Nikon | D5600 | Nikon D5600 Қолданушы нұсқаулығына қосымша

Nikon D5600 Қолданушы нұсқаулығына қосымша
SB9D01(Y7)
6MB454Y7-01
Kk
Қолданушы нұсқаулығына
қосымша
3 Смарт құрылғы: сұралғанда Wi-Fi connection (Wi-Fi
қосылымы) параметрін нұқыңыз.
Смарт құрылғы фотокамераны дайындауыңызды сұрайды.
Фотокамераны қосып, келесі қадамға өтіңіз.
*4-қадамды аяқтағанша мына пəрменді нұқымаңыз: Next (Келесі).
Сіз сатып алған фотокамераның баптау мəзіріндегі Wi-Fi
элементінде Establish Wi-Fi connection (Wi-Fi байланысын
орнату) деген жаңа параметр бар. Бұл параметрді фотокамера
мен SnapBridge қолданбасы орнатылған смартфон немесе планшет
(төменде «смарт құрылғы») арасында тікелей Wi-Fi байланысын
орнату үшін пайдалануға боалды.
SnapBridge қолданбасы
SnapBridge қолданбасын суреттерді жүктеп алу немесе
фотокамераны смарт құрылғыдан қашықтан басқару үшін
пайдаланыңыз. Жалғастыру алдында мыналарды ескеріңіз:
• Қолданбаның соңғы нұсқасын ғана пайдалану керек.
• SnapBridge қолданбасын Apple App Store®
немесе Google Play™ дүкенінен жүктеп
алуға болады.
• SnapBridge туралы соңғы ақпарат Nikon
веб-сайтында қолжетімді.
• Қолданбаны пайдалану туралы ақпарат
мына мекенжайда көруге болатын онлайн
анықтама арқылы қолжетімді:
https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/en/index.html
4 Фотокамера: фотокамераны баптау
мəзірінде Wi-Fi тармағын таңдаңыз,
содан кейін Establish Wi-Fi connection
(Wi-Fi қосылымын орнату) пəрменін
белгілеңіз жəне J түймешігін басыңыз.
Фотокамераның SSID идентификаторы
жəне құпиясөз көрсетіледі.
Фотокамераға Wi-Fi арқылы қосылу
D Қосылу алдында
Жалғастыру алдында:
• Смарт құрылғыда Wi-Fi функциясын қосыңыз (мəліметтерді
құрылғымен бірге қамтамасыз етілген құжаттамада қараңыз).
• Құрылғылардың күтпеген жерден өшуін болдырмау үшін
фотокамерадағы жəне смарт құрылғыдағы батареялар толығымен
зарядталғанына көз жеткізіңіз.
• Фотокамераның жад картасында бос орын қолжетімді екенін тексеріңіз.
5 Смарт құрылғы: смарт құрылғыға
оралып, Next (Келесі) пəрменін нұқыңыз.
Wi-Fi желісіне қосылу туралы нұсқаулар
көрсетіледі.
1 Смарт құрылғы: SnapBridge
қолданбасын іске қосып, Skip (Өткізіп
жіберу) пəрменін нұқыңыз.
• Қолданбаны бұрын іске қосқан
болсаңыз, сəлемдесу диалогтық терезесі
көрсетілмейді, 2-қадамға өтіңіз.
• Connect to camera (Фотокамераға
қосылу) пəрменін нұқу Bluetooth
арқылы жұптастыру диалогтық терезесін
көрсетеді. Сəлемдесу диалогтық
терезесіне оралу үшін жоғарғы сол жақ
бұрышта
түймешігін нұқыңыз. Bluetooth
қосылымдары туралы ақпаратты онлайн
анықтамада қараңыз.
6 Смарт құрылғы: нұсқауларды оқудан
2 Смарт құрылғы:
қойындысын ашыңыз,
пəрменін
нұқыңыз жəне Wi-Fi mode (Wi-Fi режимі) параметрін таңдаңыз.
1
2
кейін View options (Параметрлерді көру)
пəрменін нұқыңыз.
Көрсетілетін диалогтық терезе смарт
құрылғыға жəне операциялық жүйеге қарай
өзгеріп отырады:
• Android құрылғыларында View options
(Параметрлерді көру) пəрменін нұқу
смарт құрылғының Wi-Fi параметрлері
диалогтық терезесін көрсетеді.
• iOS құрылғыларында View options (Параметрлерді көру) пəрменін
нұқу iOS параметрлері қолданбасын іске қосады. Параметрлер
қолданбасын көру үшін < Settings (Параметрлер) тармағын
нұқыңыз, содан кейін жоғары қарай жүгіртіп, Wi-Fi тармағын (оны
параметрлер тізімінің жоғарғы жағында табасыз) нұқыңыз.
3
D «Wi-Fi mode (Wi-Fi режимі)» параметрі жоқ па?
SnapBridge қолданбасы жаңартылғанын тексеріңіз. Соңғы
нұсқаны пайдаланып жатсаңыз да, Wi-Fi режимі параметрі
жоқ болса, қолданбадан шығыңыз жəне фонда жұмыс істеп
жатпағанына көз жеткізіңіз, содан кейін құрылғы интернетке
қосулы екенін тексеріңіз жəне қолданбаны қайта іске қосыңыз.
7 Смарт құрылғы: фотокамера 4-қадамда көрсеткен SSID
идентификаторын таңдаңыз жəне құпиясөзді енгізіңіз.
Смарт құрылғыға жəне операциялық жүйеге байланысты
дисплейлер төменде көрсетілгендерден басқаша болуы мүмкін.
Android
Сауда белгісі туралы ақпарат
Apple®, App Store®, Apple логотиптері, iPhone®, iPad®, iPod touch®,
Mac, macOS жəне OS X — Apple Inc. компаниясының АҚШ-тағы
жəне басқа елдердегі тіркелген сауда белгілері. iPhone сауда
белгісі Aiphone Co., Ltd компаниясының лицензиясы бойынша
пайдаланылады. Android, Google Play жəне Google Play логотипі
— Google LLC компаниясының сауда белгілері. Android роботы
Google компаниясы жасаған жəне бөліскен туындыдан көшірілген
немесе өзгертілген жəне Creative Commons 3.0 Attribution License
лицензиясында сипатталған шарттарға сай пайдаланылады.
IOS — Cisco Systems, Inc. компаниясының Америка Құрама
Штаттарындағы жəне/немесе басқа елдердегі сауда белгісі немесе
тіркелген сауда белгісі жəне лицензия бойынша пайдаланылады.
iOS
D Қайта қосылу
Осы аралықта құпиясөз өзгерген болмаса, фотокамераға келесі
рет қосылғанда сізден құпиясөзді енгізу талап етілмейді.
8 Смарт құрылғы: SnapBridge
қолданбасына оралыңыз.
Wi-Fi қосылымы орнатылғаннан кейін
қолданба Wi-Fi режимінің параметрлерін
көрсетеді. SnapBridge қолданбасын
пайдалану туралы ақпаратты онлайн
анықтамада қараңыз.
D Wi-Fi қосылымдарын аяқтау
Wi-Fi қосылымын аяқтау үшін
пəрменін
нұқыңыз. Белгіше
болып өзгергенде
пəрменін нұқыңыз жəне Exit Wi-Fi
mode (Wi-Fi режимінен шығу) пəрменін
таңдаңыз.
© 2019 Nikon Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising