Nikon | D850 | Nikon D850 Ръководство за менютата

Nikon D850 Ръководство за менютата
ЦИФРОВ ФОТОАПАРАТ
Ръководство за менютата
Това ръководство изброява опциите на менюто и
предлага информация за аксесоарите и свързването на
фотоапарата към други устройства.
Bg
Съдържание
Ръководство за менютата
9
По подразбиране...................................................................................... 9
D Менюто за възпроизвеждане: Управление на
изображенията................................................................................. 19
Изтриване .................................................................................................... 20
Папка с изобрж. за възпроиз. ............................................................. 20
Скриване на изображение................................................................... 21
Опции за показв. при възпроизв. ..................................................... 22
Копиране на изображение(я) ............................................................. 23
Преглед на изображението................................................................. 27
След изтриване ......................................................................................... 27
След серия снимки, показв.................................................................. 28
Автоматично завъртане........................................................................ 28
Вертикално завъртане........................................................................... 29
Слайдшоу ..................................................................................................... 29
Избор изпращане смарт устр. ............................................................ 31
C Менюто за правене на снимки: Опции за снимане ................ 32
Набор настр. меню снимки .................................................................. 33
Наб. разш. менюта снимки ................................................................... 35
Папка за съхранение .............................................................................. 35
Наименуване на файловете................................................................. 38
Избор на основен слот .......................................................................... 39
Функция на допълнителния слот...................................................... 39
Управл. на светкавицата ....................................................................... 40
Зона на изобрж. във визьора.............................................................. 45
Качество на изображението ............................................................... 46
Размер на изображението ................................................................... 47
NEF (RAW) запис ........................................................................................ 48
Настройки на ISO чувствителност .................................................... 49
2
Баланс на бялото ..................................................................................... 50
Задаване на Picture Control ................................................................. 52
Управление на Picture Control ........................................................... 53
Цветово пространство.......................................................................... 56
Активен D-Lighting.................................................................................. 56
Нам. шум при дълга експозиция (Намаляване на шума
при дълга експозиция) .................................................................... 57
Висока ISO NR ............................................................................................ 57
Контрол на винетирането ................................................................... 58
Автомат. контрол изкривяване......................................................... 59
Намаляване на трептенето ................................................................. 60
Задаване на авто клин........................................................................... 61
Многократна експозиция .................................................................... 62
HDR (висок динам. диапазон)............................................................. 69
Сн. през задад. инт. от време ............................................................. 70
Сним. с преместване на фокуса ........................................................ 80
Безш. снимане с live view ..................................................................... 81
1 Менюто за заснемане на филми: Опции за заснемане на
филми .................................................................................................. 82
Нулир. меню заснемане на видео.................................................... 83
Наименуване на файловете................................................................ 83
Местоназначение.................................................................................... 83
Зона на изобрж. във визьора............................................................. 83
Размер кадър/кадрова честота......................................................... 84
Качество на филмите ............................................................................. 85
Тип файл с филм....................................................................................... 85
Настройки на ISO чувствителност ................................................... 85
Баланс на бялото ..................................................................................... 86
Задаване на Picture Control ................................................................. 86
Управление на Picture Control ........................................................... 86
Активен D-Lighting.................................................................................. 86
Висока ISO NR ............................................................................................ 87
3
Намаляване на трептенето .................................................................. 87
Чувствителност на микрофона .......................................................... 88
Атенюатор ................................................................................................... 88
Честотен обхват ........................................................................................ 89
Нам. на шума от вятъра ......................................................................... 89
Електр. намал. на вибр. (VR)................................................................. 89
Сним. филми през интервал................................................................ 90
A Потр. настройки: Фино регулиране на настройките на
фотоапарата...................................................................................... 99
Набор от потрeбит. настройки ....................................................... 103
a: Автоматично фокусиране ................................................................. 105
a1: Избор на приоритет AF-C ........................................................... 105
a2: Избор на приоритет AF-S............................................................ 106
a3: Прослед. фокус с заключване................................................... 107
a4: Детекция лица с 3D просл. ......................................................... 108
a5: Зона гледане 3D прослед............................................................ 108
a6: Брой точки за фокусиране ......................................................... 108
a7: Съхранение по ориентация ...................................................... 109
a8: Активиране на АФ .......................................................................... 110
a9: Огр.избор реж. за изб. АФ зона................................................ 111
a10: Огр. на режим авт. фокусиране............................................. 111
a11: Ограждане точка фокусиране................................................ 112
a12: Опции точка фокусиране ......................................................... 113
a13: Пръстен ръч. фокус. в АФ реж. .............................................. 114
b: Измерване/експозиция ..................................................................... 115
b1: Стойност стъпки ISO чувствит.................................................. 115
b2: EV стъпки за контрол на експ. .................................................. 115
b3: Стъпка при комп на експ/свет. ................................................ 115
b4: Лесна компенс. експозиция ...................................................... 116
b5: Матрично измерване ................................................................... 117
b6: Зона цент.претегл. измерване ................................................. 117
b7: Фина настр. оптим. експозиция .............................................. 117
4
c: Таймери/Заключване AE ....................................................................118
c1: Спусък AE-L........................................................................................ 118
c2: Таймер за готовност...................................................................... 118
c3: Самоснимачка .................................................................................. 119
c4: Време автомат. изкл. дисплей................................................... 119
d: Снимане/показване .............................................................................120
d1: Скорост на снимане в CL режим ............................................. 120
d2: Макс. непрекъснато освобожд. ............................................... 120
d3: ISO дисплей ....................................................................................... 120
d4: Опции режим синхр. освоб. ...................................................... 121
d5: Режим Забавяне експозиция .................................................... 121
d6: Eлектр. затвор предно перде.................................................... 121
d7: Последов. номер. файлове ........................................................ 122
d8: Цвят за маркир. на „Пикинг“...................................................... 123
d9: Показване мрежа визьор ........................................................... 123
d10: LCD осветяване............................................................................. 124
d11: Live view в непрекъснат режим............................................. 125
d12: Опт. нам. на вибр. (VR)................................................................ 125
e: Клин/светкавица....................................................................................126
e1: Скорост синхр. светкавица ........................................................ 126
e2: Скорост затвор при светкавица .............................................. 127
e3: Компенс. експоз. светкавица..................................................... 127
e4: Авт. настр. M ISO чувств. ............................................................... 128
e5: Пилотна светкавица ...................................................................... 128
e6: Автоматичен клин (режим M) ................................................... 129
e7: Ред на клина...................................................................................... 129
f: Контроли ....................................................................................................130
f1: Присв. потреб. контрол ................................................................ 130
f2: Централ. бутон мултиселектор ................................................. 142
f3: Скор. затвор и закл. диафраг...................................................... 144
f4: Персонлз. дискове управление ................................................ 144
5
f5: Мултиселектор ................................................................................. 147
f6: Освобожд. бутон използв. диск ................................................ 147
f7: Обръщане посока индикатори ................................................. 148
f8: Опции на бутона за live view ...................................................... 148
f9: D превключване.............................................................................. 148
f10: Присвояв. бутони MB-D18......................................................... 149
g: Филм ........................................................................................................... 152
g1: Присв. потреб. контрол............................................................... 152
g2: Яркост силно освет. елем. .......................................................... 156
B Менюто с настройки: Настройване на фотоапарата .............. 157
Форматиране на картата с памет................................................... 158
Език (Language) ...................................................................................... 158
Часова зона и дата ................................................................................ 159
Яркост на дисплея................................................................................. 160
Баланс на цветовете на дисплея .................................................... 161
Виртуален хоризонт............................................................................. 162
Екран с информация............................................................................ 163
Фина настройка на АФ ........................................................................ 164
Данни за обектив без процесор..................................................... 169
Изчистване сензор изображения.................................................. 169
Заклч. огледало нагоре за почист. ................................................ 170
Реф снимка изтриване следи прах................................................ 173
Коментар за изображение ................................................................ 175
Информация за авторски права..................................................... 176
Опции за звуков сигнал...................................................................... 177
Контроли чрез докосване ................................................................. 178
HDMI ............................................................................................................ 178
Данни за местоположението ........................................................... 179
Опции безж. дист. упр. (WR).............................................................. 180
Присв. на отдал. (WR) бутон Fn........................................................ 181
6
Самолетен режим.................................................................................. 181
Свързване със смарт устр. ................................................................ 182
Изпращ. смарт устр. (авто.) ............................................................... 183
Wi-Fi.............................................................................................................. 183
Bluetooth.................................................................................................... 184
Мрежа ......................................................................................................... 184
Eye-Fi трансфер....................................................................................... 185
Маркировка за съответствие........................................................... 186
Тип батерия MB-D18............................................................................. 187
Ред на батериите ................................................................................... 188
Информация за батериите ................................................................ 189
Снимане при празен слот.................................................................. 190
Запазване/зареждане настройки................................................... 191
Нулиране всички настр. ..................................................................... 193
Версия на фърмуера ............................................................................ 193
N Менюто ретуширане: Създаване на ретуширани копия ..... 194
NEF (RAW) обработване ...................................................................... 197
Изрязване ................................................................................................. 201
Преоразмеряване ................................................................................. 202
D-Lighting .................................................................................................. 204
Корекция „червени очи“ .................................................................... 205
Изправяне................................................................................................. 205
Контрол на изкривяването ............................................................... 206
Контрол на перспективата................................................................ 207
Филтърни ефекти .................................................................................. 208
Монохромно изображение .............................................................. 208
Наслагване на изображения ............................................................ 209
Изрязване на филм ............................................................................... 212
Сравняване едно до друго................................................................ 212
O Моето меню/m Последни настройки......................................... 214
7
Светкавици, предлагани като опция
219
Опции за управление на светкавицата ......................................... 219
Светкавици, монтирани върху фотоапарата .................................... 219
Дистанционно снимане със светкавица ............................................. 219
Оптично AWL......................................................................................... 221
SB-5000/SB-500................................................................................................ 221
Радио AWL.............................................................................................. 230
Установяване на безжична връзка........................................................ 230
Регулиране на настройките на светкавицата................................... 234
Добавяне на светкавица, монтирана в гнездото за
аксесоари..................................................................................................... 240
Компенсация на светкавицата......................................................... 241
Оптично/радио AWL ........................................................................... 242
Разглеждане на информация за светкавицата ........................... 243
Технически бележки
246
Програма на експозицията............................................................... 246
Връзки..................................................................................................... 247
Инсталиране на ViewNX-i........................................................................... 247
Копиране на снимките на компютъра ................................................. 248
Ethernet и безжични мрежи...................................................................... 251
Отпечатване на снимки .............................................................................. 253
Разглеждане на снимки на телевизор.................................................. 256
Други аксесоари .................................................................................. 260
Капацитет на буфера.................................................................................... 269
Прикачване на конектор за захранването и захранващ
адаптер.......................................................................................................... 271
8
Ръководство за менютата
По подразбиране
Настройките по подразбиране за опциите в менютата на
фотоапарата са посочени по-долу.
❚❚ Стойности по подразбиране на менюто за възпроизвеждане
Опция
Папка с изобрж. за възпроиз. (0 20)
Преглед на изображението (0 27)
След изтриване (0 27)
След серия снимки, показв. (0 28)
Автоматично завъртане (0 28)
Вертикално завъртане (0 29)
Слайдшоу (0 29)
Тип изображения
Време за показване на слайда
По подразбиране
Всички
Изкл.
Показване следваща
Посл. изобр. серия снимки
Вкл.
Вкл.
Неподвижни изображ./филми
2 сек
❚❚ Стойности по подразбиране на менюто за правене на снимки
Опция
Наб. разш. менюта снимки (0 35)
Папка за съхранение (0 35)
Преименуване
Избор на папка по номер
Наименуване на файловете (0 38)
Избор на основен слот (0 39)
Функция на допълнителния слот (0 39)
По подразбиране
Изкл.
ND850
100
DSC
Слот за XQD карта
Препълване
Ръководство за менютата
9
Опция
Управл. на светкавицата (0 40)
Режим управление светк.
Опции безж. светкавица
Дистанц. управление светк.
Зона на изображ. във визьора (0 45)
Избор зона изобрж. във визьор
Автоматично DX изрязване
Показване маска визьор
Качество на изображението (0 46)
Размер на изображението (0 47)
JPEG/TIFF
NEF (RAW)
NEF (RAW) запис (0 48)
NEF (RAW) компресиране
Дълбочина в битове NEF (RAW)
Настройки на ISO чувствителност (0 49)
ISO чувствителност
Авт. настр. ISO чувствит.
Баланс на бялото (0 50)
Фина настройка
Избор на цветна температура
Ръчна потребит. настройка
Задаване на Picture Control (0 52)
Цветово пространство (0 56)
Активен D-Lighting (0 56)
Нам. шум при дълга експозиция (0 57)
Висока ISO NR (0 57)
Контрол на винетирането (0 58)
10 Ръководство за менютата
По подразбиране
TTL
Изкл.
Групова светкавица
FX (36×24)
Вкл.
Изкл.
JPEG normal
Голямо
Голямо
Компресиране без загуби
14-битови
100
Изкл.
Автоматично >
AUTO0 Запаз. на бяло (ред. топл. цв.)
A-B: 0, G-M: 0
5000 K
d-1
Автоматично
sRGB
Изкл.
Изкл.
Нормална
Нормално
Опция
Автомат. контрол изкривяване (0 59)
Намаляване на трептенето (0 60)
Настр. за намал. на трептенето
Индикатор за намал. трепт.
Задаване на авто клин (0 61)
Многократна експозиция (0 62) *
Режим многокр. експозиция
Брой снимки
Режим на наслагване
Запазв. на всички експозиции
HDR (висок динам. диапазон) (0 69)
HDR режим
Разлика в експозицията
Омекотяване
Сн. през задад. инт. от време (0 70)
Избира се нач. дата/час
Интервал
Брой интерв.×снимки/интерв.
Омекотяване на експозицията
Безшумна фотография
Приоритет на интервала
Сним. с преместване на фокуса (0 80)
Брой снимки
Ширина на стъпката за фокусиране
Интервал до следващата снимка
Омекотяване на експозицията
Безшумна фотография
Безш. снимане с live view (0 81)
По подразбиране
Изкл.
Деактивиране
Вкл.
AE и клин на светкавицата
Изкл.
2
Средно
Вкл.
Изкл.
Автоматично
Нормално
Изкл.
Сега
1 минута
0001×1
Изкл.
Изкл.
Изкл.
100
5
00
Изкл.
Изкл.
Изкл.
* Нулирането на менюто за снимане не е налично, докато протича снимане.
Ръководство за менютата 11
❚❚ Стойности по подразбиране на менюто за заснемане на филми
Опция
Наименуване на файловете (0 83)
Местоназначение (0 83)
Зона на изобрж. във визьора (0 83)
Избор зона изобрж. във визьор
Автоматично DX изрязване
Размер кадър/кадрова честота (0 84)
Качество на филмите (0 85)
Тип файл с филм (0 85)
Настройки на ISO чувствителност (0 85)
Макс. чувствителност
Автом. наст. на ISO (реж. M)
ISO чувствителност (реж. M)
Баланс на бялото (0 86)
Фина настройка
Избор на цветна температура
Ръчна потребит. настройка
Задаване на Picture Control (0 86)
Активен D-Lighting (0 86)
Висока ISO NR (0 87)
Намаляване на трептенето (0 87)
Чувствителност на микрофона (0 88)
Атенюатор (0 88)
Честотен обхват (0 89)
Нам. на шума от вятъра (0 89)
Електр. намал. на вибр. (VR) (0 89)
12 Ръководство за менютата
По подразбиране
DSC
Слот за XQD карта
FX
Вкл.
1920×1080; 60p
Високо качество
MOV
25600
Изкл.
100
Същ. като настр. за снимки
A-B: 0, G-M: 0
5000 K
d-1
Същ. като настр. за снимки
Изкл.
Нормална
Автоматично
Авто. чувствителност
Деактивиране
Широк диапазон
Изкл.
Изкл.
Опция
Сним. филми през интервал (0 90)
Интервал
Време на заснемане
Омекотяване на експозицията
Безшумна фотография
Зона на изобрж. във визьора
Избор зона изобрж. визьор
Автоматично DX изрязване
Размер кадър/кадрова честота
Приоритет на интервала
По подразбиране
Изкл.
5 сек
25 минути
Вкл.
Изкл.
FX
Вкл.
1920×1080; 60p
Изкл.
❚❚ Стойности по подразбиране на менюто за потребителски
настройки
Опция
a1 Избор на приоритет AF-C (0 105)
a2 Избор на приоритет AF-S (0 106)
a3 Прослед. фокус с заключване (0 107)
Блок. реак. на АФ снимане
Движение на обекта
a4 Детекция лица с 3D просл. (0 108)
a5 Зона гледане 3D прослед. (0 108)
a6 Брой точки за фокусиране (0 108)
a7 Съхранение по ориентация (0 109)
a8 Активиране на АФ (0 110)
Освобожд. извън фокуса
a10 Огр. на режим авт. фокусиране (0 111)
a11 Ограждане точка фокусиране (0 112)
a12 Опции точка фокусиране (0 113)
Осветяване на точка за фокус.
Режим на ръчно фокусиране
Подпом. АФ с динам. зона
a13 Пръстен ръч. фокус. в АФ реж. (0 114)
По подразбиране
Освобождаване
Фокус
3
(Нормален)
Изкл.
Нормална
55 точки
Изкл.
Затвор/AF-ON
Активиране
Без ограничения
Без ограждане
Автоматично
Вкл.
Вкл.
Активиране
Ръководство за менютата 13
b1
b2
b3
b4
b5
b6
b7
c1
c2
c3
c4
d1
d2
d3
d4
d5
Опция
Стойност стъпки ISO чувствит. (0 115)
EV стъпки за контрол на експ. (0 115)
Стъпка при комп на експ/свет. (0 115)
Лесна компенс. експозиция (0 116)
Матрично измерване (0 117)
Зона цент.претегл. измерване (0 117)
Фина настр. оптим. експозиция (0 117)
Матрично измерване
Центр. претеглено измерване
Точково измерване
Измер. с претегл. на св. участъ.
Спусък AE-L (0 118)
Таймер за готовност (0 118)
Самоснимачка (0 119)
Закъснение на самоснимачката
Брой снимки
Интервал между снимките
Време автомат. изкл. дисплей (0 119)
Възпроизвеждане
Менюта
Екран с информация
Преглед на изображението
Live view
Скорост на снимане в CL режим (0 120)
Макс. непрекъснато освобожд. (0 120)
ISO дисплей (0 120)
Опции режим синхр. освоб. (0 121)
Режим Забавяне експозиция (0 121)
14 Ръководство за менютата
По подразбиране
1/3 стъпка
1/3 стъпка
1/3 стъпка
Изкл.
Вкл. детекция на лица
ø 12 мм
0
0
0
0
Изкл.
6 сек
10 сек
1
0,5 сек
10 сек
1 мин
10 сек
4 сек
10 мин
5 кадъра/сек.
200
Показване на броя кадри
Синхр.
Изкл.
d6
d7
d8
d9
d10
d11
d12
e1
e2
e3
e4
e5
e6
e7
f1
Опция
Eлектр. затвор предно перде (0 121)
Последов. номер. файлове (0 122)
Цвят за маркир. на „Пикинг“ (0 123)
Показване мрежа визьор (0 123)
LCD осветяване (0 124)
Live view в непрекъснат режим (0 125)
Опт. нам. на вибр. (VR) (0 125)
Скорост синхр. светкавица (0 126)
Скорост затвор при светкавица (0 127)
Компенс. експоз. светкавица (0 127)
Авт. настр. M ISO чувств. (0 128)
Пилотна светкавица (0 128)
Автоматичен клин (режим M) (0 129)
Ред на клина (0 129)
Присв. потреб. контрол (0 130)
Бутон за преглед
Бутон за преглед + y
Бутон Fn1
Бутон Fn1 + y
Бутон Fn2
Бутон AF-ON
Спомагателен селектор
Център на спомаг. селектор
Център спомаг. селектор + y
Бутон BKT + y
Бутон за запис на филм + y
Функ. бутони фокус. на обект.
По подразбиране
Деактивиране
Вкл.
Червен
Изкл.
Изкл.
Вкл.
Вкл.
1/250 сек
1/60 сек
Целия кадър
Обект и фон
Вкл.
Светкавица/скорост
MTR > под > над
Преглед
Няма
Няма
Избор зона изобрж. визьор
Оценка
AF-ON
Избор на точка за фокусиране
Заключване на AE/AF
Няма
Автоматичен клин
Няма
Заключване само на AF
Ръководство за менютата 15
Опция
f2 Централ. бутон мултиселектор (0 142)
Режим на снимане
Режим на възпроизвеждане
Мащабиране вкл./изкл.
Live view
f3 Скор. затвор и закл. диафраг. (0 144)
Заключв. скорост затвора
Заключване на диафрагмата
f4 Персонлз. дискове управление (0 144)
Обръщане посока на въртене
Промяна основни/подкоманд.
f5
f6
f7
f8
f9
f10
Настройване на диафрагма
Менюта и възпроизвеждане
Преглед кадри със спом. диск
Мултиселектор (0 147)
Освобожд. бутон използв. диск (0 147)
Обръщане посока индикатори (0 148)
Опции на бутона за live view (0 148)
D превключване (0 148)
Присвояв. бутони MB-D18 (0 149)
Бутон Fn
Бутон Fn + y
Бутон AF-ON
Мултиселектор
Инф. снимка/възпроизвежд.
16 Ръководство за менютата
По подразбиране
Избор центр. т. фокусиране
Мащабиране вкл./изкл.
Слабо увеличение (50%)
Избор центр. т. фокусиране
Изкл.
Изкл.
Компенсация експозиция: U
Скорост/диафрагма затвор: U
Настройване на експозицията: Изкл.
Настройки за авт. фокусиране: Изкл.
Диск за подкоманди
Изкл.
10 кадъра
Да не прави нищо
Не
Активиране
LCD фоново осветл. (D)
Заключв.на AE (Нул. при освоб.)
Няма
Като бутон AF-ON на фотоап.
Като на мултисел. на фотоап.
Информ. D/Възпроизвежд. C
Опция
g1 Присв. потреб. контрол (0 152)
Бутон за преглед
Бутон за преглед + y
Бутон Fn1
Бутон Fn1 + y
Бутон Fn2
Център на спомаг. селектор
Център спомаг. селектор + y
Спусък
g2 Яркост силно освет. елем. (0 156)
По подразбиране
Добавяне индексни знаци
Няма
Добавяне индексни знаци
Няма
Няма
Заключване на AE/AF
Няма
Правене на снимки
248
❚❚ Меню с настройки по подразбиране
Опция
Часова зона и дата (0 159)
Синхр. със смарт устр.
Лятно часово време
Яркост на дисплея (0 160)
Менюта/Възпроизвеждане
Live view
Баланс на цветовете на дисплея (0 161)
Екран с информация (0 163)
Фина настройка на АФ (0 164)
Фина настр. АФ (Вкл./Изкл.)
Изчистване сензор изображения (0 169)
Изчиств. при старт./изключв.
Опции за звуков сигнал (0 177)
Звуков сигнал вкл./изкл.
Сила на звука
Височина на тона
По подразбиране
Изкл.
Изкл.
0
0
A-B: 0, G-M: 0
Автоматично
Изкл.
Изчист. при старт. и изключ.
Изкл.
2
Ниска
Ръководство за менютата 17
Опция
Контроли чрез докосване (0 178)
Акт./деакт. контр. докосв.
Прок. пръст възпр. на цял екр.
HDMI (0 178)
Изходна разделит. способност
Външ. устройство за запис.
Усъвършенстван
Изходен обхват
Размер на изходящия дисплей
Дисплей на екрана в live view
Двоен дисплей
Данни за местоположението (0 179)
Изтегляне от смарт устр.
Опции за външно GPS устр.
Таймер за готовност
Настр. час от сателит
Опции безж. дист. упр. (WR) (0 180)
LED лампа
Режим на връзка
Присв. на отдал. (WR) бутон Fn (0 181)
Самолетен режим (0 181)
Изпращ. смарт устр. (авто.) (0 183)
Bluetooth (0 184)
Мрежова връзка
Изпращане при изкл. фотоап.
Eye-Fi трансфер (0 185)
Тип батерия MB-D18 (0 187)
Ред на батериите (0 188)
Снимане при празен слот (0 190)
18 Ръководство за менютата
По подразбиране
Активиране
ЛявоVдясно
Автоматична
Изкл.
Автоматично
100%
Вкл.
Вкл.
Не
Активиране
Да
Вкл.
Сдвояване
Няма
Деактивиране
Изкл.
Деактивиране
Вкл.
Активиране
LR6 (AA алкална)
Първо батерии MB-D18
Отключен спусък
D Менюто за възпроизвеждане: Управление на
изображенията
За да се покаже менюто за възпроизвеждане, натиснете G и
изберете раздела K (меню за възпроизвеждане).
Бутон G
Опция
Изтриване
Папка с изобрж. за възпроиз.
Скриване на изображение
Опции за показв. при възпроизв.
Копиране на изображение(я)
Преглед на изображението
0
20
20
21
22
23
27
Опция
След изтриване
След серия снимки, показв.
Автоматично завъртане
Вертикално завъртане
Слайдшоу
Избор изпращане смарт устр.
0
27
28
28
29
29
31
A Вижте също
За настройките по подразбиране на менюто, вижте „Настройки по
подразбиране на менюто за възпроизвеждане“ (0 9).
Ръководство за менютата 19
Изтриване
Бутон G ➜ D меню възпроизвеждане
Изтриване на множество изображения.
Опция
Описание
Избрани Изтриване на избраните снимки.
Q
R
Всички
Изтриване на всички снимки в
папката, текущо избрана за
възпроизвеждане. Ако са
поставени две карти, можете да
изберете картата, от която да се
изтрият снимките.
Папка с изобрж. за възпроиз.
Бутон G ➜ D меню възпроизвеждане
Изберете папка за възпроизвеждане.
Опция
Описание
По време на възпроизвеждането ще се показват снимките във
всички папки, създадени с D850. Папките могат да се
(Име на папка) преименуват чрез използване на опцията Папка за
съхранение > Преименуване в менюто за правене на
снимки.
По време на възпроизвеждането ще се показват снимките във
Всички
всички папки.
По време на възпроизвеждането ще се показват само
Текуща
снимките в текущата папка.
20 Ръководство за менютата
Скриване на изображение
Бутон G ➜ D меню възпроизвеждане
Скриване или показване на избраните снимки, както е описано подолу. Скрити снимки се виждат само в менюто Скриване на
изображение и могат да бъдат изтрити чрез форматиране на
картата с памет.
D Защитени и скрити изображения
Показването на защитено изображение ще свали и защитата от
изображението.
1 Изберете Избор/задаване.
Маркирайте Избор/задаване и
натиснете 2 (за да пропуснете
останалите стъпки и покажете всички
снимки, маркирайте Отмяна избор на
всички и натиснете J).
2 Изберете снимки.
Използвайте мултиселектора, за да
прелистите снимките в картата с памет
(за да видите маркираната снимка на
цял екран, натиснете и задръжте бутона
X) и натиснете центъра на
мултиселектора, за да изберете
текущата снимка. Избраните снимки са маркирани от иконата R;
за да отмените избора на снимка, я маркирайте и натиснете
центъра на мултиселектора отново. Продължете, докато бъдат
избрани всички желани снимки.
Ръководство за менютата 21
3 Натиснете J.
Натиснете J, за да завършите
действието.
Бутон J
Опции за показв. при възпроизв.
Бутон G ➜ D меню възпроизвеждане
Изберете информацията, която да се показва в екрана с
информация за възпроизвежданите снимки. Натиснете 1 или 3, за
да маркирате опция, и след това натиснете 2, за да изберете
опцията за екрана с информация за снимката. До избраните
елементи се появява L; за да отмените избора, маркирайте
елемента и натиснете 2. За да се върнете в менюто за
възпроизвеждане, натиснете J.
22 Ръководство за менютата
Копиране на изображение(я)
Бутон G ➜ D меню възпроизвеждане
Копиране на снимките от една карта с памет на друга. Тази опция е
налична само ако във фотоапарата са поставени две карти с памет.
Опция
Избор на източник
Избор на изображение(я)
Избор на целева папка
Копиране на
изображение(я)?
Описание
Изберете картата, от която ще бъдат копирани
снимките.
Изберете снимките, които ще се копират.
Изберете целевата папка на другата карта.
Копирайте избраните снимки на посоченото
местоназначение.
1 Изберете Избор на източник.
Маркирайте Избор на източник и
натиснете 2.
2 Изберете картата източник.
Маркирате слота за картата, съдържаща
изображенията, които ще се копират, и
натиснете J.
Ръководство за менютата 23
3 Изберете Избор на изображение(я).
Маркирайте Избор на изображение(я)
и натиснете 2.
4 Изберете папката източник.
Маркирайте папката, съдържаща
изображенията, които ще се копират, и
натиснете 2.
5 Направете първоначалния избор.
Преди да избирате или отменяте избора
на отделни изображения, можете да
маркирате всички или всички защитени
изображения в папката за копиране,
като изберете Избор на всички
изображения или Избор защит.
изображения. За да маркирате само отделни избрани
изображения за копиране, изберете Отмяна избор на всички,
преди да продължите.
6 Изберете допълнителни изображения.
Маркирайте снимките и натиснете
центъра на мултиселектора, за да
изберете или отмените избора (за да
видите маркираната снимка на цял
екран, натиснете и задръжте бутона X).
Избраните изображения са маркирани с
L. Натиснете J, за да продължите със Cтъпка 7, когато изборът е
завършен.
24 Ръководство за менютата
7 Изберете Избор на целева папка.
Маркирайте Избор на целева папка и
натиснете 2.
8 Изберете целева папка.
За да въведете номер на папка, изберете
Избор на папка по номер, въведете
номера (0 36) и натиснете J. Ако
папката с избрания номер още не
съществува, се създава нова папка.
За да изберете от списък на
съществуващите папки, изберете Избор
на папка от списък, маркирайте папка и
натиснете J.
9 Копирайте изображенията.
Маркирайте Копиране на
изображение(я)? и натиснете J.
Ще се покаже прозорец за
потвърждение; маркирайте Да и
натиснете J. Натиснете J отново за
изход, когато копирането приключи.
Ръководство за менютата 25
D Копиране на изображения
Изображенията няма да бъдат копирани, ако няма достатъчно място на
целевата карта. Уверете се, че батерията е напълно заредена, преди да
копирате филми.
Ако целевата папка съдържа изображение,
което е със същото име като някое от
изображенията, които ще се копират, ще се
покаже прозорец за потвърждение. Изберете
Замяна съществ. изображение, за да замените
изображението с изображението, което се
копира, или изберете Замяна на всички, за да
замените всички съществуващи изображения
със съвпадащи еднакви имена, без допълнително запитване. За да
продължите без замяна на изображението, изберете Пропускане или
изберете Отказ за изход, без да копирате други изображения. Скрити или
защитени файлове в папката местоназначение няма да бъдат заменени.
Защитеният статус и оценките се копират с изображенията. Скрити
изображения не могат да бъдат копирани.
26 Ръководство за менютата
Преглед на изображението
Бутон G ➜ D меню възпроизвеждане
Изберете дали снимките да се показват на дисплея автоматично,
веднага след заснемането им. Ако е избрано Изкл., снимките могат
да се показват само с натискане на бутона K.
След изтриване
Бутон G ➜ D меню възпроизвеждане
Изберете снимката, показвана след като се изтрие снимка.
S
T
U
Опция
Показване
следваща
Показване
предишна
Описание
Да се показва следващата снимка. Ако изтритата снимка
е последен кадър, ще се показва предишната.
Да се показва предишната снимка. Ако изтритата
снимка е първи кадър, ще се показва следващата.
Ако потребителят е превъртал през снимките в реда, в
който са заснети, следващата снимка ще се показва така,
Продължаване както е описано за Показване следваща. Ако
като преди
потребителят е превъртал през снимките в обратен ред,
следващата снимка ще се показва така, както е описано
за Показване предишна.
Ръководство за менютата 27
След серия снимки, показв.
Бутон G ➜ D меню възпроизвеждане
Изберете дали снимката, която се показва веднага след серията от
снимки в непрекъснат режим на снимане, е първата или последната
снимка в серията. Тази опция е активна само когато опцията
Преглед на изображението (0 27) е изключена.
Последна снимка (серия от снимки)
DSC_0001.jpg
DSC_0002.jpg
DSC_0003.jpg
DSC_0004.jpg DSC_0014.jpg
Показва се, ако е избрано
Първо изобр. серия
снимки
DSC_0015.jpg
Показва се, ако е избрано
Посл. изобр. серия снимки
Автоматично завъртане
Бутон G ➜ D меню възпроизвеждане
Снимките, които са заснети при избрано Вкл., съдържат
информация за ориентацията на фотоапарата, което позволява да
се завъртат автоматично по време на възпроизвеждане или когато
се преглеждат във ViewNX-i или в Capture NX-D. Следните
ориентации се записват:
Пейзажна (широка)
ориентация
Фотоапаратът е
завъртян на 90° по
часовниковата стрелка
Фотоапаратът е
завъртян на 90°
обратно на
часовниковата стрелка
Ориентацията на фотоапарата не се записва, когато е избрано Изкл.
Изберете тази опция при хоризонталното завъртане на фотоапарата
или при правене на снимки с обектива насочен нагоре или надолу.
28 Ръководство за менютата
Вертикално завъртане
Бутон G ➜ D меню възпроизвеждане
Ако е избрано Вкл., „високите“ снимки (в портретна ориентация),
направени с Вкл., избрано за Автоматично завъртане ще бъдат
автоматично завъртени за показване на дисплея. Снимките,
направени с избрано Изкл. за Автоматично завъртане, ще се
показват в „широка“ (пейзажна) ориентация. Обърнете внимание, че
понеже самият фотоапарат вече е в съответната ориентация по
време на снимане, изображенията не се завъртат автоматично по
време на преглеждането им.
Слайдшоу
Бутон G ➜ D меню възпроизвеждане
Прегледайте слайдшоу от снимките в текущата папка на
възпроизвеждане (0 20). Скритите изображения (0 21) не се
показват.
Опция
Старт
Описание
Стартирайте слайдшоу.
Изберете типа на показваното изображение от
Тип изображения Неподвижни изображ./филми, Само неподвижни
изображ. и Само филми.
Време за
показване на
Изберете колко дълго да се показва всяко изображение.
слайда
Ръководство за менютата 29
За да стартирате слайдшоуто, маркирайте
Старт и натиснете J. Докато протича
слайдшоуто, може да се извършват
следните операции:
За да
Прескачане назад/
прескачане напред
Преглед на
допълнителна
информация за снимка
Пауза
Регулирайте силата на
звука
Изход към менюто за
възпроизвеждане
Изход към режима на
възпроизвеждане
Изход към режим на
снимане
Описание
Натиснете 4, за да се върнете към предишния кадър, и
2, за да отидете на следващия кадър.
Натиснете 1 или 3 за промяна или скриване на
информация за снимките (само неподвижни
изображ.).
Натиснете J, за да поставите слайдшоуто на пауза. За
да рестартирате, маркирайте Рестарт и натиснете J.
Натиснете X по време на възпроизвеждане на филм, за
да увеличите силата на звука, W (M), за да я намалите.
Натиснете G, за да приключите слайдшоуто и да се
върнете в менюто за възпроизвеждане.
Натиснете K, за да приключите слайдшоуто и да се
върнете в режима на възпроизвеждане.
Натиснете спусъка наполовина за връщане към
режима на снимане.
При завършване на шоуто се показва
диалогов прозорец. Изберете Рестарт за
повторно пускане или Изход за връщане
към менюто за възпроизвеждане.
30 Ръководство за менютата
Избор изпращане смарт устр.
Бутон G ➜ D меню възпроизвеждане
Изберете снимки за качване на смарт устройството. Филмите не
могат да бъдат избирани за качване; снимките се качват в размер от
2 мегапиксела.
Опция
Описание
Избор на
Маркирайте изображения за качване на смарт
изображение(я) устройството.
Отмяна избор на
Свалете маркировката за качване от всички снимки.
всички
Ръководство за менютата 31
C Менюто за правене на снимки: Опции за
снимане
За да се покаже менюто за правене на снимки, натиснете G и
изберете раздела C (меню за правене на снимки).
Бутон G
Опция
Набор настр. меню снимки
Наб. разш. менюта снимки
Папка за съхранение
Наименуване на файловете
Избор на основен слот
Функция на допълнителния слот
Управл. на светкавицата
Зона на изобрж. във визьора
Качество на изображението
Размер на изображението
NEF (RAW) запис
Настройки на ISO чувствителност
Баланс на бялото
Задаване на Picture Control
0
33
35
35
38
39
39
40
45
46
47
48
49
50
52
Опция
Управление на Picture Control
Цветово пространство
Активен D-Lighting
Нам. шум при дълга експозиция
Висока ISO NR
Контрол на винетирането
Автомат. контрол изкривяване
Намаляване на трептенето
Задаване на авто клин
Многократна експозиция
HDR (висок динам. диапазон)
Сн. през задад. инт. от време
Сним. с преместване на фокуса
Безш. снимане с live view
A Вижте също
За настройките по подразбиране на менюто, вижте „Настройки по
подразбиране на менюто за правене на снимки“ (0 9).
32 Ръководство за менютата
0
53
56
56
57
57
58
59
60
61
62
69
70
80
81
Набор настр. меню снимки
Бутон G ➜ C меню за правене на снимки
Опциите на менюто за правене на снимки се съхраняват в един от
четирите набора потребителски настройки. С изключение на Наб.
разш. менюта снимки, Многократна експозиция, Сн. през задад.
инт. от време и Сним. с преместване на фокуса, промените в един
набор потребителски настройки не оказва влияние на другите. За да
съхраните определена комбинация от често използвани настройки,
изберете един от четирите набора от потребителски настройки и
настройте фотоапарата с тези настройки. Новите настройки ще се
съхраняват в набор потребителски настройки, дори и след като
фотоапаратът бъде изключен, и ще бъдат възстановени следващия
път, когато наборът бъде избран. В другите набори от
потребителски настройки могат да се съхраняват други комбинации
потребителски настройки, което позволява на потребителя да
превключва мигновено от една комбинация към друга чрез
избиране на съответния набор потребителски настройки от менюто
за набори потребителски настройки.
Имената по подразбиране за четирите набора настройки на менюто
за снимки са A, B, C и D. Може да бъде добавен описателен надпис до
20 знака, както е описано във „Въвеждане на текст“ (0 38), като
маркирате набора настройки в менюто за снимки и натиснете 2.
Ръководство за менютата 33
❚❚ Възстановяване на настройките по подразбиране
За да възстановите настройките по
подразбиране, маркирайте набор от
потребителски настройки в менюто Набор
настр. меню снимки и натиснете O (Q).
Ще се покаже прозорец за потвърждение;
маркирайте Да и натиснете J, за да
възстановите настройките по
Бутон O (Q)
подразбиране за избрания набор
потребителски настройки. Настройките по
подразбиране са изброени в „Настройки по
подразбиране на менюто за правене на
снимки“ (0 9).
A Набор настр. меню снимки
Контролният панел и екранът с информация
показват текущия набор настройки на менюто
за снимки.
A Вижте също
Режимите на експозиция и светкавица, скоростта на затвора и диафрагмата
могат да бъдат включени в набори от потребителски настройки в менюто за
снимки, като се използва опцията Наб. разш. менюта снимки в менюто за
правене на снимки (0 35). За информация относно използването на
контролите на тялото на фотоапарата за избор на набор от потребителски
настройки в менюто за снимки, вижте A > Потребителска настройка f1
(Присв. потреб. контрол, 0 130).
34 Ръководство за менютата
Наб. разш. менюта снимки
Бутон G ➜ C меню за правене на снимки
Изберете Вкл., за да включвате режимите на експозиция и
светкавица, скорост на затвора (само в режими S и M), и диафрагма
(само в режими A и M) в информацията, записана във всеки от
четирите набора от потребителски настройки в меню за снимки,
които да бъдат извиквани всеки път, когато се избере наборът от
потребителски настройки. Избирането на Изкл. възстановява
стойностите, които са действали преди избирането на Вкл.
Папка за съхранение
Бутон G ➜ C меню за правене на снимки
Преименувайте папки и изберете папка, в която да се съхраняват
последващите изображения.
Папка
Номер на папка
Име на папка
❚❚ Преименуване
Папките се разпознават чрез име от 5 символа, предхождано от
трицифрен номер на папката, зададен автоматично от фотоапарата.
Името на папката по подразбиране е „ND850“; за да промените
името, зададено на новите папки, изберете Преименуване и
преименувайте папката, както е описано във „Въвеждане на текст“
(0 38). Ако желаете, името по подразбиране може да бъде
възстановено чрез натискане и задържане на бутона O (Q), докато
клавиатурата не се появи. Съществуващи папки не могат да се
преименуват.
Ръководство за менютата 35
❚❚ Избор на папка по номер
За да изберете папки по номер или да създадете нова папка с името
на текущата папка и нов номер на папката:
1 Изберете Избор на папка по номер.
Маркирайте Избор на папка по номер
и натиснете 2. Ще се покаже диалогов
прозорец, в който основният слот е
подчертан.
2 Изберете номер на папка.
Натиснете 4 или 2, за да маркирате цифра, и натиснете 1 или 3
за промяна. Ако папката с избрания номер вече съществува, ще
бъде показана икона W, X или Y вляво от номера на папка:
• W: Папката е празна.
• X: Папката е частично пълна.
• Y: Папката съдържа 5000 снимки или снимка с номер 9999. В
тази папка не могат да се съхраняват повече снимки.
Картата, на която се съхранява папката, е показана от икона на
слота за картата в горния десен ъгъл на диалоговия прозорец
„избор на папка по номер“. Картата, използвана за нови папки,
зависи от опцията, текущо избрана за Функция на
допълнителния слот (0 39).
3 Запазване на промените и изход.
Натиснете J, за да приключите операцията и да се върнете към
главното меню (за изход без промяна на папка за съхранение,
натиснете бутона G). Ако папката с посочения номер още не
съществува, се създава нова папка. Следващите снимки ще се
съхраняват в избраната папка, освен когато тя вече е пълна.
36 Ръководство за менютата
❚❚ Избор на папка от списък
За да изберете от списък на съществуващите папки:
1 Изберете Избор на папка от списък.
Маркирайте Избор на папка от списък
и натиснете 2.
2 Маркирайте папка.
Натиснете 1 или 3, за да маркирате папка.
3 Изберете маркираната папка.
Натиснете J, за да изберете маркираната папка и да се върнете
към главното меню. Следващите снимки ще се съхраняват в
избраната папка.
D Номера на файлове и папки
След като номерът на папката достигне 999, не могат да бъдат създавани
нови папки и следователно освобождаването на затвора ще бъде
деактивирано, след като номерът на файла достигне 9999 или броят на
файловете в папката достигне 5000, или ако се опитате да запишете филм,
когато фотоапаратът изчислява, че броят на файловете, необходими за
филм с максимална дължина, би довел до създаването на файл с номер над
9999 или папка, съдържаща над 5000 файла. За да продължите да снимате,
създайте папка с номер под 999 или опитайте да промените опциите,
избрани за Размер кадър/кадрова честота и Качество на филмите
(0 84, 85).
A Време на стартиране
Може да отнеме допълнително време, докато фотоапаратът се включи, ако
картата с памет съдържа много голям брой файлове или папки.
Ръководство за менютата 37
Наименуване на файловете
Бутон G ➜ C меню за правене на снимки
Снимките се записват с използване на файлови имена, съставени от
„DSC_“ или, в случая на изображения, които използват цветовото
пространство Adobe RGB (0 56), „_DSC“, последвано от
четирицифрено число и трибуквено разширение (напр.
„DSC_0001.JPG“). Опцията Наименуване на файловете се използва,
за да изберете три букви, които да заменят частта „DSC“ от името на
файла, както е описано във „Въвеждане на текст“ (0 38).
A Въвеждане на текст
Когато е необходимо въвеждане на текст, се показва диалогов прозорец.
Натиснете буквите на сензорната клавиатура. Можете също да използвате и
мултиселектора, за да маркирате желания символ в зоната на клавиатурата
и да натиснете центъра на мултиселектора, за да вмъкнете маркирания
символ в текущата позиция на курсора (обърнете внимание, че ако бъде
въведен символ, когато полето е пълно, последният символ в полето ще
бъде изтрит). За да изтриете символа под курсора, натиснете бутона O (Q).
За да придвижите курсора до нова позиция, натиснете дисплея или дръжте
бутона W (M) и натиснете 4 или 2. За да завършите въвеждането и да се
върнете в предишното меню, натиснете J. За изход без да завършите
въвеждането на текст, натиснете G.
Област за показване на текста
Зона на клавиатурата
38 Ръководство за менютата
A Разширения
Използват се следните разширения: „.NEF“ за изображения NEF (RAW), „.TIF“
за изображения TIFF (RGB), „.JPG“ за изображения JPEG, „.MOV“ за MOV
филми, „MP4“ за MP4 филми и „.NDF“ за референтни данни за изтриване на
следи от прах. Във всяка двойка снимки, записани при настройки за
качество на изображението NEF (RAW) + JPEG, изображенията NEF и JPEG
имат същите файлови имена, но различни разширения.
Избор на основен слот
Бутон G ➜ C меню за правене на снимки
Избор на основен слот за снимане и възпроизвеждане. Изберете
Слот за XQD карта, за да обозначите картата в слота за XQD карта
като основна, Слот за SD карта, за да изберете SD картата.
Функция на допълнителния слот
Бутон G ➜ C меню за правене на снимки
Изберете ролята, изпълнявана от основната и допълнителната
карта, когато във фотоапарата са поставени две карти с памет.
Изберете от Препълване (допълнителната карта се използва само
ако основната карта е пълна), Архивиране (всяка снимка се записва
едновременно на основната и допълнителната карта) и RAW осн.
слот - JPEG доп. слот (същото действие както при Архивиране, с
тази разлика, че NEF/RAW копията на снимки, заснети с настройки
NEF/RAW + JPEG, се записват само върху основната карта, а JPEG
копията – само върху допълнителната карта).
Ръководство за менютата 39
Управл. на светкавицата
Бутон G ➜ C меню за правене на снимки
Изберете режима на управление на
светкавицата за светкавиците, предлагани
като опция, монтирани в гнездото за
аксесоари на фотоапарата и регулирайте
настройките за снимане с немонтирани на
фотоапарата светкавици. За информация
относно снимането с отдалечена
светкавица, използваща множество светкавици, вижте „Светкавици,
предлагани като опция“ (0 219).
❚❚ Режим управление светк.
Когато SB-5000, SB-500, SB-400 или SB-300 са
монтирани на фотоапарата, режимът на
управление на светкавицата, нивото на
светкавицата и други настройки на
светкавицата могат да се регулират чрез
използване на елемента Управл. на
светкавицата > Режим управление
светк. в менюто за правене на снимки (ако се използва SB-5000, тези
настройки могат да се регулират също и чрез използване на
контролите на светкавицата). Наличните опции варират в
зависимост от използваната светкавица, докато опциите, показвани
под Режим управление светк. варират според избрания режим.
Настройките за други светкавици могат да се регулират само чрез
контролите на светкавиците.
40 Ръководство за менютата
• TTL: i-TTL режим. При SB-500, SB-400 и SB-300 компенсацията на
светкавицата може да се регулира чрез използване на бутона
W (M).
• Автом. външна светкавица: В този режим мощността се регулира
автоматично според интензитета на светлината, отразявана от
обекта; компенсацията на светкавицата също е налична.
Автоматичната външна светкавица поддържа режими
„автоматична диафрагма“ (qA) и „автоматичен без TTL“ (A);
автоматичен без TTL се избира автоматично, ако е поставен
обектив без процесор без да се конкретизира фокусното
разстояние и максималната диафрагма чрез използване на
опцията Данни за обектив без процесор в менюто за настройки
(0 169). Разгледайте ръководството на светкавицата за
подробности.
• Ръчно упр. приоритет разст.: Изберете разстоянието до обекта;
мощността на светкавицата ще се регулира автоматично.
Компенсацията на светкавицата също е налична.
• Ръчно: Изберете нивото на светкавицата ръчно.
• Поред. импул на светк.: Светкавицата сработва няколко пъти, докато
затворът е отворен, което дава ефект на многократна експозиция.
Изберете нивото на светкавицата (Мощност), броя пъти, в които
светкавицата се задейства (Брой пъти) и броя пъти, в които
светкавицата сработва за секунда (Честота, измерен в херцове).
Опциите, налични за Брой пъти варират в зависимост от опциите,
избрани за Мощност и Честота; вижте документацията,
предоставена със светкавицата, за подробности.
Ръководство за менютата 41
❚❚ Опции безж. светкавица
Регулирайте настройките за
едновременното безжично управление на
множество отдалечени светкавици. Тази
опция е налична само когато светкавица
SB-5000 или SB-500, или безжично
дистанционно управление WR-R10 е
монтирано на фотоапарата.
Опция
Y
Y/Z
Z
Описание
Отдалечените светкавици се управляват от
нискочестотни светкавици, излъчвани от главната
Оптично AWL
светкавица. Налично само с SB-5000 или SB-500,
монтирани в гнездото за аксесоари на фотоапарата.
Тази опция е за снимане със светкавица с използване
и на оптични, и на радио управляеми светкавици.
Изберете тази опция, когато използвате
Оптично/
едновременно WR-R10 и SB-500, монтирана в
радио AWL
гнездото за аксесоари на фотоапарата. Дистанц.
управление светк. автоматично се настройва на
Групова светкавица (0 43).
Отдалечените светкавици се управляват от радио
сигнали чрез WR-R10, прикрепен към фотоапарата.
Радио AWL
Налично само с WR-R10 и отдалечена светкавица,
която поддържа радио AWL.
Дистанционното снимане със светкавица е
Изкл.
деактивирано.
A WR-R10
Изисква се адаптер WR-A10, когато използвате WR-R10. Уверете се, че сте
актуализирали фърмуера на WR-R10 до най-новата версия (версия 3.0 или
по-нова); за информация относно актуализациите на фърмуера, посетете
уебсайта на Nikon за вашия район.
42 Ръководство за менютата
❚❚ Дистанц. управление светк.
Изберете една от следните опции за
снимане с отдалечена светкавица.
Опция
Описание
Изберете отделен режим на управление и ниво на светкавицата
за всяка група отдалечени светкавици. Ако Оптично AWL или
Групова
светкавица Оптично/радио AWL е избрано за Опции безж. светкавица
(0 42), можете да изберете канала, използван от главната
светкавица за комуникация с отдалечените светкавици.
Изберете за управление на цялостната мощност на
светкавицата. Използвайте Опции бързо безж. упр., за да
регулирате баланса между групи A и B и задайте мощност за
Бързо
група C ръчно (главната светкавица не сработва). Можете също
безжично да регулирате компенсацията на светкавицата за групи A и B и
управл.
ако Оптично AWL или Оптично/радио AWL е избрано за
Опции безж. светкавица (0 42), изберете канала, използван от
главната светкавица за комуникация с отдалечените
светкавици.
Светкавиците сработват няколко пъти, докато затворът е
отворен, което дава ефект на многократна експозиция.
Изберете нивото на светкавицата (Мощност), максималния
брой пъти, в които светкавиците сработват (Брой пъти), броя
пъти, в които светкавиците сработват за секунда (Честота) и,
Повтаряне ако Оптично AWL или Оптично/радио AWL е избрано за
oтдал. светк. Опции безж. светкавица (0 42), канала, използван от главната
светкавица за комуникация с отдалечените светкавици.
Обърнете внимание, че общият брой пъти, в който
светкавиците сработват, може да варира според опциите,
избрани за Мощност и Честота; вижте документацията,
предоставена със светкавицата за подробности.
Ръководство за менютата 43
❚❚ Инф. радио отдал. светк.
Вижте светкавиците, текущо управлявани
чрез радио AWL.
44 Ръководство за менютата
Зона на изобрж. във визьора
Бутон G ➜ C меню за правене на снимки
Изберете зоната на изображението във визьора и активирайте или
деактивирайте показването на маска във визьора.
❚❚ Избор зона изобрж. във визьор
Фотоапаратът предлага избор от следните зони на изображението
във визьора:
Опция
Описание
Изображенията се записват във FX формат със зрителен
ъгъл, еквивалентен на обектив NIKKOR на 35 мм формат
фотоапарат.
Изборът на тази опция намалява зрителния ъгъл и
увеличава видимото фокусно разстояние на обектива с
около 1,2 пъти.
Изображенията се записват в DX формат. За
изчисляване на приблизителното фокусно разстояние
на обектива във формат 35 мм, умножете по 1,5.
c
FX (36×24)
l
1,2× (30×20)
a
DX (24×16)
b
m
5:4 (30×24)
Изображенията се записват с формат на кадъра 5:4.
1:1 (24×24)
Изображенията се записват с формат на кадъра 1:1.
❚❚ Автоматично DX изрязване
Ако е избрано Вкл., снимките, направени с помощта на DX обектив,
автоматично ще бъдат записани в DX формат чрез зоната на
изображението във визьора DX (24×16).
❚❚ Показване маска визьор
Ако е избрано Вкл., зоната извън 1,2× (30×20), DX (24×16),
5:4 (30×24) и 1:1 (24×24) изрязвания ще бъдат показани в сиво във
визьора.
Ръководство за менютата 45
Качество на изображението
Бутон G ➜ C меню за правене на снимки
Изберете файлов формат и коефициент на компресия (качество на
изображението).
Опция
Тип файл
NEF (RAW)
NEF
NEF (RAW) +
JPEG fine★/
NEF (RAW) +
JPEG fine
NEF (RAW) +
JPEG normal★/
NEF (RAW) +
JPEG normal
NEF (RAW) +
JPEG basic★/
NEF (RAW) +
JPEG basic
JPEG fine★/
JPEG fine
JPEG normal★/
JPEG normal
JPEG basic★/
JPEG basic
TIFF (RGB)
Описание
RAW данните от сензора за изображения се запазват
без допълнителна обработка. Настройките, като
баланс на бялото и контраст, могат да се регулират
след заснемането.
Записват се две изображения, едно NEF (RAW)
изображение и едно JPEG изображение с високо
качество.
NEF/
JPEG
Записват се две изображения, едно NEF (RAW)
изображение и едно JPEG изображение с нормално
качество.
Записват се две изображения, едно NEF (RAW)
изображение и едно JPEG изображение с основно
качество.
JPEG
TIFF
(RGB)
Записват се JPEG изображения с коефициент на
компресия приблизително 1:4 (високо качество).
Записват се JPEG изображения с коефициент на
компресия приблизително 1:8 (нормално качество).
Записват се JPEG изображения с коефициент на
компресия приблизително 1:16 (основно качество).
Запишете некомпресираните TIFF-RGB изображения
при дълбочина в битове от 8 бита на канал (24-битов
цвят). TIFF се поддържа от широка гама приложения
за изображения.
46 Ръководство за менютата
A JPEG компресиране
Опциите за качество на изображението със звезда („★“) използват
компресиране, предназначено да осигури максимално качество; размерът
на файловете варира според заснетите сцени. Опциите без звезда използват
тип компресия, предназначена да създава по-малки файлове; файловете
обикновено са приблизително със същия размер, без значение от заснетата
сцена.
Размер на изображението
Бутон G ➜ C меню за правене на снимки
Изберете размера в пиксели на снимките, записани с фотоапарата.
Изберете JPEG/TIFF, за да изберете размера на JPEG и TIFF
изображенията, NEF (RAW), за да изберете размера на NEF (RAW)
изображенията.
Зона на изображ.
във визьора
FX (36×24;
FX формат)
1,2× (30×20)
DX (24×16);
DX формат
5:4 (30×24)
1:1 (24×24)
Опция
Размер (пиксели)
Размер при отпечатване (см) *
Голямо
Средно
Малко
Голямо
Средно
Малко
Голямо
Средно
Малко
Голямо
Средно
Малко
Голямо
Средно
Малко
8256 × 5504
6192 × 4128
4128 × 2752
6880 × 4584
5152 × 3432
3440 × 2288
5408 × 3600
4048 × 2696
2704 × 1800
6880 × 5504
5152 × 4120
3440 × 2752
5504 × 5504
4128 × 4128
2752 × 2752
69,9 × 46,6
52,4 × 35,0
35,0 × 23,3
58,3 × 38,8
43,6 × 29,1
29,1 × 19,4
45,8 × 30,5
34,3 × 22,8
22,9 × 15,2
58,3 × 46,6
43,6 × 34,9
29,1 × 23,3
46,6 × 46,6
35,0 × 35,0
23,3 × 23,3
* Приблизителен размер при отпечатване при 300 dpi. Размерът при отпечатване в инчове е равен на
размера на изображението в пиксели, разделен на разделителната способност на принтера в dots per
inch; (dpi; 1 инч = приблизително 2,54 см).
Ръководство за менютата 47
NEF (RAW) запис
Бутон G ➜ C меню за правене на снимки
Изберете тип компресия и дълбочината в битове за NEF (RAW)
снимките.
❚❚ NEF (RAW) компресиране
Опция
N
Компресиране
без загуби
O
Компресиране
Описание
NEF изображенията са компресирани с реверсивен
алгоритъм, което намалява размера на файловете с
около 20–40 %, без да се повлиява качеството на
изображението.
NEF изображенията са компресирани с нереверсивен
алгоритъм, което намалява размера на файловете с
около 35–55 %, почти без да се повлиява качеството на
изображението.
Некомпресиран NEF изображенията не са компресирани.
❚❚ Дълбочина в битове NEF (RAW)
Опция
q
12-битови
r
14-битови
Описание
NEF (RAW) изображенията са записани при дълбочина в
битове от 12 бита.
NEF (RAW) изображенията са записани при дълбочина в
битове от 14 бита, което дава файлове по-големи от
тези с дълбочина от 12 бита, но увеличава данните за
записаните цветове.
48 Ръководство за менютата
Настройки на ISO чувствителност
Бутон G ➜ C меню за правене на снимки
Регулирайте настройките на ISO чувствителността за снимки.
Опция
ISO чувствителност
Авт. настр. ISO
чувствит.
Описание
Регулирайте ISO чувствителността. Изберете от
стойности между ISO 64 и 25600. Настройки от около
0,3 EV до 1 EV под ISO 64 и 0,3 до 2 EV над ISO 25600 също
са налични за специални ситуации.
Ако е избрано Вкл., фотоапаратът ще настройва ISO
чувствителността автоматично, когато не може да се
постигне оптимална експозиция при стойността, избрана
за ISO чувствителност. Можете да изберете
максималната чувствителност, за да не допуснете твърде
високо увеличаване на ISO чувствителността и скорост на
затвора, под която автоматичната настройка на ISO
чувствителността ще се активира, за да предотврати
недостатъчно експониране в режими P и A (минималната
скорост на затвора; изберете от стойности между
1/4000 сек и 30 сек). Максималната ISO чувствителност за
снимки, направени чрез използване на светкавица,
предлагана като опция, може да бъде избрана чрез
използване на Макс. чувствителност с M.
Ръководство за менютата 49
Баланс на бялото
Бутон G ➜ C меню за правене на снимки
Съчетайте баланса на бялото с източника на светлина.
Опция
J
Описание
Балансът на бялото се настройва
автоматично за оптимални резултати при
Запаз. на бяло (ред. топл. цв.) повечето източници на светлина. За найдобри резултати използвайте обективи тип
Нормален
G, E или D. Ако сработи светкавицата,
Запазв. топли цветове освет. предлагана като опция, резултатите се
настройват по съответния начин.
Балансът на бялото е настроен за естествена
Aвтом. естествена светлина светлина, което води до цветове, близки до
онези, които се виждат с невъоръжено око.
Използвайте при осветление от лампа с
Осв. от лампа наж. жичка
нажежаема жичка.
I
Флуоресцентно осветление
Използвайте с:
Натриеви лампи
• Осветление от натриеви лампи (намират
се в местата за спорт).
Топло бяло флуоресц. осв.
• Топло бяло флуоресцентно осветление.
Бяло флуоресцентно осв.
• Бяло флуоресцентно осветление.
Хладно бяло флуоресц. осв.
• Хладно бяло флуоресцентно осветление.
Дневно бяло флуоресц. осв.
• Дневно бяло флуоресцентно осветление.
Дневно флуоресцентно осв.
• Дневно флуоресцентно осветление.
v
D
Автоматично
Високотемп. живачна лампа
H
Пряка слънчева светлина
N
Светкавица
G
Облачно небе
50 Ръководство за менютата
• Източници на светлина с висока цветна
температура (например живачни лампи).
Използвайте за обекти, осветени от пряка
слънчева светлина.
Използвайте със светкавици, предлагани
като опция.
Използвайте през деня при облачно време.
Опция
Описание
M
Сянка
Използвайте през деня за обекти в сянка.
K
Избор на цветна
температура
Изберете цветна температура от списък със
стойности.
Използвайте обект, източник на светлина
или съществуваща снимка като ориентир за
баланса на бялото.
L
Ръчна потребит. настройка
Ръководство за менютата 51
Задаване на Picture Control
Бутон G ➜ C меню за правене на снимки
Изберете как да бъдат обработвани новите снимки. Изберете
според типа сцена или вашия творчески замисъл.
Опция
Описание
Фотоапаратът автоматично настройва нюансите и
тоновете на базата на Picture Control Стандартна
обработка. Телата на портретните обекти ще
изглеждат по-меки, а елементите като листата и небето
при снимките на открито ще бъдат по-ярки, отколкото
при снимките, направени с Picture Control Стандартна
обработка.
Стандартна обработка за балансирани резултати.
Препоръчва се за повечето ситуации.
Минимална обработка за естествени резултати.
Изберете за снимки, които по-късно ще бъдат
обработени или ретуширани.
Снимките се обработват за постигане на ярък,
фотопечатен ефект. Изберете за снимки, които
акцентират върху основните цветове.
n
Автоматично
Q
Стандартна
обработка
R
Неутрален
S
Ярък
T
Монохромно
изображение
За правене на монохромни снимки.
o
Портрет
Обработване на портрети за постигане на естествена
консистенция и завършеност на кожата.
p
Пейзаж
За ярки пейзажи и градски изгледи.
q
Равни
Детайлите се запазват при широк обхват на тона, от
силно осветените елементи до сенките. Изберете за
снимки, които по-късно ще бъдат детайлно обработени
или ретуширани.
52 Ръководство за менютата
Управление на Picture Control
Бутон G ➜ C меню за правене на снимки
Създаване на потребителски Picture Controls.
Опция
Описание
Създайте нов потребителски Picture Control въз основа на
Запазване/ съществуваща потребителска настройка или потребителски
редактиране Picture Control, или редактирайте съществуващ
потребителски Picture Controls (0 54).
Преименуване Преименуване на избрания Picture Control.
Изтриване
Изтриване на избрания Picture Control.
Използвайте следните опции да копирате потребителски
Picture Controls в и от картите с памет (ако са поставени две
карти с памет, ще се използва картата в основния слот; 0 39).
След като сте копирали на карти с памет, Picture Controls може
да се използва с други фотоапарати или съвместим софтуер.
• Копиране във фотоапарата: Копирайте потребителски Picture
Зареждане/
Controls от картата с памет към потребителски Picture
запазване
Controls C-1 до C-9 на фотоапарата и ги наименувайте по
желание.
• Изтриване от картата: Изтрийте избраните потребителски
Picture Controls снимки от картата с памет.
• Копиране в картата: Копиране на потребителски Picture Control
(C-1 до C-9) от фотоапарата в избрано местоназначение (1 до
99) на картата с памет.
Ръководство за менютата 53
❚❚ Създаване на потребителски Picture Controls
Picture Controls, които са в комплект с фотоапарата, могат да бъдат
модифицирани и запазени като потребителски Picture Controls.
1 Изберете Запазване/редактиране.
Маркирайте Запазване/редактиране и
натиснете 2.
2 Изберете Picture Control.
Маркирайте съществуващ Picture
Control и натиснете 2 или натиснете J,
за да продължите към Стъпка 4 за
запазване на копие на маркирания
Picture Control без допълнителна
модификация.
3 Редактиране на избрания Picture
Control.
За да откажете всички промени и да
започнете наново от настройките по
подразбиране, натиснете бутона O (Q).
Натиснете J, когато приключите с
настройките.
4 Изберете местоназначение.
Изберете местоназначение за
потребителския Picture Control (C-1 до
C-9) и натиснете 2.
54 Ръководство за менютата
5 Наименувайте Picture Control.
Ще се покаже диалогов прозорец за въвеждане на текст. По
подразбиране новите Picture Controls се именуват чрез добавяне
на двуцифренo число (задава се автоматично) към името на
съществуващия Picture Control; за да изберете различно име,
преименувайте Picture Control, както е обяснено във „Въвеждане
на текст“ (0 38). Натиснете бутона за избор на клавиатурата, за да
прехвърлите клавиатурата между главни букви, малки букви и
символи. Имената на потребителските Picture Control могат да са
с дължина до 19 знака. Всички знаци след деветнадесетия ще
бъдат изтрити.
Зона на името
Зона на клавиатурата
Избор на клавиатура
A Опции за потребителски Picture Control
Опциите, предлагани с потребителски Picture Controls, са същите като тези,
на които е базиран потребителският Picture Control.
A Икона на оригиналния Picture Control
Оригиналната потребителска настройка за
Picture Control, върху които е базиран
потребителският Picture Control, е означена с
икона в горния десен ъгъл на дисплея за
редактиране.
Икона на оригиналния
Picture Control
Ръководство за менютата 55
Цветово пространство
Бутон G ➜ C меню за правене на снимки
Цветовото пространство определя гамата цветове, които са
налични за възпроизвеждане на цветовете. sRGB се препоръчва за
обикновено отпечатване и показване, докато Adobe RGB с неговата
по-широка гама цветове – за професионално публикуване и
отпечатване за търговски цели.
A Adobe RGB
За точно възпроизвеждане на цветовете, Adobe RGB изображенията
изискват приложения, дисплеи и принтери, които поддържат функция за
управление на цветовете.
A Цветово пространство
ViewNX-i и Capture NX-D автоматично избират правилното цветово
пространство при отварянето на снимки, заснети с този фотоапарат. Не се
гарантират същите резултати при използването на софтуер от други
производители.
Активен D-Lighting
Бутон G ➜ C меню за правене на снимки
Запазва детайлите в силно осветените елементи и сенките за
постигане на естествен контраст.
Опция
Автоматично
Свръхвисоко/
Високо/
Нормално/
Ниско
Изкл.
Описание
Фотоапаратът автоматично регулира Активен D-Lighting
според условията на снимане.
Изберете нивото на активния D-Lighting.
Активният D-Lighting изключен.
56 Ръководство за менютата
Нам. шум при дълга експозиция (Намаляване на шума
при дълга експозиция)
Бутон G ➜ C меню за правене на снимки
Ако е избрано Вкл., снимки, направени
при скорост на затвора, по-бавна от 1 сек,
ще се обработят с намаляване на шума
(ярки точки или мъгла). Времето за
обработка е около два пъти повече; по
време на обработка „l m“ ще мига в
индикаторите за скорост на затвора/
диафрагмата и не може да се снима (ако
фотоапаратът се изключи преди
завършване на обработката, снимката ще се запамети, но няма да се
извърши намаляване на шума). В режим на непрекъснато снимане
кадровите честоти се забавят и докато се обработват снимките,
капацитетът на буфера на паметта ще спадне.
Висока ISO NR
Бутон G ➜ C меню за правене на снимки
Снимки, направени при висока ISO чувствителност, могат да се
обработят за намаляване на „шума“.
Опция
Описание
Намаляване на шума (произволно разположени ярки пиксели),
Висока/
особено в изображения, които са направени с висока ISO
Нормална/
чувствителност. Изберете степента на намаляване на шума,
Ниска
която да се извърши, от Висока, Нормална и Ниска.
Намаляване на шума се извършва само по необходимост и
Изкл.
никога при степен с такава височина, както когато е избрано
Ниска.
Ръководство за менютата 57
Контрол на винетирането
Бутон G ➜ C меню за правене на снимки
„Винетиране“ е намаляване на яркостта в краищата на снимка.
Контрол на винетирането намалява винетирането за обективи тип
G, E и D (PC обективите се изключват). Неговите ефекти са различни
за различните обективи, като са най-силно забележими при
максимална диафрагма. Изберете от Високо, Нормално, Ниско и
Изкл.
D Контрол на винетирането
В зависимост от сцената, условията на снимане и типа обектив, TIFF и JPEG
изображенията могат да покажат шум (мъгла) или вариации в периферната
яркост, а потребителският Picture Control и потребителските Picture Controls,
които са били модифицирани от настройките по подразбиране, да не дадат
желания ефект. Направете пробни снимки и проверете резултата на
дисплея. Контролът на винетирането не е приложим за филми или
многократни експозиции.
58 Ръководство за менютата
Автомат. контрол изкривяване
Бутон G ➜ C меню за правене на снимки
Изберете Вкл., за да намалите бъчвовидното изкривяване в
снимките, направени с широкоъгълни обективи, и да намалите
изкривяването тип „възглавница“ в снимките, направени с дълги
обективи (обърнете внимание, че краищата на областта, която се
вижда във визьора, може да са изрязани в окончателната снимка, а
времето, необходимо за обработка на снимките, преди да започне
записването, може да се увеличи). Тази опция не важи за филмите и
е достъпна само при обективи от типа G, E и D (с изключение на PC,
рибешко око и някои други обективи); резултатите с други обективи
не са гарантирани. Преди да използвате автоматичен контрол на
изкривяването с DX обективи, изберете Вкл. за Автоматично DX
изрязване или изберете зона на изображението във визьора от
DX (24×16); избирането на други опции може да доведе до
прекалено изрязани снимки или снимки със значително периферно
изкривяване (0 45).
A Ретуширане: Контрол на изкривяването
За информация за създаването на копия на съществуващи снимки с
намалено бъчвовидно изкривяване и изкривяване тип „възглавница“ вижте
„Контрол на изкривяването“ (0 206).
Ръководство за менютата 59
Намаляване на трептенето
Бутон G ➜ C меню за правене на снимки
Намалете ивиците или (при снимките, направени в режими на
непрекъснато освобождаване) неравномерната експозиция или
оцветяване, причинено от трептенето на източници на светлина
като флуоресцентно осветление или живачни лампи по време на
снимане с визьор.
Опция
Описание
Когато е избрано Активиране, фотоапаратът ще избере
подходящия момент за снимките, за да намалите ефектите
Настр. за намал.
от трептенето. Обърнете внимание, че кадровата честота
на трептенето
може да спадне, когато намаляването на трептенето е
активно.
Когато е избрано Вкл., във
визьора ще се покаже икона
FLICKER, ако бъде засечено
трептене, когато спусъкът е
натиснат наполовина. Ако бъде
Индикатор за засечено трептене, когато
намал. трепт. Деактивиране е избрано за
Настр. за намал. на
Икона FLICKER
трептенето, иконата ще мига;
за да активирате намаляване на
трептенето, изберете Активиране за Настр. за намал. на
трептенето.
60 Ръководство за менютата
A Намаляване на трептенето в менюто за правене на снимки
Направете пробна снимка и вижте резултатите, преди да направите
допълнителни снимки. Намаляването на трептенето може да установи
трептене при 100 и 120 Hz (свързани съответно с променлив ток от 50 и
60 Hz). Може да не успее да се установи трептене или желаните резултати
може да не бъдат постигнати с тъмен фон, източници на ярка светлина или с
декоративно осветление и друго нестандартно осветление. В зависимост от
източника на светлина, може да има малко забавяне преди
освобождаването на затвора. По време на снимане на серия от снимки
кадровата честота може да се забави или да стане неравномерна; освен
това, желаните резултати може да не успеят да бъдат постигнати, ако
честотата на ел. захранването се промени по време на снимане.
Откриването на трептене няма да има ефект при скорости на затвора, побавни от 1/100 с (включително Bulb (продължителна ръчна експозиция,
докато е натиснат спусъкът) и продължителна ръчна експозиция за зададен
период от време), или когато е избрано MUP за режим на освобождаване или
режимът на забавяне на експозицията е включен.
Задаване на авто клин
Бутон G ➜ C меню за правене на снимки
Изберете настройка или настройки, които се групират при активен
автоматичен клин. Изберете AE и клин на светкавицата (j), за да
извършите клин и на нивото на експозицията, и на нивото на
светкавицата, AE клин (k) за клин само на експозицията, Клин на
светкавицата (l), за да направите клин само на нивото на
светкавицата, Клин баланс бяло (m), за да направите клин на
баланса на бялото, или ADL клин (y), за да направите клин, като
използвате Активен D-Lighting. Обърнете внимание, че клинът на
баланса на бялото не се предлага при настройки на качеството на
изображението като NEF (RAW) или NEF (RAW) + JPEG.
Ръководство за менютата 61
Многократна експозиция
Бутон G ➜ C меню за правене на снимки
Записват се две до десет NEF (RAW) експозиции като една снимка.
Опция
Описание
• 0 Вкл. (серии): Направете серия от многократни
експозиции. Изберете Изкл., за да възобновите
Режим многокр.
нормалното снимане.
експозиция
• Вкл. (една снимка): Направете една многократна експозиция.
• Изкл.: Изход без създаване на допълнителни многократни
експозиции.
Изберете броя експозиции, които ще се комбинират за
Брой снимки
създаване на една снимка.
• Добавяне: Експозициите са насложени без модифициране;
усилването не се регулира.
• Средно: Преди експозициите да се насложат, усилването за
всяка е разделено на общия брой направени експозиции
(усилването за всяка експозиция е зададено на 1/2 за
2 експозиции, 1/3 за 3 експозиции и т.н.).
• Светло: Фотоапаратът сравнява пикселите във всяка
експозиция и използва само най-ярките.
Режим на
наслагване
+
• Тъмно: Фотоапаратът сравнява пикселите във всяка
експозиция и използва само най-тъмните.
+
• Вкл.: Запазете отделните снимки, които съставят всяка
Запазв. на всички многократна експозиция.
експозиции
• Изкл.: Отхвърлете отделните снимки и запазете само
многократната експозиция.
Избор на първа Изберете първата експозиция от NEF (RAW) изображения на
експоз. (NEF)
картата с памет.
62 Ръководство за менютата
❚❚ Създаване на многократна експозиция
Многократни експозиции не могат да бъдат записвани в live view.
Излезте от live view, преди да продължите.
A Удължено време за запис
Ако дисплеят се изключи по време на възпроизвеждане или операции с
менюто и не се извършат операции за 30 сек, снимането ще прекъсне и ще
се създаде многократна експозиция от експозициите, които са записани до
този момент. Времето, налично за запис на следващата експозиция, може да
бъде удължено с избиране на по-дълго време за Потребителска настройка
c2 (Таймер за готовност, 0 118).
1 Изберете Многократна експозиция.
Маркирайте Многократна експозиция
в менюто за правене на снимки и
натиснете 2.
2 Изберете режим.
Маркирайте Режим многокр.
експозиция и натиснете 2, след това
натиснете 1 или 3, за да изберете
желания режим и натиснете J за избор.
Ако е избрано Вкл. (серии) или Вкл.
(една снимка), в контролния панел ще
се покаже икона n.
Ръководство за менютата 63
3 Изберете брой снимки.
Маркирайте Брой снимки и натиснете
2.
Натиснете 1 или 3, за да изберете броя
експозиции, които ще се комбинират в
една снимка, и натиснете J.
A Бутонът BKT
Ако Многократна експозиция е избрано за
Потребит. настройка f1 (Присв. потреб.
контрол) > Бутон BKT + y (0 130), можете
да изберете режима на многократна
експозиция, като натиснете бутона BKT и
завъртите главния диск за управление, и
броя снимки, като натиснете бутона BKT и
завъртите диска за подкоманди. Разликата в
режима и броя на снимките са показани в
контролния панел: иконите, представящи
режима, са a за Изкл., B за Вкл. (една
снимка) и b за Вкл. (серии).
64 Ръководство за менютата
4 Изберете режим на наслагване.
Маркирайте Режим на наслагване и
натиснете 2, след това натиснете 1 или
3, за да изберете желания режим и
натиснете J за избор.
5 Изберете дали да пазите отделните
експозиции.
За да изберете дали да запазите или да
изтриете отделните снимки, които
съставят многократната експозиция,
маркирайте Запазв. на всички
експозиции натиснете 2, след това
натиснете 1 или 3, за да изберете желаната опция и натиснете
J за избор.
6 Изберете първата експозиция.
За да изберете първата експозиция от
вече направените снимки и филми,
които са заснети с Голямо, избрано за
Размер на изображението >
NEF (RAW) в менюто за правене на
снимки, маркирайте Избор на първа
експоз. (NEF) и натиснете 2.
Използвайте мултиселектора, за да
маркирате желаното изображение и
натиснете J за избор (за да разгледате
маркираното изображение на цял
екран, натиснете и задръжте бутона X).
За да изберете от изображения в
различен слот или папка, натиснете бутона W (M).
Ръководство за менютата 65
7 Кадрирайте снимката, фокусирайте и снимайте.
В режим на непрекъснато снимане фотоапаратът
записва всички експозиции в една серия от снимки.
Ако е избрано Вкл. (серии), фотоапаратът
продължава да записва многократни експозиции,
докато не се натисне спусъкът; ако е избрано Вкл. (една
снимка), снимането с многократна експозиция ще приключи
след първата снимка. В режим на самоснимачка фотоапаратът
автоматично ще запише броя експозиции, избран в Стъпка 3,
независимо от опцията, избрана за Потребителска настройка
c3 (Самоснимачка) > Брой снимки (0 119); интервалът между
снимките, обаче, се контролира от Потребителска настройка
c3 (Самоснимачка) > Интервал между снимките. В други
режими на снимане една снимка ще бъде направена при всяко
натискане на спусъка; продължете да снимате, докато всички
експозиции не бъдат записани. Ако сте избрали NEF (RAW) като
първа експозиция в Стъпка 6, заснемането ще започне от втората
експозиция. За информация относно прекъсването на
многократната експозиция преди да са записани всички снимки,
вижте „Край на многократната експозиция“ (0 68).
Иконата n свети, докато не завърши
снимането. Ако е избрано Вкл. (серии),
снимането с многократна експозиция
ще приключи само когато за режим на
многократна експозиция е избрано
Изкл.; ако е избрано Вкл. (една
снимка), снимането с многократна експозиция приключва
автоматично, когато многократната експозиция завърши. Когато
снимането с многократна експозиция приключи, иконата n
изчезва от екрана.
66 Ръководство за менютата
❚❚ Използване на бутона i
Опциите, изброени по-долу, могат да бъдат
достъпни чрез натискане на бутона K по
време на многократна експозиция и след
това чрез натискане на бутона i.
Използвайте сензорния екран или
навигирайте в менюто с помощта на
мултиселектора, като натиснете 1 или 3, за
Бутон i
да маркирате елементи, и натиснете J за
избор.
• Преглед на изпълнението: Разгледайте
преглед, създаден от експозициите,
записани до момента.
• Повтаряне на посл. експозиция: Повторете найскорошната експозиция.
• Запазване и изход: Създайте многократна
експозиция от експозициите, създадени
до момента.
• Отхвърляне и изход: Изход без създаване на многократна експозиция.
Ако Вкл. е избрано за Запазв. на всички експозиции,
индивидуалните експозиции ще бъдат запазени.
Ръководство за менютата 67
❚❚ Прекратяване на многократната експозиция
За да прекратите многократната
експозиция преди заснемане на посочения
брой експозиции, изберете Изкл. за режим
на многократна експозиция или натиснете
бутона K, последван от бутона i и изберете
или Запазване и изход, или Отхвърляне и
изход. Ако снимането приключи или
изберете Запазване и изход, преди да се направи посоченият брой
експозиции, от експозициите, записани до този момент, ще се
създаде многократна експозиция. Ако е избрано Средно за Режим
на наслагване, усилването ще се регулира спрямо действително
записания брой експозиции. Отбележете, че снимането спира
автоматично, ако:
• Се извърши нулиране с натискане на два бутона
• Фотоапаратът се изключи
• Батерията се изтощи
D Многократна експозиция
Многократните експозиции могат да бъдат повлияни от шум (произволно
разположени ярки пиксели, мъгла или линии).
Не вадете или сменяйте картата с памет, докато се записва многократна
експозиция.
Live view не е налично, докато протича снимане. Избирането на live view
(преглед в реално време) връща Режим многокр. експозиция на Изкл.
Настройките за заснемане и информацията за снимките за снимки с
многократна експозиция са тези за първата експозиция.
A „Избор на първа експоз. (NEF)“
Ако NEF (RAW) изображението, избрано за първата експозиция, е записано с
ISO чувствителност Hi 0,3 до Hi 2, електронният затвор с предно перде няма
да бъде използван при активиране на многократна експозиция, дори ако
Активиране е избрано за Потребителска настройка d6 (Eлектр. затвор
предно перде, 0 121).
68 Ръководство за менютата
A Снимане през зададен интервал от време
Ако е активирано снимане през зададен интервал от време преди
заснемането на първата експозиция, фотоапаратът ще запише експозиции в
избрания интервал, докато броят на експозициите, указан в менюто за
многократна експозиция, не бъде заснет (броят снимки, посочен в менюто
за снимане през зададен интервал от време, не се взема предвид). Тези
експозиции ще бъдат записани като единична снимка и снимането през
зададен интервал от време ще приключи (ако за режим на многократна
експозиция е избрано Вкл. (една снимка), заснемането на многократна
експозиция също ще приключи автоматично).
A Други настройки
Докато се снима многократна експозиция, картите с памет не могат да се
форматират и някои елементи от менюто са оцветени в сиво и не могат да се
променят.
HDR (висок динам. диапазон)
Бутон G ➜ C меню за правене на снимки
Използван при обекти с висок контраст, високият динамичен
диапазон (HDR) запазва детайлите при силно осветените елементи и
сенки, като комбинира две снимки, направени при различни
експозиции.
Опция
HDR режим
Разлика в
експозицията
Омекотяване
Описание
• 0 Вкл. (серии): Направете серия от HDR снимки. Изберете
Изкл., за да възобновите нормалното снимане.
• Вкл. (една снимка): Направете една HDR снимка.
• Изкл.: Изход без създаване на допълнителни HDR снимки.
Изберете разликата в експозицията между две снимки,
които се комбинират, за да направят HDR снимка. Изберете
по-големи стойности за висококонтрастни обекти или
изберете Автоматично, за да позволите на фотоапарата да
регулира разликата в експозицията според сцената.
Изберете колко да омекотите границите между снимките,
които съставляват HDR снимка.
Ръководство за менютата 69
Сн. през задад. инт. от време
Бутон G ➜ C меню за правене на снимки
Направете снимки през избрания интервал, докато посоченият
брой снимки не бъде записан. Изберете режим на снимане,
различен от самоснимачка (E), когато използвате таймера за
интервали.
Опция
Старт
Избира се нач.
дата/час
Интервал
Брой интерв.×
снимки/интерв.
Омекотяване на
експозицията
Безшумна
фотография
Описание
Стартирайте снимането през зададен интервал или след 3 с
(Сега е избрано за Избира се нач. дата/час), или в
избраната дата и час (Избира се дата/час). Снимането ще
продължи през избрания интервал, докато не се направят
всички снимки.
Изберете опция за стартиране. За да започнете да снимате
веднага, изберете Сега. За да започнете да снимате на
избрана дата и час, изберете Избира се дата/час.
Изберете интервала (часове, минути и секунди) между
снимките.
Изберете броя интервали и броя снимки за интервал.
Избирането на Вкл. позволява на фотоапарата да регулира
експозицията, за да съответства на предишната снимка в
режими на експозиция, различни от M (обърнете внимание,
че омекотяването на експозицията е активно в режим M
само ако е включена автоматичната настройка на ISO
чувствителността). Големи промени в яркостта на обекта
по време на снимане може да доведат до видими промени
в експозицията, като в този случай може да се наложи да се
съкрати интервалът между снимките.
Изберете Вкл., за да приглушите затвора по време на
снимане.
70 Ръководство за менютата
Опция
Описание
Изберете дали фотоапаратът да дава приоритет на
времето за експозицията или на времето за интервала в
режими на експозицията P и A. Изберете Вкл., за да сте
сигурни, че снимките са направени в избрания интервал,
Изкл., за да сте сигурни, че снимките са правилно
експонирани. Ако е избрано Вкл., уверете се, че Мин.
скорост на затвора, избрана за Настройки на ISO
Приоритет на
чувствителност (0 49) > Авт. настр. ISO чувствит. в
интервала
менюто за правене на снимки е по-бърза от интервала.
Трябва също да фокусирате с ръчно фокусиране или, ако
използвате автоматично фокусиране, изберете
Освобождаване за Потребителска настройка a1 (Избор
на приоритет AF-C, 0 105) или Потребителска настройка
a2 (Избор на приоритет AF-S, 0 106), в зависимост от това
дали е избрано АF-C или АF-S.
Маркирайте една от следните опции и натиснете 2 за
избор или отмяна на избора:
Стартир. на папка
• Нова папка: За всяка нова папка се създава нова поредица.
за съхранение
• Нул. номер. файлове: Номерирането на файлове се нулира
до 0001, когато се създава нова папка.
Ръководство за менютата 71
❚❚ Снимане през зададен интервал от време
D Преди снимане
Преди началото на снимане през зададен интервал от време, направете
пробна снимка при текущите настройки и вижте резултата на дисплея. След
като веднъж настройката е регулирана по ваше желание, затворете затвора
на окуляра на визьора, за да предотвратите навлизащата във визьора
светлина да пречи на снимките или на експозицията.
Преди да изберете начален час, изберете Часова зона и дата в менюто с
настройки и се уверете, че часовникът на фотоапарата е настроен на
точните час и дата (0 159).
Препоръчва се използването на статив и деактивиране на намаляване на
вибрациите (VR). Монтирайте фотоапарата на статив, преди да започне
снимането. За да сте сигурни, че снимането няма да бъде прекъснато,
уверете се, че батерията на фотоапарата е напълно заредена. Ако не сте
сигурни, заредете батерията преди използване или използвайте захранващ
адаптер и конектор за захранването (продават се отделно).
1 Изберете Сн. през задад. инт. от
време.
Маркирайте Сн. през задад. инт. от
време в менюто за правене на снимки и
натиснете 2, за да се покажат опциите
на таймера за интервал.
72 Ръководство за менютата
2 Регулирайте настройките на таймера за интервал.
Изберете начален ден и час, интервал, брой снимки за интервал
и омекотяване на експозицията, безшумна фотография, снимане
през интервал и опции за начална папка.
• За да изберете начален ден и час:
Маркирайте Избира се нач.
дата/час и натиснете 2.
Маркирайте опция и
натиснете J.
За да започнете да снимате веднага, изберете Сега. За да
започнете да снимате на избрана дата и час, изберете Избира
се дата/час, после изберете датата и часа и натиснете J.
• За избор на интервал между снимките:
Маркирайте Интервал и
натиснете 2.
Изберете интервал (часове,
минути и секунди) и
натиснете J.
Ръководство за менютата 73
• За избор на брой снимки за интервал:
Маркирайте Брой
интерв.×снимки/интерв. и
натиснете 2.
Изберете броя интервали и броя
снимки за интервал и
натиснете J.
В режим S (един кадър) снимките за всеки интервал ще бъдат
заснети при скорост, избрана в Потребителска настройка d1
(Скорост на снимане в CL режим) (0 120).
• За активиране или деактивиране на омекотяване на експозицията:
Маркирайте Омекотяване на
експозицията и натиснете 2.
Маркирайте опция и
натиснете J.
• За да активирате или деактивирате безшумната фотография:
Маркирайте Безшумна
фотография и натиснете 2.
Маркирайте опция и
натиснете J.
Ако е избрано Вкл., единственият път, когато звукът на затвора
или огледалото ще бъде чут, е когато огледалото се повдига
или спуска в началото или края на снимането. Автоматичното
фокусиране не може да се използва.
74 Ръководство за менютата
• За да изберете опция за приоритет на интервала:
Маркирайте Приоритет на
интервала и натиснете 2.
Маркирайте опция и
натиснете J.
Ако е избрано Вкл., снимането през интервал ще приключи, ако
фотоапаратът не може да фокусира или освобождаването на
затвора е деактивирано поради друга причина.
• Избиране на опции за начална папка:
Маркирайте Стартир. на
папка за съхранение и
натиснете 2.
Маркирайте опции и натиснете
2 за избор или отмяна на избора.
Натиснете J, за да продължите.
Ръководство за менютата 75
3 Започнете да снимате.
Маркирайте Старт и натиснете J.
Първата серия от снимки ще бъде
направена в посочения начален час или
след около 3 сек, ако е избрано Сега за
Избира се нач. дата/час в Стъпка 2.
Снимането ще продължи през избрания
интервал, докато не се направят всички снимки.
A По време на снимане
По време на снимане през зададен интервал от
време иконата Q свети в контролния панел.
Непосредствено преди началото на следващия
интервал на снимане индикацията за скорост на
затвора ще покаже броя оставащи интервали, а
индикацията за диафрагма ще покаже броя на
оставащите снимки за запис в текущия интервал. В други случаи броят
оставащи интервали и броят снимки във всеки интервал могат да се видят
чрез натискане на спусъка наполовина (след отпускане на бутона ще се
покажат скоростта на затвора и диафрагмата, докато не изтече таймерът за
готовност).
Докато протича снимане през зададен интервал от време, могат да се
регулират настройки, да се използват менюта и да се възпроизвеждат
снимки. Дисплеят ще се изключи автоматично около четири секунди преди
всеки интервал. Отбележете, че промяната на настройките на фотоапарата,
докато е активен таймерът за интервал, може да доведе до прекратяване на
снимането.
A Режим на снимане
Независимо от избрания режим на снимане, фотоапаратът прави посочения
брой снимки за всеки интервал.
76 Ръководство за менютата
❚❚ Поставяне на снимане през зададен интервал от време на пауза
Снимането през зададен интервал от време може да се постави на
пауза между интервалите чрез натискане на J или избиране на
Пауза в менюто на таймера за интервал.
❚❚ Подновяване на снимане през зададен интервал от време
За да започнете да снимате веднага, изберете Рестарт.
Маркирайте Рестарт
и натиснете J.
За да възобновите снимането в определено време:
За Избира се нач.
дата/час маркирайте
Избира се дата/час и
натиснете 2.
Изберете начална дата
и час и натиснете J.
Маркирайте Рестарт
и натиснете J.
❚❚ Прекратяване на снимане през зададен интервал от време
За да прекратите снимане през зададен интервал от време, преди да
са направени всички снимки, изберете Изкл. в менюто на таймера за
интервал.
Ръководство за менютата 77
❚❚ Без снимане
Снимки няма да бъдат заснети при избрания интервал, ако текущият
интервал приключи преди края на снимката или снимките за
предишния интервал са направени, картата с памет е пълна или е
избрано AF-S и фотоапаратът не може да фокусира (обърнете
внимание, че фотоапаратът фокусира преди всяка снимка). В режим
на автоматично фокусиране фотоапаратът или ще приключи
снимането през зададен интервал (Вкл. избрано за Приоритет на
интервала), или ще прескочи към следващия интервал (Изкл.
избрано за Приоритет на интервала), ако не бъде направена
снимка след осем секунди.
D Няма памет
Ако картата с памет е пълна, таймерът за интервал остава активен, но не се
снима. Подновете снимането (0 77), след като изтриете някои снимки или
изключите фотоапарата и поставите друга карта с памет.
A Клин
Регулирайте настройките за клин, преди да започнете снимане през зададен
интервал от време. Ако експозицията, светкавицата или ADL клинът са
активни при снимане през зададен интервал от време, фотоапаратът ще
направи броя снимки в програмата за клин през всеки интервал,
независимо от посочения брой снимки в менюто на таймера за интервал.
Ако е активен клин на баланса на бялото при снимане през зададен
интервал от време, фотоапаратът ще направи по една снимка за всеки
интервал и ще я обработи, за да създаде броя копия, посочен в програмата
за клин. Имайте предвид, че клинът не може да се използва по време на
снимане през зададен интервал от време, когато Вкл. е избрано за
Приоритет на интервала.
78 Ръководство за менютата
A Снимане през зададен интервал от време
Изберете интервал, по-дълъг от времето, необходимо за правене на
избрания брой снимки и, ако използвате светкавица, времето необходимо
на светкавицата да се зареди. Ако интервалът е твърде кратък, броят
заснети снимки може да е по-малък от общия, посочен в Стъпка 2 (броят
интервали, умножен по броя снимки за интервал) или светкавицата може да
сработи при по-малка от мощността, необходима за пълна експозиция.
Мощността на светкавицата също може да спадне под желаното ниво, ако
бъдат направени повече от една снимка за интервал. Снимането през
зададен интервал не може да се комбинира с някои функции на
фотоапарата, включително live view (преглед в реално време), запис на
филм, снимане на филми през интервал (0 90), продължителни експозиции
(bulb - продължителна ръчна експозиция, докато е натиснат спусъкът, или
продължителна ръчна експозиция за зададен период от време) и
преместване на фокуса (0 80). Освен това, снимането през зададен
интервал не може да се използва, когато Запис на филми е избрано за
Потребителска настройка g1 (Присв. потреб. контрол) > Спусък (0 152).
Отбележете, че понеже скоростта на затвора, кадровата честота и времето
за записване на изображенията могат да са различни за различните
интервали, времето между края на един интервал и началото на друг може
да е различно. Ако снимането не може да продължи при текущите
настройки (например, ако в режим на ръчна експозиция текущо е избрана
скорост на затвора от A или %, интервалът е нула или времето за
начало е по-малко от минута), на дисплея ще се покаже предупреждение.
Снимането през зададен интервал от време ще спре на пауза, когато е
избрано E (самоснимачка), или когато фотоапаратът се изключи и включи
отново (когато фотоапаратът се изключи, картите с памет и батериите могат
да се сменят, без да се прекратява снимането през зададен интервал от
време). Поставяне на снимането на пауза не влияе на настройките на
таймера за интервал.
A Безшумна фотография
Избирането на Вкл. за Безшумна фотография деактивира някои функции
на фотоапарата, включително:
• Автоматично фокусиране
• ISO чувствителност от Hi 0,3 до Hi 2 (0 49)
• Снимане със светкавица (0 219)
• Режим Забавяне експозиция (0 121)
• Намаляване на трептенето (0 60)
• Клин (0 61)
• Многократна експозиция (0 62)
Ръководство за менютата 79
Сним. с преместване на фокуса
Бутон G ➜ C меню за правене на снимки
По време на преместване на фокуса фотоапаратът автоматично
променя фокуса в серия от снимки. Тази функция може да се
използва за заснемане на снимки, които по-късно могат да бъдат
копирани на компютър и комбинирани с помощта на софтуер за
комбиниране на фокуса на трети страни.
Опция
Старт
Брой снимки
Ширина на
стъпката за
фокусиране
Описание
Започнете да снимате. Снимането ще направи избрания
брой снимки и ще промени разстоянието на фокусиране
чрез избраната стойност за всяка снимка.
Изберете броя снимки (максимум 300).
Изберете стойността, с която разстоянието на фокусиране
се променя при всеки кадър.
Изберете интервала между снимките. Изберете 00 за
правене на снимки при приблизително 5 кадъра/сек
(режими на снимане S, CL, CH и MUP) или 3 кадъра/сек. (режими
на снимане Q и QC). За да осигурите правилната експозиция
при използване на светкавица, изберете достатъчно дълъг
интервал, за да може светкавицата да се зареди.
Избирането на Вкл. позволява на фотоапарата да регулира
експозицията, за да съответства на предишната снимка в
режими на експозиция, различни от M (обърнете внимание,
че омекотяването на експозицията е активно в режим M
Омекотяване на
само ако е включена автоматичната настройка на ISO
експозицията
чувствителността). Големи промени в яркостта на обекта по
време на снимане може да доведат до видими промени в
експозицията, като в този случай може да се наложи да се
съкрати интервалът между снимките.
Изберете Вкл., за да приглушите затвора по време на
Безшумна
фотография
снимане.
Маркирайте една от следните опции и натиснете 2 за избор
или отмяна на избора:
Стартир. на папка
• Нова папка: За всяка нова папка се създава нова поредица.
за съхранение
• Нул. номер. файлове: Номерирането на файлове се нулира до
0001, когато се създава нова папка.
Интервал до
следващата
снимка
80 Ръководство за менютата
Безш. снимане с live view
Бутон G ➜ C меню за правене на снимки
Елиминирайте звука от затвора по време на снимане live view
(преглед в реално време).
Опция
Вкл. (Режим 1)
Вкл. (Режим 2)
Изкл.
Описание
Намалете вибрациите, причинени от затвора, когато
снимате пейзажи и други статични обекти. Препоръчва се
използването на статив. Максималната кадрова честота за
режима на снимане CH е приблизително 6 кадъра/сек. ISO
чувствителност (0 49) може да бъде зададена на стойности
от Lo 1 до 25600.
Снимките могат да се правят с по-голяма честота, отколкото
когато е избрано Вкл. (Режим 1). В режими на снимане S, Q,
E и MUP, една снимка ще бъде направена всеки път, когато е
натиснат спусъкът, докато в режими на серия от снимки ще
бъдат направени около 15 кадъра/сек. (CL и QC) или
30 кадъра/сек. (CH) за максимум 3 секунди. Зоната на
изображението във визьора е фиксирана на DX (24×16),
размерът на изображението на 3600 × 2400 и качеството на
изображението на JPEG normal★.
Безшумното снимане с live view е деактивирано.
Ръководство за менютата 81
1 Менюто за заснемане на филми: Опции за
заснемане на филми
За да се покаже менюто за заснемане на филми, натиснете G и
изберете раздела 1 (меню за заснемане на филми).
Бутон G
Опция
Нулир. меню заснемане на видео
Наименуване на файловете
Местоназначение
Зона на изобрж. във визьора
Размер кадър/кадрова честота
Качество на филмите
Тип файл с филм
Настройки на ISO чувствителност
Баланс на бялото
Задаване на Picture Control
0
83
83
83
83
84
85
85
85
86
86
Опция
Управление на Picture Control
Активен D-Lighting
Висока ISO NR
Намаляване на трептенето
Чувствителност на микрофона
Атенюатор
Честотен обхват
Нам. на шума от вятъра
Електр. намал. на вибр. (VR)
Сним. филми през интервал
A Вижте също
За настройките по подразбиране на менюто, вижте „Настройки по
подразбиране на менюто за заснемане на филми“ (0 12).
82 Ръководство за менютата
0
86
86
87
87
88
88
89
89
89
90
Нулир. меню заснемане на видео
Бутон G ➜ 1 меню за заснемане на филми
Маркирайте Да и натиснете J, за да възстановите опциите на
менюто за заснемане на филми до стойностите им по подразбиране
(0 12).
Наименуване на файловете
Бутон G ➜ 1 меню за заснемане на филми
Изберете трибуквения префикс, използван за наименуване на
файлове с изображения, в които се съхраняват филмите. Префиксът
по подразбиране е „DSC“ (0 38).
Местоназначение
Бутон G ➜ 1 меню за заснемане на филми
Изберете слота, към който се записват
филмите. Менюто показва наличното време
за всяка карта; записът спира автоматично,
когато не остава време.
Зона на изобрж. във визьора
Бутон G ➜ 1 меню за заснемане на филми
Изберете зоната на изображението във визьора за филми.
❚❚ Автоматично DX изрязване
Ако е избрано Вкл., филмите, направени с помощта на DX обектив,
автоматично ще бъдат записани чрез използване на DX зона на
изображението във визьора (DX-базиран филмов формат).
Ръководство за менютата 83
Размер кадър/кадрова честота
Бутон G ➜ 1 меню за заснемане на филми
Изберете размера на филмовия кадър (пиксели) и кадровата
честота.
1
r
s
t
Опция
3840×2160 (4K
UHD); 30p 2
3840×2160 (4K
UHD); 25p 2
3840×2160 (4K
UHD); 24p 2
y/y 1920×1080; 60p
z/z 1920×1080; 50p
1/1 1920×1080; 30p
2/2 1920×1080; 25p
3/3 1920×1080; 24p
4/4 1280× 720; 60p
5/5 1280× 720; 50p
Максимална битова честота
(Mbps) (★ Високо качество/
Нормално)
Максимална дължина
144
48/24
29 мин. 59 сек 3
24/12
36
B
1920×1080; 30p ×4
(на заб. кад) 4
1920×1080; 25p ×4
(на заб. кад) 4
Записване: 3 мин.
Възпроизвеждане:
12 мин.
C
1920×1080; 24p ×5
(на заб. кад) 4
29
Записване: 3 мин.
Възпроизвеждане:
15 мин.
A
1 Действителната кадрова честота е 29,97 кадъра/сек за стойности, изброени като 30p, 23,976 кадъра/
сек за стойности, изброени като 24p и 59,94 кадъра/сек за стойности, изброени като 60p.
2 Когато е избрана тази опция, качеството на филмите е фиксирано на „високо“.
3 Всеки филм ще бъде записан в до 8 файла до 4 GB всеки. Броят на файловете и дължината на всеки
файл варират според опциите, избрани за Размер кадър/кадрова честота и Качество
на филмите.
4 Филми, записани при 4 или 5 пъти по-висока от номиналната скорост, се възпроизвеждат при
номинална скорост за ефект на забавено движение (например филми, записани при 1920×1080;
30p ×4 (на заб. кад) се записват при 120 кадъра/сек. и се възпроизвеждат при 30 кадъра/сек.).
Качество на филмите е фиксирано на „Нормално“ и зоната на изображението във визьора е
фиксирана на DX.
84 Ръководство за менютата
Качество на филмите
Бутон G ➜ 1 меню за заснемане на филми
Изберете от Високо качество и Нормално.
Тип файл с филм
Бутон G ➜ 1 меню за заснемане на филми
Изберете файловия формат за филми от MOV и MP4.
Настройки на ISO чувствителност
Бутон G ➜ 1 меню за заснемане на филми
Регулирайте следните настройки на ISO
чувствителността.
• Макс. чувствителност: Изберете горната
граница за автоматична настройка на
ISO чувствителността от стойности между
ISO 200 и Hi 2. Автоматичната настройка
на ISO чувствителността се използва в
режими на експозиция P, S и A и когато Вкл. е избрано за Автом.
наст. на ISO (реж. M) в режим на експозиция M.
• Автом. наст. на ISO (реж. M): Изберете Вкл. за автоматична настройка
на ISO чувствителността в режим на експозиция M, Изкл., за да
използвате стойността, избрана за ISO чувствителност (реж. M).
• ISO чувствителност (реж. M): Изберете ISO чувствителността за режим
на експозицията M от стойности между ISO 64 и Hi 2. Автом. настр.
ISO чувствит. се използва в други режими на експозиция.
A Авт. настр. ISO чувствит.
При висока ISO чувствителност фотоапаратът може да изпитва трудности
при фокусиране и шумът (произволно разположени ярки пиксели, мъгла
или линии) може да се повиши. Това може да се избегне като изберете пониска стойност за Настройки на ISO чувствителност > Макс.
чувствителност.
Ръководство за менютата 85
Баланс на бялото
Бутон G ➜ 1 меню за заснемане на филми
Изберете баланса на бялото за филми
(0 50). Изберете Същ. като настр. за
снимки, за да използвате опцията, текущо
избрана за снимки.
Задаване на Picture Control
Бутон G ➜ 1 меню за заснемане на филми
Изберете Picture Control за филми (0 52).
Изберете Същ. като настр. за снимки, за
да използвате опцията, текущо избрана за
снимки.
Управление на Picture Control
Бутон G ➜ 1 меню за заснемане на филми
Създаване на потребителски Picture Controls (0 53).
Активен D-Lighting
Бутон G ➜ 1 меню за заснемане на филми
Запазва детайлите в силно осветените
елементи и сенките, създавайки филми с
естествен контраст. Изберете Същ. като
настр. за снимки, за да използвате
опцията, текущо избрана за снимки (0 56).
86 Ръководство за менютата
Висока ISO NR
Бутон G ➜ 1 меню за заснемане на филми
Намаляване на „шума“ (произволно разположени ярки пиксели) във
филми, заснети с висока ISO чувствителност (0 57).
Намаляване на трептенето
Бутон G ➜ 1 меню за заснемане на филми
Намалете трептенето и появата на ивици, когато снимате под
флуоресцентни или живачни лампи по време на live view (преглед в
реално време) или запис на филм. Изберете Автоматично, за да
позволите на фотоапарата автоматично да избере правилната
честота, или задайте ръчно честотата, така че да отговаря на
честотата на местната електрическа мрежа.
D Намаляване на трептенето в менюто за заснемане на филм
Ако настройката Автоматично не даде желаните резултати и не сте сигурни
каква е честотата на местната електрическа мрежа, изпробвайте опциите при
50 и 60 Hz и изберете тази, която дава най-добри резултати. Намаляването на
трептенето може да не даде желаните резултати, ако обектът е много ярък и
в такъв случай трябва да се опитате да изберете по-малка диафрагма (поголямо f-число). За да предотвратите трептенето, изберете режим M и
скорост на затвора, която отговаря на честота на местната електрическа
мрежа: 1/125 сек, 1/60 сек или 1/30 сек за 60 Hz; 1/100 сек, 1/50 сек, или 1/25 сек за
50 Hz.
Ръководство за менютата 87
Чувствителност на микрофона
Бутон G ➜ 1 меню за заснемане на филми
Включете или изключете вградения или
външния микрофон (0 266) или
регулирайте чувствителността на
микрофона. Изберете Авто.
чувствителност, за да настроите
чувствителността автоматично, Изключен
микрофон, за да изключите записа на звук;
за да изберете чувствителността на микрофона ръчно, изберете
Ръчна чувствителност и изберете чувствителност.
A Икона 2
2 се визуализира на цял екран при
възпроизвеждане на филм, ако филмът е бил
записан без звук.
Атенюатор
Бутон G ➜ 1 меню за заснемане на филми
Изберете Активиране, за да намалите усилването на микрофона и
да предотвратите изкривяването на звука, когато записвате филми в
шумна среда.
88 Ръководство за менютата
Честотен обхват
Бутон G ➜ 1 меню за заснемане на филми
Ако е избрано S Широк диапазон, вграденият и външният
микрофон (0 260) ще реагират на широк диапазон на честоти – от
музика до жуженето на градските улици. Изберете T Гласов
диапазон, за да изведете на преден план човешките гласове.
Нам. на шума от вятъра
Бутон G ➜ 1 меню за заснемане на филми
Изберете Вкл., за да активирате филтъра за премахване на
нискочестотните шумове за вградения микрофон (опционалните
стерео микрофони не се влияят), който намалява шумовете,
причинени от духането на вятър в микрофона (имайте предвид, че е
възможно и другите звуци да бъдат повлияни). Намаляването на
шума от вятъра за опционалните стерео микрофони, които
поддържат тази функция, може да бъде активирано или
деактивирано чрез контролите на микрофона.
Електр. намал. на вибр. (VR)
Бутон G ➜ 1 меню за заснемане на филми
Изберете дали да се активира електронното намаляване на
вибрациите в режим на филм.
Ръководство за менютата 89
Сним. филми през интервал
Бутон G ➜ 1 меню за заснемане на филми
Фотоапаратът автоматично прави снимки през избраните
интервали, за да създаде безшумен филм през интервал.
Опция
Старт
Интервал
Време на
заснемане
Описание
Старт на записването на серия снимки през интервал.
Снимането започва след около 3 сек и продължава за
избраното време за снимане.
Изберете интервала между снимките в минути и секунди.
Изберете времето на заснемане (часове и минути).
Избирането на Вкл. омекотява резките промени в
експозицията в режими на експозиция, различни от M
(отбележете, че омекотяването на експозицията е активно в
Омекотяване на режим M само ако е включена автоматичната настройка на ISO
експозицията чувствителността). Големи промени в яркостта на обекта по
време на снимане може да доведат до видими промени в
експозицията, като в този случай може да се наложи да се
съкрати интервалът между снимките.
Безшумна
Изберете Вкл., за да приглушите затвора по време на
фотография снимане.
Изберете зона на изображението във визьора за запис на
Зона на изобрж. филм през интервал. Опциите са тези за елемента Зона на
във визьора изобрж. във визьора в менюто за заснемане на филми
(0 83).
Размер кадър/ Изберете размера на кадъра и честотата за окончателния
кадрова
филм. Опциите са тези за елемента Размер кадър/кадрова
честота
честота в менюто за заснемане на филми (0 84).
90 Ръководство за менютата
Опция
Приоритет на
интервала
Описание
Изберете дали фотоапаратът да дава приоритет на времето за
експозицията или на времето за интервала в режими на
експозицията P и A. Изберете Вкл., за да сте сигурни, че
кадрите са направени в избрания интервал, Изкл., за да сте
сигурни, че кадрите са правилно експонирани. Ако е избрано
Вкл., уверете се, че Мин. скорост на затвора, избрана за
Настройки на ISO чувствителност (0 49) > Авт. настр. ISO
чувствит. в менюто за правене на снимки е по-бърза от
интервала. Трябва също да фокусирате с ръчно фокусиране
или, ако използвате автоматично фокусиране, изберете
Освобождаване за Потребителска настройка a1 (Избор на
приоритет AF-C, 0 105) или Потребителска настройка a2
(Избор на приоритет AF-S, 0 106), в зависимост от това дали
е избрано АF-C или АF-S.
Ръководство за менютата 91
❚❚ Записване на филми през интервал
A Преди снимане
Преди началото на снимане на филм през интервал, направете пробна
снимка при текущите настройки и вижте резултата на дисплея. Филмите
през интервал се заснемат чрез изрязването за филми; за да проверите
композицията, натиснете бутона W (M) в дисплея Сним. филми през
интервал (за да се върнете към дисплея Сним. филми през интервал,
натиснете бутона W/M отново). За наситено оцветяване изберете настройка
за баланс на бялото (0 86), различна от v (автоматично) или
D (автоматична естествена светлина).
Препоръчва се използването на статив и деактивиране на намаляване на
вибрациите (VR). Монтирайте фотоапарата на статив, преди да започне
снимането. За да гарантирате, че снимането няма да се прекъсне,
използвайте допълнителен захранващ адаптер и конектор за захранването
или напълно заредена батерия. За да предотвратите навлизащата през
визьора светлина да попречи на снимките и експозицията, затворете
затвора на окуляра на визьора.
1 Изберете Сним. филми през интервал.
Маркирайте Сним. филми през
интервал в менюто за заснемане на
видео и натиснете 2, за да се покажат
настройките за снимането на филм през
интервал.
92 Ръководство за менютата
2 Регулирайте настройките за снимане на филм през интервал.
Регулирайте настройките за снимане на филми през интервал,
както е описано по-долу.
• За избор на интервал между кадрите:
Маркирайте Интервал и
натиснете 2.
Изберете интервал, който е подълъг от най-бавната очаквана
скорост на затвора (минути и
секунди), и натиснете J.
• За избор на обща продължителност на снимане:
Маркирайте Време на
заснемане и натиснете 2.
Изберете продължителност на
заснемане (до 7 часа и 59 минути)
и натиснете J.
Ръководство за менютата 93
• За активиране или деактивиране на омекотяване на експозицията:
Маркирайте Омекотяване на
експозицията и натиснете 2.
Маркирайте опция и
натиснете J.
• За да активирате или деактивирате безшумната фотография:
Маркирайте Безшумна
фотография и натиснете 2.
Маркирайте опция и
натиснете J.
Ако е избрано Вкл., единственият път, когато звукът на затвора
или огледалото ще бъде чут, е когато огледалото се повдига
или спуска в началото или края на снимането.
• За да изберете зона на изображението във визьора:
Маркирайте Зона на изобрж.
във визьора и натиснете 2.
94 Ръководство за менютата
Маркирайте опция и
натиснете J.
• За да изберете размера на кадъра и честотата:
Маркирайте Размер кадър/
кадрова честота и натиснете
2.
Маркирайте опция и
натиснете J.
• За да изберете опция за приоритет на интервала:
Маркирайте Приоритет на
интервала и натиснете 2.
Маркирайте опция и
натиснете J.
Ако е избрано Вкл., записът на филм през интервал ще
приключи, ако фотоапаратът не може да фокусира или
освобождаването на затвора е деактивирано поради друга
причина.
3 Започнете да снимате.
Маркирайте Старт и натиснете J.
Снимането започва след около 3 сек.
Фотоапаратът прави снимки през
избрания интервал за избраната
продължителност на снимане. Когато
завършат, филмите през интервал се
записват на картата с памет, избрана за Местоназначение в
менюто за заснемане на видео (0 83).
Ръководство за менютата 95
D Безшумна фотография
Избирането на Вкл. за Безшумна фотография деактивира някои функции
на фотоапарата, включително:
• ISO чувствителност от Hi 0,3 до Hi 2 (0 85)
• Снимане със светкавица (0 219)
• Режим Забавяне експозиция (0 121)
• Намаляване на шума при дълга експозиция (0 57)
• Намаляване на трептенето (0 60)
A Калкулиране на продължителността на финалния филм
Общият брой кадри във финалния филм може да се прецени, като се
раздели времетраенето на снимането на интервала и се закръгли.
Продължителността на финалния филм може да се изчисли като се раздели
броят снимки на кадровата честота, избрана за Размер кадър/кадрова
честота (0 84). Филм с 48 кадъра, записан при 1920×1080; 24p, например, е
дълъг около две секунди. Максималната продължителност за филми със
серия снимки през интервал е 20 минути.
Размер кадър/кадрова честота
Индикатор за картата с памет
96 Ръководство за менютата
Продължителност на запис/
макс. продължителност
❚❚ Край на снимането
За да прекратите снимането преди да са направени всички снимки,
маркирайте Изкл. в менюто за снимане на филми през интервал и
натиснете J или натиснете J между кадрите. От тези кадри ще се
създаде филм до момента, в който е завършило снимането.
Обърнете внимание, че снимането ще завърши и няма да се запише
филм, ако източникът на захранване бъде отстранен или връзката
към него бъде прекъсната или се извади картата с памет на
местоназначението.
❚❚ Без снимане
Фотоапаратът или ще приключи записването на филм през интервал
(Вкл. е избрано за Приоритет на интервала), или ще прескочи към
следващия кадър (Изкл. е избрано за Приоритет на интервала),
ако не успее да фокусира чрез автоматичното фокусиране
(обърнете внимание, че фотоапаратът фокусира отново преди всяка
снимка).
D Сним. филми през интервал
Снимането през интервал не може да се съчетава с някои функции на
фотоапарата, включително live view (преглед в реално време), запис на
филм, продължителни експозиции (снимане с bulb (продължителна ръчна
експозиция, докато е натиснат спусъкът) или продължителна ръчна
експозиция за зададен период от време), самоснимачка, клин (0 61), HDR
(висок динамичен диапазон; 0 69), многократна експозиция (0 62),
снимане през зададен интервал от време (0 70) и преместване на фокуса
(0 80). Имайте предвид, че тъй като скоростта на затвора и времето за запис
на изображението на картата с памет може да варират от снимка до снимка,
интервалът между записвана снимка и началото на следваща снимка може
да е различен. Снимането няма да започне, ако филм през интервал не може
да бъде записан при текущите настройки (например, ако картата с памет е
пълна, интервалът или времетраенето на снимане е нула или интервалът е
по-дълъг от времетраенето на снимането).
Снимането може да спре, ако се използват контролите на фотоапарата,
настройките се променят или HDMI кабелът се свърже. От тези кадри ще се
създаде филм до момента, в който е завършило снимането. За да
приключите снимането и запишете филм, натиснете спусъка докрай.
Ръководство за менютата 97
A По време на снимане
По време на снимане ще свети Q и в
контролния панел ще се показва индикаторът
за серия от снимки през интервал. Оставащото
време (часове и минути) се появява на
индикатора за скоростта на затвора веднага
след записването на всеки кадър. В други
случаи оставащото време може да бъде разгледано чрез натискане на
спусъка наполовина. Независимо от опцията, избрана за Потребителска
настройка c2 (Таймер за готовност, 0 118), таймерът за готовност няма да
изтече по време на снимането.
За да видите текущите настройки за снимането
на филм през интервал или да прекратите
снимането (0 97), натиснете бутона G между
снимките. Данните, които се показват в менюто
за снимане на филм през интервал, докато
протича снимането, включват омекотяване на
експозицията, интервала и оставащото време.
Тези настройки не могат да се променят, докато
протича снимане, нито снимките могат да се възпроизвеждат или да се
регулират други настройки в менюто.
A Преглед на изображението
Бутонът K не може да се използва за преглед на снимки, докато протича
снимане, но текущият кадър се показва за няколко секунди след всяка
снимка, ако Вкл. е избрано за Преглед на изображението в менюто за
възпроизвеждане (0 27). Други опции за възпроизвеждане не могат да се
изпълняват, докато се показва кадърът.
A Вижте също
За информация относно звуковия сигнал, който прозвучава, когато
снимането приключи, вижте B > Опции за звуков сигнал (0 177).
98 Ръководство за менютата
A Потр. настройки: Фино регулиране на
настройките на фотоапарата
За да отворите менюто с потребителски настройки, натиснете G и
изберете раздела A (меню Потребителски настройки).
Бутон G
Потребителските настройки се използват за персонализиране на
настройките на фотоапарата според индивидуалните предпочитания.
Групи потребителски настройки
Главно меню
Набор от потрeбит. настройки (0 103)
Ръководство за менютата 99
Налични са следните потребителски настройки:
Потребителска настройка
a
a1
a2
a3
a4
a5
a6
a7
a8
a9
a10
a11
a12
a13
b
b1
b2
b3
b4
b5
b6
b7
Набор от потрeбит. настройки
Автоматично фокусиране
Избор на приоритет AF-C
Избор на приоритет AF-S
Прослед. фокус с заключване
Детекция лица с 3D просл.
Зона гледане 3D прослед.
Брой точки за фокусиране
Съхранение по ориентация
Активиране на АФ
Огр.избор реж. за изб. АФ зона
Огр. на режим авт. фокусиране
Ограждане точка фокусиране
Опции точка фокусиране
Пръстен ръч. фокус. в АФ реж. 1
Измерване/експозиция
Стойност стъпки ISO чувствит.
EV стъпки за контрол на експ.
Стъпка при комп на експ/свет.
Лесна компенс. експозиция
Матрично измерване
Зона цент.претегл. измерване
Фина настр. оптим. експозиция
100 Ръководство за менютата
0
103
105
106
107
108
108
108
109
110
111
111
112
113
114
115
115
115
116
117
117
117
Потребителска настройка
c
c1
c2
c3
c4
d
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
d8
d9
d10
d11
d12
e
e1
e2
e3
e4
e5
e6
e7
Таймери/Заключване AE
Спусък AE-L
Таймер за готовност
Самоснимачка
Време автомат. изкл. дисплей
Снимане/показване
Скорост на снимане в CL режим
Макс. непрекъснато освобожд.
ISO дисплей
Опции режим синхр. освоб.
Режим Забавяне експозиция
Eлектр. затвор предно перде
Последов. номер. файлове
Цвят за маркир. на „Пикинг“
Показване мрежа визьор
LCD осветяване
Live view в непрекъснат режим
Опт. нам. на вибр. (VR) 2
Клин/светкавица
Скорост синхр. светкавица
Скорост затвор при светкавица
Компенс. експоз. светкавица
Авт. настр. M ISO чувств.
Пилотна светкавица
Автоматичен клин (режим M)
Ред на клина
0
118
118
119
119
120
120
120
121
121
121
122
123
123
124
125
125
126
127
127
128
128
129
129
Ръководство за менютата 101
Потребителска настройка
f
f1
f2
f3
f4
f5
f6
f7
f8
f9
f10
g
g1
g2
Контроли
Присв. потреб. контрол
Централ. бутон мултиселектор
Скор. затвор и закл. диафраг.
Персонлз. дискове управление
Мултиселектор
Освобожд. бутон използв. диск
Обръщане посока индикатори
Опции на бутона за live view
D превключване
Присвояв. бутони MB-D18
Филм
Присв. потреб. контрол
Яркост силно освет. елем.
1 Налично само с обективи, които поддържат този елемент.
2 Предлага се само със съвместими обективи AF-P, които не са оборудвани с превключвател за
намаляване на вибрациите.
102 Ръководство за менютата
0
130
142
144
144
147
147
148
148
148
149
152
156
Набор от потрeбит. настройки
Бутон G ➜ A меню потребителски настройки
Потребителските настройки се съхраняват в един от четирите
набора потребителски настройки. Промените в настройките на един
набор нямат отражение върху другите набори. За да съхраните
определена комбинация от често използвани настройки, изберете
един от четирите набора от потребителски настройки и настройте
фотоапарата с тези настройки. Новите настройки ще се съхраняват в
набор потребителски настройки, дори и след като фотоапаратът
бъде изключен, и ще бъдат възстановени следващия път, когато
наборът бъде избран. В другите набори от потребителски настройки
могат да се съхраняват други комбинации потребителски
настройки, което позволява на потребителя да превключва
мигновено от една комбинация към друга чрез избиране на
съответния набор потребителски настройки от менюто за набори
потребителски настройки.
Имената по подразбиране за четирите набора от потребителски
настройки са A, B, C и D. Може да бъде добавен описателен надпис
до 20 знака, както е описано във „Въвеждане на текст“ (0 38), като се
маркира набора потребителски настройки в менюто и се натисне 2.
Ръководство за менютата 103
❚❚ Възстановяване на настройките по подразбиране
За да възстановите настройките по
подразбиране, маркирайте набор от
потребителски настройки в менюто Набор
от потрeбит. настройки и натиснете
O (Q). Ще се покаже прозорец за
потвърждение; маркирайте Да и натиснете
J, за да възстановите настройките по
Бутон O (Q)
подразбиране за избрания набор
потребителски настройки (0 13).
A Вижте също
За настройките по подразбиране на менюто, вижте „Стойности по
подразбиране на менюто за потребителски настройки“ (0 13). Ако
настройките в текущия набор са били променени от стойностите по
подразбиране, до променената настройка във второ ниво на менюто за
потребителски настройки се показва звездичка.
104 Ръководство за менютата
a: Автоматично фокусиране
a1: Избор на приоритет AF-C
Бутон G ➜ A меню потребителски настройки
Когато AF-C е избрано за снимане с визьор, тази опция контролира
дали снимките се правят при всяко натискане на спусъка
(приоритет на снимане), или само когато фотоапаратът е на фокус
(приоритет на фокусиране).
Опция
G
B
E
F
Освобождаване
Описание
Може да се снима при всяко натискане на спусъка.
Можете да се снима дори когато фотоапаратът не е на
фокус. Ако обектът е тъмен или нискоконтрастен и
фотоапаратът е в непрекъснат режим, ще бъде даван
Фокус +
приоритет на затвора за първата снимка във всяка
освобождаване серия и на честотата на снимане за оставащите
снимки, което гарантира висока кадрова честота, ако
разстоянието до обекта не се променя по време на
снимане.
Може да се снима дори когато фотоапаратът не е на
фокус. В режим на непрекъснато снимане кадровата
Освобождаване +
честота се намалява за подобряване на
фокус
фокусирането, ако обектът е тъмен или
нискоконтрастен.
Може да се снима, когато е показан индикаторът за
Фокус
фокус (I).
Независимо от избраната опция, фокусът не се заключва, когато AF-C
е избрано за режим на автоматично фокусиране. Фотоапаратът ще
продължи да регулира фокуса, докато не се натисне спусъкът.
Ръководство за менютата 105
a2: Избор на приоритет AF-S
Бутон G ➜ A меню потребителски настройки
Когато AF-S е избрано за снимане с визьор, тази опция контролира
дали се снима само когато фотоапаратът е на фокус (приоритет на
фокусиране), или при всяко натискане на спусъка (приоритет на
снимане).
Опция
Описание
G
Освобождаване Може да се снима при всяко натискане на спусъка.
F
Фокус
Може да се снима, когато е показан индикаторът за
фокус (I).
Независимо от избраната опция, индикаторът за фокус (I) се
показва, когато AF-S е избрано за режим на автоматично фокусиране,
фокусът ще се заключи, докато спусъкът е натиснат наполовина.
Заключването на фокуса продължава, докато не се освободи
затворът.
106 Ръководство за менютата
a3: Прослед. фокус с заключване
Бутон G ➜ A меню потребителски настройки
Тази опция контролира как автоматичното
фокусиране се настройва към промените в
разстоянието до обекта, когато AF-C е
избрано по време на снимане с визьор.
❚❚ Блок. реак. на АФ снимане
Изберете колко бързо фокусът реагира, когато нещо преминава
между обекта и фотоапарата. Изберете от стойности между
5 (Забавено) и 1 (Бързо). Колкото по-висока е стойността, толкова
по-бавен е отговорът и е по-малка вероятността да изгубите фокуса
върху оригиналния ви обект. Колкото по-ниска е стойността,
толкова по-бърз е отговорът и е по-лесно да преместите фокуса
върху обекти, които пресичат вашето зрително поле. Отбележете, че
2 и 1 (Бързо) са еквивалентни на 3, когато за режим за избор на
АФ зона е избрано 3D проследяване или АФ с автоматична зона.
❚❚ Движение на обекта
Изберете Равномерно, за да омекотите фокуса, когато снимате
обекти, които приближават фотоапарата с равномерно движение,
или Неравном. за по-добра реакция, когато снимате обекти с
вероятност за внезапни задвижвания и спирания.
Ръководство за менютата 107
a4: Детекция лица с 3D просл.
Бутон G ➜ A меню потребителски настройки
Изберете дали фотоапаратът да отчита и да се фокусира върху лица,
когато е избрано 3D проследяване за Режим за избор АФ зона.
a5: Зона гледане 3D прослед.
Бутон G ➜ A меню потребителски настройки
В 3D проследяване фотоапаратът проследява обекти, които
напускат избраната точка за фокусиране и избира точки за
фокусиране, когато е необходимо, докато спусъкът е натиснат
наполовина. Изберете дали 3D проследяването да използва данни
от околните точки за фокусиране, за да проследява обекти, които се
преместват дори леко от избраната точка за фокусиране (Широка),
или да проследява обекта въз основа само на данни в близост до
избраната точка (Нормална). Широка се препоръчва за бързо
движещи се обекти.
a6: Брой точки за фокусиране
Бутон G ➜ A меню потребителски настройки
Изберете броя точки за фокусиране, наличен за ръчно избиране на
точка за фокусиране.
Опция
Описание
1
55 точки
Изберете от 55 точки за фокусиране.
2
15 точки
Изберете от 15 точки за фокусиране.
Използвайте за бързо избиране на точки
за фокусиране.
108 Ръководство за менютата
a7: Съхранение по ориентация
Бутон G ➜ A меню потребителски настройки
Изберете дали може да се избират отделни точки за фокусиране за
„широка“ (пейзажна) ориентация, „вертикална“ (портретна)
ориентация, като фотоапаратът е завъртян 90° по часовниковата
стрелка, и за „вертикална“ ориентация, като фотоапаратът е
завъртян 90° обратно на часовниковата стрелка.
Изберете Изкл., за да изберете същата точка за фокусиране и режим
на АФ зона, независимо от ориентацията на фотоапарата.
Фотоапаратът е
завъртян на 90°
обратно на
часовниковата стрелка
Пейзажна (широка)
ориентация
Фотоапаратът е
завъртян на 90° по
часовниковата стрелка
Ръководство за менютата 109
Изберете Точка за фокусиране, за да активирате избирането на
отделна точка за фокусиране, или Точка фокусир. и изб. на АФ
зона, за да активирате отделно избиране на точката за фокусиране
и режима за избор на АФ зона.
Фотоапаратът е
завъртян на 90°
обратно на
часовниковата стрелка
Пейзажна (широка)
ориентация
Фотоапаратът е
завъртян на 90° по
часовниковата стрелка
a8: Активиране на АФ
Бутон G ➜ A меню потребителски настройки
Изберете дали спусъкът може да се използва за фокусиране
(Затвор/AF-ON), или дали фокусът може да се настройва само чрез
използване на бутона AF-ON или други контроли, на които AF-ON е
бил зададен (Само AF-ON). Маркирането на Само AF-ON и
натискането на 2 показва опцията Освобожд. извън фокуса;
изберете Активиране, за да позволите правенето на снимки без
фокусиране, или Деактивиране, за да не позволите
освобождаването на затвора преди фотоапаратът да е фокусирал
чрез използване на контрол на AF-ON. За да направите снимки,
когато е избрано Деактивиране, използвайте контрол на AF-ON, за
да фокусирате и натиснете спусъка докрай, за да освободите
затвора. Обърнете внимание, че Деактивиране е приложимо само
ако Фокус е избрано за Потребителска настройка a1 (Избор на
приоритет AF-C) или a2 (Избор на приоритет AF-S) и опция,
различна от АФ с автоматична зона е избрана за режим за избор на
АФ зона.
110 Ръководство за менютата
a9: Огр.избор реж. за изб. АФ зона
Бутон G ➜ A меню потребителски настройки
Изберете режими за избор на АФ зона,
които могат да се избират с бутона за
режим на АФ и диска за подкоманди при
снимане с визьор (live view (преглед в
реално време) не се повлиява). Маркирайте
желаните режими и натиснете 2 за избор
или отмяна на избора. Натиснете J, за да
запаметите промените, когато приключите с настройките.
a10: Огр. на режим авт. фокусиране
Бутон G ➜ A меню потребителски настройки
Изберете режимите на автоматично
фокусиране, налични при снимане с
визьор. Ако е избран само един режим,
режимът на автоматично фокусиране не
може да се избере с бутона за режим на
автоматично фокусиране и главния диск за
управление.
Ръководство за менютата 111
a11: Ограждане точка фокусиране
Бутон G ➜ A меню потребителски настройки
Изберете дали изборът на точка за фокусиране „се огражда“ от
единия край на визьора до другия.
Опция
Описание
Изборът на точка за фокусиране
„се огражда“ отгоре надолу, от
q
долу нагоре, от дясно наляво и от w
ляво надясно, така че например
Ограждане
при натискане на 2, когато е
маркирана точка за фокусиране в десния край на дисплея във
визьора (q), се избира съответната точка за фокусиране в
десния край на дисплея (w).
Показването на точката за фокусиране е ограничено от найвъншните точки за фокусиране, така че например натискане
Без ограждане
на 2, когато е избрана точка за фокусиране в десния край на
дисплея, няма ефект.
112 Ръководство за менютата
a12: Опции точка фокусиране
Бутон G ➜ A меню потребителски настройки
Изберете една от следните опции за показване на точката за
фокусиране.
Опция
Описание
Изберете дали активната точка за фокусиране да е маркирана
в червено във визьора.
• Автоматично: Избраната точка за фокусиране се маркира
автоматично при необходимост, за да се установи контраст с
Осветяване на
фона.
точка за фокус. • Вкл.: Избраната точка за фокусиране е винаги маркирана,
независимо от яркостта на фона. В зависимост от яркостта
на фона, избраната точка за фокусиране може да не се вижда
лесно.
• Изкл.: Избраната точка за фокусиране не е маркирана.
Изберете Вкл., за да покажете активната точка за фокусиране
Режим на
в режим на ръчно фокусиране, а Изкл., за да покажете точката
ръчно
за фокусиране само по време на избора на точка за
фокусиране
фокусиране.
Изберете Вкл., за да покажете както избраната точка за
Подпом. АФ с
фокусиране, така и околните точки за фокусиране в режим на
динам. зона
АФ с динамична зона.
Ръководство за менютата 113
a13: Пръстен ръч. фокус. в АФ реж.
Бутон G ➜ A меню потребителски настройки
Този елемент се показва само с обективи, които го поддържат.
Избирането на Активиране позволява на пръстена за фокусиране
на обектива да се използва за ръчно фокусиране, когато
фотоапаратът е в режим на автоматично фокусиране. След като
натиснете наполовина спусъка за фокусиране, задръжте спусъка
натиснат наполовина и регулирайте фокуса с помощта на пръстена
за фокусиране. За да фокусирате отново чрез автоматично
фокусиране, вдигнете пръста си от спусъка и го натиснете отново
наполовина. За да не позволите на пръстена за фокусиране на
обектива да се използва за ръчно фокусиране, когато фотоапаратът
е в режим на автоматично фокусиране, изберете Деактивиране.
114 Ръководство за менютата
b: Измерване/експозиция
b1: Стойност стъпки ISO чувствит.
Бутон G ➜ A меню потребителски настройки
Изберете стъпките при регулиране на ISO чувствителността. Ако е
възможно, текущата настройка за ISO чувствителност се запазва,
когато стойността за стъпка се промени. Ако текущата настройка за
ISO чувствителност не е налична при новата стойност за стъпка, ISO
чувствителността ще бъде закръглена до следващата най-близка
налична настройка.
b2: EV стъпки за контрол на експ.
Бутон G ➜ A меню потребителски настройки
Изберете стъпките при регулиране на скорост на затвора,
диафрагмата и клина.
b3: Стъпка при комп на експ/свет.
Бутон G ➜ A меню потребителски настройки
Изберете стъпките при регулиране на експозицията и
компенсацията на светкавицата.
Ръководство за менютата 115
b4: Лесна компенс. експозиция
Бутон G ➜ A меню потребителски настройки
Тази опция контролира дали бутонът E е нужен за задаване на
компенсация на експозицията. Ако е избрано Вкл.
(автом.връщ.фабр.нстр.) или Вкл., 0 в центъра на индикацията за
експозиция ще свети, дори компенсацията на експозицията да е
зададена на ±0.
Опция
Описание
Компенсацията на експозицията се задава чрез завъртане на
един от дисковете за управление (вижте бележката по-долу).
Вкл.
Избраната настройка с диска за управление се нулира, когато
(автом.връщ.
фотоапаратът се изключи или изтече времето на таймера за
фабр.нстр.)
готовност (настройката за компенсация на експозицията,
избрана с бутона E, не се нулира).
Както е по-горе, с изключение на това, че стойността на
компенсацията на експозицията, избрана с диска за
Вкл.
управление, не се нулира, когато фотоапаратът се изключи
или таймерът за готовност изтече.
Компенсацията на експозицията се задава с натискане на
Изкл.
бутона E и завъртане на главния диск за управление.
A Промяна основни/подкоманд.
Дискът, който се използва за компенсация на експозицията, когато е
избрано Вкл. (автом.връщ.фабр.нстр.) или Вкл. за Потребителска
настройка b4 (Лесна компенс. експозиция), зависи от опцията, избрана за
Потребителска настройка f4 (Персонлз. дискове управление, 0 144) >
Промяна основни/подкоманд. > Настройване на експозицията.
Режим на експозиция
f4 (Персонлз. дискове управление) > Промяна основни/подкоманд. >
Настройване на експозицията
Вкл.
Вкл. (Режим A)
Изкл.
P Диск за подкоманди Диск за подкоманди Диск за подкоманди
Главен диск за
S
Диск за подкоманди Диск за подкоманди
управление
Главен диск за
A Диск за подкоманди Диск за подкоманди
управление
M
116 Ръководство за менютата
Неналично
b5: Матрично измерване
Бутон G ➜ A меню потребителски настройки
Изберете U Вкл. детекция на лица, за да активирате детекцията
на лица при заснемане на портрети с матрично измерване при
снимане с визьор.
b6: Зона цент.претегл. измерване
Бутон G ➜ A меню потребителски настройки
Изберете размера на зоната с най-голяма тежест при централно
претеглено измерване. Ако е прикрепен обектив без процесор или
AF-S Fisheye NIKKOR 8–15 мм f/3,5–4,5E ED, размерът на зоната е
фиксира на 12 мм.
b7: Фина настр. оптим. експозиция
Бутон G ➜ A меню потребителски настройки
Използвайте тази опция за фина настройка
на стойността на експозицията, избрана от
фотоапарата. Експозицията може да се
регулира фино отделно за всеки метод на
измерване от +1 до –1 EV на стъпки от 1/6 EV.
D Фина настройка на експозицията
Експозицията може да се регулира фино за всеки набор от потребителски
настройки и не се влияе от нулиране с натискане на два бутона. Отбележете,
че, тъй като иконата за компенсация на експозицията (E) не се показва,
единственият начин да се определи колко е променена експозицията е да се
види степента в менюто за фина настройка.
Ръководство за менютата 117
c: Таймери/Заключване AE
c1: Спусък AE-L
Бутон G ➜ A меню потребителски настройки
Изберете дали експозицията да се заключва, когато спусъкът бъде
натиснат.
O
P
Опция
Вкл.
(полунатиснат)
Вкл. (режим серия
снимки)
Изкл.
Описание
Натискането на спусъка наполовина заключва
експозицията.
Експозицията се заключва само докато спусъкът е
натиснат докрай.
Натискането на спусъка не заключва експозицията.
c2: Таймер за готовност
Бутон G ➜ A меню потребителски настройки
Изберете колко дълго фотоапаратът продължава да измерва
експозицията, когато не се извършват операции. Скоростта на
затвора и диафрагмата се показват в контролния панел и визьорът
се изключва автоматично, когато таймерът за готовност изтече.
Изберете по-кратко време за забавяне на таймера за готовност за
по-дълъг живот на батерията.
118 Ръководство за менютата
c3: Самоснимачка
Бутон G ➜ A меню потребителски настройки
Изберете продължителността на закъснението при освобождаване
на затвора, броя заснети снимки и интервала между снимките в
режим на самоснимачка.
• Закъснение на самоснимачката: Изберете продължителността на
закъснението при освобождаване на затвора.
• Брой снимки: Натиснете 1 и 3, за да изберете броя на заснетите
снимки всеки път, когато спусъкът е натиснат.
• Интервал между снимките: Изберете интервал между снимките, когато
Брой снимки е повече от 1.
c4: Време автомат. изкл. дисплей
Бутон G ➜ A меню потребителски настройки
Изберете колко дълго дисплеят да остава включен, когато не се
извършват никакви действия по време на възпроизвеждането
(Възпроизвеждане; по подразбиране е 10 сек) и преглед на
изображението (Преглед на изображението; по подразбиране е
4 сек), когато се покажат менютата (Менюта; по подразбиране е
1 минута) или информация (Екран с информация; по подразбиране
е 10 сек) или по време на live view (преглед в реално време) и запис
на филм (Live view; по подразбиране е 10 минути). Изберете пократко време за забавяне на изключване на дисплея за по-дълъг
живот на батерията.
Ръководство за менютата 119
d: Снимане/показване
d1: Скорост на снимане в CL режим
Бутон G ➜ A меню потребителски настройки
Изберете максималната честота на превъртане на кадъра в режим
CL.
d2: Макс. непрекъснато освобожд.
Бутон G ➜ A меню потребителски настройки
Максималният брой снимки, който може да бъде направен при една
серия от снимки в непрекъснат режим, се задава като стойност от 1
до 200. Обърнете внимание, че независимо от избраната опция,
няма ограничение за броя снимки, които могат да бъдат направени
в една серия от снимки, когато е избрана скорост на затвора от 4 сек
или по-бавна за режим на експозицията S или M.
A Буферът на паметта
Независимо от опцията, избрана за Потребителска настройка d2, снимането
ще се забави при запълване на буфера на паметта (tAA).
d3: ISO дисплей
Бутон G ➜ A меню потребителски настройки
Изберете дали визьорът и контролният панел да показват ISO
чувствителността (Показв. ISO чувствителност) или броя на
оставащите експозиции за запис (Показване на броя кадри).
120 Ръководство за менютата
d4: Опции режим синхр. освоб.
Бутон G ➜ A меню потребителски настройки
Изберете дали затворите на отдалечените фотоапарати да се
синхронизират със затвора на главния фотоапарат, когато
използвате опционално безжично дистанционно управление в
режим на синхронизирано освобождаване.
d5: Режим Забавяне експозиция
Бутон G ➜ A меню потребителски настройки
В ситуации, при които възможно най-малкото движение на
фотоапарата може да размаже снимките, освобождаването на
затвора може да се забави с около 0,2 до 3 секунди след повдигането
на огледалото.
d6: Eлектр. затвор предно перде
Бутон G ➜ A меню потребителски настройки
Изберете Активиране, за да активирате електронния затвор с
предно перде в режими Q, QC и MUP, като така премахвате
размазването от движението на затвора. Механичен затвор се
използва при други режими на снимане.
A Електр. затвор предно перде
Препоръчват се обективи тип G, E или D; изберете Деактивиране, ако
забележите линии или мъгла при снимане с други обективи. Най-бързата
скорост на затвора и максималната ISO чувствителност, която се предлага с
електронния затвор с предно перде, е 1/2000 сек и ISO 25600, съответно.
Ръководство за менютата 121
d7: Последов. номер. файлове
Бутон G ➜ A меню потребителски настройки
Когато се направи снимка, фотоапаратът наименува файла, като
добавя едно към номера на предишния файл. Тази опция определя
дали номерирането на файловете да продължи от последния
използван номер, когато се създава нова папка, форматира се
картата с памет или се поставя нова карта с памет във фотоапарата.
Опция
Вкл.
Изкл.
Нулиране
Описание
Когато се създава нова папка, форматира се картата с памет или
се поставя нова карта с памет във фотоапарата, номерирането
на файловете продължава от последния използван номер или
от номера на най-големия файл в текущата папка, което число е
по-голямо. Ако бъде направена снимка, когато текущата папка
съдържа снимка с номер 9999, автоматично се създава нова
папка и номерацията на файловете започва отново от 0001.
Когато бъде създадена нова папка, картата с памет бъде
форматирана или във фотоапарата бъде поставена нова карта с
памет, номерацията на файловете се нулира на 0001. Имайте
предвид, че автоматично се създава нова папка, ако бъде
направена снимка, когато текущата папка съдържа 5000
снимки.
Както при Вкл., само че на следващата направена снимка се
дава номер на файл като се добавя едно към най-големия номер
на файл в текущата папка. Ако папката е празна, номерирането
на файла се нулира на 0001.
122 Ръководство за менютата
D Последов. номер. файлове
Ако текущата папка е номерирана 999 и съдържа или 5000 снимки, или
снимка с номера 9999, спусъкът ще бъде деактивиран и няма да могат да се
правят други снимки (в допълнение записът на филми може да бъде
деактивиран, ако фотоапаратът изчисли, че броят на файловете,
необходими за запис на филм с максимална дължина, би довел до папка,
съдържаща над 5000 файла или файл с номер над 9999). Изберете Нулиране
за Потребителска настройка d7 (Последов. номер. файлове) и след това
или форматирайте текущата карта с памет, или поставете нова.
d8: Цвят за маркир. на „Пикинг“
Бутон G ➜ A меню потребителски настройки
Изберете цвета за маркиране за „пикинг“ на фокуса. „Пикингът“
може да се включи или изключи и неговата чувствителност да се
коригира чрез натискане на бутона i по време на live view (преглед
в реално време) и избиране на Ниво на „Пикинг“.
d9: Показване мрежа визьор
Бутон G ➜ A меню потребителски настройки
Изберете Вкл. за показване на линиите от координатната мрежа по
желание във визьора за помощ при композиране на снимките.
Ръководство за менютата 123
d10: LCD осветяване
Бутон G ➜ A меню потребителски настройки
Ако се избере Изкл., контролният панел и фоновото осветление на
бутоните (подсветките) ще светнат само когато превключвателят на
захранването се завърти напред D. Ако е избрано Вкл., фоновото
осветление ще остане включено, докато таймерът за готовност е
активен. Независимо от избраната опция, фоновото осветление се
изключва, когато спусъкът бъде натиснат; ако е избрано Вкл., то ще
се включи отново, когато повдигнете пръста си от спусъка. Изберете
Изкл. за увеличаване живота на батерията.
A Бутон за фоново осветление
1
4
2
3
5
11
6
7
8
9
10
124 Ръководство за менютата
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Бутон T
Бутон U
Бутон I
Бутон Y
Указател на диска за избор на режим
на снимане
Бутон G
Бутон L (Z/Q)
Бутон X
Бутон W (M)
Бутон J
Бутон K
Бутон O (Q)
d11: Live view в непрекъснат режим
Бутон G ➜ A меню потребителски настройки
Изберете дали прегледът на изображението да е възможен по
време на снимане на серия от снимки (режими на снимане CL, CH и QC)
в live view (преглед в реално време). Ако е избрано Изкл., не само
дисплеят, но и фоновото осветление на дисплея ще се изключат по
време на експозиции.
d12: Опт. нам. на вибр. (VR)
Бутон G ➜ A меню потребителски настройки
Този елемент е наличен само със съвместими AF-P обективи, които
не са оборудвани с превключвател за намаляване на вибрациите.
Избирането на Вкл. позволява намаляването на вибрациите, което
се активира всеки път, когато спусъкът е натиснат наполовина.
Изберете Изкл., за да деактивирате намаляването на вибрациите.
Ръководство за менютата 125
e: Клин/светкавица
e1: Скорост синхр. светкавица
Бутон G ➜ A меню потребителски настройки
Тази опция управлява скоростта за синхронизация на светкавицата.
Опция
Описание
Автоматична FP високоскоростна синхронизация се
използва, когато е прикачена съответстваща светкавица.
Ако се използват други светкавици, скоростта на затвора е
настроена на 1/250 сек. Когато фотоапаратът показва
скорост от 1/250 сек. в режим на експозиция P или A, ще бъде
1/250 сек
активирана автоматичната FP високоскоростна
(Автоматична FP) синхронизация, ако действителната скорост на затвора е
по-бърза от 1/250 сек. Ако светкавицата поддържа
автоматична FP високоскоростна синхронизация, скорости
на затвора от 1/8000 сек. могат да бъдат избрани от
фотоапарата (режими P и A) или от потребителя (режими
S и M).
Максималната скорост за синхронизация на светкавицата е
1/250 сек–1/60 сек
зададена на избрана стойност.
A Определяне на скоростта на затвора при ограничението на максималната скорост за
синхронизация на светкавицата
За да фиксирате скоростта на затвора при ограничение на скоростта на
синхронизация в режим автоматичен с приоритет на затвора или режим на
ръчна експозиция, изберете следващата скорост на затвора след найбавната възможна скорост (30 сек или %). Във визьора и контролния панел
ще се покаже Х (индикатор за синхронизация на светкавицата), заедно с
максималната скорост за синхронизация на светкавицата.
A Автоматична FP високоскоростна синхронизация
Автоматичната FP високоскоростна синхронизация позволява използване
на светкавицата при най-високата скорост на затвора, поддържана от
фотоапарата, като дава възможност да се избере максималната диафрагма
за намалена дълбочина на рязкост дори и когато обектът е осветен от ярка
слънчева светлина. Индикаторът за режима на светкавицата на екрана с
информация показва „FP“, когато е активирана автоматична FP
високоскоростна синхронизация.
126 Ръководство за менютата
e2: Скорост затвор при светкавица
Бутон G ➜ A меню потребителски настройки
Тази опция определя най-ниската скорост на затвора, налична,
когато използвате синхронизация по предно или задно перде, или
намаляване на ефекта „червени очи“ в режим с автоматична
програма, или режими за автоматична експозиция с приоритет на
диафрагмата (независимо от избраната настройка, скоростите на
затвора могат да бъдат до 30 секунди в режими автоматичен с
приоритет на затвора и ръчна експозиция, или при настройки на
светкавицата за бавна синхронизация, бавна синхронизация по
задно перде, или намаляване на ефекта „червени очи“ с бавна
синхронизация).
e3: Компенс. експоз. светкавица
Бутон G ➜ A меню потребителски настройки
Изберете как фотоапаратът да настройва нивото на светкавицата
при използване на компенсация на експозицията.
Опция
YE
E
Целия кадър
Само фон
Описание
И нивото на светкавицата, и това на компенсацията
на експозицията се регулират, за да променят
експозицията в целия кадър.
Компенсация на експозицията се прилага само към
фона.
Ръководство за менютата 127
e4: Авт. настр. M ISO чувств.
Бутон G ➜ A меню потребителски настройки
Изберете препратката, използвана за задаване на експозиция,
когато се използва светкавица с автоматична настройка на ISO
чувствителността.
Опция
e
Обект и фон
f
Само обект
Описание
Фотоапаратът отчита едновременно и главния обект, и
фоновото осветление, когато се регулира ISO
чувствителността.
ISO чувствителността се регулира, за да се гарантира, че
главният обект е правилно експониран.
e5: Пилотна светкавица
Бутон G ➜ A меню потребителски настройки
Ако е избрано Вкл., когато фотоапаратът се използва със
светкавица, предлагана като опция, която поддържа Nikon Creative
Lighting system (система за креативно осветляване на Nikon), ще
бъде излъчена пилотна светкавица, когато се натисне бутон Pv на
фотоапарата. Не се излъчва пилотна светкавица, ако се избере Изкл.
128 Ръководство за менютата
e6: Автоматичен клин (режим M)
Бутон G ➜ A меню потребителски настройки
Тази опция определя кои настройки ще бъдат повлияни, когато AE и
клин на светкавицата или AE клин е избрано за опцията Задаване
на авто клин в менюто за правене на снимки в режим на ръчна
експозиция.
Опция
F
Светкавица/
скорост
G
Светкавица/
скорост/
диафрагма
H
Светкавица/
диафрагма
I
Само
светкавица
Описание
Фотоапаратът променя скоростта на затвора (AE клин)
или скоростта на затвора и нивото на светкавицата (AE
и клин на светкавицата).
Фотоапаратът променя скоростта на затвора и
диафрагмата (AE клин) или скоростта на затвора,
диафрагмата и нивото на светкавицата (AE и клин на
светкавицата).
Фотоапаратът променя диафрагмата (AE клин) или
диафрагмата и нивото на светкавицата (AE и клин на
светкавицата).
Фотоапаратът променя само нивото на светкавицата
(AE и клин на светкавицата).
Клинът на светкавицата се активира само с i-TTL или qA
(автоматична диафрагма) управление на светкавицата. Ако е
избрана настройка, различна от Само светкавица и светкавицата
не се използва, ISO чувствителността ще бъде фиксирана на
стойността за първата снимка, когато автоматичната настройка на
ISO чувствителността е включена (0 49).
e7: Ред на клина
Бутон G ➜ A меню потребителски настройки
При настройка по подразбиране за MTR > под > над (H),
експозицията, светкавицата и клинът на баланса на бялото се
извършват в следния ред: първо се заснема непроменена снимка,
последвана от снимка с най-ниска стойност, последвана от снимка с
най-висока стойност. Ако е избрано Под > MTR > над (I),
снимането ще продължи в реда от най-ниската към най-високата
стойност. Тази настройка няма ефект върху ADL клина.
Ръководство за менютата 129
f: Контроли
f1: Присв. потреб. контрол
Бутон G ➜ A меню потребителски настройки
Изберете функциите, зададени на контролите на фотоапарата, без
значение дали се използват самостоятелно или в комбинация с
дисковете за управление.
❚❚ Натиснете
Изберете каква роля да играят следните контроли, маркирайте
желаната опция и натиснете центъра на мултиселектора:
0
v
x
V
8
Бутон Pv
S
Функ. бутони фокус. на обект. *
Бутон Fn1
Бутон Fn2
Бутон AF-ON
Център спомаг. селектор
* Функционалните бутони за фокусиране на
обектива може да се използват за
определената функция, само когато AF-L е
избрано със селектора за функция на
фокуса.
Функ. бутони фокус. на
обект.
130 Ръководство за менютата
A „Натиснете“ и „Натиснете + дискове управл.“
Определени роли не могат да бъдат задавани едновременно на функциите
„натиснете“ и „натиснете + управление“ за някои контроли. Задаването на
такава роля на „натиснете“, когато вече е зададена на „натиснете + дискове
управл.“ настройва опцията „натиснете + дискове управл.“ на Няма, докато
задаването на такава роля на „натиснете + дискове управл.“, когато е вече
зададена на „натиснете“, настройва опцията „натиснете“ на Няма.
Функциите, които могат да бъдат зададени на тези контроли, са
следните:
0 v x V
8
Потр. настр. точка фокусиране
✔
✔
—
—
✔
✔
Режим за избор АФ зона
✔
✔
—
✔
✔
✔
Режим АФ зона + AF-ON
✔
✔
—
✔
✔
✔
Преглед
✔
✔
—
—
✔
—
Заключ. стойност светкавица
✔
✔
—
—
✔
—
Заключване на AE/AF
✔
✔
—
✔
✔
✔
Заключване само на AE
✔
✔
—
✔
✔
✔
Заключв.на AE (Нул. при освоб.)
✔
✔
—
✔
✔
—
Заключване AE (Задържане)
✔
✔
—
✔
✔
—
Заключване само на AF
✔
✔
—
✔
✔
✔
AF-ON
✔
✔
—
✔
✔
✔
IДеактивиране/активиране
✔
✔
—
—
✔
✔
Серия от снимки с клин
✔
✔
—
—
✔
—
+ NEF (RAW)
✔
✔
—
—
✔
—
Опция
A
K
q
q
r
B
C
D
E
F
A
h
1
4
S
Ръководство за менютата 131
0 v x V
8
S
Матрично измерване
✔
✔
—
—
✔
—
Центр. претеглено измерване
✔
✔
—
—
✔
—
Точково измерване
✔
✔
—
—
✔
—
Измер. с претегл. на св. участъци
✔
✔
—
—
✔
—
Показване мрежа визьор
✔
✔
—
—
✔
—
Виртуален хоризонт визьор
✔
✔
—
—
✔
—
Избор синхр. освоб.
✔
✔
—
—
✔
✔
МОЕТО МЕНЮ
✔
✔
✔
—
✔
—
Дост. горен елем. МОЕ МЕНЮ
✔
✔
✔
—
✔
—
Опция
L
M
N
t
b
!
c
%
3
K
c
J
K
Възпроизвеждане
✔
✔
—
—
✔
—
Оценка
—
—
✔
—
—
—
Избор центр. т. фокусиране
—
—
—
—
✔
—
Марк. активна т. фокусиране
—
—
—
—
✔
—
Няма
✔
✔
✔
✔
✔
—
132 Ръководство за менютата
Налични са следните опции:
Опция
A
K
q
q
r
Описание
Натискането на контролите избира потребителска
настройка на точка за фокусиране. За да изберете
точката, я изберете и натиснете контрола, като
същевременно натискате бутона за режим на АФ,
докато точката за фокусиране свети. Отделни точки
за фокусиране могат да бъдат избрани за „широка“
(пейзажна) ориентация и за всяка от двете „високи“
(портретни) ориентации, ако е избрано Точка за
Потр. настр. точка фокусиране или Точка фокусир. и изб. на АФ
фокусиране
зона за Потребителска настройка a7 (Съхранение
по ориентация, 0 109). Ако тази функция е
зададена на функционалните бутони за фокусиране
на обектива, можете да изберете потребителска
настройка на точката за фокусиране чрез
натискане и задържане на функционален бутон за
фокусиране на обектива. Освободете бутона, за да
възстановите оригиналната избрана точка за
фокусиране.
Маркирайте тази опция и натиснете 2, за да
изберете режим за избор на АФ зона (3D
Режим за избор АФ проследяването е изключено). Избраният режим
зона
ще влезе в сила, докато контролът е натиснат;
освобождаването на контрола възстановява
оригиналния режим за избор на АФ зона.
Същото действие както при Режим за избор АФ
Режим АФ зона + зона по-горе, с тази разлика, че натискането на
AF-ON
контрола също инициира автоматично
фокусиране.
По време на снимане с визьор можете да
прегледате дълбочината на рязкост, докато
контролът е натиснат. По време на live view
(преглед в реално време) снимане можете да
Преглед
натиснете контрола веднъж, за да отворите
обектива на максимална диафрагма, което
позволява по-лесното проверяване на фокуса;
натискането на контрола повторно възстановява
диафрагмата до първоначалната й стойност.
Натиснете отново за отказ на заключване на
Заключ. стойност
стойността на светкавицата. Натиснете отново за
светкавица
отказ от заключване на стойността на светкавицата.
Ръководство за менютата 133
B
C
Опция
Заключване на AE/
AF
Заключване само
на AE
D
Заключв.на AE
(Нул. при освоб.)
E
Заключване AE
(Задържане)
F
Заключване само
на AF
A
AF-ON
h
IДеактивиране/
активиране
1
Серия от снимки с
клин
Описание
Фокусът и експозицията се заключват, докато
контролът е натиснат.
Експозицията се заключва, докато контролът е
натиснат.
Експозицията се заключва, когато контролът бъде
натиснат и остава заключена, докато контролът не
бъде натиснат повторно, затворът не бъде
освободен или не изтече таймерът за готовност.
Експозицията се заключва, когато контролът бъде
натиснат и остава заключена, докато контролът не
бъде натиснат повторно или не изтече таймерът за
готовност.
Фокусът се заключва, докато контролът е натиснат.
Натискането на контрола инициира автоматично
фокусиране.
Ако светкавицата в момента е изключена, ще бъде
избрана синхронизация по предно перде, докато
контролът е натиснат. Ако светкавицата в момента
е активирана, вместо това ще бъде деактивирана,
докато контролът е натиснат.
Ако контролът е натиснат, докато са активни
експозицията, светкавицата или ADL клинът в
единична снимка или режим на тихо
освобождаване на затвора, всички снимки от
текущата програма за клин ще бъдат направени
всеки път, когато спусъкът бъде натиснат. Ако е
активиран клин на баланс на бялото или е избран
непрекъснат режим на снимане (режим CH, CL или
QC), фотоапаратът ще повтори серията от снимки с
клин, докато спусъкът е натиснат.
134 Ръководство за менютата
Опция
4
L
M
N
t
b
!
Описание
Ако JPEG опцията е текущо избрана за качество на
изображението, в контролния панел ще се покаже
„RAW“ и ще се запише NEF (RAW) копие със
следващата снимка, направена след като
контролът бъде натиснат (оригиналната настройка
за качество на изображението ще бъде
+ NEF (RAW)
възстановена, когато свалите пръста си от спусъка).
NEF (RAW) копията се записват при настройките,
текущо избрани за NEF (RAW) запис в Размер на
изображението > NEF (RAW) в менюто за правене
на снимки (0 47, 48). За изход без записване на NEF
(RAW) копие, натиснете контрола отново.
Матрично
Матричното измерване се задейства, когато
измерване
контролът бъде натиснат.
Центр. претеглено Централно претегленото измерване се задейства,
измерване
когато контролът бъде натиснат.
Точково
Точковото измерване се задейства, когато
измерване
контролът бъде натиснат.
Измер. с претегл. Измерването с претегляне на светлите участъци се
на св. участъци
задейства, когато контролът бъде натиснат.
Показване мрежа Натиснете контрола, за да включите или изключите
визьор
дисплея на кадриращата мрежа във визьора.
Виртуален
Натиснете контрола, за да видите дисплея на
хоризонт визьор виртуалния хоризонт във визьора (0 137).
Ръководство за менютата 135
Опция
c
Избор синхр.
освоб.
%
МОЕТО МЕНЮ
3
K
c
J
K
Описание
Когато е свързано опционално безжично
дистанционно управление, контролът може да се
използва за превключване между дистанционно
освобождаване и основно или синхронизирано
освобождаване. Наличните опции зависят от
настройката, избрана за Потребителска настройка
d4 (Опции режим синхр. освоб.):
• Ако е избрано Синхр., можете да избирате между
Само основния фотоапарат (дръжте контрола
натиснат, за да направите снимки само с
основния фотоапарат) и Само отдалечен
фотоапарат (дръжте контрола натиснат, за да
направите снимки само с отдалечените
фотоапарати).
• Ако е избрано Без синхр., можете да избирате
между Синхрониз. освобождаване (дръжте
контрола натиснат, за да синхронизирате
освобождаването на основния и отдалечените
фотоапарати) и Само отдалечен фотоапарат
(дръжте контрола натиснат, за да направите
снимки само с отдалечените фотоапарати).
Натискането на контрола показва „МОЕТО МЕНЮ“.
Натиснете контрола за бърз достъп до горния
елемент в „МОЕТО МЕНЮ“. Изберете тази опция за
бърз достъп до често използван елемент от
менюто.
Контролът има същата функция като бутона K.
Изберете, когато използвате телефото обектив или
Възпроизвеждане
при други обстоятелства, в които е трудно да
задействате бутона K с лявата ръка.
За да оцените текущата снимка в режим на
Оценка
възпроизвеждане, дръжте контрола натиснат и
натиснете 4 или 2.
Избор центр. т.
Натиснете контрола, за да изберете централната
фокусиране
точка за фокусиране.
Марк. активна т.
Натискането на контрола поставя акцент върху
фокусиране
активната точка за фокусиране.
Дост. горен елем.
МОЕ МЕНЮ
Няма
Натискането на контрола няма ефект.
136 Ръководство за менютата
A Виртуален хоризонт
Натискането на контрол, към който е бил зададен Виртуален хоризонт
визьор показва индикатори за наклон и ролката във визьора. Натиснете
контрола повторно, за да изчистите индикаторите от дисплея.
Ролка
Фотоапаратът под наклон
надясно
Ниво на фотоапарата
Фотоапаратът под наклон
наляво
Наклон
Фотоапаратът под наклон
напред
Ниво на фотоапарата
Фотоапаратът под наклон
назад
Ролята на индикаторите за наклона и ролката са обърнати, когато
фотоапаратът е завъртян за правене на снимки във „висока“ (портретна)
ориентация. Обърнете внимание, че дисплеят може да не е точен, когато
фотоапаратът е наклонен под остър ъгъл напред или назад. Ако
фотоапаратът не успее да измери наклона, степента на накланяне няма да се
покаже.
Ръководство за менютата 137
❚❚ Натискане + дискове управл.
За да изберете ролите, изпълнявани от следните контроли в
комбинация с дисковете за управление, маркирайте желаната
опция и натиснете центъра на мултиселектора:
1
w
9
Бутон Pv + y
n
Q
Бутон BKT + y
Бутон Fn1 + y
Център спомаг. селектор + y
Бутон за запис на филм + y *
* Изберете ролята, изпълнявана от бутона за запис на филм в комбинация с дисковете за управление,
когато селекторът на live view (преглед в реално време) е завъртян на C.
A Бутон BKT
Ако са активирани висок динамичен обхват или многократна експозиция,
докато е присвоена друга функция на бутона BKT, бутонът BKT не може да се
използва в комбинация с диск за управление, докато високият динамичен
диапазон или снимането с многократна експозиция не приключат.
138 Ръководство за менютата
Функциите, които могат да бъдат зададени на тези контроли, са
следните:
Опция
J
$
v
w
y
z
n
v
m
t
$
2
1 w 9 n Q
Избор зона изобрж. визьор
✔
✔
✔
—
Скор. затвор и закл. диафраг.
✔
✔
✔
—
✔
✔
1 стъпка скорост/диафрагма
✔
✔
—
—
—
Избор обектив без процесор
✔
✔
✔
—
—
Активен D-Lighting
✔
✔
—
—
—
Режим Забавяне експозиция
✔
✔
—
—
—
Набор настр. меню снимки
✔
✔
✔
—
✔
Режим на експозиция
—
—
—
—
✔
Баланс на бялото
—
—
—
—
✔
Автоматичен клин
—
—
—
✔
—
Многократна експозиция
—
—
—
✔
—
HDR (висок динам. диапазон)
—
—
—
✔
—
Няма
✔
✔
✔
✔
✔
Налични са следните опции:
Опция
J
$
Описание
Натиснете контрола и
завъртете диска за
управление, за да
изберете от
предварително избраните
Избор зона
зони на изображението
изобрж. визьор във визьора (0 45).
Избирането на Избор
зона изобрж. визьор показва списък със зони на
изображението във визьора; маркирайте опции и
натиснете 2 за избор или отмяна на избора, след това
натиснете J.
Натиснете бутона и завъртете главния диск за
управление за заключване на скоростта на затвора в
Скор. затвор и
режими S и M; натиснете контрола и завъртете диска за
закл. диафраг.
подкоманди за заключване на диафрагмата в режими
A и M.
Ръководство за менютата 139
Опция
v
1 стъпка
скорост/
диафрагма
w
Избор обектив
без процесор
y
Активен
D-Lighting
z
Режим
Забавяне
експозиция
n
Набор настр.
меню снимки
v
Режим на
експозиция
m
Баланс на
бялото
t
Автоматичен
клин
$
Многократна
експозиция
2
HDR (висок
динам.
диапазон)
Няма
Описание
Ако контролът е натиснат, докато дисковете за
управление са завъртени, промените в скоростта на
затвора (режими на експозицията S и M) и на
диафрагмата (режими на експозицията A и M) стават в
стъпки от 1 EV, без значение от опцията, избрана за
Потребителска настройка b2 (EV стъпки за контрол
на експ., 0 115).
Натиснете контрола и завъртете диска за управление,
за да изберете номер на обектив, определен при
използването на опцията Данни за обектив без
процесор (0 169).
Натиснете контрола и завъртете дисковете за
управление, за да регулирате Активния D-Lighting
(0 56).
Натиснете контрола и завъртете диска за управление,
за да изберете режим за забавяне на експозицията
(0 121).
Натиснете контрола и завъртете диска за управление,
за да изберете набора настройки на менюта за снимки
(0 33).
Натиснете контрола и завъртете главния диск за
управление, за да изберете режим на експозицията.
Натиснете контрола и завъртете главния диск за
управление, за да изберете опция за баланс на бялото,
и диска за подкоманди, за да изберете опция, когато е
избрано v (Автоматично) или I (Флуоресцентно
осветление) (0 50).
Натиснете контрола и завъртете главния диск за
управление, за да изберете броя снимки в
последователността на клина и диска за подкоманди,
за да изберете стъпката на клина (0 61).
Натиснете контрола и завъртете главния диск за
управление, за да изберете режима, и диска за
подкоманди, за да изберете броя снимки (0 62).
Натиснете контрола и завъртете главния диск за
управление, за да изберете режима, и диска за
подкоманди, за да изберете разликата в експозицията
(0 69).
Не се извършва операция, когато дисковете за
управление са завъртени, докато контролът е
натиснат.
140 Ръководство за менютата
❚❚ Спомагателен селектор
За да изберете функцията, зададена на спомагателния селектор,
маркирайте 7 Спомагателен селектор и натиснете центъра на
мултиселектора. Спомагателният селектор може да се използва за
избор на точка за фокусиране (x Избор на точка за фокусиране)
или за да дублирате ролята, изпълнявана от мултиселектора
(Y Същата като на мултиселектора). Ако е избрано Y Същата
като на мултиселектора, можете да натиснете 2 и да изберете
Увел. при възпроизвежд., за да изберете ролята, изпълнявана от
спомагателния селектор по време на увеличаване при
възпроизвеждане: превъртане на снимки (Превъртане) или
разглеждане на други снимки със същото съотношение на
увеличение (Показв. следв./пред. кадър).
7
Спомагателен селектор
Ръководство за менютата 141
f2: Централ. бутон мултиселектор
Бутон G ➜ A меню потребителски настройки
Тази опция определя ролята, присвоена на
центъра на мултиселектора по време на
снимане с визьор, възпроизвеждане и live
view (преглед в реално време) (без
значение от избраната опция, натискането
на центъра на мултиселектора, когато се
показва филм на цял екран, стартира
възпроизвеждането на филм).
❚❚ Режим на снимане
J
Опция
Избор центр. т.
фокусиране
A
Потр. настр. точка
фокусиране
K
Марк. активна т.
фокусиране
Няма
Роля, зададена на центъра на мултиселектора
Изберете централната точка за фокусиране.
Натискането на центъра на мултиселектора избира
потребителска настройка на точка за фокусиране. За
да изберете точката, я изберете и натиснете центъра
на мултиселектора, като същевременно натискате
бутона за режим на АФ, докато точката за
фокусиране свети. Отделни точки за фокусиране
могат да бъдат избрани за „широка“ (пейзажна)
ориентация и за всяка от двете „високи“ (портретни)
ориентации, ако е избрано Точка за фокусиране
или Точка фокусир. и изб. на АФ зона за
Потребителска настройка a7 (Съхранение по
ориентация, 0 109).
Натискането на центъра на мултиселектора избира
активната точка за фокусиране.
Натискането на центъра на мултиселектора няма
ефект при снимане с визьор.
142 Ръководство за менютата
❚❚ Режим на възпроизвеждане
n
o
p
u
Опция
Миниатюри вкл./
изкл.
Роля, зададена на центъра на мултиселектора
Превключване между цял екран и възпроизвеждане
в миниатюри.
И при възпроизвеждане на цял екран, и при
Преглед на
възпроизвеждане в миниатюри, се показва
хистограмите
хистограма, докато центърът на мултиселектора е
натиснат.
Превключване между цял екран или
възпроизвеждане в миниатюри и увеличаване при
възпроизвеждане. Изберете настройка за
Мащабиране вкл./
първоначалното увеличение от Слабо увеличение
изкл.
(50%), 1:1 (100%) и Голямо увеличение (200%).
Дисплеят на увеличението ще се съсредоточи върху
активната точка за фокусиране.
Избор на слот и
Показване на диалогов прозорец за избор на слот и
папка
папка.
❚❚ Live view
Опция
J
p
Роля, зададена на центъра на мултиселектора
Натискането на центъра на мултиселектора в live
view (преглед в реално време) избира централната
точка за фокусиране.
Натиснете центъра на мултиселектора за
превключване между включване и изключване на
увеличението. Изберете настройка за
Мащабиране вкл./
първоначалното увеличение от Слабо увеличение
изкл.
(50%), 1:1 (100%) и Голямо увеличение (200%).
Дисплеят на увеличението ще се съсредоточи върху
активната точка за фокусиране.
Натискането на центъра на мултиселектора няма
Няма
ефект в live view (преглед в реално време).
Избор центр. т.
фокусиране
Ръководство за менютата 143
f3: Скор. затвор и закл. диафраг.
Бутон G ➜ A меню потребителски настройки
Избирането на Вкл. за Заключв. скорост затвора заключва
скоростта на затвора на текущо избраната стойност в режим S или M.
Избирането на Вкл. за Заключване на диафрагмата заключва
диафрагмата на текущо избраната стойност в режим A или M.
Скоростта на затвора и заключването на диафрагмата не са налични
в режим P.
f4: Персонлз. дискове управление
Бутон G ➜ A меню потребителски настройки
Тази опция контролира работата на главния и диска за подкоманди.
Опция
Описание
Обърнете посоката на
завъртане на дисковете за
управление, когато се
използват, за да направите
настройки на Компенсация
Обръщане посока
експозиция и/или Скорост/
на въртене
диафрагма затвор.
Маркирайте опция и натиснете
2 за избор или отмяна на избора, след това натиснете J.
Тази настройка е приложима също и за дисковете за
управление за опционалните MB-D18 батерийни пакети.
144 Ръководство за менютата
Опция
Описание
• Настройване на експозицията: Ако
е избрано Изкл., главният
диск за управление
контролира скоростта на
затвора, а дискът за
подкоманди контролира
диафрагмата. Ако е избрано
Вкл., главният диск за
управление ще контролира диафрагмата, а дискът за
подкоманди – скоростта на затвора. Ако е избрано Вкл.
Промяна основни/ (Режим A), главният диск за управление ще се използва за
подкоманд.
настройване на диафрагмата само в режим на
експозицията A.
• Настройки за авт. фокусиране: Ако е избрано Вкл., режимът за
автоматично фокусиране може да бъде избран чрез
задържане на бутона за АФ режим натиснат и завъртане
на диска за подкоманди, режимът за избор на АФ зона –
чрез задържане на бутона за АФ режим натиснат и
завъртане на главния диск за управление.
Настройване на
диафрагма
Тези настройки се прилагат също и към дисковете за
управление за MB-D18.
Ако е избрано Диск за подкоманди, диафрагмата може да
се настрои само с диска за подкоманди (или с главния диск
за управление, ако е избрано Вкл. за Промяна основни/
подкоманд. > Настройване на експозицията). Ако е
избрано Пръстен за диафрагмата, диафрагмата може да
се настрои само с пръстена за диафрагмата на обектива и
обективът на фотоапарата ще показва диафрагмата в
стъпки от 1 EV (въпреки това, диафрагмата за обективи тип
G и E се настройва с помощта на диска за подкоманди).
Обърнете внимание, че независимо от избраната
настройка, пръстенът за диафрагмата трябва да се
използва за регулиране на диафрагмата, когато е
прикрепен обектив без процесор.
Ръководство за менютата 145
Опция
Описание
Ако е избрано Изкл., мултиселекторът се използва, за да се
избере снимката, показвана при възпроизвеждане на
снимки на цял екран, за маркиране на миниатюри и за
навигиране в менютата. Ако е избрано Вкл. или Вкл.
(изклч. преглед изобрж.), главният диск за управление
може да се използва, за да се избере снимката, показвана
при възпроизвеждане на снимки на цял екран,
преместване на курсора наляво или надясно по време на
възпроизвеждане в миниатюри и преместване на лентата
за маркиране в менюто нагоре или надолу. Дискът за
Менюта и
подкоманди се използва при възпроизвеждане на снимки
възпроизвеждане на цял екран за пропускане напред или назад, според
опцията, избрана за Преглед кадри със спом. диск и при
възпроизвеждане в миниатюри за страница нагоре или
надолу. Докато се показват менютата, въртенето на диска
за подкоманди надясно показва подменюто за избраната
опция, докато въртенето наляво показва предходното
меню. За да направите избор, натиснете 2, центъра на
мултиселектора или J. Изберете Вкл. (изклч. преглед
изобрж.), за да попречите на дисковете за управление да
бъдат използвани за възпроизвеждане по време на
преглед на изображението.
Когато е избрано Вкл. или Вкл. (изклч. преглед изобрж.)
за Менюта и възпроизвеждане, дискът за подкоманди
може да бъде завъртян по време на възпроизвеждане на
Преглед кадри със
снимки на цял екран за избор на папка, за пропускане
спом. диск
напред или назад на 10 или 50 кадъра едновременно или за
преминаване към следващото или предишно защитено
изображение, снимка или филм.
146 Ръководство за менютата
f5: Мултиселектор
Бутон G ➜ A меню потребителски настройки
Ако е избрано Рестартиране таймер готовност, оперирането с
мултиселектора, когато таймерът за готовност изтече, ще активира
метрите и ще стартира таймера за готовност. Ако е избрано Да не
прави нищо, таймерът няма да се стартира, когато
мултиселекторът е натиснат.
f6: Освобожд. бутон използв. диск
Бутон G ➜ A меню потребителски настройки
Избирането на Да позволява настройки, които обикновено се
правят чрез задържане на E, S (Q), I, BKT, Y, W (M), T, U
или бутона за режим на АФ и завъртане на диска за управление, да
се правят чрез завъртане на диска за управление, след като бутонът
е освободен. Това е също приложимо за контроли, към които
Активен D-Lighting, Режим Забавяне експозиция, Баланс на
бялото или Режим на експозиция е бил зададен като опция за
„натискане + диск за управление“ за Потребителска настройка f1
(Присв. потреб. контрол, 0 130) и за контроли, към които Активен
D-Lighting, Режим Забавяне експозиция, ISO чувствителност,
Режим на експозиция, Компенсация на експозицията или
Измерване е бил зададен чрез използване на Потребителска
настройка f10 (Присвояв. бутони MB-D18, 0 149). Настройката
приключва, когато някой от участващите бутони се натисне отново,
спусъкът е натиснат наполовина или таймерът за готовност изтече.
Ръководство за менютата 147
f7: Обръщане посока индикатори
Бутон G ➜ A меню потребителски настройки
Ако е избрано
(W), индикаторите на
експозицията в контролния панел, визьорът и екранът с
информация се показват с отрицателни стойности вляво и
положителни стойности вдясно. Изберете
(V), за да се покажат положителни стойности вляво и отрицателни
стойности вдясно.
f8: Опции на бутона за live view
Бутон G ➜ A меню потребителски настройки
Изберете Деактивиране за деактивиране
на бутона a, предотвратявайки внезапното
стартиране на live view (преглед в реално
време). Ако е избрано Актив. (актив.
таймер за готовн.), бутонът a може да се
използва за стартиране на live view
(преглед в реално време), докато таймерът
за готовност е активен.
f9: D превключване
Бутон G ➜ A меню потребителски настройки
Изберете дали завъртането на превключвателя на захранването на
D да активира само контролния панел и фоновото осветление на
бутона или да включва също и екрана с информация.
148 Ръководство за менютата
f10: Присвояв. бутони MB-D18
Бутон G ➜ A меню потребителски настройки
Тази опция е налична, когато е поставен
опционален батериен пакет с избор на
различен тип батерии MB-D18. Изберете
функциите, зададени на контролите на
MB-D18, без значение дали се използват
самостоятелно или в комбинация с
дисковете за управление.
Бутон AF-ON на MB-D18
LOCK
Бутон Fn на MB-D18
Мултиселектор на MB-D18
❚❚ Бутон Fn
Изберете функцията, изпълнявана чрез натискане на бутона Fn на
батерийния пакет. Вижте раздел „Натискане“ за Потребителска
настройка f1 (Присв. потреб. контрол, 0 130) за повече
информация.
A
q
r
D
E
4
L
M
Потр. настр. точка фокусиране
Преглед
Заключ. стойност светкавица
Заключв.на AE (Нул. при освоб.)
Заключване AE (Задържане)
+ NEF (RAW)
Матрично измерване
Центр. претеглено измерване
N
t
b
!
%
3
K
Точково измерване
Измер. с претегл. на св. участъци
Показване мрежа визьор
Виртуален хоризонт визьор
МОЕТО МЕНЮ
Дост. горен елем. МОЕ МЕНЮ
Възпроизвеждане
Няма
Ръководство за менютата 149
❚❚ Бутон Fn + y
Изберете функцията, изпълнявана чрез натискане на бутон Fn на
батерийния пакет и завъртане на диска за управление. Вижте раздел
„Натискане + дискове за управление“ за Потребителска настройка f1
(Присв. потреб. контрол, 0 138) за повече информация.
J
$
v
w
y
z
1
2
3
4
Избор зона изобрж. визьор
Скор. затвор и закл. диафраг.
1 стъпка скорост/диафрагма
Избор обектив без процесор
Активен D-Lighting
n
9
v
E
w
Набор настр. меню снимки
ISO чувствителност 1
Режим на експозиция 2
Компенсация на експозицията 3
Измерване 4
Режим Забавяне експозиция
Няма
Има същата функция като бутона на фотоапарата S (Q).
Има същата функция като бутона I на фотоапарата.
Има същата функция като бутона E на фотоапарата.
Има същата функция като бутона Y на фотоапарата.
❚❚ Бутон AF-ON
Изберете функцията, изпълнявана чрез натискане на бутона AF-ON на
батерийния пакет. Вижте раздел „Натискане“ за Потребителска
настройка f1 (Присв. потреб. контрол, 0 130) за повече
информация.
G
A
K
q
B
Като бутон AF-ON на фотоап. *
AF-ON
Режим за избор АФ зона
Режим АФ зона + AF-ON
Заключване на AE/AF
C
D
E
F
Заключване само на AE
Заключв.на AE (Нул. при освоб.)
Заключване AE (Задържане)
Заключване само на AF
Няма
* Контролът има същата роля като текущо зададената на бутона AF-ON на фотоапарата.
150 Ръководство за менютата
❚❚ Мултиселектор
Мултиселекторът на батерийния пакет може да се използва за избор
на точка за фокусиране (x Избор на точка за фокусиране) или за
дублиране на ролята, изпълнявана от мултиселектора на
фотоапарата (Y Като на мултисел. на фотоап.; обърнете
внимание, че в този случай можете да изберете Информ. C/
Възпроизвежд. D за Инф. снимка/възпроизвежд. за обръщане
ролята на бутоните, така че натискането на селектора нагоре или
надолу да показва допълнителни изображения, а натискането на
селектора наляво или надясно да променя показваната информация
за снимката).
Ръководство за менютата 151
g: Филм
g1: Присв. потреб. контрол
Бутон G ➜ A меню потребителски настройки
Изберете функциите, задавани на контролите на фотоапарата, без
значение дали се използват самостоятелно или в комбинация с
дисковете за управление, когато селекторът на live view (преглед в
реално време) е завъртян на 1 в live view.
❚❚ Натиснете
За да изберете каква роля да играят следните контроли, маркирайте
опция и натиснете центъра на мултиселектора:
0
v
x
8
G
Бутон Pv
Бутон Fn1
Бутон Fn2
Център спомаг. селектор
Спусък
A „Натиснете“ и „Натиснете + дискове управл.“
Определени роли не могат да бъдат задавани едновременно на функциите
„натиснете“ и „натиснете + управление“ за някои контроли. Задаването на
такава роля на „натиснете“, когато вече е зададена на „натиснете + дискове
управл.“ настройва опцията „натиснете + дискове управл.“ на Няма, докато
задаването на такава роля на „натиснете + дискове управл.“, когато е вече
зададена на „натиснете“, настройва опцията „натиснете“ на Няма.
152 Ръководство за менютата
Функциите, които могат да бъдат зададени на тези контроли, са
следните:
0 v x
8
G
Диафр. с ел. задвижв. (отворена)
✔
—
—
—
—
Диафр. с ел. задвижв. (затворена)
—
✔
—
—
—
Компенсация експозиция +
✔
—
—
—
—
Компенсация експозиция –
—
✔
—
—
—
Добавяне индексни знаци
✔
✔
✔
✔
—
Опция
t
q
i
h
r
s
B
C
E
F
C
1
Преглед информ. снимане
✔
✔
✔
✔
—
Заключване на AE/AF
—
—
—
✔
—
Заключване само на AE
—
—
—
✔
—
Заключване AE (Задържане)
—
—
—
✔
—
Заключване само на AF
—
—
—
✔
—
Правене на снимки
—
—
—
—
✔
Запис на филми
—
—
—
—
✔
Няма
✔
✔
✔
✔
—
Налични са следните опции:
Опция
t
Диафр. с ел.
задвижв.
(отворена)
q
Диафр. с ел.
задвижв.
(затворена)
Описание
Диафрагмата се разширява, докато бутонът Pv е
натиснат. Използвайте в комбинация с
Потребителска настройка g1 (Присв. потреб.
контрол) > Бутон Fn1 > Диафр. с ел. задвижв.
(затворена) за управляваната с бутон настройка на
диафрагмата.
Диафрагмата се стеснява, докато бутонът Fn1 е
натиснат. Използвайте в комбинация с
Потребителска настройка g1 (Присв. потреб.
контрол) > Бутон за преглед > Диафр. с ел.
задвижв. (отворена) за управляваната с бутон
настройка на диафрагмата.
Ръководство за менютата 153
Опция
i
h
r
s
B
C
E
F
C
Описание
Компенсацията на експозицията се увеличава, докато
бутонът Pv е натиснат. Използвайте в комбинация с
Компенсация
Потребителска настройка g1 (Присв. потреб.
експозиция +
контрол) > Бутон Fn1 > Компенсация експозиция –
за управляваната с бутон компенсация на
експозицията.
Компенсацията на експозицията се намалява, докато
бутонът Fn1 е натиснат. Използвайте в комбинация с
Компенсация
Потребителска настройка g1 (Присв. потреб.
експозиция –
контрол) > Бутон за преглед > Компенсация
експозиция + за управляваната с бутон компенсация
на експозицията.
Натиснете контрола по време на запис на филм, за да
Добавяне
добавите индекс към текущата позиция. Индексите
индексни знаци могат да се използват при преглед и редактиране на
филми.
Натиснете контрола за показване на данни за
Преглед информ. снимането на мястото на информацията за запис на
снимане
филм. Натиснете отново, за да се върнете към
дисплея за запис на филм.
Заключване на
Фокусът и експозицията се заключват, докато
AE/AF
контролът е натиснат.
Заключване само Експозицията се заключва, докато контролът е
на AE
натиснат.
Експозицията се заключва, когато контролът бъде
Заключване AE
натиснат и остава заключена, докато контролът не
(Задържане)
бъде натиснат повторно или не изтече таймерът за
готовност.
Заключване само
Фокусът се заключва, докато контролът е натиснат.
на AF
Натиснете спусъка докрай, за да спрете записването
Правене на
на филм и да направите снимка с формат на кадъра
снимки
16:9.
154 Ръководство за менютата
Опция
1
Запис на филми
Няма
Описание
Натиснете спусъка наполовина, за да стартирате live
view (преглед в реално време). След това можете да
натиснете спусъка наполовина, за да фокусирате
(само режим на автоматично фокусиране) и да го
натиснете докрай, за да стартирате или спрете
записа. Спусъкът не може да се използва за други
цели, докато селекторът на live view (преглед в
реално време) е завъртян на 1. За край на live view
(преглед в реално време), натиснете бутона a.
Спусъкът на фотоапарата на опционалното безжично
дистанционно управление или кабела за
дистанционно управление функционира по същия
начин като спусъка на фотоапарата.
Натискането на контрола няма ефект.
A Диафрагма с електрическо задвижване
Диафрагмата с електрическо задвижване е налична само в режими на
експозицията A и M и не може да се използва, докато се показва информация
за заснемане на снимката (иконата 6 показва, че диафрагмата с
електрическо задвижване не може да се използва). Дисплеят може да
трепти, докато диафрагмата се регулира.
D „Запис на филми“
Когато Запис на филми е избрано за Спусък, снимането през зададен
интервал от време не е налично.
Ръководство за менютата 155
❚❚ Натискане + дискове управл.
За да изберете ролите, изпълнявани от следните контроли в
комбинация с дисковете за управление, маркирайте опция и
натиснете центъра на мултиселектора:
1
w
9
Бутон Pv + y
Бутон Fn1 + y
Център спомаг. селектор + y
Следните функции могат да бъдат извършвани чрез натискане на
тези контроли и завъртане на диска за управление:
Опция
J
Избор зона
изобрж. визьор
Няма
Описание
Натиснете контрола и завъртете диск за управление,
за да изберете зоната на изображението във визьора.
Зоната на изображението във визьора не може да
бъде променяна по време на снимане.
Не се извършва операция, когато дисковете за
управление са завъртени, докато контролът е
натиснат.
g2: Яркост силно освет. елем.
Бутон G ➜ A меню потребителски настройки
Изберете яркостта, необходима за задействане на дисплея за
маркиране на филми. Колкото по-ниска е стойността, толкова поголям е обхватът на яркостта, който ще се показва като силно
осветени елементи. Ако е избрано 255, маркираният дисплея ще
покаже само области, които са потенциално преекспонирани.
156 Ръководство за менютата
B Менюто с настройки: Настройване на
фотоапарата
За да се покаже менюто с настройки, натиснете G и изберете
раздела B (меню с настройки).
Бутон G
Опция
Форматиране на картата с памет
Език (Language)
Часова зона и дата
Яркост на дисплея
Баланс на цветовете на дисплея
Виртуален хоризонт
Екран с информация
Фина настройка на АФ
Данни за обектив без процесор
Изчистване сензор изображения
Заклч. огледало нагоре за почист. *
Реф снимка изтриване следи прах
Коментар за изображение
Информация за авторски права
Опции за звуков сигнал
Контроли чрез докосване
HDMI
Данни за местоположението
0
158
158
159
160
161
162
163
164
169
169
170
173
175
176
177
178
178
179
Опция
Опции безж. дист. упр. (WR)
Присв. на отдал. (WR) бутон Fn
Самолетен режим
Свързване със смарт устр.
Изпращ. смарт устр. (авто.)
Wi-Fi
Bluetooth
Мрежа
Eye-Fi трансфер
Маркировка за съответствие
Тип батерия MB-D18
Ред на батериите
Информация за батериите
Снимане при празен слот
Запазване/зареждане настройки
Нулиране всички настр.
Версия на фърмуера
0
180
181
181
182
183
183
184
184
185
186
187
188
189
190
191
193
193
* Не може да се използва, когато батерията е изтощена.
A Вижте също
За настройките по подразбиране на менюто, вижте „Меню с настройки по
подразбиране“ (0 17).
Ръководство за менютата 157
Форматиране на картата с памет
Бутон G ➜ B меню за настройки
За да започнете форматирането, изберете
слот за картата с памет и изберете Да.
Имайте предвид, че форматирането
изтрива завинаги всички снимки и други
данни на картата в избрания слот. Преди
да форматирате, не пропускайте да
направите архивни копия, ако е
необходимо.
D По време на форматирането
Не изключвайте фотоапарата и не изваждайте картите с памет по време
на форматирането.
A Форматиране с два бутона
Картите с памет могат също да се форматират чрез натискане на бутони
O (Q) и S (Q) за повече от две секунди.
Език (Language)
Бутон G ➜ B меню за настройки
Изберете език за менютата и съобщенията на фотоапарата.
158 Ръководство за менютата
Часова зона и дата
Бутон G ➜ B меню за настройки
Променете часовите зони, настройте часовника на фотоапарата,
синхронизирайте часовника с часовник на смарт устройство,
изберете реда за показване на датата и включете или изключете
лятното часово време.
Опция
Описание
Изберете часова зона. Часовникът на фотоапарата се
настройва автоматично на времето в новата часова зона.
Дата и час
Сверете часовника на фотоапарата.
Изберете дали часовникът на фотоапарата е бил
актуализиран според времето (Координирано универсално
време или UTC), часовата зона и стандартното или лятно
часово време, предоставени от смарт устройството, когато
Синхр. със смарт е активирана синхронизация в приложението SnapBridge.
устр.
Часовникът на фотоапарата не може да се синхронизира
със смарт устройство по време на снимане през зададен
интервал от време или ако е свързано GPS устройство с Да,
избрано за Данни за местоположението > Опции за
външно GPS устр. > Настр. час от сателит (0 179).
Изберете реда, в който да се показват денят, месецът и
Формат на датата
годината.
Включете или изключете лятното часово време. Часовникът
Лятно часово
на фотоапарата ще бъде автоматично преместен напред
време
или назад с един час. Настройката по подразбиране е Изкл.
Часова зона
Ако часовникът бъде нулиран, иконата B ще свети в контролния
панел и мигащ индикатор & ще се покаже в екрана с информация.
Ръководство за менютата 159
Яркост на дисплея
Бутон G ➜ B меню за настройки
Натиснете 1 или 3, за да регулирате яркостта на дисплея. Изберете
по-високи стойности, за да увеличите яркостта, и по-ниски
стойности, за да я намалите. Яркостта може да се регулира отделно
за:
• Менюта/Възпроизвеждане: Регулирайте яркостта на менюто, екрана с
информация и дисплея за възпроизвеждане.
• Live view: Регулира яркостта на дисплея live view (преглед в реално
време).
160 Ръководство за менютата
Баланс на цветовете на дисплея
Бутон G ➜ B меню за настройки
Използвайте мултиселектора, както е
показано по-долу, за да регулирате баланса
на цветовете на дисплея за примерно
изображение. Примерното изображение е
последната направена снимка или, в режим
на възпроизвеждане, последната показана
снимка; за да изберете различно
изображение, натиснете бутон W (M) и
изберете изображение от списъка с
миниатюри (за да разгледате маркираното
изображение в цял кадър, натиснете и
задръжте X). Ако картата с памет не
съдържа снимки, вместо примерното
изображение ще се покаже празен кадър
със сива рамка. Натиснете J за изход, когато приключите с
промените. Баланс на цветовете на дисплея се прилага само към
менюта, възпроизвеждане и разглеждане през обектива, които се
показват по време на live view (преглед в реално време); снимките,
направени с фотоапарата, не се променят.
Добавете още зелено
Добавете още синьо
Добавете още кехлибарено
Добавете още пурпурно
Ръководство за менютата 161
Виртуален хоризонт
Бутон G ➜ B меню за настройки
Показване на информация за наклона въз основа на информация от
сензора за накланяне на фотоапарата. Ако фотоапаратът не е
наклонен нито наляво, нито надясно, линията за справка на
завъртането ще светне в зелено, а ако фотоапаратът не е наклонен
нито напред, нито назад, точката в центъра на екрана ще светне в
зелено. Всяко деление се равнява на 5°.
Ниво на фотоапарата
Фотоапаратът под
наклон наляво или
надясно
Фотоапаратът под
наклон напред или назад
D Накланяне на фотоапарата
Дисплеят на виртуалния хоризонт не е точен, когато фотоапаратът е
наклонен под остър ъгъл напред или назад. Ако фотоапаратът не успее да
измери наклона, степента на накланяне няма да се покаже.
A Вижте също
За информация относно прегледа на дисплея на виртуалния хоризонт във
визьора, вижте A > Потребителски настройка f1 (Присв. потреб. контрол;
0 130, 137).
162 Ръководство за менютата
Екран с информация
Бутон G ➜ B меню за настройки
Ако изберете Автоматично (AUTO), цветът на буквите в екрана с
информация автоматично ще се промени от черен на бял или от бял
на черен, за да се поддържа контраста с фона. За да използвате
винаги един и същи цвят на буквите, изберете Ръчно и изберете
Тъмен текст върху светъл фон (B; черни букви) или Светъл текст
върху тъмен фон (W; бели букви). Яркостта на дисплея автоматично
ще се регулира за максимален контраст с избрания цвят на текста.
Тъмен текст върху
светъл фон
Светъл текст върху
тъмен фон
Ръководство за менютата 163
Фина настройка на АФ
Бутон G ➜ B меню за настройки
Фокус с фина настройка до 20 вида обективи. Използвайте само при
необходимост; настройката на АФ не се препоръчва в повечето
случаи и може да попречи на нормалния фокус. Автоматичната фина
настройка е достъпна в live view (преглед в реално време) (0 166).
Препоръчваме ви да извършите фина настройка на разстояние на
фокусиране, което използвате често; ако извършвате настройване
на фокуса на късо разстояние на фокусиране, например, то може да
бъде по-малко ефективно при по-дълги разстояния.
Опция
Описание
Фина настр. АФ • Вкл.: Включете настройката на АФ.
(Вкл./Изкл.) • Изкл.: Изключете настройката на АФ.
Настройте АФ за текущия обектив
Текуща стойност
(само за обективи с процесор).
Натиснете 1, за да преместите
фокусната точка от фотоапарата,
или 3, за да преместите фокусното
Запазена
място към фотоапарата; изберете
стойност
от стойностите между +20 и -20.
Могат да бъдат запазени
стойности за до 20 обектива. Само
една стойност може да бъде
Предишна стойност
съхранена за всеки тип обектив.
Изберете стойност за АФ настройка, използвана, когато не
По
съществува запазена преди стойност за текущия обектив (само
подразбиране
за обективи с процесор).
164 Ръководство за менютата
Опция
Списък на
запазени
стойности
Описание
Списък на предходни запазени
настройки за АФ стойности. За да
изтриете обектив от списъка,
маркирайте желания обектив и
натиснете O (Q). За да промените
идентификатора на обектива
(например, за да изберете
идентификатор, който е същият
като последните две цифри на серийния номер на обектива, за
да го различавате от други обективи от същия вид, като се има
предвид, че Запазена стойност може да се използва само с
един обектив от всеки вид), маркирайте желания обектив и
натиснете 2. Ще се покаже меню; натиснете 1 или 3, за да
изберете идентификатор, и натиснете J за запазване на
промените и изход.
D Live view снимане
Настройката не е приложима към автоматичното фокусиране по време на
снимане live view (преглед в реално време).
A Запазена стойност
Само една стойност може да бъде съхранена за всеки тип обектив. Ако се
използва телеконвертор, могат да бъдат съхранени отделни стойности за
всяка комбинация от обектив и телеконвертор.
Ръководство за менютата 165
❚❚ Фина настройка на АФ
Автоматичната фина настройка на АФ се изпълнява, както е описано
по-долу.
1 Подгответе фотоапарата.
Монтирайте фотоапарата на статив и насочете фотоапарата към
плосък висококонтрастен обект, успореден на фокусната
равнина на фотоапарата. Имайте предвид, че автоматичната
фина настройка на АФ работи най-добре при максимална
диафрагма и може да не работи в тъмна обстановка.
2 Стартирайте live view (преглед в
реално време).
Завъртете селектора на live view
(преглед в реално време) на C и
натиснете бутона a.
166 Ръководство за менютата
3 Регулирайте настройките на фокуса.
Завъртете селектора на режима на
фокусиране на AF и използвайте бутона
за режим на АФ и дисковете за
управление, за да изберете следното:
• Режим на автоматично фокусиране: AF-S
• Режим за избор АФ зона: 5 (широка),
6 (нормална) или 3 (точно
определена)
4 Изберете централната точка за
фокусиране.
Натиснете центъра на мултиселектора,
за да изберете централната точка за
фокусиране.
5 Фокусирайте.
Натиснете спусъка наполовина, за да фокусирате, след което
увеличете изгледа през обектива, за да се уверите, че обектът е
на фокус. Фокусът може да се настрои ръчно, ако е необходимо.
Ръководство за менютата 167
6 Извършете автоматична фина
настройка на АФ.
Натиснете едновременно бутоните за
режим на АФ и за запис на филм и ги
задръжте натиснати, докато се покаже
диалоговият прозорец, показан в
Стъпка 7 (това трябва да отнеме малко
повече от две секунди).
Бутон за режим АФ
Бутон за запис на филм
7 Запазете новата стойност.
Маркирайте Да и натиснете J за
добавяне на стойността за фина
настройка на АФ за монтирания в
момента обектив към списъка със
запазени стойности (само за обективи с
процесор). Обърнете внимание, че само
една стойност може да бъде съхранена за всеки тип обектив.
8 Активирайте фината настройка на АФ.
В менюто за настройка на фотоапарата изберете Фина
настройка на АФ > Фина настр. АФ (Вкл./Изкл.), след което
маркирайте Вкл. и натиснете J.
168 Ръководство за менютата
Данни за обектив без процесор
Бутон G ➜ B меню за настройки
Запишете фокусното разстояние и максималната диафрагма за
обективи без процесор, като им позволите да бъдат използвани с
функции, които обикновено са запазени за обективи с процесор.
Опция
Номер на обектив
Фокусно разстояние
(мм)
Максимална
диафрагма
Описание
Изберете номер, за да разпознаете обектива.
Въведете фокусното разстояние.
Въведете максималната диафрагма.
Изчистване сензор изображения
Бутон G ➜ B меню за настройки
Замърсявания или прах, попаднали във фотоапарата, когато
обективите се сменят или капачката на тялото на фотоапарата се
сваля, могат да прилепнат към сензора за изображения и да
повлияят на снимките ви. Опцията Изчистване сензор
изображения вибрира сензора за премахване на праха.
Опция
Описание
Извършете изчистването на сензора за изображения
Изчистване сега
незабавно.
• 5 Изчистване при стартиране: Сензорът за изображения се
почиства автоматично всеки път, когато фотоапаратът
бъде включен.
• 6 Изчистване при изключване: Сензорът за изображения
се почиства автоматично всеки път, когато
Изчиств. при старт./
фотоапаратът бъде изключен.
изключв.
• 7 Изчист. при старт. и изключ.: Сензорът за изображения
се почиства автоматично при включване и при
изключване.
• Изключв. на изчистването: Изключване на автоматичното
изчистването на сензора за изображения.
Ръководство за менютата 169
Заклч. огледало нагоре за почист.
Бутон G ➜ B меню за настройки
Използвайте опцията за заключване на вдигнато огледало, така че
прахът, който не може да бъде премахнат чрез Изчистване сензор
изображения, да бъде отстранен ръчно. Обърнете внимание обаче,
че сензорът за изображения е много фин и лесно се поврежда; ние
препоръчваме ръчното почистване да бъде извършване само от
сервизен представител, оторизиран от Nikon.
❚❚ Ръчно почистване
Сензорът може да се почисти ръчно, както е описано по-долу.
1 Заредете батерията или свържете захранващ адаптер.
Необходим е надежден източник на захранване при
преглеждане и почистване на сензора за изображения.
Изключете фотоапарата и поставете напълно заредена батерия
или свържете опционален захранващ адаптер и конектор за
захранването. Опцията Заклч. огледало нагоре за почист. е
налична само в менюто с настройки, ако нивото на заряда в
батерията е над J и фотоапаратът не е свързан към смарт
устройство чрез Bluetooth или други устройства чрез USB.
2 Свалете обектива.
Изключете фотоапарата и извадете обектива.
3 Изберете Заклч. огледало нагоре за
почист.
Включете фотоапарата и маркирайте
Заклч. огледало нагоре за почист. в
менюто с настройки и натиснете 2.
170 Ръководство за менютата
4 Натиснете J.
На дисплея ще се покаже съобщение
и ред тирета ще се появят на
контролния панел и визьора. За да
възстановите нормалната работа без
да проверявате сензора за
изображения, изключете
фотоапарата.
5 Повдигнете огледалото.
Натиснете спусъка докрай.
Огледалото ще се повдигне
и пердето на затвора ще се
отвори, разкривайки
сензора за изображения.
Дисплеят във визьора ще се изключи и редът от тирета в
контролния панел ще светне.
6 Проверете сензора за изображения.
Като държите фотоапарата така, че
светлината да пада върху сензора за
изображения, разгледайте сензора за
прах или власинки. Ако не са налични
чужди тела, преминете към Cтъпка 8.
Ръководство за менютата 171
7 Почистете сензора.
Отстранете праха и власинките от
сензора с гумена круша. Не използвайте
гумена круша с четка, тъй като влакната
на четката могат да повредят сензора.
Замърсявания, които не могат да бъдат
отстранени с гумена круша, могат да се
отстранят само от сервизен персонал, оторизиран от Nikon. В
никакъв случай не докосвайте и не бършете сензора.
8 Изключете фотоапарата.
Огледалото ще се върне в долна позиция и пердето на затвора
ще се затвори. Поставете обратно обектива или капачката на
тялото на фотоапарата.
D Използвайте надежден източник на захранване
Пердето на затвора е фино и се поврежда лесно. Ако фотоапаратът изключи,
докато огледалото е повдигнато, завесата ще се затвори автоматично. За да
предотвратите повреждане на пердето, спазвайте следните предпазни
мерки:
• Не изключвайте фотоапарата и не премахвайте или разкачайте източника
на захранване, докато огледалото е повдигнато.
• Ако батерията е слаба, докато огледалото е повдигнато, ще прозвучи
звуков сигнал и лампата на самоснимачката ще свети, за да предупреди, че
пердето на затвора ще се затвори и огледалото ще бъде поставено в ниска
позиция след около две минути. Прекратете почистването или
инспекцията незабавно.
172 Ръководство за менютата
Реф снимка изтриване следи прах
Бутон G ➜ B меню за настройки
Получете справочни данни за опцията „Изтриване на следи от прах
от изображението“ в Capture NX-D (за повече информация вижте
онлайн ръководството на Capture NX-D). Изтриването на следи от
прах от изображението не може да се използва с малки или средни
по размер NEF (RAW) изображения.
Реф снимка изтриване следи прах може да се използва само
когато на фотоапарата е поставен обектив с процесор.
Препоръчително е да се използва обектив, различен от DX, с
фокусно разстояние поне 50 мм. Когато използвате вариообектив,
увеличете доколкото е възможно.
1 Изберете опция за стартиране.
Маркирайте една от следните опции и
натиснете J. За изход без получаване
на данни за изтриването на следи от
прах от изображението, натиснете
G.
• Старт: Ще се покаже съобщение и „rEF“
ще се появи на дисплеите на визьора
и контролния панел.
• Изчиств. сензор и след това старт:
Изберете тази опция, за да почистите
сензора за изображения, преди да
започнете. Когато почистването
приключи, ще се покаже съобщение
и на екраните на визьора и
контролния панел ще се покаже „rEF“.
Ръководство за менютата 173
2 Хванете в кадър неизразителен бял обект във визьора.
С обектива на разстояние около десет сантиметра от добре
осветения неизразителен бял обект, хванете обекта в кадър, така
че да запълни визьора, и след това натиснете спусъка
наполовина.
В режима на автоматично фокусиране, фокусът автоматично се
задава на „безкрайност“; в режима на ръчно фокусиране, задайте
ръчно фокуса на „безкрайност“.
3 Получете справочни данни за изтриване на следи от прах.
Натиснете спусъка докрай, за да получите справочни данни за
изтриването на следи от прах от изображението. Дисплеят се
изключва, когато натиснете спусъка.
Ако референтният обект е твърде
светъл или твърде тъмен, фотоапаратът
може да не успее да получи справочни
данни за изтриването на следи от прах
от изображението и на дисплея ще се
покаже съобщение. Изберете друг
референтен обект и повторете процеса
от Cтъпка 1.
174 Ръководство за менютата
D Почистване на сензора за изображения
Справочните данни за опцията „изтриване на следи от прах от
изображението“, записани преди почистването на сензора за изображения,
не могат да се използват със снимки, заснети след почистването на сензора
за изображения. Изберете Изчиств. сензор и след това старт само ако
референтните данни за изтриване на следи от прах няма да се използват с
вече направените снимки.
A Справочни данни за изтриване на следи от прах от изображението
Същите справочни данни могат да се използват
за снимки, направени с други обективи или с
други диафрагми. Справочните снимки не могат
да бъдат разглеждани чрез компютърен
софтуер за изображения. Когато справочните
снимки се разглеждат на фотоапарата, се
показва правоъгълна мрежа.
Коментар за изображение
Бутон G ➜ B меню за настройки
Добавете коментар към новите снимки, докато ги заснемате.
Коментарите могат да бъдат разглеждани като метаданни във
ViewNX-i или Capture NX-D. Коментарът също се вижда на
страницата с данни за снимането в дисплея с информация за
снимката. Налични са следните опции:
• Въвеждане на коментар: Въведете коментар, както е описано във
„Въвеждане на текст“ (0 38). Коментарите могат да са с дължина до
36 знака.
• Прикачване на коментар: Изберете тази
опция, за да прикачите коментар към
всички следващи снимки. Прикачване на
коментар може да се включи или
изключи, като го маркирате и натиснете
2. След като сте избрали желаната
настройка, натиснете J, за да излезете.
Ръководство за менютата 175
Информация за авторски права
Бутон G ➜ B меню за настройки
Добавете информация за авторски права към новите снимки, докато
ги заснемате. Информацията за авторски права е включена в
данните за снимането, показани на дисплея с информация за
снимката и могат да се разгледат като метаданни във ViewNX-i или в
Capture NX-D. Налични са следните опции:
• Творец: Въведете името на фотографа, както е описано във
„Въвеждане на текст“ (0 38). Имената на фотографа могат да са с
дължина до 36 знака.
• Авторски права: Въведете име на притежателя на авторски права,
както е описано във „Въвеждане на текст“ (0 38). Имената на
притежателя на авторските права могат да са с дължина до
54 знака.
• Прикач.инфо.авторски права: Изберете тази
опция, за да прикачите информация за
авторски права към всички следващи
снимки. Прикач.инфо.авторски права
може да се включи или изключи, като го
маркирате и натиснете 2. След като сте
избрали желаната настройка, натиснете
J, за да излезете.
D Информация за авторски права
За да предотвратите неупълномощено използване на имената на твореца
или на притежателя на авторски права, уверете се, че не сте избрали
Прикач.инфо.авторски права и че полетата Творец и Авторски права са
празни преди да дадете фотоапарата на друг човек. Nikon не поема
отговорност за никакви повреди или спорове, възникващи от използването
на опцията Информация за авторски права.
176 Ръководство за менютата
Опции за звуков сигнал
Бутон G ➜ B меню за настройки
Изберете височина на тона и сила на звука за звуковия сигнал, който
прозвучава, когато фотоапаратът фокусира чрез единичен АФ (AF-S),
когато фокусът се заключва по време на снимане live view (преглед в
реално време), докато таймерът за освобождаване отброява в
режим на самоснимачка, ако спусъкът е натиснат, когато е
поставена защитена срещу запис карта с памет, когато спусъкът е
натиснат за втори път при снимане с вдигнато огледало, когато
серията снимки през интервал приключи или сензорният екран е
използван за въвеждане с клавиатура (0 38). Имайте предвид, че,
независимо от избраната опция, няма да прозвучи звуков сигнал в
режим на филм или режим на снимане с тихо освобождаване (режим
Q и QC), или когато е избрана опция, различна от Изкл., е избрани за
Безш. снимане с live view (0 81). Няма да прозвучи звуков сигнал,
когато фотоапаратът фокусира чрез единичен АФ, ако
Освобождаване е избрано за Потребителска настройка a2 (Избор
на приоритет AF-S, 0 106).
❚❚ Звуков сигнал вкл./изкл.
Изберете Изкл. (само контр. докосване),
за да заглушите звуците, които
фотоапаратът издава в отговор на
контролите с докосване, или изберете
Изкл., за да предотвратите едновременно
звучене на звуковите сигнали. При
избиране на опция, различна от Изкл., в
екрана с информация се появява c.
❚❚ Сила на звука
Регулирайте силата на звука.
❚❚ Височина на тона
Изберете височина на тона на звуковия сигнал от Висока и Ниска.
Ръководство за менютата 177
Контроли чрез докосване
Бутон G ➜ B меню за настройки
Регулирайте настройките на контролите чрез докосване на дисплея.
❚❚ Акт./деакт. контр. докосв.
Изберете Деактивиране, за да предотвратите случайно използване
на контролите с докосване, или Само възпроизвеждане за
активиране на контролите с докосване само в режим на
възпроизвеждане.
❚❚ Прок. пръст възпр. на цял екр.
Изберете движението, използвано за показване на следващото
изображение във възпроизвеждане на снимки на цял екран:
прокарване на пръст отдясно наляво или отляво надясно.
HDMI
Бутон G ➜ B меню за настройки
Регулиране на настройките за връзка с HDMI устройства (0 257).
178 Ръководство за менютата
Данни за местоположението
Бутон G ➜ B меню за настройки
Регулирайте настройките за използване на данни за
местоположението, когато фотоапаратът е свързан към GPS или
смарт устройството.
Опция
Изтегляне от
смарт устр.
Позиция
Опции за
външно GPS
устр.
Описание
Изберете Да, за да изтеглите данни за местоположението от
смарт устройство, и да ги вградите в снимки, направени през
следващите два часа (обърнете внимание, че функцията за
данни за местоположението трябва да бъде активирана в
приложението SnapBridge). Ако фотоапаратът е свързан и към
смарт устройство, и към GPS устройство, ще се изтеглят данни
за местоположението от GPS устройството. Данните за
местоположението не може да се получат, ако фотоапаратът е
изключен или таймерът за готовност е изтекъл.
Вижте данните за местоположението, предоставени от GPS
или смарт устройство (показаните елементи се различават
според устройството).
Регулиране на настройките за връзка с опционални GPS
устройства.
• Таймер за готовност: Изберете дали таймерът за готовност да
остане активен, докато GPS устройството е свързано. Ако е
избрано Активиране, експонометрите ще се изключат
автоматично, ако не бъдат извършени операции за периода,
посочен в Потребителска настройка c2 (Таймер за
готовност, 0 118), което намалява разхода на батерията.
Ако е свързано устройство GP-1 или GP-1A, то ще остане
активно за определен период, след като таймерът изтече; за
да се даде време на фотоапарата да извлече данни за
местоположението, закъснението се увеличава до една
минута след активирането на експонометрите или след
включване на фотоапарата. Изберете Деактивиране, за да
деактивирате таймера за готовност, когато е свързано GPS
устройство.
• Настр. час от сателит: Изберете Да, за да сверите часовника на
фотоапарата според времето, посочено от GPS
устройството.
Ръководство за менютата 179
Опции безж. дист. упр. (WR)
Бутон G ➜ B меню за настройки
Регулирайте настройките за опционално безжично дистанционно
управление WR-R10 и за опционална радио управлявана светкавица,
която поддържа усъвършенствано безжично управление на
осветяването.
❚❚ LED лампа
Активирайте или деактивирайте състоянието на светодиодите на
безжичното дистанционно управление WR-R10, монтирано на
фотоапарата. За повече информация, вижте документацията,
предоставена с безжичното дистанционно управление.
❚❚ Режим на връзка
Изберете режим на връзка за безжичното дистанционно
управление WR-R10, монтирано на други фотоапарати или радио
управлявани светкавици, които поддържат усъвършенствано
безжично управление на осветяването. Уверете се, че същият модел
е избран за другите устройства.
Опция
Сдвояване
ПИН
Описание
За да сдвоите фотоапарата с WR-R10, монтирайте WR-R10 на
фотоапарата и натиснете бутона за сдвояване.
Свържете чрез въвеждане на ПИН
кода на устройството. Натиснете 4
или 2, за да маркирате цифри и
натиснете 1 или 3, за да промените,
след това натиснете J, за да
въведете избрания ПИН.
Независимо от опцията, избрана за Режим на връзка, сигналите от
сдвоените безжични дистанционни управления винаги ще се
получават от WR-R10. Потребителите на дистанционно управление
WR-1 ще трябва да изберат сдвояване като режим на връзка на WR-1.
180 Ръководство за менютата
A Безжично дистанционно управление WR-R10
WR-R10 се свързва с фотоапарата чрез адаптер WR-A10. Уверете се, че
фърмуерът на WR-R10 е актуализиран с последната версия. За информация
относно актуализирането на фърмуера, посетете уебсайта на Nikon за вашия
регион.
Присв. на отдал. (WR) бутон Fn
Бутон G ➜ B меню за настройки
Изберете ролята на бутон Fn на опционалното безжично
дистанционно управление, снабдено с бутон Fn. Вижте
Потребителска настройка f1 (Присв. потреб. контрол, 0 130) за
повече информация.
q
r
B
C
D
F
Преглед
Заключ. стойност светкавица
Заключване на AE/AF
Заключване само на AE
A
h
4
a
Заключв.на AE (Нул. при освоб.)
AF-ON
IДеактивиране/активиране
+ NEF (RAW)
Live view *
Няма
Заключване само на AF
* Има същата функция като бутона a на фотоапарата.
Самолетен режим
Бутон G ➜ B меню за настройки
Изберете Активиране за деактивиране на безжичните функции на
Eye-Fi картите и Bluetooth и Wi-Fi връзките със смарт устройства.
Връзките с други устройства с помощта на безжичен предавател
могат да бъдат деактивирани чрез премахване на предавателя от
фотоапарата.
Ръководство за менютата 181
Свързване със смарт устр.
Бутон G ➜ B меню за настройки
Регулиране на настройките за връзка със смарт устройства.
Опция
Описание
Следвайте инструкциите на
екрана за връзка със смарт
устройството.
Старт
Защита с парола
Изберете парола за връзка със смарт устройства и
включете или изключете защитата с парола. За
информация относно въвеждане на пароли, вижте
„Въвеждане на текст“ (0 38).
A Защита
Въпреки че едно от предимствата на този продукт е, че той дава възможност
за свободно свързване за безжичен обмен на данни, където и да сте,
следното може да възникне, ако не е включена защита:
• Кражба на данни: Злонамерено прихващане на безжично предавани данни от
трети лица с цел кражба на потребителски имена, пароли и друга лична
информация.
• Неоторизиран достъп: Неоторизирани потребители могат да получат достъп
до мрежата и да променят данни или да извършат други злонамерени
действия. Обърнете внимание, че поради характера на безжичните мрежи,
специализирани атаки могат да позволят неоторизиран достъп, дори
когато защитата е включена.
182 Ръководство за менютата
Изпращ. смарт устр. (авто.)
Бутон G ➜ B меню за настройки
Ако е избрано Вкл., новите снимки ще се прехвърлят автоматично
към смарт устройството (ако фотоапаратът не е правилно свързан
към смарт устройството, снимките ще бъдат маркирани за качване и
ще бъдат качени следващия път, когато бъде осъществена безжична
връзка). Филми не се качват; снимките се качват в размер от 2
мегапиксела. Ако изберете Изкл., когато изображенията са избрани
за качване, ще се появи диалогов прозорец за потвърждение; за да
премахнете маркирането за качване от всички изображения,
маркирайте Да и натиснете J.
A Маркиране за качване
Не повече от 1000 снимки могат да бъдат маркирани за качване в даден
момент.
Когато Архивиране е избрано за Функция на допълнителния слот, само
копието на картата в основния слот ще се маркира за качване.
Преди да пристъпите към смяна на оценка на снимки, маркирани за качване,
изберете Деактивиране за Bluetooth > Мрежова връзка или изключете
безжичното управление чрез избиране на Активиране за Самолетен
режим.
Wi-Fi
Бутон G ➜ B меню за настройки
Регулирайте настройките за Wi-Fi (безжична локална мрежа).
Опция
Мрежови настройки
Текущи настройки
Нулир. на настр. на
връзката
Описание
Регулирайте настройките за Wi-Fi връзка.
Преглед на текущите Wi-Fi настройки.
Възстановяване на Wi-Fi настройките до стойности им по
подразбиране.
Ръководство за менютата 183
Bluetooth
Бутон G ➜ B меню за настройки
Посочете сдвоените устройства и регулирайте настройките за
свързване със смарт устройства. Фотоапаратът може да бъде сдвоен
с не повече от пет смарт устройства, но можете да се свържете само
с едно в даден момент.
Опция
Описание
Мрежова връзка Активиране или деактивиране на Bluetooth.
Сдвоени устройства Преглед на сдвоените устройства.
Изберете Изкл. за спиране на безжичното предаване на
Изпращане при
данни, когато фотоапаратът е изключен или таймерът за
изкл. фотоап.
готовност изтече.
Мрежа
Бутон G ➜ B меню за настройки
Регулирайте настройките за връзка с компютри или FTP сървъри
чрез безжични или Ethernet мрежи чрез използване на опционален
безжичен предавател WT-7 (0 251).
184 Ръководство за менютата
Eye-Fi трансфер
Бутон G ➜ B меню за настройки
Тази опция се показва само когато Eye-Fi карта с памет (продава се
отделно от други производители) е поставена във фотоапарата.
Изберете Активиране, за да прехвърлите снимки в предварително
избрано местоназначение. Обърнете внимание, че снимките няма
да бъдат качени, ако силата на сигнала не е достатъчна. Преди
качване на снимки през Eye-Fi, изберете Деактивиране за
Самолетен режим (0 181) и Bluetooth > Мрежова връзка (0 184).
Спазвайте всички местни закони във връзка с безжичните
устройства и избирайте Деактивиране на места, където
използването на безжични устройства е забранено.
D Eye-Fi карти
Eye-Fi картите може да излъчват безжични сигнали, когато е избрано
Деактивиране. Иконата m, която се показва при избрано Деактивиране
указва, че фотоапаратът не може да управлява Eye-Fi картата (0 186);
изключете фотоапарата и извадете картата.
Изберете по-големи стойности за Потребителска настройка c2 (Таймер за
готовност, 0 118) при използване на Eye-Fi карта.
Вижте ръководството, предоставено заедно с Eye-Fi картата и ако имате
въпроси, задайте ги на производителя. Фотоапаратът може да се използва
за включване и изключване на Eye-Fi картите, но може да не поддържа други
Eye-Fi функции.
D Самолетен режим (0 181)
Активирането на самолетния режим деактивира Eye-Fi трансфера. За да
възобновите Eye-Fi трансфера, изберете Деактивиране за Самолетен
режим преди да изберете Активиране за Eye-Fi трансфер.
Ръководство за менютата 185
Когато Eye-Fi картата е вкарана, статусът й е
показван от икона на екрана с информация:
• j: Eye-Fi трансферът е деактивиран.
• k: Eye-Fi трансферът е активиран, но няма
снимки, налични за прехвърляне.
• l (статично): Eye-Fi трансферът е
активиран; очаква се да започне
прехвърляне.
• l (анимирано): Eye-Fi трансферът е активиран; прехвърляне на
данни.
• m: Грешка — фотоапаратът не може да контролира Eye-Fi картата.
Ако премигващ индикатор W или f се появи в контролния
панел или визьора, проверете дали фърмуерът на Eye-Fi картата е
обновен; ако грешката продължава, след като фърмуерът бъде
обновен, поставете друга карта или форматирайте картата във
фотоапарата след като копирате снимките, съдържащи се в нея на
компютър или друго устройство за съхранение. Ако индикаторът
W/f не мига, можете да снимате нормално, но може да не
успеете да промените Eye-Fi настройките.
A Поддържани Eye-Fi карти
Някои карти може да не се предлагат в определени страни или региони;
консултирайте се с производителя за повече информация. Eye-Fi картите са
предназначени за употреба само в страната на закупуване. Уверете се, че
фърмуерът на Eye-Fi картата е актуализиран с последната версия.
Маркировка за съответствие
Бутон G ➜ B меню за настройки
Вижте избор от стандартите, на които отговаря фотоапаратът.
186 Ръководство за менютата
Тип батерия MB-D18
Бутон G ➜ B меню за настройки
За да се уверите, че фотоапаратът работи според очакванията,
когато опционалният батериен пакет с избор на различен тип
батерии MB-D18 се използва с батерии AA, съчетайте опцията,
избрана в това меню, с типа на поставените батерии в батерийния
пакет.
Опция
s
LR6 (AA алкална)
t
HR6 (AA Ni-MH)
u
FR6 (AA литиева)
Описание
Изберете при използване на LR6 алкални AA
батерии.
Изберете при използване на HR6 Ni-MH AA
батерии.
Изберете при използване на FR6 литиеви AA
батерии.
A Използване на AA батерии
Капацитетът на AA батериите рязко спада при температури под 20 °C и се
променя според направата и условията на съхранение; в някои случаи,
батериите може да спрат да работят преди изтичане срока на годност.
Някои АА батерии не могат да се използват; поради експлоатационните си
характеристики и ограничен капацитет, алкалните батерии имат по-малък
капацитет от други видове и трябва да се използват само ако няма друга
възможност и само при по-високи температури. Фотоапаратът показва
нивото на AA батериите както следва:
Контролен панел
Визьор
L
H
H
—
d
d
(мига)
(мига)
Описание
Батериите са напълно заредени.
Слаба батерия. Подгответе нови батерии.
Освобождаването на затвора е
блокирано. Сменете батериите.
Ръководство за менютата 187
Ред на батериите
Бутон G ➜ B меню за настройки
Изберете дали батерията във фотоапарата или батериите в
батерийния пакет да се използват първо, когато е поставен
батериен пакет с избор на различен тип батерии MB-D18. Имайте
предвид, че ако MB-D18 е зареден от опционален захранващ
адаптер и конектор за захранването, захранващият адаптер ще бъде
използван независимо от избраната опция.
Иконата w се показва в контролния панел
във фотоапарата, когато батериите в
MB-D18 са в употреба.
188 Ръководство за менютата
Информация за батериите
Бутон G ➜ B меню за настройки
Разгледайте информация за батерията,
поставена в момента във фотоапарата.
Елемент
Зареждане
Описание
Нивото на настоящата батерия е показано в проценти.
Брой пъти на освобождаване на затвора с настоящата батерия
от последното й зареждане. Обърнете внимание, че
Брой снимки фотоапаратът може понякога да освободи затвора без да
запише снимка, например при измерване на потребителска
настройка на баланса на бялото.
Този елемент се показва само когато фотоапаратът се захранва
от опционален батериен пакет с избор на различен тип батерии
MB-D18, снабден с EN-EL18c (предлага се отделно).
• j: Поради многократно използване и презареждане се
Калибриране
изисква калибриране, за да се гарантира, че нивото на
батерията може да бъде точно измерено; направете повторно
калибриране на батерията преди да заредите.
• —: Не се изисква калибриране.
Дисплей с пет нива, който показва живота на батерията. 0 (k)
показва, че работата на батерията не е нарушена, 4 (l), че
батерията е достигнала края на живота за зареждане и трябва
да бъде сменена. Обърнете внимание, че нови батерии,
Живот батер. заредени при температура под 5 °C може да показват временен
спад в живота на батерията за зареждане; дисплеят за живота на
батерията ще се върне към нормално положение веднага след
като батерията се зареди при температура от около 20 °C или
по-висока.
Ръководство за менютата 189
A MB-D18 батериен пакет с избор на различен тип батерии
Дисплеят за MB-D18 е показан в илюстрацията.
При батерии EN-EL18c екранът показва дали се
изисква калибриране. Ако се използват батерии
AA, нивото на батерията ще бъде показано от
иконата за ниво на батерията; други елементи
няма да бъдат показани.
Снимане при празен слот
Бутон G ➜ B меню за настройки
Ако е избрано Отключен спусък, това позволява освобождаване на
затвора, когато не е поставена карта с памет, въпреки че снимките
няма да се записват (а само ще се показват на дисплея в демо
режим). Ако е избрано Заключен спусък, спусъкът може да се
активира само когато във фотоапарата е поставена карта с памет.
190 Ръководство за менютата
Запазване/зареждане настройки
Бутон G ➜ B меню за настройки
Изберете Запазване на настройките, за да запазите следните
настройки в картата с памет или в картата с памет в основния слот,
ако са поставени две карти с памет (ако картата е пълна, се показва
съобщение за грешка). Използвайте тази опция за споделяне на
настройките между фотоапарати D850.
Меню
Опция
Опции за показв. при възпроизв.
Преглед на изображението
Възпроизвеждане След изтриване
Автоматично завъртане
Вертикално завъртане
Наименуване на файловете
Управл. на светкавицата
Зона на изобрж. във визьора
Качество на изображението
Размер на изображението
NEF (RAW) запис
Настройки на ISO чувствителност
Баланс на бялото (с фина настройка и потребителски
настройки d-1–d-6)
Правене на
снимки (всички Задаване на Picture Control (потребителските Picture
набори)
Controls се запазват като Автоматично)
Цветово пространство
Активен D-Lighting
Нам. шум при дълга експозиция
Висока ISO NR
Контрол на винетирането
Автомат. контрол изкривяване
Намаляване на трептенето
Задаване на авто клин
Ръководство за менютата 191
Меню
Заснемане на
филм
Опция
Наименуване на файловете
Зона на изобрж. във визьора
Размер кадър/кадрова честота
Качество на филмите
Тип файл с филм
Настройки на ISO чувствителност
Баланс на бялото (с фина настройка и потребителски
настройки d-1–d-6)
Задаване на Picture Control (потребителските
Picture Controls се запазват като Автоматично)
Активен D-Lighting
Висока ISO NR
Намаляване на трептенето
Чувствителност на микрофона
Атенюатор
Честотен обхват
Нам. на шума от вятъра
Електр. намал. на вибр. (VR)
Потребителски
настройки
Всички потребителски настройки
(всички режими)
Език (Language)
Часова зона и дата (с изключение Дата и час и Синхр.
със смарт устр.)
Екран с информация
Данни за обектив без процесор
Изчистване сензор изображения
Настройки
Коментар за изображение
Информация за авторски права
Опции за звуков сигнал
Контроли чрез докосване
HDMI
Данни за местоположението (с изключение на опцията,
избрана за Изтегляне от смарт устр.)
192 Ръководство за менютата
Меню
Настройки
Моето меню/
Последни
настройки
Опция
Опции безж. дист. упр. (WR)
Присв. на отдал. (WR) бутон Fn
Eye-Fi трансфер
Снимане при празен слот
Всички елементи от Моето меню
Всички последни настройки
Избор на раздел
Настройките, записани при използването на D850, могат да бъдат
възстановени чрез избирането на Зареждане на настройки.
Обърнете внимание, че Запазване/зареждане настройки е
налично само когато картата с памет е поставена във фотоапарата и
опцията Зареждане на настройки е налична само ако картата
съдържа запазените настройки.
A Запазени настройки
Настройките са запазени във файл с име, започващо с „NCSETUP“ и
завършващо с два знака, които се различават от един до друг фотоапарат.
Фотоапаратът няма да може да зареди настройките, ако името на файла е
променено.
Нулиране всички настр.
Бутон G ➜ B меню за настройки
Нулиране на всички настройки, освен Език (Language) и Часова
зона и дата към техните стойности по подразбиране (0 9).
Информацията за авторски права и други записи, генерирани от
потребителя, също се нулират. Ние препоръчваме да запазите
настройките чрез използване на опцията Запазване/зареждане
настройки в менюто за настройки преди да извършите нулиране
(0 191).
Версия на фърмуера
Бутон G ➜ B меню за настройки
Вижте текущата версия на фърмуера на фотоапарата.
Ръководство за менютата 193
N Менюто ретуширане: Създаване на ретуширани
копия
За да се покаже менюто за ретуширане, натиснете G и изберете
раздела N (меню за ретуширане).
Бутон G
Опциите в менюто за ретуширане се използват за създаване на
изрязани или ретуширани копия на съществуващи снимки. Менюто
за ретуширане се показва само когато във фотоапарата се постави
карта с памет, съдържаща снимки.
7
k
8
i
j
Z
a
Опция
0
NEF (RAW) обработване
197
Изрязване
201
Преоразмеряване
202
D-Lighting
204
Корекция „червени очи“
205
Изправяне
205
Контрол на изкривяването
206
Опция
e
m
l
o
9
p
0
Контрол на перспективата
207
Филтърни ефекти
208
Монохромно изображение
208
Наслагване на изображения 1 209
Изрязване на филм
212
Сравняване едно до друго 2
212
1 Може да се избере само чрез натискане на G и избиране на етикет N.
2 Може да се покаже само чрез натискане на i и избиране на Ретуширане или чрез задържане на
J и натискане на 2 във възпроизвеждане на снимки на цял екран, когато е показано ретуширано
изображение или оригинал.
194 Ръководство за менютата
Създаване на ретуширани копия
За да създадете ретуширано копие:
1 Изберете елемент от менюто за
ретуширане.
Натиснете 1 или 3, за да маркирате
елемент, 2, за да го изберете.
2 Изберете снимка.
Маркирайте снимка и натиснете J. За да
разгледате маркираната снимка на цял
екран, натиснете и задръжте бутона X.
За да разгледате изображения на други
места, натиснете W (M) и изберете
желаната карта и папка.
A Ретуширане
Ако снимката е записана с настройките за качество на изображението
NEF + JPEG, само NEF (RAW) изображението ще бъде ретуширано.
Фотоапаратът може да не успее да покаже или ретушира изображения,
които са създадени с други устройства.
Ръководство за менютата 195
3 Време за автоматично изключване на дисплея
За повече информация вижте раздела за избрания елемент. За
изход без създаване на ретуширано копие, натиснете G.
A Време за автоматично изключване на дисплея
Дисплеят ще се изключи и действието ще бъде анулирано, ако скоро не
се предприемат никакви действия. Всякакви незапазени промени ще
бъдат изгубени. За увеличаване времето за включен дисплей, изберете
по-дълго време от менюто за дисплея за Потребителска настройка c4
(Време автомат. изкл. дисплей, 0 119).
4 Създаване на ретуширано копие.
Натиснете J, за да създадете
ретуширано копие. Ретушираните копия
са обозначени с икона &.
A Ретуширане на текущото изображение
За да създадете ретуширано копие на текущото изображение, натиснете i и
изберете Ретуширане или задръжте J и натиснете 2.
D Ретуширане на копия
Повечето опции могат да бъдат приложени към копията, които са създадени
с други опции за ретуширане, въпреки че (освен Наслагване на
изображения и Изрязване на филм) всяка опция може да се приложи само
по веднъж (обърнете внимание, че многото редактиране може да доведе до
загуба на данни). Опциите, които не могат да бъдат приложени към
текущото изображение, са сиви и недостъпни.
A Качество и размер на изображението
Освен когато копията са създадени с Изрязване и Преоразмеряване,
копията са със същия размер като оригинала. Копия, създадени от JPEG
изображения, са със същото качество като оригинала, докато тези,
създадени от NEF (RAW) и TIFF (RGB) изображения се запазват във формат
JPEG fine★.
196 Ръководство за менютата
NEF (RAW) обработване
Бутон G ➜ N меню ретуширане
Създайте JPEG копия на NEF (RAW) снимки. Ако сте показали менюто
за ретуширане чрез натискане на бутона G, можете да използвате
тази опция да копирате няколко изображения.
1 Изберете NEF (RAW) обработване.
Маркирайте NEF (RAW) обработване в
менюто за ретуширане и натиснете 2.
2 Изберете местоназначение.
Ако са поставени две карти с памет,
можете да избирате местоназначение за
JPEG копието, като маркирате Избор на
местоназначение и натиснете 2 (ако е
поставена само една карта с памет,
продължете към Стъпка 3).
Маркирайте слот за карта и натиснете
J, когато получите подкана.
Ръководство за менютата 197
3 Изберете как да бъдат избирани
изображенията.
Изберете от следните опции:
• Избор на изображение(я): Изберете едно
или повече изображения ръчно
(преминете към Стъпка 5).
• Избор на дата: Създайте JPEG копия на
всички NEF (RAW) изображения, направени на избрани дати
(преминете към Стъпка 4).
• Избор на всички изображения: Създайте JPEG копия на всички NEF
(RAW) изображения на картата с памет (преминете към Стъпка
4).
4 Изберете слота източник.
Ако са поставени две карти с памет, ще
бъдете подканени да изберете слота с
картата, съдържаща NEF (RAW)
изображенията. Маркирайте желания
слот и натиснете 2. Ако изберете Избор
на всички изображения в Стъпка 3,
преминете към Стъпка 6.
198 Ръководство за менютата
5 Изберете снимки.
Ако изберете Избор на
изображение(я) в Стъпка 3, ще се
покаже диалогов прозорец за избор на
снимка, изброяващ само големи NEF
(RAW) изображенията, създадени с този
фотоапарат. Маркирайте изображения с
помощта на мултиселектора и натиснете
центъра на мултиселектора за избор или отмяна на избора;
избраните изображения се показват с икона L. За да разгледате
маркираното изображение на цял екран, натиснете и задръжте
бутона X. Натиснете J, за да продължите със Cтъпка 6, когато
изборът е завършен.
Ако изберете Избор на дата в Стъпка 3,
ще се покаже списък с дати. Маркирайте
датите с помощта на мултиселектора и
натиснете 2 за избор или отмяна на
избора. Натиснете J, за да изберете
всички NEF (RAW) снимки, направени на
избраните дати, и продължете към
Стъпка 6.
Ръководство за менютата 199
6 Изберете настройки за JPEG копията.
Регулирайте настройките, изброени по-долу, или изберете
Оригинално, за да използвате настройката в сила, когато е
направена снимката (оригиналните настройки са изброени под
прегледа). Имайте предвид, че балансът на бялото и контролът
на винетирането не са налични с многократни експозиции или
при снимки, създадени чрез наслагване на изображения, и че
компенсацията на експозицията може да се настрои само на
стойности между –2 и +2 EV.
6
7
8
9
1
2
3
4
5
1 Качество на изображението ........ 46
6 Висока ISO NR .................................... 57
2 Размер на изображението............ 47
7 Цветово пространство ................... 56
3 Баланс на бялото.............................. 50
8 Контрол на винетирането............. 58
4 Компенсация експозиция
9 Активен D-Lighting .......................... 56
5 Задаване на Picture Control........... 52
7 Копирайте снимките.
Маркирайте ИЗПЪЛНИ и натиснете J,
за да създадете JPEG копие на избраната
снимка (ако са избрани множество
снимки, ще се покаже прозорец за
потвърждение; маркирайте Да и
натиснете J, за да създадете JPEG копия
на избраните снимки). За изход без копиране на снимките,
натиснете бутона G.
200 Ръководство за менютата
Изрязване
Бутон G ➜ N меню ретуширане
Направете изрязано копие на избраната снимка. Избраната снимка
е показана с избраната зона за изрязване, маркирана в жълто;
направете изрязано копие, както е описано по-долу.
За
Намаляване на
изрязваната част
Увеличаване на
изрязваната част
Промяна на формата
на кадъра на
изрязваната част
Описание
Натиснете W (M), за да намалите размера за изрязване.
Натиснете X, за да увеличите размера за изрязване.
Завъртете главния диск за управление, за да изберете
формат на кадъра.
Използвайте мултиселектора, за да позиционирате
изрязваната част. Натиснете и задръжте, за да
преместите бързо изрязваната част до желаната
позиция.
Натиснете центъра на мултиселектора, за да прегледате
Преглед на
изрязваната част предварително изрязаното изображение.
Натиснете J, за да запазите текущото изрязване като
Създаване на копие
отделен файл.
Позициониране на
изрязваната част
A Изрязване: Качество и размер на изображението
Копията, създадени от NEF (RAW), NEF (RAW) +
JPEG или TIFF (RGB) снимки са с качество на
изображението (0 46) JPEG fine★; изрязаните
копия от JPEG снимки имат същото качество на
изображението като оригинала. Размерът на
копието варира според размера на
изрязваната част и формата на кадъра и се
показва в горния ляв ъгъл на екрана за
изрязване.
A Преглеждане на изрязаните копия
Функцията за увеличаване при възпроизвеждане може да не е достъпна,
когато се показват изрязаните копия.
Ръководство за менютата 201
Преоразмеряване
Бутон G ➜ N меню ретуширане
Създайте малки копия на избраните снимки.
1 Изберете Преоразмеряване.
За преоразмеряване на избраните
изображения, маркирайте
Преоразмеряване в менюто за
ретуширане и натиснете 2.
2 Изберете местоназначение.
Ако са поставени две карти с памет,
можете да избирате местоназначение за
преоразмерените копия като маркирате
Избор на местоназначение и
натиснете 2 (ако е поставена само една
карта с памет, продължете към Стъпка
3).
Маркирайте слот за карта и натиснете
J, когато получите подкана.
202 Ръководство за менютата
3 Изберете размер.
Маркирайте Избор на размер и
натиснете 2.
Маркирайте опция и натиснете J,
когато получите подкана.
4 Изберете снимки.
Маркирайте Избор на изображение(я)
и натиснете 2.
Маркирайте снимки и натиснете
центъра на мултиселектора за избор
или отмяна на избора (за да видите
маркираната снимка на цял екран,
натиснете и задръжте бутона X; за да
разгледате снимки в други места,
натиснете W/M). Избраните снимки са
маркирани с икона 8. Натиснете J, когато приключите с избора.
Имайте предвид, че снимките, направени при настройка на
изображението от 5:4 (30 × 24) или 1:1 (24 × 24) не могат да бъде
преоразмерени.
Ръководство за менютата 203
5 Запазете преоразмерените копия.
Ще се покаже диалогов прозорец за
потвърждение. Маркирайте Да и
натиснете J, за да запазите
преоразмерените копия.
A Разглеждане на преоразмерените копия
Функцията за увеличаване при възпроизвеждане може да не е достъпна,
когато се показват преоразмерените копия.
A Качество на изображението
Копията, създадени от NEF (RAW), NEF (RAW) + JPEG или TIFF (RGB) снимки са
с качество на изображението (0 46) JPEG fine★; копията, създадени от JPEG
снимки, имат същото качество на изображението като оригинала.
D-Lighting
Бутон G ➜ N меню ретуширане
D-Lighting изсветлява сенките, което го прави идеално за тъмни или
контражурни снимки.
Преди
След
Натиснете 4 или 2, за да изберете степента на извършваната
корекция. Този ефект може да се прегледа в дисплея за
редактиране. Натиснете J, за да запазите ретушираното копие.
204 Ръководство за менютата
Корекция „червени очи“
Бутон G ➜ N меню ретуширане
Тази опция се използва за корекция на ефекта „червени очи“,
причинен от светкавицата, и е достъпна само за снимките,
направени със светкавицата. Снимката, избрана за корекция на
„червени очи“, може да се прегледа на екрана за редактиране.
Потвърдете ефектите от корекцията на „червени очи“ и натиснете
J, за да създадете копие. Имайте предвид, че корекцията „червени
очи“ понякога не дава очакваните резултати и в много редки случаи
може да се приложи към части от изображението, които не са
засегнати от ефекта „червени очи“; проверете внимателно
предварителния преглед, преди да продължите.
Изправяне
Бутон G ➜ N меню ретуширане
Създайте изправено копие на избраната
снимка. Натиснете 2, за да завъртите
снимката по часовниковата стрелка до пет
градуса в стъпки от приблизително 0,25
градуса, или 4, за да я завъртите обратно
на часовниковата стрелка (ефектът може да
се види предварително в дисплея за
редактиране; имайте предвид, че краищата на изображението ще
бъдат изрязани, за да се създаде квадратно копие). Натиснете J, за
да запазите ретушираното копие.
Ръководство за менютата 205
Контрол на изкривяването
Бутон G ➜ N меню ретуширане
Създайте копия с намалени периферни
изкривявания. Изберете Автоматично, за
да позволите на фотоапарата да коригира
смущенията автоматично, и след това да
направете фина настройка с помощта на
мултиселектора, или изберете Ръчно, за да
намалите изкривяванията ръчно. Имайте
предвид, че Автоматично не е налице при снимки, направени с
помощта на автоматичен контрол на изкривяването; вижте
„Автомат. контрол изкривяване“ (0 59). Натиснете 2, за да намалите
бъчвовидното изкривяване, или 4, за да намалите изкривяването
тип „възглавница“ (ефектът може да се види предварително в
дисплея за редактиране; имайте предвид, че по-високите степени на
контрол на изкривяването водят до по-голямо изрязване на
краищата). Натиснете J, за да запазите ретушираното копие.
Обърнете внимание, че контролът на изкривяването може силно да
изреже или деформира краищата на копията, създадени от
снимките, които са направени с DX обективи при зони на
изображението във визьора, различни от DX (24×16).
A Автоматична
Автоматично е предназначено за използване само със снимки, направени
с обективи от типа G, E и D (с изключение на PC, рибешко око и някои други
обективи). Не се гарантират същите резултати при използването на други
обективи.
206 Ръководство за менютата
Контрол на перспективата
Бутон G ➜ N меню ретуширане
Създайте копия, които намаляват ефекта на
перспективата, гледано от основата на
висок обект. Използвайте мултиселектора,
за да регулирате перспективата (имайте
предвид, че по-високите степени на
контрол на перспективата водят до повече
изрязване на краищата). Резултатите могат
да се прегледат предварително в дисплея за редактиране.
Натиснете J, за да запазите ретушираното копие.
Преди
След
Ръководство за менютата 207
Филтърни ефекти
Бутон G ➜ N меню ретуширане
Изберете от следните ефекти на цветови филтри. След като сте
регулирали филтърните ефекти, както е описано по-долу, натиснете
J, за да копирате снимката.
Опция
Описание
Създава ефекта на skylight филтър, което прави снимката поSkylight
малко синя. Този ефект може да се прегледа на дисплея.
Създава копие с филтърни ефекти „топли тонове“, като дава
Топъл филтър на копието „топла“ червена отсянка. Този ефект може да се
прегледа на дисплея.
Монохромно изображение
Бутон G ➜ N меню ретуширане
Копирайте снимките в Черно-бяло, Сепия
или Цианотип (синьо и бяло монохромно
изображение).
При избиране на Сепия или Цианотип се
показва преглед на избраното
изображение; натиснете 1, за да увеличите
наситеността на цветовете, или 3, за да я
намалите. Натиснете J, за да създадете
монохромно копие.
208 Ръководство за менютата
Наслагване на изображения
Бутон G ➜ N меню ретуширане
Наслагването на изображения комбинира две съществуващи NEF
(RAW) снимки, за да създаде една снимка, която се запазва отделно
от оригиналните; резултатите, получени с използване на RAW данни
от сензора за изображения на фотоапарата, са видимо по-добри от
снимките, комбинирани в приложение за обработка на
изображения. Новата снимка се запазва с текущите настройки за
качество и размер на изображенията; преди да създадете
наслагване, задайте качеството и размера на изображенията (0 46,
47; всички опции са налични). За да създадете NEF (RAW) копие,
изберете качество на изображението NEF (RAW) и размер на
изображението Голямо (наслагването ще се запише като голямо
NEF/RAW изображение, дори ако е избрано Малко или Средно).
+
1 Изберете Наслагване на
изображения.
Маркирайте Наслагване на
изображения в менюто за ретуширане
и натиснете 2. Ще се покажат опциите
за наслагване на изображения, с
маркирано Изобр. 1; натиснете J, за да
се покаже диалогов прозорец за избор на снимка, изброяващ
само големи NEF (RAW) изображения, създадени с този
фотоапарат (малките NEF/RAW изображения не могат да бъдат
избирани).
Ръководство за менютата 209
2 Изберете първото изображение.
Използвайте мултиселектора, за да
маркирате първата снимка в
наслагването. За да разгледате
маркираната снимка на цял екран,
натиснете и задръжте бутона X. За да
разгледате изображения на други места,
натиснете W (M) и изберете желаната карта и папка. Натиснете
J, за да изберете маркираната снимка и да се върнете към
преглед на дисплея.
3 Изберете второто изображение.
Избраното изображение ще се появи като Изобр. 1. Маркирайте
Изобр. 2 и натиснете J, след което изберете втората снимка,
както е описано в Стъпка 2.
4 Регулирайте съотношението.
Маркирайте Изобр. 1 или Изобр. 2 и
оптимизирайте експозицията за
наслагването чрез натискане на 1 или
3, за да изберете стойности за
съотношението между 0,1 и 2,0.
Повторете това за второто
изображение. Стойността по подразбиране е 1,0; изберете 0,5 за
намаляване наполовина или 2,0 за удвояване на съотношението.
Ефектите от промяната на съотношението се виждат в колоната
Преглед.
210 Ръководство за менютата
5 Прегледайте наслагването.
За да прегледате композицията, както е
показано вдясно, натиснете 4 или 2, за
да поставите курсора в колоната
Преглед, след това натиснете 1 или 3,
за да маркирате Наслагв. и натиснете J
(обърнете внимание, че цветовете и
яркостта в прегледа може да се различават от крайното
изображение). За да запазите наслагването без показване на
прегледа, изберете Запазв. За да се върнете към Cтъпка 4 и да
изберете нови снимки или да регулирате отново съотношението,
натиснете W (M).
6 Запазете наслагването.
Натиснете J, докато е показан
прегледът, за да запазите наслагването.
След като сте създали наслагване,
полученото изображение се показва на
дисплея на цял екран.
D Наслагване на изображения
Само големи NEF (RAW) снимки със същата зона на изображението във
визьора и дълбочина в битове могат да се комбинират.
Наслагването има същата информация за снимката (включително дата на
записване, измерване, скорост на затвора, диафрагма, режим на
експозицията, компенсация на експозицията, фокусно разстояние и
ориентация на изображението) и стойности за баланс на бялото и Picture
Control като снимката, избрана за Изобр. 1. Коментарът за текущото
изображение се прибавя към наслагването, когато то се записва;
информацията за авторски права, обаче, не се копира. Наслагванията,
записани в NEF (RAW) формат, използват компресирането, избрано за NEF
(RAW) компресиране в менюто NEF (RAW) запис и имат същата дълбочина
в битове като оригиналните изображения.
Ръководство за менютата 211
Изрязване на филм
Бутон G ➜ N меню ретуширане
Създаване на копие, от което са изрязани нежелани части.
Сравняване едно до друго
Сравнете ретушираните копия с оригиналните снимки. Тази опция е
налична само ако менюто за ретуширане се показва чрез показване
на оригинала на цял екран и след това или (а) натискане и
задържане на J и натискане на 2, или (б) натискане на i и избиране
на Ретуширане.
1 Изберете снимка.
Изберете ретуширано копие
(обозначено с икона &) или оригинал,
който е бил ретуширан.
2 Покажете опции за ретуширане.
Натиснете 2, докато натискате и
задържате бутона J, или натиснете i и
изберете Ретуширане.
3 Изберете Сравняване едно до друго.
Маркирайте Сравняване едно до
друго и натиснете J.
212 Ръководство за менютата
4 Сравнете копието с оригинала.
Изходното изображение се показва вляво, ретушираното копие
– вдясно, а опциите, използвани за създаване на копието, се
показват в горната част на дисплея. Натиснете 4 или 2 за
превключване между изходното изображение и ретушираното
копие. За да видите маркираната снимка на цял екран, натиснете
и задръжте бутона X. Ако копието е създадено от два източника
на изображения чрез използване на Наслагване на
изображения, или ако източникът е копиран множество брой
пъти, натиснете 1 или 3, за да видите другото изходно
изображение. За изход към възпроизвеждане, натиснете бутона
K или натиснете J за изход към възпроизвеждане с избраното
маркирано изображение.
Опции, използвани за създаването на копие
Изходно изображение
Ретуширано копие
D Сравняване едно до друго
Изходното изображение няма да се показва, ако копието е създадено от
снимка, която е била защитена, или която след това е била изтрита или
скрита (0 21).
Ръководство за менютата 213
O Моето меню/m Последни настройки
За да се покаже Моето меню, натиснете G и изберете раздела
O (Моето меню).
Бутон G
Опцията МОЕТО МЕНЮ може да се използва за създаване и
редактиране на потребителски списък с опции от възпроизвеждане,
правене на снимки, заснемане на филми, потребителски настройки,
настройки и менюта за ретуширане за бърз достъп (до 20 елемента).
Ако желаете, последните настройки могат да бъдат показвани на
мястото на Моето меню (0 218).
Опции могат да бъдат добавяни, изтривани и преподреждани, както
е описано по-долу.
❚❚ Добавяне на опции към Моето меню
1 Изберете Добавяне на елементи.
В Моето меню (O) маркирайте
Добавяне на елементи и натиснете 2.
2 Изберете меню.
Маркирайте името на менюто,
съдържащо опцията, която желаете да
добавите, и натиснете 2.
214 Ръководство за менютата
3 Изберете елемент.
Маркирайте желания елемент от
менюто и натиснете J.
4 Позиционирайте новия елемент.
Натиснете 1 или 3, за да преместите
новия елемент нагоре или надолу в
Моето меню. Натиснете J, за да
добавите новия елемент.
5 Добавете още елементи.
Елементите, които са показани в
момента в Моето меню, са обозначени с
отметка. Елементи, обозначени с икона
V, не могат да бъдат избрани. Повторете
Cтъпки 1–4, за да изберете още
елементи.
Ръководство за менютата 215
❚❚ Изтриване на опции от Моето меню
1 Изберете Премахване на елементи.
В Моето меню (O) маркирайте Премахване на елементи и
натиснете 2.
2 Изберете елементи.
Маркирайте елементи и натиснете 2 за
избор или отмяна на избора. Избраните
елементи са обозначени с отметка.
3 Изтриване на избраните елементи.
Натиснете J. Ще се покаже диалогов
прозорец; натиснете J отново, за да
изтриете избраните елементи.
A Изтриване на елементи от Моето меню
За да изтриете елемента, който е текущо маркиран в Моето меню, натиснете
бутона O (Q). Ще се покаже прозорец за потвърждение; натиснете O (Q)
отново, за да премахнете избрания елемент от Моето меню.
216 Ръководство за менютата
❚❚ Преподреждане на опции в Моето меню
1 Изберете Подреждане на елементи.
В Моето меню (O) маркирайте Подреждане на елементи и
натиснете 2.
2 Изберете елемент.
Маркирайте елемента, който желаете да
преместите, и натиснете J.
3 Позиционирайте елемента.
Натиснете 1 или 3, за да придвижите
елемент нагоре или надолу в Моето
меню и натиснете J. Повторете Cтъпки
2–3 за препозициониране на
допълнителни елементи.
4 Изход към Моето меню.
Натиснете бутона G, за да се върнете
към Моето меню.
Бутон G
Ръководство за менютата 217
Последни настройки
За показване на 20-те последно използвани настройки, изберете
m ПОСЛЕДНИ НАСТРОЙКИ за O МОЕТО МЕНЮ > Избор на
раздел.
1 Изберете Избор на раздел.
В Моето меню (O) маркирайте Избор на
раздел и натиснете 2.
2 Изберете m ПОСЛЕДНИ НАСТРОЙКИ.
Маркирайте m ПОСЛЕДНИ
НАСТРОЙКИ и натиснете J. Името на
менюто ще се промени от „МОЕТО
МЕНЮ“ на „ПОСЛЕДНИ НАСТРОЙКИ“.
Елементи от менюто ще бъдат добавени към началото на менюто за
последни настройки, когато бъдат използвани. За да видите Моето
меню отново, изберете O МОЕТО МЕНЮ за m ПОСЛЕДНИ
НАСТРОЙКИ > Избор на раздел.
A Премахване на елементи от менюто „Последни настройки“
За да премахнете елемент от менюто „Последни настройки“, маркирайте
елемента и натиснете бутона O (Q). Ще се покаже прозорец за
потвърждение; натиснете отново O (Q), за да изтриете избрания елемент.
218 Ръководство за менютата
Светкавици, предлагани като опция
Фотоапаратът може да бъде използван с външни светкавици,
предлагани като опция.
В тази глава операциите, включващи аксесоар, свързан към фотоапарата, са
обозначени с C, операции, включващи отдалечени светкавици - с f. За
повече информация относно f, вижте ръководството, предоставено със
светкавица.
Опции за управление на светкавицата
Можете да правите снимки като използвате светкавица, монтирана
в гнездото за аксесоари на фотоапарата, или на една или повече
отдалечени светкавици.
Светкавици, монтирани върху фотоапарата
Правете снимки, като използвате светкавица,
монтирана върху фотоапарата. За подробности
вижте ръководствата на фотоапарата и
светкавицата.
Дистанционно снимане със светкавица
Следните видове управление на безжичната светкавица
(Усъвършенствано безжично управление на осветяването или AWL)
могат да се използват с една или повече отдалечени светкавици:
• Оптично AWL чрез светкавица, монтирана в гнездото за
аксесоари (0 221)
Светкавици, предлагани като опция 219
• Радио AWL (0 230)
• Радио AWL с допълнително осветление, осигурено от
светкавица, монтирана в гнездото за аксесоари (0 240)
• Радио AWL с оптично AWL от светкавица, монтирана в
гнездото за аксесоари (0 242)
Радио управление на светкавицата е налично само когато
фотоапаратът е свързан към WR-R10 с помощта на адаптер WR-A10.
220 Светкавици, предлагани като опция
Оптично AWL
Отдалечените светкавици могат да бъдат
управлявани чрез оптични сигнали от
светкавица, предлагана като опция, монтирана в
гнездото за аксесоари на фотоапарата и
функционираща като главна светкавица (оптично
AWL). Ако тази светкавица е SB-5000 или SB-500,
настройките могат да бъдат регулирани от фотоапарата (вижте
„SB-5000/SB-500“, 0 221); в противен случай настройките трябва да
се регулират като се използват контроли на светкавицата, както е
описано в документацията, предоставена заедно с устройството. За
информация относно разположението на светкавицата и други
теми, вижте документацията, предоставена със светкавиците.
SB-5000/SB-500
Монтирайте светкавицата в гнездото за
аксесоари на фотоапарата и изберете
Оптично AWL за Управл. на
светкавицата > Опции безж. светкавица
в менюто за правене на снимки.
Настройките за Групова светкавица могат
да се регулират чрез използване на
Управл. на светкавицата > Дистанц. управление светк.;
елементът Дистанц. управление светк. за SB-5000 също предлага
настройки за Бързо безжично управл. и Повтаряне oтдал. светк.
Наличните опции са описани по-долу.
A SB-5000
Когато SB-5000 е монтирана в гнездото за аксесоари на фотоапарата,
настройките за Управл. на светкавицата могат да се променят и с помощта
на контролите на светкавицата.
Светкавици, предлагани като опция 221
❚❚ Групова светкавица
Изберете тази опция, за да регулирате настройките поотделно за
всяка от групите.
1 C: Изберете Групова светкавица за
Управл. на светкавицата > Дистанц.
управление светк. в менюто за
правене на снимки.
2 C: Изберете Опции групова
светкавица.
Маркирайте Опции групова
светкавица в дисплея за управление на
светкавицата и натиснете 2.
3 C: Изберете режима на управление на
светкавицата.
Изберете режима на управление на
светкавицата и нивото на светкавицата
за главната и светкавиците във всяка
група:
• TTL: i-TTL управление на светкавицата.
• qA: Автоматична диафрагма (налична само със съвместими
светкавици).
• M: Изберете нивото на светкавицата ръчно.
• – – (изкл.): Устройствата не сработват и нивото на светкавицата
не може да се регулира.
Изберете канал за главната светкавица.
Ако отдалечените светкавици включват
SB-500, трябва да изберете канал 3, в
противен случай можете да изберете
всеки канал между 1 и 4.
222 Светкавици, предлагани като опция
4 f: Настройте отдалечената светкавица на същия канал като
главната светкавица.
Настройте отдалечената светкавица на канала, избран в
Стъпка 3.
5 f: Групирайте отдалечените светкавици.
Изберете група (A, B, или C, или ако използвате главна светкавица
SB-500 - A или B) за всяка отдалечена светкавица. Въпреки че
няма ограничение в броя на отдалечените светкавици, които
могат да се използват, максималният брой на практика е три за
група. С повече светкавици от този брой светлината, излъчвана
от отдалечените светкавици, ще попречи на изпълнението.
6 C/f: Композирайте снимката.
Композирайте снимката и подредете светкавиците. Вижте
документацията, предоставена със светкавицата за повече
информация. След като подредите устройствата, натиснете
бутоните за тестване на светкавиците, за да изпробвате
светкавицата и да се уверите, че устройствата работят нормално.
Светкавиците могат да бъдат тествани и чрез натискане на
бутона i в дисплея с информация за светкавицата (0 243) и
избиране на M Тестова светкавица.
7 C/f: Кадрирайте снимката, фокусирайте и снимайте.
Светкавици, предлагани като опция 223
❚❚ Бързо безжично управл. (само за SB-5000)
Изберете тази опция, за да управлявате общата компенсация на
светкавицата и относителния баланс между групи A и B, докато
настройвате мощността за група C ръчно.
1 C: Изберете Бързо безжично управл.
за Управл. на светкавицата > Дистанц.
управление светк. в менюто за
правене на снимки.
2 C: Изберете Опции бързо безж. упр.
Маркирайте Опции бързо безж. упр. в
дисплея за управление на светкавицата
и натиснете 2.
3 C: Регулирайте настройките на светкавицата.
Изберете баланса между групи A и B.
Регулирайте компенсацията на
светкавицата за групи A и B.
224 Светкавици, предлагани като опция
Изберете режима на управление на
светкавицата и нивото на светкавиците
в група С:
• M: Изберете нивото на светкавицата
ръчно.
• – –: Светкавиците в група С не се
включват.
Изберете канал за главната светкавица.
Ако отдалечените светкавици включват
SB-500, трябва да изберете канал 3, в
противен случай можете да изберете
всеки канал между 1 и 4.
4 f: Настройте отдалечената светкавица на същия канал като
главната светкавица.
Настройте отдалечената светкавица на канала, избран в Стъпка
3.
5 f: Групирайте отдалечените светкавици.
Избиране на група (A, B или C).
Въпреки че няма ограничение в броя на отдалечените
светкавици, които могат да се използват, максималният брой на
практика е три за група. С повече светкавици от този брой
светлината, излъчвана от отдалечените светкавици, ще попречи
на изпълнението.
Светкавици, предлагани като опция 225
6 C/f: Композирайте снимката.
Композирайте снимката и подредете светкавиците. Вижте
документацията, предоставена със светкавицата, за повече
информация. След като подредите устройствата, натиснете
бутоните за тестване на светкавиците, за да изпробвате
светкавицата и да се уверите, че устройствата работят нормално.
Светкавиците могат да бъдат тествани и чрез натискане на
бутона i в дисплея с информация за светкавицата (0 243) и
избиране на M Тестова светкавица.
7 C/f: Кадрирайте снимката, фокусирайте и снимайте.
226 Светкавици, предлагани като опция
❚❚ Повтаряне oтдал. светк. (само за SB-5000)
Когато тази опция е избрана, светкавицата сработва няколко пъти,
докато затворът е отворен, което произвежда ефект на многократна
експозиция.
1 C: Изберете Повтаряне oтдал. светк.
за Управл. на светкавицата > Дистанц.
управление светк. в менюто за
правене на снимки.
2 C: Изберете Опции повт. отдал. светк.
Маркирайте Опции повт. отдал. светк.
в менюто на дисплея за управление на
светкавицата и натиснете 2.
3 C: Регулирайте настройките на светкавицата.
Изберете нивото на светкавицата
(Мощност), максималния брой пъти, в
които светкавицата се задейства (Брой
пъти) и броя пъти, в които светкавицата
сработва за секунда (Честота).
Активиране или деактивиране на
избраните групи. Изберете ON (BКЛ.), за
да активирате избраната група, – –, за да
деактивирате избраната група.
Светкавици, предлагани като опция 227
Изберете канал за главната светкавица.
Ако отдалечените светкавици включват
SB-500, трябва да изберете канал 3, в
противен случай можете да изберете
всеки канал между 1 и 4.
4 f: Настройте отдалечената светкавица на същия канал като
главната светкавица.
Настройте отдалечената светкавица на канала, избран в Стъпка
3.
5 f: Групирайте отдалечените светкавици.
Изберете група (A, B или C) за всяка от отдалечените светкавици.
Въпреки че няма ограничение в броя на отдалечените
светкавици, които могат да се използват, максималният брой на
практика е три за група. С повече светкавици от този брой
светлината, излъчвана от отдалечените светкавици, ще попречи
на изпълнението.
6 C/f: Композирайте снимката.
Композирайте снимката и подредете светкавиците. Вижте
документацията, предоставена със светкавицата за повече
информация. След като подредите устройствата, натиснете
бутоните за тестване на светкавиците, за да изпробвате
светкавицата и да се уверите, че устройствата работят нормално.
Светкавиците могат да бъдат тествани и чрез натискане на
бутона i в дисплея с информация за светкавицата (0 243) и
избиране на M Тестова светкавица.
7 C/f: Кадрирайте снимката, фокусирайте и снимайте.
228 Светкавици, предлагани като опция
A Оптично AWL
Позиционирайте сензорните прозорци върху отдалечените светкавици, за
да хванете светлината от главната светкавица (особено внимание се
изисква, ако фотоапаратът е монтиран на статив). Уверете се, че в обектива
на фотоапарата (TTL режим) не влиза пряка светлина или силно отражение
от отдалечената светкавица или фотоклетките на отдалечената светкавица
(режим qA), тъй като това може да предизвика смущения в експозицията. За
да предотвратите появяването на светкавици с ниска интензивност,
излъчвани от главната светкавица в снимките, направени на кратко
разстояние, изберете ниска ISO чувствителност или малки диафрагми
(високи f числа). След като позиционирате отдалечената светкавица,
направете тестова снимка и вижте резултатите в дисплея на фотоапарата.
Светкавици, предлагани като опция 229
Радио AWL
За да използвате радио AWL със съвместими
светкавици, прикрепете безжично дистанционно
управление WR-R10 към фотоапарата и
установете безжична връзка между светкавиците
и WR-R10.
Установяване на безжична връзка
Преди да използвате радио AWL, установете безжична връзка
между WR-R10 и отдалечените светкавици.
1 C: Свържете WR-R10.
Свържете WR-R10 към фотоапарата. За повече информация,
вижте документацията, предоставена с WR-R10.
2 C: Изберете Радио AWL за Управл. на
светкавицата > Опции безж.
светкавица в менюто за правене на
снимки.
A Безжично дистанционно управление WR-R10
Изисква се адаптер WR-A10, когато използвате WR-R10. Уверете се, че сте
актуализирали фърмуера на WR-R10 до версия 3.0 или по-нова; за
информация относно актуализациите на фърмуера, посетете уебсайта на
Nikon за вашия район.
230 Светкавици, предлагани като опция
3 C: Изберете канал.
Настройте селектора за канали на
WR-R10 на желания канал.
4 C: Изберете режим на връзка.
Изберете Опции безж. дист. упр.
(WR) > Режим на връзка в менюто с
настройки (0 180) и изберете от
следните опции:
• Сдвояване: Фотоапаратът се свързва
само с устройства, с които е бил
сдвояван по-рано, като предотвратява смущенията в сигнала от
други устройства в близост. Като се има предвид, че всяко
устройство трябва да се сдвоява отделно, се препоръчва ПИН
при свързване към голям брой устройства.
• ПИН: Комуникацията е споделена между всички устройства с
един и същ четирицифрен ПИН, което прави този избор добър
за снимане с голям брой отдалечени устройства. Ако няколко
фотоапарата споделят един и същ ПИН, светкавиците ще бъдат
контролирани единствено от фотоапарата, който се свърже
първи, като така се предотвратява свързването на всички
останали фотоапарати (светодиодите на устройствата WR-R10,
свързани към съответните фотоапарати, ще мигат).
Светкавици, предлагани като опция 231
5 f: Установяване на безжична връзка.
Настройте отдалечените светкавици на радио AWL режим на
работа за отдалечена светкавица и настройте устройствата на
канала, който сте избрали в Стъпка 3, след това сдвоете
светкавицата с WR-R10 според опцията, избрана в Стъпка 4:
• Сдвояване: Започнете сдвояване на отдалеченото устройство и
натиснете бутона за сдвояване на WR-R10. Сдвояването е
приключило, когато лампите за връзка LINK на WR-R10 светнат в
оранжево и зелено; веднъж след като връзката е установена,
лампата LINK на отдалечената светкавица ще светне в зелено.
• ПИН: Използвайте контролите на отдалечената светкавица, за да
въведете ПИН, който сте избрали в Стъпка 4. Лампата LINK на
отдалеченото устройство ще светне в зелено, след като бъде
установена връзка.
6 f: Уверете се, че светлините за готовност на светкавицата
светят за всички светкавици.
При радио AWL индикаторът за готовност на светкавицата ще
свети във визьора на фотоапарата или екрана с информация за
светкавицата, когато всички светкавици са готови.
A Показване на отдалечени светкавици
За да видите светкавиците, текущо управлявани чрез радио AWL, изберете
Управл. на светкавицата > Инф. радио отдал. светк. в менюто за правене
на снимки. Идентификаторът („име на отдалечена светкавица“) за всяка
светкавица може да бъде променен чрез използване на контролите на
светкавицата.
Свързана светкавица
Група
232 Светкавици, предлагани като опция
Индикатор за готовност на
светкавицата
A Повторно свързване
Ако каналът, режимът на връзката и други настройки остават същите,
WR-R10 автоматично ще се свързва със сдвоявани вече светкавици, когато
изберете режим на работа за отдалечена светкавица и стъпки 3–5 могат да
бъдат пропуснати. Лампата за връзка на светкавицата LINK светва в зелено,
когато е установена връзка.
Светкавици, предлагани като опция 233
Регулиране на настройките на светкавицата
След като изберете Радио AWL за Управл.
на светкавицата > Опции безж.
светкавица в менюто за правене на
снимки, изберете Групова светкавица,
Бързо безжично управл. или Повтаряне
oтдал. светк. за Дистанц. управление
светк. и регулирайте настройките, както е
описано по-долу.
❚❚ Групова светкавица
Изберете тази опция, за да регулирате настройките поотделно за
всяка от групите.
1 C: Изберете Групова светкавица за
Управл. на светкавицата > Дистанц.
управление светк. в менюто за
правене на снимки.
2 C: Изберете Опции групова
светкавица.
Маркирайте Опции групова
светкавица в дисплея за управление на
светкавицата и натиснете 2.
234 Светкавици, предлагани като опция
3 C: Изберете режима на управление на
светкавицата.
Изберете режима на управление на
светкавицата и нивото на светкавицата
за главната и светкавиците във всяка
група:
• TTL: i-TTL управление на светкавицата.
• qA: Автоматична диафрагма (налична само със съвместими
светкавици).
• M: Изберете нивото на светкавицата ръчно.
• – – (изкл.): Устройствата не сработват и нивото на светкавицата
не може да се регулира.
4 f: Групирайте отдалечените светкавици.
Изберете група (A-F) за всяка от отдалечените светкавици.
Главната светкавица може да управлява до 18 светкавици в
различни комбинации.
5 C/f: Композирайте снимката.
Композирайте снимката и подредете светкавиците. Вижте
документацията, предоставена със светкавицата за повече
информация. След като подредите устройствата, натиснете
бутона i в дисплея с информация за светкавицата (0 243) и
изберете M Тестова светкавица, за да изпробвате устройствата
и да се уверите, че те функционират нормално.
6 C: Кадрирайте снимката, фокусирайте и снимайте.
Светкавици, предлагани като опция 235
❚❚ Бързо безжично управл.
Изберете тази опция, за да управлявате общата компенсация на
светкавицата и относителния баланс между групи A и B, докато
настройвате мощността за група C ръчно.
1 C: Изберете Бързо безжично управл.
за Управл. на светкавицата > Дистанц.
управление светк. в менюто за
правене на снимки.
2 C: Изберете Опции бързо безж. упр.
Маркирайте Опции бързо безж. упр. в
дисплея за управление на светкавицата
и натиснете 2.
3 C: Регулирайте настройките на светкавицата.
Изберете баланса между групи A и B.
Регулирайте компенсацията на
светкавицата за групи A и B.
236 Светкавици, предлагани като опция
Изберете режима на управление на
светкавицата и нивото на светкавиците
в група С:
• M: Изберете нивото на светкавицата
ръчно.
• – –: Светкавиците в група С не се
включват.
4 f: Групирайте отдалечените светкавици.
Избиране на група (A, B или C). Главната светкавица може да
управлява до 18 светкавици в различни комбинации.
5 C/f: Композирайте снимката.
Композирайте снимката и подредете светкавиците. Вижте
документацията, предоставена със светкавицата, за повече
информация. След като подредите устройствата, натиснете
бутона i в дисплея с информация за светкавицата (0 243) и
изберете M Тестова светкавица, за да изпробвате устройствата
и да се уверите, че те функционират нормално.
6 C: Кадрирайте снимката, фокусирайте и снимайте.
Светкавици, предлагани като опция 237
❚❚ Повтаряне oтдал. светк.
Когато тази опция е избрана, светкавицата сработва няколко пъти,
докато затворът е отворен, което произвежда ефект на многократна
експозиция.
1 C: Изберете Повтаряне oтдал. светк.
за Управл. на светкавицата > Дистанц.
управление светк. в менюто за
правене на снимки.
2 C: Изберете Опции повт. отдал. светк.
Маркирайте Опции повт. отдал. светк.
в менюто на дисплея за управление на
светкавицата и натиснете 2.
3 C: Регулирайте настройките на светкавицата.
Изберете нивото на светкавицата
(Мощност), максималния брой пъти, в
които светкавицата се задейства (Брой
пъти) и броя пъти, в които светкавицата
сработва за секунда (Честота).
Активиране или деактивиране на
избраните групи. Изберете ON (BКЛ.), за
да активирате избраната група, – –, за да
деактивирате избраната група.
238 Светкавици, предлагани като опция
4 f: Групирайте отдалечените светкавици.
Изберете група (A-F) за всяка от отдалечените светкавици.
Главната светкавица може да управлява до 18 светкавици в
различни комбинации.
5 C/f: Композирайте снимката.
Композирайте снимката и подредете светкавиците. Вижте
документацията, предоставена със светкавицата, за повече
информация. След като подредите устройствата, натиснете
бутона i в дисплея с информация за светкавицата (0 243) и
изберете M Тестова светкавица, за да изпробвате устройствата
и да се уверите, че те функционират нормално.
6 C: Кадрирайте снимката, фокусирайте и снимайте.
Светкавици, предлагани като опция 239
Добавяне на светкавица, монтирана в гнездото за
аксесоари
Радио управляваните светкавици могат да се
комбинират с всяка от следните светкавици,
монтирани в гнездото за аксесоари на
фотоапарата:
• SB-5000: Преди да свържете светкавицата,
настройте я на режим на радио управлявана
главна светкавица (ще се появи икона d в горния ляв ъгъл на
екрана) и изберете управление на светкавицата за групова или
отдалечена повтаряща се светкавица. След като устройството е
свързано веднъж, настройките могат да се регулират чрез
използване на контролите на светкавицата или опциите, изброени
в менютата на фотоапарата в Опции групова светкавица > Глав.
светк. или при „M“ в дисплея Опции повт. отдал. светк.
• SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600: Конфигурирайте светкавицата за
самостоятелна употреба и използвайте контролите на
светкавицата, за да регулирате настройките й.
• SB-500, SB-400, SB-300: Монтирайте устройството върху фотоапарата и
регулирайте настройките чрез използване на опцията на
фотоапарата Опции групова светкавица > Глав. светк.
240 Светкавици, предлагани като опция
Компенсация на светкавицата
Компенсацията на светкавицата
може да се използва за
регулиране на нивото на главната
и на отдалечените светкавици с от
−3 до +1 EV в стъпки от 1/3 EV. За да
изберете стойност за
компенсация на светкавицата,
натиснете бутона W (M) и
завъртете диска за подкоманди,
докато желаната стойност се
покаже в контролния панел.
±0 EV (натиснат бутон
W (M))
Бутон W (M)
–0,3 EV
Диск за
подкоманди
+1,0 EV
Когато главната светкавица или отдалечената светкавица са
зададени на TTL или qA и компенсацията на светкавицата на
стойност, различна от ± 0,0, на контролния панел и визьора ще се
появи икона Y и текущата стойност за компенсация на
светкавицата може да се види чрез натискане на W (M). Нормалната
мощност на светкавицата може да бъде възстановена чрез
настройване на компенсацията на светкавицата на ±0,0.
Компенсацията на светкавицата не се нулира при изключването на
фотоапарата.
A Вижте също
За информация относно:
• Избирането на размера на стъпките, които са на разположение за
компенсация на светкавицата, вижте A > Потребителска настройка b3
(Стъпка при комп на експ/свет., 0 115).
• Избирането дали компенсацията на светкавицата да се прилага в
допълнение към компенсацията на експозицията, когато се използва
светкавицата, вижте A > Потребителска настройка e3 (Компенс. експоз.
светкавица, 0 127).
Светкавици, предлагани като опция 241
Оптично/радио AWL
Оптичното и радио AWL може да се използва
заедно. Радио управлението на светкавицата се
осигурява от WR-R10, свързано към фотоапарата
(изисква WR адаптер за свързване на безжичен
приемник WR-A10), оптично управление от
контролер на светкавици SU-800 или светкавици
SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 или SB-500, монтирани в гнездото за
аксесоари на фотоапарата. Преди да продължите, установете
безжична връзка между радио управляваните светкавици и WR-R10.
Ако SB-500 се монтира в гнездото за аксесоари на фотоапарата,
изберете Оптично/радио AWL за Управл. на светкавицата >
Опции безж. светкавица в менюто за снимки (0 42); с други
светкавици или SU-800 тази опция се избира автоматично.
Единствената налична опция за Дистанц.
управление светк. (0 43) ще бъде
Групова светкавица. Изберете група (A-F)
за всяка от отдалечените светкавици.
Поставете оптично управлявани
светкавици в групи А до С и радио
управлявани светкавици в групи D до F (за
да се покажат опциите за групи D до F, натиснете 1 или 3 в дисплея
за опции за групови светкавици).
242 Светкавици, предлагани като опция
Разглеждане на информация за
светкавицата
Фотоапаратът може да покаже информация за светкавицата за
светкавици SB-5000 и SB-500, монтирани в гнездото за аксесоари на
фотоапарата и конфигурирани като главна светкавица за оптично
AWL, както и за отдалечена светкавица чрез радио AWL с използване
на WR-R10. За да видите информация за светкавицата по време на
снимане с визьора, натиснете бутона R, за да се покаже
информацията за снимането, след което натиснете отново бутона
R. Показваната информация варира според режима на управление
на светкавицата.
Бутон R
A Промяна в настройките на светкавицата
Настройките на светкавицата могат да се
променят чрез натискане на бутона i в дисплея
с информация за светкавицата. Наличните
опции варират според светкавицата и
избраните настройки. Можете също да
направите пробно пускане на светкавицата.
Светкавици, предлагани като опция 243
❚❚ Групова светкавица
1
2
3
5
6
4
❚❚ Бързо безжично управл.
1
2
3
7
8
4
5
6
244 Светкавици, предлагани като опция
1 Индикатор за готовност на
светкавицата 1
2 Дистанц. управление светк. ............. 43
Индикатор за FP ................................. 126
3 Режим на дистанционно управление
на светкавицата 2 ..................... 222, 234
4 Режим на управление на
груповата светкавица 3 ..................... 42
Режим на групова светкавица
....................................................... 222, 234
Ниво на светкавицата (мощност)/
компенсация на светкавицата
....................................................... 222, 234
5 Канал 2 ........................................... 222, 230
6 Режим на връзка ................................180
1 Индикатор за готовност на
светкавицата 1
2 Дистанц. управление светк. ............. 43
Индикатор за FP ................................. 126
3 Режим на дистанционно
управление на светкавицата 2........ 42
4 Съотношение A:B ...................... 224, 236
5 Компенсация на светкавицата
....................................................... 224, 236
6 Режим на управление на
светкавицата и ниво на
светкавицата (мощност) за
група C......................................... 224, 236
7 Канал 2 ........................................... 224, 230
8 Режим на връзка ................................180
❚❚ Повтаряне oтдал. светк.
1
2 3
4
5
6
7
8
1 Индикатор за готовност на
светкавицата 1
2 Дистанц. управление светк. ............. 43
3 Ниво на светкавицата
(мощност) ................................... 227, 238
4 Режим на дистанционно
управление на светкавицата 2 ........ 42
5 Брой излъчвания (брой пъти)
....................................................... 227, 238
Честота..........................................227, 238
6 Статус на групата (активиран/
деактивиран)............................. 227, 238
7 Канал 2 ........................................... 227, 230
8 Режим на връзка ................................ 180
1 Показва се при радио AWL, когато всички светкавици са готови.
2 Оптичният AWL се показва от Y, радио AWL - от Z, общият оптичен и радио AWL - от Y и Z.
Оптичният AWL канал за общ оптичен и радио AWL се показва, когато SB-500 се използва като главна
светкавица.
3 Иконите се показват за всяка група, когато се използва общ оптичен и радио AWL.
A Информация за светкавицата и настройки на фотоапарата
Екранът с информация за светкавицата
показва избраните настройки на фотоапарата,
с изключение на режим на експозицията,
скорост на затвора, диафрагма и ISO
чувствителност.
Светкавици, предлагани като опция 245
Технически бележки
Прочетете тази глава за информация относно програмата на
експозиция на фотоапарата, за свързване с други устройства и за
съвместими аксесоари.
Програма на експозицията
Програмата на експозицията за режим с автоматична програма е
показана на следната диаграма:
12
14
f/1
16 15
f/1,4
1
/3
16
17
18
19
f/5,6
f/8
20
f/2,8
f/1,4 − f/16
Диафрагма
f/2
f/4
21
f/11
22
f/16
23
f/22
f/32
13
11
9
10
8
7
5
6
3
4
2
0
1
-1
-3
-2
]
V
[E
-4
ISO 100; обектив с максимална диафрагма от f/1,4 и минимална
диафрагма от f/16 (например, AF-S NIKKOR 50 мм f/1,4G)
30" 15" 8" 4"
2"
1"
1/2
1/4 1/8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000 1/2000 1/4000 1/8000
Скорост на затвора (секунди)
Максималната и минималната стойности за EV варират според ISO
чувствителността; горната диаграма показва ISO чувствителността
еквивалентна на ISO 100. Когато се използва матрично измерване,
стойности над 16 1/3 EV се намалят до 16 1/3 EV.
246 Технически бележки
Връзки
Инсталиране на ViewNX-i
За да настроите фино снимки и да качите и разгледате изображения,
изтеглете последната версия на ViewNX-i инсталатора от следния
уeбсайт и следвайте инструкциите на екрана, за да завършите
инсталацията. Изисква се интернет връзка. За системни изисквания
и друга информация, посетете уебсайта на Nikon за вашия регион.
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
A Capture NX-D
Използвайте софтуера Capture NX-D на Nikon, за да настроите фино снимки
или за да променяте настройките на NEF (RAW) изображения и да ги
запазвате в други формати. Capture NX-D е налично за изтегляне от:
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
Технически бележки 247
Копиране на снимките на компютъра
Преди да продължите, уверете се, че сте инсталирали ViewNX-i
(0 247).
1 Свържете USB кабела.
След като изключите фотоапарата и се уверите, че е поставена
карта с памет, свържете предоставения USB кабел, както е
показано, и след това включете фотоапарата.
D USB хъбове
Свържете фотоапарата директно към компютъра; не свързвайте кабела
посредством USB хъб или клавиатура.
A Използвайте надежден източник на захранване
За да сте сигурни, че прехвърлянето на данни няма да бъде прекъснато,
проверете дали батерията на фотоапарата е напълно заредена.
A Свързване на кабелите
Уверете се, че фотоапаратът е изключен, когато свързвате или разкачате
интерфейсни кабели. Не прилагайте сила и не се опитвайте да вкарате
конекторите под ъгъл.
248 Технически бележки
2 Стартирайте компонента Nikon Transfer 2 на ViewNX-i.
Ако се появи съобщение, което ви подканя да изберете
програма, изберете Nikon Transfer 2.
D По време на прехвърлянето
Не изключвайте фотоапарата и не вадете USB кабела, докато се
изпълнява прехвърлянето.
A Windows 7
Ако се покаже следният диалогов прозорец, изберете Nikon Transfer 2,
както е описано по-долу.
1 Под Import pictures and videos
(Импортиране на снимки и филми),
кликнете върху Change program
(Смяна на програмата). Ще се покаже
диалогов прозорец за избор на
програма; изберете Nikon Transfer 2 и
щракнете върху OK.
2 Натиснете два пъти .
A Windows 10 и Windows 8.1
Windows 10 и Windows 8.1 може да покажат
подканване за автоматично изпълнение,
когато фотоапаратът е свързан. Натиснете
или щракнете върху диалоговия прозорец
и после натиснете или щракнете върху
Nikon Transfer 2, за да изберете
Nikon Transfer 2.
A macOS/OS X
Ако Nikon Transfer 2 не стартира автоматично, уверете се, че
фотоапаратът е свързан и след това стартирайте Image Capture
(приложение, налично в macOS или OS X) и изберете Nikon Transfer 2
като приложението, което се отваря, когато фотоапаратът е засечен.
Технически бележки 249
3 Щракнете върху Start Transfer (Стартиране на
прехвърлянето).
Снимките на картата с памет ще бъдат копирани на компютъра.
Start Transfer
(Стартиране на прехвърлянето)
4 Прекратяване на връзката.
Когато прехвърлянето приключи, изключете фотоапарата и
разкачете USB кабела.
A За повече информация
Прочетете помощната секция онлайн за повече информация относно
използването на ViewNX-i.
250 Технически бележки
Ethernet и безжични мрежи
Когато сте свързани към фотоапарата чрез наличния USB кабел,
опционалният безжичен предавател WT-7 (0 261) може да се
използва за връзка с компютри или FTP сървъри през Ethernet
(Етернет) или безжични мрежи.
❚❚ Избор на режим
Следните режими са налични, когато фотоапаратът е свързан към
мрежа чрез използване на опционален безжичен предавател WT-7:
Режим
Качване на FTP
Прехвърляне на
изображения
Контрол на
фотоапарата
HTTP сървър
Функция
Качване на вече направените снимки и филми в
компютър или на FTP сървър или качване на нови
снимки при заснемането им.
Управлявайте фотоапарата чрез предлагания като
опция софтуер Camera Control Pro 2 и запазвайте нови
снимки и филми директно на компютъра.
Гледайте и правете снимки дистанционно, като
използвате компютър с браузър или смарт устройство.
За информация относно използването на опционалните безжични
предаватели, направете справка в ръководствата, предоставени със
съответните устройства. Уверете се, че сте актуализирали всички
свързани софтуери към най-новата версия.
Технически бележки 251
D По време на прехвърлянето
Функциите, които не са налице по време на прехвърлянето (или когато
изображенията се прехвърлят през Ethernet или безжични мрежи, или
докато изображения остават да бъдат изпратени), включват:
• Запис на филм и възпроизвеждане
• Безш. снимане с live view > Вкл. (Режим 2) в менюто за правене на
снимки (0 81)
A Филми
Филмите могат да бъдат качвани в режим на прехвърляне, ако фотоапаратът
е свързан към Ethernet или безжична мрежа и Автоматично изпращане
или Папка за изпращане не са избрани за Мрежа > Опции.
D Режим на HTTP сървър
Функциите, които не са налице в режима за HTTP сървър, включват:
• Запис и възпроизвеждане на филми във фотоапарата
• Безш. снимане с live view > Вкл. (Режим 2) в менюто за правене на
снимки (0 81)
D Папка за изпращане
Ако папката, избрана за Мрежа > Опции > Папка за изпращане в менюто
за Местоназначение съдържа повече от 1000 файла, само първите 1000
(започвайки от най-малкия номер на файла) ще бъдат качени в
местоназначението.
A Безжични предаватели
Принципните разлики между WT-7 и WT-7A/B/C са в броя на поддържаните
канали; освен ако не е посочено друго, всички препратки към WT-7 са
приложими и за WT-7A/B/C.
252 Технически бележки
Отпечатване на снимки
Избрани JPEG изображения могат да бъдат отпечатани на принтер
PictBridge, свързан директно към фотоапарата.
❚❚ Свързване на принтера
Свържете фотоапарата чрез предоставения USB кабел. Не
прилагайте сила и не се опитвайте да вкарате конекторите под ъгъл.
Когато фотоапаратът и принтерът са включени, на дисплея ще се
покаже приветствен екран, последван от дисплея за
възпроизвеждане на PictBridge.
D Избиране на снимки за печат
Снимки, създадени с настройки за качество на изображението NEF (RAW)
или TIFF (RGB) (0 46), не могат да бъдат избрани за отпечатване. JPEG копия
на NEF (RAW) изображенията могат да бъдат направени чрез опцията NEF
(RAW) обработване в менюто за ретуширане (0 197).
A Отпечатване чрез директна USB връзка
Уверете се, че батерията е напълно заредена или използвайте
допълнителен захранващ адаптер и конектор за захранването. Когато
правите снимки, които ще се печатат чрез директна USB връзка, задайте
Цветово пространство на sRGB (0 56).
A Вижте също
Вижте Ръководство на потребителя за информация какво да направите,
ако се появи грешка при печатане.
Технически бележки 253
❚❚ Отпечатване на снимки една по една
1 Показване на желаната снимка.
Натиснете 4 или 2, за да видите още снимки. Натиснете бутона
X, за да увеличите текущия кадър (натиснете K за изход от
увеличението). За да видите шест снимки едновременно,
натиснете бутона W (M). Използвайте мултиселектор за
маркиране на снимки или натиснете бутона X за показване на
маркираната снимка на цял екран. За да разгледате изображения
на други места, натиснете W (M), когато са показани миниатюри,
и изберете желаната карта и папка.
2 Регулирайте опциите за печат.
Натиснете J за показване на следните елементи, след това
натиснете 1 или 3, за да маркирате елемент, и натиснете 2, за
да видите опции (изброени са само опции, поддържани от
текущия принтер; за да използвате опцията по подразбиране,
изберете По подразбиране на принтера). След като изберете
опция, натиснете J, за да се върнете към менюто с настройки на
принтера.
Опция
Размер на
страницата
Брой копия
Рамка
Отпечатана
дата
Изрязване
Описание
Изберете размер на страницата.
Тази опция се показва само когато снимките се отпечатват
една по една. Натиснете 1 или 3, за да изберете броя на
копията (максимум 99).
Изберете дали снимките да се поставят в бели рамки.
Изберете дали да се отпечатат часът и датата на заснемане
на снимките.
Тази опция се показва само когато снимките се отпечатват
една по една. За изход без изрязване, маркирайте Без
изрязване и натиснете J. За изрязване на текущата
снимка маркирайте Изрязване и натиснете 2. Ще се
покаже диалогов прозорец за избор на изрязване;
натиснете X, за да увеличите размера за изрязване, W (M),
за да го намалите, и използвайте мултиселектора, за да
позиционирате изрязаната част. Имайте предвид, че
качеството на печата може да се влоши, ако малки
изрязани части се отпечатват в големи размери.
254 Технически бележки
3 Започване на печата.
Изберете Започване на печата и натиснете J за започване на
печата. За отказ преди всички копия да се отпечатат, натиснете
J.
❚❚ Отпечатване на множество снимки
1 Показване на менюто PictBridge.
Натиснете бутона G на дисплея за възпроизвеждане на
PictBridge.
2 Изберете опция.
Маркирайте една от следните опции и натиснете 2.
• Избор за печат: Изберете снимки за отпечатване. Използвайте
мултиселектор, за да маркирате снимки (за да видите
изображения на други места, натиснете W (M) и изберете
желаната карта и папка; за да покажете текуща снимка на цял
екран, натиснете и задръжте бутона X) и, докато държите
натиснат бутона L (Z/Q), натиснете 1 или 3, за да изберете
броя разпечатки (максимум 99). За да отмените избора на
снимка, задайте броя копия на нула.
• Отпечатв. контактни копия: За отпечатване на контактни копия на
всички JPEG снимки на картата с памет, продължете към
Стъпка 3. Обърнете внимание, че ако картата с памет съдържа
повече от 256 снимки, само първите 256 снимки ще се
отпечатат. Ще се покаже предупреждение, ако размерът на
страницата, избран в Стъпка 3, е прекалено малък за
отпечатване на контактни копия.
3 Регулирайте опциите за печат.
Настройте настройките на принтера, както е описано в Стъпка 2
от „Отпечатване на снимки една по една“ (0 254).
4 Започване на печата.
Изберете Започване на печата и натиснете J за започване на
печата. За отказ преди всички копия да се отпечатат,
натиснете J.
Технически бележки 255
Разглеждане на снимки на телевизор
Опционалният High-Definition Multimedia Interface (HDMI) кабел
(0 264) или HDMI кабел тип C (продава се отделно от трети
производители) може да се използва за свързване на фотоапарата
към видео устройства с висока разделителна способност. Винаги
изключвайте фотоапарата преди да свържете или разкачите HDMI
кабел.
Свързване с фотоапарат
Свързване с устройство с висока
разделителна способност
(изберете кабел с конектор за HDMI
устройство)
Настройте устройството на HDMI канала, включете фотоапарата и
след това натиснете бутона K. По време на възпроизвеждане
изображенията ще се показват на телевизионния екран. Силата на
звука може да се регулира чрез използване на контролите на
телевизора; контролите на фотоапарата не може да се използват.
256 Технически бележки
❚❚ HDMI опции
Опцията HDMI в менюто с настройки (0 178) управлява изходната
разделителна способност и други усъвършенствани HDMI опции.
Изходна разделит. способност
Изберете формата за показване на
изображенията на HDMI устройството. Ако
е избрана Автоматична, фотоапаратът
автоматично ще избира подходящия
формат.
Външ. устройство за запис.
Активирането на външно устройство за запис позволява контролите
на фотоапарата да се използват за начало и край на записа, когато
фотоапаратът е свързан чрез HDMI към записващо устройство от
друг производител, което поддържа Atomos Open Protocol
(записващи дисплеи от сериите Atomos SHOGUN, NINJA или SUMO).
На дисплея на фотоапарата ще се появи икона: A се показва в live
view (преглед в реално време), а B се показва по време на запис
на филм (обърнете внимание, че контролите на фотоапарата не
могат да се използват за запис на филм, когато 3840 × 2160 или
1920 × 1080 забавено движение е избрано за размер на кадъра;
използвайте контролите на записващото устройство. По време на
запис проверете записващото устройство и дисплея му, за да сте
сигурни, че видео клипът е записан на устройството. Имайте
предвид, че в зависимост от записващото устройство може да се
наложи да регулирате настройките на записващото устройство; за
повече информация, вижте ръководството, предоставено със
записващото устройство.
Технически бележки 257
Усъвършенстван
Опция
Изходен обхват
Размер на
изходящия
дисплей
Описание
Автоматично се препоръчва за повечето ситуации. Ако
фотоапаратът не може да определи правилния изходен
обхват за RGB видео сигнала за HDMI устройството, можете
да изберете от следните опции:
• Ограничен обхват: За устройства с входящ обхват на RGB
сигнала от 16 до 235. Изберете тази опция, ако забележите
загуба на детайлност в сенките.
• Пълен обхват: За устройства с входящ обхват на RGB сигнала
от 0 до 255. Изберете тази опция, ако сенките са
„изсветлени“ или твърде ярки.
Изберете хоризонтално и вертикално покритие на кадъра
за HDMI мощност от 95 % или 100 %.
Ако е избрано Изкл., когато фотоапаратът е свързан към
HDMI устройство, информацията за снимането не се показва
Дисплей на
на дисплея по време на live view снимане. Имайте предвид,
екрана в live view че независимо от избраната опция, информацията за
снимането не се показва при размери на кадрите
1920 × 1080 (забавено движение) или 3840 × 2160 (0 84).
Изберете Вкл., за да дублирате HDMI екрана на дисплея на
фотоапарата, Изкл., за да изключите дисплея на
фотоапарата, за да запазите батерията (имайте предвид, че
независимо от избраната опция, дисплеят на фотоапарата
Двоен дисплей
остава включен при размер на кадъра 1920 × 1080 забавено
движение или 3840 × 2160; 0 84). Двоен дисплей се
включва автоматично, когато Дисплей на екрана в live
view е Изкл.
258 Технически бележки
A Възпроизвеждане на телевизор
При продължително възпроизвеждане се препоръчва използването на
захранващ адаптер и конектор за захранването (продава се отделно). Ако
краищата на снимките не се виждат на екрана на телевизора, изберете 95%
за HDMI > Усъвършенстван > Размер на изходящия дисплей (0 258).
A Слайдшоута
Опцията Слайдшоу в менюто за възпроизвеждане може да се използва за
автоматично възпроизвеждане (0 29).
D Двоен дисплей
Независимо от опцията, избрана за Двоен дисплей, изображенията няма да
се покажат на дисплея на фотоапарата, ако Вкл. (Режим 2) е избрано за
Безш. снимане с live view в менюто за правене на снимки (0 81).
A Използване на устройства за запис от други производители
Следните настройки са препоръчителни, когато използвате записващи
устройства на трети страни:
• HDMI > Усъвършенстван > Размер на изходящия дисплей: 100%
• HDMI > Усъвършенстван > Дисплей на екрана в live view: Изкл.
Технически бележки 259
Други аксесоари
За D850 се предлагат различни аксесоари.
Източници на
захранване
• EN-EL15a акумулаторна литиево-йонна батерия (0 189):
Допълнителни батерии EN-EL15a са налични при местните
търговци и при сервизни представители, оторизирани от
Nikon. Батерии EN-EL15b/EN-EL15 също могат да се
използват.
• Зарядно устройство за батерии MH-25a: MH-25a може да се
използва за презареждане на батерии EN-EL15a. Зарядни
устройства за батерии MH-25 също могат да се използват.
• MB-D18 батериен пакет с избор на различен тип батерии (0 149, 187,
188): MB-D18 е снабден със спусък, бутон Fn, бутон AF-ON,
мултиселектор, главен и диск за подкоманди за по-добра
работа, когато правите снимки в портретна (вертикална)
ориентация. Когато прикрепяте MB-D18, свалете капачето
на контакта за MB-D18 на фотоапарата. При използване на
батерии EN-EL18c са необходими капак на гнездото за
батерията BL-5 и зарядно устройство за батерии MH-26a или
MH-26. Могат да се използват и батерии EN-EL18b, EN-EL18a
и EN-EL18. Максималната скорост на превъртане на кадрите
варира според типа на батерията; цифрите по-надолу са
средно максимални кадрови честоти, налични при АФ с
непрекъснато следене, ръчна или автоматична експозиция
с приоритет на затвора, скорост на затвора от 1/250 сек или
по-бърза и други настройки при стойности по
подразбиране.
Режим на снимане
Вид батерия
CH
CL
EN-EL15a/AA
7 кадъра/сек.
1-6 кадъра/сек.
EN-EL18c
9 кадъра/сек.
1-8 кадъра/сек.
Броят на снимките, които могат да се заснемат в отделна
серия от снимки, също варира в зависимост от източника на
захранване; за повече информация вижте „Капацитет на
буфера“ (0 269).
260 Технически бележки
Източници на
захранване
Филтри
Безжични
предаватели
(0 251)
• Конектор за захранването EP-5B, EH-5c и EH-5b захранващи адаптери:
Тези аксесоари могат да се използват за захранване на
фотоапарата за продължителни периоди от време. Изисква
се EP-5B за свързване на фотоапарата към EH-5c/EH-5b;
вижте „Прикачване на конектор за захранването и
захранващ адаптер“ (0 271) за подробности. Обърнете
внимание, че когато фотоапаратът се използва с MB-D18,
EP-5B трябва да бъде поставен в MB-D18, а не във
фотоапарата. Не се опитвайте да използвате фотоапарата с
конектори за захранването, поставени и във фотоапарата, и
в MB-D18.
• Филтри, които са предназначени за използване при снимане
със специални ефекти, могат да попречат на автоматичното
фокусиране или електронния далекомер.
• D850 не може да се използва с линейни поляризационни
филтри. Вместо това използвайте C-PL или C-PLII кръгов
поляризационен филтър.
• Препоръчват се филтри в неутрални цветове (NC) за защита
на обектива.
• За да предотвратите появата на фантоми, не се препоръчва
използването на филтър, когато обектът е застанал срещу
ярка светлина, или когато има източник на ярка светлина в
кадъра.
• Централно претегленото измерване се препоръчва за
филтри с фактори за компенсация на експозицията (фактори
на филтри) над 1 × (Y44, Y48, Y52, O56, R60, X0, X1, C-PL, ND2S,
ND4, ND4S, ND8, ND8S, ND400, A2, A12, B2, B8, B12).
Разгледайте ръководството на филтъра за подробности.
• Безжичен предавател WT-7: Използвайте WT-7, за да
прехвърлите снимки през безжична мрежа, за управление
на фотоапарата от компютър, поддържащ
Camera Control Pro 2 (продава се отделно), или за да правите
и да търсите снимки дистанционно от компютър или смарт
устройство.
Забележка: Когато се използва безжичен предавател, са необходими безжична
мрежа и някои основни познания за безжична мрежа. Уверете се, че сте
актуализирали софтуера на безжичния предавател към най-новата версия.
Технически бележки 261
Безжични
предаватели
(0 251)
• Уплътнител за USB кабел и капаци на конекторите: Използвайте
конектор UF-4 за USB кабели и UF3-RU14 уплътнител за USB
кабел, за да предотвратите случайни прекъсвания. Преди да
свържете кабела, прикрепете UF-4 към фотоапарата и
UF3-RU14 към края, който се свързва с безжичния
предавател.
UF-4 (прикача се към конектора за фотоапарата)
UF3-RU14 (прикача се към конектора за WT-7)
262 Технически бележки
Безжично
дистанционно
управление
(0 180, 181)
Аксесоари за
окуляра на
визьора
• Безжично дистанционно управление WR-R10/Безжично дистанционно
управление WR-T10: Когато безжично дистанционно
управление WR-R10 е прикрепено към универсален
конектор с десет пина чрез адаптер WR-A10, фотоапаратът
може да се управлява безжично чрез безжично
дистанционно управление WR-T10. WR-R10 може да се
използва и за управление на радио управлявани
светкавици.
• Безжично дистанционно управление WR-1: Устройствата WR-1 се
използват с безжични дистанционни управления WR-R10
или с безжични дистанционни управления WR-T10, или с
други дистанционни управления WR-1, където WR-1
функционира или като предавател, или като приемник.
Например WR-1 може да се прикрепи към универсален
конектор с десет пина за използване като приемник, което
позволява затворът да бъде освобождаван дистанционно
чрез друго WR-1, действащо като предавател. Изисква се WR
адаптер за свързване на безжичен приемник WR-A10, когато
използвате WR-R10.
Забележка: Уверете се, че фърмуерът на WR-R10 и WR-1 е актуализиран до
последната версия. За информация относно актуализирането на фърмуера,
посетете уебсайта на Nikon за вашия регион.
• Гумен наочник DK-19: DK-19 прави изображението във визьора
по-лесно за виждане, което предотвратява умората на
окото.
• Окуляри за визьора с диоптрична корекция на обектива DK-17C: За да
се приспособят към индивидуалните различия в зрението,
окулярите за визьора се предлагат с диоптри от –3, –2, 0, +1
и +2 м–1. Използвайте коригиращи лещи за обектива, само
ако желаният фокус не може да се постигне с вградения
регулатор за настройване на диоптъра (от –3 до +1 м–1).
Изпробвайте диоптричните коригиращи лещи преди
закупуване, за да сте сигурни, че може да се постигне
желаният фокус.
• Увеличителен окуляр DK-17M: DK-17M увеличава изгледа през
визьора с около 1,2 пъти за по-голяма прецизност при
кадриране.
• Приставка за увеличаване DG-2: DG-2 увеличава сцената в
центъра на визьора за по-прецизно фокусиране. Изисква се
адаптер за окуляра DK-18 (продава се отделно).
Технически бележки 263
Аксесоари за
окуляра на
визьора
HDMI кабели
(0 256)
Софтуер
• Адаптер за окуляр DK-18: DK-18 се използва при поставяне на
приставката за увеличение DG-2 или приставка към окуляра
на визьора за гледане под прав ъгъл DR-3 на D850.
• Окуляр против замъгляване DK-14/Окуляр против замъгляване DK-17A:
Тези окуляри на визьора предотвратяват замъгляването
при влажни или студени условия.
• Окуляр с флуорно покритие DK-17F: Защитното стъкло е снабдено
с лесно за почистване флуорно покритие на двете
повърхности.
• Приставка към окуляра на визьора за гледане под прав ъгъл DR-5/
приставка към окуляра на визьора за гледане под прав ъгъл DR-4: DR-5
и DR-4 се прикрепят към окуляра на визьора за гледане под
прав ъгъл, което позволява изображението във визьора да
бъде видяно отгоре, когато фотоапаратът е в хоризонтална
позиция за снимане. DR-5 поддържа регулиране на
диоптъра и също може да увеличи изгледа през визьора с
два пъти за по-голяма прецизност при кадриране (обърнете
внимание, че краищата на рамката няма да бъдат видими,
когато изгледът е увеличен).
HDMI кабел HC-E1: HDMI кабел с конектор тип C за връзка с
фотоапарата и конектор тип A за връзка с HDMI устройства.
Camera Control Pro 2: Управлявайте фотоапарата дистанционно
от компютър и запазвайте снимки директно на твърдия диск
на компютъра. Когато Camera Control Pro 2 се използва за
улавяне на снимки директно на компютъра, индикатор за
връзка с компютър (c) ще се появи на контролния панел.
Забележка: Използвайте най-новите версии на софтуера на Nikon; вижте уебсайта
на Nikon за вашия регион за най-актуална информация относно поддържаните
операционни системи. При настройки по подразбиране, Nikon Message Center 2
периодично ще проверява за актуализации на софтуера и фърмуера на Nikon,
докато сте влезли в акаунт на компютъра и компютърът е свързан с интернет.
Показва се автоматично съобщение, когато бъде намерена актуализация.
264 Технически бележки
Капачки на
тялото на
фотоапарата
Аксесоари за
универсален
конектор
Капачка на тялото на фотоапарата BF-1B/Капачка на тялото на
фотоапарата BF-1A: Капачката на тялото на фотоапарата
предпазва огледалото, дисплея на визьора и сензора за
изображения от прах, когато обективът не е поставен.
D850 е оборудван с универсален конектор с десет пина за
дистанционно управление и автоматично снимане.
Конекторът е снабден с капачка, която защитава контактите,
когато конекторът не се използва. Следните аксесоари могат
да се използват (всички дължини са приблизителни):
• Кабел за дистанционно управление MC-22/Кабел за дистанционно
управление MC-22A: Дистанционно освобождаване на затвора
със сини, жълти и черни конектори за свързване с
устройство, задействащо затвора дистанционно, което
позволява управление чрез звук или електронни сигнали
(дължина 1 м).
• Кабел за дистанционно управление MC-30/Кабел за дистанционно
управление MC-30A: Дистанционно освобождаване на затвора;
може да се използва за намаляване на заклащането на
фотоапарата (дължина 80 см).
• Кабел за дистанционно управление MC-36/Кабел за дистанционно
управление MC-36A: Дистанционно освобождаване на затвора;
може да се използва за снимане през зададен интервал от
време или за намаляване на заклащането на фотоапарата,
или за задържане на затвора отворен по време на моментна
експозиция (дължина 85 см).
• Удължителен кабел MC-21/Удължителен кабел MC-21A: Може да се
свърже към ML-3 или MC-серии 20, 22, 22A, 23, 23A, 25, 25A,
30, 30A, 36 или 36A. Само MC-21 или MC-21A могат да се
използват едновременно (дължина 3 м).
• Свързващ кабел MC-23/Свързващ кабел MC-23A: Свързва два
фотоапарата с универсален конектор с десет пина за
едновременна работа (дължина 40 см).
• Адаптерен кабел MC-25/Адаптерен кабел MC-25A: Десет или
двупинов адаптерен кабел за свързване с устройства с
двупинови конектори, включително MW-2 комплект за
радиоуправление, MT-2 интервалометър и ML-2 комплект за
управление (дължина 20 см).
Технически бележки 265
• WR адаптер за свързване на безжичен приемник WR-A10: Адаптер,
използван за свързване на WR-R10 безжични дистанционни
управления към фотоапарати с универсален конектор с
десет пина.
• GPS устройство GP-1/GPS устройство GP-1A (0 179): Записва
географската ширина, дължина и височина и
координираното универсално време към снимките. Имайте
предвид, че производството на устройства GP-1/GP-1A е
приключило.
• Комплект за дистанционно управление ML-3: Позволява
инфрачервено дистанционно управление на разстояние до
8 м.
Микрофони
• Стерео микрофон ME-1: Свързва ME-1 към жака на микрофона на
фотоапарата за запис на стерео звук и намаляване на
възможността за улавяне на шум от оборудването (като
звуци, издавани от обектива при автоматично фокусиране).
• Безжичен микрофон ME-W1: Използвайте този безжичен
Bluetooth микрофон за запис без поставяне на фотоапарата.
Капачета на
Капаче на гнездото за аксесоари BS-3/Капаче на гнездото за аксесоари
гнездото за
BS-1: Капаче, което предпазва гнездото за аксесоари. Гнездото
аксесоари
за аксесоари се използва за светкавици, предлагани като
опция.
Наличността може да варира в зависимост от държавата или региона. Вижте нашия уеб сайт или
брошури за най-актуална информация.
Аксесоари за
универсален
конектор
266 Технически бележки
A Фиксатор за HDMI кабел/USB кабел
За да предотвратите случайно прекъсване, прикрепете предоставения
фиксатор към HDMI кабелите или към USB кабела от комплекта, както е
показано (илюстрацията показва USB кабела; имайте предвид, че
фиксаторът може да не пасва на всички HDMI кабели на други
производители). Дръжте дисплея в позиция за съхранение, когато
използвате фиксатора за кабела.
HDMI кабелът идва
тук
HDMI кабелът идва
тук
HDMI кабелът идва
тук
USB кабел
HDMI кабелът и USB
кабелът се използват
едновременно
Технически бележки 267
A Поставяне и премахване на капачето на гнездото за аксесоари
Капачето на гнездото за аксесоари (предлага се
отделно) се плъзга в гнездото за аксесоари,
както е показано.
За да свалите капачето, дръжте фотоапарата
здраво, натиснете капачето надолу с палец и го
плъзнете в показаната посока.
A Поставяне и сваляне на окуляра от комплекта
След като затворите затвора на окуляра и
освободите заключването (q), леко хванете
окуляра DK-17F от комплекта с два пръста и го
завъртете и свалете, както е показано (w). За да
поставите отново, завъртете окуляра в обратна
посока. Опционалните окуляри могат да бъдат
поставени и свалени по същия начин.
268 Технически бележки
Капацитет на буфера
Подмяната на батерия EN-EL15a, поставена в допълнителен
батериен пакет с избор на различен тип батерии MB-D18 за EN-EL18c
променя буферния капацитет. Следващата таблица показва
максимален брой експозиции (към септември 2017 г.), които могат
да се съхранят в буфера на паметта в режим на снимане CH при ISO
чувствителност от ISO 100, когато е поставена карта 64 GB Sony
QD-G64E XQD; действителният капацитет варира според типа на
картата и условията на снимане (например капацитетът на буфера
може да се влоши при качество на изображението, маркирано с „★“,
или ако автоматичният контрол на изкривяването е включен).
❚❚ FX (36 × 24) Зона на изобрж. във визьора *
Качество на изображението
NEF (RAW), Компресиране без загуби, 12-битови
NEF (RAW), Компресиране без загуби, 14-битови
NEF (RAW), Компресиране, 12-битови
NEF (RAW), Компресиране, 14-битови
NEF (RAW), Некомпресиран, 12-битови
NEF (RAW), Некомпресиран, 14-битови
TIFF (RGB)
JPEG fine
JPEG normal
Размер на
изображението
Голямо
Средно
Малко
Голямо
Голямо
Голямо
Голямо
Голямо
Голямо
Средно
Малко
Голямо
Средно
Малко
Голямо
Средно
Малко
Източник на
захранване
EN-EL15a EN-EL18c
170
54
94
40
56
35
51
29
200
56
74
31
55
39
29
24
32
29
35
28
39
31
200
79
200
86
200
56
200
86
200
92
200
57
Технически бележки 269
Качество на изображението
Размер на
изображението
JPEG basic
Голямо
Средно
Малко
Източник на
захранване
EN-EL15a EN-EL18c
200
108
200
102
200
59
* Включва изображения, заснети с обективи, които не са DX, когато е избрано Вкл. за
Автоматично DX изрязване.
❚❚ DX (24 × 16) Зона на изобрж. във визьора *
Източник на
захранване
EN-EL15a EN-EL18c
Голямо
200
91
NEF (RAW), Компресиране без загуби, 12-битови
Средно
200
56
Малко
200
54
NEF (RAW), Компресиране без загуби, 14-битови
Голямо
200
45
NEF (RAW), Компресиране, 12-битови
Голямо
200
102
NEF (RAW), Компресиране, 14-битови
Голямо
200
48
NEF (RAW), Некомпресиран, 12-битови
Голямо
200
72
NEF (RAW), Некомпресиран, 14-битови
Голямо
200
43
Голямо
113
54
TIFF (RGB)
Средно
200
71
Малко
200
73
Голямо
200
138
JPEG fine
Средно
200
152
Малко
200
135
Голямо
200
165
JPEG normal
Средно
200
158
Малко
200
143
Голямо
200
176
JPEG basic
Средно
200
166
Малко
200
145
* Включва изображения, заснети с DX обективи, когато е избрано Вкл. за Автоматично DX
изрязване.
Качество на изображението
270 Технически бележки
Размер на
изображението
Прикачване на конектор за захранването и
захранващ адаптер
Изключвайте фотоапарата преди да поставите опционален
конектор за захранването и захранващ адаптер.
1 Подгответе фотоапарата.
Отворете гнездото за
батерията (q) и капачетата
на конектора за
захранването (w).
2 Пъхнете конектора за захранването
EP-5B.
Уверете се, че поставяте конектора в
показаната ориентация, като го
използвате да държите оранжевия
фиксатор на батерията натиснат на една
страна. Фиксаторът заключва конектора
на място, когато конекторът е пъхнат
докрай.
3 Затворете капака на
гнездото за батерията.
Поставете кабела на
конектора за захранването,
така че да минава през слота
на конектора за
захранването и затворете
капака на гнездото за батерията.
Технически бележки 271
4 Свържете захранващия адаптер EH-5c/EH-5b.
Свържете захранващия кабел на адаптера към гнездото на
захранващия адаптер (e) и захранващия кабел към контакта (r).
На дисплея се показва икона P, когато фотоапаратът се
захранва от захранващия адаптер и конектора за захранването.
272 Технически бележки
Не се разрешава възпроизвеждане на настоящото ръководство
под каквато и да е форма, изцяло или частично (с изключение на
кратки цитати в критични статии или рецензии), без писменото
разрешение на NIKON CORPORATION.
SB9C04(YE)
6MB417YE-04
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising