Nikon | D7500 | Nikon D7500 Қолданушы нұсқаулығы

Nikon D7500 Қолданушы нұсқаулығы
Nikon D7500
САНДЫҚ ФОТОКАМЕРА
Қолданушы нұсқаулығы
(кепілдік бар)
Бұл нұсқаулықты түгелдей немесе оның бір бөлігін (сын жазу
мақалалары мен шолулардағы қысқа дəйексөздерді
қоспағанда) NIKON CORPORATION компаниясының жазбаша
рұқсатынсыз ешбір түрде көшіруге болмайды.
Жасап шығарушы :
AMA16710
Еуропада басылған
Kk
SB7C01(Y7)
6MB386Y7-01
• Фотокамераны пайдалану алдында осы
нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.
• Фотокамераны дұрыс пайдалануды қамтамасыз
ету үшін «Қауіпсіздік шаралары» бөлімін (xii-бет)
оқып шығыңыз.
• Осы нұсқаулықты оқығаннан кейін болашақта
анықтама алу үшін оңай қол жеткізуге болатын
жерде сақтаңыз.
Kk
SnapBridge қолданбасын қазір алыңыз!
SnapBridge қолданбасын фотокамераны смартфоннан немесе
планшеттен (смарт құрылғы) қашықтан басқару жəне
фотокамерадан суреттерді жүктеу үшін пайдаланыңыз.
Оны бүгін тегін жүктеңіз!
SnapBridge қолданбасы Apple App
Store®, Google Play™ дүкендерінде жəне
келесі веб-сайтта тегін қолжетімді:
http://snapbridge.nikon.com
SnapBridge туралы соңғы жаңалықтарды
алу үшін Nikon веб-сайтына кіріңіз.
Фотокамера мен смарт құрылғыны қосу
Фотокамера мен смарт құрылғыны жұптастыру үшін төмендегі
қадамдарды орындаңыз:
1 Фотокамерада қосылу шеберін іске
қосыңыз.
2 Смарт құрылғыда фотокамера атауын
түртіңіз.
3 Фотокамераның J түймешігін
басып, смарт құрылғыда Pair
(Жұптастыру) пəрменін түртіңіз
(дисплей құрылғыға жəне
операциялық жүйеге қарай
өзгеріп отырады).
Жұптастыру туралы қосымша ақпаратты 28-бетте қараңыз.
D7500 үлгі атауы: N1610
SnapBridge арқылы кескіндерді алу тəжірибесін жақсартыңыз.
Фотосуреттерді фотокамерадан смарт құрылғыға
«əрқашан қосулы» байланыс арқылы жүктеңіз. Бұл
онлайн фотосурет бөлісуді бұрыннан да оңайырақ
етеді.
Фотосуреттер мен сурет нобайларын NIKON IMAGE
SPACE бұлттық қойма қызметіне кері жүктеңіз.
Келесі əрекеттерді орындау үшін SnapBridge қолданбасын
пайдалана отырып кескіндерді алу тəжірибесін
жақсартыңыз:
• Фотокамераны қашықтан басқару
• Тікелей фотосуреттерге титрлерді (авторлық құқық
туралы ақпараттың кез келген екеуін, аңғартпалар,
мəтін немесе логотиптер) қосу
• Смарт құрылғыдан фотокамераға уақыт пен орынды
автоматты түрде кері жүктеу
• Фотокамераның бағдарлама жасақтамасының
жаңартымдарын алу
A SnapBridge туралы қосымша
Қосымша ақпарат алу үшін SnapBridge қолданбасындағы онлайн анықтама
мүмкіндігін пайдаланыңыз.
i
Фотокамераның мүмкіндіктерін толық пайдалану үшін барлық
нұсқауларды мұқият оқуды ұмытпаңыз жəне оларды өнімді
пайдаланатын барлық адам оқи алатын жерде сақтаңыз.
Таңбалар жəне шартты белгілер
Қажет ақпаратты оңайырақ таба алуыңыз үшін келесі таңбалар мен
шартты белгілер пайдаланылады:
D
Бұл белгіше сақтық ескертулерді белгілейді; фотокамераға зақым
келтіріп алмау үшін пайдаланудан бұрын оқылуы тиіс ақпарат.
A
Бұл белгіше ескертпелерді білдіреді; фотокамераны
пайдаланудан бұрын оқылуы тиіс ақпарат.
0
Бұл белгіше осы нұсқаулықтың басқа бөлімдеріне жасалған
сілтемелерді білдіреді.
Фотокамера мониторындағы мəзір элементтері, параметрлер жəне
хабарлар қалың күйде көрсетіледі. Фотокамера мен смарт құрылғының
мəзірлері мен диалогтық терезелері осында көрсетілгендерден басқаша
болуы мүмкін.
Бұл нұсқаулықта смартфондар жəне планшеттер «смарт құрылғылар»
деп аталады.
Фотокамера параметрлері
Осы нұсқаулықтағы түсініктемелер əдепкі параметрлерді ескере отырып
берілген.
AҚауіпсіздік шаралары
Фотокамераны алғаш рет пайдаланудан бұрын «Қауіпсіздік
шаралары» (0 xii) бөліміндегі қауіпсіздік туралы нұсқауларды оқыңыз.
ii
Nikon пайдаланушысына қолдау көрсету
Фотокамераны тіркеу үшін келесі сайтқа өтіңіз жəне өнім туралы соңғы
мəліметтерді жаңартып отырыңыз. Жауаптарды жиі қойылатын
сұрақтардан табуға болады жəне техникалық қолдау алу үшін бізге
хабарласыңыз.
http://www.europe-nikon.com/support
❚❚ Мəзір нұсқаулығы
Мəзір параметрлері жəне фотокамераны принтерге немесе теледидарға
қосу əдісі сияқты тақырыптар туралы қосымша ақпарат алу үшін
фотокамераның Мəзір нұсқаулығын Nikon веб-сайтынан төменде
сипатталғандай жүктеңіз. Мəзір нұсқаулығы pdf пішімінде жəне оны
Adobe Reader немесе Adobe Acrobat Reader бағдарламасын пайдаланып
көруге болады.
1 Компьютерде веб-браузерді іске қосыңыз жəне
http://downloadcenter.nikonimglib.com/ мекенжайындағы Nikon
нұсқаулығын жүктеу сайтын ашыңыз
2 Қажетті өнімнің бетіне өтіңіз жəне нұсқаулықты жүктеңіз.
iii
Орама құрамы
Осында тізілген барлық заттар фотокамерамен бірге қоса
берілгеніне көз жеткізіңіз.
DK-28 резеңке көзүсті
қалқаны (0 90;
фотокамераға жалғанған
күйде келеді)
BF-1B корпус қақпағы
(0 24, 287)
D7500 фотокамерасы (0 1)
Түйіспе тұс қақпағы бар EN-EL15a қайта зарядталмалы литийионды батареясы (0 19, 21)
MH-25a зарядтау құрылғысы (сату еліне немесе аймағына
байланысты түрі жəне пішіні өзгеріп отыратын айнымалы ток
адаптерімен немесе қуат кабелімен бірге келеді; 0 19)
Кепілдік (осы нұсқаулық
DK-5 окуляр қақпағы (0 90)
мұқабасының артқы жағында
AN-DC3 BK бауы (0 19)
UC-E20 USB кабелі
басылған)
Қолданушы нұсқаулығы
(осы нұсқаулық)
Объектив жинағы опциясын сатып алушылар орауышта объектив
те бар екеніне көз жеткізулері керек. Жад карталары бөлек
сатылады. Жапонияда сатып алынған фотокамералардың
мəзірлері мен хабарлары ағылшын жəне жапон тілдерінде ғана
көрсетіледі; басқа тілдерге қолдау көрсетілмейді. Бұл тудыруы
мүмкін кез келген ыңғайсыздық үшін кешірім сұраймыз.
A ViewNX-i жəне Capture NX-D компьютерлік бағдарламалық
жасақтамалары
ViewNX-i бағдарламалық жасақтамасын фотосуреттерді дəл реттеу немесе
суреттерді көру мақсатында компьютерге көшіру үшін пайдаланыңыз, я
болмаса Capture NX-D бағдарламалық жасақтамасын компьютерге
көшірілген суреттерді дəл реттеу жəне NEF (RAW) пішіміндегі кескіндерді
басқа пішімдерге түрлендіру үшін пайдаланыңыз. Бұл қолданбалар мына
бетте жүктеуге қолжетімді: http://downloadcenter.nikonimglib.com/
Сондай-ақ, Nikon бағдарламалық жасақтамасы, соның ішінде жүйелік
талаптар туралы соңғы ақпарат алу үшін осы веб-сайтқа кіруге болады.
iv
Мазмұны
Орама құрамы.......................................................................... iv
Қауіпсіздік шаралары ............................................................ xii
Ескертпелер ........................................................................... xvi
Кіріспе
1
Фотокамерамен танысу .......................................................... 1
Фотокамера корпусы ............................................................... 1
Режимді таңдау дискі............................................................... 6
Басқару панелі ......................................................................... 8
Көріністапқыш .......................................................................... 9
Диоптрияны реттеу тетігі....................................................... 11
Еңкейтілетін мониторды пайдалану ..................................... 12
Сенсорлы экранды пайдалану.............................................. 14
Мульти селектор .................................................................... 18
Алғашқы қадамдар
Фотокамера бауын жалғау ....................................................
Батареяны зарядтау ..............................................................
Батареяны жəне жад картасын салыңыз .............................
Объективті бекітіңіз................................................................
Фотокамераны қосыңыз ........................................................
SnapBridge қолданбасын пайдаланып қосылу
SnapBridge сіз үшін не істей алады ....................................
Қажет болатын нəрселер ......................................................
Смарт құрылғыны дайындау...............................................
Жұптастыру жəне қосылу.....................................................
Байланыс орнату туралы кеңестер ....................................
Wi-Fi сұрау (тек iOS) ..............................................................
Жұптастыру жəне қосылу туралы көбірек ........................
«Unable to Connect. (Қосылу мүмкін емес.)»........................
Жұптастыру мəселелері........................................................
Суреттерді жүктеп алу...........................................................
19
19
19
21
24
26
28
29
30
31
32
37
37
39
39
39
40
v
Оқулық
41
Фотокамера мəзірлері: шолу............................................... 41
Фотокамера мəзірлерін пайдалану...................................... 42
Батарея зарядының деңгейі жəне қалған кадрлар
саны .................................................................................... 46
Негізгі фотосурет түсіру жəне ойнату
«Бағытта да, түсір» фотосурет түсіру əдісі
(i жəне j режимдері)......................................................
Тікелей көрініс туралы кеңестер ..........................................
Негізгі ойнату..........................................................................
Қаламайтын фотосуреттерді өшіру .....................................
Параметрлерді нысанға немесе жағдайға сəйкес ету
(көрініс режимі)
48
48
56
59
60
61
Көрініс режимін таңдау......................................................... 61
Арнайы əсерлер
64
Арнайы əсерлерді таңдау .................................................... 64
Тікелей көріністе қолжетімді параметрлер.......................... 66
P, S, A жəне M режимдері
Режимді таңдау ......................................................................
P: Бағдарламаланған автоматты режим .............................
S: Ысырманы ұстап тұру басымдығы бар автоматты
режим .................................................................................
A: Апертура басымдығы бар автоматты режим .................
M: Қол режимі ........................................................................
Ұзақ экспозициялар (тек M режимі) .....................................
Қолданушы параметрлері: U1 жəне U2 режимдері
72
72
73
74
75
76
79
83
Қолданушы параметрлерін сақтау....................................... 83
Қолданушы параметрлерін шақыру..................................... 84
Пайдаланушы параметрлерін қалпына келтіру.................. 85
vi
Суретке түсіру режимі
86
Суретке түсіру режимін таңдау............................................ 86
Өздігінен түсіруді реттейтін таймер режимі (E) ............... 89
Айнаны көтеру режимі (MUP)................................................ 91
Кескінді жазу параметрлері
93
Кескін аумағы.......................................................................... 93
Кескін сапасы.......................................................................... 97
Кескін өлшемі.......................................................................... 99
Фокустау
Автофокус .............................................................................
Автофокус режимі................................................................
АФ аумағының режимі .........................................................
Фокустау құлпы ....................................................................
Қолмен реттелетін фокус ...................................................
ISO сезімталдық
100
100
100
103
111
115
118
ISO сезімталдық параметрлері.......................................... 118
ISO сезімталдықты автоматты басқару........................... 120
Экспозиция
123
Өлшеу ..................................................................................... 123
Автоэкспозиция құлпы ....................................................... 125
Экспозиция түзетілімі.......................................................... 127
vii
White Balance (Ақ түс балансы)
Ақ түс балансының параметрлері....................................
Ақ түс балансын дəл реттеу ..............................................
Түс температурасын таңдау ..............................................
Preset Manual (Алдын-ала қолмен енгізілген мəн) ........
Көріністапқыш арқылы фотосурет түсіру ..........................
Тікелей көрініс (нүктелі ақ түс балансы)............................
Алдын-ала енгізілген мəндерді басқару............................
Кескінді түзету
Picture Control режимдері ..................................................
Picture Control режимін таңдау ...........................................
Picture Control режимдерін өзгерту ....................................
Белгіленген тұстардағы жəне көлеңкелердегі кішігірім
элементтерді сақтау.......................................................
Active D-Lighting (Қосылған D-Lighting) ..............................
Жоғары динамикалық ауқым (HDR)...................................
Жарқылмен фотосурет түсіру
Кірістірілген жарқылды пайдалану..................................
Автоматты жарқыл шығару режимдері..............................
Қолмен жарқыл шығару режимдері ...................................
Кірістірілген жарқылды басқару режимі .........................
Жарқыл түзетілімі ...............................................................
Жарқыл қуатының құлпы ..................................................
Кірістірілген жарқыл туралы ақпаратты көру................
Қосымша жарқыл бөліктері...............................................
Қашықтан басқару пульті арқылы фотосуретке түсіру
130
130
134
137
139
139
143
146
148
148
148
150
153
153
155
159
159
159
161
164
167
169
172
174
175
Қосымша ML-L3 қашықтан басқару пультін
пайдалану ........................................................................ 175
viii
Бейнефильмдерді жазу жəне көру
Бейнефильмдерді жазу ......................................................
i түймешігін пайдалану .......................................................
Тікелей көрініс дисплейі: бейнефильмдер.........................
Индикаторларды көру жəне жасыру...................................
Кадр өлшемі, кадр жылдамдығы жəне бейнефильм
сапасы...............................................................................
Индекстер .............................................................................
Бейнефильмді кесу..............................................................
Бейнефильм режимінде фотосуреттер түсіру...................
Бейнефильмдерді қарау.....................................................
Бейнефильмдерді өңдеу ....................................................
Бейнефильмдердің кадр шеттерін кесу .............................
Таңдалған кадрларды сақтау..............................................
Суретке түсірудің басқа параметрлері
R түймешігі (көріністапқыш арқылы фотосурет
түсіру)................................................................................
i түймешігі.............................................................................
Екі түймешікті басу арқылы қалпына келтіру: əдепкі
параметрлерді қалпына келтіру...................................
Брекетинг...............................................................................
Орын деректері.....................................................................
Қарау туралы қосымша ақпарат
Кескіндерді көру ...................................................................
Толық өлшемде қарау .........................................................
Сурет нобайын қарау...........................................................
Күнтізбені қарау ...................................................................
Сенсорлы экранды пайдалану............................................
i түймешігі............................................................................
Фотосурет туралы мəлімет ................................................
Жақыннан көру: ойнатуды масштабтау ...........................
179
179
183
185
187
188
189
190
191
194
196
196
200
201
201
205
206
209
223
225
225
225
225
226
228
230
231
240
ix
Фотосуреттерді жойылудан қорғау .................................
Суреттерге баға беру ..........................................................
Жекелеген суреттерге баға беру .......................................
Бірнеше суретке баға беру.................................................
Кері жүктеу үшін фотосуреттерді таңдау ........................
Жекелеген фотосуреттерді таңдау....................................
Бірнеше фотосуретті таңдау ..............................................
Фотосуреттерді жою ...........................................................
Ойнату кезінде.....................................................................
Қарау мəзірі .........................................................................
Мəзірлер тізімі
242
243
243
244
245
245
246
247
247
248
250
A Фотокамера мəзірлері
Фотокамера мəзірлері туралы қосымша ақпарат Nikon веб-сайтынан
жүктеуге болатын Мəзір нұсқаулығында қолжетімді (0 iii).
D Ойнату мəзірі: Кескіндерді басқару ............................... 250
C Фотосурет түсіру мəзірі: Фотосурет түсіру
параметрлері ................................................................... 252
1 Бейнефильм түсіру мəзірі: Бейнефильм түсіру
параметрлері ................................................................... 257
A Қолданушы параметрлері: фотокамера параметрлерін
дəл реттеу ...................................................................... 260
B Баптау мəзірі: Фотокамераны баптау .......................... 268
N Өңдеу мəзірі: Өңделген көшірмелер жасау .................. 275
O Менің мəзірім/m Соңғы параметрлер .......................... 278
Техникалық жазбалар
Үйлесімді объективтер .......................................................
Үйлесімді кірістірілген микропроцессоры бар
объективтер .....................................................................
Үйлесімді микропроцессормен жабдықталмаған
объективтер .....................................................................
Басқа керек-жарақтар .........................................................
x
279
279
279
285
287
Фотокамераға күтім жасау..................................................
Сақтау ...................................................................................
Тазалау .................................................................................
Кескін сенсорын тазалау .....................................................
Фотокамераға жəне батареяға күтім жасау: сақтық
шаралары .........................................................................
Ақауларды жою ....................................................................
Батарея/дисплей..................................................................
Суретке түсіру (барлық режимдер) ....................................
Суретке түсіру (P, S, A, M) ..................................................
Қарау.....................................................................................
Bluetooth жəне Wi-Fi (сымсыз желілер) ..............................
Өзге мəліметтер...................................................................
Қате туралы хабарлар .........................................................
Техникалық сипаттамалары ..............................................
AF-S DX NIKKOR 18–140 мм f/3.5–5.6G ED VR
объективтері ....................................................................
AF-S DX NIKKOR 18–200 мм f/3.5–5.6G ED VR II
объективтері ....................................................................
Бекітілген жад карталары...................................................
Жад картасының сыйымдылығы .....................................
Батареяның жарамды мерзімі ...........................................
Индекс ....................................................................................
Кепілдік шарттары - Еуропа еліндеріндегі Nikon
Europe Service Warranty кепілдігі .................................
288
288
288
289
296
301
301
302
305
306
308
308
309
315
329
336
346
347
349
351
359
xi
Қауіпсіздік шаралары
Мүлікті зақымдауды, я болмаса, өзіңізді немесе басқаларды жарақаттауды
болдырмау үшін осы өнімді пайдалану алдында «Қауіпсіздік шаралары»
бөлімін толығымен оқыңыз.
Осы қауіпсіздік туралы нұсқауларды осы өнімді пайдаланатын адамдардың
барлығы оқитын жерде сақтаңыз.
ҚАУІП: бұл белгішемен белгіленген сақтық шараларын қолданбау өлім
немесе ауыр жарақат қаупін тудырады.
ЕСКЕРТУ: бұл белгішемен белгіленген сақтық шараларын қолданбау
өлімге немесе ауыр жарақатқа əкелуі мүмкін.
САҚТЫҚ ЕСКЕРТУ: бұл белгішемен белгіленген сақтық шараларын
қолданбау жарақатқа немесе мүліктің зақымдалуына əкелуі мүмкін.
ЕСКЕРТУ
• Жүріп бара жатқанда немесе моторлы көлікті жүргізіп келе жатқанда
пайдаланбаңыз.
Бұл сақтық шарасын қолданбау сəтсіз жағдайларға немесе басқа жарақатқа
əкелуі мүмкін.
• Бұл өнімді бөлшектемеңіз немесе өзгертпеңіз. Құлау немесе басқа
сəтсіз жағдай нəтижесінде ашылатын ішкі бөліктерге тимеңіз.
Бұл сақтық шараларын қолданбау ток соғуына немесе басқа жарақатқа əкелуі
мүмкін.
• Өнімнен түтін, жылу немесе əдеттен тыс иістер шығуы сияқты кез
келген дұрыс емес нəрселерді байқасаңыз, батареяны немесе қуат
көзін дереу ажыратыңыз.
Пайдалануды жалғастыру өртке, күйіктерге немесе басқа жарақатқа əкелуі
мүмкін.
• Құрғақ күйде ұстаңыз. Ылғалды қолдармен ұстамаңыз. Ашаны
ылғалды қолдармен ұстамаңыз.
Бұл сақтық шараларын қолданбау өртке немесе ток соғуына əкелуі мүмкін.
• Осы өнім қосулы кезінде немесе розеткаға қосулы кезінде терінің
өнімге ұзақ тиіп тұруына жол бермеңіз.
Бұл сақтық шарасын қолданбау төмен температуралық күйіктерге əкелуі
мүмкін.
• Тұтанғыш шаң немесе пропан сияқты газ, бензин немесе аэрозольдар
бар жерде бұл өнімді пайдаланбаңыз.
Бұл сақтық шарасын қолданбау жарылысқа немесе өртке əкелуі мүмкін.
xii
• Объектив немесе фотокамера арқылы күнге немесе басқа қатты жарық
көзіне тік қарамаңыз.
Бұл сақтық шарасын қолданбау көру қабілетінің нашарлауына əкелуі мүмкін.
• Жарқылды немесе АФ қосымша шамын моторлы көліктің жүргізушісіне
бағыттамаңыз.
Бұл сақтық шарасын қолданбау сəтсіз жағдайларға əкелуі мүмкін.
• Бұл өнімді балалар жетпейтін жерде сақтаңыз.
Бұл сақтық шарасын қолданбау жарақатқа немесе өнім ақаулығына əкелуі
мүмкін. Бұған қоса, кішкентай бөліктер шашалу қаупін тудыратынын ескеріңіз.
Бала осы өнімнің кез келген бөлігін жұтып қойса, дереу медициналық көмекке
жүгініңіз.
• Мойын бауларын шатыстырмаңыз, мойынға орамаңыз немесе
бұрамаңыз.
Бұл сақтық шарасын қолданбау сəтсіз жағдайларға əкелуі мүмкін.
• Осы өніммен бірге пайдалануға арналмаған батареяларды, зарядтау
құрылғыларын немесе айнымалы ток адаптерлерін пайдаланбаңыз.
Осы өніммен бірге пайдалануға арналған батареяларды, зарядтау
құрылғыларын жəне айнымалы ток адаптерлерін пайдаланғанда
мыналарды істемеңіз:
- Сымдарды немесе кабельдерді зақымдамаңыз, өзгертпеңіз, күшпен
тартпаңыз немесе майыстырмаңыз, ауыр заттардың астына
қоймаңыз, я болмаса, оларға жылу немесе жалын əсерін тигізбеңіз.
- Бір кернеуді екіншісіне түрлендіруге арналған саяхатқа арналған
түрлендіргіштерді немесе адаптерлерді, я болмаса, тұрақты токайнымалы ток инверторларын пайдаланбаңыз.
Бұл сақтық шараларын қолданбау өртке немесе ток соғуына əкелуі мүмкін.
• Найзағайлар кезінде өнімді зарядтап немесе айнымалы ток адаптерін
пайдаланып жатқанда ашаны ұстамаңыз.
Бұл сақтық шарасын қолданбау ток соғуына əкелуі мүмкін.
• Өте жоғары немесе төмен температуралар əсер ететін орындарда ашық
қолдармен ұстамаңыз.
Бұл сақтық шарасын қолданбау күйіктерге немесе үсуге əкелуі мүмкін.
САҚТЫҚ ЕСКЕРТУ
• Объективті күнге немесе басқа қатты жарық көздеріне қаратып
қалдырмаңыз.
Объектив фокустаған жарық өртке əкелуі немесе өнімнің ішкі бөліктерін
зақымдауы мүмкін. Артқы жағы жанып тұрған нысандарды суретке түсіргенде
күнді кадрдан тыс ұстаңыз. Күн кадрға жақын кезде фотокамерада фокусталған
күн жарығы өрт тудыруы мүмкін.
xiii
• Пайдалану тыйым салынған кезде бұл өнімді өшіріңіз. Сымсыз
жабдықты пайдалануға тыйым салынған кезде сымсыз мүмкіндіктерді
өшіріңіз.
Бұл өнім тудыратын радиожиілікті сəулеленулер ұшақтағы, я болмаса,
ауруханалардағы немесе басқа медициналық мекемелердегі жабдыққа
кедергілер келтіруі мүмкін.
• Бұл өнім ұзақ уақыт бойы пайдаланылмайтын болса, батареяны
алыңыз жəне айнымалы ток адаптерін ажыратыңыз.
Бұл сақтық шарасын қолданбау өртке немесе өнім ақаулығына əкелуі мүмкін.
• Объективтің жылжитын бөліктеріне немесе басқа жылжитын
бөліктерге тимеңіз.
Бұл сақтық шарасын қолданбау жарақатқа əкелуі мүмкін.
• Жарқылды теріге немесе заттарға тигізіп тұрып немесе жақындатып
жақпаңыз.
Бұл сақтық шарасын қолданбау күйіктерге немесе өртке əкелуі мүмкін.
• Өнімді ұзақ уақыт бойы өте жоғары температуралар əсер ететін жерде
қалдырмаңыз, мысалы, жабық автокөлікте немесе тік күн сəулелерінің
астында.
Бұл сақтық шарасын қолданбау өртке немесе өнім ақаулығына əкелуі мүмкін.
ҚАУІП (Батареялар)
• Батареяларды дұрыс емес пайдаланбаңыз.
Келесі сақтық шараларын қолданбау батареялардың ағуына, қызып кетуіне,
жарылуына немесе өртенуіне əкелуі мүмкін:
- Тек осы өнімде пайдалану үшін бекітілген қайта зарядталмалы
батареяларды пайдаланыңыз.
- Батареяларға жалын немесе артық жылу əсерін тигізбеңіз.
- Бөлшектемеңіз.
- Алқаларға, түйреуіштерге немесе басқа металл заттарға тигізу арқылы
түйіспе тұстарын қысқа тұйықтамаңыз.
- Батареяларға немесе олар салынған өнімдерге қатты соққылардың əсерін
тигізбеңіз.
• EN-EL15a қайта зарядталмалы батареяларын осы мақсатқа арналмаған
зарядтау құрылғыларын пайдаланып зарядтауға əрекеттенбеңіз.
Бұл сақтық шарасын қолданбау батареялардың ағуына, қызып кетуіне,
жарылуына немесе өртенуіне əкелуі мүмкін.
• Егер батарея сұйықтығы көздерге тисе, көп таза сумен шайыңыз жəне
дереу медициналық көмекке жүгініңіз.
Əрекетті кешіктіру көз жарақаттарына əкелуі мүмкін.
xiv
ЕСКЕРТУ (Батареялар)
• Батареяларды балалар жетпейтін жерде сақтаңыз.
Бала батареяны жұтып қойса, дереу медициналық көмекке жүгініңіз.
• Батареяларды суға батырмаңыз немесе оларға жаңбыр əсерін
тигізбеңіз.
Бұл сақтық шарасын қолданбау өртке немесе өнім ақаулығына əкелуі мүмкін.
Ылғалданса, өнімді сүлгімен немесе ұқсас затпен дереу құрғатыңыз.
• Батареяларда өңсіздену немесе пішін өзгеруі сияқты кез келген
өзгерістерді байқасаңыз, пайдалануды дереу тоқтатыңыз. Көрсетілген
уақыт кезеңінде зарядталмаса, EN-EL15a қайта зарядталмалы
батареяларын зарядтауды тоқтатыңыз.
Бұл сақтық шараларын қолданбау батареялардың ағуына, қызып кетуіне,
жарылуына немесе өртенуіне əкелуі мүмкін.
• Қоқысқа лақтыру алдында батареяның түйіспе тұстарын лентамен
оқшаулаңыз.
Түйіспе тұстарға металл заттар тисе, қызып кету, жарылу немесе өрт туындауы
мүмкін. Батареяларды жергілікті ережелерге сай қайта өңдеуге тапсырыңыз
немесе қоқысқа лақтырыңыз.
• Егер батарея сұйықтығы адам терісіне немесе киімге тисе, əсер етілген
аумақты көп таза сумен дереу шайыңыз.
Бұл сақтық шарасын қолданбау терінің тітіркенуіне əкелуі мүмкін.
xv
Ескертпелер
• Nikon компаниясы осы өнімді
• Осы өніммен бірге келген
пайдаланудан болған қандай да бір
нұсқаулықтардың ешбір бөлігін Nikon
зақымға жауап бермейді.
компаниясының жазбаша
• Осы нұсқаулықтардағы мəліметтің
рұқсатынсыз қандай да бір жолмен
дұрыс жəне толық болуына бар күшқайта көшіруге, таратуға, қайта
жігерімізді жұмсағанымызбен, қандай
жазуға, іздеу жүйесінде сақтауға
да бір қателерді немесе
немесе кез-келген түрде басқа бір
ескерілмеген тұстарды байқаған
тілге аударуға рұқсат етілмейді.
• Nikon компаниясы осы
жағдайда аймақтағы Nikon өкіліне
нұсқаулықтарда сипатталған жабдық
айтуыңызды сұраймыз (мекенжайы
пен бағдарламалық жасақтаманың
бөлек беріледі).
сыртқы түрін жəне техникалық
сипаттамаларын кез келген уақытта
жəне еш ескертусіз өзгерту құқығын
сақтап қалады.
xvi
Еуропадағы тұтынушыларға арналған ескертпелер
САҚ БОЛЫҢЫЗ: ЕГЕР БАТАРЕЯ ЖАРАМСЫЗ ТҮРІМЕН АУЫСТЫРЫЛҒАН
БОЛСА, ЖАРЫЛЫС ҚАУПІ БОЛАДЫ. ҚОЛДАНЫЛҒАН БАТАРЕЯЛАРДЫ
НҰСҚАУЛАРҒА СƏЙКЕС ЛАҚТЫРЫҢЫЗ.
Бұл таңба электр жəне
электрондық
жабдықтардың бөлек
жиналуы керектігін
білдіреді.
Төмендегі тек Еуропа
елдеріндегі
пайдаланушыларға қолданылады:
• Бұл өнім тиісті жинау нүктесінде
бөлек жинау үшін арналған.
Тұрмыстық қоқыс ретінде
лақтырмаңыз.
• Бөлек жинау жəне қайта өңдеу
табиғи ресурстарды сақтауға жəне
дұрыс емес лақтырудан пайда болуы
мүмкін адам денсаулығына жəне
қоршаған ортаға теріс салдарларды
болдырмауға көмектеседі.
• Қосымша ақпарат алу үшін сатушыға
немесе қоқысқа жауапты жергілікті
ұйымдарға хабарласыңыз.
Батареядағы бұл таңба
батарея бөлек жиналуы
керектігін білдіреді.
Төмендегі тек Еуропа
елдеріндегі
пайдаланушыларға қолданылады:
• Осы таңбамен белгіленген не
белгіленбеген барлық батареялар
тиісті жинау нүктесінде жиналуы үшін
арналған. Тұрмыстық қоқыс ретінде
лақтырмаңыз.
• Қосымша ақпарат алу үшін сатушыға
немесе қоқысқа жауапты жергілікті
ұйымдарға хабарласыңыз.
xvii
Көшіруге немесе көбейтуге тыйым салуға қатысты ескерту
Сканер, сандық фотокамера немесе өзге құрылғы көмегімен сандық тұрғыдан
көшірілген немесе көбейтілген материалға иелік етудің өзі заң тарапынан
қудалануы мүмкіндігін ескеріңіз.
• Кейбір көшірмелер жəне
• Заң бойынша көшіруге немесе
көбейтілген нұсқаларға қатысты
көбейтуге тыйым салынған
сақтық ескертулері
нəрселер
Компания тарапынан іскерлік
«Үлгі» деген таңбасы болғанның
мақсатта қажетті көшірмелердің
өзінде қағаз ақшаның, тиындардың,
шектеулі саны қажет болған кезден
құнды қағаздардың, үкіметтік құнды
қағазардың немесе жергілікті үкіметтің басқа жағдайларда, үкімет жеке
компаниялар тарапынан шығарылған
құнды қағаздарының көшірмесін
құнды қағаздардың (акциялар,
немесе көбейтілген нұсқаларын
банкноталар, чектер, сыйлық
жасамаңыз.
сертификаттар жəне т.б.), жол жүру
Шет елдің айналымында жүрген қағаз
билеттерінің немесе купондық
ақшаны, тиындарды немесе құнды
билеттердің көшірмелеріне немесе
қағаздарды көшіруге немесе көбейтуге
көбейтілген нұсқаларына қатысты сақ
тыйым салынады.
болу керектігі туралы ескертулерді
Үкіметтің алдын-ала рұқсаты
таратты. Бұған қоса, үкімет тарапынан
алынбайынша, үкімет тарапынан
шығарылған паспорттардың,
шығарылып, бірақ пайдаланылмаған
мемлекеттік органдар жəне жеке
пошта маркалаын немесе ашық
хаттарды көшіруге немесе көбейтуге
топтар шығарған лицензиялардың,
тыйым салынады.
жеке бас куəліктерінің жəне
рұқсатнамалар жəне тамақ купондары
Үкімет шығарған маркаларды жəне
заңда қарастырылған куəландырылған
сияқты билеттердің көшірмелерін
құжаттарды көшіруге немесе көбейтуге
немесе көбейтілген нұсқаларын
тыйым салынады.
жасамаңыз.
• Авторлық құқыққа қатысты
ескертулерді ескеріңіз
Авторлық құқықтар туралы заң
бойынша фотокамерамен жасалған
авторлық құқықтармен қорғалған
еңбектердің фотосуреттерін немесе
жазбаларын авторлық құқық иесінің
рұқсатынсыз пайдалануға болмайды.
Ерекшеліктер жеке пайдалануға
қолданылады, бірақ көрмелердің
немесе нақты уақыттағы
орындаулардың фотосуреттері
немесе жазбалары жағдайында тіпті
жеке пайдалану да шектелуі мүмкін
екенін ескеріңіз.
xviii
Деректерді сақтау құрылғыларын лақтыру
Кескіндерді өшіру немесе жад карталарын немесе өзге де деректерді сақтау
құрылғыларын пішімдеу бастапқы ескін мəліметін толық өшірмейтінін ескеріңіз.
Өшірілген файлдарды кейде еркін сатылымдағы бағдарламалар көмегімен
лақтырылған сақтау құрылғыларынан шығарып алуға болады, бұл жеке
суреттерді арам пиғылда пайдалануға əкелуі мүмкін. Мұндай деректердің
құпиялылығын қамтамасыз ету қолданушының өз жауапкершілігі болып
табылады.
Деректерді сақтау құрылғысын лақтырудан немесе меншік құқығын басқа
адамға аударудан бұрын, еркін сатылыдағы бағдарлама көмегімен барлық
деректерді өшіріңіз немесе құрылғыны пішімдеңіз жəне содан кейін ешқанай
жеке мəліметті қамтымайтын суреттермен (мысалы, ашық аспан суреттері)
толтырыңыз. Деректерді сақтау құрылғыларын физикалық тұрғыдан жойған
кезде жарақат алып қалмау үшін сақ болу қажет.
Фотокамераны қоқысқа лақтыру немесе иелікті басқа тұлғаға тапсыру алдында
да фотокамераның баптау мəзіріндегі Reset all settings (Барлық
параметрлерді қалпына келтіру) параметрін пайдаланып, бүкіл жеке желі
туралы ақпаратты жою керек.
xix
AVC Patent Portfolio лицензиясы
БҰЛ ӨНІМ AVC PATENT PORTFOLIO ЛИЦЕНЗИЯСЫ АЯСЫНДА (i) БЕЙНЕ ФАЙЛДЫ AVC
СТАНДАРТЫНА САЙ («AVC БЕЙНЕ») КОДТАУ ЖƏНЕ/НЕМЕСЕ (ii) ЖЕКЕ ЖƏНЕ
КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС ƏРЕКЕТПЕН АЙНАЛЫСҚАН ТҰТЫНУШЫ ТАРАПЫНАН КОДТАЛҒАН
ЖƏНЕ/НЕМЕСЕ
AVC БЕЙНЕ ФАЙЛЫН ҰСЫНУ ЛИЦЕНЗИЯСЫНА ИЕ БЕЙНЕ ФАЙЛ
AVC БЕЙНЕ ФАЙЛЫН ДЕКОДТАУ ҮШІН ТҰТЫНУШЫНЫҢ ЖЕКЕ
ЖƏНЕ КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС МАҚСАТТА ҚОЛДАНУЫНА АРНАЛҒАН. БҰЛ ЛИЦЕНЗИЯ БАСҚА
ПРОВАЙДЕРІНЕН АЛЫНҒАН
БІР МАҚСАТТА ҚОЛДАНУ ҮШІН БЕРІЛМЕЙДІ ЖƏНЕ ОНДАЙ ҚОЛДАНЫС МҮМКІНДІГІН
ҚАРАСТЫРМАЙДЫ.
БОЛАДЫ.
ҚОСЫМША МƏЛІМЕТТІ MPEG LA, L.L.C. КОМПАНИЯСЫНАН АЛУҒА
КЕЛЕСІ САЙТТЫ ҚАРАҢЫЗ http://www.mpegla.com
Nikon сауда белгісінің электронды керек-жарақтарын ғана
қолданыңыз
Nikon фотокамералары ең жоғарғы стандарттарға сай жасалған жəне күрделі
электрондық схемаларды қамтиды. Осы Nikon сандық фотокамерасында ғана
пайдалану үшін Nikon тарапынан сертификатталған Nikon сауда белгісінің
электронды керек-жарақтары (зарядтау құрылғыларын, батареяларды,
айнымалы ток адаптерлерін жəне флештік керек-жарақтарды қосқанда) ғана
осы электрондық схемалардың қызметтік жəне қауіпсіздік талаптары
шеңберінде жұмыс істейтіндігі расталған жəне сол үшін жасалған.
Nikon сауда белгісіне жатпайтын электрондық керекжарақтарды пайдалану фотокамераны зақымдауы жəне Nikon
кепілдігін жоюы мүмкін. Оң жақта көрсетілген Nikon
компаниясының голографиялық жапсырмасы жоқ үшінші
тараптың қайта зарядталмалы литий-ионды батареяларын
пайдалану фотокамераның қалыпты жұмыс істеуіне кедергі келтіруі жəне
батареяның шамадан тыс қызуына, жанып кетуіне, жарылуына немесе ағуына
əкелуі мүмкін.
Nikon сауда белгісінің керек-жарақтарына қатысты қосымша мəлімет алу үшін
Nikon компаниясының жергілікті өкілетті сатушысына хабарласыңыз.
xx
D Тек Nikon компаниясының шынайы керек-жарақтарын
пайдаланыңыз
Nikon тарапынан Nikon сандық фотокамерасында пайдалану үшін
сертификатталған Nikon компаниясының зауыттық үлгіге сай керекжарақтары ғана оның жұмыстық параметрлеріне жəне қауіпсіздік
талаптарына сай келеді. ӨЗГЕ КОМПАНИЯЛАР ШЫҒАРҒАН КЕРЕКЖАРАҚТАРДЫ ПАЙДАЛАНУ ФОТОКАМЕРАНЫ ЗАҚЫМДАУЫ ЖƏНЕ NIKON
КЕПІЛДІГІНІҢ ЖАРАМДЫЛЫҒЫН ТОҚТАТУЫ МҮМКІН.
A Маңызды суреттерді түсіруден бұрын
Маңызды оқиғаларда (үйлену тойлары сияқты жағдайларда немесе
фотокамераны сапарға алудан бұрын) суреттерді түсіруден бұрын,
фотокамера дұрыс жұмыс істеп тұрғанына көз жеткізу үшін суретті
сынақ ретінде түсіріп өріңіз. Nikon компаниясы өнімнің дұрыс
істемеуінен болған шығынға немесе жоғалған табысқа жауап бермейді.
A Өмір бойы білім алу ұстанымы
Nikon компаниясының өнімге қолдау көрсету жəне үйренуге
бағытталған «өмір бойы білім алу» ұстанымы аясында, үнемі
жаңартылып тұратын мəліметті онлайн режимде келесі сайттардан
алуға болады:
• АҚШ-тағы қолданушылар үшін: http://www.nikonusa.com/
• Еуропа жəне Африкадағы қолданушылар үшін:
http://www.europe-nikon.com/support/
• Азия, Океания жəне Таяу Шығыстағы қолданушылар үшін:
http://www.nikon-asia.com/
Өнім туралы ең соңғы мəліметті, кеңестерді, жиі қойылатын сұрақтарға
(ЖҚС) берілген жауаптарды жəне сандық кескіндерге жəне фотосурет
түсіруге қатысты жалпы кеңес алып отыру үшін мына сайттарға кіріңіз.
Қосымша ақпаратты аумақтағы Nikon өкілінен алуға болады. Байланыс
ақпаратын алу үшін келесі URL мекенжайын қараңыз:
http://imaging.nikon.com/
xxi
❚❚ Bluetooth жəне Wi-Fi (сымсыз жергілікті желі)
Бұл өнімді Америка Құрама Штаттарының экспортты басқару туралы
ережелері (EAR) бақылайды. Осы мəтін жазылып жатқанда эмбарго немесе
арнайы ережелер қолданылған келесі елдерден басқа елдер үшін экспорттау
үшін Америка Құрама Штаттары үкіметінің рұқсаты қажет емес: Куба, Иран,
Солтүстік Корея, Судан жəне Сирия (тізім өзгертілуі мүмкін).
Кейбір елдерде немесе аймақтарда сымсыз құрылғыларды пайдалануға
тыйым салынуы мүмкін. Осы өнімнің сымсыз мүмкіндіктерін сатып алу елінен
тыс пайдалану алдында Nikon компаниясының қызмет көрсету өкіліне
хабарласыңыз.
xxii
Еуропадағы тұтынушыларға арналған ескертулер
Осымен, Nikon Corporation D7500 деген радиожабдық түрі
2014/53/EU директивасының талаптарына сай екенін жариялайды.
ЕО сəйкестік декларациясының толық мəтіні келесі интернет
мекенжайында қолжетімді:
http://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_D7500.pdf.
Қауіпсіздік
Бұл өнімнің артықшылықтарының бірі басқаларға өз ауқымында кез келген
жерде деректерді сымсыз алмасу үшін еркін қосылуға мүмкіндік беретіні
болғанымен, қауіпсіздік қосылмаған болса, төмендегі жағдайлар орын алуы
мүмкін:
• Деректердің ұрлануы: зиянкес үшінші тараптар сымсыз тасымалданатын
деректерді ұстап, пайдаланушы идентификаторларын, құпия сөздерін жəне
басқа жеке ақпаратты ұрлауы мүмкін.
• Рұқсат етілмеген қатынас: рұқсат етілмеген пайдаланушылар желіге қатынас
алуы жəне деректерді өзгертуі немесе басқа зиянды əрекеттерді орындауы
мүмкін. Сымсыз желілердің дизайнына байланысты, мамандандырылған
шабуылдар тіпті қауіпсіздік қосулы болса да рұқсат етілмеген қатынас алуға
мүмкіндік беретінін ескеріңіз.
• Қорғалмаған желілер: ашық желілерге қосылу рұқсатсыз қатынасуға əкелуі
мүмкін. Тек қорғалған желілерді пайдаланыңыз.
xxiii
Кеден Одағының мəлімдемесі (декларация) үшін ақпарат/
сертификат
Жасап шығарушы: Қолданушы нұсқаулығының артқы
мұқабасын қараңыз
D7500
Өндіруші:"Никон Корпорейшн",
Шинагава Интерсити, Башня "C", 2-15-3, Конан,
Минато-ку, Токио 108-6290, Жапония,
Телефон: +81-3-6433-3600
Импортер: ЖШС "Никон",
Мекен жайы: Ресей, Мəскеу қаласы,
Сыромятнический -2 көшесі,1 үй.
Телефондар: +7 (495) 663-77-64
Шығарушы ел: Таиланд
Сертификат/Сəйкестік мəлімдеме:
ЕАЭС N RU Д-JP.АЯ46.В.91949
Жарамдылық мерзімі:
10.02.2017 бастап 09.02.2020 жылға дейін
Сертификаттау мүшесі: ФБУ "РОСТЕСТ-МОСКВА"
MH-25a зарядтау құрылғысы
Өндіруші:ГС ЮАСА ИНТЕРНЕШНЛ ЖШҚ,
1 ИНОБАНБА-ЧО НИШИНОШО,
КИШОИН МИНАМИ-КУ, КИОТО 601-8520, Жапония
Телефон: +81-75-316-3112
Импортер: жшқ «Никон»
Ресей Федерациясы, Мəске, 105120,
2-шi Сыромятнический тар көш, уй 1
Телефон: +7 (495) 663-77-64
Шығарушы ел: Қытай
Сертификат/Сəйкестік мəлімдеме: ТС BY/112 02.01 020 01894
Жарамдылық мерзімі: 25.02.2014 бастап 24.02.2019 дейін
Сертификаттау мүшесі: ААҚ "БЕЛЛИС"
xxiv
Кіріспе
Фотокамерамен танысу
Фотокамераның басқару тетіктерімен жəне дисплейлерімен
асықпай танысып алыңыз. Осы бөлімге бетбелгі қою жəне
нұсқаулықтың қалған бөлігін оқу барысында оған қарап тұру
пайдалы болуы мүмкін.
Фотокамера корпусы
1 Суретке түсіру режимінің дискі...86
2 Режимді таңдау дискі ...................6
3 Фотокамера бауына арналған
тесік ............................................19
4 Режимді таңдау дискінің құлпын
босату ...........................................6
7 Бейнефильмді жазу
түймешігі...................................179
8 Қуат ажыратқышы...................5, 26
9 Ысырманы босату
түймешігі...............................52, 53
10 E түймешігі ........................127, 206
5 Суретке түсіру режимі дискісінің
құлпын босату ............................86
11 S/Q түймешігі ................118, 268
6 Керек-жарақтарға арналған
құрылғы (қосымша жарқыл
бөлігі үшін)................................287
13 Фокустық жазықтық
таңбасы (E).............................116
12 Басқару панелі ..............................8
1
Фотокамера корпусы (жалғасы)
1 Кірістірілген жарқыл ........... 55, 159
2 Стерео микрофон............. 183, 259
3 АФ қосымша шамы............. 52, 261
Өздігінен түсіруді реттейтін
таймер шамы............................. 89
Қызыл көз əсерін азайту
шамы ................................ 160, 162
4 Айна..................................... 91, 292
5 Объективті бекіту таңбасы ........ 24
10 Қосымша керек-жарақ
жалғағышына жəне құлаққап
жалғағышына арналған
қақпақ ............................... 184, 223
11 Объективті босату түймешігі ..... 25
12 АФ режимінің түймешігі.... 100, 103
13 Фокус режимінің
ауыстырғышы .................. 100, 115
6 M/Y түймешігі........... 159, 161, 167
14 Сыртқы микрофонға
арналған жалғағыш ......... 184, 287
7 Инфрақызыл қабылдағыш....... 176
15 USB жалғағыш .......................... 287
8 D түймешігі ................... 158, 209
16 HDMI жалғағышы...................... 287
9 USB, HDMI жəне сыртқы
микрофон жалғағыштарына
арналған қақпақ....................... 287
17 Қосымша керек-жарақ
жалғағышы....................... 223, 287
A Жалғағыш қақпағын жабу
18 Құлаққап жалғағышы................ 184
Жалғағыштарды пайдаланбаған кезде жалғағыш қақпағын жабыңыз.
Жалғағыштарға түсіп кеткен бөгде заттар деректерді көшіруге кедергі
келтіруі мүмкін.
2
1 Қосымша басқару дискі ............266
6 Қуат жалғағышының қақпағы
2 Fn1 түймешігі ....................266, 267
7 Штатив ұяшығы
3 Fn2 түймешігі ....................266, 267
8 Микропроцессор түйіспелері
4 Батарея бөлімінің қақпағы ...21, 23
5 Батарея бөлімі қақпағының
ілмегі.....................................21, 23
9 Объектив жиектемесі..........24, 116
10 АФ жалғастырғышы
11 Корпус қақпағы ............... iv, 24, 287
3
Фотокамера корпусы (жалғасы)
1 O/Q түймешігі ........... 60, 247, 268
15 Үндеткіш ................................ 5, 194
2 K түймешігі......................... 59, 225
16 a түймешігі......................... 49, 179
3 Еңкейтілетін монитор ... 12, 14, 269
17 Мульти селектор................... 18, 42
4 G түймешігі...................... 41, 250
18 J түймешігі................... 18, 42, 266
5 L/U түймешігі......... 42, 130, 242
19 Фокустау ауыстырғышының
құлпы ........................................ 107
6 X/T түймешігі .... 57, 97, 99, 240
7 W/Z түймешігі................. 123, 225
8 R түймешігі....................... 187, 201
9 Көріністапқыш окуляры.......... 9, 11
21 Жад картасы ұяшығының
қақпағы ................................. 21, 23
10 Көз сенсоры ................................ 13
22 i түймешігі ................ 183, 205, 230
11 Резеңке көзүсті қалқан............... 90
12 Диоптрияны реттеу тетігі ........... 11
13 A түймешігі ....... 111, 125, 266, 267
14 Басты басқару дискі ................. 266
4
20 Жад картасына қатынасу
шамы .................................... 53, 87
23 Тікелей көрініс
селекторы .......................... 49, 179
A Сұйық кристалдық дисплей жарықтары
Қуат ажыратқышын D күйіне қарай бұрау күту режимінің
таймерін жəне басқару панелінің артқы жарығын (сұйық
кристалдық дисплей жарығы) іске қосып, дисплейді
қараңғыда оқуға мүмкіндік береді. Қуат ажыратқышы
босатылғаннан кейін күту режимінің таймері қосулы
кезде немесе ысырма босатылғанша немесе қуат
ажыратқышы қайтадан D күйіне бұралғанша шамдар
бірнеше секунд бойы жанып тұрады.
Қуат
ажыратқышы
D Үндеткіш
Үндеткішті магнитті құрылғылардың жанына қоймаңыз. Осы сақтық
шарасын қолданбау магнитті құрылғыларда жазылған деректерге əсер
етуі мүмкін.
5
Режимді таңдау дискі
Фотокамера төменде тізілген режимдерді ұсынады. Режимді
таңдау үшін режимді таңдау дискінің құлпын босату түймешігін
басып, режимді таңдау дискін бұраңыз.
Режимді таңдау дискі
Режимді таңдау дискінің құлпын босату
1 P, S, A жəне M режимдері:
P—Бағдарламаланған
автоматты режим ...........73
S—Ысырманы ұстап тұру
басымдығы бар
автоматты режим ...........74
A—Апертура басымдығы
бар автоматты режим ...75
M—Қол режимі ....................76
2 Автоматты режимдер:
i Автоматты .......................48
j Автоматты
(жарқыл өшірулі) ..............48
3 Арнайы əсерлер режимдері ......64
4 U1 жəне U2 режимдері .............83
5 Көрініс режимдері .....................61
A Микропроцессормен жабдықталмаған объективтер
Микропроцессормен жабдықталмаған (0 285) объективтерді тек M
режимінде пайдалануға болады. Микропроцессормен жабдықталмаған
объектив жалғанған кезде басқа режимді таңдау ысырманы босатуды
өшіреді.
6
A Тікелей көрініс кезінде дыбыстық сигнал шығарады
Тікелей көрініс кезінде режимді таңдау дискін айналдырсаңыз,
дыбыстық сигнал шығуы мүмкін. Бұл қатені немесе ақаулықты
көрсетпейді.
7
Басқару панелі
Басқару панелінде фотокамера қосулы кездегі əр түрлі
фотокамера параметрлері көрсетіледі. Мұнда көрсетілген
элементтер фотокамераны бірінші рет қосқанда көрсетіледі;
басқа параметрлер туралы ақпаратты осы нұсқаулықтың тиісті
бөлімдерінде табуға болады.
1 Ысырма жылдамдығы.......... 74, 76
6 Өлшеу........................................ 123
2 Апертура (f саны) ................. 75, 76
7 ISO сезімталдық индикаторы
.................................................. 118
Автоматты ISO сезімталдығының
индикаторы .............................. 121
3 ISO сезімталдық ....................... 118
4 Қалған кадрлар саны ................. 47
5 Батарея индикаторы .................. 46
A Фотокамераның өшірілген дисплейі
Фотокамера батарея жəне жад картасы
салынған күйі өшірілсе, қалған кадрлар саны
көрсетіледі (кейбір жад карталары сирек
жағдайларда бұл ақпаратты фотокамера
қосулы кезде ғана көрсетеді).
8
Басқару панелі
Көріністапқыш
1 Арнайы əсерлер режимінің
индикаторы ................................64
7 Фокустау нүктелері .....52, 107, 260
2 Монохромды индикатор .....64, 148
8 1,3× DX кесу индикаторы
..............................................93, 94
3 АФ аумағының жақтаулары
..............................................11, 51
10 Жыпылықтауды анықтау ..........255
4 «Жад картасы жоқ»
индикаторы ................................21
5 1,3× DX кесу ..........................93, 94
6 Жақтауға алу торы (d6, Viewfinder
grid display (Көріністапқыш
торын көрсету) қолданушы
параметрі үшін On (Қосулы)
күйі таңдалған кезде
көрсетіледі) ..............................264
9 Еңкейту индикаторы 1, 2
11 Айналдыру индикаторы 1, 3
12 Фокустау индикаторы
....................................52, 111, 116
13 Автоэкспозиция (АЭ) құлпы .....125
14 Икемді бағдарлама
индикаторы.................................73
9
15 Ысырма жылдамдығы.......... 74, 76
16 Апертура (f саны) ................. 75, 76
17 HDR индикаторы ...................... 156
18 Экспозиция/жарқыл брекетингі
индикаторы .............................. 210
Ақ түс балансы брекетингінің
индикаторы .............................. 215
ADL брекетингінің
индикаторы .............................. 219
24 Жарқылды синхрондау
индикаторы .............................. 265
25 Экспозиция индикаторы............. 77
Экспозиция түзетілімінің
дисплейі ................................... 127
26 Жарқыл түзетілімінің
индикаторы .............................. 167
27 Экспозиция түзетілімінің
индикаторы .............................. 128
19 Төмен батарея заряды туралы
ескерту ....................................... 46
28 Автоматты ISO сезімталдығының
индикаторы .............................. 121
20 ISO сезімталдық индикаторы... 118
29 Қалған кадрлар саны ................. 47
Жад буфері толғанға дейін қалған
түсірілімдер саны .............. 87, 347
ISO сезімталдық ....................... 118
Ақ түс балансының алдын-ала
енгізілген мəнін жазу
индикаторы .............................. 139
21 «k» (жадта 1000-нан астам
экспозиция үшін орын қалған
кезде пайда болады) ................ 47
22 Жарқылдың дайындығын
білдіретін индикатор ......... 55, 271
23 Жарқыл қуаты құлпының
индикаторы .............................. 169
1 f1 (Custom control assignment (Қолданушы басқару элементін
тағайындау), 0 266) қолданушы параметрін пайдаланып Viewfinder
virtual horizon (Көріністапқыштың виртуалды көкжиегі) параметрі
тағайындалған түймешікті басу арқылы көрсетуге болады.
2 Фотокамера «тік» (портреттік) бағдарда суреттер түсіру үшін
айналдырылғанда айналдыру индикаторы ретінде қызмет етеді.
3 Фотокамера «тік» (портреттік) бағдарда суреттер түсіру үшін
айналдырылғанда еңкейту индикаторы ретінде қызмет етеді.
Ескертпе: көрнекілік мақсатта дисплей барлық индикаторлар жанып
тұрған күйде көрсетілген.
D Батарея жоқ
Батарея қуаты толық таусылған немесе ешқандай батарея салынбаған
кезде көріністапқыш дисплейі күңгірттенеді. Бұл қалыпты жағдай жəне
ақауды білдірмейді. Көріністапқыш дисплейі толық зарядталған
батарея салынған кезде қалыпты күйіне оралады.
D Басқару панелі жəне көріністапқыш дисплейлері
Басқару панелі мен көріністапқыш дисплейлерінің жарықтығы
температураға қарай өзгеріп отырады жəне дисплейлердің жауап беру
уақыттары төмен температураларда ұзаруы мүмкін. Бұл қалыпты
жағдай жəне ақауды білдірмейді.
10
Диоптрияны реттеу тетігі
Диоптрияны реттеу тетігін
АФ аумағының жақтаулары
анық фокуста болғанша
бұраңыз. Көзіңізді
көріністапқышқа
жақындатып
көріністапқышты
пайдаланған кезде, көзіңізге
саусақтарды немесе тырнақтарды кіргізіп алмаңыз.
АФ аумағының
жақтаулары
Көріністапқыш
фокуста емес
Көріністапқыш
фокуста
11
Еңкейтілетін мониторды пайдалану
Мониторды төменде көрсетілгендей бұрыштатуға болады.
Қалыпты пайдалану: монитор
əдетте сақтау күйінде
пайдаланылады.
Төмен бұрышты түсірілімдер:
фотокамера төмен ұсталып
тұрып, тікелей көріністе
кадрларды түсіру үшін
мониторды жоғары қарай
еңкейтіңіз.
Жоғары бұрышты
түсірілімдер: фотокамера
жоғары ұсталып тұрып, тікелей
көріністе кадрларды түсіру үшін
мониторды төмен қарай
еңкейтіңіз.
12
D Мониторды пайдалану
Мониторды ақырын айналдырып, кедергіні сезгенде тоқтаңыз. Күшті
пайдаланбаңыз. Бұл сақтық шараларын қолданбау фотокамераны
немесе мониторды зақымдауы мүмкін. Фотокамера штативке бекітілген
болса, монитор штативке тимеуі үшін сақ болу керек.
Фотокамераны монитордан ұстап көтермеңіз немесе алып жүрмеңіз.
Бұл сақтық шарасы қолданылмаса, фотокамера зақымдалуы мүмкін.
Монитор фотосуреттер түсіру үшін пайдаланылып жатпаса, оны сақтау
күйіне қайтарыңыз.
Тұтқа жəне монитор айналасындағы
фотокамера аумақтары қызуы мүмкін. Бұл
ақауды білдірмейді.
Монитордың ішкі бетіне сұйықтықтың тиюіне
жол бермеңіз. Осы сақтық шарасын
қолданбау өнім ақаулығына əкелуі мүмкін.
Бұл аумақ əсіресе
қатты қызады.
A Ақпараттық дисплейді автоматты түрде өшіру
Күту режимінің таймері белсенді кезде көзіңізді көріністапқышқа
жақындатсаңыз, көз сенсоры ақпараттық дисплейді автоматты түрде
өшіреді. Дисплей көзіңізді көріністапқыштан алғанда қайта қосылады.
Қажет болса, баптау мəзіріндегі Info display auto off (Ақпараттық
дисплейді автоматты түрде өшіру) параметрін (0 269) пайдаланып
ақпараттық дисплейдің өшуін болдырмауға болады. Дегенмен,
таңдалған параметрге қарамастан, күту режимі таймерінің мерзімі
біткенде ақпараттық дисплей өшетінін ескеріңіз.
13
Сенсорлы экранды пайдалану
Сенсорлы монитор келесі əрекеттерді қолдайды:
Шерту
Мониторда саусақпен қысқа қашықтыққа
солға немесе оңға шертіңіз.
Сырғыту
Саусақты мониторда сырғытыңыз.
Созу/шымшу
Мониторға екі саусақты қойып, бір
бірінен алшақтатыңыз немесе бір біріне
жақындатыңыз.
14
❚❚ Сенсорлы экранды пайдалану
Қарау кезінде (0 228) сенсорлы экранды мыналар үшін
пайдалануға болады:
• Басқа кескіндерді көру
• Ұлғайту немесе кішірейту
• Сурет нобайларын көру
• Бейнефильмдерді көру
Тікелей көрініс кезінде сенсорлы экранды суреттер түсіру
(сенсорлы қосылатын ысырма; 0 16) немесе нүктелі ақ түс
балансы үшін мəнді өлшеу үшін (0 143) пайдалануға болады.
Сондай-ақ, сенсорлы экранды теру (0 270) немесе мəзірлерді
шарлау (0 45) үшін пайдалануға болады.
D Сенсорлы экран
Сенсорлы экран статикалық токқа реакция көрсетеді жəне үшінші тарап
қорғағыш пленкалармен жапқанда, я болмаса, тырнақтармен немесе
қолғаптағы қолдармен тигенде жауап бермеуі мүмкін. Артық күш
қолданбаңыз немесе экранға үшкір заттармен тимеңіз.
D Сенсорлы экранды пайдалану
Екінші орында алақаныңызды немесе басқа саусақты қалдырып
пайдалануға əрекеттенсеңіз, сенсорлы экран күтілгендей жауап
бермеуі мүмкін. Түртуіңіз тым жұмсақ болса, саусақтарыңыз тым тез
немесе тым қысқа қашықтыққа қозғалса, экранға тиіп тұрмаса, я
болмаса, шымшу немесе созу кезіндегі екі саусақтың қозғалысы дұрыс
үйлестірілмесе, ол басқа қимылдарды танымауы мүмкін.
A Сенсорлы басқару тетіктерін қосу немесе өшіру
Сенсорлы басқару тетіктерін баптау мəзіріндегі Touch controls
(Сенсорлы басқару тетіктері) параметрін пайдаланып қосуға немесе
өшіруге болады (0 271).
A Сонымен қатар келесіні қараңыз
Толық өлшемде қарау кезінде басқа кескіндерді көру үшін саусақпен
шертетін бағытты таңдау туралы ақпаратты B > Touch controls
(Сенсорлы басқару тетіктері) (0 271) бөлімінде қараңыз.
15
❚❚ Сенсорлы фотосурет түсіру (сенсорлы
қосылатын ысырма)
Фокустау үшін мониторды түртіңіз жəне
фотосурет түсіру үшін саусақты
көтеріңіз.
Суретке түсіру режимінде мониторды
түрту арқылы орындалатын əрекетті
таңдау үшін суретте көрсетілген
белгішені нұқыңыз. Төмендегі
параметрлерден таңдаңыз:
Параметр
Сипаттама
Фокустау нүктесін орналастыру жəне
фокустау үшін мониторды түртіңіз (тек
автофокус; қолмен реттелетін
фокусты таңдау үшін фокус режимінің
(Touch shutter/AF: On
ауыстырғышы M күйіне бұралғанда
8 (Сенсорлы қосылатын сенсорлы
қосылатын ысырманы
ысырма/АФ: қосулы))
пайдалану мүмкін емес). Саусағыңыз
мониторда тұрғанда фокус
құлыпталады; ысырманы босату үшін
саусақты экраннан көтеріңіз.
Жоғарыдағыдай, тек экраннан
саусақты көтергенде ысырма
AF: On (Сенсорлы босатылмайды. Нысанды бақылау
! (Touch
белсенді болса, мониторды нұқу
АФ: қосулы))
арқылы ағымдағы нысанды
фокустауға болады.
(Touch shutter/AF: Off
Сенсорлы қосылатын ысырма жəне
9 (Сенсорлы қосылатын АФ
өшірілген.
ысырма/АФ: өшірулі))
Сенсорлы фотосурет түсіруде фокустау туралы ақпаратты
«Фокустау» (0 100) бөлімінен қараңыз.
16
D Сенсорлы сурет түсіру параметрлерін пайдаланып суреттер
түсіру
Тіпті сенсорлы суретке түсіру параметрлері белсенді екенін көрсететін
8 белгішесі көрсетілсе де, фокустау жəне суреттер түсіру үшін
ысырманы босату түймешігін пайдалануға болады. Ысырманы босату
түймешігін үздіксіз суретке түсіру режимінде (0 86) жəне бейнефильм
жазу кезінде фотосуреттер түсіру үшін пайдаланыңыз. Сенсорлы
суретке түсіру параметрлерін үздіксіз суретке түсіру режимінде
суреттерді бір-бірден түсіру үшін ғана пайдалануға болады жəне
бейнефильм жазу кезінде фотосуреттер түсіру үшін пайдалану мүмкін
емес.
Фокустау ауыстырғышының құлпы L (құлып) күйінде (0 107) болғанда
сенсорлы экранды фокустау нүктесін орналастыру үшін пайдалану
мүмкін емес, бірақ оны АФ аумағының режимі ретінде бет басымдығы
бар АФ таңдалғанда нысанды таңдау үшін əлі де пайдалануға болады
(0 103).
Өздігінен түсіруді реттейтін таймер режимінде (0 89) мониторды
түрткенде фокус таңдалған нысанда құлыпталады жəне таймер
саусақты экраннан көтергенде басталады. Əдепкі параметрлерде
ысырма таймер басталғаннан шамамен 10 секундтан кейін
босатылады; кешігуді жəне түсірілімдер санын c3 (Self-timer (Өздігінен
түсіруді реттейтін таймер), 0 263) қолданушы параметрін
пайдаланып өзгертуге болады. Number of shots (Түсірілімдер саны)
үшін таңдалған параметр 1-ден үлкенірек болса, фотокамера
таңдалған түсірілімдер саны жазылғанша суреттерді бірінен кейін бірін
автоматты түрде түсіреді.
17
Мульти селектор
Бұл нұсқаулықта мульти селектор пайдаланылатын əрекеттер
1, 3, 4 жəне 2 белгішелерімен көрсетіледі.
1: мульти селекторды жоғары басыңыз
J түймешігі
4: мульти
селекторды солға
басыңыз
2: мульти
селекторды оңға
басыңыз
3: мульти селекторды төмен басыңыз
18
Алғашқы қадамдар
Фотокамера бауын жалғау
Бауды фотокамера тесіктеріне берік түрде жалғаңыз.
Батареяны зарядтау
Батареяны салып, зарядтау құрылғысын розеткаға қосыңыз
(елге немесе аймаққа байланысты, зарядтау құрылғысында
айнымалы ток адаптері немесе қуат кабелі болады). Таусылған
батарея шамамен екі сағат, 35 минутта толығымен
зарядталады.
• Айнымалы ток адаптері: айнымалы ток адаптерін зарядтау
құрылғысының айнымалы ток сымының кіріс ұяшығына
қосыңыз (q). Айнымалы ток адаптерінің ілмегін
көрсетілгендей сырғытыңыз (w) жəне орнында бекіту үшін
адаптерді 90° бұраңыз (e). Батареяны салыңыз жəне
зарядтау құрылғысын розеткаға қосыңыз.
Айнымалы ток
адаптерінің ілмегі
90°
19
• Қуат кабелі: қуат кабелін ашамен көрсетілген бағытта
қосқаннан кейін батареяны салыңыз жəне кабельді розеткаға
қосыңыз.
Батарея зарядталып жатқанда CHARGE шамы жыпылықтайды.
Батарея
зарядталуда
20
Зарядтау аяқталды
Батареяны жəне жад картасын салыңыз
Батареяны немесе жад карталарын салу немесе шығару
алдында қуат ажыратқышы OFF күйінде екенін тексеріңіз.
Сарғылт түсті батарея ілмегін бір жаққа басылған күйде ұстау
үшін батареяны пайдалана отырып, батареяны көрсетілген
бағытта салыңыз. Батарея толық салынған кезде ілмек
батареяны орнында құлыптайды.
Батарея ілмегі
Жад картасы көрсетілген бағытта ұстап тұрып, орнына «шырт»
етіп түскенше тікелей ұяшық ішіне сырғытыңыз.
A Батарея жəне зарядтау құрылғысы
«Қауіпсіздік шаралары» (0 xii) жəне «Фотокамераға жəне батареяға
күтім жасау: сақтық шаралары» (0 296) бөлімдеріндегі ескертулер
мен сақтық шараларын оқып, орындаңыз.
21
D Жад карталары
• Жад карталары пайдаланылғаннан кейін ыстық болуы мүмкін. Жад
карталарын фотокамерадан алған кезде абай болыңыз.
• Жад карталарын салу немесе алудан бұрын қуатты өшіріңіз. Пішімдеу
барысында немесе деректер жазылып, өшіріліп немесе компьютерге
көшіріліп жатқан кезде, жад карталарын фотокамерадан алмаңыз,
фотокамераны өшірмеңіз немесе қуат көзінен суырмаңыз немесе
ажыратпаңыз. Осы сақтық шаралары қолданылмаса, деректер
жоғалуы, я болмаса фотокамера немесе жад картасы зақымдалуы
мүмкін.
• Жад картасының түйіспелеріне саусақтармен немесе металл
заттармен тимеңіз.
• Имеңіз, түсіріп алмаңыз немесе қатты соққылар алуына жол бермеңіз.
• Жад картасының корпусына күш қолданбаңыз. Осы сақтық шарасы
қолданылмаса, жад картасы зақымдалуы мүмкін.
• Судың, ыстықтың, жоғары ылғалдылықтың немесе күннің тік
сəулелерінің əсер етуіне жол бермеңіз.
• Жад карталарын компьютерде пішімдемеңіз.
A Жад картасы жоқ
Егер ешбір жад картасы салынбаған
болса, басқару панелінде жəне
көріністапқышта S көрсетіледі. Егер
зарядталған батарея бар жəне ешбір жад
картасы салынбаған фотокамера
өшірілсе, басқару панелінде S
көрсетіледі.
A Жазудан қорғау ажыратқышы
B
16G
SD жад карталары деректердің
кездейсоқ жоғалуына жол бермеу
үшін жазудан қорғау
ажыратқышымен жабдықталған.
Бұл қосқыш «құлыптау» күйінде
Жазудан қорғау ажыратқышы
болса, жад картасын пішімдеу
мүмкін емес жəне фотосуреттерді
өшіру немесе жазу мүмкін емес (ысырманы босатуға тырыссаңыз,
мониторда ескерту көрсетіледі). Жад картасының құлпын ашу үшін
ажыратқышты «жазу» күйіне сырғытыңыз.
22
❚❚ Батареяны жəне жад карталарын алу
Жад карталарын алу
Жад картасына қатынасу шамы өшірулі
екеніне көз жеткізгеннен кейін
фотокамераны өшіріп, жад картасы
ұяшығының қақпағын ашыңыз, сөйтіп
шығару үшін картаны ішке басыңыз (q).
Осыдан кейін жад картасын қолмен
алуға болады (w).
16GB
Батареяны алу
Батареяны алу үшін фотокамераны
өшіріп, батарея бөлімінің қақпағын
ашыңыз. Батарея ілмегін көрсеткімен
көрсетілген бағытта басып, батареяны
босатыңыз да, батареяны қолмен
алыңыз.
23
Объективті бекітіңіз
Объектив немесе корпус қақпағы алынған кезде шаң-тозаңның
фотокамераға кіруіне жол бермеу үшін сақ болыңыз. Осы
нұсқаулықта көрнекілік мақсатта негізінен AF-S DX NIKKOR
18–140 мм f/3.5–5.6G ED VR объективі пайдаланылады.
Фотокамераның
корпус қақпағын
алыңыз
Объективтің артқы қақпағын
алып тастаңыз
Бекіту таңбасы (фотокамера)
Бекіту таңбаларын
туралаңыз
Бекіту таңбасы
(объектив)
Объективті орнына шырт етіп түскенше
көрсетілгендей бұраңыз
Суреттер түсіру алдында объектив қақпағын алыңыз.
24
A Объективті шешіп алу
Объективтерді алған немесе ауыстырған
кезде фотокамераны өшіруді ұмытпаңыз.
Объективті алу үшін объективті босату
түймешігін (q) басып, ұстап тұрыңыз жəне
объективті сағат тілі бағытында бұраңыз (w).
Объективті алғаннан кейін объектив
қақпақтарын жəне фотокамера корпусының
қақпағын орындарына қойыңыз.
D Апертура сақиналары бар кірістірілген микропроцессоры бар
объективтер
Апертура сақинасымен жабдықталған кірістірілген микропроцессоры
бар объективтер қолданылған кезде (0 280) апертураны минималды
параметрде құлыптаңыз (ең жоғарғы f саны).
25
Фотокамераны қосыңыз
Фотокамераны бірінші рет қосқанда сізден мульти селекторды
жəне J түймешігін пайдаланып тілді таңдау сұралады.
Қосылу шебері көрсетіледі; фотокамера
мен смарт құрылғыны пайдаланып
жұптастыру үшін «SnapBridge
қолданбасын пайдаланып қосылу»
(0 28) бөліміне өтіңіз.
Фотокамераны смарт құрылғымен
жұптастыру үшін SnapBridge
қолданбасын пайдаланбай жалғастыру
үшін G түймешігін басыңыз жəне
фотокамера сағатын орнату үшін мульти
селектор мен J түймешігін
пайдаланыңыз. Сағатты орнатқанша
басқа əрекеттерді орындау мүмкін емес. G түймешігі
26
q
w
Уақыт белдеуін таңдаңыз
e
Күн пішімін таңдаңыз
r
Жазғы уақыт параметрін
таңдаңыз
Уақыт пен күнді орнатыңыз
(фотокамера 24 сағаттық
сағатты пайдаланатынын
ескеріңіз)
D Жұптастыруды басқа күнде қайта бастау
Фотокамераны бірінші рет қосқанда жұптастыруды аяқтамасаңыз,
фотокамераның баптау мəзірінде Connect to smart device (Смарт
құрылғыға қосылу) пəрменін таңдау арқылы кез келген уақытта
жұптастыруды бастауға болады (0 272).
27
SnapBridge қолданбасын
пайдаланып қосылу
SnapBridge қолданбасын фотокамераны смарт құрылғыдан
қашықтан басқару жəне фотокамерадан суреттерді жүктеу үшін
пайдаланыңыз. Бұл бөлімде фотокамера мен смарт құрылғы
арасында сымсыз байланыстар орнату үшін SnapBridge
қолданбасын пайдалану əдісі сипатталған. Төмендегі нұсқаулар
SnapBridge қолданбасының 2.0 нұсқасына қатысты; соңғы нұсқа
туралы ақпаратты келесі веб-сайттан жүктеп алуға қолжетімді
SnapBridge байланыс нұсқаулығы (pdf) құжатында қараңыз:
http://downloadcenter.nikonimglib.com
A Интерфейс
SnapBridge қолданбасының мəзірі (q) жəне үш қойындысы (w–r) бар.
q Параметрлерді реттеу, я болмаса
қолданбаның анықтамасын немесе
Nikon компаниясының
хабарландыруларын көру.
w Негізінен фотокамераға қосылуға
арналған параметрлерді реттеу.
e Фотокамерадан жүктеп алынған
суреттерді көру, я болмаса
кескіндерді жою немесе бөлісу.
r Арнайы қолданба арқылы NIKON
IMAGE SPACE қоймасына
қатынасу (қолданбаны орнату жəне
Nikon ID керек).
A SnapBridge туралы көбірек
Егжей-тегжейлі ақпаратты онлайн анықтамада қараңыз (жұптастыру
аяқталғаннан кейін SnapBridge қолданбасының мəзірінде Help
(Анықтама) тармағын таңдау арқылы онлайн анықтаманы көруге
болады).
https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/en/index.html
28
SnapBridge сіз үшін не істей алады
SnapBridge қолданбасын мыналар үшін пайдаланыңыз:
• Түсіріле сала суреттерді жүктеп алу немесе жүктеп алу үшін
бұрынғы фотосуреттерді таңдау
• SnapBridge қолданбасындағы басқару элементтерін
пайдаланып суреттерді қашықтан түсіру; суреттер смарт
құрылғыға түсіріле сала жүктеп алынады
• Смарт құрылғының орны туралы деректерді
фотокамераға жүктеп салу
• Фотокамера сағатын смарт құрылғы хабарлайтын уақытпен
синхрондау
• Суреттерге түсірілген кезде аңғартпалар, жазу уақытын жəне
басқа ақпаратты қосу
29
Қажет болатын нəрселер
Фотокамера
Смарт құрылғы
Жад картасы
Батарея
30
Смарт құрылғыны дайындау
Қосылу алдында SnapBridge қолданбасын орнату əрі Bluetooth
жəне Wi-Fi функцияларын қосу арқылы смарт құрылғыны
дайындау керек.
1 Apple App Store® (iOS) немесе Google Play™
(Android™) дүкенінде «snapbridge» деп іздеп,
SnapBridge қолданбасын орнатыңыз.
Қолдау көрсетілетін операциялық жүйелер туралы ақпарат
жүктеп алу сайтында қолжетімді. Бұл фотокамера
SnapBridge 360/170 қолданбасымен үйлесімді емес.
2 Смарт құрылғыда Bluetooth жəне Wi-Fi функцияларын
қосыңыз. Фотокамерамен іс жүзіндегі байланыс
SnapBridge қолданбасын пайдаланып орнатылатынын
ескеріңіз; құрылғыңыздағы «Параметрлер»
қолданбасын пайдаланып қосылуға əрекеттенбеңіз.
31
Жұптастыру жəне қосылу
Жұптастыру алдында фотокамераның жад картасында бос
орын қолжетімді екеніне көз жеткізіңіз. Күтпеген үзілістерді
болдырмау үшін фотокамераның батареясы толығымен
зарядталғанын да тексеру керек.
Төмендегі нұсқауларда түсіндіру мақсатында Android смарт
құрылғысы пайдаланылады.
1 Фотокамера: баптау мəзірін көрсету үшін G түймешігін
басып, B белгішесін таңдаңыз.
G түймешігі
2 Фотокамера: баптау мəзірінде Connect to smart device
(Смарт құрылғыға қосылу) пəрменін таңдаңыз, содан
кейін Start (Бастау) пəрменін белгілеп, J түймешігін
басыңыз.
32
3 Фотокамера: келесі хабар
көрсетілгенде J түймешігін
басыңыз.
4 Фотокамера: фотокамерада оң
жақтағы хабар көрсетіліп
тұрғанына көз жеткізіп, смарт
құрылғыны дайындаңыз.
5 Смарт құрылғы: SnapBridge
қолданбасын іске қосып, Pair with
camera (Фотокамерамен
жұптастыру) пəрменін түртіңіз.
Фотокамераны таңдау сұралса,
фотокамераның атауын түртіңіз.
33
6 Смарт құрылғы: «Pair with camera
(Фотокамерамен жұптастыру)»
диалогтық терезесінде
фотокамера атауын түртіңіз.
Фотокамераны iOS құрылғысымен
бірінші рет жұптастырып жатқан
пайдаланушыларға жұптастыру
туралы нұсқаулар көрсетіледі,
дисплейдің төменгі жағына
айналдырып, Understood (Түсіндім)
жауабын түртіңіз. Содан кейін сізден
керек-жарақты таңдау сұралса, фотокамера атауын
қайтадан түртіңіз (фотокамераның атауы көрсетілуі алдында
біраз кешігу болуы мүмкін).
7 Фотокамера/смарт құрылғы: фотокамера жəне смарт
құрылғы бірдей алты цифрлық санды көрсетіп
тұрғанына көз жеткізіңіз.
iOS жүйесінің кейбір нұсқалары санды көрсетпеуі мүмкін;
егер сан көрсетілмесе, 8-қадамға өтіңіз.
34
8 Фотокамера/смарт құрылғы: Фотокамерада J
түймешігін басыңыз жəне смарт құрылғыда PAIR
(ЖҰПТАСТЫРУ) пəрменін түртіңіз (дисплей құрылғыға
жəне операциялық жүйеге қарай өзгеріп отырады).
9 Фотокамера/смарт құрылғы: жұптастыруды аяқтаңыз.
• Фотокамера: оң жақтағы хабар
көрсетілгенде J түймешігін
басыңыз.
• Смарт құрылғы: оң жақтағы хабар
көрсетілгенде OK түймешігін
басыңыз.
35
10 Фотокамера: орнатуды орындау үшін экрандағы
нұсқауларды орындаңыз.
• Фотокамераға фотосуреттерге орын деректерін қосуға
рұқсат ету үшін «Download location data from smart device?
(Смарт құрылғыдан орын деректерін жүктеп алу керек
пе?)» сұрағына Yes (Иə) жауабын таңдаңыз, содан кейін
смарт құрылғыда орынды анықтау қызметтерін қосыңыз
жəне SnapBridge қолданбасының
қойындысында Auto
link options (Автоматты түрде байланыстыру
параметрлері) > Synchronize location data (Орын
деректерін синхрондау) параметрін қосыңыз.
• Фотокамера сағатын смарт құрылғы қамтамасыз еткен
уақытпен синхрондау үшін «Sync clock with smart device
(Сағатты смарт құрылғымен синхрондауы керек пе?)»
сұрағына Yes (Иə) жауабын таңдаңыз, содан кейін
SnapBridge қолданбасының
қойындысында Auto link
options (Автоматты түрде байланыстыру
параметрлері) > Synchronize clocks (Сағаттарды
синхрондау) параметрін қосыңыз.
Енді смарт құрылғы мен фотокамера қосылды. Сіз
фотокамерамен түсірген барлық суреттер смарт
құрылғыға автоматты түрде жүктеп салынады.
36
Байланыс орнату туралы кеңестер
Фотокамераға қосылу немесе фотокамерадан суреттерді
жүктеп алу туралы анықтама алу үшін осы бөлімді оқып
шығыңыз.
Wi-Fi сұрау (тек iOS)
Əдетте SnapBridge қолданбасы фотокамера мен смарт құрылғы
арасындағы байланыс үшін Bluetooth функциясын
пайдаланады, бірақ қашықтан фотосурет түсіру жəне сол
сияқты нəрселер үшін Wi-Fi функциясын ауысады. iOS жүйесінің
кейбір нұсқаларында SnapBridge қолданбасы ауыстыруды
қолмен орындауды сұрайды. Бұл жағдайда төмендегі
қадамдарды орындау керек болады.
1 Фотокамераның желі атауын (SSID) жəне
құпиясөзін жазып алғаннан кейін View
options (Параметрлерді көру) пəрменін
түртіңіз. Əдепкі SSID фотокамера
атауымен бірдей.
2 Желілер тізімінде 1-қадамда жазып
алған SSID таңдаңыз.
37
3 Wi-Fi арқылы бірінші рет қосылғанда
сізден фотокамераның құпиясөзін енгізу
сұралады. 1-қадамда жазып алған
құпиясөзді енгізіңіз (құпиясөздер
регистрді ескеретінін ескеріңіз).
Байланыс орнатылғаннан кейін оң жақта көрсетілгендей
фотокамераның SSID жанында ✔ көрінеді; SnapBridge
қолданбасына оралыңыз. Фотокамераға келесі рет
қосылғанда сізден құпиясөзді енгізу талап етілмейді.
Фотокамераның Wi-Fi SSID жəне құпиясөзін
фотокамераның баптау мəзіріндегі Wi-Fi > Network
settings (Желі параметрлері) параметрін пайдаланып
өзгертуге болады. Құпиялықты қорғау үшін құпиясөзді
кезеңді түрде өзгертіп тұру ұсынылады.
38
Жұптастыру жəне қосылу туралы көбірек
Бұл бөлімде SnapBridge қолданбасын пайдаланып жатқанда
кездесуіңіз мүмкін кейбір жағдайлар сипатталған.
«Unable to Connect. (Қосылу мүмкін емес.)»
Фотокамера қосыла алмағаны туралы хабарды көрсетсе, J
түймешігін басып, «Жұптастыру жəне қосылу» бөлімінің 3қадамына оралыңыз (0 33). Жұптастырудан бас тарту үшін G
түймешігін басыңыз.
Жұптастыру мəселелері
Фотокамераға қосылу кезінде мəселелер болса, мына
əрекеттерді орындап көріңіз:
• SnapBridge қолданбасынан шығып, қайта іске қосу.
SnapBridge қолданбасынан шығыңыз жəне ол фонда жұмыс
істеп жатпағанына көз жеткізіңіз. Қолданбаны қайта іске қосу
үшін қолданба белгішесін түртіңіз, содан кейін «Жұптастыру
жəне қосылу» бөлімін 1-қадамнан қайталаңыз.
• iOS жүйесінен фотокамераны «ұмытуды» сұрау (тек iOS).
iOS құрылғысында жұптастыру сəтсіз аяқталса, фотокамера
атауы құрылғының есінде əлі бар болуы мүмкін. Бұл жағдайда
iOS жүйесінен төменде көрсетілгендей фотокамераны
«ұмытуын» сұрау керек болады.
39
Суреттерді жүктеп алу
Суреттерді смарт құрылғыға жүктеп алу кезінде баяу жүктеп
алулар немесе басқа мəселелер болса, жұптастыруды
аяқтаңыз жəне құрылғыларды қайтадан жұптастырып көріңіз.
1 Смарт құрылғы:
SnapBridge
қолданбасында
қойындысын
ашыңыз,
> Forget
camera
(Фотокамераны
ұмыту) > D7500
тармағын түртіңіз
жəне сұралғанда
жұптастыруды аяқтау үшін Yes (Иə) жауабын түртіңіз.
Содан кейін iOS пайдаланушылары iOS жүйесінен
төменде көрсетілгендей фотокамераны «сұрауы» сұрау
керек болады.
2 Фотокамера: фотокамераны смарт құрылғымен
жұптастыру үшін фотокамераның баптау мəзірінде
Connect to smart device (Смарт құрылғыға қосылу)
пəрменін таңдаңыз, Start (Бастау) пəрменін белгілеңіз, J
түймешігін басыңыз жəне «Жұптастыру жəне қосылу»
бөлімінің нұсқауларын 2-қадамнан (0 32) бастап
орындаңыз.
40
Оқулық
Фотокамера мəзірлері: шолу
Суретке түсіру, қарау жəне баптау
параметрлерінің көпшілігіне фотокамера
мəзірлері арқылы қол жеткізуге болады.
Мəзірлерді көру үшін G түймешігін
басыңыз.
G түймешігі
Қойындылар
Келесі мəзірлердің арасынан таңдаңыз:
• D: Playback (Қарау) (0 250)
• B: Setup (Баптау) (0 268)
• C: Photo Shooting (Фотосурет • N: Retouch (Өңдеу) (0 275)
түсіру) (0 252)
• O/m: MY MENU (МЕНІҢ
• 1: Movie Shooting
МƏЗІРІМ) немесе RECENT
(Бейнефильм түсіру) (0 257)
SETTINGS (СОҢҒЫ
• A: Custom Settings
ПАРАМЕТРЛЕР) (əдепкі
(Қолданушы параметрлері)
бойынша MY MENU (МЕНІҢ
(0 260)
МƏЗІРІМ) деп орнатылады;
0 278)
Жүгірткі ағымдағы мəзір ішіндегі
күйді көрсетеді.
Ағымдағы параметрлер
белгішелермен көрсетіледі.
Мəзір параметрлері
Ағымдағы мəзір ішіндегі
параметрлер.
Анықтама белгішесі (0 42)
41
Фотокамера мəзірлерін пайдалану
❚❚ Мəзірдің басқару элементтері
Мəзірлерді сенсорлы экран арқылы немесе мульти селектор
мен J түймешігін пайдаланып шарлауға болады.
1: Меңзерді жоғары жылжыту
J түймешігі:
белгіленген
элементті таңдау
4: Бас тартып, алдыңғы
2: Белгіленген
мəзірге оралу
элементті таңдау
немесе қосымша мəзірді
көрсету
3: Меңзерді төмен жылжыту
A d (Анықтама) белгішесі
Егер d белгішесі монитордың төменгі сол жақ бұрышында көрсетілсе,
қазіргі уақытта таңдалған параметрдің немесе мəзірдің сипаттамасаын
L (U) түймешігін басу арқылы көрсетуге болады. Дисплей арқылы
жүгірту үшін 1 немесе 3 түймешігін басыңыз. Мəзірлерге оралу үшін
L (U) түймешігін қайтадан басыңыз.
L (U) түймешігі
42
❚❚ Мəзірлерді шарлау
Мəзірлерді шарлау үшін төмендегі қадамдарды орындаңыз.
1 Мəзірлерді көрсетіңіз.
Мəзірлерді көрсету үшін G
түймешігін басыңыз.
G түймешігі
2 Ағымдағы мəзірдің
белгішесін белгілеңіз.
Ағымдағы мəзірдің
белгішесін белгілеу үшін 4
түймешігін басыңыз.
3 Мəзірді таңдаңыз.
Қажет мəзірді таңдау үшін 1 немесе 3 түймешігін басыңыз.
4 Меңзерді таңдалған
мəзір үстіне қойыңыз.
Меңзерді таңдалған мəзір
үстіне қою үшін 2
түймешігін басыңыз.
43
5 Мəзір элементін
белгілеңіз.
Мəзір элементін белгілеу
үшін 1 немесе 3
түймешігін басыңыз.
6 Параметрлерді
көрсетіңіз.
Таңдалған мəзір
элементінің параметрлерін
көрсету үшін 2 түймешігін
басыңыз.
7 Параметрді белгілеңіз.
Параметрді белгілеу үшін
1 немесе 3 түймешігін
басыңыз.
8 Белгіленген элементті таңдаңыз.
Белгіленген элементті таңдау үшін J түймешігін
басыңыз. Таңдау жасамай шығу үшін G
түймешігін басыңыз.
Келесіні ескеріңіз:
• Сұр түспен көрсетілген мəзір элементтері қазіргі уақытта
қолжетімді емес.
• 2 түймешігін басу əдетте J түймешігін басумен бірдей əсер
бергенімен, кейбір жағдайларда таңдауды тек J түймешігін
басу арқылы жасауға болады.
• Мəзірлерден шығып, суретке түсіру режиміне оралу үшін
ысырманы босату түймешігін жартылай басыңыз.
44
❚❚ Сенсорлы экранды пайдалану
Сондай-ақ келесі сенсорлы экран əрекеттерін пайдаланып
мəзірлерді шарлауға болады.
Жүгірту
Жүгірту үшін жоғары немесе
төмен сырғытыңыз.
Мəзірді
таңдау
Мəзірді таңдау үшін мəзір
белгішесін түртіңіз.
Параметрлерді
таңдау/
параметрлерді
реттеу
Параметрлерді көрсету үшін
мəзір элементтерін нұқыңыз
жəне өзгерту үшін белгішелерді
немесе жүгірткілерді нұқыңыз.
Параметрлерді өзгертусіз шығу
үшін 6 түймешігін нұқыңыз.
45
Батарея зарядының деңгейі жəне қалған
кадрлар саны
❚❚ Батарея зарядының деңгейі
Батарея зарядының деңгейі басқару панелінде жəне
көріністапқышта көрсетіледі.
Басқару панелі
Басқару панелі
Көріністапқыш
L
K
J
I
—
Көріністапқыш
Сипаттама
Батарея толық зарядталған.
—
—
Батарея қуаты ішінара таусылған.
—
Батарея заряды төмен. Батареяны
зарядтаңыз немесе қосалқы
батареяны дайындаңыз.
Ысырманы босату мүмкіндігі
H
d
өшірілген. Батареяны зарядтаңыз
(жыпылықтайды) (жыпылықтайды) немесе ауыстырыңыз.
H
46
d
❚❚ Қалған кадрлар саны
Басқару панелі жəне көріністапқыш
ағымдағы параметрлермен түсіруге
болатын фотосуреттер санын көрсетеді
(1000-нан асатын мəндер ең жақын
жүздік санға дөңгелектеледі; мысалы,
2100 жəне 2199 арасындағы мəндер
2,1 мың ретінде көрсетіледі).
Қалған кадрлар саны
Басқару панелі
Көріністапқыш
47
Негізгі фотосурет түсіру
жəне ойнату
«Бағытта да, түсір» фотосурет түсіру əдісі
(i жəне j режимдері)
Бұл бөлімде i жəне j режимдерінде
фотосуреттерді түсіру əдісі сипатталған. i
жəне j — параметрлердің көпшілігін суретке
түсіру жағдайларына сай фотокамера
басқаратын автоматты «бағытта да, түсір»
режимдері; екеуінің арасындағы жалғыз
айырмашылық — j режимінде жарқыл
жанбайды.
1 Фотокамераны қосыңыз.
Ақпараттық дисплей жəне
басқару панелі жанады.
48
Қуат ажыратқышы
2 Фотокамераның жоғарғы
жағындағы режимді
таңдау дискінің құлпын
босату түймешігін басып,
режимді таңдау дискін i
немесе j күйіне
бұраңыз.
Режимді таңдау дискі
Режимді таңдау дискінің құлпын
босату
Фотосуреттерді көріністапқышта
немесе мониторда жақтауға алуға
болады (тікелей көрініс). Тікелей
көріністі бастау үшін тікелей көрініс
селекторын C күйіне бұраңыз жəне
a түймешігін басыңыз.
Тікелей көрініс
селекторы
a түймешігі
Көріністапқышта
суреттерді жақтауға
алу
Мониторда суреттерді
жақтауға алу
(тікелей көрініс)
49
3 Фотокамераны дайындаңыз.
Көріністапқыш арқылы фотосурет түсіру: фотосуреттерді
көріністапқышта жақтауға алған кезде қол тұтқасын оң
қолыңызбен ұстап, фотокамераның корпусын немесе
объективті сол қолмен тіреңіз. Шынтақтарды ішке,
кеудеңіздің бүйірлеріне əкеліңіз.
Тікелей көрініс: фотосуреттерді мониторда жақтауға алған
кезде қол тұтқасын оң қолыңызбен ұстап, объективті сол
қолмен тіреңіз.
A Фотосуреттерді портреттік (тік) бағдарда жақтауға алу
Фотосуреттерді портреттік (тік) бағытта жақтауға алған кезде
фотокамераны төменде көрсетілгендей ұстаңыз.
Көріністапқышта
фотосуреттерді
жақтауға алу
50
Фотосуреттерді
мониторда жақтауға
алу
4 Фотосуретті жақтауға алыңыз.
Көріністапқыш арқылы фотосурет
түсіру: негізгі нысанды АФ
аумағының жақтауларына келтіріп,
көріністапқышта фотосуретті
жақтауға алыңыз.
АФ аумағының
жақтаулары
Тікелей көрініс: əдепкі
параметрлерде фотокамера беттерді
автоматты түрде анықтайды жəне
фокустау нүктесін таңдайды. Бет
анықталмаса, мульти селекторды
пайдаланып фокустау нүктесін негізгі
нысанға орналастырыңыз.
A Масштабтау объективін пайдалану
Нысанның кадрдағы үлкендеу аумақты
толтыруы үшін нысанды ұлғайту немесе
соңғы фотосуреттегі көрінетін аумақты
көбейту мақсатында кішірейту үшін
масштабтау сақинасын пайдаланыңыз
(ұлғайту үшін объективтің фокустық
қашықтық шкаласындағы үлкендеу фокустық
қашықтықты, кішірейту үшін кішілеу
фокустық қашықтықты таңдаңыз).
Фокустау нүктесі
Ұлғайту
Кішірейту
Масштабтау сақинасы
51
5 Ысырманы босату түймешігін жартылай
басыңыз.
Көріністапқыш арқылы фотосурет
Фокустау нүктесі
түсіру: фокустау үшін ысырманы
босату түймешігін жартылай басыңыз
(нысан нашар жарықтандырылған
болса, АФ қосымша шамы жануы
мүмкін). Фокустау əрекеті аяқталған
кезде көріністапқышта белсенді
фокустау нүктесі жəне фокустау
Фокустау индикаторы
күйінің индикаторы (I) көрінеді.
Фокустау күйінің
Сипаттама
индикаторы
I
Нысан фокуста.
Фокустау нүктесі фотокамера мен нысанның
F
арасында орналасады.
H
Фокустау нүктесі нысанның артында орналасады.
F
H
Фотокамера автофокус көмегімен фокустай
(жыпылықтайды) алмайды (0 114).
Тікелей көрініс: фотокамера
фокустап тұрған кезде фокустау
нүктесі жасыл болып жыпылықтайды.
Фотокамера фокустай алса, фокустау
нүктесі жасыл болып көрсетіледі;
əйтпесе, фокустау нүктесі қызыл
түспен жыпылықтайды.
52
Фокустау нүктесі
6 Суретке түсіріңіз.
Фотосуретті түсіру үшін
ысырманы босату
түймешігін соңына дейін
ақырын басыңыз. Жад
картасына қатынасу шамы
жанады жəне фотосурет
мониторда бірнеше
Жад картасына
секундқа көрсетіледі. Шам
қатынасу шамы
өшкенге жəне жазу
аяқталғанға дейін жад
картасын шығармаңыз я болмаса қуат көзін алып
тастамаңыз немесе ажыратпаңыз.
Тікелей көріністі аяқтау үшін a
түймешігін басыңыз.
a түймешігі
53
A Күту режимінің таймері (көріністапқыш арқылы фотосурет
түсіру)
Шамамен алты секунд бойы ешбір əрекет орындалмаса,
көріністапқыш жəне басқару панелінің кейбір дисплейлері
өшіп, батареяны тұтынуды азайтады. Дисплейді қайтадан
қосу үшін ысырманы босату түймешігін жартылай басыңыз.
Күту режимінің таймері автоматты түрде аяқталғанға
дейінгі уақыт ұзақтығын c2 (Standby timer (Күту режимінің таймері),
0 263) қолданушы параметрін пайдаланып таңдауға болады.
Экспозиция өлшегіштері қосулы
54
Экспозиция өлшегіштері өшірулі
A Кірістірілген жарқыл
i режимінде дұрыс экспозиция үшін
қосымша жарық қажет болса, ысырманы
босату түймешігі жартылай басылған кезде
кірістірілген жарқыл автоматты түрде
шығады. Жарқыл көтерілсе, фотосуреттерді
жарқылдың дайындығын білдіретін
индикатор (M) көрсетілген кезде ғана түсіруге
болады. Жарқылдың дайындығын білдіретін
индикатор көрсетілмесе, жарқыл зарядталуда; ысырманы босату
түймешігінен саусағыңызды аз ғана уақытқа алып, əрекетті қайталаңыз.
Көріністапқыш
Тікелей көрініс
Жарқыл пайдаланылмаған кезде қуатты
үнемдеу үшін оны ілмегі шырт етіп орнына
түскенше төмен қарай ақырын басыңыз.
55
Тікелей көрініс туралы кеңестер
❚❚ Индикаторларды көру жəне жасыру
R түймешігін басқанда келесі дисплейлер көрсетіледі.
Виртуалды
көкжиек
Жақтауға
бағыттаушы
белгілер
56
Ақпарат қосулы
Ақпарат өшірулі
❚❚ Тікелей көріністі масштабтауды алдын ала қарау
Монитордағы көріністі ең көбі 17 есеге дейін ұлғайту үшін
X (T) түймешігін басыңыз. Шарлау терезесі дисплейдің
төменгі оң жақ бұрышында сұр түсті жақтаумен көрсетіледі.
Мониторда көрінбейтін жақтау аумақтарына жүгірту үшін мульти
селекторды пайдаланыңыз немесе кішірейту үшін W (Z)
түймешігін басыңыз.
X (T) түймешігі
Шарлау терезесі
D Кері санақ индикаторы
Тікелей көріністің автоматты аяқталуына 30 с қалғанда кері санақ
көрсетіледі (тікелей көрініс ішкі тізбектерді қорғау үшін аяқталмақ болса
немесе c4—Monitor off delay (Мониторды өшіруді кешіктіру) > Live
view (Тікелей көрініс) қолданушы параметрі үшін No limit (Шексіз)
параметрінен басқа параметр таңдалған болса; 0 263—монитордың
автоматты түрде өшуіне 5 с қалғанда таймер қызыл түспен жанады).
Суретке түсіру жағдайларына байланысты таймер тікелей көрініс
таңдалған кезде бірден пайда болуы да мүмкін.
A Мониторды өшіруді кешіктіру (тікелей көрініс)
Шамамен он секунд бойы ешқандай əрекет орындалмаса, монитор
өшеді. Монитор автоматты түрде өшкенге дейінгі уақыт ұзақтығын c4
(Monitor off delay (Мониторды өшіруді кешіктіру), 0 263) > Live view
(Тікелей көрініс) қолданушы параметрін пайдаланып таңдауға
болады.
A Экспозиция
Көрініске байланысты экспозиция тікелей көріністі пайдаланғанда
алынатыннан басқаша болуы мүмкін.
57
D Тікелей көріністе суретке түсіру
Көріністапқыш арқылы кіретін жарық фотосуреттерге жəне
экспозицияға кедергі келтірмеуі үшін суретке түсірмес бұрын резеңке
көзүсті қалқанын алып, көріністапқышты жинақтағы окуляр қақпағымен
жабуға болады (0 90).
Түпкілікті суретте көрсетілмесе де, мониторда кертілген шеттер, түсті
жиек, муар əсері жəне жарық нүктелер пайда болуы мүмкін,
жыпылықтаған белгілер жəне басқа жылтылдайтын жарық көздері бар
кейбір аумақтарда я болмаса нысанды импульстық немесе басқа
жарық, бір сəттік жарық көзі жарықтандырса, ашық түсті аумақтар
немесе жолақтар пайда болуы мүмкін. Бұған қоса, қозғалатын
нысандар бар болса, əсіресе, фотокамера көлденеңінен
панорамаланса немесе нысан кадр арқылы жоғары жылдамдықпен
көлденеңінен қозғалса, бұрмалану орын алуы мүмкін. Флюоресцентті,
сынапты немесе натрийлі шамдар астында мониторда көрінетін
жыпылықтау жəне жолақтарды бейнефильм түсіру мəзіріндегі Flicker
reduction (Жыпылықтауды азайту) (0 259) параметрін пайдаланып
азайтуға болады, бірақ кейбір ысырма жылдамдықтарында олар
түпкілікті фотосуретте көріне беруі мүмкін. Тікелей көріністе суретке
түсіргенде фотокамераны күнге немесе өзге қатты жарық көздеріне
бағыттамаңыз. Бұл сақтық шарасын орындамау нəтижесінде
фотокамераның ішкі схемалары зақымдалуы мүмкін.
Тікелей көріністі ұзақ уақыт бойы пайдалану
тұтқаның жəне фотокамераның монитор
айналасындағы аумақтарының қызуына
əкелуі мүмкін. Бұл ақауды білдірмейді.
Бұл аумақ əсіресе
қатты қызады.
58
Негізгі ойнату
1 K түймешігін басыңыз.
Фотосурет мониторда көрсетіледі.
K түймешігі
2 Қосымша суреттерді қараңыз.
Қосымша суреттерді 4 немесе 2
түймешігін басу, я болмаса,
дисплейде саусақты солға немесе
оңға шерту арқылы көрсетуге
болады. Ағымдағы фотосурет туралы
қосымша ақпаратты көру үшін 1 жəне
3 түймешіктерін басыңыз (0 231).
Ойнатуды аяқтап, суретке түсіру режиміне оралу үшін
ысырманы босату түймешігін жартылай басыңыз.
A Кескінді тексере қарау
Ойнату мəзіріндегі Image review (Кескінді тексере қарау) параметрі
үшін On (Қосулы) күйі таңдалған болса (0 250), түсірілгеннен кейін
фотосуреттер мониторда автоматты түрде көрсетіледі.
59
Қаламайтын фотосуреттерді өшіру
Мониторда қазіргі уақытта көрсетілген фотосуретті өшіру үшін O
(Q) түймешігін басыңыз. Өшірілгеннен кейін фотосуреттерді
қалпына келтіру мүмкін емес екенін ескеріңіз.
1 Фотосуретті көрсетіңіз.
«Негізгі ойнату» бөлімінде
сипатталғандай өшіру керек
фотосуретті көрсетіңіз (0 59).
K түймешігі
2 Фотосуретті өшіріңіз.
O (Q) түймешігін басыңыз. Растау
диалогтық терезесі көрсетіледі;
кескінді өшіру жəне қарауға оралу
үшін O (Q) түймешігін қайта басыңыз.
Суретті өшірмей шығу үшін K
түймешігін басыңыз.
A Жою
O (Q) түймешігі
Таңдалған кескіндерді (0 248), таңдалған күнде түсірілген барлық
кескіндерді (0 249) немесе жад картасындағы таңдалған орындағы
барлық кескіндерді (0 248) өшіру үшін қарау мəзіріндегі Delete (Өшіру)
параметрін пайдаланыңыз.
60
Параметрлерді нысанға
немесе жағдайға сəйкес ету
(көрініс режимі)
Фотокамера бірнеше «көрініс» режимін ұсынады. Көрініс режимі
таңдалғанда параметрлер таңдалған көрініске сай автоматты
түрде оңтайландырылып, шығармашыл фотосурет түсіру
««Бағытта да, түсір» фотосурет түсіру əдісі (i жəне j
режимдері)» бөлімінде сипатталғандай режимді таңдау, суретті
жақтауға алу жəне суретке түсіру сияқты оп-оңай болады
(0 48).
Көрініс режимін таңдау
Режимді таңдау дискін SCENE күйіне бұрау жəне басты басқару
дискін мониторда қалаған көрініс көрінгенше бұрау арқылы
келесі көріністерді таңдауға болады.
Режимді таңдау
дискі
Басты басқару
дискі
Монитор
Бейнефильм жазу кезінде көріністі өзгерту мүмкін емес екенін
ескеріңіз.
61
❚❚ Көріністер
Параметр
k
l
p
m
n
o
r
s
t
62
Сипаттама
Жұмсақ əрі шынайы көрінетін тері реңктері бар
портреттер үшін пайдаланыңыз. Нысан артқы
фоннан алыс тұрса немесе телефото объективі
Portrait (Портрет)
пайдаланылса, артқы фондағы кішігірім
элементтер жұмсартылып, кадр жиектемесіне
тереңдік сезімін береді.
Landscape
Күндіз жанды пейзаж түсірілімдерін алу үшін
(Пейзаж)
пайдаланыңыз. 1, 2
Балалардың лездік суреттері үшін
пайдаланыңыз. Киім мен артқы фондағы
Child (Бала)
кішігірім элементтер жанды көрінеді, ал тері
реңктері жұмсақ əрі шынайы болады.
Жоғары ысырма жылдамдықтары динамикалық
Sports (Спорт)
спорт түсірілімдерінде қозғалысты қатырып,
негізгі нысанды бөлектеп анық көрсетеді. 1, 2
Гүлдерді, жəндіктерді жəне өзге де кішігірім
Close Up
нысандарды жақыннан түсіру үшін
(Жақыннан
пайдаланыңыз (өте жақын қашықтықтардан
түсіру)
фокустау үшін макрообъективті пайдалануға
болады).
Жарық аз болғанда түсірілген портреттерде
Night Portrait
негізгі нысан мен артқы фон арасында табиғи
(Түнгі портрет)
тепе-теңдікті сақтау үшін пайдаланыңыз.
Түнгі пейзаждарды, соның ішінде көше жарығы
Night Landscape мен неон белгілерін суретке түсірген кезде
(Түнгі пейзаж)
бұрмалану мен табиғи емес түстерді
азайтыңыз. 1, 2
Үй ішіндегі артқы фон жарығының əсерлерін
Party/Indoor
түсіріп алыңыз. Кештерде жəне басқа үй
(Кеш/үй ішінде)
ішіндегі көріністерде пайдаланыңыз.
Beach/Snow
Күн түскен су, қар немесе құм кеңістіктерінің
(Жағажай/қар)
жарықтығын түсіріңіз. 1, 2
u
v
w
x
y
z
0
Параметр
Sunset
(Күн батуы)
Dusk/Dawn
(Ымырт/таң
сəрісі)
Pet Portrait
(Үй жануарының
портреті)
Candlelight
(Шырақ жарығы)
Сипаттама
Күн батуы немесе шығуы кезінде көрінетін
терең реңктерді сақтайды. 1, 2
Күн шықпас бұрын немесе күн батқаннан кейін
əлсіз табиғи жарықта көрінетін түстерді
сақтайды. 1, 2
Белсенді үй жануарларының портреттері үшін
пайдаланыңыз. 2
Шырақ жарығымен түсірілген фотосуреттер
үшін. 1
Гүл алаңдары, гүлдеген бақтар жəне басқа
Blossom (Гүлдеу) гүлдеп тұрған кеңістіктері бар пейзаждар үшін
пайдаланыңыз. 1
Autumn Colors
Күзгі жапырақтардың ашық қызыл жəне сары
(Күзгі түстер)
түстерін түсіріп алады. 1
Тағамның əсем фотосуреттері үшін
пайдаланыңыз. Жарқылмен фотосурет түсіру
Food (Тағам)
үшін жарқылды көтеру үшін M (Y) түймешігін
басыңыз (0 161).
1 Кірістірілген жарқыл өшеді.
2 АФ қосымша шамы өшеді.
A Бұлдыратуды болдырмау
Ысырманың баяу жылдамдықтарындағы фотокамераның шайқалуы
тудыратын бұлдыратуды болдырмау үшін штативті пайдаланыңыз.
63
Арнайы əсерлер
Арнайы əсерлерді фотосуреттерді жəне бейнефильмдерді
түсіру кезінде пайдалануға болады.
Арнайы əсерлерді таңдау
Келесі əсерлерді режимді таңдау дискін EFFECTS күйіне бұрау
жəне басты басқару дискін мониторда қажетті параметр
көрсетілгенше бұрау арқылы таңдауға болады.
Режимді таңдау
дискі
Басты басқару
дискі
Монитор
Бейнефильм жазу кезінде əсерді өзгерту мүмкін емес екенін ескеріңіз.
❚❚ Арнайы əсерлер
Параметр
64
%
Night Vision
(Түнгі көрініс)
f
Super Vivid
(Супер жарқын)
d
Pop (Поп)
e
Photo Illustration
(Фотоиллюстра
ция)
'
Toy Camera
Effect (Ойыншық
фотокамера
əсері)
Сипаттама
Қараңғы жағдайларда жоғары ISO
сезімталдықтарда монохромды кескіндерді жазу
үшін пайдаланыңыз (фотокамера фокустай
алмаса, қолмен реттелетін фокус қол жетімді). 1
Жарқынырақ кескін алу үшін жалпы қанығуы мен
контраст арттырылады.
Жандырақ кескін алу үшін жалпы қанығуы
арттырылады.
Тікелей көріністе реттеуге болатын постер əсерін
алу үшін контурларды анық етіңіз жəне түстерді
жеңілдетіңіз (0 66). Осы режимде түсірілген
бейнефильмдер суреттер қатарынан жасалған
слайд көрсетілімі сияқты ойнатылатынын
ескеріңіз.
Ойыншық фотокамерамен түсірілген болып
көрінетін фотосуреттер мен бейнефильмдерді
жасаңыз. Əсерді тікелей көріністе реттеуге болады
(0 67).
Параметр
Miniature Effect
i (Миниатюра
əсері)
u
1
2
3
Selective Color
(Таңдамалы
түс)
Silhouette
(Силуэт)
Сипаттама
Диорамалардың суреттері болып көрінетін
фотосуреттерді жасаңыз. Жоғарғы ыңғайлы
тұстан түсіргенде ең жақсы нəтиже береді.
1920 × 1080/30p пішіміндегі 45 минуттық
түсірілген бөлік шамамен үш минутта
ойнатылатын үнсіз бейнефильмге сығымдалып,
миниатюра əсері бейнефильмдері жоғары
жылдамдықпен ойнатылады. Əсерді тікелей
көріністе реттеуге болады (0 68). 1, 2
Таңдалған түстерден басқа түстердің барлығы
қара жəне ақ түсте жазылады. Əсерді тікелей
көріністе реттеуге болады (0 70). 1
Жарық артқы фондардағы силуэт нысандар. 1
Жарыққа толы ашық түсті кескіндер жасау үшін
High Key (Ашық
ашық түсті көріністерді түсіргенде
реңкті сурет)
пайдаланыңыз. 1
Белгіленген тұстары ерекше көрінетін күңгірт,
Low Key (Қою
қою түсті кескіндер жасау үшін күңгірт
реңкті сурет)
көріністерді түсіргенде пайдаланыңыз. 1
1 Кірістірілген жарқыл өшеді.
2 АФ қосымша шамы өшеді.
A Бұлдыратуды болдырмау
Ысырманың баяу жылдамдықтарындағы фотокамераның шайқалуы
тудыратын бұлдыратуды болдырмау үшін штативті пайдаланыңыз.
A NEF (RAW)
NEF (RAW) жазу %, f, d, e, ', ( жəне u режимдерінде қолжетімді
емес. Осы режимдерде NEF (RAW) немесе NEF (RAW) + JPEG
параметрі таңдалып түсірілген суреттер JPEG пішіміндегі кескіндер
ретінде жазылады. NEF (RAW) + JPEG параметрлерімен жасалған
JPEG пішіміндегі кескіндер таңдалған JPEG сапасымен жазылады, ал
NEF (RAW) параметрімен жазылған кескіндер жоғары сапалы кескіндер
ретінде жазылады.
A e жəне i режимдері
Бейнефильм жазу кезінде автофокус қолжетімді емес. Тікелей көріністі
жаңарту жиілігі төмендейді, үздіксіз суретке түсіру режимінің кадр
жылдамдығы да төмендейді; тікелей көрініс кезінде автофокусты
пайдалану алдын ала қарауды үзеді.
65
Тікелей көріністе қолжетімді параметрлер
Таңдалған əсердің параметрлерін тікелей көрініс дисплейінде
реттеуге болды.
❚❚ e Photo Illustration (Фотоиллюстрация)
1 Тікелей көріністі таңдаңыз.
a түймешігін басыңыз. Объективтегі
көрініс мониторда көрсетіледі.
a түймешігі
2 Контур қалыңдығын реттеңіз.
Параметрлерді көрсету үшін J
түймешігін басыңыз. Контурларды
қалыңырақ немесе жіңішкерек ету
үшін 4 немесе 2 түймешігін
басыңыз.
3 J түймешігін басыңыз.
Параметрлерді орнату аяқталған кезде шығу үшін J
түймешігін басыңыз.
66
❚❚ ' Toy Camera Effect (Ойыншық фотокамера əсері)
1 Тікелей көріністі таңдаңыз.
a түймешігін басыңыз. Объективтегі
көрініс мониторда көрсетіледі.
a түймешігі
2 Параметрлерді реттеңіз.
Параметрлерді көрсету үшін J
түймешігін басыңыз. 1 немесе 3
түймешігін басып, Vividness
(Жарқындық) немесе Vignetting
(Виньеттеу) параметрін белгілеңіз,
сөйтіп өзгерту үшін 4 немесе 2
түймешігін басыңыз. Түстерді көбірек немесе азырақ
қаныққан ету үшін жарқындықты, виньеттеу мөлшерін
басқару үшін виньеттеуді реттеңіз.
3 J түймешігін басыңыз.
Параметрлерді орнату аяқталғанда шығу үшін J түймешігін
басыңыз.
67
❚❚ i Miniature Effect (Миниатюра əсері)
1 Тікелей көріністі таңдаңыз.
a түймешігін басыңыз. Объективтегі
көрініс мониторда көрсетіледі.
a түймешігі
2 Фокустау нүктесін
орналастырыңыз.
Мульти селекторды пайдаланып
фокустау нүктесін фокуста болатын
аумаққа орналастырыңыз, содан
кейін фокусты тексеру үшін
ысырманы босату түймешігін
жартылай басыңыз. Миниатюра əсері параметрлерін
дисплейден уақытша тазалау жəне дəл фокустау үшін
монитордағы көріністі ұлғайту үшін X (T) түймешігін
басыңыз. Миниатюра əсерін көрсетуді қалпына келтіру үшін
W (Z) түймешігін басыңыз.
3 Параметрлерді көрсетіңіз.
Миниатюра əсері параметрлерін
көрсету үшін J түймешігін басыңыз.
68
4 Параметрлерді реттеңіз.
Фокуста болатын аумақтың бағдарын
таңдау үшін 4 немесе 2 түймешігін
басыңыз, содан кейін оның енін
реттеу үшін 1 немесе 3 түймешігін
басыңыз.
5 J түймешігін басыңыз.
Параметрлерді орнату аяқталғанда шығу үшін J түймешігін
басыңыз.
69
❚❚ u Selective Color (Таңдамалы түс)
1 Тікелей көріністі таңдаңыз.
a түймешігін басыңыз. Объективтегі
көрініс мониторда көрсетіледі.
a түймешігі
2 Параметрлерді көрсетіңіз.
Таңдамалы түс параметрлерін
көрсету үшін J түймешігін басыңыз.
3 Түсті таңдаңыз.
Таңдалған түс
Соңғы кескінде қалатын түс ретінде
нысан түсін таңдау үшін нысанды
дисплейдің ортасындағы ақ шаршы
ішіне жақтауға алып, 1 түймешігін
басыңыз (фотокамераға қанық емес
түстерді анықтау қиын болуы мүмкін;
қанық түсті таңдаңыз). Түсті дəлірек
таңдау мақсатында дисплейдің
ортасын ұлғайту үшін X (T) түймешігін басыңыз.
Кішірейту үшін W (Z) түймешігін басыңыз.
70
4 Түс ауқымын таңдаңыз.
Түпкілікті кескінде болатын ұқсас
реңктер ауқымын кеңейту немесе
кішірейту үшін 1 немесе 3 түймешігін
басыңыз. 1 жəне 7 аралығындағы
мəндерден таңдаңыз; жоғарырақ
мəндерде басқа түстерден реңктер
болуы мүмкін екенін ескеріңіз.
Түс ауқымы
5 Қосымша түстерді
таңдаңыз.
Қосымша түстерді таңдау
үшін басты басқару дискін
бұрап дисплейдің жоғарғы
жағында үш түс жолағының
басқасын белілеңіз жəне
басқа түсті таңдау үшін 3
жəне 4 қадамдарын қайталаңыз. Қажет болса, үшінші түс
үшін қайталаңыз. Белгіленген түстен таңдауды алу үшін
O (Q) түймешігін басыңыз. Барлық түстерді кетіру үшін
O (Q) түймешігін басып, ұстап тұрыңыз. Растау тілқатысу
терезесі көрсетіледі; Yes (Иə) жауабын таңдаңыз.
6 J түймешігін басыңыз.
Параметрлерді орнату аяқталған кезде шығу үшін J
түймешігін басыңыз. Суретке түсіру кезінде тек таңдалған
реңктегі нысандар түрлі-түсті болып жазылады; басқа
нысандар қара жəне ақ түсте жазылады.
71
P, S, A жəне M режимдері
P, S, A жəне M режимдері ысырма жылдамдығы
мен апертураны басқарудың əр түрлі
дəрежелерін ұсынады.
Режимді таңдау
Режим
P
S
A
M
Сипаттама
Бағдарламаланған автоматты режим (0 73): фотокамера
оңтайлы экспозиция үшін ысырма жылдамдығын жəне апертураны
орнатады. Лездік суреттер жəне фотокамера параметрлерін
реттеуге уақыт аз болатын басқа жағдайларда ұсынылады.
Ысырманы ұстап тұру басымдығы бар автоматты режим
(0 74): қолданушы ысырма жылдамдығын таңдайды; фотокамера
ең жақсы нəтижелер үшін апертураны таңдайды. Қозғалысты
қатырып тастау немесе бұлдырату үшін пайдаланыңыз.
Апертура басымдығы бар автоматты режим (0 75):
қолданушы апертураны таңдайды; фотокамера ең жақсы
нəтижелер үшін ысырма жылдамдығын таңдайды. Артқы
фонды бұлдырату немесе алдыңғы фон мен артқы фонды
фокус ішіне алу үшін пайдаланыңыз.
Қол режимі (0 76): қолданушы ысырма жылдамдығын да,
апертураны да реттейді. Ұзақ экспозициялар үшін ысырма
жылдамдығын «Қолмен басылу режимі» (A) немесе
«Уақыт» (%) күйіне орнатыңыз.
A Объектив түрлері
Апертура сақинасымен жабдықталған кірістірілген микропроцессоры
бар объективті (0 280) пайдаланғанда апертура сақинасын
минималды апертурада (ең жоғарғы f саны) құлыптаңыз. G жəне Е
түріне жататын объективтер апертура сақинасымен жабдықталмайды.
Апертураны тек объективтің апертура сақинасын пайдаланып реттеу
мүмкін болса, микропроцессормен жабдықталмаған объективтерді тек
M (қол режимі) режимінде пайдалануға болады. Кез келген басқа
режимді таңдау ысырманы босатуды өшіреді. Қосымша ақпаратты
«Үйлесімді объективтер» бөлімінен қараңыз (0 279).
72
P: Бағдарламаланған автоматты режим
Бұл режимде фотокамера ысырма жылдамдығын жəне
аператураны жағдайлардың көпшілігінде оңтайлы
экспозицияны қамтамасыз ету үшін кірістірілген бағдарламаға
сəйкес автоматты түрде реттеп отырады.
A Икемді бағдарлама
P режимінде экспозиция өлшегіштері
қосылып тұрғанда, ысырма жылдамдығы
мен апертураның түрлі тіркесімдерін басты
басқару дискін бұрау арқылы таңдауға
болады («икемді бағдарлама»). Артқы
фондағы кішігірім элементтерді
бұлдырататын үлкен апертуралар (төмен f
сандары) немесе қозғалысты «қатырып
тастайтын» жоғары ысырма
жылдамдықтары үшін дискіні оңға қарай
бұраңыз. Анық түсірілетін кеңістік тереңдігін
арттыратын кішкентай апертуралар
(жоғары f сандары) немесе қозғалысты
бұлдырататын ысырманың баяу
жылдамдықтары үшін дискіні солға
бұраңыз. Барлық тіркесімдер бірдей
экспозицияны береді. Икемді бағдарлама
қосылып тұрғанда икемді бағдарлама
индикаторы (O немесе E) көрсетіледі.
Əдепкі ысырма жылдамдығы мен апертура
параметрлерін қалпына келтіру үшін басты
басқару дискін индикатор көрінбей
қалғанша бұраңыз, басқа режимді таңдаңыз
немесе фотокамераны өшіріңіз.
Басты басқару дискі
Көріністапқыш
Монитор
A Сонымен қатар келесіні қараңыз
Экспозиция өлшегіштерін белсендіру туралы ақпаратты «Күту
режимінің таймері (көріністапқыш арқылы фотосурет түсіру)» (0 54)
бөлімінде қараңыз.
73
S: Ысырманы ұстап тұру басымдығы бар
автоматты режим
Ысырманы ұстап тұру басымдығы бар автоматты режимде
ысырма жылдамдығын фотокамера оңтайлы экспозицияны
беретін апертураны автоматты түрде таңдап жатқан кезде
таңдауға болады.
Ысырма жылдамдығын таңдау үшін
экспозиция өлшегіштер қосулы кезде
басты басқару дискін бұраңыз. Ысырма
жылдамдығын «v» мəніне немесе
30 с жəне 1/8000 с арасындағы мəндерге
орнатуға болады.
Басты басқару дискі
Басқару панелі
A Сонымен қатар келесіні қараңыз
Монитор
Ысырма жылдамдығы дисплейлерінде жыпылықтайтын «A»
(«Қолмен басылу режимі») немесе «%» («Уақыт») индикаторы
көрсетілсе не істеу керек екені туралы ақпаратты «Қате туралы
хабарлар» (0 309) бөлімінде қараңыз.
74
A: Апертура басымдығы бар автоматты режим
Апертура басымдығы бар автоматты режимде сіз апертураны
таңдайсыз, ал фотокамера оңтайлы экспозиция шығаратын
ысырма жылдамдығын автоматты түрде таңдайды.
Объективтің ең төмен жəне ең жоғары
мəндері арасындағы бір апертураны
таңдау үшін қосымша басқару дискін
экспозиция өлшегіштері қосылып
тұрғанда бұраңыз.
Қосымша басқару дискі
Басқару панелі
Монитор
A Тікелей көрініс кезінде дыбыстық сигнал шығарады
Апертураны реттесеңіз, тікелей көрініс селекторын пайдалансаңыз
немесе тікелей көрініс кезінде режимді таңдау дискін айналдырсаңыз,
дыбыстық сигнал шығуы мүмкін. Бұл қатені немесе ақаулықты
көрсетпейді.
75
M: Қол режимі
Қолмен реттелетін экспозиция режимінде ысырма
жылдамдығын да, апертураны да басқарасыз. Экспозиция
өлшегіштері қосылып тұрғанда, басты басқару дискін бұрап
ысырма жылдамдығын таңдаңыз, ал қосымша басқару дискін
бұрап аператураны орнатыңыз. Ысырма жылдамдығын «v»
күйіне немесе 30 с жəне 1/8000 с арасындағы мəндерге орнатуға,
я болмаса, ысырманы ұзақ экспозиция үшін шексіз ашық
ұстауға болады (A немесе %, 0 79). Апертураны
объективтің ең төмен мен ең жоғары мəндері арасындағы
мəндерге орнатуға болады. Экспозицияны тексеру үшін
экспозиция индикаторларын пайдаланыңыз.
Апертура:
Қосымша
басқару дискі
Ысырма жылдамдығы:
Басты басқару
дискі
76
A AF Micro NIKKOR объективтері
Сыртқы экспозиция өлшегішін пайдаланған жағдайда, экспозиция
қатынасын апертураны орнату үшін объективтің апертура сақинасы
пайдаланылғанда ғана ескеру қажет.
A Экспозиция индикаторлары
Егер «қолмен басылу режимі» немесе «уақыт» дегеннен басқа ысырма
жылдамдығы таңдалған болса, экспозиция индикаторлары ағымдағы
параметрлерде фотосурет жарық көзінде кем ұсталатынын немесе
артық ұсталатынын көрсетеді. b2 (EV steps for exposure cntrl
(Экспозицияны басқару үшін ЭМ қадамдары), 0 262) қолданушы
параметрі үшін таңдалған параметрге байланысты жарық көзінде кем
ұстау немесе артық ұстау мөлшері 1/3 ЭМ немесе 1/2 ЭМ қадамдарымен
көрсетіледі. Экспозицияны өлшеу жүйесінің шектері асырылса,
дисплейлер жыпылықтайды.
b2 қолданушы параметрі 1/3 қадамға орнатылған
1/3 ЭМ мəніне
2 ЭМ мəніне
Оңтайлы
жарық көзінде жарық көзінде
экспозиция
кем ұсталған
артық ұсталған
Басқару панелі
Көріністапқыш
(көріністапқыш
арқылы
фотосурет
түсіру)
Монитор
(тікелей
көрініс)
77
A Тікелей көрініс кезінде дыбыстық сигнал шығарады
Апертураны реттесеңіз, тікелей көрініс селекторын пайдалансаңыз
немесе тікелей көрініс кезінде режимді таңдау дискін айналдырсаңыз,
дыбыстық сигнал шығуы мүмкін. Бұл қатені немесе ақаулықты
көрсетпейді.
A Exposure Preview (Экспозицияны алдын-ала қарау)
P, S, A жəне M режимдерінде ысырма
жылдамдығына, апертураға жəне ISO
сезімталдыққа енгізілген өзгертулер
экспозицияға қалай əсер ететін алдын ала
қарау үшін тікелей көріністі пайдалануға
болады: бар болғаны i түймешігін басып,
Exposure preview (Экспозицияны алдын
ала қарау) үшін On (Қосулы) күйін таңдаңыз
(экспозиция түзетілімін –5 жəне +5 ЭМ арасындағы мəндерге орнатуға
болғанымен, мониторда тек –3 жəне +3 арасындағы мəндерді алдын
ала қарауға болатынын ескеріңіз). Экспозицияны алдын ала қарау
A (қолмен басылу режимі) жəне % (уақыт) ысырма
жылдамдықтарында, алдын ала қарау брекетинг кезінде түпкілікті
нəтижені дəл көрсете алмағанда, v ысырма жылдамдығында,
экспозицияны алдын ала қарауды Қосылған D-Lighting (0 153) немесе
HDR (жоғары динамикалық ауқым; 0 155) режимдерімен бірге
пайдаланғанда, Picture Control Contrast (Picture Control контрасты)
параметрі үшін A (автоматты) күйі таңдалғанда (0 151), я болмаса,
кірістірілген жарқыл пайдаланылғанда немесе қосымша жарқыл бөлігі
жалғанғанда. Егер нысан өте ашық немесе өте күңгірт болса,
экспозиция дисплейде дəл көрсетілмеуі мүмкін жəне экспозиция
индикаторы жыпылықтайды.
A Сонымен қатар келесіні қараңыз
Теріс мəндер оң жақта, ал оң мəндер сол жақта көрсетілетін етіп
экспозиция индикаторларын ауыстыру туралы ақпаратты A > f5
(Reverse indicators (Индикаторларды ауыстыру), 0 267)
қолданушы параметрінен қараңыз.
78
Ұзақ экспозициялар (тек M режимі)
Қозғалыстағы жарық көздерінің,
жұлдыздардың, түнгі көріністің немесе
отшашулардың ұзақ экспозициялары
үшін мына ысырма жылдамдықтарын
таңдаңыз.
• Қолмен басылу режимі (A):
Ысырма жылдамдығы:
ысырманы босату түймешігі төмен
A (35 секундтық
басылып тұрған кезде ысырма ашық
экспозиция)
болады. Бұлдыратуды болдырмау үшін
Апертура: f/25
штатив немесе қосымша сымсыз
қашықтан басқару бөлігін (0 287)
немесе қашықтан басқару сымын (0 287) пайдаланыңыз.
• Уақыт (%): экспозицияны фотокамерадағы ысырманы босату
түймешігін немесе қосымша қашықтан басқару пультін,
қашықтан басқару сымын немесе сымсыз қашықтан басқару
бөлігін пайдаланып бастаңыз. Ысырма түймешік екінші рет
басылғанша ашық күйде болады.
Жалғастырмай тұрып фотокамераны штативке бекітіңіз немесе
оны тұрақты, тегіс бетке қойыңыз. Көріністапқыштан кіретін
жарықтың фотосуретте көрінуіне немесе экспозицияға кедергі
жасауына жол бермеу үшін резеңке көзүсті қалқанын алып,
көріністапқышты жинақтағы окуляр қақпағымен жауып қойыңыз
(0 90). Ысырма ашық кезде қуатты жоғалтуды болдырмау үшін
Nikon толығымен зарядталған батареяны немесе қосымша
айнымалы ток адаптерін жəне қуат жалғағышын пайдалануды
ұсынады. Ұзақ экспозицияларда бұрмалану (жарық нүктелер,
кездейсоқ орналасқан жарық нүктелер немесе түстердің
əркелкілігі) болуы мүмкін екенін ескеріңіз. Жарық нүктелерді
жəне түстердің əркелкілігін фотосурет түсіру мəзіріндегі Long
exposure NR (Ұзақ экспозиция БА) параметрі үшін On
(Қосулы) күйін таңдау арқылы азайтуға болады (0 255).
79
❚❚ Қолмен басылу режимі
1 Режимді таңдау дискін M
күйіне бұраңыз.
Режимді таңдау дискі
2 Ысырма жылдамдығын таңдаңыз.
Экспозиция өлшегіштері қосылып тұрғанда басты басқару
дискін бұрап «Қолмен басылу режимі» (A) ысырма
жылдамдығын таңдаңыз.
Басты басқару
дискі
Басқару панелі
3 Фотосурет түсіріңіз.
Монитор
Фокустағаннан кейін фотокамерадағы, қосымша сымсыз
қашықтан басқару бөлігіндегі немесе қашықтан басқару
сымындағы ысырманы босату түймешігін соңына дейін
басыңыз. Экспозиция аяқталғанда ысырманы босату
түймешігінен саусақты алыңыз.
80
❚❚ Уақыт
1 Режимді таңдау дискін M
күйіне бұраңыз.
Режимді таңдау дискі
2 Ысырма жылдамдығын таңдаңыз.
Экспозиция өлшегіштері қосылып тұрғанда басты басқару
дискін солға бұрап «Уақыт» (%) ысырма жылдамдығын
таңдаңыз.
Басты басқару
дискі
Басқару панелі
Монитор
3 Ысырманы ашыңыз.
Фокустағаннан кейін фотокамерадағы немесе қосымша
қашықтан басқару пультіндегі, қашықтан басқару сымындағы
немесе сымсыз қашықтан басқару бөлігіндегі ысырманы
босату түймешігін соңына дейін басыңыз.
4 Ысырманы жабыңыз.
3-қадамда орындалған əрекетті қайталаңыз.
81
A ML-L3 қашықтан басқару пульттері
ML-L3 қашықтан басқару пультін пайдаланатын болсаңыз, фотосурет
түсіру мəзіріндегі Remote control mode (ML-L3) (Қашықтан басқару
пульті режимі (ML-L3)) параметрін пайдаланып қашықтан басқару
пульті режимін (Delayed remote (Кешіктірілген қашықтан басқару
пульті), Quick-response remote (Жылдам қашықтан басу пульті)
немесе Remote mirror-up (Қашықтан айнаны көтеру)) таңдаңыз
(0 175). ML-L3 қашықтан басқару пультін пайдаланып жатсаңыз,
ысырма жылдамдығы үшін «Bulb» (Қолмен басылу режимі)/A
режимі таңдалған болса да, суреттер «Time» (Уақыт) режимінде
түсірілетінін ескеріңіз. Экспозиция қашықтан басқару пультіндегі
ысырманы босату түймешігін басқанда басталады жəне 30 минуттан
кейін немесе түймешікті қайта басқанда аяқталады.
82
Қолданушы параметрлері:
U1 жəне U2 режимдері
Жиі пайдаланылатын параметрлерді режимді таңдау дискіндегі
U1 жəне U2 күйлеріне тағайындаңыз.
Қолданушы параметрлерін сақтау
1 Режимді таңдаңыз.
Режимді таңдау дискін
қажетті режимге бұраңыз.
Режимді таңдау дискі
2 Параметрлерді реттеңіз.
Икемді бағдарламаға (P режимі), ысырма жылдамдығына
(S жəне M режимдері), апертураға (A жəне M режимдері),
экспозицияға жəне жарқыл түзетіліміне, жарқыл режиміне,
фокустау нүктесіне, өлшеу, автофокус жəне АФ аумағының
режимдеріне, брекетингке жəне фотосурет түсіру,
бейнефильм түсіру жəне қолданушы параметрлері
мəзірлеріндегі параметрлерге қажет реттеулер жасаңыз.
A Қолданушы параметрлері
U1 немесе U2 күйлеріне келесілерді сақтау мүмкін емес.
Фотосурет түсіру мəзірі:
Бейнефильм түсіру мəзірі:
• Storage folder (Сақтау қалтасы)
• Choose image area (Кескін
• Choose image area (Кескін
аумағын таңдау)
аумағын таңдау)
• Manage Picture Control (Picture
• Manage Picture Control (Picture
Control режимін басқару)
Control режимін басқару)
• Time-lapse movie (Баяулатылған
• Remote control mode (ML-L3)
бейнефильм)
(Қашықтан басқару пульті режимі
Қолданушы
параметрлерінің
(ML-L3))
мəзірі:
• Multiple exposure (Бірнеше
• a10 (Manual focus ring in AF mode
экспозиция)
(АФ режиміндегі қолмен
• Interval timer shooting (Аралықты
реттелетін фокус сақинасы))
реттейтін таймер арқылы түсіру)
• d9 (Optical VR (Оптикалық ДА))
83
3 Save user settings (Қолданушы
параметрлерін сақтау) пəрменін
таңдаңыз.
Мəзірлерді көрсету үшін G
түймешігін басыңыз. Баптау мəзірінде
Save user settings (Қолданушы
параметрлерін сақтау) пəрменін
G түймешігі
белгілеп, 2 түймешігін басыңыз.
4 Save to U1 (U1 ішіне сақтау) немесе Save to U2 (U2 ішіне
сақтау) пəрменін таңдаңыз.
Save to U1 (U1 ішіне сақтау) немесе Save to U2 (U2 ішіне
сақтау) пəрменін белгілеп, 2 түймешігін басыңыз.
5 Қолданушы параметрлерін сақтаңыз.
1 жəне 2 қадамдарында таңдалған параметрлерді 4-қадамда
таңдалған режимді таңдау дискінің күйіне тағайындау үшін
Save settings (Параметрлерді сақтау) пəрменін белгілеңіз
жəне J түймешігін басыңыз.
Қолданушы параметрлерін шақыру
Жай режимді таңдау дискін
Save to U1 (U1 ішіне сақтау)
параметріне тағайындалған
параметрлерді шақыру үшін
U1 күйіне немесе Save to U2
(U2 ішіне сақтау)
параметріне тағайындалған
параметрлерді шақыру үшін
U2 күйіне бұраңыз.
84
Режимді таңдау дискі
Пайдаланушы параметрлерін қалпына келтіру
U1 немесе U2 параметрлерін əдепкі мəндерге қалпына келтіру
үшін:
1 Reset user settings (Пайдаланушы
параметрлерін қалпына келтіру)
пəрменін таңдаңыз.
Мəзірлерді көрсету үшін G
түймешігін басыңыз. Баптау мəзірінде
Reset user settings (Пайдаланушы
параметрлерін қалпына келтіру)
G түймешігі
пəрменін белгілеп, 2 түймешігін
басыңыз.
2 Reset U1 (U1 қалпына келтіру) немесе Reset U2 (U2
қалпына келтіру) пəрменін таңдаңыз.
Reset U1 (U1 қалпына келтіру) немесе Reset U2 (U2
қалпына келтіру) пəрменін белгілеп, 2 түймешігін басыңыз.
3 Қолданушы параметрлерін қалпына келтіріңіз.
Reset (Қалпына келтіру) пəрменін белгілеп, J түймешігін
басыңыз.
85
Суретке түсіру режимі
Суретке түсіру режимін таңдау
Суретке түсіру режимін таңдау үшін
суретке түсіру режимі дискісінің құлпын
босату түймешігін басып, суретке түсіру
режимінің дискін қажетті параметрге
бұраңыз.
Меңзер
Режим
S
CL
CH
Q
QC
E
MUP
86
Сипаттама
Əр кадр бойынша: ысырманы босату түймешігі басылған
сайын фотокамера бір фотосурет түсіреді.
Үздіксіз төмен жылдамдық: ысырманы босату түймешігі
басылып тұрғанда фотокамера секундына 1-7 кадр жазады. *
Кадр жылдамдығын d1 (CL mode shooting speed (CL
режиміндегі суретке түсіру жылдамдығы), 0 263)
қолданушы параметрін пайдаланып таңдауға болады.
Үздіксіз жоғары жылдамдық: ысырманы босату түймешігін
басып тұрғанда фотокамера секундына 8 кадрға дейін жазады.
*
Белсенді нысандар үшін пайдаланыңыз.
Ысырманы тыныш босату: əр кадр бойынша режимі сияқты,
бірақ ысырманы босату түймешігі толығымен басылғанда айна
орнына сырт етіп қайтып түспейді, бұл пайдаланушыға айна
шығаратын дыбыстың уақытын басқаруға мүмкіндік береді,
сондай-ақ, ол əр кадр бойынша режимінен тыныштау болады.
Бұған қоса, баптау мəзірінде Beep options (Дыбыстық
сигнал параметрлері) үшін таңдалған параметрге
қарамастан дыбыстық сигнал шықпайды (0 271).
QC (тыныш үздіксіз) ысырманы босату: ысырманы босату
түймешігін басып тұрғанда фотокамера секундына 3 кадрға
дейін жазады. * Фотокамера шуы азаяды.
Өздігінен түсіруді реттейтін таймер: өздігінен түсіруді
реттейтін таймер көмегімен суреттер түсіріңіз (0 89).
Айнаны көтеру: осы режимді телеобъективпен немесе
жақыннан фотосурет түсіргенде, я болмаса фотокамераның аз
ғана қозғалысы фотосуреттердің бұлдырап шығуына əкелетін
басқа жағдайларда фотокамера дірілін барынша азайту үшін
таңдаңыз (0 91).
* EN-EL15a батареясы, үздіксіз бақылағыш АФ, қол режимі немесе
ысырманы ұстап тұру басымдығы бар автоматты экспозиция, 1/250 с
немесе тезірек ысырма жылдамдығы, қалған параметрлер (немесе CL
жағдайында, d1 қолданушы параметрінен басқа қалған параметрлер)
əдепкі мəндерді жəне жад буферінде жад қалған кездегі орташа кадр
жылдамдығы. Көрсетілген жылдамдықтар кейбір жағдайларда
қолжетімді болмауы мүмкін. Кадр жылдамдықтары жоғары ISO
сезімталдықтарда (Hi 0,3–Hi 5) немесе өте кішкентай апертураларда
(жоғары f сандары) немесе баяу ысырма жылдамдықтарында, дірілді
азайту (ДА объективтерінде қолжетімді) немесе ISO сезімталдықты
автоматты түрде басқару (0 120) қосулы кезде, белгілі бір
объективтер пайдаланылғанда, я болмаса, батарея заряды төмен
болса немесе фотосурет түсіру мəзірінде жыпылықтау қосулы кезде
жыпылықтау анықталса (0 255), төмендеуі мүмкін. Жарқыл жанса, тек
бір сурет түсіріледі.
A Жад буфері
Фотокамера жад картасына сақталып жатқан кезде фотосуреттерді
түсіруді жалғастыра беруге мүмкіндік беретін уақытша сақтауға
арналған жад буферімен жабдықталған. Кадр жылдамдығы буфер
толғанда төмендейді (tAA).
Ағымдағы параметрлерде буферде сақтауға болатын кескіндердің
жуық саны ысырманы босату түймешігі басылып тұрған кезде кадрлар
есептегіштерінде көрсетіледі.
Фотосуреттер жад картасына жазылып жатқан кезде жад картасына
қатынасу шамы жанады. Суретке түсіру жағдайлары мен жад
картасының өнімділігіне байланысты жазу бірнеше секундтан бірнеше
минутқа дейін созылуы мүмкін. Қатынасу шамы өшкенше жад
картасын шығармаңыз, я болмаса қуат көзін суырмаңыз немесе
ажыратпаңыз. Егер фотокамера буферде деректер қалған кезде
өшірілсе, қуат буфердегі барлық кескіндер жазылғанша өшпейді. Егер
батарея қуаты буферде кескіндер қалған кезде таусылса, ысырманы
босату мүмкіндігі ажыратылады жəне кескіндер жад картасына
тасымалданады.
87
A Тікелей көрініс
Егер үздіксіз суретке түсіру режимі тікелей көрініс кезінде
пайдаланылса, ысырманы босату түймешігін басып тұрғанда объектив
көрінісінің орнына фотосуреттер көрсетіледі.
A Сонымен қатар келесіні қараңыз
Мыналар туралы ақпарат алу үшін:
• Бір қатарда түсіруге болатын фотосуреттердің максималды санын
таңдау, A > d2 (Max. continuous release (Максималды үздіксіз
түсіру), 0 263) қолданушы параметрін қараңыз.
• Бір қатарда түсіруге болатын суреттер саны, «Жад картасының
сыйымдылығы» (0 347) бөлімін қараңыз.
88
Өздігінен түсіруді реттейтін таймер
режимі (E)
Өздігінен түсіруді реттейтін таймерді фотокамера дірілін азайту
немесе өздігінен түсірілетін портреттер үшін пайдалануға
болады.
1 Өздігінен түсіруді
реттейтін таймер
режимін таңдаңыз.
Суретке түсіру режимін
таңдау дискісінің құлпын
босату түймешігін басып,
суретке түсіру режимінің
дискін E күйіне бұраңыз.
Суретке түсіру режимінің дискі
2 Фотосуретті жақтауға алып, фокустаңыз.
Фотокамера əр кадр бойынша бақылағыш АФ
пайдаланып фокустай алмаса немесе ысырманы
босату мүмкін емес басқа жағдайларда өздігінен
түсіруді реттейтін таймерді пайдалану мүмкін
емес.
3 Таймерді іске қосыңыз.
Таймерді іске қосу үшін
ысырманы босату
түймешігін соңына дейін
басыңыз. Өздігінен түсіруді
реттейтін таймердің шамы жыпылықтай бастайды.
Фотосуреттің түсірілуіне екі секунд қалғанда өздігінен
түсіруді реттейтін таймердің шамы жыпылықтауын
тоқтатады. Ысырма таймер іске қосылғаннан шамамен он
секундтан кейін босатылады.
Өздігінен түсіруді реттейтін таймерді фотосурет түсірілмес
бұрын өшіру үшін суретке түсіру режимінің дискін басқа
параметрге бұраңыз.
89
A Көріністапқышты жабыңыз
Фотосуреттерді көзіңізді көріністапқышқа тақамай түсірген кезде
резеңке көзүсті қалқанын алып тастаңыз (q) жəне жинақтағы окуляр
қақпағын көрсетілгендей салыңыз (w). Бұл көріністапқыш арқылы
кіретін жарықтың фотосуреттерде көрінуіне немесе экспозицияға
кедергі келтіруіне жол бермейді. Резеңке көзүсті қалқанды алған кезде
фотокамераны қатты ұстап тұрыңыз.
Резеңке көзүсті қалқан
Окуляр қақпағы
D Кірістірілген жарқылды пайдалану
Жарқылды қолмен көтеруді қажет ететін режимдерде жарқылмен
фотосурет түсірмей тұрып M (Y) түймешігін басып жарқылды көтеріңіз
жəне жарқылдың дайындығын білдіретін индикатордың (M) көрсетілуін
күтіңіз (0 161). Өздігінен түсіруді реттейтін таймер іске қосылғаннан
кейін жарқыл көтерілсе, суретке түсіру үзіледі. c3 (Self-timer (Өздігінен
түсіруді реттейтін таймер); 0 263) қолданушы параметрі үшін
таңдалған экспозициялар санына қарамастан жарқыл жанғанда тек бір
фотосурет түсірілетінін ескеріңіз.
A Сонымен қатар келесіні қараңыз
Мыналар туралы ақпарат алу үшін:
• Өздігінен түсіруді реттейтін таймер ұзақтығын таңдау, түсірілген
түсірілімдер саны жəне түсірілімдер арасындағы аралық, A > с3 (Selftimer (Өздігінен түсіруді реттейтін таймер); 0 263) қолданушы
параметрін қараңыз.
• Өздігінен түсіруді реттейтін таймер пайдаланылғанда шығатын
дыбыстық сигнал, B > Beep options (Дыбыстық сигнал
параметрлері) (0 271) тармағын қараңыз.
90
Айнаны көтеру режимі (MUP)
Айна көтерілген кезде фотокамераның қозғалуы тудырған
бұлдыратуды барынша азайту үшін осы режимді таңдаңыз.
Айнаны көтеру режимін пайдалану үшін суретке түсіру режимі
дискісінің құлыпты босату түймешігін басып, суретке түсіру
режимінің дискін MUP (айнаны көтеру) күйіне бұраңыз.
Суретке түсіру режимі дискісінің құлпын босату
Суретке түсіру режимінің дискі
Фокусты жəне экспозицияны орнату
үшін ысырманы босату түймешігін
жартылай басқаннан кейін айнаны
көтеру үшін ысырманы босату
түймешігін соңына дейін басыңыз.
Басқару панелінде 4 көрсетіледі; сурет түсіру үшін ысырманы
босату түймешігін қайтадан соңына дейін басыңыз (тікелей
көріністе айнаны көтеру керек емес; сурет ысырманы босату
түймешігін бірінші рет соңына дейін басқанда түсіріледі). Баптау
мəзірінде Beep options (Дыбыстық сигнал параметрлері) >
Beep on/off (Дыбыстық сигналды қосу/өшіру) үшін Off
(Өшірулі) күйі таңдалмаса, дыбыстық сигнал шығады (0 271).
Айна суретке түсіру аяқталғанда төмен түседі.
D Айнаны көтеру
Айна көтеріліп тұрған кезде фотосуреттерді көріністапқышта жəне
автофокуста жақтауға алу мүмкін емес, сондай-ақ, өлшеу
орындалмайды.
91
A Айнаны көтеру режимі
Айна көтерілгеннен кейін шамамен 30 с бойы ешбір əрекет
орындалмаса, сурет автоматты түрде түсіріледі.
A Бұлдыратуды болдырмау
Фотокамера қозғалысынан туындайтын бұлдыратуды болдырмау үшін
ысырманы босату түймешігін ақырын басыңыз, я болмаса, қосымша
сымсыз қашықтан басқару пультін, сымсыз қашықтан басқару бөлігін
немесе қашықтан басқару сымын пайдаланыңыз (0 287). Айнаны
көтеріп фотосурет түсіру үшін қосымша ML-L3 қашықтан басқару
пультін пайдалану туралы ақпаратты «Қашықтан басқару пульті
арқылы фотосуретке түсіру» бөлімінен (0 175) қараңыз. Штативті
пайдалану ұсынылады.
A Сонымен қатар келесіні қараңыз
Бұлдыратуды одан əрі азайту үшін электронды алдыңғы перде
ысырмасын пайдалану туралы ақпаратты A > d4 (Electronic frontcurtain shutter (Электронды алдыңғы перде ысырмасы), 0 264)
қолданушы параметрінен қараңыз.
92
Кескінді жазу параметрлері
Кескін аумағы
DX (24×16) жəне 1.3× (18×12) арасынан кескін аумағын
таңдаңыз.
Параметр
a
Z
Сипаттама
Суреттер 23,5 × 15,7 мм кескін аумағын (DX пішімі)
DX (24×16)
пайдаланып жазылады.
Суреттер 18,0 × 12,0 мм кескін аумағын пайдаланып
1.3× (18×12) жазылып, объективтерді ауыстыру қажеттілігінсіз
телефото əсері жасалады.
Көріністапқыш дисплейі
(24×16) DX кескін аумағы
бар фотосурет
1,3× (18×12) кескін аумағы
бар фотосурет
93
A Кескін аумағы
Таңдалған параметр дисплейде көрсетіледі.
Ақпараттық дисплей
Түсіру режимінің
дисплейі
A Көріністапқыш дисплейі
1,3× DX кесу таңдалса, көріністапқышта s
белгішесі көрсетіледі.
1,3× DX кесу
A Сонымен қатар келесіні қараңыз
Мыналар туралы ақпарат алу үшін:
• Бейнефильм жазу үшін кесінділер, «Бейнефильм кесіндісі» (0 190)
бөлімін қараңыз.
• Əр түрлі кескін аумағы параметрлерінде сақтауға болатын суреттер
саны, «Жад картасының сыйымдылығы» (0 347) бөлімін қараңыз.
94
Кескін аумағын фотосуретке түсіру мəзіріндегі Choose image
area (Кескін аумағын таңдау) параметрін пайдаланып немесе
басқару элементін басу жəне басқару дискін бұрау арқылы
таңдауға болады.
❚❚ Choose Image Area (Кескін аумағын таңдау) мəзірі
1 Choose image area (Кескін аумағын
таңдау) пəрменін таңдаңыз.
Фотосурет түсіру мəзірінде Choose
image area (Кескін аумағын таңдау)
пəрменін таңдап, 2 түймешігін
басыңыз.
2 Параметрлерді реттеңіз.
Параметрді таңдап, J түймешігін
басыңыз. Таңдалған кесу
көріністапқышта көрсетіледі (0 94).
A Кескін өлшемі
Кескін өлшемі кескін аумағы үшін таңдалған параметрге қарай өзгеріп
отырады (0 99).
95
❚❚ Фотокамераны басқару элементтері
1 Кескін аумағын таңдауды фотокамераның басқару
элементіне тағайындаңыз.
Choose image area (Кескін аумағын таңдау) пəрменін
басқару тетігіне тағайындау үшін f1 (Custom control
assignment (Қолданушы басқару тетігін тағайындау),
0 266) қолданушы параметрін пайдаланыңыз.
2 Таңдалған басқару элементін пайдаланып кескін
аумағын таңдаңыз.
Кескін аумағын таңдалған басқару тетігін басып, қажетті
кесінді көріністапқышта көрсетілгенше басты немесе
қосымша басқару дискін бұрау арқылы таңдауға болады
(0 94).
Кескін аумағы үшін қазіргі уақытта
таңдалып тұрған параметрді басқару
тетігін басып, кескін аумағын басқару
панелінде немесе ақпараттық
дисплейде көрсету арқылы көруге
болады. DX пішімі «24 - 16» жəне 1,3× пішімі «18 - 12»
ретінде көрсетіледі.
96
Кескін сапасы
D7500 келесі кескін сапасы параметрлерін қолдайды:
Параметр
Файл
түрі
Сипаттама
NEF (RAW)
NEF
Кескін сенсорынан алынатын өңделмеген
деректер қосымша өңдеусіз сақталады. Ақ түс
балансы жəне контраст сияқты параметрлерді
сурет түсіргеннен кейін реттеуге болады.
NEF (RAW)+ JPEG
fine (JPEG жоғары
Екі кескін жазылады, біреуі NEF (RAW)
сапалы)★/ NEF
пішіміндегі кескін жəне екіншісі өте жақсы
(RAW)+ JPEG fine
сападағы JPEG пішіміндегі кескін.
(JPEG жоғары
сапалы)
NEF (RAW)+ JPEG
normal (JPEG
NEF/ Екі кескін жазылады, біреуі NEF (RAW)
қалыпты)★/ NEF
JPEG пішіміндегі кескін жəне екіншісі қалыпты
(RAW)+ JPEG
сападағы JPEG пішіміндегі кескін.
normal (JPEG
қалыпты)
NEF (RAW)+ JPEG
basic (JPEG
Екі кескін жазылады, біреуі NEF (RAW)
стандартты)★/ NEF
пішіміндегі кескін жəне екіншісі стандартты
сападағы JPEG пішіміндегі кескін.
(RAW)+ JPEG basic
(JPEG стандартты)
JPEG fine (JPEG
JPEG пішіміндегі кескіндерді шамамен 1 : 4
жоғары сапалы)★/
(жоғары сапа) сығымдау коэффициентімен
JPEG fine (JPEG
жазыңыз.
жоғары сапалы)
JPEG normal (JPEG
JPEG пішіміндегі кескіндерді шамамен 1 : 8
қалыпты)★/JPEG
JPEG (қалыпты сапа) сығымдау
normal (JPEG
коэффициентімен жазыңыз.
қалыпты)
JPEG basic (JPEG
JPEG пішіміндегі кескіндерді шамамен
стандартты)★/
1 : 16 (стандартты сапа) сығымдау
JPEG basic (JPEG
коэффициентімен жазыңыз.
стандартты)
A Сонымен қатар келесіні қараңыз
Кескін сапасының жəне өлшемінің əр түрлі параметрлерінде сақтауға
болатын суреттердің саны туралы ақпаратты «Жад картасының
сыйымдылығы» (0 347) бөлімінен қараңыз.
97
Кескін сапасын X (T) түймешігін басу жəне қажетті параметр
ақпараттық дисплейде көрсетілгенше басты басқару дискін
бұрау арқылы орнатуға болады.
X (T)
түймешігі
Басты басқару
дискі
A JPEG сығымдалуы
Жұлдызша («★») бар кескін сапасы параметрлерінде максималды
сапаны қамтамасыз етуге арналған сығымдалу пайдаланылады;
файлдардың өлшемі көрініске қарай өзгеріп отырады. Жұлдызшасыз
параметрлерде кішірек файлдарды жасауға арналған сығымдалу түрі
пайдаланылады; жазылатын көрініске қарамастан барлық
файлдардың өлшемі бірдей дерлік болады.
A NEF (RAW) пішіміндегі кескіндер
NEF (RAW) параметрін таңдау кескін өлшемін Large (Үлкен) мəнінде
бекітеді. NEF (RAW) пішіміндегі кескіндердің JPEG пішіміндегі
көшірмелерін Capture NX-D немесе басқа бағдарламалық
жасақтаманы пайдаланып, я болмаса, өңдеу мəзіріндегі NEF (RAW)
processing (NEF (RAW) өңдеу) параметрін пайдаланып жасауға
болады (0 275).
A NEF+JPEG
NEF (RAW) + JPEG пішімінде түсірілген фотосуреттерді фотокамерада
көргенде тек JPEG пішіміндегі кескін көрсетіледі. Бұл параметрлерде
түсірілген фотосуреттерді жойғанда NEF пішіміндегі де, JPEG
пішіміндегі де кескіндер жойылады.
A Фотосурет түсіру мəзірі
Кескін сапасын фотосурет түсіру мəзіріндегі Image quality (Кескін
сапасы) параметрін пайдалану арқылы да реттеуге болады (0 253).
98
Кескін өлшемі
Кескін өлшемі нүктелермен өлшенеді. # Large (Үлкен),
$ Medium (Орташа) немесе % Small (Кішкентай) арасынан
таңдаңыз (кескін өлшемі Choose image area (Кескін аумағын
таңдау) үшін таңдалған параметрге байланысты өзгеріп
отыратынын ескеріңіз, 0 93):
Кескін аумағы
DX (24×16)
1.3× (18×12)
Параметр
Large (Үлкен)
Medium (Орташа)
Small (Кішкентай)
Large (Үлкен)
Medium (Орташа)
Small (Кішкентай)
Өлшем (нүктелер)
5568 × 3712
4176 × 2784
2784 × 1856
4272 × 2848
3200 × 2136
2128 × 1424
Кескін өлшемін X (T) түймешігін басу жəне қажетті параметр
ақпараттық дисплейде көрсетілгенше қосымша басқару дискін
бұрау арқылы орнатуға болады.
X (T)
түймешігі
Қосымша
басқару дискі
A Фотосурет түсіру мəзірі
Кескін өлшемін фотосурет түсіру мəзіріндегі Image size (Кескін
өлшемі) параметрін пайдалану арқылы да реттеуге болады (0 253).
99
Фокустау
Фокустауды автоматты түрде (0 100) немесе қолмен реттеуге
болады (0 115). Сондай-ақ қолданушы автоматты немесе
қолмен реттелетін фокустың фокустау нүктесін таңдай (0 107)
немесе фокустау жəне фокустағаннан кейін фотосуреттерді
қайта жиектеу үшін фокустау құлпын пайдалана алады (0 111).
Автофокус
Автофокусты пайдалану үшін
фокус режимінің
ауыстырғышын AF күйіне
бұраңыз.
Фокус режимінің ауыстырғышы
Автофокус режимі
Көріністапқыш арқылы фотосурет түсіру кезінде төмендегі
автофокус режимдерін таңдауға болады:
Режим
AF-A
AF-S
AF-C
100
Сипаттама
Бақылағыш АФ режимін автоматты түрде таңдау:
фотокамера нысан қозғалмаса əр кадр бойынша бақылағыш
автофокустауды, нысан қозғалыста болса үздіксіз бақылағыш
автофокусты автоматты түрде таңдайды.
Əр кадр бойынша бақылағыш АФ: қозғалмайтын нысандар
үшін. Фокус ысырманы босату түймешігі жартылай басылған
кезде құлыпталады. Əдепкі параметрлерде ысырманы
фокустау күйінің индикаторы (I) көрсетілгенде ғана босатуға
болады (фокус басымдығы; 0 260).
Үздіксіз бақылағыш АФ: қозғалатын нысандарға арналған.
Ысырманы босату түймешігі жартылай басылып тұрғанда
фотокамера үздіксіз фокусталады; егер нысан қозғалса,
фотокамера нысанға дейінгі түпкілікті қашықтықты болжап
жəне фокусты қажетінше реттеу үшін болжалды бақылағыш
фокустау (0 102) мүмкіндігін қосады. Əдепкі параметрлерде
ысырманы нысан фокуста болса да, болмаса да босатуға
болады (босату басымдығы; 0 260).
Тікелей көрініс кезінде төмендегі автофокус режимдерін
таңдауға болады:
Режим
AF-S
AF-F
Сипаттама
Əр кадр бойынша бақылағыш АФ: қозғалмайтын нысандар
үшін. Фокус ысырманы босату түймешігі жартылай басылған
кезде құлыпталады. Сондай-ақ мониторда нысанды түрту
арқылы фокустауға болады, бұл жағдайда фокус фотосурет
түсіру үшін дисплейден саусақты көтергенше құлыпталады.
Тұрақты бақылағыш АФ: қозғалатын нысандарға арналған.
Ысырманы босату түймешігі басылғанша фотокамера үздіксіз
фокустайды. Фокус ысырманы босату түймешігі жартылай
басылған кезде құлыпталады. Сондай-ақ мониторда нысанды
түрту арқылы фокустауға болады, бұл жағдайда фокус
фотосурет түсіру үшін дисплейден саусақты көтергенше
құлыпталады.
Автофокус режимін АФ режимі
түймешігін басу жəне қажет
параметр көрсетілгенше басты
басқару дискін бұрау арқылы
таңдауға болады.
АФ режимінің
түймешігі
Басты басқару
дискі
Басқару панелі
Көріністапқыш
Монитор
101
A Болжалды бақылағыш фокустау (көріністапқыш арқылы
фотосурет түсіру)
AF-C режимінде немесе AF-A режимінде үздіксіз бақылағыш
автофокус таңдалған кезде ысырманы босату түймешігі жартылай
басылып тұрғанда нысан фотокамераға қарай немесе одан ары қарай
қозғалса, фотокамера болжалды бақылағыш фокустауды іске қосады.
Бұл фотокамераға ысырма босатылған кезде нысанның қай жерде
болатынын болжау əрекеті барысында фокусты бақылауға мүмкіндік
береді.
A Сонымен қатар келесіні қараңыз
Мыналар туралы ақпарат алу үшін:
• Үздіксіз бақылағыш АФ режимінде фокустау басымдығын пайдалану,
A > a1 (AF-C priority selection (AF-C басымдығын таңдау), 0 260)
қолданушы параметрін қараңыз.
• Əр кадр бойынша бақылағыш АФ режимде босату басымдығын
пайдалану, A > a2 (AF-S priority selection (AF-S басымдығын
таңдау), 0 260) қолданушы параметрін қараңыз.
• Фокустау режимін таңдау үшін қосымша басқару дискін пайдалану,
A > f3 (Customize command dials (Басқару дискілерін теңшеу)) >
Change main/sub (Басты/қосымша басқару дискілерін өзгерту)
(0 266) қолданушы параметрін қараңыз.
102
АФ аумағының режимі
АФ аумағының режимі фотокамера автофокус үшін фокустау
нүктесін қалай таңдайтынын басқарады. Көріністапқыш арқылы
фотосурет түсіру кезінде келесі параметрлер қолжетімді:
• Жалғыз нүктелі АФ: фокустау нүстесін таңдаңыз;
фотокамера тек таңдалған фокустау нүктесіндегі нысанға ғана
фокусталады. Қозғалмайтын нысандар үшін пайдаланыңыз.
• Динамикалық аумақ АФ: фокустау нүктесін таңдаңыз. AF-A
жəне AF-C фокустау режимдерінде нысан таңдалған нүктеден
қысқа уақытқа кетсе, фотокамера айналадағы фокустау
нүктелерінен алынған ақпарат негізінде фокусталады.
Фокустау нүктелерінің саны таңдалған режимге байланысты
өзгеріп отырады:
- 9 нүктелі динамикалық аумақ АФ: фотосуретті жиектеуге
уақыт болғанда немесе қозғалысын болжауға болатын
нысандарды (мысалы, жүгірушілер немесе трассадағы
жарысушы көліктер) фотосуретке түсірген кезде таңдаңыз.
- 21 нүктелі динамикалық аумақ АФ: қозғалысын болжау
мүмкін емес нысандарды (мысалы, футбол ойынындағы
ойыншылар) суретке түсірген кезде таңдаңыз.
- 51 нүктелі динамикалық аумақ АФ: жылдам қозғалатын
жəне көріністапқышта жақтауға алу қиын нысандарды
(мысалы, құстар) фотосуретке түсірген кезде таңдаңыз.
103
• 3D бақылау: фокустау нүктесін таңдаңыз. AF-A жəне AF-C
фокустау режимдерінде фотокамера таңдалған фокустау
нүктесінен кеткен нысандарды бақылайды жəне қажет
болғанда жаңа фокустау нүктелерін таңдайды. Бір жақтан
екінші жаққа жүйесіз қозғалатын нысандары (мысалы,
теннисшілер) бар суреттерді жылдам жиектеу үшін
пайдаланыңыз. Нысан көріністапқыштан шығып кетсе,
ысырманы босату түймешігінен саусағыңызды алыңыз да,
нысанды таңдалған фокустау нүктесінде орналастырып,
фотосуретті қайта жиектеңіз.
• АФ аумағын топтық негізде таңдау: фотокамера қолданушы
таңдалған фокустау нүктелерінің тобын пайдаланып
фокустайды. Бұл фотокамераның негізгі нысанның орнына
фонға фокусталуы қаупін азайтады. Жалғыз фокустау нүктесін
пайдаланып фотосуретке түсіру қиын нысандар үшін
таңдаңыз. Əр кадр бойынша бақылағыш АФ (AF-S режимінде
беттер анықталса немесе AF-A) ішінде əр кадр бойынша
бақылағыш АФ таңдалса, фотокамера портреттік нысандарға
басымдық береді.
• АФ аумағын автоматты түрде
таңдау: фотокамера нысанды
автоматты түрде анықтайды жəне
фокустау нүктесін таңдайды
(портреттік нысандар жағдайында
фотокамера нысанды жақсырақ
анықтау үшін нысанды фоннан
ажырата алады). Фотокамера
фокусталғаннан кейін белсенді фокустау нүктелері қысқа
уақытқа белгіленеді; AF-C жəне AF-A режимдерінде басқа
фокустау нүктелері өшкеннен кейін негізгі фокустау нүктесі
белгіленген күйде қалады.
104
A 3D бақылау
Ысырманы босату түймешігі жартылай басылған кезде фокустау
нүктесінің айналасындағы аумақ түстері фотокамерада сақталады.
Сондықтан 3D бақылау нысандар артқы фонмен бірдей түсте болса
немесе кадрдың өте кішкентай бөлігін алатын болса қалаулы
нəтижелер бермеуі мүмкін.
105
Тікелей көрініс кезінде төмендегі АФ аумағының режимдерін
таңдауға болады:
• ! Бет басымдығы бар АФ:
портреттер үшін пайдаланыңыз.
Фотокамера портреттік нысандарды
автоматты түрде анықтап, фокустайды;
таңдалған нысан қос сары жиекпен
көрсетіледі (бірнеше бет анықталса,
фотокамера ең жақын нысанда
фокусталады; басқа нысанды таңдау
үшін мульти селекторды пайдаланыңыз). Егер фотокамера
енді нысанды анықтай алмаса (мысалы, нысан бетін
фотокамерадан əрі бұрғандықтан), жиек енді көрсетілмейді.
Мониторды түртсеңіз, фотокамера саусаққа ең жақын бетте
фокусталады жəне саусақты экраннан көтергенде фотосурет
түсіреді.
• $ Кең аумақты АФ: пейзаждарды
жəне басқа портреттік емес
нысандарды қолыңызға ұстаған күйі
түсіру үшін пайдаланыңыз.
• % Қалыпты аумақты АФ: кадрдағы
таңдалған нүктеде дəл фокустау үшін
пайдаланыңыз. Штативті пайдаланған
жөн.
106
• & Нысанды бақылағыш АФ: мульти
селекторды пайдаланып фокустау
нүктесін нысан үстінде орналастырып,
бақылауды бастау үшін J түймешігін
басыңыз. Фокустау нүктесі таңдалған
нысанды кадр арқылы қозғалған
кезінде бақылайды. Бақылауды аяқтау
үшін J түймешігін қайтадан басыңыз.
Я болмаса, нысанды мониторда түрту арқылы бақылауды
бастауға болады; бақылауды аяқтау жəне фотосурет түсіру
үшін саусақты экраннан көтеріңіз. Бақылау əлдеқашан
орындалып жатса, монитордың кез келген жерін түрту
фотокамераның ағымдағы нысанда фокусталуына əкеледі
жəне саусақты экраннан көтергенде фотосурет түсіріледі.
Егер нысандар жылдам қозғалса, жақтаудан шығып кетсе
немесе басқа нысандармен жабылып қалса, өлшем, түс
немесе жарықтық өзгерістері көрінсе немесе тым кішкентай,
тым үлкен, тым жарық, тым күңгірт немесе артқы фонмен түсі
немесе жарықтығы ұқсас болса, фотокамера оларды бақылай
алмауы мүмкін екенін ескеріңіз.
A Фокустау нүктесін қолмен таңдау
Фокустау нүктесін таңдау үшін
мульти селекторды пайдалануға
болады. Фокустау
ауыстырғышының құлпын L
күйіне бұрау фокустау нүктесін
қолмен таңдауды өшіреді.
Фокустау ауыстырғышының құлпы
107
АФ аумағының режимін АФ
режимі түймешігін басу жəне
қажет параметр көрсетілгенше
қосымша басқару дискін бұрау
арқылы таңдауға болады.
АФ режимінің
түймешігі
Басқару панелі
108
Көріністапқыш
Қосымша
басқару дискі
Монитор
A АФ аумағының режимі (көріністапқыш арқылы фотосурет
түсіру)
АФ аумағының режимі басқару панелінде жəне көріністапқышта
көрсетілген.
АФ аумағының
режимі
Басқару
панелі
Көріністапқыш
Көріністапқыштың
фокустау
нүктелерінің
дисплейі
Жалғыз нүктелі АФ
9 нүктелі
динамикалық
аумақ АФ *
21 нүктелі
динамикалық
аумақ АФ *
51 нүктелі
динамикалық
аумақ АФ *
3D бақылау
АФ аумағын топтық
негізде таңдау
АФ аумағын
автоматты түрде
таңдау
* Көріністапқышта тек белсенді фокустау нүктесі көрсетіледі. Қалған
фокустау нүктелері фокустау əрекетіне көмек ретінде ақпарат
қамтамасыз етеді.
A AF-S/AF-I телескопиялық түрлендіргіштері (көріністапқыш
арқылы фотосурет түсіру)
AF-S/AF-I телескопиялық түрлендіргіші пайдаланылғанда АФ
аумағының режимі ретінде 3D бақылау немесе АФ аумағын автоматты
түрде таңдау таңдалса, f/5.6 мəнінен баяуырақ біріктірілген
апертураларда жалғыз нүктелі АФ автоматты түрде таңдалады.
109
D Автофокусты тікелей көріністе пайдалану
AF-S немесе AF-P объективін пайдаланыңыз. Басқа объективтермен немесе
телескопиялық түрлендіргіштермен қажет нəтижелерге қол жеткізілмеуі мүмкін.
Тікелей көріністе автофокус баяуырақ екенін жəне монитор фотокамера
фокусталып жатқанда жарықтануы немесе күңгірттенуі мүмкін екенін ескеріңіз.
Фотокамера фокустай алмаған кезде фокустау нүктесі кейде жасыл түспен
көрсетілуі мүмкін. Фотокамера мына жағдайларда фокустай алмауы мүмкін:
• Нысанның жақтаудың ұзын жиегіне параллель орналасқан сызықтары бар
• Нысанның контрасты жеткіліксіз
• Фокустау нүктесіндегі нысанның қатты контрасты бар жарықтық
аумақтары бар немесе прожектор жарығы, неон белгісі немесе
жарықтығы өзгеріп тұратын өзге жарық көзі бар
• Флюоресцентті, сынапты, натрийлі немесе соларға ұқсас жарық
астында жыпылықтау немесе жолақтану пайда болады
• Айқас (жұлдызша) түріндегі сүзгі немесе басқа арнайы сүзгі пайдаланылған
• Нысан фокустау нүктесінен кішілеу көрінеді
• Нысанда тұрақты геометриялық пішіндер (мысалы, перделер немесе
көпқабатты үй терезелерінің қатары) басым
• Нысан қозғалыста
A Фокустау нүктесін таңдау
Нысанды бақылағыш АФ режимін қоспағанда, фокустау нүктесін таңдау
кезінде J түймешігін бассаңыз, орталық фокустау нүктесі таңдалады.
Нысанды бақылағыш АФ режимінде J түймешігін бассаңыз, оның
орнына нысанды бақылау басталады. АФ аумағын автоматты түрде
таңдауда фокустау нүктесін қолмен таңдау қолжетімді емес.
A Сонымен қатар келесіні қараңыз
Көріністапқыш арқылы фотосурет түсіру — Келесі туралы ақпарат
алу үшін:
• Мульти селекторды пайдаланып таңдауға болатын фокустау
нүктелерінің санын таңдау, A > a4 (Number of focus points
(Фокустау нүктелерінің саны), 0 260) қолданушы параметрін
қараңыз.
• Тік жəне көлденең бағдарлар үшін бөлек фокустау нүктелерін таңдау,
A > a5 (Store points by orientation (Нүктелерді бағдары бойынша
сақтау), 0 261) қолданушы параметрі бөлімін қараңыз.
• Фокустау нүктесін таңдауды «орап алуға» орнату, A > a7 (Focus point
wrap-around (Фокустау нүктесін орап алу), 0 261) қолданушы
параметрін қараңыз.
Көріністапқыш арқылы фотосурет түсіру/тікелей көрініс: АФ
аумағының режимін таңдау үшін басты басқару дискін пайдалану
туралы ақпаратты A > f3 (Customize command dials (Басқару
дискілерін теңшеу)) қолданушы параметрі > Change main/sub
(Басты/қосымша басқару дискілерін өзгерту) (0 266) тармағында
қараңыз.
110
Фокустау құлпы
Фокустау құлпын фокустағаннан кейін кадр жиектемесін өзгерту
үшін пайдалануға болады, бұл түпкілікті кадр жиектемесінде
фокустау нүктесінде болмайтын нысанға фокусталу мүмкіндігін
береді. Фотокамера автофокусты (0 114) пайдаланып
фокустай алмаса, фокустау құлпын қашықтығы бастапқы
нысанмен бірдей басқа нысанды фокустағаннан кейін
фотосуретті қайта жиектеу үшін де пайдалануға болады. АФ
аумағының режимі үшін (0 103) АФ аумағын автоматты түрде
таңдау режимінен басқа параметр таңдалған кезде фокустау
құлпы ең тиімді болады.
1 Фокустаңыз.
Нысанды таңдалған фокустау нүктесіне
орналастырып, фокусты іске қосу үшін ысырманы
босату түймешігін жартылай басыңыз. Фокустау
күйінің индикаторы (I) көріністапқышта көрінгенін
(көріністапқыш арқылы фотосурет түсіру) немесе фокустау
нүктесі жасыл түспен жанғанын (тікелей көрініс) тексеріңіз.
Көріністапқышпен
фотосурет түсіру
Тікелей көрініс
111
2 Фокусты құлыптаңыз.
AF-A жəне AF-C фокустау
Ысырманы босату
режимдері (көріністапқыш арқылы
түймешігі
фотосурет түсіру): ысырманы
босату түймешігін жартылай басып
тұрып (q), фокусты да, экспозицияны
да құлыптау үшін A AE-L/AF-L
түймешігін (w) басыңыз
(көріністапқышта AE-L белгішесі
көрсетіледі). A AE-L/AF-L түймешігі
басылып тұрғанда фокус құлыптаулы
қалады, тіпті кейінірек ысырманы
босату түймешігінен саусақты
A AE-L/AF-L түймешігі
алсаңыз да.
AF-S (көріністапқыш арқылы фотосурет түсіру) жəне
тікелей көрініс: саусақты ысырманы босату түймешігінен
алғанша фокус автоматты түрде құлыпталады жəне
құлыптаулы қалады. Сондай-ақ фокусты A AE-L/AF-L
түймешігін басу арқылы құлыптауға болады (жоғарыда
қараңыз).
112
3 Фотосуретті қайта жиектеп, суретке түсіріңіз.
Ысырманы босату түймешігі жартылай басылып
тұрса (AF-S жəне тікелей көрініс) немесе
A AE-L/AF-L түймешігі басылып тұрса, фокус
түсірілімдер арасында құлыптаулы күйде болып,
бір фокус параметрімен қатарынан бірнеше фотосурет
түсіруге мүмкіндік береді.
Көріністапқышпен
фотосурет түсіру
Тікелей көрініс
Фокустау құлпы қосулы кезде фотокамера мен нысан
арасындағы қашықтықты өзгертпеңіз. Нысан қозғалып кетсе,
оны жаңа қашықтықтан қайта фокустаңыз.
A Сонымен қатар келесіні қараңыз
Экспозицияны құлыптау үшін ысырманы босату түймешігін пайдалану
туралы ақпаратты A > c1 (Shutter-release button AE-L (Ысырманы
босату түймешігі АЭ-Қ), 0 262) қолданушы параметрінен қараңыз.
113
A Автофокус арқылы жақсы нəтижелер алу
Автофокус төменде көрсетілген жағдайларда жақсы нəтиже
көрсетпейді. Фотокамера бұл жағдайларда фокустай алмаса,
ысырманы босату мүмкіндігі ажыратылуы мүмкін немесе фокустау
күйінің индикаторы (I) көрсетіліп, фотокамера дыбыстық сигнал
шығаруы мүмкін, бұл нысан фокуста болмаған кездің өзінде де
ысырманы босатуға мүмкіндік береді. Осындай жағдайларда қолмен
фокустаңыз (0 115) немесе қашықтығы бірдей басқа нысанға фокустау
үшін фокустау құлпын (0 111) пайдаланып, фотосуретті қайта
жиектеңіз.
Нысан мен артқы фон арасындағы контраст
төмен немесе тіпті жоқ.
Мысал: нысанның түсі артқы фон түсімен бірдей.
Фокустау нүктесі фотокамерадан əр түрлі
қашықтықтарда орналасқан нысандарды
қамтиды.
Мысал: нысан тор ішінде.
Нысанда қалыпты геометриялық пішіндер
басым.
Мысал: жалюзи немесе көпқабатты үйдегі
терезелер қатары.
Фокустау нүктесі анық контрасты бар жарық
аумақтарды қамтиды.
Мысал: нысан жартылай көлеңке астында.
Артқы фондағы нəрселер нысаннан үлкендеу
көрінеді.
Мысал: кадрға нысанның артындағы ғимарат кіріп
тұр.
Нысан көптеген кішігірім элементтерден
құралған.
Мысал: гүлге толы алаң я болмаса кішкентай
немесе жарықтығы бірдей басқа нысандар.
114
Қолмен реттелетін фокус
Автофокусты қолдамайтын объективтер үшін (АФ емес NIKKOR
объективтері) немесе автофокус қажет нəтижелер бермеген
кезде қолмен реттелетін фокус қол жетімді (0 114).
• AF объективтері:
Фокус режимінің ауыстырғышы
объективтің фокус режимінің
қосқышын (бар болса) жəне
фотокамераның фокус
режимінің ауыстырғышын M
күйіне орнатыңыз.
D AF объективтері
AF объективтерін объективтің фокустау режимінің қосқышын M
күйіне, ал фотокамераның фокус режимінің ауыстырғышын AF күйіне
орнатып пайдаланбаңыз. Бұл сақтық шарасын қолданбау
фотокамераны немесе объективті зақымдауы мүмкін. Бұл
фотокамераның фокус режимінің ауыстырғышын M күйіне орнатпай
M режимінде пайдалануға болатын AF-S объективтеріне қатысты
емес.
• Қолмен реттелетін фокусты объективтер: қолмен
фокустаңыз.
Қолмен фокустау үшін объективтің
фокустау сақинасын нысан фокуста
болғанша реттеңіз. Фотосуреттерді
кескін фокуста болмаса да, кез келген
уақытта түсіруге болады.
115
❚❚ Электрондық қашықтықты өлшегіш
(көріністапқыш арқылы фотосурет түсіру)
Көріністапқыш фокусының индикаторын
таңдалған фокустау нүктесіндегі
нысанның фокуста екендігін растау үшін
пайдалануға болады (фокустау нүктесін
51 фокустау нүктесінің кез келгенінен
таңдауға болады). Нысанды таңдалған
фокустау нүктесіне орналастырғаннан
кейін ысырманы босату түймешігін жартылай басып,
объективтің фокустау сақинасын фокустау күйінің индикаторы
(I) көрсетілгенше бұраңыз. «Автофокус арқылы жақсы
нəтижелерді алу» бөлімінде (0 114) тізілген нысандарда
фокустау күйінің индикаторы кейде нысан фокуста болмаған
кезде көрінуі мүмкін екенін ескеріңіз; суретке түсіруден бұрын
көріністапқышта фокусты тексеріңіз. Қосымша AF-S/AF-I
телескопиялық түрлендіргіштері бар электрондық қашықтықты
өлшегішті пайдалану туралы ақпаратты «AF-S/AF-I
телескопиялық түрлендіргіштері» (0 281) бөлімінен қараңыз.
A AF-P объективтері
Қолмен реттелетін фокус режимінде AF-P объективі (0 279)
пайдаланылғанда көріністапқышта фокустау күйінің индикаторы
жыпылықтап (немесе тікелей көріністе, мониторда фокустау нүктесі
жыпылықтап), фокустау сақинасын ағымдағы бағытта бұрауды
жалғастыру нысанды фокусқа əкелмейтіні туралы ескертеді.
A Фокустық жазықтық күйі
Нысан мен фотокамера арасындағы
қашықтықты анықтау үшін фотокамера
корпусындағы фокустық жазықтық
таңбасынан (E) бастап өлшеңіз.
Объективті бекіту жиектемесінің
фланеці мен фокустық жазықтық
арасындағы қашықтық — 46,5 мм.
46,5 мм
Фокустық жазықтық
таңбасы
116
A Тікелей көрініс
Тікелей көріністе дəл фокустау үшін ұлғайту
үшін X (T) түймешігін басыңыз (0 57).
X (T) түймешігі
117
ISO сезімталдық
Фотокамераның жарыққа сезімталдығын қол жетімді жарық
мөлшеріне сай реттеуге болады.
ISO сезімталдық параметрлері
ISO 100 жəне ISO 51200 ауқымындағы параметрлер ішінен
1/3 ЭМ қадамдарымен таңдаңыз. Ерекше жағдайлар үшін
ISO 100 мəнінен шамамен 0,3 - 1 ЭМ төмен жəне ISO 51200
мəнінен 0,3 - 5 ЭМ жоғары параметрлер де қолжетімді.
Автоматты, көрініс жəне арнайы əсер режимдері де AUTO
параметрін ұсынады, бұл фотокамераға жарықтандыру
жағдайларына жауап ретінде ISO сезімталдықты автоматты
түрде орнатуға мүмкіндік береді.
Режимдер
P, S, A, M
Параметрлер
Lo 1–Lo 0,3; 100–51200; Hi 0,3–Hi 5
%
Авто
Өзге суретке
түсіру
режимдері
Автоматты; Lo 1–Lo 0,3; 100–51200; Hi 0,3–Hi 5
ISO сезімталдықты S (Q)
түймешігін басу жəне қажетті
параметр көрсетілгенше басты
басқару дискін бұрау арқылы
реттеуге болады.
S (Q)
түймешігі
Басқару панелі
118
Басты басқару
дискі
Көріністапқыш
A Фотосурет түсіру мəзірі
Сондай-ақ, ISO сезімталдықты фотосурет түсіру мəзірінен реттеуге
болады. Фотосуреттердің параметрлерін реттеу үшін фотосурет түсіру
мəзірінде ISO sensitivity settings (ISO сезімталдық параметрлері)
тармағын таңдаңыз (0 253).
A Тікелей көрініс
Тікелей көріністе таңдалған мəн мониторда көрсетіледі.
A ISO сезімталдық
ISO сезімталдық неғұрлым жоғарырақ болса, экспозиция жасау үшін
соғұрлым азырақ жарық керек. Бұл тезірек ысырма жылдамдықтарына
немесе кішірек апертураларға мүмкіндік береді, бірақ кескінге
бұрмаланудың (кездейсоқ орналасқан жарық нүктелер, түстердің
əркелкілігі немесе сызықтар) əсер ету ықтималдығы соғұрлым
жоғарырақ. Бұрмалану Hi 0.3 (Жоғары 0,3) жəне Hi 5 (Жоғары 5)
арасындағы параметрлерде болуы мүмкін.
A Hi 0.3 (Жоғары 0,3) – Hi 5 (Жоғары 5)
Hi 0.3 (Жоғары 0,3) жəне Hi 5 (Жоғары 5) арасындағы параметрлер
ISO 51200 (ISO 64000–1640000 баламасы) мəнінен 0,3–5 ЭМ жоғары
ISO сезімталдықтарға сəйкес келеді.
A Lo 0.3 (Төмен 0,3) – Lo 1 (Төмен 1)
Lo 0.3 (Төмен 0,3) жəне Lo 1 (Төмен 1) арасындағы параметрлер
ISO 100 (ISO 80–50 баламасы) мəнінен 0,3–1 ЭМ жоғары ISO
сезімталдықтарға сəйкес келеді. Жарықтандыру ашық кезде үлкенірек
апертуралар үшін пайдаланыңыз. Контраст қалыптыдан азғантай
жоғарырақ; жағдайлардың көпшілігінде ISO 100 немесе одан жоғары
ISO сезімталдықтар ұсынылады.
A Сонымен қатар келесіні қараңыз
Мыналар туралы ақпарат алу үшін:
• ISO сезімталдық қадамының өлшемін таңдау, A > b1 (ISO sensitivity
step value (ISO сезімталдық қадамының мəні); 0 261) қолданушы
параметрін қараңыз.
• Жоғары ISO сезімталдықтарда түсірілген фотосуреттерде
бұрмалануды азайту, C > High ISO NR (Жоғары ISO БА) (0 255)
бөлімін қараңыз.
• Жоғары ISO сезімталдықтарда түсірілген бейнефильмдерде
бұрмалануды азайту, 1 > High ISO NR (Жоғары ISO БА) (0 259)
бөлімін қараңыз.
119
ISO сезімталдықты автоматты басқару
(Тек P, S, A жəне M режимдері)
Фотосурет түсіру мəзірінде ISO sensitivity settings (ISO
сезімталдық параметрлері) > Auto ISO sensitivity control
(ISO сезімталдықты автоматты түрде басқару) үшін On
(Қосулы) күйі таңдалған болса, қолданушы таңдаған мəнмен
оңтайлы экспозицияға қол жеткізу мүмкін болмағанда ISO
сезімталдық автоматты түрде реттеледі (жарқыл
пайдаланылғанда ISO сезімталдық тиісті түрде реттеледі).
1 Auto ISO sensitivity control (ISO
сезімталдықты автоматты түрде
басқару) параметрін таңдаңыз.
Фотосурет түсіру мəзірінде ISO
sensitivity settings (ISO
сезімталдық параметрлері)
параметрін таңдаңыз, Auto ISO
sensitivity control (ISO сезімталдықты автоматты түрде
басқару) параметрін белгілеп, 2 түймешігін басыңыз.
2 On (Қосулы) күйін таңдаңыз.
On (Қосулы) күйін белгілеп, J
түймешігін басыңыз (Off (Өшірулі)
күйі таңдалған болса, ISO
сезімталдық қолданушы таңдаған
мəнде қалады).
120
3 Параметрлерді реттеңіз.
Автоматты ISO сезімталдық үшін
максималды мəнді Maximum
sensitivity (Максималды
сезімталдық) параметрін пайдаланып
таңдауға болады (автоматты ISO
сезімталдық үшін минималды мəн
ISO 100 мəніне автоматты түрде орнатылады; қолданушы
таңдаған ISO сезімталдық Maximum sensitivity (Максималды
сезімталдық) үшін таңдалғаннан жоғарырақ болса, оның
орнына қолданушы таңдаған мəн пайдаланылатынын
ескеріңіз). P жəне A режимдерінде Minimum shutter speed
(Минималды ысырма жылдамдығы) үшін таңдалған ысырма
жылдамдығы жарық көзінде кем ұстауға əкелетін болса ғана
сезімталдық реттеледі (1/4000–30 с немесе Auto (Автоматты); S
жəне M режимдерінде ISO сезімталдық қолданушы таңдаған
ысырма жылдамдығында оңтайлы экспозиция үшін реттеледі).
Егер Auto (Автоматты) таңдалса, фотокамера объективтің
фокустық қашықтығының негізінде минималды ысырма
жылдамдығын таңдайды; жылдам қозғалатын нысандарды
фотосуретке түсіргенде жоғары жылдамдықтарды таңдау
бұлдыратуды азайтады. Параметрлерді орнату аяқталған
кезде шығу үшін J түймешігін басыңыз.
Кірістірілген жарқылды немесе қосымша жарқыл бөлігін
пайдаланып түсірілген фотосуреттер үшін максималды ISO
сезімталдықты таңдау үшін Maximum sensitivity with M (M бар
максималды сезімталдық) параметрін пайдаланыңыз.
Same as without flash (Жарқылсызбен бірдей) параметрін
таңдау жарқылмен фотосурет түсіру үшін максималды ISO
сезімталдықты қазіргі уақытта Maximum sensitivity
(Максималды сезімталдық) үшін таңдалған мəнге орнатады.
ISO AUTO On (Қосулы) күйі
таңдалғанда көрсетіледі. Сезімталдық
қолданушы таңдаған мəннен
өзгертілсе, осы индикаторлар
жыпылықтайды жəне басқару
панелінде өзгертілген мəн көрсетіледі.
121
A Тікелей көрініс
Тікелей көріністе ISO сезімталдықты басқару индикаторы мониторда
көрсетіледі.
A Minimum Shutter Speed (Минималды ысырма жылдамдығы)
Ысырма жылдамдығын автоматты түрде таңдауды Auto (Автоматты)
күйін белгілеу жəне 2 түймешігін басу арқылы дəл реттеуге болады:
мысалы, əдетте автоматты түрде таңдалатын мəндерден жылдамырақ
мəндерді бұлдыратуды азайту үшін телефото объективтерде
пайдалануға болады. Дегенмен, Auto (Автоматты) күйі тек
микропроцессормен жабдықталған объективтерде жұмыс істейтінін
ескеріңіз. Maximum sensitivity (Максималды сезімталдық) үшін
таңдалған ISO сезімталдық мəнінде оңтайлы экспозицияға жету мүмкін
болмаса, ысырма жылдамдықтары таңдалған ең аз мəннен төмен түсуі
мүмкін.
A ISO сезімталдықты автоматты түрде басқару
Жарқыл пайдаланылғанда минималды ысырма жылдамдығы Minimum
shutter speed (Минималды ысырма жылдамдығы) үшін таңдалған
мəнге орнатылады, тек егер бұл мəн e1 (Flash sync speed
(Жарқылдың синхрондау жылдамдығы), 0 265) қолданушы
параметрінен жылдамырақ немесе e2 (Flash shutter speed
(Жарқылдың ысырма жылдамдығы), 0 265) қолданушы
параметрінен баяуырақ болмаса, мұндай жағдайда оның орнына e2
қолданушы параметрі үшін таңдалған мəн пайдаланылады. ISO
сезімталдықты автоматты түрде басқару мүмкіндігі баяу
синхрондалатын жарқыл режимдерімен (кірістірілген жарқылда жəне
қосымша жарқыл бөліктерінде қолжетімді) бірге пайдаланылғанда ISO
сезімталдық автоматты түрде көтеріліп, фотокамераның баяу ысырма
жылдамдықтарын таңдауына жол бермеуі мүмкін екенін ескеріңіз.
A ISO сезімталдықты автоматты түрде басқаруды қосу жəне
өшіру
S (Q) түймешігін басу жəне қосымша басқару дискін бұрау арқылы
ISO сезімталдықты автоматты түрде басқаруды қосуға немесе өшіруге
болады. ISO AUTO ISO сезімталдығын автоматты түрде басқару
қосулы кезде көрсетіледі.
122
Экспозиция
Өлшеу
(Тек P, S, A жəне M режимдері)
Фотокамера P, S, A жəне M режимдерінде экспозицияны қалай
орнататынын таңдаңыз (басқа режимдерде фотокамера өлшеу
əдісін автоматты түрде таңдайды).
Параметр
a
Z
b
4
Сипаттама
Матрицалық: жағдайлардың көпшілігінде табиғи нəтижелер
береді. Фотокамера кадрдың кең аумағын өлшейді жəне реңк
үлестіріміне, түске, кадр жиектемесіне, ал G, E немесе D
түріне жататын объективтерде (0 280) қашықтық мəліметіне
сай (III 3D түрлі-түсті матрицалық өлшем жүйесі; басқа
кірістірілген микропроцессоры бар объективтерде
фотокамера 3D қашықтық мəліметі жоқ III түрлі-түсті
матрицалық өлшем жүйесін пайдаланады) экспозицияны
орнатады.
Ортасы бойынша өлшенген: фотокамера бүкіл кадрды
өлшейді, бірақ ең көп салмақты орталық аумаққа белгілейді
(көріністапқыш арқылы фотосурет түсіруге арналған
аумақтың өлшемін b5, Center-weighted area (Ортасы
бойынша өлшенген аумақ), 0 262 қолданушы параметрін
пайдаланып таңдауға болады). Портреттерге арналған
дəстүрлі өлшеу əдісі; 1× асатын экспозицияның өзгеру еселігі
(сүзгі еселігі) бар сүзгілерді пайдаланған кезде ұсынылады.
Нүктелі: фотокамера ағымдағы фокустау нүктесінде ортаға
келтірілген шеңберді өлшейді, осылайша ортадан тыс тұрған
нысандарды өлшеу мүмкіндігін береді (АФ аумағын
автоматты түрде таңдау қосулы болса, фотокамера орталық
фокустау нүктесін өлшейді). Көріністапқыш арқылы
фотосурет түсіру үшін шеңбердің диаметрі — 3,5 мм немесе
кадрдың шамамен 2,5%-ы. Артқы фон əлдеқайда жарығырақ
немесе күңгірттеу болса да, нысанның дұрыс
экспозициялануын қамтамасыз етеді.
Бөлектенгені бойынша өлшенген: фотокамера белгіленген
тұстарға ең көп салмақты белгілейді. Жарық аумақтағы
кішіргірім элементтерді жоғалтуды азайту үшін пайдаланыңыз,
мысалы, сахнадағы проектормен жарықтандырылған
орындаушыларды фотосуретке түсіргенде.
123
Өлшеу параметрін таңдау үшін W (Z) түймешігін басып,
қажетті параметр көрсетілгенше басты басқару дискін бұраңыз.
W (Z)
түймешігі
Басты басқару
дискі
Басқару панелі
A Тікелей көрініс
Тікелей көріністе таңдалған параметр мониторда көрсетіледі.
A Бөлектенгені бойынша өлшеу
Белгілі бір кірістірілген микропроцессоры бар объективтерде
бөлектенгені бойынша өлшеу таңдалса, ортасы бойынша өлшеу
пайдаланылуы мүмкін (AI-P NIKKOR объективтері жəне G, E немесе D
түріне жатпайтын AF объективтері; 0 280).
A Сонымен қатар келесіні қараңыз
Мыналар туралы ақпарат алу үшін:
• Матрицалық өлшем бетті анықтауды пайдаланатынпайдаланбайтынын таңдау, A > b4 (Matrix metering (Матрицалық
өлшем), 0 262) қолданушы параметрін қараңыз.
• Əр өлшеу əдісі үшін оңтайлы экспозицияға бөлек реттеулер жасау,
A > b6 (Fine-tune optimal exposure (Оңтайлы экспозицияны дəл
реттеу), 0 262) қолданушы параметрін қараңыз.
124
Автоэкспозиция құлпы
Автоэкспозиция құлпын экспозицияны өлшеу үшін ортасы
бойынша өлшеуді жəне нүктелі экспоөлшегішті (0 123)
пайдаланғаннан кейін фотосуреттерді қайта жиектеу үшін
пайдаланыңыз.
1 Экспозицияны құлыптаңыз.
Нысанды таңдалған фокустау
нүктесіне орналастырып, ысырманы
босату түймешігін жартылай
басыңыз. Ысырманы босату
түймешігі жартылай басылған жəне
нысан фокустау нүктесінде
орналастырылған күйде,
экспозицияны құлыптау үшін
A AE-L/AF-L түймешігін басыңыз
(автофокусты пайдаланып
жатсаңыз, көріністапқышта I
фокустау күйінің индикаторы
көрсетіліп тұрғанына көз жеткізіңіз).
Ысырманы босату
түймешігі
A AE-L/AF-L түймешігі
Экспозиция құлпы қосулы кезде
AE-L индикаторы көріністапқышта
жəне мониторда көрсетіледі.
125
2 Фотосуретті қайта
жиектеңіз.
A AE-L/AF-L түймешігін
басып тұрып, фотосуретті
қайта жиектеңіз жəне
суретке түсіріңіз.
A Нүктелі экспоөлшегіш
Нүктелі экспоөлшегіште экспозиция таңдалған фокустау нүктесінде
өлшенген мəнде құлыптанады.
A Ысырма жылдамдығы мен апертураны реттеу
Экспозиция құлпы қосулы кезде, келесі параметрлерді экспозицияның
өлшенген мəнін өзгертпестен реттеуге болады:
Режим
P
S
A
Параметр
Ысырма жылдамдығы мен апертура
(икемді бағдарлама; 0 73)
Ысырма жылдамдығы
Апертура
Жаңа мəндерді фотокамера дисплейлерінде тексеруге болады.
Экспозиция құлпы қосылып тұрғанда өлшеуді өзгерту мүмкін емес
екенін ескеріңіз.
A Сонымен қатар келесіні қараңыз
Экспозицияны құлыптау үшін ысырманы босату түймешігін пайдалану
туралы ақпаратты A > c1 (Shutter-release button AE-L (Ысырманы
босату түймешігі АЭ-Қ), 0 262) қолданушы параметрінен қараңыз.
On (half press) (Қосулы (жартылай басу)) таңдалса, ысырманы
босату түймешігін жартылай басқанда экспозиция құлыпталады.
126
Экспозиция түзетілімі
(Тек P, S, A, M, SCENE жəне EFFECTS режимдері)
Экспозиция түзетілімі экспозицияны фотокамера ұсынған
мəнінен өзгерту үшін пайдаланылады, бұл суреттерді
бұрынғыдан жарығырақ немесе күңгірттеу етеді. Ол ортасы
бойынша өлшеумен немесе нүктелі экспоөлшегішпен бірге
пайдаланылған кезде ең тиімді (0 123). –5 ЭМ (жарық көзінде
кем ұстау) жəне +5 ЭМ (жарық көзінде артық ұстау) арасындағы
мəндерден 1/3 ЭМ қадамдарымен таңдаңыз. Жалпы алғанда, оң
мəндер нысанды жарығырақ, ал теріс мəндер оны күңгірттеу
етеді.
–1 ЭМ
Экспозиция түзетілімі
жоқ
Экспозиция түзетілімі үшін бір мəн
таңдау үшін E түймешігін басып, қажет
мəн көрсетілгенше басты басқару дискін
бұраңыз.
+1 ЭМ
E түймешігі
Басты басқару дискі
±0 ЭМ
(E түймешігі
басылған)
–0,3 (–1/3) ЭМ
+2,0 ЭМ
127
±0,0-ден басқа мəндерде экспозиция
индикаторларының ортасында 0
жыпылықтайды (M режимін
қоспағанда) жəне E түймешігін
босатқаннан кейін басқару панелінде
жəне көріністапқышта E белгішесі
көрсетіледі. Экспозиция түзетілімінің
ағымдағы мəнін экспозиция индикаторында E түймешігін басып
растауға болады.
Қалыпты экспозицияны экспозиция түзетілімін ±0 мəніне орнату
арқылы қалпына келтіруге болады. SCENE жəне EFFECTS
режимдерін қоспағанда фотокамераны өшіргенде экспозиция
түзетілімі қалпына келтірілмейді (SCENE жəне EFFECTS
режимдерінде басқа режим таңдалғанда немесе фотокамера
өшірілгенде экспозиция түзетілімі қалпына келтіріледі).
A M режимі
M режимінде экспозиция түзетілімі тек экспозиция индикаторына ғана
əсер етеді; ысырма жылдамдығы мен апертура өзгермейді.
A Жарқылмен фотосурет түсіру
Жарқыл пайдаланылғанда экспозиция түзетілімі жарқыл деңгейіне де,
экспозицияға да əсер етіп, негізгі нысанның да, фонның да жарықтығын
өзгертеді. e3 (Exposure comp. for flash (Жарқылға арналған
экспозиция түзетілімі), 0 265) қолданушы параметрін экспозиция
түзетілімінің əсерлерін тек фонмен шектеу үшін пайдалануға болады.
128
A Сонымен қатар келесіні қараңыз
Мыналар туралы ақпарат алу үшін:
• Экспозиция түзетілімі үшін қолжетімді қадамдардың өлшемін таңдау,
A > b2 (EV steps for exposure cntrl (Экспозицияны басқару үшін
ЭМ қадамдары), 0 262) қолданушы параметрін қараңыз.
• E түймешігін басусыз экспозиция түзетіліміне реттеулер жасау, A >
b3 (Easy exposure compensation (Оңай экспозиция түзетілімі),
0 262) қолданушы параметрін қараңыз.
• Автоматты түрде өзгеріп отыратын экспозиция, жарқыл деңгейі, ақ түс
балансы немесе Қосылған D-Lighting, «Брекетинг» (0 209) бөлімін
қараңыз.
129
White Balance (Ақ түс балансы)
(Тек P, S, A жəне M режимдері)
Ақ түс балансы түстерге жарық көзі түсінің əсер етпеуін
қамтамасыз етеді.
Ақ түс балансының параметрлері
P, S, A жəне M режимдерінен басқа режимдерде ақ түс
балансын фотокамера автоматты түрде орнатады. P, S, A жəне
M режимдерінде жарық көздерінің көпшілігі үшін автоматты ақ
түс балансы ұсынылады, бірақ, қажет болса, көз түріне сəйкес
басқа мəндерді таңдауға болады:
Параметр (Түс темп. *)
v Auto (Авто)
J
Normal (Қалыпты)
(3500–8000 K)
Keep warm lighting colors
(Жылы жарықтандыру
түстерін сақтау) (3500–8000 K)
Incandescent (Қызу бөлетін
шам) (3000 K)
I
Fluorescent (Флюоресцентті)
Сипаттама
Ақ түс балансы автоматты түрде
реттеледі. Ең жақсы нəтижелер
алу үшін түрі G, E немесе D
түріне жататын объектив түрін
пайдаланыңыз. Жарқыл жанса,
нəтижелер тиісінше реттеледі.
Қызу бөлетін шам арқылы
жарықтандырғанда пайдаланыңыз.
Мынамен пайдаланыңыз:
• Натрий газ разрядты
Sodium-vapor lamps (Натрий
жарықтандыру (спорт
газ разрядты шамдар) (2700 K)
кешендерінде болады).
Warm-white fluorescent (Жылы • Жылы ақ флюоресцентті
ақ флюоресцентті) (3000 K)
шамдар.
White fluorescent (Ақ
• Ақ флюоресцентті шамдар.
флюоресцентті) (3700 K)
Cool-white fluorescent (Суық ақ • Суық ақ флюоресцентті
флюоресцентті) (4200 K)
шамдар.
Day white fluorescent (Күндізгі • Күндізгі ақ флюоресцентті
ақ флюоресцентті) (5000 K)
шамдар.
Daylight fluorescent (Күндізгі
• Күндізгі флюоресцентті
шамдар.
флюоресцентті) (6500 K)
High temp. mercury-vapor
• Жоғары түс температурасы
(Жоғары температуралы сынап бар жарық көздері (мысалы,
газ разрядты шам) (7200 K)
сынап газ разрядты шамдар).
130
Параметр (Түс темп. *)
Direct sunlight (Күннің тік
сəулелері) (5200 K)
Сипаттама
Күннің тік сəулелері түскен
H
нысандарда пайдаланыңыз.
Жарқылмен фотосурет түсіруге
Flash
(Жарқыл)
(5400
K)
N
арналған.
Бұлтты аспанның астында
G Cloudy (Бұлтты) (6000 K)
күндіз пайдаланыңыз.
Көлеңкедегі нысандарда күндіз
M Shade (Көлеңке) (8000 K)
пайдаланыңыз.
Мəндер тізімінен түс
Choose color temp. (Түс темп.
температурасын таңдаңыз
K таңдау) (2500–10000 K)
(0 137).
Нысанды, жарық көзін немесе
manual (Алдын-ала
бар фотосуретті ақ түс балансы
L Preset
қолмен енгізілген мəн)
үшін анықтама ретінде
пайдаланыңыз (0 139).
* Мəндердің барлығы шамамен берілген жəне дəл реттеуді (тиісті болса)
білдірмейді.
Ақ түс балансы L (U) түймешігін басу жəне қажетті параметр
көрсетілгенше басты басқару дискін бұрау арқылы орнатылады.
L (U)
түймешігі
Басты басқару
дискі
A Тікелей көрініс
Тікелей көріністе таңдалған параметр мониторда көрсетіледі.
131
A Суретке түсіру мəзірлері
Сондай-ақ ақ түс балансын фотосурет немесе бейнефильм түсіру
мəзіріндегі White balance (Ақ түс балансы) параметрін пайдаланып
реттеуге болады (0 254, 258), бұл параметрді, сонымен бірге, ақ түс
балансын дəл реттеу (0 134) немесе ақ түс балансының алдын-ала
енгізілген мəндерін басқару (0 139) үшін пайдалануға болады. White
balance (Ақ түс балансы) мəзіріндегі Auto (Автоматты) параметрі
Normal (Қалыпты) жəне қызу бөлетін шамдар шығаратын жылы
түстерді сақтайтын Keep warm lighting colors (Жылы жарықтандыру
түстерін сақтау) параметрін таңдауды ұсынады, ал I Fluorescent
(Флюоресцентті) параметрін жарық көзін шам түрлерінен таңдау үшін
пайдалануға болады.
A Студиядағы жарқыл жарығы
Автоматты түрде реттелетін ақ түс балансы үлкен студиялық жарқыл
бөліктерін пайдаланғанда қажет нəтижелерді бермеуі мүмкін. Ақ түс
балансынының қолмен алдын-ала енгізілген мəнін пайдаланыңыз
немесе ақ түс балансын Flash (Жарқыл) параметріне орнатып, ақ түс
балансын реттеу үшін дəл реттеуді пайдаланыңыз.
132
A Түс температурасы
Жарық көзінің түйсінілетін түсі көрушіге жəне басқа жағдайларға
байланысты өзгеріп отырады. Түс температурасы – бірдей толқын
ұзындығы бар жарық шығару үшін жылытылуы тиіс нысанның
температурасына негізделе отырып анықталатын жарық көзі түсінің
объективті өлшемі. 5000–5500 К аралығындағы түс температурасы бар
жарық көздері ақ түс ретінде көрінсе, қызу бөлетін шамдар сияқты түс
температурасы төмендеу жарық көздері аздап сары немесе қызыл
болып көрінеді. Түс температурасы жоғарылау жарық көздерінде көк
түсті реңктер болады.
«Жылырақ» (қызылырақ)
түстер
«Суығырақ» (көгірек) түстер
q I (натрий газ разрядты шамдары): 2700 K
w J (қызу бөлетін шам)/I (жылы ақ флюоресцентті): 3000 K
e I (ақ флюоресцентті): 3700 K
r I (суық ақ флюоресцентті): 4200 K
t I (күндізгі ақ флюоресцентті): 5000 K
y H (тік күн сəулелері): 5200 K
u N (жарқыл): 5400 K
i G (бұлтты): 6000 K
o I (күндізгі флюоресцентті): 6500 K
!0 I (жоғары температуралы сынап газ разрядты шамы): 7200 K
!1 M (көлеңке): 8000 K
Ескертпе: барлық сандар жуық болып табылады.
133
Ақ түс балансын дəл реттеу
K (Choose color temp. (Түс температурасын таңдау))
параметрінен басқа параметрлерде ақ түс балансын жарық
көзінің түсіндегі өзгерістерді түзету немесе кескінге түс реңкін
əдейі енгізу үшін «дəл реттеуге» болады.
❚❚ Ақ түс балансы мəзірі
Фотосурет түсіру мəзірінен ақ түс балансын дəл реттеу үшін
White balance (Ақ түс балансы) параметрін таңдап, төмендегі
қадамдарды орындаңыз.
1 Дəл реттеу параметрлерін
көрсетіңіз.
Ақ түс балансы параметрін белгілеңіз
жəне 2 түймешігін басыңыз (егер
қосымша мəзір көрсетілсе, қажетті
параметрді таңдаңыз жəне дəл
реттеу параметрлерін көрсету үшін 2
түймешігін қайтадан басыңыз; ақ түс балансының қолмен
алдын-ала енгізілген мəнін дəл реттеу туралы ақпаратты «Ақ
түс балансының қолмен алдын-ала енгізілген мəнін дəл
реттеу» бөлімінен қараңыз, 0 147).
2 Ақ түс балансын дəл реттеңіз.
Координаттар
Ақ түс балансын дəл реттеу үшін
мульти селекторды пайдаланыңыз.
Ақ түс балансын сары (A)–көк (B)
білігінде 0,5 қадамдарымен жəне
жасыл (G)–қою қызыл (M) білігінде
0,25 қадамдарымен дəл реттеуге
болады. Көлденең (сары-көк) білік түс
Реттеу
температурасына сəйкес келеді, ал
тік (жасыл-қою қызыл) білікте сəйкес
түс түзетілімі (CC) сүзгілеріне ұқсас
əсерлер бар. Көлденең білік шамамен 5 майредке тең
қадамдармен, тік білік шамамен 0,05 диффузиялық
тығыздық бірліктерінің қадамдарымен белгіленген.
134
3 J түймешігін басыңыз.
J түймешігін басып параметрлерді сақтаңыз, сөйтіп
фотосурет түсіру мəзіріне оралыңыз.
❚❚ L (U) түймешігі
K (Choose color temp.(Түс
температурасын таңдау))
жəне L (Preset manual
(Алдын-ала қолмен енгізілген
мəн)) параметрлерінен басқа
параметрлерде сары (A)–көк
(B) білігінде ақ түс балансын
L (U)
Қосымша
дəл реттеу үшін L (U)
түймешігі
басқару дискі
түймешігін пайдалануға болады
(0 134; L параметрі
таңдалған кезде ақ түс балансын дəл реттеу үшін «Ақ түс
балансының қолмен алдын-ала енгізілген мəнін дəл реттеу»
бөлімінде сипатталғандай суретке түсіру мəзірлерін
пайдаланыңыз, 0 147). Ақ түс балансын 0,5 қадамдарымен (əр
толық қадам шамамен 5 майредке тең) дəл реттеу үшін L (U)
түймешігін басыңыз жəне қосымша басқару дискін қажетті мəн
көрсетілгенше бұраңыз. Қосымша басқару дискін солға бұрау
сары түстің (А) көлемін арттырады. Қосымша басқару дискін
оңға бұрау көк түстің (В) көлемін арттырады.
Басқару панелі
A Тікелей көрініс
Тікелей көріністе таңдалған мəн мониторда көрсетіледі.
135
A Ақ түс балансын дəл реттеу
Ақ түс балансы дəл реттелген болса, ақ түс балансы параметрінің
жанында жұлдызша («E») көрсетіледі. Дəл реттеу біліктеріндегі түстер
абсолютті емес, салыстырмалы екенін ескеріңіз. Мысалы, ақ түс
балансы үшін J (қызу бөлетін шам) сияқты «жылы» параметр
таңдалған кезде меңзерді B (көк) түске жылжыту фотосуреттерді сəл
ғана «суықтау» етеді, бірақ шын мəнінде оларды көк етпейді.
A «Майред»
Түс температурасына енгізілген кез келген өзгеріс жоғарырақ түс
температураларына қарағанда төмен түс температураларында көбірек
айырмашылықтың пайда болуына себеп болады. Мысалы, 1000 K
өзгерісі түсте 6000 K мəнімен салыстырғанда 3000 K мəнінде
əлдеқайда үлкенірек өзгеріске əкеледі. Түс температурасының
инверсиясын 10 6 көбейту арқылы есептелетін майред — осындай
құбылуды есепке алатын түс температурасының өлшемі, осылайша түс
температурасының түзетілімі сүзгілерінде пайдаланылатын бірлік
болып табылады. Мыс.:
• 4000 K–3000 K (айырмашылық: 1000 K) = 83 майред
• 7000 K–6000 K (айырмашылық: 1000 K) = 24 майред
A Сонымен қатар келесіні қараңыз
Ағымдағы мəнді «жақтауға алу» үшін ақ түс балансын өзгерту туралы
ақпаратты «Брекетинг» (0 215) бөлімінен қараңыз.
136
Түс температурасын таңдау
Ақ түс балансы үшін K (Choose color temp. (Түс
температурасын таңдау) таңдалған кезде түс температурасын
таңдау үшін төмендегі қадамдарды орындаңыз.
D Түс температурасын таңдау
Жарқылмен немесе флюоресцентті жарықпен қажет нəтижелерге қол
жеткізу мүмкін болмайтынын ескеріңіз. Осы көздер үшін N (Flash
(Жарқыл)) немесе I (Fluorescent (Флюоресцентті)) параметрін
таңдаңыз. Басқа жарық көздерінде, таңдалған мəннің сəйкес келетінін
анықтау үшін бір сынақ түсірілімді түсіріңіз.
❚❚ Ақ түс балансы мəзірі
Түс температурасын фотосурет түсіру мəзіріндегі White
balance (Ақ түс балансы) параметрлерін пайдаланып таңдауға
болады. Сары-көк жəне жасыл-қою қызыл біліктердің мəндерін
(0 134) төменде сипатталғандай енгізіңіз.
1 Choose color temp. (Түс температурасын таңдау)
пəрменін таңдаңыз.
Фотосурет түсіру мəзірінде White balance (Ақ түс балансы)
параметрін таңдаңыз да, Choose color temp. (Түс
температурасын таңдау) пəрменін белгілеп, 2 түймешігін
басыңыз.
2 Сары-көк жəне жасыл-қою қызыл үшін мəндерді
таңдаңыз.
4 немесе 2 түймешігін басып, сары (A)–көк (B) білігінде
немесе жасыл (G)–қою қызыл (M) білігінде цифрларды
белгілеңіз жəне өзгерту үшін 1 немесе 3 түймешігін басыңыз.
Сары (A)-көк (B) білігінің
мəні
Жасыл (G)–қою қызыл (M)
білігінің мəні
137
3 J түймешігін басыңыз.
J түймешігін басып өзгерістерді сақтаңыз жəне суретке
түсіру мəзірлеріне оралыңыз. Егер жасыл (G)–қою қызыл (M)
білігі үшін 0-ден басқа мəн таңдалса, K белгішесінің
жанында жұлдызша («E») көрсетіледі.
❚❚ L (U) түймешігі
K (Choose color temp. (Түс
температурасын таңдау))
таңдалғанда L (U)
түймешігін түс температурасын
таңдау үшін пайдалануға
болады, дегенмен, тек сары
(A)–көк (B) білігі үшін. L (U)
L (U)
Қосымша
түймешігін басып, қосымша
түймешігі
басқару дискі
басқару дискін қажетті мəн
көрсетілгенше бұраңыз
(реттеулер майредтер түрінде
жасалады; 0 136). Түс
температурасын тікелей енгізу
үшін L (U) түймешігін
басыңыз жəне цифрды белгілеу үшін 4 немесе 2 түймешігін
басыңыз жəне өзгерту үшін 1 немесе 3 түймешігін басыңыз.
Басқару панелі
A Тікелей көрініс
Тікелей көріністе таңдалған мəн мониторда көрсетіледі.
138
Preset Manual (Алдын-ала қолмен
енгізілген мəн)
Алдын-ала қолмен енгізілген мəн аралас жарық жағдайында
сурет түсіруге арналған ақ түс балансы параметрлерін жазу
жəне қайта пайдалану немесе қатты түс реңкі бар жарық
көздерін түзету үшін пайдаланылады. Фотокамера d-1 мен d-6
арасындағы алдын-ала енгізілген мəндер түрінде ақ түс
балансының алдын-ала қолмен енгізілген мəні үшін алтыға
дейін мəнді сақтай алады. Ақ түс балансының алдын-ала
қолмен енгізілген мəнін орнатудың екі əдісі бар:
Əдіс
Сипаттама
Бейтарап сұр немесе ақ түсті нысан түпкілікті
фотосуретте пайдаланылатын жарық астына
қойылады жəне ақ түс балансын фотокамера
Тікелей өлшеу
өлшейді. Тікелей көрініс кезінде ақ түс балансын
кадрдың таңдалған аумағында өлшеуге болады
(нүктелі ақ түс балансы, 0 143).
Бар фотосуреттен Ақ түс балансы жад картасындағы фотосуреттен
көшіру
көшіріледі (0 146).
Көріністапқыш арқылы фотосурет түсіру
1 Эталондық нысанға жарық түсіріңіз.
Ақырғы фотосуретте пайдаланылатын жарық астына
бейтарап сұр немесе ақ түсті нысанды қойыңыз. Студия
параметрлерінде анықтамалық нысан ретінде стандартты
сұр тақтаны пайдалануға болады. Ақ түс балансын өлшеген
кезде экспозиция 1 ЭМ-ге автоматты түрде артатынын
ескеріңіз; M режимінде экспозиция индикаторы ±0 мəнін
көрсетуі үшін экспозицияны реттеңіз (0 77).
139
2 Ақ түс балансын L (Preset manual (Алдын-ала қолмен
енгізілген мəн)) күйіне орнатыңыз.
L (U) түймешігін басыңыз жəне ақпараттық дисплейде
L көрсетілгенше басты басқару дискін бұраңыз.
L (U)
түймешігі
Басты басқару
дискі
3 Алдын-ала енгізілген мəнді таңдаңыз.
L (U) түймешігін басып, қосымша басқару дискін
ақпараттық дисплейде қажет ақ түс балансының алдын-ала
енгізілген мəні (d-1 жəне d-6 арасында) көрсетілгенше
бұраңыз.
L (U)
түймешігі
Қосымша
басқару дискі
A Ақ түс балансының алдын-ала қолмен енгізілген мəнін өлшеу
(көріністапқыш арқылы фотосурет түсіру)
Ақ түс балансының алдын-ала қолмен енгізілген мəнін баяулатылған
бейнефильмді жазу кезінде, я болмаса, HDR фотосуретін (0 155)
немесе бірнеше экспозицияны (0 256) түсіріп жатқанда өлшеу мүмкін
емес.
140
4 Тікелей өлшеу режимін таңдаңыз.
L (U) түймешігін қысқа уақытқа
босатып, содан кейін бұл түймешікті
басқару панелінде жəне
көріністапқышта D жыпылықтай
бастағанша басыңыз.
5 Ақ түс балансын өлшеңіз.
Индикаторлар жыпылықтауын
тоқтатуынан бірнеше секунд бұрын
анықтамалық нысанды
көріністапқышқа толық кіретіндей
етіп жақтауға алып, ысырманы босату түймешігін соңына
дейін басыңыз. Фотокамера ақ түс балансының мəнін өлшеп,
оны 3-қадамда таңдалған алдын-ала енгізілген мəнде
сақтайды. Ешбір фотосурет жазылмайды; ақ түс балансын
фотокамера фокуста болмаған кезде де дəл өлшеуге
болады.
A Қорғалған алдын-ала енгізілген мəндер
Ағымдағы алдын-ала енгізілген мəн қорғалған болса (0 147), жаңа
мəнді өлшеуге əрекеттенгенде басқару панелінде жəне
көріністапқышта 3 жыпылықтайды.
141
6 Нəтижелерді тексеріңіз.
Фотокамера ақ түс балансының
мəнін өлшей алған болса, басқару
панелінде C жыпылықтайды, ал
көріністапқышта жыпылықтаған a
көрсетіледі. Суретке түсіру
режиміне шығу үшін ысырманы
босату түймешігін жартылай
басыңыз.
Егер жарық тым қараңғы немесе
тым ашық болса, фотокамера ақ түс
балансын өлшей алмауы мүмкін.
Басқару панелінде жəне
көріністапқышта жыпылықтаған
b a көрсетіледі. Ысырманы
босату түймешігін жартылай басып
5-қадамға оралып, ақ түс балансын
қайта өлшеңіз.
D Тікелей өлшеу режимі
Көріністапқыш арқылы фотосурет түсіріп, дисплейлер жыпылықтап
тұрған кезде ешбір əрекет орындалмаса, тікелей өлшеу режимі с2
(Standby timer (Күту режимінің таймері), 0 263) қолданушы
параметрі үшін таңдалған уақытта аяқталады.
A Алдын-ала енгізілген мəнді таңдау
Фотосурет түсіру мəзірінде White balance
(Ақ түс балансы) параметрі үшін Preset
manual (Алдын-ала қолмен енгізілген мəн)
параметрін таңдау ақ түс балансының
алдын-ала енгізілген мəндерін көрсетеді;
алдын-ала енгізілген мəнді белгілеп, J
түймешігін басыңыз. Таңдалған алдын-ала
енгізілген мəн үшін қазіргі уақытта мəн жоқ
болса, ақ түс балансы 5200 K мəніне, Direct sunlight (Тік күн
сəулелері) параметрімен бірдей орнатылады.
142
Тікелей көрініс (нүктелі ақ түс балансы)
Тікелей көрініс кезінде ақ түс балансын кадрдың таңдалған
аумағында өлшеп, телефото фотосурет түсіру кезінде
анықтамалық нысанды дайындау немесе объективтерді өзгерту
қажеттілігін жоюға болады.
1 a түймешігін басыңыз.
Айна көтеріліп, объективтегі көрініс фотокамера
мониторында көрсетіледі.
2 Ақ түс балансын L (Preset manual (Алдын-ала қолмен
енгізілген мəн)) күйіне орнатыңыз.
L (U) түймешігін басыңыз жəне мониторда L
көрсетілгенше басты басқару дискін бұраңыз.
L (U)
түймешігі
Басты басқару
дискі
Монитор
143
3 Алдын-ала енгізілген мəнді таңдаңыз.
L (U) түймешігін басып, қосымша басқару дискін
мониторда қажет ақ түс балансының алдын-ала енгізілген
мəні (d-1 жəне d-6 арасында) көрсетілгенше бұраңыз.
L (U)
түймешігі
Қосымша
басқару дискі
4 Тікелей өлшеу режимін таңдаңыз.
L (U) түймешігін қысқа уақытқа
босатып, содан кейін бұл түймешікті
мониторда L белгішесі жыпылықтай
бастағанша басыңыз. Нүктелі ақ түс
балансының нысанасы (r) таңдалған
фокустау нүктесінде көрсетіледі.
5 Нысананы ақ немесе сұр аумақтың үстіне қойыңыз.
Дисплейде L жыпылықтап тұрғанда
мульти селекторды пайдаланып
нысанның ақ немесе сұр аумағына r
қойыңыз. Нысана айналасындағы
аумақты дəлірек орналастыру
мақсатында ұлғайту үшін X (T)
түймешігін басыңыз. Сондай-ақ
мониторда нысанды нұқу арқылы ақ түс балансын кадрдың
кез келген жерінде өлшеуге болады. Бұл жағдайда
6-қадамда сипатталғандай J түймешігін немесе ысырманы
босату түймешігін басу керек емес.
144
6 Ақ түс балансын өлшеңіз.
Ақ түс балансын өлшеу үшін J
түймешігін басыңыз немесе
ысырманы босату түймешігін соңына
дейін басыңыз. Ақ түс балансын
өлшеу үшін қол жетімді уақыт — c4
(Monitor off delay (Мониторды
өшіруді кешіктіру)) > Live view
(Тікелей көрініс) (0 263) қолданушы параметрі үшін
таңдалған мəн.
Егер фотокамера ақ түс балансын
өлшей алмаса, хабар көрсетіледі.
Жаңа ақ түс балансының нысанасын
таңдап, процесті 5-қадамнан бастап
қайталаңыз.
7 Тікелей өлшеу режимінен шығыңыз.
Тікелей өлшеу режимінен шығу үшін L (U) түймешігін
басыңыз.
Ақ түс балансының алдын-ала
енгізілген мəндерін фотосурет немесе
бейнефильм түсіру мəзірінде White
balance (Ақ түс балансы) үшін
Preset manual (Алдын-ала қолмен
енгізілген мəн) мəнін таңдау арқылы
көруге болады. Ақ түс балансының
алдын-ала енгізілген мəндерін өлшеу үшін пайдаланылатын
нысаналардың орны тікелей көрініс кезінде жазылған алдынала енгізілген мəндерде көрсетіледі.
A Ақ түс балансының алдын-ала қолмен енгізілген мəнін өлшеу
(тікелей көрініс)
HDR экспозициясы орындалып жатқанда ақ түс балансының алдынала қолмен енгізілген мəнін орнату мүмкін емес (0 155).
145
Алдын-ала енгізілген мəндерді басқару
❚❚ Фотосуреттен ақ түс балансын көшіру
Ақ түс балансының мəнін бар фотосуреттен таңдалған алдынала енгізілген мəнге көшіру үшін төмендегі қадамдарды
орындаңыз.
1 Preset manual (Алдын-ала қолмен
енгізілген мəн) параметрін таңдаңыз.
Фотосурет түсіру мəзірінде White
balance (Ақ түс балансы)
параметрін таңдаңыз да, Preset
manual (Қолмен алдын ала
енгізілген-мəн) пəрменін белгілеп, 2
түймешігін басыңыз.
2 Межелі орынды таңдаңыз.
Алдын-ала енгізілген межелі мəнді
(d-1 жəне d-6 арасында) белгілеп,
W (Z) түймешігін басыңыз.
3 Select image (Кескінді таңдау)
пəрменін таңдаңыз.
Select image (Кескін таңдау)
пəрменін белгілеп, 2 түймешігін
басыңыз.
4 Бастапқы кескінді белгілеңіз.
Бастапқы кескінді белгілеңіз.
Белгіленген кескінді толық өлшемде
көру үшін X (T) түймешігін басып
тұрыңыз.
146
5 Ақ түс балансын көшіріңіз.
J түймешігін басып белгіленген фотосуреттің ақ түс
балансы мəнін таңдалған алдын-ала енгізілген мəнге
көшіріңіз. Белгіленген фотосуреттің аңғартпасы (0 270) бар
болса, ол таңдалған алдын-ала енгізілген мəннің
аңғартпасына көшіріледі.
A Ақ түс балансының қолмен алдын-ала енгізілген мəнін дəл
реттеу
Таңдалған алдын-ала енгізілген мəнді
Fine-tune (Дəл реттеу) параметрін таңдау
жəне «Ақ түс балансын дəл реттеу»
бөлімінде (0 134) сипатталғандай ақ түс
балансын реттеу арқылы дəл реттеуге
болады.
A Edit Comment (Аңғартпаны өңдеу)
Ағымдағы ақ түс балансының алдын-ала
енгізілген мəні үшін 36 таңбаға дейінгі
сипаттағыш аңғартпаны енгізу үшін ақ түс
балансының қолмен алдын-ала енгізілген
мəзірінде Edit comment (Аңғартпаны
өңдеу) пəрменін таңдап, аңғартпаны
енгізіңіз.
A Protect (Қорғау)
Ағымдағы ақ түс балансының алдын-ала
енгізілген мəнін қорғау үшін ақ түс
балансының қолмен алдын-ала енгізілген
мəні мəзірінде Protect (Қорғау) параметрін
таңдаңыз, содан кейін On (Қосулы) күйін
белгілеңіз жəне J түймешігін басыңыз.
Қорғалған алдын-ала енгізілген мəндерді
өзгерту мүмкін емес жəне Fine-tune (Дəл
реттеу) жəне Edit comment (Аңғартпаны өңдеу) параметрлерін
пайдалану мүмкін емес.
147
Кескінді түзету
Picture Control режимдері
(Тек P, S, A жəне M режимдері)
P, S, A жəне M режимдерінде сіз таңдаған Picture Control
суреттерді өңдеу əдісін анықтайды (басқа режимдерде
фотокамера Picture Control режимін автоматты түрде
таңдайды).
Picture Control режимін таңдау
Нысанға немесе көрініс түріне сай Picture Control режимін
таңдаңыз.
Параметр
n
Q
R
S
T
e
f
q
148
Сипаттама
Фотокамера Standard (Стандартты) Picture
Control режимінің негізінде реңктерді жəне түс
реңктерін автоматты түрде реттейді. Standard
(Стандартты) Picture Control режимінде түсірілген
Auto (Авто)
суреттермен салыстырғанда портреттік
нысандардың беттерінің түстері жұмсағырақ, əрі
даладағы түсірілімдердегі жапырақтар мен аспан
жарқынырақ болып көрінеді.
Теңгерілген нəтижелерге қол жеткізу үшін
Standard
стандартты түрде өңдеу. Жағдайлардың
(Стандартты)
көпшілігінде ұсынылады.
Табиғи нəтижелерге қол жеткізу үшін
Neutral
минималды түрде өңдеу. Кейін өңделетін
(Бейтарап)
фотосуреттер үшін таңдаңыз.
Суреттер жанды, фотокөшірме əсеріне қол
Vivid (Жарқын) жеткізу үшін түзетіледі. Негізгі түстерді ерекше
көрсету қажет фотосуреттер үшін таңдаңыз.
Monochrome
Монохромды фотосуреттерді түсіріңіз.
(Монохромды)
Portrait
Портреттерді табиғи құрылымы бар жəне тегіс
(Портрет)
көрінетін теріге қол жеткізу үшін өңдеңіз.
Landscape
Əдемі пейзаждар мен қала көріністерін
(Пейзаж)
жасайды.
Кішігірім элементтер кең түс реңктері ауқымында,
белгіленген тұстардан көлеңкелерге дейін,
Flat (Тегіс)
сақталады. Кейін айтарлықтай өңделетін
фотосуреттер үшін таңдаңыз.
1 Set Picture Control (Picture Control
режимін орнату) пəрменін
таңдаңыз.
Фотосурет түсіру мəзіріндегі Set
Picture Control (Picture Control
режимін орнату) параметрін
белгілеп, 2 түймешігін басыңыз.
2 Picture Control режимін таңдаңыз.
Picture Control режимін белгілеп, J
түймешігін басыңыз.
A Қолданушы тарапынан реттелетін Picture Control режимдері
Қолданушы тарапынан реттелетін Picture Control режимдері фотосурет
немесе бейнефильм түсіру мəзіріндегі Manage Picture Control (Picture
Control режимін басқару) параметрін пайдаланып бар Picture Control
режимдеріне өзгертулер енгізу арқылы жасалады (0 254, 258).
Қолданушы тарапынан реттелетін Picture Control режимдерін бір
үлгідегі басқа фотокамералар мен үйлесімді бағдарламалық
жасақтама арасында ортақ пайдалану үшін жад картасына сақтауға
болады.
A Picture Control индикаторы
Ағымдағы Picture Control дисплейде көрсетіледі.
Ақпараттық дисплей
Түсіру режимінің
дисплейі
149
Picture Control режимдерін өзгерту
Бар алдын-ала енгізілген жəне қолданушы тарапынан реттелетін
Picture Control режимдерін (0 149) көрініске немесе қолданушының
шығармашылық ниетіне сəйкес келетіндей өзгертуге болады. Quick
adjust (Жылдам реттеу) көмегімен параметрлердің теңгерілген
тіркесімін таңдаңыз немесе жеке параметрлерді қолмен реттеңіз.
1 Picture Control режимін таңдаңыз.
Қажет Picture Control режимін Picture
Control режимдерінің тізімінде (0 148)
белгілеп, 2 түймешігін басыңыз.
2 Параметрлерді реттеңіз.
Қажетті параметрді белгілеу үшін 1
немесе 3 түймешігін басыңыз жəне 1
қадамдарымен мəнді таңдау үшін 4
немесе 2 түймешігін басыңыз, я
болмаса 0,25 қадамдарымен мəнді
таңдау үшін қосымша басқару дискін
бұраңыз (0 151); қолжетімді
параметрлер таңдалған Picture Control режиміне қарай өзгеріп
отырады. Осы қадамды барлық баптаулар реттелгенше қайталай
беріңіз немесе Quick adjust (Жылдам реттеу) пəрменін белгілеу
жəне 4 немесе 2 түймешігін басу арқылы параметрлердің алдын
ала орнатылған тіркесімін таңдаңыз. Əдепкі параметрлерді O (Q)
түймешігін басу арқылы қалпына келтіруге болады.
3 J түймешігін басыңыз.
A Бастапқы Picture Control режимдерінің өзгертулері
Əдепкі параметрлері өзгертілген Picture
Control режимдері жұлдызшамен («E»)
көрсетіледі.
150
❚❚ Picture Control параметрлері
Параметр
Қолмен жасалатын реттеулер
Сипаттама
Таңдалған Picture Control режимінің əсерін өшіріңіз
Quick adjust
немесе үлкейтіңіз (бұл қолмен жасалған барлық
(Жылдам
реттеулерді қалпына келтіретінін ескеріңіз).
реттеу)
Қолданушы тарапынан реттелетін Picture Control
режимдерінде қолжетімді емес (0 149).
Sharpening Контурлардың анықтығын реттеңіз. Көрініс түріне сай анық
(Анық ету) етуді автоматты түрде реттеу үшін A параметрін таңдаңыз.
Анықтықты қолмен реттеңіз немесе фотокамераға
анықтықты автоматты түрде реттеуге мүмкіндік беру үшін A
Clarity
параметрін таңдаңыз. Көрініске байланысты кейбір
(Анықтық) параметрлерде жарық нысандар айналасында көлеңкелер
немесе ал күңгірт нысандар айналасында сəуле жиектер
көрінуі мүмкін. Бейнефильмдерге анықтық қолданылмайды.
Контрастты қолмен реттеңіз немесе фотокамераға
Contrast
контрастты автоматты түрде реттеуге мүмкіндік беру
(Контраст)
үшін A параметрін таңдаңыз.
Жарық аумақтарда немесе көлеңке тұстарда кішігірім
Brightness
элементтерді жоғалтусыз жарықтықты көтеріңіз
(Жарықтық)
немесе төмендетіңіз.
Түстердің жандылығын реттеңіз. Көрініс түріне сай
Saturation
қанығуын автоматты түрде реттеу үшін A параметрін
(Қанығуы)
таңдаңыз.
Hue (Реңк) Реңкті реттеңіз.
Filter effects
Монохромды фотосуреттерде түс сүзгілерінің əсерін
(Сүзгі
симуляциялайды (0 152).
əсерлері)
Toning
Монохромды фотосуреттерде пайдаланылатын реңкті
(Реңк беру) таңдаңыз (0 152).
A «n Автоматты» Picture Control режимі
Set Picture Control (Picture Control
режимін орнату) үшін n Auto
(Автоматты) күйі таңдалса, параметрлерді
A-2 - A+2 ауқымында реттеуге болады.
Қосымша басқару дискін бұраудың əсері жоқ.
D «A» (Авто)
Автоматты анық ету, анықтық, контраст жəне қанығуы нəтижелері
экспозицияға жəне нысанның кадрдағы күйіне қарай өзгеріп отырады.
Ең жақсы нəтижелер алу үшін G, E немесе D объективін пайдаланыңыз.
151
A Қол режимі жəне автоматты режим арасында ауысу
Анық ету, анықтық, контраст жəне қанығуы
үшін қол жəне автоматты (A) параметрлер
арасында ауысу үшін X (T) түймешігін
басыңыз.
A Алдыңғы параметрлер
Picture Control параметрлері мəзірінде
көрсетілген мəннің астындағы j индикаторы
параметрдің алдыңғы мəнін көрсетеді. Бұны
параметрлерді реттеген кезде анықтама
ретінде пайдаланыңыз.
A Сүзгі əсерлері (тек монохромды)
Осы мəзірдегі параметрлер монохромды фотосуреттердегі түс
сүзгілерінің əсерін симуляциялайды. Келесі сүзгі əсерлері қол жетімді:
Параметр
Сипаттама
Y
Сары Контрастты күшейтеді. Пейзаж фотосуреттерінде
O Сарғылт аспанның жарықтығының реңкін азайту үшін
пайдалануға болады. Сарғылт түс сарыға, ал қызыл
R
Қызыл түс сарғылтқа қарағанда көбірек контраст береді.
Тері реңктерін жұмсартады. Портреттер үшін
G Жасыл
пайдалануға болады.
A Toning (Реңк беру) (Monochrome Only (Тек монохромды))
Toning (Реңк беру) таңдалған кезде 3
түймешігі басылса, қанығуы параметрлері
көрсетіледі. Қанығуын реттеу үшін 4 немесе
2 түймешігін басыңыз. B&W (қара жəне ақ
түс) таңдалған кезде қанығуын басқару қол
жетімді емес.
152
Белгіленген тұстардағы жəне
көлеңкелердегі кішігірім элементтерді
сақтау
(Тек P, S, A жəне M режимдері)
Active D-Lighting (Қосылған D-Lighting)
Қосылған D-Lighting жарық аумақтардағы жəне көлеңке
тұстардағы кішігірім элементтерді сақтап, табиғи контрасты бар
фотосуреттерді жасайды. Жоғары контрастты көріністер үшін
пайдаланыңыз, мысалы, есік немесе терезеден көрінетін көп
жарық түскен пейзажды фотосуретке түсіргенде я болмаса
шуақты күнде көлеңкеленген нысандардың суреттерін
түсіргенде пайдаланыңыз. Ол матрицалық өлшеммен бірге
пайдаланылған кезде ең тиімді болады (0 123).
Қосылған D-Lighting өшірулі
Қосылған D-Lighting: Y Авто
A «Active D-Lighting (Қосылған D-Lighting)» жəне «D-Lighting»
режимдерін салыстыру
Фотосурет жəне бейнефильм түсіру мəзірлеріндегі Active D-Lighting
(Қосылған D-Lighting) параметрі динамикалық ауқымды
оңтайландыру үшін суретке түсіру алдында экспозицияны реттейді, ал
өңдеу мəзіріндегі D-Lighting параметрі (0 275) суретке түсіруден кейін
кескіндердегі күңгірт аумақтарды жарықтандырады.
153
Қосылған D-Lighting функциясын пайдалану үшін:
1 Active D-Lighting (Қосылған
D-Lighting) функциясын таңдаңыз.
Фотосурет түсіру мəзірінде Active
D-Lighting (Қосылған D-Lighting)
функциясын белгілеп, 2 түймешігін
басыңыз.
2 Параметрді таңдаңыз.
Қажет параметрді белгілеңіз жəне J
түймешігін басыңыз. Егер Y Auto
(Автоматты) күйі таңдалса,
фотокамера суретке түсіру
жағдайларына сай Қосылған
D-Lighting режимін автоматты түрде
реттейді (дегенмен, M режимінде Y Auto (Автоматты)
параметрі Q Normal (Қалыпты) параметріне тең болады).
D Қосылған D-Lighting
Қосылған D-Lighting арқылы түсірілген фотосуреттерде бұрмалану
(кездейсоқ орналасқан жарық нүктелер, түстердің əркелкілігі немесе
сызықтар) пайда болуы мүмкін. Кейбір нысандарда біркелкі емес
көлеңке көрініп тұруы мүмкін. Қосылған D-Lighting жоғары ISO
сезімталдықтарда (Hi 0,3–Hi 5) қолданылмайды.
A Қосылған D-Lighting жəне бейнефильмдер
Бейнефильм түсіру мəзірінде Active D-Lighting (Қосылған D-Lighting)
үшін Same as photo settings (Фотосурет параметрлерімен бірдей)
таңдалса жəне фотосурет түсіру мəзірінде Auto (Автоматты)
таңдалса, бейнефильмдер Normal (Қалыпты) параметріне тең
параметрмен түсіріледі. Қосылған D-Lighting 3840 × 2160 кадр
өлшемінде қолданылмайды.
A Сонымен қатар келесіні қараңыз
Түсірілімдер қатарында Қосылған D-Lighting мəнін өзгертіп отыру
туралы ақпаратты «Брекетинг» (0 219) бөлімінен қараңыз.
154
Жоғары динамикалық ауқым (HDR)
Жоғары контрастты нысандармен пайдаланылатын High
Dynamic Range (Жоғары динамикалық ауқым) (HDR) əр түрлі
экспозицияларда түсірілген екі түсірілімді біріктіріп, жарық
аумақтардағы жəне күңгірт аумақтардағы кішігірім элементтерді
сақтайды. HDR матрицалық өлшеммен бірге пайдаланғанда ең
тиімді (0 123; нүктелі экспоөлшегіште немесе ортасы бойынша
өлшеуде жəне микропроцессормен жабдықталмаған
объективте Auto (Автоматты) күші Normal (Қалыпты)
параметріне тең болады). Оны NEF (RAW) пішіміндегі
кескіндерді жазу үшін пайдалану мүмкін емес. HDR қосулы
болса, əрі A жəне % ысырма жылдамдықтары қолжетімді
емес болса, жарқыл жарығын, брекетингті (0 209), бірнеше
экспозицияны (0 256) жəне баяулатылған түсіруді (0 259)
пайдалану мүмкін емес.
+
Бірінші экспозиция
(күңгірттеу)
Екінші экспозиция
(ашықтау)
Біріктірілген HDR
кескіні
1 HDR (high dynamic range) (HDR
(Жоғары динамикалық ауқым))
параметрін таңдаңыз.
Фотосурет түсіру мəзірінде HDR (high
dynamic range) (HDR (Жоғары
динамикалық ауқым)) параметрін
белгілеп, 2 түймешігін басыңыз.
155
2 Режимді таңдаңыз.
HDR mode (HDR режимі) параметрін
белгілеп, 2 түймешігін басыңыз.
Мыналардың біреуін белгілеп, J
түймешігін басыңыз.
• Қатарынан бірнеше HDR фотосуретін
түсіру үшін 6 On (series) (Қосулы
(бірнеше сурет)) параметрін таңдаңыз.
HDR режимінде суретке түсіру HDR
mode (HDR режимі) үшін Off (Өшірулі)
күйі таңдалғанша жалғасады.
• Бір HDR фотосуретін түсіру үшін On (single photo) (Қосулы
(бір фотосурет)) параметрін таңдаңыз. Бір HDR фотосуреті
жасалғаннан кейін қалыпты суретке түсіру автоматты түрде
жалғасады.
• Қосымша HDR фотосуреттерін жасамастан шығу үшін
Off (Өшірулі) күйін таңдаңыз.
On (series) (Қосулы (бірнеше
сурет)) немесе On (single photo)
(Қосулы (бір фотосурет)) таңдалған
болса, көріністапқышта l белгішесі көрсетіледі.
3 HDR strength (HDR күші) параметрін
таңдаңыз.
Екі түсірілім арасында
экспозициядағы айырмашылықты
(HDR күші) таңдау үшін HDR strength
(HDR күші) параметрін белгілеп, 2
түймешігін басыңыз.
Қажет параметрді белгілеңіз жəне J
түймешігін басыңыз. Егер Auto
(Автоматты) параметрі таңдалған
болса, фотокамера HDR күшін
көрініске сай автоматты түрде
реттейді.
156
4 Фотосуретті жақтауға алыңыз, фокустаңыз жəне
түсіріңіз.
Ысырманы босату түймешігі соңына
дейін басылған кезде фотокамера екі
сурет түсіреді. Кескіндер біріктіріліп
жатқанда l j басқару панелінде
жəне l l көріністапқышта
жыпылықтайды; жазу аяқталғанша
фотосуреттер түсіру мүмкін
болмайды. Суретке түсіру режимі
үшін қазіргі уақытта таңдалған
параметрге қарамастан ысырманы
босату түймешігі басылған сайын тек бір фотосурет
түсіріледі.
On (series) (Қосулы (бірнеше сурет)) параметрі таңдалған
болса, HDR мүмкіндігі HDR mode (HDR режимі) үшін Off
(Өшірулі) күйі таңдалғанда ғана өшеді; On (single photo)
(Қосулы (бір фотосурет)) параметрі таңдалған болса, HDR
мүмкіндігі фотосурет түсірілгеннен кейін автоматты түрде
өшеді. l белгішесі HDR режимінде суретке түсіру
аяқталғанда дисплейден кетеді.
D HDR фотосуреттерін жақтауға алу
Кескін жиектері кесіледі. Суретке түсіру кезінде фотокамера немесе
нысан қозғалса, қажет нəтижелер алынбауы мүмкін. Штативті
пайдалану ұсынылады. Көрініске қарай əсер көрінбеуі мүмкін, ашық
нысандар айналасында көлеңкелер немесе күңгірт нысандар
айналасында галолар көрінуі мүмкін. Кейбір нысандарда біркелкі емес
көлеңке көрініп тұруы мүмкін.
157
A BKT түймешігі
f1 (Custom control assignment
(Қолданушы басқару тетігін
тағайындау)) қолданушы параметрі > BKT
button (BKT түймешігі) + y (0 266) үшін
HDR (high dynamic range) (жоғары
динамикалық ауқым) таңдалса, HDR
режимін BKT түймешігін басу жəне басты
басқару дискін бұрау арқылы жəне күшті
BKT түймешігін басу жəне қосымша
басқару дискін бұрау арқылы таңдауға
болады. Басқару панелінде режим жəне
күш көрсетіледі: режимді көрсететін белгішелер Off (Өшірулі) үшін
5, On (single photo) (Қосулы (бір фотосурет)) үшін B жəне On
(series) (Қосулы (бірнеше сурет)) үшін 6 болады, ал күшті көрсететін
белгішелер Auto (Автоматты) үшін &, Extra high (Өте жоғары) үшін
7, High (Жоғары) үшін 8, Normal (Қалыпты) үшін 9 жəне Low
(Төмен) үшін ! болады.
A Аралықты реттейтін таймер арқылы фотосурет түсіру
Аралықты реттейтін таймер арқылы түсіру басталмас бұрын HDR
mode (HDR режимі) үшін On (series) (Қосулы (бірнеше сурет))
таңдалған болса, фотокамера таңдалған аралықта HDR
фотосуреттерін түсіруді жалғастырады (On (single photo) (Қосулы
(бір фотосурет)) таңдалған болса, аралықты реттейтін таймер арқылы
түсіру бір түсірілімнен кейін аяқталады).
158
Жарқылмен фотосурет
түсіру
Кірістірілген жарқылды пайдалану
Кірістірілген жарқылды табиғи жарықтандыру тиісті емес
болғанда ғана емес, көлеңкелерді жəне артқы жағы жанып
тұрған нысандарды қосымша жарықтандыру немесе нысанның
көздеріне жарық қосу үшін де пайдалануға болады.
Автоматты жарқыл шығару режимдері
i, k, p, n, o, s, w, f, d, e жəне ' режимдерінде кірістірілген
жарқыл қажет кезде автоматты түрде шығады жəне жанады.
1 Жарқыл режимін таңдаңыз.
M (Y) түймешігін басып тұрып, қажет жарқыл режимі
көрсетілгенше басты басқару дискін бұраңыз.
M (Y)
түймешігі
Басты басқару
дискі
A Тікелей көрініс
Тікелей көріністе таңдалған параметр мониторда көрсетіледі.
A Сонымен қатар келесіні қараңыз
Қосымша жарқыл бөліктері туралы ақпаратты Мəзірлер нұсқаулығында
қараңыз.
159
2 Суреттерді түсіріңіз.
Ысырманы босату
түймешігі жартылай
басылған кезде жарқыл
қажет болған кезде шығып,
фотосуретті түсіру кезінде
жанады. Жарқыл
автоматты түрде шықпаса, ОНЫ қолмен көтеруге
əрекеттенбеңіз. Бұл сақтық шарасы қолданылмаса,
жарқыл зақымдалуы мүмкін.
❚❚ Жарқыл режимдері
Мына жарқыл режимдері қол жетімді:
Автоматты жарқыл: жарықтандыру нашар болса немесе
нысанның артқы жағы жанып тұрса, жарқыл ысырманы босату
түймешігі жартылай басылған кезде автоматты түрде шығады
жəне қажет болған кезде жанады. o режимінде қол жетімді
емес.
Қызыл көз əсерін азайту мүмкіндігі бар автоматты
жарқыл: портреттер үшін пайдаланыңыз. Жарқыл қажет
кезде шығады жəне жанады, бірақ ол жанбай тұрып «қызыл
көз» əсерін азайту үшін қызыл көз əсерін азайту шамы
жанады. o режимінде қол жетімді емес.
Қызыл көз əсерін азайту мүмкіндігі бар автоматты баяу
синхрондау: қызыл көз əсерін азайту мүмкіндігі бар
автоматты жарқылдікімен бірдей, тек артқы фон жарығын
жазу үшін ысырманың баяу жылдамдықтары пайдаланылады.
Түнде немесе төмен жарықта түсірілетін портреттер үшін
пайдаланыңыз. o режимінде қол жетімді.
Автоматты баяу синхрондау: ысырманың баяу
жылдамдықтары түнде немесе төмен жарықта түсірілген
түсірілімдерде артқы фон жарығын жазу үшін
пайдаланылады. o режимінде қол жетімді.
j
160
Өшірулі: жарқыл жанбайды.
Қолмен жарқыл шығару режимдері
P, S, A, M жəне 0 режимдерінде жарқылды қолмен көтеру керек.
Жарқыл көтерілмеген болса жанбайды.
1 Жарқылды көтеріңіз.
Жарқылды көтеру үшін M (Y)
түймешігін басыңыз. Жарқыл өшірулі
болса немесе қосмыша жарқыл бөлігі
жалғанған болса, кірістірілген жарқыл
шықпайтынын ескеріңіз; 2-қадамға
өтіңіз.
M (Y) түймешігі
2 Жарқыл режимін таңдаңыз (тек P, S, A жəне M
режимдері).
M (Y) түймешігін басып тұрып, қажет жарқыл режимі
көрсетілгенше басты басқару дискін бұраңыз.
M (Y)
түймешігі
Басты басқару
дискі
3 Суреттерді түсіріңіз.
Егер j параметрінен басқа параметр таңдалған болса,
жарқыл сурет түсірілген сайын жанады.
161
❚❚ Жарқыл режимдері
Мына жарқыл режимдері қол жетімді:
Толықтырғыш жарқыл: жарқыл əр түсірілімде жанады.
Қызыл көз əсерін азайту: портреттер үшін пайдаланыңыз.
Жарқыл əр түсірілімде жанады, бірақ ол жанбай тұрып «қызыл
көз» əсерін азайту үшін қызыл көз əсерін азайту шамы
жанады. 0 режимінде қол жетімді емес.
Баяу синхрондау бар қызыл көз əсерін азайту: жоғарыда
аталған «қызыл көз əсерін азайту» параметрімен бірдей, тек
түнде немесе төмен жарықта артқы фон жарығын жазу үшін
ысырма жылдамдығы автоматты түрде баяулайды.
Портреттерде артқы фон жарығын қосу үшін пайдаланыңыз.
S, M жəне 0 режимдерінде қол жетімді емес.
Баяу синхрондау: жоғарыда аталған «толықтырғыш жарқыл»
сияқты, тек түнде немесе төмен жарықта артқы фон жарығын
жазу үшін ысырма жылдамдығы автоматты түрде баяулайды.
Нысанды да, артқы фонды да жазу керек болса
пайдаланыңыз. S, M жəне 0 режимдерінде қол жетімді емес.
Артқы пердемен баяу синхрондау: жоғарыда аталған
«артқы пердемен синхрондау» сияқты, тек түнде немесе
төмен жарықта артқы фон жарығын жазу үшін ысырма
жылдамдығы автоматты түрде баяулайды. Нысанды да,
артқы фонды да жазу керек болса пайдаланыңыз. S, M жəне 0
режимдерінде қол жетімді емес. Параметрлерді орнату
аяқталғанда S көрсетіледі.
Артқы пердемен синхрондау: жарқыл тура ысырма
жабылар алдында жанады, осылайша төменде оң жақта
көрсетілгендей қозғалыстағы жарық көздерінің артында жарық
ағынын жасайды. P, A жəне 0 режимдерінде қол жетімді емес.
Алдыңғы пердемен
синхрондау
j
162
Артқы пердемен
синхрондау
Өшірулі: жарқыл жанбайды. 0 режимінде қол жетімді емес.
A Кірістірілген жарқылды төмен түсіру
Жарқыл пайдаланылмаған кезде қуатты
үнемдеу үшін оны ілмегі шырт етіп орнына
түскенше төмен қарай ақырын басыңыз.
D Кірістірілген жарқыл
Көлеңкелерді болдырмау үшін блендаларды алып тастаңыз.
Жарқылдың минималды ауқымы шамамен 0,6 м болып табылады жəне
оны макро функциясы бар масштабтау объективтерінің макро
ауқымында пайдалану мүмкін емес. Фокустық қашықтықтары
16 мм - 300 мм объективтерді пайдаланыңыз; жарқыл фокустық
қашықтықтары 16 мм-ден төмен объективтерде пайдаланылса,
перифериялық жарықтандыру төмендеуі мүмкін. i-TTL жарқылын
басқару 100 жəне 12800 арасындағы ISO сезімталдықтарда қолжетімді;
12800 мəнінен асатын мəндерде кейбір ауқымдарда немесе апертура
мəндерінде қажетті нəтижелерге жетпеуіңіз мүмкін.
Жарқыл үздіксіз суретке түсіру режимдерінде жанса (0 86), ысырманы
босату түймешігі басылған сайын тек бір сурет түсіріледі.
Қатарынан бірнеше сурет түсірілгеннен кейін жарқылды қорғау үшін
ысырманы босату мүмкіндігі аз уақытқа ажыратылуы мүмкін. Аздаған
кідірістен кейін жарқылды қайта пайдалануға болады.
A Кірістірілген жарқылмен бірге пайдалануға болатын ысырма
жылдамдықтары
Кірістірілген жарқылмен бірге келесі ысырма жылдамдықтары қол
жетімді.
Режим
i, p, n, s, w, 0, f, d, e, ', P *, A *
k
o
S*
M*
Ысырма жылдамдығы
1/250–1/60 с
1/250–1/30 с
1
/250–1 с
1/250–30 с
1/250–30 с, A, %
* e1 (Flash sync speed (Жарқылды синхрондау жылдамдығы), 0 265)
қолданушы параметрі үшін 1/320 s (Auto FP) (1/320 c (Автоматты ФЖ))
немесе 1/250 s (Auto FP) (1/250 c (Автоматты ФЖ)) таңдалған кезде ФЖ
жоғары жылдамдықта автоматты синхрондауды қолдайтын қосымша
жарқыл бөліктерін пайдаланғанда 1/8000 с дейінгі жылдамдықтар
қолжетімді. 1/320 s (Auto FP) (1/320 с (Автоматты ФЖ)) таңдалған болса,
кірістірілген жарқылда 1/320 с ысырма жылдамдықтары қолжетімді болады.
163
Кірістірілген жарқылды басқару режимі
P, S, A жəне M режимдерінде
кірістірілген жарқыл үшін кірістірілген
жарқылды басқару режимін фотосурет
түсіру мəзіріндегі Flash control
(Жарқылды басқару) > Flash control
mode (built-in) (Кірістірілген
жарқылды басқару режимі
(кірістірілген)) параметрін пайдаланып таңдауға болады.
Қолжетімді параметрлер таңдалған элементке қарай өзгеріп
отырады.
Параметр
Сипаттама
Жарқыл деңгейі суретке түсіру жағдайларына сай
TTL
автоматты түрде реттеледі.
Жарқыл деңгейі Manual output amount (Қолмен
Manual (Қол
реттелетін шығару мөлшері) параметрін пайдаланып
режимі)
таңдалады.
Ысырма ашық кезде жарқыл қайта-қайта жанып,
бірнеше экспозиция əсерін тудырады. Жарқыл деңгейін
(Output (Шығыс)), бөліктің жануының ең көп санын
(Times (Саны0)) жəне жарқыл секундына қанша рет
Repeating
жанатынын (Frequency (Жиілік) (герцтермен
flash (Бірнеше
өлшенеді) таңдаңыз). Times (Саны) үшін қолжетімді
рет жанатын
параметрлер Output (Шығыс) үшін таңдалған
жарқыл)
параметрге қарай өзгеріп отырады; жарқылдың іс
жүзінде қанша рет жанатыны жылдам ысырма
жылдамдықтарында немесе төменірек жиіліктерде
азырақ болуы мүмкін.
A «Times (Саны)»
Repeating Flash (Бірнеше рет жанатын жарқыл) > Times (Саны) үшін
қолжетімді параметрлерді жарқылдың шығысы анықтайды.
Шығыс
1/4
1/8
1/16
164
«Times (Саны)» үшін
қолжетімді
параметрлер
2
2–5
2–10
Шығыс
1/32
1/64
1/128
«Times (Саны)» үшін
қолжетімді
параметрлер
2–10, 15
2–10, 15, 20, 25
2–10, 15, 20, 25, 30, 35
A Қосымша жарқыл бөліктері үшін жарқылды басқару
Қосымша жарқыл бөлігі жалғанған кезде фотосурет түсіру мəзіріндегі
Flash control (Жарқылды басқару) > Flash control mode (built-in)
(Кірістірілген жарқылды басқару (кірістірілген)) параметрі Flash
control mode (external) (Кірістірілген жарқылды басқару (сыртқы))
болып өзгереді.
A Кірістірілген жарқылды басқару режимі
i-TTL жарқылды басқаруда фотокамера жарқыл деңгейін негізгі жарқыл
жануының тура алдында шығарылатын көрінбейтін дерлік алдын ала
жарқылдардың (монитордың алдын ала жарқылдары) қатарынан
шағылысқан жарықтың негізінде орнатады. Фотокамера мына i-TTL
кірістірілген жарқылды басқару режимдеріне қолдау көрсетеді:
• Сандық айналы фотокамераға арналған i-TTL балансталған
толықтырғыш жарқыл: кадрдың барлық аумақтарында
нысандардан шағылысқан алдын ала жарқылдарды 180 мың нүктелі
(шамамен 180000 нүкте) RGB сенсоры қабылдап, негізгі нысан мен
қоршаған ортадағы фондық жарықтандыру арасында табиғи баланс
болуы мақсатында жарқыл шығысын реттеу үшін талдайды. G, E
немесе D түріне жататын объектив пайдаланылса, қашықтық мəліметі
жарқыл шығысын есептегенде қосылады. Нүктелі экспоөлшегіш
пайдаланылғанда қол жетімді емес.
• Сандық айналы фотокамераға арналған стандартты i-TTL
толықтырғыш жарқылы: кадрда жарықты стандартты деңгейге
апару үшін реттелген жарқыл шығысы; артқы фонның жарықтығы
ескерілмейді. Негізгі нысанға артқы нəрселерге қарағанда көбірек мəн
берілуі тиіс суреттер үшін немесе экспозиция түзетілімі
пайдаланылған кезде ұсынылады. Сандық айналы фотокамераның
стандартты i-TTL толықтырғыш жарқылы нүктелі экспоөлшегіш
таңдалғанда автоматты түрде іске қосылады.
165
A Апертура, сезімталдық жəне жарқыл ауқымы
Жарқылдың ауқымы сезімталдық мəніне (ISO баламасына) жəне
апертураға қарай əр түрлі болады.
100
1.4
2
2.8
4
5.6
8
11
16
Мына ISO баламаларындағы апертура
200
400
800 1600 3200 6400 12800
2
2.8
4
5.6
8
11
16
2.8
4
5.6
8
11
16
22
4
5.6
8
11
16
22
32
5.6
8
11
16
22
32
—
8
11
16
22
32
—
—
11
16
22
32
—
—
—
16
22
32
—
—
—
—
22
32
—
—
—
—
—
Болжалды
ауқым
m
0,7–8,5
0,6–6,0
0,6–4,2
0,6–3,0
0,6–2,1
0,6–1,5
0,6–1,1
0,6–0,8
P режимінде максималды апертура (ең аз f саны) ISO сезімталдыққа
сай төменде көрсетілгендей шектеледі:
100
2.8
Мына ISO баламаларындағы максималды апертура:
200
400
800
1600
3200
6400
12800
3.5
4
5
5.6
7.1
8
10
Объективтің максималды апертурасы жоғарыда берілгеннен кішірек
болса, апертураның максималды мəні объективтің максималды
апертурасы болады.
A Сонымен қатар келесіні қараңыз
Мыналар туралы ақпарат алу үшін:
• Фотосуретті қайта жиектеу алдында өлшенетін нысан үшін жарқыл
мəнін құлыптау, «Жарқыл қуатының құлпы» (0 169) бөлімін қараңыз.
• ФЖ жоғары жылдамдықта автоматты синхрондауды жəне жарқылды
синхрондау жылдамдығын таңдауды қосу немесе өшіру, A > e1
(Flash sync speed (Жарқылды синхрондау жылдамдығы), 0 265)
қолданушы параметрін қараңыз.
• Жарқылды пайдаланғанда қолжетімді ең баяу ысырма жылдамдығын
таңдау, A > e2 (Flash shutter speed (Жарқылдың ысырма
жылдамдығы), 0 265) қолданушы параметрін қараңыз.
166
Жарқыл түзетілімі
(Тек P, S, A, M жəне SCENE режимдері)
Жарқыл түзетілімі 1/3 ЭМ қадамдарымен жарқыл шығысын
–3 ЭМ жəне +1 ЭМ аралығында өзгерту үшін пайдаланылып,
фонға қатысты басты нысан жарықтығын өзгертеді. Жарқыл
шығысын басты нысанды жарықтау ету үшін арттыруға, я
болмаса қажет емес белгіленген тұстарды немесе
шағылысуларды болдырмау үшін азайтуға болады.
M (Y) түймешігін басып,
қосымша басқару дискін қажет
мəн көрсетілгенше бұраңыз.
Жалпы алғанда, оң мəндерді
нысанды бұрынғыдан
жарығырақ, ал теріс мəндерді
күңгірттеу ету үшін таңдаңыз.
±0 ЭМ
(M (Y) түймешігі
басылған)
M (Y)
түймешігі
–0,3 (–1/3) ЭМ
Қосымша
басқару дискі
+1,0 ЭМ
A Тікелей көрініс
Тікелей көріністе таңдалған мəн жарқыл түзетілімі реттеліп жатқанда
мониторда көрсетіледі.
167
±0,0 мəнінен басқа мəндерде M (Y) түймешігі босатылғаннан
кейін Y белгішесі көрсетіледі. Жарқыл түзетілімінің ағымдағы
мəнін M (Y) түймешігін басу арқылы растауға болады.
Қалыпты жарқыл шығысын жарқыл түзетілімін ±0,0 мəніне
орнату арқылы қалпына келтіруге болады. SCENE режимін
қоспағанда фотокамераны өшіргенде жарқыл түзетілімі
қалпына келтірілмейді (SCENE режимінде басқа режим
таңдалғанда немесе фотокамера өшірілгенде жарқыл түзетілімі
қалпына келтіріледі).
A Сонымен қатар келесіні қараңыз
Мыналар туралы ақпарат алу үшін:
• Жарқыл түзетілімі үшін қолжетімді қадамдардың өлшемін таңдау, A >
b2 (EV steps for exposure cntrl (Экспозицияны басқару үшін ЭМ
қадамдары), 0 262) қолданушы параметрін қараңыз.
• Жарқылды пайдаланғанда экспозиция түзетіліміне қоса жарқыл
түзетілімі де пайдаланылатын-пайдаланылмайтынын таңдау, A >
e3 (Exposure comp. for flash (Жарқыл үшін экспозиция түзетілімі),
0 265) қолданушы параметрін қараңыз.
• Түсірілімдер қатарында жарқыл деңгейін автоматты түрде өзгерту,
«Брекетинг» (0 209) бөлімін қараңыз.
168
Жарқыл қуатының құлпы
Бұл мүмкіндік жарқыл шығысын құлыптау үшін пайдаланылады.
Ол жарқыл деңгейін өзгертпестен фотосуреттерді қайта
жиектеуге жəне нысан кадрдың ортасында тұрмаса да жарқыл
шығысының нысанға лайықты екенін қамтамасыз етуге мүмкіндік
береді. Жарқыл шығысы ISO сезімталдық пен апертурадағы кез
келген өзгерістерге автоматты түрде реттеледі.
Жарқыл қуатының құлпын пайдалану:
1 Жарқыл қуатының құлпын
фотокамераны басқару тетігіне
тағайындаңыз.
FV lock (Жарқыл қуатының құлпы)
функциясын f1 (Custom control
assignment (Қолданушы басқару
тетігін тағайындау), 0 266)
қолданушы параметрін пайдаланып басқару тетігіне
тағайындаңыз.
2 TTL жарқылды басқару тетігін
таңдаңыз.
Фотосурет түсіру мəзірінде Flash
control (Жарқылды басқару) > Flash
control mode (built-in) (Кірістірілген
жарқылды басқару режимі
(кірістірілген)) үшін TTL режимін
таңдаңыз.
3 Жарқылды көтеріңіз.
P, S, A, M жəне 0 режимдерінде
жарқылды M (Y) түймешігін басу
арқылы көтеруге болады. i, k, p, n,
o, s, w, f, d, e жəне '
режимдерінде жарқыл қажет кезде
автоматты түрде шығады.
M (Y) түймешігі
169
4 Фокустаңыз.
Нысанды кадрдың
ортасына орналастырыңыз
да, ысырманы босату
түймешігін жартылай
басып фокустаңыз.
5 Жарқыл деңгейін құлыптаңыз.
Жарқылдың дайындығын білдіретін
индикатордың (M) көрсетілгенін
тексергеннен кейін 1-қадамда
таңдалған басқару тетігін басыңыз. Жарқыл монитордың
алдын-ала шығатын жарқылын шығарып тиісті жарқыл
деңгейін анықтайды. Жарқыл шығысы осы деңгейде
құлыптанады жəне жарқыл қуатының құлпы белгішесі (e)
дисплейде көрсетіледі.
6 Фотосуретті қайта жиектеңіз.
7 Фотосурет түсіріңіз.
Ысырманы босату түймешігін соңына дейін басып суретке
түсіріңіз. Қажет болса, жарқыл қуатының құлпын босатпай
қосымша суреттер түсіруге болады.
8 Жарқыл қуатының құлпын босатыңыз.
Жарқыл қуатының құлпын босату үшін 1-қадамда таңдалған
басқару тетігін басыңыз. Жарқыл қуатының құлпы белгішесі
(e) көрсетіліп тұрмағанын тексеріңіз.
170
A Өлшеу
Кірістірілген жарқыл сыртқы жарқыл бөлігінсіз пайдаланылғанда
жарқыл қуатының құлпы үшін өлшеу аумағы кадрдың ортасындағы
4 мм шеңбермен шектеледі. Кірістірілген жарқыл қашықтан
басқарылатын жарқыл бөліктерін басқаратын басты жарқыл ретінде
пайдаланылғанда фотокамера бүкіл кадрды өлшейді.
171
Кірістірілген жарқыл туралы ақпаратты
көру
P, S, A жəне M режимдерінде кірістірілген жарқыл көтерілген
кезде ақпараттық дисплейде (0 201) жарқыл туралы ақпаратты
көру үшін R түймешігін басуға болады. Көрсетілетін ақпарат
кірістірілген жарқылды басқару режиміне қарай өзгеріп
отырады.
❚❚ TTL
1 Жарқылдың дайындығын
білдіретін индикатор ................. 55
2 Кірістірілген жарқылды басқару
режимі ...................................... 164
3 Жарқыл режимі ........................ 162
4 Жарқыл түзетілімі .................... 167
❚❚ Manual (Қол режимі) (0 164)
1 Кірістірілген жарқылды басқару
режимі
2 Жарқыл деңгейі
❚❚ Repeating Flash (Бірнеше рет жанатын жарқыл)
(0 164)
1 Кірістірілген жарқылды басқару
режимі
2 Жарқыл деңгейі
3 Шығарылу саны (саны)
Жиілік
172
A Жарқыл туралы ақпарат жəне фотокамера параметрлері
Жарқылдың ақпараттық дисплейі таңдалған
фотокамера параметрлерін, соның ішінде
суретке түсіру режимін, ысырма
жылдамдығын, апертураны жəне ISO
сезімталдықты көрсетеді.
A Кірістірілген жарқылды басқару режимі
Ақпараттық дисплей кірістірілген жарқылды
басқару режимін келесідей көрсетеді:
i-TTL
Қол режимі
Бірнеше рет жанатын жарқыл
173
Қосымша жарқыл бөліктері
Мыналарды істеуге болады:
• Керек-жарақтарға арналған құрылғыға
қосымша жарқыл бөлігін бекіту (жарқыл
бөлігімен бірге қамтамасыз етілген
нұсқаулықты қараңыз)
• Қашықтан басқарылатын жарқыл
бөліктерін кірістірілген жарқылдан
шығатын оптикалық сигналдар арқылы
басқару (Мəзірлер нұсқаулығын қараңыз)
• Керек-жарақтарға арналған құрылғыға
бекітілген қосымша жарқыл бөлігінен
шығатын оптикалық сигналдар арқылы
қашықтан басқарылатын жарқыл бөліктерін
басқару (Мəзірлер нұсқаулығын қараңыз)
• SB-5000 арқылы таңдалған
параметрлерді пайдаланып WR-R10
арқылы таратылатын радио сигналдар
арқылы қашықтан басқарылатын жарқыл
бөліктерін басқару үшін керек-жарақтарға
арналған құрылғыға SB-5000 жарқылын
бекітіңіз (Мəзірлер нұсқаулығын қараңыз)
• Қашықтан басқарылатын жарқыл бөліктерін
кірістірілген жарқылдан шығатын
оптикалық сигналдар жəне WR-R10 арқылы
таратылатын радио сигналдар арқылы
басқарыңыз (Мəзірлер нұсқаулығын қараңыз)
• Қашықтан басқарылатын жарқыл
бөліктерін WR-R10 арқылы таратылатын
радио сигналдар арқылы басқарыңыз
(Мəзірлер нұсқаулығын қараңыз)
174
Қашықтан басқару пульті
арқылы фотосуретке түсіру
Қосымша ML-L3 қашықтан басқару
пультін пайдалану
Қосымша ML-L3 қашықтан басқару пультін (0 287) фотокамера
дірілін азайту немесе өздігінен түсірілетін портреттер үшін
пайдалануға болады.
1 Remote control mode (ML-L3) (Қашықтан басқару пульті
режимі (ML-L3)) параметрін таңдаңыз.
Фотосурет түсіру мəзіріндегі Remote
control mode (ML-L3) (Қашықтан
басқару пульті режимі (ML-L3))
параметрін белгілеп, 2 түймешігін
басыңыз.
2 Қашықтан басқару пульті режимін таңдаңыз.
Келесі параметрлердің біреуін белгілеп, J түймешігін басыңыз.
%
$
Параметр
Delayed remote
(Кешіктірілген
қашықтан басқару)
Quick-response remote
(Жылдам қашықтан
басу пульті)
&
Remote mirror-up
(Қашықтан айнаны
көтеру)
7
Off (Өшірулі)
Сипаттама
Ысырма ML-L3 ысырманы босату
түймешігі басылғаннан 2 с кейін
босатылады.
Ысырма ML-L3 ысырманы босату
түймешігі басылғанда босатылады.
Айнаны көтеру үшін ML-L3 ысырманы босату
түймешігін бір рет, ысырманы босату жəне
фотосурет түсіру үшін қайтадан басыңыз.
Айна көтерілген кезде фотокамера
тудыратын бұлдыратуды болдырмайды.
Ысырманы ML-L3 қашықтан басқару пультін
пайдаланып босату мүмкін емес.
3 Фотосуретті жақтауға алыңыз.
Фотокамераны штативке бекітіңіз немесе фотокамераны
тұрақты, тегіс бетке қойыңыз.
175
4 Фотосурет түсіріңіз.
5 м немесе азырақ қашықтықтан
ML-L3 таратқышын фотокамерадағы
инфрақызыл қабылдағышқа
бағыттап, ML-L3 ысырманы босату
түймешігін басыңыз. Кідіртілген
қашықтан істейтін жарқыл
режимінде өздігінен түсіруді реттейтін
таймер шамы ысырма босатылатын кезге шамамен екі
секундтай уақыт қалғанда жанады. Жылдам қашықтан басу
пульті режимінде өздігінен түсіруді реттейтін таймер шамы
ысырма босатылғаннан кейін жанады. Қашықтан айнаны
көтеру режимінде ML-L3 ысырманы босату түймешігін бір
рет басу айнаны көтереді; 30 с кейін немесе түймешік екінші
рет басылғанда ысырма босатылады жəне өздігінен түсіруді
реттейтін таймер шамы жыпылықтайды.
A Суретке түсіру режимі
ML-L3 қосымша қашықтан басқару пульті арқылы түсірілетін суреттер
суретке түсіру режимінің дискі арқылы таңдалған параметрге
қарамастан бір кадрға ілгерілеу режимінде түсіріледі.
D Қосымша ML-L3 қашықтан басқару пульттерін пайдаланудан
бұрын
Қашықтан басқару пультін алғаш рет пайдаланудан бұрын батареяның
оқшаулағыш мөлдір пластмасса қабатын алып тастаңыз.
176
A Кірістірілген жарқылды пайдалану
Қолмен шығару режимдерінде (0 161) жарқылмен фотосурет түсіру
алдында жарқылды көтеру үшін M (Y) түймешігін басыңыз жəне
жарқылдың дайындығын білдіретін индикатордың (M) көрсетілуін күтіңіз
(0 55). Қашықтан басқару пульті режимі қосулы кезде жарқыл
көтерілсе, суретке түсіру үзіледі. Жарқыл қажет болса, фотокамера
ML-L3 ысырманы босату түймешігіне жарқыл зарядталғанда ғана
жауап береді. Жарқылды автоматты шығару режимдерінде (0 159)
жарқыл қашықтан басқару пульті режимі таңдалған кезде зарядтала
бастайды; зарядталғаннан кейін жарқыл қажет кезде автоматты түрде
шығады жəне жанады.
Қызыл көз əсерін азайтуды қолдайтын жарқыл режимдерінде қызыл көз
əсерін азайту шамы ысырма босатылуы алдында бір секундтай
жанады. Кешіктірілген қашықтан істейтін жарқыл режимінде өздігінен
түсіруді реттейтін таймер шамы екі секунд бойы, содан кейін ысырма
босатылуы алдында бір секунд бойы жанатын қызыл көз əсерін азайту
шамы жанады.
A Қашықтан басқару пульті режимінде фокустау
Үздіксіз бақылағыш автофокус таңдалған болса, фотокамера фокусты
үздіксіз реттемейді; дегенмен, таңдалған автофокус режиміне
қарамастан, суретке түсіру алдында фотокамераның ысырманы босату
түймешігін жартылай басу арқылы фокустауға болатынын ескеріңіз.
Егер автоматты немесе əр кадр бойынша бақылағыш автофокустау
таңдалған болса, я болмаса, фотокамера кешіктірілген немесе жылдам
қашықтан басу пульті режимінде тікелей көріністе болса, фотокамера
суретке түсіру алдында фокусты автоматты түрде реттейді; егер
көріністапқыш арқылы фотосурет түсіру кезінде фокустай алмаса,
фотокамера ысырманы босатусыз күту режиміне оралады.
A Қашықтан айнаны көтеру режимі
Айна көтеріліп тұрған кезде фотосуреттерді көріністапқышта жəне
автофокуста жақтауға алу мүмкін емес, сондай-ақ, өлшеу
орындалмайды.
177
A Қашықтан басқару пульті режимінен шығу
c5 (Remote on duration (ML-L3) (Қашықтан басқару пультінің
сигналын күту ұзақтығы (ML-L3)), 0 263) қолданушы параметрі үшін
таңдалған уақытқа дейін фотосурет түсірілмесе, Remote control mode
(ML-L3) (Қашықтан басқару пульті режимі (ML-L3)) үшін Off
(Өшірулі) күйі таңдалса, екі түймешікті басу арқылы қалпына келтіру
орындалса (0 206) немесе суретке түсіру параметрлері Reset photo
shooting menu (Фотосурет түсіру мəзірін қалпына келтіру) (0 252)
арқылы қалпына келтірілсе, қашықтан басқару пульті режимінен
автоматты түрде бас тартылады.
D Ысырма түймешігін тағайындау
g1 (Custom control assignment (Қолданушы басқару тетігін
тағайындау)) қолданушы параметрі > Shutter-release button
(Ысырманы босату түймешігі) үшін Record movies
(Бейнефильмдер жазу) таңдалған болса, тікелей көрініс селекторы
1 күйіне бұралған болса, ML-L3 қашықтан басқару пультін пайдалану
мүмкін емес.
A Көріністапқышты жабыңыз
Көріністапқыштан кіретін жарықтың фотосуреттерде көрінуіне немесе
экспозицияға кедергі жасауына жол бермеу үшін резеңке көзүсті
қалқанын алып, көріністапқышты жинақтағы окуляр қақпағымен жауып
қойыңыз (0 90).
A Сонымен қатар келесіні қараңыз
Мыналар туралы ақпарат алу үшін:
• Фотокамера қашықтан басқару пультінен сигналды күтіп күту
режимінде қалатын уақыт ұзақтығын таңдау, A > c5 (Remote on
duration (ML-L3) (Қашықтан басқару пультінің сигналын күту
ұзақтығы (ML-L3)); 0 263) қолданушы параметрінен қараңыз.
• Қашықтан басқару пульті пайдаланылғанда шығатын дыбыстық
сигнал, B > Beep options (Дыбыстық сигнал параметрлері) (0 271)
бөлімін қараңыз.
178
Бейнефильмдерді жазу
жəне көру
Бейнефильмдерді жазу
Бейнефильмдерді тікелей көріністе жазуға болады.
1 Тікелей көрініс селекторын 1
күйіне (бейнефильм тікелей
көрінісі) бұраңыз.
Тікелей көрініс
селекторы
2 a түймешігін басыңыз.
Айна көтеріледі жəне объективтегі
көрініс экспозицияның əсерлері үшін
өзгертілген күйде фотокамераның
мониторында көрсетіледі. Нысан
көріністапқышта енді көрінбейді.
a түймешігі
A 0 белгішесі
0 белгішесі (0 185) бейнефильмдерді жазуға болмайтынын
білдіреді.
A Ақ түс балансы
P, S, A жəне M режимдерінде ақ түс балансын кез келген уақытта
L (U) түймешігін басу жəне басты басқару дискін бұрау арқылы
орнатуға болады (0 130).
179
3 Фокустаңыз.
Бастапқы кадрды жақтауға алыңыз
жəне фокустау үшін ысырманы босату
түймешігін жартылай басыңыз;
«Тікелей көріністі масштабтауды алдын
ала қарау» (0 57) бөлімінде сипатталғандай дəл фокустау үшін
ұлғайту үшін X (T) түймешігін басыңыз. Бет басымдығы бар
АФ режимі кезінде анықтауға болатын нысандар саны
бейнефильмді жазу кезінде азаятынын ескеріңіз.
A Экспозиция
Бейнефильм режимінде келесі экспозиция параметрлерін реттеуге
болады:
Апертура
Ысырма
жылдамдығы
—
—
✔
ISO
сезімталдық
— 2, 3
— 2, 3
✔ 3, 4
P, S 1
—
A
✔
M
✔
Өзге суретке
—
—
—
түсіру режимдері
1 S режимінің экспозициясы P режиміне тең.
2 ISO сезімталдықтың жоғарғы шегін бейнефильм түсіру
мəзіріндегі ISO sensitivity settings (ISO сезімталдық
параметрлері) > Maximum sensitivity (Максималды
сезімталдық) параметрін пайдаланып таңдауға болады (0 257).
3 ISO sensitivity settings (ISO сезімталдық параметрлері) >
Maximum sensitivity (Максималды сезімталдық) үшін немесе
ISO sensitivity (mode M) (ISO сезімталдық (M режимі)) үшін
таңдалған параметрге қарамастан, бейнефильм түсіру мəзірінде
Electronic VR (Электрондық ДА) үшін On (Қосулы) күйі
таңдалған кездегі жоғарғы шек ISO 51200 болады.
4 Бейнефильм түсіру мəзірінде ISO sensitivity settings (ISO сезімталдық
параметрлері) > Auto ISO control (mode M) (ISO автоматты түрде
басқару (M режимі)) үшін On (Қосулы) күйі таңдалған болса, ISO
сезімталдықтың жоғарғы шегін Maximum sensitivity (Максималды
сезімталдық) параметрін пайдаланып таңдауға болады.
M режимінде ысырма жылдамдығын 1/25 с жəне 1/8000 с арасындағы
мəндерге орнатуға болады (ең баяу қолжетімді ысырма
жылдамдығы кадр жылдамдығына қарай өзгеріп отырады; 0 188).
Басқа режимдерде ысырма жылдамдығы автоматты түрде
реттеледі. A немесе M режимінен басқа режимдерде нысан жарық
көзінде артық немесе кем ұсталса, тікелей көріністі аяқтап, қайта
бастаңыз немесе A режимін таңдап, апертураны реттеңіз.
180
4 Жазуды бастаңыз.
Жазуды бастау үшін бейнефильмді
жазу түймешігін басыңыз. Жазу
индикаторы жəне қол жетімді уақыт
мониторда көрсетіледі.
Экспозицияны A AE-L/AF-L
түймешігін басу арқылы құлыптауға
Бейнефильмді жазу
болады (0 125) немесе экспозиция
түймешігі
түзетілімін пайдаланып 1/3 ЭМ
қадамдарымен ±3 ЭМ дейін өзгертуге Жазу индикаторы
болады (0 127); нүктелі
экспоөлшегіш қолжетімді емес.
Автофокус режимінде фотокамераны
ысырманы босату түймешігін
жартылай басу немесе нысанды
мониторда нұқу арқылы қайта
фокустауға болады.
Қалған уақыты
A Дыбыс
Фотокамера бейне мен дыбысты жаза алады; бейнефильмді жазу
кезінде фотокамера алдындағы микрофонды жаппаңыз.
Кірістірілген микрофон автофокус, дірілді азайту кезінде
фотокамера немесе объектив, я болмаса, апертураға енгізілген
өзгертулер тудырған дыбыстарды жазуы мүмкін екенін ескеріңіз.
181
5 Жазуды аяқтаңыз.
Жазуды аяқтау үшін бейнефильмді
жазу түймешігін қайта басыңыз. Ең
көп ұзақтыққа жеткенде немесе жад
картасы толы кезде жазу автоматты
түрде аяқталады (жад картасының
жазу жылдамдығына байланысты
суретке түсіру ең көп ұзақтыққа жетпей тұрып аяқталуы
мүмкін екенін ескеріңіз).
6 Тікелей көріністен шығыңыз.
Тікелей көріністен шығу үшін a
түймешігін басыңыз.
A Сонымен қатар келесіні қараңыз
Мыналар туралы ақпарат алу үшін:
• Фотокамера бейнефильм режимінде қалай фокусталатынын таңдау,
«Автофокус» (0 100) бөлімін қараңыз.
• Объективтің фокустау сақинасын пайдаланып фокустау, «Қолмен
реттелетін фокус» (0 115) бөлімін қараңыз.
182
i түймешігін пайдалану
Төменде тізілген параметрлерге
бейнефильм режимінде i түймешігін
басу арқылы қатынасуға болады.
Сенсорлы экранды пайдаланыңыз
немесе мəзірді мульти селекторды жəне
J түймешігін пайдаланып шарлаңыз,
элементтерді белгілеу үшін мульти
селекторды пайдаланыңыз,
параметрлерді көру үшін 2 түймешігін
басыңыз жəне белгіленген параметрді
таңдау жəне i түймешігінің мəзіріне
оралу үшін J түймешігін басыңыз.
Түсіру режимінің дисплейіне шығу үшін i
түймешігін қайтадан басыңыз.
Параметр
Choose image area
(Кескін аумағын
таңдау)
Frame size/frame
rate (Кадр өлшемі/
кадр жылдамдығы)
Movie quality
(Бейнефильм
сапасы)
Active D-Lighting
(Қосылған
D-Lighting)
Microphone
sensitivity
(Микрофон
сезімталдығы)
Frequency response
(Жиілікке қатысты
сипаттама)
Wind noise
reduction (Жел
шуын азайту)
i түймешігі
Сипаттама
Бейнефильмдер үшін кескін аумағын таңдау
(0 190).
Кадр өлшемін жəне жылдамдығын таңдау
(0 188).
Бейнефильм сапасын таңдау (0 188).
Қосылған D-Lighting функциясын реттеу (0 153).
3840 × 2160 кадр өлшемінде қолжетімді емес
(0 188).
Микрофон сезімталдығын
реттеу үшін 1 немесе 3
түймешігін басыңыз.
Кірістірілген жəне сыртқы
микрофондардың (0 287)
екеуіне де əсер етіледі.
Кірістірілген немесе сыртқы микрофондардың
жиілікке қатысты сипаттамасын басқару.
Кірістірілген микрофонның жоғары жиіліктер
сүзгісін пайдаланып жел шуын азайтуды қосу
немесе өшіру.
183
Параметр
Сипаттама
Set Picture Control
Бейнефильмдер үшін пайдаланылатын Picture
(Picture Control
Control режимін таңдау (0 148).
режимін орнату)
Монитор жарықтығын реттеу үшін 1 немесе 3
түймешігін басыңыз (бұл тек тікелей көрініске
Monitor brightness
əсер ететінін жəне фотосуреттерге немесе
(Монитор
бейнефильмдерге, я болмаса, мəзірлер немесе
жарықтығы)
қарау үшін монитордың жарықтығына əсер
етпейтінін ескеріңіз; 0 269).
Multi-selector power
Электр жетекті апертураны қосу үшін Enable
aperture (Мульти
(Қосу) пəрменін таңдаңыз. Апертураны кеңейту
селектордың
үшін 1 түймешігін, апертураны тарылту үшін 3
электр жетекті
түймешігін басыңыз.
апертурасы)
Кадрдың ең жарық
Белгіленген тұстар
аумақтары
(белгіленген тұстар)
Highlight display дисплейде көлбеу
(Белгіленген
сызықтар арқылы
тұстарды көрсету) көрсетілетінкөрсетілмейтінін
таңдаңыз.
Headphone volume
Құлаққап дыбыс деңгейін реттеу үшін 1 немесе
(Құлаққаптың
3 түймешігін басыңыз.
дыбыс деңгейі)
Бейнефильм режимінде электрондық дірілді
азайтуды қосу үшін On (Қосулы) күйін таңдаңыз.
3840 × 2160 кадр өлшемінде қолжетімді емес
Electronic VR
(0 188). Электрондық дірілді азайту қосулы болса
(Электрондық ДА)
жəне Choose image area (Кескін аумағын таңдау)
ретінде DX таңдалса, көрініс бұрышы азаятынын
жəне кадрдың жиектері кесілетінін ескеріңіз.
A Сыртқы микрофонды пайдалану
Бейнефильмдер үшін дыбысты жазу үшін ME-1 қосымша стерео
микрофонын немесе ME-W1 сымсыз микрофонын пайдалануға болады
(0 287).
A Құлаққаптар
Үшінші тарап құлаққаптарын пайдалануға болады. Жоғары дыбыс
деңгейлері дыбыстың қатты шығуына əкелуі мүмкін екенін ескеріңіз;
құлаққаптарды пайдаланғанда ерекше сақ болған дұрыс.
184
Тікелей көрініс дисплейі: бейнефильмдер
Элемент
«Бейнефильм жоқ»
q белгішесі
Құлаққаптың дыбыс
w деңгейі
Микрофон
e сезімталдығы
r Дыбыс деңгейі
t Қалған уақыты
Бейнефильмнің кадр
y өлшемі
Белгіленген тұстарды
u көрсету индикаторы
«Электр жетекті
i апертура жоқ»
индикаторы
Электрондық ДА
o индикаторы
!0 Жел шуын азайту
Жиілікке қатысты
!1 сипаттама
Сипаттама
Бейнефильмдерді жазуға болмайтынын
білдіреді.
Құлаққапқа берілетін аудионың дыбыс
деңгейі. Үшінші тарап құлаққаптарын
қосқанда көрсетіледі (0 184).
Микрофон сезімталдығы (0 183).
Дыбысты жазу үшін дыбыс деңгейі. Егер
деңгей тым жоғары болса, қызыл болып
көрсетіледі; микрофон сезімталдығын
сəйкес реттеңіз.
Бейнефильмдер үшін қол жетімді жазу
уақыты.
Бейнефильм жазу үшін кадр өлшемі
(0 188).
Белгіленген тұстар дисплейі қосулы
кезде көрсетіледі (0 184).
Электр жетекті апертура қолжетімді
емес екенін көрсетеді (0 184).
Электрондық дірілді азайту қосулы
кезде көрсетіледі (0 184).
Жел шуын азайту қосулы кезде
көрсетіледі (0 183).
Ағымдағы жиілікке қатысты сипаттама
(0 183).
185
D Кері санақ индикаторы
Тікелей көріністің автоматты аяқталуына 30 с қалғанда кері санақ
көрсетіледі (тікелей көрініс ішкі тізбектерді қорғау үшін аяқталмақ болса
немесе c4—Monitor off delay (Мониторды өшіруді кешіктіру) > Live
view (Тікелей көрініс) қолданушы параметрі үшін No limit (Шексіз)
параметрінен басқа параметр таңдалған болса; 0 263—монитордың
автоматты түрде өшуіне 5 с қалғанда таймер қызыл түспен жанады).
Суретке түсіру жағдайларына байланысты таймер тікелей көрініс
таңдалған кезде бірден пайда болуы да мүмкін. Қол жетімді жазу
уақытының мөлшеріне қарамастан таймердің мерзімі біткенде
бейнефильм жазу автоматты түрде аяқталады.
A Бейнефильм жазу кезінде параметрлерді реттеу
Жазу кезінде құлаққаптың дыбыс деңгейін реттеу мүмкін емес. Қазіргі
уақытта I (микрофон өшірулі) параметрінен басқа параметр таңдалған
болса, жазу орындалып жатқанда микрофон сезімталдығын I
параметрінен басқа кез келген параметрге өзгертуге болады.
186
Индикаторларды көру жəне жасыру
Монитордағы индикаторларды жасыру немесе көрсету үшін R
түймешігін басыңыз.
Виртуалды көкжиек
Ақпарат қосулы
Гистограмма
Ақпарат өшірулі
Жақтауға
бағыттаушы
белгілер
187
Кадр өлшемі, кадр жылдамдығы жəне
бейнефильм сапасы
Бейнефильм түсіру мəзіріндегі Frame size/frame rate (Кадр
өлшемі/кадр жылдамдығы) параметрі бейнефильмнің кадр
өлшемін (нүктелер түрінде) жəне кадр жылдамдығын таңдау
үшін пайдаланылады. Сондай-ақ екі Movie quality
(Бейнефильм сапасы) параметрі арасынан таңдауға болады:
жоғары жəне қалыпты. Бұл опциялар бірге ең көп биттерді
тасымалдау жылдамдығын анықтайды (келесі кестеде
көрсетілгендей).
Параметр 1
3840 × 2160 (4K UHD); 30p 2
3840 × 2160 (4K UHD); 25p 2
3840 × 2160 (4K UHD); 24p 2
1920 × 1080; 60p
1920 × 1080; 50p
1920 × 1080; 30p
1920 × 1080; 25p
1920 × 1080; 24p
1280 × 720; 60p
1280 × 720; 50p
Ең жоғары биттерді
тасымалдау
жылдамдығы (Мб/
сек) (★ жоғары
сапа/қалыпты)
Ең көп
ұзақтық
r
144
s
t
y/y
48/24
z/z
29 мин. 59 с. 3
1/1
2/2
24/12
3/3
4/4
5/5
1 Нақты кадр жылдамдығы 30p ретінде тізілген мəндер үшін 29,97 кадр/сек,
24p ретінде тізілген мəндер үшін 23,976 кадр/сек жəне 60p ретінде тізілген
мəндер үшін 59,94 кадр/сек болады.
2 Бұл параметр таңдалғанда мониторда k көрсетіледі жəне
бейнефильм сапасы «жоғары» мəнінде бекітіледі.
3 Əр бейнефильм əрқайсысы 4 ГБ-қа дейінгі 8-ге дейін файлда
жазылады. Файлдардың саны жəне əр файлдың ұзақтығы Frame size/
frame rate (Кадр өлшемі/кадр жылдамдығы) жəне Movie quality
(Бейнефильм сапасы) үшін таңдалған параметрлерге қарай өзгеріп
отырады.
188
Индекстер
Index marking (Индекс таңбасы)
параметрі басқару тетігіне g1 (Custom
control assignment (Қолданушы
басқару тетігін тағайындау), 0 267)
қолданушы параметрін пайдаланып
тағайындалған болса, өңдеу жəне қарау
кезінде кадрларды табу үшін
пайдалануға болатын индекстерді қосу
Индекс
үшін жазу кезінде таңдалған басқару
тетігін басуға болады (0 195; i
режимінде индекстерді қосу мүмкін емес екенін ескеріңіз). Əр
бейнефильмге 20-ға дейін индекс қосуға болады.
A Сонымен қатар келесіні қараңыз
Мыналар туралы ақпарат алу үшін:
• Кадр өлшемі, кадр жылдамдығы, микрофон сезімталдығы жəне ISO
сезімталдық, «Бейнефильм түсіру мəзірі: бейнефильм түсіру
параметрлері» (0 257) бөлімін қараңыз.
• J түймешігі ойнайтын рөлді таңдау, A > f2 (OK button (OK
түймешігі); 0 266) қолданушы параметрін қараңыз.
• Fn1, Fn2 жəне A AE-L/AF-L түймешіктерінің рөлдерін таңдау, A > g1
(Custom control assignment (Қолданушы басқару тетігін
тағайындау); 0 267) қолданушы параметрін қараңыз.
• Ысырманы босату түймешігін тікелей көріністі бастау немесе
бейнефильм жазуды бастау жəне аяқтау үшін пайдалануға болатынболмайтынын таңдау, A > g1 (Custom control assignment
(Қолданушы басқару тетігін тағайындау)) қолданушы параметрі >
Shutter-release button (Ысырманы босату түймешігі) бөлімін
қараңыз (0 267).
189
Бейнефильмді кесу
Бейнефильмдердің арақатынасы 16 : 9 болады жəне олар кадр
өлшеміне жəне бейнефильм түсіру мəзірінде Choose image
area (Кескін аумағын таңдау) үшін таңдалған параметрге
қарай өзгеріп отыратын кесіндіні пайдаланып жазылады
(0 188, 257).
1920 × 1080 жəне
1280 × 720 (DX)
1920 × 1080 жəне
1280 × 720 (1,3×)
3840 × 2160
Бейнефильм кесінділерінің өлшемдері төменде берілген:
• 3840 × 2160 кадр өлшемінде Choose image area (Кескін
аумағын таңдау) үшін таңдалған параметрге қарамастан
бейнефильм кесіндісі шамамен 16,2 × 9,1 мм болады.
Көрінетін фокустық қашықтық DX пішімінікінен шамамен
1,5 есе үлкенірек болады.
• Choose image area (Кескін аумағын таңдау) үшін DX
таңдалғанда жəне 1920 × 1080 немесе 1280 × 720 кадр
өлшемінде бейнефильм кесіндісі шамамен 23,5 × 13,3 мм
болады.
• Choose image area (Кескін аумағын таңдау) үшін 1.3×
таңдалғанда жəне 1920 × 1080 немесе 1280 × 720 кадр
өлшемінде бейнефильм кесіндісі шамамен 18,0 × 10,1 мм
болады. Көрінетін фокустық қашықтық DX пішімінікінен
шамамен 1,3 есе үлкенірек болады.
190
Бейнефильм режимінде фотосуреттер түсіру
Бейнефильм режимінде (тікелей көріністе немесе
бейнефильм жазу кезінде) фотосуреттер түсіру үшін
g1 (Custom control assignment (Қолданушы
басқару тетігін тағайындау)) қолданушы параметрі >
Shutter-release button (Ысырманы босату
түймешігі) үшін Take photos (Фотосуреттер түсіру) пəрменін
таңдаңыз (0 267). Содан кейін арақатынасы 16 : 9
фотосуреттерді ысырманы босату түймешігін соңына дейін басу
арқылы кез келген уақытта түсіруге болады. Егер бейнефильмді
жазу орындалып жатса, жазу аяқталады жəне сол нүктеге дейін
жазылған түсірілген бөлік сақталады.
3840 × 2160 кадр өлшемін қоспағанда (0 188), фотосуреттер
фотосурет түсіру мəзірінде Image quality (Кескін сапасы) үшін
таңдалған пішімде жазылады (0 97); 3840 × 2160 кадр
өлшемінде түсірілген фотосуреттер JPEG жоғары сапалы★
кескін сапасымен жазылады. Кескін өлшемі туралы ақпаратты
«Кескін өлшемі» (0 192) бөлімінен қараңыз. Тікелей көрініс
селекторы 1 күйіне бұралған болса, фотосуреттердің
экспозициясын алдын ала қарау мүмкін емес екенін ескеріңіз; M
режимінде дəл нəтижелерге тікелей көрініс селекторы C күйіне
бұралған күйде экспозицияны алдын ала қарау арқылы жетуге
болады.
191
❚❚ Кескін өлшемі
Бейнефильм режимінде түсірілетін фотосуреттердің өлшемі
бейнефильмнің кадр өлшеміне (0 188) жəне 1920 × 1080 жəне
1280 × 720 кадр өлшемдерімен түсірілген фотосуреттер
жағдайында, кескін аумағына жəне фотосурет түсіру мəзірінде
Image size (Кескін өлшемі) үшін таңдалған параметрге қарай
өзгеріп отырады (0 99).
Кадр өлшемі
3840 × 2160
1920 × 1080
1280 × 720
Кескін аумағы Кескін өлшемі
—
Үлкен
DX
Орташа
Кішкентай
Үлкен
1,3×
Орташа
Кішкентай
Өлшем (нүктелер)
3840 × 2160
5568 × 3128
4176 × 2344
2784 × 1560
4272 × 2400
3200 × 1800
2128 × 1192
A HDMI
Фотокамера HDMI құрылғысына қосылған болса, объективтегі көрініс
фотокамера мониторында да, HDMI құрылғысында да көрінеді.
A Сымсыз қашықтан басқару бөліктері жəне қашықтан басқару
сымдары
g1 (Custom control assignment (Қолданушы басқару тетігін
тағайындау)) қолданушы параметрі > Shutter-release button
(Ысырманы босату түймешігі) (0 267) үшін Record movies
(Бейнефильмдер жазу) пəрмені таңдалған болса, қосымша сымсыз
қашықтан басқару бөліктеріндегі жəне қашықтан басқару
сымдарындағы ысырманы босату түймешіктерін (0 287) жартылай
басып тікелей көріністі бастауға немесе соңына дейін басып
бейнефильм жазуды бастауға жəне аяқтауға болады.
192
D Бейнефильмдерді жазу
Бейнефильмдер sRGB түс кеңістігінде жазылады. Жыпылықтау,
жолақтар немесе бұрмалану мониторда жəне түпкілікті бейнефильмде
флюоресцентті, сынап газ разрядты немесе натрий газ разрядты
шамдар астында немесе нысандар қозғалып жатса, əсіресе,
фотокамера көлденеңінен панорамаланғанда немесе кадрдағы нысан
көлденеңінен жылдам қозғалғанда көрінуі мүмкін (жыпылықтау жəне
жолақтарды азайту туралы ақпаратты Flicker reduction
(Жыпылықтауды азайту) бөлімінен қараңыз, 0 259). Жыпылықтау
электр жетекті апертура пайдаланылып жатқанда да пайда болуы
мүмкін. Кертілген шеттер, түсті жиек, муар əсері жəне жарық нүктелер
да пайда болуы мүмкін. Жыпылықтаған белгілер жəне басқа
жылтылдайтын жарық көздері бар кадрдың кейбір аумақтарында я
болмаса нысан импульстық немесе басқа жарық, лездік жарық көзімен
қысқаша жарықтандырылғанда ашық түсті аумақтар немесе жолақтар
пайда болуы мүмкін. Фотокамераны күнге немесе өзге қатты жарық
көздеріне бағыттамаңыз. Бұл сақтық шарасын орындамау нəтижесінде
фотокамераның ішкі схемалары зақымдалуы мүмкін. Бейнефильм
режимінде объективтегі көріністі ұлғайтсаңыз, бұрмалану (кездейсоқ
орналасқан жарық нүктелер, түстердің əркелкілігі немесе сызықтар)
жəне күтпеген түстер (0 57) пайда болуы мүмкін екенін ескеріңіз.
Жарқыл жарығын пайдалану мүмкін емес.
Объектив алынса, я болмаса, режимді таңдау дискі немесе тікелей
көрініс селекторы жаңа параметрге бұралса, жазу автоматты түрде
аяқталады.
Тікелей көріністі ұзақ уақыт бойы пайдалану
тұтқаның жəне фотокамераның монитор
айналасындағы аумақтарының қызуына
əкелуі мүмкін. Бұл ақауды білдірмейді.
Бұл аумақ əсіресе
қатты қызады.
A Тікелей көрініс кезінде дыбыстық сигнал шығарады
Апертураны реттесеңіз, тікелей көрініс селекторын пайдалансаңыз
немесе тікелей көрініс кезінде режимді таңдау дискін айналдырсаңыз,
дыбыстық сигнал шығуы мүмкін. Бұл қатені немесе ақаулықты
көрсетпейді.
193
Бейнефильмдерді қарау
Бейнефильмдер толық өлшемде қарау режимінде 1
белгішесімен көрсетіледі (0 225). Ойнатуды бастау үшін
мониторда a белгішесін нұқыңыз немесе J түймешігін
басыңыз; ағымдағы орынды бейнефильмнің орындалу
барысының жолағы көрсетеді.
1 белгішесі
Ұзақтық
a белгішесі
Ағымдағы күйі/жалпы ұзақтығы
Бейнефильмнің
орындалу барысының
жолағы
Дыбыс Анықтама
деңгейі
Келесі əрекеттерді орындауға болады:
Мақсат
Кідірту
Ойнату
Кері/ілгері
айналдыру
Баяу қозғалыспен
ойнатуды бастау
194
Сипаттама
Ойнатуды кідірту үшін 3 түймешігін басыңыз.
Бейнефильм кідіртілген кезде немесе кері/алға
айналдыру барысында ойнатуды жалғастыру
үшін J түймешігін басыңыз.
Кері айналдыру үшін 4
түймешігін, ілгері
айналдыру үшін 2
түймешігін басыңыз. Жылдамдық əр басқанда 2×,
4×, 8×, 16× аралығында артады; бейнефильмнің
басына немесе аяғына өту үшін басқару тетігін
басып тұрыңыз (бірінші кадр монитордың жоғарғы
оң жақ бұрышындағы h арқылы, соңғы кадр i
арқылы көрсетіледі). Егер ойнату кідіртілсе,
бейнефильм бір-бір кадрдан кері немесе ілгері
айналады; кері немесе ілгері үздіксіз айналдыру
үшін басқару тетігін басып тұрыңыз.
Баяу қозғалыспен ойнатуды бастау үшін
бейнефильм кідіртіліп тұрғанда 3 түймешігін
басыңыз.
Мақсат
Сипаттама
10 с ілгері немесе кері өткізіп жіберу үшін басты
10 сек өткізіп жіберу
басқару дискін бұраңыз.
Келесі немесе алдыңғы индекске өту үшін, я
болмаса бейнефильмде индекстер болмаса,
Ілгері/кері өту
соңғы немесе бірінші кадрға өту үшін қосымша
басқару дискін бұраңыз.
Дыбыс деңгейін арттыру үшін X (T)
Дыбыс деңгейін
түймешігін, азайту үшін W (Z) түймешігін
реттеу
басыңыз.
Бейнефильмнің кадр Бейнефильмді өңдеу параметрлерін көрсету
шеттерін кесу
үшін i түймешігін басыңыз (0 196).
Шығу
Суретке түсіру
режиміне оралу
Толық өлшемде қарауға шығу үшін 1 немесе K
түймешігін басыңыз.
Суретке түсіру режиміне шығу үшін ысырманы
босату түймешігін жартылай басыңыз.
A p белгішесі
Индекстері бар бейнефильмдер (0 189)
толық өлшемде қарау режимінде p
белгішесімен көрсетіледі.
195
Бейнефильмдерді өңдеу
Бейнефильмдердің өңделген көшірмелерін жасау үшін
түсірілген бөлік шеттерін кесіңіз немесе таңдалған кадрларды
JPEG пішіміндегі фотосуреттер ретінде сақтаңыз.
9
4
Параметр
Choose start/end point
(Басталу/аяқталу
нүктесін таңдау)
Save selected frame
(Таңдалған кадрды
сақтау)
Сипаттама
Қалаусыз түсірілген бөлік алынып
тасталған көшірмені жасаңыз.
Таңдалған кадрды JPEG пішіміндегі
фотосурет ретінде сақтаңыз.
Бейнефильмдердің кадр шеттерін кесу
Бейнефильмдердің кадр шеттері кесілген көшірмелерін жасау
үшін:
1 Бейнефильмді толық өлшемде көрсетіңіз (0 225).
2 Жаңа бастапқы кадрда
бейнефильмді кідіртіңіз.
Бейнефильмді «Бейнефильмдерді
көру» (0 194) бөлімінде
сипатталғандай ойнатыңыз, J
түймешігін басып ойнатуды бастаңыз
жəне жалғастырыңыз, 3 түймешігін
Бейнефильмнің
басып кідіртіңіз, ал 4 немесе 2
орындалу барысының
түймешігін басып, я болмаса басты
жолағы
немесе қосымша басқару дискін
бұрап қажет кадрды табыңыз. Бейнефильмдегі шамамен
алынған орынды бейнефильм орындалу барысының
жолағынан анықтауға болады. Жаңа бастапқы кадрда
ойнатуды кідіртіңіз.
196
3 Choose start/end point (Басталу/
аяқталу нүктесін таңдау) пəрменін
таңдаңыз.
i түймешігін басыңыз, содан кейін
Choose start/end point (Басталу/
аяқталу нүктесін таңдау) пəрменін
белгілеңіз жəне J түймешігін
басыңыз.
4 Start point (Басталу нүктесі)
параметрін таңдаңыз.
Ағымдағы кадрдан басталатын
көшірмені жасау үшін Start point
(Басталу нүктесі) параметрін
белгілеп, J түймешігін басыңыз.
9-қадамда көшірмені сақтаған кезде
ағымдағы кадр алдындағы кадрлар жойылады.
Start point
5 Жаңа басталу нүктесін растаңыз.
Қажетті кадр қазір көрсетіліп тұрмаса,
4 немесе 2 түймешігін басып ілгері
немесе кері айналдырыңыз (10 с
ілгері немесе кері өту үшін басты
басқару дискін бір тоқтауға бұраңыз;
индекске я болмаса бейнефильмде
индекстер болмаса, бірінші немесе
соңғы кадрға өту үшін қосымша басқару дискін бұраңыз).
197
6 Аяқталу нүктесін таңдаңыз.
Басталу нүктесінен (w) аяқталу
нүктесіне (x) дейін таңдау құралына
ауысу үшін L (U) түймешігін
басыңыз, содан кейін 5-қадамда
сипатталғандай соңғы кадрды
таңдаңыз. 9-қадамда көшірмені
сақтағанда таңдалған кадрдан кейінгі
кадрлар жойылады.
L (U) түймешігі
End point
7 Көшірме жасаңыз.
Қажет соңғы кадр көрсетілгеннен кейін 1 түймешігін
басыңыз.
8 Бейнефильмді алдын-ала
қараңыз.
Көшірмені алдын ала қарау үшін
Preview (Алдын ала қарау) пəрменін
белгілеп, J түймешігін басыңыз
(алдын ала қарауды үзу жəне сақтау
параметрлері мəзіріне оралу үшін 1
түймешігін басыңыз). Ағымдағы көшірмеден бас тарту жəне
жаңа басталу нүктесін немесе аяқталу нүктесін таңдау үшін
Cancel (Бас тарту) пəрменін белгілеп, J түймешігін
басыңыз; көшірмені сақтау үшін 9-қадамға өтіңіз.
198
9 Көшірмені сақтаңыз.
Көшірмені жаңа файлға сақтау үшін
Save as new file (Жаңа файл ретінде
сақтау) пəрменін белгілеп, J
түймешігін басыңыз. Бастапқы
бейнефильм файлын өңделген
көшірмемен ауыстыру үшін Overwrite
existing file (Бар файлды қайта жазу) пəрменін белгілеп, J
түймешігін басыңыз.
A Бейнефильмдердің кадр шеттерін кесу
Бейнефильмдердің ұзақтығы кем дегенде екі секунд болуы керек. Жад
картасындағы бос орын жеткіліксіз болса, көшірме сақталмайды.
Көшірмелердің жасалу уақыты мен күні бастапқы түпнұсқамен бірдей
болады.
A Бастапқы жəне соңғы түсірілген бөлікті жою
Бейнефильмнен тек бастапқы түсірілген бөлікті жою үшін 7-қадамға
6-қадамда L (U) түймешігін баспай өтіңіз. Тек соңғы түсірілген
бөлікті жою үшін 4-қадамда End point (Соңғы нүкте) параметрін
таңдаңыз, соңғы кадрды таңдаңыз жəне 7-қадамға 6-қадамда L (U)
түймешігін баспай өтіңіз.
A Өңдеу мəзірі
Бейнефильмдерді өңдеу мəзіріндегі Edit movie (Бейнефильмді
өңдеу) параметрін пайдаланып та өңдеуге болады (0 277).
199
Таңдалған кадрларды сақтау
Таңдалған кадрдың көшірмесін JPEG пішіміндегі сурет ретінде
сақтау үшін келесі əрекеттерді орындаңыз:
1 Бейнефильмді қажет кадрда
кідіртіңіз.
Бейнефильмді «Бейнефильмдерді
көру» (0 194) бөлімінде
сипатталғандай ойнатыңыз,
ойнатуды бастау жəне жалғастыру
үшін J түймешігін жəне кідірту үшін
3 түймешігін басыңыз. Көшіргіңіз
келетін кадрға келгенде бейнефильмді кідіртіңіз.
2 Save selected frame (Таңдалған
кадрды сақтау) пəрменін таңдаңыз.
Ағымдағы кадрдың JPEG көшірмесін
жасау үшін i түймешігін басыңыз,
содан кейін Save selected frame
(Таңдалған кадрды сақтау)
пəрменін белгілеңіз жəне J
түймешігін басыңыз (0 97).
A Таңдалған кадрды сақтау
Save selected frame (Таңдалған кадрды сақтау) параметрімен
жасалған JPEG пішіміндегі бейнефильм суреттерін өңдеу мүмкін емес.
JPEG бейнефильм суреттерінде фотосурет туралы мəліметтің кейбір
санаттары болмайды (0 231).
200
Суретке түсірудің басқа
параметрлері
R түймешігі (көріністапқыш арқылы
фотосурет түсіру)
Көріністапқышпен фотосурет түсіру
кезінде ысырма жылдамдығы, апертура,
қалған кадрлар саны жəне АФ
аумағының режимі сияқты деректер
тізілген ақпараттық дисплейді
мониторда көру үшін R түймешігін
басуға болады.
1 Суретке түсіру режимі ..................6
2 Икемді бағдарлама
индикаторы ................................73
3 Жарқылды синхрондау
индикаторы ..............................265
4 Ысырма жылдамдығы ..........74, 76
5 Апертура (f саны)..................75, 76
6 Суретке түсіру режимі ................86
Үздіксіз суретке түсіру
жылдамдығы ..............................86
R түймешігі
7 Қосылған D-Lighting
индикаторы...............................153
8 Picture Control индикаторы.......148
9 Кескін аумағы индикаторы .........93
10 «k» (жадта 1000-нан астам
экспозиция үшін орын қалған
кезде пайда болады) .................47
11 Қалған кадрлар саны .................47
Даралай жазу индикаторы .......259
201
12 Экспозиция индикаторы ............ 77
Экспозиция түзетілімінің
дисплейі ................................... 127
Брекетинг процесінің индикаторы
Экспозиция жəне жарқыл
брекетингі ......................... 210
Ақ түс балансының
брекетингі ........................ 215
13 Ақ түс балансы ......................... 130
Ақ түс балансын дəл реттеу
индикаторы .............................. 134
14 Кескін туралы аңғартпа
индикаторы .............................. 270
15 Авторлық құқық туралы
ақпарат..................................... 271
18 Автофокус режимі .................... 100
19 АФ аумағы режимінің
индикаторы .............................. 103
20 Өлшеу........................................ 123
21 Экспозиция жəне жарқыл
брекетингі индикаторы............ 210
Ақ түс балансы брекетингінің
индикаторы .............................. 215
ADL брекетингінің
индикаторы .............................. 219
HDR индикаторы ...................... 155
22 ADL брекетингінің мөлшері...... 219
HDR күші ................................... 156
Бірнеше экспозиция
индикаторы .............................. 256
16 Кескін өлшемі ............................. 99
17 Кескін сапасы.............................. 97
A Мониторды өшіру
Монитордан түсірілім мəліметін немесе жарқыл туралы ақпаратты
тазалау үшін R түймешігін қайтадан басыңыз немесе ысырманы босату
түймешігін жартылай басыңыз. Шамамен 4 секунд бойы ешқандай əрекет
орындалмаса, монитор автоматты түрде өшеді. Сонымен бірге, монитор
көз сенсорын жапқанда немесе көріністапқыш арқылы қарағанда өшеді.
Автоматты түрде өшу алдында монитордың қосулы болу ұзақтығын
таңдау туралы ақпаратты c4 (Monitor off delay (Мониторды өшіруді
кешіктіру), 0 263) қолданушы параметрінен қараңыз.
202
23 Bluetooth байланысының
индикаторы .............................273
Ұшақ режимі ..............................272
33 «Дыбыстық сигнал»
индикаторы...............................271
24 Wi-Fi байланысының
индикаторы ......................272, 273
Eye-Fi байланысының
индикаторы ..............................273
35 ISO сезімталдық индикаторы...118
ISO сезімталдық........................118
Автоматты ISO сезімталдығының
индикаторы...............................120
25 Жерсерік сигналының
индикаторы ..............................224
36 i белгішесі.................................205
26 Ұзақ экспозицияда бұрмалануды
азайту индикаторы ..................255
27 Виньеттеуді бақылау
индикаторы ..............................255
28 Бұрмалануды автоматты
басқару .....................................255
29 Электрондық алдыңғы пердемен
синхрондау ..............................264
30 Экспозицияны кешіктіру
режимі.......................................264
31 Дірілді азайту индикаторы .......265
34 Батарея индикаторы...................46
37 Жарқыл режимі .................159, 161
38 Жарқылды бақылау
индикаторы...............................164
39 Жарқыл қуаты құлпының
индикаторы...............................169
40 Жарқыл түзетілімінің
индикаторы...............................167
Жарқыл түзетілімінің мəні ........167
41 Экспозиция түзетілімінің
индикаторы...............................127
Экспозиция түзетілімінің
мəні ...........................................127
32 Аралықты реттейтін таймер
индикаторы ..............................256
Даралай түсіру индикаторы .....259
«Сағат орнатылмаған»
индикаторы ..............................204
Ескертпе: көрнекілік мақсатта дисплей барлық индикаторлар жанып
тұрған күйде көрсетілген.
203
A Сонымен қатар келесіні қараңыз
Ақпараттық дисплейдегі əріптердің түсін өзгерту туралы ақпаратты B >
Information display (Ақпараттық дисплей) (0 269) бөлімінен
қараңыз.
A Y («Сағат орнатылмаған») белгішесі
Фотокамера сағатына қуат тəуелсіз, қайта зарядталмалы қуат көзінен
беріледі, ол негізгі батарея салынған немесе фотокамераға қосымша
қуат жалғағышы жəне айнымалы ток адаптері арқылы қуат берілген
кезде қажетінше зарядталады (0 287). Екі күн зарядтау сағатқа
шамамен үш ай бойы қуат береді. Ақпараттық дисплейде Y белгішесі
жыпылықтаса, сағат қалпына келтірілген жəне жаңа фотосуреттерде
жазылатын күн мен уақыт дұрыс болмайды. Сағатты дұрыс уақыт пен
күнге орнату үшін баптау мəзіріндегі Time zone and date (Уақыт
белдеуі жəне күн) > Date and time (Күн жəне уақыт) параметрін
пайдаланыңыз (0 268).
204
i түймешігі
Төмендегі параметрлерге қатынасу үшін
көріністапқыш жəне тікелей көрініс арқылы
фотосурет түсіру кезінде i түймешігін
басыңыз. Сенсорлы экранды пайдаланыңыз
немесе мульти селекторды жəне J
түймешігін пайдаланып мəзірді шарлаңыз,
элементтерді белгілеу үшін мульти
i түймешігі
селекторды пайдаланыңыз жəне
параметрлерді көру үшін J түймешігін
басыңыз. Суретке түсіру режиміне оралу үшін ысырманы босату
түймешігін жартылай басыңыз.
❚❚ Көріністапқышпен фотосурет
түсіру
Параметр
Custom control assignment (Қолданушы
басқару тетігін тағайындау)
Choose image area (Кескін аумағын таңдау)
Set Picture Control (Picture Control
режимін орнату)
Active D-Lighting (Қосылған D-Lighting)
Long exposure NR (Ұзақ экспозиция БА)
High ISO NR (Жоғары ISO БА)
Remote control mode (ML-L3) (Қашықтан
басқару пульті режимі (ML-L3))
0
266
93
148
153
255
255
175
❚❚ Тікелей көрініс арқылы
фотосурет түсіру
Параметр
Choose image area (Кескін аумағын таңдау)
Image quality (Кескін сапасы)
Image size (Кескін өлшемі)
Set Picture Control (Picture Control
режимін орнату)
Active D-Lighting (Қосылған D-Lighting)
Remote control mode (ML-L3) (Қашықтан
басқару пульті режимі (ML-L3))
Electronic front-curtain shutter
(Электронды алдыңғы перде ысырмасы)
Exposure preview (Экспозицияны алдын
ала қарау)
Monitor brightness (Монитор жарықтығы)
0
93
97
99
148
153
175
264
78
269
205
Екі түймешікті басу арқылы қалпына келтіру:
əдепкі параметрлерді қалпына келтіру
Төменде тізілген фотокамера
параметрлерін W (Z) жəне E
түймешіктерін бірге екі секундтан
артық ұстап тұрып əдепкі мəндерге
қалпына келтіруге болады (бұл
түймешіктер жасыл нүктемен
белгіленеді). Басқару панелі
параметрлер қалпына келтірілген
кезде аз уақытқа өшеді.
W (Z) түймешігі
E түймешігі
❚❚ Фотосурет түсіру мəзірінде қатынасуға болатын
параметрлер
Параметр
Əдепкі
JPEG normal (JPEG
қалыпты)
Image size (Кескін өлшемі)
Large (Үлкен)
ISO sensitivity settings (ISO сезімталдық параметрлері)
ISO sensitivity (ISO сезімталдық)
P, S, A, M
100
Other modes (Басқа режимдер)
Auto (Авто)
Auto ISO sensitivity control (ISO
Off (Өшірулі)
сезімталдықты автоматты түрде басқару)
Auto (Автоматты) > Normal
White balance (Ақ түс балансы)
(Қалыпты)
Дəл реттеу
A-B: 0, G-M: 0
Picture Control settings (Picture Control
Өзгертілмеген
параметрлері) 1
HDR (high dynamic range) (HDR (жоғары
Off (Өшірулі) 2
динамикалық ауқым))
Flicker reduction (Жыпылықтауды азайту)
Flicker reduction setting (Жыпылықтауды
Disable (Өшіру)
азайту параметрі)
Flicker reduction indicator (Жыпылықтауды
On (Қосулы)
азайту индикаторы)
Remote control mode (ML-L3) (Қашықтан
Off (Өшірулі)
басқару пульті режимі (ML-L3))
Multiple exposure (Бірнеше экспозиция)
Off (Өшірулі) 3
Interval timer shooting (Аралықты реттейтін
Өшірулі 4
таймер арқылы түсіру)
Image quality (Кескін сапасы)
206
1 Тек Ағымдағы Picture Control.
2 HDR күші қалпына келтірілмейді.
3 Қазіргі уақытта бірнеше экспозиция орындалып жатса, суретке түсіру
аяқталып, бірнеше экспозиция сол кезге дейін жазылған экспозициялардан
жасалады. Күшею мен түсірілім саны қалпына келтірілмейді.
4 Аралықты реттейтін таймер арқылы түсіру орындалып жатса, суретке
түсіру аяқталады. Басталу күні, уақыт, суретке түсіру аралығы, аралықтар
мен түсірілімдер саны жəне экспозицияны тегістеу қалпына келтірілмейді.
❚❚ Бейнефильм түсіру мəзірінде қатынасуға болатын
параметрлер
Параметр
Əдепкі
ISO sensitivity settings (ISO сезімталдық параметрлері)
ISO sensitivity (mode M) (ISO
100
сезімталдық (M режимі))
Auto ISO control (mode M) (ISO
Off (Өшірулі)
автоматты түрде басқару (M режимі))
Maximum sensitivity (Максималды
51200
сезімталдық)
Same as photo settings
White balance (Ақ түс балансы)
(Фотосурет параметрлерімен
бірдей)
Active D-Lighting (Қосылған D-Lighting)
Off (Өшірулі)
Electronic VR (Электрондық ДА)
Off (Өшірулі)
❚❚ Басқа параметрлер
Параметр
Автофокус (көріністапқыш)
Автофокус режимі
%
Басқа режимдер
АФ аумағының режимі
n, x, 0, 1, 2, 3
m, w
i, j, k, l, p, o, r, s, t, u, v, y, z, f,
d, e, ', u, P, S, A, M
Автофокус (тікелей көрініс)
Автофокус режимі
АФ аумағының режимі
m, r, w, %, f, d, e, ', u, 1, 2, 3, P, S, A, M
n, 0
i, j, k, l, p, o, s, t, u, v, x, y, z
Əдепкі
AF-S
AF-A
Жалғыз нүктелі АФ
51 нүктелі динамикалық
аумақ АФ
АФ аумағын автоматты
түрде таңдау
AF-S
Кең аумақты АФ
Қалыпты аумақты АФ
Бет басымдығы бар АФ
207
Параметр
Фокустау нүктесі 1
Exposure preview (Экспозицияны алдын ала
қарау)
Multi-selector power aperture (Мульти
селектордың электр жетекті апертурасы)
Highlight display (Белгіленген тұстар
дисплейі)
Headphone volume (Құлаққаптың дыбыс
деңгейі)
Metering (Өлшеу)
АЭ құлпын ұстап тұру
Брекетинг
Flash compensation (Жарқыл түзетілімі)
Exposure compensation (Экспозиция
түзетілімі)
Flash mode (Жарқыл режимі)
i, k, p, n, w, f, d, '
s
Əдепкі
Орта
Off (Өшірулі)
Disable (Өшіру)
Off (Өшірулі)
15
Матрица
Өшірулі
Өшірулі 2
Өшірулі
Өшірулі
Авто
Авто + қызыл көз əсерін
азайту
Авто+баяу синхрондау
Толықтырғыш жарқыл
Өшірулі
Өшірулі
Өшірулі
o
0, P, S, A, M
e
FV lock (Жарқыл қуатының құлпы)
Икемді бағдарлама
Exposure delay mode (Экспозицияны
Off (Өшірулі)
кешіктіру режимі)
1 АФ аумағының режимі үшін АФ аумағын автоматты түрде таңдау
опциясы таңдалған болса, фокустау нүктесі көрсетілмейді.
2 Түсірілімдер саны нөлге ысырылады. Брекетинг қадамы 1 ЭМ
(экспозиция/жарқыл брекетингі) немесе 1 (ақ түс балансының
брекетингі) мəніне қалпына келтіріледі. Y Auto (Автоматты) күйі екі
түсірілімдік ADL брекетингі бағдарламалары үшін таңдалады.
208
Брекетинг
(Тек P, S, A жəне M режимдері)
Брекетинг əр түсірілімде экспозицияны, жарқыл деңгейін, Active
D-Lighting (Қосылған D-Lighting) (ADL) немесе ақ түс балансын
автоматты түрде өзгертіп, ағымдағы мəнді «қапсырады». Дұрыс
параметрлерді алу қиын жəне əр түсірілімде нəтижелерді
тексеруге жəне параметрлерді реттеуге уақыт жоқ
жағдайларда, я болмаса, бір нысан үшін əр түрлі
параметрлермен тəжірибелер жасау үшін таңдаңыз.
Брекетинг фотосурет түсіру мəзіріндегі
Auto bracketing set (Брекетингті
автоматты түрде орнату) параметрін
пайдаланып реттеледі. Ол келесі
параметрлерді қамтиды:
• AE & flash bracketing (АЭ жəне
жарқыл брекетингі): фотокамера
фотосуреттер қатарында экспозиция мен жарқыл деңгейін
өзгертіп отырады (0 210). Жарқыл брекетингі тек i-TTL
режимінде жəне, қолдау көрсетілсе, автоматты апертура (qA)
кірістірілген жарқылды басқару режимдерінде қолжетімді
екенін ескеріңіз (0 165).
• AE bracketing (АЭ брекетингі): фотокамера фотосуреттер
қатарында экспозицияны өзгертіп отырады.
• Flash bracketing (Жарқыл брекетингі): фотокамера
фотосуреттер қатарында жарқыл деңгейін өзгертіп отырады.
• WB bracketing (Ақ түс балансының брекетингі):
фотокамера əр фотосуреттің бірнеше көшірмесін жасайды,
əрқайсысының ақ түс балансы əр түрлі болады (0 215).
• ADL bracketing (ADL брекетингі): фотокамера фотосуреттер
қатарында Қосылған D-Lighting мəнін өзгертіп отырады
(0 219).
209
❚❚ Экспозиция жəне жарқыл брекетингі
Бірнеше фотосуретте экспозиция жəне/немесе жарқыл деңгейін
өзгерту.
Экспозиция мына
мəнге өзгертілді:
0 ЭМ
Экспозиция мына
мəнге өзгертілді:
–1 ЭМ
Экспозиция мына
мəнге өзгертілді:
+1 ЭМ
1 Түсірілімдер санын таңдаңыз.
BKT түймешігін басып тұрып, басты басқару дискін бұрап
брекетинг тізбегіндегі түсірілімдер санын таңдаңыз.
Экспозиция жəне
Түсірілімдер жарқыл брекетингі
саны
индикаторы
BKT түймешігі
Басты басқару
дискі
Қалған түсірілімдер/
түсірілімдер саны
Нөлден басқа параметрлерде
басқару панелінде M белгішесі
көрсетіледі. Көріністапқышта D
көрсетіледі, ал ақпараттық дисплей
брекетинг индикаторын жəне
брекетинг түрін көрсететін белгішені
қамтамасыз етеді: v (экспозиция
жəне жарқыл брекетингі), w (тек экспозиция брекетингі)
немесе x (тек жарқыл брекетингі).
210
2 Экспозиция қадамын таңдаңыз.
BKT түймешігін басып тұрып, қосымша басқару дискін бұрап
экспозиция қадамын таңдаңыз.
Экспозиция қадамы
BKT түймешігі
Қосымша
басқару дискі
Əдепкі параметрлерде қадам өлшемін 0,3 (1/3), 0,7 (2/3), 1, 2
жəне 3 ЭМ арасынан таңдауға болады. Төменде 0,3 (1/3) ЭМ
қадамы бар брекетинг бағдарламалары тізілген.
Ақпараттық дисплей
Түсірілімдер
саны
0
3
3
2
2
3
5
7
9
Брекетинг реті (ЭМ)
0
0/+0,3/+0,7
0/–0,7/–0,3
0/+0,3
0/–0,3
0/–0,3/+0,3
0/–0,7/–0,3/+0,3/+0,7
0/–1,0/–0,7/–0,3/+0,3/
+0,7/+1,0
0/–1,3/–1,0/–0,7/–0,3/
+0,3/+0,7/+1,0/+1,3
2 ЭМ немесе одан көбірек экспозиция қадамдары үшін
түсірілімдердің ең көп саны 5 екенін ескеріңіз; 1-қадамда
жоғарырақ сан таңдалған болса, түсірілімдердің саны 5 деп
автоматты түрде орнатылады.
211
3 Фотосуретті жақтауға алыңыз, фокустаңыз
жəне түсіріңіз.
Фотокамера таңдалған брекетинг
бағдарламасына сай экспозицияны жəне/немесе
жарқыл деңгейін əр түсірілімде өзгертеді.
Экспозицияға енгізілген өзгерістер экспозиция түзетілімімен
енгізілгендерге қосылады (0 127).
Брекетинг күшінде болғанда брекетинг процесінің
индикаторы көрсетіледі. Əр түсірілімнен кейін индикатордан
бір сегмент жойылады.
Түсірілім саны: 3; қадам: 0,7
Бірінші түсірілімнен кейінгі
дисплей
A Тікелей көрініс
Тікелей көріністе брекетинг параметрлері мониторда көрсетіледі.
A Сонымен қатар келесіні қараңыз
Мыналар туралы ақпарат алу үшін:
• Қадам өлшемін таңдау, A > b2 (EV steps for exposure cntrl
(Экспозицияны басқару үшін ЭМ қадамдары), 0 262) қолданушы
параметрін қараңыз.
• Брекетинг орындалатын ретті таңдау, A > e5 (Bracketing order
(Брекетинг реті), 0 266) қолданушы параметрін қараңыз.
• BKT түймешігінің рөлін таңдау, A > f1 (Custom control assignment
(Қолданушы басқару тетігін тағайындау)) қолданушы параметрі >
BKT button (BKT түймешігі) + y (0 266) бөлімін қараңыз.
212
❚❚ Брекетингті болдырмау
Брекетингті болдырмау үшін BKT түймешігін басыңыз жəне
брекетинг тізбегінде түсірілімдер қалмағанша, əрі басқару
панелі мен көріністапқышта брекетинг индикаторлары өшкенше
басты басқару дискін бұраңыз. Соңғы қолданылған бағдарлама
келесі рет брекетинг іске қосылғанда қалпына келтіріледі.
Сондай-ақ, брекетингті екі түймешікті басу арқылы қалпына
келтіруді (0 206) орындап болдырмауға болады, бірақ бұл
жағдайда брекетинг бағдарламасы келесі рет брекетинг іске
қосылғанда қалпына келтірілмейді.
A Нөл түсірілім
Брекетинг тізбегінде түсірілімдер қалмағанда тікелей көрініс
дисплейінде «–/–» көрсетіледі.
A Экспозиция жəне жарқыл брекетингі
Үздіксіз суретке түсіру режимдерінде (0 86) суретке түсіру брекетинг
бағдарламасында көрсетілген түсірілімдер саны түсіріліп болғанда
кідіреді. Келесі рет ысырманы босату түймешігі басылғанда суретке
түсіру жалғасады.
Тізбектегі барлық түсірілімдер түсіріліп болғанша жад картасы толып
кетсе, жад картасын ауыстырғаннан немесе жад картасында орын
босату үшін түсірілімдер жойылғаннан кейін суретке түсіруді тізбектегі
келесі түсірілімнен бастап жалғастыруға болады. Егер тізбектегі
барлық түсірілімдер түсірілгенше фотокамера өшірілсе, фотокамера
қосылған кезде брекетинг тізбектегі келесі түсірілімнен жалғасады.
213
A Экспозиция брекетингі
Фотокамера экспозицияны ысырма жылдамдығын жəне апертураны (P
режимі), апертураны (S режимі) немесе ысырма жылдамдығын (A жəне
M режимдері) өзгерту арқылы өзгертеді. P, S жəне A режимдерінде ISO
sensitivity settings (ISO сезімталдық параметрлері) > Auto ISO
sensitivity control (ISO сезімталдықты автоматты түрде басқару)
(0 120) үшін On (Қосулы) күйі таңдалған болса, фотокамераның
экспозиция жүйесінің шектері асырылғанда фотокамера оңтайлы
экспозицияны алу үшін ISO сезімталдықты автоматты түрде өзгертеді;
M режимінде фотокамера алдымен ISO сезімталдықты автоматты
түрде басқаруды пайдаланып экспозицияны оңтайлы мəнге
мүмкіндігінше жақын əкеледі, содан кейін ысырма жылдамдығын
өзгерту арқылы осы экспозицияны қапсырады.
214
❚❚ Ақ түс балансының брекетингі
Фотокамера əр фотосуреттің бірнеше көшірмесін жасайды,
əрқайсысының ақ түс балансы əр түрлі болады.
1 Түсірілімдер санын таңдаңыз.
BKT түймешігін басып тұрып, басты басқару дискін бұрап
брекетинг тізбегіндегі түсірілімдер санын таңдаңыз.
Түсірілімдер
саны
BKT түймешігі
Ақ түс балансы
брекетингінің
индикаторы
Басты басқару
дискі
Нөлден басқа параметрлерде
басқару панелінде жəне
көріністапқышта сəйкесінше M жəне
D көрсетіледі; ақпараттық
дисплейде y белгішесі жəне
брекетинг индикаторы көрсетіледі.
215
2 Ақ түс балансының қадамын таңдаңыз.
BKT түймешігін басып тұрып, қосымша басқару дискін бұрап
ақ түс балансын реттеуді таңдаңыз. Əр қадам шамамен 5
майредке тең.
Ақ түс балансының
қадамы
BKT түймешігі
Қосымша
басқару дискі
1 (5 майред), 2 (10 майред) немесе 3 (15 майред) қадамдары
арасынан таңдаңыз. Жоғарырақ B мəндері көк түстің көбірек
мөлшерлеріне, жоғарырақ A мəндері сары түстің көбірек
мөлшерлеріне сəйкес келеді (0 134). 1 қадамдық брекетинг
бағдарламалары төменде тізілген.
Ақпараттық дисплей
216
Ақ түс
Түсірілімдер
Брекетинг
балансының
саны
реті
қадамы
2
1B
0/1B
2
1A
0/1A
3
1 A, 1 B
0/1A/1B
3 Фотосуретті жақтауға алыңыз,
фокустаңыз жəне түсіріңіз.
Əр түсірілім брекетинг
бағдарламасында көрсетілген
көшірмелер санын жасау үшін
өңделеді, əрі əр көшірменің бөлек ақ түс балансы болады. Ақ
түс балансына жасалған өзгерістер ақ түс балансы дəл
реттеуімен жасалған ақ түс балансы реттеуіне қосылады.
Брекетинг бағдарламасындағы
түсірілімдер саны қалған кадрлар
санынан артық болса, басқару
панелінде n жыпылықтайды,
көріністапқышта j белгішесі
жыпылықтайды жəне ысырманы
босату өшіріледі. Жаңа жад
картасын салған кезде суретке
түсіруді бастауға болады.
217
❚❚ Брекетингті болдырмау
Брекетингті болдырмау үшін BKT түймешігін басыңыз жəне
брекетинг тізбегінде түсірілімдер қалмағанша, əрі басқару
панелі мен көріністапқышта брекетинг индикаторлары өшкенше
басты басқару дискін бұраңыз. Соңғы қолданылған бағдарлама
келесі рет брекетинг іске қосылғанда қалпына келтіріледі.
Сондай-ақ, брекетингті екі түймешікті басу арқылы қалпына
келтіруді (0 206) орындап болдырмауға болады, бірақ бұл
жағдайда брекетинг бағдарламасы келесі рет брекетинг іске
қосылғанда қалпына келтірілмейді.
A Тікелей көрініс
Тікелей көріністе брекетинг параметрлері мониторда көрсетіледі.
A Нөл түсірілім
Брекетинг тізбегінде түсірілімдер қалмағанда тікелей көрініс
дисплейінде «–/–» көрсетіледі.
A Ақ түс балансының брекетингі
Ақ түс балансының брекетингін NEF (RAW) пішіміндегі кескін
сапасында пайдалану мүмкін емес. NEF (RAW) немесе NEF (RAW) +
JPEG параметрін таңдау ақ түс балансының брекетингін
болдырмайды.
Ақ түс балансының брекетингі тек түс температурасына əсер етеді (ақ
түс балансы дəл реттеу дисплейіндегі сары-көк білік, 0 134). Жасылқою қызыл білікте ешбір реттеулер жасалмайды.
Өздігінен түсіруді реттейтін таймер режимінде (0 89) ақ түс балансы
бағдарламасында көрсетілген көшірмелер саны c3 (Self-timer
(Өздігінен түсіруді реттейтін таймер)) > Number of shots
(Түсірілімдер саны) қолданушы параметрі үшін таңдалған параметрге
қарамастан ысырма босатылған сайын жасалады (0 263).
Фотокамера жад картасына қатынасу шамы жанып тұрғанда өшірілсе,
ол тізбектегі барлық фотосуреттер түсіріліп болғаннан кейін ғана өшеді.
218
❚❚ ADL брекетингі
Фотокамера бірнеше экспозиция бойына Қосылған D-Lighting
мүмкіндігін өзгертеді.
1 Түсірілімдер санын таңдаңыз.
BKT түймешігін басып тұрып, басты басқару дискін бұрап
брекетинг тізбегіндегі түсірілімдер санын таңдаңыз.
ADL
брекетингінің
мөлшері
BKT түймешігі
Түсірілімдер
саны
Басты басқару
дискі
Нөлден басқа параметрлерде
басқару панелінде жəне
көріністапқышта сəйкесінше M жəне
D көрсетіледі; ақпараттық
дисплейде z белгішесі жəне
брекетинг мөлшері көрсетіледі.
219
Қосылған D-Lighting өшірулі күйде бір фотосурет жəне
екіншісін таңдалған мəнде түсіру үшін екі түсірілімді
таңдаңыз. Қосылған D-Lighting функциясы Off (Өшірулі),
Low (Төмен) жəне Normal (Қалыпты) (үш түсірілім), Off
(Өшірулі), Low (Төмен), Normal (Қалыпты) жəне High
(Жоғары) (төрт түсірілім) немесе Off (Өшірулі), Low
(Төмен), Normal (Қалыпты), High (Жоғары) жəне Extra
high (Өте жоғары) (бес түсірілім) параметріне орнатылғанда
фотосуреттер қатарын түсіру үшін үш-бес түсірілім
таңдаңыз. Егер екіден көп түсірілімді таңдаған болсаңыз,
3-қадамға өтіңіз.
2 Active D-Lighting (Қосылған D-Lighting) функциясын
таңдаңыз.
BKT түймешігін басып
тұрып, қосымша басқару
дискін бұрап Қосылған
D-Lighting функциясын
таңдаңыз.
BKT түймешігі
Қосымша
басқару дискі
Қосылған D-Lighting ақпараттық дисплейде жəне басқару
панелінде көрсетіледі.
Қосылған D-Lighting
220
Y
Auto (Авто)
R
Low (Төмен)
Q
Normal
(Қалыпты)
P
High
(Жоғары)
Z
Extra high
(Өте жоғары)
Ақпараттық
дисплей
Басқару панелінің
дисплейі
3 Фотосуретті жақтауға алыңыз, фокустаңыз
жəне түсіріңіз.
Фотокамера таңдалған брекетинг
бағдарламасына сай Қосылған D-Lighting
мүмкіндігін əр түсірілімде өзгертеді. Брекетинг
күшінде болғанда брекетинг процесінің индикаторы
көрсетіледі. Əр түсірілімнен кейін индикатордан бір сегмент
жойылады.
Түсірілімдер саны: 3
Бірінші түсірілімнен кейінгі
дисплей
A Тікелей көрініс
Тікелей көріністе брекетинг параметрлері мониторда көрсетіледі.
221
❚❚ Брекетингті болдырмау
Брекетингті болдырмау үшін BKT түймешігін басыңыз жəне
брекетинг тізбегінде түсірілімдер қалмағанша, əрі басқару
панелі мен көріністапқышта брекетинг индикаторлары өшкенше
басты басқару дискін бұраңыз. Соңғы қолданылған бағдарлама
келесі рет брекетинг іске қосылғанда қалпына келтіріледі.
Сондай-ақ, брекетингті екі түймешікті басу арқылы қалпына
келтіруді (0 206) орындап болдырмауға болады, бірақ бұл
жағдайда брекетинг бағдарламасы келесі рет брекетинг іске
қосылғанда қалпына келтірілмейді.
A Нөл түсірілім
Брекетинг тізбегінде түсірілімдер қалмағанда тікелей көрініс
дисплейінде «–/–» көрсетіледі.
A ADL брекетингі
Үздіксіз суретке түсіру режимдерінде (0 86) суретке түсіру брекетинг
бағдарламасында көрсетілген түсірілімдер саны түсіріліп болғанда
кідіреді. Келесі рет ысырманы босату түймешігі басылғанда суретке
түсіру жалғасады.
Тізбектегі барлық түсірілімдер түсіріліп болғанша жад картасы толып
кетсе, жад картасын ауыстырғаннан немесе жад картасында орын
босату үшін түсірілімдер жойылғаннан кейін суретке түсіруді тізбектегі
келесі түсірілімнен бастап жалғастыруға болады. Егер тізбектегі
барлық түсірілімдер түсірілгенше фотокамера өшірілсе, фотокамера
қосылған кезде брекетинг тізбектегі келесі түсірілімнен жалғасады.
222
Орын деректері
GP-1/GP-1A GPS бөлігін (бөлек сатылады) фотокамераның
қосымша керек-жарақ жалғағышына (0 1) GP-1/GP-1A
бөлігімен бірге қамтамасыз етілген кабельді пайдаланып қосуға
болады. Бұл фотосуреттер түсіргенде фотокамераның
ағымдағы орны туралы ақпаратты жазуға мүмкіндік береді.
GP-1/GP-1A бөлігін қоспай тұрып фотокамераны өшіріңіз;
қосымша ақпаратты GP-1/GP-1A нұсқаулығынан қараңыз.
❚❚ Баптау мəзірінің параметрлері
Баптау мəзіріндегі Location data (Орын деректері)
элементінде төменде көрсетілген параметрлер бар.
• Position (Орын): ағымдағы ендік, бойлық, биіктік жəне
əмбебап үйлестірілетін уақыт (UTC).
• External GPS device options (Сыртқы GPS құрылғысының
параметрлері) > Standby timer (Күту режимінің таймері):
GPS құрылғысы жалғанған кезде күту режимінің таймері
қосылатын-қосылмайтынын таңдаңыз.
Параметр
Enable
(Қосу)
Disable
(Өшіру)
Сипаттама
Күту режимінің таймері қосылған. c2 (Standby timer,
0 263) қолданушы параметрінде көрсетілген кезең бойы
əрекеттер орындалмаса, таймердің мерзімі автоматты
түрде бітіп, батареяны тұтыну азаяды. GP-1 немесе
GP-1A құрылғысы қосылған болса, бұл құрылғы
таймердің мерзімі біткеннен кейін орнатылған кезең бойы
белсенді болып қалады; фотокамера орын деректерін
алуға уақыт беру үшін кешігуді экспозиция өлшегіштері
белсендірілгеннен немесе фотокамера қосылғаннан бір
минутқа дейін кейінге ұзартуға болады.
Күту режимінің таймері өшірілген. Бұл орын деректерін
үзіліссіз жазуды қамтамасыз етеді.
• External GPS device options (Сыртқы GPS құрылғысының
параметрлері) > Set clock from satellite (Сағатты
жерсеріктен орнату): фотокамера сағатын GPS құрылғы
хабарлаған уақытпен синхрондау үшін Yes (Иə) жауабын
таңдаңыз.
223
A Смарт құрылғылар
Смарт құрылғыдан орын деректерін жүктеу жəне келесі
фотосуреттерде ендіру үшін сымсыз байланысты орнатып, баптау
мəзірінде Location data (Орын деректері) > Download from smart
device (Смарт құрылғыдан жүктеу) үшін Yes (Иə) жауабын таңдаңыз
(0 271).
A Əмбебап үйлестірілген уақыт (UTC)
UTC деректері GPS құрылғысы арқылы беріледі жəне фотокамера
сағатына бағынбайды.
A o белгішесі
Байланыс күйін o белгішесі көрсетеді:
• o (тұрақты): орын деректері алынды.
• o (жыпылықтауда): GP-1/GP-1A сигналды іздеуде. Белгіше
жыпылықтап тұрғанда түсірілген суреттерде орын деректері
болмайды.
• Белгіше жоқ: кемінде екі секунд бойы GP-1/GP-1A құрылғысынан
жаңа орын деректері алынбаған. o белгішесі көрсетілмей тұрғанда
түсірілген суреттерде орын деректері болмайды.
224
Қарау туралы қосымша
ақпарат
Кескіндерді көру
W (Z)
W (Z)
X (T)
X (T)
Толық өлшемде
қарау
Сурет нобайын қарау
Күнтізбені қарау
Толық өлшемде қарау
Фотосуреттерді қарау үшін K түймешігін
басыңыз. Мониторда ең соңғы
фотосурет көрсетіледі. Қосымша
суреттерді солға немесе оңға шерту, я
болмаса, 4 немесе 2 түймешігін басу
арқылы көрсетуге болады; ағымдағы
фотосурет туралы қосымша ақпаратты
K түймешігі
көру үшін 1 немесе 3 түймешігін
басыңыз (0 231).
Сурет нобайын қарау
Бірнеше кескінді көру үшін сурет толық
өлшемде көрсетілгенде W (Z)
түймешігін басыңыз. W (Z) түймешігін
басқан сайын кескіндердің саны 4, 9, 72
болып өзгереді жəне X түймешігін əр
басқанда азаяды. Жоғары немесе төмен
жүгірту үшін сенсорлы экранда саусақты
W (Z) түймешігі
сырғытыңыз, я болмаса, кескіндерді
белгілеу үшін мульти селекторды
пайдаланыңыз.
225
Күнтізбені қарау
72 кескін көрсетілген кезде таңдалған
күні түсірілген кескіндерді көру үшін
W (Z) түймешігін басыңыз.
W (Z) түймешігі
Күндер тізімінде күндерді белгілеу үшін Күндер тізімі
сенсорлы экранды немесе мульти
селекторды пайдаланыңыз; таңдалған
күні түсірілген суреттер сурет
нобайларының тізімінде көрсетіледі. J
немесе W (Z) түймешігін басқанда
жүгіргі сурет нобайлары тізіміне
орналастырылады, мұнда толық
өлшемде қарау, ойнатуды масштабтау Сурет нобайларының тізімі
(0 240), қорғау (0 242) немесе жою
(0 247) үшін кескіндерді таңдау үшін мульти селекторды
пайдалануға, я болмаса, қазіргі уақытта белгіленген суретті
толық өлшемде көру үшін X (T) түймешігін басып, ұстап
тұруға болады. Күндер тізіміне оралу үшін W (Z) түймешігін
басыңыз. 72 кадрды қараудан шығу үшін жүгіргі күндер тізімінде
болғанда X (T) түймешігін басыңыз.
226
A Rotate Tall (Тік суреттерді бұру)
«Тік» (портреттік бағдардағы)
фотосуреттерді тік бағдарда көрсету үшін
қарау мəзірінде Rotate tall (Тік суреттерді
бұру) параметрі үшін On (Қосулы) күйін
таңдаңыз (0 251).
A Кескінді тексере қарау
Қарау мəзірінде Image review (Кескінді тексере қарау) үшін On
(Қосулы) күйі таңдалғанда (0 250), фотосуреттер түсірілгеннен кейін
мониторда автоматты түрде көрсетіледі (фотокамера əлдеқашан
дұрыс бағдарда тұрғандықтан, кескіндер кескінді тексере қарау кезінде
автоматты түрде бұрылмайды). Үздіксіз суретке түсіру режимінде,
көрсету суретке түсіру аяқталғанда басталады (ағымдағы қатардағы
бірінші фотосурет көрсетіледі).
227
Сенсорлы экранды пайдалану
Қарау кезінде сенсорлы мониторды мыналар үшін пайдалануға
болады:
Басқа кескіндерді көру үшін
солға немесе оңға шертіңіз.
Өзге кескіндерді
көру
Басқа
кескіндерге
жылдам жүгірту
Толық өлшемді қарау
режимінде кадрдың
ілгерілеу жолағын көрсету
үшін дисплейдің төменгі
жағын түртуге, содан кейін
басқа кескіндерге жылдам
жүгірту үшін саусақпен
солға немесе оңға шертуге
болады.
Кадрдың ілгерілеу
жолағы
Ұлғайту (тек
фотосуреттер)
228
Ұлғайту үшін созу жəне
шымшу қимылдарын
пайдаланыңыз, əрі жүгірту
үшін сырғытыңыз (0 240).
Сондай-ақ, толық өлшемде
қараудан ұлғайту немесе
масштабтауды болдырмау
үшін дисплейді екі рет
жылдам нұқуға болады.
Сурет нобайлары
көрінісінен «кішірейту» үшін
(0 225) толық өлшемде
қарау режимінде шымшу
Сурет
қимылын пайдаланыңыз.
нобайларын
Көрсетілетін кескіндер
көру
санын 4, 9 жəне 72 кадр
арасынан таңдау үшін
шымшу жəне созу
қимылдарын
пайдаланыңыз.
Бейнефильмді ойнатуды
бастау үшін экрандағы
бағыттаушыны нұқыңыз
(бейнефильмдер 1
белгішесімен көрсетіледі).
Кідірту немесе жалғастыру
үшін дисплейді нұқыңыз, я
болмаса, толық өлшемде
Бейнефильмдерді
қарауға шығу үшін 6
көру
пəрменін нұқыңыз
(бейнефильм ойнату
дисплейіндегі кейбір
белгішелер сенсорлы
экрандағы əрекеттерге
реакция көрсетпейтінін
ескеріңіз).
Бағыттаушы
229
i түймешігі
Толық өлшемде қарау немесе сурет
нобайын қарау кезінде i түймешігін басу
төменде тізілген параметрлерді
көрсетеді. Параметрлерді сенсорлы
экранды немесе мульти селекторды
жəне J түймешігін пайдаланып
таңдаңыз.
i түймешігі
• Rating (Баға): ағымдағы суретке баға
беріңіз (0 243).
• Select to send to smart device/deselect
(Смарт құрылғыға жіберу үшін
таңдау/таңдауды алу) (тек
фотосуреттер): смарт құрылғыға кері
жүктейтін фотосуреттерді таңдау.
• Retouch (Өңдеу) (тек фотосуреттер):
ағымдағы фотосуреттің өңделген
көшірмесін жасау үшін өңдеу мəзіріндегі параметрлерді
(0 275) пайдаланыңыз.
• Volume control (Дыбыс деңгейін басқару) (тек
бейнефильмдер): бейнефильмдер үшін ойнатудың дыбыс
деңгейін реттеу.
• Edit movie (Бейнефильмді өңдеу) (тек бейнефильмдер):
бейнефильмді өңдеу мəзіріндегі параметрлерді пайдаланып
бейнефильмдерді өңдеу (0 196). Сондай-ақ,
бейнефильмдерді бейнефильм қарау кідіртілгенде i
түймешігін басу арқылы өңдеуге болады.
• Choose folder (Қалтаны таңдау): қарау үшін қалтаны
таңдаңыз. Қалтаны белгілеңіз жəне белгіленген қалтадағы
суреттерді көру үшін J түймешігін басыңыз.
i түймешігінің мəзірінен шығу жəне қарауға оралу үшін i
түймешігін қайтадан басыңыз.
230
Фотосурет туралы мəлімет
Фотосурет туралы мəлімет толық өлшемде қарау кезінде
көрсетілетін кескіндердің бір-бірінің үстіне салынады.
Фотосурет туралы мəліметті төменде көрсетілгендей қарап
шығу үшін 1 немесе 3 түймешігін басыңыз. «Тек кескін»,
түсірілген сурет деректері, RGB гистограммалары, белгіленген
тұстар мен шолу деректері Playback display options (Қарау
дисплейінің параметрлері) үшін тиісті параметр таңдалған
болса ғана көрсетілетінін ескеріңіз (0 250). Орын деректері
суретте ендірілген болса ғана көрсетіледі (0 223).
Файл туралы
ақпарат
Жоқ (тек кескін)
Жалпы деректер
Белгіленген
тұстар
Орын деректері
RGB
гистограммасы
Түсірілген сурет
деректері
231
❚❚ Файл туралы ақпарат
1 Қорғау күйі................................. 242
8 Кескін өлшемі.............................. 99
2 Өңдеу индикаторы ................... 275
9 Кескін аумағы.............................. 93
3 Кері жүктеу белгілері................ 245
10 Жазу уақыты ............................. 268
4 Фокустау нүктесі * ..................... 107
11 Жазылған күні ........................... 268
5 АФ аумағының жақтаулары * ..... 51
12 Баға ........................................... 243
6 Кадр нөмірі/жалпы кадрлар саны
13 Қалта атауы .............................. 252
7 Кескін сапасы.............................. 97
14 Файл атауы ............................... 252
* Playback display options (Қарау дисплейінің параметрлері) (0 250)
үшін Focus point (Фокустау нүктесі) таңдалған жəне таңдалған
фотосурет көріністапқышты пайдаланып түсірілген болса ғана
көрсетіледі.
232
❚❚ Белгіленген тұстар
1 Кескіннің белгіленген тұстары *
3 Ағымдағы арна *
2 Қалта нөмірі – кадр нөмірі........252
* Жыпылықтаған аумақтар ағымдағы арна
үшін белгіленген тұстарды (жарық көзінде
артық ұсталуы мүмкін аумақтар)
көрсетеді. W (Z) түймешігін ұстап тұрып,
арналарды төмендегідей қарап шығу үшін
4 немесе 2 түймешігін басыңыз:
W (Z) түймешігі
RGB
(барлық арналар)
R
(қызыл)
G
(жасыл)
B
(көк)
233
❚❚ RGB гистограммасы
1 Кескіннің белгіленген тұстары *
2 Қалта нөмірі – кадр нөмірі ....... 252
3 Ақ түс балансы ......................... 130
Түс температурасы............. 137
Ақ түс балансын дəл
реттеу ............................... 134
Алдын-ала қолмен енгізілген
мəн.................................... 139
4 Ағымдағы
5 Гистограмма (RGB арнасы).
Барлық гистограммаларда
көлденең білік нүкте жарықтығын,
тік білік нүктелер санын береді.
6 Гистограмма (қызыл арна)
7 Гистограмма (жасыл арна)
8 Гистограмма (көк арна)
арна *
* Жыпылықтаған аумақтар ағымдағы арна
үшін белгіленген тұстарды (жарық көзінде
артық ұсталуы мүмкін аумақтар)
көрсетеді. W (Z) түймешігін ұстап тұрып,
арналарды төмендегідей қарап шығу үшін
4 немесе 2 түймешігін басыңыз:
W (Z)
түймешігі
RGB
(барлық арналар)
R
(қызыл)
G
(жасыл)
Белгіленген тұстарды
көрсету өшірулі
234
B
(көк)
A Ойнатуды масштабтау
Гистограмма көрсетілгенде фотосуретті
ұлғайту үшін X (T) түймешігін басыңыз.
Ұлғайту жəне кішірейту үшін X (T) жəне
W (Z) түймешіктерін пайдаланыңыз жəне
кескінді мульти селектормен жүгіртіп
қараңыз. Гистограмма мониторда көрінетін
кескін бөлігіне арналған деректерді ғана
көрсету үшін жаңартылады.
A Гистограммалар
Фотокамера гистограммалары тек нұсқаулық ретінде берілген жəне
кескіндерді өңдеу қолданбаларында көрсетілген гистограммалардан
өзгеше болуы мүмкін. Кейбір гистограмма үлгілері төменде көрсетілген:
Кескінде жарықтығының ауқымы
кең нысандар болса, реңк
үлестірімі салыстырмалы түрде
біркелкі болады.
Кескін күңгірт болса, реңк
үлестірімі солға жылжытылады.
Кескін жарық болса, реңк
үлестірімі оңға жылжытылады.
Экспозиция түзетілімі көбейтілгенде реңк үлестірімі оңға жылжиды, ал
экспозиция түзетілімі азайтылғанда реңк үлестірімі солға жылжиды.
Гистограммалар айналадағы қатты жарық монитордағы
фотосуреттерді еркін көруді қиындатқан кезде жалпы экспозиция
туралы жалпы мағлұмат бере алады.
235
❚❚ Түсірілген сурет деректері
1 Өлшеу ....................................... 123
Ысырма жылдамдығы.......... 74, 76
Апертура ............................... 75, 76
2 Суретке түсіру режимі.................. 6
ISO сезімталдық 1 ..................... 118
3 Экспозиция түзетілімі............... 127
Оңтайлы экспозицияны
реттеу 2..................................... 262
7 Ақ түс балансы ......................... 130
Түс температурасы ............. 137
Ақ түс балансын дəл
реттеу ............................... 134
Алдын-ала қолмен
енгізілген мəн ................... 139
8 Түс кеңістігі................................ 254
9 Фотокамера атауы
4 Фокустық қашықтық.................. 284
10 Кескін аумағы.............................. 93
5 Объектив деректері.................. 279
11 Қалта нөмірі – кадр нөмірі ....... 252
6 Фокустау режимі ............... 100, 115
Объектив ДА (дірілді азайту) 3
12 Жарқыл түрі
13 Қашықтан жарқылды басқару
14 Жарқыл режимі......................... 159
236
15 Жарқылды басқару................... 164
Жарқыл түзетілімі..................... 167
16 Picture Control 4 .........................148
17 Жоғары ISO бұрмалануын
азайту .......................................255
Ұзақ экспозиция бұрмалануын
азайту .......................................255
20 Виньетканы басқару .................255
21 Өңдеу жазбасы .........................275
22 Кескін туралы аңғартпа ............270
18 Қосылған D-Lighting ..................153
19 HDR күші....................................155
237
23 Фотосуретшінің аты 5 ............... 271
24 Авторлық құқық иесі 5 ............... 271
1 Фотосурет ISO сезімталдығын автоматты түрде басқару мүмкіндігі
қосулы кезде түсірілген болса, қызыл түспен көрсетіледі.
2 b6 (Fine-tune optimal exposure (Оңтайлы экспозицияны дəл
реттеу), 0 262) қолданушы параметрі кез келген өлшеу əдісі үшін
нөлден басқа мəнге орнатылса көрсетіледі.
3 ДА объективі жалғанған болса ғана көрсетіледі.
4 Көрсетілетін элементтер таңдалған Picture Control режиміне қарай
өзгеріп отырады.
5 Түсірілген сурет деректерінің бесінші беті тек авторлық құқық туралы
ақпарат баптау мəзіріндегі Copyright information (Авторлық құқық
туралы ақпарат) параметрін пайдаланып фотосуретпен бірге
жазылғанда ғана көрсетіледі.
❚❚ Орын деректері
Ендікті, бойлықты жəне басқа орын деректерін GPS құрылғысы
немесе смарт құрылғы қамтамасыз етеді, əрі соларға қарай
өзгеріп отырады (0 223). Бейнефильмдер жағдайында
деректер орынды жазудың басында береді.
238
❚❚ Жалпы деректер
1 Кадр нөмірі/жалпы кескін саны
17 Өлшеу ........................................123
2 Кері жүктеу белгілері ................245
18 Суретке түсіру режимі ..................6
3 Қорғау күйі .................................242
19 Ысырма жылдамдығы ..........74, 76
4 Өңдеу индикаторы....................275
20 Апертура................................75, 76
5 Фотокамера атауы
21 ISO сезімталдық * ......................118
6 Кескін туралы аңғартпа
индикаторы ..............................270
22 Фокустық қашықтық ..................284
7 Орын деректерінің
индикаторы ..............................223
24 Picture Control............................148
8 Кескіндегі реңк үлестірімін
көрсететін гистограмма (0 235).
26 Жарқыл режимі .................160, 162
9 Кескін сапасы ..............................97
10 Кескін өлшемі..............................99
11 Кескін аумағы ..............................93
12 Файл атауы ...............................252
13 Жазу уақыты .............................268
23 Қосылған D-Lighting ..................153
25 Түс кеңістігі ................................254
27 Ақ түс балансы..........................130
Түс температурасы .............137
Ақ түс балансын дəл
реттеу................................134
Алдын-ала қолмен
енгізілген мəн ...................139
14 Қалта атауы ..............................252
28 Жарқыл түзетілімі .....................167
Басқару құралының режимі
15 Жазылған күні ...........................268
29 Экспозиция түзетілімі ...............127
16 Баға............................................243
* Фотосурет ISO сезімталдығын автоматты түрде басқару мүмкіндігі
қосулы кезде түсірілген болса, қызыл түспен көрсетіледі.
239
Жақыннан көру: ойнатуды масштабтау
Толық өлшемде қарау режимінде
көрсетілген кескінді ұлғайту үшін
X (T) түймешігін басыңыз немесе
дисплейді екі рет жылдам нұқыңыз.
Масштабтау қосулы кезде мына
əрекеттерді орындауға болады:
X (T) түймешігі
Мақсат
Сипаттама
Ең көбі шамамен
34× (үлкен кескіндер),
26× (24 × 16/DX
пішіміндегі үлкен
кескіндер) немесе
17× (кішкентай
кескіндер) мəніне дейін
ұлғайту үшін X (T)
түймешігін басыңыз немесе созу қимылдарын
пайдаланыңыз. Кішірейту үшін W (Z) түймешігін
Ұлғайту немесе
басыңыз немесе шымшу қимылдарын
кішірейту/кескіннің
пайдаланыңыз. Фотосурет ұлғайтылып тұрғанда
өзге аумақтарын
мониторда көрінбейтін кескін аумақтарын көру
көру
үшін мульти селекторды пайдаланыңыз немесе
саусақты экранда сырғытыңыз. Кадрдың басқа
аумақтарына жылдам жүгірту үшін мульти
селекторды басып тұрыңыз. Масштабтау
арақатынасы өзгертілген кезде шарлау терезесі
көрсетіледі; мониторда қазіргі уақытта көрініп
тұрған аумақ сары жиекпен көрсетіледі. Шарлау
терезесінің астындағы жолақ масштабтау
арақатынасын көрсетеді; 1 : 1 арақатынасында
жасыл түске боялады.
240
Мақсат
Кескінді кесу
Беттерді таңдау
Басқа кескіндерді
көру
Қорғау күйін
өзгерту
Суретке түсіру
режиміне оралу
Мəзірлерді көрсету
Сипаттама
Кескінді мониторда қазіргі уақытта көрінетін
аумаққа кесу үшін i түймешігін басыңыз, Quick
crop (Жылдам кесу) пəрменін белгілеңіз жəне J
түймешігін басыңыз. RGB гистограммасы
көрсетілгенде Quick crop (Жылдам кесу)
қолжетімді емес екенін ескеріңіз (0 235).
Масштабтау кезінде
Экрандағы
анықталған беттер
бағыттауыш
шарлау терезесінде ақ
жиектермен көрсетіледі.
Басқа беттерді көру үшін
қосымша басқару дискін
бұраңыз немесе
экрандағы
бағыттауышты нұқыңыз.
Ағымдағы масштабтау арақатынасымен басқа
фотосуреттерде бір орынды көру үшін басты
басқару дискін бұраңыз, я болмаса, x немесе y
белгішесін нұқыңыз. Ойнатуды масштабтау
бейнефильм көрсетілген кезде тоқтатылады.
Кескіндерді қорғау немесе олардан қорғауды алу
үшін L (U) түймешігін басыңыз (0 242).
Суретке түсіру режимінен шығу үшін ысырманы
босату түймешігін жартылай басыңыз немесе K
түймешігін басыңыз.
Мəзірлерді көру үшін G түймешігін басыңыз
(0 250).
241
Фотосуреттерді жойылудан қорғау
Толық өлшемде қарау, масштабтау, сурет нобайын жəне
күнтізбені қарау режимдерінде фотосуреттерді кездейсоқ
өшіріліп қалудан қорғау үшін L (U) түймешігін пайдалануға
болады. Қорғалған файлдарды O (Q) түймешігін немесе қарау
мəзіріндегі Delete (Өшіру) параметрін пайдаланып өшіру мүмкін
емес. Жад картасы пішімделген кезде қорғалған кескіндер
өшірілетінін ескеріңіз (0 268).
Фотосуретті қорғау үшін:
1 Кескінді таңдаңыз.
Кескінді толық өлшемде қарау немесе ойнатуды масштабтау
режимінде көрсетіңіз, я болмаса, оны сурет нобайлары
тізімінде белгілеңіз.
2 L (U) түймешігін басыңыз.
Фотосурет P белгішесімен
белгіленеді. Жою мүмкін болуы үшін
фотосуреттен қорғауды алу үшін
фотосуретті көрсетіңіз немесе сурет
нобайлары тізімінде оны белгілеңіз,
содан кейін L (U) түймешігін
басыңыз.
L (U) түймешігі
A Барлық кескіндердің қорғауын алып тастау
Playback folder (Ойнату қалтасы) мəзірінде қазіргі уақытта таңдалған
қалтадағы немесе қалталардағы барлық кескіндерден қорғауды алу
үшін ойнату кезінде L (U) жəне O (Q) түймешіктерін бірге шамамен
екі секунд бойы басыңыз.
242
Суреттерге баға беру
Суреттерге баға беріңіз немесе кейінірек жою үшін кандидаттар
ретінде белгілеңіз. Сондай-ақ бағаларды ViewNX-i жəне
Capture NX-D бағдарламаларында көруге болады. Қорғалған
кескіндерде баға беру қолжетімді емес.
Жекелеген суреттерге баға беру
1 Кескінді таңдаңыз.
Кескінді көрсетіңіз немесе белгілеңіз.
2 Ойнату параметрлерін көрсетіңіз.
Қарау параметрлерін көрсету үшін i
түймешігін басыңыз.
i түймешігі
3 Rating (Баға) пəрменін таңдаңыз.
Rating (Баға) пəрменін белгілеп, J
түймешігін басыңыз.
4 Бағаны таңдаңыз.
4 немесе 2 түймешігін басып нөлден
бес жұлдызға дейінгі бағаны
таңдаңыз, я болмаса, суретті
кейінірек жою үшін кандидат ретінде
белгілеу үшін ) пəрменін таңдаңыз.
Əрекетті аяқтау үшін J түймешігін
басыңыз.
243
Бірнеше суретке баға беру
Бірнеше суретке баға беру үшін ойнату мəзіріндегі Rating (Баға)
параметрін пайдаланыңыз.
1 Rating (Баға) пəрменін таңдаңыз.
Ойнату мəзірінде Rating (Баға)
пəрменін белгілеп, 2 түймешігін
басыңыз.
2 Суреттерге баға беріңіз.
Суреттерді белгілеу мульти
селекторды пайдаланыңыз (қазіргі
уақытта белгіленген суретті толық
өлшемде көру үшін X/T түймешігін
басып, ұстап тұрыңыз), содан кейін
нөлден бес жұлдызға дейінгі бағаны
таңдау үшін 1 немесе 3 түймешігін басып тұрып, W (Z)
түймешігін басып, ұстапт ұрыңыз, я болмаса, суретті
кейінірек жою үшін кандидат ретінде беглілеу үшін )
пəрменін таңдаңыз. Əрекетті аяқтау үшін J түймешігін
басыңыз.
244
Кері жүктеу үшін фотосуреттерді таңдау
Смарт құрылғыға кері жүктеу үшін фотосуреттерді таңдау үшін
төмендегі қадамдарды орындаңыз. Бейнефильмдерді кері
жүктеу үшін таңдау мүмкін емес.
Жекелеген фотосуреттерді таңдау
1 Фотосуретті таңдаңыз.
Фотосуретті көрсетіңіз немесе оны сурет нобайын қарау
режиміндегі сурет нобайларының тізімінде белгілеңіз.
2 Ойнату параметрлерін көрсетіңіз.
Қарау параметрлерін көрсету үшін i
түймешігін басыңыз.
i түймешігі
3 Select to send to smart device/
deselect (Смарт құрылғыға жіберу
үшін таңдау/таңдауды алу)
пəрменін таңдаңыз.
Select to send to smart device/
deselect (Смарт құрылғыға жіберу
үшін таңдау/таңдауды алу)
пəрменін белгілеңіз жəне J
түймешігін басыңыз. Кері жүктеу үшін
таңдалған суреттер W белгішесімен
көрсетіледі; таңдауды алу үшін
кескінді көрсетіңіз немесе белгілеңіз
жəне 2-ші жəне 3-ші қадамдарды
қайталаңыз.
245
Бірнеше фотосуретті таңдау
Бірнеше фотосуреттің кері жүктеу күйін өзгерту үшін төмендегі
қадамдарды орындаңыз.
1 Select image(s) (Кескінд(ерд)і
таңдау) пəрменін таңдаңыз.
Ойнату мəзірінде Select to send to
smart device (Смарт құрылғыға
жіберу үшін таңдау) пəрменін
таңдаңыз, содан кейін Select
image(s) (Кескінд(ерд)і таңдау)
пəрменін белгілеңіз жəне 2 түймешігін басыңыз.
2 Фотосуреттерді таңдаңыз.
Фотосуреттерді белгілеу үшін мульти селекторды
пайдаланыңыз жəне таңдау немесе таңдауды алу үшін
W (Z) түймешігін басыңыз (белгіленген суретті толық
экранда көру үшін X/T түймешігін басып, ұстап тұрыңыз).
Таңдалған фотосуреттер W белгішесімен белгіленеді.
3 J түймешігін басыңыз.
Əрекетті аяқтау үшін J түймешігін басыңыз.
A Барлық фотосуреттерден таңдауды алу
Барлық фотосуреттерден таңдауды алу үшін Select to send to smart
device (Смарт құрылғыға жіберу үшін таңдау) пəрменін таңдаңыз,
Deselect all (Барлығынан таңдауды алу) пəрменін белгілеңіз жəне J
түймешігін басыңыз. Растау диалогтық терезесі көрсетіледі; жад
картасындағы барлық фотосуреттерден кері жүктеу таңбасын алу үшін
Yes (Иə) жауабын белгілеңіз жəне J түймешігін басыңыз.
246
Фотосуреттерді жою
Ағымдағы фотосуретті жою үшін O (Q) түймешігін басыңыз.
Таңдалған фотосуреттерді, таңдалған күні түсірілген барлық
фотосуреттерді немесе ағымдағы ойнату қалтасындағы барлық
фотосуреттерді өшіру үшін ойнату мəзіріндегі Delete (Өшіру)
параметрін пайдаланыңыз. Жойылғаннан кейін фотосуреттерді
қалпына келтіру мүмкін емес. Қорғалған немесе жасырын
суреттерді жою мүмкін емес екенін ескеріңіз.
Ойнату кезінде
Ағымдағы фотосуретті жою үшін O (Q) түймешігін басыңыз.
1 O (Q) түймешігін басыңыз.
Растау диалогтық терезесі
көрсетіледі.
O (Q) түймешігі
2 O (Q) түймешігін қайта басыңыз.
Фотосуретті жою үшін O (Q)
түймешігін басыңыз. Фотосуретті
жоймай шығу үшін K түймешігін
басыңыз.
O (Q) түймешігі
A Күнтізбені қарау
Күнтізбені қарау кезінде күндер тізіміндегі күнді белгілеу жəне O (Q)
түймешігін басу арқылы таңдалған күнде түсірілген барлық
фотосуреттерді жоюға болады (0 226).
A Сонымен қатар келесіні қараңыз
Кескін жойылғаннан кейін көрсетілетін кескінді таңдау туралы
ақпаратты K > After delete (Жоюдан кейін) (0 251) бөлімінен
қараңыз.
247
Қарау мəзірі
Қарау мəзіріндегі Delete (Өшіру) параметрінің келесідей
параметрлері бар. Кескіндер санына байланысты өшіру үшін
белгілі бір уақыт қажет болуы мүмкін екенін ескеріңіз.
Q
n
R
Параметр
Сипаттама
Selected
Таңдалған суреттерді жою (0 248).
(Таңдалған)
Select date
Таңдалған күні түсірілген барлық суреттерді жою
(Күнді таңдау) (0 249).
Қазіргі уақытта қарау үшін таңдалған қалтадағы
All (Барлығы)
барлық суреттерді жою (0 250).
❚❚ Selected (Таңдалған): таңдалған фотосуреттерді
жою
1 Суреттерді таңдаңыз.
Мульти селекторды пайдаланып
суретті белгілеңіз жəне таңдау
немесе таңдауды алу үшін W (Z)
түймешігін басыңыз. Таңдалған
суреттер O белгішесімен белгіленеді
(белгіленген суретті толық экранда
көру үшін X/T түймешігін басып,
ұстап тұрыңыз). Қосымша суреттерді
таңдау үшін қажетінше қайталаңыз.
2 Əрекетті аяқтау үшін J түймешігін
басыңыз.
Растау диалогтық терезесі
көрсетіледі; Yes (Иə) жауабын
белгілеп, J түймешігін басыңыз.
248
W (Z) түймешігі
❚❚ Select Date (Күнді таңдау): таңдалған күнде
түсірілген фотосуреттерді жою
1 Күндерді таңдаңыз.
Белгіленген күні түсірілген барлық
суреттерді таңдау үшін күнді белгілеп,
2 түймешігін басыңыз. Таңдалған
күндер M белгішесімен белгіленеді.
Қосымша күндерді таңдау үшін
қажетінше қайталаңыз; күн таңдауын
алып тастау үшін белгілеп, 2 түймешігін басыңыз.
2 Əрекетті аяқтау үшін J түймешігін
басыңыз.
Растау диалогтық терезесі
көрсетіледі; Yes (Иə) жауабын
белгілеп, J түймешігін басыңыз.
249
Мəзірлер тізімі
Бұл бөлімде фотокамера мəзірлерінде қолжетімді параметрлер
тізілген. Қосымша ақпаратты Мəзірлер нұсқаулығынан қараңыз.
D Ойнату мəзірі: Кескіндерді басқару
Delete (Жою)
Selected (Таңдалған)
Бірнеше кескінді жою (0 248).
Select date (Күнді таңдау)
All (Барлығы)
Playback folder (Ойнату қалтасы)
(əдепкі мəні All (Барлығы))
(Қалта атауы)
Ойнататын қалтаны таңдаңыз.
All (Барлығы)
Current (Ағымдағы)
Hide image (Кескінді жасыру)
Select/set (Таңдау/орнату)
Кескіндерді жасыру немесе ашу.
Жасырын кескіндер тек «Hide image
Select date (Күнді таңдау)
(Кескінді жасыру)» мəзірінде көрсетіледі
Deselect all (Барлығынан
жəне оларды қарау мүмкін емес.
таңдауды алу)
Playback display options (Қарау дисплейінің параметрлері)
Basic photo info (Фотосурет
Фотосурет туралы мəліметті көрсету
туралы негізгі ақпарат)
дисплейінде қолжетімді ақпаратты
таңдаңыз (0 231).
Focus point (Фокустау
нүктесі)
Additional photo info
(Фотосурет туралы қосымша
ақпарат)
None (image only) (Жоқ (тек
кескін))
Highlights (Белгіленген
тұстар)
RGB histogram (RGB
гистограммасы)
Shooting data (Түсірілген
сурет деректері)
Overview (Шолу)
Image review (Кескінді тексере қарау)
(əдепкі мəні Off (Өшірулі))
On (Қосулы)
Суреттер түсіргеннен кейін оларды
мониторда автоматты түрде дереу
Off (Өшірулі)
көрсету-көрсетпеуді таңдаңыз (0 227).
250
After delete (Жоюдан кейін)(əдепкі мəні Show next (Келесіні көрсету))
Show next (Келесіні көрсету) Кескін өшірілгеннен кейін көрсетілетін
суретті таңдаңыз.
Show previous (Алдыңғыны
көрсету)
Continue as before
(Бұрынғыдай жалғастыру)
Auto image rotation (Кескінді автоматты түрде айналдыру)
(əдепкі мəні On (Қосулы))
On (Қосулы)
Фотосуреттер түсіргенде фотокамера
бағдарын жазу-жазбауды таңдаңыз.
Off (Өшірулі)
Rotate tall (Тік суреттерді бұру)
(əдепкі мəні On (Қосулы))
On (Қосулы)
Қарау кезінде көрсету үшін «тік»
(портреттік бағдар) суреттерді
Off (Өшірулі)
айналдыруды таңдаңыз (0 227).
Slide show (Слайд көрсетілімі)
Start (Бастау)
Ағымдағы ойнату қалтасындағы
суреттердің слайд көрсетілімін көру.
Image type (Кескін түрі)
Frame interval (Кадр аралығы)
Rating (Баға)
Бірнеше суретке баға беру (0 244).
Select to send to smart device (Смарт құрылғыға жіберу үшін таңдау)
Select image(s) (Кескінд(ерд)і Смарт құрылғыға кері жүктеу үшін
таңдау)
фотосуреттерді таңдау (0 246).
Deselect all (Барлығынан
таңдауды алу)
251
C Фотосурет түсіру мəзірі: Фотосурет
түсіру параметрлері
Reset photo shooting menu (Фотосурет түсіру мəзірін қалпына
келтіру)
Yes (Иə)
Фотосурет түсіру мəзірінің
параметрлерін əдепкі мəндерге
No (Жоқ)
қалпына келтіру үшін Yes (Иə)
жауабын таңдаңыз.
Storage folder (Сақтау қалтасы)
Rename (Қайта атау)
Кейінгі кескіндер сақталатын
Select folder by number (Қалтаны қалтаны таңдаңыз.
нөмірі бойынша таңдау)
Select folder from list (Қалтаны
тізімнен таңдау)
File naming (Файлдарды атау)
File naming (Файлдарды атау)
Фотосуреттер сақталатын кескін
файлдарының атауларында
пайдаланылатын үш əріптік
префиксті таңдаңыз. Əдепкі
префикс — «DSC».
Flash control (Жарқылды басқару)
Flash control mode (built-in)
Кірістірілген жарқылды басқару
(Кірістірілген жарқылды басқару
режимін таңдаңыз немесе сымсыз
режимі (кірістірілген))
жарқылмен фотосурет түсіру
параметрлерін реттеңіз (0 164).
Flash control mode (external)
(Кірістірілген жарқылды басқару
режимі (сыртқы))
Wireless flash options (Сымсыз
жарқыл параметрлері)
Group flash options (Топтық
жарқыл параметрлері)
Radio remote flash info (Радиомен
қашықтан басқарылатын жарқыл
туралы ақпарат)
Choose image area (Кескін аумағын таңдау) (əдепкі мəні DX (24×16))
DX (24×16)
Кескін аумағын таңдау (0 93).
1.3× (18×12)
252
Image quality (Кескін сапасы)
(əдепкі мəні JPEG normal (JPEG қалыпты))
NEF (RAW) + JPEG fine (NEF (RAW) Файл пішімін жəне сығымдау
+ JPEG жоғары сапалы)★
коэффициентін таңдаңыз (кескін
NEF (RAW) + JPEG fine (NEF (RAW) сапасы, 0 97). Жұлдызшамен («★»)
көрсетілген параметрлерде
+ JPEG жоғары сапалы)
сығымдауда сапаға басымдық
NEF (RAW) + JPEG normal (NEF
беріледі, ал жұлдызшасыз
(RAW) + JPEG қалыпты)★
кескіндерді сығымдауда файл
NEF (RAW) + JPEG normal (NEF
өлшеміне басымдық беріледі.
(RAW) + JPEG қалыпты)
NEF (RAW) + JPEG basic (NEF
(RAW) + JPEG стандартты)★
NEF (RAW) + JPEG basic (NEF
(RAW) + JPEG стандартты)
NEF (RAW)
JPEG fine (JPEG жоғары
сапалы)★
JPEG fine (JPEG жоғары сапалы)
JPEG normal (JPEG қалыпты)★
JPEG normal (JPEG қалыпты)
JPEG basic (JPEG стандартты)★
JPEG basic (JPEG стандартты)
Image size (Кескін өлшемі)
(əдепкі мəні Large (Үлкен))
Large (Үлкен)
Кескін өлшемін таңдау, нүктелер
түрінде (0 99).
Medium (Орташа)
Small (Кішкентай)
NEF (RAW) recording (NEF (RAW) жазу)
NEF (RAW) compression (NEF
NEF (RAW) пішіміндегі кескіндер
(RAW) сығымдау)
үшін сығымдалу түрін жəне түс
NEF (RAW) bit depth (NEF (RAW) қалыңдығын таңдау.
түс қалыңдығы)
ISO sensitivity settings (ISO сезімталдық параметрлері)
ISO sensitivity (ISO сезімталдық)
Фотосуреттер үшін ISO сезімталдық
параметрлерін реттеу (0 118, 120).
Auto ISO sensitivity control (ISO
сезімталдықты автоматты түрде
басқару)
253
White balance (Ақ түс балансы)
(əдепкі мəні Auto (Авто))
Auto (Авто)
Ақ түс балансын жарық көзіне
Incandescent (Қызу бөлетін шам) сəйкестендіру (0 130).
Fluorescent (Флюоресцентті)
Direct sunlight (Тік күн сəулелері)
Flash (Жарқыл)
Cloudy (Бұлтты)
Shade (Көлеңке)
Choose color temp. (Түс
температурасын таңдау)
Preset manual (Алдын-ала қолмен
енгізілген мəн)
Set Picture Control (Picture Control режимін орнату)
(əдепкі мəні Auto (Авто))
Auto (Авто)
Жаңа фотосуреттерді өңдеу əдісін
таңдаңыз. Көрініс түріне немесе
Standard (Стандартты)
шығармашылық ниетіңізге сай
Neutral (Бейтарап)
таңдаңыз (0 148).
Vivid (Жарқын)
Monochrome (Монохромды)
Portrait (Портрет)
Landscape (Пейзаж)
Flat (Тегіс)
Manage Picture Control (Picture Control режимін басқару)
Save/edit (Сақтау/өңдеу)
Қолданушы тарапынан реттелетін
Picture Control режимдерін жасау
Rename (Қайта атау)
(0 149).
Delete (Жою)
Load/save (Жүктеу/сақтау)
Color space (Түс кеңістігі)
(əдепкі мəні sRGB)
sRGB
Фотосуреттер үшін түс кеңістігін
таңдау.
Adobe RGB
Active D-Lighting (Қосылған D-Lighting)
(əдепкі мəні Off (Өшірулі))
Auto (Авто)
Жарық аумақтардағы жəне күңгірт
аумақтардағы кішігірім
Extra high (Өте жоғары)
элементтерді сақтап, табиғи
High (Жоғары)
контрасты бар фотосуреттерді
Normal (Қалыпты)
жасайды (0 153).
Low (Төмен)
Off (Өшірулі)
254
Long exposure NR (Ұзақ экспозиция БА) (əдепкі мəні Off (Өшірулі))
Ысырманың баяу жылдамдықтарында
On (Қосулы)
түсірілген фотосуреттерде
Off (Өшірулі)
«бұрмалануды» (жарық нүктелер
немесе түстердің əркелкілігі) азайтады.
High ISO NR (Жоғары ISO БА)
(əдепкі мəні Normal (Қалыпты))
Жоғары ISO сезімталдықтарында
High (Жоғары)
түсірілген фотосуреттерде
Normal (Қалыпты)
«бұрмалануды» (кездейсоқ орналасқан
Low (Төмен)
жарық нүктелер) азайтады.
Off (Өшірулі)
Vignette control (Виньеттеуді басқару)
(əдепкі мəні Normal (Қалыпты))
G, E жəне D түріне жататын
High (Жоғары)
объективтерді (PC объективтерін
Normal (Қалыпты)
қоспағанда) пайдаланғанда
Low (Төмен)
фотосуреттердің жиектеріндегі
Off (Өшірулі)
жарықтықтың төмендеуін азайтады.
Əсер максималды апертурада ең
қатты байқалады.
Auto distortion control (Бұрмалануды автоматты басқару)
(əдепкі мəні Off (Өшірулі))
Кең бұрышты күйдегі объективтермен
On (Қосулы)
суретке түсіргенде бөшке іспеттес
Off (Өшірулі)
бұрмалануды азайтады жəне ұзын
объективтермен суретке түсіргенде
жастық іспетті бұрмалануды азайтады.
Flicker reduction (Жыпылықтауды азайту)
Бұл параметр көріністапқышпен
Flicker reduction setting
фотосурет түсіру кезінде
(Жыпылықтауды азайту
қолданылады. Кадрдың уақытын
параметрі)
флюоресцентті немесе сынап газ
Flicker reduction indicator
разрядты жарықтандыру астында
(Жыпылықтауды азайту
жыпылықтау əсерлерін азаятындай
индикаторы)
реттеу үшін Flicker reduction setting
(Жыпылықтауды азайту параметрі)
үшін Enable (Қосу) пəрменін
таңдаңыз. Flicker reduction indicator
(Жыпылықтауды азайту
индикаторы) элементі жыпылықтау
анықталғанда көріністапқышта
FLICKER (ЖЫПЫЛЫҚТАУ) белгішесі
көрсетілетін-көрсетілмейтінін
басқарады.
255
Remote control mode (ML-L3) (Қашықтан басқару пульті режимі (ML-L3))
(əдепкі мəні Off (Өшірулі))
Delayed remote (Кешіктірілген
ML-L3 қашықтан басқару пультімен
қашықтан басқару)
бірге пайдаланғанда фотокамера
қалай əрекет ететінін таңдаңыз.
Quick-response remote (Жылдам
қашықтан басу пульті)
Remote mirror-up (Қашықтан
айнаны көтеру)
Off (Өшірулі)
Auto bracketing set (Брекетингті автоматты түрде орнату)
(əдепкі мəні AE & flash bracketing (АЭ жəне жарқыл брекетингі))
AE & flash bracketing (АЭ жəне
Автоматты брекетинг белсенді
жарқыл брекетингі)
болғанда брекетинг параметрін
немесе параметрлерін таңдаңыз
AE bracketing (АЭ брекетингі)
Flash bracketing (Жарқыл брекетингі) (0 209).
WB bracketing (Ақ түс балансының
брекетингі)
ADL bracketing (ADL брекетингі)
Multiple exposure (Бірнеше экспозиция)
Multiple exposure mode (Бірнеше Екі-он NEF (RAW) экспозициясын
экспозиция режимі)
бір фотосурет ретінде жазыңыз.
Number of shots (Түсірілімдер саны)
Overlay mode (Үстіне қабаттау режимі)
Keep all exposures (Барлық
экспозицияларды сақтау)
HDR (high dynamic range) (HDR (жоғары динамикалық ауқым))
Контрасты жоғары көріністерді
HDR mode (HDR режимі)
фотосуретке түсіргенде жарық
HDR strength (HDR күші)
аумақтардағы жəне күңгірт
аумақтардағы кішігірім элементтерді
сақтайды (0 155).
Interval timer shooting (Аралықты реттейтін таймер арқылы түсіру)
Start (Бастау)
Көрсетілген түсірілімдер саны
жазылғанша таңдалған аралықпен
Start options (Бастау
фотосуреттер түсіру.
параметрлері)
Interval (Аралық)
No. of intervals×shots/interval
(Аралықтар × түсірілімдер саны/
аралық)
Exposure smoothing
(Экспозицияны тегістеу)
256
1 Бейнефильм түсіру мəзірі:
Бейнефильм түсіру параметрлері
Reset movie shooting menu (Бейнефильм түсіру мəзірін қалпына келтіру)
Yes (Иə)
Бейнефильм түсіру мəзірінің
параметрлерін əдепкі мəндерге қалпына
No (Жоқ)
келтіру үшін Yes (Иə) жауабын таңдаңыз.
File naming (Файлдарды атау)
Бейнефильмдер сақталатын кескін
файлдарының атауларында
пайдаланылатын үш əріптік префиксті
таңдаңыз. Əдепкі префикс — «DSC».
Choose image area (Кескін аумағын таңдау)
(əдепкі мəні DX)
DX
Кескін аумағын таңдау (0 190).
1.3×
Frame size/frame rate (Кадр өлшемі/кадр жылдамдығы)
(əдепкі мəні 1920×1080; 60p)
3840×2160; 30p
Бейнефильмнің кадр өлшемін
(нүктелер) жəне кадр жылдамдығын
3840×2160; 25p
таңдау (0 188).
3840×2160; 24p
1920×1080; 60p
1920×1080; 50p
1920×1080; 30p
1920×1080; 25p
1920×1080; 24p
1280× 720; 60p
1280× 720; 50p
Movie quality (Бейнефильм сапасы)
(əдепкі мəні High quality (Жоғары сапа))
High quality (Жоғары сапа)
Бейнефильм сапасын таңдау (0 188).
Normal (Қалыпты)
Movie file type (Бейнефильм файлының түрі)
(əдепкі мəні MOV)
MOV
Бейнефильм файлының түрін
таңдаңыз.
MP4
ISO sensitivity settings (ISO сезімталдық параметрлері)
Maximum sensitivity (Максималды Бейнефильмдер үшін ISO сезімталдық
сезімталдық)
параметрлерін реттеу.
Auto ISO control (mode M) (ISO
автоматты түрде басқару (M
режимі))
ISO sensitivity (mode M) (ISO
сезімталдық (M режимі))
257
White balance (Ақ түс балансы)
(əдепкі мəні Same as photo settings (Фотосурет параметрлерімен бірдей))
Same as photo settings
Бейнефильмдер үшін ақ түс балансын
(Фотосурет параметрлерімен таңдаңыз (0 130). Қазіргі уақытта
бірдей)
фотосуреттер үшін таңдалған
параметрді пайдалану үшін Same as
Auto (Авто)
photo settings (Фотосурет
Incandescent (Қызу бөлетін
параметрлерімен бірдей) параметрін
шам)
таңдаңыз.
Fluorescent (Флюоресцентті)
Direct sunlight (Тік күн
сəулелері)
Cloudy (Бұлтты)
Shade (Көлеңке)
Choose color temp. (Түс
температурасын таңдау)
Preset manual (Алдын-ала
қолмен енгізілген мəн)
Set Picture Control (Picture Control режимін орнату)
(əдепкі мəні Same as photo settings (Фотосурет параметрлерімен бірдей))
Same as photo settings (Фотосурет Бейнефильмдер үшін Picture Control
параметрлерімен бірдей)
режимін таңдаңыз (0 148). Қазіргі
уақытта фотосуреттер үшін таңдалған
Auto (Авто)
параметрді пайдалану үшін Same as
Standard (Стандартты)
photo settings (Фотосурет
Neutral (Бейтарап)
параметрлерімен бірдей) параметрін
Vivid (Жарқын)
таңдаңыз.
Monochrome (Монохромды)
Portrait (Портрет)
Landscape (Пейзаж)
Flat (Тегіс)
Manage Picture Control (Picture Control режимін басқару)
Save/edit (Сақтау/өңдеу)
Қолданушы тарапынан реттелетін
Picture Control режимдерін жасау
Rename (Қайта атау)
(0 149).
Delete (Жою)
Load/save (Жүктеу/сақтау)
Active D-Lighting (Қосылған D-Lighting)
(əдепкі мəні Off (Өшірулі))
Same as photo settings (Фотосурет Жарық аумақтардағы жəне күңгірт
параметрлерімен бірдей)
аумақтардағы кішігірім элементтерді
сақтап, табиғи контрасты бар
Extra high (Өте жоғары)
бейнефильмдерді жасайды (0 153). Қазіргі
High (Жоғары)
уақытта фотосуреттер үшін таңдалған
Normal (Қалыпты)
параметрді пайдалану үшін Same as photo
Low (Төмен)
settings (Фотосурет параметрлерімен
Off (Өшірулі)
бірдей) параметрін таңдаңыз.
258
High ISO NR (Жоғары ISO БА)
(əдепкі мəні Normal (Қалыпты))
High (Жоғары)
Жоғары ISO сезімталдықтарында
жазылған бейнефильмдерде
Normal (Қалыпты)
«бұрмалануды» (кездейсоқ орналасқан
Low (Төмен)
жарық нүктелер) азайтады.
Off (Өшірулі)
Flicker reduction (Жыпылықтауды азайту) (əдепкі мəні Auto (Авто))
Auto (Авто)
Тікелей көрініс жəне бейнефильм жазу
кезінде флюоресцентті немесе сынап
50 Hz (50 Гц)
газ разрядты жарықтандыру
60 Hz (60 Гц)
тудыратын жыпылықтау мен
жолақтануды азайтады (0 179).
Microphone sensitivity (Микрофон сезімталдығы)
(əдепкі мəні Auto sensitivity (Авто сезімталдық))
Auto sensitivity (Авто
Кірістірілген немесе сыртқы
сезімталдық)
микрофондарды (0 183) қосыңыз
немесе өшіріңіз, я болмаса микрофон
Manual sensitivity (Қолмен
сезімталдығын реттеңіз.
реттелетін сезімталдық)
Microphone off (Микрофон
өшірулі)
Frequency response (Жиілікке қатысты сипаттама)
(əдепкі мəні Wide range (Кең ауқым))
Wide range (Кең ауқым)
Кірістірілген жəне сыртқы
Vocal range (Дауыстық ауқым) микрофондардың жиілікке қатысты
сипаттамасын таңдау (0 183).
Wind noise reduction (Жел шуын азайту) (əдепкі мəні Off (Өшірулі))
On (Қосулы)
Жел шуын азайту үшін кірістірілген
микрофонның жоғары жиіліктер сүзгісін
Off (Өшірулі)
қосу-қоспауды таңдаңыз.
Electronic VR (Электрондық ДА)
(əдепкі мəні Off (Өшірулі))
On (Қосулы)
Бейнефильм режимінде электрондық
дірілді азайтуды қосу-қоспауды
Off (Өшірулі)
таңдаңыз.
Time-lapse movie (Баяулатылған бейнефильм)
Start (Бастау)
Фотокамера таңдалған аралықтарда
фотосуреттерді автоматты түрде
Interval (Аралық)
түсіріп, дыбыссыз баяулатылған
Shooting time (Суретке түсіру
бейнефильмді жасайды.
уақыты)
Exposure smoothing
(Экспозицияны тегістеу)
259
A Қолданушы параметрлері:
фотокамера параметрлерін дəл реттеу
Reset custom settings (Қолданушы параметрлерін қалпына келтіру)
Yes (Иə)
Қолданушы параметрлерін əдепкі
мəндеріне қалпына келтіру үшін Yes
No (Жоқ)
(Иə) жауабын таңдаңыз.
a Autofocus (Автофокус)
a1 AF-C priority selection (AF-C басымдығын таңдау)
(əдепкі мəні Release (Босату))
Release (Босату)
Көріністапқыш арқылы фотосурет түсіру үшін
AF-C таңдалған кезде бұл параметр
Focus (Фокустау)
фотосуреттерді ысырманы босату түймешігі
басылғанда (босату басымдығы) немесе тек
фотокамера фокуста болғанда (фокус
басымдығы) түсіруге болатынын басқарады.
a2 AF-S priority selection (AF-S басымдығын таңдау)
(əдепкі мəні Focus (Фокустау))
Release (Босату)
Көріністапқышпен фотосурет түсіру үшін
AF-S таңдалғанда бұл параметр
Focus (Фокустау)
фотосуреттерді тек фотокамера
фокусталғанда (фокус басымдығы)
немесе ысырманы босату түймешігін
басқанда (босату басымдығы) түсіруге
болатынын басқарады.
a3 Focus tracking with lock-on (Құлып қосулы күйде фокусты
бақылау)
(əдепкі мəні 3 (Normal) (3 (Қалыпты)))
5 (Long (Ұзақ))–1 (Short
Үздіксіз бақылағыш автофокус нысанға
(Қысқа)), Off (Өшірулі)
дейінгі қашықтықтағы кенет үлкен
өзгерістерге қалай реттелетінін таңдаңыз
(үздіксіз бақылағыш автофокус
көріністапқыш арқылы фотосурет түсіру
кезінде фокустау режимі ретінде AF-C
таңдалғанда немесе фотокамера AF-A
режимінде үздіксіз бақылағыш автофокусты
таңдаса қолданылады).
a4 Number of focus points (Фокустау нүктелерінің саны)
(əдепкі мəні 51 points (51 нүкте))
51 points (51 нүкте)
Көріністапқышта фокустау нүктесін
қолмен таңдау үшін қолжетімді фокустау
11 points (11 нүкте)
нүктелерінің санын таңдаңыз.
260
a5 Store points by orientation (Нүктелерді бағдары бойынша сақтау)
(əдепкі мəні Off (Өшірулі))
Yes (Иə)
Көріністапқыш тік жəне көлденең
бағдарлар үшін фокустау нүктелерін
Off (Өшірулі)
бөлек сақтайтын-сақтамайтынын
таңдаңыз.
a6 AF activation (АФ іске қосу)
(əдепкі мəні Shutter/AF-ON (Ысырма/АФ-ҚОСУЛЫ))
Shutter/AF-ON (Ысырма/АФ- Ысырманы босату түймешігін жартылай
ҚОСУЛЫ)
басқанда фотокамера фокусталатынAF-ON only (Тек АФ-ҚОСУЛЫ) фокусталмайтынын таңдаңыз. Егер AF-ON
only (Тек AF-ON) күйі таңдалса, ысырманы
босату түймешігі жартылай басылған кезде
фотокамера фокусталмайды.
a7 Focus point wrap-around (Фокустау нүктесін орап алу)
(əдепкі мəні No wrap (Орап алмау))
Wrap (Орап алу)
Көріністапқыштың фокустау нүктесін
таңдау дисплейдің бір жиегінен екіншісін
No wrap (Орап алмау)
«орап ала» ма, соны таңдаңыз.
a8 Focus point options (Фокустау нүктесінің параметрлері)
Focus point illumination
Көріністапқышта фокустау нүктелері
(Фокустау нүктесін
дисплейінің параметрлерін реттеңіз.
жарықтандыру)
Manual focus mode (Қолмен
реттелетін фокус режимі)
a9 Built-in AF-assist illuminator (Кірістірілген АФ қосымша шамы)
(əдепкі мəні On (Қосулы))
On (Қосулы)
Жарық нашар кезде фокустау əрекетіне
кірістірілген АФ қосымша шамының
Off (Өшірулі)
жануы қажет екенін немесе қажет
еместігін таңдаңыз.
a10 Manual focus ring in AF mode (АФ режиміндегі қолмен
реттелетін фокустау сақинасы)
(əдепкі мəні Enable (Қосу))
Бұл параметр үйлесімді объективтерде
Enable (Қосу)
қолжетімді. Автофокус режимінде фокустау
Disable (Өшіру)
сақинасын пайдаланып фокустауды өшіру
үшін Disable (Өшіру) мəнін таңдаңыз.
b Metering/exposure (Өлшеу/экспозиция)
b1 ISO sensitivity step value (ISO сезімталдық қадамының мəні)
(əдепкі мəні 1/3 step (1/3 қадам))
ISO сезімталдыққа реттеулер жасағанда
1/3 step (1/3 қадам)
пайдаланылатын қадамдарды таңдаңыз.
1/2 step (1/2 қадам)
261
b2 EV steps for exposure cntrl (Экспозицияны басқару үшін ЭМ
қадамдары)
(əдепкі мəні 1/3 step (1/3 қадам))
1/3 step (1/3 қадам)
Ысырма жылдамдығына, апертураға,
экспозицияға, жарқыл түзетіліміне жəне
1/2 step (1/2 қадам)
брекетингке реттеулер жасаған кезде
пайдаланылатын артуларды таңдаңыз.
b3 Easy exposure compensation (Оңай экспозиция түзетілімі)
(əдепкі мəні Off (Өшірулі))
On (Auto reset) (Қосулы (авто Экспозиция түзетілімін E түймешігін
қалпына келтіру))
баспай, тек басқару дискін бұрау
арқылы реттеуге болатын-болмайтынын
On (Қосулы)
таңдаңыз.
Off (Өшірулі)
b4 Matrix metering (Матрицалық өлшем)
(əдепкі мəні Face detection on (Бетті анықтау қосулы))
Көріністапқышпен фотосурет түсіру кезінде
Face detection on (Бетті
матрицалық өлшем арқылы суретке түсіру
анықтау қосулы)
кезінде бетті анықтауды қосу үшін Face
Face detection off (Бетті
detection on (Бетті анықтау қосулы)
анықтау өшірулі)
параметрін таңдаңыз (0 123).
b5 Center-weighted area (Ортасы бойынша өлшенген аумақ)
(əдепкі мəні  8 mm (8 мм))
 6 mm (6 мм) –  13 mm
Көріністапқышпен фотосурет түсіру кезінде
(13 мм), Average (Орташа)
ортасы бойынша өлшеу пайдаланылғанда
ең көп салмақ берілетін аумақтың өлшемін
таңдаңыз.
b6 Fine-tune optimal exposure (Оңтайлы экспозицияны дəл реттеу)
(əдепкі мəні No (Жоқ))
Yes (Иə)
Əр өлшеу əдісі үшін экспозицияны дəл
реттеу. Жоғарырақ мəндер жарығырақ
No (Жоқ)
экспозицияларды, төменірек мəндер
күңгірттеу экспозицияларды береді.
c Timers/AE lock (Таймерлер/АЭ құлпы)
c1 Shutter-release button AE-L (Ысырманы босату түймешігі АЭ-Қ)
(əдепкі мəні Off (Өшірулі))
On (half press) (Қосулы
Ысырманы босату түймешігін басқанда
(жартылай басу))
экспозиция құлыпталатынқұлыпталмайтынын таңдаңыз.
On (burst mode) (Қосулы
(қатарынан түсіру режимі))
Off (Өшірулі)
262
c2 Standby timer (Күту режимінің таймері)
(əдепкі мəні 6 s (6 с))
4 s–30 min (4 с - 30 мин), No
Ешбір əрекеттер орындалмағанда
limit (Шектеу жоқ)
фотокамера қанша уақыт бойы
экспозицияны өлшеуді
жалғастыратынын таңдаңыз (0 54).
c3 Self-timer (Өздігінен түсіруді реттейтін таймер)
Self-timer delay (Өздігінен
Ысырманы кешіктіріп босату ұзақтығын,
түсіруді реттейтін таймердің түсірілетін кадрлар санын жəне өздігінен
кешігуі)
түсіруді реттейтін таймер режиміндегі
Number of shots (Түсірілімдер кадрлар арасындағы аралықты
таңдаңыз.
саны)
Interval between shots
(Түсірілімдер арасындағы
аралық)
c4 Monitor off delay (Мониторды өшіруді кешіктіру)
Playback (Ойнату)
Əрекеттер орындалмағанда монитор
қанша уақыт бойы қосулы қалатынын
Menus (Мəзірлер)
таңдаңыз.
Information display
(Ақпараттық дисплей)
Image review (Кескінді тексере
қарау)
Live view (Тікелей көрініс)
c5 Remote on duration (ML-L3) (Қашықтан басқару пультінің
сигналын күту ұзақтығы (ML-L3))
(əдепкі мəні 1 min (1 мин))
1 min–15 min (1 мин - 15 мин) Қашықтан басқару пульті режимінен бас
тарту алдында фотокамера қашықтан
басқару пультінен сигналды қанша
уақыт бойы күтетінін таңдаңыз (0 175).
d Shooting/display (Суретке түсіру/көрсету)
d1 CL mode shooting speed (CL режимінде суретке түсіру
жылдамдығы)
(əдепкі мəні 3 fps (3 кадр/сек))
7 fps–1 fps
CL (үздіксіз төмен жылдамдық) режимі
үшін кадрдың ілгерілеу жылдамдығын
(7 кадр/сек - 1 кадр/сек)
таңдаңыз.
d2 Max. continuous release (Максималды үздіксіз түсіру)
(əдепкі мəні 100)
1–100
Үздіксіз суретке түсіру режимінде бір
қатарда түсіруге болатын кадрлардың
ең көп санын таңдаңыз.
263
d3 Exposure delay mode (Экспозицияны кешіктіру режимі)
(əдепкі мəні Off (Өшірулі))
3 s–1 s (3 с - 1 с), Off (Өшірулі) Фотокамераның аз ғана қозғалысы
суреттерді бұлдыратуы мүмкін
жағдайларда ысырманы босатуды айнаны
көтергеннен кейін шамамен бір, екі немесе
үш секундқа кешіктіру үшін 1 s (1 с), 2 s
(2 с) немесе 3 s (3 с) мəнін таңдаңыз.
d4 Electronic front-curtain shutter (Электронды алдыңғы перде
ысырмасы)
(əдепкі мəні Disable (Өшіру))
Enable (Қосу)
MUP режимінде ысырманың қозғалысы
тудыратын бұлдыратуды жоятын
Disable (Өшіру)
электронды алдыңғы перде ысырмасын
қосу немесе өшіру.
d5 File number sequence (Файлдарды нөмірлеу реттілігі)
(əдепкі мəні On (Қосулы))
On (Қосулы)
Фотокамера файл нөмірлерін қалай
тағайындайтынын таңдаңыз.
Off (Өшірулі)
Reset (Қалпына келтіру)
d6 Viewfinder grid display (Көріністапқыштың тор дисплейі)
(əдепкі мəні Off (Өшірулі))
On (Қосулы)
Көріністапқышта жақтауға алу торын
көрсету-көрсетпеуді таңдаңыз.
Off (Өшірулі)
d7 ISO display (ISO дисплейі)
(əдепкі мəні Show frame count
(Кадрлар санын көрсету))
Көріністапқышта қалған кадрлар
санының орнына ISO сезімталдық
көрсетілетін-көрсетілмейтінін таңдаңыз.
Show ISO sensitivity (ISO
сезімталдықты көрсету)
Show frame count (Кадрлар
санын көрсету)
d8 LCD illumination (Сұйық кристалдық дисплей жарығы)
(əдепкі мəні Off (Өшірулі))
On (Қосулы)
Күту режимінің таймері белсенді кезде
басқару панелі жанатын-жанбайтынын
Off (Өшірулі)
таңдаңыз.
A Электронды алдыңғы перде ысырмасы
G, E немесе D түріне жататын объектив ұсынылады; басқа объективтермен
суретке түсіргенде сызықтарды немесе түстердің əркелкілігін байқасаңыз,
Disable (Өшіру) мəнін таңдаңыз. Электронды алдыңғы перде ысырмасымен
бірге қолжетімді ең жылдам ысырма жылдамдығы жəне максималды ISO
сезімталдық сəйкесінше 1/2000 с жəне ISO 51200. Электронды алдыңғы перде
ысырмасын ML-L3 қашықтан басқару пультінде пайдалану мүмкін емес.
264
d9 Optical VR (Оптикалық ДА)
(əдепкі мəні On (Қосулы))
On (Қосулы)
Дірілді басқаруды қосу немесе өшіру.
Бұл элемент тек қолдайтын
Off (Өшірулі)
объективтерде қолжетімді.
e Bracketing/flash (Брекетинг/жарқыл)
e1 Flash sync speed (Жарқылды синхрондау жылдамдығы)
(əдепкі мəні 1/250 s (1/250 с))
Жарқылды синхрондау жылдамдығын
1/320 s (Auto FP) (1/320 с
(Авто ФЖ)), 1/250 s (Auto FP) таңдаңыз.
(1/250 с (Авто ФЖ)), 1/250 s–1/
60 s (1/250 с–1/60 с)
e2 Flash shutter speed (Жарқылдың ысырма жылдамдығы)
(əдепкі мəні 1/60 s (1/60 с))
1/60 s–30 s (1/60 с–30 с)
Жарқыл P жəне A режимдерінде
пайдаланылған кездегі қолжетімді ең
баяу ысырманы таңдаңыз.
e3 Exposure comp. for flash (Жарқыл үшін экспозиция түзетілімі)
(əдепкі мəні Entire frame (Толық кадр))
Entire frame (Толық кадр)
Экспозиция түзетілімі пайдаланылғанда
фотокамера жарқыл деңгейін қалай
Background only (Тек фон)
реттейтінін таңдаңыз.
A Ысырма жылдамдығын жарқылды синхрондау жылдамдығы
шегінде бекіту
S немесе M режимінде ысырма жылдамдығын синхрондау жылдамдығының
шегінде бекіту үшін ең баяу мүмкін ысырма жылдамдығынан (30 с немесе
%) кейінгі келесі ысырма жылдамдығын таңдаңыз. Көріністапқышта жəне
басқару панелінде X (жарқылды синхрондау индикаторы) көрсетіледі.
A ФЖ жоғары жылдамдықта автоматты синхрондау
«Auto FP (Автоматты ФЖ)» параметрін таңдау үйлесімді жарқыл бөліктерін
фотокамера қолдайтын ең жоғары ысырма жылдамдығында пайдалануға
мүмкіндік береді. ФЖ жоғары жылдамдықта автоматты синхрондау таңдалған
жарқылды синхрондау жылдамдығынан (таңдалған параметрге байланысты
1
/320 с немесе 1/250 с) жылдамырақ ысырма жылдамдықтарында автоматты
түрде қосылып, тіпті күндізгі жарықта да анық түсірілетін кеңістік тереңдігін
азайту үшін кеңірек апертураларға мүмкіндік береді. Егер басқару панеліндегі
жəне көріністапқыштағы ысырма жылдамдығының индикаторлары P жəне A
режимдеріндегі жарқылды синхрондау жылдамдығына тең мəнді көрсетсе,
нақты ысырма жылдамдығы тіпті аз ғана жылдамырақ болса, ФЖ жоғары
жылдамдықта автоматты синхрондау белсендіріледі. ФЖ жоғары
жылдамдықта автоматты синхрондау белсенді кезде ақпараттық дисплейдің
жарқыл режимінің индикаторы «FP» жазуын көрсетеді.
265
e4
Auto M ISO sensitivity control (ISO сезімталдығын автоматты M түрде
(əдепкі мəні Subject and background (Нысан жəне фон))
басқару)
Subject and background
Жарқылмен фотосурет түсіру үшін ISO
(Нысан жəне фон)
сезімталдықты автоматты түрде басқару
нысанды да, фонды да немесе тек негізгі
Subject only (Тек нысан)
нысанды жарық көзінде дұрыс ұстау үшін
реттелетін-реттелмейтінін таңдаңыз.
e5 Bracketing order (Брекетинг реті)
(əдепкі мəні MTR > under > over (MTR > кем > артық))
MTR > under > over (MTR >
Экспозиция, жарқыл жəне ақ түс
кем > артық)
балансының брекетингі үшін брекетинг
ретін таңдаңыз.
Under > MTR > over (Кем >
MTR > артық)
f Controls (Басқару тетіктері)
f1 Custom control assignment (Қолданушы басқару тетігін
тағайындау)
Fn1 button (Fn1 түймешігі)
Фотокамераның басқару тетіктеріне
Fn1 button (Fn1 түймешігі) + y жалғыз немесе басқару дискілерімен
тіркесімде тағайындалатын рөлдерді
Fn2 button (Fn2 түймешігі)
Fn2 button (Fn2 түймешігі) + y таңдаңыз.
AE-L/AF-L button (АЭ-Қ/АФ-Қ
түймешігі)
AE-L/AF-L button (АЭ-Қ/АФ-Қ
түймешігі) + y
BKT button (BKT түймешігі) + y
Movie record button (Бейнефильм
жазу түймешігі) + y
f2 OK button (OK түймешігі)
Shooting mode (Суретке түсіру J түймешігі ойнайтын рөлді таңдаңыз.
режимі)
Playback mode (Ойнату
режимі)
Live view (Тікелей көрініс)
f3 Customize command dials (Басқару дискілерін теңшеу)
Reverse rotation (Кері бұрау) Басты жəне қосымша дискілер ойнайтын
рөлдерді таңдау.
Change main/sub (Басты/
қосымша басқару дискілерін
өзгерту)
Menus and playback (Мəзірлер
жəне ойнату)
Sub-dial frame advance
(Қосымша дискімен кадрды
ілгерілету)
266
f4
Release button to use dial (Дискіні пайдалану үшін түймешікті
жіберіңіз)
(əдепкі мəні No (Жоқ))
Yes (Иə)
Yes (Иə) жауабын таңдау əдетте
түймешікті ұстап тұру жəне басқару
No (Жоқ)
дискін бұрау арқылы жасалатын
реттеулерді түймешікті жібергеннен
кейін басқару дискін бұрау арқылы
жасауға мүмкіндік береді. Параметрді
орнату түймешік қайта басылғанда,
ысырманы босату түймешігі жартылай
басылғанда немесе күту режимінің
таймері біткенде аяқталады.
f5 Reverse indicators (Индикаторларды ауыстыру)
(əдепкі мəні
)
Егер
(W) параметрі
таңдалса, басқару панелінде,
көріністапқышта жəне ақпараттық
дисплейде экспозиция индикаторлары
сол жағында теріс мəндермен жəне оң
жағында оң мəндермен көрсетіледі. Оң
мəндерді сол жақта жəне теріс мəндерді
оң жақта көрсету үшін
(V) параметрін таңдаңыз.
g Movie (Бейнефильм)
g1 Custom control assignment (Қолданушы басқару тетігін
тағайындау)
Fn1 button (Fn1 түймешігі)
Тікелей көріністе тікелей көрініс
селекторы 1 күйіне бұралғанда
Fn2 button (Fn2 түймешігі)
AE-L/AF-L button (АЭ-Қ/АФ-Қ фотокамераның басқару тетіктеріне
тағайындалатын рөлдерді таңдаңыз.
түймешігі)
Shutter-release button (Ысырманы
Shutter-release button
босату түймешігі) үшін Record movies
(Ысырманы босату түймешігі)
(Бейнефильмдер жазу) таңдалған
болса, ысырманы босату түймешігін
бейнефильмдерді жазудан басқа ешбір
əрекет үшін пайдалану мүмкін емес
екенін ескеріңіз.
267
B Баптау мəзірі: Фотокамераны баптау
Format memory card (Жад картасын пішімдеу)
Пішімдеуді бастау үшін Yes (Иə)
жауабын таңдаңыз. Пішімдеу
картадағы барлық суреттерді жəне
басқа деректерді біржола жоятынын
ескеріңіз. Пішімдеу алдында қажетінше
сақтық көшірмелерді жасаңыз.
Save user settings (Қолданушы параметрлерін сақтау)
Save to U1 (U1 ішіне сақтау)
Жиі пайдаланылатын параметрлерді
режимді таңдау дискіндегі U1 жəне U2
Save to U2 (U2 ішіне сақтау)
күйлеріне тағайындаңыз (0 83).
Reset user settings (Қолданушы параметрлерін қалпына келтіру)
Reset U1 (U1 қалпына келтіру) U1 немесе U2 параметрлерін əдепкі
Reset U2 (U2 қалпына келтіру) мəндерге қалпына келтіру (0 85).
Language (Тіл)
323-бетті қараңыз.
Фотокамера мəзірлері мен хабарларына
арналған тілді таңдаңыз.
Time zone and date (Уақыт белдеуі жəне күн)
Time zone (Уақыт белдеуі)
Уақыт белдеулерін өзгертіңіз,
фотокамера сағатын орнатыңыз,
Date and time (Күн жəне
сағатты смарт құрылғыдағы сағатпен
уақыт)
Sync with smart device (Смарт синхрондаңыз, күнді көрсету ретін
таңдаңыз жəне жазғы уақытты қосыңыз
құрылғымен синхрондау)
немесе өшіріңіз.
Date format (Күн пішімі)
Daylight saving time (Жазғы
уақыт)
A Жад карталарын пішімдеу
Пішімдеу кезінде фотокамераны өшірмеңіз, я болмаса, батареяны
немесе жад картасын алмаңыз.
Баптау мəзіріндегі Format memory card (Жад картасын пішімдеу)
параметріне қоса, жад карталарын O (Q) жəне S (Q) түймешіктерін
пайдаланып пішімдеуге болады: пішімдеу индикаторлары
көрсетілгенше түймешіктердің екеуін де бір уақытта басып тұрыңыз,
содан кейін картаны пішімдеу үшін түймешіктерді қайтадан басыңыз.
268
Monitor brightness (Монитор жарықтығы)
Menus/playback (Мəзірлер/
Мəзір, қарау жəне тікелей көрініс
ойнату)
дисплейлерінің жарықтығын реттеңіз.
Live view (Тікелей көрініс)
Monitor color balance (Монитордың түс балансы)
Монитордың түс балансын реттеу.
Virtual horizon (Виртуалды көкжиек)
Фотокамераның еңкейту сенсорынан
алынған ақпарат негізінде виртуалды
көкжиекті көріңіз.
Information display (Ақпараттық дисплей) (əдепкі мəні Auto (Авто))
Auto (Авто)
Əр түрлі көру жағдайлары үшін
ақпараттық дисплейді реттеу.
Manual (Қол режимі)
Auto info display (Автоматты ақпараттық дисплей)
(əдепкі мəні On (Қосулы))
On (Қосулы)
Ысырманы босату түймешігін жартылай
басқанда ақпараттық дисплей
Off (Өшірулі)
көрсетілетін-көрсетілмейтінін таңдаңыз.
Info display auto off (Ақпараттық дисплейді автоматты түрде өшіру)
(əдепкі мəні On (Қосулы))
On (Қосулы)
Көзіңізді көріністапқышқа жақындатқанда
көз сенсоры ақпараттық дисплейді
Off (Өшірулі)
өшіретін-өшірмейтінін таңдаңыз.
AF fine-tune (АФ дəл реттеу)
AF fine-tune (On/Off) (АФ дəл Əр түрлі объектив түрлері үшін фокусты
реттеу (қосулы/өшірулі))
дəл реттеңіз. АФ реттеу жағдайлардың
Saved value (Сақталған мəн) көпшілігінде ұсынылмайды жəне ол
қалыпты фокустауға кедергі келтіруі
Default (Əдепкі)
мүмкін; тек қажет кезде пайдаланыңыз.
List saved values (Сақталған
Автоматты түрде дəл реттеу тікелей
мəндерді тізу)
көріністе қолжетімді; қосымша ақпарат
Nikon веб-сайтынан жүктеуге болатын
Мəзір нұсқаулығында қолжетімді (0 iii).
Clean image sensor (Кескін сенсорын тазалау)
Clean now (Қазір тазалау)
Шаңды кетіру үшін кескін сенсорын
Clean at startup/shutdown (Іске дірілдету (0 289).
қосылар кезде/сөнер кезде
тазалау)
Lock mirror up for cleaning (Тазалау үшін айнаны көтерілген күйде
құлыптау)
Кескін сенсорынан шаңды ауа үргішпен
кетіру мүмкін болуы үшін айнаны
көтерілген күйде құлыптаңыз (0 292).
269
Image Dust Off ref photo (Кескіндегі тозаң іздерін кетіру
анықтамалық фотосуреті)
Start (Бастау)
Capture NX-D ішіндегі «Image Dust Off
(Кескіндегі тозаң іздерін кетіру)»
Clean sensor and then start
параметрі үшін анықтамалық деректерді
(Сенсорды тазалау, содан
алу (0 iv).
кейін бастау)
Image comment (Кескін туралы аңғартпа)
Attach comment (Аңғартпа
Жаңа фотосуреттерге түсірілген кезінде
тіркеу)
аңғартпа қосып отырыңыз.
Аңғартпаларды метадеректер ретінде
Input comment (Аңғартпа
ViewNX-i немесе Capture NX-D (0 iv)
енгізу)
бағдарламасында көруге болады.
A Мəтін енгізу
Мəтінді енгізу керек кезде пернетақта көрсетіледі. Мəтінді сенсорлы
экранда таңбаларды нұқу арқылы енгізіңіз (жоғарғы жəне төменгі
регистр, əрі таңбалық пернетақталар арасында ауысу үшін
пернетақтаны таңдау түймешігін нұқыңыз). Сондай-ақ ағымдағы жүгіргі
орнында белгіленген таңбаны кірістіру үшін мульти селекторды
пайдаланып қажетті таңбаны пернетақтада белгілеуге жəне J
түймешігін басуға болады (таңба өріс толы кезде енгізілсе, өрістегі
соңғы таңба жойылатынын ескеріңіз). Жүгіргі астындағы таңбаны жою
үшін O (Q) түймешігін басыңыз. Жүгіргіні жаңа орынға жылжыту үшін
дисплейді нұқыңыз немесе W (Z) тйүмешігін ұстап тұрып, 4 немесе 2
түймешігін басыңыз. Енгізуді аяқтау жəне алдыңғы мəзірге оралу үшін
X (T) түймешігін басыңыз.
Мəтінді көрсету аумағы
Пернетақта аумағы
270
Пернетақтаны таңдау
Copyright information (Авторлық құқық туралы ақпарат)
Attach copyright information
Жаңа фотосуреттер түсірілген кезде
(Авторлық құқық туралы
оларға авторлық құқық туралы ақпарат
ақпаратты тіркеу)
қосып отырыңыз. Авторлық құқық туралы
ақпаратты ViewNX-i немесе Capture NX-D
Artist (Орындаушы)
бағдарламасында метадеректер ретінде
Copyright (Авторлық құқық)
көруге болады (0 iv).
Beep options (Дыбыстық сигнал параметрлері)
Beep on/off (Дыбыстық сигнал Дыбыстық сигналдың тембрін жəне
қосулы/өшірулі)
дыбыс деңгейін таңдаңыз.
Volume (Дыбыс деңгейі)
Pitch (Тембр)
Touch controls (Сенсорлы басқару тетіктері)
Enable/disable touch controls
Сенсорлы басқару параметрлерін
(Сенсорлы басқару тетіктерін реттеу (0 14).
қосу/өшіру)
Full-frame playback flicks
(Толық өлшемде қараудағы
шертулер)
Flash warning (Жарқыл туралы ескерту) (əдепкі мəні On (Қосулы))
On (Қосулы)
Егер On (Қосулы) күйі таңдалған болса,
оңтайлы экспозицияны қамтамасыз ету
Off (Өшірулі)
үшін жарқыл қажет болса, жарқылдың
дайындығын білдіретін индикатор (M)
жыпылықтайды.
HDMI
Output resolution (Шығыс
HDMI құрылғыларына қосылу
ажыратымдылық)
параметрлерін реттеңіз.
Advanced (Кеңейтілген)
Location data (Орын деректері)
Download from smart device
Орын деректерінің параметрлерін
(Смарт құрылғыдан жүктеу)
реттеу (0 223).
Position (Орын)
External GPS device options
(Сыртқы GPS құрылғысының
параметрлері)
Wireless remote (WR) options (Сымсыз қашықтан басқару пультінің
параметрлері)
LED lamp (ЖШД шамы)
Сымсыз қашықтан басқару бөліктері
Link mode (Байланыс режимі) үшін ЖШД шамының жəне байланыс
режимінің параметрлерін реттеңіз.
271
Assign remote (WR) Fn button (Қашықтағы (WR) Fn түймешігін тағайындау)
(əдепкі мəні None (Жоқ))
FV lock (Жарқыл қуатының
Қосымша сымсыз қашықтан басқару
құлпы)
бөліктерінде Fn түймешігі ойнайтын
рөлді таңдаңыз.
AE/AF lock (АЭ/АФ құлпы)
AE lock only (Тек АЭ құлпы)
AE lock (Reset on release) (АЭ
құлпы (босатқанда қалпына
келтіру))
AF lock only (Тек АФ құлпы)
AF-ON (АФ-ҚОСУЛЫ)
Modeling flash (Кескінді
қалыптастыруға арналған
жарқыл)
Flash off (Жарқыл өшірулі)
+ NEF (RAW)
Live view (Тікелей көрініс)
Same as camera Fn1 button
(Фотокамераның Fn1
түймешігімен бірдей)
Same as camera Fn2 button
(Фотокамераның Fn2
түймешігімен бірдей)
Same as camera 4 button
(Фотокамераның 4
түймешігімен бірдей)
None (Жоқ)
Airplane mode (Ұшақ режимі)
(əдепкі мəні Disable (Өшіру))
Enable (Қосу)
Eye-Fi карталарының сымсыз мүмкіндіктерін,
əрі смарт құрылғыларға Bluetooth жəне Wi-Fi
Disable (Өшіру)
байланыстарын өшіру үшін ұшақ режимін
қосыңыз. Сымсыз таратқыш арқылы басқа
құрылғыларға байланыстарды тек
таратқышты фотокамерадан алу арқылы
өшіруге болады.
Connect to smart device (Смарт құрылғыға қосылу)
Start (Бастау)
Смарт құрылғыны қосу үшін Start (Бастау)
пəрменін таңдап, экрандағы нұсқаулықтағы
Password protection
нұсқауларды орындаңыз. Password
(Құпиясөзбен қорғау)
protection (Құпиясөзбен қорғау) Bluetooth
байланыстары құпиясөзбен қорғалатынқорғалмайтынын басқарады.
272
Send to smart device (auto) (Смарт құрылғыға жіберу (авто))
(əдепкі мəні Off (Өшірулі))
On (Қосулы)
Фотосуреттерді смарт құрылғыға
түсірілген кезінде кері жүктеу үшін On
Off (Өшірулі)
(Қосулы) күйін таңдаңыз.
Wi-Fi
Network settings (Желі
Смарт құрылғыларға қосылу үшін Wi-Fi
параметрлері)
(сымсыз жергілікті желі) параметрлерін
реттеңіз.
Current settings (Ағымдағы
параметрлер)
Reset connection settings
(Байланыс параметрлерін
қалпына келтіру)
Bluetooth
Network connection (Желілік
Смарт құрылғыларға Bluetooth
байланыс)
байланыстарының параметрлерін
реттеңіз.
Paired devices
(Жұптастырылған
құрылғылар)
Send while off (Өшірулі кезде
жіберу)
Eye-Fi upload (Eye-Fi картасына жүктеу) (əдепкі мəні Enable (Қосу))
Enable (Қосу)
Суреттерді алдын ала таңдалған межелі
орынға кері жүктеу. Бұл параметр
Disable (Өшіру)
қолдау көрсетілетін Eye-Fi картасы
салынғанда ғана көрсетіледі.
Conformity marking (Сəйкестік белгілері)
Фотокамера сəйкес келетін стандарттар
қатарын көріңіз.
Battery info (Батарея туралы мəлімет)
Қазіргі уақытта фотокамераға салынған
батарея туралы ақпаратты көріңіз.
Slot empty release lock (Ұяшық бос кезде босату құлпы)
(əдепкі мəні Enable release (Босатуды қосу))
Release locked (Ұяшық бос
Жад картасы салынбаған болса,
кезде босату құлпы)
ысырманы босатуға болатынболмайтынын таңдаңыз.
Enable release (Босатуды
қосу)
273
Save/load settings (Параметрлерді сақтау/жүктеу)
Save settings (Параметрлерді Фотокамера параметрлерін жад
сақтау)
картасына сақтаңыз немесе
Load settings (Параметрлерді фотокамера параметрлерін жад
картасынан жүктеңіз. Параметрлер
жүктеу)
файлдарын басқа D7500
фотокамераларымен бөлісуге болады.
Reset all settings (Барлық параметрлерді қалпына келтіру)
Reset (Қалпына келтіру)
Баптау мəзіріндегі Language (Тіл) жəне
Time zone and date (Уақыт белдеуі
Do not reset (Қалпына
жəне күн) үшін таңдалған
келтірмеу)
параметрлерден басқа барлық
параметрлерді қалпына келтіру.
Firmware version (Бағдарлама жасақтамасының нұсқасы)
Ағымдағы фотокамераның бағдарлама
жасақтамасының нұсқасын қараңыз.
D Reset All Settings (Барлық параметрлерді қалпына келтіру)
Авторлық құқық туралы ақпарат пен басқа қолданушы жасаған
жазбалар да қалпына келтіріледі. Қалпына келтіруді орындау алдында
баптау мəзіріндегі Save/load settings (Параметрлерді сақтау/жүктеу)
параметрін пайдаланып параметрлерді сақтау ұсынылады.
274
N Өңдеу мəзірі: Өңделген көшірмелер
жасау
NEF (RAW) processing (NEF (RAW) өңдеу)
Select image(s) (Кескінд(ерд)і NEF (RAW) пішіміндегі фотосуреттердің
таңдау)
JPEG пішіміндегі көшірмелерін жасаңыз.
Select date (Күнді таңдау)
Select all images (Барлық
кескіндерді таңдау)
Trim (Кадр шеттерін кесу)
Таңдалған фотосуреттің кесілген
көшірмесін жасаңыз.
Resize (Өлшемін өзгерту)
Select image(s) (Кескінд(ерд)і Таңдалған фотосуреттердің кішкене
таңдау)
көшірмелерін жасаңыз.
Choose size (Өлшемді таңдау)
D-Lighting
Көлеңкелерді жарығырақ ету. Күңгірт
немесе артқы жағы жанып тұрған
фотосуреттер үшін таңдаңыз.
Quick retouch (Жылдам өңдеу)
Қанығуы жəне контрасты жақсартылған
көшірмелер жасайды.
Red-eye correction (Қызыл көз əсерін түзету)
Жарқылмен түсірілген фотосуреттерде
«қызыл көзді» түзету.
Straighten (Түзу ету)
Түзу етілген көшірмелер жасау.
Көшірмелерді шамамен 0,25° қадамдарымен
5° мəніне дейін түзу етуге болады.
Distortion control (Бұрмалануды басқару)
Auto (Авто)
Сыртқы бұрмалануы азайтылған
көшірмелерді жасаңыз. Кең бұрышты
Manual (Қол режимі)
объективтермен түсірілген фотосуреттерде
бөшке іспеттес бұрмалануды немесе
телефото объективтермен түсірілген
фотосуреттерде жастық іспетті
бұрмалануды азайту үшін пайдаланыңыз.
Фотокамераға бұрмалануды автоматты
түрде түзетуге мүмкіндік беру үшін Auto
(Авто) параметрін таңдаңыз.
275
Perspective control (Перспективаны басқару)
Биік нысанның төменгі жағынан
түсірілген перспектива əсерлерін
азайтатын көшірмелер жасайды.
Fisheye (Балық көзі түріндегі объектив)
Балық көзі түріндегі объективпен
түсірілгендей көрінетін көшірмелерді
жасайды.
Filter effects (Сүзгі əсерлері)
Skylight (Түнгі аспан жарығы) Келесі сүзгілердің əсерлерін жасайды:
• Skylight (Түнгі аспан жарығы): түнгі
Жылы түс сүзгісі
аспан сүзгісі əсері
Cross screen (Айқас экран)
• Warm filter (Жылы сүзгі): жылы түс
Soft (Жұмсақ)
реңкі сүзгісі əсері
• Cross screen (Айқас экран): жарық
көздеріне жұлдызша əсерлерін қосады
• Soft (Жұмсақ): жұмсақ сүзгі əсері
Monochrome (Монохромды)
Black-and-white (Қара жəне ақ Фотосуреттерді Black-and-white (Қара
түс)
жəне ақ түс), Sepia (Сепия) немесе
Cyanotype (Цианотипия) (көк жəне ақ
Sepia (Сепия)
монохромды) етіп көшіріңіз.
Cyanotype (Цианотипия)
Image overlay (Кескін үстіне қабаттау)
Кескін үстіне қабаттау екі бар NEF
(RAW) фотосуретін біріктіріп,
түпнұсқалардан бөлек сақталатын бір
суретті жасайды. Image overlay (Кескін
үстіне қабаттау) параметрін тек G
түймешігін басу жəне N қойындысын
таңдау арқылы таңдауға болады.
Color outline (Түсті жиек)
Сурет салу үшін негіз ретінде
пайдаланылатын фотосуреттің жиек
көшірмесін жасайды.
Photo illustration (Фотоиллюстрация)
Постер əсері үшін жиектерді анығырақ
ету жəне түстерді жеңілдету.
Color sketch (Түсті нобай)
Түсті қарындаштармен жасалған
нобайға ұқсайтын фотосурет көшірмесін
жасайды.
276
Miniature effect (Миниатюра əсері)
Диорама фотосуреті болып көрінетін
көшірме жасайды. Фокустағы аумақтың
орны мен бағдарын таңдау үшін мульти
селекторды пайдаланыңыз. Жоғарғы
ыңғайлы тұстан түсірілген
фотосуреттерде ең жақсы нəтиже
береді.
Selective color (Таңдамалы түс)
Түсте тек таңдалған реңктер
көрсетілетін көшірме жасайды. Жүгіргіні
қажетті түстер бар нысандардың үстінде
орналастырыңыз жəне A AE-L/AF-L
түймешігін басыңыз. Таңдалған түстер
(ең көбі үш) дисплейдің жоғарғы
жағындағы жақтауларда көрсетіледі;
басты басқару дискін бұрап жақтауды
белгілеңіз жəне таңдалған реңктердің
ауқымын арттыру немесе азайту үшін 1
немесе 3 түймешігін басыңыз.
Painting (Көркем сурет туындысы)
Көркем сурет əсері үшін кішігірім
элементтерді жəне түсті ерекше бөліп
көрсететін көшірме жасайды.
Edit movie (Бейнефильмді өңдеу)
Choose start/end point
Бейнефильмдердің өңделген
(Басталу/аяқталу нүктесін
көшірмелерін жасау үшін түсірілген
таңдау)
бөлік шеттерін кесіңіз немесе таңдалған
кадрларды JPEG пішіміндегі
Save selected frame
фотосуреттер ретінде сақтаңыз (0 196).
(Таңдалған кадрды сақтау)
Side-by-side comparison (Қатар қойып салыстыру)
Өңделген көшірмелерді бастапқы
фотосуреттермен салыстырыңыз. Sideby-side comparison (Қатар қойып
салыстыру) тек өңделген кескін немесе
түпнұсқа көрсетілгенде толық өлшемде
қарау кезінде i түймешігін басу арқылы
өңдеу мəзірі көрсетілгенде жəне
Retouch (Өңдеу) параметрін
таңдағанда қолжетімді болады.
277
O Менің мəзірім/m Соңғы параметрлер
Add items (Элементтер қосу)
PLAYBACK MENU (ОЙНАТУ Қарау, фотосурет түсіру, бейнефильм
МƏЗІРІ)
түсіру, қолданушы параметрлері, баптау
жəне өңдеу мəзірлерінен таңдалған
PHOTO SHOOTING MENU
20-ға дейін элементтен тұратын
(ФОТОСУРЕТ ТҮСІРУ
қолданушы мəзірін жасаңыз.
МƏЗІРІ)
MOVIE SHOOTING MENU
(БЕЙНЕФИЛЬМ ТҮСІРУ
МƏЗІРІ)
CUSTOM SETTING MENU
(ҚОЛДАНУШЫ
ПАРАМЕТРЛЕРІ МƏЗІРІ)
SETUP MENU (БАПТАУ
МƏЗІРІ)
RETOUCH MENU (ӨҢДЕУ
МƏЗІРІ)
Remove items (Элементтерді жою)
My Menu (Менің мəзірім) ішінен
элементтерді жою.
Rank items (Элементтерге баға беру)
My Menu (Менің мəзірім) ішіндегі
элементтерге баға беру.
Choose tab (Қойындыны таңдау)
(əдепкі мəні MY MENU (МЕНІҢ МƏЗІРІМ))
MY MENU (МЕНІҢ МƏЗІРІМ) «My Menu/Recent Settings (Менің
RECENT SETTINGS (СОҢҒЫ мəзірім/Жақындағы параметрлер)»
қойындысында көрсетілетін мəзірді
ПАРАМЕТРЛЕР)
таңдаңыз. 20 жақында пайдаланылған
параметр тізілген мəзірді көрсету үшін
RECENT SETTINGS (ЖАҚЫНДАҒЫ
ПАРАМЕТРЛЕР) тармағын таңдаңыз.
278
Техникалық жазбалар
Үйлесімді керек-жарақтар, фотокамераны тазарту мен сақтау
жəне фотокамераны пайдаланған кезде қате туралы хабар
көрінсе немесе ақауларға кезіксеңіз не істеу қажеттігі туралы
мəлімет алу үшін осы тарауды оқыңыз.
Үйлесімді объективтер
Үйлесімді кірістірілген микропроцессоры бар
объективтер
Nikon кірістірілген микропроцессоры бар объективтерді (IX
Nikkor объективтерін қоспағанда), əсіресе, фотокамера
ұсынатын мүмкіндіктердің толық ауқымын қолдайтын G, E жəне
D түріне жататын объективтерді ұсынады.
Фотокамера
параметрі
Объектив/
керек-жарақ
AF
Type G, E немесе D
6
түрі ; AF-S, AF-P,
z
AF-I
PC-E NIKKOR
—
сериясы 7, 8
PC NIKKOR 19 мм
—
f/4E ED 8, 10
PC Micro 85 мм
—
f/2.8D 11
AF-S / AF-I
телескопиялық
z 12
түрлендіргіші
Басқа AF NIKKOR
объективтері (F3AF
z
арналған
объективтерді
санамағанда)
AI-P NIKKOR
—
1
2
3
4
5
Суретке
Өлшеу жүйесі
түсіру режимі
MF
L2
(электрондық
M3
45
қашықтықты
Басқа
N4
1
өлшегіш бар)
M режимдер 3D Түсі
Фокустау режимі
z
z
z
z
—
z
z
z9
z
z
z
—
z
z
z
9
z
z
z
—
z
z
z
9
z
—
z
—
z
z
z 12
z
z
z
—
z
z
z 13
z
z
—
✔
z
—
z 14
z
z
—
✔
z
—
Қолмен реттелетін фокус барлық объективтерде қол жетімді.
Матрицалық.
Ортасы бойынша өлшенген.
Нүктелі (таңдалған фокустау нүктесін өлшейді).
Белгіленген тұсы бойынша өлшеу.
279
6 ДА объективтерінде дірілді азайтуға (ДА) қолдау көрсетіледі.
7 PC-E NIKKOR 24 мм f/3.5D ED жылжыту тетігі объективті бұрағанда
фотокамера корпусына тиюі мүмкін. Бұған қоса, объективтің
фотокамера корпусына тиіп тұруына байланысты жылжыту мен
бұраудың кейбір тіркесімдері қолжетімді болмауы мүмкін.
8 Объективті жылжыту жəне/немесе еңкейту экспозицияға кедергі
келтіреді.
9 Жылжыту немесе еңкейту кезінде пайдалану мүмкін емес.
10 Объективтің фотокамера корпусына тиіп тұруына байланысты
жылжыту мен бұраудың кейбір тіркесімдері қолжетімді болмауы
мүмкін.
11 Оңтайлы экспозицияға тек объектив максималды апертурада болса
жəне объектив жылжытылмаған немесе еңкейтілмеген болса қол
жеткізуге болады.
12 f/5.6 мəніне тең максималды тиімді апертура немесе одан да
жылдамырақ.
13 AF 80–200 мм f/2.8, AF 35–70 мм f/2.8, AF 28–85 мм f/3.5–4.5 (New)
немесе AF 28–85 мм f/3.5–4.5 объективін минималды фокустау
қашықтығында соңына дейін масштабтағанда, фокустау күйінің
индикаторы (I) көріністапқышта бұлыңғыр экрандағы кескін фокуста
болмағанда көрсетілуі мүмкін. Суретке түсіру алдында көріністапқыш
экранындағы кескін фокуста екеніне көз жеткізіңіз.
14 f/5.6 мəніне тең максималды апертура немесе одан да жылдамырағы.
A Кірістірілген микропроцессоры бар жəне G, Е жəне D түріне
жататын объективтерді тану
Кірістірілген микропроцессоры бар объективтер (əсіресе G, Е жəне D
түрлері) ұсынылады, бірақ IX-NIKKOR объективтерін пайдалануға
болмайтынын ескеріңіз. Кірістірілген микропроцессоры бар
объективтерді микропроцессор түйіспелерінің болуы арқылы, G, Е
жəне D түріне жататын объективтерді объектив цилиндріндегі əріп
арқылы анықтауға болады. G жəне Е түріне жататын объективтер
объективтің апертура сақинасымен жабдықталмайды.
Микропроцессор
түйіспелері
Кірістірілген
G/E түріне жататын
микропроцессоры бар
объектив
объектив
280
Апертура сақинасы
D түріне жататын
объектив
A AF-S/AF-I телескопиялық түрлендіргіштері
Фотокамера телескопиялық түрлендіргішпен бірге пайдаланылған
кездегі біріктірілген апертура f/5.6 мəнінен баяуырақ, бірақ f/8 мəнінен
тезірек болса, автофокус жəне электрондық қашықтықты өлшегіш тек
орталық фокустау нүктесінде қол жетімді болады жəне фотокамера
күңгірт немесе контрасты төмен нысандарда фокустай алмауы мүмкін.
АФ аумағының режимі үшін 3D бақылау немесе АФ аумағын автоматты
түрде таңдау таңдалғанда жалғыз нүктелі АФ пайдаланылады (0 103).
Автофокус телескопиялық түрлендіргіштер AF-S VR Micro-Nikkor
105 мм f/2.8G IF-ED объективінде пайдаланылған кезде қолжетімді
емес. Егер AF-S NIKKOR 300 мм f/4E PF ED VR объективімен бірге
TC-17E II, TC-20E, TC-20E II немесе TC-20E III телескопиялық
түрлендіргіші пайдаланылса, автофокус тек AF-S режимінде
қолжетімді.
A Объективтің f саны
Объектив атауларында берілген f саны объективтің максималды
апертурасы болып табылады.
D Қызыл көз əсерін азайту
Нысанның қызыл көз əсерін азайту шамын көруін бұғаттайтын
объективтер қызыл көз əсерін азайтуға кедергі келтіруі мүмкін.
281
A ДА объективтері
Төменде тізілген объективтер ұзақ экспозициялар немесе жоғары ISO
сезімталдықтарда түсірілген фотосуреттер үшін ұсынылмайды, өйткені
дірілді азайтуды (ДА) басқару жүйесінің дизайнына байланысты
нəтижесіндегі фотосуреттерді түстердің əркелкілігі бүлдіруі мүмкін.
Басқа ДА объективтерін пайдаланғанда дірілді азайтуды өшіру
ұсынылады.
• AF-S VR Zoom-Nikkor 24–120 мм • AF-S NIKKOR 400 мм f/2.8G ED
f/3.5–5.6G IF-ED
VR
• AF-S VR Zoom-Nikkor 70–200 мм • AF-S NIKKOR 500 мм f/4G ED VR
f/2.8G IF-ED
• AF-S DX VR Zoom-Nikkor
• AF-S VR Zoom-Nikkor 70–300 мм
18–200 мм f/3.5–5.6G IF-ED
f/4.5–5.6G IF-ED
• AF-S DX NIKKOR 16–85 мм
• AF-S VR Nikkor 200 мм f/2G
f/3.5–5.6G ED VR
IF-ED
• AF-S DX NIKKOR 18–200 мм
• AF-S VR Nikkor 300 мм f/2.8G
f/3.5–5.6G ED VR II
IF-ED
• AF-S DX Micro NIKKOR 85 мм
• AF-S NIKKOR 16–35 мм f/4G ED
f/3.5G ED VR
VR
• AF-S DX NIKKOR 55–300 мм
• AF-S NIKKOR 24–120 мм f/4G ED
f/4.5–5.6G ED VR
VR
• AF-S NIKKOR 28–300 мм
f/3.5–5.6G ED VR
A АФ қосымша шамы
АФ қосымша шамының ауқымы шамамен 0,5–3,0 м; шамды
пайдаланғанда фокустық қашықтығы 18–200 мм объективті
пайдаланыңыз. Кейбір объективтер белгілі бір фокустау
қашықтықтарында шамды блоктауы мүмкін. Шамды пайдаланғанда
блендаларды алыңыз. АФ қосымша шамымен бірге пайдалануға
болатын объективтер туралы қосымша ақпаратты Мəзірлер
нұсқаулығында табуға болады. Ол келесі веб-сайтта жүктеу үшін
қолжетімді:
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
282
A Кірістірілген жарқыл
Кірістірілген жарқылдың минималды ауқымы 0,6 м болады жəне оны
макро масштабтау объективтерінің макро ауқымында пайдалану
мүмкін емес. Оны 16 мм – 300 мм фокустық қашықтықтары бар
кірістірілген микропроцессоры бар объективтерде пайдалануға
болады, дегенмен, кейбір жағдайларда объектив түсіретін
көлеңкелерге байланысты кейбір қашқтықтарда немесе фокустық
қашықтықтарда жарқыл нысанның кейбір бөліктерін жарықтандыра
алмауы мүмкін. Төмендегі суреттерде жарқыл пайдаланылғанда
объектив түсіретін көлеңкелер тудырған виньеттеудің əсері
көрсетілген. 16 мм-ден азырақ фокустық қашықтықтарда
перифериялық жарықтандыру төмендеуі мүмкін.
Көлеңке
Виньеттеу
Көлеңкелерді болдырмау үшін блендаларды алып тастаңыз.
Кірістірілген жарқылмен бірге пайдалануға болатын объективтер
туралы қосымша ақпаратты фотокамераның Мəзірлер нұсқаулығында
табуға болады. Ол келесі веб-сайтта жүктеу үшін қол жетімді:
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
283
A Көрініс бұрышын есептеу
35 мм фотокамера экспозициялайтын аумақтың өлшемі — 36 × 24 мм.
Ал фотосурет түсіру мəзірінде Choose image area (Кескін аумағын
таңдау) үшін DX (24×16) таңдалғанда D7500 экспозициялайтын
аумақтың өлшемі — 23,5 × 15,7 мм, яғни, 35 мм фотокамераның көрініс
бұрышы D7500 фотокамерасыныкінен шамамен 1,5 есе көп (1.3×
(18×12) мəні таңдалса, экспозицияланатын аумақтың өлшемі
төмендеп, көрініс бұрышын тағы шамамен 1,3 есе азайтады).
1 Объектив
2 35 мм пішімді суреттің өлшемі (36 × 24 мм)
3 Choose image area (Кескін аумағын таңдау) үшін DX (24×16) таңдалған
кездегі сурет өлшемі (23,5 × 15,7 мм)
4 Choose image area (Кескін аумағын таңдау) үшін 1.3× (18×12) таңдалған
кездегі сурет өлшемі (18,0 × 12,0 мм)
5 Суреттің диагональ сызығы
6 35 мм пішімінің көрініс бұрышы
7 Choose image area (Кескін аумағын таңдау) үшін DX (24×16) таңдалған
кездегі көрініс бұрышы
8 Choose image area (Кескін аумағын таңдау) үшін 1.3× (18×12) таңдалған
кездегі көрініс бұрышы
284
Үйлесімді микропроцессормен
жабдықталмаған объективтер
Микропроцессормен жабдықталмаған объективтерді тек
фотокамера M режимінде кезде пайдалануға болады. Басқа
режимді таңдау ысырманы босатуды өшіреді. Апертураны
объективтің апертура сақинасы жəне фотокамераның өлшеу
жүйесі арқылы қолмен реттеу керек, i-TTL жарқылды басқаруды
жəне кірістірілген микропроцессоры бар объективті қажет ететін
басқа мүмкіндіктерді пайдалану мүмкін емес. Кейбір
микропроцессормен жабдықталмаған объективтерді пайдалану
мүмкін емес; «Үйлесімді емес керек-жарақтар жəне
микропроцессормен жабдықталмаған объективтер» (0 286)
бөлімін қараңыз.
Фотокамера
параметрі
Фокустау режимі
Суретке түсіру
режимі
MF
(электрондық
қашықтықты
өлшегіш бар)
Басқа
режимдер
Объектив/ керек-жарақ
AF
MF
M
AI-, AI өзгертілген NIKKOR
z1
немесе Nikon Е сериясының —
z
z2
—
объективтері
Medical NIKKOR 120 мм
—
z
z
z 2, 3
—
f/4
Шағылыстырғыш NIKKOR
2
—
—
—
z
z
объективі
z
z2
—
PC NIKKOR
—
z4
AI түріне жататын
z
z2
—
—
z5
телескопиялық түрлендіргіш
PB-6 жиырылмалы фокустау
—
z1
z
z2
—
механизмі 6
Автоматты ұзартатын
сақиналар (PK-сериясына
—
z1
z
z2
—
жататын 11A, 12 немесе
13; PN-11)
1 f/5.6 мəніне тең максималды апертура немесе одан да жылдамырағы.
2 Экспозиция индикаторын пайдалану мүмкін емес.
3 Жарқылды синхрондау жылдамдығынан бір немесе бірнеше қадамға
баяуырақ ысырма жылдамдықтарында пайдалануға болады.
4 Жылжыту немесе еңкейту кезінде пайдалану мүмкін емес.
5 f/5.6 мəніне тең максималды тиімді апертура немесе одан да жылдамырақ.
6 Тік бағдарда бекітіңіз (бекіткеннен кейін көлденең бағдарда пайдалануға
болады).
285
D Үйлесімді емес керек-жарақтар жəне микропроцессормен
жабдықталмаған объективтер
D7500 фотокамерасында келесілерді пайдалану мүмкін ЕМЕС:
• TC-16A АФ телескопиялық
түрлендіргіші
• AI емес объективтер
• AU-1 фокустау құрылғысын
қажет ететін объективтер
(400 мм f/4.5, 600 мм f/5.6,
800 мм f/8, 1200 мм f/11)
• Балық көзі түріндегі объектив
(6 мм f/5.6, 7,5 мм f/5.6, 8 мм f/8,
OP 10 мм f/5.6)
• 2,1 см f/4
• K2 ұзартатын сақинасы
• 180–600 мм f/8 ED (сериялық
нөмірлері 174041–174180)
• 360–1200 мм f/11 ED (сериялық
нөмірлері 174031–174127)
• 200–600 мм f/9.5 (сериялық
нөмірлері 280001–300490)
286
• F3AF (AF 80 мм f/2.8, AF 200 мм
f/3.5 ED, TC-16 АФ
телескопиялық түрлендіргіші)
арналған AF объективтері
• PC 28 мм f/4 (сериялық нөмірі
180900 немесе одан да
бұрынғысы)
• PC 35 мм f/2.8 (сериялық
нөмірлері 851001–906200)
• PC 35 мм f/3.5 (ескі түрі)
• Шағылыстырғыш 1000 мм f/6.3
(ескі түрі)
• Шағылыстырғыш 1000 мм f/11
(сериялық нөмірлері
142361–143000)
• Шағылыстырғыш 2000 мм f/11
(сериялық нөмірлері
200111–200310)
Басқа керек-жарақтар
Жазу уақытында келесі керек-жарақтар D7500 үшін қол жетімді
болған.
Қуат көздері
Көріністапқыш
окулярының керекжарақтары
Қашықтан басқару
пульттері/сымсыз
қашықтан басқару
бөліктері/қашықтан
басқару сымдары
GPS құрылғылары
USB кабельдері
HDMI кабельдері
Микрофондар
• EN-EL15b/EN-EL15a/EN-EL15 қайта
зарядталатын литий-ионды батареялары
(0 19, 21); EN-EL15b/EN-EL15a
батареяларымен салыстырғанда EN-EL15
батареясымен бір зарядпен азырақ суреттерді
түсіруге болатынын ескеріңіз (0 349)
• MH-25a зарядтау құрылғысы (0 19)
• EP-5B қуат жалғағышы, EH-5b немесе EH-5c
айнымалы ток адаптері
• DK-28 резеңке көзүсті қалқаны
• DK-5 окуляр қақпағы
• DK-20C окулярды түзету линзалары
• DK-21M ұлғайтқыш окуляры
• DG-2 ұлғайтқышы (DK-22 окуляр адаптерін
қажет етеді)
• DR-6 тік бұрышпен қарау жалғанбасы
• ML-L3 сымсыз қашықтан басқару бөлігі (0 175)
• WR-R10 сымсыз қашықтан басқару бөлігі/
WR-T10 сымсыз қашықтан басқару бөлігі
• WR-1 сымсыз қашықтан басқару бөлігі
• MC-DC2 қашықтан басқару сымы (0 79)
GP-1 GPS құрылғысы/GP-1A GPS құрылғысы
(0 223); GP-1/GP-1A құрылғыларын жасау
аяқталғанын ескеріңіз
UC-E20 USB кабелі
HC-E1 HDMI кабелі
• ME-1 стерео микрофоны
• ME-W1 сымсыз микрофоны
Керек-жарақтарға
BS-1 керек-жарақтарға арналған құрылғы
арналған құрылғы
қақпағы
қақпақтары
Корпус қақпағы
BF-1B корпус қақпағы/BF-1A корпус қақпағы
Бағдарламалық
Camera Control Pro 2
жасақтама
Қол жетімділік елге немесе аймаққа қарай өзгеріп отыруы мүмкін. Соңғы
ақпаратты веб-сайттан немесе кітапшалардан қараңыз.
287
Фотокамераға күтім жасау
Сақтау
Фотокамера ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаған кезде
батареяны алып тастап, оны түйіспе тұс қақпағымен бірге
салқын, құрғақ жерде сақтаңыз. Өңезді немесе зеңді болдырмау
үшін фотокамераны құрғақ, желдетілетін жерде сақтаңыз.
Фотокамераны лигроин немесе камфара нафталин
дөңгелектерімен немесе мына орындарда сақтамаңыз:
• дұрыс желдетілмейтін немесе ылғалдылығы 60 % астам
жерлерде
• теледидар немесе радио сияқты қатты электромагнитті
өрістер шығаратын жабдықтың маңайында
• температуралары 50 °C-тан жоғары немесе –10 °C-тан төмен
жерлерде
Тазалау
Тозаңды жəне мамықты алып тастау үшін ауа үргішті
пайдаланып, жұмсақ, құрғақ шүберекпен ақырын
сүртіп алыңыз. Фотокамераны жағажайда немесе
теңіз жағасында пайдаланғаннан кейін, құм немесе тұз
Фотокамера
түйіршіктерін дистильденген сумен ылғалданған
корпусы
шүберекпен ақырын сүртіп, мұқият құрғатыңыз.
Маңызды: фотокамера ішіндегі шаң-тозаң немесе
өзге де бөгде нəрселер кепілдікке кірмейтін зақымға
əкелуі мүмкін.
Мына шыны элементтер оңай зақымдалады. Тозаң
мен ұлпаны ауа үргішпен кетіріңіз. Аэрозольды үргішті
Объектив,
пайдалансаңыз, сұйықтықтың төгілмеуі үшін құтыны
айна жəне
тік күйде ұстаңыз. Саусақ іздері мен басқа дақтарды
көріністапқыш кетіру үшін жұмсақ шүберекке объективті тазалайтын
сұйықтықтың аз ғана мөлшерін құйып, ақырын
тазалаңыз.
Тозаң мен ұлпаны ауа үргішпен кетіріңіз. Саусақ іздері
мен басқа дақтарды кетірген кезде, сыртқы қабатын
Монитор
жұмсақ шүберекпен немесе былғары терімен қырын
сүртіңіз. Қатты күш салмаңыз, себебі бұл зақымға
немесе ақауға əкелуі мүмкін.
Алкогольды, сұйылтқышты немесе өзге де ұшқыр химиялық
заттарды пайдаланбаңыз.
288
Кескін сенсорын тазалау
Егер кескін сенсорындағы кір немесе шаң фотосуреттерде
пайда болған тəрізді көрінсе, баптау мəзіріндегі Clean image
sensor (Кескін сенсорын тазалау) параметрін пайдаланып
сенсорды тазалауға болады. Сенсорды Clean now (Қазір
тазалау) параметрін пайдаланып кез келген уақытта тазалауға
немесе тазалауды фотокамера қосулы немесе өшірулі кезде
автоматты түрде орындауға болады.
❚❚ «Clean Now (Қазір тазалау)»
Фотокамера түбін ұстап тұрып, баптау
мəзірінде Clean image sensor (Кескін
сенсорын тазалау) пəрменін таңдаңыз,
содан кейін Clean now (Қазір тазалау)
пəрменін белгілеп, J түймешігін
басыңыз. Фотокамера кескін сенсорын
тексереді, содан кейін тазалауды
бастайды. Тазалау орындалып жатқанда
басқару панелінде P жыпылықтайды
жəне басқа əрекеттерді орындау мүмкін
емес. Тазалау аяқталғанша жəне баптау
мəзірі көрсетілгенше қуат көзін алмаңыз
немесе ажыратпаңыз.
289
❚❚ «Clean at Startup/Shutdown (Іске қосылар кезде/сөнер
кезде тазалау)»
Төмендегі параметрлерден таңдаңыз:
5
6
7
Параметр
Clean at startup
(Іске қосылар
кезде тазалау)
Clean at shutdown
(Сөнер кезде
тазалау)
Clean at startup &
shutdown (Іске
қосылар кезде
жəне сөнер кезде
тазалау)
Cleaning off
(Тазалау өшірулі)
Сипаттама
Кескін сенсоры фотокамера қосылған сайын
автоматты түрде тазаланады.
Кескін сенсоры фотокамера өшкен сайын
автоматты түрде тазаланады.
Кескін сенсоры фотокамера іске қосылар
кезде жəне сөнер кезде автоматты түрде
тазаланады.
Кескін сенсорын автоматты түрде тазалауды
өшіру.
1 Clean at startup/shutdown (Іске
қосылар кезде/сөнер кезде
тазалау) параметрін таңдаңыз.
«Қазір тазалау» бөлімінде (0 289)
сипатталғандай Clean image sensor
(Кескін сенсорын тазалау) мəзірін
көрсетіңіз. Clean at startup/shutdown
(Іске қосылар кезде/сөнер кезде тазалау) параметрін
белгілеп, 2 түймешігін басыңыз.
2 Параметрді таңдаңыз.
Параметрді белгілеп, J түймешігін
басыңыз.
290
D Кескін сенсорын тазалау
Іске қосу кезінде фотокамераны басқару тетіктерін пайдалану кескін
сенсорын тазалауды үзеді. Жарқыл зарядталып жатса, іске қосылу
кезінде кескін сенсорын тазалауды орындау мүмкін емес.
Егер Clean image sensor (Кескін сенсорын тазалау) мəзіріндегі
параметрлерді пайдаланып тозаңды толық кетіру мүмкін болмаса,
кескін сенсорын қолмен тазалаңыз (0 292) немесе Nikon
компаниясының қызмет көрсету өкіліне хабарласыңыз.
Егер кескін сенсорын тазалау қатарынан бірнеше рет орындалса,
фотокамераның ішкі тізбегін қорғау үшін кескін сенсорын тазалау
уақытша ажыратылуы мүмкін. Тазалауды аз ғана уақыт күткеннен кейін
қайта орындауға болады.
291
❚❚ Қолмен тазалау
Егер бөгде заттарды кескін сенсорынан баптау мəзіріндегі
Clean image sensor (Кескін сенсорын тазалау) параметрін
пайдаланып кетіру мүмкін болмаса (0 289), сенсорды төменде
сипатталғандай қолмен тазалауға болады. Дегенмен,
сенсордың өте нəзік екенін жəне оңай зақымдалатынын
ескеріңіз. Nikon компаниясы сенсорды тек Nikon
компаниясының қызмет көрсету маманына тазалаттыруды
ұсынады.
1 Батареяны зарядтаңыз немесе айнымалы ток адаптерін
жалғаңыз.
Кескін сенсорын тексерген немесе тазалаған кезде сенімді
қуат көзі қажет. Фотокамераны сөндіріп, толық зарядталған
батареяны салыңыз немесе қосымша айнымалы ток
адаптері мен қуат жалғағышын қосыңыз. Lock mirror up for
cleaning (Тазалау үшін айнаны көтерілген күйде
құлыптау) параметрі фотокамера смарт құрылғыға
Bluetooth арқылы қосылмаған жəне батарея деңгейі J асса
ғана баптау мəзірінде қолжетімді болады.
2 Объективті алып тастаңыз.
Фотокамераны өшіріп, объективті алыңыз.
3 Lock mirror up for cleaning (Тазалау
үшін айнаны көтерілген күйде
құлыптау) пəрменін таңдаңыз.
Фотокамераны қосыңыз, сөйтіп
баптау мəзірінде Lock mirror up for
cleaning (Тазалау үшін айнаны
көтерілген күйде құлыптау)
параметрін белгілеп, 2 түймешігін басыңыз.
292
4 J түймешігін басыңыз.
Мониторда хабар көрсетіледі жəне
басқару панелі мен көріністапқышта
сызықтар қатары пайда болады.
Кескін сенсорын тексермей қалыпты
жұмысты қалпына келтіру үшін
фотокамераны өшіріңіз.
5 Айнаны көтеріңіз.
Ысырманы босату түймешігін
соңына дейін басыңыз. Айна
көтеріледі жəне ысырма пердесі
ашылады, сөйтіп кескін сенсоры
көрінеді. Көріністапқыштағы
дисплей өшеді жəне басқару
панелінде сызықтар қатары
жыпылықтайды.
6 Кескін сенсорын тексеріңіз.
Фотокамераны жарық кескін
сенсорына түсетін етіп ұстаңыз,
сөйтіп сенсорда шаңның немесе
түктің бар-жоғын тексеріңіз. Егер
бөгде заттар болмаса, 8-қадамға
өтіңіз.
293
7 Сенсорды тазалаңыз.
Сенсордан бүкіл шаңды жəне түкті
ауа үргішпен кетіріңіз. Ауа үргіш
қылшағын пайдаланбаңыз, себебі
қылдар сенсорды зақымдауы мүмкін.
Ауа үргіш арқылы кетіруге болмайтын
кірді Nikon компаниясының қызмет
көрсету маманы ғана кетіре алады. Не болса да, сенсорды
ұстауға немесе сүртуге болмайды.
8 Фотокамераны өшіріңіз.
Айна төменгі күйге оралады жəне ысырма пердесі
жабылады. Объективті немесе корпус қақпағын орнына
қайта салыңыз.
A Сенімді қуат көзін пайдаланыңыз
Ысырма пердесі нəзік келеді жəне оңай зақымдалады. Егер
фотокамера айна көтеріліп жатқанда өшсе, перде автоматты түрде
жабылады. Пердені зақымдап алмау үшін мына сақтық шараларын
сақтаңыз:
• Айна көтеріліп жатқанда фотокамераны өшірмеңіз немесе қуат көзін
суырмаңыз немесе ажыратпаңыз.
• Егер айна көтеріліп жатқан кезде батарея қуаты төмендесе, ысырма
пердесінің жабылатыны жəне екі минуттай уақыттан кейін айнаның
төмен түсетіні туралы ескерту үшін дыбыс сигналы ойнайды жəне
өздігінен түсіруді реттейтін таймер шамы жыпылықтайды. Тазалауды
немесе тексеруді дереу аяқтаңыз.
294
D Кескін сенсорындағы бөгде заттар
Объективтер немесе корпус қақпақтары алынғанда немесе
ауыстырылғанда фотокамераға кірген бөгде заттар (немесе сирек
жағдайларда, фотокамераның өзіндегі май немесе майда бөлшектер)
кескін сенсорына жабысып, белгілі бір жағдайларда түсірілген
фотосуреттерде көрінуі мүмкін. Объектив салынбаған кезде
фотокамераны қорғау үшін фотокамера корпусының қақпағын орнына
салуды ұмытпаңыз, ол үшін алдымен фотокамера бекіткішіне,
объектив бекіткішіне жəне корпус қақпағына жабысуы мүмкін барлық
шаңды жəне бөгде заттарды тазартыңыз. Шаң-тозаң бар орталарда
корпус қақпағын бекітуге немесе объективтерді ауыстыруға
əрекеттенбеңіз.
Бөгде заттар кескін сенсорына кірсе, «Кескін сенсорын тазалау»
бөлімінде (0 289) сипатталғандай кескін сенсорын тазалау параметрін
пайдаланыңыз. Егер мəселе жалғасса, сенсорды қолмен тазалаңыз
(0 292) немесе сенсорды өкілетті Nikon қызмет көрсету
қызметкерлеріне тазалаттырыңыз. Сенсорда бөгде заттардың болуы
əсер еткен фотосуреттерді кейбір кескіндерді өңдеу қолданбаларында
қол жетімді кескінді тазалау параметрлерін пайдаланып өңдеуге
болады.
D Фотокамера мен керек-жарақтарға қызмет көрсету
Фотокамера дəлдікпен істейтін құрылғы болып табылады жəне жүйелі
тексерісті қажет етеді. Nikon компаниясы фотокамераны сатып алған
жерге немесе Nikon компаниясының қызмет көрсету өкіліне бір-екі жыл
сайын тексертуге жəне əр үш-бес жыл сайын техникалық қызмет
көрсету үшін апаруға кеңес береді (бұл қызметтердің ақылы екенін
ескеріңіз). Фотокамераны кəсіби мақсатта пайдалансаңыз, жиі
тексертіп жəне қаратып тұрған жөн. Фотокамерада жиі қолданылатын
объективтер немесе қосымша жарқыл бөліктері сияқты керекжарақтарды фотокамераны тексертуге немесе техникалық қызмет
алуға апарғанда бірге апару қажет.
295
Фотокамераға жəне батареяға күтім
жасау: сақтық шаралары
Түсіріп алмаңыз: қатты соққы немесе діріл əсер етсе, өнім дұрыс жұмыс
істемеуі мүмкін.
Құрғақ ұстаңыз: бұл өнім суға төзімді емес жəне суға батырылса немесе
ылғалдылығы жоғары жерде болса, дұрыс істемеуі мүмкін. Ішкі
механизмнің тоттануы жөндеуге келмейтін зақымға əкелуі мүмкін.
Температураның кенет өзгерістерін болдырмаңыз: салқын кезде
жылумен қамтамасыз етілген ғимаратқа кіру немесе шығу сияқты кезде
орын алатын температураның оқыс өзгерістері құрылғы ішінде
конденсаттың пайда болуына əкелуі мүмкін. Конденсаттың пайда
болуына жол бермеу үшін температураны оқыс өзгерісіне душар етуден
бұрын тасымалдауға арналған қапқа немесе пластик пакетке салыңыз.
Күшті магниттік өрістерден алыс ұстаңыз: бұл құрылғыны күшті
электрмагниттік сəулелену немесе магниттік өрістер шығаратын
жабдықтың қасында пайдаланбаңыз немесе сақтамаңыз. Радио
таратқыштар сияқты жабдық шығаратын статикалық зарядтар немесе
магниттік өрістер мониторға кедергі келтіруі, жад картасында сақталған
деректерді зақымдауы немесе өнімнің ішкі тізбегіне əсер етуі мүмкін.
Объективті күнге қаратып қалдырмаңыз: объективті ұзақ уақыт бойы
күнге немесе басқа күшті жарық көзіне бағытталған күйде қалдырмаңыз.
Қатты жарық кескін сенсоры жұмысының нашарлауына əкелуі немесе
фотосуреттерде ақ түсті бұлдырату əсерін беруі мүмкін.
Қуат көзін суыру немесе ажырату алдында өнімді өшіріңіз: өнім
қосулы немесе кескіндер жазылып немесе өшіріліп жатқан кезде өнімді
розеткадан ажыратпаңыз немесе батареяны алмаңыз. Осындай
жағдайларда қуатты күштеп ажырату деректердің жоғалуына немесе
өнім жадының немесе ішкі тізбектің зақымдалуына əкелуі мүмкін.
Қуаттың кенеттен үзіліп қалмауы үшін өнімді бір жерден екінші жерге
айнымалы ток адаптері жалғаулы тұрғанда апаруға əрекет етпеңіз.
296
Тазалау: фотокамера корпусын тазалаған кезде, шаң мен ұлпаны
ақырын кетіру үшін ауа үргішті пайдаланыңыз, содан кейін жұмсақ, əрі
құрғақ шүберекпен абайлап сүртіңіз. Фотокамераны жағажайда немесе
теңіз жағасында пайдаланғаннан кейін, құм немесе тұз түйірлерін аздап
таза суға малынған шүберекпен сүртіңіз, содан кейін фотокамераның
толық кебуін күтіңіз. Сирек жағдайларда статикалық электр тогы сұйық
кристалдық дисплейлердің ашығырақ болуына немесе күңгірттенуіне
əкелуі мүмкін. Бұл ақау емес жəне дисплей көп ұзамай өз қалпына келеді.
Объектив пен айна оңай зақымдалады. Тозаң мен ұлпаны ақырын ғана
ауа үргішпен кетіру қажет. Аэрозольды үргішті пайдаланған кезде
сұйықтықтың төгілмеуі үшін құтыны тік күйде ұстаңыз. Объективтегі
саусақ іздеріне немесе басқа дақтарды кетіру үшін жұмсақ шүберекке
объективті тазалағыш сұйықтықтың аз ғана мөлшерін құйыңыз жəне
объективті мұқият сүртіңіз.
Кескін сенсорын тазалау туралы ақпаратты «Кескін сенсорын тазалау»
(0 289, 292) бөлімінен қараңыз.
Объектив түйіспелері: объектив түйіспелерін таза ұстаңыз.
Ысырма пердесіне тимеңіз: ысырма пердесі өте жіңішке жəне оңай
зақымдалады. Қандай жағдай болмасын, пердеге күш салмау, оны
тазалағыш құралдармен түрту немесе ауа үргіштен шығатын қатты ауа
ағысын бағыттамау қажет. Бұл əрекеттер перденің сызылуына,
деформациялануына немесе жыртылуына əкелуі мүмкін.
Ысырма пердесінің түстері біркелкі емес болып көрінуі мүмкін, бірақ бұл
суреттерге əсер етпейді жəне ақаулықты білдірмейді.
Сақтау: зеңнің пайда болуына жол бермеу үшін фотокамераны құрғақ,
əрі жақсы желдетілетін жерде сақтаңыз. Егер айнымалы ток адаптерін
пайдалансаңыз, өрт шықпауы үшін адаптерді розеткадан ажыратыңыз.
Егер өнімді ұзақ уақыт бойы пайдаланбайтын болсаңыз, батарея ақпауы
үшін оны алып қойыңыз жəне фотокамераны ылғал тартқышы бар
пластик пакетте сақтаңыз. Дегенмен, фотокамера қабын пластмасса
сөмкеде сақтамаңыз, себебі бұл материалдың бұзылуына əкелуі мүмкін.
Ылғал тартқыштың ылғалды тарту барысында ақырын өз көлемін
жоғалтатынын жəне жүйелі түрде жаңасын салу қажеттігін ескеріңіз.
Зеңнің пайда болуына жол бермеу үшін фотокамераны сақталған
жерінен, кемінде, айына бір рет шығарып тұрыңыз. Фотокамераны
қосыңыз жəне оны қайта салып қоймас бұрын ысырманы бірнеше рет
босатыңыз.
Батареяны салқын, əрі құрғақ жерде сақтаңыз. Батареяны алып тастамас
бұрын түйіспе тұс қақпағын орнына салыңыз.
297
Монитор туралы ескертпелер: монитор өте жоғары дəлдікпен
жасалған; нүктелердің кемінде 99,99 % істейді, ең көбі 0,01 % жетіспейді
немесе ақаулы болып табылады. Бұл дисплейлердің құрамында үнемі
жанып тұруы (ақ, қызыл, көк немесе жасыл) немесе үнемі өшірулі (қара)
болу мүмкін нүктелер болғандықтан, бұл ақаулық емес жəне құрылғымен
жазылатын кескіндерге əсер етпейді.
Монитордағы кескіндерді қатты жарық астында көру қиын болуы мүмкін.
Мониторды күшпен баспаңыз, себебі зақымдалуына немесе ақауына
əкелуі мүмкін. Монитордағы тозаң немесе ұлпаларды ауа үргіш арқылы
кетіруге болады. Дақтарды жұмсақ шүберекпен немесе былғары терімен
ақырын сүрту арқылы кетіруге болады. Монитор сынып қалса, сынған
əйнектен жарақат алмау жəне монитордағы сұйық кристалдың теріге
тимеуі немесе көз бен ауызға кіріп кетпеуі үшін сақ болу қажет.
Батарея жəне зарядтағыш: дұрыс пайдаланылмаса, батареялар ағуы
немесе жарылуы мүмкін. Батареяларды жəне зарядтау құрылғыларын
пайдаланған кезде мына сақтық шараларын сақтаңыз:
• Осы жабдықта пайдалану үшін құпталған батареяларды ғана
пайдаланыңыз.
• Батареяны отқа салмаңыз немесе шамадан тыс ыстық əсеріне душар
етпеңіз.
• Батареяның шеттерін таза күйде ұстаңыз.
• Батареяны ауыстырудан бұрын өнімді өшіріңіз.
• Пайдаланбаған кезде батареяны фотокамерадан немесе зарядтау
құрылғысынан шығарыңыз жəне түйіспе тұс қақпағын орнына салыңыз.
Бұл құрылғылар өшірулі болғанның өзінде аздаған заряд алып отырады
жəне батарея қуатын батарея жарамсыз болатындай деңгейге дейін
түсіруі мүмкін. Егер батарея біраз уақыт бойы пайдаланылмайтын
болса, фотокамерадан сақтау үшін алу алдында оны фотокамераға
салыңыз жəне таусылғанша пайдаланыңыз. Батареяны қоршаған орта
температурасы 15 °C–25 °C салқын орында (ыстық немесе өте суық
орындарды таңдамаңыз) сақтау керек. Осы əрекетті əр алты ай сайын
қайталап тұрыңыз.
• Батареяның заряды толық таусылған кезде фотокамераны қайта-қайта
қосу немесе сөндіру батареяның жарамды мерзімін қысқартады.
Пайдалану алдында заряды толығымен таусылған батареяларды
зарядтау керек.
298
• Батарея пайдаланылған кезде батареяның ішкі температурасы
көтерілуі мүмкін. Ішкі температурасы жоғары кезде батареяны зарядтау
əрекеті батареядан жұмыс істеу уақытын төмендетеді жəне батарея
зарядталмауы немесе тек ішінара зарядталуы мүмкін. Зарядтау
алдында батареяның салқындауын күтіңіз.
• Батареяны іште, 5 °C–35 °C қоршаған орта температураларында
зарядтаңыз. Батареяны 0 °C-тан төмен немесе 40 °C-тан жоғары
қоршаған орта температураларында пайдаланбаңыз; осы сақтық
шарасы орындалмаса, батарея зақымдалуы немесе жұмыс істеу
уақыты азаюы мүмкін. 0 °C пен 15 °C жəне 45 °C пен 60 °C
аралығындағы батарея температураларында сыйымдылық азаюы
жəне зарядтау уақыттары артуы мүмкін. Температурасы 0 °C-тан төмен
немесе 60 °C-тан жоғары болса, батарея зарядталмайды.
• Егер зарядтау кезінде CHARGE шамы жылдам жыпылықтаса
(секундына шамамен сегіз рет), температура дұрыс ауқымда екенін
тексеріңіз, содан кейін зарядтау құрылғысын розеткадан суырыңыз,
сөйтіп батареяны алыңыз жəне қайта салыңыз. Егер мəселе
шешілмесе, бірден пайдалануды доғарып, батарея мен зарядтау
құрылғысын жергілікті сауда орнына немесе Nikon компаниясының
қызмет көрсету өкіліне апарыңыз.
• Зарядтау кезінде зарядтау құрылғысын қозғамаңыз немесе батареяны
ұстамаңыз. Осы сақтық шарасын қолданбау өте сирек жағдайларда
батарея ішінара зарядталған кезде зарядтау құрылғысының зарядтау
аяқталғанын көрсетуіне əкелуі мүмкін. Зарядтауды қайта бастау үшін
батареяны алып, қайта салыңыз.
• Батарея төмен температураларда зарядталса немесе зарядталған
температурадан төмен температурада пайдаланылса, оның
сыйымдылығы уақытша азаюы мүмкін. Батарея 5 °C-тан төмен
температурада зарядталса, Battery info (Батарея туралы мəлімет)
(0 273) дисплейіндегі батареяның жарамды мерзімінің индикаторы
уақытша азаюды көрсетуі мүмкін.
• Батарея толығымен зарядталғаннан кейін оны зарядтауды жалғастыра
беру батареядан жұмыс істеу уақытын төмендетуі мүмкін.
299
• Бөлме температурасында пайдаланған кезде толығымен зарядталған
батареяның зарядын сақтау уақытының айтарлықтай төмендеуі
батареяны ауыстыру керектігін көрсетеді. Жаңа батареяны сатып
алыңыз.
• Жинақтағы қуат кабелі жəне айнымалы ток адаптері тек MH-25a
зарядтау құрылғысымен бірге пайдалануға арналған. Зарядтау
құрылғысын үйлесімді батареялармен бірге ғана пайдаланыңыз.
Пайдаланбаған кезде розеткадан суырып қойыңыз.
• Зарядтау құрылғысының түйіспелерін қысқа тұйықтамаңыз. Осы сақтық
шарасын орындамау зарядтау құрылғысының шамадан тыс ысуына
жəне зақымдануына əкелуі мүмкін.
• Пайдалану алдында батареяны зарядтаңыз. Маңызды шараларда
фотосуреттер түсірген кезде толығымен зарядталған қосалқы
батареяңыз дайын болсын. Орналасқан жеріңізге қарай қосалқы
батареяларды тез арада сатып алу қиынға соғуы мүмкін. Салқын
күндері батареяның сыйымдылығы төмендеуі мүмкін екенін ескеріңіз.
Сырттағы салқын ауа райында фотосуреттер түсіру алдында
батареяның толығымен зарядталғанына көз жеткізіңіз. Қосалқы
батареяны жылы жерде ұстаңыз жəне екеуін қажетінше ауыстырыңыз.
Жылығаннан кейін салқын батарея зарядының белгілі бір бөлігі
қалпына келуі мүмкін.
• Пайдаланылған батареяларды бағалы ресурс болып табылады;
жергілікті ережелерге сай қайта өңдеуге тапсырыңыз.
300
Ақауларды жою
Егер фотокамера күтілгендей жұмыс істемесе, ресми өкілмен
немесе Nikon компаниясының қызмет көрсету өкілімен
хабарласпай тұрып, төменде берілген жиі кездесетін
мəселелердің тізімін қараңыз.
Батарея/дисплей
Фотокамера қосулы, бірақ жауап бермейді: жазудың аяқталуын
күтіңіз. Егер мəселе қайталанса, фотокамераны өшіріңіз. Егер
фотокамера өшірілмесе, батареяны шығарып, қайта салыңыз немесе
егер айнымалы ток адаптерін пайдалансаңыз, айнымалы ток адаптерін
ажыратып, қайта қосыңыз. Ағымдағы кез келген жазылып жатырған
деректер жоғалатынын ескеріңіз, жазылып болған деректерге қуат көзін
ажырату əсер етпейді.
Көріністапқыш фокуста емес: көріністапқыштың фокусын реттеңіз
(0 11). Бұл мəселені шешпесе, əр кадр бойынша бақылағыш
автофокустау (AF-S; 0 100), жалғыз нүктелі АФ (0 103) жəне орталық
фокустау нүктесін (0 110) таңдаңыз, содан кейін жоғары контрастты
нысанды орталық фокустау нүктесінде жақтауға алып, фотокамераны
фокустау үшін ысырманы босату түймешігін жартылай басыңыз.
Фотокамера фокуста болған кезде, нысанды көріністапқышта фокусқа
анық түрде алу үшін диоптрияны реттеу тетігін пайдаланыңыз. Қажет
болса, көріністапқыш фокусын қосымша түзеткіш объективтер көмегімен
əрі қарай реттеуге болады (0 287).
Көріністапқыш күңгірт: толығымен зарядталған батареяны салыңыз
(0 19, 46).
Дисплейлер ескертусіз өшеді: c2 (Standby timer (Күту режимінің
таймері)) немесе c4 (Monitor off delay (Мониторды өшіруді кешіктіру);
0 263) қолданушы параметрі үшін ұзағырақ кідірістерді таңдаңыз.
Басқару панеліндегі немесе көріністапқыштағы дисплейлер жауап
бермейді жəне күңгірт: бұл дисплейлердің жауап беру уақыттары жəне
жарықтығы температураға қарай өзгеріп отырады.
Фокустау нүктесі белгіленген кезде көріністапқыш дисплейі қызыл
түске боялады: бұл көріністапқыштың осы түрі үшін қалыпты жəне
ақаулықты көрсетпейді.
301
Суретке түсіру (барлық режимдер)
Фотокамераның қосылуына біршама уақыт қажет: файлдарды
немесе қалталарды жойыңыз.
Ысырманы босату мүмкіндігі ажыратылған:
• Жад картасы құлыпталған, толы немесе салынбаған (0 21, 22).
• Баптау мəзірінде Slot empty release lock (Ұяшық бос кезде босату
құлпы) үшін Release locked (Босату құлыпталған) таңдалған (0 273)
жəне жад картасы салынбаған (0 21).
• Кірістірілген жарқыл зарядталуда (0 55).
• Кірістірілген микропроцессоры бар объективке арналған апертура
сақинасы ең жоғары f санында құлыпталмаған (G жəне E түріне
жататын объективтерге қатысты емес).
• Микропроцессормен жабдықталмаған объектив жалғанған, бірақ
фотокамера M режимінде емес (0 72).
Фотокамера ысырманы босату түймешігіне баяу жауап береді: d3
(Exposure delay mode (Экспозицияны кешіктіру режимі); 0 264)
қолданушы параметрі үшін Off (Өшірулі) күйін таңдаңыз.
Қашықтан басқару пультінің ысырманы босату түймешігі басылған
кезде фотосурет түсірілмейді:
• Қашықтан басқару пультіндегі батареяны ауыстырыңыз.
• Remote control mode (ML-L3) (Қашықтан басқару пульті режимі
(ML-L3)) үшін Off (Өшірулі) параметрінен басқа параметрді таңдаңыз
(0 175).
• Жарқыл зарядталуда (0 177).
• c5 (Remote on duration (ML-L3) (Қашықтан басқару пультінің
сигналын күту ұзақтығы (ML-L3)), 0 263) қолданушы параметрі үшін
таңдалған уақыт бітті.
• Қашықтан басқару пультіне қатты жарық кедергі келтіруде.
Үздіксіз суретке түсіру режимінде ысырманы босату түймешігі
басылған сайын тек бір сурет түсіріледі: кірістірілген жарқыл жанса
(0 163) немесе HDR (жоғары динамикалық ауқым; 0 155) режимінде
үздіксіз суретке түсіру қолжетімді емес.
Фотосуреттер фокустан тыс аумақта:
• Фокус режимінің ауыстырғышын AF (0 100) күйіне бұраңыз.
• Фотокамера автофокустау арқылы фокустай алмайды: қолмен реттелетін
фокусты немесе фокустау құлпын пайдаланыңыз (0 111, 115).
Дыбыстық сигнал шықпайды:
• Beep options (Дыбыстық сигнал параметрлері) > Beep on/off (Дыбыстық
сигналды қосу/өшіру) үшін Off (Өшірулі) күйі таңдалған (0 271).
• Фокустау режимі ретінде AF-C таңдалған немесе AF-A таңдалған кезде
нысан қозғалады (0 100).
302
Ысырманы босату түймешігін жартылай басқанда фокус
құлыпталмайды: фокустау режимі үшін AF-C таңдалған кезде немесе
AF-A режимінде қозғалатын нысандарды фотосуретке түсірген кезде
фокусты құлыптау үшін A AE-L/AF-L түймешігін пайдаланыңыз.
Фокустау нүктесін таңдау мүмкін емес:
• Фокустау ауыстырғышының құлпын ашу (0 107).
• АФ аумағын автоматты түрде таңдау таңдалған немесе тікелей
көріністе бет басымдығы бар АФ таңдалған: басқа режимді таңдаңыз
(0 103).
• Фотокамера қарау режимінде (0 225) немесе мəзірлер пайдаланылуда
(0 250).
• Күту режимінің таймерін іске қосу үшін ысырманы босату түймешігін
жартылай басыңыз (0 54).
АФ режимін таңдау мүмкін емес: қолмен реттелетін фокус таңдалған
(0 100, 115).
АФ аумағының режимін таңдау мүмкін емес: қолмен реттелетін фокус
таңдалған (0 100, 115).
Кескін өлшемін өзгерту мүмкін емес: Image quality (Кескін сапасы)
параметрі NEF (RAW) деп орнатылған (0 97).
Фотокамера фотосуреттерді баяу жазады: ұзақ экспозицияда
бұрмалануды азайтуды өшіріңіз (0 255).
АФ қосымша шамы жанбайды:
• АФ қосымша шамы автофокус режимі ретінде AF-C таңдалса (0 100)
немесе фотокамера AF-A режимінде болғанда үздіксіз бақылағыш
автофокус таңдалған болса жанбайды. AF-S режимін таңдаңыз. АФ
аумағының режимі үшін АФ аумағын автоматты түрде таңдау
режимінен басқа параметр таңдалса, орталық фокустау нүктесін
таңдаңыз (0 110).
• Фотокамера қазіргі уақытта тікелей көріністе.
• a9 (Built-in AF-assist illuminator (Кірістірілген АФ қосымша шамы),
0 261) қолданушы параметрі үшін Off (Өшірулі) күйі таңдалған.
• Шам автоматты түрде өшті. Үздіксіз пайдаланғанда шам қызуы мүмкін;
оның салқындауын күтіңіз.
Фотосуреттерде жағылған жерлер пайда болады: алдыңғы жəне
артқы объектив элементтерін тазалаңыз. Егер мəселе қайталана берсе,
кескін сенсорын тазалауды орындаңыз (0 289).
303
Фотосуреттерде бұрмалану (жарық нүктелер, кездейсоқ орналасқан
жарық нүктелер, түстердің əркелкілігі немесе сызықтар) пайда болады:
• Жарық нүктелерді, кездейсоқ орналасқан жарық нүктелерді, түстердің
əркелкілігін жəне сызықтарды ISO сезімталдықты төмендету арқылы
азайтуға болады.
• 1 с-тан баяуырақ ысырма жылдамдықтарында түсірілген
фотосуреттерде жарық нүктелердің немесе түстердің əркелкілігінің
орын алуын шектеу үшін фотосурет түсіру мəзіріндегі Long exposure
NR (Ұзақ экспозиция БА) параметрін пайдаланыңыз (0 255).
• Түстердің əркелкілігі жəне жарық нүктелер фотокамераның ішкі
температурасы қоршаған орта температураларына, ұзақ
экспозицияларға немесе ұқсас себептерге байланысты көтерілгенін
білдіруі мүмкін: суретке түсіруді жалғастырмай тұрып, фотокамераны
өшіріңіз жəне оның салқындауын күтіңіз.
• Жоғары ISO сезімталдықтарда кейбір қосымша жарқыл бөліктерімен
түсірілген фотосуреттерде сызықтар пайда болуы мүмкін; бұл орын
алса, төменірек мəнді таңдаңыз.
• Жоғары ISO сезімталдықтарында, соның ішінде ISO сезімталдықты
автоматты түрде басқару көмегімен жоғары мəндер таңдалғанда
кездейсоқ орналасқан жарық нүктелерді фотосурет немесе
бейнефильм түсіру мəзірінде High ISO NR (Жоғары ISO БА) үшін High
(Жоғары), Normal (Қалыпты) немесе Low (Төмен) мəнін таңдау
арқылы азайтуға болады (0 255, 259).
• Жоғары ISO сезімталдықтарында, ұзақ экспозицияларда, бірнеше
экспозицияда жəне жоғары қоршаған орта температураларында немесе
Қосылған D-Lighting қосылып, Set Picture Control (Picture Control
режимін орнату) үшін Flat (Тегіс) мəнін таңдап (0 148) немесе Picture
Control параметрлері үшін шекті мəндер таңдалып түсірілген
фотосуреттерде жарық нүктелер, кездейсоқ орналасқан жарық нүктелер,
түстердің əркелкілігі немесе сызықтар көбірек байқалуы мүмкін (0 151).
• % режимінде аз жарықта түсірілген кездейсоқ орналасқан жарық
нүктелер, түстердің əркелкілігі немесе сызықтар көбірек байқалуы мүмкін.
Бейнефильм режимінде жыпылықтау немесе жолақтар пайда
болады: бейнефильм түсіру мəзірінде Flicker reduction
(Жыпылықтауды азайту) параметрін таңдаңыз жəне жергілікті
айнымалы ток қуат көзінің жиілігіне сəйкес параметрді таңдаңыз (0 259).
Тікелей көріністе жарық аймақтар немесе жолақтар пайда болады:
тікелей көрініс кезінде жыпылықтаған белгі, жарқыл немесе ұзақтығы
қысқа басқа жарық көзі пайдаланылған.
Бейнефильмдерде дыбыс жазылмайды: бейнефильм түсіру
мəзірінде Microphone sensitivity (Микрофон сезімталдығы) үшін
Microphone off (Микрофон өшірулі) таңдалған (0 259).
304
Тікелей көрініс күтпеген жерден аяқталады немесе іске қосылмайды:
келесі жағдайларда фотокамераның ішкі тізбектерінің зақымдалуын
болдырмау үшін тікелей көрініс автоматты түрде аяқталуы мүмкін:
• Қоршаған орта температурасы жоғары
• Фотокамера ұзақ уақыт бойы тікелей көрініс режимінде немесе
бейнефильмдерді жазу үшін пайдаланылған
• Фотокамера ұзақ уақыт бойы үздіксіз суретке түсіру режимдерінде
пайдаланылған
Егер a түймешігін басқан кезде тікелей көрініс іске қосылмаса, ішкі
тізбектердің салқындауын күтіп, əрекетті қайталаңыз. Фотокамера тигенде
жылы сезілуі мүмкін екенін ескеріңіз, бірақ бұл ақаулықты білдірмейді.
Тікелей көрініс кезінде кескін бұрмаланулары көрінеді: тікелей көрініс
кезінде объективтегі көріністі ұлғайтқанда «бұрмалану» (кездейсоқ орналасқан
жарық нүктелер, түстердің əркелкілігі немесе сызықтар) жəне күтпеген түстер
көрінуі мүмкін (0 57); бейнефильмдерде кездейсоқ орналасқан жарық
нүктелердің, түстердің əркелкілігінің жəне жарық нүктелердің мөлшеріне жəне
үлестіріліміне кадр өлшемі жəне жылдамдығы əсер етеді (0 188). Сондай-ақ,
кездейсоқ орналасқан жарық нүктелер, түстердің əркелкілігі немесе жарық
нүктелер тікелей көрініс кезінде фотокамераның ішкі тізбектерінің
температурасының артуларының нəтижесінде артуы мүмкін; фотокамера
пайдаланылмаған кезде тікелей көріністен шығыңыз.
Мəзір элементін таңдау мүмкін емес: кейбір режимдерде кейбір
параметрлер қол жетімді емес.
Суретке түсіру (P, S, A, M)
Ысырманы босату мүмкіндігі ажыратылған:
• Микропроцессормен жабдықталмаған объектив жалғанған:
фотокамераның режимді таңдау дискін M режиміне бұраңыз (0 72).
• M режимінде A немесе % ысырма жылдамдығы таңдалғаннан кейін
режимді таңдау дискі S режиміне бұралады: жаңа ысырма
жылдамдығын таңдаңыз (0 74).
Ысырма жылдамдықтарының толық ауқымы қол жетімді емес:
жарқыл пайдаланылуда. Жарқылды синхрондау жылдамдығын e1 (Flash
sync speed (Жарқылды синхрондау жылдамдығы)) қолданушы
параметрін пайдаланып таңдауға болады; үйлесімді жарқыл бөліктерін
пайдаланғанда ысырма жылдамдықтарының толық ауқымын алу үшін
1/320 s (Auto FP) (1/320 с (автоматты ФЖ)) немесе 1/250 s (Auto FP)
(1/250 с (автоматты ФЖ)) параметрін таңдаңыз (0 265).
Ақ түс балансын өлшеу мүмкін емес: нысан тым күңгірт немесе тым
ашық (0 142).
Алдын-ала енгізілген ақ түс балансының мəні үшін кескінді көз
ретінде таңдау мүмкін емес: кескін D7500 көмегімен жасалмаған (0 146).
305
Ақ түс балансының брекетингі қол жетімді емес:
• NEF (RAW) немесе NEF + JPEG кескін сапасының параметрі кескін
сапасы үшін таңдалған (0 97).
• Бірнеше экспозиция режимі қолданылып жатыр (0 256).
Picture Control əсерлері əр кескінде əр түрлі: Set Picture Control
(Picture Control режимін орнату) үшін Auto (Авто) күйі таңдалған, Auto
(Авто) күйіне негізделген Picture Control режимі таңдалған немесе анық
ету, анықтық, контраст немесе қанығуы үшін A (авто) күйі таңдалған.
Қатарынан түсірілетін бірнеше фотосуретте бірдей нəтижелерге қол
жеткізу үшін басқа параметрді таңдаңыз (0 151).
Өлшеуді өзгерту мүмкін емес: автоэкспозиция құлпы қосылған (0 125).
Экспозиция түзетілімін пайдалану мүмкін емес: фотокамера M
режимінде. Басқа режимді таңдаңыз.
Ұзақ экспозицияларда бұрмалану (қызылдау аумақтар немесе өзге
бұрмаланулар) пайда болады: ұзақ экспозиция бұрмалануын азайтуды
қосыңыз (0 255).
Қарау
NEF (RAW) пішіміндегі кескін ойнатылмайды: фотосурет NEF + JPEG
кескін сапасымен түсірілген (0 97).
Басқа фотокамералармен жазылған суреттерді көру мүмкін емес:
басқа фотокамерамен жазылған суреттер дұрыс көрсетілмеуі мүмкін.
Ойнату кезінде кейбір фотосуреттер көрсетілмейді: Playback folder
(Ойнату қалтасы) үшін All (Барлығы) параметрін таңдаңыз (0 250).
Фотокамера қалтада кескіндер жоқ деген хабарды көрсетеді:
Playback folder (Ойнату қалтасы) үшін All (Барлығы) мəнін таңдаңыз
(0 250).
«Тік» (портреттік) бағыттағы суреттер «кең» (пейзаждық) бағытта
көрсетіледі:
• Фотосурет Auto image rotation (Кескінді автоматты түрде
айналдыру) үшін Off (Өшірулі) күйі таңдалып түсірілген (0 251).
• Rotate tall (Тік суреттерді бұру) үшін On (Қосулы) күйін таңдаңыз
(0 251).
• Фотосурет кескінді тексере қарау режимінде көрсетіледі (0 227).
• Фотосурет түсірілген кезде фотокамера жоғары немесе төмен
бағытталған.
Суретті өшіру мүмкін емес:
• Сурет қорғалған: қорғауды алып тастаңыз (0 242).
• Жад картасы құлыпталған (0 22).
306
Суретті өңдеу мүмкін емес: фотосуретті осы фотокамера арқылы əрі
қарай өңдеу мүмкін емес.
Фотосуретті басып шығару үшін таңдау мүмкін емес: фотосурет NEF
(RAW) пішімінде. Фотосуреттерді компьютерге тасымалдап,
Capture NX-D бағдарламасын пайдаланып басып шығарыңыз (0 iv). NEF
(RAW) пішіміндегі фотосуреттерді NEF (RAW) processing (NEF (RAW)
өңдеу) параметрін пайдаланып JPEG пішімінде сақтауға болады
(0 275).
Фотосурет анықтығы жоғары бейне құрылғысында көрсетілмейді:
HDMI кабелі (бөлек сатылады) қосылғанына көз жеткізіңіз.
Фотосуреттерді компьютерге тасымалдау мүмкін емес: амалдық
жүйе фотокамерамен немесе тасымалдау бағдарламалық
жасақтамасымен үйлесімді емес. Фотосуреттерді компьютерге көшіру
үшін жад картасын оқу құралын пайдаланыңыз.
Capture NX-D ішіндегі «Image Dust Off (Кескіндегі тозаң іздерін
кетіру)» параметрі қалаған əсерді бермейді: кескін сенсорын тазалау
кескін сенсорындағы шаңның орнын өзгертеді. Кескін сенсорын тазалау
алдында жазылған кескіндегі тозаң іздерін кетіру анықтамалық
деректерін кескін сенсорын тазалап болғаннан кейін түсірілген
фотосуреттер үшін пайдалану мүмкін емес. Кескін сенсорын
тазалағаннан кейін жазылған кескіндегі тозаң іздерін кетіру анықтамалық
деректерін кескін сенсорын тазалағанға дейін түсірілген фотосуреттер
үшін пайдалану мүмкін емес.
Компьютер NEF (RAW) пішіміндегі кескіндерді фотокамерадан
басқаша көрсетеді: үшінші тарап бағдарламалық жасақтамасы Picture
Control режимдерінің, Active D-Lighting немесе виньетканы басқарудың
əсерлерін көрсетпейді. Capture NX-D (0 iv) бағдарламасын
пайдаланыңыз.
307
Bluetooth жəне Wi-Fi (сымсыз желілер)
Смарт құрылғылар фотокамераның SSID (желілік атау) көрсетпейді:
• Фотокамераның баптау мəзірінде Airplane mode (Ұшақ режимі) үшін
Disable (Өшіру) параметрі таңдалғанын тексеріңіз (0 272).
• Фотокамераның баптау мəзірінде Bluetooth > Network connection
(Желілік қосылым) үшін Enable (Қосу) параметрі таңдалғанын
тексеріңіз.
• Смарт құрылғының Wi-Fi функциясын өшіріп, қайта қосып көріңіз.
Сымсыз принтерлерге жəне басқа сымсыз құрылғыларға қосылу
мүмкін емес: бұл фотокамера SnapBridge қолданбасы орнатылған
құрылғыларға ғана қосыла алады.
Өзге мəліметтер
Жазу күні дұрыс емес: фотокамера сағатының дəлдігі қол
сағаттарының жəне тұрмыстық сағаттардың көпшілігінен азырақ.
Сағатты дəл сағаттарға сəйкес жиі тексеріп, қажетінше дұрыстап
тұрыңыз.
Мəзір элементін таңдау мүмкін емес: параметрлердің кейбір
тіркесімдерінде немесе жад картасы салынбаған кезде кейбір
параметрлер қол жетімді болмайды. Фотокамера қосымша қуат
жалғағышы немесе айнымалы ток адаптері арқылы қуат көзіне
қосылғанда Battery info (Батарея туралы мəлімет) параметрі қол
жетімді болмайтынын ескеріңіз.
308
Қате туралы хабарлар
Бұл бөлімде көріністапқышта, басқару панелінде жəне
мониторда көрсетілетін индикаторлар жəне қате туралы
хабарлар тізімі берілген.
Индикатор
Басқару
панелі
Көріністапқыш
B
(жыпылықтайды)
Мəселе
Объективтің апертура
сақинасы минималды
апертураға
орнатылмаған.
Шешімі
Сақинаны минималды
апертураға (ең жоғарғы f
саны; 0 72) орнатыңыз.
Толығымен зарядталған
қосалқы батареяны
дайындаңыз (0 19).
• Батарея таусылған.
• Батареяны зарядтаңыз
немесе ауыстырыңыз
(0 19, 21, 287).
• Батареяны пайдалану • Nikon компаниясының
мүмкін емес.
қызмет көрсету өкіліне
хабарласыңыз.
H
d
• Өте ескірген қайта
• Батареяны
(жыпылықтайды) (жыпылықтайды) зарядталмалы литийауыстырыңыз немесе
ионды батарея немесе
қайта зарядталмалы
үшінші тарап батареясы
литий-ионды батарея
фотокамераға
таусылса, батареяны
салынған.
зарядтаңыз.
• Батарея температурасы • Батареяны шығарып,
жоғары.
салқындауын күтіңіз.
• Объектив жалғанбаған. • Кірістірілген
микропроцессоры бар
объективті жалғаңыз.
Егер кірістірілген
микропроцессоры бар
объектив жалғанса,
i
объективті алыңыз жəне
(жыпылықтайды)
қайта жалғаңыз
(0 24, 279).
• Микропроцессормен
• M режимін таңдаңыз
жабдықталмаған
(0 72).
объектив жалғанған.
Фотокамера автофокус
Кадр жиектемесін
F H
—
көмегімен фокустай
өзгертіңіз немесе қолмен
(жыпылықтайды)
алмайды.
фокустаңыз (0 114, 115).
H
d
Батарея заряды төмен.
309
Индикатор
Басқару
панелі
Көріністапқыш
Шешімі
• Төменірек ISO
сезімталдықты
пайдаланыңыз (0 118).
• Суретке түсіру
режимінде:
P Үшінші тарап ND
сүзгісін
пайдаланыңыз
Нысан тым жарық;
фотосурет жарық көзінде
S Ысырма
артық ұсталады.
жылдамдығын
көбейтіңіз (0 74)
A Кішілеу апертураны
(үлкендеу f саны;
0 75) таңдаңыз
(Экспозиция индикаторлары
жəне ысырма жылдамдығы
% Басқа суретке түсіру
немесе апертура дисплейі
режимін таңдаңыз
жыпылықтайды)
(0 6)
• Жоғарылау ISO
сезімталдықты
пайдаланыңыз (0 118).
• Суретке түсіру
режимінде:
Нысан тым күңгірт;
P Жарқылды
фотосурет жарық көзінде
пайдаланыңыз
кем ұсталады.
(0 161)
S Төменірек ысырма
жылдамдығы (0 74)
A Үлкендеу апертура
мəнін (кішілеу f саны;
0 75) таңдаңыз
Ысырма жылдамдығын
A
S режимінде A
өзгертіңіз немесе M
(жыпылықтайды)
таңдалған.
режимін таңдаңыз
(0 74, 76).
Ысырма жылдамдығын
%
S режимінде %
өзгертіңіз немесе M
режимін таңдаңыз
(жыпылықтайды)
таңдалған.
(0 74, 76).
P
k
Өңдеу аяқталғанша
Өңдеу орындалуда.
(жыпылықтайды) (жыпылықтайды)
күтіңіз.
310
Мəселе
Индикатор
Басқару
панелі
Көріністапқыш
Мəселе
Шешімі
Фотосуретті мониторда
тексеріңіз; егер жарық
көзінде кем ұсталған
—
болса, параметрлерді
реттеп, əрекетті
қайталаңыз (0 225).
• Сапасын немесе
өлшемін азайтыңыз
(0 97, 99).
Ағымдағы параметрлерде
• Маңызды кескіндерді
фотосурет түсіру үшін
компьютерге немесе
n
j
жад жеткіліксіз немесе
басқа құрылғыға
(жыпылықтайды) (жыпылықтайды) фотокамерада файл
көшіргеннен кейін
немесе қалта нөмірлері
фотосуреттерді өшіріңіз
таусылған.
(0 247).
• Жаңа жад картасын
салыңыз (0 21).
Ысырманы босатыңыз.
Егер қате туралы хабар
жоғалмаса немесе жиі
O
Фотокамера бұзылған.
пайда бола берсе, Nikon
(жыпылықтайды)
компаниясының қызмет
көрсету өкіліне
хабарласыңыз.
Жарқыл жоғалғаннан
кейін индикатор 3 секунд
M
бойы жыпылықтаса,
(жыпылықтайды)
фотосурет жарық көзінде
кем ұсталуы мүмкін.
311
Индикатор
Монитор
No memory card.
(Ешбір жад
картасы жоқ.)
Басқару
панелі
S
Мəселе
Фотокамера жад
картасын
анықтай
алмайды.
• Жад картасына
қатынасу
кезіндегі қате.
Cannot access this
memory card.
Insert another card.
(Бұл жад
W,
картасына
O
қатынасу мүмкін
(жыпылықтайды)
емес. Басқа
картаны
• Жаңа қалтаны
салыңыз.)
жасау мүмкін
емес.
g
Memory card is
locked. Slide lock
to “write” position.
(Жад картасы
құлыпталған.
Құлыпты «жазу»
күйіне
сырғытыңыз.)
Not available if
Eye-Fi card is
locked. (Eye-Fi
картасы
құлыпталған
болса, қолжетімді
емес.)
312
Фотокамера
W,
Eye-Fi картасын
O
басқара
(жыпылықтайды)
алмайды.
Жад картасы
W,
құлыпталған
X
(жазудан
(жыпылықтайды)
қорғалған).
Eye-Fi картасы
W,
құлыпталған
O
(жазудан
(жыпылықтайды)
қорғалған).
Шешімі
Фотокамераны өшіріп, жад
картасының дұрыс
салынғанына көз жеткізіңіз
(0 21).
• Nikon рұқсат еткен
картаны пайдаланыңыз
(0 346).
• Картаны қайта-қайта
шығарып, қайта салудан
кейін қате қалса, карта
зақымдалған болуы
мүмкін. Сатушы
компанияға немесе Nikon
компаниясының қызмет
көрсету өкіліне
хабарласыңыз.
• Маңызды кескіндерді
компьютерге немесе басқа
құрылғыға көшіргеннен
кейін файлдарды
жойыңыз немесе жаңа жад
картасын салыңыз (0 21,
247).
• Eye-Fi картасының
бағдарлама жасақтамасы
жаңартылғанын тексеріңіз.
• Eye-Fi картасындағы
файлдарды компьютерге
немесе басқа құрылғыға
көшіріп, картаны
пішімдеңіз немесе жаңа
картаны салыңыз (0 21).
Жад картасының жазудан
қорғау ажыратқышын
«жазу» күйіне сырғытыңыз
(0 22).
Индикатор
Басқару
Монитор
панелі
Мəселе
This card is not
formatted. Format
Жад картасы
the card. (Бұл
[C]
фотокамерада
карта
(жыпылықтайды) пайдалану үшін
пішімделмеген.
пішімделмеген.
Картаны
пішімдеңіз.)
The clock is not set.
Фотокамера
(Сағат
—
сағаты
орнатылмаған.)
орнатылмаған.
Unable to start live
view. Please wait.
(Тікелей көріністі
бастау мүмкін
емес. Күтіңіз.)
Folder contains no
images. (Қалтада
кескіндер жоқ.)
All images are
hidden. (Барлық
кескіндер
жасырылған.)
Cannot display this
file. (Бұл файлды
көрсету мүмкін
емес.)
Шешімі
Жад картасын пішімдеңіз
немесе жаңа жад картасын
салыңыз (0 21, 268).
Фотокамера сағатын
орнатыңыз (0 268).
—
Фотокамераның
ішкі
температурасы
жоғары.
Тікелей көрініс арқылы
фотосурет түсіруді немесе
бейнефильм жазуды
жалғастырмас бұрын ішкі
схемалардың салқындауын
күтіңіз.
—
Ойнату үшін
таңдалған жад
картасында
немесе
қалталарда
ешқандай кескін
жоқ.
Кескіндер бар қалтаны
Playback folder (Ойнату
қалтасы) мəзірінен
таңдаңыз немесе кескіндері
бар жад картасын салыңыз
(0 21, 250).
—
Ағымдағы
қалтадағы
барлық
фотосуреттер
жасырылған.
Басқа қалта
таңдалмайынша немесе
кемінде бір кескіннің
көрсетілуіне рұқсат ету үшін
Hide image (Кескінді
жасыру) параметрі
пайдаланылмайынша
ешқандай кескінді ойнату
мүмкін емес (0 250).
—
Файл басқа
құрылғыны
немесе басқа
фотокамера
моделін
пайдаланып
жасалған не
өзгертілген
немесе файл
бүлінген.
Файлды фотокамерада
ойнату мүмкін емес.
313
Индикатор
Монитор
Cannot select this
file. (Бұл файлды
таңдау мүмкін
емес.)
Басқару
панелі
—
This movie cannot
be edited. (Бұл
бейнефильмді
өңдеу мүмкін
емес.)
—
Check printer.
(Принтерді
тексеріңіз.)
—
Check paper.
(Қағазды
тексеріңіз.)
—
Paper jam. (Қағаз
кептелісі.)
—
Out of paper. (Қағаз
таусылды.)
—
Check ink supply.
(Сияның мөлшерін
тексеріңіз.)
—
Out of ink. (Сия
таусылған.)
—
Мəселе
Таңдалған
кескінді өңдеу
мүмкін емес.
Шешімі
Басқа құрылғылармен
жасалған кескіндерді өңдеу
мүмкін емес.
• Басқа құрылғылармен
жасалған
бейнефильмдерді өңдеу
Таңдалған
мүмкін емес.
бейнефильмді
өңдеу мүмкін
• Бейнефильмдердің
емес.
ұзақтығы кемінде екі
секунд болуы керек
(0 196).
Check printer. (Принтерді
тексеріңіз.) Жалғастыру
үшін Continue
Принтер қатесі.
(Жалғастыру) пəрменін
(егер қолжетімді болса)
таңдаңыз *.
Дұрыс өлшемдегі қағазды
Принтердегі
салып, Continue
қағаз таңдалған
(Жалғастыру) пəрменін
өлшемде емес.
таңдаңыз *.
Кептелісті кетіріп, Continue
Принтерде қағаз
(Жалғастыру) пəрменін
кептелген.
таңдаңыз *.
Таңдалған өлшемдегі
Принтерде қағаз қағазды салып, Continue
таусылған.
(Жалғастыру) пəрменін
таңдаңыз *.
Сияны тексеріңіз.
Жалғастыру үшін Continue
Сия қатесі.
(Жалғастыру) пəрменін
таңдаңыз *.
Сияны ауыстырып,
Принтерде сия
Continue (Жалғастыру)
таусылған.
пəрменін таңдаңыз *.
* Қосымша ақпарат алу үшін принтер нұсқаулығын қараңыз.
314
Техникалық сипаттамалары
❚❚ Nikon D7500 сандық фотокамерасы
Түрі
Түрі
Объектив жиектемесі
Тиімді көрініс
бұрышы
Тиімді нүктелер саны
Тиімді нүктелер саны
Кескін сенсоры
Кескін сенсоры
Жалпы нүктелер саны
Тозаңды азайту
жүйесі
Сақтау
Кескін өлшемі
(нүктелер)
Айналы сандық фотокамера
Nikon F бекіткіші (АФ жалғастырғышы жəне АФ
түйіспелері бар)
Nikon DX пішімі; 35 мм [135] пішіміндегі фокустық
қашықтық FX пішіміндегі көрініс бұрышы бар
объективтердікінен шамамен 1,5 есе көбірек
20,9 миллион
23,5 × 15,7 мм CMOS сенсоры
21,51 миллион
Кескін сенсорын тазалау, кескіндегі тозаң іздерін
кетіру анықтамалық деректері (Capture NX-D
бағдарламалық жасақтамасы қажет)
• DX (24×16) кескін аумағы
5568 × 3712 (Large (Үлкен): 20,7 M)
4176 × 2784 (Medium (Орташа): 11,6 M)
2784 × 1856 (Small (Кішкентай): 5,2 M)
• 1,3× (18×12) кескін аумағы
4272 × 2848 (Large (Үлкен): 12,2 M)
3200 × 2136 (Medium (Орташа): 6,8 M)
2128 × 1424 (Small (Кішкентай): 3,0 M)
• Бейнефильм жазу кезінде DX кескін
аумағымен түсірілген фотосуреттер
5568 × 3128 (Large (Үлкен))
4176 × 2344 (Medium (Орташа))
2784 × 1560 (Small (Кішкентай))
315
Сақтау
Кескін өлшемі
(нүктелер)
Файл пішімі
Picture Control жүйесі
Тасушы
Файлдық жүйе
Көріністапқыш
Көріністапқыш
Кадр ауқымы
Ұлғайту
Қарау нүктесі
Диоптрияны реттеу
Фокустау экраны
316
• Бейнефильм жазу кезінде 1,3× кескін
аумағымен түсірілген фотосуреттер
4272 × 2400 (Large (Үлкен))
3200 × 1800 (Medium (Орташа))
2128 × 1192 (Small (Кішкентай))
• Бейнефильм жазу кезінде 3840 × 2160 кадр
өлшемімен түсірілген фотосуреттер:
3840 × 2160
• NEF (RAW): 12 немесе 14 бит, шығынсыз
сығымдалған немесе сығымдалған
• JPEG: жоғары сапалы (шамамен 1 : 4), қалыпты
(шамамен 1 : 8) немесе стандартты
(шамамен 1 : 16) сығымдалу бар JPEG-Baseline
үйлесімді; оңтайлы сапамен сығымдау қолжетімді
• NEF (RAW) + JPEG: NEF (RAW) жəне JPEG
пішімдерінің екеуінде де жазылатын бір
фотосурет
Авто, стандартты, бейтарап, жанды, монохромды,
портрет, пейзаж, тегіс; таңдалған Picture Control
режимін өзгертуге болады; қолданушы тарапынан
реттелетін Picture Control режимдеріне арналған
жад
SD (Secure Digital) жəне UHS-I үйлесімді SDHC жəне
SDXC жад карталары
DCF 2.0, Exif 2.31, PictBridge
Көз деңгейіндегі пентапризмасы бар бір объективті
айналы шағылыстырғыш көріністапқыш
• DX (24×16) кескін аумағы: шамамен 100 %
көлденең жəне 100 % тік
• 1,3× (18×12) кескін аумағы: шамамен 97 %
көлденең жəне 97 % тік
Шамамен 0,94× (шексіздік деңгейінде 50 мм f/1.4
объектив, –1,0 м–1)
18,5 мм (–1,0 м–1; көріністапқыш окуляры əйнегінің
орталық бетінен)
–2–+1 м–1
АФ аумағының жақтаулары бар B түріне жататын
BriteView Clear Matte Mark II экраны (жақтауға алу
торын көрсетуге болады)
Көріністапқыш
Шағылыстырғыш
Жылдам қайту
айна
Объектив апертурасы Жылдам орнына қайтады, электронды түрде
басқарылады
Объектив
Үйлесімді
объективтер
AF NIKKOR объективтерімен, соның ішінде G, Е жəне
D түріне жататын объективтермен (PC объективтеріне
кейбір шектеулер қолданылады), əрі AI-P NIKKOR
объективтерімен жəне микропроцессормен
жабдықталмаған AI объективтерімен (тек M режимі)
үйлесімді. IX NIKKOR объективтерін, F3AF үшін
арналған объективтерді жəне AI емес объективтерді
пайдалану мүмкін емес.
Электрондық қашықтықты өлшегішті максималды
апертурасы f/5.6 немесе жылдамырақ объективтерде
пайдалануға болады (электрондық қашықтықты өлшегіш
максималды апертурасы f/8 немесе жылдамырақ
объективтерде орталық 1 фокустау нүктесін қолдайды).
Ысырма
Түрі
Жылдамдық
Жарқылды
синхрондау
жылдамдығы
Электрондық жолмен басқарылатын, тігінен
қозғалатын фокустық жазықтық механикалық
ысырмасы; электронды алдыңғы перде ысырмасы
айнаны көтеру суретке түсіру режимінде қолжетімді
1
/8000–30 с, 1/3 немесе 1/2 ЭМ қадамдарымен, қолмен
басылу режимі, уақыт, X250
X = 1/250 с; ысырмамен 1/320 с немесе баяуырақ
жылдамдықта синхрондалады (жарқыл ауқымы
1
/250 жəне 1/320 с арасындағы жылдамдықтарда
төмендейді)
Босату
Суретке түсіру режимі S (əр кадр бойынша), CL (үздіксіз төмен
жылдамдық), CH (үздіксіз жоғары жылдамдық),
Q (ысырманы тыныш босату), QC (ысырманы
тыныш үздіксіз босату), E (өздігінен түсіруді
реттейтін таймер), MUP (айнаны көтеру)
Жуық кадрдың ілгері • CL: 1–7 кадр/сек
жылжу жылдамдығы • CH: 8 кадр/сек
Ескертпе: кадр жылдамдықтарында үздіксіз
бақылағыш АФ, қолмен реттелетін немесе
ысырманы ұстап тұру басымдығы бар автоматты
экспозиция, 1/250 с немесе тезірек ысырма
жылдамдығы болады, a1 (AF-C priority selection
(AF-C басымдығын таңдау)) қолданушы
параметрі үшін Release (Босату) таңдалған, əрі
басқа параметрлер əдепкі мəндерде деп
есептеледі.
317
Босату
Өздігінен түсіруді
реттейтін таймер
Қашықтан басқару
пульті режимдері
(ML-L3)
Экспозиция
Өлшеу жүйесі
Өлшеу режимі
Ауқым (ISO 100, f/1.4
объективі, 20 °C)
2 с, 5 с, 10 с, 20 с; 0,5, 1, 2 немесе 3 с
аралықтарындағы 1–9 экспозициялары
Кешіктірілген қашықтан басқару пульті, жылдам
қашықтан басу пульті, қашықтан айнаны көтеру
Шамамен 180 мың (180000) нүкте бар RGB
сенсорын пайдаланатын TTL экспозиция өлшегіші
• Матрицалық: 3D түрлі-түсті матрицалық өлшеу
жүйесі III (G, Е жəне D түріне жататын
объективтер); түрлі-түсті матрицалық өлшеу
жүйесі III (басқа кірістірілген микропроцессоры бар
объективтер)
• Ортасы бойынша өлшенген: кадрдың
ортасындағы 8 мм шеңберге шамамен 75%
салмақ беріледі. Шеңбердің диаметрін 6, 10
немесе 13 мм етіп өзгертуге немесе салмағын
толық кадрдың орташа мəніне негіздеуге болады
• Нүктелі: таңдалған фокустау нүктесінің
ортасындағы диаметрі шамамен 3,5 мм шеңберді
(шамамен кадрдың 2,5 %) өлшейді
• Бөлектенгені бойынша өлшенген: G, E жəне D
түріне жататын объективтерде қолжетімді
• Матрицалық, ортасы бойынша өлшенген
немесе бөлектенгені бойынша өлшеу: 0–20 ЭМ
• Нүктелі экспоөлшегіш: 2–20 ЭМ
Экспозиция өлшегішін
Микропроцессор
жалғастырғыш
Режим
Автоматты режимдер (i авто; j авто, жарқыл өшірулі);
көрініс режимдері (k портрет; l пейзаж; p бала;
m спорт; n жақыннан түсіру; o түнгі портрет; r түнгі
пейзаж; s кеш/іште; t жағажай/қар; u күн батуы;
v ымырт/таң сəрісі; w үй жануарының портреті; x шырақ
жарығы; y гүлдеу; z күзгі түстер; 0 тамақ); арнайы
əсерлер режимдері (% түнгі көрініс; f супер жарқын;
d поп; e фотоиллюстрация; ' ойыншық фотокамера
əсері; i миниатюра əсері; u таңдамалы түс; 1 силуэт;
2 ашық реңкті сурет; 3 қою реңкті сурет); икемді
бағдарламасы бар бағдарламаланған автоматты режим
(P); ысырманы ұстап тұру басымдығы бар автоматты
режим (S); апертура басымдығы бар автоматты режим
(A); қол режимі (M); U1 (1-ші қолданушы параметрлері);
U2 (2-ші қолданушы параметрлері)
318
Экспозиция
Экспозиция түзетілімі P, S, A, M, SCENE жəне EFFECTS режимдерінде 1/3
немесе 1/2 ЭМ –5–+5 ЭМ қадамдарымен реттеуге
болады
Экспозиция құлпы
Жарық күші анықталған мəнде құлыпталған
ISO 100–51200, 1/3 немесе 1/2 ЭМ қадамдарымен.
ISO сезімталдық
(ұсынылатын
Сондай-ақ ISO 100 мəнінен шамамен 0,3, 0,5, 0,7
экспозиция индексі)
немесе 1 ЭМ төмен (ISO 50 баламасы) немесе
ISO 51200 мəнінен шамамен 0,3, 0,5, 0,7, 1, 2, 3, 4
немесе 5 ЭМ (ISO 1640000 баламасы) жоғары
орнатуға болады; ISO сезімталдықты автоматты
түрде басқару қолжетімді
Қосылған D-Lighting
Auto (Авто), Extra high (Өте жоғары), High
(Жоғары), Normal (Қалыпты), Low (Төмен) немесе
Off (Өшірулі) арасынан таңдауға болады
Фокустау
Автофокус
TTL фазасын анықтау, дəл реттеу, 51 фокустау
нүктесі (соның ішінде 15 айқас түрге жататын
сенсор; 1 сенсор f/8 мəнін қолдайды) бар Nikon
Advanced Multi-CAM 3500 II автофокустау
сенсорының модулі жəне АФ қосымша шамы
(ауқымы шамамен 0,5–3 м)
Анықтау ауқымы
–3–+19 ЭМ (ISO 100, 20 °C)
Объективтің электр
• Автофокус (AF): əр кадр бойынша бақылағыш АФ
жетегі
(AF-S); үздіксіз бақылағыш АФ (AF-C); AF-S/AF-C
автоматты таңдау (AF-A); болжалды бақылағыш
фокустау нысан күйіне сай автоматты түрде іске
қосылады
• Қолмен реттелетін фокус (M): электрондық
қашықтықты өлшегішті пайдалануға болады
Фокустау нүктесі
51 немесе 11 фокустау нүктесінен таңдауға болады
АФ аумағының режимі Жалғыз нүктелі АФ; 9, 21 немесе 51 нүктелі
динамикалық аумақ АФ, 3D бақылау, АФ аумағын
топтық негізде таңдау, АФ аумағын автоматты
түрде таңдау
Фокустау құлпы
Ысырманы босату түймешігін жартылай басу (əр
кадр бойынша бақылағыш АФ) немесе A AE-L/AF-L
түймешігін басу арқылы фокусты құлыптауға
болады
319
Жарқыл
Кірістірілген жарқыл
Жарқылдың жетекші
саны
Жарқылды басқару
Жарқыл режимі
Жарқыл түзетілімі
Жарқылдың
дайындығын
білдіретін индикатор
Керек-жарақтарға
арналған құрылғы
Nikon шығармашыл
жарық жүйесі (CLS)
Синхрондау
терминалы
320
i, k, p, n, o, s, w, f, d, e, ': автоматты түрде
шығатын автоматты жарқыл
P, S, A, M, 0: қолмен шығару, түймешікпен босату
Шамамен 12, қолмен реттелетін жарқылда
шамамен 12 (m, ISO 100, 20 °C)
TTL: шамамен 180000 нүктелі RGB сенсорын
пайдаланып i-TTL жарқылды басқару кірістірілген
жарқылда қолжетімді; сандық айналы
фотокамераға арналған i-TTL балансталған
толықтырғыш жарқыл матрицалық, ортасы
бойынша немесе бөлектенгені бойынша өлшеуде,
сандық айналы фотокамераға арналған стандартты
i-TTL толықтырғыш жарқыл нүктелі экспоөлшегіште
пайдаланылады
Автоматты, қызыл көз əсерін азайту мүмкіндігі бар
автоматты жарқыл, автоматты баяу синхрондау,
қызыл көз əсерін азайту бар автоматты баяу
синхрондау, толықтырғыш жарқыл, қызыл көз
əсерін азайту, баяу синхрондау, қызыл көз əсерін
азайту бар баяу синхрондау, баяу синхрондау бар
артқы перде, артқы пердемен синхрондау, өшірулі;
ФЖ жоғары жылдамдықта автоматты синхрондау
үшін қолдау көрсетіледі
–3–+1 ЭМ, 1/3 немесе 1/2 ЭМ қадамдарымен
Кірістірілген жарқыл немесе қосымша жарқыл бөлігі
толық зарядталған кезде жанады; жарқыл толық
шығысында жанғаннан кейін жыпылықтайды
Синхрондау мүмкіндігі жəне деректер түйіспелері
мен қауіпсіздік құлпы бар ISO 518 тікелей қосу
контакті
i-TTL жарқылды басқару, радио арқылы
басқарылатын жақсартылған сымсыз жарық жүйесі,
оптикалық жақсартылған сымсыз жарық жүйесі,
кескінді қалыптастыруға арналған жарық, жарқыл
қуатының құлпы, түс туралы ақпаратты жіберу, ФЖ
жоғары жылдамдықта автоматты синхрондау,
бірнеше аумақты автофокустау кезіне арналған АФ
қосымша жарығы
AS-15 синхрондау терминалының адаптері (бөлек
сатылады)
Ақ түс балансы
Ақ түс балансы
Брекетинг
Брекетинг түрлері
Автоматты (2 түрі), қызу бөлетін шам,
флюоресцентті (7 түрі), күннің тік сəулесі, жарқыл,
бұлтты, көлеңке, алдын-ала қолмен енгізілген мəн
(6 мəнге дейін сақтауға болады, тікелей көрініс
барысында нүктелі ақ түс балансын өлшеу қол
жетімді), түс температурасын (2500 K–10000 K)
таңдау, барлығы дəл реттеумен
Экспозиция, жарқыл, ақ түс балансы жəне ADL
Тікелей көрініс
Режимдер
C (фотосурет тікелей көрінісі), 1 (бейнефильм
тікелей көрінісі)
Объективтің электр
• Автофокус (AF): əр кадр бойынша бақылағыш АФ
жетегі
(AF-S); тұрақты бақылағыш АФ (AF-F)
• Қолмен реттелетін фокус (M)
АФ аумағының режимі Бет басымдығы бар АФ, кең аумақты АФ, қалыпты
аумақты АФ, нысанды бақылағыш АФ
Автофокус
Кадрдың кез келген жеріндегі контрастты анықтау
мүмкіндігі бар АФ (бет басымдығы бар АФ немесе
нысанды бақылағыш АФ таңдалған кезде
фотокамера фокустау нүктесін өздігінен таңдайды)
Бейнефильм
Өлшеу жүйесі
Өлшеу режимі
Кадр өлшемі
(нүктелер) жəне кадр
жылдамдығы
Файл пішімі
Бейне сығымдалуы
Негізгі кескін сенсоры арқылы TTL экспозициясын
өлшеу
Матрицалық, ортасы бойынша өлшенген немесе
бөлектенгені бойынша өлшенген
• 3840 × 2160 (4K UHD); 30p (прогрессивті), 25p, 24p
• 1920 × 1080; 60p, 50p, 30p, 25p, 24p
• 1280 × 720; 60p, 50p
60p, 50p, 30p, 25p жəне 24p үшін нақты кадр
жылдамдықтары сəйкесінше 59,94, 50, 29,97, 25
жəне 23,976 кадр/сек болып табылады; ★ жоғары
сапа барлық кадр өлшемдерінде қолжетімді,
қалыпты сапа 3840 × 2160 кадр өлшемінен басқа
барлық өлшемдерде қолжетімді
MOV, MP4
H.264/MPEG-4 кеңейтілген бейне кодтау
321
Бейнефильм
Дыбысты жазу пішімі
Дыбысты жазу
құрылғысы
ISO сезімталдық
(ұсынылатын
экспозиция индексі)
Қосылған D-Lighting
Басқа параметрлер
Монитор
Монитор
Қарау
Қарау
322
Сызықтық PCM, AAC
Кірістірілген стерео немесе сыртқы микрофон;
сезімталдығын реттеуге болады
• Режим M: ISO жоғарғы шегін таңдауға болатын
сезімталдықты автоматты түрде басқару
(ISO 100–Hi 5) қолжетімді; ISO 51200 мəнінен
шамамен 0,3, 0,5, 0,7, 1, 2, 3, 4 немесе 5 ЭМ
(ISO 1640000 баламасы) жоғары мəнге тең
қосымша параметрлері бар қолмен таңдау
(ISO 100–51200, 1/3 немесе 1/2 ЭМ қадамдарымен)
қолжетімді
• P, S жəне A режимдері: жоғарғы шегін таңдауға
болатын ISO сезімталдықты автоматты түрде
басқару (ISO 100–Hi 5)
• % (EFFECT) режимі: ISO сезімталдықты
автоматты түрде басқару (ISO 100–Hi 5)
• Басқа режимдер: ISO сезімталдықты автоматты
түрде басқару (ISO 100–12800)
Same as photo settings (Фотосурет
параметрлерімен бірдей), Extra high (Өте
жоғары), High (Жоғары), Normal (Қалыпты), Low
(Төмен) немесе Off (Өшірулі) арасынан таңдауға
болады
Индекс таңбасы, баяулатылған бейнефильмдер,
электрондық дірілді азайту
170° қарау бұрышы, шамамен 100 % кадр ауқымы,
қолмен реттелетін монитор жарықтығын басқару
жəне көз сенсорын басқару дисплейін қосу/өшіру
бар 8 см/3,2 дюйм, шамамен 922 мың нүктелі (VGA)
еңкейтілетін TFT сенсорлы сұйық кристалдық
дисплей
Ойнатуды масштабтау, ойнатуды масштабтауды
кесу, бейнефильм қарау, фотосуреттің жəне/немесе
бейнефильмнің слайд көрсетілімдері, гистограмма
дисплейі, белгіленген тұстар, фотосурет туралы
мəлімет, орын деректерінің дисплейі, суреттерге
баға беру жəне кескінді автоматты түрде бұру бар
толық өлшемде жəне сурет нобайын (4, 9 немесе
72 кескін, я болмаса күнтізбе) қарау
Интерфейс
USB
Micro-B жалғағышы бар Hi-Speed USB; кірістірілген
USB портына қосылу ұсынылады
HDMI шығысы
C түріне жататын HDMI жалғағышы
Қосымша керек-жарақ MC-DC2 жəне басқа қосымша керек-жарақтармен
жалғағышы
бірге пайдалануға болады
Дыбыстық кіріс
Стерео мини-өзекті ұяшық (диаметрі 3,5 мм; плаг-ин
қуатты қосуға қолдау көрсетіледі)
Аудио шығысы
Стерео мини-өзекті ұяшық (диаметрі 3,5 мм)
Сымсыз/Bluetooth
Сымсыз
Bluetooth
Ауқым (көру аясы)
•
•
•
•
•
Стандарттар: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Жұмыс жиілігі: 2412–2462 МГц (1–11 арналары)
Ең көп шығыс қуат: 8,4 дБм (EIRP)
Аутентификация: ашық жүйе, WPA2-PSK
Байланыс протоколдары: Bluetooth
спецификациясының 4.1 нұсқасы
• Жұмыс жиілігі
Bluetooth: 2402–2480 МГц
Bluetooth Low Energy: 2402–2480 МГц
• Ең көп шығыс қуат (EIRP)
Bluetooth: 6,4 дБм
Bluetooth Low Energy: 6,4 дБм
Кедергі жоқ болса, шамамен 10 м; ауқым сигнал
күшіне жəне кедергілердің болуына немесе
болмауына қарай өзгеріп отыруы мүмкін
Қолдау көрсетілетін тілдер
Қолдау көрсетілетін
Араб, бенгал, болгар, қытай (жеңілдетілген жəне
тілдер
дəстүрлі), чех, дат, нидерланд, ағылшын, фин,
француз, неміс, грек, хинди, венгр, индонезия,
итальян, жапон, корей, маратхи, норвег, парсы,
поляк, португал (Португалия жəне Бразилия),
румын, орыс, серб, испан, швед, тамил, телугу, тай,
түрік, украин, вьетнам тілдері
323
Қуат көзі
Батарея
Айнымалы ток
адаптері
Штатив ұяшығы
Штатив ұяшығы
Бір EN-EL15a қайта зарядталатын литий-ионды
батареясы; EN-EL15b/EN-EL15 батареяларын да
пайдалануға болады, бірақ кейде EN-EL15b/
EN-EL15a батареяларымен салыстырғанда
EN-EL15 батареясымен бір зарядпен азырақ
суреттер түсірілуі мүмкін екенін ескеріңіз (0 349)
EH-5b/EH-5c айнымалы ток адаптері; EP-5B қуат
жалғағышын қажет етеді (бөлек сатылады)
/ дюйм (ISO 1222)
1 4
Өлшемдері/салмағы
Өлшемдері (Е × Б × Д) Шамамен 135,5 × 104 × 72,5 мм
Салмағы
Батарея мен жад картасын қосқанда, бірақ корпус
қақпағын қоспағанда шамамен 720 г; шамамен 640 г
(тек фотокамераның корпусы)
Жұмыс ортасы
Температура
Ылғалдылық
0 °C–40 °C
85 % немесе азырақ (конденсациясыз)
• Басқалай мəлімделген болмаса, барлық өлшеулер Camera and
Imaging Products Association (Фотокамераларды жəне суретті өңдеу
құрылғыларын өндірушілер ассоциациясы) (CIPA) стандарттарына
немесе нұсқауларына сай орындалған.
• Барлық сандар толығымен зарядталған батареясы бар фотокамера
үшін берілген.
• Nikon компаниясы осы нұсқаулықта сипатталған жабдық пен
бағдарламалық жасақтаманың сыртқы түрі мен техникалық
сипаттамаларын кез келген уақытта жəне еш ескертусіз өзгерту
құқығын сақтап қалады. Nikon компаниясы осы нұсқаулықта болуы
мүмкін қателерден болған шығындарға жауап бермейді.
324
❚❚ MH-25a зарядтау құрылғысы
Номиналды
тұтынылатын қуаты
Номиналды шығасын
параметрлері
Қолдау көрсетілетін
батареялар
Зарядталу уақыты
Жұмыс
температурасы
Өлшемдері (Е × Б × Д)
Қуат кабелінің
ұзындығы (жинақта
болса)
Салмағы
Айнымалы ток 100–240 В, 50/60 Гц, 0,23–0,12 A
Тұрақты ток 8,4 В/1,2 A
Nikon EN-EL15b/EN-EL15a/EN-EL15 қайта
зарядталатын литий-ионды батареялары
Заряд қалмаған кезде 25 °C қоршаған орта
температурасында шамамен 2 сағат жəне 35 минут
0 °C–40 °C
Шамамен 95 × 33,5 × 71 мм, шығыңқы жерлерді
қоспағанда
Шамамен 1,5 м
Шамамен 115 г, жинақтағы қуат жалғағышын (қуат
кабелі немесе айнымалы ток адаптері) қоспағанда
Бұл өнімдегі таңбалар мыналарды білдіреді:
m AC, p DC, q II сыныпты жабдық (Өнімнің құрылысы оқшауланған.)
❚❚ EN-EL15a қайта зарядталмалы литий-ионды
батареясы
Түрі
Номиналды
сыйымдылық
Жұмыс
температурасы
Өлшемдері (Е × Б × Д)
Салмағы
Қайта зарядталмалы литий-ионды батарея
7,0 В/1900 мАс
0 °C–40 °C
Шамамен 40 × 56 × 20,5 мм
Шамамен 78 г, түйіспе тұс қақпағын қоспағанда
325
A Қолдауға ие стандарттар
• DCF 2.0 нұсқасы: Design Rule for Camera File Systems
(Фотокамераның файлдық жүйесіне арналған жобалық ереже) (DCF)
фотокамералардың түрлі маркалары арасында үйлесімділікті
қамтамасыз ету үшін сандық фотокамера саласында кеңінен
пайдаланылатын стандарт болып табылады.
• Exif 2.31 нұсқасы: фотокамера Exif (Exchangeable Image File Format
for Digital Still Cameras) (Сандық фотоаппаратқа арналған кескін
файлдарының өзара алмасымды пішімі) 2.31 нұсқасына қолдау
көрсетеді, бұл стандарт бойынша фотосуреттермен бірге сақталған
ақпарат кескіндер Exif стандартымен үйлесімді принтерлерде
шығарылған кезде оңтайлы түс репродукциясы үшін пайдаланылады.
• PictBridge: сандық фотокамера жəне принтер шығару салаларының
бірлестігі арқасында пайда болған жəне суреттерді компьютерге
көшірместен тікелей принтерге жіберуге мүмкіндік беретін стандарт.
• HDMI: High-Definition Multimedia Interface HDMI үйлесімді
құрылғыларға бір кабельдік қосылым арқылы дыбыс-бейне
деректерін жəне бақылау сигналдарын тасымалдай алатын
тұрмыстық электроника жəне дыбыс/бейне құрылғыларында
пайдаланылатын, мультимедиалық интерфейстерге арналған
стандарт болып табылады.
A Сəйкестік белгілері
Фотокамера сəйкес келетін стандарттарды баптау мəзіріндегі
Conformity marking (Сəйкестік белгілері) параметрін пайдаланып
көруге болады (0 273).
A FreeType лицензиясы (FreeType2)
Бұл бағдарламалық жасақтаманың бөліктері авторлық құқықпен
қорғалған © 2012 The FreeType Project (http://www.freetype.org). Барлық
құқықтар қорғалған.
A MIT лицензиясы (HarfBuzz)
Бұл бағдарламалық жасақтаманың бөліктері авторлық құқықтармен қорғалған
© 2017 The HarfBuzz Project (http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz).
Барлық құқықтар қорғалған.
326
A Сауда белгісіне қатысты ақпарат
IOS — Cisco Systems, Inc. компаниясының Америка Құрама
Штаттарындағы жəне/немесе басқа елдердегі сауда белгісі немесе
тіркелген сауда белгісі жəне лицензия бойынша пайдаланылады.
Windows Microsoft корпорациясының Құрама Штаттардағы жəне/
немесе басқа елдердегі тіркелген сауда белгілері немесе сауда
белгілері болып табылады. Mac, macOS, OS X, Apple®, App Store®,
Apple логотиптері, iPhone®, iPad® жəне iPod touch® — Apple Inc.
компаниясының АҚШ-та жəне/немесе басқа елдерде тіркелген сауда
белгілері. Android, Google Play жəне Google Play логотипі Google LLC
компаниясының сауда белгілері болып табылады. Android роботы
Google жасап, бөліскен туынды негізінде дайындалған жəне ол Creative
Commons 3.0 авторлық лицензиясына сай пайдаланылады. PictBridge
логотипі сауда белгісі болып табылады. SD, SDHC жəне SDXC
логотиптері SD-3C, LLC компаниясының сауда белгілері болып
табылады. HDMI, HDMI логотипі жəне High-Definition Multimedia
Interface атауы HDMI Licensing LLC компаниясының сауда белгілері
немесе тіркелген сауда белгілері болып табылады.
Wi-Fi жəне Wi-Fi логотипі — Wi-Fi Alliance ұйымының сауда белгілері
немесе тіркелген сауда белгілері.
Bluetooth® сөз белгісі жəне логотиптері Bluetooth SIG, Inc. иелік ететін
тіркелген сауда белгілері болып табылады, əрі Nikon Corporation
мұндай белгілерді лицензия бойынша пайдаланады.
Nikon өнімімен берілген осы нұсқаулықта немесе басқа құжаттамада
аталған барлық басқа сауда белгілері тиісті иелерінің сауда белгілері
немесе тіркелген сауда белгілері болып табылады.
Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been
designed to connect specifically to the Apple products identified in the
badge, and has been certified by the developer to meet Apple
performance standards. Apple is not responsible for the operation of this
device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note
that the use of this accessory with an Apple product may affect wireless
performance.
327
A Сертификаттар
328
AF-S DX NIKKOR 18–140 мм f/3.5–5.6G ED
VR объективтері
Кейбір елдерде немесе аймақтарда AF-S DX NIKKOR
18–140 мм f/3.5–5.6G ED VR объектив жинағы қолжетімді
фотокамераны сатып алсаңыз, осы бөлімді оқыңыз. Объектив
бөлшектері төменде тізілген.
1 Бленда * .....................................334
2 Бленданы құлыптау таңбасы ...334
9 Объективті бекіту таңбасы ........ 24
3 Бленданы орнату таңбасы .......334
10 Объективті орнатуға арналған
резеңке нығыздағыш
4 Бленданы бекіту таңбасы.........334
11 Микропроцессор түйіспелері... 280
5 Масштабтау сақинасы ................51
12 A-M режимін ауыстырғыш ....... 330
6 Фокустық қашықтық шкаласы
13 Дірілді азайтуды ҚОСУ/ӨШІРУ
қосқышы................................... 332
7 Фокустық қашықтық таңбасы
8 Фокустау сақинасы....................115
* Қосымша.
329
❚❚ Фокустау
Фокустау режимін фотокамераның фокустау режимі жəне
объективтің A-M режимін ауыстырғышының орны анықтайды.
Фотокамераның фокустау режимін таңдау туралы ақпаратты
фотокамера нұсқаулығынан қараңыз.
Фотокамераның
фокустау режимі
АФ
MF
Объективтің фокустау режимі
A
M
Қолмен қосымша
реттеуге болатын Электрондық қашықтықты
өлшегіш арқылы қолмен
автофокустау *
реттелетін фокус
—
* Қолмен қосымша реттеу тек фотокамера арқылы əр кадр бойынша
бақылағыш АФ (AF-S) режимі таңдалғанда қолжетімді.
Автофокус
1 Фотокамераны АФ (автофокус) режиміне орнатыңыз.
2 Объективтің A-M режимін ауыстырғышын A режиміне
сырғытыңыз.
3 Фокустаңыз.
Фокустау үшін ысырманы босату түймешігін жартылай басыңыз.
Əр кадр бойынша бақылағыш АФ (AF-S) режимінде фокусты
автофокустау əрекеті аяқталғаннан кейін ысырманы босату
түймешігін жартылай басып тұру жəне фокустау сақинасын
қолмен бұрау арқылы реттеуге болады. Автофокустау əрекеті
аяқталғанша фокустау сақинасын бұрамаңыз. Автофокусты
пайдаланып қайта фокустау үшін ысырманы босату түймешігін
жартылай басыңыз немесе AF-ON түймешігін басыңыз.
Қолмен реттелетін фокус
1 A-M режимін ауыстырғышты M режиміне сырғытыңыз.
2 Фокустаңыз.
Объективтің фокустау сақинасын пайдаланып қолмен
фокустаңыз.
❚❚ Масштабтау жəне анық түсірілетін кеңістік тереңдігі
Фокустау алдында фокустық қашықтықты реттеу жəне
фотосуретті жақтауға алу үшін масштабтау сақинасын
айналдырыңыз. Фотокамера анық түсірілетін кеңістік тереңдігін
алдын ала қарауды (күңгерттеу) ұсынса, анық түсірілетін
кеңістік тереңдігін көріністапқышта алдын ала қарауға болады.
Ескертпе: фокустау қашықтығы қысқарғанда фокустық
қашықтық азаяды.
330
❚❚ Апертура
Апертура фотокамераның басқару тетіктерін пайдаланып
реттеледі.
Масштабтау жəне максималды апертура
Масштабқа енгізілген өзгертулер максималды апертураны
1 1/3 ЭМ дейін өзгертуі мүмкін. Дегенмен, экспозицияны орнату
кезінде фотокамера мұны автоматты түрде ескереді жəне
масштабқа реттеулер жасағаннан кейін фотокамера
параметрлеріне өзгертулер енгізу керек емес.
❚❚ Кірістірілген жарқылды пайдалану
Кірістірілген жарқылды пайдаланғанда виньеттеуді (объективтің
соңы кірістірілген жарқылды жауып тұратын жерде пайда
болатын көлеңкелер) болдырмау үшін нысан кемінде 0,6 м
ауқымында екеніне көз жеткізіңіз жəне блендаларды алыңыз.
Көлеңке
Виньеттеу
Объектив келесі фотокамераларға бекітілгенде кірістірілен
жарқыл төменде берілгеннен азырақ ауқымдарда бүкіл
нысанды жарықтандыра алмауы мүмкін:
Фотокамера
D7500/D7200/D7100/D7000/ D300
сериясы/D200/D100
D90/D80/D50
D5600/D5500/D5300/D5200/
D5100/D5000/D3400/D3300/
D3200/D3100/D3000/D70 сериясы/
D60/D40 сериясы
Масштабтау
күйі
18 мм
24–140 мм
18 мм
24 мм
35–140 мм
Виньеттеусіз ең
аз қашықтық
1,0 м
Виньеттеу жоқ
2,5 м
1,0 м
Виньеттеу жоқ
24 мм
1,0 м
35–140 мм
Виньеттеу жоқ
331
❚❚ Дірілді азайту (ДА)
Дірілді азайту (ДА) фотокамера дірілі тудыратын бұлдыратуды
азайтып, басқа жағдайда болатыннан 4 тоқтауға дейін баяуырақ
ысырма жылдамдықтарына мүмкіндік береді (Camera and
Imaging Products Association [CIPA] (Фотокамераларды жəне
суретті өңдеу құрылғыларын өндірушілер ассоциациясы)
стандарттарына сай D300s фотокамерасымен 140 мм
қашықтықта өлшенген; əсерлер фотографқа жəне суретке
түсіру жағдайларына қарай өзгеріп отырады). Бұл қол жетімді
ысырма жылдамдықтарының ауқымын арттырады жəне
жағдайлардың кең ауқымында қолмен ұстап, штативсіз
фотосурет түсіруге мүмкіндік береді.
Дірілді азайтуды ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышын пайдалану
• Дірілді азайтуды қосу үшін ON күйін
таңдаңыз. Дірілді азайту ысырманы босату
түймешігін жартылай басқанда белсендіріліп,
жақсартылған жақтауға алу жəне фокустау үшін
фотокамера дірілінің əсерлерін азайтады.
• Дірілді азайтуды өшіру үшін OFF күйін
таңдаңыз.
332
D Дірілді азайтуды пайдалану: ескертпелер
• Дірілді азайтуды пайдаланғанда ысырманы босату түймешігін
жартылай басыңыз жəне ысырманы босату түймешігін соңына дейін
басу алдында көріністапқыштағы кескін тұрақтанғанша күтіңіз.
• Дірілді азайту қосулы кезде ысырма босатылғаннан кейін
көріністапқыштағы кескін шайқалуы мүмкін. Бұл ақауды білдірмейді.
• Фотокамера панорамаланғанда дірілді азайту тек панорамалаудың
бөлігі емес қозғалысқа қолданылып (мысалы, фотокамера
көлденеңінен панорамаланса, дірілді азайту тек тік дірілге
қолданылады), кең доғада фотокамераны біркелкі панорамалауды
əлдеқайда оңайырақ етеді.
• Дірілді азайту қосулы кезде фотокамераны өшірмеңіз немесе
объективті алмаңыз. Дірілді азайту қосулы кезде объективке
берілетін қуат үзілсе, сілкігенде объектив салдырлауы мүмкін. Бұл
ақаулық емес. Мұны объективті қайта жалғау жəне фотокамераны
қосу арқылы түзетуге болады.
• Фотокамера кірістірілген жарқылмен жабдықталған болса, жарқыл
зарядталып жатқанда дірілді азайту өшіріледі.
• Фотокамера штативке бекітілген болса, OFF күйін таңдаңыз, бірақ
штатив басы бекітілмеген болса немесе фотокамера моноподқа
бекітілген болса, ON күйі ұсынылады.
333
❚❚ Бленда
Бленда объективті қорғайды жəне басқа жағдайда жарқырауды
немесе кескіннің қосарлануын тудыратын шашыранды жарықты
ұстап қалады.
Бленданы жалғау
Бленданы бекіту таңбасын (●) бленданы орнату таңбасымен
( ) туралаңыз, содан кейін, бленданы (w) ● таңбасы
бленданы құлыптау таңбасымен (—) тураланғанша бұраңыз.
Бленданы жалғағанда немесе алғанда түбіндегі
таңбасы
жанында ұстаңыз жəне оны тым қатты ұстамаңыз. Бленда
дұрыс емес бекітілсе, виньеттеу орын алуы мүмкін.
Пайдаланбаған кезде бленданы аударуға жəне объективке
бекітуге болады.
❚❚ Жинақтағы керек-жарақтар
• 67 мм LC-67 сарт етіп бекітілетін алдыңғы объектив қақпағы
• Объективтің артқы қақпағы
❚❚ Үйлесімді керек-жарақтар
• 67 мм бұралатын сүзгілер
• HB-32 байонеттік блендасы
• CL-1018 иілгіш объектив қабы
334
❚❚ Техникалық сипаттамалары
Түрі
Кірістірілген микропроцессоры жəне F бекіткіші
бар G AF-S DX түріне жататын объектив
Фокустық қашықтық 18–140 мм
Максималды
f/3.5–5.6
апертура
Объектив құрылысы 12 топтағы 17 элемент (соның ішінде, 1 ED
линза элементі, 1 асферикалық линза элементі)
Көрініс бұрышы
76°–11° 30´
Фокустық қашықтық Миллиметрлермен белгіленген (18, 24, 35, 50,
шкаласы
70, 140)
Қашықтық мəліметі Фотокамераға шығару
Масштабтау
Тəуелсіз масштабтау сақинасын пайдаланып
қолмен масштабтау
Фокустау
Дыбыссыз ультрадыбысты мотор басқаратын
автофокус жəне қолмен реттелетін фокусқа
арналған бөлек фокустау сақинасы бар Nikon
ішкі фокустау (IF) жүйесі
Дірілді азайту
Сызықтық қозғалыс моторларын (VCM)
пайдаланып объективтің жылжуы
Минималды
Барлық масштабтау күйлерінде фокустық
фокустау қашықтығы жазықтықтан 0,45 м
Диафрагма
7 (дөңгелек диафрагма тесігі)
қалақтары
Диафрагма
Толығымен автоматты
Апертура ауқымы
• 18 мм фокустық қашықтығы: f/3.5–22
• 140 мм фокустық қашықтығы: f/5.6–38
Көрсетілетін минималды апертура
фотокамерамен таңдалған экспозиция
қадамының өлшеміне байланысты өзгеріп
отыруы мүмкін.
Өлшеу
Толық апертура
Жалғанбалы сүзгі
67 мм (P = 0,75 мм)
өлшемі
Өлшемдері
Шамамен 78 мм ең көп диаметрі × 97 мм
(фотокамераның объективті бекіту
жиектемесінің фланецінен қашықтық)
Салмағы
Шамамен 490 г
Nikon компаниясы осы нұсқаулықта сипатталған жабдық пен бағдарламалық
жасақтаманың сыртқы түрі мен техникалық сипаттамаларын кез келген уақытта
жəне еш ескертусіз өзгерту құқығын сақтап қалады. Nikon компаниясы осы
нұсқаулықта болуы мүмкін қателерден болған шығындарға жауап бермейді.
335
AF-S DX NIKKOR 18–200 мм f/3.5–5.6G ED
VR II объективтері
Кейбір елдерде немесе аймақтарда AF-S DX NIKKOR
18–200 мм f/3.5–5.6G ED VR II объектив жинағы қолжетімді
фотокамераны сатып алсаңыз, осы бөлімді оқыңыз. Объектив
бөлшектері төменде тізілген.
1 Бленда .......................................342
11 Бекіту таңбасы............................ 24
2 Бленданы жалғау таңбасы.......342
3 Бленданы құлыптау таңбасы ...342
12 Объектив жиектемесінің резеңке
нығыздағышы
4 Бленданы бекіту таңбасы.........342
13 Микропроцессор түйіспелері... 280
5 Масштабтау сақинасы ................51
14 Фокус режимінің қосқышы ....... 337
6 Фокустық қашықтық шкаласы
15 Дірілді азайтуды ҚОСУ/ӨШІРУ
қосқышы................................... 340
7 Фокустық қашықтық индексі
8 Қашықтық шкаласы
16 Дірілді азайту режимінің қосқышы
................................................. 340
9 Қашықтық индексінің сызығы
17 Масштабтау құлпының қосқышы
10 Фокустау сақинасы....................115
336
❚❚ Фокустау
Фокустау режимін фотокамераның фокустау режимі жəне
объективтің фокус режимі қосқышының орны анықтайды.
Фотокамераның фокустау режимін таңдау туралы ақпаратты
фотокамера нұсқаулығынан қараңыз.
Фотокамераның
фокустау режимі
AF
MF
Объективтің фокустау режимі
M/A
M
Қолмен қосымша Электрондық қашықтықты
реттеуге болатын
өлшегіш арқылы қолмен
реттелетін фокус
автофокустау
Электрондық қашықтықты өлшегіш арқылы
қолмен реттелетін фокус
M/A (қолмен қосымша реттеуге болатын автофокустау)
1 Объективтің фокус режимінің қосқышын M/A режиміне
сырғытыңыз.
2 Фокустаңыз.
Қажет болса, автофокусты ысырманы босату түймешігі
жартылай басылып тұрғанда (немесе фотокамера AF-ON
түймешігімен жабдықталған болса, AF-ON түймешігі
басылып тұрғанда) объективтің фокустау сақинасын
айналдыру арқылы қосымша реттеуге болады. Автофокусты
пайдаланып қайта фокустау үшін ысырманы босату
түймешігін жартылай басыңыз немесе AF-ON түймешігін
қайтадан басыңыз.
Автофокус арқылы жақсы нəтижелер алу
«Кең жəне супер кең бұрышты объективтер туралы ескертпе»
(0 345) бөлімін қараңыз.
337
❚❚ Масштабтау жəне анық түсірілетін кеңістік тереңдігі
Фокустау алдында фокустық қашықтықты реттеу жəне
фотосуретті жақтауға алу үшін масштабтау сақинасын
айналдырыңыз. Фотокамера анық түсірілетін кеңістік тереңдігін
алдын ала қарауды (күңгерттеу) ұсынса, анық түсірілетін
кеңістік тереңдігін көріністапқышта алдын ала қарауға болады.
Ескертпе: объективте Nikon компаниясының Internal Focusing
(IF) (Ішкі фокустау) жүйесі пайдаланылады. Басқа
объективтерден ерекшелігі, фокустау қашықтығы қысқарған
сайын фокустық қашықтық азаяды. Фокустау қашықтығының
индикаторы тек анықтама беруге арналғанын жəне нысанға
дейінгі қашықтықты дəл көрсетпеуі мүмкін екенін, əрі анық
түсірілетін кеңістік тереңдігіне немесе басқа факторларға
байланысты фотокамера қашықтағы нысанды фокустағанда ∞
таңбасын көрсетпеуі мүмкін екенін ескеріңіз.
Масштабтау сақинасын құлыптау үшін 18 мм күйіне
айналдырыңыз жəне масштабтау құлпы қосқышын LOCK күйіне
сырғытыңыз. Бұл фотокамераны бір жерден екінші жерге алып
бара жатқанда объективтің өз салмағынан ұзаруын
болдырмайды.
❚❚ Апертура
Апертура фотокамераның басқару тетіктерін пайдаланып
реттеледі.
Масштабтау жəне максималды апертура
Масштабқа енгізілген өзгертулер максималды апертураны
1 1/3 ЭМ дейін өзгертуі мүмкін. Дегенмен, экспозицияны орнату
кезінде фотокамера мұны автоматты түрде ескереді жəне
масштабқа реттеулер жасағаннан кейін фотокамера
параметрлеріне өзгертулер енгізу керек емес.
338
❚❚ Кірістірілген жарқылды пайдалану
Кірістірілген жарқылды пайдаланғанда виньеттеуді (объективтің
соңы кірістірілген жарқылды жауып тұратын жерде пайда
болатын көлеңкелер) болдырмау үшін нысан кемінде 0,6 м
ауқымында екеніне көз жеткізіңіз жəне блендаларды алыңыз.
Көлеңке
Виньеттеу
Объектив келесі фотокамераларға бекітілгенде кірістірілен
жарқыл төменде берілгеннен азырақ ауқымдарда бүкіл
нысанды жарықтандыра алмауы мүмкін:
Фотокамера
D7500/D7200/D7100/D7000/
D300 сериясы/D200/D100
D90/D80
D5600/D5500/D5300/D5200/
D5100/D5000/D3400/D3300/
D3200/D3100/D3000/D70 сериясы/
D60/D50/D40 сериясы
Масштабтау
күйі
18 мм
24–200 мм
24 мм
35 мм
50–200 мм
Виньеттеусіз ең
аз қашықтық
1,0 м
Виньеттеу жоқ
1,0 м
1,0 м
Виньеттеу жоқ
24 мм
1,0 м
35–200 мм
Виньеттеу жоқ
339
❚❚ Дірілді азайту (ДА)
Дірілді азайтуды ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышын пайдалану
• Дірілді азайтуды қосу үшін ON (ҚОСУЛЫ) күйін таңдаңыз.
Дірілді азайту ысырманы босату түймешігін жартылай
басқанда белсендіріліп, жақсартылған жақтауға алу жəне
фокустау үшін фотокамера дірілінің əсерлерін азайтады.
• Дірілді азайтуды өшіру үшін OFF (ӨШІРУЛІ) күйін таңдаңыз.
Дірілді азайту режимі қосқышын пайдалану
• Қозғалыссыз нысандарды фотосуретке түсіру кезінде
жақсартылған дірілді азайту үшін NORMAL (ҚАЛЫПТЫ)
режимін таңдаңыз.
• Қозғалып бара жатқан көліктен суретке түсіргенде жəне
белсенді фотокамера қозғалысы бар басқа жағдайларда діріл
əсерлерін азайту үшін ACTIVE (ҚОСЫЛҒАН) режимін
таңдаңыз.
340
D Дірілді азайтуды пайдалану: ескертпелер
• Дірілді азайтуды пайдаланғанда ысырманы босату түймешігін
жартылай басыңыз жəне ысырманы босату түймешігін соңына дейін
басу алдында көріністапқыштағы кескін тұрақтанғанша күтіңіз.
• Дірілді азайту қосулы кезде ысырма босатылғаннан кейін
көріністапқыштағы кескін шайқалуы мүмкін. Бұл ақауды білдірмейді.
• Панорамалық түсірілімдер үшін дірілді азайту режимі қосқышын
NORMAL күйіне сырғытыңыз. Фотокамера панорамаланғанда дірілді
азайту тек панорамалаудың бөлігі емес қозғалысқа қолданылып
(мысалы, фотокамера көлденеңінен панорамаланса, дірілді азайту
тек тік дірілге қолданылады), кең доғада фотокамераны біркелкі
панорамалауды əлдеқайда оңайырақ етеді.
• Дірілді азайту қосулы кезде фотокамераны өшірмеңіз немесе
объективті алмаңыз. Дірілді азайту қосулы кезде объективке
берілетін қуат үзілсе, сілкігенде объектив салдырлауы мүмкін. Бұл
ақаулық емес. Мұны объективті қайта жалғау жəне фотокамераны
қосу арқылы түзетуге болады.
• Фотокамера кірістірілген жарқылмен жабдықталған болса, жарқыл
зарядталып жатқанда дірілді азайту өшіріледі.
• AF-ON түймешігімен жабдықталған фотокамералар жағдайында
AF-ON түймешігін басқанда дірілді азайту орындалмайды.
• Фотокамера штативке бекітілген болса, OFF күйін таңдаңыз, бірақ
штатив басы бекітілмеген болса немесе фотокамера моноподқа
бекітілген болса, ON күйі ұсынылады.
341
❚❚ Бленда
Блендалар объективті қорғайды жəне басқа жағдайда жарқырауды
немесе кескіннің қосарлануын тудыратын шашыранды жарықты
ұстап қалады.
Бленданы жалғау
Бленданы бекіту таңбасын (●) бленданы орнату таңбасымен
( ) туралаңыз, содан кейін, бленданы (w) ● таңбасы
бленданы құлыптау таңбасымен (—) тураланғанша бұраңыз.
Бленданы жалғағанда немесе алғанда түбіндегі
таңбасы
жанында ұстаңыз жəне оны тым қатты ұстамаңыз. Бленда
дұрыс емес бекітілсе, виньеттеу орын алуы мүмкін.
Пайдаланбаған кезде бленданы аударуға жəне объективке
бекітуге болады.
❚❚ Жинақтағы керек-жарақтар
•
•
•
•
72 мм LC-72 сарт етіп бекітілетін алдыңғы объектив қақпағы
Объективтің артқы қақпағы
HB-35 байонеттік блендасы
CL-1018 икемді объектив қалтасы
❚❚ Үйлесімді керек-жарақтар
72 мм бұралатын сүзгілер
342
❚❚ Техникалық сипаттамалары
Түрі
Кірістірілген орталық процессор жəне F бекіткіш
бар G түріне жататын AF-S DX Zoom-NIKKOR
объективі, Nikon DX пішімді сандық айналы
фотокамераларында пайдалануға арналған
Фокустық қашықтық 18–200 мм
Максималды
f/3.5–5.6
апертура
Объектив құрылысы 12 топтағы 16 элемент (2 ED линза элементін
жəне 3 асферикалық линза элементін қосқанда)
Көрініс бұрышы
76°–8°
Фокустық қашықтық Миллиметрлермен белгіленген (18, 24, 35, 50,
шкаласы
70, 135, 200)
Қашықтық мəліметі Фотокамераға шығару
Масштабтау
Тəуелсіз масштабтау сақинасын пайдаланып
қолмен масштабтау
Фокустау
Дыбыссыз ультрадыбысты мотор басқаратын
автофокус жəне қолмен реттелетін фокусқа
арналған бөлек фокустау сақинасы бар Nikon
ішкі фокустау (IF) жүйесі
Дірілді азайту
Сызықтық қозғалыс моторларын (VCM)
пайдаланып объективтің жылжуы
Фокустау
қашықтығының
Шексіздікке (∞) дейін 0,5 м
индикаторы
Минималды
Барлық масштабтау күйлерінде фокустық
фокустау қашықтығы жазықтықтан 0,5 м
Диафрагма
7 (дөңгелек диафрагма тесігі)
қалақтары
Диафрагма
Толығымен автоматты
Апертура ауқымы
• 18 мм фокустық қашықтығы: f/3.5–22
• 200 мм фокустық қашықтығы: f/5.6–36
Өлшеу
Толық апертура
Жалғанбалы сүзгі
72 мм (P = 0,75 мм)
өлшемі
Өлшемдері
Шамамен 77 мм ең көп диаметрі × 96,5 мм
(фотокамераның объективті бекіту
жиектемесінің фланецінен қашықтық)
Салмағы
Шамамен 565 г
Nikon компаниясы осы нұсқаулықта сипатталған жабдық пен бағдарламалық
жасақтаманың сыртқы түрі мен техникалық сипаттамаларын кез келген уақытта
жəне еш ескертусіз өзгерту құқығын сақтап қалады. Nikon компаниясы осы
нұсқаулықта болуы мүмкін қателерден болған шығындарға жауап бермейді.
343
D Объективті күту
• Микропроцессор түйіспелерін таза күйде ұстаңыз.
• Объективті орнатуға арналған резеңке нығыздағыш зақымдалса,
пайдалануды дереу тоқтатыңыз жəне объективті Nikon
компаниясының өкілетті қызмет көрсету орталығына жөндеуге
апарыңыз.
• Объектив беттерінен тозаңды жəне мамықты кетіру үшін ауа үргішті
пайдаланыңыз. Дақтарды жəне саусақ іздерін кетіру үшін жұмсақ,
таза мақта шүберекке немесе объективті тазалау сүлгісіне этанолдың
немесе объектив тазалағыштың шағын мөлшерін жағып, дөңгелек
қозғалысты пайдаланып ортадан сыртқа қарай тазалаңыз,
жарқыраған іздерді қалдырмауға немесе шыныға саусақтармен
тимеуге тырысыңыз.
• Ешқашан объективті тазалау үшін бояу сұйылтқышы немесе бензин
сияқты органикалық еріткіштерді пайдаланбаңыз.
• Алдыңғы линза элементін қорғау үшін бленданы немесе бейтарап түс
(NC) сүзгілерін пайдалануға болады.
• Объективді қабына салмай тұрып алдыңғы жəне артқы қақпақтарды
бекітіңіз.
• Бленда жалғанған болса, объективті немесе фотокамераны тек
бленданы пайдаланып көтермеңіз немесе ұстамаңыз.
• Ұзақ уақыт бойы пайдаланылмайтын болса, зеңді жəне тотты
болдырмау үшін объективті салқын, құрғақ жерге сақтауға қойыңыз.
Тік күн сəулелерінің астында, я болмаса, нафталин немесе камфара
күйе дөңгелектерін салып сақтамаңыз.
• Объективті құрғақ күйде ұстаңыз. Ішкі механизмнің тоттануы жөндеуге
келмейтін зақымға əкелуі мүмкін.
• Объективті өте ыстық жерлерде қалдыру қатайтылған пластиктен
жасалған бөліктерді зақымдауы немесе олардың пішінін өзгертуі
мүмкін.
344
A Кең жəне супер кең бұрышты объективтер туралы ескертпе
Төменде көрсетілген сияқты жағдайларда автофокус қажет
нəтижелерді бермеуі мүмкін.
1 Артқы фондағы нысандар фокустау нүктесінің негізгі нысаннан
көбірек бөлігін алып тұр:
Фокустау нүктесі алдыңғы фондағы
жəне артқы фондағы нысандарды
қамтыса, фотокамера артқы фонда
фокусталуы жəне нысан фокустан
тыс болуы мүмкін, əсіресе кең жəне
супер кең бұрышты объективтерде.
Мысал: артқы фоннан біраз
қашықтықтағы алыс
портрет нысаны
2 Нысан көптеген кішігірім элементтерден құралған.
Фотокамераға көп кішігірім
элементтері бар нысандарды
фокустау қиын болуы мүмкін.
Мысал: гүлдер алқабы
Осындай жағдайларда қолмен реттелетін фокусты немесе қашықтығы
бірдей басқа нысанға фокустау үшін фокустау құлпын пайдаланыңыз,
содан кейін фотосуретті қайта жиектеңіз. Қосымша ақпарат алу үшін
«Автофокус көмегімен жақсы нəтижелер алу» (0 114) бөлімін қараңыз.
345
Бекітілген жад карталары
Фотокамера SD, SDHC жəне SDXC жад карталарын,
соның ішінде UHS-I үйлесімді SDHC жəне SDXC
карталарын қолдайды. Бейнефильм жазу үшін UHS
3-ші жылдамдық сыныбына жатқызылған немесе жақсырақ
карталар карталар ұсынылады; баяуырақ карталарды
пайдалану жазудың үзілуіне əкелуі мүмкін. Жад картасын оқу
құралдарында пайдалану үшін таңдаған карталар осы
құрылғылармен үйлесімді екенін тексеріңіз. Мүмкіндіктер,
пайдалану жəне пайдалану шектеулері туралы ақпарат алу
үшін өндірушіге хабарласыңыз.
346
Жад картасының сыйымдылығы
Төмендегі кестеде түрлі кескін сапасы (0 97), кескін өлшемі
(0 99) жəне кескін аумағы (0 93) параметрлерінде 16 ГБ
SanDisk Extreme Pro 95 MB/s UHS-I SDHC картасында сақтауға
болатын суреттердің шамамен алынған саны көрсетілген (2017
жылдың маусым айында).
❚❚ DX (24×16) кескін аумағы
Кескін сапасы
NEF (RAW), шығынсыз
сығымдалған,
12 биттік
NEF (RAW), шығынсыз
сығымдалған,
14 биттік
NEF (RAW),
сығымдалған,
12 биттік
NEF (RAW),
сығымдалған,
14 биттік
JPEG сапалы 3
JPEG қалыпты 3
JPEG стандартты 3
Кескін
өлшемі
Файл Кескіндер
Буфер
өлшемі 1 саны 1 сыйымдылығы 2
—
20,5 МБ
436
74
—
25,5 МБ
339
50
—
17,5 МБ
587
100
—
21,5 МБ
492
73
1000
1700
3300
2000
3300
6300
4000
6300
11300
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Үлкен
10,4 МБ
Орташа 6,3 МБ
Кішкентай 3,4 МБ
Үлкен
5,3 МБ
Орташа 3,3 МБ
Кішкентай 1,8 МБ
Үлкен
2,8 МБ
Орташа 1,8 МБ
Кішкентай 1,0 МБ
347
❚❚ 1,3× (18×12) кескін аумағы
Кескін сапасы
NEF (RAW), шығынсыз
сығымдалған,
12 биттік
NEF (RAW), шығынсыз
сығымдалған,
14 биттік
NEF (RAW),
сығымдалған,
12 биттік
NEF (RAW),
сығымдалған,
14 биттік
Кескін
өлшемі
Файл Кескіндер
Буфер
өлшемі 1 саны 1 сыйымдылығы 2
—
13,1 МБ
713
100
—
15,6 МБ
559
100
—
11,0 МБ
949
100
—
13,4 МБ
803
100
Үлкен
6,6 МБ
1700
100
Орташа 4,2 МБ
2700
100
Кішкентай 2,4 МБ
4600
100
Үлкен
3,4 МБ
3300
100
Орташа 2,2 МБ
5100
100
JPEG қалыпты 3
Кішкентай 1,3 МБ
8600
100
Үлкен
1,8 МБ
6200
100
Орташа 1,2 МБ
9500
100
JPEG стандартты 3
Кішкентай 0,8 МБ
14700
100
1 Барлық сандар шамамен берілген. Файл өлшемі жазылған көрініске
қарай өзгеріп отырады.
2 ISO 100 деңгейінде жад буферінде сақтауға болатын
экспозициялардың максималды саны. Жұлдызшамен («★»)
белгіленген кескін сапаларында немесе бұрмалануды автоматты
басқару қосулы кезде төмендейді.
3 Бұл цифрлар өлшем басымдығы бар JPEG сығымдалу үшін берілген.
Жұлдызшамен («★»; оңтайлы сығымдалу) белгіленген кескін сапасы
параметрін таңдау JPEG пішіміндегі кескіндердің файл өлшемін
арттырады; кескіндер саны жəне буфер сыйымдылығы сəйкесінше
төмендейді.
JPEG сапалы 3
A d2—Max. Continuous Release (Максималды үздіксіз түсіру)
(0 263)
Бір қатарынан түсіру режимінде түсіруге болатын фотосуреттердің ең
көп санын 1 жəне 100 арасындағы кез келген мөлшерге орнатуға
болады.
348
Батареяның жарамды мерзімі
Толық зарядталған батареялармен жазуға болатын
бейнефильмнің түсірілген бөлігі немесе түсірілімдер саны
батареяның жағдайына, температураға, түсірілімдер
арасындағы аралыққа жəне мəзірлер көрсетілетін уақыт
ұзақтығына қарай өзгеріп отырады. Төменде EN-EL15a
(1900 мАс) батареялары үшін үлгі сандар берілген 1.
• Фотосуреттер, əр кадр бойынша суретке түсіру режимі
(CIPA стандарты 2): шамамен 950 түсірілім
• Фотосуреттер, үздіксіз суретке түсіру режимі (Nikon
стандарты 3): шамамен 3880 түсірілім
• Бейнефильмдер 4: HD түсірілген бөлігінің шамамен 80
минуты
1 EN-EL15a орнына EN-EL15b немесе EN-EL15 батареяларын да
пайдалануға болады, бірақ кейде EN-EL15b/EN-EL15a
батареяларымен салыстырғанда EN-EL15 батареясымен бір зарядпен
азырақ суреттер түсірілуі мүмкін екенін ескеріңіз.
2 Мына сынақ жағдайларында AF-S DX NIKKOR 18–140 мм f/3.5–5.6G
ED VR объективімен 23 °C (±2 °C) температурасында өлшенген:
объектив шексіздік деңгейінен минималды ауқымға өтеді жəне 30 с
сайын бір фотосурет бір рет əдепкі параметрлермен түсіріледі;
жарқыл əрбір екінші түсірілім сайын бір рет жанады. Тікелей көрініс
пайдаланылмайды.
3 23 °C (±2 °C) температурасында AF-S DX NIKKOR 18–140 мм
f/3.5–5.6G ED VR объективімен келесі сынақ жағдайларында
өлшенген: кескін сапасы JPEG normal (JPEG қалыпты) деп
орнатылған, кескін өлшемі L (үлкен) деп орнатылған, ысырма
жылдамдығы 1/250 с деп орнатылған, ысырманы босату түймешігі үш
секунд бойы жартылай басылады жəне фокус шексіздіктен ең төмен
ауқымға үш рет өтеді; содан кейін қатарынан алты түсірілім түсіріледі,
монитор бес секунд бойы қосулы болады, содан кейін өшеді; бұл цикл
күту режимінің таймері біткеннен кейін бір рет қайталанады.
4 Фотокамераның əдепкі параметрлерімен жəне Camera and Imaging
Products Association (Фотокамераларды жəне суретті өңдеу
құрылғыларын өндірушілер ассоциациясы) (CIPA) белгілеген
шарттармен AF-S DX NIKKOR 18–140 мм f/3.5–5.6G ED VR
объективімен 23 °C (±2 °C) температурасында өлшенген. Жеке
бейнефильмдер əрқайсысының өлшемі 4 ГБ-қа дейінгі бір немесе
бірнеше файлдан тұрады, əрі жалпы ұзақтығы 29 минут 59 секундқа
дейін болуы мүмкін; фотокамераның температурасы көтерілсе, жазу
бұл шектерге жетпей тұрып аяқталуы мүмкін.
349
Келесі əрекеттер батареяның жарамды мерзімін қысқартуы
мүмкін:
• Мониторды пайдалану
• Ысырманы босату түймешігі жартылай басылған күйде ұстап
тұру
• Қайталанатын автофокус əрекеттері
• NEF (RAW) пішіміндегі фотосуреттерді түсіру
• Ысырманың баяу жылдамдықтары
• Фотокамераның Wi-Fi (сымсыз жергілікті желі) жəне Bluetooth
мүмкіндіктерін пайдалану
• Фотокамераны қосымша керек-жарақтар қосылған күйде
пайдалану
• ДА объективтерінде ДА (дірілді азайту) режимін пайдалану
• AF-P объективімен қайта-қайта ұлғайту жəне кішірейту.
Nikon EN-EL15a қайта зарядталатын литий-ионды
батареяларын барынша пайдалану үшін:
• Батарея түйіспелерін таза күйде ұстаңыз. Ластанған
түйіспелер батарея жұмысын нашарлатуы мүмкін.
• Батареяларды зарядтап болғаннан кейін бірден
пайдаланыңыз. Пайдаланусыз қалдырса, батареялар
зарядын жоғалтады.
350
Индекс
Таңбалар
i (Автоматты режим) ................................ 48
j (Автоматты (жарқыл өшірулі) режим)... 48
SCENE (Көрініс режимі) ............................. 61
EFFECTS (Арнайы əсерлер) ..................... 64
k (Портрет)................................................. 62
l (Пейзаж) .................................................. 62
p (Бала) ...................................................... 62
m (Спорт)..................................................... 62
n (Жақыннан түсіру) .................................. 62
o (Түнгі портрет) ........................................ 62
r (Түнгі пейзаж).......................................... 62
s (Кеш/үй ішінде) ....................................... 62
t (Жағажай/қар) ......................................... 62
u (Күн батуы).............................................. 63
v (Ымырт/таң сəрісі) .................................. 63
w (Үй жануарының портреті) ..................... 63
x (Шырақ жарығы)....................................... 63
y (Гүлдеу) ................................................... 63
z (Күзгі түстер) ........................................... 63
0 (Тағам) ..................................................... 63
% (Түнгі көрініс)........................................... 64
f (Супер жарқын) ....................................... 64
d (Поп) ....................................................... 64
e (Фотоиллюстрация) .......................... 64, 66
' (Ойыншық фотокамера əсері) ......... 64, 67
i (Миниатюра əсері) .......................... 65, 68
u (Таңдамалы түс) ............................... 65, 70
1 (Силуэт)................................................... 65
2 (Ашық реңкті сурет) ................................ 65
3 (Қою реңкті сурет)................................... 65
P (Бағдарламаланған автоматты режим). 73
S (Ысырманы ұстап тұру басымдығы бар
автоматты режим) .................................... 74
A (Апертура басымдығы бар автоматты
режим) ....................................................... 75
M (Қол режимі)............................................ 76
U1/U2. .......................................................... 83
S (Əр кадр бойынша) ................................. 86
CL (Үздіксіз төмен жылдамдық) ................. 86
CH (Үздіксіз жоғары жылдамдық) .............. 86
Q (Ысырманы тыныш босату) ................... 86
QC (Тыныш үздіксіз ысырманы босату) .... 86
E (Өздігінен түсіруді реттейтін таймер)... 86,
89
MUP (Айнаны көтеру) ........................... 86, 91
! (Бет басымдығы бар АФ)..................... 106
$ (Кең аумақты АФ) ................................. 106
% (Қалыпты аумақты АФ) ........................ 106
& (Нысанды бақылағыш АФ) ................. 107
a (Матрицалық) ....................................... 123
Z (Ортасы бойынша өлшенген) ............. 123
b (Нүктелі)................................................ 123
4 (Бөлектенгені бойынша өлшенген) .... 123
AUTO (Автоматты жарқыл)...................... 160
Y (Қызыл көз əсерін азайту) ...........160, 162
SLOW (Баяу синхрондау).................160, 162
REAR (Артқы пердемен синхрондау)...... 162
E (Экспозиция түзетілімі).........................127
Y (Жарқыл түзетілімі) ............................. 167
O (Икемді бағдарлама) ............................... 73
a (Тікелей көрініс) түймешігі .............49, 179
i түймешігі................................. 183, 205, 230
R (Ақпарат) түймешігі ................ 56, 187, 201
J түймешігі .........................................42, 266
D ажыратқышы ............................................. 5
L (Алдын-ала қолмен енгізілген мəн) .131,
139
D (Брекетинг) ......................................... 209
I (Фокустау индикаторы)...........52, 111, 116
t (Жад буфері)............................................ 87
M (Жарқылдың дайындығын білдіретін
индикатор) .................................................55
Сандар
1,3× ............................................................ 190
1,3× (18×12).................................................93
3D бақылау................................ 104, 105, 109
A
Active D-Lighting (Қосылған D-Lighting)...153,
183, 254, 258
ADL bracketing (ADL брекетингі) ..............209
ADL брекетингі .......................................... 219
AE & flash bracketing (АЭ жəне жарқыл
брекетингі) .......................................209, 210
AE bracketing (АЭ брекетингі) .................. 209
AE-L/AF-L түймешігі ................................. 125
AF activation (АФ іске қосу).......................261
AF fine-tune (АФ дəл реттеу) .................... 269
AF-A ........................................................... 100
AF-C ...................................................100, 260
AF-F ........................................................... 101
AF-P ........................................................... 279
AF-S ................................... 100, 101, 260, 279
After delete (Жоюдан кейін) ...................... 251
Airplane mode (Ұшақ режимі).................... 272
A-M режимін ауыстырғыш ........................ 329
Assign remote (WR) Fn button (Қашықтағы
(WR) Fn түймешігін тағайындау)............272
Auto bracketing set (Брекетингті автоматты
түрде орнату) ..................................209, 256
Auto distortion control (Бұрмалануды
автоматты басқару) ................................255
351
Auto image rotation (Кескінді автоматты
түрде айналдыру)................................... 251
Auto info display (Автоматты ақпараттық
дисплей) .................................................. 269
Auto ISO sensitivity control (ISO
сезімталдықты автоматты түрде басқару) ..
257
Auto M ISO sensitivity control (ISO
сезімталдығын автоматты M түрде
басқару)................................................... 266
B
Battery info (Батарея туралы мəлімет).... 273
Beep options (Дыбыстық сигнал
параметрлері) ......................................... 271
BKT button (BKT түймешігі) ..................... 266
BKT түймешігі........................................... 158
Bluetooth............................................. xxii, 273
Bracketing (Брекетинг).............................. 256
C
Camera Control Pro 2 ................................ 287
Capture NX-D ................................................iv
Choose color temp. (Түс температурасын
таңдаңыз.) (Ақ түс балансы).......... 131, 137
Choose image area (Кескін аумағын таңдау) .
93, 190, 252, 257
Choose start/end point (Басталу/аяқталу
нүктесін таңдау)...................................... 196
CL mode shooting speed (CL режимінде
суретке түсіру жылдамдығы) ................. 263
Clean image sensor (Кескін сенсорын
тазалау)................................................... 289
Color outline (Түсті жиек) .......................... 276
Color sketch (Түсті нобай) ........................ 276
Color space (Түс кеңістігі)......................... 254
Color temperature (Түс температурасы).. 131
Conformity marking (Сəйкестік белгілері) 273
Connect to smart device (Смарт құрылғыға
қосылу) .................................................... 272
Copyright (Авторлық құқық)...................... 271
Crop (Кесу) ................................................ 190
Custom control assignment (Қолданушы
басқару тетігін тағайындау) ........... 266, 267
D
D түріне жататын объектив ..................... 280
Date and time (Күн жəне уақыт) ............... 268
Date format (Күн пішімі) ............................ 268
Daylight saving time (Жазғы уақыт).......... 268
DCF............................................................ 326
Delete (Жою) ............................................. 247
Distortion control (Бұрмалануды басқару) 275
D-Lighting................................................... 275
DX (24×16) .................................................. 93
352
DX пішімі.................................................... 190
E
Edit movie (Бейнефильмді өңдеу)... 196, 230,
277
Electronic front-curtain shutter (Электронды
алдыңғы перде ысырмасы).................... 264
Electronic VR (Электрондық ДА) ...... 184, 259
EV steps for exposure cntrl (Экспозицияны
басқару үшін ЭМ қадамдары) ................ 262
Exif ............................................................. 326
Exposure bracketing (Экспозиция брекетингі)
256
Exposure delay mode (Экспозицияны
кешіктіру режимі) .................................... 264
Exposure preview (Экспозицияны алдын-ала
қарау)......................................................... 78
External GPS device options (Сыртқы GPS
құрылғысының параметрлері) ............... 223
Eye-Fi upload (Eye-Fi картасына жүктеу) 273
F
f саны ................................................... 72, 281
File naming (Файлдарды атау) ......... 252, 257
File number sequence (Файлдарды нөмірлеу
реттілігі) ................................................... 264
Filter effects (Сүзгі əсерлері) ............ 152, 276
Fine-tune optimal exposure (Оңтайлы
экспозицияны дəл реттеу)...................... 262
Firmware version (Бағдарлама
жасақтамасының нұсқасы)..................... 274
Fisheye (Балық көзі түріндегі объектив).. 276
Flash bracketing (Жарқыл брекетингі)..... 209,
256
Flash control (Жарқылды басқару)........... 252
Flash mode (Жарқыл режимі)................... 162
Flash shutter speed (Жарқылдың ысырма
жылдамдығы) .......................................... 265
Flash sync speed (Жарқылды синхрондау
жылдамдығы) .......................................... 265
Flash warning (Жарқыл туралы ескерту) . 271
Flicker reduction (Жыпылықтауды азайту) ....
255, 259
Fn1 button (Fn1 түймешігі)................ 266, 267
Fn2 button (Fn2 түймешігі)................ 266, 267
Format memory card (Жад картасын
пішімдеу) ................................................. 268
Frame size/frame rate (Кадр өлшемі/кадр
жылдамдығы) .................................. 188, 257
Frequency response (Жиілікке қатысты
сипаттама)............................................... 259
Full-frame playback flicks (Толық өлшемде
қараудағы шертулер) ............................. 271
G
G түріне жататын объектив ..................... 280
GPS ................................................... 223, 238
H
H.264 ......................................................... 321
HDMI .......................................... 192, 271, 326
HDMI жалғағышы.......................................... 2
Headphone volume (Құлаққаптың дыбыс
деңгейі).................................................... 184
Hi................................................................ 119
Hide image (Кескінді жасыру)................... 250
High ISO NR (Жоғары ISO БА)......... 255, 259
Highlight display (Белгіленген тұстар
дисплейі) ................................................. 184
I
Image area (Кескін аумағы) .............. 252, 257
Image comment (Кескін туралы аңғартпа) ....
270
Image Dust Off ref photo (Кескіндегі тозаң
іздерін кетіру анықтамалық фотосуреті) ....
270
Image overlay (Кескін үстіне қабаттау) .... 276
Image quality (Кескін сапасы) ................... 253
Image review (Кескінді тексере қарау)..... 250
Image size (Кескін өлшемі)....................... 253
Index marking (Индекс таңбасы) ...... 189, 195
Info display auto off (Ақпараттық дисплейді
автоматты түрде өшіру) ................... 13, 269
Information display (Ақпараттық дисплей)269
Interval timer shooting (Аралықты реттейтін
таймер арқылы түсіру) ........................... 256
ISO display (ISO дисплейі) ....................... 264
ISO sensitivity (ISO сезімталдық) .... 253, 257,
264
ISO sensitivity settings (ISO сезімталдық
параметрлері) ......................... 120, 253, 257
ISO sensitivity step value (ISO сезімталдық
қадамының мəні) .................................... 261
ISO сезімталдық ............................... 118, 120
ISO сезімталдықты автоматты түрде
басқару .................................................... 120
i-TTL........................................................... 165
J
JPEG............................................................ 97
JPEG basic (JPEG стандартты) ................. 97
JPEG fine (JPEG жоғары сапалы) ............. 97
JPEG normal (JPEG қалыпты) ................... 97
L
L (үлкен) .............................................. 99, 192
Language (Тіл)........................................... 268
LCD illumination (Сұйық кристалдық дисплей
жарығы) ................................................... 264
LED lamp (ЖШД шамы) ............................ 271
LINK режимі...............................................271
Lo ...............................................................119
Lock mirror up for cleaning (Тазалау үшін
айнаны көтерілген күйде құлыптау) ...... 292
Long exposure NR (Ұзақ экспозиция БА) .255
M
M (орташа) ..........................................99, 192
Manage Picture Control (Picture Control
режимін басқару) ............................254, 258
Manual (Қол режимі) ................................... 76
Manual focus ring in AF mode (АФ
режиміндегі қолмен реттелетін фокустау
сақинасы)................................................. 261
Matrix metering (Матрицалық өлшем)...... 123
Max. continuous release (Максималды
үздіксіз түсіру) ......................................... 263
Maximum sensitivity (Максималды
сезімталдық)....................................121, 257
Microphone sensitivity (Микрофон
сезімталдығы) .................................183, 259
Miniature effect (Миниатюра əсері) .....65, 68,
277
Minimum shutter speed (Минималды ысырма
жылдамдығы) .......................................... 121
Monitor brightness (Монитор жарықтығы) 269
Monitor color balance (Монитордың түс
балансы).................................................. 269
Monitor off delay (Мониторды өшіруді
кешіктіру) ................................................. 263
Monochrome (Монохромды) .............148, 276
Movie file type (Бейнефильм файлының түрі)
257
Movie quality (Бейнефильм сапасы) 188, 257
Movie-record button (Бейнефильмді жазу
түймешігі)................................................. 266
Multiple exposure (Бірнеше экспозиция) .. 256
Multi-selector power aperture (Мульти
селектордың электр жетекті апертурасы) ..
184
MY MENU (МЕНІҢ МƏЗІРІМ) ................... 278
N
NEF (RAW) .................................................. 97
NEF (RAW) processing (NEF (RAW) өңдеу) ..
275
NEF (RAW) recording (NEF (RAW) жазу) .253
Number of focus points (Фокустау
нүктелерінің саны) ..................................260
O
OK button (OK түймешігі).......................... 266
353
OK түймешігі ............................................... 42
Optical VR (Оптикалық ДА) ...................... 265
P
Painting (Көркем сурет туындысы) .......... 277
Perspective control (Перспективаны басқару)
276
Photo illustration (Фотоиллюстрация) 64, 276
PictBridge................................................... 326
Picture Control режимдері ................ 148, 150
Playback display options (Қарау дисплейінің
параметрлері) ................................. 231, 250
Playback folder (Ойнату қалтасы) ............ 250
Pop (Поп)..................................................... 64
Q
Quick retouch (Жылдам өңдеу) ................ 275
R
Rating (Баға) ..................................... 243, 251
RECENT SETTINGS (СОҢҒЫ
ПАРАМЕТРЛЕР) ..................................... 278
Red-eye correction (Қызыл көз əсерін түзету)
275
Release button to use dial (Дискіні пайдалану
үшін түймешікті жіберіңіз) ...................... 267
Remote on duration (ML-L3) (Қашықтан
басқару пультінің сигналын күту ұзақтығы
(ML-L3)) ................................................... 263
Reset (Қалпына келтіру)................... 206, 274
Reset all settings (Барлық параметрлерді
қалпына келтіру)..................................... 274
Reset custom settings (Қолданушы
параметрлерін қалпына келтіру)........... 260
Reset movie shooting menu (Бейнефильм
түсіру мəзірін қалпына келтіру) ............. 257
Reset photo shooting menu (Фотосурет түсіру
мəзірін қалпына келтіру) ........................ 252
Reset user settings (Қолданушы
параметрлерін қалпына келтіру)............. 85
Resize (Өлшемін өзгерту) ........................ 275
Reverse indicators (Индикаторларды
ауыстыру)................................................ 267
RGB ........................................................... 234
Rotate tall (Тік суреттерді бұру) ............... 251
S
S (кішкентай)....................................... 99, 192
Save selected frame (Таңдалған кадрды
сақтау) ............................................. 196, 200
Save/load settings (Параметрлерді сақтау/
жүктеу)..................................................... 274
SD жад картасы.................................. 47, 347
Select date (Күнді таңдау) ................ 249, 250
354
Select to send to smart device (Смарт
құрылғыға жіберу үшін таңдау) ...... 246, 251
Select to send to smart device/deselect
(Смарт құрылғыға жіберу үшін таңдау/
таңдауды алу) ......................................... 245
Selective color (Таңдамалы түс)... 65, 70, 277
Self-timer (Өздігінен түсіруді реттейтін
таймер) .................................................... 263
Send to smart device (auto) (Смарт
құрылғыға жіберу (авто)) ........................ 273
Set clock from satellite (Сағатты жерсеріктен
орнату)..................................................... 223
Set Picture Control (Picture Control режимін
орнату)..................................... 148, 254, 258
Shutter-release button (Ысырманы босату
түймешігі) ........................................ 262, 267
Shutter-release button AE-L (Ысырманы
босату түймешігі АЭ-Қ) ........................... 262
Side-by-side comparison (Қатар қойып
салыстыру) .............................................. 277
Slide show (Слайд көрсетілімі)................. 251
Slot empty release lock (Ұяшық бос кезде
босату құлпы) .......................................... 273
Standby timer (Күту режимінің таймері) .. 223,
263
Storage folder (Сақтау қалтасы) ............... 252
Store points by orientation (Нүктелерді
бағдары бойынша сақтау)...................... 261
Straighten (Түзу ету).................................. 275
Super vivid (Супер жарқын) ........................ 64
T
Time zone (Уақыт белдеуі) ....................... 268
Time zone and date (Уақыт белдеуі жəне күн)
268
Time-lapse movie (Баяулатылған
бейнефильм)........................................... 259
Toning (Реңк беру) ............................ 151, 152
Touch controls (Сенсорлы басқару тетіктері)
271
Toy camera effect (Ойыншық фотокамера
əсері).......................................................... 64
Trim (Кадр шеттерін кесу) ........................ 275
U
UTC ............................................................ 224
V
Viewfinder grid display (Көріністапқыштың
тор дисплейі)........................................... 264
ViewNX-i ....................................................... iv
Vignette control (Виньеттеуді басқару) .... 255
Virtual horizon (Виртуалды көкжиек) ........ 269
W
Ə
WB (Ақ түс балансы) ................ 130, 215, 258
WB bracketing (Ақ түс балансының
брекетингі)....................................... 209, 215
White balance (Ақ түс балансы) ....... 254, 258
Wi-Fi.................................................... xxii, 273
Wind noise reduction (Жел шуын азайту) 183,
259
Wireless remote (WR) options (Сымсыз
қашықтан басқару пультінің параметрлері)
271
Wireless remote controller (Сымсыз
қашықтан басқару бөлігі) ....................... 272
Əдепкі параметрлер .........................206, 274
Əдепкі параметрлерді қалпына келтіру .206,
274
Əр кадр бойынша........................................ 86
Əр кадр бойынша бақылағыш АФ ...100, 101
А
Авто (ақ түс балансы) ...................... 130, 132
Автоматты (Picture Control режимін орнату)
148
Автоматты жарқыл ................................... 160
Авторлық құқық......................................... 238
Автофокус ......................................... 100–114
Автофокус режимі .................................... 100
Автоэкспозиция құлпы ............................. 125
Ағымдағы кескінді жою....................... 60, 247
Айна............................................. 91, 175, 292
Айнаны көтеру ...................................... 86, 91
Айнымалы ток адаптері ........................... 287
Ақ түс балансы ................................. 130, 215
Ақ түс балансын дəл реттеу .................... 134
Ақ түс балансының брекетингі ........ 209, 215
Ақпарат.............................................. 201, 231
Ақпараттық дисплей................................. 201
Алдын-ала қолмен енгізілген мəн (ақ түс
балансы) ......................................... 131, 139
Алдыңғы пердемен синхрондау .............. 162
Анықтама .................................................... 42
Анықтығы жоғары ..................................... 326
Апертура ............................................... 75–76
Апертура басымдығы бар автоматты режим
75
Арақатынас ............................................... 190
Арнайы əсерлер ......................................... 64
Артқы жарық ................................................. 5
Артқы пердемен синхрондау ................... 162
АФ ...................................................... 100–114
АФ аумағын автоматты түрде таңдау.... 104,
109
АФ аумағын топтық негізде таңдау ......... 104
АФ аумағының жақтаулары ........... 9, 11, 232
АФ аумағының режимі.............................. 103
АФ қосымша.............................................. 261
АФ режимінің түймешігі.................... 101, 108
АЭ брекетингі............................................ 210
АЭ құлпы ................................................... 125
АЭ-Қ/АФ-Қ түймешігі................................ 112
Б
Бағдарламаланған автоматты режим .......73
Бақылағыш АФ режимін автоматты түрде
таңдау ......................................................100
Баптау мəзірі .............................................268
Барлық кескіндерді жою ...........................248
Басқару дискі.............................................266
Басқару панелі .............................................. 8
Батарея ........................... 19, 21, 46, 273, 325
Батареяны зарядтау................................... 19
Батареяның жарамды мерзімі ................. 349
Баяу қозғалыспен ойнату .........................194
Баяу синхрондау...............................160, 162
Бейнефильм тікелей көрінісі.................... 179
Бейнефильм түсіру мəзірі ........................ 257
Бейнефильмдер........................................ 179
Бейнефильмдердің кадр шеттерін кесу.. 196
Бейнефильмді жазу түймешігі ................. 181
Бейтарап (Picture Control режимін орнату)...
148
Бекіту таңбасы ............................ 24, 329, 336
Белгіленген тұстар....................................233
Бет басымдығы бар АФ............................ 106
Болжалды бақылағыш фокустау ............. 102
Бөлектенгені бойынша өлшеу ................. 123
Брекетинг................................................... 209
Бұлтты (ақ түс балансы)...........................131
Виртуалды көкжиек.............................56, 187
Г
Гистограмма......................................234, 235
Д
Динамикалық аумақ АФ....................103, 109
Диоптрияны реттеу тетігі............ 11, 287, 301
Дірілді азайту .................... 184, 259, 332, 340
Дыбыс деңгейі...........................................195
Е
Е түріне жататын объектив ...................... 280
Екі түймешікті басу арқылы қалпына келтіру
206
Еңкейтілетін монитор ................................. 12
Ж
Жад буфері .................................................87
355
Жад картасы ......................... 21, 47, 346, 347
Жад картасының сыйымдылығы............. 347
Жақтауға бағыттаушы белгілер ........ 56, 187
Жалғыз нүктелі АФ ........................... 103, 109
Жалпы деректер....................................... 239
Жанды (Picture Control режимін орнату). 148
Жарқыл ....................... 55, 159, 160, 167, 169
Жарқыл (ақ түс балансы)......................... 131
Жарқыл ауқымы ....................................... 166
Жарқыл брекетингі ................................... 210
Жарқыл қуатының құлпы ......................... 169
Жарқыл режимі......................................... 160
Жарқыл түзетілімі..................................... 167
Жарқылды синхрондау жылдамдығы ..... 317
Жарқылдың дайындығын білдіретін
индикатор.................................. 55, 170, 271
Жарқылдың ысырма жылдамдығы ......... 163
Жиілікке қатысты сипаттама ................... 183
Жоғары динамикалық ауқым (HDR) 155, 256
Жою ............................................................. 60
Жылдам қашықтан басу пульті (Қашықтан
басқару пульті режимі (ML-L3)) ............. 175
И
Икемді бағдарлама .................................... 73
К
Кадр жылдамдығы ................................... 188
Кең аумақты АФ........................................ 106
Керек-жарақтар ........................................ 287
Кескін аумағы.......................... 93, 95, 99, 183
Кескін өлшемі ............................................. 99
Кескін сапасы.............................................. 97
Кескінді тексере қарау ............................. 227
Кешіктірілген қашықтан басқару (Қашықтан
басқару пульті режимі (ML-L3)) ............. 175
Кірістірілген жарқыл ........................... 55, 159
Кірістірілген микропроцессоры бар
объектив............................................ 25, 279
Корпус қақпағы ..................................... 3, 287
Көз сенсоры ................................................ 13
Көлеңке (ақ түс балансы) ........................ 131
Көрініс бұрышы......................................... 284
Көрініс режимі............................................. 61
Көріністапқыш......................... 9, 11, 287, 316
Көріністапқыш окуляры.............................. 90
Көріністапқыш окулярының қақпағы ......... 90
Көріністапқыш фокусы ....................... 11, 287
Күннің тік сəулелері (ақ түс балансы) ..... 131
Күту режимінің таймері .............................. 54
Қ
Қайта зарядталатын литий-ионды батарея ..
19
Қалыпты аумақты АФ............................... 106
356
Қарау ......................................................... 225
Қашықтан айнаны көтеру (Қашықтан
басқару пульті режимі (ML-L3)).............. 175
Қашықтан басқару пульті ................. 175, 287
Қашықтан басқару пульті режимі (ML-L3) ....
175, 256
Қашықтан басқару сымы.................... 79, 287
Қол режимі ................................................ 115
Қолданушы параметрлері.................. 83, 260
Қолданушы параметрлерін сақтау ............ 83
Қолмен басылу режимі......................... 79, 80
Қолмен реттелетін фокус......................... 115
Қосылған D-Lighting .................................. 219
Қуат жалғағышы........................................ 287
Құлаққаптар............................................... 184
Қызу бөлетін шам (ақ түс балансы) ........ 130
Қызыл көз əсерін азайту .................. 160, 162
М
Майред ...................................................... 136
Максималды апертура ..................... 166, 281
Матрицалық өлшем .................................. 262
Мəзір нұсқаулығы .........................................iii
Мəтін енгізу ............................................... 270
Микропроцессор түйіспелері ................... 280
Микропроцессормен жабдықталмаған
объектив .................................................. 285
Микрофон.................................. 183, 184, 259
Минималды апертура........................... 25, 72
Монитор................................... 12, 14, 59, 225
Монитор жарықтығы ................................. 184
Монитордың алдын-ала шығатын жарқылы
165, 170
Н
Нүктелі....................................................... 123
Нүктелі ақ түс балансы ............................ 143
Нысанды бақылағыш АФ ......................... 107
О
Объектив ............................... 24, 25, 279, 329
Объектив дірілін азайту қосқышы ... 332, 340
Объектив жиектемесі ..................... 3, 24, 116
Объективті бекіту........................................ 24
Объективті бекіту таңбасы......................... 24
Объективтің фокустау сақинасы .... 115, 329,
336
Ойнату ......................................................... 59
Ойнату мəзірі ............................................ 250
Ойнату туралы ақпарат............................ 231
Ойнатуды масштабтау ............................. 240
Ортасы бойынша өлшенген............. 123, 262
Орын деректері................................. 223, 238
Ө
У
Өздігінен түсіруді реттейтін таймер .... 86, 89
Өлшем................................................. 99, 192
Өлшеу........................................................ 123
Өңдеу мəзірі...................................... 230, 275
Уақыт ............................................. 79, 81, 268
П
Пейзаж (Picture Control режимін орнату) 148
Портрет (Picture Control режимін орнату)148
Р
Режимді таңдау дискі ................................... 6
Режимді таңдау дискінің құлпын босату ..... 6
С
Сағат.......................................................... 268
Сағат батареясы ...................................... 204
Сандық айналы фотокамераға арналған
стандартты i-TTL толықтырғыш жарқылы ..
165
Сəйкестік белгілері ................................... 326
Сезімталдық...................... 118, 120, 253, 257
Сенсорлы басқару тетіктері............... 14, 228
Сенсорлы қосылатын ысырма .................. 16
Сенсорлы экран............................ 14, 16, 228
Смарт құрылғы ......................... 224, 251, 272
Стандартты (Picture Control режимін орнату)
148
Сурет нобайы ........................................... 225
Сурет өлшемі............................................ 284
Суретке түсіру режимі ................................ 86
Суретке түсіру режимі дискісінің құлпын
босату ........................................................ 86
Суретке түсіру режимінің дискі .................. 86
Сұйық кристалдық дисплей жарығы ........... 5
Сымсыз ...................................................... xxii
Сымсыз қашықтан басқару бөлігі.... 271, 287
Сыртқы микрофон .................................... 184
Сыртқы микрофонға арналған жалғағыш... 2
Т
Таймер ........................................................ 89
Таңдалған кескіндерді жою...................... 248
Тегіс (Picture Control режимін орнату)..... 148
Тікелей көрініс ............................ 49, 179–193
Тікелей көрініс селекторы.................. 49, 179
Тіл .............................................................. 323
Толық өлшемде қарау.............................. 225
Түс температурасы .......................... 133, 137
Түсірілген сурет деректері ....................... 236
Түсірілімдер саны..................................... 349
Тұрақты бақылағыш АФ ........................... 101
Тыныш үздіксіз ысырманы бостау ............ 86
Ү
Үздіксіз бақылағыш АФ............................. 100
Үздіксіз жоғары жылдамдық.......................86
Үздіксіз суретке түсіру режимі.................... 86
Үздіксіз төмен жылдамдық .........................86
Үйлесімді объективтер ............................. 279
Үндеткіш ........................................................5
Ф
Флюоресцентті (ақ түс балансы) ............. 130
Фокус режимінің ауыстырғышы ............... 100
Фокустау индикаторы ................. 52, 111, 116
Фокустау күйінің индикаторы ..... 52, 111, 116
Фокустау құлпы ......................................... 111
Фокустау нүктесі ... 51, 52, 103, 107, 116, 261
Фокустау режимі ....................................... 100
Фокустау экраны ....................................... 316
Фокусты бақылау ..............................102, 260
Фокустық жазықтық таңбасы.................... 116
Фокустық қашықтық ..................................283
Фокустық қашықтық шкаласы ..........329, 336
Фотокамерадан объективті алу ................. 25
Фотосурет туралы мəлімет ...................... 231
Фотосурет түсіру мəзірі ............................ 252
Фотосуреттерді қорғау.............................. 242
Ш
Шерту...................................................14, 271
Штатив ........................................................... 3
Ы
Ысырма жылдамдығы .......................... 74, 76
Ысырманы босату түймешігі...... 53, 111, 125
Ысырманы босату түймешігін жартылай
басыңыз ..................................................... 52
Ысырманы босату түймешігін соңына дейін
басыңыз ..................................................... 53
Ысырманы тыныш босату.......................... 86
Ысырманы ұстап тұру басымдығы бар
автоматты режим......................................74
Э
Экспозиция........................................123–129
Экспозиция брекетингі .....................209, 210
Экспозиция индикаторы .....................77, 267
Экспозиция құлпы..................................... 125
Экспозиция өлшегіштері ............................ 54
Экспозиция түзетілімі ............... 127, 262, 265
Электр жетекті апертура .......................... 184
Электрондық қашықтықты өлшегіш......... 116
357
358
Кепілдік шарттары - Еуропа еліндеріндегі
Nikon Europe Service Warranty кепілдігі
Құрметті Nikon компаниясының тұтынушысы!
Nikon өнімін сатып алғаныңыз үшін рақмет.Nikon өніміне
кепілдік бойынша қызмет көрсету қажет болса, оны сатып алған
дилермен немесе Nikon Europe B.V. сату аумағындағы
(мысалы, Еуропа/Ресей/басқалар) өкілетті қызмет көрсету
желісіндегі мүшемен хабарласыңыз. Мəліметтерді мына беттен
қараңыз:
http://www.europe-nikon.com/support
Қажетсіз ыңғайсыздықтарды алдын алу үшін дилермен немесе
өкілетті қызмет көрсету желісімен хабарласудан бұрын
пайдаланушы нұсқаулықтарын мұқият оқып шығуға кеңес
береміз.
Nikon жабдығына бастапқы сатып алған күннен бастап бір
жылға қандай да бір өндірістік ақауларға кепілдік беріледі.
Кепілдік берілген осы мерзім ішінде өнім нашар материалға
немесе жасалу сапасына байланысты істен шығатын болса,
Nikon Europe B.V. сату аумағындағы біздің өкілетті қызмет
көрсету желісіміз төменде көрсетілген шарттар мен талаптарға
сəйкес жұмысы жəне бөлшектері үшін ақы алмай, өнімді
жөндейді. Nikon компаниясы өнімді ауыстыру немесе жөндеу
құқығын (өзінің қарауына) өзінде қалдырады.
1. Бұл кепілдік сатып алынған күнді, өнім түрін жəне дилердің
аты-жөнін көрсететін дайын кепілдік талоны жəне бастапқы
есепшот немесе сатып алғандығын дəлелдейтін түбіртектің
негізінде ғана беріледі; өніммен бірге Nikon компаниясы
жоғарыда айтылған құжаттар көрсетілмесе немесе оның
ішінде мəліметтер толық болмаса немесе оқуға түсініксіз
болса, кепілдік бойынша тегін қызмет көрсетуден бас тарту
құқығын сақтайды.
359
2. Бұл кепілдікте төмендегілер көрсетіледі:
• қалыпты жағдайда тозуына байланысты бөлшектерге
қажетті түрде техникалық қызмет көрсету жəне жөндеу
немесе ауыстыру.
• пайдаланушы нұсқауларында сипатталғандай, Nikon
компаниясының жазбаша келісімінсіз, өнімнің қалыпты
күйін жаңарту үшін өзгерту.
• тасымалдау шығындары жəне өнімдердің кепілдігімен
тікелей немесе жанама байланысты тасымалдаудың
барлық қауіптері.
• өнім бастапқыдан жасалған жəне/немесе өндірілген
елдерден басқа қандай да бір басқа елдердегі заңдардың
жергілікті немесе техникалық ережелеріне сəйкес Nikon
компаниясының жазбаша келісімінсіз өнімге жасалған
өзгертулердің немесе реттеулердің нəтижесінде
келтірілген қандай да бір зақым.
3. Кепілдік келесі жағдайларда жарамсыз болып табылады:
• дұрыс пайдаланбаудың, сондай-ақ өнімді қалыпты
жағдайда немесе пайдалану жəне техникалық қызмет
көрсету жөнінде пайдаланушы нұсқаулықтарына сəйкес
пайдаланбау жəне өнімді пайдаланылған елдің қауіпсіздік
ережелеріне сəйкес орнатпаудың немесе пайдаланбаудың
нəтижесінде келтірілген зақым.
• апат, сондай-ақ нажағай, су тасқыны, өрт шығу, дұрыс
пайдаланбау немесе немқұрайдылықтың нəтижесінде
келтірілген зақым.
• өнім үлгісін немесе сериялық нөмірін өшіру, оның анық
болмауы немесе алып тастау.
• өкілетті емес қызмет көрсететін ұйымдар немесе тұлғалар
жасаған жөндеулер немесе реттеулердің нəтижесінде
келтірілген зақым.
• өнім қосылған немесе бірге пайдаланылған қандай да бір
жүйедегі ақаулар.
360
4. Бұл қызмет көрсету жөніндегі кепілдік заңдық күші бар тиісті
ұлттық заңдарға сəйкес тұтынушының заңдық құқықтарына
да, сату/сатып алу жөнінде келісім-шарттың негізінде дилерге
қарсы келетін тұтынушының құқықтарына да əсер етпейді.
Ескерту: Nikon компаниясының барлық өкілетті қызмет керсету
орталықтарын осы сілтемеге өту арқылы қарап шығуға болады
(URL = http://www.europe-nikon.com/service/ ).
361
E
L
P
Nikon D7500
M
SA
САНДЫҚ ФОТОКАМЕРА
Қолданушы нұсқаулығы
(кепілдік бар)
Бұл нұсқаулықты түгелдей немесе оның бір бөлігін (сын жазу
мақалалары мен шолулардағы қысқа дəйексөздерді
қоспағанда) NIKON CORPORATION компаниясының жазбаша
рұқсатынсыз ешбір түрде көшіруге болмайды.
Жасап шығарушы :
AMA16710
Еуропада басылған
Kk
SB9C05(Y7)
6MB386Y7-05
• Фотокамераны пайдалану алдында осы
нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.
• Фотокамераны дұрыс пайдалануды қамтамасыз
ету үшін «Қауіпсіздік шаралары» бөлімін (xii-бет)
оқып шығыңыз.
• Осы нұсқаулықты оқығаннан кейін болашақта
анықтама алу үшін оңай қол жеткізуге болатын
жерде сақтаңыз.
Kk
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising