышта жəне жоғарғы басқару
панелінде E белгішесі көрсетіледі. Экспозиция түзетілімінің
ағымдағы мəнін экспозиция индикаторында E түймешігін басып
растауға болады.
Қалыпты экспозицияны экспозиция түзетілімін ±0,0 мəніне орнату
арқылы қалпына келтіруге болады. Экспозиция түзетілімі
фотокамера өшірілген кезде қалпына келмейді.
Z
144
A M экспозиция режимі
M экспозиция режимінде экспозицияны түзетілімі тек экспозиция
индикаторына ғана əсер етеді; ысырма жылдамдығы мен апертура
өзгермейді.
A Жарқылды пайдалану
Жарқыл пайдаланылса, экспозиция түзетілімі жарқыл деңгейіне де,
экспозицияға да əсер етіп, негізгі нысанның да, артқы фонның да
жарықтығын өзгертеді. e3 (Exposure comp. for flash (Жарқыл үшін
экспозиция түзетілімі), 0 306) қолданушы параметрін экспозиция
түзетілімінің əсерлерін тек артқы фонмен шектеу үшін пайдалануға
болады.
A Сонымен қатар, келесіні қараңыз
Экспозиция түзетілімі үшін қол жетімді артулардың өлшемін таңдау
туралы ақпаратты b3 (Exp./flash comp. step value (Экспозиция/
жарқыл түзетілімі қадамының мəні), 0 301) қолданушы
параметрінен қараңыз. E түймешігін баспастан экспозиция түзетілімін
реттеу туралы ақпаратты b4 (Easy exposure compensation (Оңай
экспозиция түзетілімі), 0 302) қолданушы параметрінен қараңыз.
Экспозицияның, жарқыл деңгейінің, ақ түс балансының немесе
Белсенді D-Lighting функциясының автоматты түрде өзгеруі туралы
ақпаратты 146-беттен қараңыз.
Z
145
Брекетинг
Брекетинг əр түсірілімде экспозицияны, жарқыл деңгейін,
Қосылған D-Lighting (ADL) немесе ақ түс балансын автоматты
түрде өзгертіп, ағымдағы мəнді «қапсырады». Дұрыс
параметрлерді алу қиын жəне əр түсірілімде нəтижелерді тексеру
жəне параметрлерді реттеуге немесе бір нысан үшін əр түрлі
параметрлермен тəжірибелер жасауға уақыт болмаған
жағдайларда таңдаңыз.
Z
146
Брекетинг фотосурет түсіру мəзіріндегі
төмендегі параметрлерді қамтитын Auto
bracketing set (Брекетингті автоматты
түрде орнату) параметрін пайдаланып
реттеледі:
• AE & flash (АЭ жəне жарқыл):
фотокамера фотосуреттер сериясында
экспозиция жəне жарқыл деңгейін өзгертіп отырады (0 147).
Жарқыл брекетингі тек i-TTL жəне, қолдау көрсетілетін болса,
апертура жарқылын автоматты түрде басқару (qA)
режимдерінде қол жетімді екенін ескеріңіз (0 196, 331).
• AE only (Тек АЭ): фотокамера фотосуреттер сериясында
экспозицияны өзгертіп отырады.
• Flash only (Тек жарқыл): фотокамера фотосуреттер
сериясында жарқыл деңгейін өзгертіп отырады.
• WB bracketing (Ақ түс балансының брекетингі): фотокамера
əр фотосуреттің бірнеше көшірмесін жасайды, əрқайсысының
ақ түс балансы əр түрлі болады (0 151).
• ADL bracketing (Қосылған D-Lighting брекетингі):
фотокамера фотосуреттер сериясында Қосылған D-Lighting
мүмкіндігін өзгертіп отырады (0 155).
❚❚ Экспозиция жəне жарқыл брекетингі
Бірнеше фотосуретте экспозиция жəне/немесе жарқыл деңгейін
өзгерту үшін:
Экспозиция мына
мəнге өзгертілді:
0 ЭМ
1
Экспозиция мына
мəнге өзгертілді:
–1 ЭМ
Экспозиция мына
мəнге өзгертілді:
+1 ЭМ
Түсірілімдер санын таңдаңыз.
BKT түймешігін басып тұрып, басты басқару дискісін бұрап
брекетинг тізбегіндегі түсірілімдер санын таңдаңыз.
Түсірілімдер саны жоғарғы басқару панелінде көрсетіледі.
Түсірілімдер саны
BKT түймешігі
Басты басқару
дискі
Жоғарғы басқару
панелі
Экспозиция жəне
жарқыл брекетингі
индикаторы
Z
Нөлден басқа параметрлерде көріністапқышта жəне
жоғарғы басқару панелінде M белгішесі жəне
экспозиция мен жарқыл брекетингінің индикаторы
көрсетіледі.
147
2
Экспозиция қадамын таңдаңыз.
BKT түймешігін басып тұрып, қосымша басқару дискісін
бұрап экспозиция қадамын таңдаңыз.
Экспозиция қадамы
BKT түймешігі
Қосымша басқару
дискі
Жоғарғы басқару
панелі
Əдепкі параметрлерде қадам өлшемін 0,3 (1/3), 0,7 (2/3), 1, 2
жəне 3 ЭМ арасынан таңдауға болады. 0,3 (1/3) ЭМ қадамдық
брекетинг бағдарламалары төмендегі тізімде берілген.
Басқару панелінің
дисплейі
Z
Түсірілім
саны
0
3
3
2
2
3
5
7
9
Брекетинг реті (ЭМ)
0
0/+0,3/+0,7
0/–0,7/–0,3
0/+0,3
0/–0,3
0/–0,3/+0,3
0/–0,7/–0,3/+0,3/+0,7
0/–1,0/–0,7/–0,3/+0,3/
+0,7/+1,0
0/–1,3/–1,0/–0,7/–0,3/
+0,3/+0,7/+1,0/+1,3
2 ЭМ немесе одан көбірек экспозиция қадамдары үшін
түсірілімдердің ең көп саны 5 екенін ескеріңіз; 1-қадамда
жоғарырақ сан таңдалған болса, түсірілімдердің саны 5 деп
автоматты түрде орнатылады.
148
3
Фотосуретті жақтауға алыңыз,
фокустаңыз жəне түсіріңіз.
Фотокамера таңдалған брекетинг бағдарламасына сай
экспозицияны жəне/немесе жарқыл деңгейін əр түсірілімде
өзгертеді. Экспозицияға енгізілген өзгерістер экспозиция
түзетілімімен енгізілгендерге қосылады (143-бетті қараңыз).
Брекетинг қосылып тұрғанда, көріністапқышта жəне жоғарғы
басқару панелінде брекетинг процесінің индикаторы
көрсетіледі. Əр түсірілімнен кейін индикатордан бір сегмент
жойылады.
Түсірілімдер саны: 3;
қадам: 0,7
Бірінші түсірілімнен кейінгі
дисплей
❚❚ Брекетингті болдырмау
Брекетингті болдырмау үшін BKT түймешігін басыңыз жəне
брекетинг тізбегіндегі түсірілімдер саны нөл (r) болып, M
кеткенше басты басқару дискісін бұраңыз. Соңғы қолданылған
бағдарлама келесі рет брекетинг іске қосылғанда қалпына
келтіріледі. Сондай-ақ, брекетингті екі түймешікті басу арқылы
қалпына келтіруді (0 224) орындап болдырмауға болады, бірақ
бұл жағдайда брекетинг бағдарламасы келесі рет брекетинг іске
қосылғанда қалпына келтірілмейді.
Z
A Сонымен қатар, келесіні қараңыз
Экспозиция қадамының өлшемін таңдау туралы ақпаратты b2 (EV
steps for exposure cntrl (Экспозицияны басқару үшін ЭМ
қадамдары), 0 301) қолданушы параметрінен қараңыз. Брекетинг
орындалатын ретті таңдау туралы ақпаратты e7 (Bracketing order
(Брекетинг реті), 0 307) қолданушы параметрінен қараңыз. BKT
түймешігінің рөлін таңдау туралы ақпаратты f1 (Custom control
assignment (Қолданушы басқару элементін тағайындау)) > BKT
button + y (BKT түймешігі + y) қолданушы параметрінен қараңыз
(0 307).
149
A Экспозиция жəне жарқыл брекетингі
Үздіксіз төмен жылдамдық, үздіксіз жоғары жылдамдық жəне тыныш
үздіксіз режимдерінде суретке түсіру брекетинг бағдарламасында
көрсетілген түсірілімдер саны түсіріліп болғанда кідіреді. Келесі рет
ысырманы босату түймешігі басылғанда суретке түсіру жалғасады.
Өздігінен түсіруді реттейтін таймер режимінде фотокамера c3 (Selftimer (Өздігінен түсіруді реттейтін таймер)) > Number of shots
(Түсірілім саны) (0 303) қолданушы параметрі үшін таңдалған
параметрге қарамастан, ысырманы босату түймешігі басылған сайын
147-беттегі 1-қадамда таңдалған түсірілім санын түсіреді; алайда,
түсірілімдер арасындағы аралықты c3 (Self-timer (Өздігінен түсіруді
реттейтін таймер)) > Interval between shots (Түсірілімдер
арасындағы аралық) қолданушы параметрі бақылайды. Басқа
режимдерде ысырманы босату түймешігі басылған сайын бір түсірілім
түсіріледі.
Тізбектегі барлық түсірілімдер түсіріліп болғанша жад картасы толып
кетсе, жад картасын ауыстырғаннан немесе жад картасында орын
босату үшін түсірілімдер жойылғаннан кейін суретке түсіруді тізбектегі
келесі түсірілімнен бастап жалғастыруға болады. Егер тізбектегі
барлық түсірілімдер түсірілгенше фотокамера өшірілсе, фотокамера
қосылған кезде брекетинг тізбектегі келесі түсірілімнен жалғасады.
Z
150
A Экспозиция брекетингі
Фотокамера ысырма жылдамдығы мен апертураны (бағдарламаланған
автоматты режим), апертураны (ысырманы ұстап тұру басымдығы бар
автоматты режим) немесе ысырма жылдамдығын (апертура
басымдығы бар автоматты режим, қолмен реттелетін экспозиция
режимі) өзгерту арқылы экспозицияны өзгертеді. P, S жəне A
режимдерінде ISO sensitivity settings (ISO сезімталдық
параметрлері) > Auto ISO sensitivity control (ISO сезімталдықты
автоматты түрде басқару) (0 126) үшін On (Қосулы) күйі таңдалған
болса, фотокамераның экспозиция жүйесінің шектерінен асқанда
фотокамера оңтайлы экспозицияны алу үшін ISO сезімталдықты
өзгертіп отырады; M режимінде фотокамера экспозицияны оңтайлыға
мүмкіндігінше жақындату үшін алдымен ISO сезімталдықты автоматты
түрде басқаруды пайдаланады, содан кейін ысырма жылдамдығын
өзгерту арқылы осы экспозицияны қапсырады. e6 (Auto bracketing
(mode M) (Автоматты брекетинг (M режимі)), 0 307) қолданушы
параметрін фотокамера қолмен реттелетін экспозиция режимінде
экспозиция мен жарқыл брекетингін қалай орындайтынын өзгерту үшін
пайдалануға болады. Брекетингті жарқыл деңгейін əрі ысырма
жылдамдығын жəне/немесе апертураны өзгертіп отыру немесе тек
жарқыл деңгейін өзгертіп отыру арқылы орындауға болады.
❚❚ Ақ түс балансының брекетингі
Фотокамера əр фотосуреттің бірнеше көшірмесін жасайды,
əрқайсысының ақ түс балансы əр түрлі болады.
1
Түсірілімдер санын таңдаңыз.
BKT түймешігін басып тұрып, басты басқару дискін бұрап
брекетинг тізбегіндегі түсірілімдер санын таңдаңыз.
Түсірілімдер саны жоғарғы басқару панелінде көрсетіледі.
Түсірілімдер саны
BKT түймешігі
Басты басқару
дискі
Жоғарғы басқару
панелі
Ақ түс балансы
брекетингінің
индикаторы
Нөлден басқа параметрлерде жоғарғы басқару
панелінде W белгішесі жəне ақ түс балансы
брекетингінің индикаторы көрсетіледі жəне
көріністапқышта M көрсетіледі.
Z
151
2
Ақ түс балансының қадамын таңдаңыз.
BKT түймешігін басып тұрып, қосымша басқару дискін бұрап
ақ түс балансын реттеуді таңдаңыз. Əрбір қадам шамамен
5 майредке тең.
Ақ түс балансының
қадамы
BKT түймешігі
Қосымша басқару
дискі
Жоғарғы басқару
панелі
1 (5 майред), 2 (10 майред) немесе 3 (15 майред)
қадамдарынан таңдаңыз. Жоғарырақ B мəндері көктің
көбірек мөлшерлеріне, жоғарырақ A мəндері сарының
көбірек мөлшерлеріне сəйкес келеді (0 162). 1 қадамдық
брекетинг бағдарламалары төмендегі тізімде берілген:
Басқару панелінің
дисплейі
Z
Ақ түс
Түсірілім
балансының
саны
қадамы
0
1
3
1B
0
0/1B/2B
3
2
2
1A
1B
1A
0/2A/1A
0/1B
0/1A
3
1 A, 1 B
5
1 A, 1 B
7
1 A, 1 B
9
1 A, 1 B
0/1A/1B
0/2A/1A/
1B/2B
0/3A/2A/
1A/
1B/2B/3B
0/4 A/3 A/2 A/
1 A/
1B/2B/3B/
4B
A Сонымен қатар, келесіні қараңыз
«Майред» анықтамасын 164-беттен қараңыз.
152
Брекетинг
реті
3
Фотосуретті жақтауға алыңыз,
фокустаңыз жəне түсіріңіз.
Əр түсірілім брекетинг бағдарламасында көрсетілген
көшірмелер санын жасау үшін өңделеді, əрі əр көшірменің
бөлек ақ түс балансы болады. Ақ түс балансына жасалған
өзгерістер ақ түс балансы дəл реттеуімен жасалған ақ түс
балансы реттеуіне қосылады.
Брекетинг бағдарламасындағы
түсірілімдер саны қалған кадрлар
санынан артық болса, жоғарғы
басқару панелінде n жəне əсер
етілген картаның белгішесі
жыпылықтайды, оң жақта
көрсетілгендей көріністапқышта j
белгішесі жыпылықтайды жəне
ысырманы босату ажыратылады.
Жаңа жад картасын салған кезде суретке түсіруді бастауға
болады.
Z
153
❚❚ Брекетингті болдырмау
Брекетингті болдырмау үшін BKT түймешігін басыңыз жəне
брекетинг тізбегіндегі түсірілімдер саны нөл (r) болып, W
кеткенше басты басқару дискісін бұраңыз. Соңғы қолданылған
бағдарлама келесі рет брекетинг іске қосылғанда қалпына
келтіріледі. Сондай-ақ, брекетингті екі түймешікті басу арқылы
қалпына келтіруді (0 224) орындап болдырмауға болады, бірақ
бұл жағдайда брекетинг бағдарламасы келесі рет брекетинг іске
қосылғанда қалпына келтірілмейді.
Z
A
Ақ түс балансының брекетингі
Ақ түс балансының брекетингін NEF (RAW) пішіміндегі кескін
сапасында пайдалану мүмкін емес. NEF (RAW) немесе NEF (RAW) +
JPEG параметрі таңдалса, ақ түс балансының брекетингінен бас
тартылады.
Ақ түс балансының брекетингі тек түс температурасына əсер етеді (ақ
түс балансы дəл реттеу дисплейіндегі сары-көк білік, 0 162). Жасылқою қызыл білікте ешбір реттеулер жасалмайды.
Өздігінен түсіруді реттейтін таймер режимінде брекетинг
бағдарламасында көрсетілген көшірмелер саны c3 (Self-timer
(Өздігінен түсіруді реттейтін таймер)) > Number of shots
(Түсірілімдер саны) қолданушы параметрі үшін таңдалған параметрге
қарамастан, ысырма босатылған сайын жасалады (0 303).
Фотокамера жад картасына қатынасу шамы жанып тұрғанда өшірілсе,
ол тізбектегі барлық фотосуреттер түсіріліп болғаннан кейін ғана
өшеді.
154
❚❚ ADL брекетингі
Фотокамера бірнеше экспозиция бойына Қосылған D-Lighting
мүмкіндігін өзгертеді.
1
Түсірілімдер санын таңдаңыз.
BKT түймешігін басып тұрып, басты басқару дискін бұрап
брекетинг тізбегіндегі түсірілімдер санын таңдаңыз.
Түсірілімдер саны жоғарғы басқару панелінде көрсетіледі.
Түсірілімдер саны
BKT түймешігі
Басты басқару
дискі
Жоғарғы басқару
панелі
ADL брекетингінің
индикаторы
Нөлден басқа параметрлерде жоғарғы басқару панелінде
d белгішесі жəне ADL брекетингінің индикаторы
көрсетіледі жəне көріністапқышта M көрсетіледі. Қосылған
D-Lighting өшірулі күйде бір фотосурет жəне екіншісін
таңдалған мəнде түсіру үшін екі түсірілімді таңдаңыз.
Қосылған D-Lighting мүмкіндігін Off (Өшірулі) жəне Normal
(Қалыпты) (үш түсірілім), Off (Өшірулі) жəне High (Жоғары)
(төрт түсірілім) немесе Off (Өшірулі) жəне Extra high 1
(Өте жоғары 1) немесе Low (Төмен) жəне Extra high 2
(Өте жоғары 2) (бес түсірілім) арасындағы мəндерге ретімен
орнатып фотосуреттер қатарын түсіру үшін үш жəне бес
аралығындағы түсірілімдерді таңдаңыз. Егер екіден көп
түсірілімді таңдаған болсаңыз, 3-қадамға өтіңіз.
Z
155
2
Қосылған D-Lighting режимін таңдаңыз.
BKT түймешігін басып тұрып, қосымша басқару дискін бұрап
Қосылған D-Lighting режимін таңдаңыз.
BKT түймешігі
Қосымша басқару
дискі
Қосылған D-Lighting жоғарғы басқару панелінде көрсетіледі.
Басқару панелінің
дисплейі
ADL
P
Auto
(Автоматты)
High
(Жоғары)
Low
(Төмен)
Q
Normal
(Қалыпты)
156
ADL
Y
R
Z
Басқару панелінің
дисплейі
Z
Extra high
1 (Өте
жоғары 1)
3
Extra high
2 (Өте
жоғары 2)
3
Фотосуретті жақтауға алыңыз,
фокустаңыз жəне түсіріңіз.
Фотокамера таңдалған брекетинг бағдарламасына сай
Қосылған D-Lighting мүмкіндігін əр түсірілімде өзгертеді.
Брекетинг қосылып тұрғанда, жоғарғы басқару панелінде
брекетинг процесінің индикаторы көрсетіледі. Əр түсірілімнен
кейін индикатордан бір сегмент жойылады.
Түсірілім саны: 3
Бірінші түсірілімнен кейінгі
дисплей
Z
157
❚❚ Брекетингті болдырмау
Брекетингті болдырмау үшін BKT түймешігін басыңыз жəне
брекетинг тізбегіндегі түсірілімдер саны нөл (r) болып, d
кеткенше басты басқару дискісін бұраңыз. Соңғы қолданылған
бағдарлама келесі рет брекетинг іске қосылғанда қалпына
келтіріледі. Сондай-ақ, брекетингті екі түймешікті басу арқылы
қалпына келтіруді (0 224) орындап болдырмауға болады, бірақ
бұл жағдайда брекетинг бағдарламасы келесі рет брекетинг іске
қосылғанда қалпына келтірілмейді.
Z
A ADL брекетингі
Үздіксіз төмен жылдамдық, үздіксіз жоғары жылдамдық жəне тыныш
үздіксіз режимдерінде суретке түсіру брекетинг бағдарламасында
көрсетілген түсірілімдер саны түсіріліп болғанда кідіреді. Келесі рет
ысырманы босату түймешігі басылғанда суретке түсіру жалғасады.
Өздігінен түсіруді реттейтін таймер режимінде фотокамера c3 (Selftimer (Өздігінен түсіруді реттейтін таймер)) > Number of shots
(Түсірілім саны) (0 303) қолданушы параметрі үшін таңдалған
параметрге қарамастан, ысырманы босату түймешігі басылған сайын
155-беттегі 1-қадамда таңдалған түсірілім санын түсіреді; алайда,
түсірілімдер арасындағы аралықты c3 (Self-timer (Өздігінен түсіруді
реттейтін таймер)) > Interval between shots (Түсірілімдер
арасындағы аралық) қолданушы параметрі бақылайды. Басқа
режимдерде ысырманы босату түймешігі басылған сайын бір түсірілім
түсіріледі.
Тізбектегі барлық түсірілімдер түсіріліп болғанша жад картасы толып
кетсе, жад картасын ауыстырғаннан немесе жад картасында орын
босату үшін түсірілімдер жойылғаннан кейін суретке түсіруді тізбектегі
келесі түсірілімнен бастап жалғастыруға болады. Егер тізбектегі
барлық түсірілімдер түсірілгенше фотокамера өшірілсе, фотокамера
қосылған кезде брекетинг тізбектегі келесі түсірілімнен жалғасады.
158
rАқ түс балансы
Ақ түс балансының
параметрлері
Ақ түс балансы түстерге жарық көзі түсінің əсер етпеуін қамтамасыз
етеді. Ақ түс балансын автоматты түрде реттеу параметрі жарық
көздерінің көпшілігінде пайдалану ұсынылады. Егер ақ түс балансын
автоматты түрде реттеу параметрін қолданғанда қалаулы нəтиже
шықпаса, төмендегі тізімнен параметрді таңдаңыз немесе ақ түс
балансының алдын-ала орнатылған мəнін пайдаланыңыз.
Параметр
Түс темп. *
v Auto (Автоматты)
Keep white (reduce warm
colors) (Ақ түсті сақтау
(жылы түстерді азайту))
Normal (Қалыпты)
3500–
8000 K
Keep warm lighting colors
(Жылы жарық түстерін
сақтау)
Incandescent (Қызу
бөлетін шам)
Fluorescent
I
(Флюоресцентті)
Sodium-vapor lamps
(Натрий газ разрядты
шамдары)
Warm-white fluorescent
(Жылы ақ флюоресцентті)
White fluorescent (Ақ
флюоресцентті)
Cool-white fluorescent
(Суық ақ флюоресцентті)
Day white fluorescent
(Күндізгі ақ флюоресцентті)
Daylight fluorescent
(Күндізгі флюоресцентті)
High temp. mercury-vapor
(Жоғары темп. сынап газ
разрядты)
J
3000 K
Сипаттама
Ақ түс балансы автоматты түрде
реттеледі. Ең жақсы нəтижелер
алу үшін G, E немесе D түріне
жататын объективті
пайдаланыңыз. Қосымша жарқыл
жанғанда нəтижелер тиісті түрде
реттеледі. Түс температурасын
суретке түсіруден кейін ойнату
ақпараттық дисплейінде көруге
болады (0 254).
Қызу бөлетін шам жарығының
астында пайдаланыңыз.
Келесімен пайдалану:
2700 K
3000 K
3700 K
4200 K
5000 K
6500 K
7200 K
• Натрий газ разрядты
жарықтандыру (спорттық шаралар
өтетін жерлерде кездеседі).
• Жылы ақ флюоресцентті
шамдар.
r
• Ақ флюоресцентті шамдар.
• Суық ақ флюоресцентті
шамдар.
• Күндізгі, ақ флюоресцентті
шамдар.
• Күндізгі флюоресцентті
шамдар.
• Жоғары түс температурасының
жарық көздері (мысалы, сынап газ
разрядты шамдары).
159
H
Параметр
Түс темп. *
Direct sunlight (Тік күн
сəулелері)
5200 K
N Flash (Жарқыл)
5400 K
G Cloudy (Бұлтты)
6000 K
M Shade (Көлеңке)
8000 K
K
Choose color temp. (Түс
температурасын таңдау)
2500–
10000 K
Preset manual (Алдын-
L ала қолмен енгізілген
мəн)
—
Сипаттама
Тік күн сəулелері
жарықтандырған нысандарда
пайдаланыңыз.
Қосымша жарқыл бөліктерінде
пайдаланыңыз.
Күндізгі жарықта бұлтты күн
райында пайдаланыңыз.
Көлеңкедегі нысандар үшін күндіз
пайдаланыңыз.
Мəндер тізімінен түс
температурасын таңдаңыз (0 165).
Нысанды, жарық көзін немесе
бар фотосуретті ақ түс
балансына (0 168) сілтеме
ретінде пайдаланыңыз.
* Мəндердің барлығы шамамен берілген жəне дəл реттеуді (тиісті болса) білдірмейді.
Ақ түс балансын U түймешігін басып жəне қажет параметр
артқы басқару панелінде көрсетілгенше басты басқару дискін
бұрау арқылы орнатуға болады.
U түймешігі
A
r
160
Басты басқару дискі
Артқы басқару панелі
Фотосурет түсіру мəзірі
Ақ түс балансын фотосурет немесе бейнефильм
түсіру мəзіріндегі White balance (Ақ түс балансы)
параметрін пайдаланып реттеуге де болады
(0 293, 297), сондай-ақ, бұл параметрді ақ түс
балансын (0 162) дəл реттеу немесе ақ түс
балансының алдын-ала орнатылған мəндерін
басқару үшін пайдалануға болады (0 168). White
balance (Ақ түс балансы) мəзіріндегі Auto
(Автоматты) параметрі Keep white (reduce warm colors) (Ақ түсті сақтау
(жылы түстерді азайту)), Normal (Қалыпты) жəне Keep warm lighting
colors (Жылы жарық түстерін сақтау) таңдауларын ұсынады. Keep white
(reduce warm colors) (Ақ түсті сақтау (жылы түстерді азайту)) қызу
бөлетін шам жарығында жазылған ақ түстерді ақ етіп көрсетеді, ал Keep
warm lighting colors (Жылы жарық түстерін сақтау) біз əдетте қызу
бөлетін шам жарығында түйсінетін жылы реңктерді сақтайды.
I Fluorescent (Флюоресцентті) параметрін шам түрлерінен жарық көзін
таңдау үшін пайдалануға болады.
A Студиядағы жарқыл жарығы
Автоматты түрде реттелетін ақ түс балансы үлкен студиялық жарқыл
бөліктерін пайдаланғанда қажет нəтижелерді бермеуі мүмкін. Ақ түс
балансынының алдын-ала енгізілген мəнін пайдаланыңыз немесе ақ
түс балансын Flash (Жарқыл) параметріне орнатып, ақ түс балансын
дəл реттеңіз.
A
Түс температурасы
Жарық көзінің түсін қабылдау бақылаушыға жəне басқа жағдайларға
байланысты өзгереді. Түс температурасы – бірдей толқын ұзындығы
бар жарық шығару үшін жылытылуы тиіс нысанның температурасына
негізделе отырып анықталатын жарық көзі түсінің объективті өлшемі.
5000–5500 К аралығындағы түс температурасы бар жарық көздері ақ
түс ретінде көрінсе, қызу бөлетін шамдар сияқты түс температурасы
төмендеу жарық көздері аздап сары немесе қызыл болып көрінеді. Түс
температурасы жоғарылау жарық көздерінде көк түстің реңкі болады.
«Жылырақ» (қызылырақ) түстер
3000
q
q
w
e
r
t
y
w
4000
e
5000
r
I (натрий газ разрядты
шамдары): 2700 K
J (қызу бөлетін шам)/I (жылы
ақ флюоресцентті): 3000 K
I (ақ флюоресцентті): 3700 K
I (суық ақ флюоресцентті):
4200 K
I (күндізгі ақ флюоресцентті):
5000 K
H (тік күн сəулелері): 5200 K
«Суығырақ» (көгірек) түстер
6000
tyu i
8000
o
!0
10000
[K]
!1
u N (жарқыл): 5400 K
i G (бұлтты): 6000 K
I (күндізгі флюоресцентті):
o
6500 K
I (жоғары температуралы
!0 сынап газ разрядты шамы):
7200 K
!1 M (көлеңке): 8000 K
r
Ескертпе: барлық сандар шамамен берілген.
A Сонымен қатар, келесіні қараңыз
Ақ түс балансының брекетингі (0 151) ақ түс балансын ағымдағы мəнді
«қапсыратындай» өзгертіп, түсірілген əрбір фотосуреттің бірнеше
көшірмесін жасайды.
161
Ақ түс балансын дəл реттеу
K (Choose color temp. (Түс температурасын таңдау))
параметрінен басқа параметрлерде ақ түс балансын жарық
көзінің түсіндегі өзгерістерді түзету немесе кескінге түс реңкін
əдейі енгізу үшін «дəл реттеуге» болады.
❚❚ Ақ түс балансы мəзірі
Фотосурет түсіру мəзірінде ақ түс балансын дəл реттеу үшін
White balance (Ақ түс балансы) параметрін таңдап, төмендегі
қадамдарды орындаңыз.
1
Дəл реттеу параметрлерін
көрсетіңіз.
Ақ түс балансы параметрін белгілеп, 2
түймешігін басыңыз (қосымша мəзір
көрсетілсе, дəл реттеу параметрлерін
көрсету үшін қажет параметрді таңдап,
2 түймешігін қайтадан басыңыз; алдын ала қолмен
орнатылған ақ түс балансын дəл реттеу туралы ақпаратты
178-беттен қараңыз).
2
r
162
Ақ түс балансын дəл реттеңіз.
Ақ түс балансын дəл реттеу үшін мульти
селекторды пайдаланыңыз. Ақ түс
балансын сары (A)–көк (B) білігінде 0,5
қадамдарымен жəне жасыл (G)–қою
қызыл (M) білігінде 0,25 қадамдарымен
Координаттар
дəл реттеуге болады. Көлденең (сарыкөк) білік түс температурасына сəйкес
Реттеу
келеді, ал тік (жасыл-қою қызыл) білікте
сəйкес түс түзетілімі (CC) сүзгілеріне ұқсас əсерлер бар.
Көлденең білік шамамен 5 майредке тең қадамдармен, тік
білік шамамен 0,05 диффузиялық тығыздық бірліктерінің
қадамдарымен белгіленген.
3
J түймешігін басыңыз.
J түймешігін басып параметрлерді
сақтаңыз, сөйтіп фотосурет түсіру
мəзіріне оралыңыз. Ақ түс балансы дəл
реттелген болса, артқы басқару
панелінде жұлдызша («U») көрсетіледі.
J түймешігі
❚❚ U түймешігі
K (Choose color temp. (Түс температурасын таңдау)) жəне
L (Preset manual (Алдын-ала қолмен енгізілген мəн))
параметрлерінен басқа параметрлерде сары (A)–көк (B) білігінде
ақ түс балансын дəл реттеу үшін U түймешігін пайдалануға
болады (0 162; L параметрі таңдалған кезде ақ түс балансын
дəл реттеу үшін 178-бетте сипатталғандай фотосурет түсіру
мəзірін пайдаланыңыз). Артқы басқару панелінде қажет мəн
көрсетілгенше ақ түс балансын 0,5 қадамдарымен (əр толық
қадам шамамен 5 майредке тең) дəл реттеу үшін U түймешігін
басыңыз жəне қосымша басқару дискін бұраңыз. Қосымша
басқару дискін солға бұрау сары түстің (A) көлемін арттырады.
Қосымша басқару дискін оңға бұрау көк түстің (В) көлемін
арттырады. 0-ден басқа параметрлерде артқы басқару панелінде
жұлдызша («U») көрсетіледі.
U түймешігі
r
Қосымша басқару Артқы басқару панелі
дискі
163
A
Ақпараттық дисплей
Көріністапқыш арқылы фотосурет түсіру кезінде
ақпараттық дисплейде ақ түс балансының
параметрлерін реттеу үшін U түймешігін
басуға болады. Ақ түс балансы режимін таңдау
үшін басты басқару дискін жəне түс
температурасын (K режимі, «түс
температурасын таңдау») немесе ақ түс
балансының алдын-ала енгізілген мəнін (алдын-ала қолмен енгізілген
мəн режимі) таңдау үшін қосымша басқару дискін бұраңыз, я болмаса,
сары (A)–көк (B) жəне жасыл (G)–қою қызыл (M) біліктерде ақ түс
балансын дəл реттеу үшін мульти селекторды пайдаланыңыз (басқа ақ
түс балансы режимдері).
A
Ақ түс балансын дəл реттеу
Дəл реттеу біліктеріндегі түстер абсолютті емес, салыстырмалы болып
келеді. Мысалы, ақ түс балансы үшін J (Incandescent (Қызу бөлетін
шам)) сияқты «жылы» параметр таңдалған кезде меңзерді B (көк) түске
жылжыту, фотосуреттерді сəл ғана «суықтау» етеді, бірақ шын мəнінде
оларды көк етпейді.
r
164
A «Майред»
Түс температурасына енгізілген кез келген өзгеріс жоғары түс
температураларына қарағанда төмен түс температураларында көбірек
айырмашылықтың пайда болуына себеп болады. Мысалы, 1000 K
өзгерісі түсте 6000 K мəнімен салыстырғанда 3000 K мəнінде əлдеқайда
үлкенірек өзгеріске əкеледі. Түс температурасының инверсиясын 10 6
көбейту арқылы есептелетін майред — осындай құбылуды есепке
алатын түс температурасының өлшемі, осылайша түс
температурасының түзетілімі сүзгілерінде пайдаланылатын бірлік
болып табылады. Мысалы:
• 4000 K–3000 K (айырмашылық: 1000 K) = 83 майред
• 7000 K–6000 K (айырмашылық: 1000 K) = 24 майред
Түс температурасын таңдау
Ақ түс балансы үшін K (Choose color temp. (Түс
температурасын таңдау)) таңдалғанда түс температурасын
таңдау үшін төмендегі қадамдарды орындаңыз.
D
Түс температурасын таңдау
Жарқылмен немесе флюоресцентті жарықпен керекті нəтижеге қол
жеткізу мүмкін болмайтынын ескеріңіз. Осы көздер үшін N (Flash
(Жарқыл)) немесе I (Fluorescent (Флюоресцентті)) параметрін
таңдаңыз. Басқа жарық көздерінде, таңдалған мəннің сəйкес келетінін
анықтау үшін бір суретті сынап түсіріңіз.
❚❚ Ақ түс балансы мəзірі
Түс температурасын фотосурет түсіру мəзіріндегі White balance
(Ақ түс балансы) параметрлерін пайдаланып таңдауға болады.
Сары-көк жəне жасыл-қою қызыл біліктердің мəндерін төменде
сипатталғандай енгізіңіз.
1
Choose color temp. (Түс
температурасын таңдау) пəрменін
таңдаңыз.
Фотосурет түсіру мəзірінде White
balance (Ақ түс балансы) параметрін
таңдаңыз да, Choose color temp. (Түс
температурасын таңдау) параметрін белгілеп, 2 түймешігін
басыңыз.
2
r
Сары-көк үшін мəнді таңдаңыз.
Цифрларды белгілеу үшін 4 немесе 2
түймешігін, өзгерту үшін 1 немесе 3
түймешігін басыңыз.
Сары (A)–көк (B)
білігінің мəні
165
3
Жасыл-қою қызыл үшін мəнді
таңдаңыз.
G (жасыл) немесе M (қою қызыл) білігін
белгілеу үшін 4 немесе 2 түймешігін
басыңыз жəне мəнді таңдау үшін 1
немесе 3 түймешігін басыңыз.
4
r
166
Жасыл (G)–қою
қызыл (M) білігінің
мəні
J түймешігін басыңыз.
J түймешігін басып өзгертулерді
сақтаңыз, сөйтіп фотосурет түсіру
мəзіріне оралыңыз. Егер жасыл (G)–қою
қызыл (M) білігі үшін 0 қоспағанда басқа
мəн таңдалса, артқы басқару панелінде
J түймешігі
жұлдызша («U») көрсетіледі.
❚❚ U түймешігі
K (Choose color temp. (Түс температурасын таңдау))
параметрі таңдалғанда U түймешігін тек сары (A)–көк (B)
білігінің түс температурасын таңдау үшін пайдалануға болады.
U түймешігін басып, қосымша басқару дискін артқы басқару
панелінде қажет мəн көрсетілгенше бұраңыз (реттеулер
майредтер түрінде жасалады; 0 164). Түс температурасын
тікелей енгізу үшін U түймешігін басыңыз жəне цифрды
белгілеу үшін 4 немесе 2 түймешігін басыңыз жəне өзгерту үшін
1 немесе 3 түймешігін басыңыз.
U түймешігі
Қосымша басқару
дискі
Артқы басқару панелі
r
167
Алдын-ала қолмен енгізілген
мəн
Алдын-ала қолмен енгізілген мəн аралас жарық жағдайында
сурет түсіруге арналған ақ түс балансы баптауларын жазу жəне
қайта пайдалану немесе мықты түс реңдері бар жарық көздерін
түзету үшін пайдаланылады. Фотокамера d-1 мен d-6
арасындағы алдын-ала енгізілген мəндер түрінде ақ түс
балансының алдын-ала енгізілген мəні үшін алтыға дейін мəнді
сақтай алады. Ақ түс балансының алдын-ала енгізілген мəнін
орнатудың екі əдісі бар:
Əдіс
Сипаттама
Бейтарап сұр немесе ақ түсті нысан ақырғы
фотосуретте пайдаланылатын жарық астына
қойылады жəне ақ түс балансын фотокамера
Тікелей өлшеу
өлшейді (0 169). Тікелей көрініс кезінде
фотосурет түсіруде (0 44, 59) ақ түс балансын
кадрдың таңдалған аумағында өлшеуге болады
(нүктелі ақ түс балансы, 0 173).
Бар фотосуреттен Ақ түс балансы жад картасындағы фотосуреттен
көшіру
көшіріледі (0 176).
r
A
Ақ түс балансының алдын-ала енгізілген мəндері
Ақ түс балансының алдын-ала енгізілген мəндеріне енгізілген
өзгертулер фотосурет түсіру мəзірінің бүкіл жинақтарына қолданылады
(0 291).
168
Көріністапқыш арқылы фотосурет
түсіру
1
2
Эталондық нысанға жарық түсіріңіз.
Ақырғы фотосуретте пайдаланылатын жарық астына
бейтарап сұр немесе ақ түсті нысанды қойыңыз. Студия
параметрлерінде анықтамалық нысан ретінде стандартты
сұр тақтаны пайдалануға болады. Ақ түс балансын өлшеген
кезде экспозицияның 1 ЭМ-ге автоматты түрде артатынын
ескеріңіз; M экспозиция режимінде экспозиция индикаторы
±0 мəнін көрсетуі үшін экспозицияны реттеңіз (0 137).
Ақ түс балансын L (Preset manual (Алдын-ала
қолмен енгізілген мəн)) күйіне орнатыңыз.
U түймешігін басыңыз жəне артқы басқару панелінде L
көрсетілгенше басты басқару дискін бұраңыз.
U түймешігі
Басты басқару дискі
Артқы басқару
панелі
r
A
Алдын ала қолмен орнатылған ақ түс балансын өлшеу
(көріністапқыш арқылы фотосурет түсіру)
HDR фотосуретін (0 189) немесе бірнеше экспозицияны (0 229)
суретке түсіріп жатқанда, я болмаса, g1 (Custom control assignment
(Қолданушы басқару элементін тағайындау)) > Shutter-release
button (Ысырманы босату түймешегі) (0 309) қолданушы параметрі
үшін Record movies (Бейнефильмдерді жазу) таңдалғанда жəне
тікелей селектор 1 күйіне бұралғанда алдын-ала қолмен орнатылған
ақ түс балансын өлшеу мүмкін емес.
169
3
Алдын-ала енгізілген мəнді таңдаңыз.
U түймешігін басып, қосымша басқару дискін артқы басқару
панелінде қажет ақ түс балансының алдын-ала енгізілген
мəні (d-1-d-6) көрсетілгенше бұраңыз.
U түймешігі
4
Қосымша басқару
дискі
Артқы басқару
панелі
Тікелей өлшеу режимін
таңдаңыз.
U түймешігін қысқа уақытқа босатып,
содан кейін бұл түймешікті артқы
басқару панелінде L белгішесі
жыпылықтай бастағанша басыңыз.
Жыпылықтап тұрған D жоғарғы
басқару панелінде де көрсетіледі.
Жоғарғы басқару
панелі
Артқы басқару панелі
r
Көріністапқыш
5
170
Ақ түс балансын өлшеңіз.
Индикаторлар жыпылықтауын тоқтатқанға бірнеше
секундқа дейін анықтамалық нысанды
көріністапқышқа толық кіретіндей етіп жақтауға
алып, ысырманы босату түймешігін соңына дейін басыңыз.
Фотокамера ақ түс балансының мəнін өлшеп, оны 3-қадамда
таңдалған алдын-ала енгізілген мəнде сақтайды. Ешқандай
фотосурет жазылмайды; ақ түс балансын фотокамера
фокуста болмаған кезде де дəл өлшеуге болады.
6
Нəтижелерді тексеріңіз.
Фотокамера ақ түс балансының мəнін
өлшей алған болса, басқару
панельдерінде C жыпылықтайды,
ал көріністапқышта жыпылықтаған a
көрсетіледі. Суретке түсіру режиміне
шығу үшін ысырманы босату
түймешігін жартылай басыңыз.
Жоғарғы басқару
панелі
Артқы басқару панелі
Көріністапқыш
Егер жарық тым қараңғы немесе тым
ашық болса, фотокамера ақ түс
балансын өлшей алмауы мүмкін.
Жыпылықтап тұрған b a басқару
панельдерінде жəне көріністапқышта
көрсетіледі. Ысырманы босату
түймешігін жартылай басып 5-қадамға
оралып, ақ түс балансын қайта
өлшеңіз.
Жоғарғы басқару
панелі
Артқы басқару панелі
r
Көріністапқыш
171
D Тікелей өлшеу режимі
Көріністапқыш арқылы фотосурет түсіріп, дисплейлер жыпылықтап
тұрған кезде ешбір əрекет орындалмаса, тікелей өлшеу режимі с2
(Standby timer (Күту режимінің таймері), 0 303) қолданушы
параметрі үшін таңдалған уақытта аяқталады.
A
Қорғалған алдын-ала енгізілген мəндер
Ағымдағы алдын-ала енгізілген мəн қорғалған (0 178) болса, жоғарғы
басқару панелі мен көріністапқышта жаңа мəнді өлшеу əрекеті
жасалғанда 3 (жəне артқы басқару панелінде L) жыпылықтайды.
A
Алдын-ала енгізілген мəнді таңдау
Фотосурет түсіру мəзірінде White balance (Ақ
түс балансы) параметрі үшін Preset manual
(Алдын-ала қолмен енгізілген мəн) таңдалса,
оң жақтағы тілқатысу терезесі көрсетіледі;
алдын-ала енгізілген мəнді белгілеп, J
түймешігін басыңыз. Таңдалған ағымдағы
алдын-ала енгізілген мəн жоқ болса, ақ түс
балансы 5200 K мəніне, Direct sunlight (Тік күн сəулелері)
параметрімен бірдей орнатылады.
r
172
Тікелей көрініс (нүктелі ақ түс балансы)
Тікелей көрініс кезінде (0 44, 59), ақ түс балансын кадрдың
таңдалған аумағында өлшеуге болады, бұл анықтамалық
нысанды дайындаудың немесе телефото фотосурет түсіру
кезінде объективтерді ауыстырудың қажеттілігін жояды.
1
a түймешігін басыңыз.
Айна көтеріліп, объективтегі көрініс
фотокамера мониторында көрсетіледі.
a түймешігі
2
Ақ түс балансын L (Preset manual (Алдын-ала
қолмен енгізілген мəн)) күйіне орнатыңыз.
U түймешігін басыңыз жəне артқы басқару панелінде L
көрсетілгенше басты басқару дискін бұраңыз.
U түймешігі
3
Басты басқару дискі
Артқы басқару
панелі
Алдын-ала енгізілген мəнді таңдаңыз.
r
U түймешігін басып, қосымша басқару дискін артқы басқару
панелінде қажет ақ түс балансының алдын-ала енгізілген
мəні (d-1–d-6) көрсетілгенше бұраңыз.
U түймешігі
Қосымша басқару
дискі
Артқы басқару
панелі
173
4
Тікелей өлшеу режимін
таңдаңыз.
U түймешігін қысқа уақытқа босатып,
Артқы басқару
содан кейін бұл түймешікті артқы
панелі
басқару панелінде L белгішесі
жыпылықтай бастағанша басыңыз. Нүктелі ақ түс
балансының нысанасы (r) таңдалған фокустау нүктесінде
көрсетіледі.
5
6
r
Нысананы ақ немесе сұр аумақтың үстіне қойыңыз.
Дисплейде L жыпылықтап тұрғанда,
мульти селекторды пайдаланып
нысанның ақ немесе сұр аумағына r
орналастырыңыз. Нысана
айналасындағы аумақты дəлірек
орналастыру мақсатында ұлғайту үшін
X түймешігін басыңыз. Сондай-ақ,
мониторда нысанды нұқу арқылы ақ түс балансын кадрда кез
келген жерде өлшеуге болады. Бұл жағдайда 6-қадамда
сипатталғандай мульти селектордың ортасын немесе
ысырманы босату түймешігін басу қажет емес.
Ақ түс балансын өлшеңіз.
Ақ түс балансын өлшеу үшін мульти
селектордың ортасын басыңыз немесе
ысырманы босату түймешігін соңына
дейін басыңыз. Ақ түс балансын өлшеу
үшін қол жетімді уақыт — c4 (Monitor off
delay (Мониторды өшіруді кешіктіру)) >
Live view (Тікелей көрініс) (0 303)
қолданушы параметрі үшін таңдалған мəн.
Егер фотокамера ақ түс балансын
өлшей алмаса, оң жақтағы хабар
көрсетіледі. Жаңа ақ түс балансының
нысанасын таңдап, процесті 5-қадамнан
бастап қайталаңыз.
174
7
Тікелей өлшеу режимінен шығыңыз.
Тікелей өлшеу режимінен шығу үшін U түймешігін басыңыз.
Ақ түс балансының алдын-ала енгізілген
мəндерін фотосурет немесе
бейнефильм түсіру мəзірінде White
balance (Ақ түс балансы) үшін Preset
manual (Алдын-ала қолмен енгізілген
мəн) параметрін таңдау арқылы көруге
болады. Алдын-ала енгізілген ақ түс
балансын өлшеу үшін пайдаланылатын нысаналардың орны
тікелей көрініс кезінде жазылған алдын-ала енгізілген
мəндерде көрсетіледі.
r
D
Алдын-ала қолмен орнатылған ақ түс балансын өлшеу
(тікелей көрініс)
HDR экспозициясы орындалып жатқанда (0 189), Photo live view
display WB (Фотосурет тікелей көрінісі дисплейінің ақ түс
балансы) (0 52) үшін None (Жоқ) таңдалғанда немесе g1 (Custom
control assignment (Қолданушы басқару элементін тағайындау)) >
Shutter-release button (Ысырманы босату түймешігі) (0 309)
қолданушы параметрі үшін Record movies (Бейнефильмдер жазу)
таңдалғанда жəне тікелей көрініс селекторы 1 күйіне бұралғанда
алдын-ала қолмен орнатылған ақ түс балансын өлшеу мүмкін емес.
175
Алдын-ала енгізілген мəндерді басқару
❚❚ Фотосуреттен ақ түс балансын көшіру
Ақ түс балансының мəнін бар фотосуреттен таңдалған алдынала енгізілген мəнге көшіру үшін төмендегі қадамдарды
орындаңыз.
1
Preset manual (Алдын-ала қолмен
енгізілген мəн) параметрін
таңдаңыз.
Фотосурет түсіру мəзірінде White
balance (Ақ түс балансы) параметрін
таңдаңыз да, Preset manual (Алдынала қолмен енгізілген мəн) параметрін белгілеп,
2 түймешігін басыңыз.
2
3
r
176
Белгіленген орынды таңдаңыз.
Алдын-ала енгізілген межелі мəнді (d-1–
d-6) белгілеп, мульти селектордың
ортасын басыңыз.
Select image (Кескін таңдау)
пəрменін таңдаңыз.
Select image (Кескін таңдау) пəрменін
белгілеп, 2 түймешігін басыңыз.
4
Бастапқы кескінді белгілеңіз.
Бастапқы кескінді белгілеңіз. Белгіленген
кескінді толық өлшемде қарау үшін X
түймешігін басып, ұстап тұрыңыз.
Басқа орындардағы кескіндерді көру
үшін W (M) түймешігін басып, қажет
картаны жəне қалтаны таңдаңыз
(0 249).
5
Ақ түс балансын көшіріңіз.
J түймешігін басып белгіленген фотосуреттің ақ түс балансы
мəнін таңдалған алдын-ала енгізілген мəнге көшіріңіз.
Белгіленген фотосуреттің түсіндірмесі (0 311) бар болса, ол
таңдалған алдын-ала енгізілген мəннің түсіндірмесіне
көшіріледі.
r
177
A
Ақ түс балансының алдын-ала енгізілген мəнін таңдау
1 түймешігін басып ағымдағы ақ түс
балансының алдын-ала енгізілген мəнін (d-1–
d-6) белгілеңіз, 2 түймешігін басып басқа
алдын-ала енгізілген мəнді таңдаңыз.
A
Ақ түс балансының алдын-ала енгізілген мəнін дəл реттеу
Таңдалған алдын-ала енгізілген мəнді Fine-tune
(Дəл реттеу) параметрін таңдап жəне 162-бетте
сипатталғандай ақ түс балансын реттеп дəл
реттеуге болады.
A Түсініктемені өңдеу
Ағымдағы ақ түс балансының алдын-ала
енгізілген мəні үшін 36 таңбаға дейінгі
сипаттағыш аңғартпаны енгізу үшін алдын-ала
қолмен орнатылған ақ түс балансы мəзірінде
Edit comment (Аңғартпаны өңдеу) пəрменін
таңдаңыз жəне 185-бетте сипатталғандай
аңғартпаны енгізіңіз.
A
r
178
Қорғау
Ағымдағы ақ түс балансының алдын-ала қолмен
енгізілген мəнін қорғау үшін алдын-ала қолмен
орнатылған ақ түс балансы мəзірінде Protect
(Қорғау) параметрін таңдаңыз да, On (Қосулы)
күйін белгілеңіз жəне J түймешігін басыңыз.
Қорғалған алдын-ала енгізілген мəндерді
өзгерту мүмкін емес, əрі Fine-tune (Дəл реттеу)
жəне Edit comment (Түсініктемені өңдеу) параметрлерін пайдалану
мүмкін емес.
JКескінді түзету
Picture Control режимдері
Picture Control режимін таңдау
Нысанға немесе көрініс түріне қарай Picture Control режимін
таңдаңыз.
Параметр
Q
Standard
(Стандартты)
R
Neutral
(Бейтарап)
S
Vivid (Жарқын)
p
Monochrome
(Монохромды)
Portrait
(Портрет)
Landscape
(Пейзаж)
q
Flat (Пəтер)
T
o
Сипаттама
Теңгерілген нəтижелерге қол жеткізу үшін
суреттерді стандартты түрде өңдеу.
Жағдайлардың көпшілігінде ұсынылады.
Табиғи нəтижелерге қол жеткізу үшін
минималды түрде өңдеу. Кейін өңделетін
фотосуреттер үшін таңдаңыз.
Суреттер жарқын, фотокөшірме əсеріне қол
жеткізу үшін түзетіледі. Негізгі түстерді ерекше
көрсету қажет фотосуреттер үшін таңдаңыз.
Монохромды фотосуреттер түсіріңіз.
Портреттерді табиғи құрылымы бар жəне тегіс
көрінетін теріге қол жеткізу үшін өңдеңіз.
Əдемі пейзаждар мен қала көріністерін
жасайды.
Кішігірім элементтер белгіленген тұстардан
көлеңкелерге дейін кең реңктер ауқымында
сақталады. Кейін айтарлықтай өңделетін
фотосуреттер үшін таңдаңыз.
J
179
1
L (Z/Q) түймешігін
басыңыз.
Picture Control
режимдерінің тізімі
көрсетіледі.
L (Z/Q) түймешігі
2
Picture Control
режимін таңдаңыз.
Қажетті Picture Control
режимін белгілеп, J
түймешігін басыңыз.
J түймешігі
A
Қолданушы тарапынан реттелетін Picture Control режимдері
Қолданушы тарапынан реттелетін Picture Control режимдері фотосурет
немесе бейнефильм түсіру мəзіріндегі Manage Picture Control (Picture
Control режимін басқару) параметрін пайдаланып, бар Picture Control
режимдерін өзгерту арқылы жасалады (0 184). Қолданушы тарапынан
реттелетін Picture Control режимдерін бір үлгідегі басқа фотокамералар
мен үйлесімді бағдарламалық жасақтама арасында ортақ пайдалану
үшін жад картасына сақтауға болады.
A
J
Picture Control индикаторы
Ағымдағы Picture Control R түймешігі
басылғанда ақпараттық дисплейде көрсетіледі.
Picture Control
индикаторы
A
Суретке түсіру мəзірлері
Сондай-ақ, Picture Control режимдерін фотосурет немесе бейнефильм
түсіру мəзіріндегі Set Picture Control (Picture Control режимін орнату)
параметрін пайдаланып таңдауға болады (0 293, 297).
180
Picture Control режимдерін өзгерту
Бар алдын-ала енгізілген жəне қолданушы тарапынан реттелетін
Picture Control режимдерін (0 184) көрініске немесе
пайдаланушының жасампаз мақсатына сəйкес келетін етіп
өзгертуге болады. Quick adjust (Жылдам реттеу) көмегімен
баптаулардың теңгерілген тіркесімін таңдаңыз немесе жеке
параметрлерді қолмен реттеңіз.
1
2
3
Picture Control режимін таңдаңыз.
Керекті Picture Control режимін Picture
Control тізімінде (0 179) белгілеп,
2 түймешігін басыңыз.
Параметрлерді реттеңіз.
Қажет параметрді белгілеу үшін 1
немесе 3 түймешігін басыңыз жəне
1 артуларымен мəнді таңдау үшін 4
немесе 2 түймешігін басыңыз, я
болмаса, 0,25 артуларымен мəнді
таңдау үшін қосымша басқару дискін
бұраңыз (0 182). Осы қадамды барлық баптаулар
реттелгенше қайталаңыз немесе Quick adjust (Жылдам
реттеу) пəрменін белгілеу жəне 4 немесе 2 түймешігін басу
арқылы параметрлердің алдын-ала орнатылған тіркесімін
таңдаңыз. Əдепкі параметрлерді O (Q) түймешігін басып
қалпына келтіруге болады.
J
J түймешігін басыңыз.
A
Бастапқы Picture Control режимдерін өзгерту
Əдепкі параметрлерден өзгертілген Picture
Control режимдері Set Picture Control (Picture
Control режимін орнату) мəзірінде
жұлдызшамен («U») көрсетіледі.
181
❚❚ Picture Control параметрлері
Параметр
Қолмен жасалатын реттеулер
(барлық Picture Control режимдері)
Сипаттама
Таңдалған Picture Control режимінің əсерін өшіру
немесе арттыру (бұл барлық қолмен реттелетін
Quick adjust
реттеулерді ысыратынын ескеріңіз). Neutral
(Жылдам реттеу)
(Бейтарап), Monochrome (Монохромды), Flat
(Пəтер) параметрінде немесе теңшелетін Picture
Control режимдерінде қол жетімді емес (0 184).
Контурлардың анықтығын реттеңіз.
Sharpening
A параметрін анық етуді көрініс түріне сай
(Анық ету)
автоматты түрде реттеу үшін таңдаңыз.
Анықтықты қолмен реттеңіз немесе фотокамераға
анықтықты автоматты түрде реттеуге мүмкіндік
беру үшін A параметрін таңдаңыз. Көрініске
байланысты кейбір параметрлерде жарық
Clarity
(Анықтық) нысандар айналасында көлеңкелер пайда болуы
немесе күңгірт нысандар айналасында галолар
пайда болуы мүмкін. Анықтық бейнефильмдерге
қолданылмайды.
Контрастты қолмен реттеңіз немесе
фотокамераға контрастты автоматты түрде
Contrast
(Контраст) реттеуге мүмкіндік беру үшін A параметрін
таңдаңыз.
Жарық аумақтағы немесе көлеңкелердегі
Brightness
кішіргірім элементтерді жоғалтусыз жарықтықты
(Жарықтық)
көтеріңіз немесе төмендетіңіз.
182
Қолмен жасалатын
Қолмен
реттеулер
жасалатын
(тек монохромды
реттеулер
емес)
(тек монохромды)
J
Saturation
(Қанығуы)
Түстердің жарқындығын реттеңіз. A параметрін
қанығуды көрініс түріне сай автоматты түрде
реттеу үшін таңдаңыз.
Hue (Реңк)
Реңкті реттеңіз.
Filter effects
Монохромды фотосуреттерде түс сүзгілерінің
(Сүзгі
əсеріне еліктейді (0 183).
əсерлері)
Toning
Монохромды фотосуреттерде пайдаланылатын
(Реңк беру) реңкті таңдаңыз (0 183).
D «A» (Автоматты)
Автоматты анық ету, анықтық, контраст жəне қанығуы нəтижелері
экспозицияға жəне нысанның кадрдағы күйіне қарай əр түрлі болады.
Ең жақсы нəтиже алу үшін G, E немесе D объективін пайдаланыңыз.
A
Қол режимі жəне автоматты режим арасында ауысу
Анық ету, анықтық, контраст жəне қанығуы үшін
қол режимі жəне автоматты (A) параметрлер
арасында ауысу үшін X түймешігін басыңыз.
A Алдыңғы параметрлер
Picture Control параметрі мəзірінде көрсетілген
мəннің астындағы j индикаторы параметрдің
алдыңғы мəнін білдіреді. Бұны параметрлерді
реттеген кезде анықтама ретінде
пайдаланыңыз.
A
Сүзгі əсерлері (тек монохромды)
Осы мəзірдегі параметрлер монохромды фотосуреттердегі түс
сүзгілерінің əсеріне еліктейді. Мына сүзгі əсерлері қол жетімді:
Параметр
Сипаттама
Y
Сары Контрастты күшейтеді. Пейзаж фотосуреттерінде
O Сарғылт аспанның жарықтығының реңкін азайту үшін
пайдалануға болады. Сарғылт түс сарыға, ал қызыл түс
R Қызыл сарғылтқа қарағанда көбірек контраст береді.
Тері реңктерін жұмсартады. Портреттер үшін
G Жасыл
пайдалануға болады.
A
Реңк беру (тек монохромды)
Toning (Реңк беру) таңдалған кезде 3
түймешігі басылса, қанығуы параметрлері
көрсетіледі. Қанығуын реттеу үшін 4 немесе 2
түймешігін басыңыз. B&W (қара жəне ақ түс)
таңдалған кезде қанығуын басқару қол жетімді
емес.
J
A Қолданушы тарапынан реттелетін Picture Control параметрлері
Қолданушы тарапынан реттелетін Picture Control режимдеріндегі
параметрлер оның негізіндегі режимнің параметрлерімен бірдей
болады.
183
Қолданушы тарапынан реттелетін
Picture Control режимдерін жасау
Фотокамерамен бірге келетін Picture Control режимдерін өзгертіп,
қолданушы тарапынан реттелетін Picture Control режимдері ретінде
сақтауға болады.
1
Manage Picture Control (Picture
Control режимін басқару) пəрменін
таңдаңыз.
Фотосурет түсіру мəзіріндегі Manage
Picture Control (Picture Control режимін
басқару) параметрін белгілеп,
2 түймешігін басыңыз.
2
Save/edit (Сақтау/өңдеу) пəрменін
таңдаңыз.
Save/edit (Сақтау/өңдеу) пəрменін
белгілеп, 2 түймешігін басыңыз.
3
J
4
Бар Picture Control режимін белгілеп,
2 түймешігін басыңыз немесе 5-қадамға
өтіп, белгіленген Picture Control режимін
одан ары өзгертпей сақтау үшін J
түймешігін басыңыз.
Таңдалған Picture Control режимін
өңдеңіз.
Қосымша ақпаратты 182-беттен қараңыз. Кез
келген өзгертулерден бас тартып, əдепкі
параметрлерден қайта бастау үшін O (Q)
түймешігін басыңыз. Параметрлерді орнату
аяқталған кезде J түймешігін басыңыз.
5
184
Picture Control режимін таңдаңыз.
Межелі орынды таңдаңыз.
Қолданушы тарапынан реттелетін Picture
Control режимі үшін межелі орынды (C-1
мен C-9 аралығында) таңдап, 2 түймешігін
басыңыз.
6
Picture Control
режимін атаңыз.
Атау аумағы
Пернетақта
Оң жақтағы мəтін енгізу
аумағы
тілқатысу терезесі
Пернетақтаны
көрсетіледі. Əдепкі
таңдау
бойынша, жаңа Picture
Control бар Picture Control
атауына екі цифрлы сан (автоматты түрде тағайындалады)
қосылып аталады; əдепкі атауды пайдалану үшін 7-қадамға
өтіңіз. Меңзерді атау аумағына жылжыту үшін дисплейді
түртіңіз немесе W (M) түймешігін ұстап тұрып, 4 немесе 2
түймешігін басыңыз. Ағымдағы меңзер орнында жаңа əріп
енгізу үшін сенсорлық экран пернетақтасында əріптерді
түртіңіз (жоғарғы регистр, төменгі регистр жəне таңбалық
пернетақталар арасында ауысу үшін пернетақтаны таңдау
түймешігін түртіңіз). Сондай-ақ, мульти селекторды
пайдаланып пернетақта аумағында қажет таңбаны белгілеп,
сөйтіп мульти селектордың ортасын басуға болады.
Меңзердің ағымдағы орнындағы таңбаны жою үшін O (Q)
түймешігін басыңыз.
Қолданушы тарапынан реттелетін Picture Control атаулары
он тоғызға дейінгі таңбадан тұра алады. Он тоғызыншыдан
кейінгі кез келген таңба өшіріледі.
7
Өзгертулерді сақтап,
шығыңыз.
Өзгертулерді сақтап, шығу
үшін J түймешігін
басыңыз. Жаңа Picture
Control режимі Picture
J түймешігі
Control режимдерінің
тізімінде пайда болады.
J
185
A
Picture Control режимін басқару > Қайта атау
A
Manage Picture Control (Picture Control
режимін басқару) > Delete (Жою)
Қолданушы тарапынан реттелетін Picture Control
режимдерін кез келген уақытта Manage Picture
Control (Picture Control режимін басқару)
мəзіріндегі Rename (Қайта атау) параметрін
пайдаланып қайта атауға болады.
Manage Picture Control (Picture Control режимін
басқару) мəзіріндегі Delete (Жою) параметрін таңдалған қолданушы
тарапынан реттелетін Picture Control режимдерін (керек болмай қалған
кезде) жою үшін пайдалануға болады.
A
Бастапқы Picture Control белгішесі
Қолданушы тарапынан реттелетін Picture Control
негізделген бастапқы алдын-ала енгізілген Picture
Control өңдеу дисплейінің үстіңгі оң жақ
бұрышындағы белгіше арқылы көрсетіледі.
A
J
Бастапқы Picture
Control белгішесі
Қолданушы тарапынан реттелетін Picture Control режимдерін
ортақ пайдалану
Manage Picture Control (Picture Control режимін
басқару) мəзіріндегі Load/save (Жүктеу/сақтау)
элементі төменде тізілген параметрлерді ұсынады.
Бұл параметрлерді қолданушы тарапынан реттелетін
Picture Control режимдерін жад карталарына жəне жад
карталарынан көшіру үшін пайдаланыңыз (бұл
параметрлер тек 1-ұяшықтағы жад картасында қол
жетімді жəне оларды 2-ұяшықтағы жад картасында
пайдалану мүмкін емес). Жад карталарына көшірілгеннен кейін Picture Control
режимдерін басқа фотокамераларда немесе үйлесімді бағдарламалық
жасақтамада пайдалануға болады.
• Copy to camera (Фотокамераға көшіру): қолданушы тарапынан
реттелетін Picture Control режимдерін жад картасынан фотокамерадағы
C-1 жəне C-9 арасындағы қолданушы тарапынан реттелетін Picture
Control режимдеріне көшіріп, оларды қалауыңызша атаңыз.
• Delete from card (Картадан өшіру): таңдалған қолданушы тарапынан
реттелетін Picture Control режимін жад картасынан өшіріңіз.
• Copy to card (Картаға көшіру): қолданушы тарапынан реттелетін Picture
Control (C-1 жəне C-9 аралығында) фотокамерадан жад картасында
таңдалған межелі орынға (1 жəне 99 аралығында) көшіріңіз.
186
Жарық аумақтағы жəне
күңгірт аумақтағы кішігірім
элементтерді сақтау
Қосылған D-Lighting
Қосылған D-Lighting жарық аумақтағы жəне күңгірт аумақтағы
кішігірім элементтерді сақтайды, фотосуреттердің табиғи
контрастын жасайды. Контрасты жоғары көріністер үшін
пайдаланыңыз, мысалы, есік немесе терезе арқылы қатты жарық
сырттағы көріністі немесе күншуақ кезде көлеңкелі нысандарды
түсіру кезінде пайдалануға болады. Ол матрицалық өлшеммен
бірге пайдаланылған кезде ең тиімді болады (0 129).
Қосылған D-Lighting өшірулі
Қосылған D-Lighting:
Y Автоматты
J
A
«Active D-Lighting (Қосылған D-Lighting)» жəне «D-Lighting»
параметрлерін салыстыру
Фотоурет түсіру мəзіріндегі Active D-Lighting (Қосылған D-Lighting)
параметрі динамикалық ауқымды оңтайландыру үшін суретке түсіру
алдында экспозицияны реттейді, ал өңдеу мəзіріндегі (0 314)
D-Lighting параметрі суретке түсіруден кейін кескіндердегі күңгірт
жерлерді жарықтандырады.
187
Қосылған D-Lighting параметрін пайдалану:
1
Active D-Lighting (Қосылған
D-Lighting) режимін таңдаңыз.
Фотосурет түсіру мəзірінде Active
D-Lighting (Қосылған D-Lighting)
параметрін белгілеп, 2 түймешігін
басыңыз.
2
Параметрді таңдаңыз.
Қажет параметрді белгілеп, J түймешігін
басыңыз. Егер Y Auto (Автоматты)
күйі таңдалса, фотокамера суретке
түсіру жағдайларына қарай Қосылған
D-Lighting автоматты түрде реттейді
(дегенмен, M экспозиция режимінде Y Auto (Автоматты)
параметрі Q Normal (Қалыпты) мəніне тең болады).
J
D Қосылған D-Lighting
Қосылған D-Lighting параметрін бейнефильмдерде пайдалану мүмкін
емес. Бұрмалану (кездейсоқ орналасқан жарық нүктелер, түстердің
əркелкілігі немесе сызықтар) Қосылған D-Lighting мүмкіндігімен
түсірілген фотосуреттерде пайда болуы мүмкін. Кейбір нысандарда
біркелкі емес көлеңке көрініп тұруы мүмкін.
A Сонымен қатар, келесіні қараңыз
Фотосурет түсіру мəзірінде Auto bracketing set (Автоматты брекетинг
жинағы) үшін ADL bracketing (ADL брекетингі) таңдалғанда (0 146)
фотокамера түсірілімдер қатарында Қосылған D-Lighting мүмкіндігін
өзгертеді (0 155).
188
Жоғары динамикалық ауқым (HDR)
Жоғары контрастты нысандармен пайдаланылатын High Dynamic
Range (Жоғары динамикалық ауқым) (HDR) əр түрлі
экспозицияларда түсірілген екі түсірілімді біріктіріп жарық
аумақтардағы жəне күңгірт аумақтардағы кішігірім элементтерді
сақтайды. HDR матрицалық өлшеммен бірге пайдаланғанда ең
тиімді (0 129; нүктелі немесе ортасы бойынша өлшенген өлшеу
əдістерінде жəне микропроцессормен жабдықталмаған
объективте Auto (Автоматты) экспозиция айырмашылығы
шамамен 2 ЭМ мəніне тең болады). Оны NEF (RAW) пішіміндегі
кескіндерді жазу үшін пайдалану мүмкін емес. HDR қосулы
болса, əрі A жəне % ысырма жылдамдықтары қол жетімді
емес болса, жарқыл жарығын (0 194), брекетингті (0 146),
бірнеше экспозицияны (0 229) жəне даралай фотосурет түсіруді
(0 74) пайдалану мүмкін емес.
+
Бірінші экспозиция
(күңгірттеу)
1
Екінші экспозиция
(ашықтау)
HDR (high dynamic range) (HDR
(Жоғары динамикалық ауқым))
параметрін таңдаңыз.
Фотосурет түсіру мəзірінде HDR (high
dynamic range) (HDR (Жоғары
динамикалық ауқым)) параметрін
белгілеп, 2 түймешігін басыңыз.
Біріктірілген HDR
кескіні
J
189
2
Режимді таңдаңыз.
HDR mode (HDR режимі) параметрін
белгілеп, 2 түймешігін басыңыз.
Мыналардың біреуін белгілеп, J
түймешігін басыңыз.
• HDR фотосуреттерінің қатарын
түсіру үшін 0 On (series) (Қосулы
(қатар)) параметрін таңдаңыз. HDR
режимінде суретке түсіру HDR mode
(HDR режимі) үшін Off (Өшірулі)
параметрі таңдалғанша жалғасады.
• Бір HDR фотосуретін түсіру үшін On (single photo)
(Қосулы (бір фотосурет)) параметрін таңдаңыз. Бір HDR
фотосуреті жасалғаннан кейін қалыпты суретке түсіру
автоматты жалғасады.
• Қосымша HDR фотосуреттерін жасамастан шығу үшін
Off (Өшірулі) күйін таңдаңыз.
On (series) (Қосулы (қатар)) немесе On
(single photo) (Қосулы (бір
фотосурет)) таңдалған болса, жоғарғы
басқару панелінде y белгішесі
көрсетіледі.
J
190
3
Экспозиция айырмашылығын
таңдаңыз.
Екі түсірілім арасында экспозициядағы
айырмашылықты таңдау үшін Exposure
differential (Экспозиция
айырмашылығы) параметрін белгілеп,
2 түймешігін басыңыз.
Оң жақтағы параметрлер көрсетіледі.
Параметрді белгілеп, J түймешігін
басыңыз. Контрасты жоғары нысандар
үшін жоғарылау мəндерді таңдаңыз,
бірақ қажеттіден жоғарылау мəнді
таңдаудың қажет нəтижелерді бермеуі
мүмкін екенін ескеріңіз; егер Auto
(Автоматты) таңдалса, фотокамера көрініске қарай
экспозицияны автоматты түрде реттейді.
4
Тегістеу мөлшерін таңдаңыз.
Екі кескін арасындағы жиектердің
тегістеу мөлшерін таңдау үшін
Smoothing (Тегістеу) параметрін
белгілеп, 2 түймешігін басыңыз.
Оң жақтағы параметрлер көрсетіледі.
Параметрді белгілеп, J түймешігін
басыңыз. Жоғарылау мəндер тегістеу
құрамдас кескінді береді. Кейбір
нысандарда біркелкі емес көлеңке
көрініп тұруы мүмкін.
J
191
5
Фотосуретті жақтауға алыңыз, фокустаңыз жəне
түсіріңіз.
Ысырманы босату түймешігі толық
басылғанда фотокамера екі
экспозиция түсіреді. «l y»
жоғарғы басқару панелінде жəне l
u көріністапқышта кескіндер
біріктірілген кезде жыпылықтайды;
жазу аяқталғанша фотосуреттер түсіру
мүмкін болмайды. Суретке түсіру
режимі үшін қазіргі уақытта таңдалған
параметрі қарамастан, ысырманы
босату түймешігі басылған сайын тек
бір фотосурет түсіріледі.
Жоғарғы басқару
панелі
Көріністапқыш
On (series) (Қосулы (қатар)) параметрі таңдалған болса,
HDR мүмкіндігі HDR mode (HDR режимі) үшін Off (Өшірулі)
күйі таңдалғанда ғана өшеді; On (single photo) (Қосулы (бір
фотосурет)) параметрі таңдалған болса, HDR мүмкіндігі
фотосурет түсірілгеннен кейін автоматты түрде өшеді.
y белгішесі HDR режимінде суретке түсіру аяқталғанда
дисплейден кетеді.
J
D
HDR фотосуреттерін жақтауға алу
Кескін жиектері кесіледі. Суретке түсіру кезінде фотокамера немесе
нысан қозғалса, қажет нəтижелер алынбауы мүмкін. Штатив қолданған
жөн. Көрініске қарай əсер көрінбеуі, жарық нысандар айналасында
көлеңкелер, ал күңгірт нысандар айналасында сəуле жиектер көрінуі
мүмкін; бұл əсерді тегістеу мөлшерін реттеп азайтуға болады.
192
A BKT түймешігі
f1 (Custom control assignment (Қолданушы
басқару элементін тағайындау)) > BKT
button + y (BKT түймешігі + y) (0 307) үшін
HDR (high dynamic range) (HDR (жоғары
динамикалық ауқым)) таңдалған болса, HDR
режимін BKT түймешігін басу жəне басты
басқару дискін бұрау жəне экспозиция
айырмашылығын BKT түймешігін басу жəне
қосымша басқару дискін бұрау арқылы
таңдауға болады. Режим жəне экспозиция
айырмашылығы жоғарғы басқару панелінде көрсетіледі: режимді
көрсететін белгішелер Off (Өшірулі) үшін a, On (single photo)
(Қосулы (бір фотосурет)) үшін B жəне On (series) (Қосулы (қатар))
үшін b болады.
A
Аралықты реттейтін таймер арқылы фотосурет түсіру
Аралықты реттейтін таймер арқылы түсіру басталмас бұрын HDR
mode (HDR режимі) үшін On (series) (Қосулы (қатар)) таңдалған
болса, фотокамера таңдалған аралықта HDR фотосуреттерін түсіруді
жалғастырады (On (single photo) (Қосулы (бір фотосурет))
таңдалған болса, аралықты реттейтін таймер арқылы түсіру бір
түсірілімнен кейін аяқталады).
A
Фотосурет түсіру мəзірінің жинақтары
HDR параметрлерін əр жинақ үшін жеке реттеуге болады (0 291), бірақ
бірнеше экспозиция (0 229) немесе аралықты реттейтін таймер
арқылы түсіру (0 236) кезінде HDR белсенді жинаққа ауысу HDR
функциясын өшіреді. Сондай-ақ, HDR кескін сапасы үшін NEF (RAW)
параметрі таңдалған жинаққа ауысқанда ажыратылады.
J
193
l
Жарқылмен
фотосурет түсіру
Жарқылмен фотосуреттер түсіру үшін қосымша жарқыл бөлігін
(0 330) фотокамераның керек-жарақтарға арналған құрылғысына
жалғаңыз. Сондай-ақ, фотокамераға орнатылмаған жарқылды
пайдаланып фотосурет түсіру үшін бір немесе бірнеше қашықтан
басқарылатын жарқыл бөлігін пайдалануға болады. Жарқыл
бөліктерін пайдалану туралы ақпаратты құрылғымен бірге
қамтамасыз етілген құжаттамадан қараңыз.
Жарқылды пайдалану
Қосымша жарқыл бөлігін фотокамераға бекіту жəне жарқылды
пайдаланып фотосуреттер түсіру үшін төмендегі қадамдарды
орындаңыз.
1
Бөлікті керек-жарақтарға арналған
құрылғыға бекітіңіз.
Мəліметтерді бөлкпен берілген
нұсқаулықтан қараңыз.
l
2
194
Фотокамераны жəне жарқыл бөлігін қосыңыз.
Жарқыл зарядтала бастайды; зарядтау аяқталғанда
көріністапқышта жарқылдың дайындығын білдіретін индикатор
(c) көрсетіледі.
3
Жарқыл параметрлерін реттеңіз.
Жарқыл режимін (0 198) жəне кірістірілген жарқылды басқару
режимін (0 197) таңдаңыз.
4
5
Ысырма жылдамдығын жəне апертураны реттеңіз.
Суреттер түсіріңіз.
D
Тек Nikon жарқылының керек-жарақтарын пайдаланыңыз
Тек Nikon жарқыл бөліктерін пайдаланыңыз. Керек-жарақтарға
арналған құрылғыға қолданылатын теріс кернеулер немесе 250 В-тан
асатын кернеулер қалыпты жұмысты тоқтатып қана қоймай,
фотокамераның немесе жарқылдың синхрондау тізбегін зақымдауы
мүмкін. Осы бөлімде көрсетілмеген Nikon жарқыл бөлігін пайдалану
алдында қосымша ақпарат алу үшін Nikon компаниясының қызмет
көрсету өкіліне хабарласыңыз.
A
Ысырма жылдамдығы
Қосымша жарқыл бөлігі пайдаланылған кезде ысырма жылдамдығын
төмендегідей орнатуға болады:
Режим
P, A
S
M
Ысырма жылдамдығы
Фотокамера автоматты түрде орнатады (1/250 с–1/60 с) *
Пайдаланушы таңдайтын мəн (1/250 с–30 с)
Пайдаланушы таңдайтын мəн (1/250 с–30 с, Қолмен басылу
режимі (A), Уақыт (%))
* Жарқыл режимі үшін баяу синхрондау, артқы пердемен баяу синхрондау
немесе қызыл көз əсерін азайту бар синхрондау таңдалған болса, ысырма
жылдамдығын 30 с баяу мəніне орнатуға болады.
l
A
Синхрондау түйіспе тұсы
Синхрондау кабелін қажет болса синхрондау
түйіспе тұсына жалғауға болады. Жарқыл
бөлігін фотокамераның керек-жарақтарға
арналған құрылғысына бекітіп, артқы пердемен
синхрондау жарқылы арқылы фотосурет
түсіруді орындаған кезде синхрондау кабелімен
басқа жарқыл бөлігін жалғамаңыз.
195
A
Біріктірілген жарқылды басқару
Біріктірілген жарқылды басқару фотокамераға жəне жарқыл бөлігіне
параметрлерді бөлісуге мүмкіндік береді. Егер біріктірілген жарқылды
басқаруды қолдайтын жарқыл бөлігі фотокамераға бекітілген болса,
жарқыл параметрлеріне фотокамерамен немесе жарқыл бөлігімен
енгізілген өзгертулер екі құрылғыда да көрсетіледі, Camera Control Pro 2
қосымша бағдарламалық жасақтамасын пайдаланып енгізілген
өзгертулер де.
A
l
196
i-TTL жарқылды басқару тетігі
CLS жүйесімен үйлесімді жарқыл бөлігі TTL мəніне орнатылған кезде
фотокамера мына жарқылды басқару түрлерінің біреуін автоматты
түрде таңдайды:
• Сандық айналы фотокамераның i-TTL балансталған
толықтырғыш жарқылы: жарқыл басты жарқыл шығармас бұрын
бірнеше рет көрінбейтіндей дерлік жыпылықтайды (монитор
жыпылықтары). Кадрдың барлық аумақтарындағы нысандардан
шағылысқан жыпылықтарды шамамен 180000 нүктесі бар RGB
сенсоры ұстап алады, əрі матрицалық өлшем жүйесіндегі ауқым
ақпаратымен бірге талдап басты нысан мен қоршаған ортаның артқы
фон жарығы арасындағы табиғи баланс үшін жарқылдың шығысын
реттейді. G, E немесе D объективі қолданылған жағдайда, қашықтық
мəліметі жарқыл шығысын есептегенде ескеріледі. Объектив
деректерін (фокустық қашықтық пен максималды апертура; 243-бетті
қараңыз) қамтамасыз ету арқылы микропроцессормен
жабдықталмаған объектив үшін есептеу дəлдігін арттыруға болады.
Нүктелі экспоөлшегіш қолданылғанда қол жетімді емес.
• Сандық айналы фотокамераның стандартты i-TTL толықтырғыш
жарқылы: кадрда жарықты стандартты деңгейге апару үшін
реттелген жарқыл шығысы; артқы фонның жарықтығы ескерілмейді.
Негізгі нысанға артқы нəрселерге қарағанда көбірек мəн берілуі тиіс
суреттер үшін немесе экспозиция түзетілімі мүмкіндігі пайдаланылған
кезде ұсынылады. Санды айналы фотокамераның стандартты i-TTL
толықтырғыш жарқылы нүктелі экспоөлшегіш таңдалғанда автоматты
түрде іске қосылады.
Фотокамерадағы жарқылмен
фотосурет түсіру
SB-5000, SB-500, SB-400 немесе SB-300
фотокамераға бекітілген болса, жарқылды
басқару режимін, жарқыл деңгейін жəне басқа
жарқыл параметрлерін фотосурет түсіру
мəзіріндегі Flash control (Жарқылды басқару) >
Flash control mode (Жарқылды басқару режимі)
элементін пайдаланып реттеуге болады (SB-5000
жағдайында бұл параметрлерді сонымен бірге жарқыл бөлігіндегі
басқару тетіктерін пайдаланып реттеуге болады). Қол жетімді
параметрлер пайдаланылатын жарқылға қарай өзгеріп отырады
(0 331), ал Flash control mode (Жарқылды басқару режимі)
тармағында көрсетілетін параметрлер таңдалған режимге қарай
өзгеріп отырады. Басқа жарқыл бөліктерінің параметрлерін тек жарқыл
бөлігінің басқару тетіктерін пайдаланып реттеуге болады.
• TTL: i-TTL режимі. SB-500, SB-400 жəне SB-300 жағдайларында жарқыл
түзетілімін W (M) түймешігін пайдаланып реттеуге болады (0 200).
• Auto external flash (Автоматты сыртқы жарқыл): бұл режимде
шығыс нысан шағылыстырған жарық мөлшеріне сай автоматты
түрде реттеледі; сондай-ақ, жарқыл түзетілімі қол жетімді.
Автоматты сыртқы жарқыл «автоматты апертура» (qA) жəне «TTL
емес автоматты» (A) режимдерін қолдайды; баптау мəзіріндегі NonCPU lens data (Микропроцессормен жабдықталмаған объектив
деректері) параметрін пайдаланып фокустық қашықтықты жəне
максималды апертураны көрсетусіз микропроцессормен
жабдықталмаған объектив жалғанса, TTL емес автоматты режим
автоматты түрде таңдалады (0 243). Мəліметтерді жарқыл бөлігінің
нұсқаулығынан қараңыз.
• Distance-priority manual (Қашықтық басымдығы бар қол режимі):
нысанға дейінгі қашықтықты таңдаңыз; жарқыл шығысы автоматты
түрде реттеледі. Жарқыл түзетілімі де қол жетімді.
• Manual (Қол режимі): жарқыл деңгейін қолмен таңдаңыз.
• Repeating flash (Бірнеше рет жанатын жарқыл): ысырма ашық
кезде жарқыл бірнеше рет жанып, бірнеше экспозиция əсерін
тудырады. Жарқыл деңгейін (Output (Шығыс)), бөліктердің жану
санын (Times (Саны)) жарқыл секундына қанша рет жанатынын
(Frequency (Жиілік), герцтермен өлшенеді) таңдаңыз. Бөліктер
жалпы қанша рет жанатыны Output (Шығыс) жəне Frequency
(Жиілік) үшін таңдалған параметрлерге байланысты өзгеріп отыруы
мүмкін екенін ескеріңіз; мəліметтер алу үшін жарқыл бөлігімен бірге
қамтамасыз етілген құжаттаманы қараңыз.
l
197
Жарқыл режимдері
Фотокамера мына жарқыл режимдеріне қолдау көрсетеді:
Жарқыл
режимі
l
Бұл режимді жағдайлардың көбісінде пайдаланған жөн.
Бағдарламаланған автоматты жəне апертура басымдығы бар
автоматты режимдерде ысырма жылдамдығы 1/250 жəне 1/60 с
Алдыңғы
(ФЖ жоғары жылдамдықта автоматты синхрондау
пердемен мүмкіндігімен 1/8000 жəне 1/60 с аралығында; 0 305)
синхрондау аралығындағы мəндерге автоматты түрде орнатылады.
Жарқыл бөлігі қызыл көз əсерін азайтуды қолдаса, бұл
режимді кейде жарқыл тудыратын «қызыл көз» əсерін
азайту үшін таңдаңыз. Қозғалатын нысандармен немесе
Қызыл көз ысырманың жылдам əрекеті қажет болатын өзге
əсерін азайту жағдайларда пайдаланбаған жөн. Суретке түсірген кезде
фотокамераны жылжытпаңыз.
Қызыл көз əсерін азайтуды баяу синхрондау мүмкіндігімен
біріктіреді. Түнгі көрініс фонында түсірілген портреттер
үшін пайдаланыңыз. Бұл режим тек бағдарламаланған
Баяу
синхрондау автоматты жəне апертура басымдығы бар автоматты
мүмкіндігімен экспозиция режимдерінде қол жетімді. Фотокамера дірілі
қызыл көз себеп болған бұлдыратуды болдырмау үшін штативті
əсерін азайту пайдаланған жөн.
Түнде немесе күңгірт жарықта нысанды жəне фонды түсіру
үшін жарқыл ысырманың 30 с баяу ысырма
жылдамдықтарымен біріктіріледі. Бұл режим тек
бағдарламаланған автоматты жəне апертура басымдығы
Баяу
бар автоматты экспозиция режимдерінде қол жетімді.
синхрондау Фотокамера дірілі себеп болған бұлдыратуды болдырмау
үшін штативті пайдаланған жөн.
Ысырманы ұстап тұру басымдығы бар автоматты немесе
қол экспозициясы режимінде ысырма жабылмас бұрын
жарқыл жанады. Қозғалатын нысандар артындағы жарық
ағыны əсерін жасау үшін пайдаланыңыз.
Бағдарламаланған автоматты жəне апертура басымдығы
Артқы
пердемен бар автоматты режимдерінде артқы пердемен баяу
синхрондау синхрондау нысанды жəне фонды түсіру үшін
пайдаланылады. Фотокамера дірілі себеп болған
бұлдыратуды болдырмау үшін штативті пайдаланған жөн.
Жарқыл
өшірулі
198
Сипаттама
Жарқыл жанбайды.
❚❚ Жарқыл режимін таңдау
Жарқыл режимін таңдау үшін
W (M) түймешігін басып, қажет
жарқыл режимі жоғарғы басқару
панелінде таңдалғанша басты
басқару дискін бұраңыз:
W (M)
түймешігі
Алдыңғы пердемен
синхрондау
Жарқыл
өшірулі
Қызыл көз əсерін
азайту 1
Артқы пердемен
синхрондау 4
Басты басқару
дискі
Баяу синхрондау
мүмкіндігі бар қызыл көз
əсерін азайту 1, 2
Баяу синхрондау 3
1 Y белгішесі жарқыл бөлігі қызыл көз əсерін азайтуға қолдау
көрсетпегенде жыпылықтайды.
2 Баяу синхрондау мүмкіндігі бар қызыл көз əсерін азайту тек P жəне A
экспозиция режимдерінде қол жетімді. Ал S жəне M экспозиция
режимдерінде баяу синхрондау мүмкіндігі бар қызыл көз əсерін азайту
қызыл көз əсерін азайтуға айналады.
3 Тек P жəне A экспозиция режимдерінде қол жетімді. S жəне M
режимдерінде баяу синхрондау алдыңғы пердемен синхрондауға
айналады.
4 P жəне A экспозиция режимдерінде W (M) түймешігі
босатылған кезде жарқылды синхрондау режимі артқы
пердемен баяу синхрондауға орнатылады.
l
A Студия жарқыл жүйелері
Артқы пердемен синхрондауды студия жарқыл жүйелерімен пайдалану
мүмкін емес, себебі дұрыс синхрондауға қол жеткізу мүмкін емес.
199
Жарқыл түзетілімі
Жарқыл түзетілімі 1/3 ЭМ қадамдарымен жарқыл шығысын –3 ЭМ
мен +1 ЭМ аралығында өзгерту үшін пайдаланылып, басты
нысан жарықтығын артқы фонға байланысты өзгертеді. Жарқыл
шығысын басты нысанды жарықтау ету үшін арттыруға, сондайақ керексіз жарық нүктелерді немесе шағылысқан сəулелерді
жою үшін азайтуға болады. Жалпы алғанда, оң мəндерді
нысанды бұрынғыдан жарық, ал теріс мəндерді күңгірттеу ету
үшін таңдаңыз.
Экспозиция түзетілімі үшін бір мəн
таңдау үшін W (M) түймешігін
басып, қажет мəн жоғарғы
басқару панелінде көрсетілгенше
қосымша басқару дискін бұраңыз.
W (M)
түймешігі
l
200
±0 ЭМ
(W (M) түймешігі
басылды)
–0,3 ЭМ
Қосымша
басқару дискі
+1,0 ЭМ
±0,0 мəнінен басқа мəндерде, W (M) түймешігі босатылғаннан
кейін басқару панелінде жəне көріністапқышта Y белгішесі
көрсетіледі. Жарқыл түзетілімінің ағымдағы мəнін W (M)
түймешігін басып растауға болады.
Қалыпты жарқыл шығысын жарқыл түзетілімін ±0,0 мəніне орнату
арқылы қалпына келтіруге болады. Жарқыл түзетілімі
фотокамера өшірілген кезде қалпына келмейді.
A Қосымша жарқыл бөліктері
i-TTL жəне автоматты апертура (qA) жарқылды басқару режимдерінде
қосымша жарқыл бөлігімен немесе фотосурет түсіру мəзіріндегі Flash
control (Жарқылды басқару) параметрімен таңдалған жарқыл
түзетілімі W (M) түймешігімен жəне басқару дискімен таңдалған
жарқыл түзетіліміне қосылады.
A
Сонымен қатар, келесіні қараңыз
Жарқыл түзетілімі үшін қол жетімді артулардың өлшемін таңдау туралы
ақпаратты b3 (Exp./flash comp. step value (Экспозиция/жарқыл
түзетілімі қадамының мəні), 0 301) қолданушы параметрінен
қараңыз. Жарқыл пайдаланылғанда экспозиция түзетіліміне қоса
жарқыл түзетілімі қолданылатын-қолданылмайтыны туралы ақпаратты
e3 (Exposure comp. for flash (Жарқыл үшін экспозиция түзетілімі),
0 306) қолданушы параметрінен қараңыз. Бірнеше түсірілімде жарқыл
деңгейін автоматты түрде өзгерту туралы ақпарат алу үшін 147-бетті
қараңыз.
l
201
Жарқыл қуатының құлпы
Бұл функция жарқыл шығысын құлыптауға қолданылып, жарқыл
деңгейін өзгертпестен фотосуреттерді қайта жиектеуге жəне
нысан кадрдың ортасында тұрмаса да жарқыл шығысының
нысанға лайықты екенін тексеруге мүмкіндік береді. Жарқыл
шығысы ISO сезімталдық пен апертурадағы кез келген өзгеріске
автоматты түрде реттеледі. Жарқыл қуатының құлпы тек CLS
жүйесімен үйлесімді жарқыл бөліктерімен қол жетімді (0 330).
Жарқыл қуатының құлпын пайдалану:
1
Жарқыл қуатының құлпын
фотокамераны басқару тетігіне
тағайындаңыз.
f1 (Custom control assignment
(Қолданушы басқару элементін
тағайындау), 0 307) қолданушы
параметрін пайдаланып FV lock (Жарқыл қуатының құлпы)
функциясын басқару тетігіне тағайындаңыз.
2
CLS жүйесімен үйлесімді жарқыл бөлігін (0 330)
фотокамераның керек-жарақтарға арналған құрылғысына
бекітіңіз.
3
Жарқыл бөлігін тиісті режимге орнатыңыз.
4
Фокустаңыз.
l
202
CLS жүйесімен үйлесімді жарқыл бөлігін тіркеңіз.
Жарқыл бөлігін қосыңыз жəне жарқыл режимін TTL, qA
монитордың алдын-ала шығатын жарқылына немесе A
монитордың алдын-ала шығатын жарқылына орнатыңыз.
Мəліметтер алу үшін жарқыл бөлігімен бірге қамтамасыз
етілген құжаттаманы қараңыз.
Нысанды кадрдың ортасына
орналастырыңыз да,
ысырманы босату түймешігін
жартылай басып фокустаңыз.
5
Жарқыл деңгейін
құлыптаңыз.
Жарқылдың дайындығын білдіретін индикатордың (M)
көріністапқышта көрсетілгенін тексергеннен кейін 1-қадамда
таңдалған басқару тетігін басыңыз. Жарқыл монитордың
алдын ала шығатын жарқылын шығарып тиісті жарқыл
деңгейін анықтайды. Жарқыл шығысы осы деңгейде
құлыптанады, əрі жарқыл қуатының құлпы белгішесі (e)
көріністапқышта көрсетіледі.
6
Фотосуретті қайта жиектеңіз.
7
Фотосурет түсіріңіз.
8
Жарқыл қуатының құлпын босатыңыз.
Ысырманы босату түймешігін соңына дейін басып суретке
түсіріңіз. Қажет болса, жарқыл қуатының құлпын босатпай
қосымша суреттер түсіруге болады.
Жарқыл қуатының құлпын босату үшін 1-қадамда таңдалған
басқару тетігін басыңыз. Жарқыл қуатының құлпы белгішесі
(e) көріністапқышта көрсетіліп тұрмағанын растаңыз.
A
Өлшеу
Жарқыл қуатының құлпының өлшеу аумақтары төмендегідей болады:
Жарқыл бөлігі
Жалғыз жарқыл бөлігі
Басқа жарқыл
бөліктерімен
пайдаланылады
(жақсартылған сымсыз
жарық жүйесі)
Жарқыл
режимі
i-TTL
qA
i-TTL
qA
A (басты
жарқыл)
l
Өлшенген аумақ
Кадрдың ортасындағы 6 мм шеңбер
Жарқылдың экспозиция өлшегіші
өлшейтін аумақ
Бүкіл кадр
Жарқылдың экспозиция өлшегіші
өлшейтін аумақ
203
Қашықтан жарқылмен
фотосурет түсіру
Кадрдан тыс жарықтандыру үшін қашықтан
басқарылатын жарқыл бөліктерін
пайдаланыңыз (жақсартылған сымсыз жарық
жүйесі немесе AWL; 0 331). Фотокамера
қашықтан басқарылатын жарқылды
басқарудың екі түрін қолдайды: басты жарқыл
оптикалық сигналдарды (қарқындылығы
төмен жарқыл импульстары) пайдаланып қашықтан басқарылатын
жарқыл бөліктерін басқаратын оптикалық AWL жəне қашықтан
басқарылатын жарқыл бөліктері фотокамераға бекітілген WR-R10
шығаратын радио сигналдар арқылы басқарылатын радио AWL.
SB-5000 немесе SB-500 қосымша жарқыл бөлігі, я болмаса,
WR-R10 сымсыз қашықтан басқару бөлігі фотокамераға бекітілген
болса, жарқылды қашықтан басқару режимін фотокамераның
фотосурет түсіру мəзіріндегі Flash control (Жарқылды басқару) >
Wireless flash options (Сымсыз жарқыл параметрлері)
элементін пайдаланып таңдауға болады.
Параметр
Optical AWL
(Оптикалық
AWL)
l
Optical/radio
AWL
(Оптикалық/
радио AWL)
Radio AWL
(Радио AWL)
Off (Өшірулі)
204
Сипаттама
Қашықтан басқарылатын жарқыл бөліктері басты жарқыл
шығаратын қарқындылығы төмен жарқылдарды пайдаланып
басқарылады. Тек фотокамераның керек-жарақтарға
арналған құрылғысына SB-5000 немесе SB-500 бекітілгенде
жəне оптикалық AWL қолдайтын қашықтан басқарылатын
жарқыл бөліктерінде қол жетімді (0 205).
Бұл параметр оптикалық жолмен жəне радиомен басқарылатын
жарқыл бөліктерін пайдаланып жарқыл арқылы фотосурет
түсіруге арналған жəне SB-500 жəне WR-R10 екеуі де жалғанған
кезде қолжетімді (қосымша ақпарат алу жəне оптикалық/радио
AWL қолдайтын басқа жарқыл бөліктері туралы ақпарат алу
үшін «Optical/radio AWL (Оптикалық/радио AWL)» бөлімін
қараңыз, 0 208). Remote flash control (Қашықтан жарқылды
басқару) параметрі Group flash (Топтық жарқыл) мəніне
автоматты түрде орнатылады (0 209).
Қашықтан басқарылатын жарқыл бөліктері фотокамераға
жалғанған WR-R10 шығаратын радио сигналдар арқылы
басқарылады (0 206). Тек WR-R10 сымсыз қашықтан
басқару бөліктерінде жəне радио AWL қолдайтын қашықтан
басқарылатын жарқыл бөліктерінде қол жетімді. Қажет болса,
фотокамераның керек-жарақтарға арналған құрылғысына
бекітілген жарқыл бөлігі арқылы қосымша жарықтандыруды
қамтамасыз етуге болады (0 207).
Қашықтан жарқылмен фотосурет түсіру өшірілген.
Баптау
Бұл бөлімде фотокамераның керек-жарақтарға арналған
құрылғысына бекітілген WR-R10 немесе басты жарқылды (C)
жəне қашықтан басқарылатын жарқыл бөліктерін (f) сымсыз
жарқылмен фотосурет түсіру үшін баптау қадамдары
сипатталған. Қосымша жарқыл бөліктері туралы қосымша
ақпаратты құрылғылармен бірге қамтамасыз етілген
құжаттамада табуға болады.
❚❚ Optical AWL (Оптикалық AWL)
Келесі нұсқауларда басты жарқыл SB-5000 немесе SB-500 деп
есептеледі. SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 немесе SU-800
басты жарқыл ретінде пайдаланылғанда параметрлерді
жекелеген жарқыл бөліктеріндегі басқару тетіктерін пайдаланып
реттеу керек; мəліметтерді жарқыл бөлігі нұсқаулықтарынан
қараңыз.
1
2
C: басты жарқылды жалғаңыз.
SB-5000 немесе SB-500 фотокамераның керек-жарақтарға
арналған құрылғысына бекітіңіз.
C: оптикалық AWL қосыңыз.
Фотосурет түсіру мəзірінде Flash control (Жарқылды
басқару) > Wireless flash options (Сымсыз жарқыл
параметрлері) үшін Optical AWL (Оптикалық AWL) мəнін
таңдаңыз.
Енді 209-бетте сипатталғандай фотосуреттер түсіруге болады.
l
205
❚❚ Radio AWL (Радио AWL)
Радио AWL фотокамераға WR-R10 жалғанған кезде үйлесімді
қашықтан басқарылатын жарқыл бөліктерінде қол жетімді.
1
C: WR-R10 сымсыз қашықтан басқару бөлігіне
жалғаңыз.
Қосымша ақпарат алу үшін WR-R10 сымсыз қашықтан
басқару бөлігімен бірге қамтамасыз етілген құжаттаманы
қараңыз.
2
3
C: радио AWL қосыңыз.
Фотосурет түсіру мəзірінде Flash control (Жарқылды
басқару) > Wireless flash options (Сымсыз жарқыл
параметрлері) үшін Radio AWL (Радио AWL) мəнін
таңдаңыз.
C: WR-R10 сымсыз қашықтан
басқару бөлігін қажет арнаға
орнатыңыз.
WR-R10 арна селекторын қажет арнаға
орнатыңыз.
4
l
A
C: байланыс режимін таңдаңыз.
Баптау мəзірінде Wireless remote (WR)
options (Сымсыз қашықтан басқару
бөлігінің параметрлері) > Link mode
(Байланыс режимі) тармағын таңдап
(0 312), келесі параметрлерден
таңдаңыз:
• Pairing (Жұптастыру): жарқыл бөлігін WR-R10 сымсыз
таратқышымен жұптастырыңыз.
• PIN: фотокамераны жəне жарқыл бөлігін төрт цифрлық PIN
кодын пайдаланып қосыңыз.
Радио AWL
WR-R10 сымсыз қашықтан басқару бөлігін пайдаланғанда WR-A10 адаптері
қажет. WR-R10 бағдарлама жасақтамасын соңғы нұсқаға жаңартыңыз;
бағдарлама жасақтамасының жаңартулары туралы ақпаратты аумағыңызға
арналған Nikon веб-сайтынан қараңыз.
206
5
f: сымсыз байланысты орнатыңыз.
Жарқыл бөліктерін қашықтағы режимге орнатыңыз жəне
құрылғыларды 3-қадамда таңдаған арнаға орнатыңыз, содан
кейін жарқыл бөліктерін 4-қадамда таңдалған параметрге сай
WR-R10 сымсыз қашықтан басқару бөлігімен жұптастырыңыз:
• Pairing (Жұптастыру): жарқыл бөлігінде жұптастыруды
бастаңыз, сөйтіп WR-R10 жұптастыру түймешігін басыңыз.
Жұптастыру WR-R10 жəне жарқыл бөлігіндегі LINK шамдары
сарғылт жəне жасыл түспен жыпылықтағанда аяқталады;
байланыс орнатылғаннан кейін жарқыл бөлігінің LINK шамы
жасыл түспен жанады.
• PIN: 4-қадамда таңдаған PIN кодын енгізу үшін жарқыл бөлігінің
басқару тетіктерін пайдаланыңыз. Байланыс орнатылғанда
жарқыл бөлігінің LINK шамы жасыл түспен жанады.
Қашықтан басқарылатын жарқыл бөліктерінің барлығы
жұптастырылғанша 5-қадамды қайталаңыз.
Енді 209-бетте сипатталғандай фотосуреттер түсіруге болады.
A
Қайта қосылу
Арна, байланыс режимі жəне басқа параметрлер бірдей болғанда
қашықтан істейтін жарқыл режимін таңдағанда фотокамера бұрын
жұптастырылған жарқыл бөліктеріне автоматты түрде қосылады жəне
3-5 қадамдарын өткізіп жіберуге болады. Байланыс орнатылғанда
жарқыл бөлігінің LINK шамы жасыл түспен жанады.
A Радиомен басқарылатын жарқыл бөліктері
Радиомен басқарылатын жарқыл бөліктерін фотокамераның керекжарақтарға арналған құрылғысына бекітілген келесі жарқыл
бөліктерінің кез келгенімен біріктіруге болады:
• SB-5000: бекіту алдында жарқыл бөлігін радиомен басқарылатын басты
жарқыл режиміне орнатыңыз (дисплейдің жоғарғы сол жақ бұрышында
d белгішесі көрсетіледі), сөйтіп топтық немесе қашықтан бірнеше рет
жанатын жарқылды басқаруды таңдаңыз. Бөлік бекітілгеннен кейін
параметрлерді жарқыл бөлігіндегі басқару тетіктерін немесе
фотокамера мəзірлерінде Group flash options (Топтық жарқыл
параметрлері) > Master flash (Басты жарқыл) астында немесе
Remote repeating options (Қашықтан бірнеше рет жану) дисплейінде
«M» астында тізілген параметрлерді пайдаланып реттеуге болады.
• SB-910, SB-900, SB-800, SB-700: жарқылды оқшау пайдалануға
конфигурациялаңыз жəне жарқыл параметрлерін реттеу үшін жарқыл
бөлігіндегі басқару тетіктерін пайдаланыңыз.
• SB-500, SB-400, SB-300: бөлікті фотокамераға бекітіңіз жəне
фотокамераның Group flash options (Топтық жарқыл
параметрлері) > Master flash (Басты жарқыл) параметрін
пайдаланып параметрлерді реттеңіз.
l
207
❚❚ Optical/radio AWL (Оптикалық/радио AWL)
Оптикалық жарқыл бөліктерін де, радиомен басқарылатын
жарқыл бөліктерін де біріктіретін қашықтан жарқылмен
жарықтандыру үшін WR-R10 сымсыз қашықтан басқару құралын
қосыңыз жəне фотокамераның керек-жарақтарға арналған
құрылғысына мыналардың біреуін бекітіңіз: негізгі жарқыл
ретінде пайдалануға конфигурацияланған SB-500, SB-910,
SB-900, SB-800 немесе SB-700 немесе SU-800. Радиомен
басқарылатын бөліктерді «Radio AWL (Радио AWL)» (0 206)
бөлімінде сипатталғандай конфигурациялаңыз, бірақ SB-500
жарқыл бөлігін пайдаланып жатсаңыз, 2-қадамда Flash control
(Жарқылды басқару) > Wireless flash options (Сымсыз
жарқыл параметрлері) үшін Optical/radio AWL (Оптикалық/
радио AWL) параметрін таңдау керек екенін ескеріңіз (басқа
жарқыл бөліктерінде Optical/radio AWL (Оптикалық/радио
AWL) параметрі автоматты түрде таңдалады). Оптикалық
жолмен басқарылатын бөліктерді A, B немесе C тобына жəне
радиомен басқарылатын бөліктерді D, E немесе F тобына
орналастырыңыз. Енді 209-бетте сипатталғандай фотосуреттер
түсіре аласыз.
l
208
A Қашықтағы жарқыл туралы ақпарат
Қазіргі уақытта радио AWL пайдаланып
басқарылатын жарқыл бөліктерін көру үшін
фотосурет түсіру мəзірінде Flash control
(Жарқылды басқару) > Radio remote flash info
(Радио қашықтағы жарқыл туралы ақпарат)
тармағын таңдаңыз. Əр бөліктің
идентификаторын («қашықтағы жарқыл
атауын») жарқыл бөлігінің басқару тетіктерін пайдаланып өзгертуге
болады.
Фотосуреттер түсіру
Фотосурет түсіру мəзіріндегі Flash control (Жарқылды басқару) >
Remote flash control (Қашықтағы жарқылды басқару) элементі
қашықтағы жарқыл арқылы фотосурет түсіру үшін үш параметрді
ұсынады: Group flash (Топтық жарқыл), Quick wireless control
(Жылдам сымсыз басқару) жəне Remote repeating (Қашықтан
қайталау).
❚❚ Group flash (Топтық жарқыл)
Бұл параметрді параметрлерді əр топ үшін бөлек реттеу үшін
таңдаңыз.
1
C: Group flash options (Топтық
жарқыл параметрлері) параметрін
таңдаңыз.
Жарқылды басқару дисплейінде Group
flash options (Топтық жарқыл
параметрлері) тармағын белгілеп,
2 түймешігін басыңыз.
2
C: жарқылды басқару режимін
таңдаңыз.
Басты жарқыл жəне əр топтағы жарқыл
бөліктері үшін жарқылды басқару режимін
жəне жарқыл деңгейін таңдаңыз:
• TTL: i-TTL жарқылды басқару (0 196).
• qA: автоматты апертура (тек үйлесімді
жарқыл бөліктерінде қол жетімді).
• M: жарқыл деңгейін қолмен таңдаңыз.
• – – (өшірулі): бөліктер жанбайды жəне жарқыл деңгейін
реттеу мүмкін емес.
Фотосурет түсіру мəзірінде Flash control
(Жарқылды басқару > Wireless flash
options (Сымсыз жарқыл
параметрлері) үшін Optical AWL
(Оптикалық AWL) немесе Optical/radio
AWL (Оптикалық/радио AWL) таңдалған
болса (0 292), басты жарқыл үшін
арнаны таңдаңыз. Қашықтан басқарылатын жарқыл бөліктері
SB-500 қамтыса 3-арнаны таңдау керек, олай болмаса, 1 жəне
4 арасындағы кез келген арнаны таңдауға болады.
l
209
3
4
f: арнаны орнатыңыз (тек оптикалық AWL).
Қашықтан басқарылатын жарқыл бөліктерін 2-қадамда
таңдалған арнаға орнатыңыз.
f: қашықтан басқарылатын жарқыл бөліктерін
топтаңыз.
Optical AWL (Оптикалық AWL)
Əрбір қашықтан басқарылатын жарқыл бөлігі үшін топты (A, B
немесе C, я болмаса, SB-500 басты жарқылын пайдаланып
жатсаңыз, A немесе B) таңдаңыз. Пайдалануға болатын
қашықтан басқарылатын жарқыл бөліктерінің санына шектеу
болмағанымен, іс жүзіндегі ең жоғары мəн — əр топ үшін үш.
Бұл саннан көбірек болса, қашықтан басқарылатын жарқыл
бөліктері шығаратын жарық жұмысқа кедергі келтіреді.
Radio AWL (Радио AWL)
Қашықтан басқарылатын жарқыл бөліктерінің əрқайсысы үшін
топты (A–F) таңдаңыз. Кез келген тіркесімде басты жарқыл
18-ге дейін жарқыл бөліктерін басқара алады.
5
6
l
210
C/f: түсірілімді жиектеңіз.
Түсірілімді жиектеңіз жəне жарқыл бөліктерін орналастырыңыз.
Қосымша ақпаратты жарқыл бөліктерімен бірге қамтамасыз
етілген құжаттамадан қараңыз. Бөліктерді орналастырудан
кейін барлық жарқыл бөліктері жұмыс істеп тұрғанына көз
жеткізу үшін сынақ түсірілім түсіріңіз. Сондай-ақ, жарқылдың
ақпараттық дисплейінде i түймешігін басу (0 216) жəне Test
flash (Сынақ жарқыл) пəрменін таңдау арқылы радиомен
басқарылатын жарқыл бөліктерін сынақ ретінде жандыруға
болады.
C/f: фотосуретті жақтауға алыңыз, фокустаңыз
жəне суретке түсіріңіз.
Радио AWL режимінде барлық жарқыл
бөліктері дайын болғанда фотокамераның
көріністапқышында (0 10) немесе
жарқылдың ақпараттық дисплейінде
жарқылдың дайындығын білдіретін
индикатор жанады. Сондай-ақ, радиомен
басқарылатын бөліктердің күйін
фотосурет түсіру мəзірінде Flash control
(Жарқылды басқару) > Radio remote flash info (Радиомен
қашықтан басқарылатын жарқыл туралы ақпарат)
тармағын таңдау арқылы көруге болады.
❚❚ Quick wireless control (Жылдам сымсыз
басқару)
С тобы үшін шығысты қолмен орнату кезінде А жəне В топтары
үшін жалпы жарқыл түзетілімін жəне олардың арасындағы
салыстырмалы балансты басқару үшін осы параметрді
таңдаңыз.
1
C: Quick wireless control options
(Жылдам сымсыз басқару
параметрлері) параметрін
таңдаңыз.
Жарқылды басқару дисплейінде Quick
wireless control options (Жылдам
сымсыз басқару параметрлері) тармағын белгілеп,
2 түймешігін басыңыз.
2
C: жарқыл параметрлерін реттеңіз.
А жəне В топтары арасындағы балансты
таңдаңыз.
А жəне В топтары үшін жарқыл
түзетілімін реттеңіз.
l
C тобындағы бөліктер үшін жарқылды
басқару режимін жəне жарқыл деңгейін
таңдаңыз:
• M: жарқыл деңгейін қолмен таңдаңыз.
• – –: C тобындағы бөліктер жанбайды.
211
Фотосурет түсіру мəзірінде Flash control
(Жарқылды басқару > Wireless flash
options (Сымсыз жарқыл
параметрлері) үшін Optical AWL
(Оптикалық AWL) таңдалған болса
(0 292), басты жарқыл үшін арнаны
таңдаңыз. Қашықтан басқарылатын
жарқыл бөліктері SB-500 қамтыса 3-арнаны таңдау керек,
олай болмаса, 1 жəне 4 арасындағы кез келген арнаны
таңдауға болады.
3
4
f: арнаны орнатыңыз (тек оптикалық AWL).
Қашықтан басқарылатын жарқыл бөліктерін 2-қадамда
таңдалған арнаға орнатыңыз.
f: қашықтан басқарылатын жарқыл бөліктерін
топтаңыз.
Топты (A, B немесе C) таңдаңыз.
Optical AWL (Оптикалық AWL)
Пайдалануға болатын қашықтан басқарылатын жарқыл
бөліктерінің санына шектеу болмағанымен, іс жүзіндегі ең
жоғары мəн — əр топ үшін үш. Бұл саннан көбірек болса,
қашықтан басқарылатын жарқыл бөліктері шығаратын жарық
жұмысқа кедергі келтіреді.
Radio AWL (Радио AWL)
Кез келген тіркесімде басты жарқыл 18-ге дейін жарқыл
бөліктерін басқара алады.
l 5
212
C/f: түсірілімді жиектеңіз.
Түсірілімді жиектеңіз жəне жарқыл бөліктерін
орналастырыңыз. Қосымша ақпаратты жарқыл бөліктерімен
бірге қамтамасыз етілген құжаттамадан қараңыз. Бөліктерді
орналастырудан кейін барлық жарқыл бөліктері жұмыс істеп
тұрғанына көз жеткізу үшін сынақ түсірілім түсіріңіз. Сондайақ, жарқылдың ақпараттық дисплейінде i түймешігін басу
(0 216) жəне Test flash (Сынақ жарқыл) пəрменін таңдау
арқылы радиомен басқарылатын жарқыл бөліктерін сынақ
ретінде жандыруға болады.
6
C/f: фотосуретті жақтауға алыңыз, фокустаңыз
жəне суретке түсіріңіз.
Радио AWL режимінде барлық жарқыл
бөліктері дайын болғанда фотокамераның
көріністапқышында (0 10) немесе
жарқылдың ақпараттық дисплейінде
жарқылдың дайындығын білдіретін
индикатор жанады. Сондай-ақ, радиомен
басқарылатын бөліктердің күйін фотосурет түсіру мəзірінде
Flash control (Жарқылды басқару) > Radio remote flash info
(Радиомен қашықтан басқарылатын жарқыл туралы
ақпарат) тармағын таңдау арқылы көруге болады.
❚❚ Remote repeating (Қашықтан қайталау)
Бұл параметр таңдалған болса, ысырма ашық кезде жарқыл
бөліктері қайта-қайта жанып, бірнеше экспозиция əсерін тудырады.
1
C: Remote repeating options
(Қашықтан қайталау
параметрлері) параметрін
таңдаңыз.
Жарқылды басқару дисплейінде Remote
repeating options (Қашықтан қайталау
параметрлері) тармағын белгілеп, 2 түймешігін басыңыз.
2
C: жарқыл параметрлерін реттеңіз.
Жарқыл деңгейін (Output (Шығыс)),
жарқыл бөліктері ең көбі қанша рет
жанатынын (Times (Саны)) жəне жарқыл
бөліктері секундына қанша рет
жанатынын (Frequency (Жиілік))
таңдаңыз.
Таңдалған топтарды қосыңыз немесе
өшіріңіз. Таңдалған топты қосу үшін ON
күйін, таңдалған топты өшіру үшін – –
күйін таңдаңыз.
l
213
Фотосурет түсіру мəзірінде Flash control
(Жарқылды басқару > Wireless flash
options (Сымсыз жарқыл параметрлері)
үшін Optical AWL (Оптикалық AWL)
таңдалған болса (0 292), басты жарқыл
үшін арнаны таңдаңыз. Қашықтан
басқарылатын жарқыл бөліктері SB-500
қамтыса 3-арнаны таңдау керек, олай болмаса, 1 жəне 4
арасындғы кез келген арнаны таңдауға болады.
3
4
f: арнаны орнатыңыз (тек оптикалық AWL).
Қашықтан басқарылатын жарқыл бөліктерін 2-қадамда
таңдалған арнаға орнатыңыз.
f: қашықтан басқарылатын жарқыл бөліктерін
топтаңыз.
Optical AWL (Оптикалық AWL)
Əрбір қашықтан басқарылатын жарқыл бөлігі үшін топты
(A, B немесе C) таңдаңыз. Пайдалануға болатын қашықтан
басқарылатын жарқыл бөліктерінің санына шектеу
болмағанымен, іс жүзіндегі ең жоғары мəн — əр топ үшін үш.
Бұл саннан көбірек болса, қашықтан басқарылатын жарқыл
бөліктері шығаратын жарық жұмысқа кедергі келтіреді.
Radio AWL (Радио AWL)
Қашықтан басқарылатын жарқыл бөліктерінің əрқайсысы
үшін топты (A–F) таңдаңыз. Кез келген тіркесімде басты
жарқыл 18-ге дейін жарқыл бөліктерін басқара алады.
l 5
214
C/f: түсірілімді жиектеңіз.
Түсірілімді жиектеңіз жəне жарқыл бөліктерін
орналастырыңыз. Қосымша ақпаратты жарқыл бөліктерімен
бірге қамтамасыз етілген құжаттамадан қараңыз. Бөліктерді
орналастырудан кейін барлық жарқыл бөліктері жұмыс істеп
тұрғанына көз жеткізу үшін сынақ түсірілім түсіріңіз. Сондайақ, жарқылдың ақпараттық дисплейінде i түймешігін басу
(0 216) жəне Test flash (Сынақ жарқыл) пəрменін таңдау
арқылы радиомен басқарылатын жарқыл бөліктерін сынақ
ретінде жандыруға болады.
6
C/f: фотосуретті жақтауға алыңыз, фокустаңыз
жəне суретке түсіріңіз.
Радио AWL режимінде барлық жарқыл
бөліктері дайын болғанда фотокамераның
көріністапқышында (0 10) немесе
жарқылдың ақпараттық дисплейінде
жарқылдың дайындығын білдіретін
индикатор жанады. Сондай-ақ, радиомен
басқарылатын бөліктердің күйін
фотосурет түсіру мəзірінде Flash control (Жарқылды
басқару) > Radio remote flash info (Радиомен қашықтан
басқарылатын жарқыл туралы ақпарат) тармағын таңдау
арқылы көруге болады.
A Оптикалық AWL
Қашықтан басқарылатын жарқыл бөліктеріндегі сенсор терезелерін
басты жарқылдан жарықты алатындай орналастырыңыз (əсіресе,
фотокамера штативке бекітілмеген болса сақ болу керек). Тік жарық
немесе қашықтан басқарылатын жарқыл бөліктерінен қатты
шағылысулар фотокамера объективіне (TTL режимінде) немесе
қашықтан басқарылатын жарқыл бөліктеріндегі фотоұяшықтарға (qA
режимі) кірмейтініне көз жеткізіңіз, өйткені бұл экспозицияға кедергі
келтіруі мүмкін. Басты жарқыл шығаратын қарқындылығы төмен
жарқылдардың қысқа ауқымда түсірілген фотосуреттерде көрінуін
болдырмау үшін төмен ISO сезімталдықтарын немесе кішкентай
апертураларды (жоғары f сандары) таңдаңыз, я болмаса, басты
жарқылдағы жарқыл басын жоғары қаратып бұрыңыз. Қашықтан
басқарылатын жарқыл бөліктерін орналастырудан кейін сынақ түсірілім
түсіріңіз жəне нəтижелерді фотокамера мониторында көріңіз.
l
A
Жарқыл түзетілімі
W (M) түймешігімен жəне қосымша басқару дискімен таңдалған жарқыл
түзетілімінің мəні сымсыз жарқыл параметрлері мəзірінде таңдалған
жарқыл түзетілімінің мəндеріне қосылады. TTL немесе qA режимінде
басты немесе қашықтан басқарылатын жарқыл бөліктері үшін ±0
мəнінен басқа жарқыл түзетілімінің мəні таңдалса, жоғарғы басқару
панелінде жəне көріністапқышта Y белгішелері жыпылықтайды.
215
Жарқыл туралы ақпаратты
көру
Фотокамера фотокамераның керек-жарақтарға арналған
құрылғысына бекітілген SB-5000, SB-500, SB-400 жəне SB-300
жарқыл бөліктері үшін жəне WR-R10 сымсыз таратқышын
пайдаланып радио AWL арқылы басқарылатын қашықтан
басқарылатын жарқыл бөліктері үшін жарқыл туралы ақпаратты
көрсете алады. Жарқыл туралы ақпаратты көру үшін ақпараттық
дисплейде R түймешігін басыңыз (0 220). Көрсетілетін ақпарат
жарқылды басқару режиміне қарай өзгеріп отырады.
❚❚ TTL
123
4
5
6
7
1 Жарқылдың дайындығын
білдіретін индикатор ................ 194
2 Сейілту белгішесі (жарқыл басы
еңкейтілсе көрсетіледі)
3 Жарқыл бұрышы туралы ескерту
4
5
6
7
l
❚❚ Auto external flash (Автоматты сыртқы жарқыл)
1 Кірістірілген жарқылды басқару
1
2
216
(жарықтандыру бұрышы
оңтайлыдан төмен болса
көрсетіледі)
Кірістірілген жарқылды басқару
режимі ....................................... 197
ФЖ индикаторы........................ 305
Жарқыл түзетілімі (TTL)
........................................... 197, 200
Жарқыл режимі ........................ 198
Жарқыл түзетілімі .................... 200
режимі ....................................... 197
ФЖ индикаторы........................ 305
2 Жарқыл түзетілімі (автоматты
апертура) .......................... 197, 200
❚❚ Distance-priority manual (Қашықтық
басымдығы бар қол режимі)
1 Кірістірілген жарқылды басқару
1
2
3
режимі ....................................... 197
ФЖ индикаторы........................ 305
2 Жарқыл түзетілімі (қашықтық
басымдығы бар қол режимі)
........................................... 197, 200
3 Қашықтық.................................. 197
❚❚ Manual (Қол режимі)
1 Кірістірілген жарқылды басқару
1
2
режимі ....................................... 197
ФЖ индикаторы........................ 305
2 Жарқыл деңгейі................ 197, 200
❚❚ Repeating flash (Бірнеше рет жанатын
жарқыл)
1 Кірістірілген жарқылды басқару
1
2
3
режимі ....................................... 197
2 Жарқыл деңгейі (шығыс) ......... 197
3 Шығару саны (рет) ................... 197
Жиілік ........................................ 197
l
A
Жарқыл туралы ақпарат жəне фотокамера параметрлері
Жарқылдың ақпараттық дисплейі таңдалған
фотокамера параметрлерін, соның ішінде,
экспозиция режимін, ысырма жылдамдығын,
апертураны жəне ISO сезімталдықты көрсетеді.
217
❚❚ Group flash (Топтық жарқыл)
1
2
5
3
6
4
1 Жарқылдың дайындығын
білдіретін индикатор 1 .............. 210
2 Қашықтан жарқылды
басқару ..................................... 209
3 Жарқылды қашықтан басқару
режимі 2 ..................................... 204
4 Топтық жарқылды басқару
режимі 2, 3 .................................. 209
Топтық жарқыл режимі ............ 209
Жарқыл деңгейі/жарқыл түзетілімі
................................................... 209
5 Арна 2 ........................ 206, 207, 209
6 Байланыс режимі ..................... 206
❚❚ Quick wireless control (Жылдам сымсыз басқару)
1
2
7
3
8
4
5
6
1 Жарқылдың дайындығын
білдіретін индикатор 1 .............. 213
2 Қашықтан жарқылды
басқару ..................................... 209
3 Жарқылды қашықтан басқару
режимі 2 ..................................... 204
4 A : B арақатынасы.................... 211
5 Жарқыл түзетілімі ............ 200, 211
6 C тобындағы жарқылды басқару
режимі жəне жарқыл деңгейі... 211
7 Арна 2 ........................ 206, 207, 212
8 Байланыс режимі ..................... 206
❚❚ Remote repeating (Қашықтан қайталау)
1
l
3
4
5
2
6
7
1 Жарқылдың дайындығын
білдіретін индикатор 1 .............. 215
2 Қашықтан жарқылды
3
4
5
6
7
218
басқару ..................................... 209
Жарқыл деңгейі (шығыс) ......... 213
Жарқылды қашықтан басқару
режимі 2 ..................................... 204
Шығару саны (рет) ................... 213
Жиілік ........................................ 213
Топ күйі (қосылған/өшірілген)
................................................... 213
Арна 2 ........................ 206, 207, 214
Байланыс режимі ..................... 206
1 Радио AWL режимінде барлық жарқыл бөліктері дайын болғанда
көрсетіледі.
2 Оптикалық AWL Y арқылы, радио AWL Z арқылы, біріккен оптикалық жəне
радио AWL Y жəне Z арқылы көрсетіледі. Біріккен оптикалық жəне радио
AWL үшін оптикалық AWL арнасы тек басты жарқыл ретінде SB-500
пайдаланылғанда көрсетіледі.
3 Біріккен оптикалық жəне радио AWL пайдаланылғанда əр топ үшін
белгішелер көрсетіледі.
l
A
Жарқыл параметрлерін өзгерту
Жарқыл параметрлерін жарқыл туралы ақпарат
дисплейінде i түймешігін басу арқылы өзгертуге
болады. Қол жетімді параметрлер жарқыл
бөлігіне жəне таңдалған параметрлерге қарай
өзгеріп отырады. Сондай-ақ, жарқылды сынақ
ретінде жандыруға болады.
219
t
Суретке түсірудің
басқа параметрлері
R түймешігі
Көріністапқыш арқылы фотосурет түсіру кезінде R түймешігін
басу мониторда түсірілім мəліметін, соның ішінде, ысырма
жылдамдығын, апертураны, қалған кадрлар санын жəне АФ
аумағының режимін көрсетеді.
12 3
4
5
6
7
1 Экспозиция режимі...................131
2 Икемді бағдарлама индикаторы
t
220
...................................................133
3 Ысырма жылдамдығы құлпының
белгішесі ...................................140
4 Ысырма жылдамдығы......134, 136
Экспозиция жəне жарқыл
брекетингі тізбегіндегі кадрлар
саны...........................................147
Ақ түс балансының брекетингі
тізбегіндегі кадрлар саны ........151
Фокустық қашықтық
(микропроцессормен
жабдықталмаған объективтер
үшін) ..........................................244
5 Апертураны тоқтату индикаторы
........................................... 135, 326
6 Апертура (f саны) ............. 135, 136
Апертура (тоқтау саны) ... 135, 326
Брекетинг қадамы ............ 148, 152
Қосылған D-Lighting брекетингі
тізбегіндегі кадрлар саны ........ 155
Максималды апертура
(микропроцессормен
жабдықталмаған объективтер)
................................................... 244
7 ISO сезімталдық индикаторы
................................................... 124
ISO сезімталдық....................... 124
Автоматты ISO сезімталдығының
индикаторы............................... 128
9
8
10
11
12
13
14
15
22
21
20
19
18
8 Жарқылды синхрондау
9
10
11
12
13
17
индикаторы ...............................305
Апертура құлпының белгішесі.... 140
Экспозиция индикаторы ..........137
Экспозиция түзетілімінің дисплейі
...................................................143
Брекетинг процесінің индикаторы:
Экспозиция жəне жарқыл
брекетингі ................................147
Ақ түс балансының брекетингі
..................................................151
Picture Control индикаторы ......180
HDR индикаторы ......................190
HDR экспозиция айырмашылығы
...................................................193
Бірнеше экспозиция индикаторы
...................................................230
Экспозициялар саны (бірнеше
экспозиция) ...............................231
«Дыбыстық сигнал» индикаторы
...................................................312
16
14 Кескін туралы аңғартпа
индикаторы............................... 311
15 Авторлық құқық туралы мəлімет
индикаторы............................... 311
16 IPTC индикаторы...................... 311
17 Белсенді D-Lighting индикаторы
................................................... 188
Түс кеңістігі ............................... 294
Жарқыл режимі ........................ 198
Кескін аумағы индикаторы ........ 87
Экспозиция жəне жарқыл
брекетингі индикаторы ............ 147
Ақ түс балансы брекетингінің
индикаторы............................... 151
ADL брекетингінің индикаторы
................................................... 155
22 Брекетинг тізбегіндегі ағымдағы
кадрдың орны .................. 149, 153
ADL брекетингінің мөлшері .... 156
18
19
20
21
t
A Мониторды өшіру
Монитордан түсірілім немесе жарқыл мəліметін тазалау үшін R
түймешігін басыңыз немесе ысырманы босату түймешігін жартылай
басыңыз. Шамамен 10 секунд бойы ешқандай əрекет орындалмаса,
монитор автоматты түрде өшеді.
221
Ақпараттық дисплей (жалғасы)
23 24 25 26 27 28 29 30
31
41
40
39
38
32
37 36 35 34
33
23 Спутниктік сигнал индикаторы 246 33 Қалған кадрлар саны ........ 38, 385
Қолмен реттелетін объектив саны
24 Ұзақ экспозицияда бұрмалануды
25
26
27
28
29
30
31
32
t
азайту индикаторы ...................294
Виньеттеуді бақылау индикаторы
...................................................294
Бұрмалануды автоматты басқару
...................................................294
Электронды алдыңғы перде
ысырмасы .................................304
Экспозицияны кешіктіру режимі
...................................................304
Аралықты реттейтін таймер
индикаторы ...............................239
Даралай түсіру индикаторы.......79
Сағат батареясының индикаторы
.............................................29, 351
Батарея индикаторы ..................37
«k» (жадта 1000-нан астам
экспозиция үшін орын қалған
кезде пайда болады)..................38
................................................... 244
34 Қолданушы параметрлерінің
жиынтығы.................................. 299
35 Фотосурет түсіру мəзірінің жинағы
................................................... 291
Автофокус режимі .................... 101
АФ аумағының режимі ..... 104, 106
Өлшеу ....................................... 129
Жарқыл қуаты құлпының
индикаторы............................... 203
40 Жарқыл түзетілімінің индикаторы
................................................... 200
Жарқыл түзетілімінің мəні ....... 200
41 Экспозиция түзетілімінің
индикаторы............................... 143
Экспозиция түзетілімінің мəні
................................................... 143
36
37
38
39
Ескертпе: дисплей көрнекілік мақсатында барлық индикаторлар жанған
түрде көрсетілген.
A
Сонымен қатар, келесіні қараңыз
Монитордың қосулы болу ұзақтығын таңдауға қатысты мəлімет алу үшін c4
(Monitor off delay (Мониторды өшіруді кешіктіру), 0 303) қолданушы
параметрін қараңыз. Ақпараттық дисплейдегі əріптердің түсін баптау
мəзіріндегі Information display (Ақпараттық дисплей) параметрін
пайдаланып өзгертуге болады (0 310).
222
i түймешігі
Төмендегі параметрлерге қатынасу үшін
көріністапқыш арқылы фотосурет түсіру
кезінде i түймешігін басыңыз. Мульти
селекторды пайдаланып элементтерді
белгілеп, белгіленген элементке арналған
параметрлерді қарау үшін J түймешігін
басыңыз. Суретке түсіру режиміне оралу
үшін ысырманы босату түймешігін
жартылай басыңыз.
Параметр
Photo shooting menu bank (Фотосурет
түсіру мəзірінің жиынтығы)
Custom settings bank (Қолданушы
параметрлерінің жиынтығы)
Custom control assignment (Қолданушы
басқару элементін тағайындау)
Active D-Lighting (Қосылған D-Lighting)
Color space (Түс кеңістігі)
Connect to network (Желіге қосылу)
Long exposure NR (Ұзақ экспозиция БА)
High ISO NR (Жоғары ISO БА)
i түймешігі
0
291
299
307
188
294
281
294
294
t
223
Екі түймешікті басу арқылы
қалпына келтіру: əдепкі
параметрлерді қалпына келтіру
Төменгі тізімдегі фотокамера параметрлерін
S жəне U түймешіктерін бірге екі
секундтан артық ұстап тұрып əдепкі
мəндерге қалпына келтіруге болады (бұл
түймешіктер жасыл нүктемен белгіленеді).
Басқару панельдері параметрлер қалпына
келтірілген кезде аз уақытқа өшеді.
t
224
S
түймешігі
U
түймешігі
❚❚ Фотосурет түсіру мəзірінен қол жетімді
параметрлер 1
Параметр
Extended photo menu
banks (Кеңейтілген
фотосурет мəзірінің
жиынтықтары)
Əдепкі
Off (Өшірулі)
JPEG normal
(JPEG
қалыпты)
Image size (Кескін өлшемі)
JPEG/TIFF
Large (Үлкен)
NEF (RAW)
Large (Үлкен)
ISO sensitivity settings (ISO сезімталдық
параметрлері)
ISO sensitivity (ISO
100
сезімталдық)
Auto ISO sensitivity
control (ISO
сезімталдықты
Off (Өшірулі)
автоматты түрде
басқару)
Auto
(Автоматты) >
AUTO0 Keep
White balance (Ақ түс
white (reduce
балансы)
warm colors) (Ақ
түсті сақтау
(жылы түстерді
сақтау))
Дəл реттеу
A-B: 0, G-M: 0
Image quality (Кескін
сапасы)
Параметр
Əдепкі
Picture Control
Өзгертілмеген
параметрлері 2
Flicker reduction (Жыпылықтауды
азайту)
Flicker reduction
setting
Disable (Өшіру)
(Жыпылықтауды
азайту параметрі)
Flicker reduction
indicator
On (Қосулы)
(Жыпылықтауды
азайту индикаторы)
Multiple exposure
Off (Өшірулі) 3
(Бірнеше экспозиция)
HDR (high dynamic
range) (HDR (жоғары
Off (Өшірулі) 4
динамикалық ауқым))
Interval timer shooting
(Аралықты реттейтін
Off (Өшірулі) 5
таймер арқылы түсіру)
Silent live view
photography
(Дыбыссыз тікелей
Off (Өшірулі)
көрініс арқылы
фотосурет түсіру)
1 Бірнеше экспозиция жəне аралықты реттейтін таймер параметрлерін қоспағанда,
Photo shooting menu bank (Фотосурет түсіру мəзірінің жиынтығы) параметрі
арқылы таңдалған жинақтағы параметрлер ғана қалпына келтіріледі (0 291).
Қалған жинақтардағы параметрлер өзгеріссіз қалады.
2 Тек ағымдағы Picture Control.
3 Бірнеше экспозиция орындалып жатса, суретке түсіру аяқталып, бірнеше
экспозиция сол кезге дейін жазылған экспозициялардан жасалады. Үстіне
қабаттау режимі мен түсірілім саны қалпына келтірілмейді.
4 Экспозиция айырмашылығы жəне тегістеу қалпына келтірілмейді.
5 Аралықты реттейтін таймер арқылы түсіру орындалып жатса, суретке түсіру
аяқталады. Басталу уақыты, суретке түсіру аралығы, аралықтар мен түсірілімдер
саны, экспозицияны тегістеу қалпына келтірілмейді.
t
225
❚❚ Бейнефильм түсіру мəзірінен қол жетімді параметрлер
Параметр
Əдепкі
Movie ISO sensitivity settings
(Бейнефильмнің ISO сезімталдық
параметрлері)
ISO sensitivity (mode M)
(ISO сезімталдық (М
100
режимі))
Auto ISO control (mode M)
(ISO автоматты түрде
Off (Өшірулі)
басқару (М режимі))
Maximum sensitivity
(Максималды
102400
сезімталдық)
Параметр
White balance (Ақ түс
балансы)
Electronic VR
(Электрондық БА)
Əдепкі
Same as photo
settings
(Фотосурет
параметрлерімен
бірдей)
Off (Өшірулі)
❚❚ Басқа параметрлер
Параметр
Фокустау нүктесі 1
Алдын ала орнатылған
фокустау нүктесі
Экспозиция режимі
Икемді бағдарлама
Экспозиция түзетілімі
АЭ құлпын ұстап тұру
Shutter speed lock
(Ысырма
жылдамдығының құлпы)
Aperture lock (Апертура
құлпы)
Автофокус режимі
АФ аумағының режимі
Көріністапқыш
Тікелей көрініс
t
Əдепкі
Орта
Орта
Бағдарламаланған
автоматты режим
Өшірулі
Өшірулі
Өшірулі
Off (Өшірулі)
Параметр
Photo live view display WB
(Фотосуреттің тікелей көрініс
дисплейінің ақ түс балансы)
Highlight display
(Белгіленген тұстарды
көрсету)
Headphone volume
(Құлаққаптың дыбыс
деңгейі)
Өлшеу
Брекетинг
Off (Өшірулі)
AF-S
Жалғыз
нүктелі АФ
Қалыпты
аумақты АФ
Жарқыл режимі
Жарқыл түзетілімі
FV lock (Жарқыл
қуатының құлпы)
Exposure delay mode
(Экспозицияны кешіктіру
режимі)
None (Жоқ)
Off (Өшірулі)
15
Матрицалық
өлшем
Өшірулі 2
Алдыңғы
пердемен
синхрондау
Өшірулі
Өшірулі
Off (Өшірулі) 3
1 АФ аумағының режимі үшін АФ аумағын автоматты түрде таңдау опциясы
таңдалған болса, фокустау нүктесі көрсетілмейді.
2 Түсірілімдер саны нөлге ысырылады. Брекетинг қадамы 1 ЭМ (экспозиция/жарқыл
брекетингі) немесе 1 (ақ түс балансының брекетингі) мəніне ысырылады. Y Auto
(Автоматты) күйі екі түсірілімдік ADL брекетингі бағдарламалары үшін таңдалады.
3 Custom settings bank (Қолданушы параметрлерінің жиынтығы) параметрі
арқылы қазіргі уақытта таңдалған жинақтағы баптаулар ғана қалпына келтіріледі
(0 299). Қалған жинақтардағы параметрлер өзгеріссіз қалады.
A
Сонымен қатар, келесіні қараңыз
Əдепкі параметрлер тізімін 289-беттен қараңыз.
226
Əдепкі
Flicker reduction
(Жыпылықтауды азайту)
Фотокамера флюоресцентті немесе сынап газ разрядты
жарықтандыруға байланысты жыпылықтаудың əсерлерін азайту
үшін екі Flicker reduction (Жыпылықтауды азайту) параметрін
ұсынады. Біріншісі фотосурет түсіру мəзірінде орналасқан жəне
көріністапқыш арқылы фотосурет түсіру кезінде түсірілген
фотосуреттерде жыпылықтауды азайту үшін пайдаланылады, ал
екіншісі бейнефильм түсіру мəзірінде орналасқан жəне тікелей
көрініс пен бейнефильм режимінде жыпылықтауды азайту үшін
пайдаланылады.
❚❚ Көріністапқыш арқылы фотосурет түсіру
Келесі параметрлерден таңдаңыз:
• Flicker reduction setting
(Жыпылықтауды азайту параметрі):
Enable (Қосу) күйі таңдалған болса,
фотокамера фотосуреттердің уақытын
жыпылықтау əсерлері азаятындай
таңдайды (0 295).
• Flicker reduction indicator (Жыпылықтауды
азайту индикаторы): On (Қосулы)
таңдалған болса, ысырманы босату түймешігін жартылай басқанда
жыпылықтау анықталса, көріністапқышта жыпылықтауды анықтау
индикаторы (u) көрсетіледі. Flicker reduction setting
(Жыпылықтауды азайту параметрі) үшін Disable (Өшіру) күйі
таңдалған болса, индикатор жыпылықтайды; жыпылықтауды
азайтуды қосу үшін Flicker reduction setting (Жыпылықтауды
азайту параметрі) үшін Enable (Қосу) күйін таңдаңыз.
t
❚❚ Тікелей көрініс жəне бейнефильм режимі
Бейнефильм түсіру мəзіріндегі Flicker
reduction (Жыпылықтауды азайту)
параметрін тікелей көрініс (0 44) жəне
бейнефильм жазу (0 59) кезінде
жыпылықтауды жəне жолақтануды азайту
үшін пайдалануға болады.
227
A
Фотосурет түсіру мəзірінде Flicker reduction (Жыпылықтауды
азайту)
Сынақ түсірілім жасаңыз жəне қосымша фотосуреттер түсіру алдында
нəтижелерді көріңіз. Жыпылықтауды азайту жыпылықтауды 100 жəне
120 Гц (тиісінше 50 жəне 60 Гц айнымалы ток қуат көздерімен
байланысты) жиіліктерінде анықтай алады. Күңгірт фондарда, қатты
жарық көздерінде немесе декорациялық жарықтандыру
дисплейлерінде жəне басқа стандартты емес жарықтандыруда
жыпылықтау анықталмауы немесе қажет нəтижелерге қол жетпеуі
мүмкін. Жарық көзіне байланысты ысырма босатылмай тұрып азғантай
кідіріс болуы мүмкін. Қатарынан түсіру кезінде кадр жылдамдығы
баяулауы немесе қате болуы мүмкін; бұған қоса, суретке түсіру кезінде
қуат көзінің жиілігі өзгерсе, қажет нəтижелерге қол жетпеуі мүмкін.
1⁄100
секундтан баяуырақ ысырма жылдамдықтарында (соның ішінде,
қолмен басылу режимі) (A) жəне Time (Уақыт) (%) режимдерінде)
немесе суретке түсіру режимі ретінде MUP немесе 14 fps (mirror up)
(14 кадр/сек (айнаны көтеру)) таңдалса, я болмаса, экспозицияны
кешіктіру режимі қосулы болса, жыпылықтауды анықтау
қолданылмайды. Жыпылықтауды анықтау жарқыл арқылы фотосурет
түсіру кезінде қол жетімді, бірақ оны қашықтағы сымсыз жарқыл
бөліктерімен бірге пайдалану мүмкін емес.
t
228
Бірнеше экспозиция
Жалғыз фотосуретте екі жəне он аралығындағы экспозиция
қатарын жазу үшін төмендегі қадамдарды орындаңыз.
❚❚ Бірнеше экспозиция жасау
Бірнеше экспозицияны тікелей көріністе жазу мүмкін емес.
Жалғастыру алдында тікелей көріністен шығыңыз.
A
Ұзартылған жазу уақыттары
Егер ойнату кезінде монитор өшсе немесе шамамен 30 с. бойы мəзір
əрекеттері жəне əрекеттер орындалмаса, суретке түсіру аяқталады
жəне сол кезге дейін жазылған экспозициялардан бірнеше экспозиция
жасалады. Келесі экспозицияны жазу үшін қол жетімді уақытты c2
(Standby timer (Күту режимінің таймері), 0 303) қолданушы
параметрі үшін ұзағырақ уақыттарды таңдау арқылы ұзартуға болады.
1
Multiple exposure (Бірнеше
экспозиция) параметрін таңдаңыз.
Фотосурет түсіру мəзірінде Multiple
exposure (Бірнеше экспозиция)
параметрін белгілеп, 2 түймешігін
басыңыз.
t
229
2
Режимді таңдаңыз.
Multiple exposure mode (Бірнеше
экспозиция режимі) режимін белгілеп,
2 түймешігін басыңыз.
Мыналардың біреуін белгілеп,
J түймешігін басыңыз:
• Қатарынан бірнеше экспозиция
түсіру үшін 0 On (series) (Қосулы
(қатар)) параметрін таңдаңыз. Бірнеше
экспозиция Multiple exposure mode
(Бірнеше экспозиция режимі) үшін
Off (Өшірулі) күйі таңдалғанша жалғасады.
• Бір бірнеше экспозицияны түсіру үшін On (single photo)
(Қосулы (бір фотосурет)) параметрін таңдаңыз. Бір
бірнеше экспозиция жасалғаннан кейін қалыпты суретке
түсіру автоматты түрде жалғасады.
• Қосымша бірнеше экспозицияны жасамастан шығу
үшін Off (Өшірулі) күйін таңдаңыз.
On (series) (Қосулы (қатар)) немесе On
(single photo) (Қосулы (бір
фотосурет)) таңдалған болса, жоғарғы
басқару панелінде n белгішесі
көрсетіледі.
t
230
3
Түсірілімдер санын таңдаңыз.
Number of shots (Түсірілімдер саны)
параметрін белгілеп, 2 түймешігін
басыңыз.
1 немесе 3 түймешігін басып жалғыз
фотосурет жасау үшін біріктірілетін
экспозициялар санын таңдаңыз да, J түймешігін басыңыз.
A BKT түймешігі
f1 (Custom control assignment
(Қолданушы басқару элементін
тағайындау)) > BKT button + y (BKT
түймешігі + y) (0 307) үшін Multiple
exposure (Бірнеше экспозиция)
таңдалған болса, бірнеше экспозиция
режимін BKT түймешігін басу жəне басты
басқару дискін бұрау жəне түсірілімдер
санын BKT түймешігін басу жəне қосымша
басқару дискін бұрау арқылы таңдауға
болады. Режим жəне түсірілімдер саны жоғарғы басқару панелінде
көрсетіледі: режимді көрсететін белгішелер Off (Өшірулі) үшін
a, On (single photo) (Қосулы (бір фотосурет)) үшін B жəне On
(series) (Қосулы (қатар)) үшін b болады.
t
231
4
Үстіне қабаттау режимін
таңдаңыз.
Overlay mode (Үстіне қабаттау режимі
параметрін белгілеп, 2 түймешігін
басыңыз.
Төмендегі параметрлер көрсетіледі.
Параметрді белгілеп, J түймешігін
басыңыз.
• Add (Қосу): экспозициялар өзгертусіз
үстіне қабатталады; күшею
реттелмейді.
• Average (Орташа): экспозициялар
үстіне қабатталмай тұрып əрқайсысының күшеюі түсірілген
экспозициялардың жалпы санына бөлінеді (əр
экспозицияның күшеюі 2 экспозиция үшін 1/2 мəніне, 3
экспозиция үшін 1/3 мəніне, т.б. орнатылады).
• Lighten (Ашығырақ ету): фотокамера əр экспозициядағы
нүктелерді салыстырады жəне тек ең жарықтарын
пайдаланады.
+
• Darken (Күңгірт ету): фотокамера əр экспозициядағы
нүктелерді салыстырады жəне тек ең күңгірттерін
пайдаланады.
t
232
+
5
Фотосуретті жақтауға алыңыз, фокустаңыз
жəне түсіріңіз.
Үздіксіз суретке түсіру режимдерінде (0 116)
фотокамера барлық экспозицияларды бір
қатарынан түсіру режимінде жазады. On (series) (Қосулы
(қатар)) таңдалған болса, фотокамера ысырманы босату
түймешігі басылып тұрғанда бірнеше экспозицияны жаза
береді; On (single photo) (Қосулы (бір фотосурет))
таңдалған болса, бірнеше экспозиция түсірілімі бірінші
фотосуреттен кейін аяқталады. Өздігінен түсіруді реттейтін
таймер режимінде, фотокамера с3 (Self-timer (Өздігінен
түсіруді реттейтін таймер)) > Number of shots (Түсірілім
саны) (0 303) қолданушы параметрі үшін таңдалған
параметрге қарамастан, 231-беттегі 3-қадамда таңдалған
экспозиция санын автоматты түрде жазады; алайда,
түсірілімдер арасындағы аралықты c3 (Self-timer (Өздігінен
түсіруді реттейтін таймер)) > Interval between shots
(Кадрлар арасындағы аралық) қолданушы параметрі
бақылайды. Басқа суретке түсіру режимдерінде ысырманы
босату түймешігі басылған сайын бір фотосурет түсіріледі;
барлық экспозициялар жазылып болғанша түсіруді
жалғастырыңыз (барлық фотосуреттер жазылғанша бірнеше
экспозицияны үзу туралы ақпарат алу үшін 234-бетті
қараңыз).
Суретке түсіру аяқталғанша n белгішесі
жыпылықтап тұрады. On (series)
(Қосулы (қатар)) параметрі таңдалса,
бірнеше экспозиция түсіру бірнеше
экспозиция режимі үшін Off (Өшірулі)
күйі таңдалғанда ғана аяқталады; On (single photo) (Қосулы
(бір фотосурет)) параметрі таңдалса, бірнеше экспозиция
түсіру бірнеше экспозиция аяқталғанда автоматты түрде
аяқталады. n белгішесі бірнеше экспозиция түсіру
аяқталғанда дисплейден жоғалады.
t
233
❚❚ Бірнеше экспозицияны аяқтау
Көрсетілген экспозициялар санына жеткенге
дейін бірнеше экспозицияны аяқтау үшін
бірнеше экспозиция режимі үшін Off
(Өшірулі) күйін таңдаңыз. Суретке түсіру
көрсетілген экспозициялар санынан бұрын
аяқталса, бірнеше экспозиция сол кезге
дейін жазылған экспозициялардан
жасалады. Overlay mode (Үстіне қабаттау режимі) үшін
Average (Орташа) таңдалған болса, күшею нақты жазылған
экспозициялар санын қамту үшін реттеледі. Суретке түсіру
төмендегі жағдайларда автоматты түрде аяқталатынын ескеріңіз:
• Екі түймешікті басу арқылы қалпына келтіру орындалса (0 224)
• Фотокамераны өшірсе
• Батарея заряды таусылған болса
• Суреттер өшірілсе
t
234
D Бірнеше экспозиция
Бірнеше экспозицияға бұрмалану (кездейсоқ орналасқан жарық
нүктелер, түстердің əркелкілігі немесе сызықтар) əсер етуі мүмкін
екенін ескеріңіз.
Бірнеше экспозиция жазу барысында жад картасын суырмаңыз немесе
ауыстырмаңыз.
Тікелей көрініс суретке түсіру орындалып жатқанда қол жетімді емес.
Тікелей көріністі таңдау Multiple exposure mode (Бірнеше экспозиция
режимі) параметрін Off (Өшірулі) күйіне қалпына келтіреді.
Фотосурет туралы мəліметті қарау дисплейінде көрсетілген түсірілім
мəліметі (соның ішінде, өлшеу, экспозиция, экспозиция режимі,
фокустық қашықтық, жазу күні жəне фотокамера бағыты) бірнеше
экспозициядағы бірінші түсірілімге арналған.
A Дауыстық жазбалар
Бірнеше экспозиция түсіріліп жатқанда дауысты жазу ажыратылады,
бірақ суретке түсіру аяқталғанда жазбаны жазуға болады (0 272).
A
Аралықты реттейтін таймер арқылы фотосурет түсіру
Аралықты реттейтін таймер арқылы фотосурет түсіру мүмкіндігі бірінші
экспозиция түсірілгенге дейін іске қосылса, фотокамера бірнеше
экспозиция мəзірінде көрсетілген экспозициялар саны түсіріліп
болғанша экспозицияларды таңдалған аралықта жазады (аралықты
реттейтін таймер арқылы түсіру мəзірінде көрсетілген түсірілімдер
саны еленбейді). Осы экспозициялар кейін бір фотосурет ретінде
жазылады жəне аралықты реттейтін таймер арқылы түсіру аяқталады
(бірнеше экспозиция режимі үшін On (single photo) (Қосулы (бір
фотосурет)) таңдалған болса, бірнеше экспозиция түсіру автоматты
түрде аяқталады).
A
Басқа параметрлер
Бірнеше экспозиция түсіріліп жатқанда, жад карталарын пішімдеу
мүмкін емес, кейбір мəзір тармақтары сұрға боялып, өзгертілмейді.
t
235
Аралықты реттейтін таймер
арқылы фотосурет түсіру
Фотокамера алдын-ала енгізілген аралықтарда автоматты түрде
фотосурет түсіру мүмкіндігімен жабдықталған.
D
Суретке түсіруден бұрын
Аралықты реттейтін таймерді пайдаланғанда өздігінен түсіруді
реттейтін таймерден (E) басқа суретке түсіру режимін таңдаңыз.
Аралықты реттейтін таймер арқылы фотосурет түсіруді бастамас
бұрын ағымдағы баптауларда сынақ түсірілім жасап, нəтижелерін
мониторда қараңыз. Параметрлер қанағаттандырарлықтай
реттелгеннен кейін көріністапқыш арқылы кіретін жарықтың
фотосуреттерге жəне экспозицияға кедергі келтіруін болдырмау үшін
көріністапқыш окулярының ысырмасын жабыңыз (0 120).
Басталу уақытын таңдамас бұрын баптау мəзірінде Time zone and date
(Уақыт белдеуі мен күн) параметрін таңдап, фотокамера сағаты
дұрыс уақыт пен күнге орнатылғанын тексеріңіз (0 28).
Штатив қолданған жөн. Суретке түсіруді бастамас бұрын
фотокамераны штативке бекітіңіз. Суретке түсірудің үзілмеуі үшін
фотокамера батареясының толық зарядталғанын тексеріңіз. Күмəніңіз
болса, пайдалану алдында батареяны зарядтаңыз немесе айнымалы
ток адаптерін жəне қуат жалғағышын (бөлек сатылады) пайдаланыңыз.
1
t
236
Interval timer shooting (Аралықты
реттейтін таймер арқылы түсіру)
параметрін таңдаңыз.
Аралықты реттейтін таймер
параметрлерін көрсету үшін фотосурет
түсіру мəзірінде Interval timer shooting
(Аралықты реттейтін таймер арқылы
түсіру) параметрін белгілеп,
2 түймешігін басыңыз.
2
Аралықты реттейтін таймер параметрлерін
реттеңіз.
Бастау параметрін, аралықты, əр аралықтағы түсірілімдер
санын жəне экспозицияны тегістеу параметрін таңдаңыз.
• Бастау параметрін таңдау үшін:
Start options (Бастау
параметрлері) тармағын
белгілеп, 2 түймешігін
басыңыз.
Параметрді белгілеп,
J түймешігін басыңыз.
Суретке түсіруді бірден бастау үшін Now (Қазір) пəрменін
таңдаңыз. Суретке түсіруді таңдалған күн мен уақытта
бастау үшін Choose start day and start time (Басталу
күнін жəне басталу уақытын таңдау) пəрменін таңдаңыз
да, күн мен уақытты таңдаңыз, сөйтіп J түймешігін
басыңыз.
• Түсірілімдер арасындағы аралықты таңдау үшін:
Interval (Аралық) параметрін
белгілеп, 2 түймешігін
басыңыз.
Аралықты (сағаттар, минуттар
жəне секундтар) таңдап,
J түймешігін басыңыз.
t
237
• Əр аралықтағы түсірілімдер санын таңдау үшін:
No. of intervals × shots/
interval (Аралықтар саны х
түсірілімдер/аралық)
параметрін белгілеп, 2
түймешігін басыңыз.
Аралықтар саны мен əр
аралықтағы түсірілімдер санын
таңдап, J түймешігін басыңыз.
S (бір кадр) режимінде əр аралықтың фотосуреттері d1
(Continuous shooting speed (Үздіксіз суретке түсіру
жылдамдығы)) > Continuous low-speed (Үздіксіз төмен
жылдамдық) (0 303) қолданушы параметрі үшін
таңдалған жылдамдықпен түсіріледі.
• Экспозицияны тегістеуді қосу немесе өшіру үшін:
Exposure smoothing
(Экспозицияны тегістеу)
параметрін белгілеп, 2
түймешігін басыңыз.
t
238
Параметрді белгілеп, J
түймешігін басыңыз.
On (Қосулы) күйін таңдау фотокамераға экспозицияны M
режимінен басқа режимдердегі алдыңғы түсірілімге сəйкес
етіп реттеуге мүмкіндік береді (M режимінде ISO
сезімталдықты басқару қосулы болса ғана экспозицияны
тегістеу қолданылатынын ескеріңіз).
3
Суретке түсіруді бастаңыз.
Start (Бастау) пəрменін белгілеп, J
түймешігін басыңыз. Түсірілімдердің
алғашқы қатары белгіленген бастау
уақытында немесе 2-қадамда Start
options (Бастау параметрлері) үшін
Now (Қазір) таңдалған болса шамамен 3 секундтан кейін
түсіріледі. Суретке түсіру барлық түсірілімдер жасалғанша
таңдалған аралықтарда жалғасады.
A
Суретке түсіру барысында
Аралықты реттейтін таймер арқылы фотосурет
түсіру кезінде жоғарғы басқару панелінде Q
белгішесі жыпылықтайды. Келесі суретке түсіру
аралығы басталмастан сəл бұрын, ысырма
жылдамдығының дисплейі қалған
аралықтардың санын, ал апертура дисплейі ағымдағы аралықта қалған
түсірілімдер санын көрсетеді. Басқа уақыттарда, қалған аралықтар
санын жəне əрбір аралықтағы түсірілімдер санын ысырманы босату
түймешігін жартылай басып (түймешік босатылғанда, күту режимінің
таймеріндегі уақыт біткенше ысырма жылдамдығы жəне апертура
көрсетіледі) қарауға болады.
Аралықты реттейтін таймер арқылы фотосурет түсіру орындалып
жатқанда параметрлерді реттеуге, мəзірлерді пайдалануға жəне
суреттерді қарауға болады. Əр аралыққа дейін шамамен төрт секунд
қалғанда, монитор автоматты түрде өшеді. Аралықты реттейтін таймер
белсенді кезде фотокамера параметрлерін өзгерту суретке түсірудің
аяқталуына əкелуі мүмкін екенін ескеріңіз.
t
A
Суретке түсіру режимі
Таңдалған суретке түсіру режиміне қарамастан, фотокамера əр
аралықта көрсетілген түсірілімдер санын түсіреді.
239
❚❚ Аралықты реттейтін таймер арқылы
фотосурет түсіруді кідірту
Аралықты реттейтін таймер арқылы фотосурет түсіруді
аралықтар арасында J түймешігін басу немесе аралықты
реттейтін таймер мəзірінде Pause (Кідірту) пəрменін таңдау
арқылы кідіртуге болады.
❚❚ Аралықты реттейтін таймер арқылы
түсіруді жалғастыру
Суретке түсіруді жалғастыру үшін:
• Қазір бастау
Restart (Қайта іске
қосу) пəрменін
белгілеп, J түймешігін
басыңыз.
• Көрсетілген уақытта бастау
t
Start options (Бастау
параметрлері) үшін
Choose start day and
start time (Басталу
күнін жəне басталу
уақытын таңдау)
пəрменін белгілеп, 2
түймешігін басыңыз.
Басталу күні мен
уақытын таңдап, J
түймешігін басыңыз.
Restart (Қайта іске
қосу) пəрменін
белгілеп, J түймешігін
басыңыз.
❚❚ Аралықты реттейтін таймер арқылы
түсіруді аяқтау
Барлық фотосуреттер түсірілмей тұрып аралықты реттейтін
таймер арқылы фотосурет түсіруді аяқтау үшін аралықты
реттейтін таймер мəзірінде Off (Өшірулі) күйін таңдаңыз.
240
❚❚ Фотосурет жоқ
Егер мына жағдайлардың біреуі аралық басталмақ болғаннан
кейін сегіз немесе одан көп секунд бойы қайталанса, фотокамера
ағымдағы аралықты өткізіп жібереді: алдыңғы аралықтың
фотосуреті немесе фотосуреттері əлі түсірілмеген, жад буфері
толы немесе фотокамера AF-S режимінде фокустай алмайды
(фотокамераның əрбір түсірілім алдында қайта фокустайтынын
ескеріңіз). Суретке түсіру келесі аралықпен жалғасады.
D
Жад бітті
Жад картасы толық болса, аралықты реттейтін таймер қосылып
тұрады, бірақ суреттер түсірілмейді. Бірнеше суретті өшіргеннен кейін
немесе фотокамераны өшіріп, басқа жад картасын салғаннан кейін
суретке түсіруді жалғастырыңыз (0 240).
A
Фотосурет түсіру мəзірінің жинақтары
Аралықты реттейтін таймер параметрлеріне енгізілген өзгертулер
фотосурет түсіру мəзірі жиынтықтарының барлығына қолданылады
(0 291), яғни, тіпті мəзір жиынтықтарын ауыстырсаңыз да, аралықты
реттейтін таймер арқылы түсіру жалғасады. Егер фотосурет түсіру
мəзірінің параметрлері фотосурет түсіру мəзіріндегі Photo shooting
menu bank (Фотосурет түсіру мəзірінің жиынтығы) элементін
пайдаланып ысырылса, аралықты реттейтін таймер арқылы түсіру
аяқталады жəне аралықты реттейтін таймердің параметрлері
келесідей ысырылады:
• Бастау параметрлері: Қазір
• Түсірілімдер саны: 1
• Экспозицияны тегістеу: Өшірулі
• Аралық: 00:01':00"
• Аралықтар саны: 1
A
Брекетинг
Аралықты реттейтін таймер арқылы фотосурет түсіруді бастамас
бұрын, брекетинг баптауларын реттеңіз. Экспозиция, жарқыл немесе
ADL брекетингі аралықты реттейтін таймер арқылы фотосурет түсіру
кезінде қосылып тұрса, фотокамера аралықты реттейтін таймер
мəзірінде көрсетілген түсірілімдер санына қарамастан, əрбір аралықта
брекетинг бағдарламасында түсірілімдер санын түсіреді. Аралықты
реттейтін таймер арқылы фотосурет түсіру кезінде ақ түс балансы
брекетингі қосылып тұрса, фотокамера əр аралықта бір түсірілім
түсіріп, брекетинг бағдарламасында көрсетілген көшірмелер санын
жасау үшін оны өңдейді.
t
241
A Аралықты реттейтін таймер арқылы фотосурет түсіру
Таңдалған түсірілімдер санын түсіру үшін қажет уақыттан ұзағырақ
аралықты жəне жарқылды пайдаланып жатсаңыз, жарқыл зарядталуы
үшін қажет уақытты таңдаңыз. Аралық тым қысқа болса, түсірілген
фотосуреттердің саны 2-қадамда көрсетілген саннан аз болуы мүмкін
(аралықтардың саны əр аралық бойынша түсірілімдер санына
көбейтілген) немесе жарқыл толық экспозиция үшін қажет қуаттан
азырақ қуатпен жануы мүмкін. Сондай-ақ, əр аралықта бірден көбірек
түсірілім түсірілсе, жарқыл шығысы қажет деңгейден төмен түсуі
мүмкін. Аралықты реттейтін таймер арқылы фотосурет түсіруді ұзақ
экспозициялармен (қолмен басылу режимінде немесе уақыт режимінде
фотосурет түсіру, 0 138) немесе даралай бейнефильмдер түсірумен
(0 74) біріктіру мүмкін еммс жəне тікелей көріністе (0 44, 59) немесе
g1 (Custom control assignment (Қолданушы басқару элементін
тағайындау)) > Shutter-release button (Ысырманы босату
түймешігі) қолданушы параметрі үшін Record movies
(Бейнефильмдер жазу) таңдалған кезде қол жетімді емес (0 309).
Кескіндер жазу үшін қажетті ысырма жылдамдығы, фотосурет түсіру
кезіндегі кадр жылдамдығы жəне уақыт бір аралықтан екіншісіне дейін
өзгеруі мүмкін болғандықтан, бір аралықтың аяғынан келесі аралықтың
басына дейінгі уақыт əр түрлі болуы мүмкін. Суретке түсіруді ағымдағы
баптауларда жалғастыру мүмкін болмаса (мысалы, A немесе %
ысырма жылдамдығы қазіргі уақытта қолмен реттелетін экспозиция
режимінде таңдалса, аралық нөл болса немесе бастау уақыты бір
минуттан азырақ болса), мониторда ескерту көрсетіледі.
E (өздігінен түсіруді реттейтін таймер) таңдалса немесе фотокамераны
өшірсе, содан кейін қайта қосса аралықты реттейтін таймер арқылы
түсіру кідіртіледі (фотокамера өшірулі болса, батареяларды жəне жад
карталарын аралықты реттейтін таймер арқылы түсіруді аяқтамастан
ауыстыруға болады). Суретке түсіруді аяқтау аралықты реттейтін
таймер параметрлеріне əсер етпейді.
t
242
Микропроцессормен
жабдықталмаған
объективтер
Микропроцессормен жабдықталмаған объективтерді A немесе M
экспозиция режимдерінде, объективтің апертура сақинасын
пайдаланып апертураны орнатып пайдалануға болады.
Объектив деректерін (объективтің фокустық қашықтығы жəне
максималды апертура) көрсету арқылы пайдаланушы
кірістірілген микропроцессоры бар объективтің əр түрлі
функцияларын пайдалана алады.
Объективтің фокустық қашықтығы белгісіз болса:
• Электр жетекті масштабтауды қосымша жарқыл бөліктерімен
пайдалануға болады
• Объективтің фокустық қашықтығы қарау кезінде фотосурет
туралы мəлімет дисплейінде (жұлдызшамен) көрсетіледі
Объективтің максималды апертурасы белгілі болса:
• Апература мəні жоғарғы басқару панелі мен көріністапқышта
көрсетіледі
• Жарқыл бөлігі qA (автоматты апертура) режимін қолдаса,
жарқыл деңгейі апертурадағы өзгерістерге реттеледі
• Апертура қарау кезінде фотосурет туралы мəлімет дисплейінде
(жұлдызшамен) көрсетіледі
Объективтің фокустық қашықтығы мен максималды
апертурасын белгілеу:
• Түрлі-түсті матрицалық өлшемін қосады (кейбір
объективтермен, соның ішінде Reflex-NIKKOR объективтерімен
дəл нəтижеге қол жеткізу үшін ортасы бойынша өлшеуді
немесе нүктелі экспоөлшегішті пайдалану қажет болуы мүмкін
екенін ескеріңіз)
• Ортасы бойынша өлшеу мен нүктелі экспоөлшегіштің жəне
сандық айналы фотокамераның i-TTL балансталған
толықтырғыш жарқылының дəлдігін жақсартады
t
243
Микропроцессормен жабдықталмаған объективтің деректерін
енгізу немесе өңдеу:
1
Non-CPU lens data
(Микропроцессормен
жабдықталмаған объектив
деректері) параметрін таңдаңыз.
Баптау мəзірінде Non-CPU lens data
(Микропроцессормен
жабдықталмаған объектив деректері) тармағын белгілеп,
2 түймешігін басыңыз.
2
3
Объектив нөмірін таңдаңыз.
Lens number (Объектив нөмірі)
параметрін белгілеңіз де, 4 немесе 2
түймешігін басып, объектив нөмірін
таңдаңыз.
Фокустық қашықтық пен
апертураны енгізіңіз.
Focal length (mm) (Фокустық
қашықтық (мм)) немесе Maximum
aperture (Максималды апертура)
параметрін белгілеңіз де, белгіленген
элементті өңдеу үшін 4 немесе 2 түймешігін басыңыз.
4
t
244
Параметрлерді сақтап, шығыңыз.
J түймешігін басыңыз. Көрсетілген фокустық қашықтық пен
апертура таңдалған объектив нөмірімен сақталады.
Микропроцессормен жабдықталмаған объективті пайдаланғанда
объектив деректерін шақыру үшін:
1
Микропроцессормен жабдықталмаған объектив
нөмір таңдауын фотокамераны басқару тетігіне
тағайындаңыз.
f1 (Custom control assignment (Қолданушы басқару
элементін тағайындау), 0 307) қолданушы параметрін
пайдаланып Choose non-CPU lens number
(Микропроцессормен жабдықталмаған объектив нөмірін
таңдау) функциясын басқару тетігіне тағайындаңыз.
2
Таңдалған басқару тетігін пайдаланып объектив
нөмірін таңдаңыз.
Таңдалған басқару тетігін басып, басты немесе қосымша
басқару дискін жоғарғы басқару панелінде қажет объектив
нөмірі көрсетілгенше бұраңыз.
Фокустық
қашықтық
Басты басқару
дискі
Максималды
апертура
Объектив нөмірі
A Фокустық қашықтық тізімде жоқ
Дұрыс фокустық қашықтық тізімде жоқ болса, объективтің нақты
фокустық қашықтығынан үлкендеу ең жақын мəнді таңдаңыз.
A
Телескопиялық түрлендіргіштер мен масштабтау объективтері
Телескопиялық түрлендіргіштердің максималды апертурасы
телескопиялық түрлендіргіш пен объективтің біріктірілген максималды
апертурасы болып келеді. Микропроцессормен жабдықталмаған
объективтер ұлғайтылғанда немесе кішірейтілгенде объектив
деректері реттелмейтінін ескеріңіз. Əр түрлі фокустық қашықтықтардың
деректерін бөлек объектив нөмірлері ретінде енгізуге болады, не
болмаса масштаб реттелген сайын объективтің фокустық қашықтығы
мен максималды апертура үшін жаңа мəндерді көрсету үшін
объективтің деректерін өңдеуге болады.
t
245
Орын деректері
GPS құрылғысын 10-өзекті қашықтан басқару жалғағышына
жалғауға болады. Бұл əр түсірілген фотосуретпен бірге ағымдағы
ендікті, бойлықты, биіктікті. əмбебап үйлестірілетін уақытты
(UTC) жəне бағытты жазуға мүмкіндік береді. Фотокамерада
қосымша GP-1 жəне GP-1A GPS құрылғыларын (төменде
қараңыз; бұл құрылғыларн компас бағытын қамтамасыз
етпейтінін ескеріңіз) немесе қосмыша MC-35 GPS адаптер сымы
арқылы жалғанған үйлесімді үшінші тарап құрылғыларын
пайдалануға болады (0 340).
❚❚ GP-1/GP-1A GPS құрылғылары
Бұл қосымша GPS құрылғылары Nikon сандық
фотокамераларында пайдалануға арналған. Құрылғыны жалғау
туралы ақпаратты құрылғымен бірге қамтамасыз етілген
нұсқаулықтан қараңыз.
A o белгішесі
Қосылым күйі ақпараттық дисплейде o
белгішесімен көрсетіледі:
• o (статикалық): орын деректері алынды.
• o (жыпылықтауда): GPS құрылғы сигналды
іздеуде. Белгіше жыпылықтап тұрғанда
түсірілген суреттерде орын деректері
болмайды.
• Белгішесіз: кемінде екі секунд бойы GPS құрылғыдан жаңа орын
деректері алынбаған. o белгішесі көрсетілмей тұрғанда түсірілген
суреттерде орын деректері болмайды.
A
t
Бағыт
Бағыт GPS құрылғысы сандық компаспен
жабдықталған болса ғана жазылатынын
ескеріңіз (GP-1 жəне GP-1A құрылғылары
компаспен жабдықталмағанын ескеріңіз). GPS
құрылғысын объективпен бірдей бағытта
нұсқаған күйде жəне фотокамерадан кемінде
20 см қашықтықта ұстаңыз.
A
Əмбебап үйлестірілетін уақыт (UTC)
UTC деректері GPS құрылғысы арқылы беріледі жəне фотокамера
сағатына бағынбайды.
246
❚❚ Баптау мəзірінің параметрлері
Баптау мəзіріндегі Location data (Орын деректері) элементінде
төменде көрсетілген параметрлер бар.
• Standby timer (Күту режимінің таймері): GPS құрылғы
орнатылған кезде күту режимінің таймерін қосу-қоспауды
таңдаңыз.
Параметр
Enable
(Қосу)
Disable
(Өшіру)
Сипаттама
Күту режимінің таймері қосылды. c2 (Standby timer (Күту
режимінің таймері), 0 303) қолданушы параметрін.де
көрсетілген кезең бойы əрекеттер орындалмаса, таймер
мерзімі автоматты түрде бітіп, батареяны тұтынуды
азайтады. GP-1 немесе GP-1A бөлігі жалғанған болса,
бөлік таймер мерзімі біткеннен кейін орнатылған кезең
бойы белсенді болады; фотокамераға орын деректерін
алуға уақыт беру үшін экспозиция өлшегіштері іске
қосылғаннан немесе фотокамера қосылғаннан кейін
кідіріс бір минутқа дейін созылады.
Күту режимінің таймері өшірілді. Бұл орын деректерін
үзіліссіз жазуды қамтамасыз етеді.
• Position (Орын): бұл элемент GPS құрылғы жалғанып, GPS
құрылғы қамтамасыз ететін ағымдағы ендікті, бойлықты,
биіктікті жəне əмбебап үйлестірілетін уақытты (UTC)
көрсеткенде ғана қол жетімді болады.
• Set clock from satellite (Сағатты жерсеріктен орнату):
фотокамера сағатын GPS құрылғы хабарлаған уақытпен
синхрондау үшін Yes (Иə) жауабын таңдаңыз.
t
247
I
Қарау туралы
қосымша ақпарат
Кескіндерді көру
Толық
өлшемде
қарау
W
W
W
X
X
X
Сурет нобайын қарау
Толық өлшемде қарау
Фотосуреттерді қарау үшін K түймешігін
басыңыз. Мониторда ең соңғы фотосурет
көрсетіледі. Қосымша суреттерді солға
немесе оңға шерту, я болмаса, 4 немесе 2
түймешігін басу арқылы көрсетуге болады;
ағымдағы фотосурет туралы қосымша
ақпаратты көру үшін 1 немесе 3 түймешігін
басыңыз (0 254).
K түймешігі
Сурет нобайын қарау
I
248
Бірнеше кескінді көру үшін сурет толық
өлшемде көрсетілгенде W (M) түймешігін
басыңыз. Көрсетілетін кескіндер саны W (M)
түймешігін басқан сайын 4–9–72 аралығында
артады жəне X түймешігін басқан сайын
азаяды. Жоғары немесе төмен жүгірту үшін
сенсорлық экранда саусақты сырғытыңыз, я W (M) түймешігі
болмаса, кескіндерді белгілеу үшін мульти
селекторды пайдаланыңыз.
Ойнатуды басқару тетіктері
O (Q): ағымдағы суретті өшіру (0 268)
G: мəзірлерді көру (0 289)
L (Z/Q): ағымдағы суретті қорғау (0 265)
X: ұлғайту (0 263)
W (M): бірнеше кескінді көру (0 248)
J: мульти селектормен бірге төменде
сипатталғандай пайдаланыңыз
J+
J+
J+
J+
Ұяшықты/қалтаны таңдау диалогтық терезесін көрсетеді.
Ішінен суреттер қаралатын картаны жəне қалтаны таңдау
үшін ұяшықты белгілеңіз жəне 2 түймешігін басып
қалталар тізімін көрсетіңіз, содан кейін қалтаны белгілеп,
J түймешігін басыңыз.
Ағымдағы фотосуреттің өңделген көшірмесін жасаңыз
немесе ағымдағы бейнефильмнің өңделген көшірмесін
жасаңыз (0 82).
Фотокамерада сақталған IPTC алдын-ала енгізілген
мəндерін көру (0 311). Ағымдағы фотосуретке IPTC
алдын-ала енгізілген мəнін ендіру үшін алдын-ала
енгізілген мəнді белгілеңіз жəне J түймешігін басыңыз
(ағымдағы фотосуретке ендіріліп қойылған кез келген
алдын-ала енгізілген мəн ауыстырылады).
Фотосуреттерді сымсыз желі немесе Ethernet желісі
арқылы кері жүктеу (0 281).
I
A
Екі жад картасы
Екі жад картасы салынға болса, ойнату үшін картаны 72 сурет нобайы
көрсетілгенде W (M) түймешігін басу арқылы таңдауға болады.
249
A
Тік суреттерді бұру
«Тік» (портреттік бағдардағы) фотосуреттерді
тік бағдарда көрсету үшін қарау мəзірінде
Rotate tall (Тік суреттерді бұру) параметрі
үшін On (Қосулы) күйін таңдаңыз (0 290).
A
Кескінді тексере қарау
Қарау мəзірінде Image review (Кескінді тексере қарау) үшін On
(Қосулы) күйі таңдалғанда (0 290), фотосуреттер түсірілгеннен кейін
мониторда автоматты түрде көрсетіледі (фотокамера дұрыс бағытта
тұрғандықтан, кескіндер кескінді тексере қарау кезінде автоматты
түрде бұрылмайды). Үздіксіз суретке түсіру режимінде фотосуреттер
түсіру аяқталғанда көрсетіледі (ағымдағы қатардағы бірінші фотосурет
көрсетіледі).
A
Мульти селектор
Мульти селекторды сурет нобайы
дисплейінде жəне оң жақта
көрсетілген сияқты дисплейлерде
суреттерді белгілеу үшін пайдалануға
болады.
I
250
A Сонымен қатар, келесіні қараңыз
Ешбір əрекет орындалмағанда монитордың қосылып тұру ұзақтығын
таңдау туралы ақпаратты c4 (Monitor off delay (Мониторды өшіруді
кешіктіру), 0 303) қолданушы параметрінен қараңыз. Мульти
селектордың ортасы ойнайтын рөлді таңдау туралы ақпаратты f2 (Multi
selector center button (Мульти селектордың ортаңғы түймешігі),
0 308) қолданушы параметрінен қараңыз. Кескіндерді немесе
мəзірлерді шарлау үшін басқару дискілерін пайдалану туралы
ақпаратты f4 (Customize command dials (Басқару дискілерін
теңшеу)) > Menus and playback (Мəзірлер жəне ойнату) (0 308)
қолданушы параметрінен қараңыз.
Сенсорлық экранды пайдалану
Ойнату кезінде сенсорлық мониторды келесілер үшін
пайдалануға болады:
Басқа
Басқа кескіндерді көру үшін
кескіндерді көру солға немесе оңға шертіңіз.
Толық өлшемдік көріністе
кадрдың ілгерілеу жолағын
көрсету үшін дисплейдің
Басқа
төменгі жағын түртуге, содан
кескіндерге
кейін басқа кескіндерге
жылдам жүгірту
жылдам жүгірту үшін саусақты
солға немесе оңға сырғытуға
болады.
Кадрдың ілгерілеу
жолағы
Ұлғайту (тек
фотосуреттер)
Ұлғайту жəне кішірейту үшін
созу жəне шымшу
қимылдарын пайдаланыңыз
жəне жүгірту үшін сырғытыңыз
(0 263). Сондай-ақ, толық
өлшемде қараудан ұлғайту
немесе масштабтауды
болдырмау үшін дисплейді екі
рет жылдам нұқуға болады.
I
251
Сурет нобайлары көрінісіне
«кішірейту» үшін (0 248)
толық өлшемде қарауда
Сурет
шымшу қимылын
нобайларын
пайдаланыңыз. Көрсетілетін
көру
кескіндер санын 4, 9 жəне 72
кадр арасынан таңдау үшін
шымшуды жəне созуды
пайдаланыңыз.
Бейнефильмді ойнатуды
бастау үшін экрандық
нұсқаулықты нұқыңыз
(бейнефильмдер 1
белгішесімен көрсетіледі).
Кідірту немесе жалғастыру
үшін дисплейді нұқыңыз,
Бейнефильмдерді
я болмаса, толық өлшемде
көру
қараудан шығу үшін Z
белгішесін нұқыңыз
(бейнефильмді ойнату
дисплейіндегі кейбір
белгішелер сенсорлық экран
əрекеттеріне реакция
көрсетпейтінін ескеріңіз).
I
252
Анықтама
i түймешігі
Толық өлшемде немесе сурет нобайын
қарау дисплейлері кезінде i түймешігін
басқанда төменде тізілген параметрлер
көрсетіледі.
• Rating (Бағалау): ағымдағы суретке баға
беру (0 267).
• Select/deselect for transfer (Тасымалдау i түймешігі
үшін таңдау/таңдауды алу): компьютерге
немесе FTP серверіне кері жүктеу үшін
фотосуреттерді таңдау немесе таңдауды
алу (0 281). Таңдалған фотосуреттер кері
жүктеу белгішесімен белгіленеді жəне
фотокамера Ethernet немесе сымсыз
жергілікті желі арқылы қосылған кезде кері
жүктеледі.
• IPTC: ағымдағы кескінге IPTC алдын ала енгізілген мəнін ендіру
(0 311).
• Record voice memo (Дауыстық жазба жазу): дауыстық жазба
жазу жəне оны ағымдағы кескінге үстеу (0 272).
• Play voice memo (Дауыстық жазбаны ойнату): дауыстық
жазбаны ойнату (0 276).
• Retouch (Өңдеу) (тек фотосуреттер): ағымдағы фотосуреттің
өңделген көшірмесін жасау үшін өңдеу мəзіріндегі
параметрлерді (0 314) пайдаланыңыз.
• Edit movie (Бейнефильмді өңдеу) (тек бейнефильмдер):
бейнефильмді өңдеу мəзіріндегі параметрлерді пайдаланып
бейнефильмдерді өңдеу (0 82). Сондай-ақ, бейнефильмдерді
бейнефильмді ойнату кідіртілгенде i түймешігін басу арқылы
өңдеуге болады.
• Choose slot and folder (Ұяшық пен қалтаны таңдау): ойнату
үшін қалтаны таңдау. Таңдалған картадағы қалталар тізімін алу
үшін ұяшықты белгілеп, 2 түймешігін басыңыз, содан кейін
белгіленген қалтадағы суреттерді көру үшін қалтаны белгілеп,
J түймешігін басыңыз.
I
i түймешігінің мəзірінен шығу жəне ойнатуға оралу үшін i
түймешігін қайтадан басыңыз.
253
Фотосурет туралы мəлімет
Фотосурет туралы мəлімет толық өлшемде қарау кезінде
көрсетілетін кескіндердің бір-бірінің үстіне салынады. Фотосурет
туралы мəліметті төменде көрсетілгендей қарап шығу үшін 1
немесе 3 түймешігін басыңыз. «Тек кескін», түсірілген сурет
деректері, RGB гистограммалары жəне жарық аумақтар
Playback display options (Қарау дисплейінің параметрлері)
(0 289) үшін сəйкес параметр таңдалған болса ғана
көрсетілетінін ескеріңіз. Орын деректері фотосурет түсірілген
кезде GPS құрылғысы пайдаланылған болса ғана көрсетіледі
(0 246), ал IPTC алдын-ала енгізілген мəндері фотосуретте
ендірілген болса ғана көрсетіледі (0 311).
1/ 12
1/ 125
0
100NC_D5 DSC_0001. JPG
15/ 10/ 2015 10: 02: 27
F5. 6
100
Жоқ (тек кескін)
50mm
, 0
100NC_D5 DSC_0001. JPG
15/ 10/ 2015 10: 02: 27
N OR
ORMAL
AL
5568x3712
Файл туралы
ақпарат
NIKON D5
1/ 12
N OR
ORMAL
AL
5568x3712
Жалпы деректер
100-0001
I PTC
Cap t i on
:
Event I D
:
Head l i ne
Ob j ec t Name
Ci ty
S tate
Count r y
:
:
:
:
:
N I KON D5
Белгіленген тұстар
I
MTR, SPD, AP.
EXP. MODE, I SO
100-0001
FOCAL LENGTH
LENS
AF / VR
WH I TE BALANCE
:
,
1/ 125 , F5. 6
: , 100
: 0. 0
: 50mm
: 50
/ 1. 4
:S /
: AUTO_0 (5200K )
COLOR SPACE
: sRGB
N I KON D5
RGB
гистограммасы
254
100-0001
IPTC алдын-ала
енгізілген мəні
0
, 0
100-0001
Түсірілген сурет
деректері
LAT I TUDE
LONGI TUDE
ALT I TUDE
T I ME (UTC)
N I KON D5
:N
: 35 º 35 . 971 '
:E
: 13 9 º 43 . 696 '
: 35m
: 15/10/2015
: 10 : 02 : 27
100-0001
Орын деректері
❚❚ Файл туралы ақпарат
1 23 4
5 6
7
1
2
3
4
1/ 12
16
15
14
100NC_D5 DSC_0001. JPG
15/ 10/ 2015 10: 02: 27
13
12
N OR
ORMAL
AL
5568x3712
11 10
8
9
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Дауыстық жазба белгішесі ..... 272
Қорғау күйі .............................265
Өңдеу индикаторы................314
IPTC алдын-ала енгізілген мəн
индикаторы....................249, 311
Фокустау нүктесі 1, 2...............108
АФ аумағының жақтаулары 1 .... 35
Кадр нөмірі/жалпы кадрлар
саны
Файл атауы............................291
Кескін сапасы ..........................92
Кескін өлшемі ..........................95
Кескін аумағы ..........................87
Жазу уақыты ...................28, 310
Жазу күні .........................28, 310
Ағымдағы карта ұяшығы ........97
Бағалау ..................................267
Қалта атауы
1 Focus point (Фокустау нүктесі) Playback display options (Қарау
дисплейінің параметрлері) (0 289) үшін таңдалған жəне таңдалған
фотосурет көріністапқышты пайдаланып түсірілген болса ғана көрсетіледі.
2 Фотосурет қолмен реттелетін фокус немесе бір нүктелі АФ, динамикалық
аумақты АФ немесе АФ аумағын топтық негізде таңдау арқылы түсірілген
болса, дисплейде қолданушы таңдаған фокустау нүктесі, я болмаса
фотосурет АФ аумағын топтық негізде таңдау AF (HL) немесе АФ аумағын
топтық негізде таңдау (VL) арқылы түсірілген болса, қолданушы таңдаған
фокустау нүктелерінің жолы немесе бағаны көрсетіледі. Фотосурет 3D
бақылау немесе АФ аумағын автоматты түрде таңдау арқылы түсірілген
болса, дисплейде фотокамера таңдаған фокустау нүктесі көрсетіледі.
I
255
❚❚ Белгіленген тұстар
1
2
★ 5 100-0001
1 Кескіннің белгіленген тұстары *
2 Қалта нөмірі–кадр нөмірі
3 Ағымдағы арна *
3
* Жыпылықтаған аумақтар ағымдағы арна
үшін белгіленген тұстарды (жарық
көзінде артық ұсталуы мүмкін аумақтар)
көрсетеді. W (M) түймешігін ұстап тұрып,
арналарды төмендегідей қарап шығу
үшін 4 немесе 2 түймешігін басыңыз:
W (M) түймешігі
RGB
(барлық арналар)
I
256
R
(қызыл)
G
(жасыл)
B
(көк)
❚❚ RGB гистограммасы
5
1
2
6
★5
100-0001
7
8
3
4
1 Кескіннің белгіленген тұстары *
2 Қалта нөмірі–кадр нөмірі
3 Ақ түс балансы......................159
Түс температурасы............165
Ақ түс балансын дəл реттеу
............................................162
Алдын-ала қолмен енгізілген
мəн......................................168
4 Ағымдағы арна *
5 Гистограмма (RGB арнасы).
Барлық гистограммаларда
көлденең ось нүкте
жарықтығын, тік ось нүктелер
санын береді.
6 Гистограмма (қызыл арна)
7 Гистограмма (жасыл арна)
8 Гистограмма (көк арна)
* Жыпылықтаған аумақтар ағымдағы арна
үшін белгіленген тұстарды (жарық
көзінде артық ұсталуы мүмкін аумақтар)
көрсетеді. W (M) түймешігін ұстап тұрып,
арналарды төмендегідей қарап шығу
үшін 4 немесе 2 түймешігін басыңыз:
W (M) түймешігі
RGB
(барлық арналар)
R
(қызыл)
G
(жасыл)
B
(көк)
Дисплейді белгілеу өшірулі
I
257
A
Ойнатуды масштабтау
Гистограмма көрсетілген кезде фотосуретті
ұлғайту үшін X түймешігін басыңыз. Ұлғайту
жəне кішірейту үшін X жəне W (M) түймешіктерін
пайдаланыңыз жəне кескінді мульти
селектормен жүгіртіңіз. Гистограмма кескіннің
мониторда көрсетілетін бөлігіне ғана арналған
деректерді көрсету үшін жаңартылады.
★5
100-0001
A
Гистограммалар
Фотокамера гистограммалары тек жалпылама нұсқау ретінде берілген
жəне суретті өңдеу бағдарламаларында көрсетілген
гистограммалардан өзгеше болуы мүмкін. Кейбір гистограмма үлгілері
төменде көрсетілген:
Кескінде жарықтығы əр түрлі
нысандар болса, реңк үлестірімі
салыстырмалы түрде бір қалыпты
болады.
Егер кескін күңгірт болса, реңк
үлестірімі солға жылжиды.
Егер кескін ашық түсті болса, реңк
үлестірімі оңға жылжиды.
Экспозиция түзетілімі көбейтілгенде реңк үлестірімі оңға жылжиды, ал
экспозиция түзетілімі азайтылғанда реңк үлестірімі солға жылжиды.
Гистограммалар айналадағы қатты жарық монитордағы
фотосуреттерді еркін көруді қиындатқан кезде жалпы экспозиция
туралы жалпы мағлұмат бере алады.
I
258
❚❚ Түсірілген сурет деректері
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
13
14
15
16
MTR, SPD, AP.
EXP. MODE, I SO
:
,
1/ 8000 , F2. 8
: , Hi 0. 3
+5/ 6
: +1. 3 ,
FOCAL LENGTH : 50mm
: 50
/ 1. 4
LENS
:C /
AF / VR
WH I TE BALANCE : AUTO_0 (5200K )
COLOR SPACE
0
: sRGB
, 0
N I KON D5
MA I N FLASH
CMD MODE
SYNC MODE
,
100-0001
: O p t i ona l
:
:
SLOW
: TTL-BL, +1. 0
N I KON D5
100-0001
11
12
1 Өлшеу....................................129
Ысырма жылдамдығы ....134, 136
Апертура........................135, 136
2 Экспозиция режимі ...............131
ISO сезімталдық 1 .................124
3 Экспозиция түзетілімі ...........143
Оңтайлы экспозицияны
реттеу 2 ..................................302
4 Фокустық қашықтық ......243, 328
5 Объектив деректері ..............243
6 Фокустау режимі ...............48, 98
Объектив ДА (дірілді азайту) 3
7 Ақ түс балансы 4....................159
8 Ақ түс балансын дəл реттеу
...............................................162
9 Түс кеңістігі ............................294
10 Фотокамера аты
11 Кескін аумағы ..........................87
12 Қалта нөмірі–кадр нөмірі
13 Жарқыл түрі 5
14 Қашықтан жарқылды
басқару 5 ................................204
15 Жарқыл режимі 5 ...................198
16 Жарқыл параметрлері 5
.......................................197, 209
Жарқыл түзетілімі 5 ...............200
17 Picture Control 6......................179
17
P I CTURE CTRL
QUI CK ADJUST
SHARPEN I NG
CLARI TY
CONTRAST
BRIGHTNESS
SATURAT I ON
HUE
N I KON D5
: STANDARD
:0
:3
: +1
:0
:0
:0
:0
I
100-0001
259
18
19
20
21
22
23
NO I SE REDUC.
ACT. D-L I GHT.
HDR
V IGNETTE CTRL
RETOUCH
: HI I SO/ LONG EXP.
: NORMAL
: AUTO, NORMAL
: NORMAL
: WARM F I LTER
COMMENT
: SPRI NG HAS COME.
100-0001
N I KON D5
24
25
ART I ST
: N I KON TARO
COPYRI GHT
: N I KON
N I KON D5
18 Жоғары ISO бұрмалануын
азайту .................................... 294
Ұзақ экспозиция бұрмалануын
азайту .................................... 294
19 Қосылған D-Lighting .............. 187
20 HDR экспозиция
айырмашылығы .................... 191
HDR тегістеу ......................... 191
21 Виньетканы басқару ............. 294
22 Өңдеу жазбасы ..................... 314
23 Кескін туралы аңғартпа ........ 311
24 Фотосуретшінің аты 7 ............ 311
25 Авторлық құқық иесі 7 ........... 311
100-0001
1 Фотосурет ISO сезімталдығын автоматты түрде басқару мүмкіндігі қосулы
кезде түсірілген болса, қызыл түспен көрсетіледі.
2 b7 (Fine-tune optimal exposure (Оңтайлы экспозицияны дəл реттеу),
0 302) қолданушы параметрі кез келген өлшеу əдісі үшін нөлден басқа
мəнге орнатылса ғана көрсетіледі.
3 ДА объективі жалғанған болса ғана көрсетіледі.
4 Сондай-ақ автоматты ақ түс балансы арқылы түсірілген фотосуреттердің
түс температурасын қамтиды.
5 Қосымша жарқыл бөлігі пайдаланылса ғана (0 194) көрсетіледі.
6 Көрсетілетін элементтер сурет түсірілген кезде таңдалған Picture Control
режиміне қарай өзгеріп отырады.
7 Авторлық құқық туралы ақпарат тек баптау мəзіріндегі Copyright
information (Авторлық құқық туралы ақпарат) параметрін пайдаланып
фотосуретпен жазылғанда ғана көрсетіледі.
I
260
❚❚ Орын деректері 1 (0 246)
1
2
3
4
5
LAT I TUDE
LONGI TUDE
ALT I TUDE
T I ME (UTC)
1
2
3
4
Ендігі
Бойлығы
Биіктігі
Əмбебап үйлестірілетін уақыт
(UTC)
5 Бағыт 2
:N
: 35 º 35 . 971 '
:E
: 13 9 º 43 . 696 '
: 35m
: 15/10/2015
: 10 : 02 : 27
N I KON D5
100-0001
1 Бейнефильмдер деректері жазудың басталуына арналған.
2 GPS құрылғысы электрондық компаспен жабдықталған болса ғана
көрсетіледі.
❚❚ IPTC алдын-ала енгізілген мəні (0 311)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
I PTC
Cap t i on
:
Event I D
:
Head l i ne
Ob j ec t Name
Ci ty
S t at e
Count r y
:
:
:
:
:
N I KON D5
100-0001
I PTC
:
Ca t egor y
:
Supp. Cat
:
B y l i ne
B y l i ne T i t l e :
W r i t er / Ed i t or :
:
Cr ed i t
:
Sour ce
N I KON D5
100-0001
1
2
3
4
5
6
7
Жазба
Оқиға идентификаторы
Тақырып
Нысан аты
Қала
Облыс
Ел
8 Санат
9 Қосымша санаттар (қосымша
сан.)
10 Қолтаңба
11 Қолтаңба атауы
12 Жазушы/Редактор
13 Алғыс
14 Көз
I
261
❚❚ Жалпы деректер
1 2 34 5
1/ 12
NIKON D5
18
1/ 8000 F2. 8
Hi 0. 3
+ 1. 0
–1. 3
SLOW
17
0
16
50mm
, 0
100NC_D5 DSC_0001. JPG
15/ 10/ 2015 10: 02: 27
6
7
8
9
NOR
ORMAL
AL
5568x3712
262
31
30
–1. 3
1/ 8000 F2. 8
Hi 0. 3
+ 1. 0
SLOW
0
29
10
50mm
24
25
, 0
28 27
26
15 14 13 12 11
1 Кадр нөмірі/жалпы кадрлар
саны
2 Кескін туралы аңғартпа
индикаторы ...........................311
3 Дауыстық жазба белгішесі ...272
4 Қорғау күйі .............................265
5 Өңдеу индикаторы................314
6 Фотокамера аты
7 IPTC алдын-ала енгізілген мəн
индикаторы ...................249, 311
8 Орын деректерінің индикаторы
...............................................246
9 Кескіндегі реңк үлестірімін
көрсететін гистограмма (0 258).
10 Кескін сапасы ..........................92
11 Кескін өлшемі ..........................95
12 Кескін аумағы ..........................87
13 Файл атауы ...........................291
14 Жазу уақыты ...................28, 310
15 Қалта атауы
16 Жазу күні .........................28, 310
I
19 20 21 22 23
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Ағымдағы карта ұяшығы ........ 97
Бағалау.................................. 267
Өлшеу.................................... 129
Экспозиция режимі ............... 131
Ысырма жылдамдығы .... 134, 136
Апертура ....................... 135, 136
ISO сезімталдық 1 ................. 124
Фокустық қашықтық ...... 243, 328
Қосылған D-Lighting .............. 187
Picture Control ....................... 179
Түс кеңістігі............................ 294
Жарқыл режимі 2 ................... 198
Ақ түс балансы ..................... 159
Түс температурасы ........... 165
Ақ түс балансын дəл
реттеу ................................. 162
Алдын-ала қолмен енгізілген
мəн...................................... 168
30 Жарқыл түзетілімі 2 ............... 200
Басқару құралының режимі 2
31 Экспозиция түзетілімі ........... 143
1 Фотосурет ISO сезімталдығын автоматты түрде басқару мүмкіндігі қосулы
кезде түсірілген болса, қызыл түспен көрсетіледі.
2 Фотосурет қосымша жарқыл бөлігімен түсірілген болса ғана көрсетіледі
(0 194).
Жақыннан көру: ойнатуды
масштабтау
Толық өлшемде қарауда көрсетілген кескінді
ұлғайту үшін X түймешігін немесе мульти
селектордың ортасын басыңыз, я болмаса,
дисплейді екі рет жылдам нұқыңыз.
Масштабтау қосулы кезде мына əрекеттерді
орындауға болады:
X түймешігі
Əрекет
Пайдалану
Ұлғайту
немесе
кішірейту
X/W (M)/
Кескіннің
өзге
аумақтарын
қарау
/
/
Сипаттама
36 × 24 (3 : 2)
пішіміндегі
кескіндерді ең көбі
шамамен 21×
(үлкен кескіндер),
16× (орташа
кескіндер) немесе
10× (кішкентай кескіндер) дейін ұлғайту
үшін X түймешігін басыңыз немесе созу
қимылдарын пайдаланыңыз. Кішірейту
үшін W (M) түймешігін басыңыз немесе
шымшу қимылдарын пайдаланыңыз.
Фотосурет ұлғайтылған кезде, суреттің
мониторда көрінбейтін аумақтарын қарау
үшін мульти селекторды пайдаланыңыз
немесе саусақты экранда сырғытыңыз.
Кадрдың басқа аумақтарына жылдам өту
үшін мульти селекторды басып тұрыңыз.
Масштабтау арақатынасы өзгертілген
кезде шарлау терезесі пайда болады;
мониторда көрініп тұрған аумақ сары
жиекпен белгіленеді. Шарлау терезесінің
астындағы жолақ масштабтау
арақатынасын көрсетеді; 1 : 1
арақатынасында жасыл болады.
I
263
Əрекет
Пайдалану
Сипаттама
Масштабтау
Экрандық
кезінде
бағыттағыш
анықталған
беттер (35-ке
дейін) шарлау
терезесінде ақ
түсті жиекпен
белгіленеді. Басқа
беттерді қарау
үшін қосымша
басқару тетігін
бұраңыз немесе экрандық бағыттағышты
нұқыңыз.
Ағымдағы масштабтау арақатынасында
басқа фотосуреттердегі дəл сол орынды
көру үшін басқару дискін бұраңыз,
я болмаса, дисплейдің төменгі жағында
e немесе f белгішесін нұқыңыз.
Бейнефильм көрсетілген кезде ойнатуды
масштабтау тоқтатылады.
L (Z/Q)
Қосымша ақпаратты 265-беттен қараңыз.
Беттерді
таңдау
Басқа
кескіндерді
көру
Қорғау күйін
өзгерту
Суретке
түсіру
режиміне
оралу
Мəзірлерді
көрсету
I
264
/K
G
Суретке түсіру режиміне оралу үшін
ысырманы босату түймешігін жартылай
басыңыз немесе K түймешігін басыңыз.
Қосымша ақпаратты 289-беттен қараңыз.
Фотосуреттерді өшірілуден
қорғау
Толық өлшемде қарау, масштабтау, сурет нобайын қарау
режимдерінде фотосуреттерді абайсызда өшіріліп қалудан
қорғау үшін L (Z/Q) түймешігін пайдалануға болады. Қорғалған
файлдарды O (Q) түймешігін немесе қарау мəзіріндегі Delete
(Өшіру) параметрін пайдаланып өшіру мүмкін емес. Жад
картасы пішімделген кезде қорғалған кескіндер өшірілетінін
ескеріңіз (0 33, 310).
Фотосуретті қорғау үшін:
1
2
Кескінді таңдаңыз.
Кескінді толық өлшемде қарау немесе ойнатуды масштабтау
режимінде көрсетіңіз немесе оны сурет нобайларының
тізімінде белгілеңіз.
L (Z/Q) түймешігін
басыңыз.
Фотосурет P
белгішесімен белгіленеді.
Фотосуретті өшіре
алатындай етіп қорғауын
алып тастау үшін
L (Z/Q) түймешігі
фотосуретті көрсетіңіз
немесе оны сурет нобайларының тізімінде белгілеп, содан
кейін L (Z/Q) түймешігін басыңыз.
I
265
A Дауыстық жазбалар
Кескіндердің қорғау күйіне енгізілген өзгертулер кескіндермен бірге
жазылған барлық дауыстық жазбаларға да қолданылады. Дауыстық
жазбаның қайта жазу күйін бөлек орнату мүмкін емес.
A Барлық кескіндердің қорғауын алып тастау
Playback folder (Ойнату қалтасы) мəзірінде қазіргі уақытта таңдалған
қалтадағы немесе қалталардағы барлық кескіндерден қорғауды алу
үшін ойнату кезінде L (Z/Q) жəне O (Q) түймешіктерін бірге
шамамен екі секунд бойы басыңыз.
I
266
Суреттерге баға беру
Суреттерге баға беріңіз немесе оларды кейінірек жою үшін
кандидаттар ретінде белгілеңіз. Сондай-ақ, бағаларды ViewNX-i
жəне Capture NX-D бағдарламаларында көруге болады.
Қорғалған кескіндерде баға беру қол жетімді емес.
1
2
Кескінді таңдаңыз.
Кескінді көрсетіңіз немесе сурет нобайын қарау кезінде оны
сурет нобайлары тізімінде белгілеңіз.
Ойнату параметрлерін көрсетіңіз.
Ойнату параметрлерін көрсету үшін i
түймешігін басыңыз.
i түймешігі
3
Rating (Баға беру) пəрменін
таңдаңыз.
Rating (Баға беру) параметрін белгілеп,
2 түймешігін басыңыз.
4
Бағаны таңдаңыз.
Нөлден бес жұлдызшаға дейін бағаны
таңдау үшін 4 немесе 2 түймешігін
басыңыз, я болмаса, суретті кейінірек
жою үшін кандидат ретінде белгілеу үшін
d пəрменін таңдаңыз. Əрекетті аяқтау
үшін J түймешігін басыңыз.
I
A
Fn3 түймешігімен суреттерге баға беру
f1 (Custom control assignment (Қолданушы басқару элементін
тағайындау)) > Fn3 button (Fn3 түймешігі) қолданушы параметрі үшін
Rating (Баға беру) таңдалған болса, суреттерге Fn3 түймешігін басып
тұрып, 4 немесе 2 түймешігін басу арқылы баға беруге болады (0 307).
267
Фотосуреттерді өшіру
Ағымдағы қалтадағы барлық фотосуретті, я болмаса толық
өлшемде қарау режимінде көрсетілген немесе сурет нобайлары
тізімінде белгіленген фотосуретті өшіру үшін O (Q) түймешігін
басыңыз. Бірнеше таңдалған фотосуретті өшіру үшін ойнату
мəзіріндегі Delete (Жою) параметрін пайдаланыңыз.
Өшірілгеннен кейін, фотосуреттерді қалпына келтіру мүмкін
емес. Қорғалған немесе жасырын суреттерді өшіру мүмкін емес
екенін ескеріңіз.
Толық өлшемде жəне сурет нобайын
қарау
Ағымдағы фотосуретті өшіру үшін O (Q) түймешігін басыңыз.
1
2
I
268
Кескінді таңдаңыз.
Кескінді көрсетіңіз немесе оны сурет нобайлары тізімінде
белгілеңіз.
O (Q) түймешігін
басыңыз.
Оң жақтағы мəзір
көрсетіледі; Selected
image (Таңдалған кескін)
параметрін белгілеңіз
(қазіргі уақытта ойнату
үшін таңдалған қалтадағы
барлық суреттерді өшіру
үшін —0 289— 3
түймешігін басыңыз жəне
ұяшықты таңдаңыз).
O (Q) түймешігі
3
Фотосуретт(ерд)і өшіріңіз.
Фотосуретті немесе фотосуреттерді өшіру үшін O (Q)
түймешігін (Selected image (Таңдалған кескін)) немесе J
түймешігін (All images (Барлық кескіндер)) басыңыз.
Фотосуретті немесе фотосуреттерді өшірмей шығу үшін K
түймешігін басыңыз.
I
A Сонымен қатар, келесіні қараңыз
Қарау мəзіріндегі After delete (Өшіргеннен кейін) параметрі кескін
өшірілгеннен кейін келесі кескіннің немесе алдыңғы кескіннің
көрсетілетінін анықтайды (0 290).
269
Қарау мəзірі
Суреттерді жəне олармен байланысты дауыстық жазбаларды
өшіру үшін қарау мəзірінде Delete (Жою) пəрменін таңдаңыз.
Кескіндер санына қарай өшіру үшін белгілі бір уақыт қажет болуы
мүмкін екенін ескеріңіз.
Параметр
Selected
Q
(Таңдалған)
R
All
(Барлығы)
Сипаттама
Таңдалған суреттерді өшіру.
Қарау үшін таңдалған қалтадағы барлық суреттерді
өшіру (0 289). Егер екі карта салынса, ішіндегі
суреттері өшірілетін картаны таңдай аласыз.
❚❚ Selected (Таңдалған): таңдалған
фотосуреттерді өшіру
1
Delete (Өшіру) > Selected
(Таңдалған) тармағын таңдаңыз.
Ойнату мəзірінде Delete (Өшіру)
пəрменін таңдаңыз. Selected
(Таңдалған) параметрін белгілеп,
2 түймешігін басыңыз.
2
I
270
Суретті белгілеңіз.
Суретті белгілеу үшін
мульти селекторды
пайдаланыңыз
(белгіленген суретті толық
экранда көру үшін X
түймешігін басып
X түймешігі
тұрыңыз).
3
Белгіленген суретті
таңдаңыз.
Белгіленген суретті таңдау
үшін мульти селектордың
ортасын басыңыз. Таңдалған
суреттер O белгішесімен
белгіленеді. Басқа суреттерді таңдау үшін 2-ші жəне 3-ші
қадамдарды қайталаңыз; сурет таңдауын алып тастау үшін
оны белгілеп, мульти селектордың ортасын басыңыз.
4
Амалды аяқтау үшін
J түймешігін
басыңыз.
Растау тілқатысу терезесі
көрсетіледі; Yes (Иə)
жауабын белгілеп,
J түймешігін басыңыз.
J түймешігі
I
271
e
Дауыстық
жазбалар
Дауыстық жазбаларды жазу
Ойнату немесе жазу кезінде фотосуреттерге 60 секундқа дейінгі
дауыстық жазбаларды қосуға болады.
Ойнату кезінде
Бар фотосуретке дауыстық жазба қосу үшін:
1
2
e
3
272
Фотосуретті таңдаңыз.
Фотосуретті толық өлшемде көрсетіңіз
немесе оны сурет нобайлары тізімінде
белгілеңіз. Əр кескін үшін тек бір
дауыстық жазбаны жазуға болады;
h белгішесімен белгіленіп қойылған
кескіндер үшін қосымша дауыстық
жазбаларды жазу мүмкін емес.
Жазуды бастаңыз.
Жазуды бастау үшін i түймешігін
басыңыз, Record voice memo
(Дауыстық жазба жазу) пəрменін
белгілеңіз, сөйтіп J түймешігін басыңыз.
Жазу орындалып жатқанда C белгішесі
i түймешігі
көрсетіледі.
Жазуды аяқтаңыз.
Жазуды аяқтау үшін мульти селектордың ортасын басыңыз.
A Fn3 түймешігі
f1 (Custom control assignment (Қолданушы басқару элементін
тағайындау)) > Fn3 button (Fn3 түймешігі) (0 307) қолданушы
параметрі үшін Voice memo (Дауыстық жазба) таңдалған болса,
ағымдағы кескін үшін дауыстық жазба жазу үшін Fn3 түймешігін басып
тұруға болады (түймешік кемінде бір секунд бойы басылып тұрса,
жазба жазылмайтынын ескеріңіз).
Суретке түсіру барысында
Дауыстық жазбаларды əр түсірілген фотосуретпен бірге
автоматты түрде немесе соңғы фотосурет үшін дауыстық жазба
жазу түймешігін қолмен басу арқылы жазуға болады.
❚❚ Автоматты жазу
Дауыстық жазбаларды автоматты түрде
жазу үшін баптау мəзірінде Voice memo
options (Дауыстық жазба параметрлері) >
Voice memo (Дауыстық жазба) үшін On
(Auto and manual) (Қосулы (автоматты
жəне қолмен)) мəнін таңдаңыз (0 312),
сөйтіп жазу уақытын таңдаңыз. Жазу суретке
түсіруден кейін ысырманы босату
түймешігінен саусақты көтергенде
басталады.
D
Автоматты жазу
Тікелей көрініс кезінде (0 44), даралай жазылатын бейнефильмді
жазылып жатқанда (0 74) немесе қарау мəзіріндегі Image review
(Кескінді тексере қарау) параметрі үшін On (Қосулы) күйі таңдалған
болса (0 290), дауыстық жазбалар автоматты түрде жазылмайды.
e
273
❚❚ Қолмен жазу
Дауыстық жазбаны қолмен жазуды қосу үшін
баптау мəзірінде f1 (Custom control
assignment (Қолданушы басқару
элементін тағайындау)) > Fn3 button (Fn3
түймешігі) (0 307) қолданушы параметрі
үшін Voice memo (Дауыстық жазба)
параметрін таңдаңыз жəне Voice memo
options (Дауыстық жазба параметрлері) >
Voice memo (Дауыстық жазба) үшін Manual
only (Тек қолмен) параметрін таңдаңыз
(0 312). Содан кейін, дауыстық жазба жазу
жəне соңғы фотосуретке қосу үшін Fn3
түймешігін кез келген уақытта басуға болады Fn3 түймешігі
(түймешік кемінде бір секунд бойы
ұсталмаса, жазба жазылмайтынын ескеріңіз).
A
Voice memo (Дауыстық жазба)
Voice memo (Дауыстық жазба) үшін таңдалған параметр артқы
басқару панелінде белгішемен көрсетіледі.
On (Auto and manual)
(Қосулы (автоматты жəне
қолмен))
e
274
Manual only (Тек қолмен)
A
Жазу кезінде
Жазу кезінде артқы басқару панелінде C
белгішесі жыпылықтайды. Артқы басқару
панеліндегі кері санақ таймері жазуға болатын
дауыстық жазбаның ұзақтығын (секундтар
түрінде) көрсетеді.
Артқы басқару
панелі
A 2-ұяшық
Екі жад картасы салынған болса жəне фотосурет түсіру мəзіріндегі
Role played by card in Slot 2 (2-ұяшықтағы карта ойнайтын рөл)
параметрі (0 97) үшін Backup (Сақтық көшірме) немесе RAW Slot 1 JPEG Slot 2 (RAW 1-ұяшық - JPEG 2-ұяшық) таңдалған болса,
дауыстық жазбалар 1-ұяшықтағы жад картасына жазылған
кескіндермен байланыстырылады.
A
Жазуды үзу
Ысырманы босату түймешігін басу немесе басқа фотокамераны басқару
тетіктерін пайдалану жазуды аяқтауы мүмкін. Аралықты реттейтін таймер
арқылы фотосурет түсіру кезінде жазу келесі фотосурет түсірілуінен
шамамен екі секунд бұрын автоматты түрде аяқталады. Сондай-ақ, жазу
фотокамера өшірілгенде автоматты түрде аяқталады.
A
Жазудан кейін
Соңғы фотосурет үшін дауыстық жазба
жазылса, артқы басқару панелінде C белгішесі
көрсетіледі.
Артқы басқару
панелі
Қарау режимінде қазіргі уақытта таңдалған
фотосурет үшін дауыстық жазба бар болса,
мониторда h белгішесі көрсетіледі.
A Дауыстық жазбалардың файл атаулары
Дауыстық жазбалар «xxxxnnnn.WAV» түріндегі атаулары бар WAV
файлдары ретінде сақталады, мұндағы «xxxxnnnn» — дауыстық жазба
байланысты кескіннен көшірілген файл атауы. Мысалы
«DSC_0002.JPG» кескіні үшін дауыстық жазбаның файл атауы
«DSC_0002.WAV» болатын еді. Дауыстық жазбалардың файл
атауларын компьютерде көруге болады.
A Сонымен қатар, келесіні қараңыз
Баптау мəзіріндегі Voice memo options (Дауыстық жазба
параметрлері) > Voice memo overwrite (Дауыстық жазбаны қайта
жазу) элементі суретке түсіру режимінде соңғы фотосурет жазбасын
қайта жазуға болатын-болмайтынын басқарады (0 312). Voice memo
options (Дауыстық жазба параметрлері) > Voice memo control
(Дауыстық жазбаны басқару) элементі қолмен жазу параметрлерін
қамтамасыз етеді.
e
275
Дауыстық жазбаларды
ойнату
Дауыстық жазбаларды ойнату үшін h
белгішелерімен белгіленген фотосуреттерді
көріп жатқанда i түймешігін басып, Play
voice memo (Дауыстық жазбаны ойнату)
пəрменін таңдаңыз (0 248).
A
Fn3 түймешігі
f1 (Custom control assignment (Қолданушы басқару элементін
тағайындау)) > Fn3 button (Fn3 түймешігі) (0 307) қолданушы параметрі
үшін Voice memo (Дауыстық жазба) таңдалған болса, дауыстық жазбаны
ойнатуды бастау жəне тоқтату үшін Fn3 түймешігін басуға болады.
A Дауыстық жазбаларды өшіру
Дауыстық жазбаларды кескіннен өшіру үшін
кескінді толық өлшемде көрсетіңіз немесе оны
сурет нобайлары дисплейінде таңдаңыз, сөйтіп
O (Q) түймешігін басыңыз, содан кейін
төмендегі параметрлерді көрсету үшін Selected
image (Таңдалған кескін) параметрін белгілеп,
O (Q) түймешігін қайтадан басыңыз:
• Image/sound (Кескін/дыбыс): фотосуретті де, дауыстық жазбаны да
өшіру үшін осы параметрді таңдап, O (Q) түймешігін басыңыз.
• Sound only (Тек дыбыс): тек дауыстық жазбаны өшіру үшін осы
параметрді таңдап, O (Q) түймешігін басыңыз.
Дауыстық жазбаны да, фотосуретті де өшірместен шығу үшін K
түймешігін басыңыз.
A
e
Ойнатуды үзу
Ысырманы босату түймешігін басу немесе басқа фотокамераны
басқару тетіктерін пайдалану ойнатуды аяқтауы мүмкін. Басқа кескін
таңдалғанда немесе фотокамера өшірілген кезде ойнату автоматты
түрде аяқталады.
A
Сонымен қатар, келесіні қараңыз
Баптау мəзіріндегі Voice memo options (Дауыстық жазба параметрлері) >
Audio output (Аудио шығысы) параметрін дауыстық жазбаны ойнататын
құрылғыны таңдау үшін пайдалануға болады (0 312).
276
QБайланыстар
ViewNX-i бағдарламалық
жасақтамасын орнату
Фотосуреттерді дəл реттеу, əрі суреттерді кері жүктеу жəне көру
үшін ViewNX-i орнатушысының соңғы нұсқасын келесі вебсайттан жүктеңіз жəне орнатуды аяқтау үшін экрандағы
нұсқауларды орындаңыз. Интернет байланысы қажет. Жүйелік
талаптарды жəне басқа ақпаратты аймағыңызға арналған Nikon
веб-сайтынан қараңыз.
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
A
Capture NX-D
Nikon компаниясының Capture NX-D бағдарламалық жасақтамасын
фотосуреттерді дəл реттеу немесе NEF (RAW) пішіміндегі суреттердің
параметрлерін өзгерту жəне бұл суреттерді басқа пішімдерде сақтау
үшін пайдаланыңыз. Capture NX-D келесі мекенжайда жүктеу үшін қол
жетімді:
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
Q
277
Суреттерді компьютерге көшіру
Жалғастыру алдында ViewNX-i орнатылғанына көз жеткізіңіз
(0 277).
1
USB кабельді жалғаңыз.
Фотокамераны өшіру жəне жад картасы салынғаны көз
жеткізуден кейін жинақтағы USB кабельді көрсетілгендей
жалғап, содан кейін фотокамераны қосыңыз.
D USB кабель қысқышы
Кабельдің ажыратылуын болдырмау үшін жинақтағы қысқышты
көрсетілгендей бекітіңіз.
D USB концентраторлары
Фотокамераны тікелей компьютерге жалғаңыз; кабельді USB
концентратор немесе пернетақта арқылы жалғамаңыз.
A
Сенімді қуат көзін пайдаланыңыз
Деректерді көшіру əрекеті үзілмеуі үшін фотокамера
батареясының толық зарядталғанына көз жеткізіңіз.
Q
278
A Кабельдерді жалғау
Интерфейстік кабельдерді жалғау немесе ажырату кезінде
фотокамераның өшірулі екеніне көз жеткізіңіз. Күш салмаңыз
немесе жалғастырғыштарды бұрыштап салуға əрекеттенбеңіз.
2
ViewNX-i бағдарламалық жасақтамасының
Nikon Transfer 2 құрамдасын іске қосыңыз.
Егер бағдарламаны таңдауды сұрайтын хабар көрсетілсе,
Nikon Transfer 2 бағдарламалық жасақтамасын таңдаңыз.
D Көшіру кезінде
Көшіру əрекеті орындалып тұрғанда фотокамераны өшірмеңіз
немесе USB кабелін ағытпаңыз.
A
Windows 7 жүйесі
Егер мына тілқатысу терезесі көрсетілсе, төменде сипатталғандай
Nikon Transfer 2 бағдарламалық жасақтамасын таңдаңыз.
1 Import pictures and videos (Суреттерді
жəне бейнефильмдерді импорттау)
астында Change program
(Бағдарламаны өзгерту) пəрменін
таңдаңыз. Бағдарламаны таңдау
тілқатысу терезесі көрсетіледі; Nikon Transfer 2 пəрменін таңдап,
OK түймешігін басыңыз.
2
пəрменін екі рет басыңыз.
A
Windows 10 жəне Windows 8.1
Windows 10 жəне Windows 8.1 фотокамера
жалғанғанда автоойнату ұсынысын
көрсетуі мүмкін. Диалогтық терезені
нұқыңыз немесе басыңыз, содан кейін
Nikon Transfer 2 құрамдасын таңдау үшін
Import File/Nikon Transfer 2 (Файлды
импорттау/Nikon Transfer 2) пəрменін
нұқыңыз немесе басыңыз.
A
OS X
Nikon Transfer 2 автоматты түрде іске қосылмаса, фотокамера
қосулы екеніне көз жеткізіңіз де, Image Capture (OS X жүйесінде
болатын қолданба) қолданбасын іске қосыңыз жəне Nikon Transfer 2
қолданбасын фотокамера анықталғанда ашылатын қолданба
ретінде таңдаңыз.
Q
279
3
Start Transfer (Көшіруді бастау) түймешігін
басыңыз.
Жад картасындағы суреттер компьютерге көшіріледі.
Start Transfer
(Тасымалдауды бастау)
4
Q
280
A
Қосылымды тоқтатыңыз.
Көшіру аяқталғанда фотокамераны өшіріп, USB кабелін
ажыратыңыз.
Қосымша ақпарат алу үшін
ViewNX-i бағдарламасын пайдалану туралы қосымша ақпарат алу үшін
желідегі анықтаманы қараңыз.
Ethernet жəне cымсыз желілер
Ethernet желісіне немесе сымсыз желілерге кірістірілген Ethernet
портын, я болмаса қосымша WT-6 немесе WT-5 сымсыз
таратқышын пайдаланып қосылған фотокамера (0 337). Ethernet
қосылымы үшін Ethernet кабелі (коммерциялық көздерден бөлік
қол жетімді) қажет екенін ескеріңіз.
❚❚ Режимді таңдау
Келесі режимдер фотокамера кірістірілген Ethernet портын,
я болмаса, қосымша WT-6 немесе WT-5 сымсыз таратқышын
пайдаланып желіге қосылған кезде қол жетімді болады:
Режим
FTP жүктеу
Кескін көшіру
Фотокамераны
басқару
HTTP сервері)
Тек сымсыз
Функция
Бар фотосуреттерді жəне бейнефильмдерді
компьютерге не ftp серверге жүктеңіз немесе жаңа
фотосуреттерді түсірілген кезде жүктеңіз.
Фотокамераны қосымша Camera Control Pro 2
бағдарламасын пайдаланып басқарыңыз жəне жаңа
фотосуреттер мен бейнефильмдерді тікелей
компьютерге сақтаңыз.
Шолғышы бар компьютерді немесе смарт құрылғыны
пайдаланып суреттерді қашықтан көріңіз жəне
түсіріңіз.
Бірнеше қашықтағы фотокамераның ысырманы
босатуларын негізгі фотокамерамен синхрондаңыз.
Қосымша ақпаратты келесі веб-сайттан тегін жүктеу үшін қол
жетімді Желі туралы нұсқаулықтан қараңыз:
http://downloadcenter.imglib.com
Қосымша сымсыз таратқыштарды пайдалану туралы ақпаратты
құрылғымен бірге қамтамасыз етілген нұсқаулықтардан қараңыз.
Бүкіл қатысты бағдарламалық жасақтамаларды соңғы
нұсқаларға жаңартыңыз.
Q
281
D
Көшіру кезінде
Кескінді көшіру режимінде бейнефильмдерді жазу немесе ойнату
мүмкін емес («кескінді көшіру режимі» кескіндер Ethernet немесе
сымсыз желі арқылы көшіріліп жатқанда жəне жіберетін кескіндер
қалғанда қолданылады). Фотосурет түсіру мəзірінде Silent live view
photography (Дыбыссыз тікелей көрініс арқылы фотосурет түсіру)
үшін On (Қосулы) таңдалған болса, көшіру кезінде тікелей көрініс
арқылы фотосурет түсіру қол жетімді емес.
A
Бейнефильмдер
Фотокамера Ethernet желісіне немесе сымсыз желіге қосылған болса
жəне Network (Желі) > Options (Параметрлер) үшін Auto send
(Автоматты жіберу) немесе Send folder (Қалтаны жіберу)
таңдалмаған болса, бейнефильмдерді тасымалдау режимінде кері
жүктеуге болады.
D HTTP сервері режимі
HTTP сервері режимінде бейнефильмдерді жазу немесе көру үшін
фотокамераны пайдалану мүмкін емес, əрі фотосурет түсіру мəзірінде
Silent live view photography (Дыбыссыз тікелей көрініс арқылы
фотосурет түсіру) үшін On (Қосулы) таңдалған болса, тікелей көрініс
арқылы фотосурет түсіру қол жетімді емес.
A Сымсыз таратқыштар
WT-6 жəне WT-6A/B/C жəне WT-5 жəне WT-5A/B/C/D арасындағы
басты айырмашылықтар — қолдау көрсетілетін арналар саны; егер
басқасы көрсетілмеген болса, WT-6 сымсыз таратқышына барлық
сілтемелер WT-6A/B/C сымсыз таратқыштарына да қатысты, ал WT-5
сымсыз таратқышына барлық сілтемелер WT-5A/B/C/D сымсыз
таратқыштарына қатысты.
Q
282
Фотосуреттерді басып
шығару
Таңдалған JPEG пішіміндегі кескіндерді фотокамераға тікелей
жалғанған PictBridge принтерінде (0 382) басып шығаруға болады.
Принтерді жалғау
Фотокамераны жинақтағы USB кабелімен жалғаңыз. Күш
салмаңыз немесе жалғастырғыштарды бұрыштап салуға
əрекеттенбеңіз.
Фотокамера жəне принтер қосылса, мониторда сəлемдесу
экраны, содан кейін PictBridge қарау дисплейі көрсетіледі.
D Фотосуреттерді басып шығару үшін таңдау
NEF (RAW) немесе TIFF (RGB) (0 92) пішіміндегі кескін сапасы
параметрлерінде жасалған кескіндерді басып шығару үшін таңдау
мүмкін емес. NEF (RAW) пішіміндегі кескіндердің JPEG пішіміндегі
көшірмелерін өңдеу мəзіріндегі NEF (RAW) processing (NEF (RAW)
өңдеу) параметрін пайдаланып жасауға болады (0 314).
A
Тікелей USB қосылымын пайдаланып басып шығару
Батареяның толық зарядталғанына көз жеткізіңіз немесе қосымша АТ
адаптерін жəне қуат жалғағышын пайдаланыңыз. Тікелей USB қосылымы
арқылы басып шығарылатын фотосуреттерді түсірген кезде Color space
(Түс кеңістігі) параметрін sRGB (0 294) мəніне орнатыңыз.
A
Сонымен қатар, келесіні қараңыз
Басып шығару кезінде қате орын алса не істеу қажеттігі туралы мəлімет
алу үшін 369-бетті қараңыз.
Q
283
Суреттерді бір-бірлеп басып шығару
1
2
Қажет суретті көрсетіңіз.
Қосымша суреттерді көру үшін 4 немесе 2 түймешігін
басыңыз. Ағымдағы кадрды ұлғайту үшін X түймешігін
басыңыз (0 263; масштабтаудан шығу үшін K түймешігін
басыңыз). Бір уақытта алты суретті көру үшін W (M)
түймешігін басыңыз. Суреттерді белгілеу үшін мульти
селекторды пайдаланыңыз немесе белгіленген суретті толық
экранда көрсету үшін X түймешігін басыңыз. Басқа
орындардағы кескіндерді көру үшін сурет нобайлары
көрсетілгенде W (M) түймешігін басыңыз, сөйтіп 249-бетте
сипатталғандай қажет картаны жəне қалтаны таңдаңыз.
Басып шығару параметрлерін реттеңіз.
J түймешігін басып келесі элементтерді көрсетіңіз, содан
кейін 1 немесе 3 түймешігін басып элементті белгілеңіз
жəне параметрлерді көру үшін 2 түймешігін басыңыз (тек
ағымдағы принтер қолдау көрсететін параметрлер
көрсетіледі; əдепкі параметрді пайдалану үшін Printer
default (Əдепкі принтер) параметрін таңдаңыз). Параметрді
таңдағаннан кейін принтер параметрлері мəзіріне оралу үшін
J түймешігін басыңыз.
Параметр
Page size
(Бет өлшемі)
No. of copies
(Көшірмелер
саны)
Q
284
Сипаттама
Бет өлшемін таңдаңыз.
Бұл параметр суреттер бір-бірден басылғанда ғана
көрсетіледі. Көшірмелер санын (ең көбі 99) таңдау үшін
1 немесе 3 түймешігін басыңыз.
Фотосуреттерді ақ жиектерге жақтауға алу керек пе,
Border (Жиек)
соны таңдаңыз.
Print date
Фотосуреттерде жазбалардың уақыттарын жəне
(Басып
күндерін басып шығару қажеттілігін таңдаңыз.
шығару күні)
Бұл параметр суреттер бір-бірден басылғанда ғана
көрсетіледі. Кеспей шығу үшін No cropping (Кесусіз)
параметрін белгілеп, J түймешігін басыңыз. Ағымдағы
суретті кесу үшін Crop (Кесу) параметрін белгілеп,
Cropping
2 түймешігін басыңыз. Кесуді таңдау тілқатысу терезесі
(Кесу)
көрсетіледі; кесу өлшемін арттыру үшін X түймешігін,
азайту үшін W (M) түймешігін басыңыз. Шағын кесінділер
үлкен өлшемдермен басылса, баспа сапасы төмендеуі
мүмкін екенін ескеріңіз.
3
Басып шығаруды бастаңыз.
Басып шығаруды бастау үшін Start printing (Басып
шығаруды бастау) пəрменін таңдап, J түймешігін басыңыз.
Барлық көшірмелерді басып шығармай тұрып тоқтату үшін J
түймешігін басыңыз.
Бірнеше суретті басып шығару
1
PictBridge мəзірін ашыңыз.
2
Параметрді таңдаңыз.
PictBridge қарау дисплейінде G түймешігін басыңыз.
Келесі параметрлердің біреуін белгілеп, 2 түймешігін басыңыз.
• Print select (Басып шығару үшін таңдау): басып шығару
үшін суреттерді таңдаңыз. Мульти селекторды пайдаланып
суреттерді белгілеңіз (басқа орындардағы кескіндерді көру
үшін W (M) түймешігін басыңыз жəне 249-бетте
сипатталғандай қажет картаны жəне қалтаны таңдаңыз;
ағымдағы суретті толық өлшемде көрсету үшін X түймешігін
басып тұрыңыз) жəне баспалардың санын (ең көбі 99)
таңдау үшін L (Z/Q) түймешігін басып тұрып, 1 немесе 3
түймешігін басыңыз. Суреттен таңдауды алу үшін баспалар
санын нөлге орнатыңыз.
• Index print (Сурет нобайлары бар бет): жад
картасындағы барлық JPEG суреттерінің сурет нобайлары
бар бетін жасау үшін 3-ші қадамға өтіңіз. Жад картасында
256-дан астам сурет болса, тек алғашқы 256 кескін басып
шығарылатынын ескеріңіз. 3-қадамда таңдалған бет
өлшемі сурет нобайлары бар бет үшін тым кішкентай
болса, ескерту көрсетіледі.
3
Басып шығару параметрлерін реттеңіз.
4
Басып шығаруды бастаңыз.
Принтер параметрлерін 284-беттегі 2-қадамда
сипатталғандай реттеңіз.
Басып шығаруды бастау үшін Start printing (Басып
шығаруды бастау) пəрменін таңдап, J түймешігін басыңыз.
Барлық көшірмелерді басып шығармай тұрып тоқтату үшін J
түймешігін басыңыз.
Q
285
Фотосуреттерді ТД-да қарау
Фотокамераны анықтығы жоғары бейне құрылғыларға жалғау
үшін қосымша High-Definition Multimedia Interface (HDMI) кабелін
(0 339) немесе С түріне жататын HDMI кабелін (үшінші тарап
жеткізушілерден бөлек сатып алуға болады) пайдалануға
болады. HDMI кабельді жалғаудан немесе суырудан бұрын
əрдайым фотокамераны өшіруді ұмытпаңыз.
Анықтығы жоғары
құрылғыға қосылу (HDMI
құрылғысына арналған
жалғағышы бар кабельді
таңдаңыз)
Фотокамераға жалғау
Құрылғыны HDMI арнасына реттеңіз, содан кейін фотокамераны
қосып, K түймешігін басыңыз. Қарау кезінде кескіндер
теледидар экранында көрсетіледі. Дыбыс деңгейін
теледидардың басқару тетіктері арқылы реттеуге болады;
фотокамераның басқару тетіктерін пайдалану мүмкін емес.
A HDMI кабель қысқышы
Қосымша Nikon HDMI кабелін пайдаланғанда кездейсоқ ажырауды
болдырмау үшін жинақтағы қысқышты көрсетілгендей жалғаңыз. Nikon
жасамаған кабельдерде кабель қысқыштарын пайдаланбаңыз.
Q
286
HDMI параметрлері
Баптау мəзіріндегі HDMI параметрі (0 312) шығыс
ажыратымдылықты жəне басқа кеңейтілген HDMI параметрлерін
басқарады.
❚❚ Output resolution (Шығыс ажыратымдылық)
HDMI құрылғысына жіберілетін
кескіндердің пішімін таңдаңыз. Егер Auto
(Автоматты) таңдалса, фотокамера тиісті
пішімді автоматты түрде таңдайды.
❚❚ Advanced (Кеңейтілген)
Параметр
Сипаттама
Жағдайлардың көпшілігінде Auto (Автоматты) параметрі
ұсынылады. Егер фотокамера HDMI құрылғысы үшін дұрыс
RGB бейне сигналының шығыс ауқымын анықтай алмаса,
келесі параметрлер ішінен таңдауға болады:
Output range
(Шығыс
ауқымы)
• Limited range (Шектелген ауқым): 16–235 RGB бейне
сигналының кіріс ауқымы бар құрылғылар үшін. Күңгірт
аумақтағы кішіргірім элементтерді жоғалтуды байқасаңыз,
осы параметрді таңдаңыз.
• Full range (Толық ауқым): 0–255 RGB бейне сигналының
кіріс ауқымы бар құрылғылар үшін. Көлеңкелер
«бұлыңғыр» немесе тым ашық болса, осы параметрді
пайдаланыңыз.
Output display
size (Шығыс
дисплей
өлшемі)
Live view onscreen display
(Тікелей
көріністі
экранда
көрсету)
HDMI шығысы үшін 95% немесе 100% арасынан көлденең
жəне тік кадр ауқымын таңдаңыз.
Фотокамера HDMI құрылғысына жалғанып тұрғанда Off
(Өшірулі) күйі таңдалған болса, тікелей көрініс арқылы
фотосурет түсіру кезінде мониторда түсірілім мəліметі
көрсетіледі.
Фотокамера мониторында HDMI дисплейінің көшірмесін
көрсету үшін On (Қосулы) күйін, қуатты үнемдеу
мақсатында фотокамера мониторын өшіру үшін Off
Dual monitor
(Өшірулі) күйін таңдаңыз. Dual monitor (Қос монитор)
(Қос монитор)
параметрі Live view on-screen display (Тікелей көріністі
экранда көрсету) параметрі Off (Өшірулі) күйінде
болғанда автоматты түрде қосылады.
Q
287
A
Теледидарда қарау
Ұзақ қарау үшін айнымалы ток адаптерін жəне қуат жалғағышын (бөлек
сатылады) пайдалану ұсынылады. Егер теледидар дисплейінде
фотосуреттердің жиектері көрінбесе, HDMI > Advanced (Кеңейтілген) >
Output display size (Шығыс дисплейдің өлшемі) үшін 95% мəнін
таңдаңыз (0 287).
A
Voice memo options (Дауыстық жазба параметрлері) > Audio
output (Аудио шығысы) (0 312)
HDMI параметрін HDMI құрылғысындағы дауыстық жазбаларды ойнату
үшін орнатыңыз.
A
Слайд көрсетілімдері
Автоматты ойнату үшін ойнату мəзіріндегі Slide show (Слайд
көрсетілімі) параметрін пайдалануға болады (0 290).
A
HDMI жəне тікелей көрініс
Фотокамера HDMI кабелі арқылы жалғанған кезде HDMI дисплейлерін
тікелей көрініс арқылы фотосурет түсіру жəне бейнефильм жазу үшін
пайдалануға болады (0 55, 68).
A
Үшінші тарап жазу құрылғыларын пайдалану
Үшінші тарап жазу құралдарын пайдаланғанда келесі параметрлер
ұсынылады:
• HDMI > Advanced (Кеңейтілген) > Output display size (Шығыс
дисплей өлшемі): 100%
• HDMI > Advanced (Кеңейтілген) > Live view on-screen display
(Тікелей көрініс экрандық дисплейі): Off (Өшірулі)
Q
288
UМəзірлер тізімі
Бұл бөлімде фотокамера мəзірлерінде қол жетімді параметрлер
тізілген. Қосымша ақпаратты Мəзірлер нұсқаулығынан қараңыз.
D Ойнату мəзірі: Кескіндерді
басқару
Delete (Өшіру)
Selected (Таңдалған)
Бірнеше кескінді өшіру (0 270).
All (Барлығы)
Playback folder (Ойнату қалтасы)
(əдепкі параметрі — All (Барлығы))
(Қалта атауы)
Ойнататын қалтаны таңдаңыз.
All (Барлығы)
Current (Ағымдағы)
Hide image (Кескінді жасыру)
Select/set (Таңдау/орнату)
Кескіндерді жасыру немесе ашу. Жасырын
кескіндер тек «Кескінді жасыру» мəзірінде
Deselect all (Барлығынан
көрсетіледі жəне оларды ойнату мүмкін
таңдауды алу)
емес.
Playback display options (Қарау дисплейінің параметрлері)
Basic photo info (Фотосурет
Фотосурет туралы мəлімет дисплейінде
туралы негізгі ақпарат)
қол жетімді ақпаратты таңдаңыз (0 254).
Focus point (Фокустау нүктесі)
Additional photo info (Фотосурет
туралы қосымша ақпарат)
None (image only) (Жоқ (тек
кескін))
Highlights (Белгіленген тұстар)
RGB histogram (RGB
гистограммасы)
Shooting data (Түсірілген сурет
деректері)
Overview (Шолу)
U
289
Copy image(s) (Кескіндерді көшіру)
Select source (Көзді таңдау)
Суреттерді бір жад картасынан басқасына
көшіріңіз. Бұл параметр фотокамераға екі
Select image(s) (Кескіндерді
жад картасы салынған кезде ғана қол
таңдау)
Select destination folder (Межелі жетімді.
қалтаны таңдау)
Copy image(s)? (Кескіндерді
көшіру керек пе?)
Image review (Кескінді тексере қарау) (əдепкі параметрі — Off (Өшірулі))
On (Қосулы)
Суреттерді түсіргеннен кейін дереу
мониторда автоматты түрде дереу көрсету
Off (Өшірулі)
немесе көрсетпеуді таңдаңыз (0 42).
After delete (Өшіргеннен кейін)
(əдепкі параметр — Show next (Келесісін көрсету))
Show next (Келесісін көрсету)
Кескін өшірілгеннен кейін көрсетілетін
суретті таңдаңыз.
Show previous (Алдыңғыны
көрсету)
Continue as before (Бұрынғыдай
жалғастыру)
After burst, show (Қатарынан түсіруден кейін көрсету)
(əдепкі параметр — Last image in burst (Қатардағы соңғы кескін))
First image in burst (Қатардағы
Фотокамера фотосуреттер үздіксіз суретке
бірінші кескін)
түсіру режимінде түсірілгеннен кейін
қатардағы бірінші немесе соңғы
Last image in burst (Қатардағы
фотосуретті көрсететінін таңдаңыз.
соңғы кескін)
Auto image rotation (Кескінді автоматты түрде бұру)
(əдепкі параметрі — On (Қосулы))
On (Қосулы)
Фотосуреттерді түсіргенде фотокамера
бағытын жазу-жазбауды таңдаңыз.
Off (Өшірулі)
Rotate tall (Тік суреттерді бұру)
(əдепкі параметрі — On (Қосулы))
On (Қосулы)
Қарау кезінде көрсету үшін «тік»
(портреттік бағдар) суреттерді
Off (Өшірулі)
айналдыруды таңдаңыз (0 250).
Slide show (Слайд көрсетілімі)
Start (Бастау)
Ағымдағы ойнату қалтасындағы
суреттердің слайд көрсетілімін көру.
Image type (Кескін түрі)
Frame interval (Кадр аралығы)
Audio playback (Дыбысты
ойнату)
U
290
C Фотосурет түсіру мəзірі:
суретке түсіру
параметрлері
Photo shooting menu bank (Фотосурет түсіру мəзірінің жиынтығы)
A
Фотосурет түсіру мəзірінің жиынтығында
бұрын сақталған фотосурет түсіру
B
мəзірінің параметрлерін шақыру.
C
Параметрлерге енгізілген өзгертулер
D
ағымдағы жиынтықта сақталады.
Extended photo menu banks (Кеңейтілген фотосурет мəзірінің
жиынтықтары)
(əдепкі параметрі — Off (Өшірулі))
On (Қосулы)
Фотосурет түсіру мəзірінің жиынтықтары
экспозиция режимін, ысырма
Off (Өшірулі)
жылдамдығын (S жəне M экспозиция
режимдері), апертураны (A жəне M
режимдері) жəне жарқыл режимін
сақтайтын-сақтамайтынын таңдаңыз.
Storage folder (Сақтау қалтасы)
Rename (Қайта атау)
Кейінгі кескіндер сақталатын қалтаны
Select folder by number (Қалтаны таңдаңыз.
нөмірі бойынша таңдау)
Select folder from list (Қалтаны
тізімнен таңдау)
File naming (Файл атаулары)
File naming (Файл атаулары)
Фотосуреттер сақталатын кескін
файлдарын атауда пайдаланылатын үш
əріптік префиксті таңдаңыз. Əдепкі
префикс — «DSC».
Role played by card in Slot 2 (2-ұяшықтағы карта ойнайтын рөл)
(əдепкі параметрі — Overflow (Толып кету))
Overflow (Толып кету)
Фотокамераға екі жад картасы
салынғанда 2-ұяшықтағы карта ойнайтын
Backup (Сақтық көшірме)
RAW Slot 1 - JPEG Slot 2 (RAW 1- рөлді таңдаңыз (0 97).
ұяшық - JPEG 2-ұяшық)
U
291
Flash control (Жарқылды басқару)
Flash control mode (Кірістірілген
Фотокамераның керек-жарақтарға
жарқылды басқару режимі)
арналған құрылғысына бекітілген
қосымша жарқыл бөліктері үшін
Wireless flash options (Сымсыз
кірістірілген жарқылды басқару режимін
жарқыл параметрлері)
Remote flash control (Жарқылды таңдаңыз немесе сымсыз жарқыл арқылы
фотосурет түсіру параметрлерін реттеңіз.
қашықтан басқару)
Radio remote flash info (Радио
қашықтағы жарқыл туралы
ақпарат)
Image area (Кескін аумағы)
Choose image area (Кескін
Кескін аумағын таңдаңыз (0 87).
аумағын таңдау)
Auto DX crop (Автоматты DX
кесу)
Image quality (Кескін сапасы)
(əдепкі параметрі — JPEG normal (JPEG қалыпты))
NEF (RAW) + JPEG fine ★ (NEF
Файл пішімін жəне сығымдау
(RAW) + JPEG өте жақсы ★)
коэффициентін таңдаңыз (кескін сапасы,
0 92). Жұлдызшамен («★») көрсетілген
NEF (RAW) + JPEG fine (NEF
параметрлер үшін сығымдалу сапаға
(RAW) + JPEG өте жақсы)
басымдық береді, ал жұлдызшасыз
NEF (RAW) + JPEG normal ★
(NEF (RAW) + JPEG қалыпты ★) кескіндер үшін файл өлшемін азайтуға
NEF (RAW) + JPEG normal (NEF басымдық береді.
(RAW) + JPEG қалыпты)
NEF (RAW) + JPEG basic ★ (NEF
(RAW) + JPEG стандартты ★)
NEF (RAW) + JPEG basic (NEF
(RAW) + JPEG стандартты)
NEF (RAW)
JPEG fine ★ (JPEG өте жақсы ★)
JPEG fine (JPEG өте жақсы)
JPEG normal ★ (JPEG қалыпты ★)
JPEG normal (JPEG қалыпты)
JPEG basic ★ (JPEG стандартты ★)
JPEG basic (JPEG стандартты)
TIFF (RGB)
Image size (Кескін өлшемі)
JPEG/TIFF
Нүктелер түріндегі кескін өлшемін
таңдаңыз (0 95). JPEG/TIFF жəне NEF
NEF (RAW)
(RAW) пішіміндегі кескіндер үшін бөлек
параметрлер қол жетімді.
U
292
NEF (RAW) recording (NEF (RAW) жазу)
NEF (RAW) compression (NEF
NEF (RAW) пішіміндегі кескіндер үшін
(RAW) сығымдалуы)
сығымдалу түрін жəне түс қалыңдығын
NEF (RAW) bit depth (NEF (RAW) таңдаңыз (0 94).
түс қалыңдығы)
ISO sensitivity settings (ISO сезімталдық параметрлері)
ISO sensitivity (ISO сезімталдық) Фотосуреттер үшін ISO сезімталдығының
параметрлерін реттеңіз (0 124, 126).
Auto ISO sensitivity control (ISO
сезімталдықты автоматты түрде
басқару)
White balance (Ақ түс балансы)
(əдепкі параметрі — Auto (Автоматты))
Auto (Автоматты)
Ақ түс балансын жарық көзіне
Incandescent (Қызу бөлетін шам) сəйкестендіру (0 159).
Fluorescent (Флюоресцентті)
Direct sunlight (Тік күн жарығы)
Flash (Жарқыл)
Cloudy (Бұлтты)
Shade (Көлеңке)
Choose color temp. (Түс
температурасын таңдау)
Preset manual (Алдын-ала
қолмен енгізілген мəн)
Set Picture Control (Picture Control режимін орнату)
(əдепкі параметрі — Standard (Стандартты))
Standard (Стандартты)
Жаңа фотосуреттер қалай өңделетінін
таңдаңыз. Көрініс түріне немесе
Neutral (Бейтарап)
шығармашылық ниетке сай таңдаңыз
Vivid (Жарқын)
(0 179).
Monochrome (Монохромды)
Portrait (Портрет)
Landscape (Пейзаж)
Flat (Пəтер)
Manage Picture Control (Picture Control режимін басқару)
Save/edit (Сақтау/өңдеу)
Қолданушы тарапынан реттелетін Picture
Control режимдерін жасау (0 184).
Rename (Қайта атау)
Delete (Өшіру)
Load/save (Жүктеу/сақтау)
U
293
Color space (Түс кеңістігі)
(əдепкі параметрі — sRGB)
sRGB
Фотосуреттер үшін түс кеңістігін таңдаңыз.
Adobe RGB
Active D-Lighting (Қосылған D-Lighting) (əдепкі параметрі — Off (Өшірулі))
Auto (Автоматты)
Жарық аумақтағы жəне күңгірт аумақтағы
кішігірім элементтерді сақтайды, табиғи
Extra high 2 (Өте жоғары 2)
контрасты бар фотосуреттерді жасайды
Extra high 1 (Өте жоғары 1)
(0 187).
High (Жоғары)
Normal (Қалыпты)
Low (Төмен)
Off (Өшірулі)
Long exposure NR (Ұзақ экспозиция БА)(əдепкі параметрі — Off (Өшірулі))
On (Қосулы)
Баяу ысырма жылдамдықтарында
түсірілген фотосуреттерде
Off (Өшірулі)
«бұрмалануды» (жарық нүктелер немесе
түстердің əркелкілігі) азайтады.
High ISO NR (Жоғары ISO БА)
(əдепкі параметрі — Normal (Қалыпты))
High (Жоғары)
Жоғары ISO сезімталдықтарда түсірілген
фотосуреттерде «бұрмалануды»
Normal (Қалыпты)
(кездейсоқ орналасқан жарық нүктелер)
Low (Төмен)
азайтады.
Off (Өшірулі)
Vignette control (Виньеттеуді басқару)
(əдепкі параметрі — Normal (Қалыпты))
High (Жоғары)
G, E жəне D түріне жататын объективтерді
пайдаланғанда (PC объективтерін
Normal (Қалыпты)
қоспағанда) фотосуреттердің
Low (Төмен)
жиектеріндегі жарықтықтың төмендеуін
Off (Өшірулі)
азайтады. Əсер максималды апертурада
ең көп байқалады.
Auto distortion control (Бұрмалануды автоматты басқару)
(əдепкі параметрі — Off (Өшірулі))
On (Қосулы)
Кең бұрышты күйдегі объективтермен
суретке түсіргенде бөшке іспеттес
Off (Өшірулі)
бұрмалануды азайтады жəне ұзын
объективтермен суретке түсіргенде
жастық іспетті бұрмалануды азайтады.
U
294
Flicker reduction (Жыпылықтауды азайту)
Flicker reduction setting
Бұл параметр көріністапқыш арқылы
(Жыпылықтауды азайту
фотосурет түсіру кезінде қолданылады
параметрі)
(0 227). Түсірілім уақыттарын
флюоресцентті немесе сынап газ разрядты
Flicker reduction indicator
жарықтандыруда жыпылықтау əсерлері
(Жыпылықтауды азайту
азаятындай реттеу үшін Flicker reduction
индикаторы)
setting (Жыпылықтауды азайту
параметрі) үшін Enable (Қосу) күйін
таңдаңыз. Flicker reduction indicator
(Жыпылықтауды азайту индикаторы)
элементі жыпылықтау анықталғанда
көріністапқышта жыпылықтауды анықтау
индикаторы (u) көрсетілетінін не
көрсетілмейтінін басқарады.
Auto bracketing set (Автоматты брекетинг орнату)
(əдепкі параметрі — AE & flash (АЭ жəне жарқыл))
AE & flash (АЭ жəне жарқыл)
Автоматты брекетинг (0 146) белсенді
болғанда брекетинг параметрін немесе
AE only (Тек АЭ)
параметрлерін таңдаңыз.
Flash only (Тек жарқыл)
WB bracketing (Ақ түс
балансының брекетингі)
ADL bracketing (ADL брекетингі)
Multiple exposure (Бірнеше экспозиция)
Multiple exposure mode (Бірнеше Екіден онға дейін NEF (RAW)
экспозиция режимі)
экспозициясын бір фотосурет ретінде
Number of shots (Түсірілімдер саны) жазыңыз (0 229).
Overlay mode (Үстіне қабаттау
режимі)
HDR (high dynamic range) (HDR (жоғары динамикалық ауқым))
HDR mode (HDR режимі)
Жоғары контрастты көріністерді
Exposure differential (Экспозиция фотосуретке түсіргенде жарық аумақтағы
жəне күңгірт аумақтағы кішігірім
айырмашылығы)
элементтерді сақтайды (0 189).
Smoothing (Тегістеу)
Interval timer shooting (Аралықты реттейтін таймер арқылы түсіру)
Start (Бастау)
Көрсетілген түсірілімдер саны
Start options (Бастау параметрлері) жазылғанша таңдалған аралықпен
фотосуреттер түсіру (0 236).
Interval (Аралық)
No. of intervals × shots/interval
(Аралықтар × түсірілімдер саны/
аралық)
Exposure smoothing
(Экспозицияны тегістеу)
Silent live view photography (Дыбыссыз тікелей көрініс арқылы
фотосурет түсіру)
(əдепкі параметрі — Off (Өшірулі))
On (Қосулы)
Тікелей көріністе фотосурет түсіргенде
ысырма дыбыстарын өшіру.
Off (Өшірулі)
U
295
1 Бейнефильм түсіру мəзірі:
бейнефильм түсіру
параметрлері
Reset movie shooting menu (Бейнефильм түсіру мəзірін ысыру)
Yes (Иə)
Бейнефильм түсіру мəзірінің
параметрлерін əдепкі мəндеріне
No (Жоқ)
қалпына келтіру үшін Yes (Иə)
жауабын таңдаңыз.
File naming (Файл атаулары)
Бейнефильмдер сақталатын кескін
файлдарын атауда
пайдаланылатын үш əріптік
префиксті таңдаңыз. Əдепкі
префикс — «DSC».
Destination (Межелі орын)
(əдепкі параметрі — Slot 1 (1-ұяшық))
Slot 1 (1-ұяшық)
Бейнефильмдер жазылатын
ұяшықты таңдаңыз.
Slot 2 (2-ұяшық)
Image area (Кескін аумағы)
Choose image area (Кескін аумағын
Кескін аумағын таңдаңыз (0 69).
таңдау)
Auto DX crop (Автоматты DX кесу)
Frame size/frame rate (Кадр өлшемі/кадр жылдамдығы)
(əдепкі параметрі — 1920×1080; 60p)
3840×2160; 30p
Бейнефильмнің кадр өлшемін
(нүктелер түрінде) жəне кадр
3840×2160; 25p
жылдамдығын таңдаңыз (0 67).
3840×2160; 24p
U
296
1920×1080; 60p
1920×1080; 50p
1920×1080; 30p
1920×1080; 25p
1920×1080; 24p
1280× 720; 60p
1280× 720; 50p
1920×1080; 60p crop (1920×1080; 60p кесу)
1920×1080; 50p crop (1920×1080; 50p кесу)
1920×1080; 30p crop (1920×1080; 30p кесу)
1920×1080; 25p crop (1920×1080; 25p кесу)
1920×1080; 24p crop (1920×1080; 24p кесу)
Movie quality (Бейнефильм сапасы)
(əдепкі параметрі — High quality (Жоғары сапа))
High quality (Жоғары сапа)
Бейнефильм сапасын таңдау
(0 67).
Normal (Қалыпты)
Movie ISO sensitivity settings (Бейнефильмнің ISO сезімталдық параметрлері)
ISO sensitivity (mode M) (ISO
Бейнефильмдер үшін ISO
сезімталдық (М режимі))
сезімталдық параметрлерін
реттеңіз.
Auto ISO control (mode M) (ISO
сезімталдықты автоматты түрде
басқару (М режимі))
Maximum sensitivity (Максималды
сезімталдық)
White balance (Ақ түс балансы)
(əдепкі параметрі — Same as photo settings (Фотосурет параметрлерімен бірдей))
Same as photo settings (Фотосурет
Бейнефильмдер үшін ақ түс
параметрлерімен бірдей)
балансын таңдаңыз (0 159).
Фотосуреттер үшін қазіргі уақытта
Auto (Автоматты)
таңдалған параметрді пайдалану
Incandescent (Қызу бөлетін шам)
үшін Same as photo settings
Fluorescent (Флюоресцентті)
(Фотосурет параметрлерімен
Direct sunlight (Тік күн жарығы)
бірдей) параметрін таңдаңыз.
Cloudy (Бұлтты)
Shade (Көлеңке)
Choose color temp. (Түс температурасын
таңдау)
Preset manual (Алдын-ала қолмен
енгізілген мəн)
Set Picture Control (Picture Control режимін орнату)
(əдепкі параметрі — Same as photo settings (Фотосурет параметрлерімен бірдей))
Same as photo settings (Фотосурет
Бейнефильмдер үшін Picture
параметрлерімен бірдей)
Control режимін таңдаңыз (0 179).
Фотосуреттер үшін қазіргі уақытта
Standard (Стандартты)
таңдалған параметрді пайдалану
Neutral (Бейтарап)
үшін Same as photo settings
Vivid (Жарқын)
(Фотосурет параметрлерімен
Monochrome (Монохромды)
бірдей) параметрін таңдаңыз.
Portrait (Портрет)
Landscape (Пейзаж)
Flat (Пəтер)
Manage Picture Control (Picture Control режимін басқару)
Save/edit (Сақтау/өңдеу)
Қолданушы тарапынан реттелетін
Picture Control режимдерін жасау
Rename (Қайта атау)
(0 184).
Delete (Өшіру)
Load/save (Жүктеу/сақтау)
U
297
Microphone sensitivity (Микрофон сезімталдығы)
(əдепкі параметрі — Auto sensitivity (Автоматты сезімталдық))
Auto sensitivity (Автоматты сезімталдық) Микрофон сезімталдығын реттеңіз.
Manual sensitivity (Қолмен реттелетін
сезімталдық)
Microphone off (Микрофон өшірулі)
Frequency response (Жиілікке қатысты сипаттама)
(əдепкі параметрі — Wide range (Кең ауқым))
Wide range (Кең ауқым)
Микрофонның жиілікке қатысты
сипаттамасын таңдаңыз.
Vocal range (Дауыстық ауқым)
Wind noise reduction (Жел шуын азайту)
(əдепкі параметрі — Off (Өшірулі))
On (Қосулы)
Жел шуын азайту ұшін кірістірілген
микрофонның жоғары жиіліктер
Off (Өшірулі)
сүзгісін қосу-қоспауды таңдаңыз.
High ISO NR (Жоғары ISO БА)
(əдепкі параметрі — Normal (Қалыпты))
High (Жоғары)
Жоғары ISO сезімталдықтарда
жазылған бейнефильмдерде
Normal (Қалыпты)
«бұрмалануды» (кездейсоқ
Low (Төмен)
орналасқан жарық нүктелер)
Off (Өшірулі)
азайтады.
Time-lapse movie (Даралай бейнефильм түсіру)
Start (Бастау)
Фотокамера дыбыссыз даралай
түсірілген бейнефильм жасау үшін
Interval (Аралық)
таңдалған аралықтарда
Shooting time (Суретке түсіру уақыты)
фотосуреттерді автоматты түрде
Exposure smoothing (Экспозицияны
түсінеді (0 74). Көріністапқыш
тегістеу)
арқылы фотосурет түсіру кезінде
ғана қол жетімді.
Flicker reduction (Жыпылықтауды азайту)
(əдепкі параметрі — Auto (Автоматты))
Auto (Автоматты)
Тікелей көрініс режимінде кезінде
флюоресцентті немесе сынапты
50 Hz (50 Гц)
шам жарығы астында түсірген кезде
60 Hz (60 Гц)
жыпылықтау мен жолақтануды
азайтады.
Electronic VR (Электрондық БА)
(əдепкі параметрі — Off (Өшірулі))
On (Қосулы)
Бейнефильм режимінде
электрондық дірілді азайтуды қосуOff (Өшірулі)
қоспауды таңдаңыз.
U
298
A Қолданушы параметрлері:
фотокамера параметрлерін
дəл реттеу
Custom settings bank (Қолданушы параметрлерінің жиынтығы)
A
Қолданушы параметрлері мəзірі
жиынтығында бұрын сақталған қолданушы
B
параметрлерін шақыру. Параметрлерге
C
енгізілген өзгертулер ағымдағы жиынтықта
D
сақталады.
a Autofocus (Автофокус)
a1 AF-C priority selection (AФ-C басымдығын таңдау)
(əдепкі параметрі — Release (Босату))
Release (Босату)
Көріністапқышпен фотосурет түсіру үшін
AF-C таңдалған кезде бұл параметр
Focus + release (Фокустау +
фотосуреттерді ысырманы босату
босату)
түймешігі басылғанда (босату
Release + focus (Босату +
басымдығы) немесе тек фотокамера
фокустау)
фокуста болғанда (фокус басымдығы)
Focus (Фокустау)
түсіруге болатынын басқарады.
a2 AF-S priority selection (AF-S басымдығын таңдау)
(əдепкі параметрі — Focus (Фокустау))
Release (Босату)
Көріністапқышпен фотосурет түсіру үшін
AF-S таңдалғанда бұл параметр
Focus (Фокустау)
фотосуреттерді тек фотокамера
фокусталғанда (фокус басымдығы)
немесе ысырма түймешігін басқанда
(босату басымдығы) түсіруге
болатынын басқарады.
a3 Focus tracking with lock-on (Құлып қосулы кезде фокусты бақылау)
Blocked shot AF response
Көріністапқыш арқылы фотосурет түсіру
(Блокталған түсірілімге АФ
үшін AF-C таңдалғанда автофокус
жауабы)
нысанға дейінгі қашықтықтағы
Subject motion (Нысан қозғалысы) өзгерістерге қалай реттелетінін
басқарыңыз.
U
299
a4
3D-tracking face-detection (3D бақылау арқылы бетті анықтау)
(əдепкі параметрі — Off (Өшірулі))
On (Қосулы)
Off (Өшірулі)
a5
3D-tracking watch area (3D бақылау көру аумағы)
(əдепкі параметрі — Normal (Қалыпты))
Wide (Кең)
Normal (Қалыпты)
a6
AF-ON only (Тек AF-ON)
U
300
Көріністапқыш фокустау нүктелерін жəне
АФ аумағының режимін тік жəне көлденең
бағдарлар үшін бөлек сақтай ма, соны
таңдаңыз.
AF activation (АФ іске қосу)
(əдепкі параметрі — Shutter/AF-ON (Ысырма/AF-ON))
Shutter/AF-ON (Ысырма/AF-ON)
a9
Көріністапқышты қолмен реттелетін
фокустау нүктесін таңдау үшін қол жетімді
фокустау нүктелерінің санын таңдаңыз.
Store by orientation (Бағдары бойынша сақтау)
(əдепкі параметрі — Off (Өшірулі))
Focus point (Фокустау нүктесі)
Focus point and AF-area mode (Фокустау
нүктесі жəне АФ аумағының режимі)
Off (Өшірулі)
a8
АФ аумағының режимі үшін 3D бақылау
таңдалғанда ысырманы босату түймешігін
басу арқылы бақыланатын аумақты
таңдаңыз (0 104).
Number of focus points (Фокустау нүктелерінің саны)
(əдепкі параметрі — 55 points (55 нүкте))
55 points (55 нүкте)
15 points (15 нүкте)
a7
АФ аумағының режимі үшін 3D бақылау
таңдалғанда фотокамера беттерді анықтап,
беттерге фокусталады ма, соны таңдаңыз
(0 104).
Фотокамера ысырманы босату түймешігі
жартылай басылған кезде фокустайтынфокустамайтынын таңдаңыз. AF-ON only
(Тек AF-ON) таңдалған болса, ысырманы
босату түймешігі жартылай басылған кезде
фотокамера фокустамайды.
Limit AF-area mode selection (АФ аумағының режимін таңдауды шектеу)
Single-point AF (Жалғыз нүктелі АФ)
Dynamic-area AF (9 points)
(Динамикалық аумақ АФ (9 нүкте))
Dynamic-area AF (25 points)
(Динамикалық аумақ АФ (25 нүкте))
Dynamic-area AF (72 points)
(Динамикалық аумақ АФ (72 нүкте))
Dynamic-area AF (153 points)
(Динамикалық аумақ АФ (153 нүкте))
3D-tracking (3D бақылау)
Group-area AF (АФ аумағын топтық
негізде таңдау)
Group-area AF (HL) (АФ аумағын
топтық негізде таңдау (HL))
Group-area AF (VL) (АФ аумағын
топтық негізде таңдау (VL))
Auto-area AF (АФ аумағын автоматты
түрде таңдау)
Көріністапқыш арқылы фотосурет түсіру
кезінде АФ режимінің түймешігін жəне
қосымша басқару дискін пайдаланып
таңдауға болатын АФ аумағының
режимдерін таңдаңыз (0 104).
a10 Autofocus mode restrictions (Автофокус режимінің шектеулері)
(əдепкі параметрі — No restrictions (Шектеулер жоқ))
AF-S
Көріністапқыш арқылы фотосурет түсіру
кезінде қол жетімді автофокус
AF-C
режимдерін таңдаңыз (0 101).
No restrictions (Шектеулер жоқ)
a11 Focus point wrap-around (Фокустау нүктесін айнала бұру)
(əдепкі параметрі — No wrap (Орамау))
Wrap (Орау)
Көріністапқыштың фокустау нүктесін
таңдау дисплейдің бір жиегінен екіншісін
No wrap (Орамау)
«орап ала» ма, соны таңдаңыз.
a12 Focus point options (Фокустау нүктесінің параметрлері)
Manual focus mode (Қолмен
Көріністапқышта фокустау нүктесін
реттелетін фокус режимі)
көрсету параметрлерін реттеңіз.
Focus point brightness (Фокустау
нүктесінің жарықтығы)
Dynamic-area AF assist
(Динамикалық аумақ АФ көмекшісі)
b: Metering/exposure (Өлшеу/экспозиция)
b1 ISO sensitivity step value (ISO сезімталдық қадамының мəні)
(əдепкі параметрі — 1/3 step (1/3 қадам))
1/3 step (1/3 қадам)
ISO сезімталдығын реттеулерді
орындағанда пайдаланылатын
1/2 step (1/2 қадам)
қадамдарды таңдаңыз.
1 step (1 қадам)
b2 EV steps for exposure cntrl (Экспозицияны басқаруға арналған ЭМ
қадамдары)
(əдепкі параметрі — 1/3 step (1/3 қадам))
1/3 step (1/3 қадам)
Ысырма жылдамдығына, апертураға жəне
брекетингке реттеулер жасаған кезде
1/2 step (1/2 қадам)
пайдаланылатын қадамдарды таңдаңыз.
1 step (1 қадам)
b3 Exp./flash comp. step value (Экспозиция/жарқыл түзетілімі
қадамының мəні)
(əдепкі параметрі — 1/3 step (1/3 қадам))
1/3 step (1/3 қадам)
Экспозицияға жəне жарқыл түзетіліміне
реттеулер жасағанда пайдаланылатын
1/2 step (1/2 қадам)
қадамдарды таңдаңыз.
1 step (1 қадам)
U
301
b4
Easy exposure compensation (Оңай экспозиция түзетілімі)
(əдепкі параметрі — Off (Өшірулі))
On (Auto reset) (Қосылу
Экспозиция түзетілімін E түймешігін
(Автоматты түрде ысыру))
баспай тек басқару дискін бұрау арқылы
реттеуге болатын-болмайтынын таңдаңыз.
On (Қосулы)
Off (Өшірулі)
b5 Matrix metering (Матрицалық өлшем)
(əдепкі параметрі — Face detection on (Бетті анықтау қосулы))
Face detection on (Бетті анықтау Көріністапқыш арқылы фотосурет түсіру
қосулы)
кезінде матрицалық өлшем көмегімен
Face detection off (Бетті анықтау портреттерді түсірген кезде бетті
анықтауды қосу үшін Face detection on
өшірулі)
(Бетті анықтау қосулы) параметрін
таңдаңыз (0 129).
b6 Center-weighted area (Ортасы бойынша өлшенген аумақ)
(əдепкі параметрі —  12 mm ( 12 мм))
 8 mm ( 8 мм)
Көріністапқышта ортасы бойынша
өлшенген өлшеу пайдаланылғанда ең
 12 mm ( 12 мм)
көп салмақ берілетін аумақ өлшемін
 15 mm ( 15 мм)
таңдаңыз. Микропроцессормен
 20 mm ( 20 мм)
жабдықталмаған объектив жалғанса,
Average (Орташа)
аумақтың өлшемі 12 мм мəнінде
бекітіледі.
b7 Fine-tune optimal exposure (Оңтайлы экспозицияны дəл реттеу)
Matrix metering (Матрицалық
Əрбір өлшеу əдісі үшін экспозицияны дəл
өлшем)
реттеңіз. Жоғарырақ мəндер жарығырақ
экспозицияларды, төменірек мəндер
Center-weighted metering
күңгірттеу экспозицияларды береді.
(Ортасы бойынша өлшенген
өлшеу)
Spot metering (Нүктелі
экспоөлшегіш)
Highlight-weighted metering
(Бөлектенгені бойынша өлшеу)
c Timers/AE lock (Таймерлер/АЭ құлпы)
c1 Shutter-release button AE-L (Ысырманы босату түймешігі АЭ-Қ)
(əдепкі параметрі — Off (Өшірулі))
On (half press) (Қосулы
Ысырманы босату түймешігін басқанда
(жартылай басу))
экспозиция құлыпталатынқұлыпталмайтынын таңдаңыз.
On (burst mode) (Қосулы
(қатарынан түсіру режимі))
Off (Өшірулі)
U
302
c2 Standby timer (Күту режимінің таймері) (əдепкі параметрі — 6 s (6 с))
4 s (4 с)
Ешбір əрекеттер орындалмағанда
фотокамера қанша уақыт бойы
6 s (6 с)
экспозицияны өлшеуді жалғастыратынын
10 s (10 с)
таңдаңыз (0 41).
30 s (30 с)
1 min (1 мин)
5 min (5 мин)
10 min (10 мин)
30 min (30 мин)
No limit (Шектеу жоқ)
c3 Self-timer (Өздігінен түсіруді реттейтін таймер)
Self-timer delay (Өздігінен
Ысырманы кешіктіріп босату ұзақтығын,
түсіруді реттейтін таймерді
түсірілетін кадрлар санын жəне өздігінен
кешіктіру)
түсіруді реттейтін таймер режиміндегі
кадрлар арасындағы аралықты таңдаңыз.
Number of shots (Түсірілімдер
саны)
Interval between shots
(Түсірілімдер арасындағы
аралық)
c4 Monitor off delay (Мониторды өшіруді кешіктіру)
Playback (Ойнату)
Əрекеттер орындалмаса, монитор қанша
уақыт бойы қосулы қалатынын таңдаңыз.
Menus (Мəзірлер)
Information display (Ақпараттық
дисплей)
Image review (Кескінді тексере
қарау)
Live view (Тікелей көрініс)
d Shooting/display (Суретке түсіру/дисплей)
d1 Continuous shooting speed (Үздіксіз суретке түсіру жылдамдығы)
Continuous high-speed (Үздіксіз
CH (үздіксіз жоғары жылдамдық) жəне
жоғары жылдамдық)
CL (үздіксіз төмен жылдамдық) режимдері
үшін кадрдың ілгері жылжу жылдамдығын
Continuous low-speed (Үздіксіз
таңдаңыз.
төмен жылдамдық)
d2
Max. continuous release (Максималды үздіксіз суретке түсіру)
(əдепкі параметрі — 200)
1–200
Үздіксіз суретке түсіру режимінде бір
қатарда түсіруге болатын түсірілімдердің
ең көп санын таңдаңыз.
U
303
d3 Limit release mode selection (Суретке түсіру режимін таңдауды
шектеу)
Single frame (Əр кадр бойынша) S түймешігін басу жəне басты басқару
дискін бұрау арқылы таңдауға болатын
Continuous L (Үздіксіз Т)
суретке түсіру режимдерін таңдаңыз
Continuous H (Үздіксіз Ж)
(0 119).
Quiet shutter release (Ысырманы
тыныш босату)
Self-timer (Өздігінен түсіруді
реттейтін таймер)
Mirror up (Айнаны көтеру)
d4 Sync. release mode options (Суретке түсіру режимін синхрондау
параметрлері)
(əдепкі параметрі — Sync (Синхрондау))
Sync (Синхрондау)
Қашықтағы фотокамералардағы
ысырманы босатулар басты
No sync (Синхрондамау)
фотокамерадағы ысырманы босатумен
синхрондалатын-синхрондалмайтынын
таңдаңыз.
d5 Exposure delay mode (Экспозицияны кешіктіру режимі)
(əдепкі параметрі — Off (Өшірулі))
3 s (3 с)
Фотокамераның аз ғана қозғалысы
суреттерді бұлдыратуы мүмкін
2 s (2 с)
жағдайларда, ысырманы босатуды айнаны
1 s (1 с)
көтергеннен кейін шамамен бір, екі немесе
Off (Өшірулі)
үш секундқа кешіктіру үшін 1 s (1 с), 2 s
(2 с) немесе 3 s (3 с) мəнін таңдаңыз.
d6 Electronic front-curtain shutter (Электронды алдыңғы перде
ысырмасы)
(əдепкі параметрі — Disable (Өшіру))
Enable (Қосу)
MUP режимінде ысырма қозғалысы
тудыратын бұлдыратуды жоятын
Disable (Өшіру)
электронды алдыңғы перде ысырмасын
қосыңыз немесе өшіріңіз.
d7 File number sequence (Файл нөмірлерінің реттілігі)
(əдепкі параметрі — On (Қосулы))
On (Қосулы)
Фотокамера файл нөмірлерін қалай
тағайындайтынын таңдаңыз.
Off (Өшірулі)
Reset (Ысыру)
d8 Viewfinder grid display (Көріністапқыш тор дисплейі)
(əдепкі параметрі — Off (Өшірулі))
On (Қосулы)
Көріністапқышта жақтауға алу торын
көрсету-көрсетпеуді таңдаңыз.
Off (Өшірулі)
d9
U
304
LCD illumination (Сұйық кристалдық дисплей жарығы)
(əдепкі параметрі — Off (Өшірулі))
On (Қосулы)
Күту режимінің таймері белсенді кезде
басқару панелінің жəне түймешік артқы
Off (Өшірулі)
жарықтары жанатын-жанбайтынын таңдаңыз.
e Bracketing/flash (Брекетинг/жарқыл)
e1 Flash sync speed (Жарқылды синхрондау жылдамдығы)
(əдепкі параметрі — 1/250 s (1/250 с))
1/250 s (Auto FP) (1/250 с
Жарқылды синхрондау жылдамдығын
(Автоматты ФЖ))
таңдаңыз.
1/250 s (1/250 с)
1/200 s (1/200 с)
1/160 s (1/160 с)
1/125 s (1/125 с)
1/100 s (1/100 с)
1/80 s (1/80 с)
1/60 s (1/60 с)
A
Ысырма жылдамдығын жарқылды синхрондау жылдамдығы
шегінде бекіту
Ысырманы ұстап тұру басымдығы бар автоматты режимде немесе
қолмен реттелетін экспозиция режимінде ысырма жылдамдығын
синхрондау жылдамдығы шегінде бекіту үшін ең баяу мүмкін ысырма
жылдамдығынан кейінгі келесі ысырма жылдамдығын таңдаңыз (30 с
немесе %). Көріністапқышта жəне жоғарғы басқару панелінде
X (жарқылды синхрондау индикаторы) көрсетіледі.
A
ФЖ жоғары жылдамдықта автоматты синхрондау
ФЖ жоғары жылдамдықта автоматты синхрондау фотокамера
қолдайтын ең жоғары ысырма жылдамығында жарқылды пайдалануды
мүмкін етіп, тіпті қатты күн жарығы нысанның артқы жағын
жарықтандырып тұрса да, түсірілетін кеңістік тереңдігін азайту үшін
максималды апертураны таңдауға мүмкіндік береді. Ақпараттық
дисплейдің жарқыл режимінің индикаторы ФЖ жоғары жылдамдықта
автоматты синхрондау белсенді кезде «FP» жазуын көрсетеді.
U
305
e2
Flash shutter speed (Жарқыл ысырмасының жылдамдығы)
(əдепкі параметрі — 1/60 s (1/60 с))
1/60 s (1/60 с)
Жарқыл P жəне A режимдерінде
пайдаланылғанда қол жетімді ең баяу
1/30 s (1/30 с)
ысырма жылдамдығын таңдаңыз.
1/15 s (1/15 с)
1/8 s (1/8 с)
1/4 s (1/4 с)
1/2 s (1/2 с)
1 s (1 с)
2 s (2 с)
4 s (4 с)
8 s (8 с)
15 s (15 с)
30 s (30 с)
e3 Exposure comp. for flash (Жарқылға арналған экспозиция түзетілімі)
(əдепкі параметрі — Entire frame (Бүкіл кадр))
Entire frame (Бүкіл кадр)
Экспозиция түзетілімі пайдаланылғанда
фотокамера жарқыл деңгейін қалай
Background only (Тек фон)
реттейтінін таңдаңыз.
e4 Auto M ISO sensitivity control (M ISO сезімталдықты автоматты түрде
басқару)
(əдепкі параметрі — Subject and background (Нысан жəне фон))
Subject and background (Нысан Жарқыл арқылы фотосурет түсіру үшін ISO
жəне фон)
сезімталдықты автоматты түрде басқару
нысан жəне фон екеуін де немесе тек
Subject only (Тек нысан)
негізгі нысанды дұрыс экспозициялау үшін
реттелетін-реттелмейтінін таңдаңыз.
e5 Modeling flash (Кескінді қалыптастыруға арналған жарқыл)
(əдепкі параметрі — On (Қосулы))
On (Қосулы)
Көріністапқыш арқылы фотосурет түсіру
кезінде фотокамераның Pv түймешігін
Off (Өшірулі)
басқанда қосымша CLS үйлесімді жарқыл
бөліктері (0 330) кескінді қалыптастыруға
арналған жарқылды шығаратыншығармайтынын таңдаңыз.
U
306
e6
Auto bracketing (mode M) (Автоматты брекетинг (M режимі))
(əдепкі параметрі — Flash/speed (Жарқыл/жылдамдық))
Flash/speed (Жарқыл/
M экспозиция режимінде экспозиция/
жылдамдық)
жарқыл брекетингі қосылса, əсер етілетін
параметрлерді таңдаңыз.
Flash/speed/aperture (Жарқыл/
жылдамдық/апертура)
Flash/aperture (Жарқыл/
апертура)
Flash only (Тек жарқыл)
e7 Bracketing order (Брекетинг реті)
(əдепкі параметрі — MTR > under > over (MTR > төмен > артық))
MTR > under > over (MTR >
Экспозиция, жарқыл жəне ақ түс
төмен > артық)
балансының брекетингі үшін брекетинг
ретін таңдаңыз.
Under > MTR > over (Төмен >
MTR > артық)
f Controls (Басқару элементтері)
f1 Custom control assignment (Қолданушы басқару элементін тағайындау)
Preview button (Алдын ала қарау түймешігі)
Жеке немесе басқару
Preview button + y (Алдын ала қарау түймешігі + y) дискілерімен тіркесімде
фотокамераның басқару
Fn1 button (Fn1 түймешігі)
тетіктеріне тағайындалатын
Fn1 button + y (Fn1 түймешігі + y)
рөлдерді таңдаңыз.
Fn2 button (Fn2 түймешігі)
Fn2 button + y (Fn2 түймешігі + y)
Fn button for vertical shooting (Тікесінен суретке
түсіруге арналған Fn түймешігі)
Fn button for vertical shooting + y (Тікесінен
суретке түсіруге арналған Fn түймешігі + y)
Fn3 button (Fn3 түймешігі)
AF-ON button (AF-ON түймешігі)
Sub-selector (Қосымша селектор)
Sub-selector center (Қосымша селектордың ортасы)
Sub-selector center + y (Қосымша селектордың
ортасы + y)
AF-ON button for vertical shooting (Тікесінен
суретке түсіруге арналған AF-ON түймешігі)
Multi selector for vertical shooting (Тікесінен
суретке түсіруге арналған мульти селектор)
BKT button + y (BKT түймешігі + y)
Movie record button + y (Бейнефильмді жазу
түймешігі + y)
Lens focus function buttons (Объективті
фокустау функциясының түймешіктері)
U
307
f2 Multi selector center button (Мульти селектордың орталық
түймешігі)
Shooting mode (Суретке түсіру режимі)
Мульти селектордың ортасы
ойнайтын рөлді таңдаңыз.
Playback mode (Ойнату режимі)
U
308
Live view (Тікелей көрініс)
f3 Shutter spd & aperture lock (Ысырма жылдамдығы жəне апертура
құлпы)
Shutter speed lock (Ысырма жылдамдығының
Ысырма жылдамдығын S
құлпы)
немесе M режимінде қазіргі
уақытта таңдалған мəнде
Aperture lock (Апертура құлпы)
немесе апертураны A
немесе M режимінде қазіргі
уақытта таңдалған мəнде
құлыптаңыз.
f4 Customize command dials (Басқару дискілерін теңшеу)
Reverse rotation (Кері бұрау)
Басты жəне қосымша
басқару дискілері ойнайтын
Change main/sub (Басты/қосымшаны өзгерту)
рөлдерді таңдаңыз.
Aperture setting (Апертура параметрі)
Menus and playback (Мəзірлер жəне ойнату)
Sub-dial frame advance (Қосымша дискімен
кадрды ілгері жылжыту)
f5 Multi selector (Мульти селектор)
(əдепкі параметрі — Do nothing (Ештеңе істемеу))
Restart standby timer (Күту режимінің таймерін Мульти селекторды
қайта іске қосу)
пайдалану күту режимінің
таймерін іске қосатынDo nothing (Ештеңе істемеу)
қоспайтынын таңдаңыз
(0 41).
f6 Release button to use dial (Дискіні пайдалану үшін түймешікті
босату)
(əдепкі параметрі — No (Жоқ))
Yes (Иə)
Yes (Иə) жауабын таңдау
əдетте түймешікті ұстап
No (Жоқ)
тұрып, басқару дискін бұрау
арқылы орындалатын
реттеулерді түймешікті
босатқаннан кейін басқару
дискін бұрау арқылы
орындауға мүмкіндік береді.
Орнату түймешікті қайтадан
басқанда, ысырманы босату
түймешігін жартылай
басқанда немесе күту
режимі таймерінің мерзімі
біткенде аяқталады.
f7
Reverse indicators (Кері индикаторлар)
(əдепкі параметрі —
)
Егер
(W)
параметрі таңдалса, жоғарғы
басқару панеліндегі жəне
ақпараттық дисплейдегі
экспозиция индикаторлары
сол жағында теріс
мəндермен жəне оң жағында
оң мəндермен көрсетіледі.
Оң мəндерді сол жақта жəне
теріс мəндерді оң жақта
көрсету үшін
(V) параметрін таңдаңыз.
f8 Live view button options (Тікелей көрініс түймешігінің параметрлері)
(əдепкі параметрі — Enable (Қосу))
Enable (Қосу)
Тікелей көріністің кездейсоқ
басталуын болдырмау үшін
Enable (standby timer active) (Қосу (күту
a түймешігін өшіруге
режимінің таймері белсенді))
болады.
Disable (Өшіру)
f9 D switch (D ажыратқышы)
(əдепкі параметрі — LCD backlight (D) (Сұйық кристалдық дисплей артық
жарығы (D)))
LCD backlight (D) (Сұйық кристалдық дисплей Қуат ажыратқышын D күйіне
артқы жарығы (D))
бұру арқылы жанатын
дисплейлерді таңдаңыз.
D and information display (D жəне ақпараттық
дисплей)
g Movie (Бейнефильм)
g1 Custom control assignment (Қолданушы басқару элементін
тағайындау)
Preview button (Алдын ала қарау
Тікелей көріністе тікелей көрініс
түймешігі)
селекторы 1 күйіне бұрылғанда жеке
немесе басқару дискілерімен тіркесімде
Preview button + y (Алдын ала
фотокамераның басқару тетіктеріне
қарау түймешігі + y)
тағайындалатын рөлдерді таңдаңыз.
Fn1 button (Fn1 түймешігі)
Shutter-release button (Ысырманы
Fn1 button + y (Fn1 түймешігі + y) босату түймешігі) үшін Record movies
Fn2 button (Fn2 түймешігі)
(Бейнефильмдер жазу) таңдалған
Fn2 button + y (Fn2 түймешігі + y) болса, ысырманы босату түймешігін
бейнефильмдер жазудан басқа ешбір
Fn3 button (Fn3 түймешігі)
əрекет үшін пайдалану мүмкін емес
Sub-selector center (Қосымша
екенін ескеріңіз.
селектордың ортасы)
Sub-selector center + y (Қосымша
селектордың ортасы + y)
Shutter-release button (Ысырманы
босату түймешігі)
U
309
B Баптау мəзірі:
фотокамераны баптау
Format memory card (Жад картасын пішімдеу)
Slot 1 (1-ұяшық)
Пішімдеуді бастау үшін жад картасының
ұяшығын таңдап, Yes (Иə) пəрменін
Slot 2 (2-ұяшық)
таңдаңыз. Пішімдеу таңдалған
ұяшықтағы картадағы бүкіл
суреттерді жəне басқа деректерді
біржола жоятынын ескеріңіз. Пішімдеу
алдында қажетінше сақтық
көшірмелерді жасаңыз.
Language (Тіл)
Фотокамера мəзірлері мен хабарларына
арналған тілді таңдаңыз.
Time zone and date (Уақыт белдеуі жəне күн)
Time zone (Уақыт белдеуі)
Уақыт белдеулерін өзгертіңіз,
фотокамера сағатын орнатыңыз, күннің
Date and time (Күн жəне уақыт)
көріну ретін таңдаңыз жəне жазғы
Date format (Күн пішімі)
уақытты қосыңыз немесе өшіріңіз.
Daylight saving time (Жазғы уақыт)
Monitor brightness (Монитор жарықтығы)
Menus/playback (Мəзірлер/ойнату) Мəзір, ойнату жəне тікелей көрініс
дисплейлерінің жарықтығын реттеңіз.
Live view (Тікелей көрініс)
Monitor color balance (Монитордың түс балансы)
Монитордың түс балансын реттеңіз.
Virtual horizon (Виртуалды көкжиек)
Фотокамераның еңкейту сенсорынан
алынған ақпарат негізінде виртуалды
көкжиекті көрсетіңіз.
Information display (Ақпараттық дисплей)
(əдепкі параметрі — Auto (Автоматты))
Auto (Автоматты)
Əр түрлі көру жағдайлары үшін
ақпараттық дисплейді реттеңіз.
Manual (Қол режимі)
U
310
AF fine-tune (АФ дəл реттеу)
AF fine-tune (On/Off) (АФ дəл реттеу
(қосу/өшіру))
Saved value (Сақталған мəн)
Default (Əдепкі)
List saved values (Сақталған
мəндер тізімі)
Əр түрлі объектив түрлері үшін фокусты
дəл реттеңіз. АФ реттеу жағдайлардың
көпшілігінде ұсынылмайды жəне ол
қалыпты фокустауға кедергі келтіруі
мүмкін; тек қажет кезде пайдаланыңыз.
Non-CPU lens data (Микропроцессормен жабдықталмаған объектив
деректері)
Lens number (Объектив нөмірі)
Микропроцессормен жабдықталмаған
объективтердің фокустық қашықтығын
Focal length (mm) (Фокустық
жəне максималды апертурасын жазу.
қашықтық (мм))
Бұл оларды əдетте кірістірілген
Maximum aperture (Максималды
микропроцессоры бар объективтерде
апертура)
болатын функциялармен бірге
пайдалануға мүмкіндік береді (0 243).
Clean image sensor (Кескін сенсорын тазалау)
Clean now (Қазір тазалау)
Шаңды кетіру үшін төменгі жиіліктер
сүзгісін дірілдетеді (0 345).
Clean at startup/shutdown (Іске
қосылу/өшу кезінде тазалау)
Lock mirror up for cleaning (Айнаны тазалау үшін құлыптау)
Төменгі жиіліктер сүзгісінен ауа үргішпен
шаңды кетіру мүмкін болуы үшін айнаны
көтеруді құлыптайды (0 347). Батарея
заряды төмен (J немесе төменірек)
болғанда немесе баптау мəзірінде
Network (Желі) > Network connection
(Желілік қосылым) үшін Enable (Қосу)
таңдалғанда қол жетімді емес.
Image Dust Off ref photo (Кескіндегі тозаң іздерін кетіруге арналған сурет
үлгісі)
Start (Бастау)
Capture NX-D бағдарламасында
Кескіндегі тозаң іздерін кетіру параметрі
Clean sensor and then start
үшін анықтамалық деректерді алу (0 ii).
(Сенсорды тазалау, содан кейін
бастау)
Image comment (Кескін туралы аңғартпа)
Attach comment (Аңғартпа тіркеу)
Жаңа фотосуреттер түсірілген кезде
оларға аңғартпа қосып отырыңыз.
Input comment (Аңғартпа енгізу)
Аңғартпаларды метадеректер ретінде
ViewNX-i немесе Capture NX-D (0 ii)
бағдарламасында қарауға болады.
Copyright information (Авторлық құқық туралы ақпарат)
Attach copyright information
Жаңа фотосуреттер түсірілген кезде
(Авторлық құқық туралы ақпаратты оларға авторлық құқық туралы ақпарат
тіркеу)
қосып отырыңыз. Авторлық құқық
туралы ақпаратты метадеректер ретінде
Artist (Орындаушы)
ViewNX-i немесе Capture NX-D (0 ii)
Copyright (Авторлық құқық)
бағдарламасында қарауға болады.
IPTC
Edit/save (Өңдеу/сақтау)
IPTC алдын-ала енгізілген мəндерін
жасаңыз немесе өзгертіңіз жəне оларды
Delete (Өшіру)
жаңа фотосуреттерге ендіру-ендірмеуді
Auto embed during shooting
таңдаңыз.
(Суретке түсіру кезінде автоматты
түрде ендіру)
Load/save (Жүктеу/сақтау)
U
311
Voice memo options (Дауыстық жазба параметрлері)
Voice memo (Дауыстық жазба)
Дауыстық жазба параметрлерін реттеңіз
(0 272).
Voice memo overwrite (Дауыстық
жазбаны қайта жазу)
Voice memo control (Дауыстық
жазбаны басқару)
Audio output (Дыбысты шығару)
Beep (Дыбыстық сигнал)
Volume (Дыбыс деңгейі)
Дыбыстық сигналдың тембрі мен дыбыс
деңгейін таңдаңыз.
Pitch (Тембр)
U
312
Touch controls (Сенсорлық басқару элементтері)
Enable/disable touch controls
Сенсорлық басқару параметрлерін
(Сенсорлық басқару элементтерін реттеңіз (0 12).
қосу/өшіру)
Full-frame playback flicks (Толық
өлшемде қарау шертулері)
HDMI
Output resolution (Шығыс
HDMI құрылғыларына қосылу
ажыратымдылық)
параметрлерін реттеңіз (0 287).
Advanced (Кеңейтілген)
Location data (Орын деректері)
Standby timer (Күту режимінің таймері) GPS құрылғыларына қосылу
параметрлерін реттеңіз (0 247).
Position (Орын)
Set clock from satellite (Сағатты
жерсеріктен орнату)
Wireless remote (WR) options (Сымсыз қашықтан басқару параметрлері)
LED lamp (LED шамы)
Қосымша WR-R10 сымсыз қашықтан
басқару бөліктері үшін LED шамының жəне
Link mode (Link режимі)
Link режимінің параметрлерін реттеңіз.
Assign remote (WR) Fn button (Қашықтағы (WR) Fn түймешігін
тағайындау)
(əдепкі параметрі — None (Жоқ))
Preview (Алдын ала қарау)
Қосымша сымсыз қашықтан басқару
бөліктерінде Fn түймешігі ойнайтын
FV lock (Жарқыл қуатының құлпы)
рөлді таңдаңыз.
AE/AF lock (АЭ/АФ құлпы)
AE lock only (Тек АЭ құлпы)
AE lock (Reset on release) (АЭ
құлпы (босатқанда ысыру))
AF lock only (Тек АФ құлпы)
AF-ON
MDisable/enable (Өшіру/қосу)
+ NEF (RAW)
Live view (Тікелей көрініс)
None (Жоқ)
Network (Желі)
Choose hardware (Жабдықты
Ethernet жəне сымсыз жергілікті желілер
таңдау)
үшін FTP жəне желі параметрлерін
реттеңіз.
Network connection (Желілік
байланыс)
Network settings (Желі
параметрлері)
Options (Параметрлер)
Slot empty release lock (Ұяшық бос кезде босату құлпы)
(əдепкі параметрі — Enable release (Босатуды қосу))
Release locked (Босату
Жад картасы салынбаған кезде
құлыпталған)
ысырманы босатуға болатынболмайтынын таңдаңыз.
Enable release (Босатуды қосу)
Battery info (Батарея туралы мəлімет)
Қазіргі уақытта фотокамераға салынған
батарея туралы ақпаратты көріңіз.
Save/load settings (Параметрлерді сақтау/жүктеу)
Save settings (Параметрлерді
Фотокамера параметрлерін жад
сақтау)
картасына сақтаңыз немесе фотокамера
параметрлерін жад картасынан жүктеңіз.
Load settings (Параметрлерді
Параметрлере файлдарын басқа D5
жүктеу)
фотокамераларымен бөлісуге болады.
Reset all settings (Барлық параметрлерді ысыру)
Reset (Ысыру)
Баптау мəзірінде Language (Тіл) жəне
Time zone and date (Уақыт белдеуі
Do not reset (Ысырмау)
жəне күнн) үшін таңдалған
параметрлерден басқа барлық
параметрлерді ысыру.
Firmware version (Бағдарлама жасақтамасының нұсқасы)
Ағымдағы фотокамераның бағдарлама
жасақтамасының нұсқасын қараңыз.
A Reset all settings (Барлық параметрлерді ысыру)
Авторлық құқық туралы ақпарат, IPTC алдын-ала енгізілген мəндері
жəне басқа қолданушы жасаған жазбалар да ысырылады. Қалпына
келтіруді орындау алдында баптау мəзіріндегі Save/load settings
(Параметрлерді сақтау/жүктеу) параметрін пайдаланып
параметрлерді сақтау ұсынылады.
U
313
N Өңдеу мəзірі: өңделген
көшірмелерді жасау
NEF (RAW) processing (NEF (RAW) өңдеу)
NEF (RAW) фотосуреттердің JPEG
пішіміндегі көшірмелерін жасаңыз (0 317).
Trim (Кадр шеттерін кесу)
Таңдалған фотосуреттің кесілген
көшірмесін жасаңыз (0 319).
Resize (Өлшемін өзгерту)
Select image (Кескінді таңдау)
Таңдалған фотосуреттердің кішкене
көшірмелерін жасаңыз.
Choose destination (Межелі
орынды таңдау)
Choose size (Өлшемді таңдау)
D-Lighting
Көлеңкелерді жарығырақ етіңіз. Күңгірт
немесе артқы жағы жарық фотосуреттер
үшін таңдаңыз.
Red-eye correction (Қызыл көз əсерін түзету)
Жарқылмен түсірілген фотосуреттерде
«қызыл көз» əсерін түзетіңіз.
Straighten (Түзу ету)
Түзу етілген көшірмелер жасаңыз.
Көшірмелерді шамамен 0,25°
қадамдарымен 5°-қа дейін түзу етуге
болады.
Distortion control (Бұрмалануды басқару)
Auto (Автоматты)
Сыртқы бұрмалануы азайтылған
көшірмелерді жасаңыз. Кең бұрышты
Manual (Қол режимі)
күйдегі объективтермен түсірілген
фотосуреттердегі бөшке іспеттес
бұрмалануды немесе телефото
объективтермен түсірілген
фотосуреттердегі жастық іспетті
бұрмалануды азайту үшін пайдаланыңыз.
Фотокамераға бұрмалануды автоматты
түрде түзетуге мүмкіндік беру үшін Auto
(Автоматты) параметрін таңдаңыз.
U
314
Perspective control (Перспективаны басқару)
Биік нысанның негізінен түсірілген
перспектива əсерлерін азайтатын
көшірмелер жасаңыз.
Filter effects (Сүзгі əсерлері)
Skylight (Төбе жарығы)
Келесі сүзгілердің əсерлерін жасаңыз:
• Skylight (Төбе жарығы): төбе жарығы
Warm filter (Жылы түс сүзгісі)
сүзгісінің əсері
• Warm filter (Жылы түс сүзгісі): жылы
түс сүзгісінің əсері
Monochrome (Монохромды)
Black-and-white (Қара жəне ақ)
Black-and-white (Қара жəне ақ түс), Sepia
(Сепия) немесе Cyanotype (Цианотипия)
Sepia (Сепия)
(көк жəне ақ монохромды) фотосуреттерді
Cyanotype (Цианотипия)
көшіріңіз.
Image overlay (Кескін үстіне қабаттау)
Кескін үстіне қабаттау түпнұсқалардан
бөлек сақталатын бір суретті жасау үшін екі
бар NEF (RAW) пішіміндегі фотосуретті
біріктіреді (0 320). Image overlay (Кескін
үстіне қабаттау) параметрін тек G
түймешігін басып, N қойындысын таңдау
арқылы ғана таңдауға болады.
Edit movie (Бейнефильмді өңдеу)
Choose start/end point (Басталу/ Бейнефильмдердің өңделген көшірмелерін
аяқталу нүктесін таңдау)
жасау үшін түсірілген бөлік шеттерін кесіңіз
Save selected frame (Таңдалған немесе таңдалған кадрларды JPEG
пішіміндегі фотосуреттер ретінде сақтаңыз
кадрды сақтау)
(0 82).
Side-by-side comparison (Қатар қойып салыстыру)
Өңделген көшірмелерді бастапқы
фотосуреттермен салыстырыңыз. Side-byside comparison (Қатар қойып
салыстыру) өңдеу мəзірі J түймешігін
басып тұру кезінде 2 түймешігін басу
немесе өңделген кескін немесе түпнұсқа
көрсетілгенде толық өлшемде қарау
режимінде i түймешігін басу жəне Retouch
(Өңдеу) параметрін таңдау арқылы
көрсетілген болса ғана қол жетімді.
U
315
O Менің мəзірім/m Соңғы
параметрлер
Add items (Элементтер қосу)
PLAYBACK MENU (ОЙНАТУ
Ойнату, фотосурет түсіру, бейнефилььм
МƏЗІРІ)
түсіру, қоолданушы параметрлері, баптау
жəне өңдеу мəзірлерін таңдалған 20-ға
PHOTO SHOOTING MENU
дейін элементтен тұратын қолданушы
(ФОТОСУРЕТ ТҮСІРУ МƏЗІРІ)
мəзірін жасаңыз.
MOVIE SHOOTING MENU
(БЕЙНЕФИЛЬМ ТҮСІРУ МƏЗІРІ)
CUSTOM SETTING MENU
(ҚОЛДАНУШЫ ПАРАМЕТРЛЕРІ
МƏЗІРІ)
SETUP MENU (БАПТАУ МƏЗІРІ)
RETOUCH MENU (ӨҢДЕУ
МƏЗІРІ)
Remove items (Элементтерді жою)
Менің мəзірім ішінен элементтерді өшіру.
Rank items (Элементтерге баға беру)
Менің мəзірім ішінен элементтерге баға
беру.
Choose tab (Қойындыны таңдау)
(əдепкі параметрі — MY MENU (МЕНІҢ МƏЗІРІМ))
MY MENU (МЕНІҢ МƏЗІРІМ)
«Менің мəзірім/Соңғы параметрлер»
қойындысында көрсетілетін мəзірді
RECENT SETTINGS (СОҢҒЫ
таңдаңыз. 20 жақында пайдаланылған
ПАРАМЕТРЛЕР)
параметрлер тізілген мəзірді көрсету үшін
RECENT SETTINGS (СОҢҒЫ
ПАРАМЕТРЛЕР) параметрін таңдаңыз.
U
316
Өңдеу мəзірінің параметрлері
NEF (RAW) processing (NEF (RAW)
өңдеу)
NEF (RAW) фотосуреттердің JPEG пішіміндегі көшірмелерін
жасаңыз.
1
NEF (RAW) processing (NEF (RAW)
өңдеу) параметрін таңдаңыз.
Өңдеу мəзіріндегі NEF (RAW)
processing (NEF (RAW) өңдеу)
пəрменін белгілеп, осы фотокамера
арқылы жасалған NEF (RAW) пішіміндегі
кескіндердің ғана тізімін көрсететін суретті таңдау тілқатысу
терезесін көрсету үшін 2 түймешігін басыңыз.
2
Фотосуретті таңдаңыз.
Фотосуретті белгілеу үшін мульти
селекторды пайдаланыңыз (белгіленген
фотосуретті толық өлшемде көру үшін X
түймешігін басып тұрыңыз). Белгіленген
фотосуретті таңдау жəне келесі қадамға
өту үшін J түймешігін басыңыз.
U
317
3
JPEG көшірмесі үшін параметрлерді таңдаңыз.
Төменде көрсетілген параметрлерді реттеңіз. Ақ түс балансы
мен виньеттеуді басқару бірнеше экспозициямен немесе
кескін үстіне қабаттаумен жасалған суреттерде қол жетімді
болмайтынын жəне экспозиция түзетілімін тек –2 жəне +2 ЭМ
аралығындағы мəндерге орнатуға болатынын ескеріңіз.
Image quality (Кескін сапасы) (0 92)
Image size (Кескін өлшемі) (0 95)
White balance (Ақ түс балансы) (0 159)
Exposure compensation
(Экспозиция түзетілімі) (0 143)
Set Picture Control (Picture Control
орнату) (0 179)
High ISO NR (Жоғары ISO БА) (0 294)
Color space (Түс кеңістігі) (0 294)
Vignette control (Виньетканы
басқару) (0 294)
D-Lighting (0 314)
4
U
318
Фотосуретті көшіріңіз.
Таңдалған фотосуреттің JPEG
пішіміндегі көшірмесін жасау үшін EXE
кеңейтімін белгілеп, J түймешігін
басыңыз. Фотосуретті көшірмей шығу
үшін G түймешігін басыңыз.
Trim (Кадр шеттерін кесу)
Таңдалған фотосуреттің кесілген көшірмесін жасаңыз. Таңдалған
фотосурет сары түспен боялған кесілген бөлігімен бірге
көрсетіледі; кесілген көшірмені келесі кестеде сипатталғандай
жасаңыз.
Əрекет
Пайдалану
Сипаттама
Кесіндінің
Кесіндінің өлшемін азайту үшін W (M)
өлшемін
W (M) түймешігін
басыңыз.
азайту
Кесіндінің
Кесіндінің өлшемін арттыру үшін X
өлшемін
X
түймешігін басыңыз.
арттыру
Кесіндінің
Арақатынасты таңдау үшін басты
арақатынасын
басқару дискісін бұраңыз.
өзгерту
Кесіндіні орналастыру үшін мульти
Кесіндіні
селекторды пайдаланыңыз. Кесіндіні
қажет орынға жылдам жылжыту үшін
орналастыру
басып ұстап тұрыңыз.
Кесіндіні
Кесілген кескінді алдын ала қарау үшін
алдын ала
мульти селектордың ортасын басыңыз.
қарау
Ағымдағы кесілген бөлікті бөлек файл
Көшірме жасау
J
ретінде сақтаңыз.
A
Кадр шеттерін кесу: кескін сапасы мен өлшемі
NEF (RAW), NEF (RAW) + JPEG немесе TIFF
(RGB) фотосуреттерінен жасалған
көшірмелерде JPEG жоғары сапалы ★ кескін
болады (0 92); JPEG фотосуреттерінен
жасалған кесілген көшірмелерде кескін сапасы
бастапқы суретпен бірдей. Көшірме өлшемі
кесу өлшеміне жəне арақатынасына қарай əр
түрлі болады жəне кесу дисплейінің жоғарғы
сол жағында көрсетіледі.
A Кесілген көшірмелерді қарау
Кесілген көшірмелер көрсетілгенде ойнатуды масштабтау қол жетімді
болмауы мүмкін.
U
319
Image overlay (Кескін үстіне қабаттау)
Кескін үстіне қабаттау мүмкіндігі түпнұсқалардан бөлек
сақталатын жалғыз сурет жасау үшін бар екі NEF (RAW)
пішіміндегі фотосуретті біріктіреді; фотокамера кескін
сенсорынан келген RAW деректерді қолданған кезде шығатын
нəтижелер кескіндерді өңдеу қолданбасында біріктірілген
фотосуреттерден анағұрлым жақсырақ болады. Жаңа сурет
ағымдағы кескін сапасында жəне өлшем параметрлерінде
сақталады; үстіне қабаттау жасау алдында кескін сапасы мен
өлшемін орнатыңыз (0 92, 95; барлық параметрлер қол жетімді).
NEF (RAW) пішіміндегі көшірмені жасау үшін NEF (RAW) кескін
сапасын жəне Large (Үлкен) кескін өлшемін таңдаңыз (үстіне
қабаттау тіпті Small (Шағын) немесе Medium (Орташа) кескін
өлшемі таңдалған болса да, үлкен NEF/RAW пішіміндегі кескін
ретінде сақталады).
+
1
Image overlay (Кескін үстіне
қабаттау) параметрін таңдаңыз.
Өңдеу мəзірінде Image overlay (Кескін
үстіне қабаттау) параметрін белгілеп,
2 түймешігін басыңыз. Оң жақтағы
тілқатысу терезесі Image 1 (1-кескін)
белгіленіп көрсетіледі; тек осы фотокамерамен жасалған
NEF (RAW) пішіміндегі кескіндердің тізімі берілген суретті
таңдау диалогтық терезесін көрсету үшін J түймешігін
басыңыз (шағын жəне орташа NEF (RAW) пішіміндегі
кескіндерді таңдау мүмкін емес).
U
320
2
3
4
Бірінші кескінді таңдаңыз.
Үстіне қабаттаудағы бірінші фотосуретті
белгілеу үшін мульти селекторды
пайдаланыңыз. Белгіленген фотосуретті
толық өлшемде қарау үшін X түймешігін
басып, ұстап тұрыңыз. Басқа
орындардағы кескіндерді көру үшін W (M) түймешігін басып,
қажет картаны жəне қалтаны 249-бетте сипатталғандай
таңдаңыз. Белгіленген фотосуретті таңдау жəне алдын-ала
қарау дисплейіне оралу үшін J түймешігін басыңыз.
Екінші кескінді таңдаңыз.
Таңдалған кескін Image 1 (1-кескін) ретінде көрсетіледі.
Image 2 (2-кескін) параметрін белгілеп, J түймешігін
басыңыз, содан кейін 2-қадамда сипатталғандай екінші
фотосуретті таңдаңыз.
Күшейтуді реттеңіз.
Image 1 (1-кескін) немесе Image 2
(2-кескін) параметрін белгілеңіз жəне 0,1
жəне 2,0 арасындағы мəндерден
күшеюді таңдау үшін 1 немесе 3
түймешігін басып үстіне қабаттау
экспозициясын оңтайландырыңыз. Екінші кескін үшін
қайталаңыз. Əдепкі мəн — 1,0; жартылай күшею үшін 0,5
мəнін, ал екі еселеу үшін 2,0 мəнін таңдаңыз. Күшеюдің
əсерлері Preview (Алдын ала қарау) бағанында көрінеді.
U
321
5
Үстіне қабаттауды алдын-ала
қараңыз.
Кадр жиектемесін оң жақта
көрсетілгендей алдын ала қарау үшін 4
немесе 2 түймешігін басып меңзерді
Preview (Алдын ала қарау) бағанында
орналастырыңыз, содан кейін 1 немесе 3 түймешігін басып,
Overlay (Үстіне қабаттау) параметрін белгілеңіз, сөйтіп J
түймешігін басыңыз (алдын ала қараудағы түстер мен
жарықтық түпкілікті кескіннен ерекшеленуі мүмкін екенін
ескеріңіз). Үстіне қабаттауды алдын ала қарауды
көрсетпестен сақтау үшін Save (Сақтау) пəрменін таңдаңыз.
4-қадамға оралып, жаңа фотосуреттерді таңдау немесе
күшейту параметрін реттеу үшін W (M) түймешігін басыңыз.
6
Үстіне қабаттауды сақтаңыз.
Үстіне қабаттауды сақтау үшін алдынала қарау мүмкіндігі көрініп тұрғанда J
түймешігін басыңыз. Үстіне қабаттау
жасалғаннан кейін нəтижесінде пайда
болатын кескін мониторда толық
өлшемде көрсетіледі.
D Кескін үстіне қабаттау
Бірдей кескін аумағы мен түс қалыңдығы бар үлкен NEF (RAW)
пішіміндегі фотосуреттерді ғана біріктіруге болады.
U
322
Үстіне қабаттаудың фотосурет туралы мəліметі (соның ішінде
жазылған күні, өлшеу, ысырма жылдамдығы, апертура, суретке түсіру
режимі, экспозиция түзетілімі, фокустық қашықтық жəне кескін бағыты)
жəне ақ түс балансы мен Picture Control мəндері Image 1 (1-кескін)
үшін таңдалған фотосуретпен бірдей. Ағымдағы кескін аңғартпасы
сақталғанда үстіне қабаттауға қосылады; бірақ, авторлық құқық
мəліметтері көшірілмейді. NEF (RAW) пішімінде сақталған үстіне
қабаттаулар NEF (RAW) recording (NEF (RAW) жазба) мəзірінде NEF
(RAW) compression (NEF (RAW) сығымдалуы) үшін таңдалған
сығымдалуды пайдаланады жəне түпнұсқалық кескіндермен бірдей түс
қалыңдығы болады.
nТехникалық
жазбалар
Үйлесімді керек-жарақтар, фотокамераны тазарту мен сақтау
жəне фотокамераны пайдаланған кезде қате туралы хабар
көрінсе немесе ақаулар пайда болса не істеу қажет екені туралы
ақпарат алу үшін осы тарауды оқыңыз.
Үйлесімді объективтер
Кірістірілген микропроцессоры бар объективтер 6
Фотокамера
Экспозиция
параметрі Фокустау режимі
режимі
M
P
A
(электрондық
AF
Объектив/
қашықтықты
S
M
керек-жарақ
өлшегіш бар) 1
G, E немесе D түрі 7;
✔
✔
✔
✔
AF-S, AF-P, AF-I
PC NIKKOR 19mm
—
✔ 10
✔ 10 ✔ 10
f/4E ED 9
PC-E NIKKOR
—
✔ 10
✔ 10 ✔ 10
сериясы 9
PC Micro 85 мм
—
✔ 10
—
✔ 12
f/2.8D 9, 11, 12
AF-S / AF-I
телескопиялық
✔
✔
✔
✔
түрлендіргіші 13
Басқа AF NIKKOR
объективтері
(F3AF арналған
✔ 14
✔ 14
✔
✔
объективтерді
санамағанда)
AI-P NIKKOR
—
✔ 15
✔
✔
Өлшеу жүйесі
L2
3D Түс
M3 t5
N4
✔
✔8
—
✔
✔ 10
— ✔ 8, 10 ✔ 10
✔ 10
— ✔ 8, 10 ✔ 10
✔ 10
— ✔ 8, 10 ✔ 10
✔
—
✔8
✔
—
✔
✔8
—
—
✔
✔8
—
n
323
Микропроцессормен жабдықталмаған объективтер 16
Фотокамера
Экспозиция
Өлшеу жүйесі
параметрі Фокустау режимі
режимі
M
L2
P
A
M3 t5
(электрондық
AF
Объектив/
қашықтықты
S
M
3D Түс N 4
керек-жарақ
өлшегіш бар) 1
AI-, AI өзгертілген,
NIKKOR немесе
Nikon Е
—
✔ 15
—
✔ 18 — ✔ 19 ✔ 20 —
сериясының
объективтері 17
Медициналық—
✔
—
✔ 21 — —
—
—
NIKKOR 120 мм f/4
Шағылыстырғыш—
—
—
✔ 18 — — ✔ 20 —
NIKKOR объективі
PC-NIKKOR
—
✔9
—
✔ 22 — —
✔
—
AI түріне жататын
телескопиялық
—
✔ 24
—
✔ 18 — ✔ 19 ✔ 20 —
түрлендіргіш 23
PB-6 жиырылмалы
—
✔ 24
—
✔ 26 — —
✔
—
фокустау
механизмі 25
Автоматты
ұзартатын сақиналар
(PK-сериясына
—
✔ 24
—
✔ 18 — —
✔
—
жататын 11A, 12
немесе 13; PN-11)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
n
324
12
13
Қолмен реттелетін фокус барлық объективтерде қол жетімді.
Матрица.
Ортасы бойынша өлшенген.
Нүкте.
Бөлектенгені бойынша өлшенген.
IX-NIKKOR объективтерін пайдалану мүмкін емес.
ДА объективтерінде дірілді азайту (VR) режимін пайдаланыңыз.
Нүктелі экспоөлшегіш таңдалған фокустау нүктесін өлшейді (0 129).
Электронды алдыңғы перде ысырмасымен түсірілген фотосуреттерде
түстердің əркелкілігі, сызықтар жəне басқа кескін бұрмаланулары пайда
болуы мүмкін. d6 (Electronic front-curtain shutter (Электронды
алдыңғы перде ысырмасы), 0 304) қолданушы параметрі үшін
Disable (Өшіру) күйін таңдау арқылы мұның алдын алуға болады.
Қозғау немесе еңкейту кезінде пайдалану мүмкін болмайды.
Фотокамераның экспозицияны өлшеу жəне жарқылды басқару жүйелері
объективті жылжытқанда жəне/немесе еңкейткенде немесе максималды
апертурадан басқа апертура пайдаланылғанда дұрыс жұмыс істемейді.
Тек экспозицияны қолдан жасау режимі ғана.
Автофокус жəне электрондық қашықтықты өлшегіш үшін қол жетімді
фокустау нүктелері туралы ақпаратты 100-беттен қараңыз.
14 AF 80–200 мм f/2.8, AF 35–70 мм f/2.8, AF 28–85 мм f/3.5–4.5 <жаңа>
немесе AF 28–85 мм f/3.5–4.5 объективтерімен ең үлкен масштабта ең
аз фокус қашықтығында фокустағанда, фокустағы көрсеткіші
көріністапқыш режимінде бұлыңғыр экрандағы кескін фокуста
болмағанда көрсетілуі мүмкін. Көріністапқыштағы кескін фокусқа
алынғанша фокусты қолмен реттеңіз.
15 f/5.6 тең максималды апертура немесе одан да жылдамырағы.
16 Кейбір объективтерді пайдалану мүмкін емес (327-бетті қараңыз).
17 AI 80–200 мм f/2.8 ED штатив бекіткіші үшін бұрылыс ауқымы
фотокамера корпусымен шектелген. AI 200–400 мм f/4 ED
фотокамераға орнатылғанда сүзгілерді алмастыру мүмкін емес.
18 Non-CPU lens data (Микропроцессормен жабдықталмаған объектив
деректері) (0 243) көмегімен максималды апертура көрсетілген болса,
апертура мəні көріністапқышта жəне жоғарғы басқару панелінде көрсетіледі.
19 Объективтің фокустық ұзындығы мен максималды апертура Non-CPU
lens data (Микропроцессормен жабдықталмаған объектив
деректері) (0 243) көмегімен көрсетілгенде ғана пайдалануға болады.
Қажетті нəтижелерге қол жеткізілмеген жағдайда нүкте немесе ортасы
бойынша өлшеуді пайдаланыңыз.
20 Жақсартылған дəлдік үшін объективтің фокустық ұзындығы мен
максималды апертураны Non-CPU lens data (Микропроцессормен
жабдықталмаған объектив деректері) (0 243) көмегімен көрсетіңіз.
21 Жарқылды синхрондау жылдамдығынан бір немесе бірнеше қадамға
баяуырақ ысырма жылдамдықтарында қолмен реттелетін экспозиция
режимдерінде пайдалануға болады.
22 Объектив апертурасын алдын ала орнату арқылы анықталған
экспозиция. Апертура басымдығы бар автоматты экспозиция
режимінде, АЭ құлыптау жəне объективтерді жылжыту əрекетін
орындамау алдында, объективтің апертура сақинасын пайдаланып
апертураны бастапқы қалпына қойыңыз. Экспозицияны қолдан орнату
режимінде объективтің апертура сақинасын алдын ала орнатыңыз жəне
объективті жылжытпай тұрып экспозицияны анықтаңыз.
23 AI 28–85mm f/3.5–4.5, AI 35–105mm f/3.5–4.5, AI 35–135mm f/3.5–4.5 немесе
AF-S 80–200mm f/2.8D түрімен пайдаланылғанда, экспозиция түзетілімі қажет.
24 f/5.6 тең максималды тиімді апертура немесе одан да жылдамырақ.
25 PK-12 немесе PK-13 автоматты ұзартатын сақинасын қажет етеді.
PB-6D фотокамера бағытына байланысты қажет болуы мүмкін.
26 Алдын ала орнатылған апертураны пайдаланыңыз. Апертура
басымдығы бар автоматты экспозиция режимінде, экспозицияны
анықтау жəне сурет түсіруді бастамай тұрып, фокустау тіркелгісін
пайдаланып апертураны орнатыңыз.
• PF-4 репрокөшірме шығысы PA-4 фотокамера ұстағышын қажет етеді.
• Автофокус өте жоғары ISO сезімталдығына қойылғанда, сызық тəрізді
бұрмалану пайда болуы мүмкін. Қолмен реттелетін фокусты немесе
фокустау құлпын пайдаланыңыз. Бейнефильмді жазу немесе тікелей көрініс
арқылы фотосурет түсіру кезінде апертура реттелсе, жоғары ISO
сезімталдықтарда сызықтар пайда болуы мүмкін.
n
325
A
Кірістірілген микропроцессоры бар жəне G, Е жəне D түріне
жататын объективтерді тану
Кірістірілген микропроцессоры бар объективтер (əсіресе G, Е жəне D
түрлері) ұсынылады, бірақ IX-NIKKOR объективтерін пайдалануға
болмайтынын ескеріңіз. Кірістірілген микропроцессоры бар
объективтерді микропроцессор түйіспелерінің көмегімен, G, Е жəне D
түріне жататын объективтерді объектив доғасындағы əріп көмегімен
анықтауға болады. G, Е түріне жататын объективтер объективтің
апертура сақинасымен жабдықталмайды.
Микропроцессор
Апертура сақинасы
түйіспелері
Кірістірілген
микропроцессоры
бар объектив
G/E түріне жататын
объектив
D түріне жататын
объектив
A
Объективтің f саны
Объектив атауларында берілген f саны объективтің максималды
апертурасы болып табылады.
A
Үйлесімді микропроцессормен жабдықталмаған объективтер
Non-CPU lens data (Микропроцессормен жабдықталмаған
объектив деректерін) (0 243) кірістірілген микропроцессоры бар
объективтердегі қол жетімді мүмкіндіктердің көбін, түс матрицасын
өлшеу мүмкіндігін де қосу үшін пайдалануға болады; ешқандай
деректер берілмесе, түс матрицасын өлшеу мүмкіндігінің орнына
ортасы бойынша өлшеу мүмкіндігі пайдаланылады, максималды
апертура берілмесе, фотокамера апертурасының дисплейі
максималды апертурадан нүктелер санын көрсетеді жəне нақты
апертура мəні объективтің апертура сақинасынан бөлек оқылуы тиіс.
n
326
D
Үйлесімді емес керек-жарақтар жəне микропроцессоры жоқ
объективтер
D5 фотокамерасында келесілерді пайдалану мүмкін ЕМЕС:
• TC-16A АФ телескопиялық
• F3AF (AF 80 мм f/2.8, AF 200 мм
түрлендіргіші
f/3.5 ED, TC-16 AF
• AI емес объективтер
телескопиялық түрлендіргіші)
• AU-1 фокустау құрылғысын
арналған AF объективтері
талап ететін объективтер (400
• PC 28 мм f/4 (сериялық нөмірі
мм f/4.5, 600 мм f/5.6, 800 мм f/8,
180900 немесе ертерек)
1200 мм f/11)
• PC 35 мм f/2.8 (сериялық
• Балық көзі түріндегі объектив
нөмірлері 851001–906200)
(6 мм f/5.6, 7,5 мм f/5.6, 8 мм f/8, • PC 35 мм f/3.5 (ескі түрі)
OP 10 мм f/5.6)
• Шағылыстырғыш 1000 мм f/6.3
• 2,1 см f/4
(ескі түрі)
• K2 ұзартатын сақинасы
• Шағылыстырғыш 1000 мм f/11
• 180–600 мм f/8 ED (сериялық
(сериялық нөмірлері
нөмірлері 174041–174180)
142361–143000)
• 360–1200 мм f/11 ED (сериялық
• Шағылыстырғыш 2000 мм f/11
(сериялық нөмірлері
нөмірлері 174031–174127)
200111–200310)
• 200–600 мм f/9.5 (сериялық
нөмірлері 280001–300490)
A ДА объективтері
Төменде тізілген объективтер ұзақ экспозициялар немесе жоғары ISO
сезімталдықтармен түсірілген фотосуреттер үшін ұсынылмайды,
өйткені дірілді азайтуды (ДА) басқару жүйесінің дизайнына байланысты
нəтижесіндегі фотосуреттерде түстердің əркелкілігі күңгірттеуі мүмкін.
VR объективтерін пайдаланғанда дірілді азайтуды өшіру ұсынылады.
• AF-S VR Zoom-Nikkor 24–120 мм • AF-S NIKKOR 400 мм f/2.8G ED
f/3.5–5.6G IF-ED
VR
• AF-S VR Zoom-Nikkor 70–200 мм • AF-S NIKKOR 500 мм f/4G ED VR
f/2.8G IF-ED
• AF-S DX VR Zoom-Nikkor
• AF-S VR Zoom-Nikkor 70–300 мм
18–200 мм f/3.5–5.6G IF-ED
f/4.5–5.6G IF-ED
• AF-S DX NIKKOR 16–85 мм
• AF-S VR Nikkor 200 мм f/2G IF-ED
f/3.5–5.6G ED VR
• AF-S VR Nikkor 300 мм f/2.8G
• AF-S DX NIKKOR 18–200 мм
IF-ED
f/3.5–5.6G ED VR II
• AF-S NIKKOR 16–35 мм f/4G ED • AF-S DX Micro NIKKOR 85 мм
VR
f/3.5G ED VR
• AF-S NIKKOR 24–120 мм f/4G ED • AF-S DX NIKKOR 55–300 мм
VR
f/4.5–5.6G ED VR
• AF-S NIKKOR 28–300 мм f/3.5–5.6G
ED VR
n
327
A Көрініс бұрышын есептеу
Фотокамерада 35 мм (135) пішімді Nikon объективтерін пайдалануға
болады. 35 мм пішіміндегі объектив жалғанса, көрініс бұрышы 35 мм
пленканың (35,9 × 23,9 мм) кадрымен бірдей болады.
Қажет болса, ағымдағы объективтікінен басқа көрініс бұрышын таңдау
үшін фотосурет түсіру мəзіріндегі Image area (Кескін аумағы)
параметрін пайдалануға болады. 35 мм пішіміндегі объектив жалғанса,
көрініс бұрышын кішірек аумақты экспозициялау үшін DX (24 × 16)
немесе 1.2× (30 × 20) параметрін таңдау арқылы көрініс бұрышын
1,5 есе немесе 1,2 есе азайтуға, я болмаса, 5 : 4 (30 × 24) мəнін таңдау
арқылы арақатынасты өзгертуге болады. Төменде əр түрлі Image area
(Кескін аумағы) параметрлерімен экспозицияланған аумақтардың
өлшемдері көрсетілген.
FX (36 × 24) сурет өлшемі (35,9 × 23,9 мм,
35 мм пішімді фотокамера баламасы)
1.2× (30 × 20) сурет өлшемі
(29,9 × 19,9 мм)
DX (24 × 16) сурет өлшемі
(23,5 × 15,7 мм, DX пішімді фотокамера
баламасы)
Объектив
5 : 4 (30 × 24) сурет өлшемі
(29,9 × 23,9 мм)
Суреттің диагональ сызығы
Көрініс бұрышы (FX (36 × 24);
35 мм пішімді)
Көрініс бұрышы (1.2× (30 × 20))
Көрініс бұрышы (DX (24 × 16); DX пішімі)
Көрініс бұрышы (5 : 4 (30 × 24))
n
328
A Көрініс бұрышын есептеу (жалғасы)
DX (24 × 16) көрініс бұрышы 35 мм пішіміндегі көрініс бұрышынан
шамамен 1,5 есе кішірек, ал 1.2× (30 × 20) көрініс бұрышы шамамен
1,2 есе кішірек жəне 5 : 4 (30 × 24) көрініс бұрышы шамамен 1,1 есе
кішірек. DX (24 × 16) параметрі таңдалған кезде 35 мм пішіміндегі
объективтердің фокустық қашықтығын есептеу үшін объективтің
фокустық қашықтығын шамамен 1,5 мəніне, 1.2× (30 × 20) параметрі
таңдалғанда шамамен 1,2 мəніне немесе 5 : 4 (30 × 24) параметрі
таңдалғанда шамамен 1,1 мəніне көбейтіңіз (мысалы, 35 мм пішіміндегі
50 мм объективтің тиімді фокустық қашықтығы DX (24 × 16) параметрі
таңдалғанда шамамен 75 мм, 1.2× (30 × 20) параметрі таңдалғанда
60 мм немесе 5 : 4 (30 × 24) параметрі таңдалғанда 55 мм болады).
n
329
Nikon шығармашыл жарық
жүйесі (CLS)
Nikon компаниясының жақсартылған шығармашыл жарық жүйесі
(CLS) жарқыл арқылы сурет түсіруді жақсарту мақсатында
фотокамера мен үйлесімді жарқыл бөліктері арасындағы
жақсартылған байланысты ұсынады.
❚❚ CLS жүйесімен үйлесімді жарқыл бөліктері
Фотокамераны келесі CLS жүйесімен үйлесімді жарқыл
бөліктерімен пайдалануға болады:
• SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500,
SB-400, SB-300 жəне SB-R200:
SB-5000 1, 2
SB-910,
SB-900 1
SB-800
SB-700 1
SB-600
SB-500 3
SB-400 4
SB-300 4
SB-R200 5
Жарқылдың
жетекші саны
(ISO 100) 6
34,5
34
38
28
30
24
21
18
10
1 Егер ақ түс балансы үшін v немесе N (жарқыл) таңдалған кезде түс сүзгісі
SB-5000, SB-910, SB-900 немесе SB-700 жалғанса, фотокамера сүзгіні
автоматты түрде анықтап, ақ түс балансын тиісті түрде реттейді.
2 Радио AWL қосымша WR-R10 сымсыз қашықтан басқару бөлігінде қол
жетімді (0 337).
3 LED шамының қолданушылары оңтайлы нəтижелер үшін фотокамераның
ақ түс балансын v немесе N мəніне орната алады.
4 Сымсыз жарқылды басқару қол жетімді емес.
5 Қосымша SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 немесе SB-500 жарқыл
бөлігін немесе SU-800 сымсыз Speedlight басқару құралын пайдаланып
қашықтан басқарылады.
6 м, SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 жəне SB-600 35 мм
масштабтау басының күйінде; SB-5000, SB-910, SB-900 жəне SB-700
стандартты жарықтандырумен.
A
n
330
Жарқылдың жетекші саны
Жарқыл ауқымын толық қуатында есептеу үшін жарқылдың жетекші санын
апертураға бөліңіз. Мысалы, жарқыл бөлігінің жарқылдың жетекші саны
34 м (ISO 100) болса; оның f/5.6 апертурасындағы ауқымы 34÷5,6 немесе
шамамен 6,1 метр болады. ISO сезімталдықтың əрбір екі есе ұлғаюы үшін
жарқылдың жетекші санын екінің квадрат түбіріне (шамамен 1,4) көбейтіңіз.
Келесі мүмкіндіктерді CLS жүйесімен үйлесімді жарқыл
бөліктерінде пайдалануға болады:
SB-5000
SB-910, SB-900,
SB-800
SB-700
SB-600
SB-500
SU-800
SB-R200
SB-400
SB-300
Жалғыз жарқыл
Сандық айналы
фотокамераның i-TTL
балансталған
толықтырғыш жарқылы 1
i-TTL
Сандық айналы
фотокамераға арналған
стандартты i-TTL
толықтырғыш жарқылы
qA Автоматты апертура
A TTL емес автоматты режим
Қашықтық басымдығы
GN
бар қол режимі
M Қол режимі
Бірнеше рет жанатын
RPT
жарқыл
Қашықтағы жарқылды басқару
i-TTL i-TTL
Жылдам сымсыз
[A:B]
жарқылды басқару
qA Автоматты апертура
TTL емес автоматты
A
режим
M Қол режимі
Бірнеше рет жанатын
RPT
жарқыл
i-TTL i-TTL
Жылдам сымсыз
[A:B]
жарқылды басқару
Автоматты апертура/
qA/
TTL емес автоматты
A
режим
M Қол режимі
Бірнеше рет жанатын
RPT
жарқыл
Радиомен басқарылатын
жақсартылған сымсыз жарық жүйесі
Түс туралы ақпаратты тарату (жарқыл)
Түс туралы ақпаратты тарату (LED шамы)
z
z
z
z
z
—
—
z
z
z2 z2
z
z2
z
—
—
z
z
z z3
—4 z3
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Негізгі
Қашықтан
Оптикалық жақсартылған сымсыз жарық жүйесі
z
z
z
—
—
—
—
—
z
z
z
z
z5
—
—
z5 z5
z
z
—
—
—
—
—
—
—
z5
—
—
—
—
—
—
z
z
z
z
z
z
—
— z5
z
—
z
—
z
—
—
z6
—
—
—
z
z
—
—
—
—
—
—
—
— —7 —
—
—
—
—
—
—
z
z
z
—
z5
—
—
—
—
z
z
—
—
—
—
—
—
—
z
z
z
z
z
—
z
—
—
z
z
z
z
z
—
z
—
—
z8 z8
—
—
—
—
—
—
—
z
z
z
z
z
—
z
—
—
z
z
z
z
z
—
—
—
—
z9
—
—
—
—
—
—
—
—
z
—
z
—
z
—
z
—
z
z
—
—
—
—
z
—
z
—
n
331
SB-300
SB-400
SB-R200
SU-800
SB-500
SB-600
SB-700
SB-910, SB-900,
SB-800
SB-5000
ФЖ жоғары жылдамдықта автоматты
z z z z z
z
z — —
синхрондау 10
z z z z z
z
z z z
Жарқыл қуатының құлпы 11
Бірнеше аумақты автофокустау кезіне
12
— — —
z z z z — z
арналған АФ қосымша жарығы
Қызыл көз əсерін азайту
z z z z z — — z —
Фотокамера кескінін қалыптастыруға
z z z z z
z
z — —
арналған жарық
Біріктірілген жарқылды басқару
z — — — z — — z z
Фотокамера жарқыл бөлігінің
z z 13 z — z — — — z
бағдарлама жасақтамасын жаңарту
1 Нүктелі экспоөлшегіш қол жеткізгісіз.
2 Жарқыл бөлігімен де таңдауға болады.
3 qA/A режимін таңдау жарқыл бөлігінде қолданушы параметрлері арқылы
орындалды. Орнату мəзіріндегі Non-CPU lens data (Микропроцессормен
жабдықталмаған объектив деректері) параметрі арқылы объектив деректері
берілмеген болса, микропроцессормен жабдықталмаған объектив
пайдаланылған кезде «A» таңдалады.
4 Орнату мəзіріндегі Non-CPU lens data (Микропроцессормен жабдықталмаған
объектив деректері) параметрі арқылы объектив деректері берілмеген болса,
микропроцессормен жабдықталмаған объектив пайдаланылған кезде «TTL емес
автоматты» таңдалады.
5 Тек фотокамерамен таңдауға болады.
6 Тек жақыннан фотосурет түсіру кезінде қол жетімді.
7 Орнату мəзіріндегі Non-CPU lens data (Микропроцессормен жабдықталмаған
объектив деректері) параметрі арқылы объектив деректері берілмеген болса,
жарқыл бөлігімен таңдалған режимге қарамастан микропроцессормен
жабдықталмаған объективпен TTL емес автоматты режим (A) пайдаланылады.
8 qA жəне A арасынан таңдау басты жарқылмен таңдалған параметрге
байланысты.
9 Оптикалық AWL бар қашықтан басқарылатын жарқыл бөліктерімен бірдей
мүмкіндіктерді қолдайды.
10 Тек i-TTL, qA, A, GN жəне M жарқылды басқару режимдерінде қол жетімді.
11 Тек i-TTL жарқылды басқару режимінде немесе qA немесе A жарқылды басқару
режимінде жарқыл монитордың алдын-ала шығатын жарқылдарын шығаруға
орнатылғанда қол жетімді.
12 Тек басқару құралы режимінде қол жетімді.
13 SB-910 жəне SB-900 бағдарлама жасақтамасының жаңартуларын
фотокамерадан орындауға болады.
n
332
• SU-800 сымсыз Speedlight басқару құралы: CLS үйлесімді
фотокамераға бекітілген кезде үш топқа дейінгі SB-5000, SB-910,
SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 немесе SB-R200 жарқыл
бөліктері үшін басқару құралы ретінде SU-800 басқару құралын
пайдалануға болады. SU-800 басқару құралының өзі жарқылмен
жабдықталмайды.
A
Кескінді қалыптастыруға арналған жарық
CLS жүйесімен үйлесімді жарқыл бөліктері фотокамераның Pv
түймешігі басылған кезде кескінді қалыптастыруға арналған жарқылды
шығарады. Бірнеше жарқыл бөліктерімен қол жеткізілген жалпы жарық
əсерін алдын-ала қарау үшін бұл мүмкіндікті жақсартылған сымсыз
жарық жүйесімен бірге пайдалануға болады. Кескінді қалыптастыруға
арналған жарықты e5 Modeling flash (Кескінді қалыптастыруға
арналған жарқыл); 0 306) қолданушы параметрін пайдаланып
өшіруге болады.
❚❚ Өзге жарқыл бөліктері
Мына жарқыл бөліктерін TTL емес автоматты жəне қол
режимдерінде пайдалануға болады.
Жарқыл бөлігі
Жарқыл режимі
TTL емес
A
автоматты
режим
M
Қол режимі
Бірнеше рет
G
жанатын
жарқыл
Артқы
REAR пердемен
синхрондау 3
SB-50DX
SB-30,
SB-27 1,
SB-22S,
SB-22,
SB-20,
SB-16B,
SB-15
SB-23,
SB-29 2,
SB-21B 2,
SB-29S 2
✔
—
✔
—
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
—
✔
✔
✔
✔
SB-80DX,
SB-28DX,
SB-28,
SB-26,
SB-25,
SB-24
1 Жарқыл режимі автоматты түрде TTL режиміне орнатылады жəне
ысырманы босату ажыратылады. Жарқыл бөлігін A (TTL емес автоматты
жарқыл) күйіне орнатыңыз.
2 Автофокус тек AF-S VR Micro-Nikkor 105 мм f/2.8G IF-ED жəне AF-S Micro
NIKKOR 60 мм f/2.8G ED объективтерінде қол жетімді.
3 Фотокамера жарқыл режимін таңдау үшін қолданылған кезде пайда болады.
n
333
D
Қосымша жарқыл бөліктеріне қатысты ескертпелер
Егжей-тегжейлі нұсқауларды Speedlight жарқыл бөлігі нұсқаулығынан
қараңыз. Егер жарқыл бөлігі CLS жүйесіне қолдау көрсетсе, CLS
жүйесімен үйлесімді сандық айналы фотокамералар туралы бөлімді
қараңыз. SB-80DX, SB-28DX жəне SB-50DX нұсқаулықтарында D5
«сандық айналы фотокамера» санатына қосылмаған.
i-TTL жарқылды басқару тетігін 100 жəне 12800 аралығындағы ISO
сезімталдықтарында пайдалануға болады. 12800 асатын мəндерде
кейбір ауқымдарда немесе апертура параметрлерінде қажет
нəтижелерге қол жеткізу мүмкін емес. Егер фотосурет i-TTL немесе TTL
емес автоматты режимде түсірілгеннен кейін жарқылдың дайындығын
білдіретін индикатор (M) шамамен үш секунд бойы жыпылықтаса,
жарқыл толық қуатында жанған жəне фотосурет жарық көзінде кем
ұсталған болуы мүмкін (тек CLS үйлесімді жарқыл бөліктері).
Фотокамераға орнатылмаған жарқылды пайдаланып фотосурет түсіру
үшін SC сериялы 17, 28 немесе 29 сериялы синхрондау кабелі
пайдаланылған кезде i-TTL режимінде дұрыс экспозиция алынбауы
мүмкін. Стандартты i-TTL толықтырғыш жарқылды таңдауды
ұсынамыз. Сынақ түсірілім жасап, нəтижелерін мониторда қараңыз.
i-TTL режимінде жарқыл бөлігімен берілген жарқыл панелін немесе
жарықты сейілту адаптерін пайдаланыңыз. Шашыратқыш панельдер
сияқты өзге панельдерді пайдаланбаңыз, себебі бұл дұрыс экспозиция
бермеуі мүмкін.
P экспозиция режимінде максималды апертура (ең аз f саны) ISO
сезімталдыққа байланысты төменде көрсетілгендей шектелген:
100
4
Мына ISO баламаларындағы максималды апертура:
200
400
800
1600
3200
6400
12800
5
5,6
7,1
8
10
11
13
Объективтің максималды апертурасы жоғарыда берілгеннен кішірек,
апертура үшін ең үлкен мəн объективтің максималды апертурасы
болады.
SD-9 немесе SD-8А қуат жинағы фотокамераға тікелей жалғанып
түсірілген жарқыл фотосуреттерінде сызықтар түріндегі бұрмалану
пайда болуы мүмкін. ISO сезімталдықты азайтыңыз немесе
фотокамера жəне қуат жинағы арасындағы қашықтықты арттырыңыз.
n
334
D Қосымша жарқыл бөліктеріне қатысты ескертпелер (жалғасы)
SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 жəне SB-400
қызыл көз əсерін азайтуды береді, ал SB-5000, SB-910, SB-900,
SB-800, SB-700, SB-600 жəне SU-800 мына шектеулермен АФ қосымша
жарығын береді:
• SB-5000: АФ қосымша жарығы 24–135 мм АФ объективтері төменде
көрсетілген фокустау нүктелерімен пайдаланылғанда қол жетімді
болады.
24–49 мм
50–84 мм
85–135 мм
• SB-910 жəне SB-900: АФ қосымша жарығы 17-135 мм АФ
объективтері төменде көрсетілген фокустау нүктелерімен
пайдаланылғанда қол жетімді болады.
17–19 мм
20–135 мм
• SB-800, SB-600 жəне SU-800: АФ қосымша жарығы 24–105 мм АФ
объективтері төменде көрсетілген фокустау нүктелерімен
пайдаланылғанда қол жетімді болады.
24–34 мм
35–49 мм
50–105 мм
• SB-700: АФ қосымша жарығы 24–135 мм АФ объективтері төменде
көрсетілген фокустау нүктелерімен пайдаланылғанда қол жетімді
болады.
24–27 мм
28–135 мм
Пайдаланылатын объективке жəне жазылатын көрініске байланысты
фокустау күйінің индикаторы (I) нысан фокуста болмағанда көрсетілуі
мүмкін жəне фотокамера фокустай алмауы мүмкін жəне ысырманы
босату өшіріледі.
n
335
Басқа керек-жарақтар
Жазылу уақытында мына керек-жарақтар D5 үшін қол жетімді
болған.
Қуат көздері
Сүзгілер
n
336
• EN-EL18c қайта зарядталмалы литий-ионды батареясы
(0 19, 22): сондай-ақ EN-EL18b, EN-EL18a жəне EN-EL18
батареяларын пайдалануға болады. Қосымша EN-EL18c
батареялары жергілікті сауда орындарында жəне Nikon
компаниясының қызмет көрсету өкілдерінде сатылады.
• MH-26a зарядтау құрылғысы (0 19, 380): EN-EL18c,
EN-EL18b, EN-EL18a жəне EN-EL18 батареяларын зарядтау
жəне калибрлеу үшін MH-26a зарядтағышын пайдалануға
болады.
• EP-6 қуат жалғағышы, EH-6b айнымалы ток адаптері: бұл
керек-жарақтарды фотокамераны ұзақ уақыт бойы қосу үшін
пайдалануға болады (EH-6a жəне EH-6 айнымалы ток
адаптерлерін де пайдалануға болады). EH-6b айнымалы ток
адаптерін фотокамераға жалғау үшін EP-6 қуат жалғағышы
қажет; мəліметтерді 342-беттен қараңыз.
• Арнайы əсерлер көмегімен сурет түсіруге мүмкіндік беретін
сүзгілер автофокустау əрекетіне немесе электрондық
қашықтықты өлшегіш жұмысына кедергі келтіруі мүмкін.
• Сызықтық поляризациялау сүзгілерін D5 үлгісімен бірге
пайдалану мүмкін емес. Оның орнына C-PL немесе C-PL II
дөңгелек поляризациялық сүзгісін пайдаланыңыз.
• Объективті қорғау үшін Neutral Color (NC) сүзгілерін
пайдаланыңыз.
• Кескіннің қосарлануына жол бермеу үшін нысан жақтауға қатты
жарық астында алынған кезде немесе жақтау ішінде қатты
жарық көзі бар кезде, сүзгі пайдаланбаған жөн.
• Ортасы бойынша өлшеу экспозицияның өзгеру еселігі (сүзгі
еселіктері) 1× (Y44, Y48, Y52, O56, R60, X0, X1, C-PL, ND2S,
ND4, ND4S, ND8, ND8S, ND400, A2, A12, B2, B8, B12) асатын
сүзгілермен пайдалану ұсынылады. Мəліметтерді сүзгі
нұсқаулығынан қараңыз.
Сымсыз жергілікті желі
адаптерлері (0 281)
• WT-6/WT-5 сымсыз таратқышы: суреттерді сымсыз желі
арқылы кері жүктеу, фотокамераны Camera Control Pro 2
(бөлек сатылады) орнатылған компьютерден басқару, я
болмаса, компьютерден немесе смарт құрылғыдан
суреттерді қашықтан түсіру жəне шолу үшін фотокамераның
перифериялық жалғағышына WT-6 немесе WT-5 сымсыз
таратқышын жалғаңыз.
Ескертпе: сымсыз таратқышты пайдаланғанда сымсыз желі жəне
желі туралы біраз негізгі мəліметтер қажет. Сымсыз таратқыш
бағдарламалық жасақтамасын соңғы нұсқаға дейін жаңартыңыз.
Сымсыз қашықтан басқару бөліктері
• WR-R10/WR-T10 сымсыз қашықтан басқару бөліктері:
WR-A10 адаптерін пайдаланып 10-өзекті қашықтан басқару
жалғағышына WR-R10 сымсыз қашықтан басқару бөлігі
жалғанған босла, фотокамераны WR-T10 сымсыз қашықтан
басқару бөлігін пайдаланып сымсыз басқаруға болады.
Сондай-ақ, WR-R10 сымсыз қашықтан басқару бөлігін
радиомен басқарылатын жарқыл бөліктерін басқару үшін
пайдалануға болады.
• WR-1 сымсыз қашықтан басқару бөлігі: WR-1 құрылғылары
WR-R10 немесе WR-T10 сымсыз қашықтан басқару
бөліктерімен бірге, я болмаса басқа WR-1 қашықтан басқару
бөліктерімен бірге пайдаланылады, WR-1 құрылғылары
таратқыштар немесе қабылдағыштар ретінде қызмет етеді.
Мысалы, WR-1 құрылғысын 10-өзекті қашықтан басқару
жалғағышына жалғап, қабылдағыш ретінде пайдалануға
болады. Бұл таратқыш ретінде əрекет ететін басқа WR-1
арқылы ысырманы қашықтан босатуға мүмкіндік береді.
Ескертпе: WR-R10 жəне WR-1 бағдарлама жасақтамасы соңғы
нұсқаға жаңартылғанына көз жеткізіңіз. Бағдарлама
жасақтамасының жаңартымдары туралы ақпаратты аумағыңызға
арналған Nikon веб-сайтынан қараңыз.
n
337
Көріністапқыш окулярының керек-жарақтары
n
338
• DK-19 резеңке көзүсті қалқаны: DK-19 көріністапқыштағы
кескінді көзді шаршатпай оңайырақ көруге мүмкіндік береді.
• DK-17C көріністапқыш окулярының реттегіш линзасы: көру
қабілетіндегі жеке айырмашылықтарға реттеу үшін –3, –2, 0, +1
жəне +2 м–1 диоптриялы көріністапқыш линзалары қол жетімді.
Диоптрияны реттеу линзаларын кірістірілген диоптрияны
реттеу тетігімен қажетті фокусқа қол жеткізу мүмкін болмағанда
ғана (–3 – +1 м–1 аралығында) пайдаланыңыз. Қажетті фокусқа
қол жеткізу үшін сатып алу алдында диоптрияны түзету
линзаларын тексеріп алыңыз.
• DK-17M ұлғайтқыш окуляры: DK-17M жақтауға алу кезінде
жоғарырақ дəлдік үшін көріністапқыш көрінісін шамамен 1,2 есе
ұлғайтады.
• DG-2 окуляр ұлғайтқышы: DG-2 дəлірек фокустау үшін
көріністапқыштың ортасындағы көріністі ұлғайтады. DK-18
окуляр адаптері (бөлек сатылады) қажет.
• DK-18 окуляр адаптері: DK-18 окуляр адаптері DG-2
ұлғайтқышын немесе DR-3 оң тік бұрышпен қарау жалғанбасын
D5 фотокамерасына жалғағанда пайдаланылады.
• DK-27 окуляр адаптері: DK-27 фотокамерамен бірге
қамтамасыз етілген.
• DK-14 булануға қарсы қорғанысы бар окуляры/DK-17A
булануға қарсы қорғанысы бар окуляры: бұл көріністапқыш
окулярлары ылғалды немесе суық жағдайларда булануды
болдырмайды.
• DK-17F фтормен қапталған көріністапқыш окуляры:
DK-17F фотокамерамен бірге қамтамасыз етілген. Қорғағыш
əйнектің екі бетінде де тазалау оңай фтор қабаты бар.
• DR-5 тік бұрышпен қарау жалғанбасы/DR-4 тік бұрышпен
қарау жалғанбасы: DR-5 жəне DR-4 көріністапқыштың
окулярына тік бұрышпен қосылады да, фотокамера көлденең
суретке түсіру күйінде болғанда көріністапқыштағы кескінді
жоғарыдан қарауға мүмкіндік береді. DR-5 диоптрияны реттеуді
қолдайды жəне көріністапқыш арқылы көрінетін көріністі,
жақтауға алу кезінде жоғарырақ дəлдік үшін 2 есе ұлғайтады
(көріністі ұлғайтқан кезде кадрдың жиектері көрінбейтінін
ескеріңіз).
HDMI
кабельдері
(0 286)
HC-E1 HDMI кабелі: фотокамераға жалғауға арналған С түріне
жататын жалғағышы бар жəне HDMI құрылғыларына жалғауға
арналған А түріне жататын жалғағышы бар HDMI кабелі.
Бағдарламалық жасақтама
• Camera Control Pro 2: фотокамераны қашықтан компьютерден
басқарыңыз жəне фотосуреттерді тікелей компьютердің қатты
дискіне сақтаңыз. Фотосуреттерді тікелей компьютерге жазу
үшін Camera Control Pro 2 бағдарламасы пайдаланылғанда
жоғарғы басқару панелінде ДК байланысының индикаторы (c)
пайда болады.
Ескертпе: Nikon бағдарламалық жасақтамасының ең соңғы
нұсқаларын пайдаланыңыз; қолдау көрсетілетін амалдық
жүйелер туралы соңғы ақпаратты xix-бетте көрсетілген веб
сайттар тізімінен қараңыз. Əдепкі параметрлерде компьютерде
тіркелгіге кіріп отырғанда жəне компьютер интернетке қосулы
болғанда Nikon Message Center 2 функциясы Nikon
бағдарламалық жасақтамасының жəне бағдарлама
жасақтамасының жаңартуларын кезеңді түрде тексеріп тұрады.
Жаңарту табылғанда хабар автоматты түрде көрсетіледі.
Корпус
қақпақтары
BF-1B корпус қақпағы/BF-1A корпус қақпағы: корпус қақпағы
объектив орнында болмаған кезде айнаны, көріністапқыштың
экранын жəне төменгі жиіліктер сүзгісін шаңнан таза ұстайды.
Қашықтағы түйіспе
тұс керек-жарақтары
D5 қашықтан басқаруға жəне автоматты фотосурет түсіруге
арналған 10-өзекті қашықтан басқару жалғағышымен (0 2)
жабдықталған. Жалғағыш пайдаланылмаған кезде түйіспелерді
қорғайтын қақпақпен қамтамасыз етілген. Келесі керекжарақтарды пайдалануға болады (барлық ұзындықтар шамамен
берілген):
• MC-22/MC-22A қашықтан басқару сымы: қашықтан
ысырманы іске қосу құрылғысына жалғауға арналған көк, сары
жəне қара түйіспе тұстары бар қашықтан ысырманы босату,
дыбыс немесе электрондық сигналдар арқылы басқаруға
мүмкіндік береді (ұзындығы 1 м).
• MC-30/MC-30A қашықтан басқару сымы: қашықтан
ысырманы босату; фотокамера дірілін азайту үшін
пайдалануға болады (ұзындығы 80 см).
• MC-36/MC-36A қашықтан басқару сымы: қашықтан
ысырманы босату; аралықты реттейтін таймер арқылы
фотосурет түсіру, фотокамера дірілін азайту немесе уақыты
белгіленген экспозиция кезінде ысырманы ашық ұстау үшін
пайдалануға болады (ұзындығы 85 см).
n
339
Қашықтағы түйіспе тұс керек-жарақтары
n
340
• MC-21/MC-21A ұзартқыш сымы: ML-3 немесе MC сериялы 20,
22, 22A, 23, 23A, 25, 25A, 30, 30A, 36 немесе 36A сымына
жалғауға болады. Бір уақытта тек бір MC-21 немесе MC-21A
ұзартқыш сымын пайдалануға болады (ұзындығы 3 м).
• MC-23/MC-23A жалғағыш сымы: бір уақытта пайдалану үшін
екі фотокамераны 10-өзекті қашықтан басқару жалғағышымен
жалғайды (ұзындығы 40 см).
• MC-25/MC-25A адаптер сымы: екі өзекті түйіспе тұстары бар
құрылғыларға, соның ішінде MW-2 радио басқару жинағына,
MT-2 аралық өлшегішіне жəне ML-2 modulite басқару жинағына
жалғауға арналған он өзектен екі өзекке адаптер сымы
(ұзындығы 20 см).
• WR-A10 WR адаптері: WR-R10 сымсыз қашықтан басқару
бөліктерін 10-өзекті қашықтан басқару жалғағыштары бар
фотокамераларға жалғау үшін пайдаланылатын адаптер.
• GP-1/GP-1A GPS құрылғысы (0 246): суреттермен бірге
ендікті, бойлықты, биіктікті жəне UTC уақытын жазыңыз.
• MC-35 GPS адаптер сымы (0 246): бұл 35 см кабель
фотокамераны National Marine Electronics Association
ұйымының NMEA0183 деректер пішімінің 2.01 немесе 3.01
нұсқасына сай келетін ескірек GARMIN eTrex- жəне geko
сериялы GPS құрылғыларына жалғайды. Тек ДК интерфейстік
кабель қосылымдарын қолдайтын үлгілерге қолдау көрсетіледі;
MC-35 адаптер сымын GPS құрылғыларын USB арқылы жалғау
үшін пайдалану мүмкін емес. Құрылғылар MC-35 адаптеріне
GPS құрылғысының өндірушісі қамтамасыз еткен D-sub 9 өзекті
жалғағышы бар кабельді пайдаланып қосылады; мəліметтерді
MC-35 қолданушы нұсқаулығынан қараңыз. Фотокамераны
қоспай тұрып GPS құрылғысын NMEA режиміне орнатыңыз
(4800 бод); қосымша ақпаратты GPS құрылғысымен бірге
қамтамасыз етілген құжаттамадан қараңыз.
• ML-3 Modulite қашықтан басқару жинағы: 8 м-ге дейінгі
ауқымдарда инфрақызыл қашықтан басқаруға мүмкіндік
береді.
Микрофондар
• ME-1 стерео микрофоны: стерео дыбысты жазу жəне жабдық
шуын (мысалы, автофокус кезінде объектив тудыратын
дыбыстарды; 0 64) жазу мүмкіндігін азайту үшін ME-1 стерео
микрофонын фотокамераның микрофон ұяшығына жалғаңыз.
• ME-W1 сымсыз микрофоны: бұл сымсыз Bluetooth
микрофонын фотокамерадан тыс жазу үшін пайдаланыңыз.
Жалғағыш
қақпағы
UF-6 стерео шағын ашалы кабельдерге арналған жалғағыш
қақпағы: қосымша ME-1 стерео микрофондары үшін шағын
ашалы кабельдердің кездейсоқ ажыратылуын болдырмайды.
Елге немесе аймаққа қарай қолжетімділігі əр түрлі болуы мүмкін. Ең соңғы
ақпаратты веб-сайтымыздан немесе каталогтарымыздан қараңыз.
A
Окуляр адаптерін алу
Бір жақтағы ілмектерді басып, көтеріңіз (q),
сөйтіп адаптерді көрсетілгендей алыңыз (w).
A
Стерео шағын ашалы кабельдерге арналған жалғағыш
қақпақтары
Қақпақты көрсетілгендей бекітіңіз.
n
341
Қуат жалғағышын жəне айнымалы ток
адаптерін жалғау
Қосымша қуат жалғағышы мен айнымалы ток адаптерін жалғау
алдында фотокамераны өшіріңіз.
1
Батарея бөлімінің қақпағын
алыңыз.
Батарея бөлімі қақпағының ілмегін
көтеріңіз, оны ашық (A) күйіне бұрыңыз
(q) жəне BL-6 батарея бөлімінің
қақпағын ашыңыз (w).
2
Айнымалы ток адаптерін
жалғаңыз.
Тұрақты ток кабелін қуат жалғағыш
кабелі бағыттағышының астынан
өткізіңіз (q) жəне оны ұяшықтың төменгі
жағында болғанша төмен сырғытыңыз,
содан кейін тұрақты ток ашасын DC IN
жалғағышына қосыңыз (w).
3
n
342
Қуат жалғағышын қосыңыз.
Қуат жалғағышын батарея бөліміне
көрсетілгендей толық салыңыз.
4
Қуат жалғағышының ілмегін іліңіз.
Ілмекті жабық күйге бұраңыз (q) жəне
көрсетілгендей бүгіңіз (w). Жұмыс
кезінде қуат жалғағышының ауытқуын
болдырмау үшін оның ілмекпен берік
түрде бекітілгеніне көз жеткізіңіз.
Фотокамера айнымалы ток адаптері
жəне қуат жалғағышы арқылы қуат
алғанда мониторда жоғарғы басқару
панелінде батарея зарядының деңгейі
көрсетілмейді.
n
343
Фотокамераға күтім жасау
Сақтау
Фотокамера ұзақ уақыт бойы пайдаланылмайтын болса,
батареяны алып, салқын, құрғақ аумақта түйіспе тұс қақпағын
орнатқан күйде сақтаңыз. Зеңнің пайда болуына жол бермеу үшін
фотокамераны құрғақ, əрі жақсы желдетілетін жерде сақтаңыз.
Фотокамераны лигроин немесе камфара нафталин
дөңгелектерімен немесе мына орындарда сақтамаңыз:
• дұрыс желдетілмейтін немесе ылғалдылығы 60% астам жерлерде
• теледидар немесе радио сияқты қатты электромагнитті өрістер
шығаратын құрылғының қасында
• температуралары 50 °C градустан жоғары немесе –10 °C
градустан төмен жерлерде
Тазалау
Тозаңды жəне мамықты алу үшін ауа үргішті пайдаланып,
содан кейін жұмсақ, құрғақ шүберекпен баппен тазалаңыз.
Фотокамераны жағажайда немесе теңіз жағасында
Фотокамера пайдаланғаннан кейін, құм немесе тұз түйіршіктерін аздап
тазартылған суға батырылған шүберекпен баппен сүртіп,
корпусы
мұқият құрғатыңыз. Маңызды: фотокамера ішіндегі шаңтозаң немесе өзге де бөгде нəрселер кепілдікке кірмейтін
зақымға əкелуі мүмкін.
Мына əйнектен жасалған нəрселер тез зақымдалады.
Тозаң мен мамықты ауа үргішпен кетіріңіз. Аэрозольды
үргішті пайдаланған кезде сұйықтықтығы төгілмеу үшін
Объектив,
сауытын тігінен ұстаңыз. Саусақ іздері мен басқа
айна жəне
көріністапқыш дақтарды кетіру үшін жұмсақ шүберекке объективті
тазалайтын сұйықтықтың шамалы мөлшерін құйып,
баппен тазалаңыз.
Тозаң мен мамықты ауа үргішпен кетіріңіз. Саусақ іздері
мен басқа дақтарды кетірген кезде, сыртқы қабатын
Монитор
жұмсақ шүберекпен немесе былғары терімен баппен
сүртіңіз. Қатты күш салмаңыз, себебі бұл зақымға немесе
ақауға əкелуі мүмкін.
n
344
Алкогольды, сұйылтқышты немесе басқа ұшқыш химиялық
заттарды пайдаланбаңыз.
Төменгі жиіліктер сүзгісі
Фотокамераның сурет элементі рөлін атқаратын кескін сенсоры
муар əсеріне жол бермеу үшін төменгі жиіліктер сүзгісімен бірге
орнатылған. Егер кескін сенсорындағы кір немесе тозаң
фотосуреттерде пайда болған тəрізді көрінсе, баптау мəзіріндегі
Clean image sensor (Кескін сенсорын тазалау) параметрін
пайдаланып тазалауға болады. Сүзгіні Clean now (Дəл қазір
тазалау) параметрін пайдаланып кез келген уақытта тазалауға
немесе фотокамера қосулы немесе өшірулі тұрғанда автоматты
түрде тазалауға болады.
❚❚ «Clean now (Дəл қазір тазалау)»
Фотокамераның негізін төмен қаратып ұстап,
баптау мəзірінде Clean image sensor
(Кескін сенсорын тазалау) пəрменін
таңдаңыз, содан кейін Clean now (Қазір
тазалау) пəрменін белгілеңіз жəне J
түймешігін басыңыз. Фотокамера кескін
сенсорын тексеріп, содан кейін тазалай
бастайды. Жоғарғы басқару панелінде 1
жыпылықтайды жəне тазалау орындалып
жатқанда басқа əрекеттерді орындау мүмкін
емес. Тазалау аяқталып, баптау мəзірі
көрсетілгенше қуат көзін алмаңыз немесе
ажыратпаңыз.
n
345
❚❚ «Clean at startup/shutdown (Іске қосылар
кезде/сөнер кезде тазалау)»
Мына параметрлерден таңдаңыз.
5
6
7
1
Параметр
Clean at startup (Іске
қосылар кезде тазалау)
Clean at shutdown (Сөнер
кезде тазалау)
Clean at startup & shutdown
(Іске қосылар кезде жəне
сөнер кезде тазалау)
Cleaning off (Тазалау
өшірулі)
Сипаттама
Кескін сенсоры фотокамера қосылған
сайын автоматты түрде тазаланады.
Кескін сенсоры фотокамера өшкен сайын
автоматты түрде тазаланады.
Кескін сенсоры фотокамера іске қосылар
кезде жəне сөнер кезде автоматты түрде
тазаланады.
Кескін сенсоры автоматты түрде
тазалауды өшіріңіз.
Clean at startup/shutdown (Іске
қосылар кезде/сөнер кезде
тазалау) пəрменін таңдаңыз.
345-бетте сипатталғандай Clean image
sensor (Кескін сенсорын тазалау)
мəзірін көрсетіңіз. Clean at startup/
shutdown (Іске қосылар кезде/сөнер кезде тазалау)
параметрін белгілеп, 2 түймешігін басыңыз.
2
D
Параметрді таңдаңыз.
Параметрді белгілеп, J түймешігін
басыңыз.
Кескін сенсорын тазалау
Іске қосу кезінде фотокамераны басқару тетіктерін пайдалану кескін
сенсорын тазалауды үзеді.
Тазалау төменгі жиіліктер сүзгісі дірілдеген кезде орындалады. Егер Clean
image sensor (Кескін сенсорын тазалау) мəзіріндегі параметрлерді
пайдаланып тозаңды толық кетіру мүмкін болмаса, кескін сенсорын қолмен
тазалаңыз немесе Nikon компаниясының қызмет көрсету өкіліне хабарласыңыз.
Егер кескін сенсорын тазалау қатарынан бірнеше рет орындалса,
фотокамераның ішкі тізбегін қорғау үшін кескін сенсорын тазалау уақытша
ажыратылуы мүмкін. Шамалы уақыт күткеннен кейін қайта тазалауға болады.
n
346
❚❚ Қолмен тазалау
Егер төменгі жиіліктер сүзгісінен бөгде заттарды баптау мəзірінің
Clean image sensor (Кескін сенсорын тазалау) параметрі
арқылы кетіру мүмкін болмаса (0 345), сүзгіні төменде
сипатталғандай қолмен тазалауға болады. Дегенмен, сүзгінің өте
нəзік екенін жəне оңай зақымдалатынын ескеріңіз. Nikon
компаниясы сүзгіні тек Nikon уəкілетті қызмет көрсету маманына
тазалаттыруды ұсынады.
1
Батареяны зарядтаңыз немесе айнымалы ток
адаптерін жалғаңыз.
Төменгі жиіліктер сүзгісін тексергенде немесе тазалағанда
сенімді қуат көзі қажет. Фотокамераны сөндіріп, толық
зарядталған батареяны салыңыз немесе қосымша
айнымалы ток адаптері мен қуат жалғағышын қосыңыз. Lock
mirror up for cleaning (Тазалау үшін айнаны көтеруді
құлыптау) параметрі тек баптау мəзірінде батарея қуатының
деңгейлері J мəнінен жоғары болғанда қол жетімді болады.
2
3
Объективті алыңыз.
Фотокамераны өшіріп, объективті алыңыз.
Lock mirror up for cleaning
(Тазалау үшін айнаны көтерілген
күйде құлыптау) пəрменін
таңдаңыз.
Фотокамераны қосып, баптау мəзірінде
Lock mirror up for cleaning (Тазалау
үшін айнаны көтеруді құлыптау) параметрін белгілеп,
2 түймешігін басыңыз. Lock mirror up for cleaning (Тазалау
үшін айнаны көтеруді құлыптау) баптау мəзірінде Network
(Желі) > Network connection (Желілік байланыс) үшін
Enable (Қосу) таңдалған кезде қол жетімді емес екенін
ескеріңіз.
n
347
4
5
6
J түймешігін басыңыз.
Оң жақта көрсетілген хабар мониторда
көрсетіледі жəне жоғарғы басқару
панелінде жəне көріністапқышта
сызықтар қатары пайда болады.
Төменгі жиіліктер сүзгісін тексермей
қалыпты жұмысты қалпына келтіру
үшін фотокамераны сөндіріңіз.
Айнаны көтеріңіз.
Ысырманы босату
түймешігін соңына дейін
басыңыз. Айна көтеріледі
жəне төменгі жиіліктер
сүзгісісін жауып тұратын
ысырма пердесі ашылады. Көріністапқыштағы жəне артқы
басқару панеліндегі дисплей өшеді жəне жоғарғы басқару
панелінде сызықтар қатары жыпылықтайды.
Төменгі жиіліктер сүзгісін
тексеріңіз.
Фотокамераны жарық төменгі жиіліктер
сүзгісіне түсетін етіп ұстаңыз жəне
сүзгіде шаң-тозаңның бар-жоғын
тексеріңіз. Егер бөгде нəрселер
болмаса, 8-қадамға өтіңіз.
n
348
7
8
Сүзгіні тазалаңыз.
Сүзгіден шаң-тозаңды ауа үргішпен
тазалаңыз. Щеткалы үргішті
пайдаланбаңыз, қылдары сүзгіні
зақымдауы мүмкін. Ауа үргішпен
тазалауға болмайтын қоқысты Nikon
компаниясының қызмет көрсету маманы ғана тазалай алады.
Сүзгіні еш жағдайда ұстауға немесе сүртуге болмайды.
Фотокамераны өшіріңіз.
Айна төмен қалпына оралады жəне ысырманың пердесі
жабылады. Объективті немесе корпус қақпағын орнына қайта
салыңыз.
D Сенімді қуат көзін пайдаланыңыз
Ысырманың пердесі нəзік жəне оңай зақымдалады. Егер айна көтеріліп
жатқанда фотокамера өшсе, пердесі автоматты түрде жабылады.
Пердені зақымдау үшін мына сақтық шараларын сақтаңыз:
• Айна көтеріліп жатқанда фотокамераны өшірмеңіз немесе қуат көзін
суырмаңыз немесе ажыратпаңыз.
• Егер айна көтеріліп тұрған кезде батарея қуаты төмендесе, ысырма
пердесінің жабылатыны жəне шамамен екі минуттан кейін айнаның
төмен түсетіні туралы ескертетін дыбыстық сигнал естіледі жəне
өздігінен түсіруді реттейтін таймер шамы жыпылықтайды. Тазалау
немесе тексеру жұмыстарын дереу тоқтатыңыз.
n
349
D Төменгі жиіліктер сүзгісіндегі бөгде заттар
Объективтер немесе корпус қақпақтары алынғанда немесе
ауыстырылғанда фотокамераға кірген бөгде заттар (немесе сирек
жағдайларда, фотокамераның өзіндегі май немесе майда бөлшектер)
төменгі жиіліктер сүзгісіне жабысып, белгілі бір жағдайларда түсірілген
фотосуреттерде көрінуі мүмкін. Объектив салынбаған кезде
фотокамераны қорғау үшін фотокамера корпусының қақпағын орнына
салуды ұмытпаңыз, ол үшін алдымен фотокамера бекіткішіне,
объектив бекіткішіне жəне корпус қақпағына жабысуы мүмкін барлық
шаңды жəне бөгде заттарды тазартыңыз. Шаң-тозаң бар орталарда
ауыстыруға корпус қақпағын бекітуге немесе объективтерді ауыстыруға
əрекеттенбеңіз.
Бөгде заттар төменгі жиіліктер сүзгісіне кірсе, 345-бетте
сипатталғандай төменгі жиіліктер сүзгісін тазалау параметрін
пайдаланыңыз. Егер мəселе жалғасса, сүзгіні қолмен тазалаңыз
(0 347) немесе сүзгіні өкілетті Nikon қызмет көрсету қызметкерлеріне
тазалаттырыңыз. Сүзгіде бөгде заттардың болуы əсер еткен
фотосуреттерді кейбір кескіндерді өңдеу қолданбаларында қол жетімді
кескінді тазалау параметрлерін пайдаланып өңдеуге болады.
D
Фотокамера мен керек-жарақтарына техникалық қызмет
көрсету
Фотокамера дəлдікпен жұмыс істейтін жəне уақытылы күтім көрсетуді
қажет ететін құрылғы. Nikon компаниясы фотокамераны бастапқы
сатушыға немесе Nikon компаниясының қызмет көрсету өкіліне бір-екі
жыл сайын тексертуге жəне əр үш-бес жыл сайын техникалық қызмет
көрсету үшін апаруға кеңес береді (бұл қызметтердің ақылы екенін
ескеріңіз). Фотокамераны кəсіби мақсатта пайдалансаңыз, жиі
тексертіп жəне қаратып тұрған жөн. Фотокамерада жиі қолданылатын
объективтер немесе қосымша жарқыл бөліктері сияқты керекжарақтарды фотокамераны тексертуге немесе техникалық қызмет
алуға апарғанда бірге апару қажет.
n
350
Сағат батареясын ауыстыру
Фотокамера сағатына жарамды мерзімі шамамен екі жылды
құрайтын CR1616 қайта зарядталмалы литий батареясы қуат
береді. Егер күту режимінің таймері қосулы кезде жоғарғы
басқару панелінде B белгішесі көрсетілсе, батарея таусылуда
жəне оны ауыстыру керек. Батарея таусылғанда күту режимінің
таймері қосулы кезде B белгішесі жыпылықтайды.
Фотосуреттерді түсіре беруге болады, бірақ оларға дұрыс уақыт
жəне күн белгісі қойылмайды. Батареяны төменде
сипатталғандай ауыстырыңыз.
1
2
3
4
Негізгі батареяны алыңыз.
Сағаттың батарея бөлімі негізгі батарея бөлімінің төбесінде
орналасқан. Фотокамераны өшіріп, EN-EL18c батареясын
алыңыз.
Сағаттың батарея бөлімін ашыңыз.
Сағаттың батарея бөлімінің қақпағын
негізгі батарея бөлімінің алдына қарай
сырғытыңыз.
Сағат батареясын алыңыз.
Ауыстыруға арналған батареяны
салыңыз.
Жаңа CR1616 литий батареясын оң
жағы («+» таңбасымен жəне батарея
атауымен белгіленген жағы)
көрінетіндей салыңыз.
n
351
5
Сағаттың батарея бөлімін
жабыңыз.
Сағат батареясы бөлімінің қақпағын
негізгі батарея бөлімінің артына қарай
орнына «шырт» етіп түскенше
сырғытыңыз.
6
Негізгі батареяны қайта салыңыз.
7
Фотокамера сағатын орнатыңыз.
EN-EL18c батареясын қайта салыңыз.
Фотокамераны ағымдағы күн мен
уақытқа орнатыңыз (0 28). Күн мен
уақыт орнатылғанша жоғарғы басқару
панелінде B белгішесі жыпылықтайды.
A
САҚ БОЛЫҢЫЗ
Тек CR1616 литий батареяларын пайдаланыңыз. Батареяның басқа
түрін пайдалану жарылысқа əкелуі мүмкін. Пайдаланылған
батареяларды нұсқауларға сай лақтырыңыз.
n
352
D Сағат батареясын салу
Сағат батареясын дұрыс бағытпен салыңыз. Батареяны дұрыс емес
салу сағаттың жұмысына кедергі жасап қана қоймай, фотокамераны
зақымдауы да мүмкін.
Фотокамераға жəне батареяға
күтім көрсету: сақтық
шаралары
Құлатып алмаңыз: қатты соққыға немесе діріл əсеріне ұшыраса, өнім
дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.
Құрғақ күйде ұстаңыз: бұл өнім суға төзімді емес жəне суға батырылса
немесе ылғалдылығы жоғары жерде болса, дұрыс істемеуі мүмкін. Ішкі
механизмнің тоттануы жөндеуге келмейтін зақымға əкелуі мүмкін.
Кенет температура өзгерісіне ұшыратпау керек: салқын кезде
жылумен қамтамасыз етілген ғимаратқа кіретін немесе шығатын кезде
пайда болатын температураның кенет өзгерістері құрылғы ішінде
конденсаттың пайда болуына əкелуі мүмкін. Конденсаттың пайда
болуына жол бермеу үшін температуранының кенет өзгерісі əсер етпей
тұрып, құрылғыны тасымалдау сөмкесіне немесе пластик қалтаға
салыңыз.
Күшті магнит өрістерінен алыс ұстаңыз: бұл құрылғыны күшті
электрмагнитті сəулелену немесе магниттік өрістер шығаратын
жабдықтың қасында пайдаланбаңыз немесе сақтамаңыз. Радио
таратқыштар сияқты жабдық шығаратын күшті статикалық зарядтар
немесе магниттік өрістер мониторға кедергі келтіруі, жад картасында
сақталған деректерді зақымдауы немесе өнімнің ішкі тізбегіне əсер етуі
мүмкін.
Объективті күнге қаратып қоймаңыз: объективті ұзақ уақыт бойы күнге
немесе басқа күшті жарық көзіне бағытталған күйде қалдырмаңыз. Қатты
жарық кескін сенсоры жұмысының нашарлауына əкелуі немесе
фотосуреттерде ақ түсті бұлдырату əсерін тудыруы мүмкін.
n
353
Тазалау: фотокамера корпусын тазалаған кезде, шаң-тозаңды баппен
тазалау үшін ауа үргішті пайдаланыңыз, содан кейін жұмсақ, əрі құрғақ
шүберекпен абайлап сүртіңіз. Фотокамераны жағажайда немесе теңіз
жағасында пайдаланғаннан кейін, құм немесе тұз түйірлерін аздап таза
суға малынған шүберекпен сүртіңіз, содан кейін фотокамераның толық
кебуін күтіңіз. Сирек жағдайларда статикалық электр тогы сұйық
кристалдық дисплейлердің жануын немесе күңгірттенуін тудыруы мүмкін.
Бұл ақау емес жəне дисплей көп ұзамай өз қалпына келеді.
Объектив пен айна оңай зақымдалады. Шаң-тозаңды ауа үргішпен
баппен ғана тазалау қажет. Аэрозольды үргішті пайдаланған кезде
сұйықтығы төгілмеуі үшін сауытын тік ұстаңыз. Объективтегі саусақ
іздерін немесе басқа дақтарды кетіру үшін жұмсақ шүберекке объективті
тазалағыш сұйықтықтан шамалы құйып, объективті мұқият сүртіңіз.
Төменгі жиіліктер сүзгісін тазалау туралы ақпаратты «Төменгі жиіліктер
сүзгісі» (0 345) бөлімінен қараңыз.
Объектив түйіспелері: объектив түйіспелерін таза ұстаңыз.
Ысырманың пердесін ұстамаңыз: ысырманың пердесі өте жұқа жəне
тез зақымдалады. Ешбір жағдайда пердеге күш салмау, оны тазалағыш
құралдармен түртпеу керек немесе оған ауа үргіштен шығатын қатты ауа
ағысын бағыттамау қажет. Бұл əрекеттер перденің сызылуына,
деформациялануына немесе жыртылуына əкелуі мүмкін.
Ысырма пердесінің түсі біркелкі емес болып көрінуі мүмкін, бірақ бұл
суреттерге əсер етпейді жəне ақауды білдірмейді.
Сақтау: зеңнің пайда болуына жол бермеу үшін фотокамераны құрғақ,
жақсы желдетілетін жерде сақтаңыз. Егер айнымалы ток адаптерін
пайдалансаңыз, өрттен сақтау үшін адаптерді суырыңыз. Егер өнімді ұзақ
уақыт бойы пайдаланбасаңыз, батареяның ағуына жол бермеу үшін алып
қойыңыз жəне фотокамераны ылғал тартқышы бар пластик қалтада
сақтаңыз. Дегенмен, фотокамера қабын пластик қалтада сақтамаңыз,
себебі бұл материалдың бұзылуына əкелуі мүмкін. Ылғал тартқыш
ылғалды сіңіру барысында өз мүмкіндігін баяу жоғалтатынын жəне оны
уақтылы ауыстыру қажет екенін ескеріңіз.
Зеңнің пайда болуына жол бермеу үшін фотокамераны сақталған
жерінен кемінде айына бір рет шығарып тұрыңыз. Фотокамераны
қосыңыз жəне оны қайта салмай тұрып, ысырмасын бірнеше рет
босатыңыз.
Батареяны салқын, əрі құрғақ жерде сақтаңыз. Батареяны басқа жерде
сақтау алдында түйіспе тұс қақпағын орнына салыңыз.
n
354
Қуат көзінен алу немесе ағыту алдында құрылғыны сөндіріңіз: өнім
қосулы немесе кескіндер жазылып немесе өшіріліп жатқан кезде өнімді
қуат көзінен ағытпаңыз немесе батареясын алмаңыз. Осындай
жағдайларда қуатты күштеп ажырату деректердің жоғалуына немесе
өнім жадының немесе ішкі тізбектің зақымдалуына əкелуі мүмкін. Қуаттың
кенеттен үзіліп қалмауы үшін өнімді бір жерден екінші жерге айнымалы
ток адаптері жалғаулы тұрғанда апаруға əрекеттенбеңіз.
Керек-жарақтарға арналған құрылғы қақпағын кептіріңіз: фотокамера
жаңбырда пайдаланылса, жинақтағы керек-жарақтарға арналған құрылғы
қақпағына су кіруі мүмкін. Фотокамераны жаңбырда пайдаланудан кейін
керек-жарақтарға арналған құрылғы қақпағын алыңыз жəне кептіріңіз.
Мониторға қатысты ескертпелер: монитор өте жоғары дəлдікпен жасалған;
нүктелерінің кемінде 99,99%-ы жұмыс істейді, 0,01%-дан көп емес бөлігі
жетіспейді немесе ақаулы болып табылады. Сондықтан, бұл дисплейлердің
құрамында үнемі жанып тұруы (ақ, қызыл, көк немесе жасыл) немесе үнемі
сөндірулі (қара) тұратын нүктелер бар болуы мүмкін болғанымен, бұл
ақаулық емес жəне құрылғы жазатын кескіндерге əсер етпейді.
Монитордағы суреттерді қатты жарық астында көру қиын болуы мүмкін.
Мониторды күшпен баспаңыз, себебі оған зақым келуі немесе ақау пайда
болуы мүмкін. Монитордағы шаң-тозаңды ауа үргішпен тазалауға
болады. Дақтарды жұмсақ шүберекпен немесе былғары терімен баппен
сүртіп тазалауға болады. Монитор сынып қалса, əйнек сынықтарынан
жарақат алмау жəне монитордағы сұйық кристал теріге тимеу немесе көз
бен ауызға кіріп кетпеуі үшін сақ болу қажет.
Батареялар: дұрыс пайдаланылмаса, батареялар ағуы немесе жарылуы
мүмкін. Батареяларды пайдаланған кезде мына сақтық шараларын
сақтаңыз:
• Осы жабдықта пайдалану үшін құпталған батареяларды ғана
пайдаланыңыз.
• Батареяны отқа салмаңыз немесе қатты қызуға тигізбеңіз.
• Батареяның түйіспелерін таза ұстаңыз.
• Батареясын ауыстыру алдында құрылғыны сөндіріңіз.
• Фотокамераны пайдаланбаған кезде батареясын фотокамерадан
немесе зарядтау құрылғысынан алыңыз жəне түйіспе тұс қақпағын
орнына салыңыз. Бұл құрылғылар сөндірулі тұрған кезде де шамалы
заряд алады жəне батареяның қуатын батарея жұмыс істемейтін
болғанша азайтуы мүмкін. Егер батарея біраз уақыт бойы
пайдаланылмайтын болса, фотокамерадан сақтау үшін алу алдында
оны фотокамераға салыңыз жəне таусылғанша пайдаланыңыз.
Батареяны қоршаған орта температурасы 15 °C–25 °C салқын орында
(ыстық немесе өте суық орындарды таңдамаңыз) сақтау керек. Осы
процесті кемінде алты ай сайын бір рет қайталаңыз.
n
355
• Батареяның қуаты толық таусылған кезде фотокамераны қайта-қайта
қосу немесе сөндіру батареяның жарамды мерзімін қысқартады.
Заряды толығымен таусылған батареяларды пайдалану алдында
зарядтау керек.
• Батарея пайдаланылған кезде батареяның ішкі температурасы
көтерілуі мүмкін. Ішкі температурасы жоғары кезде батареяны зарядтау
əрекеті батареяның жұмысына əсер етеді жəне батарея зарядталмауы
немесе тек жартылай зарядталуы мүмкін. Зарядтау алдында
батареяның салқындауын күтіңіз.
• Толық зарядталған батареяны жалғастырып зарядтай беру,
батареяның жұмысына əсер етуі мүмкін.
• Бөлме температурасында пайдаланған кезде толығымен зарядталған
батареяның зарядын сақтау уақытының айтарлықтай төмендеуі
батареяны ауыстыру керектігін көрсетеді. Жаңа батареяны сатып
алыңыз.
• Батареяны пайдалану алдында зарядтаңыз. Маңызды шараларда
фотосурет түсірген кезде, толық зарядталған қосалқы батареяңыз
дайын болсын. Орналасқан жеріңізге қарай қосалқы батареяларды тез
арада сатып алу қиынға соғуы мүмкін. Салқын күндері батареяның
сыйымдылығы төмендеуі мүмкін екенін ескеріңіз. Сырттағы салқын ауа
райында сурет түсіру алдында батареяның толық зарядталғанына көз
жеткізіңіз. Қосалқы батареяны жылы жерде ұстаңыз жəне екеуін
қажетінше ауыстырыңыз. Жылығаннан кейін салқын батарея
зарядының белгілі бір бөлігі қалпына келуі мүмкін.
• Пайдаланылған батареялар бағалы ресурс болып табылады; жергілікті
ережелерге сай қайта өңдеуден өткізуге тапсырыңыз.
n
356
Экспозиция бағдарламасы
Бағдарламаланған автоматты режим үшін экспозиция
бағдарламасы (0 133) төмендегі сызбада көрсетілген:
14
f/1
16 15
f/1.4
16
17
18
19
20
f/5.6
f/8
f/1.4 − f/16
Апертура
f/2.8
1
/3
f/2
f/4
21
f/11
22
f/16
23
f/22
f/32
13
12
11
9
10
7
8
5
6
3
4
2
0
1
-1
-3
-2
]
[ ЭМ
-4
ISO 100; максималды апертурасы f/1.4 жəне минималды апертурасы
f/16 болатын объектив (мысалы, AF-S NIKKOR 50 мм f/1.4G)
30" 15" 8" 4"
2"
1"
1/2
1/4 1/8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000 1/2000 1/4000 1/8000
Ысырма жылдамдығы
ЭМ үшін арналған ең көп жəне ең аз мəндер ISO
сезімталдығымен өзгереді; жоғарыдағы сызба ISO 100
баламасының ISO сезімталдығын береді. Матрицалық өлшем
пайдаланылған кезде 16 1/3 ЭМ мəнінен асатын мəндер 16 1/3 ЭМ
мəніне дейін азайтылады.
n
357
Ақауларды жою
Егер фотокамера күтілгендей жұмыс істемесе, ресми өкілмен
немесе Nikon компаниясының қызмет көрсету өкілімен
хабарласпай тұрып, төменде берілген жиі кездесетін ақаулардың
тізімін қараңыз.
Батарея/Дисплей
Фотокамера қосулы, бірақ жауап бермейді: жазу аяқталғанша күтіңіз.
Егер ақау қайталанса, фотокамераны сөндіріңіз. Егер фотокамера
өшірілмесе, батареясын алып, қайта салыңыз, егер АТ адаптерін
пайдалансаңыз, АТ адаптерін ажыратып, қайта қосыңыз. Ағымдағы кез
келген жазылып жатқан деректердің жойылатынын ескеріңіз, бірақ
əлдеқашан жазылған деректерге қуат көзін ажырату əсер етпейді.
Көріністапқыш фокуста емес: көріністапқыш фокусын реттеңіз (0 35).
Қажет болса, көріністапқыш фокусын қосымша түзеткіш линзалар
көмегімен əрі қарай реттеуге болады (0 338).
Көріністапқыш күңгірт болып тұр: толық зарядталған батареяны
салыңыз (0 19, 37).
Дисплейлер ешбір ескертусіз сөнеді: c2 (Standby timer (Күту режимінің
таймері)) немесе c4 (Monitor off delay (Мониторды өшіруді кешіктіру))
қолданушы параметрі үшін ұзағырақ кідірістерді таңдаңыз (0 303).
Басқару панельдеріндегі немесе көріністапқыштағы дисплейлер жауап
бермейді жəне күңгірт тартып тұр: осы дисплейлердің жауап беретін
уақыттары мен жарықтығы температураға байланысты əр түрлі болуы мүмкін.
Түсірілген сурет
n
358
Фотокамераның қосылуына шамалы уақыт қажет: файлдарды немесе
калталарды жойыңыз.
Ысырманы босату мүмкіндігі ажыратылған:
• Жад картасы толы (0 30, 38).
• Баптау мəзірінде Slot empty release lock (Ұяшық бос кезде босату
құлпы) үшін Release locked (Босату құлыпталған) (0 313) мəні
таңдалған жəне жад картасы салынбаған (0 30).
• Кірістірілген микропроцессоры бар объективке арналған апертура
сақинасы ең жоғары f-санында құлыпталмаған (G жəне E түріне жататын
объективтерге қатысты емес). Егер жоғарғы басқару панелінде B
көрсетілсе, апертураны реттеу үшін объективтің апертура сақинасын
пайдалану үшін Aperture ring (Апертура сақинасы) параметрін f4
(Customize command dials (Басқару дискілерін теңшеу)) > Aperture
setting (Апертура параметрі) үшін таңдаңыз (0 308).
• Ысырма жылдамдығы үшін A немесе % таңдалып, S экспозиция
режимі таңдалған (0 365).
Фотокамера ысырманы босату түймешігіне баяу жауап береді: d5
(Exposure delay mode (Экспозицияны кешіктіру режимі); 0 304)
қолданушы параметрі үшін Off (Өшірулі) күйін таңдаңыз.
Үздіксіз түсіру режимінде ысырманы босату түймешігі басылған
сайын тек бір сурет түсіріледі: HDR функциясын өшіріңіз (0 189).
Фотосуреттер фокустан тыс аумақта:
• Фокус режимінің ауыстырғышын AF (0 98) күйіне бұраңыз.
• Фотокамера автофокустау арқылы фокустай алмайды: қолмен реттелетін
фокусты немесе фокустау құлпын пайдаланыңыз (0 111, 114).
Ысырма жылдамдықтарының толық ауқымын пайдалану мүмкін
емес: жарқыл пайдаланылуда. Жарқылды синхрондау жылдамдығын e1
(Flash sync speed (Жарқылды синхрондау жылдамдығы)) қолданушы
параметрін пайдаланып таңдауға болады; үйлесімді жарқыл бөліктерін
пайдаланғанда, ысырма жылдамдықтарының толық ауқымы үшін 1/250 s
(Auto FP) (1/250 c (Автоматты ФЖ)) параметрін таңдаңыз (0 305).
Ысырманы босату түймешігін жартылай басқанда фокус
құлыпталмайды: фотокамера AF-C фокустау режимінде: фокустауды
құлыптау үшін қосымша селектордың ортасын пайдаланыңыз (0 111).
Фокустау нүктесін таңдау мүмкін емес:
• Фокустау ауыстырғышының құлпын ашу (0 108).
• АФ аумағының режимі АФ аумағын автоматты түрде таңдау таңдалған
немесе тікелей көріністе бет басымдығы бар АФ таңдалған; басқа
режимді таңдаңыз (0 49, 104).
• Фотокамера қарау режимінде (0 248).
• Мəзірлер пайдаланылуда (0 289).
• Күту режимінің таймерін іске қосу үшін ысырманы босату түймешігін
жартылай басыңыз (0 41).
АФ режимін таңдау мүмкін емес: a10 (Autofocus mode restrictions
(Автофокус режимінің шектеулері), 0 301) қолданушы параметрі үшін
No restrictions (Шектеулер жоқ) параметрін таңдаңыз.
Фотокамера фотосуреттерді баяу жазады: ұзақ экспозиция
бұрмалануын азайту параметрін қосыңыз (0 294).
n
359
Фотосуреттерде бұрмалану (жарық нүктелер, кездейсоқ орналасқан
жарық нүктелер, түстердің əркелкілігі немесе сызықтар) пайда
болады:
• Жарық нүктелерді, кездейсоқ орналасқан жарық нүктелерді, түстердің
əркелкілігін жəне сызықтарды ISO сезімталдықты төмендету арқылы
азайтуға болады.
• 1 секундтан баяуырақ ысырма жылдамдықтарында түсірілген
фотосуреттерде жарық нүктелердің немесе түстердің əркелкілігінің орын
алуын шектеу үшін фотосурет түсіру мəзіріндегі Long exposure NR (Ұзақ
экспозиция БА) параметрін пайдаланыңыз (0 294).
• Түстердің əркелкілігі жəне жарық нүктелер фотокамераның ішкі
температурасы қоршаған ортаның жоғары температураларына, ұзақ
экспозицияларға немесе ұқсас себептерге байланысты көтерілгенін
білдіруі мүмкін: суретке түсіруді жалғастырмай тұрып фотокамераны
өшіріп, салқындауын күтіңіз.
• Жоғары ISO сезімталдықтарда кейбір қосымша жарқылдармен түсірілген
фотосуреттерде сызықтар пайда болуы мүмкін; бұл орын алса, төменірек
мəнді таңдаңыз.
• Жоғары ISO сезімталдықтарда, соның ішінде, ISO сезімталдықты
автоматты түрде басқарумен таңдалған жоғары мəндерде кездейсоқ
орналасқан жарық нүктелерді фотосурет немесе бейнефильм түсіру
мəзірінде High ISO NR (Жоғары БА) үшін High (Жоғары), Normal
(Қалыпты) немесе Low (Төмен) мəнін таңдау арқылы азайтуға болады
(0 294, 298).
• Жоғары ISO сезімталдықтарында жарық нүктелер, кездейсоқ орналасқан
жарық нүктелер, түстердің əркелкілігі немесе сызықтар ұзақ
экспозицияларда, бірнеше экспозицияда жəне қоршаған ортаның жоғары
температураларында немесе Қосылған D-Lighting қосылған күйде, Set
Picture Control (Picture Control режимін орнату) үшін Flat (Пəтер)
параметрі таңдалып (0 179) немесе Picture Control параметрлері үшін
шекті мəндер таңдалып (0 182) түсірілген фотосуреттерде көбірек
байқалуы мүмкін.
Бейнефильм жазу кезінде жыпылықтау немесе жолақтану пайда
болуы мүмкін: Flicker reduction (Жыпылықтауды азайту) үшін жергілікті
айнымалы ток қуат көзінің жиілігіне сəйкес келетін параметрді таңдаңыз
(0 298).
Тікелей көріністе жарық аумақтар немесе жолақтар пайда болады:
тікелей көрініс кезінде жыпылықтаған белгі, жарқыл немесе ұзақтығы қысқа
басқа жарық көзі пайдаланылған.
Фотосуреттерде жағылған жерлер пайда болады: объективтің алдыңғы
жəне артқы элементтерін тазалаңыз. Егер мəселе қайталанса, кескін
сенсорын тазалаңыз (0 345).
n
360
Тікелей көрініс күтпеген жерден аяқталады немесе басталмайды:
келесі жағдайларда фотокамераның ішкі тізбектерінің зақымдалуын
болдырмау үшін тікелей көрініс автоматты түрде аяқталуы мүмкін:
• Қоршаған орта температурасы жоғары
• Фотокамера ұзақ уақыт бойы тікелей көрініс режимінде немесе
бейнефильмдерді жазу үшін пайдаланылған
• Фотокамера ұзақ уақыт бойы үздіксіз суретке түсіру режимдерінде
пайдаланылған
Егер a түймешігін басқан кезде тікелей көрініс іске қосылмаса, ішкі
тізбектердің сууын күтіп, əрекетті қайталаңыз. Фотокамера жылы сезілуі
мүмкін екенін, бірақ бұл ақаулықты білдірмейтінін ескеріңіз.
Тікелей көрініс кезінде кескін бұрмаланулары пайда болады: тікелей
көрініс кезінде объектив көрінісін ұлғайтсаңыз, «бұрмалану» (кездейсоқ
орналасқан жарық нүктелер, түстердің əркелкілігі немесе сызықтар) жəне
күтпеген түстер пайда болуы мүмкін (0 47); бейнефильмдерде кездейсоқ
орналасқан жарық нүктелердің, түстердің əркелкілігінің жəне жарық
нүктелердің мөлшеріне жəне үлестіріліміне кадр өлшемі мен жылдамдығы
əсер етеді (0 67). Сондай-ақ, кездейсоқ орналасқан жарық нүктелер,
түстердің əркелкілігі немесе жарық нүктелер тікелей көрініс кезінде
фотокамераның ішкі тізбектерінің температурасындағы артулардың
нəтижесінде көтерілуі мүмкін; фотокамера пайдаланылып жатпағанда
тікелей көріністен шығыңыз.
Ақ түс балансын өлшеу мүмкін емес: нысан тым күңгірт немесе тым
жарық (0 169).
Алдын-ала орнатылған ақ түс балансы үшін кескінді көз ретінде
таңдау мүмкін емес: кескін D5 көмегімен жасалмаған (0 176).
Ақ түс балансының брекетингі қол жетімді емес:
• NEF (RAW) немесе NEF + JPEG кескін сапасының параметрі кескін
сапасы үшін таңдалған (0 92).
• Бірнеше экспозиция режимі қолданылып жатыр (0 229).
Фотосуреттердің жəне бейнефильмдердің экспозициясы тікелей
көрініс кезінде мониторда көрсетілген алдын ала қараумен бірдей
емес: тікелей көрініс кезіндегі монитор жарықтығына енгізілген өзгертулер
фотокамерамен жазылған кескіндерге əсер етпейді (0 51).
Picture Control əсерлері əр кескінде əр түрлі болады: анық ету, анықтық,
контраст немесе қанығуы үшін A (автоматты) таңдалған. Фотосуреттер
сериясында үйлесімді нəтижелерге қол жеткізу үшін басқа параметрді
таңдаңыз (0 183).
n
361
Өлшеуді өзгерту мүмкін емес: автоэкспозиция құлпы қолданылып тұр
(0 142).
Экспозиция түзетілімін пайдалану мүмкін емес: P, S немесе A
экспозиция режимін таңдаңыз (0 131, 145).
Ұзақ экспозицияларда бұрмалану (қызылдау аумақтар немесе басқа
бұрмаланулар) пайда болады: ұзақ экспозиция бұрмалануын азайтуды
қосыңыз (0 294).
Бейнефильмдермен бірге дыбыс жазылмайды: бейнефильм түсіру
мəзірінде Microphone sensitivity (Микрофон сезімталдығы) үшін
Microphone off (Микрофон өшірулі) таңдалған (0 298).
Ойнату
NEF (RAW) сурет қайта көрсетілмейді: фотосурет NEF + JPEG (0 93)
кескін сапасын қолданып түсірілген.
Басқа фотокамералар түсірген суреттер көрсетілмейді: басқа
фотокамерамен түсірілген суреттер дұрыс көрсетілмеуі мүмкін.
Қарау кезінде кейбір фотосуреттер көрсетілмейді: Playback folder
(Ойнату қалтасы) үшін All (Барлығы) параметрін таңдаңыз (0 289).
«Тік» (портреттік) бағдардағы фотосуреттер «кең» (пейзаждық)
бағдарда көрсетіледі:
• Фотосурет Auto image rotation (Автоматты кескінді бұру) үшін Off
(Өшірулі) күйі таңдалып түсірілген (0 290).
• Rotate tall (Тік суреттерді бұру) үшін On (Қосулы) күйін таңдаңыз
(0 290).
• Фотосурет кескінді тексере қарау режимінде көрсетіледі (0 290).
• Фотосурет түсірілген кезде фотокамера жоғары немесе төмен
бағытталған.
Фотосуретті өшіру мүмкін емес: сурет қорғалған. Қорғауды алыңыз
(0 265).
Фотосуретті өңдеу мүмкін емес: фотосуретті осы фотокамера арқылы əрі
қарай өңдеу мүмкін емес (0 368).
Фотокамера қалтада кескіндер жоқ делінген хабарды көрсетеді:
Playback folder (Ойнату қалтасы) үшін All (Барлығы) параметрін
таңдаңыз (0 289).
Фотосуреттерді басып шығару мүмкін емес: NEF (RAW) немесе TIFF
пішіміндегі фотосуреттерді USB қосылымы арқылы тікелей басып шығару
мүмкін емес. Фотосуреттерді компьютерге тасымалдап, Capture NX-D
(0 277) бағдарламасын пайдаланып басып шығарыңыз. NEF (RAW)
пішіміндегі фотосуреттерді NEF (RAW) processing (NEF (RAW) өңдеу)
параметрін пайдаланып JPEG пішімінде сақтауға болады (0 314).
Фотосурет анықтығы жоғары бейне құрылғысында көрсетілмейді:
HDMI кабелі (бөлек сатылады) жалғанғанына көз жеткізіңіз (0 286).
n
362
Capture NX-D бағдарламасындағы Кескіндегі тозаң іздерін кетіру
параметрі қажет əсер бермейді: кескін сенсорын тазалағанда төменгі
жиіліктер сүзгісінің орны ауысады. Кескін сенсорын тазалау алдында
жазылған кескіндегі тозаң іздерін кетіру анықтамалық деректерін кескін
сенсорын тазалап болғаннан кейін түсірілген фотосуреттер үшін пайдалану
мүмкін емес. Кескін сенсорын тазалағаннан кейін жазылған кескіндегі тозаң
іздерін кетіру анықтамалық деректерін кескін сенсорын тазалағанға дейін
түсірілген фотосуреттер үшін пайдалану мүмкін емес (0 311).
Компьютер NEF (RAW) пішіміндегі кескіндерді фотокамерамен
салыстырғанда басқаша көрсетеді: үшінші тарап бағдарламалық
жасақтамасы Picture Control режимдерінің, Қосылған D-Lighting немесе
виньетканы басқарудың əсерлерін көрсетпейді. Capture NX-D
бағдарламасын пайдаланыңыз (0 277).
Фотосуреттерді компьютерге тасымалдау мүмкін емес: операциялық
жүйе фотокамерамен немесе тасымалдау бағдарламалық
жасақтамасымен үйлесімді емес. Фотосуреттерді компьютерге көшіру үшін
жады картасын оқу құралын пайдаланыңыз.
Өзге мəліметтер
Жазылған күні дұрыс емес: фотокамера сағатын орнатыңыз (0 28).
Мəзір элементін таңдау мүмкін емес: параметрлердің кейбір
тіркесімдерінде немесе жад картасы салынбаған кезде кейбір параметрлер
қол жетімді болмайды. Фотокамера қосымша қуат жалғағышы немесе
айнымалы ток адаптері арқылы қуат көзіне қосылғанда, Battery info
(Батарея туралы мəлімет) параметрі қол жетімді болмайтынын ескеріңіз
(0 313).
n
363
Қате туралы хабарлар
Бұл бөлімде көріністапқышта, жоғарғы басқару панелінде жəне
мониторда пайда болатын индикаторлар жəне қате туралы
хабарлар тізімі көрсетілген.
Индикатор
Басқару
Көріністапқыш
панелі
n
364
Мəселе
Шешімі
0
Объективтің апертура
Сақинаны минималды
B
сақинасы минималды
апертураға (ең жоғары f
26
(жыпылықтайды)
апертураға
саны) орнатыңыз.
орнатылмаған.
Толық зарядталған
Батарея заряды
H
d
қосымша батареяны
37
төмен.
дайындаңыз.
• Батарея таусылған. • Батареяны
зарядтаңыз немесе
ауыстырыңыз.
• Батареяны
• Nikon
пайдалану мүмкін
компаниясының
емес.
қызмет көрсету
өкіліне
xviii,
хабарласыңыз.
19,
22,
• Өте ескірген қайта • Батареяны
d
H
зарядталмалы
ауыстырыңыз немесе 336
(жыпылықтайды) (жыпылықтайды)
литий-ионды
қайта зарядталмалы
батарея немесе
литий-ионды батарея
үшінші тарап
таусылса, батареяны
батареясы
зарядтаңыз.
фотокамераға
салынған.
—
• Батарея
• Батареяны алып,
температурасы
салқындауын күтіңіз.
жоғары.
Фотокамера құлпы
Фотокамера сағатын
B
28
—
(жыпылықтайды)
орнатылмаған.
орнатыңыз.
Ешқандай объектив
орнатылмаған немесе
микропроцессормен
жабдықталмаған
объектив максималды
Максималды апертура
апертураны
F
көрсетілсе, апертура
243
көрсетпей
мəні көрсетіледі.
орнатылған. Апертура
максималды
апертурадан алынған
нүктелерде
көрсетілген.
Индикатор
Басқару
Көріністапқыш
панелі
Мəселе
Шешімі
0
Фотокамера
Кадр жиектемесін
автофокустау
40,
F H
—
өзгертіңіз немесе
(жыпылықтайды) мүмкіндігінің көмегімен
114
қолмен фокустаңыз.
фокустай алмайды.
• Төмендеу ISO
124
сезімталдықты
пайдаланыңыз.
336
• Қосымша ND сүзгісін
пайдаланыңыз.
Нысан тым жарық;
Экспозиция
фотосурет жарық
режимінде:
көзінде артық
S Ысырма
134
ұсталады.
жылдамдығын
арттырыңыз
A Кішірек апертураны 135
(Экспозиция
(жоғарырақ f саны)
индикаторлары жəне
таңдаңыз
ысырма жылдамдығы
• Жоғарылау ISO
124
немесе апертура дисплейі
сезімталдықты
жыпылықтайды)
пайдаланыңыз.
194
• Қосымша жарқылды
пайдаланыңыз.
Нысан тым күңгірт;
Экспозиция
фотосурет жарық
режимінде:
көзінде кем ұсталады.
S Төменірек ысырма 134
жылдамдығы
A Үлкенірек
135
апертураны
(төменірек f саны)
таңдаңыз
Ысырманың
жылдамдығын өзгертіңіз
S экспозиция
134,
A
немесе қолмен
режимінде A
136
(жыпылықтайды)
реттелетін экспозиция
таңдалған.
режимін таңдаңыз.
Ысырманың
жылдамдығын өзгертіңіз
S экспозиция
134,
%
немесе қолмен
режимінде %
136
(жыпылықтайды)
реттелетін экспозиция
таңдалған.
режимін таңдаңыз.
Өңдеу аяқталғанша
k
1
Өңдеу орындалуда.
—
(жыпылықтайды) (жыпылықтайды)
күтіңіз.
Жарқыл жоғалғаннан
Фотосуретті мониторда
кейін индикатор 3
тексеріңіз; егер жарық
секунд жыпылықтаса,
c
—
көзінде кем ұсталса,
334
(жыпылықтайды) фотосурет жарық
параметрлерді реттеп,
көзінде кем ұсталуы
əрекетті қайталаңыз.
мүмкін.
n
365
Индикатор
Басқару
Көріністапқыш
панелі
Y
(жыпылықтайды)
—
Мəселе
Жарқыл бөлігі
жалғанған қызыл көз
əсерін азайтуды жəне
қызыл көз əсерін
азайтуға орнатылған
жарқылды синхрондау
режимін қолдамайды.
Шешімі
0
Жарқылды синхрондау
режимін өзгертіңіз
немесе қызыл көз
əсерін азайтуды
қолдайтын жарқыл
бөлігін пайдаланыңыз.
199,
332
• Сапасын немесе
92, 95
өлшемін азайтыңыз.
Ағымдағы
• Маңызды кескіндерді 268,
параметрлерде
компьютерге немесе
278
фотосурет түсіру үшін
басқа құрылғыға
j
n
жад жеткіліксіз немесе
көшіргеннен кейін
(жыпылықтайды) (жыпылықтайды)
фотокамерада файл
фотосуреттерді
немесе қалта
өшіріңіз.
нөмірлері таусылған.
30
• Жаңа жад картасын
салыңыз.
Ысырманы босатыңыз.
Егер қате туралы хабар
тұрақты көрсетілсе
O
Фотокамера
немесе жиі көрініс
—
(жыпылықтайды)
бұзылған.
берсе, Nikon
компаниясының қызмет
көрсету өкіліне
хабарласыңыз.
n
366
Индикатор
Басқару
Монитор
панелі
No memory card.
(Жад картасы
жоқ.)
Cannot access
this memory
card. Insert
another card.
(Бұл жад
картасына
қатынасу
мүмкін емес.
Басқа картаны
салыңыз.)
This card is not
formatted.
Format the card.
(Бұл карта
пішімделмеген.
Картаны
пішімдеңіз.)
Unable to start
live view. Please
wait. (Тікелей
көріністі іске
қосу мүмкін
емес. Күтіңіз.)
Мəселе
Шешімі
Фотокамераны өшіріп,
Фотокамера жад
жад картасының дұрыс
S
картасын анықтай
салынғанына көз
алмайды.
жеткізіңіз.
• Жад картасына • Nikon рұқсат еткен
қатынасу
картаны
кезіндегі қате.
пайдаланыңыз.
• Түйіспелер таза екенін
тексеріңіз. Карта
зақымдалса, дилерге
немесе Nikon
компаниясының
W, R
қызмет көрсету өкіліне
(жыпылықтайды)
хабарласыңыз.
• Жаңа қалтаны • Маңызды кескіндерді
жасау мүмкін
компьютерге немесе
емес.
басқа құрылғыға
көшіргеннен кейін
файлдарды өшіріңіз
немесе жаңа жад
картасын салыңыз.
Жад картасы
фотокамерада
(жыпылықтайды) пайдалану үшін
пішімделмеген.
[C]
—
Фотокамераның
ішкі
температурасы
жоғары.
0
30
383
—
30,
268,
278
Жад картасын
пішімдеңіз немесе жаңа
жад картасын салыңыз.
30,
33
Тікелей көрініс арқылы
фотосурет түсіруді
немесе бейнефильмді
жазуды жалғастыру
алдында ішкі тізбектің
салқындауын күтіңіз.
361
n
367
Индикатор
Басқару
Монитор
панелі
Folder contains
no images.
(Қалтада
кескіндер жоқ.)
All images are
hidden. (Барлық
кескіндер
жасырын.)
—
Cannot display
this file. (Бұл
файлды көрсету
мүмкін емес.)
—
Cannot select
this file. (Бұл
файлды таңдау
мүмкін емес.)
—
This movie
cannot be edited.
(Бұл
бейнефильмді
өңдеу мүмкін
емес.)
n
368
—
—
Мəселе
Ойнату үшін
таңдалған жад
картасында
немесе
қалталарда
ешқандай кескін
жоқ.
Шешімі
0
Кескіндер бар қалтаны
Playback folder (Ойнату
қалтасы) мəзірінен
30,
таңдаңыз немесе
289
кескіндері бар жад
картасын салыңыз.
Басқа қалта
таңдалмайынша немесе
кемінде бір кескіннің
Ағымдағы
көрсетілуіне рұқсат ету
қалтадағы барлық үшін Hide image
фотосуреттер
(Кескінді жасыру)
параметрі
жасырылған.
пайдаланылмайынша
ешқандай кескінді
ойнату мүмкін емес.
Файл
компьютерді
немесе басқа
фотокамера
моделін
Файлды фотокамерада
пайдаланып
ойнату мүмкін емес.
жасалған не
өзгертілген
немесе файл
бүлінген.
Таңдалған
кескінді өңдеу
мүмкін емес.
Басқа құрылғылармен
жасалған кескіндерді
өңдеу мүмкін емес.
Таңдалған
бейнефильмді
өңдеу мүмкін
емес.
• Басқа құрылғылармен
жасалған
бейнефильмдерді
өңдеу мүмкін емес.
• Бейнефильмдердің
ұзақтығы кемінде екі
секунд болуы керек.
289
—
—
—
85
Индикатор
Басқару
Монитор
панелі
Мəселе
Шешімі
Принтерді тексеріңіз.
Check printer.
Жалғастыру үшін
(Принтерді
—
Принтер қатесі.
Continue (Жалғастыру)
тексеріңіз.)
пəрменін (қол жетімді
болса) таңдаңыз.
Дұрыс өлшемдегі
Check paper.
Принтердегі қағаз
қағазды салып, Continue
(Қағазды
—
таңдалған
(Жалғастыру) пəрменін
тексеріңіз.)
өлшемде емес.
таңдаңыз.
Кептелісті тазалап,
Принтерде қағаз
Paper jam. (Қағаз
—
Continue (Жалғастыру)
кептелген.
кептелісі.)
пəрменін таңдаңыз.
Таңдалған өлшемдегі
Принтерде қағаз қағазды салып, Continue
Out of paper.
—
таусылған.
(Жалғастыру) пəрменін
(Қағаз бітті.)
таңдаңыз.
Сияны тексеріңіз.
Check ink
Жалғастыру үшін
supply. (Сияны
—
Сия қатесі.
Continue (Жалғастыру)
тексеріңіз.)
пəрменін таңдаңыз.
Сияны ауыстырып,
Out of ink. (Сия
Принтерде сия
—
Continue (Жалғастыру)
таусылған.
бітті.)
пəрменін таңдаңыз.
* Қосымша мəлімет алу үшін принтер нұсқаулығын қараңыз.
0
283 *
283 *
283 *
283 *
283 *
283 *
n
369
Техникалық сипаттамалары
❚❚ Nikon D5 сандық фотокамерасы
Түрі
Түрі
Айналы сандық фотокамера
Объектив
жиектемесі
Nikon F бекіткіші (АФ жалғастырғышы жəне АФ түйіспелері
бар)
Тиімді көрініс
бұрышы
Nikon FX пішімі
Тиімді нүктелер саны
Тиімді нүктелер
саны
20,8 миллион
Кескін сенсоры
Кескін сенсоры
35,9 × 23,9 мм CMOS сенсоры
Жалпы нүктелер
саны
21,33 миллион
Тозаңды азайту
жүйесі
Кескін сенсорын тазалау, кескіндегі тозаң іздерін кетіру
анықтамалық деректері (Capture NX-D бағдарламалық
жасақтамасы қажет)
Сақтау
Кескін өлшемі
(нүктелер)
n
370
• FX (36 × 24) кескін аумағы
5568 × 3712 (#)
4176 × 2784 ($)
2784 × 1856 (%)
• 1,2× (30 × 20) кескін аумағы
4640 × 3088 (#)
3472 × 2312 ($)
2320 × 1544 (%)
• DX (24 × 16) кескін аумағы
3648 × 2432 (#)
2736 × 1824 ($)
1824 × 1216 (%)
• 5 : 4 (30 × 24) кескін аумағы
4640 × 3712 (#)
3472 × 2784 ($)
2320 × 1856 (%)
• Бейнефильм жазу кезінде 3840 × 2160 кадр
өлшемімен түсірілген фотосуреттер: 3840 × 2160
• Бейнефильм жазу кезінде 1920 × 1080 немесе
1280 × 720 кадр өлшемімен түсірілген FX-пішіміндегі
фотосуреттер
5568 × 3128 (#)
4176 × 2344 ($)
2784 × 1560 (%)
• Бейнефильм жазу кезінде 1920 × 1080 немесе
1280 × 720 кадр өлшемімен түсірілген DX-пішіміндегі
фотосуреттер
3648 × 2048 (#)
2736 × 1536 ($)
1824 × 1024 (%)
• Бейнефильм жазу кезінде 1920 × 1080 кесу кадр
өлшемімен түсірілген фотосуреттер: 1920 × 1080
Сақтау
Файл пішімі
• NEF (RAW): 12 немесе 14 биттік (шығынсыз
сығымдалған, сығымдалған немесе сығымдалмаған);
үлкен, орташа жəне кішкентай қол жетімді (орташа жəне
кішкентай кескіндер шығынсыз сығымдауды пайдаланып
12 бит түс қалыңдығымен жазылады)
• TIFF (RGB)
• JPEG: сапалы (шамамен 1 : 4), қалыпты (шамамен 1 : 8)
немесе негізгі (шамамен 1 : 16) сығымдалуы бар JPEGBaseline үйлесімді; оңтайлы сапамен сығымдалу қол
жетімді
• NEF (RAW) + JPEG: NEF (RAW) жəне JPEG пішімдерінің
екеуінде де жазылған бір фотосурет
Picture Control
жүйесі
Стандартты, бейтарап, жанды, монохромды, портрет,
пейзаж, пəтер; таңдалған Picture Control режимін өзгертуге
болады; қолданушы тарапынан реттелетін Picture Control
режимдері
Сақтау орталары
• XQD карталары пайдаланылатын үлгілер: XQD
• CompactFlash карталары пайдаланылатын үлгілер:
I түріне жататын CompactFlash жад карталары (UDMA7
үйлесімді)
Қос карта
ұяшықтары
2-ұяшықты қосымша немесе сақтық жад ретінде, я
болмаса NEF + JPEG пішімін пайдаланып жасалған
көшірмелердің бөлек жады ретінде пайдалануға болады;
суреттерді карталар арасында көшіруге болады.
Файлдық жүйе
DCF 2.0, Exif 2.3, PictBridge
Көріністапқыш
Көріністапқыш
Көз деңгейіндегі пентапризмасы бар бір объективті айналы
шағылыстырғыш көріністапқыш
Кадр ауқымы
•
•
•
•
Ұлғайту
Шамамен 0,72× (шексіздік деңгейінде 50 мм f/1.4 объектив,
–1,0 м–1)
Қарау нүктесі
17 мм (–1,0 м–1; көріністапқыш окуляры линзасының
бетінің ортасынан)
FX (36 × 24): шамамен 100% көлденең жəне 100% тік
1,2× (30 × 20): шамамен 97% көлденең жəне 97% тік
DX (24 × 16): шамамен 97% көлденең жəне 97% тік
5 : 4 (30 × 24): шамамен 97% көлденең жəне 100% тік
Диоптрияны реттеу
–3–+1 м–1
Фокустау экраны
АФ аумағының жақтаулары бар B түріне жататын BriteView
Clear Matte Mark IX экраны (жақтауға алу торы көрсетіледі)
Шағылыстырғыш
айна
Жылдам қайтару
n
371
Көріністапқыш
Анық түсірілетін
кеңістік тереңдігін
алдын ала қарау
Pv түймешігін басу объектив апертурасын пайдаланушы
(A жəне M режимдері) немесе фотокамера (P жəне S
режимдері) таңдаған мəнге тоқтатады
Объектив
апертурасы
Жылдам орнына қайтады, электронды түрде басқарылады
Объектив
Үйлесімді
объективтер
AF NIKKOR объективтерімен, соның ішінде G, Е мен D
түріне жататын объективтермен үйлесімді (PC
объективтеріне кейбір шектеулер қолданылады) жəне DX
объективтері (DX 24 × 16 1,5× кескін аумағын
пайдаланады), AI-P NIKKOR объективтері жəне
микропроцессормен жабдықталмаған AI объективтері бар
(тек A жəне M экспозиция режимдері). IX NIKKOR
объективтерін, F3AF үшін арналған объективтерді жəне AI
емес объективтерді пайдалану мүмкін емес.
Электрондық қашықтықты өлшегішті максималды
апертурасы f/5.6 немесе жылдамырақ объективтерде
пайдалануға болады (электрондық қашықтықты өлшегіш
максималды апертурасы f/8 немесе жылдамырақ
объективтерде 15 фокустау нүктесін қолдайды, олардың
9 нүктесі таңдау үшін қол жетімді).
Ысырма
Түрі
Электрондық жолмен басқарылатын тігінен жүретін
фокустық қашықтық бар механикалық ысырма; электронды
алдыңғы перде ысырмасы айнаны көтеру суретке түсіру
режимінде қол жетімді
Жылдамдық
1/8000–30
Жарқылды
синхрондау
жылдамдығы
X = 1/250 с; ысырмамен 1/250 с немесе баяуырақ
жылдамдықта синхрондалады
с 1/3, 1/2 немесе 1 ЭМ қадамдарында, қолмен
басылу режимі, уақыт, X250
Босату
Суретке түсіру
режимі
S (əр кадр бойынша), CL (үздіксіз төмен жылдамдық), CH
(үздіксіз жоғары жылдамдық), Q (ысырманы тыныш
босату), E (өздігінен түсіруді реттейтін таймер), MUP
(айнаны көтеру)
Шамамен кадр ілгері 10 кадр/сек дейін (CL); айнаны көтеруде 10–12 кадр/сек
жылжу жиілігі
немесе 14 кадр/сек (CH); немесе 3 кадр/сек (тыныш үздіксіз
режим)
Өздігінен түсіруді
реттейтін таймер
n
372
2 с, 5 с, 10 с, 20 с; 1–9 экспозициялары 0,5, 1, 2 немесе 3 с
аралықтарындағы
Экспозиция
Өлшеу
Шамамен 180 мың (180000) нүктесі RGB сенсорын
пайдаланып TTL экспозицияны өлшеу
Өлшеу əдісі
• Матрицалық: 3D түрлі түсті матрицалық өлшеу жүйесі III
(G, Е жəне D түріне жататын объективтер); түрлі түсті
матрицалық өлшем III (басқа микропроцессормен
жабдықталған объективтер); пайдаланушы объектив
деректерін қамтамасыз етсе, микропроцессормен
жабдықталмаған объективтерде түрлі түсті матрицалық
өлшем қол жетімді
• Ортасы бойынша өлшенген: кадрдың ортасындағы
12 мм шеңберге 75% салмақ беріледі. Шеңбердің
диаметрін 8, 15 немесе 20 мм етіп өзгертуге немесе
салмағын толық кадрдың орташа мəніне негіздеуге
болады (микропроцессормен жабдықталмаған
объективтерде 12 мм шеңбер қолданылады)
• Нүктелі: таңдалған фокустау нүктесінің ортасындағы
4 мм шеңберді (шамамен кадрдың 1,5%) өлшейді
(микропроцессормен жабдықталмаған объектив
қолданылған кезде фокустау нүктесінің ортасы)
• Бөлектенгені бойынша өлшеу: G, E жəне D түріне
жататын объективтерде қол жетімді
Ауқым (ISO 100, f/1.4 • Матрицалық немесе ортасы бойынша өлшеу:
объективі, 20 °C)
–3–+20 ЭМ
• Нүктелі экспоөлшегіш: 2–20 ЭМ
• Бөлектенгені бойынша өлшеу: 0–20 ЭМ
Экспозиция
өлшегішін
жалғастырғыш
Экспозиция режимі
Біріктірілген микропроцессор жəне AI
Икемді бағдарламасы бар бағдарламаланған автоматты
режим (P); ысырманы ұстап тұру басымдығы бар
автоматты режим (S); апертура басымдығы бар автоматты
режим (A); қол режимі (M)
Экспозиция
түзетілімі
1/3, 1/2
Экспозиция құлпы
Жарықтық анықталған мəнде құлыпталады
немесе 1 ЭМ қадамдарымен –5–+5 ЭМ
1/3, 1/2 немесе 1 ЭМ қадамдарымен ISO 100–102400.
ISO сезімталдық
(ұсынылатын
Сондай-ақ, ISO 100 мəнінен шамамен 0,3, 0,5, 0,7 немесе
экспозиция индексі) 1 ЭМ төмен (ISO 50 мəніне тең) немесе ISO 102400
мəнінен шамамен 0,3, 0,5, 0,7, 1, 2, 3, 4 немесе 5 ЭМ
жоғары (ISO 3280000 мəніне тең) орнатуға болады; ISO
сезімталдығын автоматты түрде басқару қол жетімді
Қосылған D-Lighting Auto (Авто), Extra high (Өте жоғары) +2/+1, High
(Жоғары), Normal (Қалыпты), Low (Төмен) немесе Off
(Өшірулі) параметрлерінен таңдауға болады
n
373
Фокус
Автофокус
TTL фазасын анықтау, дəл реттеу жəне 153 фокустау нүктесі
бар Multi-CAM 20K автофокус сенсор модулі (соның ішінде, 99
айқас түрге жататын сенсор жəне f/8 қолдайтын 15 сенсор).
Бұл фокустау нүктелерінің 55-і (35 айқас түрге жататын
сенсорлар жəне 9 f/8 сенсорлары) таңдау үшін қол жетімді
Анықтау ауқымы
–4–+20 ЭМ (ISO 100, 20 °C)
Объективтің электр
жетегі
• Автофокус (AF): нысанның күйіне қарай əр кадр
бойынша бақылағыш АФ (AF-S); үздіксіз бақылағыш АФ
(AF-C); болжалды бақылағыш фокустау автоматты түрде
іске қосылады
• Қолмен реттелетін фокус (М): электрондық қашықтықты
өлшегішті пайдалануға болады
Фокустау нүктесі
153 фокустау нүктесі, олардың 55-і немесе 15-і таңдау үшін
қол жетімді
АФ аумағының
режимі
Жалғыз нүктелі АФ, 9, 25, 72 немесе 153 нүктелі динамикалық
аумақ АФ, 3D бақылау, АФ аумағын топтық негізде таңдау,
АФ аумағын топтық негізде таңдау (HL), АФ аумағын топтық
негізде таңдау (VL), АФ аумағын автоматты түрде таңдау
Фокустау құлпы
Ысырманы босату түймешігін жартылай басып (əр кадр
бойынша бақылағыш АФ) немесе қосымша селектордың
ортасын басып фокусты құлыптауға болады
Жарқыл
Жарқылды басқару
TTL: шамамен 180 мың (180000) нүктелі RGB сенсор
пайдаланатын i-TTL жарқылды басқару тетігі; сандық
айналы фотокамера үшін матрицалық, ортасы бойынша
өлшеу жəне бөлектенгені бойынша өлшеу үшін i-TTL
балансталған толықтырғыш жарқыл, ал нүктелі
экспоөлшегіш бар сандық айналы фотокамера үшін
стандартты i-TTL жарқылы пайдаланылады
Жарқыл режимі
Алдыңғы пердемен синхрондау, баяу синхрондау, артқы
пердемен синхрондау, қызыл көз əсерін азайту, баяу
синхрондау режимі бар қызыл көз əсерін азайту, артқы
пердемен баяу синхрондау, өшірулі, ФЖ жоғары
жылдамдықта автоматты синхрондау параметрлеріне
қолдау көрсетіледі
Жарқыл түзетілімі
1/3, 1/2
немесе 1 ЭМ қадамдарымен –3–+1 ЭМ
Жарқылдың
Қосымша жарқыл бөлігі толық зарядталған кезде жанады;
дайындығын
жарқыл толық шығысында жанғаннан кейін жыпылықтайды
білдіретін индикатор
n
374
Керек-жарақтарға
арналған құрылғы
Синхрондау мүмкіндігі жəне деректер түйіспелері мен
қауіпсіздік құлпы бар ISO 518 тікелей қосу
Nikon шығармашыл
жарық жүйесі (CLS)
Қолдау көрсетіледі
Радиомен
басқарылатын
Қолдау көрсетіледі
жақсартылған
сымсыз жарық жүйесі
Жарқыл
Біріктірілген
жарқылды басқару
Қолдау көрсетіледі
Синхрондау түйіспе Құлыптау ирек оймасы бар ISO 519 синхрондау түйіспе
тұсы
тұсы
Ақ түс балансы
Ақ түс балансы
Автоматты (3 түрі), қызу бөлетін шам, флюоресцентті
(7 түрі), күннің тік сəулесі, жарқыл, бұлтты, көлеңке, алдынала қолмен енгізілген мəн (6 мəнге дейін сақтауға болады,
тікелей көрініс барысында нүктелі ақ түс балансын өлшеу
қол жетімді), түс температурасын (2500 K–10000 K) таңдау,
барлығы дəл реттеумен.
Брекетинг
Брекетинг түрлері
Экспозиция, жарқыл, ақ түс балансы жəне ADL
Тікелей көрініс
Режимдер
Дыбыссыз режим қол жетімді болса, C (фотосурет тікелей
көрінісі), 1 (бейнефильм тікелей көрінісі)
Объективтің электр
жетегі
• Автофокус (AF): əр кадр бойынша бақылағыш АФ
(AF-S); тұрақты бақылағыш АФ (AF-F)
• Қолмен реттелетін фокус (M)
АФ аумағының
режимі
Бет басымдығы бар АФ, кең аумақты АФ, қалыпты аумақты
АФ, нысанды бақылағыш АФ
Автофокус
Кадрдың кез келген жеріндегі контрастты анықтау
мүмкіндігі бар АФ (бет басымдығы бар АФ немесе нысанды
бақылағыш АФ таңдалған кезде фотокамера фокустау
нүктесін өздігінен таңдайды)
Бейнефильм
Өлшеу
Негізгі кескін сенсоры арқылы TTL экспозициясын өлшеу
Өлшеу əдісі
Матрица, ортасы бойынша өлшенген немесе бөлектенгені
бойынша өлшенген
• 3840 × 2160 (4K UHD); 30p (прогрессивті), 25p, 24p
Кадр өлшемі
(нүктелер) жəне кадр • 1920 × 1080; 60p, 50p, 30p, 25p, 24p
• 1920 × 1080 кесіндісі; 60p, 50p, 30p, 25p, 24p
жылдамдығы
• 1280 × 720; 60p, 50p
60p, 50p, 30p, 25p жəне 24p нақты кадр жылдамдықтары
сəйкесінше 59,94, 50, 29,97, 25 жəне 23,976 кадр/сек;
★ жоғары сапа барлық кадр өлшемдерінде қол жетімді,
қалыпты сапа 3840 × 2160 өлшемінен басқа барлық
өлшемдерде қол жетімді
Файл пішімі
MOV
n
375
Бейнефильм
Бейне сығымдалуы H.264/MPEG-4 кеңейтілген бейне кодтау
Дыбысты жазу
пішімі
Сызықтық PCM
Дыбысты жазу
құрылғысы
Кірістірілген стерео немесе сыртқы микрофон;
сезімталдығын реттеуге болады
ISO сезімталдық
• P, S жəне A экспозиция режимдері: жоғарғы шегін
таңдауға болатын ISO сезімталдықты автоматты түрде
басқару (ISO 100–Hi 5)
• M экспозиция режимі: таңдауға болатын жоғарғы шегі
бар ISO сезімталдықты автоматты түрде басқару
(ISO 100–Hi 5) қол жетімді; қолмен таңдау
(ISO 100–102400, 1/3, 1/2 немесе 1 ЭМ қадамдарымен),
ISO 102400 мəнінен шамамен 0,3, 0,5, 0,7, 1, 2, 3, 4
немесе 5 ЭМ асатын (ISO 3280000 мəніне тең) мəнге тең
қосымша параметрлер қол жетімді
Басқа параметрлер
Индекс таңбасы, даралай түсірілетін бейнефильмдер,
электрондық дірілді азайту
Монитор
Монитор
170° қарау бұрышы бар 8 см/3,2 дюйм, шамамен 2359 мың
нүкте (XGA) TFT сенсорлық сұйық кристалдық дисплей,
шамамен 100% кадр ауқымы жəне монитор жарықтығын
қолмен басқару
Ойнату
Ойнату
Ойнатуды масштабтау, бейнефильм қарау, фотосуреттің
жəне/немесе бейнефильмнің слайд көрсетілімдері,
гистограмма дисплейі, белгіленген тұстары, фотосурет
туралы мəліметі, орын деректерінің дисплейі, кескінді
автоматты бұру, суретке баға беру, дауыстық жазбаны
енгізу жəне ойнату, əрі IPTC ақпаратын ендіру жəне
көрсету бар толық өлшемде жəне сурет нобайын (4, 9
немесе 72 кескін) қарау
Интерфейс
USB
n
376
SuperSpeed USB (USB 3.0 Micro-B жалғағышы);
кірістірілген USB портына жалғау ұсынылады
HDMI шығысы
C түріне жататын HDMI жалғағышы
Дыбыс кірісі
Стерео мини-өзекті ұяшық (диаметрі 3,5 мм; плаг-ин
қуатты қосуға қолдау көрсетіледі)
Аудио шығысы
Стерео мини-өзекті ұяшық (диаметрі 3,5 мм)
Интерфейс
10-өзекті қашықтан Қосымша қашықтан басқару пультін, WR-R10 (WR-A10
басқару жалғағышы адаптерін қажет етеді) немесе WR-1 сымсыз қашықтан
басқару бөлігін, GP-1/GP-1A GPS құрылғысын немесе
NMEA0183 2.01 немесе 3.01 нұсқасымен үйлесімді GPS
құрылғысын жалғау үшін пайдалануға болады (қосымша
MC-35 GPS адаптер сымын жəне D-пішімді кішігірім 9
өзекті жалғағышты қажет етеді)
Ethernet
Перифериялық
жалғағыш
RJ-45 жалғағышы
• Стандарттар: IEEE 802.3ab (1000BASE-T)/IEEE 802.3u
(100BASE-TX)/IEEE 802.3 (10BASE-T)
• Деректерді тасымалдау жылдамдықтары: автоматты
анықтау бар 10/100/1000 Мбит/с (IEEE стандартына сай
ең жоғары логикалық деректерді тасымалдау
жылдамдықтары; іс жүзіндегі жылдамдықтар басқаша
болуы мүмкін)
• Порт: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (AUTO-MDIX)
WT-6, WT-5 үшін
Қолдауға ие тілдер
Қолдауға ие тілдер
Араб, бенгал, болгар, қытай (жеңілдетілген жəне дəстүрлі),
чех, дат, нидерланд, ағылшын, фин, француз, неміс, грек,
хинди, венгр, индонезия, итальян, жапон, корей, маратхи,
норвег, парсы, поляк, португал (Португалия жəне
Бразилия), румын, орыс, серб, испан, швед, тамил, телугу,
тай, түрік, украин, вьетнам тілдері
Қуат көзі
Батарея
Бір EN-EL18c қайта зарядталатын литий-ионды
батареясы; сондай-ақ EN-EL18b, EN-EL18a жəне EN-EL18
батареяларын пайдалануға болады, бірақ EN-EL18c/
EN-EL18b/EN-EL18a батареяларымен салыстырғанда
EN-EL18 батареясымен бір зарядпен азырақ сурет түсіруге
болатынын ескеріңіз (0 388)
Айнымалы ток
адаптері
EH-6b айнымалы ток адаптері; EP-6 қуат жалғағышын
қажет етеді (бөлек сатылады)
Штатив ұяшығы
Штатив ұяшығы
1/4
дюйм (ISO 1222)
n
377
Өлшемдері/салмағы
Өлшемдері
(Е × Б × Д)
Салмағы
Шамамен 160 × 158,5 × 92 мм
• XQD карталары пайдаланылатын үлгілер: батарея
мен екі XQD жад картасын қосқанда, бірақ корпус
қақпағын жəне керек-жарақтарға арналған
құрылғыны қоспағанда шамамен 1405 г; шамамен
1235 г (фотокамераның корпусы ғана)
• CompactFlash карталары пайдаланылатын
үлгілер: батарея мен екі CompactFlash жад картасын
қосқанда, бірақ корпус қақпағын жəне керекжарақтарға арналған құрылғы қақпағын қоспағанда
шамамен 1415 г; шамамен 1240 г (фотокамераның
корпусы ғана)
Жұмыс жасау ортасы
Температура
0 °C–40 °C
Ылғалдылық
85% немесе төмен (конденсатсыз)
• Басқа мəлімделген болмаса, барлық өлшеулер Camera and Imaging Products
Association (CIPA) стандарттарына немесе нұсқауларына сай орындалған.
• Барлық сандар толығымен зарядталған батареясы бар фотокамера үшін
берілген.
• Nikon компаниясы осы нұсқаулықта сипатталған жабдық пен бағдарламалық
жасақтаманың сыртқы түрін жəне техникалық сипаттамаларын кез келген уақытта
жəне еш ескертусіз өзгерту құқығын сақтап қалады. Nikon компаниясы осы
нұсқаулықта болуы мүмкін қателерден болған шығындарға жауап бермейді.
n
378
MH-26a зарядтау құрылғысы
Номиналды
Айнымалы ток 100–240 В, 50/60 Гц
тұтынылатын қуаты
Зарядтау шығысы
ТТ 12,6 В/1,2 A
Тиісті батареялар
Nikon EN-EL18c/EN-EL18b/EN-EL18a/EN-EL18 қайта
зарядталмалы литий-ионды батареялары
Бір батареяны
зарядтау уақыты
Заряд қалмаған кезде 25 °C қоршаған орта
температурасында шамамен 2 сағат жəне 35 минут
Жұмыс
температурасы
0 °C–40 °C
Өлшемдері
(Е × Б × Д)
Шамамен 160 × 85 × 50,5 мм
Қуат кабелінің
ұзындығы
Шамамен 1,5 м
Салмағы
• Екі түйіспе қорғағыштарын қосқанда, бірақ қуат кабелін
қоспағанда шамамен 285 г
• Шамамен 265 г, түйіспе қорғағыштарын жəне қуат
кабелін қоспағанда
Бұл өнімдегі таңбалар мыналарды білдіреді:
m Айнымалы ток, p Тұрақты ток, q II сыныпты жабдық (Өнім құрылысы қос
қабатпен оқшауланған.)
EN-EL18c қайта зарядталмалы литий-ионды батареясы
Түрі
Қайта зарядталмалы литий-ионды батарея
Номиналды
сыйымдылық
10,8 В/2500 мАс
Жұмыс
температурасы
0 °C–40 °C
Өлшемдері
(Е × Б × Д)
Шамамен 56,5 × 27 × 82,5 мм
Салмағы
Шамамен 160 г, түйіспе тұс қақпағын қоспағанда
n
379
Батареяларды калибрлеу
MH-26a зарядтау құрылғысы батареяны калибрлеу мүмкіндігімен
жабдықталған. Фотокамера мен зарядау құрылғысы
батареясының заряд деңгейі дисплейлерінің дəлдігін қамтамасыз
ету үшін батареяны қажетінше калибрлеңіз.
Батареяны салғанда ағымдағы
батарея бөлімі үшін калибрлеу
шамы жыпылықтаса, батареяны
калибрлеу керек. Калибрлеуді
бастау үшін ағымдағы бөлім үшін
калибрлеу түймешігін шамамен бір
секунд бойы басыңыз. Батареяны
калибрлеу үшін уақытты зарядтау
жəне калибрлеу шамдары
көрсетеді:
Батареяны қайта
калибрлеу үшін
шамамен қажет уақыт
6 сағаттан аса
4–6 сағат
2–4 сағат
2 сағаттан төмен
Калибрлеу
шамы
Бөлім
шамдары
(жасыл)
Зарядтау
шамдары
(жасыл)
Калибрлеу
шамдары
(сары)
Калибрлеу
түймешіктері
Зарядтау шамдары
2 сағ
4 сағ
6 сағ
K
K
K
K
(жарқырайды) (жарқырайды) (жарқырайды) (жарқырайды)
K
K
K
JK (өшірулі)
(жарқырайды) (жарқырайды) (жарқырайды)
K
K
JK (өшірулі)
JK (өшірулі)
(жарқырайды) (жарқырайды)
K
JK (өшірулі)
JK (өшірулі)
JK (өшірулі)
(жарқырайды)
Калибрлеу аяқталғанда калибрлеу жəне зарядтау шамдары
өшеді жəне зарядтау бірден басталады.
n
380
Батарея зарядының күйін дəл өлшеу үшін калибрлеу
ұсынылғанымен калибрлеу шамы жыпылықтағанда калибрлеуді
орындау қажет емес. Басталғаннан кейін қажет кезде
калибрлеуді үзуге болады.
• Калибрлеу шамы жыпылықтап тұрғанда калибрлеу түймешігі
басылмаса, қалыпты зарядтау шамамен он секундтан кейін
басталады.
• Калибрлеуді үзу үшін калибрлеу түймешігін қайтадан басыңыз.
Калибрлеу аяқталады жəне зарядтау басталады.
A
Батарея туралы ескерту
Батарея салынбаған кезде бөлім жəне калибрлеу шамдары кезекпен
жыпылықтап қосылса жəне өшсе, зарядтау құрылғысында мəселе бар.
Батарея салынбаған кезде бөлім жəне калибрлеу шамдары кезекпен
жыпылықтап қосылса жəне өшсе, зарядтау кезінде батареяда немесе
зарядтау құрылғысында мəселе орын алды. Батареяны алыңыз,
зарядтау құрылғысын розеткадан суырыңыз жəне батарея мен
зарядтау құрылғысын Nikon компаниясының қызмет көрсету өкіліне
тексеруге апарыңыз.
A
Екі батареяны зарядтау жəне калибрлеу
MH-26a бір уақытта тек бір батареяны зарядтайды. Егер екі бөлімде де
батареялар салынған болса, олар салынған ретпен зарядталады.
Бірінші батарея үшін калибрлеу түймешігі басылса, бірінші батареяны
калибрлеу жəне зарядтау аяқталғанша екінші батареяны калибрлеу
немесе зарядтау мүмкін емес.
A FreeType лицензиясы (FreeType2)
Бұл бағдарламалық жасақтаманың бөліктері © 2012 The FreeType
Project (http://www.freetype.org) авторлық құқықтары болып
табылады. Барлық құқықтары қорғалған.
A
MIT лицензиясы (HarfBuzz)
Бұл бағдарламалық жасақтаманың бөліктері © 2016 The HarfBuzz
Project (http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz) авторлық
құқықтары болып табылады. Барлық құқықтары қорғалған.
n
381
A
Сауда белгісіне қатысты ақпарат
IOS — Cisco Systems, Inc. компаниясының Америка Құрама
Штаттарындағы жəне/немесе баса елдердегі сауда белгісі немесе
тіркелген сауда белгісі жəне лицензия бойынша пайдаланылады. Mac
жəне OS X — Apple Inc. компаниясының Америка Құрама
Штаттарындағы жəне/немесе басқа елдердегі тіркелген сауда
белгілері. Windows — Microsoft корпорациясының Құрама Штаттардағы
жəне/немесе басқа елдердегі тіркелген сауда белгісі немесе сауда
белгісі. PictBridge сауда белгісі болып табылады. XQD — Sony
Corporation компаниясының сауда белгісі. CompactFlash — SanDisk
Corporation компаниясының сауда белгісі. HDMI, HDMI логотипі жəне
High-Definition Multimedia Interface — HDMI Licensing, LLC
компаниясының сауда белгілері немесе тіркелген сауда белгілері.
Nikon өнімімен берілген осы нұсқаулықта немесе басқа құжаттамада
аталған барлық басқа сауда белгілері тиісті иелерінің сауда белгілері
немесе тіркелген сауда белгілері болып табылады.
A Қолдауға ие стандарттар
• DCF 2.0 нұсқасы: Design Rule for Camera File System
(Фотокамераның файлдық жүйесіне арналған жобалық ереже) (DCF)
фотокамералардың түрлі маркалары арасында үйлесімділікті
қамтамасыз ету үшін сандық фотокамера саласында кең
пайдаланылатын стандарт болып табылады.
• Exif version 2.3: Фотокамера Exif (Exchangeable Image File Format for
Digital Still Cameras (Сандық фотокамераға арналған кескін
файлдарының өзара алмасымды пішімі)) 2.3 нұсқасына қолдау
көрсетеді, бұл стандарт бойынша фотосуреттермен бірге сақталған
ақпарат кескіндер Exif стандартымен үйлесімді принтерлерде
шығарылған кезде оңтайлы түс репродукциясы үшін пайдаланылады.
• PictBridge: сандық фотокамера жəне принтер шығару салаларының
бірлесіп жасаған жұмысының нəтижесінде пайда болған жəне
фотосуреттерді компьютерге көшірмей, тікелей принтерге жіберуге
мүмкіндік беретін стандарт.
• HDMI: High-Definition Multimedia Interface — HDMI үйлесімді
құрылғыларға бір кабель арқылы дыбыс-бейне деректерін жəне
бақылау сигналдарын тасымалдай алатын тұрмыстық электроника
жəне дыбыс/бейне құрылғыларында пайдаланылатын,
мультимедиалық интерфейстерге арналған стандарт болып
табылады.
n
382
Рұқсат етілген жад карталары
❚❚ XQD жад карталары пайдаланылатын үлгілер
Фотокамерада XQD жад карталарын пайдалануға болады.
Бейнефильм жазу үшін 45 МБ/с (300×) немесе жақсыраз жазу
жылдамдықтары бар карталар ұсынылады; баяуырақ
жылдамдықтар жазуды үзуі немесе үзік-үзік, біркелкі емес
ойнатуды тудыруы мүмкін. Үйлесімділік жəне пайдалану туралы
ақпарат алу үшін өндірушіге хабарласыңыз.
n
383
❚❚ CompactFlash жад карталары
пайдаланылатын үлгілер
Бұл фотокамерада Type I CompactFlash жад карталарын
пайдалануға болады. Type II карталарын жəне микрожетектерді
пайдалану мүмкін емес. Бейнефильм жазу үшін жазу
жылдамдықтары 45 МБ/с (300×) немесе жоғарырақ карталар
ұсынылады; баяуырақ жылдамдықтар жазудың үзілуіне немесе
үзік-үзік, біркелкі емес ойнатуға əкелуі мүмкін. Үйлесімділік пен
пайдалану туралы ақпарат алу үшін өндірушіге хабарласыңыз.
n
384
Жад картасының
сыйымдылығы
Төмендегі кестеде түрлі кескін сапасы, кескін өлшемі жəне кескін аумағы
параметрлерінде Lexar Professional 2933× XQD 2.0 немесе 1066× UDMA
7 CompactFlash 64 ГБ картасында сақтауға болатын суреттердің
шамамен алынған саны көрсетілген (2016 жылдың наурыз айында).
❚❚ FX (36 × 24) кескін аумағы
Кескін сапасы
NEF (RAW),
шығынсыз
сығымдалған,
12 биттік
NEF (RAW),
шығынсыз
сығымдалған,
14 биттік
NEF (RAW),
сығымдалған,
12 биттік
NEF (RAW),
сығымдалған,
14 биттік
NEF (RAW),
сығымдалмаған,
12 биттік
NEF (RAW),
сығымдалмаған,
14 биттік
TIFF (RGB)
JPEG сапалы 3
JPEG қалыпты 3
JPEG стандартты 3
Кескіндер Буфер сыйымдылығы 2
саны 1
XQD
CompactFlash
Кескін
өлшемі
Файл
өлшемі 1
Үлкен
Орташа
19,3 МБ
13,9 МБ
1700
2400
200
200
119
172
Кішкентай
10,5 МБ
3100
200
200
Үлкен
24,2 МБ
1300
200
82
Үлкен
16,8 МБ
2300
200
153
Үлкен
20,8 МБ
1900
200
103
Үлкен
33,2 МБ
1700
197
92
Үлкен
43,1 МБ
1300
102
65
Үлкен
Орташа
Кішкентай
Үлкен
Орташа
Кішкентай
Үлкен
Орташа
Кішкентай
Үлкен
Орташа
Кішкентай
62,5 МБ
35,6 МБ
16,4 МБ
10,5 МБ
6,4 МБ
3,4 МБ
5,3 МБ
3,3 МБ
1,8 МБ
2,8 МБ
1,8 МБ
1,0 МБ
952
1600
3500
4300
7100
13300
8400
13800
25300
16200
26000
45400
92
119
126
200
200
200
200
200
200
200
200
200
67
87
125
200
200
200
200
200
200
200
200
200
n
385
❚❚ DX (24×16) кескін аумағы
Кескін сапасы
NEF (RAW),
шығынсыз
сығымдалған,
12 биттік
NEF (RAW),
шығынсыз
сығымдалған,
14 биттік
NEF (RAW),
сығымдалған,
12 биттік
NEF (RAW),
сығымдалған,
14 биттік
NEF (RAW),
сығымдалмаған,
12 биттік
NEF (RAW),
сығымдалмаған,
14 биттік
TIFF (RGB)
JPEG сапалы 3
JPEG қалыпты 3
JPEG стандартты 3
n
386
Кескіндер Буфер сыйымдылығы 2
саны 1
XQD
CompactFlash
Кескін
өлшемі
Файл
өлшемі 1
Үлкен
Орташа
9,1 МБ
6,7 МБ
3800
5100
200
200
200
200
Кішкентай
5,2 МБ
6500
200
200
Үлкен
11,2 МБ
3000
200
200
Үлкен
8,0 МБ
5000
200
200
Үлкен
9,7 МБ
4200
200
200
Үлкен
14,9 МБ
3800
200
200
Үлкен
19,1 МБ
3000
200
133
Үлкен
Орташа
Кішкентай
Үлкен
Орташа
Кішкентай
Үлкен
Орташа
Кішкентай
Үлкен
Орташа
Кішкентай
27,4 МБ
15,9 МБ
7,6 МБ
5,2 МБ
3,4 МБ
2,1 МБ
2,7 МБ
1,8 МБ
1,1 МБ
1,4 МБ
1,0 МБ
0,7 МБ
2100
3600
7200
8800
13600
22100
17100
25700
40600
31500
46500
67300
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
107
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
1 Барлық сандар шамамен берілген. Файл өлшемі түсірілген көрініспен
бірге өзгеріп тұрады.
2 ISO 100 деңгейінде жад буферінде сақтауға болатын экспозициялардың ең
көп саны. Жұлдызшамен («★») белгіленген кескін сапаларында немесе
бұрмалануды автоматты басқару қосулы болса төмендейді.
3 Сандарда өлшем басымдығы бар JPEG сығымдалу қабылданған.
Жұлдызшамен («★»; оңтайлы сығымдалу) белгіленген кескін сапасы
параметрін таңдау JPEG пішіміндегі кескіндердің файл өлшемін
арттырады; кескіндер саны жəне буфер сыйымдылығы сəйкесінше
төмендейді.
A
d2—Max. continuous release (Ең ұзақ үздіксіз түсіру) (0 303)
Бір қатарынан түсіру режимінде түсіруге болатын фотосуреттердің ең
көп санын 1 жəне 200 арасындағы кез келген мөлшерге орнатуға
болады.
n
387
Батареяның жарамды мерзімі
Толық зарядталған батареялармен жазуға болатын
бейнефильмнің түсірілген бөлігі немесе түсірілімдер саны
батареяның жағдайына, температураға, түсірілімдер арасындағы
аралыққа жəне мəзірлер көрсетілетін уақыт ұзақтығына
байланысты əр түрлі болады. Төменде EN-EL18c (2500 мАс)
батареялары үшін үлгі сандар берілген.
• Фотосуреттер, əр кадр бойынша суретке түсіру режимі
(CIPA стандарты 1): шамамен 3780 түсірілім
• Фотосуреттер, үздіксіз суретке түсіру режимі (Nikon
стандарты 2): шамамен 8160 түсірілім
• Бейнефильмдер: 1080/60p мəнінде шамамен 110 минут 3
1 Мына сынақ жағдайларында AF-S NIKKOR 24–70 мм f/2.8E ED VR
объективімен 23 °C (±2 °C) температурасында өлшенген: объектив
шексіздік деңгейінен минималды ауқымға өтеді жəне 30 с сайын бір
фотосурет бір рет əдепкі параметрлермен түсіріледі. Тікелей көрініс
пайдаланылмайды.
2 23 °C температурасында AF-S VR ED 70–200 мм f/2.8G объективімен
келесі сынақ жағдайларында өлшенген: дірілді азайту өшірулі, кескін
сапасы JPEG қалыпты деп орнатылған, кескін өлшемі L (үлкен) деп
орнатылған, ысырма жылдамдығы 1/250 с деп орнатылған, ысырманы
босату түймешігін 3 с бойы жартылай басқаннан кейін фокус
шексіздіктен ең төмен ауқымға үш рет өтеді; қатарынан алты
түсірілім түсіріледі, монитор 5 с бойы қосулы болады, содан кейін
өшеді; бұл цикл күту режимінің таймері біткеннен кейін бір рет
қайталанады.
3 Фотокамераның əдепкі параметрлерімен жəне Camera and Imaging
Products Association (Фотокамераларды жəне суретті өңдеу
құрылғыларын өндірушілер ассоциациясы) (CIPA) белгілеген
шарттармен AF-S NIKKOR 24–70 мм f/2.8E ED VR объективімен 23 °C
(±2 °C) температурасында өлшенген. Жеке бейнефильмдер
əрқайсысы өлшемі 4 ГБ-қа дейінгі бір немесе бірнеше файлдан
тұрады жəне жалпы ұзақтығы 29 минут 59 секундқа дейін болуы
мүмкін; фотокамера температурасы артса, жазу бұл шектерге жетпей
аяқталуы мүмкін.
EN-EL18c орнына EN-EL18b, EN-EL18a жəне EN-EL18 батареяларын
пайдалануға болады, бірақ EN-EL18c/ EN-EL18b/ EN-EL18a
батареяларымен салыстырғанда EN-EL18 батареясымен бір зарядпен
азырақ сурет түсіруге болатынын ескеріңіз.
n
388
Келесі сияқты əрекеттер батареяның жарамды мерзімін азайтуы
мүмкін:
• Мониторды пайдалану
• Ысырманы босату түймешігі жартылай басып ұстап тұру
• Қайталанатын автофокус əрекеттері
• NEF (RAW) немесе TIFF (RGB) пішіміндегі фотосуреттерді
түсіру
• Ысырманың баяу жылдамдықтары
• Ethernet желілеріне қосылу
• Фотокамераны қосымша керек-жарақтар жалғанған күйде
пайдалану
• ДА (дірілді азайту) режимін ДА объективтерінде пайдалану
• AF-P объективімен қайта-қайта ұлғайту жəне кішірейту
Қайта зарядталмалы Nikon EN-EL18c батареяларын барынша
пайдалану үшін:
• Батарея түйіспелерін таза ұстаңыз. Ластанған түйіспелер
батарея жұмысын нашарлатуы мүмкін.
• Батареяларды зарядтап болғаннан кейін бірден
пайдаланыңыз. Батареялар пайдаланылмаса зарядын
жоғалтады.
• Баптау мəзіріндегі Battery info (Батарея туралы мəлімет)
параметрін пайдаланып батарея жағдайын жүйелі түрде
тексеріп отырыңыз (0 313). Егер Calibration (Калибрлеу) үшін
j көрсетілсе, батареяны MH-26a зарядтау құрылғысын
пайдаланып калибрлеңіз (егер батарея алты айдан көбірек
пайдаланылмаған болса, калибрлеу аяқталғанда батареяны
зарядтаңыз).
n
389
Индекс
Таңбалар
P (Бағдарламаланған автоматты режим)..
131, 133
S (Ысырманы ұстап тұру басымдығы бар
автоматты режим) ...................... 131, 134
A (Апертура басымдығы бар автоматты
режим) ......................................... 131, 135
M (Қол режимі).............................. 131, 136
S ............................................................ 116
CL ........................................... 116, 117, 303
CH ........................................... 116, 117, 303
Q ............................................................ 116
E (Өздігінен түсіруді реттейтін таймер).....
117, 120
MUP ................................................ 117, 122
S (Суретке түсіру режимін жылдам
таңдау).......................................... 117, 119
S ........................................................... 304
K (Жалғыз нүктелі АФ)........................ 104
I (Динамикалық аумақ АФ) ................ 104
T (3D бақылау) .................................... 104
N (АФ аумағын топтық негізде таңдау) 105
H (АФ аумағын автоматты түрде таңдау) .
105
! (Бет басымдығы бар АФ) ................... 49
5 (Кең аумақты АФ) ............................... 49
6 (Қалыпты аумақты АФ) ...................... 49
& (Нысанды бақылағыш АФ)............... 49
L (Матрица).......................................... 129
M (Ортасы бойынша өлшенген).......... 129
N (Нүкте)............................................... 129
t (Бөлектенгені бойынша өлшенген) 129
S түймешігі ........................... 116, 117, 119
R (Ақпарат) түймешігі.............. 57, 68, 220
a (Тікелей көрініс) ........... 44, 59, 173, 309
Q (Анықтама)........................................... 16
t (Жад буфері) ............................... 40, 385
i түймешігі ................................ 51, 63, 253
D ажыратқышы ................................ 9, 309
I (Фокустау индикаторы) ....... 40, 111, 115
L (Алдын-ала қолмен енгізілген мəн) .....
160, 168
Numerics
n
390
1,2× (30 × 20) .......................................... 88
10-өзекті қашықтан басқару жалғағышы 2,
246, 339, 340
12 разрядты ............................................ 94
14 кадр/сек (айнаны көтеру)................ 117
14 разрядты ............................................ 94
2-ұяшықтағы карта ойнайтын рөл. 97, 291
3D бақылау ........................... 104, 107, 300
3D бақылау арқылы бетті анықтау...... 300
3D бақылау көру аумағы...................... 300
5 : 4 (30 × 24) .......................................... 88
A
Adobe RGB ........................................... 294
AF-C .............................................. 101, 299
AF-F......................................................... 48
AF-ON түймешігі .................. 307, 102, 300
AF-S ........................................ 48, 101, 299
B
BKT түймешігі 147, 148, 151, 152, 155, 156,
193, 231, 307
C
Camera Control Pro 2............................ 339
Capture NX-D ..................................... ii, 277
CF картасы ..................................... 30, 384
CLS........................................................ 330
CompactFlash ................................. 30, 384
D
D түріне жататын объектив ......... 323, 326
DCF ....................................................... 382
D-Lighting .............................................. 314
DX (24 × 16) 1.5× ........................ 88, 90, 91
DX негізіндегі бейнефильм пішімі......... 70
DX пішімі..................................... 87, 88, 89
E
Ethernet ................................................. 281
Exif......................................................... 382
F
f саны ............................................ 135, 326
Fn1 түймешігі ............................... 307, 309
Fn2 түймешігі ............................... 307, 309
Fn3 түймешігі ............... 273, 276, 307, 309
FX (36 × 24) 1.0× .................................... 88
FX негізіндегі бейнефильм пішімі ......... 70
FX пішімі ........................................... 87, 88
G
G түріне жататын объектив ......... 323, 326
GPS ....................................... 246, 247, 261
GPS құрылғы ................................ 246, 340
H
R
H.264 ..................................................... 376
HDMI ...................................... 286, 312, 382
HDR (жоғары динамикалық ауқым)..... 189
Hi............................................................ 125
HTTP сервері ........................................ 281
RAW 1-ұяшық - JPEG 2-ұяшық (2ұяшықтағы карта ойнайтын рөл) ......... 97
RGB ......................................... 92, 257, 294
RGB гистограммасы............................. 257
I
III 3D түрлі-түсті матрицалық өлшем... 129
IPTC ............................................... 261, 311
ISO сезімталдық ................... 124, 126, 297
ISO сезімталдық қадамының мəні....... 301
ISO сезімталдық параметрлері.... 293, 297
ISO сезімталдықты автоматты түрде
басқару ........................................ 126, 297
i-TTL....................... 196, 197, 209, 216, 331
J
JPEG.................................. 92, 96, 314, 317
JPEG қалыпты ........................................ 92
JPEG өте жақсы...................................... 92
JPEG стандартты ................................... 92
L
L (үлкен) ............................................ 72, 95
Language (Тіл)................................. 27, 310
LED шамы ............................................. 312
LINK режимі .................................. 206, 312
M
M (Қолмен реттелетін фокус)......... 50, 114
M (орташа) ........................................ 72, 95
M ISO сезімталдықты автоматты түрде
басқару ................................................ 306
N
NEF (RAW) .................. 92, 94, 96, 314, 317
NEF (RAW) жазу ............................. 94, 293
NEF (RAW) өңдеу ......................... 314, 317
NEF (RAW) сығымдалуы ........................ 94
NEF (RAW) түс қалыңдығы .................... 94
Nikon Transfer 2..................................... 279
P
PictBridge....................................... 283, 382
Picture Control режимдері..................... 179
Picture Control режимін басқару.. 184, 293,
297
Picture Control режимін орнату ... 179, 293,
297
PIN ......................................................... 206
Pv түймешігі ............ 50, 132, 306, 307, 309
S
S (кішкентай)..................................... 72, 95
Speedlight жарқыл бөліктері ........ 194, 330
sRGB ..................................................... 294
T
TIFF (RGB) ........................................ 92, 96
U
USB кабель ............................... ii, 278, 283
UTC ......................................... 28, 246, 261
V
ViewNX-i ............................................ ii, 277
W
WB ......................................... 151, 159, 297
X
XQD картасы................................... 30, 383
А
Автоматты (ақ түс балансы) ........ 159, 160
Автоматты DX кесу................................. 88
Автоматты брекетинг ................... 146, 307
Автоматты брекетинг (M режимі) ........ 307
Автоматты брекетинг орнату ............... 295
Автоматты сыртқы жарқыл .......... 197, 216
Авторлық құқық туралы ақпарат.......... 311
Автофокус ........... 48–50, 98–113, 299–301
Автофокус режимі .................. 48, 101, 301
Автофокус режимінің шектеулері........ 301
Ағымдағы кескінді өшіру ................ 43, 268
Айна .............................................. 122, 347
Айнаны көтеру режимі ................. 117, 122
Айнаны тазалау үшін құлыптау ... 311, 347
Айнымалы ток адаптері ............... 336, 342
Ақ түс балансы ............. 151, 159, 293, 297
Ақ түс балансының брекетингі .... 146, 151
Ақ түс балансының брекетингі (автоматты
брекетинг жинағы) ...................... 146, 151
Ақпараттық дисплей. 57, 68, 216, 220, 310
Алдын-ала қолмен енгізілген мəн (ақ түс
балансы)...................................... 160, 168
Алдыңғы пердемен синхрондау .......... 198
Анық түсірілетін кеңістік тереңдігі ....... 132
Анықтама ................................................ 16
n
391
Анықтығы жоғары......................... 286, 382
Апертура ....................... 135, 136, 140, 308
Апертура басымдығы бар автоматты
режим .................................................. 135
Апертура құлпы ............................ 140, 308
Арақатынас............................... 69, 88, 319
Аралықты реттейтін таймер арқылы түсіру
236, 295
Артқы басқару панелі............................... 8
Артқы жарық ............................................. 9
Артқы пердемен синхрондау............... 198
АФ........................ 48–50, 98–113, 299–301
АФ аумағын автоматты түрде таңдау 105,
106
АФ аумағын топтық негізде таңдау .... 105,
106
АФ аумағының жақшалары.............. 10, 35
АФ аумағының режимі ........... 49, 104, 300
АФ аумағының режимін таңдауды шектеу.
300
АФ дəл реттеу....................................... 310
АФ іске қосу .......................................... 300
АЭ жəне жарқыл (автоматты брекетинг
жинағы)........................................ 146, 147
Ə
Əдепкі параметрлер............. 224, 296, 313
Əдепкі параметрлерді қалпына келтіру .....
224, 296, 313
Əр кадр бойынша................................. 116
Əр кадр бойынша бақылағыш АФ 48, 101,
299
Б
n
392
Баға беру .............................................. 267
Бағдарлама жасақтамасының нұсқасы 313
Бағдарламаланған автоматты режим. 133
Бағдары бойынша сақтау .................... 300
Баптау мəзірі ........................................ 310
Барлық кескіндерді өшіру ............ 268, 270
Барлық параметрлерді ысыру............. 313
Басқару дискілерін теңшеу .................. 308
Басқару панелі...................................... 6–8
Басталу/аяқталу нүктесін таңдау .......... 82
Басылатындарын таңдау..................... 285
Басып шығару....................................... 283
Басып шығару күні ............................... 284
Басып шығару параметрлері (PictBridge
[Баптау] мəзірі).................................... 284
Басып шығаруды бастау...................... 285
Батарея ....... 19–24, 37, 313, 351, 379, 380
Батарея туралы мəлімет ..................... 313
Батареяны зарядтау ........................ 19–21
Баяу синхрондау .................................. 198
Бейнефильм режимі .............. 59, 296, 309
Бейнефильм сапасы...................... 67, 297
Бейнефильм түсіру мəзірі ................... 296
Бейнефильм түсіру мəзірін ысыру...... 296
Бейнефильмді жазу түймешігі ...... 61, 307
Бейнефильмді өңдеу ............... 82, 85, 315
Бейнефильмнің ISO сезімталдық
параметрлері ...................................... 297
Бейтарап (Picture Control режимін орнату)
179
Белгіленген тұстар ............................... 256
Белгіленген тұстарды көрсету............... 64
Бет басымдығы бар АФ ......................... 49
Бет өлшемі ........................................... 284
Бетті анықтау................................ 300, 302
Бірнеше рет жанатын жарқыл..... 197, 217
Бірнеше экспозиция..................... 229, 295
Блокталған түсірілімге АФ жауабы ..... 299
Болжалды бақылағыш фокустау......... 103
Бөлектенгені бойынша өлшеу............. 129
Бөлінген экран көрінісін масштабтау 52, 53
Брекетинг...................................... 146, 307
Брекетинг реті ...................................... 307
Бұлтты (ақ түс балансы)...................... 160
Бұрмалануды автоматты басқару....... 294
Бұрмалануды басқару ......................... 314
Виньеттеуді басқару............................. 294
Виртуалды көкжиек .................. 57, 68, 310
Г
Гистограмма ................................. 257, 258
Д
Даралай бейнефильм түсіру......... 74, 298
Дауыстық жазба ................... 272–276, 312
Дауыстық жазба параметрлері............ 312
Дауыстық жазбаны басқару................. 312
Дауыстық жазбаны қайта жазу............ 312
Динамикалық аумақ АФ ....... 104, 106, 301
Диоптрия......................................... 35, 338
Дискіні пайдалану үшін түймешікті босату
308
Дірілді азайту ....................................... 298
Дыбыс ..................................... 61, 290, 312
Дыбыссыз тікелей көрініс арқылы
фотосурет түсіру........................... 54, 295
Дыбыссыз фотосурет түсіру.................. 54
Дыбысты ойнату (слайд көрсетілімі) .. 290
Дыбысты шығару ................................. 312
Дыбыстық сигнал ................................. 312
Дыбыстық шығыс ................................. 376
Е
Е түріне жататын объектив.......... 323, 326
Екі түймешікті басу арқылы қалпына
келтіру.................................................. 224
Ең аз апертура................................ 26, 132
Ж
Жад буфері ..................................... 40, 118
Жад картасы ............... 30, 33, 97, 310, 383
Жад картасын пішімдеу ....................... 310
Жад картасының сыйымдылығы......... 385
Жазғы уақыт.................................... 28, 310
Жақсартылған сымсыз жарық жүйесі.. 204
Жалғыз нүктелі АФ ....................... 104, 106
Жалпы деректер................................... 262
Жарқыл ......... 194, 198, 200, 202, 305, 330
Жарқыл (ақ түс балансы)..................... 160
Жарқыл ауқымы ................................... 330
Жарқыл брекетингі ............... 146, 147, 307
Жарқыл қуатының құлпы ..................... 202
Жарқыл режимі............................. 198, 199
Жарқыл туралы ақпарат ...................... 216
Жарқыл түзетілімі ................................. 200
Жарқыл ысырмасының жылдамдығы. 306
Жарқылға арналған экспозиция түзетілімі
306
Жарқылды басқару 196, 197, 204, 209, 292
Жарқылды қашықтан басқару ............. 209
Жарқылды синхрондау жылдамдығы . 305
Жарқылды синхрондау түйіспе тұсы .. 195
Жарқылдың дайындығын білдіретін
индикатор .............. 11, 194, 203, 334, 374
Жарқын (Picture Control режимін орнату) ..
179
Жел шуын азайту ................................. 298
Желі ............................................... 281, 313
Жергілікті желі....................................... 337
Жиек ...................................................... 284
Жиілікке қатысты сипаттама................ 298
Жоғарғы басқару панелі....................... 6, 7
Жоғары ISO БА ............................. 294, 298
Жоғары динамикалық ауқым (HDR)... 189,
295
Жою ......................................................... 43
Жұптастыру........................................... 206
Жылдам сымсыз басқару ............ 211, 218
Жылы түс сүзгісі ................................... 315
Жыпылықтауды азайту ........................ 298
И
Икемді бағдарлама............................... 133
Индекс таңбасы ...................................... 63
К
Кадр аралығы (слайд көрсетілімі) ....... 290
Кадр жылдамдығы.................................. 67
Кадр өлшемі/кадр жылдамдығы ... 67, 296
Кадр шеттерін кесу....................... 314, 319
Калибрлеу ............................................. 380
Кең аумақты АФ...................................... 49
Кеңейтілген фотосурет мəзірінің
жиынтықтары ...................................... 291
Керек-жарақтар .................................... 336
Керек-жарақтарға арналған құрылғы... 14,
194
Кері индикаторлар................................ 309
Кескін аумағы 26, 51, 63, 70, 87, 88, 90, 95,
292, 296
Кескін өлшемі ................................. 95, 292
Кескін сапасы ................................. 92, 292
Кескін сенсорын тазалау ..................... 311
Кескін туралы аңғартпа........................ 311
Кескін үстіне қабаттау .................. 315, 320
Кескіндегі тозаң іздерін кетіруге арналған
сурет үлгісі........................................... 311
Кескіндерді көшіру................................ 290
Кескінді автоматты түрде бұру ............ 290
Кескінді жасыру .................................... 289
Кескінді қалыптастыруға арналған жарқыл
132, 306
Кескінді тексере қарау ................. 250, 290
Кесу ................................................... 67, 69
Кесу (PictBridge [Баптау] мəзірі) .......... 284
Кірістірілген микропроцессоры бар
объектив ................................ 26, 323, 326
Компьютер .................................... 277, 278
Корпус қақпағы ............................... 25, 339
Көлеңке (ақ түс балансы) .................... 160
Көрініс бұрышы ...................... 87, 328, 329
Көріністапқыш........................... 10, 35, 371
Көріністапқыш окуляры.................. 36, 120
Көріністапқыш тор дисплейі ................ 304
Көріністапқыш фокусы ............. 35, 36, 338
Көшірмелер саны (PictBridge [Баптау]
мəзірі) .................................................. 284
Күн жəне уақыт ............................... 28, 310
Күн пішімі ........................................ 29, 310
Күту режимінің таймері .......... 41, 247, 303
Қ
Қайта зарядталмалы литий-ионды батарея
ii, 19, 37, 379, 380
Қалпына келтіру ................................... 224
Қалыпты аумақты АФ ............................. 49
Қара жəне ақ түсті (монохромды) ....... 315
Қарау дисплейінің параметрлері......... 289
Қатар қойып салыстыру....................... 315
Қатарынан түсіру режимі ..... 117, 290, 303
Қатарынан түсіруден кейін көрсету..... 290
Қашықтан басқару сымы........ 73, 138, 339
n
393
Қашықтан жарқылмен фотосурет түсіру....
204
Қашықтан қайталау ...................... 213, 218
Қашықтық басымдығы бар қол режимі 197,
217, 331
Қойындыны таңдау .............................. 316
Қол режимі (жарқылды басқару) 197, 209,
217
Қол режимі (экспозиция режимі) ......... 136
Қолданушы басқару элементін тағайындау
307
Қолданушы параметрлері.................... 299
Қолданушы параметрлерінің жиынтығы....
299
Қолмен басылу режимі ........................ 138
Қолмен реттелетін фокус............... 50, 114
Қос монитор.......................................... 287
Қосылған D-Lighting.............. 155, 187, 294
Қосылған D-Lighting брекетингі (автоматты
брекетинг жинағы) ...................... 146, 155
Қосымша дискімен кадрды ілгері жылжыту
308
Қосымша селектор 109, 111, 141, 307, 309
Қуат жалғағышы ........................... 336, 342
Құлаққаптар ............................................ 64
Құлаққаптың дыбыс деңгейі .................. 64
Құлып қосулы кезде фокусты бақылау 299
Қызу бөлетін шам (ақ түс балансы) .... 159
Қызыл көз əсерін азайту...................... 198
Қызыл көз əсерін түзету....................... 314
М
Майред.................................................. 164
Максималды апертура... 50, 243, 326, 334
Максималды сезімталдық ........... 127, 297
Максималды үздіксіз суретке түсіру ... 303
Матрицалық өлшем ..................... 129, 302
Межелі орын ......................................... 296
Менің мəзірім........................................ 316
Микропроцессор түйіспелері............... 326
Микропроцессормен жабдықталмаған
объектив.............................. 243, 324, 326
Микропроцессормен жабдықталмаған
объектив деректері............. 243, 244, 311
Микрофон ....................... 2, 5, 64, 272, 341
Микрофон сезімталдығы ..................... 298
Минималды ысырма жылдамдығы..... 127
Монитор .................... 12, 44, 248, 303, 310
Монитор жарықтығы ................ 51, 64, 310
Мониторды өшіруді кешіктіру .............. 303
Монитордың түс балансы .................... 310
Монохромды................................. 179, 315
Мульти селектор............................. 16, 308
n
394
Мульти селектордың орталық түймешігі ...
308
Н
Нүкте ..................................................... 129
Нүктелі ақ түс балансы ........................ 173
Нысан қозғалысы ................................. 299
О
Объектив .................. 25, 26, 243, 310, 323
Объектив жиектемесі................. 3, 26, 115
Объектив қақпағы .................................. 25
Объективті бекіту ................................... 25
Объективті бекіту таңбасы .......... 3, 25, 26
Объективтің фокустау сақинасы 25, 50, 114
Ойнату .............................. 42, 80, 248, 286
Ойнату қалтасы.................................... 289
Ойнату мəзірі........................................ 289
Ойнату туралы ақпарат ............... 254, 289
Ойнатуды масштабтау......................... 263
Оңай экспозиция түзетілімі ................. 302
Оңтайлы экспозицияны дəл реттеу .... 302
Оптикалық AWL............................ 204, 205
Оптикалық/радио AWL ................ 204, 208
Ортасы бойынша өлшенген ................ 129
Ортасы бойынша өлшенген өлшеу .... 302
Орын деректері ............................ 246, 261
Ө
Өздігінен түсіруді реттейтін таймер ... 117,
120, 303
Өлшем .............................. 72, 95, 314, 319
Өлшемін өзгерту .................................. 314
Өлшеу ................................................... 129
Өңдеу мəзірі ......................................... 314
Өшіргеннен кейін.................................. 290
Өшіру ............................................ 268, 276
П
Параметрлерді сақтау/жүктеу ............. 313
Пəтер (Picture Control режимін орнату) 179
Пейзаж (Picture Control режимін орнату)...
179
Перифериялық жалғағыш ............... 2, 337
Перспективаны басқару ...................... 315
Пішім ............................................... 33, 310
Портрет (Picture Control режимін орнату)..
179
Р
Радио AWL.................................... 204, 206
Радио қашықтағы жарқыл туралы ақпарат
208
Реңк беру (Picture Control режимін орнату)
183
С
Сағат................................................ 28, 310
Сағат батареясы............................. 29, 351
Сағатты жерсеріктен орнату................ 247
Сақтау қалтасы..................................... 291
Сақтық көшірме (2-ұяшықтағы карта
ойнайтын рөл) ....................................... 97
Сандық айналы фотокамераға арналған
стандартты i-TTL толықтырғыш жарқылы
196, 331
Сезімталдық.......................... 124, 126, 297
Сенсорлық басқару элементтері .. 12, 185,
251, 312
Сенсорлық экран .................... 12, 185, 251
Синхрондалған босату ......................... 304
Слайд көрсетілімі ................................. 290
Соңғы параметрлер.............................. 316
Стандартты (Picture Control режимін
орнату) ................................................. 179
Сурет нобайлары бар бет .................... 285
Сурет нобайы........................................ 248
Суретке түсіру режимі .......................... 116
Суретке түсіру режимін жылдам таңдау ....
117, 119
Суретке түсіру режимін таңдауды шектеу .
304
Сүзгі əсерлері ............................... 183, 315
Сұйық кристалдық дисплей ............. 9, 304
Сұйық кристалдық дисплей жарығы 9, 304
Сығымдалған (NEF (RAW) сығымдалуы) ..
94
Сығымдалмаған (NEF (RAW) сығымдалуы)
94
Сымсыз жарқыл параметрлері ............ 204
Сымсыз желі ................................. 281, 337
Сымсыз қашықтан басқару бөлігі . 73, 204,
206, 312, 337
Сымсыз қашықтан басқару параметрлері .
312
Сымсыз таратқыш ........................ 281, 337
Сыртқы микрофон .......................... 64, 341
Сыртқы микрофонға арналған жалғағыш 2,
341
Т
Таймер........................................... 120, 236
Таңдалған кадрды сақтау ................ 82, 85
Тегістеу.................................................. 191
Тек АЭ (автоматты брекетинг жинағы) 146,
147
Тек жарқыл (автоматты брекетинг жинағы)
146
Теледидар............................................. 286
Тік күн сəулелері (ақ түс балансы) ...... 160
Тік суретке түсіру............ 39, 102, 109, 307
Тік суретке түсіруге арналған AF-ON
түймешігі...................................... 102, 307
Тік суреттерді бұру ............................... 290
Тікелей көрініс .................................. 44, 59
Тікелей көрініс арқылы фотосурет түсіру ..
44–58
Тікелей көрініс селекторы................ 44, 59
Тікелей көрініс түймешігінің параметрлері
309
Толық өлшемде қарау .......................... 248
Толық өлшемде қарау шертулері........ 312
Толып кету (2-ұяшықтағы карта ойнайтын
рөл) ........................................................ 97
Топтық жарқыл.............................. 209, 218
Төбе жарығы......................................... 315
Төм ........................................................ 125
Түзу ету ................................................. 314
Түймешіктердің артқы жарықтары .. 9, 304
Түс кеңістігі ........................................... 294
Түс темп. таңдау (Ақ түс балансы) 160, 165
Түс температурасы ...... 159, 160, 161, 165
Түсірілген сурет деректері ................... 259
Тұрақты бақылағыш АФ ......................... 48
У
Уақыт............................................... 28, 310
Уақыт белдеуі ................................. 28, 310
Уақыт белдеуі жəне күн ................. 28, 310
Ү
Үздіксіз бақылағыш АФ................. 101, 299
Үздіксіз жоғары жылдамдық 116, 117, 303
Үздіксіз суретке түсіру жылдамдығы... 303
Үздіксіз суретке түсіру режимі 116, 117, 303
Үздіксіз төмен жылдамдық... 116, 117, 303
Үйлесімді объективтер ......................... 323
Үндеткіш ................................................ 276
Үстіне қабаттау режимі......................... 232
Ұ
Ұзақ экспозиция БА .............................. 294
Ұяшық................................ 30, 97, 249, 296
Ұяшық бос кезде босату құлпы............ 313
Ұяшықты таңдау ............................. 97, 249
Ф
Файл атаулары ............................. 291, 296
Файл нөмірлерінің реттілігі .................. 304
Файл туралы ақпарат........................... 255
n
395
ФЖ жоғары жылдамдықта автоматты
синхрондау.......................................... 305
Флюоресцентті (ақ түс балансы)......... 159
Фокус ....................................................... 50
Фокус режимінің ауыстырғышы 48, 98, 114
Фокус режимінің қосқышы ............. 26, 114
Фокустау.............. 48–50, 98–115, 299–301
Фокустау индикаторы.............. 40, 111, 115
Фокустау күйінің индикаторы.. 40, 111, 115
Фокустау құлпы ..................................... 111
Фокустау нүктелерінің саны................. 300
Фокустау нүктесі ..... 49, 104, 108, 300, 301
Фокустау нүктесін айнала орау ........... 301
Фокустау нүктесінің параметрлері ...... 301
Фокустау режимі ....................... 48, 98, 114
Фокустау экраны................................... 371
Фокусты бақылау.......................... 103, 299
Фокустық жазықтық таңбасы ............... 115
Фокустық қашықтық.............. 245, 328, 329
Фотокамерадан объективті алу............. 26
Фотосурет туралы мəлімет .......... 254, 289
Фотосурет түсіру мəзірі ........................ 291
Фотосурет түсіру мəзірінің жиынтығы . 291
Фотосуреттерді қорғау ......................... 265
Фотосуреттің тікелей көрініс дисплейінің ақ
түс балансы........................................... 52
Экспозиция өлшегіштері................ 41, 303
Экспозиция режимі .............................. 131
Экспозиция түзетілімі .................. 143, 302
Экспозиция/жарқыл түзетілімі қадамының
мəні...................................................... 301
Экспозицияны алдын ала қарау ........... 46
Экспозицияны басқаруға арналған ЭМ
қадамдары .......................................... 301
Экспозицияны кешіктіру режимі.......... 304
Экспозицияны тегістеу................... 76, 238
Электронды алдыңғы перде ысырмасы....
304
Электрондық БА................................... 298
Электрондық қашықтықты өлшегіш .... 115
Элементтер қосу (Менің мəзірім)........ 316
Элементтерге баға беру (Менің мəзірім)...
316
Элементтерді жою (Менің мəзірім) ..... 316
Һ
Цианотипия (монохромды) .................. 315
Ш
Шерту .............................................. 12, 312
Шығармашыл жарық жүйесі ................ 330
Шығынсыз сығымдалған (NEF (RAW)
сығымдалуы)......................................... 94
Ы
Ысырма жылдамдығы ......... 134, 136, 140
Ысырма жылдамдығының құлпы 140, 308
Ысырманы босату түймешігі . 40, 111, 141,
309
Ысырманы босату түймешігі АЭ-Қ ...... 302
Ысырманы тыныш босату ................... 116
Ысырманы ұстап тұру басымдығы бар
автоматты режим................................ 134
Ысыру ........................................... 296, 313
Э
n
396
Экспозиция ........... 129, 131, 141, 143, 301
Экспозиция айырмашылығы ............... 191
Экспозиция бағдарламасы .................. 357
Экспозиция брекетингі ......... 146, 147, 307
Экспозиция индикаторы ...................... 137
Экспозиция құлпы ................................ 141
a
n
397
n
398
n
399
Кепілдік шарттары - Еуропа
еліндеріндегі Nikon Europe
Service Warranty кепілдігі
n
400
Құрметті Nikon компаниясының тұтынушысы!
Nikon өнімін сатып алғаныңыз үшін рақмет.Nikon өніміне кепілдік
бойынша қызмет көрсету қажет болса, оны сатып алған дилермен
немесе Nikon Europe B.V. сату аумағындағы (мысалы, Еуропа/
Ресей/басқалар) өкілетті қызмет көрсету желісіндегі мүшемен
хабарласыңыз. Мəліметтерді мына беттен қараңыз:
http://www.europe-nikon.com/support
Қажетсіз ыңғайсыздықтарды алдын алу үшін дилермен немесе
өкілетті қызмет көрсету желісімен хабарласудан бұрын пайдаланушы
нұсқаулықтарын мұқият оқып шығуға кеңес береміз.
Nikon жабдығына бастапқы сатып алған күннен бастап бір жылға
қандай да бір өндірістік ақауларға кепілдік беріледі. Кепілдік
берілген осы мерзім ішінде өнім нашар материалға немесе
жасалу сапасына байланысты істен шығатын болса, Nikon Europe
B.V. сату аумағындағы біздің өкілетті қызмет көрсету желісіміз
төменде көрсетілген шарттар мен талаптарға сəйкес жұмысы
жəне бөлшектері үшін ақы алмай, өнімді жөндейді. Nikon
компаниясы өнімді ауыстыру немесе жөндеу құқығын (өзінің
қарауына) өзінде қалдырады.
1. Бұл кепілдік сатып алынған күнді, өнім түрін жəне дилердің атыжөнін көрсететін дайын кепілдік талоны жəне бастапқы есепшот
немесе сатып алғандығын дəлелдейтін түбіртектің негізінде ғана
беріледі; өніммен бірге Nikon компаниясы жоғарыда айтылған
құжаттар көрсетілмесе немесе оның ішінде мəліметтер толық
болмаса немесе оқуға түсініксіз болса, кепілдік бойынша тегін
қызмет көрсетуден бас тарту құқығын сақтайды.
2. Бұл кепілдікте төмендегілер көрсетіледі:
• қалыпты жағдайда тозуына байланысты бөлшектерге
қажетті түрде техникалық қызмет көрсету жəне жөндеу
немесе ауыстыру.
• пайдаланушы нұсқауларында сипатталғандай, Nikon
компаниясының жазбаша келісімінсіз, өнімнің қалыпты күйін
жаңарту үшін өзгерту.
• тасымалдау шығындары жəне өнімдердің кепілдігімен
тікелей немесе жанама байланысты тасымалдаудың барлық
қауіптері.
• өнім бастапқыдан жасалған жəне/немесе өндірілген
елдерден басқа қандай да бір басқа елдердегі заңдардың
жергілікті немесе техникалық ережелеріне сəйкес Nikon
компаниясының жазбаша келісімінсіз өнімге жасалған
өзгертулердің немесе реттеулердің нəтижесінде келтірілген
қандай да бір зақым.
3. Кепілдік келесі жағдайларда жарамсыз болып табылады:
• дұрыс пайдаланбаудың, сондай-ақ өнімді қалыпты жағдайда
немесе пайдалану жəне техникалық қызмет көрсету жөнінде
пайдаланушы нұсқаулықтарына сəйкес пайдаланбау жəне
өнімді пайдаланылған елдің қауіпсіздік ережелеріне сəйкес
орнатпаудың немесе пайдаланбаудың нəтижесінде
келтірілген зақым.
• апат, сондай-ақ, нажағай, су тасқыны, өрт шығу, дұрыс
пайдаланбау немесе немқұрайдылықтың нəтижесінде
келтірілген зақым.
• өнім үлгісін немесе сериялық нөмірін өшіру, оның анық
болмауы немесе алып тастау.
• өкілетті емес қызмет көрсететін ұйымдар немесе тұлғалар
жасаған жөндеулер немесе реттеулердің нəтижесінде
келтірілген зақым.
• өнім қосылған немесе бірге пайдаланылған қандай да бір
жүйедегі ақаулар.
4. Бұл қызмет көрсету жөніндегі кепілдік заңдық күші бар тиісті
ұлттық заңдарға сəйкес тұтынушының заңдық құқықтарына да,
сату/сатып алу жөнінде келісім-шарттың негізінде дилерге
қарсы келетін тұтынушының құқықтарына да əсер етпейді.
Ескерту: Nikon компаниясының барлық өкілетті қызмет керсету
орталықтарын осы сілтемеге өту арқылы қарап шығуға болады
(URL = http://www.europe-nikon.com/service/).
n
401
E
L
P
Nikon D5
M
SA
САНДЫҚ ФОТОКАМЕРА
Бұл нұсқаулықты түгелдей немесе оның бір бөлігін (сын жазу
мақалалары мен шолулардағы қысқа дəйексөздерді қоспағанда)
NIKON CORPORATION компаниясының жазбаша рұқсатынсыз
ешбір түрде көшіруге болмайды.
Қолданушы нұсқаулығы
(кепілдік бар)
Жасап шығарушы :
AMA16538
Еуропада басылған
Kk
SB9A05(Y7)
6MB292Y7-05
• Фотокамераны пайдалану алдында осы
нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.
• Фотокамераны дұрыс пайдалануды қамтамасыз
ету үшін «Қауіпсіздік шаралары» бөлімін (x-бет)
оқып шығыңыз.
• Осы нұсқаулықты оқығаннан кейін болашақта
анықтама алу үшін оңай қол жеткізуге болатын
жерде сақтаңыз.
Kk
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising