Nikon | DF | Nikon Df Қолданушы нұсқаулығы

Nikon Df Қолданушы нұсқаулығы
Бұл нұсқаулықты түгелдей немесе оның бір бөлігін (сын
жазу мақалалары мен шолулардағы қысқа дəйексөздерді
қоспағанда) NIKON CORPORATION компаниясының
жазбаша рұқсатынсыз ешбір түрде көшіруге болмайды.
САНДЫҚ ФОТОКАМЕРА
Қолданушы нұсқаулығы
Жасап шығарушы :
Nikon пайдаланушысына қолдау көрсету
Фотокамераны тіркеу үшін келесі сайтқа өтіңіз жəне өнім туралы
соңғы мəліметтерді жаңартып отырыңыз. Жауаптарды жиі
қойылатын сұрақтардан табуға болады жəне техникалық қолдау
алу үшін бізге хабарласыңыз.
http://www.europe-nikon.com/support
Еуропада басылған
SB3J01(Y7)
6MB192Y7-01
Kk
AMA15566
Kk
Nikon бір объективті айна (SLR) сандық фотокамерасын сатып
алғаныңызға алғыс білдіреміз. Фотокамераның мүмкіндіктерін
толық пайдалану үшін барлық нұсқауларды мұқият оқып
шығыңыз жəне оларды өнімді қолданатын барлық адамдар оқи
алатын жерде сақтаңыз.
Таңбалар жəне шартты белгілер
Қажетті мəліметті оңай табу үшін келесі таңбалар мен шартты
белгілерді қолдана аласыз:
D
Бұл белгіше сақтыққа шақыратын ақпаратты таңбалайды;
фотокамераға зақым келтірмеу үшін пайдаланудың алдында
оқылуы тиіс.
A
Бұл белгіше ескертпелерді таңбалайды; яғни фотокамераны
пайдаланудың алдында оқылуы тиіс ақпаратты білдіреді.
0
Бұл белгіше осы нұсқаулықтың өзге беттеріне жасалған
сілтемелерді таңбалайды.
Фотокамера мониторындағы мəзір элементтері, параметрлер жəне
хабарлар қалың қаріппен беріледі.
Фотокамера параметрлері
Осы нұсқаулықтағы түсініктемелер əдепкі параметрлерді ескере отырып
берілген.
Анықтама
Мəзір элементтері жəне өзге бөлімдер туралы анықтама алу үшін
фотокамераның анықтамалық мүмкіндігін пайдаланыңыз. Мəлімет алу
үшін 15-бетті қараңыз.
A Қауіпсіздік шаралары
Фотокамераны алғаш рет пайдаланудан бұрын, «Қауіпсіздік
шаралары» (0 x–xii) тарауындағы қауіпсіздік нұсқауларын
оқыңыз.
Қаптама құрамы
Қаптамада келесі заттардың бар екеніне көз жеткізіңіз:
BS-1 керек-жарақтарға
арналған құрылғы қақпағы
BF-1B корпус қақпағы
Df Фотокамерасы
EN-EL14a қайта
зарядталмалы
литий-ионды
батареясы
(түйіспе тұс
қақпағымен бірге)
MH-24 зарядтау құрылғысы
(ашалы адаптер тек қажеті
бар елдерде немесе
аймақтарда бірге
жеткізіледі; нысаны сату
еліне байланысты өзгереді.)
AN-DC9 мойын бауы (0 18)
DK-26 окуляр
қақпағы (0 23)
UC-E6 USB кабелі
Окуляр қақпағының бауы (0 23)
ViewNX 2 ықшам дискі
Қолданушы нұсқаулығы (осы нұсқаулық)
Кепілдік
Фотокамераны объектив жинағымен бірге алған сатып алушылар
қаптамада объективтің бар болуын да тексеруі керек. Жад
карталары бөлек сатылады (0 363). Жапонияда сатып алынған
фотокамераларының мəзірлері мен хабарлары ағылшын жəне
жапон тілдерінде ғана көрсетіледі; басқа тілдерге қолдау
көрсетілмейді. Соған қатысты кез келген ыңғайсыздық үшін
кешірім сұраймыз.
i
Мазмұны
Қауіпсіздік шаралары .................................................................... x
Ескертпелер ................................................................................xiii
Кіріспе
1
Фотокамерамен танысу ................................................................ 1
Фотокамера мəзірлері................................................................. 15
Алғашқы қадамдар...................................................................... 18
Суретке түсіру жəне ойнату
29
Фотосуреттерді түсіру ................................................................. 29
Қарапайым ойнату ...................................................................... 34
Қаламайтын фотосуреттерді өшіру ........................................... 35
Экспозиция режимі
36
P: Бағдарламаланған автоматты режим .......................... 38
S: Ысырманы ұстап тұру басымдығы бар
автоматты режим............................................................ 39
1/3 STEP (Экспозиция режимі S жəне M) ......................... 40
A: Апертура басымдығы бар автоматты режим .............. 41
M: Қолмен баптау режимі .................................................. 42
Ұзақ экспозициялар (тек M режимі) .............................................44
Суретке түсіру режимі
46
Суретке түсіру режимін таңдау .................................................. 46
Өздігінен түсіруді реттейтін таймер режимі .............................. 48
Айнаны көтеру режимі ................................................................ 50
ii
Кескінді жазу параметрлері
51
Кескін аумағы .............................................................................. 51
Кескін сапасы мен өлшемі ......................................................... 55
Кескін сапасы ......................................................................55
Кескін өлшемі ......................................................................58
Фокустау
59
Автофокус ................................................................................... 59
Автофокус режимі...............................................................59
АФ аумағының режимі ........................................................62
Фокустау нүктесін таңдау ...................................................64
Фокустау құлпы ...................................................................66
Қолмен реттелетін фокус........................................................... 68
ISO сезімталдық
70
ISO сезімталдығын реттеу дискі................................................ 70
ISO сезімталдықты автоматты түрде басқару ......................... 72
Экспозиция
75
Өлшеу.......................................................................................... 75
Автоэкспозиция құлпы................................................................ 77
Экспозиция түзетілімі ................................................................. 79
iii
Ақ түс балансы
81
Ақ түс балансының параметрлері.............................................. 81
Ақ түс балансын қосымша өңдеу ............................................... 84
Түс температурасын таңдау....................................................... 88
Алдын-ала қолмен енгізілген мəн .............................................. 90
Көріністапқыш арқылы фотосурет түсіру амалдары ....... 90
Тікелей көрініс (нүктелі ақ түс балансы) ........................... 93
Алдын-ала енгізілген мəндерді басқару ........................... 96
Кескінді түзету
100
Picture Control режимдері ......................................................... 100
Қолданушы тарапынан реттелетін Picture Control
режимдерін жасау......................................................... 106
Жарық аумақтағы жəне күңгірт аумақтағы кішігірім
элементтерді сақтау .............................................................. 110
Қосылған D-Lighting .......................................................... 110
Жоғары динамикалық ауқым (HDR) ................................ 112
Жарқылмен фотосурет түсіру
116
Жарқылды пайдалану............................................................... 116
i-TTL жарқылды басқару тетігі ......................................... 124
Жарқыл режимдері.................................................................... 125
Жарқыл түзетілімі...................................................................... 128
Жарқыл қуатының құлпы .......................................................... 130
Суретке түсірудің басқа параметрлері
133
Екі түймешікті басу арқылы қалпына келтіру: əдепкі
баптауларды қалпына келтіру .............................................. 133
Брекетинг ................................................................................... 136
Бірнеше экспозиция .................................................................. 149
Аралықты реттейтін таймер арқылы фотосурет түсіру.......... 156
Микропроцессормен жабдықталмаған объективтер .............. 163
AI емес объективтер ........................................................ 167
Орын деректері ......................................................................... 170
iv
Тікелей көрініс арқылы фотосурет түсіру
172
Тікелей көрініс режимінде фокустау ...............................175
P түймешігін пайдалану....................................................179
Тікелей көрініс дисплейі: тікелей көрініс арқылы
фотосурет түсіру ...........................................................180
Ақпараттық дисплей: тікелей көрініс арқылы
фотосурет түсіру ...........................................................182
Қолмен реттелетін фокус.................................................183
Қарау туралы қосымша ақпарат
185
Толық өлшемде қарау .............................................................. 185
Фотосурет туралы мəлімет ..............................................188
Сурет нобайын қарау ............................................................... 196
Күнтізбені қарау ........................................................................ 197
Жақыннан көру: ойнатуды масштабтау .................................. 199
Фотосуреттерді өшірілуден қорғау .......................................... 201
Фотосуреттерді өшіру............................................................... 203
Толық өлшемде қарау, сурет нобайын қарау жəне
күнтізбені қарау режимдері ..........................................203
Қарау мəзірі.......................................................................205
Қосылымдар
208
ViewNX 2 орнату ....................................................................... 208
ViewNX 2 пайдалану................................................................. 211
Суреттерді компьютерге көшіру ......................................211
Суреттерді қарау ..............................................................213
Фотосуреттерді басып шығару ................................................ 214
Фотосуреттерді ТД-да қарау.................................................... 222
v
Мəзір нұсқаулығы
224
Əдепкі мəндер ........................................................................... 224
D Қарау мəзірі: Суреттерді басқару ....................................... 229
Playback Folder (Ойнату қалтасы) .............................................230
Hide Image (Кескінді жасыру).....................................................230
Playback Display Options (Қарау дисплейінің
параметрлері).........................................................................232
Image Review (Кескінді тексере қарау)......................................232
After Delete (Өшіргеннен кейін)..................................................233
Rotate tall (Тік суретті бұру)........................................................233
Slide Show (Слайд көрсетілімі) ..................................................234
C Сурет түсіру мəзірі: Суретке түсіру параметрлері ............. 235
Shooting Menu Bank (Суретке түсіру мəзірінің жиынтығы) ......236
Storage Folder (Сақтау қалтасы)................................................237
File Naming (Файл атауы) ...........................................................239
Color Space (Түс кеңістігі)...........................................................240
Vignette Control (Виньетканы басқару)......................................241
Auto Distortion Control (Бұрмалануды автоматты түрде
басқару)...................................................................................241
Long Exposure NR (Ұзақ экспозиция NR) (Ұзақ экспозиция
бұрмалануын азайту) .............................................................242
High ISO NR (Жоғары ISO БА) ...................................................242
A Қолданушы параметрлері: фотокамера параметрлерін
дəл реттеу .............................................................................. 243
Custom settings bank (Қолданушы параметрлерінің
жиынтығы)...............................................................................245
a: Autofocus (Автофокус).................................................. 246
a1: AF-C Priority Selection (AФ-С басымдығын таңдау)............246
a2: AF-S Priority Selection (AФ-С басымдығын таңдау)............246
a3: Focus Tracking with Lock-On (Lock-On көмегімен
фокусты бақылау) ..................................................................247
a4: AF Activation (AF іске қосу)...................................................247
a5: Focus Point Illumination (Фокустау нүктесінің жарығы) .......248
a6: Focus Point Wrap-Around (Фокустау нүктесін орап алу).....249
a7: Number of Focus Points (Фокустау нүктелерінің саны) .......249
b: Metering/Exposure (Өлшеу/Экспозиция) ..................... 250
b1: Center-Weighted Area (Ортасы бойынша өлшенген)..........250
b2: Fine-tune Optimal Exposure (Оңтайлы экспозицияны дəл
реттеу).....................................................................................250
c: Timers/AE Lock (Таймерлер/АЭ құлпы) ....................... 251
c1: Shutter-Release Button AE-L (Ысырманы босату
түймешігі АЭ-Қ).......................................................................251
c2: Standby timer (Күту режимінің таймері) ...............................251
c3: Self-Timer (Өздігінен түсіруді реттейтін таймер).................252
c4: Monitor off Delay (Мониторды өшіруді кешіктіру) ................253
vi
d: Shooting/Display (Суретке түсіру/Көрсету) ..................253
d1: Beep (Дыбыстық сигнал)...................................................... 253
d2: Viewfinder Grid Display (Көріністапқыш тор дисплейі)........ 253
d3: ISO Display (ISO дисплейі)................................................... 254
d4: Screen Tips (Экрандағы кеңестер) ...................................... 254
d5: CL Mode Shooting Speed (CL режимінде суретке түсіру
жылдамдығы) ......................................................................... 254
d6: Max. Continuous Release (Ең ұзақ үздіксіз босату)............. 254
d7: File Number Sequence (Файл нөмірінің реті)....................... 255
d8: Information Display (Ақпараттық дисплей) .......................... 256
d9: LCD Illumination (СКД жарығы) ............................................ 256
d10: Exposure Delay Mode (Экспозицияны кешіктіру
режимі).................................................................................... 256
e: Bracketing/Flash (Брекетинг/Жарқыл)..........................257
e1: Flash Sync Speed (Жарқылды синхрондау
жылдамдығы) ......................................................................... 257
e2: Flash Shutter Speed (Жарқыл ысырмасының
жылдамдығы) ......................................................................... 258
e3: Optional Flash (Қосымша жарқыл) ....................................... 258
e4: Exposure Comp. for Flash (Жарқылға арналған
экспозиция түзетілімі) ............................................................ 259
e5: Modeling Flash (Кескінді қалыптастыруға арналған
жарық)..................................................................................... 259
e6: Auto Bracketing Set (Автоматты брекетинг орнату) ........... 259
e7: Auto Bracketing (Mode M) (Автоматты брекетинг
(M режимі)) ............................................................................. 260
e8: Bracketing Order (Брекетинг реті) ........................................ 260
f: Controls (Басқару элементтері).....................................261
f1: D Button (D түймешігі) .......................................................... 261
f2: OK Button (OK түймешігі) ...................................................... 261
f3: Multi Selector (Мульти селектор) .......................................... 262
f4: Assign Fn Button (Fn түймешігін тағайындау)...................... 263
f5: Assign Preview Button (Алдын-ала қарау түймешігін
тағайындау) ............................................................................ 266
f6: Assign AE-L/AF-L Button (АЭ-Қ/АФ-Қ түймешігін
тағайындау) ............................................................................ 267
f7: Customize Command Dials (Басқару дисктерін теңшеу) ..... 267
f8: Release Button to Use Dial (Дискіні пайдалану үшін
түймешікті босату) ................................................................. 269
f9: Slot Empty Release Lock (Ұяшық бос кезде босату
құлпы) ..................................................................................... 269
f10: Reverse Indicators (Кері индикаторлар) ............................. 269
f11: Easy Shutter-speed Shift (Ысырма жылдамдығын оңай
жылжыту) ................................................................................ 270
B Баптау мəзірі: фотокамераны баптау .................................. 271
Format Memory Card (Жад картасын пішімдеу)........................ 272
Monitor Brightness (Монитор жарықтығы) ................................. 273
Auto Info Display (Автоматты ақпарат дисплейі) ...................... 273
Image Dust Off Ref Photo (Кескіндегі тозаң іздерін кетіруге
арналған сурет үлгісі) ............................................................ 274
Flicker Reduction (Жыпылықтауды азайту) ............................... 276
vii
Time Zone and Date (Уақыт белдеуі жəне күн) .........................276
Language (Тіл) .............................................................................277
Auto Image Rotation (Кескінді автоматты түрде
айналдыру) .............................................................................277
Image Comment (Кескін туралы аңғартпа) ................................278
Copyright Information (Авторлық құқық туралы мəлімет)..........279
Save/Load Settings (Параметрлерді сақтау/жүктеу) .................280
Virtual Horizon (Виртуалды көкжиек)..........................................282
AF Fine-tune (АФ дəл реттеу).....................................................283
Assign Remote Fn Button (Қашықтан басқаратын
Fn түймешігін тағайындау) ....................................................284
Wireless Mobile Adapter (Сымсыз мобильді адаптер) ..............284
Eye-Fi Upload (Eye-Fi картасына жүктеу) ..................................285
Firmware Version (Бағдарлама жасақтамасының нұсқасы) .....286
N Өңдеу мəзірі: өңделген көшірмелерді жасау...................... 287
Өңделген көшірмелер жасау ........................................... 289
D-Lighting .....................................................................................291
Red-Еye Correction (Қызыл көз əсерін түзету) ..........................292
Trim (Кадр шеттерін кесу) ..........................................................293
Monochrome (Монохромды) .......................................................294
Filter Effects (Сүзгі əсерлері) ......................................................295
Color Balance (Түс балансы) ......................................................296
Image Overlay (Кескін үстіне қабаттау)......................................297
NEF (RAW) Processing (NEF (RAW) өңдеу) ..............................300
Resize (Өлшемін өзгерту)...........................................................302
Quick Retouch (Жылдам өңдеу) .................................................304
Straighten (Түзу ету)....................................................................304
Distortion Control (Бұрмалануды басқару).................................305
Fisheye (Балық көзі түріндегі объектив)....................................305
Color Outline (Түс жиегі)..............................................................306
Color Sketch (Түрлі-түсті сызба) ................................................306
Perspective Control (Перспективаны басқару) ..........................307
Miniature Effect (Миниатюра əсері) ............................................308
Selective Color (Таңдамалы түс) ................................................309
Side-by-side Comparison (Жанына қойып салыстыру) .............311
O Менің мəзірім/m Соңғы параметрлер ................................. 313
Recent Settings (Соңғы параметрлер)............................. 317
viii
Техникалық жазбалар
318
Үйлесімді объективтер ............................................................. 318
Басқа керек-жарақтар............................................................... 323
Қуат жалғағышын жəне АТ адаптерін жалғау.................326
Фотокамераға күтім жасау ....................................................... 328
Сақтау................................................................................328
Тазалау..............................................................................328
Төменгі жиіліктер сүзгісі ...................................................329
«Clean Now (Дəл қазір тазалау)» .............................................. 329
«Clean at startup/shutdown (Іске қосылар кезде/сөнер
кезде тазалау)» ...................................................................... 330
Қолмен тазалау .......................................................................... 331
Фотокамерағаға жəне батареяға күтім көрсету: сақтық
шаралары .............................................................................. 335
Экспозиция бағдарламасы (P режимі).................................... 339
Ақауларды жою......................................................................... 340
Батарея/Дисплей ..............................................................340
Shooting (Суретке түсіру) .................................................341
Қарау..................................................................................343
Өзге мəліметтер................................................................345
Қате туралы хабарламалар ..................................................... 346
Техникалық сипаттамалары .................................................... 352
AF-S NIKKOR 50 мм f/1.8G (Special Edition) ...................360
Рұқсат етілген жад карталары................................................. 363
Жад картасының сыйымдылығы ............................................. 364
Батареяның жарамды мерзімі ................................................. 367
Индекс ....................................................................................... 368
Кепілдік шарттары - Еуропа еліндеріндегі
Nikon Europe Service Warranty кепілдігі ............................... 374
ix
Қауіпсіздік шаралары
Nikon өніміне зақым немесе өзіңізге немесе басқаларға жарақат
келтірмеу үшін осы жабдықты пайдаланудан бұрын келесі сақтық
шараларын толық оқып шығыңыз. Осы сақтық нұсқауларын өнімді
пайдаланатын барлық адам оқи алатын жерде сақтаңыз.
Осы бөлімде берілген сақтық шараларын ескермеуден болуы мүмкін
салдарлар келесі таңбамен белгіленген:
Бұл белгіше ескертулерді білдіреді. Жарақат алып қалмау үшін осы
A Nikon өнімін пайдаланудан бұрын барлық ескертулерді оқыңыз.
❚❚ ЕСКЕРТУЛЕР
A Камераға күннің түсуіне жол
A
A
A
x
бермеңіз
Артқы жағы жарық нысандарды
түсірген кезде камераны күн
сəулесінен қорғаңыз. Фотокамера
корпусына түсіп тұрған немесе
жақын орналасқан кезде
фотокамераға бағытталған күн
сəулесі өрттің шығуына əкелуі
мүмкін.
Күнге көріністапқыш арқылы
қарамаңыз
Күнді немесе өзге күшті жарық
көзін көріністапқыш арқылы қарау
көру қабілетінің тұрақты түрде
нашарлауын əкелуі мүмкін.
Көріністапқыштың диоптрияны
өзгерту мүмкіндігін пайдалану
Көріністапқыштың диоптрияны
өзгерту мүмкіндігін көзіңізбен
көріністапқышқа жақындап
пайдаланған кезде, көзіңізге
абайсызда саусағыңызды кіргізіп
алмауға тырысыңыз.
Жануы мүмкін газ бар жерде
пайдаланбаңыз
Электронды жабдықты жанғыш
газ бар жерде пайдаланбаңыз,
себебі бұл жарылысқа немесе
өртке əкелуі мүмкін.
A Дұрыс жұмыс істемеген
жағдайда бірден өшіріп
тастаңыз
Жабдықтың өзінен немесе
айнымалы ток адаптерінен (бөлек
сатылады) шығып жатқан түтінді
немесе ерекше иіст сезсеңіз, күйіп
қалу қаупін ескере отырып, бірден
айнымалы ток адаптерін суырып,
батареяны алып тастаңыз.
Пайдалануды жалғастыра беру
жарақат əкелуі мүмкін. Батареяны
алып тастағаннан кейін, жабдықты
тексерту үшін Nikon
компаниясының өкілетті қызмет
көрсету орталығына апарыңыз.
A Бөлшектемеңіз
Өнімнің ішкі бөлшектерін ұстау
жарақатқа əкелуі мүмкін. Дұрыс
істемеген кезде өнімді білікті
маман ғана жөндеуі тиіс. Құлап
қалу немесе басқа себепке
байланысты өнім шашылып
қалса, батареяны жəне/немесе
айнымалы ток адаптерн
суырыңыз, содан кейін өнімді
тексерту мақсатында Nikon
компаниясының өкілетті қызмет
көрсету орталығына апарыңыз.
A Балалардың қолы жетпейтін
жерде ұстаңыз
Бұл сақтық шарасын сақтамау
жарақатқа əкелуі мүмкін. Сонымен
қатар, кішкентай бөлшектердің
тұншығу қаупін төндіретінін
ескеріңіз. Бала осы жабдықтың
кез келген бөлігін жұтып қойса,
дереу дəрігерге хабарласыңыз.
A Бауды сəбидің немесе баланың
мойнына аспаңыз
Камера бауын сəбидің немесе
баланың мойнына асу қылғынуға
əкелуі мүмкін.
A Құрылғылар қосылған немесе
пайдаланылған кезде
фотокамераны, батареяны
немесе зарядтау құрылғысын
ұзақ уақыт бойы ұстамаңыз
Құрылғы бөліктері ысып кетеді.
Құрылғыны ұзақ уақыт бойы
тікелей теріге тигізу нəтижесінде
төмен қызулы күйіктерге əкелуі
мүмкін.
A Өнімді тікелей күн сəулелері
астында немесе жабық
автокөлік сияқты
температурасы тым жоғары
жерлерде қалдырмаңыз
Осы сақтық шараны орындамау
зақымдануға немесе өртке əкелуі
мүмкін.
A Батареяларды пайдаланған
кезде тиісті сақтық шараларын
сақтаңыз
Дұрыс пайдаланылмаса,
батареялар ағуы немесе жарылуы
мүмкін. Осы өнім үшін пайдалану
мақсатында батареяларды
пайдаланған кезде мына сақтық
шараларын орындаңыз:
• Осы жабдықта пайдалану үшін
құпталған батареяларды ғана
пайдаланыңыз.
• Батареяны қысқа тұйықтап
немесе бөлшектеп алмаңыз.
• Батареяны ауыстырмас бұрын
өнімнің өшірілгеніне көз жеткізіңіз.
Егер айнымалы ток адаптерін
пайдалансаңыз, оның
суырылғанына көз жеткізіңіз.
• Батареяны төңкеріп немесе кері
бағытта салуға əрекеттенбеңіз.
• Батареяны отқа немесе шамадан
тыс ыстыққа салмаңыз.
• Суға салмаңыз немесе судың
шашырауына жол бермеңіз.
• Батареяны тасымалдаған кезде
түйіспе тұс қақпағын орнына
салыңыз. Батареяны алқа немесе
шаш түйрегіштер сияқты
металдан жасалған заттармен
бірге тасымалдамаңыз немесе
сақтамаңыз.
• Толық разрядталған кезде
батареялар ағып кетуі мүмкін.
Өнімге зақым келтірмеу үшін
заряды таусылған кезде
батареяны алып тастауды
ұмытпаңыз.
• Батарея қолданылмаған кезде,
терминал қақпағын салып, салқын
əрі құрғақ жерде сақтаңыз.
• Пайдаланғаннан кейін немесе
өнім батарея қуатында ұзақ уақыт
бойы пайдаланылған кезде
батарея бірден ысып кетуі мүмкін.
Батареяны алмас бұрын
фотокамераны өшіріп,
батареяның салқындауын күтіңіз.
• Батареяда түсінің немесе пішінінің
өзгеруі сияқты өзгерістерді
байқасаңыз, пайдалануды
доғарыңыз.
xi
A Зарядтау құрылғысын
•
•
•
•
•
A
A
xii
пайдаланған кезде тиісті сақтық
шараларын орындаңыз
Құрғақ сақтаңыз. Бұл сақтық
шарасын орындамау жарақат алуға
əкелуі я болмаса өнім өртке немесе
ток соғуына байланысты дұрыс емес
жұмыс істеуі мүмкін.
Ашаның метал бөліктеріндегі
немесе маңайындағы шаңды құрғақ
шүберекпен тазалау қажет.
Пайдалана беру өртке əкелуі мүмкін.
Нажағай ойнаған кезде зарядтау
құрылғысының жанында тұрмаңыз.
Осы сақтық шарасын орындамау
электр тогының соғуына əкелуі
мүмкін.
Ашаны немесе зарядтау
құрылғысын ылғалды қолдармен
ұстамаңыз. Бұл сақтық шарасын
орындамау жарақат алуға əкелуі я
болмаса өнім өртке немесе ток
соғуына байланысты дұрыс емес
жұмыс істеуі мүмкін.
Бір кернеуден екінші кернеуге
түрлендіруге арналған сапарда
қолданылатын ток түрлендіргіштерін
немесе ааптерлерін немесе тұрақты
токтан айнымалы токқа ауыстыратын
инверторларды пайдаланбаңыз. Осы
сақтық шарасын орындамау өнімнің
зақымдалуына немесе шамадан тыс
ысуына немесе өртенуіне əкелуі
мүмкн.
Тиісті кабельдерді пайдаланыңыз
Кабельдерді кіріс жəне шығыс
ұяшықтарына жалғаған кезде,
өнімнің талаптарымен қарамақайшылықтың болмауы үшін Nikon
тарапынан берілген немесе
сатылған кабельдерді ғана
пайдаланыңыз.
Ықшам дисктер
Дыбыстық ықшам дискке арналған
жабдықта бағдарлама немесе
нұсқаулықтар жазылған ықшам
дисктер ойнатылмауы тиіс.
Дыбыстық ықшам диск
ойнатқышында ықшам дисктерді
ойнату есту қабілетінің жойылуына
немесе жабдықтың зақымдалуына
əкелуі мүмкін.
A Жарқылды көлік жүргізушісіне
бағыттамаңыз
Бұл сақтық шарасын орындамау
келеңсіз жағдайларға əкелуі мүмкін.
A Жарқылды пайдаланған кезде сақ
болыңыз
• Фотокамераның қосалқы
жарқылдарын тері немесе басқа
объектілерімен тығыз байланыста
пайдалану күйіктерге əкелуі мүмкін.
• Қосалқы жарқылдарды фотосурет
нысанының көзіне жақын жерде
пайдалану көру қабілетінің уақытша
нашарлауына əкелуі мүмкін. Жарқыл
нысаннан бір метрден кем емес
қашықтықта болуы тиіс. Балаларды
суретке түсіру кезінде ерекше
сақтану крек.
A Сұйық кристалды ұстамаңыз
Монитор сынып қалса, сынған
əйнектен жарақат алмау жəне
монитордағы сұйық кристалдың
теріге тимеуі немесе көзбен ауызға
кірмеуі үшін сақ болу қажет.
A Объектив немесе фотокамера
жалғанған штативтерді
тасымалдамаңыз
Сүрініп кетіп немесе байқамай
басқаларды соғып, жарақаттауыңыз
мүмкін.
A Əуе компаниясы мен аурухана
қызметшілерінің нұсқауларын
орындаңыз
Бұл фотокамера медициналық
жабдық пен ұшақ навигациясының
жұмысына кедергі келтіруі мүмкін
радиожиіліктерін береді. Ұшаққа
отырғызу алдында фотокамераның
сымсыз желі мүмкіндігін
ажыратыңыз жəне барлық сымсыз
керек-жарақтарды алып тастаңыз,
əрі ұшу мен қону кезінде
фотокамераны өшіріңіз.
Медициналық мекемелерде сымсыз
құрылғыларды қолдануға қатысты
қызметшілердің нұсқауларын
орындаңыз.
Ескертпелер
• Осы өніммен бірге келген
нұсқаулықтардың ешбір бөлігін Nikon
компаниясының жазбаша рұқсатынсыз
қандай да бір жолмен қайта көшіруге,
таратуға, қайта жазуға, іздеу жүйесінде
сақтауға немесе кез-келген түрде басқа
бір тілге аударуға рұқсат етілмейді.
• Nikon компаниясы осы нұсқаулықтарда
сипатталған жабдықтар мен
бағдарламаның техникалық
сипаттамасын кез-келген уақытта жəне
еш ескертусіз өзгерту құқығына ие.
• Nikon компаниясы осы өнімді
пайдаланудан болған қандай да бір
зақымға жауап бермейді.
• Осы нұсқаулықтардағы мəліметтің
дұрыс жəне толық болуына бар күшжігерімізді жұмсағанымызбен, қандай
да бір қателерді немесе ескерілмеген
тұстарды байқаған жағдайда
аймақтағы Nikon өкіліне айтуыңызды
сұраймыз (мекенжайы бөлек беріледі).
Еуропадағы тұтынушыларға арналған ескертпелер
САҚ БОЛЫҢЫЗ
ЕГЕР БАТАРЕЯ ЖАРАМСЫЗ ТҮРІМЕН АУЫСТЫРЫЛҒАН БОЛСА, ЖАРЫЛЫС
ҚАУПІ БОЛАДЫ. ҚОЛДАНЫЛҒАН БАТАРЕЯЛАРДЫ НҰСҚАУЛАРҒА СƏЙКЕС
ЛАҚТЫРЫҢЫЗ.
Бұл таңба электр жəне
электрондық жабдықтардың
бөлек жиналуы керектігін
білдіреді.
Төмендегі тек Еуропа
елдеріндегі
пайдаланушыларға қолданылады:
• Бұл өнім тиісті жинау нүктесінде бөлек
жинау үшін арналған. Тұрмыстық қоқыс
ретінде лақтырмаңыз.
• Бөлек жинау жəне қайта өңдеу табиғи
ресурстарды сақтауға жəне дұрыс
емес лақтырудан пайда болуы мүмкін
адам денсаулығына жəне қоршаған
ортаға теріс салдарларды
болдырмауға көмектеседі.
• Қосымша ақпарат алу үшін сатушыға
немесе қоқысқа жауапты жергілікті
ұйымдарға хабарласыңыз.
Батареядағы бұл таңба
батарея бөлек жиналуы
керектігін білдіреді.
Төмендегі тек Еуропа
елдеріндегі
пайдаланушыларға қолданылады:
• Осы таңбамен белгіленген не
белгіленбеген барлық батареялар
тиісті жинау нүктесінде жиналуы үшін
арналған. Тұрмыстық қоқыс ретінде
лақтырмаңыз.
• Қосымша ақпарат алу үшін сатушыға
немесе қоқысқа жауапты жергілікті
ұйымдарға хабарласыңыз.
xiii
Деректерді сақтау құрылғыларын лақтыру
Кескіндерді өшіру немесе жад карталарын немесе өзге де деректерді сақтау
құрылғыларын пішімдеу бастапқы ескін мəліметін толық өшірмейтінін ескеріңіз.
Өшірілген файлдарды кейде еркін сатылымдағы бағдарламалар көмегімен
лақтырылған сақтау құрылғыларынан шығарып алуға болады, бұл жеке суреттерді
арам пиғылда пайдалануға əкелуі мүмкін. Мұндай деректердің құпиялылығын
қамтамасыз ету қолданушының өз жауапкершілігі болып табылады.
Деректерді сақтау құрылғысын лақтырудан немесе меншік құқығын басқа адамға
аударудан бұрын, еркін сатылыдағы бағдарлама көмегімен барлық деректерді
өшіріңіз немесе құрылғыны пішімдеңіз жəне содан кейін ешқанай жеке мəліметті
қамтымайтын суреттермен (мысалы, ашық аспан суреттері) толтырыңыз. Алдын
ала қолмен қойылған ақ түс балансы үшін таңдалған суреттерді де ауыстыруды
ұмытпаңыз (0 90). Деректерді сақтау құрылғыларын физикалық тұрғыдан жойған
кезде жарақат алып қалмау үшін сақ болу қажет.
xiv
Көшіруге немесе көбейтуге тыйым салуға қатысты ескерту
Сканер, сандық фотокамера немесе өзге құрылғы көмегімен сандық тұрғыдан көшірілген
немесе көбейтілген материалға иелік етудің өзі заң тарапынан қудалануы мүмкіндігін
ескеріңіз.
• Заң бойынша көшіруге немесе
көбейтуге тыйым салынған нəрселер
«Үлгі» деген таңбасы болғанның өзінде
қағаз ақшаның, тиындардың, құнды
қағаздардың, үкіметтік құнды қағаздардың
немесе жергілікті үкіметтің құнды
қағаздарының көшірмесін немесе
көбейтілген нұсқаларын жасамаңыз.
Шет елдің айналымында жүрген қағаз
ақшаны, тиындарды немесе құнды
қағаздарды көшіруге немесе көбейтуге
тыйым салынады.
Үкіметтің алдын-ала рұқсаты
алынбайынша, үкімет тарапынан
шығарылып, бірақ пайдаланылмаған
пошта маркаларын немесе ашық
хаттарды көшіруге немесе көбейтуге
тыйым салынады.
Үкімет шығарған маркаларды жəне заңда
қарастырылған куəландырылған
құжаттарды көшіруге немесе көбейтуге
тыйым салынады.
• Кейбір көшірмелер жəне көбейтілген
нұсқаларға қатысты сақтық ескертулері
Компания тарапынан іскерлік мақсатта
қажетті көшірмелердің шектеулі саны
қажет болған кезден басқа жағдайларда,
үкімет жеке компаниялар тарапынан
шығарылған құнды қағаздардың
(акциялар, банкноталар, чектер, сыйлық
сертификаттар жəне т.б.), жол жүру
билеттерінің немесе купондық
билеттердің көшірмелеріне немесе
көбейтілген нұсқаларына қатысты сақ
болу керектігі туралы ескертулерді
таратты. Бұған қоса, үкімет тарапынан
шығарылған паспорттардың, мемлекеттік
органдар жəне жеке топтар шығарған
лицензиялардың, жеке бас куəліктерінің
жəне рұқсатнамалар жəне тамақ
купондары сияқты билеттердің
көшірмелерін немесе көбейтілген
нұсқаларын жасамаңыз.
• Авторлық құқыққа қатысты
ескертулерді ескеріңіз
Кітаптар, əуен, картиналар, ағаштағы
оюлар, баспалар, карталар, сызбалар,
бейнефильмдер жəне фотосуреттер
сияқты авторлық құқығы сақталған
шығармашылық жұмыс нəтижелерін
көшіру немесе көбейту ұлттық жəне
халықаралық авторлық құқық заңдарымен
басқарылады. Бұл өнімді заңсыз
көшірмелерді жасау немесе авторлық
құқық заңдарын бұзу мақсатында
пайдаланбаңыз.
xv
Nikon сауда белгісінің электронды керек-жарақтарын ғана қолданыңыз
Nikon фотокамералары ең жоғарғы стандарттарға сай жасалған жəне күрделі электрондық
схемаларды қамтиды. Осы Nikon сандық фотокамерасында ғана пайдалану үшін Nikon
тарапынан сертификатталған Nikon сауда белгісінің электронды керек-жарақтары
(зарядтау құрылғыларын, батареяларды, айнымалы ток адаптерлерін жəне флештік
керек-жарақтарды қосқанда) ғана осы электрондық схемалардың қызметтік жəне
қауіпсіздік талаптары шеңберінде жұмыс істейтіндігі расталған жəне сол үшін жасалған.
Nikon сауда белгісіне жатпайтын электрондық керек-жарақтарды
пайдалану фотокамераны зақымдауы жəне Nikon кепілдігін жоюы мүмкін.
Оң жақта көрсетілген Nikon компаниясының голографиялық жапсырмасы
жоқ үшінші тараптың қайта зарядталмалы литий-ионды батареяларын
пайдалану фотокамераның қалыпты жұмыс істеуіне кедергі келтіруі жəне
батареяның шамадан тыс қызуына, жанып кетуіне, жарылуына немесе ағуына əкелуі
мүмкін.
Nikon сауда белгісінің керек-жарақтарына қатысты қосымша мəлімет алу үшін Nikon
компаниясының жергілікті өкілетті сатушысына хабарласыңыз.
xvi
D
Тек Nikon компаниясының шынайы керек-жарақтарын
пайдаланыңыз
Nikon тарапынан Nikon сандық фотокамерасында пайдалану үшін
сертификатталған Nikon компаниясының зауыттық үлгіге сай керекжарақтары ғана оның жұмыстық параметрлеріне жəне қауіпсіздік
талаптарына сай келеді. ӨЗГЕ КОМПАНИЯЛАР ШЫҒАРҒАН КЕРЕКЖАРАҚТАРДЫ ПАЙДАЛАНУ ФОТОКАМЕРАНЫ ЗАҚЫМДАУЫ ЖƏНЕ NIKON
КЕПІЛДІГІНІҢ ЖАРАМДЫЛЫҒЫН ТОҚТАТУЫ МҮМКІН.
D
Фотокамера мен керек-жарақтарына техникалық қызмет
көрсету
Фотокамера дəлдікпен жұмыс істейтін құрылғы болып табылады жəне
жүйелі тексерісті қажет етеді. Nikon компаниясы фотокамераны
бастапқы сатушыға немесе Nikon компаниясының қызмет көрсету
өкіліне бір-екі жыл сайын тексертуге жəне əр үш-бес жыл сайын
техникалық қызмет көрсету үшін апаруға кеңес береді (бұл
қызметтердің ақылы екенін ескеріңіз). Фотокамераны кəсіби мақсатта
пайдалансаңыз, жиі тексертіп жəне қаратып тұрған жөн. Фотокамерада
жиі қолданылатын объективтер немесе қосымша жарқыл бөліктері
сияқты керек-жарақтарды фотокамераны тексертуге немесе
техникалық қызмет алуға апарғанда бірге апару қажет.
A
Маңызды суреттерді түсіруден бұрын
Маңызды оқиғаларда (үйлену тойлары сияқты жағдайларда немесе
фотокамераны сапарға алудан бұрын) суреттерді түсіруден бұрын,
фотокамера дұрыс жұмыс істеп тұрғанына көз жеткізу үшін суретті
сынақ ретінде түсіріп өріңіз. Nikon компаниясы өнімнің дұрыс
істемеуінен болған шығынға немесе жоғалған табысқа жауап бермейді.
A Өмір бойы білім алу ұстанымы
Nikon компаниясының өнімге қолдау көрсету жəне үйренуге
бағытталған «өмір бойы білім алу» ұстанымы аясында, үнемі
жаңартылып тұратын мəліметті онлайн режимде келесі сайттардан
алуға болады:
• АҚШ-тағы қолданушылар үшін: http://www.nikonusa.com/
• Еуропа жəне Африкадағы қолданушылар үшін:
http://www.europe-nikon.com/support/
• Азия, Океания жəне Таяу Шығыстағы қолданушылар үшін:
http://www.nikon-asia.com/
Өнім туралы ең соңғы мəліметті, кеңестерді, жиі қойылатын сұрақтарға
(ЖҚС) берілген жауаптарды жəне сандық кескіндерге жəне фотосурет
түсіруге қатысты жалпы кеңес алып отыру үшін мына сайттарға кіріңіз.
Қосымша ақпаратты аумақтағы Nikon өкілінен алуға болады. Байланыс
ақпаратын алу үшін келесі URL қараңыз: http://imaging.nikon.com/
xvii
Кеден Одағының мəлімдемесі(декларация) үшін
ақпарат/сертификат
Жасап шығарушы: Қолданушы нұсқаулығының артқы
мұқабасын қараңыз
Өндіруші: "Никон Корпорейшн",
Шин-Юракучо Билдинг, 12-1, Юракучо 1-тёме,
Тийода-ку, Токио 100-8331, Жапония
Телефон: +81-3-3214-5311
Импортер: жшқ «Никон»
Ресей Федерациясы, Мəске, 105120, 2-шi
Сыромятнический тар көш, уй 1
Телефон: +7 (495) 663-77-64
Df
Шығарушы ел: Жапония
Сертификат/Сəйкестік мəлімдеме: ТС № RU Д-JP.АЯ46.B.60830
Жарамдылық мерзімі: 24.07.2013 бастап 22.07.2016 дейін
Сертификаттау мүшесі: "РОСТЕСТ-МОСКВА"
MH-24 зарядтау құрылғысы
Шығарушы ел: Малайзия
Сертификат/Сəйкестік мəлімдеме: № ТС RU
C-MY.АГ21.B.00227
Жарамдылық мерзімі: 25.07.2013 бастап 24.07.2018 дейін
Сертификаттау мүшесі: бдұ "Центр "ГОСТ АЗИЯ РУС"
xviii
XКіріспе
Фотокамерамен танысу
Фотокамераны басқару элементтері мен информацияны бейнелеу
элементтерімен асықпай танысып алыңыз. Нұсқаулықтың өзге
бөлімдерін оқу барысында осы бөлімге сілтеме жасау үшін оны
бетбелгілеу пайдалы болуы мүмкін.
Фотокамера корпусы
X
9
10 11
1
1
2
12
3
13
4
14
5
15
6
7
8
1 Фотокамера бауына арналған тесік
2 Экспозиция түзетілімін реттеу дискі
.........................................................79
3 Экспозиция түзетілімі реттеу
дискінің құлпын босату ...................79
4 ISO сезімталдық реттеу дискіі .......70
5 ISO сезімталдық реттеу дискінің
құлпын босату .................................70
6 Фокустық жазықтық таңбасы (E)
.........................................................69
7 Керек-жарақтарға арналған құрылғы
(қосымша жарқылы бөлігі үшін)...116
8 Керек-жарақтарға арналған құрылғы
қақпағы ..........................................116
9 Ысырма жылдамдығын реттеу
дискінің құлпын босату ...................39
17
16
10
11
12
13
14
Қуат ажыратқышы ............................ 5
Ысырманы босату түймешігі ......... 31
Босату розеткасы ......................... 323
Экспозиция режимін таңдау дискі ... 6
D түймешігі
СКД жарықтандырғышы ............... 5
Екі түймешікті басу арқылы
қалпына келтіру ........................ 133
15 Басқару панелі.................................. 8
16 Суретке түсіру режимін таңдау дискі
........................................................... 7
17 Ысырма жылдамдығын реттеу дискі
......................................................... 39
1
Фотокамера корпусы (жалғасы)
4
5
6
13
14
7
X
8
9
1
2
3
1 Айна .........................................50
2 Экспоөлшегішті қосу тұтқасы
...............................................167
3 Объективті бекіту таңбасы.....24
4 D түймешігі
Брекетинг ...........137, 141, 145
5 Өздігінен түсіруді реттейтін
таймердің шамы .....................48
6 Жарқылды синхрондау
тетікшесінің қақпағы
7 USB жалғағыш қақпағы
8 HDMI жалғағыш қақпағы
2
15
16
10
11
12
9 Қосымша керек-жарақ
жалғағышы қақпағы .............. 325
10 Объективті босату түймешігі
................................................. 25
11 AF- режимін таңдау түймешігі
........................... 60, 63, 175, 176
12 Фокус режимінің ауыстырғышы
................................... 59, 68, 175
13 Жарқылды синхрондау түйіспе
тұсы ....................................... 117
14 USB жалғағыш .............. 211, 214
15 HDMI мини-өзекті жалғағышы
............................................... 222
16 Қосымша керек-жарақ
жалғағышы ........................... 325
7
1
8
9
2
3
X
10
4
5
6
11
1 Қосымша басқару дискі ........267 6 Қуат жалғағышының қақпағы
...............................................326
2 Pv түймешігі
Pv түймешігін пайдалану
7 Микропроцессор түйіспелері
............................. 41, 174, 266 8 Объектив бекіткіші ..................24
3 Fn түймешігі
9 АФ жалғастырғышы
Fn түймешігін пайдалану
10 Штатив ұяшығы
............................................263 11 Корпус қақпағы................24, 324
4 Батарея бөлімінің/жад картасы
ұяшығының қақпағы ................19
5 Батарея бөлімінің/жад картасы
ұяшығы қақпағының ілмегі .....19
3
Фотокамера корпусы (жалғасы)
10
9
11
12
1
13
2
3
4
X
5
6
7
8
14
15
16
17
18
19
20
21
1 O түймешігі
7 W/M түймешігі
Өшіру ............................35, 203
Ойнату масштабын кішірейту/
сурет нобайлары ....... 196, 197
2 K түймешігі
Екі түймешікті басу арқылы
Ойнату ..........................34, 185
қалпына келтіру ................. 133
3 Монитор
Жарқыл режимі.................. 126
Параметрлерді қарау ..........11
Жарқыл түзетілімі.............. 128
Суреттерді қарау .................34
Тікелей көрініс....................172 8 P түймешігі
Ақпараттық дисплейдегі
Толық өлшемде қарау.......185
параметрлерді өзгерту........ 14
4 G түймешігі
Live view режимінде түсіру
Мəзір.............................15, 224
кезінде параметрлерді
5 L/U түймешігі
өзгерту................................
179
Анықтама..............................15
Суреттерді өңдеу режимі
Қорғау .................................201
............................................ 290
Ақ түс балансы ....................82
9 Көріністапқыш окуляры .......... 23
6 X/T түймешігі
10 Көріністапқыш ......................... 28
Ойнату масштабын ұлғайту
............................................199 11 Диоптрийді реттеу тетігі ......... 28
Кескін сапасы/өлшемі....56, 58 12 A түймешігі
АЭ/АФ құлпы түймешігін
пайдалану .............. 66, 77, 267
4
13 B түймешігі
AF-ON ...................................60
14 Басты басқару дискі..............267
15 Өлшеу режимін ауыстырғыш
..................................................76
16 J (OK) түймешігі.............16, 261
17 Мульти селектор .....................16
18 Фокустау ауыстырғышының
құлпы .......................................64
19 Жад картасына қатынасу шамы
...........................................20, 32
20 R (ақпарат) түймешігі.............11
21 a түймешігі ...........................172
X
A Қуат ажыратқышы
Фотокамераны қосу үшін қуат
ажыратқышын көрсетілгендей
бұраңыз.
Фотокамераны өшіру үшін қуат
ажыратқышын көрсетілгендей
бұраңыз.
A
СКД жарықтандырғышы
Фотокамера қосылып тұрғанда D түймешегін
басып тұру басқару панелінің артқы жарығын
(СКД жарықтандырғышын) іске қосады,
осылайша дисплейді қараңғыда да көруге
мүмкіндік береді. Артқы жарық шамамен 6
секунд бойы, немесе ысырманы түсіру
түймешігі немесе D түймешігі басылғанша
жанып тұрады.
D түймешігі
5
Экспозиция режимін таңдау дискі
Төменде көрсетілген режимдердің бірін
таңдау үшін экспозиция режимін таңдау
дискін көтеріңіз жəне бұрыңыз.
• P—Бағдарламаланған автоматты
режим (0 38)
• S—Ысырманы ұстап тұру басымдығы
бар автоматты режим (0 39)
• A—Апертура басымдығы бар автоматты режим (0 41)
• M—Қолмен баптау режимі (0 42)
X
6
Cуретке түсіру режимінің дискі
Суретке түсіру
режимін таңдау үшін
суретке түсіру
режимінің дискін
бұраңыз (0 46).
Суретке түсіру режимінің дискі
Режим
S
CL
CH
J
E
MUP
Сипаттама
Ысырманы босату
Əр кадр
түймешігі əрбір
бойынша
басылған сайын бір-бір
суреттен түсіріледі.
Ысырманы босату
түймешігі басылып
Үздіксіз
тұрған кезде
төмен
фотокамера
жылдамдық
фотосуреттерді баяу
жылдамдықта түсіреді.
Ысырманы босату
түймешігі басылып
Үздіксіз
тұрған кезде
жоғары
фотокамера
жылдамдық
фотосуреттерді жоғары
жылдамдықта түсіреді.
Əр кадр бойынша түсіру
Ысырманы режимінде сияқты, тек
тыныш
мұнда фотокамераның
түсіру
шығаратын дыбыстар
көлемі азаяды.
Өздігінен
Суреттерді өздігінен
түсіруді
түсіруді реттейтін
реттейтін
таймер таймердің
таймер
көмегімен түсіріңіз.
Айнаны
көтеру
X
Суреттерді түсіруден
бұрын айнаны көтеріңіз.
7
Басқару панелі
1
2
3
X
8
1 Ысырма жылдамдығы ......39, 42
Аралықты реттейтін таймер
арқылы фотосурет түсіруге
арналған аралықтар саны....158
2 Батарея индикаторы...............29
3 Экспозиция жəне жарқыл
брекетингі индикаторы .........137
Ақ түс балансы брекетингінің
индикаторы ...........................141
Белсенді D-lighting
брекетингінің индикаторы ....145
4 Бірнеше экспозиция
индикаторы ...........................150
5 Апертура (f саны)..............41, 42
Апертура (тоқтау саны) ..........37
Əр аралықтағы кадрлар саны
...............................................158
Компьютер режимінің
индикаторы ...........................325
4
5
6
7
8
6 Апертураны тоқтату
индикаторы ............................. 37
7 «k» (жадта 1000-нан астам
кадрлар үшін орын қалған кезде
пайда болады) ........................ 30
8 Қалған кадрлар саны.............. 30
Жад буфері толғанға дейін
қалған түсірілімдер саны........ 47
Алдын-ала орнатылған ақ түс
балансын жазу индикаторы
................................................. 91
Түсіру режимінің индикаторы
............................................... 325
HDMI-CEC байланысының
индикаторы ........................... 223
Көріністапқыш
1
2
3
X
4
5
6 78
17
18
9
10
19
11 12 13 14 15
20
21 22 23 24
16
25
26
Ескертпе: дисплей көрнекілік мақсатында барлық индикаторлар жанған
түрде көрсетілген.
1 Жақтауға алу торы (d2
8 Икемді бағдарлама индикаторы
қолданушы параметрі үшін On
.................................................38
(Қосулы) күйі таңдалған кезде
9 Ысырма жылдамдығы ......39, 42
көрінеді) .................................253
Автофокус режимі...................59
2 Фокустау нүктелері .........64, 249 10 Апертура (f саны)..............41, 42
АФ аумағының режимі ............62
Апертура (тоқтау саны) ..........37
3 АФ аумағының жақшалары
11 Монохромды индикаторы.....100
..........................................28, 189
(Монохромды Picture Control
немесе Монохромдыға
4 Фокустау индикаторы .......32, 69
негізделген Picture Control
5 Өлшеу ......................................75
режимі таңдалған кезде көрінеді)
6 Автоэкспозиция (АЭ) құлпы ...77
7 Экспозиция режимі .................36 12 Төмен батарея заряды туралы
ескерту.....................................29
9
X
13 Қосылған D-Lighting индикаторы
...............................................111
14 HDR индикаторы...................112
15 ISO сезімталдық индикаторы
.................................................70
16 «k» (жадта 1000-нан астам
кадрлар үшін орын қалған кезде
пайда болады) ........................30
17 Жарқыл қуаты құлпының
индикаторы ...........................131
18 Жарқылды синхрондау
индикаторы ...........................257
19 Апертураны тоқтату
индикаторы .............................37
20 Экспозиция индикаторы .........43
Экспозиция түзетілімінің
дисплейі...................................80
Айналмалы индикаторы.......265
21 Жарқыл түзетілімінің
индикаторы ...........................128
22 Экспозиция түзетілімінің
индикаторы .............................80
23 Экспозиция жəне жарқыл
брекетингі индикаторы ......... 137
Ақ түс балансы брекетингінің
индикаторы ........................... 141
Қосылған D-lighting
брекетингінің индикаторы .... 145
24 Автоматты ISO
сезімталдығының индикаторы
................................................. 72
25 Қалған кадрлар саны.............. 30
Жад буфері толғанға дейін
қалған түсірілімдер саны........ 47
Алдын-ала орнатылған ақ түс
балансын жазу индикаторы
................................................. 91
Экспозиция түзетілімінің мəні
................................................. 80
Жарқыл түзетілімінің мəні .... 128
ISO сезімталдық ..................... 70
АФ аумағының режимі............ 62
26 Жарқылдың дайындығын
білдіретін индикатор * .......... 121
* Қосымша жарқыл бөлігі орнатылғанда көрсетіледі (0 118). Жарқылдың
дайындығын білдіретін индикатор жарқыл зарядталған кезде жанады.
D
Батарея жоқ
Батарея қуаты толық таусылған немесе ешқандай батарея салынбаған
кезде, көріністапқыш дисплейі күңгірттенеді. Бұл қалыпты жағдай жəне
өнімнің ақауы бар екенін білдірмейді. Көріністапқыш дисплейі толық
зарядталған батарея салынған кезде қалыпты күйіне қайта оралады.
D
Басқару панелі жəне көріністапқыш дисплейлері
Басқару панелі мен көріністапқыш дисплейлерінің жарықтығы
температураға қарай өзгеріп отырады, жəне дисплейлердің жауап беру
уақыты төмен температураларда ұзаруы мүмкін. Бұл қалыпты жағдай
жəне өнімнің ақауы бар екенін білдірмейді.
10
Ақпараттық дисплей
Ысырма жылдамдығын, апертураны, қалған
кадрлар санын, АФ аумағының режимін жəне
суретке түсіруге қатысты өзге де мəліметті
мониторға шығару үшін R түймешігін
басыңыз. Ақ түс балансы жəне кескін сапасы
сияқты параметрлер түймешікті басу немесе
басқару дискі бұрау нəтижесінде өзгергенде
дисплей автоматты түрде жанады.
1 23
4
56
R түймешігі
7
8
9
10
11
12
13
25
24
23
22
21
X
14
15
20
19
18
17
16
Ескертпе: дисплей көрнекілік мақсатында барлық индикаторлар жанған
түрде көрсетілген.
1 Экспозиция режимі .................36
2 Икемді бағдарлама индикаторы
..................................................38
3 Жарқылды синхрондау
индикаторы............................257
4 Ысырма жылдамдығы ......39, 42
Экспозиция жəне жарқыл
брекетингі тізбегінде түсірілген
кадрлар саны ........................137
Ақ түс балансының брекетингі
тізбегінде түсірілген кадрлар
саны .......................................141
Бірнеше экспозиция жасау
(мультиэкспозиция) ..............151
Фокустық қашықтық
(микропроцессормен
жабдықталмаған объективтер
үшін) .......................................163
Түс температурасы.................88
5 Түс температурасының
индикаторы..............................88
6 Апертураны тоқтату
индикаторы..............................37
AI емес объектив индикаторы
...............................................168
7 Апертура (f саны)..............41, 42
Апертура (тоқтау саны) ..........37
Брекетинг қадамы.........138, 142
Қосылған D-lighting брекетингі
тізбегінде түсірілген кадрлар
саны .......................................145
Мультиэкспозиция режимі ...150
Максималды апертура
(микропроцессормен
жабдықталмаған объективтер)
...............................................166
11
X
8 АФ аумағын автоматты түрде
таңдау индикаторы .................64
Фокустау нүктелерінің
индикаторы .............................64
АФ аумағы режимінің
индикаторы .............................64
3D бақылау индикаторы.........64
9 Экспозиция индикаторы .........43
Экспозиция түзетілімінің
дисплейі...................................80
Брекетинг орындалуының
индикаторы
Экспозиция жəне жарқыл
брекетингі...........................137
Ақ түс балансының брекетингі
............................................141
10 «Дыбыстық сигнал» индикаторы
...............................................253
11 Спутниктік сигнал индикаторы
...............................................171
12 Аралықты реттейтін таймер
индикаторы ...........................160
13 «k» (жадта 1000-нан астам
кадрлар үшін орын қалған кезде
пайда болады) ........................30
14 Қалған кадрлар саны.............. 30
Мультиэкспозицияның автоматты
күшею индикаторы.................. 152
Қолмен реттелетін объектив
саны ....................................... 166
15 «Уақыт орнатылмаған»
индикаторы ..................... 27, 276
16 Fn түймешігін тағайындау.... 263
17 AE-L/AF-L түймешігін
тағайындау............................ 267
18 Picture Control индикаторы... 101
19 Ұзақ экспозицияда
бұрмалануды азайту
индикаторы ........................... 242
20 Қолданушы параметрлерінің
жиынтығы .............................. 245
21 Виньеттеу бақылауының
индикаторы ........................... 241
22 Ақ түс балансы ....................... 81
Ақ түс балансын қосымша
өңдеу индикаторы .................. 85
23 Кескін сапасы .......................... 55
24 Кескін өлшемі.......................... 58
25 Жарқыл режимі ..................... 125
A
Мониторды өшіру
Монитордан түсірілім мəліметін кетіру үшін R түймешігін басыңыз
немесе ысырманы босату түймешігін жартылай басыңыз. Шамамен
10 секунд бойы ешқандай əрекет орындалмаса, монитор автоматты
түрде өшеді.
A Сонымен қатар келесіні қараңыз
Монитордың қосылып тұратын уақытты таңдауға қатысты мəлімет алу
үшін c4 (Monitor off delay (Мониторды өшіруді кешіктіру), 0 253)
қолданушы параметрін қараңыз. Ақпараттық дисплейдегі əріптердің
түсін өзгертуге қатысты мəлімет алу үшін d8 (Information display
(Ақпараттық дисплей), 0 256) қолданушы параметрін қараңыз.
Ақпараттық дисплей ысырманы түсіру түймешігін жартылай басу
нəтижесінде автоматты түрде қосылуын орнатуға болады; қосымша
ақпарат үшін 273-бетті қараңыз.
12
Ақпараттық дисплей (жалғасы)
26 27
28 29 30 31 32
33
47
46
45
44
43
34
35
36
37
42
41
40
26 Кескін аумағы индикаторы .....52
27 Суретке түсіру режимі ........7, 46
Үздіксіз суретке түсіру
жылдамдығы .........................254
28 Экспозицияны кешіктіру режимі
................................................256
29 Жарқыл қуаты құлпының
индикаторы............................131
30 Жарқыл түзетілімінің
индикаторы............................128
Жарқыл түзетілімінің мəні ....128
31 Бірнеше экспозиция
индикаторы............................153
32 Экспозиция түзетілімінің
индикаторы..............................80
Экспозиция түзетілімінің мəні
..................................................80
33 Белсенді D-lighting
брекетингінің мөлшері ..........111
34 Авторлық құқық туралы мəлімет
................................................279
35 Фотокамера батареясының
индикаторы..............................29
36 Кескін туралы аңғартпа
индикаторы............................278
37 ISO сезімталдық индикаторы ...70
ISO сезімталдық......................70
Автоматты ISO сезімталдығының
индикаторы ................................72
39
38
38 Pv түймешігін тағайындау ....266
39 HDR индикаторы...................113
HDR экспозиция
айырмашылығы ....................114
40 Белсенді D-Lighting индикаторы
...............................................111
41 Жоғары ISO бұрмалануын
азайту индикаторы ...............242
42 Суретке түсіру мəзірінің жинағы
...............................................236
43 Автофокус режимі...................59
44 Eye-Fi қосылымының
индикаторы............................285
45 Бұрмалануды автоматты
басқару ..................................241
46 Өлшеу......................................75
47 Экспозиция жəне жарқыл
брекетингі индикаторы .........137
Ақ түс балансы брекетингінің
индикаторы............................141
Белсенді D-lighting
брекетингінің индикаторы ....145
X
13
P түймешігі
Ойнату режимі жəне көріністапқыш пен live
view режимінде фотосурет түсірудегі жиі
қолданылатын параметрлеріне жылдам
қатынасу үшін P түймешігін пайдаланыңыз.
Көріністапқышпен фотосурет түсіру кезінде,
ақпараттың дисплей түбінде көрсетілген
параметрлерді P түймешігін басу арқылы
P түймешігі
өзгерте аласыз. Мульти селектор көмегімен
элементтерді белгілеп, белгіленген элементке
арналған параметрлерді қарау үшін J түймешігін басыңыз.
X
1
2
3
4
5
10
9
8
7
6
1 Суретке түсіру мəзірінің жинағы
............................................... 236
2 Жоғары ISO бұрмалануын
азайту .................................... 242
3 Белсенді D-Lighting............... 110
4 HDR (жоғары динамикалық
ауқым).................................... 112
5 Pv түймешігін тағайындау.... 266
6 Fn түймешігін тағайындау.... 263
7 AE-L/AF-L түймешігін
тағайындау............................ 267
8 Picture Control ....................... 100
9 Ұзақ экспозиция бұрмалануын
азайту .................................... 242
10 Қолданушы параметрлерінің
жиынтығы .............................. 245
A Аспаптық кеңестер
Таңдалған элементтің атын көрсететін аспаптық
кеңес ақпараттық дисплейде пайда болады.
Аспаптық кеңестерді d4 (Screen Tips
(Экрандағы кеңестер); 0 254) қолданушы
параметрі көмегімен өшіруге болады.
A Сонымен қатар келесіні қараңыз
Live view режимінде фотосурет түсіру параметрлеріне P түймешесі
арқылы қатынасу туралы толық мəлімет үшін 179-бетті қараңыз,
немесе толық өлшемде ойнатылудың кезінде өңдеу параметрлерін
көрсету туралы мəлімет алу үшін 290-бетті қараңыз.
14
Фотокамера мəзірлері
Суретке түсіру, ойнату жəне баптау
параметрлерінің көбісіне фотокамера
мəзірлерінен қатынасуға болады. Мəзірлерді
көру үшін G түймешігін басыңыз.
G түймешігі
Қойындылар
Келесі мəзірлердің арасынан таңдаңыз:
• D: Ойнату (0 229)
• B: Баптау (0 271)
• C: Суретке түсіру (0 235)
• N: Өңдеу (0 287)
• O/m: MY MENU (МЕНІҢ МƏЗІРІМ)
• A: Қолданушы
немесе RECENT SETTINGS (СОҢҒЫ
параметрлері (0 243)
ПАРАМЕТРЛЕР) (əдепкі мəні — MY
MENU (МЕНІҢ МƏЗІРІМ); 0 313)
X
Жүгірткі ағымдағы мəзір ішіндегі
күйді көрсетеді.
Ағымдағы параметрлер
белгішелермен көрсетілген.
Мəзір параметрлері
Ағымдағы мəзір ішіндегі
параметрлер.
d
Егер d белгішесі монитордың
төменгі сол жақ бұрышында
пайда болса, анықтаманы L
(U) түймешігін басу арқылы
шығаруға болады. Түймешік
басулы тұрғанда ағымдағы
таңдалған параметрдің немесе
мəзірдің сипаттамасы пайда
L (U) түймешігі
болады. Дисплей арқылы
жүгіртіп қарау үшін 1 немесе 3 түймешігін басыңыз.
15
❚❚ Фотокамера мəзірлерін пайдалану
Фотокамера мəзірлерін шарлау үшін мульти селектор жəне J
түймешігі қолданылады.
Меңзерді жоғары жылжыту
J түймешігі: белгіленген
элементті таңдау
Болдырмау жəне алдыңғы
мəзірге қайтып оралу
Белгіленген элементті
таңдау немесе қосымша
мəзірді көрсету
Меңзерді төмен жылжыту
X
Мəзірлерді шарлау үшін төмендегі əрекеттерді орындаңыз.
1
Мəзірлерді ашыңыз.
Мəзірлерді ашу үшін G түймешігін
басыңыз.
G түймешігі
2
Ағымдағы мəзірдің
белгішесін белгілеңіз.
Ағымдағы мəзірдің белгішесін
белгілеу үшін 4 түймешігін
басыңыз.
3
16
Мəзірді таңдаңыз.
Қажетті мəзірді таңдау үшін 1 немесе 3 түймешігін басыңыз.
4
Меңзерді таңдалған мəзір
үстіне қойыңыз.
Меңзерді таңдалған мəзір
үстіне қою үшін 2 түймешігін
басыңыз.
5
Мəзір элементін
белгілеңіз.
Мəзір элементін белгілеу үшін
1 немесе 3 түймешігін
басыңыз.
6
7
8
X
Параметрлерді көрсетіңіз.
Таңдалған мəзір элементіне
арналған параметрлерді
көрсету үшін 2 түймешігін
басыңыз.
Параметрді белгілеңіз.
Параметрді белгілеу үшін 1
немесе 3 түймешігін басыңыз.
Белгіленген элементті таңдаңыз.
Белгіленген элементті таңдау үшін J
түймешігін басыңыз. Таңдау жасамай
шығу үшін G түймешігін басыңыз.
Келесіні ескеріңіз:
• Сұр түспен көрінетін мəзір элементтерін қазір таңдау мүмкін
болмайды.
• 2 түймешігін басу J түймешігін басумен бірдей əсер
бергенімен, кей жағдайда таңдауды тек J түймешігін басу
арқылы жасауға болады.
• Мəзірлерден шығып, сурет түсіру режиміне қайтып оралу үшін
ысырманы босату түймешігін жартылай басыңыз (0 33).
17
Алғашқы қадамдар
Фотокамера бауын тағыңыз
Бауды фотокамераның тесіктеріне мықтап тағыңыз.
X
Батареяны зарядтау
Фотокамераға EN-EL14a қайта зарядталмалы литий-ионды
батареясы (қамтамасыз етілген) қуат береді. Суретке түсіру
уақытын барынша көп ету үшін пайдалану алдында батареяны
қамтамасыз етілген MH-24 зарядтау құрылғысында зарядтаңыз.
Егер ашалы адаптер бірге жеткізілген болса, қабырғадағы
розеткаға тығылатын ашаны көтеріп, батареяны салыңыз жəне
ашаны розеткаға қосыңыз.
Батарея зарядталуда
Зарядтау аяқталды
Заряды таусылғанда батареяны толығымен зарядтау үшін
шамамен бір сағат жəне 50 минут қажет. Зарядтау аяқталғаннан
кейін зарядтау құрылғысын розеткадан ажыратыңыз жəне
батареяны алыңыз.
D
Батареяны зарядтау
Батареяны айнала температурасы 5 °C–35 °C жететін бөлмелерде
зарядтаңыз. Температура 0 °C төмен немесе 60 °C жоғары болса
батарея зарядталмайды.
18
Батарея жəне жад картасын салыңыз
Батареяларды немесе жад карталарын салудың алдында қуат
ажыратқышын OFF күйіне бұраңыз.
D
Батареяларды жəне жад карталарын салу жəне шығарып алу
Батареяларды немесе жад карталарын салу немесе шығарып алудын
алдында фотокамераны əрдайым өшіріңіз.
1
Батарея бөлімінің/жад картасы
ұяшығының қақпағын ашыңыз.
Ілмекті ағытыңыз (q) жəне (w) батарея
бөлімінің/жад картасы ұяшығының
қақпағын ашыңыз.
2
X
Батареяны салыңыз.
Батарея ілмегін бір жаққа басылған
күйде ұстау үшін батареяны пайдалана
отырып, батареяны көрсетілген бағытта
(q) салыңыз. Батарея толық салынған
кезде ілмек батареяны орнында бекітеді
(w).
Батарея ілмегі
A Жад картасы жоқ
Зарядталған EN-EL14a батареясы бар жəне
салынған жад картасы жоқ фотокамера
өшірілген күйде болғанда, басқару панелінде
жəне көріністапқышта S көрсетіледі.
19
Жад картасын салыңыз.
Жад картасын алып, оң жақта
көрсетілгендей оны орнына нық бекітіңіз.
Жад картасына қатынасу шамы бірнеше
секунд бойы жанып тұрады.
D Жад карталарын салу
Жад карталарын кері қаратып немесе
артқы жағымен салу фотокамераны
немесе картаны зақымдауы мүмкін. Жад
картасының дұрыс бағытта тұрғанын
тексеруді ұмытпаңыз. Жад картасы дұрыс
салынбаған болса, жад картасы
ұяшығының қақпағы жабылмайды.
X
4
Алды
16GB
3
Жад картасына
қатынасу шамы
Батарея бөлімінің/жад картасы
ұяшығының қақпағын жабыңыз.
A
Батареяны шығарып алу
Фотокамераны өшіріп, батарея бөлімінің/жады
картасы ұяшығының қақпағын ашыңыз.
Батареяны шығарып алу үшін батарея ілмегін
көрсеткімен көрсетілген бағытта басып, оны
қолмен шығарып алыңыз.
A
20
16GB
Жад карталарын шығарып алу
Жад картасына қатынасу шамының өшкеніне
көз жеткізгеннен кейін, фотокамераны өшіріп,
батарея бөлімі/жад картасы ұяшығының
қақпағын ашыңыз жəне шығарып алу үшін
картаны басыңыз (q). Одан соң жад картасын
қолмен шығарып алуға болады (w).
D
Батарея жəне зарядтау құрылғысы
Осы нұсқаулықтың x–xii жəне 335–338 беттерінде берілген
ескертулер мен сақтық шараларын оқып, оларды орындаңыз.
Батареяны айнала температурасы 0 °C төмен немесе 40 °C жоғары
болғанда пайдаланбаңыз; осы сақтық шарасын орындамау,
батареяның зақымдалуына немесе оның өнімділігінің нашарлауына
əкелуі мүмкін. 0 °C мен 15 °C жəне 45 °C мен 60 °C аралығындағы
температураларда батарея сыйымдылығы азаюы жəне зарядтау
уақыты ұзаруы мүмкін.
Зарядтау кезінде CHARGE шамы жылдам жыпылықтаса (секундына
шамамен сегіз рет), температура тиісті аралықта екенін тексеріп,
зарядтау құрылғысын токтан ажыратыңыз да, батареяны шығарып
алып, қайтадан салыңыз. Егер ақау жойылмаса, қолдануды дереу
тоқтатыңыз жəне батарея мен зарядттау құрылғысын өнімді сатып
алған дилеріңізге немесе Nikon компаниясының қызмет көрсету өкіліне
көрсетіңіз.
X
Зарядтау құрылғысының түйіспе тұстарын қысқа тұйықтамаңыз; осы
сақтық шарасын орындамау зарядтау құрылғысының шамадан тыс
қызуына жəне зақымдалуына əкелуі мүмкін. Зарядтау кезінде зарядтау
құрылғысын қозғамаңыз немесе батареяны ұстамаңыз. Осы сақтық
шарасын орындамау өте сирек жағдайларда батарея жартылай ғана
зарядталған кезде зарядтау құрылғысының зарядтаудың аяқталғанын
көрсетуіне əкелуі мүмкін. Зарядтауды қайта бастау үшін батареяны
алып, қайта салыңыз.
Зарядтау құрылғысын үйлесімді батареялармен ғана пайдаланыңыз.
Пайдаланбаған кезде ашаны қуат көзінен суырып қойыңыз.
21
A
Жад карталарын пішімдеу
Егер бұл жад картасын қолданудың алғаш реті
болса, немесе карта басқа құрылғыда
пішімделген болса,орнату мəзіріндегі Format
memory card (Жад картасын пішімдеу)
параметрін таңдап, дисплейде көрсетілген
картаны пішімдеуге арналған нұсқауларды
орындаңыз (0 272). Бұл əрекет жад
карталарында жазылған деректердің барлығын біржолата
өшіретінің ескеріңіз. Жалғастырмас бұрын қалаған фотосуреттерді
немесе өзге деректерді сақтау үшін компьютерге көшіріп алуды
ұмытпаңыз.
Жад карталары
X •DЖад
карталары пайдаланылғаннан кейін ысуы мүмкін. Жад
•
•
•
•
•
•
карталарын фотокамерадан шығарып алу кезінде сақтық шараларын
орындаңыз.
Жад карталарын фотокамераға салған немесе шығарып алған кезде
фотокамераны өшіріңіз. Пішімдеу барысында немесе деректер
жазылып, өшіріліп немесе компьютерге көшіріліп жатқан кезде, жад
карталарын фотокамерадан шығарып алмаңыз, фотокамераны
өшірмеңіз немесе қуат көзін шығармаңыз немесе ажыратпаңыз. Осы
сақтық шараларын орындамау деректерді жоғалту немесе
фотокамераның немесе жад картасының зақымдалуына əкелуі мүмкін.
Жад картасының түіспелеріне саусақпен немесе металл заттармен
тимеңіз.
Майыстырылуы, түсіп қалуы немесе қатты соққы алуына жол бермеңіз.
Жад картасын салу кезінде күш қолданбаңыз. Осы сақтық
шараларын орындамау жад картасының зақымдануына əкелуі
мүмкін.
Судың, жоғары ылғалдылықтың немесе күннің тік сəулелері əсеріне
ұшыратпаңыз.
Жад карталарын компьютерде пішімдемеңіз.
A
B
16G
Жазудан қорғау ажыратқышы
SD жад карталары деректердің
абайсызда жоғалуына жол бермеу үшін
жазудан қорғау ажыратқышымен
жабдықталған. Осы ажыратқыш
Жазудан қорғау
«құлыптаулы» күйінде тұрған кезде, жад
ажыратқышы
картасын пішімдеу жəне фотосуреттерді
өшіру немесе жазу мүмкін болмайды
(ысырманы босатуға тырыссаңыз мониторда ескерту көрінеді). Жад
картасының құлпын ашу үшін қосқышты «жазу» күйіне сырғытыңыз.
22
A Окуляр қақпағы
Бірге жеткізілген жіңішке бауды пайдаланып окуляр қақпағын
фотокамераға көрсетілгендей жалғаңыз.
X
Көріністапқыш арқылы жарықтың кіріп, экспозицияға кедергі келтіруін
болдырмау үшін тікелей көрініс, ұзақ экспозиция, өздігінен түсіруді
реттейтін таймермен фотосурет түсіру жəне ысырма ашық кезде
көріністапқыш арқылы қарамайтын басқа жағдайларда окуляр қақпағын
бекітіңіз. Қақпақты алу үшін қысқыштарды басыңыз, сөйтіп көтеріңіз.
A Көріністапқыш окулярын алу
Қосымша диоптриясы реттелетін көріністапқыш
линзаларын бекіту алдында көріністапқыш
окулярын шешіп алу керек. Окулярды шешіп алу
үшін саусақ пен басбармақ арасында жайлап
ұстап, көрсетілгендей бұраңыз.
23
Объективті орнату
Объектив алынған кезде шаң-тозаңның фотокамераға кіруін
болдырмау үшін сақ болу қажет. Осы нұсқаулықта анықтама
мақсатында негізінен AF-S NIKKOR 50 мм f/1.8G (Special Edition)
объективі пайдаланылады.
Көрсетілгендей объективті орнатыңыз.
X
Фотокамераның
корпус қақпағын
алып тастаңыз
Объективтің артқы қақпағын
алып тастаңыз
Бекіту таңбасы (фотокамера)
Бекіту таңбаларын
туралаңыз
Бекіту таңбасы (объектив)
Объективті орнына шырт етіп түскенше көрсетілгендей бұраңыз
24
A Объективті алып тастау
Объективтерді алып тастау немесе ауыстыру
кезінде фотокамераны өшіруді ұмытпаңыз.
Объективті шығарып алу үшін объективті
босату түймешігін (q) басып, ұстап тұрыңыз
жəне объективті сағат тілі бағытында бұраңыз
(w). Объективті алғаннан кейін объектив
қақпағы мен фотокамера корпусының қақпағы
орындарын алмастырыңыз.
A
Объективтің фокустау режимі
Егер объектив фокус режимінің қосқышымен
жабдықталған болса, автофокус режимін
таңдаңыз (A, M/A, немесе A/M).
X
D
Апертура сақиналары мен
кірістірілген микропроцессоры бар объективтер
Апертура сақинасымен жабдықталған микропроцессормен
жабдықталған объективтер қолданылған кезде (0 320), апертураны
минималды баптауға бекітіңіз (ең жоғарғы f саны).
A
Микропроцессормен жабдықталмаған/ AI емес объективтер
Фотокамераны микропроцессормен жабдықталмаған жəне AI
механизмдерімен жабдықталмаған объективтермен (AI емес
объективтермен) пайдалануға болады (0 163).
A
Кескін аумағы
DX объективі қолданылғанда DX пішіміндегі
кескін аумағы автоматты түрде таңдалынады
(0 51).
Кескін аумағы
25
Қарапайым орнату
Фотокамера алғаш рет қосылған кезде тілді таңдау тілқатысу
терезесі көрсетіледі. Тілді таңдап, уақыт пен күнді орнатыңыз.
Уақыт пен күн орнатылмайынша суретке түсіру мүмкін болмайды.
1
Фотокамераны қосыңыз.
2
Тілді таңдаңыз.
X
3
4
26
Тілді таңдау тілқатысу терезесі көрсетіледі.
Қалаған тілді белгілеу үшін 1
немесе 3 түймешігін басып,
содан кейін J түймешігін
басыңыз.
Уақыт белдеуін таңдаңыз.
Уақыт белдеуін таңдау
тілқатысу терезесі көрсетіледі.
Жергілікті уақыт белдеуін
белгілеу үшін 4 немесе 2
түймешігін басыңыз (UTC
жолағы таңдалған уақыт белдеуі мен Реттелген əмбебап
уақыт, немесе UTC, аралығындағы айырмашылықты
сағаттай көрсетеді) содан соң J түймешігін басыңыз.
Күн пішімін таңдаңыз.
Күннің, айдың жəне жылдың
көріну ретін таңдау үшін 1
немесе 3 түймешігін басыңыз.
Келесі қадамға өту үшін J
түймешігін басыңыз.
5
Жазғы уақытты қосыңыз
немесе өшіріңіз.
Жазғы уақыт параметрлері
көрсетіледі. Жазғы уақыт
əдептегідей өшірулі болады;
егер жергілікті уақыт белдеуі
жазғы уақытта болса, On (Қосулы) күйін белгілеу үшін 1
түймешігін басыңыз, содан кейін J түймешігін басыңыз.
6
Күн жəне уақытты орнату.
Оң жақта көрсетілген тілқатысу
терезесі көрсетіледі. Элементті
таңдау үшін 4 немесе 2
түймешігін басыңыз, өзгерту
үшін 1 немесе 3 түймешігін
басыңыз. Сағатты орнату жəне суретке түсіру режиміне шығу
үшін J түймешігін басыңыз (фотокамера 24 сағаттық сағатты
пайдаланатынын ескеріңіз).
X
A Сағатты орнату
Тілді жəне күн/уақыт параметрлерін орнату мəзіріндегі Language (Тіл)
(0 277) жəне Time zone and date (Уақыт белдеуі жəне күн) (0 276)
параметрлері арқылы кез-келген уақытта өзгертуге болады. Сонымен
қатар фотокамера уақыты қосымша GPS құрығысы қамтамасыз еткен
деректері көмегімен орнатылуы мүмкін (0 170).
A
Сағат батареясы
Фотокамера сағатына қуат тəуелсіз, қайта зарядталмалы қуат көзінен
беріледі, олар негізгі батарея салынған немесе фотокамера қосымша
қуат жалғағышы жəне айнымалы ток адаптері арқылы қосылған кезде
қажетінше зарядталады (0 323). Екі күн бойы зарядтау сағатқа үш
айдай уақытқа жететін қуат береді. Қосылған кезде фотокамера
сағаттың орнатылмағаны жайлы ескерту хабарын көрсетсе жəне
ақпараттық дисплейде Y белгішесі жыпылықтаса, бұл сағат
батареясы қуатының таусылғанын жəне сағаттың бастапқы қалпына
оралғанын білдіреді. Сағатты дұрыс уақыт пен күнге сай орнатыңыз.
A Фотокамера сағаты
Фотокамера сағатының дəлдігі көптеген қол сағаттары мен тұрмыстық
сағаттарға қарағанда сəл төмендеу. Сағатты дəл уақытқа сай үнемі
тексеріп, қажетінше дұрыстап тұрыңыз.
27
Көріністапқыш фокусын реттеу
Фотокамера көру қабілетіндегі дербес ерекшеліктерге
негізделген айырмашылықтарды ескеру үшін диоптрияны реттеу
мүмкіндігімен жабдықталған. Көріністапқыштағы суреттерді
жақтау ішіне алудан бұрын көріністапқыштағы дисплейдің
фокуста тұрғанын тексеріңіз.
1
X
2
Фотокамераны қосыңыз.
Объектив қабын алып, фотокамераны қосыңыз.
Көріністапқышты
фокустаңыз.
Диоптрияны реттеу тетігін АФ
аумағының жақшалары фокус
ішінде анық көрінгенше
бұраңыз. Көзіңізді
көріністапқышқа жақындатып диоптрияны реттеу тетігімен
жұмыс істеу кезінде, көзіңізге саусағыңызды немесе
тырнағыңызды кіргізіп алмаңыз.
АФ аумағының
жақшалары
Көріністапқыш фокуста
емес
Көріністапқыш фокуста
A Көріністапқыш фокусын реттеу
Көріністапқышты жоғарыда сипатталғандай фокустай алмасаңыз, əр
кадр бойынша бақылағыш автофокустауды (AF-S; 0 59), жалғыз
нүктелі АF (0 62) жəне орталық фокустау нүктесін (0 65) таңдаңыз,
одан кейін жоғары контрастты нысанын орталық фокустау нүктесінде
жақтауға алып, фотокамераны фокустау үшін ысырманы босату
түймешігін жартылай басыңыз. Фотокамера фокуста болған кезде,
нысанды көріністапқышта фокусқа анық түрде алу үшін диоптрияны
реттеу тетігін пайдаланыңыз. Қажет болса, көріністапқыш фокусын
қосымша түзеткіш объективтер көмегімен əрі қарай реттеуге болады
(0 324).
28
sСуретке түсіру
жəне ойнату
Фотосуреттерді түсіру
Фотокамераны қосыңыз
Фотосуретке түсіру алдында, төменде сипатталғандай
фотокамераны қосыңыз жəне батарея зарядталуы деңгейін мен
қалған кадрлар санын тексеріңіз.
1
2
Фотокамераны қосыңыз.
s
Қуат ажыратқышы
Фотокамераны қосыңыз. Басқару
панелі іске қосылып,
көріністапқыштағы дисплей
жанады.
Батарея зарядталуы деңгейін
тексеріңіз.
Батарея зарядталуы деңгейін басқару
панелі немесе көріністапқыш арқылы
тексеріңіз.
Белгіше
Басқару панелі Көріністапқыш
Сипаттама
L
—
Батарея толық зарядталған.
K
—
Батарея қуаты жартылай таусылған.
Батарея қуаты төмен. Батареяны
H
d
зарядтаңыз немесе қосалқы
батареяны дайындаңыз.
Батарея қуаты таусылды; ысырманы
H
d
босату ажыратылады. Батареяны
(жыпылықтайды) (жыпылықтайды)
зарядтаңыз немесе ауыстырыңыз.
29
3
s
Қалған кадрлар санын тексеріңіз.
Басқару панелі ағымдағы
параметрлермен түсіруге болатын
фотосуреттер санын көрсетеді (1000нан асатын мəндер ең жақын жүздік
санға дөңгелектеледі; мысалы, 2900
жəне 2999 арасындағы мəндер 2,9 мың
ретінде көрсетіледі). Бұл сан нөлге жеткенде, ысырма
жылдамдығының дисплейі жыпылықтайтын n немесе j
көрсеткенде, A кадрлар есептегіш дисплейінде
жарқылдайды. Басқа жад картасын салыңыз немесе бірнеше
суретті өшіріңіз.
Экспозиция режимін таңдаңыз
Экспозиция режимін таңдау дискін қалаған
баптауға қарай бұраңыз.
A
Кескін сенсорын тазалау
Фотокамера қосылған немесе өшірілген кезде тозаңды кетіру үшін
фотокамераның кескін сенсорын қаптайтын төменгі жиіліктер сүзгісін
дірілдетеді (0 329).
30
Фотокамераны дайындаңыз
Фотосуреттерді көріністапқышта жақтауға
алған кезде, қол тұтқасын оң қолыңызбен
ұстап, фотокамераның корпусын немесе
объективті сол қолмен тіреңіз.
Шынтағыңызды жай ғана кеудеңізге
тірелген күйде ұстап, денеңіздің теңселмеуі
үшін бір аяғыңызды екінші аяғыңыздан
жарты адымдай алға созыңыз.
Фотосуреттерді жақтауға портреттік (тік)
бағытта алған кезде, фотокамераны оң жақ
жақтағы үш суреттің астында
көрсетілгендей етіп ұстаңыз.
s
Фокустау жəне суретке түсіру
1
Ысырманы босату
түймешігін
жартылай басыңыз.
Фокустау нүктесі
Фокустау үшін
ысырманы босату
түймешігін жартылай
басыңыз. Белсенді
фокустау нүктесі
көрсетіледі.
Фокустау
Буфер
индикаторы сыйымдылығы
31
2
Көріністапқыштағы индикаторларды тексеріңіз.
Фокустау əрекеті аяқталған кезде, көріністапқышта фокустау
күйінің индикаторы (I) пайда болады.
Көріністапқыш
дисплейі
I
2
4
2 4
(жыпылықтайды)
s
Сипаттама
Нысан фокуста.
Фокустау нүктесі фотокамера мен нысанның
арасында орналасады.
Фокустау нүктесі нысанның артында
орналасады.
Фотокамера автофокустың көмегімен фокус
нүктесіндегі нысанды фокустай алмайды.
Ысырманы босату түймешігі жартылай басылған
кезде, фокус құлыптанады жəне жад буферінде
(«t»; 0 47) сақтауға болатын кадрлар саны
көріністапқыштың дисплейінде көрсетіледі.
Автофокус арқылы фокустау мүмкін болмаған жағдайда не
істеу туралы мəлімет алу үшін, «Автофокуспен жақсы
нəтижелерге жету» нұсқаулығын қараңыз (0 61).
3
32
Суретке түсіру.
Ысырманы босату түймешегін
ақырын басыңыз, ысырманы
босату үшін соңына дейін
басып, фотосуретті түсіріңіз.
Фотосуреттер жад картасына
Жад картасына қатынасу
жазылып жатқан кезде, жад
шамы
картасына қатынасу шамы
жанады. Шам өшкенше жəне
жазу аяқталғанға дейін жад картасын шығарып алмаңыз
немесе қуат көзін шығармаңыз немесе ажыратпаңыз.
A
Ысырманы босату түймешігі
Фотокамераның екі сатылы ысырманы босату түймешігі бар.
Фотокамера ысырманы босату түймешігі жартылай басылған кезде
фокустайды. Фотосурет түсіру үшін ысырманы босату түймешігін
соңына дейін басыңыз.
Фокустау: жартылай
басыңыз
Сурет түсіру: соңына
дейін басыңыз
A Күту режимінің таймері
Батарея қуатының жұмсалуын азайту үшін шамамен 6 секунд бойы
ешқандай əрекет орындалмаса, көріністапқыш жəне басқару панелінің
ысырма жылдамдығы мен апертура дисплейлері өшеді. Дисплейді
қайтадан қосу үшін ысырманы босату түймешігін жартылай басыңыз.
Күту режимінің таймері автоматты түрде аяқталғанға дейінгі уақыт
ұзақтығын c2 (Standby timer (Күту режимінің таймері), 0 251)
қолданушы параметрі арқылы таңдауға болады.
Экспозиция
өлшегіштері
қосулы
Экспозиция
өлшегіштері
өшірулі
s
Экспозиция
өлшегіштері
қосулы
A
Фотокамераның өшірілген дисплейі
Егер батарея мен жад картасы салынған болса,
фотокамера өшірілген кезде қалған кадрлар
санын дисплейде көрсетеді.
Басқару панелі
33
Қарапайым ойнату
1
K түймешігін
басыңыз.
Фотосурет мониторда
көрсетіледі.
K түймешігі
2
Қосымша фотосуреттерді
қараңыз.
Қосымша суреттерді 4 немесе
2 түймешігін басу арқылы
дисплейге шығаруға болады.
Ағымдағы фотосуретке
қатысты қосымша мəліметті
қарау үшін 1 жəне 3 (0 188)
түймешіктерін басыңыз.
s
1/ 12
1/ 125
F5. 6
NIKON D f
100
50mm
0, 0
100NC_DF
DSC_0001. JPG
15 / 10 / 2013 10: 02: 28
N OR
ORMAL
AL
4928x3280
Ойнатуды тоқтатып, суретке
түсіру режиміне оралу үшін
ысырманы босату түймешігін
жартылай басыңыз.
A
Кескінді тексере қарау
Ойнату мəзіріндегі (0 232) Image review (Кескінді тексере қарау)
параметрі үшін On (Қосулы) күйі таңдалған кезде, түсірілгеннен кейін
фотосуреттер мониторда бірнеше секунд бойы көрсетіледі.
34
Қаламайтын фотосуреттерді
өшіру
Ағымдағы уақытта мониторға шығарылған фотосуретті өшіру
үшін O түймешігін басыңыз. Өшірілгеннен кейін
фотосуреттерді кері қайтару мүмкін болмайтынын ескеріңіз.
1
Фотосуретті көрсету.
Алдыңғы бетте сипатталғандай өшіремін
деген фотосуретті дисплейге
шығарыңыз.
s
2
Фотосуретті өшіріңіз.
O түймешігін басыңыз.
Тілқатысу терезесі
дисплейге шығарылады;
кескінді өшіру жəне ойнату
режиміне оралу үшін O
түймешігін қайта басыңыз.
Суретті өшірмей шығу
үшін K басыңыз.
O түймешігі
A
Өшіру
Таңдалған кескіндерді (0 205), белгілі бір күні түсірілген барлық
кескіндерді (0 206) немесе ағымдығы қалтадағы барлық кескіндерді
(0 205) өшіру үшін ойнату мəзіріндегі Delete (Өшіру) параметрін
пайдаланыңыз.
35
#
Экспозиция
режимі
Экспозиция режимін таңдау үшін
экспозиция режимін таңдау дискін көтеріңіз
жəне бұраңыз.
#
Режим
P
S
A
M
36
Сипаттама
Бағдарламаланған автоматты режим (0 38): фотокамера
оңтайлы экспозиция үшін ысырма жылдамдығы мен
апертураны орнатады. Тез түсірілген суреттер жəне
фотокамера параметрлерін реттеуге уақыт аз болатын басқа да
жағдайларда ұсынылады.
Ысырманы ұстап тұру басымдығы бар автоматты режим
(0 39): қолданушы ысырма жылдамдығын таңдайды;
фотокамера үздік нəтижеге жету үшін апертураны таңдайды.
Қозғалысты қатырып тастау немесе бұлдырату үшін
пайдаланыңыз.
Апертура басымдығы бар автоматты режим (0 41):
қолданушы апертураны таңдайды; фотокамера үздік нəтижеге
жету үшін ысырма жылдамдығын таңдайды. Артқы фонды
бұлдырату немесе алдыңғы фон мен артқы фонды фокус ішіне
алу үшін пайдаланыңыз.
Қолмен баптау режимі (0 42): қолданушы ысырма
жылдамдығын жəне апертураны да реттейді. Ұзақ
экспозициялар үшін ысырма жылдамдығын қолмен басылу
режиміне (B) немесе Уақыт (T) күйіне орнатыңыз.
A
Объектив түрлері
Микропроцессормен жабдықталған объективті апертура сақинасымен
пайдаланған кезде (0 320) апертура сақинасын минималды
апертурада құлыптаңыз (ең жоғарғы f саны). G жəне Е типті
объективтер апертура сақинасымен жабдықталмайды.
Микропроцессормен жабдықталмаған объективтерді пайдаланған
кезде (0 163), A немесе M экспозиция режимін таңдаңыз жəне
объективтің апертура сақинасын пайдаланып апертураны реттеңіз.
Егер микропроцессормен жабдықталмаған объективпен P немесе S
экспозиция режимі таңдалса, фотокамера A экспозиция режимінде
жұмыс істейді жəне 7 көріністапқышта пайда болады. Қосымша ақпарат
алу үшін 318-бетті қараңыз.
A
Микропроцессормен жабдықталмаған объективтер (0 163)
Объективтің апертура сақинасын апертураны
реттеу үшін пайдаланыңыз. Объективтің
максималды апертурасы,
микропроцессормен жабдықталмаған
объектив жалғанғанда, параметрлерді орнату
мəзіріндегі (0 163) Non-CPU lens data
(Микропроцессормен жабдықталмаған
объектив деректері) элементін пайдаланып
көрсетілген болса, ағымдағы f саны көріністапқыш пен басқару
панелінде ең жақын нүктеге дейін дөңгелектенген күйде көрсетіледі.
Əйтпесе апертура дисплейлері тек тоқтаулар санын ғана көрсетеді (F,
максималды апертура FA) түрінде көрсетіледі жəне f-санын
объективтің апертура сақинасынан оқу керек. AI механизмдерімен
жабдықталмаған объективтер (AI емес объективтер) үшін апертура
объективтің апертура сақинасын пайдаланып реттеледі. Апертурадағы
өзгерістер фотокамера дисплейлерінде көрсетілмеген; фотокамераны
апертура сақинасымен таңдалған апертураға орнату үшін қосымша
басқару дискін пайдаланыңыз (0 168).
#
37
P: Бағдарламаланған автоматты режим
Бұл режимде фотокамера ысырма
жылдамдығын жəне аператураны
жағдайлардың көбінде экспозициянының
оңтайлығын қамтамасыз ету үшін бекітілген
бағдарламаға сəйкес автоматты түрде
реттеп отырады.
#
A
Икемді бағдарлама
P экспозиция режимінде, экспозиция
өлшегіштері қосылып тұрғанда, ысырма
жылдамдығы мен апертураның түрлі
комбинацияларын басқару дискін бұрау арқылы
таңдауға болады («икемді бағдарлама»).
Дискіні оңға қарай бұрап артқы фондағы
элементтерді бұлдырату үшін апертураларды
үлкейтіңіз (төмен f сандары) немесе қозғалысты Басты басқару дискі
«қатырып тастайтын» жоғары ысырма
жылдамдықтарын қосыңыз. Дискіні солға қарай
Көріністапқыш
бұрап анық түсірілетін кеңістік тереңдігін
ұлғайту үшін апертураларды кішірейтіңіз
(жоғары f сандары) немесе қозғалысты бұлдырататын төмен ысырма
жылдамдықтарын қосыңыз. Комбинациялардың барлығы бірдей
экспозиция береді. Икемді бағдарлама қосылып тұрғанда, E
индикаторы көріністапқышта пайда болады. Əдепкі ысырма
жылдамдығы мен апертура параметрлерін қалпына келтіру үшін басты
басқару дискін индикатор дисплейден жоғалғанша бұраңыз, басқа
экспозиция режимін таңдаңыз немесе фотокамераны өшіріңіз.
A Сонымен қатар келесіні қараңыз
Бекітілген экспозиция бағдарламасы туралы ақпарат алу үшін 339бетті қараңыз.
38
S: Ысырманы ұстап тұру басымдығы
бар автоматты режим
Ысырманы ұстап тұру басымдығы бар
автоматты режимде, ысырма жылдамдығын
реттеу дискін ысырма жылдамдығын таңдау
үшін бұрайсыз, ал фотокамера оңтайлы
экспозиция беретін апертураны автоматты
түрде таңдайды. Реттеу дискі 1/3 STEP, X,
жəне T параметрлерінде құлыптанады;
басқа параметрді таңдау үшін, ысырма жылдамдығын таңдау
дискінің түсіру құлпын басып тұрып бұраңыз.
Ысырма жылдамдығын реттеуші диск
#
Ысырма жылдамдығын реттеуші дискінің құлпын босату
1/4000
s–1/2 s
1/3 ЭМ
сатылары
(0 40)
Жарқылды
синхрондау (0 257)
1–4 s (қызыл)
• T (уақыт, 0 44) жəне B (қолмен басылу режимі, 0 44) тек M
экспозиция режимінде қолданылады.
A Сонымен қатар келесіні қараңыз
Ысырма жылдамдығы дискісімен таңдалған ысырма жылдамдығын
қосымша өңдеу басқару дискін пайдалану туралы ақпаратты алу үшін,
f11 (Easy shutter-speed shift (Ысырма жылдамдығын жеңіл
алмастыру); 0 270) қолданушы параметрін қараңыз. «A» немесе
«%» жыпылықтағыш индикаторы ысырма жылдамдығы дисплейінде
пайда болғанда орындалуы тиіс əрекеттер туралы ақпаратты алу үшін
347-бетті қараңыз.
39
1/3 STEP (Экспозиция режимі S жəне M)
#
40
Ысырма жылдамдығының дискі
1/3 STEP бұралғанда, ысырма
жылдамдығы 1/3 ЭМ қадамдарына
басты басқару дискін бұрау
арқылы реттелінуі мүмкін;
таңдалған ысырма жылдамдығы
басқару панелі жəне
көріністапқышта көрсетіледі. 1/4000
жəне 30 s мəндері арасынан
таңдаңыз. Экспозиция режимінде
M, «Қолмен басылу режимі» жəне
«Уақыт» жылдамдықтары ұзақ
экспозицияларды жазу үшін
пайдалануы мүмкін.
Басты басқару дискі
A: Апертура басымдығы бар
автоматты режим
Апертура басымдығы бар автоматты режимде
сіз апертураны таңдайсыз, ал фотокамера
оңтайлы экспозиция шығаратын ысырма
жылдамдығын автоматты түрде таңдайды.
Объективтің ең төмен жəне ең жоғары мəндері
арасындағы бір апертураны таңдау үшін
қосымша басқару дискін экспозиция
өлшегіштері қосылып тұрғанда бұраңыз;
таңдалған апертура басқару панелінде жəне
көріністапқышта көрсетіледі.
Қосымша басқару дискі
#
A
Апертура сақиналары бар объективтер
Егер Aperture ring (Апертура сақинасы) f7 (Customize command dials
(Басқару дисктерін теңшеу)) > Aperture setting (Апертура параметрі)
(0 268) қолданушы параметрі үшін таңдалса, апертураны объективтің
апертура сақинасы арқылы орнатуға болады.
A
Анық түсірілетін кеңістік тереңдігін алдын ала қарап шығу
Апертура əсерлерін алдын ала қарап шығу үшін Pv
түймешігін басыңыз жəне басып тұрыңыз. Объектив
фотокамера таңдаған апертура мəнінде (P жəне S
экспозиция режимдері) немесе қолданушы
таңдаған мəнінде (A жəне M) анық түсірілетін
кеңістік тереңдігін көрініскөрсеткіште алдын ала
қарап шығу мүмкіндігін береді. тоқтайды.
Pv түймешігі
A
e5 қолданушы параметрі—Modeling Flash (Кескінді қалыптастыруға
арналған жарық)
Бұл параметрі Nikon Creative Lighting System (CLS; 0 118) қолдайтын
қосымша жарқылы бөлігі Pv түймешесі басылған кезде кескінді
қалыптастыруға арналған жарқылды шығарып-шығармайтынын басқарады.
Қосымша ақпарат алу үшін 259-бетті қараңыз.
41
M: Қолмен баптау режимі
Қолмен экспозициялау режимінде ысырма
жылдамдығын да, апертураны да
басқарасыз. Экспозиция өлшегіштері қосулы
тұрғанда, объектив үшін апертураны
минимум мен максимум аралықтарындағы
мəндерді орнату үшін қосымша басқару
дискін бұраңыз; ысырма жылдамдығын
орнату үшін ысырма жылдамдығын таңдау дискінің құлпын
босату түймешігін басып тұрып бұраңыз. Экспозицияны тексеру
үшін экспозиция индикаторларын пайдаланыңыз.
#
Қосымша басқару
дискі
1/4000
s–1/2 s
1/3 ЭМ
сатылары
(0 40)
Жарқылды
синхрондау (0 257)
Ысырма
жылдамдығын
реттеуші диск
42
Ұзақ экспозициялар
(0 44)
1–4 s (қызыл)
A
Апертура сақиналары бар объективтер
Егер Aperture ring (Апертура сақинасы) f7 (Customize command
dials (Басқару дисктерін теңшеу)) > Aperture setting (Апертура
параметрі) (0 268) қолданушы параметрі үшін таңдалса, апертураны
объективтің апертура сақинасы арқылы орнатуға болады.
A
Экспозиция индикаторы
«Қолмен басылу режимінен» немесе «уақыттан» басқа ысырма
жылдамдықтары таңдалған кезде, көріністапқыштағы экспозиция
индикаторы ағымдағы параметрлерде фотосуреттің жарық көзінде кем
немесе артық ұсталатынын көрсетеді. Экспозицияны өлшеу жүйесінің
лимиттері шектерінен асып кетсе, индикатор жыпылықтайды.
Оңтайлы
экспозиция
Жарық көзінде 1/3 ЭМ
кем ұсталған
Жарық көзінде 2 ЭМ
артық ұсталған
A Сонымен қатар келесіні қараңыз
Ысырма жылдамдығы дискісімен таңдалған ысырма жылдамдығын
қосымша өңдеу басқару дискін пайдалану туралы ақпаратты алу үшін,
f11 (Easy shutter-speed shift (Ысырма жылдамдығын жеңіл
алмастыру); 0 270) қолданушы параметрін қараңыз. Теріс мəндер оң
жақта, ал оң мəндер сол жақта көрсетілетін етіп экспозиция
индикаторларын теріс ауыстыру туралы ақпаратты алу үшін f10
(Reverse indicators (Индикаторларды теріс ауыстыру), 0 269)
қолданушы параметрін қараңыз.
#
43
❚❚ Ұзақ экспозициялар (тек M режимі)
#
Қозғалыстағы жарық көздері, жұлдыздар,
түнгі көрініс немесе отшашу түсіруге
арналған ұзақ экспозициялар үшін мына
ысырма жылдамдықтарын таңдаңыз.
• Қолмен басылу режимі (B): ысырманы
Əсер ету ұзақтығы:
босату түймешігі төмен басылып тұрған
35 s
кезде, ысырма ашық болады. Бұлдырамас
Апертура: f/25
үшін штатив немесе қосымша сымсыз
қашықтан басқару бөлігін (0 325) немесе
қашықтан басқару сымын айдаланыңыз (0 325).
• Уақыт (T): экспозицияны фотокамерадағы ысырманы босату
түймешігін, не болмаса қосымша қашықтан басқару пультін,
немесе сымсыз қашықтан басқару бөлігін пайдалануды
бастаңыз. Ысырма отыз минут бойы немесе түймешік екінші
рет басылғанша ашық болып тұрады.
Суретке түсіруді бастамас бұрын, фотокамераны штативке
бекітіңіз немесе фотокамераны тұрақты, түзу жерге қойыңыз.
Экспозицияны аяқтауға дейін қуатты жоғалтпау үшін толық
зарядталған батареяны немесе қосымша айнымалы ток адаптері
мен қуат жалғағышын пайдаланыңыз. Бұрмаланудың (ашық түсті
нүктелер, кездейсоқ орналасқан жарық нүктелер немесе
түстердің əркелкілігі) ұзақ экспозицияларда болуы мүмкіндігін
ескеріңіз; түсіру алдында суретке түсіру мəзіріндегі Long
exposure NR (Ұзақ экспозиция NR) үшін On (Қосулы)
параметрін таңдаңыз (0 242). Көріністапқыш арқылы өтетін
жарықтың фотосуреттерге жəне экспозицияға кедергі келтіруіне
жол бермеу үшін көріністапқышты бірге жеткізілген окуляр
қақпағымен жабыңыз (0 23).
1
44
Экспозиция режимін
таңдау дискін M күйіне
бұраңыз.
Экспозиция режимін таңдау
дискі
2
Ысырма жылдамдығын
таңдаңыз.
Ысырма жылдамдығы
дискісінің құлыпты босату
түймешігін басып тұрып,
ысырма жылдамдығы дискісін
B (қолмен басылу режимі)
немесе T (уақыт; егер ысырма
жылдамдығы дискісі 1/3 STEP
күйіне бұралса, ысырма
жылдамдығын негізгі басқару
дискін бұрау арқылы таңдауға
болады). «Қолмен басылу
режимі» ысырма
жылдамдығында басқару
панелі жəне көріністапқыш
A көрсетеді, ал «уақыт»
параметрі таңдалғанда %
көрсетіледі.
Ысырма жылдамдығын
реттеу дискі
Ысырма жылдамдығын
реттеу дискінің құлпын
босату
Қолмен басылу
режимі
#
Уақыт
3
Ысырманы ашыңыз.
Қолмен басылу режимі: фокустаудан кейін
фотокамерадағы я болмаса қосымша қашықтан басқару
сымындағы немесе сымсыз қашықтан басқару бөлігіндегі
ысырманы босату түймешігін соңына дейін басыңыз.
Экспозиция аяқталғанша ысырманы босату түймешігін басып
тұрыңыз.
Уақыт: ысырманы босату түймешігін соңына дейін басыңыз.
4
Ысырманы жабыңыз.
Қолмен басылу режимі: ысырманы босату түймешігінен
саусағыңызды алыңыз.
Уақыт: ысырманы босату түймешігін соңына дейін басыңыз.
Суретке түсіру отыз минуттан кейін автоматты түрде
аяқталады.
45
k
Суретке түсіру режимі
Суретке түсіру режимін таңдау
Суретке түсіру режимін таңдау үшін суретке
түсіру режимінің дискін қалаған параметрге
бұрап қойыңыз (0 7).
Режим
S
k
CL
CH
J
E
MUP
Сипаттама
Əр кадр бойынша: ысырманы босату түймешігі басылған əр уақыт
сайын фотокамера бір фотосурет түсіреді.
Үздіксіз төмен температура: ысырманы босату түймешігі басылып
тұрғанда, фотокамера секундына үсіред 1–5 кадр түсіреді. 1 d5
Қолданушы параметрін қолдану арқылы кадрлар жиілілігі таңдалуы
мүмкін (CL mode shooting speed (CL режимінде суретке түсіру
жылдамдығы), 0 254).
Үздіксіз жоғары жылдамдық: ысырманы босату түймешігі басылып
тұрғанда, фотокамера секундына 5,5 кадр түсіреді. 2
Ысырманы тыныш түсіру: əр кадр бойынша режимі сияқты, бірақ
ысырманы босату түймешігі толық басылған кезде айна орнына сырт
етіп қайтып түспейді жəне бұл қолданушыға айна шығаратын дыбыстың
уақытын басқаруға мүмкіндік береді, яғни бұл əр кадр бойынша
режиміне қарағанда тыныштау болады. Оған қоса, d1 (Beep
(Дыбыстық сигнал); 0 253) қолданушы параметрі үшін таңдалған
параметрге қарамастан дыбыс сигналы берілмейді.
Өздігінен түсіруді реттейтін таймер: автотүсіру таймерімен сурет
түсіріңіз (0 48).
Айнаны көтеру: осы режимді телеобъективпен немесе жақыннан
фотосурет түсіргенде, не болмаса фотокамераның сəл қозғалысы
фотосуреттердің бұлдырап шығуына əкелетін басқа да жағдайларда
фотокамера дірілін азайту үшін таңдаңыз.
1 EN-EL14a батареясы, үздіксіз бақылағыш АF, ысырма ұсталмының басымдығы бар автоматты
немесе қолмен реттеу режимдеріндегі экспозиция, 1/200 s немесе одан да жоғары ысырма
жылдамдығымен, əдепкі мəндегі d5 Қолданушы параметрінен басқа қалған параметрлер жəне
жады буферінде қалған жадымен фотосурет түсірудің орташа жылдамдығы.
2 EN-EL14a батареясы, үздіксіз бақылағыш АF, ысырманы ұстап тұру басымдығы бар
автоматты немесе қолмен реттеу режимдеріндегі экспозиция, 1/200 s немесе одан да
жоғары ысырма жылдамдығымен, əдепкі басқа параметрлер жəне жад буферінде
қалған жадпен фотосурет түсірудің орташа жылдамдығы.
46
Фотосурет түсіру жылдамдығы ысырма жылдамдықтары баяу
немесе апертуралар кішкентай болғанда (жоғары f сандары),
дірілді азайту (ДА объективтерінде болады) немесе автоматты
ISO сезімталдық бақылауы қосулы (0 70, 72), не болмаса
батарея заряды төмен болғанда азаяды.
A Жад буфері
Түсірілген фотосуреттер жад картасына
сақталғанға дейін фотосуреттер түсіруін
жалғастыруды мүмкін ету үшін, фотокамера
уақытша сақтауға арналған жад буферімен
жабдықталған. 100 фотосуретке дейін бірінен
соң бірін түсіруге болады; дегенмен, буфер
толған кезде фотосурет түсіру кезіндегі кадр
жылдамдығы төмендейтінін ескеріңіз (tAA). Ағымдағы параметрлерде
жад буферінде сақтауға болатын кескіндердің жуық саны ысырманы
босату түймешігі басылған кезде көріністапқыштағы жəне басқару
панеліндегі кадрлар есептегіші дисплейлерінде көрсетіледі. Оң
жақтағы суретте буферде шамамен 55-суретке арналған бос орын
қалған кездегі дисплей көрсетілген.
k
Фотосуреттер жад картасына жазылып жатқан кезде жад картасына
қатынасу шамы жанады. Суретке түсіру жағдайлары мен жад
картасының өнімділігіне байланысты, жазу бірнеше секундтан бірнеше
минутқа дейін созылуы мүмкін. Қатынасу шамы өшкенше жад
картасын шығармаңыз немесе қуат көзін суырмаңыз немесе
ажыратпаңыз. Егер фотокамера буферде деректер қалған кезде
өшірілген болса, қуат буфердегі барлық кескіндер жазылғанша
өшпейді. Егер батарея қуаты буферде кескіндер қалған кезде
таусылса, ысырманы босату мүмкіндігі ажыратылады жəне кескіндер
жад картасына тасымалданады.
A
Тікелей көрініс
Егер тікелей көрініспен фотосурет түсіру кезінде үздіксіз түсіру режимі
қолданылса (0 172), ысырманы босату түймешігі басылғанда
фотосуреттер объектив арқылы дисплейдің көрініс орнында көрсетіледі.
A Сонымен қатар келесіні қараңыз
Бір серия ішінде түсіруге болатын фотосуреттердің максималды санын
таңдау туралы ақпаратты алу үшін d6 (Max. continuous release
(Максималды үздіксіз түсіру), 0 254) қолданушы параметрінен
қараңыз. Бір серия ішінде түсіруге болатын фотосуреттердің саны
туралы ақпаратты алу үшін 364-бетті қараңыз.
47
Өздігінен түсіруді реттейтін
таймер режимі
Өздігінен түсіруді реттейтін таймерді фотокамера дірілін азайту
немесе автопортреттерді түсіру үшін пайдалануға болады.
1
2
Фотокамераны штативке бекітіңіз.
Фотокамераны штативке бекітіңіз немесе фотокамераны
тұрақты, тегіс жерге қойыңыз.
Өздігінен түсіруді
реттейтін таймерді
таңдаңыз.
Суретке түсіру режимінің дискін
E күйіне бұраңыз.
k
Суретке түсіру режимінің дискі
3
Фотосуретті жақтауға алыңыз.
A
Көріністапқышты жабу
Көріністапқыш арқылы өтетін жарықтың фотосуреттерге жəне
экспозицияға кедергі келтіруіне жол бермеу үшін көріністапқышты
бірге жеткізілген DK-26 окуляр қақпағымен жаыңыз (0 23).
4
48
Фотосуретті түсіріңіз.
Фокустау үшін ысырманы
босату түймешігін жартылай
басыңыз, содан соң таймерді
іске қосу үшін түймешікті аяғына
дейін төмен басыңыз (егер фотокамера фокустай алмаса
немесе ысырманың түсірілуі мүмкін емес басқа да
жағдайларда таймер іске қосылмайтындығын ескеріңіз).
Өздігінен түсіруді реттейтін таймердің шамы жыпылықтай
бастайды. Фотосуреттің түсірілуіне екі секунд қалғанда,
өздігінен түсіруді реттейтін таймердің шамы жыпылықтауды
қояды. Ысырма таймер іске қосылғаннан кейін он секунд
өткенде түсіріледі. Түсірілген суретті дисплейден алып
тастау үшін басқа түсіру режимін таңдаңыз.
A Сонымен қатар келесіні қараңыз
Өздігінен түсіруді реттейтін таймер ұзақтығын таңдау, түсірілімдер
саны жəне түсірілімдер аралығындағы интервал туралы ақпаратты алу
үшін с3 (Self-timer (Өздігінен түсіруді реттейтін таймер); 0 252)
қолданушы параметрінен қараңыз. Өздігінен түсіруді реттейтін
таймерді пайдаланғанда шығарылатын дыбыстық сигналдарды реттеу
туралы ақпаратты алу үшін d1 (Beep (Дыбыстық сигнал); 0 253)
қолданушы параметрін қараңыз.
k
49
Айнаны көтеру режимі
Айна көтерілген кезде фотокамераның қозғалуының салдарынан
орын алатын бұлдыратуды барынша азайту үшін осы режимді
таңдаңыз. Штатив қолданған жөн.
1
Айнаны көтеру режимін
таңдаңыз.
Суретке түсіру режимінің дискін
MUP күйіне бұраңыз.
Суретке түсіру режимінің
дискі
k
2
Айнаны көтеріңіз.
Суретті жақтауға алыңыз, фокустаңыз
да, ысырманы босату түймешігін аяғына
дейін басып айнаны көтеріңіз.
D Айнаны көтеру
Айна көтеріліп тұрған кезде, фотосуреттердің көріністапқыш пен
автофокуста жақтауға алыну мүмкін емес, сондай-ақ өлшеу
орындалмайды.
3
Фотосурет түсіріңіз.
Суретке түсіру үшін ысырманы босату
түймешігін қайтадан соңына дейін
басыңыз. Фотокамера қозғалысынан
туындайтын бұлдыратуды болдырмау үшін ысырманы
босату түймешігін ақырын басыңыз. Суретке түсіру
аяқталғанда айна төмендетіледі.
A Айнаны көтеру режимі
Айна көтерілгеннен кейін 30 с ішінде ешбір əрекет орындалмаса, сурет
автоматты түрде түсіріледі.
50
dКескінді жазу
параметрлері
Кескін аумағы
FX (36×24) 1,0× жəне DX (24×16) 1,5× арасынан кескін аумағын
таңдаңыз.
Көріністапқыш дисплейі
d
FX кескін аумақты
(36×24) фотосурет
DX кескін аумақты
(24×16) фотосурет
A
DX объективтері
DX объективтері DX пішіміндегі фотокамералармен қолдануға арналған
жəне олардың көрініс бұрышы 35 мм пішіміндегі фотокамералармен
қолданылатын объективтерге қарағанда кішірек болады. Егер Auto DX
crop (Автоматты түрде DX кесу) өшірулі болса жəне Choose image
area (Кескін аумағын таңдау) үшін FX (36×24) 1.0× (FX пішімі)
таңдалған болса, DX объективі жалғанған кезде кескін шеттері көрінбеуі
мүмкін. Бұл көріністапқышта анық көрілмеуі де мүмкін, алайда кескіндер
ойнатылған кезде ажыратылымдықтың нашарлауын немесе кескін
шеттерінің күңгірттенуін байқауыңыз мүмкін.
51
❚❚ Choose Image Area (Кескін аумағын таңдау)
Auto DX crop (Автоматты түрде DX кесу)
үшін DX емес объективі немесе Off
(Өшірулі) күйіндегі DX объективтері
жалғанған кезде қолданылатын кескін
аумағын таңдаңыз (0 53).
Параметр
Сипаттама
Кескіндер кескін сенсорының толық көлемін (36,0 ×
23,9 мм) қолдана отырып FX пішімінде жазылады,
FX (36×24) 1.0×
сөйтіп 35 мм пішіміндегі фотокамерамен
c (FX пішімі)
пайдаланатын NIKKOR объективіне эквивалентті
көрініс бұрышын шығарады.
23,4 × 15,5 мм кескін сенсорының ортасындағы
аудан DX пішіміндегі суреттерді жазу үшін
DX (24×16) 1.5×
a
қолданылады. 35 мм пішіміндегі объективтің жуық
(DX пішімі)
фокустық қашықтығын есептеп шығару үшін, 1,5-ке
көбейтіңіз.
d ❚❚ Auto DX Crop (Автоматты түрде DX кесу)
DX объективі жалғанғанда DX кесуді
автоматты түрде таңдауды немесе
таңдамауды қалаңыз.
Параметр
Сипаттама
Фотокамера DX объективі жалғанған кезде автоматты түрде
On
DX кесуді таңдайды. Егер басқа объектив жалғанса, Choose
(Қосулы) image area (Кескін аумағын таңдау) параметрі ушін
іріктелген кесу қолданылады.
Off
Кесу Choose image area (Кескін аумағын таңдау)
(Өшірулі) параметрімен қолдану үшін іріктелген.
A
Көріністапқыш дисплейі
DX пішіміндегі кесу оң жақта көрсетілген; a5
(Focus point illumination (Фокустау нүктесінің
жарығы)) > AF point illumination (АФ
нүктесінің жарығы) қолданушы параметрі үшін
Off (Өшірулі) күйі таңдалғанда кесуден тыс
жатқан аумақ сұр түспен көрсетіледі (0 248).
52
DX пішімі
Кескін аумағын суретке түсіру мəзіріндегі Image area (Кескін
аумағы) параметрі арқылы немесе басқару тетігін басу жəне
басқару дискін бұрау арқылы орнатуға болады.
❚❚ Кескін аумағы мəзірі
1
Сурет түсіру мəзірінде
Image area (Кескін
аумағы) параметрін
таңдаңыз.
Мəзірлерді дисплейге
шығару үшін G
G түймешігі
түймешігін басыңыз.
Суретке түсіру мəзірінде
(0 235) Image area (Кескін аумағы) параметрін белгілеп, 2
түймешігін басыңыз.
2
3
Параметрді таңдаңыз.
Auto DX crop (Автоматты
түрде DX кесу) немесе Choose
image area (Кескін аумағын
таңдау) пəрменін белгілеңіз
жəне 2 түймешігін басыңыз.
d
Параметрлерді реттеңіз.
Параметрді таңдап, J
басыңыз. Таңдалған кесу
көріністапқыштың дисплейіне
шығарылды (0 52).
A
Кескін аумағы
Таңдалған параметрі ақпараттық дисплейде
көрсетіледі.
53
❚❚ Фотокамераны басқару элементтері
1
Кескін аумағын таңдауды фотокамераның басқару
элементіне тағайындаңыз.
Қолданушы параметрлері мəзіріндегі (0 266) фотокамераны
басқару элементі үшін «басу+басқару дискі» параметрі
ретінде Choose image area (Кескін аумағын таңдау)
пəрменін таңдаңыз. Кескін аумағының таңдауын Fn
түймешігіне (f4 қолданушы параметрі, Assign Fn button (Fn
түймешігін тағайындау), 0 263), Pv түймешігіне (f5
қолданушы параметрі, Assign preview button (Алдын-ала
қарап шығу түймешігін тағайындау), 0 266), немесе
A AE-L/AF-L түймешігіне (f6 қолданушы параметрі, Assign
AE-L/AF-L button (АЭ-Қ/АФ-Қ түймешігін тағайындау),
0 267) тағайындауға болады.
2
d
Таңдалған басқару элементін пайдаланып кескін
аумағын таңдаңыз.
Кескін аумағын таңдалған түймешікті басып, керекті кесінді
көріністапқышта (0 51) көрсетілгенше басты жəне қосымша
басқару дискін бұрау арқылы таңдауға болады.
Кескін аумағы үшін таңдалған ағымдыға
параметрді түймешікті басу арқылы
кескін аумағын көріністапқышта немесе
ақпараттық дисплейде көруге болады.
FX пішімі «36–24» ретінде, ал DX пішімі
«24–16» ретінде көрсетіледі.
D Автоматты түрде DX кесу
Таңдалған басқару элементін DX объективі жалғанған жəне Auto DX
crop (Автоматты түрде DX кесу) іске қосылған кезде кескін аумағын
таңдау үшін пайдалануға болмайды.
A
Кескін өлшемі
Кескін өлшемі кескін аумағы үшін таңдалған параметрге байланысты
өзгереді (0 58).
54
Кескін сапасы мен өлшемі
Кескін сапасы мен өлшемі, екеуі бірге əр фотосуреттің жад
картасында алатын орнын анықтайды. Үлкендеу, сапасы жоғарылау
кескіндерді үлкенірек өлшемдерде басып шығаруға болады, алайда
олар жадта қосымша орынды қажет етеді, яғни жад картасында
осындай суреттердің аз саны ғана сақталуы мүмкін (0 364).
Кескін сапасы
Файл пішімін жəне сығымдау коэффициентін таңдаңыз (кескін
сапасы).
Параметр
NEF (RAW)
TIFF (RGB)
Файл
түрі
NEF
TIFF
(RGB)
JPEG fine (JPEG
өте жақсы)
JPEG normal
JPEG
(JPEG қалыпты)
JPEG basic (JPEG
стандартты)
NEF (RAW) +
JPEG fine (JPEG
өте жақсы)
NEF (RAW) +
NEF/
JPEG normal
JPEG
(JPEG қалыпты)
NEF (RAW) +
JPEG basic (JPEG
стандартты)
Сипаттама
Кескін сенсорынан алынатын өңделмеген
деректер тікелей жад картасына сақталады. Ақ
түс балансы жəне контраст сияқты
параметрлерді сурет түсіргеннен кейін
реттеуге болады.
Сығымдалмаған TIFF-RGB кескіндерін
арнасына 8 разрядқа сəкес түс қалыңдығымен
(24-разрядты түс қалыңдығы) жазыңыз.
Суреттерді өңдеу бағдарламалардың сан
алуан түрлері TIFF пішімін қолдайды.
JPEG кескіндерін 1:4 сығымдау коэффициенті
шамасында жазыңыз (өте жақсы сапа). *
JPEG кескіндерін 1:8 сығымдау коэффициенті
шамасында жазыңыз (қалыпты сапа). *
JPEG кескіндерін 1:16 сығымдау коэффициенті
шамасында жазыңыз (стандартты сапа). *
Екі кескін жазылады, біреуі NEF (RAW)
пішіміндегі кескін жəне екіншісі өте жақсы
сападағы JPEG кескіні.
Екі кескін жазылады, біреуі NEF (RAW)
пішіміндегі кескін жəне екіншісі қалыпты
сападағы JPEG кескіні.
Екі кескін жазылады, біреуі NEF (RAW)
пішіміндегі кескін жəне екіншісі стандартты
сападағы JPEG кескіні.
d
* JPEG compression (JPEG сығымдалуы) үшін таңдалған Size priority
(Өлшем басымдығы).
55
Кескін сапасын X (T) түймешігін басу жəне қалаған параметр
ақпараттық дисплейіне шығарылғанша басты басқару дискін
бұрау арқылы орнатуға болады.
X (T) түймешігі
d
Басты басқару
дискі
Ақпараттық
дисплей
A Сурет түсіру мəзірі
Кескін сапасын суретке түсіру мəзіріндегі
Image quality (Кескін сапасы) параметрін
пайдалану арқылы да реттеуге болады
(0 235).
A
NEF (RAW) кескіндері
NEF (RAW) кескіндерін фотокамерада, не болмаса Capture NX 2
(бөлек сатылады; 0 325) немесе ViewNX 2 (бірге жеткізілген ViewNX 2
ықшам дискінде берілген) сияқты бағдарламалық жасақтама арқылы
көруге болады. Кескін өлшемі үшін таңдалған параметрі NEF (RAW)
кескіндерінің өлшеміне əсер етпейтінін ескеріңіз; компьютерде
қаралған кезде, NEF (RAW) кескіндерінің өлшемдері 58-беттегі кестеде
үлкен (#-өлшемді) кескіндермен бірдей болады. NEF (RAW)
кескіндерінің JPEG пішіміндегі көшірмелерін өңдеу мəзіріндегі NEF
(RAW) processing (NEF (RAW) өңдеу) параметрі арқылы жасауға
болады (0 300).
A
NEF+JPEG
NEF (RAW) + JPEG параметрлерімен түсірілген фотосуреттерді
фотокамерада қараған кезде, тек JPEG кескіндері ғана дисплейде
көрсетіледі. Осы параметрлерде алынған суреттерді өшіргенде, NEF
жəне JPEG кескіндернің екеуі де өшіріледі.
56
Суретке түсіру мəзірі арқылы төмендегі параметрлерге өтуге
болады. G түймешігін басып мəзірлерді дисплейге шығарыңыз,
қалаған параметрлерді белгілеп, 2 түймешігін басыңыз.
❚❚ JPEG compression (JPEG сығымдау)
JPEG кескіндері үшін сығымдалу түрін таңдаңыз.
O
P
Параметр
Сипаттама
Size priority (Өлшем Кескіндер біршама бірегей файл өлшемінде
басымдығы)
болу үшін сығылады.
Оңтайлы кескін сапасы. Файл өлшемі
Optimal quality
түсірілген көрініске байланысты өзгеріп
(Оңтайлы сапа)
тұрады.
❚❚ NEF (RAW) Recording (NEF (RAW) жазу) > Type
(Түрі)
NEF (RAW) пішіміндегі кескіндер үшін сығымдалу түрін таңдаңыз.
Параметр
Lossless
compressed
N
(Шығынсыз
сығымдалған)
O
Compressed
(Сығымдалған)
Uncompressed
(Сығымдалмаған)
Сипаттама
NEF кескіндері кері алгоритм көмегімен
сығымдалады, файл өлшемін шамамен 20–
40%-ға кішірейту кескін сапасына еш əсерін
тигізбейді.
NEF кескіндері кері алгоритм көмегімен
сығымдалады, файл өлшемін шамамен 35–
55%–ке кішірейту кескін сапасына еш əсерін
тигізбейді.
d
NEF кескіндері сығымдалмаған.
❚❚ NEF (RAW) Recording (NEF (RAW) жазу) > NEF
(RAW) Bit Depth (NEF (RAW) түс қалыңдығы)
NEF (RAW) кескіндері үшін түс қалыңдығын таңдаңыз.
Параметр
Сипаттама
NEF (RAW) кескіндері 12 разрядты түс
q 12-bit (12 разрядты)
қалыңдығында түсіріледі.
NEF (RAW) кескіндері 14 разрядты түс
қалыңдығында түсіріледі, 12 разрядты түс
r 14-bit (14 разрядты) қалыңдығымен түсірілгеннен үлкен
файлдар жасайды, бірақ жазылған түс
деректерін арттырады.
57
Кескін өлшемі
Кескін өлшемі пиксельдермен өлшенеді. # Үлкен, $ Орташа,
немесе % Кішкентай өлшемдері арасынан таңдаңыз (кескін
өлшемі Image area (Кескін аумағы), 0 51 үшін таңдалған
параметрге байланысты өзгеретінін ескеріңіз):
Кескін аумағы
FX (36×24) 1.0×
(FX пішімі)
DX (24×16) 1.5×
(DX пішімі)
Параметр
Үлкен
Орташа
Кішкентай
Үлкен
Орташа
Кішкентай
Өлшем
(пиксельдер)
4928 × 3280
3696 × 2456
2464 × 1640
3200 × 2128
2400 × 1592
1600 × 1064
Басып шығару
өлшемі (см) *
41,7 × 27,8
31,3 × 20,8
20,9 × 13,9
27,1 × 18,0
20,3 × 13,5
13,5 × 9,0
* 300 нүкте/дюйм деңгейінде басып шығарылған кездегі шамамен өлшемі.
Дюйм түрінде басып шығару өлшемі нүкте түріндегі кескін өлшемін dots per
inch (дюйм/нүкте; 1 дюйм=шамамен 2,54 см) түріндегі принтер
ажыратымдылығына бөлгенде шығатын санға тең болады.
d
Кескін сапасын X (T) түймешігін басу жəне қалаған параметр
ақпараттық дисплейіне шығарылғанша қосымша басқару дискін
бұрау арқылы орнатуға болады.
X (T) түймешігі
Қосымша басқару
дискі
A Сурет түсіру мəзірі
Кескін өлшемін суретке түсіру мəзіріндегі
(0 235) Image size (Кескін өлшемі) параметрі
арқылы да реттеуге болады.
58
Ақпараттық
дисплей
NФокустау
Бұл бөлімде фотосуреттер көріністапқышта жақтауға алынған
кезде қолдану үшін бар фокустау параметрлері сипатталады.
Фокустауды автоматты түрде (төменде қараңыз) немесе қолмен
реттеуге болады (0 68). Пайдаланушы автоматты түрде немесе
қолмен реттелетін фокустаудың (0 64) фокустау нүктесін де
таңдай алады немесе фокустағаннан кейін (0 66) фотосуреттерді
қайта жиектеу үшін фокустау құлпын пайдалана алады.
Автофокус
Автофокусты пайдалану үшін
Фокустау режимінің
фокустау режимінің ауыстырғышын ауыстырғышы
AF күйіне бұраңыз.
N
Автофокус режимі
Келесі автофокус режимдерінің біреуін таңдаңыз:
Режим
AF-S
AF-C
Сипаттама
Əр кадр бойынша бақылағыш АФ: қозғалмайтын нысандар
үшін. Фокус ысырманы босату түймешігі жартылай басылған
кезде құлыпталады. Əдепкі параметрлерде ысырманы
фокустау күйінің индикаторы (I) көрсетілгенде ғана босатуға
болады (фокус басымдығы; 0 246).
Үздіксіз бақылағыш АF: қозғалмалы нысандар үшін. Ысырманы
босату түймешігі жартылай басылып тұрғанда, фотокамера
үздіксіз фокусталады; егер нысан қозғалса, фотокамера нысанға
дейінгі соңғы қашықтықты болжап жəне фокусты қажетінше
реттеу үшін болжалды бақылағыш фокустау (0 60) мүмкіндігін
қосады. Əдепкі параметрлерде ысырма нысан фокуста болса да,
болмаса да түсірілуі мүмкін (түсіру басымдығы; 0 246).
59
Автофокус режимін АФ режимі түймешігін басу жəне қалаған
параметр көріністапқышта шығарылғанша басты басқару дискін
бұрау арқылы таңдауға болады.
N
АФ режимінің
түймешігі
Басты басқару дискі
AF-S
AF-C
A B түймешігі
Фотокамераны фокустау мақсатында, B
түймешігін басу ысырманы босату түймешігін
басқанмен бірдей нəтижеге əкеледі.
B түймешігі
A
Болжайтын бақылағыш фокустау
AF-C режимінде ысырманы босату түймешігі жартылай басылғанда
немесе B түймешігі басылғанда егер нысан фотокамераға қарай не
одан аулақ жылжыса, фотокамера болжалды бақылағыш фокустауды
іске қосады. Бұл фотокамераға ысырма түсірілгенде нысанның қай
жерде болатынын болжау барысында фокусты бақылауға мүмкіндік
береді.
A Сонымен қатар келесіні қараңыз
Үздіксіз бақылағыш АF режимінде фокус басымдығын пайдалану
туралы ақпаратты а1 Қолданушы параметрінен қараңыз (AF-C priority
selection (AF-C басымдығын таңдау), 0 246). Əр кадр бойынша
бақылағыш АF режимінде түсіру басымдығын пайдалану туралы
ақпаратты а2 (AF-S priority selection (AF-S басымдығын таңдау),
0 246) қолданушы параметрінен қараңыз. Live view режимінде бар
автофокус параметрлері туралы ақпарат үшін 175-бетті қараңыз.
60
A
Автофокус көмегімен жақсы нəтижелерге жету
Автофокус режиміі төменде көрсетілген жағдайларда жақсы нəтиже
көрсетпейді. Фотокамера бұл жағдайларда фокустай алмаса, ысырма
түсірілуі ажыратылуы мүмкін немесе фокустау күйінің индикаторы (I)
дисплейге шығарылып, фотокамера дыбыстық сигнал шығаруы мүмкін,
бұл нысан фокуста болмаса да ысырманы босатуға мүмкіндік береді.
Осындай жағдайларда қолмен фокустаңыз (0 68) немесе бірдей
қашықтағы басқа нысанға фокусталу үшін фокустау құлпын
пайдаланып (0 66), фотосуретті қайта жиектеңіз.
Нысан мен артқы фон арасындағы контраст төмен
немесе мүлдем жоқ.
Мысал: нысанның түсі артқы фон түсімен бірдей.
Фокустау нүктесі фотокамерадан əр түрлі
қашықтықта орналасқан нысандарды қамтиды.
Мысал: нысан тор ішінде.
Нысан қалыпты геометриялық пішіндерге ие.
Мысал: көпқабатты үйдегі терезеперде немесе
терезелер қатары.
N
Фокустау нүктесі жарықтың шұғыл контрастты
аумақтарын қамтиды.
Мысал: нысан жартылай көлеңке астында.
Артқы фондағы эленменттер нысаннан үлкендеу
көрінеді.
Мысал: нысанның артындағы ғимарат кадрға кіріп тұр.
Нысан көптеген кішігірім егжей-тегжейден құралған.
Мысал: гүлдер алаңы немесе басқа да кішкентай
немесе жарықтығы бойынша ерекшеленбейтін
нысандар.
61
АФ аумағының режимі
N
62
Автофокус үшін фокустау нүктесінің таңдалу жолын белгілеңіз.
• Жалғыз нүктелі АФ: 64-бетте сипатталғандай фокустау
нүстесін таңдаңыз; фотокамера тек таңдалған фокустау
нүктесіндегі нысанға ғана фокусталады. Қозғалмайтын
нысандарды түсіру үшін пайдаланыңыз.
• АФ аумағын динамикалық таңдау: 64-бетте сипатталғандай
фокустау нүктесін таңдаңыз. AF-C фокустау режимінде, нысан
таңдалған нүктеден қысқа уақытта кеткен жағдайда,
фотокамера айналадағы фокустау нүктелерінен алынған
ақпарат негізінде фокусталады. Фокустау нүктелерінің саны
таңдалған режимге байланысты өзгереді:
- 9 нүктелі АФ аумағын динамикалық таңдау: фотосуретті
жиектеуге уақыт болғанда немесе қозғалысын болжауға
болатын нысандарды (мысалы, жүгірушілер немесе
трассадағы жарысушы көліктер) суретке түсірген кезде
таңдаңыз.
- 21 нүктелі АФ аумағын динамикалық таңдау: қозғалысын
болжау мүмкін емес нысандарды (мысалы, футбол
ойынындағы ойыншылар) суретке түсірген кезде таңдаңыз.
- 39 нүктелі АФ аумағын динамикалық таңдау: жылдам
қозғалатын жəне көріністапқышта жақтауға алу қиын
нысандарды (мысалы, құстар) суретке түсірген кезде
таңдаңыз.
• 3D бақылау: 64-бетте сипатталғандай фокустау нүктесін
таңдаңыз. AF-C фокустау режимдерінде, фотокамера
таңдалған фокустау нүктесінен кеткен нысандарды іздейді,
жəне қажет болғанда жаңа фокустау нүктелерін таңдайды. Бір
жақтан екінші жаққа жүйесіз қозғалатын нысандары (мысалы,
теннисшілер) бар суреттерді жылдам жиектеу үшін
қолданыңыз. Нысан көріністапқыштан шығып кетсе, ысырманы
босату түймешігінен саусағыңызды алыңыз да, нысанды
таңдалған фокустау нүктесінде орналастырып, фотосуретті
қайта жиектеңіз.
• АФ аумағын автоматты түрде таңдау:
Фотокамера нысанды автоматты түрде
анықтайды жəне фокустау нүктесін
таңдайды. G, E, немесе D түріндегі
объектив қолданылса (0 320), фотокамера
нысанды жақсырақ анықтау үшін
адамдарды артқы фоннан ажырата алады.
Белсенді фокустау нүктелері фотокамера фокусталғаннан
кейін тез арада белгіленеді; AF-C режимінде басты фокустау
нүктесі басқа фокустау нүктелері өшірілгеннен кейін де
белгіленіп тұра береді.
АФ аумағының режимін АФ режимі түймешігін басу жəне қалаған
параметр көріністапқышта шығарылғанша қосымша басқару
дискін бұрау арқылы таңдауға болады.
N
АФ режимінің
түймешігі
Қосымша басқару
дискі
Көріністапқыш
A
3D бақылау
Ысырманы босату түймешігі жартылай басылған кезде фокустау
нүктесінің айналасындағы аумақ түстері фотокамерада сақталады.
Сондықтан 3D бақылау нысандар артқы фонмен бірдей түсте болса
немесе кадрдың өте кішкентай бөлігін алатын болса қалаулы
нəтижелер бермеуі мүмкін.
63
A АФ аумағының режимі
АФ аумағының режимі көріністапқышта көрсетілген.
АФ аумағының
режимі
Жалғыз нүктелі АФ
9 нүктелі АФ аумағын
динамикалық таңдау *
21 нүктелі АФ
аумағын
динамикалық таңдау *
Көріністапқыш
АФ аумағының
Көріністапқыш
режимі
39 нүктелі АФ
аумағын
динамикалық таңдау *
3D бақылау
АФ аумағын
автоматты түрде
таңдау
* Көріністапқышта тек белсенді фокустау нүктесі көрсетіледі. Қалған
фокустау нүктелері фокустау əрекетіне көмек ретінде ақпаратпен
қамтамасыз етеді.
A
Қолмен реттелетін фокус
Жалғыз нүктелі АФ қолмен реттелетін фокус қолданылғанда
автоматты түрде таңдалады.
N
A Сонымен қатар келесіні қараңыз
Нысан фотокамераның алдында қозғалғанда фотокамераның қайта
фокустаудың алдында күтетін уақыт аралығын реттеу туралы
ақпаратты a3 Қолданушы параметрінен қараңыз (Focus tracking with
lock-on (Құлыптың қосулы күйінде фокусты бақылау), 0 247). Live
view режимінде бар автофокус параметрлері туралы ақпарат үшін 177бетті қараңыз.
Фокустау нүктесін таңдау
Фотокамера фотосуреттерді жиектеу үшін қолданылуы мүмкін,
басты нысаны кадрдың кез келген жерінде орналасқан 39
фокустау нүктесін ұсынады.
1
Фокустау ауыстырғышының
құлпын ● күйіне бұраңыз.
Бұл фокустау нүктесін таңдау үшін
мульти селекторды пайдалануға
мүмкіндік береді.
Фокустау
ауыстырғышының
құлпы
64
2
Фокустау нүктесін
таңдаңыз.
Экспозиция өлшегіштері
қосылып тұрғанда, мульти
селекторды пайдаланып
көріністапқышта фокустау
нүктесін таңдаңыз. Орталық
фокустау нүктесін таңдау үшін
J түймешігін басыңыз.
Мульти селектор басылғанда
фокустау нүктесі ауысып
кетпеуі үшін таңдаудан кейін
фокустау ауыстырғышының
құлпын бұрап құлыптаулы (L)
күйге орнатуға болады.
N
A АФ аумағын автоматты түрде таңдау
АФ аумағын автоматты түрде таңдауының фокустау нүктесі автоматты
түрде таңдалады; фокустау нүктесін қолмен таңдау мүмкін емес.
A Сонымен қатар келесіні қараңыз
Фокустау нүктесі жанатын уақытты таңдау туралы ақпаратты a5 (Focus
point illumination (Фокустау нүктесінің жарығы), 0 248) қолданушы
параметрінен қараңыз. Фокустау нүктесінің таңдауын «циклдік» күйіне
орнату туралы ақпаратты a6 (Focus point wrap-around (Циклдік
фокустау нүктесі), 0 249) қолданушы параметрінен қараңыз. Мульти
селекторды пайдаланып таңдауға болатын фокустау нүктелерінің
санын таңдау туралы ақпаратты a7 (Number of focus points
(Фокустау нүктелерінің саны), 0 249) қолданушы параметрінен
қараңыз. J түймешігінің рөлін өзгерту туралы ақпаратты f2 (OK button
(ОК түймешігі), 0 261) қолданушы параметрінен қараңыз.
65
Фокустау құлпы
Фокустау құлпын фокустағаннан кейін кадр жиектемесін өзгерту
үшін пайдаланып, соңғы кадр жиектемесінде фокустау нүктесінде
болмайтын нысанға фокусталу мүмкіндігін береді. Фотокамера
автофокус арқылы фокустай алмаса (0 61), фокустау құлпын
қашықтығы бастапқы нысанмен бірдей басқа нысанды
фокустағаннан кейін фотосуретті қайта жиектеу үшін де
пайдалануға болады. АФ аумағының режимі үшін (0 62) АФ
аумағын автоматты түрде таңдау режимінен басқа параметр
таңдалған кезде фокустау құлпы аса тиімді болады.
1
N
66
2
Фокустау.
Нысанды таңдалған фокустау
нүктесіне орналастырып,
фокусты іске қосу үшін
ысырманы босату түймешігін
жартылай басыңыз. Фокустау
күйінің индикаторы (I)
көріністапқышта көрсетілгенін тексеріңіз.
Фокусты құлыптаңыз.
AF-C фокустау режимі:
Ысырманы босату
түймешігі
Ысырманы босату түймешігін
жартылай басып тұрып (q),
A AE-L/AF-L түймешігін басып
(w), фокусты жəне экспозицияны
құлыптаңыз (AE-L белгішесі
көріністапқыш дисплейіне
шығарылады). A AE-L/AF-L
түймешігі басылып тұрғанда,
ысырманы босату түймешігін
кейін жіберсеңіз де фокустау
A AE-L/AF-L түймешігі
құлыптаулы болып тұра береді.
AF-S фокустау режимі: фокустау
күйінің индикаторы (I) пайда
болған кезде фокус автоматты түрде құлыпталады жəне
ысырманы босату түймешігі жіберілгенше құлыптаулы
болады. Фокусты A AE-L/AF-L түймешігін басу арқылы да
құлыптауға болады (жоғарыдан көріңіз).
3
Фотосуретті қайта
жиектеңіз жəне суретке
түсіріңіз.
Ысырманы босату түймешігі
жартылай басылып тұрса
(AF-S) немесе A AE-L/AF-L
түймешігі басылып тұрса, фокус түсірілімдер арасында
құлыптаулы күйде болып, бір фокус параметрімен қатарынан
бірнеше сурет түсіруге мүмкіндік береді.
Фокустау құлпы қосылып тұрғанда, фотокамера мен нысан
арасындағы қашықтықты өзгертпеңіз. Нысан қозғалып кетсе, оны
жаңа қашықтықтан қайта фокустаңыз.
A
N
Фокусты B түймешігімен құлыптау
Көріністапқышпен фотосурет түсіру кезінде B түймешігін ысырманы
босату түймешігімен қатар фокусты құлыптау үшін қолдануға болады
(0 60). Егер AF-ON only (AF-ON ғана) мəні a4 (AF activation (АФ
белсендіру), 0 247) қолданушы параметрі үшін таңдалса, фотокамера
ысырманы босату түймешігі жартылай басылғанда фокустамайды;
оның орнына, фотокамера B түймешігі басылғанда фокустайды, сол
сəтте фокустау құлыптанады да, түймешік қайта басылғанша
құлыптаулы болып тұра береді. Ысырманы a1 (AF-C priority selection
(AF-C басымдығын таңдау), 0 246) жəне a2 (AF-S priority selection
(AF-S басымдығын таңдау), 0 246) қолданушы параметрлері үшін
таңдалған мəндерге қарамастан кез келген уақытта босатуға болады
жəне фокустау күйінің индикаторы (I) көріністапқышта көрсетілмейді.
A Сонымен қатар келесіні қараңыз
Экспозицияны құлыптау үшін ысырманы босату түймешігін пайдалану
туралы ақпаратты c1 Қолданушы параметрінен (Shutter-release button
AE-L (Ысырманы босату түймешігі АЭ-Қ), 0 251), жəне A AE-L/AF-L
түймешігінің функциясы туралы ақпаратты f6 Қолданушы параметрінен
(Assign AE-L/AF-L button (АЭ-Қ/АФ-Қ түймешігін тағайындау),
0 267) қараңыз.
67
Қолмен реттелетін фокус
Автофокусты қолдамайтын объективтер үшін (АФ емес NIKKOR
объективтері) немесе автофокус қалаулы нəтижелер бермеген
кезде қолмен реттелетін фокусты пайдалануға болады (0 61).
• AF-S объективтері: объективтің фокустау режимінің қосқышын
M күйіне орнатыңыз.
• AF объективтері: объективтің
Фокустау режимінің
ауыстырғышы
фокустау режимінің қосқышын
(бар болса) жəне фотокамераның
фокус режимінің ауыстырғышын
M күйіне орнатыңыз.
N
D AF объективтері
AF объективтерін объективті
фокустау режимінің қосқышын M
күйінде, ал фотокамераның фокус
режимінің ауыстырғышын AF.
күйіне орнатып пайдаланбаңыз.
Осы сақтық шарасын орындамау
фотокамераның немесе
объективтің зақымдалуына əкелуі
мүмкін.
• Қолмен фокусталатын объективтер: объективтің фокустау
режимінің қосқышын M күйіне орнатыңыз.
Қолмен фокустау үшін объективтің
фокустау сақинасын көріністапқыштағы
таза бұлыңғыр аумағында көрініп тұрған
кескін фокусқа алынғанша реттеңіз.
Фотосуреттерді кескін фокуста болмаса да,
кез келген уақытта түсіруге болады.
68
❚❚ Электрондық қашықтықты өлшегіш
Көріністапқыш фокусының индикаторын
таңдалған фокустау нүктесіндегі нысанның
фокуста екендігін растау үшін пайдалануға
болады (фокустау нүктесін 39 фокустау
нүктесінің кез келгенінен таңдауға болады).
Нысанды таңдалған фокустау нүктесіне
орналастырғаннан кейін ысырманы босату
түймешігін жартылай басып, объективті фокустау сақинасын
фокустау күйінің индикаторы (I) көрсетілгенше бұраңыз. 61-бетте
атап өтілген нысандармен, фокустау күйінің индикаторы кейде
нысан фокуста болмаған кезде көрсетілуі мүмкін екенін ескеріңіз;
суретке түсіру алдында көріністапқышта фокусты тексеріңіз.
Қосымша AF-S/AF-I телескопиялық түрлендіргіштер бар
электрондық қашықтықты өлшегішті пайдалану туралы ақпаратты
321-беттен қараңыз.
N
A Фокустық жазықтық күйі
Нысан мен фотокамера арасындағы
қашықтықты анықтау үшін фотокамера
корпусындағы фокустық жазықтық
таңбасынан (E) нысанға дейінгі ұзындықты
өлшеңіз. Объективті бекіту фланеці мен
фокустық жазықтық арасындағы қашықтық
46,5 мм болады.
46,5 мм
Фокустық жазықтық
таңбасы
69
S
ISO сезімталдық
ISO сезімталдығын реттеу
дискі
ISO сезімталдығы 1/3 EV қадамдарының ISO 100 жəне ISO 12800
мəндер диапазонында, немесе айрықша жағдайларда 0,3-тен
1 EV-ға дейін ISO 100-ден төмен жəне 0,3-тен 4 EV-ға дейін
ISO 12800-ден жоғары параметрлерін таңдаңыз.
ISO сезімталдығы ISO сезімталдығын реттеу дискінің көмегімен
таңдалған. ISO сезімділік реттеу дискінің құлпын түсіре отырып,
реттеу дискін қалаған параметрге бұраңыз.
ISO сезімталдығын реттеу дискі
S
ISO сезімталдығын реттеу дискінің құлпын түсіру
Таңдалған мəн диск қозғалып жатқанда
көріністапқышта көрсетіледі.
70
A
Hi 0,3–Hi 4
Hi 4 арқылы Hi 0,3 параметрлері ISO 12800
сезімталдығынан артық (ISO 16000–204800
эквивалентті) 0,3–4 EV ISO сезімталдықтарына
сəйкес келеді. Осы параметрлермен түсірілген
суреттер бұрмаланудың (кездейсоқ орналасқан
жарық нүктелер, тұман немесе сызықтар) орын алуы
ықтималдығы жоғарылау болады.
A
Lo 0,3–Lo 1
Lo 1 арқылы Lo 0,3 параметрлері ISO 100
сезімталдығынан төмен (ISO 80–50 эквивалентті)
0,3–1 EV ISO сезімталдықтарына сəйкес келеді.
Жарқын жарық болғанда үлкен апертураны
қолданыңыз. Контраст қалыпты күйінен сəл жоғары;
Көпшілік жағдайларда ISO 100 немесе одан да
жоғары ISO сезімталдығын пайдалану ұсынылады.
A Сонымен қатар келесіні қараңыз
Жоғары ISO сезімталдықтарда бұрмалануды азайту үшін суретке
түсіру мəзіріндегі High ISO NR (Жоғары ISO NR) параметрін пайдалану
туралы ақпаратты 242-беттен қараңыз.
S
71
ISO сезімталдықты
автоматты түрде басқару
Егер суретке түсіру мəзірінде Auto ISO sensitivity control (ISO
сезімталдықты автоматты түрде басқару) > Auto ISO
sensitivity control (ISO сезімталдықты автоматты түрде
басқару) үшін On (Қосулы) күйі таңдалса, пайдаланушы
таңдаған мəнмен оңтайлы экспозиция жасай алмаған жағдайда
ISO сезімталдығы автоматты түрде реттеледі (жарқыл
қолданылғанда ISO сезімталдығы тиісті түрде реттеледі).
1
S
Суретке түсіру
мəзірінде Auto ISO
sensitivity control (ISO
сезімталдықты
автоматты түрде
басқару) үшін Auto ISO
G түймешігі
sensitivity control (ISO
сезімталдықты автоматты түрде басқару)
параметрін таңдаңыз.
Мəзірлерді көрсету үшін G түймешігін басыңыз. Суретке
түсіру мəзірінде Auto ISO sensitivity control (ISO
сезімталдықты автоматты түрде басқару) параметрін
таңдаңыз да, Auto ISO sensitivity control (ISO
сезімталдықты автоматты түрде басқару) параметрін
белгілеңіз жəне 2 түймешігін басыңыз. ISO sensitivity (ISO
сезімталдығы) ISO сезімталдығын реттеу дискімен
таңдалған мəндерді көрсетеді.
2
On (Қосулы) параметрін
таңдаңыз.
On (Қосулы) параметрін
белгілеңіз жəне J түймешігін
басыңыз (егер Off (Өшірулі)
күйі таңдалған болса, ISO
сезімталдығы ISO
сезімталдығын реттеу дискі таңдаған мəнде бекітілген болып
қала береді).
72
3
Параметрлерді реттеңіз.
Автоматты ISO сезімталдық
үшін максимум мəнді Maximum
sensitivity (Максимум
сезімталдық) көмегімен
таңдауға болады (автоматты
ISO сезімталдықтың минимум мəні автоматты түрде ISO 100
күйіне орнатылады; пайдаланушы таңдаған ISO сезімталдық
Maximum sensitivity (Максимум сезімталдық) үшін
таңдалған ISO сезімталдығынан жоғары болса,
пайдаланушы таңдаған мəн қолданылатынын ескеріңіз). P
жəне A экспозиция режимдерінде сезімталдықты ысырманы
аз ұстау Minimum shutter speed (Ысырманың минималды
жылдамдығы) (1/2000–1 s, немесе Auto (Автоматты түрде)
параметрі үшін таңдалған ысырма жылдамдығына əкелген
жағдайда ғана реттеуге болады; S жəне M экспозиция
режимдерінде ISO сезімталдық қолданушы таңдаған ысырма
жылдамдығында оңтайлы экспозиция үшін реттеледі). Егер
Auto (Автоматты түрде) параметрі таңдалса, фотокамера
ысырманың минималды жыдамдығын объективтің фокустық
қашықтығы негізінде таңдайды. Параметрлер орнатылғаннан
кейін шығу үшін J түймешігін басыңыз.
S
73
A Ысырманың минимум жылдамдығы
Ысырма жылдамдығын автоматты түрде таңдау процесі Auto
(Автоматты түрде) параметрін белгілеу жəне 2 басу арқылы
қосымша өңделуі мүмкін: мысалы үшін, автоматты түрде таңдалатын
мəндерге қарағандағы жылдамдау мəндер бұлдыратуды азайту үшін
телефото объективтерімен қолдануы мүмкін. Алайда, Auto
(Автоматты түрде) параметрін микропроцессормен жабдықталған
объективтермен немесе микропроцессормен жабдықталмаған
объективтер объектив деректеріменен жабдықталғанда ғана қолдануға
болатыны ескеріңіз; егер микропроцессормен жабдықталмаған
объектив, объектив деректерінсіз қолданса, ысырманың минимум
жылдамдығы 1/30 s-те бекітіледі. Егер оңтайлы экспозицияға Maximum
sensitivity (Максимум сезімталдығы) үшін таңдалған ISO
сезімталдығында жету мүмкін болмай қалған жағдайда ысырма
жылдамдығы таңдалған минимумынан төмен түсуі мүмкін.
A
S
74
ISO сезімталдықты автоматты түрде басқару
Бұрмаланудың (кездейсоқ орналасқан жарық нүктелер, тұман, немесе
сызықтар) жоғары сезімталдықтарда орын алуы ықтималдылығы
жоғарылау. Бұрмалануды азайту үшін суретке түсіру мəзіріндегі High
ISO NR (Жоғары ISO NR) параметрін пайдаланыңыз (242-бетті
қараңыз). Жарқыл пайдаланылғанда ең аз ысырма жылдамдығы
Minimum shutter speed (Ысырманың минимум жылдамдығы) үшін
таңдалған мəнге орнатылады, тек егер бұл мəн e1 (Flash sync speed
(Жарқылды синхрондау жылдамдығы), 0 257) қолданушы
параметрінен жылдамырақ немесе e2 (Flash Shutter Speed (Жарқыл
ысырмасының жылдамдығы), 0 258) қолданушы параметрінен
баяуырақ болмаса, мұндай жағдайда оның орнына e2 қолданушы
параметрі үшін таңдалған мəн пайдаланылады. ISO сезімталдығын
автоматты түрде басқару баяу жарқылды синхрондау режимдерімен
(қосалқы жарқылдары берілген; 0 116) бірге пайдаланылған кезде ISO
сезімталдығы автоматты түрде жоғарылайтыны, осылайша мүмкін
фотокамераның баяу ысырма жылдамдығын таңдаудың алдын
алатынын ескеріңіз.
VЭкспозиция
Өлшеу
Өлшеу фотокамера экспозицияны қалайша орнататынын
анықтайды. Мына параметрлерді пайдалану мүмкін:
Параметр
a
Z
b
Сипаттама
Матрица: көпшілік жағдайларда табиғи нəтижелер береді.
Фотокамера кадрдың кең аумағын өлшейді жəне реңк үлестірімі,
түс, кадр жиектемесі бойынша, сондай-ақ G, E немесе D титес
объективтерімен (0 320), қашықтық мəліметі бойынша (II 3D
түрлі-түсті матрицалық өлшем жүйесі; басқа микропроцессормен
жабдықталған объективтермен фотокамера 3D қашықтық
ақпараты жоқ түрлі-түсті II матрицалық өлшем жүйесін
пайдаланады) экспозицияны орнатады. Микропроцессормен
жабдықталмаған объективтер пайдаланғанда, фокустық
қашықтық пен максималды апертура орнату мəзірінде (0 164)
Non-CPU lens data (Микропроцессормен жабдықталмаған
объектив деректері) параметрі көмегімен белгіленген болса,
фотокамера түрлі-түсті матрицалық өлшемді пайдаланады;
басқа жағдайларда фотокамера ортасы бойынша өлшенген
өлшеуді пайдаланады.
Ортасы бойынша өлшенген: фотокамера бүкіл кадрды
өлшейді, бірақ ең көп салмақты орталық аумаққа белгілейді (егер
кірістірілген микропроцессоры бар объектив жалғанса аумақтың
өлшемін b1, Center-weighted area (Ортасы бойынша өлшенген
аумақ) қолданушы параметрін пайдаланып таңдауға болады,
0 250; микропроцессормен жабдықталмаған объектив жалғанса,
аумақ диаметрі 12 мм тең болады). Портреттерге арналған
дəстүрлі өлшеу əдісі; 1× асатын экспозицияның өзгеру еселігі
(сүзгі еселігі) бар сүзгілерді пайдаланған кезде ұсынылады.
Нүкте: фотокамера 4 мм диаметрлі (кадрдың шамамен 1,5%)
шеңберді өлшейді. Шеңбер ағымдағы фокустау нүктесіне
қадалып, осылайша ортадан тыс тұрған нысандарды өлшеу
мүмкіндігін береді (микропроцессормен жабдықталмаған
объектив қолданылған жағдайда немесе АФ аумағын автоматты
түрде таңдау режимі қосылып тұрса, фотокамера орталық
фокустау нүктесін өлшейді). Артқы фон өте жарық немесе күңгірт
болса да, нысанның дұрыс экспозициялануын қамтамасыз етеді.
Z
75
Өлшеу əдісін таңдау үшін, қалаған Өлшеу режимін ауыстырғыш
параметр көріністапқыш
дисплейіне шығарылғанша өлшеу
режимінің ауыстырғышын бұраңыз.
Z
A Сонымен қатар келесіні қараңыз
Ортасы бойынша өлшеуде ең үлкен салмақ белгіленген аумақтың
өлшемін таңдау туралы ақпаратты b1 (Center-weighted area (Ортасы
бойынша өлшенген аумақ), 0 250) қолданушы параметрінен
қараңыз. Əр өлшеу əдісі бойынша оңтайлы экспозицияға бөлек
өзгерістер жасау туралы ақпаратты b2 Қолданушы параметрінен (Finetune optimal exposure (Оңтайлы экспозицияны қосымша өңдеу),
0 250) қараңыз.
76
Автоэкспозиция құлпы
Автоэкспозиция құлпын экспозицияны өлшеу үшін ортасы
бойынша өлшеу жəне нүктелі экспоөлшегіш пайдаланғаннан
кейін фотосуреттерді қайта жиектеу үшін пайдаланыңыз.
Матрицалық өлшем қалаулы нəтижелерді бермейтінін ескеріңіз.
1
Экспозицияны құлыптаңыз.
Нысанды таңдалған фокустау нүктесіне
орналастырып, ысырманы босату
түймешігін жартылай басыңыз.
Ысырманы босату түймешігі жартылай
басылғанда жəне нысан фокустау
нүктесінде орналастырылғанда, A AE-L/
AF-L түймешігін басып фокустау мен
экспозицияны құлыптаңыз (автофокусты
қолданған жағдайда, фокустау күйінің
индикаторы I көріністапқышта
көрсетілгеніне көз жеткізіңіз).
Экспозиция құлпы қосулы кезде AE-L
индикаторы көріністапқышта пайда
болады.
2
Ысырманы
босату түймешігі
A AE-L/AF-L
түймешігі
Z
Фотосуретті қайта
жиектеңіз.
A AE-L/AF-L (AЭ-құлпы/
AФ-құлпы) түймешігін басып
тұрып фотосуретті қайта
жиектеңіз жəне суретке
түсіріңіз.
77
A
Өлшенген аумақ
Нүктелі экспоөлшегіште, экспозиция ортасы таңдалған фокустау
нүктесіне келтірілген 4 мм шеңберде өлшенген мəнде құлыптанады.
Ортасы бойынша өлшеуде экспозиция көріністапқыштың ортасындағы
12 мм шеңберде өлшенген мəнге құлыптанады.
A
Ысырма жылдамдығы мен апертураны реттеу
Экспозиция құлпы қосулы кезде, келесі параметрлерді экспозицияға
арналған өлшенген мəнді өзгертпестен реттеуге болады:
Экспозиция
режимі
P
S
A
Параметр
Ысырма жылдамдығы мен апертура (икемді
бағдарлама; 0 38)
Ысырма жылдамдығы
Апертура
Жаңа мəндерді көріністапқыш пен басқару панелінде растауға болады.
Экспозиция құлпы қосылып тұрғанда, өлшеуді өзгерту мүмкін емес
екенін ескеріңіз.
Z
78
A Сонымен қатар келесіні қараңыз
Егер On (Қосулы) күйі c1 Қолданушы параметрі (Shutter-release
button AE-L (Ысырманы босату түймешігі АЭ-Қ), 0 251) үшін
таңдалған болса, экспозиция ысырманы босату түймешігі жартылай
басылған кезде құлыптанады. A AE-L/AF-L түймешігінің функциясын
өзгерту туралы ақпаратты f6 Қолданушы параметрінен қараңыз
(Assign AE-L/AF-L button (АЭ-Қ/АФ-Қ түймешігін тағайындау),
0 267).
Экспозиция түзетілімі
Экспозиция түзетілімі экспозицияны фотокамера ұсынған
мəнінен өзгерту үшін пайдаланылады, бұл суреттерді
бұрынғыдан жарық немесе қараңғылау етеді. Ортасы бойынша
өлшеумен немесе нүктелі экспоөлшегішпен (0 75) бірге
пайдаланылған кезде аса тиімді болады. 1/3 EV қадамдарында
3 EV (жарық көзінде кем ұстау) жəне 3 EV (жарық көзінде артық
ұстау) аралығындағы мəндерден таңдаңыз. Жалпы алғанда, оң
мəндер нысанды бұрынғыдан жарық, ал теріс мəндер оны
қараңғылау етеді.
–1 EV
Экспозиция
түзетілімінсіз
+1 EV
Экспозиция түзетілімі экспозиция түзетілімін реттеу дискінің
көмегімен бапталады. Экспозиция түзетілімін реттеу дискінің
босату құлпын басып түрып, экспозиция түзетілімін реттеу дискін
қалаулы параметрге бұраңыз.
Z
Экспозиция түзетілімін реттеу дискі
Экспозиция түзетілімі реттеу
дискінің құлпын босату
79
Таңдалған мəн диск қозғалып жатқанда көріністапқышта
көрсетіледі.
±0 ЭМ
–0,3 ЭМ
+2,0 EV
0-ден басқа мəндерде экспозиция
индикаторларының ортасындағы 0
жыпылықтайды (тек P, S жəне A экспозиция
режимдері ғана) жəне мəн таңдалғаннан кейін E белгішесі
көрсетіледі.
Қалыпты экспозицияны экспозиция түзетілімін 0 мəніне орнату
арқылы қалпына келтіруге болады.
Z
A
M экспозиция режимі
M экспозиция режимінде, экспозицияны түзетілімі тек экспозиция
индикаторына ғана əсер етеді; ысырма жылдамдығы мен апертура
өзгермейді.
A
Жарқылды пайдалану
Жарқыл қолданылғанда, экспозиция түзетілімі жарқыл деңгейіне де,
экспозицияға да əсер етіп, негізгі нысан мен артқы фонның
жарықтығын өзгертеді. e4 (Exposure comp. for flash (Жарқылдың
экспозиция түзетілімі), 0 259) қолданушы параметрі экспозиция
түзетілімі тек артқы фонға ғана əсерін тигізетіндей етіп шектеу үшін
қолданылуы мүмкін.
A Сонымен қатар келесіні қараңыз
Экспозицияның, жарқыл деңгейінің, ақ түс балансы немесе Белсенді
D-Lighting функциясының автоматты түрде өзгеруі туралы ақпаратты
136-беттен қараңыз.
80
rАқ түс балансы
Ақ түс балансының параметрлері
Ақ түс балансы жарық көзі түсінің фотосурет түстеріне əсер етпеуін
қамтамасыз етеді. Ақ түс балансын автоматты түрде реттеу
параметрі көпшілік жарық көздерімен пайдалануға ұсынылған. Егер
ақ түс балансын автоматты түрде реттеу параметрін қолданғанда
қалаулы нəтиже шықпаса, төмендегі тізбеден параметрді таңдаңыз,
немесе ақ түс балансын алдын-ала орнату параметрін қолданыңыз.
Параметр
v Auto (Автоматты түрде)
Normal (Қалыпты)
Keep warm lighting colors
(Жылы жарықтандыру
түстерін сақтау)
J
I
Incandescent (Қызу бөлетін
шам)
Fluorescent (Флюоресцентті)
Sodium-vapor lamps
(Натрий газ разрядты
шамы)
Warm-white fluorescent
(Жылы ақ флюоресцентті)
White fluorescent (Ақ
флюоресцентті)
Cool-white fluorescent (Суық
ақ флюоресцентті шам)
Day white fluorescent
(Күндізгі ақ флюоресцентті)
Daylight fluorescent
(Күндізгі жарықтағы
флюоресцентті)
High temp. mercuryvapor
(Жоғары температуралы
сынап газ разрядты шамы)
H
Direct sunlight (Тікелей күн
жарығы)
Түс темп. *
3500–
8000 K
3000 K
2700 K
3000 K
3700 K
4200 K
5000 K
6500 K
7200 K
5200 K
Сипаттама
Ақ түс балансы автоматты түрде
реттеледі. Үздік нəтиже шығару
үшін G, E немесе D типтес
объективтерін пайдаланыңыз.
Қосалқы жарқыл іске қосылғанда,
нəтижелер тиісті түрде түзетіледі.
Қызу бөлетін шам жарығының
астында пайдаланыңыз.
Төмендегілермен пайдаланыңыз:
• Натрий газ разрядты
жарықтандыру (спорттық
шаралар өтетін жерлерде
кездеседі).
• Жылы ақ флюоресцентті
жарықтар.
r
• Ақ флюоресцентті жарықтар.
• Суық ақ флюоресцентті
жарықтар.
• Күндізгі, ақ флюоресцентті
жарықтар.
• Күндізгі флюоресцентті
жарықтар.
• Жоғары түс температурасының
жарық көздері (мысалы, сынап
газ разрядты шамдары).
Тікелей күн жарығындағы
нысандарды түсіргенде
пайдаланыңыз.
81
Түс темп. *
Параметр
N Flash (Жарқыл)
5400 K
G Cloudy (Бұлтты)
6000 K
M Shade (Көлеңке)
8000 K
Choose color temp. (Түс
K
температурасын таңдау.)
L
2500–
10 000 K
Preset manual (Алдын-ала
қолмен енгізілген мəн)
—
Сипаттама
Қосалқы жарқылдармен
қолданыңыз.
Күндізгі жарықта бұлтты күн
райында пайдаланыңыз.
Көлеңкеде орналасқан нысандар
үшін күндіз пайдаланыңыз.
Мəндер тізімінен (0 88) түс
температурасын таңдаңыз.
Нысанды, жарық көзін немесе
бар фотосуретті ақ түс
балансына (0 90) сілтеме
ретінде пайдаланыңыз.
* Мəндердің барлығы шамамен берілген жəне қосымша өңделгенді (тиісті
болса) білдірмейді.
Ақ түс балансы L (U) түймешігін басу жəне қалаулы параметр
ақпараттық дисплейінде көрсетілгенше басты басқару дискін
бұрау арқылы орнатылады.
L (U) түймешігі
Басты басқару
дискі
Ақпараттық
дисплей
r
A
Сурет түсіру мəзірі
Ақ түс балансын суретке түсіру мəзіріндегі
(0 235) White balance (Ақ түс балансы)
параметрі арқылы реттеуге де болады, бұл
параметр ақ түс балансын (0 84) қосымша
өңдеу немесе алдын-ала орнатылған ақ түс
балансының (0 90) мəнін өлшеу үшін
пайдалануға болады. White balance (Ақ түс
балансы) мəзіріндегі Auto (Автоматты түрде)
параметрі Normal (Қалыпты) жəне қызу шамдары шығаратын жылы
түстерді сақтайтын Keep warm lighting colors (Жылы жарықтандыру
түстерін сақтаңыз) параметрін таңдауды ұсынады, ал I Fluorescent
(Флюоресцентті) параметрі жарық көзін шамдар түрлерінен таңдап алу
үшін қолдануы мүмкін.
82
A
Студиядағы жарқыл жарығы
Автоматты түрде реттелетін ақ түс балансы үлкен студиялық
жарқылдарды пайдаланғанда қалаулы нəтиже шығармауы мүмкін.
Алдын-ала орнатылған ақ түс балансын пайдаланыңыз немесе ақ түс
балансын Flash (Жарқыл) параметріне орнатып, ақ түс балансын
қосымша өңдеңіз.
A Түс температурасы
Жарық көзінің түсін қабылдау бақылаушыға жəне басқа жағдайларға
байланысты өзгереді. Түс температурасы – бірдей толқын ұзындығы
бар жарық шығару үшін жылытылуы тиіс нысанның температурасына
негізделе отырып анықталатын жарық көзі түсінің объективті өлшемі.
5000–5500 К аралығындағы түс температурасы бар жарық көздері ақ
түс ретінде көрінсе, қызу бөлетін шамдар сияқты түс температурасы
төмендеу жарық көздері сəл ғана сары немесе қызыл болып көрінеді.
Түс температурасы жоғарылау жарық көздерінде көк түсті реңдер
болады. Фотокамераның ақ түс балансының параметрлері келесі түс
температураларына бейімделген:
• H (тікелей күн жарығы): 5200 K
• I (натрий газ разрядты
• N (жарқыл): 5400 K
шамдары): 2700 K
• J (қызу бөлетін шам)/I (Жылы • G (бұлтты): 6000 K
• I (күндізгі жарықтағы
ақ флюоресцентті): 3000 K
флюоресцентті): 6500 K
• I (ақ флюоресцентті): 3700 K
• I (жоғары температуралы
• I (суық ақ флюоресцентті):
сынап газ разрядты шамы):
4200 K
7200 K
• I (күндізгі ақ флюоресцентті):
• M (көлеңке): 8000 K
5000 K
r
83
Ақ түс балансын қосымша
өңдеу
Ақ түс балансын жарық көзінің түсіндегі өзгерістерді түзету
немесе кескінге жаңа түс реңдерін əдейі енгізу үшін «қосымша
өңдеуге» болады. Ақ түс балансы суретке түсіру мəзіріндегі
White balance (Ақ түс балансы) параметрін немесе L (U)
түймешігін басып, қосымша басқару дискін бұрау арқылы
қосымша өңделеді.
❚❚ Ақ түс балансының мəзірі
1
r
84
Суретке түсіру
мəзірінде ақ түс
балансы параметрін
таңдаңыз.
Мəзірлерді көрсету үшін
G түймешігін басыңыз.
G түймешігі
Суретке түсіру мəзірінен
White balance (Ақ түс балансы) параметрін таңдаңыз да, ақ
түс балансы параметрін белгілеңіз жəне 2 басыңыз. Auto
(Автоматты), Fluorescent (Флюоресцентті), Choose color
temp. (Түс температурасын таңдау) немесе Preset manual
(Алдын ала қолмен енгізілген мəн) параметрлерінен
басқасы таңдалса, 2-қадамға өтіңіз. Егер Auto (Автоматты)
немесе Fluorescent (Флюоресцентті) параметрі таңдалса,
қалаған параметрді белгілеп, 2 түймешігін басыңыз. Алдын
ала орнатылған ақ түс балансын қосымша өңдеу туралы
ақпаратты 97-беттен қараңыз.
2
Ақ түс балансын қосымша
өңдеңіз.
Ақ түс балансын қосымша
өңдеу үшін мульти селекторды
пайдаланыңыз. Ақ түс
балансын сарғылт (A)–көк (B)
Координаттар
білігінде жəне жасыл (G)–қою
қызыл (M) білігінде қосымша
Реттеу
өңдеуге болады. Көлденең
(ашықсары-көк) осі түс температурасына сəйкес келеді, əр
қадамы шамамен 5 майредке тең. Тік (жасыл-пурпур) осі
тиісті CC (color compensation (түс түзетілімі)) сүзгілеріне
бірдей əсер етеді.
Жасыл түсті
көбейту
Жасыл (G)
Көк (B)
Қою қызыл түсті
көбейту
Ашықсары (A)
Қою қызыл (M)
Көк түсті
көбейту
3
Сарғылт түсті
көбейту
r
J түймешігін басыңыз.
J түймешігін басып параметрлерді
сақтаңыз əрі суретке түсіру мəзіріне
оралыңыз. Қосымша өңдеу ақпараттық
дисплейінде («E») жұлдызшасымен
көрсетілген.
85
❚❚ L (U) түймешігі
K (Choose color temp. (Түс температурасын таңдау)) жəне L
(Preset manual (Алдын-ала қолмен енгізілген мəн))
параметрлерінен басқа параметрлерде L (U) түймешігін сары
(A)–көк (B) білігіндегі ақ түс балансын дəл реттеу үшін
пайдалануға болады (0 85; L таңдалғанда ақ түс балансын
дəл реттеу үшін 84-бетте сипатталғандай суретке түсіру мəзірін
пайдаланыңыз). Екі бағытта да алты параметр бар; əр қадам
шамамен 5 майредке тең (0 87). L (U) түймешігін басыңыз
жəне қосымша басқару дискін ақпараттық дисплейде қажет мəн
көрсетілгенше бұраңыз. Қосымша басқару дискін солға бұрау
сары түстің (A) көлемін арттырады. Қосымша басқару дискін оңға
бұрау көк түстің (В) көлемін арттырады. 0-ден басқа
параметрлерде ақпараттық дисплейде («E») жұлдызшасы пайда
болады.
L (U) түймешігі
r
86
Қосымша басқару
дискі
Ақпараттық
дисплей
A
Ақ түс балансын қосымша өңдеу
Қосымша өңдеу біліктеріндегі түстер абсолютті емес, салыстырмалы
болып келеді. Мысалы үшін, ақ түс теңгерімі үшін J (қызу бөлетін шам)
сияқты «жылы» параметр таңдалған кезде меңзерді B (көк) түске
жылжыту, фотосуреттерді сəл ғана «суықтау» қылады, бірақ шын
мəнінде оларды көкке ауыстырмайды.
A «Майред»
Түс температурасына енгізілген кез келген өзгеріс жоғары түс
температураларына қарағанда төмен түс температураларында көбірек
айырмашылықтың пайда болуына себеп болады. Мысалы, 1000 K
өзгеріс 6000 K температурасына қарағанда 3000 K температурасында
көп өзгерістің орын алуына себеп болады. Түс температурасының кері
мəнін 10 6 мəніне көбейту арқылы есептелетін майред — осындай
өзгерісті ескеретін түс температурасының өлшемі, сондықтан түс
температурасы түзетілімінің сүзгілерінде қолданылатын бірлік. Мыс.:
• 4000 K–3000 K (айырмашылық: 1000 K)=83 майред
• 7000 K–6000 K (айырмашылық: 1000 K)=24 майред
A Сонымен қатар келесіні қараңыз
WB bracketing (АТБ брекетингі) e6 (Auto bracketing set (Автоматты
брекетинг жинағы), 0 259) қолданушы параметрі үшін таңдалғанда,
фотокамера ысырма босатылған сайын бірнеше кескін жасайтын
болады. Ақ түс балансы үшін таңдалған ағымдағы мəнді «қапсырып»,
ақ түс балансы əр кескінде өзгеріп отырады (0 141).
r
87
Түс температурасын таңдау
K (Choose color temp. (Түс температурасын таңдау)) ақ түс
балансы үшін таңдалғанда, түс температурасын суретке түсіру
мəзіріндегі White balance (Ақ түс балансы) немесе L (U)
түймешігі, мульти селектор жəне қосымша басқару дискі арқылы
таңдауға болады.
D
Түс температурасын таңдау
Жарқылмен немесе флюоресцентті жарықпен керекті нəтижеге қол
жеткізу мүмкін болмайтынын ескеріңіз. Осы көздер үшін N (Flash
(Жарқыл)) немесе I (Fluorescent (Флюоресцентті)) параметрін
таңдаңыз. Басқа жарық көздерінде, таңдалған мəннің сəйкес келетінін
анықтау үшін бір суретті сынап түсіріңіз.
❚❚ Ақ түс балансы мəзірі
Сары көк жəне жасыл қою қызыл біліктер мəндерін енгізіңіз
(0 85).
1
Choose color temp.
(Түс температурасын
таңдау) пəрменін
таңдаңыз.
G түймешігін басып,
суретке түсіру мəзірінде
G түймешігі
White balance (Ақ түс
балансы) параметрін таңдаңыз. Choose color temp. (Түс
температурасын таңдау) пəрменін белгілеп, 2 түймешігін
басыңыз.
r
2
Сары-көк үшін мəнді
таңдаңыз.
Сандарды белгілеу үшін 4
немесе 2 түймешігін, өзгерту
үшін 1 немесе 3 түймешігін
басыңыз.
88
Сары (A) көк (B) білігінің мəні
3
Жасыл қою қызыл үшін
мəнді таңдаңыз.
G (жасыл) немесе M (қою
қызыл) білігін белгілеу үшін 4
немесе 2 басыңыз жəне мəнді
таңдау үшін 1 немесе 3
басыңыз.
4
Жасыл (G) қою қызыл (M)
білігінің мəні
J түймешігін басыңыз.
J түймешігін басып
өзгерістерді сақтаңыз жəне
суретке түсіру мəзіріне
оралыңыз. Егер жасыл (G)
қою қызыл (M) білігі үшін 0
қоспағанда басқа мəн
таңдалса, ақпараттық дисплейде жұлдызша («E») пайда
болады.
❚❚ L (U) түймешігі
L (U) түймешігін тек сары (A) көк (B) білігінің түс
температурасын таңдау үшін пайдалануға болады. L (U)
түймешігін басып, қосымша басқару дискісін ақпараттық
дисплейде керекті мəн көрсетілгенше бұраңыз (реттеулер
майредте жасалады; 0 87). Түс температурасын тікелей 10 K
еселіктерінде енгізу үшін L (U) түймешігін басыңыз жəне
санды белгілеу үшін 4 немесе 2 түймешігін басыңыз жəне
өзгерту үшін 1 немесе 3 түймешігін басыңыз.
L (U)
түймешігі
Қосымша басқару
дискі
r
Ақпараттық
дисплей
89
Алдын-ала қолмен енгізілген
мəн
Алдын-ала қолмен енгізілген мəн аралас жарық жағдайында
сурет түсіруге арналған ақ түс балансы баптауларын жазу жəне
қайта пайдалану немесе мықты түс реңдері бар жарық көздерін
түзету үшін пайдаланылады. Фотокамера d-1 мен d-4
арасындағы алдын-ала енгізілген мəндер түрінде алдын ала
орнатылған ақ түс балансы үшін төрт мəн сақтай алады. Ақ түс
балансын алдын-ала енгізудің екі əдісі бар:
Əдіс
Сипаттама
Бейтарап сұр немесе ақ түсті нысан ақырғы
фотосуретте пайдаланылатын жарық астына
қойылады жəне ақ түс балансы фотокамера
Тікелей өлшеу
арқылы өлшенеді. Тікелей көрініспен фотосурет
түсіруде (0 172) ақ түс балансы кадрдың
таңдалған аумағында өлшенуі мүмкін (нүктелі ақ
түс балансы, 0 93).
Бар фотосуреттен Ақ түс балансы жад картасындағы фотосуреттен
көшіру
көшіріледі (0 96).
Көріністапқыш арқылы фотосурет
r түсіру амалдары
1
90
Эталондық нысанға жарық түсіріңіз.
Ақырғы фотосуретте пайдаланылатын жарық астына
бейтарап сұр немесе ақ түсті нысанды қойыңыз. Студия
параметрлерінде анықтамалық нысан ретінде стандартты
сұр тақтаны пайдалануға болады. Ақ түс балансын өлшеген
кезде экспозицияның 1 ЭМ-ге автоматты түрде артатынын
ескеріңіз; M экспозиция режимінде экспозиция
индикаторының ±0 көрсетуі үшін экспозицияны реттеңіз
(0 43).
2
Ақ түс балансын L (Preset manual (Алдын ала
қолмен енгізілген мəн)) күйіне орнатыңыз.
L (U) түймешігін басып, басты басқару дискісін
ақпараттық дисплейде L көрсетілгенше бұраңыз.
L (U) түймешігі
Басты басқару дискі Ақпараттық дисплей
A
Алдын-ала енгізілген ақ түс балансын өлшеу
(көріністапқыш арқылы фотосурет түсіру)
Алдын-ала қолмен енгізілген ақ түс балансын HDR фотосурет түсіруі
немесе бірнеше экспозиция кезінде өлшеу мүмкін емес (0 112, 149).
3
Алдын-ала енгізілген мəнді таңдаңыз.
L (U) түймешігін басып, қосымша басқару дискісін
ақпараттық дисплейде керекті ақ түс балансының алдын-ала
енгізілген мəні (d-1-d-4) көрсетілгенше бұраңыз.
r
L (U) түймешігі
4
Қосымша басқару
дискі
Ақпараттық
дисплей
Тікелей өлшеу режимін
таңдаңыз.
L (U) түймешігін аз ғана уақытқа
босатып, түймешікті басқару
панеліндегі D белгішесі
жыпылықтай бастағанша басыңыз.
Басқару панелі
Көріністапқыш
91
5
6
Ақ түс балансын өлшеңіз.
Индикаторлар жыпылықтауын
тоқтатқанға дейін, эталондық
нысанды көріністапқышқа толық
кіретіндей етіп жақтау ішіне алып, ысырманы босату
түймешігін соңына дейін басыңыз. Фотокамера ақ түс
балансының мəнін өлшеп, оны 3-қадамда таңдалған алдынала енгізілген мəнде сақтайды. Ешқандай фотосурет
жазылмайды; ақ түс балансын фотокамера фокуста
болмаған кезде де дəл өлшеуге болады.
Нəтижелерді тексеріңіз.
Фотокамера ақ түс балансының мəнін
өлшей алған болса, басқару
панелінде алты секундтай C
жыпылықтайды, ал көріністапқышта
жыпылықтаған a көрсетіледі.
Басқару панелі
Көріністапқыш
r
Егер жарық тым қараңғы немесе тым
ашық болса, фотокамера ақ түс
балансын өлшей алмауы мүмкін.
Басқару панелі мен көріністапқышта
алты секундтай жыпылықтаған b a
көрсетіледі. Ысырманы босату
түймешігін жартылай басып 5-қадамға
оралып, ақ түс балансын қайта
өлшеңіз.
Басқару панелі
Көріністапқыш
A Қорғалған алдын-ала енгізілген мəндер
Ағымдағы алдын-ала енгізілген мəн қорғалған (0 99) болса, басқару
панелі мен көріністапқышта жаңа мəнді өлшеу əрекеті жасалғанда 3
жыпылықтайды.
92
D
Тікелей өлшеу режимі
Көріністапқыш арқылы фотосурет түсіріп, дисплейлер жыпылықтап
тұрған кезде ешбір əрекет орындалмаса, тікелей өлшеу режимі c4
(Monitor off delay (Мониторды өшіруді кешіктіру)) > Information
display (Ақпараттық дисплей) (0 253) жəне c2 (Standby timer (Күту
режимінің таймері), 0 251) қолданушы параметрлері уақыттарының
қосындысынан кейін аяқталады.
A Алдын-ала енгізілген мəнді таңдау
Суретке түсіру мəзірінде White balance (Ақ түс
балансы) опциясы үшін Preset manual (Алдынала қолмен енгізілген мəн) тармағын таңдаса,
оң жақтағы диалогтық терезе көрсетіледі;
алдын-ала енгізілген мəнді белгілеп, J
түймешігін басыңыз. Таңдалған ағымдағы
алдын-ала енгізілген мəн жоқ болса, ақ түс
балансы 5200 K мəніне Direct sunlight (Тікелей күн сəулесі)
опциясымен бірдей орнатылады.
Тікелей көрініс (нүктелі ақ түс балансы)
Тікелей көріністе, ақ түс балансын кадрдың таңдалған аумағында
өлшеп, эталондық нысан дайындаудың немесе телефото түсіру
кезінде объективтерді ауыстырудың қажеттілігін жояды.
1
a түймешігін басыңыз.
r
Айна көтеріліп, көрініс объектив арқылы
фотокамераның мониторында
көрсетіледі.
a түймешігі
93
2
Ақ түс балансын L (Preset manual (Алдын-ала
қолмен енгізілген мəн)) күйіне орнатыңыз.
L (U) түймешігін басып, басты басқару дискісін мониторда
L көрсетілгенше бұраңыз.
L (U) түймешігі
3
r
94
Монитор
Алдын-ала енгізілген мəнді таңдаңыз.
L (U) түймешігін басып, қосымша басқару дискісін
мониторда керекті ақ түс балансының алдын-ала енгізілген
мəні (d-1-d-4) көрсетілгенше бұраңыз.
L (U) түймешігі
4
Басты басқару
дискі
Қосымша басқару
дискі
Монитор
Тікелей өлшеу режимін таңдаңыз.
L (U) түймешігін аз ғана уақытқа
босатып, түймешікті монитордағы L
белгішесі жыпылықтай бастағанша
басыңыз. Нүктелі ақ түс балансының
нысанасы (r) таңдалған фокустау
нүктесінде көрсетіледі.
Монитор
5
Нысананы ақ немесе сұр аумақтың үстіне
қойыңыз.
Дисплейде D жыпылықтап тұрғанда,
мульти селекторды пайдаланып
нысанның ақ немесе сұр аумағына r
қойыңыз.
6
Ақ түс балансын өлшеңіз.
J немесе ысырманы босату түймешігін
толық басып ақ түс балансын өлшеңіз.
Ақ түс балансын өлшеуге бөлінген уақыт
c4 қолданушы параметрінде (Monitor
off delay (Мониторды өшіруді
кешіктіру)) > Live view (Тікелей
көрініс) (0 253) таңдалады.
Егер фотокамера ақ түс балансын
өлшей алмаса, оң жақта көрсетілген
хабар пайда болады. Жаңа ақ түс
балансының нысанасын таңдап, үрдісті
4-қадамнан бастап қайталаңыз.
Суретке түсіру мəзірінде White balance
(Ақ түс балансы) үшін Preset manual
(Алдын-ала қолмен енгізілген мəн)
таңдалғанда, алдын-ала енгізілген ақ
түс балансын өлшеуге қолданылған
нысананың орны тікелей көріністе
фотосурет түсіру барысында жазылған
алдын-ала енгізілген мəндерде көрсетіледі.
r
A
Алдын-ала енгізілген ақ түс балансын өлшеу (тікелей көрініс
арқылы фотосурет түсіру)
Алдын-ала қолмен енгізілген ақ түс балансын жоғары динамикалық
ауқым істеп тұрғанда орнату мүмкін емес (0 112).
95
Алдын-ала енгізілген мəндерді басқару
❚❚ Фотосуреттен ақ түс балансын көшіру
Ақ түс балансының мəнін бар фотосуреттен таңдалған алдын-ала
енгізілген мəнге көшіру үшін төмендегі қадамдарды орындаңыз.
1
Суретке түсіру
мəзірінде White balance
(Ақ түс балансы) үшін
L (Preset manual
(Алдын-ала қолмен
енгізілген мəн))
G түймешігі
опциясын таңдаңыз.
G түймешігін басып,
суретке түсіру мəзірінде White balance (Ақ түс балансы)
параметрін таңдаңыз. Preset manual (Алдын-ала қолмен
енгізілген мəн) параметрін белгілеп, 2 түймешігін басыңыз.
2
Межелі орынды
таңдаңыз.
Алдын-ала енгізілген
межелі мəнді (d-1-d-4)
белгілеп, W (M) түймешігін
басыңыз.
r
W (M) түймешігі
3
Select image (Кескін таңдау)
опциясын таңдаңыз.
Select image (Кескін таңдау)
опциясын белгілеп, 2
түймешігін басыңыз.
4
Бастапқы кескінді
белгілеңіз.
Бастапқы кескінді белгілеңіз.
96
5
J түймешігін басыңыз.
J түймешігін басып белгіленген
фотосуреттің ақ түс балансы мəнін
таңдалған алдын-ала енгізілген мəнге
көшіріңіз. Белгіленген фотосуреттің түсіндірмесі (0 278) бар
болса, ол таңдалған алдын-ала енгізілген мəннің
түсіндірмесіне көшіріледі.
A
Бастапқы кескінді таңдау
4-қадамда белгіленген кескінді толық өлшемде көру үшін X (T)
түймешігін басып тұрыңыз.
A
Ақ түс балансының алдын-ала енгізілген мəнін таңдау
1 түймешігін басып ағымдағы ақ түс балансының
алдын-ала енгізілген мəнін (d-1–d-4) белгілеңіз,
2 түймешігін басып басқа алдын-ала енгізілген
мəнді таңдаңыз.
r
A
Алдын-ала енгізілген ақ түс балансын дəл реттеу
Таңдалған алдын-ала енгізілген мəнді Fine-tune
(Дəл реттеу) опциясын таңдап жəне 85-бетте
сипатталғандай ақ түс балансын реттеп дəл
реттеуге болады.
97
❚❚ Түсіндірме енгізу
Төмендегі қадамдарды орындап таңдалған ақ түс балансының
алдын-ала енгізілген мəні үшін отыз алты таңбаға дейін
түсіндірме енгізіңіз.
1
L (Preset manual
(Алдын-ала қолмен
енгізілген мəн)) опциясын
таңдаңыз.
Ақ түс балансы мəзірінде
Preset manual (Алдын-ала
қолмен енгізілген мəн) параметрін белгілеп, 2 түймешігін
басыңыз.
2
Алдын-ала енгізілген
мəнді таңдаңыз.
Қажетті алдын-ала
енгізілген мəнді белгілеп,
W (M) түймешігін басыңыз.
W (M) түймешігі
3
r
Edit comment
(Түсіндірмені өңдеу)
пəрменін таңдаңыз.
Edit comment (Түсіндірмені
өңдеу) пəрменін белгілеп, 2
түймешігін басыңыз.
4
98
Түсіндірмені өңдеңіз.
107-бетте сипатталғандай түсіндірмені
өңдеңіз.
❚❚ Ақ түс балансының алдын-ала енгізілген
мəнін қорғау
Төмендегі қадамдарды орындап таңдалған ақ түс балансының
алдын-ала енгізілген мəнін қорғаңыз. Қорғалған алдын-ала
енгізілген мəндерді өзгерту, сондай-ақ Fine-tune (Дəл реттеу)
жəне Edit comment (Түсіндірмені өңдеу) опцияларын
пайдалану мүмкін емес.
1
L (Preset manual (Алдынала қолмен енгізілген
мəн)) опциясын таңдаңыз.
Ақ түс балансы мəзірінде
Preset manual (Алдын-ала
қолмен енгізілген мəн)
параметрін белгілеп, 2 түймешігін басыңыз.
2
Алдын-ала енгізілген
мəнді таңдаңыз.
Қажетті алдын-ала
енгізілген мəнді белгілеп,
W (M) түймешігін басыңыз.
W (M) түймешігі
3
Protect (Қорғау) пəрменін
таңдаңыз.
r
Protect (Қорғау) опциясын
белгілеп, 2 түймешігін
басыңыз.
4
On (Қосулы) параметрін
таңдаңыз.
On (Қосулы) опциясын
белгілеңіз де, J түймешігін
басып ақ түс балансының
таңдалған алдын-ала енгізілген
мəнін қорғаңыз. Қорғауды алып
тастау үшін Off (Өшірулі) опциясын таңдаңыз.
99
J
Кескінді түзету
Picture Control режимдері
Nikon компаниясының бірегей Picture Control жүйесі анық ету,
контраст, жарықтық, қанықтық жəне реңк сияқты суретті өңдеу
баптауларын сыйысымды құрылғылар мен бағдарламалық
жасақтамалар тарапынан пайдалануды мүмкін қылады.
Picture Control режимін таңдау
Фотокамера бірнеше алдын ала енгізілген Picture Control режимін
ұсынады. Нысанға немесе көрініс түріне қарай Picture Control
режимін таңдаңыз.
Параметр
J
Q
Standard
(Стандартты)
R
Neutral
(Бейтарап)
S Vivid (Жарқын)
Monochrome
(Монохромды)
Portrait
e
(Портрет)
Landscape
f
(Пейзаж)
T
100
Сипаттама
Теңгерілген нəтижелерге қол жеткізу үшін
суреттерді стандартты түрде өңдеу.
Жағдайлардың көбінде пайдаланылуы
ұсынылады.
Табиғи нəтижелерге қол жеткізу үшін суреттерді
минималды түрде өңдеу. Кейін айтарлықтай
өңделетін фотосуреттер үшін таңдаңыз.
Суреттер жарқын, фотокөшірме əсеріне қол
жеткізу үшін түзетіледі. Негізгі түстерді көрсету
қажет фотосуреттер үшін таңдаңыз.
Монохромды фотосуреттер түсіріңіз.
Портреттерді табиғи құрылымы бар жəне тегіс
көрінетін теріге қол жеткізу үшін өңдеңіз.
Əдемі пейзаждар мен қала көріністерін жасайды.
1
Picture Control
режимдерін
шығарыңыз.
Мəзірлерді көрсету үшін
G түймешігін басыңыз.
Суретке түсіру мəзірінде
G түймешігі
Set Picture Control
(Picture Control режимін
орнату) опциясын белгілеңіз де, 2 түймешігін басып Picture
Control режимдерінің тізімін көрсетіңіз.
2
Picture Control режимін
таңдаңыз.
Қажетті Picture Control режимін
белгілеп, J түймешігін
басыңыз.
A
Қолданушы тарапынан реттелетін Picture Control режимдері
Қолданушы тарапынан реттелетін Picture Control режимдері суретке
түсіру мəзіріндегі Manage Picture Control (Picture Control режимін
басқару) параметрін пайдаланып, бар Picture Control режимдерін
өзгерту арқылы жасалады (0 106). Қолданушы тарапынан реттелетін
Picture Control режимдерін бір үлгідегі басқа фотокамералар мен
үйлесімді бағдарламалық жасақтама арасында ортақ пайдалану үшін
жад картасына сақтауға болады (0 109).
J
A
Picture Control индикаторы
Ағымдағы Picture Control R түймешігі
басылғанда ақпараттық дисплейде көрсетіледі.
Picture Control
индикаторы
101
Picture Control режимдерін өзгерту
Бар алдын-ала енгізілген жəне қолданушы тарапынан реттелетін
Picture Control режимдерін (0 106) көрініске немесе
пайдаланушының жасампаз мақсатына сəйкес келетін етіп
өзгертуге болады. Quick adjust (Жылдам реттеу) көмегімен
баптаулардың теңгерілген тіркесімін таңдаңыз немесе жеке
баптауларды қолмен реттеңіз.
1
Picture Control режимін
таңдаңыз.
Керекті Picture Control режимін
Picture Control тізімінде (0 100)
белгілеп, 2 түймешігін
басыңыз.
2
J
3
A
Баптауларды реттеңіз.
1 немесе 3 түймешігін басып
керекті баптауды (0 103)
белгілеңіз жəне 4 немесе 2
түймешігін басып мəнді
таңдаңыз. Осы қадамды
барлық баптаулар реттелгенше қайталай беріңіз немесе
баптаулардың алдын-ала енгізілген мəндер тіркесімін таңдау
үшін Quick adjust (Жылдам реттеу) параметрін таңдаңыз.
Əдепкі баптауларды O түймешігін басып қалпына келтіруге
болады.
J түймешігін басыңыз.
Бастапқы Picture Control режимдерін өзгерту
Əдепкі баптаулардан өзгертілген Picture Control
режимдері жұлдызшамен («E») белгіленеді.
102
❚❚ Picture Control баптаулары
Параметр
Қолмен жасалатын реттеулер
(барлық Picture Control режимдері)
Сипаттама
–2 жəне +2 арасындағы опциялардың біреуін таңдап
таңдалған Picture Control режимінің əсерін төмендетіңіз
немесе арттырыңыз (бұның қолмен жасалған барлық
Quick adjust
реттеулерді қалпына келтіретінін ескеріңіз). Мысалы,
(Жылдам реттеу)
Vivid (Жарқын) үшін оң мəндер таңдалғанда суреттер
бұрынғыдан жарқын болады. Neutral (Бейтарап)
немесе Monochrome (Монохромды) Picture Control
режимдерімен пайдалану мүмкін емес.
Контурлардың анықтығын реттеңіз. Анық етуді көрініс
түріне қарай автоматты түрде реттеу үшін A
Sharpening параметрін таңдаңыз немесе 0 (анық етусіз) жəне 9
(Анық ету) (бұл мəн неғұрлым жоғары болса, анық ету дəрежесі
соғұрлым жоғары болады) арасындағы мəндердің
біреуін таңдаңыз.
Контрастты көрініс түріне қарай автоматты түрде реттеу
үшін A параметрін таңдаңыз немесе –3 жəне +3
аралығындағы мəндердің біреуін таңдаңыз (портрет
Contrast
нысандарындағы жарық аумақтарының күн сəулесі
(Контраст) əсерінен «ағаруына» жол бермеу үшін төмендеу мəндер,
ал тұманды пейзаждарды жəне басқа контрасты төмен
нысандарды түсірген кезде кішігірім элементтерді сақтап
қалу үшін жоғарылау мəндерді таңдаңыз).
Brightness Жарықтықты азайту үшін –1, жарықтықты көбейту үшін
(Жарықтық) +1 таңдаңыз. Экспозицияға əсер етпейді.
Түстердің жарқындығын реттеңіз. Қанығуын көрініс
түріне қарай автоматты түрде реттеу үшін A параметрін
Saturation
таңдаңыз немесе –3 жəне +3 аралығындағы мəндердің
(Қанығуы)
біреуін таңдаңыз (төмендеу мəндер қанығуын
азайтады, ал жоғарылау мəндер оны көбейтеді).
Қолмен жасалатын
реттеулер
(тек монохромды емес)
Hue (Реңк)
Қызыл түстерді күлгінге, көк түстерді жасылға жəне
жасыл түстерді сарыға көбірек ұқсас ету үшін теріс
мəндерді (ең төмен –3) жəне қызыл түстерді қызғылттау,
жасыл түстерді көкшілдеу жəне көк түстерді күлгіндеу
ету үшін (ең жоғары +3) оң мəндерді таңдаңыз.
J
Қолмен жасалатын
реттеулер
(тек монохромды)
Filter effects Монохромды фотосуреттерде түс сүзгілерінің əсеріне
(Сүзгі
еліктейді. Off (Өшірулі), сары, қызғылт сары, қызыл
əсерлері)
жəне жасыл түстердің біреуін таңдаңыз (0 105).
Монохромды фотосуреттерде пайдаланылатын реңді
B&W (қара жəне ақ түс), Sepia (Сепия), Cyanotype
Toning
(Цианотипия) (көк реңді монохромды), Red (Қызыл),
(Реңк беру) Yellow (Сары), Green (Жасыл), Blue Green (Көкшіл
жасыл), Blue (Көк), Purple Blue (Күлгін көк), Red
Purple (Қызыл күлгін) (0 105) арасынан таңдаңыз.
103
D «A» (Авто)
Автоматты анық ету, контраст жəне қанығуы нəтижелері экспозицияға
жəне нысанның кадрдағы күйіне қарай əр түрлі болады. Ең жақсы
нəтиже алу үшін G, E немесе D объективін пайдаланыңыз.
A
Қолданушы тарапынан реттелетін Picture Control режимдері
Қолданушы тарапынан реттелетін Picture Control режимдеріндегі
параметрлер оның негізіндегі режимнің параметрлерімен бірдей
болады.
A
Picture Control торы
102-беттің 2-қадамында W (M) түймешігі
басылса, басқа Picture Control режимдеріне
қатысты таңдалған Picture Control режиміне
арналған контраст пен қанығуын көрсететін
Picture Control торы көрсетіледі (Monochrome
(Монохромды) таңдалған кезде тек контраст
көрсетіледі). Picture Control мəзіріне оралу үшін
W (M) түймешігін босатыңыз.
Автоматты контраст пен қанығуын
пайдаланатын Picture Control режимдерінің
белгішелері Picture Control торында жасыл
түспен көрсетіледі, ал сызықтар тордың
біліктеріне параллель күйде пайда болады.
J
104
A Алдыңғы баптаулар
Picture Control баптауы мəзірінде көрсетілген
мəннің астындағы сызық баптаудың алдыңғы
мəнін білдіреді. Бұны баптауларды реттеген
кезде анықтама ретінде пайдаланыңыз.
A
Сүзгі əсерлері (тек монохромды)
Осы мəзірдегі параметрлер монохромды фотосуреттердегі түс
сүзгілерінің əсеріне еліктейді. Мына сүзгі əсерлерін қолдануға болады:
Параметр
Сипаттама
Y
Сары Контрастты күшейтеді. Пейзаж фотосуреттерінде
O Сарғылт аспанның жарықтығының реңкін азайту үшін
пайдалануға болады. Сарғылт түс сарыға, ал қызыл түс
R Қызыл сарғылтқа қарағанда көбірек контраст береді.
Тері реңктерін жұмсартады. Портреттер үшін
G Жасыл
пайдалануға болады.
Filter effects (Сүзгі əсерлері) арқылы алынған əсерлердің нағыз шыны
сүзгілер шығаратын əсерлерге қарағанда нақтырақ көрінетінін
ескеріңіз.
A
Реңк беру (тек монохромды)
Toning (Реңк беру) таңдалған кезде 3 түймешігі
басылса, қанығуы опциялары көрсетіледі.
Қанығуын реттеу үшін 4 немесе 2 түймешігін
басыңыз. B&W (қара жəне ақ түс) таңдалған
кезде қанығуын басқару мүмкін болмайды.
J
105
Қолданушы тарапынан реттелетін
Picture Control режимдерін жасау
Фотокамерамен бірге келетін Picture Control режимдерін өзгертіп,
қолданушы тарапынан реттелетін Picture Control режимдері
ретінде сақтауға болады.
1
Суретке түсіру
мəзірінен Manage
Picture Control (Picture
Control режимін
басқару) опциясын
таңдаңыз.
G түймешігі
Мəзірлерді көрсету үшін
G түймешігін басыңыз. Суретке түсіру мəзіріндегі Manage
Picture Control (Picture Control режимін басқару) опциясын
белгілеп, 2 түймешігін басыңыз.
2
Save/edit (Сақтау/өңдеу)
пəрменін таңдаңыз.
Save/edit (Сақтау/өңдеу)
пəрменін белгілеп, 2
түймешігін басыңыз.
J
3
Picture Control режимін
таңдаңыз.
Бар Picture Control режимін
белгілеп, 2 түймешігін
басыңыз немесе 5-қадамға
өтіп, белгіленген Picture Control
режимін одан ары өзгертпей сақтау үшін J түймешігін
басыңыз.
106
4
Таңдалған Picture Control
режимін өңдеңіз.
Қосымша ақпарат алу үшін
103-бетті қараңыз. Кез келген
өзгертулерден бас тартып,
əдепкі баптаулардан қайта
бастау үшін O түймешігін басыңыз. Баптауларды орнату
аяқталған кезде J түймешігін басыңыз.
5
Межелі орынды
таңдаңыз.
Қолданушы тарапынан
реттелетін Picture Control
режимі үшін межелі орынды
(C-1 мен C-9 аралығында)
таңдап, 2 түймешігін басыңыз.
6
Picture Control режимін
атаңыз.
Пернетақта
Оң жақтағы мəтін енгізу
аумағы
терезесі көрсетіледі.
Атау аумағы
Əдепкіде жаңа Picture
Control бар Picture Control
атауына екі цифрлы сан (автоматты түрде тағайындалады)
қосылып аталады; əдепкі атауды пайдалану үшін 7-қадамға
өтіңіз. Курсорды атау аумағына апару үшін W (M) түймешігін
ұстап тұрып, 4 немесе 2 көрсеткісін басыңыз. Курсор тұрған
жерге жаңа əріп енгізу үшін мульти селектормен керекті
таңбаны пернетақта аумағында белгілеп, J түймешігін
басыңыз. Курсор тұрған жердегі таңбаны жою үшін
O түймешігін басыңыз.
J
Қолданушы тарапынан реттелетін Picture Control атаулары
он тоғызға дейінгі таңбадан тұруы керек. Он тоғызыншыдан
кейінгі кез келген таңба өшіріледі.
107
7
X (T) түймешігін
басыңыз.
X (T) түймешігін басып
өзгерістерді сақтаңыз
жəне шығыңыз. Жаңа
Picture Control режимі
X (T) түймешігі
Picture Control тізімінде
пайда болады.
A
Manage Picture Control (Picture Control режимін басқару) >
Rename (Қайта атау)
Қолданушы тарапынан реттелетін Picture
Control режимдерін кез келген уақытта Manage
Picture Control (Picture Control режимін
басқару) мəзіріндегі Rename (Қайта атау)
опциясымен қайта атауға болады.
A
J
Manage Picture Control (Picture Control режимін басқару) >
Delete (Жою)
Manage Picture Control (Picture Control режимін басқару) мəзіріндегі
Delete (Жою) опциясын таңдалған қолданушы тарапынан реттелетін
Picture Control режимдерін (керек болмай қалған кезде) жою үшін
пайдалануға болады.
A
Бастапқы Picture Control белгішесі
Қолданушы тарапынан реттелетін Picture
Control негізделген бастапқы алдын-ала
енгізілген Picture Control өңдеу дисплейінің
үстіңгі оң жақ бұрышындағы белгіше арқылы
көрсетіледі.
108
Бастапқы Picture
Control белгішесі
Қолданушы тарапынан реттелетін Picture
Control режимдерін ортақ пайдалану
ViewNX 2 немесе Capture NX 2 сияқты қосымша бағдарламалық
жасақтамада бар Picture Control қызметтік бағдарламасы арқылы
жасалған қолданушы тарапынан реттелетін Picture Control жад
картасына көшіруге жəне фотокамераға жүктеуге болады немесе
фотокамерамен жасалған қолданушы тарапынан реттелетін Picture
Control басқа Df фотокамералары мен бағдарламалық жасақтамада
пайдаланып, кейін керек болмаған кезде өшіру үшін жад картасына
көшіруге болады.
Қолданушы тарапынан реттелетін
Picture Control режимдерін жад
картасына немесе жад картасынан
көшіру немесе қолданушы тарапынан
реттелетін Picture Control режимдерін
жад картасынан өшіру үшін Manage
Picture Control (Picture Control
режимін басқару) мəзіріндегі Load/
save (Жүктеу/сақтау) пəрменін белгілеп, 2 түймешігін басыңыз.
Төмендегі опциялар көрсетіледі:
• Copy to camera (Фотокамераға көшіру): қолданушы тарапынан
реттелетін Picture Control жад картасынан фотокамерадағы
қолданушы тарапынан реттелетін Picture Control C-1-C-9 көшіріп,
оларды қалауыңызша атаңыз.
• Delete from card (Картадан өшіру):
таңдалған қолданушы тарапынан
реттелетін Picture Control жад
картасынан өшіріңіз. Picture Control
өшірілмес бұрын, оң жақта
көрсетілген растау тілқатысу
терезесі пайда болады; таңдалған
Picture Control режимін өшіру үшін
Yes (Иə) жауабын белгілеп, J түймешігін басыңыз.
• Copy to card (Картаға көшіру): қолданушы тарапынан реттелетін
Picture Control (C-1 жəне C-9 аралығында) фотокамерадан жад
картасында таңдалған межелі орынға (1 жəне 99 аралығында)
көшіріңіз.
J
A
Қолданушы тарапынан реттелетін Picture Control режимдерін сақтау
Жад картасында бір уақытта ең көбі 99 қолданушы тарапынан реттелетін
Picture Control режимін сақтауға болады. Жад картасын тек қолданушы
жасаған қолданушы тарапынан реттелетін Picture Control режимдерін
сақтау үшін пайдалануға болады. Фотокамерамен (0 100) бірге жеткізілген
алдын-ала енгізілген Picture Control режимдерін жад картасына көшіру,
қайта атау немесе өшіру мүмкін емес.
109
Жарық аумақтағы жəне
күңгірт аумақтағы кішігірім
элементтерді сақтау
Қосылған D-Lighting
Қосылған D-Lighting жарық аумақтағы жəне күңгірт аумақтағы
кішігірім элементтерді сақтайды, фотосуреттердің табиғи
контрастын жасайды. Контрасты жоғары көріністер үшін
пайдаланыңыз, мысалы, есік немесе терезе арқылы қатты жарық
сырттағы көріністі немесе күншуақ кезде көлеңкелі нысандарды
түсіру кезінде пайдалануға болады. Ол матрицалық өлшеммен
(0 75) бірге пайдаланылған кезде өте тиімді жұмыс істейді.
Қосылған D-Lighting өшірулі
Қосылған D-Lighting: Y Авто
J
A
«Active D-Lighting (Қосылған D-Lighting)» жəне «D-Lighting»
параметрлерін салыстыру
Суретке түсіру мəзіріндегі Active D-Lighting (Қосылған D-Lighting)
опциясы динамикалық ауқымды оңтайландыру үшін суретке түсіру
алдында экспозицияны реттейді, ал өңдеу мəзіріндегі (0 291)
D-Lighting опциясы сурет түсірілгеннен кейін кескіндердегі күңгірт
жерлерді жарықтандырады.
110
Қосылған D-Lighting опциясын пайдалану:
1
Суретке түсіру
мəзірінен Active
D-Lighting (Қосылған
D-Lighting) таңдаңыз.
Мəзірлерді көрсету үшін
G түймешігін басыңыз.
G түймешігі
Суретке түсіру мəзіріндегі
Active D-Lighting (Қосылған D-Lighting) параметрін
белгілеп, 2 түймешігін басыңыз.
2
Опцияны таңдаңыз.
Керекті параметрді белгілеп, J
түймешігін басыңыз. Егер
Y Auto (Авто) таңдалса,
фотокамера суретке түсіру
жағдайларына қарай Қосылған
D-Lighting автоматты түрде реттейді (дегенмен, M
экспозиция режимінде Y Auto (Авто) параметрі Q Normal
(Қалыпты) мəніне тең болады).
J
D Қосылған D-Lighting
Бұрмалану (кездейсоқ орналасқан жарық нүктелер, түстердің
əркелкілігі немесе сызықтар) Қосылған D-Lighting мүмкіндігімен
түсірілген фотосуреттерде пайда болуы мүмкін. Кейбір нысандарда
біркелкі емес көлеңке көрініп тұруы мүмкін. Hi 0,3 немесе одан жоғары
ISO сезімталдықтарда Қосылған D-Lighting опциясын пайдалану мүмкін
емес.
A Сонымен қатар келесіні қараңыз
ADL bracketing (ADL брекетингі) e6 қолданушы параметрі (Auto
bracketing set (Автоматты брекетинг жинағы), 0 259) үшін
таңдалғанда, фотокамера бірнеше түсірілімде Қосылған D-Lighting
мүмкіндігін өзгертеді (0 145).
111
Жоғары динамикалық ауқым (HDR)
Жоғары контрастты нысандармен пайдаланылатын High Dynamic
Range (Жоғары динамикалық ауқым) (HDR) əр түрлі
экспозицияларда түсірілген екі түсірілімді біріктіріп жарық
аумақтағы жəне күңгірт аумақтағы кішігірім элементтерді
сақтайды. HDR матрицалық өлшеммен (0 75; басқа өлшеу
əдістерімен жəне микропроцессормен жабдықталмаған
объективпен Auto (Авто) опциясы шамамен 2 ЭМ тең болады)
қолданылғанда аса тиімді болады. Оны NEF (RAW) пішіміндегі
кескіндерді жазу үшін қолдану мүмкін емес. HDR жарқыл
жарығымен, брекетингпен (0 136), бірнеше экспозициямен
(0 149) немесе B (қолмен басылу режимі) немесе T (уақыт)
ысырма жылдамдықтарымен пайдалану мүмкін емес.
+
Бірінші экспозиция
(күңгірттеу)
1
J
112
Екінші экспозиция
(ашықтау)
Біріктірілген HDR
кескіні
HDR (high dynamic
range) (HDR (Жоғары
динамикалық ауқым))
опциясын таңдаңыз.
Мəзірлерді ашу үшін G
түймешігін басыңыз.
G түймешігі
Суретке түсіру мəзірінде
HDR (high dynamic range) (HDR (Жоғары динамикалық
ауқым)) опциясын белгілеп, 2 түймешігін басыңыз.
2
Режимді таңдаңыз.
HDR mode (HDR режимі)
опциясын белгілеп, 2
түймешігін басыңыз.
Мыналардың біреуін белгілеп,
J түймешігін басыңыз.
• Қатарынан бірнеше HDR
фотосуретін түсіру үшін
6 On (series) (Қосулы
(бірнеше сурет)) опциясын
таңдаңыз. HDR режимінде
түсіру HDR mode (HDR режимі) үшін Off (Өшірулі)
опциясы таңдалғанша жалғасады.
• Бір HDR фотосуретін түсіру үшін On (single photo)
(Қосулы (бір фотосурет)) опциясын таңдаңыз. Бір HDR
фотосуреті жасалғанда, қалыпты суретке түсіру автоматты
жалғасады.
• Қосымша HDR фотосуреттерін жасамастан шығу үшін
Off (Өшірулі) опциясын таңдаңыз.
u көріністапқышта HDR қосылған
кезде пайда болады.
J
113
3
Экспозиция
айырмашылығын
таңдаңыз.
Екі түсірілім арасында
экспозициядағы
айырмашылықты таңдау үшін
Exposure differential (Экспозиция айырмашылығы)
опциясын белгілеп, 2 түймешігін басыңыз.
Оң жақта көрсетілген
параметрлер пайда болады.
Параметрді белгілеп, J
түймешігін басыңыз.
Контрасты жоғары нысандар
үшін жоғарылау мəндерді
таңдаңыз, бірақ қажеттіден
жоғарылау мəнді таңдаудың қажетті нəтижелерді бермеуі
мүмкін екенін ескеріңіз; егер Auto (Авто) таңдалса,
фотокамера көрініске қарай экспозицияны автоматты түрде
реттейді.
4
J
Тегістеу мөлшерін
таңдаңыз.
Екі кескін арасындағы
жиектердің тегістеу мөлшерін
таңдау үшін Smoothing
(Тегістеу) пəрменін белгілеп, 2
түймешігін басыңыз.
Оң жақта көрсетілген
параметрлер пайда болады.
Параметрді белгілеп, J
түймешігін басыңыз.
Жоғарылау мəндер тегістеу
құрамдас кескінді береді.
Кейбір нысандарда біркелкі
емес көлеңке көрініп тұруы мүмкін.
114
5
Фотосуретті жақтау ішіне алыңыз, фокустаңыз
жəне түсіріңіз.
Ысырманы босату түймешігі толық
басылғанда, фотокамера екі
экспозиция түсіреді. l k басқару
панелінде жəне l u
көріністапқышта кескіндер
Басқару панелі
біріктірілген кезде көрсетіледі; жазу
аяқталғанша фотосурет түсіру мүмкін
болмайды. Суретке түсіру режимі
Көріністапқыш
үшін таңдалған ағымдағы опцияға
қарамастан, ысырманы босату
түймешігі басылған сайын тек бір фотосурет түсіріледі.
On (series) (Қосулы (бірнеше сурет)) таңдалған болса, HDR
мүмкіндігі HDR mode (HDR режимі) үшін Off (Өшірулі)
опциясы таңдалғанда ғана өшетін болады; On (single photo)
(Қосулы (бір фотосурет)) таңдалған болса, HDR мүмкіндігі
фотосурет түсірілгеннен кейін автоматты түрде өшеді.
u белгішесі HDR түсіруі аяқталғанда дисплейден жоғалады.
J
D
HDR фотосуреттерін жақтауға алу
Кескін жиектері кесіледі. Түсіру кезінде фотокамера немесе нысан
қозғалса, қажетті нəтижелер алынбауы мүмкін. Штатив қолданған жөн.
Көрініске қарай жарық нысандар айналасында көлеңкелер, ал күңгірт
нысандар айналасында сəуле жиектер көрінуі мүмкін; бұл əсерді
тегістеу мөлшерін реттеп азайтуға болады.
A Аралықты реттейтін таймер арқылы фотосурет түсіру
Аралықты реттейтін таймер арқылы түсіру басталмас бұрын HDR
mode (HDR режимі) үшін On (series) (Қосулы (бірнеше сурет))
таңдалған болса, фотокамера таңдалған аралықта HDR
фотосуреттерін түсіруді жалғастырады (On (single photo) (Қосулы
(бір фотосурет)) таңдалған болса, аралықты реттейтін таймер арқылы
түсіру бір түсірілімнен кейін аяқталады).
115
l
Жарқылмен
фотосурет түсіру
Жарқылды пайдалану
Фотокамера Nikon компаниясының шығармашыл жарық жүйесіне
(Nikon Creative Lighting System, CLS) қолдау көрсетеді жəне CLS
жүйесімен үйлесімді жарқыл бөліктерімен бірге пайдалануға
болады. Қосымша жарқыл бөліктерін төменде сипатталғандай
тікелей фотокамераның керек-жарақтарға арналған құрылғысына
жалғауға болады. Керек-жарақтарға арналған құрылғы құлыптау
штифті бар жарқыл бөліктеріне арналған қауіпсіздік құлпымен
жабдықталады.
1
l
2
Керек-жарақтарға арналған
құрылғы қақпағын алып
тастаңыз.
Жарқыл бөлігін керек-жарақтарға
арналған құрылғыға бекітіңіз.
Мəліметтерді жарқыл бөлігімен берілген
нұсқаулықты қараңыз.
116
A
Синхрондау түйіспе тұсы
Синхрондау кабелін қажет болса синхрондау
түйіспе тұсына жалғауға болады. Жарқыл бөлігін
фотокамераның керек-жарақтарға арналған
құрылғысына бекітіп, артқы пердемен
синхрондау жарқылы арқылы фотосурет түсіруді
орындаған кезде синхрондау кабелімен басқа
жарқыл бөлігін жалғамаңыз.
D
Тек Nikon жарқылының керек-жарақтарын пайдаланыңыз
Тек Nikon жарқыл бөліктерін пайдаланыңыз. Керек-жарақтарға
арналған құрылғыға қолданылатын теріс кернеулер немесе 250 В-тан
асатын кернеулер қалыпты жұмысты тоқтатып қана қоймай,
фотокамераның немесе жарқылдың синхрондау тізбегін зақымдауы
мүмкін. Осы бөлімде көрсетілмеген Nikon жарқыл бөлігін пайдалану
алдында қосымша ақпарат алу үшін Nikon компаниясының қызмет
көрсету өкіліне хабарласыңыз.
l
117
Nikon шығармашыл жарық жүйесі
(CLS)
Nikon компаниясының жақсартылған шығармашыл жарық жүйесі
(CLS) жарқыл арқылы сурет түсіруді жақсарту мақсатында
фотокамера мен үйлесімді жарқыл бөліктері арасындағы
жақсартылған байланысты ұсынады.
❚❚ CLS жүйесімен үйлесімді жарқыл бөліктері
Фотокамераны келесі CLS жүйесімен үйлесімді жарқыл
бөліктерімен пайдалануға болады:
• SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-400, SB-300 жəне
SB-R200:
Жарқыл
бөлігі
Мүмкіндігі
SB-910 1 SB-900 1 SB-800 SB-700 1 SB-600 SB-400 2 SB-300 2 SB-R200 3
34
34
38
28
30
21
18
10
Жарқылдың ISO 100
жетекші
ISO 200
48
48
53
39
42
30
25
14
саны 4
1 Егер ақ түс балансы үшін v немесе N (жарқыл) таңдалған кезде түс
сүзгісі SB-910, SB-900 немесе SB-700 жалғанса, фотокамера сүзгіні
автоматты түрде анықтап, ақ түс балансын тиісті түрде реттейді.
2 Сымсыз жарқылды басқару қол жетімді емес.
3 Қосымша SB-910, SB-900, SB-800 немесе SB-700 жарқыл бөлігімен
немесе SU-800 сымсыз Speedlight басқару құралымен қашықтан
басқарылады.
4 м, 20 °C, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 жəне SB-600 35 мм масштабтау
басының күйінде; SB-910, SB-900 жəне SB-700 стандартты
жарықтандырумен.
l
• SU-800 сымсыз Speedlight басқару құралы: CLS үйлесімді
фотокамераға бекітілген кезде үш топқа дейінгі қашықтағы
SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 немесе SB-R200
жарқыл бөліктері үшін басқару құралы ретінде SU-800
пайдалануға болады. SU-800 өзі жарқылмен жабдықталмайды.
A Жарқылдың жетекші саны
Жарқыл ауқымын толық қуатында есептеу үшін жарқылдың жетекші
санын апертураға бөліңіз. Мысалы, жарқыл бөлігінде 34 м (ISO 100,
20 °C) жарқылдың жетекші саны болса; оның ауқымы f/5.6
апертурасында 34÷5,6 немесе шамамен 6,1 метр болады. ISO
сезімталдықтың əрбір екі есе ұлғаюы үшін жарқылдың жетекші санын
екінің квадрат түбіріне (шамамен 1,4) көбейтіңіз.
118
Келесі мүмкіндіктерді CLS жүйесімен үйлесімді жарқыл
бөліктерінде пайдалануға болады:
CLS жүйесімен үйлесімді жарқыл бөліктері
SU-800
SB-910
Жақыннан
SB-900
Басқару фотосурет
SB-800 SB-700 SB-600 құралы
түсіру SB-R200 SB-400 SB-300
Жалғыз жарқыл
Сандық айналы
фотокамераның i-TTL
балансталған
i-TTL толықтырғыш жарқылы 1
Сандық айналы
фотокамераға арналған
стандартты i TTL жарқылы
AA Автоматты апертура
TTL емес автоматты
A
режим
Қашықтық басымдығы
GN
бар қол режимі
M Қол режимі
Бірнеше рет жанатын
RPT
жарқыл
Қашықтан жарқылды басқару
i-TTL i-TTL
Жылдам сымсыз
[A:B]
жарқылды басқару
AA Автоматты апертура
TTL емес автоматты
A
режим
M Қол режимі
Бірнеше рет жанатын
RPT
жарқыл
i-TTL i-TTL
Жылдам сымсыз
[A:B]
жарқылды басқару
AA Автоматты апертура
TTL емес автоматты
A
режим
M Қол режимі
Бірнеше рет жанатын
RPT
жарқыл
Жарқыл түсінің температурасы туралы
ақпаратты тарату
ФЖ жоғары жылдамдықта автоматты
синхрондау 6
Жарқыл қуатының құлпы 7
Бірнеше аумақты автофокустау кезіне
арналған АФ қосымша жарығы
Қызыл көз əсерін азайту
Фотокамера кескінін қалыптастыруға
арналған жарық
Фотокамераның жарқыл режимін таңдау
Фотокамера жарқыл бөлігінің бағдарлама
жасақтамасын жаңарту
z
z
z
—
—
—
z
z
z2
z
z2
—
—
—
z
z
z3
—
—
—
—
—
—
—
z3
—
—
—
—
—
—
—
z
z
—
—
—
—
—
—
z4
Негізгі
Қашықтан
Жақсартылған сымсыз жарық жүйесі
z
z
z
—
—
—
z4
z
—
—
—
—
—
—
—
z
z
z
z
—
—
z
—
z
—
—
—
—
—
—
—
—
—
z
—
—
z
—
—
z5
—
—
—
—
—
—
—
z
—
—
—
—
—
—
—
z
z
—
—
—
—
—
—
z
—
—
—
—
—
—
—
z
z
z
—
—
z
—
—
z
z
z
—
—
z
—
—
z5
—
—
—
—
—
—
—
z
—
—
—
—
—
—
—
z
z
z
—
—
z
—
—
z
z
z
—
—
—
—
—
z
z
z
—
—
—
z
z
z
z
z
z
z
z
—
—
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
—
—
—
—
z
z
z
—
—
—
z
—
z
z
z
z
z
z
—
—
—
—
—
—
—
—
z
z
z8
z
—
—
—
—
—
z
l
119
1 Нүктелі экспоөлшегіш қол жеткізгісіз.
2 Жарқыл бөлігімен де таңдауға болады.
3 AA/A режимін таңдау жарқыл бөлігінде қолданушы параметрлері арқылы
орындалды. Орнату мəзіріндегі Non-CPU lens data (Микропроцессормен
жабдықталмаған объектив деректері) параметрі арқылы объектив
деректері берілмеген болса, микропроцессормен жабдықталмаған объектив
пайдаланылған кезде «A» таңдалады.
4 Тек фотокамерамен таңдауға болады.
5 Орнату мəзіріндегі Non-CPU lens data (Микропроцессормен
жабдықталмаған объектив деректері) параметрі арқылы объектив
деректері берілмеген болса, жарқыл бөлігімен таңдалған режимге
қарамастан микропроцессормен жабдықталмаған объективпен TTL емес
автоматты режим (A) пайдаланылады.
6 Тек i-TTL, AA, A, GN жəне M жарқылды басқару режимдерінде қол жетімді.
7 Тек i-TTL, AA жəне A жарқылды басқару режимдерінде қол жетімді.
8 SB-910 жəне SB-900 бағдарлама жасақтамасының жаңартуларын
фотокамерадан орындауға болады.
l
A
Кескінді қалыптастыруға арналған жарық
SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 жəне SB-600 сияқты CLS жүйесімен
үйлесімді жарқыл бөліктері фотокамераның Pv түймешігі басылған
кезде кескінді қалыптастыруға арналған жарқылды береді. Бірнеше
жарқыл бөліктерімен қол жеткізілген жалпы жарық əсерін алдын-ала
қарау үшін бұл мүмкіндікті жақсартылған сымсыз жарық жүйесімен
пайдалануға болады. e5 қолданушы параметрінің Modeling flash
(Кескінді қалыптастыруға арналған жарқыл) (0 259) арқылы
кескінді қалыптастыруға арналған жарықты өшіруге болады.
120
❚❚ Өзге жарқыл бөліктері
Мына жарқыл бөліктерін TTL емес автоматты жəне қол
режимдерінде пайдалануға болады.
Жарқыл бөлігі
Жарқыл
режимі
TTL емес
A
автоматты
режим
M Қол режимі
Бірнеше рет
G жанатын
жарқыл
Артқы
REAR пердемен
синхрондау 3
SB-50DX
SB-30, SB-27 1,
SB-22S, SB-22,
SB-20, SB-16B,
SB-15
SB-23,
SB-29 2,
SB-21B 2,
SB-29S 2
✔
—
✔
—
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
—
✔
✔
✔
✔
SB-80DX,
SB-28DX, SB-28,
SB-26, SB-25,
SB-24
1 Жарқыл режимі автоматты түрде TTL режиміне орнатылады жəне ысырманы
босату ажыратылады. Жарқыл бөлігін A (TTL емес автоматты жарқыл) күйіне
орнатыңыз.
2 Автофокус тек AF-S VR Micro-Nikkor 105 мм f/2.8G IF-ED жəне AF-S Micro NIKKOR
60 мм f/2.8G ED объективтерінде қол жетімді.
3 Фотокамера жарқыл режимін таңдау үшін қолданылған кезде пайда болады.
D
Қосымша жарқыл бөліктеріне қатысты ескертпелер
Толық нұсқауларды Speedlight жарқыл бөлігі нұсқаулығынан қараңыз. Егер
жарқыл бөлігі CLS жүйесіне қолдау көрсетсе, CLS жүйесімен үйлесімді
сандық айналы фотокамералар туралы бөлімді қараңыз. SB-80DX, SB-28DX
жəне SB-50DX нұсқаулықтарында Df «сандық айналы фотокамера»
санатына қосылмаған.
i-TTL жарқылды басқару тетігін 100 жəне 12800 аралығындағы ISO
сезімталдықтарында пайдалануға болады. 12800 асатын мəндерде кейбір
ауқымдарда немесе апертура баптауларында қажетті нəтижелерге қол
жеткізу мүмкін емес. Егер фотосурет түсірілгеннен кейін жарқылдың
дайындығын білдіретін индикатор шамамен үш секунд бойы жыпылықтаса,
жарқыл толық қуатында жанған жəне фотосурет жарық көзінде кем ұсталған
болуы мүмкін.
l
Фотокамераға орнатылмаған жарқылды пайдаланып фотосурет түсіру үшін
SC-series 17, 28 немесе 29 синхрондау кабелі пайдаланылған кезде i-TTL
режимінде дұрыс экспозиция алынбауы мүмкін. Стандартты i-TTL
жарқылды басқару тетігін таңдауды ұсынамыз. Сынақ түсірілім жасап,
нəтижелерін мониторда қараңыз.
i-TTL режимінде жарқыл бөлігімен берілген жарқыл панелін немесе
жарықты сейілту адаптерін пайдаланыңыз. Шашыратқыш панельдер сияқты
өзге панельдерді пайдаланбаңыз, себебі бұл дұрыс экспозиция бермеуі
мүмкін.
121
SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 жəне SB-400 қызыл көз əсерін
азайтуды береді, ал SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 жəне
SU-800 мына шектеулермен АФ қосымша жарығын береді:
• SB-910 жəне SB-900: АФ
қосымша жарығы 17–135 мм
17–19 мм
20–105 мм
106–135 мм
АФ объективтерінде қол
жетімді, дегенмен, автофокус
оң жақта көрсетілген фокустау нүктелерімен ғана қол жетімді болады.
• SB-800, SB-600 жəне SU-800:
АФ қосымша жарығы 24–
24–34 мм
35–49 мм
50–105 мм
105 мм АФ объективтерінде
қол жетімді, дегенмен,
автофокус оң жақта көрсетілген фокустау нүктелерімен ғана қол
жетімді болады.
• SB-700: АФ қосымша жарығы
24–135 мм АФ
24–135 мм
объективтерінде қол жетімді,
дегенмен, автофокус оң жақта
көрсетілген фокустау нүктелерімен ғана қол жетімді болады.
P экспозиция режимінде максималды апертура (минималды f саны)
ISO сезімталдыққа байланысты төменде көрсетілгендей шектелген:
Мына ISO баламаларындағы максималды апертура:
100
200
400
800
1600
3200
6400
12800
4
4.8
5.6
6.7
8
9.5
11
13
Объективтің максималды апертурасы жоғарыда берілгеннен кішірек,
апертура үшін ең үлкен мəн объективтің максималды апертурасы
болады.
l
122
A
Жарқылды басқару режимі
Ақпараттық дисплей фотокамера керек-жарақтарына арналған
құрылғыға тіркелген қосымша жарқыл бөліктері үшін жарқылды басқару
режимін төмендегідей көрсетеді:
Жарқылды
синхрондау
Автоматты ФЖ
(0 257)
i-TTL
Автоматты апертура
(AA)
TTL емес автоматты
жарқыл (A)
Қашықтық басымдығы
бар қол режимі (GN)
Қол режимі
Бірнеше рет жанатын
жарқыл
—
l
Жақсартылған сымсыз
жарық жүйесі
123
i-TTL жарқылды басқару тетігі
CLS жүйесімен үйлесімді жарқыл бөлігі (0 118) TTL мəніне
орнатылған кезде фотокамера мына жарқылды басқару
түрлерінің біреуін автоматты түрде таңдайды:
Сандық айналы фотокамераның i-TTL балансталған толықтырғыш
жарқылы: жарқыл басты жарқыл шығармас бұрын бірнеше рет
көрінбейтіндей дерлік жыпылықтайды (монитор жыпылықтары).
Кадрдың барлық аумақтарындағы нысандардан шағылысқан
жыпылықтарды 2016 нүктелік RGB сенсоры ұстап алады, əрі
матрицалық өлшем жүйесіндегі ауқым ақпаратымен бірге талдап басты
нысан мен қоршаған ортаның артқы фон жарығы арасындағы табиғи
баланс үшін жарқылдың шығысын реттейді. G, E немесе D объективі
қолданылған жағдайда, қашықтық мəліметі жарқыл шығысын
есептегенде ескеріледі. Объектив деректерін (фокустық қашықтық пен
максималды апертура; 0 163-бетті қараңыз) қамтамасыз ету арқылы
микропроцессормен жабдықталмаған объектив үшін есептеу дəлдігін
арттыруға болады. Нүктелі экспоөлшегіш қолданылғанда қол жетімді
емес.
Сандық айналы фотокамераның стандартты i-TTL жарқылы:
кадрда жарықты стандартты деңгейге апару үшін реттелген жарқыл
шығысы; артқы фонның жарықтығы ескерілмейді. Негізгі нысанға артқы
нəрселерге қарағанда көбірек мəн берілуі тиіс суреттер үшін немесе
экспозиция түзетілімі мүмкіндігі пайдаланылған кезде ұсынылады.
Санды айналы фотокамераның стандартты i-TTL жарқылы нүктелі
экспоөлшегіш таңдалғанда автоматты түрде іске қосылады.
l
124
Жарқыл режимдері
Фотокамера мына жарқыл режимдеріне қолдау көрсетеді:
Жарқыл
режимі
Сипаттама
Бұл режимді жағдайлардың көбісінде пайдаланған жөн.
Бағдарламаланған автоматты жəне экспозиция
басымдығы бар автоматты режимдерде ысырма
жылдамдығы 1/200 жəне 1/60 с (ФЖ жоғары жылдамдықта
Алдыңғы
автоматты синхрондау мүмкіндігімен 1/4000 жəне 1/60 с
пердемен
синхрондау аралығында; 0 257) аралығындағы мəндерге автоматты
түрде орнатылады.
Кейде жарқыл себеп болатын «қызыл көз» əсерін азайту
үшін бұл режимді (тек SB-910, SB-900, SB-800, SB-700,
SB-600 жəне SB-400 объективтерінде қол жетімді)
таңдаңыз. Қозғалатын нысандармен немесе ысырманың
Қызыл көз жылдам əрекеті қажет болатын өзге жағдайларда
əсерін азайту пайдаланбаған жөн. Суретке түсірген кезде
фотокамераны жылжытпаңыз.
Қызыл көз əсерін азайтуды баяу синхрондау
мүмкіндігімен біріктіреді. Түнгі көрініс фонында түсірілген
портреттер үшін пайдаланыңыз. Тек SB-910, SB-900,
Баяу
SB-800, SB-700, SB-600 жəне SB-400 объективтерінде
синхрондау
бағдарламаланған автоматты жəне апертура басымдығы
мүмкіндігімен бар автоматты экспозиция режимдерінде қол жетімді.
қызыл көз Фотокамера дірілі себеп болған бұлдырды болдырмау
əсерін азайту үшін штативті пайдаланған жөн.
Түнде немесе күңгірт жарықта нысанды жəне фонды
түсіру үшін жарқыл ысырманың 30 с баяу
жылдамдықтарымен біріктіріледі. Бұл режим тек
бағдарламаланған автоматты жəне апертура басымдығы
Баяу
бар автоматты экспозиция режимдерінде қол жетімді.
синхрондау Фотокамера дірілі себеп болған бұлдырды болдырмау
үшін штативті пайдаланған жөн.
Ысырманы ұстап тұру басымдығы бар автоматты немесе
қол экспозициясы режимінде ысырма жабылмас бұрын
жарқыл жанады. Қозғалатын нысандар артындағы жарық
ағыны əсерін жасау үшін пайдаланыңыз.
Бағдарламаланған автоматты жəне апертура
Артқы
басымдығы бар автоматты режимдерінде артқы
пердемен
синхрондау пердемен баяу синхрондау нысанды жəне фонды түсіру
үшін пайдаланылады. Фотокамера дірілі себеп болған
бұлдырды болдырмау үшін штативті пайдаланған жөн.
l
125
❚❚ Жарқыл режимін таңдау
Жарқыл режимін таңдау үшін
W (M) түймешігін басып, керекті
жарқыл режимі ақпараттық
дисплейде таңдалғанша басты
басқару дискісін бұраңыз:
W (M)
түймешігі
Алдыңғы пердемен
синхрондау
Қызыл көз
əсерін азайту 1
Артқы пердемен синхрондау 4
l
126
Басты басқару
дискі
Баяу синхрондау
мүмкіндігімен қызыл көз
əсерін азайту 1, 2
Баяу синхрондау 3
1 Y белгішесі жарқыл бөлігі қызыл көз əсерін азайтуға қолдау көрсетпегенде
жыпылықтайды.
2 Баяу синхрондау мүмкіндігімен қызыл көз əсерін азайту тек P жəне A
экспозиция режимдерінде қол жетімді. Ал S жəне M экспозиция
режимдерінде баяу синхрондау мүмкіндігімен қызыл көз əсерін азайту
қызыл көз əсерін азайтуға айналады.
3 Тек P жəне A экспозиция режимдерінде қол жетімді. Ал S жəне M
экспозиция режимдерінде баяу синхрондау алдыңғы пердемен
синхрондауға айналады.
4 P жəне A экспозиция режимдерінде W (M) түймешігі босатылған
кезде жарқылды синхрондау режимі артқы пердемен баяу
синхрондауға орнатылады.
A
Студия жарқыл жүйелері
Артқы пердемен синхрондауды студия жарқыл жүйелерімен пайдалану
мүмкін емес, себебі дұрыс синхрондауға қол жеткізу мүмкін емес.
A
Ысырма жылдамдығы жəне апертура
Қосымша жарқылы бөлігі пайдаланылған кезде ысырма жылдамдығын
жəне апертураны төмендегідей орнатуға болады:
Режим
P
S
A
M
Ысырма жылдамдығы
Фотокамера автоматты түрде
орнатады
(1/200 с–1/60 с) 1, 2
Пайдаланушы таңдайтын мəн
(1/200 с–30 с) 2
Фотокамера автоматты түрде
орнатады
(1/200 с–1/60 с) 1, 2
Пайдаланушы таңдайтын мəн
(1/200 с–30 с, қолмен басылу
режимі, уақыт) 2
Апертура
Фотокамера
автоматты
түрде орнатады
Пайдаланушы
таңдайтын
мəн 3
Мына
бетті
қараңыз
38
39
41
42
1 Ысырма жылдамдығын баяу синхрондау, артқы пердемен баяу
синхрондау жəне қызыл көз əсерін азайту мүмкіндігімен баяу синхрондау
жарқыл режимдерінде 30 с баяу жылдамдыққа орнатуға болады.
2 1/250 s (Auto FP) (1/250 с (Авто ФЖ)) немесе 1/200 s (Auto FP) (1/200 с
(Авто ФЖ)) мəні e1 қолданушы параметрі (Flash sync speed (Жарқылды
синхрондау жылдамдығы), 0 257) үшін таңдалған кезде 1/4000 с
жылдамдықтары ФЖ жоғары жылдамдықта автоматты синхрондауға
қолдау көрсететін қосымша жарқыл бөліктерімен қол жетімді болады.
3 Жарқыл ауқымы апертураға жəне ISO сезімталдыққа қарай əр түрлі
болады. A жəне M экспозиция режимдерінде апертураны орнатқан кезде
қосымша жарқыл бөлігімен бірге берілген жарқыл ауқымдарының кестесін
қараңыз.
l
A Сонымен қатар келесіні қараңыз
Жарқылды синхрондау жылдамдығын таңдау туралы ақпарат алу үшін
e1 қолданушы параметрі (Flash sync speed (Жарқылды синхрондау
жылдамдығы), 0 257) қараңыз. Жарқылды пайдаланғанда қол
жетімді ең баяу ысырма жылдамдығын таңдау туралы ақпарат алу үшін
e2 қолданушы параметрі (Flash shutter speed (Жарқылдың ысырма
жылдамдығы), 0 258) қараңыз.
127
Жарқыл түзетілімі
Жарқыл түзетілімі 1/3 ЭМ қадамдарымен жарқыл шығысын
–3ЭМ мен +1ЭМ аралығында өзгерту үшін пайдаланылып, басты
нысан жарықтығын артқы фонға байланысты өзгертеді. Жарқыл
шығысын басты нысанды жарықтау ету үшін арттыруға, сондайақ керексіз жарық нүктелерді немесе қайтарылған сəулелерді
жою үшін азайтуға болады.
W (M) түймешігін басып, қосымша
басқару дискісін ақпараттық
дисплейде керекті мəн
көрсетілгенше бұраңыз. Жалпы
алғанда, оң мəндерді нысанды
бұрынғыдан жарық, ал теріс
W (M)
мəндерді күңгірттеу үшін
түймешігі
таңдаңыз.
Қосымша
басқару дискі
±0,0 мəнінен басқасында, W (M) түймешігі
босатылғаннан кейін ақпараттық
дисплейде жəне көріністапқышта Y
белгішесі көрсетілетін болады. Жарқыл
түзетілімінің ағымдағы мəнін W (M)
түймешігін басып растауға болады.
l
Қалыпты жарқыл шығысын жарқыл
түзетілімін ±0,0 мəніне орнату арқылы
қалпына келтіруге болады. Жарқыл
түзетілімі фотокамера өшірілген кезде
қалпына келмейді.
±0 ЭМ
(W (M) түймешігі
басулы)
–0,3 ЭМ
+1,0 ЭМ
128
A
Қосымша жарқыл бөліктері
Қосымша жарқыл бөлігімен таңдалған жарқыл түзетілімі
фотокамерамен таңдалған жарқыл түзетіліміне қосылады.
A Сонымен қатар келесіні қараңыз
Жарқыл мен экспозиция түзетілімінің біріктіру əдісін таңдау туралы
ақпарат алу үшін e4 қолданушы параметрі (Exposure comp. for flash
(Жарқылға арналған экспозиция түзетілімі), 0 259) қараңыз.
Бірнеше түсірілім бойынша жарқыл деңгейін автоматты түрде өзгерту
туралы ақпарат алу үшін 136-бетті қараңыз.
l
129
Жарқыл қуатының құлпы
Бұл функция жарқыл шығысын құлыптауға қолданылып, жарқыл
деңгейін өзгертпестен фотосуреттерді қайта жиектеуге жəне
нысан кадрдың ортасында тұрмаса да жарқыл шығысының
нысанға лайықты екенін тексеруге мүмкіндік береді. Жарқыл
шығысы ISO сезімталдық пен апертурадағы кез келген өзгеріске
автоматты түрде реттеледі. Жарқыл қуатының құлпы тек CLS
жүйесімен үйлесімді жарқыл бөліктерімен қол жетімді (0 118).
Жарқыл қуатының құлпын пайдалану:
1
Жарқыл қуатының құлпын
фотокамераны басқару тетігіне
тағайындаңыз.
FV lock (Жарқыл қуатының құлпы)
мəнін f4 (Assign Fn button (Fn
түймешігін тағайындау), 0 263), f5
(Assign preview button (Алдын-ала қарау түймешігін
тағайындау), 0 266) немесе f6 (Assign AE-L/AF-L button
(АЭ-Қ/АФ-Қ түймешігін тағайындау), 0 267) қолданушы
параметрі «басу» опциясы ретінде таңдаңыз.
2
l
130
3
CLS жүйесімен үйлесімді жарқыл бөлігін тіркеңіз.
CLS жүйесімен үйлесімді жарқыл бөлігін (0 118)
фотокамераның керек-жарақтарға арналған құрылғысына
бекітіңіз.
Жарқыл бөлігін тиісті режимге орнатыңыз.
Жарқыл бөлігін қосыңыз жəне жарқыл режимін TTL, AA
монитордың алдын-ала шығатын жарқылына немесе A
монитордың алдын-ала шығатын жарқылына орнатыңыз.
Мəліметтер алу үшін Speedlight жарқыл бөлігінің
нұсқаулығын қараңыз.
4
Фокустау.
5
Жарқыл деңгейін құлыптаңыз.
Нысанды кадрдың ортасына
орналастырыңыз да,
ысырманы босату түймешігін
жартылай басып фокустаңыз.
Жарқылдың дайындығын білдіретін
индикатордың (M) көріністапқышта
көрсетілгенін тексергеннен кейін
1-қадамда таңдалған түймешікті басыңыз. Жарқыл
монитордың алдын ала шығатын жарқылын шығарып тиісті
жарқыл деңгейін анықтайды. Жарқыл шығысы осы деңгейде
құлыпталады, əрі жарқыл қуатының құлпы белгішесі (e)
көріністапқышта көрсетіледі.
6
Фотосуретті қайта жиектеңіз.
7
Фотосурет түсіріңіз.
8
Ысырманы босату түймешігін толық басып сурет түсіріңіз.
Қажет болса, жарқыл қуатының құлпын босатпай қосымша
суреттер түсіруге болады.
l
Жарқыл қуатының құлпын босатыңыз.
Жарқыл қуатының құлпын босату үшін 1-қадамда таңдалған
түймешікті басыңыз. Жарқыл қуатының құлпы белгішесі (e)
көріністапқышта көрсетіліп тұрмағанын растаңыз.
131
A
Өлшеу
Қосымша жарқыл бөлігін пайдаланғанда жарқыл қуатының құлпының
өлшеу аумақтары төмендегідей болады:
Жарқыл бөлігі
Жалғыз жарқыл
бөлігі
Басқа жарқыл
бөліктерімен
пайдаланылады
(Жақсартылған
сымсыз жарық
жүйесі)
l
132
Жарқыл режимі
i-TTL
AA
i-TTL
AA
A (басты жарқыл)
Өлшенген аумақ
Кадрдың ортасындағы 5 мм
шеңбер
Жарқылдың экспозиция
өлшегіші өлшейтін аумақ
Толық кадр
Жарқылдың экспозиция
өлшегіші өлшейтін аумақ
tСуретке түсірудің
басқа
параметрлері
Екі түймешікті басу арқылы
қалпына келтіру: əдепкі
баптауларды қалпына
келтіру
Төменгі тізімдегі фотокамера
баптауларын W (M) жəне D
түймешіктерін бірге екі секундтан
артық ұстап тұрып əдепкі
мəндеріне келтіруге болады (бұл
түймешіктер жасыл нүктемен
белгіленеді). Басқару панелі
параметрлер бастапқы қалпына
келтірілген кезде аз уақытқа
өшеді.
D түймешігі
W (M) түймешігі
t
133
❚❚ Суретке түсіру мəзірінен қол жетімді
баптаулар 1
Параметр
Image quality (Кескін сапасы)
Image size (Кескін өлшемі)
White balance (Ақ түс балансы)
Дəл реттеу
134
0
55
Large (Үлкен)
58
Auto (Авто) > Normal
(Қалыпты)
81
A-B: 0, G-M: 0
84
HDR (high dynamic range) (HDR
(жоғары динамикалық ауқым))
Off (Өшірулі) 2
112
Auto ISO sensitivity control (ISO
сезімталдықты автоматты түрде
басқару)
Off (Өшірулі)
72
Interval timer shooting (Аралықты
реттейтін таймер арқылы түсіру)
Off (Өшірулі) 3
156
Picture Control баптаулары 4
Өзгертілмеген
100
(Өшірулі) 5
149
Multiple exposure (Бірнеше
экспозиция)
t
Əдепкі
JPEG normal (JPEG
қалыпты)
Off
1 Бірнеше экспозиция жəне аралықты реттейтін таймер баптауларын
қоспағанда, Shooting menu bank (Суретке түсіру мəзірінің жинағы)
параметрі арқылы таңдалған жинақтағы баптаулар ғана қалпына келтіріледі
(0 236). Қалған жинақтардағы баптаулар өзгеріссіз қалады.
2 Экспозиция айырмашылығы жəне тегістеу қалпына келтірілмейді.
3 Аралықты реттейтін таймер арқылы түсіру орындалып жатса, суретке түсіру
аяқталады. Басталу уақыты, суретке түсіру аралығы жəне аралықтар мен
түсірілімдер саны қалпына келтірілмейді.
4 Тек ағымдағы Picture Control.
5 Бірнеше экспозиция орындалып жатса, суретке түсіру аяқталып, бірнеше
экспозиция сол кезге дейін түсірілген экспозициялардан жасалады. Күшею
мен түсірілім саны қалпына келтірілмейді.
❚❚ Басқа баптаулар
Параметр
Əдепкі
0
Автофокус (көріністапқыш)
Автофокус режимі
АФ аумағының режимі
AF-S
59
Жалғыз нүктелі АФ
62
AF-S
175
Қалыпты аумақты АФ
177
Автофокус (тікелей көрініс)
Автофокус режимі
АФ аумағының режимі
Фокустау нүктесі 1
Орта
64
АЭ құлпын ұстап тұру
Off (Өшірулі)
66, 77
Брекетинг
Off (Өшірулі)
136
Жарқыл түзетілімі
Off (Өшірулі)
128
Алдыңғы пердемен
синхрондау
125
Off (Өшірулі)
256
FV lock (Жарқыл қуатының құлпы)
Off (Өшірулі)
130
Икемді бағдарлама
Off (Өшірулі)
38
+ NEF (RAW)
Off (Өшірулі)
264
Жарқыл режимі
Exposure delay mode
(Экспозицияны кешіктіру режимі) 2
1 АФ аумағының режимі үшін АФ аумағын автоматты түрде таңдау опциясы
таңдалған болса, фокустау нүктесі көрсетілмейді.
2 Custom settings bank (Қолданушы параметрлерінің жиынтығы)
параметрі арқылы таңдалған жинақтағы баптаулар ғана қалпына келтіріледі
(0 245). Қалған жинақтардағы баптаулар өзгеріссіз қалады.
t
135
Брекетинг
Брекетинг əр бір түсірілімде экспозицияны, жарқыл деңгейін, Active
D-Lighting (ADL) — Қосылған D Lighting жарығын немесе ақ түс
балансын автоматты түрде сəл өзгертіп, ағымдағы мəнді «қапсырады».
Экспозицияны, жарқыл деңгейін (i-TTL жəне, қолдауы бар жерде, тек
авто апертураның жарқылды басқару режимдері; 119 жəне 124-беттерін
қараңыз), Қосылған D-Lighting мүмкіндігін немесе ақ түс балансын
орнату қиын болған жағдайларда жəне əр түсірілімде нəтижелерді
тексеруге, əрі баптауларды реттеуге, не болмаса бір нысан үшін əр
түрлі баптауларды пайдаланып көруге уақыт болмағанда таңдаңыз.
❚❚ Экспозиция жəне жарқыл брекетингі
Бірнеше фотосуретте экспозиция жəне/немесе жарқыл деңгейін өзгерту:
Экспозиция мына
мəнге өзгертілді: 0 ЭМ
1
t
136
Экспозиция мына
Экспозиция мына
мəнге өзгертілді: –1 ЭМ мəнге өзгертілді: +1 ЭМ
Қолданушы
параметрлері мəзірінде
e6 қолданушы параметрі
(Auto bracketing set
(Автоматты брекетинг
жинағы)) үшін жарқыл
немесе экспозиция
брекетингін таңдаңыз.
G түймешігі
Мəзірлерді көрсету үшін
G түймешігін басыңыз.
Қолданушы параметрлері
мəзірінде e6 қолданушы
параметрін (Auto
bracketing set (Автоматты
брекетинг жинағы))
таңдаңыз, параметрді белгілеп, J түймешігін басыңыз. AE &
flash (АЭ жəне жарқыл) параметрін таңдап, экспозиция мен
жарқыл деңгейін өзгертіңіз, AE only (Тек АЭ) параметрін таңдап,
тек экспозицияны өзгертіңіз немесе Flash only (Тек жарқыл)
параметрін таңдап, тек жарқыл деңгейін өзгертіңіз.
2
Түсірілімдер санын таңдаңыз.
D түймешігін басып тұрыңыз да, басты басқару дискісін
бұрап брекетинг тізбегіндегі түсірілімдер санын таңдаңыз.
Түсірілімдер саны ақпараттық дисплейде көрсетіледі.
Түсірілімдер саны
D түймешігі
Басты басқару дискі Ақпараттық дисплей
Экспозиция жəне жарқыл
брекетингі индикаторы
r басқа баптауларда M белгішесі
басқару панелінде көрсетіледі. D
Көріністапқыш
көріністапқышта пайда болады, ал
ақпараттық дисплей брекетинг
индикаторын жəне брекетинг түрін көрсететін белгішені
береді: v (экспозиция жəне жарқыл брекетингі), w (тек
экспозиция брекетингі) немесе x (тек жарқыл брекетингі).
t
137
3
Экспозиция қадамын таңдаңыз.
D түймешігін басып тұрыңыз да, қосымша басқару дискісін
бұрап экспозиция қадамын таңдаңыз.
Экспозиция қадамы
D түймешігі
Қосымша басқару Ақпараттық дисплей
дискі
Əдепкі баптауларда қадам өлшемін 0,3 (1/3), 0,7 (2/3), 1, 2
жəне 3 ЭМ ішінен таңдауға болады. 1/3 ЭМ қадамдық
брекетинг бағдарламалары төмендегі тізімде берілген:
Ақпараттық дисплей
Түсірілім
саны
0
Брекетинг реті (ЭМ)
0
3
0/+0,3/+0,7
3
0/–0,7/–0,3
2
0/+0,3
2
0/–0,3
3
0/–0,3/+0,3
5
0/–0,7/–0,3/+0,3/+0,7
t
A Сонымен қатар келесіні қараңыз
Брекетинг орындалатын ретті таңдау туралы ақпарат алу үшін e8
қолданушы параметрі (Bracketing order (Брекетинг реті), 0 260)
қараңыз.
138
4
Фотосуретті жақтау ішіне алыңыз,
фокустаңыз жəне түсіріңіз.
Фотокамера таңдалған брекетинг бағдарламасына сай
экспозицияны жəне/немесе жарқыл деңгейін əр түсірілімде
өзгертеді. Экспозицияға енгізілген өзгерістер экспозиция
түзетілімімен енгізілгендерге қосылады (79-бетті қараңыз).
Ақпараттық дисплейді іске қосып, брекетинг процесінің
индикаторын қарауға болады. Əр түсірілімнен кейін
индикатордан бір сегмент жойылатын болады.
Түсірілім саны: 3; қадам: 0,7
Бірінші түсірілімнен кейінгі
дисплей
❚❚ Брекетингті тоқтату
Брекетингті тоқтату үшін D түймешігін басыңыз жəне брекетинг
тізбегіндегі түсірілімдер саны нөл (r) болып, брекетинг
белгішесі (v, w немесе x) енді көрсетілмейінше басты
басқару дискісін бұраңыз. Соңғы қолданылған бағдарлама келесі
брекетинг іске қосылғанда қалпына келтіріледі. Брекетингті əрі
екі түймешікті басу арқылы қалпына келтіруді (0 133) орындап
тоқтатуға болады, бірақ бұл жағдайда брекетинг бағдарламасы
келесіде брекетинг іске қосылғанда қалпына келтірілмейді.
t
139
A
Экспозиция жəне жарқыл брекетингі
Үздіксіз төмен жылдамдық пен үздіксіз жоғары жылдамдық
режимдерінде суретке түсіру брекетинг бағдарламасында көрсетілген
түсірілімдер саны түсіріліп болғанда уақытша тоқтайды. Келесіде
ысырманы босату түймешігі басылғанда суретке түсіру жалғасады.
Өздігінен түсіруді реттейтін таймер режимінде, фотокамера c3 (Selftimer (Өздігінен түсіруді реттейтін таймер)) > Number of shots
(Түсірілімдер саны) (0 252) қолданушы параметрі үшін таңдалған
параметрге қарамастан, ысырманы босату түймешігі басылған сайын
137-беттегі 2-қадамда таңдалған түсірілімдер санын түсіреді; дегенмен,
түсірілімдер арасындағы аралықты c3 (Self-timer (Өздігінен түсіруді
реттейтін таймер)) > Interval between shots (Түсірілімдер
арасындағы аралық) қолданушы параметрі бақылайды. Басқа
режимдерде ысырманы босату түймешігі басылған сайын бір түсірілім
түсіріледі.
Тізбектегі барлық түсірілімдер түсіріліп болғанша жад картасы толып
кетсе, жад картасын ауыстырғаннан немесе жад картасында орын
босату үшін түсірілімдер жойылғаннан кейін суретке түсіруді тізбектегі
келесі түсірілімнен бастап жалғастыруға болады. Егер тізбектегі
барлық түсірілімдер түсірілгенше фотокамера өшірілсе, фотокамера
қосылған кезде брекетинг тізбектегі келесі түсірілімнен жалғасады.
A
t
140
Экспозиция брекетингі
Фотокамера ысырма жылдамдығы жəне апертураны
(бағдарламаланған автоматты режим), апертураны (ысырманы ұстап
тұру басымдығы бар автоматты режим) немесе ысырма жылдамдығын
(апертура басымдығы бар автоматты режим, қол экспозиция режимі)
өзгертіп, экспозицияны өзгертеді. Егер P, S жəне A экспозиция
режимдерінде Auto ISO sensitivity control (ISO сезімталдықты
автоматты басқару) > Auto ISO sensitivity control (ISO
сезімталдықты автоматты басқару) (0 72) үшін On (Қосулы)
таңдалса жəне ешбір жарқыл тіркелмесе, фотокамера ISO
сезімталдықты өзгертіп, экспозицияны өзгертеді жəне экспозиция
жүйесінің шектеулерінен асқанда ғана ысырма жылдамдығын жəне/
немесе апертураны өзгертеді. Фотокамераның экспозицияны жəне қол
экспозиция режимінде жарқыл брекетингін орындауын өзгерту үшін e7
(Auto bracketing (mode M) (Автоматты брекетинг (M режимі)),
0 260) қолданушы параметрін пайдалануға болады. Жарқыл деңгейін
ысырма жылдамдығымен жəне/немесе апертурамен бірге өзгертіп
немесе жарқыл деңгейінің өзін өзгертіп, брекетингті орындауға болады.
❚❚ Ақ түс балансының брекетингі
Фотокамера əр фотосуреттің бөлек ақ түс балансымен бірнеше
көшірмесін жасайды. Ақ түс балансы туралы қосымша ақпарат
алу үшін 81-бетті қараңыз.
1
Ақ түс балансының брекетингін
таңдаңыз.
WB bracketing (Ақ түс балансының
брекетингі) мəнін e6 қолданушы
параметрі Auto bracketing set
(Автоматты брекетинг жинағы) үшін
таңдаңыз.
2
Түсірілімдер санын таңдаңыз.
D түймешігін басып тұрыңыз да, басты басқару дискісін
бұрап брекетинг тізбегіндегі түсірілімдер санын таңдаңыз.
Түсірілімдер саны ақпараттық дисплейде көрсетіледі.
Түсірілімдер саны
D түймешігі
Басты басқару
дискі
Ақпараттық дисплей
Ақ түс балансы
брекетингінің индикаторы
r қоспағанда басқа баптауларда M
жəне D тиісті түрде басқару панелінде
жəне көріністапқышта көрсетіледі; y
белгішесі жəне брекетинг индикаторы
ақпараттық дисплейде пайда болады.
t
Көріністапқыш
141
3
Ақ түс балансының қадамын таңдаңыз.
D түймешігін басып тұрыңыз да, қосымша басқару дискісін
бұрап ақ түс балансын реттеуді таңдаңыз. Əрбір қадам
шамамен 5 майредке тең.
Ақ түс балансының
қадамы
D түймешігі
Қосымша басқару Ақпараттық дисплей
дискі
1 (5 майред), 2 (10 майред) немесе 3 (15 майред) қадамынан
таңдаңыз. Жоғарылау B мəндері көктің жоғары
мөлшерлеріне сəйкес келеді, жоғарылау A мəндері сарының
жоғары мөлшерлеріне (0 87). 1 қадамдық брекетинг
бағдарламалары төмендегі тізімде берілген:
Ақпараттық дисплей
Ақ түс
Түсірілім балансының Брекетинг реті
саны
қадамы
(ЭМ)
0
1
0
2
1B
2
1A
0/1 A
3
1 A, 1 B
0/1 A/1 B
t
A Сонымен қатар келесіні қараңыз
«Майред» анықтамасын алу үшін 87-бетті қараңыз.
142
0/1 B
4
Фотосуретті жақтау ішіне алыңыз,
фокустаңыз жəне түсіріңіз.
Əр түсірілім брекетинг бағдарламасында көрсетілген
көшірмелер санын жасау үшін өңделетін болады əрі əр
көшірменің бөлек ақ түс балансы болады. Ақ түс балансына
жасалған өзгерістер ақ түс балансы дəл реттеуімен жасалған
ақ түс балансы реттеуіне қосылады.
Брекетинг бағдарламасындағы
түсірілімдер саны қалған кадрлар
санынан артық болса, басқару
панелінде n жыпылықтайды, оң
жақта көрсетілгендей көріністапқышта
жыпылықтайтын j белгішесі пайда
болады жəне ысырманы босату
ажыратылады. Жаңа жад картасын
салған кезде суретке түсіруді бастауға болады.
t
143
❚❚ Брекетингті тоқтату
Брекетингті тоқтату үшін D түймешігін басыңыз жəне брекетинг
тізбегіндегі түсірілімдер саны нөл (r) болып, y ендігəрі
көрсетілмейінше басты басқару дискісін бұраңыз. Соңғы
қолданылған бағдарлама келесіде брекетинг іске қосылғанда
қалпына келтіріледі. Брекетингті əрі екі түймешікті басу арқылы
қалпына келтіруді (0 133) орындап тоқтатуға болады, бірақ бұл
жағдайда брекетинг бағдарламасы келесіде брекетинг іске
қосылғанда қалпына келтірілмейді.
A
Ақ түс балансының брекетингі
Ақ түс балансының брекетингін NEF (RAW) пішіміндегі кескін
сапасында пайдалану мүмкін емес. NEF (RAW), NEF (RAW)+JPEG fine
(NEF (RAW)+JPEG жақсы), NEF (RAW)+JPEG normal (NEF
(RAW)+JPEG қалыпты) немесе NEF (RAW)+JPEG basic (NEF
(RAW)+JPEG қарапайым) таңдалса, ақ түс балансының брекетингі
тоқтайды.
t
Ақ түс балансының брекетингі тек түс температурасына əсер етеді (ақ
түс балансы дəл реттеу дисплейіндегі сары-көк білік, 0 84). Жасылқою қызыл білікте ешбір реттеу жасалмайды.
Өздігінен түсіруді реттейтін таймер режимінде (0 48) ақ түс балансы
бағдарламасында көрсетілген көшірмелер саны c3 (Self-timer
(Өздігінен түсіруді реттейтін таймер)) > Number of shots
(Түсірілімдер саны) қолданушы параметрі үшін таңдалған параметрге
қарамастан, ысырма босатылған сайын жасалады (0 252).
Фотокамера жад картасына қатынасу шамы жанып тұрғанда өшірілсе,
ол тізбектегі барлық фотосуреттер түсіріліп болғаннан кейін ғана
өшеді.
144
❚❚ ADL брекетингі
Фотокамера бірнеше экспозиция бойынша Қосылған D-Lighting
мүмкіндігін өзгертеді. Қосылған D-Lighting туралы қосымша
ақпарат алу үшін 110-бетті қараңыз.
1
ADL bracketing (ADL брекетингі)
таңдаңыз.
ADL bracketing (ADL брекетингі) мəнін
e6 қолданушы параметрі Auto
bracketing set (Автоматты брекетинг
жинағы) үшін таңдаңыз.
2
Түсірілімдер санын таңдаңыз.
D түймешігін басып тұрыңыз да, басты басқару дискісін бұрап
брекетинг тізбегіндегі түсірілімдер санын таңдаңыз. Түсірілімдер
саны ақпараттық дисплейде көрсетіледі.
Түсірілімдер саны
D түймешігі
Басты басқару дискі
Ақпараттық дисплей
ADL брекетингінің индикаторы
r қоспағанда басқа баптауларда M жəне D тиісті түрде
басқару панелінде жəне көріністапқышта көрсетіледі; z
белгішесі жəне брекетинг индикаторы ақпараттық дисплейде
пайда болады. Қосылған D-Lighting өшірулі күйде бір фотосурет
жəне екіншісін таңдалған мəнде түсіру үшін екі түсірілімді
таңдаңыз. Қосылған D-Lighting мүмкіндігін Off (Өшірулі) жəне
Normal (Қалыпты) (үші түсірілім), Off (Өшірулі) жəне High
(Жоғары) (төрт түсірілім) немесе Off (Өшірулі) жəне Extra high
1 (1-өте жоғары) немесе Low (Төмен) жəне Extra high 2 (2-өте
жоғары) (бес түсірілім) арасындағы мəндерге ретімен орнатып
бірнеше фотосурет түсіру үшін үш жəне бес аралығындағы
түсірілімдерді таңдаңыз. Егер екіден көп түсірілімді таңдаған
болсаңыз, 4-қадамға өтіңіз.
t
145
3
Қосылған D-Lighting таңдаңыз.
D түймешігін басып тұрыңыз да, қосымша басқару дискісін
бұрап Қосылған D-Lighting таңдаңыз.
D түймешігі
Қосымша басқару
дискі
Қосылған D-Lighting ақпараттық дисплейде көрсетіледі.
Ақпараттық дисплей
t
146
ADL
Ақпараттық дисплей
ADL
Y
Auto
(Авто)
P
High
(Жоғары)
R
Low
(Төмен)
c
Extra high
1 (1-өте
жоғары)
Q
Normal
(Қалыпты)
d
Extra high
2 (2-өте
жоғары)
4
Фотосуретті жақтау ішіне алыңыз,
фокустаңыз жəне түсіріңіз.
Фотокамера таңдалған брекетинг
бағдарламасына сəйкес Қосылған
D-Lighting мүмкіндігін əр түсірілім
бойынша өзгертеді. Ақпараттық
дисплейді іске қосып, брекетинг
процесінің индикаторын қарауға болады.
Əр түсірілімнен кейін индикатордан бір
сегмент жойылатын болады.
Түсірілімдер
саны: 3
Бірінші
түсірілімнен кейінгі
дисплей
t
147
❚❚ Брекетингті тоқтату
Брекетингті тоқтату үшін D түймешігін басыңыз жəне брекетинг
тізбегіндегі түсірілімдер саны нөл (r) болып, z ендігəрі
көрсетілмейінше басты басқару дискісін бұраңыз. Соңғы
қолданылған бағдарлама келесіде брекетинг іске қосылғанда
қалпына келтіріледі. Брекетингті əрі екі түймешікті басу арқылы
қалпына келтіруді (0 133) орындап тоқтатуға болады, бірақ бұл
жағдайда брекетинг бағдарламасы келесіде брекетинг іске
қосылғанда қалпына келтірілмейді.
t
A ADL брекетингі
Үздіксіз төмен жылдамдық пен үздіксіз жоғары жылдамдық
режимдерінде суретке түсіру брекетинг бағдарламасында көрсетілген
түсірілімдер саны түсіріліп болғанда уақытша тоқтайды. Келесіде
ысырманы босату түймешігі басылғанда суретке түсіру жалғасады.
Өздігінен түсіруді реттейтін таймер режимінде, фотокамера c3 (Selftimer (Өздігінен түсіруді реттейтін таймер)) > Number of shots
(Түсірілімдер саны) (0 252) қолданушы параметрі үшін таңдалған
параметрге қарамастан, ысырманы босату түймешігі басылған сайын
145-беттегі 2-қадамда таңдалған түсірілімдер санын түсіреді; дегенмен,
түсірілімдер арасындағы аралықты c3 (Self-timer (Өздігінен түсіруді
реттейтін таймер)) > Interval between shots (Түсірілімдер
арасындағы аралық) қолданушы параметрі бақылайды. Басқа
режимдерде ысырманы босату түймешігі басылған сайын бір түсірілім
түсіріледі.
Тізбектегі барлық түсірілімдер түсіріліп болғанша жад картасы толып
кетсе, жад картасын ауыстырғаннан немесе жад картасында орын
босату үшін түсірілімдер жойылғаннан кейін суретке түсіруді тізбектегі
келесі түсірілімнен бастап жалғастыруға болады. Егер тізбектегі
барлық түсірілімдер түсірілгенше фотокамера өшірілсе, фотокамера
қосылған кезде брекетинг тізбектегі келесі түсірілімнен жалғасады.
148
Бірнеше экспозиция
Жалғыз фотосуретте екі жəне он аралығындағы экспозиция
қатарын жазу үшін төмендегі қадамдарды орындаңыз. Бірнеше
экспозициялар бағдарламалық жасақтама жасаған фотосурет
үстіне қабаттауындағыдан күштірек көрінетіндей түстерді беру
үшін фотокамераның кескін сенсорынан RAW пішіміндегі
деректерді пайдалана алады.
❚❚ Бірнеше экспозиция жасау
Бірнеше экспозицияны тікелей көріністе жазу мүмкін емес.
Өңдеуден бұрын, тікелей көріністен шығыңыз. Əдепкі
баптауларда 30 с бойы ешбір əрекет орындалмағанда, суретке
түсіру тоқтап, бірнеше экспозиция автоматты түрде
жазылатынын ескеріңіз.
A
Ұзақ жазу уақыттары
Экспозиция аралығын 30 секундтан асыру үшін c2 қолданушы
параметрі (Standby timer (Күту режимінің таймері), 0 251) арқылы
өлшегіш өшуінің кешігуін арттырыңыз. Экспозициялар арасындағы
максималды аралық c2 қолданушы параметрі үшін таңдалған
параметрден 30 с артық болады. Егер қарау немесе мəзір əрекеттері
кезінде монитор өшірілсе, суретке түсіру экспозиция өлшегіштері
өшірілгеннен кейін 30 секундта тоқтайды жəне сол кезге дейін
жазылған экспозициялардан бірнеше экспозиция жасалады.
1
Суретке түсіру
мəзірінде Multiple
exposure (Бірнеше
экспозиция)
таңдаңыз.
t
Мəзірлерді ашу үшін G
G түймешігі
түймешігін басыңыз.
Суретке түсіру мəзірінен Multiple exposure (Бірнеше
экспозиция) белгілеп, 2 түймешігін басыңыз.
149
2
Режимді таңдаңыз.
Multiple exposure mode
(Бірнеше экспозиция режимі)
белгілеп, 2 түймешігін
басыңыз.
Мыналардың біреуін белгілеп,
J түймешігін басыңыз.
• Қатарынан бірнеше
экспозиция түсіру үшін
6 On (series) (Қосулы
(бірнеше сурет)) таңдаңыз.
Бірнеше экспозиция Multiple
exposure mode (Бірнеше экспозиция режимі) үшін Off
(Өшірулі) мəні таңдалғанша түсіріле береді.
• Бір бірнеше экспозицияны түсіру үшін On (single photo)
(Қосулы (бір фотосурет)) таңдаңыз. Бір бірнеше
экспозиция жасалғаннан кейін қалыпты суретке түсіру
автоматты түрде жалғасады.
• Қосымша бірнеше экспозицияны жасамастан шығу
үшін Off (Өшірулі) таңдаңыз.
On (series) (Қосулы (бірнеше сурет))
немесе On (single photo) (Қосулы (бір
фотосурет)) таңдалған болса, басқару
панелінде n белгішесі көрсетіледі.
t
150
3
Түсірілімдер санын
таңдаңыз.
Number of shots
(Түсірілімдер саны) белгілеп,
2 түймешігін басыңыз.
1 немесе 3 түймешігін басып
жалғыз фотосурет жасау үшін
біріктірілетін экспозициялар
санын таңдаңыз да, J
түймешігін басыңыз.
A
Басқару дискі
Егер Multiple exposure (Бірнеше
экспозиция) мəні f4 қолданушы параметрі
(Assign Fn button (Fn түймешігін
тағайындау), 0 263) немесе f5 (Assign
preview button (Алдын-ала қарау
түймешігін тағайындау), 0 266)
«+ басқару дискілері» ретінде таңдалса,
таңдалған түймешікті басып жəне басты
басқару дискісін бұрап бірнеше экспозиция
режимін жəне түймешікті басып жəне
қосымша басқару дискін бұрап түсірілімдер
санын таңдауға болады. Таңдау ақпараттық
дисплейде көрсетіледі; бірнеше экспозиция
қосылған кезде бірнеше экспозиция режимі
мынадай көрсетіледі: n (B оң жақта) On
(single photo) (Қосулы (бір фотосурет)) жəне n (o оң жақта) On
(series) (Қосулы (бірнеше сурет)) үшін.
t
151
4
Күшейту мөлшерін
таңдаңыз.
Auto gain (Автоматты күшею)
белгілеп, 2 түймешігін
басыңыз.
Төмендегі параметрлер
көрсетіледі. Параметрді
белгілеп, J түймешігін
басыңыз.
• On (Қосулы): күшейту нақты
жазылған экспозициялар
санына сəйкес реттеледі
(əрбір экспозицияны күшейту 2 экспозиция үшін 1/2,
3 экспозиция үшін 1/3, т.с.с. мəніне орнатылады).
• Off (Өшірулі): күшею бірнеше экспозиция жазған кезде
реттелмейді. Фон қараңғы болғанда ұсынылады, бірақ
фотосуреттерге бұрмалану (кездейсоқ орналасқан жарық
нүктелер, түстердің əркелкілігі немесе сызықтар) əсер ету
мүмкін екенін ескеріңіз.
t
152
5
Фотосуретті жақтау ішіне алыңыз,
фокустаңыз жəне түсіріңіз.
Үздіксіз суретке түсіру режимдерінде
(0 46) фотокамера барлық
экспозицияларды бір қатарынан түсіру режимінде жазады.
On (series) (Қосулы (бірнеше сурет)) таңдалған болса,
фотокамера ысырманы босату түймешігі басылып тұрғанда
бірнеше экспозицияны жаза береді; On (single photo)
(Қосулы (бір фотосурет)) таңдалған болса, бірнеше
экспозиция түсірілімі бірінші фотосуреттен кейін аяқталады.
Өздігінен түсіруді реттейтін таймер режимінде фотокамера
с3 қолданушы параметрі (Self-timer (Өздігінен түсіруді
реттейтін таймер)) > Number of shots (Түсірілімдер саны)
(0 252) үшін таңдалған параметрге қарамастан, 3-қадамда
таңдалған экспозициялар санын автоматты түрде жазады;
дегенмен, түсірілімдер арасындағы аралықты c3 қолданушы
параметрі (Self-timer (Өздігінен түсіруді реттейтін
таймер)) > Interval between shots (Түсірілімдер
арасындағы аралық) бақылайды. Басқа суретке түсіру
режимдерінде ысырманы босату түймешігі басылған сайын
бір фотосурет түсіріледі; барлық экспозициялар жазылып
болғанша түсіруді жалғастырыңыз (барлық фотосуреттер
жазылғанша бірнеше экспозицияны үзу туралы ақпарат алу
үшін 154-бетті қараңыз).
Суретке түсіру аяқталғанша n белгішесі
жыпылықтап тұрады. On (series)
(Қосулы (Бірнеше сурет)) таңдалса,
бірнеше экспозиция түсіру бірнеше
экспозиция режимі үшін Off (Өшірулі)
таңдалғанда ғана аяқталады; On (single photo) (Қосулы (бір
фотосурет)) таңдалса, бірнеше экспозиция түсіру бірнеше
экспозиция аяқталғанда автоматты түрде аяқталады. n
белгішесі бірнеше экспозиция түсіру аяқталғанда
дисплейден жоғалады.
t
153
❚❚ Бірнеше экспозицияны үзу
Көрсетілген экспозициялар санына жеткенге
дейін бірнеше экспозицияны үзу үшін
бірнеше экспозиция режимі үшін Off
(Өшірулі) таңдаңыз. Суретке түсіру
көрсетілген экспозициялар санынан бұрын
аяқталса, бірнеше экспозиция сол кезге
дейін жазылған экспозициялардан
жасалады. Auto gain (Автоматты күшею) қосулы болса,
күшейту нақты жазылған экспозициялар санын қамту үшін
реттеледі. Суретке түсіру төмендегі жағдайларда автоматты
түрде аяқталатынын ескеріңіз:
• Екі түймешікті басу арқылы қалпына келтіру орындалса (0 133)
• Фотокамераны өшірсе
• Батарея заряды таусылған болса
• Суреттер жойылса
t
154
D
Бірнеше экспозиция
Бірнеше экспозиция жазу барысында жад картасын суырмаңыз немесе
ауыстырмаңыз.
Фотосурет туралы мəліметті қарау дисплейінде көрсетілген түсірілім
мəліметі (соның ішінде жазу күні жəне фотокамера бағыты) бірнеше
экспозициядағы бірінші түсірілімге арналған.
ISO сезімталдық əрбір қатардағы бірінші түсірілім мəнінде бекітіледі;
суретке түсіру кезінде ISO сезімталдық дискісін бұрау əсер етпейді.
A Аралықты реттейтін таймер арқылы фотосурет түсіру
Аралықты реттейтін таймер арқылы фотосурет түсіру мүмкіндігі бірінші
экспозиция түсірілгенге дейін іске қосылса, фотокамера бірнеше
экспозиция мəзірінде көрсетілген экспозициялар саны түсіріліп
болғанша экспозицияларды таңдалған аралықта жазады (аралықты
реттейтін таймер арқылы түсіру мəзірінде көрсетілген түсірілімдер
саны еленбейді). Осы экспозициялар кейін бір фотосурет ретінде
жазылады жəне аралықты реттейтін таймер арқылы түсіру аяқталады
(бірнеше экспозиция режимі үшін On (single photo) (Қосулы (бір
фотосурет)) таңдалған болса, бірнеше экспозиция түсіру автоматты
түрде аяқталады).
A Басқа баптаулар
Бірнеше экспозиция түсіріліп жатқанда, жад карталарын пішімдеу
мүмкін емес, кейбір мəзір тармақтары сұрға боялып, өзгертілмейді.
t
155
Аралықты реттейтін таймер
арқылы фотосурет түсіру
Фотокамера алдын-ала енгізілген аралықтарда автоматты түрде
фотосурет түсіру мүмкіндігімен жабдықталған.
D Суретке түсіруден бұрын
Аралық таймерін пайдаланғанда, өздігінен түсіруді реттейтін таймер
(E) немесе MUP суретке түсіру режимін таңдамаңыз. Аралықты
реттейтін таймер арқылы фотосурет түсіруді бастамас бұрын
ағымдағы баптауларда сынақ түсірілім жасап, нəтижелерін мониторда
қараңыз.
Басталу уақытын таңдамас бұрын, орнату мəзірінде Time zone and
date (Уақыт белдеуі мен күн) таңдап, фотокамера сағаты дұрыс уақыт
пен күнге орнатылғанын тексеріңіз (0 276).
Штатив қолданған жөн. Суретке түсіруді бастамас бұрын,
фотокамераны штативке бекітіңіз. Суретке түсірудің үзілмеуі үшін
фотокамера батареясының толық зарядталғанын тексеріңіз. Күмəніңіз
болса, пайдалану алдында батареяны зарядтаңыз немесе айнымалы
ток адаптерін жəне қуат жалғағышын (бөлек сатылады) пайдаланыңыз.
1
t
156
Суретке түсіру
мəзірінен Interval timer
shooting (Аралықты
реттейтін таймер
арқылы түсіру)
таңдаңыз.
G түймешігі
Мəзірлерді ашу үшін G
түймешігін басыңыз. Суретке түсіру мəзіріндегі Interval timer
shooting (Аралықты реттейтін таймер арқылы түсіру)
белгілеп, 2 түймешігін басыңыз.
2
Басталу уақытын
таңдаңыз.
Бастауды іске қосатын мына
жағдайлардың біреуін
таңдаңыз.
• Суретке түсіруді бірден
бастау үшін Now (Қазір) белгілеп, 2 түймешігін басыңыз.
Суретке түсіру баптаулар орнатылып болғаннан шамамен
3 с өткенде басталады; 3-қадамға өтіңіз.
• Басталу уақытын таңдау
үшін Start time (Басталу
уақыты) белгілеңіз де, 2
түймешігін басып оң жақта
көрсетілген басталу
уақытының параметрлерін
көрсетіңіз. 4 немесе 2
түймешігін басып, сағаттарды немесе минуттарды
белгілеңіз жəне өзгерту үшін 1 немесе 3 түймешігін
басыңыз. Жалғастыру үшін 2 түймешігін басыңыз.
3
Аралықты таңдаңыз.
4 немесе 2 түймешігін басып
сағаттарды, минуттарды
белгілеңіз де, 1 немесе 3
түймешігін басып өзгертіңіз.
4-қадамда таңдалған
түсірілімдер санын түсіруге қажетті уақыттан артық бір
аралықты таңдаңыз. Аралық тым қысқа болса, түсірілген
фотосуреттердің саны 4-қадамда көрсетілген саннан аз
болуы мүмкін (аралықтардың саны əр аралық бойынша
түсірілімдер санына көбейтілген). Жалғастыру үшін 2
түймешігін басыңыз.
t
157
4
Аралықтар саны мен əр
аралық бойынша
түсірілімдер санын
таңдаңыз.
4 немесе 2 түймешігін басып
аралықтар санын белгілеңіз; 1
немесе 3 түймешігін басып
өзгертіңіз. Жалғастыру үшін 2
түймешігін басыңыз.
Аралықтар Түсірілімдер Жалпы
саны
саны/
түсірілімдер
аралық
саны
5
t
158
Суретке түсіруді
бастаңыз.
On (Қосулы) белгілеп, J
түймешігін басыңыз (аралықты
реттейтін таймерді іске қоспай
суретке түсіру мəзіріне оралу
үшін Off (Өшірулі) белгілеп, J түймешігін басыңыз).
Түсірілімдердің алғашқы қатары белгіленген басталу
уақытында немесе 2-қадамда Choose start time (Басталу
уақытын таңдау) үшін Now (Қазір) таңдалған болса
шамамен 3 секундтан кейін түсіріледі. Суретке түсіру барлық
түсірілімдер жасалғанша таңдалған аралықтарда жалғасады.
Кескіндер жазу үшін қажетті ысырма жылдамдығы,
фотосурет түсіру кезіндегі кадр жылдамдығы жəне уақыт бір
аралықтан екіншісіне дейін өзгеруі мүмкін болғандықтан, бір
аралықтың аяғынан келесі аралықтың басына дейінгі уақыт
əр түрлі болуы мүмкін. Суретке түсіруді ағымдағы
баптауларда жалғастыру мүмкін болмаса (мысалы, B
(қолмен басылу режимі) немесе T (уақыт) ысырма
жылдамдығы қол экспозициясы режимінде таңдалса немесе
басталу уақыты бір минуттан кем болса), мониторда ескерту
көрсетіледі.
D Жад бітті
Жад картасы толық болса, аралықты реттейтін таймер қосылып
тұрады, бірақ суреттер түсірілмейді. Бірнеше суретті өшіргеннен кейін
немесе фотокамераны өшіріп, басқа жад картасын салғаннан кейін,
суретке түсіруді жалғастырыңыз (0 161).
A
Көріністапқышты жабу
Көріністапқыш арқылы өтетін жарықтың фотосуреттерге жəне
экспозицияға кедергі келтіруіне жол бермеу үшін көріністапқышты бірге
жеткізілген DK-26 окуляр қақпағымен жабыңыз (0 23).
A Аралықты реттейтін таймер арқылы фотосурет түсіру
Аралықты реттейтін таймер арқылы фотосурет түсіруді ұзақ
экспозициялармен (0 44) немесе тікелей көрініс (0 172) біріктіру
мүмкін емес.
A Суретке түсіру режимі
Таңдалған суретке түсіру режиміне қарамастан, фотокамера əр
аралықта көрсетілген түсірілімдер санын түсіреді.
A
Брекетинг
Аралықты реттейтін таймер арқылы фотосурет түсіруді бастамас
бұрын, брекетинг баптауларын реттеңіз. Экспозиция, жарқыл немесе
ADL брекетингі аралықты реттейтін таймер арқылы фотосурет түсіру
кезінде қосылып тұрса, фотокамера аралықты реттейтін таймер
мəзірінде көрсетілген түсірілімдер санына қарамастан, əрбір аралықта
брекетинг бағдарламасында түсірілімдер санын түсіреді. Аралықты
реттейтін таймер арқылы фотосурет түсіру кезінде ақ түс балансы
брекетингі қосылып тұрса, фотокамера əр аралықта бір түсірілім
түсіріп, брекетинг бағдарламасында көрсетілген көшірмелер санын
жасау үшін оны өңдейді.
t
159
A Суретке түсіру барысында
Аралықты реттейтін таймер арқылы
фотосурет түсіру кезінде, ақпараттық
дисплейде Q белгішесі жыпылықтайды.
Келесі суретке түсіру аралығы басталмастан
сəл бұрын, басқару панеліндегі ысырма
жылдамдығының дисплейі қалған аралықтар
санын, ал апертура дисплейі ағымдағы
аралықта қалған түсірілімдер санын көрсетеді. Басқа уақыттарда,
қалған аралықтар санын жəне əрбір аралықтағы түсірілімдер санын
ысырманы босату түймешігін жартылай басып (түймешік
босатылғанда, күту режимінің таймеріндегі уақыт біткенше ысырма
жылдамдығы жəне апертура көрсетіледі) қарауға болады.
Аралықты реттейтін таймер баптауларын
қарау үшін түсірілімдер арасында Interval
timer shooting (Аралықты реттейтін таймер
арқылы түсіру) таңдаңыз. Аралықты
реттейтін таймер арқылы фотосурет түсіру
барысында, аралықты реттейтін таймер
мəзірінде басталу уақыты, суретке түсіру
аралығы жəне қалған аралықтар мен түсірілімдер саны көрсетіледі.
Аралықты реттейтін таймер арқылы фотосурет түсіру барысында,
осылардың ешбірін өзгерту мүмкін болмайды.
Аралықты реттейтін таймер арқылы фотосурет түсіру барысында,
суреттерді ойнатуға, сондай-ақ суретке түсіру жəне мəзір баптауларын
еркін реттеуге болады. Əр аралыққа дейін шамамен төрт секунд
қалғанда, монитор автоматты түрде өшеді.
t
160
❚❚ Аралықты реттейтін таймер арқылы
фотосурет түсіруді кідірту
Аралықты реттейтін таймер арқылы фотосурет түсіруді мына
əрекеттермен кідіртуге болады:
• Аралықтар арасында J түймешігін басу
• Аралықты реттейтін таймер мəзірінде Start (Бастау) > Pause
(Кідірту) белгілеп, J түймешігін басу
• Фотокамераны өшіріп, қайта қосу (қажет болса, фотокамера
өшіп тұрғанда жад картасын алмастыруға болады)
• Өздігінен түсіруді реттейтін таймерді (E) немесе MUP суретке
түсіру режимін таңдау
Суретке түсіруді жалғастыру:
1
Жаңа басталу уақытын
таңдаңыз.
Жаңа басталу уақытын
157-бетте сипатталғандай
таңдаңыз.
2
Суретке түсіруді
жалғастырыңыз.
Restart (Қайта іске қосу)
белгілеп, J түймешігін
басыңыз. Суретке түсіру
барысында аралықты реттейтін
таймер арқылы фотосурет түсіру кідіртілген жағдайда,
ағымдағы аралықта қалған кез келген түсірілім
тоқтатылатынын ескеріңіз.
t
161
❚❚ Аралықты реттейтін таймер арқылы
фотосурет түсіруді үзу
Аралықты реттейтін таймер арқылы түсіру батарея заряды
таусылса автоматты түрде аяқталады. Аралықты реттейтін
таймер арқылы фотосурет түсіруді мына əрекеттермен аяқтауға
болады:
• Аралықты реттейтін таймер мəзірінде Start (Бастау) > Off
(Өшірулі) таңдау
• Екі түймешікті басу арқылы қалпына келтіруді (0 133) орындау
• Суретке түсіру мəзіріндегі Shooting menu bank (Суретке
түсіру мəзірінің жинағы) элементі арқылы ағымдағы суретке
түсіру мəзірінің жинағының баптауларын қалпына келтіру
(0 236)
• Брекетинг баптауларын өзгерту (0 136)
Аралықты реттейтін таймер арқылы фотосурет түсіру
аяқталғанда, қалыпты суретке түсіру жалғасады.
❚❚ Фотосурет жоқ
Егер мына жағдайлардың біреуі аралық басталмақ болғаннан
кейін сегіз немесе одан көп секунд бойы қайталанса, фотокамера
ағымдағы аралықты өткізіп жібереді: алдыңғы аралықтың
фотосуреті немесе фотосуреттері əлі түсірілмеген, жад буфері
толық немесе фотокамера AF-S ішінде фокустай алмайды
(фотокамераның əрбір түсірілім алдында қайта фокустайтынын
ескеріңіз). Суретке түсіру келесі аралықпен жалғасады.
t
162
Микропроцессормен
жабдықталмаған объективтер
Микропроцессормен жабдықталмаған объективтерді
пайдаланған кезде A немесе M экспозиция режимдерін таңдаңыз
жəне объективтің апертура сақинасын пайдаланып апертураны
орнатыңыз. Объектив деректерін (объективтің фокустық
қашықтығы жəне максималды апертура) көрсету арқылы
пайдаланушы кірістірілген микропроцессоры бар объективтің əр
түрлі функцияларын пайдалана алады.
Объективтің фокустық қашықтығы белгісіз болса:
• Электр жетекті масштабтауды қосымша жарқыл бөліктерімен
пайдалануға болады (0 119)
• Объективтің фокустық қашықтығы қарау кезінде фотосурет
туралы мəлімет дисплейінде (жұлдызшамен) көрсетіледі
Объективтің максималды апертурасы белгілі болса:
• Апература мəні басқару панелі мен көріністапқышта көрсетіледі
• Жарқыл бөлігі AA (автоматты апертура) режимін қолдаса,
жарқыл деңгейі өзгерістерге реттеледі
• Апертура қарау кезінде фотосурет туралы мəлімет дисплейінде
(жұлдызшамен) көрсетіледі
Объективтің фокустық қашықтығы мен максималды
апертурасын белгілеу:
• Түрлі-түсті матрицалық өлшемін қосады (кейбір
объективтермен, соның ішінде Reflex-NIKKOR объективтерімен
дəл нəтижеге қол жеткізу үшін ортасы бойынша өлшеуді
немесе нүктелі экспоөлшегішті пайдалану қажет болуы мүмкін
екенін ескеріңіз)
• Ортасы бойынша өлшеу мен нүктелі экспоөлшегіштің жəне
сандық айналы фотокамераның i-TTL балансталған
толықтырғыш жарқылының дəлдігін арттырады
t
163
❚❚ Микропроцессормен жабдықталмаған
объектив деректерін сақтау
Фотокамера тоғыз микропроцессормен жабдықталмаған
объектив үшін деректер сақтай алады. Микропроцессормен
жабдықталмаған объективтің деректерін енгізу немесе өңдеу:
1
Non-CPU lens data
(Микропроцессормен
жабдықталмаған
объектив деректері)
таңдаңыз.
Мəзірлерді ашу үшін G
G түймешігі
түймешігін басыңыз.
Орнату мəзірінде Non-CPU lens data (Микропроцессормен
жабдықталмаған объектив деректері) белгілеп, 2
түймешігін басыңыз.
2
Объектив нөмірін
таңдаңыз.
Lens number (Объектив
нөмірі) белгілеңіз де, 4
немесе 2 түймешігін басып 1-9
аралығындағы объектив
нөмірін таңдаңыз.
t
164
3
Фокустық қашықтық пен
апертураны енгізіңіз.
Focal length (mm) (Фокустық
қашықтық (мм)) немесе
Maximum aperture
(Максималды апертура)
белгілеңіз де, 4 немесе 2
түймешігін басып белгіленген элементті өңдеңіз. Фокустық
қашықтықты 6-4000 мм аралығында, ал максималды
апертураны f/1.2 мен f/22 аралығындағы мəндерден таңдауға
болады.
A Фокустық қашықтық тізімде жоқ
Дұрыс фокустық қашықтық тізімде жоқ болса, объективтің нақты
фокустық қашықтығынан үлкендеу ең жақын мəнді таңдаңыз.
A
Телескопиялық түрлендіргіштер мен масштабтау
объективтері
Телескопиялық түрлендіргіштердің максималды апертурасы
телескопиялық түрлендіргіш пен объективтің біріктірілген
максималды апертурасы болып келеді. Микропроцессормен
жабдықталмаған объективтер ұлғайтылғанда немесе кішірейтілгенде
объектив деректері реттелмейтінін ескеріңіз. Əр түрлі фокустық
қашықтықтардың деректерін бөлек объектив нөмірлері ретінде
енгізуге болады, не болмаса масштаб реттелген сайын объективтің
фокустық қашықтығы мен максималды апертура үшін жаңа мəндерді
көрсету үшін объективтің деректерін өңдеуге болады.
4
Өлшегішті жалғастыру
əдісін таңдаңыз.
Exposure meter coupling
(Экспозиция өлшегішін
жалғастырғыш) параметрін
белгілеңіз жəне 2 түймешігін
басыңыз, содан кейін 1 немесе
3 түймешігін басып AI lens (AI
объективі) параметрін
белгілеңіз жəне J түймешігін
басыңыз (Non-AI lens (AI емес
объектив) параметрін
объектив AI механизмімен
жабдықталмаған болса ғана таңдаңыз; 0 167).
t
165
5
Done (Дайын) пəрменін
таңдаңыз.
Done (Дайын) пəрменін
белгілеп, J түймешігін басыңыз.
Көрсетілген фокустық қашықтық
пен апертура таңдалған
объектив нөмірімен сақталады.
❚❚ Микропроцессормен жабдықталмаған объектив
деректерін шақыру
Таңдалған микропроцессормен жабдықталмаған объективтер үшін
объектив деректерін төменде сипатталғандай объектив нөмірі
арқылы шақыруға болады.
1
Микропроцессормен жабдықталмаған объектив нөмір
таңдауын фотокамераны басқару тетігіне
тағайындаңыз.
Choose non-CPU lens number (Микропроцессормен
жабдықталмаған объектив нөмірін таңдау) мəнін f4
қолданушы параметрі (Assign Fn button (Fn түймешігін
тағайындау), 0 263), f5 қолданушы параметрі (Assign preview
button (Алдын-ала қарау түймешігін тағайындау), 0 266)
немесе f6 (Assign AE-L/AF-L button (АЭ-Қ/АФ-Қ түймешігін
тағайындау), 0 267) «+ басқару дискілері» ретінде таңдаңыз.
2
Таңдалған басқару тетігін пайдаланып объектив
нөмірін таңдаңыз.
Таңдалған түймешікті басып, басты басқару дискісін ақпараттық
дисплейде керекті объектив нөмірі көрсетілгенше бұраңыз.
t
Фокустық Максималды
қашықтық апертура
Басты басқару дискі
166
Объектив нөмірі
AI емес объективтер
Фотокамераны микропроцессормен жабдықталмаған (яғни, AI
механизмдерімен жабдықталмаған объективтермен) пайдалануға
болады. Объективті бекіту алдында экспоөлшегішті қосу тұтқасын
көтеріңіз; бұл сақтық шарасын сақтамау фотокамераның немесе
объективтің зақымдалуына əкелуі мүмкін.
Экспоөлшегішті қосу тұтқасы
❚❚ AI жəне AI емес объективтерімен салыстыру
«Микропроцессормен жабдықталмаған» объективтер AI
механизмдері бар («AI объективтері») жəне жоқ («AI емес
объективтер») объективтер болып бөлінеді.
AI объективі
AI емес объектив
t
Өлшегіш жалғастырғышының
қыры
Өлшегіш жалғастырғышының
қыры жоқ
A Үйлесімді емес линзалар
Кейбір AI емес линзаларды тіпті экспоөлшегішті қосу тұтқасы
көтерілген болса да бекіту мүмкін емес. Қосымша ақпарат алу үшін
320-бетті қараңыз.
A
AI объективтері
AI объективтерін бекіту алдында экспоөлшегішті қосу тұтқасын түсіріңіз.
167
❚❚ AI емес объективтермен суреттер түсіру
AI механизмінің болмауы фотокамераның басқару тетіктерін AI емес
объектив бекітілген кезде пайдалану мүмкін емес екенін білдіреді.
Оңтайлы экспозицияға қол жеткізу үшін фотокамераның апертура
параметрін объективке қолмен сəйкестендіру керек.
1
2
3
Объективті орнатыңыз.
Объектив деректері берілген AI емес объективін орнатыңыз
(0 164).
Объектив нөмірін таңдаңыз (0 166).
Non-CPU lens data
(Микропроцессормен жабдықталмаған
объектив деректері) > Exposure meter
coupling (Экспозиция өлшегішін
жалғастырғыш) үшін Non-AI lens (AI
емес объективі) мəні таңдалғанын
растаңыз.
Басқару панелінде «F» жыпылықтайды жəне ақпараттық
дисплейде f пайда болады.
A немесе M экспозиция режимін
таңдаңыз.
Экспозиция режимін таңдау дискін A
немесе M күйіне бұраңыз.
4
t
5
Апертураны реттеңіз.
Объективтің апертура сақинасы арқылы
апертураны таңдаңыз.
Фотокамераның апертура
баптауын объективке
сəйкестендіріңіз.
Экспозиция өлшегіштері қосылып
тұрғанда, қосымша басқару дискісін
бұрап фотокамераны 4-қадамда таңдалған апертураға
орнатыңыз.
168
6
Суреттерді түсіріңіз.
Суретке түсіру кезінде апертураны
өзгерту үшін қажет болса 4 жəне
5-қадамдарды қайталаңыз.
t
169
Орын деректері
Қосымша GP-1 жəне GP-1A GPS құрылғылары (0 325) құрылғы
орнатылған кезде түсірілген фотосуреттерде мына мəліметтерді
ендіреді: бойлық, ендік, биіктік жəне Əмбебап үйлестірілетін
уақыт (UTC). Бұл деректер фотосурет туралы мəліметтің орын
деректері бетінде көрсетіледі (0 188).
❚❚ GPS құрылғыны орнату
Фотокамераны өшіріңіз жəне құрылғымен бірге жеткізілген
кабель арқылы GPS құрылғыны қосымша керек-жарақ
жалғағышына (0 325) жалғаңыз. Қосымша ақпарат алу үшін GPS
құрылғы нұсқаулығын қараңыз.
❚❚ Орнату мəзірінің параметрлері
Орнату мəзіріндегі Location data (Орын деректері) элементінде
төменде көрсетілген параметрлер бар.
• Standby timer (Күту режимінің таймері): GPS құрылғы
орнатылған кезде экспозиция өлшегіштерін автоматты түрде
өшіруді таңдаңыз.
Параметр
t
Сипаттама
Экспозиция өлшегіштері c2 қолданушы параметрі
(Standby timer (Күту режимінің таймері), 0 251;
фотокамераға орын деректерін алуға уақыт беру үшін
Enable экспозиция өлшегіштері іске қосылғаннан немесе
(Қосу)
фотокамера қосылғаннан кейін, кідіріс бір минутқа дейін
созылады) үшін таңдалған уақыт бойы ешбір əрекет
орындалмаса автоматты түрде өшеді. Бұл батарея
қуатының тұтынылуын азайтады.
Disable GPS құрылғы жалғанған кезде экспозиция өлшегіштері
(Ажырату) өшпейді.
• Position (Күй): бұл элемент GPS құрылғы жалғанған кезде, ол
GPS құрылғы қамтамасыз ететін ағымдағы ендікті, бойлықты,
биіктікті жəне əмбебап үйлестірілетін уақытты (UTC)
көрсеткенде ғана қол жетімді болады.
• Set clock from satellite (Сағатты жерсеріктен орнату):
фотокамера сағатын GPS құрылғы хабарлаған уақытпен
синхрондау үшін Yes (Иə) таңдаңыз.
170
A
Əмбебап үйлестірілетін уақыт (UTC)
UTC деректері GPS құрылғы арқылы беріледі жəне фотокамера
сағатына бағынбайды.
A
o белгішесі
Байланыс күйі o белгішесімен көрсетіледі:
• o (статикалық): фотокамера GPS
құрылғымен байланыс орнатты. Осы белгіше
көрсетілген кезде түсірілген суреттер үшін
фотосурет туралы мəліметте орын
деректерінің қосымша беті болады (0 194).
• o (жыпылықтау): GPS құрылғы сигналды
іздеуде. Белгіше жыпылықтап тұрғанда түсірілген суреттерде орын
деректері болмайды.
• Белгішесіз: кемінде екі секунд бойы GPS құрылғыдан жаңа орын
деректері алынбаған. o белгішесі көрсетілмей тұрғанда түсірілген
суреттерде орын деректері болмайды.
t
171
x
Тікелей көрініс
арқылы
фотосурет түсіру
Тікелей көрініс режимінде фотосурет түсіру үшін төмендегі
қадамдарды орындаңыз.
D
Көріністапқышты жабу
Көріністапқыштан кіретін жарықтың фотосуреттерге немесе
экспозицияға кедергі жасауына жол бермеу үшін суретке түсіру
алдында көріністапқышты бірге жеткізілген DK-26 окуляр қақпағымен
жауып қойыңыз (0 23).
1
a түймешігін басыңыз.
Айна көтеріліп, объектив арқылы
берілген көрініс фотокамера
мониторында көрсетіледі. Нысан
көріністапқышта ендігəрі көрінбейді.
a түймешігі
2
x
172
Фокустау нүктесін орнатыңыз.
Фокустау нүктесін нысан үстіне 175-бетте сипатталғандай
қойыңыз.
3
Фокустау.
Фокустау үшін ысырманы босату
түймешігін жартылай басыңыз.
Фотокамера фокустап тұрған кезде
A AE-L/AF-L
түймешігі
фокустау нүктесі жасыл болып
жыпылықтайды. Егер фотокамера
фокустай алса, фокустау нүктесі жасыл
болып көрсетіледі; егер фотокамера
фокустай алмаса, фокустау нүктесі
қызыл болып жыпылықтайды (фокустау
нүктесі қызыл болып жыпылықтаған
кезде де суреттерді түсіруге болатынын
ескеріңіз; суретке түсіру алдында монитордағы фокусты
тексеріңіз). A AE-L/AF-L түймешігін басып экспозицияны
құлыптауға болады (0 77); фокус ысырманы босату
түймешігі жартылай басылғанда құлыпталады. M экспозиция
режимінде экспозицияны экспозиция индикаторының
көмегімен реттеуге болады (0 43).
4
5
Суретке түсіріңіз.
Ысырманы босату түймешігін толық
басып суретке түсіріңіз. Монитор өшеді.
Тікелей көрініс режимінен
шығыңыз.
Тікелей көрініс режимінен шығу үшін a
түймешігін басыңыз.
x
173
A
Экспозицияны алдын-ала қарау (тек M экспозиция режимі)
M экспозиция режимінде Pv түймешігін басу
ағымдағы ысырма жылдамдығы, апертура жəне
ISO сезімталдық баптауларының экспозицияға
əсерін алдын-ала қарауға мүмкіндік береді.
Pv түймешігі
D Тікелей көріністі аяқтау
Егер объектив алынып тасталса, тікелей көрініс автоматты түрде
аяқталады. Тікелей көрініс фотокамераның ішкі тізбектерін зақымдамау
үшін автоматты түрде аяқталуы да мүмкін; фотокамера
пайдаланылмаған кезде тікелей көріністен шығыңыз. Фотокамераның
ішкі тізбектерінің температурасы көтеріліп, келесі жағдайларда
бұрмалану (жарық нүктелер, кездейсоқ орналасқан жарық нүктелер
немесе түстердің əркелкілігі) көрінуі мүмкін екендігін (фотокамера
айтарлықтай қызуы да мүмкін, бірақ бұл ақаулық емес) ескеріңіз:
• Қоршаған орта температурасы жоғары
• Тікелей көрініс ұзақ уақыт бойы пайдаланылған
• Фотокамера ұзақ уақыт бойы үздіксіз суретке түсіру режимінде
пайдаланылған
Егер a түймешігін басқан кезде тікелей көрініс іске қосылмаса, ішкі
тізбектердің сууын күтіп, əрекетті қайталаңыз.
x
174
Тікелей көрініс режимінде фокустау
Автофокус арқылы фокустау үшін
Фокустау режимінің
фокус режимінің ауыстырғышын AF ауыстырғышы
күйіне бұрап, автофокус пен АФ
аумағының режимдерін таңдау
үшін төмендегі қадамдарды
орындаңыз. Қолмен фокустау
туралы ақпарат алу үшін 183-бетті
қараңыз.
❚❚ Фокустау режимін таңдау
Мына автофокус режимдері тікелей көріністе қол жетімді:
Режим
AF-S
AF-F
Сипаттама
Əр кадр бойынша бақылағыш АФ: қозғалмайтын нысандар
үшін. Фокус ысырманы босату түймешігі жартылай басылған
кезде құлыпталады.
Тұрақты бақылағыш АФ: қозғалатын нысандар үшін.
Ысырманы босату түймешігі басылғанша фотокамера үздіксіз
фокустайды. Фокус ысырманы босату түймешігі жартылай
басылған кезде құлыпталады.
Автофокус режимін таңдау үшін АФ режимінің түймешігін басып,
керекті режим мониторда көрсетілгенше басты басқару дискісін
бұраңыз.
АФ режимінің
түймешігі
Басты басқару
дискі
Монитор
x
175
D Автофокусты тікелей көріністе пайдалану
AF-S объективін пайдаланыңыз. Басқа объективтермен немесе
телескопиялық түрлендіргіштермен керекті нəтижелерге қол
жеткізілмеуі мүмкін. Тікелей көріністе автофокус баяулау екенін жəне
монитор фотокамера фокусталып жатқанда жарықтануы немесе
күңгірттенуі мүмкін екенін ескеріңіз. Фотокамера фокустай алмаған
кезде, фокустау нүктесінің кейде жасыл болып көрсетілуі мүмкін.
Фотокамера мына жағдайларда фокустай алмауы мүмкін:
• Нысанның жақтаудың ұзын жағына параллель орналасқан
сызықтары бар
• Нысанның контрасты жеткіліксіз
• Фокустау нүктесіндегі нысанның қатты контрасты бар жарық
аумақтары бар немесе нысанның бір ғана тұстан шығатын жарығы,
неон белгісі немесе жарықтығы өзгеріп тұратын өзге жарық көзі бар
• Флюоресцентті, сынапты, натрийлі немесе соларға ұқсас жарық
астында жыпылықтау немесе жолақтану іздері орын алады
• Айқас (жұлдызша) түріндегі сүзгі немесе басқа арнайы сүзгі
пайдаланылған
• Нысан фокустау нүктесінен кішілеу көрінеді
• Нысанға тұрақты геометриялық пішіндер (мысалы, перделер немесе
көпқабатты үй терезелерінің қатары) əсер етеді
• Нысан қозғалыста
x
176
❚❚ АФ аумағының режимін таңдау
Мына АФ аумағының режимдерін тікелей көріністе таңдауға
болады:
Режим
!
$
%
&
Сипаттама
Бет басымдығы бар АФ: портреттер үшін пайдаланыңыз.
Фотокамера портреттік нысандарды автоматты түрде анықтап,
фокусталады; таңдалған нысан қос сары жиекпен белгіленеді
(бірнеше бет (ең көбі - 35) анықталса, фотокамера ең жақын
нысанға фокусталады; басқа нысанды таңдау үшін мульти
селекторды пайдаланыңыз). Егер фотокамера нысанды
анықтай алмаса (мысалы, нысан бетін фотокамерадан əрі
бұрғандықтан), жиек ендігəрі көрсетілмейді.
Кең аумақты АФ: пейзажды жəне басқа портреттік емес
нысандарды қолыңызға ұстаған күйі түсіру үшін пайдаланыңыз.
Фокустау нүктесін кадрда еркін жылжыту үшін мульти
селекторды пайдаланыңыз немесе J түймешігін басып
фокустау нүктесін кадрдың ортасына орналастырыңыз.
Қалыпты аумақты АФ: кадрдағы таңдалған нүктеде дəл
фокустау үшін пайдаланыңыз. Фокустау нүктесін кадрда еркін
жылжыту үшін мульти селекторды пайдаланыңыз немесе J
түймешігін басып фокустау нүктесін кадрдың ортасына
орналастырыңыз. Штативті пайдаланған жөн.
Нысанды бақылағыш АФ: фокустау нүктесін нысан үстіне
орналастырып, J түймешігін басыңыз. Фокустау нүктесі
кадрда қозғалып тұрған таңдалған нысанды бақылайды.
Бақылауды аяқтау үшін J түймешігін қайта басыңыз. Егер
нысандар жылдам қозғалса, жақтаудан шығып кетсе немесе
басқа нысандармен жабылып қалса, өлшем, түс немесе
жарықтық өзгерістері көрінсе немесе тым кішкентай, тым үлкен,
тым жарық, тым қараңғы немесе артқы фон түсі немесе
жарықтығы ұқсас болса, фотокамера оларды бақылай алмауы
мүмкін екенін ескеріңіз.
x
177
АФ аумағының режимін таңдау үшін АФ режимінің түймешігін
басып, керекті режим мониторда көрсетілгенше қосымша
басқару дискісін бұраңыз.
АФ режимінің
түймешігі
x
178
Қосымша басқару
дискі
Монитор
P түймешігін пайдалану
Төменде берілген
параметрлерге тікелей көрініс
арқылы фотосурет түсіргенде P
түймешігін басып қатынасуға
болады. Мульти селектор
арқылы элементтерді белгілеп,
P түймешігі
белгіленген элемент
параметрлерін қарау үшін 2
түймешігін басыңыз. Керекті баптауды таңдағаннан кейін J
түймешігін басып шығыңыз.
Параметр
Сипаттама
Image quality
Кескін сапасын таңдаңыз (0 55).
(Кескін сапасы)
Image size
Кескін өлшемін таңдаңыз (0 58).
(Кескін өлшемі)
Picture Control режимін
таңдаңыз (0 100).
Set Picture
Control (Picture
Control режимін
орнату)
Active
D-Lighting
(Қосылған
D-Lighting)
Қосылған D-Lighting мүмкіндігін жарық жəне күңгірт
аумақтағы кішігірім элементтерді сақтау үшін реттеңіз
(0 110).
Monitor
brightness
(Монитор
жарықтығы)
1 немесе 3 түймешігін басып
тікелей көрініс үшін монитор
жарықтығын реттеңіз. Монитор
жарықтығындағы өзгерістер
фотокамерамен жазылатын
фотосуреттерге еш əсер
етпейді.
x
179
Тікелей көрініс дисплейі: тікелей
көрініс арқылы фотосурет түсіру
we
q
r
t
Элемент
q Қалған уақыт
Автофокус
Ағымдағы автофокус режимі.
режимі
АФ аумағының
Ағымдағы АФ аумағының режимі.
e
режимі
Ағымдағы фокустау нүктесі. Дисплей АФ
Фокустау
r
аумағының режимі үшін таңдалған
нүктесі
параметрмен бірге өзгереді (0 177).
Ағымдағы баптауларда фотосуреттің жарық
Экспозиция
көзінде кем немесе артық ұсталатынын
t
индикаторы
білдіреді (тек M экспозиция режимі).
w
x
180
Сипаттама
Тікелей көрініс режимінің автоматты түрде
аяқталуына дейін қалған уақыт. Суретке
түсіру 30 секунд немесе одан аз уақытта
бітетін болса көрсетіледі.
0
184
175
177
172
43
D
Тікелей көрініс дисплейі
Соңғы суретте көрсетілмесе де, мониторда кертілген шеттер, түстердің
бұрмалануы, муар жəне жарық нүктелер болуы мүмкін, кейбір
аумақтарда жыпылықтаған белгілермен жəне басқа жылтылдайтын
жарық көздерімен, не болмаса нысан жарқылмен немесе басқа
жарқын, лездік жарық көзімен қысқаша жарықтанған жарық жолақтар
көрінуі мүмкін. Бұған қоса, фотокамера көлденеңінен панорамаланса
немесе нысан жақтау арқылы жоғары жылдамдықпен қозғалса,
бұрмалану пайда болуы мүмкін. Флюоресцентті, сынапты немесе
натрийлі шамдар астында мониторда көрінетін жыпылықтау жəне
жолақтануды Flicker reduction (Жыпылықтауды азайту) (0 276)
арқылы азайтуға болады, бірақ кейбір ысырма жылдамдықтарында
олар соңғы фотосуретте көріне беруі мүмкін. Тікелей көрініс режимінде
түсірген кезде фотокамераны күнге немесе өзге қатты жарық көздеріне
бағыттамаңыз. Бұл сақтық шараны орындамау нəтижесінде
фотокамераның ішкі тізбектері зақымдалуы мүмкін.
A
Экспозиция
Көрініс түріне қарай экспозиция тікелей көрініс пайдаланылмаған кезде
қол жеткізуге болатын экспозициядан өзгеше болуы мүмкін. Тікелей
көріністе өлшеу əрекеті тікелей көрініс дисплейіне сəйкес реттеледі,
осылайша экспозициясы мониторда көрініп тұрған экспозицияға ұқсас
келетін фотосуреттер түсіруге болады.
x
181
Ақпараттық дисплей: тікелей көрініс
арқылы фотосурет түсіру
Тікелей көрініс арқылы фотосурет түсіру барысында мониторда
индикаторларды жасыру немесе шығару үшін R түймешігін
басыңыз.
Ақпарат қосулы
Ақпарат өшірулі
16 ұяшықты
жақтауға алу торы
9 ұяшықты
жақтауға алу торы
x
182
1 : 1 арақатынасы
16 : 9 арақатынасы
Виртуалды көкжиек
(0 282)
Қолмен реттелетін фокус
Қолмен реттелетін фокус режимінде (0 68)
фокустау үшін объективтің фокустау
сақинасын нысан фокусталғанша бұрай
беріңіз.
Дəлірек фокустау үшін монитордағы
көріністі шамамен 15 × дейін ұлғайту үшін
X (T) түймешігін басыңыз. Объектив
арқылы берілген көрініс ұлғайтылған кезде
дисплейдің төменгі оң жақ бұрышында сұр
түсті жақтауы бар шарлау терезесі пайда
болады. Мульти селекторды пайдаланып
мониторда көрінбейтін кадр аумақтарына
өтіңіз (АФ аумағының режимі үшін кең
немесе қалыпты аумақты АФ таңдалған
кезде қол жетімді) немесе W (M) түймешігін
басып кішірейтіңіз.
X (T) түймешігі
Шарлау терезесі
x
183
D
Кері санақ дисплейі
Тікелей көріністің автоматты аяқталуына 30 с қалғанда кері санақ
көрсетіледі (0 180; тікелей көрініс ішкі тізбектерді қорғау үшін
аяқталмақ болса немесе c4 қолданушы параметрі—Monitor off delay
(Мониторды өшіруді кешіктіру) > Live view (Тікелей көрініс); 0 253
үшін No limit (Шексіз) мəнінен басқа параметр таңдалған болса,
монитордың автоматты түрде өшуіне 5 с қалғанда таймер қызыл түске
айналады). Суретке түсіру жағдайларына қарай таймер тікелей көрініс
таңдалған кезде бірден пайда болуы мүмкін. Кері санақ қарау кезінде
көрсетілмегенімен, тікелей көріністің таймер уақыты біткенде
автоматты түрде аяқталатынын ескеріңіз.
A
HDMI
Фотокамера тікелей көрініс арқылы
фотосурет түсіру кезінде HDMI бейне
құрылғысына жалғанған болса,
фотокамера мониторы қосулы күйде
қалады жəне бейне құрылғы көріністі
объектив арқылы оң жақтағыдай
көрсетеді. Құрылғы HDMI-CEC қолдау
көрсетсе, тікелей көріністе түсіру
алдында орнату мəзірінде HDMI > Device control (Құрылғыны
басқару) үшін Off (Өшірулі) мəнін (0 223) таңдаңыз.
A Сонымен қатар келесіні қараңыз
Орталық фокустау нүктесін таңдау немесе фокус масштабын ажырата
қосу үшін J түймешігін пайдалану туралы ақпарат алу үшін f2 (OK
button (OK түймешігі); 0 261) қолданушы параметрін қараңыз.
Тікелей көрініс кезінде жыпылықтауды азайту немесе нүктелі ақ түс
балансының мəнін өлшеу туралы алу үшін 276 жəне 93-беттерді
қараңыз.
x
184
IҚарау туралы
қосымша ақпарат
Толық өлшемде қарау
Фотосуреттерді қарау үшін K
түймешігін басыңыз.
Мониторда ең соңғы
фотосурет көрсетіледі.
K түймешігі
O түймешігі
Мульти селектор
Қосымша
басқару дискі
K түймешігі
G түймешігі
L (U) түймешігі
X (T) түймешігі
W (M) түймешігі
P түймешігі
J түймешігі
Басты басқару
дискі
I
185
Əрекет
Пайдалану
Қосымша
фотосуреттерді
қарау
Фотосурет
туралы
мəліметті қарау
Сурет
нобайларын
қарау
Фотосуретті
ұлғайту
W (M)
X (T)
Кескіндерді
өшіру
O
Қорғау күйін
өзгерту
L (U)
Суретке түсіру
режиміне оралу
Фотосуретті
өңдеу
I
186
/K
P
Сипаттама
Фотосуреттерді жазылған ретімен қарау
үшін 2 түймешігін басыңыз,
фотосуреттерді кері ретпен қарау үшін 4
түймешігін басыңыз.
1 немесе 3 түймешігін басып, ағымдағы
фотосурет туралы ақпаратты қараңыз
(0 188).
Қосымша ақпарат алу үшін 196-бетті
қараңыз.
Қосымша ақпарат алу үшін 199-бетті
қараңыз.
Растау тілқатысу терезесі пайда болады.
Фотосуретті өшіру үшін O түймешігін
қайта басыңыз (0 203).
Кескінді қорғау үшін немесе қорғалған
кескіннен қорғауды алып тастау үшін
L (U) (0 201) түймешігін басыңыз.
Монитор өшеді. Фотосуреттерді дереу
түсіруге болады.
Ағымдағы фотосуреттің өңделген
көшірмесін жасаңыз (0 287).
A
Тігінен бұрау
«Тік» (портрет бағыты) фотосуреттерді тік
бағытта көрсету үшін қарау мəзірінде Rotate tall
(Тігінен бұрау) параметрі үшін On (Қосулы)
мəнін таңдаңыз (0 233).
A
Кескінді тексере қарау
Қарау мəзірінде Image review (Кескінді тексере қарау) үшін On
(Қосулы) күйі таңдалғанда (0 232), фотосуреттер түсірілгеннен кейін
мониторда шамамен 4 с бойы автоматты түрде көрсетіледі
(фотокамера дұрыс бағытта тұрғандықтан, кескіндер кескінді тексере
қарау кезінде автоматты түрде бұрылмайды). Үздіксіз суретке түсіру
режимінде, фотосуреттер түсіру аяқталғанда көрсетіледі (ағымдағы
қатардағы бірінші фотосурет көрсетіледі).
A Сонымен қатар келесіні қараңыз
Ешбір əрекет орындалмағанда монитордың қосылып тұру ұзақтығын
таңдау туралы ақпарат алу үшін c4 (Monitor off delay (Мониторды
өшіруді кешіктіру), 0 253) қолданушы параметрін қараңыз.
I
187
Фотосурет туралы мəлімет
Фотосурет туралы мəлімет толық өлшемде қарау кезінде
көрсетілетін кескіндердің бір-бірінің үстіне салынады. Фотосурет
туралы мəліметті төменде көрсетілгендей қарап шығу үшін 1
немесе 3 түймешігін басыңыз. «Тек кескін», түсірілген сурет
деректері, RGB гистограммалары, жарық аумақтар мен шолу
деректері Playback display options (Қарау дисплейінің
параметрлері) (0 232) үшін тиісті параметр таңдалған болса
ғана көрсетілетінін ескеріңіз. Орын деректері фотосурет
түсірілген кезде қосымша GP-1 немесе GP-1A GPS құрылғысы
пайдаланылған болса ғана көрсетіледі.
1/ 12
1/ 12
1/ 125
F5. 6
NIKON D f
100
50mm
0, 0
100NC_DF
DSC_0001. JPG
15 / 10 / 2013 10: 02: 28
100NC_DF
DSC_0001. JPG
15 / 10 / 2013 10: 02: 28
N OR
ORMAL
AL
4928x3280
Файл туралы
ақпарат
Ешбір (тек кескін)
N OR
ORMAL
AL
4928x3280
Шолу
L A T I T UD E
L ONG I T U D E
A L T I T UD E
T I M E (U T C )
:N
: 3 5º 3 5. 9 7 1‘
:E
: 1 3 9º 4 3. 6 9 6‘
: 3 5m
: 15 / 10 / 2013
: 01 : 15 : 00
N I KON D f
100-1
Орын деректері
100-1
M T R , S P D, A P .
E X P . MO D E , I S O
I
Highlights
RGB Highlights
Select R, G, B
Белгіленген тұстар
188
RGB
F O C A L L E NG T H
L ENS
A F / VR
F L ASH T YP E
S Y N C MO D E
,
100-1
Select R, G, B
RGB
гистограммасы
N I KON D f
: , 1 / 1 25 , F 5 . 6
: , 100
: 0. 0 , + 1 / 6
: 5 0 mm
: 50
/ 1. 8
:S
:
:
:
100-1
Түсірілген сурет
деректері
❚❚ Файл туралы ақпарат
12 3
4
5
1
2
3
4
1/ 12
12
11
5
100NC_DF
DSC_0001. JPG
15 / 10 / 2013 10: 02: 28
10
9
N OR
ORMAL
AL
4928x3280
8 7
6
6
7
8
9
10
11
12
Қорғау күйі .............................201
Өңдеу индикаторы................287
Фокустау нүктесі 1, 2.................64
АФ аумағының жақтаулары 1
.................................................28
Кадр нөмірі/жалпы кадрлар
саны
Кескін сапасы ..........................55
Кескін өлшемі ..........................58
Кескін аумағы 3 ........................51
Жазу уақыты ...................27, 276
Жазу күні .........................27, 276
Қалта атауы...........................237
Файл атауы............................239
1 Focus point (Фокустау нүктесі) Playback display options (Қарау
дисплейінің параметрлері) (0 232) үшін таңдалған болса ғана көрсетіледі.
2 Егер фотосурет AF-S көмегімен түсірілген болса, дисплей фокустың
алғашқы құлыптанған жеріндегі нүктені көрсетеді. Егер фотосурет AF-C
көмегімен түсірілген болса, фокустау нүктесі АФ аумағының режимі үшін АФ
аумағын автоматты түрде таңдаудан басқа опция таңдалса жəне
фотокамера фокустаса ғана көрсетіледі.
3 Егер сурет DX пішімінде болса, сары болып көрсетіледі (0 51).
I
189
❚❚ Белгіленген тұстар
1
2
100-1
RGB Highlights
1 Кескіннің белгіленген тұстары 1
2 Қалта нөмірі—кадр нөмірі 2
............................................... 237
3 Ағымдағы арна 1
Select R, G, B
3
1 Жыпылықтаған аумақтар ағымдағы арна үшін
жарық аумақтарды көрсетеді (жарық көзінде
артық ұсталуы мүмкін аумақтар). W (M)
түймешігін басып ұстап тұрып, арналарды
төмендегідей шолу үшін 4 немесе 2 түймешігін
басыңыз:
W (M) түймешігі
RGB
(барлық
арналар)
R
(қызыл)
G
(жасыл)
2 Егер сурет DX пішімінде болса, сары болып көрсетіледі (0 51).
I
190
B
(көк)
❚❚ RGB гистограммасы
5
1
2
3
4
6
Highlights
7
100-1
8
Select R, G, B
RGB
1 Кескіннің белгіленген тұстары 1
2 Қалта нөмірі—кадр нөмірі 2
...............................................237
3 Ақ түс балансы........................81
Түс температурасы..............88
Ақ түс балансын дəл реттеу
..............................................84
Алдын-ала қолмен енгізілген
мəн........................................90
4 Ағымдағы арна 1
5 Гистограмма (RGB арнасы).
Барлық гистограммаларда
көлденең ось нүкте
жарықтығын, тік ось пикселдер
санын береді.
6 Гистограмма (қызыл арна)
7 Гистограмма (жасыл арна)
8 Гистограмма (көк арна)
1 Жыпылықтаған аумақтар ағымдағы арна үшін
жарық аумақтарды көрсетеді (жарық көзінде
артық ұсталуы мүмкін аумақтар). W (M)
түймешігін басып ұстап тұрып, арналарды
төмендегідей шолу үшін 4 немесе 2 түймешігін
басыңыз:
W (M) түймешігі
RGB
(барлық
арналар)
R
(қызыл)
G
(жасыл)
B
(көк)
Дисплейді белгілеу сөндірулі
2 Егер сурет DX пішімінде болса, сары болып көрсетіледі (0 51).
I
191
A Ойнатуды масштабтау
Гистограмма көрсетілген кезде фотосуретті
ұлғайту үшін X (T) түймешігін басыңыз.
Ұлғайту жəне кішірейту үшін X (T) жəне
W (M) түймешіктерін пайдаланыңыз жəне
кескінді мульти селектормен жүгіртіңіз.
Гистограмма кескіннің мониторда көрсетілетін
бөлігіне ғана арналған деректерді көрсету үшін
жаңартылады.
A
Гистограммалар
Фотокамера гистограммалары тек жалпылама нұсқау ретінде берілген
жəне суретті өңдеу бағдарламаларында көрсетілген
гистограммалардан өзгеше болуы мүмкін. Кейбір гистограмма үлгілері
төменде көрсетілген:
Кескінде жарықтығы əр түрлі нысандар
болса, реңк үлестірімі салыстырмалы
түрде бір қалыпты болады.
Егер кескін күңгірт болса, реңк
үлестірімі солға жылжиды.
Егер кескін ашық түсті болса, реңк
үлестірімі оңға жылжиды.
Экспозиция түзетілімі көбейтілгенде реңк үлестірімі оңға жылжиды, ал
экспозиция түзетілімі азайтылғанда реңк үлестірімі солға жылжиды.
Гистограммалар айналадағы қатты жарық монитордағы
фотосуреттерді еркін көруді қиындатқан кезде жалпы экспозиция
туралы жалпы мағлұмат бере алады.
I
192
❚❚ Түсірілген сурет деректері
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
13
14
15
16
17
18
19
20
21
M T R , S P D, A P .
E X P . MO D E , I S O
F O C A L L E NG T H
L ENS
A F / VR
F L ASH T YP E
S Y N C MO D E
,
: , 1 / 4 0 0 0 , F 2. 8
: , H i 0. 3,
: + 1. 3, + 5 / 6
: 5 0 mm
: 50
/ 1. 8
: S / VR -O n
: Op t i o n a l
: S L OW
: T T L -B L , + 1. 0
N I KON D f
W H I T E B A L AN C E
CO L OR S P AC E
P I C T UR E C T R L
Q U I C K AD J U S T
S HA R P E N I NG
C ON T R A S T
B R I GH T N E S S
S A T U R A T I ON
HU E
N I KON D f
100-1
: AU T O 1 , 0 , 0
: s RGB
: S T ANDARD
:0
:3
:0
:0
:0
:0
100-1
11
12
1 Өлшеу......................................75
Ысырма жылдамдығы ......39, 42
Апертура............................41, 42
2 Экспозиция режимі .................36
ISO сезімталдық 1 ...................70
3 Экспозиция түзетілімі .............79
Оңтайлы экспозицияны баптау 2
...............................................250
4 Фокустық қашықтық ......163, 322
5 Объектив дерегі ....................163
6 Объектив режимі ..............59, 68
Объектив ДА (дірілді азайту) 3
7 Жарқыл түрі 4 ........................116
Басқару режимі 4
8 Жарқыл режимі 4 ...................125
9 Жарқылды басқару 4
...............................118, 121, 258
Жарқыл түзетілімі 4 ...............128
10 Фотокамера аты
11 Кескін аумағы 5 ........................51
12 Қалта нөмірі—кадр нөмірі 5
...............................................237
13 Ақ түс балансы........................81
Түс температурасы..............88
Ақ түс балансын дəл реттеу
..............................................84
Алдын-ала қолмен енгізілген
мəн........................................90
14 Түс кеңістігі ............................240
15 Picture Control........................100
16 Жылдам реттеу 6 ...................103
Бастапқы суретті басқару 7 ....108
17 Анық ету ................................103
18 Контраст ................................103
19 Жарықтылық .........................103
20 Қанығу 8..................................103
Сүзгі əсерлері 9 .....................103
21 Реңк 8 .....................................103
Реңк беру 9 ....................103, 105
I
193
22
23
24
25
26
27
NO I S E R E D U C .
A C T . D - L I GH T .
HD R
V I GN E T T E C T R L
R E T OU C H
: H I I S O, N O R M
: N O R MA L
: A U T O, H I G H
: N O R MA L
: D - L I GH T I NG
COMMENT
: SPR I NG HAS COME .
W ARM F I L T E R
C Y ANO T Y P E
TR I M
N I KON D f
28
29
100-1
AR T I S T
: N I KON TARO
CO P Y R I GHT
: N I K ON
N I KON D f
22 Жоғары ISO бұрмалануын
азайту .................................... 242
Ұзақ экспозиция бұрмалануын
азайту .................................... 242
23 Қосылған D-Lighting .............. 110
24 HDR экспозиция
айырмашылығы .................... 112
HDR тегістеу ......................... 112
25 Виньетканы басқару ............. 241
26 Өңдеу жазбасы ..................... 287
27 Кескін туралы аңғартпа ........ 278
28 Фотосуретшінің аты 10 .......... 279
29 Авторлық құқық иесі 10 .......... 279
100-1
1 Фотосурет ISO сезімталдығын автоматты түрде басқару мүмкіндігі қосулы
кезде түсірілген болса, қызыл түспен көрінеді.
2 b2 (Fine-tune optimal exposure (Оңтайлы экспозицияны дəл реттеу),
0 250) қолданушы параметрі кез келген өлшеу əдісі үшін нөлден басқа
мəнге орнатылса ғана көрсетіледі.
3 ДА объективі жалғанған болса ғана көрінеді.
4 Қосымша жарқыл бөлігі пайдаланылса ғана (0 116) көрсетіледі.
5 Егер сурет DX пішімінде болса, сары болып көрсетіледі (0 51).
6 Тек Standard (Стандартты), Vivid (Жанды), Portrait (Портрет) жəне
Landscape (Пейзаж) Picture Control режимдері.
7 Neutral (Бейтарап), Monochrome (Монохромды) жəне қолданушы
тарапынан реттелетін Picture Control (Суретті басқару) режимдері.
8 Монохромды Picture Control (Суретті басқару) режимдерімен көрсетілмейді.
9 Тек монохромды Picture Control (Суретті басқару) режимдері.
10 Түсірілген сурет деректерінің төртінші беті тек авторлық құқық 279-бетте
сипатталған фотосуретпен жазылғанда ғана көрсетіледі.
I ❚❚ Орын деректері
1
2
3
4
L A T I T UD E
L ONG I T U D E
A L T I T UD E
T I M E (U T C )
N I KON D f
194
:N
: 3 5º 3 5. 9 7 1‘
:E
: 1 3 9º 4 3. 6 9 6‘
: 3 5m
: 15 / 10 / 2013
: 01 : 15 : 00
100-1
1
2
3
4
Ендігі
Бойлығы
Биіктігі
Əмбебап үйлестірілетін уақыт
(UTC)
❚❚ Жалпы деректер
1
23
1/ 12
NIKON D f
4
5
1/ 4000 F2. 8
Hi 0. 3
+ 1. 0
–1. 3
SLOW
12
6
7
8
9
10
11
12
13
14
N
0, 0
100NC _ DF
DSC_0001. JPG
15/ 10/ 2013 10: 02: 28
11
1
2
3
4
5
50mm
10 9 8
NOR
ORMAL
AL
4928x3280
13 14 15 16 17
27
26
–1. 3
25
6
1/ 4000 F2. 8
Hi 0. 3
+ 1. 0
SLOW
50mm
0, 0
N
24 23
18
19
20
22 21
7
Кадр нөмірі/жалпы кескін саны
Қорғау күйі .............................201
Өңдеу индикаторы ................287
Фотокамера аты
Кескіндегі реңк үлестірімін
көрсететін гистограмма (0 192).
Кескін сапасы ..........................55
Кескін өлшемі ..........................58
Кескін аумағы 1 ........................51
Файл атауы............................239
Жазу уақыты....................27, 276
Жазу күні..........................27, 276
Қалта атауы...........................237
Өлшеу ......................................75
Экспозиция режимі .................36
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Ысырма жылдамдығы ......39, 42
Апертура............................41, 42
ISO сезімталдық 2 ...................70
Фокустық қашықтық ......163, 322
Орын деректерінің индикаторы
...............................................170
Кескін туралы аңғартпа
индикаторы............................278
Қосылған D-Lighting ..............110
Picture Control........................100
Түс кеңістігі ............................240
Жарқыл режимі 3 ...................125
Ақ түс балансы........................81
Түс температурасы..............88
Ақ түс балансын дəл реттеу
..............................................84
Алдын-ала қолмен енгізілген
мəн........................................90
Жарқыл түзетілімі 3 ...............128
Басқару режимі 3
Экспозиция түзетілімі .............79
1 DX пішімі сары түспен көрсетіледі (0 51).
2 Фотосурет ISO сезімталдығын автоматты түрде басқару мүмкіндігі қосулы
кезде түсірілген болса, қызыл түспен көрінеді.
3 Фотосурет қосымша жарқыл бөлігімен түсірілген болса ғана көрсетіледі
(0 116).
I
195
Сурет нобайын қарау
Кескіндерді төрт, тоғыз немесе 72 кескінді «суреттерді шолу
қағаздарында» көрсету үшін W (M) түймешігін басыңыз.
W (M)
W (M)
X (T)
X (T)
Толық
өлшемде
қарау
Сурет нобайын қарау
Əрекет
Пайдалану
Қосымша кескіндерді
көрсету
W (M)
Азырақ кескін көрсету
X (T)
Кескіндерді белгілеу
Белгіленген кескінді
қарау
I
Белгіленген кескінді
өшіру
Белгіленген кескіннің
қорғаныс күйін өзгерту
J
O
L (U)
Суретке түсіру
режиміне оралу
Фотосуретті өңдеу
196
/K
P
Күнтізбені
қарау
Сипаттама
Көрсетілетін кескіндер санын
көбейту үшін W (M) түймешігін
басыңыз.
Көрсетілетін кескіндер санын
азайту үшін X (T) түймешігін
басыңыз. Төрт кескін көрсетілген
кезде белгіленген кескінді толық
өлшемде көру үшін басыңыз.
Толық өлшемде қарау, ойнатуды
масштабтау (0 199), жою (0 203)
немесе қорғау (0 201) мақсатында
кескіндерді белгілеу үшін мульти
селекторды пайдаланыңыз.
Белгіленген кескінді толық кадрда
көрсету үшін J түймешігін
басыңыз.
Қосымша ақпарат алу үшін 203бетті қараңыз.
Қосымша ақпарат алу үшін 201бетті қараңыз.
Монитор өшеді. Фотосуретке дереу
түсіруге болады.
Ағымдағы фотосуреттің өңделген
көшірмесін жасаңыз (0 287).
Күнтізбені қарау
72 кескін көрсетілген кезде белгілі бір күні түсірілген кескіндерді
көру үшін W (M) түймешігін басыңыз.
Күндер тізімі
W (M)
W (M)
X (T)
X (T)
Толық өлшемде
қарау
Сурет нобайын қарау
Сурет
нобайларының
тізімі
Күнтізбені
қарау
Меңзердің күндер тізімінде немесе сурет нобайларының тізімінде
тұрғанына байланысты орындауға болатын амалдар:
Əрекет
Пайдалану
Күндер тізімі мен
сурет нобайларының
тізімінің бірінен-біріне
өту
W (M)/J
Белгіленген суреттегі
сурет нобайын қарау/
ұлғайту режиміне
шығу
X (T)
Күндерді белгілеу/
кескіндерді белгілеу
Толық өлшемде қарау
режимін ажырата қосу
J
Белгіленген
фотосуретті (-терді)
өшіру
O
Белгіленген
фотосуреттің
қорғаныс күйін өзгерту
L (U)
Сипаттама
Меңзерді сурет нобайларының
тізіміне қою үшін күндер тізіміндегі
W (M) немесе J түймешігін
басыңыз. Күндер тізіміне оралу үшін
W (M) түймешігін қайтадан басыңыз.
• Күн тізімі: 72-кадрды қарау
режиміне барыңыз.
• Сурет нобайы тізімі: белгіленген
суретті ұлғайту үшін X (T)
түймешігін басып, ұстап тұрыңыз.
• Күн тізімі: күнді белгілеңіз.
• Сурет кескіні тізімі: Cуретті
белгіліңіз.
Сурет кескіні тізімі: белгіленген
суретті қараңыз.
• Күндер тізімі: таңдалған күні
түсірілген суреттерді өшіру.
• Сурет кескіні тізімі: белгіленген
суретті өшіріңіз (0 203).
I
Қосымша ақпарат алу үшін 201бетті қараңыз.
197
Əрекет
Пайдалану
Суретке түсіру
режиміне оралу
Фотосуретті өңдеу
I
198
/K
P
Сипаттама
Монитор өшеді. Фотосуретке дереу
түсіруге болады.
Сурет кескіні тізімі: сурет
нобайларының тізімінде
белгіленген фотосуреттің өңделген
көшірмесін жасаңыз (0 287).
Жақыннан көру: ойнатуды
масштабтау
Толық өлшемде қарау режимінде көрсетілген кескінді немесе
сурет нобайын қарау режимінде белгіленген кескінді ұлғайту үшін
X (T) түймешігін басыңыз. Масштабтау қосулы кезде мына
əрекеттерді орындауға болады:
Əрекет
Пайдалану
Ұлғайту
немесе
кішірейту
X (T)/
W (M)
Кескіннің өзге
аумақтарын
қарау
Беттерді
таңдау
Сипаттама
Шамамен ең көбі
30 × (36 × 24/3 : 2
пішіміндегі үлкен
кескіндер), 23 ×
(орташа кескіндер)
немесе 15 × (кішкене
кескіндер) есе
ұлғайту үшін X (T) түймешігін басыңыз.
Кішірейту үшін W (M) түймешігін басыңыз.
Фотосурет ұлғайтылған кезде, суреттің
мониторда көрінбейтін аумақтарын қарау
үшін мульти селекторды пайдаланыңыз.
Кадрдың басқа аумақтарына жылдам өту
үшін мульти селекторды басып тұрыңыз.
Масштабтау арақатынасы өзгертілген
кезде шарлау терезесі пайда болады;
мониторда көрініп тұрған аумақ сары
жиекпен белгіленеді.
Масштабтау кезінде
анықталған беттер
(35-ке дейін) шарлау
терезесінде ақ түсті
жиекпен белгіленеді.
Басқа беттерді қарау
үшін қосымша
басқару тетігін
бұраңыз.
I
199
Əрекет
Пайдалану
Өзге
кескіндерді
көру
Қорғау күйін
өзгерту
Суретке түсіру
режиміне
оралу
Фотосуретті
өңдеу
I
200
Сипаттама
Ағымдағы масштабтау арақатынасында
басқа фотосуреттердегі дəл сол орынды
көру үшін басқару тетігін бұраңыз.
L (U)
/K
P
Қосымша ақпарат алу үшін 201-бетті
қараңыз.
Монитор өшеді. Фотосуретке дереу түсіруге
болады.
Ағымдағы фотосуреттің өңделген
көшірмесін жасаңыз (0 287).
Фотосуреттерді өшірілуден
қорғау
Толық өлшемде қарау, масштабтау, сурет нобайын жəне
күнтізбені қарау режимдерінде фотосуреттерді абайсызда
өшіріліп қалудан қорғау үшін L (U) түймешігін пайдалануға
болады. Қорғалған файлдарды O түймешігін немесе қарау
мəзіріндегі Delete (Өшіру) параметрі көмегімен өшіру мүмкін
емес. Жад картасы пішімделген кезде қорғалған кескіндер
өшірілетінін ескеріңіз (0 22, 272).
Фотосуретті қорғау үшін:
1
Кескінді таңдаңыз.
Кескінді толық өлшемде қарау немесе ойнатуды масштабтау
режимінде көрсетіңіз немесе оны сурет нобайын немесе
күнтізбені қарау режиміндегі сурет нобайларының тізімінде
белгілеңіз.
Толық өлшемде
қарау
Сурет нобайын
қарау
Күнтізбені қарау
I
201
2
L (U) түймешігін
басыңыз.
Фотосурет P
белгішесімен белгіленеді.
Фотосуретті өшіре
алатындай етіп қорғауын
L (U) түймешігі
алып тастау үшін
фотосуретті көрсетіңіз
немесе оны сурет нобайларының тізімінде белгілеп, содан
кейін L (U) түймешігін басыңыз.
I
A Барлық кескіндердің қорғауын алып тастау
Playback folder (Ойнату қалтасы) мəзірінде таңдалған қалтаның
ішіндегі барлық кескіндердің немесе қалтаның қорғауын алу үшін қарау
кезінде L (U) жəне O түймешіктерін екі секундтай бірге басыңыз.
202
Фотосуреттерді өшіру
Толық өлшемде қарау режимінде көрсетілген немесе сурет
нобайының тізімінде белгіленген фотосуретті өшіру үшін O
түймешігін басыңыз. Бірнеше таңдалған фотосуретті, белгілі бір
күні түсірілген барлық фотосуреттерді немесе ағымдағы қарау
қалтасындағы барлық фотосуреттерді өшіру үшін қарау
мəзіріндегі Delete (Өшіру) параметрін пайдаланыңыз.
Өшірілгеннен кейін, фотосуреттерді қалпына келтіру мүмкін
емес. Қорғалған немесе жасырын суреттерді өшіру мүмкін емес
екенін ескеріңіз.
Толық өлшемде қарау, сурет нобайын
қарау жəне күнтізбені қарау режимдері
Ағымдағы фотосуретті өшіру үшін O түймешігін басыңыз.
1
Кескінді таңдаңыз.
2
O түймешігін басыңыз.
Кескінді көрсетіңіз немесе оны сурет нобайын немесе
күнтізбені қарау режиміндегі сурет нобайларының тізімінде
белгілеңіз.
Растау терезесі көрсетіледі.
O түймешігі
I
Толық өлшемде
қарау
Сурет нобайын
қарау
Күнтізбені қарау
(сурет нобайының
тізімі)
203
3
O түймешігін қайта басыңыз.
Фотосуретті өшіру үшін O түймешігін
басыңыз. Фотосуретті өшірмей шығу
үшін K түймешігін басыңыз.
O түймешігі
A
I
Күнтізбені қарау
Күнтізбені қарау кезінде күндер тізіміндегі күнді белгілеп жəне O
түймешігін басып, белгілі бір күні түсірілген барлық фотосуреттерді
өшіруге болады (0 197).
A Сонымен қатар келесіні қараңыз
Қарау мəзіріндегі After delete (Өшіргеннен кейін) параметрі кескін
өшірілгеннен кейін келесі кескіннің немесе алдыңғы кескіннің
көрсетілетінін анықтайды (0 233).
204
Қарау мəзірі
Қарау мəзіріндегі Delete (Өшіру) параметрінің мына
параметрлері бар. Кескіндер санына қарай өшіру үшін белгілі бір
уақыт қажет болуы мүмкін екенін ескеріңіз.
Параметр
Сипаттама
Selected
Таңдалған суреттерді өшіріңіз.
Q
(Таңдалған)
Select date
Белгілі бір күні түсірілген барлық суреттерді
n
(Күнді таңдау) өшіріңіз (0 206).
Қарау үшін таңдалған
R All (Барлығы) қалтадағы барлық
суреттерді өшіріңіз (0 230).
❚❚ Selected (Таңдалған): Таңдалған
фотосуреттерді өшіру
1
Selected (Таңдалған)
параметрін қарау
мəзіріндегі Delete
(Өшіру) параметрі
үшін таңдаңыз.
G түймешігін басып,
G түймешігі
қарау мəзіріндегі Delete
(Өшіру) параметрін таңдаңыз. Selected (Таңдалған)
белгілеп, 2 түймешігін басыңыз.
2
Суретті белгілеңіз.
Суретті белгілеу үшін мульти
селекторды пайдаланыңыз.
Белгіленген суретті толық
дисплейде қарау үшін X (T)
түймешігін басып, ұстап
тұрыңыз.
I
205
3
Белгіленген суретті
таңдаңыз.
Белгіленген суретті таңдау
үшін W (M) түймешігін
басыңыз. Таңдалған
суреттер O белгішесімен
W (M) түймешігі
белгіленеді. Басқа
суреттерді таңдау үшін 2
жəне 3-ші қадамды қайталаңыз; сурет таңдауын алып тастау
үшін оны белгілеп, W (M) түймешігін басыңыз.
4
Амалды аяқтау үшін J
түймешігін басыңыз.
Растау терезесі көрсетіледі;
Yes (Иə) жауабын белгілеп, J
түймешігін басыңыз.
❚❚ Select date (Күнді таңдау): белгілі бір күні
түсірілген фотосуреттерді өшіру
1
Select date (Күнді таңдау)
пəрменін таңдаңыз.
Өшіру мəзірінде Select date
(Күнді таңдау) пəрменін
белгілеп, 2 түймешігін
басыңыз.
I
206
2
Күнді белгілеңіз.
Күнді белгілеу үшін 1 немесе
3 түймешігін басыңыз.
Белгіленген күні түсірілген
суреттерді көру үшін
W (M) түймешігін басыңыз.
Суреттерді қарап шығу
үшін мульти селекторды
пайдаланыңыз немесе
W (M) түймешігі
ағымдағы суретті толық
экранда көру үшін X (T)
түймешігін басып, ұстап тұрыңыз. Күндер тізіміне оралу үшін
W (M) түймешігін басыңыз.
3
Белгіленген күнді
таңдаңыз.
Белгіленген күні түсірілген
барлық суреттерді таңдау үшін
2 түймешігін басыңыз.
Таңдалған күндер M
белгішесімен белгіленеді. Басқа күндерді таңдау үшін 2 жəне
3-ші қадамды қайталаңыз; күн таңдауын алып тастау үшін
оны белгілеп, 2 түймешігін басыңыз.
4
Амалды аяқтау үшін J
түймешігін басыңыз.
Растау терезесі көрсетіледі;
Yes (Иə) жауабын белгілеп, J
түймешігін басыңыз.
I
207
Q
Қосылымдар
ViewNX 2 орнату
Компьютерге көшірілген
ViewNX 2TM
фотосуреттер мен
бейнефильмдерді
көрсету жəне өңдеу үшін
бірге берілген
бағдарламалық
жасақтаманы орнатыңыз.
ViewNX 2 бағдарламалық Кескіндерді өңдеу құралдар
жинағы
жасақтамасын орнатпас
бұрын, компьютер
210-беттегі жүйелік талаптарға сай келетінін тексеріңіз. Df
қолдамайтын бағдарламалық жасақтаманың ескірек нұсқалары
пайдаланылса, NEF (RAW) кескіндерін компьютерге сəтті
тасымалдау мүмкін емес екенін ескеріңіз. ViewNX 2
бағдарламалық жасақтамасының соңғы нұсқасын пайдаланыңыз,
оны xvii-бетте берілген веб-сайттардан жүктеуге болады.
1
Q
208
Орнатушыны іске қосыңыз.
Компьютерді қосыңыз, ViewNX 2
орнатушы CD дискісін салыңыз да,
орнатушыны іске қосыңыз.
2
3
Тілді таңдаңыз.
q Аймақты таңдаңыз (қажет болса)
Қажетті тіл болмаса,
басқа аймақты таңдау
үшін Region Selection
(Аймақты таңдау)
пəрменін таңдап, одан
кейін қажетті тілді
таңдаңыз (аймақты
таңдау еуропалық
шығарылымда қол
жетімді емес).
wТілді
таңдау
e Next
(Келесі)
түймешігін
басыңыз
Орнатушыны іске қосыңыз.
Install (Орнату) түймешігін
басып, экрандағы нұсқауларды
орындаңыз.
D
Орнату нұсқаулығы
ViewNX 2 орнату бойынша
анықтама алу үшін 3-ші қадамдағы
Installation Guide (Орнату
нұсқаулығы) бөлімін басыңыз.
4
5
A
Install (Орнату) түймешігін
басыңыз
Орнатқыштан шығыңыз.
Windows
Mac OS
Yes (Иə) түймешігін басыңыз
OK түймешігін басыңыз
CD-ROM жетегінен орнатқыш ықшам дискін алып
тастаңыз.
Windows
ViewNX 2 бағдарламасын орнатқаннан кейін Nikon веб-сайтына бару
үшін Windows бастау мəзірінен All Programs (Барлық
бағдарламалар) > Link to Nikon (Nikon сілтемесі) параметрін
таңдаңыз (Интернет қосылымы қажет).
Q
209
A
Q
210
Жүйелік талаптар
Windows
Mac OS
• Фотосуреттер: Intel Celeron,
• Фотосуреттер: Intel Core
Pentium 4 немесе Core
немесе Xeon сериялары
сериясы, 1,6 ГГц немесе
• Movies (playback)
жоғары
(Бейнефильмдер (қарау)):
• Movies (playback)
Кадр өлшемі 1280 × 720
(Бейнефильмдер (Қарау)):
немесе үлкен, кадр
Кадр өлшемі 1280 × 720 немесе
үлкен, кадр жылдамдығы
жылдамдығы 30 кадр/сек
30 кадр/сек немесе жоғары
немесе жоғары немесе кадр
Микропроцессор
немесе кадр өлшемі 1920 ×
өлшемі 1920 × 1080 немесе
1080 немесе жоғары
жоғары бейнефильмдер
бейнефильмдер көргенде,
көргенде, Core Duo 2 ГГц
3,0 ГГц немесе жоғары Pentium
немесе жоғары; Intel Core i5
D; Intel Core i5 немесе жоғары
немесе жоғары ұсынылады
ұсынылады
• Бейнефильмдер (өңдеу):
• Бейнефильмдер (өңдеу): Intel
Intel Core i5 немесе жоғары
Core i5 немесе жоғары
Windows 8, Windows 7,
Windows Vista жəне Windows XP
жүйелерінің алдын ала
OS X 10.8 немесе 10.7,
орнатылған нұсқалары;
АЖ
Mac OS X 10.6
Windows XP жүйесінің 64 биттік
нұсқаларына қолдау
көрсетілмейтінін ескеріңіз
• 32-биттік Windows 8, Windows 7
немесе Windows Vista: 1 Гбайт
немесе жоғары (2 Гбайт немесе
• OS X 10.8, 10.7: 2 Гбайт
жоғары ұсынылады)
немесе жоғары (4 Гбайт
• 64-биттік Windows 8, Windows 7
Жад картасы
немесе жоғары ұсынылады)
немесе Windows Vista: 2 GB
(ЖЖҚ)
• Mac OS X 10.6: 1 Гбайт
немесе жоғары (4 GB немесе
немесе жоғары (4 Гбайт
жоғары ұсынылады)
немесе жоғары ұсынылады)
• Windows XP: 512 Мбайт немесе
жоғары (2 Гбайт немесе одан
жоғары ұсынылады)
Қатты дискідегі Іске қосу дискінде кем дегенде 1 Гбайт бос орын бар (3 Гбайт
орын
немесе одан жоғары болуы ұсынылады)
Ажыратымдылық: 1024 ×
Ажыратымдылық: 1024 × 768
768 нүкте (XGA) немесе
нүкте (XGA) немесе жоғары
(1280 × 1024 нүкте немесе
жоғары (1280 × 1024 нүкте
Сызбалық
жоғары ұсынылады)
немесе жоғары ұсынылады)
Түс: 24-биттік түс (True Color)
Түс: 24-биттік түс (миллион
немесе жоғары
түс) немесе жоғары
Қолдауға ие амалдық жүйелерге қатысты соңғы мəліметті алу үшін xvii бетінде
берілген веб тораптарды қараңыз.
ViewNX 2 пайдалану
Суреттерді компьютерге көшіру
Жалғастыру алдында, берілген ViewNX 2 ықшам дискіндегі
бағдарламалық жасақтаманы орнатқаныңызға көз жеткізіңіз
(0 208).
1
Суреттерді компьютерге көшіру əдісін таңдаңыз.
Мына əдістердің бірін таңдаңыз:
• USB-ді тура жалғау: фотокамераны өшіріп, жад
картасының фотокамераға салынғанын тексеріңіз.
Фотокамераны компьютерге берілген USB кабелі арқылы
жалғаңыз жəне содан кейін фотокамераны қосыңыз.
A
Сенімді қуат көзін пайдаланыңыз
Деректерді көшіру əрекеті үзілмеу үшін фотокамера батареясының
толық зарядталғанына көз жеткізіңіз. Күмəніңіз болса, пайдалану
алдында батареяны зарядтаңыз немесе АТ адаптерін жəне қуат
жалғағышын (бөлек сатылады) пайдаланыңыз.
A
USB концентраторлары
Фотокамераны тікелей компьютерге жалғаңыз; кабельді USB
концентратор немесе пернетақта арқылы жалғамаңыз.
• SD карта-ұяшығы: егер компьютер SD карта ұяшығымен
жабдықталған болса, картаны тікелей ұяшыққа салуға
болады.
• SD жады картасын оқу құралы: жады картасын оқу
құралын (бөгде жеткізушілерден бөлек алуға болады)
компьютерге жалғап, жад картасын салыңыз.
Q
211
2
ViewNX 2-нің Nikon Transfer 2 құрамдасын іске
қосыңыз.
Егер бағдарламаны таңдауды сұрайтын хабар көрсетілсе,
Nikon Transfer 2-ні таңдаңыз.
A
Windows 7 жүйесі
Егер мына тілқатысу терезесі көрсетілсе, төменде сипатталғандай
Nikon Transfer 2-ні таңдаңыз.
1 Import pictures and videos
(Суреттерді жəне
бейнефильмдерді
импорттау) астындағы
Change program
(Бағдарламаны өзгерту)
пəрменін таңдаңыз.
Бағдарламаны таңдау тілқатысу терезесі пайда болады; Import
file using Nikon Transfer 2 (Nikon Transfer 2 арқылы файлды
импорттау) пəрменін таңдап, OK түймешігін басыңыз.
2 Import file (Файлды импорттау) екі рет нұқыңыз.
3
Start Transfer (Көшіруді
бастау) түймешігін
басыңыз.
Əдепкі параметрлерде жад
картасындағы барлық
суреттер компьютерге
көшіріледі.
Start Transfer (Көшіруді бастау)
4
Q
212
Қосылымды тоқтатыңыз.
Егер фотокамера компьютерге жалғанған болса,
фотокамераны өшіріп, USB кабелін ағытыңыз. Егер жады
картасын оқу құралын немесе карта ұяшығын
пайдалансаңыз, жад картасына сəйкес алмалы дискіні
шығару үшін компьютердің амалдық жүйесіндегі тиісті
параметрді таңдап, содан кейін картаны жады картасын оқу
құралынан немесе карта ұяшығынан алыңыз.
Суреттерді қарау
Көшіру аяқталғанда суреттер
ViewNX 2 бағдарламасында
көрсетіледі.
A ViewNX 2 қолмен іске қосу
• Windows: жұмыс үстеліндегі
ViewNX 2 таңбашасын екі рет
нұқыңыз.
• Mac АЖ: ендірмедегі ViewNX 2
белгішесін нұқыңыз.
❚❚ Фотосуреттерді өңдеу
Суреттерді кесу жəне анықтығы жəне түс
реңкі деңгейлерін реттеу сияқты əрекеттерді
орындау үшін ViewNX 2 құралдар
тақтасындағы Edit (Өңдеу) түймешігін
басыңыз.
❚❚ Суреттерді басып шығару
ViewNX 2 құралдар тақтасындағы Print
(Басып шығару) түймешігін басыңыз.
Компьютерге жалғанған принтерде
суреттерді басып шығару мүмкіндігін беретін
тілқатысу терезесі пайда болады.
A
Қосымша ақпарат алу үшін
ViewNX 2-ні пайдалану туралы
қосымша ақпарат алу үшін желідегі
анықтаманы қараңыз.
A
Кабельдерді жалғау
Интерфейстік кабельдерді жалғау немесе суыру кезінде фотокамераның
өшірулі екеніне көз жеткізіңіз. Күш салмаңыз немесе
жалғастырғыштарды бұрыштап салуға əрекеттенбеңіз. Жалғастырғышты
пайдаланбаған кезде жалғастырғыштың қақпағын жабыңыз.
Q
D
Көшіру кезінде
Көшіру əрекеті орындалып тұрғанда фотокамераны өшірмеңіз немесе
USB кабелін ағытпаңыз.
213
Фотосуреттерді басып
шығару
Таңдалған JPEG кескіндерін фотокамераға тікелей жалғанған
PictBridge принтерінде (0 362) басып шығаруға болады.
Принтерді жалғау
Фотокамераны бірге жеткізілген USB кабелімен жалғаңыз.
1
2
Фотокамераны өшіріңіз.
USB кабельді жалғаңыз.
Принтерді қосыңыз жəне USB кабелін көрсетілгендей
қосыңыз. Күш салмаңыз немесе жалғастырғыштарды
бұрыштап салуға əрекеттенбеңіз.
D
USB концентраторлары
Фотокамераны тікелей принтерге жалғаңыз; кабельді USB
концентратор арқылы жалғамаңыз.
3
Q
214
Фотокамераны қосыңыз.
Мониторда PictBridge қарау дисплейінен бұрын шығатын
қарсы алу дисплейі пайда болады.
A
USB қосылымын пайдаланып тура басып шығару
Батареяның толық зарядталғанына көз жеткізіңіз немесе қосымша АТ
адаптерін жəне қуат жалғағышын пайдаланыңыз. Тікелей USB
қосылымы арқылы басып шығарылатын фотосуреттерді түсірген кезде
Color space (Түс кеңістігі) параметрін sRGB (0 240) қалпына
қойыңыз.
D
Фотосуреттерді басып шығару үшін таңдау
NEF (RAW) немесе TIFF (RGB) (0 55) кескін сапасы параметрлерінде
жасалған кескіндерді басып шығару үшін таңдау мүмкін емес. NEF
(RAW) кескіндерінің JPEG пішіміндегі көшірмелерін өңдеу мəзіріндегі
NEF (RAW) processing (NEF (RAW) өңдеу) параметрі арқылы жасауға
болады (0 300).
A Сонымен қатар келесіні қараңыз
Басып шығару кезінде қате орын алса не істеу қажеттігі туралы мəлімет
алу үшін 351-бетті қараңыз.
Суреттерді бір-бірлеп басып шығару
1
2
Суретті таңдаңыз.
Қосымша суреттерді қарау үшін 4
немесе 2 түймешігін басыңыз. Ағымдағы
кадрды ұлғайту үшін X (T) түймешігін
басыңыз (0 199; масштабтаудан шығу үшін K түймешігін
басыңыз). Бір мезетте алты суреттен қарау үшін W (M)
түймешігін басыңыз. Суреттерді белгілеу үшін мульти
селекторды пайдаланыңыз немесе белгіленген суретті толық
экранда көру үшін X (T) түймешігін басыңыз.
Басып шығару параметрлерін
көрсетіңіз.
PictBridge басып шығару параметрлерін
көрсету үшін J түймешігін басыңыз.
Q
215
3
Басып шығару параметрлерін реттеңіз.
Параметрді белгілеу үшін 1 немесе 3 түймешігін басыңыз жəне
таңдау үшін 2 түймешігін басыңыз.
Параметр
Сипаттама
Бет өлшемін белгілеңіз (ағымдағы принтер қолдау
көрсететін өлшемдер ғана көрсетіледі) жəне алдыңғы
Page size
мəзірді таңдау жəне оған өту үшін J түймешігін басыңыз
(Бет
(ағымдағы принтердің əдепкі бет өлшемі бойынша басып
өлшемі)
шығару үшін Printer default (Принтердің əдепкі мəні)
пəрменін таңдаңыз).
No. of copies Көшірмелер санын (ең көбі 99) таңдау үшін 1 немесе 3
(Көшірмелер түймешігін басыңыз, содан кейін алдыңғы мəзірді таңдау
саны)
жəне оған өту үшін J түймешігін басыңыз.
Бұл параметр принтер қолдау көрсетсе ғана жұмыс
істейді. Белгілеу Printer default (Принтердің əдепкі
мəні) (ағымдық принтердің баптауларын пайдалану),
Border
Print with border (Жиекпен басып шығару) (фотосуретті
(Жиек)
ақ түсті жиекпен басып шығару) немесе No border
(Жиексіз) параметрін белгілеңіз жəне алдыңғы мəзірді
таңдау жəне оған өту үшін J түймешігін басыңыз.
Printer default (Принтердің əдепкі мəні) (ағымдық
принтердің баптауларын пайдалану), Print time stamp
Time stamp
(Уақыт белгісін басу) (фотосуреттерде жазылған уақыт
(Уақыт
пен күндерді басу) немесе No time stamp (Уақыт
белгісі)
белгісінсіз) параметрін белгілеңіз жəне алдыңғы мəзірді
таңдау жəне оған өту үшін J түймешігін басыңыз.
Бұл параметр принтер қолдау көрсетсе ғана жұмыс
істейді. Кеспей шығу үшін No cropping (Кесусіз)
параметрін белгілеп, J түймешігін басыңыз. Ағымдағы
суретті кесу үшін Crop (Кесу) параметрін белгілеп, 2
түймешігін басыңыз.
Cropping Кесуді таңдау тілқатысу терезесі пайда болады; кесу
(Кесу)
өлшемін көбейту үшін X (T) түймешігін, азайту үшін
W (M) түймешігін басыңыз. Кескішті мульти селектордың
көмегімен орналастырып, J, түймешігін басыңыз.
Кішкене кескіштерді үлкен өлшемдерде басып
шығарғанда, басып шығару сапасының төмендеуі мүмкін
екенін ескеріңіз.
Q 4
216
Басып шығаруды бастаңыз.
Басып шығара бастау үшін Start printing
(Басып шығара бастау) пəрменін таңдап,
J түймешігін басыңыз. Барлық
көшірмелерді басып шығармай тұрып
тоқтату үшін J түймешігін басыңыз.
Бірнеше суретті басып шығару
1
PictBridge мəзірін ашыңыз.
PictBridge қарау дисплейіндегі G
түймешігін басыңыз (214-беттегі 3-ші
қадамды қараңыз).
G түймешігі
2
Опцияны таңдаңыз.
Келесі параметрлердің біреуін белгілеп,
2 түймешігін басыңыз.
• Print select (Басуды таңдау): басып
шығарылатын суреттерді таңдаңыз.
• Select date (Күнді таңдау): таңдалған күні түсірілген
барлық суреттердің бір көшірмесін басып шығарыңыз.
• Print (DPOF) (Басып шығару (DPOF)): қарау мəзірінде
DPOF print order (DPOF баспа реті) параметрімен
жасалған баспа ретін басып шығарыңыз (0 219). Ағымдағы
баспа реті 3-ші қадамда көрсетіледі.
• Index print (Сурет нобайлары бар бет): жад
картасындағы барлық JPEG суреттерінің (0 55) сурет
нобайлары бар бетін жасау үшін 4-ші қадамға өтіңіз. Жад
картасында 256-дан астам сурет болса, тек алғашқы 256
кескін басып шығарылатынын ескеріңіз.
Q
217
3
Q
218
Суреттерді таңдаңыз немесе күнді белгілеңіз.
Егер Print select (Басуды
таңдау) немесе Print (DPOF)
((DPOF) басу) параметрін 2қадамда таңдасаңыз, жад
картасындағы суреттерді
шарлау үшін мульти
селекторды пайдаланыңыз.
W (M) + 13: көшірмелер
Ағымдағы суретті толық
экранда көрсету үшін X (T) санын таңдаңыз
түймешігін басып, ұстап
тұрыңыз. Ағымдағы суретті
басып шығаруды таңдау үшін
W (M) түймешігін ұстап тұрып,
1 түймешігін басыңыз. Сурет
Z белгішесімен белгіленеді
жəне баспа саны 1 мəніне
орнатылады. W (M) түймешігін X (T) түймешігі:
фотосуретті толық өлшемде
ұстап тұрып, баспа санын
қарау
көрсету үшін 1 немесе 3
түймешігін басыңыз (99-ға
дейін; суретті белгілемеу үшін баспа саны 1 болған кезде 3
түймешігін басыңыз). Барлық қажетті суреттер таңдалғанға
дейін жалғастыра беріңіз.
Егер Select date (Күнді
таңдау) пəрменін 2-ші қадамда
таңдасаңыз, күнді белгілеу
үшін 1 немесе 3 түймешігін
басыңыз, жəне белгіленген
күнді ажырата қосу үшін 2
түймешігін басыңыз. Белгілі бір
күні түсірілген суреттерді қарау
үшін W (M) түймешігін
басыңыз. Суреттерді қарап
шығу үшін мульти селекторды
пайдаланыңыз немесе
ағымдағы суретті толық
экранда көру үшін X (T)
түймешігін басып, ұстап
тұрыңыз. Күнді таңдау
тілқатысу терезесіне оралу
үшін W (M) түймешігін қайта
басыңыз.
X (T) түймешігі:
белгіленген фотосуретті
толық өлшемде қарау
W (M) түймешігі: белгілі бір
күні түсірілген
фотосуреттерді қарау
4
Басып шығару параметрлерін
көрсетіңіз.
PictBridge басып шығару параметрлерін
көрсету үшін J түймешігін басыңыз.
5
6
Басып шығару параметрлерін реттеңіз.
Бет өлшемін, жиегін жəне уақыт белгісінің параметрлерін
216-бетте сипатталғандай таңдаңыз (егер таңдалған бет
өлшемі сурет нобайлары бар бет үшін тым кішкене болса,
ескерту хабары көрсетіледі).
Басып шығаруды бастаңыз.
Басып шығара бастау үшін Start printing
(Басып шығара бастау) пəрменін
таңдап, J түймешігін басыңыз. Барлық
көшірмелерді басып шығармай тұрып тоқтату үшін J
түймешігін басыңыз.
DPOF баспа ретін жасау: баспа жинағы
Қарау мəзіріндегі DPOF print order (DPOF баспа реті) параметрі
DPOF қолдауы бар PictBridge үйлесімді принтерлер жəне
құрылғылар үшін сандық «баспа реттерін» жасау үшін
пайдаланылады.
1
Қарау мəзіріндегі
DPOF print order
(DPOF баспа реті)
элементі үшін Select/
set (Таңдау/орнату)
пəрменін таңдаңыз.
G түймешігі
G түймешігін басып,
қарау мəзіріндегі DPOF print order (DPOF баспа реті)
параметрін таңдаңыз. Select/set (Таңдау/орнату) пəрменін
белгілеп, 2 түймешігін басыңыз (баспа ретінен барлық
фотосуреттерді алу үшін Deselect all (Бəрінен таңдауды
алу) пəрменін таңдаңыз).
Q
219
2
3
Суреттерді таңдаңыз.
Жад картасындағы
суреттерді қарап шығу
үшін мульти селекторды
пайдаланыңыз. Ағымдағы
суретті толық экранда
көрсету үшін X (T)
түймешігін басып, ұстап
тұрыңыз. Ағымдағы
суретті басып шығаруды
таңдау үшін W (M)
түймешігін ұстап тұрып, 1
түймешігін басыңыз. Сурет W (M) + 13: көшірмелер санын
таңдаңыз
Z белгішесімен
белгіленеді жəне баспа
саны 1 мəніне
орнатылады. W (M)
түймешігін ұстап тұрып,
баспа санын көрсету үшін
1 немесе 3 түймешігін
X (T) түймешігі: фотосуретті
басыңыз (99-ға дейін;
толық өлшемде қарау
суретті белгілемеу үшін
баспа саны 1 болған кезде
3 түймешігін басыңыз). Барлық қажетті суреттер таңдалғанға
дейін жалғастыра беріңіз.
Басу параметрлерін
көрсетіңіз.
Деректерді басу параметрлерін
шығару үшін J түймешігін
басыңыз.
Q
220
4
5
Басу параметрлерін таңдаңыз.
Келесі параметрлерді белгілеп,
белгіленген параметрді қосу немесе
ажырату үшін 2 түймешігін басыңыз
(басып шығару нұсқауын ешбір мəлімет
қоспастан бітіру үшін 5-қадамға өтіңіз).
• Print shooting data (Түсірілген сурет деректерін басып
шығару): басып шығару ретіндегі барлық суреттердің
ысырма жылдамдығы мен апертурасын басып шығарыңыз.
• Print date (Басып шығару күні): басып шығару ретіндегі
барлық суреттерде жазылған күнін басып шығарыңыз.
Басып шығару ретін аяқтаңыз.
Басып шығару ретін аяқтау үшін Done
(Аяқталды) пəрменін белгілеп, J
түймешігін басыңыз.
D
DPOF баспа реті
Фотокамера PictBridge принтеріне жалғанған кезде ағымдағы баспа
ретін басып шығару үшін PictBridge мəзіріндегі Print (DPOF) (Басып
шығару (DPOF)) пəрменін таңдаңыз жəне ағымдағы ретті өзгерту жəне
басып шығару үшін «Бірнеше суретті басып шығару» ішіндегі
қадамдарды орындаңыз (0 217). Тікелей USB қосылымы арқылы
басып шығарған кезде DPOF күнді басып шығару жəне түсірілген сурет
деректері параметрлеріне қолдау көрсетілмейді; ағымдағы баспа
ретіндегі фотосуреттердің жазылған күнін басып шығару үшін
PictBridge Time stamp (Уақыт белгісі) параметрін пайдаланыңыз.
Егер жад картасында баспа ретін сақтау үшін жеткілікті бос орын
болмаса, DPOF print order (DPOF баспа реті) параметрін пайдалану
мүмкін емес.
Осы параметр арқылы NEF (RAW) пішіміндегі фотосуреттерді (0 55)
таңдау мүмкін емес. NEF (RAW) кескіндерінің JPEG пішіміндегі
көшірмелерін өңдеу мəзіріндегі NEF (RAW) processing (NEF (RAW)
өңдеу) параметрі арқылы жасауға болады (0 300).
Q
Басып шығару реті жасалғаннан кейін суреттер компьютер немесе
басқа бір құрылғыдан өшірілген болса, басып шығару реті дұрыс
басылмауы мүмкін.
221
Фотосуреттерді ТД-да қарау
Фотокамераны анықтығы жоғары видео құрылғыларға қосу үшін
С түріндегі мини-білікшелі High-Definition Multimedia Interface
(HDMI) сымын (дүкендерден бөлек сатып алуға болады)
пайдалануға болады.
1
2
Фотокамераны өшіріңіз.
HDMI кабельді жалғаудан немесе суырудан бұрын əрдайым
фотокамераны өшіруді ұмытпаңыз.
HDMI кабельді көрсетілген ретте жалғаңыз.
Анықтығы жоғары
құрылғыға қосылу
(HDMI құрылғысына
арналған жалғағышы
бар кабельді таңдаңыз)
Фотокамераға
жалғау
3
4
Құрылғыны HDMI арнасына реттеңіз.
Фотокамераны қосып,
K түймешігін басыңыз.
Қарау кезінде кескіндер теледидар
экранында көрсетіледі.
K түймешігі
Q
A
HDMI жəне тікелей көрініс
HDMI кабелі арқылы жалғанған HDMI дисплейлерін тікелей көрініс үшін
пайдалануға болады (0 172).
222
❚❚ HDMI параметрлері
Баптау мəзіріндегі (0 271) HDMI параметрі шығыс
ажыратымдылығын басқарады жəне камераға HDMI-CEC-ке
(High-Definition Multimedia Interface–Consumer Electronics Control–
HDMI құрылғыларына өздері қосылған сыртқы құрылғыларды
қашықтан басқару мүмкіндігін беру стандарты) қолдау көрсететін
құрылғылар арқылы басқаруға мүмкіндік береді.
Output Resolution (Шығасын ажыратымдылық)
HDMI құрылғысына жіберілетін кескіндердің
пішімін таңдаңыз. Егер Auto (Авто)
таңдалса, фотокамера тиісті пішімді
автоматты түрде таңдайды.
Device Control (Құрылғыны басқару)
Егер фотокамера HDMI-CEC қолдауы бар теледидарға
жалғанып, фотокамера мен теледидар екеуі де қосулы кезде
баптау мəзіріндегі HDMI > Device control (Құрылғыны басқару)
үшін On (Қосулы) параметрі таңдалса, толық өлшемде қарау
жəне слайд көрсетілімдері кезінде теледидардың қашықтан
басқару пультін фотокамераның мульти селекторының жəне J
түймешігінің орнына пайдалануға болады. Егер Off (Өшірулі)
таңдалған болса, теледидардың қашықтан басқару пультін
фотокамераны басқару үшін пайдалану мүмкін емес.
A HDMI-CEC құрылғылары
Фотокамера HDMI-CEC құрылғысына жалғанған кезде қалған
экспозициялар санының орнына басқару панелінде ) көрсетіледі.
A Құрылғыны басқару
Мəлімет алу үшін теледидардың нұсқаулығын қараңыз.
A Теледидарда қарау
Ұзақ қарау үшін АТ адаптерін жəне қуат жалғағышын (бөлек сатылады)
пайдалану ұсынылады. Егер фотосурет туралы мəлімет толық
өлшемде қарау барысында жасырын болса, ТД кескіндерді толық
экранда көрсетеді (0 188). Фотосуреттерді теледидар экранынан
қараған кезде жиектері көрінбеуі мүмкін екенін ескеріңіз.
Q
223
U
Мəзір нұсқаулығы
Əдепкі мəндер
Фотокамера мəзірлеріндегі параметрлер үшін əдепкі
параметрлер тізімі төменде берілген. Екі түймешікті қалпына
келтіруге қатысты мəліметті 133-беттен қараңыз.
❚❚ Ойнату мəзірінің əдепкі параметрлері
Параметр
Playback folder (Ойнату қалтасы) (0 230)
Image review (Кескінді тексере қарау) (0 232)
After delete (Өшіргеннен кейін) (0 233)
Rotate tall (Тігінен бұрау) (0 233)
Slide show (Слайд көрсетілімі) (0 234)
Frame interval (Кадр аралығы)
Əдепкі параметр
NC_DF
Off (Өшірулі)
Show next (Келесіні көрсету)
On (Қосулы)
2 s (2 с)
❚❚ Суретке түсіру мəзірінің əдепкі параметрлері 1
Параметр
File naming (Файл атауы) (0 239)
Image quality (Кескін сапасы) (0 55)
Image size (Кескін өлшемі) (0 58)
Image area (Кескін аумағы)
Choose image area (Кескін аумағын таңдау)
(0 52)
Auto DX crop (Авто DX кесу) (0 52)
JPEG compression (JPEG сығымдалуы) (0 57)
Əдепкі параметр
DSC
JPEG normal (JPEG: қалыпты)
Large (Үлкен)
FX (36×24) 1.0×
On (Қосулы)
Size priority (Өлшем
басымдығы)
NEF (RAW) recording (NEF (RAW) жазу) (0 57)
Type (Түрі)
NEF (RAW) bit depth (NEF (RAW) түс
қалыңдығы)
U
224
Lossless compressed
(Шығынсыз сығымдалған)
14-bit (14-разрядты)
Параметр
Əдепкі параметр
White balance (Ақ түс балансы) (0 81)
Auto (Авто) > Normal (Қалыпты)
Дəл реттеу (0 84)
A-B: 0, G-M: 0
Choose color temp. (Түс температурасын
5000 K
таңдау) (0 88)
Preset manual (Алдын-ала қолмен енгізілген
d-1
мəн) (0 90)
Set Picture Control (Picture Control орнату) (0 100)
Standard (Стандартты)
Color space (Түс кеңістігі) (0 240)
sRGB
Active D-Lighting (Қосылған D-Lighting) (0 110)
Off (Өшірулі)
HDR (high dynamic range) (HDR (жоғары динамикалық ауқым))
HDR mode (HDR режимі) (0 113)
Off (Өшірулі)
Exposure differential (Экспозиция
Auto (Авто)
айырмашылығы) (0 114)
Smoothing (Тегістеу) (0 114)
Normal (Қалыпты)
Normal (Қалыпты)
Vignette control (Виньетканы басқару) (0 241)
Auto distortion control (Бұрмалануды автоматты
Off (Өшірулі)
басқару) (0 241)
Long exposure NR (Ұзақ экспозиция бұрмалануын
Off (Өшірулі)
азайту) (0 242)
High ISO NR (Жоғары ISO БА) (0 242)
Normal (Қалыпты)
Auto ISO sensitivity control (ISO сезімталдығын
Off (Өшірулі)
автоматты түрде басқару) (0 72)
Multiple exposure (Бірнеше экспозиция) 2
Multiple exposure mode (Бірнеше экспозиция
Off (Өшірулі)
режимі) (0 149)
Number of shots (Кадрлар саны) (0 151)
2
Auto gain (Автоматты күшею) (0 152)
On (Қосулы)
Interval timer shooting (Аралықты реттейтін таймер
Reset (Бастапқы қалпына
арқылы түсіру) (0 156)
келтіру) 3
1 Əдепкі баптауларды Shooting menu bank (Суретке түсіру мəзірінің
жинағы) түймешігін басып қалпына келтіруге болады (0 236). Multiple
exposure (Бірнеше экспозиция) жəне Interval timer shooting (Аралықты
реттейтін таймер арқылы түсіру) параметрлерін қоспағанда, ағымдық
суретке түсіру мəзірінің жинағындағы параметрлер ғана бастапқы қалпына
қойылады.
2 Барлық жинақтар үшін қолданылады. Суретке түсіру мəзірін бастапқы
қалпына қою параметрін суретке түсіру барысында таңдау мүмкін емес.
3 Барлық жинақтар үшін қолданылады. Басталу уақыты Now (Қазір),
аралықты 1 минутқа, аралықтар саны жəне кадрлар санын 1 мəніне жəне
Start (Бастау) параметрі Off (Өшіру) қалпына қойылады. Қалпына келтіру
орындалғанда суретке түсіру аяқталады.
U
225
❚❚ Өзгертпелі параметрлер мəзірінің əдепкі мəндері *
Параметр
U
226
Əдепкі параметр
a1 AF-C priority selection (AF-C басымдығын
Release (Босату)
таңдау) (0 246)
a2 AF-S priority selection (AF-S басымдығын
Focus (Фокустау)
таңдау) (0 246)
a3 Focus tracking with lock-on (Құлып қосулы
3 (Normal) (3 (Қалыпты))
кезде фокусты бақылау) (0 247)
a4 AF activation (AF іске қосу) (0 247)
Shutter/AF-ON (Ысырма/AF-ON)
a5 Focus point illumination (Фокус нүктесінің жарығы) (0 248)
AF point illumination (АФ нүктесінің жарығы)
Auto (Авто)
Manual focus mode (Қолмен реттелетін
On (Қосулы)
фокус режимі)
a6 Focus point wrap-around (Фокустау нүктесін
No wrap (Орамау)
орап алу) (0 249)
a7 Number of focus points (Фокустау нүктелерінің
39 points (39 нүкте)
саны) (0 249)
b1 Center-weighted area (Ортасы бойынша
ø 12 mm (ø 12 мм)
өлшенген аумақ) (0 250)
b2 Fine-tune optimal exposure (Оңтайлы экспозицияны дəл реттеу) (0 250)
Matrix metering (Матрицалық өлшем)
0
Center-weighted metering (Ортасы бойынша
0
өлшеу)
Spot metering (Нүктелі экспоөлшегіш)
0
c1 Shutter-release button AE-L (Ысырманы
Off (Өшірулі)
босату түймешігі АЭ-Қ) (0 251)
6 s (6 с)
c2 Standby timer (Күту режимінің таймері) (0 251)
c3 Self-timer (Өздігінен түсіруді реттейтін таймер) (0 252)
Self-timer delay (Өздігінен түсіруді реттейтін
10 s (10 с)
таймерді кешіктіру)
Number of shots (Түсірілімдер саны)
1
Interval between shots (Кадрлар арасындағы
0.5 s (0,5 с)
аралық)
c4 Monitor off delay (Мониторды өшіруді кешіктіру) (0 253)
Playback (Қарау)
10 s (10 с)
Menus (Мəзірлер)
1 min (1 мин)
Information display (Ақпараттық дисплей)
10 s (10 с)
Image review (Кескінді тексере қарау)
4 s (4 с)
Live view (Тікелей көрініс)
10 min (10 мин)
d1 Beep (Дыбыстық сигнал) (0 253)
Off (Өшірулі)
d2 Viewfinder grid display (Көріністапқыш тор
Off (Өшірулі)
дисплейі) (0 253)
d3 ISO display (ISO дисплей) (0 254)
Off (Өшірулі)
Параметр
d4 Screen tips (Экрандағы кеңестер) (0 254)
d5 CL mode shooting speed (CL режимінде
суретке түсіру жылдамдығы) (0 254)
d6 Max. continuous release (Максималды үздіксіз
суретке түсіру) (0 254)
d7 File number sequence (Файл нөмірінің реті)
(0 255)
d8 Information display (Ақпараттық дисплей) (0 256)
d9 LCD illumination (СКД жарығы) (0 256)
d10 Exposure delay mode (Экспозицияны кешіктіру
режимі) (0 256)
e1 Flash sync speed (Жарқылды синхрондау
жылдамдығы) (0 257)
e2 Flash shutter speed (Жарқыл ысырмасының
жылдамдығы) (0 258)
e3 Optional flash (Қосымша жарқыл) (0 258)
e4 Exposure comp. for flash (Жарқылға арналған
экспозиция түзетілімі) (0 259)
e5 Modeling flash (Кескінді қалыптастыруға
арналған жарқыл) (0 259)
e6 Auto bracketing set (Автоматты брекетинг
орнату) (0 259)
e7 Auto bracketing (Mode M) (Автоматты
брекетинг (M режимі)) (0 260)
e8 Bracketing order (Брекетинг реті) (0 260)
f1 D button (D түймешігі) (0 261)
Əдепкі параметр
On (Қосулы)
3 fps (3 кадр/сек)
100
On (Қосулы)
Auto (Авто)
Off (Өшірулі)
Off (Өшірулі)
1/200 s (1/200 с)
1/60 s (1/60 с)
TTL
Entire frame (Толық кадр)
On (Қосулы)
AE & flash (АЭ жəне жарқыл)
Flash/speed (Жарқыл/
жылдамдық)
MTR > under > over
(MTR > төмен > артық)
LCD backlight (D)
(СКД өңдік жарығы (D))
f2 OK button (OK түймешігі) (0 261)
Select center focus point (Орталық
фокустау нүктесін таңдау)
Thumbnail on/off (Сурет
Playback mode (Қарау режимі)
нобайын қосу/өшіру)
Select center focus point (Орталық
Live view (Тікелей көрініс)
фокустау нүктесін таңдау)
Multi selector (Мульти селектор) (0 262)
Do nothing (Ешнəрсе істемеу)
Assign Fn button (Fn түймешігін тағайындау) (0 263)
Press (Басу)
None (Жоқ)
Press + command dials (Басу + басқару
Choose image area (Кескін
дисктері)
аумағын таңдау)
Assign preview button (Алдын-ала қарау түймешігін тағайындау) (0 266)
Press (Басу)
Preview (Алдын ала қарау)
Press + command dials (Басу + басқару дисктері)
None (Жоқ)
Assign AE-L/AF-L button (АЭ-Қ/АФ-Қ түймешігін тағайындау) (0 267)
Press (Басу)
AE/AF lock (AЭ/AФ құлпы)
Press + command dials (Басу + басқару дисктері)
None (Жоқ)
Shooting mode (Суретке түсіру режимі)
f3
f4
f5
f6
U
227
Параметр
Əдепкі параметр
f7 Customize command dials (Басқару дисктерін теңшеу) (0 267)
Reverse rotation (Кері айналдыру)
No (Жоқ)
Change main/sub (Негізгіні/қосалқы дискіні
Off (Өшірулі)
өзгерту)
Sub-command dial (Қосымша
Aperture setting (Апертура орнатымы)
басқару дискі)
Menus and playback (Мəзірлер жəне қарау)
Off (Өшірулі)
f8 Release button to use dial (Дискті пайдалану
No (Жоқ)
үшін түймешікті босату) (0 269)
f9 Slot empty release lock (Ұяшық бос кезде
Enable release (Босатуды қосу)
босату құлпы) (0 269)
f10 Reverse indicators (Кері индикаторлар) (0 269)
f11 Easy shutter-speed shift (Жарқыл
Off (Өшірулі)
ысырмасының жылдамдығы) (0 270)
* Ағымдық қолданушы параметрлерінің жиынтығының əдепкі мəндерін Custom settings
bank (Қолданушы параметрлерінің жиынтығы) көмегімен қалпына келтіруге болады
(0 245).
❚❚ Орнату мəзірінің əдепкі параметрлері
U
228
Параметр
Əдепкі параметр
Monitor brightness (Монитор жарықтығы) (0 273)
0
Auto info display (Автоматты ақпарат дисплейі)
Off (Өшірулі)
(0 273)
Clean image sensor (Кескін сенсорын тазалау) (0 329)
Clean at startup & shutdown
Clean at startup/shutdown (Іске қосылар кезде
(Іске қосылар кезде жəне сөнер
жəне сөнер кезде тазалау)
кезде тазалау)
Flicker reduction (Жыпылықтауды азайту) (0 276)
Auto (Авто)
Time zone and date (Уақыт белдеуі жəне күн)
Daylight saving time (Жазғы уақыт) (0 276)
Off (Өшірулі)
Auto image rotation (Кескінді автоматты түрде
On (Қосулы)
айналдыру) (0 277)
HDMI (0 223)
Output resolution (Шығасын ажыратымдылық)
Auto (Авто)
Device control (Құрылғыны басқару)
On (Қосулы)
Location data (Орын дерегі) (0 170)
Standby timer (Күту режимінің таймері)
Enable (Қосу)
Set clock from satellite (Сағатты жерсеріктен
Yes (Иə)
орнату)
Same as camera Fn button
Assign remote Fn button (Қашықтан басқаратын
(Фотокамераның Fn түймешігі
Fn түймешігін тағайындау) (0 284)
тəрізді)
Wireless mobile adapter (Сымсыз мобильді
Enable (Қосу)
адаптер) (0 284)
Eye-Fi upload (Eye-Fi картасына жүктеу) (0 285)
Enable (Қосу)
D Қарау мəзірі:
Суреттерді басқару
Қарау мəзірін шығару үшін G түймешігін басып, D (қарау
мəзірі) қойындысын таңдаңыз.
G түймешігі
Ойнату мəзірі келесі параметрлерді қамтиды:
Параметр
Delete (Өшіру)
Playback folder (Ойнату
қалтасы)
Hide image (Кескінді
жасыру)
Playback display options
(Қарау дисплейінің
параметрлері)
Image review (Кескінді
тексере қарау)
0
205
230
230
232
Параметр
After delete (Өшіргеннен
кейін)
Rotate tall (Тік суретті
бұру)
Slide show (Слайд
көрсетілімі)
DPOF print order (DPOF
баспа реті)
0
233
233
234
219
232
A Сонымен қатар келесіні қараңыз
Мəзірдің əдепкі мəндері 224-бетте берілген.
U
229
Playback Folder (Ойнату
қалтасы)
G түймешігі ➜ D қарау мəзірі
Ойнататын қалтаны таңдаңыз (0 185):
Параметр
Сипаттама
Df көмегімен жасалған барлық қалталардағы суреттерді
NC_DF
ойнату кезінде көруге болады.
All
Барлық қалталардағы суреттерді ойнату кезінде көруге
(Барлығы) болады.
Current
Тек ағымдағы қалтадағы суреттерді ойнату кезінде көруге
(Ағымдағы) болады.
Hide Image (Кескінді жасыру)
G түймешігі ➜ D қарау мəзірі
Суреттерді жасыру немесе айқындау. Жасырын суреттерді тек
Hide image (Кескінді жасыру) мəзірінде көруге болады жəне
жад картасын пішімдеу арқылы өшіруге болады.
Параметр
Select/set
(Таңдау/
орнату)
Select date
(Күнді
таңдау)
U
Сипаттама
Таңдалған суреттерді жасыру немесе айқындау.
Бұл параметрді таңдау күндер
тізімін көрсетеді. Белгілі күні
түсірілген барлық суретті жасыру
үшін күнді белгілеңіз жəне 2
түймешігін басыңыз. Таңдалған
күндер L белгішесімен белгіленеді;
таңдалған күні түсірілген
суреттердің барлығын айқындау
үшін оны белгілеп, 2 түймешігін
басыңыз. Амалды аяқтау үшін J
түймешігін басыңыз.
Deselect all
(Бəрінен
Барлық суретті айқындаңыз.
таңдауды
алу)
D
Қорғалған жəне жасырын кескіндер
Қорғалған суретті айқындаған кезде, суреттің қорғауы да алынады.
230
Таңдалған кескіндерді жасыру немесе айқындау үшін келесі
қадамдарды орындаңыз.
1
Select/set (Таңдау/орнату)
пəрменін таңдаңыз.
Select/set (Таңдау/орнату)
пəрменін белгілеп, 2
түймешігін басыңыз.
2
3
Суреттерді таңдаңыз.
Жад картасындағы
суреттерді жүгірту үшін
мульти селекторды
пайдаланыңыз
(белгіленген суретті толық
экранда көру үшін X (T) W (M) түймешігі
түймешігін басып ұстап
тұрыңыз) жəне ағымдағы суретті таңдау үшін W (M)
түймешігін басыңыз. Таңдалған суреттер R белгішесімен
белгіленеді; суреттен таңдауды алып тастау үшін оны
белгілеңіз жəне W (M) түймешігін қайта басыңыз. Барлық
қажетті суреттер таңдалғанға дейін жалғастыра беріңіз.
J түймешігін басыңыз.
Амалды аяқтау үшін J түймешігін басыңыз.
U
231
Playback Display Options
(Қарау дисплейінің
параметрлері)
G түймешігі ➜ D қарау мəзірі
Фотосурет дерегін көрсету
дисплейінен қолжетімді ақпаратты
таңдаңыз (0 188). Параметрді
белгілеу үшін 1 немесе 3
түймешігін басыңыз, содан кейін
фотосурет дерегінің дисплейіне
арнап параметр таңдау үшін 2
түймешігін басыңыз. A L таңдалған
элементтердің жанында
көрсетіледі; таңдауын алып тастау
үшін белгілеп, 2 түймешігін
басыңыз. Қарау мəзіріне оралу
үшін Done (Дайын) пəрменін
белгілеп, J түймешігін басыңыз.
Image Review (Кескінді
тексере қарау)
G түймешігі ➜ D қарау мəзірі
Суреттерді түсіргеннен кейін дереу мониторда автоматты түрде
дереу көрсету немесе көрсетпеуді таңдаңыз. Егер Off (Өшірулі)
күйі таңдалса, суреттерді тек K түймешігін басып көрсетуге
болады.
U
232
After Delete (Өшіргеннен кейін)
G түймешігі ➜ D қарау мəзірі
Кескін өшірілгеннен кейін көрсетілетін суретті таңдаңыз.
Параметр
Show next
S (Келесіні
көрсету)
Show previous
T (Алдыңғыны
көрсету)
Continue as
before
U
(Алдыңғыдай
жалғастыру)
Сипаттама
Келесі суретті көрсетіңіз. Егер өшірілген сурет
соңғы кадр болса, алдыңғы сурет көрсетіледі.
Алдыңғы суретті көрсетіңіз. Егер өшірілген сурет
бірінші кадр болса, келесі сурет көрсетіледі.
Егер пайдаланушы суреттерді жазылған ретімен
жүгіртсе, келесі сурет Show next (Келесіні
көрсету) үшін сипатталғандай көрсетіледі. Егер
пайдаланушы суреттерді кері ретпен жүгіртсе,
алдыңғы сурет Show previous (Алдыңғыны
көрсету) үшін сипатталғандай көрсетіледі.
Rotate tall (Тік суретті бұру)
G түймешігі ➜ D қарау мəзірі
Қарау кезінде көрсету үшін «тік» (портреттік бағыт) суреттерді
айналдыруды таңдаңыз. Фотокамера суретке түсіру кезінде тиісті
бағдарда болатындықтан, кескінді тексере қарау кезінде
кескіндердің автоматты түрде айналмайтынын ескеріңіз.
Параметр
Сипаттама
«Тік» (портреттік бағыт) суреттер фотокамера мониторында
көрсетілу үшін автоматты түрде айналады. Auto image
On
rotation (Кескінді автоматты айналдыру) (0 277) үшін Off
(Қосулы)
(Өшірулі) күйі таңдалып түсірілген суреттер «кең»
(пейзаждық) бағдарда көрсетіледі.
Off
«Тік» (портреттік бағыттағы) суреттер «кең» (пейзаждық)
(Өшірулі) бағдарда көрсетіледі.
U
233
Slide Show (Слайд көрсетілімі)
G түймешігі ➜ D қарау мəзірі
Ағымдағы ойнату қалтасындағы суреттердің слайд көрсетілімін
жасаңыз (0 230). Жасырын кескіндер (0 230) көрсетілмейді.
Параметр
Start (Бастау)
Frame interval
(Кадр аралығы)
Сипаттама
Слайд көрсетілімін бастаңыз.
Əрбір суретті көрсету ұзақтығын таңдаңыз.
Слайд көрсетілімін бастау үшін Start (Бастау) пəрменін белгілеп,
J түймешігін басыңыз. Слайд көрсетілімі көрсетіліп тұрғанда
келесі əрекеттерді орындауға болады:
Əрекет
Басу
Кері өту/алға өту
Фотосурет туралы
қосымша
мəліметті көру
Кідірту/
жалғастыру
Фотосурет туралы мəліметті өзгертіңіз
немесе жасырыңыз (0 188).
J
Қарау мəзіріне өту
G
Қарау режиміне
өту
K
Суретке түсіру
режиміне өту
Сипаттама
Алдыңғы кадрға оралу үшін 4
түймешігін басыңыз, келесі кадрға өту
үшін 2 түймешігін басыңыз.
Слайд көрсетілімін кідіртіңіз немесе
жалғастырыңыз.
Слайд көрсетілімін аяқтап, қарау
мəзіріне оралыңыз.
Көрсетілімді аяқтап, қарау режиміне
оралыңыз.
Суретке түсіру режиміне оралу үшін
ысырманы босату түймешігін жартылай
басыңыз.
Көрсетілім аяқталған кезде оң жақтағы
терезе көрсетіледі. Қайта іске қосу үшін
Restart (Қайта іске қосу) немесе қарау
мəзіріне оралу үшін Exit (Шығу) пəрменін
таңдаңыз.
U
234
C Сурет түсіру мəзірі:
Суретке түсіру
параметрлері
Сурет түсіру мəзірін шығару үшін G түймешігін басып, C (сурет
түсіру мəзірі) қойындысын таңдаңыз.
G түймешігі
Сурет түсіру мəзірі келесі режимдерді қамтиды:
Параметр
Shooting menu bank (Суретке
түсіру мəзірінің жинағы)
Storage folder (Сақтау қалтасы)
File naming (Файл атауы)
Image quality (Кескін сапасы)
Image size (Кескін өлшемі)
Image area (Кескін аумағы)
JPEG compression (JPEG
сығымдау)
NEF (RAW) recording (NEF
(RAW) жазу)
White balance (Ақ түс балансы)
Set Picture Control (Суретті
басқару параметрін орнату)
Manage Picture Control
(Суретті басқару режимін
басқару)
Color space (Түс кеңістігі)
Active D-Lighting (Қосылған
D-Lighting)
0
236
237
239
55
58
51
57
57
81
100
106
240
110
Параметр
HDR (high dynamic range)
(HDR (Жоғары динамикалық
ауқым))
Vignette control (Виньетканы
басқару)
Auto distortion control
(Бұрмалануды автоматты
түрде басқару)
Long exposure NR (Ұзақ
экспозиция бұрмалануын
азайту)
High ISO NR (Жоғары ISO БА)
Auto ISO sensitivity control
(ISO сезімталдықты
автоматты түрде басқару)
Multiple exposure (Бірнеше
экспозиция)
Interval timer shooting
(Аралықты реттейтін таймер
арқылы түсіру)
0
112
241
241
242
242
70
149
156
U
A Сонымен қатар келесіні қараңыз
Мəзірдің əдепкі мəндері 224-бетте берілген.
235
Shooting Menu Bank (Суретке
түсіру мəзірінің жиынтығы)
G түймешігі ➜ C суретке түсіру
мəзірі
Суретке түсіру мəзірінің параметрлері төрт жиынтықтың бірінде
сақталады. Multiple exposure (Бірнеше экспозиция), Interval timer
shooting (Аралықты реттейтін таймер арқылы түсіру) жəне
Суретті басқару (жылдам реттеу жəне басқа да қолдан реттеу
түрлері) параметріне енгізілген өзгерістерді қоспағанда, бір
жиынтыққа енгізілген өзгерістер басқаларына əсер етпейді. Жиі
пайдаланылатын параметрлердің нақты комбинациясын сақтау үшін
төрт жиынтықтың бірін таңдап, фотокамераны осы параметрлерге
қойыңыз. Жаңа параметрлер тіптен фотокамера сөндірулі тұрса да
жиынтыққа сақталады жəне жиынтықты келесі жолы таңдағанда
қалпына келеді. Параметрлердің басқа комбинацияларын,
пайдаланушыларға жинақ мəзірінен тиісті жиынтықты таңдап, бір
комбинациядан екіншісіне дереу ауысуға мүмкіндік беру үшін басқа
жиынтыққа сақтауға болады.
Суретке түсіру мəзірінің төрт жиынтығының əдепкі атаулары A, B,
C жəне D. Кадр сипаттамасын 20 таңбаға дейін 107-бетте
сипатталғандай, мəзір жиынтығын белгілеп жəне 2 түймешігін
басып сақтауға болады.
A Суретке түсіру мəзірінің жиынтығы
Ақпарат дисплейінде ағымдық суретке түсіру
мəзірінің жиынтығы көрсетіледі.
❚❚ Əдепкі параметрлерді қалпына келтіру
U
236
Əдепкі параметрлерді қалпына
келтіру үшін Shooting menu
bank (Суретке түсіру
мəзірінің жинағы) мəзіріндегі
жинақты белгілеп, O түймешігін
басыңыз. Растау терезесі
көрсетіледі; таңдалған жинақ
O түймешігі
үшін параметрлерді қалпына
келтіру үшін Yes (Иə) пəрменін белгілеп, J түймешігін басыңыз.
Əдепкі параметрлер тізімін 224-беттен қараңыз.
Storage Folder (Сақтау
қалтасы)
G түймешігі ➜ C суретке түсіру
мəзірі
Кейінгі кескіндер сақталатын қалтаны таңдаңыз.
❚❚ Қалталарды қалта нөмірі бойынша таңдау
1
Select folder by number
(Қалтаны нөмірі бойынша
таңдау) пəрменін
таңдаңыз.
Select folder by number
(Қалтаны нөмірі бойынша
таңдау) пəрменін белгілеп, 2 түймешігін басыңыз. Оң жақта
көрсетілген тілқатысу терезесі пайда болады.
2
3
Қалта нөмірін таңдаңыз.
Санды белгілеу үшін 4 немесе 2 түймешігін, өзгерту үшін 1
немесе 3 түймешігін басыңыз. Егер таңдалған нөмірі бар
қалта бұрыннан бар болса, W, X немесе Y белгішесі қалта
нөмірінің сол жағында көрсетіледі:
• W : қалта бос.
• X : қалта жартылай толық.
• Y : қалтаның ішінде 999 сурет немесе 9999 нөмірлі сурет
бар. Бұл қалтаға қосымша суреттер сақталмайды.
Өзгертулерді сақтап, шығыңыз.
Əрекетті аяқтау жəне суретке түсіру мəзіріне оралу үшін J
түймешігін басыңыз (сақтау қалтасын сақтамастан шығу үшін
G түймешігін басыңыз). Егер белгілі нөмірі бар қалта
бұрыннан болмаса, жаңа қалта жасалады. Кейінгі
фотосуреттер таңдалған қалта толғанға дейін сол қалтада
сақталады.
U
237
D
Қалта жəне файл нөмірлері
Ағымдағы қалта 999 нөмірлі болса жəне құрамында 999 сурет немесе
9999 нөмірлі сурет болса, ысырманы босату ажыратылады жəне
қосымша фотосуреттер түсірілмейді. Суретке түсіруді жалғастыру үшін
нөмірі 999-дан төмен қалта жасаңыз немесе нөмірі 999-дан төмен жəне
999-дан аз суреті бар бұрыннан бар қалтаны таңдаңыз.
A
Іске қосу уақыты
Егер жад картасында файлдардың немесе қалталардың өте үлкен
саны болса, фотокамераның іске қосылуы үшін қосымша уақыт керек
болуы мүмкін.
❚❚ Қалталарды тізімнен таңдау
1
Select folder from list
(Қалтаны тізімнен таңдау)
параметрін таңдаңыз.
Select folder from list
(Қалтаны тізімнен таңдау)
параметрін белгілеп, 2
түймешігін басыңыз.
U
238
2
Қалтаны белгілеңіз.
3
Белгіленген қалтаны таңдаңыз.
Қалтаны белгілеу үшін 1 немесе 3 түймешігін басыңыз.
Белгіленген қалтаны таңдау жəне суретке түсіру мəзіріне
оралу үшін J түймешігін басыңыз. Келесі фотосуреттер
таңдалған қалтада сақталады.
File Naming (Файл атауы)
G түймешігі ➜ C суретке түсіру
мəзірі
Фотосуреттер құрамында «DSC_» бар немесе суреттер Adobe
RGB түс кеңістігін пайдаланатын жағдайда «_DSC» сөзінен кейін
төрт орынды сан жəне үш əріптік кеңейтім келетін (мысалы,
«DSC_0001.JPG») файл атауларын пайдаланып сақталады. File
naming (Файл атауы) параметрі файл атауының «DSC» бөлігін
ауыстыру мақсатында үш əріпті таңдау үшін пайдаланылады.
Файл атауларын өзгерту туралы ақпаратты 107-беттен қараңыз.
A
Кеңейтімдер
Келесі кеңейтімдер пайдаланылады: NEF (RAW) кескіндері үшін
«.NEF», TIFF (RGB) кескіндері үшін «.TIF», JPEG кескіндері үшін «.JPG»
жəне сілтеме деректерді көрсетпеу үшін «.NDF». NEF (RAW)+JPEG
сурет сапасы параметрлерінде жазылған фотосуреттердің əр жұбында
NEF жəне JPEG суреттерінің файл атаулары бірдей, бірақ кеңейтімдері
əр түрлі болады.
U
239
Color Space (Түс кеңістігі)
G түймешігі ➜ C суретке түсіру
мəзірі
Түс кеңістігі түс репродукциясы үшін қол жетімді түстер ауқымын
анықтайды. Басып шығарылатын немесе ешқандай өзгертусіз
«сол қалпында» пайдаланылатын фотосуреттер үшін sRGB
параметрін таңдаңыз. Adobe RGB түрінде кеңірек түс гаммасы
бар жəне фотокамерадан шыққаннан кейін кеңірек өңделетін
кескіндер үшін ұсынылады.
A Түс кеңістігі
Түс кеңістіктері сандық кескін файлында түстер мен сандық мəндерді
білдіретін түстер мен сандық мəндер арасындағы сəйкестікті
айқындайды. sRGB түс кеңістігі кеңінен пайдаланылады, ал Adobe RGB
түс кеңістігі əдетте баспада жəне коммерциялық баспада
пайдаланылады. sRGB өзгеріссіз басып шығарылатын немесе түстерді
басқаруға қолдау көрсетпейтін бағдарламаларда қаралатын
фотосуреттерді түсірген кезде немесе кейбір тұрмыстық
принтерлердегі тікелей басып шығару мүмкіндігі болып табылатын
ExifPrint арқылы немесе компьютерде басып шығару немесе киоскте
басып шығару немесе басқа коммерциялық басып шығару
қызметтерінде басып шығарылатын фотосуреттер түсірген кезде
қолданылғаны жөн. Adobe RGB фотосуреттерін осы параметрлер
арқылы да басып шығаруға болады, бірақ түстер онша жарқын
болмайды.
Adobe RGB түс кеңістігінде түсірілген JPEG пішіміндегі фотосуреттер
DCF стандартымен үйлесімді келеді; DCF стандартына қолдау
көрсететін бағдарламалар мен принтерлер қажетті түс кеңістігін
автоматты түрде таңдайды. Егер бағдарлама немесе құрылғы DCF
стандартына қолдау көрсетпесе, тиісті түс кеңістігін қолмен таңдаңыз.
Adobe RGB түс кеңістігінде түсірілген TIFF фотосуреттеріне, түс
басқару функциясына қолдау көрсететін бағдарламаларға дұрыс түс
кеңістігін автоматты түрде таңдауға мүмкіндік беру үшін ICC түс
профайлы кірістірілген. Қосымша ақпарат алу үшін бағдарламамен
немесе құрылғымен бірге берілген құжаттаманы қараңыз.
A
U
240
Nikon бағдарламалық жасақтамасы
ViewNX 2 (бірге жеткізілген) жəне Capture NX 2 (бөлек сатылады) осы
фотокамера арқылы жасалған фотосуреттерді ашқан кезде дұрыс түс
кеңістігін автоматты түрде таңдайды.
Vignette Control (Виньетканы
басқару)
G түймешігі ➜ C суретке түсіру
мəзірі
«Виньеттеу» дегеніміз, фотосуреттің жиектеріндегі жарықты
азайтуды білдіреді. Vignette control (Виньетканы басқару) G, E
жəне D түріндегі объективтер үшін (DX жəне PC объективтері бұған
жатпайды) виньеттеуді азайтады. Оның əсері объектив түріне қарай
əр түрлі болады жəне əсіресе максималды апертурада ерекше
байқалады. High (Жоғары), Normal (Қалыпты), Low (Төмен), Off
(Өшірулі) параметрінен таңдаңыз.
A
Виньетканы басқару
Көрініске, суретке түсіру жағдайларына жəне объектив түрлеріне байланысты TIFF
жəне JPEG суреттері бұрмалануы (бұлыңғырлануы) немесе шеткі жарықтығы
өзгеруі мүмкін, дегенмен, қолданушы тарапынан реттелетін Picture Controls жəне
алдын ала орнатылған жəне əдепкі параметрлер арқылы өзгеріс енгізілген Picture
Controls қажетті əсер бере алмауы мүмкін. Сынақ түсірілім жасап, нəтижелерін
мониторда қараңыз. Виньетканы басқару бірнеше экспозицияларда (0 149)
немесе DX-пішіміндегі суреттерде қолданылмайды (0 52).
Auto Distortion Control
(Бұрмалануды автоматты
түрде басқару)
G түймешігі ➜ C суретке түсіру
мəзірі
Кең бұрышты объективтер арқылы түсірілген фотосуреттердегі бөшке
іспеттес бұрмалануды азайту жəне ұзын объективтер арқылы
түсірілген фотосуреттердегі жастық іспетті бұрмалануды азайту үшін
On (Қосулы) күйін таңдаңыз (көріністапқышта көрініп тұратын аумақ
шеттерінің ақырғы фотосуретте кесілген күйде болуы жəне жазудан
бұрын фотосуреттерді өңдеуге қажетті уақыттың көбеюі мүмкін екенін
ескеріңіз). Бұл параметр G, E жəне D түріндегі объективтерде ғана қол
жетімді (ДК, балық көзі түріндегі объектив жəне кейбір қосылмаған
басқа объективтер); басқа объективтерді пайдаланған кезде
нəтиженің жақсы болатынына кепілдік берілмейді. DX объективтерінде
бұрмалануды автоматты басқаруды пайдалану алдында, On
(Қосулы) пəрменін Auto DX crop (Автоматты DX кесу) параметрінде
таңдаңыз немесе DX (24×16) 1.5× кескін аумағын таңдаңыз (0 52);
басқа параметрлерді таңдағанда, фотосуреттер қатты кесіліп қалуы
немесе фотосуреттердің шеткі жақтары қатты бұрмалануы мүмкін.
U
A
Өңдеу: бұрмалануды басқару
Бөшке іспеттес бұрмалануды жəне жастық іспетті бұрмалануды азайтып бар
фотосуреттердің көшірмелерін жасау туралы ақпарат алу үшін 305-бетті қараңыз.
241
Long Exposure NR (Ұзақ
экспозиция NR) (Ұзақ
экспозиция бұрмалануын
азайту)
G түймешігі ➜ C суретке түсіру
мəзірі
Егер On (Қосулы) күйі таңдалса, 1 с
жылдамдықтан баяу ысырма
жылдамдықтарында түсірілген
фотосуреттер бұрмалануды (жарық
нүктелер, кездейсоқ орналасқан жарық
нүктелер немесе бұлыңғырлану) азайту
үшін өңделеді. Өңдеу үшін қажет уақыт
шамамен екі есе көбейеді; өңдеу кезінде
ысырма жылдамдығы/апертура дисплейлерінде «l m»
жыпылықтайды жəне суретке түсіру мүмкін болмайды (егер
өңдеу аяқталғанша фотокамера өшірілсе, сурет сақталады, бірақ
бұрмалану азайтылмайды). Үздіксіз суретке түсіру режимінде
кадр жылдамдықтары төмендейді жəне фотосуреттер өңделіп
жатқан кезде жад буферінің сыйымдылығы азаяды.
High ISO NR (Жоғары ISO БА)
G түймешігі ➜ C суретке түсіру
мəзірі
Жоғары ISO сезімталдықпен түсірілген фотосуреттер
«бұрмалануды» азайту үшін өңделеді.
Параметр
High
(Жоғары)
Normal
(Қалыпты)
Low
(Төмен)
U
242
Сипаттама
Əсіресе, жоғары ISO сезімталдықпен түсірілген
фотосуреттерде бұрмалануды (кездейсоқ орналасқан
жарық нүктелер, жолақтар немесе түстердің
бұлыңғырлығы) азайтыңыз. High (Жоғары), Normal
(Қалыпты) жəне Low (Төмен) арасынан орындалатын
бұрмалануды азайту мөлшерін таңдаңыз.
Бұрмалануды азайту тек ISO 3200 жəне одан жоғары ISO
сезімталдықтарында орындалады. Бұрмалануды азайту
Off
мөлшері Low (Төмен) режимі High ISO NR (Жоғары ISO
(Өшірулі)
БА) үшін таңдалғанда орындалатын мөлшерден аз
болады.
A Қолданушы параметрлері:
фотокамера параметрлерін
дəл реттеу
Қолданушы параметрлері мəзірін көрсету үшін G түймешігін
басыңыз жəне A (Қолданушы параметрлері мəзірі) қойындысын
таңдаңыз.
G түймешігі
Қолданушы параметрлері фотокамера параметрлерін
жеке параметрлеріңізге қиыстыру үшін қолданылады.
Басты мəзір
Қолданушы параметрлерінің топтары
Custom settings
bank (Қолданушы
параметрлері)
(0 245)
U
243
Келесі қолданушы параметрлеріне қолжетімді:
a
a1
a2
a3
a4
a5
a6
a7
b
b1
b2
c
c1
c2
c3
c4
d
d1
d2
U
Қолданушы параметрі
0
Custom settings bank
(Қолданушы параметрлерінің
245
жиынтығы)
Flash sync speed (Автофокус)
AF-C priority selection (AF-C
246
басымдығын таңдау)
AF-S priority selection (AF-S
246
басымдығын таңдау)
Focus tracking with lock-on (Құлып
247
қосулы кезде фокусты бақылау)
AF activation (АФ іске қосу)
247
Focus point illumination (Фокус
248
нүктесінің жарығы)
Focus point wrap-around (Фокустау
249
нүктесін айнала бұру)
Number of focus points (Фокустау
249
нүктелерінің саны)
Metering/exposure (Өлшеу/экспозиция)
Center-weighted area (Ортасы
250
бойынша өлшенген аумақ)
Fine-tune optimal exposure (Оңтайлы
250
экспозицияны дəл реттеу)
Timers/AE lock (Таймерлер/АЭ құлпы)
Shutter-release button AE-L
251
(Ысырманы босату түймешігі АЭ-Қ)
Standby timer (Күту режимінің
251
таймері)
Self-timer (Өздігінен түсіруді
252
реттейтін таймер)
Monitor off delay (Мониторды
253
өшіруді кешіктіру)
Shooting/display (Суретке түсіру/көрсету)
Beep (Дыбыстық сигнал)
253
Viewfinder grid display
253
(Көріністапқыш тор дисплейі)
d3 ISO display (ISO дисплей)
d4 Screen tips (Экрандағы кеңестер)
CL mode shooting speed (CL режимінде
d5
суретке түсіру жылдамдығы)
Max. continuous release
d6
(Максималды үздіксіз суретке түсіру)
File number sequence (Файл
d7
нөмірінің реті)
Information display (Ақпараттық
d8
дисплей)
LCD illumination (Сұйық кристалдық
d9
дисплей жарығы)
Exposure delay mode
d10
(Экспозицияны кешіктіру режимі)
e
e1
e2
e3
e4
e5
e6
e7
e8
f
f1
f2
f3
f4
f5
f6
f7
f8
f9
f10
f11
Қолданушы параметрі
0
Bracketing/flash (Брекетинг/жарқыл)
Flash sync speed (Жарқылды
257
синхрондау жылдамдығы)
Flash shutter speed (Жарқыл
258
ысырмасының жылдамдығы)
Optional flash (Қосымша жарқыл)
258
Exposure comp. for flash (Жарқылға
259
арналған экспозиция түзетілімі)
Modeling flash (Кескінді
259
қалыптастыруға арналған жарқыл)
Auto bracketing set (Автоматты
брекетинг орнатылған)
Auto bracketing (Mode M)
(Автоматты брекетинг (M режимі))
Bracketing order (Брекетинг реті)
Controls (Басқару тетіктері)
D button (D түймешігі)
OK button (ОК түймешігі)
Multi selector (Мульти селектор)
Assign Fn button (Fn түймешігін
тағайындау)
Assign preview button (Алдын-ала
қарау түймешігін тағайындау)
Assign AE-L/AF-L button (АЭ-Қ/АФ-Қ
түймешігін тағайындау)
Customize command dials (Басқару
дискілерін теңшеу)
Release button to use dial (Дискіні
пайдалану үшін түймешікті босату)
Slot empty release lock (Ұяшық бос
кезде босату құлпы)
Reverse indicators (Кері
индикаторлар)
Easy shutter-speed shift (Ысырма
жылдамдығын оңай жылжыту)
259
260
260
261
261
262
263
266
267
267
269
269
269
270
254
254
254
254
255
256
256
256
Ескерім: Егер ағымдық жиынтық параметрлердің əдепкі мəндері өзгертілсе (0 226),
Қолданушы параметрлері мəзірінің екінші деңгейінде, өзгертілген параметрлердің
жанында жұлдызша көрсетіледі.
244
Custom settings bank
(Қолданушы параметрлерінің
жиынтығы)
G түймешігі ➜ A Қолданушы
параметрлерінің мəзірі
Қолданушы параметрлері төрт жиынтықтың бірінде сақталады.
Бір жиынтықтың параметрлеріне енгізілген өзгерістер
басқаларына еш əсер етпейді. Жиі пайдаланылатын
параметрлердің нақты комбинациясын сақтау үшін төрт
жиынтықтың бірін таңдап, фотокамераны осы параметрлерге
қойыңыз. Жаңа параметрлер тіптен фотокамера сөндірулі тұрса
да жинаққа сақталады жəне жиынтықты келесі жолы таңдағанда
қалпына келеді. Параметрлердің басқа комбинацияларын,
пайдаланушыларға жиынтық мəзірінен тиісті жиынтықты таңдап,
бір комбинациядан екіншісіне дереу ауысуға мүмкіндік беру үшін
басқа жиынтыққа сақтауға болады.
Төрт қолданушы параметрлері жиынтығының əдепкі атаулары A,
B, C жəне D. Кадр сипаттамасын 20 таңбаға дейін 107-бетте
сипатталғандай, мəзір жиынтығын белгілеп жəне 2 түймешігін
басып сақтауға болады.
❚❚ Əдепкі параметрлерді қалпына келтіру
Əдепкі параметрлерді қалпына
келтіру үшін Custom settings
bank (Қолданушы
параметрлерінің жинағы)
мəзіріндегі жиынтықты
белгілеп, O түймешігін
O түймешігі
басыңыз. Растау терезесі
көрсетіледі; таңдалған
жиынтық үшін əдепкі параметрлерді қалпына келтіру үшін Yes
(Иə) пəрменін белгілеп, J түймешігін басыңыз (0 226).
A
Қолданушы параметрлерінің
жиынтығы
Ақпарат дисплейінде ағымдық Қолданушы
параметрлерінің жиынтығы көрсетіледі.
U
245
a: Autofocus (Автофокус)
a1: AF-C Priority Selection
(AФ-С басымдығын таңдау)
G түймешігі ➜ A Қолданушы
параметрлерінің мəзірі
Көріністапқышпен фотосурет түсіру үшін AF-C таңдалған кезде
(0 59), бұл параметр фотосуреттердің ысырманы босату түймешігі
басылғанда (босату басымдығы) немесе фотокамера фокусы
(фокус басымдығы) қалпында тұрғанда түсіруді басқарады.
Параметр
Release
G
(Босату)
Focus
F
(Фокустау)
Сипаттама
Фотосуреттер ысырманы босату түймешігі басылған
кезде түсіріледі.
Фотосуреттерді тек фокустау күйінің индикаторы (I)
көрсетілгенде ғана түсіруге болады.
Таңдалған параметрге қарамастан, автофокус режимі үшін AF-C
таңдалғанда фокус құлыпталмайды. Фотокамера ысырманы
босатқанша фокусты реттеуді жалғастырады.
a2: AF-S Priority Selection
(AФ-С басымдығын таңдау)
G түймешігі ➜ A Қолданушы
параметрлерінің мəзірі
Көріністапқышпен фотосурет түсіру үшін AF-S таңдалғанда
(0 59), бұл параметр фотосуреттерді тек фотокамера
фокусталғанда (фокус басымдығы) немесе ысырма түймешігін
басқанда (босату басымдығы) түсіруге болатынын басқарады.
Параметр
Release
G
(Босату)
Focus
F
(Фокустау)
U
246
Сипаттама
Фотосуреттер ысырманы босату түймешігі басылған
кезде түсіріледі.
Фотосуреттерді тек фокустау күйінің индикаторы (I)
көрсетілгенде ғана түсіруге болады.
Таңдалған параметрге қарамастан, автофокус режимі үшін AF-S
таңдалғанда фокустау күйінің индикаторы (I) көрсетілсе,
ысырманы босату түймешігі жартылай басулы кезде фокус
құлыпталады. Фокустау құлпы ысырманы босатқанша жалғасады.
a3: Focus Tracking with Lock-On
(Lock-On көмегімен фокусты
бақылау)
G түймешігі ➜ A Қолданушы
параметрлерінің мəзірі
Фотокамера көріністапқышпен фотосурет түсіру үшін AF-C
таңдалғанда, бұл параметр нысанға дейін қашықтықтың кенет
үлкен өзгерістеріне қалай реттелетінін басқарады (0 59).
Параметр
5 (Long)
C
(5 (Ұзақ))
( 4
D
3 (Normal)
(3 (Қалыпты))
) 2
E
1 (Short)
(1 (Қысқа))
Off (Өшірулі)
Сипаттама
Нысанға дейінгі қашықтық кенет өзгергенде,
фотокамера нысанға дейінгі қашықтықты реттеу
алдында көрсетілген кезең бойы күтеді. Бұл кадр
арқылы өтетін нысандар нысанды қысқа уақытқа
жауып қалғанда фотокамераның қайта фокустауын
болдырмайды.
Нысанға дейінгі қашықтық өзгергенде фотокамера
фокусты бірден реттейді. Бірінен біріне жылдам
өтетін əр түрлі қашықтықтардағы нысандардың
сериясын суретке түсіргенде пайдаланыңыз.
a4: AF Activation (AF іске қосу)
G түймешігі ➜ A Қолданушы
параметрлерінің мəзірі
Егер Shutter/AF-ON (Ысырма/AF-ON) параметрі таңдалса,
автофокусты бастау үшін ысырманы босату түймешігі мен B
түймешігін пайдалануға болады. Ысырманы босату түймешігі
жартылай басылған кезде фотокамераның фокусталуын
болдырмау үшін AF-ON only (Тек AF-ON) параметрін таңдаңыз.
U
247
a5: Focus Point Illumination
(Фокустау нүктесінің жарығы)
G түймешігі ➜ A Қолданушы
параметрлерінің мəзірі
Осы мəзірдегі параметрлер фокустау нүктесінің жарықтану
немесе жарықтанбауын басқарады.
❚❚ AF point illumination (АФ нүктесінің жарығы)
Белсенді фокустау нүктесі көріністапқышта қызыл түспен
белгіленетін-белгіленбейтінін таңдаңыз.
Параметр
Сипаттама
Auto
Артқы фонмен контрастты орнату үшін таңдалған фокустау
(Авто)
нүктесі автоматты түрде белгіленеді.
Артқы фон жарықтығына қарамастан, таңдалған фокустау
On
нүктесі əрқашан белгіленіп тұрады. Таңдалған фокустау
(Қосулы) нүктесін артқы фон жарықтығына байланысты көру қиын
болуы мүмкін.
Таңдалған фокустау нүктесі белгіленбейді. Ағымдық кесу
Off
сызығының сыртындағы аумақ сұры түспен көрсетіледі
(Өшірулі)
(0 52).
❚❚ Manual focus mode (Қолмен реттелетін фокус
режимі)
Қолмен реттелетін фокус режимінде белсенді фокус нүктесін
көрсету үшін On (Қосулы) пəрменін таңдаңыз.
U
248
a6: Focus Point Wrap-Around
(Фокустау нүктесін орап алу)
G түймешігі ➜ A Қолданушы
параметрлерінің мəзірі
Фокустау нүктесін таңдау көріністапқыштың бір жиегінен екіншісін
«орап ала» ма, соны таңдаңыз.
Параметр
Сипаттама
Фокустау нүктесі жоғарыдан
төменге қарай, төменнен жоғары
w
q
қарай, оңнан солға қарай жəне
Wrap
солдан оңға қарай «орап
(Орау)
алынады», осылайша, мысалы,
дисплейдің оң жиегіндегі фокустау нүктесі белгіленгенде
(q) 2 түймешігін басу дисплейдің сол жиегіндегі сəйкес
фокустау нүктесін таңдайды (w).
Фокустау нүктесі дисплейі ең сыртқы фокустау нүктелеріне
No wrap байластырылады, осылайша, мысалы, дисплейдің оң
(Орамау) жиегінде фокустау нүктесі таңдалғанда 2 түймешігін
басудың ешбір əсері болмайды.
a7: Number of Focus Points
(Фокустау нүктелерінің саны)
G түймешігі ➜ A Қолданушы
параметрлерінің мəзірі
Қолмен реттелетін фокустау нүктесін таңдау үшін қолжетімді
фокустау нүктелерінің санын таңдаңыз.
Параметр
Сипаттама
39 points Оң жақта көрсетілген 39 фокустау
#
(39 нүкте) нүктесінен таңдаңыз.
A
Оң жақта көрсетілген 11 фокустау
11 points
нүктесінен таңдаңыз. Жылдам фокус
(11 нүкте)
нүктесін таңдау үшін пайдаланыңыз.
U
249
b: Metering/Exposure (Өлшеу/Экспозиция)
b1: Center-Weighted Area
(Ортасы бойынша өлшенген)
G түймешігі ➜ A Қолданушы
параметрлерінің мəзірі
Экспозицияны есептегенде, ортасы
бойынша өлшеу кадрдың ортасындағы
дөңгелекке ең үлкен өлшемді тағайындайды.
Бұл дөңгелектің диаметрін (φ) 8, 12, 15
немесе 20 мм-ге немесе бүкіл кадрдың
орташа мəніне орнатуға болады.
Микропроцессормен жабдықталмаған объектив
пайдаланылғанда параметрлерді орнату мəзірінде Non-CPU lens
data (Микропроцессормен жабдықталмаған объектив
деректері) үшін таңдалған параметрге қарамастан диаметр
12 мм-ге бекітілетінін ескеріңіз (0 163).
b2: Fine-tune Optimal Exposure
(Оңтайлы экспозицияны дəл
реттеу)
G түймешігі ➜ A Қолданушы
параметрлерінің мəзірі
Бұл параметрді фотокамера таңдаған
экспозиция мəнін дəл реттеу үшін
пайдаланыңыз. Экспозицияны +1 мен –1 ЭМ
арасында 1/6 ЭМ қадамдарымен əр өлшеу
əдісі үшін бөлек дəл реттеуге болады.
D
U
250
Экспозицияны дəл реттеу
Экспозицияны əр қолданушы параметрлерінің жиынтығы үшін бөлек
дəл реттеуге болады жəне оған екі түймешікті басу арқылы қалпына
келтіру əсер етпейді. Экспозиция түзетілімі (E) белгішесі
көрсетілмегендіктен, экспозиция қаншалықты өзгертілгенін анықтаудың
жалғыз жолы дəл реттеу мəзірінде мөлшерді көру екенін ескеріңіз.
Экспозиция түзетілімін (0 79) жағдайлардың көпшілігінде пайдаланған
жөн.
c: Timers/AE Lock (Таймерлер/АЭ құлпы)
c1: Shutter-Release Button
AE-L (Ысырманы босату
түймешігі АЭ-Қ)
G түймешігі ➜ A Қолданушы
параметрлерінің мəзірі
Егер On (Қосулы) күйі таңдалса, экспозиция ысырманы босату
түймешігі жартылай басылған кезде құлыпталады.
c2: Standby timer (Күту
режимінің таймері)
G түймешігі ➜ A Қолданушы
параметрлерінің мəзірі
Ешбір əрекеттер орындалмағанда,
фотокамера қанша уақыт бойы
экспозицияны өлшеуді жалғастыратынын
таңдаңыз. Таймердің уақыты біткенде
басқару панелінде ысырма жылдамдығы
мен апертура көрсетіледі жəне
көріністапқыш автоматты түрде өшеді.
Батареяның қызмет көрсету мерзімі ұзағырақ болуы үшін
қысқарақ күту режимінің таймері кідірісін таңдаңыз.
U
251
c3: Self-Timer (Өздігінен
түсіруді реттейтін таймер)
G түймешігі ➜ A Қолданушы
параметрлерінің мəзірі
Ысырманы кешіктіріп босату ұзақтығын,
түсірілетін кадрлар санын жəне өздігінен
түсіруді реттейтін таймер режиміндегі
кадрлар арасындағы аралықты таңдаңыз.
• Self-timer delay (Өздігінен түсіруді
реттейтін таймер): ысырманы кешіктіріп
босату ұзақтығын таңдаңыз (0 48).
• Number of shots (Түсірілетін кадрлар
саны): ысырманы босату түймешігін
басқан сайын түсірілетін кадрлар санын
таңдау үшін 1 жəне 3 түймешіктерін
басыңыз.
• Interval between shots (Кадрлар
арасындағы аралық): Number of shots
(Түсірілетін кадрлар саны) 1-ден көп
болғанда, кадрлар арасындағы аралықты
таңдаңыз.
U
252
c4: Monitor off Delay
(Мониторды өшіруді кешіктіру)
G түймешігі ➜ A Қолданушы
параметрлерінің мəзірі
Қарау (Playback (Қарау); əдепкі мəн — 10 с)
жəне кескінді тексере қарау (Image review
(Кескінді тексере қарау); əдепкі мəн — 4 с),
мəзірлер (Menus (Мəзірлер); əдепкі мəн —
1 минут) кезінде немесе ақпарат (Information
display (Ақпараттық дисплей); əдепкі мəн —
10 с) көрсетілгенде немесе тікелей көрініс (Live
view (Тікелей көрініс); əдепкі мəн — 10 минут) кезінде ешбір əрекет
орындалмаса, монитор қанша уақыт бойы қосулы қалатынын
таңдаңыз. Батареяның қызмет көрсету мерзімі ұзағырақ болуы үшін
қысқарақ мониторды өшіруді кешіктіру уақытын таңдаңыз.
d: Shooting/Display (Суретке түсіру/Көрсету)
d1: Beep (Дыбыстық сигнал)
G түймешігі ➜ A Қолданушы
параметрлерінің мəзірі
Фотокамера əр кадр бойынша бақылағыш АФты пайдаланып фокустағанда (AF-S; 0 59),
босату таймері өздігінен түсіруді реттейтін
таймер режимінде (0 48) кері санап тұрғанда
фокус бұғатталса немесе жад картасы
бұғатталып тұрғанда фотосуретке түсіруге
əрекет етсеңіз естілетін сигналдың деңгейін
таңдаңыз (0 22).
Сигналды ажырату үшін Off (Өшірулі) қалпын таңдаңыз. Ақпараттық
дисплейде c белгісі, Off (Өшірулі) қалпынан басқа күй таңдалса
көрсетіледі. Таңдалған параметрге қарамастан ысырманы ақырын
босату режимінде (J; 0 46 режимі) дыбыстық сигнал естілмейтінін
ескеріңіз.
d2: Viewfinder Grid Display
(Көріністапқыш тор дисплейі)
G түймешігі ➜ A Қолданушы
параметрлерінің мəзірі
U
Фотосурет жасаған кезде анықтама үшін көріністапқышта талап
бойынша тор сызықтарды көрсету үшін On (Қосулы) параметрін
таңдаңыз (0 9).
253
d3: ISO Display (ISO дисплейі)
G түймешігі ➜ A Қолданушы
параметрлерінің мəзірі
Егер On (Қосулы) пəрмені таңдалса, көріністапқыш қалған
кадрлар санының орнына ISO сезімталдықты көрсетеді.
d4: Screen Tips (Экрандағы
кеңестер)
G түймешігі ➜ A Қолданушы
параметрлерінің мəзірі
Ақпараттық дисплейде таңдалған элементтер үшін сөзкөмектерді
көрсету үшін On (Қосулы) параметрін таңдаңыз (0 14).
d5: CL Mode Shooting Speed
(CL режимінде суретке түсіру
жылдамдығы)
G түймешігі ➜ A Қолданушы
параметрлерінің мəзірі
CL (үздіксіз төмен жылдамдық) режиміндегі
ең үлкен кадрдың ілгерілеу жылдамдығын
таңдаңыз (0 46; аралықты реттейтін таймер
арқылы фотосурет түсіру кезінде бұл
параметр сонымен бірге жалғыз кадр үшін
кадрдың ілгерілеу жылдамдығын
анықтайды).
d6: Max. Continuous Release
(Ең ұзақ үздіксіз босату)
G түймешігі ➜ A Қолданушы
параметрлерінің мəзірі
Үздіксіз режимде бір қатарынан түсіруде түсіруге болатын
кадрлардың ең көп санын 1 жəне 100 арасындағы кез келген
мəнге орнатуға болады.
U
254
A Жад буфері
d6 қолданушы параметрі үшін таңдалған параметрге қарамастан, жад
буфері толғанда суретке түсіру баяулайды (tAA). Жад буферінің
сыйымдылығы туралы қосымша ақпаратты 364-беттен қараңыз.
d7: File Number Sequence
(Файл нөмірінің реті)
G түймешігі ➜ A Қолданушы
параметрлерінің мəзірі
Фотосурет түсірілген кезде, фотокамера
файл атын соңғы файл нөміріне бір санын
қосу арқылы жасайды. Бұл параметр жаңа
қалта жасалған, жад картасы пішімделген
немесе жаңа жад картасы фотокамераға
салынған кезде, файлдарды нөмірлеу соңғы
қолданылған саннан бастап жалғаса ма,
соны басқарады.
Параметр
Сипаттама
Жаңа қалта жасалған, жад картасы пішімделген немесе
жаңа жад картасы фотокамераға салынған кезде,
файлдарды нөмірлеу соңғы қолданылған нөмірден немесе
On
ағымдағы қалтадағы ең үлкен файл нөмірінің қайсысы үлкен
(Қосулы) болса, содан бастап жалғасады. Егер сурет ағымдағы
қалтада 9999 нөмірлі фотосурет бар кезде түсірілсе,
автоматты түрде жаңа қалта жасалады жəне файлдарды
нөмірлеу қайтадан 0001-ден басталады.
Жаңа қалта жасалған, жад картасы пішімделген немесе
жаңа жад картасы фотокамераға салынған кезде,
Off
файлдарды нөмірлеу 0001-ге қалпына келтіріледі. Сурет
(Өшірулі)
ағымдағы қалтада 999 сурет бар кезде түсірілсе, жаңа
қалтаның автоматты түрде жасалатынын ескеріңіз.
On (Қосулы) параметріндегідей, тек келесі түсірілген
фотосуретке файл нөмірі ағымдағы қалтадағы ең үлкен
Reset
(Қалпына файл нөміріне бір санын қосу арқылы тағайындалады.
келтіру) Қалта бос болса, файлдарды нөмірлеу 0001-ге қалпына
келтіріледі.
D File Number Sequence (Файл нөмірінің реті)
Ағымдағы қалта 999 нөмірлі болса жəне құрамында 999 фотосурет
немесе 9999 нөмірлі фотосурет болса, ысырманы босату түймешігі
ажыратылады жəне қосымша фотосуреттер түсірілмейді. Reset
(Қалпына келтіру) пəрменін d7 Қолданушы параметрлері (File number
sequence (Файл нөмірінің реті)) үшін таңдап, содан кейін ағымдық
жад картасын пішімдеңіз немесе жаңа жад картасын салыңыз.
U
255
d8: Information Display
(Ақпараттық дисплей)
G түймешігі ➜ A Қолданушы
параметрлерінің мəзірі
Егер Auto (Авто) (v) параметрі таңдалса, ақпараттық
дисплейдегі əріптердің түсі (0 11) артқы фонмен контрастты
сақтау үшін қара түстен ақ түске немесе ақ түстен қара түске
автоматты түрде өзгереді. Əрқашан бір түсті əріптерді пайдалану
үшін Manual (Қолмен) параметрін таңдап, Dark on light
(Жарықта күңгірт) (w; қара əріптер) немесе Light on dark
(Қараңғыда жарық) (x; ақ əріптер) режиміне қойыңыз. Монитор
жарықтығы таңдалған мəтін түсімен ең үлкен контраст үшін
автоматты түрде реттеледі.
Dark on light
(Жарықта күңгірт)
Light on dark
(Қараңғыда жарық)
d9: LCD Illumination (СКД жарығы)
G түймешігі ➜ A Қолданушы
параметрлерінің мəзірі
Егер Off (Өшірулі) параметрі таңдалса, басқару панелінің артқы
жарығы (СКД жарығы) тек D түймешігі басылғанда ғана жанады.
Егер On (Қосулы) параметрі таңдалса, басқару панелі күту
таймері белсенді тұрған кезде жанады (0 5; таңдалған
параметрге қарамай, егер ысырманы босату түймешігі басылса,
артқы жарық сөнеді). Батареяның қызмет көрсету мерзімін ұзарту
үшін Off (Өшірулі) параметрін таңдаңыз.
d10: Exposure Delay Mode
(Экспозицияны кешіктіру режимі)
U
256
G түймешігі ➜ A Қолданушы
параметрлерінің мəзірі
Фотокамераның аз ғана қозғалысы суреттерді
бұлдыратуы мүмкін жағдайларда, ысырманы
босатуды айнаны көтергеннен кейін бір, екі
немесе үш секундқа кешіктіру үшін 1 s (1 с),
2 s (2 с) немесе 3 s (3 с) параметрін таңдаңыз.
e: Bracketing/Flash (Брекетинг/Жарқыл)
e1: Flash Sync Speed (Жарқылды
синхрондау жылдамдығы)
G түймешігі ➜ A Қолданушы
параметрлерінің мəзірі
Бұл параметр жарқылды синхрондау жылдамдығын басқарады.
Параметр
Сипаттама
ФЖ жоғары жылдамдықта автоматты синхрондау
үйлесімді жарқыл бөлігі бекітілгенде пайдаланылады
(0 119). Егер кірістірілген жарқыл немесе басқа жарқыл
1/250 s (Auto FP) бөліктері пайдаланылса, ысырма жылдамдығы 1/250 с
(1/250 с
мəніне қойылады. Фотокамера 1/250 с жылдамдығын P
(Автоматты ФЖ)) немесе A режимінде көрсеткенде, ФЖ жоғары
жылдамдықта автоматты синхрондау нақты ысырма
жылдамдығы 1/250 с жылдамдығынан тезірек болса
белсендіріледі.
ФЖ жоғары жылдамдықта автоматты синхрондау
үйлесімді жарқыл бөлігі бекітілгенде пайдаланылады
(0 119). Егер басқа жарқыл бөліктері пайдаланылса,
1/200 s (Auto FP)
ысырма жылдамдығы 1/200 с мəніне қойылады.
(1/200 с
Фотокамера 1/200 с жылдамдығын P немесе A режимінде
(Автоматты ФЖ))
көрсеткенде, ФЖ жоғары жылдамдықта автоматты
синхрондау нақты ысырма жылдамдығы 1/200 с
жылдамдығынан тезірек болса белсендіріледі.
1/200 s (1/200 с)– Жарқылды синхрондау жылдамдығы таңдалған мəнге
1/60 s (1/60 с)
орнатылады.
A
Ысырма жылдамдығын жарқылды синхрондау жылдамдығы
шегінде бекіту
S немесе M экспозиция режимінде,
ысырма жылдамдығын синхрондау
жылдамдығы шегінде бекіту үшін
ысырма жылдамдығының тетігін X
қалпына қойыңыз. Көріністапқышта
жəне басқару панелінде X (жарқылды
синхрондау индикаторы) көрсетіледі.
A
ФЖ жоғары жылдамдықта автоматты синхрондау
Фотокамера қолдайтын ең жоғары ысырма жылдамығында жарқылды
пайдалануды мүмкін етіп, тіпті қатты күн жарығы нысанның артқы жағын
жарықтандырып тұрса да, түсірілетін кеңістік тереңдігін азайту үшін
максималды апертураны таңдауға мүмкіндік береді. Ақпараттық дисплейдің
жарқыл режимінің индикаторы ФЖ жоғары жылдамдықта автоматты
синхрондау белсенді кезде «FP» жазуын көрсетеді (0 123).
U
257
e2: Flash Shutter Speed
(Жарқыл ысырмасының
жылдамдығы)
G түймешігі ➜ A Қолданушы
параметрлерінің мəзірі
Бұл параметр P немесе A режимінде
алдыңғы немесе артқы пердемен
синхрондауды немесе қызыл көз əсерін
азайтуды пайдаланғанда қол жетімді ең баяу
ысырма жылдамдығын анықтайды
(таңдалған параметрге қарамастан, S жəне
M режимдерінде немесе баяу синхрондау,
баяу артқы пердемен синхрондау немесе баяу синхрондауы бар
қызыл көз əсерін азайту жарқыл параметрлерінде ысырма
жылдамдығы 30 с-қа дейін баяу болуы мүмкін). Параметрлер
ауқымы 1/60 с (1/60 s (1/60 с)) 30 с-қа дейін (30 s (30 с)).
e3: Optional Flash (Қосымша
жарқыл)
G түймешігі ➜ A Қолданушы
параметрлерінің мəзірі
Қосымша SB-400 немесе SB-300 жарқыл бөліктері үшін
кірістірілген жарқылды басқару режимін таңдаңыз.
Параметр
1 TTL
2
Manual (Қол
режимі)
Сипаттама
Жарқылдың жарық қуаты суретке түсіру
жағдайларына қарай автоматты түрде өзгереді
(0 124).
Жарқыл деңгейін таңдаңыз. Монитордан алдын ала
шығатын жарқыл шықпайды.
A Кірістірілген жарқылды басқару режимі
Ақпараттық дисплейде кірістірілген жарқылды
басқару режимі көрсетіледі (0 11, 123).
U
258
e4: Exposure Comp. for Flash
(Жарқылға арналған
экспозиция түзетілімі)
G түймешігі ➜ A Қолданушы
параметрлерінің мəзірі
Экспозиция түзетілімі пайдаланылғанда фотокамера жарқыл
деңгейін қалай реттейтінін таңдаңыз.
Параметр
Entire frame
(Толық кадр)
Background
E only (Артқы
фоны ғана)
YE
Сипаттама
Жарқыл деңгейі де, экспозиция түзетілімі де реттеліп,
бүкіл кадрда экспозицияны өзгертеді.
Экспозиция түзетілімі тек артқы фонға қолданылады.
e5: Modeling Flash (Кескінді
қалыптастыруға арналған
жарық)
G түймешігі ➜ A Қолданушы
параметрлерінің мəзірі
Егер фотокамера Nikon шығармашыл жарық жүйесімен (0 118)
үйлесімді қосымша жарқыл бөлігімен бірге пайдаланылып жатқанда
On (Қосулы) параметрі таңдалса, фотокамераның Pv түймешігін
басқанда, кескінді қалыптастыруға арналған жарқыл шығарылады
(0 41). Off (Өшірулі) параметрі таңдалса, кескінді қалыптастыруға
арналған жарқыл шығарылмайды.
e6: Auto Bracketing Set
(Автоматты брекетинг орнату)
G түймешігі ➜ A Қолданушы
параметрлерінің мəзірі
Автоматты брекетинг (0 136) белсенді тұрғанда, брекетинг
параметрін немесе параметрлерін таңдаңыз. Экспозицияның да,
жарқыл деңгейінің брекетингін де орындау үшін AE & flash (АЭ жəне
жарқыл) (j) параметрін, тек экспозиция брекетингін орындау үшін
AE only (Тек АЭ) (k) параметрін, тек жарқыл деңгейінің брекетингін
орындау үшін Flash only (Тек жарқыл) (l) параметрін, ақ түс
балансының брекетингін орындау үшін WB bracketing (Ақ түс
балансының брекетингі) (m) параметрін (0 141) немесе тек
Қосылған D-Lighting параметрін пайдаланып брекетингті орындау
үшін ADL bracketing (ADL брекетингі) (y) параметрін (0 145)
таңдаңыз. NEF (RAW) немесе NEF (RAW) + JPEG кескін сапасы
параметрлерінде ақ түс балансы брекетингі қол жетімді емес екенін
ескеріңіз.
U
259
e7: Auto Bracketing (Mode M)
(Автоматты брекетинг
(M режимі))
G түймешігі ➜ A Қолданушы
параметрлерінің мəзірі
Бұл параметр қол экспозиция режимінде e6 Қолданушы параметрлер
үшін AE & flash (АЭ жəне жарқыл) немесе AE only (Тек ғана
жарқыл) қалпы таңдалғанда, олардың қай параметрлерге əсер
ететінін анықтайды.
Параметр
F
G
H
I
Сипаттама
Фотокамераның ысырма жылдамдығы (e6 Қолданушы
параметрі AE only (Тек ғана АЭ) қалпына қойылғанда)
Flash/speed
(Жарқыл/
немесе ысырма жылдамдығы мен жарқыл деңгейі (e6
жылдамдық) Қолданушы параметрі AE & flash (АЭ жəне жарқыл)
қалпына қойылғанда) əр түрлі болады.
Фотокамераның ысырма жылдамдығы мен
Flash/speed/
апертурасы (e6 Қолданушы параметрі AE only (Тек
aperture
ғана АЭ) қалпына қойылғанда) немесе ысырма
(Жарқыл/
жылдамдығы, апертура жəне жарқыл деңгейі (e6
жылдамдық/
Қолданушы параметрі AE & flash (АЭ жəне жарқыл)
апертура)
қалпына қойылғанда) əр түрлі болады.
Фотокамераның апертурасы (e6 Қолданушы
Flash/aperture параметрі AE only (Тек ғана АЭ) қалпына
(Жарқыл/
қойылғанда) немесе апертурасы мен жарқыл деңгейі
апертура)
(e6 Қолданушы параметрі AE & flash (АЭ жəне
жарқыл) қалпына қойылғанда) əр түрлі болады.
Flash only
Фотокамераның жарқыл деңгейі ғана (e6 Қолданушы
(Жарқыл
параметрі AE & flash (АЭ жəне жарқыл) қалпына
ғана)
қойылғанда) өзгереді.
Жарқыл брекетингі i-TTL немесе АА жарқылды басқару режимінде ғана
іске асырылады. Егер Flash only (Тек қана жарқыл) параметрінен басқа
параметр таңдалып, жарқыл пайдаланылмаса, ISO сезімталдығын
автоматты басқару үшін таңдалған мəнге қарамай, ISO сезімталдығы
бірінші кадр мəніне бекітіледі (0 72).
e8: Bracketing Order
(Брекетинг реті)
U
260
G түймешігі ➜ A Қолданушы
параметрлерінің мəзірі
Əдепкі MTR > under > over (MTR > төмен > жоғары) (H)
параметрінде экспозиция, жарқыл жəне ақ түс балансы брекетингі
137 жəне 141 беттерінде сипатталған ретпен орындалады. Егер
Under > MTR > over (Төмен > MTR > жоғары) (I) параметрі
таңдалса, суретке түсіру ең төмен мəннен ең жоғары мəнге ретімен
жалғасады. Бұл параметр ADL брекетингіне еш əсер етпейді.
f: Controls (Басқару элементтері)
G түймешігі ➜ A Қолданушы
параметрлерінің мəзірі
f1: D Button (D түймешігі)
D түймешігі атқаратын рөлді таңдаңыз: басқару панелінің артқы жарығын
қосу немесе сөндіру (D LCD backlight (D) (СКД артқы жарығын (D))
қосу/сөндіру) немесе басқару панелін жəне ақпарат дисплейін қосу
немесе сөндіру (DR D and information display (D жəне ақпарат
дисплейін) қосу/сөндіру).
G түймешігі ➜ A Қолданушы
параметрлерінің мəзірі
f2: OK Button (OK түймешігі)
Бұл параметр көріністапқышпен фотосурет түсіру, қарау жəне тікелей
көрініс кезінде J түймешігіне тағайындалған рөлді анықтайды.
❚❚ Shooting Mode (Суретке түсіру режимі)
J
K
Параметр
Select center focus point (Орталық
фокустау нүктесін таңдау)
Highlight active focus point
(Белсенді фокустау нүктесін
белгілеу)
Not used (Пайдаланылмайды)
J түймешігіне тағайындалған рөл
Select the center focus point (Орталық
фокустау нүктесін таңдау).
Белсенді фокустау нүктесін белгілеңіз.
Жоқ.
❚❚ Playback Mode (Қарау режимі)
Q
R
S
T
Параметр
Thumbnail on/off
(Сурет нобайын
қосу/өшіру)
View histograms
(Гистограммаларды
көру)
Zoom on/off
(Масштабтауды
қосу/өшіру)
J түймешігіне тағайындалған рөл
Толық өлшемде жəне сурет нобайын қарау арасында
ажырата қосыңыз.
Толық өлшемде қарауда да, сурет нобайын қарауда
да, гистограмма (0 192) J түймешігі басылған кезде
көрсетіледі.
Толық өлшемде қарау немесе сурет нобайын қарау
жəне ойнатуды масштабтау арасында ажырата
қосыңыз. Low magnification (Төмен ұлғайту),
Medium magnification (Орташа ұлғайту) жəне High
magnification (Жоғары ұлғайту) арасынан бастапқы
масштабтау параметрін таңдаңыз. Масштабтау
дисплейі белсенді фокус нүктесінің ортасына
орналасады (егер сурет көріністапқышта түсірілген
болса) немесе кескіннің ортасында орналасады (егер
сурет тікелей көрініс режимінде түсірілген болса).
U
Choose folder
Қалтаны таңдау диалогтық терезесін көрсетеді.
(Қалтаны таңдаңыз)
261
❚❚ Live View (Тікелей көрініс)
J
S
Параметр
Select center focus
point (Орталық
фокустау нүктесін
таңдау)
J түймешігіне тағайындалған рөл
Тікелей көріністе J түймешігін басу
орталық фокустау нүктесін таңдайды.
Масштабтауды қосу жəне өшіру үшін J
түймешігін басыңыз. Low magnification
(Төмен ұлғайту), Medium magnification
Zoom on/off
(Орташа ұлғайту) жəне High
(Масштабтауды қосу/ magnification (Жоғары ұлғайту)
өшіру)
арасынан бастапқы масштабтау
параметрін таңдаңыз. Масштабтау
белсенді фокустау нүктесінің ортасына
келеді.
Not used
Тікелей көріністе J түймешігін басудың
(Пайдаланылмайды) əсері болмайды.
f3: Multi Selector (Мульти
селектор)
G түймешігі ➜ A Қолданушы
параметрлерінің мəзірі
Егер Restart standby timer (Күту таймерін қайта бастау)
параметрі таңдалса, күту таймері аяқталғанда мульти
селекторды пайдалансаңыз, (0 33) өлшегіштер қосылады жəне
күту таймері басталады. Егер Do nothing (Еш əрекет жасамау)
параметрі таңдалса, мульти селектор басылғанда таймер іске
қосылмайды.
U
262
f4: Assign Fn Button (Fn
түймешігін тағайындау)
G түймешігі ➜ A Қолданушы
параметрлерінің мəзірі
Fn түймешігінің тек өзі (Press (Басу)) немесе
басқару дискілерімен тіркесімде (Press +
command dials (Басу + басқару дискілері))
ойнайтын рөлін таңдаңыз.
❚❚ Басу
Press (Басу) параметрін таңдау келесі параметрлерді көрсетеді:
Параметр
q
r
B
C
D
E
F
A
s
Сипаттама
Preview (Алдын
ала қарау)
Анық түсірілген кеңістік тереңдігін алдын ала қарау
үшін Fn түймешігін басыңыз (0 41).
Жарқыл мəнін құлыптау үшін Fn түймешігін
FV lock (Жарқыл
басыңыз (тек қолдау көрсетілетін жарқыл бөліктері,
қуатының
0 118). Жарқыл қуатының құлпын болдырмау үшін
құлпы)
қайта басыңыз (0 130).
AE/AF lock (AЭ/ Fn түймешігі басылған кездегі фокус жəне
AФ құлпы)
экспозиция құлпы.
AE lock only (АЭ Fn түймешігі басылған кезде экспозиция
құлпы ғана)
құлыпталады.
AE lock (Reset on
Fn түймешігі басылған кезде экспозиция
release) (АЭ
құлыпталады жəне түймешік екінші рет басылғанға
құлпы
дейін, ысырма босатылғанға дейін немесе күту
(Босатқанда
режимінің таймері аяқталғанға дейін құлыптаулы
қалпына
болады.
келтіру))
Fn түймешігі басылған кезде экспозиция
AE lock (Hold)
құлыпталады жəне түймешік екінші рет басылғанға
(АЭ құлпы
немесе күту режимінің таймері аяқталғанға дейін
(Ұстау))
құлыптаулы болады.
AF lock only (АФ
Fn түймешігі басылған кезде фокус құлыпталады.
құлпы ғана)
AF-ON (АФ
Fn түймешігі автофокусты іске қосады.
ҚОСУЛЫ)
Flash off
Fn түймешігі басылып тұрғанда түсірілген
(Жарқыл
фотосуреттерде жарқыл жанбайды.
өшірулі)
U
263
Параметр
Bracketing burst
(Брекетинг
t
қатарынан
түсіру режимі)
e +NEF (RAW)
Matrix metering
(Матрицалық
өлшем)
Center-weighted
M metering (Ортасы
бойынша өлшеу)
Spot metering
N (Нүктелі
экспоөлшегіш)
Viewfinder grid
display
9 (Көріністапқыш
тор дисплейі)
Viewfinder virtual
horizon
m (Көріністапқыштың
виртуалды
көкжиегі)
MY MENU (МЕНІҢ
n
МƏЗІРІМ)
Access top item
in MY MENU
(МЕНІҢ МƏЗІРІМ
6
ішінде жоғарғы
элементке қол
жеткізу)
L
U
264
Сипаттама
Əр кадр бойынша немесе ысырманы баяу босату
режимінде экспозиция, жарқыл немесе ADL
брекетингі белсенді кезде Fn түймешігін басса,
ағымдағы брекетинг бағдарламасындағы бүкіл
кадрлар ысырманы босату түймешігін басқан сайын
түсіріледі. Ақ түс балансы брекетингі белсенді
болса немесе үздіксіз суретке түсіру режимі (CH
немесе CL режимі) таңдалса, ысырманы босату
түймешігін басып тұрғанда, фотокамера брекетинг
қатарынан түсіру режимін қайталайды.
Егер кескін сапасы JPEG fine (JPEG жақсы), JPEG
normal (JPEG қалыпты) немесе JPEG basic (JPEG
стандартты) деп орнатылса, басқару панелінде
«RAW» жазуы көрсетіледі жəне Fn түймешігін
басқаннан кейін түсірілген келесі суретпен бірге
NEF (RAW) көшірмесі жазылады (фотосуреттер
серияларында NEF/RAW көшірмелерін жазу үшін
кадрлар арасында ысырманы босату түймешігін
жартылай басып тұрыңыз). NEF (RAW) көшірмесін
жазбай шығу үшін Fn түймешігін қайта басыңыз.
Fn түймешігі басулы кезде матрицалық өлшем
белсендіріледі.
Fn түймешігі басулы кезде ортасы бойынша
өлшенген өлшем белсендіріледі.
Fn түймешігі басулы кезде нүктелі экспоөлшегіш
белсендіріледі.
Көріністапқышта жақтауға алу торын қосу немесе
сөндіру үшін Fn түймешігін басыңыз (0 9).
Көріністапқышта виртуалды көкжиек дисплейін көру
үшін Fn түймешігін басыңыз (0 265).
Fn түймешігін басқанда «MY MENU» (МЕНІҢ
МƏЗІРІМ) көрсетіледі (0 313).
«MY MENU» (МЕНІҢ МƏЗІРІМ) ең жоғарғы
элементіне өту үшін Fn түймешігін басыңыз.
Мəзірдің жиі пайдаланылатын элементіне жылдам
бару үшін осы параметрді таңдаңыз.
Параметр
K
Сипаттама
Fn түймешігі K түймешігімен бірдей функцияны
орындайды. Телефото объективін пайдаланғанда
Playback (Қарау)
немесе сол қолмен K түймешігін пайдалану қиын
басқа жағдайларда таңдаңыз.
None (Жоқ)
Түймешікті басудың ешқандай əсері жоқ.
A Үйлесімді емес параметрлер
Егер Press (Басу) үшін таңдалған параметрді Press + command dials
(Басу + басқару дискілері) үшін таңдалған параметрмен бірге
пайдалану мүмкін болмаса, хабар көрсетіледі жəне Press (Басу)
немесе Press + command dials (Басу + басқару дискілері) екеуінің
қайсысы бірінші таңдалса, None (Жоқ) параметріне орнатылады.
A Көріністапқыштың виртуалды көкжиегі
f4 (Assign Fn button (Fn түймешігін тағайындау)) > Press (Басу)
қолданушы параметрі үшін Viewfinder virtual horizon
(Көріністапқыштың виртуалды көкжиегі) параметрі таңдалғанда Fn
түймешігі көріністапқыштағы экспозиция индикаторын айналу
индикаторына ауыстырады. Индикатордың қалыпты функциясын
қалпына келтіру үшін түймешікті қайта басыңыз.
Фотокамера
Фотокамера оңға Фотокамераның
солға
еңкейтілген
деңгейі
еңкейтілген
Көріністапқыш
Фотокамера алға немесе артқа сүйір бұрышпен еңкейтілгенде, дисплей
дəл болмауы мүмкін екенін ескеріңіз. Деңгей мен айналдыруды қатар
көрсететін дисплей үшін баптау мəзіріндегі Virtual horizon
(Виртуалды көкжиек) параметрін пайдаланыңыз (0 282).
U
265
❚❚ Press + command dials (Басу + басқару дисктері)
Press + command dials (Басу + басқару дискілері) тармағын
таңдағанда келесі параметрлер көрсетіледі:
5
w
y
U
V
W
Параметр
Choose image area
(Кескін аумағын
таңдау)
Choose non-CPU lens
number
(Микропроцессормен
жабдықталмаған
объективтің нөмірін
таңдау)
Сипаттама
Кескін аумағын таңдау үшін Fn түймешігін басып
тұрып, басқару дискін бұраңыз (0 51).
Fn түймешігін басып, басқару дискін бұрап NonCPU lens data (Микропроцессормен
жабдықталмаған объектив деректері)
параметрін пайдаланып, көрсетілген объектив
нөмірін таңдаңыз (0 163).
Қосылған D-Lighting параметрін реттеу үшін Fn
түймешігін басып тұрып, басқару дискін бұраңыз
(0 110).
Fn түймешігін басып тұрып, негізгі басқару
HDR (high dynamic
дискісін бұрап HDR mode (HDR режимі)
range) (HDR (жоғары
параметрін, қосымша басқару дискісін бұрап
динамикалық ауқым)) Exposure differential (Экспозиция
айырмашылығы) параметрін таңдаңыз (0 112).
Auto ISO sensitivity control ISO сезімталдығын автоматты түрде басқару
(ISO сезімталдықты
параметрін қосу немесе сөндіру үшін Fn
автоматты түрде басқару) түймешігін басып, басқару дискін бұраңыз (0 72).
Fn түймешігін басып тұрып, бірнеше экспозиция
режимін таңдау үшін негізгі басқару дискісін
Multiple exposure
бұраңыз; бірнеше экспозицияны таңдау үшін Fn
(Бірнеше экспозиция)
түймешігін басып, қосымша басқару дискісін
бұраңыз (0 149).
Fn түймешігі басылып тұрғанда басқару
None (Жоқ)
дискілерін бұрағанда ешбір əрекет
орындалмайды.
Active D-Lighting
(Қосылған D-Lighting)
f5: Assign Preview Button
(Алдын-ала қарау түймешігін
тағайындау)
U
266
G түймешігі ➜ A Қолданушы
параметрлерінің мəзірі
Pv түймешігінің тек өзі (Press (Басу)) немесе
басқару дискілерімен тіркесімде (Press +
command dials (Басу + басқару дискілері))
ойнайтын рөлін таңдаңыз. Қол жетімді
параметрлер Assign Fn button (Fn түймешігін
тағайындау) үшін сияқты болады (0 263). Press
(Басу) жəне Press + command dials (Басу +
басқару дискілері) үшін əдепкі параметрлер
сəйкесінше Preview (Алдын ала қарау) (0 41) жəне None (Жоқ).
f6: Assign AE-L/AF-L Button
(АЭ-Қ/АФ-Қ түймешігін
тағайындау)
G түймешігі ➜ A Қолданушы
параметрлерінің мəзірі
A AE-L/AF-L түймешігінің тек өзі (Press
(Басу)) немесе басқару дискілерімен
тіркесімде (Press + command dials (Басу +
басқару дискілері)) ойнайтын рөлін
таңдаңыз. Қолжетімді параметрлер Assign
Fn button (Fn түймешігін тағайындау)
(0 263) үшін қолжетімді параметрлер
тəрізді, HDR (high dynamic range) (HDR (жоғары
динамикалықауқым)) мен Multiple exposure (Бірнеше
экспозиция) параметрлері Press + command dials (Басу +
басқару дискілері) үшін қолжетімді емес. Press (Басу) жəне
Press + command dials (Басу + басқару дискілері) үшін əдепкі
параметрлер сəйкесінше AE/AF lock (AЭ/AФ құлпы) жəне None
(Жоқ).
f7: Customize Command Dials
(Басқару дисктерін теңшеу)
G түймешігі ➜ A Қолданушы
параметрлерінің мəзірі
Бұл параметр негізгі жəне қосымша басқару дискілерінің
жұмысын басқарады.
• Reverse rotation (Кері айналдыру): Басқару дискілерін кері
бағытпен айналдырады.
• Change main/sub (Басты/қосымша
дискілерді өзгерту): егер Off (Өшірулі)
күйі таңдалса, басты басқару дискі ысырма
жылдамдығын басқарады жəне қосымша
басқару дискі апертураны басқарады. Егер
On (Қосулы) күйі таңдалса, басты басқару
дискі апертураны басқарады жəне
қосымша басқару дискі ысырма жылдамдығын басқарады. Егер
On (Mode A) (Қосулы (А режимі)) параметрі таңдалған болса,
басты басқауру дискі тек A экспозиция режимінде апертураны
орнату үшін пайдаланылады.
U
267
• Aperture setting (Апертура параметрі): егер Sub-command
dial (Қосымша басқару дискі) таңдалса, апертураны тек
қосымша басқару дискімен (немесе Change main/sub (Негізгі/
қосымша дискіні өзгерту) параметрі үшін On (Қосулы) күйі
таңдалса, басты басқару дискімен) реттеуге болады. Aperture
ring (Апертура сақинасы) параметрі таңдалған болса,
апертураны тек объективтің апертура сақинасының көмегімен
реттеуге болады жəне фотокамераның апертура дисплейі
апертураны 1 ЭМ қадамдарымен көрсетеді (G жəне Е түріне
жататын объективтердің апертурасы əлі де қосымша басқару
дискін пайдаланып орнатылады). Таңдалған параметрге
қарамастан, микропроцессормен жабдықталмаған объектив
бекітілгенде, апертура сақинасын пайдалану керек екенін
ескеріңіз.
• Menus and playback (Мəзірлер жəне қарау): егер Off
(Өшірулі) күйі таңдалған болса, толық өлшемде қарау кезінде
көрсетілетін суретті таңдау, сурет нобайларын белгілеу жəне
мəзірлерді шарлау үшін мульти селектор пайдаланылады. Егер
On (Қосулы) немесе On (image review excluded) (Қосулы
(кескінді тексере қарау қосылмаған)) параметрі таңдалса,
толық өлшемде қарау кезінде көрсетілетін суретті таңдау, сурет
нобайын қарау кезінде жүгіргіні солға немесе оңға жылжыту
жəне мəзірді белгілеу жолағын жоғары немесе төмен
жылжытқанда негізгі басқару дискін пайдалануға болады.
Қосымша басқару дискі толық өлшемде қарауда қосымша
фотосурет туралы мəліметті көрсету жəне сурет нобайын қарау
кезінде жүгіргіні жоғары немесе төмен жылжыту үшін
пайдаланылады. Кескінді тексере қарау кезінде басқару
дискілерін пайдалануды болдырмау үшін On (image review
excluded) (Қосулы (Кескінді тексере қарау қосылмаған))
параметрін таңдаңыз. Мəзірлер көрсетілгенде, қосымша
басқару дискін оңға бұрау таңдалған параметр үшін қосымша
мəзірді көрсетеді, оны солға бұрғанда алдыңғы мəзірді
көрсетеді. Таңдау жасау үшін 2 немесе J түймешігін басыңыз.
U
268
f8: Release Button to Use Dial
(Дискіні пайдалану үшін
түймешікті босату)
G түймешігі ➜ A Қолданушы
параметрлерінің мəзірі
Yes (Иə) жауабын таңдау əдетте W (M), X (T), L (U), АФ
режимі немесе D түймесін ұстап, басқару дискін бұру арқылы
жасалатын реттеулерді түймені жібергеннен кейін басқару дискін бұру
арқылы жасауға мүмкіндік береді (сондай-ақ, бұл f4, Assign Fn button
(Fn түймешігін тағайындау), f5, Assign preview button (Алдын ала
қарау түймешігін тағайындау) немесе f6 Assign AE-L/AF-L button
(АЭ-Қ/АФ-Қ түймешігін тағайындау) қолданушы параметрін
пайдаланып Choose image area (Кескін аумағын таңдау), Choose
non-CPU lens number (Микропроцессормен жабдықталмаған
объективтің нөмірін таңдау) немесе Auto ISO sensitivity control
(ISO сезімталдықты автоматты түрде басқару) функциясынан
басқа «+ басқару дискілері» функциясы тағайындалған Fn, Pv жəне
A AE-L/AF-L (АЭ-Қ/АФ/Қ) түймешіктеріне қатысты). Параметр əсер
етілген түймешіктердің кез келгені қайта басылғанда, күту режимінің
таймері біткенде немесе ысырманы босату түймешігі жартылай
басылғанда аяқталады.
f9: Slot Empty Release Lock
(Ұяшық бос кезде босату құлпы)
G түймешігі ➜ A Қолданушы
параметрлерінің мəзірі
Enable release (Босатуды қосу) параметрі таңдалған болса,
жад картасы салынбай, ешбір сурет түсірілмей тұрғанда
(дегенмен олар демо режимде мониторда көрсетіледі) ысырма
босатылады. Release locked (Босату мүмкіндігі құлыптаулы)
пəрменін таңдағанда, ысырманы босату түймешігі фотокамераға
жад картасы салған кезде ғана жұмыс істейді.
f10: Reverse Indicators (Кері
индикаторлар)
G түймешігі ➜ A Қолданушы
параметрлерінің мəзірі
Егер
(W) параметрі таңдалса, көріністапқыштағы
жəне ақпараттық дисплейдегі экспозиция индикаторлары сол жақта
теріс мəндермен жəне оң жақта оң мəндермен көрсетіледі. Оң
мəндерді сол жақта жəне теріс мəндерді оң жақта көрсету үшін
(V) параметрін таңдаңыз.
U
269
f11: Easy Shutter-speed Shift
(Ысырма жылдамдығын оңай
жылжыту)
G түймешігі ➜ A Қолданушы
параметрлерінің мəзірі
Егер On (Қосулы) күйі таңдалса, негізгі басқару дискін ± 2/3 ЭМ
1/3 ЭМ қадамдарымен ысырма жылдамдығының дискімен
таңдалған ысырма жылдамдығын реттеу үшін пайдалануға
болады. Егер ысырма жылдамдығы 4 (4 с, қызыл түспен
белгіленген) мəніне орнатылса, басты басқару дискін 30 с дейін
баяу ысырманың жылдамдықтарын таңдау үшін пайдалануға
болады.
U
270
B Баптау мəзірі:
фотокамераны баптау
Баптау мəзірін көрсету үшін G түймешігін басып, B (баптау мəзірі)
қойындысын таңдаңыз.
G түймешігі
Баптау мəзірі келесі параметрлерді қамтиды:
Параметр
Format memory card (Жад
картасын пішімдеу)
Monitor brightness (Монитор
жарықтығы)
Auto info display (Автоматты
ақпарат дисплейі)
Clean image sensor (Кескін
сенсорын тазалау)
Lock mirror up for cleaning
(Тазалау үшін айнаны
көтерілген күйде құлыптау) 1
Image Dust Off ref photo
(Кескіндегі тозаң іздерін
кетіруге арналған сурет үлгісі)
Flicker reduction
(Жыпылықтауды азайту)
Time zone and date (Уақыт
белдеуі жəне күн)
Language (Тіл)
Auto image rotation (Кескінді
автоматты түрде айналдыру)
Image comment (Кескін туралы
аңғартпа)
Параметр
0
272
273
273
329
331
274
276
276
277
277
278
Copyright information (Авторлық
құқық туралы мəлімет)
Save/load settings
(Параметрлерді сақтау/жүктеу)
Virtual horizon (Виртуалды
көкжиек)
Non-CPU lens data
(Микропроцессормен
жабдықталмаған объектив
деректері)
AF fine-tune (АФ дəл реттеу)
HDMI
Location data (Орын деректері)
Assign remote Fn button
(Қашықтан басқаратын Fn
түймешігін тағайындау)
Wireless mobile adapter
(Сымсыз мобильді адаптер)
Eye-Fi upload (Eye-Fi картасына
жүктеу) 2
Firmware version (Бағдарлама
жасақтамасының нұсқасы)
1 Батарея қуаты төмен кезде қол жетімді емес.
2 Үйлесімді Eye-Fi жад картасы салынған кезде ғана көрсетіледі (0 285).
0
279
280
282
163
283
223
170
284
284
285
286
U
A Сонымен қатар келесіні қараңыз
Мəзірдің əдепкі мəндері 228 бетте берілген.
271
Format Memory Card (Жад
картасын пішімдеу)
G түймешігі ➜ B баптау мəзірі
Жад карталарын алғаш пайдаланудан бұрын немесе өзге
құрылғыларда пішімделгеннен кейін пішімдеу қажет. Картаны
төменде айтылғандай пішімдеңіз.
D
Жад карталарын пішімдеу
Жад карталарын пішімдеу олардың ішіндегі деректерді біржола
өшіреді. Жалғастырмас бұрын сақтағыңыз келетін фотосуреттерді
немесе өзге деректерді компьютерге көшіріп алуды ұмытпаңыз
(0 211).
1
Yes (Иə) пəрменін
белгілеңіз.
Жад картасын пішімдемей
шығу үшін No (Жоқ) пəрменін
белгілеп, J түймешігін
басыңыз.
2
U
272
J түймешігін басыңыз.
Пішімдеуді бастау үшін J түймешігін
басыңыз. Пішімдеу аяқталғанша жад
картасын суырмаңыз немесе қуат көзін
суырмаңыз немесе ажыратпаңыз.
Monitor Brightness (Монитор
жарықтығы)
G түймешігі ➜ B баптау мəзірі
Қарау, мəзірлер жəне ақпараттық дисплей
үшін монитор жарықтығын таңдау үшін 1
немесе 3 түймешігін басыңыз. Жарықтылық
жоғарырақ болуы үшін үлкендеу мəндерді,
жарықтылық азырақ болуы үшін төмендеу
мəндерді таңдаңыз.
A Сонымен қатар келесіні қараңыз
Тікелей көрініс режимінде монитор жарықтығын реттеуге қатысты
ақпарат алу үшін 179-бетті қараңыз.
Auto Info Display (Автоматты
ақпарат дисплейі)
G түймешігі ➜ B баптау мəзірі
Егер Auto info display (Автоматты ақпарат дисплейі)
таңдалса, ысырманы босату түймешігі жартылай басылғаннан
кейін бастапқы орнына қайта келген кезде, суретке түсіру
ақпараты автоматты түрде монитордан көрінеді.
U
273
Image Dust Off Ref Photo
(Кескіндегі тозаң іздерін
кетіруге арналған сурет үлгісі)
G түймешігі ➜ B баптау мəзірі
Capture NX 2 (бөлек сатылады; қосымша ақпарат алу үшін Capture NX 2
нұсқаулығын қараңыз) ішіндегі кескіндегі тозаң іздерін кетіру параметрінің
анықтамалық деректерін алыңыз.
Image Dust Off ref photo (Кескіндегі тозаң іздерін кетіруге арналған
сурет үлгісі) фотокамераға кірістірілген микропроцессоры бар объектив
бекітілген кезде ғана қол жетімді болады. Фокустық қашықтығы кемінде
50 мм, DX-емес объективті пайдалану ұсынылады. Масштабтау
объективін пайдаланған кезде, максималды ұлғайтуды орнатыңыз.
1
Бастау параметрін таңдаңыз.
Келесі параметрлердің біреуін
белгілеп, J түймешігін басыңыз.
Кескіндегі тозаң іздерін кетіру
анықтамалық деректерін алмай
шығу үшін G түймешігін басыңыз.
• Start (Бастау): оң жақтағы хабар
көрсетіледі жəне көріністапқыш пен басқару
панелінде «rEF» жазуы пайда болады.
• Clean sensor and then start (Сенсорды
тазалау жəне бастау): осы параметрді
кескін сенсорын жұмысты бастамай тұрып
тазалау үшін таңдаңыз. Оң жақтағы хабар
көрсетіледі жəне тазалау аяқталған кезде
көріністапқыш пен басқару панелінде «rEF»
жазуы пайда болады.
2
U
Біркелкі ақ түсті нысанды көріністапқыштағы жақтау
ішіне алыңыз.
Объективті жарығы жақсы, біркелкі ақ түсті нысаннан он
сантиметрдей қашықтықта орналастырып, көріністапқыштағы жақтау
ішіне тек нысанның өзін алыңыз, содан кейін ысырманы босату
түймешігін жартылай басыңыз.
Автофокус режимінде, фокус шексіздікке өздігінен орнатылады;
қолмен реттелетін фокус режимінде, фокусты шексіздікке қолмен
орнатыңыз.
274
3
Шаң-тозаңды кетіру анықтамалық дерегін алыңыз.
Кескіндегі тозаң іздерін кетіру анықтамалық деректерін алу
үшін ысырманы босату түймешігін жартылай басыңыз.
Ысырманы босату түймешігі басылғанда монитор сөнеді.
Егер нысан нашар жарықтандырылған болса, бұрмалануды
азайту əрекеті орындалатынын жəне оның жазу уақытын
арттыратынын ескеріңіз.
Егер анықтамалық нысан тым жарық
немесе тым күңгірт болса, фотокамера
кескіндегі тозаң іздерін кетіру
анықтамалық деректерін ала алмауы
мүмкін, бұл жағдайда оң жақта
көрсетілген хабар көрсетіледі. Басқа
анықтамалық нысанды таңдаңыз жəне
үдерісті 1-қадамнан бастап қайталаңыз.
D
Кескін сенсорын тазалау
Кескін сенсорын тазалау алдында жазылған тозаң іздерін кетіру
анықтамалық деректерін, кескін сенсорын тазалау аяқталғаннан кейін
түсірілген фотосуреттермен пайдалану мүмкін емес. Clean sensor and
then start (Сенсорды тазалап, бастау) параметрін кескіндегі тозаң
іздерін кетіру анықтамалық деректерін бар фотосуреттермен
пайдаланбаған кезде ғана таңдаңыз.
D
Кескіндегі тозаң іздерін кетіру анықтамалық деректері
Ұқсас анықтамалық деректерді басқа обьектив
немесе басқа апертураны қолданып түсірген
фотосуреттерде пайдалануға болады.
Анықтамалық кескіндерді компьютерлік кескін
қарауға арналған бағдарламалық жасақтаманы
пайдаланып қарау мүмкін емес. Анықтамалық
кескіндерді фотокамерада қараған кезде
координаттық тор көрсетіледі.
U
275
Flicker Reduction
(Жыпылықтауды азайту)
G түймешігі ➜ B баптау мəзірі
Тікелей көрініс режимінде флюоресцентті немесе сынапты шам
жарығы астында түсірген кезде жыпылықтау мен жолақтануды
азайтады. Фотокамераға дұрыс жиілікті автоматты түрде
таңдауға рұқсат ету үшін Auto (Авто) параметрін таңдаңыз
немесе жиілікті жергілікті айнымалы ток көзінің жиілігіне қолмен
сəйкестендіріңіз.
A
Flicker Reduction (Жыпылықтауды азайту)
Егер Auto (Авто) қажетті нəтижелерді бермесе жəне егер жергілікті
қуат көзінің жиілігін білмесеңіз, 50 жəне 60 Гц параметрлерінің екеуін де
тексеріп, ең жақсы нəтижелерді беретінін таңдаңыз. Нысан тым жарық
болса, жыпылықтауды азайту қалаған нəтижелерді бермеуі мүмкін, бұл
жағдайда кішірек апертураны (жоғарырақ f саны) таңдаған жөн болады.
Time Zone and Date (Уақыт
белдеуі жəне күн)
G түймешігі ➜ B баптау мəзірі
Уақыт белдеулерін өзгертіңіз, фотокамера сағатын орнатыңыз,
күннің көріну ретін таңдаңыз жəне жазғы уақытты қосыңыз
немесе өшіріңіз (0 27).
U
276
Параметр
Time zone
(Уақыт
белдеуі)
Date and time
(Күн жəне
уақыт)
Date format
(Күн пішімі)
Daylight
saving time
(Жазғы уақыт)
Сипаттама
Уақыт белдеуін таңдаңыз. Фотокамера сағаты жаңа
уақыт белдеуіндегі уақытқа сай автоматты түрде
орнатылады.
Фотокамера сағатын орнатыңыз. Сағат орнатылмаса,
ақпараттық дисплейде жыпылықтайтын Y белгішесі
пайда болады.
Күннің, айдың жəне жылдың көріну ретін таңдаңыз.
Жазғы уақытты қосыңыз немесе өшіріңіз. Фотокамера
сағаты өздігінен бір сағат алға немесе бір сағат артқа
ауысады. Əдепкі параметр Off (Өшірулі).
Language (Тіл)
G түймешігі ➜ B баптау мəзірі
Фотокамера мəзірлері мен хабарларына арналған тілді
таңдаңыз.
Auto Image Rotation (Кескінді
автоматты түрде айналдыру)
G түймешігі ➜ B баптау мəзірі
On (Қосулы) күйі таңдалған кезде түсірілген фотосуреттер
фотокамера бағдарына қатысты мəліметті қамтиды, бұл оларды
қарау (0 187) немесе ViewNX 2 (бірге келген) немесе Capture NX 2
(бөлек сатылады; 0 325) бағдарламасында қарау кезінде
автоматты түрде айналдыруға мүмкіндік береді. Келесі бағдарлар
жазылады:
Пейзаждық (кең)
бағдар
Фотокамера 90° сағат
тілінің бағытымен
айналады
Фотокамера 90° сағат
тілінің бағытына
қарсы айналады
Off (Өшірулі) күйі таңдалған кезде фотокамера бағдары
жазылмайды. Бұл параметрді объективті жоғары немесе төмен
қаратып панорамалаған немесе фотосуреттер түсірген кезде
таңдаңыз.
A
Rotate Tall (Тік суретті бұру)
Қарау кезінде «ұзын» (портрет бағдарындағы) фотосуреттерді
автоматты түрде айналдыру үшін қарау мəзірінен Rotate tall (Тік
кескіндерді айналдыру) параметрі үшін On (Қосулы) күйін таңдаңыз
(0 233).
U
277
Image Comment (Кескін
туралы аңғартпа)
G түймешігі ➜ B баптау мəзірі
Жаңа фотосуреттер түсірілген кезде оларға аңғартпа қосып
отырыңыз. Аңғартпаларды метадеректер ретінде ViewNX 2
(жинаққа кіреді) немесе Capture NX 2 (бөлек сатылады; 0 325)
бағдарламасында қарауға болады. Аңғартпаны, сондай-ақ,
фотосурет туралы мəлімет дисплейіндегі түсірілген сурет
деректерінің бетінде көруге болады (0 193).
• Done (Аяқталды): өзгерістерді сақтап, баптау мəзіріне
оралыңыз.
• Input comment (Анғартпа жазу): аңғартпаны 107-бетте
көрсетілгендей жазыңыз. Аңғартпалар ең көбі 36 таңбадан тұра
алады.
• Attach comment (Аңғартпаны тіркеу):
аңғартпаны барлық кейінгі фотосуреттерге
тіркеу үшін осы параметрді таңдаңыз.
Attach comment (Аңғартпаны тіркеу)
параметрін 2 түймешігін басып қосуға
жəне өшіруге болады.
U
278
Copyright Information
(Авторлық құқық туралы
мəлімет)
G түймешігі ➜ B баптау мəзірі
Жаңа фотосуреттер түсірілген кезде оларға авторлық құқық
туралы ақпарат қосып отырыңыз. Авторлық құқық туралы
ақпарат фотосурет туралы мəлімет дисплейінде көрсетілген
түсірілген сурет деректеріне қосылады (0 193) жəне оны
ViewNX 2 (бірге жеткізілген) немесе Capture NX 2 (бөлек
сатылады; 0 325) бағдарламасында метадерек ретінде көруге
болады.
• Done (Аяқталды): өзгерістерді сақтап, баптау мəзіріне
оралыңыз.
• Artist (Фотосуретші): фотосуретшінің атын 107-бетте
көрсетілгендей енгізіңіз. Фотосуретші аттары ең көбі 36
таңбадан тұруы керек.
• Copyright (Авторлық құқық): 107-бетте сипатталғандай
авторлық құқық иесінің атын енгізіңіз. Авторлық құқық иесінің
аты ең көбі 54 таңбадан тұруы керек.
• Attach copyright information (Авторлық
құқық мəліметін тіркеу): Авторлық құқық
мəліметтерін барлық кейінгі
фотосуреттерге тіркеу үшін осы
параметрді таңдаңыз. Attach copyright
information (Авторлық құқық туралы
ақпаратты тіркеу) параметрін белгілеп, 2
түймешігін басып қосуға жəне өшіруге болады.
D
Авторлық құқық туралы мəлімет
Əншінің немесе авторлық құқық иесінің аттарын рұқсатсыз
пайдалануына жол бермеу үшін фотокамераны басқа адамға бере тұру
немесе тапсыру алдында Attach copyright information (Авторлық
құқық туралы ақпаратты тіркеу) параметрі таңдалмағанын жəне
Artist (Əнші) жəне Copyright (Авторлық құқық) өрістері бос екенін
тексеріңіз. Nikon Copyright information (Авторлық құқық туралы
мəлімет) параметрін пайдаланудан туындайтын ешбір зақымдарға
немесе дауларға қатысты ешбір жауапкершілік көтермейді.
U
279
Save/Load Settings
(Параметрлерді сақтау/жүктеу)
G түймешігі ➜ B баптау мəзірі
Жад картасына келесі параметрлерді сақтау үшін Save settings
(Параметрлерді сақтау) пəрменін таңдаңыз (карта толы болса,
қате көрсетіледі). Бұл функцияны Df фотокамералары арасында
параметрлерді ортақ пайдалану үшін пайдаланыңыз.
Мəзір
Параметр
Playback display options (Қарау дисплейінің
параметрлері)
Image review (Кескінді тексере қарау)
Қарау
After delete (Өшіргеннен кейін)
Rotate tall (Тік суретті бұру)
Shooting menu bank (Суретке түсіру мəзірінің жинағы)
File naming (Файл атауы)
Image quality (Кескін сапасы)
Image size (Кескін өлшемі)
Image area (Кескін аумағы)
JPEG compression (JPEG сығымдалуы)
NEF (RAW) recording (NEF (RAW) жазу)
White balance (Ақ түс балансы) (дəл реттеу, бастапқы
параметрлері d-1–d-4-ке қойылған)
Түсірілген сурет
Set Picture Control (Picture Control режимін орнату)
(барлық
Color space (Түс кеңістігі)
жиынтықтар)
Active D-Lighting (Қосылған D-Lighting)
Vignette control (Виньетканы басқару)
Auto distortion control (Бұрмалануды автоматты
басқару)
Long exposure NR (Ұзақ экспозиция бұрмалануын
азайту)
High ISO NR (Жоғары ISO БА)
Auto ISO sensitivity control (ISO сезімталдықты
автоматты түрде басқару)
U
280
Мəзір
Қолданушы
параметрлері
(барлық
жинақтар)
Параметр
Барлық қолданушы параметрлері
Auto info display (Автоматты ақпарат дисплейі)
Clean image sensor (Кескін сенсорын тазалау)
Flicker reduction (Жыпылықтауды азайту)
Time zone and date (күн мен уақытты қоспайды)
Language (Тіл)
Auto image rotation (Кескінді автоматты түрде
айналдыру)
Image comment (Кескін туралы аңғартпа)
Copyright information (Авторлық құқық туралы
Баптау
мəлімет)
Non-CPU lens data (Микропроцессормен
жабдықталмаған объектив деректері)
HDMI
Location data (Орын деректері)
Assign remote Fn button (Қашықтан басқаратын Fn
түймешігін тағайындау)
Wireless mobile adapter (Сымсыз мобильді адаптер)
Eye-Fi upload (Eye-Fi картасына жүктеу)
My Menu/Recent Бүкіл My Menu (Менің мəзірім) элементтері
Settings (Менің Бүкіл соңғы параметрлер
мəзірім/Соңғы
параметрлер) Choose tab (Қойындыны таңдау)
Фотокамераның осы үлгісін пайдаланып сақталған
параметрлерді Load settings (Параметрлерді жүктеу) пəрменін
таңдау арқылы қалпына келтіруге болады. Save/load settings
(Параметрлерді сақтау/жүктеу) пəрмені фотокамераға жад
картасы жад салынғанда ғана қол жетімді екенін жəне Load
settings (Параметрлерді жүктеу) параметрі картаның сақталған
параметрлері бар болса ғана қол жетімді екенін ескеріңіз.
A
Сақталған параметрлер
Параметрлер NCSETUPD деп аталатын файлда сақталады. Файл
атауы өзгертілсе, фотокамера параметрлерді жүктей алмайды.
U
281
Virtual Horizon (Виртуалды
көкжиек)
G түймешігі ➜ B баптау мəзірі
Фотокамераның еңкейту сенсорынан алынған ақпарат негізінде
айналдыру жəне деңгей ақпаратын көрсетіңіз. Егер фотокамера
солға да, оңға да еңкейтілмесе, айналдыру анықтамалық сызығы
жасыл түспен көрсетіледі, егер фотокамера алға да, артқа да
еңкейтілмесе, дисплейдің ортасындағы нүкте жасыл түспен
жанады. Əр бөлім 5° тең.
Фотокамераның
деңгейі
Фотокамера солға
немесе оңға
еңкейтілген
Фотокамера алға
немесе артқа
еңкейтілген
D
Фотокамераны еңкейту
Фотокамера алға немесе артқа сүйір бұрышпен еңкейтілгенде,
виртуалды көкжиек дисплейі дəл болмайды. Егер фотокамера
еңкейтуді өлшей алмаса, еңкейту мөлшері көрсетілмейді.
A Сонымен қатар келесіні қараңыз
Көріністапқышта айналдыру индикаторын қарау туралы ақпаратты f4
(Assign Fn button (Fn түймешігін тағайындау); 0 263, 265)
қолданушы параметрі бөлімінен қараңыз. Тікелей көріністе виртуалды
көкжиекті көрсету туралы ақпаратты 182-беттен қараңыз.
U
282
AF Fine-tune (АФ дəл реттеу)
G түймешігі ➜ B баптау мəзірі
12 объектив түріне дейін фокусты дəл реттеңіз. АФ реттеу
жағдайлардың көпшілігінде ұсынылмайды жəне ол қалыпты
фокустауға кедергі келтіруі мүмкін; тек қажет кезде пайдаланыңыз.
Параметр
AF fine-tune
(On/Off) (АФ
дəл реттеу
(Қосулы/
Өшірулі))
Saved value
(Сақталған
мəн)
Default
(Əдепкі)
Сипаттама
• On (Қосулы): АФ реттеуді қосу.
• Off (Өшірулі): АФ реттеуді өшіру.
Ағымдағы объектив үшін АФ
Фокус нүктесін
реттеу (микропроцессормен
фотокамерадан
Ағымдағы
жабдықталған объективтер
мəн
ғана). +20 мен –20 арасындағы алыстатыңыз.
мəнді таңдау үшін 1 немесе 3
түймешігін басыңыз. 12
объектив түріне дейінгі
мəндерді сақтауға болады.
Обьективтің əр түрі үшін тек бір
ғана мəнді сақтауға болады.
Ағымдағы объектив үшін
алдында сақталған мəн
Фокустық нүктені Алдыңғы
болмаса пайдаланылатын АФ
фотокамераға
мəн
реттеу мəнін таңдаңыз (тек
қарай
объективпен жабдықталған
жылжытыңыз.
объективтер).
Алдында сақталған АФ реттеу мəндерін тізеді. Объективті
тізімнен жою үшін қалаған объективті белгілеп, O түймешігін
басыңыз. Объектив идентификаторын өзгерту үшін (мысалы,
Saved value (Сақталған мəн) параметрін əр түрге жататын
бір ғана объективпен пайдалану мүмкін болғандықтан, бір
түрге жататын басқа объективтерден ажырату үшін
объективтің сериялық нөмірінің соңғы екі цифрымен бірдей
идентификаторды таңдау үшін), қалаған объективті белгілеп,
2 түймешігін басыңыз.
List saved
values
(Сақталған
мəндерді тізіп
Оң жақта көрсетілген мəзір
көрсету)
көрсетіледі; 1 немесе 3 түймешігін
басып идентификаторды таңдаңыз
жəне өзгертулерді сақтап, шығу үшін
J түймешігін басыңыз.
U
283
D АФ реттеу
АФ реттеу қолданылғанда, фотокамера ең аз ауқымда немесе
шексіздікте фокустай алмауы мүмкін.
D
Тікелей көрініс
Тікелей көрініс кезінде автофокусқа реттеу қолданылмайды.
A
Saved value (Сақталған мəн)
Обьективтің əр түрі үшін тек бір ғана мəнді сақтауға болады. Егер
телескопиялық түрлендіргіш пайдаланылса, объектив пен
телескопиялық түрлендіргіштің əр тіркесімі үшін бөлек мəндерді
сақтауға болады.
Assign Remote Fn Button
(Қашықтан басқаратын Fn
түймешігін тағайындау)
G түймешігі ➜ B баптау мəзірі
Fn түймешіктері орындайтын рөлдерді, WR-1
жəне WR-T10 (0 325) опциялық сымсыз
қашықтан басқару құралдары үшін таңдаңыз.
Wireless Mobile Adapter
(Сымсыз мобильді адаптер)
G түймешігі ➜ B баптау мəзірі
Қосымша WU-1a сымсыз мобильді адаптер (0 324)
фотокамераның USB ұяшығына жалғанған кезде,
фотокамераның смарт құрылғылармен сымсыз қосылым
орнататын-орнатпайтынын таңдаңыз.
U
284
Параметр
Сипаттама
Enable Wireless Mobile Utility іске қосылған смарт құрылғыларға
(Қосу)
сымсыз қосылымдар мүмкіндігін қосыңыз.
Смарт құрылғылардың сымсыз қосылымдарын
ажыратыңыз. Бұл параметрді сымсыз құрылғыларды
Disable
пайдалануға тыйым салынған орындарда таңдаңыз. Бұл
(Ажырату)
параметрді таңдау фотокамера батареясының тұтынылуын
азайтады.
Eye-Fi Upload (Eye-Fi
картасына жүктеу)
G түймешігі ➜ B баптау мəзірі
Бұл параметр фотокамераға Eye-Fi жад картасы (үшінші тарап
өндірушілерінен бөлек алынады) салынған болса ғана
көрсетіледі. Фотосуреттерді алдын ала таңдалған орынға жүктеу
үшін Enable (Қосу) параметрін таңдаңыз. Сигнал күші жеткіліксіз
болса, суреттердің жүктелмейтінін ескеріңіз.
Сымсыз құрылғыларға қатысты барлық жергілікті заңдарды
сақтаңыз жəне сымсыз құрылғыларды пайдалану тыйым
салынған жерлерде Disable (Ажырату) пəрменін таңдаңыз.
Eye-Fi картасы салынған кезде, оның күйі
ақпараттық дисплейдегі белгіше арқылы
көрсетіледі:
• d: Eye-Fi картасына жүктеу ажыратылған.
• e: Eye-Fi картасына жүктеу мүмкіндігі
қосылған, бірақ жүктеуге болатын суреттер
жоқ.
• f (статикалық): Eye-Fi жүктеу мүмкіндігі қосылған; жүктеудің
басталуы күтілуде.
• f (жанданған): Eye-Fi картасына жүктеу қосылған; деректер
жүктелуде.
• g: Қате — фотокамера Eye-Fi картасын басқара алмайды. Егер
басқару панелінде немесе көріністапқышта жыпылықтайтын
W пайда болса, 349;-бетті қараңыз; егер осы индикатор
жыпылықтап тұрмаса, суреттерді əдеттегідей түсіруге болады,
бірақ Eye-Fi параметрлерін өзгерту мүмкін болмауы мүмкін.
U
285
D Eye-Fi карталары
Disable (Ажырату) параметрі таңдалған кезде Eye-Fi карталары
сымсыз сигналдар беруі мүмкін. Егер мониторда ескерту көрсетілсе
(0 349), фотокамераны өшіріп, картаны алыңыз.
Eye-Fi картасымен бірге берілген нұсқаулықты қарап, сұрауларыңызды
өндірушіге жіберіңіз. Фотокамераны Eye-Fi карталарын қосу жəне өшіру
үшін пайдалануға болады, бірақ ол басқа Eye-Fi функцияларына
қолдау көрсетпеуі мүмкін.
Кей карталар кейбір елдерде немесе аймақтарда қол жетімді болмауы
мүмкін; қосымша ақпаратты өндірушіден алыңыз. Eye-Fi карталары тек
сатып алған елде пайдалануға арналған. Eye-Fi картасының
бағдарламалық жасақтамасының соңғы нұсқасына жаңартылғанына
көз жеткізіңіз.
A
Eye-Fi карталарын нүкте-нүкте байланысы режимінде
пайдалану
Нүкте-нүкте байланысы режиміне қолдау көрсететін Eye-Fi карталарын
жалғаған кезде қосымша уақыт қажет болуы мүмкін. c2 (Standby timer
(Күту режимінің таймері), 0 251) қолданушы параметрін 30 с немесе
одан ұзағырақ уақытқа орнатыңыз.
Firmware Version (Бағдарлама
жасақтамасының нұсқасы)
G түймешігі ➜ B баптау мəзірі
Ағымдағы фотокамераның бағдарлама жасақтамасының
нұсқасын қараңыз.
U
286
N Өңдеу мəзірі: өңделген
көшірмелерді жасау
Өңдеу мəзірін көрсету үшін G түймешігін басыңыз жəне
N (өңдеу мəзірі) қойындысын таңдаңыз.
G түймешігі
Өңдеу мəзіріндегі параметрлер бар суреттердің кадр шеттері
кесілген немесе өңделген көшірмелерін жасау үшін
пайдаланылады. Өңдеу мəзірі фотокамераға суреттері бар жад
картасы салынған кезде ғана көрсетіледі.
Параметр
i D-Lighting
0
291
Red-eye correction
j (Қызыл көз əсерін
k
l
m
n
o
7
8
&
түзету)
Trim (Кадр шеттерін
кесу)
Monochrome
(Монохромды)
Filter effects (Сүзгі
əсерлері)
Color balance (Түс
балансы)
Image overlay (Кескін
үстіне қабаттау) 1
NEF (RAW) processing
(NEF (RAW) өңдеу)
Resize (Өлшемін өзгерту)
Quick retouch (Жылдам
өңдеу)
292
293
294
295
Параметр
e Straighten (Түзу ету)
(
)
f
g
h
296
297
300
302
304
i
u
p
Distortion control
(Бұрмалануды басқару)
Fisheye (Балық көзі
түріндегі объектив)
Color outline (Түс жиегі)
Color sketch (Түрлі-түсті
сызба)
Perspective control
(Перспективаны
басқару)
Miniature effect
(Миниатюра əсері)
Selective color
(Таңдамалы түс)
Side-by-side comparison
(Жанына қойып
салыстыру) 2
0
304
305
305
306
306
307
308
309
311
U
1 G түймешігін басып, N қойындысын таңдау арқылы ғана таңдауға болады.
2 Өңделген кескін немесе бастапқы сурет көрсетілген кезде P түймешігін
толық өлшемде қарау режимінде басса ғана қол жетімді.
287
D Көшірмелерді өңдеу
Параметрлердің көпшілігін басқа өңдеу параметрлерін пайдаланып
жасалған көшірмелерге қолдануға болады, дегенмен Image overlay
(Кескін үстіне қабаттау) параметрін қоспағанда, əр параметрді тек бір
рет қолдануға болады (бірнеше өңдеу егжей-тегжейдің жоғалуына
əкелуі мүмкін екенін ескеріңіз). Ағымдағы кескінге қолданылуы мүмкін
емес параметрлер сұр түске боялады жəне қол жетімді болмайды.
A
Кескін сапасы
Trim (Кадр шеттерін кесу), Image overlay (Кескін үстіне қабаттау),
NEF (RAW) processing (NEF (RAW) өңдеуі) жəне Resize (Өлшемін
өзгерту) арқылы жасалған көшірмелерді қоспағанда, JPEG
кескіндерінен жасалған көшірмелердің өлшемі мен сапасы бастапқы
суретпен бірдей болады, ал NEF (RAW) фотосуреттерінен жасалған
көшірмелер үлкен жоғары сапалы JPEG кескіндері ретінде сақталады
жəне TIFF (RGB) фотосуреттерінен жасалған көшірмелер сапалы JPEG
кескіндері ретінде, бастапқы өлшемдерін сақтап сақталады. Өлшем
басымдығы бар сығымдалу көшірмелер JPEG пішімінде сақталғанда
пайдаланылады.
U
288
Өңделген көшірмелер жасау
Өңделген көшірме жасау үшін:
1
Өңдеу мəзірінде элементті
таңдаңыз.
Элементті белгілеу үшін 1
немесе 3 түймешігін басыңыз,
таңдау үшін 2 түймешігін
басыңыз.
2
Суретті таңдаңыз.
Суретті белгілеңіз жəне J
түймешігін басыңыз.
Белгіленген суретті толық
экранда көру үшін X (T)
түймешігін басып ұстап
тұрыңыз.
A
Өңдеу
NEF + JPEG (0 56) кескін сапасы параметрлерінде жазылған
фотосуреттердің тек NEF (RAW) пішіміндегі кескіндері ғана
өңделеді. Фотокамера өзге құрылғылардың көмегімен жасалған
кескіндерді көрсете немесе өңдей алмауы мүмкін.
3
Өңдеу параметрлерін таңдаңыз.
Қосымша мəлімет алу үшін таңдалған
элементке арналған бөлімді қараңыз.
Өңделген көшірмені жасамай шығу үшін
G түймешігін басыңыз.
A Мониторды өшіруді кешіктіру
Қысқа уақыт ішінде ешбір əрекет орындалмаса, монитор өшеді
жəне жұмыс тоқтатылады. Кез келген сақталмаған өзгертулер
жоғалады. Монитор қосулы қалатын уақытты ұзарту үшін c4
(Monitor off delay (Мониторды өшіруді кешіктіру); 0 253)
қолданушы параметрі үшін мəзірді ұзағырақ көрсету уақытын
таңдаңыз.
U
289
4
Өңделген көшірме
жасаңыз.
Өңделген көшірме жасау үшін
J түймешігін басыңыз.
Өңделген көшірмелер o
белгішесімен көрсетіледі.
A
Өңделген көшірмелерді қарау кезінде жасау
Өңделген көшірмелерді қарау кезінде де жасауға болады.
Суретті толық
өлшемде қараңыз
жəне P түймешігін
басыңыз.
U
290
Параметрді
белгілеп, J
түймешігін басыңыз.
Өңделген көшірме
жасаңыз.
D-Lighting
G түймешігі ➜ N өңдеу мəзірі
D-lighting режимі көлеңкелерді жарықтандыратын, қараңғы
немесе артқы жағы жарықтандырылған фотосуреттер үшін
тамаша параметр.
Дейін
Кейін
Орындалатын түзету көлемін таңдау үшін 1
немесе 3 түймешігін басыңыз. Əсерді өңдеу
дисплейінде алдын-ала қарауға болады.
Фотосуретті көшіру үшін J түймешігін
басыңыз.
U
291
Red-Еye Correction (Қызыл көз
əсерін түзету)
G түймешігі ➜ N өңдеу мəзірі
Бұл параметр жарқыл беретін «қызыл көз əсерін» түзету үшін
пайдаланылады жəне жарқыл арқылы түсірілген фотосуреттерде
ғана қол жетімді болады. Қызыл көз əсерін түзету үшін таңдалған
фотосуретті өңдеу дисплейінде алдын-ала қарауға болады.
Қызыл көз əсерін түзету əсерлерін растаңыз жəне мына кестеде
сипатталғандай көшірме жасаңыз. Қызыл көз əсерін түзетудің
үнемі күтілетін нəтижелерді бермеуі жəне қызыл көз əсері
тимеген кескін бөліктеріне өте сирек жағдайларда қолданылуы
мүмкін екенін ескеріңіз; жалғастырмас бұрын алдын-ала қарауды
мұқият тексеріңіз.
Əрекет
Пайдалану
Ұлғайту
X (T)
Кішірейту
W (M)
Кескіннің
өзге
аумақтарын
қарау
U
292
Ұлғайтуды
тоқтату
J
Көшірме
жасау
J
Сипаттама
Ұлғайту үшін X (T) түймешігін, кішірейту
үшін W (M) түймешігін басыңыз. Фотосурет
ұлғайтылған кезде, суреттің мониторда
көрінбейтін аумақтарын қарау үшін мульти
селекторды пайдаланыңыз. Кадрдың басқа
аумақтарына жылдам өту үшін мульти
селекторды басып тұрыңыз. Ұлғайту
түймешіктері немесе мульти селектор
басылған кезде, шарлау терезесі көрінеді;
мониторда көруге болатын аумақ сары
жиекпен белгіленеді. Масштабтаудан шығу
үшін J түймешігін басыңыз.
Егер фотокамера таңдалған фотосуреттен
қызыл көзді анықтаса, оның əсерлерін азайту
мақсатында өңделген көшірме жасалады.
Егер фотокамера қызыл көз əсерін анықтай
алмаса, ешқандай көшірме жасалмайды.
Trim (Кадр шеттерін кесу)
G түймешігі ➜ N өңдеу мəзірі
Таңдалған фотосуреттің кесілген көшірмесін
жасаңыз. Таңдалған фотосурет сары түспен
боялған кесілген бөлігімен бірге көрсетіледі;
кесілген көшірмені келесі кестеде
сипатталғандай жасаңыз.
Əрекет
Пайдалану
Сипаттама
Кесілетін
бөліктің
Кесілетін бөліктің өлшемін азайту үшін
W (M)
өлшемін
W (M) түймешігін басыңыз.
азайту
Кесілетін
бөліктің
Кесілетін бөліктің өлшемін арттыру үшін
X (T)
өлшемін
X (T) түймешігін басыңыз.
арттыру
Кесілетін
3 : 2, 4 : 3, 5 : 4, 1 : 1 жəне 16 : 9
бөліктің
арақатынастарын ауыстыру үшін негізгі
арақатынасын
басқару дискін бұраңыз.
өзгерту
Кесуді орналастыру үшін мульти
Кесуді
селекторды пайдаланыңыз. Кесілген
орналастыру
бөлікті қажетті орынға жылдам жылжыту
үшін басып ұстап тұрыңыз.
Ағымдағы кесілген бөлікті бөлек файл
Көшірме жасау
J
ретінде сақтаңыз.
A
Кесу: кескін сапасы мен өлшемі
NEF (RAW), NEF (RAW) + JPEG немесе TIFF
(RGB) фотосуреттерінен жасалған
көшірмелерде JPEG жоғары сапалы кескін
болады (0 55); JPEG фотосуреттерінен
жасалған кесілген көшірмелерде кескін сапасы
бастапқы суретпен бірдей. Көшірме өлшемі
кесу өлшеміне жəне арақатынасына қарай əр
түрлі болады жəне кесу дисплейінің жоғарғы сол жағында көрсетіледі.
A Кесілген көшірмелерді қарау
Кесілген көшірмелер көрсетілгенде ойнатуды масштабтау қол жетімді
болмауы мүмкін.
U
293
Monochrome (Монохромды)
G түймешігі ➜ N өңдеу мəзірі
Black-and-white (Қара жəне ақ түс), Sepia
(Сепия) немесе Cyanotype (Цианотипия)
(көк жəне ақ монохромды) фотосуреттерді
көшіріңіз.
Sepia (Сепия) немесе Cyanotype
(Цианотипия) таңдалған кескінді
алдын-ала қарауға мүмкіндік
береді; түс қанықтыра түсу үшін 1,
ал азайту үшін 3 түймешігін
басыңыз. Монохромды көшірме
жасау үшін J түймешігін басыңыз.
U
294
Қанығуын
арттыру
Қанығуын
азайту
Filter Effects (Сүзгі əсерлері)
G түймешігі ➜ N өңдеу мəзірі
Келесі сүзгі əсерлерінің ішінен таңдаңыз. Төменде сипатталғандай сүзгі
əсерлерін реттегеннен кейін фотосуретті көшіру үшін J түймешігін
басыңыз.
Параметр
Сипаттама
Суреттің көк түсін азайтатын түнгі
аспан жарығы сүзгісінің əсерін
Skylight (Түнгі
жасайды. Əсерді оң жақта көрініп
аспан жарығы)
тұрған мониторда алдын-ала қарауға
болады.
Көшірмеген «жылы» қызыл реңк
Warm filter
беретін жылы реңді сүзгі əсерлері бар
(Жылы түс
көшірме жасаңыз. Əсерді мониторда
сүзгісі)
алдын-ала қарауға болады.
Red intensifier Қызыл (Red intensifier (Қызыл
(Қызыл түсті
күшейткіші)), жасыл (Green
күшейту)
intensifier (Жасыл күшейткіші))
Green intensifier немесе көк (Blue intensifier (Көк
күшейткіші)) түстерін күшейтіңіз.
(Жасыл түсті
Əсерді арттыру үшін 1, ал азайту
күшейту)
Blue intensifier үшін 3 түймешігін басыңыз.
(Көк түсті
күшейту)
Жарық көздеріне жұлдыз əсерлерін
қосу.
• Number of points (Сандар): төрт,
алты немесе сегіз сандарын
таңдаңыз.
• Filter amount (Сүзгі саны): əсер
ететін жарық көздерінің жарықтығын
Cross screen
таңдаңыз.
(Жұлдызша
• Filter angle (Сүзгінің бұрышы):
əсері)
нүктелердің бұрышын таңдаңыз.
• Length of points (үктелердің ұзындығы): нүктелердің
ұзындығын таңдаңыз.
• Confirm (Растау): сүзгі əсерлерін алдын-ала қарау. Көшірмені
толық өлшемде алдын-ала қарау үшін X (T) түймешігін
басыңыз.
• Save (Сақтау): өңделген көшірме жасаңыз.
Жұмсақ сүзгі əсерін қосыңыз. Сүзгі
күшін таңдау үшін 1 немесе 3
түймешігін басыңыз.
Soft (Жұмсақ)
U
295
Color Balance (Түс балансы)
G түймешігі ➜ N өңдеу мəзірі
Түс балансы өзгертілген көшірмені төменде
көрсетілгендей жасау үшін мульти
селекторды пайдаланыңыз. Əсер
көшірмедегі реңк үлестірімін беретін қызыл,
жасыл жəне көк гистограммалармен (0 192)
бірге мониторда көрсетіледі.
Жасыл түс көлемін көбейту
Өңделген көшірме жасау
Көк түс көлемін көбейту
Сары түстің көлемін көбейту
Қою қызыл түс көлемін көбейту
A
Масштабтау
Мониторда көрінген суретті масштабтау үшін
X (T) түймешігін басыңыз. Гистограмма
мониторда көрінетін кескін бөлігіне арналған
деректерді ғана көрсету үшін жаңартылады.
Кескін ұлғайтылған кезде түс балансы мен
масштабтау арасында ажырата қосу үшін
L (U) түймешігін басыңыз. Масштабтау
таңдалған кезде X (T) жəне W (M) түймешіктерімен үлкейтуге жəне
кішірейтуге жəне мульти селектор арқылы кескінді жүгіртуге болады.
U
296
Image Overlay (Кескін үстіне
қабаттау)
G түймешігі ➜ N өңдеу мəзірі
Кескін үстіне қабаттау мүмкіндігі бастапқы суреттерден бөлек
сақталатын жалғыз сурет жасау үшін бұрыннан бері бар екі
NEF (RAW) фотосуретін біріктіреді, фотокамера кескін
сенсорынан келген RAW деректерді қолданған кезде шығатын
нəтижелер сурет қолданбасында қабатталып жасалған
суреттерден анағұрлым жақсырақ болады. Жаңа сурет ағымдағы
кескін сапасында жəне өлшем баптауларында сақталады; үстіне
қабаттау жасау алдында кескін сапасы мен өлшемін орнатыңыз
(0 55, 58; барлық параметрлерге қолжетімді). NEF (RAW)
көшірмесін жасау үшін NEF (RAW) кескін сапасын таңдаңыз.
+
1
Image overlay (Кескін
үстіне қабаттау)
параметрін таңдаңыз.
Өңдеу мəзірінде Image overlay
(Кескін үстіне қабаттау)
параметрін белгілеп, 2
түймешігін басыңыз.
Оң жақтағы тілқатысу терезесі
Image 1 (1-кескін) белгіленіп
көрсетіледі; осы
фотокамерамен жасалған NEF
суреттерінің тізімін көрсету
үшін J түймешігін басыңыз.
U
297
2
298
Үстіне қабаттаудағы бірінші
фотосуретті белгілеу үшін
мульти селекторды
пайдаланыңыз. Белгіленген
суретті толық өлшемде қарау
үшін X (T) түймешігін басып,
ұстап тұрыңыз. Белгіленген фотосуретті таңдау жəне алдын-ала
қарау дисплейіне оралу үшін J түймешігін басыңыз.
3
Екінші суретті таңдаңыз.
4
Күшейтуді реттеңіз.
5
U
Бірінші кескінді таңдаңыз.
Таңдалған кескін Image 1 (1-кескін) ретінде көрсетіледі. Image 2
(2-кескін) параметрін белгілеп, J түймешігін басыңыз, содан
кейін 2-қадамда сипатталғандай екінші фотосуретті таңдаңыз.
Image 1 (1-кескін) немесе
Image 2 (2-кескін) параметрін
белгілеңіз жəне 0,1 жəне 2,0
арасындағы мəндерден күшеюді
таңдау үшін 1 немесе 3
түймешігін басып үстіне қабаттау
экспозициясын оңтайландырыңыз. Екінші кескін үшін
қайталаңыз. Əдепкі мəн 1,0; жартылай алу үшін 0,5 мəнін, ал екі
еселеу үшін 2,0 мəнін таңдаңыз. Əсерлерін Preview (Алдын ала
қарау) бағанынан көруге болады.
Үстіне қабаттауды алдынала қараңыз.
Меңзерді Preview (Алдын-ала
қарау) бағанына қою үшін 4
немесе 2 түймешігін басыңыз
жəне Overlay (Үстіне қабаттау)
тармағын белгілеу үшін 1
немесе 3 түймешігін басыңыз. Оң жақта көрсетілгендей үстіне
қабаттауды алдын-ала қарау үшін J түймешігін басыңыз
(алдын-ала қарауды көрсетпей үстіне қабаттауды сақтау үшін
Save (Сақтау) параметрін таңдаңыз). 4-қадамға оралып, жаңа
фотосуреттерді таңдау немесе күшейту параметрін реттеу үшін
W (M) түймешігін басыңыз.
6
Үстіне қабаттауды
сақтаңыз.
Үстіне қабаттауды сақтау үшін
алдын-ала қарау мүмкіндігі
көрініп тұрғанда J түймешігін
басыңыз. Үстіне қабаттау
жасалғаннан кейін, нəтижесінде пайда болатын кескін
мониторда толық өлшемде көрінеді.
D Image Overlay (Кескін үстіне қабаттау)
Бірдей кескін аумағы мен түс қалыңдығы бар NEF (RAW)
фотосуреттерді ғана біріктіруге болады.
Үстіне қабаттаудың фотосурет туралы мəліметі (соның ішінде
жазылған күні, өлшеу, ысырма жылдамдығы, апертура, суретке түсіру
режимі, экспозиция түзетілімі, фокустық қашықтық жəне кескін бағыты)
жəне ақ түс балансы мен Picture Control мəндері Image 1 (1-кескін)
үшін таңдалған фотосуретпен бірдей. Ағымдағы кескін аңғартпасы
сақталғанда үстіне қабаттауға қосылады; авторлық құқық мəліметтері,
дегенмен, көшірілмейді. NEF (RAW) пішімінде сақталған үстінгі
қабаттар NEF (RAW) recording (NEF (RAW) жазба) мəзірінде Type
(Түр) үшін таңдалған сығымдалуды пайдаланады жəне түпнсұсқа
кескіндердегідей бірдей түс қалыңдығы бар; JPEG үстіңгі қабаттары
өлшем басымдылығымен сығымдалуды пайдаланып сақталады.
U
299
NEF (RAW) Processing (NEF
(RAW) өңдеу)
G түймешігі ➜ N өңдеу мəзірі
NEF (RAW) фотосуреттердің JPEG пішіміндегі көшірмелерін
жасаңыз.
1
NEF (RAW) processing
(NEF (RAW) өңдеу)
параметрін таңдаңыз.
Өңдеу мəзіріндегі NEF (RAW)
processing (NEF (RAW) өңдеу)
пəрменін белгілеп, осы
фотокамера арқылы жасалған NEF (RAW) кескіндердің ғана
тізімін көрсететін суретті таңдауға мүмкіндік беретін
тілқатысу терезесін шығару үшін 2 түймешігін басыңыз.
2
U
300
Фотосуретті таңдаңыз.
Суретті белгілеңіз (белгіленген
суретті толық экранда көру
үшін X (T) түймешігін басып
ұстап тұрыңыз). Белгіленген
фотосуретті таңдау жəне келесі
қадамға өту үшін J түймешігін басыңыз.
3
JPEG көшірмесі үшін параметрлерді таңдаңыз.
Төменде көрсетілген параметрлерді реттеңіз. Ақ түс балансы
мен виньеттеуді басқару бірнеше экспозициямен немесе
кескін үстіне қабаттаумен жасалған суреттерде қол жетімді
болмайтынын жəне экспозиция түзетілімін тек –2 жəне +2 ЭМ
аралығындағы мəндерге орнатуға болатынын ескеріңіз.
Picture Control торы суретті басқару элементтері реттелгенде
көрсетілмейді.
Image quality (Кескін сапасы) (0 55)
Image size (Кескін өлшемі) (0 58)
White balance (Ақ түс балансы)
(0 81)
Exposure compensation
(Экспозиция түзетілімі) (0 79)
Set Picture Control (Picture Control
орнату) (0 100)
High ISO NR (Жоғары ISO БА)
(0 242)
Color space (Түс кеңістігі) (0 240)
Vignette control (Виньетканы
басқару) (0 241)
D-Lighting (0 291)
4
Фотосуретті көшіріңіз.
Таңдалған фотосуреттің JPEG
көшірмесін жасау үшін EXE
параметрін белгілеп, J
түймешігін басыңыз
(фотосуретті көшірмей шығу
үшін G түймешігін басыңыз).
U
301
Resize (Өлшемін өзгерту)
G түймешігі ➜ N өңдеу мəзірі
Таңдалған фотосуреттердің кішкене көшірмелерін жасаңыз.
1
Resize (Өлшемін өзгерту)
пəрменін таңдаңыз.
Таңдалған кескіндердің
өлшемін өзгерту мақсатында
мəзірлерді шығару үшін G
түймешігін басып, өңдеу
мəзірінен Resize (Өлшемін өзгерту) пəрменін таңдаңыз.
2
Өлшемді таңдаңыз.
Choose size (Өлшемін
таңдау) пəрменін белгілеп, 2
түймешігін басыңыз.
Оң жақтағы параметрлер
көрсетіледі; параметрді
белгілеп, J түймешігін
басыңыз.
U
302
3
Суреттерді таңдаңыз.
Select image (Кескін таңдау)
опциясын белгілеп, 2
түймешігін басыңыз.
Оң жақтағы тілқатысу терезесі
көрсетіледі; мульти
селекторды пайдаланып
суреттерді белгілеңіз жəне
таңдау немесе таңдауын алу
үшін W (M) түймешігін басыңыз
(белгіленген суретті толық
экранда көру үшін X (T) түймешігін басып тұрыңыз).
Таңдалған суреттер 8 белгішесімен белгіленеді. Таңдау
аяқталған кезде J түймешігін басыңыз.
4
Өлшемі өзгерген көшірмелерді
сақтаңыз.
Растау терезесі көрсетіледі. Өлшемі
өзгертілген көшірмелерді сақтау үшін
Yes (Иə) жауабын белгілеп, J
түймешігін басыңыз.
A
Өлшемі өзгерген көшірмелерді қарау
Өлшемі өзгерген көшірмелер шыққан кезде, ойнатуды масштабтау
пайдалану мүмкін болмайды.
A
Кескін сапасы
NEF (RAW), NEF (RAW) + JPEG немесе TIFF (RGB) фотосуреттерінен
жасалған көшірмелерде JPEG жоғары сапалы кескін болады (0 55);
JPEG фотосуреттерінен жасалған көшірмелерде кескін сапасы
бастапқы суретпен бірдей.
U
303
Quick Retouch (Жылдам
өңдеу)
G түймешігі ➜ N өңдеу мəзірі
Қанығуы жəне контрасты түзетілген
көшірмелер жасаңыз. D-Lighting қараңғы
немесе артқы жағы жанып тұрған
нысандарды жарықтандыру үшін қажет
болған кезде қолданылады.
Түзету мөлшерін таңдау үшін 1 немесе 3
түймешігін басыңыз. Əсерді өңдеу дисплейінде алдын-ала
қарауға болады. Фотосуретті көшіру үшін J түймешігін басыңыз.
Straighten (Түзу ету)
G түймешігі ➜ N өңдеу мəзірі
Таңдалған кескіннің түзу етілген көшірмесін
жасаңыз. Кескінді шамамен 0,25 дəреже
еселігінде бес дəрежеге дейін сағат тілімен
бұрау үшін 2, оны сағат тіліне қарсы бұрау
үшін 4 түймешігін басыңыз (əсерді өңдеу
дисплейінде алдын-ала қарауға болады;
шаршы көшірме жасау үшін кескін шеттері
кесілетінін ескеріңіз). Фотосуретті көшіру үшін J түймешігін
басыңыз немесе көшірме жасамай қарау режиміне өту үшін K
түймешігін басыңыз.
U
304
Distortion Control
(Бұрмалануды басқару)
G түймешігі ➜ N өңдеу мəзірі
Сыртқы бұрмалануы азайтылған көшірмелерді
жасаңыз. Фотокамераға бұрмалануды
автоматты түрде түзетуге рұқсат ету үшін Auto
(Авто) параметрін таңдаңыз жəне мульти
селектор арқылы дəл реттеулерді жасаңыз
немесе бұрмалануды қолмен азайту үшін
Manual (Қол режимі) режимін таңдаңыз
(бұрмалануды автоматты басқару арқылы түсірілген
фотосуреттермен Auto (Авто) қол жетімді болмайтынын ескеріңіз;
241-бетті қараңыз). Бөшке іспеттес бұрмалануды азайту үшін 2
түймешігін басыңыз, жастық іспетті бұрмалануды азайту үшін 4
түймешігін басыңыз (əсерін алдын ала тексеру терезесінен көруге
болады; бұрмалануды реттеу ауқымы көбірек болса, суреттің
шеттері де көбірек қиылатынын ескеріңіз). Фотосуретті көшіру үшін J
түймешігін басыңыз немесе көшірме жасамай қарау режиміне өту
үшін K түймешігін басыңыз. Бұрмалануды басқару функциясы DX
обьективін пайдаланып, сурет аумағы параметрін FX (36×24) 1.0×
қалпына қойып түсірілген суреттерден жасалған көшірменің шеттерін
көбірек қияды немесе бұрмалайды.
A
Auto (Авто)
Auto (Авто) тек G, Е жəне D типті объективтермен түсірілген суреттер үшін
пайдалануға арналған (ДК, балық көзі түріндегі объектив жəне кейбір
қосылмаған объективтер). Басқа объективтерді пайдаланғанда жақсы
нəтижелерге кепілдік берілмейді.
Fisheye (Балық көзі түріндегі
объектив)
G түймешігі ➜ N өңдеу мəзірі
Балық көзі түріндегі объективпен түсірілгендей
көрінетін көшірмелерді жасаңыз. Əсерін
көбейту үшін 2 түймешігін басыңыз, (бұл
сондай-ақ, суреттің шетінен кесілетін аумақты
үлкейтеді) азайту үшін 4 түймешігін басыңыз.
Əсерді өңдеу дисплейінде алдын-ала қарауға
болады. Фотосуретті көшіру үшін J түймешігін
басыңыз немесе көшірме жасамай қарау режиміне өту үшін K
түймешігін басыңыз.
U
305
Color Outline (Түс жиегі)
G түймешігі ➜ N өңдеу мəзірі
Сурет салу үшін негіз ретінде
пайдаланылатын фотосуреттің жиек
көшірмесін жасаңыз. Əсерді өңдеу
дисплейінде алдын-ала қарауға болады.
Фотосуретті көшіру үшін J түймешігін
басыңыз.
Дейін
Color Sketch (Түрлі-түсті
сызба)
Кейін
G түймешігі ➜ N өңдеу мəзірі
Түсті қарындаштармен жасалған сызбаға
ұқсайтын фотосурет көшірмесін жасаңыз. 1
немесе 3 түймешігін Vividness
(Жарқындық) немесе Outlines (Контурлар)
параметрін белгілеу үшін басыңыз, өзгерту
үшін 4 немесе 2 түймешігін басыңыз.
Түстерді бұрынғыдан қанығырақ ету үшін
жандылықты көбейту үшін ағартылған, монохромды əсер жасау
үшін азайтуға болады, ал жиектерін қалыңдау немесе жіңішкелеу
етуге болады. Қалыңдау жиектер түстерді қанығырақ етеді.
Нəтижелерді өңдеу дисплейінде алдын-ала қарауға болады.
Фотосуретті көшіру үшін J түймешігін басыңыз немесе көшірме
жасамай қарау режиміне өту үшін K түймешігін басыңыз.
U
306
Perspective Control
(Перспективаны басқару)
G түймешігі ➜ N өңдеу мəзірі
Ұзын нысанның негізінен түсірілген
перспектива əсерлерін азайтатын
көшірмелер жасаңыз. Перспективаны реттеу
үшін мульти селекторды пайдаланыңыз
(перспективаны басқарудың үлкен
мөлшерлері сурет шеттерінің көбірек
кесілуіне əкелетінін ескеріңіз). Нəтижелерді
өңдеу дисплейінде алдын-ала қарауға болады. Фотосуретті
көшіру үшін J түймешігін басыңыз немесе көшірме жасамай
қарау режиміне өту үшін K түймешігін басыңыз.
Дейін
Кейін
U
307
Miniature Effect (Миниатюра
əсері)
G түймешігі ➜ N өңдеу мəзірі
Диорама фотосуреті болып көрінетін көшірме жасаңыз. Жоғарғы
ыңғайлы тұстан түсірілген фотосуреттерге жақсы үйлеседі.
Көшірмеде фокус ішінде болатын аумақ сары кадрмен
көрсетіледі.
Əрекет
Бағытты
таңдау
Басу
W (M)
Орынды
таңдау
Егер əсер аумағы кең бағытта болса, биіктікті
таңдау үшін 4 немесе 2 түймешігін басыңыз.
Өлшемді
таңдау
U
308
Көшірмені
алдын-ала
қарау
Болдырмау
Көшірме
жасау
Сипаттама
Фокус ішіндегі аумақ бағытын таңдау үшін
W (M) түймешігін басыңыз.
Егер əсер аумағы кең
бағытта болса, фокус
ішінде болатын көшірме
аумағын көрсететін
кадрды орналастыру
үшін 1 немесе 3
түймешігін басыңыз.
Фокустағы аумақ
Егер əсер аумағы тік
бағытта болса, фокус
ішінде болатын көшірме
аумағын көрсететін
кадрды орналастыру
үшін 4 немесе 2
түймешігін басыңыз.
Егер əсер аумағы тік бағытта болса, енін
таңдау үшін 1 немесе 3 түймешігін басыңыз.
X (T) Көшірмені алдын-ала қараңыз.
K
Қарау режиміне көшірме жасамай шығыңыз.
J
Көшірме жасаңыз.
Selective Color (Таңдамалы
түс)
G түймешігі ➜ N өңдеу мəзірі
Түсте тек таңдалған реңктер көрсетілетін көшірме жасаңыз.
1
Selective color
(Таңдамалы түс)
параметрін таңдаңыз.
Суретті таңдау тілқатысу
терезесін көрсету үшін өңдеу
мəзірінде Selective color
(Таңдамалы түс) параметрін белгілеп, 2 түймешігін
басыңыз.
2
Фотосуретті таңдаңыз.
3
Түсті таңдаңыз.
Суретті белгілеңіз (белгіленген
суретті толық экранда көру
үшін X (T) түймешігін басып
ұстап тұрыңыз). Белгіленген
фотосуретті таңдау жəне келесі
қадамға өту үшін J түймешігін басыңыз.
Таңдалған түс
Меңзерді нысан үстіне
орналастыру үшін мульти
селекторды
пайдаланыңыз жəне соңғы
көшірмесінде қалатын
нысан түсін таңдау үшін
A AE-L/AF-L түймешігі
A AE-L/AF-L түймешігін
басыңыз (фотокамера
қанықпаған түстерді анықтауда қиналуы мүмкін; қаныққан
түсті таңдаңыз). Түсті дəл таңдау үшін суретті үлкейту үшін
X (T) түймешігін басыңыз. Кішірейту үшін W (M)
түймешігін басыңыз.
U
309
4
5
6
Түс ауқымын белгілеңіз.
Түс ауқымы
Таңдалған түс үшін түс
ауқымын белгілеу үшін негізгі
басқару дискін бұраңыз.
Түс ауқымын таңдаңыз.
Соңғы фотосуретте болатын
реңктерге ұқсас реңктер
ауқымын кеңейту немесе
кішірейту үшін 1 немесе 3
түймешігін басыңыз. 1 жəне 7
аралығындағы мəндерден
таңдаңыз; жоғары мəндерде басқа түстердің реңктері болуы
мүмкін екенін ескеріңіз. Əсерді өңдеу дисплейінде алдын-ала
қарауға болады.
Қосымша түстерді
таңдаңыз.
Қосымша түстерді таңдау үшін
дисплейдің үстіндегі үш түс
жолағының біреуін белгілеу
үшін негізгі басқару дискін
бұраңыз жəне басқа түсті таңдау үшін 3–5 қадамдарын
қайталаңыз. Қажет болса, үшінші түс үшін қайталаңыз.
Белгіленген түс таңдауын алып тастау үшін O түймешігін
басыңыз немесе барлық түстерді алу үшін O түймешігін
басып тұрыңыз. Растау тілқатысу терезесі көрсетіледі;
Yes (Иə) жауабын таңдаңыз.
7
U
310
Өңделген көшірмені
сақтаңыз.
Фотосуретті көшіру үшін J
түймешігін басыңыз.
Side-by-side Comparison (Жанына қойып салыстыру)
Өңделген көшірмелерді бастапқы фотосуреттермен
салыстырыңыз. Бұл параметр көшірме немесе бастапқы сурет
толық өлшемде қаралған кезде өңдеу мəзірін көрсету үшін
P түймешігі басылғанда ғана қол жетімді болады.
1
2
Суретті таңдаңыз.
Толық өлшемде қарау
режимінде өңделген
көшірмені (o белгішесімен
көрсетілген) немесе
өңделген фотосуретті
P түймешігі
таңдаңыз жəне P
түймешігін басыңыз.
Side-by-side comparison
(Жанына қойып
салыстыру) пəрменін
таңдаңыз.
Side-by-side comparison
(Жанына қойып салыстыру)
пəрменін белгілеп, J түймешігін басыңыз.
U
311
3
Көшірмені бастапқы
суретпен салыстырыңыз.
Көшірме жасау үшін
қолданылатын
параметрлер
Бастапқы кескін сол жақта,
өңделген көшірме оң жақта, ал
көшірме жасау үшін
пайдаланылған параметрлер
дисплейдің жоғарғы жағында
көрсетіледі. Бастапқы кескін
жəне өңделген көшірмесі
Бастапқы Өңделген
арасында ауысу үшін 4 немесе
кескін
көшірме
2 түймешігін басыңыз.
Белгіленген суретті толық өлшемде қарау үшін X (T)
түймешігін басып, ұстап тұрыңыз. Егер көшірме Image
overlay (Кескін қабаты) параметрін пайдаланып екі түпнұсқа
кескіннен жасалса немесе түпнұсқа бірнеше рет көшірілсе,
басқа түпнұсқа кескіндерді немесе көшірмелерді қарау үшін
1 немесе 3 түймешігін басыңыз. Қарау режиміне өту үшін K
түймешігін басыңыз немесе белгіленген кескінді таңдап,
қарау режимінен шығу үшін J түймешігін басыңыз.
D Жанына қойып салыстырулар
Көшірме қорғалған (0 201), жойылған немесе жасырын (0 230)
фотосуреттен жасалған болса, бастапқы кескін көрсетілмейді.
U
312
O Менің мəзірім/m Соңғы
параметрлер
My Menu (Менің мəзірім) мəзірін ашу үшін G түймешігін басып,
O (My Menu (Менің мəзірім)) қойындысын таңдаңыз.
G түймешігі
MY MENU (МЕНІҢ МƏЗІРІМ) параметрін ойнату, суретке түсіру,
қолданушы параметрлері, орнату жəне өңдеу мəзіріне жылдам
кіру үшін параметрлердің теңшелген тізімін (20 элементке дейін)
жасау жəне өңдеу үшін пайдалануға болады. Қажет болса, соңғы
параметрлерді My Menu (Менің мəзірім) (0 317) орнына
көрсетуге болады.
Параметрлерді келесі беттерде сипатталғандай қосуға, жоюға
жəне қайта реттеуге болады.
U
313
❚❚ Менің мəзіріме параметрлер қосу
1
Add items (Элементтер
қосу) пəрменін таңдаңыз.
My Menu (Менің мəзірім) ішінде
(O), Add items (Элементтер
қосу) пəрменін белгілеп, 2
түймешігін басыңыз.
2
Мəзірді таңдаңыз.
3
Элемент таңдаңыз.
4
Қосқыңыз келген параметрі бар
мəзірдің атауын белгілеп, 2
түймешігін басыңыз.
Қажетті мəзір элементін
белгілеп, J түймешігін
басыңыз.
Жаңа элементті
орналастырыңыз.
Жаңа элементті My Menu
(Менің мəзірім) ішінде жоғары
не төмен жылжыту үшін 1
немесе 3 түймешігін басыңыз.
Жаңа элемент қосу үшін J түймешігін басыңыз.
5
U
314
Қосымша элементтер қосыңыз.
My Menu (Менің мəзірім) ішінде
көрсетілген элементтер құсбелгімен
белгіленеді. V белгішесі арқылы
белгіленген элементтер таңдалмайды.
Қосымша элементтер таңдау үшін 1–4
қадамдарды қайталаңыз.
❚❚ Менің мəзірімнен параметрлерді жою
1
Remove items (Элементтерді жою) пəрменін
таңдаңыз.
My Menu (Менің мəзірім) ішінде (O), Remove items
(Элементтерді жою) пəрменін белгілеп, 2 түймешігін
басыңыз.
2
3
Элементтерді таңдаңыз.
Элементтерді белгілеп, таңдау
немесе таңдауды болдырмау
үшін 2 түймешігін басыңыз.
Таңдалған элементтер
құсбелгімен белгіленеді.
Done (Дайын) пəрменін
таңдаңыз.
Done (Дайын) пəрменін
белгілеп, J түймешігін
басыңыз. Растау тілқатысу
терезесі көрсетіледі.
4
Таңдалған элементтерді
жойыңыз.
Таңдалған элементті жою үшін
J түймешігін басыңыз.
A Менің мəзірімнен параметрлерді жою
My Menu (Менің мəзірім) ішінде белгіленген ағымдық элементті жою
үшін O түймешігін басыңыз. Растау тілқатысу терезесі көрсетіледі;
таңдалған элементті My Menu (Менің мəзірім) ішінен жою үшін O
түймешігін қайта басыңыз.
U
315
❚❚ Менің мəзірімдегі параметрлерді қайта
реттеу
1
Rank items (Элементтерді бағалау) пəрменін
таңдаңыз.
My Menu (Менің мəзірім) ішінде (O), Rank items
(Элементтерді бағалау) пəрменін белгілеп, 2 түймешігін
басыңыз.
2
3
Элемент таңдаңыз.
Жылжытқыңыз келген
элементті белгілеп, J
түймешігін басыңыз.
Элементті
орналастырыңыз.
My Menu (Менің мəзірім) ішінде
элементті жоғары немесе
төмен жылжыту үшін 1 немесе
3 түймешігін жəне J
түймешігін басыңыз. Қосымша элементтерді қайта
орналастыру үшін 2-3-ші қадамдарды орындаңыз.
4
My Menu (Менің
мəзірім) тармағына
шығыңыз.
My Menu (Менің мəзірім)
тармағына оралу үшін G
түймешігін басыңыз.
U
316
G түймешігі
Recent Settings (Соңғы параметрлер)
Ең соңғы пайдаланылған жиырма параметрді көрсету үшін
m RECENT SETTINGS (СОҢҒЫ ПАРАМЕТРЛЕР) тармағын
O MY MENU (МЕНІҢ МƏЗІРІМ) > Choose tab (Қойындыны
таңдау) тармағынан таңдаңыз.
1
Choose tab (Қойындыны
таңдау) пəрменін
таңдаңыз.
My Menu (Менің мəзірім) ішінде
(O), Choose tab (Қойындыны
таңдау) тармағын белгілеп, 2
түймешігін басыңыз.
2
m RECENT SETTINGS
(СОҢҒЫ ПАРАМЕТРЛЕР)
мəзірін таңдаңыз.
m RECENT SETTINGS
(СОҢҒЫ ПАРАМЕТРЛЕР)
мəзірін белгілеңіз жəне J
түймешігін басыңыз. Мəзір атауы «MY MENU» (МЕНІҢ
МƏЗІРІМ) атауынан «RECENT SETTINGS» (СОҢҒЫ
ПАРАМЕТРЛЕР) атауына өзгереді.
Мəзір элементтері соңғы параметрлер мəзірінің үстіне пайдалану
барысында қосылады. My Menu (Менің мəзірім) мəзірін қайта
қарау үшін O MY MENU (МЕНІҢ МƏЗІРІМ) тармағын m RECENT
SETTINGS (СОҢҒЫ ПАРАМЕТРЛЕР) > Choose tab
(Қойындыны таңдау) пəрменін таңдаңыз.
A
Элементтерді Recent Settings (Соңғы параметрлер) мəзірінен
алу
Элементті соңғы параметрлер мəзірінен алу үшін оны белгілеп, O
түймешігін басыңыз. Растау тілқатысу терезесі көрсетіледі; таңдалған
элементті жою үшін O түймешігін қайта басыңыз.
U
317
n
Техникалық
жазбалар
Сыйысымды керек-жарақтар, фотокамераны тазарту мен сақтау жəне
фотокамераны пайдаланған кезде қате туралы хабар көрінсе немесе
ақаулар пайда болса не істеу қажет екені туралы мəлімет алу үшін осы
тарауды оқыңыз.
Үйлесімді объективтер
Фотокамера параметрі
AF
Кірістірілген
микропроцессоры бар
объективтер 1
Объектив/керек-жарақ
G, Е немесе D түріне жататын AF
NIKKOR 2
AF-S, AF-I NIKKOR
PC-E NIKKOR сериясы 4
PC Micro 85 мм f/2.8D 6
AF-S / AF-I телескопиялық
түрлендіргіші 8
Басқа AF NIKKOR объективтері (F3AF
арналған объективтерді санамағанда)
AI-P NIKKOR
Микропроцессормен
жабдықталмаған
объективтер 11
AI-, AI өзгертілген, NIKKOR немесе
Nikon Е сериясының объективтері 12
AI емес объективтер
Медициналық-NIKKOR 120 мм f/4
Шағылыстырғыш-NIKKOR объективі
PC-NIKKOR
AI типті телескопиялық түрлендіргіш 19
PB-6 жиырылмалы фокустау
механизмі 21
Автоматты ұзартатын сақиналар (PKсериялары 11A, 12 немесе 13; PN-11)
1
2
3
4
n
318
Экспозиция
режимі
Фокустау режимі
M
(электрондық
қашықтықты
өлшегішпен)
M
Өлшеу жүйесі
L
P
S
A
M
3D
Түс
M
N
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
✔3
—
—
✔5
✔5
✔
✔
✔5
—
✔5
✔7
✔5
✔
—
—
✔ 3,5
✔ 3,5
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
✔3
✔9
✔9
✔
✔
✔
—
✔
✔3
—
✔ 10
✔
✔
✔
—
✔
✔3
—
✔ 10
✔
—
✔ 13
—
✔ 14
✔ 15
—
—
—
—
—
✔ 10
✔
—
✔5
✔ 20
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
—
—
—
✔ 16
✔ 17
✔ 13
✔ 18
✔ 13
—
—
—
—
—
✔ 16
—
—
—
✔ 14
✔ 15
—
✔ 15
✔
✔ 15
—
✔ 20
✔
—
✔ 22
—
—
✔
—
✔ 20
—
✔ 13
—
—
✔
✔
IX-NIKKOR объективтерін пайдалану мүмкін емес.
ДА объективтерінде дірілді азайту (VR) режимін пайдаланыңыз.
Нүктелі экспоөлшегіш таңдалған фокустау нүктесін өлшейді (0 75).
PC-E NIKKOR 24 мм f/3.5D ED объективтерін еңкейткенде немесе ауыстырғанда сақ
болыңыз, өйткені олар фотокамера корпусына тиіп, зақымдалуға немесе жарақат
алуға əкелуі мүмкін.
5 Қозғау немесе еңкейту кезінде пайдалану мүмкін болмайды.
6 Фотокамераның экспозицияны өлшеу жəне жарқылды басқару жүйелері объективті
жылжытқанда жəне/немесе еңкейткенде немесе ең үлкен апертурадан басқа апертура
пайдаланылғанда дұрыс жұмыс істемейді.
7 Тек экспозицияны қолдан жасау режимі ғана.
8 Тек AF-S жəне AF-I объективтерімен пайдалануға болады (0 321). Автофокус жəне
электрондық ауқымтабу үшін қол жетімді фокус нүктелері бойынша ақпаратты 321
бетінен қараңыз.
9 AF 80–200 мм f/2.8, AF 35–70 мм f/2.8, AF 28–85 мм f/3.5–4.5 <Жаңа> немесе AF
28–85 мм f/3.5–4.5 объективтерімен ең үлкен масштабта ең аз фокус қашықтығында
фокустағанда, фокустағы көрсеткіші көріністапқыш режимінде бұлыңғыр экрандағы
кескін фокуста болмағанда көрсетілуі мүмкін. Көріністапқыштағы кескін фокусқа
алынғанша фокусты қолмен реттеңіз.
10 f/5.6 тең максималды апертура немесе одан да жылдамырағы.
11 Кейбір объективтерді пайдалану мүмкін емес (320 бетін қараңыз).
12 AI 80–200 мм f/2.8 ED штатив қондырғысы үшін бұрылыс ауқымы фотокамера
корпусымен шектелген. AI 200–400 мм f/4 ED фотокамераға орнатылғанда сүзгілерді
алмастыру мүмкін емес.
13 Non-CPU lens data (Микропроцессормен жабдықталмаған объектив деректері)
(0 163) көмегімен ең үлкен апертура көрсетілсе, апертура мəні көріністапқышта жəне
басқару панелінде көрсетіледі.
14 Объективтің фокустық ұзындығы мен ең үлкен апертура Non-CPU lens data
(Микропроцессормен жабдықталмаған объектив деректері) (0 163) көмегімен
көрсетілгенде ғана пайдалануға болады. Қажетті нəтижелерге қол жеткізілмеген
жағдайда нүкте немесе ортасы бойынша өлшеуді пайдаланыңыз.
15 Жақсартылған дəлдік үшін объективтің фокустық ұзындығы мен ең үлкен апертураны
Non-CPU lens data (Микропроцессормен жабдықталмаған объектив деректері)
(0 163) көмегімен көрсетіңіз.
16 Егер Non-CPU lens data (Микропроцессормен жабдықталмаған объектив дерегі)
(0 163) объективтің фокустық қашықтығы мен максималды апертураны жəне
экспозиция өлшегішін жалғастырғышты Non-AI lens (Al-емес объектив) қалпына қою
үшін қолданылса пайдалануға болады (0 167). Фотокамераның апертура параметрін
объективтің апертура сақинасымен таңдалған мəнге сəйкестендіріңіз.
17 Жарқылды синхрондау жылдамдығынан бір немесе бірнеше қадамға баяу ысырма
жылдамдықтарында қолмен реттелетін экспозиция режимінде пайдалануға болады.
18 Объектив апертурасын алдын ала орнату арқылы анықталған экспозиция. Апертура
басымдығы бар автоматты экспозиция режимінде, АЭ құлыптау жəне объективтерді
жылжыту əрекетін орындамау алдында, апертура сақинасын пайдаланып апертураны
бастапқы қалпына қойыңыз. Экспозицияны қолдан орнату режимінде апертура
сақинасын алдын ала орнатыңыз жəне объективті жылжытпай тұрып экспозицияны
анықтаңыз.
19 AI 28–85 мм f/3.5–4.5, AI 35–105 мм f/3.5–4.5, AI 35–135 мм f/3.5–4.5 немесе AF-S 80–
200 мм f/2.8D түрімен пайдаланылғанда, экспозиция түзетілімі қажет. Мəліметтерді
телескопиялық түрлендіргіш нұсқаулығынан қараңыз.
20 f/5.6 тең максималды тиімді апертура немесе одан да жылдамырақ.
21 PK-12 немесе PK-13 автоматты ұзартатын сақинаны қажет етеді. PB-6D фотокамера
бағытына байланысты қажет болуы мүмкін.
22 Алдын ала орнатылған апертураны пайдаланыңыз. Апертура басымдығы бар
автоматты экспозиция режимінде, экспозицияны анықтау жəне сурет түсіруді
бастамай тұрып, фокустау тіркелгісін пайдаланып апертураны орнатыңыз.
• PF-4 репрокөшірме шығысы PA-4 фотокамера ұстағышын қажет етеді.
• Автофокус өте жоғары ISO сезімталдығына қойылғанда, сызық тəрізді бұрмалану
пайда болуы мүмкін. Қолмен реттелетін фокусты немесе фокустау құлпын
пайдаланыңыз.
n
319
A
Кірістірілген микропроцессоры бар жəне G, Е жəне D типті
объективтерді тану
Кірістірілген микропроцессоры бар объективтер (нақты айтқанда G, Е жəне
D типтері) ұсынылады, бірақ IX-NIKKOR объективтерін пайдалануға
болмайтынын ескеріңіз. Микропроцессорлы объективтерді
микропроцессорлы түйіспелердің көмегімен, G, Е жəне D типті
объективтерді объектив доғасындағы əріп көмегімен анықтауға болады. G,
Е типті объективтер объективтің апертура сақинасымен жабдықталмайды.
Микропроцессор
түйіспелері
Кірістірілген
микропроцессоры
бар объектив
Апертура сақинасы
G/E типті объектив
D типті объектив
A
Объективтің f саны
Объектив атауларында берілген f саны объективтің максималды
апертурасы болып табылады.
D
Үйлесімді емес керек-жарақтар жəне микропроцессоры жоқ
объективтер
Келесілерді Df түрімен пайдалану мүмкін емес:
• TC-16AS AF телескопиялық
түрлендіргіші
• AU-1 фокустау құрылғысын талап
ететін объективтер (400 мм f/4.5,
600 мм f/5.6, 800 мм f/8, 1200 мм f/11)
• Балық көзі түріндегі объектив (6 мм
f/5.6, 7,5 мм f/5.6, 8 мм f/8, OP 10 мм
f/5.6)
• 2,1 см f/4
• Ұзартатын сақина K2
• F3AF (AF 80 мм f/2.8, AF 200 мм
f/3.5 ED, AF телескопиялық
түрлендіргіштері TC-16) арналған AF
объективтері
• PC 35 мм f/3.5 (ескі түрі)
• Шағылыстырғыш 1000 мм f/6.3 (ескі түрі)
n
320
• Сериялық нөмірлері 362000 мəнінен
төмен NIKKOR-H Auto 2,8 см/3,5
(28 мм/3,5) объективтері
• Сериялық нөмірлері 928000 мəнінен
төмен NIKKOR-S Auto 3,5 см/2,8
(35 мм/2,8) объективтері
• NIKKOR-S Auto 5 см/2 (50 мм/2)
• Сериялық нөмірлері 753000 мəнінен
төмен NIKKOR-Q Auto 13,5 см/3,5
(135 мм/3,5) объективтері
• Micro-NIKKOR 5,5 см/3,5
• Medical-NIKKOR Auto 200 мм/f5.6
• Auto NIKKOR Telephoto-Zoom
85–250 мм/f4–4.5
• Auto NIKKOR Telephoto-Zoom
200–600 мм/f9.5–10.5
Күйіне байланысты басқа түрлерге жататын жекелеген объективтер
пайдалануға жарамсыз болуы мүмкін. Фотокамера бекіткішімен оңай
байланыспайтын объективті күшпен бекітуге тырыспаңыз.
A AF-S/AF-I телескопиялық түрлендіргіштер
Төмендегі кестеде АF-S/AF-I телескопиялық түрлендіргіші орнатылған
кезде, автофокус жəне электрондық қашықтықты өлшегіш үшін қол жетімді
фокустау нүктелері көрсетілген. Егер біріктірілген апертура f/5.6 мəнінен
баяу болса, фотокамера қараңғы немесе контрасты төмен жерлерде
фокустай алмауы мүмкін. Автофокустау телескопиялық түрлендіргіштер
AF-S VR Micro-Nikkor 105 мм f/2.8G IF-ED арқылы пайдаланылған кезде қол
жетімді емес.
Керекжарақ
TC-14E,
TC-14E II
Объективтің
максималды
апертурасы
Фокустау
нүктелері
f/4 немесе
жылдамырақ
1
f/5.6
Керекжарақ
Объективтің
максималды
апертурасы
f/2.8 немесе
жылдамырақ
TC-20E,
TC-20E II,
TC-20E III f/4
f/5.6
f/2.8 немесе
жылдамырақ
TC-17E II
TC-800f/5.6
1.25E ED
1
—3
2
2
f/4
f/5.6
Фокустау
нүктелері
—3
1 Ортаңғы фокустау дерегінен басқа фокустау нүктелеріне арналған фокустау
дерегі сызықты сенсорлардан алынады.
2 АФ аймақ режимі үшін 3D бақылау немесе АФ аумағын автоматты түрде таңдау
таңдалғанда, бір нүктелі АФ пайдаланылады (0 62).
3 Автофокус қол жетімді емес.
n
321
A Көрініс бұрышын есептеу
Df-ны 35 мм (135) пішімді Nikon фотокамералары үшін пайдалануға
болады. Егер Auto DX crop (Автоматты DX кесу) режимі қосулы тұрса
(0 52) жəне 35 мм пішімді объектив орнатылып тұрса, қарау бұрышы
35 мм кадр бұрышымен бірдей болады (36,0 × 23,9 мм); егер DX
объективтері орнатылып тұрса, қарау бұрышы автоматты түрде 23,4 ×
15,5 мм (DX пішімді) қалпына қойылады.
Егер 35 мм пішімді объектив орнатылып тұрса, қарау бұрышын 1,5 есе ×
Auto DX crop (Автоматты DX кесу) параметрін сөндіріп, DX (24×16)
режимін таңдап азайтуға болады.
FX (36×24) сурет өлшемі (36,0 × 23,9 мм, 35 мм
пішімді фотокамера баламасы)
Объектив
Суреттің диагональ сызығы
DX (24×16) сурет өлшемі
(23,4 × 15,5 мм, DX-пішімді
фотокамера баламасы)
Көрініс бұрышы (FX (36×24); 35 мм пішімді)
Көрініс бұрышы (DX (24×16); DX пішімі)
DX (24×16) көрініс бұрышы 35 мм пішімді көрініске қарағанда,1,5 есе
кішірек. DX (24×16) таңдалған кезде 35 мм пішімді объективтердің
фокустық қашықтығын есептеу үшін, объективтің фокустық
қашықтығын 1,5 есеге (мысалы, DX (24×16) таңдалғанда, 35 мм
пішімді, ұзындығы 50 мм объективтің тиімді фокустық қашықтығы 75 мм
болады) көбейтіңіз.
n
322
Басқа керек-жарақтар
Жазылу уақытында мына керек-жарақтар Df үшін қол жетімді
болған.
• Қайта зарядталмалы литий-ионды EN-EL14a
батареясы (0 18, 19): EN-EL14 батареяларын да
пайдалануға болады. Қосымша EN-EL14a батареяларын
жергілікті дилер орталықтарынан жəне Nikon уəкілетті
қызмет көрсету орталықтарында сатылады.
• MH-24 зарядтау Құрылғысы (0 18): EN-EL14a жəне
EN-EL14 батареяларын қайта зарядтаңыз.
Қуат көздері
• EP-5A қуат жалғағышы, EH-5b АТ адаптері: Бұл
керек-жарақтарды фотокамераны ұзақ уақыт бойы қосу
үшін пайдалануға болады (EH-5a жəне EH-5 АТ
адаптерлерін де пайдалануға болады). EP-5A
фотокамераны EH-5b бөлігіне қосу үшін қажет;
мəліметтерді 326-беттен қараңыз.
AR-3 кабель босатқышы: Тар жерде немесе төмен
Кабель
жарықтың астында тұрғанда фотокамераның дірілдеуіне
босатқыштар
жол бермеу үшін босату ұяшығына тағылады.
• Арнайы əсерлер көмегімен сурет түсіруге мүмкіндік
беретін сүзгілер автофокустау əрекетіне немесе
электрондық қашықтықты өлшегіш жұмысына кедергі
келтіруі мүмкін.
• Сызықтық поляризациялау сүзгілерін Df үлгісімен бірге
пайдалану мүмкін емес. Оның орнына C-PL немесе
C-PL II дөңгелек поляризациялық сүзгілерін
пайдаланыңыз.
• Объективті қорғау үшін NC сүзгілерін пайдаланыңыз.
• Кескіннің қосарлануына жол бермеу үшін нысан
Сүзгілер
жақтауға қатты жарық астында алынған кезде немесе
жақтау ішінде қатты жарық көзі бар кезде, сүзгі
пайдаланбаған жөн.
• Ортасы бойынша өлшенген экспозицияның өзгеру
еселігі (сүзгі еселігі) 1 × (Y44, Y48, Y52, O56, R60, X0,
X1, C-PL, ND2S, ND4, ND4S, ND8, ND8S, ND400, A2,
A12, B2, B8, B12) асатын сүзгілермен пайдалануға
кеңес етіледі. Мəліметтерді сүзгі нұсқаулығынан
қараңыз.
Елдің немесе аймақтың түріне қарай қолжетімділігі əр түрлі болуы мүмкін. Ең
соңғы ақпаратты біздің каталогтарымыздан немесе веб-сайтымыздан
қараңыз.
n
323
n
324
• Резеңке көзүсті қалқан DK-19: DK-19 көріністапқыштағы
суретті көзді шаршатпай оңай қарауға мүмкіндік береді.
• Көріністапқыш окулярының реттегіш линзасы DK-17C:
əр түрлі көру қабілетін реттеу үшін –3, –2, 0, +1 жəне +2 м–1
диоптриялы көріністапқыш линзалары қол жетімді.
Диоптрияны реттеу линзаларын кірістірілген диоптрияны
реттеу тетігімен қажетті фокусқа қол жеткізу мүмкін
болмағанда ғана (–3 – +1 м–1 аралығында) пайдаланыңыз.
Қажетті фокусқа қол жеткізу үшін сатып алу алдында
диоптрияны түзету линзаларын тексеріп алыңыз.
• Ұлғайтқыш окуляр DK-17M: DK-17M көріністі
көріністапқыш арқылы шамамен 1,2 × есеге жақтау
кезінде күштірек нақтылық үшін үлкейтеді.
• Окуляр ұлғайтқышы DG-2: DG-2 көріністапқыштың
ортасындағы көріністі, фокусты барынша нақтылау
Көріністапқыш үшін үлкейтеді. DK-18 окуляр адаптері (бөлек
сатылады) қажет.
окулярының
• Окуляр адаптері DK-18: DK-18 үлгісі DG-2 үлкейткішін
керекнемесе DR-3 оң жақ бұрышты қарау құралын Df-ке
жарақтары
қосқанда пайдаланылады.
• Булануға қарсы қорғанысы бар DK-14/Булануға
қарсы қорғанысы бар окуляр DK-17A: осы
көріністапқыш окулярлары ылғалды немесе суық
кездерде буланудан қорғайды.
• Тік бұрышпен қарау жалғанбасы DR-5/Тік
бұрышпен қарау жалғанбасы DR-4: DR-5 жəне DR-4
көріністапқыштың окулярына дұрыс бұрыш жасап
қосылады да, фотокамера көлденең қалыпта сурет
түсіріп тұрғанда көріністапқыштағы суретті жоғарыдан
қарауға мүмкіндік береді. DR-5 диоптрияны реттеуге
көмектеседі жəне көріністапқыш арқылы көрінетін
көріністі, жақтауға алу кезінде барынша нақты ету үшін
2 × есеге үлкейтеді (көріністі үлкейткен кезде кадрдың
жиектері көрінбейтінін ескеріңіз).
Корпус қақпағы BF-1B/Корпус қақпағы BF-1A: корпус
Корпус
қақпағы объектив орнында болмаған кезде айнаны,
қақпағы
көріністапқыштың экранын жəне төменгі жиіліктер
сүзгісін шаңнан таза ұстайды.
Сымсыз мобильді адаптер WU-1a: фотокамера мен
Wireless Mobile Utility іске қосылған смарт құрылғылар
Сымсыз
арасында екі жақты байланысты қолдайды. Суретке
мобильді
қашықтан түсіру немесе бар суреттерді смарт құрылғыға
адаптерлер
жүктеу үшін Wireless Mobile Utility бағдарламасын
қолданыңыз.
• Capture NX 2: таңдауды басқару нүктелері түрінде
кеңейтілген өңдеу мүмкіндіктері жəне автоматты өңдеу
шөткесі бар толық фотосуретті өңдеу бумасы.
• Camera Control Pro 2: фотосуреттерді компьютер арқылы
тікелей түсіру жəне компьютердің қатты дискіне сақтау
үшін фотокамераны қашықтан басқарыңыз.
Фотосуреттерді тікелей компьютерге түсіру үшін
Camera Control Pro 2 қолданылған кезде басқару
панелінде ДК байланысының индикаторы c пайда
Бағдарламалық болады.
жасақтама
Ескертпе: Nikon бағдарламалық жасақтамасының ең соңғы
нұсқаларын пайдаланыңыз; қолдау көрсетілетін амалдық
жүйелер туралы соңғы ақпаратты xvii-бетте көрсетілген веб
сайттар тізімінен қараңыз. Əдепкі баптауларында,
компьютерде тіркелгіге кіріп отырғанда жəне компьютер
Интернетке қосып тұрғанда, Nikon Message Center 2
функциясы Nikon бағдарламалық жасақтамаларының
жаңартуларын уақытылы іздеп отырады. Жаңарту
табылғанда автоматты түрде хабар көрсетіледі.
• WR-R10/WR-T10 сымсыз қашықтан басқару бөлігі:
фотокамераның қосымша керек-жарақ жалғағышына
WR-R10 сымсыз қашықтан басқару бөлігі бекітілсе,
фотокамераны WR-T10 сымсыз қашықтан басқару бөлігіг
пайдаланып сымсыз басқаруға болады.
Сымсыз
• Сымсыз қашықтан басқару құралы WR-1: WR-1
қашықтан
құрылғылары екіден немесе одан да көп түрде
басқару
қолданылады, біреуі таратқыш, ал қалғандары
құралдары
қабылдағыштар болып істейді. Қабылдағыштар бір
немесе бірнеше фотокамераның қосымша керек-жарақ
жалғағыштарына жалғанып, қашықтан фотокамера
ысырмаларын босату немесе параметрлерді реттеу үшін
таратқышты пайдалануға мүмкіндік береді.
Df фотокамерасы MC-DC2
қашықтан басқару сымдарына
(0 44) арналған керек-жарақ
ағытпасымен жəне керек-жарақ
Керек-жарақ
ағытпасының жанында
ағытпаларының
орналасқан жалғастырғыштың 2
керекбелгісімен сəйкестендірілген
жарақтары
4-белгісіне қосылатын GP-1
жəне GP-1A GPS (0 170) құрылғыларымен жабдықталған
(ағытпа қолданылмаған кезде фотокамера қосқышының
қақпағын жабыңыз).
n
325
Қуат жалғағышын жəне АТ адаптерін
жалғау
Қосымша қуат жалғағышы мен АТ адаптерін жалғау алдында
фотокамераны өшіріңіз.
1
Фотокамераны
дайындаңыз.
Батарея бөлімінің/жад картасы
ұяшығының (q) жəне қуат
жалғағышының (w)
қақпақтарын ашыңыз.
2
EP-5A қуат жалғағышын
салыңыз.
Батарея ілмегінің бір жағы
басулы тұру үшін жалғағыш
арқылы көрсетілген бағытта
жалғағышты салуды
ұмытпаңыз. Жалғағыш толық
салынған кезде ілмек
жалғағышты орнында ұстайды.
3
Батарея бөлімінің/жад
картасы ұяшығының
қақпағын жабыңыз.
Қуат жалғағышының кабелін
қуат жалғағышының ұяшығы
арқылы өтетін етіп қойыңыз
жəне батарея бөлімінің/жад картасының ұяшығының
қақпағын жабыңыз.
n
326
4
EH-5b айнымалы ток адаптерін жалғаңыз.
АТ адаптерінің қуат кабелін АТ адаптеріндегі АТ ұяшығына
(q) жəне EP-5A қуат кабелін ТТ ұяшығына (w) жалғаңыз.
Фотокамера АТ адаптері мен қуат жалғағышына қосылғанда
мониторда V белгішесі пайда болады.
n
327
Фотокамераға күтім жасау
Сақтау
Фотокамера ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаған кезде
батареясын алып, ағытпасының қақпағын алмай, салқын, құрғақ
жерде сақтаңыз. Зеңнің пайда болуына жол бермеу үшін
фотокамераны құрғақ, əрі жақсы желдетілетін жерде сақтаңыз.
Фотокамераны лигроин немесе камфара нафталин
дөңгелектерімен немесе мына орындарда сақтамаңыз:
• дұрыс желдетілмейтін немесе ылғалдылығы 60% астам жерлерде
• теледидар немесе радио сияқты қатты электромагнитті өрістер
шығаратын құрылғының қасында
• 50 °C градустан жоғары немесе –10 °C градустан төмен жерлерде
Тазалау
Тозаңды жəне мамықты алу үшін ауа үргішті
пайдаланып, содан кейін жұмсақ, құрғақ шүберекпен
баппен тазалаңыз. Фотокамераны жағажайда немесе
теңіз жағасында пайдаланғаннан кейін, құм немесе тұз
Фотокамера
түйіршіктерін аздап тазартылған суға батырылған
корпусы
шүберекпен баппен сүртіп, мұқият құрғатыңыз.
Маңызды: фотокамера ішіндегі шаң-тозаң немесе
өзге де бөгде нəрселер кепілдікке кірмейтін зақымға
əкелуі мүмкін.
Мына əйнектен жасалған нəрселер тез зақымдалады.
Тозаң мен мамықты ауа үргішпен кетіріңіз. Аэрозольды
үргішті пайдаланған кезде сұйықтықтығы төгілмеу үшін
Объектив,
сауытын тігінен ұстаңыз. Саусақ іздері мен басқа
айна жəне
көріністапқыш дақтарды кетіру үшін жұмсақ шүберекке объективті
тазалайтын сұйықтықтың шамалы мөлшерін құйып,
баппен тазалаңыз.
Тозаң мен мамықты ауа үргішпен кетіріңіз. Саусақ іздері
мен басқа дақтарды кетірген кезде, сыртқы қабатын
Монитор
жұмсақ шүберекпен немесе былғары терімен баппен
сүртіңіз. Қатты күш салмаңыз, себебі бұл зақымға
немесе ақауға əкелуі мүмкін.
n
328
Алкогольды, сұйылтқышты немесе басқа ұшқыш химиялық
заттарды пайдаланбаңыз.
Төменгі жиіліктер сүзгісі
Фотокамераның сурет элементі рөлін атқаратын кескін сенсоры
муар əсеріне жол бермеу үшін төменгі жиіліктер сүзгісімен бірге
орнатылған. Егер кескін сенсорындағы кір немесе тозаң
фотосуреттерде пайда болған тəрізді көрінсе, баптау мəзіріндегі
Clean image sensor (Кескін сенсорын тазалау) параметрін
пайдаланып тазалауға болады. Сүзгіні Clean now (Дəл қазір
тазалау) параметрі арқылы кез келген уақытта тазалауға немесе
фотокамера қосулы немесе өшірулі тұрғанда автоматты түрде
тазалауға болады.
❚❚ «Clean Now (Дəл қазір тазалау)»
1
Баптау мəзіріндегі
Clean image sensor
(Кескін сенсорын
тазалау) пəрменін
таңдаңыз.
Мəзірлерді ашу үшін G
G түймешігі
түймешігін басыңыз.
Баптау мəзірінде Clean image sensor (Кескін сенсорын
тазалау) пəрменін белгілеп, 2 түймешігін басыңыз.
2
Clean now (Дəл қазір
тазалау) пəрменін
таңдаңыз.
Фотокамера кескін сенсорын
тексеріп, содан кейін тазалай
бастайды. Тазалау барысында,
басқару панелінде P
жыпылықтайды жəне басқа
əрекеттерді орындау мүмкін
болмайды. Тазалау
аяқталғанша жəне P
көрсетілмегенше қуат көзінен
ажыратпаңыз немесе
ағытпаңыз.
n
329
❚❚ «Clean at startup/shutdown (Іске қосылар кезде/сөнер
кезде тазалау)»
Мына опциялардан таңдаңыз.
Параметр
Clean at startup (Іске
5
қосылар кезде тазалау)
Clean at shutdown (Сөнер
6
кезде тазалау)
Clean at startup & shutdown
7 (Іске қосылар кезде жəне
сөнер кезде тазалау)
Cleaning off (Тазалау
мүмкіндігін өшіру)
1
Сипаттама
Кескін сенсоры фотокамера қосылған
сайын автоматты түрде тазаланады.
Кескін сенсоры фотокамера өшкен
сайын автоматты түрде тазаланады.
Кескін сенсоры фотокамера іске
қосылар кезде жəне сөнер кезде
автоматты түрде тазаланады.
Кескін сенсоры автоматты түрде
тазалауды өшіріңіз.
Clean at startup/shutdown
(Іске қосылар кезде/сөнер
кезде тазалау) пəрменін
таңдаңыз.
Алдыңғы беттегі 2-қадамда
сипатталғандай Clean image
sensor (Кескін сенсорын тазалау) мəзірін көрсетіңіз. Clean
at startup/shutdown (Іске қосылар кезде/сөнер кезде
тазалау) пəрменін белгілеп, 2 түймешігін басыңыз.
2
Параметрді таңдаңыз.
Параметрді белгілеп, J
түймешігін басыңыз.
A Фотокамераның негізін төмен қойыңыз
Фотокамераны оң жақта көрсетілгендей астыңғы
жағын төмен қаратып орнатқанда кескін
сенсорын тазалау барынша тиімді болып
табылады.
n
330
D
Кескін сенсорын тазалау
Іске қосу кезінде фотокамераны басқару тетіктерін пайдалану кескін
сенсорын тазалауды үзеді.
Тазалау төменгі жиіліктер сүзгісі дірілдеген кезде орындалады. Егер
Clean image sensor (Кескін сенсорын тазалау) мəзіріндегі
параметрлер арқылы тозаңды толық алып тастау мүмкін болмаса,
кескін сенсорын қолмен тазалаңыз немесе Nikon уəкілетті қызмет
көрсету өкіліне хабарласыңыз.
Егер кескін сенсорын тазалау қатарынан бірнеше рет орындалса,
фотокамераның ішкі тізбегін қорғау үшін кескін сенсорын тазалау
уақытша ажыратылуы мүмкін. Шамалы уақыт күткеннен кейін қайта
тазалауға болады.
❚❚ Қолмен тазалау
Егер төменгі жиіліктер сүзгісінен қоқысты баптау мəзірінің Clean
image sensor (Кескін сенсорын тазалау) параметрі арқылы
тазалау мүмкін болмаса (0 329), сүзгіні төменде айтылғандай
қолмен тазалауға болады. Дегенмен, сүзгінің өте нəзік екенін
жəне оңай зақымдалатынын ескеріңіз. Nikon компаниясы сүзгіні
тек Nikon уəкілетті қызмет көрсету маманына тазалаттыруды
ұсынады.
1
Батареяны зарядтаңыз немесе АТ адаптерін
жалғаңыз.
Төменгі жиіліктер сүзгісін тексергенде немесе тазалағанда
сенімді қуат көзі қажет. Фотокамераны сөндіріп, толық
зарядталған батареяны салыңыз немесе қосымша АТ
адаптері мен қуат жалғағышын қосыңыз. Lock mirror up for
cleaning (Тазалау үшін айнаны көтеруді құлыптау)
параметрі тек орнату мəзірінде батарея деңгейі H мəнінен
жоғары болғанда қол жетімді болады.
2
Объективті алыңыз.
Фотокамераны өшіріп, объективті алыңыз.
n
331
3
Lock mirror up for
cleaning (Тазалау үшін
айнаны көтерілген
күйде құлыптау)
пəрменін таңдаңыз.
Фотокамераны қосыңыз
G түймешігі
жəне мəзірлерді ашу үшін
G түймешігін басыңыз. Баптау мəзірінде Lock mirror up for
cleaning (Тазалау үшін айнаны көтеруді құлыптау)
параметрін белгілеп, 2 түймешігін басыңыз.
4
5
n
332
J түймешігін басыңыз.
Оң жақта көрсетілген хабар мониторда
көрсетіледі жəне басқару панелінде
жəне көріністапқышта сызықтар тізбегі
пайда болады. Төменгі жиіліктер сүзгісін
тексермей қалыпты жұмысты қалпына
келтіру үшін фотокамераны сөндіріңіз.
Айнаны көтеріңіз.
Ысырманы босату
түймешігін соңына дейін
басыңыз. Айна көтеріледі
жəне төменгі жиіліктер
сүзгісісін жауып тұратын ысырма пердесі ашылады.
Көріністапқыштағы дисплей өшеді жəне басқару панелінде
сызықтар тізбегі жыпылықтайды.
6
Төменгі жиіліктер сүзгісін
тексеріңіз.
Фотокамераны жарық төменгі жиіліктер
сүзгісіне түсетін етіп ұстаңыз жəне
сүзгіде шаң-тозаңның бар-жоғын
тексеріңіз. Егер бөгде нəрселер
болмаса, 8-қадамға өтіңіз.
7
8
Сүзгіні тазалаңыз.
Сүзгіден шаң-тозаңды ауа үргішпен
тазалаңыз. Шөткелі үргішті
пайдаланбаңыз, қылдары сүзгіні мүмкін.
Ауа үргішпен тазалауға болмайтын
қоқысты Nikon уəкілетті қызмет көрсету
маманы ғана тазалай алады. Сүзгіні еш жағдайда ұстауға
немесе сүртуге болмайды.
Фотокамераны өшіріңіз.
Айна төмен қалпына оралады жəне ысырманың пердесі
жабылады. Объективті немесе корпус қақпағын орнына қайта
салыңыз.
A Сенімді қуат көзін пайдаланыңыз
Ысырманың пердесі нəзік жəне оңай зақымдалады. Егер айна көтеріліп
жатқанда фотокамера өшсе, пердесі автоматты түрде жабылады.
Пердені зақымдау үшін мына сақтық шараларын сақтаңыз:
• Айна көтеріліп жатқанда фотокамераны өшірмеңіз немесе қуат көзін
суырмаңыз немесе ажыратпаңыз.
• Егер айна көтеріліп жатқан кезде батарея қуаты төмендесе, ысырма
пердесінің жабылатыны жəне екі минуттай уақыттан кейін айнаның
төмен түсетінін ескертетін дыбыстық сигнал естіледі жəне өздігінен
түсіруді реттейтін таймер шамы жыпылықтайды. Тазалау немесе
тексеру жұмыстарын дереу тоқтатыңыз.
n
333
D
Төменгі жиіліктер сүзгісіндегі қоқыстар
Объективтер немесе корпус қақпақтары алынғанда немесе
ауыстырылғанда фотокамераға кірген бөгде заттар (немесе сирек
жағдайларда, фотокамераның өзіндегі май немесе майда бөлшектер)
төменгі жиіліктер сүзгісіне жабысып, белгілі бір жағдайларда түсірілген
фотосуреттерде көрінуі мүмкін. Объектив салынбаған кезде
фотокамераны қорғау үшін фотокамера корпусының қақпағын орнына
салуды ұмытпаңыз, ол үшін алдымен фотокамера бекіткішіне,
объектив бекіткішіне жəне корпус қақпағына жабысуы мүмкін барлық
шаңды жəне бөгде заттарды тазартыңыз. Шаң-тозаң бар орталарда
ауыстыруға корпус қақпағын бекітуге немесе объективтерді ауыстыруға
əрекеттенбеңіз.
Бөгде заттар төменгі жиіліктер сүзгісіне кірсе, 329-бетте
сипатталғандай төменгі жиіліктер сүзгісін тазалау параметрін
пайдаланыңыз. Егер мəселе жалғасса, сүзгіні қолмен тазалаңыз
(0 331) немесе сүзгіні өкілетті Nikon қызмет көрсету қызметкерлеріне
тазалаттырыңыз. Сүзгіде бөгде заттардың болуы əсер еткен
фотосуреттерді кейбір кескіндерді өңдеу қолданбаларында қол жетімді
кескінді тазалау параметрлерін пайдаланып өңдеуге болады.
D
Фотокамераға жəне керек-жарақтарына техникалық қызмет
көрсету
Фотокамера дəлдікпен жұмыс істейтін жəне уақытылы күтім көрсетуді
қажет ететін құрылғы. Nikon компаниясы фотокамераны ресми дилерге
немесе Nikon уəкілетті қызмет көрсету өкіліне бір-екі жыл сайын бір рет
тексертуге жəне əр үш-бес жыл сайын бір рет техникалық қызмет
көрсету үшін апаруға кеңес береді (бұл қызметтердің ақылы екенін
ескеріңіз). Фотокамераны кəсіби мақсатта пайдалансаңыз, жиі
тексертіп жəне техникалық тексерістен өткізген дұрыс. Фотокамерада
жиі қолданылатын керек-жарақтарды немесе қосымша Speedlight
сияқты объективтерді фотокамераны тексертуге немесе техникалық
қызмет алуға апарғанда бірге апару қажет.
n
334
Фотокамерағаға жəне
батареяға күтім көрсету:
сақтық шаралары
Құлатып алмаңыз: қатты соққыға немесе діріл əсеріне ұшыраса, өнім
дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.
Құрғақ күйде ұстаңыз: бұл өнім суға төзімді емес жəне суға батырылса
немесе ылғалдылығы жоғары жерде болса, дұрыс істемеуі мүмкін. Ішкі
механизмнің тоттануы жөндеуге келмейтін зақымға əкелуі мүмкін.
Кенет температура өзгерісіне ұшыратпау керек: салқын кезде
жылумен қамтамасыз етілген ғимаратқа кіретін немесе шығатын кезде
пайда болатын температураның кенет өзгерістері құрылғы ішінде
конденсаттың пайда болуына əкелуі мүмкін. Конденсаттың пайда
болуына жол бермеу үшін температуранының кенет өзгерісі əсер етпей
тұрып, құрылғыны тасымалдау сөмкесіне немесе пластик қалтаға
салыңыз.
Күшті магнит өрістерінен алыс ұстаңыз: бұл құрылғыны күшті
электрмагнитті сəулелену немесе магниттік өрістер шығаратын
жабдықтың қасында пайдаланбаңыз немесе сақтамаңыз. Радио
таратқыштар сияқты жабдық шығаратын күшті статикалық зарядтар
немесе магниттік өрістер мониторға кедергі келтіруі, жад картасында
сақталған деректерді зақымдауы немесе өнімнің ішкі тізбегіне əсер етуі
мүмкін.
Объективті күнге қаратып қоймаңыз: объективті ұзақ уақыт бойы күнге
немесе басқа күшті жарық көзіне бағытталған күйде қалдырмаңыз. Қатты
жарық кескін сенсоры жұмысының нашарлауына əкелуі немесе
фотосуреттерде ақ түсті бұлдырату əсерін тудыруы мүмкін.
Қуат көзінен алу немесе ағыту алдында құрылғыны сөндіріңіз: өнім
қосулы немесе кескіндер жазылып немесе өшіріліп жатқан кезде өнімді
қуат көзінен ағытпаңыз немесе батареясын алмаңыз. Осындай
жағдайларда қуатты күштеп ажырату деректердің жоғалуына немесе
өнім жадының немесе ішкі тізбектің зақымдалуына əкелуі мүмкін. Қуаттың
кенеттен үзіліп қалмауы үшін өнімді бір жерден екінші жерге АТ адаптері
жалғаулы тұрғанда апаруға əрекеттенбеңіз.
n
335
Тазалау: фотокамера корпусын тазалаған кезде, шаң-тозаңды баппен
тазалау үшін ауа үргішті пайдаланыңыз, содан кейін жұмсақ, əрі құрғақ
шүберекпен абайлап сүртіңіз. Фотокамераны жағажайда немесе теңіз
жағасында пайдаланғаннан кейін, құм немесе тұз түйірлерін аздап таза
суға малынған шүберекпен сүртіңіз, содан кейін фотокамераның толық
кебуін күтіңіз. Кей жағдайларда, статикалық электр тогы СКД
дисплейлердің жануын немесе күңгірттенуін тудыруы мүмкін. Бұл ақау
емес жəне дисплей көп ұзамай өз қалпына келеді.
Объектив пен айна оңай зақымдалады. Шаң-тозаңды ауа үргішпен
баппен ғана тазалау қажет. Аэрозольды үргішті пайдаланған кезде
сұйықтығы төгілмеуі үшін сауытын тік ұстаңыз. Объективтегі саусақ
іздерін немесе басқа дақтарды кетіру үшін жұмсақ шүберекке объективті
тазалағыш сұйықтықтан шамалы құйып, объективті мұқият сүртіңіз.
Төменгі жиіліктер сүзгісін тазалауға қатысты ақпаратты «Төменгі
жиіліктер сүзгісі» (0 329, 331) тармағынан қараңыз.
Объектив түйіспелері: объектив түйіспелерін таза ұстаңыз.
Ысырманың пердесін ұстамаңыз: ысырманың пердесі өте жұқа жəне
тез зақымдалады. Ешбір жағдайда пердеге күш салмау, оны тазалағыш
құралдармен түртпеу керек немесе оған ауа үргіштен шығатын қатты ауа
ағысын бағыттамау қажет. Бұл əрекеттер перденің сызылуына,
деформациялануына немесе жыртылуына əкелуі мүмкін.
Сақтау: зеңнің пайда болуына жол бермеу үшін фотокамераны құрғақ,
жақсы желдетілетін жерде сақтаңыз. Егер АТ адаптерін пайдалансаңыз,
өрттен сақтау үшін адаптерді суырыңыз. Егер өнімді ұзақ уақыт бойы
пайдаланбасаңыз, батареяның ағуына жол бермеу үшін алып қойыңыз
жəне фотокамераны ылғал тартқышы бар пластик қалтада сақтаңыз.
Дегенмен, фотокамера қабын пластик қалтада сақтамаңыз, себебі бұл
материалдың бұзылуына əкелуі мүмкін. Ылғал тартқыш ылғалды сіңіру
барысында өз мүмкіндігін баяу жоғалтатынын жəне оны уақытылы
ауыстыру қажет екенін ескеріңіз.
Зеңнің пайда болуына жол бермеу үшін фотокамераны сақталған
жерінен кемінде, айына бір рет шығарып тұрыңыз. Фотокамераны
қосыңыз жəне оны қайта салмай тұрып, ысырмасын бірнеше рет
босатыңыз.
Батареяны салқын, əрі құрғақ жерде сақтаңыз. Батареяны басқа жерде
сақтау алдында, ағытпаның қақпағын орнына салыңыз.
n
336
Мониторға қатысты ескертпе: монитор өте жоғары дəлдікпен жасалған;
нүктелерінің кемінде 99,99%-ы жұмыс істейді, 0,01%-дан көп емес бөлігі
жетіспейді немесе ақаулы болып табылады. Бұл дисплейлердің
құрамында үнемі жанып тұруы (ақ, қызыл, көк немесе жасыл) немесе
үнемі сөндірулі (қара) тұратын нүктелер бар болғандықтан, бұл ақаулық
емес жəне құрылғы жазатын кескіндерге əсер етпейді.
Монитордағы суреттерді қатты жарық астында көру қиын болуы мүмкін.
Мониторды күшпен баспаңыз, себебі оған зақым келуі немесе ақау пайда
болуы мүмкін. Монитордағы шаң-тозаңды ауа үргішпен тазалауға
болады. Дақтарды жұмсақ шүберекпен немесе былғары терімен баппен
сүртіп тазалауға болады. Монитор сынып қалса, əйнек сынықтарынан
жарақат алмау жəне монитордағы сұйық кристал теріге тимеу немесе көз
бен ауызға кіріп кетпеуі үшін сақ болу қажет.
Батареялар: дұрыс пайдаланылмаса, батареялар ағуы немесе жарылуы
мүмкін. Батареяларды пайдаланған кезде мына сақтық шараларын
сақтаңыз:
• Осы құрылғыда пайдалану үшін рұқсат етілген батареяларды ғана
пайдаланыңыз.
• Батареяны отқа салмаңыз немесе қатты қызуға тигізбеңіз.
• Батареяның түйіспелерін таза ұстаңыз.
• Батареясын ауыстыру алдында құрылғыны сөндіріңіз.
• Фотокамераны пайдаланбаған кезде батареясын фотокамерадан
немесе зарядтағыштан алыңыз жəне ағытпасының қақпағын орнына
салыңыз. Бұл құрылғылар сөндірулі тұрған кезде де шамалы заряд
алады жəне батареяның қуатын батарея жарамсыз болғанша азайтуы
мүмкін. Егер батареяны біраз уақыт пайдаланбасаңыз, фотокамераға
салып, қоршаған орта температурасы 15 °C–25 °C (ыстық немесе өте
салқын жерлерді таңдамаңыз) аралығындағы жерде сақтау үшін
алардың алдында, қуаты таусылғанша пайдаланыңыз. Осы əрекетті
кем дегенде алты ай сайын бір рет қайталаңыз.
• Батареяның қуаты толық таусылған кезде фотокамераны қайта-қайта
қосу немесе сөндіру, батареяның қолданыс мерзімін қысқартады.
Заряды əбден таусылған батареяларды пайдалану алдында зарядтау
керек.
• Батарея пайдаланылған кезде батареяның ішкі температурасы
көтерілуі мүмкін. Ішкі температурасы жоғары кезде батареяны зарядтау
əрекеті батареяның жұмысына əсер етеді жəне батарея зарядталмауы
немесе тек жартылай зарядталуы мүмкін. Зарядтау алдында
батареяның салқындауын күтіңіз.
n
337
• Толық зарядталған батареяны жалғастырып зарядтай беру,
батареяның жұмысына əсер етуі мүмкін.
• Бөлме температурасында пайдаланған кезде толық зарядталған
батареяның белгілі бір уақыт ішінде тез азаюы оны ауыстыру қажеттігін
білдіреді. Жаңа батарея сатып алыңыз.
• Батареяны пайдалану алдында зарядтаңыз. Маңызды шараларда
фотосурет түсірген кезде, толық зарядталған қосалқы батареяңыз
дайын болсын. Орналасқан жеріңізге қарай қосалқы батареяларды тез
арада сатып алу қиынға соғуы мүмкін. Салқын күндері батареяның
сыйымдылығы төмендеуі мүмкін екенін ескеріңіз. Сырттағы салқын ауа
райында сурет түсіру алдында батареяның толық зарядталғанына көз
жеткізіңіз. Қосалқы батареяны жылы жерде ұстаңыз жəне екеуін
қажетінше ауыстырыңыз. Жылығаннан кейін, салқын батарея
зарядының белгілі бір бөлігі қалпына келуі мүмкін.
• Пайдаланылған батареялар бағалы ресурс болып табылады; жергілікті
ережелерге сай қайта өңдеуден өткізуге тапсырыңыз.
n
338
Экспозиция бағдарламасы
(P режимі)
P режимінің экспозиция бағдарламасы төмендегі сызбада
көрсетілген:
14
f/1
13
12
11
9
10
8
7
5
6
3
2
4
0
1
-1
-3
-2
-5
]
М
[Э
-4
ISO 100; максималды апертурасы f/1.4 жəне минималды
апертурасы f/16 болатын объектив (мысалы, AF-S NIKKOR
50 мм f/1.4G)
16 15
f/1.4
16
17
18
19
f/5.6
f/8
20
f/2.8
f/4
f/1.4 − f/16
Апертура
1
/3
f/2
21
f/11
22
f/16
f/32
23
f/22
30" 15" 8" 4"
2"
1"
2
4
8
15 30 60 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Ысырма жылдамдығы (секунд)
ЭМ үшін арналған ең көп жəне ең аз мəндер ISO
сезімталдығымен өзгереді; жоғарыдағы сызба ISO 100
баламасының ISO сезімталдығын береді. Матрицалық өлшем
қолданылған кезде 161/3 ЭМ мəнінен асатын мəндер 161/3 ЭМ
мəніне дейін азаяды.
n
339
Ақауларды жою
Егер фотокамера қажетті түрде жұмыс істемесе, ресми өкілмен
немесе Nikon уəкілетті өкілімен хабарласпай тұрып, төменде
берілген жиі кездесетін ақаулардың тізімін қараңыз.
Батарея/Дисплей
Фотокамера қосулы, бірақ жауап бермейді: жазу аяқталғанша күтіңіз.
Егер ақау қайталанса, фотокамераны сөндіріңіз. Егер фотокамера
өшірілмесе, батареясын алып, қайта салыңыз, егер АТ адаптерін
пайдалансаңыз, АТ адаптерін ажыратып, қайта қосыңыз. Ағымдағы кез
келген жазылып жатқан деректердің жойылатынын ескеріңіз, бірақ
əлдеқашан жазылған деректерге қуат көзін ажырату əсер етпейді.
Көріністапқыш фокуста емес: көріністапқыш фокусын реттеңіз немесе
қосымша окулярды түзету объективтерін пайдаланыңыз (0 28, 324).
Көріністапқыш күңгірт болып тұр: толық зарядталған батареяны
салыңыз (0 18, 29).
Дисплейлер ешбір ескертусіз сөнеді: c2 (Standby timer (Күту
режимінің таймері)) немесе c4 (Monitor off delay (Мониторды өшіруді
кешіктіру)) қолданушы параметрі үшін ұзақ кідірісті таңдаңыз (0 251,
253).
Басқару панелі мен көріністапқыш жауап бермейді жəне күңгірт
тартып тұр: осы дисплейлердің жауап беретін уақыттары мен
жарықтылық параметрі, температураға байланыс əр түрлі болуы мүмкін.
Белсенді фокус нүктесінің айналасында анық сызықтар көрінеді
немесе фокус нүктесі белгіленгенде дисплей қызыл түспен көрінеді:
аталған құбылыстар осы көріністапқыштың түрі үшін қалыпты болып
саналады жəне ақау барын білдірмейді.
n
340
Shooting (Суретке түсіру)
Фотокамераның қосылуына шамалы уақыт қажет: файлдарды
немесе калталарды жойыңыз.
Ысырманы босату мүмкіндігі ажыратылған:
• Жад картасы құлыпталған, толық немесе салынбаған (0 19, 29).
• f9 Slot empty release lock (Ұяшық бос кезде босату құлпы); 0 269)
қолданушы параметрі үшін Release locked (Босату құлыпталған) мəні
таңдалған.
• Фотокамера фокуста емес (0 32).
• Кірістірілген микропроцессоры бар объективке арналған апертура сақинасы
ең жоғары f-санында (G жəне E түріндегі объективтерге қатысты емес)
бұғатталмаған. Егер басқару панелінде B көрсетілсе, апертураны реттеу
үшін объективтің апертура сақинасын пайдалану үшін Aperture ring
(Апертура сақинасы) параметрін f7 қолданушы параметрі (Customize
command dials (Басқару дискілерін теңшеу)) > Aperture setting
(Апертура параметрі) үшін таңдаңыз (0 267).
• Экспоөлшегішті қосу тұтқасы бар кірістірілген микропроцессоры бар
объектив (G жəне E түріне жататын объективтерге қатысты емес; 0 167).
Фотокамера ысырманы босату түймешігіне баяу жауап береді: Off
(Өшірулі) пəрменін d10 қолданушы параметрі (Exposure delay mode
(Экспозицияны кешіктіру режимі); 0 256) үшін таңдаңыз.
Үздіксіз түсіру режимінде ысырманы босату түймешігі басылған
сайын тек бір сурет түсіріледі: HDR-ды сөндіріңіз (0 112).
Фотосуреттер фокустан тыс аумақта:
• Фокус режимін таңдау дискін AF (0 59) күйіне бұраңыз.
• Фотокамера автофокустау арқылы фокустай алмайды: қолмен
реттелетін фокусты немесе фокустау құлпын пайдаланыңыз (0 66, 68).
• AF-ON f4 (Assign Fn button (Fn түймешігін тағайындау), 0 263), f5
(Assign preview button (Алдын ала қарау түймешігін тағайындау),
0 266) немесе f6 (Assign AE-L/AF-L button (АЭ-Қ/АФ-Қ түймешігін
тағайыдау), 0 267) қолданушы параметрі үшін Press (Басу) параметрі
ретінде белгіленген болса, ысырманы босату түймешігін пайдалану
мүмкін емес. AF-ON тағайындалған түймешікті пайдаланыңыз.
Ысырманың жылдамдығын басқару дискілерімен реттеу мүмкін
емес: жарқыл пайдаланылып тұр. Жарқылды синхрондау жылдамдығын
e1 қолданушы параметрін (Flash sync speed (Жарқылды синхрондау
жылдамдығы)) пайдаланып таңдауға болады; үйлесімді жарқыл
бөліктерін пайдаланғанда, ысырма жылдамдықтарының толық ауқымы
үшін 1/250 s (Auto FP) (1/250 c (Автоматты ФЖ)) немесе 1/200 s (Auto
FP) (1/200 c (Автоматты ФЖ)) тармағын таңдаңыз (0 257).
Ысырманы босату түймешігі жартылай басылғанда, фокус
бұғатталмайды: A AE-L/AF-L түймешігін, фокустау режимінде AF-C
таңдалған кезде, фокусты бұғаттау үшін таңдаңыз.
n
341
Фокустау нүктесін таңдау мүмкін емес:
• Фокустау ауыстырғышының құлпын ашу (0 64).
• АФ аумағының режимі үшін АФ аумағын автоматты түрде таңдау (0 62)
немесе бет басымдығы бар АФ (0 177) таңдалған: басқа режимді таңдаңыз.
• Фотокамера ойнату режимінде (0 185) немесе мəзірлер қолданыста
(0 224).
• Күту режимінің таймерін іске қосу үшін ысырманы босату түймешігін
жартылай басыңыз (0 33).
АФ аумағының режимін таңдау мүмкін емес: Қолмен реттелетін фокус
таңдалған (0 68, 183).
Кескін өлшемін өзгерту мүмкін емес: Image quality (Кескін сапасы) NEF
(RAW) (0 55) қалпына қойылған.
Фотокамера фотосуреттерді баяу жазады: ұзақ экспозиция бұрмалануын
азайту параметрін қосыңыз (0 242).
Фотосуреттерде бұрмалану (жарық нүктелер, кездейсоқ орналасқан
жарық нүктелер, түстердің əркелкілігі немесе сызықтар) пайда болады:
• Төменгі ISO сезімталдықты таңдаңыз немесе жоғары ISO бұрмалануды
азайтуды пайдаланыңыз (0 70, 242).
• Ысырма жылдамдығы 1 секундтан аз: бұрмалануды азайтуды
пайдаланыңыз (0 242).
• Бұрмалану əсерлері жоғары болмауы үшін Қосылған D-Lighting функциясын
өшіріңіз (0 110).
Фотосуреттерде дақ пайда болады: объективтің алдыңғы жəне артқы
элементтерін тазалаңыз. Егер ақаулық қайталанса, кескін сенсорын
тазалаңыз (0 329).
Түстері табиғи емес:
• Жарық көзіне сəйкестендіру үшін ақ түс балансын реттеңіз (0 81).
• Set Picture Control (Picture Control орнату) параметрлерін реттеңіз
(0 100).
Ақ түс балансын өлшеу мүмкін емес: нысан өте күңгірт немесе өте жарық
(0 92).
Алдын-ала орнатылған ақ түс балансы үшін суретті бастапқы сурет
ретінде таңдау мүмкін емес: кескін Df көмегімен жасалмаған (0 96).
Ақ түс балансының брекетингі қол жетімді емес:
• NEF (RAW) немесе NEF+JPEG кескін сапасының параметрі кескін сапасы
үшін таңдалған (0 55, 141).
• Бірнеше экспозиция режимі қолданылып тұр (0 155).
n
342
Picture Control əсері əр суретте əр түрлі болады: анық ету, контраст немесе
қанығу параметрлері үшін A (авто) таңдалған. Қатарынан түсірілетін бірнеше
фотосуретте бірдей нəтижелерге қол жеткізу үшін басқа параметрді таңдаңыз
(0 103).
Өлшеуді өзгерту мүмкін емес: автоэкспозиция құлпы қолданылып тұр
(0 77).
Экспозиция түзетілімін қолдану мүмкін емес: P, S немесе A (0 38, 39,
41) экспозиция режимін таңдаңыз.
Бұрмалану (қызғылт аумақтар немесе басқа шуылдар) ұзақ
экспозицияларда пайда болады: ұзақ экспозицияда бұрмалануды
азайту параметрін қосыңыз (0 242).
Монитордағы кескіннің жарықтығы тікелей көріністе түсірілген
фотосуреттердің экспозициясынан басқаша болады:
• Ортасы бойынша өлшенген немесе нүктелі экспоөлшегіш таңдалған
(0 75).
• Фотокамера экспозиция M режимінде (0 174).
• Нысан тым жарық немесе тым күңгірт.
• Қосылған D-Lighting жұмыс істеп тұр (0 110).
• Фотосурет ұзақ экспозиция (0 44) режимінде.
• Жарқыл пайдаланылған (0 116).
Тікелей көрініс кезінде жарқыл немесе жолақ пайда болады: Flicker
reduction (Жыпылықтауды азайту) үшін жергілікті қуат көзінің жиілігіне
сəйкес келетін параметрді таңдаңыз (0 276).
Тікелей көрініс кезінде жарық жолақтары пайда болады: тікелей
көріністе жыпылықтаған белгі, жарқыл немесе қысқа ұзақтықтағы басқа
жарық көзі пайдаланылған.
Қарау
NEF (RAW) сурет қайта көрсетілмейді: фотосурет NEF + JPEG (0 55)
кескін сапасын қолданып түсірілген.
Басқа фотокамералар түсірген суреттер көрсетілмейді: басқа
фотокамерамен түсірілген суреттер дұрыс көрсетілмеуі мүмкін.
Қарау кезінде кей фотосуреттер көрсетілмейді: All (Барлығы) пəрменін
Playback folder (Ойнату қалтасы) (0 230) параметрі үшін таңдаңыз.
«Тік» (портреттік) бағыттағы суреттер «кең» (пейзаждық) бағытта
көрінеді:
• Rotate tall (Ұзындығы бойынша айналдыру) үшін On (Қосулы)
параметрін таңдаңыз (0 233).
• Фотосурет Auto image rotation (Автоматты кескінді бұру) (0 277)
үшін Off (Өшірулі) пəрмені таңдалып түсірілген.
• Фотосурет түсірілген кезде фотокамера жоғары немесе төмен
бағытталған (0 277).
• Фотосурет кескінді тексере қарау режимінде көрсетіледі (0 232).
Суретті өшіру мүмкін емес:
• Сурет қорғалған: қорғауды алып тастаңыз (0 201).
• Жад картасы құлыпталған (0 22).
n
343
Фотосуретті өңдеу мүмкін емес: фотосуретті осы фотокамера арқылы
əрі қарай өңдеу мүмкін емес (0 289).
Қарау үшін ешбір қолжетімді кескін жоқ деген хабар көрсетіледі: All
(Барлығы) параметрін Playback folder (Ойнату қалтасы) (0 230) үшін
таңдаңыз.
Басып шығару ретін өзгерту мүмкін емес:
• Жад картасы толық: суреттерді өшіріңіз (0 35, 203).
• Жад картасы құлыпталған (0 22).
Фотосуреттерді басып шығару мүмкін емес: NEF (RAW) немесе TIFF
фотосуреттерін USB қосылымы арқылы тікелей басып шығару мүмкін
емес. Фотосуреттерді компьютерге жіберіп, ViewNX 2 (жинаққа кіреді)
немесе Capture NX 2 (бөлек сатылады; 0 325) арқылы басып
шығарыңыз. NEF (RAW) фотосуреттерін NEF (RAW) processing (NEF
(RAW) өңдеу) (0 300) көмегімен JPEG пішімінде сақтауға болады.
Фотосурет ажыратымдылығы жоғары видео құрылғыларда
бейнеленбейді: HDMI сымының (жеке сатылады) қосылғанына көз
жеткізіңіз (0 222).
Фотокамера HDMI-CEC теледидарлық қашықтан басқару құралына
жауап бермейді:
• Параметрлер мəзіріндегі HDMI > Device control (Құрылғыны басқару)
параметрін On (Қосу) қалпына қойыңыз (0 223).
• Теледидарға арналған HDMI-CEC баптауларын құрылғымен бірге
келген құжатта сипатталғандай өзгертіңіз.
Фотосуреттерді компьютерге тасымалдау мүмкін емес:
Фотокамерамен үйлесімсіз АЖ немесе тасымалдау бағдарламалық
жасақтамасы пайдаланылған. Фотосуреттерді компьютерге көшіру үшін
картридерді пайдаланыңыз (0 325).
Фотосуреттер Capture NX 2 бағдарламасында көрсетілмейді: соңғы
нұсқасына дейін жаңартыңыз (0 325).
Capture NX 2-дегі Кескіндегі тозаң іздерін кетіру функциясы
күткендей əсер бермейді: кескін сенсорын тазалағанда, төменгі
жиіліктер сүзгісінің орны ауысады. Кескін сенсорын тазалау алдында
жазылған тозаң іздерін кетіру анықтамалық деректерін, кескін сенсорын
тазалап болғаннан кейін түсірілген фотосуреттер үшін пайдалану мүмкін
емес. Кескін сенсорын тазалағаннан кейін жазылған кескіндегі тозаң
іздерін кетіру анықтамалық деректерін, кескін сенсорын тазалағанға
дейін түсірілген фотосуреттер үшін пайдалану мүмкін емес (0 275).
n
344
Компьютер NEF (RAW) пішіміндегі кескіндерді фотокамерамен
салыстырғанда басқаша көрсетеді: үшінші тарап бағдарламалық
жасақтамасы Picture Controls немесе Active D-Lighting əсерлерін көрсетпейді.
ViewNX 2 (бірге жеткізіледі) немесе Capture NX 2 (бөлек сатылады) тəрізді
қосымша Nikon бағдарламалық жасақтамасын пайдаланыңыз.
Өзге мəліметтер
Жазылған күні дұрыс емес: фотокамераның сағатын қойыңыз (0 27,
276).
Мəзір элементін таңдау мүмкін емес: баптаулардың кейбір
тіркесімдерінде немесе жад картасы салынбаған кезде кейбір
параметрлерге қолжетімсіз.
n
345
Қате туралы хабарламалар
Бұл бөлімде көріністапқышта, басқару панелінде жəне мониторда пайда
болатын индикаторлар жəне қате туралы хабарлар тізімі көрсетілген.
Индикатор
Басқару
Көріністапқыш
панелі
n
346
Ақаулық
Шешімі
0
• Объективтің апертура • Сақинаны
25
сақинасы минималды
минималды
апертураға
апертураға қойыңыз
орнатылмаған.
(ең жоғары f саны).
• Фотокамераның
• Объективті алыңыз,
167
экспоөлшегішті қосу
экспоөлшегішті қосу
B
тұтқасы бар
тұтқасын төмен
(жыпылықтайды)
кірістірілген
түсіріңіз де,
микропроцессоры бар объективті қайта
AI объективі (G жəне
бекітіңіз.
E түріне жататын
объективтерге
қатысты емес).
Толық зарядталған
қосымша батареяны
29
H
d
Батарея қуаты төмен.
дайындаңыз.
• Батарея таусылған.
• Батареяны
зарядтаңыз немесе
ауыстырыңыз.
• Батареяны пайдалану • Nikon уəкілетті
мүмкін емес.
қызмет көрсету
өкіліне
хабарласыңыз.
xvi,
d
H
• Батареяны
(жыпылықтайды) (жыпылықтайды)
18, 19
ауыстырыңыз
немесе қайта
зарядталмалы
литий-ионды
батарея таусылса,
батареяны
зарядтаңыз.
Ешқандай объектив
орнатылмаған немесе
микропроцессормен
жабдықталмаған
Максималды апертура
объектив максималды
163
F
көрсетілсе, апертура
апертураны көрсетпей
мəні көрсетіледі.
орнатылған. Апертура
максималды
апертурадан алынған
нүктелерде көрсетілген.
Индикатор
Басқару
панелі
Көріністапқыш
—
Ақаулық
Фотокамера
автофокустау
2 4
(жыпылықтайды) мүмкіндігінің көмегімен
фокустай алмайды.
Шешімі
Кадр жиектемесін
өзгертіңіз немесе
қолмен фокустаңыз.
0
61, 68
• Төмендеу ISO
70
сезімталдықты
пайдаланыңыз
• Экспозиция
режимінде:
P Қосымша ND
38,
Нысан тым жарық;
сүзгісін
323
фотосурет асыра
пайдаланыңыз
экспозицияланады.
S Ысырма
39
жылдамдығын
көбейтіңіз
A Кішілеу
41
апертураны
(Экспозиция
(үлкендеу f саны)
индикаторлары жəне
таңдаңыз
ысырма жылдамдығы
немесе апертура дисплейі
• Жоғарылау ISO
70
жыпылықтайды)
сезімталдықты
пайдаланыңыз
• Экспозиция
режимінде:
38,
P Жарқылды
Нысан тым күңгірт;
116
пайдаланыңыз
фотосурет жеткіліксіз
S Ысырманың
39
экспозицияланады.
жылдамдығы
төмен
A Үлкендеу
41
апертураны
(кішілеу f саны)
таңдаңыз
B (Қолмен басылу
Ысырманың
режимі) пəрмені S
жылдамдығын өзгертіңіз
A
39, 42
(жыпылықтайды)
экспозиция режимінде немесе экспозиция
таңдалған.
режимін M таңдаңыз.
Ысырманың
T (Уақыт) S экспозиция жылдамдығын өзгертіңіз
%
39, 42
(жыпылықтайды)
режимінде таңдалған.
немесе экспозиция
режимін M таңдаңыз.
Кескіндер өңделіп
Өңдеу аяқталғанша
k
P
—
(жыпылықтайды) (жыпылықтайды) жатыр.
күтіңіз.
n
347
Индикатор
Басқару
панелі
Көріністапқыш
Ақаулық
Жарқыл жоғалғаннан
кейін индикатор 3
секунд жыпылықтаса,
c
—
(жыпылықтайды) фотосурет жеткіліксіз
экспозициялануы
мүмкін.
Ағымдағы
параметрлерде
фотосурет түсіру үшін
j
n
жад жеткіліксіз немесе
(жыпылықтайды) (жыпылықтайды)
фотокамерада файл
немесе қалта сандары
таусылған.
O
(жыпылықтайды)
n
348
Фотокамера бұзылған.
Шешімі
0
Фотосуретті
мониторда тексеріңіз;
егер жеткіліксіз
121
экспозицияланса,
параметрлерді реттеп,
əрекетті қайталаңыз.
• Сапасын немесе
55, 58
өлшемін азайтыңыз.
• Фотосуреттерді
203
өшіріңіз.
• Жаңа жад картасын
19
салыңыз.
Ысырманы босатыңыз.
Егер қате туралы
хабар тұрақты
көрсетілсе немесе жиі
көрініс берсе, Nikon
уəкілетті қызмет
көрсету өкіліне
хабарласыңыз.
—
Индикатор
Басқару
панелі
Монитор
No memory
card. (Ешбір
S
жады картасы
жоқ.)
Ақаулық
Шешімі
Фотокамераны өшіріп,
Фотокамера жад
жад картасының дұрыс
картасын анықтай
салынғанына көз
алмайды.
жеткізіңіз.
• Nikon рұқсат еткен
• Жад картасын
картаны
ашу кезіндегі
This memory
пайдаланыңыз.
қате.
card cannot be
• Ағытпаларының таза
used.
екеніне көз жеткізіңіз.
Card may be
Карта зақымдалса,
damaged.
дилерге немесе Nikon
Insert another
уəкілетті қызмет
W,
card. (Бұл
көрсету өкіліне
O
жады картасын
(жыпылықтайды)
хабарласыңыз.
пайдалану
•
Маңызды кескіндерді
•
Жаңа
қалтаны
мүмкін емес.
компьютерге немесе
жасау мүмкін
Картаға нұқсан
басқа құрылғыға
емес.
келуі мүмкін.
көшіргеннен кейін,
Басқа картаны
файлдарды жойыңыз
салыңыз.)
немесе жаңа жад
картасын салыңыз.
• Eye-Fi бағдарлама
жасақтамасының жаңа
екенін тексеріңіз.
Фотокамера Eye-Fi • Eye-Fi картасындағы
W,
картасын басқара
g
O
файлдарды компьютерге
(жыпылықтайды) алмайды.
немесе басқа құрылғыға
көшіріп, картаны
пішімдеңіз немесе жаңа
карта салыңыз.
Memory card is
locked. Slide
lock to “write”
Жад картасы
position. (Жад
W,
құлыпталған
картасы
X
(жазудан
(жыпылықтайды)
құлыпталған.
қорғалған).
Жад картасының
Бекітпені
жазудан қорғау
«жазу» қалпына
қосқышын «жазу» күйіне
сырғытыңыз.)
сырғытыңыз.
Not available if
Eye-Fi card is
Eye-Fi картасы
W,
locked. (Егер
құлыпталған
O
Eye-Fi картасы
(жазудан
(жыпылықтайды)
бұғатталса,
қорғалған).
қолжетімсіз.)
0
19
363
—
19,
203
285
19
22
n
349
Индикатор
Басқару
панелі
Монитор
n
350
Ақаулық
Шешімі
This card is not
formatted.
Жад картасы
Жад картасын пішімдеңіз
Format the card.
фотокамерада
[C]
немесе жаңа жад картасын
(Бұл карта
(жыпылықтайды) пайдалану үшін
салыңыз.
пішімделмеген.
пішімделмеген.
Картаны
пішімдеңіз.)
Clock has been
reset (Сағат
Фотокамера құлпы Фотокамера сағатын
—
қалпына
орнатылмаған.
орнатыңыз.
келтірілді)
Failed to update
flash unit firmware.
Flash cannot be
used.
Contact a Nikonauthorized service
Фотокамераға
representative.
орнатылған жарқыл
(Жарқыл бөлігінің
Nikon уəкілетті қызмет
бөлігінің
бағдарламалық
көрсету өкіліне
—
бағдарламалық
жасақтамасын
хабарласыңыз.
жасақтамасы дұрыс
жаңарту сəтсз
жаңартылмаған.
аяқталды.
Жарқылды
пайдалану мүмкін
емес. Nikon
уəкілетті қызмет
көрсету өкіліне
хабарласыңыз.)
Unable to start
live view. Please
Тікелей көріністі
Фотокамераның ішкі
wait. (Тікелей
жалғастыру алдында ішкі
—
температурасы
схемалардың
көріністі бастай
жоғары.
салқындауын күтіңіз.
алмайды. Күте
тұрыңыз.)
Ойнату үшін
Кескіндер бар қалтаны
Folder contains
таңдалған жад
Playback folder (Ойнату
картасында немесе қалтасы) мəзірінен
no images.
—
қалталарда
(Қалтада ешбір
таңдаңыз немесе
сурет жоқ.)
ешқандай кескін
кескіндері бар жад
жоқ.
картасын салыңыз.
Басқа қалта
таңдалмайынша немесе
кемінде бір кескіннің
All images are
Ағымдағы қалтадағы
көрсетілуіне рұқсат ету
hidden. (Барлық
барлық
үшін Hide image (Кескінді
—
кескіндер
фотосуреттер
жасыру) параметрі
жасырылған.)
жасырылған.
пайдаланылмайынша
ешқандай кескінді ойнату
мүмкін емес.
0
19
27,
276
—
174
19,
230
230
Индикатор
Басқару
панелі
Монитор
Cannot display
this file. (Бұл
файлды
көрсету мүмкін
емес.)
—
Cannot select
this file. (Бұл
файлды таңдау
мүмкін емес.)
—
Ақаулық
Шешімі
Файл компьютерді
немесе басқа
фотокамера
Файлды фотокамерада
моделін
ойнату мүмкін емес.
пайдаланып
жасалған не
өзгертілген немесе
файл бүлінген.
Басқа құрылғылармен
Таңдалған кескінді
жасалған кескіндерді
өңдеу мүмкін емес.
өңдеу мүмкін емес.
Check printer.
(Принтерді
тексеріңіз.)
—
Принтер қатесі.
Check paper.
(Қағазды
тексеріңіз.)
—
Принтердегі қағаз
таңдалған
өлшемде емес.
Paper jam.
(Қағаз кептеліп
қалды.)
—
Принтерде қағаз
кептелген.
Out of paper.
(Қағаз
таусылған.)
—
Принтерде қағаз
таусылған.
Check ink
supply.
(Сиямен
жабдықтауды
тексеріңіз.)
—
Сия қатесі.
Принтерді тексеріңіз.
Жалғастыру үшін
Continue (Жалғастыру)
пəрменін (қолжетімді
болса) таңдаңыз.
Дұрыс өлшемдегі
қағазды салып, Continue
(Жалғастыру) пəрменін
таңдаңыз.
Кептелген қағазды алып,
Continue (Жалғастыру)
пəрменін таңдаңыз.
Таңдалған өлшемдегі
қағазды салып, Continue
(Жалғастыру)
параметрін таңдаңыз.
Сияны тексеріңіз.
Жалғастыру үшін
Continue (Жалғастыру)
параметрін таңдаңыз.
Сияны ауыстырып,
Continue (Жалғастыру)
параметрін таңдаңыз.
* Қосымша мəлімет алу үшін принтер нұсқаулығын қараңыз.
Out of ink. (Сия
таусылған.)
—
Принтерде сия
таусылған.
0
—
289
214 *
214 *
214 *
214 *
214 *
214 *
n
351
Техникалық сипаттамалары
❚❚ Nikon Df сандық фотокамерасы
Түрі
Түрі
Бір объективті айналы шағылыстырғыш сандық фотокамера
Объектив жиектемесі Nikon F бекіткіші (АФ жұптамасы жəне АФ түйіспелері бар)
Тиімді көрініс
бұрышы
Nikon FX пішімі
Тиімді нүктелер саны
Тиімді нүктелер
саны
16,2 миллион
Кескін сенсоры
Кескін сенсоры
36,0 × 23,9 мм CMOS сенсоры
Жалпы нүктелер
саны
16,6 миллион
Тозаңды азайту
жүйесі
Кескін сенсорын тазалау, кескіндегі тозаң іздерін кетіру
анықтамалық деректері (қосымша Capture NX 2
бағдарламалық жасақтамасы қажет)
Сақтау
n
352
Кескін өлшемі
(нүктелер)
• FX (36×24) кескін аумағы
4928 × 3280 (#) 3696 × 2456 ($) 2464 × 1640 (%)
• DX (24×16) кескін аумағы
3200 × 2128 (#) 2400 × 1592 ($) 1600 × 1064 (%)
Файл пішімі
• NEF (RAW): 12 немесе 14-разрядты шығынсыз
сығымдалған немесе сығымдалмаған
• TIFF (RGB)
• JPEG: JPEG-негізгі параметріне сəйкес жақсы (шамамен
1 : 4), қалыпты (шамамен 1 : 8) немесе стандартты
(шамамен 1 : 16) сығымдау (Size priority (Өлшем
басымдығы)); Optimal quality (Оңтайлы сапасы)
сығымдау мүмкіндіктері бар
• NEF (RAW)+JPEG: NEF (RAW) жəне JPEG пішімдерінде
жазылған бір сурет
Picture Control
жүйесі
Стандартты, бейтарап, жанды, монохромды, портрет,
пейзаж; таңдалған Picture Control режимін өзгертуге болады;
қолданушы тарапынан реттелетін Picture Control режимдері
Сақтау орталары
SD (Secure Digital) жəне UHS-I үйлесімді SDHC жəне SDXC
жад карталары
Файлдық жүйе
DCF (Design Rule for Camera File System (Фотокамераның
файлдық жүйесіне арналған жобалық ереже)) 2.0, DPOF
(Digital Print Order Format (Сандық баспаға тапсырыс беру
пішімі)), Exif (Exchangeable Image File Format for Digital Still
Cameras (Сандық Фотоаппаратқа Арналған кескін
файлдарының өзара алмасымды пішімі)) 2.3, PictBridge
Көріністапқыш
Көріністапқыш
Көз деңгейіндегі пентапризмасы бар бір объективті айналы
шағылыстырғыш көріністапқыш
Кадр ауқымы
• FX (36×24): шамамен 100% көлденең жəне 100% тік
• DX (24×16): шамамен 97% көлденең жəне 97% тік
Ұлғайту
Шамамен 0,7× (шексіздік деңгейінде 50 мм f/1.4 объектив,
–1,0 м–1)
Қарау нүктесі
15 мм (–1,0 м–1; көріністапқыш окуляры объективінің үстіңгі
қабатының ортасынан санағанда)
Диоптрияны реттеу
–3 – +1 m–1
Фокустау экраны
АФ аумағының жақтаулары бар B типті BriteView анық
бұлыңғыр таңбалы VIII экраны (жақтауға алу торы
көрсетіледі)
Шағылыстырғыш
айна
Анық түсірілетін
кеңістік тереңдігін
алдын ала қарау
Объектив
апертурасы
Жылдам қайтару
Pv түймешігін басқанда, объектив апертурасы
пайдаланушы таңдаған (A жəне M экспозиция режимдері)
немесе фотокамера таңдаған (P жəне S экспозиция
режимдері) мəнге келіп тоқтайды
Жылдам орнына қайтады, электронды түрде басқарылады
Объектив
Үйлесімді
объективтер
AF NIKKOR объективтерімен үйлесімді, соның ішінде G, Е
мен D типті объективтер (ДК объективтеріне кейбір
шектеулер қойылады) жəне DX объективтері (DX 24 × 16
1,5× кескін аумағы), AI-P NIKKOR объективтері жəне
микропроцессормен жабдықталмаған объективтері бар. IX
NIKKOR объективтері жəне F3AF объективтері
қолданылмайды. Электрондық қашықтықты өлшегішті f/5.6
немесе жылдамырақ максималды апертурасы бар
(электрондық қашықтықты өлшегіш f/8 немесе жылдамырақ
максималды апертурасы бар объективтердің 7 орталық
фокустау нүктесіне жəне f/7.1 немесе жылдамырақ
максималды апертурасы бар объективтердің 33 орталық
фокустау нүктесіне қолдау көрсетеді) объективтерде
пайдалануға болады.
Ысырма
Түрі
Электронды басқарылатын, тігінен жүретін, фокустық
жазықтық ысырмасы
Жылдамдық
1/4000–4
Жарқылды
синхрондау
жылдамдығы
X= 1/200 с; 1/250 с немесе баяуырақ ысырмамен үндестіреді
(жарқыл ауқымы 1/200 жəне 1/250 с арасындағы
жылдамдықтарда азаяды)
с, 1 ЭМ қадамдарында (басты басқару дискін
пайдаланғанда 1/4000–30 с, 1/3 ЭМ қадамдарында), X200
(тек ысырма жылдамдығы дискін пайдаланғанда), қолмен
басылу режимі, уақыт
n
353
Босату
Суретке түсіру
режимі
Кадрдың ілгері
жылжу жиілігі
1–5 кадр/сек (CL) немесе 5,5 кадр/сек (CH)
Өздігінен түсіруді
реттейтін таймер
2 с, 5 с, 10 с, 20 с; 1–9 экспозициялары 0,5, 1, 2 немесе 3 с
аралықтарындағы
Экспозиция
Өлшеу
n
354
S (əр кадр бойынша), CL (үздіксіз төмен жылдамдық),
CH (үздіксіз жоғары жылдамдық), J (ысырманы тыныш
босату), E (өздігінен түсіруді реттейтін таймер),
MUP (айнаны көтеру)
2016 нүктелі RGB сенсорын пайдаланатын TTL экспозиция
өлшегіші
Өлшеу əдісі
• Матрица: 3D түрлі түсті матрицалық өлшеу жүйесі II (G, Е
жəне D типті объективтер); түрлі түсті матрицалық өлшеу
жүйесі II (басқа микропроцессормен жабдықталған
объективтер); пайдаланушы объектив туралы мəліметпен
қамтамасыз етсе, микропроцессормен жабдықталмаған
объективтерде қолжетімді түрлі түсті матрицалық өлшеу
• Ортасы бойынша өлшенген: кадрдың ортасындағы
12 мм шеңберге 75% салмақ беріледі. Шеңбердің
диаметрін 8, 15 немесе 20 мм етіп өзгертуге немесе
салмағын толық кадрдың орташа мəніне негіздеуге
болады (микропроцессормен жабдықталмаған
объективтерде 12 мм шеңбер қолданылады)
• Белгілеу: таңдалған фокустау нүктесінің ортасындағы
4 мм шеңберді (шамамен кадрдың 1,5%) өлшейді
(микропроцессормен жабдықталмаған объектив
қолданылған кезде фокустау нүктесінің ортасы)
Ауқым (ISO 100, f/1.4 • Матрица немесе ортасы бойынша өлшенген: 0–20 EV
объективі, 20 °C)
• Нүктелі экспоөлшегіш: 2–20 EV
Экспозиция
Біріктірілген микропроцессормен жабдықталған жəне AI
өлшегішін
(жиылмалы экспоөлшегішті қосу тұтқасы)
жалғастырғыш
Экспозиция режимі Икемді бағдарламасы бар, бағдарламаланған автоматты
режим (P); ысырманы ұстап тұру басымдығы бар
автоматты режим (S); апертура басымдығы бар автоматты
режим (A); қол режимі (M)
Экспозиция
1/3 ЭМ еселігіндегі –3 – +3 ЭМ
түзетілімі
Экспозиция
2–5 кадр, 1/3, 2/3, 1, 2 немесе 3 ЭМ қадамдарында
брекетингі
Жарқыл брекетингі 2–5 кадр, 1/3, 2/3, 1, 2 немесе 3 ЭМ қадамдарында
Ақ түс балансының
2–3 кадр, 1, 2 немесе 3 қадамдарында
брекетингі
ADL брекетингі
2 бір кадр немесе 3–5 кадр үшін барлық кадр үшін алдын
ала енгізілген мəнді қолданатын кадр
Экспозиция құлпы
A AE-L/AF-L түймешігімен таңдалған мəнде жарық күші
құлыпталады
Экспозиция
1/3 ЭМ қадамдарындағы ISO 100–12800. ISO 100-ден төмен
ISO сезімталдық
(Ұсынылатын
шамамен 0,3, 0,7 немесе 1 ЭМ (ISO 50-ге тең) немесе
экспозиция индексі) ISO 12800-ден жоғары шамамен 0,3, 0,7, 1, 2, 3 немесе 4
ЭМ (ISO 204800 баламасы); ISO сезімталдығын автоматты
түрде басқару мүмкіндігі бар
Қосылған D Lighting Auto (Авто), Extra high (Өте жоғары) +2/+1, High
(Жоғары), Normal (Қалыпты), Low (Төмен) немесе Off
(Өшірулі) пəрмендерінен таңдауға болады
Фокустау
Автофокус
TTL фазасын анықтау, дəл реттеу, 39 фокустау нүктесі
(соның ішінде 9 айқыш тəрізді сенсор; f/5.6 мəнінен
баяуырақ, f/8 мəнінен жылдам апертураларда орталық
33 фокустау нүктесіне қолжетімді, f/8 мəнінде орталық
7 фокустау нүктесіне қолжетімді) бар Nikon Multi-CAM 4800
автофокустау сенсорының модулі
Анықтау ауқымы
–1 – +19 ЭМ (ISO 100, 20 °C)
Объективтің электр
жетегі
• Автофокус (АФ): нысанның қалып-күйіне қарай, əр кадр
бойынша бақылағыш АФ (AF-S); үздіксіз бақылағыш АФ
(AF-C); болжалды бақылағыш фокустау автоматты түрде
іске қосылады
• Қолмен реттелетін фокус (М): электрондық қашықтықты
өлшегішті пайдалануға болады
Фокустау нүктесі
39 немесе 11 фокустау нүктесінен таңдауға болады
АФ аумағының
режимі
Жалғыз нүктелі АФ; 9-, 21- немесе 39-нүктелі динамикалық
аумақ АФ, 3D бақылау, АФ аумағын-автоматты түрде
таңдау
Фокустау құлпы
Ысырманы босату түймешігін жартылай басып (əр кадр
бойынша бақылағыш АФ) немесе A AE-L/AF-L түймешігін
басып фокусты құлыптауға болады
Жарқыл
Жарқылды басқару
TTL: 2016 нүктелі RGB сенсор пайдаланатын i-TTL
жарқылды басқару тетігі SB-910, SB-900, SB-800, SB-700,
SB-600, SB-400 немесе сандық айналы фотокамера үшін
SB-300 i-TTL балансталған толықтырғыш жарқыл,
матрицамен жəне ортасы бойынша өлшеумен
қолданылады, ал сандық айналы фотокамера үшін
стандартты i-TTL жарқылы нүктелі экспоөлшегішпен
пайдаланылады
Жарқыл режимі
Алдыңғы пердемен синхрондау, баяу синхрондау, артқы
пердемен синхрондау, қызыл көз əсерін азайту, баяу
синхрондау режимі бар қызыл көз əсерін азайту, артқы
пердемен баяу синхрондау, ФЖ жоғары жылдамдықта
автоматты синхрондау параметрлеріне қолдау көрсетеді
n
355
Жарқыл
Жарқыл түзетілімі
1/3
ЭМ еселігіндегі –3 – +1 ЭМ
Жарқылдың
Қосымша жарқылы бөлігі толық зарядталған кезде жанады;
дайындығын
жарқыл толық шығысында жанғаннан кейін жыпылықтайды
білдіретін индикатор
Керек-жарақтарға
арналған құрылғы
Синхрондау мүмкіндігі жəне деректер түйіспелері мен
қауіпсіздік құлпы бар ISO 518 тікелей қосу
Nikon шығармашыл
жарық жүйесі (CLS)
Жақсартылған сымсыз жарық жүйесі SB-910, SB-900,
SB-800 немесе SB-700-де негізгі жарық ретінде, SB-600
немесе SB-R200-де қашықтан басқару құралы ретінде,
немесе SU-800-де басқару құралы ретінде қолдау
көрсетіледі; ФЖ жоғары жылдамдықта автоматты
синхрондау жəне кескінді қалыптастыруға арналған жарық
параметрлеріне барлық CLS-үйлесімді, SB-400 жəне
SB-300-тен басқа жарқыл бөліктерінде қолданылады;
Жарқыл түсінің температурасы туралы ақпаратты тарату
жəне Жарқыл қуатының құлпы параметрлеріне барлық
CLS-үйлесімді жарқыл бөліктерінде қолдау көрсетіледі
Синхрондау түйіспе
Бекітпе сымы бар ISO 519 синхрондау түйіспе тұсы
тұсы
Ақ түс балансы
Ақ түс балансы
Автоматты (2 түрі), қызу бөлетін шам, флюоресцентті
(7 түрі), күннің тік сəулесі, жарқыл, бұлтты, көлеңке, алдынала қолмен енгізілген мəн (4 мəнге дейін сақтауға болады,
тікелей көрініс барысында нүктелі ақ түс балансын өлшеу
қол жетімді), түс температурасын (2500 K–10 000 K) таңдау,
барлығы дəл реттеумен
Тікелей көрініс
Объективтің электр
жетегі
• Автофокус (АФ): Əр кадр бойынша бақылағыш АФ
(AF-S); тұрақты бақылағыш АФ (AF-F)
• Қолмен реттелетін фокус (M)
АФ аумағының
режимі
Бет басымдығы бар АФ, кең аумақты АФ, қалыпты аумақты
АФ, нысанды бақылағыш АФ
Автофокус
Кадрдың кез келген жеріндегі контрастты анықтау мүмкіндігі
бар АФ (бет басымдығы бар АФ немесе нысанды
бақылағыш АФ таңдалған кезде фотокамера фокустау
нүктесін өздігінен таңдайды)
Монитор
Монитор
n
356
8-см/3,2-дюйм, шамамен 921 мың нүкте (VGA), төмен
температуралы полисиликон TFT сұйық кристалдық
дисплей, шамамен 170° қарау бұрышы, шамамен 100%
кадр ауқымы жəне жарықтылықты басқару режимі бар
Ойнату
Ойнату
Ойнатуды масштабтау, фотосуреттің слайд көрсетілімдері,
гистограмма дисплейі, белгіленген тұстары, фотосурет
туралы мəліметі, орын деректері дисплейі жəне кескінді
автоматты айналдыру режимі бар толық өлшемде жəне
сурет нобайын (4, 9 немесе 72 кескін немесе күнтізбе)
режимінде қарау
Интерфейс
USB
Жоғары жылдамдықты USB
HDMI шығасын
сигналы
C түріндегі мини істікшелі HDMI жалғастырғышы
Қосымша
керек-жарақ
жалғағышы
Сымсыз қашықтан басқару құралдары: WR-R10 жəне
WR-1 (жеке сатылады)
Қашықтан басқару сымы: MC-DC2 (жеке сатылады)
GPS құрылғы: GP-1/GP-1A (бөлек сатылады)
Қолдауға ие тілдер
Қолдауға ие тілдер
Араб, қытай (жеңілдетілген жəне дəстүрлі), чех, дат,
нидерланд, ағылшын, фин, француз, неміс, грек, хинди,
венгр, индонезия, итальян, жапонша, корей, норвег, поляк,
португал (Португалия жəне Бразилия), румын, орыс, испан,
швед, тай, түрік, украин тілдері
Қуат көзі
Батарея
Бір қайта зарядталмалы литий-ионды EN-EL14a батареясы
Aйнымалы ток
адаптері
EH-5b айнымалы ток адаптері; EP-5A қуат жалғағышы
қажет (бөлек сатылады)
Штатив ұяшығы
Штатив ұяшығы
1/4
д. (ISO 1222)
Өлшемдері/салмағы
Өлшемдері
(Е × Б × Т)
Салмағы
Шамамен 143,5 × 110 × 66,5 мм
Батарея мен жад картасын қосқанда, бірақ корпус қақпағын
қоспағанда шамамен 765 г; шамамен 710 г
(фотокамераның корпусы ғана)
n
357
Жұмыс жасау ортасы
Температура
0 °C–40 °C
Ылғалдылық
85% немесе төмен (конденсатсыз)
• Егер басқаша көрсетілмесе, барлық шамалар Фотокамераларды жəне
суретті өңдеу құрылғыларын өндірушілер ассоциациясы (CIPA) белгілеген
температурада, толық зарядталған батареямен жұмыс істейтін
фотокамераға арналып көрсетілген: 23 ± 3 °C.
• Nikon компаниясы осы нұсқаулықта сипатталған жабдық пен бағдарламалық
жасақтаманың техникалық сипаттамаларын кез келген уақытта жəне еш
ескертусіз өзгерту құқығын сақтап қалады. Nikon компаниясы осы
нұсқаулықта болуы мүмкін қателерден болған шығындарға жауап бермейді.
MH-24 зарядтау құрылғысы
Номиналды
тұтынылатын
Макс. АТ 100–240 В, 50/60 Гц, 0,2 A
қуаты
Номиналды
шығасын
ТТ 8,4 В/0,9 A
параметрлері
Қолдауға ие
Nikon қайта зарядталмалы литий-ионды EN-EL14a
батареялар
батареясы
Зарядталу уақыты Заряды таусылғанда 25 °C қоршаған орта
температурасында шамамен 1 сағат жəне 50 минут
Жұмыс
0 °C–40 °C
температурасы
Өлшемдері
Шамамен 70 × 26 × 97 мм, ашалы адаптерді
(Е × Б × Т)
есептемегенде
Салмағы
Шамамен 96 г, ашалы адаптерді есептемегенде
EN-EL14a қайта зарядталмалы литий-ионды батареясы
Түрі
Қайта зарядталмалы литий-ионды батарея
Номиналды
7,2 В/1230 мАс
сыйымдылық
Жұмыс
0 °C–40 °C
температурасы
Өлшемдері
Шамамен 38 × 53 × 14 мм
(Е × Б × Т)
Салмағы
Шамамен 49 г, түйіспе тұс қақпағын қоспағанда
n
358
AF-S NIKKOR 50 мм f/1.8G (Special Edition)
Түрі
Кіріктірілген CPU жəне F бекіткіші бар G AF-S объективі
Фокустық
50 мм
қашықтық
Максималды
f/1.8
апертура
Объектив
6 топтағы 7 элемент (1 асферикалық линза элементі)
құрылымы
Көрініс бұрышы
• Nikon SLR жəне FX-пішіміндегі D-SLR
фотокамералары: 47°
• Nikon DX-пішіміндегі D-SLR фотокамералар:
31° 30´
Қашықтық мəліметі Фотокамераға беріледі
Фокустау
Дыбыссыз ультрадыбысты мотормен басқарылатын
автофокус жəне қолмен реттелетін фокусқа арналған
бөлек фокустау сақинасы
Фокустау
қашықтығының
0,45 м-ден шексіздікке (∞)
индикаторы
Минималды
фокустау
Фокустық жазықтықтан 0,45 м
қашықтығы
Диафрагма
7 (дөңгелек диафрагма тесігі)
қалақтары
Диафрагма
Толықтай автоматты
Апертура ауқымы f/1.8–16
Өлшеу
Толық апертура
Жалғанбалы сүзгі
58 мм (P = 0,75 мм)
өлшемі
Өлшемдері
Шамамен 73 мм макс. диаметр × 52,5 мм
(фотокамераның объективті бекіту жиектемесінің
фланецінен)
Салмағы
Шамамен 190 г
n
359
AF-S NIKKOR 50 мм f/1.8G
(Special Edition)
AF-S NIKKOR 50 мм f/1.8G (Special Edition) бөліктері төменде
көрсетілген.
Фокустау қашықтығының
индикаторы
Бленданы бекіту
таңбасы
Фокустау қашықтығының
таңбасы
Объективті бекіту таңбасы
Объектив қабы
Объективтің
артқы
қақпағы
Фокустау сақинасы
(0 68, 183)
Фокус режимінің
қосқышы (0 25, 68)
n
360
Объективті орнатуға
арналған резеңке
нығыздағыш
Микропроцессор
түйіспелері (0 320)
D Объективке күтім жасау
• Бленда орнатылған кезде, объективті немесе фотокамераны тек
блендасынан ұстап көтермеңіз немесе ұстап жүрмеңіз.
• Микропроцессор түйіспелерін таза күйде ұстаңыз.
• Объективті орнатуға арналған резеңке нығыздағышқа зақым келсе,
пайдалануды дереу тоқтатып, Nikon уəкілетті қызмет көрсету
орталығына жөндету үшін апарыңыз.
• Объектив үстіндегі шаң-тозаңдарды тазалау үшін ауа үргішті
пайдаланыңыз. Дақтар мен саусақ іздерін кетіру үшін жұмсақ, таза
мақта матаға немесе объектив тазалайтын матаға аздаған этанол
немесе объективті тазалау сұйықтығын құйыңыз жəне ортасынан
шеттеріне қарай айналдыра отрып, жарқыраған іздер қалдырмауға
немесе əйнекті саусақпен ұстамауға тырысып, тазалаңыз.
• Объективті тазалау үшін бояу сұйылтқышы немесе бензин сияқты
органикалық ерітінділерді ешқашан пайдаланбаңыз.
• Объективтің алдыңғы элементін қорғау үшін бленданы немесе NC
сүзгілерін пайдалануға болады.
• Объективті жұмсақ қабының ішіне салар алдында алдыңғы жəне
артқы қақпақтарды орындарына салыңыз.
• Егер объективті ұзақ уақыт бойы пайдаланбасаңыз, зең жəне тот
басуға жол бермеу үшін оны салқын, əрі құрғақ жерде сақтаңыз. Күн
түсетін немесе нафталиннен немесе камфарадан жасалған
дөңгелектер бар жерде сақтамаңыз.
• Объективті құрғақ күйде сақтаңыз. Ішкі механизмді тот басса,
жөндеуге келмейтін зақымға əкелуі мүмкін.
• Объективті өте ыстық жерлерде қалдыру қатты пластмассадан
жасалған бөлшектерді зақымдауы немесе деформациялауы мүмкін.
A
•
•
•
•
Бірге жеткізілген керек-жарақтар
58 мм тағылатын алдыңғы объектив қақпағы LC-58
Объективтің артқы LF-4 қақпағы
CL-1013 ыңғайлы объектив сөмкесі
HB-47 байонет блендасы (көрсетілгендей жалғанады)
A Қосымша керек-жарақтар
• 58 мм бұралатын сүзгілер
n
361
A
Қолдауға ие стандарттар
• DCF 2.0 нұсқасы: Design Rule for Camera File System
(Фотокамераның файлдық жүйесіне арналған жобалық ереже) (DCF)
фотокамералардың түрлі маркалары арасында үйлесімділікті
қамтамасыз ету үшін сандық фотокамера саласында кең
пайдаланылатын стандарт болып табылады.
• DPOF: Digital Print Order Format (Сандық баспаға тапсырыс беру
пішімі) (DPOF) суреттерді жад картасында сақталған баспа ретін
сақтап басып шығару мүмкіндігін беретін, осы саланың кең
қолданылатын стандарты болып табылады.
• Exif 2.3 нұсқасы: Фотокамера Exif (Exchangeable Image File Format
for Digital Still Cameras (Сандық фотокамераға арналған кескін
файлдарының өзара алмасымды пішімі)) 2.3 нұсқасына қолдау
көрсетеді, бұл стандарт бойынша фотосуреттермен бірге сақталған
мəлімет, кескіндер Exif стандартымен үйлесімді принтерлерде
шығарылған кезде оңтайлы түс репродукциясы үшін пайдаланылады.
• PictBridge: Сандық фотокамера жəне принтер шығару салаларының
бірлесіп жасаған жұмысының нəтижесінде пайда болған жəне
суреттерді компьютерге көшірмей, тікелей принтерге жіберуге
мүмкіндік беретін стандарт.
• HDMI: High-Definition Multimedia Interface HDMI үйлесімді
құрылғыларға бір кабель арқылы дыбыс пен бейне деректерді жəне
бақылау сигналдарын тасымалдай алатын, тұрмыстық электроника
жəне дыбыс/бейне құрылғыларында пайдаланылатын,
мультимедиалық интерфейстерге арналған стандарт болып
табылады.
A
Сауда белгісіне қатысты ақпарат
Mac OS жəне OS X атаулары Apple Inc. компаниясының Құрама
Штаттардағы жəне/немесе басқа елдердегі тіркелген сауда белгілері
болып табылады. Microsoft, Windows жəне Windows Vista атаулары
Microsoft корпорациясының Құрама Штаттардағы жəне/немесе басқа
елдердегі тіркелген сауда белгілері немесе сауда белгілері болып
табылады. PictBridge сауда белгісі болып табылады. SD, SDHC жəне
SDXC ендері SD-3C, LLC компаниясының сауда белгілері болып
табылады. HDMI, HDMI ені жəне High-Definition Multimedia Interface
атауы HDMI Licensing LLC компаниясының сауда белгілері немесе
тіркелген сауда белгілері болып табылады.
n
362
Nikon өнімімен берілген осы нұсқаулықта немесе басқа құжаттамада
аталған барлық басқа сауда белгілері тиісті иелерінің сауда белгілері
немесе тіркелген сауда белгілері болып табылады.
Рұқсат етілген жад карталары
Фотокамера SD, SDHC жəне SDXC жад карталарын,
соның ішінде, UHS-I үйлесімді SDHC жəне SDXC
карталарын қолдайды. Жад картасын оқу
құралдарында пайдалану үшін карталарды таңдаған кезде бұл
карталар құрылғымен үйлесімді екеніне көз жеткізіңіз.
Мүмкіндіктер, пайдалану жəне пайдалану шектеулері туралы
ақпарат алу үшін өндірушіге хабарласыңыз.
n
363
Жад картасының
сыйымдылығы
Төмендегі кестеде түрлі кескін сапасы (0 55), кескін өлшемі
(0 58) жəне кескін аумағы баптауларында (0 51) 8 ГБ SanDisk
Extreme Pro SDHC UHS-I картасына сақтауға болатын
суреттердің саны көрсетілген.
❚❚ FX (36×24) Кескін аумағы *
Кескін сапасы
NEF (RAW), шығынсыз
сығымдалған, 12-биттік
NEF (RAW), шығынсыз
сығымдалған, 14-биттік
NEF (RAW), сығымдалған,
12-разрядты
NEF (RAW), сығымдалған,
14-разрядты
NEF (RAW),
сығымдалмаған,
12-разрядты
NEF (RAW),
сығымдалмаған,
14-разрядты
364
Файл Кескіндер
Буфер
өлшемі 1 саны 1
сыйымдылығы 2
—
15,4 МБ
279
37
—
19,4 МБ
216
29
—
13,9 МБ
377
47
—
17,0 МБ
315
38
—
26,5 МБ
279
30
—
34,3 МБ
216
25
Үлкен
49,1 МБ
151
21
Орташа 28,3 МБ
265
25
Кішкентай 13,2 МБ
566
36
Үлкен
7,9 МБ
729
100
JPEG жақсы 3
Орташа 5,4 МБ
1100
100
Кішкентай 3,0 МБ
2200
100
Үлкен
4,5 МБ
1400
100
Орташа 2,8 МБ
2300
100
JPEG қалыпты 3
Кішкентай 1,6 МБ
4300
100
Үлкен
2,2 МБ
2800
100
JPEG негізгі 3
Орташа 1,5 МБ
4600
100
Кішкентай 0,9 МБ
8000
100
* DX-емес объективтермен On (Қосулы) пəрмені Auto DX crop (Автоматты
DX кесу) қалпына қойылғанда түсірілген кескіндерді қамтиды.
TIFF (RGB)
n
Кескін
өлшемі
❚❚ DX (24×16) Кескін аумағы *
Кескін сапасы
NEF (RAW), шығынсыз
сығымдалған, 12-биттік
NEF (RAW), шығынсыз
сығымдалған, 14-биттік
NEF (RAW), сығымдалған,
12-разрядты
NEF (RAW), сығымдалған,
14-разрядты
NEF (RAW),
сығымдалмаған,
12-разрядты
NEF (RAW),
сығымдалмаған,
14-разрядты
Кескін
өлшемі
Файл Кескіндер
Буфер
өлшемі 1 саны 1
сыйымдылығы 2
—
7,2 МБ
618
100
—
8,9 МБ
484
96
—
6,6 МБ
818
100
—
7,9 МБ
692
100
—
12,0 МБ
618
72
—
15,3 МБ
484
53
Үлкен
21,5 МБ
349
29
Орташа 12,6 МБ
593
39
Кішкентай 6,2 МБ
1100
69
Үлкен
3,7 МБ
1500
100
JPEG жақсы 3
Орташа 2,8 МБ
2200
100
Кішкентай 1,9 МБ
3600
100
Үлкен
2,3 МБ
2900
100
Орташа 1,6 МБ
4400
100
JPEG қалыпты 3
Кішкентай 1,1 МБ
7100
100
Үлкен
1,2 МБ
5700
100
JPEG негізгі 3
Орташа 0,9 МБ
8600
100
Кішкентай 0,7 МБ
12100
100
* DX объективтермен On (Қосулы) пəрмені Auto DX crop (Автоматты DX
кесу) қалпына қойылғанда түсірілген кескіндерді қамтиды.
TIFF (RGB)
1 Барлық сандар шамамен берілген. Файл өлшемі түсірілген көрініспен бірге
өзгеріп тұрады.
2 ISO 100 деңгейінде жад буферінде сақтауға болатын экспозициялардың ең
үлкен саны. Егер Optimal quality (Оңтайлы сапа) JPEG compression
(JPEG сығымдау) (0 57) үшін таңдалса, ISO сезімталдығы Hi 0,3 немесе
одан жоғары мəнде тұрғанда түсірілген NEF (RAW) суреттерінде, ұзақ
экспозиция бұрмалануын азайту немесе бұрмалануды автоматты басқару
қосулы болса төмендейді.
3 Сандар JPEG compression (JPEG сығымдалу) параметрі Size priority
(Өлшем басымдығы) деп орнатылғанын көрсетеді. Optimal quality
(Оңтайлы сапа) параметрін таңдау JPEG кескіндерінің файл өлшемін
көбейтедеі; кескіндер саны жəне буфер сыйымдылығы сəйкесінше төмендейді.
n
365
A
d6—Max. Continuous Release (Ең ұзақ үздіксіз түсіру) (0 254)
Бір қатарынан түсіру режимінде түсіруге болатын фотосуреттердің ең
көп санын 1 жəне 100 арасындағы кез келген мөлшерге орнатуға
болады.
n
366
Батареяның жарамды мерзімі
Толық зарядталған EN-EL14a батареясымен түсіруге болатын
суреттер саны батареяның жағдайына, температураға жəне
фотокамераны пайдалану əдісіне қарай өзгеріп отырады. Үлгі
сандар төменде берілген.
• CIPA стандартты 1: Шамамен 1400 рет түсіру
• Nikon стандартты 2: Шамамен 2900 рет түсіру
1 Мына сынақ жағдайларында AF-S NIKKOR 50 мм f/1.8G (Special
Edition) объективімен, 23 °C (±2 °C) деңгейінде өлшенген: объектив
шексіздік деңгейден ең аз ауқымға өтеді жəне 30 с сайын бір
фотосурет бір рет əдепкі баптаулар бойынша түсіріледі. Тікелей
көрініс пайдаланылмайды.
2 Мына сынақ жағдайында, AF-S NIKKOR 50 мм f/1.8G (Special Edition)
объективімен 20 °C градуста өлшенген. Кескін сапасы JPEG
стандартты, кескін өлшемі M (орташа), ысырма жылдамдығы 1/250 с,
ысырманы босату түймешігі үш секунд жартылай басылғанда жəне
фокус шексіздіктен ең аз ауқымға үш рет ауысқанда; содан кейін алты
сурет бірінен кейін бірі түсірілген жəне монитор бес секундқа
қосылып, содан кейін сөндірілген; цикл күту режимінің таймері
аяқталғанда қайта қайталанады.
Келесі əрекеттер батареяның жарамды мерзімін қысқартуы
мүмкін:
• Мониторды пайдалану
• Ысырманы босату түймешігі жартылай басып ұстап тұру
• Автофокус амалын қайталай беру
• NEF (RAW) немесе TIFF (RGB) фотосуреттерін түсіру
• Баяу ысырма жылдамдықтары
• GP-1 немесе GP-1A GPS құрылғысын пайдалану
• Eye-Fi картасын қолдану
• WU-1a сымсыз мобильді адаптерін немесе WR-R10/WR-1
сымсыз қашықтан басқару бөліктерін пайдалану
• ДА (дірілді азайту) режимін ДА объективтерімен пайдалану
Қайта зарядталмалы Nikon EN-EL14a батареяларын барынша
пайдалану үшін:
• Батарея түйіспелерін таза ұстаңыз. Ластанған түйіспелер
батарея жұмысын нашарлатуы мүмкін.
• Батареяларды зарядтап болғаннан кейін бірден
пайдаланыңыз. Батареялар қолданылмаса, зарядын
жоғалтады.
n
367
Индекс
Таңбалар
P (Бағдарламаланған автоматты режим) ...
38
S (Ысырманы ұстап тұру басымдығы бар
автоматты режим)............................................ 39
A (Апертура басымдығы бар автоматты
режим) ..................................................................... 41
M (Қол режимі)...................................................... 42
B (Қолмен басылу режимі)............................ 44
T (Уақыт) .................................................................. 44
1/3 STEP................................................................... 40
S (Əр кадр бойынша) .................................. 7, 46
CL (Үздіксіз төмен жылдамдық) . 7, 46, 254
CH (Үздіксіз жоғары жылдамдық) ......... 7, 46
J (Ысырманы тыныш түсіру).................. 7, 46
E (Өздігінен түсіруді реттейтін таймер) .. 7,
46, 48
MUP (Айнаны көтеру) ........................... 7, 46, 50
! (Бет басымдығы бар АФ)........................ 177
$ (Кең аумақты АФ) ........................................ 177
% (Қалыпты аумақты АФ) ............................ 177
& (Нысанды бақылағыш АФ) .................. 177
a (Матрица) .......................................................... 75
Z (Ортасы бойынша өлшенген) ............... 75
b (Нүкте)................................................................. 75
Fn түймешігі ......................................................... 263
Pv түймешігі ........................... 41, 174, 259, 266
D түймешігі ............ 137, 138, 141, 142, 145
R (ақпарат) түймешігі............................ 11, 182
P түймешігі ......................................... 14, 179, 290
a (тікелей көрініс) түймешігі ............ 93, 172
d (Анықтама) ........................................................ 15
D түймешігі................................ 5, 133, 256, 261
t (Жад буфері)............................................. 32, 47
Numerics
n
368
B түймешігі..................................... 60, 67, 247
AF-S....................................................... 59, 175, 246
AF-S priority selection (AF-S басымдығын
таңдау).................................................................. 246
After delete (Өшіргеннен кейін) ................ 233
AI емес объектив...................................... 25, 167
Assign AE-L/AF-L button (АЭ-Қ/АФ-Қ
түймешігін тағайындау).............................. 267
Assign Fn button (Fn түймешігін
тағайындау)....................................................... 263
Assign preview button (Алдын-ала қарау
түймешігін тағайындау).............................. 266
Auto bracketing set (Автоматты брекетинг
орнатылған)....................................................... 259
Auto image rotation (Кескінді автоматты
түрде айналдыру) .......................................... 277
Auto info display (Автоматты ақпарат
дисплейі) ............................................................. 273
B
Beep (Дыбыстық сигнал) ............................. 253
Bracketing order (Брекетинг реті) ............ 260
C
12 разрядты ........................................................... 57
14-разрядты ........................................................... 57
2016 нүктелі RGB сенсоры .............. 354, 355
3D бақылау ............................................. 62, 63, 64
A
Camera Control Pro 2...................................... 325
Capture NX 2
..................... 56, 109, 240, 274, 277–279, 325
CEC .......................................................................... 223
Choose color temp. (Түс температурасын
таңдау) (White balance (Ақ түс балансы))
88
CL mode shooting speed (CL режимінде
суретке түсіру жылдамдығы) .................. 254
Clean image sensor (Кескін сенсорын
тазалау) ............................................................... 329
CLS ............................................................................ 118
Copyright (Авторлық құқық) ........................ 279
Copyright information (Авторлық құқық
туралы мəлімет) ............................................. 279
Customize command dials (Басқару
дискілерін теңшеу) ........................................ 267
D
ADL брекетингі (Автоматты брекетинг
жинағы) ...................................................... 145, 259
Adobe RGB............................................................ 240
AE құлпы .................................................................. 77
AE-L/AF-L түймешігі ...................... 66, 77, 267
AF .................................................... 59–67, 175–178
AF-C ................................................................. 59, 246
AF-C priority selection (AФ-C басымдығын
таңдау) .................................................................. 246
AF-F........................................................................... 175
D типті объектив ..................................... 318, 320
Date and time (Күн жəне уақыт) ............... 276
Date format (Күн пішімі)................................. 276
DCF................................................................. 240, 362
Digital Print Order Format (Сандық баспаға
тапсырыс беру пішімі)............ 217, 219, 362
D-Lighting............................................................... 291
DPOF .................................................. 217, 219, 362
DPOF print order (DPOF баспа реті)...... 219
DX (24 × 16) 1,5× ................................................. 52
DX пішімі................................................................... 52
E
Easy shutter-speed shift (Ысырма
жылдамдығын оңай жылжыту) .............. 270
Exif ............................................................................. 362
Exposure comp. for flash (Жарқылға
арналған экспозиция түзетілімі)............ 259
Exposure delay mode (Экспозицияны
кешіктіру режимі) ............................................ 256
Eye-Fi картасына жүктеу.............................. 285
F
f саны ............................................................... 37, 320
File naming (Файл атауы) ............................. 239
File number sequence (Файл нөмірінің реті)
255
Filter effects (Сүзгі əсерлері) ...................... 295
Fine-tune optimal exposure (Оңтайлы
экспозицияны дəл реттеу) ........................ 250
Flash shutter speed (Жарқыл
ысырмасының жылдамдығы) ................. 258
Flicker reduction (Жыпылықтауды азайту) ..
276
Focus point wrap-around (Фокустау нүктесін
айнала бұру)...................................................... 249
Focus tracking with lock-on (Құлып қосулы
кезде фокусты бақылау) ............................ 247
FX (36 × 24) 1,0× .................................................. 52
FX пішімі ................................................................... 52
G
G типті объектив .................................... 318, 320
GPS құрылғы............................................ 170, 325
H
HDMI................................................... 184, 222, 362
HDMI мини жалғағышы................................. 222
HDMI-CEC............................................................. 223
Hi (Сезімталдық) .................................................. 71
Hide image (Кескінді жасыру) .................... 230
High ISO NR (Жоғары ISO БА).................. 242
I
Interval timer shooting (Аралықты реттейтін
таймер арқылы түсіру) ................................ 156
ISO дисплей......................................................... 254
ISO сезімталдығын реттеу дискі ................ 70
ISO сезімталдығын реттеу дискінің құлпын
түсіру......................................................................... 70
ISO сезімталдық........................................... 70, 72
ISO сезімталдықты автоматты түрде
басқару .................................................................... 72
i-TTL................................................................ 119, 124
J
JPEG................................................................... 55, 57
JPEG basic (JPEG стандартты).................. 55
JPEG compression (JPEG сығымдау) ..... 57
JPEG fine (JPEG өте жақсы) ........................ 55
JPEG normal (JPEG қалыпты)..................... 55
L
L (үлкен) ................................................................... 58
Language (Тіл) .................................................... 277
LCD illumination (Сұйық кристалдық
дисплей жарығы) ............................................ 256
Lo (Сезімталдық)................................................. 71
Long exposure NR (Ұзақ экспозиция
бұрмалануын азайту)................................... 242
M
M (орташа) .............................................................. 58
Manage Picture Control (Picture Control
режимін басқару) ............................................ 106
Max. continuous release (Максималды
үздіксіз суретке түсіру) ................................ 254
N
(NEF (RAW) жазу) түрі ..................................... 57
NEF (RAW) ........................................... 55, 57, 300
NEF (RAW) processing (NEF (RAW) өңдеу)
300
NEF (RAW) жазу .................................................. 57
NEF (RAW) түс қалыңдығы (NEF (RAW)
жазу) ......................................................................... 57
Non-CPU lens data (Микропроцессормен
жабдықталмаған объектив деректері) 163
Number of focus points (Фокустау
нүктелерінің саны) ......................................... 249
O
OK button (ОК түймешігі) .............................. 261
Optional flash (Қосымша жарқыл)............ 258
P
Perspective control (Перспективаны
басқару) ................................................................ 307
PictBridge .................................................... 214, 362
Picture Control қызметтік бағдарламасы......
109
Picture Control режимдері ................. 100, 102
Playback display options (Қарау дисплейінің
параметрлері) ................................................... 232
Playback menu (Қарау мəзірі) .................... 229
L (Алдын-ала қолмен енгізілген мəн) 82,
90
Print (DPOF) (Басып шығару (DPOF)) .. 217
Print select (Басылуы тиіс суреттерді
таңдау) .................................................................. 217
n
369
Q
Quick retouch (Жылдам өңдеу)................. 304
R
Release button to use dial (Дискіні
пайдалану үшін түймешікті босату)..... 269
Reset (Қалпына келтіру) ......... 133, 236, 245
Reverse indicators (Кері индикаторлар) 269
RGB................................................................ 191, 240
Rotate tall (Тік суретті бұру)......................... 233
S
S (кішкентай) ......................................................... 58
Save settings (Параметрлерді сақтау) .. 280
Save/load settings (Параметрлерді сақтау/
жүктеу)................................................................... 280
Screen tips (Экрандағы кеңестер)........... 254
SD жад картасы ........... 19, 22, 272, 363, 364
Selective color (Таңдамалы түс) ............... 309
Set Picture Control (Picture Control режимін
орнату) .................................................................. 100
Shutter-release button AE-L (Ысырманы
босату түймешігі АЭ-Қ)................................ 251
Skylight (Сүзгі əсерлері) ................................ 295
Slide show (Слайд көрсетілімі).................. 234
Slot empty release lock (Ұяшық бос кезде
босату құлпы).................................................... 269
sRGB ........................................................................ 240
Storage folder (Сақтау қалтасы) ............... 237
Straighten (Түзу ету)......................................... 304
T
TIFF ............................................................................. 55
Time zone (Уақыт белдеуі)........................... 276
Time zone and date (Уақыт белдеуі жəне
күн) .......................................................................... 276
U
USB сымы .................................................. 211, 214
UTC ........................................................ 26, 171, 194
V
Viewfinder grid display (Көріністапқыш тор
дисплейі).............................................................. 253
ViewNX 2
..................... 56, 109, 208, 211, 240, 277–279
W
WB..................................................................... 81, 141
А
n
370
Автоматты брекетинг................ 136, 259, 260
Автоматты брекетинг (M режимі)............ 260
Автоматты түрде (Ақ түс балансы) .......... 81
Автоматты түрде DX кесу...................... 52, 53
Автофокус.................................. 59–67, 175–178
Автофокус режимі............................................ 175
Автоэкспозиция құлпы ..................................... 77
Ағымдағы кескінді өшіру...................... 35, 203
Айна ................................................................. 50, 332
Айналдыру ................................................. 265, 282
Айнаны көтеру ......................................... 7, 46, 50
Ақ түс балансы .......................................... 81, 141
Ақ түс балансын қосымша өңдеу .............. 84
Ақ түс балансының брекетингі................. 141
Ақ түс балансының брекетингі (Автоматты
брекетинг жинағы)............................... 141, 259
Ақпарат............................................................ 11, 188
Ақпараттық дисплей................................ 11, 256
Алдын-ала қолмен енгізілген мəн (ақ түс
балансы)......................................................... 82, 90
Алдыңғы пердемен синхрондау.............. 125
Анық түсірілетін кеңістік тереңдігі ............. 41
Анықтама ................................................................. 15
Анықтығы жоғары .................................. 222, 362
Апертура................................................ 41–43, 268
Апертура басымдығы бар автоматты
режим ....................................................................... 41
Арақатынас.......................................................... 293
Артқы жарық........................................................ 256
Артқы пердемен синхрондау .................... 125
АТ адаптері ................................................ 323, 326
АФ аумағын автоматты түрде таңдау 63, 64
АФ аумағын динамикалық таңдау .... 62, 64
АФ аумағының жақшалары........................... 28
АФ аумағының режимі........................... 62, 177
АФ дəл реттеу .................................................... 283
АФ іске қосу ......................................................... 247
АФ қосымша жарығы ..................................... 122
АФ нүктесінің жарығы .................................... 248
АФ режимінің түймешігі ..... 60, 63, 175, 178
АЭ жəне жарқыл (Автоматты брекетинг
жинағы) ...................................................... 136, 259
Ə
Əдепкі баптаулар ................................... 133, 224
Əдепкі баптауларды бастапқы қалпына
келтіру................................... 133, 224, 236, 245
Əр кадр бойынша .......................................... 7, 46
Əр кадр бойынша бақылағыш АF ............. 59
Əр кадр бойынша бақылағыш АФ 175, 246
Б
Бағдарлама жасақтамасының нұсқасы 286
Бағдарламаланған автоматты режим .... 38
Балық көзі түріндегі объектив .................. 305
Баптау мəзірі....................................................... 271
Барлық кескіндерді өшіру ........................... 205
Басқару панелі......................................................... 8
Басып шығару .................................................... 214
Басып щығаруды бастаңыз (PictBridge) ......
216, 219
Батарея .......................................... 18, 19, 29, 358
Батареяны зарядтау.......................................... 18
Баяу синхрондау............................................... 125
Баяу синхрондау мүмкіндігімен қызыл көз
əсерін азайту .................................................... 125
Бейтарап (Picture Control режимін орнату)
100
Белгіленген тұстар........................................... 190
Бет басымдығы бар АФ ................................ 177
Бет өлшемі (PictBridge)................................. 216
Бірнеше экспозиция........................................ 149
Болжайтын бақылағыш фокустау ............. 60
Брекетинг ................... 136, 141, 145, 259, 260
Бұлтты (Ақ түс балансы)................................. 82
Бұрмалануды автоматты басқару.......... 241
Бұрмалануды азайту...................................... 242
Бұрмалануды басқару ................................... 305
Виньетканы басқару ....................................... 241
Виртуалды көкжиек ................... 182, 265, 282
Г
Гистограмма .................................. 191, 192, 261
Д
Деңгейлеу.............................................................. 282
Диоптрия................................................................ 324
Диоптрияны реттеу тетігі ................................ 28
Е
Е типті объектив..................................... 318, 320
Екі түймешікті басу арқылы қалпына
келтіру ................................................................... 133
Ж
Жад буфері ..................................................... 32, 47
Жад картасы ................. 19, 22, 272, 363, 364
Жад картасын пішімдеу........................ 22, 272
Жад картасының сыйымдылығы ............ 364
Жазғы уақыт ................................................ 27, 276
Жалғыз нүктелі АФ ..................................... 62, 64
Жалпы деректер ............................................... 195
Жанына қойып салыстыру.......................... 311
Жарқыл................................... 116, 125, 128, 130
Жарқыл (Ақ түс балансы)............................... 82
Жарқыл брекетингі .................... 136, 259, 260
Жарқыл қуатының құлпы ............................. 130
Жарқыл режимі....................................... 125, 126
Жарқыл түзетілімі............................................. 128
Жарқылды басқару.......................................... 124
Жарқылды синхрондау жылдамдығы. 127,
257
Жарқылды синхрондау түйіспе тұсы.... 117
Жарқылдың дайындығын білдіретін
индикатор................................................. 121, 131
Жарқын (Picture Control режимін орнату) ...
100
Жасыл түсті күшейту (сүзгі əсерлері)... 295
Жиек (PictBridge)............................................... 216
Жоғары динамикалық ауқым (HDR)...... 112
Жұлдызша əсері (Сүзгі əсерлері) ........... 295
Жұмсақ (сүзгі əсерлері)................................. 295
Жылы түс сүзгісі (Сүзгі əсерлері)............ 295
З
Зарядтау құрылғысы............................... 18, 358
И
Икемді бағдарлама............................................ 38
К
Кабельді босату................................................. 323
Кадр аралығы (слайд көрсетілімі) .......... 234
Кадр шеттерін кесу .......................................... 293
Кең аумақты АФ................................................. 177
Керек-жарақтар.................................................. 323
Керек-жарақтарға арналған құрылғы ... 116
Кескін аумағы ................................ 25, 51, 53, 58
Кескін аумағын таңдаңыз....................... 52, 53
Кескін өлшемі........................................................ 58
Кескін сапасы........................................................ 55
Кескін туралы аңғартпа................................. 278
Кескін үстіне қабаттау .................................... 297
Кескіндегі тозаң іздерін кетіруге арналған
сурет үлгісі .......................................................... 274
Кескінді қалыптастыруға арналған жарқыл
259
Кескінді тексере қарау ........................ 187, 232
Кесу (PictBridge) ................................................ 216
Кірістірілген микропроцессоры бар
объектив.................................................... 318, 320
Корпус қақпағы ................................................... 324
Көк түсті күшейту (сүзгі əсерлері)........... 295
Көлеңке (Ақ түс балансы).............................. 82
Көрініс бұрышы.................................................. 322
Көріністапқыш ............................ 9, 28, 324, 353
Көріністапқыш фокусы........................... 28, 324
Көріністапқыш фокусын реттеу.................. 28
Көшірмелер саны (PictBridge) ................... 216
Күн жəне уақыт..................................................... 26
Күн пішімі ................................................................. 26
Күнді таңдау................................... 206, 217, 230
Күнтізбені қарау ................................................. 197
Күту режимінің таймері .............. 33, 170, 251
Қ
Қалыпты аумақты АФ ..................................... 177
Қара жəне ақ түсті (Монохромды) .......... 294
Қарау ........................................................................ 185
Қарау туралы ақпарат.................................... 188
Қатарынан түсіру режимі .................. 153, 254
n
371
Қашықтан басқаратын Fn түймешігін
тағайындау ......................................................... 284
Қашықтан басқару сымы ............. 44, 50, 325
Қол режимі .............................................................. 42
Қолданушы параметрлері ........................... 243
Қолданушы параметрлерінің жиынтығы......
245
Қолмен басылу режимі.................................... 44
Қолмен реттелетін фокус.................... 68, 183
Қосылған D-Lighting.............................. 110, 145
Қосымша керек-жарақ жалғағышы 170, 325
Қуат ажыратқышы ................................................. 5
Қуат жалғағышы ..................................... 323, 326
Құрылғыны басқару (HDMI)........................ 223
Қызу бөлетін шам (Ақ түс балансы) ........ 81
Қызыл көз əсерін азайту .............................. 125
Қызыл көз əсерін түзету ............................... 292
Қызыл түсті күшейту (сүзгі əсерлері).... 295
М
Майред...................................................................... 87
Максималды апертура ............... 69, 122, 320
Максимум сезімталдық ................................... 73
Матрица.................................................................... 75
Менің мəзірім ...................................................... 313
Микропроцессор түйіспелері.......... 320, 360
Микропроцессормен жабдықталған
объектив................................................................. 25
Микропроцессормен жабдықталмаған
объектив............................................ 25, 163, 318
Миниатюра əсері............................................... 308
Минималды апертура .............................. 25, 37
Монитор............................ 11, 34, 172, 185, 273
Монитор жарықтығы ....................................... 273
Мониторды өшіруді кешіктіру .................... 253
Монитордың алдын-ала шығатын жарқылы
130, 131
Монохромды........................................................ 294
Монохромды (Picture Control режимін
орнату) .................................................................. 100
Мульти селектор................................................ 262
Н
Нүкте .......................................................................... 75
Нүктелі ақ түс балансы ................................... 93
Нысанды бақылағыш АФ ............................. 177
О
n
372
Объектив.......................... 24–25, 163, 283, 318
Объектив бекіткіші ............................................. 69
Объектив қабы ................................................... 360
Объективті алып тастау.................................. 25
Объективті бекіту таңбасы.......................... 360
Объективті орнату.............................................. 24
Объективтің фокустау сақинасы ... 68, 183,
360
Ойнату ....................................................................... 34
Ойнату қалтасы................................................. 230
Ойнату туралы ақпарат................................ 232
Ойнатуды масштабтау.................................. 199
Окуляр қақпағы.................................................. 159
Оңтайлы сапа (JPEG сығымдалуы)......... 57
Ортасы бойынша өлшенген .............. 75, 250
Ортасы бойынша өлшенген аумақ........ 250
Орын деректері ....................................... 170, 194
Ө
Өздігінен түсіруді реттейтін таймер .. 7, 46,
48, 59, 252
Өлшем ....................................................................... 58
Өлшем басымдығы (JPEG сығымдалуы)...
57
Өлшемін өзгерту............................................... 302
Өлшеу ........................................................................ 75
Өлшеу режимін ауыстырғыш....................... 76
Өңдеу мəзірі ........................................................ 287
Өшіру............................................................... 35, 203
П
Пейзаж (Picture Control режимін орнату)....
100
Портрет (Picture Control режимін орнату)...
100
С
Сағат................................................................ 26, 276
Сағат батареясы.................................................. 27
Сандық айналы фотокамераға арналған
стандартты i TTL жарқылы ............ 119, 124
Сезімталдық................................................... 70, 72
Сепия (монохромды) ..................................... 294
Синхрондау түйіспе тұсы ............................. 117
СКД жарықтандырғышы.......................... 5, 256
Соңғы параметрлер........................................ 317
Стандартты (Picture Control режимін
орнату).................................................................. 100
Сурет нобайлары бар бет........................... 217
Сурет нобайы ..................................................... 261
Сурет нобайын қарау..................................... 196
Сурет өлшемі...................................................... 322
Суретке түсіру мəзірі...................................... 235
Суретке түсіру мəзірінің жинағы ............. 236
Суретке түсіру режимі ................................. 7, 46
Суретке түсіру режимінің дискі .............. 7, 46
Сығымдалған (Түрі) ........................................... 57
Сығымдалмаған (Түрі) ..................................... 57
Сымсыз қашықтан басқару бөлігі... 44, 325
Сымсыз мобильді адаптер............... 284, 324
Т
Тазалау үшін айнаны көтерілген күйде
құлыптау.............................................................. 332
Таймер ............................................................ 48, 156
Таңдалған суреттерді өшіру....................... 205
Тек АЭ (Автоматты брекетинг жинағы) 136,
259
Тек жарқыл (Автоматты брекетинг жинағы)
136, 259
Теледидар............................................................. 222
Тікелей көрініс ......................................... 172–184
Тікелей көрініс арқылы фотосурет түсіру ...
172
Тікелей күн жарығы (Ақ түс балансы)..... 81
Тіл ................................................................................. 26
Толық өлшемде қарау ................................... 185
Төменгі жиіліктер сүзгісі ............................... 329
Түрлі-түсті сызба............................................... 306
Түс балансы......................................................... 296
Түс жиегі ................................................................ 306
Түс кеңістігі........................................................... 240
Түс температурасы ........................... 82, 83, 88
Түс температурасын таңдаңыз. (Ақ түс
балансыі)................................................................ 82
Түсірілген сурет деректері .......................... 193
Тұрақты бақылағыш АФ................................ 175
У
Уақыт .......................................................................... 44
Уақыт белгісі (PictBridge) ............................. 216
Уақыт белдеуі ........................................................ 26
Уақыт белдеуі жəне күн ................................... 26
Ү
Үздіксіз бақылағыш АФ.......................... 59, 246
Үздіксіз жоғары жылдамдық.................... 7, 46
Үздіксіз суретке түсіру режимі................ 7, 46
Үздіксіз төмен жылдамдық ........... 7, 46, 254
Үйлесімді объективтер .................................. 318
Ұ
Ұзақ экспозициялар............................................ 44
Ф
Файл туралы ақпарат..................................... 189
ФЖ жоғары жылдамдықта автоматты
синхрондау............................................... 119, 257
Флюоресцентті (Ақ түс балансы) ............... 81
Фокальдық жазықтық таңбасы .................... 69
Фокус режимінің қосқышы........... 25, 68, 360
Фокустау индикаторы....................... 31, 66, 69
Фокустау күйінің индикаторы ...... 32, 66, 69
Фокустау қашықтығының индикаторы . 360
Фокустау қашықтығының таңбасы ......... 360
Фокустау құлпы..................................................... 66
Фокустау нүктесі.... 31, 62, 64, 69, 177, 248,
249
Фокустау нүктесінің жарығы....................... 248
Фокустау режимі........................................ 59, 175
Фокустау режимінің ауыстырғышы . 59, 68,
175, 183
Фокустау сақинасы .......................................... 360
Фокусты бақылау ...................................... 60, 247
Фокустық қашықтық.............................. 165, 322
Фотосурет туралы мəлімет .............. 188, 232
Фотосуреттер саны.................................. 30, 364
Фотосуреттерді қорғау ................................... 201
Һ
Цианотипия (Монохромды) ........................ 294
Ш
Штатив.......................................................................... 3
Шығармашыл жарық жүйесі....................... 118
Шығасын ажыратымдылық (HDMI)........ 223
Шығынсыз сығымдалған (Түрі)................... 57
Ы
Ысырма жылдамдығы ..................... 39, 40, 42
Ысырма жылдамдығын реттеу дискінің
құлпын босату............................................. 39, 42
Ысырма жылдамдығын реттеуші диск . 39,
40, 42
Ысырманы босату түймешігі 31, 33, 66, 77,
131
Ысырманы босату түймешігін жартылай
басыңыз. ................................................................ 33
Ысырманы босату түймешігін соңына
дейін басыңыз .................................................... 33
Ысырманы тыныш түсіру.......................... 7, 46
Ысырманы ұстап тұру басымдығы бар
автоматты режим.............................................. 39
Ысырманың минимум жылдамдығы....... 73
Экспозиция .......................................... 75–80, 136
Экспозиция бағдарламасы ......................... 339
Экспозиция брекетингі ............ 136, 259, 260
Экспозиция индикаторы ................................. 43
Экспозиция құлпы .............................................. 77
Экспозиция өлшегіштері ...................... 33, 251
Экспозиция режимі ............................... 6, 30, 36
Экспозиция режимін таңдау дискі 6, 30, 36
Экспозиция түзетілімі....................................... 79
Экспозиция түзетілімі реттеу дискінің
құлпын босату..................................................... 79
Экспозиция түзетілімін реттеу дискі........ 79
Электрондық қашықтықты өлшегіш......... 69
Элементтер қосу (Менің мəзірім)............ 314
Элементтерді бағалау (Менің мəзірім) 316
Элементтерді жою (Менің мəзірім) ........ 315
n
373
Кепілдік шарттары - Еуропа
еліндеріндегі Nikon Europe
Service Warranty кепілдігі
n
374
Құрметті Nikon компаниясының тұтынушысы!
Nikon өнімін сатып алғаныңыз үшін рақмет. Nikon өніміне кепілдік
бойынша қызмет көрсету қажет болса, оны сатып алған дилермен
немесе Nikon Europe B.V. сату аумағындағы (мысалы, Еуропа/
Ресей/басқалар) өкілетті қызмет көрсету желісіндегі мүшемен
хабарласыңыз. Мəліметтерді мына беттен қараңыз:
http://www.europe-nikon.com/support
Қажетсіз ыңғайсыздықтарды алдын алу үшін дилермен немесе
өкілетті қызмет көрсету желісімен хабарласудан бұрын пайдаланушы
нұсқаулықтарын мұқият оқып шығуға кеңес береміз.
Nikon жабдығына бастапқы сатып алған күннен бастап бір жылға
қандай да бір өндірістік ақауларға кепілдік беріледі. Кепілдік
берілген осы мерзім ішінде өнім нашар материалға немесе
жасалу сапасына байланысты істен шығатын болса, Nikon Europe
B.V. сату аумағындағы біздің өкілетті қызмет көрсету желісіміз
төменде көрсетілген шарттар мен талаптарға сəйкес жұмысы
жəне бөлшектері үшін ақы алмай, өнімді жөндейді. Nikon
компаниясы өнімді ауыстыру немесе жөндеу құқығын (өзінің
қарауына) өзінде қалдырады.
1. Бұл кепілдік сатып алынған күнді, өнім түрін жəне дилердің атыжөнін көрсететін дайын кепілдік талоны жəне бастапқы есепшот
немесе сатып алғандығын дəлелдейтін түбіртектің негізінде ғана
беріледі; өніммен бірге Nikon компаниясы жоғарыда айтылған
құжаттар көрсетілмесе немесе оның ішінде мəліметтер толық
болмаса немесе оқуға түсініксіз болса, кепілдік бойынша тегін
қызмет көрсетуден бас тарту құқығын сақтайды.
2. Бұл кепілдікте төмендегілер көрсетіледі:
• қалыпты жағдайда тозуына байланысты бөлшектерге
қажетті түрде техникалық қызмет көрсету жəне жөндеу
немесе ауыстыру.
• пайдаланушы нұсқауларында сипатталғандай, Nikon
компаниясының жазбаша келісімінсіз, өнімнің қалыпты күйін
жаңарту үшін өзгерту.
• тасымалдау шығындары жəне өнімдердің кепілдігімен
тікелей немесе жанама байланысты тасымалдаудың барлық
қауіптері.
• өнім бастапқыдан жасалған жəне/немесе өндірілген
елдерден басқа қандай да бір басқа елдердегі заңдардың
жергілікті немесе техникалық ережелеріне сəйкес Nikon
компаниясының жазбаша келісімінсіз өнімге жасалған
өзгертулердің немесе реттеулердің нəтижесінде келтірілген
қандай да бір зақым.
3. Кепілдік келесі жағдайларда жарамсыз болып табылады:
• дұрыс пайдаланбаудың, сондай-ақ өнімді қалыпты жағдайда
немесе пайдалану жəне техникалық қызмет көрсету жөнінде
пайдаланушы нұсқаулықтарына сəйкес пайдаланбау жəне
өнімді пайдаланылған елдің қауіпсіздік ережелеріне сəйкес
орнатпаудың немесе пайдаланбаудың нəтижесінде
келтірілген зақым.
• апат, сондай-ақ, нажағай, су тасқыны, өрт шығу, дұрыс
пайдаланбау немесе немқұрайдылықтың нəтижесінде
келтірілген зақым.
• өнім үлгісін немесе сериялық нөмірін өшіру, оның анық
болмауы немесе алып тастау.
• өкілетті емес қызмет көрсететін ұйымдар немесе тұлғалар
жасаған жөндеулер немесе реттеулердің нəтижесінде
келтірілген зақым.
• өнім қосылған немесе бірге пайдаланылған қандай да бір
жүйедегі ақаулар.
4. Бұл қызмет көрсету жөніндегі кепілдік заңдық күші бар тиісті
ұлттық заңдарға сəйкес тұтынушының заңдық құқықтарына да,
сату/сатып алу жөнінде келісім-шарттың негізінде дилерге
қарсы келетін тұтынушының құқықтарына да əсер етпейді.
Ескерту: Nikon компаниясының барлық өкілетті қызмет керсету
орталықтарын осы сілтемеге өту арқылы қарап шығуға болады
(URL = http://www.europe-nikon.com/service/).
n
375
Бұл нұсқаулықты түгелдей немесе оның бір бөлігін (сын
жазу мақалалары мен шолулардағы қысқа дəйексөздерді
қоспағанда) NIKON CORPORATION компаниясының
жазбаша рұқсатынсыз ешбір түрде көшіруге болмайды.
САНДЫҚ ФОТОКАМЕРА
Қолданушы нұсқаулығы
Жасап шығарушы :
Nikon пайдаланушысына қолдау көрсету
Фотокамераны тіркеу үшін келесі сайтқа өтіңіз жəне өнім туралы
соңғы мəліметтерді жаңартып отырыңыз. Жауаптарды жиі
қойылатын сұрақтардан табуға болады жəне техникалық қолдау
алу үшін бізге хабарласыңыз.
http://www.europe-nikon.com/support
Еуропада басылған
SB8L04(Y7)
6MB192Y7-04
Kk
AMA15566
Kk
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising