Nikon | D5600 | Nikon D500 Dodatek k návodu k obsluze

Nikon D500 Dodatek k návodu k obsluze
SB9D01(1L)
6MB4541L-01
Cz
Dodatek k dokumentu Návod
k obsluze
3 Chytré zařízení: Při výzvě klepněte na položku Wi-Fi connection (Připojení
Wi-Fi).
Chytré zařízení vás vyzve k přípravě fotoaparátu. Zapněte fotoaparát
a pokračujte dalším krokem.
*Neklepejte na položku Next (Další), dokud nedokončíte krok 4.
Položka Wi-Fi v menu nastavení vámi zakoupeného fotoaparátu obsahuje
novou možnost Navázat spojení Wi-Fi, kterou lze použít k navázání přímého
spojení Wi-Fi mezi fotoaparátem a chytrým telefonem nebo tabletem (dále
„chytrým zařízením“) se spuštěnou aplikací SnapBridge.
Aplikace SnapBridge
Aplikaci SnapBridge použijte ke stahování snímků nebo k dálkovému
ovládání fotoaparátu z chytrého zařízení. Před dalšími kroky mějte na
paměti následující:
• Přesvědčte se, že používáte pouze nejnovější verzi aplikace.
• Aplikaci SnapBridge lze stáhnout z webového
obchodu Apple App Store® nebo Google Play™.
• Nejnovější informace o aplikaci SnapBridge jsou
k dispozici na webových stránkách společnosti
Nikon.
• Informace o použití aplikace jsou k dispozici
v online nápovědě, kterou lze zobrazit na adrese:
https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/en/index.html
4 Fotoaparát: V menu nastavení fotoaparátu vyberte
položku Wi-Fi, potom vyberte možnost Navázat
spojení Wi-Fi a stiskněte tlačítko J.
Zobrazí se název sítě SSID a heslo fotoaparátu.
Přímé připojení k fotoaparátu pomocí Wi-Fi
D Před připojením
Před dalším pokračováním:
• Povolte Wi-Fi na chytrém zařízení (podrobnosti viz dokumentace dodávaná se
zařízením).
• Ujistěte se, že jsou baterie ve fotoaparátu a chytrém zařízení plně nabité, abyste
zamezili neočekávanému vypnutí zařízení.
• Zkontrolujte, jestli je na paměťové kartě fotoaparátu volné místo.
5 Chytré zařízení: Vraťte se k chytrému zařízení
a klepněte na položku Next (Další).
Zobrazí se pokyny pro připojení Wi-Fi.
1 Chytré zařízení: Spusťte aplikaci SnapBridge
a klepněte na položku Skip (Přeskočit).
• Pokud jste již aplikaci spustili někdy dříve, uvítací
dialog se nezobrazí; přejděte ke kroku 2.
• Klepnutím na položku Connect to camera
(Připojit k fotoaparátu) se zobrazí dialogové
okno párování Bluetooth. Klepnutím na tlačítko
v levém horním rohu se vrátíte k uvítacímu
dialogu. Informace o Bluetooth připojeních
naleznete v online nápovědě.
6 Chytré zařízení: Po přečtení pokynů klepněte na
2 Chytré zařízení: Otevřete kartu
, klepněte na položku
položku Wi-Fi mode (Režim Wi-Fi).
a vyberte
položku View options (Zobrazit možnosti).
Zobrazený dialog se liší podle chytrého zařízení
a operačního systému:
• Na zařízeních s operačním systémem Android se
klepnutím na položku View options (Zobrazit
možnosti) zobrazí dialog pro nastavení Wi-Fi
chytrého zařízení.
2
1
3
D Položka „Wi-Fi mode (Režim Wi-Fi)“ není dostupná?
Zkontrolujte, jestli je aplikace SnapBridge aktuální. Pokud používáte nejnovější
verzi a položka režimu Wi-Fi stále chybí, ukončete aplikaci a ujistěte se, že neběží na
pozadí. Potom zkontrolujte, jestli je zařízení připojené k internetu, a znovu spusťte
aplikaci.
• Na zařízeních s operačním systémem iOS se klepnutím na položku View
options (Zobrazit možnosti) spustí aplikace nastavení operačního
systému iOS. Klepnutím na položku < Settings (< Nastavení) zobrazte
aplikaci nastavení a poté se posuňte nahoru a klepněte na položku Wi-Fi,
kterou naleznete v horní části seznamu nastavení.
7 Chytré zařízení: Vyberte název sítě SSID zobrazený fotoaparátem v kroku 4
a zadejte heslo.
V závislosti na chytrém zařízení a operačním systému se mohou zobrazení
lišit od níže uvedených.
Android
Informace o ochranných známkách
Apple®, App Store®, loga Apple, iPhone®, iPad®, iPod touch®, Mac, macOS
a OS X jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA
a dalších zemích. Ochranná známka iPhone se používá na základě licence
od společnosti Aiphone Co., Ltd. Android, Google Play a logo Google Play
jsou ochranné známky společnosti Google LLC. Robot Android je reprodukcí
a úpravou díla vytvořeného a sdíleného společností Google a je použit
v souladu s podmínkami, které jsou popsány v licenci Creative Commons 3.0
Attribution License. IOS je ochranná známka nebo registrovaná ochranná
známka společnosti Cisco Systems, Inc. v USA a/nebo dalších zemích a
používá se na základě licence.
iOS
D Opětovné připojení
Pokud se heslo mezitím nezměnilo, nebudete muset při dalším připojení
k fotoaparátu zadávat heslo.
8 Chytré zařízení: Vraťte se do aplikace SnapBridge.
Jakmile je navázáno spojení Wi-Fi, zobrazí aplikace
možnosti režimu Wi-Fi. Informace o použití aplikace
SnapBridge naleznete v online nápovědě.
D Ukončení připojení Wi-Fi
Chcete-li ukončit připojení Wi-Fi, klepněte na položku
. Když se ikona změní na , klepněte na položku
a vyberte možnost Exit Wi-Fi mode (Ukončit režim
Wi-Fi).
© 2019 Nikon Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising